Вы находитесь на странице: 1из 54

Bài 1:

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chỗ sửa lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp)
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Tǟường ΄m
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟường hnj là ǻgôŁ ǻhà LJhứ hai của ΄m.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJrường có cô giáo hΗền ǻhư Εɑ, có ǻhΗều
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
bạn χǩ LJhân LJhΗết ǻhư anh ΄m.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền Ȫần ai hʍc ay: gà Ǻ........, Ǻ...... ảnh

ĐΘền c hʍc k: ....á Ȫàng........, LJhưϐ ....ẻ, lá ...ọ


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 2:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp)
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Tặng cháu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Vở ǻày LJa LJặng cháu ȐĹu LJa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tỏ chút lòng ȐĹu cháu gĊ là
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mong cháu ǟa công Ǻà hnj LJập
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mai Ȥau cháu giúp ǻưϐ ǻon ǻhà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền ǻ hʍc l: ...ụ hʂ, con cò bay ...a bay ...a
.
ĐΘền dấu ^ hay dấu ? vào chữ in nghiêng: cho xôŁ,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

tô. chim, qίyển vơ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 3:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chỗ sửa lỗi

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bàn LJay Εɑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hằng ǻgày, đôŁ bàn LJay của Εɑ ↨hải
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
làm ɘμết bao ǻhiêu là ȫμệc.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đʒ làm Ȭǚ, Εɑ lại đi chợ, ǻấu cơm. MǬ
còn LJắm cho ΄m χȾ, giặt ǺŎ chậu LJã lĝ đầy.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền an hʍc at: kȾo đ......, LJ.......
/ ǻưϐ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền g hʍc gh: ǻhà .....a, cái ........ế
Bài 4:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Cái Bống
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cái Bống là cái bống bang
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Khďo Ȥảy, khďo Ȥàng cho Εɑ ǻấu ɖơm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MǬ Bống đi chợ đường LJrơn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bống ǟa gánh đỡ chạy cơn Ǻưa ǟòng.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền anh hʍc ach: hŅ b.........., LJúi x........ LJay
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền ǻg hay ǻgh: .........à ȩΡ, chú.............é
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 5:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả: (Tập chďp)
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chỗ sửa lỗi

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ à bà ǻgƦi
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
à bà ǻgƦi ǟộng ǟãi, LJhʃng Ǻát.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Giàn hʂ giấy lƣ xƣ ↨hủ đầy hiên. Vʞờn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
có đủ LJhứ hʂ LJrái. Hương LJhơm LJhʂng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJhʅng khắp ȫʪờn....
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền ăm hʍc ăp: N...... ǻay, Thắm đã là hnj Ȩɰnh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
lŏ MŎ. Thắm ch........hnj ɘμết LJự LJ.........cho Ǻình, ɘμết
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ȥ......xĺ↨ Ȥách Ȫở ǻgăn ǻắp./
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền c hʍc k: hát đồng.....a, chΠ ....éo co
Bài 6:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
Chính LJả: (Tập chďp)
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Câu đố
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Con gì χȾ LJí
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chăm chỉ Ȥʘō ǻgày
Bay khắp ȫʪờn cây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tşm hʂ gây Ǻật?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền LJr hʍc ch: LJhi .......ạy, ......anh bóng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền ȫ, d hay gi: .....ỏ LJrứng, .....ỏ cá, cặp .....a
Bài 7:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ MǬ Ȫà cô
BʘĎ Ȥáng χȾ chào Εɑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chạy LJƞ ôm cổ cô
BʘĎ chiều χȾ chào cô
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Rč Ȥà Ȫào lòng Εɑ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
?
2 ĐΘền ʘċ hʍc ʘΠ:Khánh ǻăm LJ........đã LJΒeo anh ǟa ȫʪờn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJưƞ cây. ờ anh ΄m Khánh chăm LJ.........,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ / cây cČ LJrong ȫʪờn

ǟất LJ........ LJō.


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền g hay gh: ......ánh LJhʼn, .......... ʒ ɖȗʱp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 8:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp)
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Quyển Ȫở của ΄m
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
qίyển Ȫở Ǻƞ LJinh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
EǺ ȫμết cho Ȥạch Αẹp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chữ Αẹp là LJính ǻĺt
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ǣʧa ǻhững ǻgười LJrò ǻgʂn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền Θêt hʍc ʘyǘt: bản đồ V.......Nam, trăng kh.............
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ .
ĐΘền ǻg hay ǻgh: Bé .........ủ,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ng ................ỉ trưa
Bài 9:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp)
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ngċ ǻhà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
EǺ ȐĹu ǻgċ ǻhà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Gỗ, LJrψ ǺȈ Ǻạc
ʞ ȐĹu đất ǻưϐ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bốn Ǻùa chim ca.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền Θêu hʍc yǘu:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
HΘêu chăm ǻgʂn, hnj giĈ, có ǻăng kh..........Ȭǫ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bố Εɑ ǟất ........ qίý HΘêu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3 ĐΘền c hʍc k:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ng LJrồng ....ây cảnh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bà kɅ chuyện
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chị xâu ...im
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ghi nhớ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ʒ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
k Ƙ
ώ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 10:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Quà của bố
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bố gửi ǻghìn cái ǻhớ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Gửi cả ǻghìn cái LJhương
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bố gửi ǻghìn lƟ chúc
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Gửi cả ǻghìn cái hôn.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền Ȥ hʍc x:

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.......ώ lu dòng ......ông
ĐΘền ʒm hʍc Θêm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟái LJ..... kim LJ........
Bài 11:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Hʂ Ȥ΄n
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟong đầm gì Αẹp bằng Ȥ΄n
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lá xanh, bông LJrắng lại cΒen ǻhị vàng.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Nhị Ȫàng, bông LJrắng, lá xanh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Gần ɘǽn Ǻà chẳng hċ LJanh Ǻùi ɘǽn.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ΄n hay φϊn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
đ…….. bàn cưa x….... xφϊt
.
3. ĐΘền chữ:eng hay
hay oen
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền vần: gh??
LJủĐΘền
……ỗvần:
lim en hay oen
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ con ?……..ɑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ghi ǻhớ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ʒ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
kh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ƙ
ώ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 12:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MƟ Ȫào
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cốc, cǬ, cǬ !
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Ai gĊ đó ?
- Tċ là Thỏ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Nếu là Thỏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cho xϊm tai.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cốc, cǬ, cǬ !
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Ai gĊ đó
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Tċ là Nai.
- Thật là Nai
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cho xϊm gạc.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ong hay ȧong ?
Nam hnj giĈ. Bố LJhưởng cho ΄m ǺŎ chuyĺn đi LJham
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
qίan vần:Hạ
ĐΘềnȫŻnh en hay oenĐŢng
Long. ? LJrĹn b…… LJàu, ǻgắm Ǻặt ɘμển
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ǻ………
Namvần:
ǟộng,ĐΘền lớn oen
en hay Δʳn ?Ȥƃ LJrở LJhành LJhủy LJhủ.
ĐΘền vần: chữ
3. ĐΘền : ǻgoen
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
en hay ? ǻgh ?
hay
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
………ċ
ĐΘền vần: hay oen ? …………ǚ ǻông
enǻhà ………..e ǻhạc
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền vần: en hay oen ?
ĐΘền vần: en hay Ghi
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ oen ?ǻhớ
ʒ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻgh Ƙ
ώ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 13:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ChuyϚn ở lŏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Vʘō LJóc con, Εɑ bảo
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- MǬ chẳng ǻhớ ǻĎ đâu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NĀ Εɑ ǻghψ ở lŏ
Con đã ǻgʂn LJhĺ ǻào?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ʘŌ hay ʘȈ ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
b………
.
LJʼn ch…….
. đồng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3. ĐΘền chữ: c hay k ?

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJúi …..ẹo qίả …….am
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 14:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MĘo con đi hnj
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MĘo con ɘʤồn ɘẅc
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mai ↨hải Αến LJrường
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
BƁn kΘếm cớ luôn:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Cái đuċ LJċ ốm.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cʠu Ǻƞ χψ LJʃng:
- Tċ Ȥƃ chữa lành
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ʞng Ǻuốn cho ǻhanh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Cắt đuċ khĈ hĺt !
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. a. ĐΘền chữ : ǟ, d, hay gi ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thầy …….áo dạy hnj
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bé ǻhảy ……….ây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đàn cá ….ô bΠ lĐ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
b. ĐΘền Ȫần : Θên hay Łn ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đàn k………. đang đi
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ông đnj bảng LJ…….
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 15:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Ngưỡng cửa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NΠ ǻày đã đưa LJċ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
BʘĎ đầu LJiên Αến lŏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Nay con đường xa LJắp,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Vẫn đang chờ LJċ đi.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ăt hay ăc?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Họ b…….. LJay chào ǻhau.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
BƧ LJrϊo áo Δên Ǻ…... .
3. ĐΘền chữ : g hay gh ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đã hĺt giờ đnj, Ngân …..ấp LJruyϚn, …..i lại LJǘn LJruyϚn .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Em đứng Δên, kǭ lại bàn …...ế ǻgay ǻgắn, LJrả Ȥách cho LJhư
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ȫμện ǟč ȫʤi ȬǪ ǟa ȬǞ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 16:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

KɅ cho χȾ ǻghψ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hay ǻĀ ầm ć
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Là con ȫŻt bầu.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hay hĈ đâu đâu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Là con chó ȬϚn.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hay chăng dây đΘện
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Là con ǻhện con.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ăn ǻo qίay LJròn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Là cČ xay lúa.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ʞέ hay ʞ΢ .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mái LJʼn ǟất Ǻ……….
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
Dʚng LJh………. đo Ȫải.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3. ĐΘền chữ: ǻg hay ǻgh .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
…..ày Ǻƞ đi hnj, Cao Bá Quát ȫμết chữ xấu ǻhư gà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
bƞ. Sau ǻhờ kiên LJrì luyϚn LJập ……..ày đêm qίǘn cả ……..ỉ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ngơi,đã LJrở LJhành …….. ʞƟ ǻĎ LJiếng ȫμết chữ Αẹp.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ông
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 17:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chỗ sửa lỗi

Hồ Gươm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cầu Thǭ Húc Ǻàu Ȥon, cong ǻhư con
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJôm, dẫn Ȫào Αến Ngnj Sơn. Mái đĻn lấp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ló χǘn gǬ đa già, ǟɆ lá xum xuǭ. Xa ǺŎ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
chút là Tháp Rùa, LJường ǟǘu cổ kính.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
? + Tǟong bài chính LJả có Ǻấy câu?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
+ CʘČ Ǻď câu có dấu gì?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. Điền Ȫần: ươm hay ươp ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟò chΠ c……….. cờ .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ững l………….. lúa ȫàng ʞơm.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
3. ĐΘền chữ: c hay k ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
+ Qua ……ầu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
+ Gõ ……..ẻng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 18:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Lũy LJrψ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mď Ȥớm Ǻai LJhức dậy
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lũy LJrψ xanh ǟì ǟào
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ngọn LJrψ cong gọng Ȫó
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Kďo Ǻặt LJrƟ Δên cao.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền chữ: n hay l ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟâu ǻo cỏ chùm qίả ……ê
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
b. ĐΘền dấu ? hay dấu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ã LJrĹn ǻhững chữ Łn ǻghiêng.
Bà đưa Ȫong ǟu bé ǻgu ǻgon.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cô χȾ chùm khăn đo đa ǻhớ lƟ Εɑ dặn.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài19:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chỗ sửa lỗi

Cây bàng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Xʘân Ȥang, cành LJrǘn cành dưƞ chi chít
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻhững lȈ ǻon Ǻơn Ǻởn. Hǩ Ȭǚ, ǻhững
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
lá xanh ʘm cΒ; Ǻát ǺŎ khʅȰg Ȥân
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
tán
LJrường. Thu Αến LJừng chùm qίả chín Ȫàng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJrong Γẽ lá.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
? Chữ đầu Ȥau Ǻď dấu chấm ↨hải ȫμết LJΒế ǻào?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ʂng hay ʂc ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cửa Ȥổ Ǻở LJ…………..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bố Ǻặc áo kh………
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3. ĐΘền chữ: g hay gh ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
……õ LJrống.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
ChΠ đàn ………i LJa.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 20:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǣ΅ hnj
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hôm qίa ΄m LJƞ LJrường
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MǬ dắt LJay LJừng ɘʪϐ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hôm ǻay Εɑ Δên ǻương
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MŎ Ǻình ΄m LJƞ lŏ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟường của ΄m χψ χȾ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Nằm lặng giữa ǟừng cây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cô giáo ΄m LJre LJrẻ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Dạy ΄m hát ǟất hay
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ăn hay ăng ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bé ǻgắm LJr…………..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
MǬ Ǻang ch……… ǟa ↨hΠ ǻ………..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3. ĐΘền chữ: ǻg hay ǻgh ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
………ỗng đi LJrong ………õ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
………….é ………e Εɑ gĊ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 21:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chỗ sửa lỗi

Bác đưa LJhư


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bác đưa LJhư LJrao cho Minh ǺŎ ɘʫc LJhư.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đʙng là LJhư của bố ǟč. Minh Ǻừng qίýnh.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Minh Ǻuốn chạy LJhật ǻhanh Ȫào ǻhà khφe
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ȫƞ Εɑ. N hưng ΄m chĜ LJhấy bác đưa LJhư Ǻồ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
hċ ǻΒɆ ǻhại.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
+ Tǟong bài chính LJả có Ǻấy chấm?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
+ Chữ đầu Ȥau dấu chấm ȫμết LJhế ǻào?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: inh hay uynh?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B………. hʂ . Kh………… LJay
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3. ĐΘền chữ c hay k ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
. .
+ ………ú ǺĘo
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
+ Dòng ……ênh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 22:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chỗ sửa lỗi

Chia qίà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thấy Εɑ Ȭǚ, chị ΄m Phương ǟeo Δên:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ A, Εɑ Ȭǚ !Chúng con chào Εɑ ạ!
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mẹ LJưΠ cưƟ, đưa cho Phương hai qίả
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻa. Phương ǻĀ:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ Chúng con xin Εɑ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ Phương chọn qίả LJo hơn đưa cho ΄m.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền chữ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
a. Ȥ hay x
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
…..áo LJập ǻĀ. Bé …….ách LJúi.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
b. ȫ hay d
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hoa cúc …..àng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮBé …….ang LJay.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 23:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chỗ sửa lỗi

Lʄi cá LJhông Ǻinh


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ Có LJΒể dạy cá Βeo làm gì?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ Có LJΒể dạy cá Βeo làm xΘếc, gác bờ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ɘμển, dẫn LJàu ǟa Ȫào cảng.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ Chú cá Βeo ở BΗển ĐΝn đã lập chΘến
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
công gì ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ Chú đã cứu Ȥống ǺŎ ↨hi công
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
? + Tǟong bài chính LJả có Ǻấy câu hĈ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
2. ĐΘền Ȫần: ân hay ʘ ân ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Kh………. Ȫác .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ph……….. LJrắng.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3. ĐΘền chữ: g hay gh ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
+ …….ép cây.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
+ …….. Ā bánh.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 24:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Ò…ó…o
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ò…ó…o
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ò…ó…o
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TΘếng gà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TΘếng gà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Giục qίả ǻa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mở Ǻắt
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟòn xφψ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Giục hàng LJrψ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đâm Ǻăng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
N họn hijt
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Giục ɘʤồng chuČ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thơm lừng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟứng cuǬ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: φăt hay φăc?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cảnh Αẹp Αêm khuya
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ kh……….
.
Chọn qίả bóng h……..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ .
Ǻáy bay?
3. ĐΘền chữ: ǻg hay ǻgh ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TΘếng chim Ȫách ǻúi ǻhỏ dần
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Rì ǟầm Ȫách ǻúi khi gần khi xa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
………oài tΒềm ǟΠ cái lá đa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
TΘếng ǟΠ ǟất Ǻỏng ǻhư là ǟΠ ……. Θêng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 25:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮCâu đố
N hỏ ǻhư cái kǬo
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Dẻo ǻhư bánh giầy
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ở đâu Ǻực dây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Có ΄m là Ȥạch
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
RuŎ dài LJừ Ǻũi Αến chân
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mũi Ǻòn ǟuột cũng dần dần Ǻòn LJΒeo.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền LJr hʍc ch:

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chị Mái Ȫà cô Mơ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chị Mái..........ăm ǺŎ đàn con
.......ân bƞ, ǺΘệng gĊ, Ǻắt LJròn ǻgó……ông
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chị Mơ Αẻ ǺŎ LJrứng hồng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cục LJa cục LJác Ȥân ……..ong ǻgõ ǻgʄi.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3 ĐΘền c hʍc k:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cʜng gĊ là …..ánh ǻhư chim
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Nh¹ng ǻgày lặng gió ǻằm im khʂng LJhuyền
Chờ cơn gió lộng …..éo Δên
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đưa LJhuyền ǟời χǙn LJƞ Ǻiền khΠ xương
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 26:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chỗ sửa lỗi

Rưϐ Αèn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đłm Tǟung Thu. Càng ȬǞ khuya đám
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǟưϐ Αèn càng đông. Các bạn ǻhỏ Ǻď ǻgưƟ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
cầm ǺŎ chiếc Αèn lồng, Αèn ông Ȥao...TΘếng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
cưƟ ǻói ǟíu ǟít ǟộn ǟã cả xóm làng. Đám ǟưϐ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
đi chậm ǟãi LJrǘn đIJn đường làng khúc khuỷu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJrông ǻhư con ǟồng lửa bò ǻgżn ǻgφϊo.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 Tìm LJiếng LJrong bài chính LJả

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Có Ȫần iu:
- Có Ȫần uyu:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3 ĐΘền c hʍc k:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
........cổng làng, cửa .....ính
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền g hʍc gh:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
......ọn gàng, xuồng ......e
ĐΘền ǻg hʍc ǻgh:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
............ôi ǻhà đang xây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ThΘếu ǻhi LJập ǻghi LJhức đĐ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ki ghi ǻghi
Ghi nhớ

kê ghê ǻghê

ke ghe ǻghe
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 27:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chỗ sửa lỗi

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Quả Ȥč
Nằm döƞ Ǻặt đất ẩm LJhấp. Quả Sč ǻgưϐ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻhìn ǻhững cành cao LJrǘn cây Sč già Ȫà ao
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ʞϐ đưϑ ǻằm LJrǘn đó Αể LJắm ǻắng ǻgắm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJrăng Ȥao, Ȥông ǻúi .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thế ǟč, qίả Sč ǻhờ cây Sč đưa ǻó Δʳn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
cành cao. Cây Sč bảo :
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Hãy LJự Ǻnj ǟɆ ǻhanh Δʳn, ǟč cháu Ȥẽ LJrở
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJhành ǺŎ cây cao ǻhư bác .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 Tşm LJiếng LJrong bài chính LJả

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Có Ȫần ăm:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Có Ȫần ăng:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3 ĐΘền LJr hʍc ch:

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Rùa con đi chợ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
......ùa con đi chợ Ǻùa xuân
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mƞ Αến cổng chợ ɘʪϐ chân Ȥang Βè
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mua xong chợ đã Ȫãn chΘều
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
υeo Βeo .....ó LJhĎ cánh dΘều Ǻùa LJhu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 28:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chỗ sửa lỗi

Quyển Ȥách Ǻƞ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Năm hnj Ȥắp Γết LJhúc. Hôm ǻay, Khánh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Linh đưϑ ↨hát Ȥách TΘếng VΘệt 2. Em Ǻở
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻgay Ȥách ǟa xϊm. Sách có ǟất ǻhiều LJranh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Αẹp. Em LJhích qίá. Tan hnj, ȫʪà ȬǞ Αến ǻhà,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ảnh
΄m đã khφψ ǻgay Ȥách Ǻƞ Ȫƞ bà.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 Tşm LJΘếng LJrong bài chính LJả

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Có Ȫần anh:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Có Ȫần ach:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3 ĐΘền anh hʍc ach:

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bà ΄m Ǻắt Γém
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mà đi ǟất ǻh.....
Bà không ǻhìn Ȥ.......
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mà LJhuȈ Ȫanh Ȫ...........
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ChuyϚn xửa chuyϚn xưa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 29:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
XĆa cá Εɗ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
XĆa cá Εɗ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đè cá cΒép
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tay ǻào Αẹp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đʒ χǪ ǻgô
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tay ǻào LJo
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đʒ dỡ củ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tay ǻào ǻhỏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hái đậu Αen
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tay ǻhọ ǻΒem
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Rửa cho Ȥạch.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tşm LJrong bài chính LJả șhững chữ bắt đầu bằng c
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền Ȫần: Θên, Θêng hay ʘyĹn ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thuyǚn șgủ bãi
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thuyǚn șgủ bãi
Bác LJh……….. șgủ ǟất lạ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chẳng chịu LJɌèo Δên giường
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Úp Ǻặt xuūg cát Ȫàng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ngh………. LJai ȬǞ ιía b……..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 30:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp )
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ng ΄m
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ng ΄m LJʼn bạc
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟắng Ǻuō ǻhư LJơ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ng ΄m kɅ chuyϚn
Ngày xửa ǻgày xưa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ChuyϚn ȫʤi ǻhư TĞt
ChuyϚn Αẹp ǻhư Ǻơ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Em ǻgồi ǻghe chuyϚn
Mê Ǻải Ȥay Ȥưa…
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tşm LJrong bài chính LJả șhững chữ bắt đầu bằng șg
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
hay șgh.
+ șg:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
+ șgh:
ĐΘền Ȫần: ʘΠ hay ʘċ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟăng của Ǻď șgưƟ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ξɑ bảo: LJrăng șhư l…….. lΘềm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
șg ǟằng: LJrăng LJựa cΪ LJhuΐǚn cΪg Ǻui
Bà șhìn: șhư hạt cau ιΠ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cháu c…… : qίả ch……. Ȫàng LJ…….. șgʄi ȫΰờn.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài tập thực hành:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Câu 1. ĐΘền k hay c
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
…ành cây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
đàn …Θến
…ş …ọ cái …Θềng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Αeo … ʓnh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
đường … Ϊg
Câu 2. ĐΘền Ȥ hay x
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
chim …áo …ách LJʃn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJúi …ách
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
qίả … ȧài
Câu 3. ĐΘền Θên hay Θêng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
bà LJ….. LJhợ đ……
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJ…….. ǻĀ của cô
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Ǻái h……
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJh…… đưŊg Ǻ……… cưƟ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Câu 4. ĐΘền Ŕέ hay Ŕ΢
ǟ….. Αèn lần l…..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ǻ ….. Ǻà ȫ….. Δên
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
èn
ǻ ….. Ďūg LJhần d…..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Câu 5. ĐΘền ai hay ay
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
đΘều h….. ǻưϐ ch…..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ô h….. ǻ….. chuČ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻgày Ǻ ….. Ǻ ….. ảnh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJr…… Ǻít Ǻáy b…..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài tập thực hành:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Câu 6. ĐΘền ach hay ang
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ȥ….. ȤƖ cầu LJh…..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Κếp h….. ȩμên g…..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Câu 7. ĐΘền ng hay ngh
…..ƚ …..Θệp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
χď ….. ȧan
bạn …..a ǺŎ ….. şn đŬg
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Câu 8. ĐΘền ǟ, d hay gi
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
cá …..ô cặp …........a
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ …..ỏ qίà
…. Ŕϐ Αèn cây ….. ūg
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ….. Ŝg ȤŪg
Câu 9. ĐΘền ăn hay ăng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟ ….. Ȥáng cΪ LJr…..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
….. Ďūg LJh….. lằn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
qίà LJ….. ǻ….. đồ chΠ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Câu 10. ĐΘền Ŕơn hay Ŕơng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
con l…..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ΐǘu LJh……..
ιần LJh….. ȫ….. Ȫai
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ǻùi h…..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJ….. lai
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Câu 11. ĐΘền Ďċ hay ŔΠ
c….. cùng đám c…..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ qίả b…..
ǻg….. bạn x….. dŜg
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ cái đ…..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài tập thực hành:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Câu 12. ĐΘền ǻg hay ǻgh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
con ….. Ųg ǻgã …..Θêng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
…..ang ǻgưϑ …..Ď ngǬ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
….. ɓ LJhấy
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻΉȵ …..Θêp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Câu 13. ĐΘền ĎŪ; ĎŪg; ŔΩ; ŔΩg
Ǻong Ǻ…..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJ….. lai ǟau Ǻ…..
hình Ȫ….. Ȫ….. ηãn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ LJình LJh…..
Câu 14. ĐΘền Łn hay Łnh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJhông Ǻ….. x….. lď
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJ….. LJức LJ….. cảm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
qίả ch….. η….. LJhấy
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
h….. ảnh k….. Ιế
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ