You are on page 1of 1

Användarvillkor

Allmänna avtalsvillkor
§1. Allmänt §6. Mortfiles.se’s ansvar
1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) och Mortfiles. 1. Mortfiles.se utövar ingen kontroll över information som hanteras inom
se, org. nr 740727-0110 (”Mortfiles.se”), avseende webbhotellstjänster Webbhotellet och Mortfiles.se är således inte ansvarigt för direkta eller
(”Webbhotell”). indirekta skador som uppkommit till följd av medvetet eller omedvetet ag-
2. Kund kan vara myndig fysisk eller juridisk person. Kund får inte upplåta erande från Kund. Mortfiles.se ansvarar inte för skada som uppstått till följd
eller sälja delar av Webbhotell till ytterligare part. Kund kan delegera drift av virus eller obehörigt intrång eller påverkan av Mortfiles.ses servrar.
och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, 2. Mortfiles.se ansvarar endast för skador som orsakats genom grov eller
detta begränsar dock inte Kundens ansvar enligt detta avtal medveten försummelse av Mortfiles.se eller anlitad underleverantör.
Mortfiles.se’s skadestånds- skyldighet är begränsad till direkta förluster
§2. Webbhotell till ett sammanlagt värde motsvarande avgiften för Webbhotell under gäl-
1. Innehållet i Webbhotellet specificeras i separat orderbekräftelse/faktura lande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för indirekt skada, såsom minskad
samt på Mortfiles.se’s hemsidor. Uppdateringar av innehållet i Webbhotell produktion eller omsättning för Kund eller Kunds kunder.
är samtliga kunder tillgodo. 3. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Mortfiles.se och inkomma
2. Mortfiles.se tillhandahåller fri support på de tjänster som ingår i Webbho- inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för
tellet via e-post och information på Mortfiles.se’s hemsidor. kravet.

§3.Avtalstid §7. Kunds ansvar


1. Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av Mortfiles.se. Avtalet löper den 1. Kund ansvarar för att information som hanteras inom Webbhotellet inte
tid som betalning erläggs för Webbhotell om ej annat är överenskommet. gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot svensk
2. Kund har rätt att frånträda avtalet genom att meddela Mortfiles.se om lagstiftning.
detta inom 30 dagar från det att avtalet påbörjas, detta i enlighet med Dis- 2. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om Mortfiles.se uppmanar kund
tans- och hemförsäljningslagen. Rätt till frånträde av avtalet enligt denna att ta bort information inom Webbhotellet som inte är acceptabelt
princip innefattar även juridiska personer. bruk. Webbhotellet är avsett för hemside- och e-postbruk. Mortfiles.se
3. Gällande domäner så anses tjänsten ha påbörjats med kundens samtycke förbehåller sig rätten att fritt pröva om information som hanteras inom
i samband med att betalning för tjänsten erläggs. Detta gäller även under Webbhotellet är acceptabelt.
ångerfristen. 3. Mortfiles.se har rätt att kontrollera information som hanteras inom
4. Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst. Uppsägning kan ske skrift- Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar
ligen eller muntligen. Mortfiles.se tillhandahåller en blankett som kan om brott mot dessa villkor. Mortfiles.se har även rätt att med omedelbar
användas för skriftlig uppsägning. Vid uppsägning ska Kund identifiera sig verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet
med kundnummer eller användarnamn samt lösenord. Uppsägning kan om denna information orsakar skada för Mortfiles.se’s kunder, servrar eller
även ske genom att Kund inte betalar avgift för en ny avtalsperiod. Efter en nätverk.
uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos Mort-
files.se ytterligare 2 veckor. §8. Övrigt
5. Avtalet kan av Mortfiles.se sägas upp om Kund bryter mot de villkor som 1. Mortfiles.se behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftsla-
framgår av detta avtal. Denna uppsägning skall ske skriftligen och det ska gen. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut
tydligt framgå när avtalsuppsägningen träder i kraft. till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i
6. Vid uppsägning och avslut av avtal under pågående avtalsperiod återbeta- detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.
las avtalsavgift för kvarvarande tid för avtalsperiod. Som personuppgiftsbiträde hanterar Mortfiles.se personuppgifter i enlighet
med instruktioner från Kund. Mortfiles.se vidtar lämpliga tekniska och
§4. Avgifter organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.
1. Avgifter för Webbhotell utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. 2. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra
Betalnings- villkoret är 14 dagar netto och betalning sker via Plusgiro, Bank- påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständi-
giro, direkt banköverföring eller kontokort. gheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande,
2. Dröjsmålsränta debiteras ej. Om betalning för en ny avtalsperiod uteblir inbrott, beslag, restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma
avslutas Webbhotellet automatiskt efter 2 veckor. Påminnelse skickas ut till transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar
Kund via e-post till den adress som Kund angivit innan Webbhotell avslutas. i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part
3. Kund skall snarast meddela Mortfiles.se om faktura anses felaktig. Har skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder
Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till
skall Mortfiles.se medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omstän-
4. Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband dighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldi-
med ny avtalsperiod. ghet skriftligen frånträda avtalet.
5. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal. 3. Mortfiles.se har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande
30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen,
§5. Överlåtelser via e-post, till samtliga kunder.
1. Kund får överlåta Webbhotell till annan part efter Mortfiles.se’s medg- 4. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i
ivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från svensk domstol enligt svensk rätt.
det datum Mortfiles.se har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är
inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtel-
setidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser
som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
2. Mortfiles.se får överlåta Webbhotell till annat företag som övertar de rät-
tigheter och skyldigheter som Mortfiles.se har gentemot Kunden.

Epost: support@mortfiles.se Telefon: 070-6873227 Mortfiles.se


Mortfiles.se
Momsreg.nr: SE740727011001 Org.nr: 740727-0110 Daljunkaregatan 14c
Daljunkaregatan 14c
79137 Falun
79137 Falun
Innehar F-skattebevis http://www.mortfiles.se
http://www.mortfiles.se

Related Interests