Вы находитесь на странице: 1из 26

∂ÈıÂÒÚËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, 130 °, 2009, 49-74

∞ÏÂÍÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜*, MϤÙÛÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜**

∏ IATPIKH E•OY™IA ™TA OPIA ZøH™ KAI £ANATOY:

MIA æYXO-KOINøNIO§O°IKH ANA§Y™H

¶EPI§HæH

∆Ô ¿ÚıÚÔ ÂȯÂÈÚ› ÌÈ· „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈ΋ ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ (ª∂£). H ¤Ú¢ӷ ÛÙË ª£ Âȯ›ÚËÛ ӷ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÓÔÛË- ÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ª¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô È·ÙÚÈÎfi ÏfiÁÔ, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ «ÂÛˆÙÂÚÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‰fiÛˆӻ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÓÔÛË- Ï¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ (Ë ÌÔÓfiÏ¢ÚË ·fi‰ÔÛË ·ÈÙÈÒÓ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘) ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÓÂÚ- ÁÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÓfiÚÌ·˜ Ù˘ «ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜». ∏ «„˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛË» (Ë ·ÈÙÈÔ- ÎÚ·ÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ì ٷ ÂÛˆÙÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο) ·Ô- ÎÚ‡ÙÂÈ ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ú·Á- Ì·ÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ª∂£, Î·È Û˘ÁηχÙÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˆÊ¤ÏÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘.

∂π™∞°ø°∏

∏ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ (ª∂£) Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂÙ·- ͇ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ Î·È ·ÛıÂÓÒÓ (∞ÏÂÍÈ¿˜, 2000Ø Zussman, 1992Ø Latimer, 1997Ø Melia, 2001Ø Lapsey, Melia, 2001). O ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ ª∂£

*∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜, ∆Ì‹Ì· æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. **æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜.

50

A§E•IA™ °EøP°IO™, M¶§ET™O™ KøN™TANTINO™

ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ (ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ ÁÈ· Ó· ıÂÚ·¢ÙÔ‡Ó ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹), ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ó· ȉÈfiÌÔÚ- ÊÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÁÈ·ÙÚÒÓ-ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ. ∏ ·ÚÔ‡Û· ÂÌÂÈÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ, 1 ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Â˘Ú‹Ì·Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÂȯÂÈÚ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ÂÎÏÔÁÈÎÂ‡Ô˘Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÓÔÌÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÁÈ·- ÙÚÒÓ. OÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ª∂£, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ «Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›Ûˆӻ 2 ÂÛÙ›·- ˙·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓÔ Î·Ù·Û΢- ¿˙ÂÈ Î·È ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÌÂÈÚ›·. ∏ ÂÈΤÓÙÚˆÛË fï˜ ÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜, ÂÌÂÈÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ (∞ÏÂÍÈ¿˜, 2001). OÈ ÂÓ‰ÔÁÂÓ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ù˘ «Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁ›·˜» Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· Û‡ÓıÂÛ‹˜ Ù˘ Ì ÙË «ÁÂÓ·ÏÔÁÈ΋ ̤ıÔ‰Ô» Î·È ÙË ıˆڛ· Ù˘ «„˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛ˘» Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ Î·È ÂÌÂÈÚÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›- ÛÈÔ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È. ∏ «ÁÂÓ·ÏÔÁ›·» Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔ- ÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ È·ÙÚÈ- Τ˜ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘˜ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ (∞ÏÂÍÈ¿˜, 2001). °È· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›·, fï˜, ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fi- ÓÙˆ˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Û‡˙¢ÍË ÌÂٷ͇ Ù˘ «ÁÂÓ·ÏÔ- Á›·˜» Î·È Ù˘ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈ΋˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ «·fi‰ÔÛ˘». ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ ÙÚÈÒÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜ ÔÈ «ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ» Î·È Ë «È‰ÂÔÏÔÁ›·» (Moscovici, 1979Ø Farr and Moscovici, 1984Ø Maisonneuve, 2001). ∏ οı ÌÔÚÊ‹ ÂÍÔ˘Û›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·Ú¿- Û¯ÂÈ Û ¤Ó· ÏËı˘ÛÌfi ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó·

1.

2.

1972.

°È· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÂÌÂÈÚÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ‚Ï. Strauss and Corbin, 1998.

°È· ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘, ‚Ϥ Spiegelberg,

H IATPIKH E•OY™IA ™TA OPIA ZøH™ KAI £ANATOY

51

·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÈ· Û¯¤ÛË ÂÍÔ˘Û›·˜, Ì fiÚÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Í¤ÓÔÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó (ÂÍÔ˘Û›·). ∏ «„˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛË», Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Ì ٷ ÂÛˆÙÂÚÈο „˘¯ÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‰ÚÒÓÙÔ˜ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ë ·ÈÙȷ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ì ·˘Ù¿ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. 3 H ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË «ÂÛˆÙÂڛ΢ÛË» ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·¯ı› Û οÔÈ· ÁÓˆ- ÛÙÈ΋ ·‚Ï„›·, ·ÏÏ¿ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·- ÛÙÚ¤‚ψÛ˘. ∆· ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÔÔÈÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ó›- Û¯˘Ú˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· „˘¯ÔÏÔÁÈÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈο ÈÛ¯˘Ú¤˜. ¶·ÚfiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ë ·Î‡Úˆ- ÛË Î·È Ë ··Í›·, ÌÈ·˜ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ÌÂÈÔ- ÓfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ·fiÎÚ˘„Ë ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂ- ˆÓ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÍÈÔ- ÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ „¢‰‹˜ Û˘Ó›‰ËÛË Ô˘ Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ηٷÛ΢¿- ˙ÂÈ (Barbalet, 1998) ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÌÔÚÊoÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, fiÙ·Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. OÈ ÓÔÛËÏ¢Ù‡˜/ÙÚȘ Ù˘ ª∂£, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë È·ÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ «ÂÛˆÙÂڛ΢ÛË» ˆ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·fi‰ÔÛ˘ ÙfiÛÔ ÛÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÓÔÛ›. ∞˘Ùfi˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂ- ÛÌ· ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ·fiÚÚÔÈ· ·ÊÂÓfi˜ Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô È·ÙÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÓfiÚÌ·˜ Ù˘ «ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜» (Jellison and Green, 1981).

3. ∏ ıˆڛ· Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ¿Óˆ ÛÙȘ ÂÓÂÚÁ¤˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÛÙË Û¯¤ÛË ÁÈ·ÙÚÒÓ-ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ Â›Ó·È ÚˆÙfiÙ˘- Ë Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û·,·ÏÏ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. °È· ÙË ıˆڛ· Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›Ë- Û˘, ‚Ï. ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘, 1989 Î·È ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘ Î·È ªÈÔ‡ÓÈ, 2001.

52

A§E•IA™ °EøP°IO™, M¶§ET™O™ KøN™TANTINO™

ª∂£O¢O§O°π∞

∏ ·ÚÔ‡Û· ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ˘ 2006 Î·È ÙÔ˘ ºÏ‚¿ÚË ÙÔ˘ 2007 Û ª∂£ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ø˜ ˘ÔΛÌÂÓ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÓÔÛË- Ï¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÓ¿‰· ÁÈ· ÙÔ ·Ú·- ¿Óˆ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (n=16 ), ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 11 Á˘Ó·›Î˜ Î·È 5 ¿Ó‰Ú˜. O ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó Ù· 29,8 ¤ÙË (max 45, min 21, stddev 6.20) Î·È o ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ù· 4,6 ¯ÚfiÓÈ· (max 20, min 1, stddev 5.24). °È· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÂıÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ë ÔÔ›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË Ú¿ÍË Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, .¯. ÙË ÌÈÌËÙÈ΋ Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÛΤ„ÂȘ, Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ. 4 ∆Ô ˙‹ÙËÌ· Ê˘ÛÈο Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÎÒÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÒÓ Ì ÙË ıˆڛ·, Î·È Ë ·Ó·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·Ï‹˜ ÂÚÈ- ÁÚ·Ê‹˜ Û ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ô˘Û›·˜, Û ·Ó¿‰ÂÈÍË, ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈ- ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ (∞ÏÂÍÈ¿˜, 2000). O ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ Ë Û‡˙¢ÍË Ù˘ ıˆڛ·˜ Ì ٷ ÂÌÂÈÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ó‹- ÎÂÈ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο ÛÙË ‰ÔÌË̤ÓË ıˆڛ· (grounded theory), Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÂÚ¢ÓËÙ‹ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘, Ì ‚¿ÛË Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÏϤÍÂÈ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯È- ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË (McRay, 1999Ø Glaser and Strauss, 1967). ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ ·Ú¯Èο ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÈ· Úfi¯ÂÈÚË Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔÈË̤ÓË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ë ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ Û ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ (blog). 5 ™Â ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Î·È ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ Î·Ù·- Áڷʤ˜ Î·È ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÔÈ ¿ÍÔÓ˜ ·Ó·ÊÔÚÈ- ο Ì ٷ ÂÚ¢ÓËÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ·ÊÔṲ́˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ª∂£. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙÚ¿- ÊËΠÚÔ˜ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ıÂÒÚËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ- Τ˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜ (ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜). ∆¤ÏÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ËÌÈ-‰ÔÌË̤Ó˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÙÔ˘˜/ÙȘ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ˆ˜ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ

4. °È· ÙËÓ ÂıÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ̤ıÔ‰Ô, ‚Ϥ Â›Û˘ Malinowski, Young, 1989.

H IATPIKH E•OY™IA ™TA OPIA ZøH™ KAI £ANATOY

53

Ù˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘. °È· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹- ıËÎ·Ó Ì·ÁÓËÙfiʈӷ Ô‡Ù οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ̤ÛÔ, ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ¤Ó· Îϛ̷ η¯˘Ô„›·˜. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ·ÓÒÓ˘Ì˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ˘ÔΛÌÂÓ·, Ô ÛÎÔfi˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜.

∆O £∂øƒ∏∆π∫O ¶§∞π™πO ∆∏™ ∞¡∞§À™∏™

∏ ÁÂÓ·ÏÔÁ›· Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ª∂£ °È· Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÊÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ·Ó·- ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ M. Foucault (1973). 6 ™ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘ Ë ·Ó·ÙÔÌ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ- Ó˜ ÌÔÚʤ˜ È·ÙÚÈ΋˜. ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ È·ÙÚÈ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÍÔ˘- Û›·˜, Ë ÔÔ›· ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ·ÛıÂÓ‹˜ «Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ¿˜» ÙÔÓ ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ È‰ÈfiÌÔÚÊË ÂÍÔ˘ÛÈ·- ÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ë ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ ·ÛÎÂ›Ù·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (ÁÈ·ÙÚÔ›). O ÏfiÁÔ˜ ÁÂÓÓ¿ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙËÓ ›‰È· ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÌÈ· ηٷÛ΢‹ (∞ÏÂ- ÍÈ¿˜, 2001). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô M. Foucault ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈ- ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚÊÔÔÈÂ›Ù·È Ë È·ÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘- Û›·, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÓÔÙÈÛÌÔ‡, Û οı ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ (·fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ Î·È ÙÔÓ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô) (∞ÏÂÍÈ¿˜, 2001). ∆Ô ¿ÙÔÌÔ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÌÂÙ·ÙÚ¤- ÂÙ·È Û ¤Ó· È·ÙÚÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·ıÒ˜ ÂÌϤÎÂÙ·È Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿-

6. ∂›Û˘ ÁÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÙÔ˘ M. Foucault ÛÙËÓ È·ÙÚÈ΋, ‚Ϥ ∞ÏÂÍÈ¿˜ (2000). ∏ ·ÚÔ‡Û· ¤Ú¢ӷ ·Ó··Ú¿ÁÂÈ Ù· ‚·ÛÈ- ο ıˆÚËÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÂÚ¢ÓËÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Î·È ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ›¯·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ (∞ÏÂÍÈ¿˜, 2000) Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚÂȷ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤Ú¢ӷ˜ ›ӷÈ, ·ÊÂÓfi˜, Ó· ÂϤÁÍÂÈ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÚÒÙ˘ ¤Ú¢ӷ˜ ηÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ì ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ó¤Ô, ‰È¢ڢ- ̤ÓÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ Î·Ù·ÓfiËÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ª∂£.

54

A§E•IA™ °EøP°IO™, M¶§ET™O™ KøN™TANTINO™

ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ʷΤÏÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚÂȷ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË. ™ÙË ‚¿ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ·ÊÒÓ ÔÈ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔÈ Î·ÙË- ÁÔÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ̤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ˜ (ÔÌÔÈÔÌÔÚÊÔÔ›Ë- ÛË) Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ M. Foucault Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, ˆ˜ ‰‡Ô fiψÓ-·ÓÙÈ- ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ô È·ÙÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ùfi, fï˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ ‚Ȉ̤Ó˜ ÂÌÂÈÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÙ¤ÏÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Ù˘È΋ ‰È¿Ú- ıÚˆÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ-ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈˆÓ Î·È ÙËÓ Ù˘È΋ È·ÙÚÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·ÓÂ›ÛËÌË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Â·Ê‹ Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË. 7 π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÂÊfiÛÔÓ, Â¿Óˆ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ‰ÔÌÂ›Ù·È Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË- ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË (∞ÏÂÍÈ¿˜, 2000Ø Zussman, 1992). ∞Ú¯Èο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı›, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ ·ÛıÂ- ÓÔ‡˜, fiÙÈ ·˘Ùfi ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙË Û¯¤ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· Ì ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ÙÔ˘˜/ÙȘ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹. ∏ Û˘ÓÂ- ¯‹˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È Û˘ÓËıÂÈÒÓ (‰È·ÙÚÔÊ‹, ηı·ÚÈfiÙËÙ· Î.Ï.) ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÈÔ ÛÙÂÓ‹ ‰È·ÚÔÛˆÈ΋ Û¯¤ÛË, Ë ÔÔ›· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ÁÈ·ÙÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙ¿ Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÌÈÎÚfi‚È· Î·È Ó· ÂȉÈÔÚıÒÛÂÈ ‚Ï¿‚˜ (Mitchell, 1997). O Chambliss (1996) ‰ËÏÒ- ÓÂÈ fiÙÈ Â¿Ó ÔÈ ÓÔÛËχÙÚȘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹- ÛÔ˘Ó ·˘ÙfiÓÔÌ· Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ (Î·È ÙË ÁÓÒÛË) ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Í›Â˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Salvage (1990), Ë ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ›ÛÂÈ ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÙË ÊÚÔÓÙ›- ‰·. ∏ Û¯¤ÛË Ù˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ Ì ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â¿ÁÁÂÏÌ· Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜

7. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ËıÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÊÚÔ- ÓÙ›‰· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙȘ ª∂£ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ‹ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ, Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤Ú· ·fi Ù· ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û˘¯Ó¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ËıÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù¿Í˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ‹ ÌË Ù˘ ıÂÚ·›·˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔ˚fiÓ ÔÌÔʈӛ·˜ (consensus) ÌÂٷ͇ ·ÛıÂÓÒÓ, Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È ÁÈ·ÙÚÒÓ (Swenson, 1992Ø Lapsey and Melia, 2001Ø Jeffery, 1979Ø Kelly and May, 1982Ø Latimer, 1997).

H IATPIKH E•OY™IA ™TA OPIA ZøH™ KAI £ANATOY

55

Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û¯¤- ÛÂˆÓ Î·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â¿ÁÁÂÏÌ· Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ¤Ù˘¯Â Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ì¤Û· ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÏÔÁÈ΋, ̤۷ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁ›· ÙËÓ ÂÓ·- Û¯fiÏËÛË Ù˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ (∞ÏÂÍÈ¿˜, 2001). ∏ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉÈ- ·›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, Î·È ·˘Ù‹ Ë È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· Û˘¯Ó¿ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓıÚÒÈÓË ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÓÔÛË- Ï¢ÙÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜, ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ (∞ÏÂÍÈ¿˜, 2000). ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔȯ›Ô, ÙÔ˘ Èo ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ú·Á- Ì·ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÛıÂÓ‹, ¿ÓÙ· Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ÛÙ˘ÁÓÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Î·È ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ÌÔÚÊÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ÛÙË ª∂£ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤Ú¢ӷ fiÛÔ Î·È Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ (∞ÏÂÍÈ¿˜, 2000). ¶¤Ú· ·fi ·˘Ùfi, ‚¤‚·È·, ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Â·Á- ÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÚ›- ÛÂȘ, Ô˘ ı· ·Ó¤ÌÂÓ ηÓ›˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÔÓÔ- Ì¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË. 8 ∏ ¤Ú¢ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹- ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙfiÛÔ Ë È·ÙÚÈ΋ fiÛÔ Î·È Ë ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ (Jeffery, 1979Ø Dingwall and Murray, 1983Ø Kelly and May, 1982Ø Sudnow, 1967) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù˘ÔÔÈ‹ÛÂȘ fiˆ˜: «Î·Ïfi˜» Î·È «Î·Îfi˜» ·ÛıÂÓ‹˜ ‹ «Î·ÓÔÓÈÎfi ÛÎÔ˘›‰È» (Jeffery, 1979). ™ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Jeffery (1979) ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù·ÍÈÓÔÌ› ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›·. °È· ÙÔÓ Jeffery, ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ «Î·ÓÔÓÈ- ÎÒÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ» ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. O Jeffery ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ¤Ó·˜ ·ÛıÂÓ‹˜ «‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰·» ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi: ˆ˜ ÌË ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ Î·È ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈÎfi˜ ‹ ˆ˜ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÂÎÎϛӈÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ Î·ÙËÁÔ- ÚÈÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó a priori ‰˘Ó·ÌÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜. °È· ÙÔÓ T. Parsons (1983) Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ˘ÏÔÔÈ› ÙȘ ηÙËÁÔÚÈΤ˜ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ ‰ڿ˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙȘ ‰Â‰Ô̤Ó˜ ‰ÔÌÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜: ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙȘ ÚÔηٷϋ- „ÂȘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô-

8. ¢È·ÊÔÚÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÎÏ›ԢÌ ·ı‹ÛÂȘ Ì ·ÚfiÌÔÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÒÛÙ ӷ ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚË ‰È¿ÁÓˆÛË. ¢ÈÎÙ˘·Î‹ ‡ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_g3

/15.html

56

A§E•IA™ °EøP°IO™, M¶§ET™O™ KøN™TANTINO™

̤ӈÓ. OÈ Kelly Î·È May (1982), ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÓÔÛËχÙÚȘ, ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË «Î·ÏÒÓ» Î·È «Î·ÎÒÓ» ·ÛıÂÓÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ̤ۈ Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂ- ˆÓ ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹/ÙÚÈ·˜-·ÛıÂÓÔ‡˜. OÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡Ó ˆ˜ «Î·ÏÔ‡˜» ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ıÂÙÈÎfi ηıÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ›‰È˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ οÓÔ˘Ó. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÔÈ Kelly Î·È May ÂÈ΢ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Âȯ›- ÚËÌ· ÙÔ˘ T. Parsons fiÙÈ Ë È·ÙÚÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔÈ› ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÔÚÊÒ- ÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘. ∆¤ÏÔ˜, Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚ‚·ÙÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·Ù˜ ÌÂϤÙ˜ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ (Berg, 1992Ø Dodier, 1994), ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ȷÙÚÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÎÏÈÓÈΤ˜ ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ÂÙÂÚÔÁÂÓ›˜ Î·È Û‡ÓıÂÙ˜ (Latimer, 1997). ¢‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜: ·) OÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ‚) Ë Ì›- ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (Bourgeault, 2001). OÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Û˘ÓÂÒ˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÔÚ›· ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Ô˘ ÓÔÛËχÂÙ·È (‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ·›ÙËÌ· ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘ Û ª∂£) ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ¤Ú· ·fi Ù· ·˘ÛÙËÚ¿ Î·È Ù˘Èο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÏfiÁÔ (ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ) Î·È ·fi ¤Ó· Ï‹- ıÔ˜ ÂÙÂÚfiÎÏËÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ: ËıÈÎÒÓ – ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ (ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ë Â˘ı·Ó·Û›· Î.Ï.), ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ (Ë ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÙÔ˘ π¯ˆ‚¿ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·›Ì·), ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ (Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¯ÚfiÓÈˆÓ ·ÏÎÔÔÏÈÎÒÓ-˙ËÙÈ¿ÓˆÓ Î.Ï.), ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÚˆÓ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜). ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈ- ÎfiÙËÙ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ª∂£ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÙÂÚfiÎÏËÙÔ, ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› Û ¤Ó·Ó ηÓÔ- ÓÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎfi ÂÌϤÎÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈ- ÓÒÓ Â·ÊÒÓ.

∏ ηٷÛ΢‹ Ù˘ ·ÈÙÈfiÙËÙ·˜ ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ª∂£, Ë ÔÔ›· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, fiˆ˜ ı· ÂÚÈÁÚ·Ê› ·Ó·Ï˘ÙÈ- ο ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ˘‹ÚÍÂ Ë ÌÔÓÔ̤ÚÂÈ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ù· ·›ÙÈ· ÙˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Û ÂÛˆÙÂÚÈο (ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·Ûȷο) ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘Ô- ÙÈÌÔ‡Û·Ó Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ‹ Û˘Á΢Úȷο. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi

H IATPIKH E•OY™IA ™TA OPIA ZøH™ KAI £ANATOY

57

ˆ˜ ÔÈ «ıˆڛ˜ ÙˆÓ ·Ô‰fiÛˆӻ, 9 Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ì˯·- ÓÈÛÌÔ‡˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÎfiÛÌÔ. ∆Ô

ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ·ÈÙÈfiÙËÙ·˜.

O Heider (1958) ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ fiÙÈ Î·ıÒ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ˆ˜

«·ÏÔ˚ÎÔ› ÛÔÊÔ›» Ù›ÓÔ˘Ì ӷ ·Ú·‚ϤÔ˘Ì ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó, Î·È ·ÚÂÛÎfiÌ·ÛÙ ӷ ·Ô‰›‰Ô˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο

‹ ΢ڛˆ˜, Û ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, .¯. ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÚÔ- ÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ (¶··ÛÙ¿ÌÔ˘ Î·È ª·ÓÙfiÁÏÔ˘, 1995). 10 OÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› „˘¯ÔÏfiÁÔÈ ÔÓfiÌ·Û·Ó ˆ˜ «ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÛÊ¿ÏÌ· ÙˆÓ ·Ô‰fiÛˆӻ ÙËÓ Ù¿ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ˘ÂÚÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ‹ Û˘Á΢ÚÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (Ross and Nisbet, 1991). ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷÓÔËı› ·˘Ùfi ÙÔ Ê·È- ÓfiÌÂÓÔ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ Ì ΢ÚÈfiÙÂÚË ÙËÓ «·Ó·- ÁÓÒÚÈÛË» (recognition), Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ Ross (1958). ™‡Ìʈӷ

Ì ÙË ıˆڛ· ·˘Ù‹, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ÌÔÓÔˆÏ› ÙÔ ·ÓÙÈÏËÙÈÎfi

‰›Ô ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÂÛÙ›·ÛË Ù˘ ÂÎÏÂÎÙÈ΋˜ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ. Ÿˆ˜ ÙÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ Fiske Î·È Taylor (1991): «∂ÂÈ- ‰‹ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙË ÛΤ„Ë ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ˘ÂÚÂÎÙÈÌÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ·ÈÙÈÒ‰ÂȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜». ∞˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë Ô‰‹ÁËÛ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, fiˆ˜ Ô Gilbert (1988), Ó· ıˆڋÛÔ˘Ó ÙÔ «ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÛÊ¿ÏÌ·» ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·˘ıfiÚÌËÙ˘ (spontaneous) ÛΤ„˘ (Pennington, 2000). ∂ÌÂÈÚÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Â›Ù ÂÈÎ‡ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ıÂÌÂÏÈÒ- ‰Ô˘˜ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ô‰fiÛˆÓ, 11 ›Ù fi¯È (Eiser, Van Der Pligt, Pligt, 1989). ∂›Ó·È ¿Ú·Á ÙÔ «ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÛÊ¿ÏÌ·» ÌÈ· ·ÛÙÔ¯›· ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ·ÙfïÓ; ∂¿Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Óı‹ÎË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·‰‡ÂÙ·È. º˘ÛÈο fï˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÂËÚ¿˙ÂÈ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚȯı› fiÙÈ ÔÈ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘

9. µÏ¤ Ross, 1958Ø ∫elly, 1957Ø Heider, 1956Ø Weiner, 1986 ÛÙÔ Bordens and Horowitz,

2001.

10. ∆Ô Ó· ·Ô‰›‰ÂȘ ·›ÙÈ· ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ô˘‰¤ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·-

ÎÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÚ›ÛË ·ÊÔ‡ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ô‰›‰ÂȘ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË (Bordens and

Horowitz, 2001).

58

A§E•IA™ °EøP°IO™, M¶§ET™O™ KøN™TANTINO™

ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ (Hofstede, 1980Ø Triandis, 1989). O Miller (1984), ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- ÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌÔ‡ ·ÛÎÔ‡Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ηÈ, Û˘ÓÂÒ˜, ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÛÂȘ. ™ÙȘ ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ȉȷ›ÙÂÚË ·Í›· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÔÈ ·ÙÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È, ÁÂÓÈο, ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·Í›Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ı¤ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Dubois Î·È Beauvois (2005), Úfi- ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÓÙÂ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘: Ë ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÎÔÏÂÎÙÈ‚ÈÛÙÈÎÒÓ, Ë ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·, Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·, Ô ·ÙÔÌÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο, ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÎÚÈÙÈ΋, ¤Ú¢Ó˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘Ú¤ˆ˜ ÌÂÏÂÙÒÌÂÓË ÓfiÚÌ·, Ë ÓfiÚÌ· Ù˘ «ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜» (Dubois,

1994Ø Jellison and Green, 1981Ø Stern and Manifold, 1977), ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ (∫ÔÙÛ¤ÏË Î·È π·ÙÚ›‰Ë˜, 2007).

H ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈı˘ÌËÙfiÙËÙ· Â›Ó·È ÁÂÓÈΤ˜

‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÌÂ Â˘Ú‡Ù·Ù˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Í›· ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆ- ÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È. OÈ Dubois Î·È Beauvois ˘ÔÛÙËÚ›- ˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·Ì›· ÓfiÚÌ· ‰Â ÌÔÚ› Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ÌfiÓÔ ÛÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÔÈ- ÓˆÓÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜, ·ÏÏ¿, ΢ڛˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·. øÛÙfiÛÔ, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙˆÓ Dubois Î·È Beauvois (2005) ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ù‡ÔÈ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÙfïÓ: ÓfiÚ̘ Ô˘ ‚·Û›- ˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈı˘ÌËÙfiÙËÙ· Î·È ÓfiÚ̘ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜. ∆¤ÏÔ˜, ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ (ªiller, 1984), ‰ÂÓ Î·Ù¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ «ıÂÌÂÏÈÒ-

‰Ô˘˜ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ô‰fiÛˆӻ, ÂÓÒ ¿ÏϘ ¤Ú¢Ó˜ η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ fiÙÈ

Ë ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÓÔÚÌÒÓ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜

ÂÓ‹ÏÈΘ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·È‰È¿ (Benderlioglu, 2000). ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÙÔ «ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÛÊ¿ÏÌ· Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘» Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÓˆÛÙÈ΋˜ ·ÛÙÔ¯›·˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÊfiÛÔÓ: ·ÊÂÓfi˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Û ·Ô- ‰fiÛÂȘ Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ «ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÛÊ¿ÏÌ· ·fi‰ÔÛ˘» ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎÂ Î·È ÌÂÏÂÙ‹ıËΠ·Ô- ÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ Û ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ˘fiıÂÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÛˆ- ÈΤ˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›-

H IATPIKH E•OY™IA ™TA OPIA ZøH™ KAI £ANATOY

59

ÛÔ˘Ì ٷ ·›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∆ËÓ ·¿ÓÙËÛË Û ·˘Ùfi ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ıˆڛ· Ù˘ «„˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛ˘». 12 ªÂ ÙÔ Ó· ÂÁηıÈÛÙ¿ ¤Ó· ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ- Îfi ‰ÂÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¿ÁÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙ· ‰Â‡ÙÂÚ·, Î·È ıˆÚ› ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈÒıËΠ‹ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ì›· ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ù˘ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˘ ÚÔÛˆÈÎfi- ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ˘ÂÚÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÚԉȷıÂÛÈÎÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Jones Î·È Davis (1965), ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÈÏÂÎÙÈο Î·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ·ÏÏ¿ fi¯È ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ- ÎÔ‡ ¿ÏÏÔ˘. 13 ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜, ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ «ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ ÛÊ¿ÏÌ·- ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ô‰fiÛˆӻ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÈ· ‰È·- ÛÙÚ‚ψ̤ÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÌËÓ¢Ù› ˆ˜ ·ÔÙ¤- ÏÂÛÌ· ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ: ·) Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ, Î·È ‚) Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˆÊÂÏÈÌfiÙËÙ·˜-¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ª∂£ ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙ·Ú¯Èο ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. O ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜, fiˆ˜ Î·È Ô È·ÙÚÈÎfi˜, ·ÎfiÌË Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·Ù’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ·˘ı‡·ÚÎÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛËÌ·›ÓÔÓÙ·, ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›- ˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡. OÈ Û¯¤ÛÂȘ, fï˜, ÛÙȘ ª∂£ ‰ÂÓ ÂÍÂ- Ï›ÛÛÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÂÓfi. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÚÔÛ- ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÁÂÓ·ÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘. °È· ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙË ª∂£ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ ··Ú·›ÙËÙË Ë ÌÂϤÙË Ù˘

12. °È· ÙË ıˆڛ· Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛ˘, ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘ Î·È ªÈÔ‡ÓÈ, 2001Ø ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘,

1989.

13. °È· ÙË ıˆڛ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘, Ë ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ·Ó

ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È Â›Û˘ ·Ó Ë Ú¿ÍË Ô˘ ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ıÂÙÈο Ë ·ÚÓË- ÙÈο ·ÍÈÔÏÔÁË̤ÓË. ¢ËÏ·‰‹ ıÂÙÈ΋ Ú¿ÍË Î·È Â·˘Ùfi˜ (ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·fi‰ÔÛË), ·ÚÓËÙÈ΋ Ú¿ÍË Î·È Â·˘Ùfi˜ (Â͈ÙÂÚÈ΋ ·fi‰ÔÛË), ıÂÙÈ΋ Ú¿ÍË Î·È ¿ÏÏÔ˜ (Â͈ÙÂÚÈ΋ ·fi‰ÔÛË), ·ÚÓËÙÈ΋ Ú¿ÍË Î·È ¿ÏÏÔ˜ (ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·fi‰ÔÛË). ™ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙË ‰È·ÛÙÚ¤- ‚ψÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ (¶··ÛÙ¿ÌÔ˘, 1989).

60

A§E•IA™ °EøP°IO™, M¶§ET™O™ KøN™TANTINO™

„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈ΋˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ «·fi‰ÔÛ˘». OÈ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ- ·˜ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È Ë ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜/ÙȘ ÓÔÛËÏ¢- Ù¤˜/ÙÚȘ 14 ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ·ÙÈο ·fi ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ‰˘Ó·ÌÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÔχÏÔÎˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ‰È·‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È Â·- ÊÒÓ. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ì¿˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÌÔÚÊÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔ- ÚÒÓ. OÈ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÒÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Á‡Úˆ ·fi Ê·ÈÓfiÌÂÓ· «ÂÛˆÙÂÚ›Î¢Û˘» (‹ ˘ÂÚÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚԉȷıÂ- ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜) Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÛÊ¿ÏÌ·, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ù˘ ÎÔÈ- ÓˆÓÈ΋˜ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜.

Oπ ∞¡∞¶∞ƒ∞™∆∞™∂π™ ∆ø¡ ¡O™∏§∂À∆ƒπø¡ ∆∏™ ª∂£

OÈ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ /ÙÚÈˆÓ ÛÙË ª∂£, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·, ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ‹ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ˆ˜ ¿ÌÂÛ˜ ÂÌÂÈÚÈΤ˜ ηٷÛÙ¿- ÛÂȘ (.¯. «ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·») ‹ ·Ó, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ¿ÏϘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ (.¯. ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ). ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ Ù˘ ª∂£ ‰ÔÌÔ‡Ó ÙȘ ·Ó··- Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚ› Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. O ΢ڛ·Ú¯Ô˜ È·ÙÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ

14. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÔÌÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ, ·ÊÂÓfi˜, ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈ- ÛÎfiËÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (∞ÏÂÍÈ¿˜, 2000Ø Zussman, 1992Ø Melia, 2001Ø Lapsey and Melia, 2001Ø Latimer, 1997Ø Jeffery, 1997) ηÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ·Ú·- Ù‹ÚËÛË Î·È ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ.

H IATPIKH E•OY™IA ™TA OPIA ZøH™ KAI £ANATOY

61

ÙÔÓ ·ÙÔÌÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ. ∏ ·ÈÙ›· Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋ ÁÔÓȉȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¤ÂÈÙ· Ë ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ‰È¯ÔÙfiÌËÛË. ∏ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ηٷÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹: ·) ∂¿Ó ıˆÚËı› fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÌÔÈÚÔ˜ ¢ı˘ÓÒÓ, ηٿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ó·ڿ ¿ÙÔÌ· ‹ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ, ÙfiÙ ηı›ÛÙ·Ù·È ¿ÍÈÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÌÏÔ΋˜. ‚) ∂¿Ó ıˆÚËı› fiÙÈ Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË (‹ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·˘Ù‹˜) ÁÈ· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙfiÙ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ηÙËÁÔÚÈÔÔÈ- ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÙÔÓ Î·Ù·Ù¿ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ «·Ó¿ÍȈӻ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ, ·ÊÔ‡, Û‡Ì- ʈӷ Ì ÙË ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ‰ÔÍ·Û›· ÙÔ˘ ‰›Î·ÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (Lerner, 1999), ˙ԇ̠۠¤Ó·Ó ηٿ ‚¿ÛË ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·›ÚÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ. ŸÙ·Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÎÚ·›ˆÓ ηٷÛÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ ÛÔ‚·Ú¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ‹ ·Ûı¤ÓÂȘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙ· ›‰È· Ù· ı‡Ì·Ù· ÙË ‚·ÛÈ΋ ¢ı‡ÓË, ÂÂȉ‹ ‰È·ÊÔ- ÚÂÙÈο ı· ›¯Â ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ηÈ, ΢ڛˆ˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ (¶··ÛÙ¿ÌÔ˘, 2000). Àfi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÔÈ ÓÔÛËχÙÚȘ, Ú¿ÙÙÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ïfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹- Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ú¿ ÌÔÓ¿¯· ÙÔ Î·Ïfi ˆ˜ Ê˘ÛÈ΋ Î·È ‰›Î·ÈË ·ÓÙ·fi‰ÔÛË. ∞˘Ù‹ Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ ·Ó¿ÎÙËÛ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÚÔʇ- Ï·Í˘ ·fi Ù· ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ª∂£. OÈ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÏÔÈfiÓ, ·ÊÂÓfi˜, ÂÍ˘Ê·›ÓÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ٷ ηıÈÂڈ̤ӷ È·ÙÚÈο ÚfiÙ˘·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÏfiÁÔ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, fï˜, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÂÌÔÙÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÓfiÚ̘. ∏ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÂÛˆÙÂÚÈ·ÂÙ·È ÛÙ· ·ÙÔÌÈο (ÁÔÓȉȷο) ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (·Ó Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë) ‰ÂÓ ·Ô- ÎÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÈÙÈÔÎÚ·ÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ÚÒÙ·. ∏ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÙÈ- ΋ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ÌÔ›Ú· (fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÎÒ‰Èη) ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÙÔÌÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ·Í›· ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÂÈÏÔÁ‹˜, ÁÂÓÓÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÍË Û˘Ó‡·ÚÍË ÌÂٷ͇ ÂÈ- ÛÙ‹Ì˘ Î·È Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜. ∞ӷʤÚÂÈ Ë ∫.∆. ÓÔÛËχÙÚÈ· Ù˘ ª∂£: «∆È ÂÚ›ÌÂÓ ‰ËÏ·‰‹ Ó· Û˘Ì‚Â›, ¤ÈÓ οÓÈ˙Â Î·È ÙÒÚ·, Ó· ÙÔ ¤ÌÊÚ·ÁÌ·, ÏÔÁÈÎfi Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ» ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂı› Ë ª.§.: «¡·È Ϙ ÎÈ fiÛÔÈ

62

A§E•IA™ °EøP°IO™, M¶§ET™O™ KøN™TANTINO™

ηÓ›˙Ô˘Ó Î·È ›ÓÔ˘Ó ı· ¿ıÔ˘Ó ÓÙÂ Î·È Î·Ï¿ ¤ÌÊÚ·ÁÌ· (ÁÂÏ¿ÂÈ), ·Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Û·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÎÈ ÂÛ‡. ∆È Ù· ı˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·, fiÙÈ Â›Ó·È ÁÚ·ÊÙfi Ó· Á›ÓÂÈ ı· Á›ÓÂÈ». ŒÓ· ÂfiÌÂÓÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ·Ó··Ú¿- ÛÙ·Û˘ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘, ̤¯ÚÈ ÔÈÔ˘ ÛËÌ›Ԣ, ‰ËÏ·‰‹, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ª£ Î·È Ò˜ ·˘Ùfi ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂ- Ù·È: ∞.µ.: «∆È ı· οÓÔ˘Ì ·Ó ÛÙÚ·‚ÒÛÂÈ, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ › ӷ ÙÔÓ ‰È·- ÛˆÏËÓÒÛÔ˘ÌÂ, ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·, fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ̤۷». ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ·‰˘Ó·Ù› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÂÊfiÛÔÓ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ˙ˆ‹˜-ı·Ó¿ÙÔ˘ ÂÌϤÎÔ˘Ó ÊÈÏÔÛÔÊÈο Î·È ËıÈο ı¤Ì·Ù·. OÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÂÔ̤ӈ˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ‹ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ıÂÚ·›·˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ (consensus) ÌÂٷ͇ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ·ÛıÂÓÒÓ Î·È Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, Î·È Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙfiÛÔ È·ÙÚÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ‹ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. §.∆. ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜: «∫·ÓfiÓÈÛ·Ó ÁÈ· ·‡ÚÈÔ (oÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜) Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· test, 15 Ì‹ˆ˜ Î·È ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ, Ȥ˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ οı ̤ڷ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜…». ŒÓ· Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ë ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂ- ÓÔ‡˜, fiÔ˘ ÔÈ ÓÔÛËχÙÚȘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¿Ô„Ë ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ·ÔÊ¿- ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓ› Ì ٷ Â˘Ú‹Ì·- Ù· ÙÔ˘ Swenson (1992) ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ï‹„˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ ª∂£ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜. ª.¢. ÓÔÛËχÙÚÈ·: «¢ÂÓ Ì·˜ ÚˆÙ¿Ó ÔÙ¤ ÁÈ· Ù›ÔÙÂ, ı·ÚÚ›˜ Î·È Í¤ÚÂÈ Î·Ó›˜ ηχÙÂÚ· ÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ ‰›Ï· ÙÔ˘. ∆· ¿ÓÙ· ÂÚ‹ÌËÓ Ì·˜, Ϙ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ì». ™˘ÓÂ- ¯›˙ÔÓÙ·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (∫alish, 1985), fiÙÈ, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔÈ/Ó˜ ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰·, ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ·, ÏfiÁÔ Ù˘ ÂÁÁ‡ÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, Ù· Ô‰˘ÓËÚ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÒÏÂÈ-

15. ∆· test Â›Ó·È ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Â¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Έ̷ÙÒ‰Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™˘¯Ó¿, fï˜, Ô ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ·‡ÛË Ù˘ ηډȷ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÔfiÙÂ Ë ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ·fi ÙË Ì˯·ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· (consensus) ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜.

H IATPIKH E•OY™IA ™TA OPIA ZøH™ KAI £ANATOY

63

·˜ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ›‰È˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο (¿ÓÙ· Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜), ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ ˆ˜ ¿ÙÔÌÔ Î·È fi¯È ˆ˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ª.¢. ÓÔÛËχÙÚÈ·: «ŸÙ·Ó Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ¿ÂÈ Î·Ï¿ Â›Ó·È ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ Î·Ïfi ÁÈ·ÙÚfi, fiÙ·Ó Âı·›ÓÂÈ ÊÙ·›ÂÈ Ë ·ÚÚÒ- ÛÙÈ·. ∆È ÂÚÈ̤ÓÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ (ÂÓÓÔ› ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜) ¿·Í Î·È ÙÔ ÂÚÈ- ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÚ·‚ÒÛÂÈ ¿ÓÙ ӷ ÙÔ˘˜ ‚ÚÂȘ». OÈ ÓÔÛËχÙÚȘ ‰ÂÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ‚¤‚·È· ÎÔÈÓ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó. O ı¿Ó·ÙÔ˜ Û˘¯Ó¿ ·Ó·ÎÈÓ› ·ÌÊÈı˘ÌÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ï‹ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÙÔ Ù˘ÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·¿ıÂÈ·, ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈ- ÛË ‹ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌÏÔ΋, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ˆ˜ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ıÚ‹ÓÔ˘. ∂.™. ÓÔÛËχÙÚÈ·: «∆ËÓ ÔÓ¤Û·Ì ̈ڤ ÙË Î·ÎÔÌÔ›Ú·, ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ÙËÓ Â›¯·Ì ‰ˆ ̤۷, ÎÈ ‹Ù·Ó Î·È Ó¤· Ô˘ Ó· ¿ÚÂÈ». ∏ ÚÔÛˆÈ΋ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ Î·È, ÂÔ̤ӈ˜, ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó, Ê·›ÓÂ- Ù·È Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÂÌÏÔ΋ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Âı·›ÓÔ˘Ó Ó¤·, Û˘Ì·ıËÙÈο ¿ÙÔÌ· ‹ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ú¯Èο ηÙË- ÁÔÚÈÔÔÈËı› ˆ˜ «¯·Ì¤Ó·», ·ÏÏ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· Ú·Á‰·›· Î·È ·ÈÊÓ›‰È· Âȉ›ӈÛË. ∏ ̤ÁÈÛÙË ‰ËÏ·‰‹ ÂÌÏÔ΋ Û¯ÂÙ›˙Â- Ù·È Ì ÙȘ Û˘Ó·ÈÛıËÙÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ, Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÂÈ ÎÔÈÓ‹ ÌÔ›Ú· (Ó¤ÔÈ, fiÌÔÚÊÔÈ, ηÏÔ› Î·È ¿Ù˘¯ÔÈ) ηıÒ˜ Î·È Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÛÙË ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ‰˘ÓËÙÈο Ó· ‚ÚÂı› Ô Î·ı¤Ó·˜ (¯. ı‡Ì·Ù· ÙÚÔ¯·›ˆÓ). ŒÓ· Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ôχ Û˘¯Ó¿ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¤Ú· ·fi ·˘ÛÙËÚ¿ È·ÙÚÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (‚·Ú‡ÙËÙ· ÓfiÛÔ˘ Î·È ·Ó¿ÁÎË ‚Ô‹ıÂÈ·˜) Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ËıÈ΋˜ ٿ͈˜. ¶¤Ú· ÏÔÈfiÓ ·fi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÛËÌ·- Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi˜ Ô ·ÛıÂÓ‹˜, ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛËÌ·- ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ËıÈ΋˜. O ·ÛıÂÓ‹˜ Ù·ÍÈÓÔ- ÌÂ›Ù·È ˆ˜ «Î·Ïfi˜» ‹ «Î·Îfi˜», «ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜», «·›ı·Ú¯Ô˜», «·Ó¿ÍÈÔ˜» (Dingwall and Murray, 1983Ø Kelly and May, 1982). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Jeffery (1979) ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ¤Ó·Ó ·ÛıÂÓ‹˜ ·Í›˙ÂÈ ‹ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÙË ıÂÚ·- ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈ- Îfi. ∫.Ã. ÓÔÛËχÙÚÈ·: «ŒÏ· ̈ڤ Ô˘ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ·˘ÙfiÓ, Ù· ’ıÂÏÂ Î·È Ù· ’·ı». O ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ¯·Ú·- ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ (ηÏfi˜=˘¿ÎÔ˘Ô˜, ηÎfi˜=·Ó˘- ¿ÎÔ˘Ô˜) Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Kelly Î·È May (1982) ÂÈ-

64

A§E•IA™ °EøP°IO™, M¶§ET™O™ KøN™TANTINO™

΢ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ Parsons, fiÙÈ Ë È·ÙÚÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔÈ› ÂΛ- ÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÓÔÛËχÙÚȘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ·Èٛ˜ ÛÙËÓ ·›ı·Ú¯Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Â›ıÂÙ· fiˆ˜ ÙÚÂÏfi˜, Û·ÛÙÈÎfi˜, ·Ú¿ÍÂÓÔ˜, ȉÈfiÙÚÔÔ˜, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜, ηٿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ, ÙËÓ ·›ı·Ú¯Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙ· ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·Ûȷο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¶.ª. ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜: «ª·˜ ¤Û·Û ٷ Ó‡ڷ fiÏË ÙË Ó‡¯Ù·, ÙÚÂÏfi˜ ·È‰È¿ ÁÈ· Ù· Û›‰ÂÚ·, Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ ‰¤Ó·Ì ‰ÂÓ ı· ËÛ‡¯·˙». ∫¿ı ¿ÏÏË Èı·Ó‹ ÂÍ‹ÁËÛË (fiˆ˜, .¯., ÙÔ ÈÂ- ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˘Á›·˜), ·ÚfiÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ‰ÂÓ ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¯·Ú·- ÎÙ‹Ú·. ∏ ÂÛˆÙÂڛ΢ÛË ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ Ù˘ ·Ó¿ÚÌÔÛÙ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, ÛÙ· ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·Ûȷο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘, ‰›¯ˆ˜ ‚¤‚·È· Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ „¢‰‹˜ (Ù· ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‚·ÛÈ- Τ˜ «·Ï‹ıÂȘ»), ηıÒ˜ Î·È Ô ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ (Ë ·ÈÙÈ҉˘ Û‡Ó‰ÂÛË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfi- ÙËÙ·˜), ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙȘ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ (.¯. ÙÔ ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ª∂£) ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó (·ÚfiÙÈ ÚÔÊ·Ó›˜) ˆ˜ ÂӉ¯fiÌÂÓ· Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡Ó Î·Ï‡- ÙÂÚ· (fi¯È ‚‚·›ˆ˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ) ÙËÓ ›‰È· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔÓÙ·˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÓÔÛËχÙÚȘ ˘Ô›ÙÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÛÊ¿ÏÌ· ÙˆÓ ·Ô‰fiÛˆÓ. ∂›Ó·È, fï˜, ÙÔ ·Ú·ÙË- ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÊ¿ÏÌ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÂÛÊ·Ï̤Ó˘ ÁÓˆÛÙÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·- Û›·˜; Œ¯Ô˘Ì ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙԇ̠ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ı¤ÛË: ·) ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙ ·ÏÏ¿ οو ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ (Jones and Davis, 1965). ŸÙ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÓÔÛËχÙÚȘ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ η΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘ÂÚÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈ- ‰Ú¿ÛÂȘ. ∫.∆. ÓÔÛËχÙÚÈ·: «¢ÂÓ ¤¯ˆ ÌfiÓÔ ÂÛ¤Ó· Ó· ·Û¯ÔÏԇ̷È, ¤¯ˆ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô, Ì ηı˘ÛÙÂÚ›˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘. ∆È Ó· οӈ ÎÈ ÂÁÒ (ÙÔ Ï¤ÂÈ Û ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi ‡ÊÔ˜) ÂÎÓ¢ڛ˙ÔÌ·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ‚ϤÂȘ οو ·fi ÔȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ». ‚) ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙȘ ¿ÏϘ ÂÍË- Á‹ÛÂȘ (.¯. ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜) ·ÏÏ¿ ÚÈÌÔ‰ÔÙ› ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË. ∞˘Ù‹ Ë ÂÛˆÙÂڛ΢ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ- Τ˜ ˆÊÂÏÈÌfiÙËÙ˜. ∏ „˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (¶··ÛÙ¿- ÌÔ˘, 1989), Ë „¢‰‹˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ, ıˆÚԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ¿ÏÏ· Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÌÈ·˜ ηÓÔ- ÓÈÛÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÓfiÚÌ·˜, Ù˘ ÓfiÚÌ·˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜. ∫·È ·˘Ùfi

H IATPIKH E•OY™IA ™TA OPIA ZøH™ KAI £ANATOY

65

‰ÈfiÙÈ: ·) OÈ ÓÔÛËχÙÚȘ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÂÓfi, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁÈ· ·˘Ù¤˜ È·ÙÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ‚) ÔÈ ÓÔÛËχÙÚȘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ˆ˜ ÚÒÙÈÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁÈ- ÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ΤډԢ˜ (Ì ÙË ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ¤ÓÓÔÈ·), Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿- ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ª∂£ Û ÚÔÛˆÈÎfi. ∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË, ÂÔ̤ӈ˜, Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛ˘ ·Ô‰ÂÈ- ÎÓ‡ÂÙ·È ÔÏÏ·Ï¿ ÂˆÊÂÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ·Ù›: ·) ™ÙÚ¤- ÊÂÈ ÙȘ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌÔÓfiÏ¢ڷ ÚÔ˜ ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ·fi ÂΛӘ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ηıÔÚ›- ˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi Â¿Á- ÁÂÏÌ·, Î·È ‚) ˘ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂÍÔ˘Û›·˜ (Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹).

∏ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ™Â ·ÚfiÌÔÈÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. OÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈ- ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜, ˘Ô‚fiÛÎÂÈ Ô ¿ÎÚ·ÙÔ˜ ˆÊÂÏÈÌÈÛÌfi˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜/ÙȘ ÓÔÛËÏ¢- Ù¤˜/ÙÚȘ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÙȘ/ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ˆ˜ ÈÛ¿ÍÈÔ‡˜/˜ ÙÔ˘˜. «∫·Ï¤˜ ›̷ÛÙ ÁÈ· ˘ËÚ¤ÙÚȘ», ϤÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ŒÙÛÈ Ôχ Û˘¯Ó¿ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·Úfiı˘- Ì· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·ÚÓËıÔ‡Ó, ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË. ∏ Û¯¤ÛË ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹/ÙÚÈ·˜–ÁÈ·ÙÚÔ‡ ‰ÔÌÂ›Ù·È ¿Óˆ Û ÌÈ· ‚¿ÛË ·ÌÔÈ‚·›·˜ η¯˘- Ô„›·˜ Î·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ, ‚¤‚·È·, Ó· ÏËÛÌÔÓԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ (Î·È È‰È·ÈÙ¤Ú· ÛÙȘ ª∂£) ‚Ú›ÛÎÔ- ÓÙ·È ˘fi ÙÔÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ÎÏÔÈfi ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ Â˘ı˘- ÓÒÓ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÏÂÈÙÔ˘Ú- ÁÔ‡Ó ÚÔ‚ÏÂÙÈο Î·È ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔ¸ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È: «∞˘ÙÔ› Â›Ó·È Ê›‰È·, ÔÙ¤ ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÂÌÈ- ÛÙ¢Ù›˜, Ó· Ì¿ıÂȘ Ó· ηχÙÂȘ Ù· ÓÒÙ· ÛÔ˘». OÈ ÓÔÛËχÙÚȘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈο ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË Ô‰ËÁ›· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ («ÁÚ¿„Ù ÙÔ Î·È ı· ÙÔ Î¿Óˆ»), ÂÓÒ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ›Ûˆ ·fi ÙÔ Û‡ÓËı˜ «ÌÔ˘ ÙÔ Â›– ‹ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÙÔ Â›» Ô ÁÈ·ÙÚfi˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Û˘¯Ó¿ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ Ï‹ÚË ¿ÁÓÔÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· Û˘Ì‚¿Ó Î·È ÙËÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ÂÓË̤ڈۋ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ/ÙË ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹/ÙÚÈ·. ™˘¯Ó¿ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ¤Ó·

66

A§E•IA™ °EøP°IO™, M¶§ET™O™ KøN™TANTINO™

Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ·ÔÔ›ËÛ˘ ¢ı˘ÓÒÓ Î·È ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔÚÈÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· η¯˘Ô„›·˜ Î·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. OÈ Û˘Óı‹Î˜ Û ÌÈ· ª∂£ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·Úfi‚ÏÂÙ· Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÏϤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù·¯‡Ù·Ù·, ÔfiÙÂ Î·È ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· Ô‡Ù Û¿ÓÈÔ Â›Ó·È, Ô‡ÙÂ Î·È ·Ú¿ÍÂÓÔ. ∆Ô ÛÊ¿ÏÌ·, fï˜, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÍ·ÙÔÌÈ΢ٛ Î·È Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔÔÈËı› ÛÙ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÛÊ¿ÏÏÂÈ. ŒÙÛÈ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ ÁÈ·ÙÚfi ‹ ÛÙËÓ ¿Û¯ÂÙË ÓÔÛËχÙÚÈ·. ∆Ô ·ÙÔÌÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, ·ÊÂÓfi˜, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- ÛÙÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÛÊ¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (.¯. ÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈfiÏ·ÈÔ˜), ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ (.¯. Ë ÓÔÛËχÙÚÈ·), ÔÌ·‰ÔÔÈÒÓÙ·˜, ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·¯¤ÔÓÙ·˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. ∏ ÙÂÏÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÔÌÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∆Ô ÛÊ¿Ï- Ì· ÙÔ ¤Î·ÓÂ, .¯., Ë O˘Ú·Ó›·, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈfiÏ·È· Î·È ¿Û¯ÂÙË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÓÔÛËχÙÚÈ· (Î·È ¤ÁÈÓ ÓÔÛËχÙÚÈ· ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÂÈfi- Ï·È· Î·È ¿Û¯ÂÙË), Û ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ (.¯. ÁÈ·- ÙÚfi˜). ∫·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÚÈÒÓ Ë ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÔÚÁ·ÓÒ- ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi: ÙÔ ¤Î·ÓÂ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ Ô ·‰È¿ÊÔÚÔ˜, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ Î·È ÔÔÚÙÔ˘ÓÈÛÙ‹˜ ¤ÁÈÓ ÁÈ·ÙÚfi˜. ŒÙÛÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›·, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘, ÔÚÈÔıÂÙ› ÙÔ Ï·›- ÛÈÔ ÙÔ˘ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜. OÈ ÓÔÛËχÙÚȘ Èı·Ó¿ ÛÊ¿ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ ¿Û¯ÂÙ˜ (‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜), ÂÓÒ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÊ¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ·Ù›, ˆ˜ ÛÙ˘ÁÓÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ›ӷÈ, ‰ÂÓ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. OÌÔ›ˆ˜, Ë ·Ï˘Û›- ‰· Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ·Ú·Ï›„ˆÓ, Ô ÊfiÚÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù· Û˘Ó¯‹ ˆÚ¿ÚÈ·, ÔÈ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂڛ˜, ÔÈ ‚·ÚȤ˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‚¿Ú‰È˜, Ù· ÔχÏÔη ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È, ‚‚·›ˆ˜, ·ÏÏ¿, Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÔ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˆÊÂÏÈÌfiÙËÙ· ›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Û·Ê‹˜. À‡ı˘ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚‚·›ˆ˜ ˘¿- ÁÂÙ·È Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· (Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ·Ó¿ıÂÌ· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰È·¯¤ÂÈ Ù·˘Ùfi- ¯ÚÔÓ·), ÂÓÒ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ (Ù· ˆÚ¿ÚÈ·, ÙÔ ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ) Û˘Óı¤ÙÂÈ ·ÏÒ˜ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi fiÔ˘ ·›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ. ŒÓ· ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈ- ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ∆Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ «ÂÌfiÚÔ˘˜» Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÚ›ÛÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ·ÊÔ‡ «ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È

H IATPIKH E•OY™IA ™TA OPIA ZøH™ KAI £ANATOY

67

ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ fiÓÔ». ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› («ÁÈ· Ó· Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó»), ÙËÓ ›‰È· fï˜ ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ/˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· Û˘ÌʈÓÔ‡Û·Ó Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙˆÓ È‰›ˆÓ. OÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ, ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó Èı·Ófi, ‰ÂÓ ı· ‰È·ÊˆÓÔ‡- Û·Ó Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Û‡Ì- ʈӷ Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ. ¡ÔÛËχÙÚÈ·:

«∫Ú›ÓÔ˘Ì ·Ï‹ıÂÈ· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ·˘ÛÙËÚ¿ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ıˆÚÒÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ì¤ÌÙÔ˘ ËıÈ΋˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fï˜, Ë ËıÈ΋ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ·¯¿ ·Î¤Ú·È· ·ÏÏ¿ Î·È ·‰ÔΛ̷ÛÙË, ·ÊÔ‡ Û·Ó›ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û ÂÌ¿˜ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ó· ÚԂԇ̠۠ÌÈ· οÔÈ· ËıÈ΋ ¤ÎÙˆÛË, Ì ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ¿ÓÙÔÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ fiÊÂÏÔ˜». O ·ÛıÂÓ‹˜ Â›Ó·È Ô «ÂÏ¿Ù˘» (Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÁÔÚ·›· ÔÚÔÏÔÁ›·) Î·È ÙfiÙ «∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ÔÈ fiÚÓ˜», ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· ÓÔÛËχÙÚÈ·, ·ÏÏ¿ Ô ÚÔ·ÁˆÁfi˜ Ó· Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ¿Ú·ÁÂ; «O ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂ- Ù·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Ìfi¯ıÔ». ∏ ÎÚÈÙÈ΋ (‰›Î·È· ‹ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋) ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ˘Á›·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿, Ê˘ÛÈο, ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÔÔÈ›ٷÈ. ∏ ÓfiÚÌ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Â‰Ò ·ÛΛ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘. OÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ «‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜», «¤ÌÔÚÔ˘˜», «Â›ÔÚÎÔ˘˜» Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·ÛÈ·Îfi Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ∆Ô ·Ó¿ıÂÌ· ÌÈ·˜ ·Ó›Û¯˘Ú˘ ÎÔÈÓˆÓÈ- ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, Î·È ÌÈ·˜ «ÚÈÁ̤Ó˘ ÛÙË ÌÔÈÚ·ÛÈ¿», ÙˆÓ ÓÔÛË- Ï¢ÙÒÓ, ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ËıÈο ‰È·‚ÏËÙÔ‡˜ È·ÙÚÔ‡˜. O Chambliss (1996) ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔηÏ› «Ë ÎÔÈ- ÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ËıÈ΋˜». ∫·Ù’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë, Ë «ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋ ËıÈ΋» ›ӷÈ, Û˘¯Ó¿, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ‰‡Ó·Ì˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ËıÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ˆ˜ ̤ÛÔ Â›Ù¢Í˘ οÔÈÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ˆ˜ «·Ô‰ÈÔÔÌ·›ÔÈ ÙÚ¿ÁÔÈ» ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È Î·ı’ ÔÏÔÎÏËÚ›·Ó (Î·È fi¯È ηْ ·Ó·ÏÔÁ›·) ÙÔ Ù›ÌËÌ·, ÂÓÒ ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ıˆÚÂ›Ù·È ·ıÒÔ. ªÂ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ÛÙ· ηı’ ¤ÍË ¯·Ú·- ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ·ÓıÚˆÔ-ÌÔÚÊÔÔÈÔ‡Ó ÌÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Û˘ÁηχÙÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ ÙËÓ ÎÔÈÓˆ- ÓÈ΋ ʇÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓfiÌÂÓˆÓ Î·È ÙȘ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÓ˘¿Ú- ¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó Ë ·ÚÂ‹˜ Û˘ÌÂ-

68

A§E•IA™ °EøP°IO™, M¶§ET™O™ KøN™TANTINO™

ÚÈÊÔÚ¿ Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÈÂÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ (Î·È Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·˘Ù¿ Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ·), ÔÈ ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Û·ÓÈfiٷٷ Ï·Ì- ‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ·˘Ùfi ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÏÔÈfiÓ ÂÎχÂÙ·È ·fi Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·Ûȷο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‰ÚÒÓÙÔ˜ ˘Ô- ÎÂÈ̤ÓÔ˘, οı ¿ÏÏË ÂÍ‹ÁËÛË (·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó Ù· Â͈ÙÂÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ) ‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ˆ˜ Èı·Ó‹. O ÁÈ·ÙÚfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›- ˙ÂÙ·È ˆ˜ «Î·Îfi˜», «·˘Ù·Ú¯ÈÎfi˜», «·Ú¿ÍÂÓÔ˜», «ÙÚÂÏfi˜», «¿Û¯ÂÙÔ˜» Î·È ÂÓ Î·Ù·ÎÏ›‰È «ÁÈ·ÙÚfi˜». O ÁÈ·ÙÚfi˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÁÈ·Ù› «Ôχ ·Ï¿…Â›Ó·È ÁÈ·ÙÚfi˜». ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ηı·Ú¿ ÂÓ‰Ô·- ÙÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È ÚÔÛˆÔÔÈ› ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·Ô‰›‰ÔÓÙ¿˜ Ù˘ ·ÙÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. º˘ÛÈÎÔÔÈ› ‹ „˘¯Ô- ÏÔÁÈÔÔÈ› 16 ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· Î·È Ù˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ Ë ÓfiÚÌ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ Â͢- ËÚÂÙ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘: ·) ™˘Áη- χÙÂÈ ÙȘ ·Û‡ÌÌÂÙÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÍÔ˘Û›·˜ È·ÙÚÔ‡–ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹/ÙÚÈ·˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ‚) Û˘ÁηχÙÂÈ Ù· ȉÂÔÏÔÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Î·È Á) ·ıˆÒÓÂÈ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ·Ú·- Ï›„ÂȘ ÙÔ˘˜.

∏ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ∂ӉȷʤÚÔÓ, Ù¤ÏÔ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÓÔÛË- ÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. AÓ·ÏË- ÚˆÙ‹˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ª∂£: «£¤ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ͇ÓÈÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ Í¤ÚÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÂȘ οÙÈ… ÌÂÙ¿ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ Û·Ó ·˘ÙÈÛÙÈÎfi». º·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÈ· Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙË ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ˆ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚÁ·ÏÂȷ΋ ηٷÓÔÌ‹ ·ÚÌÔ‰ÈÔ- ًوÓ. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿- ‰ÂÈÍË Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Û ¤Ó·

16. ¶·ÚfiÙÈ Ë „˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛË ÌÂÏÂÙ‹ıËΠˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÂÓÂÚÁ‹˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜. ¶.¯. ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ·ÓÙÏÔ‡Ó ‰‡Ó·ÌË ·fi Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· „˘¯ÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ (¶··ÛÙ¿ÌÔ˘, 1989).

H IATPIKH E•OY™IA ™TA OPIA ZøH™ KAI £ANATOY

69

ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜, fiÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·Ì›‚ÂÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú- ¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂͤÏÈÍË Î·È, ÂÔ-

̤ӈ˜, ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÒ˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. .. ÓÔÛËχÙÚÈ·: «∆È Ù˘¯›· ÌÔ˘ ϤÓ Â̤ӷ, ¤¯Ô˘Ì ʿÂÈ Ù· ¯Úfi- ÓÈ· Ì·˜ Â‰Ò Ì¤Û·. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ù· ͤÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ Ù·

∞ÌÊÈı˘ÌÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó

ÙÔ˘˜/ÙȘ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ, fiÙ·Ó Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ Ù˘ ÔıËÙ‹˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÈϤÔÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Ô˘ ·˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. OÈ ÓÔÛËχÙÚȘ, ·ÊÂÓfi˜, ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ‡, ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ·›ÛıËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙ· Ú¿Ì·Ù·, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, fï˜, ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·ÛÊ·Ï›˜ Ì ÙÔ Ó· ·Ú·¤ÌÔ˘Ó fiÛÔ ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÌÔÚÔ‡Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ™ÙȘ ª∂£ ‚¤‚·È· Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÁÂÈÙÓÈ¿˙Ô˘Ó (Coombs, 2004) ÙfiÛÔ Ô˘, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È¿¯˘Û˘ Î·È ÂÈÎ¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ. «∞˘Ù¤˜ ÎÂÈ ¿Óˆ Â›Ó·È ÁηÚÛfiÓÈ·» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ì ¤·ÚÛË ÌÈ· ÓÔÛËχÙÚÈ· fiÙ·Ó Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ù˘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜. OÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ÙˆÓ ª∂£ ·Ó··ÚÈ- ÛÙÔ‡Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÈÔ È·ÙÚÈÎfi-ʤÚÔ˘Û· ηÈ, ÂÔ̤ӈ˜, ˆ˜ ÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ª∂£, ‰›¯ˆ˜, fï˜, Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ¢ÂÓ ÍÂÓ›˙ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙÔ Á›ÁÓÂÛı·È ÙˆÓ ª∂£ ·˘ÙÔÓfiÌËÛ˘ Î·È ¯ÂÈڷʤÙËÛ˘ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. OÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› Ë ·Ù¤ÚÌÔÓË ‰È·Ì¿¯Ë (ÙfiÛÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·- ÙÚÔ‡˜) Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ «ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜». ∆· ÎÚÈÙ‹- ÚÈ· Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ·fi ÙËÓ È·ÙÚÈ- ΋. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ·ÚıÚÒÓÂÈ ·Ó¿ÛÙËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ¯ÚË- ÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÏ· Ô˘ ‰·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜. ∂¿Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙË ÓÔÛËÏ›· ˆ˜ ηı·Ú‹ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋ Ú¿ÍË, Ë ÔÔ›· ·Ó··Ú›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ Âͤ¯Ô˘Û·˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ

‚ϤÂÈ Î¿ı ̤ڷ

».

ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ, ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿- ‰ÂÈÁÌ·, Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, ÙÔ ÏÔ˘ÙÚfi ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Ô Î·ı·- ÚÈÛÌfi˜, Ô Â˘ÚÂÈÛÌfi˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˘ÔÙÈÌËÙÈο Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜. «∞˘Ù¿ Â›Ó·È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ-

70

A§E•IA™ °EøP°IO™, M¶§ET™O™ KøN™TANTINO™

¿˙ÂÙ·È Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· Ó· ͯ¤˙ÂȘ Î·È Ó· ÌÂÙÚ¿˜ Ô‡Ú·», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÈ· ÓÔÛËχÙÚÈ·. ∫È fï˜, ·˘Ù¤˜ ÔÈ «Ù·ÂÈÓ¤˜» ·Û¯Ôϛ˜, ¤Ú· ·fi ÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È ÔχÙÈ̘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·Ú¤ˆ˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·ÓıÚÒ- Ô˘˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ÿÛˆ˜ ÙÂÏÈο ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÓÔÛË- Ï¢ÙÈ΋ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ù˘ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÓˆÙ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Ù˘ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Î·È Û·ÊÒ˜ ‰È·ÎÚÈÙÔ‡ ‚ϤÌÌ·ÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘, ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ‚ϤÌÌ· Î·È Ë ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ (∞ÏÂÍÈ¿˜, 2000). OÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ Ù˘ ª∂£ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÁÓÒÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈ- ÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ‹ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ̤ÛÔ. ∏ ·Ú·Ù‹- ÚËÛË ·˘Ù‹ ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Û ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Èı·Ó¿ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ- ÛÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜.

¶ÚÒÙÔÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÛÌÈÎfi ÎÂÓfi ÛÙÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Â·Á- ÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÁÓÒÛË Î·È Â¿ÚÎÂÈ· ÛÙÔÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ª∂£, ηıÒ˜ Î·È Ï‹Ú˘ ·Ô˘Û›· ÚfiÓÔÈ·˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ ‚›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ

¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘, Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢- ÙÚÈÒÓ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ıÂÛÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‚ڋηÌ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ Ë ËÏÈΛ·, ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. OÈ ÓÂfiÙÂÚ˜ Û ËÏÈΛ· ÓÔÛËχÙÚȘ, ·ÓÒÙÂÚ˘ Î·È ·ÓÒ- Ù·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÈ- ÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ Ì ‚·ÛÈ΋ ÁÓÒÛË Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜.

™À∑∏∆∏™∏

™Â ¤Ó· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Â›Ó·È fi¯È Ë ıÂÚ·›· ·ÏÏ¿ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙË ˙ˆ‹, ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ Û˘¯Ó¿ ÂÙÂÚfiÎÏËÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÂÌÊ·Ó›- ˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∏ ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÔηÏÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË. OÈ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÍ·ÚÙÒÌÂ- Ó˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Û ËıÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ŒÙÛÈ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ «Î·- Ïfi˜» ‹ «Î·Îfi˜» ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Â›Ó·È ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈı‹ÓÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÓÙÔϤ˜, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Û˘ÌʈÓ› ‹ fi¯È, Ì ٷ ΢ڛ·Ú¯· ËıÈο ÛÙÂÚÂfiÙ˘·. ∆Ô ·Ó

H IATPIKH E•OY™IA ™TA OPIA ZøH™ KAI £ANATOY

71

·Í›˙ÂÈ ‹ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·fi ÙÔ ‚·ıÌfi ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ʤÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ë ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ Î·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙˆÓ (οو ·fi ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙÂ Û˘Óı‹Î˜) ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘. ∆Ô Ï·›ÛÈÔ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ- ÎfiÙËÙ· ÛÙË ª∂£. OÈ Û¯¤ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÚÈÒÓ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÔ˘- ÛȷΤ˜ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Û¯¤ÛÂȘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÈΛ- ÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ. ∏ Âη٤ڈıÂÓ Î·¯˘Ô„›· Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. OÈ ÓÔÛËχÙÚȘ ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˆÊÂÏÈÌÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÔÈ ‰Â ÁÈ·ÙÚÔ› ÙËÓ ÂÏÈÙ›ÛÙÈÎË ˘ÂÚÔ„›· ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È «Û ·˘Ù¤˜». ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÚÔÛˆÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ¯·Ú·ÎÙË- ÚÈÛÙÈο ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∏ ÂÛˆÙÂڛ΢ÛË, Ë ·fi‰ÔÛË ·ÈÙÈÒÓ ¿Ú· Î·È Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Û ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·Ûȷο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. OÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·Èٛ˜ ÙˆÓ «Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ», ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÚÈÌÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙȘ ·Èٛ˜ ·˘Ù¤˜, Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ·Èٛ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÏ·Ùو̷ÙÈ΋ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Î·È ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙÔ‰‡Ó·- ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ. ∞˘Ùfi˜ Ô ·ÙÔÌÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi˜ ¿ÂÈ ¤Ú· ·fi ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Î·È Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈο Ê·È- ÓfiÌÂÓ· (.¯. ÙÔÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi) ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ (‚ÈÔ- ÏÔÁÈο ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ӈÓ) Î·È ÛÙ·ıÂÚÒÓ, Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·Ùfi- ÌÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË, ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ, fiˆ˜ ÔÈ ÁÈ·- ÙÚÔ› Î·È ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, «Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È» ‰È·Ì¤- ÛÔ˘ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ M. Foucault ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ Ï·È- Û›Ô˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÓÔËÌ·- ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ™ÙÔ Â›Â‰Ô ·˘Ùfi ÂÔ̤ӈ˜ Û˘Ó·ÚıÚÒ- ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ıˆڛ·˜ Ù˘ «„˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›Ë- Û˘», Ë ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›· ·Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ Ù¿Û˘ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢- ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. £ÂˆÚԇ̠ÂÔ̤ӈ˜ fiÙÈ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙˆÓ Jelisson Î·È Green (1981) Î·È ÙˆÓ Beauvois Î·È Doubois (1984) ÁÈ· ÙË «ÓfiÚÌ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜» ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ıˆڛ· Ù˘ «„˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛ˘» (¶··ÛÙ¿ÌÔ˘, 1989), Ë ÌÔÓÔ̤ÚÂÈ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÁÓˆÛÙÈÎfi

72

A§E•IA™ °EøP°IO™, M¶§ET™O™ KøN™TANTINO™

ÛÊ¿ÏÌ·, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο Ì·ıË̤ÓË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÈÌÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ë ÔÔ›· ˘ÔÎÚ‡ÙÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ- ÎÔ‡ status Î·È Ë ·ÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ.

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞

™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο Â¿Ó Ë ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Î·È ÙȘ ·Ó›Û¯˘Ú˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó Û¯ËÌ·ÙÈο ˆ˜ ¤Ó· Û˘Ó¯¤˜, fiÔ˘ ÛÙË ÌÈ· ÙÔ˘ ¿ÎÚË ‹Ù·Ó Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ fiÏÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË Ô ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜, ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ÔÏÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÛÔ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÎÚ·. ™ÙÔÓ ¤Ó· fiÏÔ ÙÔ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ·Ó›- Û¯˘ÚÔ ÌÂÈÔÓÔÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ fiÏÔ Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜:

Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ status Î·È Ë ·ÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ. ∫¿Ùˆ ÂÔ̤ӈ˜ ·fi ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÂÍ˘Ê·›ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜: ∏ ÌÔÓfiÏ¢ÚË ÂÛÙ›·ÛË Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏfiÁË- ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ È·ÙÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜. ∏ «„˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛË» ˘fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ª∂£. ∫·Ù¿ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi Ì·˜ ÂÚÒÙËÌ· ··ÓÙ¿Ù·È ıÂÙÈο, ÔÈ ÓÔÛËχÙÚȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔÔÈÔ‡Ó Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Ù˘ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ «ÓfiÚÌ·˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜», fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘.

H IATPIKH E•OY™IA ™TA OPIA ZøH™ KAI £ANATOY

73

µπµ§πO°ƒ∞ºπ∞

∂ÏÏËÓfiÁψÛÛË ∞ÏÂÍÈ¿˜ °., 2000, §fiÁÔ˜ ÂÚ› ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘, ∞ı‹Ó·, ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ∞ÏÂÍÈ¿˜ °., 2001, «∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙȘ ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜», ¢ÔÎÈ̤˜, Ù‡¯Ô˜ 9-10, Û. 198. ∫ÔÈÙÛ¤ÏË ∞., 2007, «∞ÙÔÌÈÎÈÛÌfi˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛË», ªÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ¢È·- ÙÌËÌ·ÙÈÎÔ‡ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «OÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î·È OÈÎÔÓÔÌÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›·», ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∆Ì‹Ì· æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜. MacRay S., 1999, MoÓ٤Ϸ Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛً̘ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ∞ı‹Ó·, ∂ÏÏËÓÈ- ο °Ú¿ÌÌ·Ù·. Maisonneuve J., 2001, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ æ˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·, ∞ı‹Ó·, ¢·Ú‰·Ófi˜. Moscovici S., 1999, ∏ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË, Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘, ∞ı‹Ó·, O‰˘ÛÛ¤·˜. ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘ ™Ù., ªÈÔ‡ÓÈ °Î., 2001, ªÂÈÔÓfiÙËÙ˜ Î·È ÂÍÔ˘Û›·, ∞ı‹Ó·, ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘ ™Ù., ª·ÓÙfiÁÏÔ˘ ∞. (ÂÈÌ.), 1995, ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ∞ı‹Ó·, O‰˘ÛÛ¤·˜. ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘ ™Ù., 1989, æ˘¯ÔÏÔÁÈÔÔ›ËÛË, ∞ı‹Ó·, O‰˘ÛÛ¤·˜. ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘ ™Ù., 1999, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›·, ∞ı‹Ó·, O‰˘ÛÛ¤·˜.

•ÂÓfiÁψÛÛË Barbalet J. M., 1998, Emotion, social theory and social structure: A macrosociological approach, Cambridge University Press. Benderlioglu Z., 2000, Fundamental attribution error hostile attribution bias and the self: a cross cultural analysis, Ohio State University. Berg M., 1992, «The construction of medical disposals: Medical sociology and medical problem solving in clinical practice», Sociology of Health and Illness, vol. 14, no 2, pp. 151-180. Bordens S. K. Horowitz, I. A., 2001, Social Psychology, New York, Lawrence Erlbaum Associates. Bourgeault et al, 2001, «Everyday experiences of implicit rationing: comparing the voices of nurses in California and British Columbia», Sociology of Health & Illness, vol. 23, no 5, pp. 633-653. Coombs, M, A., 2004, Power and conflict between doctors and nurses, London, Routledge. Dingwall R., Murray T., 1983, «Categorization in accident departments: good patients, bad patients and children», Sociology of Health and Illness, vol. l5, no 2, pp. 127-148. Dodier N., 1994, «Expert medical decisions in occupational medicine: a sociological analysis of medical judgment», Sociology of Health and Illness, vol. 16, no 4, pp. 489-514. Dossie M. µ., Keegan L., Guzzetta C. E., 2004, Holistic nursing: A handbook for practice, New York, Jones and Burtllet Publishers. Dubois N., 2003, A sociocognitive approach to social norms, London, Routledge. Dubois N., Beauvois J. L., 1988, «The norm of internality in the explanation of psychological events», European Journal of Social Psychology, vol. 8, pp. 44, 299-316. Eiser, R.Van Der Pligt, J. Pligt, J.,1989, Attitudes and Decisions, London, Routledge. Exley C., 2004, «The sociology of dying, death and bereavement», Sociology of Health and Illness, vol. 26, no 1, pp. 110–122. Farr R. M., Moscovici S. (eds), 1984, Social representations, Cambridge.

74

A§E•IA™ °EøP°IO™, M¶§ET™O™ KøN™TANTINO™

Foucault ª., 1973, The birth of the clinic, New York, Tavinstocg. Foucault M., 1977, Discipline and punish: The birth of the prison, New York, Pantheon Books. Glaser B.G., Strauss A. L., 1967, The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research, Aldine Transaction. Harvey J. H., Weavy G., 1984, «Current issues in attribution theory and research», Ann.Rev.Psychol, vol. 35, pp. 427-59. Hoftede G., 1980, Culture’s consequences, Beverly Hills, CA, Sage. Jeffery R., 1979, «Normal rubbish: deviant patients in casualty departments», Sociology of Health and Illness, vol. 1, Issue 1, pp. 90-107. Jellison J. M., Green J., 1981, «A self-presentation approach to the fundamental attribution error: The norm of internality», Journal of Personality and Social Psychology, no 40, pp.

643-649.

Kelly M. P. and May D., 1982, «Good and bad patients: a review of the literature and a

theoretical critique», Journal of Advanced Nursing, no 7, pp. 147-56. Lapsey I., Melia, K., 2001, «Clinical actions and financial constraints:the limits to rationing intensive care», Sociology of Health and illness, vol. 23, no 5, pp. 729-746. Latimer J., 1997, «Giving patients a future: the constituting of classes in an acute medical unit», Sociology of Health and Illness, vol. 19, no 2, pp. 160–185. Malinowski B., Young M. W., 1979, The Ethnography of Malinowski: The Trobriand Islands 1915-18, London, Routledge. Melia ∫. ª., 2001, «Ethical issues and the importance of consensus for the intensive care team», Social Science and Medicine, no 53, pp. 707–719. Melia K. M., 2004, Health care ethics: Lessons from intensive care, Sage. Moscovici S., 1979, La psychologie des minorites actives, Paris, Presses Universitaires de France. Miller J. G., 1984, «Culture and the development of everyday social explanation», Journal of Personality and Social Psychology, no 46, pp. 961-978. Mugny M., Pérez J.A., Lamongie V. W., 1991, The social psychology of minority influence, Editions de la Maison des sciences de l’homme. Parsons T., 1975, «The sick role and the role of physician reconsidered», Health and Society, vol. 53, no 3, pp. 257-278. Pennington D, C., 2000, Social cognition, London, Routledge. Ross L., Nisbett R. E., 1991, The person and the situation: perspectives of social psychology, McGraw-Hill. Salvage J., 1990, «The theory and practice of the “new nursing”», Nurse Times, vol. 4, pp. 42-

5.

Spiegelberg ∏., 1972, Phenomenology in Psychology and Psychiatry: A Historical Introduction, Northwestern University Press. Sudnow D., 1967, Passing on: The Social Organization of Dying, Prentice Hall. Triandis, H.C., 1995, Individualism and collectivism, Boulder, Co, Westview. Turner B., 1995, Medical power and social knowledge, Sage. Strauss A.L., Corbin J.M., 1998, Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory, Sage. Zussman R., 1992, Intensive Care: Medical ethics and the medical profession, Chicago University Press.