Вы находитесь на странице: 1из 11

ÀÕô¦À¡Õû

1. À¢ýÅÕõ ¦À¡Õû¸Ç¢ý ÀÕô¦À¡Õ¨Çî ºÃ¢Â¡¸ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

P Q
A ¾¢¼õ ¾¢ÃÅõ
B ¾¢¼õ ÅÇ¢Áõ
C ¾¢ÃÅõ ÅÇ¢Áõ
D ¾¢ÃÅõ ¾¢¼õ

2. ÌÇ¢÷À¾Éô ¦ÀðÊ¢ø ¨Åì¸ôÀð¼ ¿£÷ º¢È¢Ð §¿Ãò¾¢ø ÀÉ¢ì¸ðÊ¡¸


Á¡È¢Å¢Îõ. þ¾ý ¦ºÂüÀ¡íÌ ±ýÉ?
A. ¯¨È¾ø
B. ¯Ä÷¾ø
C. ¾¢ñÁÁ¡¾ø
D. ¯Õ̾ø

3. ¯Ä÷¾Öõ ........................................................ ¿£¨Ã, ¿£Ã¡Å¢Â¡¸ Á¡üÚ¸¢ýÈÉ.


A. ¯¨È¾Öõ
B. ¦¸¡¾¢ò¾Öõ
C. ¯Õ̾Öõ
D. ¾¢ñÁÁ¡¾Öõ
4. ¸£ú측Ïõ ¬öŢĢÕóÐ ¦ÀÈôÀÎõ ¦À¡Õò¾Á¡É ÓÊ× ±ýÉ?

ºÁ «ÇÅ¢Ä¡É ¸¡üÚ ºÁ «ÇÅüÈ ¸¡üÚ

A. ¸¡üÚìÌô ¦À¡Õñ¨Á ¯ñÎ


B. ¸¡üÚ þ§Äº¡ÉÐ
C. ¸¡üÚìÌ ¯ÕÅõ ¸¢¨¼Â¡Ð
D. ¸¡üÚ þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒõ

5. ¾¢¼ô¦À¡ÕÇ¢ý ¾ý¨Á¨Âô ÀüÈ¢ ¾ÅÈ¡É ÜüÚ ±Ð?


A. ¿¢¨ÄÂ¡É ÅÊÅõ ¯ñÎ
B. ¿¢¨ÄÂ¡É ±¨¼ ¯ñÎ
C. ¦ÅüÈ¢¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒõ
D. ¿¢¨ÄÂ¡É ¸É «Ç× ¯ñÎ

6.
ÀÉ¢ì¸ðÊ ¿£Ã¡Ì¾ø X
¿£÷ ¿£Ã¡Å¢Â¡Ì¾ø Y

X Y
A. ¯Õ̾ø ¯¨È¾ø
B. ¦¸¡¾¢ò¾ø ¯Ä÷¾ø
C. ¯Õ̾ø ¾¢ñÁÁ¡Ì¾ø
D. ¯Õ̾ø ¦¸¡¾¢ò¾ø
7.
- ¿¢¨ÄÂ¡É ¦À¡Õñ¨Á
- ¿¢¨ÄÂ¡É ÅÊÅõ ¸¢¨¼Â¡Ð
- À¡ò¾¢Ãò¾¢ý ¾ý¨Á¨Â ²üÌõ
- «¼÷ÅØò¾õ ¯ñÎ
(¯Â¢÷ÅÇ¢, ¸Ã¢ÅÇ¢, ±Ã¢Å¡Ô)

§Á§Ä ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ÀÕô¦À¡ÕÇ¢ý ¾ý¨Á¢ý ÅÊÅò¨¾ §¾÷ó¦¾Î¸.

A. ¾¢¼õ
B. ¾¢ÃÅõ
C. ÅÇ¢Áõ

8.  ¿¡ü¸¡Ä¢
 ÀóÐ
 ¸¡Í
 ¦Ã¡ðÊ

§Á§Ä ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ÀÕô¦À¡ÕÇ¢ý ÅÊÅò¨¾ §¾÷ó¦¾Î¸.

A. ¾¢¼õ
B. ¾¢ÃÅõ
C. ÅÇ¢Áõ

9. ºÃ¢Â¡É ÀÕô¦À¡ÕÇ¢ý ¿¢¨ÄÁ¡üÈò¨¾ §¾÷ó¦¾Î¸.


¿¢¨ÄÁ¡üÈõ ±ÎòÐ측ðÎ
A ¯¨È¾ø ÀÉ¢ì¸ðÊ-¿£Ã¡Ì¾ø
B ¯Ä÷¾ø ¿£÷-ÀÉ¢ì¸ðÊ¡̾ø
C ¯Õ̾ø ¿£÷-¿£Ã¡Å¢Â¡¾ø
D ¾¢ñÁÁ¡¾ø ¿£Ã¡Å¢- ¿£Ã¡¾ø

10. ¦¸¡¾¢ìÌõ ¿£÷ ,100c ³ ¦¾¡ð¼Ðõ ............................... Á¡È¢Å¢Îõ

A. ¾¢¼Á¡Ì¾ø
B. ¬Å¢Â¡Ì¾ø
C. ¿£Ã¡Å¢Â¡Ì¾ø
D. ÀÉ¢ì¸ðÊ¡̾ø

§¸ûÅ¢ 1 : À¼õ ´Õ ¿£Ã¢ý ÍÆüº¢Â¢ø §Á¸í¸Ç¢ý ¯ÕÅ¡ì¸ò¨¾ì ¸¡ðθ¢ÈÐ.


ÌΨŠ100cm3 ¿£Ã¢ø ¯ûÇ ÀÉ¢ì¸ðÊ ÀÉ¢ì¸ðÊ ¸¨ÃÂ
±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼ §¿Ãõ

1. R ÁüÚõ S ±Éô ¦ÀÂâ¼ôÀð¼ ¦ºÂüÀ¡í̸¨Çô ¦ÀÂâθ.


R :
S :

2. ¿£Ã¢ý ÍÆüº¢Â¢ø ²üÀ¼ìÜÊ Á¡üÈí¸¨Çô À¢ýÅÕÅÉÅüÈ¢ø Å¢Åâ.


I. ¿£Ã¡Å¢ :
II. ¿£÷òÐÇ¢¸û:
III. §Á¸í¸û:
IV. 笮 :

3. ¿£Ã¢ý ÍÆüº¢ ¯Â¢Ã¢Éí¸ÙìÌ ²ý «Åº¢Âõ ±ýÀ¨¾ì ÜÚ¸.

4. ¿£÷ þøÄ¡Å¢ð¼¡ø ±ýÉ ¿¢¸Øõ ±ýÀ¨¾ «ÛÁ¡É¢òÐì ÜÚ¸.

5. ¿¡õ ¿£Ã¢ý ãÄí¸¨Çî Íò¾Á¡¸ ¨ÅòÐì ¦¸¡ûÇ ¦ºö §ÅñÊ þÕ


ÅÆ¢¸¨Ç ±Øи.
A 4 8
B 8 16
C 12 24
D 16 32
§¸ûÅ¢ 2 : Á¡½Åý ´ÕÅý 4 ÌΨÅ¢ø ´§Ã «Ç× ¦ÅôÀ¿¢¨Ä ¦¸¡ñ¼ 100ml
¿£¨Ãô ÀÂýÀÎò¾¢, ´ù¦Å¡ýÈ¢Öõ ¦Åù§ÅÚ ±ñ½¢ì¨¸ ¦¸¡ñ¼ ÀÉ¢ì¸ðʨÂô
§À¡ð¼¡ý. ÀÉ¢ì¸ðÊ ¸¨Ã ±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼ §¿Ãò¨¾ì ÌÈ¢òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý.

1) 100cm3 ¿£Ã¢ø ¯ûÇ ÀÉ¢ì¸ðÊ¢ý ±ñ½¢ì¨¸ìÌõ «Ð ¸¨Ã ±ÎòÐì


¦¸¡ñ¼ §¿Ãò¾¢üÌõ ¯ûÇ ¦¾¡¼÷Ò Â¡Ð?

________________________________________________________________

2) §Áü¸ñ¼ ¬Ã¡öÅ¢ýÅÆ¢ ¸ñ¼È¢ó¾ Á¡È¢¸¨Çì ÌÈ¢ôÀ¢Î¸.

¾üº¡÷Ò Á¡È¢ : _____________________________________


º¡÷Ò Á¡È¢ : _____________________________________

3) þó¾ ¬Ã¡öÅ¢ýÅÆ¢ ¸ÕЧ¸¡û ´ýÈ¢¨É ±Øи?

____________________________________________________________________

4) ÀÉ¢ì¸ðÊ ¸¨ÃÔõ§À¡Ð ²üÀÎõ ¦ºÂüÀ¡í¸¢¨É ÜÚ¸.

___________________________________________________________________

5) §¿Ãò¨¾ò ¾Å¢÷òÐ, ÀÉ¢ì¸ðÊ Å¢¨ÃÅ¡¸ì ¸¨Ãžü¸¡É ¸¡Ã½¢ ¡Ð?


þạÂÉò ¾ý¨Á

1. À¢ýÅÕõ ¦À¡Õû¸Ç¢ø ±Ð ¿Î¨Áò¾ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñ¼Ð?

A. ¯ôÒì ¸¨Ãîºø
B. ±ÖÁ¢î¨ºî º¡Ú
C. ºÅ÷측à ¿£÷
D. ÀüÀ¨º

2. À¢ýÅÕõ pH ±ñ¸Ç¢ø ±Ð ¸¡Ãò¾ý¨Á¨Âì ÌȢ츢ÈÐ?

A. 3
B. 5
C. 7
D. 9

3. ¿£Ä ¿¢È Ä¢ðÁŠ ¾¡û º¢ÅôÒ ¿¢ÈÁ¡¸ Á¡È¢Å¢ð¼Ð. X ¦À¡Õû ±ýÉÅ¡¸


þÕìÌõ?

A. «ýÉ¡º¢î º¡Ú
B. º£É¢ ¸¨Ãºø
C. ¸É¢Á ¿£÷
D. ºÅ÷측à ¿£÷
4. ¸¡Êò¾ý¨Á ¦¸¡ñ¼ ¦À¡Õû (i) ...................................
¸¡Ãò¾ý¨Á ¦¸¡ñ¼ ¦À¡Õû (ii) ................................... þÕìÌõ.

i ii
A ÒÇ¢ôÀ¡¸×õ ¸ºôÀ¡¸×õ
B þÉ¢ôÀ¡¸×õ ¸ºôÀ¡¸×õ
C ÒÇ¢ôÀ¡¸×õ ͨÅÂüÚõ
D ͨÅÂüÚõ ¸ºôÀ¡¸×õ

5. À¢ýÅÕõ ¦À¡Õû¸Ç¢ø ±Ð º¢ÅôÒ ¿¢È Ä¢ðÁŠ ¾¡¨Ç ¿£Ä ¿¢ÈÁ¡¸ Á¡üÚõ?

6. ¦À¡ÕÇ¢ý þáºÂò¾ý¨Á¨Â «È¢Â ............................................ÀÂýÀθ¢ÈÐ.


A. ¸ñ½¡Ê
B. âïÍò¾¡û
C. Åñ½ò¾¡û
D. ¦ÅôÀÁ¡É¢

7. ±ÖÁ¢î¨ºî º¡Ú âïÍò¾¡¨Ç ........................................... ¿¢Èò¾¢üÌ Á¡üÚõ.


A. ¿£Ä ¿¢Èò¾¢Ä¢ÕóÐ º¢ÅôÒ
B. º¢ÅôÒ ¿¢Èò¾¢Ä¢ÕóÐ ¿£Äõ
C. ¦Åû¨Ç ¿¢Èò¾¢Ä¢ÕóÐ ¿£Äõ
D. º¢ÅôÒ ¿¢Èò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦Åû¨Ç
8. ¸¡Ãô¦À¡Õû .......................................... ͨÅÔ¨¼ÂÐ.
A. ¸ºôÒ
B. þÉ¢ôÒ
C. ÒÇ¢ôÒ
D. ¯¨ÈôÒ

9. À¢ýÅÕÅÉÅüÚû ±Ð º¢ÅôÒ ¿¢È âïÍò¾¡¨Ç ¿£Ä ¿¢ÈÁ¡¸ Á¡üÚõ?


A. ¬ÃïÍî º¡Ú
B. ±ÖÁ¢î¨ºî º¡Ú
C. «ýÉ¡º¢î º¡Ú
D. ºÅ÷측à ¿£÷

10. À¼õ 1 ÒÇ¢ì¸¡Ê µ÷ ¬Ê ÌŨÇ¢ø ¯ûÇ ¸É¢Á ¿£Ã¢ø °üÈôÀÎŨ¾ì


¸¡ðθ¢ÈÐ.

¬ÊìÌŨÇ¢ø ¯ûÇ ¸É¢Á ¿£Ã¢ý ¾ý¨ÁìÌ ±ýÉ ¿¢¸Øõ?

A. ͨÅÂüÈÐ
B. ¸¡Ãò¾ý¨Á¡¸ Á¡Úõ
C. ¸¡Êò¾ý¨Á¡¸ Á¡Úõ
D. ¿Î¿¢¨Ä¢ø þÕìÌõ
§¸ûÅ¢ 1 : ¸ÁÄ¿¡¾ý R, S,T,U ±Ûõ ¿¡ýÌ ¦Åù§ÅÚ Å¨¸Â¡É ¯½×
¦À¡Õû¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ¬Ã¡ö× ´ý¨È §Áü¦¸¡ñ¼¡ý. ÓÊ× ¸£§Æ
¸¡ð¼ôÀðÎûÇÐ.

¯½×

º¢ÅôÒ ¿¢È âïÍò¾¡û ¿£Ä ¿¢È âïÍò¾¡û

Á¡üÈÁ¢ø¨Ä ¿£Äõ Á¡üÈÁ¢ø¨Ä º¢ÅôÒ

R S
T U

1. þó¾ ¬Ã¡öÅ¢ø, ±Ð Á¡üÈôÀð¼Ð ? (¾üº¡÷Ò Á¡È¢)

2. þó¾ ¬Ã¡öÅ¢ø ±Ð ¯üÈÈ¢ÂôÀð¼Ð? (º¡÷Ò Á¡È¢)

3. þó¾ ¬Ã¡öÅ¢ý §¿¡ì¸õ ±ýÉ?

4. S ¯½Å¢ý ¾ý¨Á¨Â Óý «ÛÁ¡É¢ì¸×õ.

5. þó¾ ¬Ã¡öÅ¢ýÅÆ¢ ±Îì¸ìÜÊ þÚ¾¢ ÓÊ× ±ýÉ?


§¸ûÅ¢ 2 :

¿£Ä Ä¢ðÁŠ ¾¡û, º¢ÅôÒ Ä¢ðÁŠ ¾¡û, ¦Àðâ ÅðÊø, §º¡¼¡, ÅƨÄ,
¬ÃïÍô ÀÆõ, ¸É¢Á ¿£÷

1) ±ó¾ô ¦À¡Õû ¿£Ä ¿¢È Ä¢ðÁŠ ¾¡¨Çî º¢ÅôÀ¡¸ Á¡üÚõ?

2) ±ó¾ô ¦À¡Õû º¢ÅôÒ ¿¢È Ä¢ðÁŠ ¾¡¨Ç ¿£ÄÁ¡¸ Á¡üÚõ?

3) Á¡üÈò¨¾ ²üÀÎò¾¡¾ ¦À¡Õû ±Ð?

4) ¬Ã¡öÅ¢ø ¸¡Ê, ¸¡Ãõ, ¿Î¨Áô¦À¡Õ¨Ç «È¢Â ÓÊ󾾡?

5) º¨ÁÂÄ¢ø «¾¢¸Á¡É ¸¡Êò¾ý¨Á¨Âô ÀÂýÀÎò¾¢É¡ø ±ýÉ ¬Ìõ?

Вам также может понравиться