Вы находитесь на странице: 1из 5

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные данные BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017
«Cu privire la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale:
Denumirea:___________________________________________________ - au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de
_ informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);
Наименование: - asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării
acestora (art.19).
____________________________________________________________ Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
_ sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
conform art.330 al Codului contravențional al Republicii Moldova.
Adresa/Адрес:
Cercetare statistică В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт
Raionul (municipiul, UTA anuală 26.05.2017 года «Об официальной статистике», органы
Găgăuzia)_______________________________ официальной статистики:
Район (муниципий, АТО Гагаузия) - имеют право получать и собирать данные, необходимые для
производства статистической информации, от всех физических
Статистическое обследование и юридических лиц (cт.13);
Satul (comuna), - гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их
годовое разглашения (cт.19).
oraşul___________________________________________
Село (коммуна), город Непредставление в установленный срок статистических данных,
представление недостоверных данных или в неполном объеме
Strada_______________________________________________nr. является правонарушением и санкционируется в соответствии
_______ сo ст.330 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова..
Улица Nr. 14-AGR Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
nr. 76 din 01 noiembrie 2018
Cod CUIÎO ________________ Утвержден приказом Национального бюро статистики
Код CONSUMURI ŞI CHELTUIELI
№ 76 от 01 ноября 2018
DE PRODUCŢIE (LUCRĂRI, SERVICII)
ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ teritorial pentru statistică pînă la data de 15 aprilie de către toate
Cod IDNO __________________________ întreprinderile, care practică activitatea agricolă, inclusiv cele cu
Код (РАБОТ, УСЛУГ)
activitate auxiliară agricolă indiferent de forma organizatorico-
juridică, cît şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de 50
Conducătorul ha terenuri agricole şi peste, după adresa juridică a agentului
_____________________________________________
economic.
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
în anul 2019 Этот вопросник представляется на бумажном носителе до 15
апреля в адрес территориального органа статистики всеми
за 20 год предприятиями, занимающиеся сельскохозяйственной
(Semnătura/Подпись) деятельностью, включая предприятия с неосновной
„______”________________________________ сельскохозяйственной деятельностью независимо от их
L.Ş. М.П. организационно-правовых форм и форм собственности, в том
числе и крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие
площадь сельскохозяйственных угодий 50 га и более, по месту
регистрации экономического агента.
Executantul
___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
CONSUMURI ŞI CHELTUIELI DE PRODUCŢIE (LUCRĂRI, SERVICII) PE ANUL 2019
ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ЗА 2019 г.
(lei - лей)

din care pe:


в т. ч. на:
Total pe
producţia producţia piscicul- serviciile
Indicatori Cod producţia
principală animalieră tura destinate
vegetală
Всего на производство производ- pieţei
Показатели Код ство рыбо-
основное продукции
производство растение- продукции водство реали-
животно- зуемые
водства
водства услуги
А В 1 2 3 4 5
I.Venituri din vînzări
Доходы от продаж
90 5694948 5694948
II. Consumuri şi cheltuieli
Затраты и расходы 100
1. Consumuri şi cheltuieli privind retribuirea muncii 1177521 1177521
Затраты и расходы на оплату труда
2. Contribuţii privind asigurările sociale de stat şi asigurările
medicale obligatorii 120
Oотчисления на обязательное социальное и медицинское 264942 264942
страхование
3. Consumuri şi cheltuieli materiale – total
200
(cod.205+ cod.210+ cod.220+ cod.225+…+ cod.275) 1745653 1745653
Материальные затраты и расходы – всего
inclusiv: в том числе:
valoarea producţiei şi materiei prime pentru prelucrare 205
X X X X
стоимость продукции и сырья, направленного на
переработку
seminţe şi material săditor
семена и посадочный материал
210 874497 874497 X X

nutreţuri
220 X X
корма
din care, nutrețuri – producție industrială
221 X X
в.т.ч. корма промышленного производства
altă producţie agricolă
(gunoi de grajd, aşternut, ouă pentru incubare)
225 X X
прочая продукция сельского хозяйства
(навоз, подстилка, яйца для инкубации)
îngrăşăminte minerale
230 X X X
минеральные удобрения
produse petroliere
235
нефтепродукты
energie electrică
электроэнергия
240 200456 200456
combustibil (cărbune, gaz şi alte)
топливо (уголь, газ и другие)
245 146200 146200
pesticide şi alte mijloace de protecţie a plantelor X X X
пестициды и другие средства зашиты растений
250 496000 496000
medicamente şi substanţe dezinfectante
255 X X
медикаменты и дезинфицирующие вещества
piese de schimb, materiale pentru reparaţie
запасные части, ремонтные материалы
265 28500 28500
materiale de construcţie pentru reparaţie
270
строительные материалы для ремонта
alte consumuri şi cheltuieli materiale
275
прочие материальные затраты и расходы
4. Consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor şi lucrărilor
prestate de terţi (cod.281-290)
Затраты и расходы на услуги и работы, выполненные
280 35980 35980
сторонними лицами
din care: в том числе:
– pentru transportarea încărcăturilor 281 20560 20560
по транспортировке грузов
3
din care pe:
в т. ч. на:
Total pe
producţia producţia piscicul- serviciile
Indicatori Cod producţia
principală animalieră tura destinate
vegetală
Всего на производство производ- pieţei
Показатели Код ство рыбо-
основное продукции
производство растение- продукции водство реали-
животно- зуемые
водства
водства услуги
А В 1 2 3 4 5
– pentru îmbunătăţirea solului, chimizarea solului şi alte
lucrări agrochimice ( inclusiv lucrări de arătură și de
recoltare) 282 X X
по улучшению земель, химизации почв и другим
агрохимическим работам (включая работ по пахоте и
уборке)
– pentru reparaţia tehnicii
по ремонту техники
283 15420 15420
– pentru deservirea zootehnică şi veterinară X
284
по зоотехническому и ветеринарному обслуживанию
– pentru serviciile de telecomunicaţii
285
оплата услуг связи
– pentru deservirea informativă şi de calcul по
286
информационно-вычислительному обслуживанию
– pentru prelucrarea materiei prime proprii X X X X
287
по обработке давальческого сырья
– alte consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor şi lucrărilor
prestate de terţi
290
прочие затраты и расходы на услуги и работы,
выполненные сторонними лицами
5. Amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale
Амортизация основных средств и нематериальных активов
300 307891 307891
6. Arendarea terenurilor agricole cu destinaţie de producţie
500
Аренда сельхозугодий производственного назначения
7. Cheltuieli pentru deplasări
командировочные расходы
600 6900 6900
8. Impozite, taxe, plăţi (cu excepţia impozitului pe venit)
Налоги, сборы и платежи (исключая подоходный налог)
700 5000 5000
din care: impozitul funciar
в том числе: земельный налог
701 5000 5000
9. Cheltuieli privind dobînzile pentru credite şi împrumuturi
Расходы по процентам за кредиты и займы
800 48500 48500
10. Alte consumuri și cheltuieli – total
Прочие затраты и расходы – всего
900 15600 15600
Total consumuri şi cheltuieli
(cod.100+ cod.120+ cod.200+ cod.280+ cod.300+…+ cod.900) 1000 3612987 3612987
Всего затрат и расходов
11. Suprafața terenurilor agricole, ha:
Площадь сельскохозяйственных угодий, га:
1100
- la începurul anului 20__ X X X X
- на начало 20__года
- la sfîrșitul anului (la 31.12.20__) X X X X
1101
- на конец года ( на 31.12.20__г.)

4
Informativ:
Справочно:

2. Consumuri pentru plantarea şi cultivarea plantaţiilor perene tinere


Затраты на закладку и выращивание молодых многолетних насаждений
2.1.Plantarea plantaţiilor multianuale: ha, га 0688
Закладка многолетних насаждений:
livezi mii lei, тыс. лей 0689
садов
vii ha, га 0690
виноградников mii lei, тыс. лей 0691
arbuşti fructiferi ha, га 0692
ягодников mii lei, тыс. лей 0693
alte plantaţii perene ha, га 0694
прочих многолетних насаждений mii lei, тыс. лей 0695
2.2.Cultivarea plantaţiilor multianuale pînă la intrarea pe rod: ha, га 0696
Выращивание многолетних насаждений до плодоносящего возраста:
livezi mii lei, тыс. лей 0697
садов
vii ha, га 0698
виноградников mii lei, тыс. лей 0699
arbuşti fructiferi ha, га 0700
ягодников mii lei, тыс. лей 0701
alte plantaţii perene ha, га 0702
прочих многолетних насаждений mii lei, тыс. лей 0703
Total (cod 0689+0691+0693+0695+0697+0699+0701+ 0703)
0704
Итого