Вы находитесь на странице: 1из 4

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø

(10 ÒûÇ¢¸û)

À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸¨Ç


±Ø¾×õ.

1) ______________________________________________________________

2) ______________________________________________________________

3) ______________________________________________________________

4) ______________________________________________________________

5) ______________________________________________________________

À¢Ã¢× ¬ : ÅÆ¢¸¡ðÊì ¸ðΨÃ


(15 ÒûÇ¢¸û)

¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦¾¡¼÷ôÀ¼ò¾¢üÌ ²üÀ ¸¨¾Â¢¨É


¿¢ÃøÀÎò¾¢ À¢ý, Àò¾¢Â¢ø ±Ø¾×õ.

«ô¦À¡ØÐ, «íÌ ´Õ §¾Å¨¾ò §¾¡ýÈ¢, Ó¸¢ÄÛìÌ


¯¾Å¢ÂÐ. À¢ýÉ÷, Ó¸¢ÄÉ¢ý ¸¡¾¢ø ²§¾¡ ÜÈ¢ÂÐ.

Ó¸¢ÄÛõ ºÃŽÛõ ¿£÷Å£ú¢ø, ÌÇ¢òÐì


¦¸¡ñÊÕó¾É÷.

Ó¸¢Äý «Õ¸¢ø þÕó¾ ÁÃò¾¢ý §Å¨Ãô ÀüÈ¢ì


¦¸¡ñ¼¡ý.

Ó¸¢Äý §¾Å¨¾ “¬Àò¾¢ø ¯¾Å¡¾ ¿ñÀÉ¢¼õ ÀƸ¡§¾


±ýÈД ±Éì ÜȢɡý.

ºÃŽý ¯¼§É, ¸¨ÃìÌ µÊ Åó¾¡ý. «íÌ «Á÷óÐ


¦¸¡ñÎ, Ó¸¢Ä¨Éô À¡÷ò¾¡ý.

¸¨ÃìÌ Åó¾ Ó¸¢ÄÉ¢¼õ ºÃŽý §¾Å¨¾ì ÜȢ¨¾ì


§¸ð¼¡ý.

¾¢Ë¦ÃÉ, Ó¸¢Äý ãú¸ò ¦¾¡¼í¸¢É¡ý.


___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
À¢Ã¢× þ : ¾¢Èó¾ÓÊ×ì ¸ðΨÃ

(25 ÒûÇ¢¸û)

¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ÌÈ¢ôÀ¢¨Éò Ш½Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ´Õ ¸ðΨÃ


±Ø¾×õ.

~ ÀûǢ¢ý ¦ÀÂ÷ ~ ÅÌôÀ¨È¸û

~ «¨ÁóÐûÇ þ¼õ ~ ¬º¢Ã¢Â÷ ±ñ½¢ì¨¸


ÀûÇ¢ìܼõ

~ §¾¡üÈõ ~ Á¡½Å÷ ±ñ½¢ì¨¸

~ ÍüÚôÒÈõ ~ À¢ÊìÌõ

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¬ì¸õ, §ÁüÀ¡÷¨Å, ¯Ú¾¢Â¡ì¸õ,

______________ ________________ ________________

¾¢ÕÁ¾¢.ப.புவனேஸ்வரி ¾¢ÕÁ¾¢.Ó.¦ƒÂó¾¢ ¾¢ÕÁ¾¢.¦À.§¾Å¸¢


À¡¼ ¬º¢Ã¢Â÷ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ À¡¼ìÌØ ¾¨ÄÅ¢ ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢¨Â
¦Á¾ÊŠð ¾Á¢úôÀûÇ¢ ¦Á¾ÊŠð ¾Á¢úôÀûÇ¢ ¦Á¾ÊŠð ¾Á¢úôÀûÇ¢