Вы находитесь на странице: 1из 35

, ромднси

Сmояла я i с лу хала вес ну

Музика К. Стеценка

на ме- яl го- во- рr, - ла, спi _

r'Э\ '

ла пiс- ню лзвiн- ку, го-лос-ну, то знов

.".
,]
\t-"""---l

ассеlег.

про лю*бов, про мо- ло-до_ щl,

пе- ре-спi_ва_ла знов Т€, дав - но- дав_


_ но Me-}ti спi- ва- ли

€.
А

С лtу mHoi. провеснu


j Мl,зика М. Лисенка

sostenuto

]
про-вес - ни се-ред тра-
,--aа -----.

Р о lепtро
Хоmiла б я пLснею сmаmu
Музика А. Коломiйця

Апdапtе соп dоlоге

JJ

Р а tепlро

сА п Ко"lrэпriсrtь, l9(}l


щоб Bl-


"'' :-.

€j-iё
,}
э

.. с а lеlпоо
пllL ! 1
'

q
росо

у
mf росо rall.

Теmро l

хЪl--Э хý

lbJ
2l}081-1_ Нiколаева
цrтд

3 ;g 7'= fl_
{ p()L(, u ptlt,tt slrittg. с i,r.,s{,.
J _--\
Рiй mosso agitato
,fJ

-э,J
дпdапtе соп dоlоrе ( Теmро l )

1.1
i
i
}

]i

1
tl
t
ьry: lhr*:
Р al|arg, е ttirrl.

оп не знl1,|tл11,3олоll1LL lllepH u
Музика А. Krl",loMilirtя

Lento росо mоdеrаtо dolente

С) А П Ко,rоrtiсць

20
,, Экспро.мm,"
Музика К. Мяскова
Апdапtе molto

r рр57.

-
Р aolt,e

р
}

,l
Росо piil mosso Agitato

пад- ша-я

вдруг стано - вит- ся


r-- 2- 2_
-

росо ril

Росо piй mosso

86
у Y -Y,JJJ l' i а д

го-ря та-инственным ог - нем, как от-раженье звездной но- ЧИ,

87
_2- ь/-_ l2*r
- 2_ -2_
о
-a_

стру- я вол*шеб-по-го фонта- на.


,,l

Рiй mtlsso , agitato


пf
_i- -Р- 'т9- -9-г .г9-: Т2--
-2---- =?-;. -2*- ,-2-"э

Бе- ги- 1,е прочь


О_ ни зажгут в луше по-


' V n2 ,

rlL
> -:а --<:-:_---_
**
лаеiOнi ноцi веснянi
Музика М. [ремлюги

Моdегаtо
г
77
ма- ри- вом та-
гr,

,
3нов весна i знов Haфii
Музика В. Герасимчука

Moderato

G,

legalo sепtрrе

с' В. I'.Герасиrtчl,к, I!Ф

54
l

55
ьб
misterioso

Знов
Mpl
-
р(){^о Q ро(о

rit. росо а росо


вес - на.

росо а росо acceler,

Гаршmь Jvo€ серце


Музика О. Бiлаша
Гй 'з->
б> ,|э ,Cv ,а

- ря - ча_ я icк- ра

Ряс- ни- ми сльо-за - ми


,- мепо moýso
r-_ з-, 3,

-1

нуть по- то -
шить 1х
при -

#

3-1 .-_3--., r- з______r


ь

за - ри-да- ти, щоб ,о _ pi по_

#
co|ta раrlе

ь
+)
^F

1J.l

ffi
iMl
l