Вы находитесь на странице: 1из 4

ÏÐÎÔ ³ Ê

¹ 37, ëèñòîïàä 2005 ðîêó Âiñíèêïðîôêîìó ñòóäåíòiâÍÒÓÓ «ÊÏi»


Î

ДЕНЬ
СВОБОДИ
Привет, предки!!!
Мне пофартило нацарапать эту маляву и пере
дать ее вам на хазу с залетным чуваком. Хочу рас
сказать вам о своей житухе в нашей КПИшной зоне.
Живу я клево. Меня определили в 1 барак. И хотя
пока приходится кантоваться в коридоре(комната
занята одним из местной братвы), я не жалуюсь. В
последнее время я круто поднялся, мою койку пере
несли от параши под окно. Я попал в уважение к буг
ру этажа, поэтому дежурю уже не каждый день, а
через день. А еще меня вызывал к себе кум общаги и Можливо, саме таке майбутнє нас і очікувало,
проверял на вшивость, но я не повелся. Правда, мне якби рік тому, 22листопада 2004 року громада
это стоило пары передних зубов, но это фигня. По не сказала своє гучне "НІ" фальсифікації,
ставлю фиксы и буду форсить! махінації та брехні. Мабуть, вперше в житті неза$
Отношения с приблатненными, которые мотают лежної України поняття "акція протесту" набуло
35 курс, у меня пока не сложились. Недавно они всеосяжного значення. Люди, щоб відстояти своє
вызывали меня на правило, немного порезали, что право на правду, вийшли на вулиці і майдани міст,
бы не бурел. Но это даже круто, шрамы украшают
блатных. готові перебувати на морозі і холоді стільки,
С учебой у меня полный нормалек. Усиленно изучаю скільки знадобиться.
английский, уже знаю, что герлз это чувиха, а сит Факт фальсифікації президентських виборів$
даун садись, дурак. Хотя больше всего внимания 2004 примусив прокинутися дрімаюче до цього
здесь уделяют ботанью по фене без этого по жиз народне відчуття власної гідності. Імовірно, впер$
ни, как без грабель. ше політика так швидко і так легко зуміла об'єдна$
Преподы, в основном, приблатненные фраера. Здо ти масу різних, не схожих один на одного лю$
рово не буреют, хотя заламывают за экзамены не дей. Зуміла на якийсь час стерти межі між бага$
хилые бабки. Но ведь им остается меньше половины
 большую долю приходиться отстегивать в общак. тими і бідними, україномовними і російськомов$
Декан нашего фака проффесор, за ним целых две ход ними, між мешканцями міст і селянами.
ки, а вместо третьей дали научное звание. Ректор З пізньої осені в Україні вирувала помаранче$
наш вообще зверь. Бакланят, недавно ему дали ака ва весна, розтоплюючи багаторічну кригу брехні,
демика в законе. Так что теперь он неприкасаемый! корупції та свавілля. Серця людей запалювалися
Старики, без понтов, у меня все складно вырули прагненням волі, правди і справедливості.
вает. Правда, с бабками небольшой напряг. Чтобы До речі, Профком студентів НТУУ "КПІ" $
достать их, приходится суетиться. Первокурсникам
ледве не єдина громадська організація, яка із са$
разрешают гопстопить только школьников, а что
у них возьмешь? Девкам в этом плане намного легче. мого початку відкрито підтримувала Віктора
Панель всегда для них открыта. И отстегивают па Ющенко на президентських виборах, брала ак$
ханам всегото 90%. тивну участь в роз'яснювальній роботі, вибор$
В общем, у меня все клево, лучше, чем было в шко чому процесі, а потім і в "Помаранчевій рево$
ле. А дальше и вообще открываются крутые перспек люції". Ми пишаємося, що внесли свій внесок у
тивы: из гопника стану рексом, а там и до блатного перемогу правди і справедливості, посприяли
недалеко. становленню громадянського суспільства та де$
С пламенным приветом!
мократії в Україні.
Ваш сынстудент А.Иванов
А.Іванов
2 №37, листопад 2005 року

«Генерали» студентських громад


Загальновідомо, що наш університет один з найбільшших вищих навчальних закладів в Європі. Тільки на денній формі вчаться
біля 30 тисяч студентів. Мислячи військовими категоріями це три повнокровні дивізії. Тобто ціла армія. І щоб в цій армії не було
безладдя і анархії, повинні бути свої старшини, командири і полководці. Це профорги і старости груп, голови профбюро, студрад
факультетів і гуртожитків, голови Профкому студентів, студрад університету і студмістечка. Це саме ті люди, яких прийнято
називати активістами студентського суспільства, які складають кістяк нашого університету, до думки яких прислухаються не
тільки адміністрація нашого університету, а і уряд країни, які не покладаючи рук працюють на благо всього студентського братства.
"Навіщо? запитаєте ви. Щоб спробувати смак влади? Одержати якісь привілеї?" Не думаю. Участь в громадській організації
практично не дає влади, та і якихось особливих привілеїв не обіцяє. Зате накладає додаткову відповідальність, примушуючи відповідати
не тільки за себе, а і за інших.
А правда полягає у тому, що просто є люди, які ставлять інтереси спільноти вище особистих, готові жертвувати своїм часом і
талантами заради користі інших людей. А користь вони приносять, і користь чималу. З цим важко не погодитися, і, вважаю,
жоден студент КПІ не стане заперечувати цей непорушний факт. Дуже приємно, що про студентських активістів пам'ятають на
різних рівнях влади і по гідності оцінюють їх внесок в суспільне життя.
16 листопада 2005 року в Колонній Залі 11; Жорник Ольга Михайлівна – ФБТ, БТ$12; тет фізичного виховання і спорту, гр. ФР$21);
КМДА з нагоди Міжнародного Дня студента Кутергін Дмитро Павлович – ФЕЛ, ДЕ м$13; Омельянчик Олександр Олександрович
Київський міський голова О.О.Омельченко Білик Тетяна Юріївна – ФЕЛ, ДП$11м; Хо$ (інститут енергозбереження та енергоменедж$
привітав студентство столиці. Серед нагоро$ менко Сергій Андрійович – ВІТІ, 221 н.г.; менту, гр. ОЕ$12); Павленко Олександр Олек$
джених, як завжди, були і студенти НТУУ Костюк Тарас Ярославович – ВІТІ, 222 н.г.; сандрович (факультет електроенергетики та
”КПІ”, яким мер особисто вручив подяки, Кузьменко Марина Валеріївна – ФП, СП$22. автоматики, гр. ЕТ$21); Порядіна Юлія
премії та стипендії. 15 листопада 2005 року з нагоди святкуван$ Петрівна (інститут телекомунікаційних сис$
ня Міжнародного Дня студента Со$ тем, гр. ТГ$22); Семенович Ігор Анатолійович
лом’янська районна в м. Києві державна (міжуніверситетський медико$інженерний фа$
адміністрація відзначала кращих сту$ культет, гр. ІМ$11); Тимуш Олена Аурелівна
дентів нашого району. (факультет прикладної математики, гр. КВ$
Студентів району особисто привітав 31).
голова Солом’янсь$
кої районної в м.
Києві Ради І.П. Си$
доров та голова Ради
ректорів Київського
вузівського центру,
ректор КНУБА
А.М.Тугай. Кращі 65
студентів району бу$
ли заохочені Подя$
Подяки: кою Голови Солом’янської
Знайко Світлана Сергіївна (голова сту$ районної в м. Києві дер$
дентської ради гуртожитку № 4 студмістечка жавної адміністрації та
НТУУ „КПІ”, приладобудівний факультет, гр. цінним подарунком. Серед
ПН$01); Кучма Анна Миколаївна (голова них були і студенти
профбюро студентів факультету соціології Національного технічного
НТУУ „КПІ”, гр. АМ$11); Шелест Олена Ми$ університету України
колаївна (голова профбюро студентів хіміко$ „КПІ":
технологічного факультету НТУУ „КПІ”, гр. Білошицький Кирило
ХЕ$12). Костянтинович (факультет права, гр. СП$34); Напередодні Міжнародного дня студента
Премії: студентський актив Київської Політехніки
Салтиков В'ячеслав Антонович – привітав випускник КПІ, депутат Київської
ІФФ, ФК$02; Акуленко Руслан Євге$ міської ради Дмитро Андрієвський. 16 ли$
нович – ММІФ, ІМ$31; Веденський Ки$ стопада у студентському дискоклубі “Інто$
рило Сергійович – ФТІ, ФІ$22; Миро$ нація” депутат Київради Д.Й.Андрієвський,
нюк Олексій Володимирович – ХТФ, голова профкому студентів НТУУ „КПІ”
ХП$01; Ковалець Ольга Яківна – ФБТ, В.Ю.Миронов та голова Солом’янської рай$
БІ$21; Константинова Марія Юріївна – онної організації політичної партії НСНУ
ВПІ, СГ$11. Р.П.Кисіль відзначили подяками, грамота$
Стипендії: ми та грошовими преміями кращих сту$
Прохоренко Ірина Олексіївна – дентських активістів нашого університету.
ФБТ, БІ$11; Березюк Федір Борисович Біля 90 представників Профкому сту$
$ РТФ, РВ$12; Гартфіль Наталія дентів, Студентської ради студмістечка та
Вікторівна – ФММ, УЗ$11м; Луданова Студентської Ради НТУУ “КПІ”, які на про$
Анастасія Костянтинівна – ФМФ, ОМ$ тязі року проявляли себе у численних гро$
01м; Юзюк Петро Володимирович – мадських, освітніх та культурних заходах
ІЕЕ, ОС$11; Ліссов Павло Миколайо$ отримали визнання поважної політичної
вич $ ФПМ, КМ$22; Чурсанова Марія Ва$ Бірзов Андрій Павлович (інститут телеко$ еліти. Для депутатської групи, яку очолює Д.Й.
леріївна – ФМФ, ОФ$01м; Стешенко Антоніна мунікаційних систем, гр. ТМ$22); Бродовсь$ Андрієвський, така відзнака за останні чотири
Андріївна – ФЕЛ, ДЕм$03; Червоний Сергій кий Ігор Петрович (факультет електроенерге$ роки стала традиційною. Поряд з іншими важ$
Вікторович – ІФФ, ФА$11; Кот Тетяна Мико$ тики та автоматики, гр. ЕМ$11); Гарбар Сергій ливими проектами, які вона підтримує, подя$
лаївна – ІТС, ТІ$31; Теличкіна Оксана Воло$ Володимирович (факультет менеджменту і ка за роботу найкращим студентам є прикла$
димирівна – ФЕЛ, ДМ$22; Понімасова Ольга маркетингу, гр. УЗ$12); Дрига Андрій Ана$ дом різнобічної діяльності на користь славет$
Вікторівна – ФММ, УЗ$11м; Дашівець Віталій толійович (факультет авіаційних і космічних ному КПІ.
Андрійович – РТФ, РТ$22; Стародубець Тарас систем, гр. ВА$22); Іванов Андрій Сергійович Ще одним позитивним моментом в цих
Володимирович – ФС, АМ$32; Майстренко (теплоенергетичний факультет, гр. ТФ$31); подіях є те, що серед нагороджених були при$
Олександр Сергійович – ФПМ, КМ$21; Сах$ Колісник Володимир Васильович (теплоенер$ сутні і члени студради університету. Ця подія
невич Сергій Сергійович – ПБФ, ПН$01м; До$ гетичний факультет, гр. ТЯ$12); Коломоєць указує на сближення усіх студентських
риченко Микола Анатолійович – ЗФ, ЗМ$9м; Дмитро Володимирович (факультет елек$ організацій нашого університету. І це дуже
Зора Борис Петрович – ІФФ, ФМ$21; Кова$ троніки, гр. ДП$11);. Монастирська Антоніна приємно. Ми всі повинні пам'ятати $ разом ми
льова Юлія Вікторівна – ММІ, МТ$22с; Сергіївна (інженерно$фізичний факультет, гр. сила!
Станіславчук Олександр Ігорович – ХТФ, ХА$ ФС$22); Никончук Євгенія Петрівна (факуль$ Р.Константинів
№37, листопад 2005 року 3

М а т р и ц а : Знаете ли вы, что...


...Солнце - ближайшая к нашей планете

уже реальна звезда, находящаяся в 149,6 млн. км от


Земли (эту величину принято называть ас-
трономической единицей).
Консорциум ряда европейских уни- ...Солнце расположено в плоскости Га-
верситетов, запускает проект под на- лактики и удалено от ее центра на 8 кпк и
званием «Новые и производные мо- от плоскости Галактики примерно на 25
дели общества (мира), возникшие в пк. В области Галактики, где расположе-
результате индивидуального, эволю- но наше Солнце, звездная плотность со-
ставляет 0,12 звезд на пк3.
ционного и социального обучения».
...подсчитано, что каждую секунду в не-
Это модель совершенно автоном- драх нашего дневного светила 564 мил-
возможность полового размножения;
ной (т.е. никак не управляемой чело- лиона тонн водорода превращаются в
потомки будут наследовать случайный
веком) виртуальной вселенной, насе- 560 миллионов тонн гелия, а остальные
набор "генетических" черт обоих сво- 4 миллиона тонн водорода переходят в
ленной, опять-таки, искусственными
их родителей. излучение. Полное количество энергии,
существами, обладающими зачатка- излучаемой Солнцем, составляет
Возможно, самым важным пунктом
ми искусственного интеллекта. 1000 3,86*1026 Вт, т. е. 6,5 кВт с каждого ква-
всей программы станет "генератор
"агентов" будут "вброшены" в вирту- дратного сантиметра его поверхности!
случайных слов": указывая на предме- Лишь одну двухмиллиардную часть этой
альную вселенную, базирующуюся на
ты и произнося случайно "слова", ци- энергии получает Земля. Такие термо-
мощностях сети, включающих 50 ком-
фровые персонажи, как полагают со- ядерные реакции будут происходить до
пьютеров, принадлежащих разным ис- тех пор, пока не иссякнут запасы водо-
здатели проекта, смогут выработать
следовательским организациям. рода. Резерва должно хватить по мень-
свой собственный язык, который, ве-
Каждый "агент" будет обладать ис- шей мере на несколько десятков милли-
роятно, будет очень сильно отличать- ардов лет. Следовательно, человечест-
ходными навыками, которые позволят
ся от любых реально существующих во на долгие времена обеспечено сол-
ему выполнять некоторые простые нечным теплом и светом.
человеческих языков.
действия, такие как передвижение по ...судя по результатам многолетних ис-
Ученые также предполагают, что на-
окружающему пространству и строи- следований, проведенных в 20 странах,
личие собственного "языка" и вообще
тельство простых структур. Кроме то- человечество умнеет. Регулярно повто-
способности к коммуникации, позво- рявшиеся тесты на интеллект показали,
го, "агенты" обладают способностью
лит обитателям виртуального мира вы- что каждое последующее поколение ум-
к общению и кооперации с окружаю-
работать подобие собственной "куль- нее предыдущего на 5-25 единиц коэф-
щими. Таким образом, полагают уче-
туры". И, собственно говоря, именно фициента интеллекта.
ные, практически из ничего постепен- ...по новым данным японских геофизи-
это и является чуть ли ни основной це-
но образуется искусственное общест- ков, в мантии Земли, на глубинах от 650
лью проекта: сымитировать естест-
во, аналогичное тому, что возникло в до 2000 километров, в связанном виде со-
венное возникновение культуры, ана-
древние времена у людей. держится в пять раз больше воды, чем во
логичной той, что зарождалась в не-
Естественно, каждый обитатель всех океанах.
больших человеческих сообществах, ...по оценкам экспертов ООН, через 30
виртуального мира должен будет по-
и выяснить, как эти процессы проте- лет 70 процентов поверхности суши бу-
треблять некоторые ресурсы, чтобы
кали. На данный момент написана при- дет так или иначе испорчено деятельно-
элементарным образом выживать. Пу-
мерно половина "движка" виртуально- стью человека.
тем проб и ошибок "агент" будет вы- ...из 27 вооруженных конфликтов, проис-
го мира, и начаты первые эксперимен-
яснять, что можно есть, а что нельзя, ходящих сейчас на Земле, 23 бушуют в
ты с индивидуальными "агентами".
и как можно возделывать съедобные горных местностях. Горячий горский ха-
К чему приведет данный проект,
растения. Кроме того, для этих вирту- рактер виноват?
станет ли «Матрица» «живой» ,не может
альных персонажей предусмотрена ...Драконовские законы - так называют
предсказать никто. Время покажет... непомерно суровые законы по имени Дра-
кона, первого законодателя Афинской ре-
Внешность женщины говорит о многом спублики (VII в. до н.э.). В ряду наказаний,
определяемых его законами, видное ме-
Группа британских ученых из уни- признаки, содержащие информацию сто будто бы занимала смертная казнь,
верситетов Сант-Эндрюса и Эдинбур- о здоровье и способности к деторож- которой карался, например, такой про-
га сделала открытие в области жен- ступок, как кража овощей. Существовало
дению, о чем свидетельствует уровень
предание, что законы эти были написаны
ской привлекательности. Согласно эстрогена, - говорит психолог Мири- кровью (Плутарх. Солон). В литературной
выводам исследователей, ее основой ам Лоу Смит, проводившая исследо- речи выражение "драконовские законы",
является гормон эстроген. вание. - Эти признаки используются "драконовские меры, наказания" укрепи-
Исследование заключалось в том, мужчинами, когда они выбирают парт- лись в значении суровых, жестоких за-
что ученые сфотографировали 56 де- нершу". По ее словам, о привлека- конов.
вушек в возрасте от 18 до 24 лет, взяв тельности женщины говорят большие ...тысяча взрослых тараканов съедает за
у них анализы мочи для измерения глаза, высокий лоб, маленький под- год где-то около 10 кг пищевых продуктов.
уровня эстрогена в один и тот же пе- ...первые упоминания об изготовлении
бородок и большие губы, однако со- водки встречаются в Вятской летописи:
риод менструального цикла. Их фото- временная косметика скрывает зна- "...в 1147 году в Хлынове (Вятка) пост-
графии были показаны группе добро- чительную часть информации. роена была винокурня и земская изба".
вольцев из 15 женщин и 14 мужчин, Сексуальный гормон эстроген вы- ...пили водку на Руси чарками, то есть при-
которым требовалось оценить их по рабатывается женскими яичниками и, мерно по 150 граммов за раз. Десять ча-
таким признакам, как привлекатель- как полагают ученые, прямым обра- рок были равны стопе. В XVIII веке стопу
ность, женственность и здоровье. зом воздействует на кожный покров заменил штоф (1,23 литра). От полушто-
Сравнив результаты опроса с уров- фа произошли современные пол-литра.
девушек во время полового созрева- ...продавали водку на вес, а не по объе-
нем эстрогена у сфотографирован- ния. Несмотря на сравнительно не-
ных девушек, ученые пришли к выво- му, как сейчас, что исключало фальсифи-
большую выборку, данное исследо- кацию. Ведро водки должно было весить
ду, что чем больше в организме жен- вание подтверждает высказанные ра- 30 фунтов, увеличение веса свидетельст-
щины эстрогена, тем привлекатель- нее гипотезы, что наше тело выдает вовало о подлитой воде!!!
нее и заметнее она для окружающих. информацию о плодовитости, а ...литр водки в 40% должен весить ровно
Интересно, что эти качества отмети- 953 грамм. При весе 951 грамм крепость
партнер, оценивая сексуальность
ли не только мужчины, но и женщины, будет уже 41., а при весе 954 - 39.. В обо-
выбранного объекта, невольно
участвовавшие в опросе. их этих случаях резко ухудшается физи-
считывает эту информацию. ологическое воздействие подобной сме-
"Женское лицо заключает в себе
4 №37, листопад 2005 року

ся там...

Студенческая КВНятина Ребята, в нашем


студенческом коллек$
тива произошло ЧП!
 Слушай, а почему студенты не то$ $ Ты? Не верим! Ты ведь маленькая, $ А что случилось?
ропятся учиться, откладывая все до сес$ страшненькая, кривоногая… $ Один из первокурсников недавно
сии? $ Клянусь, я его… в спину поцелова$ был замечен в связях, порочащих сло$
$ С точки зрения древних: Земля пло$ ла. во… "секс".
$ Почему?
ская, лежит на трех слонах, слоны на че$
$ Выше не дотянулась, к тому же, он
 Вы молоды?
репахе. То есть, в принципе, поэтому мы $ Да!
никуда не торопимся. убегал…
$ Красивы?
 Знаете ли вы, что наш универ$ $ Да!
ситет не только учит, но и спасает $ Талантливы?
много человеческих жизней! $ Да!
$ Это почему? $ Завидуем... вашей самооценке.
$ Да потому, что такие идиоты Поэтому последний вопрос $ насчет
как вы не идут в Медицинский! ума $ задавать не будем.
 Чем отличается профессор от Знаешь, Витек, в девушках мне
студента? нравится две вещи $ грудь…
$ Профессор $ это студент, кото$ $ А вторая?
рый сдал вce экзамены. $ Ты что, даун, считать не умеешь?
Cтуденты $ это люди, которые Слушай, Вован, прямо не знаю,
плавают на поверхности науки и что мне делать. Я встречаюсь с пер$
два раза в год ныряют в ее глуби$ вокурсницей, а она вообще не пони$
ны. Некоторые не справляются, и мает, что я от нее хочу.
тогда их течением относит в армию. $ Ну?
 Запомни, студент, вся наша жизнь $ Ну вот я и сказал, что она дура.
зависит от знания филологии. Все начи$ Вован, кем из киногероев ты хотел $ А она?
нается с ИМЕHИТЕЛЬHОГО. Прохо$ бы быть? $ А она не поняла!
дит время, и в воздухе начинает настой$ $ Наверное, Нео из Матрицы». Он мне Иногда студент Иванов вылитый
чиво искаться ПРЕДЛОЖHЫЙ. Обыч$ больше всех нравится! Казанова. Даже после бурной ночи он
но поиск заканчивается ДАТЕЛЬHЫМ. $ Слушай, Нео, а сгоняй за пивом! буквально спит на ходу, но спит все рав$
Если последний оказался ТВОРИ$ $ А почему я? но не один!
$ Ну, ты же у нас избранный.
ТЕЛЬHЫМ $ в ход идет Дайте мне, пожалуйста, два билета
ВИHИТЕЛЬHЫЙ и в итоге приходим У студентов тоже есть свои тра$ на места для поцелуев.
к РОДИТЕЛЬHОМУ. диции. Вот например, старая студенче$ $ Молодой человек, у нас фильм ужа$
 Девчонки, вы не поверите, я вчера ская традиция: каждые полгода, мы с сов.
парня поцеловала!!! друзьями ходим на сессию. Ну и парим$ $ Ничего, я со страшненькой…

Студенческие афонаризмы Ус т а м и с т у д е н т а
Кто с мечом к нам придёт, тот в орало и по
по У меня такая кристальночистая совесть,
лучит. поэтому иногда ее совсем не видно.
Тощая корова это ещё не газель. Чем больше смотpю в зеpкало, тем больше
Женщина, как буря, пока не уляжется не веpю Даpвину.
Даpвину.
успокоится. Я тоже человек! И тоже хочу звучать гоpдо!
0н сказал: "Поехали! "и запил водой. Девушка не воробей залетит не прокормишь.
На халяву и пиво водка. Чегото хочу; кого не знаю. Тех,
Тех, кого знаю 
Счастье есть… и пить тоже счастье. не хочу!
Не имей сто друзей… это противоестест Путь в туалет всегда длиннее, чем из него.
венно. Само плывет в pуки только то, что не тонет.
Дайте студенту точку опоры, и он... уснёт. Девушки как мороженое. Cначала холодны,
Как гостя не корми, он всё равно напьётся. потом таят, а потом липнут!!!
Плохо танцевать иметь большое достоин
достоин Во время сессии даже выpажение лица у меня
ство. нецензуpное.
Мойте руки до, после и вместо еды. Куpить вpедно, пить пpотивно, а умиpать
Не плюй в унитаз там же никого нет. здоpовым жалко.
Одна голова хорошо, а на троих лучше со Боpьба за миp это как секс за девствен 
ображается. ность.
Хочешь интимного, светлого и чистого вы
вы Бpосил куpить сам бpось куpить дpугому!
мой туалет. Скажи мне, халявщик, любимец Богов, что
Меня голыми руками не возьмёшь, а вот будет на сессии с нами!
ногами попробуйте. Вот парадокс: стоит узнать человека побли
побли
Пьянству бой, а бою girl. же, хочется послать его подальше.

Вісник Первинної Профспілкової Організації Студентів Національного Технічного Віддруковано в друкарні ПП “ЕКМО”
Університету України «Київський Політехнічний Інститут».
м. Київ, вул. Борщагівська, 144+а,http://www.studprofkom.ntu+kpi.kiev.ua Наклад 1500 прим. Замовлення № ______
Відповідальність за достовірність інформації несуть автори Розповсюджується безкоштовно.

Оценить