Вы находитесь на странице: 1из 25
iziri majore ale Guvernului in semestrul 1 2020 I. Domeniul ECONOMIC Consolidarea cadrului normativ si institutional Aprobarea Codului transportului feroviar (transpunerea legislatiei UE in legislatia nafionala, care va permite eliminarea monopolului pe piafa serviciilor feroviare, decvoltarea infrastructurii feroviare, micsorarea costurilor serviciilor prestate de operatorii feroviari $i sporirea calitapii acestora, majorarea volumelor de marféi transportate etc.); Modificarea Legii comunicatiilor postale in vederea liberalizarii piefei postale prin crearea unui climat de concurenté loiala intre furnizorti de servieii postale, sporirea calitapii $i asigurarea accesului la serviciile postale, oferirea serviciilor gratuite pentru unele categorii a populatiei; Modificarea Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informatiei in scopul simularit dezvoltarit industriei TI, credrii conditiilor care sé facili companiilor, rezidente a parcului Tl; Aprobarea credrii institufiei de Ombudsman al mediului de afaceri, care va apéra drepturile si interesele legitime ale antreprenorilor prin utilizarea diverselor mecanisme si instrumente legale, inclusiv prin colaborarea internafionald in acest sens; : Inaugurarea celui de al 2-Iea centru de preluare a apelurilor de urgenta a Serviciului 112 in vederea sporirit accesului si calitdjit serviciilor de preluare a apelurilor de urgenga. activitatea Aprobarea programelor de stat pentru sustinerea mediului de afaceri Programul de dezvoltare pentru furnizorii locali in vederea implementarii Standardelor internationale (sustinerea producdtorilor locali pentru facilitarea conectarii la lanturile valorice ale companiilor multifunctionale); fuged fo ooeers A siecle cx yuteaiial de oogem internafionalizarea acestora (Prin acest Program se va oferi asistent@ metodologicd s18e va acorda suport financiar sub formd de grant pentru cca 220 IMM-uri pentru investiti in dezvoltarea afacerilor); Derularea Programelor de stat pentru sustinerea IMM-lor Programul ,PARE 1+1” cu un buget de cca 19,59 mil. lei, Jocuri de munca; Programul-pilot ,Start pentru tineri— 0 afacere durabili la tine acasi"- cu un buget de 70,54 mil. lei pentru crearea a 300 de locuri de munca, care va permite crearea a 225 Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM — prin intermediul Fondului au fost acordate 169 garanjii financiare in suma de 80,2 mil. lei; Fondul a fost capitalizat cu 5 mil. lei. 4 Programul de stimulare a agentilor economici la targuri si expozifii - au fost subventionati 82 agenti economici pentru participare la expozitii in sum& de peste 300 mui lei Ambunatafirea infrastructurii in teritoriu Lansarea Programului de reparatie curenti a drumurilor nationale $i locale »Drumuri — 2020”, cu un buget total de 1375 millei (imbunditdpirea a cca 900 km de drumuri la nivel local si cca 90 km de drumuri la nivel nafional, find semnate deja 6 contracte de execufie a lucrarilor din cele 17 loturi planificate); Lansarea Programului nafional de reabilitare a sistemelor de iluminat public stradal in localitiile din RM (sprijin autoritailor locale in achizitionarea solutiilor de iluninat performante si eficiente, pentru care va fi alocat un buget de cca 40 mil.lei), Finalizarea distribuirii convertoarelor de televiziune digitalA terestra pentru cca 9 mii beneficiari de ajutor social gi lansarea dotarii cu convertoare inca pentru cca 30 mii beneficiari, pentru oferirea avantajelor societat informationale populariei; Procurarea a 12 locomotive noi cu suportul institutiilor financiare europene, valoarea contractului de achizifie constituind 45 mil. Euro, primul lot de 6 unitagi fiind deja in tari. Aceastdé investitie va permite micsorarea consumului si a cheltuielilor pentru intretinerea locomotivelor, suport pentru antreprenori in transportarea mérfurilor, astfel contribuind la decvoltarea economicd Evenimente de promovare a produselor autohtone $i a oportunitatilor investitionale Expozitia nafionalé ,Fabricat in Moldova” (perioada 29.01-02.02.2020) a intrunit 460 antreprenori locali din diferite ramuri ale economiei, care au prezentat potentialul de producere autohton; Forumul international de afaceri Moldova-2020 (30 ianuarie 2020) ~ o platforma de dialog cu mediul de afaceri, menit& sd dezvolte relayiile comerciale si sd creeze parteneriate internafionale, in cadrul c&ruia au participat peste 200 intreprinderi locale si strain, Acti re in contextul pandemiei COVID. Extinderea termenului de aplicare a garantiei privind impozitul unic datorat de c&tre rezidentii parcului pentru tehnologia informatiei si extinderea termenului de returnare a platilor prevazute in contractele turistice (prin operarea amendamentelor la legile sectoriale); Sustinerea agentiilor din turism prin Campania najionala "Ne-am pornit”, Autorizarea zborurilor charter pentru repatrierea cetafenilor RM din ari straine; Interzicerea sistérii furnizarii consumatorilor casnici; v vvv serviciilor comunale si aplicarii _penalitatilor IL > Distribuirea pensiilor sia platilor sociale la domiciliul beneficiarilor. Domeniul: OCROTIREA SANATATII si PROTECTIA SOCIALA OCROTIREA SANATATIL Extinderea Programului unic al asigurarii obligatorii de asistentét medicalii; Completarea Programului cu: 70 investigagii medicale in asistenfa medicald primard; 340 pozipii pentru asistenja medicala de ambulatoriu; 166 servicii noi de inalta performanta acoperirea cheltuielilor de transport public pentru paciensii servictilor de chimioterapie. Diminuarea tarifelor pentru unele servicii medicale (sedinja de hemodializa, investigatia citopatologicd, transplantul de cornee); Majorarea cu 10% a salariilor personalului medical din institutiile medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurarilor obligatorii de asisten{a medicala; Dotarea a 18 institufii medico-sanitare din fara cu dispozitive medicale din fondul de dezvoltare $i modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale Activitéti majore in contextul pandemiei COVID -19 > Instituirea unei platforme on-line cu situatia la zi a cazurilor COVID-19; > Organizarea liniei fierbinti de informare a populatiei privind pandemia; > Desemnarea a 53 IMSP destinate internarii pacientilor diagnosticati ca COVID-19 > Acordarea pentru 1000 cadre medicale a indemnizatiei unice de 16 mii lei pentru infectarea la locul de munc&; precum si indemnizatii pentru urmasii personalului decedat din cauza COVID-19 (venitul mediu lunar a persoanei decedate), Oferirea de burse pentru studentii gi rezidenti, care efectueaz’ stagiu de practicd in 2020 intr-o institutie sanitaré cu profil COVID-19;, Achizitionarea a 10 ventilatoare, 175 pulsoximetre, 3 concentratoare de oxigen, 2 video laringoscoape, 2 pompe pentru perfuzie, 1 electrocardiograf, etc PROTECTIA SOCIALA Sporirea gradului de protectie sociala a pensionarilor Acordarea suportului financiar unic in cuantum de 700 lei pentru circa $81,7 mii de beneficiari de toate tipurile de pensii i alocatii sociale al cAror cuantum lunar nu depaseste 2000 lei; Reducerea perioadelor de reexaminare a pensiilor pentru limita de varstd cu 4 ani, Introducerea mecanismului de indexarea de 2 ori pe an a pensiilor la 1 aprilie si la 1 octombrie; Indexarea de la 01.04.2020 a prestasiilor sociale cu 4,8% pentru cca 658 mii beneficiari (cuantumul pensiei minime pentru limita de virst& ~ 1132 lei/luna);). Majorarea cuantumului compensatiei pentru perioada rece a anului (de la 350 lei la 500 lei) (Peste 180 000 familii defavorizate beneficiaz’ de ajutor pentru perioada rece a anului in mérime de 500 lei lunar si cca 2300 familii suplimentar vor beneficia de ajutor social) Majorarea alocatiilor lunare de stat pentru veteranii de razboi = cu 200 lei pentru circa 26548 persoane din tindul participantilor la actiunile de lupta pentru apararea integrittii teritoriale gi independentei Republicii Moldova, la actiunile de lupta din Afganistan si pe teritorile altor state, Suplimentar circa 2000 persoane din rindul victimelor reabilitate ale represiunilor politice in perioada anilor 1917-1990, vor beneficia de alocatii lunare de stat in cuantum de 500 Promovarea politicilor pro-active de sustinere a familiilor cu copii = Majorarea cu 25% a pensiei de urmas pentru copii de pind la 18 ani sau, in cazul in care cesta continua studiile, pind la 23 de ani pentru 9010 persoane; Majorarea cuantumului indemnizatiei unice la nasterea copilului cu 388 lei (de la 7911 la £8299 lei ~ in vigoare de la 01 ianuarie 2020; Majorarea alocatiilor unice la plasament pentru copiti cu varsta pana la 1 an cu 351, 4 lei (in 2020 va constitui 7377,4) si a copiilor cu varsta 1-3 ani cu 263,6 lei (in 2020 va constitu 3533,1 le. Consolidarea cadrului normativ si institutional Modificarea Codului muncii in vederea aplicarii programelor flexibile de munca, garantarea menfinerii locurilor de muncé etc.; Reglementarea modului de stabilire si plati a indemnizatiilor pentru unele categorii de copii si tineri; Perfectionarea mecanismului de functionare a unor servicii sociale (,,Locuinsa protejata”, ,,Casd comunitard); Crearea serviciului social ,Centrul de zi pentru persoane cu dezabilit: Activitati majore in contextul pandemiei COVID -19 % Stabilirea ajutorului de somaj pentra persoanele inregistrate cu statut de somer la una dintre subdiviziunile teritoriale de ocupare a forjei de muned, inclusiv cele revenite de peste hotare, in cuantum de 2775 de lei. > Instituirea mecanismului de subvenfionare, dupa cum urmeaza: ~ 100% impozite salariale achitate (impozit pe venit, contribujii sociale si medicale achitate) aferente indemnizatiei/salariatului acordat in cadrul gomajului tehnic si/sau stationarii pentru agentii economici a cdror activitate a fost sistatd total sau partial in conformitate cu deciziile Comisiei nationale extraordinare de sdnatate publicd si/sau | Aispozitiile Comisiei pentru Situafii Exceptionale. + 60% impozite salariale achitate (impozit pe venit, contribufii sociale si medicale achitate) aferente indemnizatiei/salariului acordat in cadrul somajului tehnic si/sau | stationarii pentru agenfii economici a caror activitate a fost sistatd totaV/partial, dar fir a avea la bazi deciziile Comisiei nationale extraordinare de sdnatate publica si/sau dispozitiile Comisiei pentru Situatii Exceptionale. Cirea 445 agenyi economici au primit de la stat subvensii pentru platile fiscale, aferente salariilor, I. Domeniul AGRICULTURA, MEDIU si DEZVOLTARE REGIONALA AGRICULTURA * Deblocarea exporturilor de produse agroalimentare pe piaja Feder extinderea listei exportatorilor de produse - 16.000 de autorizagii de transport pentru anul 2020; Ruse si + Extinderea listei categoriilor de mérfuri care sunt exportate pe piaja rusa flira taxe vamale pentru inc& 4 categorii de produse: carnea de bovina, seminte de floarea soarelui, zahar, alcool etilic - Extinderea listei exportatorilor de fructe si legume pe piaja rusk — cu 332 companii moldovenesti ‘© Demararea procesului de perfectionare a sistemului de subventionare in agricultura, prin stimularea investititor in sectorul de post-recoltare si procesare a productiei agricole: - Extinderea plafonului de varsta pentru tinerii fermieri de la 35 la 40 ani ce se ineadreaza in programul de acordare a subvenyiilor in avans; - Completarea legislatiei cu reglementari privind plafile directe, inclusiv beneficiarii acestora (pentru anul 2020 - plaji directe per cap de animal, incepind cu anul 2021 - platile directe si la ha). Pind la 50 % din mijloacele Fondului nagional de dezvoltare a agriculturii si mediului rural se vor utiliza pentru plafi directe; - Stimularea investifiilor in sectorul de post-recoltare si procesare a productiei agricole prin excluderea condifiei de 50% prezenfa a materiei prime proprii. * Consolidarea segmentului calitafii si siguranfei alimentelor prin transpunerea legislatiei UE, si anume aprobarea: + Normei sanitar-veterinaré stabileste condifiile de sdndtate animala si public care reglementeaz4 importul si plasarea pe piafd a unor produse de origine; Cerinfelor sanitar-veterinare fafa de aditivii pentru hrana animalelor; Cerintelor privind utilizarea durabila a produselor de uz fitosanitar; Normei sanitar-veterinara privind cerinfele de supraveghere si metodele de diagnostic al bolilor la animalele acvatice. Atragerea asistentei externe: Promovarea Amendamentului la Acordul de finantare dintre Republica Moldova si Asociatia Intemationala pentru Dezvoltare in vederea realizarii Proiectului , Agricultura Competitiva” (constructia a dod puncte suplimentare de inspectie la frontiera de nord- vest (Sculeni) si la frontiera de nord-est (Otaci-Unguri)). Semnarea Acordului de imprumut intre Guvernul RM si Agentia Japoneza pentru Cooperare Internationala pentru realizarea Proiectului .Modernizarea tehnicii sia echipamentului agricol” (suport agricultorilor in producerea si procesarea legumelor $i Sructelor, producerea eu valoare adéugata si aplicarea agriculturi inteligente), 30 iunie 2020; Semnarea Acordului de finanfare dintre RM si Fondul International pentru Dezvoltarea Agricola in vederea realizarii proiectului vlmbundtatirea capacitatilor pentru ‘transformarea zonei rurale (IFAD VIII)" (asigurarea investijilor complementare intr imbundtatirea nivelului de viagé a populayiei rurale din RM, inclusiv adaptarea la schimbérile climaterice\), 01 iulie 2020. Semnarea Acordului dintre Guvermul RM si Organizatia pentru Alimentatie si Agriculturé a Natiunilor Unite in scopul implementari Proiectului ,Crearea unui media de ‘Politici favorabil pentru managementul integrat al resurselor naturale si implementarea unei abordari integrate pentru atingerea neutralitifii degradarii solurilor in Moldova”, 8 mai 2020; Semnarea Acordului dintre Guvernul RM si Organizatia pentru Alimentatie Agricultura a Natiunilor Unite in scopul implementarii Proiectutai in procesele de planificare in vederea reducerii vulnerabilitdit la {a nivel local si central in sectorul agricol al Republicii Moldova" si ~Antegrarea adaptarii Schimbarile climatice + 11 iunie 2020, DEZVOLTARE REGIONALA * Aprobarea noului concept (paradigma) 6 ea de Sunctionare a Politicii de dezvoltare regionala, bazat pe dezvoltarea economica, de citre Consitiut National de Coordonare «a Dewoltarii Regionale; i sanitatie - Managementul deseurilo Dezvoltarea infrastruct Sporirea atractivitay Eficienta energetice 2,63 mil, lei; solide - 1 proiect in valoare de 2,32 mil. lei; vituni de afaceri ~ 5 proiecte in valoare de 35,01 mil. lis i turistice - 4 proiecte in valoare de 30,0 mil. lei; ‘a cladirilor publice - 2 proiecte in valoare de 6,9 mil, lei Implementarea proiectelor de infrastructurd, finanfate din sursele FNDR si a partenerilor de dezvoltare: Au fost aprobate 4 proiecte investitionale pentru domeniul sporirea atractivitatii turistice, {in valoare de 24,06 mil. lei; A fost valorificati suma de 4,88 mil. lei din FNDR; A fost finalizat un proiect din domeniul atractivitatii turistice; 1 obiectiv inclus in circuitul turistic; S-a lansat implementarea proiectelor din Zonele urbane focale Cahul si Ungheni “UE for Cahul” si “UE for Ungheni” in valoare de 23 mil. Euro, finanfate de GIZ, precum si a proiectelor finanfate de UE in domeniile “Eficienta energetica” si “Aprovizionare cu apa si canalizare”, in valoare de 32 mil. Euro.. MEDIU Consolidarea cadrului normativ privind: controlul asupra riscului de accidente majore care implica substante periculoase; Strategia de alimentare cu api gi sanitatie (2014-2028), prin extinderea termenului pentru 2030, find ajustata la Obiectivele de Dezvoltare Durabila; instituirea mecanismului de implementare a misurilor de adaptare la schimbarile climatice si de atenuare a acestora, Atragerea asistentei externe Ratificarea Contractului de Finantare intre RM si Banca Europeand de Investitii privind implementarea proiectului ,Deseuri solide in Republica Moldova”, pentru crearea infrastructurii de management al deseurilor la nivel regional (presupune un imprumut in valoare de 25 mln de euro din Acordul-cadru pentru gestionarea deseurilor solide in RM in sumd de 100 min euro, imprumut care va fi debursat in mai multe trange Semnarea Memorandumului de Injelegere intre OSCE si MADRM cu privire la implementarea proiectului ,Eliminarea si distrugerea pesticidelor inutilizabile din regiunea transnistreand a RM. Faza 2” (au fost colectate 200 tone de deseuri de pesticide. Urmeaza sd receptionam confirmarea din partea Ucrainei (Jara de tranzit) pentru putea (fi exportate. IV. Domeniul: FINANTELE PUBLICE, Consolidarea cadrului normatiy si institutional Aprobarea Legii privind achizitiile in sectoarele energeticii, al apei, al transporturilor si al serviciilor postale (obiectiv - stabilirea particularitatilor cu privire 1a procedurile de achizitii desfasurate de entitdjile sectoriale specifice), Aprobarea Legii privire la fondurile de pensii facultative, prin care se stabilesc cerinjele fafa de organizarea si instituirea unei pieje interne pentru acumularea si oferivea de pensii facultative, pe baza economiilor capitalizate individuale, in conditii de siguranta si de tratament echitabil pentru participanyi: Acordarea competentelor juridice Bincii Nationale a Moldovei in procesul de exercitare a functiilor de supraveghere: Modificarea procedurilor de vimuire electronica a mirfurilor prin facilitarea comertului legal, micsorarea timpului de véimuire a marfurilor si a resurselor financiare; Stabilirea cadrului normativ pentru compensarea din bugetul de stat pentru persoanele care au angajat un credit imobiliar in afara Programului de stat ,, Prima casa” ; Implementarea Sistemului operational REX (Registered Exporter System) in scopul conformarii cerintelor de export (confirmarea originii de provenienta a marfiurilor). h Instituirea unor masuri de sustinere a activitatii de intreprinzator in contextul COVID-19 > Lansarea programului de subvenionare a dobinzilor; Lansarea programului de rambursare a TVA-Iui; Reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA; Acordarea dreptului la deducere a donagiilor efectuate in 2020 pentru combaterea CoviD-19; Cresterea accesibilitatii agricultorilor de a beneficia de facilitarea la achitarea contributiilor obligatorii de asigurari sociale, prin care statul subventioneaza 6% din 18%; vvv v Suplinirea fondurilor de recerva si interventie ale Guvernului pentru procurarea echipamentelor de protectie si acordarea indemnizatiilor unice lucrdtorilor medicali infectayi, au fost majorate transferurile cdtre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale pentru acoperirea partial a veniturilor ratate. V. Domeniul: EDUCATIE, CULTURA, TINEREI, SPORT Nota: Realizéri majore conform PAG 2020-2023 nu se inregistreaza. Situatia epidemiologic’ din ard, generati de rispéndirea infeetiei COVID-19, a impu: necesitatea adoptaii unor mfsuri urgente si fir8 precedent, axate pe asigurarea continuitai procesului educational si instructiv, eu aplicarea, practic in Premier, a unor instrumente gi mecanisme de predare-invajare la distant: » Difucarea, in parteneriat cu Televiziunea Najionala si alte 13 canale de televiziune din fara, a leciior in format video, elaborate in cadrul proiectului .Educatie online” ¢t lansate la dispozitia utilizatorior: profesori, elevi si paring. La elaborarea continutulyi video al cursurilor pentru disciplinele de studi au fost implicati peste 300 de profesori din 69 de instituyi de inva}imént; Orgai Vv ¥. rea asistenjei psihologice a elevilor, parintilor gi cadrelor didactice: Alocarea a 20 mil. lei pentru Procurarea echipamentelor necesare desfasurdrii calitative a procesului educational; Instruirea cadrelor didactice privind utiizarea resurselor digitale; Tnitierea sondajelor pe esantioane rural si urban, pentru desfigurarea calitativd a rocesului de examen national; 7 > Modificarea procedurilor de absolvire a ciclului gimnazial gi liceal, prin anularea examenelor de absolvire gi certificarea studiilor in baza reusitelor scolare. VL Domeniul: JUSTITIE Consolidarea cadrului normativ si institujional Modificarea Constitufiei RM in partea ce ine de sistemu! judecitoresc (proiect aprobat de Guvern si transmis pentru avizare Curtii Constitutionale). Prin proiect se propune limitarea imuniteyii judecdtorilor, unificarea modului de numire in functie a acestora, modificarea componenjei CSM etc.); Aprobarea procedurilor de examinare si raportare interni a dezvaluirilor practicilor ilegale, care instituie masuri de protectie a avertizorilor, fiind esentiale in protejarea interesului public si promovarea unei culturi a responsabilitafii $i integritayii publice; Aprobarea cadrului normativ conex Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea si combaterea spalirii banilor si finanfarii terorismului (reglementarea procedurii de constatare a inediledrilor in domeniul prevenirii spaldrii banilor si finanydirii terorismului si modul de aplicare a sancfiunior); Acordarea victimelor ale traficului de fiinfe umane asisten{A juridicd garantata de stat (prin modificarile legislative s-a extins lista beneficiarilor de asistenfa juridicé garantatd de stat pentru victimele traficului de fiinte umane, indiferent de nivelul veniturilor obtinute, precum si pentru solicitantii de azil), Implementarea versiunii actualizate a Sistemului informational judiciar in toate instanfele de judecatd, cea ce va contribui la eficientizarea activitatilor desfasurate in sistemul justifiei, precum si sporirii transparentei acestora. VII. Domeniul: AFACERI INTERNE $1 ORDINE PUBLICA Consolidarea cadrului normativ si institutional Optimizarea si facilitarea procedurii de eliberare a actelor de identitate si evidenta a locuitorilor RM; Imbunatajirea proceselor in domeniul rezervelor de stat si de mobilizare prin aprobarea noii redactii a legii sectoriale; Aprobarea Planul de actiuni pentru anul 2020 privind integrarea strainilor, care reduce riscurile excluziunii sociale a acestora, ghidarea activitatii autoritajilor publice in planificarea si implementarea activitatilor/masurilor de integrare, sporirea implicdrii structurilor locale $i a societdii civile, etc. Crearea Inspectoratului National de Securitate Publicé (INSP); Tastes Srupurilor de lueru comune, la nivel regional si local, pentru asigurarea SMlucrarii autoritafilor cu competenje in domeniul prevenirii si combaterii criminalitaii cu autoritijile administrayiei publice locale. Darea in exploatare a 5 sectoare de politie modernizate pentru imbundtafirea relatiei polifie-comunitate: nr.1 din Falegti, n.3. din localitatea Costesti, raionul Taloveni, nr.1 Soldinesti, Ceadir-Lunga, Dubisari, Bender. Activitati in contextul pandemiei COVID -19 > > vi Centrul de dirijare in situatii excepfionale (CDSE) a activat incepand cu 17.03.2020, concomitent cu punctele teritoriale; Inspectoratul General al Politiei a gestionat Harta interactivé cu privire la persoanele aflate in regim de autoizolare, ce permite monitorizarea si evidenja acestora pe intreg teritoriul ar A fost creat portalul web https://casper.mai.gov.md/ pentru asigurarea suportului in procesul realizarii masurilor eficiente de prevenire si combatere a rispéndirii infectiei, schimbul operativ de informatii intre autoritat. Au fost introduse restrictii la trecerea frontierelor si efectuate un sir de masuri de preventie. La distanja a fost asiguraté activitatea comund si coordonarea masurilor cu partenerii de dezvoltare. Spre exemplu: a fost solutionata problema acordirii pachetelor alimentare pentru solicitantii de azil plasati in Centrul de azil de tip deschis, dar care din cauza restrictiilor de circulatie, au fost lipsiti de posibilitatea de a lucra la locul de munca ce- defineau. Prin coordonarea cu societatea civilé produsele respective au fost procurate si repartizate locatarilor centrului. Au fost susfinute familiile social - vulnerabile si persoanele in etate din localitatile aflate in regim de carantind, Astfel, de Ziua profesionala a salvatorilor, find sustinuti de carabinieri, salvatorii din cadrul IGSU au transportat 400 de pachete cu produse alimentare pentru locuitorii din 4 localitati si orage, aflate in carantind. Conti uta Guvernelor Filip/Sandu/Chicu la realizarea conditionalitatilor AMF din partea UE. Guvernul Sandu Guvernul actual Guvernul Filip TRANSA I Condition 10 0 0 alitati Debursari 29,8 min. EURO [_ TRANSA 2 Condition Z 0 1+8 alitéiti actiunea_nr, 11 - Adoptarea noii legi privind activitatea bancara si supravegherea prudential’ a bancilor si societdtilor de investitii, precum si legislatia secundara, BASEL Ill, realizat (ianuarie 2018); actiunea nr. 12 - Adoptarea planului de actiuni pentru auditul tuturor societatilor de asigurare si ificarea_beneficiarilor efectivi reali toate societatile pentru ident (UBOs) ai actionarilor calificati de asigurare, realizat (mai 2019); actiunea nr. 14 - Adoptarea regulamentului care va dlarifica metodologia de verificare a declaratiilor de avere si de conflicte de interese si va lansa online declaratia electronica de avere si sistemul de verificare, realizat (ianuarie 2018); actiunea nr. 15 - Prezentarea Parlamentului noii actiunea nr. 13 - Prezentarea Parlamentului unei noi legi_privind reglementarea achizitiilor efectuate de cStre companiile prestatoare de servicii comunale (utilit&ti), concesiunile i parteneriatele public-privat, realizat (mai 2020); Suplimentar, in februarie 2020 UE a inaintat RM alte 8 noi conditionalitati: actiunea_nr.1 - Stabilirea unei echipe comune internationale de investigare cu scopul recuperarii _activelor fraudei bancare; urmare actiunea nr.2 - Aderarea la refeaua OECD anti-coruptie(ACN), programul de monitoring peer-to-peer si participarea formal la programul regional EU_for legi privind eficienta energetic’, realizat (august 2018); actiunea_nr. 16 - Organizarea licitatiei_ pentru selectarea unui antreprenor general pentru construirea conductei de gaze pe directia Ungheni-Chisinau, realizat (septembrie 2018); actiunea nr. 17 - Revizuirea criteriilor, cuprinse in Decizia nr. 211/8 din 05 martie 2013, pentru selectarea si promovarea judecitorilor, aducandu- le in conformitate cu standardele internationale si cele mai bune practici, realizat (decembrie 2018); actiunea nr. 18 - Adoptarea amendamentelor la Legea raspunderii disciplinare a judecatorilor (legea nr 178 din 25 iulie 2014), realizat (noiembrie 2018). Integrity; actiunea_nr.3 - Adoptarea Legii privind sanefiunile pentru spalare de bani, actiunea_nr.4 - Extinderea moratoriului asupra programului Cetajenie pentru Investitii cu abrogarea ulterioara. a prevederilor respective din _legea cetateniei RM; actiunea_nr.5 - Lansarea consultarilor etapizate cu implicarea tuturor actorilor, inclusiv partidele politice pe marginea Strategiei de Reformare a Justitiei si Planul de Actiuni pentru Implementarea acesteia; ac{iunea nr.6 - Adoptarea Legii privind organizafiile non-comerciale in versiunea prezentati de Guvern, fird prevederile problematice incluse ulterior de Parlament ce limiteazi finanfarea din exterior si activitatea politica a ONG, precum si un control din partea Guvernului asupra activitatii ONG-urilor, actiunea_nr.7 - Agrearea desfagurarii evaludrilor independente a _activitatii Consiliului Coordonator al Audiovizualului si Consiliului Concurentei; actiunea nr.8 - Modificarea legiii privind Consiliul Superior al Magistraturii (947/1996) in corespundere cu standardele europene, _recomandarile GRECO gi ale Comisie de la Venetia. Primele 7 actiuni indeplinite integral, iar procesul de implementare a actiunii nr.8 a fost agreat cu UE. De asemenea, pentru debursarea trangei n.2 a fost necesar de raportat realizarea actiunii nr. 5 aferente trangeinr.1 (proiectul de lege privind sistemul de sancfiuni care a fost elaborat de catre Serviciului Prevenirea gi Combaterea Spalarii Banilor), Legea nr. 75/2020 ce a fost realizata in 05 iunie 2020. Debursari 30 min. EURO (iulie 2020) TRANSA 3 ‘Condition 5 0 3 alitagi acfiunea nr. 19 - Finalizarea identificdrii actiunea_nr._21 - _ Prezentare beneficiarilor efectivi finali a dejinatorilor calificaji de acfiuni in toate bincile si incheierea analizei creditarii partilor afiliate in Parlamentului a legit __privind organizatiile de credit mebancare), realizat (martie 2020); toate bancile, realizat (iulie 2018) actiunea nr. 20 - Adoptarea modificari la Legea privind asigurarea_—depozitelor, prin consolidarea sistemului de asigurare a depozitelor, realizat (noiembrie 2018) actiunea nr. 22 - Punerea in aplicare a planului de actiune care insofeste Strategia National de Integritate si Anticoruptie pentru 2017-2020 adoptati de Parlament in aprilie 2017 Progresul va fi masurat, printre altele, de primul raport anual privind punerea in aplicare a strategiei care urmeaza si fie aprobat de caitre Comisia parlamentara pentru securitate nafionald, aparare si ordine public’. actiunea_nr. 24 - Consolidarea si de a imbunatafi directionarea _programelor de asistenf& social, in special a indemnizatiei pentru incalzirea locuintei gi Ajutor Social si, inclusiv prin revizuirea setului de criterii proxy pe care se bazeaz eligibilitatea pentru aceste programe va aloca surse in bugetul de stat pe anul 2018 pentru aceste 2 programme, realizat (aprilie 2017); actiunea_nr. 26 - Propunerea de a amenda Legea privind concurenfa cu scopul de a actualiza lista zonelor Consiliului Concurenfei de interventie in conformitate cu standardele internafionale, in special in scopul de a include actiunea nr.27 - Adoptarea unui nou Cod vamal, realizat (julie 2020) actiunea_nr.28 - Excluderea Procurorului General si Presedintele Curtii Supreme din componenta CSM, prin modificarea Constitutiei RM si modificarea legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, realizat de c&tre Guvern (legea aprobata de Parlament urmeaza a fi promulgata si publicata). sectorul mass-media, realizat _(noiembrie 2018). Nerealizat \ Actiunea nr.23 - Raport privind implementarea Strategiei de recuperare a activelor fraudate; actiunea nr.25 - Separari legale si nationale depline a Moldovatransgaz (MTG) si Chisinau Gaz (CG) de la Moldovagaz, precum si o imbunatafire a guvernantei corporative a MTG, CG gi VestMoldTransgaz. (VMTG); \Debursari_| : TOTAL 2 0 conditiona Titati realizate 12 Informatia privind programele pe Suport Bugetar oferite sub forma de grant de cAtre Uniunea Europeans (situatia privind anul 2019) Ne ENPL 201122515 379.737,50 59.060,00___75.400,00 Justice Sector Nr. ENP1/2012023-420 - Vocational Education (Nr. ENPU2014350-2017 4600,00 Visa Disog ENPI2014348-701 2014 2100000 | $090.09 44900,00 | 3-a varias 900,00 ae oem! Nr. EN12014033-684 204 7-062,50 7000.00 | 3.a-aribala 6.500,00 ENPARD: (Nr. ENI2014034-128, 201s $4.075,00 31.860,00 17.300,00 ‘2-avanabla 17,100.00 DCFTA Nr ENU/2014:034-132, $:040,00 Police Reform Nr ENU/2015/038-144 PANS Cia- ele Babette iunie - noiembrie 2019 TOTAL — 2105,7 mil.lei UE — 1618,7 mil.lei FMI — 487 mil.lei pansya etl noiembrie 2019 — iulie 2020 TOTAL — 4887 mil.lei FMI (ultima transa Programul precedent) — 208,6 min.lei FMI (creditul de urgenta) — 4 306,8 min.lei Uniunea Europeana (Transa I! AMF) — 580,3 min.lei Actiunile Guvernelor Sandu/Chicu pentru implementarea Acordului de Asociere cu UE ‘Acfiuni realizate de guvernul Sandu Actiuni realizate de guvernul actual Desfigurarea consultrilor cu mediatorii si observatorii din cadrul Formatului de negocieri ,5+2” (Formatul 342”) in vederea impulsionarii dialogului ChisinduTiraspol si a identificdrii unor solufii viabile la problemele curente de pe agenda ‘Armonizarea cadrului normativ nafional la cerinjele UE privind condifiile de sindtate si certificare animal la comertul (importul gi exportul) cu bovine si porcine prin modificarea Hotiririi Guvernului nr.221/2009 si a Hotaririi Guvernului nr.913/2018 ‘Aprobarea__Regulamentului _privind stabilirea cerinfelor si procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate si mediu a aeronavelor sia produselor, pieselor si echipamentelor aferente, precum si de certificare a Implementarea serviciului electronic de eliberare a autorizatiilor pentru export, reexport, import ‘sitranzit de m&rfuri strategice, in colaborare cu experti internationali itll I art. 9, 13.) corganizatiilor de proiectare si productie ‘Aprobarea Regulamentului de conferire a titlurilor stiinfifico-didactice sia standardelor minime obligatorii de conferire a titlurilor tiingifico-didactice Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societitile pe actiuni). (transpune: Directiva 2011/35/UE (text codificaty abroga 78/855/ Titlul LV, capitolul Proiectul, ‘Armonizarea cadrului normativ nafional la cerinfele UE privind _stabilirea masurilor de supraveghere si a metodelor de diagnostic a bolilor la animalele acvatice, precum si a cerinfelor fafa de plasarea in carantin’ a animalelor de acvacultura le ley ificarea si completarea unor acte legislative (Codul civil Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societatile pe actiuni) (transpune: Directiva 82/891/CEE) (iitlul IV, capitolul 3) Stabilirea normelor privind sinitatea animalé la importulmaterialului reproductiv Proi jodificarea si completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societatile pe actiuni iva 201. (Titlul 1V, capitolul 3) }O/UE (reformare)/ abroga Directiva 77/9) Stabilirea cerinjelor privind formarea si atestarea specialistilor in domeniul tehnicii _frigului care confine hidroclorofluorocarburi _halogenate (HCFC) si gaze-fluorurate cu efect de sera Elaborarea gi implementarea unei noi politici privind eficientizarea intrefinerii drumurilor locale (Tittul 1V, capitotul 15) ‘Stabilirea cerinfelor —sanitar-veterinare privind colectarea, _transportarea, depozitarea, prelucrarea, —folosirea, eliminarea subproduselor de origine animal nedestinate consumului uman ul Hottrérii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile istrative referitoare la personalul navigant din aviatia civila. (transpune: Regulamentul (UE) nr. 1178/2011) (Titlul IV, capitolul 15) Reorganizarea Comitetului Nafional de Stabilitate Financiara Regulament tip pentru desfigurarea de cltre intreprinderile de stat a procedurilor de achiziti lu VC: 2 ‘Negocierea si semnarea Acordului de grant cu Banca Europeana pentru Reconstructie $i Dezvoltare in m&rime de circa 40 mil. euro pentru implementarea Proiectului ,[nterconectarea_ electroenergeticA asincroni a sistemelor electroenergetice dintre Republica Moldova si Romania prin linia electric& aeriand Isaccea — Vulc&nesti — Chisinau si stafia back-to-back aferents” Proiectul Hotirdrii de Guvem privind aprobarea Regulamentului privind respectarea obligatiilor statelor de pavilion (transpune: Directiva 2009/21/CE) (Titlu V, Cap.6.) 10. Semnarea Acordului de finanfare cu Banca Mondial in marime de 61 mil. euro pentru implementarea Proiectului Interconectarea electroenergetica asincron& a sistemelor electroenergetice dintre Republica Moldova si Romania prin linia electric’ aerian&’ Isaccea — Vuledinesti - Chisinau gi stafia back-to- back aferenta” Proiectul Hotiririi de Guvern privind aplicarea Codului internafional de management al sigurantei. (transpune: Regulamentul 336/2006/CE) (Titlu V, Cap.6.) i. Monitorizarea / coordonarea procesului de elaborare a proiectului tehnic (Titlul IV, Cap. 14) 12. Proiectul Regulamentului de calcul a consumului final de energie din surse regenerabil transporturi. Implementarea Legii privind promovarea utilizarii energici din surse regenerabile (Titlul IV, Cap. 14) 13. Proiectul Hotéririi Guvernului pentru modificarea si completarea unor Hotiriri de Guvern; (transpune: Directiva 2013/37/UE) (Titlul V, capitolul 6, art. 224) 14. Proiectul Hotaririi Comisiei de stat pentru frecvente radio privind introducerea in Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvenje a unor noi reglementiri nafionale; (transpune: Decizia Comisiei 2008/671/CE; Decizia Comisiei 2010/166/UE; Decizia Comisiei 2007/98/CE; —Decizi de punere in aplicare. © (UE)—2015/750; Decizia de punere in aplicare (UE) 2016/339.) (Titlul V, capitolul 6, art. 235) 15. Crearea serviciului de monitorizare si dirijare a navelor maritime, ca subdiviziune a Agentiei Navale a Republicii Moldova (Tittul IV, capitolul 15) 16. Projectul hotiririi de Guvern pentru aprobarea Metodologiei privind delimitarea aglomerarilor transpune directiva 91/271/CEE) (Tittul IV, capitolul 16) 17. Proiect de le ficarea si completarea Le; 9 din 29 julie 2016 deseurile (Titlul IV, capitolul 16) 18. Identificarea siturilor Rejelei ,Emerald” (Titlul IV, capitolul 16) 19. Proiectul hotiririi de Guvern cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activitajilor in domeniul schimbarilor climatice (Titlul IV, capitolul 17) 20. aprobarea Regulamentului_cu_privire la regimul_comercial si_reglement tilizarii_hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (transpune: Regulamentul (CE) nr. 1005/2009) (Titlul IV, capitolul 17) ai. Proiectul de lege privind controlul asupra riscului de accidente majore care implica substante (transpune: Directiva 2012/18/UE/ a abrogat Directiva 96/82/CE (Titlul V, Cap.3. Art_ 173/ Titlul IV, Cap. 16) ee Proiectul hotatirii de Guvern cu privire la modificarea Hotaririi Guvernului nr.81 din 2 februarie 2009 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind bifenilii policlorurati” (transpune: Directiva 96/59/CE) (itlul V, Cap.3. Art. 173) 23. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (transpune: Regulamentul 579/2014) (Titlul V, Cap.4. Art. 181) 24. Proiectul hotiririi de Guvern cu privire Ia aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condifiile sanitare veterinare pentru producerea, comertul cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din alte fri al unor alimente si a unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie. (Titlul V, Cap.4. Art. 181) 23. Proiectul hotaririi de Guvern nr. 27 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Cerinfelor sanitar- | veterinare fafa de aditivii pentru hrana animalelor (transpune: Regulamentul (CE) nr.429/2008) (Titlul V, Cap4. Art. 181) 26. Projectul hotiririi de Guvem nr. 27 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Cerinfelor sanitar- veterinare fafa de aditivii pentru hrana animalelor (transpune: Regulamentul (UE) nr.892/2010) (Titlul V, Cap. Art. 181) 7. Proiectul hotaririi de Guvern privind stabilirea unui cadru de actiune in vederea utilizarii durabile a pesticidelor (transpune: Directiva 2009/128/CE) (Titlul V, Cap.4. Art. 181) 28. Proiectul hotiririi Guvernului privind aprobarea Programului nafional de acfiuni penta imbundtifirea condifiilor de producere si comercializare a produselor apicole (transpune: Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 care a abrogat Regulamentul(CE) nr. 1234/2007 gi Regulamentul (CE) nr. 917/2004) 29. 30. Proiectul hotaririi Guvernului Pentru aprobarea a Regulamentului privind instituirea Registrului Zonelor protejate (transpune: Directiva 2000/60/CE) Proiectul hotaririi Guvernului privind procedure a de recunoastere reciproca de citre Republica Moldova a substanjelor active inregistrate in Uniunea Europeand (transpune: Regulamentul de unere in aplicare(UE) nr. 540/201) 32. Desfisurarea instruirilor colaboratorilor din Intreprinderea de Stat ,Central Republican de Diagnostica Veterinara” si colaboratorilor din directile tertoriale ale Agentiei Najionale pentru Siguranta Alimentelor. (Tit V, Cap.4, Art. 181) 33. Consolidarea cadrului normativ in vederea implementarii Legii nr.232 din 3 octombrie 2016 Privind redresarea sirezolutia bancilor. Transpune: Directiva 2014/59/UE (Titlu V, Cap.6., Art. 249) 34. 35. Projectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative. Transpune: Directiva 2007/36/CE (Titlul IV, capitolut 3; Proiectul de les -ge pentru modificarea si completarea unor acte legislative Transpune: Directiva QV/674/CEE (Titlu V, Cap.6., Art. 249) Proi 36. iectul de lege cu privire la fondurile de pensii facultative Transpune: Directiva 2003/41/CE (Titlu V, Cap.6,, Art. 249) Aprobarea proiectului de | 37. I roi lege pentru modificarea unor acte legislative in scop igri cadrului normativ cu re ivi lementaril agentiile de rating(t nr.1060/2009/CE)/Titlu V, Cap.6., Art. 249) 38. Punerea in_aplicare a Sistemului_de supraveghere bazat pe prevenirea riscurilor pentra icipantiipictei financiare nebancare, inclusiv ai pi i simicrofinantare igurari, fonduri de (Titlu V, Cap.6., Art. 249) 3. Proiectul de lege cu_privire la modificarea si completarea Legii 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice, referitor la atribuirea contractelor in sectorul de utilititi T ctiva 2014/25) it Directiva 2004/17/ ye 2 ‘Act nou Proiectul Hotdririi de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind plasarea pe pia gi utilizarea produselor biocide (transpune: Regulamentul nr.528/2012/UE) (Titlu V, Cap.5., Art. 173) 40. sociale une: Directiva 79/7/CEE) 41. Proiectul Hotaririi Guvernului privind transparenta masurilor care reglementeazA stabilirea pre{urilor medicamentelor de uz uman (transpune: Directiva 89/105/CEE) 42. Proicctul ordinului cu privire la transferul autorizafiilor plasate pe piafa a medicamentelor de uz uman (transpune: Regulamentul (CE) 2141/96) 43. Proiectul Hotaririi de Guvern privind produsele $i ingredientele alimentare tratate cu radiajil ionizante (transpune: Directiva 1999/2/CE) Implementarea Strategiei nafionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 si revizuirea Planului de actiuni privind implementarea acesteia (Tiflu IV, Cap.23, Art.125) 45. Elaborarea si aprobarea Strategiei nationale antidrog pentru perioada 2019-2026. (Titlul I, Art. 17, 12.) Proiectul de lege cu privire la organizafiile necomerciale (Titlul I, Art. 4, L6.) 47. Proiectele actelor normative privind ajustarea cadrului juridic la Legea integritatii (Titlu IM, Art.16, SL2, 48. Proiectele de acte normative intemne/departamentale in vederea implementarii Legii cu privire la protectia avertizorilor de integritate (Titlu Ill, Art.16, SL4,) 49, ‘Armonizarea statisticilor privind locurile de munc vacante cu normele europene (Titlul IV, capitolul 6) 50. Elaborarea si implementarea Programului de susfinere a afacerilor cu potential de erestere inalt internafionalizarea acestora (Titlul IV, capitolut 10) SI. Aprobarea proiectului de lege cu privire la aderarea Republicli Moldova la Conventia privind transporturile intemajionale feroviare (COTIF) din 9 mai_1980, semnati la Bema, care va zenera majorarea veniturilor [.S. ..Calea Ferata din Moldova” 52. suplimentar (Titlul IV, capitolul 15) I ji_aprobarea_proiectului_ Codului ytului_feroviar ublicii Mol: (transpune:_Directiv: s4/UE, care a_abr Directiva_91/440/CE_si_ Directiva (Granspune:_Directiva_2012/34/UE,_care_a_abrogat Directiva_91/440/CE__si_Directiva 2001/14/CE: Regulamentul (UE) nr. 913/2010; Directiva (UE) 2016/798 (implementare din 16 iva 2004/49/CE; Directi 5 Directi care_a_abrogat 53. ve si, (Titul IV, capitolul 15) 7 Proiectul hotaririi de Guvern Pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informafional automatizat ~Registrul produselor chimice plasate pe piafa Republict Moldova” (Tittul 1V, z capitolul 17) - Proiectul hotararii de Guvern pentru aprobarea Regulamentulal Privind exportul si importul de produse chimice care prezinta risc (transpune: Regulamentul ‘nr.649/2012/UE a abrogat Regulamentul nr.689/2008/CE) (itlul V, Cap.3. Art. 173) 56. Definitivarea si aprobarea proiectului noului Cod vamal (wanspune: Regulamentul (UE) nr. 952/2013, Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 2015/2446, Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2015/2447, Regulamentul (CE) nt. 1186/2009, Regulamentul (UE) mr. 608/2013, Directiva 2007/74/CE, Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71) (Titlul V, Cap.5., Art. 194) 37. Implementarea’_ Memorandumului de infelegere —_dintre Uniunea European i Republica Moldova care este parte integranté a Acordului de imprumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeand privind asistenta macrofinanciara pentru Republica Moldova, semnat la 23 noiembrie 2017 (Titlul VI, Cap. 1) 38. Proiectul de Lege de ratificare a Conventiei pentru preve femei si a violentei domestice (Titlul I, Art. 3,18.) : 59. Proiectul Hotaririi de Guvern de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivi alimentari, enzimele alimentare si aromele alimentare (transpune: Regulamentul (CE) nr.1331/2008 si Regulamentul (UE) nr. 234/201) (Titlu V, Cap.4., Art. 181) 60. Proiectul itru modificarea Codului (combaterea crimelor . (Titlul I, Art. 4, L4.) 61. ~ = = = Saive (abou Proiectul de lege privind modificarea i completarea unor acte legislative (elaborarea asigurarea implementArii criteriilor de calitate a deciziilor instanfelor de judecat, unificarea judiciare conform st: (Titlut I, Art. 12, si reformarea reg lor internagionale, 7) TOTAL ulilor privind motivarea decizillor i + Pentru garantarea dreptului la un pr instanfelor de judecata, roves echitabil) 10 a