Вы находитесь на странице: 1из 2

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ХШҮДАГ 2020 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр


2020 оны өссөн
2019 он 2020 оны 05-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 11,857.69 11,900.00 9,519.87 80.00% 60,745.04
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 67,379.42 53,246.00 49,265.35 92.52% 385,843.54


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц 271,749.44 281,459.05 273,076.32 97.02% 1,551,123.81
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 13,040.11 20,268.00 18,777.45 92.65% 137,367.56
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 7,133.35 6,740.00 7,342.57 108.94% 62,734.65
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 19,875.50 19,142.00 17,397.30 90.89% 103,586.20
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц - 2,246.40 2,038.91 90.76% 11,155.69
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 21,410.53 21,522.40 18,042.73 83.83% 99,986.92
9 УХАА-ХУДАГ цах м.квтц 1,464.74 1,131.00 1,019.77 90.16% 15,830.76
ДҮН цах м.квтц 413,910.78 417,654.85 396,480.26 94.93% 2,428,374.16
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 4,130.00 4,000.00 1,133.00 28.33% 122,696.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 91,072.00 92,396.00 91,870.00 99.43% 1,261,448.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 204,538.00 215,669.00 167,011.00 77.44% 1,937,685.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 18,453.00 18,285.00 18,285.00 100.00% 295,855.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 26,225.00 26,314.00 26,131.00 99.30% 305,422.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 13,800.00 11,800.00 11,700.00 99.15% 166,900.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 39,920.60
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 6,553.28 6,667.90 6,338.68 95.06% 86,248.69
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 4,815.68 4,109.00 3,535.92 86.05% 45,670.69
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 1,459.90 1,287.40 1,325.50 102.96% 20,961.30
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 3,057.30 2,930.00 2,231.60 76.16% 43,967.60
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 26,436.20
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал - - - 0.00% 428,389.00
ДҮН дул Гкал 374,104.16 383,458.30 329,561.70 85.94% 4,781,600.08
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

- 75.00 - 0.00% 1,320.82


2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц - - - 0.00% 491.43
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 6.92 8.00 24.54 306.75% 139.10
ДҮН цах м.квтц 6.92 83.00 24.54 29.57% 1,951.35
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 3,427.48 3,427.00 4,507.57 131.53% 21,637.55
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,611.32 2,160.00 2,047.68 94.80% 12,125.10
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц 128.24 100.00 84.89 84.89% 84.89
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц 117.93 650.00 369.20 0.00% 369.20
5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 246.24 200.00 145.32 72.66% 231.18
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц 16.50 19.00 18.45 97.11% 18.45


7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц 20.60 17.00 32.50 191.18% 41.77
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 30.07 30.35 28.86 95.09% 129.76
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 14,478.49 17,997.02 12,864.32 71.48% 61,132.04
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 14,815.33 18,418.60 13,423.78 72.88% 62,136.18
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,796.04 1,796.04 1,581.26 88.04% 7,297.89
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 2,002.73 1,633.55 1,457.46 89.22% 6,974.27
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц 2,041.71 2,041.71 1,820.74 89.18% 11,233.76
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц 13,502.81 21,543.78 13,452.52 62.44% 68,935.42
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц 1,710.39 1,707.72 1,520.88 89.06% 7,789.91
16 БӨХӨГ НЦС цах м.квтц 2,881.25 1,855.77 1,646.92 88.75% 10,546.45
ДҮН цах м.квтц 59,827.13 73,597.53 55,002.36 74.73% 270,683.82
дул Гкал 374,104.16 383,458.30 329,561.70 85.94% 4,781,600.08
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 473,744.83 491,335.38 451,507.15 91.89% 2,701,009.32

Вам также может понравиться