Вы находитесь на странице: 1из 1

Эрчим хүчний системийн борлуулалтын орлогын мэдээ

ХШҮДАГ 2020 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр


Нэр 2019 он 2020 оны 06-р сар 2020 он
№ Компани Нэгж
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Өссөн дүн
1 "УБЦТС" ТӨХК орл м.төг 29,262,812.70 32,899,611.20 28,130,764.70 85.50% 224,859,214.51
биет м.квтц 188,121.30 196,342.81 170,787.56 86.98% 1,387,573.54
2 "ДСЦТС" ТӨХК орл м.төг 6,741,785.12 6,470,201.30 6,720,513.90 103.87% 33,669,350.70
биет м.квтц 40,990.51 36,949.10 37,032.40 100.23% 192,748.80
3 орл м.төг 17,683,148.60 18,648,953.00 18,320,524.30 98.24% 115,803,801.90
"ЭБЦТС" ТӨХК
биет м.квтц 87,969.50 92,801.80 90,348.60 97.36% 568,134.20
А. ЦАХИЛГААНЫ ОРЛОГО

4 орл м.төг 6,638,356.35 6,412,905.73 5,831,611.34 90.94% 34,609,918.05


"БЗӨБЦТС" ТӨХК
биет м.квтц 37,631.29 34,785.57 32,336.34 92.96% 190,563.42
5 орл м.төг 1,082,640.20 1,633,260.80 1,587,375.30 97.19% 11,471,788.60
"ББЭХС" ТӨХК
биет м.квтц 10,263.10 10,368.20 10,945.00 105.56% 71,839.50
6 орл м.төг 2,958,058.00 3,143,390.00 2,693,960.00 85.70% 19,945,566.60
"ДБЭХС" ТӨХК
биет м.квтц 17,785.00 18,555.00 16,386.60 88.31% 119,972.80
7 орл м.төг 1,051,073.32 1,151,436.50 1,498,174.20 130.11% 11,324,831.90
"ӨБЦТС" ТӨХК
биет м.квтц 5,558.62 5,532.00 7,825.10 141.45% 58,729.10
8 орл м.төг - 267,840.00 271,108.80 101.22% 1,609,792.80
"ДзДЦС" ТӨХК
биет м.квтц - 2,232.00 2,259.20 101.22% 13,414.90
9 орл м.төг 528,618.10 782,190.03 641,321.40 81.99% 4,822,233.85
"АУЭХС" ТӨХК
биет м.квтц 4,670.93 5,600.90 5,051.68 90.19% 41,625.63
10 орл м.төг 514,172.10 576,245.60 545,368.40 94.64% 3,898,434.00
"ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ ХҮЧ " ХХК
биет м.квтц 3,250.00 3,399.60 3,254.40 95.73% 23,092.10
11 "БАЯНХОНГОР ЭРЧИМ ХҮЧ " орл м.төг 458,467.10 494,381.50 602,984.90 121.97% 3,943,890.50
ХХК биет м.квтц 2,952.40 2,880.00 3,400.90 118.09% 22,747.00
орл м.төг 66,919,131.59 72,480,415.66 66,843,707.24 92.22% 465,958,823.41
ДҮН
биет м.квтц 399,192.65 409,446.98 379,627.78 92.72% 2,690,440.99
1 "УБДС" ТӨХК орл м.төг 3,391,128.50 4,047,495.90 3,193,779.20 78.91% 77,814,223.50
2 "ДДС" ТӨХК орл м.төг 325,301.30 336,338.70 355,119.20 105.58% 6,202,445.60
В. ДУЛААНЫ ОРЛОГО

3 "ДЦС-4" ТӨХК /уур/ орл м.төг 301,261.90 299,676.00 314,156.90 104.83% 2,177,333.30
4 "ДЦС-3" ТӨХК /уур/ орл м.төг 368,741.57 391,500.00 379,918.80 97.04% 2,582,915.00
5 "ЭДЦС" ТӨХК орл м.төг 207,436.00 190,218.50 199,863.10 105.07% 5,346,922.10
6 "ДБЭХС" ТӨХК орл м.төг 79,152.30 77,340.70 82,226.00 106.32% 2,313,741.90
7 "ДзДЦС" ТӨХК орл м.төг - - - 0.00% 1,633,814.82
8 "БНДС" ТӨХК орл м.төг 47,722.63 53,646.47 63,319.97 118.03% 3,144,721.73
9 "НДС" ТӨХК орл м.төг 98,653.70 129,917.25 167,172.91 128.68% 2,257,208.80
"ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ"
10 орл м.төг 7,025.30 28,124.30 20,796.50 73.94% 1,229,041.70
ТӨХК
11 "ХОВД ДС" ТӨХК орл м.төг - - - 0.00% 1,521,457.61
12 "ХӨВСГӨЛ ДС" ТӨХК орл м.төг - - - 0.00% 3,003,851.90
ДҮН орл м.төг 4,826,423.20 5,554,257.82 4,776,352.58 85.99% 109,227,677.96
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН ОРЛОГО орл м.төг 71,745,554.79 78,034,673.48 71,620,059.82 91.78% 575,186,501.37