You are on page 1of 264

(1)

. x/hv0èY h0Á xà?aÔ>a á̀d9xš x©ÂỒYåh0Á 6a Â`ôz)h8w x/5̀`™h0Áz Av1š̀ xàÂh5̀xÍšd xJÁz xÊÂ4̀`Mš̀ 7d 4x

[Sesetengah] daripada tanda-tanda pergantungan (atau


persandaraan) kepada amal ialah berkurangnya harapan [kepada
AllÁh] ketika wujudnya dosa/kesalahan.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(2)

`+hwÌà̀Áä̀xÁ`> 4 Éx YE%x vÞhz0Á xÈ`?hd=ð


Y h0Á 7̀x4 xÃÂ`hÇdëvHzÁ Cx$ v*ÂhYDxµ xVÁ xÉ4̀Âv(xµ `̅4̀ á̀hDåx Õ
d Í~h0Á `+hwÌÁà̀Áä̀xÁ

. Éx YhEhx1`™h0zÁ Éx Y5=xh0zÁ x7š̀ túÂvýxÚhz8xÁ xáDxåÕ


d Í~h0Á Cx$ v*ÂhYDxµ xVÁ xÉ4̀vÂ(xµ `̅4̀ `ÃÂÇ̀dëvHzÁ

Keinginanmu untuk melakukan at-tajrÏd (penanggalan, yakni


meninggalkan usaha-usaha mencari rezeki) sedangkan AllÁh
mendirikanmu di dalam al-asbÁb (sebab-musabab, yakni melakukan
usaha-usaha mencari rezeki) adalah termasuk ke dalam syahwat
yang tersembunyi.
Dan keinginanmu untuk [berkecimpung di dalam] al-asbÁb
sedangkan AllÁh mendirikanmu di dalam at-tajrÏd pula adalah satu
penurunan daripada himmah (aspirasi) yang tinggi.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(3)

. xäÁá̀hz(vHzÁ ä̀Á`?ë
d v &w xåzÞvÌ vL x35̀x=z0Á 'a hxÅÁ`?`ë

Kehadapanan/keterdahuluan aspirasi-aspirasi tidak akan dapat


mencarikkan tembok-tembok kota takdir.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(4)

. `+xìz%9̀hx0 x;xÅ 3d )w hvÌ vL `+h9dhš̀ v*åa Edv x;xÅ 2̀Âv( Âh5̀v$ 4 xåhEhxÅád Í~0Á 7̀x4 `+`ìz%v8 Öd xäv

Rehatkanlah dirimu daripada mentadbir (yakni bersusah-payah


dan merasa risau di dalam mengatur keperluan-keperluan hidup).
Apabila sudah ada yang lain daripadamu yang mendirikannya
bagimu (yakni ia sebenarnya telah pun diaturkan oleh AllÁh Ta‘ÁlÁ),
janganlah engkau mendirikannya pula untuk dirimu sendiri.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(5)

. `+hd9x4 xÈ` xôÇ̀z0Á xéÂh5̀xýz8Á Av1š̀ t/Ehx0à̀ `+9dx4 `Ähx1üw Âh5̀Ex$ v*a xôz)vÌ`> `+hv0 7̀x5w Âh5̀Ex$ v*àa Â`=xÍÔd xÁ

Kegigihan usahamu pada [perkara-perkara] yang telah pun


dijaminkan untukmu (yakni di dalam urusan-urusan rezeki) di
samping kelalaianmu pada [perkara-perkara] yang telah dituntut
daripadamu (yakni di dalam mengerjakan ibadat) adalah satu dalil
bagi terhapusnya al-baÃÏrah (penglihatan mata hati) daripada
dirimu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(6)

vÉ`ÅÂỒxJzÁ `+hv0 7̀x5v `?=ahv$ 4 `+xëz Èhx0 sÂÇxÔ?4a x©Âš̀áW 0Á Cx$ xÖÂ`Úz0xJzÁ `̅4̀ x©vÂý`™hz0Á xá4̀v åa ÝW v vÌ 7d h-w `D vL

Bd xãh0~Á xËz(`?hz0Á Cx$ vL áa hDxåhDa Bd xãh0~Á xËz(`?hz0Á Cx$`> 4 `+xìz%9̀hx0 :aäa ÂvÍzÞhvÌ Âh5̀Ex$ vL `+hv0 :aäa ÂvÍzÞh`D Â5̀Ex$

. áa hDxåhÌw

Janganlah kelambatan pemberian kurniaan-kurniaan [daripada


AllÁh] sedangkan engkau telah bersungguh-sungguh di dalam
berdoa, menyebabkan engkau berputus asa.
Kerana, Dia telah pun menjamin akan memperkenankannya,
pada apa yang telah Dia pilihkan untukmu, bukan pada apa yang
engkau pilihkan untuk dirimu sendiri. Dan pada waktu yang Dia
kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(7)

C
d x$ sÂÙád v( `+hx0vâ 6̀?d hh-w `D M
Y vÀhx0 ;a 9a4̀vç 7̀EY`™hvÌ 6d µx`> xà?aš?d 5̀hz0Á xŽ?(w >a 2aá̀š̀ xášd `?hz0Á Cx$ `+9Yhhv-h-xy `ðDa vL

. `+hxÌå̀Dxå`ë xä?9ahx0 Áà] Âh5̀Ýd xÁ`> `+hxÌ` xô`Å

Janganlah engkau menjadi syak mengenai janji itu ketika tiada


terjadi yang dijanjikan, sekalipun ia telah ditentukan waktunya, agar
tiadalah terjadi dengan demikian itu pengurangan pada baÃÏrah-mu
(penglihatan mata hati) dan pemadaman bagi cahaya sarÏrah-mu
(rahsia batin).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(8)

áa DxåDa `?<a `> L~ xµ `+v0 Â`=`ÚvÍv$ Â4̀ ;a 8~x¹v$ 4 `+1w5̀š̀ /~ v( 6d xµ Â`=`™4̀ x.ÂÇ̀hÌw `Mv$ x"åW `™Í~0Á 7̀x4 sÉ`=Ôd x> `+v0 ` vÍv$ Ávâxµ

7̀hdDv`> 4 x;Edhv0xµ Â`=hDxá=d4a `Ëhdhh8v .w Â5̀šd vHzÁ`> `+Edhv1š̀ :aàa xä?4a `?<a `"åW `™Í~0Á 6Y v 3d v1™d vÌ 3d `hh0v 4 `+Edhv0xµ `"åY `™vÍ`D 6d v

6 `+Edhv1š̀ :aàa äx ?a4 `?<a Âh5Y 4x x;Edhv0xµ x;Dxá=dhÌw Â4̀

Apabila Dia membukakan untukmu satu perspektif daripada


pengenalan (yakni al-ma‘rifah), janganlah engkau menghiraukan
fakta yang amalmu masih sedikit, kerana tiadalah Dia membuka-
kannya untukmu melainkan kerana Dia ingin memperkenalkan
diriNya kepadamu.
Apakah tiada engkau mengetahui bahawa pengenalan itu
adalah pemberianNya kepadamu, sedangkan segala amalmu itu
adalah hadiahmu kepadaNya? Di manakah [nilai] hadiahmu
kepadaNya jika dibandingkan dengan pemberianNya kepadamu?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(9)

. x.Á`?Ùd vHzÁ xÊÁà̀xäÁ`> xŽ?W h9̀hvÍxh0 x.Âh5̀šd vHzÁ é


a Â9̀Ôd v Ë
d š̀?Y 9̀hvÌ

Jenis-jenis amal itu menjadi pelbagai ragam kerana


kepelbagaian ragam wÁridÁt al-aËwÁl (kurniaan-kurniaan yang turun
dengan keadaan-keadaan rohani yang tertentu).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(10)

. Â`=Ex$ xñ`MÝd xJzÁ åxy xë àa ?Ôa >a Â`=Ùa Á`>äd v`> tÉ5̀hx¾Âv( ^ä`?ó
a .w Âh5̀dšvHz vÁ

Segala amal itu adalah bentuk-bentuk yang berdiri tegak (yakni


adalah seumpama kerangka-kerangka yang tidak bernyawa belaka),
sedangkan roh-rohnya pula ialah kewujudan rahsia keikhlasan di
dalamnya (yakni tanpa rahsia keikhlasan, segala amal itu adalah
bagaikan lifeless forms sahaja).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(11)

. ;a Ôa ÂhvÍhv8 3W xhÍh`D vL 7d v$ád Da 3d hv0 Âh5Y x4 `ËÇ̀hv8 Âh5̀v$ 4 x.?5a Þ


w z0Á xõäd v Cx$ v*à̀?Ôa >a 7d x$àd xÁ

Tanamkanlah kewujudanmu di dalam bumi ketersembunyian


(yakni yang tidak dikenali orang), kerana jika berbuah sesuatu yang
tidak ditanam, hasilnya tiadalah sempurna.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(12)

. uÈå̀hhz-x$ 6̀Áá̀Ed4̀ Â`=hxÅ /w Ýa ád `D uÉv0èd ša /w zÑx4 ^©C


d `ï `Ähz1hv) 0h zÁ `̅v%hv8 Â4̀

Tiada sesuatu pun yang dapat memanfaatkan kalbu seperti


‘uzlah (menjauhkan diri daripada manusia) dan masuk dengannya
ke dalam medan refleksi (yakni bertafakur mengenai al-ËaqÁ’iq dan
bukan bertafakur mengenai zatNya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(13)

`?<a `> xVÁ Av0xµ /w Ù̀åd h`D `#Edhhv, 2dv 4 x;x̬åd x4 Cx$ tÉ`™xÇvý9d4a x6Á`?hz,vHzÁ äa `?ó
a ^Ähz1hv( &w xåð
d Da `#Edhhv,

2dv 4 x;xÌ`Mv%v xÉ`ÅÂ9̀Ồ 7d x4 åd =YhvývÍ`D 3d hv0 `?<a `> xVÁ È̀å̀zùÙ̀ v/Ýa ád `D 6d v ̅a 5̀hzý`D `#Edhhv, 2dv 4 x;xÌÁ`?`=`ðxÅ t/ÇYhhv-4a

6 x;xÌÁ`?v%`< 7d x4 Ä
d Íw`D 3d hv0 `?<a `> xäÁå̀ë
d vHzÁ `'hx¾Âv(à̀ 3̀`=z%h`D 6d v ?d Ôa åd `D `#Edhhv,

Bagaimanakah akan dijadikan bersinar sebuah kalbu yang di


dalam cerminnya tercetak rupa-rupa bentuk segala makhluk?
Atau bagaimanakah dapat ia belayar menuju kepada AllÁh
sedangkan ia masih tertambat dengan segala syahwatnya?
Atau bagaimanakah ia boleh melobakan dapat memasuki
kehadiran AllÁh sedangkan ia masih belum dibersihkan daripada
janÁbah (hadas besar) segala kelalaiannya?
Atau bagaimanakah ia boleh mengharap untuk memahami
keterperincian rahsia-rahsia sedangkan ia masih belum bertaubat
daripada segala kekeliruannya?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(14)

x;Ex$ :aád `=ð


d `D 3d hv0`> 6̀?d hv- 0h zÁ @vä̀ 7d 5̀v$ 4 x;Ex$ 'xy `Úhz0Á äa ?=aŠw :aä̀Âh`8v Âh5̀h8~xµ`> tÉ5̀hz1Šw ;a h1h,w 6a ?d hv-hdhh0vÁ

x"xäÂ`™5̀hz0Á é
a ?5a ï
a ;a 9dš̀ Ë
d Ç̀xÕÙa `> 4 xäÁ`?hdhh8vHzÁ àa ?Ôa >a :avç`?šd v ád v)v$ :aá̀™d h`Å >d v ;a hv1Çdhv( >d v :aá̀9dxš >d v

. xäÂvÐFzÁ xÄÚ
aìa xÅ

Al-kaun (segala ciptaan AllÁh yakni alam semesta) seluruhnya


adalah kegelapan, dan sesungguhnya yang telah meneranginya
hanyalah penzahiran al-Êaqq (Yang Maha Benar) di dalamnya.
Maka sesiapa yang melihat al-kaun dan tidak pula dia dapat
menyaksikanNya di dalamnya, atau bersamanya, atau sebelumnya,
atau sesudahnya, maka dia sangat memerlukan kepada kewujudan
cahaya-cahaya, dan [adalah keadaan dirinya] telah dihijabkan
daripada matahari-matahari al-ma‘Árif (pengenalan-pengenalan
rohani) oleh awan-awan al-ÁthÁr (kesan-kesan yakni kewujudan
yang selain daripada AllÁh).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(15)

. ;a `™4̀ uà?Ôa ?d 5̀hxÅ `êEdhv0 Âh5̀hxÅ ;a 9dš̀ `+Ç̀`ÕÙ̀ 6d v ;a v8Â`ÚÇdë


a x:xåh=dhv( xà?Ôa >a Av1š̀ `+0áa `D Âh5Y hx4

[Sesetengah] daripada apa yang menjadi dalil bagimu di atas


kewujudan keperkasaanNya, Maha Suci Dia, ialah Dia telah
menghijabkanmu daripadaNya dengan sesuatu yang tidak maujud
bersamaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(16)

6 u©C
d `ï /~ h,w å̀`=zŠv Bxã0~Á `?<a `> ^©C
d `ï ;a Ç̀Õ
aÚd `D 6d v äa ?Y `ôvÍhDa `#Edhhv,

Bagaimanakah boleh dibayangkan bahawa ada sesuatu yang


menghijabkanNya sedangkan Dialah yang menzahirkan setiap
sesuatu?

6 u©C
d `ï /xy h-w xÅ å̀`=vŠ Bxã0~Á `?<a `> ^©C
d `ï ;a Ç̀Õ
aÚd `D 6d v äa ?Y `ôvÍDa `#Edhhv,

Bagaimanakah boleh dibayangkan bahawa ada sesuatu yang


menghijabkanNya sedangkan Dialah yang terzahir dengan setiap
sesuatu?
6 u©C
d `ï /xy h,w Cx$ å̀`=vŠ Bxã0~Á `?<a `> ^©C
d `ï ;a Ç̀Õ
aÚd `D 6d v äa ?Y `ôvÍDa `#Edhhv,

Bagaimanakah boleh dibayangkan bahawa ada sesuatu yang


menghijabkanNya sedangkan Dialah yang terzahir di dalam setiap
sesuatu?

6 u©C
d `ï /xy h-w x0 å̀`=vŠ Bxã0~Á `?<a `> ^©C
d `ï ;a Ç̀Õ
aÚd `D 6d v äa ?Y `ôvÍDa `#Edhhv,

Bagaimanakah boleh dibayangkan bahawa ada sesuatu yang


menghijabkanNya sedangkan Dialah yang terzahir bagi setiap
sesuatu?

6 u©C
d `ï /xy h,w xà?aÔ>a v/Çdhv( åa <x Â~Ÿ0Á `?<a `> ^©C
d `ï ;a Ç̀Õ
aÚd `D 6d v äa ?Y `ôvÍDa `#Edhhv,

Bagaimanakah boleh dibayangkan bahawa ada sesuatu yang


menghijabkanNya sedangkan Dialah Yang Maha Zahir sebelum
wujud setiap sesuatu?

6 u©C
d `ï /xy h,w 7d 4x åa `=zŠv `?<a `> ^©C
d `ï ;a Ç̀Õ
aÚd `D 6d v äa ?Y `ôvÍDa `#Edhhv,

Bagaimanakah boleh dibayangkan bahawa ada sesuatu yang


menghijabkanNya sedangkan Dialah yang terlebih zahir daripada
setiap sesuatu?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


6 ^©C
d `ï ;a `™4̀ `êEdhv0 Bxã0~Á áa xÙÁ`?z0Á `?<a `> ^©C
d `ï ;a Ç̀Õ
aÚd `D 6d v äa ?Y `ôvÍDa `#Edhhv,

Bagaimanakah boleh dibayangkan bahawa ada sesuatu yang


menghijabkanNya sedangkan Dialah Yang Satu (yakni Yang Maha
Esa) yang tiada bersertaNya sesuatu?

6 u©C
d `ï /xy h,w 7d x4 `+Edhv0xµ Ã
a å̀z(v `?<a `> ^©C
d `ï ;a Ç̀Õ
aÚd `D 6d v äa ?Y `ôvÍDa `#Edhhv,

Bagaimanakah boleh dibayangkan bahawa ada sesuatu yang


menghijabkanNya sedangkan Dialah yang lebih dekat kepadamu
daripada setiap sesuatu?

6 u©C
d `ï /xy h,w àa ?Ôa >a 6̀Âhv, Â4̀ :avL?d hv0`> ^©C
d `ï ;a Ç̀Õ
aÚd `D 6d v äa ?Y `ôvÍDa `#Edhhv,

Bagaimanakah boleh dibayangkan bahawa ada sesuatu yang


menghijabkanNya sedangkan jika bukanlah keranaNya, tiadalah
akan wujud setiap sesuatu?

6 x2á̀x)hz0Á x#ó
d `> ;a v0 7d 4̀ `̅4̀ Î
a xàÂ`Úhz0Á Ë
a ÇahzÑ`D `#Edhhv, 2dv x2á̀`™hz0Á Cx$ àa ?Ôa ?a hz0Á åa `=zŸ`D `#Edhhv, ÂÇ]`Õš̀ vÂD

Alangkah menakjubkan bagaimana kewujudan boleh terzahir di


dalam ketidakwujudan (‘adam), atau bagaimanakah boleh menjadi
masih tetap al-ËÁdith (benda yang baharu yakni makhluk) bersama
Dia yang memiliki sifat qidam (yakni tiada bagiNya permulaan).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 2


(17)

. x;Ex$ V
w Á :aå̀`=zŠv Â4̀ åa Edv xËz(`?hz0Á Cx$ `ÎxáÚ
d Da 6d v à̀Áä̀v 7d 4̀ s Ed`ï x/h=d`Õhz0Á 7̀x4 v*å̀hvÌ Â4̀
Tiadalah meninggalkan sesuatu pun daripada kejahilan sesiapa
yang menghendaki terjadinya sesuatu urusan di luar waktu yang
telah dizahirkan oleh AllÁh padanya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(18)

. xêz%9Yh0Á xÊÂhv8?ša äa 7d x4 xžÁå̀v%hz0Á xà?Ôa >a `A1š̀ v.Âh5̀šd vHzÁ `+hÍw hv0ÂÙ̀xµ
Menangguhkan berbuat segala amal sehingga wujud masa
yang lapang (atau yang lebih selesa), adalah [sesetengah] daripada
kebodohan-kebodohan nafsu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(19)

7d x4 `+hv15̀™d hvÍë
d vÂhv0 v*à̀Áä̀v ?d hv1v$ 4 Â`<Á`?xë Âh5̀Ex$ `+hv1hx5™d hvÍì
d Èhx0 uÉhv0ÂÙ̀ 7d x4 `+ỒxåzÞDa 6d v ;a 9dx4 Ä
d h1whzývÌ vL

. uÒÁå̀Ýd xµ xåEdv
Janganlah meminta daripadaNya untuk mengeluarkanmu
daripada sesuatu keadaan agar Dia menggunakanmu pada [satu
keadaan] yang lain.
Jika Dia menghendakimu, Dia boleh menggunakanmu tanpa
mengeluarkanmu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(20)

Bxã0~Á xÉv)Ex)`Úhz0Á #
a hxÌÁ`?`< ;a hzÌà̀Âhv8`> L~ xµ Â`=hv0 `#xðh,w Âh4̀á̀h9dxš `#hx)hvÌ 6d v u+hx0Â`ë Éw 5Y x< Ê
d à̀Áä̀v Â4̀

`Mv$ tÉ9̀hzÍhx$ 7a Ú
d v8 Âh5̀h8~xµ Âh`=h)w hx¾Âv)Ù̀ `+hzÌà̀Âhv8`> L~ xµ xÊÂhv8?Y hhv-5a hz0Á åa x<Á`?vŠ Ë
d ỒåY Ç̀hvÌ vL`> 4 `+4̀Â4̀v Ä
a h1wzývÌ

. åd %w hz-vÌ

Tiadalah himmah (aspirasi) seorang sÁlik (pengembara


kerohanian) berkeinginan untuk berhenti ketika terangkat tirai
rohani baginya melainkan hawÁtif al-ËaqÏqah (suara-suara ghaib
bagi kebenaran) akan menyeru kepadanya, “Yang engkau cari
[masih lagi] berada di hadapanmu (yakni teruskanlah dan janganlah
engkau berhenti di sini).”
Dan tiadalah zahir-zahir al-mukawwanÁt (segala ciptaan yakni
segala makhluk di alam semesta) menampakkan keindahahannya
melainkan hakikatnya akan menyeru kepadamu, “Sesungguhnya
kami hanyalah satu fitnah, maka janganlah engkau [menjadi
terpedaya oleh kami sehingga engkau] menjadi kafir.”

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(21)

4 ;a h9dx4 `+hx¾ÂÈÙ̀ xÉh1~x)hx0 x:xåEdv!hx0 `+hÇahv1vü`> 4 ;a h9dš̀ `+h9dx4 tÉÇ̀Edv ;a hv0 `+hÇahv1vü`> 4 ;a hv0 ^2Âh`=¥hÌxÁ ;a 9dx4 `+hÇahv1vü

. ;a 9dš̀ v*xá™d hÅa xà?Ôa ?a hx0 x:xåEdv 7d x4 `+hÇahv1vü`>

Permintaanmu daripadaNya adalah satu tuduhan bagiNya.


Dan permintaanmu bagiNya (yakni engkau memintaNya untuk
dirimu) adalah satu keghaiban bagimu (yakni kerana engkau telah
merasa ghaib) daripadaNya.
Dan permintaanmu bagi [sesuatu] yang selainNya adalah
kerana sedikitnya rasa malumu kepadaNya.
Dan permintaanmu daripada yang selainNya adalah kerana
wujudnya kejauhanmu daripadaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(22)

. x;Exù5d hDa `+Ex$ ^äá̀v( ;a hv0`> L~ xµ x;DxáÇdhÌw uêv%v8 7d x4 Âh4̀

Tiada satu nafas pun yang engkau hembuskan melainkan


baginya ada satu qadar (yakni ketentuan AllÁh) yang sudah terlebih
dahulu ditetapkan (yakni sejak azali lagi) akan berlaku ke atas
dirimu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(23)

. x;Ex$ `+h5a Ex)4a Â5̀hEx$ ;a hv0 xÉÇ̀v(Áå̀5a z0Á xà?Ôa >a 7d š̀ `+™a hvýz)`D `+hx0vâ 6Y x¹v$ xäÂÈz vHzÁ vž>åa $w Ä
d (~å̀vÍhvÌ vL

Janganlah engkau ternanti-nantikan kelapangan/kekosongan


daripada al-aghyÁr (yang selain daripadaNya yakni segala makhluk
AllÁh) kerana perkara itu akan memotongmu daripada kewujudan
al-murÁqabah (merasa awas/sedar) terhadapNya pada tempat di
mana Dia telah mendirikanmu di dalamnya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(24)

'W xÚvÍì
d 4a `?<a Â4̀ L~ xµ Ê
d vçå̀hdÅv Â4̀ Â`=h8~x¹v$ 4 xäÁáY 0Á x:xã`< Cx$ `Ë4dàa Â4̀ xäÁá̀hz,vHzÁ Ž̀?(w >a Ã
d xåz!vÍì
d vÌ vL

. Â`=xÍ™d hv8 Ä
a xÔÁ`>`> Â`=x%ó
d `>

Janganlah engkau merasa hairan kerana berlakunya segala


kesukaran selama engkau masih tinggal di negeri ini (yakni selama
engkau masih berada di dalam dunia ini). Kerana sesungguhnya,
tiadalah ia menzahirkan melainkan apa yang memang layak bagi
sifatnya dan yang wajib dari ciri-cirinya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(25)

. `+xìz%9̀hxÅ ;a Çahx0Âvü `Ëhdhh8v ^Äv1zý4̀ å̀ì


Y ÈvÌ vL`> 4 `+hÅxyå̀xÅ ;a Çahx0Âvü `Ëhdhh8v ^Äv1zý4̀ `#(~`?hvÌ Â4̀

Tiada akan dihentikan sebarang pencarian yang engkau cari


dengan Tuhanmu, dan tiada akan dimudahkan sebarang pencarian
yang engkau cari dengan dirimu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(26)

. xÊÂ`hDÁá̀xÇhz0Á Cx$ xVÁ Av0xµ Ža ?Ôa åW h0Á xÊÂ`hDÂh`=h9xyh0Á Cx$ x hÕ


d 9Wh0Á xÊÂ4̀`Mš̀ 7d x4

[Sesetengah] daripada tanda-tanda akan lulus/berjaya di tahap-


tahap penamat ialah [as-sÁlik sentiasa] kembali kepada AllÁh di
tahap-tahap permulaan.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(27)

. ;a Íw h`DÂ`=hx8 Ë
d v(å̀ï
d v ;a Íw h`DÁá̀xÅ Ë
d v(å̀ï
d v 7d 4̀

Sesiapa yang tahap permulaannya adalah terang benderang,


tahap penamatnya juga adalah terang benderang.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(28)

. xåx<Á`?hŸ~ 0Á xÈà̀Â`=`ï Cx$ å̀`=vŠ xåx¾Áå̀ì


Y 0Á xÄEdv Cx$ Ž̀xà?Íwhë
d Á Â4̀

Apa yang tersembunyi di dalam keghaiban rahsia-rahsia batin,


akan menjadi terzahir pada penyaksian perkara-perkara yang zahir.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(29)

å̀d4vHzÁ `ËÇ̀hdhhhÐv v$ x;x1<d vHx'Y `Úhz0Á `"å̀š̀ x;xÅ .xávÍì


d 5a hdhhh0vÁ 4 x;Edhv1š̀ .xávÍì
d `D >d v x;xÅ .xávÍì
d `D 7d 4̀ 7̀dEh`Å 6̀ÂhÍ~`ï

.~ á̀vÍì
d Da A~ÍÙ̀ `ÃÂv AvÍ5̀v$ L~ µx`> 4 x;Edhv0xµ x.?aó?a hz0Á x2á̀š̀ 7d 4x x;Edhv1š̀ .w vLád Íxë
d Jx zÁ`> 4 x;x1ó
d v xà?aÔ>a 7d 4x

6 x;Edhv0xµ /w ó
x ?hÌw CxÍh0~Á `Cx< äa ÂvÐFzÁ 6̀?h-w vÌ A~ÍÙ̀ á̀a™`h`Å AvÍ4̀`> 6 x;Edhv1š̀

[Alangkah amat besarnya] perbezaan di antara orang yang


berdalil denganNya dengan orang yang berdalil ke atasNya.
Orang yang berdalil denganNya (yakni orang yang mengambil
kewujudan AllÁh sebagai dalil bagi kewujudan alam) telah
mengenali kebenaran pada ahlinya. Maka dia pun menetapkan
urusan itu daripada kewujudan asalnya.
Dan pengambilan dalil ke atasNya pula (yakni mengambil
kewujudan alam sebagai dalil bagi kewujudan AllÁh) adalah
[berpunca] daripada ketiadaan sampai kepadaNya (yakni sampai
kepada ma‘rifah yang lebih sempurna mengenaiNya).
Dan jikalau tiadalah yang demikian, bilakah masanya Dia telah
ghaib sehingga [diperlukan kepada kita] berdalil ke atasNya?
Dan [jikalau tiadalah yang demikian], bilakah masanya Dia itu
jauh sehingga al-ÁthÁr (kesan-kesan, yakni seluruh makhluk di alam
semesta) pula dijadikan [sebagai alat] untuk menyampaikan [kita]
kepadaNya?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(30)

6̀>åa x¾Âì
Y 0Á { }4 x;Edhv0xµ 6̀?1wxóÁ`?hz0Á { }

. x;Edhv0xµ

[mafhum SÍrah
aÇ-ÆalÁq ayat 7] adalah ciri mereka yang telah sampai kepadaNya.

[mafhum SÍrah aÇ-ÆalÁq ayat


7] adalah ciri mereka yang sedang berjalan (yakni masih belum
sampai) kepadaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(31)

xäÁ`?hdhh8v z1x0 6̀?h0w>Y vHzÂv$ 4 xÉ`=ỒÁ`?5a hz0Á äa Á`?hdhh8v 3d =a hv0 6̀?h1wxóÁ`?z0Á`> 4 x;ÔW `?hÍ~0Á xäÁ`?hdhh8v xÅ x;Edhv0xµ 6̀?h1wxÙÁåY 0Á @á̀vÍ<d xÁ

4 ;a hv8>àa u©C
d `ðhx0 vL xVx3d =ah8~vHx4 3d =ahv0 äa Á`?hdhh8vHzÁ x©vL³a `<`>

Mereka yang sedang mengembara kepadaNya memperolehi


petunjuk dengan cahaya-cahaya pemalingan wajah kepadaNya,
sedangkan mereka yang telah sampai pula memiliki cahaya-cahaya
berhadapanan denganNya.
Maka golongan yang pertama adalah dimiliki oleh cahaya-
cahaya itu, sedangkan mereka (yakni golongan yang kedua pula)
adalah pemilik cahaya-cahaya itu, kerana mereka adalah milik AllÁh
sahaja dan bukan milik sesuatu pun selain daripadaNya.

(Mafhum dari SÍrah al-An‘Ám ayat


91.)

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(32)

. xÃ?Ea!w hz0Á 7̀x4 `+9dš̀ `ÄxÕÙa Â4̀ Av0xµ `+x$?W `ðvÌ 7d x4 ^åEdÝ̀ xÃ?Ea™a hz0Á 7̀x4 `+Ex$ 7̀vý`Å Â4̀ Av0µx `+$w ?W `ðvÌ

Hasratmu untuk mengetahui keaiban-keaiban batin dirimu


sendiri adalah lebih baik daripada hasratmu untuk mengetahui
perkara-perkara ghaib yang dihijabkan daripadamu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(33)

^©C
d `ï ;a Ç̀`ÕÙ̀ ?d hv0 zâxµ 4 x;Edhv0xµ xåvŸ9Yh0Á x7š̀ `Ëhdhh8v Ã
a ?Õ
aÚd 5̀hz0Á Â`h58~xµ`> `+9dš̀ uÃ?Õ
aÚd 5̀xÅ `êEdhv0 'W `Úhdhh0vÁ

;a hv0 `?=ahv$ u©C


d `ðx0 uåxóÂÙ̀ /h,w `> 4 å^ xóÂÙ̀ x:xà?Ôa ?a hx0 6̀Âhv-hv0 ^åxÌÂ`ë ;a hv0 6̀Âhv, ?d hv0`> 4 ;a Ç̀`ÕÙ̀ Â4̀ :aå̀vÍ`ìv0

. x:xàÂÇ̀xš v&?d v$ åa x<Âv)hz0Á `?<a `> 4 ^åx<Âv(

Tiadalah terhijab Yang Maha Benar (yakni AllÁh) daripada


dirimu. Yang terhijab adalah dirimu daripada dapat memandang
kepadaNya.
Andaikata ada sesuatu menghijabNya, apa yang menghijabNya
itu akan menutupiNya. Dan andaikata ada satu penutup bagiNya,
kewujudanNya akan dihadkan. Dan apa yang menghadkan bagi
sesuatu perkara, maka ia adalah berkuasa di atas perkara itu. Dan
Dia pula adalah Yang Maha Berkuasa di atas segala hambaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(34)

ÂÇ]ExÕ4a 'xy `Úz0Á x©Áá̀x9hx0 6̀?h-w vÍhx0 `+hxÍhDYxà?Ça™a hx0 uöx(Â9̀4a u#ó
d `> /xy h,w 7d š̀ `+hxÍhDYxå`ð`Å x"Â`ó>d v 7d x4 Òd åa Ýd Áw

. ÂÇ]hDxåv( x;xÌå̀zùÙ̀ 7d x4`>

Keluarkanlah daripada sifat-sifat kemanusianmu setiap sifat


yang berlawanan dengan kehambaanmu agar engkau dapat
menyahut panggilan Yang Maha Benar (yakni AllÁh) dan menjadi
dekat kepada kehadiranNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(35)

2aá̀š̀ uÉ%~ xš`> uÉvŸv)`hD`> uÉš̀Âvü /xy h,w /w ó


d v`> 4 xêz%9Yh0Á x7š̀ Âv åxy 0Á uÈ`?=d`ï`> uÉv1z%v `> uÉÈxô™d 4̀ /xy h,w /w ó
dv

`Ä`Úô
d vÌ 6d v 7d x4 `+v0 ^åEdÝ̀ x;xìz%v8 7d š̀ Av åd `D vL M
] x<ÂỒ `Ä`Úô
d vÌ 6d vH`> 4 Â`=9dš̀ `+9dx4 Âv åxy 0Á

7d š̀ Av åd `DvL u/x<Â`Õhx0 u/=dỒ BW v`> x;xìz%v8 7d š̀ Av åd `D u3x0Â`™x0 u3z1xš BW v v$ 4 x;xìz%v8 7d š̀ Av åd `D Â5] hx0š̀

6 x;xìz%v8

Punca bagi setiap kemaksiatan, kelalaian dan syahwat ialah


meredai nafsu.
Dan punca bagi setiap ketaatan, kesedaran dan penahanan diri
(yakni dapat menahan diri daripada berakhlak dengan setiap akhlak
yang buruk) ialah tidak meredai nafsu.
Dan bahawa engkau bersahabat dengan seorang jahil yang
tidak meredai nafsunya itu adalah lebih baik bagimu daripada
engkau bersahabat dengan seorang ‘Álim yang meredai nafsunya.
Kerana, ilmu manakah [yang dapat dinisbahkan] kepada
seorang ‘Álim yang meredai nafsunya, dan kejahilan manakah [yang
dapat dinisbahkan] kepada seorang jahil yang tidak meredai
nafsunya?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(36)

xÈ` xôÇ̀hz0Á 'W Ù̀`> 4 x:xà?Ôa ?a hx0 `+4̀á̀š̀ v*áa x=ð


d Ìw xÈ` xôÇ̀hz0Á 7a Edš̀`> 4 `+9dx4 ;a `Ååd (w v*áa x=ð
d Da xÈ` xôÇ̀hz0Á Ža Â`™ï
a

. v*à̀?Ôa >a vL`> `+4̀á̀š̀ vL :aà̀?Ôa >a v*áa x=ð


d Da
Sinaran al-baÃÏrah (yakni cahaya dari penglihatan mata hati)
mempersaksikan kepadamu akan kedekatanNya denganmu.
Dan esensi al-baÃÏrah (yakni penglihatan mata hati itu sendiri)
mempersaksikan kepadamu akan ketidakwujudanmu kerana
kewujudanNya.
Dan Ëaqq al-baÃÏrah (yakni kebenaran dari penglihatan mata
hati itu pula) mempersaksikan kepadamu akan kewujudanNya
[semata-mata], bukan ketidakwujudanmu dan bukan juga
kewujudanmu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(37)

. 6̀Âhv, x;Edhv1š̀ Â4̀ Av1š̀ 6̀FzÁ `?<a `> 4 ;a `™4̀ `©C


d `ï vL`> V
w Á 6̀Âhv,
AllÁh telah sedia ada dan tiada sesuatu bersamaNya. Dia kini
adalah sebagaimana yang Dia telah sedia ada (yakni tiada sesuatu
pun bersamaNya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(38)

. .w Â4̀FzÁ :aÂ~ývÞvÍhvÌ vL 3a Dåx hv-z0Âv$ 4 x:xåEdv Av0µx `+ÍxY5<x Éw EYhx8 á̀Y™hvÍhvÌ vL


Janganlah engkau menjadikan niat aspirasimu kepada yang
lain daripadaNya, kerana Yang Maha Pemurah itu tiada dapat
dilangkahi Dia oleh segala cita-cita.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(39)

6 Âh™] x Á`> ;a hv0 `?<a 6̀Âhv, Â4̀ :aåa Edv ̅a v$åd `D `#Edhhv-v$ 4 `+Edhv1š̀ Â`<àa xä?d 4a `?<a sÉỒÂÙ̀ x:xåEdv Av0xµ 7Y `™v$åd vÌ vL

6 Âh™] hx$Áä̀ x:xåEdv 7d š̀ Â`=hv0 6̀?h-w `D 6d v ̅a ExývÍì


d `D `#Edhhv-v$ 4 x;xìz%v8 7d š̀ sÉỒÂÙ̀ `̅v$åd `D 6d v ̅a ExývÍì
d `D vL 7d 4̀
Janganlah engkau meminta kepada yang lain daripadaNya
untuk mengangkatkan sesuatu hajat [daripada dirimu yang] Dia
sendiri telah mendatangkannya (yakni hajat itu) ke atasmu.
Bagaimanakah sesiapa pun selain daripadaNya dapat
mengangkatkan apa yang Dia sendiri telah meletakkannya?
Sesiapa yang tidak berupaya untuk mengangkatkan sesuatu
hajat daripada dirinya sendiri, maka bagaimanakah dia berupaya
untuk mengangkatkannya bagi orang lain?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(40)

. `+`™4̀ x;xÍhv14̀Â`™4a xà?aÔ?a hx0 x;xÅ `+9YhvŠ 7d ì


xy `Úv$ 4 x;x%ó
d `> x7ì
d Ùa x/Ôd vHx x;xÅ `+9YhvŠ 7d ì

d Ìw 3d hv0 6d µx

6 Â]99̀x4 L~ µx `+Edhv0xµ @á̀dëv z/`<`> 6 Â]9`ìÙ̀ L~ µx v*à̀Y?š̀ z/`=v$


Jika tiada engkau bersangka baik terhadapNya kerana
kebaikan sifatNya, maka bersangka baiklah engkau terhadapNya
kerana [kebaikan] urusanNya denganmu.
Adakah pernah Dia membiasakan [sesuatu] kepadamu
melainkan [sesuatu itu pada hakikatnya adalah] kebaikan belaka?
Dan adakah pernah Dia menganugerahkan [sesuatu]
kepadamu melainkan [sesuatu itu pada hakikatnya adalah daripada]
pengurniaan-pengurniaan [yang baik] belaka?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(41)

4 ;a `™4̀ ;a v0 `©Âv)`Å vL Â4̀ Ä


a 1whzý`hhD`> 4 ;a 9dš̀ ;a hv0 v*Âhv-x%z8Á vL 7d 5Y x4 Ã
a å̀=dh`D 7d 5Y x4 xÄ`Õ`™hz0Á /xy h,w Ä
a `Õ`™hdhh0vÁ

{ }

Keajaiban bagi setiap keajaiban ialah orang yang lari daripada


Dia yang tiada baginya sebarang kelepasan (yakni AllÁh dan juga
segala qadak dan qadarNya), dan mencari pula apa yang tidak akan
kekal di sisinya (yakni dunia serta segala kehendak dan keinginan
nafsu).

[Mafhum SÍrah al-Êajj ayat 46.]

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(42)

`?<a x;Edhv0xµ v/`ÚhvÌäd Á Bxã0~Á 6a Âhv-5̀hz0Á a xì`D 4 AÙ̀åY 0Á xäÂ5̀xÚhv, 6̀?-w vÍv$ u6?d hv, Av0xµ u6?d hv, 7d x4 z/Ù̀åd vÌ vL

.{ x6?xy hv-5a hz0Á Av0xµ x6Á`?hz,vHzÁ 7̀x4 z/xÚvÌäd Á x7hx-hv0`> . ;a 9dx4 v/`ÚhvÌäd Á Bxã0~Á

Av0xµ ;a Ìwå̀Õ
d x=v$ 4 x;x0?ë
a ä̀`> xVÁ Av0xµ ;a Ìwå̀Õ
d x< Ë
d v8Âhv, 7d 5̀v$ 3̀1~`ë`> x;Edhv1š̀ V
w Á A1~`ó x;x0?d v( Av0xµ åd Ÿw z8Á>v

å̀ỒÂ`< Â4̀ Av0xµ ;a Ìwå̀Õ


d x=v$ Â`=Ôa >Y è̀vÍ`D uÈvå̀4dÁ x>v Â`=ÇaExôDa ÂÈh8záW 0Á Av0xµ ;a Ìwå̀Õ
d x< Ë
d v8Âhv, 7d 4̀`> 4 x;x0?ë
a ä̀`> xVÁ

6d µx å̀4dvHzÁ Ávã`< z/4Yv vÌ`> 4 x;Edhv0xµ å̀ỒÂ`< Â4̀ Av0xµ ;a Ìwå̀Õ


d x=v$ 2a`Mì
Y 0Á`> Èa`Mô
Y 0Á x;Edhv1š̀ ;a v0?d v( 3d `=z$Âv$ 4 x;Edhv0xµ

u3=dv$ Ávâ `Ë9dh,w

Janganlah engkau mengembara dari satu alam ke satu alam


yang lain. Maka jadilah engkau seumpama seekor keldai [yang
sedang berjalan berpusing-pusing mengelilingi] batu pengisar
gandum. Tempat yang ia berjalan kepadanya [itu pada akhir setiap
pusingan] adalah tempat yang ia berjalan daripadanya.
Tetapi, mengembaralah engkau daripada sekelian alam dan
menujulah engkau kepada Pencipta sekelian alam.

[Mafhum SÍrah an-Najm ayat 42.]


Dan perhatikanlah kepada kata-kata baginda ÃallallÁhu ‘alaihi
wa sallam [yang bermafhum], “Sesiapa yang perpindahannya
adalah kepada AllÁh dan rasulNya, maka perpindahannya itu
adalah kepada AllÁh dan rasulNya. Sesiapa yang perpindahannya
adalah kepada dunia yang dia cari, atau kepada seorang wanita
yang dia kahwini, maka perpindahannya itu adalah kepada apa
yang dia berhijrah kepadanya.”
Maka fahamilah engkau kata-kata baginda ‘alaihiÃ-ÃalÁtu was-
salÁm, “Maka perpindahannya itu adalah kepada apa yang dia
berhijrah kepadanya,” dan camkanlah perkara ini, jika engkau
adalah seorang yang memiliki kefahaman!

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(43)

. ;a 0wÂv)4̀ xVÁ Av1š̀ `+0áa `D vL`> ;a 0wÂÙ̀ `+ù


w x=9dDa vL 7d 4̀ Ä
d `Úô
d vÌ vL
Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang keadaan
rohaninya tiada membangkitkan semangatmu, dan kata-katanya
tiada memimpinmu kepada AllÁh.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(44)

. `+9dx4 sLÂÙ̀ w`?ë


d v `?<a 7d 4̀ Av0µx `+ÍwÇ̀dÚó
a `+9dx4 6̀Â`ìÙd xJzÁ v*Áä̀v v$ ÂsÀExì4a `Ë9dhh,w Âh5̀YÅäa
Mungkin sahaja keadaanmu adalah jahat tetapi telah ditampak-
kan kepadamu sebagai kebaikan dirimu, kerana persahabatanmu
dengan seorang yang keadaannya adalah lebih jahat daripadamu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(45)

. uÄx Áä̀ uÄhz1v( 7d 4x vçå̀`Å t/5̀š̀ å̀wÑhv, Â4̀`> uáx<Ávç uÄhz1v( 7d 4x vçå̀`Å t/5̀š̀ /~ v( Â4̀
Tiadalah boleh dianggap sedikit amal yang terbit daripada
sebuah kalbu yang zÁhid (seorang yang mengamalkan kezuhudan di
dunia ini), dan tiadalah boleh dianggap banyak amal yang terbit
daripada sebuah kalbu yang rÁghib (seorang yang sangat gemar
kepada dunia dan juga melobakannya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(46)

. x.Áè̀z8xJzÁ xÊÂ4̀Âv)4̀ Cx$ 'x )`ÚÍ~0Á 7̀x4 x.Á`?Ùd vHzÁ 7a ì


d Ùa `> 4 x.Á`?Ùd vHzÁ x7ì
d Ùa Óa hx¾ÂvÍv8 x.Âh5̀dšvHzÁ 7a ì
d Ùa
Kebaikan amal-amal adalah hasil kebaikan al-aËwÁl (keadaan-
keadaan rohani) dan kebaikan al-aËwÁl adalah dari merealisasikan
pada stesyen-stesyen rohani yang telah diturunkan.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(47)

Cx$ `+xÍv1z%v 7d 4x áW `ïv x:xåz,xâ xà?aÔ>a 7d š̀ `+vÍv1z%v 6Y vHx4 x;Ex$ xVÁ `̅4 v*xä?wùÙa x2á̀`™hx0 å̀z,ãxy 0Á x*åa zÍvÌ vL

7d 4x`> 4 uÉvŸv)`D xà?aÔ>a `̅4̀ x:xåz,xâ Av0µx uÉv1z%v xà?aÔ>a `̅4̀ uåz,xâ 7d 4x `+`™v$åd `D 6d v A`ì`™v$ . x:xåz,xâ xà?aÔ>a

`̅4̀ uåz,xâ Av0µx uä?wùÙa xà?aÔ>a `̅4̀ uåz,xâ 7d 4x`> 4 uä?wùÙa xà?aÔ>a `̅4̀ uåz,xâ Av0µx uÉvŸv)`D xà?aÔ>a `̅4̀ uåz,xâ

.{ } xä?h,w zã5̀z0Á @`?ë


x Âh5Y š̀ Éu `hÇdEv

Janganlah engkau meninggalkan berzikir kerana tiada wujud


kehadiranmu berserta AllÁh di dalamnya. Ini adalah kerana
kelalaianmu di dalam tidak berzikir kepadaNya, adalah lebih buruk
daripada kelalaianmu di dalam berzikir kepadaNya.
Mungkin sahaja Dia akan menaikkanmu dari tahap berzikir
disertai dengan kelalaian, ke tahap berzikir disertai dengan
kesedaran (yakni dapat berzikir dengan tidak disertai sebarang
kelalaian).
Dan dari tahap berzikir disertai dengan kesedaran, ke tahap
berzikir disertai dengan kehadiran (yakni merasakan kehadiran
AllÁh).
Dan dari tahap berzikir disertai dengan kehadiran, ke tahap
berzikir di mana telah ghaib [daripada kewujudan] tiap sesuatu
selain daripada yang dizikirkan (yakni selain AllÁh).
[Mafhum
SÍrah IbrÁhÏm ayat 20.]

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(48)

Âh4̀ Av1š̀ 2xá̀Y9h0Á *w åd hvÌ`> 4 xÊÂv)x$Á`?5a z0Á 7̀x4 `+hvÌÂv$ Â4̀ Av1š̀ x6èd Þ
w z0Á 2aá̀š̀ xÄhz1v)hz0Á xÊ?d 4̀ xÊÂ4̀`Mš̀ 7d 4x


x vLèY 0Á xà?aÔ>a 7d 4x ;a vÍhz1`™v$

[Sesetengah] daripada tanda-tanda kematian kalbu ialah


ketiadaan merasa sedih di atas apa yang telah luput olehmu
daripada segala kemuafakatan (yakni kebajikan atau ketaatan), dan
meninggalkan (yakni tiada merasakan sedikit pun rasa) penyesalan
di atas apa yang telah engkau lakukan daripada segala kesalahan
(atau dosa).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(49)

;a hYÅä̀ `"å̀š̀ 7d 4̀ 6Y ¹xv$ 4 Av0Â`™vÌ xVÂxÅ 7xy Ÿ~ h0Á x7ì


d Ùa 7d š̀ v*Wáô
a vÌ sÉ5̀vŸš̀ v*á̀d9xš Ä
a hdhh8ã~ 0Á x3Ÿw ™d `D vL

. ;a Ç̀hdhh8vâ x;x4å̀v, xÄ9dỒ Cx$ å̀v!ô


d vÍë

Janganlah kebesaran dosa di sisimu [terlalu mengecewakanmu


sehingga ia menjadi] satu kebesaran yang menegahmu daripada
berbaik sangka dengan AllÁh Ta‘ÁlÁ. Kerana sesungguhnya, sesiapa
yang mengenali Tuhannya, akan ternampak kecil dosanya di sisi
kemurahanNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(50)

. ;a h1wzùv$ `+`=ỒÁ`> Ávâµx È̀` xÇhv, vL`> 4 ;a 0wád š̀ `+hv1`ÅÂv( Ávâµx È̀` x!`ó vL

Tiadalah [sesuatu dosa itu] dianggap kecil jika engkau


berhadapan (yakni jika dosamu dihadapkan) dengan keadilanNya,
dan tiadalah pula [sesuatu dosa itu] dianggap besar jika engkau
berhadapan (yakni jika dosamu dihadapkan) dengan kurniaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(51)

. :aàa ?aÔ>a v*á̀d9xš åa v)vÍÚ


d haD`> :aàa ?a=ï
a `+9dš̀ Ä
a Ex!`D u/5̀š̀ 7d 4x x.?aÇv)z1x0 AỒdäv v/5̀š̀ vL

Tiadalah satu amal yang lebih diharapkan untuk diterima [oleh


AllÁh] daripada amal yang ghaib daripadamu penyaksiannya (yakni
tiada engkau memandangnya), dan hina di sisimu kewujudannya
(yakni engkau menganggapnya remeh atau tidak penting).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(52)

. Á]àäx Á`> x;Edhv1š̀ x;xÅ 6̀?h-w vÍhx0 à̀xäÁ`?hd0Á `+Edhv1š̀ à̀ä̀d>v Âh5̀h8~µx

Sesungguhnya Dia menurunkan ke atasmu al-wÁrid agar


dengannya engkau dapat sampai kepadaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(53)

.xäÂvÐFzÁ &xy äx 7d 4x v*ä̀yxå`ÚEahx0`> xäÂÈz vHzÁ xá`D 7d 4x `+5̀h1~`ìvÍÈhx0 à̀xäÁ`?z0Á `+Edhv1š̀ à̀ä̀d>v

Dia menurunkan ke atasmu al-wÁrid untuk menyelamatkan


dirimu dari tangan al-aghyÁr (segala sesuatu selain daripadaNya,
yakni agar engkau tidak berada di bawah kuasa setiap sesuatu selain
daripada AllÁh) dan untuk membebaskan dirimu dari belenggu al-
ÁthÁr (kesan-kesan, yakni agar engkau tidak menjadi hamba kepada
mana-mana makhluk di alam semesta).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(54)

. v*xà?h=aï
a x©Âvùv$ Av0µx v*xà?aÔ>a x7Õ
d xë 7d 4x `+ỒxåzÞEahx0 à̀xäÁ`?hz0Á `+Edhv1š̀ à̀ä̀d>v

Dia menurunkan ke atasmu al-wÁrid untuk mengeluarkanmu


dari penjara kewujudanmu ke ruang angkasa penyaksian rohanimu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(55)

. xäÁå̀dëvHzÁ`> xÃ?h1w)w hz0Á Â`DÂvý4̀ äa Á`?hdhh8vHz vÁ

Al-anwÁr (cahaya-cahaya kerohanian) adalah tunggangan


(yakni kenderaan) bagi segala kalbu dan bagi segala rahsia.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(56)

xà?a9Õ
a xÅ :aáY 4̀v :aá̀Çdš̀ å̀aô9d`D 6d v V
w Á à̀Áä̀v Ávâ¹xv$ 4 ê
x z%9Yh0Á áa 9dÔa vÉ5̀hz1Ÿ0Á 6Y v Â5̀v, xÄhz1v)z0Á áa 9dÔa äa ?W9h0vÁ

. xäÂÈz vHzÁ`> x3hv1Ÿ0Á à̀á̀4̀ ;a 9dš̀ `̅výv(`> xäÁ`?hdhh8vHzÁ

Cahaya adalah tentera kalbu sebagaimana kegelapan adalah


tentera nafsu.
Maka apabila AllÁh menghendaki untuk menolong hambaNya,
Dia membantunya dengan tentera cahaya dan memotong bantuan
kegelapan dan al-aghyÁr (segala sesuatu selain daripada AllÁh)
daripadanya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(57)

. äa Â`Åàd Jx zÁ`> .w ÂÇ̀z(Jx zÁ ;a v0 Ä


a hz1v)hz0Á`> 4 3a z-Ú
a hz0Á Â`=hv0 Èa` xôÇ̀hz0Á`> 4 #
a ð
d hv-hz0Á ;a v0 äa ?W9h0vÁ

Penyingkapan rohani itu adalah milik an-nÍr (cahaya), dan


hukum itu (yakni menentukan kebenaran atau kebatilan sesuatu
perkara) adalah milik al-baÃÏrah (penglihatan melalui mata hati), dan
pendekatan serta pemalingan itu (yakni melaksanakan sesuatu
perkara atau meninggalkannya) adalah milik kalbu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(58)

} `+Edhv0xµ xVÁ 7̀x4 Ê


d vçå̀`Å Â`=hYh8vHxÂ`=hxÅ Öd å̀z$Á`> 4 `+9dx4 Ê
d vçå̀`Å Â`=hYh8vHxÉw š̀Â~ý0Á `+Ùd xåz%Ìw vL

Janganlah engkau bergembira dengan ketaatan kerana ia


datang daripadamu. Tetapi, bergembiralah engkau dengannya
kerana ia datang daripada AllÁh kepadamu.

[Mafhum SÍrah YÍnus ayat 58.]

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(59)

3d v0 3d =a h8~¹xv$ 6̀>aå¾xÂì
Y 0Á ÂY4v 4 3d x=x0Á`?Ùd v xà?a=ï
a `> 3d x=x0Âh5̀dšv xÉ`D²d äa 7d š̀ x;Edhv0xµ ` x1xóÁ`?z0Á`> ;a v0 7̀Dåx ¾xÂì
Y 0Á `̅výv(

.Â`=9dš̀ x:xà?a=ð
a xÅ 3d =aÇ̀YEv ;a hYhh8v x1hv$ 6̀?w1xóÁ`?z0Á ÂY4v`> 4 Â`=Ex$ xVÁ `̅4̀ v&ád xô
y 0Á Á?w))~ `ÚvÍ`D

Dia telah memotong para pengembara kepadaNya dan orang-


orang yang telah sampai kepadaNya daripada melihat kepada amal-
amal mereka dan daripada menyaksikan keadaan-keadaan rohani
mereka.
Adapun para pengembara, ia adalah kerana mereka masih
belum dapat merealisasikan kejujuran bersama AllÁh di dalamnya.
Dan adapun orang-orang yang telah sampai, ia adalah kerana
Dia telah mengghaibkan mereka daripadanya kerana penyaksian
mereka terhadapNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(60)

. u̅5̀vü xäzãxÅ Av1š̀ L~ µx .xy ã0Á 6a Â`ôz v Ë


d v)`ì`Å Â4̀

Tiada akan tumbuh (yakni naik menjulang) dahan-dahan


kehinaan melainkan di atas benih ketamakan.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(61)

. x3<d `?z0Á /w zÑ4x ^©C


d `ï v*à̀Âv( Â4̀

Tiada sesuatu yang dapat memimpinmu (yakni memimpinmu


ke arah kebatilan) seperti al-wahm (ilusi).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(62)

. ̅^ x4Âvü ;a v0 `Ëhdhh8v Âh5̀hx0 ^áÇdš̀`> 4 ê


^ xD¬ ;a 9dš̀ `Ëhdhh8v ÂhY5x4 åX Ùa `Ëhdhh8v

Engkau hanyalah merdeka dari apa yang tiada engkau memiliki


sesuatu keperluan kepadanya (atau yang kepadanya tiada engkau
meletakkan sebarang harapan), dan engkau adalah seorang hamba
kepada apa yang kepadanya engkau memiliki sesuatu kelobaan
(atau yang kepadanya engkau meletakkan sesuatu harapan).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(63)

. x6Â`ÚxÍ4dxJzÁ x/xë`M`ìxÅ x;Edhv0xµ á̀yxEh(w 4 x6Â`ìÙd xJzÁ xÊÂv%vü`M5a xÅ xVÁ Av1š̀ z/xÇz)Da 3d v0 7d 4̀

Sesiapa yang tidak mendekati AllÁh dengan kelembutan al-


iËsÁn (kurniaan AllÁh), akan diseret kepadaNya dengan rantai-rantai
al-imtiËÁn (ujian, yakni ujian AllÁh di dalam bentuk bala dan
musibah).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(64)

.Â`=x0Âv)x™xÅ Â`<á̀YEhv( ád v)v$ Â`<å̀v-`ï 7d 4̀`> 4 Â`=x0Á`>è̀x0 `õåY `™vÌ ád v)v$ 3̀`™9xyh0Á xå-w ð
d `D 3d v0 7d 4̀

Sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat AllÁh, maka dia


telah berusaha untuk menghilangkannya.
Dan sesiapa yang mensyukurinya, maka dia telah mengikatnya
dengan tali ikatannya [yang kukuh].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(65)

`+v0 Â]ÔÁä̀dáÍxë
d Á `+x0vâ 6̀?w-`D 6d v ;a `™4̀ `+xÍhv¾Â`ëxµ x2Á`>à̀`> `+Edhv0xµ x;x8Â`ìÙd xµ xà?aÔ>a 7d 4x #
d Ý̀

{ }

Merasa takutlah engkau daripada [keadaan di mana masih]


wujud iËsÁn-Nya kepadamu sedangkan engkau tetap berkekalan
melakukan kemaksiatan kepadaNya, bahawa perkara itu akan
menjadi satu istidrÁj (tipudaya yakni tarikan berangsur-angsur ke
arah kebinasaan) bagimu.

[Mafhum SÍrah al-Qalam ayat 44.]

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(66)

`̅výv)hv0 uÃà̀v `©?aë Ávã`< 6̀Âv, ?d hv0 : .w ?w)Èv$ ;a 9dš̀ Éw `Å?w)™a hz0Á å̀Yݳ̀wÍv$ `Ãà̀vHzÁ `©CxìDa 6d v xáDxå5a hz0Á x/=dỒ 7d 4x

̅a 9d4̀ L~ µx 7d h-w `D 3d hv0 ?d hv0`> åa ™a ð


d `D vL Ï
a EdÙ̀ 7d 4x ;a 9dš̀ àa á̀5̀hz0Á ̅a výz)Da ád v)v$ 4 à̀Â`™hdhÅxJzÁ `ÄỒd>v`> à̀Áá̀d4xJzÁ

.áa Dåx Ìw Â4̀`> `+Èh1xyvÞDa 6d v L~ µx 7d -w `D 3d hv0 ?d hv0`> 4 Bxäád `D vL `?<a `> xá™d Çahz0Á 2̀Âv)4̀ 2aÂv)hDa ád v(`> 4 xáDxè5̀hz0Á

Sesetengah daripada kejahilan si murid ialah dia melakukan


satu adab yang jahat dan hukumannya pula ditunda, maka berkata
dia, “Andaikata ini benar-benar satu adab yang jahat, [sudah tentu]
Dia akan memotong bantuan rohani dan mewajibkan kejauhan.”
Mungkin sahaja bantuan rohani itu telah terpotong daripada
dirinya tanpa dia merasakannya, meskipun tiadalah ia berlaku
melainkan dari segi dia ditegah daripada menerima sebarang
penambahan [kerohanian].
Dan mungkin juga kedudukan kejauhan itu telah didirikan
tanpa dia mengetahuinya, meskipun tiadalah ia berlaku melainkan
dari segi dibiarkan engkau melakukan apa jua sekehendakmu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(67)

6Y å̀x)Ú
d vÍì
d vÌ `Mv$ xàÁá̀d4xJzÁ x.?wü `̅4̀ Â`=Edhv1š̀ ;a 4̀Áà̀v`> xàÁä̀d>vHzÁ xà?aÔ?a xÅ Av0Â`™vÌ V
w Á ;a 4̀Âv(v Á]áÇdš̀ `ËhdDvä̀ Ávâµx

6̀Âhv, Â4̀ à^ xäÁ`> vL ?d hv1v$ 4 7̀hEyxÇxÚ5a z0Á vÉ`Õ=dh`Å vL`> ` x$xäÂ`™z0Á Âh5̀Exë x;Edhv1š̀ å̀vÌ 3d v0 `+hYh8vHx:avL?d 4̀ ;a `Ú9̀4̀ Â4̀

.à^ äd x>

Apabila engkau melihat seorang hamba telah AllÁh jadikan


wujud [pada dirinya mengamalkan] wirid-wirid dan dia berkekalan
di atasnya, dan Dia telah memanjangkan pula bantuan [kepada
hamba itu sehingga dia berlanjutan mengamalkan wirid-wirid itu],
janganlah engkau meremehkan apa yang telah dikurniakan oleh
Penaungnya kerana engkau tiada melihat pada dirinya tanda al-
‘ÁrifÏn dan tiada pula kecemerlangan al-muËibbÏn (pencinta-pencinta
AllÁh), kerana jika bukanlah kerana wÁrid [yang telah turun ke atas
hamba itu daripada Tuhannya], tiadalah [akan wujud] wirid [yang
telah diamalkan secara berkekalan oleh hamba itu].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(68)

}: ;x ÍxYÇ`Ú5̀xÅ 3d =aô
Y vÍÝd Á ^2?d v(`> 4 x;xÍ4̀dáxÞhx0 'W `Úhz0Á 3a =a4̀Âv(v ^2?d v(

Ada satu kaum yang telah al-Êaqq (Yang Maha Benar) dirikan
untuk mengkhidmatiNya, dan ada satu kaum [lain pula] yang telah
Dia istimewakan untuk mencintaiNya.

[Mafhum SÍrah al-IsrÁ’


ayat 20.]

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(69)

.xàÁá̀d™xÍë
d xJzÁ xà?aÔ?a hxÅ àa ÂÇ̀x™hz0Á Â`=ÈxšáY `D 6d v Â`=hv0 sÉv8ÂÈxó sÉvÍz!`Å L~ µx Éw YE=xv0Jx zÁ Ê
a Áà̀xäÁ`?hz0Á 6a ?h-w vÌ Â4̀ /~ v(

Sangatlah sedikit berlakunya al-wÁridÁt al-ilÁhiyyah (curahan-


curahan rohani yang dibangsakan kepada ketuhanan) melainkan
dengan cara mengejut, agar terpeliharalah ia daripada dakwaan
para hamba [bahawa telah] wujud kesiapsediaan [untuknya pada
diri mereka].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(70)

.~ áx vÍë
d Âv$ 3̀x1š̀ Â4̀ /~ h,w Á]åhx,Ávâ`> á̀x<Â`ï Â4̀ /xy h,w 7d š̀ Á]åxÇy`™4a `> v/xÀë
a Â4̀ /xy h,w 7d š̀ Â]ÇExÕ4a ;a vÍhdhDvä̀ 7d 4̀

.x;x1=dỒ xà?aÔ>a `A1š̀ `+hx0vãxÅ

Sesiapa yang engkau lihat menjawab setiap yang disoal [dari


hal al-ma‘rifah dan at-tauËÏd], dan mentakbirkan (yakni memberi
takwil) setiap yang dia saksikan [pada sÏrr-nya dan kasyafnya], dan
menyebut setiap yang dia ketahui [dari ‘Álam al-ghaib], maka
perkara itu menunjukkan bahawa wujud kejahilan pada dirinya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(71)

6d v áa Dåx Da Â4̀ ̅a `ìvÌ vL ä̀ÁYá0Á x:xã`< 6Y v 0x ` x9x4³d 5a z0Á x:xàÂÇ̀xš x©Áè̀`Õx0 M


[ `Ú4̀ È̀å̀xÝFzÁ ä̀ÁYá0Á v/`™Ồ Â`h5h8y~µx

.Â`=hv0 `©Âv)`Å vL uäÁà̀ Cx$ 3d =a h`DxçÂ`ÕDa 6d v 7d š̀ 3d <a ä̀Áá̀z(v /~ Ồv ;a 8~v 0x`> 4 3d =aÈhxý™d Da

Sesungguhnya Dia telah menjadikan negeri akhirat tempat bagi


balasan ganjaran bagi hamba-hambaNya yang beriman, kerana
negeri ini (yakni dunia) tiada cukup luas bagi apa yang ingin Dia
berikan kepada mereka.
Dan juga kerana sesungguhnya, Dia terlalu membesarkan
kadar mereka, sehingga tiadalah Dia [menganggapnya memadai
untuk] mengurniakan balasan ganjaran mereka pada negeri yang
tiada kekekalan baginya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(72)

.M
] Ôx ¬ x.?aÇhv)hz0Á xà?aÔ>a Av1š̀ t/Ex0à̀ `?=ahv$ 4 M
] Ôx š̀ x;x15̀š̀ È̀å̀5̀hvÐ á̀Ồ`> 7d 4̀

Sesiapa yang menemui buah amalnya (yakni dia merasakan


kelazatan di dalam melakukan ibadatnya) pada masa sekarang
(yakni semasa di dunia lagi), maka ia adalah satu tanda wujudnya
penerimaan pada masa hadapan (yakni di akhirat nanti).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(73)

. `+ha5Ex)hDa Ávâ Â5̀Ex$ åd Ÿw z8Âv$ :aá̀d9šx v*ä̀dáv( `"xå™d hvÌ 6d v `Êàd ä̀v Ávâµx

Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisiNya, lihatlah


di dalam apakah Dia mendirikanmu (yakni lihatlah kedudukanNya
di dalam kalbumu sendiri).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(74)

.sÉ9̀hxüÂ`hÅ`> È]å̀x<ÂvŠ ;a 5̀`™hx8 `+Edhv1š̀ v Ç̀dëv ád v( ;a hYh8v 3d v1šd Âv$ Âh`=9dš̀ x;xÅ A9̀x!z0Á`> vÉš̀Â~ý0Á `+v(vçä̀ AvÍ4̀

Apabila Dia merezekikanmu ketaatan [di dalam melaksanakan


segala perintahNya] dan kekayaan denganNya (yakni merasa sudah
cukup kaya denganNya sehingga tiada memerlukan kepada mana-
mana makhluk dan menjadi benar-benar bebas daripada mereka),
maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Dia telah mengurniakan ke
atasmu nikmat-nikmatNya yang zahir dan batin dengan sempurna.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(75)

.`+h9d4x ;a Çahx0Âvü `?<a Â4̀ ;a Çah1whzývÌ Â4̀ åa EdÝ̀

Sebaik-baik perkara yang patut engkau tuntut daripadaNya


ialah apa yang Dia tuntut daripadamu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(76)

. xäÁå̀xÍz xJzÁ xÊÂ4̀`Mš̀ 7d 4x Â`=Edhv0xµ xõ?a=9Wh0Á x2á̀š̀ `̅4̀ xÉš̀Â~ý0Á x6Áá̀z)$w Av1š̀ 6a èd Ú
a hdhhh0vÁ

Bersedih di atas terluputnya ketaataan dengan tiada [bersegera]


mendirikan kepadanya (yakni masih berlengah-lengah di dalam
mendirikan ketaatan), adalah sesetengah daripada tanda-tanda
keterpedayaan [si hamba].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(77)

;a v0 È̀ä̀Â`ïxµ vL 7d 4̀ "
a äx Â`™z0Á x/h`Å 4 x;xÌä̀Â`ïxµ 7d 4x x;Edhv0xµ `Ãå̀z(v 'Y `Úz0Á á̀Ồ`> ä̀Â`ïv Ávâµx 7d 4̀ "
a äx Â`™hz0Á Â4̀

.x:xà?a=ï
a Cx$ x;x¾Á`?xýz8Á`> x:xà?aÔ>a Cx$ x;x¾Â9̀v%hx0

Bukanlah al-‘Árif orang yang apabila memberi dia isyarat, akan


mendapati bahawa al-Êaqq (Yang Maha Benar) adalah terlebih
dekat daripada isyaratnya.
Tetapi, al-‘Árif ialah orang yang tiada sesuatu isyarat baginya,
kerana dia telah fana di dalam kewujudanNya, dan telah menjadi
terlipat (yakni menjadi lenyap) di dalam menyaksikanNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(78)

.tÉEYx94dw `?=av$ L~ µx`> t/5̀š̀ ;a hv8ä̀Âv( Â4̀ ©a ÂỒYå0vÁ

Pengharapan [yang sebenar] ialah apa yang disertai amal. Jika


tidak, ia [hanyalah setakat] angan-angan.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(79)

. xÉhEYhxÅ?hahÅWå0Á x&?w)Ú
a hxÅ 2aÂÈx)hz0Á`> Éx YDàx ?aÇ™a hz0Á Cx$ &w ád ô
xy 0Á Av0Â`™vÌ xVÁ 7̀x4 ` x$xäÂ`™hz0Á Ã
a ?h1wzý4̀

Yang dituntut oleh al-‘ÁrifÏn daripada AllÁh Ta‘ÁlÁ ialah dapat


menjadi benar di dalam al-‘ubÍdiyyah (kehambaan) dan dapat
mendirikan segala hak-hak ketuhanan.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(80)

Â5̀a=9dš̀ `+Ồå̀dÝv`> 4 xûì


d Ç̀hz0Á `̅4̀ `+hv,åa zÍh`D vL C
d v, `+vùÇ̀v(`> 4 xöÇdhv)z0Á `̅4̀ `+hÈhx)ÇdhDa vL C
d v, `+vý`ì`Å

.x;v8>àa u©C
d `ðx0 6̀?w-vÌ vL A~ÍÙ̀

Dia (yakni AllÁh) telah menjadikanmu lapang agar tiada


engkau kekal di dalam kesempitan. Dan Dia telah menjadikanmu
sempit agar tiada engkau ditinggal [selama-lamanya] di dalam
kelapangan.
Dan Dia telah mengeluarkanmu daripada kedua-duanya
sehingga tiadalah engkau menjadi milik sesuatu selainNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(81)

xûì
d Ç̀hz0Á Cx$ xÃà̀vHzÁ xà>aáÙa Av1š̀ #
a hx)h`D vL`> 4 Á?wùÇx(w Ávâµx 3d =a9d4x "
a `?Ýd v Á?wýì
x Åa Ávâxµ 6̀?w$xäÂ`™hdhh0vÁ

. t/Ex1v( L~ µx

Al-‘ÁrifÍn jika mereka diberikan kelapangan, akan merasa lebih


takut daripada jika mereka diberikan kesempitan.
Dan tiadalah yang dapat berdiri tegak di atas batas-batas adab
di dalam kelapangan melainkan sedikit [sahaja bilangannya].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(82)

. x;Ex$ ê
x z%9Yh1x0 ÿ
~ Ù̀ vL ö
a Çdhv)hz0Á`> 4 xÖå̀v%z0Á xà?aÔ?a xÅ Â`=Ÿ~ Ù̀ ;a 9d4x ê
a z%9Yh0Á ãw Ýa z vÌ û
w ì
d Ç̀hdh0vÁ

Kerana wujudnya kegembiraan, nafsu akan mengambil


bahagiannya daripada al-basÇ (kelapangan), sedangkan al-qabÅ
(kesempitan) pula, tiadalah di dalamnya sebarang bahagian bagi
nafsu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(83)

. v*Âvýšd v v$ `+`™9̀4̀ Âh5̀hYÅaä`> 4 `+`™9̀5̀v$ v*Âvýšd v Âh5̀hYÅaä

Mungkin di dalam Dia memberikan kepadamu, Dia telah


menahan daripadamu [perkara-perkara yang pada hakikatnya
adalah lebih baik bagimu].
Mungkin di dalam Dia menahan daripadamu, Dia telah
memberikan kepadamu [perkara-perkara yang pada hakikatnya
adalah lebih baik bagimu].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(84)

. x©Âvý`™hz0Á 7̀dEš̀ ̅a 9d5̀hz0Á à̀š̀ x̅9d5̀hz0Á Cx$ x3=dv%hz0Á `ÃÂ`Å `+hv0 ` vÍv$ AvÍ4̀

Apabila Dia membuka untukmu pintu kefahaman di dalam


[mana-mana] penahanan, kembalilah penahanan itu [bertukar pula]
menjadi esensi pemberian.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(85)

Av0µx åa Ÿw 9d`D Ä
a z1v)hz0Á`> 4 Â`=hÌxYåx xåx<ÂvŠ Av0µx åa Ÿw hd9hvÌ ê
a z%9Yh0Âv$ 4 È^å̀dÇxš Â`=9ahxüÂ`Å`> È^åY x Â`<åa x<ÂvŠ 6a Á`?hz,vHzÁv

. Â`=hxÌå̀dÇxš x7xüÂ`Å

Alam semesta, zahirnya adalah tipudaya dan batinnya adalah


peringatan. Maka nafsu melihat kepada zahir tipudayanya, dan
kalbu melihat kepada batin peringatannya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(86)

. A9̀z%`D èuy ™x Åx 6Y èY ™x vÍì


d vÌ `Mv$ 4 A9̀z%`D vL èX xš `+v0 6̀?w-`D 6d v `Êàd ä̀v 6d µx

Jika engkau menghendaki bahawa terjadi bagimu kemuliaan


yang tiada punah, janganlah engkau merasa mulia dengan mana-
mana kemuliaan yang akan punah.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(87)

. `+9dx4 `+Edhv0xµ `Ãå̀z(v È̀å̀xÝFzÁ @å̀vÌ A~ÍÙ̀ 4 `+9dš̀ ÂÈz8áW 0Á vÉv$Â`ì4̀ B̀x?zývÌ 6d v C
W x)Ex)`Úz0Á C
W ý~ 0vÁ

[Karamah yang dikenali sebagai] penglipatan [bumi] yang


sebenar ialah terlipatnya jarak dunia daripada dirimu, sehinggga
engkau melihat akhirat itu adalah lebih hampir kepadamu daripada
dirimu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(88)

. ^6Â`ìÙd xµ xVÁ 7̀x4 ̅a 9d5̀hz0Á`> ^6Â4̀dåxÙ x'z1vÞhz0Á 7̀x4 ©a Âvý`™hdhh0vÁ

Pemberian daripada makhluk [pada hakikatnya] adalah satu


penegahan, dan penahanan daripada AllÁh [pada hakikatnya]
adalah satu [kurniaan] kebaikan.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(89)

. sÉvÀExìv8 ;a `Dçx Â`ÕEahv$ Á]áz)v8 áa Çd`™hz0Á ;a v14xÂ`™hDa 6d v Â9̀hWÅä̀ /~ Ồ

Maha Besar Tuhan kita bahawa apabila beramal si hamba


secara kontan (yakni secara tunai atau bersegera), maka memberi
Dia pula ganjaran kepadanya secara bertangguh (yakni pada Hari
Kiamat nanti).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(90)

.M
] <d v Â`=hv0 `+Èx ä̀ 6d v xÉš̀Â~ý0Á Av1š̀ v*ÂhYDµx x;x¾Áè̀Ồ 7d 4x Av%hv,

Memadailah bagimu sebagai ganjaran daripadaNya di atas


ketaatan itu, bahawa Dia telah reda engkau menjadi ahli baginya
(yakni ahli bagi ketaatan itu).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(91)

7d 4x 3d =xEdhv1š̀ :aàa äx ?a4 `?<a Â4̀`> 4 x;xÍš̀Âvü Cx$ 3d =xhxÅ?h1wh(w Av1š̀ ;a Ú


a ÌxÂv$ `?<a Â4̀ ©] Áè̀Ồ ` hx1hx4Âh`™hz0Á Av%hv,

. x;xÍ`ìv8Á³̀a4 xà?aÔ>a

Memadailah sebagai satu ganjaran bagi mereka yang beramal,


apa yang telah Dia bukakan di atas kalbu-kalbu mereka di dalam
(yakni sehingga mereka dapat) mentaatiNya, dan apa yang telah
Dia datangkan ke atas mereka dari kewujudan intimasi (yakni rasa
ramah mesra bersamaNya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(92)

'xy `ÚhxÅ 2̀Âhv( Âh5̀v$ 4 ;a 9dš̀ xÉ`Å?w)™a hz0Á à̀>aä>a x;xÍš̀ÂvýhxÅ `̅v$ád Èhx0 >d v 4 ;a 9d4x :a?aÔåd `hD u©C
d `ðhx0 :aá̀Ç̀š̀ 7d 4̀

. x;x$Â`ó>d v

Sesiapa yang beribadat kerana sesuatu yang dia harapkan


daripadaNya, atau ingin menolak dengan ketaatannya itu hukuman
yang telah menimpa ke atasnya, maka tiadalah dia [benar-benar]
telah mendirikan hak bagi sifat-sifatNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(93)

4 `+Edhv0xµ ^"xåy `™vÍ4a `+xh0vâ /xy h,w Cx$ `?=av$ 4 :aå̀d=v( v*á̀`=ï
d v `+`™9̀4̀ AvÍ4̀`> 4 :aåY Åx v*á̀`=ï
d v v*Âvýšd v AvÍ4̀

. `+Edhv1š̀ x;x%zý0w xà?aÔ?a hxÅ t/xÇz)4a `>

Ketika Dia memberi kepadamu, Dia telah mempersaksikan


kepadamu belas kasihNya. Dan ketika Dia menahan daripadamu,
Dia telah mempersaksikan kepadamu keperkasaanNya.
Dan Dialah yang telah memperkenalkan diriNya kepadamu
pada setiap perkara itu, dan Dialah yang telah mendekatimu (atau
Dialah yang telah menghadapkan diriNya kepadamu) dengan
kelembutanNya ke atasmu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(94)

. x;Ex$ xVÁ x7š̀ `+hx5=dv$ x2á̀`™hx0 ̅a 9d5̀hz0Á `+5a xh0³d Da Âh5̀h8~µx

Sesungguhnya penahanan itu menyakitimu kerana tiada wujud


kefahamanmu mengenai AllÁh di dalamnya (yakni kerana tiada
memahami hikmah/kebijaksanaan dan rahmat yang terkandung di
dalam penegahanNya itu).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(95)

6̀Âhv-v$ Ä
x hdhh8ã~ h0ÂÅx `+Edhv1š̀ Avùv( Â5̀YhÅaä`> 4 x.?aÇv)hz0Á `ÃÂ`Å `+hv0 ` vÍv$ Â4̀`> xÉš̀Â~ý0Á `ÃÂ`Å `+hv0 ` vÍv$ Âh5̀YhÅaä

. x.?aó?a hz0Á Cx$ Â]ÇÇ̀`ë

Mungkin sahaja Dia telah membukakan bagimu pintu ketaatan,


tetapi tiada Dia membukakan bagimu pintu al-qabÍl (penerimaan).
Dan mungkin sahaja Dia telah menentukan ke atasmu dengan
dosa, maka menjadi pula ia sebab bagi al-wuÃÍl (sampai kepadaNya
yakni sampai kepada ma‘rifah yang lebih sempurna mengenaiNya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(96)

. Á]äÂÇ̀hz-xÍë
d Á`> è[ xš Ë
d hvÐä̀d>v uÉš̀Âvü 7d 4x ^åEdÝ̀ Á]äÂv)Íxz$Á`> LZ âw Ë
d hvÐä̀d>v tÉÈxô™d 4̀

Kemaksiatan yang mewariskan rasa hina dan iftiqÁr (rasa


sangat memerlukan kepada AllÁh), adalah lebih baik daripada
ketaatan yang mewariskan rasa mulia dan istikbÁr (rasa besar diri).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(97)

. xàÁá̀d4xJzÁ Éw 5̀d™hx8`> xàÂ`ÕhDJx zÁ Éw 5̀d™hx8 : Â5̀a=9d4x 6u ?Y hv-4a /xy -w 0x áY Åa vL`> Â5̀a=9dš̀ ^à?aÔ?4̀ Ò̀å̀Ý̀ Â4̀ x6ÂvÍ5̀d™hx8

Dua nikmat yang tiada [sekali-kali akan] keluar setiap maujud


daripada kedua-duanya, dan tiada dapat tiada bagi setiap yang
diadakan (yakni setiap makhluk) daripada kedua-duanya (yakni dua
nikmat ini terdapat pada setiap makhluk dan tiada boleh disangkal
akan hakikatnya): nikmat al-ÏjÁd (diberikan kewujudan oleh AllÁh)
dan nikmat al-imdÁd (diberikan kelanjutan oleh AllÁh).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(98)

. xàÁá̀d4xJzÁ Cx0Á`?vÍhxÅ Â]Ehx8ÂhvÐ`> xàÂ`ÕhDJx zÂhxÅ sL>Y v `+Edhv1š̀ 3̀`™hdhh8v

Dia telah mengurniakan nikmat ke atasmu, pada kali


pertamanya dengan al-ÏjÁd (diberikan kewujudan oleh AllÁh), dan
pada kali keduanya dengan penerusan al-imdÁd (diberikan
kelanjutan oleh AllÁh).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(99)

vL Éw EYÌxÁ~ã0Á Éw v(Âv%z0Á`> 4 Â`=9d4x `+Edhv1š̀ `Cx%Ý̀ Â5̀xÅ `+hv0 ^ÊÁå̀h,xy vã4a xÃÂÇ̀dëvHzÁ àa >aä>a `> tÉEYxÌÁvâ `+hv0 `+Íwv(Âv$


a äx Á`?`™hz0Á Â`=™a v$ád vÌ

Keperluanmu [kepada AllÁh Ta‘ÁlÁ] adalah sesuatu yang


bersifat dhÁtiyyah (intrinsik yakni semula jadi) bagi dirimu,
sedangkan kedatangan-kedatangan segala sebab-musabab adalah
peringatan-peringatan kepadamu tentang apa yang tersembunyi
bagimu daripadanya (yakni daripada sifat yang semula jadi itu).
Dan tiadalah keperluanmu yang bersifat dhÁtiyyah itu dapat
dihindarkan oleh sesuatu yang bersifat sementara.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(100)

. `+xÍ0~xâ xà?aÔ>a Av0µx x;Ex$ àW å̀wÌ`> `+xÌÂv(Âv$ à̀?aÔ>a x;Ex$ áa `=ð


d vÌ ^Ëz(`> `+xÌÂv(>d v åa EdÝ̀

Sebaik-baik waktumu ialah waktu engkau menyaksikan di


dalamnya kewujudan keperluanmu [kepada AllÁh Ta‘ÁlÁ] dan
dikembalikan engkau di dalamnya kepada kewujudan kehinaanmu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(101)

. x;xÅ xêhdhh8Hw zÁ `ÃÂ`Å `+v0 ` vÍz%`D 6d v áa Dåx Da ;a 8~v 3d v1šd Âv$ x;x)z1Ý̀ 7d 4x `+`ðÙ̀d>v AvÍ4̀

Apabila Dia menjadikan engkau merasa liar (atau merasa jemu)


dengan makhlukNya, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Dia
ingin membukakan untukmu pintu al-uns (intimasi yakni merasa
ramah mesra atau berjinak-jinak) denganNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(102)

. `+hÈhxý™d hDa 6d v áa Dåx Da ;a hYh8v 3d v1šd Âv$ xÄhv1h~ý0ÁÂxÅ `+hv8Â`ìx0 `'hv1züv AvÍ4̀

Apabila Dia telah melepaskan lidahmu untuk meminta, maka


ketahuilah bahawa Dia menghendaki untuk menganugerahkan
kepadamu [perkara itu atau yang lebih baik daripadanya, jika Dia
mahu pada masa sekarang dan jika Dia mahu pada masa akan
datang].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(103)

. :aäa Áå̀v( xVÁ xåEdv `̅4̀ 6a ?h-w `D vL`> :aäa Áå̀xýz Á .w >aè`D vL "
a äx Â`™hdhh0vÁ

Tiadalah al-‘Árif akan berhenti daripada merasakan dia sangat


memerlukan kepadaNya, dan tiadalah akan berlaku bahawa dia
akan merasa tenang (atau berehat diri) dengan yang selain AllÁh.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(104)

äa Á`?hdhh8v Ë
d v1v$v `+x0vâ x/Ôd vHx4 x;x$Â`ó>d v xäÁ`?hdhh8v Åx å̀x¾Áå̀Yì0Á ä̀Â`hh8v`> 4 x:xäÂvЬ xäÁ`?hdhh8v xÅ å̀x<Á`?Ÿ~ 0Á ä̀Â`hh8v

x/Edh1~0ÂÅx Ã
a åx z!Ìw xäÂ`=9Yh0Á `î5d `ï 6Y µx : v/Ex( `+xh0vãxh0`> xåx¾Áå̀Yì0Á`> xÃ?h1w)w hz0Á äa Á`?hdhh8v z/$w z vÌ 3d v0`> 4xå<x Á`?hŸ~ 0Á


a Ex!hvÌ Ë
d `ìEdhv0 xÃ?h1w)w hd0Á `î5d `ï`>

Dia telah menerangi segala perkara yang zahir dengan cahaya-


cahaya ÁthÁr-Nya (kesan-kesanNya, yakni para makhluk ciptaan
AllÁh) dan Dia telah menerangi rahsia-rahsia batin dengan cahaya-
cahaya sifatNya (yakni dengan cahaya yang tidak dicipta, kerana
sifatNya bukanlah sesuatu ciptaan).
Maka kerana itu akan terbenam cahaya-cahaya pada segala
perkara yang zahir, dan tiadalah akan terbenam cahaya-cahaya
pada kalbu-kalbu dan rahsia-rahsia batin.
Dan kerana itu juga telah dikatakan [oleh sesetengah guru sufi]:
Sesungguhnya matahari di siang hari akan terbenam dengan
masuknya waktu malam, sedangkan matahari bagi segala kalbu
tiadalah ia akan pernah terbenam.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(105)

`+hzÍ`=ỒÁ`> Bxãh0~Âv$ 4 `+hv0 Cx1vÍÇd5a hz0Á `?<a ;a v8Â`ÚÇdë


a ;a 8~v Åx `+5a z1xš `+hdEv1š̀ x©`MÇ̀hz0Á 3̀`hh0v `+9dš̀ #
d %xy vÞEahx0

. xäÂÈxÍÝd xJzÁ 7̀dìÙa v*à̀Y?š̀ Bxãh0~Á `?<a äa Áá̀z(vHzÁ ;a 9d4x

Hendaklah engkau merasa ringan dengan kepedihan bala di


atasmu, kerana mengetahuinya engkau bahawa Dialah, Maha Suci
Dia, yang telah menurunkan bala itu kepadamu.
Dia yang telah menghadapkan segala takdir daripadaNya itu
kepadamu, maka Dia jugalah yang telah membiasakanmu dengan
kebaikan pilihan (yakni Dia telah membiasakanmu dengan pilihan-
pilihanNya yang terlebih baik bagimu).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(106)

. x:xåvŸv8 xä?aô)w hx0 `+xh0vãv$ x:xäá̀v( 7d š̀ x;x%zý0w v*Âhv-x%hz8Á 7Y vŠ 7d 4̀

Sesiapa yang bersangka bahawa kelembutanNya adalah


terpisah daripada qadarNya (yakni ketentuanNya atau takdirNya),
maka adalah kerana tersingkat pandangannya (yakni hanya orang
yang berpandangan singkat sahaja yang bersangka sedemikian).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(107)

. `+Edhv1š̀ @`?`=hz0Á xÉÇ̀v1v 7d 4x `+Edhv1š̀ "


a ÂvÞDa Â5̀~8µx`> 4 `+Edhv1š̀ &w åa ý0Á `êxÇvÍhz1vÌ 6d v `+Edhv1š̀ "
a ÂvÞDa vL

Tiadalah ditakuti bahawa engkau akan menjadi terkeliru di atas


jalan ini, tetapi yang ditakuti ialah engkau terkalah oleh hawa.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(108)

. Éx YDàx ?aÇ™a hz0Á xäÂ`=zŠxµ Cx$ Éx EYhxÅ?haÅWå0Á xÉ5̀vŸ`™xÅ å̀`=vŠ`> xÉDYxå`ðÇ̀z0Á xä?a=Ÿw xÅ Éx EYó
x ?aôÞ
w z0ÁåY ë
x å̀vÍ`ë 7d 4̀ 6̀Â`ÚÇdë
a

Maha Suci Dia yang telah menutupkan rahsia keteristimewaan


[yang telah diberikanNya kepada wali-waliNya] dengan penzahiran
[sifat-sifat] kemanusiaan [pada diri wali-waliNya], dan yang telah
menzahirkan kebesaran ar-rubÍbiyyah (ketuhanan) di dalam
penzahiran al-‘ubÍdiyyah (kehambaan).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(109)

. `+xhÅà̀v xåWÝv vÍxÅ `+`ìz%v8 Ä


d 0xÂvü 7d hx-hv0`> `+xÇhv1zý4̀ xåWÝv vÍxÅ `+hYÅä̀ Ä
d 0xÂvýÌw vL

Janganlah engkau menuntut daripada Tuhanmu kerana lambat


[memperkenankan] permintaanmu, tetapi tuntutlah daripada
nafsumu kerana lambat [mendirikan] adabmu (yakni di dalam
melaksanakan adab-adab kehambaan kepada AllÁh).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(110)

vÉ9Yx5hz0Á 3̀vŸšd v ád v)v$ x:xå=dv)hx0 x2`Mì


d xÍë
d xJzÁ x7xüÂÇ̀hz0Á Cx$ `+v(vçä̀`> x:xå4dvHxM
] ÑxvÍ5d 4a xåx<Â~Ÿh0Á Cx$ `+v1`™Ồ AvÍ4̀

. `+Edhv1š̀

Apabila Dia telah menjadikankan engkau pada zahirmu


menuruti perintahNya, dan telah merezekikan pada batinmu
penyerahan bulat-bulat kepada keperkasaanNya, maka Dia telah
menjadikan besar kurniaan itu kepadamu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(111)

. ;a ô
a Ehx1zÞvÌ v/5a hv, ;a ô
a ExôzÞvÌ `ËÇ̀hvÐ 7d 4̀ /h,w `êEdhv0

Tiadalah setiap orang yang telah sabit kekhususannya (atau


keteristimewaannya, yakni telah zahir perkara-perkara yang
mencarik adat di tangannya) telah sempurna pelepasannya (yakni
sudah bebas daripada melihat kepada yang selainNya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(112)

x:xã`< x©Á`?xýz8ÂxÅ Bx?vý9d`D àa äd ?x hz0Á`> 4 xÈå̀xÝFzÁ xäÁYá0Á Cx$ áa Ồ?aD àa äx Á`?hz0Áv 4 t.?a=Ồ L~ µx à̀däx?hz0Á åa )x Ú
d vÍì
d `D vL

`Ëhdhh8v àa xäÁ`?hz0Á`> `+9dx4 ;a Çahx0Âvü `?<a àa äd ?x hz0Áv 4 :aàa ?aÔ>a #


a h1wzÞ`D vL Â4̀ x;xÅ A9̀vÍ™d Da Â4̀ Av0>d v`> 4 xäÁYá0Á

6 ;a 9d4x `+Çahv1hzý4̀ `?<a Âh5Y 4x `+9dx4 ;a Çahx0Âvü `?<a Â4̀ 7̀hdhDv`> 4 ;a 9d4x ;a Çah1wzývÌ

Tiadalah yang menghinakan al-wird melainkan orang yang


sangat jahil. Al-wÁrid (yakni kurniaan AllÁh Ta‘ÁlÁ hasil daripada
kita mengekali al-wird di dunia) diperolehi di negeri akhirat, dan al-
wird pula akan terputus dengan terputusnya negeri ini (yakni dunia).
Dan yang terlebih utama ialah engkau memberikan perhatian
kepada apa yang tiada gantian bagi kewujudannya (yakni engkau
perlu memberikan perhatian yang lebih kepada al-wird).
Al-wird adalah apa yang Dia tuntut daripada dirimu (yakni apa
yang Dia perintahkan kepadamu), dan al-wÁrid adalah apa yang
engkau tuntut daripadaNya (yakni apa yang engkau harapkan
daripadaNya).
Maka di manakah [perbandingan di antara] apa yang Dia
tuntut daripadamu dengan apa yang engkau tuntut daripadaNya?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(113)

. xäÁå̀dëvHzÁ x©Âv%`ó xÄ`ìÙ̀ `A1š̀ xäÁ`?hdhh8vHzÁ &w >aåï


a `> 4 xàÁá̀d™xÍë
d xJzÁ xÄ`ì`ÚxÅ xàÁá̀d4xJzÁ àa >aä>a

Datangnya pertolongan-pertolongan rohani adalah menurut


kesediaan [diri si penerima], dan terbitnya cahaya-cahaya rohani
adalah menurut kesucian segala rahsia (as-sirr yakni batin kepada
ar-rÍh yang merupakan batin kepada al-qalb diri si penerima).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(114)

. x;xÅ V
w Á /w `™z%`D Ávâ Â4̀ åa Ÿw 9d`D /w (xÂ`™hz0Á`> 4 /w `™z%`D Ávâ Â4̀ åa Ÿw 9d`D ` Ç̀dóv Ávâµx /w $xÂv!hdhh0vÁ

Orang yang lalai itu apabila berpagi-pagi, dia akan melihat


apakah yang akan dilakukannya.
Dan orang yang berakal pula, dia akan melihat apakah yang
akan dilakukan oleh AllÁh dengannya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(115)

:a>aá=x`ï ?hv1v$ 4 u©C


d `ï /xy h,w Cx$ xVÁ x7š̀ 3d x=xÍÇ̀hdEv!hx0 u©C
d `ï /xy h,w 7d 4x àa ÂY<èW 0Á`> àa ÂYÇ™a hz0Á `îÙ̀d?vÍë
d Á Â5̀~8xµ

. u©C
d `ï 7d 4x Á?aðÙx ?d vÍì
d `D 3d hv0 u©C
d `ï /xy h,w Cx$

Sesungguhnya telah meliar (yakni telah mengasingkan diri-diri)


al-‘ubbÁd (orang-orang yang ahli ibadat) dan as-zuhhÁd (orang-
orang yang mengamalkan kezuhudan) daripada tiap sesuatu kerana
keghaiban mereka daripada (yakni ketidakupayaan mereka untuk
menyaksikan) AllÁh pada setiap sesuatu.
Andaikata mereka dapat menyaksikanNya pada setiap sesuatu,
tiadalah mereka akan meliar (yakni mengasingkan diri-diri mereka)
daripada setiap sesuatu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(116)

. x;xÌÁvâ x.Â5̀v, 7d š̀ xäÁYá0Á `+z1xÌ Cx$ `+v0 #


a ð
x hz-È`ë`> x;xÌÂv8?Y hv-4a Cx$ åx vŸ9Y0ÁÂxÅ xäÁYá0Á x:xã`< Cx$ v*å̀4̀v

Dia telah menyuruhmu memandang kepada ciptaanNya di


negeri ini (yakni di dunia), dan kelak di negeri itu (yakni di akhirat)
Dia akan menyingkapkan kepadamu kesempurnaan zatNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(117)

. ;a 9d4x vçå̀`Å Â4̀ v*á̀`=ï


d v v$ ;a 9dš̀ åa Çxô
d vÌ vL `+hYhh8v `+9dx4 3̀x1š̀

Dia telah mengetahui daripadamu bahawa engkau tidak sabar


daripadaNya (yakni kerana tidak dapat melihatNya atau kerana
merasa terpisah daripadaNya), maka Dia telah menjadikan engkau
menyaksikan [di dunia lagi] apa yang terzahir (atau yang nyata)
daripadaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(118)

:xåY ð
Y 0Á xà?aÔ>a 7d 4x `+Ex$ Â4̀ 3̀x1š̀`> 4 xÊš̀Â~ý0Á `+v0 6̀Y?v0 x/v15̀z0Á à̀?aÔ>a `+9dx4 'W `Úz0Á 3̀x1š̀ Âh5Y hv0

/h,w Â5̀v$ 4 Èx`Mô


Y 0Á à̀?aÔ>a vL Èx`Mô
Y 0Á vÉ4̀Âv(xµ `+5W `< 6̀?w-Èhx0 xÊÂv(>d vHzÁ xö™d `Å Cx$ `+Edhv1š̀ Â`<å̀`Õ`Úv$

. ^3Ex)4a /uy `ô4a

Ketika al-Êaqq (Yang Maha Benar) mengetahui daripadamu


wujudnya rasa jemu [pada dirimu], Dia telah menjadikan ketaatan
itu berjenis-jenis bagimu.
Dan ketika Dia mengetahui bahawa pada dirimu wujud sifat
rakus (atau sifat lahap), Dia telah menghadkan ke atasmu [di dalam
melakukan solat itu hanya] pada sesetengah waktu [yang tertentu
sahaja], agar terjadilah cita-citamu di dalam mendirikan solat, bukan
[hanya setakat] mewujudkan solat, kerana tiadalah setiap orang
yang bersolat itu [telah benar-benar] mendirikannya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(119)

. xÃ?aE!w hz0Á xÃÂÇ̀hx0 ^ÖÂvÍz%Íxë


d Á`> xÃ?hahh8ã0Á xéÂv8àd v 7d 4x xÃ?w1)w z1x0 ^Èå̀d=üw Èa`Mô
Y 0vÁ

Sembahyang adalah satu penyucian bagi kalbu-kalbu daripada


najis-najis adh-dhunÍb (dosa-dosa) dan adalah satu pembukaan
bagi pintu al-ghuyÍb (perkara-perkara yang ghaib).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(120)

&w äx Á`?`ï Â`=Ex$ &w åx ð


d Ìw`> xäÁå̀dëvHzÁ 7a DxàÂÈ4̀ Â`=Ex$ ̅a ì
x Í~hvÌ 4 xÈÂv$Â`ô5a z0Á 6a xá™d 4̀`> xÈÂỒÂ9̀a5z0Á /`Ú4̀ Èa`Mô
Y 0vÁ

å̀Ñ~hv-v$ x;x1zùv$ Av0µx `+ỒÂÈxÍÙd Á 3̀x1š̀`> 4 Â`<à̀Áá̀dšv v/1~v)v$ `+9dx4 x#™d ù


~ 0Á à̀?aÔ>a 3̀x1š̀ 4 xäÁ`?hdhh8vHzÁ

. Â`<à̀Áá̀d4v

Sembahyang adalah tempat bermunajat [kepada AllÁh] dan


tempat galian bagi penyucian rohani.
Di dalamnya terdapat perluasan bagi segala medan rahsia-
rahsia, dan di dalamnya terdapat juga tempat bersinarnya cahaya-
cahaya yang gemerlapan.
Dia (yakni AllÁh) telah mengetahui tentang kelemahanmu,
maka Dia telah menjadikan sedikit bilangannya (yakni bilangan
sembahyang fardu di dalam sehari semalam), dan Dia telah
mengetahui betapa engkau berhajat kepada kelebihannya (yakni
kelebihan mendirikan sembahyang), maka Dia telah menjadikan
banyak nilainya (yakni nilai pahala bagi mendirikan sembahyang).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(121)

6a Áá̀dÔ>x `ÄhDåx 5a hz0Á Cx%hhz-`hhD`> 4 x;Ex$ x&ád xô


y 0Á àx ?aÔ?a hxÅ `ËÇdhx0?üw u/5̀š̀ 7d š̀ Âs `?xš `ËÇdhv1vü AvÍ4̀

. xÉ4̀`Mì
Y 0Á

Apabila engkau menuntut upah bagi sesuatu amal, akan


dituntut pula daripadamu kewujudan aÃ-Ãidq (kejujuran yakni
melakukan amal dengan benar-benar ikhlas) di dalamnya.
Cukuplah bagi al-murÏb (orang yang tidak jujur itu) dengan
wujudnya keselamatan (yakni cukuplah dia telah dikurniakan
keselamatan daripada dikenakan sebarang hukuman sebagai
balasan bagi amalnya yang tidak benar-benar ikhlas).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(122)

;a hv0 6̀Âhv, 6d v x/5̀`™hz0Á v/š̀ `+v0 x©Áè̀`Õz0Á 7̀x4 Cx%hz-`D 4 M


] šx Âv$ ;a hv0 `Ëì
d v0 u/5̀š̀ Av1š̀ Âs `?xš Ä
d 1whzývÌ vL

.M
] ÅxÂv(

Janganlah engkau menuntut upah di atas sesuatu amal [yang


pada hakikatnya] bukan engkaulah pelaku baginya.
Sudah mencukupi bagimu sebagai ganjaran di atas amal itu
bahawa Dia (yakni AllÁh) telah menerimanya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(123)

. `+Edhv0xµ `Ä`ìv8`> `'v1Ý̀ `+Edhv1š̀ ;a hv1zùv$ å̀x=zŸDa 6d v à̀Áä̀v Ávâµx

Apabila Dia menghendaki untuk menzahirkan anugerahNya ke


atasmu, Dia akan menciptakan [amal-amal yang baik pada dirimu]
dan Dia menisbahkan [amal-amal yang baik itu pula] kepadamu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(124)

. `+Edhv1š̀ :aà̀?aÔ å̀`=zŠv 6d µx `+Ú


a x¾Áá̀4̀ žw åa z%vÌ vL`> 4 `+Edhv0xµ `+`™Ồdäv 6d µx `+4xy Ávã5̀x0 vÉ`DÂ`=hx8 vL

Tiadalah kesudahan bagi kecelaanmu jika Dia memulangkan-


mu kepada dirimu sendiri.
Dan tiadalah kesudahan bagi kepujianmu jika Dia menzahirkan
kemurahanNya ke atas dirimu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(125)

.Âhs)h)xy `ÚvÍ4a `+hxÍhhYyhDxà?aÇša "


x Â`ó>d v Åx`> Âhs)h1xy`™vÍ4a x;hxÍhEYhxÅ?hahÅaä "
x Â`ó>d v Åx 7d h,w

Jadikanlah sifat-sifat ketuhananNya tempat engkau bersandar,


dan realisasikanlah sifat-sifat kehambaanmu dengan sebenar.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(126)

Ã
W ä̀ `?<a `> ;a v%ó
d `> `CxšáY hvÌ 6d v `+hv0 a hEhxÇhEahv$v 4 7̀hEx(?h1wzÞ5̀hz1hx0 Âh5Y 4x `êEdhv0 Â4̀ `CxšáY hvÌ 6d v `+h`™h9̀4̀

6 7̀hEx5hv0Âh`™hz0Á

Dia telah melarangmu daripada mendakwa apa yang bukan


milikmu dari apa yang dimiliki segala makhluk, apakah Dia akan
membenarkanmu mendakwa sifatNya padahal Dia adalah Tuhan
Pengatur sekelian alam?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(127)

6 á̀x¾Á`?`™hz0Á `+xìz%v8 7d 4x z&xåzÞvÌ 3d hv0 `Ëhdhh8v`> áa x¾Á`?`™hz0Á `+hv0 &w å̀zÞÌw `#Edhhv,

Bagaimanakah akan menjadi bagimu pencarikan adat jika


engkau sendiri belum mencarikkan adat nafsumu (yakni engkau
mengubahkannya dengan menanggalkan segala kejahatannya)?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(128)

. xÃà̀vHzÁ 7̀dìÙa v&vçåd Ìw 6d v 6a z ð


Y 0Á Âh5̀hYhh8µx 4 xÄhv1ý~ 0Á àa ?aÔ>a 6a z ð
Y 0Á Â4̀

Urusan itu bukanlah pada kewujudan menuntut (yakni engkau


berdoa/meminta sesuatu daripadaNya). Sesungguhnya, urusan itu
ialah engkau direzekikan dengan kebaikan adab (yakni adabmu
denganNya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(129)

. xäÂhv)hxÍz$xJzÁ`> xÉ0~xãy 0Á /w hzÑx4 `+Edhv0xµ xÄx<Á`?5̀hz0ÂxÅ Ž̀å̀dëv vL`> 4 xäÁå̀xýz xJzÁ /w hzÑx4 ^©C
d `ï `+hv0 `Ähv1vü Â4̀

Tiada sesuatu yang dapat menuntut (yakni berdoa/meminta


daripada AllÁh) bagi pihakmu seperti [situasi] keterdesakan.
Dan tiada yang lebih menyegerakan [ketibaan] pengurniaan-
pengurniaan [daripada AllÁh] kepadamu seperti [situasi di mana
engkau merasakan] kehinaan dan al-iftiqÁr (keadaan fakir yakni
merasakan sangat-sangat memerlukan kepadaNya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(130)

Ávâµx 7d hx-hv0`> 4 Á]á`hÅv x;hdEhv0xµ z/xôvÌ 3d v0 `+Dx>š̀à̀ x?Ú


d 4̀`> `+Dx>Â`ì4̀ x©Â9̀v$ á̀d™`Å L~ µx x;Edhv0xµ /w ô
x vÌ vL `+hYhh8v ?d hv0

;a 9d4x Âh5̀hxÅ x;Edhv0xµ `+hv1ó


Y `?v$ 4 x;xÍ™d 9̀hxÅ `+vÍ™d hv8 A~ýv `> x;x%ó
d `?hxÅ `+v%ó
d `> å̀vÍ`ë x;Edhv0xµ `+hv1xó?haD 6d v à̀Áä̀v

. x;Edhv0xµ `+9dx4 Âh5̀hxÅ vL `+Edhv0xµ

Jika tiadalah engkau sampai kepadaNya melainkan setelah


fana sifat-sifatmu yang buruk dan terhapus pula segala dakwaanmu,
maka tiadalah engkau akan sampai kepadaNya untuk selama-
lamanya. Akan tetapi, apabila Dia menghendaki yang engkau
sampai kepadaNya, Dia akan menutupi sifatmu dengan sifatNya
dan perilakumu dengan perilakuNya. Maka sampainya engkau
kepadaNya adalah [dengan sesuatu] daripadaNya kepadamu, dan
bukanlah [dengan sesuatu] daripadamu kepadaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(131)

. x.?aÇhv)hz1hx0 M
] <d v t/5̀š̀ 7d h-w `D 3d hv0 x:xåzÍxë /w Ex5Ồ vL ?d hv0

Jikalau tidaklah kerana keelokan/kebaikan tutupanNya, tiada


akan terjadi satu amal pun yang layak diterima.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(132)

. ;a vÍEd`ôš̀ Ávâxµ x;x5z1xÙ Av0µx `+h9d4x Òa `?Ùd v ;a vÍ™d vüv Ávâµx x;x5z1xÙ Av0µx `Ëhdhh8v

Keperluanmu kepada kesantunan/kesabaranNya ketika engkau


berbuat taat kepadaNya, adalah melebihi keperluanmu kepada
kesantunan/kesabaranNya ketika engkau berbuat maksiat
kepadaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(133)

Av0Â`™vÌ xVÁ 7̀x4 6̀?aÇhv1zýh`D Éw 4YÂ`™hz0Âv$ 4 Â`=Ex$ ^åzÍxë`> xÉÈxô™d 5̀hz0Á x7š̀ å^ zÍxë : 7x Ed5̀dì(x Av1š̀ åa hzÍhì
xy h0vÁ

Â`=h9dš̀ å̀hzÍxì
y 0Á xVÁ 7̀x4 6̀?aÇhv1zýh`D Éw ó
Y ÂvÞhz0Á`> 4 x'hz1vÞhz0Á á̀d9xš 3d x=xÍÇ̀hvÌåd 4̀ xú?w)ë
a vÉÈdðÝ̀ Â`=Ex$ å̀hzÍxì
y 0Á

. 'xy `Úz0Á x+x15̀z0Á xåvýv8 7d 4x 3d x=xü?w)ë


a vÉÈdðÝ̀

Tutupan itu terbahagi kepada dua jenis: Satu tutupan adalah


daripada maksiat dan satu tutupan lagi adalah di dalamnya.
Untuk orang-orang awam, mereka menuntut daripada AllÁh
Ta‘ÁlÁ tutupan di dalamnya (yakni di dalam melakukan maksiat)
kerana takut terjatuhnya kedudukan mereka di sisi segala makhluk.
Untuk orang-orang khas pula, mereka menuntut daripada AllÁh
Ta‘ÁlÁ tutupan daripadanya (yakni daripada melakukan maksiat)
kerana takut terjatuhnya kedudukan mereka pada pandangan Si
Raja Yang Maha Benar (yakni AllÁh Ta‘ÁlÁ).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(134)

7d 5̀hx0 á̀d5`Úhz0Á `êEdhv0 4 v*å̀vÍ`ë 7d 5̀hx0 áa 5d `Úhz0Âv$ 4 x:xåzÍxë v/Ex5Ồ `+Ex$ 2̀å̀hz,v Âh5̀hYh8¹xv$ `+4̀å̀hz,v 7d 4̀

. v*å̀hv-`ï`> `+4̀å̀hz,v

Sesiapa yang memuliakanmu, sesungguhnya memuliakan apa


yang berada pada dirimu dari keelokan tutupanNya.
Maka puji-pujian itu adalah bagi Dia yang telah menutupimu,
dan bukan bagi orang yang telah memuliakanmu dan berterima-
kasih kepadamu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(135)

7d 4̀ åa EdÝ̀ 4 3a Dåx v-z0Á v*vL?d 4̀ L~ µx `+x0vâ `êEdhv0`> 4 ^3Ex1š̀ `+xÇEd`™xÅ `?<a `> `+Ç̀xÚ`ó 7d 4̀ L~ µx `+Ç̀xÚ`ó Â4̀

. x;Edhv0xµ `+9dx4 àa ?a™h`D u©C


d `ðx0 vL `+hv0 `+Çah1wzý`D 7d 4̀ Ä
a `Úô
d vÌ

Tiadalah [benar dikatakan seseorang itu] bersahabat denganmu


melainkan dia bersahabat denganmu sedangkan dia [sudah pun
terlebih dahulu] mengetahui tentang keaiban dirimu. Dan tiadalah
yang demikian itu melainkan Penaungmu Yang Maha Mulia (yakni
AllÁh Ta‘ÁlÁ).
Sebaik-baik orang untuk engkau buat sahabat ialah dia yang
menuntutmu untuk dirimu sendiri dan bukan untuk sesuatu yang
kembali daripada dirimu kepada dirinya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(136)

7̀xëÂ`Ú4̀ `ËhdDvå̀hv0`> 4 Â`=Edhv0xµ v/Ù̀dåvÌ 6d v 7d 4x `+Edhv0xµ `Ãå̀z(v È̀å̀xÝFzÁ `ËhdDvå̀v0 x x)È0Á äa ?w8 `+v0 v&å̀dïv ?d hv0

. Â`=Edhv1š̀ x©Â9̀v%z0Á Éw v%ì


d ,x Ê
d å̀`=vŠ ád v( ÂÈz8Wá0Á

Andaikata bersinarlah bagimu nÍr al-yaqÏn (cahaya keyakinan),


engkau akan dapat melihat bahawa akhirat itu adalah lebih dekat
kepadamu daripada engkau bertolak kepadanya (yakni ia terlalu
dekat sehingga tiada perlu engkau pergi kepadanya), dan engkau
juga akan dapat melihat bahawa bagi segala kecantikan dunia itu
akan terzahir kepadamu gerhana kefanaan di atasnya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(137)

uà?Ôa ?d 4̀ 3a <W `?vÌ ;a 9dš̀ `+Ç̀`ÕÙ̀ 7d hx-`hh0`> 4 ;a `™4̀ `©C


d `ï vL zâxµ ;a `™4̀ uà?Ôa ?d 4̀ àa ?Ôa >a xVÁ x7š̀ `+Ç̀`ÕÙ̀ Â4̀

. ;a `™4̀

Tiadalah engkau dihijabkan daripada AllÁh oleh kewujudan


sesuatu yang maujud bersamaNya, kerana tiadalah yang maujud
bersamaNya. Yang menghijabkan engkau daripadaNya ialah
ilusimu mengenai [kewujudan sesuatu yang] maujud bersamaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(138)

Ë
d 1~`Ú5̀z Á ;a ÌwÂv%ó
x Ê
d å̀`=vŠ ?d hv0`> 4 uäÂ`ôhdÅxµ àa ?aÔ>a Â`=Edhv1š̀ `̅v(`> Â4̀ xÊÂv8?Y hv-5a z0Á Cx$ :aäa ?a=Šw vL ?d hv0

. ;a ÌwÂv8?Y hv-4a

Jika tiadalah kerana penzahiranNya pada al-mukawwanÁt


(segala ciptaan yakni segala makhluk di alam semesta), tiadalah
akan jatuh ke atas mereka wujud penglihatan (yakni tiadalah
mereka akan dapat dilihat oleh sebarang penglihatan mata kepala).
Dan jika terzahirlah sifat-sifatNya (yakni menjadi nyata dan
jelas pada pandangan mata hati), akan lenyaplah segala ciptaanNya
[daripada pandangan si penyaksi].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(139)

. åa <x Â~Ÿ0Á ;a hYh8vHx u©C


d `ï /xy h,w à̀?aÔ>a @`?vü`> 4 7a üx ÂÇ̀hz0Á ;a hYh8vHx u©C
d `ï /~ h,w å̀`=zŠv

Dia telah menzahirkan (yakni menjadikan nyata) setiap sesuatu


kerana Dia adalah Maha Batin, dan Dia telah melipatkan kewujudan
setiap sesuatu kerana Dia adalah Maha Zahir.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(140)

} 4 xÊÂv8?Y hv-5a z0Á xÊÁ`>vâ `̅4̀ `#x)vÌ 6d v `+hv0 6̀xâv Â4̀`> xÊÂv8?Y hv-5a hz0Á Cx$ Â4̀ å̀wŸ9dvÌ 6d v `+hv0 Ö̀Â`hÅv

M
Y vÀ0x 4 xÊÁ`?5̀Yì0Á Á>aåŸw hdhh8Áw : z/)w `D 3d hv0`> x2Â`=z$vHzÁ `ÃÂ`Å `+hv0 ` vÍv$ {

. x2Áå̀dÔvHzÁ xà?aÔ>a Av1š̀ `+h0~áa `D

Dia telah membenarkan engkau memandang kepada apa yang


berada di dalam al-mukawwanÁt (segala ciptaan yakni segala
makhluk di alam semesta), tetapi tiada Dia memberikan izin
kepadamu untuk berhenti [di tahap setakat memandang] kepada
zat-zat al-mukawwanÁt.

[Mafhum SÍrah YÍnus ayat 101.] Semoga


Dia membukakan untukmu pintu kefahaman [dengan ayat al-Quran
ini]. Dan tiadalah Dia mengatakan “Pandanglah engkau sekelian
kepada segala langit”, agar tiadalah Dia menunjukkan kepadamu
[hanya setakat] di atas kewujudan jirim-jirim (benda-benda fizikal)
itu sahaja.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(141)

. x;xÌÁvâ xÉ`DxáÙ̀v xÅ ^È?Y Ú


a h5d 4̀ x;xÌÂÇ̀zÐx¹hhxÅ Ë
^ xÅÂvÐ 6a Á`?hz,vHzÁv

Al-akwÁn (segala alam semesta) menjadi tetap hanya dengan


penetapanNya, dan menjadi terhapus dengan [penzahiran] keesaan
zatNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(142)

. Â`=9dx4 ;a 5a hv1™d vÌ Âh5̀hx0 `+xìz%9̀hx0 Â[4Ávâ `Ëhdhh8v 7d -w v$ 4 `+Ex$ ;a v8?9WhŸw `D Âh5̀hx0 `+v8?Ùa á̀d5`D é
a ÂY9h0vÁ

Manusia-manusia lain memujimu kerana apa yang mereka


sangka terdapat pada dirimu. Maka jadilah engkau pula mengeji
nafsumu pada apa yang memang engkau ketahui mengenainya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(143)

. x;xìz%v8 7d 4x :aáa `=ð


d `D vL u#ó
d `?xÅ x;Edhv1š̀ A9̀hzÑDa 6d v xVÁ 7̀x4 ÂÈdÚvÍë
d Á Ö̀xá4a Ávâxµ 7a 4x³d 5a hdhh0vÁ

Orang yang beriman itu, apabila dia dipuji, akan merasa malu
kepada AllÁh, kerana dia telah dipuji dengan satu sifat yang tiada
dia saksikan pada dirinya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(144)

. xéÂY9h0Á á̀d9xš Â4̀ 7xy vŸhx0 :aá̀d9šx Â4̀ ` x)`D v*å̀vÌ 7d 4̀ xéÂY9h0Á /w `=Ôd v

Orang yang paling jahil ialah dia yang meninggalkan keyakinan


pada sisinya [mengenai segala keburukan dan keaiban diri sendiri]
kerana [terpengaruh dengan] persangkaan [baik mengenai dirinya]
pada sisi orang-orang lain.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(145)

. ;a 1w<d v `?<a Â5̀xÅ x;Edhv1š̀ x7hdhhÐv v$ u/<d v xÅ `Ëì


d v0`> `+Edhv1š̀ `©Â9̀hÑ~0Á `'hv1züv Ávâµx

Jika [ada manusia] menyebut pujian ke atasmu sedangkan


engkau [sebenarnya] tidak layak untuknya, maka engkau berikanlah
pula pujian ke atasNya sebagaimana Dia memang layak untuknya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(146)

Á?wý`ìÇ̀hz8Á Á?aÙáx 4a Ávâµx 6̀?w$xäÂ`™hz0Á`> 4 x'hz1vÞhz0Á 7̀x4 `©Âh9̀hÑ~h0Á 3a x<xà?a=ð


a hx0 Á?wùÇ̀v)z8Á Á?aÙáx 4a Ávâxµ àa ÂY<èW h0vÁ

. 'xy `Úhz0Á x+x15̀hz0Á 7̀x4 `+x0vâ 3d x<xà?a=ð


a hx0

Ahli-ahli kezuhudan akan merasakan kesempitan rohani (yakni


mereka akan merasa kecut hati) apabila mereka dipuji kerana
mereka menyaksikan bahawa pujian itu berasal daripada makhluk
sahaja, sedangkan ahli-ahli al-ma‘rifah pula akan merasakan
keluasan rohani (yakni mereka akan bersuka hati) kerana mereka
menyaksikan bahawa perkara itu (yakni pujian itu) berasal daripada
Si Raja Yang Maha Benar (yakni AllÁh).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(147)

Av1š̀ `+x0vãxÅ .~ áx vÍë


d Âv$ 4 ̅a 9d5̀hz0Á `+vùÇ̀v( `Ë™d x94a Ávâxµ`> 4 ©a Âvý`™hz0Á `+vý`ì`Å `ËExýšd w Ávâxµ `Ë9dhh,w AvÍ4̀

. `+xÍhYhDxà?aÇša Cx$ `+x(ád xó x2á̀š̀`> 4 `+xÍEYhx0?%w üw xÊ?aÇhÐw

Jika ketika engkau dikurniakan, pengurniaan itu menjadikan


engkau merasakan keluasan (yakni engkau bergembira di atasnya),
dan ketika engkau ditahan, penahanan itu pula menjadikan engkau
merasakan kesempitan (yakni engkau berdukacita di atasnya), maka
anggaplah perkara itu sebagai dalil di atas sifat kebudak-budakanmu
(yakni sifat ketidakdewasaanmu) yang masih tetap ada, dan di atas
ketidakjujuranmu di dalam ‘ubÍdiyyah-mu (kehambaanmu).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(148)

6a ?w-`D ád v)v$ 4 `+xÅyä̀ `̅4̀ xÉx4Âv)xÍë


d xJzÁ x.?aôÙa 7d 4x `+xëz Èhx0 Â]ÇÇ̀`ë 7d h-w `D `Mv$ ^Ähdhh8vâ `+9dx4 `̅v(`> Ávâµx

. `+Edhv1š̀ ä̀yxá(w uÄhdhh8vâ å̀xݬ `+x0vâ

Jika terjatuh daripadamu satu dosa, janganlah ia dijadikan


sebab bagi engkau untuk berputus asa daripada [terus berusaha
untuk] mencapai al-istiqÁmah bersama Tuhanmu. Mungkin sahaja,
perkara itu adalah dosa terakhir yang ditakdirkan ke atasmu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(149)

`ÃÂ`Å `+v0 ` vÍz%`D 6d `Êàd ä̀v Áâµ`> 4 `+Edhv0µ ;a 9d4x Â4̀ ád `=ï
d Âv$ x©ÂỒYå0Á `ÃÂ`Å `+v0 ` vÍz%`D 6d `Êàd ä̀v Ávâxµ

. x;Edhv0µ `+9dx4 Â4̀ ád `=ï


d Âv$ x"?d v Á

Apabila engkau inginkan pintu ar-rajÁ’ (harapan) terbuka


untukmu, saksikankan apa yang daripadaNya kepadamu (yakni
pada segala anugerahNya dan segala rahmatNya, yang telah datang
kepadamu tanpa sebarang sebab daripadamu).
Dan apabila engkau inginkan pintu al-khauf (ketakutan)
terbuka untukmu, saksikanlah apa yang daripadamu kepadaNya
(yakni pada segala dosa, perbuatan keji, kealpaan dan buruk adab
yang telah datang daripadamu kepadaNya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(150)

} xûì
d Ç̀hz0Á xäÂ=hv8 x&Áå̀dïµ Cx$ :aád %x vÍhdìvÌ 3d hv0 Â4̀ xöÇdv)hz0Á x/Edhv0 Cx$ v*à̀Âv$v Âh5̀hYhÅaä

Mungkin sahaja Dia akan menambahkan kepadamu pada


[kegelapan] malam hari al-qabÅ (kesempitan rohani) apa yang tiada
engkau perolehi pada penyinaran [terang benderang] siang hari al-
basÇ (keluasan rohani).

[Mafhum SÍrah an-


NisÁ’ ayat 11.]

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(151)

äa Áå̀dëv.zÁ`> Ã
a ?h1w)w hz0Á xäÁ`?hdhh8vHzÁ ̅a hx0Âvý4̀

Tempat terbitnya cahaya-cahaya [rohani] adalah di kalbu-kalbu


dan di al-asrÁr (rahsia-rahsia).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(152)

Ã
x ?aE!w z0Á x7x¾Áè̀Ý̀ 7d 4x xàxäÁ`?hz0Á xä?W9h0Á 7̀x4 :aàa á̀4̀ xÃ?w1)w hz0Á Cx$ ^Žà̀d?vÍì
d 4a ^ä?w8

Ada satu cahaya rohani (yakni nÍr al-‘aql) terletak di dalam


kalbu-kalbu, [yang mana] bantuannya datang dari cahaya rohani
(yakni nÍr as-sirr) yang datang [terus yakni secara langsung] dari
perbendaharaan-perbendaharaan ghaib.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(153)

x;x$Â`ó>d v 7d š̀ x;xÅ `+v0 #


a ð
x hz-`D ^ä?w8`> 4 `+v0 x:xäÂvЬ 7d š̀ x;xÅ `+v0 #
a ð
x hz-`D ^ä?w8

Ada satu cahaya dengannya Dia menyingkapkan kepadamu


ÁthÁr-Nya (kesan-kesanNya, yakni segala makhluk ciptaan AllÁh),
dan ada satu cahaya dengannya Dia menyingkapkan kepadamu
sifat-sifatNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(154)

xäÂÈz vHzÁ x#hx¾ÂvÑhv-xÅ é


a ?w%9Wh0Á xËÇ̀xÕÙa Â5̀v, xäÁ`?hdhh8vHzÁ `̅4̀ Ã
a ?w1)w z0Á xËv%v(`> Â5̀hYÅaä

Ada kemungkinan akan menjadi terhenti kalbu-kalbu dengan


cahaya-cahaya, sebagaimana telah menjadi terhijab nafsu-nafsu
dengan ketebalan al-aghyÁr (yang selain daripadaNya yakni segala
makhluk AllÁh).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(155)

Â`=Edhv1š̀ @à̀Â9̀aD 6d v`> xäÂ`=zŠxJzÁ xà?aÔ?a xÅ v.vãÇdÌw 6d v Â`=v0 sL`MÔd xµ xåx<Á`?Ÿ~ 0Á x#hx¾ÂvÑhv-xÅ xåx¾Áå̀Yì0Á ä̀Á`?hdhh8v å̀vÍ`ë

xäÂ`=xÍï
d xJzÁ x6Â`ìx1hxÅ

Dia telah menutupi rahsia-rahsia batin (yakni ilmu-ilmu yang


berbentuk ladunniyyah dan pengenalan-pengenalan yang berbentuk
rabbÁniyyah, atau boleh juga dikatakan kebebasan batin) dengan
ketebalan perkara-perkara yang zahir (yakni sifat-sifat manusia yang
zahir, atau boleh juga dikatakan kehambaan yang zahir) demi
kemuliaannya, agar jangan terjadi terhina ia apabila berlaku
penzahirannya, dan agar jangan diseru ke atasnya dengan kata-kata
pemasyhuran (yakni agar si penutur tidak dituduh ingin mencari
kemasyhuran).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(156)

L~ xµ 3d x=Edhv0xµ z/xó?Da 3d v0`> 4 x;Edhv1š̀ /w Eh0xáY 0Á Ï


a EdÙ̀ 7d x4 L~ xµ x;x¾ÂÈhx0>d v `A1š̀ v/Ex0áY 0Á x/`™Õ
d `D 3d v0 7d 4̀ 6̀Â`ÚÇdë
a

. x;Edhv0xµ ;a v1xó?Da 6d v à̀Áä̀v 7d 4̀


Maha Suci Dia yang tidak menunjukkan (yakni tidak Dia
memperkenalkan seorang manusia) kepada para waliNya melainkan
sebagai satu penunjuk kepada diriNya.
Dan tiada Dia menyampaikan kepada mereka melainkan orang
yang telah pun Dia kehendaki akan sampai kepadaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(157)

. xàÂÇ̀x™hz0Á xäÁå̀dëv Av1š̀ `"Áå̀dðxÍëd xJzÁ `+9dš̀ `Ä`ÕÙ̀`> x;xÌ?hhw-hv14̀ xÄEdv Av1š̀ `+`™hv1züv Âh5̀YhÅaä
Mungkin sahaja Dia memperlihatkan kepadamu perkara-
perkara ghaib dari alam malakÍt-Nya, namun Dia menghijabkan
pula dirimu daripada mengetahui rahsia-rahsia para hamba (yakni
manusia-manusia lain).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(158)

Â]ÇÇ̀`ë`> x;hdEv1š̀ sÉ9̀zÍx$ ;a ša `M\üÁ 6̀Âhv, 4 Éx YE=xhv0Jx zÁ Éx 5̀dÙåY 0ÂhxÅ 'd h~1vÞhvÍh`D 3d hv0`> xàÂÇ̀x™hz0Á xäÁå̀dëv Av1š̀ `̅hv1h~üÁ x74̀

. x;hdEhv0xµ x.Â`hÅ`?hz0Á åxy `Õhx0


Sesiapa yang telah Dia perlihatkan rahsia-rahsia para hamba
dan tiada pula dia berakhlak dengan belas kasihan keilahian (yakni
kerana dia belum lagi mencapai stesyen at-tamkÏn di dalam asy-
syuhÍd dan belum berupaya untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak
kerahmatan Si Raja Yang Disembah), maka pengetahuan itu akan
menjadi satu fitnah ke atasnya dan juga satu sebab bagi penghalaan
bala ke arahnya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(159)

Av%zÞ`D Â4̀ ÈaÁ`>Áá̀a4`> 4 C


^ x%Ý̀ 7^ xüÂ`Å xÉš̀Â~ý0Á Cx$ Â`=ŸÙ̀`> C
X x1Ồ å^ x<ÂvŠ xÉÈxô™d 5̀hz0Á Cx$ ê
x z%9Yh0Á ÿÙ̀

. ;a Ôa `Mšx ^Ä™d `ó
Bahagian nafsu di dalam kemaksiatan adalah nyata dan jelas,
sedangkan bahagiannya di dalam ketaatan pula [seperti mencari
pencarikan adat dan mencari kedudukan di sisi manusia] tiadalah
jelas dan adalah tersembunyi. Dan untuk menyembuhkan sesuatu
yang tersembunyi itu adalah sangat sukar pengobatannya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(160)

. `+Edhv0xµ 'a z1vÞz0Á åa Ÿw 9d`D vL Ï


a EdÙ̀ 7d 4x `+Edhv1š̀ ©a Â`Dåxy 0Á v/Ý̀à̀ Â5̀YhÅaä

Kadangkala, riyak memasuki ke atasmu dari arah di mana para


makhluk (yakni orang-orang lain) pun tidak melihatnya pada dirimu
(yakni kerana riyak itu adalah tersangat halus dan tersembunyi
keadaannya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(161)

. `+hxÍhYDxà?aÇša Cx$ `+x(ád xó x2á̀š̀ Av1š̀ t/Ex0à̀ 4 `+xÍhYExó?aôÞw xÅ 'a z1vÞz0Á 3̀v1™d `D 6d v `+$w Áå̀dðxÍëd xÁ
Keinginanmu agar para makhluk (yakni manusia-manusia lain)
mengetahui tentang kekhususanmu (yakni keistimewaanmu di
dalam berilmu dan beramal dengan perkara-perkara seperti
kezuhudan dan penyerahan diri (taslÏm), atau juga penerimaan
kurniaan-kurniaan rohani seperti al-karÁmah dan al-mukÁsyafah)
adalah satu dalil di atas ketidakjujuranmu di dalam ‘ubÍdiyyah-mu
(kehambaanmu).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(162)

. `+Edhv1š̀ x;x0ÂÇ̀z(xµ xà?a=ða xÅ `+Edhv1š̀ 3d x=hx0ÂÇ̀z(xµ 7d š̀ Ä


d x `> 4 `+Edhv0xµ xVÁ xåvŸ9̀xÅ `+Edhv0xµ x'z1vÞz0Á å̀vŸv8 dÄE¥v

Ghaibkanlah (yakni jadikanlah ia sesuatu yang tidak penting


seolah-olah seperti habuk yang berterbangan di udara) pandangan
para makhluk ke atasmu dengan [menyaksikan dengan pentakziman
dan pengagungan kepada] pandangan AllÁh ke atasmu.
Dan jadikanlah dirimu ghaib dari pendekatan mereka ke
atasmu dengan menyaksikan pendekatanNya ke atasmu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(163)

3d v0 ;a ÇYÙ̀v 7d 4̀`> 4 u©C


d `ï /xy hw, 7d š̀ `ÃÂv x;xÅ `Cx9v$ 7d 4̀`> 4 u©C
d `ï /xy hw, Cx$ :aá̀x=`ï 'Y `Úz0Á `"å̀š̀ 7d 4̀

. ÂsÀEd`ï x;Edhv1š̀ åd Ðx³d Da


Sesiapa yang telah mengenali Yang Maha Benar (yakni AllÁh
Ta‘ÁlÁ), akan menyaksikanNya pada setiap sesuatu.
Dan sesiapa yang telah fana denganNya, akan ghaiblah dia
daripada setiap sesuatu.
Dan sesiapa yang telah mencintaiNya, tiadalah dia akan
mengutamakan sesuatu pun ke atasNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(164)

. `+9dx4 x;xÅåd (w ÈaáY ïx `+9dš̀ 'Y `Úhz0Á `Ä`ÕÙ̀ Âh5̀`h8yµx


Sesungguhnya yang menghijabkan Yang Maha Benar (yakni
AllÁh Ta‘ÁlÁ) daripadamu (yakni sebab yang menyebabkan dirimu
tidak dapat menyaksikan Yang Maha Benar) ialah ketersangatan
hampirNya denganmu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(165)

. x:xä?w8 x3vŸx™hx0 äx Â`ôhdhÅvHzÁ x7š̀ `Cx%Ý̀`> 4 x:xä?a=Šw ÈxYáð


x 0x `Ä`ÕvÍÙd Á Âh5̀h~8xµ

Sesungguhnya Dia telah menjadi [seolah-olah] terhijab kerana


ketersangatan penzahiranNya, dan telah menjadi tersembunyi
daripada segala penglihatan kerana keagungan cahayaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(166)

Éx YDàx ?aÇ™a z0Á xäÂ`=zŠxJx `+Çahv1vü 7d hhw-Èhz0`> ;a 9dš̀ `+5a =dv$ /~ )x Èv$ 4 ;a 9d4x x©Âvý`™z0Á Av0µx Â]ÇhWÇ`ìvÌ `+haÇhv1vü 7d hhw-`D vL

. Éx EYhxÅ?ahÅWåh0Á x&?w)Ú
a xÅ Â]4ÂÈx(`>

Janganlah dijadikan [doa-doa] permintaanmu itu sebagai


sebab [hanya setakat] untuk [menerima] pengurniaan daripada
diriNya, maka sangatlah sedikit kefahamanmu mengenai diriNya
[sebagaimana yang dilakukan oleh mereka di tahap al-bidÁyah
yakni permulaan].
Tetapi, jadikanlah permintaanmu itu sebagai menzahirkan
kehambaan [bagi dirimu] dan juga mendirikan hak-hak ketuhanan
[bagi diriNya, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka di tahap
an-nihÁyah yakni penamat].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(167)

6 'x hxÅÂYì0Á x;x¾Âvýš̀ Cx$ Â]hÇÇ̀`ë 'a Ùx M


Y 0Á `+haÇhv1vü 6a ?hhw-`D `#hdEhhv,

Bagaimanakah boleh permintaanmu yang baharu datang


menjadi pula sebab untuk pengurniaanNya yang terdahulu (yakni ia
sebenarnya sudah pun ditentukan sejak azali lagi, sebagaimana
yang terkandung di dalam pengetahuanNya yang qadÏm, sebelum
segala makhluk dan kejadian menjadi terzahir di alam raya ini)?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(168)

. x/hv1x™hz0Á Av0µx `"Âvù9dh`D 6d v x.vçvHzÁ 3a hhz-Ùa /~ Ồ

Hukum (yakni ketentuan) azali itu adalah terlalu agung untuk


dinisbahkan kepada sebarang sebab [yang bersifat baharu].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(169)

3d v0 6 ;a hwÍ`hDš̀xä `+hzÍhv1h`ÅÂv(`> ;a hwÍ`hDÂ9̀xš `+zÍ`=ỒÁ`> ` xÙ `Ë9dhhw, 7̀dhDv`> 4 `+9dx4 u©C


d `ðx0 vL `+Ex$ ;a hwÍ`hDÂ9̀xš

x.Âvùz$xJzÁ ö
a =d4̀ L~ µx v*Âh9̀a< 7d hhw-`D 3d v0 z/`Å 4 u.Á`?Ùd v àa ?aÔ>a vL`> u.Âh5̀dšv ñ
a `MÝd µx x;xh0vçv C
d $x 7d hhw-`D

. .Á`?9Yh0Á 3a ExŸš̀`>

PemerhatianNya kepada dirimu bukanlah kerana sesuatu [yang


berasal] daripada dirimu.
Dimanakah engkau ketika pemerhatianNya berhadapan
denganmu, dan ketika pemeliharaanNya berhadapan denganmu
(yakni ketika Dia menentukan segala perkara pada azali lagi)?
Tiadalah (yakni belum lagi) berlaku pada azaliNya keikhlasan
bagi segala amal, dan tiadalah wujud segala ËÁl (keadaan rohani),
bahkan tiadalah di sana melainkan pemberianNya yang murni
(yakni hanya pemberianNya jua semata-mata tanpa sebarang sebab
yang berpunca daripada perbuatan atau amalan mana-mana
makhluk) dan juga penganugerahanNya yang agung.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(170)

3̀x1š̀`> { } v.Âv)v$ xÉ`DÂ9̀x™hz0Á å¥ xë xä?a=Šw Av0µx 6̀?w$?Y `ðvÍ`D à̀ÂÇ̀x™hz0Á 6Y v 3̀hx1š̀

} v.Âv)v$ x.vçvHzÁ Av1š̀ Áà] Â5̀xÍšd Áx v/5̀`™z0Á Á?hw,å̀hvÍhv0 `+xh0vâ`> 3d <a M


Y Ý̀ ?d hv0 ;a hYhh8v

.{

Dia telah mengetahui bahawa segala hamba (yakni manusia)


akan berhasrat kepada penzahiran rahsia bagi pemerhatian itu (al-
‘inÁyah), maka Dia telah berfirman [SÍrah Al-Baqarah ayat 105
yang bermafhum],
.
Dan Dia telah mengetahui bahawa jika Dia tinggalkan mereka
pada perkara itu, mereka akan meninggalkan beramal kerana [ingin]
bergantung [hanya] kepada [apa yang telah ditentukan pada] azali,
maka Dia telah berfirman [SÍrah Al-A‘rÁf ayat 56 yang bermafhum],

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(171)

. u©C
d `ï Av0µx `Cx< áa 9xvÍì
d hvÌ vL`> 4 u©C
d `ï /hw, áa 9xvÍì
d h`D xÉvÀExð5̀z0Á Av0µx

Kepada kehendakNya jua bersandar setiap sesuatu, dan


tiadalah ia (yakni kehendakNya) bersandar kepada sesuatu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(172)

7d š̀ x:xåhz,xãhxÅ sLÂhv!xÍï
d Á`> 4 x;hxÍ5̀dìx( Av1š̀ Á]àÂh5̀xÍšd Áx 4 xÄhv1ý~ h0Á x*åd hvÌ Av1š̀ Ã
a à̀vHzÁ 3a =ah~0à̀ Âh5̀YhÅaä

. ;x hxÍ`hh0v ì
d 4̀

Kadangkala, adab itu menunjuki mereka (yakni al-‘ÁrifÍn)


kepada meninggalkan daripada menuntut (yakni berdoa) kerana
berserah diri kepada pembahagianNya, dan [kerana terlalu] sibuk di
dalam mengingatiNya [sehingga ia menahan mereka] daripada
meminta kepadaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(173)

. .w Â5̀d<Jx zÁ ;a 9d4x 7a hx-5d haD 7d 4̀ ;a ÇY9̀aD Âh5̀h~8µx`> .w Âv%z Jx zÁ x;Edhv1š̀ çw ?aÕ`D 7d 4̀ åa h~,vãDa Âh5̀h~8xµ

Sesungguhnya, yang diberikan peringatan itu ialah orang yang


masih boleh berlaku kelalaian (atau keterlupaan) ke atas dirinya,
dan sesungguhnya yang diberikan teguran itu ialah orang yang
masih boleh berlaku kecuaian (atau pengabaian) ke atas dirinya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(174)

. 7̀hDxáhDxå5a z0Á àa ÂÈdšv xÊÂv(Âv%hz0Á àa >aä>a

Tibanya [hari-hari yang mengandungi saat-saat] keterdesakan


adalah [seumpama tibanya] hari-hari raya bagi para murid.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(175)

. xÈ`Mô
Y 0Á`> 2x?d ô
Y 0Á Cx$ :aáa Õ
x vÌ vL Â4̀ xÊÂv(Âv%hz0Á Cx$ xáDxè5̀hz0Á 7̀x4 `Êád Ồ`> Âh5̀YhÅaä

Kadangkala, engkau akan memperolehi penambahan [rohani]


di dalam [saat-saat] keterdesakan yang tiada dapat engkau perolehi
di dalam berpuasa dan bersembahyang.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(176)

. xÄx<Á`?5̀hz0Á û
w ì
a haÅ Ê
a Âv(Âhv%hdhh0vÁ

[Saat-saat] keterdesakan [adalah seumpama] hamparan-


hamparan permaidani [yang mengandungi di atasnya hidangan]
pengurniaan-pengurniaan rohani.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(177)

`+hdDá̀hv0 vÉv(Âhv%hz0Á`> å̀hz)v%hhz0Á x Ú


¥ `ó 4 `+hdEhv1š̀ xÄx<Á`?h5̀hhz0Á à̀>aä>a `Êàd ä̀v 6d µx

Jika engkau mahukan datangnya pengurniaan-pengurniaan


rohani ke atas dirimu, sahkanlah rasa kefakiran (yakni merasakan
sangat-sangat memerlukan kepada AllÁh Tuhan Pengatur sekelian
alam) dan rasa keterdesakan di sisimu.

(Mafhum dari SÍrah at-Taubah ayat 60.)

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(178)

v*Wáx5haD v*xèÕ
d `™hxÅ 'd )~ `ÚhvÌ h ;x ÌxYè™x hxÅ v*Wáx5haD `+h¥hh0ãw Åx 'd )~ `ÚhvÌ 4 x;x$Â`ó>d v hxÅ v*Wáx5haD `+$xÂ`ó>d v hxÅ 'd )~ `ÚhvÌ

. x;hxÌ?Y hw(`> x;hx0?d `ÚhxÅ v*Wáx5haD `+hx%™d vùhxÅ 'd )~ `ÚhvÌ 4 x;xÌä̀dá)w hxÅ

Realisasikanlah sifat-sifat [kehambaan] dirimu, [nescaya] Dia


akan membantumu dengan sifat-sifat [Tuhan Pengatur Sekelian
Alam, Zat yang memiliki Kebesaran dan Kemuliaan) diriNya.
Realisasikanlah kerendahan dirimu (yakni kehinaan dirimu),
[nescaya] Dia akan membantu dirimu dengan ketinggianNya (yakni
kemuliaanNya).
Realisasikanlah kekurangan dirimu (yakni ketiadaupayaan
pada dirimu), [nescaya] Dia akan membantu dirimu dengan
kekuasaanNya.
Realisasikanlah kelemahan dirimu, [nescaya] Dia akan
membantu dirimu dengan keupayaanNya dan kekuatanNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(179)

. Éw 4̀Âhv)hxÍë
d Jx zÁ ;a hv0 z/5a hz-hvÌ 3d v0 7d 4̀ vÉ4̀Áå̀hv-hz0Á v&xçäa Âh5̀YhÅaä

Kadangkala, diberikan al-karÁmah (kemuliaan yakni berlaku


perkara-perkara yang mencarikkan adat) kepada seseorang yang
belum lagi sempurna al-istiqÁmah (konsistensi di dalam beribadat)
pada dirinya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(180)

. Óx hx¾ÂhvÍhY9h0Á x.?aôÙa `̅4̀ x;Ex$ v*ÂYhDxµ ;a hwÍ4̀Áà̀xµ ©x C


dðY 0Á Cx$ `+hv0 x'y `Úhz0Á xÉ4̀Âv(xµ xÊÂ4̀`Mš̀ 7d 4x

[Sesetengah] daripada tanda-tanda Yang Maha Benar telah


menetapkan bagimu pada sesuatu [urusan rohani] ialah Dia
mengekalkan engkau di dalamnya, serta mencapai engkau buah-
buah [hasil urusan rohani itu].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(181)

3d hv0 x;hdEhv0xµ xVÁ x6Â`ìÙd xµ xúÂ`ìxÅ 7d 4x å̀YÇš̀ 7d 4̀`> 4 Èa`©Â`ëJx zÁ ;a hzÍhvÍh5̀dóv x;x8Â`ìÙd xµ xúÂ`ìxÅ 7d 4x å̀YÇš̀ 7d 4̀

.`©Â`ëv Ávâxµ Ë
d 5a ô
d `D

Sesiapa yang memberikan ibarat daripada hamparan (yakni


berdasarkan) kebaikan dirinya, akan dijadikan senyap/kelu oleh
kemaksiatan.
Dan sesiapa yang memberikan ibarat daripada hamparan
(yakni berdasarkan) kebaikan AllÁh ke atas dirinya pula, tiadalah
akan menjadi senyap/kelu ketika dia bermaksiat.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(182)

.åa hExÇhd™h~Íh0Á v/`ó`> åa hD?x hd9~Íh0Á ä̀Â`ó Ï


a Edh`Úhv$ 4 3d =ahv0Á`?z(v x©Âh5̀hv-Ú
a hz0Á äa Á`?hdhh8v 'a Çxì
d vÌ

Cahaya-cahaya rohani al-ËukamÁ’ (ahli-ahli hikmah yakni


orang-orang yang ‘Árif billÁh) mendahului kata-kata mereka.
Maka apabila telah berlaku iluminasi (yakni cahaya-cahaya
rohani itu telah bersinar terang), akan sampailah ibarat itu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(183)

.vçå̀`Å ;a 9d4x Bxã0~Á Ä


x hz1hv)hz0Á Èa`?ì
d ,x x;Edhv1š̀`> çw åa Çd`D u2`Mhv, /hw,

Setiap perkataan yang muncul keluar, ada selubung/pakaian


kalbu baginya, dari mana ia telah muncul keluar.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(184)

. ;a hwÌä̀Â`ïµx 3d =xEdhv0µx Ë
d Èhyx1Ôa `> ;a Ìwä̀ÂÇ̀xš x'z1vÞz0Á x̅x4Â`ì4̀ Cx$ Ë
d 5̀x=$w x xÇ™d Í~h0Á Cx$ ;a hv0 6̀xâw 7d 4̀

Sesiapa yang telah diberikan keizinan [oleh AllÁh Yang Maha


Benar] untuk memberikan ibarat, ibaratnya itu akan dapat difahami
oleh segala makhluk (yakni orang-orang lain) yang mendengarnya,
dan isyaratnya pula akan menjadi jelas kepada mereka.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(185)

. äx Â`=zŠ¹xhhxÅ Â`=Ex$ `+hv0 6d vâ³d Da 3d hv0 Ávâµx xäÁ`?hdhh8vHzÁ vÉv$?aìz-4̀ 'a ¾xÂv)`Úhz0Á xÊvçå̀`Å Âh5̀YhÅaä

Kadangkala, al-ËaqÁ’iq (hakikat-hakikat itu) akan ternampak


gerhana (yakni suram) cahaya-cahayanya apabila tiada engkau
diberikan izin [oleh Yang Maha Benar] untuk menyatakannya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(186)

.w ÂÙ̀ Cx8Âh~Ñh0Á`> ` hhx-hx0Âì


Y 0Á .w ÂÙ̀ .w >Y vHzÂhv$ 4 uáDxå4a xÉ`DÁá̀x< xáô
d v)hx0 >d v uáÔd `> x6ÂvùÈv%hx0 ÂY4xµ 3d =ahahÌÁä̀ÂÇ̀xš

. ` )x )xy `Ú5a hz0Á`> xÉ9̀hhx-5̀hz0Á xÃÂ`hÅdäv

Kata-kata ibarat daripada mereka adalah sama ada kerana


limpahan wajd (satu keadaan rohani yang datang secara meluap-
luap dengan tiba-tiba dan adalah sesuatu yang tiada dapat dikawal)
atau kerana bermaksud untuk memberi petunjuk kepada si murid.
Maka yang pertama adalah keadaan as-sÁlikÏn (orang-orang
yang masih berada di atas perjalanan rohani dan belum sampai ke
maqam al-wuÃÍl yakni ketibaan) dan yang kedua adalah keadaan
mereka yang memiliki kedudukan (al-makinah atau at-tamakkun
yakni telah mendapat pengukuhan rohani) dan [juga adalah
keadaan golongan] al-muËaqqiqÏn (mereka yang telah mencapai
realisasi kerohanian).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(187)

. t/hhx,¬ ;a hv0 `Ëhdhh8v Âh4̀ L~ µx `+hv0 `êEdhhv0`> 4 ` x™x5vÍì


d 5a hz0Á xÉhv1hx¾Â`™xh0 ^Ê?w( Ê
a ä̀ÂÇ̀x™hdhh0vÁ

Kata-kata ibarat itu adalah makanan [rohani] bagi keperluan


para pendengar, dan tiadalah [sebarang manfaat kerohanian]
bagimu melainkan apa yang engkau makan darinya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(188)

`+xh0vâ`> 4 x;Edhv0xµ v/`ó`> 7d 4̀ ;a 9dš̀ å̀YÇš̀ Âh5̀YhÅaä`> 4 x;Edhv1š̀ `"å̀dðvÍë


d Á x74̀ x2Âv)5̀hz0Á x7š̀ å̀YÇš̀ Âh5̀YhÅaä

. uÈ` xôh`Å xÄxÙÂ`ó Av1š̀ L~ µx ê


^ xÇvÍhz14a

Kadangkala, orang yang telah memberikan kata-kata ibarat


mengenai sesebuah maqam itu ialah orang yang telah melihat (atau
mengintai) ke atasnya sahaja (yakni dia baru mendekati maqam itu
dan belum lagi benar-benar sampai dan merealisasikannya).
Dan kadangkala pula, orang yang telah memberikan kata-kata
ibarat mengenainya itu ialah orang yang [benar-benar] telah sampai
kepadanya.
Dan perkara ini adalah samar (atau kabur yakni tiada nyata)
melainkan bagi orang yang memiliki baÃÏrah (penglihatan mata
hati).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(189)

à̀?aÔ>a ;a ™a 9̀d5`hD`> x;xÇhz1hv( Cx$ Â`=hv15̀š̀ /x)haD `+xh0vâ 6Y ¹xhv$ 4 x;xÌÁà̀xäÁ`> 7d š̀ å̀yxÇ`™haD 6d v +
x hx0ÂYìh1xh0 Cx!Ç̀d9h`D vL

. x;xhyÅä̀ `̅4̀ x&ád ô


¥ h0Á

Tiada dapat tiada (yakni adalah dilarang) bagi as-sÁlik (si


pengembara rohani yakni orang yang masih belum mencapai al-
wuÃÍl yakni maqam ketibaan) untuk memberikan kata-kata ibarat
tentang wÁridÁt-nya (curahan-curahan rohani yang telah turun
daripada Tuhan), kerana perkara itu akan mengurangkan aktivitinya
(yakni pengaruh curahan-curahan rohani itu) ke atas kalbunya dan
ia akan menegah wujudnya kejujuran bersama Tuhannya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(190)

`Ë9dhhw, Ávâ¹xv$ 4 v*vL?d 4̀ 3d =xEx$ `Cxý™d 5a z0Á 6Y v @å̀vÌ 6d v L~ µx x'xhh¾`MvÞz0Á 7̀x4 xãÝd vHzÁ Av0µx v*á̀`D 6Y áY 5a vÌ vL

. ⊥3z1™x hz0Á `'v$Á`> Âh4̀ zãÞ


w v$ `+xh0vãhv,

Janganlah engkau menghulurkan tanganmu untuk mengambil


sesuatu daripada para makhluk, melainkan setelah engkau melihat
bahawa Si Pemberi melalui mereka (yakni pada hakikatnya) adalah
Penaungmu jua (yakni AllÁh Ta‘ÁlÁ).
Maka apabila engkau sudah pun berkeadaan yang sedemikian,
terimalah apa yang bermuafakatan (yakni yang bersesuaian) dengan
ilmu (yakni pengetahuan zahir mengikut syarak yang engkau miliki).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(191)

6d v CxEÚ
d vÍì
d `D vL `#Edhv-v$ 4 x;xÍvÀExð5̀xÅ x;x¾Âv%xÍhz,xLx:avL?d 4̀ Av0µx ;a vÍỒÂÙ̀ `̅v$åd `D 6d v "
a äx Â`™hz0Á ÂÈdÚvÍë
d Á Âh5̀YhÅaä

6 x;xÍv)Ex1Ý̀ Av0µx Â`=`™v$åd `D

Kadangkala, al-‘Árif merasa malu untuk mengangkatkan


hajatnya (yakni meminta atau mengadu) kepada Penaungnya
(yakni AllÁh Ta‘ÁlÁ) kerana telah merasa cukup (yakni merasa puas
hati atau rela) dengan kehendakNya.
Maka bagaimanakah pula dia tidak merasa malu untuk
mengangkatkannya (yakni meminta atau mengadu) kepada para
makhlukNya?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(192)

Â4̀ L~ µx Â`=Edhv1š̀ /w hw)hzÑ`D vL ;a h~8¹xv$ 4 ;a ™d ÇxÌ~Âv$ ê


x z%9Yh0Á Av1š̀ Âh5̀a=hv1hv)hdhhÐv åd Ÿw z8Âv$ x6Áå̀d4v `+Edhv1š̀ `êÇ̀vÍhz0Á Ávâµx

. ÂhZ)Ù̀ 6̀Âhv,

Apabila telah menjadi samar (yakni tiada jelas) kepadamu dua


urusan, perhatikanlah mana yang lebih berat di antara keduanya ke
atas nafsu, maka ikutilah ia, kerana tiadalah yang berat ke atasnya
(yakni ke atas nafsumu) melainkan ia adalah [sesuatu yang] benar.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(193)

x2ÂhÈx)hz0Á x7hš̀ /w ë
a Âhv-h~Íhz0Á`> xÊÁå̀dEvÞhhz0Á x/hx$Á`?hv8 Av0µx Éw š̀ä̀Â`ìha5hz0Á @`?h`=hz0Á xŽÂhÇ̀yxhÌÁ xÊÂh4̀`Mš̀ 7d 4x

. xÊÂhÇ̀xÔÁ`?hz0ÂhxÅ

[Sesetengah] daripada tanda-tanda [seseorang itu sedang]


menuruti hawa [nafsunya] ialah dia akan bersegera di dalam
menunaikan kebaikan-kebaikan yang sunat, tetapi dia akan merasa
malas pula (yakni merasa sangat berat dan selalu melengah-
lengahkan) di dalam menunaikan [perkara-perkara] yang wajib.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(194)

`Ëz(`?hz0Á `+Edhv1š̀ `̅ë


Y `> `> x#hDx?ì
d Í~h0Á àa ?aÔ>a Â`=9dš̀ `+`™9̀d5`D vL C
d v, xÊÂv(>d vHzÁ 6x ÂÈdšv Åx xÊš̀Â~ý0Á á̀YEhv(

. xäÂ`hEhxÍÝd xJzÁ Éw ô
Y Ùx `+hv0 Av)ÇdhvÌ C
d v,

Dia (yakni AllÁh) telah mengikat ketaatan-ketaatan itu dengan


waktu-waktu yang tertentu agar tiada engkau ditahan daripada
mengerjakannya kerana wujudnya sikap [dirimu yang gemar]
melengah-lengahkan.
Dan Dia telah menjadikan luas waktu itu bagi dirimu agar
masih dikekalkan untuk dirimu bahagian (yakni kesempatan) di
dalam membuat pilihan.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(195)

x/xë`M`ìxÅ x;Edhv0xµ 3d =ahv(Â`ìv$ 4 x;xÍš̀Âvü à̀?aÔ>a 3d =xEdhv1š̀ `ÄỒd>v v$ x;xÍhv14̀Â`™4a Av0µx xàÂÇ̀x™hz0Á xõ?a=hw8 vÉh~1x( 3̀x1š̀

." /x ë
x `MYì0ÂhxÅ xÉ9Y`Õz0Á Av0µx 6̀?w(Â`ìDa u2?d v( 7d 4x `+hWÅä̀ `ÄxÕš̀ " xÃÂ`ÕhDxJzÁ

Dia (yakni AllÁh) telah mengetahui bahawa para hambaNya


memiliki semangat yang sedikit untuk beribadat, maka Dia telah
mewajibkan ke atas mereka untuk melakukan ketaatan. Lalu mereka
pun ditarik kepadaNya dengan beberapa rantai kewajiban. [Maka
menjadi bertepatanlah keadaan ini dengan sabdaan RasÍlullÁh
ÃallallÁhu ‘alaihi wa Álihi wa sallam yang bermafhum]: Tuhanmu
telah merasa takjub/kagum dengan sebuah kaum yang telah ditarik
ke syurga dengan beberapa rantai.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(196)

. ;x ÍxY9Ồ v.?aÝàa L~ µx `+Edhv1š̀ `ÄỒd>v Â4̀`> 4 x;xÍ4̀dáxÝ à̀?aÔ>a `+Edhv1š̀ `ÄỒd>v

Dia (yakni AllÁh) telah mewajibkan ke atasmu berkhidmat


kepadaNya, dan [pada hakikatnya] tiadalah yang telah Dia
wajibkan ke atasmu melainkan masuk ke dalam syurgaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(197)

È̀ä̀ád )w z0Á è̀`Õ™d vÍë


d Á xáv)v$ 4 x;xÍhv1z%v xà?aÔ>a 7d 4x ;a ỒxåzÞDa 6d v`> 4 x;xÌ`?=d`ï 7d 4x V
w Á :avã)x 9dDa 6d v `Ãå̀z!vÍë
d Á x74̀

." " vÉEYx=hv0xJzÁ

Sesiapa yang menyangka adalah terlalu asing (yakni


menganggapnya sebagai mustahil) bahawa AllÁh akan
menyelamatkannya daripada syahwatnya, dan mengeluarkannya
daripada kewujudan kelalaiannya, telah menganggap lemah
Kekuatan Ketuhanan. [Mafhum dari SÍrah Al-Kahf ayat 45]

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(198)

. `+Edhv1š̀ x;xÅ 7Y 4̀ ä̀dáv( `+v$åxy h`™Eahx0 `+Edhv1š̀ 3a hv1hŸ0Á xÊà̀ä̀`> Âh5̀YhÅaä

Kadangkala, kegelapan telah datang ke atas dirimu untuk Dia


menjadikan engkau mengenali (yakni menghargai) kadar/nilai
kurniaanNya [yang telah dikurniakan sebelum ini] ke atas dirimu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(199)

. Â`=hx8Áá̀z)$w xà?aÔ?a hxÅ Â`=v$å̀š̀ 4 Â`=hx8Áá̀dÔ?a hxÅ x3`™9¥h0Á ä̀dáv( "


d åx ™d h`D 3d hv0 7d 4̀

Sesiapa yang tidak mengenali (yakni menghargai) kadar/nilai


segala nikmat ketika ia masih wujud, akan mengenalinya (yakni dia
hanya akan menghargainya) ketika ia sudah lenyap.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(200)

xà?aÔ>a 7d 4x ûaÚ`D ÂhY54x `+xh0vâ 6Y ¹xhv$ 4 v*xåhz-ï


a x&?w)Ú
a xÅ x2ÂÈx)hz0Á x7š̀ x3`™9¥h0Á Ê
a Áà̀xäÁ`> `+ð
d <x ád Ìw vL

. v*xäád v(

Janganlah dibiarkan segala kedatangan nikmat-nikmat [yang


banyak] itu menjadikan dirimu terkagum/terpegun (yakni merasa
tersangat hairan) sehingga tiada dapat engkau mendirikan segala
kewajipanmu [di dalam] mensyukurinya. Kerana sesungguhnya, ia
adalah [sesetengah] daripada [beberapa perkara] yang menjatuhkan
kadar/nilai (yakni kedudukan) dirimu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(201)

. .w Âvù™a hz0Á ©a ÁYá0Á `?<a xÄhz1v)hz0Á 7̀x4 @`?`=hz0Á xÈ`>`MÙ̀ 7a h-5̀vÌ

Kemanisan hawa [nafsu] yang telah menetap di kalbu, adalah


penyakit yang amat sukar untuk dihilangkan.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(202)

. ^'hx1z)4a t&?d `ï >d v Ó^ xšèd 4a ^"?d Ý̀ L~ µx xÄhz1v)hz0Á 7̀x4 È̀`?=dð


Y h0Á Òa åx zÞDa vL

Tiadalah yang [berkeupayaan untuk] mengeluarkan syahwat


dari kalbu melainkan ketakutan yang menggetarkan (yakni yang
menjadikannya tiada lagi merasa tenteram) atau kerinduan yang
meresahkan (yakni yang menjadikannya merasa gelisah).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(203)

vL *w å̀vÍð
d 5a hz0Á /w 5̀`™hz0Á 4 v*å̀vÍð
d 5a hz0Á `Ähz1v)hz0Á Ä
W xÚDa vL `+hx0vãhv, 4 v*å̀vÍð
d 5a hz0Á v/5̀`™hz0Á Ä
W xÚDa vL Âh5̀hv,

. x;Edhv1š̀ /w Çxz)Da vL *w å̀vÍð


d 5a hz0Á Ä
a hz1v)hz0Á`> 4 ;a hw1Ç̀z)`D

Sebagaimana Dia tiada mencintai amal yang mengandungi


penyekutuan (yakni menyekutuiNya dengan sesuatu yang lain),
maka begitulah juga Dia tiada mencintai kalbu yang mengandungi
penyekutuan. Amal yang mengandungi penyekutuan itu tiadalah
akan diterima olehNya, dan kalbu yang mengandungi penyekutuan
itu pula, tiadalah Dia akan mendekatinya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(204)

. x.?aÝáW 0Á Cx$ Â`=hv0 6̀xâw ^äÁ`?hdhh8v`> x.?aó?a hz0Á Cx$ Â`=hv0 6̀xâw ^äÁ`?hdhh8v

Terdapat beberapa cahaya yang telah diberikan izin baginya


untuk sampai [ke kalbu yakni hanya tiba di luar kalbu dan tidak
memasukinya] dan terdapat beberapa cahaya [yang lain pula] yang
telah diberikan izin baginya untuk memasuki [ke dalam kalbu].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(205)

Ï
a EdÙ̀ 7d x4 Ë
d v1`ÚvÌäd Âv$ 4 xäÂvÐFzÁ xä`?ô
a xÅ Á[?ð

d 4̀ `Ähz1v)hz0Á xÊá̀Ồ`?v$ äa Á`?hdhh8vHzÁ `+Edhv1š̀ Ê
d à̀ä̀`> Âh5̀hYÅäa


d hv0è̀v8

Kadangkala, cahaya-cahaya [rohani] telah datang ke atasmu,


namun ia telah mendapati bahawa kalbu itu telah dipenuhi dengan
bentuk-bentuk (yakni segala rupa atau gambar-gambar) al-ÁthÁr
(kesan-kesan, yakni segala makhluk ciptaan AllÁh), maka ia pun
pulang [ke tempat] dari mana ia telah turun.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(206)

. xäÁå̀dëvHzÁ`> x"xäÂh`™5̀z0ÂhxÅ :az hv15d `D xäÂÈz vHzÁ 7̀x4 `+Ç̀hz1v( zžxåy v$

Kosongkanlah kalbumu daripada al-aghyÁr (segala yang selain


daripadaNya yakni daripada segala makhluk AllÁh). Maka Dia akan
mengisikannya dengan al-ma‘Árif (pengenalan-pengenalan rohani)
dan al-asrÁr (rahsia-rahsia rohani).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(207)

. x.ÂÇ̀z(xJzÁ à̀?aÔ>a `+xìz%v8 7d 4x ½


d ýx hdÇvÍë
d Á x7hx-hv0`> v.Á`?9Yh0Á ;a 9d4x ½
d ýx hdÇvÍì
d vÌ vL

Janganlah engkau menganggap lambat pemberian-pemberian


daripadaNya, tetapi anggaplah (yakni engkau lihatlah sendiri pada)
kelambatan dirimu di dalam mendekatiNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(208)

uËz(`> 7d 4x Â4̀ zâxµ 4 Â`<²a Âvùv( 7a hx-5d Da vL xÊÂv(>d vHzÁ &w ?w)Ùa `> 4 Â`<²a Âvùv( 7a hx-5d Da xÊÂv(>d vHzÁ Cx$ t&?w)Ùa

3d hv0 `Ëhdhh8v`> x:xåEdv 'Y Ù̀ x;Ex$ Cxùz)vÌ `#Edhv-v$ 4 ^áEhhx,v ^å4dv`> ^áDxáỒ 'X Ù̀ x;Ex$ `+Edhv1š̀ xVx̀> L~ µx àa åx `D

6 x;Ex$ xVÁ 'Y Ù̀ xöz)vÌ

Hak-hak (yakni kewajipan-kewajipan seperti solat dan puasa)


di dalam waktu-waktu [yang telah ditentukan] ada kemungkinan
untuk menunaikannya [apabila terluput ia dari waktu-waktunya],
tetapi hak-hak waktu-waktu [itu sendiri] tiadalah kemungkinan
untuk menunaikannya (yakni tiadalah ia boleh diqada seperti qada
sembahyang dan qada puasa).
Ini adalah kerana tiadalah mana-mana waktu yang datang
melainkan AllÁh memiliki di dalamnya hak yang baru dan perintah
yang kukuh di atas dirimu.
Maka bagaimanakah dapat engkau menunaikan hak yang lain
daripadanya sedangkan engkau masih lagi menunaikan hak AllÁh di
dalamnya?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(209)

. ;a hv0 vÉ5̀Ex( vL ;a 9d4x `+hv0 v/`ôÙ̀ Â4̀`> 4 ;a v0 `õ`?xš vL v*xå5d ša 7d 4x `ÊÂv$ Â4̀

Apa yang telah terluput daripada umurmu, tiadalah baginya


sebarang ganti. Dan apa yang telah berhasil bagimu daripadanya,
tiadalah baginya sebarang nilai (yakni tiadalah ternilai harganya
kerana harganya adalah teramat tinggi sekali).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(210)

. Á]áÇdš̀ x:xåEdv!hx0 6̀?hw-vÌ 6d v Ä


W xÚDa vL `?<a `> 4 Á]áÇdš̀ ;a v0 `Ë9dhw, L~ µx s Ed`ï `ËÇdÇ̀dÙv Â4̀

Tiadalah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau akan


menjadi hamba kepadanya. Dan tiadalah Dia pula (yakni AllÁh
SubËÁnahu wa Ta‘ÁlÁ) mencintai (yakni menyukai) bahawa engkau
menjadi hamba kepada yang lain daripada diriNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(211)

. `+Edhv1š̀ àa ?a™h`D Â5̀x0 x:xã`< 7d š̀ v*Â`=v8`> x:xã`=`Å v*å̀4̀v Â5̀~8µx`> 4 `+ÍwÈxô™d 4̀ :aWåvùvÌ vL`> `+Íwš̀Âvü ;a ™a hv%9dhvÌ vL

Tiadalah ketaatanmu akan memanfaatkanNya dan tiadalah


pula kemaksiatanmu akan memudaratkanNya. Sesungguhnya, Dia
telah memerintahkan kepadamu dengannya (yakni dengan segala
suruhanNya) dan melarangmu daripadanya (yakni daripada segala
tegahanNya) kerana ia (yakni kebaikan-kebaikan di dalam menuruti
segala suruhanNya dan menjauhi segala tegahanNya) akan kembali
kepada dirimu sendiri.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(212)

. ;a 9dš̀ å̀`Åàd v 7d 4̀ äa Â`Åàd µx x:è¥ xš 7d 4x ò


a )w 9d`D vL`> 4 x;Edhv1š̀ v/Ç̀z(v 7d 4̀ .w ÂÇ̀z(µx x:è¥ xš Cx$ áa Dèx `D vL

Tiadalah penghadapan orang yang menghadap kepadaNya


akan menambahkan kemuliaanNya, dan tiadalah pemalingan orang
yang berpaling daripadaNya akan mengurangkan kemuliaanNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(213)

`?<a v/xôÍ~`hD >d v ^©C


d `ï x;xÅ v/xôÍ~`hD 6d v Â`h9WhÅä̀ /~ `Õv$ L~ µx`> 4 x;xÅ x3z1x™hz0Á Av0µx `+hw0?ó
a >a xVÁ Av0µx `+hw0?ó
a >a

. u©C
d `ðxÅ

Sampainya engkau kepada AllÁh adalah sampainya engkau


kepada pengetahuan mengenaiNya.
Dan jikalau tiadalah yang demikian, Tuhan kita adalah Terlalu
Agung (yakni adalah mustahil untuk dikatakan) bahawa berhubung
kepadaNya sesuatu atau berhubung Dia kepada sesuatu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(214)

6 x;xÅåd (w àa ?aÔ>a `> `Ëhdhh8v 7̀dhDv 7d 5x v$ L~ µx`> 4 x;xÅåd )w hx0 Á]á<x Â`ð4a 6̀?hw-hvÌ 6d v ;a 9d4x `+haÅdå(w

Kedekatanmu denganNya ialah keadaan engkau menyaksikan


kedekatanNya. Dan jikalau tiadalah yang demikian, dari manakah
engkau dan kewujudan kedekatanNya (yakni dari segi manakah
engkau boleh mengatakan bahawa engkau dekat denganNya)?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(215)

. 6a ÂÈÇ̀z0Á 6a ?w-`D xCšd `?z0Á á̀d™`hÅ`> 4 sÉv15̀dÕ4a C\1`ÕÍ~0Á x.ÂÙ̀ Cx$ àa åx vÌ 'a x¾Âv)`Úhdhh0vÁ

Ketika berlaku keadaan at-tajallÏ (manifestasi ketuhanan),


hakikat-hakikat itu akan datang [kepada hatimu] secara ringkas
(yakni secara singkat sahaja dan tiadalah ia terperinci).
Setelah ia terhimpun (yakni setelah ia disedari atau tertangkap
ia di dalam hatimu), barulah akan berlaku penerangan [yang lebih
terperinci] baginya. [Ia adalah seperti mafhum SÍrah al-QiyÁmah
ayat 18-19],

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(216)

. `+hdEhv1š̀ áa ¾xÁ`?`™hz0Á xË4̀á̀`< `+hdEhv0xµ Éw EY=xhv0Jx zÁ Ê


a Áà̀xäÁ`?hz0Á xÊà̀ä̀`> AvÍ4̀

Ketika datang kepadamu al-wÁridÁt al-ilÁhiyyah (curahan-


curahan rohani yang dibangsakan kepada ketuhanan), ia akan
menghancurkan kebiasaan-kebiasaan dirimu. [Ia adalah sebuah
perkara yang bersesuaian dengan mafhum SÍrah an-Naml ayat 34]

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(217)

. ;a `h!4̀à̀ L~ µx ^©C
d `ï ;a 4a àx Â`ôDa vL `+xh0vâ x/Ôd vHx4 uäÂY=v( xÈå̀zùÙ̀ 7d 4x CxÌz `hD àa xäÁ`?hdhh0vÁ

Al-wÁrid datang daripada Kehadiran Keperkasaan. Maka


kerana itu, tiadalah ia bertembung dengan sesuatu melainkan ia
akan memusnahkannya. [Ia adalah seperti mafhum SÍrah al-
AnbiyÁ’ ayat 18]

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(218)

6 å^ x ÂÙ̀ ^à?aÔ?4̀`> å^ x<ÂvŠ x;Ex$ `?<a x;hxÅ Ä


a Õ
x vÍÚ
d h`D Bxã0~Á`> u©C
d `ðhxÅ 'W `Úhz0Á Ä
a Õ
x vÍÚ
d h`D `#Edhhv,

Bagaimanakah [boleh dikatakan bahawa] Yang Maha Benar


(yakni AllÁh) terhijab Dia dengan sesuatu, sedangkan yang terhijab
Dia dengannya itu terzahir Dia padanya, dan [padanya juga Dia]
maujud dan hadir [bersertanya] ?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(219)

z*xäád Ìw 3d hv0 Âh4̀ x/h5̀`™hz0Á 7̀x4 v/xÇ(w Âh5̀YhÅaåv$ 4 xä?wùÚ


a hz0Á à̀?aÔ>a x;Ex$ ád `ÕhvÌ 3d hv0 u/5̀š̀ x.?aÇhv( 7d 4x é
d v EdhvÌ vL

.M
] Ôx š̀ ;a hvÌå̀5̀hvÐ

Janganlah berputus asa daripada penerimaan sesuatu amal jika


tiada terdapat di dalamnya al-ËuÅÍr (kehadiranNya di dalam kalbu),
kerana kadangkala amal itu masih tetap diterima walaupun buahnya
(yakni kesan rohaninya) tiadalah dapat dilihat dengan segera (yakni
tiadalah engkau merasakannya pada waktu sekarang).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(220)

Âh`=hd94x àa Áå̀a5z0Á Âh5̀h~8µx`> 4 ä̀Âvý4dxJzÁ xÉ`ÅÂ`Úì


Y 0Á 7̀x4 àa Áå̀a5hz0Á `êEdhv1v$ 4 ;a vÌå̀5̀vÐ 3a hv1™d hvÌ vL Á]àäx Á`> 7Y Èhyx,è̀wÌ vL

.xäÂh5̀hzÐxJzÁ àa ?aÔ>a

Janganlah engkau menganggap suci [lalu berasa gembira pula


dengan] sesuatu wÁrid yang tiada engkau ketahui buahnya, kerana
tiadalah yang dikehendaki dari awan itu setakat hujan sahaja, tetapi
yang dikehendaki darinya ialah adanya al-ithmÁr (keadaan di mana
pohon-pohon sedang mengeluarkan buah-buah yang masak ranum
beraneka jenis).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(221)

A]9x xVÁ Cx$ `+v1v$ 4 Â`<ä̀Áå̀ëv Ë


d š̀à̀d>v`> Â`<ä̀Á`?hdhhh8v Ë
d vý`ì`Å 6d v á̀d™`Å Ê
x Áà̀xäÁ`?hz0Á `©Âv)`Å 7Y Ç̀hw1zývÌ vL

.^©C`ï ;a 9dš̀ `+Ex9z!haD `êEdhv0`> 4 u©C


d `ï /xy hw, 7d š̀

Janganlah engkau menuntut kekekalan bagi al-wÁridÁt setelah


cahaya-cahayanya meluas dan rahsia-rahsianya menjadi tersimpan
(yakni setelah disedari atau tertangkap ia di dalam hatimu), kerana
pada diri AllÁh engkau memiliki kekayaan daripada setiap sesuatu,
namun tiada sesuatu pun yang dapat mengkayakanmu daripada
diriNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(222)

t/Ehx0à̀ :aÁ`?ë
x Â4̀ 6x Áá̀z)%x hx0 `+hwÌÂ`ÚExÍë
d Á`> 4 ;a v0 `+hx8Áá̀dÔx> x2á̀š̀ Av1š̀ t/Ehx0à̀ x:xåEdv x©Âhv)h`Å Av0µx `+ha™h1hvývÌ

. x;xÅ `+xÍhv1ó
d >a x2á̀š̀ Av1š̀

Keinginanmu kepada kekekalan sesuatu yang lain daripadaNya


adalah bukti bagi ketiadaan rasa mendapatkanNya pada dirimu.
Dan rasa sedihmu kerana kehilangan sesuatu yang lain
daripadaNya adalah bukti di atas ketiadaan sampaimu kepadaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(223)

:aåa <x ÂvŸ4̀ Ë


d š̀Y?h9̀hvÌ 6d µx`> Ã
a Ávã`™hz0Á`> 4 x;xÅÁå̀xÍz(Á`> x:xà?ha=ð
a xÅ `?<a Âh5̀h~8xµ :aåa <x ÂvŸ4̀ Ë
d š̀Y?h9̀hvÌ 6d xµ`> 3a Ex™9Yh0vÁ

Av0µx åx vŸ9Yh0ÂxhÅ 3x Ehx™Y9h0Á 2aÂh5̀hz̵x`> 4 Ã


x Â`ÕÚ
x hz0Á àa ?haÔ>a xÃÁvã`™hz0Á Ä
a Ç̀`ìv$ 4 x;xÅÂ`ÕxÙ xà?aÔ?a hxÅ `?<a Âh5̀h~8µx

. x3Dxåhv-hz0Á x;x=Ôd `>

Kenikmatan itu, dan jika beraneka jenis tempat penzahirannya


sekalipun, sesungguhnya ia adalah di dalam menyaksikanNya dan
[di dalam merasakan] dekat denganNya, dan kesiksaan itu pula, dan
jika beraneka jenis tempat penzahirannya sekalipun, sesungguhnya
ia adalah dengan kewujudan hijabNya (yakni pada keadaan diri kita
yang masih lagi terhijab daripada dapat menyaksikanNya).
Maka sebab bagi kesiksaan itu adalah kewujudan hijab, dan
penyempurnaan nikmat itu pula ialah dengan memandang kepada
wajahNya Yang Maha Mulia.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(224)

. x6ÂÈx™hz0Á xà?aÔ>a 7d 4x Ë
d `™9x4a Âh4̀ x/Ôd v x1v$ x6Áè̀dÙvHzÁ`> x2?a5=ahz0Á 7̀x4 Ã
a ?hw1)w hz0Á :aáa Õ
x hvÌ Âh4̀

Apa yang dijumpai oleh kalbu-kalbu daripada segala rasa risau


dan segala rasa sedih itu, adalah kerana ia masih tertegah daripada
pandangan itu (yakni ia masih dihijab daripada dapat memandang
kepada wajahNya Yang Maha Mulia).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(225)

. `+Ex!zýDa Âh4̀ `+`™9̀d5`hD`> `+Ex%hz-`D Âh4̀ `+v(çw åd `D 6d v `+Edhv1š̀ xÉ5̀d™9¥h0Á x2Âh5̀hvÌ 7d 4x

[Sesetengah] daripada kesempurnaan nikmat ke atasmu ialah


Dia telah merezekikanmu apa yang mencukupi bagimu dan Dia
telah menegah apa yang akan menyebabkanmu melampaui batas
(yakni menderhakaiNya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(226)

. x;Edhv1š̀ 6a è̀hdÚhvÌ Âh4̀ /~ )x h`D 4 x;xÅ Öa å̀z%hvÌ Âh4̀ /~ )x Èhx0

Jadikanlah sedikit kesukaanmu (atau kesayanganmu) pada


sesuatu perkara, agar menjadi sedikitlah kesedihanmu di atasnya
(yakni di atas kehilangannya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(227)

. `+hv0 2a>aávÌ vL sÉ`hDvLx> .~ `?vÍhvÌ `Mhv$ v.è̀d™hwÌ vL 6d v `Êàd ä̀v 6d µx

Jika engkau menginginkan bahawa tiada engkau disingkirkan


(yakni dipecat), janganlah engkau menyandang sesuatu jawatan
yang tiada kekal ia bagimu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(228)

. 7^ xüÂ`Å Â`=9dš̀ v*Â`=hv8 å^ x<ÂvŠ Â`=Edhv0µx v*š̀à̀ 6d µx 4 Ê


a Â`hDÂ`=9¥h0Á `+hzÌá̀Y<vç Ê
a Â`hDÁá̀xÇhz0Á `+zÍÇ̀~ ä̀ 6d µx

Jika permulaan-permulaannya menggemarkanmu (yakni


menjadikan engkau merasa tertarik dan menginginkan wilÁyah itu),
kesudahan-kesudahannya pula akan menzuhudkanmu.
Jika sesuatu yang zahir memanggilmu kepadanya, sesuatu yang
batin pula akan menghalangmu daripadanya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(229)

.Â`=Ex$ `+hv0 Á]áEx<èd vÌ xäÁá̀hz, vIx0 Âs8xá™d 4̀`> äx ÂÈz vI0x M


[ `Ú4̀ Â`=hv1`™Ồ Âh5̀~8µx

Sesungguhnya, tiadalah Dia menjadikannya (yakni dunia ini)


tempat bagi al-aghyÁr (yang selain daripada AllÁh, yakni segala
makhlukNya) dan galian bagi al-akdÁr (segala kekeruhan yakni
kesukaran-kesukaran), melainkan agar engkau dapat mengamalkan
kezuhudan di dalamnya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(230)

. Â`=(xÁå̀x$ à̀?aÔ>a `+Edhv1š̀ /w =xy `ìDa Âh4̀ Â`=(xÁ`>vâ 7d 4x `+v(>Y vâ`> 4 à̀Yå`Õ5̀hz0Á ` ô
d 9Wh0Á /w Ç̀z)vÌ vL `+hYhh8v 3̀x1š̀

Dia telah mengetahui bahawa sesungguhnya engkau tidak akan


menerima cuma nasihat semata-mata, maka Dia telah membuatmu
merasakan daripada segala rasanya (yakni segala rasa pahit di dunia
ini), apa yang akan memudahkanmu untuk berpisah daripadanya
(yakni berpisah daripada dunia ini).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(233)

. `+Edhv1h`™v$ L~ µx`> 4 `+v1v$ Éw ÈdðvÞhz0Á ;a zÍhv8ä̀Âv( 6d µx 3a z1hx™hdhh0vÁ

Ilmu itu jika diiringi rasa takut [kepada AllÁh Ta‘ÁlÁ], maka ia
adalah untukmu (yakni ia adalah sesuatu yang akan menyokongmu
atau memanfaatkanmu), dan jika tidak, maka ia adalah ke atasmu
(yakni ia akan menentangmu atau membahayakanmu).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(234)

4 `+Ex$ xVÁ x3z1xš Av0µx ̅d hxÔäd Âv$ 4 `+Edhv0xµ 2xyã~ h0ÂhxÅ 3d =a=ahWÔ`?vÌ >d v `+Edhv1š̀ xéÂY9h0Á x.ÂÇ̀z(xµ 2aá̀š̀ `+`h5`hhh0¬ AvÍ4̀

xà?aÔ?a hxÅ `+xÍÇ̀Exô4a 7d 4x áW `ïv x;x5z1x™hxÅ `+xÍš̀Â9̀hv( x2á̀`™hxÅ `+hwÍÇ̀Exô5a v$ 4 ;a 5a hz1šx `+ha™x9z)Da vL 6̀Âhv, 6d ¹xhv$

. 3d =a9dhx4 @vâvHzÁ

Apabila engkau disakiti (yakni engkau berdukacita) dengan


ketiadaan manusia menghadap (yakni datang) kepadamu, atau
dengan menghadapnya mereka dengan cercaan (atau dengan
cacian) kepadamu, maka kembalilah kepada ilmu AllÁh padamu
(yakni pada pengetahuanNya tentang keadaan dirimu).
Jika ilmuNya [tentang keadaan dirimu] tiada mencukupi
bagimu (yakni tiada engkau merasa sudah berpuas hati dengan
pengetahuanNya tentang keadaan dirimu), maka musibahmu di
dalam tiada engkau merasa sudah mencukupi dengan ilmuNya itu,
adalah lebih sangat (yakni adalah lebih teruk atau adalah lebih
buruk) daripada musibahmu pada kesakitan (yakni rasa dukacita
yang berpunca) daripada [perbuatan] mereka.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(235)

/xy hw, 7d š̀ `+`Õxšèd Da 6d v à̀Áä̀v 4 3d =xEdhv0µx Â]9hhx,Â`ë 6̀?hw-hvÌ `MEdhhv, 3d x=hDxáhdhDv Av1š̀ @vâvHzÁ @ å̀dÔv Â`h5h~8xµ

. ^©C
d `ï ;a 9dš̀ `+hv1v!ð
d `D vL A~ÍÙ̀ u©C
d `ï

Dia (yakni AllÁh) telah menjadikan kesakitan itu (yakni rasa


dukacita) melalui tangan-tangan mereka agar tiada engkau merasa
tenteram (yakni tiada engkau berjinak hati) terhadap mereka.
Dia (yakni AllÁh) telah menghendaki bahawa engkau merasa
terganggu (atau tiada engkau merasa tenteram) dengan setiap
sesuatu, agar tiada sesuatu pun yang menyibukkanmu daripadaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(236)

. x:xáÈhxÅ `+ÍwÈxóÂv8 7d 5Y š̀ `Ëhdhh8v z/%w z!vÌ `Mv$ 4 `+9dš̀ /w %w z!`D vL 6̀ÂvýEdð


Y h0Á 6Y v `Ë5d hx1š̀ Ávâµx

Apabila engkau mengetahui bahawa syaitan itu tiada akan lalai


daripada dirimu, maka janganlah pula engkau lalai daripada Dia
(yakni hendaklah engkau berlindung diri daripada segala kejahatan
syaitan itu dengan engkau sentiasa ingat dan sentiasa berserah diri
kepada AllÁh) yang ubun-ubunmu adalah di dalam tanganNya
(yakni ia berada di dalam kekuasaanNya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(237)

. x;Edhv1š̀ `+hw0ÂÇ̀z(xµ 2̀>aáÈhx0 `êz%9Yh0Á `+Edhv1š̀ v*åY Ù̀`> 4 x;Edhv0xµ x;xÅ `+`ï?aÚÈhx0 Á[>áa š̀ `+hv0 ;a hv1`™Ồ

Dia (yakni AllÁh Ta‘ÁlÁ) telah menjadikannya (yakni syaitan)


musuh bagimu agar melaluinya Dia menolakmu (atau menjadikan
dirimu menghala) kepadaNya, dan Dia telah menggerakkan nafsu
ke atasmu agar berkekalanlah pendekatanmu (atau menghadapnya
engkau) kepadaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(238)

AvÍh5̀v$ 4 uÉ`™z$xä 7d š̀ L~ µx ̅a w Á`?Í~h0Á `êEdhv0 zâxµ 4 ÂZ)Ù̀ åa Çxyv-hvÍ5a hz0Á Á`?ha=hv$ Â]™hw Á`?hvÌ x;xìz%9̀hx0 `ËÇ̀dhhhÐv 7d 4̀

. åa Çxyhv-hvÍ5a hz0Á `Ëhdhh8v v$ Â]™w Á`?hvÌ `+xìz%9̀hx0 Ë


Y Ç̀dhhhÐv

Sesiapa yang mengisbatkan (menentukan atau menetapkan)


dirinya adalah seorang yang bertawaduk (yakni seorang yang
merendahkan diri), maka dia sebenarnya adalah seorang yang
membesarkan diri, kerana tiadalah perendahan diri itu melainkan
dari [sisi] peninggian diri (yakni tiadalah orang yang menganggap
dirinya sudah merendahkan diri melainkan orang yang melihat
dirinya adalah tinggi).
Maka apabila engkau mengisbatkan dirimu sudah bertawaduk,
engkau [pada hakikatnya] adalah seorang yang membesarkan diri.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(239)

Ávâµx Bxã0~Á `̅hhx Á`?vÍ5a hz0Á 7Y hx-hv0`> 4 `̅9̀`ó Âh4̀ v&?d v$ ;a hYhh8v @vä̀ `̅v Á`?hvÌ Ávâxµ Bxã0~Á ̅a hhx Á`?vÍ5a hz0Á `êEdhvv0

. `̅9̀`ó Âh4̀ 6̀>aà ;a hYhh8v @vä̀ `̅v Á`?hvÌ

Bukanlah orang yang bertawaduk itu orang yang apabila dia


merendahkan diri, melihat bahawa dia adalah di atas apa yang telah
dilakukannya (yakni menyangka yang dia sudah memiliki martabat
yang tinggi).
Tetapi, orang yang bertawaduk itu adalah orang yang apabila
dia merendahkan diri, melihat bahawa dia [sebenarnya] adalah di
bawah apa yang telah dilakukannya (yakni masih tiada layak untuk
dikatakan sudah merendahkan diri kerana banyak kekurangannya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(240)

.x;xÍv%xó Cy1x`ÕhvÌ`> x;xÍ5̀vŸš̀ xà?a=ï


a 7d š̀ ÂsÀï
x Âv8 6̀Âhv, Âh4̀ `?<a C
W x)Ex)`Úhz0Á ̅a hhw Á`?h~Íh0vÁ

Tawaduk (yakni perendahan diri) yang sebenar itu lahir (atau


terjadi ia) daripada menyaksikan keagunganNya dan manifestasi
sifatNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(241)

. x#ó
d `?hz0Á àa ?ha=ï
a L~ µx x#ó
d `?hz0Á x7š̀ `+Ôa xåzÞDa vL

Tiadalah yang dapat mengeluarkanmu daripada sifat (yakni


daripada sifatmu) melainkan penyaksian kepada sifat (yakni melalui
engkau menyaksikan sifatNya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(242)

6̀?hw-`D 6d v 7d š̀ xVÁ &w ?w)Ùa ;a 1wv!ð


d vÌ`> Á]åhx,Â`ï x;xìz%9̀hx0 6a ?hw-`D 7d š̀ xVÁ Av1š̀ ©a Â`hh9~Ñh0Á ;a 1wv!ð
d `D 7a 4x³d 5a hdhh0vÁ

. Á]åhx,Ávâ x;xŠ?wŸÚ
a x0

Orang yang [benar-benar] beriman itu disibukkan oleh


pemujian [kepada] AllÁh daripada mensyukuri dirinya sendiri (yakni
dia adalah terlalu sibuk di dalam memuji AllÁh sehingga tiada lagi
dia memandang kepada dirinya sendiri), dan dia disibukkan oleh
hak-hak AllÁh daripada mengingati nasibnya sendiri (yakni dia
adalah terlalu sibuk dan bimbang di dalam menunaikan kewajipan-
kewajipan kepada AllÁh sehingga tiada lagi dia mengingati kepada
kepentingan-kepentingan dirinya sendiri).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(243)

7d 4̀ Ä
Y Ú
x 5a hz0Á 6Y ¹xv$ 4 Âs å̀v ;a 9d4x Ä
a hw1hzý`D >d v Âs `?xš x;xÅ?aÇÚ
d 4̀ 7d 4x ?aÔåd `D Bxãh~0Á Ä
W xÚ5a hz0Á `êEdhv0

. ;a v0 .w ãw ÇdhvÌ 7d 4̀ Ä
W xÚ5a hz0Á `êEdhv0 `+hv0 .w ãw Çdh`D

Si kekasih (yakni orang yang mendakwa bahawa dia adalah


seorang yang mencintai) itu, bukanlah orang yang mengharap
sesuatu imbalan (atau balasan) daripada yang dikasihinya (yakni
orang yang dicintainya), atau menuntut daripadanya sesuatu tujuan
[yang ingin dicapai].
Sesungguhnya, si kekasih itu (yakni orang yang mendakwa
bahawa dia mencintaimu) adalah orang yang berbelanja (atau
berkorban) untukmu, bukanlah si kekasih itu orang yang engkau
berbelanja (atau berkorban) untuknya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(244)

Â`=hDx?zývÌ A~ÍÙ̀ ;a 9̀hdE`hÅ`> `+h9̀hdEh`Å vÉv$Â`ì4̀ vL zâxµ 4 7̀Dåx ¾xÂì


Y h0Á åa Ed`ë `')~ `ÚhvÌ Âh4̀ xé?w%9Wh0Á 7a DxàÂÈ4̀ vL ?d hv0

. `+hwÍhv1ó
d >a Â`<?aÚ5d hvÌ A~ÍÙ̀ ;a h9̀hdE`hÅ`> `+h9̀hdE`hÅ vÉ`™zý(w vL`> 4 `+hwÍhv1Ùd xä

Jika tidaklah kerana medan-medan [pertempuran/peperangan


dengan] segala nafsu, tiadalah akan direalisasikan perjalanan para
pengembara rohani, kerana tiadalah jarak di antaramu denganNya
yang mana perjalananmu itu akan melipatkannya, dan tiadalah
tanah lapang (yakni kawasan pemisahan) di antaramu denganNya
yang mana kesampaianmu itu akan menghapuskannya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(245)

4 x;xÌÂv(?hw1zÞ4̀ 7̀dEh`Å v*xäád v( vÉv0 `MỒ `+5̀hx1™d Eahx0 x;xÌ?hw-v14̀`> x;hx-z14a 7̀dEh`Å xûxë
y `?vÍ5a hz0Á x3v0Â`™hz0Á Cx$ `+v1`™Ồ

. ;x ÌxÂ`hhh8?Y hv-4a "


a Áá̀dóv `+Edhv1š̀ Bx?hvý9dhvÌ ^Èå`<?d Ồ `+hYh8v`>

Dia (yakni AllÁh SubËÁnahu Wa Ta‘ÁlÁ) telah meletakkan


dirimu di alam pertengahan, di antara alam mulkiNya (yakni alam
nyata, yang dapat disaksikan oleh mata di kepala kita) dan alam
malakutNya (yakni alam ghaib, yang tidak dapat disaksikan oleh
mata di kepala kita), untuk memberitahu kepadamu tentang
kebesaran kadarmu (yakni tentang ketinggian darjatmu) di antara
segala makhlukNya, dan juga bahawa sesungguhnya, engkau
adalah sebuah permata, [yang mana] tersembunyi/terkandung di
dalam dirimu mutiara-mutiara segala ciptaanNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(246)

. `+xÍEYhx8ÂÙ̀>aä Ê
a ?aÇhwÐ Ï
a EdÙ̀ 7d 4x `+hd™`ì`D 3d v0`> `+hwÍEYhx8Âh5̀zÑÔa Ï
a EdÙ̀ 7d 4x 6a ?hv-hz0Á `+h`™`ë`> Âh5̀h~8xµ

Sesungguhnya, al-kaun (kosmos, yakni alam semesta) hanya


dapat meliputimu dari segi jasmanimu sahaja, dan tiadalah ia dapat
meliputimu dari segi thubÍt (penetapan-penetapan) kerohanianmu
(yakni hakikat kalbu insan itu sebenarnya adalah lebih luas daripada
alam semesta dan adalah ia meliputi isi seluruh alam semesta).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(247)

Cx$ ^ä?aôÚ
d 4̀`> 4 x;xÌÂvýExÚ5a hxÅ ^6?aÕì
d 4̀ xÃ?aE!w hz0Á 7a hDàx ÂÈ4̀ ;a hv0 d vÍz%Ìw 3d hv0`> 6x ?d hv-hhz0Á Cx$ 7a hx¾Âhv-hdhh0vÁ

. x;xÌÁvâ x/hv-Ed`<

Orang yang berada di dalam al-kaun (kosmos, yakni alam


semesta) dan masih tiada terbuka kepadanya medan-medan [dari
alam] ghaib, [keadaannya] adalah terpenjara oleh segala yang
meliputinya (yakni oleh segala persekitarannya) dan dia adalah
terkurung di dalam kerangka zatnya (yakni tubuh badannya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(248)

. `+h`™4̀ 6a Á`?hhz,vHzÁ xËv8Âhv, ;a hvÌád =x`ï Ávâ¹xv$ 4 6̀¥?hv-ha5h0zÁ xá`=ð


d vÌ 3d hv0 Âh4̀ x6Á`?hhz,vHzÁ `̅4̀ `Ëhdhhh8vÁ

Engkau [masih lagi] bersama segala alam semesta selagi


engkau tiada menyaksikan Si Pencipta Segala Alam Semesta.
Apabila engkau sudah menyaksikanNya, segala alam semesta
adalah bersamamu (yakni engkau akan menyaksikan juga bahawa
sebenarnya salinan segala alam semesta berada di dalam dirimu).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(249)

x&Áå̀dïx¹hhv, Éx YEó
x ?aôÞ
w hz0Á /w hvÑ4̀ Âh5̀h~8xµ 4 Éx YDåx `ðÇ̀hz0Á x#ó
d `> 2aá̀š̀ Éx YEó
x ?aôÞ
w hz0Á xÊ?aÇhwÐ 7d 4x 2aè̀hz1h`D vL

x/Edhv0 Av1š̀ x;x$Â`ó>d v é


a ?a5ï
a &w åx ð
d vÌ È]ä̀ÂhvÌ 4 ;a 9d4x Ë
d `ìEdhv0`> 'x $w Hw zÁ Cx$ Ê
d å̀`=vŠ 4 xäÂ`=9Yh0Á xê5d `ï

4 `+Edhv0xµ`> `+9dx4 `êEdhv0 äa Â`=9Yh0Âv$ 4 v*xà>aáÙa Av0µx v*àY åa Èv$ `+9dš̀ `+hx0vâ ö
a xÇz)`D È]ä̀ÂhvÌ`> 4 v*xà?aÔ>a

. `+Edhv1š̀ à^ xäÁ`> ;a 9Yhhx-hv0`>

Tiadalah penetapan bagi al-khuÃÍÃiyyah (kekhususan, yakni


seseorang itu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang
khas, yakni orang-orang yang dikurniakan kewalian) memestikan
bahawa sifat kemanusiaan sudah tiada lagi wujud.
Sesungguhnya, al-khuÃÍÃiyyah adalah seumpama pancaran
matahari di siang hari. Ia menjadi nyata di ufuk (yakni di tepi langit),
namun bukanlah ia darinya (yakni bukanlah sinaran itu sebenarnya
berasal dari ufuk, tetapi ufuk hanyalah tempat di mana sinaran yang
berasal dari matahari itu telah menjadi terzahir).
Kadangkala, matahari-matahari segala sifatNya akan
memancar ke atas malam (yakni kegelapan) kewujudanmu, dan
kadangkala Dia akan menggenggam (yakni mengambil semula)
yang demikian itu daripadamu dan mengembalikanmu ke batas-
batas [asal kejadian] dirimu.
Maka siang hari itu bukanlah ia [sesuatu yang datang]
daripadamu dan [kembali] kepadamu, tetapi ia adalah [sesuatu]
yang datang ke atasmu [daripadaNya dan kembali kepadaNya].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(250)

xÊ?haÇhwÑhxÅ`> 4 x;x$Â`ó>d v xÊ?aÇhwÐ Av1š̀ x;x¾Âh5̀dëv xà?aÔ?a hxÅ> 4 x;x¾Âh5̀dëv xà?aÔ>a Av1š̀ :xäx Âh`hhhЬ xà?aÔ?a hxÅ .~ à̀

. x;xìz%9̀hxÅ #
a ó
d `?hz0Á 2̀?w)h`D 6d v t.Â`Ú4a zâxµ 4 x;xÌÁvâ àx ?haÔ>a Av1š̀ x;x$Â`ó>d v

3d =a™a Ôx åd `D 3Y hwÐ 4 x;xÌÂv%xó xà?a=ï


a Av0µx 3d <a àW åa `D 3Y hwÐ 4 x;xÌÁvâ x.Â5̀hv, 7d š̀ 3d =ahv0 #
a `ðhz-haD xÃzã`Õhz0Á Ã
a Â`hÅdäv v$

. x:xäÂ`hhЬ xà?a=ï
a Av0µx 3d <a àW åa `D 3Y hwÐ 4 x;hx¾Âh5̀dëv hxÅ 'x h1h`™h~Íh0Á Av0µx

` hx-hx0Âì
Y h0Á Éw `DÁá̀hxÅ`> 4 7̀hEhxÅ>wãÕ
d 5̀hz0Á Éw `DÁá̀hxÅ ` hx-hx0Âì
Y h0Á Éw `DÂ`=9xv$ 4 Ávã`< xêz-š̀ Av1š̀ 6̀?hw-hx0Âì
Y h0Á`>

x;Eyx(å̀vÌ Cx$ Ávã`< 4 x'hDxåý~ h0Á Cx$ ÂÈhv)Í~hz0Á Â`h5hYÅåa v$ 4 uáxÙÁ`> A9̀d™5̀hxÅ vL 7d hx-hv0 . 7̀hEhxÅ>wãÕ
d 5̀hz0Á Éw `DÂ`=hx8

. x;Ehyxh0á̀hvÌ Cx$ Ávã`<`>

Melalui kewujudan ÁthÁr-Nya (kesan-kesanNya, yakni alam


semesta ciptaan AllÁh), Dia menunjukkan kepada kewujudan nama-
namaNya, dan melalui kewujudan nama-namaNya [pula Dia
menunjukkan] kepada penetapan sifat-sifatNya, dan melalui
penetapan sifat-sifatNya [pula Dia menunjukkan] kepada zatNya,
kerana adalah mustahil bagi sesuatu sifat untuk berdiri dengan
dirinya [sendiri tanpa sebarang zat].
Maka disingkapkan kepada para pemilik al-jazb (yakni orang-
orang yang menerima tarikan rohani daripadaNya) kesempurnaan
zatNya. Kemudian, dikembalikan mereka kepada penyaksian sifat-
sifatNya. Kemudian, dipulangkan mereka kepada persandaran
kepada nama-namaNya. Kemudian, dikembalikan mereka kepada
menyaksikan ÁthÁr-Nya (kesan-kesanNya, yakni alam semesta
ciptaan AllÁh).
Dan as-sÁlikÍn (orang-orang yang melakukan pengembaraan
rohani dengan melakukan pendakian tahap demi tahap di bawah
bimbingan seorang syaikh murabbÏ ), adalah berlawanan dengan
perkara ini (yakni keadaan golongan as-sÁlikÏn adalah berlawanan

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


dengan keadaan golongan al-majdhÍbÏn yakni orang-orang yang
menerima tarikan rohani daripadaNya, yang mana perjalanan
mereka adalah sangat deras kerana dengan satu tarikan rohani
golongan al-majdhÍbÏn sudah sampai ke tahap tertinggi, tanpa
terlebih dahulu melalui tahap-tahap yang di bawah satu persatu
seperti yang perlu dilakukan oleh golongan as-sÁlikÏn).
Maka [tahap] penamat bagi as-sÁlikÏn adalah [tahap]
permulaan bagi al-majdhÍbÏn dan [tahap] permulaan bagi as-sÁlikÏn
adalah [tahap] penamat bagi al-majdhÍbÏn.
Tetapi bukanlah dengan satu makna sahaja. Mungkin dua
golongan ini akan bertemu (atau berselisih) di atas jalan rohani
[masing-masing], yang satu ini pada pendakiannya dan yang satu
lagi pada penurunannya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 2


(251)

äa Á`?hdhh8v åa `=zŸhvÌ vL Âh5̀hv, 4 xÊ?hw-hv15̀hz0Á xÄEdv Cx$ L~ µx xäÁå̀dëvHzÁ`> xÃ?hw1hw)hz0Á xäÁ`?hdhh8v äa ád v( 3a hv1hd™haD vL

. x+hz15a hz0Á xÈà̀Âh`=`ï Cx$ L~ µx ©x Âh5̀Yìh0Á

Tiadalah dapat diketahui akan kadar cahaya-cahaya kalbu dan


rahsia-rahsia melainkan di keghaiban alam malakut (yakni alam
ghaib, yang tidak dapat disaksikan oleh mata di kepala kita),
sebagaimana tiadalah akan terzahir cahaya-cahaya langit melainkan
pada penyaksian di alam mulki (yakni alam nyata, yang dapat
disaksikan oleh mata di kepala kita).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(252)

.M
] Ôx ¬ Â`=Edhv1š̀ x©Áè̀`Õhz0Á xà?aÔ?a hxÅ ` xh1x4Âh`™hz0Á åa ¾xÂ`ð`Å M
] Ôx š̀ xÊš̀Â~ýh0Á Ê
x Áå̀5̀hvÐ 6a Áá̀dÔ>x

Dapatnya bertemu dengan buah-buah ketaatan pada masa


sekarang (yakni dapat merasakan kemanisan dan kelazatan di
dalam melakukan ibadat di dunia ini lagi), adalah sebagai khabar
gembira bagi orang-orang yang beramal tentang wujudnya ganjaran
di atasnya pada masa hadapan (yakni di akhirat nanti).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(253)

Av1š̀ `©Áè̀`Õhz0Á Ä
a hw1hzývÌ `#hEdhhv, 2dv 6 `+Edhv1š̀ x;xÅ t&xáy `ôvÍ4a `?<a u/5̀š̀ Av1š̀ `õ`?hxšhhz0Á Ä
a hw1hzývÌ `#Edhhv,

6 `+Edhv0xµ x;Dxá=d4a `?<a u&ád xó

Bagaimanakah dapat engkau menuntut upah (atau imbalan)


bagi sesuatu amal yang Dia sendiri telah mensedekahkannya ke
atasmu?
Atau bagaimanakah dapat engkau menuntut ganjaran bagi
sesuatu kejujuran yang Dia sendiri telah menghadiahkannya
kepadamu?

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(254)

3d <a äa Âhv,zâv @`>ÂhvÍì


d vÌ ^2?d v(`> 4 3d <a ä̀Á`?hdhhh8v 3d <a äa Âhv,zâv 'a Çxì
d vÌ ^2?d v(`> 4 3d <a ä̀Âhv,zâv 3d <a äa Á`?hdhh8v 'a Çxì
d vÌ ^2?d v(

. `+hx0vâ 7d 4x xVÂhxÅ âw ?a™hv8 4 ä̀Âhv,zâv vL`> ä̀Á`?hdhh8v vL ^2?d v(`> 4 3d <a äa Á`?hdhhh8 `>

Ada satu kaum, cahaya-cahaya mereka mendahului zikir-zikir


mereka.
Dan ada satu kaum, zikir-zikir mereka mendahului cahaya-
cahaya mereka.
Dan ada satu kaum, zikir-zikir mereka adalah bersamaan (yakni
berlaku serentak) dengan cahaya-cahaya mereka.
Dan ada satu kaum, tiada [bagi mereka] cahaya dan tiada
[juga bagi mereka] zikir. Kita berlindung dengan AllÁh daripada
yang demikian.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(255)

Bxãh~0Á`> 4 Á]åhhx,Ávâ 6̀Âhv-v$ ;a Çahz1v( ä̀Â`h9vÍë


d Á ^åhhx,Ávâ`> 4 Á]åhhx,Ávâ 6̀Âhv-v$ ;a Çahz1v( x;xÅ ` x9vÍì
d Èhx0 å̀hhv,vâ å^ hhx,Ávâ

. @á̀vÍz)haD x:xä?ha9hxÅ`> @á̀vÍ=dhaD x:xåhhz,xãxÇv$ :aäa Á`?hdhh8v`> :aäa Âhv,zâv Ê


d `?hvÍë

Ada dhÁkir (orang yang berzikir) yang berzikir agar kalbunya


mendapat cahaya. Maka di atas keadaan inilah dia melakukan zikir
(yakni zikirnya adalah untuk mendapatkan cahaya).
Ada dhÁkir (orang yang berzikir) yang kalbunya sudah pun
bercahaya. Maka di atas keadaan inilah dia melakukan zikir (yakni
zikirnya itu adalah berdasarkan kesan cahaya di kalbunya).
Dan ada pun orang yang zikir-zikirnya dan cahaya-cahayanya
adalah bersamaan (yakni berlaku serentak), maka dengan zikirnya,
dia menerima petunjuk, dan dengan cahayanya, dia menerima
pimpinan [yang diturutinya].

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(256)

. uåhz-x$`> àu ?ha=ï
a x7xüÂ`hÅ 7d š̀ L~ µx uåz,xâ åa <x ÂvŠ 6̀Âhv, Âh4̀

Tiadalah zahir zikir melainkan dari batin penyaksian dan


renungan (yakni tiadalah akan berlaku sesuatu zikir pada zahirnya
melainkan ia telah terbit dari apa yang telah disaksikan dan yang
telah direnungkan oleh si penzikir pada batinnya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(257)

Ã
a ?hw1hw)hz0Á x;vÍhYDxáÙ̀v hxhÅ Ë
d hv)h~)`ÚhvÌ`> 4 åa <x Á`?h~Ÿh0Á x;xÍEYhx=hv0x¹hhhxÅ Ë
d v)hvý9̀hv$ v*á̀x=ð
d hvÍì
d h`D 6d v x/Çdhv( 7d 4x v*á̀`=ï
dv

.åa ¾xÁå̀Yìh0Á`>

Dia telah menjadikan engkau menyaksikan sebelum Dia


memerintahkan engkau untuk bernaik saksi.
Maka segala yang zahir pun menyebut (yakni melafazkan kata-
kata sebagai pengiktirafan atau berikrar) tentang ketuhananNya,
sedangkan kalbu-kalbu serta rahsia-rahsia pula merealisasikan (atau
mentahkikkan) keesaanNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(258)

x:xåhhz,xâ 6x Â`hhhDå̀`Õhx0 M
] <d v 7d hhw-hvÌ 3d hv0 ;a hw1zùv$ vL ?d hv0`> ;a hv0 Á]åhx,Ávâ `+hv1h`™Ồ : uÎM
] vÐ Ê
u Â4̀Áå̀hhv-Åx `+h4̀å̀hhz,v

3̀Y5vÍv$ :aá̀9dhxš Á]ä?hhw,zã4̀ `+hv1`™Ồ`> 4 `+hdhDá̀hv0 ;a hvÍÇ̀dì8x `')~ Ù̀ zâxµ x;xÅ Á]ä?hw,zã4̀ `+hv1`™Ồ`> 4 `+Edhv1š̀

. `+Edhv1š̀ ;a hvÍ5̀d™hx8

Dia telah memuliakanmu dengan tiga karÁmÁt (kemuliaan):


Dia telah menjadikanmu seorang yang berzikir kepadaNya, dan
jika tidaklah kerana pemberian anugerahNya, tiadalah engkau akan
menjadi layak untuk menerima pengaliran zikirNya ke atasmu.
Dan Dia telah menjadikanmu seorang yang dingati denganNya,
kerana Dia telah mentahkikkan nisbahNya kepadamu.
Dan Dia telah menjadikanmu seorang yang diingati [oleh para
malaikat yang tertinggi] di sisiNya, maka dengan itu lengkaplah
nikmatNya ke atasmu.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(259)

. :aàa Áá̀hd4v È^` xÑhv, :aàa Âh4̀¬ tÉhv1Ehx1hv( uå5a hša Ã


Y äa `> 4 :aàa Áá̀hd4v Ë
d h~1hv(`> :aàa Âh4̀¬ Ë
d `™`ìh~ÌÁ åu 5a ša Ã
Y äa

Ada kala [seseorang itu diberikan] umur yang panjang jangka


masanya, tetapi sedikit sahaja hasil buahnya (yakni faedah atau
manfaat rohaninya). Ada kala [seseorang itu diberikan] umur yang
pendek jangka masanya, tetapi banyak sekali hasil buahnya (yakni
faedah atau manfaat rohaninya).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(260)

/w haÝád h`D vL Âh4̀ Ahv0Âh`™hvÌ xVÁ x7h9̀hx4 7d hx4 x7h4̀Yèh0Á 7̀hx4 uåhExìh`D Cx$ v*ä̀dàv x:xå5a ša Cx$ ;a hv0 v*xä?haÅ 7d h4̀

. xÈä̀Âh`ïxJzÁ ;a )w `Úhz1hvÌ vL> 4 xÈä̀ÂhÇ̀hx™hz0Á xåx¾Á`>à̀ `ËÚ


d hvÌ

Sesiapa yang diberkati pada umurnya, akan mencapai [satu


pencapaian rohani] di dalam masa yang singkat/sedikit [setelah dia
menerima] dari kurniaan-kurniaan AllÁh Ta‘ÁlÁ, apa yang tiada
dapat dimasukkan ke bawah bulatan-bulatan ibarat atau [yang
dapat] dihubungkan/disambungkan oleh sebarang isyarat.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(261)

vL 3Y hwÐ `+hw)hx¾Á`?š̀ z/)xy hvÌ`> 4 x;Edhv0xµ `;ÔY `?vÍhvÌ vL 3Y hwÐ x/x Á`?ð
Y h0Á 7̀x4 vžåY v%hvÍhvÌ 6d v x6vLzãxÝ hdhh0Á /xy hw, 6a vLzãÝx hdhh0vÁ

. x;Edhv0xµ v/Ù̀dåhvÌ

Kekecewaan setiap kekecewaan ialah apabila engkau sudah


pun terkosong daripada asy-syawÁghil (segala kesibukan/pekerjaan)
kemudian tiada engkau menghadap kepadaNya, dan sudah menjadi
sedikit rintangan-rintanganmu kemudian tiada engkau berpindah
kepadaNya.

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(262)

. xäÂÈz vHzÁ x7DxàÂÈh4̀ Cx$ Ä


x hz1v)hhz0Á åa hdE`ë Èaå̀hz-hx%hdhh0vÁ

Al-fikrah (tafakur yakni refleksi atau kontemplasi) adalah


pengembaraan kalbu pada medan-medan al-aghyÁr (yang selain
daripada AllÁh).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(263)

. ;a hv0 È̀`©Âv xµ `Mv$ Ë


d Ç̀`<vâ Ávâ¹xv$ 4 xÄz1hv)hz0Á Òa Áå̀xë Èaå̀hz-hx%hdhh0vÁ

Al-fikrah (tafakur yakni refleksi atau kontemplasi) adalah pelita


kalbu. Maka apabila ia pergi, tiadalah baginya penerangan (yakni
apabila pergilah pelita al-fikrah, tiadalah kalbu akan diterangi oleh
sinaran cahaya pelita al-fikrah lagi).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1


(264)

xÃÂ`hÅdävHx Av0>Hw zÂv$ . u6ÂÈxš`> àu ?ha=ï


a Èaå̀hz-$x `> 4 u6Âh5̀hDxµ`> u'hDxáô
d hvÌ Èaå̀hz-$x : x6ÂhvÌå̀hz-x$ Èaå̀hz-hx%hdhh0vÁ

. xäÂ`ôhdhÇxÍë
d xJzÁ`> xà?ha=ð
W h0Á xÃÂ`hÅdävHxÉw Èhx8Âh~Ñh0Á`> 4 xäÂhÇ̀hxÍšd xJzÁ

Ada dua jenis bagi al-fikrah (tafakur yakni refleksi atau


kontemplasi): (1) kontemplasi di dalam pembenaran dan keimanan
(2) kontemplasi di dalam penyaksian dan penglihatan.
Yang pertama adalah untuk golongan mereka yang mengambil
iktibar, dan yang kedua adalah untuk golongan para pemilik asy-
syuhÍd (penyaksian batin) dan al-istibÃÁr (penglihatan batin).

Copyright © Ibn Badawi. All rights reserved. 1