Вы находитесь на странице: 1из 636

E-fw- дч I

_A
’_
_C
I ‹

„дам
т“

— % „S M\29o5‘«'¿
тнвоьосзш;
Q ’ SCOTISTICÍE 5
IN QUA вх Fm-1=.x LU1\/uNxz_,(‘
Saipturœ Sacra: Oraculis;E.cclcÍìz Tradl-»-1
rìonìbus 8: Decrerìs ,Sc SS.{Patrum ac
Theologozulñ-'Du6ìu,
RÈÍJGIONIS C H R 1 S TI ‘ПЛ МТ5ТЁК[А1_
Dogmata,Sa:n¢mfm‘a Ú' Inge: блюде’ ¢Íff¢lwl«_[íícì
explizantur ad menten» Dofŕorirfubtilîs.
Scríbcnre , P”. Fr. SEBASTIANO DUPASQUIER, Í
Mmorira Convcntuali. S.'l`heologìz Doéîoŕc , '
_ Erncriro Le€tore,& Amìquiori Provinciz Seta- `
‚ phici Bonaventura'Exprovìncìali.
томив Qt:-AR Tvs.
Tra&. VIII. Dc Aäibus humanîs-,8c Regulîs
’ ~ rum, tamìm:\:rnis,fcilicc: de cońfcicnria,
uàm exnernis , fcilicc: dc lcgxbus.

L am МА мы и м въоыввт, Bìblîo_po1am,` I
Э ‚ _ In vico Mcrcacorum. ч

'
t М. DG. XCVÍIÍ. ‘
‘ 5 _ lvm Silßziorunn Iìmnia д‘ Doilorum Артдтипд
Èßfìónv ~Ã1l¢\*f`«| ‹
L_.. .
а а
I ..» . ,.J
._
f I
0

\
ч n о
ь о
. van \ 'I '
.
« › `
I\ ‹ \ . ›
т
ч
.„
я
\.—
r `

„ .

.
о

1
м.
.
«v J4

ъ
.
.. . . fnl

.
.‚ C
_ al . .lv
.1 !\
. ‚
»
. «Q
‚ A

.
с
. ‘
г .
ь
I ь
‹ \ о
Ё‘
.„ ‚. . .
. Q
„и
. ‚ о

t
‚ в
О
s
О
n
I
I
“Ч
U

.
r ._ xd . I
_ Í
и п I.
4
д
Ф vc#
с
«

д
Y
u
_
.
«Q
‚ dln.
‹‚
Q

.
.
«vll

д
А
v _
n
.
I
o о.
nu 1 1
ь I
. I
_ \
«О

. „ 1.
f р в
I
\ о О -
D ч о Я Q

д
I
. Э
.
о
Í, ‚ _
‚ ¢
. .
. I _ ь
À
.-905.93»:
.. ‚1
э=ддчдом
¢ T: .fm ..Z.....»a. \.„«.o„.„..rí„».,...,. .nl .I д ‚П.‘
_1î"

ILLUSTRISSIMO '
REVERENDISSIMOQUEA
' DAo,M1N0~ '°

DOM.. MICHAELIV

DE R OSSIL L ONE
вв ввкы—вх‚‚ ‘
вшзсого ET PxuNC11_>~r;
Genevenfï Bcc. ‚. '

а}; N himiŕíe-tue vì`de're luccm


;‚‚ gg „вы: hic .-1ib¢11us, î( luu
” ' " д Ft1'x'íI`1mc Przefulôé Prînceps) ‚
’ Ъ quo ipfcmcz. clarcfcctac î11uß:ra-.
bíturnon uno fplendore , quarxtùm- -
«cumquc defuo obfcurusj öc'exïgL_1us .
mole , Sc-minorin’ parente. Splcn.-»
\ . .
[ Q A Ь вгхзттот; Aa
ï ‚ '„nerì$;c}arìtarc',`.ôa.~ _d.ignîtatïs I 'fììlgo«»ï
“itc Aôůf' fap_îçnti2¢~,- fafnây, .öáf doéïrinsè :
‚ 1:a5\iìs»,._ öígvirtutummîtore.. Clari
ее: ‚потёпёз, gçnerìs' Sc familîœ p1u«
‚ g~aAil1u[’¢_favif„ faeçula in quibusdedit, _
q1;otVh‘o1`nîn`cs­, . гсмс~Нсгоё2$1 -Id nu-,
p§errî1nè`_- paruîtl Ни 5епсгоБГБт1з‹
Ёаяйссг Ы; ШцШИБпйзРасгс ‹5с_Рга-‹—
¢rc„-,dum îîlî pcrfonam faam Re.
gîam~ cuiïodîendarrr, , б!‘ Przíìdîi ;
Тай’ Nobilf1'ifůmi‘prîncìpat`um tra­- }
didît`V-iâtor Amadeus б: ií’ci Sa-.. Í
.b,audiam rcgcndam ,_ 86 cxerciá..
‘tutlmpfìlorum Imperium ‚.‚ quiquç: §
ìnhîs munerîbus fanguincm ôc vi-` ‘
rumgloriosè cledit.Dìgnîxaris fp1en­¿ <
do,r-,e,non mînùs Eccleíìa quärn fae
сп1ип1_‚_ non mînůs _ facerdoralís».
даёт equcR:ri's agde
que ‘Мисс:
mica: ;ucriu£`~ _‚
merita in te col- À
lqéta {`ufpicîmus.- Iûorum clarita-ï `
tcmobfcurarc non. potuìc' clau».
Над “mbv › г‘ dm lr@ {Ф ‘Не:
в шзт о L A:
êîò folitudînîs rclîgîofae' abfëongr ‘
dèrc conabaris , „quœíïtus es in ob-L
fcurìs 85 poíîtus fupercandçlabruin-=
utf luïceas-omnibus non fclùm qui»
(‘шаг in domo , fcilîcet ñclclibus б:
tot-i Ecceloíîx» Geneveníì, fed»criarn._„
extcriâ , qui mìferè. cxrra illam см
rabundi" ‘парню: — velar ovcs per-
ditz­,_,ut» ad,luccrn« redcant , «SC
ur crrorum: opacitatem: volunta
riam radiis~vcrìt'acîs -penctrans , hse-
.rcfcos tcnebïas difîìpes, «Sc tandem,
ut bonus- Raßor À, fupcrhumeros in
ovile rcpvprcesf Vîdcnr. opena ma
bona, vel inviti ,‚ «Sc tandem glorì-V»
ñcabum Deum.-pa1:»r¢m-. Sa audien
ccs doêtrìnœ- oracula,. б: voccm;
veri pafìoris., ‘сайта. ad fapîentia:
luccm. In. cc habcnp Epìfcopum
qua1¢m» rèprœfcntatî hpoßolus , ir.
rcprchcnûbîlcm 85 omni virtutum ,
if! gfadu Hcroïco , nicorc fulgcn­­
$£m.qt}îbL15. p0p}1l0rum
А’ oculos
É» iîïì» Peg.;
‚ЕР‘! ST Ú L Á'
_î¿fEtü1gîs.,. corda: решена!‘ , #82 vfîï
œiorum corr.uprel'am.» fanas 8: fœ
torem. depcllís.. Radîàt# in mente:
f`2Pî<‘­I1tîáf.„~in1 Ílldieîo» prudcntîa ,„
in v¢fbis;¢1bqu¢mr.1 8:: rnanfuetu
$165; ür animo ińvîâât Fortitudo ,
qu:1'm:nuil'a-. ncgocïorum moles aut
dïñïcultas ŕŕangit, aut curva: : in
ïilrelleôìu pcrfpicacia _quam nulla.
v\eri`ras« fugîc ,ï nulla.-. callidiras vel.
diíïïmularib fallît. In coníìliis «Sc
dëliberarionibus , illa (ища: mam.- —
nîtasquam nulla fcftinatîo vel tar, ‚
diras notan I'n converfatîope reg? ‚’
nat.~aŕf`abi1iras , benîgniras, Чиж“
Paûòrcm.,op};ìm11mdeceac .8c Prœ@ ‹
1асит.„Ег3а pcccanrcs vige: fever- \
:iras fine rigore , ôc детсада Нас’
mollicie ;în. rcgiminc vìgilantia 86.:
înfatîgabilis follicïtudo fine ìnquìef -
uldîna De fplcndafc dîgnîratìs,quœ.-­ <
íïìrnma efr , nihil dico „niñ quodex;
г: magìs fplgndcfcit ,_ дура! ig@
EPI S/T GIL A`
»nm amaba: de mngfofa modem;
8L hunìilirare idc' fno luce: , de шо
{р1спс1ё .‘fIpfa‘r¿¿guœûvůlacenrem’
in clau' ,`înfc`cf&iL1`7tà dì' ŕ`úgîe'nr:cn'1`,'
ad ï`c'1*a§4i1i§fc’rÍè‘nt>1enrem á Sz. dun;
capuc ‘co"rnnavi_r"h1ìr1‘;r-,‘ipfc; mifràrií
cxornaûfg vi1frnrdŕïi‘;btńn§ùm pa'{’cQ.»'
ralìuxń äïhcfoïcaruńi còronâ. ï Hoei»
cerrèmîfabil'c,quöd’i’n tämä exalta-*‘
:ione nihil de huniunari§“àe1ï1ffn.
one, nîhîl de afFa_bí1î»r5;ìis v,ennI’cáre,’-_
МЫ! ch: mcdefïfîae. 1с51Ьцё—,‘Ёр3Ь11 del
règularîs Qbfervafi1sìœ r`x'go'r¢. detra
Xëfís., In tèff;èa`ric1`em-"îń xiiagnïfuap
nemîrainur modeûiam , quatnírr
minoribhs 'Sz relîgìonc proñtebarîs' ;^
miramur majeûareŕn prœlárîtiam
Еле fupercilîos magniñcentîamßne'
luxu , elegantìam (me faíìu, huma-Q
nìtatemïìne mo1lîtìe.Sic prœcs cum
facra aurorîrarc , ur cibi ex reve
renriañlialî ac dcvorione obediant
fubdipi , non сх fervilimetuz fac@


_
V Ё ЁЧЗЁ T O L A
ques давая, б; ì`ubcs.cxemp1î'spÉ>»~. À
‘Ей: quîzm verbîs. Felices ,À populi 1
Ecclcßœ Genevcníìs qui“ in te fuos.
,Granerio's,Sa1ef1os,&r Avlcfìum-rccu«
рекам: vivent-es. Breviguc-fpcramus ,..
ìnfclíx Geneva , Àtsam verë, Se piè.
дым olim temerè 8: impîè ,Aabjc-\
{На fìdct ,_ fupcxí clavibús fuis înfCri»«
bet. ‘ ‚ ' _ ‹ — ’
P OST T‘E‘N"E-BR- AS LUX;
lux , înquam ñdeîi, Чиж tandem гс‘
luccbî: in ea. Ecce îgicur. Il1u­
ßridìmcPrxfu1&¿PrinccpsV) qpäfm `
yrudtnter lîbclhrs- îíìc ambie- , ful),
tot , tantifque 'fyderîbus öc radîîs;
vider@ lumen.’ De moribus tràdíß; ,
principi; 8¿,regu1as»»quorum in te; ‘
ргахйш praz oculis- habemug »SL fifi» ‘
p'1cimusìcxaó’cam« In îllo habebunn
(ìudentcsf noß:ri_ theorîam; dum im
tc mirabunrur opera adhomncm„per­.
feôtionem A86 fanëtirarem cfformata..
Ii; ,'crgQ_ ,Ad¢.dig`ncris Шасси: т

' ‹ Евы
~EP1S»T‘OLA ‚ î
Tcuro 'hu`íc'1aboŕis mei ‘рапса: `îpŕï~
‘que parruŕieqti quì hanc h\'1_mi11`í
те ab «I1lu'í’cri{{ìma domination: ,tua
fupplcx а;
quam, gratiam
Рака. .,po&ulat.
‚ Vale

"if,

1LLfU§TRIss1MÈ 's¢¿REV-Em..
. РтГцМЗсЕ-Епрсрэ; 'l ’ `

‚А.‘

НЧтйпйпцз’ 8€ c;bÈ­
quenrißïmus fervdßf

rf. ЗЕВАЗТ; вчгАзцпгвк ¿Y


mínoríta Cnnv"cntua.iis
¢ _ ‘.".‘ŕ,'­__~
Camb¢;§¿1üs .
' U ~~' ¿ii
‚ ‚ "„_‘:'­¢'i`^_L »
~

А Ad Réligiofum Leíŕorem.
@AM in praeccdentì Tomo=tc prae
ì monui,chari£I`1me Erarcr б: Lcûor
_encwole ) quod ordîncm fçholœ
' non potuì obfcrvarèßfatis cxaöiè , in
his duobus Tomulîs. Vcrům tibi
lìbcrum eric in Pcuclîo quarcum prae
ponere tercio, ,nec cnìm ica ‘inter
fe -nec ab ìnvîcem dependent Ш!
Traöìcatus quin feo-rñm poífm: legi.
'Ut ut íìt, cornpaterc nece{I`1tarî.1n­
de Гайана с?‘ uc alìquando contigs
«К: in his traötatibus cìcari dcciûo­
ncs Чиж nondum edita: func _, 8;
fupponuntur cditae ;{`cd'pro .rua pru
dcnrîa ¿Sc charîcarf: fupplebis facile.
Yale öctpro me Deum ora.
„ SUMME ~
тнвоьосглг.
‘зсотхзтхсиа.
ТКАСТАТЫ5УШ„
жжжтщмтэтжееэаот
Dr Afŕiìîu Ватт!‘ in genere.

Enrrruno .quam Dem. pm.-pnrxvír nebísk ‚


infìnim fun bonimte 8: mi1`cri_cordia humanìs
aâìhüs acquîrîrur.Hmc [cìlirer pr.«pnra­;'ir Das
dílxlgzhzíbm р 5 non negligencîhus. ldeò род
чщэпчкйшиз quid öl quanta 'Illa fît, in ptgcvdemi .dif
pulaxionc 6: zraéìaru , :citant inquìrendn mediw mbus
‘ат potïìmus fonfeìluî , 84 incipimus ab Ш}: quz по
bis panden: ; ur func opcrarfones поди: quas иду:
ь«„„‹‚„‚ 'vacant ; в; quideuì primò de ìllìs пунш: hm
prou: in generali conůdemnru: , ¿eque regulis comm
rommunìbus ux verè humani dìcumur ; Щит deken
дети‘ ad comm fpecìes fno loro Bc :empor: ‚ c1]m
îânîîcngulís vxrcutibus 8: ‘М: difguubimui › UW )“'
_ _

Та‘. I ‘Ё.
1. De mfŕìlvm Ímmanis in genere, Бур, 'L

‘@M'€€>ê‘%~E°I°3­£°I\3­».I­ £°Pì£Qì‘E<E0’ê°I>9¢Q1'
DISPUTATIO PRIMA.
_Denatum ф‘ .¢ondin'om'bu.s_4&u: hummi ф’
mornlis.

Ж Он ira Facile cil: aéìusîvere humanos diûingucre


â ‚ Ё ab aéìionibughominum quz funtîllis communes
gg* cum btucîs» nur falcem quz carcnrmoralízare;
nihil :amen „мы; ‚ imò nec пику: neccíïarium hominí
ut fuos a&us examiner, & feipfum in ìllis agnofcac , ¿kin
fìnemacporcum faluxis dirîga: aux à reéìo devinnres rc
foxmer а: ксбйбсс: , notionem communiorcm illorum
hac difputatione pxofequimux.

Quœsrxo PRIMA.
An д‘ guidjír «Elus hum4m4s»é­ mÃvmlix_ 'in gua
шт“ moralitas
Omîne иди: ; feu atîíonìs humana ‚ “Qn мандат“;
hîc quafcumquc aâìones quz ab homme ñunx , ux
fun: ills: срыв haben communes cum_bc[liis » ur_v10v¢_re ‚
nurrirí. :dere ,bilme , ambulare, darmjre :_ am enum llliß
ux uìdem illì um d|verf`z ab ammahbus , ut lv ‘и ё:
Ч Ч
‚шип-м ‚ .
fomninnda , vel abfque deliberazione» б‘ lx.
bcnare 5 feel eas mnxùm quas clìcir deliberaaè euni cogni
‘болей liberxaxe. Е: quae [uur capaces moralnans» ful
bonimis aus malizia. Nam Щи: Ьитмш 8: ‘панд’
ìèem fum ;&'ideòl.1udabilesaux vìruperabilesßc dxgxiì
przmío„ vel pœnâ 58: deníquì conducun|:_ -1d чист ulu
mum ‚ vel ab co avcnunr. Dicunrur @umani ‚ quie fum ab
hominc ur homo eil › \’¢\l10n«1l1S ůï lib“ 5 д-Ч"1=‘Р"Г‚Т1О$
mnximè dilïen ab мы; „жуть“; qm ПОП QSUDK ¢X “lL¿iä~
mmc капот: , nec liberi»
iße ЁЁЭЁЬизc'oNc~LUs1o
lîlizimdńíil In <'g'eÍ1‘È're. ё —‘

‘°_I)„An'f1ar iffux huznnníír rñornlex › qui dffìribi pußïenf,


5 иди: vivait: hvmx'm": ‚ qui ex Идет U' d¢líÍur4t4 velan»
nu pnmdurn. Elk communis. _‘ _
Prolz. x. ex Soto; qui ‘так :xàurhumanos proprie, „(д
illos qui cimfnnrur pgríntelleòîum , ф‘ ‘valunlatem 45 br 75.3,'
mine ‚б: diñinguit aéìus naturales elicitos feu non hum; "‘- г.
nos , ut movers barbam, levare FcRuc.1`m ‚ Nbujufmodi IJ#
~qui procedan: cx fol; imaginarione, non ex libero Athi- *"1*
trio » ab aâibus humanis.gui fun: liberò elicixi. Bcc. 4"”“‘
` Pru5.1..Ex communi omnium Phìlofoplxorum б‘ 1119030
gorum confcnfu qui de his aéììbus agunr & regulas cra
dunt, & in hoc fcnfu de illis loqu¿mtur. _
Dicunflfr х. иди: ‚мы, qxlodpcriiturloco generis ;‘
*fic cnímconvcniunr cum a&il>us nan-iralibus procedend
bus cx principíis т; vegexaxivac 6: anim.1lís;perr:li­
»quum diftixigunxur ab illis , auque «iam ab „т; qui fun:
“quidtm ptoprii folis hommibus uc in puelb 8‘ in 411191111
ЬЩ ‚ qui libere quidem ngumdum l'umumc`ibos v¢lì¢S'&C«
15"@ Í“diCi0 5l deliberatîone requilica ad denominaliûnem
bnuizaxisvelmnlnizmoralis; uuumque enim requirimr
'ad moralicarem; fcilicer cognirio diñbrmicaris , of oon
f0fmìU1¢ÍH'5c'liber.\ volunras operan: ex delecìu › fuppof
^Etâ illâ cognicione.
Hinc pare: 1. aátus bmrorum ‚ nec moms hominis Ян‘
deliberato: В»: primò primo: ‚ щ vucam , nec nmorcm Dei
quo fc amazes nec amorcm bcarorum elle n&us lmmanoìl
Se morales ‚ quin expme volumnris non (unt plenè deli
berati 6: liberi. 2.. Nec etiam :élus homiuis liberos п:
‹са Ьопшп delehibile vel uxileli поп procedan: ex c 'g'
HÍ¢Í0l1¢ “Ш bonimis ‚ vel malin: moralis ъ ob eandsm
xa:ionem;qui.1ex parte inrellcûus non Бит ex debita.
wnfìdemione vel .memionecìrca Enem ‚ ëc confulr.ui0­
nem circa media , uz eife pollini reâi aut mali; lauda
~ iles au: vicuperabiles 3 meriterii vel demericorli ~ quz
:amen requiruncur ad proprìim moraliraxemßc ul: icin
nu: proprie иди: humani in fenfu przfenti.
051%- 1- Bruna haben: адшз lìbems non :umm liu­`
mnnos.g­ Ifhmalê defcnbumur aéìus liberi.
R5/p. r. ex diâtis de anima. п. ат. fola enim vera 8e
propria liberxas convenir homini.
KW- D110 gmrís ant. n. confcq. супа адсщ dicizur hu
‘или: non â (ola
i libcmre , fed :dam à ‘тоне.
A 2. dirigenm

...L_
4 De aíŕìbm' Íaumßmi: in genfre.. ПИ). I,
&AE’cuf.1nI1m-fz {epat.\.:§ , б: Angfzìi , [um lil';¢.g§,
fed im 1¿§m;¢)';r§u1xl}lclî11e&us; xllns convcm: hzc.def_ì`nm|9;
` - rhumnm ‚ g. a&us human» non uc
{где deñnìunrur. Prob. min. ада: Angehcì dìŕfctum fp¢­.
¿lñcè ab :zůìbus humìnìs ‚ 54-1гд cfì de ;1&ibu5 animas" (д
ага‘; ­, hzc cnim non cli homo. _
'1{5[}.­ n. ma'|.pro_ 2.. раме, пап‘ hxc deñìnîtîo :R de
aàibns ab тыквы Sc voluntnxe homìnìs fecundùm mo
душ cjus agendißqnnacuralem 5 б: hncfcnfu non conve
rìî: nec Angeìo, пес anima: Геракла: prou: differunr ab
homìnc. . V
7Q]]:.1,. d. mìn. Aëìus Angeli ‚ 5: animz fepararz. nou.
fun: huxnmiquoad vocem & prou: ab ‘hornìnc dìfïerunx ;
село. min. quoad rem ¿Sc prom: cum ïxomìnc convcmum:
n.§u~.'m. Si confe . nam Homo Sc Ange us 8: anima. fc _arn
t:L,px;zL`¢;ind¢ndî]; à Наш viznu: rermini,convenìu£t in
modo agendi iiberè 8: cx cognìrione feu xucmhrer.

SONCLUSIO II.
Mûralírm «Hm non ìmaarrutfzlam cognìgianem bonìmxîs
„«u1ma.li¢í¿ шрам intellcůus per quam иди: ßt dirí
¿íbílix 5 пес [alam líbermlerll ex pnrizwolunrnrìx 5 ftd шудт
queßmul U’ nerzffìriö. ‚ ‚
РмЬ. хЁЕх Scozo quì loco citato éc :xìibì , doce: quod
nuüus vìrruosè agir aux vinosè niñ agar cx delibera
lìone gflcut mim non agi! bumanë ИМ -zgn! inlclliyndoi
im circa Щи! quad :fi ndfzmm non bene agit humfmè , mß
inlellîggnda illud prapur quad dgn , U ijfmí ínul/iger: eff
dflîbf-,--gre. Delibemtío диет mcludirumvnquc ‚ fcilicec
8€ cngnìrionem finis ac rnediorum in ìmcllsêru ‚ 8€ lïl>¢r¢â~
tem expatrc vo!unt.'xtîs¿ mm uref! fleliberafìvß e/I libera 3
qlfifidiciaur de/ílmmiva in quantùr» prnripif d¢/ibfmxínnem
( incellcôìui ) auf in qmnràm digit ‚ prœvlì dr¢'íbMUïv"¢ ‚
Uur/umque ranvmìrjlbi in qu4nn`w»Í1'Í1¢fß» qffïú “д” ¿"1
perar (confulnuioncxn circa media ad Énßm ) ¿L ¿CÜDCYIP
IÍOHUY1 U líâernzlígu , media pr0POÜI1 ln fi¢lìb'ŕï­‘Ú0~"-C
8:c. g. cx score , momlìzasin дещ пироги: dncâuu 1 .
feu Lognîrìonem :x p.«rxc incellcétu; б‘ ЦЬсгшпп rx putt _
voluncntís.
Prob. 1.. Ex Philof'. nequaquam рт“: ffl in дЩЬш Ф’ -
9l°rlu.£/`1u:;u„mk»qu¢ er parte pracedurzt lmdam in fe halunl д
( Fno«‘.o fm: k.1cì;.\jux:J. regula: .mis . ßvè d»lì‘;«c::.1¢` .Sc ­
fflëklfcîr Íivê Cfu Sc m.‘.<Íver|; er 3' crì‘:1\ \’_`nm:‘ìanÓo .~ '
Как: f\¢nr1..u«1.and;;:_1..m¿î.;;"; ‘ `
De aáïìlfm Íxumanîfín ¿enerf.Dì/;`1. Í; }
к т/Ггшуг profiel'/ìunrur ‚ пап fìnßrílß Ãofa' jnëìê gundam modo
.F2 Ímbmtü modeßé 4¿¢mmr я [Ы canß„/leraneùfm fi agen: im
,¿¿„,‘| [__/îfc|`¢n,¢s1.jl» dgn: p1vyrer1`pf`a;'(y­ _z._/i reno' gr im.
‚тыл juflfcin. g. Le Phil. a&us „шин; moralxs exigir
fciemìrun › feu cognìxioneni 81 dìreéìiouem ex parie
гашиша; , Зьщзепасст elecìionis ex pme volun
` nazis.
_ Prob. ;.put partes б: 1. quod non in {`ol.\ cogniricme
feu direéìione nur dirígibilímre; alioqui amor quo Durs
fe ama: , efïet momlís 5 fed hoc ell ŕìlfums quin ille amai
ей nece.flÍ1rîus; ной aurem ей neceíïnrium non elk mom
le; nem di huile :iur vituperío › UCC prxmìo velpœnâ
dignum. g. Sola difcôrio non fufñeir ad ivoralixnrcm.
pmb. m;\).ì}le amor ei! conformis cognirioni quam Dm;
мм de fe 8: de ipfo amore 5 g.{`r com mor.1l.x­.1s pende*
гс: Si cognilione , feu dírfâionc inrelleâivn ‚ -ille amor
elle: in genere moris.
Idem eflëe dìeendum â Forriori de afrnore beazifïco Ап
gelorum , Sc hominum ‚ quem nemo dicermorvlem , feu
mcrixorium , qunmvis dixigarur cognizione bentâ; 8: hoc
quin (cile neceßîuius gg. foin dirigibilixa: in cieìu non 1`ufiî~
ej; :i moralitatem. 1 I
Pfalz. z..p«r.r di lilmmfs quin fum мы; liberi qui non
lmbcnr ullam moralitrnem ~, fciliccr ,nec boni , nec mali
fun: ': Seideò nulla cos mno ‘Иди: Faciendos ‚ nut non fa~
cïendos :Br mics func мы; indìŕïcrcntes ‚ fivè in fpeeie
(1vein1`nd_ividuo ; g. fola liberms non facu niornlêxnrein э
quod enim Han: cx cognìxione «SL I-iberme inditîeremix
( & Gc magix lim morales quâm qui Hun: (ine ulln proline
conliìemxione bonimris aux malicia: ‚ ш: vul: Mafltíus)
id поп facie ad rem squia loquimur de moralixaxe propri:
quz reddaz aöìum lsiudnbilcxn auxvituperabi1¢m¿(¢§ :iig
hœc razio non valearex eo capire.
РмЬ. 1. Nnm cu_m\cadem libenare poreíì nzurarì mo
ralims g. morulitas non ей idem cum liberxare : prob. ant.
ушей quis cominunre comelljonem cnrnis ab ame б: poil:
medium падет dieilovis cum endem volirione 8: liber
как: г f¢¿ шт muxabirur moralims д nam cum eflèr bona
aux indifïcrcns ante mcdiam rioflcni fic mala poll id
lcmpus. ` '
Prvlh 3- Qua тихий lîbcmrc non murmur nècefläriô
monliras :lftuum g. non funx idem. Prob. am. volnio
on~.ix:cnd| facrum dil­l`err ab ipfn qnniflioneoczamfn \m'0­5
biquecû :adem (pecifs m Мах ­,i'cilicex fncrllegii g. 8<c.
Mb. ,upm , de coguiuune ‚ ieu dizigibilirarecx parte
l l A 5
6» De nêïibm immuni: ìngenere. Diff». К;
‚йшсНсдпв quad necctîìria б: ;n.1m athis clicirur bonusînue а
«мы; quaœnus _eil conformis nur difîormis r_€gul.r zeôìz.
xationis. g. Non eff moralis nifi finita dirigibilxs gccrtê vo
lunus non porci! velle aux nolïe conformare fc regulis -_
тают nißcogiwfcantur 8: БЫ ofìcndanxur 3 non спят
ferm: in incognixum ‚5 СИ potenzia ccrca судя: .direlzìione э
g. dircéìio lcquirixur ad inoralimzcm,
2.614. Proá. Dgniquc dclxbeuare а neque enim athis eil lauda
Вам. ßilí; nn vizuperaßílsl ml/ißn 2 „vnlunlne , inqui: Scolus 5
¿lim dícîxur mardi: guía libere' ‚дым; дни diccbamug
¢x Philof. ur iin morali: 5_1 bonus debt: elle deliberatug.
öl ex tlcéìione , qua di a&us._l,ibef, ­, ßiccnè per 1'|berta~
:gm maximè„illi acïrusîdilïcrunz ab aóìibus bruxotum qui
nonfunx morales , quia пес НЫЯЯ ,À 5. _libcrtai .ncccñ`:ir1ò».
xçquirimx qid moralimxem..
Obiic. 1. Seoul» _notam ìmpuzabilirazem, feu moralixa.
щи refuntlitîn folnm libenazcm: g.non im orxanr dirc
¿tjoncm imcllcéìus. Prob. Ant. Dica quod ‚„‚‹„Ь;1‚ ли!
‚ .víluperalzíle s immàynzralìůx , praminóxle aut punibile ит
Пдппш fub bar партии! guod„¢fl ímputabila ф‘ íllim nm..
muni; fifi/ice! |'mp|l14_51`Íítatí: : eß mm miic h4:,fcílx'ut ‚
цдит e/lì in Iilzem pmflaxe „дмш. g.Tot:\ mornlizas peu~
¿già libenagç , 54 idem cli elle morale quod CHE im
yiimbìlc , `& efïc imputabile qu_od._¢tlè тост: ц ЦЬпцщ.
7{5{,‘..n.conCcq.Nam Scorus ibi vult mnrùnz quod przcipua
д‘ шпдатспгайз , feu , radicalis tario moralimìs , feu ‚
inipumbiliiaxis реками ех làbcn;\xe,non vcxò unicè 8c tom.
1¿¢`¢¢­,imò addi: quod ad illam paxclìatcm , feulibcnatern
gnncurnnr inxelleéhzs & voluntns. Proper bac skilur quod
¢B¿u.:)«u (volunxaxis) д; indfferznrer ad д и: wlnm .
Agn ef.’ in ejuspofejlafe ‚ lint non „ф fuppqßli mlflleßíone :
шар fm» umbilíf ‚идеи‘! ъ vides aéìum inxclleâus пс
„панд prœ upponi cxéxcirio libcrxatis , д‘ Gc concurrcrc
ad mozalimcm.
„дна: ipfo quod aéìus eil libcr,eR imputabìlí§.g.3¿ mo.
хай: g. moznlixas non difìinguitu: à libcrme. Prob. anx. ii
non мы мы; поьейёк impumbilis nec mor,~1Lis.g.Morn.1inas
уст‘: cx foin libenarc.
“ф. d. Uzrumquc annlqxatenus libemseíl radix ag
fundamcmum pnrcipuum impiixabilitatis bc mcralirariss
conc. am.. qunú vcrè @fît ipfa formalis и :orali: топика:
п. anx. lzoc ipfo quod яйцам} libc: haber fundamemum
_ moraliraxîs ъ (ed liberta: non di nota ratio moralitaus prac
ciaè ab -lim incellrâus diëìamis quemado lì: habcndus_u|:
banni цц: malus.
Dè afŕìlms lmmanìx' in genere.’ Dij]9.Í.'_ 7
«' Dif?. Omni: aéìus liber ur БЫ!‘ , ‘ ей bonus aut
malus nur indifïcrchs э g. omnis-aótńs fu: liber, :R mob'
‚ат. ‘ V
мы. am. Eff bonus aut malus 'aut"îń'diß`ercnsin ge#
nere maris aux narurx vel" artis ,conc. nnnpxzcisè 8c for
malìrer ëc'-in genere morì; 5 n. ant. éc conf. 6:`hoc'p.1m'
dcpucns quorum afìus fum quidem líbcn; fed phyíìcè
а: »rigenera narurz poniùs‘quâm’ тайн propfìê" Bc rigo#
rose.
ОН‘. х. Comm liberraxem ‚ a&ìo|fes“hum.1nx ChríIìi‘
invia fucrun: morales 8:” íìmul ‘neccñàrìaz s /ídem ей de
@more bcatiñco , qui еП: адшз nobilifïìmus 8l'laud:1bìlìi`{
шва: zg. moraìims 'non cxigfz lìberurem. Риз: nm. nîíî"
mim- fuìífcnt morale: »nen fu1n‘emm¢«i«m»„~ ‚ ôa й поп '
¢§\`¢H\ neceifariz, pomifìèr peccare omizrendo aâńones”
grzcepxas, g.fuerummnralcs"8c neceílärix . „feu nonli 1’
Н» übcrrazc conxìngennz » т: rcquîximr ad 'mcrìxum r'
if de qua Н‘: Igitur. `
Rap. d. am. Pm 1.. pme, Fuerum 'nereßärîœ ‚ neceñ`\~
gfrwoppofrâ libcnaxì proxima éc ab exrrinfcco: cone.
ant. nccíïìxacc oppoûxâ libcrmì rcmorz(& ìnzrínfecœ
qu.: fexenetcx pmxeprìncnpìs ', Гей poremíz : n.am.8c'
„м, Едем de ‘Ад &1е5е communi in vîinoribus , Bc pro
moxalìbus adeífcllbenatem :am pzoxîmnm & ab extrin
{его quam rcmomm ex pme pozemìr , (kd de lege ех
traordinaria Ы drfpenfarivê fuñîcir xemota ‚ & ìmrimfcca,
б: íîc faàum dì’ in Chliflo'D. Bc Бей poifcx in b¢3liS ‚ Íï
Deus vcllexacccprarc ада; illorum in ordine ad aliquod
przmíun|.Loquîn1ur ищет Ыспес 'de naoralixatg fecundum
куш grdingriam pto homine vmtorc 5 ш beans. анкет de
Рада repemur xeëtixudo quzdam mzuxalìs 8‘ in деда‘;
ghyûco propre: nacuram potçntix qua: eli înrrinf¢§e'1x­
CIJ»
0bii¢. 1.. ad idem. Aftîo exxema poteít efl`cma_1a pro'
:empare quo non eik ampliûs in potefìfae volumzmsa g.
libcnas non rcquirimr ad ответ mor.\h1:arem¿ Prob. Rnb
qui veneno ìnxcmarez monem alìcui , Reflet по!!! Ul
mors f¢qunur&pœnixerc Sc rcmîlfxoncm nnpetr§ß_`e_yI0
infìami quo vcncnum ìnrcrfìcit homìnem : g.hon|nc|d1um
¢(ì mglum , & „еще pìo :empor: quo полей hbcrum в
пес volìnum. _
q§_¢¢'ß­n. ant. 6: C0nf€q.p1'0b. na.mìn_c.1í`u робко homx«=
cìdìnru eli z.1nxùmimpum'oì1e propìnnnn vcnenum pro eo
tempore-quo volens Sc liberè propinavìt ‚ ПОП Pf° ‘т’ "
quo vcllcrimpedîre efïedunxcjqs атташе ofiìrìi 501110 "
--+
8 De aíŕìlfm bumanîsingmere. Diff». I'.
tanxùm ell impumbilis facerdori quando dn: iili caufarfl
liberê, v. g. cum pmiicit brcviarium in marc ‚ nonvcrò
pro ветре‘: quo pœnircns projeóìionis vellct poí1ì:r¢ci­­
сага оШсйихть ' `
InjI.NiG :unc peccarcnum fequirur mors» non punì~
rerur proillo aâtu exrerno qui non eil-in „д“; potcûare ~:
fcdpunirur pro ille «étu cxxerno g. per illum & гипс vcrè
pecca: eciam íînelibcrraxe. Prob. min. nam :unc homicida
incurrir ccnfuras ik ушла: canonica; eziamin foro inter
по.
7{_f@:. n. maj. 81 con. prob. nam ctnfurx incurrumur ob
eR`v¿iuip fecutum ex caufn liberè pelin» non .iurem prop
к: gnorrem hominis przcisè 8|: abfolurà. Dc hoc
Bllâs. .
Conflnr igisur quod aéìus- humanas 81 morali: idem funt:~
д: ad .iéìum moralem deber inrcrvcnire adverzenria intel»
Леди: nd xegulns morum б: libenas in volnnuic qua pof
й: illis fc conformare vel non s & luc liberi» deber eff:
am ipeciůcaxioiiis feu connarjcrmis aux cxcrcirix {си comra
diéìionis ‘д: Ша fuñicic.

CONCLUSIO IIL
OMII144 е‘?
I uid acßídmzale gdvmígn; . отдай
. М~ м
„Нм ­, non ramen rml: ‚Идиш: (9 rp|f»­;;3_f`¿¿­“m_ f,¿.
quuß ínzentiona/e ac vatfani: ‚ Úrelíélum ex affiám м’ regali;
„mm
öc Т’ , P er madum ¿¢namínntinn`: exxfinfìmfal д; Sçotillx ‚
п н. .
. . .
M- £.'iì,;,f:”„îï‘°.:.;ß"ì‘;î“:§:;‘,f‘::>°::i‘::‘.î2f>;:;;..,„îf?:'°
zib.xï1“ „
. .
.. 9 ‘
'
. .
.b

д“
Я ¿_ „'.f¢
um д. mdßm
:fur катит
ummm: cum
«flux
furld4m¢nra,f¢.'l
.'g._non idcmifîsar;
refluudo
r ip()
nmafrux
nerf щ

quo Lmdarur. Е: alibi docet quod ‚ шдгайха: lvonirnxrs :zut


malirìz nccidiuam aëìuiqugmhabixui, 9\u«u/um ad ‘Ну’:
.‚„‚‚л;;‹›„‚т «Hsu accidenmlmz qua ф Éanitu morali: ,
‚ф; и addi: : eundem habirum poñ`c gcnerari ex aáìibus boni;
"дм; 8; noribo1\is._ Idffn е???’ b_a[n'Iu4 ín_naxur« qu:_ genh_‘u_r¢rur
т д, ¢x affxlzlu al:/?xncnixa‘ г/хпети cum ratione. ¢rrßnm ч’ :11с_1еп1е›
M1.
И. g. più;
manmfpcjì
mm fuírlmbitux
rum razxanzwrlutu
_M54 fßtpq/ha
uamdìu wrm:
nm fur
nrlzßincntm
идя rfma

néßinmdí. g. тента: eíì aëfidcns 5( fcpnrabilc ab habnu,


g. & :lb :4&ibus­ _’ _
РмЬ. 1.. nia тента: maximè Fundamr in liberare»
f¢d1ib«.­ms¢if
. .uccidemalis
п 1 emimuц phyíicx .1&uumh°m1
nisg. а moraliras. ьщ. parc: cx cencluñonc prx<¢d¢m|
‹ п

Г:
1

De afììbüs humanìf ingenere. ПИ’. Í.


5: rnìn.ex cli&is de lìberraxe; ubi oße-nd1mus'a&um de
nc;eñ`ntio feu non libero fieri pelle liberum › Vfl ÈCODUÃ Д’ 4’
da clependenxiam abinrelleétu deŕïeûu advenemiar. Ада: ' 4'
iiic .ibflinenriz ab mixio non eik liber 5: advenieme ad- 14‘
verzcnriâ fir liber & inoralis «Sc bonus s cům ergo mora- .
liras funderur' .n liberme s Íì liza accidentalis di encitaui
plxyûcx «ilus ,à Foriinrl mor 1liz.1s.
Dale; , advcmenre :idvenenuâ non elle ampliůs cun
dem aàum phytiè g. hzc probado falfum. Supponir ‚‚‚
kilicez ìdemìx;.rcn»\ яйца. `
Еапгт „или eil neceíiîcas buìus mumionis in за“:
3.‹5‘:ас1: afferirur.: ‹ ‘ ’
Prob. nm. 111.1 „шт“; orirerur ex varìezate» vel motivi
vel obyeëii nmeiialìs ‚ nurfnrzmlis ; fed neuuum dici
pencil g. nulla ей. Prob. min. quin qui comedit carnes dic
щита inndvenemer poll adveneńuam porefl continuare
ex eoclem-molivo c'lel¿­&;nionis 5111.; ё: fue comeilio tam
ante ‚ quam poil aclvcrrenrinm haber idem objeûum For
maleöc nmeriale. g. diveriìxas non venir ex mutazione
mońvi пас 0Ь]еЕ11.
Dim zevniiari objefìuni Formale-, quia ‘ante adverten
tinm nlqcetum conwfììonis emr caro um dele&.\bilis 84 поп
cognìm и‘ prolxìbìu pmlirivè а poil advcnemìnm ,eli caro
cogniru ux prohibits 5;-rec'ìzc'r.nioni nlifeonveniexis.
Comm. Тока »lla elivuiîras fe :ene: ex pane imelleâus , ‚
nec Proprerea vnriaxur dr­ìeól::«bili:as ‚ g. non variaxur;
exiam objeéîumforumle 5 fed fol; conditie Cxmnfeca;
fcìlìcc: aflvmemin. _ ‚
Pub. гр. ’х.‚ Ex Scoxo quin ipfn liierras non ell суду! in»
ninfecum _vbyûcum in ада , fed elenominzuio exrtìnfeca гад“
p¢\im abindilïeremia feu liberme volunratìsg voluums 638“
ur in nubiself .1&us ритм , libera cil adhabcndum „д;
a0:um volendivnrin анкет ipië aâus volencli eik libera nee д. ц,‘
pxincxpìum lxbcrum producendi aliquidï quin neìus vo» I7. ~
lendiefl q1m5lam'qu‘nlit%1s~naruralìs; Sc П’ ell principium 2. Ä»
alicujus ‘ей , eil principnum физ naturali »nonlibe1'um.
g. Lìbenns non ей quid imtinfecum in ада тошй; g.
nec n1u,a2imsf<1u:r in en funtlmuf. Volumas producir qui-
dem voüzionenl hherè;~& ipfu volir'mfellliber;» per ф.
1l0m1ßFli011¢n:pcriramàlihewaxe qux eil invnlumaae ;.«
’ ffii 5 ipfa volixio produca: aliquirl ,» v gl hnluiwm.' id fai- -‹
#ift grcnufq nazuralirer ngen§,1er‘.l`s!.«¢rè..
P¿o{1_­1_. Quia ‚ rx ndverfmiis , пшга11::‹э—ргс‹а’&——п0п^
conhhnxn »-liquo poiïnvof phyinco »nec mer1li', g.. го‘
"Шаг
\ и:' fu: .non Po:eli i'm o e Sd ой:
ж.“ um Рью-’
ю ‘ Deañìbm Ьит. Епдепете. D/ßz. I.'
cum. annpaxe: vohm: сайт quòd coníifìat in privn¢ione~~
x'_c£ìirudin1s ‘Майн. prob. conf. шагами‘; щ б: , efì ra
хю communi: aéìuì bono 8: malo, g. dchen ,eßfc eadcm in.
uxroqut quand rationem genericam. ’
Pwb.;. Mnralms ей 11з1з1нп1о aûus ad objeûum propo
fìtum щ conveniens „aux difconvemens œgulx momma
fed illa hnbixudo non yoaeil: e[l`e aliquid reale phyficum.
g. prob. min. nihil dependen: in eff: ab intelleéìu pozeff
ellccealc phyíicum э fed 111.1 habitude ende: ab opex.1~
tiene imclleíìus gnam pendu và propo тоне objeéìi („ь
illu conveniencia, aux difcpnvenicnxiq .­, innà ё: ipfz xe- ‚
— gui: morumgs/.g.prohibiziones 8c pr:er_¢p¢.1,fum enti:
nr-iouis,non quidam ŕiéìiiin, ne chnnzrz , fed opera _
guenti-s;unÀc.id¢m afìns qui de fe tiieabnnus v¢l`indiŕ`­
feieus 5: nml-us ,ex prohibitiones uz G miffnni celebxares
in Eccleíia inxerdiéìa s vel ii ealcnres yaleqs crcdtns id
elle peccnzum 5 quia plures ilai elïormnmur cruces. Cùm
ergo rnxio _fundaxnenralís :onus moraylimis inúlli; cañ
bus liz ens pacianis : 111.1 11101-11111: ¿icqnh effe quid leale
yhyllcum. _
Prob.3.;._ 1. @ia non.pmeñ.fmelîùs,„_expl,icari quid ii:
illa enrir."-s :mcidemalis per quam, aêcusdicicur niomliö б:
bonus .vut maluß. quâm fi джаз cam eílè , м: aligmd
|.d.x 7 mríaníi mnterialnrnnfyienx in dznaminarínne cxtrinfeca in
94-0~V_«ílu 1. U' qu »nlmquixur ex ílli:-omnibus ccncurnnrìlmn
Ф? ’ nam boniurmoralis aâns afi relnrig cfmfnrmimríi :ju: ad
„д. » "едят nnîan-em plfnë Jißanlzm de eiycumßnnlíís umnibux
‘7- 57 dfbìyï; , («7r.g. 101.1, тохайщ: fnmmlis nihil elf àliud
#vic
qoâm fecunda quzdam ìnvcnńo reínlums in cmitate
phyiica Шин ex cognirionibus objecîozum ac circum
iìantiaruxh „ quoad bonicaxem 6: mnliriam cx di&amini­
bps reihe 1“«\r'|onis,.quibus -ii confqxmes func aéìus ha
ben: morali­x:it_¢m -bonjxagis ,v maliúanvcrò Ii non fm:
mnformes.
Pro[».z.Denßmin.1t'r0 exxtinfeca refukdns ex :etmin:l~
tiene nlicuìus a&u­s víulis dicixur cn: uoddam ratio
„д, {ш ‚ддщццдоцайс ‚ ux, fuppono ex iůis in logica,
fed mcxralixas in aêtibus lmmanis aliud nihil di quam ‚
1:11}; denominado 1 g. «:nor.11i::1s\ nihilgliud eil (‚таят
quam ‘ДЕ jmenxipnalfe feu „атм ,‚ Src. pwb. min.
aéinm cile alnralem feu hûgeûum aux xu¢~pe¿"n ‚ bonum
aux мы“, 1111111 :rliud eiìquìm proecdexe â diétamíne
xnfnmas а ыяыццз а: âpoxcnnia1ibexàcixca­objeéium .‚
411111104 'ihonellum wel :uqe in nlibus eilruxnilniniis ;
выдают’ МЩЩ.

\":~£,«fß
L`„
î-­„.!­.« ___
\

Deffezfbni /Mm. :»¿@„@„.D;if.Í. "ip


«ponunc incrinfecixrn in a6_ìîl_>l1s volur_na:_1s, fed puras de
norninatíonçs relxcras ex 1111: op€rauonil_>us inrelleûus к.
vommaiis ; g. Ыс. гп‘о1а11х1з ergo’ dhd ex quo furni
то: occaûqnem concipienfii relqrionenu aâucllem con
venîenria: vel di(`convenîemiœ,&|llud funclamemum dì;
д; im@„¢;0„a1¢ derelìéìunj cx acftlwus imellcéìus д: vg
‘lumnlis ,fciliceradvmeiinz , diéhniiiiis ac deliberazio
‚д; д] дьддцщ 5; legem ac r:lr,cun1[l.1nrî:+s , &c_
(anjîr. Moralitas incíl a£\ìibus` humanís Пси: in дн};
„gus 5 v_ g_ in pfcgiís rerun? venalxum , in flgnis ad Рщд
шт’; in comraeìlbus ‚ ilomlßw ‚ fcrvirurc ‚ ůcc. nam e(1`¢
fcwum aus domimima valere rami vel rami inmone:.1,ß.­c.
nihil eff. :iliiid in 'illis liormnibus , rebus в: melma» niñ
¿enomimnio cxn'iiii‘cca dere] &a ex volumaxc homînum,
wel :xliis aâibusprmeiárls 3 in fcivoroxa raxio fcrvigmis
111111 reale imrinfccim рс1111111111от1вс fed denomina
rioncm rcliâim ex 116111 _quo donjíiiris ipfum ст); au;
«ТЕ: in bello jullhgvnlor lorinalìs an moneta , В: fi¿mfì­ ’
enió vini vendibills in hsedcra appenfn Forîbus domus;
nihil ]ñyñrum‘cf\'incniìtaic mexallí aur;h.rdera:~ д: fj
gum forma :zc poñńone , prœrer denominationem xc- ’
li'¿’:am'ei'r valuntnzejxincipis f'l.m.enrìs illum valoremz
vel homìnum qui; auìnirio voluerunr ur bzdera (xc ap~ ‘
yenfn figuiŕîcarcr ibi „м: vînnm vendibile 1 g. ficur c:-:
mmra rei non :efultam relariones- domini 6: farvi img:
duos lxomines ‚ nec v:.loris in montra , *nec vendibllimrís ‘
Зак: vinum 6rl1xdcr.1m‘,ir.1 nec moralìtatîs feu bonita
zis aux malirixinphyfîca спинке aéìuum ex пашга rei
(м! ei; a&il.ius volunmis in lcgiilnzore qui Rami: eos fie'
fieri' dcbexe ux 6111 boni, & ex néìibus ipflus hominis acl- '
verremis adlegem , ad objeéìum ‚ё: ad circumfìanriasg.
im ux variará cnguixione in ageme, aéìuum moralirag v,~¿ i»,
ricrur ­, Íïcuz vnriaxâ voluntare in fnperiore, çadgm 3&1@ ~
quzmoxera: bonn ‚ modo В: 111а1а а milla anre in:erdî­ “
éìum ‚ bene in Ecclcfîa celabrnbarur , 11911 verò poll. M¢>­'
xaliras. 5. dicieur ens rarìonis; feu , quid ìnremion.1le,ficu:
dìxìmus de fecundìs inrenxìonibus Ы de univerfalìbusg -
non анкета in мы figarofn , Iîcuc dici foler-de cmibus 1
ßêxíxîis Sc Cilîmärìfiß»
o5«'f¢.i. Aaus драке rei -añ bonu; vel malus morali- `
texi g. mor.1lìxas ‚ cil quid teale. "
ф. ‘д. nm. dìcirur moralixer bonus exn:inf`ceê,'Íîcur "
‚пр; daim» vifus, conc.anc. imrìnfccc u.anr.ñcu: ergo ài f
§:.1i«¢¢­1eì раме: dîcitur vifus , ôz hzc' denominarig -nihilf -Í
«zag imrinfccum impomx in pa.riexc,'ix.1 ад‘? чошдщцду"
_5 _
м, ‘В: лЕНЬи: Ioumin genere.Dìßf-.I-.’,
dxciturl>0nUS=& hoc nihil ìnuinfecum reale aephyûeum dícîe._
in ipfa. спешке адшз ~, fed folùm denominationem perkam
ex dixeóhone inrellcâtusvi éc libermxe volunums quaml
ipfe ттшац , 8c ìpquibus ‘ dicinu: rcgul.1:us42~c vo
lirus.
'ln_(l. Non poneß a&us dici, verè ëprealinerlbonus niñ.;
‚с: bonimtem inhœrentem ipli 5 g. non dicitur bonus nec
moralis per denominazionemexxrinfccam ¿quod enim fic.
denominamus_,l'upponit ñéftioncm ex pme пота.
ка}. п. ат. pare: enimiexvdiéìie in Logica, und de
nominazione; exxrinfccz non importan: ullam ëtlonem, 1
(ahem ncceílflriò .5 unde aůum denominati bonum Se
трепет , id verè dicirur, & драме tei; fi niFlc.uenirn„.
aêtum illum elle vere clireóìum per rcéìum Éiftamcn ‚ Sc.
libere elicixum vel impemrum juxra «дым mfìœ miio\
nis'. Пес: nihil inrrin(ecum__ ponax in eo rali: denomina-,
xio , ficuz de pqriexe ‘Ко; quin verèlöz :1_ parce rei termi
na: viíîonem.
Obiíc. 1.. A&us bonusêz malus .­‘| раме reí opponunmr;
unus cßlnudabilis éc merirorius а alter eff vinlpernbìliga
demcrirorins : бес. g. bonims öl malixia fun: ‘luid reale
phyñeum. prob. conf._non_ppll`un: realize: opponi , niñ per
Forinnlntznes reales.,
1&4).-gi. anx. Opponunrur in genere той; 5 feul ‚ mora
líren 'conm ant. phyhcè 8: in genere narurx.n.nnr.comcllìo
carnis prohibira & non prohibira» vel cx ignominia in
vîncibilì prohibixionis , (unt ejufdem (рвет in genere en
к}: & nzmme з 8: mmm moralixazem ё: oppoñnonem bo
nitnxisvßc ìixdillerfntlër ‚ vclmaliria'. fnmunr ab exrrinfeco,
а: Ёс nihil reale inxrinfccum h.1benr quo opponnnrur э fed
ex piro refptûu ,feu denominaxione exxrinfeca divcrfz_
xermirmiqnís di&.1minis vel advenennz _cxpaxte inxell¢­
‚ешь , aut liberznrîs ex parte volunmtís.
рт. A&us malus pixnirerur pcenìs. , ё: pfzminretur bo
nisphilicis propre: enna nazioni; 3 fed hoc ell abfurdum; Y
g. &c.p.feq. punirerur proprer malirìam и przmiarerur
yxbprer, bonirarem , (её hgc спел: emi; канон!»
г. ßgc.
Rf/iv. n.feq. maj. & min. prob. nam ‚ Utdiximus › ma
. lati; д: bunitqs non fun: enna rationis formaliser , fed
mzncxialner : fun: denoniinaxiones eiminfecze , fed vcxz_
д; 5 parte rcìvolirz; nec id magis repugnae in hoc Yen
fu_ quàm qnd puninntur pœnis poíirivis 5r phyfxcis pro­_
pre: pxivauones ‘, nam ex mulrorum fenzenxin forma- д’
üf~=““1i1i° ‘щей =eaßßì§in2f1!äávn¢. icfïßßdißia. ‘
. .
De .«¢¿?zÍ1mÍ.¢um.„ìn¿ene1'e.- Вид}; ' rg;
1,»/i. 1.. Relaijo «иным сх natura rei ìnrcr стопы
realize: diůinâìa ciïrcalis ‚В: inzrinfecùs advenicns ‚ fed*
moralitas in nâibus bummis fic гейши g. reali: eil,
non rationis. prob. min. ex Scoro › qui doce: quod im-,
pollìbile efr Щит aliqnem poni in elle › 6: raxioncm re
cìani in eH`e ой: exnsimra exxremorum confcquamr in
a&u r.1lisconixonnir:1s»ad rnrioncm rcâtum , g. moi­.1limx­;
coniîñi: in- rclnione reali incrinfecùs advenicme ‚ ciiam
cx Scuro ‚поп aurcm in relazione rarioms.
Refj». gl. mai. Si mrionts lìxndnndi б: remuinandi 8c ipf'a­
exxrtma (img-cm.|r:ncs reales 8: inxrinfecx in exne_n­.is,
conc. Majorem sli mcxoncs fundandx 8: terminandi fmt'
enfin imenzionnlìa mnrùm › б: поп fin: inrrinfecœ in om
nibus cxvremis; n. maj. BL min. nam regula , fen rcëtár
:mios: delìber.1rio.q\1a= fun: fundamenta conformirams
non I`umqu|d‘ leale pliyiicumi kd 'rnrenrionalc : êc qu.1m~
_vi;.¢{}`¢m, nihil ponerenrreale in ад». regiilaro prxxcr
emizaccm phyiìcnm e]us 8: denominarionem exrrinfecnm
regulmi ad regulasßr ziàregulanxem: in qua denoniiiu-
rione fuiidamr Майн -conformizaxis. Ad prob. ex.Scoxo5
mtonfcq. nam fic ur» робко мы lic rcguîato , «(вид
denominati@ regnlatì ‚ öchoc ex natura rei ‚ & neceI1_1.
rio ‚ ira 8: relacio conformìraxis qu.: in ilia dcnomin:uio'~
ne fnndaxur. @md анкет ill:\_rel1xi0 ñc refulmns dicazur
imrinfecùs adveniens ur volum бы: согптсшакоксз; Lì
clrerusßc Ponchs , ан: cxrrìnfecùs advenivns щ pu-ing»
M.ißrius,quia non refulzaxcx przcifa pofniom: regulan
ßçaéìus, fed ex qunii approxinmtione feu applicarìooe
regula: ad iéìum per diéìamen ìnrclleéìus в Ьос ‚ inquam»
parum refer: :id inientum Doêcons; (empor anim lequi
rur quod nioralims non en cmitnf abfoluta qua: ha.
bcar princigium aëìivum proprxumhßûl ucc aliquis ref~
pctìus.
0l>íîf­;­ Aêhxs dicìrur inrrinfccè bonus öl malus.g. М»
be: inzrinfccuin ordincm ad rcgulas morum , g. moralig.
msnon ей denominado extrinfica. prob. am. tario fpè
citieariva паи: сй illi in\rii.í`e:.1 ~, fed bonìms ё: malin@
fum rariones fpccificarivœ a&uum.g. funr ìllis imrinfecaz,
L; diran: inrrirxfecuiii ordinem ad купи.
Rf_Í}1­n.abl`olutè ат öc d. maj. prob. сй inrrinfcca
fcrmilìrfr 8: Ieduplicntivè un ей mlis; conc. maj. maze
!i:1lirerôcfpccifìc.|ivè;n. maj. 5g conf. яйца bonus un
bonus 3 8: momlis uc momlis , 84 malus ut malus inclu
dil inzrinfccê bonimcm, nur maliciam , fed fpecificlrivè f
fvmprlß :_zg__'_Si~1 il Ponixaç 8: per confcqqcna moralilu
Í

n­­­­1... __ '
. —
ìlli " Ue‚ Aëîìbus
r4 Mfidum hum.rrgulazione
ab exrrìnfcca т ‚
genere,& libercarc quze

func in imelleéìu 3‘ volunmee. Sic íìgnìíìcaxìo gin' vocìbus


dici „вы 1111; 1111г111Геса‚ 6‘ vnlorin Pecunia-, бес. на еП:
de omnibus enribu; тога11Ь11е‚ ’
1nß.z. Denominario qu; in uno exzremo eff exfńnfcca ,
debe: elle într'm{`cc.1,ìn fnlio : dl: enim â forma quer' non
pareil exiílere niñ in nliquo fubjeâto ‘; fed lnomlìras bo
nìmris non cil in ullo fubjeâo infriul`¢ce` й поп (ir in
aftu а g. vel *cil intrìnfccn aëìuí ‚ vel di nullibi 1 та}.
pare: de viíîone que cùm fx: Ícxxriníecè in p:|rie:c`-quam
dcnomìnn vîfum , eff ìnIl'í11f€Cê«i11 oculn quam demo
minarvidemcm min. prob.quî:x bounas aux maliria n0n ‹
cfl 111 1111е11е&11 , пес in regula ‚ ucc in volumare inum
та , g. vel 1111111111 efl, vel ell in a&u. -
Rrffhn. m.1j.& confeq.prolv,N:1|11 lice: vid verum Не» '
de vil`1one,¿<'nlìquìbus nliìs form_îs , под mmgnid „с.
шт ell de o:nnib\|s : furñcing. 111 hx.1licuï.>i , щи forma
lìrcr aut c;\uf.­.lìtera Sc fï.c1mor.1lix„1s cílffin xcgulis morumv ­
б: poxemìls â quìbus elicìmr aóìus »Gc fervmns б: 'domî
nìum non i\npfmautfor|n:un ullzm-1 renlcm in депо vel
dominojmrinfecam, fed pnmm denomínarionem reü
êam cx emptîone , vel viëìorin. ­
In[f« 1.. Aëtus monl­s fc habe: ad regulas morum uc ›‹
menfurabile ad mcn1`ur:lm 3 fed ratio mcnfurx 1:11 exrrin
feca ipíì znenfurx-, & menfurabilims eli inzrinl'ec.\ men
funbili , g. mornlnas clk inzrixlfcca aftui ‚ б: с011111111 in»
habíxudinc nd rcgnlas.
RJ11. d. maj. _Atlus moralis formaliser & reduplícnxivè ""
ut monlis : conc. mnßeìuia ux pet rognîrionem reflcxnm —›
cognofcarur cjus mon iras debe: comparari :ld rc¿ul.1s
ux ad menfur.1m ‚ 84 ПС m ‘nfurabílins ell illi imlìnl`<‘c.1¿
aëìus monlxslnnernaliren 81 { ес1бсаг1че=э п. maj. ôc
confeq.n.1m priùs di aéìum е е momlem ac dirìgìbìlcm. ~
per direéhonezn rcgularum quam mcnfurabilem. Dxreékio —-‹
amempcnder,&cil: in regulís fotmnlìter ац: caufxlixer,
5: 111 afìibus exrrinfccc: ůecùm mcnfumbilnas fpeûc; ad «
ада: 11с11: Sc ad rcgulns imenrîonalixer б: un in е11е со-—
gnìrv ‚ non -wrm m fue erle emimivo phyñco , Gc pane:-1..
1
quodlxoc ¢:i.un fenfu» ell Íemprrî allquìil unioni»
De идти: bumrin дети‘. I.’ 15--=:
~

шт: T.1o'11.~.
Ёёаонсдех тоглЩм-з feu aíŕm mornlír? un «_»
ßdßquatê dividatfir in 'bpnífarem ‚, Ú' malitiam? ’
danique, an »femur uña: iniízßëyutes mornin?

,Uxrn slefcripxionem ада: humzmi Si moralis дают in :


quzflione przcedcmi , дам Qmncs qui ai de_liber.1r.1 vo
lugime laominis „ваша; proccdunr , dici-poflunt morales»
&¢_mor.1lir,~.s comm coníilìiz in allan re„|.in'one quam ha
Ъеш ad fun principm ůç,regu1.:; quibus nazi funt conFoi:~ .
mari. Moralims ¿mem fuler dividi in bonimnm ‚ Sc mali
xíam; Ex aéìus morales; in Ьапо: 6: malos › äaaliqui addunt
tcrrium menibxum ‚ fcilicer indijferenriamxx qua Hun:
ада: лещ-Е feu 1'nd ‘Лента: ‚ 6с.‹11[`рцг:нпнз‚.112с an ill.1 bi
membris diviliolîradœquatag an чек?) manca niñ :1dd.~.­
‚Миша zcnium3 acleof uc admiuendi lint ада; ЯпЩНЪ
rcmcsqui liberiôc yerèhumani (int, _nec umcn poûrive »
boni , пес ш. ln , fed-ncuzri?
Alix quzdnm proponuncu: divîûones ‚ fed lcvioris«mo­
nicnri »v­ g. in a&usElín’m , qui immcdiaxè 6: direûê 5 —
volunmrelibcra mananr ur voliriones & noliriones 5 öl
ímpmuo: ‚ qui ab ea non .mnnamnìlì mcdìaxè б: Эпдйё‘
‘ &è ‚ fed èliuumur hb alii: pozcnxiis rum Багет}: шт ex
temis» мы :amm , (ш mom „сшить » щ anemie
imclleiìus ad quzdam ubjeëtas a&us pluies apperirus (en
Íïlìvi ‚ 8‹ fcnIui\mcxrernorurn simôßl Übilpû pc~§¢lì im* ‚
pcmrc.
`Rurfus э a1ii'»w¢r1”:mrur circa Encm ur шли feu -, nur ~
qui di ада: apperilionis boni propof\ri5 intenti» , qu: all
‘одним: profcquendi rale Болит pcrmedia а öc fmíxiv,
quxelì amor boni propzer fc im щ in ео qulcfcnl э alii
Úlra теща ut cunjìnßu. quo vulx ndhibcre media propq­
д" perimellc-Etum ad boni confecuiioncm ‚ В‘ ‚ ‚лат ‚
qvâ tx pluribus mediis feligiz urilior.1;impm`um„ quo БЫ
д ЗШБ poremiís impera: cxccurionemi, feu ufum {medio
wmsöz dcniquc «fm ipfe ralium mediorum ex quo Гв
ацйш: шрми finis quà: Мат dicirnrfruifioz de Чайник —
ngulis (по loco dicemus а nunc exnmjnamus atìus im
diítremes.
N9ßaaul¢mAuòd,mornliras cenûßit quid¢m.ia com =
„T ‚‚ ‚

nä De fzŕïilzmt Imm; in genera'.


veniemin vel difconvenirmia ad i.i_iionem­, fed hxc ¿irl
plex eff; ojirívn feugrígorofniquse conñltir in ncceffu vd
receilu n rarionegn phccipìcnrem. vel prohilzemem :int
eonfulentem 5 8: n¢¿41i'v«,feu, mimi: rìyrafa, quae con
filìir iiincceliii vel re~.ellii â ratione permiireme 5 feu non
спинке. Prima fucii: aóìus bonos vel malos. 1. i'ndi'j}`¢mim.
Non ell: aiircm quzûio de aîxibus non liberi: te puré
narunlibu5¿ cer'.um enim ell eos non elle ncc bonos,
nec malosilìcur nec morales; loquimur de moralibus Se
pleiiè liberis.
Poriiìiaéìiis humnnus~ confrdernxi porefì i. in rommufn',
velin genere nur fpecie, 8: przcisè razione objeâi fui,
non defceiidendo :id eireuniítsiiiinsiûngulnres ; vel in
pam'm.Íarí ,in omnibus fuis ciicumllaiiriimpnrticularibus;
mmqiiin primaria bonimr vel malixia venir :ib objeâo,
ide@ fi ol>j¿&iii~n Íîtele fe honc{ium,.T&us cliciiur bonus cx
objeéìo ‚ lice: ex ailiqun rircumlìanrin poiiir elle non
bonus. v. g.­1.1rgirio eleeiwoflnce itil däus-ex objeêìo Se
in Греки‘ bonun led ex Circuinllanna ушей Cile malus ì
ur ñfìat ex vana gloria Ус} .mimo fornicandi 8: fimi
lîrer aliqui fun: mali ex objeéìo, ш: menclaciiim ‚ @duim
Dei, &c. alia vcrò objeéîa funrdefe indìlïereiiiin , vel
quin de fe non haben: ullain boniratem , feu lioncflnrem
ôrconvenieininm д nee‘ull.\m maliriam feu riirpiiiid,
nem ôciiiconveiiieiiriam :vwl quin circa illa nec mio nn
rumlis neque lex-pofiriva decernir quidqunm 5 fed vel
gcrniiiiir vel 'negligii 5 5: за“; аЬ illis vclicirur~ i'ridi’j]`imi.¢
in¿nm~e, Feu ez alfyeâïu 3 fed ex firfulnllanaiíâ Бей porefì
bonusnut malus 3 finuxcm aéìus circa illucl mnnear fie
índíferens М: 8: nunc , б: fpcêhris omnibus circuinlian
:iis , dicerux indíjìnni in inrliridßv i 8: non foliìm чист!
fpeciein -, quod uccidere poile ìntelligirur › vel per _/`¢,
quando objçéìuin & ipfz iircumíìamiz funi indifferen- ‚
res wil pe» unìden: ‚ quando id conringìr vel cx igno
пира iiivincibili, vel cx opinione probabili. Hi;_1`i~,p~
politic.

сон сшзхо.
IDI1/ifa marnlifalíi i'1ii';oni'!»item (7 malítínm ;fÈu'.a¿`.'1u ~
monzlísín [inni/.m »(7 тд/ит nm е]! яйцами ‚ qs.-_'rt
¿mir mor.:/ìruffu `.«H'us morali: x'ndíjf¢r¢n.« mm [Щит 5»
_fjueri`e .fini m`.zmi`ni`ndivi'1uo~, Ell cnmmuiiior quoad. i. fi»
б: @ii scorilhruin б; alioxum , quo ad а. comm» ‘$129:
мы. ` I
De 4¿`z‘ìÉzu /5/imm/is ih genere.D1`fÍ>.Í. 17
Prvb.1.ex Sw» ­, fun: ergo rnulzi nfhrs iriditïercntes»
non мтйт fìcundùm e/[É quod haben! in fjuríe тише › fed ад";
¿Iam f:rund;`4m e/Íë quad haben; 1`n¢]Í`e` morafíg (7 fun! Miam “дм.
1'n:i1',ffer¢nr:.: ad banurń marífvvfum 'vel demfritorium ; quin
плит ínríiï/ídnum раму? eflë tule@ alíud rale. MuÍ1i et1`um«
fm¿uÍarna£Pu;¢I1'cr'1ìfu»nrindïffìrenrers (9- поп [Ъ/йт ‚Щи;
поп Ьитшй, de quibux non :H fermo utfrícme [mr/zum In/are
[грамм (у r]ufma1l1'qv.z pracedunf rx fvla im.1_gx`natz'ane , mm
п: libera arbitri», impellente, fed erídm de aŕii/mv lìóerë t/1'
¢x'lx'.¢. ‘ ‘ ‘
Ргаё» ъ. quand 1. pa mn; nnm б dervur яйца ‘morales
indìFfcrcntes,ñvê in fpecie livè in individuo , fequitut
evidcnter diviiionem aëtns morali; non eii`c adxquaram
perilla duofmcnxbrn: duri анкет mdificrentes тех ра
xebir.
Pfalz. :.6: 3. p. т. Ex fnnño Hieronymo, fic fcribente
àd5« Auguß. Ьмшт :ji свиданий: тл/ит Iuxuríag 1'nIerEp.¿¿
urrumgue ïndíjferenr amßulare ca_p1'1i:¢` тайн: zxrremenru ‚Ад‘.
profiter?, fßuti: ‘штат jacÈ»'c‘, koe т‘ Élnum ‚ nec тд/ит Н.
rß ißvë пГцт ffrerísrfvë non {кий ›— nec ìußriíam lmlz¢‘Ín`: ом’
т: mn hnbebirg imô & hzec ulrimnverba idem probant; im’
de aàibus in individuo. mm rx Nnzianzeno. ŕlßjrmadmv- Í' '
dum quífquísfirpplíría hand Дума е]! , шт irícmfŕatím pra~
dímvianem тетцу ,eadçm mn.'/a ne.: qm laude «auf prndirn
tiene dì nu: nm ejfídcm confeßim pénnm тети’; quod
cile: fa fum G munis aêrus ‚ cziarn in individuo ‚ el'l`eL bo
nus .1urm:.Ius. ‘
Prob; 4.0: Phil. nam inquie, hnbírm juflírín g:n¢r.1rurz­Etht§
ex причём: juŕifi mnjufië faílir , g. ex operibus ind1H`c|:¢nti~
bus; non eninrfnniboni , quin non fum juíiê Faéìi s nee ‘
eriam mali , quiz non generarenr hnbitum virrutis juIìi~
liz. Qunmodo id fieri poliirin rigore 5 ipfe viclerit.
Prob. ç. razione; ur aliquis/.a&us , ŕivè in fpecie , fivë,
in íingnlari , ii: bonus nur xpalus, deber ngerrsviderein
eo alrquam bonimrem vel mnliriam ex olajeeìo, vel ex
aliqua cìrcumlìfrnrîr, 8: velleclicerc salem nêtum ex mo.
„nivo ‘Знай: vel nlio cui annexum ‘И рсссахцгп , v, 'g„
‘ Vûlupxzuis proliibira: э fed щ homo lihcrè nlxquid agar»,
non efi neceffe ut in eo vidcac miem bonilnzem :|u§mnli­
‘йггтм ne: ur ab aller ultra movemxr. g. nec щ :iâío Iii
bonn flut mala ex objeéìo vel circumiianxîis ‚ feu in Гре
cic vel individuo. Maj. cli :erm in omni fenrenrizr. pmb,
min. ex adverfnriis , dnnrur objerïìa indi'fi"e1cn:i.1 ¿‘<l,1m|;
bonirns delcûabilis vel utilis , quz теплые: honcfincm
no`_lml.>ct R p_oi1'enc dati citcumfìamiz in quibus home;
18 De aìïìbm Ímmanì: 'ìn(qenar¢'.D/'ff>.Í;Ü
pellet cam «Не ur :alam 3 nec. neccflìrnrur 'cam velle е!‘
alio motivo а ux fpurare , cnmfdcre , :lmbulare , toller: ‘
feilucani э g. non eff nccellè ur quories agit» “Меж in ob
jeëto vel circumflanziis , ullam bunirarem «мы: › vel
ИМЯ. Anl. parcbir folurionc obieóìíollum.
Dim, aóìum- circa unile vebdeleêtabile efl`e eriam hof
neílum ‚ guia eff aa' ulilimrem nznzurz ‚ vel jucundi
Í:§{ClT!« ‘
(атм г. (дабы «aus поп potell effe honeflus öc vinilo- ‘
fus niñ cx obi:­&o vel citdumílzmlia :dll: boniras lloncfla- ‘
lis VÍYWIÍS МЫ lf' 50110 Pfßfisè utili , vel íucunclo nulla ‘
cfl bonitas gg. nec in ай“ z.. quin G hoc fulìîcerer ad bo
niznrem паштет omnis aéìusvolunrmi; ex fc 8€ (ecundùm г
fpeciem imò 8: in individuo eílezbonusi qula volulatns ‘
поп potell: velle nifubonum , 8: fic Нади quxrerezur/n_n ­
denxur :iéìus indißhemes г ‘
Prob.ffm‘aIi1¢rqumd z..'p..Dc :lûibusi feîcundùm fpeciem —
1. ex Concilio Oonilauricníi ‚ in quo condemnarur arr. V
п. Joannis Has qui docebac nu//4 ф’ opera indijferenria , I
B: hzcc dnmnario confïŕ. â Martino. V. in fine ejufdem ‹
СопсЕШ; g. falrcm in fpecie danxur afìus inditïerenres.
Dico ,falrem ínfp¢ci¢, U' ‚ rx ab}:¿7a5 nam lice: verb;
illius hzrcrici pollen: incelligi ‚ :nm in individuo ‘даёт in ~.\
f sie ‚ „кмпегыпохъ videxur quod Concilium id inzcllexrrie'
атм‘: de aêtibus in individuo; quia multi Doûores
_Cmbßlici › бгрййШтй neganr dati tales aftus.
Praha... Aóìus ille ell inclißìrens in communi qui et
objeéìomon hlbsr quod Е: bonus moralirer , nec malus ;
fed muhi nftus id habens: g. mulxifunt indiferentes in
mmmuni, (cu in genere, feu in fpecie ; prob. mîmob
j¢&um quod ex fc non habcrconforinimem nec indccen~
3
‘дат ad reóìum raxionem , ac regulam morum , non ей
ex fc nec bonum ‚ псс mzlum moralircr; fed :alia flint
тайга obicáìa aâuum humanorum ­, g. multa funt de fe
îudifferelirin. Prob. min. l`pue:lrc,fric:\rc barbam ,levare
feñucamimòâc ambulntio , commellio, :alia funrde fc
urxiifî ex bona aux mala imcnrione бы: non Gut morali
кг bonn , nec etiam ‚дым.
Prnb.;­p. Dcindiŕlcrcniia in individuo x.ccrcum cih -
nce id nßganc Thomlllx , quin homo qui cx opinione
probnliili purans deanibiilnriolxem folius recremiolis i
стыд , «Sc Hue omni nlio hnc virrurîs elle indiñerenxcm ‚
ß: sain uc miem vellcr 6: exercercc , opernrczur czîam in
dillůrcínre/r l1ic'& nunc 8: ш рлйснЬгЪ; g. Scotifla qui
ju,xm fm principii ( qun: funx ad minùs probabilia) Íìo _
agieren habere: (Щи: in purriculari ё: 'm.individu0 indifï
te

De aŕîîßiu Íaumnm'.r` I'/ri(genere.Dzff:.Í. rg?


_Èreniegg E . nbfoluzè lo Ч uendo non re Р n Б usm: rales a¿’cus:<
Äxciia (uppono licirum effe operati ex opinione probabili! ‚
quo infra.
Fuß, 1..»_Nam ezinm inrlependenrer ab hoc , даты: aâus i
ìx\dii"Feren|:es .in fpecie Se ex­obie&o ut probnrum eli : g.
& in inciividuo. Prob..conf. I. quia fi quid obßárer indif
feremiz indiviflualìi maxime- quin rale; мы; dcfîcerent
ixeâa _circumil:an:i.1 ñnis , qunreiiùs l1omn.nzion.1li_s de
b¢¢ femper imendere finern virruris э fed hoc non impedir:
g. nihil. Mai. pim ex pmcipuo fundamento n<lverl'nrio­
zum. I‘rou.min. 1. quia lice: acleílct tali: oblígarioâ paire
geivglexlege Pafiriva, non lenezur homoid femper ag
nofcere .vel cogimrc quories agir', 1. qui: falsô .1fl`crîru|:
illa obligario s .neceaim confiar ex fcriprura vel Cnnciliix
wei Pauibus ‚ vel lazione ulla convincenxig ut то: pacchia, .
öl U¥'*j­1m dìximus (при. . ’
Eudfm conßprob. 1. ,Omnivnniura fpeciíiea peri: con-I
fervari in aliqno individuo , g. ñœlancur a&irs incliñ`ercn­
ses in fpecie ‚ deben: criam dati in individuo.
Dile, ‚ id verum elle 'fx inditïerenria eíiezpofixiva 5 fedi.
cùm frz enmùsn „едим ‚ feu preeciíiva per (clim priva
tionem boniraris nur maliriz ‚ поп elrneceílë ш: in indi
viduo reperiarur Ipecics ill.15 lieu: ех eo quod -honra .fil ­
Íœprzfcindir ßcinclifìerens ей ad albedinem б‘ nigredinem: ~
aulalium colorem ‚ nun oponer щ derur aliqund indivi
duum humanum fine albedine au: nigredme vel alio cog
lore.
._ (атм. Qbjedìum aëìus ,‚ quod elfi' Ec indiñ`er'ens in fue».
gener.: vel (pecìe , haben aliquod (Заднее in quo exifìiu ~.
g. 8: aéìus aliquis exiûerc perdi qui participer illam in
diŕïeremiarn ex parte objeéìi à quo ipfe fpecificaxur prin- f
cipalirer. _ "
Dim 1.._1d fieri qnialem polie quanrùm :R ex pane ob
j¢&î , fed non ex pane finis execinfeciaur algerius circum
Наш}: à qua. dererminabicur ad bonirazem vel mali
miam.
cum» i._G. iam habeo néìum Gngularem ex Ene intrin
feco objeůi effe indiŕïerenrem , nec _efie bonum nur ma
lum ni(i:Lbexrrìnfeco5 fcilicer ab aliqua circumftnnri.1,~ ‚
8.; (ic per accidens 5 'quod fuńîccrer nobis 5 fcfl nfque hic
fiiìimus 5 nam G терпение nûui rendere in rale objeftum
feeundùm бы‘ indilferemiam intrinfecam, g. nullus efì
„а“ аманъкм eriam in ípecic 'f­ ad quid enim пай: in
dixïercnria objcëti , Íî nonpoílîr terminare ullumaeìum э
£onIra,;. @ia line ullo fundamento negaiur quod. C05
zo 'De mffilmr humm/ik ingeavere. Вид}.
nlm illo objeào cum (на indiFf`ercn:ia ad merimm vel ¿€
meritum non polli: volunms, fnlrem pro libero exercitau
lil>er:a:is (ua: , velle illud u: tale , abíque ulla~rel.1:ione
:zi ullum :ahum Íinenr au: eircnmfinntinm cx:rin.(ec:m ',
fed iuncilli volirio eri: ìndiiïercus bi: & n:mc` б: in indi
viduo œquè :ic in fpecie g. &c. pmb. m.1j.il1.1 neccfíiras
ttlarionis ad alium finenx venire: vd’ ex parie objetìi vel
ox parte mîius э поп сх parte «та; , nam cx fe cti indif
ferens ad onmcm alium íinem s ahoqui ille finis сйё: in
:-rinfccus ipíî cbieëto ­, non eziam ex parue ‚жён: , quia лот
pende: n'»:ceíl`nrio~ nìli ab objeâo ¿Sg ŕìntâc hic iupponi»
:ur de fc 'mclíîïerens Sc liber.
Prob. Danique ax D- Bonaventura ‚ qui.: fun: mul:»ia&:|s~
Íevioris comxnnditariernaeurz s ur (puerc ‚ шохкхс barboni;
Rheumzim purgare öf íimilcs- i nal1..1mlimre£`ia:em mo»
ralem imponen: , tivè fian: ivè omìrennuir mec prohi»
bemur , nec ìmpcren:urg.i!li 6: ûmiles-lfunc iudiñferencçg.
:Liam in individuos & plenâ deliberaŕiouc Fadi.
Obiic. x.5co:um qui videcur negare ат: índifFr:ren¢.es
in genere , 5: idtò rlicixur à mulcis non (ibi Conflans , qua
:enùs admini: indifl"eren:esin -individuo & non in fpeciea
imò. nec iucurrerc cenfunrm Concilii Conflantienfis contra.
1.121. Joan. Husa do verb.: e;us.Trìplex ф ßnníms monili.: ‚ х. dí
5.11.11 mur bomba ex genere; 1.. paxrß dici !:aní14¢vimm_('¢ßv¢¢g
.:ì»­:un:_/îumiiì 3. Ёюпйм mtrirerin ‚ fm ¿mmira ‚ feu ex циф
tÁm`one,di11ìna in ordine ad pmmínm 1. competir 'La/iríani г’:
hoc qffairrafxßtfupcr objcßum :an:/:nim: laf: ai-luf fìiundum
Идите’: идя mtianí: , dy' mm ßfùm guía aß ran:/:nien:
МЛ aíŕui nazumlíleri utfal z1ìjinm'.£I bm: aft nlianílfu mamÍí:.
Hui: туда! banímu appanz`xur triplex malnía x. ex genere
gaan ía [Идеи «Jim qui x/mmm haber ,lmnimrem шпиц ex
quo delfefet confiizui in ¿ancre morn, /naßfrmnlifíam ‚ quit
kanji; juger ßújcéî .fm dif: enzfzmens д} 0.112: tranjiì [при [лит
2.. :[1 тайма с; дЁЩмд circumßmztfa drofdmnnre «Hum» li
te! rmrzfgmfiger o[1}¢¿Ium canvenìens aibn' ‚ ferundnm rrilgm
rntíunrm › 3. e/E ma/iría in demcrím. `Q\_«:li[/el ìfiarummu
Í1'2."arum тф arrípi ronrraríè ш! privarívë. ￧6¢¿?u Гид
Ívnnilatn › (у игргЕэлгёиё accípíznrznfnum prima _(imm Lani
мнт ‚ ut uccipìmr rmtrmiè ponimr uhm carrntíam ‘Лат
«liquid ‘признан: in/i bonimai 5 maliriu идти: canlŕqriè
«ampia U' Prŕvazíué romoerlunlur 1 Ф‘ ¿dm ./:cu: infer priva/ía.
шт Ш‘ Ьдыгит ímmcdŕamm nan dmur mrdium ‚ im ¿enum
п: ¿wwe CJ' ma./um cxgtntre fum ronlraría immediata. Rg
На «д? guia иди: т’: /muß ф? quin rmiifìat [ieper oéirßvm
#0112/¢f1í¢fI­f_ wl dlflonvcuífm 1 U' МА nccqlìuià dln; [mnu:
r
De nŕîibzfs Íaumßmîs in ‘gene:fe.Di/§¢..I. gg
gx ¿encre rx 011105111 convenienti wl иди: malus ex дню-ее;
abjeâo dìffanvenímn. g. .Ex Scoto Íïcur non dimm' objg.
¿ìum infiifferens 84 medium inter conveniens „ё: сШсош/з
uiens reûze rntioni з: in genere mons» ita neoaóìus 111
АЩЁгеп; in -genere ‚ feu ex objeâoi 81 id . puravi: .idea
ßlaxum Vulpes nofler ‚ щ exilìimex nullum dati _¿dum iu
dìtïercnreni in fpccie. .
‘щ. Ташеп cos qui lic cenfrm de meme Scoxi non bene
ipfmn intcllexillè 1. quia ibidem doce: dari aâus neuyrqg
feu indiñeremes in genere moris С‘ meer яйца vinuofos „I
В! viriofos Чин]! anim 4111‘: aliquìs rune circurnßmniê ‚г Ffm'
guifmi adperfeŕïianem иди: virluojz 1 (7 ramen nan a/[ri rum д 1_6.
tircuvpfìanzam repugnante qu redden! aüum viiìofum э pum 15.
ß del zleemaßnam puuprì , non ‚дат fírcurnfxaulia quin non
canjxdernt , nec fìrundmn /:lia: n`:rzm|_/íaxrìu( requíßfnß ad
«Hum virluofum ‘. ifi; quidam mlm mm «ß Inma: 'u¢l'1.'írx:4ofu.¢
Mlfalílmguin non е]! сёцсит{1япг1опд‘и.г,пес‘диет malus con
Iraríì, quin non srdìnarur ad fiflml ívdeàilum (yc. Er ita
um in 1.. membro едят in 3. 1/idem* fom' «ilus x'ndx`I„~vm.f ‚
ym' Над]! malus prifuativë , mm mmm cantm>z'_¢`,gn1`a índiji» `
fßrenr , ёдс. g. Scorusngnofcir aéìuß indiŕfercnces in genere
mòrìs. ‘
_ 1.. Si reëìê conlidercrur fenfus quo dici: malifía м geiler!
Ü Банда; ìlfm е; ‘тете appammrur ‘винит? U' prìvnlízì д
<g­'»;»p«/mw». immfdinfn, pzuum haben dxñìculsaxjs; mm
bonitas illa ex genere eli conveniennin ш cum 116111 . qui
tes dicitur conveniens ex _genere feu ‚ ша1е:1_111:ег116с iplo
quod de fe non dedece: rcéìnm rmionem ; quo lcnfu
пап Го111т о1а1е&111п pofixîvè bonumf, ut Eleemoíìnn,
fed ег1лт1пб11Гегепз ‚ 1111`р111а11о › с11с1ш: obicéìum con
veniens ,falxern negative , quin non hilvei indeoenriam
poliuvam mor_alcm s ё: «aus tmnfizns fupcx hoc obi<»&um
cil ecìam bonus Е: decens ex ¿mere 5 8: quod non cil bo
num › falrem hâc bonime: el`t fine dubio maium eriam.
ех дамп. Uno verbo bonum ex genere leu objeůwiu
conveniens 1 eß omne id circa quod pmefi hnberlnéìus
Í`1ney»­cc.no 8: fecundumreéìam rarionem 3 та111т vcrò
ex obi-.Eto feu ждите ‚ eíìomnc id circa quod non po
tçß hfueri .iétus fecur.d\`xni rcéìam rarioncm , К, Iìnc р“.
caro 3- Ь: met hznc non darur medium ‚ ех Зсоео 1 8c fe-»
cundurn veríutems nec imc: has bonizazes admirtinxug
i1_\«‘12!'z"e|'fr.ni.\m»squod anim, non poxeß neri licixè ett fine
‘Мою ncixurn Se malum 5 :uz aiìus inditferens Heri po~
¢­.s?.l3;ixè. Е: 1`еси1111111п reûam xarionem ‚ öl quod Бей
gezel: licisè eß hoc fcum bouum 5 [ed non bonixaxe
á’
:zz ‘Deffiŕïilfm hum. in genere. DEH». Г.
­l1or\ell.1:is moralis ас virrnofz per qn.1i~n-fiç rigen; (ith laudì'
(Идти. Bonum deleûnbilc ¿Sz mile funvliujufinodi 1-‘Gt
falrem fecundùxń fc» 8: przcifís circumllaiitiifin qnibus'
illorum prufecurio Fiere: mala :mr bonn. _
;. Noranda ей ratio „атм; hans bonizarem "ix genere,
‘quin ей quaß m‘a1erì,»¢[í.¢ ,"rcf`pec'ìu omn'rs­ boni ultcriuńs
in genere той: э n:1m,`n'&us', rranfîens fuper objcëìufn
ей quali Formiibilis per aqucimcumquc 'aliam circumfìsn
‘Наш moralem ‚ ôljira quali poremialc non omninò c-x~
"tta genus moris , 'licur fuir ipfc aûnsin genere `nnrurz.
Vides quod Doóìor bonixazem fx ¿enne comparar mare
ria: informi, fciliscr qu: ей in ponencia ’nd boniratmx
honeflarís, Гец vittutis , quae eûfecunda fpecîcs bonítatis:
Ь: merici qu: eß­;.‘ficurmareria phylîca ей )in potenti:
hd fbnnas , 8:’ licur geiiusnguiod ей materialogica aut
:Mcmphyfîc:i, ей in porenricijnd diŕferenrias. Qlidœrgo
«mirum li inter banc bonirazem 8: mnlirìnm oppólîxnm
non aclmirrnr medium ëquod сайт поп ей Ьопнт falrera
­m.1rcrialircr , и in~porenii.1 ad bmiirarcm „попадет,
ей Enc dubio mnlum 8: privarivèßccomrariê. ‹ i
Hinc refpondeo informai S¢orus_ ведя‘ acìus indife
=rcnrcs {тег bonos б: malos cx genere Ген ех objeêro '­, d.
ani. loquendo de bonifnrc impropria 8: larè lumpta,
potenziali-ft'u materiali, aux mgiiziva ,“5‹ de malizia Ш):
­0pp0firaôc rigorofa; conc. am. de bonime formali ho~
nellnris öl moralìtarig aůualís. n. ann ё: conftq. qu: ref
Qonño parer ex verbi; Scori , nec gravsbi: ’Pytoucin hu
.jusyobieêrionis & refponíìonis prolixiras infoliraf. quiz
debuir .vindicari fubrilis przeepzor ab imuria quam
-illi íaciunr non folum alieni , fed eriam aliqui cx
‘$115.
Ußiíc. 2.. Inter priv.1tivè0Ppol­ira'non dnruzfmedium-:
îfcd bonum ё: malum ех obieêco privaiivè oppenunrur;
-ex Scuro ciraro ig. non d.irur.inr¢r {На medium s feu in
«<liŕl"erens. maj. prob. ex eodem ‚ йсн: imer privarionem
«&h.1biruni immcdi.1rum non c=l.1rnr medium , im bonuru
»cx genere б: maìnm сх genere Гцп: contraria immc
-dma hzc uhjcêcío niílirar contra urramquc ракет.
ЮГЬ. d- maj. non баки: medium quando fubjefìum ей’
proprium fufcepribilc formz, conc. maj. fi non Tr fuf
icepiibilcs n. maj. uam videns 6: czcus in hofnine oppo
литых privarîvèi quin homo ell: nexus ad viůonem , non
-vero in {Не ame oéìavum diem à narivirate 5 чай.‘ :mrt
~íllud remplis non ей aprus vider: 5 ideo per o&o illas
Шея, non ей nec cœc us пес videns ‚ й‘! ей non ‘Мел: 5

‚.‚—›- [_,_
TD: aŕîíßus bum. 1’í1g£77£ï¿’.'Df'/Í?. 1. т;
'fnl min. dico bonum ex _genere , non foliim privaiivê ‚ feti
-eriam contrarie opponuntur, quin aâus circa iale obje~
éìum non ей malus nili ex ali ua circur_nlt.inri:¢ illi repu
„gnanre pol`uivê.v.g.~(pur.irio ‹ efe non ей mii „ nilińar
ex malo Ель vel alia circumllanria indebira, 16: (ic eric
mala. grivarivè б: conrrariê. Concellä g. min. dilì. conf.
inter bonum purè ex genere in fenfu Scoti , non ей bonum
fporeiiriuleß: proprie indîlïercns conc. conf. inrer bonuin
poiiriüè hianelhiin morale 8: mnlum oppolirum. n. `con»
8: ntic parer ex fliftis 5 nam illa bonu:\s‘¢x ¿inne (ш
potemialis,»aurmarerialis in fenfu explicara ‚ сопб111к1п
eo quod res illa polli: fieri .Íine pecczro 5 imo für virruosè,
clique eapax ulreriorisfboniraiis moralis › 5: cerrum ей
,quod obje&um quod non haber ad minùs ìllam boniraf
rem › ей maliim ; nee dazu: in hoc medium ;{ed bóiiiras
_Bc malitia inra: quas añerimus medium «Sc indx`i¥`erenti:1m,
fllmfbonítas formalis 8:'poÍi:iv­1.honeÍlaris ‚. 8: _malizia
Íïrhïlítff formalis oppofira Lhxc, ur puro» dlr g¢fII1anS\
.mcns~Sco\i з: in hoc folidius pliilofopharur quam aliii
qui non Gc diilingunr boniraiem 8: maliriam ex ¿mereifeu
ex ob;e¿’io.
Inß.i. Inter conrradiêoria non ¿amr medium э fed bo«
niras 8: maliria morali: fun: conrradiéìoria з g. non ¿akut
rìndiñercntia qua: liz media inter illas. prob. min. l10nlI­1S
-ell convenienti: 8:] malizia ей‘ поп convenieiiria slßbl¢°
&\1l‘ß lT\.il\lIB.eiì conveniens refr.: xarioni» feu , a&us,»
juxra reâain rarioncm , 8: malum сй поп conveniens;
fed conveniens ad ‘едят raiìoiiem ‚ 8‹ non eonveniens
_ad eandcm fum conrradi&oria.g. bonum б‘ maluin oppo
.-nunrur con:radi&ori1`:. ‘
riff». n.min. 6: d. mai.>prob. mslum ‘ей clifconveniens
нед: raiioníqzrzcipienri ё: confulenrì ‚ acque eiiam pet
~_minemi,bonurn vero ur fie eli (imiliœr conforme ‘з’
tioni«eide_m ­, con.maj. 5g in hoe fenfu opponunrur .ne
¿garivè & privarive : сопс. п11п. bonum omnq ram plo
prium quam iinproprium iam Virtuofum 5: honellum ‚ ¿Y
polirivum, quam negarivum 6: materiale n.m:ij. б: conleq,
nam nmne quidem „мы“ ‚ Га1гсп1 rigorofum dìcir priva
rionem conformiraris ad ,refrain -rarionem prxcipienrem»
aurpetrnirxenrem ¿fed non ira ей de bono 'i nam bonum
poûiivum formale 8: rigorofum ‚ feu -virrnofum › ff“ h°‘
‘nell:um, diei: convenienxiain ad ,regulam polirivè рыц
.pienrem aiixconfulemem mareriale verò feu negarivum
ßcprivaiivilm dicir rancum eonformirazem ad rarionem
ncgauvam ‚ id ell: permiirenrem feu non enranrem 5 В
. — .
д, 4. Не nfŕzêm bum. т {спеша Dzfif. 1',
«alia objeůn öl мы; circa ills › icimus bonn negarivê 8g
„im roprie~,& Iimilircr non mala , eziam yoiîrive ôc lic
in ifferenria.
МЛ. 1..Hxc objeéìa 8: nétns fum cnpacin boniratis 8c
malirix,­¿. fun: bona auf mala in genere moxisignion funx
ìndilicremia.
Ref). d. nm. fum capncia bonitatis aut шайб: ex ali
qua circumlinmia exrrinfeca -quœ inñua-r decenriam aut
indecenxinm ; соп. annex fe feu ex oblecìo : п. ат. Se
I „пр „_g„ (1 1¢v_m»5 feûucnm cxfuperfiixione Б fpurares ex
conrempru , Щ; дамы fine efiem mali 5 fi vçrò eacicm
facercscx morivnlioneíìo 5 diem iionefìi ‚ fed fempet
ievario Рейка: а: fpnrario ex fc fum indiŕferenres nd
utrumque s вес enim omrxe quod ей rcferibile in fineru
boneiìum vel inhoneiìum rfi hoc iplo inhoneíium vel ho
nefium ‚ [ed ш pczenria ad alrer utrum; (‘сих quin parie:
di in pozfmin ad nlbe.linen1 vel nigredinem, nou fcquirur
quod fir :rlbus aux niger.
пр. Ornnequod cil voiibile ab bomine ratione urenre
с!!! bonum, fnlrem ur rale : [cd onine bonum homini uc
ratione uxemi eli honefium g- c.~mne lic volibile eli hone
ůum : nrqui objeêrum quod diciniusindilfelens eil voli
bilc :ib homine ratione urente ‚ Ь: de fnéîo afïen niiqnod
bonum n:m1rac rarionali , 5. поп eli indiiììrens fed bo
num.
Rip. d. maj. :1liq'u.­'i boniznre frrlœm negativi 8: per
mifíivâ conc.. maj. 81 min. bonirare poiîxivâ , propriâ , 8:
vinuosâ › п. mai, Si min. & cou. fubfumpti, quin ad vo
lendnm nliquid, fuůcir flmplex permiiüo objeéìi vd :Suus
circa illud.
0ó1'r'c.;.ln1crverum 8: falfum ref'pc&u aûuumrintel.
leéirus non datur objeérum indilïercns. g. usque inte:
bonum 8: malum rcfpetìu volurxtarìsä ur enim fc haben:
illa ad inlelleûum , fic ilin ad volunrarem pmb. anx. emnis
propoíirio eli dercrmixmè vera aun Fnlfcl refpeêìu intel
kéìus.
_ Ref¿`=.1.n.conf'. 8c rarionem физ э наш lara di drfparirns
Inter verrrarem refpeéìu imclleâus : Чип поп eik quid
morale , nec dependez ab ullis condizionibus › vel circum
ßnntiis ш: bonitas.
7{_¢/lb.z..11.aur.n.1m przcifo Dei decreto circa futuri
tioxfem rerupipropofirio cir:.1ilI.1m ‚ поп eiì vera nce
(‘Ка dezcrrninarè ,fed ncuir.1& 'mdiH`erens ad verirarem
aux Frrllizarcm ¿quod 51 Forzieri dici porci! Ас bonimre 6;
lmliria objcûiva 8( in Гранд _
' @luie
De aŕîîôm' Ímmanix ín genere. ищи, gy
.'06íi:. 4. Aétusmoralis dicír ordincm ad rcéìnm :arid
ncm per quam ell regulabilis; fed ада: ex objeéìo in
diñfercns non dici: ralcm ordinem g. non ell momlis. gv
Mor.1h'r.1s non fpariiur medium inxcr bonum 8c maIum_
exinm ob|ecìivè. Maj. pare: cx dcñìnìrione :lélus mornlis.
Prob. min. ratio кеды , nihil dietz: nec difponir circa in~
d|H"erenci.1.m. ­
'I(¢ff.n.min.8cprolneiusgnmi ‘еда raxio pcrmini: .iaum
circa objcétum indiŕferens (icur Przcipir aux funde: bonum
lioncßum Scverarindcccns. [deo 5. Thoma; nílignar tres
:itìus legis, fcilícex pmcrprum prolzióilívnfm 5¢ pmm]}i¢­
nem , 8: qua: tario pcrmìuir, poflìxnx fieri vel ominieriam
fecundùm re&:\m razionem, ё: qui Gc agir non тети:
laudem au: viruycxium 5 iniò allquaieniis benè agir qua
xenùs uxitur jure Ню nce rranfgredirur-kgcm “Наш.
Obiir. ¿mira ;.p. de indiferenzia üngul.1ri i. ex û.­riptu­„
ra ,nam iubcniuramnía in Dn' ¿larínm fuir: , а: redderur "д"
uno df mniverba „мл е fed „а“; indiñèiens non cit in ¿‘„°a°nh_
gloríam Dei» alioqui elle: bonus: eil: [аист ог1оГи: 6: “_
ìnuxilis, g.­Ex fcrìptura non ¿azur aéìus ш oralis inditlìrens
in individuos Я
ign. U: jam diximus difp. prsrcedenii i. locum non
elle prxceprum ‚ frd Confìlium, 6: pro 1.. п. conf. uam pra
cisè _ex eo quod reddend.i П: гайо de verbo oriofo, noni
fequinir illud eß`c тают; redderur euiin ratio mm dc
bonis quam de malisijuxra illud ex Íimbolo S- Arhanníii
nddíturi [или Н? faffí: proprii: r4n'o'n¢m» 8&6- l'¢V€lIâ 311
xem Snnéìi Panic; , а :ilii inrcrprereg meliorcs ccnfenr per
'uerlmm aiinfîmi hic inzelligi nocivum К шаШт › quod
mendacio inqllinnliir при! nd`mlumm'lim dícirur › inquit I
Chryfoûomus , nec :\¿`rus im‘.iH­` rens vit propfîê otiofus, H"'_"­
fcuBern.
S. inurilis
fed ,obmilj
aliquale
in fe inuzilii,
folazium.mn ¿nari/ínrßz ‚ inquicbat
‘ ’
Obííc. 1.. Homo narurnlì prxcepro deber :iger: iuxm rr
_ŕì-1m rarìonem ­, quin mioiialis cil ‚ 6: ll: :ilis deber agen-,
ld enim Cxigit dìgniras natura: r:mon.1lis.g. Omnis мы:
humanas qui nonell iuxta reéìam mrionem cil malus » ‘
quivcrò :lt juxm rationem ell bonus › 5: nullus cit in~
diŕlfcrens. '
TW» d. maj. Juxra rarionem ‚ haut nihil Facia: coiiiraè
xium. Conc. m.1i.8c n. min. ira ur :enearur omnia rcferre
in finem honelìum z п. mai. Sl conf. nullibi enim conůac
de uli obligations', modo nihil Facia: quod lit poiitivè
¿¢¿¢C€r|s rarioncm. Ratio narurnlis dictar omnia dirigera
ш proprio: Fine; , ßcfic COMM lîißionem nihil fad: cum.
Tom. I 1). В
2.6 De afŕilm: 1‚‚гт„„;„‹2„ деле”. Dì/fnl.
permiílä Bz incliŕfercnria agir ur rnlin.
и
Inf?. Homo urmìonaliè deber (amper ngere ob íinem
proprium äedignum <:re;.zura rarionnli ‚ 8: й поп farcir pec
enrsfed ille Finis ей Ьонейн: , g. debe: (трек agcre ob
(‘нет Ьонейнт. Prob. maj. quìa in hoc diltinguirurâ
B;urò ‚ шт _«gir ob Едет rarionís g. &c.
7(_¢f];.:l. maj. Ob linem proprium pofîrivê zur [.1lren1
negarivè. Conc. mai. ob finem proprium pofizivè quod he
bonefhs чтоб: : п. mai. 8€ min. porelì cnim aliquanclo
:gere cx line dele&.1rioms 82 libermris , (allem in levibus д
дым; „та; indiñefenria б: permifìfi , 84 (ic nihil agir
eonrra rarionem , fed poliùs juxra rariontm (анкет mare
riulizer & negative. ‘
0_lu'ic. 3. Omni: ада; humanus deber e{l`c proprer iinem
aliquem mediazè vel immediate : g. prnprer bnnum hg.
neíium vel dele&abile: nam uxile ur rale non finalizar 5
fed мы; quì ей ргоркег Öelûfìâlbxlß ей malus , & qui ей
prqyrer Ьонейпт ей bonus , g. omnis aétus humanus di
po irivè bonu: aut malus.
Кеды. Hoc argumenrurn tetorqueri poffe comm acl
„видно; illus qui admirrunr :Elus indifïcrcnres in genere
vel (рссхе.
Rfßi. 1. n. Subfumptum ‚ (еШсег aôum circa fdclcéhbilc
cile nmlum prxcisè ur dcleàabile , 8: niñ ex alìqun cir»
¿:umß.1nri.1 vìriezur : qui; enirn vlicerer cum peccare qui
amare: muûcnm quae recrear audirum ,aut pulclirirudb
‘ь nem aurlucem quia placer oculis. Dico , nifi и; «ligne
»Ircam/innrín exrrinfecn virierur , fed id non fcrnpcr necel`­
(лёд accidir.
0bix'«~.4. Darentut aéìus humani quos non тиф‘ rura~
rer Deus qu.­`im aëtus Bruioium 5 non enim magi: deberer
силе мнъшм; quam animales ‚ )Mza illud Apoñoli ,
1 cof. numquìd de /zalm: cura r/I Dea? fed confequens ей abfu|:­
9« dum g. 8: abfurdum ей aflcrere :élus huinnxxosìndilïe;
rentes.
Rffß. n. mai. Bc rnrionem eins , nam ficut prudenrîn hu.
mana deber curare ада: indifferente: ne Franz mwli , fed
тапеанс imra fines ir1d|H>`crenr'r_z :rut clevcnrutad alrio
rem fincm; ira & Deus cum proportione. Prmcercn Щи‘!
:ngumemnm Еда]; ggnlla illos qui admirrunr actus indilîe
гипс: рег nccidens , v. g. cx opinione probabili.
lnfî. Si direnrur rales riftusi pollen: per illos generati
habian; eri~m îndifi`ercn:es5 fed hoc elkconnà experien
мы ‚ & Ai-ilk. qui dici: quodhibirus omnes volunrariò
fun: virzurcs .uur viria. g. non d.1mur­

К
De afîìlzzir bumunzrůngenere. D1f,`v.Í. ;y`
Ку}. 1. Rccorqueri рейс hoc nrgumentum contra :id
miuemes indifferentiam ех objeůo :- nam aéìus circajlh
ob}e¿`r.1 ex principii; fuis imrinfecis fpeciŕieantur c{l`en:ia­
li:er'.1b illis, nec diiïerun: à bonis vel mnlis nifì per cir
cumfhmias extrinfecas. v. gmx Fine. Per mendncia cx
incenrione furandi ‚ conzraliirur hnbicus menriendi сайта
ех inxemioue fornicandi; & fic de aliis.
R51). 1. n. min. Nihil anim vera: ‚ quin per a&us Fricandî
barbam , au: levandi fcůucas » gcnereuzurhabirus agendi
Emili".
дыму. In omni a&u deliberar@ volumas fcquizur di~
&amen rationis ‚ vel non (equini: 3 й fequicur benê agit ъ
id enim fempe: cli£:a: rado; (ì i-ign fequinur, шале agir.
g. inter aftum malum 1 öc bonum nullus ей: medius.
‘КЛ. х. п. conf. Nam ßcu: tario diftac quoi fricare bar
bam au:|ev.1reŕ`¢{\uc.1m eil:,'indif¥crens Ы pcrmiilimi gin.
volun:Jsconŕ`ormando fe illi мамам agir indiñìrenxcrz
przierea hoc argumenrum valere: criam concu ада: in
drñerenmin (рот.
Oóíic. dmíquc SS. Parres : nam inqui: Auguß. Mírumfi ,_ д
wlunm pofsít in medio quidam mr_/54:» ш nec тд/д nec Ьам „mm
‚Д‘. Juf ením jufŕum díÍì_gx`mur дым ¢/I autjufluma тт mer.
di'lí¿ìmus , @Lana man e/I. Qui: дшет dlaáím diene velan- r I,
iiaírm nm dilxgenlem ju/iirùuì 1 пап mods malam fifi i ftd
Miam pqîimam wÍunrarzm. E: Clatiùs. Cavendum tf! парки!
Í'hÍÍOf0phx' quedan» {Иди homfnnm medía dímnlur {тег 1:57@
fnßum (у-рестит i g. ех Aug. nulliwdrmur aéìus indiiì`e~
rens feu medius inner liouum б‘ malum.
­ R55. n.coni`. Nec enim ibi Auguit. loquixur ad propoli,
‘от. ln x.loqui:ur de volunxarè cui proponcretur iulhxia г
8c bonum grnvircr obligans, vel in communi, Bc quod
nullo modo ‘Ищете: ; Sc :unc pelïimam e|'l`e , quin ab'
omnibono'ell`e: penirùs .1v:­rf.1. Qiiscnim dicere: volun
urem elfe peiïimcim cui proponirux emunêrio narium p`rop~
ter fnniratcm au: mundiriem S: hoc non facefer propre:
Deum г Ап id porui: fornniare Auguiì. Nein omnibus quì?
dem peccati» ей реШгм ; alioqui nullum dnrctur pecca
шт leve ; quod ей hzre:icum­ Loquirur сайт de volun
еще hqbirualizcr qua: nullo modo inclinaretur ad jufiiriam,
'non vcàdc aliquo aéìu pnrciculari voluntrnis. In 1.. loco
loquirur ìgccaíioue implendi prxcepri quod urget; undè
fixera: ceůmonias aliquzs amc legem quâ prxcipiebanrut
non fui(l`e bona; nec malas › fed indifferente: g.porìùi
I0bis Риск.
Conua: igizur 1. diviíionem мы; huinanì in bouum
В;
2.8 De aéîílrm /:umani: in genere.Dífß.I.
б‘ malum poiirívè non elle adzqunram : d.mtur enim
aéìus medii feu irrdilîcrenres , qui псс pofrriv@ funx boni ',
(Írlrem bonirarc virturís'. nec mali fed пени’! gquamvis
liberi ae deliberari; ôc lroc non folûm ex objeéìis fuis in
genere aut fpccieg fed eriam ex circunrílanlirs ôc in раг
псмма.
Couflnr 1.. quod danrur мы indiclifferenrcs , non folùm
In genere moris fed razione erinm meriri vel dcmeriri; nam
cùm ада: поп poflîr effe meriroriusnilî ür bonus pofirivê.
nec dcmerirorius niñ Н: malus crînm formalirer а in geg
nere moriss fequirur quod fi denrur aóìus inditYeremes'_
in genere moris ‚ à fortiori даты: in genere „мы за ad
_ 'nperrè doccr Scorus cinfmz ngo , main' «Hur indijf¢mm.\­
’hd C’ mm fa/umf}r|¿nd¢`¢m effi quoi haben! in ßrrfe warum ­, fai
п‘ 4' trium ffrundùm aß? quodlhaáent in e//èmafali , (9­fgnr¢1i',m¢
Índzferenrex ad Ízanum merílarium ф‘ malum demerílorírmn 1
81€- imò @riainû non admiueremus indifferente: in ge
nere nxoris › adhuc eíiënr adŕnitrcndi in genere mcriri 5
quin plus requirirur ad merirum quàm afl bonum morale;
ßçcùm non omnia oper; infidelium vel peccarorum Gn:
peccnza .Blumen non Gm merîrorirn э quil ad meriruin
requirìtur ikarus grnrire f;1n&ificanris', 8c chnîtarig , (equi
zur
De Чад! ill.: , in genere
hoc nli.1s. Y meriti rigoroû funx „indrH"creuria_`

¢1~.

Qufzsrro 111.
Qgunam requirautur ad momlítatem ex parte
intelleŕìus.

lxímus .1&um humanum tum dici qui ex liber.: 8€ de


liberata volunrarc procedi: 6: quòd moraìiras impor
tar ex p.irre inrclleêtus cognirioncm boninris aux mzlirîz
яйца г nam ex Scano ,bump non agit immuni „м finullígen
la illud quui еП ad nem. Scîlicer media , U' il/ud pnpfer
,_ ¿_ quadugiri fciliccr nein ‚ 6: illud mrciligere en deliberare
Ú. н. bt docnim is alrquam cognitionern objcóh przrcquiri ad
Q. z. ad Imeu: volunrasinìllud Fcrarur per vol|rionem.aut no~
lirioncm , quœ cogniriu fe haber ad мы volunmrrs ur pu-`
ra condicio approximans , feu zpplicans obiceìum ad ро
Rntiam a undè crrcumfcrcur ММ axioma nihil wlimnu
quin pruqgnilum. Dica ‚ align.: rnyririu', nam i\bl`u1uic`

.-4
­ De »zfîibur ßumanfr 1'n'gen'ere.Dìs'ß.I. 19
:rl aétum :maris velodii я fufìïcic cognitio quzcurnque :
Y. g. Iimplex :ipprxhenfio 5 fed ‘ad aéhim plenè dcliberarum
quali; ей аСшз humanus‘, Ген mornlis › ггчнйгй vidcruf
cogiiirio judicariva debonirare vel malizia objeůi 8:- a&us`
circa ipfuin. ` ' ‘
Diximus quad volunras non ncceílirarur Ге conformare
illì diftxmini, &lic defcóìus feu malizia ей irregularitns
ln volunrue B: non femper .irguìt defeéìum in imelleâui
»lla quìppè vider per inrcllcâum bona & m¢­li‘or.1& pro
libermre lim Íeqziirur deteriora 5 undè concluûmus quod
non deierminaxiir in aéìibus» (uis per умным“ uuimum
prnéìicum inrelleéìus : fed ramen illud juclicium prxcedir я
62 rcquirirur ad moralimœm. Profeërò ii «ем voluntatis
non ей liber nili prxcedar cognirio ‚ ira eriam пес erir mo
nlis : quia libcrras ей efrenrulis aérui morali formaliser
& rcduplìccnivê ur moralis ей. ‚
- Diximu; eriam quomodo libems non ей in inrelleâu
formalirer, n¢quera:|ic.1lirer , niliqiinreiiûsvoluiiras exer
ccre nou porell fuam libennrem carizfiifímzìs , 8c mimi
díüíoni: ‚ nili prxcednr cognitie & jndicium inrcl1<~¿`tus
de bonizire , 84 тайна ‚ vel indiŕlerenria objeélzi , 8: aétus
circa illud in fuis circumlhntiîsg fed ‚ ur mox dicebnmus;
ìllilfl judirìum qualecumqnc fu ‚ поп przdererminar volun
mzem Gc quin f..lrem poffir omirrcrc aétum (ibi propolicum
crinm praéhcè ab imellcéìu. '
Diximuseriam cognirionem , feu judicium inrfllrůus
circa agibilin duplcxrflè ‚ fcilicer [prulmívum ‚ quod con
fiûit in (implici Cognirione ас мат rei ngilwilis , feu boni
raris vel тайн’: Ген amabïlimris ,feuheneflarisvimnis ‚
8: odibiliraris ‚ feu rurpiiudi lis vitii; ôcpraálŕcum ‚ quod
diôtar honeflntrm feu vìtrurem elle anmndnm , & xurpim
dinem Ген шйнт elle Fugìendumg rurfus iílucl lubdividi
ш: in ;»a_¿?imm]împ1ífinr, quod cliérar Gc in genrrßli
quid agcncum › amanrlum ‚ Sc Fugiendum in objeétis. v. g.
virtu: :jl ¿manda ;vizi'umfugí¢ndums öcpracîicè pm¿7icum_»
feu uliímum , quod diétnt in parrieiilari de lîngulis -1&1
bus arxenxis omnibus circumflanriis v. g. hîc Sc 11UI1¢
orandum , hadic jejuncmdum &c. Er hoc diciml {lli
mum; quin immedinxè ad illud (cquirur dcrerminano .
„ШИНЫ: qua: vulr aux non vul: or .rc aut iciunarc. Dl¿'_­
щи l`unr.ilIia&us elící1‘i,feu dircéli , alii im/1emn'» д“!
ех ur/ifquc pniirípant , а .idrò дым: in anima иди: qui
dicirur imperium qunzcnùs per illum aéìum fihi aurnliß
fhculmxibus prxcipir ufum 8: cxecuiionein «1liCujus opera
rionis circa obje&a­ v. g. Cum velunras БЫ impera: ¢ßì¢k

rn
` до De aéïíßus humnni: in ¢generf.Di/]:.Í.
tirer aëìurn этой: Dei hic 8: nunc'. au: m/anibns aliqnem
rrorum gautinrelleftui aliquam confiderarionem aux ihr
dium; illi quo; fibi ipû impera: de urroque parricipanr,
- fcilicei de elicizis 8: de imperatis ‚ nam ab ipfamerimp@
rime elieiun\ur;alii verò quos impera: inrelleeìuiiaut facul
raiibus ram imemirquâmeiiiernis funr fimplicírer imperari.
Aftus âurem quo `)ub€nrur,<licirur imprríumihiaurem poile
riores non funr in fe liberi , quia nec iiirelletìus i nec illie
alix faculrares funrliberz z fun: ergo liberi exrrinfeeê В:
â libenaie ilnperii , feu volunraris liberê impcranriszf
pxiores verò Кит urrimque liberi; guia fcilicer 8: Шин!
ìmperanrur , Ai liberè exereemur. '
» Porrò circa hos aéìus (oler difpurari an imperium (ie
àéìus intelleflrns an volunraiis , öl in quo coníillar ? Item
an per allquos ex illis iudieiis ex pane inrelleâus volun
жжет deiermiiier ad agendum , «Bean inŕluar pliyficê in
»ais1'ii~¢wsejiifd¢m гриля poilcriores quzflioncs deci
‘Наш: neîarivè fue loco. кем: prima. '
' CONCLUSIO
D «H/um mornlcm пап r:qm'ri`tur alíqziad i`mpm'um f»
‚Арки‘: ЁтШНи: .'(9' _Ú arlfß › Mn ‘П’ иди: frilclliffus ,fnl
vofuniatíxi пи: eß «Hin dißínfïux À 'uvlítíanr çßcasíßnii , (у
|[¢Hi'an¢ medíarum. Ira Scoriihc cum D. Boiiaveiizuraůç
:iliis contra Thomifias, 84 nlios qui volunr adeÍlëimp¢­
дат ‚ 8: illucl elle a¿’rum inrelleéìus.
4. d. Prob. r.p. ex Scoro 8: SS. Pacribus qui docent volun
49 1. смет effe nobiliorem intelleéìu, quie hzc illiimperar.
4- L. ‘дадим; [т era! i`nIrÍlrHui'¿. valunm ej! caufa eßicicni equi'.
‘И- I6, 'uam intel eéïianix ‚ (7 runjìr. per D. i/lnfelmum qui duce:
quad 'ucluama mez/:tf: mirra judícium alìarum pomitíarum
öl quod i ipfa, maw! omnes 4/ilu fuundum imperium fimm
ф‘ г; Jug. qui did: quad 'valunxiu uxíxur aliíi amníbu: pu
unrii: а ufus лижет fe uirur imperium. nod fuperius di
x¢¢_1¢¢_­¿i;¿m poiirìvè. 1 le ‘Пи: ej! иди: го итдШ :njm ф
Етргтие ímelleífui U' 'ualunmxí ф‘ Imc imperia prrrínenrc
ad irnfììbílem ‚ Upatenríam aliqmm lmlmilzm alíguïd
fimílz virtuií irAffÍÚfÍf- \°\`C«
Prob. ъ. Magis fpeciilirer ex SS.PP. nam Augul'l.vo'
lunraxem Dei vocat legem. In calfßi ripulizica , uéi Dei
тайным lrx ф , 8: cxplicans illud faz voluiinutun ‚ & uz
quemado mentif1q(lr¢pÍ4z¢tIuajl4flío ‚ [ic ai foiifznríar cura
noŕhn. _guiño ‚ lex ‚ рггссрпхт ‚ imperium idem fum 3,
g._ fi illa ex Aug. £un:_volunr:uis :ira ůc illiid.
е.
--'--«-gv«-«

De afŕíbm hzmnmì: in genfre.Dìfi1.I, gr


Prob.3. lazione Scotia quin volunms impera: intelle
&ui,r.on'1iicillì qua: ideò dicirur Imperatrix 8: Regina
in regno animz. Undè fic argumentos ex Fabro noûro 5
aéìus eli illius pozentiz â qua exercerur a fed a&us impe- DFF@
rìiexercerurâ volunr-are non ab шаман. g.1mpe1­ium:¿""
til ада: volunraris. non vcròintellectus. Prob. min. Im- ‚д ¿9s's_
perinm Formnlirer 8: fecundùm fublìanrianr eil „а“
oblìgzms inferiofis eonfcicnnam ad obediendum fuperiori.
Sed aâusformnlirer obligarorîusfnon eli ада: intcllcâus,
fed «мыши» g. imperium formalirei non cil ада; in
tellcâus fed vnlunraris. Prob. maj. prxcisâ virruxe obli«
ëandi nb imperio vellege rollirur Formalis rn in inxperii a
eu legis; prxceprum enim quod non obligar non cli pr.e­
ceprum , nifïnomine 5: ЕКЬЦЁУЁ : ideò imperium compe
tir (oli fupcriori › поп zqunii ‚ velinfcriorig 8: in hoe
differ! âconíilioridcôlicet inrellv'&­.1s imimer mihi vo
[пишет alrerius quâm fuperioris ‚ поп enr przccprum :
fed fimplex locurio , nec inducir oblignrionem oberliwtiz. ‚ \
Imô ‚ пес quzliber inrimario volunraris fuperioris eil im
perium , nec przceprurn Мед illa foin дна: obligar me ad
parendum. Qiod анкет fola volunras obliger , viderur
conccdi ab omnibus ;ejus enim folins ей decernere.
Proß. 4. Е: iìmul confit. przrcedens ­, aêrus imperii eil
liber , non анкет neceffarius : fed afin; imelleêìus non eli:
ín fe liber , fed necelïarius 8: naruralis; ur pnrerex diéìis
гид‘ ‚ id cnmperix Той; aéìibus volunraris g. imperium non
е‘! aéìusintelleáìus , (ed volunraris. Prob. mai. aéìus im
pcrandi dcberefïcin porcllare împeranris ‚ qui veli: hoe
& non illud. hoc vel fille modo ‚ scqui in prxcfplisfv
quirur regula: гей: rarionis , clicirur re61è imperare , 6:
'hoc impurarur ad merîtum, vel demerirum , g. impe
rium eil ада: liber, 8: in porclìzue imperimis; :léìus анкет
inlelleâtus non eílin fe lìbersDico ‚ inf: 5 quia poreíl
effe liber cx imperio volunraris qua: libera ell:
Рыб. у. Si imperium elle: actus ìnrellcóìns ‚ mnximè
perrinerer ad 1.. operationcm quze ell: judrcium з fed
judicìum non ell imperium , g. nec ullus znâtns inrelleólrrs
maj. parer ‚ поп enim cli appnnhenlio iimplex , nec dif
curfus , illa nihil añirmat , nur negar ‚ Ы ifle [oluß aflerit
convenienriam uniugjudicii vel rc-rmini cum aliis a 8: im
perium ей ponùs confequens clifcurfum Sc concluíionem
prudcnrix ae Sillngifmi prnáńci. I"rol1. mm. iudiciunx
enim rnnrùm dici! hoc i":1cicndun1 eli vel non c(ìr:1Cicn­
дат. Imperium verò dicìrfnchac ‚ vel nalin: fum. Vel I
wfvfaciax де.
Э 4.
31. De näïifms hum. in ¿renere.Difp.I'¿
Prob. denìqur. llli folipotentix ndfcrilaitur imperium in
homîne_ cuius cil domîuari aliis ‚ fed (ola volumas alii:
pnrentiis humnnis dominatur ‚ &ipi'.1 Ifgla dk |1b¢m ‚ („д
domina.' fuorum néìuum ‚ g. 8:. fola i'nper.1r. prob. min,
uam alizr omnes рецепте nuediunx volirionibus eH­`icaci­
_buß yolfmtaus' › по11 vero cqgniiionibu.; nur judiciis,
ldco yuelicantemtellcůu non cile Furnndum , tnmcn vs.
luntzre imperante furamur , ut diximus :\li.1s ex SS. PP. EL
Р!“ раке: ехрспспцсмдцо} (ape. ‘Нити: quid «yndum , д‘
‘ц temen mlumus «gere inql1itAugul`t. Et ‘ив/кит: на’: _/im гд
D: .6 |S|auÃ,¢/imc» mitra увидит perejil :léger: minu; (mmm ‚ qi;
° - effin
‘fb’ 0617€- i.\Arr':fl. Qui trìbuit vim prxceptivam pruclentìee
‘Е? илтдмертлсергхил e_/l,¿*înn i .rp/im ф; guídngm _pi ugmdum
HL su am nmz ¿gendum pmcipere 5 idem _docet lcript. cle fapiemig,
. — Per те (где: rz¿n_an1.,p¢r m¢_'prxnr1`p.¢5 ímpcrant , Ur. fed
pxutientia 8: fnpitnxia funi пище: inrelleeìus , g. д; jm
penum. _
7{g[p.d. in:_i__.'pru<lenri.1 S: fapientia fum przcrptivz per
moduni c_onlilii _olleiidenteequid Gt bonum. uid (it agm
dui_n»_quid pucipiendum , arque etinm quiii prxcipiarur
б: iiitinimzesprzccpxn. conc.m_aj. quali ,Pfg 5„­„«¿¢iPi„m
fgnmaliter 6: imperenr. 11.1111). 8: conf. non i»ieg_.1inus
quin reqi_|it.irur ad imperium n&us_intelle&us qui :lifter
ìfìolunmrtqàiid boiâum íìc_ô_: prxcipiíeiïidum ,5¿ Pfr чист
zc cogno.c.1t qui yrxcipiatur 5 e in neutro herum
aêtuum coilfißir Formaliter r_axio impcrii 5 fed дддщт
confult2ti0mS­ U_nd_e mteileéìus in homine Едет
prœberluc Confìlimus , volumas dccernit «X impera:
un Rcginn
_ I »1_/1. Prrmpuus .fcopus .levis
=› afl dirigere ‚ 8: ¿ocerc J'u ха
¢
illud ‚ Íwernalßtdlßlu mm verbum mum i до Íßfffhd maa
PÍÈÍ» ¿num z/M19' exlux: Sc Philofoph. difit quad raiía pm
и‘. ¿fil (д- .ippmiui идущим а idea compari; ntionem
yrdagogo ‚ сиди; aß inftrucre, S: dirigere difcipulum ‚ g.
ioiinnle imperium ell .iétus intcllcûus.
Rgfìn ‘у СЧЪГ- n_~1m lâxlquideifndurr umque fluit ‚ docet,
fgprzcipit, I Umiblät ’ ignt; с vis prœeeptivrt 8: obli.
длин ацс1п111111’ genes voluutntcm fuperiorisg nec tene
mur collfßfmßfl ¢l'I§ Cßgmtioni д _fed voluntnti. Aiißo
gclqg :luzern гс: îzuoneuŕi inielligi: юддш дышат ‚ _gc
per appetituri #1Cu_ rates 111 eriorrs.
M_/ì..x.!pf2 lsitiinnxio volunratis (uperioris ей Formale
ii­.ipcrunn:fefi bœe_intim.1:io , (cu noriiicaxio ell гад;
im:ìle&us.g­ Imperium formale ell aftus int¢l1e¿ìus.piob.
De 4851214: Lum. in genere. DìfpJ. 3‘;
pmi. чей: fnpcrioris , fen lex поп’ obligar niñ cognîtuŕn»
fed non cognofcuur niíi per inrimarionemf ineelleâus. g.
§:1l>ll«ciÍ¿1.;zito. feu Formale imperium ей iu_noriâ'carione per
1 c um.
'1\‘fjj=.n.m=i ß¿con{_.prob.nn_rn noriñcario ей quîdem
eoncomirans Er conrinio neecfiana ur imperium nbiigçg
(ее! печей fíormale nn_p€'_riurn 'zi requirimr dquiclcm ада:
xnre ее us , eu cognirioimpern ac cgis, а "hoc ur „ьхъ:
ger _&_exccurion1 maiirlerllrprzrerarum , fed llle noir
prrciyir, íîcurprzco (едет publican: -non. ей Ку;
Luor.
0bii«­.;. U: (с l1a_ber.orazio i|1ferioris~ ad 'fuperiorem
ira impcriizm friperioris arl infcriorem 3 fed orario ей
aîkus_inre;le&us norihcaiiris drñderium (нот (нрегйогй;
5. öl n‘npcr|uiui1or\Hc._n[1is vcllc fuiàm inferiori. prob. maj...
nam Éêerque actus centi irm non шпон: dcíìdcru gram.
ц; , nnperanris.
дед. н. min. formalirenvniinorario ей perieio-., 8: рц.»
confequens aötns volunlnrlsqz notificatie та , (ен orario ~
marerialiwr. ßfli дат rfnperarus ä volunrazc quam orario
comnaznr. ‚ ‚. ‘ _ ‚ ‚‚
06;;:..\.. imperium expriinirur adifeńrlo , fac im , fell id
gcr\ineracl1nrcle&un\._g-_ ‘перемен’. prob. min. talig...
cxpreflìo efrconcäiíîq Sillogifmi .pra&|c1.g. perrìner ad m- ‹
4е!!е&нт cuius е Si logitare. _
Refi. n. min. 8: ат. _prob. nam concluüo Sillogifmi
lraâicx cli quad щ (ir fucmzfiùm. v. g. Deus ей anrandur
ßlc. quod non
Lìlium (api: formale
(найонеяп imperium
cui p_orefi; fed judicinm , con ,V
voli111ras~non__ol1cdirc
fed pouus трение сотгдпнт , ан: lib; an; :.1115 ponen.
xm.
I ‘%i:erîs , an íŕnprrìumjir иди‘ di/lináhia ab (‘истине ф‘ ~
I е или. î _
_ R421» Non diffingni. I. 'quin nulla ей neceßìras ralis mul- -
riplicarionis a&uum.1.. quia polirâ volirioue efficaci finis, „
& eleéìione mediorum ad illum , «едим: farilè execuzio «
ramex parte ipiiufmer «дыма; qunnrùm ad illam (ре
вы ‚ -quam ex pane nliorum .faculrarum abfque “иены: 1
peecepro. _
I áigiirur ald Erâìuurn n1oraliu‘m exerciriuin lconcurrnnr 8:
н cnnnt iin uni. „от!“ вы; per нм! r¿ìuin.1..e)ns:s
ìßlfnlìßi „Ген Vßliîißper volnnrarem. 5. noriria 8: confnlf
rnlrqmedioriims 4. е!е&!о cornmdem. 5. ad elräìionem-1
fcquxrur applicatie , (ен cxecuxìo per' porenrias ad quas «
fßaliì '56 НМ vocarur мм , ейчне дам volunrari»
B.. 5 .
54 De aëïìbus bum. in genere. ПИ’. I.
movenris Шанс! aâionem , feu р«›ге‹1111‹‚„‹11111111‚ per
media eleikas .five iii: ufus ür alzer а6!11з‚111й11161ъ1; ab
enden: elcizìone .utputam Thomißz , five lì: indiliin
âus, ur probnbilius ей ‚ оЬ eandcm razionem. Snhern
non viderur ueceifuas diilinâìionisi 5 Fone ramen aliquan«
do conziugerc porefi per dißinûos «ем. O_uoa§l inmu
rimem au:em éc eleéïimrm 1 omnes conveniun: cile aóiiis
volunrruis. An diflináìi ‚ an unicus realite: грипп aIiqu:m~
da cliiìinìtis neìibus voluntznzcm vclle ŕinem ‚ & media.
eligere; aliqunndo unico , Bceodem rcalirer , lice: mul:i­
plici virrualiœr; fed hoclongiùs difcutcre non eíi.­1nin­.us.,
Mide quadixr disp- dc volunmr..
~<­;.i

Quesïxo xv.,
De Лйетт aóîus knrmzm", ф‘ L. de гамма
40 Ó* „три
EX defñnirione :Eins humani , Bc de momlicale , con
‘ йм quôd debe: elle deliberarusi hoc ей , ri volunxaxe»
cx dele&u opernnze , non vcrò,coa&è nee czcè , fed cum
debira conñdomrione , feu a::en:ione circa Едет , :Gg
confulmxione circa media , Lmrůin fuñicizi ad liber
‘М: ехегс11111т i 6: nmximè а 'impurabilirazem in pr.­n~
xuium vel pœnamiinlnudem :lu: vixuperium , 111 pace
lyif infra.
De voluntario prìncipaliůs agendum i quî:1_ex ejus in@
leiligcxiiin pende: pluriinùm fcienrin moralimus 1_ nement
mutua: а v0lun_::_:re а qua procedi: vel in qua fub;_eé't:i:u.r„
:iu: qu.uu refpici: nmo ë’ in lnuiiîma Bc impropria 115111
ñcarione fumirur pro:/ßontanfoi Bc eo 0111111; quoâi ей )lux-_
za .1ppc:i:um_, ящик inclinauonein ngenus „ un е ш ип—_
urìum idem fcrmê lignìfiçnti in ea lanizudine quod {ßen
Ianmrp & Íiclapis dicilur fpontò dellendere ,_ & щпць
fpo_n:c_.1fcendexe;qui.1 inclxnanrur ad illos крема › n_g~
penn: innato». z.,mim`isimpropne urrumque диких’. de iis.
- qu: 1111111 ex appeziru elicirs in vivenribus ‚ тзх1тё ani
rualibus , cum aliqua cognition: rei 5 8: rale reperirur iu.
bruris. in inŕ`an:ibus.« б: nmenribus dum apperunt öl fu­l
lllnnmíbos & alia bona conveuiemia illorum а pezizui ‚_
д‘ diciruruluurnriumimperfìéîumg fed 3. proprie dicirug
Фей: qua fun: àvolunrarc humana cum perfeáìa enggxig _‚1___

I
De níŕibus Ьит. in gmere.DZ/fz, Ii* ‚у
tione г & cale reperirur in foli s hominibus razione uren
цьщ 5; à forrioriiu Angelis ¿vc Deo.
scorus cloccr quodrvoluntarium porefl dici illud.i_ ,Qued
Quad д? fubjcflivè in 1/sfunmfe; vel.z.quod ej! 1/qlirum a' ‘ио l.| В.
[мили › vel 3. quod eff nnperafum я volunxale ‚ primum mm EE.
fari! campfetë quad aliqmdßl 'uofîmtnríum › quin lmbílur pn 7l,lI¢_
pß ст in 'uolunlnre , U' mmm volunnu nan ЬдЬ‘; íllum ш
lunmrinv. g. rriñirin ‘И in volumare, (gpg ramen „on
eli volunr.1ria.1. diuírur valumarìum parficígarive ; quin
gccfpzalía :ju: ш ‚дуги е]? 1/vfulliarini fed poilus б: niclius,
«Магнит valifum quam vv/untnrîum. д. volunrarium pro
prie diczrur quod esl ín polrßnte 1'ulnntatz`; (yßc dícilur 3.
mori» ',UoÍunh1rÍumg. debet dici iÍÍud quad :ff rm«.f}zÍff¢r ‚Ё
-wluumx: ‘дайте и! imprrnme 5 /iur Р” Pyiu, ¢{,'¢41„,­
vßlunmríum Щи! quod_ :jt rlírimm q;mm quod cfr Еще.»
мшт.‚ `
CONCLUSIU.
VOÍunrArium ßißcìcnter .«l¢_[ì­rìb1':ur quod ii ­;,„[„m„¿¿-py.,
ndi: ш á fue pri4wpia_in1rin_/ica mm n¿m`n'»m qui ’
quali agimr ',. Ira commumrer exglic.1xur­
¿principio
5111004.ìntr;'ii]`cc0ßngl1Ía
ex phìl­.öa Sro:o~,
rggnvßenxe
qui На‘!in delfini:
quién: ‚néïía
quadcan
fßú ¿feu , mju: iz1f`e‘i/1fb'pri«iri¿:íum :[2 _(liant: fxngula que
¢¿i1,[n'uvlunmri4 'uma dicumur que per z im ‘ш! {длодтмдт ff, 1»
д‚‚р‚:гд„ш‚‚ы‚1‚‚‚шт aufm» :fl ruim prinnpium д]; т“;
grijiit , in quo agen: ш! jmtienx nihil cunferr, Майка, g,_
defcripno voiuncariicoíncrdi: cum itin , illucl уйдут”;
Íntrinftcum, elìipfuvolurirns quae agir ex cognizione,
feu p¢r ditrëìionem iurclleéìus Бюст propcmcnris б: т‘:
dium , в: citcumflnntins. qua: perrinem ad aéturn cius;
Scorus :xmenr poûquam òefcripíie › involuntarium [ifn
piicirerillud contra ¿god volunm/unplicizer nmurmurar,
dici: quod volunuuium porcft iiir¢11igmip1i<:irer.i. comm
quad» 1/olumu man amninrremurrnurat. , _(Ed piuiemzr _[Mi
fnm.. Quad volsmmríe 4rr¢pmt.5. quod volunmríe mujer».
v¢lurcau]}4 pmlialis (9 mm inzenden: @Yum ejfeólum ш! ur
uufa remain gríncipalìx inrmdenx efeffum. Nam in hOC
ulrimo-Icnfu v„olumarìun1,ell vcrè'à- principio imrm[eco­
ßicognofcenec finguln »quandoquidem procedi: cum in«
unzione, qu:cimemio, cfk :.¿Jrus'cix,c:i ñnenr ш „дм-
шт. H,¢c cnu_rn¢­r.­rrio coïncrdit cum fuperiori a шип x.
mlumarium quod volunras Panenrer fuíiiner ей fubje~
fxivèinca 1. quod volunrarie accenna: , ¿fi objc¿ìr=.u_L-,
B. 6
;~6 De nfïibur Ъитлпё: in genere.D1'/;`:'.I.’
voïitum В‘ 3.quod czulhr , ей elicizum vel imperarum ì ‘
101I­lI1Iät¢ 55: ifinud ей caufnlrrer à volunt:ire.e1ic«ienre vd ‹
impr‘.r:inrc,& la:i'bc1 proprinm rariencm voliinrarìi.g.Ex Seo
xo volunmrium ей quod procedir âvolunrarc ur principio
îxxerinfeeo, б: quidam cum cognizione ъ quin ex eodem ‚
pnprium 1/oluimiríum prapriè dícímr quad :jl in ран/дм: ‘ио
Jsmmíx ‚ infie «Модем 3. modo in рогейзге agenris quod
non ellen fine cognirione finis 6c~circ,umfianrinrum › nam
quin afm ф in рифм: mlumnfìs ‚ р и: ípfìi jii fui :hiermi
‚ 714111); in .altcrulram рдтт сопникйййпй; feu ad agmv
¿um ‚ ш! пап «gina» , lim non ‚ nîß ßappoßlâ iimllcâlionr :
Ãlífà [wr fe е]! ímpmnbflís agenti. '
P105- 1.. Quia б‘: folerâ Theologie Br_P‘hilofopbis ех
plicnrì ‚ 3€- in hoc fenfu -ufurpari nomen vnluntarií. В?
eírur «iyu«l«»i_¢¢i¢ & lic convenir cum-aéìibus omnibus
eriam naruralibus qui procedunr à volunrnre ­, Br fic »dilïert _
nb il1­is fponrancis quae proccdunr ab inanimaris , ur morus _ ‘
ёдпйзГнгГнш ‚ан: аьйпрегкпГехъйт/о ‚ ur in bruris а ЗЩщ l
д anim nonfunrvolunrnrii ъ. и: iprínrìpìu inrrìnfm , 8: lic
‘ clìflinguiruf â violento , quod venir ab cxrrinfeco. Ue
токи; -lsipidis Furfum qui venir â projicienre. lncnrcerario ‚
¿winni „ ôr en еще parirur volunras , feu anima ab aliquo
agenrcexrmneo v. g. à dxmnne. 3. zum годится: :jui quod
¢¿gîmr­,fcilicer ram дамы finis ‘даёт eircumíìaurìnum :
.Nm gd volunrnrium non x.1nn`im deber cognofci мы; Se
xes»qu.z Е: ,fed etiamomnes circumílanriae qua.- influunt ‹
mornlirniem in nliqua (pecie boniraris , nur тайне: gv. g.
u.r_,fu­rrum Grfacrilegium ‚ deber cognofci furrum: 8: cir
cumfìnnria loci , aux rei "Гасгг undc pucrorum .~i&us Se
‚ amenrium non funr volnntarii in genere moris , quia non
cognofc-uniboniiarcm aur maliniam eorum; denique ig
amranriaimpedir volunrarium _, ur parer ex deñinirionŕ
bus Ariiimelicis. ' `
Hinc habe; condirioncs neccffarias ad volimrarium r. ur
aéìus fir à volunrare :iliqun modo. 2.. ur :lb ipfa elìcinrur»
vel impcrex-ur нищете ab inrra 8: proprio mßtu : 5. ‘и
fir cum cognition@ finis ‘& àñus :xc circurnfinntiarum om
niumquxinfiunnr fpecicm aliquarn boniraris uur m:\li~ ‘
tiar. 4. un hnbear anizxam vel confequenrem dele&ario~
nem aliqumni i quin pcrillud apperirux explerur 5 nufquanu
mim magi; dcleékamur, quâm càm (núsfncìmus npperirun
n¢w(lfu,& ngimus quod volumuszundè Scoius dici: volunta
lium @fle i‘llucl.un/14 quod ‘volunnu non onninò rcmurmnrdh
0bi'i'c.i. Нас дцнпщо поп convenirpurx omifiionis (edf, i
omidio :ii-vel_iin¿rqria.g._z~1on conyenl rompi yolunwe.
г
.Dè aíŕìbiis bumanì: in genere,Dzfp§1`.` 57
gin. Prob. ‚туры omilfio non ell verè id quod pi­„¢¢-_
dit. g. Hxc clelhnitio non convenir рига omiílioni. Prob.
anr. Яд quod procedrt elicirivè aut imperative .ì voluntaie
‘ell alìqnodiens poliiivuin э fedomiílo Anon ell ens pof\ri­
vum g. 84C.
‘кур. d. min. ER voluntaria uegarivè ‚ 'iu1plicirè.f8:§in­
eerprçraiivè : conc. min. polirivè ,formaliter 8' explicité
‚п. min. 8: ci. confeq. non convenir omni voluntario ram
polirivoqiiâin неужто ‚ 8: direftêconc. confeq. indiieeìè,
д: redneìivè; n. conf. .inde porc: rcfponiio ad probamo
nes э nam tiene omiflio eil: negatio aálus ‚ im ell voluntaria
non dircélè Эх explicitè,nec pofixivê alioqui non ellèipuraz -
(ed imporrareraéìnm aliquem polixivuin ; 8: in hoe fenfu
non convenir illi hire deñînitio; fed licur ell voluntaria
inrerpreiaiivè , 'implicite 8:-ìndiiceìè», ira _ei convenitdcf­
dînirio falrem reduâtivè.
In/l.Particul.1, quod ритма i haber locum generis in
delfinitione . deber convenire omni voluntario °, nam
genus eil qui univocum ad omnia eonrenra fub deñìnixo5
led nonpolcll convenire nnivocè voluntario poiirivo, 8:
negativo , g. velilla parrîcula non rcétè ponitur »vel non
convenir omiifioni , quie ей volunrarium negarivuu1.Prob.
min. _nihil convenir univocè enri 8: non emi'. fed illud
genus fupponir pro enté poliiivo , кант pro ай‘! volun
(ай; 8: omillìo ell non ens ., g. non ell genus univocum
urrique. —
'1{5f1:.d.anr.Habe: locum generis. Diiocìè iefpedii ‘од
lurirarii polirivi 8: inditeeìè ac reduéìivê , 8: iinplicirè rei?
peetu negativi :conc.:inr. direéìè refpeéìu. urriufque. n,
enr. 8: eonfeq. Per idem pater ad fubfumprum : omiflio»
procedi: negative :`\ voluntnre; feu cüne arìo aéro: po~
iitivi quae libera ell volunratbquarenùs [ige eam habexut .
poile: cam non habere 5 per aéìnm illi oppoiitum ­, 8: .
quantum ad hanc liberracem feu voluiirarietate-rn conve
лёг cum volniirario , 8: libero pniirivo quod direéìè darli;
mrur.
Colligis i g. i'nwIuutari`um.<li:i рой‘: id quod eli in vo
lunrate fine cognîrione, nur ab exirinfeco , quali: ellen.
SHIP! in ea procluâus â Deo folo ut polfibile diximus,
‘У |_d quod pervirn aut violenriam perpeiraiiir. vìolentum,_
vero щи; piiiicipium ab extra „т, feu in quo agen: ъ
151paxiens nihil contenu. '
­-7/»ru

,~S De aëïiêus ßumanìs in genere. Dì/}1.I.


CÓNC LUSÍO II.

Vûlunfarìum (у Пёдйт in alîquíůlfr canveniunl 5


dífrrunr nrc enim отиг valunmríum e/I Ír`óerum.Eli. com
rnunis inrer vcrè cirholicosôc vivlerur de fide s _loqnor de
Pibcrrare conringenrize..
Prob. 1. Pars ex diríìîs 5 nam ада] libero convenir rota 1
deñîiiirin Ы omnes condirionrs volunra1­ii.­ efr enim _ì yg.. 1
lunrnre ur à principio inrrinfeco cum cognizione eins qu0¢f‘
firs nec in hoc efr ull.: diliiculras-. Pain ex Scoro при‘! ’
ъГЁ}. quem nliquirl dicirur volunrarinm duplicircr 5 1. ra.~nin¿„,
q. 4. rrr , freut valulzras no/im ты ef? libera runtingrnrer .rd míìum
#L L aÍí¢/ucm elícùndnm , ы! ддшршт P.,4„«;.1¿, , ш! Pri-U„„'»¿„‘,_
g. dícizurvo/unrarínm nrcefllrrià, (y'_f1cf2:und¿„„ ¿frz/i, ín
1:///`gc:.r«'amo:/zrCœ.’1.m'uo/nmaríì U* neccßiirfà mm mm.
пеи/Зтш саяПЁдпЕ; ,_f¢d mc¢f.`rímre vn pIac¢nn'.¢. Тдтм
„Qcundùm [Акт U vnìlntens ¿nt¢l/í¿¿z~n1r'a , [Шел Вены
mover Cœlnm lzbe:¢`;¿’9‘ cmtíngmîcr. g. Ex Scoro volunrl-'
minmßr liberum convcniunr in aliäuihus ‚ & omuelibc
rum clieriam volunrarium. Major itliculras cli in~z..p.
quidam enim hxrerici ‚ 8c alii confundunrvolnnrarium.
cum libero.
Pr»2’:.¿.1.».p. 1.Ex rcxru nllaro Scori › parer volunrarium
flare ‘ат neccflîme. non анкет libcrrarem conringen
tix.
Prob. 1.. Ex riecrcris Erclelix; nam Pius V. Gregorius.
Xlll. Sr Urbanus Vlll. his дам ^pro~po(ìcioncs Mlchiëlis
Blii Daétoris Lovanieniìs damimrunr , „in quibus conrun«
dcbar volunznrinm cum libero Er neceliiunzem concilìa~
bar cum libertare l1un1.1n.1 , qu.: ad merirum ac demeri~
rumfuH‘ici1r,cmnponebar. Drcens 1. und 1/alunraiìeñr,
Pf*P°f` :tíamjinefçßÈm'ß fiar › libere ravnenfil. 2.. Erin 'uinlmrin прц
2.9 б‘
66. ¿rms bomínìr Идиш! nnmralí. Sed non onine volumarium
opponirnr neceliirnri , benè verò liberum conringens ‚
feu morale g.ex decreti: Ecclefie, non omne volunta
rium cil liberum lrberrarc morali. Min. parerex di&is,.
nam Deus volunrznriè fe amar ‚ поп ‘ггб conringenrcr ­,_
g. deñinirio vulunrarii coiivenxrram necelihrio quam con~
rrngenrí.
I. al. Prob. д. Ex SS. Patribus. I.¢n`ùr prier; d:pnb¢ndim_n.r
А". quod ßwnteßt , air _Nicenus , feu Nemefius, 0mní_r.¢n_1u.
fdful.
г. 33.
111а;1/;1‚‚1‹[„рц‚;11„ ‚ поп uiam qwiflquid (дат: fufripllßf
PÍIÜÍ0 ‘Л: N4m]u¢'rl'C‘ì‘Í1¢ß|'¿ß>0n!¢ quídfm uciunti 'Wfl M*
mm rlígenm . . . [laque cx omnibu: Щи conc udilur пап xdell;
» т
De nf?/bu: Imm. т <g~enerr,D¿/fp. Í. gg
uqlère Чип‘: [ддчт , ф’ eleólfonem s id ell aftionem libemm
ur explicar S. Tho. (ic lmbesrotam concluíïonem. Idem '­*­
док: 5ап&п: Ват-‘Гс. [meri Ü ßeillu fbontanri' f.1¢‘funr, q 6‘
12,
[Ed nm elìgenxul (7 qua per íramf¢i_ri`m14:'1 fed non fecun
dum eleílíoncm. Spoiitaneiiln fieniir pro voluntario , imm 1» mit
concludir 5 1,..1ßq«1'd¢»1 omnin virlunraríuab voluyuirzm qua 'I'
in ЕМ: eß mm ramen _/ìrzudifm f/füiunun qui nanfunt à с‘ ц‘
unjîlio , idem prob.iut alii docentes libcrraicm moralem
conliflcrc in indiŕlìrenria 8: eleéìione s quod non dicunt de
omnivolunrario. .
Prob. 4. Ex Phil. â quo Pattes. @Y Tlieologi fumpferunt
diílinéìionein eltéìionis à fpontaneo , feu voluntario.
Eleßío mique zefunrarium effi» videlur non ídem gutem; fed in
glu: uoluniaríum. ’Uo./unmría mim (ypuni (_T omnià ani'
malìa rommunicanr , eleííínne диет пап , (у „;‚‹‚„‚’„‚‹ va
lunlnria quidem dicimus, fcculidàm flrŕïiancm auicm nm.
Fnteor :amen voluntarium prout rlefcripfinius illud , mn
gis accedere ad liberratem quàin nèliones brutorum , ane
puerorum ; quatenùs procedi: .ì enguitione , 8: delibere
tione ¿fed hxc coucluûo eil de voluntario nbfolutè piout
opponiwr involuntario, feu violento-1non prouroppo­
nitur ncceflàrio 1 vel coincidir cum corltingeugi. Alibi
docer quòdßwne души: multa aniequam canjìiliemm. Un
dè ggnçhgdip, non argo f_bau1un¢um_ elilgilnle ,fuí elïgibilì
fuanmirum sin his ultimis vcrbis ,clubes поют conclufio
ncm водит. ’
Prob. deníqne '­, nam voluntgtieras przcisè non apporti
шг neceliitazi 1 benè vcrò libenas eantingentiz ‚ feu ino..
mlis; g. liberum б: voluntaiium diflinguuntur , ndeò ut
non omne voluntarium iitliberurn. Prob.„11nt.; uia amor'
Dei quo fe amatßç amor beatorum in Cœlo,el чеке ‘ю
luntarius; quia ей a' ualunmu ut ¿­p.ri`nn'p:'o ínrrínjìco «ji
ат шт plena ¢»¿nin‘n»e ‚ 8: ramen ell: „шпаги“ ‚ ut
Iuppono ex dicendis , libertsis veròeonungcntix ell libcr­
ms ànecemmce antecedenti g. ôte. листва: nmoris bea
tificì oritur ex perfeéliífuna eognitionc 1 8: habitu luminis
glorix, 8: grati: confummnta: ', neccfñtas verò nmoris Se
vailuntarii in pueris б: ашепкйзц: oritur ex imperEc&io­
ne cognitionis :alis ‘рай; requiritur ad ufum liber
mtis. _
Obìíc. i. Ornnis qui agit volunrafiè agit quia чай; ГМ!
omni; qui agit quìa vult., agit liberè» g- omnis qui-1gî¢
volumatiè agit & liberè , g. voluntarium ё: liberum widcm,
hn: 1 д: отпе voluntańum eil Мышки.
др}. rlnnnj. Qin vals; Мед, quie non agir пакт»
.4o De afŕilms Ímmanì: т ¿renere.Dî/'fv.Í.
feu , invirus: conc. mai. 8c п. min. ‘quin icl non fuñîcit
:xd libercarein conringenriz ‚ .ign quin vulr, ira ur рой‘:
non vellei feu non щеке; п. maj. Srconfe . nam ad li
lierr.11eu1 mornlem deber (ic vcllc ur pro cogun iniianri 6€.
irlìifdrm cizcuiiiíhnriis polie: non vrllcin fenfu divifoi
ur 1oquirurScmus. ‘
Ulnir. 1..Uolunl:s ex Augufhauf libera ej? ‚ auf ualu`ntal«
mn ф; g. q­.1.u1xdiu volslnras agir , Театре: agirliberè acqué
ас volunr.1riè. -
Ffñ. cl. conf. agir libcrë , id efl'non conûê. Conc. ком}.
libere conringenicr ‚ fen lìbefráre morali. n. conf. Icl purer
Ъ ¢.‘Idì&is»r‘le pucris 8.' am':nribus qui agunr volunrariè 8:
non coiërè ‚ nec proprerea libcrè hic liberrare quz ad mo-
.raliraiein rcqnirirnr. '
Igirnr volunrcrrium u1 fw , diviclirur х. in nm]/Ixríum
quod raleeiì ut ngrns »poíirisomnibus ad agendnm requi
_iiris non poílìrnon дуги vcl non poflir agire aliurl; GL
librrum quol rale ЕЙ nr agens poiiris iiídem cîrcu1_nii.1n­
tìisâc Wquiíiris ad agendum in quibus agir , рейс‘ пОП‘
ngere. I-`.neen~ líbmim б: vclunrurium. Sxpe confnndi ы
8: pro eodcm fumi , fed impropriè. Volumarieras.
in agcnribus inrelleûuulibus poile: quidem dici l'\ber­.
ms clienrialis quam diximns flare pollcrum nl'CL’íïïl~1­­
te › Sr opponirur ranrùin coaâioni ‚ feu yiolenriz , 8#
ìdcò dicnnr Scorilhe amorem Dri qno»{e.1mar, & Трём
rarionem :iäivaxn ‚ 8: amorem be.-rriñcum cfl`e liberunh
hâc liberr.1re;fedìiberras morali; quœ dicimr conringen­
xix , oppouitur non мат caaéìioni 81 violenrim. Sedi
criam neceíïirari , („мы ameccdenn. Igirur '.volun1nr1`um,i
eli illud quod non im eli in porciìace volrinraris ut pofiïsi
ìllud non agere. Liberum verò , quod eil: à v'olunc.1re nr.
libera eil ‚ öc­in¢=l1FFerens ad agenclum vel non agendum .`
vel ad agcnrlum comrarium 5 feu nr loquirur Scorus ‚
quod eil: in plena pomiìare volum.1r1s5 5: › rlicrrur 'vnlunm-I
riumperfeííum.
1.. Divirlirur in índirrfîum , feu nfgarívìin э’ Sc’ Лидии,
Гсцрфйгит. llìud ей in (при), &rimmerli:nèelic1rum=
vel impcrazum ё volunrare , к per Щит pofirivum : uf
amor , locnrio ère.. Щи‘! verô non clic -in lc чайник;
fed fequirur ex alio. fcilicer in caufa, urexpul(iocar.1~‘
Pune pracvielendo poile hin: provenire liomicidium ‚ шпс
hoznicidium eli vclunrarium ind1'nůè.Idcm ей de omifïio-»
ne . quae cum fir negario зам, non ей infe dircâte vo« —
МН ‚ frdindircfìeg _fciliccr in aliqup cx quo illq (сейф
ДН:

"X
ъ De aflîlmr Ímmnnif înger1ere.D/_7/`p'.Í_ 4,-ì
3. In ,formule :feu erp/írirum , б: virtuale , feu imp/ies'
‘шт , feu ínrerprnarívum. lllud conûfli: in año eliciro 1m~
mcdiarè :ib ipßvolunrarcrilìud vcrò feqliirurex aliquo mêm
i vel rlfïeötu dìreëìè voliro. Sie dum десны: audire facrum,
L; ex vi ralis decrexiaceípis irer ad Eccleiinm , volirio ell
fonnalner volunuria, з: explicizè э patios vero fingulì
Чао: та; ufquead Eccleliam , fun: vo‘._un:.arii 1/zr'u«/iur
ß; i'mplm`u`„ Siinilirer ouiiiiìo pura ellvolun:.::'i.1 xnxeipre~
unve.
4. In volunurium propriá wlunrate ‚ 8: «limi ­, primùm
procedi: ab ipfa vplunraie agenris formalixer & exprefre s
:i:cum`p“opriâ volunrnze Щит: ‚ :lu: vovcs iejunium.
1.. procedi: à volunmtc alcerius cui :uam volun:a:cm com
miůlh 5 ut cum conrrahis per procuratores : fic peccarum
Ад: fui: volunmrium poíìcris физ; quin Deus volunta
tcs eoruggngniuin commifera: volunmri Adx.
f.E/m1»öle'8: imyerarum ‚5, illud immediale &d|re&e
elicirur ab ipfn volunmrc д mud verò elicnur vclab nlm.
f.1culr.uein:crn::»vcl externa per imperium volumans cli
citum э vel :1b`1pi`:imev: volunrnte бы per unum acìurrx prr
c.p_ien:e.1liuu1_; ur fi cx итоге ш Deum amas proxxmumg
pnmus amor impera: fecundum. _
е.1„„а‚‹‚‚1‚ а‹:‚‚/‚‚’‚„„1‚, illud di quando de prxfenu
а dcFa&ocogi:.1ns éc advenens Facìs aliquid ‚ v. g. сот’
ñcis Sacramenrum au: cum aâuali .menxionc ‘ест: pre
сев; iliud vcrò [quando nlìquid Fncls nonpeogxrans адш
ы explìci:;:~de.1&i_one`, nec il-la aëtio f§qu|ru_r en_: aliquo
przcedenu &expEic|:e volumi (nunc emrn cile: 'umnq͢)
[ed ranzùm facis ill cx nliqua confuefudine 8: fic animo
dífporîrus с‘ i ut ii adver: rcs , velles id na Een S v. g.
ûaiverreres rc еде diiirnéìuni in prccibus ‚ хе ad atren
xionem coznponfres 5 ¿Q ad hoc nccci1anumefi.u: nii
quando „Риме voluerir auenrè ours; nec unqunrn re
rr.i&.iver1s lune voluntazem per volirioiifm comrannm 3
Ec enîm priinailln volirio cenfetur mor.1li:er pcrfeverare ,
(cd quia non inHui: phyiicè neeveièin onmonem pm
(enrcm ‚ псчйдспш „маме ‚ рсг ullum aâum Connexum,
( zlioqui etici anenuo w»­mn[1t¢rà/olunxzirxa ) idro dici
xur hzbiriinlis. Quad-vnldè nornn um eil 5 пат here di­`
Iìinůio mnximë cx.‘«n1in:m':'. in confeůione f:u:ramentQ­
rum Часа‘! imcnzioncm ad hoc neceflariun.
@unes an diviíio volunrrrii in liberum 8: nere//àríun
li: цепей: in fpecics prnpriè2 Seu, au diñernii: eIl`cn:i.1.­
liner : àn J/crò .\cciden:al.:cr
кур. (Lied dikfcrunr accidenmlixcr. Kano ‘И дни Мед,
42. De a5`ŕìbn.r /mm. in genere. Ufff?. Í. È _
щи: de libero Seri porell non liber: Sc vicidìm cle пей}
libero liber nbfquc ull: mumnone intrinïeca iii emimf
afhs çiod magi; patebit infra.
_-»

ЧП IE 5 Т l О V.
An Ú» qußfìt líberfas in laamíne,

D pleniorem cognirionem volnnrnrii reqnilîri in agri.


bus momlibus ‚ clicendum de hl-,ermte .in lit а qnd
lit; quandoquidem id non poruit дым" tr, и anima „с
nimium tu идет 4- Tornus.
Pate: анкет voluntntem humanam el'{`c libernm cli`en~
ti :liter ‚ qm per hoc differt ab nppctitu fenlìrivq qui ffl;
potenzia naturali; , feu ,potencia cleternunara ex fc ad
enum modum agendr ; ut ignis 1 ad comburendum 1 in
gelleókug ad inrelligendum , ita ut quantum 'eli de fe Ш:
femper comburzit &ipfe_fcmperint¢llig:1t poliris omni
bus requilizis ad agendum ¿potenzia veiò libera de fc ell
indeterminata ad oppofita ‚ ita ut politi; omnibus ad
agendum requilitis polli: ngere vel non agere lic volun
tas ell de fe indeterminato ad volendam , aut nolenduná
aut non volenclum.
Notamix fum'. ill: voces ,lìßerums liâerum arlzifríumg
¢rÍailrium,f1JanMncum, ‘ualunlarium,r0ntín¿en.r1nere//àrium, (g'
сидит , fx enim confunckmcnr capi pollimt Philofopho­
rum & Tlaeologorum placita in hac materia. r. Идиш»,
ей quod lic haber aäum fuum in fus решайте‘; п: ро‘
lizis omnibus ad auendum reqiriíids polli: agerc vel non
;|gerc,vel :rgere S quodlibe: ex contr:1riis.'z. Ííáerum
„r[n'1ríu«n.lelcm Ggnilicati fc. volunrarem Чиж lic haben
:iötum l`uum in (на potelinte ,fed connota: aáìum intel
Надым cuius arbírrìum , feu judicium prrcrequirirur Ус"
1.4.19 lm; neeellìiria excrcirio liberraris­ 3- .Arbízríum eli §udi«
..«r,»i­1 cium, Gcut nrbìrrari, elbjrrdiciirm (шип proferre. Sic,"
дым»; ¢«rLím'um includit intcllcîrum В: volunratem;
quin 1inqui: Scorus 1 libertin eff voluntnris , Se arbífrarí,
(ш, ]м:11':ме, de bonitate aut malizia rei, & illnm propo»
nere amand:un.1utfugiend;:m 1 Perrine: ad intellcëtunig
clim voluntas non ferarur in incognirum.
4. Spmlaneum, tfalunurium ik I1'.//num farpê confun
duuçur ,fed in rigore dillingunrmgnarn fpontauicuni ей’ '
De Áŕïíézfxl hum. 1"/r»gme¢je.D1°ŕî.Í. 4;

Uníverfalins , èc convenir nâibns apperirus fenficivi bru­


zorum zque ас volunraris humana. Er nribuc convenir
:xóìibus pueroruna 8: amenriumin quibus non ей proprie
ufus lxbcrraris йсне пес mrionis , licer ag «nr per volunra
rem. Hice анкет duo ,fponraneum б: volunmrìum , oppo
nuntur coaéìioni , quœeíl vis illara ab cxrrinfeco. Б.
Spanlanra ‚ enim Bc voluntaria fun! quz Hunt ri princi~
pio inrrinfeeo fecundùm propriam agenris inclinatio
nem.
Igirur fßuntaneum , 'uolnnfaríum , 8: Íißtrum com/em'unt
x. in hoc quod Гнт: à principio inrr1'i.(`cco , non ab extrin
Гесо vim inferenreg 8: lic opponunrur widen». 1.» Q_uod
Яна: przviâ cogniriouc obieöti а 8: lic diilingunrur à mi
turali. Dilïerunr анкет quizr in _/junirumìs е!‘ 'vn’unfari'i'.|
non наш: propriè eleôrio r benè чего in БЫЛ.‘ 5 nam
apperirus ‚они; ducirur quâm duca: 3 поп ira ell: de li
berrarc. `
Libertas hxc dividirur in liberratem ejïenrìnlem 8: ren
!x'n¿mxi'.¢. 1. confìliic in limplici Dominio volunraris in (но;
aêtus quarenůsad eos feipfam dcrerminar íîve neceflhrno
five conringenrer, Bc hoc per moduni inclinarionisi fe“ д?
leâabilirer де complacenrer; ralis ей liberras amoris DC:
ad fe ipfum , örßearoruin in cœlon.. vero conůliit in C0
quod volunras ‚ей lic domina fui aötus ‚ ur pofirisoinnibul
rcquilìris polßr Cum poncrc vel non poncre , :iur poliert,
conrrarium. _ _
Rurfuslibcrtni h::c conringenriz» vel ей ronI_rar1ct4­
tir, Ген l`pec|lìca:ionis,qui;i eil: ad мы; ípecie d1v¢rf0S'.v
Ген conrrarios ', uc ad :nnorcm velodium : vel :armadi
Híuní: , feu» exercíriíg quin ей ad aârum vel ntgrltlûßtm
Ген omìílîonem ejus slnead amorem vel _non amorem:
lice: non одежде per aétum polirxvum. _
Denique volunrns coniirierarur» vel fccpndum appgrp
tum íunnrum quo м“ in bonum (num , heur grave U
енг dcorfufn ‚ ötlcvcf furfnm ­, velpfecundnm quod ей
oreurizi elicirivn fui aótus ‚ -feu volmonurn lq: nolirxonum
uarum (nb х. refpeŕru non haben На‘: н os eliciros ,
fed nudam prnpcnfxoixenz in bonum fub_ 1. (ic elicit Гноз
абш: ur poile: non elicere , nur cllcere conrrarxos ,
а (ic diciiur libera ‚ Ген 1)‚‚›пнпа Гногнгн aóìuum.
Q¿­.1rimus ergo 1. An' voluntus lmnxana lit libera ,V 1»
дна lxberraze э ;. nn libcrrns ur ndeo propria .voluurarl ur
non peirinear eriam ad inrçlleéìunî ‚ fairen rnräcalirer. 4:
an id voluntaxi Coinpetait 2_lj0ul:_ ZXÖÈWH» с ’ 30 lll
paílîvu г ác, ~
44 De _/ífîìbur in genere. Di/jul.
c`oNc Lusio 1.
О/ипш :fi veri libera Íiáermu cafiiínynríz , prout 4¿îi'~„»¢
Vr/I. х. pars eli; communi: 8.' de Fide contra hzrericos. 2..
сй commnnior.
Prob.i. Ех 5сого../!Пш r/I in _/bln pmßare ngnrís ‚ Ú' lice.:
ad :fum pozeßarem ,renmrmm inlellefiuì Uvnluniu i ramn»
Qua 4
ДЩ-М {На indi/ferznrìa qua peje! nunficfni' {НМ qwdßt , (7 poff
n, 9. feljiert' ílliid quad non fir , in f¢n_ߢfr. riiviforiix ‚ í/ía ínquum
indíferenrín ,feu ìnderermiyalin fà alleram non puteß com
ylelë reduci :fyi ad ípfam va/untatzm. ’Uoluntfu,/bla habe! in
diferenliam ad conrrndiüorín ‚ gy- miem qui íyf4_/it /lila fui
deiirmínnlíva .id „ним mum. &c. 5, ex Scoro ‚ volunrns
ell: (‘На plenè libcraliberrate conzingenrixi feu indiffe
мы; ‚ 8: id prout cil; activa. , feuprour fe ipfam derer
minat all agendnm. _ '
Prab.z. ex fcripr. l’r«p«fi.i`~‘Lvái': 'uíram (у mortem › Ётг
dfílíonem Uma/edíüfonemg eligìle qi/.vd plucn. 8:6. Item
Deut .Appnfuí vobis ìgncmfyaquumi ad уши! 'voluerii , ¢r1¢'ld¢
4,
lof: 14 manum шлт. Item. Deu: den/íquír /mmíncm in manu ит
Etcli. ßlìífiií. Erde homineinllo dicirur 59 Qui рот?‘ ti'an_/„§r¢¢Íí
14. д‘ non iflrmnflgrf/Tiii. Vide liberrateni aetivuin 5 fc. ad eli
Eule. gendunund agendum benè nur ina1è„ A _
д’ L Pn»b.;. Qua deŕinitum ей in nobis (‘Не „Дёегит arbi
lríum bomx'ni'.< ¿Dao тошт (у exrílnrum cooperan' Deo ex
cilanli, (yficfì pmparan' mi oßlinmdam gratiam ju{lifi`c4­
SS. o.
мил. ri'om'.i , Upiifjë dißmi'rz¿r41i'¢ vomnriji wlírs U* non fr lim
5­Ú~6 ber? omninò paßi'1.'e` .fed were ayu, бес. $1' quì: Щит!‘ Ii
lverum homíní: arêffríurn рад .А‹‘14 @erratum ятШЁпп ф!
ехЛЕпПит .nuthin e//'È in ’poreßarc hominí: иди _[mu facer:
Can. muIa4,Q'9"r'­ .Anali/amizßf. Idem deŕiinierar Сашей. Агаийс.
I 3»
g. volunras libera ей ad ngendum. ’
Prob. 4. Ex SS. I"at1’ib. .Aulvalunuu mm г]! ‚ qui liban
а? Rg difunda г? i ài: AnguÍl.[zn11_/I quidam тип"! 'z о/итм . fel
Ífd¢. non :iii in «limi i/oluntimrn , ur numquam nniirrar liber
1.9. каши, inqui: Bernanlam cry поп pmß il/Á prìvgyi , qui`4
nerf: 1[1.<Ã.ßcutenimimpofriúz'/e «li de fe i[/fa [Ы mn abe
dír: ,ful шип impajsíbile eß/`uápri'­./ari “бежит. Е: lic de
alns. ._
Pub. 5. quoad.i.p. Quia homo per fuam volunrarem
haber douúniuni fuorum aétuuni , ui pater cxpeiienriâi
Е‘: rexîibus ciîatis ex fcripr. Si coiiciliiss 8: per hoc Do
mìnium p_c»:cl`t agere vel non agcre , ус! iigeie conrrarin.
âcdiii hoc conûllir ruta linee libeiras. g. 8c. qui negare:
Í)e afiiâm Ьмт. Бпдчтгте. D._"/î>.l. 4 4;
exçerienriam reflet ‘ту: nur baculo excipxendns dones:
farererur vapul:\rionem polie cellar: vel .orriirririnquir
Doâor. _
Preén.. p. Derarione iiberrnris eil ur id quod dicirur
lihcrunrlirin ejus potefhre', fed _ea ad qu.: volunras «Ё
merê paílivn non func in eius porefiare; g. non ей libera
ur palïivn , fed ur aéìivn. prob. min. ex Scoro. Pzíiio non :.d.:
ell 1n porelìare parienrrs , 8: rmxrmè quando eli .rb agen .Ä ».6
re nnrurali; nam pnriens non parrrur nifi qua agcns agir»
8: prius eil agens цехе quàm pnriens расти: 5 fed prius
non ell in poreiìare poûerioris .nec ab illo depender; g.
patiio non ей in poreflare p.uienris.g. volunrns non ef!
- formalicer libera un paíñva , nec ad ea ad qua: fc haber
merè paliivê. ‘
£»_nß1.ExConcil. Trid. dicenre hominem Г: difponere
ad дамп Шмгё ..{1„n;„.d. (9- caapmwdo ¿noia Dei , im SS в.
nl шум homo ipfe m'l1íÍ¢mnino agar, т: m:_re` pnjiívè fe ba mpg,
lmr1.g. cnam rcfpeéìu nfìuum friperiiatumlium ex gra
ria volunras ей libera ur aûivn. De hoc fuiiùs
aliìs. ' If¢.4'.
Oôííf. 1.Scriprura viderur non :lgnofcercin nobis liberta Pflln
rem ad bonum (Я mnlum 5 cùm dici: , benè uur mnlè fruire
р pmßír, g. ëcc.
Re/}`=. n.anr.nec`enim hie ей ГспГцз fcríprurse Чай hr
rerici nburunrur, hzc Verba dirigunrur ad Мои morrua de
infenlibilia non ad homines 5 illu а: lmlunt U' non laguna
lur, bene vero homines.
0Í1iír.1.Ex Aug. hama male' uren: libera nrêitríe › C9' fz’.
U'1'pfî«mperd1'1`. Sed Adam per pecrarum mnlè ufus ей
arbirrio; g. iliud perdidir .­ g. рой peccnrum Ada: non
remnnñr in homine libenis nxbirrii.
Re/'p. d. annperdidrr ipfum arbirrium inñrmnndo , debi
liîando °, con. rornlirer 5 п. nnr. nec enim id prœrendir
Ang. Sed ranrum quod dehilirnrum ell per peccnrum ira
urnnn (ir ira fana & robuita vnlunris ‘nec liherras ad
faciendum bonum б‘ virandnm malum nifi fortiori juverur :Jua:
grmiâ. Гимн .Adt Iíbgrum „r{,1‘:11`u;n , de hominum muur.:
ep.Pr_
‚иди nan Идти: ,fid ad pecrgndum ‘ил/пе in bßmínibur lag.
ji¢ůdí1r'.r dia/ia/o ‚ «rd [unì mmm piíquc 'uìvendum non vaine, c. 5.
in riff.: vilunma bomìn1'rD¢ìgm11`ri§_‘fr¢¢rr`l Íißerala Ú' ad um
ие /mmm «Щит inquir ipfe Auguil.
1, 0lu`ir.;. Liberras conringemix eil: Faculras quâ pofiri;
omnibus ad ngendum requìíiris voluntns pnrefl agere vel
non agrrc , fed rali; fncrrlms non ell in nobis а g. nec li~
berras. prob. min- Concurfus cli nnum cx reqnifiris 3 fed
46 De néîíimx Ьит. in ¿emr ’. D/'ßn I.
polito `concurí`u Dei volunias non poteß non :Igere ;
g . öcc.
Кельн. Utramque min. concurfus enim Dei nullam`
iinponii iicceifinnein ‚М ell accommodatus libertari no
!lt:c › ut diximus in phylicis.
0ái'ir.i.con. 1.. p. Voluntns efl: ~libera ad :tfìus fupcr»
naturalesgv. g. chatitaiis 1 fed ad illos"a&us voluntas
non h:llaetinrlil¥`crentî.im .”»&ii/ani» fed pure paíïivam g.
adlibcttateni fifiicit indilïercniia pafiivn. maj. paie: ex
Concil.'1'i'id. cit.prol­». min. aítus illi Hunt immediate ì
Rfid 9. fol: gratin z g.volunt.1s{non concurrir aclfillos a&iv¢ («й
р‘ з. P11151@ tantum prob. ant. ex fcript. r.anf­r»ul¢nti: , mque
wrrrntí;,/ìdmífènntíieß Dri. Item , quirumque fpwìx».
Du' ngumur. fc.voluntas non agit fed agirung. 8:c. Confit
ex SS. Patiibus nam Chryfofhverfzins illud Apofloli mon
110.21. fumus ftiñicieiates cogirnrc aliquid, &c. Qiali tlicat. Planêi
ne Í'u­ mm jìduciam lmbrmu; urpartirpßt лфит ‚ pnrrim fil Dei;
rml fm! щит 1'/Ii mina. д. абшз illi fum totalitcr â Demquam
vis liberi.
ДЕЛ: п. main. argum. 8: anun.. В: сопГ. illatas ex te!
rihu1­1`ctipr. а РР. nam in tantum illos :téìus foli Deo tri
buere vic'cntur1 quin fum principalircr ab co ut excitante,
adjuvnnte 8‘ operante 1 imò 6: dat ea quilius nos“ipG coo
регаты: fed ramen funi toriàDeo Bz totià nobis 8: lin
guli in Гио ordine.
0bi‘ic.1.. l‘\ecept`o gratis: ей libera voluntati ­ (cd ad
Slain Ге halìct merè pañivê в g.ur paffiva ей епат 11‘
era. ‚
llefiz. d. mai. 'Receptio gmtix flanéìificantis dì libere
objectivescon.ŕ`orm:tlirer , 8:elicitivë 1 D­`m~1l­ Si Ú¢
gratin nûuali ад nbfolutc Falfa. [Ham operator Deus in
nobis fine nobis 1 8: hxc Fncit ut velimus , receptio vero
fsinéìilicaiitis eil libera objeëtive quzitenus illam opr:n'nus
йnos ad cam difpoiiimuslibctc cooperando gratuis afina
1 US.
0lm’r.;.Datur puta omifïio д fufpeníio абы: liberaa
fed tunc vo/lui_1t.\s nihil agit 3 g. ell libera. line a£tivi~
tate.
7{5f,l1.i. (дым! Íicut mn: nihil ngi: 1 ita nec patirur.1­­ d.
min. nihil .1`gítl`cd ром} :gere , con. nihil agit ncc potei!
цехе п. min. S: conf. nam ideo „типе рига efì liberi»
quia Gc cam habct voluntas ut „т; поп l11b¢i¢._fi¢l«11da
'ad quod 9niittit1
Y

De aíìibus lmmmlís in genere. D//22.1. 4.7


CONCLUSIÚ. ll
Iberfaifvrmalis ‘Л ínfnln r'a.’:«nr«1e» mm лит» in ín
1¢L'¢[Iu ‚„ шдцМет „иЬмНнг. Eli communis eonrrm
Thormíias ponenrcs eam radicalirer in xnrelleàu б‘ Com
plerìvê ranrùm in volunrare. ` I
Пишет virernr quxfiio de nomine : nota quodin
duplîcifenfu dici poieû liberrarcm ctie mdicnlirrrminrel
leétu r. quía volnnrns non exercer fuam liberrarem шт
ximè ,conrrarìer:1ris, nili obiríìuni ci 'rcprxfenrrrur ab
inrelleëru bonum nur malum , ira ur illu rcprzfenrarioßt
velurapplicario, obieâì ad porenriimi Bc oceaiio. (ЧП
condirio line qua volunzar non .­|gcrer5qni:1eí\ porcnrn.
eœeaêc non Ferrurin incognirum. Er hoc ,fenfu nonlnega
_ mus ­l'\berr.1rem die radicalirer , feu occaiionilirer iu
iurcllcóru , В‘ de hoc non ей quzftio. 1.. (is i~irr­1lig_i porelh
nr indiŕfercnria ud nmanriuxn vel non amnndum depen
(Чем ffilrcrn r.1rl'1c.1lirer ab ада quo im¢11«&.n reprzefenrat
obìeêcum ur amandum, vel odiendum» Ящик volunrag
non polïir ‘non :mare fi inielleéius «ваш efie an1.1nr‘lnm|
uno verbo , fic dependen: :`r judicioprneiirp ínrgliefiur
ur dcbear neèéliîxriô fe illr conformare ‚ б: ŕ`aceie­vel omir
rere quoclille diûnrfacirndrlm vel ornirrendnnj; ß¿ hoo
fenfu negnmu; lilierure/rn volunraris depcndcre 5; effe
x.1dic.1liier in inrell_e&n.E' hoc. 2- d.
Prob. 1. Ex Sco cit. q\ń:1"nil11'/ nlíud À:/alunmre af? ai.
cau/'ix muli: volir` nis' in volrmrarc, Brliberrn; non po
rrÍl;rÍl`e`1`n inrelieûu , quia/11': ey? mada mn.v.1'm¢` nmumli...
д. Ёл1://‚д« ми eß caufíz ìndrrfrmìnafd Ilffüjlu ¢ffe¿7_u«,
j`¢dd¢1¢rm1'n1r1«.g. поп rfi in eo libcrras. Nam libcrnm 8€
¿crerminarum opponuntur. Liberum di indiiïcrcns &in
dererminarum ‘умом! fperißcarionein vel exereirium , vel
quoid urrumqueg fed inrelleíhis нищие modo ell derer»
rninnrus 3 g. neutro modo cßindiffercns nec liber. l‘rol-.
min. fi efl`er indiiïerens чипа‘! fpecificarionem propofiâ
illi per fenfnm fpecie ignis polierinrelligere aquam; de
fx efi`er indllïerens quond eirercirium poile! non inrelli­
gerâ; fed urrumque ей falfumôr contra cxpenemiam»
g. c.
«ф. Qiia , ur díximus in Philofopliia i inrelligere For
malirer eß quoddam pari, fed paíiìo nou~eÍ\ in pore»
iàare ритм: : g. nrc inrelligere in ракетка щ1‹]|с‹
us.
P1«b.:.Siullus aàurinrelleñus elïcrei liber, rnaximà
4.8 De qíiibm Ьитдпё: in genere.Dì/inl.
iu_dic'um Jed hoc non eil ei liberum; g.`nullus aâuspeíl;
liber 1n.ellc&ui . {`.1l¢en1form.1li:e:'. Ma). eil cena ex adver
fariis qui cam liberrareln ponunr in 'iudicio proponemc
objeélca ur Fugiendn vel amanda fub diverlis rarionibus ;
BL сене ш npprashenfione non pozeli elle indillerenria,
cum m.1xin«È pendent ab obieéro immìncnre l`peciem.Prob.
min. non eil in porellare атаман; Facere ur piopolirio
Er v¢m'vel,r`.xll`a. 'nec ut conclul'io»Íi: bonn nur mala 3 re­
repizefentar cnim obiefìa qualia fun: vel apparem,' non
porefi judicnre rem bonam , fi npparea: mala , nec malam
fi apparear bona'. 84 G reprxfenm: eam u: indiiïercnrem ,
id non Faci: pro libiru , (cd quiz hmc in Ге :ali: apparu. g,
nulla indiürenria Formalis eli in_ intrlleéìu g. :ora eli in
volunracc.'
0611:. I. Poremia libera debezcognofcere objeéìa Еще:
qux pozell eligere , fed cognirio eli in inrclleëtui g. & li
barras.
Ку}. d. ma'}.Cognofccre per fe vcl per aliumi con. pce
fe iplhm: n.m.^~j. Si eonf. (uñìcir quod (Мед: cogngll
c;in:ur per inrclleëtum qui ед proponar voluntario: eli
g м.In/Lioreiìxìa libera deber
— poile fe dererininare 3 fed po.
renxìa in qua non ell formalizar rogniuo non poxefì fe dc
rerminare (д. пес eil libera. Prob. min. eleëtio eli ех cog
nitionc. g. Porenria in qua non eil formalirer cognitie non
prncll Г: determinare. I
Ку}. п. min. 8( conf. prob. Nam_requ1rirur quidern
cognirio . fed non in ìpfa potenzia eligcnte s fuñici: quod
МН‘ inintvlleñu. -
Gbilc. z. Ibi ell libenas ubi eil, principium clominii in
ада; fuos . fed illud principium reâder in inrßllefìui g- Se
liberras. Prob. min. ad perfeérum dominium requirirur
ur poxenxizr indice: dirignrůr impere: 5 f¢d dîI¢&ì0'«Íu
dieium Bc imperium (pe&.1m ad porenriam cognoffìrivama
g. 84 principium dominii in a&us fuos. „
7{_r:'ß. n. utramque min. nani direâio per modum im
perii i`pc6`r:|: ad folam volunmtem : judieium vcrô ad in
:elle¿`tum , fed iftud non eil Formalixer doniinium , licei
ei pracfupponarur : Sr lic dirigir indicando non лист iu.
beiado.
2. E. 0Í>ïf¢­ 5- ЁХ Afïfl'. deiiclerium 8c eleûio oriuntur ех Соп
‘И’. fxliogfed conliliuna ßciudicium funrin inrelleiíìu. g. 8g
е. а Ó- radix elecïiorus ‚ Ген libcrrnns.
R55?. d- m­1_ì­ Oriunrur ех confilio quali ех condìrioni
bus przrequiñriradjllos aêcuss con. quali cx principio
‘ elicirivo,

.J
,__-___r__î_'-____, Wi -~

De zzflibuf bümkzniîf in (gezi'ere.,Dì/f2.1'. 49


"'elic`irivo , feu eH~`e`&ivo 3 `n. mai öc conl'. cognitie boni
abfenris prnequirirur ad deliderium, 8: :onl°ultatio1 ad
"eleàionern mcdiornm ; fed tam delidcrium qu:`¢n`1_cle~
'~dio Тип: â voluntate.
ln_/Lliieò voluntas 'dicicúr líůeruìn arbiiriram ‘quin per
judicium proponunru: ei media eligenda : g.1ibertas vo- ‘
Мпкахй: radicacur iniudicioinrelleéìus. Í
TQW. n. conf. @ia illsrñependenrizl elcéìionis â indi- 1
с1о поп ‹1м=ш«з-р=1‚1‹яр;‹‚ , fed urà puta condirionn ~ ‘
jöcideò non eli vera radicario phylica nec metaphylica Н:
”Í2IlߢÍS 5 ÍWC`il1IClle6tus'repr.r{enrat ea media eligenda
urindiŕferenrinprolibicu fuo ‚ fed quin :alia fun: in few
nec poteů alite: ea reprxfentare qrràm ur cognofcir. Q_»
:rota libetras eîeâionis ell in volunratc. —
1nß.1.. Libertas contingenrìze in Dto non venirfex indif
'ferentin voluntaris 1 fed judicii quo indica: obieeta crentì.
indifierenria. g.Ir.1 ей 1п nobis. Prob. ant. indilfcrerrtia
ißtdcterminario elletimperfebtio in volunzatc Dei.; quin ‚
dicerer porenrialirarem. g. Bac. ~
кий. п. ant- б: rarionem ejus. Nam libertas in Deo
’nihil aliud dmirniñ quod quz vul: .conringenrcr polie:
non velle .8c qux non vult polïer velle ­. quod non impor
tar potencialimem phylicam ‚ necinrpeffcâionem , fed
maxim:1mperFe&ionem­, Гс. 11Бегшспт. _
~1nß. ;.f5i yudicium non ,elk indiñisrens, ‘Миша; eric ~
rleterminßt1í¿Unu1^ŕ|­,'r1on autëm lib\or.1­, g. ejusliber
1,1; venir ab intelleûu , l`c. ab indiifercntn judicii»
I'p¢0b_ ant. lì judiciuin proponi: objeûnm determinate ut
bonuln б: nmandum volunms rlecerminnttir ad amorem 1
щ patet'in motibus primô primis, ’ ‘ideó non (unt liberi.
Е. у
R55. n.«an:. 8c prob. eins; nam lice: «лишая non
'pollit ofíilfe rem (ibi propolitnm ut bonum purèfine т:
litia ‚ P0'¢¢l`¢ ramen non amare ob liliemrem exmírii
5: con¢l’adi£ìi`onis._Morus анкет prímô primi» qui fun:
ìndeliberqtì. Non fum in voluntate fed in appericu ani
mali. Ifkô . "nw víde» quod /mrpnmm , эта: Doûor , 2.4
'qufa przcerìunt этим’; «Hum volunlatir. 4:" K’
In/1. 4..Eri.1m ad libertatem excrcitii requirirur jurli- 'M9'
cium índiñerens 5 g. nulla. folurio. Prob. ant. Шина:
'exeréitii cûcirca .iâum velomilîîonem физ; fed volun«
,as non ell' indiñercns ad a&um vel omillionem eius ‘а
v. g.a\d amorem vel non amorem niñ inte1lce"':usurrum~
час ptoponar fub aliqun razione boniriris э g.¢mm ad
li emrem exerciriirequirirurjudieium indiñërens. Prob.
Tom. I 'U. C
.yo De aëlzbus Ьитми: т genere.'D1/jv
,min. volnnras non eil indlfïerens ad fpeciñcarionemí
. v. g. ad :imorem ůc. odium nili urrumque ei proponrirur
ab inrellecfìu gg. irs elìfle amoreßr non итог‘.
7{g.¢'i:. n. anr._ 1. arg. 8; min. 1.. 8: conf. 3. nam ad puram
omillionem amori;­v..«g. circabonum crearum non requi
rirur ullum morivnm .poůrivum dìflinóìum 'â liberrare
volunraris. Er lau :R „difpariras de .amore б: odio in lí
berrare fpcciíicrmonisa .nam ad omnem aéìum poiirivum
volunras deber moveii аЬ r>b_jee`to ‚ 54 Мед objeûum de
ber cognofci ur odibile gnou vcrò..1di|egarioncm aëius.
Obíir. 4.. Bonirns ус! mnliria ада: augerur vel minuirur
in volunrare ex majori vel minori iliberrare „Мыс cx
rnajori vel minori cognirione bouiraris ан: m.1lirizob}e~
д}; g. liberras penderâ cognirione iurelle¿ìusa&in eo
radicarur. Am. parer ex illo Axiomare в fu ur _fé ‚дяде: mngíx
ud magi: im ßmplicíur.ar¿fvnpli:1k¢y.î’rob. anr. ex ommum
confenfu lì adverrenrirr non ell: plena , ira nec liberta:
g. liberras uugerur vel miuuitur ex majori vel minori cog~
nivione. „
TQQ. n. con. б: ratio ciu: non ей univerfalizerfôc nbfo
lurè vera. Nam иди: pcndcr p.1rria_lirer ab habiru 6: pg~
renria-, ы quò imenfior eli habirns eò erinm cllinrenlior
’ адснз ‚ 8: ramen aéìus numquam рот} die ñmplicirer:
ab habirn fine pßtßlïlia. Sic , licer malíria crefcar ex ma~
jon' cognizione mali, non («дым quod polli: elle ron
.1 €0gn|u0n€.
Kefk. 1.. d. ат. 8: m.1j.prob. nugerurliberras acciden
rnlis özexrrinfeca con. e{`{`enri.1lis 8: inrrinfeca. n.anr. 8;
maj. prob. шайба а&и$ inlrinfecq özliherras pnrirer 'in
t.rinfec1venir:`r vnlunrare qua: magi: vult malum соды
шт в cognitie vetò eil èircrimllaiiria 6: Condirio Íìne qiiq,
malirin Sr deordinario illu non e{l`er~r.1m volunr.1ri.1: íîcut
nâio Еда]: eò forrior aß quo major ;ipplic.1r1o;ô: ramen
illa applicatie non dicirur principium radicale aéìionis а
irl cfl de cognirione refpecìu néìuum volunrnrìs , Чип noix
amar nec odír rcs niñ applicarns per cogniuonêm.
CONCLUSIO III.
„ Iberia: ej? adn ¢[]'enn'ali'.i 1/olunmri ut nm pnßít ph_7jì¢_¢‘
vialnrlarî ad лдш :licita: › Ème vera maralircr.
J- fl- Dico »al ддш eÍìcÍl0.r. Nam fi voliriones IS: noliriones
U- 'Í' ppllinr produci .ì lolo Dio in volunrarc merê palüvê fc
hibenre , щ dittlm c.l de iiirellerîîioxiibus , cerxum elf
g " ’ quod rales artusnou eran: lib­.r1 volunrari» Loquimur
_ _ — — .‚ _ ‚. ,
_1)е'л&11’и: Ьит. in <g.enere.Di[}>. I. ‚ 5’ r
' ergo cle aêtihus ab,ipl`a elicienclis & dicimus eam non poile
- cogi ad eliciendos in fe ullos aâtus polirivos 5 bene verò
impediii 'ne e1iciar­ 8: tune omillîo non efl`et libera. Hoc
fuppolìio.
‚Под. х: ex Sem r. p. Conrradíifîio :jl 'uol«ntn!:mf1mpÍi'rí­
ter ngi' nd afìum voleridii _Quia , 'uíalentum ej? mju: princi- 4.1'.
píum ej? extra; non confermte 1/im paßô 5 fëu quad- c/I гш- 29~B~'
[fur À principio ’exfrìn__/`:cn (у contra ínclìniuianzm „ДЖ. “д ‘
Sed ville nimpotcjljic im/lì valunrnxí ‚ quin :unc nalmruellet
(7'.voIen.i~nolln , quad ‚р 'с0п!г441НагЁит. g. ex Scoto im
plicar quod voluiiras‘pollìr~cogi ad volirionem eliciendam.
Pnb, z.Ex SS Parribus Чао: iplemer Doéìorcirar. Ni'
Ы! шт in nofimpm/Zai: ‚или Ёр/‘д volunzn: ef; (l`c.a&us vo- д, д I .
luiir:1tis'eliciti ) ‚мир ‚т; non pouf! ur ¿um valurnui, mn ,_ ¿_ ‘
1/'elírnui ‚ ade/I mique 'voluntas »volcmiâm › riecnliud uid- mig.
piam :fi in рифм: mj quad voleiirîbui „ы 5 nit Аида ‚ g. ¿,114
cx Patribus libeiras a coaâione qd ада: eliciws lic ell`cn- l‘Í'­4r~
tïalis ей volunrari ur non polli: e?i`privari. ‘J7’
Prob. 3. Voluntas non porell ageretontra nacuram fuam; Ó' Í’
fed modus agendi coxëìè ей спина’ паштш‘ voluntatis 5 с 'gt'
g.non poiell lie соды. мц.ра««п:‹:п i¿|ïis non poeell эдак: " °
per mbdiim aquze , nee aqua per inorluin iguis . .quin mo
dus agendi naruralis venir â propria rerum Foiin... Prob.
min. i. ex Augulhdiccnre quod liberras ей ram propria
'volunzati_qu:`im graviras lapidi 5 mutui w[„„,„;,',. ßmilíi :jl
{На molui qu# d¢­or_/"um [api: fermr .. . vefumihnun in eq
difirìmílís .quad in parefìale uonlmßn lupi; coliílere тают [bil
quiifnrur infìríù: ‚ anim: uerò dum non vult , non im торг е. к.
mr. 1. Quia rlill`ereuri:r formalis voluuiaiis ab ìntellectn
conlilht in ‘hoc quod ille ägir naruraliter, öcillaliberè,
;.Q¿iia caufa naruralis non poicll agora liberè, g. м:
libera poiell agere naruralircr „feu роще.
’РгоЬ.4. Non poteft dici ;q1romodo lic poller cogi5 g.
nec quod lirpòllibile. Prob. dm. 'nun porell cogí nili ,i
Deo vel per le iminedíarè'­’velper creaiuram '. v.g. per
qualirarein phylicainfprzdererininantem; fed neutro modo
id potell Бей 5 g.'m=.llo_ ïprob. min. i. (iper fe з id facerer
per con_ciirfum eitrraorcliiinrium 8: prxdermiimntem 5 nam
ordinariiis non praedeterininai : fed hoc alici mirrpòtefr'. g."
Deusid per fe non porcll Facere. Prob. inin. quin concur
Гц: щ concurlìír e[l`emial'ire|: connotat cniuurfum alium
ex, ран: crearuiz 8: «›„‹1=‹:‹ш:„ма‹›„=ш‹1ьа counatursr
lCm.g­ Concurfus Deìqualifcuniqrie non'induceretco;r.
ûìoriem 5 quia fupponerer femper volunrarem coiinaiu
nlitex, id ей liberè concurrenrein. z.. Non per qualita:
i.
д‘ .-._1

‹ ‚ .­ ‚
5-1. De aíŕzlms lmmmm, I,
.rem przdererrninnnrem 3 rum quin ii Deus per feipfum id
.non pnrefi tacere , ira nec per caufarn ullam fecundam i
zum quin (1 qualita: illa fe folâ produceret volxtíonem ,
.jam volunras non @gerer ,­l`ed fe habere: merè .paílìvê , 8:
lic non ы’: ад. prcpoíitumg ii .verò volunrns coagerer , g.
liberè , quia vellcr щеке. Tum 3. quin nulla aeìio creatu
ra: haber majorem el`ůc:1eia'n ‘даёт decrerum & concur
{из Dei'. g. li Ш: non cogic » mulrò minùs illa id porerig;
,tum 4. quia omnis néìio crearurze haber clïeârurn comin
genrem ­, g. ab ea non рот! »venire neceffrras.
Praá. z.p.Qi_i.\ ncceíliras mornlis eil ea quâ fic ur in
'aliquibus circumlìanriis "(Лапша лЬГЫшё 8c phyÍiCê pof
й: quidem relillere grazi.: б‘ volunrari Dei »Sr non agcre _­,
'fed :amen nrlcò eñicacirer щипцы а щышг ur infalli
bilirer чей: & confenrinr 5 fed ralís necelïnas induci poreñ
in volunrarem э g. hxc porelì сор moralircr ad seins elif
ciros. Prob. min. nam de Рада (ic necefiirarur volunrrrs
beneorum ad amorem per przfenrinni objcûibeariñci:
б: fic accidirqunndoqueviatoribus quibufdam per дюйм
çiiicaciliìmas. \
Obiic. 1. Ex frripr. volunrarì Dn' qui: rrß/iin! g.Deo vo
lenre ur velim , criam conrra inclrnnrionem темп , id
eri: s alioqrn Deo rciilkcrem а: ille non e{i`er.omnipo­
rens.
‘т. n.conl'.Nam cum Deus non poflir velle сотка re
rum «летит ‚поп poreil velle urnolens velim“, ii facie ux
velim ,non facie: violfnrinm.
Olzíic. z.. Porefl Deus caufure Bc confervare in anima
ralem cognirionem ohreûi «Sr :am clererminnrx boníraris
ur nulla manear indifiirenria in volunrare ad rllud vo
lendum sg. :unc dererminnbirur ad volendum. Prob. coni".
volunras non роте“ nolle obieâum in quo nullum re
przferirarur monvum nolnionis; g. necefl`ariò illud voler.
Ref). n. Con. Urrnmque 5 nam li non polli: nolle , i`al~
’ rem porerir non velle, propre: liberrnrem conrradiéìionis.
Irl CR de objeérn quod reprzfenrarerur pnrè malum , quì.;
Иск‘: поп pollen illud amare ,falrem poile: non nrlille.
МЛ. Deus poile: negare concurfumfuum in 1. cafu ad
ullum aérum отсек ad amorem , & in 2.. ad (olum odium
а äggaqè co}l„u„~fpenlione1n amoris vel odii,
g in 1 non polie: non anizirerôiill 1-110“ PW“ 11°“
odnffe.
7§¢îp.n conf Tum quin ii :unc amare: vel odircr.- id
‚жди “дн-д, .lum wm; :urn quin non requnxrur concur
us ad non agcndum.
. —— „îr­___­r­.

’ ’
‘ . .— ‚‚ ‚
_. ‚
_ De ¢¿?ìßu.r‘Íaum¢nïf. D/AI”. I. . 5 д“
0$i1`ŕ.5. «Cemciiiaf .öl Pdtrfs non nrguunt hmrexicos quif
neganzlibcrmrcm ex impoßfibiliracc cam roilcndbfed ем’
‹11Гро11к1опе_ jufiitìœ б: fspi¢mi.i.­ quas non descr punise
nec przn1ìare.:«@:ns-involumaxios д g, non ритм comie
nem еде 1трый1э11ет. -. ‚ .
Rf/;. n.:u1:. Parar: anim ex difcuxfu cir.S. Aug. comm`
Peiagiauos qui negabanl: liberum nrliiiriuxxi quòd‘ili.1 116
седйа; герп511аь-ч01ипгаг1 51 quod lilgrrcas eůilli cilen
ìialis. &¢, „
Inj?. Aug; dô§ef­'Dcum». рой’: verzcrc vo1~.i_ma:em in „М“;
bonum centr.: mclinaxioncm quam habe: in imlum. ¢_9|_
‚т?‘ шт ímpiì deßpfat ux ¿iur Deum mala.: homìmm
‘vo ипгдт qua; voluerít, u5í_7/o.’ufr.^'z in Érmum дшудй
curumm? g. fe11:iIDeum poile cogen: voluntav 111.
Reßf. piconf., Nam ad hoc fufñcif quod Beus pom: im 1
fleâerc voluntntem in bonum п: veiiriilud5 & per confc
qucns liberè ', Sc nCce(I`1tas cri: moralis , xioirphyûca ‘И
qualoquimur. _
obii¢.4., Volitio Emis „мазь“ nd eleâîonem medíof

lume g. „сыны; поп repugnat velummì ad зап: elici


юэ. Prob. ant. qui val: fînem , vult necefïariò media.
R7?, n_¢0n(, Nam volirio cñîcax finis eiì: exiam volizîo
nmdiomm Штат implicita; & Gc nulla di ibi neccßitns
ab cxttinfeco de qua loqfximur. _ _ _
0[„'|'ç, у, cx Scggo, Sl DEUS AQCIICC DCCÉÜSIHÖ ad Cxtfâ Ld д;
eollercrur conringemiá in crearurìs: g.,8c libenas voiun­ „д ш
taxis; quin non minùs inñuix Sc p0¢e(l_ in voluma_rcm д“!
quâm in alias caufas : g. volumas роде: песеШшд ad
agcndum.
R:/fi. d. 1111:. тдНегехцг contingcmia proxima & aâtuaï
lis; con. remota 6: cíïcmialisfeuapriiudinalis 5 11.1111‘.
поп cnim impedire: quin creazurz: :ßen: ex namra Газ
contingence: aíìivs: , quía non mutaremi: enrum efïcnria ;
[ed quin :iëtivicns earum Proxima а riflurdis panden à.
concurfu Dei ‚ 11 ific efferneceßhrius ira б: 111л.
ка}. 1. п. conf. Quia. ii Deus ad extra щеке: nccefïaxiò,
:lgercx :id cxrremum ponencia: fus: Q Sc (ic Ге Го1о Fncere:
quidquid nunc facix cum creatura , & Gc 111.1 nihil цехе: в
fed non propxererxlrollcrerut liberta; imrinfeca.
Reiß. 3. n.c:mdem conf. quia E non effcv: libcrras in Deo»
„типе: in creatura , imqua nulla perfcfìïo eiìè рот!
qux non fi; inD¢0 д & fic cormi: Fundamentuxn argu
mcnxi , fupponimus ruim voiunmem мы: faéìo iíb_ç5
Ulm.

с»:
S... A ш .aibn Ьитапдк; ищи: 'Tf
\'­. CONCLU .910 IV.'
' , an mini: Щиты uppanirur „шрам; ‚ líâerm для:
‘МН: Ф’ donainíifìar cum mee/}1't.11e , Ü' appar» ílur _[Eli `
¢aa¿?1`on1'~,lí5erIarfvÍa canlingentûr »ppam1ur»n1e,e]}i1¢zí.. Ira ~
Scorißz.
Libertas анкет dominii.' feu eßìńrínlii ей îjlá' qnâ"`agc_ns
ic еРс Dominus fuir aetionls ur feipfum clererminer ad
:gcndum ‚ liter aûionem cohiberc non-poflir ‚ 8: dicirur
eßenxíulii, quin fequirur naruram volunruris. urdicebrv
mns (пред; liberrns verò conringenrix eíbquâ agen: fic (‘с
deperminrlr nd agenclum nr poli`er_non щеке, vel идете og
po im,
leem › duplex eli nccelfims ‚ exscoro ь puin.. , feu ,’
„м. untere/fem, que lic dercrmiuar volunrarem ad aâtum ur illa.
Ё rf. non haben: hujus dominium а 8c fic volunras`non agir, fed
Ig'. я- aj,i1ur5 Шаблон eíilibera , 1.. ernmmîmni ‚ quz non cadi'r
Н» in volunrarem ammdenieri nec nb exrrinfcco illiimpo»
nirur fed à feipsâ, dum elicit aéìum (ниш i 8L P¢1’fC‘/@rät 1
in illo. 1.deflrniromn­:1nliberrarem z,verò non impedir li’
berrareui dominii fed ranrùm conringenriaz. Hoc fuppofîrév.
Prob. 1. ex Scoro qu nad 1. p. zum nef¢f'yi'1¢x¢ ad valendum
т‘. ßnl Í1'be_r`1a: in Íunluntulet Et id proline ex Augu{i.`¢_h0rt¢..
lgs. [mt _prius Iiamrner/1 fer: ul pojïerlzefu 'uflle ‘Ü mule ‚ MU
‹ ¢gpat1:ueIf.»nßre.ß âme 5 nec impune ß mule. . ­ ради _'U2'
п.’ fn erft ((`c.1n Carlo) ut malì velle mmpafiii, nec xdei
Идет careóír ar/diría-5 mu./là цифре ЁЁлЫ; eri: arlvìtríum,
quai emninò non ,fro1¢r1`;f¢r~,iír¿ „гады, [rem ех Anfelmo 5
„и „%m_v0Íunm.< du/ma nereßîariò on/rhonirarem _funm ‚ 14'
' men in volendo ‘ат «fl Шщ-д, Е: eoiiiifìgrg dici; еат l1ber­_
zaremin eo quòd deleëalzilírer (у .1.‘¿.‘i.'1.'i.f elíeit «fluor
fuum dy- permaner in иди. Eli ergo liberras i can£ìm?e5­
{си „а ине/З/гдгеапггседвпхг , quìa exeludir rlcrcrminww
nem ad ngendum еще venia: ab exrrinfeco & antecedente;
non (‘П aureui liberras â viecejiímxe canmmírnniei ЧИП Ca'
l'lC€¢flïlf1S quam Deur (ibi imponir per aâum fuum pro
prium ‚ 5: dicirur dominii. 1. eaçrivar volnnrarem 1 wm
ilr fwffvfdws 8: non permirrir ei dominium (там; 1""¢'.
‘(штат f-biimponir volunrcrs non tollirillud don inium;
‘Jed pori1`1s.~2fì cxercirium illius dominii quod exercer per
péìum fnnrn dum agir eligibilirer ‚ er deleéìabilircr.
Y Prab. 1..p.exdi&is: nam cx omnium (enfui nCC¢’-Íïïf-‘ll’
non paurur iudiñ`erenri1m ad agere vel non идее: 33.1
Opgonirnr Штык] conringenxiz que couůfrir in ilia­­.1u~
xixffëfrnfißz
._¢_.¢äl
:Ú: aŕïìlmr bumanix. Diff. Í. . у}
Olíîe. r. con. х. р. Si liberras vera (как: cum nliqiià
„также aéìiqncs liberœ non difïerrenrà nnurzrlrbusf,
fed coiafeq.e(`rfalfum.g.8: qu_nd‘lib­:rras vera llc: cum мы
‘деееШхаге. Pr‘hb.mn‘;. :am dici porefr quod moms lupi’
dis ' deorfum Е: â l­`orm::"e}usin:rinfec.1 , (`c.àgrnvimrci,
iiâm bulfrì еще volirio à volunrare 5 g. ::\millc'm'ö:us
¢fl`¢r`li~
mfp. er- an1’illa volitio.
’n.q:1§§..­&"conf. prob. 8: Scorus dn: difpnrirnrcin ‘’, „M_ '
quin [afi: eßlapís ,C7 1-“uiuc eflpgmve ‚ pfilpnzas Чего?” -ui- т U.-.1.
1„„¢.zi. Sc. modus agfndi enrnum vens: д Formia eorum
fpecificis ‚ 5: Forma: illa: fun: r. ê: ell`en:i.1lirf:r агата:
nec aliunde perenda cf: rnriofcur unum fi: .ililud verf; lic
a ar aurmovearur uàm ex ormis 8: nnfiirir irwulsrunx.
¿nde i 'uolunras nurgqunm :ji princi/11`u«n aynrli n:lurali`1k_r;
gui; ejfë aůli1.ur_» p.1_l_ural_i1qr Ü ф „Штат /ib<»_è[`u»irfrí.
mndmßjlntxnprxncxpxi aíhvr, ‘родит: qflprznqfpxiim ufl»
vum Íx'6n'È'quxa ffl гейши: 5€C.Slr non aß ай.‘ rana quanhoc
haben: сайт modúmagendii purâ,n::r'u:nlirer vel liberêznifx ’
quia efr :ale principium aéìivum :fc: narurale vel liberum. ’
Hoc notare plncui: ex Scoro ‚ ut capinrur doélrina cms
dìlliberme :dm in Dso даёт in creaEis.`Videbiu1:1s au
шт infra quod ad merirum vel demerirum non fuñìciat
hírclibems ‚ (ed requirirur libertas comingenrix. Per
. idem pare: quod nequidem cum przderermîn'ario'nepl1y­,
пса , ‹ falrem u:­{ole: explicari) non (живьем; ran
¢in¿¢mí.¢ ~,quia impónafaliquam necelfuarem Швей: pra.'{
*via , feu amccedens ‚ ůcab exrrn.
Deniqueliberras comingenriœ eli propria homini vial
roti. liberras verò dominii Sccñìaiirinlis eligenersiliñîmur
gradus libercaris , comwunis volumazi divinz 8: спец:
per quem аул: liberum primò dividirur si naturali.
CONCLUSIO V.
Vûlunfß non „м c/fr ньш ad «Klum pra prima ŕnjlmrii
que Щит habn: feu,nancr/far c/[L [ibm: in фр exer
¢Í¥l'v f“¢‘ÍiÍ1¢rmrí;.I:a Sco:ifl.r.Er :\lii.Sed ur rrmliùs capinrur»
Suppono volunmrem l'pe&.u­i poile in :riplieiIl:.:u 1.
in иди prima r¢mo1n,l`c. prou: clk porenria de fe indiiïe­
rens nd agere vel non щеке, efrque liíierm remain. z.. in
aéìu prima proxima, fc. non ur nuda po:en:ia , (ed Наш!
cum omnibus ad agendum rcqnifiris › 8: :unc dicitur
Pfßfmè Íîllrfa 5 quia МЫ! ei deci: prerrer aftualem de
terminalionem , feu , volixionem au: nolirionam. 5. in
ipfo aífßnli ‚щит líbefzaiisiëfcíim primùm clîci: Y0;
C 4.
. ‚ ‚
56 De ziflzém buman1f.`D§/lig; I;
liçionem nut­.iioliiionem_ , & rune efr .1¿ìuali're|:.rl¢¢e.g;„
minata per náìum quen; elicit. nemo dubita: de i.8cz.„
Ílatu, fed agîpmus deg. 8: dicimus quod in ipfo inilanrî
quo elicit :ifrum fuum volitionisnutnolirioiaisell adliuc
libera: hoc [uppolîro._ \ '
Prob. мех Scoro­Nam _. potenzia roufradiílíonir mmïejl
iriereßario poi¢»iii`a anx: «Hum з mim cuílilm pro/iofirimi.
zonfìnxrrnn' de finura., ‚фоты [щ ronriwgcns de pmfen
ei. v. g. huic › 1“ frdebír _1 rel`ponde1: ills ,_ ш pd., ,
'=_.rl. S . .Sr нищие eft contingcns я fed hxc de przfemi eil
7:2@ magia determinara ‚ в: ideò poieiirii поп prireedie
12.7. aftum prioritritc rfmporis , fed mturz : alioqui Deus non.
pr.1del`liiiai'er liberê quin non дани: inftans., vel tcmpiis du,
mtîonis ante aftualem prxdellinationem. 1-Iinc.
Prob.1.. Deusin ipfa aéìuali prredefrínatione liberè agir э
;;.рег ufum,libertatis non cellàt liber ell`crefpeëìut.1lis__
nönis. g. ut ‘«‘0l\1nt2.«. dicntur libera. fiiflìcit ut llìtlibera.
prius riaturâ quam ponarur :iá`rus. Alioqui Deus ,i1`ui­nqu:`tm
:liet liber › quia .nullum efr influir; reale in quo non lig
(“Ь omni псы lub. q~uo~eli`e potefr,
Prob. 5. Si volunras non elle: libera pro infranti quo agir,
nnmquani еде: aéìu libera , nec a&iis_ liber Bc conringens~,_
EL fed con_fc:q. cfr ŕ'all§.iri1;g.ö: ant. Prob. mai. 1. quin enr Aug.
'27, Nemo drcrrurpocfqre an ca quod faílurur :fl т‘! quodfuzt , fed
in zo [quod fach-, fc.{de praefcmi Sc dum ей ГнЬ aöìu. g.
volunlßs non diciiur liberê agere ance aéium vel pol`r , 8;
В поп cll`ct libera pro infranti quo agi: nurnqucim effet li»
bern. 1. iria alioqui aéìiisnoii dicererut liber utexilìens,
“ fed ut fururus 5 g. elle: liber anrequàm ellen; quod abfu!-_
dum eft­,Q_1on emi: :nim non jim: qualimm.
Cimfîr. Qiia caufa non ell c.aiif.i niñ quando a&u сап
Tar, б: ad mtioneni caufx (ulhcix priorita: nnturx ad;
eflcêtum. g. ira ell de libertate.
Dbi`ir.i. Qiod ell adu derefminarumrnon ell `n61‘.u Iibei
‘rum 5 fed volunras in :iêru 1..exercitii liberraris ell iiëtu
dctcrniiiinrag джипе поп ell libera. min. pater ‚ nam
‘yer voiirionem aéìualcm determinarnr ad unam pattern
n;oiii:­:¿.i¿’cionis vel conrrarietaris. prob. maj. quia libertas
шпаги: in indilïereiitiagfedin ада 1.. aíìionis non eli
‘amplius indilïcrens. g. nec l.ber;1.
R5/ja. cl. maj. quod clidetenninatum in абы 1.. non ell:
llbenum in абы: 1..con. non clk liberum in aéìu 1. n. mai. llt
íicjdift. min. prob. in nêtu 1.. aeìionis non ell iiidilïereiis
in aítu 1.. con. in a&u.i. n.ii1in. nam de Faëlo agir ut po
gcngigiiidiñerenii д: deteruiinario .virus 1.. non rollin щ:
De aëlìbus /mman/‘:, Dl? Г; i 57 "
dilïerenriam 1. ldeo logici cloccnr quod índclerminaiia.
Jrpvjíibílíßal zum drlermfnalícne de ineße.
МЛ. Eariem nůio non porelr (ПЕ pro ‘одет inllanri
eliCil.1 б: fulpcnfa «, g. nec volunras iiidilïerens , feu libera»
б: dererminzra.pi­ob.conl. libfraìdicir nëtionem fulpen
(ат › 8: ur :gens dicir elicirani s quia ur libera ell indif- ‘
ferens ad ugcre
ада. 1.dum ат,vel nonerir
aâio nger: 5 g.elicirn
limul li mane: libefrns inI
8: l'ul'pt'11.f-1»
RM1. n.conÉ 8: d.n'm. prob. Шейх añionem lulpenfam
8: elicitzrm lub diverfo rclpefìu ;Con. (ub eodcm › ll. ат.
mm nâio dicirur l`nlpenl`.1 per oïdîrlem Gd [‘0lCmî­1m б:
in „вы 1. 8:elicir;i in :.&u 1.. Nam libcrras non dicir po
renriim limulmrisin aâibus feu parribus conrrarietaris,
(ed limulmrem poicnrix ad illus , volunrns rclpicir agere
vel non agere divilìni, l`c. unum vel alicrum ‚ поп auxem -
conjunflim.
(Life. 2.. Necelliras opponirur liberrari ac conringenrix :. ‹
fed aéìus volunr.1ris'el\ necelïarius 'pro inllanri in quo .~
elicirur; g. pro eo inllanri non ellliber. prob. min. onine ›
quod ell non porefi nonellî: pro eoinllanri in quo effi’
alioquiell`er8:uonel`l`cr э fed ада: ell ,proiilllnnri quo
elicirur ig. rune iiecelliriò ell.
Trßv. n. 1. min.8c d. та]. prob. omne quod ell non po- ­
refr non elle in l`cnl'u conipolno ,con.in fenfu дать Sc —
lìmplicilef папа]. 8: conûvolirio a&u.1lis,ur .16lu.1lis8z in ’
fenln compofnd luz exillenrix ‚ nonporéil non elle ‚ fed 1
divilim 8: per refpeéìum ad volunrarem pollen' non elle ›
quin volunras cli de feliberaßc indiñ`ercns.ad Шаги а61иш›‚‹›
diam quando illum haber..
ьхцщ-ц-т
"~ ‚

QU ÄIST l0 ' V L'.


.Dé œuf» radicali r`1o_/lm liöermtîs. Щотойо dei'
peudeat à Deo Ú* ab intelkñfh-~

Ic_o ‚ мама‘, nam de :¿;f좫’¢»n1¢ , cenum ell earn elle


á lolo Deo licor 8: rom anima 8: roium elle Omnium;
ь
Ист de mnmiali 8:fubj:¿'í1'va ,~ parer ex przcedenri quod
eßinfola volunrrire formalirer.' Deßnali , nihil fpeciale ’
in uirendum eli pro nunc. Reflar ergo quzrendum de- ‹
en 'csilirnmimrinfeca quam exrrinleca 8: 1. an pendeßr =
ëlßdiciv iurelleëruifiia urli hoc gr dcreriniinrum ы rfv. ’
С|^
‚(Ё А U: „дам Ьиттйьйдф, I', ‘
pome obicàum (uh unica ratione volibìlìrarís , voluntaì
non рой: non__,vel!:», Sc è_ contra non poñîr illud vcl1c,„
` fed nccdÍìr_¢|:u,r, ad fugìcndillñ ‚ Ü Порода: ìilud fub unica
razione oh, lixagis ‚ 5: {щей fkillůicio ulxima , feu pra; .
¿kidë pxnéììcc. v. g. {Найден 1- Ош ßjï hic n_unc_.nm4ndun
nan'poí)’i; „ритм oyninere ar_norcm. 1. Qmrimr an Qc
libeyrasnxoñnayiependeat ai «üvmß ‚ llt П ,Deus..non agzrct- '
1ib¢;è,„1dh\¿c volgxnras n_oûr;x\­,'.1 ere: lìberè '!„ utruanquq
¿ubium дм :cxîgìmus in pnrcn ещё ‚ fed рапса addenda.
ad pîeuìoicm Надя: materia: inzel1igen|:i:4m„, qux- rnaxi~_ ‚
mi ;_c_il¿:x_nor1_1cn¢i _.gd inrçllîgçptiaxq ванна; „, hu;nan9­,»,‘
rum. „.
ёцрропв ащет quod in Dep Идиш _Sc.o_mnípoxcnrïa,
díftípgqrprurinxer fe & ab cßcmia Formalirerßcx natura.
|;¢_i,(@¢|_|_¢ gygy; д“; ;|¿¿;rQ»g§a¿nam lìber_x.1s ей рйпбрйьъаъ
agcndi `dclec'ì.1bilìrer , Sl elìglbiïìrcrßc cum indiFr`er_enria;_
omrfîpocentîa vcrò ей pzjncìpiuK11.HgQn_di ìnHnilì,& il Dtus
non eñèt liber ad extra, ndhuc eñèrlomnipoxens , 84 è_,.- ‚
ggnfgg ,Í1"n'gn ДЕ; Qhmîpoltns adlluc poffct CÍTC 11581’;
ideo merîrò quœrîmus an libems n_o(hja_pcndca¢ ab nm-, _'
uìpqzc;xLia_.vv¢1âliberrarç Dei., .
cON._CLUs1o 1. :_
Ьймггм nojlra jîcpendn extrín,/‘nè È líbemu Dei , ф‘ in;
si , radìnuur ‚ mf: Dem пап eßìflìbzr ad eur; , n¢c ‘иск
lunnu nafìru líberè идет : íntrìnfŕcë лиц-т ípf`ame1 voluntaa
„уж: e/Í rqdfxfìzpropría libbrwh. Ira Scoriikx &c"a1i1 сотни,
T}ìon1î(ì.\s,& jamretigimus in Mcraph. д
Prob. х. Ex Scoto. Qgi fxc argumcntatur. ./lliquŕd'
1.1.1» -;_A'4fa~m‘r_c¿;nf1`n¿mr:r. д. _mu/`4,x. con|ín_gen¢fr ф‘ valen: ти
‚ад A1.
п‘ " Prob. tmf: Q4.¢Íj6e_¢ caufa 2..,c4u_/1:! in guçniùm movftur,
2°.fó~ 4`prima.Etj| prima nzrfjfuíò moult, ira :rinde z.. РмЬ. ranll
11.1.8 Omni: fnufu qu; 431'! ш там ab Alia, ß nec¢[farí|`» mawtur afg
9-5 R. ììlaì ípjlr quaqué neceffaríò move: , (9- ¿gil а fed ß Deus nvr»
ax. gg. ф: Ííbcr ad :xml :Jo/zsntad поди; › _(kul Ü' umili; :aufn 1
Od в
39-1.' ntujjkríä msvernur Ä Dea ‘,-¿,.¿‘9‘ nuczjàrià agent.
mn.' Dím..mnj. eßb _alfarp ,~ l]\1Ä4.»r:w:i„o~».„caufx rcneplñ
in 1. , modiŕìcalur
суд: qui ей agere[ab illu in qua“мы:
conringenxer ngi; feeundL`uu;1noçi;1m
communc.„:\xioml} ‚ A
guídguí( nripíxnrßcc. J
cmrá. х. Quia c_a;1f.1 necefiìaría agir in qugœùm pozeßs. ‚
;._Б Dfus :gere: neccffariò in volunmrc nofìra » agerc; „‚
mñgqre éc fccundùm :cram porcmiam fum qu; ,SR ш; ‚_‚

ÀL`
nl

De nèïiêm' /aumßznif. Dis?. 1. ‹ 5.9


finira: &c.1uí1x lîniza non fîpoxcfl Iimimre ixiñnirum nw
impedire efî­`c&us физ. g. Replica vana ell › 5гта1ог
Scori ей vera: fcquicurenim , quod potenzia Dei Г‘! fols.
pmducer_ec omni.1q«.x:eiam producir cum creaxura :quia
'mn polìezfeìpfam :meinpcmremec cxpcéìare roxicurfum
¢jus,ur fisirgquia id та: тегё liberò.
l.‘0rura1­»N«\m replica fuppunix concurfum 8: aíìïonem
В‘! rccipi in caufa 1. immediarè ‚ поп veròin _ipfïs eH`e&i­­
bus , quod ех diítigin phylîca conflat cflè f'-„llfum : g. 8:
falfum ell :ic`x‘.ònem Dei xecipi in volimxaŕe пайка.
Ideo. ’ I „ ‘
Preßn.. Dcusnriùs naxurâ agir in ef`f"­:&i|m u.~`n~n cnufa 1.
g. Б in 'xllo priori Deus ngcrcr neceflixriò c еда: ab eo
|oz.\li:cr produccmrur 8: ‹‚‹›1„пщ;‚—„оцг; nön darei illi
comingem.'n'~nin inlhmi po|ìc_riori. ant. íupponimr ex
di.iis.x. in pliylh, de caufn. 1. quod б: prior naxura ‚ or
dine , и _dignitare ‚ & concurfus ciu; ,lit ìnclcpendens à
nuflro ,immediaxiùsimmedizxione ‘дикий; "stringa: nfïe
¿ìum lice: б: lîmul lempore cum aâione noÍlra.`prolf­
Conf. in х. inflanri natur: «мы; fupponimr „наш; р‘?!
‹ C:H:lf.lm«prix1flpnl\nrCm а eñicaciorem s (ed Deus cil canfa
pnncip.1lior& cñìcacior aéìionum volunrazìs › 8: ngel“
neccñhrio ; рго omni fuo polie 3g. volunms пота noix
lpllcrerab ßlïcâu neceíüraxem ‘ uca dare: ci c0nrimgen~'
нага.
Canjir. Tu_m "quì:»‘cauf`adcp'e'ndencior ‚ ignobilior 8: де‘
biliar ôclinixa qualis ей )creatura , non рога“ inupedirë
el¥c&um porencioris , xinfininr ux efì"Deus. Tum quid
Едет efïcäus eßè: быт! ncC€fiÍ1rius б: comingens э imò‘
ée i;l`a_e.1dem :dio ­, nam ex adverfaiiorunx feme_m`\a'
cdncutfus Dei 81.-'creatura funn идет nëtio.' д _
Praá.;.Si libcrzasfconxângehxiz: non НЮ: in Deo', non'
‘НЕ: in nobis; quíq nulla 'perfecìio ell in сгеашга niñ'
panìciparè à Deu. g. fi Deus non ageret liberè' ad exxra»
ucc nos liberi eß`emus, g.. -liberta: поди pende: â` Dei’
libércare ůuińillà r:1diearur.'preb. ant. quin implicar dati
pexfeâtioncm in creatlrm vel qllo eme Чиж поп fn in Deo
¢ll}iû¢n1ßr;_fcd líberxas ей maxima per‘."c&io`g. G- noli 9
‘Лени Dea,ir.x nec in creatura» _
Prvb. z.p. 1.-ix Stom docer`ne'conzîngèmiam' néìuum
nnllrorum habcri пал [Ъ/пт a' mía/iz proxima, fc._':`\ volune
.taxe noßra ,fed e1:`.1m À mufaprìma , В’ quoö pŕœcifp om- ‚1 ,9,« f.
nilibero axbi\rio„hu\nj.a.no, Angelico &.D;'v'm0, ‚‚„„;„ :fù ­' „
¢_V¢hlr¢nr de neceíïiznre ‚ & nihil comingenxer eveńìrer. 5.
Äl»|?-¢’§¢i\­§»iÍ\ñ rclìdcx ìmrinfecè mgvolumaxe „от гщцё ‹=
с ‘с à ‘
5-„ ._ Dmêîìbm bumßmîs. Dz'/21. I.
ac in Deo ; quodpaxerex ‚та. prseœdenci nam liber- _
га; eil intrinfeca voluntnzi nec in_hqc immorandum 3
fuñicit hor; addidiffe ut meliùs capizuur mens Scori 8:
пота; Gc hoc.vidc.1n: qui ci imponunt quaiì чет uni
cam Bc toraiem caufnm nofira: _libcrraiis peri. _à Divina,
quod nequidetń fpinniavic.. _
Obiic. 1. Ariíì. pum: Deum ¿gene ncceßariò ‘В: -:amen
agnofcir in rebus comingenriam 6: in nobia„libcn.1,zei_r_i s g.
conttqipfum di dicere quod G Deus agerer ncceßhrio 1
nulla effet libertas in npbis — -Í
'7Qß1._con.\Tomm , nec in hoc.audicndus,Ariû. qui
errar in cognizione Dei noíìri ‚б; non mirum quod arret »,
in confcquenri ql1_icrr.1r in principio. '
Iпр. Contingentia dici: imperftcìionemin Dees g. rtëìè ­¿
illarn negar Ariß. in Deo , й nos_ malê arguimus eum. _
P¢Qb.anr.liberxrmconzingentiac dici: porenrinliraiem ad д
gpgoliros :1&us; {ed,oinnis,poteng|.1li:as impugna: Deo;
quiz di яйца purifïimus. g. бы‘.
'IQF/»_ n. am. & d. maj. dici: pozenrinlimcem nâtivam

mn. maj.& _n_­min. paíñvamgn. maj. б: conf. pmçuxinlims
patfivmdicir imperfeéîioncm , ideo repugnac Deo fed, '
a&_iv,a,.dicir perfeéìinnem ‚б: ‘дшцеш ‚ quz iamò _major
dì: quanlò plura refpicir. _
0bíi:.z,­Efe&us aliamm, crearurarum non.:imirtunt_ .
conringcniiam proprer concurfum uniu; caufa: neccilà­ `
xi; g.ncc` a¿'tu:humani_,|ice: Вена ad cos concurreret
neceñäriò. am. parer ,nam fůdçra iiiñuuntineccßäriò 6:
naturalircr in aëkus nofims cum-.vqolunmc qua; non . definir: __Q
eflìqlibêrn = Prob. conf. tum quîa eß.'_~_u.ixobi que par ratio;
zum quin in fyllogifmo , lice: una ~pramiiï`:\xum fil: ne­' `
cefi`.1fia ., concluiîo non dcûnir effe comingens propieg.
aliam PrœiniH`am,conringenxem Sc probabilcm ‚— quin ciïe- '
¿ius ‚ Бсш concluûg fequizux dcbiiioxem ракет à
g.&c. _
7@/j:.n.u_:mmquecon1`. а difparims eli. 1. guia ambz
сэра: crcarz fun: iïnixz "д: пени-а poreíì fe foin .ponere._
xotum cŕfpáìum „pr Deus cum creazuris ‚ qui di agensi _
infinitum ik rerum efïudum fe 'folp poncrc: G agerer ad
цистит virruris fuz ůcinecei1Ã1.riò.;. .quin concluíìo fc
qujrur ncceñâriò vi forma: ‚.ех qualibufcumquc przmifïis; _
ronxíngenría ‘то venir ex paxremaçeriz Marum.; 5. pari; ,__
nas non valer. _ ‘
’1"/)— х‚_Сцт ейёдц; pende: â piuxibus c:1uíi;'oxdinaris,` `_
defctìus iiiarum inducirur in eñ`ec'ìun1 gg. fx una Ciìfton-»
_ ¿cm ila ùxŕîcëtug д qui; conriiigqnxia gli d¢f¢c'§_us pq; f_
— vv?. --~

De afŕi (м; Ьитлпй. DIY/3. I.` 61..


ncceíïitarc :quin ell qurzdam defcélíbilizas ; g. Б Deus _
concurreret nccclfariò ad Volirinncs noflras , non miuùs-,_
cliënt contingentes proprer volunrntem noflram. prob.
ат. ех illis Éegulis ‘, [zonum ex íntegra 1 malnm п: еииитд .
‚ц: defeälnz 8: cffañxu numquam fuperat :aufm: Бит. "
R¿§‘p.»_d.anr. Si omnes de Faéìo inñuanr nec una pra:­`«
veniarur vel impediaxu: ab inñuxu'. con. fi una fir poten
:ior & indcpendens , altera dependens «Sc .prxvœniazur aut-_
impediatub; n. ant. & conf. nam , ur dicebamus , caufa ц „
quœ eflinñnirè ponen; , 5: priùs narurâ agcrer & neccí1'a­
‚за ‚ д: адехггешцт fuz paremiz przvenire: 2-».-8: :mum
eñ`c&um fe folâ ponerez.
Rffß. 1.. n. 1SuppoÍ_icum« argxxmß-mi ‚ ncmpe qu0d­caufa„
1..ageret1iberêyclc[1e:_ libera.; hoc enim falfum,¢fl`e: S»
Deus non effet liber. ‚ _
Inß. z. volunxas cflëzejufdem ‘папка :xc nunc c-ft;-i_'e_d?
nunc cfleífenzialixer libera; g. 8: nunc. .
11517’. д. maj. Nam implicanrolibcrraltc in Dcolimplif-.
carexeziam creatura libera. ‹
Reiß. 1.. d. mín. Ell cßënrialirex libera-in aétu п con. ín.
ада}. ôc qusad eîzercitium. п. п11п. 111а 1п саГи polito ъ
valumas non роща excrcere (uam 11 erlatem ohfnaxn»
dcpendeminm â concurfu Dci quicifcr neccfïzmiins.
„р. 5. Concurfus eniam Dei nunc ей емает narurœ
quali; e{l`cr :unc ­, fed nunc non tolli: Iibercntem з g. nc
que tunc collerct. Prob. maj. nunc до 1:1е lege рейка Deus
neceiïariò toncurrit 8c eodem concurfu ‘, g. nunc concur
[из De_i„cí! ejuldem ваше; §;„;:nn neceiïarius quìm effec
tung. ­
'I{¿ßv..n.»an¢.. -Uxrî\lfq\!¢ nrgam. nam nunc 8: de fafto
toncurfus Dei eûlibfr & per confe ценз :mempermus
modo noíìro agcpcli : д: 1п c:\l`u fuppo по effec neceffarius
gg (111: ;|;¢¢mp¢mi¢„e 5 fed abfolurus Bc inñnirus.
Olfìíf, 3. Sequemur :cum libemxem volumaxis refundi
111 Drum ‚ im 11: aôtusnoíiri cotam (uam comingemiam
habcrenr :nb co 8: nihil â nobis a fed confeq. eil Falfuna g.
а ant. prob.maj. rum Б quid habexcnr â nobis illud non
poile! niû cl`l`e contingens.g. ôte. ' ' ‘
Kyi- n. l_mj.6ç conf. pmb. Nam fequererur 'zancùm vel
quod implxcarcr in nobis libems , fi xepugnarer Deo; vel
‚Миша: noßrn elfe: tantum libera in адш primo-, б: quod'
|n_ ада _fecundo , feu de Рада ‚ nihilgxgercc ‚ quia prxvçg
211251‘; 1">‹е‘‚1=ъ‹ч11==11‚. " ‘ ` " '
ее i>.».....-5... ~/.„„m.~..­1nvp. „г:
G CLN-C LU S I 0 II."
V0/nrzlm non determímitur in »äíbm fifi: per judíc1'un¿n '
pmŕîicum u/tímum 'x'nrrll¢I5¢u ita quin paßt il/ud пап fe»
gm'. Eil.’ contra eofdemr
‚м, Prob. i. Ex Score ci:.q.~' piarccdenzi ; nam li volunras
ц. S. de:ermin.\re:ur.â»judicio prnâìico. .,Liberc.1s~ :ora elle: in
n, za .intclleeîtug non in volun:a:c.Sf:o:u§ veròdoce: quòd nihil
3- df „нм a` valunrim eßmufa :ordis voIin'om'.¢a ôrrariones
А” qimibi adduximus pro hac concluûone fuflicium. Pr.:
747‘ reren.
Prob. 1.22: Ariiì.pŕi¢cíp1'eu4e -inxellcílui C5' ‘Идите intel/1';
gemid, Душ aliquíd uurprajìqxii ,« non movnur ( volun:.1s_]
fui [дышит cancup¢'fcenri.«m n¿ir, ш i';ironi|`n¢m ( vel uc ie
gui1l:»lCOD.i:‘nbl'~icenl1‘.s--) imei/rííurjubfl um -numqrmm 1
¿_ Е; mriaque [идем «liquid am profi-qui didn: дым оёхетрещ!
‚т. . hemp» gsßqup movmir »f¢d„« ii cufìdírare › ux-in ipjb _fini
r.'z. ­ fair: íncamínemr. 12: alibi ici: quod nmnullí opimwfur
0Äŕl4­=‘quiáem _m¢l_1'ù.v fed рирггг pravfrarsm eligunt gul nan пути.
Izcrn ­, ‘uoìunnu íncnntinenqíx appetit id quod ‘пап [fum: (Д? für
‚дышит. g. Ex »Pl1ilol`oplio vo1un:as~non dercrminnrnl'
per* judicium ullum'in:elle£l:ue»fed poriûsfxpè faci: conf
unrium. ‚ ‘
P . _ Prab. ;.c.r»SS.-Patribus. Nxmifzpe quid/J1a‘gmdz:m_'ui:
‘га?’ demm пес идтш; quin mn dglrffata nir Auguli. Ecu 'vide
‘ mu: ‘рт! agendum Ф‘ Mmm solumux agen. E: S. Ber.. va
Íunfa; /inet non jm: ratione ‚ lumen contra rutipnsm {та} eli
¿ernnìnur Болит. Е: pate: ex Evangelio de [ervc qui navi;
'ualunrmm Domini (7'_n1m_ßr£fAr«I/ft, (ener: ffcírfwpu
МЫ: mulzir. g. 1>0l.i:¿> quocumque iudicio imelleíìus ,
volunms ponelt non [equi , imò S: faccre oppolîrum.
Prob. 4. Rarionibus adduèìis fupra de radice liberrarís;
v. g. quod ipfeimelleêcus dercrmincrur in fuis judiciis
ab objceìis , 8: fic non ell liber nec liberras alixer ab illis
peziporcli quam veluzex applìcarionc objeůi ad porenf
miam, Se condirione Ene qua non. (@i.1_in:elle¿ìus oH­`i­'
cium in nobis non cil niñ oflendere.quid agcndum а
non rlurem imparare nur точек phyficè.-nec de:ermi4
nare vnlunrarcm au: alias poxenxias sid folivolunrari cornf
peur.
PrvÍ1­ 6- De razione potenzia: libera: eil uc polirisomnié
bui ld flgrndum requilîris pom: цен‘: vtl non agent; -
fell jUdÍCi_llm ulrimum praéticum ell voluntad nnum ex 4,
emrfquiflliyad agcndum g. yel volunras non ¢_1}_li'bcrQ­­

_..___1 _
a.\­--.«- ~» ff*-«

Dë`oíŕìl1m Ьнтяийх; Ь 6;»,


val polito illo indicio poiell :gere vel non agere id quod
jiitjicarur agendum.
Proli. 7. Si voliinrns non polie: agere contra judicii ulri.~._
mi. diérzmen numquam elle: in ca_peccarum_ quin cll`et"
crror in intclleêcu э (ed hocielì falfum 5 g. 8: iilud. Prob. ­
min. nam alioqui frullra dicere: fcriptura ijìrìhxi barium.
(у non fqcíentípeocalum rf! illi. "‘
Pub. 8. .Quin lìnnre judicio ultimo de dnxqualirare те‘
Щогцш‚&:‚;4161:ап:е mcliu: eligenclum 1 voluntasg porell.
cligere minus utile; uude enimilli venire.: necelliras eli-I
geridi' utiliusr g. &c.
0bi'i¢.i. AriPt.docer illud c-lîgî â volunrare ‚ quodfuír 1 _Е
eonfulxalioirc dclióemlum , Si quod voluntas fegui/ur jud1`­ :b;.""Ú._,
dum rnrionír. Erl). - Bern. dicìrquod volunras quocumque I . 6 у
Дитя! 1 [тук comítem balm mtíonemf» quin numquam~.c` Ú'
[т *“15“‘т1’и:1м’. ‘ддегегтйншиг per judiciurn. . Ú.. ‚д
‚ eff. n. conf. Nani Arill. 8: Parres volunr ranrùm qug`>cL
volrintasdebear dirigí per inrelleóìnm ai feqiii' ejtis diera
men li velir reerè agere , quod non negairius , nec de hoc
quzllip di : non ne a1_1r , fed poriùs .1l'l`erunrc:m1 polie
non (equi :ntionis in .icm '»ur.p.uerexlocis-c.it.1ris.
Obíic. z.Q1amdiu iiirelleéìus proponir­objc&un1índ1`t`­ 7
ferçnre:,voli1nr.1e mnneriiidiffcrensi g. dereïminatio ve
nir ab irirelleêru pIB&ìC0­ Prob. nnr. licut volunras abfolusö ‚ 1
non fertur in incognirum 1 ira non fertiir niliptour ell _
eognìrum 3 g. (ißt. Cvgßìßurn indifferente: illa manerin~=‘
diffexcns. ‚„_ ’ _ _
TW). n. ant. utrumque ;nJm lice: judicium lit proble» ­
maricum aut dubium_volunt.1s potell le deterriiinare pron
,ad unam ракет; imò . 'quories vide; индия ,pra -1,»
lmrqur per imelleeïuin , Uideirxioro .fìqufrur ì' Ut comin-i~
git quorics_peccar.i._ 1 _ ` V
Inj?. 1. @ando iudicium diûar determinare çlmtindumn
elfe, livolunras pollèr non amare , non pollen illa dare. ‘
xarioncm curita facercrg fed hoc conf. ell abfurduin , g.,'.
8; nii. prob. min. nili enim poile: :lare rarionem faéìi fui»
ndh elïet rêrionalis , „quin :gerer line ratione.; 8: de Fnéìci ›
nemo elk qui ìruerrogarus cur li e agar , non der rarionem
(идти. _V ‘ ’
ат). п. maj. Hirn voluritaa Feinper agi: ex »aliquo fine.
'quam quifquç allega: pro ratione fuí aéìus Sc чист 1111
ggnpofuir ìnrelleêlus fiib aliqua mricnc boni , prolribiri vg“ ' »
bonelkì. v. g.§ólìendir Furtum ur prohibiuińi fed utile .sg
uoluntnsfptera prohibirione _przferj utilirqrcrn ¿idem gm. ‘_
§tf0rr'u¢a§iQ1`1ç peeenrisi. ‚. "" ’ ' ' ‘ '
(§23, De nfîìßm Ьиттт. 1.
Ufff- 1- Obicůum voluntaria ell bonum ­cognirùm` щ:
bonum 5 fed non cogvlolcirur ur bonum nili. per judicium
practicum 8: derernliuarum.g. 8cc­ _ _
Rgjp. n. min. Requírirur quidcm cogniuo .1liqualism1­
iiire ан: boniraris rei ur amcruß vel odiarur ‚ fed non
:cqiiirirur fempcr judiciiim fprnêìicuni , nec per iftud Ge
_ ercrminirurvolunrasur nonpollîf: conformariìlll., ‘
Rcllar ergo. plenum liberrarem elïein volunraie , 8: li­,`
cer dicrlmusmm pendere àlibertnre D_ei , ram;-n hxc de
peiidenrín ellexrrinfecn in fenfu pr.1.­dió’ro а 8: pende: erinln
ab inrelleclu , fed rnmquam .ì dirigenre д: illuminante ›
ш diximrls ‚ cui porell non fe conformare , alioqui Frullra
defudarenr Theologi ad probandum enm dcbere confor
n1.1rel`e diflarnini coiifcienrire , 8: opinioni probnbilioxi
ö€.turiori, qurrndoquidcm non poll`er difcordare :ì indicio
pfaélíco , eò vel m.iximèqui:1iu::~lle&us derernlinarur-ab.
obieéìís ad opinandum. ` `

~,¿_ï_1_

QU.esT1o ‘мы;
Qfiidîmportet líbafrtar ‚атм; Дрг}: ешдлгепж
pby[_1`cam.aö’­uum «uolunmzis г
п pleniorem liberraris~» cognirionem quœrimus an illx
„ lirfadeò inrrinfeca afrui urille idem ui nunc ell libcr.»=
non рощи}: elle non liber.- An {.il.e:n ir modusill11`n~
rrinfecus 8: »infeparabilis nc indillinérns re-.ilìrerg :m verô
modus quidam folùm cxrrinlecus 8: accidenralis г
Suppouo :iurem quod .omnis volirio 8:«nolirio polírivnf
с“ qu.1lit.1s polïríva vere В: phylicè produéìa 8: dillinêìa
â volunrnre ‚ ur probarum ell {по 1осо s nam Еще: pro
ducens 8: produórumell dillînötio realis ‚ 8:inrerc.iul`arn
а: ell`c:":u17n длин: mulrz rclariones , v. g. caul';e :ideaa
\ forum 8: caofnri ad caufam in genere , iu l`pccie , ё; in in
dividuo. Sí'cí11$om11in&ii volunraris drnur refpeéìus in
voluurarc ad illum ‚ ur caulìe ad слышит , 8: producen- ‚
ris ad proclnéìum 8:c. @od li volunras li: caul'.1 n:u:ur.1~ ‚
Jisßüurnccellärin fui nôlus infurgem refpeftus qui impor
1; ‘ п: Formalirares feu denomin:niones~ naruralímis g
cellirarisá 8: Il caufnr liberò , illi refpeétus imporra«
‚шт; nur denominnrioiies liberrglrlëa б! talig .
fçfgeůus dici äëliogcß район“, „ ` N' ' " м,
' De «1¿`ŕìl:m Ía'z.mmz'.f`,1D,fp_ I; 65»
ltûm Í`lC\1x-in`vc.>luut:ue diíìinguimus liúnmrrnl proxi
MM-, qui P0505 Omnibus ad agendum rrquifnis pome-
' Igel? Vfl DBD ûgfrf _', 8: тетвгдт ‚ qqs: mbil CR dìRinc­
tum ab ßmìrate potenti: cum domìmo npzirudinali in
ffm; a¿tus¿ ira ад dq aâibus cjus z nam dicumur rema1ì,_„
fw ’ ‘P!¿'“'Ü."4lÍ1‘f Iìbèrì q.uarenus.,fLLnt.­`n pozenda ‘дна:
de fe nata ей agate vel non ngf:re;proxímè анкет , feu ‚‘
fqnnalfler ‚ quatenus cxeunr ¿C Рада à vuiunmxe ñc difpof
íîra шт.cos
(cx non Щдчт circumûanxiis
producer: in quihus
, feu , non щеке.eos producir,
’ poi?.
х

соы.сг_‚0з1о‚ —
L15¢ffd‘ тп-‘Л efënrinlìs яда; ‚ fìd his dírírur liber pa'
d¢"fMïäntíonem irxirìnfcgam’ È /í[;:r1a1e,'LoÍunta1í.v à gun»
pîqdumur › 'ucl Miam n`.~_urodv.óïioz1,¢ „дым. Eil“ commu
mor..
Prvů­ ц. ex- Sam. Nam › formali: , feu eíïrnzinlìs varía V
wluntarí; in prìnsípíando :ß liberta: ‚ qu@ non im ronvenit да’
l§.q\Í¢.
,iff wlíxíani -, E; infra. í)alun14_¢ и; in ngbixßt aóîusprírnus ‚ GJ.;
íbrm :fl ad ‘Щит volendí, nan «umn ípfß 457145 'I/vlvldí 1]?
liber, /we rínciyíum líbzrum pvadurmflí a/iqm'd­ Nam il
aéìuspille ¿roducat nlìquid ‚ v.g. b;|bitum , id non Рас}:
lxberê › fcd,uz.,cauf1namralis._ Loquixur Doéìor dclibe;-..
как: a&ìv.1 , „non de paífxva , quae cíì in ада prvfïuâo lì- д 1;,
bcrè. ‚мы ualendì in „м, пап е]! fafmaliier Идет ,fed H. Я.
ípfh vnlünms Щи!‘ aäîiilla гр ддщфдт gualítns , Ф‘ qu» 14, .
dam farma naturali: . in fe, (7 non alíquid ínlelleífual:
bgó:n;`inclin4rí¢uem ad oppqńm. g. Ex Scoxo , volîtio non,
eilig: fc Formalxzcblibcrn ,Ted à"volumaœ Gc cam produ#
ccnre u:poÍl`ct„ non producers. @od conßrmari poïeíl,
¢.x_¿i¿’tís , È- quoi volino ‘Н: qualims abfolutn quz‘pro­
dufìpmeli 51.010 DCO in volumaze merè paffxvè fc haben'.
zc guanc сайт поп cßè; libera volumnri.
­ Pnb.z, упал‘! r.p.1~;.1d¢n1 volirio dc.liber.1 Geri potefë
non libera б: viciífxm g. lìbertas non efììlli cßënrinlis, fed
açcìdcmalìs. Pfob. ant. Нет нашего amor pc: defeíìum
vgl :ndvcntum advcrrcnzìx fix de non 1ib€r0 lìbêi а ат Á@
hbexo nanlibcnlcem in ;;&uu.potuir effe non liber дед
„Беда concurfu‘s ex pane Dei , 8( Here: über in n&u 2.. ad~
vcnìcnre concurfu Dei. Denique eadem omiñîo qua: in ь
з„п‚„ы‹вьы‚ь«= quin adfunt omnia rcquìíîta I1@ ûgvn
dum aâum qui omnrimr , potefk c{1`enonlibcra ш z.. fx
Deus func valle: negate concurfum fuum. g.8cc.
Dim , in_i11i;`caf_bus ‘так aátus , p_:cp_:_er n1~.m;i0:
66 ' Dr afŕìbùf Íaumnnís. I,
nem ńdvcrrenrir an concurfus ad merieum vel def`c&'um.'»
Contra. Cognirìo non influir phyíîcê in volitiones (Fd
per modum condicionis proponenris obìcéìum ut ob;e«
¿lum :lì '. g. -non cnufar diverfìmxem in volilione. Idem eil:
de concurfu , nam eodem concurlu poile: Deus- -produce
re fe folo volirionem candcm quam"producit cum vo
luncnces g. Identir.1s'vel divcrůms ccmcurfusmon variar
volirionem. _
Cwßr. Quia endem volicio produůa sl volunme im:liH"ë­
rcnci едет libera , б: pmduëìaà folo Deo in volunmle
non êl`l`c|: libera -, g. liberms ell illi accidentalis.
РгоЬ ;.N.\m hòcipsô quod volirio procednr â porenxiaff
libemöc qua: Gc cam _haber un poile: non habere , fufïicien
seré; verè dicirur‘liber.1; (сами; dcnummario ей exxrigi
feca; nnmlìberms illa fe :ener ex pana porennizïg. a-Etas
dicitur liber per denommarionem ¢X¥fî\1f€C«'1f\1­'
P105. 2.. р. 1. @ia G admirlatur in .1&ilvus relmio ca'uf.1ti
ad csiufannein; qua: dieízur pniïîo rorrefpondens formali
aûioni produéìivœ aôrus, veré eli liber. Et illa relacio vefè
inellaftui prodnéìo ; g- Щит denominar lìberumí Prob.
ant. nâio proeluůiva quae ей in vólunmte agente ell: in
felibera : g.' 8c pallîo illicorrefpondenss Щит! ' à fortiori
dcbent diccre qui ponune-aêìionenr in paño ’› nec voluut"
tam dißingui â paílioue.
Oéiíc. 1.¢vm. 1.p.Vír.1li«1s YÍl""î`ntriÍ'zÍì'C.'t Öl Eß`¢ntîa-lis"
volirioni.g.Er liberras : ­.1nz.p.1re|: з Dcusenim non poteñ:
Fncerc urde non virali Entvimlis» vel êcomrn. Prob. conf.
lìberms eil: modus qnidcm vin1is:g.mm e[kìnfcp­1rabi~
‚ .lisnb ac"‘cu‘ quam vitalitasf '
Rij). cl. ançfvirnlitas remota 6: in ада х. с. proxima
Sc in иди z.‘n. utfumque ane. nam loquimur de libertare
ч in мы 2.. 8: proximo , &hxC non ell modus i-mtìnfccusf
«мата; ‚ fed exxrînfccus.
1„ß.Lib¢m. in aftu 1. ell cffemirilis principio virali;
nam per lunc “Мини; eliñcerx e(`{`cmi:xlirer ab nppelitu
bruni ъ g. in aéìu x. ей c{l`cnrinlis vixalirati aeìus. Prob.
conf. omni дам. x. cnrrefpondcc ъ. proporti‘on.1lus.g.
Si ‘тайги; in ада х. ell efïenzinlis principio vitali, feu
voluur:m`,ir.1 81 libcrr.1s.1&uieìu:.»1..
„тур. п. utramq‘1ccO0f.n.1m fuñìcit чад‘! nëtusfvolun»
так}; nntus li: ñeri­libetè » 8: hx: proporxioeum един
fuñìcic 5 alioqui amor bcnorum б: Dei non poile: elle
a­:ccílÍ1rius'. quin eilâ volumarclibern. Qlodelìtalfum
in bonn Theglogia.
055:. 2.. -Atlus libc: д: neccíllniug pesunz dIë~5po­_
De aëïìáuf Ьитдпд‘. Ш/Ё’. Í.' G7-
rentiisfefîcnrialízcr diverlis ; g. ôcipii ­diŕï`erunr e£lë'n:ia­
liîer. Prob. anx. potentisi non libera non pareil pro_<lu~»
cere aâumliberum ;„g. nec..libera poseli producereiie
ceiïariiim. . __
Rep. cl. ant. Liber 8: nárurnlis; con.n¿ìus ptaecisè neccf~
farius 'uc' non eemingeng). n. ant. о: conf. prob. nam po
remia ‘стой: libera poecii produceic a&um proximè ne
¢c{l.`1rium ­, ur parer de volunrare benen ‚ 8-4 hoc fuñieir ad
diverfìtarem.a&uum..Alitcr eli dC l1¢C¢ÍT1HIC nîlillfûliv
&.liber:.ue coiicingeiiriu: qu.: non polli:-nt venire nb endem
pptcnria. _
Injî- Volunms non poteû' lnbere aéìum qui non fir vor
.lunuriusa g. пес quimoii firlibers quin. libcrum&v¢­
lumarium conneéìunmr. — _
Reiß. n. conf. öcrnnouem ejus: nam hzc duo longê
dificrunt , uxçarct ex diûis.
obiir. r. am. 2.. ‚ъЫЬепаз in voluntacf agenre ей quid
phyíicumi g. eli quid rcaleinxriufecum volunrnrì. Prob.
anx. nim liberms in volition: ell: retminuspliyûcus velan»
suis ur operativa ell.
пр. d. anr..Liberr:is náìualis &.proxim.1 eli quid play
Íiéum accidentale aéìui 3 con. efl`enriale , n. nur. mm
дамы 8< proxirm in volunmxe ur operante cil tantum
modus exrrinfccus quo dcnominaxur liber-è o~=erans . Ген
ест expcdixoufu iibertaris-eílenrialisi idw МЫ N316 _
lnuinfecam poni: in afm fue prreœr dcnominationem exg'
txinfecam pexiram à libcrtare volunraris.
7"ß­ I- Voluncarì .ut pwdufìiva: refponderonsisas voli­`
tidnis ur produêrx : g. ¿sz voluntari н: libera: :efponder Ё’
berm: in volicione. g.H.1:c eri: inrrin('ec:i volixionì. Prob.
conf. volunus um producir ut.1ibe|a quâm ur afìiva gg.
um deber: ci correfpoudere liberras in volirionc quain
ulln alia euriras...
Ку}. n. cnn. 3: д. апьргоЬ. Tam prcrduciruzlibern li­'
libcrmrc rcmarâ vel proximâ; con. proxìmâ S, п-апг. nam
libßnas proxima Ге hibct accidenralirer ad îllnm produ
&î0\'1¢m­ Е: п. сепГ. лат Йсщ voluntns (Найти: liberè
аул; ш :\&ц 2.. propxer circumlinmias шт illi permir~
runrindiñìremiam atìualcin quond cxcrciriiim пайка .li
berraxis, ira liberras ißa .ifìualis eil acciclenralis illi a&ui§
up quo nihil poni: imxinfeeum.
` l"ß­ 1.. Libertas qua: eli in volirione porcfì еде objcfìum
ccíalis coiiiplacemiz Dei qualis non critin volirionc «non,
bl‘\'21fg.illq liberrns elf quid iulrinfecum illi volitioni.
7_r0b.fconf. niñ elfen aliquidimrinfccumin illu quod non
68 De nfŕibm Ímrmznîs. Dfffz. II* _
all in ìufla, non yoíïer Gc movers Deum ad complacemîam
вторит’ denominationem purèrxtrinfecnm.
Re/P- n. conf. 8: anc. prob. Nam a¿‘ìus exxernus pozeíì;
rerminare Dei _comphcenriam 5: ramen» non ей liber in
crinfecêi. ’
Obiir. 2.-. Volunras..dicirur innrinfecè 8: nftivèlibera in
agendo propier aéìum чист elicit 3 g. ôcxpfe aéìus crit.
aîmrinfecè liber prop¢erliberr.1rc:n paffivam. ‚
К; ;п.апх. N‘.1mpo»il`ez producere eundcm nétum non
libere. [cien dicitur libera non prœcisê proprer aêrum ›
fed propxcr circurnßannins requilìeas ad liberum esrercitmru
libertnxis.. _
0óíí¢.;. Aâusimerni vólunrarisöc ab en eliciri ‚ alize: i
fun: liberi uàm exxefnieîicìxi ab nlíis po:enxjis­.qup.~, illa*
impera: ¿fc cxxernifnnrliberi per dcnominaxioixem cx
rrin(ecam5 g. imerni funx liberi per imrinfecam.
Rfßz. d. maj. nlirer, quin interni funn immedianè. líberî,~
5.curůcimmedi.­uêvelicíri ;con. quatcnus» libcrras forma
lìrcr il|1sinl'rrre:1t,' n. mai. Se conf. néius ergo cliciriâ vo
luntare fum liberi per denominarionem immediar:nn‘, ën
e­xrc.rni per nzedimam я fedneurris.1ibenas..inhzrcr l"or­_
шашек. ‘ _ _ ._ А ‚
Pzzeor ramen quoflíi-lrbe1~rz.s1n aênone qua-,rformnliteh
volunms elicit volirionem fxcalíquid pli)/«Íicum inrrinfecum,».~
quo dißingumur ab alia. néìione qui producereru: voli#
zio „мази“, runcrlici pareri: quod in illis~ fundenrur.
rlivcrfx relazionesßc dcnominarioncs inrrinfeca: paíïîonis,
im lib'e;mn's б: nmmmu.- pnßîvm. An vexò id im (Ё: neq
nè »parum intcrelì./. 1

шшзтю ‘НИ.
ёдсоёплт fz/ulzintarìum requiratur ad aífum»
fuerèv momlem.

[На ngn :lgimus bic de volumnrio й libero niů in


Qordine ad абы: hunnanos ‚ Ген momie; , vidfndum [ad
u.y;cumque volunmrieras ad blos fuñìciat ,Eve lì: liberras;
lieu voluntariems cllenninlis [lans zum neceílirnte ‚ (cu
fpomaneiras , feu hbencns Si conêtiene з. five Е: Шъсцазд
¢;¿11ìn¿en.'ir¢ , 5.' lxoc propre: qxxofrinni hxreticos qui non,
aggefcuurirdlmrúuc. 301‘: geccnmm Ada'. Libermsm ¿ug
De aëïibus 'lmmaniix Dìf]`1.Í, 69
fdìfwentin , Ген un1i'n¿enriu ,far fpecificarionis nur conrra
­di&ionis , б: pu:.1n:l1ber:.¢:em si nnóiione , 5: violcmia fut- PW'
„iicere ad moralimrem, feu impumbílicarcm con:ra primum у
'ïllum errorem neganrem e­xi'flen:i::m libe-r:a:is nihil :ella: Öf__4_;¿
diccndum 3 verirnrem cailiolicam fuiiinuîniuspfupm ev:
fcriplura , Conciliis S: SS. Patribus i Гс. ехШеш im liberi
arbirrii. В; fecundo agendiinâ ,umximè îionrra `B Танк? б:
alias uol" :im recenres
wel :{Elm:r¢ndum`in ui ocen:
ßmuimrura uo .„Читы
lapfeqnon .Ad тет’ in т»
_lia
~m„in¢ Zibermi u' nmßitare( qualis ell librrrris cnnriiigenrlx)
fedfîf cixiibertfw À толщине. in uit Biïus. El - wd I1/'M0
peren! efinm dannnbililrr ingo quod nrcej/Í11i1if.1CÍ!­ -_ll
­lib¢na:1'; modus qui ffl àn¢c¢f.`rìta1e , [М libertari: #fPm1"‘
mm reperimr in fìrípmri; ,fed Íìbernu ‘Зрения. Le ab Ale~
xandro Vlll. 17. Decembris anni 1690. dnnin-lm @ll 511“! _
alias. h:rcp1opoGuo.»In Дым эмшм /.‹рр‚ ad pemzlum mor- Pfff
tale L7» éemeriißm fu_1Ír`ci1 i/la Идти; qua 1«a/unmrium д: Р°‹д'
.íiberum fuir in, mufa fun _premium originale in МИНИ!‘
»Adam религий. fnigirur. '
»C'ONCI.‘USlQ.
Cfu; voïuntatix out/it immanu: Ф‘ nm1'a?1's deber е”? 'vo
lunmrim perfcfhi 'va]untarif1.11e , /In /ibfrrale comin'
‚дым ,feu in:i1ß`er¢1111'«c5 n¢r_ÍÍ4ßcitlib:'11M a :or.€livn¢'. lm
Carholicikòtvidezur de Ede. u '
‚ Prab.1. Ex fcriprura 5: Pqrribus qui libemxcm illam do
«ем „вы; datain ut agnmus bonum Ü volumus. Deiit
„вы p¢1¢[latemßli'o:Dei_fí¢ri.
. . . Unde. nora: S. Hilnri.
‚ Hin: fnl.
.mgm м/Ън cffifzlior Dn , nan necffiitalem rßì-_/ed pole/latem.
(god erinm нон: СЬНГОЙ- м" ‚мы ‚дым for ‚ fl/for Dei
[fieri , uîfcßmdal muila nobír upm e//È ~diÍi$e11rÍzi и! ¢1flufr1'q­ Hem 9
ni: impr:/[hm ìmaginem param fìrvamm душ inraílum. '”l““‘
quod iildem ferme verbis aora: Theophilacìus fcilicec
ljeigmtin nnfim diligenlia (7 eleííioni cammijfa , nr шт
fnvrmus ш! abìiriamus. Colligirur ex aliis mul:isl`ci­ipru­
rx loris» u: cum D. Paulus dici: , non haben; necfj}ira1¢m» I mr'
увидят» «Imm ha/um fue volnnmtir , lic errim â volun­ 7'
rare inominis excludir nr~cel_T1:a:em 5 non helm parefhilfm om
­fx`¿uÍur /uli ex mflem maffà facer: nlìud 'wu in lmrzofem, а
is/ivd in wrlumeliam? Fcilice: ex liberune iiidiflicrcnri
.haminis ad fu.: @pcm colligir Dei liberrareni circa ho
niines quod Chrißus lign.lica1a: coniparans pnrrem fuum M493
homini quiperegreprofìffni nlíquirdnmnm [mm , U dadi: ’5»
f:rL­ia fui.: pvlrßstem mjufîrumqur орет з ibi -vides liberta
\
то De »à¢"r'îbm In/manif. Dit/Í1.'Í.
:em non« rnnnùm conxradiâìionis'& exercini fëd ttîam
'­P» :­ ‘~ ßentrnrîeznlis, «Sz fpeciŕìearìonis; quiypei', quie in pme
par. '/ŕate nafîrafunt ‚ м fm ‘иа/итш dílígmrm порт díffonun­
Ecu- . tur , inqui: Eufelw. м ín »offra palefhzle -funx qu» .fquë in
7/1671, ulmmque parrrm cantìr/¿unt , д‘ maven' (7‘­nan moveifí,
l.6.ç.7 mentira' U' non mentírí , dar: Z7' non dmfefßrniqllc.' _Qua
cumque /zujufmadífìníg ul {п ff: ’üílíi › аигийтш}: apzrq
{при , йгщийгЫетпезфсй}. quiper ultima vttba dott:
hmcliberrarcm ìndiñìwenznœ :ß`e gcnemlizer in 'omnibus'
añtibus humnx1ìs д fcumoralìbus qui- vizio-vc­1~‘virtuti im
puzanrur.
"Ad idem facît îllud fnpienńs 5 appafiii n'ó¢'­í¿ń|m Ú'
«quam , д.” quod 'uoluerìs porríge mmfum mam. «Ann hdmi*
nem ‘vim (gr man bonum (9- malum äqusdplamerìt' ci d4~°
fnl. bïfur illi. Non loquebarur- de homine inncgro ‘ё: in Наш
15. ; innorcnrîx ‚ (ed de homine }apI`o.D¢u4 ery diri: рад! «т:
‘д: @imm (7 ттт ud -quad vo/u¢rí.r 'rxlcndrmanum mam;
Пила’: iíící! rvanfß in и quod extends/J ‘тмтт Нтт ‚ _[Éd
Senz.
фри‘. neicfiímle quáslam id дух. Uídenlur" ne МЫ bazcjîde d1`¿mn
fz/M» т , inqui: Clxrifbß. Undc dicirur . Втш; il/e qui fumi:
lranflqredi а‘ nun ¢ß­lra1,]:gn'jY`u4 rfarnv тд/д 519" non-fain
idf» flabilim fum bona 1'/liv.: in Domino , (м. _ôc ccnè id
non effec, Gfx „таит Fecîßër 3 ‘fuifïcrque dczcrmina
ms adillud bonum › поп ашет indiŕfcrcnsì ůê Ё CODIY3»
immerilò punircmx Б cx nccefüzaxc peccarct з fuéíizii tibi
Dìalnlm _/`c/irl«1íum',r fag/'mfianex fj 1/í.r угадал ,'_ß noli: im
pr-­a5»s. NQi:1illaxioncm,5. Cyrilli ,ji :nimm 11ec¢_ßim*I¢
fm inferi: cujus ¿rafí4‘D¢u.f‘g¢/unnum arÄ_[7¿? 1’
F1064.-ex (­oncíli1'_r (у derrelfs Ercíßa. Nam'Co1‘-Icilium
Conßamienfc ‚ Coionienfe ', .senoncnfe ‚ б‘ ‘поч1Штё‚
.Tridenrinum (ut Aneiquìora onìittnn1 ) docent in homi
пе ndeñè Hbcrraxem ad cooptrnndum grariz › Si non
„cooperandum 3_ń qui; díxnít lílmum arbilríum Ä Deo mo
шт; (F exvìlatum nz'//il сидели‘! Droexrixanrí , там: ДН‘:
di mríreßw/if ./fnarlßßv; cooperari .amem Sz non соо
рст“, ffu diílcneire , func‘:1&us oppoíìri conxranè .mc
.comr:|dì6.oriè g. deñìniunt in homme effe lìbcrmxcm то
nlem , feu incliH"er¢nu':|:. Id contîrm. ex=Rullìs Pomiñcixïs
,Pri \'.Gregorii X1rl.Urb.1niVl1l. 8: Innorenriì. X. cx qui
bus damnanrur prazdxótz: Бай 6: Jnnfcnii proppñxioncs,
ůc alinrum quinegant hujufmodi lib¢n.1ńs Clilìcmiam, vel _
neceßîmein ad- mcriwm vel dcmcrirum feu › ad aéìus ШО- ‘
De lib rales :-lì: (‘х сопШг. AlexandriVI1l.
arb. l’rob.3.Spec|.1hrer ex„SS.Pauìbus..Am'mî (inqui: Augufìx)
¢­ H- ßlílahondfètçiendum Ü non fneiendwn mnu ca»¢an1,]| deni
F

'De añíßuf /mmrznís. `D1`f}'>,Í. 71


fqn his aßßinpndi alfofere-/`uapal:_/la.: nulla :nncedìinr ‚ еотит _
pfccnlum tenere mn p0]]i`mru:. 8: Alibi. Qurerumqur {Да :aiifa Dfftb
aß wluniaií: a ß nan г? рот/Э re_/1/ìíßne рента ex' гн111и’;“""
quír :nim pecca: in во quod nullo modo raven' are/I ? pecca- Ln’
mr дитя. д. nu/cri pmjl.- De virrurc idem ocer Hif ron.
Вы!!! ei: manif: proprie li'62rIalem(7‘ ut viverci unufqiiif- Ef. ‚ ‚‚
que non zx nrc:/'.u'm1rf¢d ex valmirati'. 'Up vírrui. habere: la- Lf я
cum. g. lì :idlir dererminaiio :feu necclñtns agendi , virius ‚дм
поп hnbebîxlocum; valunnu Jmlzerpœnam › Jure]}i'liu ve- P41».
nim. nir ориг. Milevit. „Qui opmmmr ¿mum Q9“ _glvríam mn,
(7 honorem percìpíunl , q¢«m1'.im speraiì [imi ¿nimm rum
Puffin: nm qnrarí Иди’. Si aurem qui {Над мл opemiiriir ju
diriiim r¢i.'1'píanr Dei , quin nun. "репы? funr baum»
cum рота: aperari illud. атм: S. Iren:i:us.idcm docent
ceinmunirer .ilii SS. Parres дно: ci`r.1r Ripiilda. _
Proß.;.rx Scala , qui pr.: cxreris _Scolalticis Orrliodoxis в“ "
exprefsê pugna: pro liberrnie elleniiilnquam „и ßare H' 'fh
cum ne:ell`iiare ‚ 8: ralis ell libercns quâ Deu: (‘с :iniar ‚ is: ‚т:
.qui fpirar „Spirirum lanéìum 81 banc liberrarem voeux 1, д‘
cßëuiinlrnx 5 quin ellell`:iiriaLis voluuuri s о’ ‹1‚„‚:‚‚;;, „т ‚д, д,
pcripl':iin ей doniin:i li.ii.1&us ,ira ut :Ki eiim non de
rermineriir :ib aliquo agente exrrinfeco , fed fe ipfum de
‘-l:&.1bilirer 8: coinplacenrer dcxcrminnr 3 &.opponi'iiir
canílíoni , non анкет ‚шрам; , feci ramen :iliam agnel
с}: qigain ‘оси .»„i.'„¿»..i.'¢ (7 :antradi`¿i‘i'ini.r. Poreniin
r4.tÍn2/zii: pcvf¿H1z quali: .c/2_1/aluniai quamvirfir :onir4di`¿7o­ „_ „M_
rinrum pol:ri1dr1ermi`n.1x¢’fÈ ‚ Oůjrůu przfènle ‚м‘! ипшп ¿_ ‚д
illmmx, fcilicgivelle , vel non vellc. Er clurius dixem; Nw» `
quod ín pire/lm valnninrii rfi. mm ‘штат Л‘ v¢Í ‚Л‘ 11:11. ; 2 4.11
fed I/afl: vel шт 'ue//c :guia liberta: ein; :fl aingenrlum ш] ffl Ó'
non ugendiirng вышлите ‚ in pwßavc 'uvluniaiir „р“ ¢ ‘д’ 'lf'
bnilme nelle U' velle :ifm n5}cç?i:rn. if 4’
Напс autem libcriarem reqiiirir :id :iélus morales ; unde @ILL
poni: hoc enerale principiuin , lcilirer , qkad mnlirjg
/frìmò U' armaliieg non :fl ИМ in идут: aóîu 1/afuninríxi "ф"
.lic jullirisi , leu :ictus virruiis ell pariier in .volunr.iie, ‚у 9 *W4
id probar ex S. Augiill. caufa primi реалий! Щ ‘ио/ипгм; а’;
riíl/il mim ¢ß[m­caiu_m_, njß quad :fl i`npolffiatefa:i'¢nri`.f , ф- °
nihil ¢/iin paießnle facicmi: › Hifi quod ф in увидят ‘иа1ил
t4;í.i :jui s quin ni'l1i'l¿»¢/er /1ace_/Iímpuiaói/e ‚ (yc. g. actus
moralis deber elle piene liber liberrritt oppoliiâ nccclli­
tgxi s qui.1 quod ell necellnrium »non ell in porell.ire't`:i­
cieiiiis, ur dicibinniisex SS- P..ixribiis. g. de тете Scoii
1n _hac quzllionc nulla ell rario dubiraiidi quin requirar
voluuraiiuin , feu ,lib:­_rrarcni_perleû.1m nnixliiiieingì nef '
61“ Deníŕiëm -»5iim¿m'x.iDífí«. -I2
G€`3­N­C LUSIO II."
vûlnnfw nan dfmmínnlur ih néîibus _/his per judíríum ’
praáìimm ultimum ‘intellrßud ita quill pv/Pf ÍÍÍWÍ т’! f¢Ã
gui. Elt comm сошел» _
„ф Prob. 1. Ex Score cinq.' plaecedemi ­, nam lx volumas
ц. S. <le1e:min.1rexur.à»judicio prnóìicc. ,1_iben;ns.rc»ra ellèr in
И. 21 .inzelleëtug non in volunmw. Scorus veràdocer quòd nihil
3' д’ aliud á vulunnm е]! миф: totali: voÍitíaru'.¢; ůcrationes
qu.as.ibi adduximus pito haoconcluflone ful‘îic`1unI­ Pnt
— i
teren.
P105. ьЕх Al’ifÍ.[1f¢cipfc11¢: -inleÍÍ¢c7u> C5“ Ждите inlcllil
gcmífi, Дух: aliquifl ¢AuiFrafeqm‘- , non movemr ( volunr:ls_)
_[id ffcundum conrupifcentiam agif, ur ínroniíngm ( vel uc 1€»
gu|1t.=.CoiLi_mb1’­ic€11l`cs­-) inzcllefŕux. jmßzl non »numqunm ›
’_ Е; mliaqut fugue ¿liquid дм! p..f..,i.i rlizilì at-non oßlemprrql
riait, . b¢rm_an_1¢qup _movcrur ,_/`¢d..4 ix rupídíiare › ut-in {ДЕ _fieri
¢­_'1- - [На z'ncan1in¢n1e.'1Èt alibi ici: quod лилии!!! apinanrur
9<íl4­‘~quidem pul¿'ù~;._f¢d prapxrr pravímm» ‚дум qui пап npamf.,
Item ‚ 'uolunnu incantinenqix друг!!! id quod won [funzt ф} ffl'
fíeiidum. g.. -Ex ~Philol`opl1o ‘Щипцы. »non dezcrminnrnt
per judicium ullum~imelle&ue»fcd pouùs (spé facii coing
uanum. ­ ‘
PrUÍ1­ 3» CX SS- -Pntribus. Nam 1-fzpe quidßiagndum 'ni
PÍM7 `d¢‘mu4 nec ngimm guia non delfini; ai: Аида“. Ecu videl 1
de /ib.
„д“, тих quid ayndum ф‘ mmm идти: дуть Е‘ S. Ber. ‘от
1ипгт lint nanjmz mtime , lumen ватт rationem рт]? zli
д": www ßvfwm. Er parer ex Evangelio de (сто qui novit»
wlunumm» mmíni fganonprxpnruvfi , @non {ц}: ‚тмри- f
Ídlvir шить 51,. P0516 quocumque iudiciò imcllcéìus ,
volumas ролей non [equi , imò & Едет: oppolïtum.
Prob. 4. Rarionìbus adduèìís (upm de radice Iibcrraxis;
v.g. quod ipfe in1el1e&us decctmìncrur in flxis judiciis
ab ob)cèìis , 84 Gc non cli liber nec libcnns alim' nb illis
peziporcil quam vclurex applicazione obleéti ad poxcn
наш , Se conditions line qua non. Qiiayiixcelleélus oñì-’
ciumin nobis non ell nilî ollcnderequid ngcndum а
non nurcm imparare aux mover: phyfxcè nec derermil
nare vnluntarcm aux alias poxemias sid l'ali.volum:lri сот:
peur.
Prvl» 6- De razione poremiz libera: eliìiepoliiis omnii
'bus ad agendum трава; роШк nger@ vel non цепь; —
f¢diUdi¢i_um ulcimum praéticum cli voluntacinnum ex; ~' ‘
ггатччйтйддс! agendum g. ус! volpnng non её ;;ь=;д—›

‹ -1
ww--ve --1.» ­.-.

” Dëuíŕìbm humm/1i.f_.' Di/jv. I: б;


vel робко ìllo indicio poxeû :gere vel non agere icl quod
jurjicarur agendum.
Prob. 7. Si volumas non роде: agerc contra judicii ul:i.«¿
mi. diéhmen numquam еде: in capeccatum quin effet"
error in inrclleéìu s fed l1oc~.efl:i":1ll'um; g. & illud. Prob. ‚
min. nam alioquifrullrn diceree fcripmra »fìímxi hamm».
(y mm frœíentípmazum :fl ПЛ. ­"
Prob. 8. .Qgi¿alì.1nre juclicio ultimo de »inzqunlirate rne
diorum визами: mcliuselígendum ‚ voluntasí porell
eligcrç minus utile-5 undc enimilli venire: neceßiras eli-
gendí ucilius а g. бы.
0biíc.x. Ari[’c.docec illud ещё â voluntatc ‚ ‹‚‚‚‚‚‚1‚{„;‹ J ‚Е‘
canfulmíaiu dflibemrum , 8: quod volumas fìgui/ur judí­ ’l”"Ó_„
dum rmíaníx. EID. Вега. dici: quod voluneas. quarumque L3
.
fwerw › femfrr соттт habn ,r4m»um.,; quin nnmquanhrI, ‚2
6. ‘
fw: r¢xím¢;nav¢1ur. g,dererminarur per judieium. ,_ Ú, lh- ,V
Дед. п. conf. Nam Anil. 8: Parres volunr ramùm quod
volunras dcbeat dirigí perimellcäum д: fequi ejus diáta
mep д veli: recìè agerc ‚ quod non negamus , nec de hoc
quaslìio eß : non ne~’a1_1t, fed poriùs nlferunreanr роде
non fequi rarionis iu _icm ;m„p:\rerex1o:‘.isc,|`z.1ris.
Obíic. 1.. Qxamdiu imelleéìus proponir»oBje&un1iudif­ '
fcrenzer , voluntns manet indiŕlfcrensr g. dereïminazio ve
nir ab imellcêru praêeico. Prob. ат. licut volunms :rbfolurë _
non ferrur in incognirurn , ita non ferrur niliprour ед _
mgnì;um~, g. дБ: cogmrum iudißerenrer illa manecin-v
ditlìrcns. ..‚ ’
к”. д, дм, цпщщие ;п:\п1 lièèr judicium д: ршЫеЪ- —
mmcum aut dub.ium_volunms poreíì le dezerrnìnrxre. pro...
libim .ad unam ракет; imò .fquorics vide: melior» ,pro -› —
[mique per huelleâum , (g‘_dmmra Jìqujryr г UL comin-»
gir quoriespeccar.=_ _ „ I _ А
щв. 1. @ando iudicium агата: дегегтцпаге ;lm.1ndum.1
elfe, livoluntas роде: поп amare , non poflet. illa dare '
raxioncm curita facererg fed hoc conf. eíì abfurdum , g.,.
8: ane. prob. min. nilì enim poile: dare rationc.nE.1&i fui»
mh eílìz rqcionalis , _quin :gerer line radone.; öl de Езда -
цепи’ dl; qìlì in!¢'fr0¥,2I\!S wl 5 ё 22.2! ‚ поп deerarionem
fuiaâus. ' `
2:5. n. maj. Nan ‘(Литве Kemper agir ex -a-liquo fine»
'quero quifr|uç~all:gar pro ratione fui зап: Sc quen» illi 4
рода!‘v.im:elle»ŕì.’us
ävoncßi. g. ióûendit ful:Furrum
aliqua rnricnc boni , prohibiti
uz prohibixum fed unilevel
д:
чошпшГргеха prohibixione przferl; aüljríiirnl §_§_sl¢m rij, ‚
ЁсЁФ‘Ы‹а5З9К\9&:.аЩ; pecç.1:is|.,.. ` ’ '
ь
Щ. De zzfîîbìu Ёиттй‘. 1;
’ 1п{?.1— Objeéìfum volumaris ей bonum 'cognimrn ut'
bonum д fed non coguofcitur ucbonum nifìf per judicium
praéìicum 8: deœrniinarum.g. örc.
Ку}. п. min. Refluîrirur quidam cognitio .ilîqunlis mn
lîiix ан: bonitarisrei ur a.merur~ ‘с! odiarur ‚ fed non
:cquiricur femper judiciiim fpraéìicum , nec per iftud (ic
_dercrminirur volunr.1s_ur non -polli: coiiforinari illi».
Reihe ergo. plcnnm lìberurcni elïe in volunmic , 8: li-,
cci dicnmusram pendere âlibermze Dpi . ramen hxc dc
Pf-’11<‘«fHIí­1 €Íl'exxrinf`ec.1inf`enl`u pm:di&o ъ ôcpeudet Ctinm
ab inrellefìu , fed rnmqugm à dŕrigenie 8: illuminante ›
ш dixirnus ‚ cui pozefi non fe conformare , :ilioqui frulira
deíìldarciit Tlieologi ad probandum cam dcberc confor
mare fe difìnmini confcicmizc , 8: Opinioni probabilioii
ôc_ruriori , quandoquidcm non pollèr difcordare â indicio
pfaéìico , eo vel niaximè quiz iurcllcâus dcrerminntur-ab
abjeifìis ad opinandum. ’ ’

Questi@ vin;
_,_gnd~:"mport¢t liberta: fiwmalís _[upm entítaterm
phyfìcam-aíŕuum wolunmzis э
AD pleniorem libcn:nis~ cognirionem quzrimus an illi'
Grfáldeò inrrinfecn a&ui urille idem qui nunc ей liber­=
non potucrit ¢.‘il`c non libcr.~ An l'al.em \ r modus illi in
:rinfecus 6: infepnrabilis :ic indiliinéhis realìrer; un vcrô
modus quidam (olùm cxxrinfecus В: accidcnralis Э‘
Suppono :miem quod omni; volirio 8»: nolirio pofiriva»
ей qualims pofïxiva vtrë „В: phyíicë produûa 8: difiinéìa
â voluntnre ‚ п: probnrum ей fue loco э nam inner pro
ducens 8c produötumeíl: diftinëtio rcalis ‚ Scinrcrcnufani
а: clïcîcum drintur mulrœ tclariones , v. g. caufzc ad cau
fauum & caufari ad caufam in genere ‚ iu fpecie , 6: in in
dividuo. Sic in iomni néku voluntntis darur refpeéìus xn
volunraœ ad illum ‚ ur caufx ad слышит , 8: producen
tis ad produûum еде. @od (i voluncas fir caufa nn:ur.1~ .
д; .1urncceí`l`ar_ia fui aéìus infurgeni refpeóìus qui impor
‚мы Foringlirnrcs feu denomin.1ti¢.\nes« naruralirans д" .
auf ncccílìraris 1 Bc П Caufnr libcrê , illi refpeéhxs impoxra~
buur Íô‘ŕL¿lir.ue.s nur dcnominariones цьщдцд, gigli? .
rçfgcaus dicîlßuigâipucs gc pzffioncëg ‚ ` ь
' De afŕìbü: /az.mam':".`_ Вт’. I2 65-»
шип Ücuxin voluntarc dilìinguimus libmatfnn prin'.
sum ‚ qua poůtis omnibus ad agendum requiiìris poíU¢~
agar@ vel nan agere ', Serematnmß qux nihil с“ diílinc­
шт ab entìme porentiz cum dominio npxirudinali in
{поз ac’h1s,' im eli de aêxibus eins я наш dicuntur rema1¢`,__
Ген › dyfífudìnaliler liberi quarenus,{unz.ì poxemia ‘дна
de fe nata ell nger@ vel non ngeregproximè ищет , feu ,I
formalílrr ‚ quarenus .exeunr de faâo â voiunxaxe fic difpof
бы uriniifdlïxncircumflanriisin quihus eos producir, pofs,
fe: noD,_cos.p_roduccrc , feu , non cigare.

GON_«CL„US„l Q» '
LI5¢rlaf »muß efènrinlis aëìm' ‚ _/Éd М: dicítur 1119:’: pa'
dfnßmfäatìonern 'ex!n`n_[`¢,',-am л‹ /ibcrlale zoluntalísagum
pnqducítur › ш! etiam ¢'„p1odi».¿7i«¿4; paßír/4. Eil commu
nior._ \.
Pr05­ r. ex- Эта. Nam а formali: ‚ feu cffenrinlis пай f
_valuntalís in prìncípùznda ф libertari que пап М: ronmnít "L
l;.q.!¢'
iff, miliziani д Е; infra. fvolunmi щ т mbiyßr aáîusprìmux, 6.11.5
ibrm eff ad uélum vo/zndi, пап дщст ipfc «Hur 1/alendi ф’
liber, _ßve rínriyìum libnumpiadurmdí 4/íqnìd. Nam G,
‚стык ¿roducat nliqnid, “д. Ьдыкияп ‚ id non fncir
lrbcrè › feel: uz.,c:\uFa„ naruralis._ Loquirur D0&0r dClibet­~
папе aâiva , ¿non de paíliva , qu; di in „а“ ргодцйо li- д „_
bcrè. .A£lx'o„ valmdi in ne&ì_¢„ nm ф fgrmalíxer lìlum ,fed H. я.
ig# Идти: 5 guia aäîiilln ql аудит qualims , Ú“ qm- 14.»
dam _farma mzrurnlí: . in ff , (7 non идут! ínlellfëïuale
Íu¢Lm.vx'ncl|'na1ísu¢”1adoppaßza. . Ex Scoto ‚ volirìo nem
ell ip (с ЁогшайисъЛЬсгп ,Ted ;i`voiunrat.e fic cam produ*
сем: пгроПЬд поп produccrc. Quad confirmari pdtßß.
exdiéìis, fc.q,uod, volino cli quaiixns abfoluta quxpro­
‘lUfîP0l¢1l ìfolo Deo in volunme merè palfivè fe haben-,
ze ­,:un¢ .ßnim non ‘(Щ libera volunrari.
­ Prob. 1,. quand r. p. Endenm volitio delibera fieri poxefì
nonlibera б: vicillìm g. liberzas noneflìlli efienxinlis, fed
accidcnralis. _P|ob. ant. in-lem uumeró amor per defeâum
vgl ndvenrum advcrmnziœ fir de non lib¢I0 libe! —’ д“! ¿C
libero nenlibcnlrem in a&un.pomi: effe non ШК! d¢­,
feûu. cozrcurûrs ex parte Dei, öl Beret liber in a&u 1. ad
vcnicnrc concurfu Dei. Denique eadem omiffio qua: in 1.
inílanrieflerlibera quin adfun: omnia. tequifïm Gil Sgen
dum aâum qui ommimr , poteß clïenonlibcra in z.. Б
Dßus шпс vcllet negare concurfum (щит. g. SIC
Dím , in illis, cafrbus „мы mus ‚ y_rop:ern1ur_a_zie‘.
06 Dr «zŕïißur Íaumanír. Í,
nem ndvtrrenria; an concurfus ad merimm vel dcfc&'um.'­­
(entra. Cognixio non influir phyficê in volicionrs fdl
per modum conclirionis proponcmis ebje&um ur abyc
¿ìum cß ъ g. -non c.1uí`.u divcríirarem in volilionc. Idem di
de concurfu , mm eodcm concurfu poßŕr D¢11s­­produce­
гс fe foin volirioncm eandcm quamproducit cum vo
l11n:.1ccs g. ldcnzims 'vel diverñras co1\cu1fus'r1bnva1­i.1t
volirionem.
гид’. Quia сядет vorlicio produůa .ì 'volunz.11ei1‘1diH"2^­
remi e[l`c1 libera ‚ б: prnduáìaâ falo Deo .in ‘Матчи
поп ёПс: libera ~, g. liberrns ell illi accìdent.\lis.
Prob 3.N.1m hòc ipsö quod volirio procedi: â potemiaï"
libcmôc qux lic cam haber ur роПЕ-х поп ШЬегс . {uHî:1'en
rerör ve1èdi¢ixurl1ber.1; {ЕЕ rali; denrnnmario cli cxxrìri
feca; nnmlibcnns Ш: fe :ener cx pane porentiz fg. ада: —
dicimr liber per dcnommazionem exrrinfemxm.'
Praá. 1.. p. 1. @ia li :xdmirmurin nélibus :clarin czxufrni
:1dc.\ul`an1e1n; quœ dieìrur „то corrcfpondena formali
aéìioni produůivz aêrus, verè ell liber. El illa «мм verè
inell :n&ui prodnêko' ; g. illum denomina: lilaerum-. Prob.
am. néìio produétiva quae ей in vólunmre идете ей in
felibera : g; 8: pallîo illi correl`pondensi­Q1o_d ' â fortiori
debcnt diccre qui ponum»:\&lonem in paßuì nec volunrf
cam dillingui â paflione.
obíìc. 1.«m. 1.p. ‘пища; ríI`“în¢rinl’ec.œ б: ellënrialis»
volitioni.g.Er liberrns г nm. pare: ; Dcusenim non роте?!
fncere uzde non «мы; Епшйыйз; vel êcomm. Prob. conf. ‹
liberms ell modus quidam vimlis:g.1am cllinfcpnrabì
‚ limb aú’cu' qemm vimlixasß
т“). d. angfvixnliras remora ¿cin aan 1. c.proxima
& in .1&u 1. n. urfumquc am. nam loquimur de libenarc
ч in afm 2.. & proximo , мы: non elk modus inarinfccußs'
vimlímris ‚ (cd cxxrinfccus.
Inf1.Lil>err:\s in aůu 1. @fi <‘fl`c11ri.1l1's prinripio virali;
nam per lunc “одним differ: efl`cn1i.1litcr ab npperiru
bruxi ; g. in ада 1. ей cfl`en1i.1l1`5 vi1:lli1.11ì:1&us. Prob.
conf. omni дам. 1. cn1rel‘pondcr 1. propnniomlus. g.
Sivimliur in aráìu 1. eff efl`cnrì.1lis principio virali, (cu
volun1.111',ic.1 Br liberta; néïui c'|u514. '
-Rf/ji. n.u1ramq11cconf.n.1m fnllîcit quod :1&11sfvolun»­
слёз наш: liz fieri liberè 1 б: h.tcpropor1i0fum§&111.
fuñîcir 5 alioqui amor beuorum ё: Dei non polie: cl'l`c
a­.\scll`.1rius; quin МН volunra1cliber.1. Q1odc(`1t`.1lfun1
in bßníl Tlxcologia.
Oáiir. 2. .Acìus liber ts ncccflluiug редки: elfe- à pug
Be aêîìêur Ímmnnír. Dif/21. Í.' G7 —
tßntíis-cffcnrinlírcr diverlîs 5 g. ßciplî dilferunt €{Èntin~
liîcr. Prob. nm. potenzia non libera non puzeß produ- —
ccre nâumliberum ;„g. nec„libcr.1poœû producercxïe
cç{l`arinm. _
Ref). d. ant. Liber Sc nárurnllìg con .aàus prœcîsè ncccf
farìus -ur non cerningensy. n. am. oc conf. prob. nam ро
:enfin remoxè libera pocelì producew n&um proximè ne
ceflñrium ­, ur parc: de volunraxc bënrß › 84 110€ Гиды‘ ad
llìvrffìrazem. a&uum..,Alircr ей ¿C UCCCÍÜI-1l¢ nïliufülì ›
& libc.­c.1œconr.ingcmì.e qu.: non pollîx-ur v¢nir¢ ab сайта‘
pçrcnna. _
Inj1­ Voluntas поп posed’ habere aëìum qui поп Б: чо"
lunnrìus; g. ne¢quì«non ûrlibcxg quin. lnberllmôrvof
lumarium conneêcunrnr. . .
RKI». n. conf. &muonem сана: nam hac duo longë
diŕlerunv: , utpaxet ex diûis.
obíír. x. can. 1.. ;|..Liberr.1s in volunraœ целые ell quid
phylîcum; g. ей quid realcinxriufecum volunrruì. Prob».
aux. mm liberras in volition: elk terminus plxyíîcus мы»
zarisur operativa ell.
Rep. d. anr..Liberras aétualis 8L . proxima ell quid рЬу
ficum accidentale a&ui 3 con. eflenrialc , n.nnr. nam
дамы 8: proxima ‘in вышлите ш. operante cli mnrùm
modus cxrrinfccus quo dcnomìnnrur lìbenè o"~Cr:ms . feu
cum exp¢d.iro.uf`u libermisf-ellìanrialisvg idw nìllìlrßßle ‘
ìnuinfecnm poni: in afm fno prrcrcr dcnominarìwwm ex-_
uìnfecam решат à libertaze volunmìs.
МЛ. 1. Voluncari .ur produfìivx refponde: nnzisas voli-`
tîdnis uz prudufìx : g. ¿Sc voluntad н: libcrx refpondct liv
berm: in volixlonc. дым cri: imrìnfcca volixioni. P.'ob.
conf. volunus ram producir u:.1ìbe|a quâm ut aûíva '„g.
um dchen* ci corrcfponderc liberzas in volixîonc quam»
ulla alia entita»
кур. n. cnn. Sc d. ат. prob. Tam producir 'urliberrsll-`
libcmre rcmerâ vel proximâ; con. proxîmâ э manr. nam
llbßlîrls proxima fc habe: accidenmliter ad îllzim produ
тонет. Е: п. conf. nam йсщ volumas Майки: libcrè
igvns rn ада: 2.. ргорхег cìrcumlìnnrias qurc Ш} permir~
runrindiŕferenrîam athnlcm quoncl cxcrcirium nativa: .ll
§>f.’rzaxis , ira liberms ilìa aêrualìs ell accìdcmalis :lli aêrui çf
»rn quo nihil poni: ìmrìnfccum.
' I v_1f1’­ 1.. Lìbcrrns qua ell in volirione poreûelïe objeûum
f :cialis complacemiœ Dei qualis non erixìn volirionc ­non,
b¢‘l'&f g.ìll:4 lìberrnseli quid imrìnfecum ìlli volìtionìr
7}0b._’conl'. nifl elfen alîquiclimrinícsrunz in illa quod non
68 De aŕîìbus laimmnìf. Ifo
ell in 'iull:.1, non polie: lic mover: Deum .id coniplacenrinm
Hfnpier denomiiiarioneiii pi.i\’è„exrrinl`ec.1m. '
R:/6. n. conf. 8: anr. prob. Nam aelris exiernus potelì;
ierminare Dei compl.1cenriam~8: ramen non ell liber in
trinfecêi. ~
Obííc. ri Volunras..di`cirur inrriiilecè 8: n&ivè.liber:i in
agendo propier aáìum quein elicir 3 g. 8:iple aëìus eri:
âniriiifecè liber proprer liberrnrein pnlfivam. ‚
Rf ín. ani. Nam polie: produccre» eundem :i€tum non
libere. leien diciuie libera non prœcísè propter ziëium э
fed proprcr circumßaririris requifiras ad liberum exerciriuru
liberrriiis..
0ói'1':.g. Aûus interni vóliintaris б: ab en elicirí ‚ :ilirer
fum liberi uàm exiefnielieiiiab aliis poreiiiií; qiios ilia
imper:ir;fe eiirernifnnrliheri per dcnominaiioiiem ex
xrinfecami g. interni Тип: liberi per i'nrrinl`ec.im.
mg». d. та}. alirer, quia interni fun: inimediaiè liberi,
fiturůrirnmediritì elicíti' 5 con. quzitenus- liberta; forma.
lirer illisiiihxrear; n.mai. S: conf. .­i¿`tii5 ergo cliciiiâ vo
luiirarc funi liberi per ‹ denomiiiarionem immediatnin ‘, 8:;
exrerni per iuedinnim э fed neuiris .liberras„.inhz'rer Бог;
mfilirer.
i'-arcor ramen quodlli-lìbei­tz.s in aûînric quâ::f'armalirer«
volunrns elicit voliiionem íiraliqiiid pliyilicum iiirriiifecufnïf
quo dillingiizirur .ib alia, :iéìione quà producererur voli-1
по neeellàriri, runcrliciporerir quod in illis. fundeiitur
diverlx relariones 8: denominariones inirinfccœ palfioiiia
feu lib'cmiis 8: ncceffiratis paßîvx. An vcrò id ita lir не;
ne »param inrerella.

Qunsrio V111.
„мамы fvvlunrarium reguímfux ad afina»
'varë»marnlem.

Quia noi-i_;ig'inius hic de voluiirnrio 8: libero nili in


ordine ad aérus hum.­mos ‚ Ген momie; ‚ videndum fad
u.i;cumqiie volunr.1r_iet.1s ad Моя friñicinr ,live lit liberras;
lieu volunraricras ellenrialis llans zum necelfirnre › fem
fponrineiras ‚ fe“ hb¢l'f«1S ai conêtioiie э Eve lì: liberrrin
rmiingenria , 8: hoc propre: quolllini hseierìcos qui non.
ngLnqlcunr_ii;lioiriinc. goil: peccnniim Ada». liberrarem ín;
Юг яППш: ‘Ьитлпй. `Dì]f1.Í, 69
.¿@}'.„„f.'¢ . feu raniíngenrîu , 8: fpecilicationis nur comm
idífzionis , б: pumm libermem à coaéîióne , éc ‘дойти ful? Pm'
.íiccre ad moralimcem, feu impuzabilitarcm Contra p|:imumP"f;‘
‘Щит crrorein ncgxnxem exiilcnunmlibetmus nihil :eline @.4 .
diccndum 5 verimrem cailiolicam fu(linuîmus‘l'upr.1 enf
fcripnun , Conciliislôc SS. Patrihus ‚ fc- exiiìemi 'm liberi
arbirúi. De fecundo agendnm ,xn.1ximè contra ` B "1`a11os й
:lios quefdamrecenres qui docent quod. .Ad mmndmn
wl demcrendum in ßatu пиши l4[1f¢ non requiríiur in _hv
‚идём Шшш á nfiejsìm/e( qualisclì Iiberms cnixriiigenzixl
fnl fußirir /ióemu À raaíiirmt. inqui( B«'1`us. El «рог! lum#
ferm! etiam dmnmxbilitcr ir1~¢o quod nrtejfziria ‚Бей. Р!
íióeixarí, тайн: qui :jl ànecefiìtizre , fué liìmwri: идти‘
т’; ндпйит in fcriplurihfed Идиш ápeccmn. Е! fb (“т
xandfo VIII. 17. Decembris anni 159e. dminzua :lì mtr!
alias h.e«:_p1‘opofiL|o.»ln/iaru »amm Lap/Z: ad pnmfum 'Mf Pro
1.1.(:„U'^ë.~mm1um fußcii il/4 liámas qll“ Mlunrizrium м Р”
‚Ёйтдп fui1in,¢‘4ufa fun _premium origina/¢ in mlumate
«Adam pncamíf. fniginur.
»`C‘ONCL'USIO.
Crux vofuntalix ut/it /mmnmfs C7' nnraiix ¿isbn е”? vr
Alnnmrìm pcrßůi 'uolunrarifmre , flu [Штат голгЕпд
¿xeniiß ,fm indiß`n¢mi¢; n¢r„Íu_ßrit liberta д coftiìiane. lm
Caxholiciêcvidaxur de ñdc. ч
Pra/1.1. Ех fcxiyzum а Pmîbus qui lìbcrmcmillam do
­¢¢nv. nobis d.1t:|m ut agnmus bonum Й volumus. Deiít
кой: pd¥¢flalemßlia:Deif1`¢ri. Unde norm: S. Hilm. Hin: 1. Dg
mens Mfrilf/f¢]'1lia: Dei , non necfßimtem rßêfed pofeßaiem. Trim
(Lied e1ì.1m nomi Chrifolì. Nan d1',\.­ì1 , f¢­<r`1 м: ‚ /vlíox ШК
jini , uifcjîmdax mulfa nubi; при е/[ё ~dí/i_genxía` ur «myria Нет 9
ni: {придёт imaginer» param _/Èrzumu: algue inlzzfiam. in Inn.
quod iilclem fermc «м: nomt Thcophiliërus fcilìcer
Deignuia nnflra :iiÍi_g¢n1i» ф‘ zleíiioni rvmmíjfiz , uf :am
Лилии: ш! ulziiciamui. Colligirur ex nliis mulrisl°criptu~
I СМ‘:
rz locis, ux cum D. P.1ulus~dicir , mm haben; nece/Èimrem,

_fanflaum mmm haben: fun no/unimi: , lic enim â volun
nre bominis „ищи: n»„~ce1üz.uen1 5 пап шт puießnrem
Rom.;
‘fiylur /uti vx miem ma/fà facer: alìufl wu in liarwwm,
nfívd if» fwlumríium? fcilice: ex libcmne ìnd1ll"~c:cnxi
.hominis ad fum opera colligir Dei libenarem circa ho
mines quod Chiißus lign.lic:«rat Comparans ракет (uum MW
bomini quiper¢_greprof¢5{u_¢ rdiquiidamum jilam , U' ¿edil ‘д’
[mju fui: por¢_(h¢1mi iujufìumqur apn» э ibi vides liberta
7o De ¿zëïìlnfr hßfmfznîs.
:em non':ann`1m conrrzdi:‘lionis'& exncirii fed crinrn
f-pm.. =.con:r.1rie‘.nxis , б: fpeciŕiearionis', quippei', qua in pan
par. finte naßrafunt ‚ м _frein “ua/umn: di/ífgrnfm nojïm dîifanun
Еш- ‚ tur , inqui: Eufeb. м in поди: ‘ран/Яд’; fun: qua «què in
men, ulramque parzcm conn'n¿nnt ‚ ‚их‘ ‘этого’? (7"non moverí,
l.6.¢.7 „мы: (у non menfirí , dan (у пап d4re."Denique.‘_Qu»¢­
rumque lmjufmadifîmf-,ur invii: мы ‚ дигч/Ёггшй opera
{при , inqui:'Nemcs._‘ci:. quiper ultima 'Verba doet:
hnncliberrarem indifì`v.­ren:i:e die gcneralircr in omnibus
aëtibus hunjlsmis ,‘ feu moralibus qui~virio~’vel"vir:u:i im.
pucanrur.
"Ad idem fnci: illud fnpienris ; «ppbfïií 1.'¿.‘=.'¿w»m ¿9
aquam , д.” quod 1/oÍue'n`.¢ ринг mańum mam. .Ante bom Ё
nem 'vila Ú' man болит (fr malum ;qusdplacnerït' ci da
'Erd bïrurilli. Non loquebarur de hominc inregro ‘Ы in Папа.
xs. ; inno<cn:i:c ‚ (ed de liouuine lapfo. Dau erg: 'dim рад; an te
're 1:1'/um (у mortem ad -quad 'valuerís 'exfrndrmanum iunmg
Ser „а. Dumm did: ‚мир in и quad exnndu ‘manum ‘шт ‚ _/Fd
¿fpm n¢¢c_[}ím1f quáxlnm id agir. U1`d:ntur­ ne НИ bzrfíde disma
“М. тл ‚ inqui: Chri!`oLi. Undr rlicirug . Beam: il/e qui pnmït
Irarrflqreríi U non €ß­|ran]2rf]/"ua yfarerf тя/л (7"NN1«f¢CÈb
idea ßabíÍimfi¢n1Larr/1 illíu: in Damino , C76. 8€ CCHÈ id.
non e{l`er, f»ì=ex neceílìmre («мы 3 'fuiñërque dc:rrmina­
ms „ним Ьопшн ‚ поп aurem indiflìxcns з 8: è comm,
immerixò punirelur Б cx neceff-i:.1rc peccaxe: s НИМ: tibi
Di/:lo/us fcnrmlfonix fugtalioner Р} ví: F1054: ‚ф milf: fm
p:~ob:u.No¢nill:.:ioncm S. Cyrilli „fi enim :x‘11ec¢_{}imt¢
,fÈa:m­f¢n'.r шум ¿ra`n'4‘D:u.rg¢l1¢nnnm araßël Р
Ргв/лщгех C-0ncÍÍif.f U' decreti: Ecc фа. Nâm 'C0nC'|liUIh
Conßnnrifrafe .~ Colonienfë '‚ Scnoncnfe ‚ Ö: noviíümè»
Tridenrinum (ur Anriquiom omi:r.1m) docent in homi
ne ndeílëliberrmem ad cooperandum раб: › 8: non
.cooperandum М qui; díxgyír liêerum arlzirríum Á Deo rnv
шт: С? exdlaxum nz'l1í/cwperari Dea :xrimnrì , так: prjfe
dwßìnfínßw/iz „мир; cooperari ‚анкет 6: non :oo~
per.1ri,.'eu dillëneirc , fun:‘a&us oppofìri conzranè suc
.cou-rradifioriè g. defîiniunr in homme elle liberrarcm mo~
nlem , 1`euiudifl"eren:iz.Icl confirm. ex‘Rullis Ponriñciis
.Pri \'.GregoriiX1r1.Urb:|niVIll. 8: lnnocenrii. X. ex qui
bus damnnntur prazdxóìz Бай 5: Jnnfenii prop_oÍixion¢s,
8: alinrum qui vegan: lmjufmodi liberrnris czilìeminni, vel
necrflîmein ad mcriwm vel demcrirum feu ‚ :id aétus mg
De lib rales :‘E:cx conllir. .-Alcxandri Vlll.
arb. Pfob.;.Specmlncr ex SS.\’a:ribu_=,..Am'mí (inqui: Angufìx)
c. н. ßlìóha adfèxçífndruw U rzonfmiendwn mom ca»¢Anx,f: deni
I

'De ezŕïíbm /mmimíx. `Di]_ii_I. 71


fqn hf: aß/?i`riendi'»ab‘oferefuapoŕeflar nulÍa rancedíluf › eorum _
premium tenere nanpo]1«'4mu:. 8: Alibi. Quiecumque 1'/ia миф: Dfftß
«ji ~./oluniaríi я ‚Д пап ei paie/il reß/Fi м: peccato ei redi'iur;’c"bâ~
qui: сайт paca! in en quod nullo modo mi/cri pote/I г perm- ‘ъ '
1uraut¢m.¿. :averi palefl.- De „мы: idem doce: Hisron.
Dadi: ei: mentir рекорд; ДЬегм/етд’ ut vívem unufqurfï Eff
_ _‚
que non ex nece[3i'm1e fed ex va./miran. 'U1 virrm. habere! la- ¿Í я
cum. g. й :idíif deccrminaxio ‚Ген песеШшз agendi , virtus „дм
non habcbîtlocum; водным haber pœmrm ‚ mrefiíiiu -ue- pn.
nim. :iit oprnt. Milevit. Quì uperanlur ¿Mum (У glvríam meu,
(т honorem percípíuni ‚ ‹‚„‹‚„‚;‚‚‚„ openair“ /ïinl ¿enum шт
„Щи! nm aferurí 1'/lud. Si autem qui 1'//nd non aperafitur ju
dicilim jußum rn'íp1'an1 Dei ‚ guía nan. оргий funi barium
run pvffìnt operan' illus'. inquit 5.lr¢'n.1‘us«idCm десен:
‚свхптнпйкег .1liiSS. Parres quos citar Ripnlda. _
P!aÍz.g. ex Sesia , qui pr.: цепей: Scolafticis Orrliodoxís д‘ "
zxprefsè piigrmr pro liberraie elTcniiiili­qii:.ii­n vul: йаге 7“
снт nc.'e1i`i¢.iie ‚ & пай; ей libcrrns qiiâ Deus Ге атак , ‚ы р”?
.quì fpirar _Spiririim fanéìum Si lian: liberzarem voca: [_ д’
еЛЕмЕд/цв ¿quin ей eH`:nii:il­is vnluumii ; д’ daminiì, quin ¿_1 д,
pcripfain cit doniing Майн: ,im ur :eci eiini non de
icernineuir ab aliqiio agente exrrinfeco , fed fe ipfnm de
'lrfìribiliier б: complaceuxer dcierminnr 3 &.-opporiiiur
rmfliani , non анкет nerißílaií , fed ramen aliam :ignolï
с}: quain voca: can1i'n_geiiii'¢ (7 eonzradiäíonia. Poienria
rnìnqalís perfißa qualise/ì¿vaÍun1M qmzmvisß! :onlr4díß7o­ .-cQ,„,¿_
‘(лит poteri# de1errni`n.zx¢’fÈ , oLje¿`i‘a preferire ,wid или»; ¿_ ‚д
illmmi , fcilicexvelle , vel non velle. Е: eimus dixerni мег- `
uod in pniefiare valunmri: ф, т» ianrum Л‘ ш! je 'vel/e з Y 4-1!
Ё}! 1/z'Íe vel non ve//e „дм l;'l,«er`im дм ef! adßgendum wl Ё’! Ф‘
тп ngendumg &cl:ii:iiÍîinê › in paxeßuie 'wltfgzzeiiii „р“ е д‘ 4:5‘
klimt no/le (7 'uelle rirea ohcefŕizm. fin' 4’
Haine анкет liberratem requirit ad néìus morales ; unde ¿ILL
poni: hoc cnçralepriiicipium , fcilirer , ‚дм тдШ/д I
prímòqr armiiliier, nun eß_m'_/1 in «Нади иди иа/ипгди); "д"
lic juíìíiia , feu aéìus virrunis @R P­1riI¢r in .volunmxei 8: 5’ "А
icl proba: cx S. Augufi. cizufa primi permndi' aß 'uolunnug àl;
МЫ! mim ¢[lpe¢­miv.m__, n_i`/i qußd eßl`fl[10¢ffÍaIefari'enri'; ‚ ф. °
nihil eßin paiefïaze fiieiemzr ‚ »M quod ф!» рахеддп т1ил
wi: :jui ; um níldlpmler lio: (Л ímpuiaái'/e ‚ Ф‘. g. attus
moxalis d :elle реле liber liliermxe oppoñiâ neccf{i­,
‘ай я _quin quod eil neccilliriuni ‚поп di _in poxeÍi:iic“f:\­
cicniis, н: ашьшпц; ех SS. Ihitriliiis. g. de mente Scoii
in hac quzltione nulla ей inizio dubiiaiidi quin requira:
voluurariiiin , feu „libc_tra:cnz„perfecîam irninuiieiiijà лед ‘
71. De afŕìlms /cnmwìif. Т.
_ cefiirare › ё‹ id ram exprefsè doce: ur m’1rum"Íît 'cusp
754- Ripaldevideri Ambiguumgfilegerireumdicencem „от!
I ‘Щ?’ proprie Ioqumdo de dßibu: bumani: ‚ mufnnmr per intel
:;;_"' [Щит (у voiunfmem ab bemin: ‚ id eil , cum adverrennia.
43,15, Bc inrenrione , acliberrarc ‚Лет‘: 8: quèd, »élus ad gun):
4.’; 3. -alaligqmr homo »debet effi’ humanu: (7 maxime , dic: quo#
д}. 1‚‚„4„/‚;1‚‚@1лш‚т‹г‚;1‹‚ :mo genera/iùs prarçíabìlc Ú'
punibile cmrinm-nur fué hoc cammupi quadwfl ímpmabíle
U il/im communi: ф mm furia ‚ b¢cjì|'Íícn, лдит :U2 in
lióerapaußatc agenti: , Ф‘ lira ad {Лат _paœflatem teneur
rrxt ínlellzífus d9'f'1;«luntM mmm {На indiferzntía qui
реф‘ пал fieri íllud уши! fi! ‚ ф‘ рв/[ёг ßeri {НМ guodnan Дж,
ißa inqmzm indijfenntia ‚ ul indeterminado ad alterni»
yartem, non poteß tomplciì reduci mfì ad ipfam valuntatem ...
“ilolunfarfola laaßet indzfvirzntidm ad ŕanïradfŕïoria › U14
[мл , q14ò2ljp[}¢'eß _[iff delexmínalíua ud «herum illuruma.
Proprrr has igixur qnd иди: :ju: /lc inclífrrmnrr ¿fl in eins
ymjŕnrr ‚ lim non mf: fuppqßrá lmßllfäiane, idea per fe г/Ё
­imy»«t¢fbx'Iíx идет}; (у irl ради, Ex Angufì. :licenze quod
malus ,fi fuÍ[1¢ ríe/mtaïur , non eff naruralirx ftd vnluntarfur,
N, poli verbn difcipuli mam: quo -ua/:mnu щита” 11175
Щи 1‚„1„„г‚„1„‚ -, (7 in парт poreïìatepaßrux nique /audim
Ми.‘ L/Íêr homo пир: ‘cul_pnna'us. Uno verbo , femper dxcit ›
nurfrxpponic nétum rnoralem Zz impucabilem dcbere e(l`e
Ld.“ vohrnratinrm , feu liberum. Pr_ìnm rari» volunrarir е]! ex
¿1„_,_ co»1':.»em'mrxA afin; arŕeßcxeny , a quo aóïm dicìmr moralír,
guía Ííberè elícírus ‚Ф‘ hac eß rommune aibn' Éono ф‘ mala;
usque mim díìuseß Íuufíaßîlíl , ma 'uímperalzílir níß /if ai
‚ те-[ипхцгм hxc fufius ex Scozo папаши: оЬ rntionem alla
ram. fcilicer quin cùm admirzar aliquam fpecìem liber
mris qua: fla: cum neeeflitaxe ‚ Bc opponirur (oli coaíìioní
qux venin ab cxxrînfeco ‚ mulu putanc cum ad morali
ravrcmůc impurebilimem requitere folnm volunc.1rie|:1­
rem, Три liberraxem à colóìione immunem ;,quod рта
alienum ell ab eins meme.
'Prná.d:m`.que rmifme quin per aéìum moralem omnes iig
relligunr néhnn impumbilcm in laudem ‚ aux víruperium,
in prxmium vel pœnnm :deniquc per чист {й mgm
lirer bonus .1urm.1lus ‚ g. & aétum plenè volunmrium,
(en liberum й neceffirare. prob. conf. ell cnim â re&a
razione alienum ‚ Щ afïus qui non porefi vicari ‚ fed nc
ceíiìriò fît vel ognirrîtur, impurari homini ad ринит vel
и“; pr.r:mìum_i«ieo diccb¿xr_‘S. Anfel. rum\¿1uni.r malos ju*/lum
«­',;!_ efZ,qux4 1//orum (пени: сопшпп ‚ шт 'Una pani; mali»,
шт.‘ )ußum eß guia bemraxiruaseß condemn: › punixie fupponi:
demcricum,
‘—"‘——ч— ” ~g1«»:--f

-De Äïilfm Íaurmznis. ПИ’. ‘Г. 7‘;


‘ßëmeritum › б: ilìud fupponir liberraccm in pec
‘rimc ad vimndum pcccarum, 8; idem parer Cx Arill.
'cuero
(mßr. @ia Gad moralimrem fuñiccre: volirio 1­1ece(l`a­
’:1а‚8‹111еч1са1›111з , ad quid regulx ‚ przcepra vel Confi
‘На г hac: cnim "(гайка danxur liomini dererminazo :id
Ünllmr
oáíir. 1.'Amor Dei quo fe "ama: В; jufliriam ell vohm-`
‘сайт & liber , (ed ell ccißm néceñâ rius 6: bonus in genc
rc maris , g. volunrnrictas flat cum -necellîmre 5: MUS
fulìîcír ad moralirarem ‚ g. non requirirur liberras i11dil¥c­
remix maj. nempotell negari. Pmb. min. Deus non po
zcll alla rarioncornitzere amorem fui nec juíliriz 3 unde _
cum 'lulianusfhazrcticus d.1'ccr€r`q11od Íìlurum un e/¿mfß Vif”
quad dus ‘риф ':/elle ‚ id :fl Ãìanum (т malum , (ic inflat "nf
S. Aug. liber ergo Deus uan ф? ‚ quin ma/um пап pateŕl
‘еде; ßcfinzbmm laude: uz ci auffmi lìbfrmrem г .An po
Yius :'nI¢Ílí_gtn delve: ф quandam 5¢n!am”nec¢/iitatem qui'
DM íflìßßux ф nvnpweßgldcin doce: сотка Pclagiurm ‘qui
dicebaz volumacis arbitrio privari ‘quidquíd 11aru1al1r.ecçll`1­
'tazeconßring1`1ur';Er illi obiicir hin: fequi :1bl`u1dû"hoc quod A
‚ “Un :lppexcrcmux volunrariè beaxirudinem , quia non paf Bc
fumus non vclleil’.am.P¢r учёт «bfìardum ‚(ш íähìdíßdfflßl mr- Ó'
non pmínrrr ad -1/alumalem no/fram „quad begli tj]è vulumur , 37119’
quin id omnínà malle nov: pojfìmrur , nefrin qui ф‘ bonu con- f 49’
ßrlßîvw rmmrie. Nec di1­¢r¢ audemm. Мед Drum пал ‘ио1ил- 'Quoi'
u1l:m,fÈd n¢c;_[}'|`z.ztcm /mblre iaßízíg , guia mm ран]! 'valle "ф
реп-т : Е: inq11itScotus„wlunm; divin.: n¢c¢]]l:rià «мы Ф,“
Ип1г4‘ет[идт, (9- ramen in тайма mm lfŕlíbmr. [сет а. '~
ex S- Tho. Dau fm' wlunmrelibarè «mar fer'/ffìw ‚ lívfrdf Il if
лифт‘: «mer fìâßfïfm. g.’Vol1.1ntarium , feu lilaerum ‚
поп opponirur neceïlìrdti. His eriam argumencis utunrui:
Calvinus & Viclephus. i
Riff- d. m<1j­”~EÍl liber ,ïlibtttatc ej/ënrialz' ac phyßnì а f€lI'
drmmìiconc.' majllibertate canríngmrin & mrali. п. mai
ëi min. loquenìlo ‘de денег: moris in noíìro fenïu» Qńd'
quid clìin'1‘)eo'cÍl:­'quidem inlìnixè perfeörum ôc l.u1d1l>il:'.¿ j
ftd morali::ls‘ìlla'eÍl emineniîoris `nlìnir¿,ordinis ‚ Sc Gu¢
wmparaxiorie ad nolham. Aman A deleâabilirer а ‘от’
"placenta: ‚ и cum infinita propenfione voluncanïs fura
1111:: de fc eßëntializer eß reéìa. Undc ‚ сппс.:1пс.рг1;1’‹ ь
Il- çonfeq. Ad Auguil'. idcni poxelì rafponderi. Et pri“,
¥_¢1in`1.loco; Julianus exi5¢bar libcrrnxem :antimic
и: ad bonum 8‘ 11111111111‘; nobis vcr«`>.Vul`ñ:ic liberta#
omadidlionis : ôt lice: in Dm aguofcaz nereñìmceiu curr!
1'»»».1 v. ‘ ‘ D
74 De 4211611: Ímmanix. Dzjja. I.
'lìberrare ‚ поп ramen int`ci­rid fuñîcere ad impurabilicarem
moralcm ­, fed ad pcrfeèìionem phylicam. Ad 2.. locum
parer ех diëtis quid refpondcndum э lice: enim nemo pof
11: odiilè bearirudineing non negar ramen Angufì. quin
polfir non amare 5 ideò multi nequidem cogimnr de ill.1 , ‚
ut diximus. Idem demique dicimus de Scoto 8: D. Thoma.
If1ß­ Chrîlìus Dominus emr impeccabilis , fed rámen
liber :g.necelliras non repuguar libertari. Am. íupponi
tur ex Thcologin ‚ 8: puc: ех 55. Parribus; mqueznirp
memendum :rar ne {По inçfalzili moda in unilalem/urfbna Á
'Uerßn Dn' 1.'/[limpia плит hummm pn Штат 'ualunmlìs
De arbítríumfermm , zum í/ìafu_/'repris zalf: ф: и: natura hi»
car. Ó miní: ¿Dea itafufcfpla nullmn in Л: таит maíz подвигах};
Xr.¢­| 1 admítrmr. Inquir Auguii. imò volunrns eins :amò magi:
eran: libera ‚ quantò magis рессмо fcrvire non pozcrnn
g. in го fuit vera libcrras ad pcccnndum cum ntcelïirarc
non peccnndi , Bc hoc argumento utcbamr Vviclephus nr
grobarcc homincm ad prxceprorum obfcrvalrdßln Mcefïi
rari eriam nntcccdcmer. ' ' \
е . Рго шшс conc. mai. de impeccabilkaxe proxima
8c in fenfu compoíito Ymionis liypoůaticz , & nliorum d0~
norum qu.: illam confeqiiumur 61 prxcipuè viñonis beari
iicuz. Er n. vel difi.nzimerarliberliberrarc phyiicâ В‘ rg.
mota conc. min. libC1'tare morali 8; proxima zn. min. 3; ‘
conf. volunrns ejus humana cm limilis noiirz , fciliceg ,
libera & dcfeëìibilis 5 fed › ut unita Verbo 8c ab ipfo di»
rcéh ůc .1liis donis cumulata ‚ поп porcraz cleßîccre àrcéìo:
ы hoc nunc fuliiciax; quin in Thcologia videbimus de
impcccabilirarc , öcliberrare Chriiii. Cfrrè Auguû. ponen
tiam peccandi non vult pfrlincrc ad gtadum l­l11\!_m lib¢r­
37.1. rsnis ; Mja anim peccare non »fl Íiáma: nu par; lilzertafír.
in lod 1nquir:loq.iímr едет 11>1‹’1е 11Ьс11а1е pecc.1ro3non à
necelfirace 3 Идиш prima :fl farm pmarir. _ A
1nfì.¢.. g. Chrifius non ffuir liber morqlirer circo res prae
œpras. Prob. fubf. quin non porcraz illus omirrerc aux
comrarias fncere line peccaro ; g. vel liberms illa moralis
non ell iieceflhria ‘ад merirum öcdcmerilum 5 vei_ non
fuir in Chrilioi quod eik falfiflimum :nam alioqux non
poruiílìr
ты» Ехmereri.
(11СС1К115 ibidem. n. МЫ. 8‘ ann prob- 1- qui:
De In force nulli prxcepro rigorofo fubjnccbnr ful: pœnnm pecca- i
Edf»
11 ira 11: рессагс: поп obedicndo; l1oc,eu1m p@1}¿¢bJ¢ ab 1
J.r7. arbiirio v0lui=ir.izis divine! (ic prœcipienzis ôrdiiponemisi ,
8.123» urvîdczur doccre Emincnriiïimus Laurza _noßcrs nam 1_
[rx jußa pqfim пал eß;,í`C1'liCCCl Щ lili domm¢K\1I­ lvl ÍÍÍII
È" “э

De 'afïìßux Ьитмпйх, ЕЙ). I. "75’


frnfm {Проф}; Q7* rum Ípfa quam fubig/É: ‚ guia amîcm ju- ;_7'¿'yy;,‘
Щи}: 5 lîve ur Lvrauus explic;1:.'Lcx infie non :fl ради grml- I.
Ihm ad 1/im coaÈPiz/am i quin jujlzu non cp/Jiôelur timore pmu \
Ё т ali: ,/id этим’; amare 2.. qlxia fuir liber quoavl przcep
xorum exccufionem» non verò quo1d­viola'ńoliem. Fi_l»'u¢
hamíni; ‘Н Dominxu eriaml fhlibarlii , unde Chnflus ‚ Они
„д: U- paura: [Ъдгдмгдт Zwin dix’/»en/hre» inqui: noûct
jlyranus. Sed omnia zquèlibcmet acccpravit Sc obferv­1­
vi: а: li fub pœnis fuiílënc prœcepm. 3~ Qgîë Ü HOB POIUÍI
‘Луна omiuerq peninùs line peccato ,f«'=\lf.¢m flœfunt
'Ci libera quand cìrcuinlìancins :emporis › loci _mo­.
'tivorum inrcnlîonis ‚В: lic pozuit hec implère pro llbitln
‚часа‘! rempus б‘ rcmifsè vel inrensè 5 & ex lilou
vis diverl`arur_n virrmum. Deniquc lice: non p0l'l¢ml1S _ .‚
.¢0l1L`llÍíltç ìmpeccabilimrcm Chriíli cum libenare spo- “М”
‘çali ‚ поп pmprcrea. negari debèret = quil diffé =1fl€fi­
gul' in fcriprura.; Б ц рот дпЕтдт таит С?‘ Пгтт fu
пмт :am 5 nem» Ia /il mm ,`n` me , fed ego [NM тт Ã IM
__1`f5. . рифмы» Imán ponendi «ni/nam mam ; (iban: li- Ф д!
¿naief/; habebat non oblìanre praecepto motiendi. Hoc Tn”.
manduum acccyi À pam mea. ôcc.1_Unrlc Augult. non car- ¢_ д,
nem defcruiz iuvicus › (ed quin voluit Bcc. Vid“ lil>_¢rw.*
tcm ad fublìamiam, ¿Sz circůmů:nrias­ .
Infl. у. Benzi non poßhnr peccare nec vclle malum nec
.ominere :xmorcm D¢i:fed zamen fun: liberi. g.Llberras» ‘
,trium in hominibus , fulììcir cum neceíîxnarc mn). fupponi-­
tur ab omnibus: fum- enim in cermin<_>& conñrmaxi in ЕМ“
grazìali б: perycxnitas bcqritixdillß id importar. Prob. min. c wi °
ex S. Augufl, Sie вражда: hamímm jim', uz Ú óznemlk ' '
[MI5: 0‘ ma/¢; nscgralf: ijìßenè 5, (irc impuni ,ji malè. Pv/im
‘unì ‚Д‘ :rit ш male ш”: шт fafìix лег ídeòlióera rurcbil
aráítrío s mulro quippe lilnriu; :rit arlzixrinw» quod omni
яЁ поп prmríz ferr/ir: gamin. g. Beati Cum ncctílïtatß поп
peccandi :rum liberi и magis liberi.
Rgfp. 1. @od limili :lrgumemo Vviclephus Спит conrrs
liberratcnjx «tuebznur etrorcm , ш: Fcribn Vvaldenlis', quin ›
inquielält , ф (gr libertin in дяде“: qui mmm ad hoc agen
dum quod aguntjìmma nlceßimxe trnliuntur э 8: idem notac
de Calvino Bellnxm. Idem non dcbc:proponiàCarholi­
cis: viris fed ‘фей. - 1"'
Rfß. md. min. 8: conf. prob. ’sunt liberi phylicê , 6:11 ждёт.
ÖCIÍOICS liberate qu; dicirur â fervìmre concupifcemix д ч‘ ›
5! ¢_CCßlî\ COM; min. В‘ corlf. ljbercarc moraliôc quz
f9_ clam. ad mcmuzn vel demcrir.um.n. min.­ß¢ conf­Hzc
“U01 Lhbmilä :Il in folis viçtoxibus : ìllaverò 9:10559»
’ ‘ D э. "
I

76 De aëiìbus ’bum4'f1i:. 7.
fuŕlicir ad mexirum «vel dcmeritum › 8.', eil libcrras pl1y`l'ie3{
,feu Cileminlis & liberxns â Iexvìnue 6: malo. Erixín íllí:
vnlunnu librra A6 omni-vlalo U'PÍ¢mx amm' bano › ai: Augu fl»
, eri: libertns à coxuftione peccare abßineliunt liberâ volun
mle. qui.: neqn; maña mn;p¢cubír.'frdf`pvnze. g..hz au
ftorimzes Augull. non func acifem 1 utpnrer ex ipfo rexeu.
0!:ìív. 3. -Nulla maior “liberras itquirirurin homine afd
momliruzem quam ui aâus lim in ejus,-fpoxeilafe :fed om
nes абы; voluntiltis fum in-eiuvpoceilare , »eriam cum ne
cell`1r.1:c'­,g. eriam cum necelliune lint fuHicienslib‘¢¢¢¿;
moralis. Maj. parer ex fundamenris noflrz conclulîonis.
Prob. min. volunras CR eífenrialirer libcra «Sz non pçxdl:
cogi ad ада: elifitos : g. a&us omnßs cjus fum in eins ро
г. de хейащ. Нос îipfo quod ab ipfa clißiumur. Ant. coniìne
ilmrb ¢X cli&is de volumnxe: Prob. conf. ex Auguft. wlunm; ni
f. 3. ßru, пес wlunnu efe! ‚ mf ‚щ in naßra porzflate. Porrò ual
:jl in „рт „при: , libera ej! naůi.<.'Nvn mim ‘Л nvbïa ‚ъь
rum , quodin [ntrfiate лап haëfmus › ли! parcß под _ßjß quid
halaemux. Non enimpq/[Px aliudfmfíre ¿U2 in potfßare mjïyg, ‘
nifl quoi cum 1feÍumu«fncimu:­ Quaproptzr nihil um 1° n „Ь
дм ffowßarf qunm naßrrua/unm: ф. g. Omnis n6ìus-vo1un- »
.1;;1ís_elllibe1 hoc ipfo uod eil volunxar-ius feu à voluntagg,
7§_eß:. d. maj. In noi ra poec­li.1le oppolica ram coaâtioni
quam ncccflizari , feu-porellaxc indilîereixtiz ad conrrariq,
vel conzradiûorin : conc. maj. 8: n. min. in nollra potè- .
linie oppuůra foli conóìioni : п. mai. & conf. qui; enim di
:œrir moms infamium vel amenrium aux brurorum 'èßë _
_ propriè in eorum porelkne, qui.xfpon1nnei& voluntaiii
funn non folum iplis volentibus feu appcremibus & defe
éhbilizcr ‚ fed criam cum impcru in eos fcwumur? Ad ii
bertarcm ergo 8: pcrfeŕtim volunr:|riet.1~em rcquirixur щ ‚
volixiones feu ада: volunmis uoPcr:x: im lint in uoiìm po
leflate 1 ut polfimus eliccre vel ominere vel ccllärc ab gi;
piolibiru В: quozics mio l`uggcrcr¿ & in hoc volunrnrium
mziombile fen morale .1c humanum differt ab animali,
[cu irrarioimli. нас paulò fuliùs delibarzfuni . quin fun:
ad moralizaci; inulligenriam prorfus necellñrin.
Conllrax igitur n&um 111 fit humnnus 6: moralis deben;
:fie non qualizcrcumque voluiimziuin-, fed perfeéìè vo
lumzxrium libcrnne › Ген v0lu11mriez.1:cixidilïercnxia: ad
couiuria. vel conzradiéloria ; nec .fuflìcin ’libenas â сод
ůione, fed requìrirurliheirns ì iieccfliruze fnlxem :inecce
cicnzi. Uncìe amor quo Deus fc amar Szquo fpirnt ‚ dì
quídem fummè volunrarius , fed cil limul neceffnrîus.
kiem ell de amore beazilîco in Angelis а: Samóìis. idcò nog
nl «élus moralis.
"`_\~­-_î-«.­­\»\­-ï- ‚ vf.. _ Ú

‘ ‚ ‘ ‘ в
Ü@ «Жди: Immanif. ВИДЕ 77j

(штат lo Ix.
D'e'ìrz"v0l:ir'1f`;|i"¢'a Ú' czçufìs-­e7`ús mnxímâ ex ca
aüienè д‘ ignoranti» -

Щ: conrr’arior`ume.1dem ef: rado ‚ д‘ iuxtn' fe polïifl ‘


miga. elucefcun: , meliùsfßcf p`eniùs intclli¿erur na
т; vnluntarii ac liberi moralis ‚ G dixerimus.in quo con
fxfìa: involuntnrium. mò, Ariß. prìùs explicuxriflud. А
Repcre quae diximus de dìffereuria liberi ac истина?!’
8: przci uè’; quòd valunmríum poxefì :xugfri dum mi
nuìtul iberum. Què en'im'magis propender б: inclinarur‘
in aliquod objeéìum vel .1»5ìum còv magis ell volumarium
fed indßlîbercas minuitur _; quia què magis voluntás in
clinntur in unam parrem, eò magi; dercrminmur ad illam«`
8: fic minuirur indill`eren:ia liberraris. Denique ex majorì'
inclinazione vel deleôìarìone ‚ ан: concupifcemia fi: ve
bememior' токи: 8: augerur voluntruzieras (ed minuiruxf
liberras. ‘ A
Porrò noxandz fun: hx votes , néceßàrlum ,‘ 'uiolenlum ,‘ ‘
сидит 8: inwlunmríum › qua: fi conl"unclan:ur , u: folenr, ’
confulîoncm nñferen: hui: marerix. Nere/fàrium ‚ ¿ell ¿illud
omne quod fi: fîneliberrare , 8: хм; рак: quâm czrers;
nam omne 'ìrwalunxaríum В: садбёит За ишгтит elli: qui- '
dem nenßìiríum ‚ fed non è comm; non omne necefl`a­_
rium non ef: coafìurn. Amor Dei quo fe ama: . fell: n¢- `
rrßhríu: › fed non cil vìalenlzfx nec ‘сайт › nec :'n'L­o!unra­
rim. Uialrruum ell quod fn contra inclinruíonem pam ‚ (ive 5
illud fir. apperirivum , lìve non ; ue -calor eil violenrus `
aqux 5 S: afccnfuslnpidi: icleònon omne neceflhrium eil: '
zoaéìum nec involuprariuni clcfcribi foie: .ì plxilofbpho ,’
lad е]? aß exfr:'nf¢¢'o mm rmferente ’Him [ат 5 itl Cil, ni
allor ; поп inclinnmd, fed potiùs repugnr­me palio. См
Пит, ыъ quod veni:po:en:iae apperirivx ‚ fen volumaei '
ab ex:rin{'c:o ,ipsâ renitcmc feu , in conrrarirím inclinamc
f1.’:cm cx propcníîone nazura: vel lmbirus . u: E volumes
inclinan: ad a&um vinrliflar impedirenar à Deo per neamig.
nem concurfus au: nlio `modo. (Лог 1юс excmp1o,°qui¿
fuppono ex diftis voluntarem non polli: cogí sd «élus '
elicíxos denique im/ulunmríum non fumirur .hic pme M_
privè pro co quod non elf: ì volunraresffeu ai p;j„¢iP­¿g
D s ‘
Q ‚
73 Be riíŕìën: bummiir, Вид; [ff _
:p_pcr_enre ,_ fed fumir_ur contrarié pro co quod opponizugf
nlifui дан: voluntario feu potenti: apperirivz. `

CONCLUSIO
IN1/oluntariìm ‘Д quod 1/nii: ei prinu'/iin extrínfieu val»a.‘­„
tan' ranma inclirmtíanem appelítu: › ve/ ‘х ígnnranria «nth _
mien». Ей communis. ‘ I ‘
РтаЬЕхдЮЯз de voluntario 5’ лат (icut volunrarium ,_
Quad I е; Scoro ‚ delief e/lì caiefìzlíier à wlunmie elíeíenre »vel imp
1 8 cir. firme; Л‘ quad ф i'n пойти‘: gg- vcnilab exirín_[;¢¢,/2 „д,
dirbìn ínvaliiutaríumg Б: quiz volunrarium prcercrea ‘re
quiiir cognirioiiem in volenre qua cognofcac id quod vult,
дс circumiìancins суп que facíuncnd moralirarcui, Б:
:involunrariumncifcirur :siam ex ignoranria 5. ica uz,1icer~.
volirio vel acius effe: ар .ipfa elicinis , ramen niñ elicìariir »
ex cognitione adliuc crit involunmrius : uno verbo illud
dicirnriiivolnntariuf/i quod non ей in poxefiarervolunin- ¿
tis 'illud parienris, ficur voluniirríum pro/:ríè` ‚мили quod»
МЫ. ej? in »reflexe valumiarië. rriqui: Do&oi:,8cip(emer unum
qxie cielïiiiiciint [apra dicens quod iuvoluritarium fimpli
§».rf.i4 circ: ей illiiçl umrq quad in_i_murmur¢tßmgIi'ei'rer i/aIuri­`
g.i.N. м; ‚ „Sg per oppofuiirii voluiiiiriiim-»contra quod voliinmsm
non omniriò irniniirniurnt &_c. Лет уже: ех ёН-1ц1:;о„е_
_Arifioielis de uiro_quc_. Dici: enim involuntaria ф 511421
тир; -vim nel ignnmniiam pefp¢_m_m1u_r:violenrum ей cl_,ms_,
priricipium ab ex:i­_a где exiñir in quo идеи: velpariens
nihil conferr. Veluri Б vemus идет .iliquò velhomines;
yrzporenics. _ _ _ _ _ _ _
igixur volunraiium requin! duo copulacive сыпь;
Jprincípium mttinfecum in agente: 6: Cognitionemiii eo
дыр , д: ii alieium defi: ceíiàtvolunrarieras ,fed ad in«
»volunmriezarcm fuäcii alrerurra caufa 5 fcilice: , fi Gg
5 prindpio exrriiifcco , vel cx ignoranxia.
Quantum ex 1. capire inwlunmríum aliud ей pvfnívum ,Q
‘aliud negaríi/um i.conÍiRi: vel in impulfu aliquo poíïxivo
'quo co‘g.iiur vo1ur_itas_ ad aliquid vole_n_dum ‚ vel ei; eo quod.
poiieierurin еа aliquis aut aóìus volitio abfque eius :1¿`civo.,_
iconcurfu , v.g. amor non folùm mali (nunc ille nmol
kffer duplicirer violenrus ) fed crinm boni (miic enim
venire: purè ab exriinfeco ipfn non coopernnie) 8: ille
wife: illi violcmus , non н: paliiva ей nec fubicâivè , quiz.
года; мы illi naiuralis, а juxra inclinaiionem eins ‚
fed prout .1&iv= di ‚ quin fic nihil луны, fed fe bab¢rcr,
¿iiçrè „та. 3.» yeiò coiiûíkiriii negazione feu oinii11one¿_

_.J
De fzůìŕur Ímman/'.f. ВЕК}. f. 79‘
:xéïus v. g. amoris, vel orlii ad quod inclilmrerur politivè"
eb laliquod inpedimentum ab extra veniens. v. g. ob'
n'g.1tionem concurl`us`divmi fine quo non рокй aâum
elicere , Пси: in Fornace Bnbylonico ignís impediebntur
ab afiione in ues puetos per negationem cencunfus
divini 8: illa inaëho' erst ígni violenta negative. 3­'h.1~c
_violentia coníiderari рогсй quoad «Ffm impr;/noi; qua-'
tenus per vim externnm impeditut cxecutio voli
tißnnm , ut П volenti pcrcutete inirnicum retine.^-.
tu_t_'pes aut minus , fit aliqun violenua tali ha
lumr. ' ’ ‘
Alia caufainvoluntariiefl x'¿gu'or'anri4 quam rliximus tri
plicem, х. сНсшп „гшмт , qnx fi: ptxcedit acium vo»
lílntntis ut illius lit caufan, quritenus fcilicet ille non Here:
fi_ non illa ptxccmíïet ur, _cùm qui@ nefcicns in' fy va ' ‘
latere horninem , fed putans ibi elle leporcm explodit ’
globum cnxapultarítzm б: Frmrem uccidi: , 8: fi id'cog
войдёт non occidiíiètg & dicitur eriam jiji@ „I/rv5f1ê=`Í1`f.
б; invínríóílìr. z..fu5f`:guem feu cozifìgmns ‚ quae fcquixut
ex peccnro quali pœna ejus ‚ inqui: Scoxus fed ab nliis~
cpmmunitesclicîtur quze nntecedit qui-.lem aíìum , efîque'
aliquo modo caufn щи: ‚ fed ей vofita in fc quatenus
hpnio vel neglcxit :tut noluit [circ id nod impcdilïet
aßum , ищи] non'vult faire prœcepturn fe i , ux libere „б:
Бра fcrupulolaborct ifleo hac foletvocati íniußus ¢`m~
pralmbilíx , zu'ncíéíI:`r , affüqtn & trufa. 5.1 ей umiranra
qu.: non ей volita utprzcedens nec caufat efleéium , ut
primas fed qui cum Щи agit nefcit quidem malum quod ›
facitifed iraefl n(­'t`e6lus & difpalitus ut qunmvis [спец
adhuc Faceret ‚ щ’ qui purans fe ferire leporem in fylva
Рейх inimicum nefciens ibi eum latere ‚ fed quam nihi
lominus Fetiiiïet й (сМйёг. Цлрытёйзёш; поп ро:ей‚.‚
direéìè çaufarcfed
cognitionis, eßefìum
indire , èyînqnatenus
c` ” lit non ens ‚ feu
tollit Q, negatio
coghfrionem

uz neceílìlria eli: ad ч; untatium St quaeimpediret umÀ


:\ric(l`et ; 8: dicirur gol/en.f,prahiben:.
Ubi vides ignom 'tias omnes На: nnteccdere quidem
eŕfcfìum , fed non, olumatem ;fol.1.'x. antecedit utrum­
quei dure poßeriores confequuntut :mt comxmntur vo
luI1t3I¢ULrlTÓn ‘КГБ :mtecedunt ‚ nec canfnnt cFFe¢ìum,
falcçnîzotaliter. x.nullo modo сй volita fed poriùs {up
pcínir momlem В: exaëtam dilgentiam ad illam prxve­
.niendami 2.. ей abquo modo volim ‚ falrem inclircâë, qua
leuus homo noluit inllrui nee aclllibuir clcbit.1rn"`diligen­
lum utfciret quid juris crut Eatii ‚ v. g.vcnator vide;
‚ _ 5
8?; . De fzafŕiêm /mmmzì:.‘Di/]f'§ .Í
aliquid mcveri in fylva nefciens an fir fera vel horno 8<_
nan curnns informari jaculazuri illa 1gnor:m1ì;1 eli ¢r«_/jh, _
¢_f¢¿?a1¢& valira.. ôcjicer fortè vcnamr non expledilïut ‚
earapulmm fi pcrfeéìè fciviilèt ibi. latere homincm ь {i'cque,¿
ígnor-1mi.1inHuar in eñìëìum aliquo modo ‚ :amen non ‚
videxur invglumarie Fcc’1_{l`c‘.' D; _zal1bus,dici1ur , naluíl ‚
5n1¢lli¿a„ ur ůmè идеалу. pçrefi: ei`ie_ non volim nec cogí
tam , fed ¢E`¢&us (nempc occiíio) v1detur,adh11cfvo1um¿.
.1ius,& cumirsnur volungntem pràvám.
z.. Igngrantin diciiur/_ìnvinc1`ßíÍí: :lut 'r/r`nc1`b`i`/fr. I. .CH _
»quam remover: nec poflumus, nec dehemus з feu , qu.z„
humaiie modo non poíïir ¢Xp_¢Ui3 б‘ idco dícixur inmlpn
£ilif.1..qu.1m removcre poílumus & dfbcmus ,far iden
dîcirur mlprbi/ís Ii non rçmovccur.. 3. ,alia dicirur priva;
_diípañńgnis ,eßquc poûuvus error quo alirer, judicacup
de te quam eßinfe ‚б: alia purapríumianì: ‚ qua: eft pura _
mcfrìgmia, 4.alia dicirur juris Чад ígnornzur prxceprum
nl prohibirio нём: sù' fdůí qui fcitur quidam prohlbirio
Hßl przceprum ‚ fed ignrirarur an ада; ан: res li: illa_
‘рис yrœcipiruxgvel proh1l>_erur ‚ v. g_­ frio. prohiberi lso
Jnicidium, ‚у „(мы nefcirc ari occ1lîol1olìisfeu„a'ggrc(`~`
.«_.«-‘n­
»Q
Тогда Г: illud homifidium prohibirum, ё: ad banc igno
xamiam fncit non folum fub1_l:uma rei feu. objcêìi , fed.;
Miam circumñan1i»run1_ quçr iufluunr irrmorqlitaxem
.Arißoreles.1.vòc.1r univcxfalèm 5 quin jus rcfpicí: orn­­„„
mes. 2.. vcrò p:11:icularcm , quin conringit circa. lingularia.
'Jus vero ‚ alíucl eiî naturale 6: aliud poíirivum. Rurfus —
yçfxrivunn , uliud aß h“m3“‘““ “hud dxvinum dC quibum
fue tempore -dice1ur­ HiS 2U\'¢H\ fßppoůiis, lir.„ `
CONCLU-S10 II.,
N On «futur me ¿ari риф yrapríâ ín'uolunMr1'um a¿71"uum;.~
}`mfr1'v_um «imm пап repugnni 5 [Ы de {ада 'non rlritu 5
mqwdarfr xn athóm _firptrnaturalßßns .­ lange mag; Paß: 1[¢­
е]! nrgatu/um nutprwaliwfm.
в ¿J9 Pf»b.1_. _p. #Sfera , 6: Philolì б: ex шаг; Ade volunrate
13_'„„¿_ quam d1.\c_1mus при роПе cggiad ада: ehcxros , 6: hoc
' proba.: his vrrbis. .fnnrradiëîu ef! volunlalfm ßmplic/'ler
zagi .ad aéîum 1/alcnds ‚ quin violerimm fj? ‘мёда’ È prínc1`p1`o.­‘
gxlrunffrr quad ф атм 4ncÍ1na«'10n¢m_11a_{Ín 3 fed_ 'vella nor»
piel?/irxnmjê пошлин ,(fciljccr .­‘1 principio mralirer ex
Érinfcco cIonrralll`uarrî_ incliliïarioncm ) quianrum: nalenár “Ё:
- п antw т: na а, eu vc е: & non vf er , quo e
§gn1r:r«l1ů}9_rius1i. g._.volu1ms non реки habere _inv¢_>l1_m:_ _
De affìllzls Ьитяпй. Í. 8r
‘Щит inivum ‚ feu qupd ídem eli non ponefì engi ad
ада: elicizos , vide qm: iliidiximus «le м]?! lieiì.
Pwb. z.. p. etìam ex diéìis э поп enim repuqnar qu.1m~
cumqce volirioncm aux nolirionem produci :x Deo l`olo­
ìn voluntare mcrê paílivè fe habcme 5 imò б: conrra eli
ciram aux innnram nur h:.l>iu1:rlem eins inclin.‘u:ionem_,.
fedrunc Ш: voliriones 1% noliriones cliënt involuntntír
palßvè. g­non repugnat involunrarium pnffivum :_ maj
pcner cx di5ti5ibi.inin. prob. nihil enim aliud imelligimus
per invo unrarium paflivum qnâm illud quod ponixur
lotalirer si principio cxirinfeco , д: maximè conrra incli­ _
nacionem palli; ut inox dicebaŕnus cx Scorosô: alibi docet ŕëlgda
dìcens invalunlarium ßmp/írízer efieillud contra qnd wlun '—
rarzmurmumr. Idcdcdicit quod lmbrriis eli in volunrnre _‘
lk- ramen non volunrariê velunxas haber Шин‘. Videeriam „'4
quzdiximus de po.iT.bilizare produâionis incelleûionis in I/ùd­¿.
inrclleůu , _Sc volirionis in volunrare. L'
Canfìr.¢:.­ ¢od¢m.Volunrarium deber dici Щи‘! quod ей ‘
eaufalixcr ì volunratei elicicme vel imperante. g. voiirio
vel noliaio qua: non eliccrctnr au: in raretur â volun
пес поп ellervolunraria. fed ir.volunr.n`:1 ‚ б: maximë
quando illa volitio elfe: contra inclínarionem nétualcin ’
wel habirualefn ‘кошачий: ¿iin hoc coníilìir maxime vio
lemia poiirivœii auremille ада: Feu volirio Gr juxm in- ‘
elinnrionem voluntatiâ non crit illi iimplicircr volunra­
ria,Í:d rmuralis prouxnnzurale opponirur violenro. Di-
eererur eziam voluntaria „дым 5 (ed abfoluiè loquerr
do cß`cr« involuntaria , quie non effe: â principio in~_
rrinfeco. -
Pnb.;.p. Qxia Б aliquz voliriones au: noliziones fio
producerenzur in vblunrare »merè p_alTivè fe liabenrc ma
ximê :râns fupernarurales fidcî,fpei в: сьагйгапз‚ц\й\тпз tx -
fupernaruxaliör efficaci Dei auxilio excitnnze 6: adjuvant:
opernmur f fed rales aélus non fum â principio повыше: —’
exzrinfeco, fell ‚ :`aDco folo , irai utvolumas „мы agar. f
g. non danrnr rales aůns involumarii. mai- Pim CX
hrreúcis qui rales a6`tus innobis âfolo Deo produci орг»
namur, nburcnrcs variis 1-fxribus fcripturœ ur vidimus - ‘
in Phiiofophia Öl Fnliùs videbimus cx'. de grazia prob»
n\in.ex «ты; de naiviraze ‘В: iibmare «дыма; ‚ б‘ 55. . Q
mnximè ex Concilio Tridcmino 3 Л quil“ dixerír Штат‘ и _L
bnmini: awlairríum È Dra ташт U* exritatum nihil coop» щ‘. '
rari njjênrìfmiv Deo axciznmí .aque ими‘! quand obrin¢n­
dnw iußrfcalìonis ¿rariiim fe difyanar. ( id doce: praeliarîf '
per за“; iìdeì , fP¢i , сыны‘): Sc pœnitenriœ l fm 1.'¢l¿¿‘»‘« "
D 5‘
3; De nfŕìëu: hum4m`:„ D11:/[`;_I,
ínnninu quaddam nihil omninò «gere , и! мм ‘да/ни Г; _
haâerf , anafhtmnflh ' "
Prvb.4.p.Q1ia Deus pçtcß: negare concurfum fuum vo
luncaxi inclinata: ad aliquem дам. v. дым! агпогепг
vclodìum; (т! illa negarlo amoris vel odii crit invo
luntaria privativë a\_n ncgn_rivè gnìhìl enim imelligìmus ‚
alind yer involunrmuin przvnrivum 8: negaxíz/um ­, polirâ
,nnimmlinegaiiione pnvarurlibercare ad amandum , 5¿¿
dercrminnzur ab cxtrinfeco ad non amandum 5 «Sc id ve
rius eli, G omnia ad am_ar_1dum requilîra „adlïm = скеашга.
enim :zliquo mollo exig,1c.cçncur(um Dci ad agendumi,
poliris aliis ‚ ommbu§ rcquilitis ‚ 5—‚ре:_ neggtionem. tong
curfus fi: illi aliqua vlolenxin.
Dico ‚идут‘, Mm in omni rigore-non ell vera violen-,
lia: fuñîcit quod illa negaxio afìionis non lì: illi vo»
luntariag ôçnoneß ,ì quia ìlla v.¢nit\ penitùsnb exgriri.
fcco. `
Prob. d¢nigu¢.ç.p» Nam Íîvoluntas impçret manui mez _
ut pcrcuriar alìqu_en1,_potcfi dctincri, 8c impecliri ‚ ы ¿_.
contrà ,porclì qms, violence: точек: manum menm u:_
percuxiam aliumconcra imperium vnlunmtis & ipfq к.
n`izcnce,in quo non elìdiñîculras.
bh оьрвдмд prinfipales §oix:r¿1,_3¢ 1„ дд д, mmm „mh
¿M_ «мм fun: in lçcis ,przdifìm
‚д. 0b1ír.x.c0mrn х. p. “Папка; poteß neceflimri .«`i Dgg,
дм. 3‚ щдгп .1d ,a&u5,clicitos.g. & cogi. nm. pâte: mm per ju
men glazig, а шЕореш Ьедгат xiccefliurur ad f`rui;io._
nem 3 8: Scomsìpfê ‘лени ‚ quod przdererminatio phy»
íîcarollcren lib€l¢at€m­p|:ob. nut. ncceílìcas ad aln0rem,_
five exfvilionc live cx qunlirare auf grada przcle¢etmi~«
mmc ,`e{l`c_r ànprincipio cxtxinf_cco­_g. effec vim, cg-,
это. ‘
1?/p. x.d.'nnr. pareil necellizari moraliner : „п; a„¢_‘_
phy icè n. anr.f.1lrem\quoad ncìus eliciros я ngc id fuk,
‚дно Ьддщ ; ßgqunnxum ad hoc педали Sßocìíìr рггдд
terminruionem phylîcarniqux non folum 'deßrueter li
b:rmem'cońtinge11lix ncceßhriam ad :léìus humanos ›,
fed miam, modugn ellì;mi:\l»¢m, agçndi, volumazis hu-_„
maux.
1§¿rp.1. ii. conf. пуста: enim fla:-cum libcrme
¢1`l`enr'm1i volunxaris, физ поп impedir quin aga: volun«_
mié Bz dcleâabilixel. Bl complaccnrcr ; nan vcrò violen.
д}; [щ ¢0.-mio qugïom venir ab cxxxinfcco z ибо Beax;|_
_lc guna ‚ ‘ш 1ца11!а‘рг=‹1‹кхЩЁдё\дё_ЁЁ«!$д! un доп;
De aáîilvus Ívumanís. Diff?. Í. 83
vclir а: 'per conlfequens ur aga: volens , non au1¢m~
nolens.
Obíîm.. Porenrla libera а: indiifcrens el! capacior vio
1¢„u„.­qu«m uncu‘.1lis ‚ а dezerminaca а (ed naruralis ag
dcrernlimra pore, cogí. g. 6: я„аиг‹‚‹„‚. .\lin.p.1t¢t . Mln
grave quod ell d rermînarum ad defcenfnm ‚та‘! moveri
furfum, & lic aliis.Prob. maj.ir.diFFerens ad plnra magís
dißarâ derer inarionc & plusviolenrarurii deierminerur
uam naiumlei quod cùm fir ex fe dererminarum ad unum
dcrerminarur `ad nliud oppofirum: un pater in exemple.
allazo de gravi quod cun li: deterniinarum ad deorfum
per violemiam non dererminarur niíî ad furfum 5 volun
ras' verò qua: cil ind1ii­`erens ad înnumcms ада: ‚ per coa
âionem, dercrmin.uur'nd unicum. g. Eil: mngis cnpax
violenriz. Prob. conf. quin per violemiam prxtirur in iis
omnibus objcûis 6: nâtibus ad ques em indeterminato;
пр}: verò non pazitur nili in ca parte in qua era: derer
minaruss fcilicez in gravirnte feu dci`cenl`u in hoc argu
menno magnarrrvim facie recens Tlaeologus.
‚ .n.m:1j. 6: anr.prob.'N.1m poriùs ècomrn dicen
дат quod quia indil­`Fercns magìs repugnnrcum determi- if Lax.
d
nazione quam dcrerminnrio ad unum cum determinazione ag' e'
ad oppofirumg, Мед indilïerens ell incapaciùs Se m.1gis;„,„', _
dißarâ dererminnbilirare quae illi magi; repuguat. g. male difd..
«мадам quod quin porenria nnrurnlis ё: riercrniinata
ad unum porell violcnraxi › porcmnandaffficns erinm po~
ierix. Faicor ii cogeretur volunms , violenria ell`er major,
fed non fcquirur quod poriùs deben: fubel'l`e coa
âioni.
lnl?.Ex eodem 5 potenziaindilïcrens haber plus a&ivi­`
:axis quam nniuralis g. lube: minus reiilienrix. g.M.1gis»
pore!! pari violenriam 5 quia quae habenr plus :iñivbarís
Mbcnr minus rclîfìeiiriz. Prob. anr. indilïercnsexzendit
ââìvirnrcm ad plura. g. Haber ylus aéîivimis
R¢s'f~.1.n. am. Bc dill'. ant. prob. aélivitrttem ad plum
divilîvè conc. anr. fimul Gc Conjnnûim ‚ п. ат, д;
conf. volunras haber uólivirazem ad oppofira diviGvè>
quatenus porell velle , nur non velle ‚ velle unum aux
n1i_ud , non verò ad urrumque iimul. Non ergo indent
gumlr major aâiviras з îmò virrus unina forrior,& ña
œufs dercrminara ell aéîivior.
_ Râßêl. n. conf. Inde quidem fequicur voluntarem ob
х ' entiam elle Hexibilioxem in alrcruxram pmem~,_
ÍV~11¢_w magi; violcumbilem 5 imò in quamcumque:
vf.
\
S4 De aflìlru: laumfznir, Д; "
‚аист ineliiaerur volunrariè inclinnbixur.
0lu'ic.3. Homo gravi :enrarione prellixs cum medical,
gratis auxilio „чашу: _relillere , èl nourelillens ob velue- .
memiorem morum renrationis , violente: caderet. g. Pol’
‘ñbilis eli eoaůio. Prob. am. quin rnovercxur contra in
clinarionem , д; vo1un:as_ con:r4 moturn remurmu­
nrez. _
Re/ja. n. ant. Utrumque', nam quamdiu velle: relillerc
non conl`en:ire: 8: Бес: rario 5; дыма rclillan: fuadenees
ш rclillar voluntas :amen cerlirö: quídcm volenx.
Dóiíc. migra 1..(5r4.p. volunras ф: fe ell: indiñetens o
indítïcreuxiâ conrrariemís 8: conrradítiionis. g. „мы: ‚
aétus 8: nulla negaiio aêcus porelì ell`e illi involuntaria» Í
feu violenza pnllivè aurprivarívè coni'. раке: сх prîncipíis
5co:i;naminvolu11rarium eli illud contra quod ­:/olunfu l
ímmurmurat; non murmura: анкет contra id ad quod 'I
el: indílïerens . fed r_an:un1 conu'.1 illudin сну‘: oppoli
zum iuc1in,1: polirivè , 8: dererminarê :p fed non inclina:
derermínarê in ea ad quœel: indíH*`e'rens,; ur lun: amor
8: oclïum ‚ ar-nor 8: non _amor._ g. non poreft pari violen
riam ; feu involunmrium pallîvum nec privativum i 8: „
maxime refpeélu Dei. g. quzuncumque volirîonem Deus in
volunrarc produca: vel impedía: , femper eri:_vo1un­
„м. _ ‘ ' `
Reif. n. conf. 8: d. mai. prob. in his quz ab ea fun: uf. i
âprincipio ixirtinfeoo. Conc. maj. ul â principio exrrin»
fem , n. maj. {с limiliœr rl. min. eli indifferenx ad amo-,
xerriô: odiuni ‚ vel non, amorem àlle elieîenjum aótìvè
8: ur âprincipio iiurrinfcco в conc. mînfâ Ге puré recipien
dnm ab exrrínfeeo : ‚п. min. 8: conf. volunras ell de fe '~
:|&lva {u.1:um volidonum ‚ 8: indilferens ab exrrinfeco Qd" 1
:gere vel non :iger: , g.quozíes ad unum comrariorum
velpconrrnrlïéìoriorum rlctermínarur ab extrinfeco. v. g. _
âßeo, qui vel voliríonem au: nnlitionem in cafe lolo 1
proqluci: , nu: nega: ei conçurfum ad :iliquem flëlllm ра
xirur víolenrinm in fua liberrare , дн: neceflìiriò el: aéìivtli .
а :ib îmrinfeco domina fui :iger: vel non agere. .
Inß. Volunzzs non роде‘! remurmurare contra id quod ’
З creatore fue pnritur . ‚ пес ille pareil Facere violemiam
Ulli (ux cre :unes quiz omni: специи: ‚ей inporenxia
obeclienxialindipfrxms g. live Deus prociuezizirçvoliinrare
‘voli_:ior\em, live negç; ci concurfum adillam» nonfacig
-violcnri.1.n1.` ‚ _
’Ppß п, conf. Quî;1lîce:libcrum Gr Deo uri fua crea:ur:\„. 1
Идиш‘ f5l'­\n_a. xamenjloc i`p1`o _quod ìediceillí talen; т.
‚И‘
Dì a5ii'Í1u.r„ÍJurfe¢w'.r, Diff. Í... Se ~.
mgiram б: 'пс‹Чпа:1опе: fi nm concurran confotmiier
‘ aiillos токи: quo: imprimir illi fum violenti quoad liocr
wg. inotus lnpidis fiiifiinißeimpedimencum îgni ne ngc
ret poûcis „мы; di{pofirioniLus :id ngeiidum fpeftata ‘
illóium папка ‚ effen: illis violciiri . Cie quin voluntasdc
fc nata di die domina fuorum aéìuuni , quidquid ñrpei: г‘
quçdrollitur illnd dominium facie ut nůus vel negado- ’
lies eorum iïnt involuntarix ‚ aut poiitivè nur negarivè ,
aut privarivè , necin his nrrenditur rid agen: extrinfecurri,
nlm tain calor â Deo ptodiióhis quam ab ign: cil violeiitus ’
aquzi _ i
Obiic; 1__~ дум! поп eíì .iprincipio exrriiifeco`non eli '
involuntarium , fed quidquid ell à Deo iive :agente , five
ncgdntc concurfum non eßfà principio exrrinfcco, Deus
tnim non eli quid extrinfecum nobis ‚ g. five Deus fe folo ‘
уютная volitiones (ive impedía: ‚ iiirlla «м» involumaric- .
IIS» (eu violeniia. _
дд/р. ii. miri.Nam per principiuñi cxxrinfecum in_deH­`ini- ’
zioneinvoluntarii iniclligîtui' quid uid di fupereiddilum ip
ii poreniiz ,. ё: talis eli Deus , ra es fuiitgratix excitantes
éc дамам quantumcumque iiilizrentes ipíi voluntati ‚=‚
8: cum ipfa facieiitcs unum principium aêcivum voli
xionum. .
contra
0lii'i'¢.;.Volun\t.1s
volitionesin ipfa
nonprpduâas
folùm potefì
.iur contra
non remurmurirc
iiegaxionem «

eoncutfus ôclmpedimeiin, fed etiam poielì б: dcbetea ‘


velle э g. non (unt nec deben: efl`e involumfiriz. Prob. ant. ь
deber. enim velle' quod place: Deo, Bc primainclinario om
nis creatura di obedire creatori.;
K55. d. eonfeq. Non eruni: invoiunrririze , id ей поп ”
volitz 'obje&ivv.`». Conc. conf. elicitivè ii. coiifeq.. poiefl 7
volonta; Pue“ ¿neo щ in (с produca: :imorem divinum,
& impedir: volizionem peccati 5 Ш: perizia ‚ feu deficie
fium df. volunxariiim , 8: ille ‘amor 6: illud impcdîmßrle
turn erunt volita obieéìivè › fed non erunr voluntaria eli
ciiivè ­, idem cli de a&ibus imperntis'. ‘1. percuiïïo di
volunurìaiii иди imperanre ,fed non in fe clicirivè...
fnlligíi i. Voluntarem non polie pari violenriam qiioad
aûus eliciros , qui: non pareil." clicere aëium ullum niñ
veli: se Ii veli: non vinlenratur.
Сайт; :..@о‹1 íî Deus produceren: in volunratc ali-"
uam volizionem nur motum v. g. amorem vel odiums .,
i Езда: eñŕmquidem naturales volunmri proue naturale `
opponitur violento , fed non violentarii niñ pnífivè au: ob- ~, _
j¿çî_î\_rè quqignug крыша: cog vello: , nain_goluiii.uie§g5 „ы
86’ De aâîìbur Íaumnnìf. Dz/fn. I..
proutde illa hic идёт“; nttenditut penes aûivimtem ¿Se
dícitur per refpcéìnm adprincipiutn aétivum non verò ad
paífivum.
Calligí; д. Voluntarem poile impecliri 8: alioqun modo
violentinm pati ptivativè tum quoad actus imperatos ut
‚Б volentis percutere detineantur mnnus ; aut fi ptopofìto
objeâo amabili , vel odibili impeclintur clicere aëìnm
nmoris vel odii чист nlioquiemt elicituta , & tunc ne
gztio vel privatio petcufïìouis crit violenta íìcutůc entren
tin amori: vclodii. Dico «ligue modo; пап‘ omiflio per
cuñîonis ‚ aux nltcrius :1&us impermi crit quidam non vo
lim ‚ fed non propriêinvolunmria ‚ imò percuífro eri: vo
luta; at in negation: атак}: Circa. bonum propoíîtum , ‚
v. g. nmotis Dei clnre vili ‚ (ìnegarerur concurfus diviuus»
elle: violenta privntivè. Propre: faam innatam propenf
Полет ad amorem obje&i hicprxfentis. ‘

GONCLUSIO IIL
I_Gnar.4nIx'a anteceden: C9' уйдет luc [На muflzt 'Uerumf
’invö.'untaríum. ‚ quatenm ìmpedít ne иди: quam cnufnt fl
wlunrariu; U' ímputalzílù. Ей communis ik videtur clef
Fmítu quoad 1.p.1nem. Nam dum hsec fcribo pervenit ad
me decretum jam citntum Alexändrivllhqni menfe pr.:
xerito Deccmbri 1690. inter giypropoñnones <l­1n111-Has»
ponir banc , mmelji duur i¿nor«nri`a i'nm'nríbi'/ii juris ‘ши
п: J luc in ßiuu идти lapfa vperanlem zx {р/д поп ехси
_r„f,i¿.m„»„f.»„„„/;. Siquidem ex tali ¿enero contra hu
jnfmodx propolitiones feqnitut quod ignoranria invinci
МН; cziam iurisf natura: excufat à peccato fornmlí › б: per
conftquens tolli: voluntnrium.
Prob. Prmcrea сх Scotoöz Phil. citati; in dcflinitione
volumnrii 5 nam ad illud gequirirur ut (it à prin¢ìpi'ai'n«
"ММ? fvgnvfffnffßhgufa- Item мы; ш lit momlis'­ dc
bet elle delillüûills ‚ 84 per confequens ex cognitione :rc
indicio. g. lgnoramia qu; canfataéìum, fcuiíîne qua
non eíl`et Щи: vel omiífio ‚ tonie volnnmietarem. nem. '
¢`X Cßmmßßí -’lXl0m2C¢ ‚ Sc ex difìis de voluntate iquòd'
nanfermr in ìnrognítumg Гсц ‚ n;'l„`/ mlírum quinpr¢raSn|`­
lum ig. quedell cxignorantia ей involuntarium.
Dico ,_/bla; nam ignoranti: confequens ей ipfamct vo#
Штат ‚ 8: ipfa medianteeffeâus ей voluntarias , v. gi .
qui non vult fcire przccpxum jejunii ut fine repugnnntiq
comedat carnes , vult & ignor.1nti.1m przcepti 8: emiflie«
nïwjfìuniì quam caufnt tqlis ignomntia » aut vult mmm;
.­--:_w­- ---f» ,-\

De níŕiêm' bumanîŕ. Díŕf. Ё 3'7


que direáìê › fCilict'1` iguoranriaxm &.oniifíionemjcjuni1'..
0¿1iemiuirjac­_1lum in fylv:1m`noler_|; videre an lates.: 1‘
то vel fera , vult 'ignoranri.1m«.qua: rimpediiffer hom:
diumivelucrum‘l ue;g. urrum Ч uc ell volunurium; Ч ui»
mim vult taufnrll 1 vul: б: cffcůum «диет przvidcr cx illa -_ ‘
fccucurnm.
De camirnnuid erinm parer. & quidem` âforriori, mm»
ignornniia illa non caufax, fed :omixntur homicidium;
qui euim fic agir , vul: homicidinm, porìus qu.­‘rn1 igno
f­1nli1m­ g», Holrifidium nonefiillíinvolumarium. Dice
xfm zamen - quod Ii venaror ame emiffxonem jaculi. nihil.
prorfus cogitalm de homicidio de quo peilen lx1a_1ur ,
non ей propriè voluumrium ancccedcnrefi fedconfc­
quenterůz poriùs dicccur volirum ‚ 8c approbarum quam
volunrarium 8: inxenrum. lßud maximè veiumf efr» lì,
ignorancia (ic invincibilis :nam ii eil vincibilis & craífa
uxrumquc eri: _volirum & quidem тиф: quâm in c9nfc­.
quenie »quia in îlla , fi nouprœcelñflèr, non cmiñílcz fa
girrnm . benè ve11`i in comitnnrc.
Qxzrcs ‚ an crearurafofìirpatí vívlenríam ¿Dea г
Re/Iz. aßîrmarivè. @ia Deus refpcêru creatura: eli agens
difìinâum öcexnrinfecum ‚ ¿Sc рот! illi-imprimere formas,
б: mmus comra earum nnturalem inclinnrionem. v. g.
poreÍì1noverel«f‘idem futfum cnlcfacere aqu.1n1impedircf~
néìionern îgnis ‚ g- а facere vinlcnxiimnnm violemunx
сИ qufdquid rfi 4pr1'nc1`p1'aex1rín_/Ära (у contra Ínclínatia
nempßßi; unde calor eli: violenrus aquz , 8: moms fur-¿
fum lapiditkc. â’r‘1uocumc|_ue agen¿e venian: (ive à Deo ‚ ‚
flve :ì creatura lint, non minûs repugrianl ìnclixiarìoni fubf
jeâorum illorum.
Dim omnes creatura priùs inclinanrur ad obediendum ‚
Deo даёт :ld ullam qiialimrem vel mo1uu1 c1ea1u.m,g._
quidquidfveniarà _Deo fic volenze , поп :lì violen
ÍÜDL ц
Rffp. п. conf. Nam illu obedicmia nihil ell aliud_ quam
dtpendcntinöcca :cimas pnticndi quidquid placucm Deo-.
ШК: ìnfcrre; fe non impedir tepuguaminm mruralem
cum illis qualitaribus ‚ nur moribus quam ille ipfe iudidit
imícuique» repugnantia non refpiciz Deum :xgemcm (её:
formam aux morum au: privarienem.
Dim 2.. Qmnis violenxia fupponix relißentizm in paílb;
К‘! nulla creatura refiûit D60 g.nul1am paritur violen
xiam.'
'R_ńJ5­ d. maj. Reíiflemiam refpçétu forma: аш: eñ`e£lus„
WBS. qui. д‘ п. gún, lcfpçéìn ag<;ntis_f«\1L¢l“_f“P‘°““¿
р
/

SS» De eŕîìbus bumßzmîf. Ё“ «


»1.m.1j. & conf. nulla creatura _re(il`ii\Deo agenfi,5¢n¢\f’
verò eiïeŕlibusfcu Formis. Nulla creatura pocelìiinpedirc
ne Deus in illam agar Se in ea produca: quidquid volab
rir ,fed quantum росы} repugnar сейф: et¥`e:ìui. ‘игл
agria c_alori & lapis afcenfur.-« _ ­
D‘im.;. Deus poreíŕ ‘auíerre gravirarem lapidi а fed tune“
Щит movcndu frirfum nonfacerct-van Yiolëiiriain g. idem
accidir ornnibusfin Gmilibus ealibus д; fc-ilice: aiifcre illis ‘Ё
inelinaricnem conxmriam nioribws qnos illis imprimere
placcnprob. min. quia :unc ille moins» non eli comm in- '
clinalionem lapidi: qux venir ex gravirate:
кур.‘ п. maj. (hija gravita: öz” proprieras ­iní`eparabilî: =
â Burma lapirlis 81 ira elk de alii; inclinazionibus -ex quibus ­
^ тспГш: ‘tur propria violenria. -
YQ/fla.. d. min.non fiero: violenria immediata per il
luŕn morum э сопс. min. mediaxa. n. min. nam aufcrencla ‹
gravimrem 'aéìuzilém Eicerer violemiam gravirali Hpziru- —
diiiali qua: eli: inrrinfeca Formx Шаг.»

цижзтхс-х1
пь‚«›‚1„м„;‹‚ ex roncufífrentìa Ú" mem,
” Efus defcribicur in anzi; pnimli nel furwí »uli тт- —
Mii: Irepidarív i"<.'u‘fußS/1 mieli imminenti: difficile vimndì, i
Dîcirut mali! ínjianzi: feu immínmzi; ; quia qux longè di- -
ltai1c'non coniidcranrur; ideo merum non incnriunr.i..f«n|- »_
ri, nia n1aliun.prxfensF;icir icloilorern б: przrerirum facie '
rrigiriam. 3. „мы г’вд1‹!д1{а;‹1ц3а meros arrendirur in po-
tentirs inr_ernis porilis quriin in externis. ’
Alius dlêírnrynví; , (eu raden; in canfìiiniem vírum ‚ qui,
caufarur д malo gravi, quod [ìilicerprudeiirer 8: honeltè
fieber prœferri alreri malo 'futperdxrio Fama: › fnniratìs,
vitre ,auringcnrium bonorum ‘­ »alius levi; feu raden; in =
Щтт x'móetz'ÍÍÍorìs .mimi , quod fcilicet non debet mo-~
vere hoinínem prudencem ,_ nec стек] prœpondcrax. Gra
vîtae анкет requirír. 1. ur malum (ir in fe magni momen»
й . поп aurem ex imaginarione , vel ex levi apparentia.
2.» ur valdeprobabilirer tir evcmurum, non анкет cx (uf-­>~
pieione 8@ {in¢­{­`nndamenro. <3. ur qui mrrum incurit Gt»
Pvrens. & cui актам r¢fi1up0mr.4. н: зрщш mili@ nga; ‹
folli: facile ‘ЕЩЁ i
Di ßêîiêmlazlmßznîr, Difff. Гц‘ 85
‘i.aAlius dicirur мы, feu поп ínjurfafm , qui incuritur
âperl`on.1llber.1 operante fecundùm julìiziam , ut cum
mngìlhatus vclfupcrior prxcipìt rarionabilia fub'pœni¢: ‚
vita: aut anima; , feu falutis : velrelìis -minntur acaufnrc
:lliqucm de crimine vcrê commifhumon injuflus ‚ ей ills ’
qui venir lì caufa inanimatn , w~g.àv1:ntis , де‘ tcmpelìnte
.­`| quaimminerer pcriculum, naufragii. Alius iniullus feu
injuriofus qui­venir â petfnna operante contra j\_iÍliti.1m,”
vag. а lzuronc minante­‘mortCm nilì­tr.1d.\s ­íll1 pecu
niam , aut,à principe nilì' ad nrbitrium ejus judif
ccs.
5. Alius jìlinlír (си 1{_¢~yerenxíali:'8c f`er­uíl1'.¢ , mundnnus
м и‘ feu ínjrialir &»nammli.¢¢„, de quibus in Theologia“
nec faciunt ad propofitum.
4. Alîus dicitur ‚атм еогит‘ дне /ìfńt lucrnflr 8c`
¿ram ‚ quando fcilicet eliguntul: media ronvenientia 8c
lepida. natura: aurvnldc utilia ‚ ш: lì quis ad vimndam'
ìnílrmirntem ‘еще: poculunn funve, 8: dulce б: «nac grx- —
шт. Allus zleílívus
utf quando ad vitam coruna que fïańl tradis
falvandam íngmra burfam
› ф‘ dumnzfca,
latroniir
aut fumis Phnrmacum nmarum , aut pateris l`e6ìion€m\
membrorumvßc qnxritur de his timoribus an c:1ulent_ inf
voluutarium г ~ ~ '
fuicuprfunrìa eli paflioffeu moms quidam vehemens :lp-'
petirus fenlitivi quo ad propofltionem boni dcle&abilis­
antutilis :illicitur vollmtas cum nliquali vehenicnria ad
:jus ptofecntionem cìim elk in concupifcibili ‚ ant ad'
fu`¿am nur vincli&a1n­ fifefìrìn irálfclbili , öc ell, vel ‚ними
»dern , quando in np exitu prius exiftcns quâm in volun
tate,hanc moneta nmorem vel odium nur iram з ‘т!’
пап/щит: ‚ lì ell: prius in voluntate quzillos mo|usex~«
cïmr in _ nitu, ut promptiùsw & deleóìabiliìis femur in -
ощедсцш.
CON CLUSIO' fl.'
‘ Erm nenfanfl íntvolunmríum jlmylieìrer в fed quandoï»
' que fnundum quid-, feu, qnadjit ех теги eßßm_p[ícìl¢r f
uo/unmríum (jf ín:mlunmr1'um'f`uuna'um quid , níflprsveníut ‚
ußcr/1 raf1`w.1.".r. _ _
мы. ех Score poll: I‘hil.&‘licente quod :léìio volun­~È'd"6`9""
tJt%s_qu.fr_[lpra_vríë humana non parzßef/`r romîhz fuß fërun-­ ‘и ° '
num quid, mem fcílifel maioríx mali quàm fn ill: «élus ‚ (т
:[1 i{.'4 :aaílio (fecnndnm quid) pn_{`.<íln'lr'; in lfomím vírluofì »
qßiznzlo nm,Ícvi¢ßÍj11al|'an¢ _fcdßrrtíxufliaialiler falum fertig,
\
90 De лЕЪЬи: /aunznnîs. Difpf.
yuiinef/ißlzíenre in uilíůus liumanísßil maÍnm_/G./zi 1'n_ffwn:
dum quo!! mnju; aß inronvenienx _Mi qnirn affum Щит
гП/Ыйсгпггт :Heere ; C9' року? (ми: effi quod fccun/lum re~
fi/im rarívnfmfn _Mí maju; inronvfnìenr шут та’: , 'wf
rartrr ш] гпрйийдз. Gum ergo {Не р! Domimu zfolurilalir
fun: , pareßçfy 'nelle 4./iquia' quod nlifis nalin ‚ (у Ёт/чпп’:
«Hum a/ias nolílmn anraquam inrurrnt ф; mala ‚ v. g.
cum imperaeßz vul: proieóìionem merciurn in more ue '
vire: morrem тайну; ‚ quux alioqui v.1lde amar, Ze vel
lex conqfervnre U im jèmndum идти mriamm. Uncle хай:
merus_dicí1ur cadere in virum conlì:|uren‘. Е: lequens
de proieéiione mercinm proprer rempeliarem 8; pericu~
lum vine» uäi muur ìnducíi mm штат ad aíŕum enfría- `
шт prviefiìmis .fd сбит ad 1-¿lum ìmrìorcm ‚ fcílizer ad '
2/ellejaraiicere. Addir quod marque aüu; ( fcilicet voliri0«
interior, 8c projecìio exterior )praquanfa ad illu: мамы
шт (homo) тешртм e[Í__/;`mln[irr'tz'r involuntaria: sjìcun- '
dum quid lumen ‘volumaríus pro quamà ad frfgimdum majur.
пм/ит , utfliómrrßsmm el/'$11 minus malum fcilim pro»
jefïianem m:r¢ium,&c.
Pro6.z.. Ex ведет, quin involbnzarinm , feu violenturn.
Ílmiiicizer :ell cujuagrinri/:infn 1araÍ1`rer_ ф exrrn шт ran
fermre 'aim paßò , U' non ínclinara ad Щит formam gu».
aß a¿enre exlrinfeca inducitur › (ус. fed lmmo non pûtefb
fic cogi nd velle illurl. imernum quod elicit ex meru.quia,.
omni: aíìus 1.«m«»«.ßw ¢licì1u:fme­ imperarux Ф’ Шт‘ › _/ivm
ekíiivu; „Лог valuniariusr/Í Ё principio' interno 'eligmle (gh
'valente amilïionem mereium potins quâm insurrere peri­
Culum viuz. g.quod li: ex meru ell limplicirer vo1unra­
rium 8c quidem liberum ac ímpurabile,qui.1 ñrex elcûione
deliberata in que cligirur minus malum щ virerur та:
jus.
мы. cx Aug. Sífìfêrilius ndvvrramm Щит quad qm'f­'
que дым facere ragilurfi facil 1 Uoluntnze furír э _/Éd quise
malíralind , :duo inviiur , bor су’? , nalen: fawn. dicítur.
Ma/u quippe идут farere rorf.[uÍÍi!ur quod ulm: evitare,.
vel «fe rama/ere,fncitquad сотни’, vamß или voluntad
[на muli: bacnnnfqurr quam Щи‘! pari ( v. g. mortem )
cngmiiproculdubio ref:/ïíz ‚ждет 5 ur parer non folum de
marryribus quimorimnluerunr quam Tyrannls Pl2C¢`f¢»
fed спят de nliis mnlris qui ex conflamia vel obllina~
tione :ormenzorum , öc morris horrores conrempfef
шт.
Prnb.4_.Innper:1nre ex metu duplex coñderarur vo
_llânras 1. eßicax ôc abfolutâl » б‘ aáìus суп @lì l­.mplìCi§¢§
De аЕН/ш: ëumgznîs. Ё 9г
voluntarius ur projeâio nirrciuŕn : 1., condirionatrl 8: in
eñîcax , quzlmberemr li merus.abell`er s :1_: confervario
mercium; 8: relpeéftu hujus volunta.u's«pro,e&io dici
lur urcumqueinvolunmria;'g. volunrnrìiun in his Чиж
lim: ex rneru przrlonìnarur ; nam volunrns projiciencli
ell eñicax 8: „моим . 8: agi: de przefcnri a volumas au
:em confervnndi ferè non eli , (ed elle: 8: velle: nili nd
ell`e: merusz unum quoelque анкет limplicirer а аЫЪШкс
dcnominarur ab eo quod ell ада ‚поп vexò ab eo quod'
eli in potenzia, nifl lecundùm quid.-ad fummum , qualis.
eli volirio confsrvandi merces. p
Praßa.. p. (lila ordinariè 1 quod li: ez: meru Е: sum
juadam repugnancia inreriori vo':unt1:is` (‚же ad id non fe
ererminarer nili ad id impellcrerur ex meru rnajoiis unil.
v. g. merc:.:or non fe dererminnrn ad 'projeéììouem
mcreium niliinxminere: periculum naufpagii 3 lixc ergo..
ell quidem volunraris limplìcirerr, quin poile: non velle»
_ìlhm_, fed cum_ quadam involunrariemre feu repu
gn.1n:1.1. ‘ `
Pr0É.).p. Quia quancloque merus porell elle :am fubuus.
Szvehernens urprœveniac deliberarìonem, 8: :unc idem
dieendurn de his .1&ibus ac de moxibug indelibernris , за‘;
exignoranrini qui non fun:libeii,nec per confequens hu
rnaninec impurabíles.,
0á|`íc.1. ех Phil. nezmfane menti; [fiom: jaélax bona fiar;
unde Concludi: jaálaxianem hnnarnm , 5: alia hujufmodi
фри Г: involunrariamenio enim :iliquid rale fpome Fa
cerer : g.projc&io mereium ex теш naufmgii non ей .
ßlnplieircr volun:aria,l`.1licm ех Philofopho.
т”. conf. alioquillhil. Gbìconrrárliceret 5 .rloc_e: enim с
ь!‘ in.
quod violemum .ell cuius prínrifíum ab exim м!‘ :xíßìr ín Ll»
qua :gem:/el uilen: nihil ‚щи & ad propglirum , nddir.
диод míxn' unl/iujufmodì' «Bun fed magi: jimíle; 'volun
1..-y£{_,­, nam :'11/elcóîfonefimttmir fùmßuni, 8LC. vul: igitut
quad „les пап: ez­mc:u haben: aliquid.invo1unrarierarls,
ur plurimnm. ‹
obíif. i.. Promillîi 8: conrmûus, ex mem non obliganrg
(‘ММ oriri non porri: nifl rlefeêcu liberrruis , g. mcrus_
fici: involunmium , feu non liberum. prob. maj. vom 8c_
mmrinmnia Едем ei: rueru irtitàniur › g. non obli
gam.
Rf), d,maj.li lian: ex mesu Майя’ 8: fine confenfu
interno non obligan: in conlciemia э сопс. maj. li arlßel
confcnfus inrernus , n.m:1j. nam ille confenfrls inxemus.,
eńeomniroliber ad prob. d._an:. irritanrur in foro ug..
f . ’ .‹ . ‘ ‹’
gf. De eiŕïibus
:cr'no&exlegibus hw/z.>1nir,-Di/iì.
liuimnisi conc. ant. in Foroiriternoßi.

n.'.inr. leges hum.1iixirrii'.1nt contraéìrus faëros cx теги»


g\*.’lVll)l`) rntioiies hilmzinzls › ne`fcîlicet ‘Штанги: appro»
bare violentias ; пйпл ‚ 8: media quibus apparente:
‚ ex:uriiii;\._­
‘ vis iiifemir humana: libertari 5 fed nos 'hic
mus aâus _humanos in ordine ad мышка: йпъец
113111.
obiíe. 3. ’Sii metus «поп facerer' involiintarium 'non ex-4'
¢ul`aret à peccato :ranfgteíliones przceprorum¿ fed conf. »~
eil Falfum g.8:c.patct m:|i.non слёт appare: unde'excuf.1­
xerur niíi ex ìnvoluntarictate В: metri : prob. min. urgente `-.
menu mortis v. g. poteft omini baptifmus aut confefiîo ‘
:inte Eufbatifliam , б: fiiçpleri per contritionem 5 potefl ï
«мыла Mi(i`a fine ornamenti: , ôc alia omittiquar gra-, '
"Не: praecipiuntur.
'R¿[}>. n.min.ôc conf. prob. печи: enim :alia excufantur '
in
.ì peccato
bis cafibus
propre:
nonтащит
urgentvel
:alia
iiivoluntnrietatem
pr_œcep:a­, nec enim
› [edleges
quiz ~
huimna: vel Eccleûafhcaa ‘obligatie cum :anto difpendim ­
Dico, hummm-; nrtm contra legem~Dei nueriaturae» que ‘
obligan: pro fcmper , pofliint un uam violariobmetiim ­
quemcumque ; quia iiullum pote immiiiere liominima«
lum temporale quod Tit' magi; timendum Чайки оЕспГа ‘
Beiquz ell: infeparnbilis â talibus miiifgreñionibus.
ließ. Si menus riomexcufaret «penitùs â peccato , под!
diceretur unqunm cadere ,in confiniitcm ‚ feu virruoiìm ‚’
vitum 5 fedlioeefi contrarios g._verè ex_cu1`.i:.‘»
Reßa. n. maj. N.im“,_ii:'dic‘.i:iir cadere iii conkantem '
„ниш requiritur ö:‘i`ufñcit í. quod fir de gravi malo. z.it1- ­
curirmir ri potente qui poílitôcfolesrt exequiminas fu.is_­.
& 5. ut non poflît aline: чёт} malum illud 3 8: quiz: tali: -f
metus сада in virum conflantcrix 8‘ virtuofum; ideò :unc
prxeepiahuinana non obligant.
дым. comm. 1.5i metus свыше: involuntarium feciin~"”
¿ffm quid obfervantia prœce :orum б: vi€ì:ori.1tent.‘xtio­
iium rife: involuntaria э fc confeq. eli Falfum g. ëec. —
Prob. mai» multi obfervant prxcepia ůcvincunt tentatio
пе: meri: dnninatioiiis êtiiiferni 5 v. g.Ícum fur :ibßiiiet
â Furto 5 nu: iu ardorecatnis :ibfiinet â Foriiieatioiie vellet
fyplere avaritiam › nut libidincm nifi :idcflet_iimor iii
ты. g. :am involun_t.iriè fervar maiidatn quâm qui mer-¿
ccs projicii metu naiirragii.
7{§§]:.n.maj.ôc ant. prob. Nam Fiittum-5: Fornicnïg»
per fe rnala fun: 5: qiiîdcm grnviífima , 8: atrociora in ,­¢{}i­
видов: ŕidclium quam pœntu omnes iiifcrni, щ; цпчцдцц.
‚———-—
‚‚\_ „À
Фе áäìíêuf 'Íoumzm':. Вт’. Т. ‘у;
¿persil etiam inefficacitct 8: conditionatê , illzr vellc : ion
Ífervauo :xutcm metcium de fe ell licita 1 ё: .1<lmìm`1sin
Jlilferens: 8: Роге‘! `бёбк1сгагй› 8: ìdco amittuntur cum
,quaclnm ttìílirin В: dolore ex quo venir involunmrietqs
"in proiicicnte ill.3.s mem naufragìi z ‘quod анкет vinceus
,zentationemfentiat nliqu.1m.~repngn.1nrìam p-iopter incli
'naxio icm carnis , :ut cupiditatis,i1lamet ей: involunta
ria chtilìianfquia tel`1deti'n partcinferiori aîniniz ‚ё: in
,parte fcnflriva potiùs quàiu in voluntnte.
` Dixi autem in conclníîone ,.m‘jîm¢m: prnvzniqf ufum
._ulìam':¿ quin in_t-1li сдСц ‚ада; поп e[`l`€tÈpfl.nCipio in
:trinfcto cognofcente .ůngûla-1 nec eß`et¿ aůìus . huma
„два. «с o-N'­cjI.u-s1i«'o.i 1 I.
„C.0"‘üP‘Tf¢Wf;4 lhfccerìem mm falli! ftd potíùs auge! п
’ luntarium licetìnìmfut Íí/:num 3 Щ]? im _/it lvtblmcns ‚и!
.Р1п‚‘е"1'д7 mfívnem. Ita eommuniter.
Pra!" x- ‘flîx Scoto (gpc citato «quiz involnntarium fim
-plicitet ell illud quod cil àprínr-ifi@ gxrrinfnp Ú rnnrfa quad
v!l0Ó¢'ßM6,»f¢7»“YMura¢ , Ú' 'ualunmrium comm guorfvalunlu
»mn omnivß remurnumt , 1.. quod vulrlnraŕíè миры! ‚ ф‘ 3.
«q140Ä~voÍumarr°e`-¢\i¢ufa1­ : (ed non (alum non rcmnrmurat
ЁФЩЫ Sälls fUOS nel quos movetur :l roncupifccntla , fëd
- «euamirreos ’mcIi­nat`5¢ fertur cnm majori impezu 8: dc
'l¢&«1lì0}1¢­*g ¢X­Scoto, mn folùm concupifcentìa non
_impedir aut minuit ‚ fed crinm auge: voluntarium. Farfnn
»nan 501: diffu» ‘Д? ill@ in'va./unm.ía que pn fram-uur“
ronfuprfcenlinmtjiunt › inqnit Philof. 1. mirri nullum“ 1-!!
:bi
«Iíud.animaÍ vóluphrriê «днем пес pum' trium. Deindc : “
urrum nihil ageìmus voluntarièex iik quazpct imm aut“
eoncupìfcentiam vel honella quidam voluntmè. Tnrpi.1,.J'“
J vcrò rnvoluntnriè ?­Vdl ridicúlum eff, cun1un.1 lit cnn.“«I`.1 : ¢¢
~abCu|Àum«verò1«dicete illa involuntat_ia'cfi`e qurfopor- “
eet apperqte. Etirafci oportet in «qn'ibn(d;m ‘, & iconen- Ч
~p|fcere quzdim ut fanitatetnßcf doůrinarn э ада; verò “
hominum ex ‘ira Ы coricnpiícemia fun: quzinvolzllntarra “
poner: abfurdtnn eft. ’ «
Próê. 1.. Tunc (‘дна magi; eil voluntarius qiiaiido ‘fit
-cum cognirione aut volitione , feu ptopcnfione v никак}:
-inteníioti; fed quod fit ex concupifcentia э “Е, сх im
-vel amore ‚ fit ex cognition: 6; vnlunnris incliŕngtioric
vimenfiori. g. eli rnagis vuluntnrinm. Prob. minor. pinlïio
fait ut al¢¢miùS íhfpiciatm' objceìum М’ ratione bon! й
\
86' De яЕНЬи: laumrznîr. D1/fz. I..
prout de Ш: hie agímus .mendirur penes aâtiviratemöe'
dicirur per refpeéìum ad principiuxn aéìivum non vcrò-Mi
paíßvum.
CulI¢'g1'.¢ 3. Voluntaxem poile impediri 8: alioqun modo
v'iole1it1am pari ptivnrivè zum quoad aëtus impcraros ut
/fr чаши}: percucere derineanrur mnnus э nur ii propoßro
objeëto nmabili , vel odibili impedinxur clicere aóìum
amcris vel odiì чист nlioqui era: elicituta , б: :unc ne
gnio velprivario percuflìonis eri: violenza Gcurßc слеп
lia amori: vclodii. Dico rr/íguo moda; narn omiiïio per
сыном; ‚ ан: :llterius néìus impermi cri: quidam non vn
lim 2 fed non proprièinvolunrnria , imò percuílîo ей: vo
lua; nr in negarione :imoris circa. bonum propolirum ‚
V- g. nmaris Dei clare viii ‚ G neg.1ren1r concurfusdivìuus»
„ elle: violcnra privmivè. Propre: {наш i11n.ir;1m proper»-A
Iîonem ad amorem objefti hicprxfcmis.

CONCLUSIO IIL
Ißnarnntfa 4n1nm'en.r д‘ guider» luc [На :aufm ‘шить’
’1п’:/’7.’ип1цг;'ит , qu4fmu4imp:d1': пвдПи: qucm nanfa! [г
ыд/ипгдгБш U ímpurabìlíß. Eil communis 8: ‘Мани def
fìnim quand 1.p:1nem. Nim dum hsec fcribo pervcnir ad
medecrerum jam cirnxum Alex:IndriVIIl.qui menfe prae
xeriro Deccmbri 1590. inter ;1.'pr0poíiu0nes daniimrasf
poni: шт: ‚ гдтеф detur ‘Зинаида ini/1'nr1'bíÍ:`s juris шт‘
Н J luc in Ддш идти lizpfs operanfem ‘х ijzffr non r.\:ru~
_fnz¿pecc41afarm4l1`. Siquidem ex rali денек‘ contra hu
jul`mod1 propofińoues fequitur quod igxaorantia invinci
lwilis criam iurisf narurx cxcufag ¿peccato fornmli › & per
confequens :olli: volumarium.
Prob. Przcterea cx Sco1o& Phil. ciratis in delîinirîonc
voluuznrii 5 mm ad illud xequirizur uz fir. À príncipfa ín
„мм? садт/Ъепггрпдща. hem aéïus ux ii: mo1alis‘. de
bezeile dclibcrarus , б: per confcquens ex cognińoue ac
indicio.
поп @WCC g.-13115.
Ignoramia qu.:‚ rollin
vel omiíïîû c.i11l`arì1¿ìum, feu ,fineIrem-
voluntnriexatem. qua I

ex communi nxiomarc , а cx diéìis de volunxarc пряди! ‘


mmfcrtur in 1'nro¿m'tum 5 fcu ‚ n1`l11`lml1'1um gm'npr¢ra¿ni­
шт ,g. qucrlclì exignoranria ell involunr.1rium­
Dico .fa/45 nam iguorclnría confequens cil ipfamet vo
Íümßlìl ‚ 8: ipfa medianreelñŕìus eik volumnrius , V- g. .
quinou vulrfcire przccpxum jeiunii ux fine repugnnntlll
Comcdar carnes , vul: а iguor.u1ri.1m prxcepri Sz omiil`lo«
¥1¢fvj¢iu11ii quam caufquqlisignorautia» au! vult mmm:
De aíììfmr Ímmanìì. Dífß. Т; ST
que dircéìè » fcilicei ignoranriam &.oniiIiionemjejunii..
Qiieiiiixrir jaciiliim in fylvairfnolens videre an lares.: l:c­
nio vel fera, vul: ignoraririam,quaeiimpediiiferhomi
dium › vel urrumque 5g. urrumque eli volunrarium; qui»
:nim 111111 caufani , 11111: 5; eŕïeâum quem przvidet ex illa. -
fecururiim.
De comíriinieid Мат parer, & quidem' âforiiori, nam.
ignoramia illa non caiifat ‚ дед comímtut bomicidiiim ­.,
qui eniin Г: agir , 111111 Ьоп11с1‹1111п1‚ porius quàin igno
1'lMi1m­ g~,H0rï­ifillÃUmnoi1eiii`lli irivolur-irarinm. Dice
xem ramen - quod ii venazor ame emiílioriem jziculi, nihil;
ptorfus cogitabar de homicidio de quo рейса lx_t:1_rur ,.
поп eli: propriè voluiizaríum aiirccedcmer_`, fedconfe
quenrerôc poriùs dicerur volimm ‚ 6: approbatum quam
voluncarium & inrerirum. iůiid mixìmè veriim- eli, fi.
ignoramia fie invincibilis :nam ii eli vincibilisöz cralfa
uuiimquc erir volirurn & quidern magi; qiiàm in confe
цвете ‚1111111 in iiìa , fi non prxceliiílèr, noncmiiiller fa
gixram . bexiè ver«`i in comiranre.
факса , an rrmrurapajìírpazi z/i'iiIenii'4m 11 Deo г
Re/}. añîrmarivê. Qiia Deus refpcûu crearuiz eil agens­
diíiinâum öcexrrinfecum ‚ öc poxeli illiimprimere formas
öl mfnus сотка earum naruralem inclinarionem. v. g.
poreßinovereleridem furfunicalefacere aquam impedire»
aŕlionem ignis 1 g- 8c facere violeiirhmiiam violemum
eik quìdquid ej? apn'nci'pi'a exirínfëra ф‘ contra inclinatio
nempßßia unde alor eft violenzus aquz , Se moms fur
fum lapidiůcc. â quocumque ageme venian: five à Deo 1 ‚
five ri creatura fmt, non minùs repugnant ìncliiiarioiii (ub
jeâorum illorum.
Dim 0mnes,cre:imrz pri'i`i's íneliiiaiirur ad obedienclum.
Deo quam ad ullam qiialitatem vel moiuiri creaium ig- .
qiiidquid~veiiiarȉ ,Deo fic volenee , non elk violen
lum. '..,
Rffì. n. conf. Nam illa obedienxia nihil eli aliiid quam
dependentiaôeca
illis acizasimpedir
inferre; frdpnon райскийrepugnamiam
quidquid placuerir Deo
miuralem
cum illisqualitaribus ‚ aut moribus quam ille ipfe iiidiclie
unicuique ‚ repugnamia non refpici: Deum agemem fed 1
formam aut mornin aut privarienem.
Dim 1.. Omnis violenria fupponix refilìemiam in pafI`o;
Iecl nulla creatura relîfìir Deo g. nullam patirur violen
uam.
Kü- d. maj. Reliflemiam refpeîtu forma: nur elïeëliis.
WBS» mj. б‘ п. 111111, iefpeciii agc_n:is_fß1i¢m,f“Pf°m‘á
Í

S8» De яЕНЬи: Ьитяпй. Diff?. 1'.' -


n.m.1j. & conf. nulla creatuŕa refiliitbeo n¿enri.Bene*
vcrò Clïcûibusfcu fornuis- Nulla creatura potellimpvdìïß
ne Deus in illam agar де in en produca: quidquid volab
rit ,fed quclnmm porelì rcpugnar пейте «азы. v.g.­-'
aquà сетей б; lapis nfecnfui.-» -
D'ìm,;. Deus potcli äxuferre grclvitrltem l.1pidi ; fed runs *I
Щит movendo furûxm non-factrct-.ei vîolèmimn g. idem
afêîdir 'ornnibusin limilibus calibus »3 fcilícet aufcrt illis »
intlinaricnem conrrnriam тоньше quos illis imprimere
placenprob. min. quin гипс ille motus- non ей comm in- ‘
Clinaiionem lapidis qua: venir ex gravirate;
кур; п. maj. Qlia gravita: liz' proprieta: «infeparabiliz '«"
­"`- Fvfmn lßpirlis д‘ ira di de =1111$1псНпагЁоп1Ъпз‘ех quibus -
‘ menfur ‘tur propria «вашим. -
7QffÁ1­­d­ min.non беге: violenti; immediata per il- '
мы mntum э сопс. min. medi.\rn­ n. min. nam aufvrendo ~
grnvir.1tcm`a¿`tu;ilc`m Faceret violentiam­-gravimi aprit\x­ ­
iirmli qua; ей intrinfeca Боты: Гцг.» ‘

QU IE S T I Oli X.Ú

D'è-'valunturiq ex roncufífrentía Ú* mem.

" вы; del`c"ribitur in anti: pniculi vel futuri' mali теп- -


lí: ffepidnfio ГСП’ uga mali imminenti: díffìci/f vilanduf. \
Dlcitur тдЩ муть feu imminrmi: gqnia quae [ещё di- -
iì:1hr'non conûderanrur; ideo metum non incutiunt.z.fum~ 1_
vigilia malum.prxl`cns F­.1cit.do-lorcm ôc pr.rv:<‘¥îIUm filfìi `
ar шт. 3. „мы rrrpiddrioaquin mctus :mcnditurin pow
Lentils inrernis potiùs quàm in extcrnis. ‘
АНЩ dltíturgravíx , feu ouden; in conflanfem vfrum 1 qui@
c.\uf:1tur,ì malo gfiwi: quod Iìilicrrprudeiircr {Ы honeltè
deber prœferri altcri malo 'fur perdirio fama: ‚ faniratis,
Vl!-1 iâufingentiunx bonorum а alius I¢ui,r feu uden: in =
virum imóecìllifnii animi , quod fcilicet non deber то“
vere hominem prudentem ,_ nec alteri pracpondcrnt. Gm
»uitaa :lurcm «quil-i;_ 1_ ш; malunl llt in Г: mngni momen-9
tr . non ищет ех imaginnrione , vel cx levi npparenrîa.
1» ur vulde prnbabilicer б: evcnturum ‚ поп aurem ex l‘ui`­‘~
pivione 8c finc'ŕ`undnmcnto. 3. ur qui mftum incurit Ge»
potens, & cui diflicilc rcfxlìi'pol._1it.4. ut ipfurn mrlltmg 1199 ‘
Nm: fgxcilê „п“; »
_ ‹i
l

»J
п} ßŕïibus Íanmanîs. ЕЩЁ; Í,.‘. 8`9_
í.¿.A.lîus dicitur jußu; feu mm injuniifu ‚ qui incurirur‘
:`:'perfonaliber.1 operanre fecundùm julliriam , ur cum
magilîrarus vel fuperior prxcipir rarionabilia (ub"pœni¢: I
vim: aur anima, feu faluris з vel _:ellis minacur acenfarc
alìquem de crimine vcrê commifl'0.110n iniullus ‚ ell ille ‘
qui venir â caufa inanimarn ,ss-rg.âv_enris , де rempeilare
а qu_.1im1nlnCr6r periculum.n1ufragi|. Alius injullus feu -
injuriofus qui ­venir:`ape1I`ona operanre comm ju.fliri.1rn,
vag. :ì larrone mìnanrewnorrem niñ <rr.\d.1s АН! pecu
niam , aur,â principe п“? ad arbirrium ц“: judi_-
ces.
;. Alilis filiali; feu ’R51/efeniíalir örfenfi'/1': , mundanm
„рт feu iniziali: 5c»naxurali:f„, de quibus in Theologia
nec íaciunr ad propofirum.
4. Alius dicirur eleólîz/us итт‘ que funi lucy/»fa 8c`
¿raras quando fcilicerelïguntull media convcniemia Bc
lepida natura: aurvalcle urilia ‚ urli дн}: адлйапдапх
înßrmirarem 'eligar poculum Тише, 8; dulce 8: valde gra- ~
(mn. Alius ¢Í¢¿liz/us forum que /im: ingrata 2 Ф‘ dammfcu.
urfquanelo ad viram falvandam :radis burfam larronî"
aut furnis Phnrmaeun! amarum , aut parerìs fe&ionem~
mcmbrorum-Se qnzrizur de his rimoribus an caufenrq in-_
volunrarium г с ­ ’
£mcu¿7í]`rm1ia ell pallioßfeu moms quidam vcllemens api
рейки: fenlirivi quo ad propoflrionem boni deleâabilisf
am utilis allicicur vohmras cum aliquali vehemenria ad
:jus profecurionem cùm ell: in concupifcibili ‚ nur acl*
fuigam aux vindiéìam fi» `ell‘~i­n irafclbili ‚ бсйЪ vel «тыс»
»dem , quando in ap etilu prius exiflens quâm in volun
¢are,hanc_ moner a amorem vel odium aus iram з vel’
em/:quam ‚ li ell prius in volunrnre quxillos токи; ex~~
cîrar in _ щщ ‚ щ prompriùs -, & delettabiliùs ferntur in,-».
obieûum.
GONCLUSIO' ‘1.’
' Eno nenfaril ínrlolunfarium ßmplìcìrer s fed quamla-'\
que feumd:/.m quin”, feu, едой}! ex mnu ¢_/?_[2mplicil¢r f
un/uniarium д‘ inziolnnmriumfnundum quid , nífipraveniar ‚
«jimi raliw1.".r­ _ _
Pr«.~.’.-.r. ex Scoro poll Pliil.dicenre quofl nâio volun­»â’d'ï9"`
t:\ris_q:«arJ/l[«ru}1rië //umana non риф effe rambla nijì ferun-~ 'n' ‘ '
aum qu id, man [cilim там}: mali quam fn ille «élus , (у
sß Щи садЛЕа (fecumlum quid) pofxibilis in Immiru 'oirluafaß
¢L¢_E1ml_a nan_lcvi afs'_malion¢ _[`:d„m1¢'!urli»1a.liler fallan reni-,
90 U@ лЕЪЬи:
yuíinefußïciente in ¿EH/sus lmnzmîx.
lmmanisfdf mnlumß./zi iŕrffrrn:

dum guar! mnju: cj? inranvcnimx Н‘? quim «Hum Щит


дЯ/Ыбсепггт :Íiure 5 ф‘ /101:37 bene e/f2 quod ffcumìum п‘
¿iam ralinmmfrf Mn' тир‘: incanvfnim: nipote mari , т!“ \
rzrcer ш] rr'[1rivi!a;. Gum ergo (Д: Д! Dominus 'uoluritalir
fuis ‚ pa1¢j¢7Ú‘ 'LH/e 4./iquid quad a/ifi: nalin ‚ (у Ётрпдт:
«Бит a/iâs найти али-армия inrurrat zßn тя/я ‚ V. g.
cum impcracêí vult pro)e¿ììon€m mercium in mare ut '
virer mortem nnufragji , qunanlioqui wld: amar, & vel- '
lex confcrvnre (у ‘т fìmmium идти шийммт. Undè хай;
mt‘tus_dicitur cadere in vîrum confì.1ncen‘.-Er loquens
de projcéìíone mercìnm proprer zenipeílarcln Sc pericu~
lum virx,uéim¢1u;índu„­í1 fion lrmfism т! ядит ‘Мгт-д- I
um prnjeífianís 1/`¢.íen'am ad 4­«?1'/.m ìnferiarfm ‚ friliìet ad `
velle_11roii:ere. Addiz gum' ищут «Huf ( fciïiccc volitio
inncrior , 8c projefzìio exxcrìor )praqxmnza ad illa: índuci-«
zur (homo) merupame ¢[ì_ß»np/idler 1'nz/alunmriuf ; [crun
dum quid mmm vo/zmtarim prv quanti: »zdf/f,¿iendum mains.
тд/ит › uzfìalamrfßomm digi; minus ma/um frilirct pra»
jcífx'anemmn¢ium,&c.
Pnlm.. Ex eodem, quia involünraríum , fdl: vîolenrum.
Íînnßicitrr ‚ей :ujmprincìpium to/nlilzr, ф’ extra пап con
fermi: vim pa/[ö , Ú“ non inrlinara ad [Лат formnm quk
aß идеям exlrinfm inducímr ‚ ат. fed' Immo non poteíb
iìccogí ndvellei11ud,inlernum quodelící: ex mezuyquia»
nmni; géîusliumanuxßve glicilusfme-imp_¢raru: (т Щит ‚ ßtm
eleâîivu; „Лис 'vaÍuntariu.veß"È principii in1erno'cligmle ¿gh
wlmi: amìßìonem mercium potìùs quâm incurrere’ peri
¢ulum viuz. gf quod Н: ех теш cfì íìrnplícímr voIunra~
xium 5: quìdem ìiberum ac ímpurabilmquisx Е: ех также
«пьет; in qua cligícur minus mnlum п: virelur mag
jus.
ProÉ.3. cx Aug. Sifìiètìlius qdvfrfamu: eriam quad quif-'
que invitu: farne ragiiurßfacil , volunmxe fari! i /Éd quina
mu/imlíud , »dn irwirux , lm aß , nalen: {дни dùifur.
.Malo цифре aliqua facer: campdlilur quod Ulm: evitare,
ш! afs ramal/rre,_faci1 quad ‘идёт’, nnmß lama 'voluntad
fìl ut malfl- hat non facer: quam 1'//ud 1/ali ( V. g. mûflßm )
zaynxi/vroculdulzio rrjilŕix nevfnríf 5 н: parer non folum де
mrxyribus quìmori maluerunt quam Tyrîlllllîs Plßfßfer
fed cnam de ahìs muhìs qui cx confìamia vel obfìina
rione rormennorum , ё: munis horrores concempfcf
IUD?.
Prf'6­4„ In operante ех mctu duplex cofïderatur_ yo
lunmsx. дат; ыаьгоыы ‚ 6; мы; ejuseß iunpncigq
De ezfîilmr Íáumemfr. Г, 9p
vdluntarius ut projcâio nicreiuiri : д, conditionata ò: iri
eiiicax , qu.: liabererur ii mcrus abei`l`et ; ut conietvatio
mcrciuni; & reipeftu liujus voluntatis pro,e&io dici
111: urcumquciiivoliiiimrìa; `g. voIunt.ii'iiim in his qua:
Hunt ex metti pi'2Slo'iiinalur ; nam voluntas projicieudi
ei! eñicax 8: nbfolutn ‚ 8: agit de przefenti ­. volunras au
tem confervnncli Fexè non М! ‚ (ed cile: 5.’ vcllet nili :id
eii`e: metus: unum quodque анкет (implicite: 8: nbfolute
dcnominaiur ab eo quod eli aûu ‚ поп vetò ab eo quod'
sii in potenzia, iziii fecuiidìim quidiad fiimmum , qualis.
di volitio coni`;rvandi merces.
Prvlm.. p. (nua ordinarie ‹ quod fît ex mem Et zum
_ quadam repugnancia interiori voîuntnis qua: ad id non fe
eterminarer nifi ad id impellctetur ex mctu maioiis iii.­li.
v. g. mercato: non (е determinate: ad projeéìioncm
mercium niiiimmineret pcriculum nauîlagii 1 11.2: ergo
cil quidein voluntatis iimpliciterf, quin poilët non vello»
Шаги ‚ fed cum quaderni involuntarictnte feu repu~
gnantia. _
Pro6.;.p. Quia qiiaiidoque metus pozeii eß`e tam iiibiiua»
ôzvehemens ut ptxvcnìat deliberatìoncm. 8: tunc idem
мандат de his aûibus ac de moiibus indeliberatis , aut-,
ex ignoraiitìruqui non fun: libcii,riec per confcqueiis liu- _
mani nec imputabiles.
G6.íi'r.i.ex Phil. nemo/'ann menti; [ponte jußïizx Lomi Ли;
imderoncludit jnŕïaiimem lzonnmm , ы alia bojufmodi
у/ёупГгйпчо111пгагйл‚псто enim aliquid tale fponte fa
aerei: g.piojc¿ìio mercinm ex metu naufrngìi non ей .
бтрНёйгсг ‚‚‹›111„‹ма‚‚,с‚1«ш ех Philofopho.
Rf/]:. conf. alioqui Phil. Gbiccintrádiceret ­, docet enim —
3.15: I».
quod violcmum el: cuius prínrípíum ui: exim т!‘ на]??? in CJ»
que n__qen.¢veljp41íer1.r nihil confer: & ad ptopgfirum , addit.
quod mixii' untliujiifmo/li' «Нил; fed mngíi Лида.‘ 'volun
1„-fií,­, nam in elzëïíonefiint tum: fùmfunp, 8LC. vult igitu:
quod tales aéìus ех-шсш haben: aliquidinvoluntriiietatis,
ut plurimiim. —
obiíf. 1. гютйШт 8: contra/Rus ex mem non obliganrg
fedid oriri non' pottii niii dcfeêeii libenaiis , g. menu;
facit involiintaiium , (eu iionlibeiuni. prob. maj. vom 8:
maitimgnia faâta ex nictu irritantur ‚ g. non obli
gint.
R55, d,maj..Í`i iiant ex metti injuiìo Ы fine confenfu
inicrno non obligan: in confcienria э сопс. maj. ii adm.
eoni`e nfus intetiius . п. maj- nam ille confcnfug internus.,
¢ii:omiiir.o.lib¢t ad prob. d.la.nt. irritantur in foto gx-,
’ « ' ‘ о" I ’ ’
gy. De nŕïiêus birmano', Dgfjß. I.
rcŕno б‘ exlegibus humanisi conc. ant. in Foro in.terno.".
nxnnt. leges humaine irritant ctàntraéìus Рады ex inem..
grrivinb intiones biimcinas ‚ пе (сШсег virleanrur appro»
bare violentins , minis. , 8c media quibus apparente:
vis infeftiir hîimanœ libettdti ', fed nos hic ex.1min:i­j
mus aëtus _humanos iri ordine ad liberratem ìnter­_ '
nam.
Obiír. 3. ’Si merus non faceret' iiivoliìntarium non ех”
¢ul`.1tet â peccato rtaiifgrefliones przceptotum 5 fed conf. ‹
eli falfuin g.`8tc.p.­iter m.1i.non enim apparet uncleexcuf.i­
rerur nilî ex involuntntictate Se mctu i prob. min. urgente `
nieiu mortis v. g. potefr omitti baprifmus aut confefïio '
ante gucharifliain , Sc fiiçpleri per contritinnemgpotcfl: 1
celebrati Miíiîi fine ornanicnris ‚ 8‘ alia отдай qu: graf
'virer praacìpiuntur.' _ _‚
'11¿ß». n.min.& conf'. prob. печи: enim talia exetifantur ’
â peccato propter metum vel iiivoluntnrietntem ‚ fed quin `
in his caíibus non urgent ralin prxcepta; nec enim leges f
huimna: vel Ecclefiaflicz obligan: cum tanto difpendic. ‘
Dico, Ьишмм-ъ mm coatta 1egem~Dei :iut»n.1rurz> Чиж
oblignnt pro fcmper , poílîint un imm violarriob metum ­
quemcumque s quin nullum pote imminere hominima
lum temporale quod Tir magia eimendum Чайки olïenfa '
виды; eItiiifcp.ir.ibilis â 'tnlibus tränfgrefïionibus.
laß. Si лещ: non.excuf.irct ­peniri`is â peccato , noti#
diceretur uuqunm cadere ¿in conftantem ‚ feu virtuoëum -1
vitum 5 fed hoc ей contra'n_os g._verè excufnt. ’«
Raj). n, maj. Мат", цгтйёмцгсадсге in conkantem `
virum requiritur ßc' fiißicit r. quod fir de gravi malo. 2.. iu-
cutintur à potente qui poílît 8c folesit exequiminas funs;
&;. ut non рой: aliter vitari mrilumillucl 5 8: quin tali:
metus cadit in virum conllanterri & vittuofum, Мед tu\1C `
prfeceptxbuinzinn non obligant.
obííc. ranma. z.Si metus c:iuf.1i­et involuntarium fecun-""
dům quid obfervantia przcce rorum б: vi&ori.1tent:itio­
num (П?! involuntaria в fc confeq, cil falfurn g. öcc. l
Prob. mai. multi obfeprvant prxcepra &'vincuiittent:1tio­
nes mcrufdaninntionis ërinferni 5 v.g.Ícum fut :tblliiiei:
â Furto gant in .1i­do`rc'c.1tnis :ibflinet â foi­nic:itio1ic vellet
cxplete avntitiam i :iut libidincm niíi adcfi`et_timot in
ferni. g. taminvoluntnriè fervatmandata quâm qui merg
ccs projicit meru miiftngìi.
R5i`ß.n.mai.& ant. prob. Nam Furtiim~& fornicaiîo
pct fe mala (unt ät quidem gravifîima , St ntrociora in xiii»
marion: Fidclium quam рана: GmL1CSlnf-Crlli, nee uutiuqui.
\

Фе áŕïìbux `Íoum4m'f. ‘Dì/jv. Í. L9;


QUÉ efì etiam íneŕñcaciccr & condirionarë ‚ ЩшеНс : ron
.;"fe1v;11~o ищет mercium de fe ell Пайка ‚ё: .1dmim`1sin
.diifcreinz в: potei? 'deñd¢1­.11­1» Sc ìdco amìnunrur cum
,quadrun uil`t`11ia 8: dolore ex quo venì1involunr.1_rie1­1S
in proiicicnre illes mem naufragii z ‘quod .iurem “шест
ltnxationem feuriat :1liq11:lm.~|:ep11g11:\ntiam p-1,0916! incli
тихо «em carnis , aut” cupidixazis , illamer ей: involunta
ria chrìßiamfquia re'iîele‘1i’11 porre inferiori anima: 1 & in
pane fenlîxiva potiůs qriàiu in volunrarc. V '
Dixi aureux in çouclulione ifníßmnus prevenir! ufum
.;¢1i1mí:¿ quin in_ tali c:1(`u’,aéìus non eIl`¢rìpri_nCipio in
frrinfcco ¢ognofce11re.Gn_g1'1l.1»= nec eilen aóàus_„l\u1na­
„щи.
-fc o­N«­c«-_L us 1 o. 11.
„C0n¢‘up1'_(°r¢Hf1'4 dflîrcedzns non folli! fed patíù: auger 'ua
­ luruarium lír¢tìm';mutlibe1um‘, im _[xt |':.‘¢h¢mens „и!
.puvemìr mfíanem. {га communizer.
Prob. r. fix Semo (mpc ciraro quin involunrnrium fim
-plicirer eil illud quod eil àprincipío gxrrinfecq Ú- ranma quad 4.1.
UPÖMIM »f¢”l“YMumt , Ú' ­uoÍun1¢1r1'um rentra quof."ualun1u |4.1.
»non omními nmurmumr , 1.. quod 'ual:1nInrìe` ;1rcep1.z1, Ü' 3. |, N.
,quad»voluntarÍë­¢'.«u_/`nf: fed non (Щит шт гстнгшцга: WI
lwnrrs ада: fuos ad quos movetur Ё: юпсирхГссмйа , fed
-cnam in' eos inclinar 5: fermi' cum maiori impezu 8: ¿C
'le&.11io_nc.­g ex­Scoeo, non (`o‘.1`1m concupifcenrin non
_impedir au: minuit ‚ fed etiam auger volunrariuin. Fvrfan
‚пал bene dícílur effi illu r`n‘up/untmia 'quie par fram-aut“ 3­_E
¢vnrup1']ì­¢miam fun: ‚ inqui: Philof. 1. mim nullum“
Щи.
glíuianímal Uólnfrfhríë agent , т: pneu' ¢'l1`¢m.'Deindc : “
mrum nihil agemus volunm1­iè~ex iik quazper imm aux"
concupifcenziam vel honeila quidam volunuriè. Turpin
verò 1nvnlunr.iri»è мы! rídiculum ell. cum una i`1zc.1uK.1 :cc
abfurdum ~verò1dicereilla involumaria cile q­.1.=¿f’opor­ “
ser apprrqre. Erirafci oporrcr i11»quib11fds~“.a , &îconcu­ “
~pifcerc quz.'d.1m u:fanitarc1n 6: 1 doûrinnni s a6tus'­, vexò ‹‘
hominum ex 'ifa 8: concupifceiztisi fum quzinvolaflnrazis “
ponereabfurdurn eik. ' ‘ ‘V «
Pr05_.1. Tune ада: magi; eff voluntarius gy ando fie
-cum cognizione aux volirionc , feu propenlione vi lunratis
­inrenEori". fed quod fir ex concupifceniin ; v. .ex ir:
те! amore , fir ex cognirione 5; volun1.i1i; inclinnrione
»ìu1enÍiori. g'. eil: magi: volunznrium. Prob. minor. pniiio
_facil ut aucmiùs iufpiciamr obicdum Гц!’ ratione boni Ã'.
“94 De aíŕilans hnmanìf. ВЦ‘). Í.' '
’ira Гц!’ ratione mali , б: per confequcns u: forriùs amen?!
vel íiigiariir ¿quin pafiio applica: inielleâum Ж voiiiiira
'teni ad obieiìiim ‚ quod profeqiiirur.
Prob.1..p. O\uia liberras :unc ell minor quando minor
eli indii-`Fsrcn':i.\ volunraris 8: major dezermiiianio iii unam
‘ракет; fed ex concupileenrin n.1l`cirur niinor`indì_iïerens­
ïziaöa maior dererininaiio volunraris ad unam partemä.
miniiigurliberras. Prob. min. ex ira eniin vnlniiirrisincli
nariir ad Fiigani «Sr odiuin , 8: ex concupifcenria ad nino
=rem ôc profccurionein.
Dixiiurein i.eanfupifìiniíiignfrqrdrni poriùs ange: vo_­
llunrarium , nam de confequeiiri nulla eil diñicultas 3 Шз
'eiiiinéil efi`:¿t|is‘vnli’rio'nìs & maioris volunrarieraris iig
iium , fed поп e:.ufa; cum enim volunras excirat in nobiá
paífiones appel-itus ‚ё: cas velurin aui_rilium'fuum­2clvo­
»car Бунт) eli ‘fine dubio állam Решив ‘velle Часа
Ãlglîi
Dixie. NM concupifìvnlia fix nilfo prompm (5‘"v¢lizrpn'1r
uipmvrniar nfàm mriuníis u: fi: in nioribusprimè prirriig,
.miic сайт »deefì cognirio line qua nulluni eli: volunta
«шт. _
Parco: «этап ibi mifcerîeriam aliquid involumarii i
wm qiiia fzepe contingix ii: mediis uraiiiur ad ñnem vo
litum ex concupifceiixia cum aliqua renireniia , ur cùrn
:ivariis viiicenre libidine profundi: opes , aurfipazer с;
ambirione, vel fuperbia i'na&arc:`ve1 exponeret unicum
_ñliumz nam in hiseaŕibus eadem ell ratio de concupif
cenria ‚ В: de timore.
Obiìc. i. con. 1. p. Illud ей magisvoluntnríum quod
magis eil :ì principio iiirrinfeco cum cognizione', fed qu;
flint ex concupifcexirin fun: mavis ab exrrinfeco 8: cum
miiioricogiiirione ‚ g.fiin: minus valunraria. Prob. min.
‘ д. enim concupifceiiiia di шаги: appetirus feníiiivi &ex­
Eugfeca volui-nari êrquê ac :imor 1.. veliemens ira vel
:imo vinpediun: imelleérum ne arrenrius confidere: &
fxniiiiii ч in obieâis :iu: circumfiamiis ea qu: hominem
dezeirc en: ab niïtu. g. quz fuiirex concupifcentia magis
fun: a exrrinfeco › Sc cum minori eognitione.
7Q§{:. . maj. eil magis voluiirzirium quoad exrrinfeca
voluiiiqirii & perfe 5 сом‘. maj. quoad iiirrinfeca Se per
acqiilenegii. maj. ы confeq. nani ratio inrriiifeca vo.
1iin:.1i"i goníifìir in hoc quod fi: ;`i voluiirare inagis Se
{мы agente cum minori reůßenria , Sl maiori compla
ceii,t.`ia. quod accidi: in aâibus физ ex concupii_`cenria.
Ad prob. pa:e:ex_di¿`ris x. quod lice: concupifcciim то:

р‚4_
Па‘ «Hilux Ía/rmmzír. Г. 93’
ven voluntatem 8c quali impellar ‚ mover rumen illnm l`e~
cundrlm Гиды: inclimtionem & ñne_ reiiircnrin ejus ; íicuc
qui ìnovcìet lapidem deotfum~, 1.‘ р не; quod orllinnriè
arrentius ¿murmur obiecìn qua: volumns б: f¢Cun<lůl11
.penm rarionem quae arridet flicet alix conditioner obieëìi
& circumfìantiœ minus attenclnntur 5 б! hoc fulìicitad
'mr-iorem vr.lunt:rrier:1:em ex hac pane. 1­`.rp.­:etere.1 cog
nirio fe tenet .ib extrinfeco, 5: ей чешусопойкйо vo~
.lunt.1rier.itis. _
Obiic. 1.. соп. 1.. р. Non роесй minui libcrtns quin mi
nunxur voluntarictns g. li minuntur liberum ‚ criam mi
'nuirur voluntnriuni. Prob. m.1j.,r:nio gcneric:.,non po
сей minui in fpecie quin minnruur in genere; (cd liberras
ей l`pe:i:­s volunrarictazis g. ubi ей minor liberras ibi ей
.minor volunrariems. ' ' ` `
‚ 7{5ff.1. n. con1`.Qnia liberum non ей propriê fpccies
volunmrii 5 funtquidem ab ¿adem principio , 84 uod
ей liberum ей quidezn volriiitatilxm › поп ё contra lì vo
lunzarium non ей pmpriê genus ad libcrum conringens ,
quandoquidem illud ll.u_cum necclfimte; ut diximus.
1{_ei1:. 1.. n. ant. Nam рогей poni una fpccies loco n]re«
rius abfque diminuzione generis v. g. li loro Albedinispo
_ natur mgredo non niinuer.ur,nec mutabirur colornrum mu
taro' colore _ita ell in propoliro ‚ nulo libermtis murmur
op mutatâ vollinmricïnre quin cum volunrnrium aliud
‚ 'ùecellìxriuin .a1iudconnng¢ns5 poxefì mngis accedere
neccßàzium', ut В: in pzopolito remanente fcmper
Íítioue voluntarzi. 3. quia ideò dicnur ningis volunta
_riurn quia Hz cum ‚пары propenflone :lc delecìatione vo
lunraris.
' Olnïr. 3. Concupifcenxin minui: peccntum. g. 6: volun
urium. parer ant. namquse Бит ех nz vel c-oncupifcen­
"riz velieznenriî, fun: leviora , степь pslribus Prob. conf.
non cnim apparet rfnde lierenr lcviola nui ex involuntarie
ure. _
¢ . п. `c0uf`.` `8c prob. ejus5 venir enim non ех dimi
дамп: voluntarii ‚ fcdlibenaris de quo in rrncì. de pee
e:1ris._‘ _
Qiçrer, an vom › m4tn'mÃm’4 i Ü' alii Nntrnéîiu ex
jmrufrhi involuntaria (9 nulla ?
Pio nunc , quòcl in foro confcienriz: fi adíir in`.
'rtrnus confenfns vcrus milii videnrur quod lignnt 5 fed
in vò ocxremo fnmirrim velirriranda 3 fcdde hoc alias a
plo nume Ей.‘ fluflciant.
_~9`6 'De nëîiizm Íiumanìi. ВИЗ. ~_ Г’

‘QU в s T110 xi.


...ln volnnmriefaa Ó» liberta; jîzlwmr in vmißione
.jura д feu anfpo/j’îbíli.<,ßr uni'/]io.pura Ú»
libera ‚ ‚Ф‘ _ quemado г

‚ыОтЗвс »míßínnix li`b¢ra`& fura 5 inrélligo celiärionem


„ omnis actus volunrariscirca aliquodobje&u{¥1.V.g~.noli­
.riomsaur volrionis года“: ci|:ea.Mi{l`am,aur jejunium.Di­
como/unratisinam ur {На ee{lÍ1|:io fir libera debet elle cognita
„ab inrelleŕìu , licut ůcobjefìum ejus :löc quaerirur an licht
.volunras eli libera :ui volendum aux nolenduni pofirivè
_jejunium. Q\_1a:.¢/Y li/umu raiirraríeiafis _, ufioecißcazinnit в
im criam- fir libera ad ceflàndnm ab omn lirione ‚ aux
nolitione poliriva, сбит indircáìa .circa illud; autalio
„aâtu ab|1ll­o eliciro vel imperaro , interno velexlerno
_perffe vel occaiìonalircr J.. an objeéìum omilfionis feu
aôtus стань; dcbear elle prxccymrus feu uobligaroriusì
Porro volunrasdicirur aliquid vellc 'dircůè , quando
ipfum refpicir immediarè»in fcipfos indire&è­verò ‚ quanf
.doillud refpicir in alio cum дно haben connexionem ant
.0ppoGrionem.v. g. qui vellen impenderc ludo aur_vena.¿
»rioni rempus quo celebrarur facrum „мы; direëiè ludum
.aur venarionem › ôc indireêlê .omifüouem i`acri;ad omi(
Íionem aurem puram requiricur „сдам utriufqug voli
.riouis робтг . fCìllC¢l§!3\’\1 ‘Шейх quam indireûx feu
rnediarœg im ur volunms omirrar facrum independenrer ab
„omni aáìu .poûrivo qui fir caufa ejus tam direêca quàm
.i11direŕ?ca.`
1=`CONCiLUSlO. I..

PCÑÍÉÍÍÍS г!’ ßmffìío pura (у льт. Ell ЮЗ: Communig


_ 1пахш›ё1п‹ег$с‹ц;{};‚_ _ `
P’“i'­1- д‘ 5"°’“QUi'<l0`Cf|: volunrzrcm non neceffirari ad
_aéìurn politivum volitionis circa ulrimum Finem eriam
, д,’ Cl-°__\‘¢ C0gf11fl1H1& ur раке bonnm , quin func quidam nan
1- 4» Poi/Í' fwn' '„"””f¢«’i Püffß illud barium fnfefium тт 1/elle ‚
”- |95 7_"‘“ т P“"ß‘"‘ Yffilßnfûïïf mm lamiam je wljic vella, .
_/ed diam 1/elle 'url mm 'vella , guia Íißeriar е1ш ej? ad ggg”
‘М’ Р‘! ‘т’ “¿¢"¿H"1'&C­ Non velle анкет ell omitlia
feu

J
­ï-­­1.v--- ` ’ ” ’ ­' ’

De afŕìêm bm/14m'.r. D/`»‘}`. I. `9‘7


На; negntîo volixionisg fed clnriùs docet quod ‘ив/ниш cx _
rliôermrc /Pm pa//'ìrnan wl/¢, U' im nullum aŕlumhalme ‚ ’=‘{­7­
'l]ßi«1f¢¢u~dum./lu¿ufl. nihil е]! tam in poreßafs volunmlìs P@
quam ípfa volumac quanzum ad upenn'. Vides omifiîonem gx'
’ line и11о‘а&и volunratis. Idem alibi fzpe confirmar. ’
' FY05- 2-» т fßdmh; illud ей lìbetum quod ей in plena
p6re{hce'volumatis; fed ram uegagìn néîus quàm ipfc amm
volirioms au: nolicionís ей in plena poteiiatc; g. &neg.1­
lio acìus pura ей libera zquè acpoärio cìus. Prob. min.
nam ii obj¢’&um pwponazur (ub ratione indíiïercnxi,
nihil cogiz voluneayqm ad :xéìurn ullum circa illud 3 g. po~
:dk null.\m'­hábcre fée :uric "r'e{pe'&ue'|us eri: pum omi(
`Íïb , irnò lice: prupgnngurut-'bo'num'öc amandum adhuc
poxcß non amate» àdiuquinon cfièrliberalibercare con
u~.\di&ioni¢. .
Dim- Mînotem negandam effe ; quia pofïtío aéìus ¿R
dircftè öl immediaeè in рогейапе voluntacis; negado verò»
feu. omißïo medianre a&u aliquo feu velle quo vult omif­
балет ан: «liquid ad quod illa fequimr; & (ic omillìo
non ей libera niñ mediare , feu ìndireéìê.
canxra 1. Е: prob. min. volunras non шлюз domïnium
haben fuprà velle nur nollc pofîcivum ‘сдаёт fupm non
velle;~6:d­hœbec dominium diréóìum 8: imme`di.1rum fu- ‚
pra velle ‚ auf nulle potìrivum а g. 8: Гнрга поп velle.
Preb.maj.non minùs ей libera liber-ane coiuradióìîoniß
8: cxercirii quàm eontrafìetatîs Ее fçeciñcacipiiis я (ed ‚ с:
omnium femenxia , ей libera libsmre conrrariecrms .
g. Ы contradiêtionisg g. ram рщей поп velle «Sc iron ной:
polírìvè quam velle 8: nolle ; ccrrê ‚ ii non poiium одн
т’ зтчгет ‘вся niñ per «aum шт. "г! nolirîvnqm
poíîrìvarnamoris, nulla ей libcnas mntradiůiqnis; nam
nulle amare um cormariè opponicur amori aut voliri_oni
amori; quàm одшт vel volirio 1:>dii­» g.[1nonpol1um
оптике amorcm fine aliquo «em_,‘nu11.« :lì libenns con»
tradiéìîonîs circa amormxïbci. _ `
¢""f*'f- Qńn lîcefliberzas csnìrnìliëìionîs poflìc excreeri
)ft ада: pgiìzivm amoris ‘б: nolirionis ’3r¥\0fiS» =1dhU¢
non probntur quod non „т: exercerì «м; per Aainorem»
и поп ашогст. g. fempervemm ‘ей poíübx1¢m die wmf
f0n¢m puram 6: liberam.
Pr°5­ 1. (wi liherè ama: , рогей ceflìure :lb amore niigi
Cßgîlßhdo dc ullo alio'ol\jeéìo, vel deoclios imò poile:
ei negati coucurfus ад cogńitionem alnerius obìcéìi , vel
I&us 3 fed :unc omiflïo amori: elli: pura 5; libera. g. pof
Ívi lis ей ta\is ¢mií_i~f¿o._ Psob. mpi. qd aéìum Штат кг
rm' I ъ‘. к _`~ в‘ _1 Е

/
«991 - De nfïzbus Íxmmnís. ВЕД’. I,
rqnirirur .Sc fuŕñcì: ех pane volunraiìs x. indxH`eren`tia 518’
„ agcndum vel non agendum 1.. cognirio bonimis obie
&i.;.concurf«„i; params ad uzrumque; non :miem tequirixur
„pcg ìndiŕïetemia ad odìummlis objeéìi -, nec cx parte volun- ‚
‹ |;îuìs_,neque cx раке concurTus.g.tri.1'illa fuñìciu|1;,[c<l tun¢,\
nihil cogixarexu: dè odi§1,vCl‘no1iuone amorisinec de amore
aalçcrìus objeéti. g. Vera :ft illa mnjar: nec minus ‘Бег
1 libc: ille :amor quâm 11 аёедеп: illa omnia. _ _ ‚ ,_. ,
Prob. «Danique ,quin lic meliùs l`alva:ur.:otus.concepru-s а
«ßîbgfmis ‚д: 111110: nulla ell rqmgnancìa ‚ g.»debcc admini.,
-‘Salis on1_i(I_`m. . _
Ubin?. x.De elïcmia liberi .1e­»voluńrnr«ii ед uc li: â prim@
cipio` inxrinfeco uz pam ex defñnirionc allam 5 fed pum
.nega 0 .\&us, feu , omiñîo non porcfl dici cflëàpringi
pio s g.ncc libera. Prob. min. purum nihil non lmbeg,
principium 5 fedpura. omiílîo eûyuxum n5hil,g. non eik
:`\]pIincìpìo imtinfeco.
Tif/Pv. Diíl. maj. quod di â pïincipiò inxrinfeco [`.1­g,enr€
nur non ¿game Ген pofirivè per influxum polìrivum aut
ncg:1ii0n¢m ìnñuxus, conc. maj. 8; n. min. rl principio
дует: pgfìńvè namùm gn. maj. Bc conf. quale» fum rei'
„на fumgorum princípia', negacionfs funtenrin веда‘
‚ tiva ‚ 1611 поп enria › ideò fun: fno mode à principii; nq“,
'gnñncnubus puf\xlVÈ­ _ . -
M_/2. 1, in çaniùln aliguid еП: â principio aliqno in \qu.1n­;‘­
zùm pende: :xbillo 51': pura negado non,pozeR pendeeèi
alla nwdo à voluucacei g. non рот! eñè ab 'Illa 'ullo
modo.
Ryh. n.min. Nam pendcr negazîvèßc indîfeâè , quasa
nůs ей in poreßaxc, libera volunrazis ponere a<‘:lnm oppo
Ãturn quo poûto ipfn non ineílët , iìcuz tenebra non in¢(`l`et,
in hemifphërio noi\ro_E fol ibi xemancrcc . б: fi ìlla perfe
vcmnria effec illi libera , 11: б‘ negado lucis feu mene
bra.
In/L 1.. Omnc vwlumarium eff per cxercirîum lìber::1L.i_s;„
Cil’. enim nâus e)uS f¢uunClus 3 fed puta negatîû âfìus lÃ'0Cx‘i
non eíì exercirium , fed poiiùs ncgario exerciriìlibercaxis. ‘
g. non clk voluntaria. _ _ _ 1
114;. Ui; Priù; , ‹1‚ maj, exer_cmum goíinvum am n_cg1­
rìvum.coric.m:\",. 51 п. min. poHIiVUI_T\ Í¢1`|‘PC'­' = П; m§‘J­_„ë¿
com‘.quia1`mu:omimoe|t negano hbm «élus lxbm ‚на
eil: cxerci:i~.1m negarivum libemris. _ _ _ ....
1»{i.3. Excrcnium ponencia virali; deber Hen v1_tn1iœra:` 'l
fed hoc non lì: (inc situ politivo ъ g. нес е1егс1н11т li­'
bcnaaist pmb. mm. cxercinium potencia vmlis non _fir
_ De fzfŕißuf h:m2‘.¢nz'f, Diff. I. 99
‘дйхётйгег riìii qu.itent`isl1omo fe точек аЬ intrinfeco ver'
` fu-s ob)e&um sfcd ille moms ell quid pofitivum g- ôcc.
т. cl. та}. Deber lieti ‘Бишкек quando орехами’;
icone. imi. quando non operatui.' 5 ii. maj. ôc fic di[l.m-in.
" ét maj. prob. non fit (inc a&u poíitivo quando opemrut з
сопс. min.8cm.ii. prnlmtionis. 'Quando non oper:ituì­':
п. min. Bc mai. prob. nam potentia libera duobus той!‘
exercer fuam libertatem i. pofitivè öc operando; 8: id ЕМ:
per .iâtrm poíitivum 1.. negativè,& non agendo 8: id pra
ílàtûne ullo мы: fed purè ccñïuido :iut abíiinendo ab
:|&ione­, 8: ratio ей qui:1l­.x‘c Iibertas conûflir in‘poi`lì: agate
" vel non agéfe. ‚
In/L 4. Omnc exercitium` llbertatis in .1&u ж. differ: all
‘одет in n&u primo: fed in :iftu x. 'iam erat negatio om
iiis a&us „атм g. in ада =1..debct :1deíl`e quid politi-f
vum.
Юг}. d.m:ij. Differt politivê nur negative', conc. mail
pofirivë , n. maj. й min.' nam in actu r. omifiìonis vo
luntas ellindifferens ad agate vel omittere ‘ét Gc pr.el`cin~
debit .ì negntinne ät afm. fed in exercitie ‚ feu in aétu ъ.
jxmcllt [ub negazione determinata. . ..
Olaiìc . 1.. Eo inlltanti quo omiíño incipit ell'eliber.1 traníic
‘voluntns de зап i. ad 1.. & de non vole'nte.ñti`/olens › б:
omillìo de non libem fit libera : g. de novo ‘aliquid adve
nir voluntnri ocomillioni :fed nihil pareil de novo .id~
venire prxter :iliqaum volitìnncin dircéhm vel indireéhrl
circa oinilïioiiem z g. im ell ‚ 5: fic omiíïio non potclì elle
pura. Prob. conf. niliil cniin potell tranlite de contradif
Gorio in conrradiëtorium line mutatione.
Кап’. п. Subfumptuiii ; aíivenit cnim ipfe пая Etas'
ram voluntirtisvqunnl omiíiionis quo illndciioiivißlente
Ht voleus ‚ 'de «вы 1. ad 1.`8c сайте de non libera ‘Если:
linen. -
lnß. lllœ dciieiuiiiátiones Bld флаг (it trnnliius func no~`.
vz um in voluntzite quâm in omiílione g-. Щи .idveiiie
alíquid novi per nod lic rranfît. _
Reiß. d. con . Ali uid extrinfecum vel iiitrinfecumf
conc. Conf. aliquid politivuin intrinfecuin .­ n. coul'. imm
‘(МН ЩЩЩ- 1» Primus"v.~g. qui in i. infinnti non crac
lid’. 5!-‘liber (inc ulla nova entitare intrìnfecatam in
voluntatelïquâm in ада ­,itemefì de „тают qu.: in x.
inflanti etat non libera ‚ fîtlibcralinjz. 8c i{ludnovum’po­
teihille cogniiio propoiiens aêtum faciendum vel ommel
'îfliiŕn › quâ cogiiitinne fuppoñiâ.voluntas fit poteiis (песка
"ч! omitttre д: — ' ,lage 'rpfo quod omitric . libetäf
ç‘,'.¢.‘. д lì *_ \

¿Él
(ÑÍ
.roo De ¢ë?iëz»u`Ímm4m'.r. Т.
опйъйс; quin porerar non omitzere ;e[k ergo dcnominaliû
.nova exrrinfeca.
.lnf1. ъ. Ezínm hoc :xdmi{l`o , "Шапка: eligit ßrfe derer
mìnat ad omifsionem 1 cum p.ofi`ez eligerc aftionenx 5 fed
ele&ì0 ‚ feu dczermirmzio 1 CR quid poíizívum 5 g- adve
nir aliquíd poÍi1ivum.1
Rfff. d.m.1j. Eligir 6: Ге deremrinannegazivê; conc.
mai. po{izìvê1 Гсн per .iliquem aótum1 n.m.1j.ßc min.
uiaeleéìio ‚ feu dezeunirrario ad conzinuaxìonem omìf
»Onis nihil :zliudim una: quam denominanonem exrrîn
fecam pezizim exin itïerencin in qua emr in ада primo
ad ngcndum vel non agendum1` 8: ех negazione acìiouis
ín}:1&u z.. quam porerar non habere.
ûlzííc. 3. Omifsío non pareil effe libera in genere motie
niñ fir ex intenzione alícurusfinis „Бас a&u pofnivo : fed
non porefì eH`eex1`|1renrione alicujus finis ñne afin polizi
‘он’. nec omifsio p|.1r:1:maj.pa1er nam отце agen: liberum
8¢'1n genere morîs agir ex propofuo ôcupropzer nliquocl bo
~num five eommizrendo five omizrcndo. Min. eriam prob.
quin uc agar proprer finem deber moveri à fine s fed non
porclì moveri à line nili ‘per aûiím sur pafsionem poûri
шт , g. бас. mngui faciunr hoc azgumeuxum adverfaxüp,
ГМ iurmerìtò.
7(¿f1>. n. maj. а; d. prob. eins agir cx propofizoße 1iber~­
как гохпгайегзйэбьркорхег bouum aliquod ii agar 1 conç.
ii nmizrar при, a<'n1.1gens libcrum liberzaze conrr.1di­
éìionir; n.anz.n.1m qu: neccfsiras proponendi БЫ ñnem «lg
bonum :rliquoi in omifsione nëtus iudilfereneis nur debni.;
ld quidem vcrum cli in exercirio librrzaris coiizmrietazis ,
cuius objeëìa fune polirivn б‘ conrrnria 5 fed id minimè
neceffiriuni cil in exercizio libermzis eonzradiéìionig 5
ul :gam 1 debeo moveri .1bal1quo.fine1 fed uz abiti
nein: .ib omni Attu , non dcbeo moveri 1 f:.l;cm e.\plici|è
5¢,ŕ`orm.1l1`rcr. '
In/I. 1. Voluruas nqn exercetur humano modo (ine mo
tivo Se Еще; (ed omifsio hic corilidezarur uz libera hu.
mßflß H1040 Sg: ¿Chee hsberi ex aliquo morivo ìöc Ene.
lfrob. mimfreurin .1&u humano polizivo agirur propeoc
bnfm . iz.: in om1`f»ionelmm.1na.
RTW- d» mij. Sine morìvo zx Ene Formnlircr & cxplicirè,
ад alrem virzu.1liz_¢1 ё: i..rerpre1a1ivè¿ conc. mau. д: ‚ц.
min. formalizer 8: cxplicizè ranrùina п. maj, B: conf. nam
iïpolienius valle polîrivè aliquid humano nudo fine in
tenfio 1c expli;iza &, «f'nrm.11iva|icnj1;s finis ‚ fed lìrßîcig
V¿¥Iu.Llis & inrerprezauvas _iJ.â':'a1z1ori_veru111 di in on:.ii`­

u,
ji /
----tr.

_ De 'afŕìbuk Íaumdníx, ЕД’. IL- lof


íìunevólixionis v. g. qui omitri: facriim ccnietur , id_ei`l`e
propre: commodirarem. ’ „.
. hifi. 1. Caufalicas ‚ feu morio fiiiís ей reni s Мед nou po~
:eik cile realie (me aliquo aŕìu poiirivo э g. ieniper eil ali
quis_.1&_us pofitivus in omifsione. _ '
_'I{_¢éf.i=d.maj.£ii realis id eil vera prour.' reale op'po'r.i:ûi­
5&0 ‘, соната). efr realis i id eii: phyfica б: per iiiiiuxiiin
vetè exeumem ab cbieeìo _‚ п. mai. 8: eoni'.c;iiilÍ«„lî
:ris enim‘ŕinis-‘ ей meraphorica 8: moralis 'ur dixinius in
phyHc.1_. _
‘I{_¢f}.'1..d. eandem maj. ей pliyiisa pofirivè Sr explicita _ac
fonnalixer quando iinis moverforinaliter S: explicirègconc.
quando move: („шт virznalicer д‘ Япггдрггдайчё 5 п.
maj. 8: min» nam lieu: nullum ей oliicmftiiiri › Hf@ EMS
quirnovea: formalirer ,fcdraniùrn iiinerpreraiivèßz vir
:u.1li:er › im 82 nulla ей morio formalis phyiica,
Inf! 5. Quando атакам гергхГепългсг duo moriva
olnierendi faerum ‚ч; 3». ludum 8: ven.'1’i0i^eni , nein
poiieí: inrerprcrari quodn-.1­m ex duo‘c«iis-moveier a«i.o­n'iÍ'
Балет; g,jvolun:as debererfe expliclire ; ы haare: ali
чист a&um.g. in his caii.l>us­nori‘poil`e: dazi ornifsiopuria.
Rrßv. r.Neg.­|ndo confeq. qiiia lice: non poileiniis di
viniuaie mbtivum unum ex driobus, non fequiiur quin
:|l:eru::um'po:uiHe:~movcre к hoc fuiiici: ncbi: нов!‘
alrrrurrum ex his obje-¿iis id .poifir eñicere ur omiiîio ь ica
­ań:.liumana Sc praxerea lice: 'in his 8: iimililiiis caiibus
maxime quaixdo'obic&:i Pfopoiiczi effen: conrraria non
poile: дай omifiio pura,adl1uc poile: d`ar‘i in aliis in qui
На‘ non adeiïex occaiio dubicarionis з: perplexiraris. '
3/1’. 1.. n- anrcced. Nam ex vnriis cinumiiaiixiis de
mo is aile: Faeilè divinari jqnqdiiam morivum indri
сек: ad)omii'iionem;:1ni`cilice: ex niorívo lucli­:iu: ‘if
narionís .vel id polie: dici de urrolibec fub ailiqua rarioúe
eommuni ‚ v. g commodì › aux iiicomrnodi. A
0ói»'c.4. Libc\:as cit ad :gere 8: non :igerc i fed omiiä
lid non eik objeâum feu rerminus aéìionis .g. rie: liberra
¢ìs.p:ob.min.iiiliil eriim poteiì Бей circa omillionêpuìam.
7{ef11.n.mai.N:im fuiiicir ur (ir ad nger: vel non цехе,
zur agere oppoiirum 5 unda voluiiraf circa omiiiionem
pqreit cam non habere agendo id quod oniicrirur , _8e
:unc non отдает vel non agcrer, ё: :imc habcriir omi(
Go gnou анкет requixirur u: direíìc 8:__copula:i/ve aŕiio
5: non aëìio poiïint :ermínari ad idem.
pif?. i- Liberras eil proprieias en:is , i`cu ей quid pnii­
ůvum 5 fed omiiìio ей. apn ens 5. non poieiì dici ища‘;
‹ E ‘_
‘ro 1-- ‘ D‘ea¿?ibz1.«­Í:zlman«i:.­Dfff;‘L"
› 'I{_i§‘ß. èl. maj. Libertas _ex partwprincipii aâivi 3 easel
gn¿1j.ex parte termini qui denominarur liber .5 n, ‚м; ад.
gqiifilibertas ŕormaliterefl in voluiirate quam denomina; `
lilieram inrrinfecè 5 terminativè aurem CR in aëtu vel ob- _
удачно‘! ab eadeiiominarur exrririfecè , & fie @mimo 1
dicizur libera â libertaire quze cli in«_y@lnm;¢¢_ glu; lig
Qmirrit :i&um ur pollen non omit_terc.7.
` Iiiß. i.. Omiie liberum debet elle volirurn vg_l,pl­0p;¢r fg.
lyelproprer nlìud; fed neu:rum_ dici pareil de omifïìqno
giura s g- nullo modo perdi elle libera. pmb.4 inin. non
r'_oprer fe ‚ quía ell purum non ens , ‚З: де гшпдт babe;
gonîtatern in fe nifi propter aliuçl , g. haber aniiexum alin l
quen] mfìum polirivum 55:-¿lic non ell purzonpiflig,
R¢`§';'~. n.rnaj. Suñîcir сайт uz б: ill potefì3re~volum=t.
‘tis im ut poflit liaberi vel non b&\„bCr.Íì Clie аитоп Сад, _
Тип modo а 81 uli; di omîllio. i
Inß.;.0ini`íîio pura libera е‘! нон vo1irio.¢_um advera _
атм feu deliberar@ =_!«'.-fic elk nolirip virtuali; i ídem
,tnim ell omiicterciniflam ac non ‘vellc millìnn' 5 fed om« _
ne nulle fupponir Ealiquod velle oppoûcum (ex Scoro)
“д. „он: laborcn) ell ¢x­velle quierem, 5. omni; omima
fupponic nliqiiem néìiinipofìrivum.’
R¢i¢._«l._min.' supponir .velle inrerpmarivum 8: vir'.
’¿'¿'°°'­ ìuale nuraůunlc 3 &f0fm­11¢= ‘дм. mimaéìuzile feu for
¥".­' ‚ male znnrùms n. min. & conf. nam qlui oziarnr per pu
ririfornifüonem laboris cenfefrur vele quierem , licei:
иди поп çogirer , aurjiilrem non__vC1.it pçfirive quie- _
gem. ' _ .
lr 0[n‘ir.ç. Per frequentes oniilïiones deflruunrur h:xbi'ui§.„
ßçquìüri , g. non fu_m purx negariones_ nûus. аль} pater. _
experientiâ. quicnim frequenter omittitfaerum , fcnfim _
nmitrir hnbitum rel_igìon_is. prob. ant. ens pofitivum non
poflër dellruiper purum non_cnr 5 fed omiífio prim ell: pu
rurniaon ens, g._non po{ler‘¿¢Íl_l\\i per omillionem fi _
elïet pura line gli uo poíirivo.
ч. ri. anc. eltruuntur negarivê aur­ direñè vel iiiï
clîiyec èiconc. ane. poürivê 8: direëtè n. anr. а. _mtioncm
eins, feu cxperienriam: папы. Íicur habitus acquirunrur
и gciierzimur per ада: frequcntatos ‚ im per 'non ufum
feuíini omittuntur, В; hoc .voro dellrui negmivè. 1.. li
omiflio fir non pum, (ed caufnra per мы; direêrè oppo«
fito: i v. g. per nolitiones polirivns aéìuum religionisä h-1
bicus direûè dcßruuntur per illos.5. Si за“; qui. fun: co- ‘
mirzirices feu occalioneu omilliouum , v. g. ludus ‚ vena- l
¿iiâôi funñe: ña: polirivi contmbuntur li.\biru§lude{1<li _
Defuáïíbus Íaumanir. I. ‚ Jg;
.venandi , &:c.qui minuunrindireâë elïcóìurn religioni: ßc'
.‘.diilraln1nt;1billa. ._ `
¿ ‚ obiif. 6.' Deus non porçß purê omirterc. g. neque l1o~
:mo parer cmi. Densenim non agie minus voluinariê.
'­:1utlil1erè. prob. ant. Deus~non роще“ omirrerc.v. 3, соп
и fervationem м! cQneuri`u1­n lnili voleur, g- -nec pllfê
omirtere." ‚
il R5l'[s."1.n.eoní`. Namlicet omiílio pura ‘закат: aliqxram
imperfeûionem in liberratodivina , v. g. aliquam. oren“ 1.d.4r­‘
úalìrmem › & idea repugrwrer Deo, non ica ell e l1o~ l?_~.”9l$
mined- l1¢g-'ifi .triflnl puller anc. quin , cx_Scor_o. in ordine
aëluurn prazdellîinntioiais & reprobnrionis in 1. Ec 1. G5110,
feu inltanri quo Deus vul: Petro giuri 1m Se grffrìalh. nihil
,volt Juelz., :tdliucnullus a&us polizivus divina: vol11nta­
ь 'tis ell circa Judam led tanrùm ncgationis, g. ex Semo,
ран’: omillio non repugn:\t«1iber1z_1tidlvinz. .
у" 0bi1'c.7.l?eccarum cl1vid1xuŕ in di£l­um , Faétum vel
'­ concuyitum conrra legem д g. nullurn ell peccarum рига:
omiffionis › vel illa diviiio non efr bona. prob. conf;
.nam pura omilïìß non poielì reduci ad ullum ex his '
membris. _
Ку}. п. conf.r11m quin , li non poile: reduci omiflio ad
ullum ex his membris, fcquererur tantum quod illa divilio
.: . non т: de peccato ‘in genere pro sur comprehendit рес
I» catum omiflîonisöc commìllionis д fed de ре cato com#
. milíionis lum quia facilè reduci poile: :zd concupirum»
’ non pollrivèfcdlinterpretarivè ,_ quin perindc eil quoad
tranfgrelliunem legis quod fiar per nolirienem poůriväm
ohedientiœ :mt per puraru omilîioiiem ejufdem. Deniquef
‘ negocio ad idem genus-«redncirur in quo ponirur afirma
rio з non diélum rcducirur ad diéìum s non conm_p1‘lum .ad
¢onc11pir11m.­ ’ " ’ ‹ _
Oáiín. Dcnique Scorum qui docet volunrarem non poll@
fufpendere nûum fuum , v. g.amotis Tine alio año re „едим; ‘
flexo quo r‘liCa`t nolo amare. Hoc nlm inlrl.Í1"gu quod fr _ 1.16,
p1¿{i1'1vvlunta1ie`.fì«ß¢­ndm «mmm «Лил: [imm 1 fed valun- 91.4
т rariêpofejl nm wel/c „драм il/ad ~,f`¢d habe! tun: alißd
nella , fcilicet rzjlexum [при д51ит _ßaum rîfludfcilirer ‚ vOl0
modo non elicerc a&um­circa'1'1lucl objeêìum, ф‘ bac bene |.d­47
}“11‘Л‘—\‘/‹›6сс Idem de Deo haber dicens» quad Drau mí! DJM*
'mlb wlunfaremfìiam mm ­v¢lIel.1c.g. cx Scoxo non azur
pura omillîo libera nec in Deo nce 111 homine.
Зуд. п. conf. nec enim id feq11`1rurexl1is rextibus Sco'.i;_
дат in primo dicit Deum non' poile voluimriè fufpcnde«
г‘ Оылещ §§C_ìumf_».1u1n5nam igfurucç voluntaria fufpcnf
4
там,’ if aŕïìßiu bìimnnìr'. П
ña, ей nâus reflêxus volunrrnis eins; nnm loquitu:"J~e"‘
fufpenfìonc volrmmria pofrrivè quod vfrum eil. In fx.. —
puriůs doce: contrnrium txprcifrs четы; 5 ‚Идиш ип1ип- -
rali» divini › bum' pecrururufn wl pecmre primi» 1/oluntu
р)“; circa hun: non babel ш1/е‚‚ -ve/le enim ipfum habere
[ummm non риф, Lporzß «'„ifl1:¿„¢~„»»t«»imm fuam non
wlfmfm bac „(Ушла pmjl ‘шт volunrarnn [мат пол
„шт Loo-, ecce emilfronem puram 8: non param , lx:
Storo.
C ONC LlU S­~l O 11.}.
ТЩа стада р; lilvrra nm requirífur purfprum dew:
' omij]2r.Ir:r Srozißz conrr.1’I‘hnmilìas Bc nlios qui v-o~
lum quod ur omiffro li: volunraxiaœequirirur ur omirrcns ­
‚клемм: поп omirtcre.
P105. r.E:¢ Smm qui in «мы allegnzis'nu1l:rrn Facia :
menrionem de przcepro :éc fnaximè quin omrflîonis puf- ~
frbilirnrem refer: in liberrncem voluntatis quae non~
ininûs cxcrcarur non ânílmnre.. przcepro даёт in
даме.
РпЬ. :..Utaliquid>ñt'lib`crurr\ 1 nii­xil`r«l'ir1d rcqxririrul:
quam quo@ б: in porellare volunzaris , itam polli: effe
:iur non afl: ¿fed ne omitlio pum im frz in porelhre vo
lunmxis nihil refer: quod fix prxcepza aux prohibira e д.‘
поп rcquirirur. prxccprum ut omiflimyura .fît libera...
турам: exricrlinirionc ­ liberi ‚ '„& ad =liberr:uem omif­‘
fronis ада: non-.plus requirirurquam ad ¿libcrtazem néìus —‚
yofrrivi min. eri.rr­n pare: › quis ram pollìrm omirrcrt fa
grum die feriali quo non prxeiyjrur qqàm die Рейс ‚ quo ­
’ prxcipirur. Hinc.
мы Omìíïìo мы die (ello 8c"urgenre~11r:¢cepro ей
ììberai g. .Sc dre; feriali prob. conf. quia prrceprrrrn nihil \
yonferr adliberurem 5 ram enim poßlrm nudite vel omix­_
tere facrum die luna: quam die dominice. _
Dim ; urgente przcepro роте отёгйггёгпрццг} то;
1Цпгзй‚и‹ cáufz cjus nxor:ili-nonaurem ccñänre pnvcepro. .
C»nrra.{Nil°r ищем‘: prxcepro volunras po(l`er audire vel
non audire facrum, omifiìo non ímpuxarcxur illi urcaúfz
mor:rli,g.r_0ra,aur (altem principalis 8: fundamcnralis ratio ›
inipimbiliraris cil liberras audìendìvclomirrendí, 8: ad
hoc nihil lirciz przeeprum nifr nd impurnbilirarem in ресса
tum vel пишет ; fed de hoc non ell quxlìio­
Olziic. 1. Omillìo Enc oblignrionc null.rm aéìualern сот
ń¢;xio11cm,Iub¢r шт volunrarç 5 5. line przcepro obli_­_._~
De aëïìâns Ímmanif. Dìfp. Í. izo;
game omiílîo non di volumarin. prob. ;_mx.connexio eílèt
phyfìca aut moralis я fed neutra dici poteñ. g. nulla. prob.
mina; non ей phyfica aquia cum «fix pura negario aâus»
volunzas ad cam non influir phyíìcr. з. поп eil mora
lis; quin eil fine regula. morum ,- quale eli pxxcepzum
oblignns.
7i¢ß:À. n. .1nt.1. arg. б: min.1.. ôc ad 5. dife illam conne­
íionem omiffxonis cum volumnté elle & phyiîcam nega
tivêôl moralcm :cquè (ine przcepxo Sc o "Мопс nc
Arum przcepiogunde hoc argumen:um_a:que uñvendum
ей illis qui ndmittunr poffxbìlirarem purœ ,omiíïionis cnm
ptxccpxo, feu Qbligaiionc 5 quomodo анкет â nobis fél
vnrur , paierex pmccdemî concluñone.
т. 1. Ut omìlïîo ür voluntaria deber. eflë :ì volunme
peraliqucminŕluxum ё fed fine obligguione non poreß
eßë ullo modo â volunme ‚ g. ad omiñioncm liberam rè
quirilut obligado. maj. pane: ex deñiniitioixe volumarii
prob. min. {ur'¿ìmellîgamu§ fieri omifûoncm debe: prir
fupponi terminus aliquis à quo; ветре , néìus б: debitum
quà: omifïioniopponnntur ‚ quin debet inxelligi aliqua.
mutati0 in volxmtarc qua de non ommenre dicalnr omit
xéns: (cd non prxceclii; .1&us,a1iu<1iii omiífxo non effe: pug
vra', g. prxcedir dcbìrum. ‘
Reljß. codcm modo. n. min. & maj. prob. quin oblígnsio
_ nihil Вы}: prxcìsè-ad libertaxcm;»l`cd :amùm ad impu
_ ¢.1b\l1r:nem‘,na'rï\'ex'quo urge: obligatie .non ommendî
ìxiìipit omiílìo elfe culpabìlìs 3 fed ame olíligationein д:
przcepzum zam erg: libera сдаёт polì,
' 1r1_/L5. U: omiñiofu libera deber h.1ber'e':1liquîrl in aéìu.
1.. quovolum.1s` èxerccr (uam liberraxem quod non hn
bclía: in .1&u.1. in quo nondum dìcebarur eam cxercere,
fed nihil líoœll: hnbcrc de novo ìnaéìu z.. prœter aliquam
oblŕgmioncm nuraliqunmiobligarionem
x.1"dcl>"er lnbcrc aétum джип: доп habeas aóîum
откат fr cit pu
с; przccpro
h0c cil przcipuum fnndamtnxum advcrfarxorum. .Vidnh
прёт Ermìim? ` `
R¢í]».r. n. min. б: conl`.r. quin dum omiztit facrum tam r*
addì prscceprum in паи. 1._i]\1am in z.. g. G- in néìu. х.
Oûliiïìo' non cr.1r.lì\»er.1 ‚ педщ: eri; in 1.. ut mihi ¢Íl`f"~lì­
Klein. 1. Falfn ей `eade`m mm. qui-.1 fìaliquid rzquirirur pw
ада 1. cxercirii libcrxruìs ‚ illud ей boreniin omiuendi ›
vel non omíncndi ‚ quz non prxfupponirat effe in ада‘: "‘
yrlmo éc ance exerciiium; fciliccripfo inlhmi quo сел‘ '
fcrur liberè оптике Гасшш 5 ponen: v¢ll¢ non onx3\¢`}0*""i"
'qiwd non cenfcrur poßè еще»
Е 51‘
4:06“ Bmafŕilfus Ívumamr. Dìjff. I, =
)‚‚‚р.,9‚‹’‹1'‚тщ1ад‹& 1_. gra: negado aóìugypmitfx, lluarn
_ ;p„,'¿„ ßxxgdígiguç R, {al}c.~: eode_m modo., „_
§¿¿"ß¿,@¿¿9ßnmn`ggc¢'x1»1Lld míìxus in qu@ di ammi@
)ì„l>„e,r,9.`„««o§n¢111rl§¿§Í‘¢.m<hŕF¢rcns‘ad omiflìoaem webcon
gmgmm aléa@ non Áîwbâll“, in aéru .mem 2.. jam
`n£som31îv@?»_.& x¿uq<l¢v1\dib¢r2 щит рю hoc дышат; fe
qg-,můß im melnyófßü non elle omiñìo 5 .non ушей «lm
фша .~_«1â.\1§`opyU.fî.r,L1s , [ahem ,511 [саги сотро(ц9„1„5в‚ K
„шип; дцдщд; cfa.:`ind.iAEl­cxe¿ns adurrsmque. _
_p,i,¢.¢«-`,`\_1»cx„§\_1id .ergo rali-nur lila indif}`¢r¢m;_1‘ г ‚
“фирм çdli' per ßp1i_ga.cionc1n [cu przcveprum»g ль:
мыс; «Иди; mi per_«a'l«1_w11n0ra«ra_quœ amgnavimus ._
вы i. малины: ч. g- çuxßfdverzenuam ime11e&us б; ‚_
дни дщдтдадщсйа; Äuibus induci рота: yolumas ад
vo1en&.ur-`,§ _sm mnu endum omircerc; obligdgìo aurem
{ад}; mbmilfxofu peccaxnvinofrl ‚ Íî ей де aéìu prœccpxo,
vc1wìxme£a,f»s£ì1_.ic vexims fed.dg_hi,s,dLcc1ut ubi gl; pcc;
ca1;o;>m_.'\«'1ì0J;1S» „ .'

coNcLUsxo, n1.__»_„_\
Mm? rvßniuïuvifus ex omifìiqne para дш nan p;;¿«¿._,
‚ „миф l.ilm~ n.¢,omfc¢p1nqum_¢x yr¢f¢pza„ fequiru:_ 'ex
pr_za¢d¢mibu§. ‚ _ _
ь Риз!» s«§¿l_1iz1 @mîńîscß m fc hbera ûne prœcepxog g.
âzomutquedgßgzyádexur ex ìlla [еды]. ant- pme: ex cnn
¢l.:.„„çw1:,A maf. quáamn 1.ìbcv;ê pgllër ,volpmas impedir; „
{щипцы „uam :aufm fins. .
1>r.~­»b.z„.Q¿1ia¢1ìbń pxorfus impedir libcrracem hujufmoî _
‚ дйсмщцнпгп: hoc @nim ipsò quòd amiffxq habemr li
ä1cn`¿„ Ж gœòd Prnvidcxxtur cyenrus ex ca (equxuri , tam
;¢m§;\x5a.:;;u1.s3uamipC1r_\\e: omìfïîo ¿mec ad hoc alìud f.;
„qjc çnzcepsuna -niñ unmpuremurad peccatum б: pœnam
¿"1 fum de «abus .'v¢I'u­í~s . vd ддддсш Ãtylîrnúam íî fum‘d¢ ‚
fcbuswiuwoûs. `_
abïic_.,r..1Jrnliquid für wlumaríum 8c iibexum , debe: „
дць „э, .v,o1­.um.1«e ш à ваш‘: _phyíìca aut momlj ; Гсд evenrus
ígguznges ex -,omiíïìone non (unt sì slolunrate un à cauù ,
Ьуйса av.: mor_.1li íineprxceprç. g. ,nçc liberi. pmb. min.
‘Ёщтшьво ыашдрхгз ‘ex bmxfiìonç regemii gubeknacu- f
Slam man МЫ x1§$f§.=hyíîc„è Lne.: moralixer .ì .volunrare
щацсз »niñ mkßexyrzccpzum xçgendi ;»g. Sac. froh. anx. x.
щд p,b_yû;è 3­gu'xa,‘0xn_'x£!îo 'xLl.\ , cùmlir pum negnio, non
ты} daabrrc anllum ìnñuxum phyůulm in cfïecìum pg
` á_xńfç_;ag9«3;­\alíf.c!ì„£;xbn1e:fìonavxs­q4_A1§L»;, ngxoxallger V5
"”’_"`T'l_ ‘

fi De níŕibmilmmnnir. ЕЩЁ]. ‘ §97


.ßniíì sdeilier obligazio regendi , »ion imputarezur ilii~fub­
merÍio.g. .1... .­,. ‚. .
_ Ref). n..min. 8: anc. urriufque prob. nam eodûm Pl'0î'
— fus modo quo ihnre prœcepzo, _regenpcli navim l'Ubf“¢ïfï0
eílerlibera naurae ‚мы ceíiîinee òbligazione д com dri'
»fercnzia fe ze-net penes irnpuralvilirazeni 1 8rpeccutUm_"l““
`oriu`nzur ex en oblignzione. illi g. evenrus eilenz ällldîï“
-liberi cellärne obůgarìone circa omìlïlonem. fc el'le_ut
’Sc liberi в: impuzabiles дате obligazione non 0911!
eendi. м.‚ „ь — :— - "` _ "
.U ‘oáíín ъ. Si ho: euh: , peccarmnoßex effen: ,libera.‘Dco:
-fed ho: elk t`.i.li_un1 з: impium. g. «наш: prxcepro evenzus
-ex ońiiiïrnue non funx l1beri.prob. feq» quin.. Deus przvi-p
.«.\
der peccare fecuturn ex' pcrm'iß'ioue qua. ormtziz exim- ’
pedire , :eque ac fubnrerlio navisßlì prxvifa err omiíiione
dire,&ion|S­ « _ ,1..». ;— __ ‹‚‚: ‘ ‚ ,
‘Эд rL¢fp.-d. m15..¢n¢11i1ibe1i'nen,p@nnimvè & inculpa
bilizerg conc. m;_\j.ß¿n.;1í_1in. quid ,eńim in hoc, ‘ища;
‘а/ыедгогдьгройычё 5c euipabiliœr п; mai.& conf,­-.Deus
non, l"oiù1u„pe-rmilfrvè feu ».11¢gnriv_è.¢oncurriz ad.P¢'C_¢=\­
rum ‚дат! non impediçgcuin poile; , fed eriam poíi_ri1_/è
м! mrrzeriaie pee/c_.zi.. »quod nlîunderprohibet Se punir;
nee in hoc eulpabilis , fed adorqrida .eíheiue fapienrin.C11r
поп lillgerë concurreren homo negazivè“:\d_ evënius fecuros
ex omifienèirgculpabili auz eriam lamdabili Э
'«:ŕ1~`1`*5§»’r'cf1cf..f" ' ' —
Е 'f. .:— ‘ 2`*'!.'.» 1 п 11:5.;‹
| тгётт
izÍza_Íiríß„Ää"u«;m1 humangruw. I
-»'Í!‘>1'_'1s,~ J. -r :­ . д .
' AM-vidimps 'q uid I`rz~'moraliz2s.a&us humani in«
= gCn¢r¢.ac de ’libertare qua: ad hoc rcquirizur ¿pro
i 2 gr.¢.§iin1«r:»adl'peeies nrotailizazis inter ,quae pare: bomrafr
¢Fmeiö<;§v1eJj¢i11n.rde prrncipußnde. indiäìxemin quae' ye­_­­ ~
~.11«iz«1mn¿i«remœiii1u1j1nid1xi1np» » 1
‘ ‘4~1¢9-13, L z­‘ŕ-í:'~,- :`­~' .1\'_r _
"_ z“i'."\‘1 Ü2* “Ф” ,I ‘ ‘ ’
"мы ‚ь ’
':~ rf м. ч? .—= .-.
т“.

т! Вебопётге C5” тайна. nzfp. II:-~,

' щмзтхо
Е: qujdfì; militia.
Ан, quid, Ú» quomplexfìr Bonini:.i „д“:
—. bumßni,'

quidubiter
Е exiiienria-:ales
maloriirn
defi velôebonorum
duri poile ‚ aéhrum
dae`e: ipfa
поп’{cri
GM4 ptuta. Nonne ji bene' :genis Mcipieiijì gutem malë ,.~_Ífar|'nn -
RWLI niforíßuf pteratum 4derv'¢.& Triáularíaï:/5* anyfliiz ш am~
„nem anìmam operand:-malum-,glorin miem@ honor» 1 Ú' `
prix omni epemnii' banum.»Nec aiidiendi fun: hasrerici do
centes omnia hominis, сбит juiii `, opera eii`c peecata; .
nec in hoc im'morarnu_r. Qgid aurem fi: illa bonitas öl in .
quo prxcisë eoniiiiat поп’ эАед facilè cxpliczirur.
Diximus ‚ quod ада: hum.'lnus»e.fi vel ínfernur ~.­-qui«:`| '».
fola voluntare elicitiir vel ттм qui â voliintaee impe
tatur-alíis porentiis externis 8€ quarenus earum ада:
f dominio ejus fubfuâir; infami principales fun: i'rci_t¢nti»,
ux verfatur circa nem velue proprium 8: imme iatum
gbìeéìum; & .1¢m.¿qu= circf.\~media~.' de quibti; cgìmus
in tra&. de rmima. ­~ ‘Р
Bonitas ада! humani alia nenuralixiquz con{iliiri11*î'.ll~ ‘
-: regritate eorum omnium qua: ad entíeatemejus pliylicam —
:iut meeaphyiicam reqnimnrur 1 alia \m:_m_li.¢ quzin ag
re ation:
É/.irîra omniurn
pliyiiêa uz» re
cios ,qfed ítuntixr-, я eiìis
`adwpert`e&:im Шшптоп eX -
conformita*
:em ad reäam .ra:ionem~, 8: .è contra maliiikiiiqpuralis ‚
eri: ‘quicumquedeŕfeâus eorum q`u;e»reqnirunmŕ‘ad enti*
:neem phyiicain aut metapliyûcain ада: ;moralis'verg`:« erre
­ dciïccìui , feu mremiii uiiius­:.o:»pIm'inm eoniin quà-, ne-
quirunrur ad perfeeìzm convenientiam aftus euin «а: 1
ratione .feu re 'ula моют. Dico ‚ uniusfaurf plurium ; .
quiand .bonit em- momlem requiritnräiggregatio ‚ feu ­
concuriiis omnium requiiitoriim ad. Нант’ öonveniem
tiam 5 fed ad maliriam iiiñicìt deiïeéius , feu careiiria _
-miius ijuxta commune eiïatum ex D. Dyoniiio banum ex
{меди caufa ‚ nulum ex quvrumque defeólu , de bonitátc
в: malien naturali __eginii„.in irieraphyiiea de (ola morali
hie loquimur. _
Rurfiis [imita 8: mnlíría marnlíi; duplex ei! 1. farmnlis »
!59§.4_ii&’ii¢¢': qiiç in jpfo adn reiidce ‚ 8: quâ aêhls dicituç.:
‘а
_ ч

Шёапйлге Úmaliiìà a5F.biim.Di]f2. П. 169 ‘


fotmalirer bonus nur malus & eil decor fen pulchrirnclo ’
:l&us confurgens ex illii :iggregatione 1.. m"ii1m'nli’.i feu abie
&i`:m quz reperieurin objeeìo prout :ib întelleéìu reprzl'en­
ваш‘ Ь: facîthonelìam vel inhoiielìam 5 feu amnbilem vel —
o<iibilem­'{`ccundi`im reétam rationem , feu natumm ratio
МКФ 5 nomine анкет uffa raiioriii , feu , rm'»m'.i nalyimlis
intelligimui diéhmëinrelleêìua nobirârnnrurnínlîzum quo -
dirigirur volunras Sc cui debet conforrnari in fuis :1&‘ibus 5 -
nam "Идиш; ell proxima 8: intrìnfecri regula morum , ‚‹
quatenus pero rillam nobis proponitur lex naeuralis 8: po- ‹
ñrìvzr, um divina quàm humana-, qu: elk prima 8:re­ -
morîor regula; fed de hisinfra." - `
_ jana
Deniqucan
triplicem­Seoro ,^bòii~‘iras«moralis`
radiccmex :idhuc
qua pul_l\.\l:it triplex
, prima eli, 2 д" _
dicirur
lianiliu exgenvre i feu abjrfiiwi ‚ Ген marerialis quz com- E‘"’“`
perirvolirioni д’ quia rranlïr fuper objeétuni conveniens
=l&\1i f¢¢\1!1"ï1`\l1¥¿i&zmen «вы rarioisiôc bac ell prima bo- ’
nit=lSÍm0f2lîI’i'q\.rz ideò diclrur ubj¢¿?i`va,qu` ell: ex objeeìo; ~
“St ergrgiereiôc mnreviiili: propre: proportiogië :rliquam eins
cuni mrireti:rprima_­,}quìa licur mnreria prima ex le indiffe
‘вы: &'perfe9cibilis,{'eu der'ermin:ibilisper фикс: Formasiìtä ­
hzc bonitas óbieéìiva ell ex feîndilïereiis :idplures ulterio
f¢S'm0N\ì“«\f¢S peritos ex ‘кий: circumßantiisaêepotell cori
jungìmodo 'cum b0ni5,modo cum malis.Idem efr de genere
refpeëtu elifïerenrîgrnm qnibus conrrahirur ad «мы; Гре
cies. N01/namen ell bonitas nblìraůa Пси: animal refpeârn
hüiiiìriis В: brnri 5 nec reperirur femper in omnibus fpcc‘rc­ ‘
' bixsficnt animal repericur ­in'brutn '6l homine z.._'Dici­ ‚
zur ¿mimic 'vr`nuifu,ifen -rŕrmmfimirmlís . quill ЖМИ“
aéìuì ‚ nonerobjeào ut prior ‚ fed cx .rliqua circum~
1hnria_; v. g-:­ex fine ‚ loro .tempore arc. Sz ad hans:
requirirur' ur" adûnr omnes 'rcuirifl:mcix„‘ dcbitrc ;‚ —
qum li unica deli: , ада; non if iv: bonus liâc bonirrrre
' 3. dicìtutgratuífir, quin elk fupernaturalis ‚ öcfllndiifuf -
in`gratia к. chiriraee 5 8: vnerirnrin , quia per ìllam mere
- mur5 dicirur eriam boniras ex accepmiirne divina ‚ in or
' dine ad przmium. Hz' tres inter Гс lic ordinantur ur
prima przccdat 8:- fir quali frrhdameiirum ,fecuiidx i qua:
"illí fupervenit ,-ßchuic cerria: Exemplum prim; [ir elec
’ guofina uz ex obie¿ìo~bona'el’r : fecunda Gr eadem elec
fnoûna ‘деки: de bonis propriis 8: ur fubvenias mifero ‚ _
ßrloco , 8: tempore decenti, Tertio , lit ex сайт: ‚ G “‘
Er -ináhru гайка: propre! nerim; ne «nim elk _m¢rîf0­
'Ё‹‚$щч9ь4‘{«пи1$ рейса
zia. His tribus refpondet de olvj¢_¿ii'v.z;_rum
triplex' malicia ‚ íiiquir¿G Y-_l¿f!“°.\"¿‘e
Войск 'i
-. г rm ‘Dk ůonitnte Ó' maîìría­.¢¢Fŕ.Ífnm.Dìfp.Íl,'
‹ оо-ысьызто 1. "
\
ВОпЁ/м marnlísfujfcifntfr Qejìrióírur e4farmalím«.f удалён: ’
qua ronjîjîit in aggregntíonc omníum qms /ìcuniúm rrüam
mríanem Медики’ aáîui; ßu decor ф‘ pulclnírmto 4¿7u«„c_an­
furgens ex il/4a¿.‘grz¿41,|`onc. Да c„ommußi_tcr ,fnlgcm Часа‘!
fcnlìzm. ‚ -
L ¿_ Pr.a6. 1. Ех Sfotq, quin , д»; рищмйидп :fi aggregatfa
„Щ Ä аттит canmmmllum :lli empor; U' (пруд , pum quann
„_ ,_ mii: co wis ¿‘__'9‘]ig'»4r4 , ш z/ult./Juguß. ital banitçu mzrumlis 5
qua lmbcx аура/лит malum , boninu шт; murali: ej? ‘х ag
grsgalíana amníum conumimlíum nífm' , ‚пал nbfblurè fx
warum дЛш , fcfl qu@ :.021:/eziiunt ei fecum./¿tm ламп ratin
пет; quin aufem aíiuiraxía ггПд dzflaz dezcrminaturn 95
jréïum convenir: ф‘ dßrermingtum madam U' aléas dreum
.ßanriax ­, ìdeò ‚ пап ejl aamfzlem Фонды: ex дым ,fèd 1.
rarŕo /:animi: ejuwß ах ¢z¿î£.­.„v¢-;:a11ur11í¢11t;'¢ 4d:_fߢ¢`¢n.: ё qua
иди: dírìtur murali: Э quiaÍi[12r¢`.eÍíri1us„ 1' ‚ ‚ А э.‘
Igînur Scorns ad mamlm, Alnmimrrm &equì:ir._¢{u'¿\5 cçp»
dînoncsr. ex ¿zarte agenti; f, qu_nm 'yo:.1t. çoxrvmxìentìam
.cum agence , Sc hxc confntirin eo quod ‚мы; БЬсгё cli
.ßianur 5- Bc hrc di communìs aéìuì bono ög maio 2.. peci
ш: ex parte objcctì quod ,deber _ctìè com/cñicnszvel çx
(г; 5: :unc acìusdicitlurx bonus ее: ~«g¢f¿_crc —‚ Ген’ ‚ _ex nígjeíle ­ "
.in fe fpeétaro ; vel cx eirclnmitaxxrììsguasum prœcipua
cil circumíìanria Emis .r б: quando »cum decçnriq Qbìîëìi
.cpncurr-unt» crìam alia: omnes ¢.ìr.cum{`t.1mì._¢ c_Icb_ir4:,fç­
cundum гейши razionc_m.., tune ,b,om'r.:; ¿xâìus ,dì¢;it_ux =
completa 5 Рдш ¿girar ‚ inqui: , qugd Д!‘ luwíw jìnjs
euhm шт in;engii1u'»~ /ìaßgdùm yefjam raxiomm , _nq|;~_[`u_=f]ïr_i1
MML
ânpb ad
&c.&_idcm
baníxatemaüu:
dpccr~,_/`¢Á“irquimntur_e1í’nn`»
а ‚ dîc_ens,`»quod, alim
banuìaxhmgrg
cfrcumßan :_: ~

¿«,„_4_\ ‘дач: ¢_ß -íntegrrxtas sprung pmnzupu qu 1:84 rana qpqgargfxf ’


j«„/im deben ям «Hui ‚у‘! «ifß ‘шт’ 1'Hfß0«='»‘-‘«.¢wu;g:~
HWI. ,. ‚ ‘
Prob. 2.- Qxìq Gc expIic_:»¢ur_­bqniy.1s moralis ада: prout
2 convenir cnm_ nliis aéìibug moralîbui, ur fun: ада: in
. difìercnrns & mali , 8: pron: qb ill»is«di&`cr;. .Convenir ‘in
»~_hoc quodeíìgîvrmalinu „1„»;»«„-i»««„~?m. humano. Dìiïçzc
_ nupcm per illam aggregationcxn int,c§:1m1;nàn1 »‘uc.dí­__~
~_ccbamus , ûdcíîc unica ex circ_up1I`tanLiis~,dcbîtis fqcuh
„dûm ‘сайта rationem, feu перца; moxum, ада; поп ‘
.crit bonus. »Igîtur omnis afìus humanas cuiŕozgveniç bmx ‚
»-Qtftriprio _ßrhabçs bgg, qqndìqqnçs н} Ьсдшё ‚
‚ _ _ —
'ßibanìmfeé' `mnlifîa4¿7.lmm.Dîfp.ÍI. 1 г: к
8c'-nullus crit (ic _bonus cui non convenint.
1¿‘Dixì анкет (eu ‚ даёт Z9* pŕnldârìruda «élus sxfgfrgn-.r н: ,_ д‘
i д и „им mm cnicas un amenralis con 10|: <1ui­|»i .
dmniägrllâ âggtegazione, fed Formalîs conñllic in rela- :Ä ‚
zione quadam decennia: quae in :i&u're«I`uIr_1; ex 5110 fon- rr, 5.
C_ur_f'u ,fina puÍlÍ?f1!Hdo , inqui: Войск ‚ mm :ß aliqmr qua- Wl:
lira: abfìl:naí in torpore pulvkrß ‚ fed :fi ¿ggregalìa »mnium 7’ PÃ
nur/enigntium mln' corpora' ‚ pum ‚’ mngnilurlinis enlorz: C9' n' д
jigum „(у grggregariovmnium rrfßeůuum qui [im: ifìarum ad ~'
corpus , ad»/le im/icem , im barrita; morali; aóîuf ад quajî
,qmlídm fluor illius aífus inrlridrn:4¢r¿_greg1rr`on:m debile ­
yroperrianir ndamnia м! que debe: ддш propar1ian4rr`5 pum 1
adpotenfiam 1 ad nbjeäum , udfìnem › ad /acum , nd ma
áum , (îbacjjzecialixfr , vt Ш»: diramur à идя ration: dw
ßen convenir: affini ;'undê concludir quod prinrrlpalirer
cnlfiirmirar'-¿fw ad гейши mriamm pÍen¢` dìäanrem de „
ïeirrumfiëntiisl ßmgálzux debiti: :fl Ízlírnlîar moírfrlis Туш Е‘: -
hic
nibuscon ormitns rclario
: r'm;ojÍs.i[u'le`¢ji «nx re aliquem-
mimqponi u raf po «ihm
nis i lis om
imjlë,
Ú' reâan ‚мкм? inejè ‹‚” q.'_¢i«n naímra exrrêmarum 7:1

1i»q natur
num»iriafiuta is con
canßquens mrïmìneceflhrià
zxiirema д т! [memnun re ат.caîißm
lmlaer г a

fraprlíum «liars ab mxremiir. vides rotnfrn cotnclulîonem


ucu еще:rl.) го
Obííe. агата
Hzc. ex ìcaram
deñinirio in fona&u'i
convenir@ uno _indiŕfereirri
ro.

circa bonum deleéïabile. v. g- Circa. cibum clulcem; 5. ‚


bzc dcñìnirio bonimrìs nrornlisarlion elìbfufíiciensg deber
enim convenire foli ада} mor iter ono. Pro . anr.
ille ада: поиЬаЬе: иПмп îmleccmißm gillioqui non elle:
îrxdüïeriens. _‹‚
ЦШ. cl. ane. Convenir a&1iiindif¥`eren~ri'» negarivê;
conc. ant. poíirivê п. ane. -6c prob. яйца circa, objeéìum
_deleetabile ‚ prxcisè uzmlís non eil: conm. re „м; rem:
-nxionis, пес quoad objeûum , пес quand nem ‚ пес
,quoad alias circumíìanrias а fed non proprerea dìêtarur
’ â «а; ratione ur honellusi Sc Мед поп haber pofrcivè
âllrrm decorem..
Inj?. Ех virrurc Грей poreß amari Deus ur deleëìabilis
nobis; fed ille amor elle: fine clubic bonus moraliter._g.
nullafolurio. Prob. min. a&us virruris eli bonus mora
-áincr 5 fed ille amor ей aélus virtutis ‚ nempè Грей 'Tllcog
мы; g. 84 bonus moralirer. .
1Up.d. maj. Ell bonus lì Har ex prxccpro vel conûlio
"au: aliquo motivo honello ‚ Шкеш concomiranrì, conc.,
»s»§»«r>‘§¢i¿ê si ill@ т: тчйче ш ¿use
~ ‚‚ -" ‚ ‹- ‘ ‚ ~'
«_ .`
rì"1­`Deßanîmfe Ó“ maIítifzin¿î’.Ía`um.Dîß1.Íf.-~
Chim in illa preciíione non ffii.’ propriè aûum fpeiTheò­ ‚
f""Slïë¢ ‚ Ced итог]: proprii , feu concupifcenrizz humanx; »
дури’ ramen nolo М: decidere ; idem rçfpondeiidum М ‘
mm. 8c probacioxíem ejus. ’ »
_ lnf?­ 1.. Prrceptum vel ‘conůlihm non Facir ur aéîús
ста objeûum indiŕiarens fir' bonvs ‚ g. fi amor ille fir ‹
bonus ‚ id non Facir prlzcepruin vel roníîlium. Prob. ant.
QUI@ Deus nonlnber legem vdi confiiíum , Bz ramen opg
шт: benè'.
lcgcm' g- bonitas~ non pcrirur ex'conŕörmi::.rc
Ь vel confiiium. i ‘ ad
Rfß. d. anr. Ur fir bonus et p:irte"objc&i 5 conc. ex _›
Pîfff ргжгрпй vel confilii. n. Ant. .Sg conf', 'pmb, nam prx~
cepxum vel confilium de rfc ixidiñercnri fasi: nr nains Gc
morilixer bonus reßcxè', fcilrcer bonirarc obeclicnriamin ‘
qua ей honciìaä „в: conformirns ad гейши rarionem. —
(¿1o­.i_ ciurcm Dèus non fît cnpax huju's‘bc.nir.1,rís venir '
ex ejus indcpcndenria’ Bz (армий: quie nulli' fubyicep: -
przcepto vel óonfïlio.
ОБЛ‘. ъ Ogi <leH­inircz”corpús l1iim.'1num efïeilluil quod ’—’
habe: capuz , brachia , zruncum , Crum Sz podes , diceger
quiriem verum. Sed non deñmiret corpus humanum ‘
Flflïumсдаёт
pouns ‚ feubovinum
conditionnm абы; ,non
veleqninum refìè
g. per cxplicarur -
aggregationcm

bonitas ejus moralis~, fed deberexpliciiri per confounìbib


wm ad narurnm rarinn.-ilem ur rarionalis cfr. - `
WW- n- Cûhf- Er difparixas ей quin in ea' defcripriotm '
ex colle&ioue` parrium corporis' hùmuni, „питании: quod '
fcfpiciar Eormam , neqgìdem extcmam , feu' Булат,
tx' L11 Colligi poiïît ф‘: diiïereniii ab aiiiá corporibâs.-'
l>Cn= VCFO in defcriprione пота mnralîraris in qua coll‘e~ '
ftìònfm illam nox.1mus'in ordine ad formami “ШК!
convcnienriam ad гасит tnrioxlcm. Imò ibi cxplicatur 6.’.
materia 3: Forma; lîilicerfundamenrmn r'elationis ё‘ 5991 ‘
telarío Conformitslrŕs ad rC&1m rntiQn`em.
ОШ‘. 5. Scquercrur bonicarem nmraiem effe nggrega- _
Iionem _per nccidensfxon verò qui<l"unum Qtr fc"» Ё‘!
hog rfi abfurdum , quia non _conßiruereŕ unam verám
fpiecîcm moraiicaŕis , ôreßèr plures bonirates 5 ¿;.non
dcfcribizur per illam aggregaríonem.
. “E т} п. maj. Nam ь п: dicebamûs ,'[illucl aggregarum
.-uv;
. ._». ,cx objeêco д. fine ‚ 8: circumfìamiis riebicii non citi а
il ‚ formnlis bonitas ‚ fed caufalis :xc funchmenmlis а Form is
vero cli ille decor 8; pulchtirudo confurgens cxilla integri- l
_tue , б: аддгсдагйоцс , utpqxet ex rexxu Doûoris allago.
_Qß2l€hMiÍ?n дюйм dionlßrmüliur уши alfjbingkng ‘

\ _ . J
. ­r­f­f

_Í .
Hé шт” Ú' malîría ¢6?.hum.Dìff>.ìÍ. ы; ’
(yvmlcphyßfum fu[1mz»í¢1`x`1um entfrarì aílusian 'vera quid ’
r|Ír.'1î'.'/um ‚ (7 qunfe Íllufl _/ir ?
R4). ex diâcìs de momlnare in communi , quòd nihilï
addi: .ibfolurum plzyíicnm , Гсд гс1апопеп1 ìllam convc~
nicnriz: мы; ад reéìnrn ntìnncm ‚два: ге1ш1о di rari»
nisg non quidcm fìngemis.,-fed cum íundanxenlo feu dc
xcliîtum ex :Elu inrclleéìus .
Ranioœíì @pia Гкщ moralitas­ut fic’ nullamponir еп
zìmcm phylîcrnn , nrc .abfoluram , nec relìiivnn: pmpriè
„м“ im di dè bcmixnw quzucfì (ppc csmor..lir.u­s 5;'
ëcà feniori de ­mnlixias nan; , ux pxolmrum di , bonims
псс malizia non dicunrurvde ада niñ per­»rel:\\ionem ad
ubìtáum à ratione ptopoñrum­­ uc conveniens vel dif
convcniens , íivddc f.z£io im (itâ parce rei ‚ (wc non ­,'mo­
do illuddiéìamen fwprudensid eil , per mazurum examen
Bc cxmozivis (altem prgbabilibus :cùmlenim rarìo humana
non polli: omnia ,line errore .1ll`equì»fecl accidit nliquam ­
do uxûnecnlpn indice: confemancum ‘чад rcvera non -
Ж tale ;‚ де quo infra. ‹
Qurres 1.. arhlnanífax ¿fr mnlìxíaßnr eßènfialex «Hui ­, (ivê
и дйи; de non bono polli: fieri bonus uur ècomra г
Юдг. ld «мы parere fx dicìisìbidem де mor.1li:.1rc ; .
‚шины: fir erïrímfì ада: accidwcalîs â Forzieri bbc .
diccndum cri: de bonixaunöc malilia 5 пес lllis cit immo?
madam. -
CO~NCL‘U$IO`ll.
ÓNMÍÍ: malíiía murali: confzßíx fn dcfrffu unfux 'vel "
plurínm earum qu ferunrlum r¢¿'iam.rarionem d¢Im_r?ur
дяди: quo refulmt relativ difhrnlífalts qufdrm aéïus A5”
м пдиЬа.
Hzc defcripxîo pare: ex prxcedenti ; nam ‚ nt diceb:x­`_
mus ex Scoto, cùm bonum [ir ex imegt.1cnuf­1, 8cifl¢g`1«
bonìcas rcfulzen ex aggregation: omnîarm dtbizomm ineíle
a'„&uî', im maliriœex deŕfeftu unius :rin: pluriumaquia
ШИН‘ ex quocumque dcfleâus unde ‚ íicu: triplicern —
dillinguìc bonimem» lie Sc triplicemymalixïam ipíï oppo<
licam1.e(k¢x¿¢nm quando Щи; пппбгдйре: objeétum ­
diíconvcnicns , ur h odìre xranfeaz fuper Осип: 1.. ell'.
malicia нс дЩил ‹;‚«„„1г‚‚‚‚:;‚ deorclinnme a&um Бесы
tranfca: fupcr objefìum conveniens aéìuì-.fccundùm |.'c&a`rn
mioncm, ur fi dares cleempfimm ex vanimze aux nlio »
malo fine , :x&us ellèr vitiofùs ex malizia fírmmfŕancíonalìi «
nouquccm е; ‚оьцао; li .vexòidarea nequc ex bono», —
1

-,À 1.14 DE bonìmre Ú“ m¢zlìt1»znÉÍ.Í111m.Drf;`7,Íf,Í


neque ex malo fine , neque ex nlìiselcbiris Circumůan
nis. modo nulla ‘ПЕ: polirivè mala; n&us quádem ‘поп .‘
eHi:z'virzuol`us , fed zamen non elle: policîvè malus. 3. de- ­
'nique ell demerîfaríaqzxifrdemereruruœnnm , fed de hat -' ‚
freut de bonicaze meritoria videbimrxs alibi.
Villes ergo quod lieu: boniz:1sform.1l'i»s eonlilìic in illzz '
derencia , 8: decore, feu pulc.l1ricudin.»­ ч“; |­¢}u¢¢r­, in ­
'aâu humano ex aggregirionoomnium=/qure feeundům rc- ­
61am razionem debenzur illi. б: Чиж nggiìegario ell bonitas ›
­fu'ndamenz:xlis moraliss ita malizia Formnlis @lì jlla in
decenzia ferr dilïormiras qua: тайник 1п aâum bumanum =
ex delifeftu vel objeéìb vel unies 1 vel pluriurn eìrcumlìan-«
xiarurn debimrum inellë illi fecundùm reéìam razionem: ­
quideFFeí`rusell maliria funclamentalis х ипо »verbo , ma~ ­
1 Iitia formnliseß negozio а vel rêrivnxio illius decoris 1 fer.; ‘
- convenienziz . l`euinzevr:e,con ormimris.'
как“; 1 ex 5coro~ciÈ1¢o1 alia ell grinkri­un1 [eu :ontm
ría, alia pute n1_gn‘ir/a-y pw'va1îrm1 non ranzûm delîciç “
nlêlillnäinzegrirarde ‚ fed ezirzm inlicizur aliquncŕrcurgllìairzia
vindiŕfcrgns
o 'ecìo, in
au:гыю- пе «rivacircumlìaritiarxeceßälgia
cater’ nliâua анкет ell circa o 'eétumad `
poñzivnm bonizarem , fed nulla абы} qua: liz..po.lirivè»nmla» .~
nediximus de aóìu.»indifl"erenzi.. . '

QU .e s 'r„1o.»11. .
1,`¢_«Izon1‘t1ìte Ú mßlìtíd oêjefŕíva. 'Utmm nini:
eontrahßt aliqunm ab vbyqtïq , ф’ gnam г
— › ‘Эх dicebamus .ex Scoto rimani Ez quali radicnlexzí
bonizaiem „auemaliriam ici exgemye leu m41er1'n[¢m
8: elle ab objceìo ;{ed quia de iis non fari; convenir inzet
pliîlol'epl1os«nec inzer Theologe: »lpeciali hä.: qngßigne
venir examinandum in quo conñfì.1tprzcisè.bo1~.ieas, 8:
maliriailla objeôìi per quam objeéìum aliquod dicizur bo»
num aux malumör aŕtus dicirur bonus nur. malus ex obje&o_ .
Cerzum eli: :luzern quod bonitas objeéli przcedirnori
folùm bonirrrreui :zézus , fed erìam teéìirûdinem judicií
quo inzelleâtus proponi: illam volunzarì­,quia non ideò
Objeéìum Cß barium. v. g. non .ideò Deus ell amandus
quin nmarur ; mm police amari dinholus , nec quìapro
-’ pouàrur nobis ab inrcllcëtu ur bonus §:.;1m.1ndus, руд
1119 Écîfzìtwe Ú“m.<slx°2ìii ezë’t‘,Í1ß1m-.Dîf,`v_II,”,r 1‘;
iudicium illud inielleéîrus ullam ei infini: bouitarein, _
- fedpotiùsêconrrn. Мед 111110‘ D€­i- di lvonunquia Deug.
- infe ей revera bonusßr :imaridus , 8: judicium quo iie
proponituzwnluntziti ìdeè reéìum eil 8: boiinm , quia
Deus reve-tn CR :alii qualis- iudicatur- ab inselleéìu , g. :in
. teeedenreead ullunn aéìum iinelleůus aut voluntaria re
- pcrìni: aliqua bonitas-vel malizia in reliiispmpier quam
1 b:1rium»ciì au: maluin eas rcs arriate \`elodiii`e-1 S: ille;
própriè dicitur bonitas obicáïva. _
ц çctrum ей 1..’а11‹;11а eile bona 8: lioneßa exprsecepto -
"' “панд: inlioneiiaei: prolaibitioiie .feu ex lcg¢ aiqâpnu
riva aux negativa , qiiipalioqili non elfen: lic bona , nee
‚ mala ,filtern aéìualitenöcideiti eil de aûibiis circa illa,
_ y»._.g.ligniim fciemia: boni' 8: mali in paradifo ierreiiri non
­­. videbntur de fe malum i nec ejusconicilio mala feclusâ
'proliibirione divinâ;-Gc.aii:e legem fcriptam circcmeiiio
Mn videbatur objeêcivè bona -nec mala moraliter imò ‚
‚ xieque in ea lege ante o¿`:avum.dieri­i , bcnè verò ex prac- ­
Vceptolegls.
‘ i.. Aliquaetiain videnrurex fe bona 8: 'lioneilê aijnabilia ›
ai “у Deu; , vel ex fe rhnla "8: inlioiiefìè appeiibilia fe
' -'elusâ omni lege pofiriva з ut» xqualiias Dci~a\rnei1cla­_
‘- eiiim ôrc. '
Cerrum eik 3.. b_oni:-atem quam in objeâo’ vel ex ob-W
jeéìo quxrimuseflc hanejmí: ‚ поп vcrò deleänbíliiiirìi , .
ul uiíliiaiíi s nec cnim res dicirur bona moraliteri quia
eil deleëtabilis „vel utilis , (ed quia lioneiia 8: deeens 11:1
:nrain rntionalem ut rationaliseii. 'dzilc &.dele&i.16i.’e,
. . iiciitůtíuurìleßc íniueimdum poilimt elfe objeéìa 1ione£l_:e«.
:téìioniszquè ac inl1oneil:.e'i`ecundùni vaiiils circumiian
:ias quilius focimruri ideò illli per fc non dant nêeibus ‚
honirntem › au: malizizml. mofalem ­, fxpe quod deleûat
:‘ mrpe ей ‚ 8:- quod difpliee: lionefiuiîi : idfò ìlìa fun: de. ’
‘ч’ ‘fe indiífcrciitia 8: detetniinantuinad lionciiatem ‹‚ vel ruf
- " pitudinem per :iliqu1s _eircumiiamias , v. g.-cx bono vel
' “ч та1о_Бпе‚& iimilibiis. . ‘”
'f' cerrnm efl.4. nom_;„¢ obieëti :iliquandoinielligi rem
exrernam ‚ feu niaieriam риса 11111111 vcrfatur aêtus , ut
~"-‘-Deus i“ 8‘ proximus refpcdii chnrimiis; vel aeìumipfilm
uieliciiuni iinpcxmim rcipe&n‘i|npci­ai1iis ’, ur ада: Furti
refp-féìu ада; que diei; , zfiiliifimirí : amor & fiirxum fun:
. «‘ obieûa immediata voliiionum pel' quas imperamur. Quae
lîiewprocediecde uriiquei fed prxcipuè de objeâis ex-
_ecrii-si an (cilicct aáìus iniperaii vel imperantesíumaiis
‘­­'­­aliq,ua1j'fi ma_litiain_ authoniiatem. metalen; ab ßbieûlê,
.-¢
.. „_

1 _ ‚— . _ i “ ' ‚г
ШЁЧЭе ёопймгеё‘ militia af?./iiim. Dì/¿?7."PJ..­
marerialibus circa ш: veilhntiir. ’
Q¿ii:i’«1u|em folet bonitas d:l'ci'il\i per confotinitateïnî
ad Едет vel cleril/ari in ob_je&a ex lege; fuppono ex di
cendis fuoloeo i quod lex in genere , ell regula :igend0~ ’
П’. rum ’‚ vel omirtenloruins (eu , regula fecundùm quarn ’
1'- 9° _liorno inducitur ad-.1geiidum« vel ab :agendo retralairur, -
a. 1. ё: дйчбейпггйп пкшпх/гт‘ özpoßiivam :ex Seoroqllla ell vc
ium pr iïfìieum lumine rnrioiiísiiarririlisexprópriis terminis
м. _
7- —. Íimplicirer riotum , ur in M\teni.1tic.1 ‚ атм‘ intimi e/I ma
ì_¿í juifua pam 5 8: in Mctiipliylica ‚ ЧищГ/Каггфиг/ пап е
д!‘ 16. öl in morfllibusfirmmum liaiiiimmß nmimdnm. Uncle _1
qi I»
natura: dici erinm porelì verum praíticum ex .iliquo tali
Ú' d.
31 .r
principio evidenter demoiillrnruiii , ш Dru: ef! «мыши;
guía eflfummum barium. Uiideff quidquld ‘irol`ciu_lr' corp.
‚#1.
forme legi nlturfeuno ex his mod s eli lex h':1`tur:rl_ig_ Lg);
Faßii`~„«¢, ii‘nport:lt~ яйит volnntaiii fvperiari; qui pr.¢n"';'¢"
wlpraliibri шт intuizione abligandi , 5; divñrlirur in divi»
nam quae È Deo ell, 8:-`»c0iitiiretqu'i<lql'|.id S.SCri'pr|,\¿­g»­
rcvelìit necefl`_~rium vel utile ad_coiifcqiieii<l.im Cllurqxn»
ex ordimtione divina. Er /rumana qu‘.r ell: ab hominç. Eefï
ell. vel Eiclißu/Zim , Cominens quidquid Eeclelia prœeipàz '
oblionclliorem obfervnntilm in mnribus,vel ob mapa
rem revercntiam in Sacranicnris fiifcipieiidis vel difpo,n­'
Lmdis'5velcivilisquzlmrutab-imperautibns in bonurni
Щи‘: civílis.¿ _ ,_ _ _ _ _ ‹ ’
Qiidqlud -igiml" aliqllâ Cx his lcgibus pr¢‘¢íph_­u¢ -aug;
prohibetur , dicitur obieétum aêtuum huinanorum; 8:
inde „заем“: boniritem nur imliriam coiirrahere ‚ 35
quonisln'. de reif.; miiiiiir fœpius «fit fermo'. fußîcir pra»
nunc l`cire qiiîid fxpefuniirrir rmlírer pro ipf.i iiariira up
zionali un ratiomlisell 5 »aliquaiidoi д firma/i'i:r ‚ рю iu
dicio re-iconvenirntisnur rlifcoiivcuìenris , quucljudicillrn '
dicitur гейши fi lit confornirobjeûis Sr íireprgfengeg
vcriratrs praûicas qnzilesín le l`unt , nur falrem quale:-«
apparent elle fccundùm motiva vcri(iniiliom­ Denique
иди miie , Clefcrlilitur , origina/ii farma r¢i5?è_ viziendi
шт cancepm cum naIílí.1‘omm'uM zaiifiiìxqnxium ad Д“ 1
¢1.'_pre]}i`anem in moríbisr.
His ищет рег rranl`en'nalri przlibaris , quzritur :ln ’
8;. quil llc boniris ob|e&iv;i­. id ell , an benign; all ц;
clerivetur ‘ab objeéiisiin a¿`tus humanos › 8: qualis illa it îzjï
Iìrìdem qu.erirur de тайм. М dicuntur negnlle Epicurei.
Purantes nullim rem de l`c eflèlioneflam vel turpem ­,»5¿._
Simon тары ‚ dncens nullam operationem elle natui­„ń;_’.
res- jullani-, fed ex antecedenti. Quad eriam docgiç,
-f-»---v

ŕDe‘bom'mfe её‘ malìììa dŕ?_'Í1umíDì/jzïlf. 117


oms hxrerieus 5 _5:»C.1\vìnns vul: omnia opera „мы
,dïc maia ‚ б: peecara ‚ п: videre elk apud Bcllaxmi- ¿‘e,jfh
num. „-f_ 9.,
5. de
с oN с L U si о A1. ‚ямы.
Ddntw nliqun objeñn lmmanwum aíluum maruliier [umn
non'/`oÍ|`¢m zx lege pofzxíva ‚ [Ы ctíam ex natura _/im ‚ <3’
iqîuunl in 'illu ßonírarem moralem Чип dirirur olzjeíìívai
(fron/iîir in convmíenxia »murali wrum ad nfîam ratio
т: auf lo em. Idem oßfde malizia cum profoníonz.
Pvoó. х. ёока conclufìoexoscoco docemc quòd , _/7 obje
‚Лип ji: conveniens , :unc aftus eli: bonus cg genere; 5¢'î~fÍ 7‘:
,-h.\nc»bonit.1rcm vocaz prìmam ‚ quì: ex hoc quod «Hm "“‘°
IM» п fßper оЫвЛйт canuenìonx rali ńůwì frmndßm "ff-2
míonísdíéhmon Z9' nonffâlùm :ff conveniens ml: «Hui rm
«tlralífn uffa! mfwni; eff prírrù bonitas mnmlis', 8: alibi
dowtquod bonítáxffx gener; ¢/ïpríma ingfnovo mori: 5 ¿Y „ д
_qnòda¿1u.sh4b':fmnÍí1ium, quin. или}: fuyer objfffum dif й";
.mi/m'rn'§ utfn ­`o:iíre тиф‘ Taper Дани’; qui.1Deusnon 5,; @_
tllgbjeêcum conveniens odio fecundfun reáìam rnâonem
g.Ex Scoro,damur nbjeêta def@ bona 8: mala ìquz- rçddun:
дач: bonos ы lmios ‚ 8‹ illu bonitas obieíìivn qux cfa
.prim in aétibus, conůiìr in convcni«.n’ria illorum ad
.rtêìam rauonegi ¿St malinìi in difconvenicntia :xd cnn
dcm ­, 8: нищие -efì ‘in rebus »aliquot ex enfui-n­n:uur:x
feclusâ oinni lege çoûzívâ ъ щ Deus eíìobyeëlum conve
Ifgtns amori ‚ öc difconvcniexuspdio Cx (еще pfxcisâ om
nriegepofnivâ. а '_ _ _ _ "4_¿_I¿
Conjir. like aéìqs aß ‘defi mida: :müs nb}t'¿7o нужда! е”? у.“ с.
¿Mum sfrvemyus ubyefŕum repugnm ‘Пи! ,‘ U' /i€í:«: agmtí; 11.4,
(TPU qjpaßfum , ill: г]? def: /mnu: иди; objlñnm ф dofè
_ńmplîcìrcr «aecrßirìum (‚Ф perfdïífsímè ronvenícnx agenìì ‚
öcynlrs func 1&4 s odii 8: _ámoris Dei; 'rile cib de fe 8:
eflemia|iner.m:|lns & ifìe bonus, quin rfb nonpmß ф
rfnrrariu;'rr¿I¢
honzm r.11i'„ni,
, quoi mfíg imà innrffffhríà
«flux tenflal ф ]и\^хд
tule o/ijeífum 3 „Лат ra
Ьосцдщепд

»¢dÍÍ galicia obytîum ‚Д ,fnis uhímu: _fnundùm fe »wlm


Iu c. › —
Е Pf{°b­1.ExA»igiiR, & Ariß. nam ille qnîdcm quœri: ab ¿'ů,Í:_
vo io rur «du/mfom male fm' pum ? Refpondex Шг: „,»],_
fwlfanë [lfb mdlum e/I quin дышит oi lege. Sed Meo "ue/azur 133.
д /rgrquíu »bium е’! з з: in margin.: `not.1tur. Malum е’:
‚НМ/ту «f«‘„».ß пап гымиг’; nec refponfum nnprobar
^\1g­ni11 «умели: lekïundir ‘hoc in legen: nexium. De
"118 De £o'n.’m’te Ú" malitin 4??.!mm.Di/f:.U.
\"'Íiìêol, qua non ngimus : ideònjìror Curâznuelern qui hoc legerit ~
‹ imm (lixiliì: quai numqunm Drßof a/iguir диет nan linut exgfu- ­"
rrar. dere ¢5.­prefse` il/fifi! rn /:ge elernwmalnx i quin :rant non fà
-r2~.r»':5r
lùm memp/iyßrê, ferielíixm 7-‘f;cv/agíeè malrmamliler. Di~
llingui: m.ilir'\.1m Ы рессицпп philofopliicum à Theo’.o­
~.gi=o. Sed hoc alifâs. Sul­`ñeiL­~_nobis quod ищи: res fmt
adeò bona: nur тли щ de fc infiuanr 'bonirarem sur ma
lirinm in .1£lus~quicircrr illas verlìrnrur indebixê б: alirer:
«даёт illa: de fe exigam. Simi gundam ‚ air Arifl. qu
)intim ur namu/am fm: pmvítarzm 'wnnexam' baúgnr , ur
malevalenlia impudentia ; invidenlla ; (gj in nó?/`l:u; jiuprum
&c. n:m1qu4m»¢xilli: fe¢?e` fame' dazu» , fed­f`ampzr 'ín НИ.‘
—‘ dalinquirun
Prob. 5. qrioadvrwp. ratione. ‘Quia ide' fafto func plcrra
» obje&.1circ.1 qu.: volunras nouporefl verfari liberèquin
' ex omnrum fenfu, 5: lumîne naturali, bene :.g'.1rmorali­
ter lì eorum bonìrnri nur xrialiriœ Conformefur , amando
‚дна: bonn apparent Q6: odienclo que mal; fun: , 5: Circa
r¿u.c,m..le :agir ac rurpirer , nfifì lic conformerur , &:«hoc
independenrer ab omni lege pofîriva. divina vel humana-,
jg.d;\nrur.1liqua objeéìa moŕaliter bona aut mala ex nl'
rura (ua. Prob. ane. ex-ipfo lumine n.1rurz’omnibus no~
‘mum eftquòd Deus ell bonus ,~1& 'quod per _confequens
.amor ejus ell: bonus б: Oeliunfrledecens & mnlum cib;
д‘ quòcl menel.rcium­-rleclecer naruram tarionalem 8: ma.
lum eil 5 Ы ideò amati non pareil rationabilrrer ut rale а
Gü Cx Omnium fenfu &'indeper‘rden:er ab ulla lege polini
«ч» amor Dei laudarur, ik odium ciu: ae rnendacium
d.rmrr.uur , "8: lice: de Fado legrbus polîrivis drvinis 6;
humanis ille pr.¢eipi.rrur &:~iftud~verrrur ,‘<non impedir:
quin Е: de fe .lim bona 8: mala, & ideò ille przecìpirurôe
. illud preliìbetur.
De bonirare aurem Bzmaliria objcfliva ex legum prz«
cepro vel prolribrrione nulla. ell drñìculras : crrrurn ей
е enim efumcarnis die veneris elle mlrium ex prohì`uitio~
щедрый przcisâ ellètlicirus ‚ 6: indilferens ь 8: im ofi:
de jejunio .1pudMinores Convenrualrr , qui ей die @fl
bonus ‹‘х tcgulae przeepro cum aliäs non habere: cam
-bonimrem , fed vel еде‘ inditïerens. nur bonus aliâ boni
r:rte,v.g.cen­.persnri,e,6:c. ‘
1Quad­ Prob. 1.p.r. cx Sura. Nam ‘virtus amnis (y malixia Éd
"ада œliquid fun! :./15u: ilgirur e/]ì bone: 'Url uirtuafar importi#
' '7' relayíanem 'vel mn/nu relurivsm , lice! haben modum de
naminalianis ‘ш! pradifandi qualitatif Дек: funum U' pld@
elmmi. gi bonims S: malizia tam in objcûis .quàm„-in aeìág

д.
"­­r\r‘

Фгёёвпй.@#‚т415г;л&./эитлп1Т)2›‘‚Т›.11Я 1 rig
¿bus deber, expiicari Bt mcnfurari per relnrioncm conve
nicntiz v¢lfd_»i`C0uveni€D£l2 adrerîìam- rationein а uncle
fcmper (ic. explicar-, bpnitarem ‚б: maliriam mora
lcm. ‚ „ ‘ — i
Pm6­1.'I1xìa"l1_»¢c bonitas 8: maiitia ­ non ‘poceßl melia-is
Cxplicatiquâm per illam couvenientiam , &. dif`couvc
nientiam ad reétam rneionem 5 сегЩт г“ quod От“ ’
obieäum «Hc conveniens rfi momliœr bonum б‘ quod
ñcdifconvenit dì moßaiicer malum 5 &~ ita ей de acti
burquicirca~ill.1verfantur , íî.eis conformcnrur crunt
boniex obieóìo , fin minůs, enim: mali , erinm («мы .
omnibusaliis citcumfìamiis, g. bonitas St malicia 0l>j¢­
- &iva‘..fuHîcienter _explicantur per illanx .coxiveiiiêûïlâßlf
vc! dífconvenieiitiaim ›
0ůiic.1.ex Augufì. In oinnîßu; min ufm-rìrum , fed /ißidd
autrui: in cu/[Meß , in omnibu; hujujŕcmadi nlm: non ex у De
mum rerum natura quílm; urimur ,fed rx» cnufa umidi C9* D°a¿f_
mada appdrrnda', 'u:l,prahndum е]! ш! ;‚‚‚‚‚‚‹›ь„‚„‹„‚‚‚ ufd ç},y_f_(¿„
{идти ‚ g.in rebus non eli bonitas «vel malirin ‚ f¢ -“lf-‘dl
‚› circumiinntiis & 'modoii s intendi.
М}. el. conf. in rebus omnibus concmconll in aliquîlllli
n.ronf. namAnguÍi.non loquitur de omnibus z fed ali
quibus. v. g. de :ibi: , de veftibus ‚ «öc aliis hujufccniodi.
-rebus э quae cum de fe iridifîerentes lin: :mr iicitœ › fiumi
‘м; cx abufu ôc circumihuiriis ; fed alia: [unc in quibus
non porcfi peceari ilvexfcmur circa illus urex (с exigunt.
‘{~g~ nonporeíi peccati in amore "Dei , cum. ii: тьмы
liter Ьопцщ (ummè 5 nec excu{`ari peccato mendnciunl ‚’
qui.1eIìell`cmiaIíter malum. .-Non dicimus obieéìa elle in
fe шла‘, auf bona moraliter , & iibfoluxê ‚ bonitate auc
‹ даны. morali
ш hoc enim 1 fed relarivè.
coníìfìil ad абы: Se teëtamV ‘~ mcioncms
nroi'aià§a's.
05íí¢.1. Objeůum inrrinfecè malum fcmper eil: mail
lum gët idem eficle bono ¿fed nullum clntur fempct' bo
num ‚ан: fempcr malum', g. nec intrinfecè bonum aus
malum. prob. min. nu.l!um ей objeâum lic bonum quin
?oiTirhr.beri aâus malus circaillucl гайка di de maid:
g.nullum eil obieôium. f¢mp¢r. bonnm aut. .m..1um.
_ RW- n«rmj.& conf. prob.~nsm bonita; 8: maliria ob
i¢¿’r|va de qu.; agimus nrzendirur peuesznaturani objeóìi
quoddefeexigittcrminnrc a&us»qui ii iin: rales qualês .
exigir (ecundùm reéhm mtioncm ( v. g. amor circa Deum ¿f
“Щит circa peccnmm ) erunr boniex ob)C&0 i Í'lV¢-“Ö "
f_0_\\l\ntr.ile5 „м“ exigir defcietuiit mali s б: hxc mu.
llrmion t.1m.ve„;, д, ¿mrc ebjeâi днище: dcondinaj
„_ Y _ _ ‚ . V ‚ „ ‚
f1q_O"De l1omt.Ó‘ m¢Í1t.aÜ.Í9umaH‘;'Ülff1.ÍÍ.
’ tionc volunrariahominis. Si ergo objeët bona ‘i"pe&en~»..
ш: r¢1mvè,& in ordine ad amorcm , qrnjdzun funi fem- —
д per bonn , ur Deus, qwifcmper lioncllè .1ln:l¢ur~,- lì, ‘ещё
rcfpeéìu odií, quxd.\m funi fesnper rnala {Чип fcmpex odr
, bili.1.nx pcccarum. ­ _ _
0biic.'3.ranrr¢ mum €~oncI."(3onveñien:i3 'obicâìl' шт
rea.; mien: си delettabìlixns роста qunnvhomßas; nam
cfl`c convcniens nihil alìud ell 'quâm elle C0l‘ßm0dum _’,
fed delnâabilitas _non inñuit »bonirarcm m°f3l¢‘l11 il
nétum ‚щ. nec conveniencia , feu­‘bom`m ob';eéìiva~a
wel non bene explicacur per illam convenientiam.
пр}. п. ma). öc rsrionem :jus: nam convcnienria ‘ät
. qua loquimur cli deccmirl, non verô uiilitaris а vel com
» morlitaris ', unrle nliquid c{l`e conveniens refìœ razioni eff
de fe elli’ где , ut rcda ratio vçluneazi ‘Ейск’ quod pote“
ан: dcbcrállud profequì,-&~Íiid f.1ciat'laudabili¢er_facicœ» ’
rßt E comm. ‘ \ ‹
In/L Sic: errore invírfdibili putat6s"homicî‘dium ¿BE
"bßmlm »ille acìus ‘ат bonus eßëzex objeŕìo , Чайки та
lus di fxconícienriareíta 5 g. obìecîrum dc fc & Funda
menralicer non cli bonum nec mnlum. prob. ar'u:._illc aâus
по; pollèt etïc ’bonus alíundè даёт ab objeâoj
у г. ‘ ' ‘
‚Щ/р. п. nnr. ntrumqut, nam añus clfrr iaonm ex con
fqenria erronea cui deber conForm.1¢i` з quamdiu ей in
.,vmci‘.>ilis non aurem ex obieéìo ro uŕefl in Гс.
Obiic. 4. Si objcïruni darei: » nicarem nur màliriam
‚ aítui , idem абы: habere: plurcs bonìtarcs aut mnliriás
fpcfŕe dívßffdä ‚ & poliër -poni in divcríîs fpcciebus virtucis;
am virii led hoc repugnac; g. Bc illud. pr0b­r\13ì­qui.1 idem
aéius pozcfi habere рт; obìcéta fpccic divcrfa: ut'fï Í¢Íl­
nrs Cx obcdienria , ex voro, ex gratitudine» 8:6. :unc cnirn
jcjnnìum fcfpicigx plum; bonixmgeyfptcic divcrfas 5 g­'ÍÍ
ада; (umn: bonimrrm ab ohjeâo 'pourrir habere plums
(pecl: bonirnres virrurum divrrfarum.
7@-rj.d.n1a).ߢ am. prob. plures borritares ficur plum'
cl1j¢­&1p,1r|:|`alia & in:1dxquata­: conc. plum ob)e&.1 Д:
Ьопйщкг: totales öl adzquaras. n. maj. & min. implica:
quidem, (‘Нет панпаЬксг , quod idem nâus haben
pluri ohjccla ‚ aux ânes :mrbonirares nur malìrias :orales
öl ndzquaran ob rnziones dans in phyfïca ', fed partial“
&in:1â:equnas ac fubordinanns h.1bcrc porefb (îcut cffeâus
idem pluies
ОЬШ. caufas «ним
{Ъегёддмг p:mi.\le5. „
Lp. [На vdïlflnîtio non affìgnät
prìmum {ч inxmcdiaxum lubjgátum l1o:1€lìitis_obje.’ìive`:.
» ‘моя
1n-1-fw ~fv'-‘1­*" ' ’ .‘
1
’DP Éwzìhů' ßMlìt:.d¢‘?.buman_Dìf,z'1,Íf_ 17,1’;
—;‚;„‹‚„ cil b/on:i_;,quia deber 11.1111 per genus 8: diflercnxiqm
-propriim & immediaramcprob. mix. fîquazrnrur cur ob
icŕlum Gt conveniens cum namm razionali, (eu , cum
111.1 :mon: , debe: refponderi quin ей cnnforme legi
yßůrfvr divinz vcl~human:c ‚д. porîus confoxmiras ad le
gfm ‘даёт ad re&am racionem eik Fundamemum pximum
ó:_ irnmcdiazum bonixzms objeâivx.
R50. n. mrumquc ant. nam cùm illa cónvcnicntia. cum
rcfta raúnneinmiediaxê manet -ab :mime objcéìorum
(lßquîmur de bonî:.«¢e­& malicia inrrinl‘ec:1)pozix`is quàm
ìl¢'5¢5 ua non venir nifi bonims 8: maliria excrinfecag
Nac ůc cfïnitur 3 unde quzrenxi pur Dcus 11: honellrë
,lßllbílis ‚ auzcuxamor Dei 111 honeíìus ‚ 11 vclis refpon
dercpcr ca„u£`ain imrinfccam 6: primariam , dices id ve
1111: сх 1_11:г1п1е;а & ellènrinli eius bunimxe, Sc idem eil,
iîquxramrprimn :ańo nwlimiz objcûivx in oàlio Dei а in
‘111: enim fumma. bonicare fundamr zurpicudo ralis odiì
ëtdífcqnvcnienria cjus ad teâamnuìonem ; б: lex 'xpfa
P_0Íîtív:¢ quâ przcipiturìllc amor fundarur-in illa ‚ conve
mcnńa naruralî.
z»;1.<¿.zfa«.»..s hîc de bonime objeàivx morali ‚ поп
verò de naturali а“; phyíîcagfed banims qux pezirur ab
emitane obicéìì èfì poliùs nazunlis б: phyíîca quâin mo
§;lís'g.folurio non ell-ad rem.
T{_]p.»d. m1\i.Non agímr clebonitnte naturali pliylîca
au\,me:.1phy(ic.1 enrìs 3 еопс. mai. de »boníme narurnh'
morali ‚дна fundnturìn naturali conveniientirrei ad rg
&am çazioiiçm a n.maì. Sc limilircr diff. min. ей po_r'nxs~ ­`
naturali; 6; р11у11сз, prolicnaturnlc 8: phyůcqm opponitu\r
boniraticxtrinfeczc 8: :irbicratia: я quœ-fciliccr genden@
voluntaxc lqgillacońs 5 conc. min. pm ut :murali: boni­1
щ ñgniíicarintegritatcm cutis Sc conforniìxaxem -ad-fua
principia cffenxînlìn memphyûca aut com/=f1î¢mî¢1H\_ afi
aliam naturam quâm rarionalem , 8: 'dillînân :`x boijitafç
.mzmalìxia morali 111. mìn.ߢ conf. n­‘~mC0flV¢l1lCHU1l M
qualoquimur fundarur quidam in _mmm obieétorum 85
ixcnnìnaxur ad re&:m nrioriem fecunclum qqam func
nmabilìa vel odibilia l.1ud.1bilircr 3 im ur 11 amemur quz
fic bam fun: , 8: odiamui: quz (ic mala fum ‚ amor б‘:
odium ßnrlaudabìlia & bona maxaman; б‘ ё contra ‚ fi
110nam¢ntur fecunclùm illam bonirarem nec odiancu:,fc~
rundum di<`cenv'cnien:iam ‚ aéìus 1111 erunc mali Sc ìnhv"
ndli mornlizcr з Bc hoc milita: pro illis objcéìis qua’. рт
cìsàlcv paûńvâ dicunrux bonaôzmolas nam ‘К: 11135 1103
Procciifr lime obicéìioi 4 ~
[аль I Т). E_
‚я 2. г. De banimfe Ó' maliri'4.¢¿?.lmm.'D1`j]=.TÍ.
Inj?. :..(gmne quog lloxaâßè Bc moraljxcíe с? anmbilegâ
.volunraze
lunms :jusumana,i едеferìqraxidà
fic Нант; ‚нйздайо volumns
Dei 1с iëìat б: vo
divína~e&
l`eî:zccrnnÍ_pglîrig«£.1 omníls bonitas felîkíamabilitas già
а eve они‘: е: ex' îcaxi er со ormírarcm
Шах?‘ ; Elon verò ad reéìqm gnionenii.
ЦЕЛЬ. rl. maj. Ideô quía1ic­di&s¢ ratio 8: flarui: vo
lunxas divina 6; ñmul ac .prímariò quîa. obieéìum rale ‚ cß
de fe 5 conc.maj. ideò mmùm 8: pdrz_ôci;â bonïmrc naru
x.1liob'e&i: n. maj- ůcconf. ímò ì с ratio divina coff
,nofcir 18: „Шел ellenriam Dei amabilcm & odium Él
elle difconveníens; quin cognofcic luínmam boninrem
„éc amabilirnrcm e)us quam non dar, fed fuppnnit fcíenria
îlla. 5 8: Gmïlizel diccndum de volumare ад lege qua pra
cípir amorem ‚ 5c pruhiber odíum eins. Parco: Dei vo
`lunt:1:em poile rcddere poixtîvêi amabile , quad de fe :Gb:
indítïercns , fed id non impedir quin aliqua (im:urraqi1e
.boníme amabllia , fcilice: naxurali 8: intrinfeca ôc cx
fc , quin (Ш; (‘ат пцшгг; 8: cx legedivipa íicjubenté
pogrívìz Á ux^p:ue: de amo{e_Dei , q\1í'lcgc naturali 8:
P Oxríva ívina rxci
Нас domini Ка‘. apcnè i_n Storo dîccntc ŕuogi
furïdarur

H- 1' Íliifízf'.}Í.'1‘L'§',.iîÉ"lÉI¿í,îÍ,fÍ, ‘,Í’„‘Í.ȧ"Í"ÈÍ`f L,-'.’,‘.'.ÍÍ1' 'ÉÃÍ1..§§Í.Í,


uirxuaIìm­_i;j`4m rúlìrudínfm ‚ 8: _fî„l1:\ber_hnc ex fine , и
д. _Q_ men non т quantum jim: ,fed ffl quantum :fi clzyílung;
'n­ 1;, Unde ,accìpirnda regulan pra reáhjîcanxe x'n_pr._m' › pn'»‘u
14.0 „дм ‚мы иЫтш , fciliertf Deus ‚ поп ц‘: juaims п“
34» przcipiens , feu non uc lcgiflator xzcrnus , fed ш jini;
ultîmm qui 'uirtualíler íucludit nolitiam omnium 'uerítarugp
Qurulabílíum ( hoc ell de ratione objeâi primi ; ) b¢c дн
um prímaregula ‚уже rfìßn1`.v,«.re¿guÍ4t¢` reíhfmt inl:/Íeüapn
‚ф‘ vnlunfarem _ńcutíffepal¢nn`.¢ мы fum' ardínalè идите, :'14
quad qugjäpyiùg ¿l¿n;'|ñ„.;1íti¢ïm ronálêrmembrnâa ушли’. Vi
des по Deus п: „г: uu'musQ uro ic um "ставь
yraëtqicz gignîc priùs noxíriam ‚ éc per confcquene ‚ lex eß
poílerior bonicari obleékivx ‚ l0§“0f Í:CmP€r de lnlrìnfcqa
un clk bcmiras divina ‚ fed hoc fuhùs abide pcccazìs_,
/ -BL legibus examinabimus.
lgixur bonitas mornlis aélushcgr o'uj¢&O ,äoínìiîfìít Ро:
malixer
tenus in convenîcmia
verhuur uam а cx ad
circa illudfcionformircr cum 0 jee rfâg
rcgulam o , ua.га
cionîs, ica ur :mmc: vel Fuginc objeétum prou: ‘еда mdp
«штаны efl`e amandnm nut fugîendum. Objeéìum verò
Щ; lic bonum 8c conveniens ‚ nihil ада‘! eítquâm îllud
Те допйлгг l’ŕ"m.eli'rz°iz ac°ŕ..biim.DÍ/;`1.ïI. ’ I 2’;
’elfe ernatura Гиа tale: li bonimé ellinrrinfeca quod vo~
limras prircll illud profequi line peccato › ímò 8c laudnbi- `
liter, Ы im dicendiim de mnlitiatam formali aflus quâm
obirëliva' .5 nam > contrnriorum eadem ell `difci‘pli¿.
П!’ ` '

“coNcLUs1o`1`i.
«,Lf1..i bonita.: ф‘ mifli'ii'a 'quam nb 'objefia bzibet цбш Вид»
manup dicaturgenerica (7 materiali; , гриф?» in ali'-_
qimfpme vera momlíraiii , fm binimiíi zg- mirlim._ Наш: И)’
pnno ad maioreni declnrationem do&rinz_, Scoti qu_em' enr.,
putain multi aliter l`enfìll`e 1 non capiente: quid Íïlb°U1W5,:l':|:‘
iugm vocat genericam 6c materinlem. _ q'. 3° ‚
Pr0b.1. ex Scoto. Dneimimiri» .ij.¿1.'.fzp.;„..i¿dnif»»_i- _ ‚:
мНо que perline! «dynus той: , пап mnquam diferenria ‹ ta
dmrminam ad izliquid in illu genere ‚ fed tamquam polen- “м”.
riale rect/Ilivum dezermínalianis marnlir. Q14Í¢‘1Y‘“"¿° “т” 3.15.5
ejl haben: abjeóium conoeniensßgcnti (-1- aHi'cni,' шт ‘Ё MF4#
dmimìnarinní: morali: frcundiim circumßaiii/ar ardiflßfdß
Piapierquod .iüm diiíiiir ex iibjzáîa haben bimírmm д 8"
nm. Qiiajicurlgenui ф «liquid porenriale rrßeílu df}_f¢rM"
‘Щит. Sie bonims ex abjeffa aß prima in ¿encre ‚пинг‘?
fupponen: [Щит bonitalem natur» ‚ (у capax amm: bvriitalis
(шт; ingenere mori: , 8:iÍl:.1m voca: , bonimteirz ex ‘cire
rumßvilíii. g. Per bonitatem ex genere non fumi: n0m¢\!
griierísin rigore logico vel merapbyñco ‚ feu pro naru
ratantùnaabllraóta ё: univerfnli quz (ir in varias fP¢¢‘“
& individua conrraliibilis , ut animal per eq­.iiiiil€l¢¢_m*
St rationalirarem ad equum 8: lioiriinem ‚ Buceplillllìil
8: Petrum 5 fed fumit genus an.1log1`Cê N lf“PÈ0P"° ff“
cut 6:-nomen materix) ur lîgnîfiçer qnòd bonitas ‘ ‚дым
'fumir :i&us ab obiefìo , licct dettrrrllii.1ra~8c îflůfvïdlll
luxta fpeciem lîngularem iplius objeérirell prini;i_niora
liras feu bonitas , qua: ulreriùs ell ‚ dererrnîn..bilf_s per
1li­’ls.boni:ares Чип: participar ex circumllanriis _5 ills:
verò dicuntur fpecilicie rel'pe&u illius prïinz : non ЧМ“
eifubjiciantur Бон: fpecies generi. Se hare de illis pr.:
'cerur in quid, lîcut genus de fpecicbus , ut animal de
le_one8:hornlnc5 fed quia Ш; ali.; boiiicatcs fupcrve­
мыши}!!! , д шт ¢.1 bonitarcm toralem ínregrmn-con
llltuunt. 160611131“ dçfcriplît десант inclurlentem »aggre
»8«_1lionmi debita proporzioni: ad omnia ad que debi.­tprapo1~ " ‘U
г ab1 Oblfffû"
muri'. lgitur bonitas quam :têtu-s haber '
. ~ .­~+ «
‘ 114 De bonita/e @Wruzlmvz ¢z¿ï.­Íoum.Dz/}2.'ÍI._
cìtur ex genere , quin CH:-príxna cui adveniunr.«_S: qusifì l
„g¿r¢g_~,n¢ur omnes gli; qu; mcmnnt :`\ círcumñanxns. [дед
cciam clicicur qua/i materiali; 5 quia fe haben velu: l`ub­ ‘
je&u~m nliarum quibus perßci:ur. Ica doâorem fubni
lcm inrelligunc pcritiorcs поп 'fôlùm ex'­'Scoti1ìîs 5 Гц}
eciam alii.
Conßr.N1m alibi doccbplimam ç-ìrcumflantiamßcfpnœ
cificalionem fumi ab objeâo , ¿quo mim рта” primé
gt. cifcumßanún лдш nudë conßdzmli , Uídßlur. prius quu
,?„[_G mmque «lio ‚ _Ú im objeílum a`,guo__/¿`oer1'jica1urpr1:f`Il5 aÜ_|fx`
„иду dfcnlnr дали: е’: ¿mere circßlmjlnnnanabílí: ‘Щит: alu:
oìrcumfînnríil ut р: plenè morali: ( 0bj:&un1 ínquam ')
.widorur primum in сидящим ртШм , g. ex Scoto bonicas
objeéìiva ей скЕмп fpecifica д: formalís ‚ пес alizcr dicituï
marerialis., б: ex_ genere niñ quin prxccdin/in aqu aliäá
ч“: vcniunt ex circumftamiis. »,. _ ’ \
Prob. 1.Cmi.\omnîs :Chis in .genere natura: i`p:_ciem ha
,ber ab objeötìs 3.3: ingenere n1orí;,feu bonírazis ‚ф:
malixix. Prob. conf. quiz non eik major ratio de ’fpe¢i.~
ficatione nanurali quâm de morali; du quîdem bonica~
'ecm genericam ‚ 8: commnnemlî obicêcum conûderetuf
pxaccisè ur bonum in communi, 6: da: eziam fpccifìcrim
d: panicularem, 'G illud idem ooníïderccnr fccundurn
faam bonimcem propriam fpeciiìcam ¿Sc in'dîviduálem`,
v. g.Iìleemoiìn:: pocefl; confîderariíìmplicixee uc bona д;
,COXIVCIIÍCHS reéìa: rarioni 5 deindc ut bona fpeciali\er,„
ur_levnmen miferia: proximi , ö:fub i11.1 conßdcraniogé
dat aéìui moralímeìm з: bonizatcm mifericotdig; 5 Gg
атог propria: uxoris dicirur conìugalis» 5: amor uxolîiá
alìcnx dicirur :idulxerinus г ë: ìllam diverlîracem fpecifì
cam fumi: ab objeéìis5 g. boniras б: malizia objeóìiva eñ
vexé (pacifica Bc quidem ín fpecie nrhoma.
Proáarur 3. Nam ада: poccû elle bonus ant malus
.cx folo objeóìo przecisâ omni circumßaiiziâ. g. :unc crit
fP¢cilîc.1 б: panicularis nec esiam genus pareil: exifìere "in
nbflrafto aquidquid cniin exîûic eik (ingulare 8: in aliquq
fpecie. Prob. anx. pocefì quis amare Drum v. g. non ._u
tcndendo ad ullam círcuinflnnziams quid enim in hoc хе
pugna: г Sed :unc nulla eric bonlcls in illo amore уши:
objeéìivam: g. pareil aóìus .cllë bonus ex folo objeêto 8:
iup-uriculari ‚ з; 1ni`..<!iv;d».@.
_ Oáiic. 1. Pollünt ¿Ari мы: boni dfvcrfz fpccicicirça
~,1demobje¿tum.v. g. Poílum diie pauperi nummum vél
¢'X_1TlïÍC»¿'icordi.­x» vel cx )‘.1!ìI:i.x , vel ex “п: Irenn'­3 8:@
.g.1pecihca.u`o bonìwís non усы’: ab objcůo. 1~‘ro"..­ inni.
-Bè banímte Úmnlifia ¢ê?.bnm.D.7ŕ}$lÍÍ. rr.;
rmmíllze bonîmres mífericordix' , juflizïr 1 pqenirenría:
'fum diverfœ liieciei g. Src.
1Qj}1.cl. ane.’ Circa ídem objehum mnreríale , enne.
щп. circa ídemfonnzile' n. ат. 8: conf. imm lrrrgîrío illa
habebit quiclern obieâum nfmtçriclle-idern‘, fcilicernrvm
mum, auxl.1rgirionem1rumrnî„1 feel objeéta Forinaliá funs
'rliverfa ГСП. т: vírrrrres. ‘
obiíf. ъ. Propofîrum reírè vivendî eil мы; librieftus
ex obj€¿î0; тт t0&a ‘vim ей dbjeélum momlirer bo‘­'
num ­, fed honellasilla non efl‘i‘«n fpecie nlla virturís g. bo.
nim; objeëtiva ‘поп en 1`pec:`fïc.11 falrem ferrîper. Min.
ob. nam boniras ей illa generica 1 6: univerfalisrompleh
Liens omnes.vinures. g.”Non ей in 'fyecie -Ulla p,1rr­lcu~.
liti. `
п. miń. &:conf..prob.1rionis ­­, nam ‘ille nâus rum
ей in ividdus ôc ůngulnrisquam ulliìs alims-, 5: per cori
fequens in aliqun fpecie, quae" líeee{rrinnon~inax`a ,qui-:r
ińvolvir omnes ìvircurcs, 8: illus haber pro »­obje6ro totali
öcadzquaro , 5: rotnrniegem hoirellaris ‚ non ‘minùs ‘ей
Дсксгпйпаса; frcur aêtus dererminarus inrelleéìus :ermi
раки: ад Cns vel fubflzrnriam in conurruni non minùs ей
lïïigulnrís 5: fpecífìcus г quin ens aut- :rliucl ámile obieâum',
Heer indiíerens 6:' commune , ra`m‘en ur inrellvéìum , ha
ber unirarem «мы numcr.wlem¿~< indîviduam o'>je&i 8.1¢. м, 1.
In ufr D`o£`tor3 ita dicendum de bono in communi prou: ‚Мёд
çagic fub unum aétum voluuraris. N.rn_r nr mle volirum , mu,
ел unum numero objeêtum. Unitas анкет ‚ nurrerica
non ей line l`peciEcn."‘Deinde lice: hoc rlicererur fle ali
eluibus, non fequererur 'id dicendum uníverfqlircr dc
¢mni"b_onir`are objc-¿livas ôclîc falvaurrveriras conclu
fibnis. """ —
piß. Srrotus .ubique loquirur de 'bonirarc objeéìiva'
( idem ей d¢,.i..ua.i. ) ‘ ur de re cnnrrzrhibill per o‘ïfFer¢l1~
gi.-rslfpeciales ,nempè per bonirarcs cimrrnftanríarum ve-
iur per difïerenrins ipecilîcas: feel quod ей ссщцдЫЬНс
per dlfferenrias ulreriores le lmbee ur genus non vgrò ne
fpeciesg. ex»Seoro , 5: .ramone , bonirns objeûivariondf
¿Mi g_`eneric.i; Prob¿m.«). bonîrns jejunii potell comnzhi
е; circumllanria finis :id boeiirares diverfnrnm virrnrum
Q-.gf relfglonís nur ob`eflIenri:e_. nur pœnircnriœ , Hfïat
e-x mórivo colendi Deum vel obedicudi pr;elz\ro1 ус] (д;
днъдепаг рго peccare sßilus lrnnßèni [inw „мат ffl 2.d. 7.
gruß formalzilir per qrmmlumque iz/iam cirmmjîanziûm Ель; I
пил/ст, (7 ifa graaf: pon-mia/e 1 mm omnínò т“; дм“,
Ilftix.
Г;
19.6 De bonìfnre Ú' тайги m?./1um,Dìj§;;IIj_
Юлька: ipfa :mu Sum“ n. maj. mm loquirur de coq
trahihilixarc nccidemili б: larè fumpta , mm де .
propria 8: ‚пунш а illi fit per diŕïerenxias acce{i`orias,A
5; nccidenrnicsi quale: .fung bonitatesâc malicia: ex cir.
cumßamiis ‚ qu: fuperveniunt bonitati & malizia: obje
éiivz ре: quandam aggrcgarionem. utdîcebam ex codcm:
uno verbo. Scotus dici: quod ада: ‚ feu boniras obie
«Eìiva eil quaíi formabílís б‘ quaû potentigilis ‚ quod Gg.
num efiillam comrabibilitrxteni ,formabilirntem , 8c po.
œmialítatcm non elle proyriè genericam ‚ fed impropriê
а; per quandam analogiam fic vocaxi , fed propriè ей‘
fpecifica.
пр. 1.. Ex 5‹о:о‚ nullus cit мы; fuŕiicicncer bonus
43.26 moraliter ex objeêto гипс: атокет Dei ‚ пес fuñicieu»
q.x.L`.
И. 4,
rer malus реже: odîum Dei '. g. omnes alii aâìus circa
objeâa creara fumum fpeciem 6: bonïtatcm , в; m.».1fii.im
íubûanrialem non ab objeéìo , fed à circumiiamiis. _
Rf); d. anx. fuñcientcr, id ей ultimati _«Sr independen
медь ullis circumíìanxiíp , conc. anx. id ей eilënrialitcx ’
8: prîmîitiò. n. nm. nec enim id intendi: Scotus ibi , fed
ramùm quòd .1&us circa alia obieûa резке: bonitatcm
quam .ibillit habcnt, poiïunr etiam alias habere cx cir@
vumßantiis , quod magi: parebir ex fequencî.
CO NC LUSIO III.,
Bonini (9- mdírín ‚выпад ff! prima ф‘ фмйй: ín
¿merc morir.
Pub. r. Ex Scow ‚ nam ibi docet guod bonitas ex ob».
Íâíd. jcûo ¿Y prima in ¿mm mari: ; quod а us haber maiirîam
exobjcůo quinrmnßr fupfr vbirfium dí_/`:onv¢ní¢,„_„ qugd
àâus e/I de _(°¢ main: cuius nßjfůl при nat ф Болит . . . .
quad prima» relntínum babe: per Ё A5 ‘Надо gquod 5
ab vlviráfo [rim ßecsfcatur «дм и! diramr bonu; gx ¿merg
uc. Hi omnes loquendi modi doccnr boniratem 8; ma
litiam cx objcŕìo еде primis ratione: coníiitucivas ада:
ín`_generc morir s quod enim prius di in rc ‚ prius conûi
дискет.
Prob- z. @ia aftur fumi: fuam bonimzem , ы mali
tîatn fpeciiicam in genere mori» ab objeéìo aurprob-1t_u\11 .
tft in prxcedcntibus 5 g. illa. bonitas В: m.1lí_ri.t eil eilen­_
rîalis aáuî. Prob. conf. nihil enim eik eHentí_aiîus_ ret
quam forma ‚ feu differenzia ‚ д: rario ciu; 1-"peciheanva =
bn :nim gfibuig г; pfimarn Ы cßënrialein pexfeéìioncm
in genere мясные. g. im eil in genere mo_ris. _
;"»ßr.Q\_1iañnis exxriiifuui , 54 щ; gircumilannz: fun!
De banímfe Ú' mnlíria ¢¿‘?_hum.D1j,’1.ïI. 1 17’
acciclentia ага]? Ё aéìllxis. g. bonitas 8: malltia quam’
hàbczaóìus а i Еве acci encalis.
l’roá.3. Illa clieírur bonitas primaria 6: ellentialïs fine
qua aétus moralís fecundùrn fubftamiam elle non potelì""
arcídcntalis aliâ
permanence п; тщашг
(ídem qimanente afmÍ inШдсядет
de malizia verò eflèntio
dícitur '

morir; fed _oníras а m.1liti~a_ obicfìiva talle eli :g. Sr


primaria Bzellentialis. Prob. tmn. lì (еще! obleétum afl
de fe bonurn ‚ н‘ dicebamus de amore Dei; quâcurnquc
zirannllnnnâ mutatâ femper ell bonus сядет b0mr.'1t¢
ellentiali; lic (штат femper ell naalum live lia: cx libi
dlnc,Gve ex avarítia , (ive ex odio &c.
0Li1'c.r. Prima б: eflìntialis bonitas 8! mnlíria nëlm
hlmaní fumirur ex libera conformitarc vel diñ"ornn'ratt"
ad redam ratíonem, feu ad segulam morum а feti hac
non venir ab objcélo › fed â diéiamîne rvrionis; g. 84 pri
ma д: elïenríalis bonitas Ы malizia. Patctnnr. quin eg `
vario’ diêramine rarionîs ­ varìatur bonitas vel malizia
aûus. Prob. conf. qiiía rcéìa ratio haber fe ut 'prîmum
kímmediatum principíum' ада: humani , objeëlum verò
elltantùm rermînusejus. .
7{_qlf.ld.xnai. Sumitur Formnliter 8: inamediate cx Ш:
conformírate ratione ohjeûi in quo fundatur ptimatiò
Щ: conformitas:conc.maj.ratione fui. n. maj ßc min.
атака; ratio ell rantûm regula intrinfeca per quam
¿îgnofcítur honeflas vel turpîruclo objcéìi ‚ nec `:xlirer
fßecíñcar ада; quâm proponendo S: diôtando varíetatem
illam bonitatis б: malitîz. ’
‘f Infl,A&us_cîrea objeŕium índifi'ercns“non fnmitabco
Штат д: «аъщямт bonítnrem aux malítiam ‚Ка! vel
' :ldiâaminc vel â Enc aut alia lcircumllantia 3 g. bonitas
moralisnon,fcnapcr fumi: bonitatem e{l`enu°a1em lab ob
ieélo. Prob. ant. obìeûum ,índïñërens de fe_'non haber
malitiarninec boniratem з alioqui noncfl`erindifi"erens:
gmeutram рот! dare «вы; . ‘
Kgfß. rl. ant. quand 1.. p. fumi: bonîtntem rimam ai
Мечи! in tali cafu haber rationem chiedi , ut icebamus
Ílxpn ex Scoto : conc. ant. quoadillaxn ракет. 1п ra
uone finis ac cìrcumllantiae prxcisë & formnliter ut
lili: n. ant. б: cont'. farcor quod' cùm rcs circa quam
verfatur мы; efì de fe indilïerens , ur anibnlarc › lavar:
f¢Íll_lCam,frîc:lrc barbam ôec. G aéfus Ear bonus aut та.
lus td «мы â Ene cxrrinfeco ‘Цех аНасЕгсцтПапйа;
fediunc ille finis ‚ vel alírlcírcltmllanria habebitlocup
Üŕìl » un magi: раны: infra.
F. 4
"_î"§ u

1.,~_S­De-bo'/lime» Ú' тайм цёНэит1Эф111


7195}. 1.. п._ сопГ. N.\m Все: in :sali cafu bonitas prima.
non venin: ex objeéìo quia illudefl de fe~indiFFerens,_'
non fcquirur quin der Шаги quando non eflündifïerens ,
‚М! bonus aus malus; б: de hoc cafu procedi: conclul`i0­,
дым , ¿sz futïici: quod 'rune vera Gr.
0lu'ir._:.. lntenzio quce ей prîmus aëcus voluntatîs :fh
' -bpm ‚ nue mala ex Enc primariò & cllënzialiccr ‚ g-, дам. '
moralîs non (amper fumix primam bpnimrcm а malitiam.
ab obieöto. Prob. anx. ilk: .1c'tus. non nfpicir niíi ŕinern.
mEnem,g. Non pnreß fumcro bonitagem auf, maliriarn.
qiíi ex Ene. ’
7{_¢f}:. n. am. Ulrumque , quia tun: quod terminar néìum.
volunratis.
sircmníìznixiz.habe: rarioncm objçéìì
i po¢íùs_ quâm _ßnis ,a_ur_

CONC LUSIO IV.


’ Т абш nmtralzaf ëanitanm maralrm aß „град drßeß
ф: ro¿níra(y‘ го!!!» líberê › U“ dircñêg non mmm fem»
¿„rf¢g«1'fi»«r««1ßi1/»ln„f„m1if«r pr»;mrf¢ ¿ry in r4iín:i;
fnís , modo «лёд! ínlenßu тд/я quiz/ilíclur aíìuq. Eff C0rn­.
munis. ` ’
Prob. к. Ex Phil. Е‘ Scoto dícemîbus quod ur qui; op¢`
:emr iulìè ‚ del­'1«¿¢r¢j`ci:nx ‚ :lign: , (7 wlan: 5 ut )ang
g.É­
this# di:rîm\_\S {НЕЁ g~ debe: frire б: velle „паче Ьопйгаксщ
L¿_‘7 9b)c¿`:1ul amo xllam p.1mcxp_ct. hem docet quod ad bo­.
_ 1_ nimrcm mcxirorìan1 non vldexnr ߢß'mr¢ minar relai».
"д. ( nůns ad o'u')c&um ) quam rclatia virzualis. dixcraç
W11. ¿umm quod Шли r¢f¢rri рт]! cx clmrífare in _@mm ulri
3.1¢ 15 „km ffïpfiriier. x. ¢,¿?n4[`i1:r_/‘mu ¢»¿ir«m nâlualìrer ¿Q_
а ¿ и ,q„„n1;¿:«;/1„_„_, (y'vul1_»uÍig_uidprnp_r:zillum, 2.. niriuali
г_„‚4_ ler fzcuf:S,tv§gn1tron¢'(9‘ drlzülant _finas dzvenmm Щ ad“Ua-,
и ‚ lixìonnn huyw ети &с. Scxl_icer.« абы: potefì referti in
' ' objeéhzna feu finem chnrimns , r. aßïualim. Cëxandu
сх дана“ amore finis 1 operaris ob illum Едет. v.g. das
elecnioñnam quia vides 84 vis placer: Все. 1.. 1/ìrrualírer,
quando cx amore Dei Ramis aliquid facere èlpofìea En
dg id , lice: шпс поп cogiœs ampliiisde Deo ‚ v. g, Или]:
irc ad cclebrnndum . а :irripis ice: ëccelebras 1 fců ‘íx;_re­
lim
„м; cefiäs
cur cognate
vcncris de
ad Doo б‘ amore , Dei
celebrnnduin ‚ ui :amen
5. balziqrualirer uit
quando
за“; :ll de fc refcribilis ad finem ‚ & Ё‘ in Наш grazia: ,
fed :amen cùm
-zgéìualircf ‚ nrcfacis non со icas
vinualírergs nec reell,
/ccrtum ers ad Deum
inqui: neo
‚ quod
уйти: лди: фтейшйш , (7'f41í: prnb/abil: ej? d¢ß¢‘Ußd9
. › д

D'e banîmre Ú' mal./‘n'4 яЕЪ/аит. D.y]';.ÍI. x 2.9


‘De «Hu quz'r4n1ùm'r¢f¢rlur ЬдЬйидШм- (7 negative , id (‘Ц я
qui non refcnur nec afìualìter , псс virtunlixcr ) flubíum
gllßtricmllxlzfx иди: ßx mcrírovíur ‚ ш! Ресгдшт иглы/е ‚
(quia non pocelì (‘ПЕ mortale pccmrom .) «ut ‚и tali: иди:
iníífßrznx. . cx Scoxo иди: ш бгЬопщ ex elqeůo fen
fine; debctghomo agnofccre , ‚З: »/elle .1&u:|liter —, ан;
virrunlîter .íllam bonitaxcm . modo cxplicnlo э fcilicót
per vclfxíonem poůtívamhâualcnvl ,vclvirt\t:1Icm.
Prob. 1. мы 1.17. Nam ccxcum cfr; & hoc dîëtat ratio
nnuxralis , quod ii fncias achim dc fc honeflum , v.g~
.tlecmoíinzn , nil ¿urans , псс wg-.'¢m..‘.¢;:1.lmertm,
`{'e_d ciglio motivo ,malo vel ;'ndil`.èrcn:ì ‚ autfomninsxdo
­v. g'."cx рнго bcncpl.1cí:o`vel~ delcéìaxjonc , nur alio mo
tivo , non crit иди: chuxitxxîs ‚ щ: xrií¢rícordixforn1.1.­
liter ­, itc.ul"cctv.`dc.1s jejuniuln fonferwnd fanitnteln,
ad virrutcm pœl1í:enri.e б‘ cniìitmis , lì mman non amag.
illu bnnîtntcs ‚ nec inxendis illas , fed -Íolam .bonitaßem
' ßemgcrantiœ ‚ certnm clk quod ieiunium пор pzrricipnbir
Ш‘: moralitcr , 8: comm Dro-, 15; ¿fortiori lx coxnedns cx
(ola dclcéhxîone: non ve-rò ad fullentmionem vital»
cerrum ell cnìm quod non opetaris honelfè licet fuilcutiv
Í :io ipfa fcquaturcxkomellionc. „
Puls. 1.. p. (win obicóla materíalía. v. g. ‘Sanitas , vi
'&us , veñirur ambulatío 8cc.pollì1nnratìonabìlîner б: lao
»ncítè атм‘! propre: inrrínfecam (uam bonimtem ‚ öt tef
p_ui rarionabilitcr propccr naturalem › 8c întrînfecam mn-_
~1in`am (uam. v. g. Poxelì amari bonum deleéìabilc, 8:
çommadum natura in (но ordine ‚ ё‘ ГспЬпЗхпспГпЩТ
‘ д rath: ratîonís v. g. rimcri po1l`un:m_.1l:t наши: . ur moy
bí , mortes {Ч aliaincommoda ûmilxter in (по ordine Bc -
ferv`ntâ menfurâ mrionebili »Bt ramen illa objeflzt non hn
benr rntìoncm formnlem finis , «non amnurur cxprcfsè ‚’
нес pmpter fc pofîtivè , nec propre: nliud ‚ fed amorpu
sè» rcrmínatux ndïillnt g.‘Ut'a&us fît objecìivè bonus mo
«talker non rvqnititur ut amezur ф; bonitnsformalixrr
çropter fc › 8: injrttíone Huis. Рис: conf. nnm in illis ob
fycéìisin hac fuppufnione confidcrnxur mntùm­¢‘xpl|fcitt`r . ‹
.3;§irtc'rè bonitas uzimrnlis ‚ commodum пища vel m..~
älìtia 5: incommoelum &mol¢lìía..qaaam‘ îrferunt, non
-vcrò ­.honefì.~»5 ull.t, â`«rcb. a\1t.'prudenrla tnor.1li5.naru­
-xzlis non cliënt ut vcrfemur circa illa (туда propia: ho- ‘
neñntem ullam ímrînfccsm quam dc fe non=h.\b¢ut,nec
proptcr exuinfecam, falremneccllariò ; fed ur amante#
=ìllam delechlvilitclteln 8: commndítatem , ëffugicntfs
;|mLixiam­5t.âncommoda., fcrvcmus in earum amor:-~vçl> -
.. fs
.. ц
150 De Ífzwitnte C9“,_ m4l1mf4¿?.bum.D2/j1.IIî
. . ‚ _ __
рейд АеЫсшыпенГнгат‚ к modum,. поп exgçdendg _‚
»rc deůcicndo sin hac :nuera menfura «мин; noma.“ s
д‘ hzc pnaců coucurœrc non uc finis ‚ fed- н: «gula diri -
ш; , 3; wngumîgansa nec ей neccílî: ur„ba‘beac mcionem
gms aß: lic ludos zmbularîonc: .._Jlîafve„recrcarîones vo
сапэи; hnnßßns „quatcnus fCi1îC»¢¢in enrum ufu fervamus
modus: зайти?‘ x¢&_z»li¢¢ illa direcrì: к in fe appen
muqg, акта; pofluntůhonelìè-1ppe:i nur ‘Шаг! fecun
дни‘ bònîtatem aucmalírîßnr nacuralcm .fuam,líçcxhone(ìan\ ..
uol; Б; aporîvum formalc» В; н: ñnis zalîsnxnoxisvel odíî.
'Dícmlllûmipfam mcnfuram, & regulam ran'onîs.hz~
b€£¢taii91ì€x¿1 objccxî formnlìs im ur cibu:.v. g. fit ob
feéìum camciìionîs honellz prou: cil' modemuxsjuxcg
«íllanx menfuram, g, fem е: honclìas :ft raxio motiva ё; д
Бы; gglißnn aéìuum ‚ & .emper velica ur rnlis.
[дщуд fini; м: Вы cß :mio moriva 8: alleŕìíva volun
nrîs .xd amnndum objeéìum : fed illa mcnfum przecïsè &
per Гс non .eli fado alleêcíva mnnndi cibum nur ludum ‚
ícd deiefìgbîlîsasvel ucìlîras uc propria bonitas naturali; „
dus , cum визит: condíxíonc п: mcnfurexut ad regu
lnm fa¢îo.1sîs„g­îllamoderafîa поп haber mcioncm fini;
,fed pura; cmìdíríeníß них „мы; debet tales aéìus nt
‘Меню: ptr txcellhxn vel dcH`c¢ìum,; :nut cx alia mala
align; gîxmnxlìanria. Prob. ann. nam pane: ex~p¢riemíâ .§._
Iudemîum ‚ eomcdenríum öfc, (god поп movencut ad
lndendum vel comsdendum niñ per dcleûgcionem quam,
ex :is pefcîpîunt › . modo cuxent fewarc in illis debí:arn~«„
nledîncríxanean Бас qu: Ш! nóìas poßënt ‘Шаг! er ех
tcflïxm auf malrull illîqunmcircumíìanriamsêzi cè pn- _
:azi func ¿difiere fx advenanr in ei; cllè aliqund virium _«_
n<c€ßî|s„ aux deñkâu-s vnl cîrcurnllanriz так: : & ea dí.« `
Идти}: mi 'iílwfâos cxccßïls aux- dcñíeâus fußìcir ad ho
ncßandns rßîcsa us. - '
(‘Ми Ham Я ищи: bonitas nem venire: ab abjcâo »,
ffzëïßì à ,Pf«Y_l€í bonîtacem Eni; щ fînís cfì ‚ пнпщиаш
im acfibus
‘сейф clkPoüez rtpcríxí
falfum» alia bonîzas quàm
9» 6: .1n¢.pa¢c:.m.1j. nam fînis
aéìus сelec
fed
moñnx gx тайно pœnîfcnliœ »vel дыни; non lpabcxeg _
«diam штат nbíecìiyam mifexiwrdiz am nbçx.-.1,­-§"
suis »_ M mnxům g 'Ida au; pœnîacmiz quzrfîez boq _
пёс-ш штык cxfmc, ш «в; ¿cca qui c.1lh;;uem щ. _
Inra ш plaœrff :Deo под habere; mcríxum сайта; ,f
iwi faim Фиджи): .Quia daarin: elfe; unicuç finierjus,
lßfzrzßïrllf „alfine 4 ‘ímâ MC ßlßßls mâlńlií ) #X Ülo Erm .
‚даты мы: ewvnaëxus ‚ьетдг визиты; я; п;
с и
De lfonîrare E5" molido: ¢z¿?_èu»m_.Di/,?>.II. 15"1­='
dem motivo; qu:et`.1lIiíl`\n1a fun: ut magix paxebirinfm „
ßcpnmix ubi de cleâtone mediotum.
Dim' лшет a quvd mm femper rfquiritur 5 Щ objrfîíva
bonitas morcllìslen hondìas rci`pì:i.iru|­ 5¿ nppgggwr di.
lcâe propre: fe, _ôclur fimsg', nam non fclùrn_ mag_is
connngi: щ Qc rc{`pician1r'8: xnxcndarnr, fed cnam id
aliqnando ìequiritur; ux in aůibus circa obieéìade fe
êndxiïcrenxia , & quae null.1n~_» cx fe lmì_:enr honeñarem vnl
mhoneflcncm 5hxcemm non xnñucm 111 aâum boniramn
_objeftivnm ab inxrinfeco quam non haben: ig. requiri
‘а: 11: mutuem :ib aliquo Fxnehqneßaxeniexirinfecam э’
.1 qua debcrmoven agcns ur'„.1&us ¢1u_s (`n'moraln,cr bonus;
delëecrgo :unc illn honeílas cognofcröc mrcndi ab адские
ш ms.
Qmndo igizur objcâum aliquod non habe: ex fe boni~
Latem iiioralcni lzonei_i.uis ur{nn:_objecr.1 indiH`ere_mia,
eine arnuripoñliixr ad virae fuflenrnfiqnem .vel ad libidini:
zncennvum, debet acquifere bommtcm nb cxzrinfccn »
nernpê й Ene opernntìs à quo debe: cognofcì б‘ in­_
ißndi ; alioquì remancre: in (‘на indiiT:­remi.1. Item,
quando aliqnis acm: cli bonus cx obie8o5 ur jcjunium
od сх fe habe: bomtarem :emper:\n:ix,f1velis ciad
ere uireexoecm bomzatcrn cx nlnquo Ene_ exlrinfccos
у; g. _ca{ìnaxxs, debes cognofcere ‚ б‘ vellqgítum íinem ь
В: jqunare urnnorxinces nppcuzum ._1ibi<_imis ‚ 5: Щ:
дед «imeû finis opens quam opcranus 5 niñ anim lninc,
ftîfm inxcndas exprefse.§: formalizcr , non influe: lmnc
’bonitaœm In aczum jeylnn aquxa hrc non ‘И 'fílli intrin
feca, falxem pulinvè 5 fed per aiccidens illi advenir cx
bcneplaciio tuo 1 è contra с?‘ de bonirate rempcranxiar
qu: cůmiì: annexa naruralucr ipíî obieéìo › feu )¢junio,
non requimur uc cxplicirèk direétè inxexldaxnepioprex
fof, fed fufflcxr utillud in fe cognofcfuur _‚ & inxeiidaulr ,
lice: nonâaropcer fc .formnlixer ‚ fed m ahum ñnem cxxnn~_
[сбит or теги‘.
Оддцыготтд- 2.1' [1­A_F,'xR.â nobis ein vult. quod ut nliquis ~‘
¿_':'&è aga: zequiriruru agar fciens_ & eligens propia! ipfa ’
.ud с‘! p§oprcr;honc.­..'1:em vm_uns › .requirirux nr nef
gnfinr nbiecîum u:_ñncm form:|}¿xer.1 em Наше: ex SS. Pn
njibuss Docent emm.quod‘opu.< inronzio fam. 1;_ln'd¢ Ang, ­ »
.4:u_„¢V, vulde Altzndmbguod. liomofurxat ,_ quid шт fg..
fn ajjimn, g. .¢or_:l_ oiiirns afìus venin а Япс и: Ene» ’
«n_n ш: debes: (ien ex monvo folius honeilàzis’ yirru~\'
new ­
Жфыцд conf. Nam tx co xextu Ańfl. nihil aliud «мы?»
1- I ‘
щ; De Íiunïrate Ú“ malizia a¿?.Ímm.Diß2.ïf.
дым quâm quôd houellas deben: elle cognira 8: volira
Наше ab agenre , nec illud ‚ pra/ner ‚ rfliud ‚ниш. Loqui»
:nur enim де ineenrione &­bonir:v:e eius 1 non de ele
êtione 1 ‘дн: quidem deber elle propeer (inem 5 Aótio
rvirruuìs deber elle perfeâè voluntaria ‚ non aueem à саГц
‚Ы ignorante! . lîcur .accidrt in aéìibus nnium. .Deuiquc
íuñìciru: ea deóìio 'fn proprcr .linem bonum.neg.juivê1,
quaccmis nullum :lrlfir motivum .conrracium Fmi virluris
nec ullacircumllanria mala 5 поп aurem requirirur ur _
íemper pofrrivè refeearrrr. In eodem fcnfu loquunrur pa
нее cùm florent operis bonifnrem ex imei:-rione|‘procede­. .
regfcilicet volunr urv-el er: Ьопейо line fiar , й de fe —
gbjcflum quod iurendixur non .lîrbonum , :u1r..l`alrem non
fiar ex malo fine; б: lì :rliuncle refpicir objeélum de fre
barium, nulla inrervenicrr circurnůnnria mala. V
Obiif. 1. Si nou debercr femper influe fieri explicite ëe _
formnlirer proprer boniraxem , ur lìncm 1 nulla ell`cr dif.
feremirrineer bonumßcsmlum ab agenre inrentum Дед.
119: ей abfurrlum. . debe: femper ‚ inrcndi bonìrns ue.
ñnisßc pfoprer l`e ormaliree. prob. mai. Requirirur ůc l'uf­„
fici: nd .aäumfmalumur шайба obieifti li: cognira. 8: vof
lim aliquo modo з g. „ю boniras debeaz inrcndiçoûrivè ‚
а Ьгпхдщеърхори‘; fe , idem :ri: „де aftu bono Se
malo.
7Qß«.n.feq.maj. 8: conf'. prob. nam ließt-quand lion
convenirent aliquanflo :rëìus malus 8¢_ bonusin. nliis mul»
iis dillierunr. r. aâus ille de-fe bonus haben de l`e«obje¿`tum„
lignum, malus verò mnlum; nam душ! ‚де bonirare 8:
malhianbjefliva. з... ад bonitarem requirimus cognirio­ _
nem 8: volirionem , fcuvolunrarium polirivusm dire&um1 ‚
.explieirum 8: formale z ад та1нт ащеш .fufñeir negatif _
vum,im.p1ici;.um, îndirezéìum &;_inrexpre_r.1úvum 1 д: di
xemus.
laß. Bonirns elrmoxìvum-1 8:-alleéìivum „дивана; in 1
§enere.g­& in lpecie. g. honellas deber elle morivu_m_
,voliriorris ‚ hsndìz , qu: fub„_-ill,0 genere comin@-,.„
zur. _
731}. n. conf. Qiriavolirio in-_genere debe-r h.1bere„ ola-` ‚
jeŕìum nliquod allecxivum 1 fciliccr aliqrrnm bonirarem
qua: allirirrr , quzcumque ill.1.l-ir 1 in fpecie aurem„,hon¢ña­
:'ìs,non ей nccell` ur ipfa riireáìè movcnr 1 modo adßc
.aliqu.1 bonirns ;lu oir 1 quòd cùm bonirare qua: allicir
*1_«'JI‘­}`y‘I1g1l11r . щ Ящсайьн: nollrjs , in quibus addì аист
ixo .nd„rnenl`rL_r.1m „мы; ‚д: boni propolirj e;g¿___
ь‘.
._ ... _'_ ____

De .bènitate Ú' 1mzí1'n°¢z ¢zí‘i'.7az4m.D.ß1`.II.` r д;


ecdnt crus limites , nut ab eis deñìcinr ,_ & ne inrer\'e|ii.ro'
runlailla circumfianiìa.
0ß1'i¢­5­ Omnis .iäus vimrtîs di ex pruclcnria 3 fed
prudcnria refpicir lionefhim ‚ ut honefhim formalixcr , б‘
in ratione iinis. g, nmnis зап: bonus -nioraliter , refpicir -
bonnm ptoprer fe & nt iinem.
Kffp. n. min. Nam fuflicit pâudentiz quod refpiciat bo
num ех fc bonefìum five ut nem , five ur objeéìunni
modo nulla interveniat mala circnmiiantia . Aliud cil: il
nbieůum iit«imliH"ercns ', :unc enim non dnbít honcfintcm
:tfíìui nifl cam funiar nb :lliquo exirinfcco › v. g. ci fine ho
neilo ‚ & ut r.\li volito ; und: , olvjeftum rvornliter bcn'
num de fe ‚ Bc moralircr reddit nítum bonum ‚ lice: anzu»
щ: ех fine indif}`er¢i1ti ‚ v. g. E iìuclezzs ob recrcationcm
rnodcrnram , nur ii comedns ob deleůationem cavens ne ‚
fir inimoderatn.
МЛ. inhismovetur voluntas vel ab lioneilato leûionis,
vel abejusjucunditate afi ab honefìatc. g. ut finis , в:
plopterfe , i`1:`i jucundirate g. aftus non eil honeíius fed'
Vtlmâllus »vel ad fummum indiifereris , g. ut ада: Гц
honeßus ех objeéio dcbeeejus bonelias-amnxfi propre: fe,
8: ut Finis.
Riff. Moveriâ jucunditare coniiinéh moderntioni. ìuxm
rnenfuram ratiombilem 8: n.„con(`. nam tune jucunditas
ей vetè morivum leëìionis , illa «vero moderatie cli com
ditio & «liquid conconiitans.
1nß.z.. Si bocfufñceret , nullus eflìt ада: îndiŕlfcreng;
fedhoc eli contra nos. g. non fußicit refponíio. piola.
1n_aj.fempcr»illa moderatio debet cçmixari omnem ac'tum`
non malum» ‘рай: eff indifi`crens,g.G illa moclemtio circa
'objeûa indifferent-ia fulficit ad honefiatcm . nulius сну
ocftus indrHì.­rcns. ’
Rfíf. n. mn). Sr d. ant. prob. moderatie .fecundum di
~8ç\men razioni; przcipientis nur confulcnxis ‚ aut permit
кий: 5 сопс. ат. prxcipientis ‚ ан: cenfulentìs: n. ant. Qc
¿0nf­.nam ада: etiam moderatus .ad menfuram rationis _
yurè perniixtemis . eric indiñ`erens„; non verò ii ratio
przcipint aut fuadegr menûiramgur рт‘ 0-K díůiâ de да“ .‹
indifferenti.
0ÍH'i¢»~4­ A&us quo :mms .abffinentiam proprer elec
moiinam non generar habiium abfiincntiz fed mii`ericor­
diz. g. non haber honefìarern ebjeêti., fed folius finis
ut obìeëtum der bonitatem топает мы debet inten i
ur finis ôtproptct fc ‚ ат. ракет. athis non generar nili ha
biumi inçlinanggm ad virrumn cuius xuotivum fgrutglq.
. ~ и f ’— ,­­»
x „Юг Ьшмге Cv“ malîmz;aŕ`ŕ.Íaum. Dìß:.I1.‘
xrrpicit. prob. conf.- quia-habitue noninclinar niíi ad a'£lus *
íimiles iilis ri quibnr gencratrrr 5 fed generator ab actibus
miferrcorcliz. g. non habe: nili boniraxem finis , non verò »
obìeéìi nili in ratione ñnisw
м). п. um. 8; rarionem ejus ‚ mm ut afìus ille pro.- ­
ccdrn ab uzroquefc. ab objcéìo 8‘ à fine ‚ potelt generare
ßmiles habirus ‚ 84 per confequcns lmbitum qui inclin¢.€
ad abiìinenriani б: alium inclrnzxnrem ad -mifuricordiartr,
_quin virtualircr' comincr utrumque › & acquivalet duo»
bus, fic qui „не vivir urplaccar Deo per actus cailiraris
nfquirirlrabirus.«clr.1ricaris qos; ell Eni: aûuum ‚ Ex' ipGuf­
т‘: calìicaus qua: ell ,obgectuux materiale eorum : quid il
ll“ dìñîculraris э
с QN CLU s I о "~ A
1
_D nífúm marnliter mali/.m’mf_n weqxfirírur ш mafílla Д!
“лаги/н: (у 'ulím po/'.'ti'L'e`¿‘-]'diye¿lê ',fedfußïr1`¢ aligns
lix. advermuin mi mfrlirinm (7 volumen indirróìa Ü* inkr
frelatíwr. Ell communion
Praú. Ex Scoto öc aliis, „м: alioqui r.1ri{Iimèpeecare;u:5=.
nam Пси pollìt fotte homo-ex mera „мы“ vellc pecca
„шт ut difplicear Dep,tamen Ordinariè loquendo , пика»
íntrml¢m ad malum врагами, «$4 видит pff fe ël if) î4Ú011¢ ­
mali non росы} intendi. g. non 'rnrenditur or'dir«nl'ìè~nif1in-­
direéìè. @ifornicatur non intendi: d\re&e rnalrriarn 5_5.
deotdinationem talis_`aói;us ‚ fed voluptatem , „Bc in eo»
pescar quia. vider in eo :róìu indecenxiann ‚ б: поп obßan
:eillâ indecentiâ gravi., vult :amen fosnicari а quod (‘И
velle indireóìe mnliriarn; Gmilirer qui dubita: an in v:~'
preto latent homo vel fcra , Б: nun "М! cegriiicari › lì’ex» —
ploda: carapulram Se accidar hominemnon agit cx ‘ген;
fcienriafed cx rgnoranria crnlla» б‘ ramen'-pecc.rr:g.a рев»
ea¢um,fcu ad acïtum nralummon requitirur plena Cûgniriû "‘
mali, nec ‘Шипы: direáìaßcpoíitiva , fed llißìcir aliqug
lis cognitie S: volirio indirceìa, Se inrcipterativa.
Ratio dilpatitatis inter aötus bcnosôc malos ‚ Cfl quiz»
¿ammi ф exinrzgn muß: , malum verb «fl fg; queçnmquâ '
Мед‘: , fed de hoc fuůùs ubi de Fcccaúi.
¢
——— r -www " ‚д г——

Д? _ůaniiìste 0*’ malíz./'»*z т‘? .Ь1Ет.1ЭЩ>. г”

QUf¿sT1o 111.
De äonímteú Malítía ex n'r:umßMtií:„ .

{На diximuß bonirarcm formalem coníiûcrc in .1ggre~


Qgznioncfeuinregrirare omnium qux reëra ratio dic
tar «мы ineßì мы; , fequirur quod plura concurrunt
adillnm prazci uèper/'w1a.fcu eflîcicns э modus quo atrio..
clicixur я obje um ram mozivum quod ell finis inrrinfe-‘
cus , quàm frfmínarívum ,quod eil (implicirer objeéìums
lmu;,x¢mpu: in.quo elicirur , jui; cxrrinfccus .1d чист .
nrdinarur cx inrcmíone libera. ngènxis ‚ öc â medíi: qui- —
has urìrur идеи: adrßîziendum opus 5 öc 'l1inc­ :irrum
fìnyníanamnoincn accepcrunr quiype siycumßnnxia dicirur э
quaficírca/ìalzjlamìam
humani illum comirans‚ан:.; _ßanziam
nam ücurfeualbcdo
ехфгдхйдт :x&u,s
, nigrcdo,

(apo: , 'odor &1 alia accidcnrin circuinüanr fubitrnntig .„


phyíiczs В: fum nccidenrin ejus qua: po{1`unr ndcílè ‚ èc
abeßë nbfque illius corruption: , .lic »circuniílantìz fnnr
accìdenrìa иди: humanißc poflìxnr adeflë 8: abeiïe [inc
:jus murarionc cffenriali ‚ д: hx numeranrur communi
tc: feprem principales *luz hoc verfn conlincmur. gui»
вид! д ubi, quibus auxílíif, cur , quemado, quando.
1. gni: non denotan perfonam opernnris ‚ fed condizio
-nem ejusëc qu:\lirares»ur fi (ir Войн: ‚ vel ignornns , fu
ycrior , sur fubdirus ‚ laïcus aux 1­1cclcÍï.\lìicus = folutlls
nurconiugarus «pauper , auzßivcs, 5 nam hx, omnes 8:
Iìmjles circumllanrix lk qualirares in рейса‘: muluim
;iuvanr':Ld­_'pon¢iC1‘nndam bonirarcm nur _imlirinm запад;
imò fgpe adfpccicm › .Bi juxm Шаг crffcir aus ¿€
zrcfcir.
2.. Quid. non denen: objcâum circzrfquod. ¿élus ver-`
Тани, fed quanrirntem öcqualirnuem rei »nam ab objeëìo -
venixbouirns ›. ащ maliria fubflanrìalis `, ur diximus , ы
ideohzc drcumfìamia denon: a¢cidenria»obje&ì , nur
connexa cum ipfo aétu . щ in furto cìrcumílanria quid» ‚
cß quanritas rei ablarœ» urli (ir rnngna nur рана 5 vel
qualirassuz Б д: res fncrça nur prnphaiia.
3. 'Ulu' , noxa: ,locumin quo абы: commirrirur-» ur li in
publico vd pri-varo» in facro vel prophnno , ßcc. Hz сайт
碢uB1ß&l_1$i§.§\lÃq.uQx1dQ_apgenr gu; .irçinuuxu .gravimrm —‚
13.6 De bonîmte cè' ‚шаги nŕ?.Íoum.Uz`/f:.IIi .
pëccati , nutmeriii , nur mzxrantfpcciem ‚ urli furrum,
'vel lzomicìdium На: ш 1осо fuero › dicixur lacrile»
»gl_um, _
4. _§2_uib,|«x außdliisl Signîfiœnr conditionem mediorumu
nur înllrumcntorum quibus nërio рщглшг ‚ uì lr percu1lì:­ -
-ris mma, peclc , Bxculo , ferm , aux; G ;adl:i'l>ueris аист —
dxmonii ‚ êic. ‘ ' ' ` i '
5. Cm", lîg,ni5c.1: morivum opcrnntis poriùs ‘даёт ope
ri: ; îllud enfin fr rencrex p.1'fte_«abjc£ìi ‚ lice: ad queme
cumquelìnempolßrœxrendi, Quia Samus ucm recenfct
.ínrcr eircumll.1n`ri.1s ., ramen magis propriè Á`umitr.r`pro
morivo exrrìnfecg nis (cu pro Enc opcuntìs ‚ щ 5 '«1g«‘\s
ex odio ус! мышц ‚ «.6 du ,Eleemofu;arn pauperi formi.
new ex cimrttare vel lux:-wia , ut iuducís ad peccandnm vel
‚щ fubvenms miferiœ ‚ îllud motîvtrm ell' ì.ntrinl`ccum ‚ S#
cx objef’ç0 ‚ НМ duo fum Cxrrinfccar putortlxlxcxl omnia
polie pertinc1c„1clh.u1c circumll.tnti.1m. ; quin , ex diëtiäb
ratio motivi Sc fmis feparari porcflw ab olajcâko , п:
rali. `
«6. Quvmflo, dexaoratmoclumquo F.16lum,cil opus , ut
fr libcrè velcoaéìè , repidè nur fcrvenrer ‚ pxomptê ‚ aus
lênrè , ôcc.
7. Quando dcnprar rempus , urli cgcris de die aut по
а: ‚ in dic fella vel Feriali,ö.:c.
r 3-'Addunr.8.alioq\u' ,fciliccr, 'qunríes ‚ (cd non benê,
‘Мг ПОМЙ v¢rê circtrmßanria fed .repetirlo ‚ feu iceratìn
aárus cyufdcm.
Convenitigirur inter Pllilofophos д: Theologos quod „
дггитЛдИЙь ur rales › б‘ nifl t`ns,redì.xnrur' паштет ob
yeélimorßli»
щ ‚ non Conliituunt ‚ псс ,in:e~_;Ã\rx1
Ced Circumftanr rtéìuin
öa hnñìciunt in fria eflènr
acçidelutnliwf 5i
quidcm non omnes fîmul l'emyer..crmcurrunr ad íingulos
adus ¿ham „На: funrpfrrincntes ad nrrum moralem , д:
-vocântur propriè circun1lìanti:e,qui.1 nliquo modo per fe
pcrnncntadaûnm velut accidenria ejus in genere morir» '
nd bonitatcm „fciliccc aut ,maliriam cjns nccîtlcnralenig
/ ali.: funtimpeninentes guai fcilicet nullo modo. variant
Hl0ralir.1re'm_a&us.,.ur occidcre huxnìnnm manè nur Ñîrê»
ö<c.,&ífl¢ non dicuntur-.propnè circtrmlìanrix fed tan
tùm rrmrerinliter & per accidens.
Adhuc notandum ей ,quod circumlìmtix- , alix fum:
farmale: quœ fe tenen: ext pme adn; щ fum intenno br ,
Lemìllio ада: ‚ n1a1or :zut minor liberta: facilitas vel clif
ficulms in agendo › durario мы; , alix ßßjlffivß q\12_ (C
.~‘:n€Drcx,p.1rtc0b.jc&i1u: major д vd mim! q\1â\l1_¢l§§ë"

/
r ‚

De l1om‘f'.Ú‘ malì't.aff.Ímmfz:1.Di§`fF.II. 137


akcmofinz , majornu: minor indigenti: paupetìs , locus»
rcmpus,pcrí`ona, &c. Cenum eil :iurem quod forrmlesi
:ngen: bonimcm vclmalizínm ада: in сядет fpccic Gc
mn diverßficanrillum , guia non aŕfcxunc illi divcrfum
motivum vinutis ,.1u:vmi, ut parer; amor Dei rcmiflbs.
aß ejufdem fpccicicum inxcnûliîmo aînneníio enîm 8: r¢­~
„это поп varianzfpcdennôc rzrneri eò meliot ell quò in
ztnlior.
Olajráïfva :miem poßimr variare fpcciem ii incendanrur,
qui.1.1ddunr obgeůu nova moriva vinuris , v. g. ,circum
Ramia facerdorii in paupere prxbcc divini morivum reli
gionis purge: moxiv_um principale mifcricordiz , inem.
augmcnrum bonìralis aut m:1lixiœ»veniens. cx circurn~
ßantiis fotmalibus dici potciì imenpz-um ‚ qui: dcnotmb
mniorem conatum agemis , ex objcâivis àuxem eri: ‘теп
душ», .~,«i;.1 dìcun: novarn ccndentiam a&us б: cxxeníioncni
ad plum в: ad pluies virxutes.
Ruzfus, ex Scozo ‚ circumfìantia: aggrrivamcs , 'ali:¢­
fun: ¿mgralu ,feu rranfœndmtalcs qua: in omni pcccazo 4.4 zz»­
xeperiunmr , ut ínobedim/in ‚ :'ngra1i1udo,c0u!¢'mptu.r D¢i,&c.. q I.P¢j
alixfpecíalu qua: non reperiunrurin oinmlns » fed pio­. n.16.,
hibenmr przcepto (peciali ‚ Sc di(’riné`to. :`x prolxibinone
objeéìì cui per nccidcns conjungunxur , ux in cxcmplo
funiinloco facro. Genqrnlei :ugem non dcbent efl`c valira»
per fe poíirivê ‚ fuflìci: quòd cngnoîcunzur annex.: ob~
“до ‚ ôcnëtui а bcnè vcroßzßcinln, quin quivul: fub{ì:«n­
lianiaóìus, vult omnia n»ä¢cilÍiriò«fequcnxi,1 , 6: anncxsi,
6‘ pfopricmxesinfcparabìles ,ur fun: illa: 5 поп vcrò М‘
¿uz cafualixct conncůumuriur iftx.

coNcLus1o
Mní; иди.‘ Ьитлпш fumíf alíqwam bcm'l.u¢m„1/el mai
lilium À uifcumflafzriír d:`¿?í:1a'ì.;m ab objzáïiva , (у qm',
dem ш! imm :andern f¿`;m'em 1/irmxi;.„ ul, «I«‘:ríu.r­EÍì com
munis.
Pro5.x.ex Concil. Trid. dcŕlîniemc ql1.0¿`CÍ1’Cl1mßâr1r­'"­‘l
qua: pcccaiomni fpçcicm пикап: ‚ fum: nilcricndrc in Co_n­ SS'.14.
fgíliqnc , qnadjim i/lísynfam ф]; „eque a/lœmrmtrlmx m~ till. g,
14_grr`¢x[:amn/ur , mc jndí¢iÍ1.'¢s ínnulefravllm W14# ûÍÍF’1M”! Úmzß.
nj! Á :alim: darne :mum/lanliaa Ima ab lmmíníbu: aliaßi 7»
nçragilanu [шт , м! иплт ттит círcuìvußfinliam tar1f1_1¢n­
dqmrjjè, ner/ip, _pef¢~.1_[]I~- in fgamm 5 й lice: concillum
Магнит: ranrůlix ~dc iis qua: mutant fpecîcm › 8‘ г“)
iisßfllilaic другим‘: cas _in ¢onEeß_"ion:.» iamcn {м}: же‘:
я
_ _,__

1-38 Юг bonit.. С?‘. m4lít.¢z¿"ŕ.Ía.'¢m.


- ~ ‘ i
DZŕß.ÍÍ.
tè ex ho: „издан: alias quoque augere malitínm iu СМ"
dem fpecie.
P»-ob.z..Ex Scott» fzpius Citato qui iiitcrbonitates :t&us фа‘
,_-¿_7_ ccnfet esun quam habe: ex -circuinftantíis,f¢-fund.: pouf.’ dus
6,6» lzonitu ‘.'1irluof4,ß~,/¢ ¢xcircum_/1‘an1ia5 lm: 7.. Éonílfu rm
'ucnit 1/olilioni lio: ipxà quod elŕtitur й ‘tfolunrafe шт вт
olilzus rírcumflunlííx dífïalfs À 7:1574 ra1z`one` delacre ЛИ ГМ!’
рт’: in ¢licimdo.v‘/»jhm 5 fx cl.1rit`1s.diçit qnòd in ¢oflem_~‘ 1
_ v
a¿'l4 pole/i e/Íë mutliplex ßonilarmomlio-; afin: ‚миф e/Te rrfìë I
$191’ círcumfianziomzfux ,I non [Щит multi; civcumfbmriio far
¿‘b“9' lículnrilzm que norxfìmr mulne lzonìralrx fed {медали mmm ~
т в’ boníl4!em„_/`ed :tiem pot:/ï idem fallu: еДЕ ¢ircum_jian1io11a­
fu: completê' omnibus circumßantii: [urli/ientiäus nd un.zm`-»~
uirtutcrn А‘, U? diam omnibus _pminemióm ar# aliam vír
тгт , ů:c.
Prob.;._quood.i.p.Qt_1ia nullusßefì :tàus 'humanas qui г
prxrcr eñentialcm bonitatem. aux malitinm quam haben
cx objelîìo , non babent etiam alîquam' gccidenralem ex- -
adjunŕtis при: роШлгн: adeßë aut abeße falvâ illâ fuis-
ßantinlhfeu objectivâ; б: evidens di ratione circum»
(lantiamm aétionem reddimagis aut minùs conformem~
aut diŕïormem,1.1udabilcm , aut vitupexabilemintra eau»
dem fpeciem moris.Ncmo fana! m¢I\liS nfgßbîl Идиш Cba»
ńtatîs inteníìorem prxfeotiqßpbdìoiíi E-leemoíìnnm cenrum, 1
fcurorum laudabiliorem 'czteris „paribtls elcemoíînâ “Я?
ginti fcutorums írrevetentimn faëlam regi gravìoremillâ —’
u.e ñrinäino magifìratui; fuxtumin loco facto gravius.~
urto in prophane. '
Frob.1.Q1i¿ in rebus naturalibus bonitas ‘с! maliria
phyûca & noturalis crcfcit nur mìnuixur ex :aliquot :acci
dentibus ‚ g. id etiam contìngerc debe: in- moralibus —
iden Scotus exemplilîcnt de fnnitatc S: pulchrirudìnequz —
ex diverñs accidenxibus fufcipíunt magìs 8: minus д 6:.-per
fìciuntur vel inñciuntur. ‚ >——
ProÍ1.7..}1. Qiia cettuml :fi quòd«el‘e„nmoÍîua'ccntum ’
fcutorum czteris paxibus cft _melior Eleemoíînâ decem,
8: idem cil dc furto quoad malitiam ‚ orazio unius hora
melior eli , смет pnrìbus › quâm unius quadranti: ‚ д:
ña de ac"ru odii .‘5:c. Amor Dei mrenfus ut Тех , mclior ‘И
amore :emilio пить 8: fic de odio quoad nmlitiam , g. -
cx círcumfìantiis quid 8: quando '8: Íïmilibus , crtfcìt “Ы
dccrcfcit bonitas 5: тайна. intra eandem fpeciem bom
rmtis. Duo primi ада: pertinent ad eandern vìrtutem­
mifericordiz ; duo fecu ndi ad eandcm charimtem-.
Dixi autemrmxerii parióm ; наш aóìus qui _yide_t|._x_r_
Defbonimre €ŕ'^'m.1Zirî¿: ­1zë?.kum;Di/}`>.lÍ_ 159
noris l­»onir:uis.e.\r.un:r circumflnnria crel`ccre рок!‘ ex
alia; licin Evangelio oblario pauperis „щиты; prie
vuluit oblarìoni mngnarum qui rnlenxa obrulerunt1 fei
Все: ex condizione , faculraribrrs 1-.fervore , 8: perfo
nis 6:C­
Prob.;.p. Tum ex ciraro Coucil. Trirl.quod evidenrerf
fupponîr ай uur circumflanrî:|s­murare fpeciem pecca
rorum., к i её .aperiendas elle in conlfelñone, zum ex
Scolo diccrrre рискуют de inregrirate ronfefìiarrir Ü ref 1;­d.r7.`"
pandendi adinrerrgnfui nec fo.lump:cca1a, ful rire/«mßa»­ q.I_N_ V
ria: prcmlurum nutabiliier aggravante: inc/udit diíium pri- „_ I4, _
uprum , мм illud .Auyßlni , prins cnnßderet qrrnliralem
crimini: in loro ‚ in fempore, irsïpzrfeveranría , in ~'uavi:­
м‘: ‚лег/Эля, f`alrem~il!M dica ng гигант n:c:_„¢`x'ril`1¢'n»ß¢m­‘
du que ifecialiprnbißiliancprohi miur , v- 3. .nlienum-.^acex'­'
IN’ 957 511515190” а fed деда!!!” ртвЫБешт unipi de laca»
fanůo 1(9'ideà j¿'­r¢ía[¢ pmrammifììlicèrfucrílfyíper ham."
cireumflanriam :en_/îíruimrs ôcpro aggravatione inrra. can-‘
‘km Í-P¢¢l¢m ­1d¿lf1 nula цигет funi circumjlanziß er qui'
[zus per :alum aligne modo eßgruvius 1 quin ß minar muraria ,
Ü' bv# т! ‘к parte abjréïfíï, vel ex pnrreperfîvra ecran' _
ri: de quibru non :fl im eerlum quad ogorteatilírß сат
f_'¢fl ;1¢vMn шшт i Ú“ ‘I/nld: urile e_[[\‘h`ac eanfilera'. El ce¥~ ——
rum C0 quod qui non vul: l­`ur.1ri'în.1oco facro vel rem
fifïlm › Hlm preprerinjufìlriam funi rum propre: fan»
ßirnrem loci В‘ rei facie .1&um ìullirix 8: religionisg li
Ißxlurr peccarum cum muliere libera ell Gmplex fornicario, ‚
u_r.1rir.1ra verò ell adulrerium ‚ g.ex diverGs~circurnfìan­
rus реф! idem aŕius habere" diverfas fpccie bonirares , ‚
¿C Ul-*lill-1__S­ Рамы :iurcm dici poile quod quxin hiseir
¢“m|l~'*"f“F Ípßcinlirer prohibenrut clrcumflanrìz ipfx rn
gfedrumur &_.1„b¢„„ ,monem obgeeiii fedliue prrum
“fett .ad “т nec lis elle pollen nifi de nomine.
Olzíxr. r.¢1„,;;,',_ р, Nihil dare ушей bonirarem n&ui­
nilî б: volirum 9 щ рам ex'pr;ccc¢lenri. g. Si circumlhn.
Ü¢,‘l°"‘ bûnirarem , clebenrelle voiirx âfîfl quidquid elk ’
vqlrrum haber rnrionem objecri g. -lolunrobjeôlum dn:
bouirarem mui -,non verè circunillnnrix s lalrcm Ut -‘lb —
obieóìo ¢lim„¿}_.c_ ‹
R555- d.:inr.£rSubfun-.prum , nili lit volitum Clilfâê г
85' Pfl’ ff ‚ 8: primnriò ан: indireelè 8: concomrranrer ‘ac 1
fecundariò : conc.:mt. б: fubfuirgrurnz дней: r:urru_1n
öeprìmarrrì per fe; n.:rn:. 5‘ fubfumprum. Cìrcumlranrrz:
ur. dem bonirnrem deben: cognofci ut £3165 5C_ll\¥¢“¿l '55
«мы 1п:с11с1цпцш.‚‚ [ed ìnclireëlè Барс: ‚ассхдепз vuur .
. . . „ ‚..
г4э De Ízanimte Ú“ malaria ¢zëT.Ímm.D./;'>.ÍÍ;.
concoiiiitnnter 84 co fenfu dici |pofl`unt o‘.ije¿"tnni largè ßç
improprie ‚ 5: ideò dgn: quidcm boníratem öcimlitiam
zûui ‚ fed :iccefforiam ‚ Гесипддгйат 8: accidentalcni.
Obíìr. 2.. Si bonitas Bc тайна aêtus -interni crefcerenr
ex circuiiiiiantiis pollen: crefcete íninŕinitum ; Fed conf.
eli abfurduin. g. Sc. ant... prob. maj. (1 vello: dare paupcri
cleeinoiiiiamiiififiiram ,.'tm2rC_DCumÍ\15l1Í‘è 1 Clfemßfîllß
qiiz eli objeûum prima: volirionis ‚ öc amor quí_<'fì obl»
jefìum 1.. unircnrur circumllnntíx infìnitatisg g. qui vello!
:Lire infinitos , inñnitnm bonitarem eonrr:tber¢'t­ Idem
мы де illo qzii vcllet amare reniifsê б: inteusè 5 öl quond .
malitiani idem elle: de illo qui veller Ринг! infinitos mim
mos 84 odire Deum infinité; g. ii .1ŕìûs~ bonicas & mfilitirt
cxcfcuntlex citcumihnriis. poñënr h2b¢r€ ,bonítarem ôe .
mnlitiam infìnium.
Kfîß. 1. Hoc argumenrum nom-valere pra aêéu спеша
quin non menfuratut ejus bonitas 8c militia circumßan..
делай; niii ex quantiratc pecuniz ‚ quer daturde Бабы ¿
aut nccipitur.
7§¢fy.i.. n. maj. Tum .quin bonitas Sc» maliria non crefä
cunt' ех circumíìaiitin ineñicaciter volitn quali: ей е1ее‘-—
mofina quantitaris infinita: , qua: cum non fic poilibilis, пе; .
cpgnita nifìconfusè non porelìinteiidi eH­ic.­«citer, voluii-._
|.1s,iion porcll vellc eñìcacirer imponibile. Ad prob. дн}; _
aut. unirerur ínfinitari per. volitioiiein ineñicacem , conc-..
anx. per eßicncem ri.- ant. ôccoiiil _ob eandem rationem; _
Uno verbo non fuflìcït quod obje&uin„ fit .infinita bonita
ш in fc ut мы] der iniinitam bonitatèrn; ‘alioqui vel mini
mus amorDei` cllèdiirñiiitusifeà requirirur infinitas in mo
do tcndendi qua: non adeifet in volenre dare infinita fcuta, ‚
licct indè ада: (атм nliquod 1r_gun1_eiitun1 „м; i non ‚
tamen iirñnirum riggrosê.
Inf). Hîc ада: ‚ ‘ил/а дм: ínßnim: nummer; ,qunlífcirin-'
que fir, fupcrat отце: уоййопез in i`nŕini'tum _danfli omg
nem quaiuitazem Bniriim gt elle: infinita bonirruir.
тир. ri. ат. 'Q_«_ii_.1 r_n¢ni`ur.1 boniuris pexírur in aëìibus'
interni; ab inrcnnone & exrenlione efficaci, non vcrò дь
ineñìcaci ‚ аызБз di Шах 5 qux autem voli:i0ncslz»1­
bent circuni antiam quantïmtis determinan: › pollini:
elle eŕlîcasex fi Íint in porefiate operantis.
obiír. comm i..p.Sibonitasu&us .rugerctur in eadem !`pe~
_ gie ex circumilaiitiis, id Heier velinicnfivè 3 vel cxrcniivà
fed neirruin dici рот}. 5. non deber adniitti tale aug.
шепшт ш егдет ffecie. Prob.min.¿e .iugmcmo intenti»
uo.iiçi¿t@11i,iu calvlnon lntcndirurâ «]u_.ilitaubus :ljvcr[i.i,i¢; f
mi
i
Be brmŕmte fíwalirìa fz¿?.'Ímm.Dì/22.11. 14.1;
nec`boniras objeûiva ehariratis porell intendi ex circum~
дикий: fpeóiantibus ad jullitiam vel fortirudinem qux ha
:benr bonirates fpecie diverfas. Prob. de cxtenlivo. Nam
Шаг] поп porelì effe line inteulîvo : g. li .augnicnrum in
tenlivuujr non admírrirur- , im nec exrcnlìvum debet ad
mirri.
Reiß. п‘ :п5п.‚„Е: diep augmerrnrm ell`e exrenlivum , ‚
/fcilicer quarenus иди; idem rrfpicit pluraboria _-rut mala.;
unile lient parricipar bouitatem objcéìi proprer_rcndenri.=.ur
înjllud» r`ra.5c bonitarcm circrrmlìarraìarurn ’oorrarum prop
rer Iimìlcnr tenalenriarn ad ea; _& boniratem carum. Ad
prub.p_. .1nt.rmxnpropria inrenlio aéìus moralis :mendi
rúîex „при vel minori applicazione 5: fervore volunta
«xis , Xi llc cx majoii inrenlione pliylïca acîus» non анкет
ex mayori cxtcnlìune ex qua porîris minuererur imenño э‘
unclèaíìus circa melius aut ред“ obiecìum Et qr.~i.iem ex
teo(iv._¢`:V& rerminarivê melior aut p,cjor,{r„~d non i'nrcnlio`r
crrctis paribus. , _ '
'Qáiïn rantrag. p. Nihil unum pozell’ elle in duplici Гре
cie; fed li ада: fumererbonirare-n à_eircumll.1nti.1 diver
fami bonirare objetìiellet unus in dupliei (рейс. g.aóìus
non potcll l`umerc.bonita\remà circumlìanriis divctfaru ab,
oBjeeh'va.»Prob. mai. nam Perrusnon çorell: elle equusaêc,
'hòlno 5 e[l`l`er enim chymxrn. ‚
{(53}. el. maj. In diverlis fpeciebus fubliatrtialibus : Com..
nlj.ri_.„ii1 diverlrs fpeciebusl accirienrnlilius. n. maj. 8.: ccnl'.
prob. na_r1rPcrrusirr„l"pecic (u'nlt.‘.nri.rli ell homo 8: in ас
cidcnůbus porel`l'ell`e Theologus , M.\rem.uicus, ’Jurifpelif
rug, Sacerdos бес. Sic ell de мы qui cum moralicate fob
ßanrialî 1 ell in una fpecie. Óhariraris fciliccr :rb ob~
jeéìn ‚ 6: line intrinl‘ec_o э poten elle accidêntaliter «Scac
celibrië in {ред}: .r¢1aga<_nn= ‚ pœniremiz ‚ 'eem;-¢.'an
ri: Bcc. ‘
Inj?. Si liuc ellërriebercz dillirrgur' boniras fubllantîalis е
ôtptîmaria ab accidenrnlì ůc fCCuHd­’Irl2„~S ffd ПОП P0l¢Üï
lîc rßlìinghi, g, gm1l;.l`olutio. Prob, min. l`uppol_1amus
añum quo volo dare eleernol`m.1m pauperi Sacerdoti,
:nie quowolo occidere Saccrdotem , quznam crit bonitas
&"maliri.1.irr his acìibus . an ab elcemolina boniras mi»
fericordixë Arrboniras religionisà perfona Sacerdntìs?
g­_nenporcÍl dilìingui bonirasfublìanrialis б‘ objeêciva :ì
circum({antionali_ Be :rcciden rali.
Rrf']>.r1.min. & adprob. Dico malitiam fubllanrialenl
peri ab homicidio 8: bonitatcm _-ib eleenrolina. Ratio ell»
fluìälxomicrdiurn cli ушиб &_pcr fc -intcn:um»if~1Clìl¢"
1410: éonìmte Ú' mńlirîn m‘?.l.mm.D1'/;`:.IÍ_
'gri vfiò m­.liri.1 ¿il circiiniiilnririoiinlis д‘: Fncerdorio qudd
-«р«1‹„‹а‚аь‹‚п‚э„‹. [п cil de rlremoiiñn ‚ Si ii df nur ca
. fus in quo .rqnè primo „у dircûic urrumqne inrendcrernr.
‘Urrumqnc inrr­gr_.1r¢r unum obicèlum папаши. Er gene
r.\lircr , illu cil prior# fubflnnrialis line qua non роде:
:xâtushnbcre ullam , ё: 511: ей accidenrulis iint qua родё:
5`lnl\cn bonirns nur nixliziri objcâlive. _Juxm hanc regulam
vidcsquod malizia facrilcgii non poile: haberi fînexn.­di~
da homrcidii , nec bonîras illa religioni: line boníraxc elec
,mníinzc » (cu rgifcricordiz. g. [ña eli objeóìiva В‘ fubflan­
‘rinlis , Ш: vcrò :rccidenralis ôc circumílnntionnlís. Quaid
:ii boiiìrarcsfplures cilènr infcparabiles :unc dici pollen;
,gílèniiqles дам; ß; imegrare unam :exam bonirarem.

’C»ONCLUSI»O. II.
1UT ‘ПИ: haben l«»m‘:.mm a cimmißanria мы; r„¿„„/L;
“Iii I/”"l.'H­f L’1'nrendx'a[1>a‘genl¢ , (7 ,ufdfm pq/m'z È; ,fd
malíuìm винт /ìcßríl quad тайник’ nmnrxa cum ‚душ
'1.:l.n¿?u.
~,d,\ @SR Pwlv. i.”Ex Scoro fmpc ciraro б: Ariß. docenribus :ifturn
­n. 14- шахмат drbere procedere :ìprudenria àjìíenu ‚ ¢lí¿¢»r¢
три’ Ílffìfm г б: quod neu/fe {Д ad едим «mandi , ama.
‘шт ¢ßêpf¢ca¿nz'n,-m , öc cxprcfsè id vidcrnr doccrc dc cir
.cumiiamiis qu: deben: intendi fncundùm diâramen рщ
~\l<‘nîì¿:. Роге]? ídem 46711: rf/"¢ rírrumßantionatux romplefë от
„ibm rirmmßnnxìíi yerzinenrílm ad шмт virtuum, (9
lrínm vmníáu: peníneniíóur ad alíam ‘Штат; , (‘у im fg
.~undi4m díèïamina :íí'L/:rfa perfräa prudenti: rf/lirfìu multa
,um _ńniumfrvpriarum , conßmiliur in miem «Hu родит:
‚дппиггп ти/М mali'1»`.¢ ‚ т quidßm quarfiani diffamina di
wwfiis qua ‘Меня: inrfe. Vides fewper качай! dich.,
nllllÃ~
Pfoln 1- miie., дива‘! r. Z9' 1..l}1. (wia-omnis moralims ‚
ада: fivedireêza 6: primaria , l ve indirecìa б: fecundaria
deber ,cile volunram ¿fed non porefr cile voluntaria niñ
T1: cognim éc "они. g. ш aéìus .habcat bonimrem moralem
»ex circumílanriis deber cognofci б: inrendi. Min. parer cx ’
d­&is de voluntario. мл). prob. etiam ex difìis de mo
xslirare.
C«njír.Q1î.1cccderexad muliercm quam putarer invin
cibilirer elle funm non ¢fl`er reus adulrcrii , (аист comm
_ Deo 5 Ii: qui furarerur in loco quem nefcintr cÍl`¢ facrum.
non comminerer facrilegium formale › fed rnntùm marc
nalcs uno verbo , nihil volixum quin przcognitum 5 Bc ni-ß
_.i __T ‚

.’De'Èanínzte:Ú‘ mnlìri4­¢‘zf?.bz:n1.Difi1.II. ц;
lvii impnrrmrr nd pr.|:mium ik ad pxnam 1 :ld vinuttm З
vitium , nifl lit libcfê volixum. g. ut иди: contr. hat boni
пакет ex çircnnifìanuis . :què nc cx obicflo 1 debercng­­
nofccreillum. Cerxè qui fcirct elreniofinnm pc|'l`c f­i­:ri
tx gratitudine , ex religione 1 ex pœriirvntiali fnrisfatlioive
&c.non proprerea habere: mcrixum rllnrum virtutum nifi
.hoc vcllcr.
Prob.;.p.'Dc inrcnrione poliriva 1 ib.; ur non fuñîciat
virtunlis 1 vel imerprcr.~.tiv.1 sur ncg.\tiv.1 3 nam 1. rcxtus
il'arus ex Philofopllo exigir ur.q~.u rcélè agit id Facixt
frìms U' digen; ‚порт ípfam , idcfk valen; deliberate ho»
neßarem quam vider in rcbusvcl nâilius , ad hoc анкет
поп fuñicitinrenxio inrlireân virrua1is1 nec interpretati.
‚п; g.r¢quirirur direéìa ëcpolirivn 1 1. quin ut circum
=.Íl.1nti:1 det bonirarem a`¿’cui deber áliquo modo nnmri; fed
non nnmbirur ullo modo niñ inrendarur poG:»ivè; „ч. Std»
m.1j.paret ex diáìis. prob.min. ideo snnlitin cenferur in
tendi virxualirer 8: indirréìè St (uH­icir‘nter ad inñcicn­
.-rlunx :18um,qu.1nclo inrenditur obieéìum in » uo agnofci'­
ш: malitia ¿quid h::c connefìirur nect=flÍ1r1io cum ipfaa
fed bonitas circumflantionalis non lic conneélitur cum
.obicáìo bono ex fe , g. niñ hoc intcndarur potirivê 8:
dixcitè non fuñìcir ad boniñcmdrim aéìum. maj. negará
non_pot¢Íl1prob. min. qui dat elc¢­molìn.1m paupcri cle
»rico cum fol: volunrate fnblevnndi miferirrm ejus , non
.vcrò intuiru qualimtis prrI`onx1 Fsiciraéìum purœ n~.iferi­
cordiœ non nutern xeligiunis , ¿fx id pareil accidcrc q­xo"r1
rniximè convenire poflët in Calvinilla qui non amare:
«’f.1cerdotiumhic lice: cognofccrex pnuperem effe i`acerdo­
tem tnmcn non dare: clcemofinnm inxuiru fncerdetii , g.
faccrct aérum mi{cricordix1 non анкет religionis.
Prab. derzique д: тлНйдл. Quia plura exigunrur ad
bonirarem' quam ad malitimx , ma/um f]i.:x quo1­tmtqu¢
dzfzffu , ¿enum verá tk ímrgra ‘пр: ; g. lice: :xd bonitalfm
in ада ex circumflanxia bom rcquiratur intrmio forma
lis 1 non fcquitur cam rrquiri ad maliziam. 1. quin non
ТОК! <iil'C@tÈÍl1t_€rrdÍln.‘lli!i.1 1 nemo mim inrenden: ad тл
/’‹т vpmnur ‚ & debet virari ab haminc. g. hoc ipfo quod
vider ali uam cirèumflnntisxn тают 84 áliquod mnlum
(equi ex uo мы 1 deler non folùm îllud non velle 1 fed
ét lìudjosê virarc. g. hoc ipfo quod non vim , lice: îllud
non':1n1et polirivè б: dírcéìè, ptccar non virando rnalum
quod cognofcir; undc qui furntur in loco fricro , licrr
non intendat prophamre fanâirztxem loci , imoei dxfpli«
cest 1осшв elle fqcrmn , non ramrn excufarur à facrile:
1.44 De bcnimfe 6*' типы afïäbum. DI/$.Íi.
gio. quin deberes virarc aáìum
_ ex_ quoV fcquiiur propin
__ .
nario › Bc так: cam il difplicenuzx ifacrilegii cile:
nmßr. exiscoro. Poïñibile ей rçciclivamem (ждет сд “
eñìcnx.
de «М: ) peccare pl`urîl\us pcc_c.1ti’s , fz ex dcliberaxionef'
4421 ада: contra le¿,em£comn‘.\1ncm,& comm ищет ingm:i­ “
‘идб.
tudinisiôc conçu lcgem_prorni(`E­,l`cd communiteif поп fic “
peccatur,qui:1 peccans nqn appetit rnmmunixerniiî dele- “
&1:ìonem,liccr inordin;1tè,­öc vellàrfilli delcéìarìoni non “
è`1i`e;1nnexas со‘: ргоьййкёбпс; ;'& ìůß m0d0 Omni“
peccato conjungirur iiiobedicnrin ‘8c conremptus öl “
çdium Dei özc. huìufn\0di;»nan quodpeccähr /minar time “
«Ehm elivíxum ptrlíncntem ad [куда íjlqrum , fed impl# “
ciu"-'è in quan1ùm:uuÍl'_uÍiqu1'd ad quod ‘quadammodo camo- “
miranmf bu wnnin. Vides Scomm admiztcrc níalirìarn
ex cixcumíìaiixíis non volixis poíirivè ‚ Si fonmliicr ex
ßlicìiè , (и! implicinè ‚ ad grnvimtcm«malirix intra enn
dfm fpecíem; mm pro diverûi fpecicin circumfìanrîis illi:
tr.1n{`C¿’ndcntibus­, feu geneixilibus non wntrnhitur niñ G:
p<»iïl`ivèinxcma, ur fcilicebcomçlearur malicia. formales.
inobcdiemix ingrsuirudinis. 0 `
-Dixi nurcm ,maximè ex circum/lunrìi: elvjzfïívís -non con
unhi: bonixaxcm ,niñ (int poíirivè \'o‘.irx ,_ quin de forma-Á
libus ‚ ëcìllis qua! funx aéhii inrriijifecx non di HHM
ra:io.n.1ni v.g.proÁintenûone afíìus, fußîcir quod щей‘
vclit agate fervcmct, ё: toto conagu. Ut G: innenfus ‚ б:
inde crefc;u,meri_xum,1i|;e: non cognofcar ipliím men
furain gnidimlein ícrvoris aut libcrraris ‚ aux diiïwultntîs»
qu.: funi: circum(l:.1mi:e fornmles 8: fun: valirx ш quo»
non véto urqmd. Aliud ф! de obieëìivis , quin non Й‘:
*c‘onne&unxut afìui „niñ“ lint cognìtr ôc voiitz ш quad,
im direâè 5: per modum objcŕìi zicceíforii. ‚
ОЫш. х. contra i ‚р. Si bonirns ex circumñamiis debèrct
intendi, non eflër nóìui accidenralis , fed eiïìnnìalis. g»
non elfe: c_ircumfì.1nxionalis. pmb. ant. bonitas acciden
talis & circuinfìantiomlis potcfì adeßë :ib идти. falvâ
eìus fubílmnriâ ­, feclíi lwoiiíms circumßnnrix dcberer in~
rendi pnñrivè.' Si и‘ ‚мы поп po(i`cr abcílie б: adcffe falvâ
fubfìnnxiâ néìus. g.non cile: acciíïenmlìs. prob. min. :en~
denria formalis ixdireéìa i`pec`iñc.1c aàum quand morali
пакет :què ac дном‘! enrirarcm phyficnni ; fed uo_d (pq
citicac ‘Щит поп eß illi accidentale fed (ub amide:
„вы. cerré eadem emita; renlis qua: phyíicè reFpicc­
‘р! раирсгепт а кеГрйссгсъйсегёогсьхх in caiibus alla
us.
'*‘-**\- ­­_|“--;-v- — ‚‚

,De Iaonimte Ú' m»1lîfi4.a¿?.lJum.D.y}=.1I. ‘14;


7511:. п. ant. primi a;¿.& cl. min. 1.. poreft. ndeßè ya
­àbefl`e fubftnntiâ falvâ morali 'aux mcraphyfîtîf дед“
«»conc.m.1i. 5: n. min. faîvii fubftanriâ pliyficâ n. maj. а:
conf.`8: idem 'dico ad mni.';.\vei.'uin ef: nëttim eleemgiïnœ
tirca pauperem presbyteriim non poßë-phyfîcë dividi,[ezî
‘motaliter 8: metnphylicè divideretur 8: nmneret endem
'fubftantia абы: mifericordiz nilî :igen: agiiofcereç (д.
cerdorium 8: intenderci: erogire ‘liomini facerdoxi › сЁёх
_que .tâusmifeìicorâiz ‚ (ed non religioiiis.
Obiir. 1..„qiii dat operam venationi cx qua prxvideg
fequururam oinîilîonem facri , lìcet non ìíiteiular omiHio­_
nem illam, peecat :amen G fequntur ‚ g. _lìvniliter qui
'przî/Tdet conveilîonem pecccitorum fcqnnturam ex Ева
.predicazione , licer non intenda: poíîrîyè bonum illud
animarum 61 Eccleíîz: , nihilhominůs przditaxío ‘щи: inde
fie; b0na,g_ „Qn ф; „шик-ш agen.; intrntlat poůtivè
Ь’ formali ier bo.ii‘tarem circuniftantiarum» lmindc crefciit
bonitas за“.
Rfß». n. conf. utramque , В: ratio dîfpańtatîsinter ma
litiam 8: bonitritem pater cx ЕЩЕ: i nam ¿imma ex inre
¿vg :aufn ‚ ideô plaira requiruntut ad néìum bonum qu.~`¢m
ad mslnmquod .venitexigunlibol dejfféîu 5 frixâtus ex соп
èioneeft contingent & poreft non [equi , ё: ideò nifirin
t¢n'd:itut › поп bonifïcabitaéìum 5 non enim crit volun
tarium 5 malum verò hoc ipso quòd non cnvetur ‚ eenk
ш: уоЩцш ‚ 8: fuflìcit quod videartir (equi ipoile unim
yuterur.
,1nß.i.lî Rexlhumilíetur lnvandìc pedibuspriuperum creI`­
cit merîtum humilimtis ex clignitfnie ‚ & iid hoc fuñìcit
quod id cognofcat , .licet non inoendax poûtivè liumiliarc
miijcftatem règiam 5,g. tam boniras cieeurriftniigioualis
çantrahitur ,line voLi1ione,poGtivc“i , quam imliria.
RJ). 1. мест} Nam humiliatio maiefcntis cfr neceifa
giò contiexa cum .aeìione regis., .Bt ióeòhabet potins ta
ńonem ob’Le&i quam circurnfrantirc :iecident:ilis5 non ira
gft de aliís_5 uíin exemple iillaro de concionarore.
¢ . 2.. ш anx» nam lì Rex cognofcens (uam dignitarem
»nul dmodg íiitendateain huniiliare, nihil inde merebirur
:i_mpl1`1s‘corâr_n Dfo, efto mmm’ hominibus б: exreriùs
nmgis nîtea: ille años s nam Dominua intuetur for i hama
“rem wide! м quieparenr.
_1„ß.z.licer Rex non clicat volo liumilíare'm.1jeí`tatci11
mgm , plus tamcn merciur per aéìum illunrquàni homo
vm; , [iciit ‚ nt nubat Fœminx non ef: necelïe ur dica: tibi
Тот. I U. C
i ’ м: De laonìmte Ú’ mnlirißz.¢z`ë`í'.l1u1/1 Dì_/jill.
-trado majeftatem meam in maritum. g. nulla folutio.
Rfíf. Juxra r refpoul'. п. conf. quinin ключи: сад!
:rntecedenris digniras perlbnz efr înfcpnrabilis nb a&u.` Et
juxtn. Refp. n- ant. nam , quidquid llt de conjugio , се:
tum efr quod voluntarietas, ¿Y ìnrenrio boni efr necelläria
adpmerirum. (спит el`t etiam quèd il Rex попе: ш:
'îpolfet nolle elignitarem regiam/communicate uxori quam
~ducerer ,non дате: boniearem illzlm aèìui (по; nec iride:
crefcerer merirum amoris 1 faltem interne. Dico 1 aus
„т; попе; quin fortè repugnar natura conjrigiiur Rex
-dando fe u1:ori­non faciar cam Reginarm , bonitas verà \
rmotalîshumiliarionis ex circumftanrìa perfonx :|gentìs¿
no 'iu efr infeparabilisâ bonitrlre objeêììva.
lnß 3- fl ¿wes elecmolinam debiram ex voto Íïneinten-`
‘­¢ione explicîra‘faus€­1eiendi что: fed ex folainrentione
charitatis fatisfacerer ramen. б: illa habere; mnirum ex
eircumftantia voti. Ita eriam ii przvideres ex illa eleerno
'fina fequuturum aliutl bonum , v. g. falnrem pauperis ,
inde crelcerer merirum , lice: non velles illud bonum 99
‘litivèl g. 'Non »requirirur volirio explicira bonitaris ein i
çnniftanrionalis ad Шаги contrahendan». ‘
’ Rm». n. ant. Abfolutè quoad r. cafulïb 8: eriam quoaä
ivetò
1_, fr bonum
ell`et ‘ìrrfeparabñe
illud elle: purè
ab ада
cgfuale
induerec
ex citcumfrantin;
rarionem web#

jeéli. .
Oóíic. 3. funt aliquz ¿ircumftantiz дн: non po`l'f`un¢
direétê inrendi 8: ramen dam bonirarem ­1¿ìui „д boniras
eircumfranrionalrs non deber ilireŕlè inrcndifed fußîcìt
'intentio índireéia. Prob. arlt.nam circumlìantíre qnamozle
ôrquande _non pollìrnr direélè intendi g. 8:c.,»prob..­me.
ìnrentio 8: duratioperrinent ad ‚нити!‘ 8: quando э feel
Ш: поп polfunz dircâè incendi g. &e. prob. min. ur in
tendantur debent exprcfsè rzcognofci per cognirionem
reflexam gfed non pollìrnt ccognofei, [altem valclè dif
fìcilccfr акций: cognofcar menfnram 8: durarionem fui
.1&us. g. Src.
"I{_e@:. n. ат. r. 8: z. arg. 3: min. 3. 8: 4. nam poflim: 8:
deben: cognofci falrem confusèinxenrio fentirur ab agente
ex majori vel minori conatu circa dilìiculrnres vincendas e l
durario fen conrinuatîo tam facile percipitut quzun in­
ehoerio & ceffarro qurelìne dnbio agnofcuntur.
Not.: aurem ,ex Poncio 1triplicen1 inrenrionem in ada
morali poile conlîderari 1. pctirur ex majori vel minori со- l
ваш voluntaiis ad eliciendnm щит д: ad vinccndas «ЖЕ:

._-„l
"" Jîï

«\

De ‘¿wm'r.€¿“- nï¢lìß.m‘%.buin4n.D£f;`1.II. ` 14`7


’— :altares ejusi & hanc facile experimiiŕ in ~'¿>ge|i¿o.z.quz 8e
â perfeótiori habíru , &'ha:c praxis! venir immediate non
fici: „шт шеПогетгЫс enim procedi: ab habiru naru
raliter ‚ noifverò liberè , nifi quareiiushomo vellet „дм
е fecundùm omnes vires ‚` «Bc tunc ith inteníio 'eílëx libera
8: volita immediatè, 3. pctitur ex gierito ét enritate ope
~ ris prout eli magis aut minùrgratu Deo.8c hxc nonifacíe
ad ptopoíiium , nec' debet cognofci ab -agente i Bc (сдаёт:
' ex prarcedentibus., _ _ ‹
Quzres .ui «liqunnda tx rifmmjlnnfíupójâírìfènírè in дам
’ lanitm и‘! „дым еПЁпйлН: ? ‚ _
Reßv. Aŕñrmatlvê э 8: runc non dicítur ampliůs circum¿
ûantia, fed induit mrionem objeóìii ut Ii quis det elec
“ moíîriam ех motivo variirntis э runœcircumlìantia finis ex
'— кгйпГсё?” reddit eleemoñnam e{l`entialí:et­malam‘, ötideò
non tft ampliùscircumiìniìtia', fed haber rationem obìcâi
motivi. Idem cit fi aéìum de 'fe indiiîctentcm facias ex bo
no vel m.1lo` Ene; un ii tiudeas ob vcuum gloriam ‚ Vfl
-gloríam Dei а nnm гипс vsn: gloria reddit Iiuclium едет’
’ tialiter malum, ё: linbet rationem objeéìif к gloria Dei
xeclditillud honelhim lignitatercligioiiis.
(шаге: 1.. ‘Она’: ca_gnafcàmr'qu4nda circumßantia augen!
_fzmítarem wel malílízm imm :andern Лидии aut diver
fm ?' \
'l{5fp.Breviter Faciiiorqm nń't.1m"e{l`e quandoillîl quam
fumi: à circumûantia peitinct ad virtutcm divetfz fpecici
iab en quam haber ab obje&o ,' v. g. Furturn ex objeâo _ ell:
’ peccarum habens malitiam мины; 3 fi autem fiar in loro
f­‘I¢1'G ‚агент: inde aliam iiialitiain divcrfœfpeciei, fdi
licet facrilegiiquz eli шайба irìeligioiiis ‚ idem elf de
'eleemoíînç Рада `ацрегПпдйЁегеххсегэ ibi eil bonitas ob
{десны mifeticortiizgfèd tìiêta facerdoci -accrufcit boni1äS_
— nava fcilicet rcligionis. , . _ I
« ‚
I

‚ 148 De bonímu’ Ú' mulìria àŕ?.hùm.Di][1`.Íl.


.g».

Qrgf¿s'r1o' rv.
De bonitßte д‘ mnlìfiß ex fine ф‘ mediirfeu
` mnlitía intenßonis Ó* elzàîionir, е

sAi'­n fxpe diximus finem in moralíbus alium elfe’ i'nm’n­`


А. Дым öcproximum qui dicirur operír, Gc hic non diŕfert
ab objeéìog lic lubvemio pauperis ell finis inrrinfecus elec
moño; $‹ fuir npirír Si proximus; quia immediate берег};
xefpieitur ab opere illo 3 alium extrìn/'ecum ßtfgmazum ф};
„ dicirur opmmtis 5 quin non refpicírur direéìê & per le ab
opere , Гед pende: ex arbitrio operanris, ut li der eleemoli
nam ob vanam gloriam, vel ob fatisfaéìionemi vana gloria
б: l`atisfa.*.tio.„l`unt Enea extrìnfm' & femm' öl operanti: 1 6:
ille Ни}: haber rationem circunrfìanriz non анкет in
Ifl-Ilfecur. .
Dicirur remain: quin opus non refpicir illum ex Гс; ref
picir enim primò Se per fe objeêtum (шип , fcilicer fola
„tium pauperisg dicirur, operanti: öcexrrínfìruii quiai fe'
operans illum ndjungir fini inrrinfeco Bc “­‘"­"ali ip rus
арена; primus haber maximè locum in amore , feu interv
lione l1`n'rs z.. in eleftionc mediorum; nani amor & inten
iio ìefpiciunt propriê fînem ‘та: proprium pbjeâum 5
clcéìio verò, refpicit media in ordine ад finem. 1.oqrri­'
xnurigirur de ilio , nam de primo,feu de obieeìo fatis
Öximus ‘Шри. `
lnrenßo i ue diximus alibi , ell .1&us quo ‘Мини: fer
turin linem д: determinato: ad volcnda media propre:
'confecurionem Биде; eleëlio verò eli aéìus quo eadcm
voluntas vult' Se ordina: media ad linem confequep»
dum ,für volunras aliquando uno eodemque абы: fer
tur iunrraquc , fcilicer in finem 84 media, quandoqrrd
duplici actu, ur diximus ibidem › пес placer id repe
tere.
0¿r:erimus g.hîc r.An aërus fumar bonïtatem aliquam
â line exrriuleeo dillinéìam ab objeéìoì 1.. Ap à multipli/ci
line роде: acciperc plurcs bonitntes э 3. An inrenlio finis
fumatbonirarem :mr malirinm ab eleéìióne boni au: mali
mediir de ècontra? An eleëìio medii fu ne bonirarem
Jur maliriam à line bono aut malo ‚ & an la bonitas В:
fpecialii ‚ а дййпщ â_'b0nírace.inteul`\0Hi$» fw 5111’?

„Ц
т”

De bonìtare Ú' тл1йгёиъгд1л2тфтд11. 149


qciz omnia brcvirer expedicmus quanrùm potent ‚ quil '
jam plumretigimus in phyficis › ubi de caufa finali.
_CONCLU'SlO. 1.» ‚д
Нм fumíf* êanímum «uz malirínm i рт ‹„‚‚;„р„ dr“
_ › ílinlh Деда; ab afzjeůìvusßßnís {Лед dìverfe ‚мама
м‘ ßonímrîr mamlir 5 U _-:adem moda que pouf! Ualunru
:adem иди «Mdm in ,Inni ‚бил › pmj? payxícilvarr ‘P/ure:
Пей: ríívevfu bonímlu.
Prab. 1. Ex Scoro fzpìus citato ‚ пап: poil bonizarem
monlem ex obieůo pour immedinxè illam qua: eil ex fine ñfaf'
eamque “оси ритм «йштДшпЕапа/ет in Ma émir- e ànlgf
fìecifìcaquadícírur bonitaa е’: с1гсит‚’1‚1п11«'; talír ‘Г! p>rc:f­ '
‘Ли. Prima ßoninu :/iderure/fe cirrumßantia jini; &c. Ervin
hse conveniunr omnes philofophi Sc Th fologh '
`Pnlr. 1.. quand r.p. ex diélis quzfl. prxcedl nti, nnr_{i'co:-‘.
ßarqriod ада: fumi: bonirarem sur mnlixinm modò in
tra ‚ modò extra eandem fpeciem cum objeéìivn ; fed finis ‘»
eflprimri 5: przzcipua círcumflanria g. cxfine a'&us fumi:
bonìmcin шепчет prout pcrriner ad eandcm vel diver»
«fam virrurem cum objeûo э v. g. fl Лида’: ur difcas ama
re Deum ‚ Íl«1¢îî'1mq\1od haber indifïrrenrimn ex objeéìo,-,
fumi: boniratem chnritaris ex fine ‚ fi ftudcs ob vanam glo
xiam ‚ fludium conurnhir :.5 Ello F.r.cm.1lirizun fuperbiz ,
.Íifacis elcemofînrlm ex motivo f.:risfa&\o11is aux pœniten­
riz bonimri obje&iva:~.1&us nccrcfcir bonitas finis Чиж cß:
мам &“pœi1irenria; nec ullus id negare роще“. Simili
„сек fifuraris ur fotniceris cris fur & fornicnmr; fed» mä
gis ifìud nam, qm' ßrafur [fropler adulreríum magi: :jl
‘Миши inqui: Phil. g. aâus fumic bonicarern our mali- 5'.E~ -
:iam ex fine cxrrinfcco , niodò incr.: , modô extra eandem #55’
­fpecicm. _ ‚ ¢° "
Pub. z..p. I-lxeodem -fundamento si quin fi ex fine fim
'pliciter crefcir bonitas В: malizia a»£ìuum,g. fi porfin: fimul
'incendi pluies fides eriam pozerunr accrefcere aéìui plu.
les bonirares aut malizia. ’ ' ’
An :luzern за quomodo ротик eorlem ада atringiplures
lines, fuppong id colligi ex diéris ubi de cnulu liimii ih
-phyficis › 8: de ìnrclleéru б: volunrare . in craft. de .mima ;
‘in phyfica diximus eundcni afrum non poflè h.ibere plurcs
fines rurales ôc mlequaros ‚ bene v¢rò plures parziale:
inadxquntos б: fubordinnros. Im dicendum dcbonizate
“iut mnliria. inrenfionis volunr_qri.z circ: illos. Medien:
pareil inviferc zgrotum cx amicizia, 8: fmëxl ex fps: шт;
' 3
x jo' В‹1›ап1:ш‹ Ú“‘m4lz'zz'4 «z£Z.humîi)z'jp.‘ Il. _
Íicpoŕeiì daricleernofina ex gratitudine 8c charitarel lic 1
‘pores jeiunareex obedientia , ex charìrate & pœnirentia
ы caßitare &c. Plura enim motiva iejunii nobis proponir.
Eecleiïa Чиж 11тн1 ра1111пп1пгепс11 5 víría :amprimíx , mm
nm ‚им: virtutem l«1»¿ìmr (9- ‚нтдд ш. 51с futuri pores
ex fine gulœ &lt1xt 12; `
ex 015176-
obìcêtoSi ада:
fiere: [urzerer
bonus ex bono fine.­`t : Ene
bonitatem v.g-furtum effet
1 aélus malus

bonum ex motivo eleemofinz : fed Rllfum conf. g. ßtc. _ ‘


Prob. maj.nam fiuis ille cll`et bonus Bc honeßus. g. ôte.
R¢ß>.n.fcq.&:difl, ;1_nr.prob. eflët bonus _та1ев1а111ег.„ l
Conc. ant. fortnaliter , n. ant. eleemofina ellet in eo cafu
bonainaterialiccr , Ik -in ‘ада 115112110; quia de fe elk ma
cerie virturis miferìcordiz: [cd in ада cxercito & Fo rmali
не: in ratione finis еде: malas quia in ratione finis inclí­ .
nare: ad malum , fcilêcer ad furtum 3 finis enim formali».
rer ut Íìnalizans mover ad media eligcnda proprer ipfum 1»
г: Мед íimedir (ine mala : Ш: 'deéìip ‚х Бпайъагпо тайм
eßformalizen lice: in 'materia virrutis. _ '
111jI.lntcnGo.non fumi: bonirarem â medionœab ele
ñione 1 g. nec mnlitiam'. (ed in caftt polito intenho ell bo
na. g. Non fieretmalacx qlcéìiane furtivelut medii. Prob- .
ant, nam cleernolîm ab _ ‘кшлт glgriam non .facie ut illai-1
Gr, bona.
Reg». н. znr. De quo mox (Насти; 2.. falfa cftetîaxu-~
¢onl'e . öt difparitas cit quin пап 1:„‚‚«„‚„ та!‘ uf PW* —
11;.11.¢ от‘ ‚ щ ferr axioma co nnune moralium ommum 5
benum ex ínr:¿r4 muli: , mafum rx qnmumque defeífu. . _
Obiîc. t.. Si aéìus lunfeter bonirarcm â 11пе div'e_rfarn V..
ab obje&ivJ 1 nur à pluribus iiaibus 1 idem aůuseilcr 11
mul in divetíis Cpcciebux ‚ 8: gtneraret ñmul divrrfvs fP¢­
;ie habitus vel unicum adillas perrincnlgfed confeq. cil '
falum g.l`alf in eil eunrlem zéìum die limul bonum aut.'
maluvn
Maj. ab jeiunii
parer о §¢¿-\Q.'&¢
aóìusline, vclàyluribus
ab ill: finibu! r._ad
motiva pertinercc diverûs.
ab

Ãllncntiam ех objeân з. ad pœnitenríam 5. ad charrtatêm .


cx ‘Ene z ‚дым deberet generare vel habirus íingularum .
íllarum virrutum ßg dillinéìos vel unicum habirum П!!!’ _
zum cxillis omnibus. Prob. min. rum quin null\1ml2l¢m
necelïitas
lŕrum vellubitull
illum диета;
norunr philofophi
quaridnquidem
: rum poile:
u‘a_ НЧ“?
rd_ Kiera..

pel' diilinâos aëtus uibus inrenderentur lingull: b011l‘a‘¢S


gûcvitaretttr hz: i&i:ulra_; ;quia 11 inrclleítus uno ,a&u,._,
non attìngít plum nbieéta difparara 1 ita nec vol\1nr¢1S­_ _ _
!‘\¢1)1t.Concluúo;icm proscdci: _de tendcnm _P°1f\l’lï4 а
I
I

\ Юг ôonìmrt Ú' тайм afì.bum.Dìfp.II.' 1 5 x,


` unius ада: ad p'lnra=objc£ta'vel fines 5 nam б repugnet in
rcllcétum artendere íimul in plum objcéh difp:|r.n.i sg lic
de voluntatc 3 id non faciet сотка сопёшйопст} ёисднй!
Quale hoc fcnricnduin diximus in над’. de anima..
R5/ja. 1.. Qgodíîad conrmhenciarn ¿bonimrcin ex fine 81
cilcumílrruigiis fuñîcit ‘imeníio viriu.ilis ôc interprcrnriva ,
ßtîndifeíìa , hic etiam non valebir iliiiantia 5 quia яйца
pon`hab¢bir erplicixè & formnlìxcr 8: direéìè niñ unam
fpecie bonimtem moralem ‚ В: fic per fe non gencmbir nin
unum habicum ; “На: ГсЩссгчЕпий: cu'1ushone{ì.1rf'm
tefpicier direétè ¿_ fed quia pucnmua necelïarium 'elfe uc
ìazendatur dire&è`boni:as circumûanrialis­ [дед 5
1{¢§';S.;. д. min, д: pmb. eins ; ci`imenim«:o_rali:.1s (ic
:iccidcns in aůibuss quid~repugnar eandem emíxarem Fub
завис diveríis fpccie accidenubus вы: fubjace: aibeclîni a
_ßddulcedinii fic» ада: ifdem fubjacerct moraliianibug di
~ _diverfarum virtutum quarum un:\~.eñ`cx prior :zliis б: velu:
earum bafis Bc una uzque cauf.1bi¢h.1bímm {îm‘ilem`Gbî.
In cxernplo nllato, а ûinenriri qua: ей maralìzas objeêtiva
peprinebiz ad genus abiìirienriz , êc alia ad pœnitenriam;
&per eundem :aum vinuaiirer mulripliccm generabuu
turhabirus rnlium virrurum. - Y
Cercnm ей igitur quod Багаж; fir: bonus ex objeßb, 5;
mtlior (i addacur bonita; finis intra vel extra illam f ¢.
ciem ­,í`i verò fic ex objeâlminñiñèrcm п: amor ilu ii,
Íiccbonus exbono «tine ‚ ш: rfi finden; propre: gloria“,
Dei; fi verò objeétúm-fît aut indifîercns aut eriam bg.
nus ‚ afin; Hc mnlu; ex malo Ene 5 ux П des eleemgíîmm
au: Íìudens ob vanam glpríam- Si denique objeéìum
бывают , nétus crit malus eriam ex Нас bonó з ш fur `
rum ex fine d.1ndìelccmoi`m:1m › ur diéìum eil.
CONCLUSXO II.
Oním elzéîioníx pende! uìdem príncrkaalilcr ё ¿aniram
=r'n1en1r'anr': »f¢d non raraiiterz [under uiirn eliam , Ú
gugfur Èbanitnre medir' , ita ut il/A jt mclior que aß de
meliori medía Цен, Wfdía ndßnem gaudenr papríâ bonímu
gum communicant nfìui eleíliva» (ним «miem intentie mì~
nuit quíflfm 7ß11ÍÍiidffl mal: ¢Í¢¿'ix'ani; ,fed non falli! з feu,
bum intentie nun ruïijicax »salam elaóîíanem. EH: commu
п}; qucnd. 1. p. бедном! 1.. ё: 3.e{ì conimunior.
P105-I­Ex Scoro docente quod media ad Hnem prœrer 4.41.4;
bonírazerp ad hnem ,habcnr czizun ’alinm .­ibfol`ut.1m [ь no,
cundiun quam poiliinr amari íinc ordine ad finém. 'linde ‘"
‘ Ё“ 4 lin

p...-„ì " ‹ _ -‚.


_*-,

igz. De lvonimte ф‘ malirio aE¥.lmm.Di'/,lJ.í'Z{ V


appztífux delfôeratívus non :fl rali; quaß атм quod unir.,
2/:lit pr0j1r¢r'b¢a!irudi'nem pluß :nim non :felle negative
D. I quail ф ad b¢_m'1i«dinem....poi¢[l Щит 'vello illui non in ‚_
Prik ‘ суфле ari ße_ariiuflinem,.8:c. _alibi d.0t:ct ех Pliil. quod ›
‘J _ ‘_ )imi г]? melior zo quod :fl ат ярдщ‚„_(`сд1яссх„цк finis , ptr- _
¿_¢„„fer1i1rmeclio quod :illumitur ¿id ipfum confequendum.,
Пси. illud btinm in fc polli: elle bonum5 lmò 8: abfolucì: .
melius eo ad quod â voluntate allìimitur. `
Pfob.t.qi1o;id.1.p_­ çi Scriptura д]? atului :uu: ßmplu ‚‚
fuori! fatum игр!“ _ÍuC|dum_gr1t,f1 'verßvnequancli tvlum дури: ‚
nneánfum mr­,quod cnmmunitcrlntelligiuit de inten
доп‘! quâ rcfpicimuls Брат in ri&ibus.nollris с_х qm _
plurimum 8: prinçipalitrr pendct bonitas clfcéìionis me- „
diorum quibusiid linem piopetainus; Е‘ h¢c.p.1tet ex ‚
przcedcnti 8: рамы: асЦше ех 1. и. Nam й _laboramus nel
probandum :iliiauam boniiatrm .lionellatis relïundi in
греха noftraex сайте fpccnli medioruin , Тай; colli
` gitur prinçipaliter cleélìonisi bonìt:item,i1cn_i:c ßx_¿ñne5
' imo plures Doélores putnnt elccìionem mali medii ( 8: _
' a„fot­tióti eleólionem mçdii indifferenris) boniñcari â bo
nîtaicintentìonîs.
P1ob.z.p. (дм certum ell quod ex .duobus mediis mj- ._
БЬАи: ad cundem бпехр upurn ell qicliiis, :iltcro _, 8: peg «j
conf. eleéìin melioxis di темах: fed jlla melioritas non I
genùâfoloißne, qui ell idem pro utra ue elcâdonei _
g, eli nb objcfto cleélionis quod ell me шт e_le_cti1m.
`Pwb. m:ij.quia liwrlis falvsre zgrotum eittbarilates д:
gn euin fiiiciri ex plutibus medicispeliŕas peniiorem ‚ 8c ц: —
ßu.li¢(in5 incumbat operi, yclisilli_ .ire атр11оке\п_те:
«dem ,piIii¢1e.»iio_cft fine dubio mclior её iii eligeres _
impeririofem medicum Ы çum minori merce c__3 ,g. uni\_ _
c1c&io,cz:eris panbus» potell _clik §«\liis_me1ior 'ex meliort .
medio.
conßr. Nam pnflîim elígere opera 5: actus ,charirntis ad ‚_‚
gundeinŕlnem :què д: „дмддццаыг :iut gratitudiiiis ан: _
щьшымв; 5 fed rune :ictus ex medio сшить induet bo
p§r;i_1en1cl1a1i1atis;_g~ medium haber pxopriam boniiiitem .
,;ib{,»limm 8: .honeflam min. pater; quin actus ill@ Chili
irimis non amìttet propriam bonitarem abfpltiram Q:
iionelhin per ralcm Мат ad tslcm ñnem5nec videtur id
dic1pañ'e.­prob„ maj. tum quia .id videmiis quoudjnnâ ‚
zoiperieniiâ; quoiidie uńmur acubus charitaiis 8: amori;
Dei ad Encm pœnitentiz 8: rernillîonis pcccatoülm з :pin .
„uia in hoc nulla ell repugnantia.
pi¢_«.£lc¿t‘iciiicm mclioris mtdií elle inßliorím i nu
— ' De lfonìmre дизайна. Dìffz. If. 155 /
‚ноги: bonimcm abfolutam medii'ln fe , ‚(её propre;
xrayôrcm uriiizaxem in ordine ad finem _confcqueudum3».8¿
. Д: :mio воды nihilprobar.
Contra-3 vel major hxc urilitns cli ìr;rtinfeca_ medio vgl
`_¢xninfeca»&cx ŕìnezfed non exxrinfeca 5 nam finis eli
idem ŕefpcftu omnium mediorum v. g. charicas ей eaclem
virtus д: ejufdem honelhris rcfpecru jejunii,mru'tyríì ‚ Öl
'helix rccrentionis : g. non poceíl: dare ullnm milita- ~
'zein majorcm uni quam aliis. Si :Pc imriufeca xplimedio, —‚ —
д. ipfa non funr in fe &inu'|: (е zqualin._ g. inzcqiialimg ‹ "‘
rleäiouis venxirjbonimre твой. Е: xcverâ ‚ qms dicetcc
ïgúod manyrium non б: melius medium ad cxercendam
gharizaaem erga Deum quippe ell: acxus eximiz vinuxis,
метре Роггйгцойпйъьчпзт 1сшпхцт б: levis cleemoGna,au_¢
jwnelh recreaxio г _
Di¢::z.Q|od :unc manyrium ы ßmgm ореп virtu- »
mm a`ñì1m'unxur non folùm propre: milimzeni quam lm_
bcm ­1dlînem»fede:iam propia: proprinm 8: fpecàalem
flybńeßalem ~,& Gc lmben: duplicem boniratem unam
'lnilimgis quìxerminanr eleêcionem , & fccunclùm quam f
)1a11cm'_tá‘n'pn_pnimedii& alreram honeñaxis quz «ermi
fngx amorem„&¢'nrênrioncm , & fecunrlùm quam .b:.bcm:
{абонент objeéìí б: finis proximí ас immediati : charitì: _ ’
ycrò CR ínis mêdimus 8: remorus.
' Contra. N­1m,liC¢r opera illa , feu media › poflìnc ir; `
„amaxi ре: diverfos acrus , nonïequimr uin ipfame:
honeíhs, v. g. manygii , poñi: eligi ‚ & de Patio eli img,
uiaeßapriçr ¿ir uzilior adlïnem chaxirazis, &’m с :af
Ё: ¢l¢âio di `m¢1ior sa habei pmpxiam honeßalem. g.
klectio ut хай: haben ab ob|ecro fuo „ícílicecá medig»
Bqqpmm lioneßaxem, ринге: bonixarcm ‚Вин.
“дд-з-‚Ыаш in Deo fum чтит „при, т51`ег1‹ог‹11.г‚
ßdelixnxis, grariludinis» öff.. fed Deus'«non­ amar haruńx
virtutum objeáta propre: ìpfa , fed ypropcerl fe ipfum­ г.
. ‚ . . Si di.
Ёашохе mcdupropreç fínem щьршш propria
'n'&a ab amore`.ñnis. си: „поп eric idem in no
l_n's.? `
Pr¢ê.;. pli- ‘х Srnfo ‚‚ qui hgâc viderur docere ¢xprCf`g_è, ‚
hat ration@ î'l5`¢míra; :Hy: тему: rfi ex nggrrgalißqe qm
яйца: сопшпйпйцт «Bui ‚Джип йт тедат rû¢Ív.1'4fW’ <1113 д И
ìl1ô;u,dcrer1ni_n.1wm objeéìum, modum 8: alias circu.'n­ 2* ‘49 "
ßanuas
‚ - convcnireilhs
» ‚ . , @quad поп е]! сатр/‘т Ватт:
- _I1'1"' '› *f

êxfolajinfpaufquad _(bl¢ baním: ДН: , umm mm ím¢n~


î!u'r fuundùm reflam mríannn mm ß«_f]iaít'ad bonímlem ›‚
фддмгеаидтппнт alia rírcumß„„;iß.,„-- fed modus _¿lf ‚
‚.
°‘/
,__ 'r1'=r_<,f* -

154 Be l:v‘m¢‘.=€5“' malzr;4E?.bum.DíŕjS»,II, „


‘к a¢â1nŕh08c'iifu;._~mcdiorum . (на: circumñantia: noué _
bile? fi_e_r|_iiim.huxnanorum.a1aexiinent nd _qu¢m»¢_í_1«, ik quil», _
,i¢.xi¿‘„;_, _go-eleâio fltmala .ex танца _n-_«edn _( у. g. ti д.
_cligatur _ щшт _ad t£leejœofin:_Lm„) депо exit ‚мы,
neque feâlñrabitur -ex quantaçumque bQ_nit.i;e„ ñ- _
rms.
Confv. Ex communi aotiomate ‘диод tradiriir ex D,­Dio­
тд- WQ@ ‚ Ьдпцтф „т; mm _mufa , mnlum mmm ex d¢fe¿7i­
д‘ ‘д’ but pnnimlarìbu: д т‘ мат: çaufa , ínfcgalur ¢x.,vmnt'l:u:
3-3-­9~ ¢,‘„nz»1fia:iri.is‘.un4Ile=.(i deeß una circumiìantia requifîta ad ‚
icompleram bonirazem › йгпрегЁейд crit bonitas ‚д fed Gf.
adût aliqua pnñtivè mala, ur _in rafu corjwlfuíionis ßc in
схешр11$_311а:15‚д acrusnon (‘ШИН .nun .ent bonus ., fd „
fofitimè malus. 1
;¿>,r._b._z,..ix_[èfipx»v'«._, Sc »vatribus , nanas! D. P£ulo'n»» -
',m¢m_ír,i
ßgrfacímdn jìmptrqß
:mila_m«lum,4
ш eveniunx
fax Lann
vl» _ńnem
› ё: В.ibw»m_.
Aug. g.
docet
_cleéìio
,quad .
mali medii`__non _t_¢&n§¢_:i_tut ¢x¿.qu.antaCumquc _bona _
1cmioi;ie.5¢„ orio. пе.
_ @gerd ai1re_m.b_»oi1i.tasint¢ntionis rriinuat_ma_3.itiam elec- _
Ка‘ -tionis , ‚уже: ex rgfp lui-nine _naturalis _rarionif5_quia-=,'ut
„ь ' ncebamus , quzfìsratunpro/:ter .afíqazilßrium mn ц :ji 4d_|¢_l
¿,_.'_,.i. ,rrr ;'6_c ­ůc~pxob.<uiic argus eli (шин; malus c__um malizia ‚
` eli -„min’ùs .voluntat:ia__', «fed elecrio medii mali ем lin:
:inno-cû miiiùsla/oluntarigi guo«'_a,dnmli¢ian_i д qu_ia non' _‚
дат ,incendie i).l_am.quàm ŕbonitarcm ñnís. 5, ,imlitia in­_
zentionis-miiiuitur ex bono line. _ .
obiíc. t.. cvnmfg.. (9-5. p. e__i__r_l`oripr. Si «nulas rum gun? ‚
gin/_plex :amm .cor¿tu,-Íuaídurn mfr › id @fi fl intentie, ueritz
'geáìa 8: bona ,motum opus ¿rit bonum. g. .rpta .bonitas
nûqzpender ex folo ßï ‚ t_1_on ищет} medio: imo _öl
greet' .catelectioncmni 'me ii. `
yg». ii. conf. ob zationem ullätam _; quin fcilicetůynum
_ ,¢§_¢»i¢¿»_»¢.cn_u[4 5 Si fari_ptiira_¿}t ранее f_upponunt__nu1_lq_i¿; _
girqumftangiam m:i1.an\ itrepere,deber_¢ , alioqqi шине;
Aêtum _gloqluunrur de_rotali intention: qua; etinm invol.­.._
;vi¢_§l¢.friori¢_mier_f:i:pt:_.eq<lem aâmrefpiciuiitur finis &,_
I gne ia, щ Qixirnus in рту lcis.
‚еще. ;=..iÜt medium bouilîaet eleétìonem _._-debet amari
_ämpmifunm bonirarem ut hqiie­(iam_& iiri1e_ni„ (cd niñ _
_ nbeat»urr­1_mque a fine non _amqtui ur шефа‘? nec il1¢,.__,
.ninor,i­.«.ibcr.~ri5lloiiem ele_&ionis.g.media. iit_me¢l1a nullarg
#giant in _.fe vel _.île bo_x1ir.iten\_„fe_d @rama Все}: Íìi- __ 1
«ione „­„i_deo uulttas._ad«, nein indifictentem non erg; _ i
1¢H»f~»\\«`è==ß‘.ef¢b­_fß1iß:_@wßi.hi!mr.d§i§s.ba41ire»§§a — ‘
.x.
\ L д г’:
"7ï"*.""'T`ï"`""`
‘Н’ \
` . . I
_ DE Éom't.Ú‘ malímzêî, Í1z¢m.‘Díß>.ÍÍ. -155
propre: quam amerur › amarur propre: fe non prrïprer
íinemifalrem formalirer; 8: ille amor non crit çlecrio,
.fed intcnrio, urparer , nam bonitas medîi ur medium
ell › поп cli niliboniras uriliraris ‚д. fr mcdri bonitas rom
non ür àfìne non arnarur ur medium ‚ пес ille amor elf
gleûio. _ _,N
7@/j». п. min. 8: ant. prob. ac rarionenr eiusg, nam iclco
in calibus prxdicris elrgirur medium »honeliè bcnum,qui«1
rrrilius elk rarione r.1lishonel`ta.ris ôc illa major uriliras fun
дни: in rali hnuellates v. g.honcllas 8: boniras inrrinle
cao: objeârva cluriraris eli ratio proprer quam eligirur
ш: medium àpríus ad expiandum »peccarum per pœniren
trnm ‚ & ad lirrem illius ‘Знай; : Se idem ell de elecrionc
julia: mercarurœ ad tìnem lncri s & lice: eleäio bom'
hourlli non cll`er bona obßuern irrdifîercrrrem идей lu-_
cpun , adhuc prins exemplum ‚ Sr rario ‘Метель _
Injî.llc£h'o martyrir' prop;cr Daum lummè dilecìurn
Iiàbere: bonirates duarum virrurum ‚ (cilicer fortirudi- _
nisquz ell: in marryrro öc chariratis divina Чип: cfr finis:
fed :hoc non ell porïrlaile ; elièr cnim ens Chimafrifum up
hircocervus . g. impolïibile ell electiotreln nliunde bo rh
elle quârnÀa_b..inrenrione ‚ öc quod media habeane ro
priam bonirarcnr.
krij». conc. тары“. min.& rarioncm ejus , _vel lic
__di[ì. ml’rj..gu:rs"bonirares quali parrialcs , Bc nlrquo modo `
inrír fc or inaras eon_c.m'aj. Ее n.min. totales _ät perritris
difpararax n. iria). З: conf. bonitas Hnis ßr inrcnrionis ell
Кипре: primaria ы principali; ., Se velue _fublranrialisg
cleâiouis vieràelì acciderirariáz 6: ccrtè › quis riegargg, .I
elpóìionenrmarryrii proprcr Deum cile meliorcm eleéìio.
rre.unius quadrariris erogati in pauperem.
Oóiíc. mime. 3. Inrentio bpna bonilìcar, eleôtionem
mediiindilìerenris. 3. д; mali. prob. conf, nam ад“; е;
_objccto indifl­`erens non magi; ellbonus , пес rriînus dilìac
ab honcllarc virruti» qrrâm m1lu,s,e_x ebjecto. 5. li bona
ìnrentio illum boniñcar ira б: Щит.
‘т. n. conf. б: anr. pgpb. nam indiñerens non haber ‘к
„codrrarierarem acl.bonir.utem 'fleur malus , malinia verò -‚;’\
,pûfìzivê obliar bonirari.
Inj?. Mala inrerrrio rcdelirmalam _eleéìionem boni me i
_dii › ur parer de d..nre eleenrofinnm ex intenrione vana:
gl5_;'\2 ‚ aut fornicarionis , g. rnrenrro bona reéìrfcar elec
'rionem malam ; 8: lroc confìr. exloco allegato evarrgelií»
¿Catulo limplicì.
Refi. r_i.corrf. ob ‘тонет fzpiùs¿d,1ra|m , qua# banuga
._G»-6`
ч.
.-*_ >."y« .I

„в ë1>@_i.»¢¢.@’~ m.fz:..¢ei.ß.„m; of/'p,.11..-ai


¿».­_¢'ntîrq,¢4ufa.mA_lu¿z»¢1_/ero cx »qußlilur dr_ff¢5u 1 пес :find yp"
фиг» тддшиешпбмгдопц. Ad fcripnverò vefponfum _
uff\,»qu'c.d in,iigrenriopc_comprchenplirur çriaiu _.e_lecìio ­, di _
[к opus ab,ill.1 bonumœfl aut malum. ‘
оЫбьи-‚ьвопйка: iureminnis minuir maliriam nlccrîonisg _
@er no5.g»quò meliur с‘! inren_rio._, cò rninůs rnnla с“ _
2¢le&io. gs per »inrenxiouem pcrfccrè bonnm tollitur cora
maliria elecrionis m_:xli.medi.i. ‚
¢ .n. con_f._r. Qxia maliria Ш,‘- non, minuirur pofirìvô ‚ _
er' gradus bonitaris,c_onrrarios - ‚ fad negarivè imyeg
îëìqndo :aniram voluiirariemrem ex parte ngeiirìs. _ ' .
Qgqes , an bonitas & malizia clefump:a.1:x finefìe __
.­eil`~nriJlis özfpcciíiccr acrum,e1ec;ionis г ап verò ,ea uz
,dcfumirur 5 medio., ‚д. g. in elccrionc marryrii prop cl
~p¢ur_n .1m.m_dum, an хай: clecrio cílieiirialirer fir in Жрец.
„gie forrirudinis ; „щ in fpecie charitaris г Bc funilirer inta ,
_gui digi: Eurarißr fornicerur ,_an.¿m_`a1iria ‘ай: eleéìionis
‚ ,Lizin fpccie funi. an verò f*`ormcnuonis. _ _ .
f¢_.i.._-quod in 1.. :sfu ,rnaiiria e{l`ennalis conrrahicuc ‚
_,nb o щи) proximo quod eil medium m:zlum,v.g. furrum,
‚д: _fic doâmilibus. ‘
11,:irjp.e&.i. Q.uia.ur dîlbïmus, ad conrrahendam mali- ‚_
-iriam fuñïcir quicumque defïeéìusin асш .s 8‘ quod ilk .
Àelïccrus fîr..quanioda¢umque»volirus , etiam implirirò „
wirrualirer , 8: indirecrè . lice: furtum ordinerur _ad
,:vl:ci_iorem,;1crum malum = fcilicer ad fornicarionem nc ‚
„до! imm ‚ niliilomiuusproximê ‚б: immediazè. comrahit
malninm ůarrifuperqunm immediate tranfir. a.. qui: ma
‘Jifía furrj у}! infgparabilis abillo acru Bc àvolirione :juss —
-non eurem rz_ml»ria»f`o:nicnrionis;-g. iflalefì ci рейд: acc? "
.ilcnralis quâm fubflanrinlisig quandoquidcm pareil: acrui
¿ideflèßc «beffe fine ejus muxarionc eßënriali. Deniquc _
pbjecrum , ur rale , _,u»ibuir.acrui.y¢ip1.1n1 maliriam aut
'boxiirarem , 8: inrezobjfera , primum rribuir illud quod
¿~ri_i11ò„‘,’_z immcdiariris ._œrminar.imellecrionem bc vol._I«_­ .
_Iionem 1 fed media priùs & immediaxiùs rcrminnnr in» .
».xell€,¢lí0.m‘.‘m gc- volirionem in elecrione firm: д: finis prius
xrmingr :asin razione ohje&i..g. prima malin; venirà
i ,gmedioinrrnione obiecti. ‘ '
,Reß.1.»De bonitare › quod quando elecrio_ rerminntur
ádvbiertum per fe bonum 8: pxoximè атаки; ‚п: olé,
»fum relarioae rumen ad ulreriorem-Enem diflrincrz Én, '
-:pllvrêìlîsi „nwe primuia &. eflentialis boniras illìus ‘actus
НИИ) medio 5 accidenmlis vero с“ â fine illo exu­ìn~
«íßsàsqia ‚ьшнаьшцдыдцгв ‚—9\›1с‘=&„[шкщ-‹9 _î
,De`m1zíît.".'1 ё‘ Í1bnírf1rt»m"ŕ.“l:uèn.Dg`f’;':_.îI. 1157 ~
«ddsndamtalcm bonitaccm , 6: primô terminar a&um„,
8c'm eo eftfu îlla bonitas (В iufcparabilis ab ад‘). v. g.
_eleemolina data proptcr lxonellctrem (nam propriam , Нас:
relatam ad pœ,1itent:.­u_n усы: ad fîneln , retinet fcmpq:
jyomtatem mifericordiz 1 Ã' porcllamtrtere bonirarem pog
`nitenti:e 1 ccfiante «мы illŕi relatione. g. ifla- bonitas ptr-,
nitentiz qure ell finis ell rantèfn fecundaìîa Ec'-:rccidcnt.1li§_1 . _
­Ex`_emplum «Щи! шье; е›:_ ,D=jl'l1otna de illo qui ferrite;
yugnat ob libc_rarionem_patri.t­, bonitas fpccrfica :aß pug_­.
’ ‘,n:‘änou tveuit х. ех liberatioue patrix , fed e_x bono l"ortL~
ft ini: qua: exerçettrr in pugna 1 lìcetillzt honefìasöe fOr-, - _ ‘­t., ‘
.zitudo otdinetur.ad~li,berationem patriz., ‘
«та:
ЮГ}.‘propria
fa Qxodmedii
fi per1 eleûiouern
fed purè fpeótetur utilitas
non :unetur eìushog
pnfirivè ad ' ‹
Áiuçm , licet vcrè in fe' fir ‹ honellum 1 _:unc tota bonitas
clcëkionis di 5» fine а quia (ola bonitas »finis ama uur poli? —‚.
tivè : nam ‚ ut diximus , ur çircsxnflantia det bonitnem .
4’ua„m зам humano , deber elle _poûtivè cogqita ßc. volitg; ‚. ‚
non ira :fide _mal_itia. -„_ " ^ ‘

. QU 1£;,s„T.1-to. ‚ш
‘@идинхгети: ungut Imnìtutem 'vel~m‘ulíríufß1 1..
иди: ‘interni , Ú- quornodo ем тоудЦгдд’; „
yngtirjpeg г, _

QUI. ¿í2îmusJ_1uc ufque1perrinent_pr riè ad actu: м; „


’ urna: voluntatis in «мы â quae moraliras_;per
I&_us 3\1t¢m,exl¢rnu intelligimus omnes illosqui non eli;
îiünfßf 151913 V01llrlt­1t¢ 1 fed tantum ab ipfa unperantur,
’ Hßtaůus intellefìus 1 В: fenfuum tam exrcrnorum quàm ing
ternorum 18: appctitur, St membrorum corpons 1 qua
Wllüifubfllnr VC>_l!Ín¥-U55,-’|f,l'>it!io,_lìr cgrtè de illis nullu;
,'~`,\Ul>ì_fg1f1 quin Pl’1m1Ii«\m б‘ priŕtcipalem bonìtatem aut
§!lrl|lt|3f§1fuln_ànt Ãvûlünlate, qui; non mqmliçgy __
#bom aut mali 1 nifi in quantùrn libçriötñv/olun:;u‘i|¿ ад
_-hou illi non habenr ex-fe`1-fed à folavoluntare. Und: ‚‚
_Scorus mox eitandus dicit ex 5. /guguß, ¢~¢uf„ ‘p,­,’„¿„I,¿„­.
candì ‘Л 'volufmu ­, nihil ф :nim peccnrnm níń quad :fl in pl- ‚
_qfßnte ‚темы 1 Ф‘ nihil# 1’n¿1o1¢utef1r"ri¢'nti.r`1:|1_'/î quod е)!
«nr njlm valuntutí: «ius 3 quin nihil puter har ¢[l imputa
, 1303‘ fu ф!’ "will ф pcttanw рада , (‘Ли ‚на non ‘ф _‚
7-«f
~ _ri
1 58 De Íeonitdte Ú’ mfzlìtîa aŕìblfm. D/ff2_.T[.' _
` îńediánle 'L(¢[Í¢_. Sed quœritur „чада illis íit:tli_quamalitìa«­­.
formali:­,~f:iltcn1í`ecund,iria ; v. g. an largitl@ e`H`e&|va. С! ›
externa eleemoíinx adda: nliquid bonitaxis volitioni iin-i
cer: opere-,
Cidii гс eflicaci faci_end'i`clcemoG:i:un
an addict'. г -Et¿tus
m.11_1tiam` Nolirioni ' aeß de homi8:
eB­`ic.1ci_»
czteris omnibus paribns г Е: quidam loquimur r,ncipti§~.
de malicia :xtenlivas .1ccid_ìv'em|,n- ordimriê , ug ` una exe- f
_quirnurt чаша шюдддгнг i.pf.1 yelixio ‚ ßccomplncemia
‚ш nbieâis- volitis ­, fic qt\~i,_ vult Foriiicnri , fornicando д!’
и девиц! (1Ы‹со1пр1а:а„: in.1£tu5 lic qui vult _ рук! mar_l.y§ ­\
_xiii-in ; 'p.u:i:­r, .io\;plus».:tcccnditur in nmotem Dm SLO. Lo
q­.:ii11ur.ergo de bnnimte le ~m:1itii1 diílinêta ab inter|ori„
in ш: prxclsë. б: ratione operis exrernihomo mereatuì'
nnvam aliqttnm grntiam ‚ vcl demeic:.t;\r novrtrn pœnnm
чище: шспхнггиче! denzerirum мы; interni :/ôc 461199;
_:cris cit coiitroï/'ëtñainterunqrales tam plzilofophqtqnàin
Tllcologos. ‹
Dico анкет , mterî; pnríbux, nam б qui; incenliflingè ap- '
еще: dare elcemoûnam uniusmturei quam non poile: dare, „
& idem alter. vellet »fed tcmifsè 8¢ ramen, darei . certum
cit quod intcníio Sc ardor cliaritatis in prima poilftr„2L`ql!3­
re mcŕicum fecundi ‚ etinm саГн quo ctefcat ex opere ípfo.
Q¿ixlfio g. eli de duobus :eque `_„ri1tensè„»/_oleiitibtis ‚ в; д;
nique potentilbus dare д an fcilicct qui d¢.fac`to dat plùsi».
mercatur , qtiâm qui lube: tantùin-voluntatem. ldtxg-di
de_homicidioquo:.d rnaòitirun ‚ шт videltimus quomodo ‚
& quo ordine tales mor.1litate5_ -pairticipeiittir ‚ fiipponitun
etiam quòd. aéìumzxternus haben in (с bòllîf-'MIU -WF
malitiam : nam fi de fe «не: indiŕierens ‚ cer.:u_m afi quod
tota bonitas vel malitia clletßi-n volitione interiori quae reni, .
alioqui de fc indiñìrciitöm vella' in OIÚÍDC 13 fil1fmb0­
num nur multim. ltcm ngimus de.n§1­u interno e__Hìc:\Ci dc.
{е , паш сексндх ‹11‹;11‹›‹1..=.1ш Per aétum extcriaum integ
пи; fit deqineßîcaci cñicax › time :tcquitit лечат honilâwm 1
aut тайном per illum. -

соысьрзхр- '
2.1.42 Cfßr exlerìof ¿ddii bnnímrrm U' malirínńx d1ß«`nH3m«
q­4­N_ aäìuiltíniníarŕ. 11.1 Scotiílz êealii contra Tliomilìxts д: _
16. а âllios. „ А .
und Гид. ьЕх Scoto dicente quod malíria vel peccatum , ej!
rb. | 8, foymûlizzr in vaZu¿tx4;¢(g­'m.»¢1¢ri¢]i1¢r infìrmunz а feu ¿étu
Qn.
la.' cxrernß lûqufndî 3 6: ex profeflb atque in tcrminis docet
quôd ‘дт ‘шт; ‚ ряд“; дщимпи‘ 1 mb.; bm:`xax¢p,­.»
__ ‚К,
De Èoinímre Ú“ mozlífïei ¢.fŕ.lmm.Dif,i¢.Il. T1 gg ».`.
` uoralem proyrìam aliquam alìam’qiia`m.45lus :'n1er§or¢Ii`­- '
cítm. Quocl probsit ex S. Aug. quin, mala volontari wel
{На quililm mifrr факт, [И miferior poieflnie qui ¿ejido-.
'riem mnl¢ wlnnmiii implemr i profeßà qmimvii (yf: тд- _
1еиа/ет1а mrfeŕ.4,‘.`e| , mim`¢slitm:.­1 ¿lf jiiiilyil eorum 'quafierm
pum zioluwêr habere poluíjßr. Qgeiliiirelligitnt de niiferia..-.i
.Éulpie qiiiepraefuit in .'i&u interiori malo.. ‘
Proâ. 1_.’ Lx eodem fuppofitâ deŕlîiiirionenb co.d:i~t;1 Ас“ —
bonitate momliquatn dicit conlîflfre in {пи ‚им forum
qu fìrunätìm reiflam, .1_ati`im:m. operanti: dient convenire
Mui. (nio polito lic argumcn,x~1rur_­ „Ubi eil foriniliter .
álía 8: ’nlia твердая eorum quae fecundùm teélam r:t1i:>„­ ._
д, " nem agentia debent coiiveiiiseáriéìui , ibi elf alia-B: ¿lin
«moralira-s »feu bonitas aut malizia , Б adliit alia 8: alia im
petfeélio ‚ feit, lì ablîiialia б: alici intcgritas: _.fed in .1&u.„.,
'­`cxtcriori impcraro ell alia integrins requiGta._fecundi`u1_1
reůam rmionem , quâm in aêtu elicito , .feu interno impe- ‚
едите . g. 8: alia bonitas. Maj. раке; expleŕlìnitionc recep
rabonimtis» prob. min.. :tólibus divetágn rationis conve- _
niunt diverfae integritntcs fci:un_di`1n1. refìain rationcm f
uterque сайт dicitur bonus nur-_malus ìiitrinfecè 8:t'orm:t
liter glfuiaâus inter-ior «elicitusi бездна eg:reriori_mpe­
ratus fun: diverfze rationis. g. debentiiiellèillis (Бунт ,__
\i_ntegritates_fecundi‘1in„te,&:im tationcm. parer quin
tinic„i:iqi1efp¢_qiei_a&uum conxeniunt d_ivci'í`x_propi­iet;lres. ._
Prob. min. nam multa deben: convenire мы: interno vo-, _
шагах}: quie non pollìing convenire externo : dito ctiam
quod urriqtle icoiiveriire polli: .eridem (рейс iiltcgiítas '8c
motalitas, ,__ ramen. dilìin ucntur (мы _nuinericè quod. -_
fußicir ad iatentum conclii%ionis.‘ "
Prob. 5. «Omíflîs aliis multis probarionjbus чипе aiddueip _
&_r1on approbat Poncius. Quia; niñ años .extemus au- ‹
.geren 8: quidcm notabtlitcr malitiamintetni non debe-_
ret exprimi in confeílionc Sacrameritali 5- fuñìceret dicere
'vcluí uccidere liomíriem , fornîcari, jìirariß non vero occídì,
ŕroicazuijìim ,_fum1u_i_{ì4:_n 5 fed conf. ell Falfum , 8: con
trä rccepriílimam,Be6leGœ` praxìm. g. in attuextetiorieß
nova шайба. Idem ell de bonitate prob. maj. quiz non ‚
‚деЬсп: neccllìirìò dici in confcllîonc ‚ niñ ciicuinllaiitiœ ‚
„яда: habent vel augen: malitiam 8: quidem riotnbiliter, _
¿_ Ш; obligatie conlite11di,o_pusextet_num arguit partícula- _
,rem такты eius. ’
,Dícer ‚ i-.leò debere explicariopus _ext<:mum_, quin ilìud
magi: explicar eñicriciam
¿4tcrm,ycl,in5çri§oxi§m intexn,1_._volunt:ir_is
ejiig. е ,. aus gravi;_
ц
_.J
z jo Dejdnîrmc Ú‘»~malìn'4 -né?./au1n.Dijp.‘ II. и.
Íìcpofeßdaricleenmñna ex grarituçlinc 8: ‹ьм;:‚:‹;в‹
‘pores jejnnarefx obediemía , ex charirare Bc pœnîrenria ‚_
В: САЩНК &С- Plura enim motiva jejunii nobis proponît., _
Ecçleůa Чиж (imu1pofi`unr«inrendi;m'1ia camprimíf , men
тп elwat шутит bzrgízur и‘ ,rma ôcc. Sic Ринг; parcs _
tx fine gula: öl lnxr ix. `
0!n'i¢.Si.1£tusfumere: bonicazem â Ene, адш: malus
ex obiecìo fiere: bonus ех bono fine : v.g- furrum effec
bonum ex mprivo eleemoíînz : fed ßlfum conf. g. Bac. _
Prob. mai- nam finis ille еде: bonus З: honeiìus. g. ‘вдс.
К‹д:.п.{е‹;.&:д5&‚ a_nz. prob. cile: bonus mazeri.1lîrer._„
Сопс. ant. formaliser , n. _anr. cleemofina elle: in eo cafu
bcnaznagerialicer , В: ~in a&u fignamâ quin de fe ef! ma.
гей: virrutis mií'e:icordix.; [cd in aâu exercice 6: fo rmali
ler in ratione finis еде: malas quia in razione finis indi- _
nager ad rnalum , fcilicer; :xd furrum ', finis enim l"nrm:11î°«, ‚
ее: н: finalizan: mover nd media eligenda propre: ipfum .. ‚‚
8‘ fdeò lîmedim (inc mala : illa 'eleëcip ß; ñnalizgrxo mala .1
е!) formalirer, lice: in ‘maraña vimxris. ‚ ‘ ,
Inj?. Imentîonan fumi: boniratem â medíoneenb ele
{Мопс ‚ g. nec malirinm'. fed in сад: polito ìnrenfio ей Ьо
pn. g. Non Heter malacx qleéìiene Furrivelut medii. Prob. _
mir, nam eleeœoíìna ab _ плат 319;5ат‚поп _fncir uc Еда“;
й: bona.
Ref). н. ant. De uo mox dicrmu; 1.. falfa eíïeriam ‚
9911122, _8c~di(`paritJs‘: quin non lim fawn mala и‘ pvc»
nímt от‘ ; uc fer:-nxloma’ сотпшпе moralium omnium 5
bonum ex înfegß cau/2: , maium ex quammque deffeóîuf.
obíîc. м Si ада: [unferer boniratem â fine divèrfam ‚
ab objelìivn , nur â pluzibug fìuibus ,idem aéìus effe: Б
mul in diveríis fpcciebug , & genernrer íimul divcifus {pe
cìe habiçqs
[Мат 5.:а1(`vel
т unicum adillas
eß eunflcm perrincn«­,fcd
zóìum confeqeiì
elle iimul bonum ane: fr‚

тайм‘
Mai. pater
ab jejunií
o ieûofag
за“;fine
ob ,illa
vel à-_plurilaus
moriva perrinerec
ŕinibns x.diverüs.
ad ab~
ßinenxiam ех objeän 1. ad pcgnirenciam 3. ad charirarem .
ex 'Ene z quia deberer generare vel habirus lìngularum _
illarum virtuzum в; diiiinóìos vel unicum hnbírum mix: ‚_
шт cxillís omnibus. Prob- min. tum guia nnllum ralern
Bŕìum veliubicum norunt philofophi : шт uis null; di
uecelïìtas
per dilìinäos
Щитaftus
aíïerendi
uibus 5intendercnrnr
quandoquìdclîngulz
роде:bonirares
id Erri _
“Ее vicaretur hac iñisultas aqui: G intelleftus uno „aéìu „‚
non arriugir plum objeëh difparara ‚ ira nec volunras». _ _
Rz.f}.x.Coiic1u£io;:<:m prorcdcilc _dc ‘сидение _P01f1l>1î.1. а
~---;­«: _ ’ f .› ,_

\ vv.- Ьшмм en`f„..zz.;..„fr.b¿.».,D.n1.11.'i5 i.


unius aàus ad p‘lura»'obietìa'vel fines 3 nain ii repugner in
telleétum .ittendere Íimul in plum objefhi di{pnt_.n,i а: fic
de voluntate 3 id non facie: contra conèluíionem ‚ ёисрдд
linde hoc
Y Деда. -1.. fentienduin diximus in над“
(liiodli ad conrrabendain de anima..
ibonitatem ех fine 8:
circumflanriis fuñicir inteníïo virtualis ôc interpretativa'.
ßtîndiìetìa ‚ hic eriam non valebit inliantin 5 quin :i&us'
r1on'l1ubebit “explicite 84 Formalitcr ¿St-direâiè mili unam'
fpecie bonitatem moralem ‚ & fic per fe non genernbit nin
unum habirum 5- illius fcilicet’virturis cuius honefimfm
refpicíet direóìê ¿_ fed quin putamus iiccellärium эль‘ |ii:._'
iiztendarur di're&è`bonitns circumlìantialis­ Ideò 5
Reífq. ri. min. Sc prob. cjus s- cùm enim ‘т oralitlis (it
:tccidens in a&ibus; quíd~repugnat eanclcm emirateni fuh
jacere diverlis fpecic accidentibus E-Lac íubjacet albedini ъ
ßddulcedini if lio.. a&us ifdem fiibjaceret nioraliinribn; di
giiverfarum virruturn quarum unrtefiet prior aliîs dc velur
_earum bniis 8c una uzeque cau{.1bith'.1birum íimilemiibi.
In exemplo знаю. а ůinentin qua eti штата; objeâtiva
pcrtinebit ad genus abiiiuenrix , 8: alia ad pœnitentiniu ig
баре: eundem aûum „шинам mulxiplicem generabuu
turhabitus mlium virturum. f _
Certum ell: igirur quod й aéìus fir bonus ex objeéìo, Д;
„по: (`i addatur bonitas finis intra vel extra illam {pe
ciem gli verò lit ех 0bjë&0­.inßillÈ!€i1s н: amor lludii.,
Het bonus exbono -tine». ur iii fludeas propter gloiinm
Dei', Ii verò objetîìúm-fir aut indiiiërens aut etiam bo
nus »aâus Hr m:ilu_s Cx malo Ene 5 ur li des eleernoíinam
aut Iiudeas ob vanam gloriam. Si deiiique objefium
_lir.malum, aéìus ‘ей: malus etiam ex fine bonó з ut fur?
zum cx line dandi clecmoíinam ‚ ur diftum eli.
CONC-LUSIO ll.
’Oninu elßélíoníi
Binlmtíunis ,fed panda uídempende!
non rotnliiler; prìncíjmlíler
mim едятa' ¿aniram
, (г

augíur iůonitale medir' , im ш il/rz Д! mclior qua: е]! de


тайн‘! media ‘,í`cu, medía adßném gaudcnt pápriâ bonírare
gnam rummunícant aäui' eleífit/o › ban.: ищет intenti» mx'
nuit quírlem malíliam тд/д ¢/eóîinníx ,fëd non tolli! я ffua
Ьепд ínlcnlìa non reëixfími malam clcéïíonem. Eff commu
nis quoztd. i. p. ôcquoad 2.. ëc ;.eíi communior.
Prob.i.£x Scoto docente quod media ad fìncm przter „м;
1
bonitaterp ad hnem .habent cti:im’aliam abfoluram fe- ‚по,
cundt_`im .quam poiliint amari fina ordine ad line'm. ‘linde г‘
д Q

sx .»_'.«_~_ ..‚.„_‚_
- ,.­­ . ll"I'

regi. De Iwnîmre ‚мкм а&./’ит.В2/]’.?д _


appirílur ríclíéerarìvui nan е}? urli; quqß атм quod wilt., _
wilt propt:r‘$m!1'rud:'nem риф enim nan ville negatíw
quad д’! ad bmritudr'nem....po1e/I Щит шЛ: íllurí non in
12%" ordine ad ůmtìrudr'n:m,.ů:C. ůpalíbi docet ex Phil. узнай -
1¢'¿;_ „_ fm'. .ß ‚„‚1;‹‚‚ ‚атм ‚р ‚и ;‚›л‹‚„‚‚ fcniçcrur nui.. pre- ‚
„д“ ferrnr medio quod allirmìtur ad ipfum conlequenclum.,
licer ilìud briam in fe polli: elle bonurry, imò б: abfolutè _‚ .
melius eo ad quod à volunrare alïumirur.
PnI».z..qrroad.r.p_. ex .Scrrptura ‚ ji «ulm mui ßmplu _,
funi: mum corpu4_[uc|'dum ;ri'z,fi -verb mquirmi forum cnrpu; .
tmeůrl/ifm nir; quod cornmunrter,inrelligïr.ur de inten
¢ion‘ë чай refpicimus Íìnem in afìibus nolìris & cx qua
plurimum 8: princi alirer pende: bonitas eleéìionis me- „
diorum quibusacl nem prop.Sratnus_; Er _hoe.p.\rer ex -
przcedenri öáparcbir adbuç ex 1.. р, Nam li .laboramue ad
Probandum aliquarn bonitarem .honellaris reffundi in
грека noůraex bonirare fpeciali mediorurn , Гид: colli
\ gitur princrpaliter cle£iionis_ boniraremgeuire ex „бис;
‘ imo plures Dottore: puranr elec’rio’ncm mali medir' ( 6: _
— дёоггйсгй eleâionem mçdii indifïerenris) bonifìcari à bo
pîrateirrrenrionis.
Prob.z.p. Одна cerrum ell quod ex ,duobus rnediis utj­
libur ad cundcm Encrp u_t1urr_1cl}|;pel'rus, altera , В: per ‹—
¢o`nf. eleätio melioris e mellor: fedilla melioriras non
venirâ lolo Enc, qui ell idem pro низ ue eleéìione; _
g. eil ab ob`pe_¿'to eleéìionis quod eli: me rum elecrum.
mb. maj. quia lrvflis falvare zegrorum ex_ch1ri_ra_re, д:
‚п tum linem
Дшнойцз ex pluribus
шснтЬм operi,medicis _eli_ are
vclisilli as peritiorem
ampliorem‚ mer-
B: ц: ь

¢¢dern ‚ illa clcfiio aß line clubic. xnelior eâ_ uâ eligergg


împerieiorem medicum 8: cum minori merce e„_s,'g. um
eleétioasxreris panbus» рок“ _elle _allie melror _ex meliorì
medio.
стр’. Nam poliîim eligere opera в: »actus .chariraeis :rd — _
eundem hnem
liberaliraris 5 (‘её:quì
tune-rcacrus
operajulliriz ‚ш: gratirudiriis
ex medio chariraris ан: i
indner bo-
nîrirem elrarixaris 3,8- medium habt! propriam bonirarem
iibfalutamôc honelìam min. parer; дым actus ille cha.
firatir non amirrer propriam bonitarem abfoluram Q:
hûnellanrper каши ufum ad ralem finefngnec vrderurid
ßlicrpqûe. prob.. maj. rum quìa id videmus quoridianâ ‚
‚м
zzperienrra. quoridie utimur acribus charitatis Se amori.;
ßci ad Enem pœnirentiz ё: reroillionis peccaror_u„m s rino
,guiain hoc nulla efr repugnancia. _ _
`„niw..zlc¿tia|em шагом» mcdüellì .msliorm › non

-
та?"
’l»

i k — ’ De banirafeámalîria.

Dßjfß. П. 1;_.5 /
ympzcrbonirarem abfolnram me_dii'ín fe „fed propre;
_ rrayorcm uriliraxem in ordine ad f1nem_Conf`eqnenduni­,~.&
. Д: razio войн nihil probar.
conmv; vel maior h.1:c urilitas :fl inrrinf`cca_ medio vel
yxriinfeca» 8: cx fine э fed non exxrinfeca ; nam finis ей
idem refpeêcu omnìum mediorum v. g. charitas efl: сядет
virtus ф: _eiufdem honcfhtis refpecru jejuni; , mnrryrii , 8;
'helix recredrionis: g. non porcfi: dare ullnm miliari
'rernmajorem uni quam aliis. Si efr inrrinfeca ipfìmedio,
д. ipfa non fun: in fe ëcinrcr fe zqunliu.„ <1. inxqualita;
:leiíionis veiiixńbonirare medii. ‘Е: revem › quis dicercc
l 'iìfiodirianyrium non fir melius medium ud exercendaru
‚ gharitasem erga Deum quippe ell; ncrus eximiz virruris,
‘ метре ЁогйгьхсйпйзьчпзтКлшшт & levis cleemnfinauau;
_honeils recreazio г p
Dim z..'Q|od rune manyrium Se firnilìa opera virtu
¢um­nfl`um'unrur non folùm proprer urilirazem quam lm_
bent :rd finem ,fed erinm proprer proprinm 8: fpecinlem
lionefiarcm ­,& fic hibenr duplicem boniralem unam
“uiiliraris qu:^i_rerminanr eleêrioncm , & fecundùm quam;
jâalvenirátipneniimfdiiä alreram honeflacis quae, :ermi
pgx amoremlôcinrémionem, з: (ecunflùm quam -lmbenr
farionem obieóìi 8: finis proximi ac immediari : charirrlp
farò eil Enis mediarus öc remorus.
' Contra. N.1m,licev: opera illa , feu media ‚ poíiinr it;
¿mari per divcrfos actus , nonfcquiuir uin ipfarner
lloneflas, v. g. marrygiì ‚ polli: ей; ‚ & de Ёаь eli irur,
Ч“ ¢ß=lPlì9f 5‘ НЩЁО! qd/fînem смыть, &'m e ка?
E as eleâio efìrnelior Se habcf proprlam honefìarem. g.
ëleciio urralis haber ab ob|ecro f`uo „fcilicer ai medios
поршни ЬепСПапегп‚ риск r bonirarem ‚БЫ‘
’ l’ra5.3..Nam in Deo fun! ‘Анапе: „вдох, тКейсогдЬц
Qdelitaxis, grarirudinis
virlllîum Objßéla › &с. («яfedDeus'
propleripfa, -non- fe
propreri amar haruńx
ipfum. g.
'Éámorc mediiproprer finem ef`t_l>,oniras propria Si di
bfrfâá ab amore`.ñnis. си: _„non eri: idem in no
rse
Pfö5­ì­PÃ¥­ т SMM »_ »qui hoc viderur docere exprcfsê, ‚
{к}: r:irÍ1onei`Banim`s ¿élus теща!‘ aß ex aggvigazißrgz dm
:gn canvzníenríuni «Hui , fecun ûm rcünm rnxiopçinfs quz
äiûgsdcrerininarum objeéìum, modum 5; alias circum да.» ‘
flàńnas convcnireîllis , (у quod non ‚Д :ampleur bonita; BJIQÄ» ‘ ‘м
ëxßlaßnfpaxefquad jbl.; boním jini; , ‘Наш шт inim
‘т? jìmndùm „Лат raríamm non firfjiaírmd bonixarem -‚
_gß¿u..,:{`¢d reguiranwr,_ día eir¢um{1anxi_n­/sf fedG modus
í _ ‚‚
I . J д _ _ д
154 Be bdmnó“ malzf.uE?,bum.Du§`ó,[I_ ‚
‘‹._ дыма & vnfus. _mediorum 1 Тип‘: circllmiiantiae umg; _
Mie; aetuugn hnmanorum :pertinent ad quemada, Se quíbua д
дщйёёд, ~._ů-eleëlio ßrmalà .ex malicia mcdii ( y. g. fi „
cligatur fiirrtum ad Ci¢¢jmOfin;m.,) nario exit mala,
лучше xcâiñsabitßf и quantagumquc bonit.1„te` fi.- _
ms,
conßr. ‘Е; communi aatiomatexqnod tradi:nrex«D_.Dio`­
Quid- ‘ryyfig , Ьапитеу! una ma raufu 1 malum uutem ex dejfe¿'1i~
да’ ls' bus purticuluribus :, ram мат; çaufa , ínttgrulur Qc, ,omnibus
HJ-‘7‘ pircumfiantìis ‘1 unile-1ideef`t una circumfìantin requifìta ad ‚
xompletambonitatetn 1 imperf¢¿ì­1 exit bonitas ,; .fed fi',
áldlit aliqua poñtivè mala , ut in eafu concluñonis ßt in
exernplis allaris,1 acrusnon folùm .mn uit bonus ., fel L
yolitinwê malus. 1
iP.r|b.g...tx[2ríprur4_, 8: «Patribus , nnrr_x,¢X D1 Plulo 'non .
fàgtfacíqrdß
j11_¢n1‘_ír,1' mula_1111l11111,t
fm¿v.¢r1_fl ш fveniuut fur bona 1 ё: D.ibvnumu.
vf: _ńnem Auf. dom quad „
g. _cleâio

,mali medii non reâkiíicatur exfquantacumquc _bona iii- _


e¢mio;xe18¢b_ono,finc. '
„ .«;@«1.a1r11¢_111,i1011a_1.1.:.111~111i01.i1 núnuarmsriitiam elec- _
«и ‘ъйапйз , pater ex ipfp lumine paturalis _rationis;quia- _, ' ut
‚д‘ ' .«diceb;1ni_us , qutjùrutunprapur.afîulurxum mugjrqß adul
_c,_¿, д ‚ф 16; «uc~prob.tuuc aòrus cli minus malus gum malitiêl .„
‘ efr „та; мо1нпгайа_„;‚‹(с‹1 clectio medi mali e-x fine ‘
дехюбд т1“3“1:’о1чп‘а‘ёг ЧМ ‹‚а‹1.„тпа11‘3г‘ч а ‘Мг т“ .1
,earn intendi: illam.qu_;`\rn lianitarem finis. g, [malizia in-L
gentienisminuitur ex bono Ene. ‚ .
oáiù. д. cnnrrfy.. (735. р. est foript. S1' :nulas tuur furie -,
§11@/exroru1f1.mrpu„lu¢ídu1n :rit 1 id ett li intentie ‚ f`uer'u:
дым Bz bona „comm opus e'ri.r bouum. g. .tota _bonitas ’
,aëìus pendet ex f'olo fine , non ‚анкет; medio: ¿mò _öc
irectiâlcar ¢lcctionem_rnali medir'. '
7gg». n..111.1f.o,b ratìonem al1ar_am_; quîa fcilicet 5_«111u»1 _
. px§nt:¿n41mßf15.8t farlprurlëf .pattes fppponunt ‚щит, _
.¢i.rcu_rnflan;iam malam irrepere deber; ,` alioqqi inlicie; V
,aêtum 5_loq'uunc«ur dctorali inrenrionc qu; eriatn invoL­...
zvit¿eIe&ionem sëcfzpceodem a&u„_refpi:iunt_ur finis &__
r. media, ut dixirnurìn phyäcis.
.<u»::1.1..t:=11¢d­umr1»niH111111@1a1„111,«1«r1c= amari ._
¿ r~o,p,ter1funm bonitatem ut hqne~ílam_& urilem1 (св! niñ 1
änbcariutr-'tmque a fìncnon Aamarur ur medium nec ill„e„»_. ‚
1n1rinr.tabct.~rß,1ioi1em ele&ion.is.g.me«fdia tnt media nullarn I
ìîriůent in ¿fevel М’: bonitatem _‚ fed totam_à liuc 6: ißo- _
gione -5,i'deontilit­1_s .ad », nenn indifierçntrm ‘non eri,¢_._
ëmm«»«P»w..rf¢b­_Mw1 _-^¢w=.ba1t<ss1.ds~ísPmirs§sse ­
r«f.'f‘\_r­' ' _— „
c __ . I, 1
_ Dè Éonif.Ú‘ malìtwfŕ. bum.’ _D1'ß2.ÍI. 155
propre: quam ametnr › атзшг prnpter fe non pŕcfpter
lìnemifaltem formaliter 5 ée ille amor non crit çlecrio,
.fed inrcntio, utpnter ‚ nam bonitas medii ur medium
'eli » non eli nlíi bonitas urilicatis ‚д. G meriti bonitas tom.
non lit ai Ene non amatur ut medium › nec ille amor elf
gle&io. _ `_4 ‘ _
Цурцьптён. 8: ant. prob. :tc rationem ejus; nam idea
„in 'culibus prxdictis cligirur medium honeñè bcnum,qui:\
utilius eff ratione txlis lioneftaxis Se illa major uriliras fun
d.itur in tnlihnueílate 1 v. g.lionclkas Se bonitas intrinfe­
рад: оЬ]е&1час1иг1ш11в efì ratio propter quam eligitur
un medium :prius ad expistndum »çeccatum per pœniten
uam , ôc ad fìnem illius virtutis : S.' idem eli de elcctionc
juůz mcrcnturz ed ŕincm lucri a ё: licet eleóìio boni
honeßi non e{l`et ‘nona obiíinem iiidilïcrentem utfeß lu~_
crurn , adhuc .prins exemplum ‚ 8: ratio valercnt. q
In]ì_.£lC¿`tio mztrtyris' ptop'.cr Daum fumrnè diletìunjr
líïibere: bÈnirntes dnarum virtutum ‚ Гс111се: forritudi
nisqexz dl: in mart)/ria: ôccharitatis divinx qux aß Huis:
fed )hoc non eff polfibile а elle: cnim ens chimœrictim up
hìtcocervus ‚ g- impo_{_I`ibile ей е1сц1опбш âliunde bo rh
effe quàrn ziuintentioiie ‚ ôc quod media lzstbeant- ro
_prìarn bonitatcm.
юг}. сопс. 1911.84 п. min.öc ratione@ ejus ‚ ус1 lic
51111. m`aj..guas bonirates quali partînles , 8c aliquo modo `
ineeî fe or inatas eone..rn'.1y.& n.min. totales ё; penitû; \
difparatas n. nga). Se conf. bonitas Hnis 8: intciitionis elf
_femper primaria öc principnli_s_, Se velu: Afubllatitialisg
_ eleûionis vieròefìc :tccidcntaria: 8: ccrtè , quis xiegarep.:
I elßůionenimarryrii proprcr Deum eflè meliprçm ele¿ìio~
ne.unius quadrantis egogatiin pauperern.
Obiíc. mura. 3. Inrentio bgnzi boniñcat, eleâtionem
mediiindifierentis.g._§_¢ mali. prob. conf. nain aéìus eg
pbjccfo indifferens non тиф; eli bonus , пес 11111111: к1111а:
ab hondìatc virtutis quàm m.’1lu„s,ex ebjeeìo. 5. Íi boni;
intcntio illum bonifica: ita 8: iíìum.
7\‘fß=­ n. conf. ё: ant. prgb. nam indiiìerens non haber
„conrrarietatcm ridibonitatem fleur malus ‚ malicia verô ­‘
,poiitivè obilat bonitarì. ' ' '
Inj?. Mala inteniio reddit malanl _eleóìionern boni те
‚411-1 н: pater de d..ntc eleeìtoíinam ex intentione vans:
glôxiz , aut fotniczixionis , g. mtentio bona reíhficnt elec
'rioiiem malam ; 81 hoc conñr. ex loro allegato evangelii,
,dñßculo Íimplici. '
КА}. р. conf. ob mtionem fxpiùs¿d,1r;\m , quod Болит t.
‚ ‚ G .. 5 ‚
\
.-1- 1 ‚КУ‘ ' " lb."

„в т>„_=1‚‚„11.@‹ »».i1if..»ii.i„,„, эти; «ef


gâicienîmolnuxeveninarkonq.
,gxjnt r4(çauf°a«mit_lu1_t»;1/enoex Ad‘i`cript.verô
qualíázt deffelíu refponfuin
1 nec :funi

n:"'fì_» quod in,intenti'onc_comptçben,ditur едет ,eletìâo5 8:


„lic opus alliîllit bonum._¢fl aut malum. _ ‘
_0£~íl'€­.Z­«.B_r>nir:is intemionis tninuitxnnlitiainclectioiiisg _
ger no.s..g.quò melior ей inten_tio._, cò tniiiùs mala C9 _
._¢le&io. g.per-inttmionem pctfectè bonnm tollitur tota ._
;.nali_tia electioitis m_ali. medü.' _
Agno. t_'.oti[._1. Qiia malitia il1,'\.1ion minuirur politivì _. _
дек" gr.1d_us__bonitatis,-contrarios1» fed negative 'impog
_diçndo :notam voluiitatiemrem ех parte ngcntis. ‚ ‘_/
щи’: ‚ _an bonitas ¿Sl militia defumpta.ex Erie ‚б:
.i­eíl`<­1iti.îilis & fpocificet actum,e1ectionis г an verò ‚ ett qua:
,clcfiimitur 5 med.io...1¿. g. in electione martyríi propìcr
;1}eu_r_ti .1in:in_diiin,_an talis clectio eílìiitialiter fît in Крем;
„cie fortitiidinis 1 .ariin (рейс chiariti: г 8: lîmilitcr in eo _
_gui digit Eurarißt fornicetut ‚ an ¿mzilitia хай: eleflionis
‚дат fp<¢i¢.f..n'.,in vetò Fotiiicationis. ' ‚
’ 1{éW_.1..;Qiiocl in 1. c.1!`t1__m.1litia ellëntialis comrnhitut ‚
„nb o jeçto proximo quod ей medium malum,v.g. furtum,
‚Д: _lic doíïmilibus. `
1t:it_i'o_e{l.i. Q,uia.iit .díxîmus ad contrahendam mali- ‚‚
«Мат fuñîcit quicumque detfeâusin actu ‚‚ 8: quod ill; .
,tlelïectus ii: iquan1odacui'nqu¢«volitus , etiam impliçitè _
ovirtualitet , 8: iiidirecrè , lice: furtum ordinetur _ad
_til^_er.'1or_em,actum malum ‚ fcilicet ad fomicationem ut
_,ad ямы ‚ n_il1il0rniniisptoximè ‚а; immediate. coritrahit
mal.iti.1_m_ fît-rtifupetqnnni jmrncdintc tranlît. 1. quin ma
‘ilifia furti cßinfçparobilis abillo actu 8: àvolitione фиг
411011 autem m.'iliti.1­."o.'.nic._1rionis gig. iflniefl eipotiůs acci
„dcnralís quâm fubllautialis-5 qusindoqniderri poteft :icrui
.ßdeilëöc .fibcíle line ejus mutation: eßëntiali. Deniquc
»ißbjectum ‚ ut tale ‚ _m'buit,.1ctui-prigioni malitìam aux
‘Jvonitatem , 84 inte: objfeta , ptimum trilxuit illud quod
¿prirnô, 8: _ittimediaiiùs ..tetminat_.i1_1tellcctionem 5: voli;
.tionemtfed media priùs 8: immcdiatiùs terminant ine _
».xell¢ufìiotiem„1c. volitionem in election: íiiiit 8: finis prius
)et ingr ei.; in ratione ahicê.i._g,. prima nialitia vcnitì
„те ioin tzitiontobjecti. '
‚медь: bonitas@ ‚ „едим! quando :lectin tecminatut
°.l’l¢Cfum per fe b_onum'8: proximè amatut _ut tale, _
¿um relazione timex; ad ultetiorem.íinem dtllinctz 50e
этап‘: „nine primaria' б: cllentialis bonitas illius ‘actus
­¢_¥¢lit_â medio'5 :tccidenmlis vero ей â Ene illo estaria»
¿Melania мешка; „1Ц‚1‚1;›е‹!‚11›‚{;9 ..9i»i_=«=i »fuihcienq-eß _1
la
,Da ‘mdlììírf È,” 'Ifàm'mfß.aë`ŕ.1auèn.D»`]’p,îI. _Fr gy
««.ld.1n’d.1mtalcm bonimccm ‚ Sr primů terminar aëìum.,
ôcin ео càfu illa ’nonirns ей infcparabilis ab aûu. v_. .
_eleemoíina darn proprer lnönefìurem (мат propriam , lice:
relaram ad pœnïsenmnr velu: ad Hnem ‚ reúne: (етре;
„Ъогпкахет mifericordiz ‚ 3: porclŕamirxere bonirarem pgp;
nixenxix» cefìhme fcilicer illârclzirione. g. ifla. boniras pee-, ‚
nirentiz qux ей finis ей mnzûfn fccundaìîa 8:'-:1ceidenr.1li_§. _ ‚
^£x`¢mplum nliud lnbes ех_ _Di„Tl1oma de illoqui (акте;
pugna: ob liber:lrionen1__parri.n~, bonitas fpecxŕica :aß pugr. ‚—
‚п поп «venir х. ex libe.r;uioue_parrìz , fed ex . bono forrL~
‘пъйнйв qu.: exerçe_¢ur-in pugna ‚ licerilla honeIìas&_ (од ‚ .
-mudo ordinerur-adiibcrarionenx-patriz._
R55. у. @qd fi per- товары: поп ametut pglîcîvè ho¿. _
­ne\t.1s propria nnedii ‚ fed purè (расти: ‘цййсвз eins agi _=_.­_
¿iugm , lice: verè in (е {ц honeíìum „tune :ora bonitas ‚
Clt/ífionis ей â--line; quia fola bonitas -finis ama tur pofxz.
rivè :nam ‚щ: diximus , ш: çircurnlìanzia del boninwm
‘(мы aítui humano ‚ debet elle дюаамь nçgqiya ßçvoliug , ‚
non im eñ.¢­‘le._rxml_iria~ - '

QU .i­,s_T..1.»o . ‚у. ‚
IAQ.-uäus exremu: august áonímtem fvelinialìzigyg;

яди: _im‘_g_rm', , Ú» guomodo ем таудЦг/ъхед _


этаж»: г ‚ _
U :_ dixirnusbxae.ufqumpertinenr _pmyriè ài! ада: :'n,­`
­Q:efno: volunratis_ in еще}: 5 qua ell moralitasg per
‚дед; autemexrzrnnx mtelllgrmus omnes illos_qui поп eli;
ìůlnfüf ffl»-ipfa voluntnte ‚ fed ranrùm ab ipfa |'mperanmr,_
' »ut «ан: птепедги: ‚ а: fenfuum mm exrernorum даёт ing
lcrnorum .Sa appexirur, Sr membrorum corpons ‚ qua
_tenusfubfunr vo_lu'nm_ri;_.1r_bi:rie_,_l=.r cgrrè de illis nulla;
_i¿ul>it.1t» @ujn pmmnrìam б: principalem bonicatem ац:
gaalìziarn fum_ànt à volunrace , quia non__ŕunt_ mqmliçer __
ßbhhi aut mali ‚ niíi i_nqu.1nnù1_nlìberi&_yqll;n;,n¿i|¿ в;
‚до: illi non haben: «и; fed â (61.1 voiunmpe. Und: .
Scorus mox qirandus dici: ex S. Augufi. eaufa pri»¿np¢e­
'¢and¢' ¢/i Вадима; nihil rj? enìmpeccamm qgfgd е]! in Pg- .
.qßau _fasíenrir ‚ (7 nihil :fl in рифм: f¿'»f¢„„'„„;ß quod е}!
-'y'rr lejlllé valuntatìs «jus 5 quin nihíf pum' han eff imp_u1q­
jing- fu fìlv МИ‘ cß „судит p_r1‘_mì , Ф‘ in alii: nan ‘ф ‹ л
1» Í' f

1 528 De È/»nizdte Ú' malztîa añïlium. Dïff>_.Íf.' .


_mcdifnle 1(¢lÍe, Sed siuœrìcux .1n.x'n illis Ё::=115ната\1к&3‘—=„
` 'fo-rm:|lis­, (`alrex11fecu1'xd.\`ria; v. g. an Iarg.ìAz_ic~a e1'ï€&|va б; ‚
externa eleemoíînœ adda: nliquid bonimis volixìoniíìn-_
‹. cerf: :ec eñìcaci
cidii орет’, an faciçndi`eléemoGńmn г Ъ:¿tus
ndrìzr mnl_1­rian1`;vo1-itìonî ' aef( de homi6;
cBîc.1cí_«

czxeris omnibus pnribus г- ge quídcm loquimur r,1:cipù§»..


де mum sxrcnůvas nccì«\ir:~'enxm- ordín.mê , ulg' um ехе- -
ччйшшз volita. “Маша ìpfn „нм ‚ &compL1c¢mia
,in ~ob'c&ìs~ volilîs д Ec (рт vult Fornic:1ń~,_f0rnicando an
’dc‘nt`nx'§ íì‘ai\compIare„c in .1£’m3 б: qui yal: pguì птицу’? о
_rin-m ; `p.uì<~q .io\»plua,„1ccendimr in nmo:em.Df1 ‚Ъдеъ, LQ' .
Í/ q~.:imur,crgo de Ьпщше ее m:1í|;_i11 difìinûa ab imen0„r1;»« _
I ju 'ur prxcxsèf б: razione operi; extemî homo mcreazuì'
novam :1liqu.m_1 grmìam ‚ VC1 demcxcatanr novnm pœnnm
_-”-Cf'-‘b ей„маштт-х
чище: conuQ7v'ÉxÍìaix1xesunQral¢s кат interni
dcrmgrixum 'zlfhng р113!оГорЬо;9н5п1
2/& de

Tlläologos. .
Dico eurem , muri: pmíbxmnam G quî_sjn:c11GHîmè op­ —
еще: dare elcemoíînam uniumureî quam non роде: dart, ь
б: idem alter* valle: »fed rcmìfs,è д: ramen' даге: . cggrum
eß: quod ìnrenfìo S4 ngdor charitaxjs in primo poilfrt_\1¥ql12\­
re mcŕizum fecundì ‚ едят cnfu-quo crtfcat ех среде ípfo.
у Q_„2xu0 g. ей. de cluabus жди; `§;mensè.»1_o1e11rnbl_1s 1 бед.
’ aiguë polencâíbus dare, ~, an fcxlicçz quidmfacìo dat plùs,„;.
meren:ur,q'.¿_âm quihaher. n1nn`;m.»volunra¢em. ld »eli
<ïe_homicidìoquo:.d in :iam ‚ шт Уйдещапнв онотодо;
& quo ordine :ales mor.~dj_c:n¢s,páfricipeagtur › fupponirut
:siam quòd,.1au§,¢.«.«ms »h.1be.\c, in (G bonirarem an: __
‘ ‹ mßlitinm: nam ûdefc eñ`c:indiH*crens »»C¢l'1L\.lI1 ¢fî§}“0_i\ ›‚
rou bonitas “е! malicia c{1`ek',i­n vnlicìonc' interi xi quz tbn»,
:xlìoqui de fc indjñîrrentcìn уеНе: in QKÚÍM ¢3U:\\1Cmb°'
num nur mnlum. Item agimus dc»:z&u,inr.erno çñìcaci :fla
fe , nam сегщш eíìquod .cùm per aátum exncllillm î“\¢.!“
:ius G: de incñîcaci cñîcax ‚вцдс ассднщп novam bonìiatçìn î
au:ma1ina.mpcrilIuxn. „ -
co_NcL__Us1p~
‚дм, Асп): -exurior «ddh bnnimem ¿fr malizia» ¿¿'/ì«`n&_¿m«<
q.4.N aâufgntnìori. I:.1 Scoxillar ßçalxì contra Tllonxiílns ‘д: .‚
16- cà alias. ч ` ‚
’gm fvrmßlner
ì“9’ Гид: r.Ex Scoro dicenre qund_m4Iìn'«
in wl»{11a:eq‘y­'m«rn­i«lí1er ш! pßrcatum
in [mmm , е]?
а fen @étu \

‘м’ exrçmn loquendi; 84 cx profeñb atquein termìnìs досе: ‘


quòd ддт cxxerin, ‚ fc;`b`£:l {трети д Ьайа Ьщдикд. ‘
De ëfdnimfe б" тяЩЁя pé?.-Ímm.D.yy`;.!I. 'r 59 д
\ ”‘9.Ml.¢,7" PNP-W‘4m dffqußm 4Í1`am‘quám.4É?u: interior eli»
cítur. Quofl probar ex S. Aug. quin ‚ mala volrinrau м!
_fbln quílíbft mífŕr rßicíturi fed mxferínr рам/ш: qui ¿ejido-.«
fínrm mal.: wlunmrís impleuß э Prajrffà qufrmvir Ф]: m4­_ _
lez/alendo mì_/Pr ф‘ , mín1`/.rmmm (lf ji nílyil earum 'quiz per
peru» «Миф! йаёеггрщифъ Qgoïintellígírur de rniiferiam
,Culpz ç¿u.r_pr:cfuirin ай‘: interiori malo.. /
Prob. д Lx „мы l`uPPOÍïrâ deHinirione_ab седана _de-~ ­
bonirare moralîquam dicir conůllcre in infr rim: forum
qu fëcrrndìrm reflnm, ,1_nt1'«m:m, operanti: defaut can:/:nire .
a¿!_ui'. Qro polito lic argurnentarur. „Ubi eli Eorrnilire: „
alia 6: Illia inregriras eorum qua: fecundùm reůam rnrio; ‚_
|. ' .nem :rgenrîs debcnr corrveni;e»_.1&ui , ibi ell alia-Se ali@
moralitar; ,feu boniras uur maliria ‚ li adlîralía б: alia im
perfeñio ‚ feu,li abliralia 8: alla irttcgrirass lcd in aëtu.
' eireriori imperaro ell alla inregritls :equilira.1'ecundr`1m
reêtam rarionem, даёт in a&u elicito , feuinrerno iir_;p¢. .
ranre , g. 5; alia bonitas. M.-rj. parer ex deñìrririone weep- _
taboniraris, prob. min.- aótilirrs diverfae rarionìs conve- _
.niunr drverla: inregrirares fecun_dr`rm. reíìarn rarionènrr
urerque cniin dicirur bonus aur-.malus inrrinfecè ßgrbrmn
liter růéaâus interior ­e_licirus„i &.a&us egreriot impe- _
\in,regrirares_
хашз frrnr diverfœ
lçcundům„re,6t.1m
rarionis. g.rnrionem.
dcbenrineílerllis
parer
djyerlx
quin

rinicrsiquc lpe_c.jeì,a&uum conveuiunr diverfx_proprier;tres . .‚


Prob. min. nam multa debenr convenire ада! interno von _
lllnratìs quie non pollhrg convenire exrerno : daro eriam
quod urrique _convenire polfrr «идет fpecìe iuregriras '8c
xnoralirar, ¿_ ramen. dillin ucmur [Щит _numericê quod»_ »_
fußìcir ad iratenrum concluëonis., '
Prub. 3. Omífíîs. alii; multis ptobationibus quae ardducig, _
&_non approbar ­Poricius_. Quia; niliaâue exremus au- ~
,geren 8: quidem norabrlirer maliriaminrernì non debe-.
re: expr_irniinconŕ_'elîione Sacramenrali 5- fuflìcererdicete
wlui accidzrelaomírgem , _firrn|'cnri_, дитя; non vero uccidi,
ŕiruìcaxuifhm ,jumrurfìmrg fed conf. ей falfum , 8: соп
erä receprißimamßcëleliœ' praxim. g. in attuexreriorieû
_nova шайба. idem eli de boriirare prob. maj. quiz non.
.debenr necelfariò dici in conl"cll’ione,nili circurnllarrriçs _
quie babent vel augen; maliriam За quidem norabilirer, _
5. illa obligario conlirendippus exr_er_nurn ад}: ддпйсцъъ _
_.rem maliriam «м. '
.Dim › ideó debere explicariopus ,.e;tte.mum_, guia iflud i
»gnagiscxplicar
шт‘ cñìeaciam inrern¿e_vo1unraris
› хчдпьяпёэмгшчч-г, „_ ' e , aurgrayig,

.J
166" Dè baizìrgîre Ú' malizia a¿'ŕ,Íaum.D!ffv.¥Iv"'..
Cvnfrn g. 1. Su cere: dicere „м; efïicaciñirnê 5:. iu
.lmůflïmè homìcidìum s fed ’hoc Ínon fuflìcererad bonàrp
,conícflioiiem )uxra praxim -Ecclcffg: g. Gac. 2.. поп omni:
gravita! eff aperienda f`ed`|:ann`\m"q'i.­c notabilirer augët
gulirinm. g. atìus exieriiusaddiz паштет дгачйкагец;
‘тфю ‚ vel non crit explicandus. 'I
Dun» 1.. Opus eincrnum elle dieendum proprer damnurp..­ .
‚зной exilio infertur , :iut feandnlum, autcenfuram qua
. ',1nCu1‘ricur 5' non verò propre: novum m.^.l|ri.1m. ‘‚
(атм х. Si­hz¢c.ob1igario elle: ranrùm „propxcr ydamrruïífñ
nut fcandalum ille qui fponre 8c ame conl'efiionem‘vcller,:
Àsunum nur fcandnlum reparare non :unpliùs debereftî’
:onfireri nififvolirionem internam 5 1.. quoad cenfurasïs
illlò 8: quoad damna Sc fcnnrlala non fempcr conneůunrrg
шт omnibus opeeibus- exzemis maiis ‚ qure ramen fu'
.iëinpemperienda ‚ ur­impuri¢.1resf.`olimiœ‘& {ccrerz.Dun‘l
‚д; blafphenxur in folirudine non fcandalizat › nec'dani­
nifîcac. gmliunde venir illu obligarioa fcilicer à ptop1.ì_<l
‘плат. _
Dices ;. [дед confirendum opus exrernum , quia ve,r,è
malum ей, licer eâdem тайна qua: ей ina£’¢ui'nrerioß`
¿Là qua illud denominarurcxrrinfecè- malum а’ qui“ “Nuff
mur omnia pescara- dicerc. '
amm ‚ li opus exrcrnnm non мышца peccarum ab irŕ
eerno ‚ пес aliam ullam haber níaliriam ‚ dìC¢I¢I11 Omni?
pcccarafi dicerem folas voliriones; nxmfi volirio cfiîcn!
homicidii & opus homicidii func unumidcmqu¢p¢CC1\‘­
kum , omnia dixi peccara fi volixionem accufavi. __
Dim 4. Non elle clicendum opus exrernum propter din
ílinéìam maliuam :fed proprer przceprum Ecclefiz fic
jubenris ex»inlìinu;inn_c
`.ncm_. ' D Chrifìi__.^iccepr:|
' ' ' per
¢raCliri0=­
_‚
. Co_n!ra quia id уж}: planê dicitur 5 fi èrüm occidens;
nunfurans non :fier ullo modo pejor qnàm qui inteníè
i“ eaniùm vul: occidere nur íurari, non viderurmio-ulla
Lun Ecclefix vel сыны; pr.¢¢epifl`et eamcircumllsnüam
operi; exrerni conñreri 5 ficur nec rmulras aliais.- qua: oc
, ‚ currunr.
1» f» Dim 5. quod :zéìus malus inrernus coniunâus cum cx
‚ @etno demcrerur novam p'oe.nam~accidenr.1lem › pr.::ç§, ‚
.fubflaneialcmg ficur ада: bonus coniunéìusexrerno me
/slcrur .1lìquod~pra:mium accidentale s 8: ,ideů exrernus та;
lus.deb€x­1periri, urimponarurnova œnaaccidenralis. _„
быт: g. nńlusexternus malus ad iv: malirizirialiquiun
P9Y­‘\m ëidiflinfïaxu ab intern.; , cui dcbcrcorrcfponderç .‹
" 'T ‘1"“TI "*’» 1--r
‚ \
pfbonitàte Úmulirîa 4e'f.Íaum. Difp.U." 1¢1‘1r>«
Ш: nova рана accidcntalis : quod fiiñicir nobiâgnam
qnàd maliti.1`Qp&tis externi dicatur aceídeiiralis , aut ali@
nomine noterunparum rcfert modo (ir diflinéìa Bt ab illam
additionem feu novum malitíam 1 años erternus fir dicen
i_i\:s­in confeflione.Addo,quòd fi malicia illa nova effet adem»,
iêcidenralis 6; levis1non tarn n_ecçfl`ariô effet confitenda :
‘guia Ecclefìzinon jubet- cirguinfhntias levirer aggravante:
'ggpiicer-ida; eflè. Denique ipfa obligatie confitendi , tale
_augmcntum non videtlir levis розни» neqatguir levens. A
r- L j1liti.am.`
' 'Dias denìqua. Praecipí' ralem confefïi/jonem ‚ ut falubriq
_gmpœnirens accipiat coufilia & incrcpationes_1_. & ut- For
eiùererralgasiirâ pecçatqpeytzrdbligatîonem aperiendi ra
lcm cjrcumflanriam. _
'., entre 1. пат pi.1n'111ic«111fi1¢­n¢„1 qui non :gent conlil
liis, nec increpationibus. imò aliqui ranrocuni dolores»
‘ac‘cedunt1» ut ptudens coiifeflärius deben: confolari cos. ,„
g. Cur egercr' gravioribus conliliis а increpatiouibus! ‚.
Autillis gravius eflìrr aperire circumflantiam aëlus exte­
rioris 1 fi nullam novam malitianlconrinetetê Certê ea
deìn exigeret conlilia; eaf`dem_ mereretur inctepatioues 5
eodem pteiuereturv }gu_do_rg cpniiœiido .,vol_icionem effica
tem wmittendi rurpia s non maius .efl`er xxnalum en com
mififle , даёт voluiflë eommitrerß Vides ex tot teplicip
„д ex earum leviraŕe qu.mu`tm adi/_erfarii hot: argumento l
prgeantur. . ­ ' '
Pub. 4. Aétui bono externo correfpoiidet fpccìale pra
mîum , öç a&_u­'rm.1lofpeci_alis pœna , (altem accidentali: ,
' g. in illo eil fptiçialis bonitas aut malitia [altem _accideri­ '
tlilís. Patetconl'cq'.nam nili fpecialis aliqua bonitas nur ‹
m.1liri1inefl`er`1przn1ium aut erna non efleriuíia_; illud 1
г non effet ver.è_prrmiuin'feôygratia ; ner: Ш; verè ell`e,t
œna ­,f`ed rigor tl1_tr_J debirum. Prob­.an_t. nam aéìus ex
eerni virginum».8c. inarryriim dccoranrur palmis 1 «Se nâlus Efîß.,
doétoru п aureolis, ut мыс}. Bernard. Elji nmiium [ММ „_ e
warum
non мтеп'valent
шпгйтad valer
jujìißcutíanièm.
ad cumulum
­,ńn¢'.mur1_yri'o
merilíà д; fcîlicet
cum., en
'illi, „на“

ípli fanfìu quirardeuri martyrii dcûderio 1 inde quidem lau


dmtur ad meriti Lzbflantiam , fed aureolis non decorati
шт. Nec ut veri ,ruartyres ab liccleûa coluutur ‘, uc parer
de S1 lilarrino Epifcopo de quo cauit quod erft unímum ills'
‘Нади; ‚‹‚р‹и‚‹„;‚ flan ub/ìu/1711 palmum lumen martyrií non 1 3
миф: ‚ hre inqaani canit ‚З: inde Щит laudat 1`l`edi_n-.
xentnarryres non iepouir. Idem cli dc maliria aëtuum ent
«5gtgoruuiqtiam1.'¿rçleß;t сиди}; 11:11: ìzuuiy Ъ 6: guai „‚
к \ `
_ ' д ‘.j
161 De banimte Ú“ nmlítin 4fZ;É14m.Dîff:,`I[_
non inñigit ob nëluspueè internos 3 g. in externis »agnof­\
cir qiiindanx fpeainlem malitistm. Prob. conf. non-allig.1rcr ».
aûibus externis premia vel pœnns iïlas hifi el‘l`en`t voluti- ~
_rarii öclibeii, ( quales non funx in dormìentiöus Sc amen- ­
_tibus Sz pucrit) g. quando fun: voluntarii Se liberi-, hva-..
_bent .iliquod vetum meritum aut demeritum. _ ' 'f' _
Éanfîr. Quit opus_ bonum _ezgtnrnum immediaìê 8c ¿per
fcìpfum auger Dei gloriam , fìcur malum opus illnm mi-i
puit ­, g. illud haber fpeciale merittim prxmii Sc Шаг! de- ‘
. merirum pœn¢..Un¿'le ', operi externa- lacr.unç_nt_orum­
psu; alligavitgratias (ряд: confequimur ex opsre operato;
ëlflîccleßn indulgentias"._n¢‘l Чип: поп fuliìcercnt aêìus in- ­
perni ur dicebarnus de aáìibus ‘пай; exrernis , (ine quibus ,.
non incurruntur cenfu-rz. Cerrè , lîAd.1nii`olâ voluntate.
peccaßër, non autem»fa&o,_ non amiíiflèt gratiam ori~­
упадет,
Obííc. r. Exfcript. Sf«1JoÍunta4~promp!4 eß{f2­`runá«`¢m id
?„’.¢„,.quad ЬдЬп accepta eff , mmfecundùm ràuad т!» Imán 5 fcili­ ‘
„ дм z. cer qui patùm dn: cùm plus non habeat ‚ tantum- pr:_emiì "/
meretur apud Deum. quantum ditior qui multumdat; l
д g.ex1`ola voluntate dantis meiilurntur meritnru . _non ex
Вид 1р!;о opere eirterno. (Lied clare docet Augnll. т ь„‚.‹.»
‘д д“ ’и_в.ип1д:в memur bonu: bona {дал , U' т 1/aluninie mula mg
gfß, Inria: maÍu.t_maÍu fach , U' in м mm'ef_ur.¢i mrferm 5‘ Е!
.D lib ,1libi docet , quod, valuntfzgi conc_ubar1dt cum uxore «Inria
drbìpg' und fqfluruß «mp ii potuißet, папрнпи: rmx eff quam ß ш ‹
‘Я Í n ¿Zh deprehmdfrerur , g. tota bonitas 8: тайна ett in aêti~_ — ‘
bus internis voluntatis , nulla verò in exrernis.
?{§@.n. corif. _Nec enim id fequitur exhis Ы fimilibus »
,bu textibus. Apollolus ibi horrntur Corinrhios ad ejufmotii ‹
' dutnraxat benclìceminin que faeulnmbu: par ф: , inqui:
д, Clzryfoli. imò eos antelnudar non folùm ex.volunt.1te
1_1 gìendisîfed etiam ex ipfo opere; t/elle «руд: nómina
prior: nunc 'ver¢`x_/Jzrßczìe , ut quemadmodumprompxus ф gni- ,
mus volunlniis ‚ imp: Uperßcierrdi "х ea quod дядей: , hac- l
е]! , nf __w.¢_rÍara hec ‘идти; non infra ,mimi prampríludínni» 1- l
canjifhu ,fed cam m`am.merced¢m quam apen: aßemny con
_fìquizrur &c. Vides externa opera (наш confequi merce
deni ‚ g. б: (uam lmbent bonimeni. Ariguû. анкет prin
cipaleni quidem malitinm in voluntatc ponit , fed ab om,
ni culpa non excufat upus ¢‘xrernum=a Se loquitur de ma
zß wt. litia qu:_1nti`tm ad pœnan@ xternam ‚ privntioiieih gretig.
¿"_„\li_:`:c enim угла _лпсцгпгиг _ex malitm volu_nt:ms prima
‚ММ по. Hx: cxpncmofundartirin glolla decreti. mera ma
' ¿ís rm: aß fi upm gdlnbenrur ‚ fed hoc (dliéìurri ßugulì.,
‚т‘ Y — -- _ —
D
De êonìmte Ú' molètìrs-ri5i.l1um.Dî/;`:,lIL 16;'
quoadfùßeienlíam лит; ìnterìrus arcipe s-vel dic , qiìpd
non mimi: ф reus , id eff; nilyilomimis reus ф , quamvis lill ‘
‚(Ним поп perveriiat , non quin plus ‚шт ji opus fequarur S _
quod pam ex eo quin prohilritum eff msslam volunwem En
opus productre 5 jirergo contra prolribi`t1°onem [Лат ferien: plus
ferent _5 g. qui opus- adiíritgiolunzaiì , iniquìxatem adiicít ini
“или. _ ­ _
‘ Injî. A itd‘De`um’volunt.1s eñìcax linbetur pro Fiálo i
ßgynercc em opcris cstuerni Confeqiiitur itrpatet de Abra.
hqm iquiafecß'-rept h¢m:@­~r1on pepçroißi ‚НИ: mo unige
m_1opriyrerme_„, („мыши tibi 8:c. in quz vcrba Chryloff,
ail. Nm ‘штат canfxdern dílefle; [ed valunrareïn (у meng _
rem diffe qui fqciebat mandata circ@ rn1t'oemationemi:u­
rivfum quantumfením nd ‘поднимет uninet cruenrzvenq/\ `
lmerorn- patriarche , (а: per :'ervieem..pu¢ri irnmifemt glu*
diumiperfrŕïumque oimilrror fofrîßrium. Item ex D. Bef.
mrdo , dum legimus omni: qui\.odìifra1remfuiim homifíríu
eß ‚ item» qm viderít mulierem лед ronrupifoandum един ‚
jy» mœearus е]! in cordeßio э quùfplanïus quod volunms pw
' fßflv ffpwarur iubifaóium rxrludiinrcejiitas ‚ g, tota bo
I_iÍFJS,vcl 1n.iliti:i elìin aâibus intetnîs 8:_in fols voluti- `
ыш non vctò in externis. _ _
'1{f_l'l>.Ex Storo ‚ icl verum elle ex objeéìo 8: circumftan- Qüde
tia Finis › que non aß ‘Ни: afin; ut ineßè noli poßtí ,fed г]! lha!"
Íffíßs afin: ’uolíii д @per affumfoolunlalis arl talom finem rf- ‹
lim'. Et libene illi t:xtu_:_ìt1teliignnti1r ‚‚ probant tantùmm
quod voluntzxs pm fstóìo rcpiitritnrìuofiël culpzim 8_:pt_i­
vationem gratiir, в; tcsturii росте ‘п; 5: abîolurè in Ъ
aéììbiis m;.lis . in bonìs verò quand (uli[l::ii`1tiam laiidis ag _
mêrcedîs ‚ поп verò quoad qurimitntems nam pro volun_­
ш: ndiilreriindi damnatur homo 8: ptivatut grntiâ cliyinŕ_`i„_
_ 6: pro voluntntc martytii n\:rctiir~grati.iin 8: glofrinm ›
r - _[1 драм Жтргд/д: лш/Нцн. Et SS. Pattes loquuntiir íi_C
. dè voli1n::i_t_C',r _ne pcccatai iutetiorii volunta_t_is` videantiir
-pnrvî1U1Bl.“¢"lÍ ‚ ut i11ti1t;';‘p_i1t.int; fed iiuniquaim lÍomr1i:i.­ _
rnnt quod ада; iiirerior t .equè bonus not malus fc Того,’
qualiscll cum ettetioti' quoad quantitateni bpnitatis а; _
nislitizt. Uude , S. Hycron. e.i_1pli'_c:it przdiäta -.Verba D,­­`
1?.1_uli , quad tiuluntaríè íncepíßis ,im lelei omni: ¢n1'm lumi „дат,
operi: [nii с]! ex/iezfndus, guia jimi. :Hum i'r_iw`1i» apoepium 8.,
шт rj? ‚ £121 volumes infr:/_¿'iu_of.; ef? _li.f,ber_il1'_ůus eawßne faáio.
oblio. ъ. 51 bonitos nélus inœrioris crel`ceret‘i1bexte.~.`.
‘Бой, què ille cll`:­r pei't`c&1`_or tnnrò niagis ctelccrct ine- ‘ж
гёщпуоррапсйз; (су! ednf. ell fnllfuin g_. 8:c`.p,rob. min. _
‚дат Clmfws ëv„¢¢r/vidiuwgiue _0Pw;l.i.= гэтъчв liu@-§15: я ’
\
. в ‘т

‹ ‹ V ‚ г ‘ .1
т} 164 Па Ьапётге *(9* тл1Е:Ёя.лП./;ип2.ВЛ>‚Н. ‹
'Á num in Gazophilnŕîrim , plus omnibus Mijîf ­, idcíìpius
menus, Uncle 5. Leo nquarur „мы q~i«n]1.n impemiie,
$‘tY­_‘ quin poreßpar anima: ‚ иЬЕ díjjmr ej? ceu,/'urs .‘k.Gloll.|.m
29° ‘” illud ‚ все‘ по; relìquìmuì omnia а dicit quofl«:'Íl¢ nliquíl -_ъ
ä1';”b‘__¢mní4 qui ‚Шуя!‘ ¢ß_`¢¿'lum.g. ex fctipr.& pnxribus merirqm
‚э‘: поп crefcír ex perfeéìione oprris exrernlq ' _
Re/ja. d. im). cxrcris paribus „сони. mn). 8c n. mm. fg- ­
„ecris difparibus : n. maj. 8: ronf. unrlcïfì nmgnalcs qui mi- ‘
_femur copiam':u.xri.8c .argenti aFFe&um hnbuiliènc in Dam; ,I
zque inrcnfum , ‘Sgr cum :anx: proportions faculratuni..
fuarumid t`eci£_li:m~, plus ,Ene dubio mfruifiènr. Pants
erinm ioquunrur e merito диод‘! fnbfhnriam prz:mii,:xuç
ушки: ‚и: dixianus 5 non.~qu0¿­1«jl_ qL.‘5"Fiurem 8c uccelli»
_¢_ium,feu acfâdenralia. — `
‚ 0áií:.;. Aâus cxrcrnus non haber :diflinczam=liberla­ f
.lem ab inzcrno ‚ g. nee bonimtem aurmaliliam prolncanl’.
mm bonitas 8¢.m„‘1linia Fundanrur in liberrare acxus , 5:
ubi ell una hberm ilu elk una irnpucabilims öc .moralirasi
б: unicum diczamenêc unica ‚мы conformiraxis ‚ vel
'diñomiimis э hoc eli przcipuumfundamenrum adver
f.n'iorum. ‘ о‘ ' ' l
lu/jg. L@ Rerotqueri polli: 'a;g,m_nenr\1r;1.in Thomißas. ‚
Aëtus imperzxrus ¿ic imper.m,s,»non habent- divcrfam. libex
ggçgm, lice: uterquc li: inrerm-is ßoelicirus â volunraìcg
ut cùm imperi: (ibi acrum charimris .zdñueni pœniteurixf
g. ncque dilìinéìas bçniraucs и ‚тыл; ad conf. eil con.
rraThomiñas, quì,puzant in „дань“; сусйсйа 5: imperaìi;
Чита]: volunraris polie ell?. ‚ m.zliri.1s 8: bonixazes dißin
Rus ,cum imyerax (ibi .1&um u.nius virruris ex inggivoig
ad finem alreríus › щ in cafu allaro: Ig. vel unitas lib¢¢.
taxis non impedir bonizarem in cleítione diílinäam per
Едет at deimyerante äcâmperano. ‘
Rejp. n. conf. &c)‘:«1tionex;xejus._quia cum líberras Gr tan.
шт condiiiorequifm admoralirarein , eadcm („Ист
ozeli ad dilìincìanu bonirarem 8: malitinni ‚ câdem mim
iibernire чай: porclì fiat: dcnnrium , v¢l__dnpl|Qn¢m,
imo Sz amare vel odïìiendem efì de impiiinbäimge, qu
lice: Fundecur in eaclem libenare porefi zamen пена].
nari ad terminos difiinëìos ‚ qqu_od fufiîcit ad diliinítgg ц.
днем; , quale; fqm impurnbilimes. Deindc malizia non
emu: prxeisè ex l1be_rwe ‚ М с" fcnrbrmm ze vel diñb
mirare cum :cih ramone. ‚ ‘
щгрд. n. anx. nam incur ‘Миша; habe: diflinctum
Dpminium,`in aûus eliciros а: inlperatos .ram externo»
r èuènx internos ‚ iii dilìínöiâ liberxare proprio: anu);
"`»,~_ '~»-- д
t
"v¢~¿„„;f„„» ё‘ „иглы лН/штЁВЩдП.‘ -ia; ~
»,-¢h';Íì’& 'alíos impera: aß: idro aêcus in (НС: reali 8¿ ì
-‹ cxtrzi voluntntcm poñtusfpoteíl habere proprxam bonîta_­
` rem aut maliriam diilinéìam ab ea quam habe: in CUC f$¿,¿_«
inxcntíonaíi ài» ímra voluntarem' i-[Imi ívfße {до ‚ми bn- иди“!
Éeìproprìam canugnierzlíam dlůltarìlrvel dfÍ"°’1T/ŕníentíum Ad
. nehm mianem 4m1e¿¢m;înquit­D0¿’r0¥a б: id ptobat quil
bonitas (cu convem-:mí.1 actus exrerimís caufazur ab in
‚ tcriori, g..»;\b en díIìin5uírurAf1cux'ef¥`e¿`rus à caufa ‚ idem
enum поп ell caufa nec--medium Гц} lpůus 5 Geur conclu
Íïcxqux lmbe: vexitatcmâ fuìs»p!z:miííîs~ haben etîam verí
щи‘ фШпскдгп 8: fxbî prdprìam ; non enim concluíìo dì
vera oŕmaliter vezîme­prr'ncîyií. \
‚ hfi. ßêrus ímperatus {Яга exterior ¿ive interior non
Pßldl non еШ: д fuppofîto în1per;„­nte , g. nullani habe:
in fclibeçtntcm ‚ fed копией nb imperante. p_rob. ant.cùm
vqkmtas íìbiímperat nmorcm ~, v. g. fuppoF1tp'íxnpcrio
illu» Vßlunras non eli nmpliùs indîñï rens ad amorem..g.
amor non potefì non é(lè,\_:,mo11 ей‘! in fe liber ‚ *fed in folo
imperio. ' _ „ы
т. d. ant. поп pareil non effe , ex determinazione feu
neeçllìtaxêlroncumicante inzet' néhnn imperamem 8: im
‚решит; conc. am. ex dccerminarione ‚ 8: neceíümc -„
anttcedçnte qua: ìntercedatmter imperatum ê: imperm
temanï-.ant­narnliccc aáhrs imperms б: prior nrdine
quâm impcratus. 84 yofîtoillo fquatur Ше пскдёпйо:
‘апшНПьпссеШмз non «cit anrecëdens ‚Тай «concomi
. tamrtfpeéìu .vplunmtìs imjicrantîs & cxetjucnìis ‚ quiz
eodem mftafti temporis quo vnlt eñîcncìter aetum impètíl
vulnetiam aâum impcratum, & Gc uxetque actu; lnberè
ptotiedilâ vrzlunmte_qnaÍì duplíci libertate ‚Лен! щек
‚ quefní¢'íllir¢przfem;1:us ab' ínrclleéìu , öl Gc fun: duo
’ сайт fubûrdíníllî 1 б: ab еа:1стса1\!`д"ро[!г{.
_ 0555г. 4. Suppoůtoimpetio cñìcnci wfoluntatis , poten
nz.cxrcn'@rea obediqnr-¢„m­n¢¢¢f1`„'iò ‚ imo ы Регьъ- % ‘
¿Üůiqlflâm bium vel »alia entía quae moventur , v. »g­ /
czlum tefpcûu ímcllîgentiœ motrici: › nur baculus ref
P¢&Ul1}Jnu§ 5.iîed in motìbus bmtorunx ‚ nut cocloruma
aut_b§r.ulí,null.1 eil líbenns, nec ,bonitas , velmalítìa
P‘°Pf§1‘»­g» печи: in aůábusfexternís ‚мат ¿rig boninì
P‘°F‘1â dílìincta à bonitaft interna.
R’./P~1­Retm_qucndo argumenxum. In .moúbus equi
V_¢1¢¢‘2lí aux batuli non eil ulla. bvñitns „пряди“ p.\rti~
Ulm.“ › g- neqne in aéìibùs cxtcrnis noflrís 5 ат. negful
noupolcß » quin illi motus non fum humani ‚ nec Ъара
1-ёлпогаддасйз: confçq.vc:o non adxlúttent adv.ctfarîì_i
I . ' ' I Y "
~ 1 ­ . I’ „д ц

`- 'f 166 Debaïlììtzte mäliria`aFŕJJum.Dl/ìz,Íí„ ‚


f fanencur cnìirraûus nofìros excemôs denomînarimoralvm
»öcparrieipare mornlicarçm zibimcrnis. —
Rép. ígizur-1'.. d. mij. porentizr exteriores tam neceíl`.1
­ riô‘ obckiiunt ex 1ibett.1te’p:mìcíp.'«ta quâm> non partiti
pam bruta, ucc cœh , net nlìn înfìrumenm : conc. maj.
abfque libenate omnimoda mm inm‘nfcca=.qu.ìm pani
»cipaca ‚ д. mui. ôc conf. lnmm enim tft di(cxim_en inret
motus 'brurorum quo's in illis cauf.1n1us«líberê 1 'ät moms
facu1rarum»hominis'; nam‘h1o:ibus­hun1anis çoreiì: com
‚д genere libenas ¿Sc moraliras ‚ falrcm parricipnta , quin Шг
faculcnres fubfunt immediato öz direfto ‘volunmis im
g. periogfunc cum' ipfaradicamin eadcm natura 5-‚6; поп
на‘ cit -de aliis 'cauíîs nammlibus quas mdvt
mus.
0bíI:.ç. Qi_1l've1Ierfurari , 8: non Eutarur , quin non pb*
- ¢elbc:mdcm­pœn:un merctur cor:1mDco^ac G fumrcrurg
& qui ardente: cupi: martyriumjídtm prœmíum аЬ eo
-dem mexerur , g. 'rola bonitas б: malicia с1Ъ_1пад‹:ц
= fi|1m'nn.
V d. :mnleandcm pcrnam ßrîdem. prxmium (ub
‘- ßamíale ‚ conc. accidenrgle п. ат. & conf. id ,fatemi/’co~ ’‚
».gumut~adv¢ff:1rii dc rhanyrio cujus aureola non ацн:
ob folum defideríum , б: nifi acceda: ‘pañio éc aëtus cx~
= temus; §|uod_f2_:entur plurfs adverfarii.
In/2. -gj. Poñcr qui; privati merito Bc przmio Шо pff
Т folnm nialîziain iyranni qui vel violans yirginem privant ‚
‘— cam :mrcoia virginiratis ‘т! volens fxvirc -in f.1n&os pri
‘ vare: cos aureola xnarìyrii а fed confeq. videtìxr abfirt
‘дат а concrafcnfum Ecclcíix , xquz approbir ílludde
»­S:m&:z Lucia ,ji jujjìris invitan» vìalari , „рам miki du
‚ ylímbímr ad :ummm s fcilìccr unqm habebi: pro caítìraœ
[стула Se alreram pro injuria.
1v„»j;».simi1ir¢r ‘ШК. maj. privarerur merino 5; prxmîg
accidentìxli : conc. maj.& n. min. fubßantialí. п. m.1j.\ д:
~~ conf. nec id 611 Э-Ыцгёцт ­, íicu: nec volcns fumare facr:\~
mcntum quod iiliinjuûè nßgatur ‚ percipir дышат acci
— dencalcm quam cx aëtuali opere operato confequcrcxur,
„De Bmx; Lucia dici porell cam confequi ceronam eH`en­
‹ xialem vifgínîrazisßc aliam Qquivaienxcem pro injuría,no'n
‹ :miem aureo am.
Obíic. 6. @xi vul: cñîcaciter dare clcemoûnam ‚з: ab
id Íinccrè mini: manum in crumenam in qua non inv¢­
‘nix pccunìaminon minuslaudabilìs elk 8: merccur 518: qui
сайт: fagirtnm animo Fericridn hominen non minùs cul_ vr“
yabilis cit ё: punicndus ‚ g. ада: cxncxiox clecxnoünazwcl

’ ‚ __ _.nl
wu-,-||_~» Vf'w'*'"""' ' ` "' Í" ’ ‘ "'
¢
Í
\ 'De ëaniraferŕ'
"’ ' „мы
‚‚ _ ­»€Z.bnm.Di/j>.L’.
'_ ‚ l _ ‚ ' 167
_ __

- occifionis . non anger bonirrrrem nec maliriam. prob. ańt.


‚ n|h`ri"cil objeàum lundis vel viìuperii nifî quatenus homo
Е fe deretmlnar 'ad illud; fed 'a€`rus imperatus tum interior
quzxmcxrerior-.non dererminnt fed inveni: clcrermìnnrum
. hominem :id eleemofinam {Ч occifioncm. g. ille açìus im
¿ params non ange: laudabilirnrem vel viruperabilirarcm
г -nc: prxmiabilirzrëm vel punibilirarcm. Hoc argumenrum
.~ magnifncir Arriaga. _
~ 7§_fß».f'U: fuprn ‚д1П.ап:.“’& maj. prob. non mínûs eff
­' culpabilis au: laudubilis quoíid fubflanriain przemii vel _
_.j ранг , meriti ve`l~culp.e 5 cone. anx. б: mai. «дном! ргх
~mium velïpœxiam accidentnlem , n. nur. S: maj. & гмёе
«.f не: ех diéìis ¿nam ;\£`rus­clici:us«8.f_ impcrnns eil imme
. diarê libe: impemrus ‘его пхссйцё, 8:11: poflër volun
из ропеге primum fine nlio .~’&¢..pofi:o primo «вы: :`1
~ fecundo. Irrejricularionc (цепь: кот; абшз _exzerior `qui
i.- pende: nb homine reperirur»perfe£\us ‚ lice: effcëìu carear,
PB: ideo cafusille non efl: adrcm. f _
Inß.­.Saniras in urina non addi: qnidqunm fanîrari ‘rmi
.-:n:\lís._g. псс bonitas' in ада exrcriori addi: quidquam l
.líóniraris velmaliriœ aâcus inreŕni.prob. iconf. nam ficur
‚ urina norrdicirur Гапд nifi alrexrriiifeco , & si fìmirare
„qux ell in anim.1li»ir.1’nec a6lus,.impcra:us extemus di
. citur bonus nifl, .1` bonirnre qua: ell in aáìu imperanre.
_1 g. бас. „_
7{_:§1:.n.conf`. 8: ат: pmx»-. nam абы: imperarus eriam ‘
е’ Cxrcrnus accipit quidem f`ubflanti.1leni'ôc primarinm bo»
nirazem ‚ nur maliriam :i volunrare б: aérn irripemure ,
‚м fecundariam 8: accidenraleni haber ri fe ‚ qunrenus l
hsbc: .ì fc convenienriam :ui: clifconvenienriam pro- _'
priam ad :egulas morisiinqui: Doŕror. Nam › тиЁп canL “т”?
„ c/rfßanesfequcnter ardinatz ex eodrm principio haben! ‘1/trim- min*
In propria; díjiiníhu , Ufnrre prior eH"ucrior 0' magi:
maf//Tui.; quin in neceßimis _[há nan Играют à pa/ieriarís
_,fed ¢`­canz/effe. Cunßmilifn cnnrlußuncs, falfe repugnante: f
:idem vero lmóenr fqlßrßresfrnpriai з quin prnpria: difron
‘uenienliax elm quod efzunìíalur ud illud quad eßin rh’ '
nnjîmilim df «Ribas «uoI«».nl«1is , non ‚Щи: «Huf 'uolendi
‚ muur е]! haben ronvenientinm wl difìonvenientiam pra-
friam ad diännien года": ì»f¢d afhu impwnvfns natur ¿jl ‚—
medz'nn1e"ilÍoha5e»^¢ conrjenicniíam Ú uufbrmíxalmi ‚а Ü“
дш ídzmßt cui деда! conforman' «Hur И: U' ille s гдтт
V en que ¢'anfarm_amur fum diz/:rfa , U“ idea lmbcnt ex parte
fui. díuerfu co_r_1f0r1m`mt:s.„¿/ive ísnvanientiar ,».lic¢t-ad
ídem. '

д 1;-. ,v ;.~ идти --. ~:«­;,`~ „д ‚,. „„.—‚.д‚_ r"!„. г


._ uw

its 151511121. «г 1111z:1.1fz.1111111,„‘ пицца’:


‘ОЫЁс. dmíque ex D- Anfelmo ,ß Dhu Лиге! Manni ‚т;
‘ 'orrz`di{ii1 (7 pedi ad mulum lncum ívi[Ií,poß1`nt тдпиь pe
der U“ alŕu membra rrjßandere Deu quod domina vülŕtnra: На‘
jußíl 1 @Deur índidít Я!!!’ ordinem l1unc'_q`uòd obediam vo«
— lunruri, gïñ elle: aliuclpeccarum in aóìibus membrorum
сдаёт in voluntate‘efl`et i.naput­.indum` Все; fed conf. ell
. inl‘pium1 g. Btc.
1{5l'[1.m ь conf.“ Nam' peccatnm t_ß~'quidcm in aëiribus
‘ impcraris , 5; hi ада: funr in potentiis adlizfivè , fed func
prìmariò involuntaxe"8:.eaufaliteìà voluntare , б: ideo
‘-hzìfoln dicitur peccarepropriè; 8: ita _eil de metitó
‚ bonitas б: malitia fun: quidem’ non folùm denominative,
fcrfetiain foriualiter aliquo modo moralirate participa
- tâ 1’ ut lo uitur Scorus1 in ‘aâibus imperatis 1 quin in
‘ iflis cit di ermita: vel ronformîrasïpropría ad regulas
‘ nfdris ¿fed illa difforniiras ей non folùm in ада. imp¢­
rante voluntutis forrnalirer 1 fed etiani caufaliter 1 quiz
fola voluuras debet impedire diflbrrniratem , б: poner:
geetitridirreni, 8: ideo malicia peccati auf ‘ bonitas propliè
irli`impu`t.tt’u'r.
Жир. tx S¢a1a.~‘Malitia‘ 8t"bon‘itas Ш lantům materiali
:erin aétibus aliarumpoteririarum , g. non’ habentprof
:.d 4: priant bonitarem vt‘l_maIitiam (штата. 1
f.Bf.n.3. Reßmd. :mt.Marcrialirerid ell fccundariò 1 8t"depen­
Ф ‘6. dcmer àvoluntate quatenus физ liberrati fubfunt : c‘on¢.
ant. id cil per denominarionem pure cxtrmfccam n. ant.
-‚ & ‘conl`eq. nec enímfid (onmiavit Scorus , dici: qui
elem сх omuium fenfu quod mulíría primi ф‘ fg»
malilnjnon ф лёд t'n'“aÍ1'qua иди 1/v_lu`nta1í:`Z9‘ quod in
f2-/11 «„»¢~[l¢ eflpecmiumprímà (7 т Allis, nin níji m¢d1'1m­
_xewlle э 8: per malitiam materialem intelligir: pam‘cíp4.
" '1am 1 loqunzrln de дШ/ш: patenrùzruln ivferíarum ­,- Еда:
‘ quid per iliud marerialrrer intelligit 1 f`cili<.‘et mediante
voluutatis imperio dilïorrnitas vel conformita: reperime
.in aébbus iinpcratìs 2.h.\ru:>1 potentiarun1­

д.
,_'_.P„..l..­-­-f" т ` ‘ ’ '\»

Í~De"ÜWńr»1teïÚ‘ malizia »zì.‘lr'.bum. Dffy.II. 169

цшвзтхо v1.`
_-"zin bonita: »ut »malitia fir ‚мы in afín -intern
guàm externo , Ú» дп jìnt duo ‘не! таит
‚ peemmm.

_ -_ ldimusbonirarem б: _mkaliriam inefle erm stêribus ell


‘ ternìs ôc imperatis quâm internis Sc elieitis s eefìat vi­ s
‹ dere quo ordine moralirntes Ш: iurerillos aůus commu'
. nicentur; anlînr primò in aâìibus internisâ quîbus deri
’ vantur in externos ‚ anè contra а 1.. An verò independen
„мы :què primò 8: per fc Enr in utrifque э ;. Ап абшв
` internus «Sr exrernus (int »duo peecnta, Geur haben: íìngulí
.mam malitiam 5 & ira dicendum ей: de bonirnte.
CONCLUSIO I.
ûnífae д‘ malítia _farnmlisfiont fvrm4l»'m ímttrngue «Hw
Всит nliquo ramen днём: «titan» vm; dfiqua modo prius
aß in Aŕïunrrerna gfinalis eßperfr prima in interno sßcut а’ _
. ßanim U' maliriß ímpumbítíx.
Boßitas fvrmnlix ей ea quae teperitur in ipfo aäll РФ“
«eil conformis refr; ‘топ! . 5: idem ell: de malicia form@ и
lí, abjrtîiun анкет feu materiali: ей ea qua: venir pra:cí­
- sè ai convenienti: vel difconvenienria objeâti . quatcnu: ‘
de fe nntum eli terminare nétum creatura rarionalis ut
rationale eff. Diíìinguimus eti„nm bonitatem illam for
mulen» ůwbieñívamtab impumáílirßœ; quin bonîras,nut
malizia prxcisê attendirur penes conformitatem illam aut
dikliormitarem & per compnrationem ада: ad regulnm re
¿rz rationis; ímpumèilim verò attcndirur penes liberrlf
':­S¢m 2&1“ ‚ quntcnus fubefl pleno dominio volunratisi
quin homicidium v. g. ell: дам de fe difformi: гей: ra
uoni , б: ideò formnlitet malus , fed fx non fit liber »ut ih
dormiente vel Furìofo › non eP: imputnbilis ad vituperium
nec pœunm. Boniras 8: malitiaiprzcisè otirurex relatio
м: aáìus ad rationem, imputnbilìtas verò ex libera po
trflare agenris ; абЪщ enim bonus aut m.1lus“non imp\1~
“Ulf ad l-‘1U¿cm vel viruperiurn ‚ псс ad przmium 'vel pne
тт l11'Íï Gr liber agenti, ac in eiusfpoteílare э unde абшс
knpurabilis dici: duo : «им: ecmformiratem vel difat
1'"Ü\ Í 0. Н
— . . .
до De lmmmxe Ú' melma .;í¿_i„„„,_„..p,ß,_fg,¿
mîmem ôc lîberraren_1 ­, fed aêcus bonus prxcisè non ìm~
­ parr`:\t‘»níů c0nFOImllarCm„» б? malus diŕlforlniratcm; Б
‚ vgrò Grimmedìarê in poreß:ate.volunrarls ‚ щ {щи omnes
aêtuselicìrì à voluntárc ,‘dìcirur propriè ìmgutabills 5 поп
verò fr ranrùm mcdìanè ‚ щ fun: отце: aîrusîmpcraú
‘Наших potcntìarum qui in fe_non funr liberi ‚ fed inw.
lŕxrxrage ìmperapre 8: mc_dinme ;_r¿’¢u çliçiro his _(uppe
жив.
РпЬ. ‚х. ’cancl. ex Scoro cir. nam aërus ram exzerîor 'даёт `
’JL îmcrior haben fuam conformìmreln vel dílïormîrarcm ad
-41- 1- rnìonem; g. б: fuambonìrarcrn & mahrinm formalem ъ
4’ N' reéla mfîn Идя: amm: ¢¿?u:l;uma1m; çízbere eßë rcíiè circum
"’­ ’ ~ ß.„f:.„„«„ ‚мшмгт м; ‚мы ‚ [ЪШш 11nrticz`parà,Ij­
qumdo de ДНЕМ: patenlíarum infßríomm Öqc. Etleß »lia in
ngrirnq gomm qrg.ff¢uundùm dílfamen ratíofi: ‘Щит conve
nire alfluijirteriarí C9' forum Чип aäuí ¢xL:rior1'„ g. 8( :dil
bqniras moralìs б: alia. тайна mornlis.
l’rob.¿. minne Читай. р. rx dîôtìsiqprxccdcnrî aqui;
urerque aóìus natur éñ: elici conformîxer гей: rarîoní , g.
cam aóìus exrerjor , ‘Б verfarur >cîg«:.\ dcbimm mareriañx
cum dcbirìs cîrcumílranrîïs , quâm interior bnbebìrprcp
iam bonimrcm , Si _è contra, fr yerfcrur circa Qb'1e&um
iudebìzum , ,vel flue dcbîrìs cvircumñanriìslmbcbirgin fe
maliriarrl.
Prob. др. 0`r_1i.1 malïxìa obìeêfìvn ell prior circumßam
„zionali 5 (cd ада; cxreríûr Sc ímperaruslmberpropriam
xanioncm obycëtì rcfpcâu ìnlerìoris öc ìmpcrzmtìs ‚ Bc íplîç
eil; qui pucíprrè „pr:;c_ipxr.ur au: prohìberur'. imm dìredê
»probìbcrur boxnic'ì¿ìium_, furtum ‚ mcnrhcium ‚ quia gx
.fe hzc dedecenr naryuram ,-rar`Lon.1lcm з 8‘ ЕщШшг .€lcc­'
molìna juûirîa,.rempcr:.m;îa przcipîunrurgquia ex fe bong
Жил: оЫсШУЕ & decent vxlaruram r.nion­.rlcm ъ 8: ind;
malurn ей чс11с_о;;1с|;:с‚ _Furari ‚ menrirì; а bonúm ей
y¢11¢ ¢1¢¢mQ(în„1m , мандат , rtmptranrìam Src. g.b¢
niras sa maliria obìeéìiva prîùs conveynìrmr даны» exgrcx
,nis feu ìmperaris quàm inremiS­
Pralr. 3. ‚и тдйпйл „мм ь quin açkus qxrerîor de (‘с bd
nus vel indiffcrens yoreft ñerilmalus ex prava inrcnrionp
_,volunrac_i5. “д. aäus clccmqůnzßrïçrlnnlus lîimpererqr
_ex mqzìvg vang-, gloria: aqrluxurîz, öclixa íîmilibu;.
. bonitas Bc malizia Ácxfînc primariò eik in a&u ìnrc~
_fcìorißc fecundarìò QC pçr „accidens in 'çxsçriori ‚ ¿kim
QWWI- perno. _
»LDU Pnó. 4.p. De împurábìlimc ‚ quîa ‚ inquîtScorus ‚f
-"­ "имен „..;¿»;.„4. дм им 4;... д. ;‚„‚‹›„„ь;;‹ ‚мы gz
‘inv-1¢l*f*"

Юг Ъвийте Ú' mnlir1'¢z.nEZ.Í¢.'fm.D£/î>.II. x7 I “


1`mmediat¢`ín рифм: valunlaris 1 palet quod 4/Blum 'uelle U*
ndi: д]! impumbile 5 ß autem impumbilegenzralirtr dimlur
illud quad eßßmplíl im in potcfìau valuntatís 1/iw mfdíafê- ,
/weivnmediarè Де «Пи: impenuuifrvprie ф im/mraóilíxg quie,
др mm т ЁттсЩшЁ ínpaußate удалили, eli mmm mfdíanrs
göluwlmdí ô:c.g.boniras 8: mslliria formali; quoacljmpurai
bìlirnem venir primnriò ab мы elieito imerno feu im
'penmc , 8: ell fecundanò ranrùm inimperäro , feu er.
101110.
Sic faeilê concilinnzur opiniones uzvidentur амы!
qunntùm ad bonirarcm 8: maliliam ormalem :`§ïñ`enirg
wolunr eam«d1`c primò in aéìibus inrernis ,id docenrquiç
non cliilingunr bonirarem, 6: maliriam formalem prsu
cifam abimpurabîlíracei. qui verò ‚ è contra , volunr ab,
'-foluxê illnm cile primò in aâibns imperaris , non diilim
-gunx cafdcm › В‘ przecipuè »bonimrem 8: maliriam ex'Hnc.
Obíu. x. canna 1. 1.0- 4. ex Scoxo peccarum mn гр mß 2' д‘;
fsrmalíxer in (Митинг fìd matrrinlíler рт]! 4]? in alii: “Ж
innrnis
uůibus. g.д:cxfecundariò
S<-:oro rozauntùm
mornlíms
6: pírticipatizr'
ell prîmariô inIn cxrernis
nëììbus Í, '
»feu ìmpcr.nis.
TQ/ji. cl. conf. Tora moraliras formali: exïine 8: quod
»ímpurabilir.1rcm.~Cone. conf. moraliras olajeûíva , nur
trium rom Formalis prxcisè prout impormr rclnrionern
conveniennia: vol difconvenicnxiz ad rarionem. n. conf.
nam Scorus-de iflis nonloquìrrmuc parerex rexribus alims
öc ratione- Fareor чад‘! bonitas illa formalíslicet Gril
:moque .1&u , ramen 'ibi ей cum aliquo ordine Left enim
in cxrcrno dependenrer ab interno s nam line libertate д:
imperio .volumarís , ur non effe: exterior» lic nec eIl`er
‚мы; nec bonus , nec impurslbilis ad laudem, nur viru
perium S 8: hoc fenfu Scmus docet bonicarem elle in „вы
exremo. v. g. in fermone m.irerìalircr,formaliuer veròin
-volunrare.
obiir. 1.. A&ns humanus erzrenuseß bonus aux malus
moralirer quarcnus di volunrarìusßdiberg fed roravo
lunrariecas Se Шина: cfl in fua voluntarc, g.& rom bonitas
«Ы malizia. g. lxzc non eñ: »in aeìibus impcraris niíi fecun­_
däriò.
K55. d.maj. @road impurabilimrem ‚ сопс. ‘пай-Щ
min. quoad coníormimxcm aux difïonnîzarem adiraria
nfl* PWCÍSÈ = п. maj. nam parer quòd furrum , menda
cìum »_& Íimilia funn per fe primò difcanvenienrìa ‘ей:
razioni ‚ öl eieemafîna ell per fe primò conveniens g. ôc
5°“ 5 ßaieleò im prccipizur мы pw\.ib¢mn:;f¢di
H 1.
172. De Битый’ тя1Ег.яс'Ё.Ьитлп‚1ЭЩ›;П.
Багет Gne libcrrate non -impurareneur neque ad praemien
печи: ad pœnnm. ' ­
lnß.Si .1c`tus exrerìor cx fehaberer formalirer bonirarem
ant malitiam poile: dici bonus aut malus fcclufo .1e3:u vo
lunt.1tis;fedconf­ dl falfum g. 81 ant. prob. min. nam
_homicidium сдам поп cft peccqtum g. ада: схкегпрз
` поп eß malus fcclufo ада volunratis.
тир. d. mai. (grond màlitiam Se bouiratem inrigore_6c
przcrsè ,conc. maj. 8: rr. mín. quoad malitiam éc bonita
rem impurabìlem , fn. maj. &Íconf. certum"c(ì quod fur
tum v. g. cx fe difconvenir razioni 8c elecmoíìnn ci conve-»
nir ex fe 8: :mteccdenter ad omncm aétum volunratis ;
fed nec furtum nec elecmolina impurabumux nifî liberò
Gant.
Him: adverte quod in rigore fcolafìico aeìum elle malutn
& efl`e peccarum differunt 5 lice: ordinariè confundantur;
nam cÍ­i`e mnlum' przcisè ell effe difeonveníens re&a‘. tä
tionig efleautenx pcccatum ей elle difconveniens êr im
putabile; undc , м“: purè exterior furti ell quidam ma
lus , feclusâ libemre , fed non Щ peccaxum lformalirçr
` ё: propriè in hoc fenfu. ` `
,c:oNcLus1o.x_1..
ALíquo _/'mfu ¿Hur »ulm inleríar (r rxuríor роты! diri
duo pacata 5 Ú Alfufenfìc unum 5 una verbe 1 dici poly!
quod fum dunparxíalia.
Prvb. r. Ex Scoto , nampoflquam dixir quodß НАШ м‘
.Quad cípimdo, falum 1']/uddìrarur imputabile quoi ф ímmeliatì
lxb.¢.z in porefìale volngntatis ‚рту им’ fìlum 1,/elle ф‘ nolle ф ím
putabile , g. in hoc ГспГп e unum peccarum э quin. pecca
шт юшт :Pt formalârer in volunratc ; fr imputabile lar
giùs fumarur pro eo quod ей mediatè aut ímmcdiatè in
_pocellate volumatis ‚ fic @flux if/:pcram ф imputabili: 36:
cum (îbiobiicir quod ímperarus non ell impurabilis ‚ [icùr
nec liber ‚ nifl mediante interno , refpondet , ex hacjìquì
tur qui illíu: ф‘ ifìím :fi alia impuralrílítu : idem enízß
non еП medium мс ralio medínndi reffcèïu fui x'p_/ius. g. in
hoc alio ГспГи aftus intcrnus öl cxtcrnus funt duo pecca.
га ‚ышп parríalia.
2.1.
42 ф C_»»|ßf­ Ex alie tcxcu ubi dici: quod malin): vel pnearum
„ц“ lß Hlfrŕmone materiulíier Ú fvrmnlíler :'11 volumare , rum
Ú» M_ reif: ratio judicat описи иди: Ьитлпо: 11:50’: ejffreüë eir
"- 2. сит/Удпйапага; reßitudíne ДМ debiuí ‚ frilíut participará ‚
Ú- 16. hquende de „яхт fmntiarum ínferínrun» э fëd «Hur «xxerivr
I

U5 Éonitate malitía m.‘?.Í:um.Dif1`2.Ü. 17; ‹


plentiz matiz/A [пёс]! volúntap' , д. deâel :HE reßì rirzumfiqn
‘Таити: ‚ 2'9" иди: rzßitudíne drbífâ 5 и! quòd tranfmg
fufgr maœrínm ddailam , ut ardinerur gd deáirumßnçm
afgfcílim adzfícnprnxímum (7 quod riuzifieeì ( fciliccx fermo ’
íllud quad eß in wnçeflu mznríß «filer enim e/[Er meńdaríum Í
x. ex dejfeäu nlicujua cx'rru'mßant|`4 quam d:ßel {трети ш—›
lůntu aß pecmtum (7 malitia formalita _in wlsnmie', ф‘
‚‚‚„‚„;„1;„‚ in ffermane. Vides cx Scor@ quod urerque a&u¢ `
haber (uam malìriam diliinêìam s fed :amen cum aliqua
dependenxia 8c connexxoncíunius ad alre|:u'm ex qua E: uc
ìnìegrcm unam roraicm moralirarcm isc unum totale pcc
carum. V
Pnl». диит quad). p.n.1m func dun aéìus realiser di
дыни feparabilcs' 8: Íinguli habenr fuarn maliriama g.
quoad hoc fum dup peccnra. Anz. parer, nam unus fub
jféìamrin voiunrare , fciiiccr interior ‚ 8: ab ca (bla eli
cirur; же: cil in alia. poœnria 8: mnximê in apperitu {en
I
ñńvo» vel fenfrbus corporeis › & wncrque haber fuam dif.
formirarcm cum reéta ratione , prob. conf. nam qu;
fun: in diverlis fubjeéhs тайге: б: numcricè dilìingun
sur. ’
Prob. ъщйз eadem Forma in duubus fubjeôìis facereg
duo concreta. v. g._e.1dem albedo in duobus parierìbus
facerer duo alba ,g. à fortiori duz malicia: in duobus nâi
'bus Eiciunr duo peccarn . quin faciunr’ duo concrera.
Prob. 5. Quia ада: interior ,Sc exxerior prohibemur
ziiquando divcriìs prxceplis ; nam interior in fornicariong
& .miulrerio prçbiberur prxce ro ‚ шт fvwrnff/`cu ‚ & eg
tcrior , min mœcaberis. g. fum' ivcrfa peccatfl.
Prab. ¿mique quininrerior poreû e{i`e & puniti fine ex
xeriori ‚ fnlgem :mam Deo , н: concupífcenria ,juxraillud,
qui viderít mulierem ud canrupífrmdnm mm jam marin
mßfì; & aéìus exrcrior íineintcriori punirur арт! homi
nes g..'örc.
Prob. 1.. р. @ia ii afin; ШК confiderenrur quarenus infer
{е conncxi ‚ 5; fubordínari ‚ поп haben: mii unaminre~
f.-iliœr Iibcrrarem ; inregranr idem opus › g.& eandcm ha
Ёс: moralirarem › 81 unum pcccarum funt.
Шу’. @ai nullus hue ищи: negavix quin dicen; ,
ego occidi hominem vel .furarusfum cenrum fcura , fuBî­
cienzer fe accufe: ‚ quamvrs non emmrìex duo aáìus 6: duo
pecçata difìinůè , fcilicet imcriorem 8: exzeriorcm 5 (eu
volîrioixcminterxmm 8: execunonem спешат э g. non
fun: duo peccarain hoc fcnfu , fed unicum :orale ex- duef
bus. -
1734; De paßìonìbus. Dî/b. IH.'
‘ Canfìr. 1. (win , ut diximus , cxrcrnus (îne interno nor. '
hiberet uliannimputabilíxazem; пес mcrícurn , nec deme
xirum; g. non (unt duo romlia' peccara» , unde ‘одет
рпесерго ргоЫЬеъхц urrumquc ‚ dícicnr enim nm occídu,
non mar/;aÍz¢rinnnn«_fíurfum facie: 5 Ислам pam» ‘тип ;_‚
пес aóìus ìili probibenrur , nur prxcìpìumur [eorfìm 1‘
¿mique unnm cíì proprtt :ilind ‚ exzernus non ей in1pu~
tabílis niñ pmprcr ìmcmum э g..non fun:-niG<uaum.pec­
mmm nomic 84 inregrum , nec puto dc hoc- difconveniri
голь niñ excirrmdo qumiìionem de nomine..
Objeéìiones facilè folvcs , G easquœ facer: videmub
— \¢Onn'Jl.p. folvas per ъ. & vìcîtïim; nam Чиж pugnauŕ
comm duplicìzarem pcccariinzciligunmr dé unimeinre­
gríratis , Sc ror.\lit:n;îs ; non ‘его de unx':átc_-indiviÍ`\\>ilit«1­
:ís , & funplîcirdxîs ‚ qunlem non .1H"erimus.v ­~Y.
0ln`ír.pmrm« , qui fornicatur in Eccicêìa Fœeindúo pec ’A
‘а
eaxa , fciìiccz fornìcarionîs ‚ 8: facrxlegìi , (edeadem ей
ratio deffurco exxcrnoßc interno; @fl @wim utrobíqqt
duplex malizia per nos , g. 8: duplex peccarum»
(ф. n.m'm. Nammalilzía facrikgìì lazione loci facrícfl
feparabîlîs à malitía l"ornicarionìs МН: поп fum per fr
fubordinarz В: conncxœ ‚ bcnë та malizia volizionír
fomicandì öcŕornîcfnïoxxìs externrc , пес enim hzc quoaìl
împumbilitarem & líbcrcarem porcflcflè fine îlla.

ат »em »:»­e»1»@~sm~e«x°af»
DXS PUTATIO III.
Пе- ели/Е: materiali ’worum jìuy depajfìanìäus.
Ausf» marerìalis morum alia eli ,fubjcóïiva ‚ febr
in qua ‚ ur fum :x&usl1umam` , 8: quand mora
, 1îr.ucmí`eu bonirarem ßc malirirun. Dequibus
jam difpuzavîmus ‚ alia eíì vim; qunm opcrarur , ut cifca
еаш ехсгссмГца: regulas , ad bouîmrem inducendnm 8:
malîtîam vicandam nur removcndam ‚ б‘ rales func ул}
_[iones , Чиж c\`1mnob1`s Gn: cum bruzis communes, ma
ximo fum Rudio dïrîgCnd§ ne in iis homo bruncfcn Q1od`
‚в д, _ ucfaciliùs pr.1:fle_r bzc dífciplínn , prìùs enum щшы eff
¢, ‘_ agnofccnda: quxppe ux тоне: Laôanrius ,o1n|i1_s1af<_>pe
’vinuxum ufusnxquc adco , omnís Fcrê moralís d|lClP1\l§J
uúlîxns in hac' pane pofna eff . nam [м omnia qwf-Illlf
‘ЧМ imgrvbè ab his oriuntur ¢_fr£h'lvu:. Sì wim 5 W15"
_'___._î_ ____...___.,_ __ „ „__ __

_ De puf]ianíêu.r. Difîvfíll. ­1'73‘


ìistianis hujm que im идти’ ‚ ímpnus refundufur , omnes
ßóminum canrenlíuner mala ßpímlur; nemo infirlfalzituri
nemoprajilín ad пасти)». 111111 ji ¢up1'dir»u mnpn¢rur1q
n¢mo"lerra m11>_'1'qu'e ‘gra/fftlviiur , neme' exereirum dure! ut
при‘; @"1/»1_/letuliena. шт , ji urddr lílzìdfnufn compri*
тли’ 5 amai: 41214 Ф‘ f¢.\w'cnn1in¢Áit'fi¢am fdriŕlitulrmî
nrmo'qi¿¢'dqu'a'm_21udan'dum airfucíet uutfuzírtuŕ , д. univer'
А fìe/:M_ C9'fla¿1'u'u 111'; comznolíafïliéus идти fezlntis, ci:
hamînum ‘vjm moriáufgue tol/en1ur1 que /'salario rnmmotíoï
num (9- afeüuum h4n¢l1u!1¢1r1m'onef'n1 ш :nini: retiè ‘дай?
111111, fic S.Augufl. vrreureromncs :ld afïeëtum amo'ris`
in qup paflìones alix radicantur "re&è compofirum , ritt!
ф: fubaûumrevoeari docer1 non {дадим ( inquír ) banali'
lill mulo: тонн niß boni wl mult' итак‘. De his jam pau#
ca diximus in phyficis prout funt afl`e&iones~appetirus"
lïnfitivïs Ы‘ vcrò ринга: exriminarnus earurn naturarl
ur facìliùs remediar cnrírra earum perturbazione: öl e:¢c`ei‘. '
fà: ракета: ex przceptis liujtis fcientix.

‘Qr`J'1e's'rxo 1.’ Í
Jn , ûlfgnîdlfif Рита humana а Ó' quotu11Ie:'¢é^'

V. `Afiionis ‘а! ‚ ашьо, ртЫ-Нсйчашг 1 &figni'ñc'a¢’


aliquando apurl philofoplios quamlibec rerum proprie- _
Мест я fic rilibilitas 'dicitiir liominis рада: aliquando '
ipecialemqualitaris fpeciem1 ell: ue ejufdem naturz cum
p1itibilìquulím¢. fed ab ea' di err quin parum датах”.
pro receptione alicujus tbrmx. in fubjctìo , au: prout
opponitur aéìioni 5 &cum ea conftituir unum ‘ex fe tem `
przdicameńtis1 4.»pro corruptione 1 д‘ [гбопсэ ic re
eelptio calotis~in»lign'o ‘Байки: pufìîa 5. magia' propriè 1 k
а propolirnm , prornotioiie quadam appetitus fenfitivi;
чай bonum irnaginatione :ippraslienfum tamquam con
gruurn experitur ßenialum › eâdem imagination`c'a:lH
matum repudi'arui';; ideoque dcfcribirur ex D. Dama?
ecno malus t/:numappetxrtzfajìnfibtlzs tmagmamnem bom ,_ д!“
Ú mult. fd,
Aliis nominibus appellanrur , animi morris inquic Au- c. и.
guñ. арии! Grxcos , puri; noiìri autem quidam ficur Ci- 9 df'
cero , errurlmtianer quidam uff`¢¿ŕr'un¢r,-vel nffflhu :quidam “и”
vero e уже 'ßxprellis pafsivnu 'vacant :— zeno anima " *‘
H 4»
il
.

§76 De рдЛЕапБЬш. Dì . III.


tlm. идти: voca1>ar,ob eorum impetum 8: ce атака; Пятый
lex ’ cus ‚ è contra род Plaronem , vocat cluvoxfquíßlu anima =
1­ßrò'. „rpm“ д fl: _paríbula ¢¢ßi¿ìrur. Communi etinm vocabulo »
9. dicuntur mams „mimi a quia per illas alfeŕtíones anima
pmgredirur ‚ :tut regreditut, :lut elcvntur aut deprimirurg
gffílionrr порт тот; anìmnrum jim! , inquit Anguß. lau'
tia , animi dif.-Én :fl , tri/ìílìa ‚ animi rerraílm : eupidinu, .
animípr»¿r¢]ii'a. Timor, mimífuga ф; nos ¿mjiíonum vo.
eem retinebimus quin uñtarior. ­
Pafñonum exilìeurinm fuppono ex diëìïs .aliâs , & ex-.
communi onmium tam Tlxrologorum ac Pntrum quâm
Phîlor. phorum fenfn , 8c ipfn expcrientia ; nam in omni
bus expcrimur .amorem boni ‚ odinm, д: fu¿4m mali ,m'- »
jziiínm de przfenti malo В: ¿udium de przfentì bo
no ôte.
Pallìo defcribi falen ‚ mózu: parmi; nyyeririva nous may -
fmbenjione Inni uur muli cum»aliqu4 nm naturali curdi! ~
умными: dicirur r. mam, quod ponitur loco generis 5
nam per hoc pafliones convcniunt cum aliis omnibus
g&ibus nur mutationibus. z..­pn1¢nn'a appfríxiu з 38; per id
jam incipit hic motus, dillinguiâmotibugaliarum po
tentiarum, В: maxime intelleéìivz autimaginarivz. Ab
fiinui à vocibusf`¢njiu'v­4 , laut rariannlir ‚ aus mimi ‚ qui
bus plurimi utunrur ‚ donec decifum fuerir nn dentur paf- —
fiones in voluntare . an verò tantùm in parte fenlitivn,
5.¢x apprelffnßnne bnmìnuz „...1.', quin objeŕìn non caufapt ф
illas commoriones in nppetitu fenfìtivo autrationali» mil '
mediante aliqus. cogiiitione 4.. fum ‚Шум :crdi: mutaríar}¢;_ »,
‚ quia per rales moriones folent ngitnri fpiritus vitales cir
¢.1 ‘от , in quo varios motus excir ‚т; ut videbimus; &
id rîiaximè verum ell de pnfìíaiiióux in parte fenûtivn 5
5. mm :murali: uia motus naturales :ordis (ил: tantum
duo , fcilicet di(l.u«tiom'.r 8: ramprfßíeniq hi verofunc
longè plures & diverli 5 v. g. perguudíum velucinentiùs di
latatur , 8: perrríßiriam mngis arétarur ôte.
Qmntùm ad diviiiones i vali: Гид: x. in lnudubílesi quz
_intra tationis limites continentur 1.8¢ „аудит ‚ qu.: _li~
mites illos velexcedunt vel non attingunm.. In converfivnss
‘feu pra/ërurizmt , судьи: profequimur bonum ¿Sc awrjruas
quibus mnlum Fugimus : 5. In naturales ‚ quibus nppetuntur
bona conL`entnnea aut Fugiunrur mnln veri dilïenrancn ‚ ut
eùin appcris cibos ordinarios , 8: fugis nocivos 5 б‘ inna
turale: quibusappetuntur diílentanen aut fugiunrur cou
fen:­_\ne.1suxñnppetnscomedere caibones , aut Íalìidias
диет. 4. Ration: fubjeéii -vel origini: vel ¿ohjeéìi dwá~
'1-uur-lIgI1'1""'**. ­~ ”“———— Y

De paßïonìëm. Di/jl. III. ` V177


.dunrur in roncupífììóìln quia reiîdenrin apperizu qui dici- ­'
tur concupifcixivus, 8c vcrfarur circa bonum appetibile, ’
ux nmangnudíum: р‘: ‚ Bcc. д: йи/ЁЙЁНА: quz fun: in
apperiruirafcibiliföz xefpiciun: malum ,' ur ‘Щит fngn,
simu , вы. alii aline: dividunr ­, а numerann pallie
DCS.

CONCLUSIO L
1)-/ffîíanls cammadë , Ф‘ /i¢ßìci¢nt¢r numcranlur umlecïfn
_ qßfrufn fm rríbuunrrfr a_pp¢rirm` concufzi/ìilzili (y‘q¢4xÍnq1_4:
mafcxózla. ш commumtcr.
_ Prab.x. ex Scoro fic dcfïiniemc cx D. Damal'ceuo»Paj}ía»
inqui: :fi moms appnirìva 1/irtutìs fìnßbili: in .ima inatiane 3.d,|g
bom' @mali rancupífcibile „мы i/lud quod ex Ё »mmm D.m
г]? tjfë conz/:nien: ‘vel drfconvenìens .' im quad nulle alia иди [Ue
fvflto nxjì [На «р‚„‚и‹„/‚„‹{„п‚2 , natu: ßfìquí aílus vel tri
ftljîndivel deleüandgßyepŕvßquendi nur fu¿iend¿ , quantùm
п: arierjru.
Pr5b.z.m!ian¢ ‚ mm cům objeërum fimplîcitßr placer
‘Найди! ‚мм 5 Íï fir przfens öc poñëiihm, facicgaudíums fi
abfens ,excitar defiderinm ‚ ii verò Gr difconveniens , mo
п: adìum '.6 przfcns ,rrißitìam feu mœrmm , Б abfens
przcisè ‚души feu aáaminatíonem. Ecce morus feu pallie
не; C0ßCUPifC?}ìläSl= Iàam x/:_11ía nondrcfpicird ímffíbilír.
Ада: tnim im ci iùc im ci; uo fecun ům Phil0~
fophumell дурят víndiüam prgner upparmrem farvi
‚идти. Igixur objeétum imfribílìr ей vìndimn , feu.
víndícabile ‚ Гсирипёёйг, fem ìrafëìrívum ‚ feu „f¢„d¢n.f;
quia impedir Щи‘! quod @R primò conveniens appcrirni,
quiideo nqn folùm inrcnclir атаки: impedimenm , fed
cnam punire. _
Qgandoigixur bonum concupirum eil arduum 8( ob
«мы diŕE:_ile, ‘äpperîrusfquaíî i{_r.1fccndo vulc vincere 5;
removere impe' imemum , 8: 1 а :rer `ofl”:biliras vin
céndi impcdimentumßz confcquendpipbonulït cxurgir Дам;
Б 'nxgápoíïìbiliras , venir d:ßer¢n'a 5 Б agen; fc dercrminnt `
_aggredi o us , furgir „шгмгд; Б xegrcdinrur ab opere fen
‚ь nggre zone cadir Timor s G чей: punire impedienrem
per Щи‘! mnlum , accendizur ím.g. hx paflìones undecim
¿ comprzhcndunr quidquicl' conringcre pozelì npperirui circa
bonum nutmalum quod illi rcprxfcímtur ъ ßc ш: mqrus
"qgos in eorum profccurione vel fuga pozefi pari, g. mr:
.f¢_lm paílîones ‘bc ńon phares ~, g.'fuI’Ãcìcns eli ca «li
yíìo. Й f
H5
-'__-.-»-„ Ñ..

178 ‹ По Рдтопёёих. Diff. II L ,


Obíic. 1. lgnoramia , morbus ‚ fcbris ,fumes , Gris, ГМ
perbia , indignado ‚ mus 8: (imilia fun: verz pañiones;
fed'non connnenrur in membris illis undecim : g.ill:r cliviûo
non ell l`uñ­ìciens.
TQ3. r.n.ma1. nec enim fun: ver.: pafliones in]­fenf'u
de quo hic loquimur mec enim fun: merus quibm :1ppe~
tirus ferarurin bonum au: averrarurâ malo 5 нос!‘ ma
ximè parer de ìgnoranria, febri 8: alìis. 1. facile po{l`unr
ad alias referri; n.1mfaxnes8: (iris perrinen: ad concu
pifcitivns : fame: uippe ей ddiderium validi, (9- /:mf ДМ:
«f»i'¿irl1“(y‘ lgumida', uperôía 5:1 (glia ad irafcirivas i illa, ad
audaciam , ilh ad imm. 5. quanrlo dlrimus h.1nC r_ilivifi0­
nem e(l`c fuŕfieienxem , non negwmus .ilirer Бей polie , {ci
licec in plum , vel parlciora membra fecundum diverfos
fenfus. Uncle áliqui decem nurneranr , alii ц. a}ii1.o.P1.1ro
innumerss 8: innominams.
от. ъДм ‹1‚д‹‚„н‚‚ , а: aadafia poriùs pertìnenr arl
apperixum concupifcibilem quàm ad ir:¢l`cibilerr_z' : g. malè
ll¿D¢í|c diviòimus. prob. anx. Scoms enirn dici: È' quod иди’
f""" adflquaxus ira/ìîbili: :H irafcî. g. (ренты defperare,
m" andere vel rimere ‚ поп fpeêkanr ad iilurrì’ , imo ihm' p_o~­
nir in dcíiderio; quin refpicir bonum abfeus — obxenru рой \
ад.“ iibiles lîcur dsifbnaria ,bonum obrenru impofiibile э fits
‚д,‘ ей dcfrderíum eñ­`rcax'­, d fperaúo eil: ineñicax , 8: Ним‘
refpicinmalum imminens , fed omnia Imac (рейда: ad
concupifcibìlem ; g. &c. prob. min. nfl cunclem apperirum.
pcrtinenr mows qui refpiciunr bonum 8: mnlum ‚ 8: rne
dia ad illud obuntndum ‚ S: illud Ylrrmrlnm : g. qui
refpiciunr bonum abfens aurmnlum imminens fpeéhnr
ad :xpperirnm concupifcibilem quanéoquidem refpìcir bo
num hnbendum 8: m.1lnrn virandnr-n.
Ref). n. .1nr.r. arg. а: confer. 8: min. 3. 8: d.' snr. 4. ad
eundem appexiunn peninenr motus circa bonum 8; mg
lum ‚ (1 rcl`p|ci;imur.­fub eadcm formnlimre: conc. ат. lì
fubdiverfis : п. апг. nam liccrße: 8: dffìferaria-8: audavîn
8: rimvr fuppon.1nr‘ :xmorem ßcdcfidcrium boni, 8: odinm
ac fugnm mali з rumen coucupifcibilis ‚ 8:- morus~ad cum
fpeůanres conlìdcran: bonum 8: malum purè ur prg.
.' Ген: ,vel abfcns »przcisè â meaiis, .1c Facilirnre vel diñâml.
rate girafcibilìs vcrò coniiderar bonum utconfequendum,
8: malum ur Fugiendum per media пр‘: ur fun: diñìcilia,
excirznrinozus vehemenriores ad fupcranda obflncula 8:
vindicancios oŕfendenres s ur parer cx Scori rexribus ‘
allazis in probarionc conclufionis. Vide qu.: джипа:
’1'гас1..:1с аижшд uiiprobabilkcr diximus hac pçrxincic.
De pazffìonílmf, Í ll. 179
дд «,‚‚‹„Р;г‹;ьи‹щ ‚ & feclusâ Scori aueìoritare hos ар’
pctitus non diiiingui rcalitcr.

GONCLUSIG IL
filone.: fqrmalífer nm jim! proprie „Лиглдгггёш: all
ualunlaiís , fed _perpbfiiones lfd го: feguenux. Ell: SQOtiß`:1
rum contra Thomiilas 8: alias.
Prob 1. ex 5coro."D¢l¢£?4ri» ‚ inqui: ‚ пап q4d¢~:_[]ëmŕn
'ßgnìtudínû guía :fl pnjsio. Bmtiiudv mmm canfßít
ín oprraxivuu _quad д ртЬаг. Volumas potäl: dupli 4 .d.49
1.7../I
citee conüderari. ь ur operativa 2.. ur recepriva д moda д
yzrftiißr _/implìcítcr придем ronjungmlc jïînplicí
т , Z5” ullimarë uptime flmplirìter , Ü Ё‘ hac canßßì:
ejfënlíalìttr lzeatimda. 1. ur receptiva U' fw ‘П perfìóïìßílíx
non ap¢rnli~an:'.ffdpaf.víarŕibu.r fupernalumlibur ‚ quin M
lium¢_/) ullimare rmprirm ‚ (у _(ic ‚шумит deleóïaríom Q'
gaudio. Vides quod non Гоша) deleftatio 8: gaudium , ex
Scotmeß: paíïio volnntatis ‚ поп ргсшьей aéìiva , fed
pro ue_e(l: receptiva ‚ fed etiarn alix omnes paíßones,
(quia cadem r-ano valcx pro omnibus ) eil enim perfc&i­
bilis n`o'n operationmfed pafûone. '
(сайт. ex Gcrfone qui lic pallionem defñnír. Е]! inali
metia quadam ш! coapmlio fm ßmílimdo ф‘ canwníintia п‘ dg ‘
dn"¢lx`¿`la A5 agente in [mjfum per gum fralzírur gundam- рада;
mulo íyfifm pq/fum ad agen: . am :idem cnapfnrur (7 nfií. fm@
milaiur , U' refugix ronrraríum ‚ :mè firm i¿nx`: generan; ‘¿"­ Н
¿Smm ea: aërerelinquit in ign: ¿mira ¢'al1`dímrem Ü lfm’
umm , qu lez/ita: [kb fondere ‚ ‘ш! trnéïu mnvrt fuvfimg
gdßmilem [диет ; Q7 dum illi: (Н край/Ы‘, odír, una /amm
dfnrfur/Á îanqunm [И nm conveniezilem ф‘ rrfrfgit ípfum,
~ шум: químm halve: т illu г pf homo proparriunabílmr
fzlius per цтвпт ad alìquid ìnclíndmr ad 1'l_/ud , (гр non '
balm dgfdmn »jiu ronmpífcíx il/ud ‚ (936 ддфй/Ёйхит quíef
cfr (т del¿¿ìan_«r in ille 3 „н: 1/era runxrarium , lago. Vides
paífionem elle quid derclicîum in; dppeeitu arb agente , а;
Щёригапъ perpeífmnem.
Pyob.d¢ amm (т uu.. @ia Всю: мамаша non' Ht ín»
telligena prxcise ënformaiixer pro-ucefì produñivus ‚ fed
pro nt dlin fe receptivuè verbi menus , (nrrrlligernß
уводит pm', urdiximus in над. de anima ) ira nee vo~
lamas dicirur formaliter- aman: velodicns , qunrcnus elí
cít a&um amoris vel crdiiß fed qnitrenus Шея «élus in fc
recípit ůcparitur.
P1l`5.¿¢ пфйбд (7 Inizia д fcilicet quod :r:`ßr'u':V `
156 ‚ De paßïonìbux. ПИ‘. 1 I I.
proprii d|'Hi'_ßr [mßío 1.'uÍunr4f1': › (у пап nliqua думай;
inqui: Doéîtor gnam fìeflèr aóìus 3 effe: "Ш: nur nolle;
| ¿Lrg
um fe r.en:rum dici poreíl. g. non eli aârus voluntaris. prob.
‚д rnin.i.dc voll; , id pare; per {с , & emnes Farenrurs
nemo enim iriíìarur de eo quod vult pofnîvè 8: effica
.1:i::'i^.prob.de.noll¢ quin Deus 8: bem haben: fummum ‹
nelle de peccato 8: :amen non xriílanrur , non pofliinr
rriflari. g.:rilli:in non ей a&u§ nolicionis ‚ fed id quod
ранним: ex nolitíone ; iden clcfcríbinir ab Auguíìinoo
di mío animi ab his qua nobis nalrmiôus `acr:z'­
dun?.
‚ Dices alìudeñë de Deo 8: benris quibns repugnac xri~
fiati-propzcr beaiirudinem 8: comra eorum volunraxem
nihil uccidi: , non ira di de ncbi»
(атм. r.DCus 8: beari eíiìcacirlimè nolunt peccarurrr
8: volunr obfervauxiam prxceprorum ‚ 8: ramen con
trarinm accidit Gngnlisimnmemim.; quin 5 nolím rH'Í­­
caciífimè rc бег! regem non niflabor quandiu non Н“:
fed fl poli annum Has rcx» íncipi.1mu'il`tari , g. ident
Dolle pareil с“: fine rriiìixia 8: cum trifìitia , g.- :ri
ßizia cxiam in nobisefi quid riiíìinërumâ под’.
От; 1.. Triůamnr dc mnlis noßris nur amicorum;
Deus verb nec fanéìi non poßiim fubjacsre malo Ш?»
necideorrifkari; ` ' '
-:£omm.„i. Quia ncque nos :rilìamur propriè niíi de
maiis oppnñiisbono quod nummus , g. eadcm eff tario
чью ad hoc de nobis 8: de Deo. 1.. чада iudzi non crane
:unici Chriíii cum prxvidens eorum dcfolazionem 8: vi­_
dens civiraxem defolandnm Вы}: fupgi illam.
Prob„dcdoloreö:voiupmv:c.i.{ecundûm Аида“. Dolor
anrniile/I mnrummodo тиф‘: anima ex carne (7 придет aß
цш pa .sione di i-nßío ‚ ficur anima: dolor qui nulicuparuìs
in_'/lilia effaâ his rcbu: qu nolaís ­noÍ¢n1r'L­m afcídunt. Ех
hoc pate: quod dolor ей рзШо confequens apprzhenfim
nem fenficivam in nppctîru fenfizivo шрам ‚ auxcm ей:
propriëínappexiuì fenfnîvo ‚ auxin volunrnre 8: confe
чист apprxhenfionem счеты’ alicuius nbjcůi noiití;
ubi vides id effe in apperixu fenfirivo 8: in fenfu exrerno
dolorem ‚ quod ей uifiiria in volunrare feu apperiru
intclïeàivo z.. quia fxpe femimus dolores nbfque yene
prinnc au: volirione ul[ius~obje6ìî ; ut in anixride 8:
íimilibus maiis inrernìs. 3. quia cadena е‘! ratio de iíiis
ac de xrifììrin 8: lztixia. 4. qu'a Íi dolor effe: formaliser
aéìus perceprionis :ilícujus o `e¿’:i , quò vchcmcnriol.'
«Е: (‚Меха ell dqvolupraue )fù ptrfeéìiùs coggofccrq
De pßzßïonìßm', Пир. ÍÍÍ, ' 1 Sli
mu; objcêtum illude fed cani; efl ¿ontra experiehriam,
imo :unc minùscogiinfcimus ‚ g. dolor 5; volupms fun:
pura: paflïoncsmon verò a`&us appecirus.
Oáiefŕ. Бош: (um , пай. de :mima interim ’, Farao:
quod fzpc dolor poccft effcín 'rgfa fenfarîone 5 ‘quando
fcílicetubjefìunxeíllpcr Ге difconveniens, im ur perce
piio :jus ini fenfu cíïe non poŕlìzl fine molcfìia ‚ wel volu
ptareiut quando guflcuur dulce vel amnrum. Concluûo
gutem pgocedír :nbfulucè öc 'm^»c.1Iïbus in quibus fenfntio
ro. E.
polli: elle fine dolcrrc ‚ 8: in fenfu ‚ 6: in apperíru imerno th” .
conringerc porcß танец Чрйт in exœrnis; Philofophus. ¿_ д: ‚_
Dìcìtquod upera1ìo`(9‘ deleâiaria nanpoßhnt fcpamrì ', undß
'uidenlur :adm: inquít Scotus , uncle rale; rndífgzîonu 1
_fìmr mufnícs gramm criam in his» comingcreporcfì , nam »§.d'.'l'¢~ '
ex nimin calefaótionc rclînquimr раШо doloris 'rlicer 9­l~ß'
non iïr nmplius percepfzioìgnis ‚ idem ell: de dolore ex'”"“‘
conmfìone aux vulncre. Plum de quidditace ßieexìiìcnria
paílïonum diximus rruchcìx. Sc pnrcìpuè deillarum idemtif ~
-me & dilìinéìione. ‚ч. g. quod (pcs eflèiirialíxer non dife
пг- .­`1 deíìderîo nec illa; уйдет! (рецаге ad irafcibilem ‚ fed
ad concupifcibilem folamquc itam videri«fp¢&.1rc-ad iraki
bilcm,quod maximè verum dì-in fcnxenrin non diftingum- .
te realirerillos appßtîrus. ‘ ln пойти verò qua: (tar pro illa
dífìín&inne,probabiliùseÍì difìingui ‚ quia fpeëìarrr ad
divcrfns fpccíe potentias-„: qunproprer. Díxi triam ibi
pfubabîlizer ìllos moms peníncre nd ßconclipifcibilcmt
adìrafsìbilem wefò pcrrincre folnm »ram quod vídetut
conforine rexmi allaroex Score ,dicrmc quod ímffi cf!
«Hm ‚Марти; appetixu; irafëibílísg 5 quod bene adverten
’dum eff ne vîdear Ы; & ibi incidiíîë in C0r1rfâ¢ì&î0f1¢S»
_cùm сайт dico fcx primas pnflìoncs pertinere ad concu
pifcibilcm , ôcquinquc ad irafcibilcmdoquor in fenfu com
munîoxi: non in omni rigole , in quo poffem «не diñìf
, sultares fchelaíhcz phxresifed ab enum examine abili*
­nemus,qui.­i plus alïerum: laboris quàm uri1ìra:is,8c mandant»
Icducuntug ad lires de voce. ­'
151.’ Eepaßïónìbßß. ПИ’. UIQ
_¿-11

QU ‚а s т 1 о п.
Defubjeéïo P/nßìonum.
_ AÍFoncs« alix funt materiales feu animales qua: nobis
fum communes cum brutis , 8: zeûdcnr in fcnlìbus , б:
appcxitu femivq glia: íßirílzfaler, qu: nobis func propriz
quarenus przdm vita razionali б: animâ incoxrupribili;
д ¿Rx fum nobis aliquo modo communes cum Angvlis,
ìmò б: сцт Deo , quarenus aliquzex illis zribuunrur ris ‚
fublarisnmen inupcrfréìionibus cum quibua fumi' n nobis,
in Наш vix. Igirur in nobis fun: dupliccs ills: álïeétioncs,
fcilicez animales В: fpìritualcs, quin ucrâque солдата:
naxurâ', folex :mmm quxri an pnfliones pcxrineniir ad por
tenzins cognofciúvas › qunlcsfun: fenfus exrerni ё: imqni
in animali , &intclle&us Élu mxionnlìly an velàin appui
xìvis ‚ quale; fum appêrirus fenůlivi ¿Sr volunras мы; щ
folo appetixu fenfìnvo , ux volum aliqui э 'An vetè exiam
in razionali; utdocentplurînii? An in fnpìenxibus quod
ncgarnm- Suoïci г Ап-сйат in bruti; , quod pu:amno11­
nulli? Anim plands ‚ щ quidam dimm?
Porxò , cenum :R :ocum animal › feu rotum hon1ìnc‘m.­
c{l`c fubiefìum dennmínaríonís paífxonum э nam dìccrc
:mimam irafcii íîmilc ell ac lì dicas cam iexerc vel :cdi
ñcare. Нас dicumur de fuppoûtis , juxra illud «Шали [мм
fuppvfztorumg fcilice: deuominnxivê › quamvis fmt ab ali- ‘
qua potcntia parxiculatî elicizivè.

CONCLUSIO L
P./4fÍu`anu fhlzjeihnuar ímmeäíafëi non In farìdraîe года}:
‚им ,_/`¢d in nppnixwfìnßfívo» ж! in ‘идите. Е: д rr
pcríuntur in brulíxi non aulfm in pianti; ',EÍì communisf
quand x. p. contra aliquos quo.­xd»z.. qui puxanc [millones
propriè elli: moms animali: ux aním.«1 aß ôc non hominis»
us raxionalìs ей: б: comra Senccam quoad д. & Hcr.1l`~
mum quoad 4'.
;_d.15 Prob. x. £xScoxo › Dam in omnibus texcîbus cilalìs dof
DJM! ce: vel fuppoiiit palïîones non folùm in nppecixu , fedex'xam~
in volunrace, н: legcmi- уме‘, öcmnximè id probar ex
deñniniene paifxonis à D. Damafccno «Llata , miunliuw

‚А
. .
_ De paßïanìßur. Dz.¢$.'_ÍIÍ. 18;
plßxïnum urminu; ,_ id :ji dfßnitío ,_ гр Paffría afl manu
appetíriva 'uirtutixfìfr/:bili: ín imagination: bom' ф‘ mali...
imaginario „irl eßfenfalía in communi , ef? {ил} ауртэхйпд
й», aganzír ad рифма. .—. . I"rz1cr:_a_'w'r!utes' murale: роти
’ tur in appnitu (у шт ín para ragnirrva , ur di/21`ngm`1u_r ‘т
т: apperírum , qfpanuvztur paiíjńme рвут‘ dalfílalivnzx fj'
trr:[.’i'ria4vi1ana'»u. g Hujufmorfipafiíoms fan: in eadémparfe
(7 mm in ciigniríva. g. Ex: Scoto ‚ &_ ratione, pater quod
paífiones fubierïtantiir inimediatè in app'titu , non in
раке cognitiva tum fenlitiva ru_m _intelle&ivn. Item lo
quens de trillitin , diei! cam elle in appqaiifiva ínrelleíìívo ¿_ ¿_
U volunravr. g. pnflîones materiales (ил: in apperitu fen- 4.4.7.;
fìtivo 8c- fpírritunlès in «вашим;
Prob. z. Per partes“, 8: l.quod`non reÍïcle_nnt in fa:ul::1l¢ Diff».
eognofciriva, iam pzobntum eilín (хай. de anima.. i. 9.;
I’r|b.1..p. De nppetitu fenlitivo , rum exfciipt. nam
D. [’»aulus conqu'rîtur~ de paífrone cntnen ё: materiali,
non in anima, led-in rnembtis vídeo a/ian: legem in mem- Ran
bri: nuit- npugnavucm ltggí men/is mu. су‘; daim’ eflmihi 749„
ßímulus carni: me»¢­.A1f¿:/u: Samru- &c..1. quin ex defini- conta»
rione communiter receptn Et menriò de nppetitu fenlttivo
дойдя; quam de rariuna1i­, виде д, plures cnsneganr in
voluntate ,8¢(`\c in folo appetitu fenûtívofas collocant
quod voluit Arill. vìdrntur perlurßaríanrs umane: :jj: cum P705'
cor/fare '. îra,man_[Ãnu;{v',n‘mor , míferícordía , conßdemia , “м!”
ínßqargaurlíum ‚ amai: , adfßêi ßmul :nim cum bia pafífigr
alíquírl carpwr. _
Prob. 5.p. De voluntnre 1. e>cSS. Pnttibus, nam auéìor
libri de „дым Chrìßi Cardinalíâm при’! S. (_7pn'a'»mm,
non tam fcniibus quam ipli nnimx pafůones тьма; diccnfs--. д
Нас ípfinn quad dier, carni: ajfeílxu imprnpríê dira а q!4iÀ_'{g|P'° °
har г1н‚‹р„‚‚;г anivnafïmn „мы ф‘ moz/ex, ф‘ viví; , °
nrpure uzimr [на faber mal co ‚ ш! ïnrufíe {Жака ßrmar
omníumrurpiludínum ìdala ôte. Et S. Акций. imcrvlì au
fn» „мы: ииилш baminís ‚ quid,/Í`[m/‘fÍÈ¢ Гид‘ рт" Senf;
fus baliebíl м: moua ‚ ßaurem wila |_{l,;|on [Ним incul 14.6.6
pabŕln :fed eliam laudabiles спит. ůte.
ProIz.1..ran'ane. Voluntas eli: capax amoris, odin", de
leéìntionis ‚ 8: trilliti: ‚ ur pater experiemíâ ordinariâ 5
ímò Ы in anima (врата reperiuntur tales moms; nam
beati amant 8: gaudent 5 dnmnati~tri(lanrur 8c dolenti g.
‚атом: etiam funtin voluntate. «
Prob. ;.Pars de bruxis; cxperientiâîquâ ‘Идти: íìmiles
motus in bturis ques experimur iti homine 5 feilîcet ama
ш ‚ viii »_1imwin_íu.- ôte. Non quidcm prom ration;
’“’- . I 1.-34 De]mßïonìbn:.Di/f:.'Í1f.- | "

{мыши vel adverfamur formalizar; (cd fccundùm einîziá


rem phyiîcamf imò in illís nlîqui ex his moribus ferocio
res funrquàmín homine; quia nullo rnrionisfrzno Co‘e'r~’
cenrur : Sc fic roto ímperu Ferunrurin 0b1c&umpropo­
lîrum ‚ liccrper accidcns aliquando in hominc mngis Fer
vennr; nam щ notar Gregorius Nyffenus ; non numquam
Ь D¢ iff.: ra¢iof1coloru:¢[`ví_f ‚ und» affeíiíone идя bmnzm_ parlcm
ч???“ vráïa quod.:/2 ‘п llomrne [1ra,’hrn'zi_/Èimum а ‘vi d¢t¢río_r1s obruul:
‘_ п‘ mom ßqur: el merits: facllltatem perlrahzt › ul ïatn.n¢m fh'
‘mre тогда: anim: cagar › п: шт uníuerfa пдшт lralíam
quafifignram redafbr mimi.: forma in ima¿ínem brumm fr
commmazio s rabionenmorlzar» Щи; ipfo: excolmu ‚ м’ Ízrevì ›
dcpaßrf: magnum forum copíom ¢jf1`cin:l¢.omn¢m mim operam
fum oi: [велика facil ut nmplaguadam rerum «bfurdarum
' в‘ denfa mourir: ovoriamr 8<c. ‹
Prob. 4. р. De plancis , nam ur parer ex definition@ ра!"
Genis, eli malus nafcens сх appraloenjîone boni dy' mali ,
cum uliqua :ordi: mutation: fed hzcc non convem'unt
planris ‚ quippe ‚ поп funr ognofcirivx , id folis :mìmabus
íïeniìrivis éc ìnrclleêkivìs с nvenir. g. éc pañìoncs; 1псс
alla tario vel experienria doce: ens e1l`ein plnnrís.
Obiíc. х. ‘атм 1. Phanraiïa qua. ей porenrin cognofcî
riva ímmurarur in organo fno, g. ipaílîones fnnr in po
xexfrin cognîriva. Prob. anx. nam ex vchcmemi appljcario
nc doler capur ex alrerarione fpirizuum.
R511. n. conf. Non enim loquïmur dequibuíliber pa(Iïo~
nïbus» fed de .^\H"e&ibus quibus anímalfeñurin bonum
apprxhcnfumz Мед alrcrarlones organi phanrniiae »graaf
cisê ur cognitiva eíì non fum pailïones in hnc fenfu.
Obííc. conm: 1.. Multa: funr районе: qufmxm ob)e¿ì.1
yercipí non pollimr niñ ab ящика“ , g. Ш: попроПЪп:
fubjcótari in :apperiru fcniîxivo. Prob. ат. nam , rurpíru
’ da pecuario Чип fncir vcrecundiam ‚ 8L pœnailli immi
пап; quae- rimorem incurir , non pexcipiumur niñ ahín
«мам. -
п. conf. N.1m_licet ea ímclleëcu primò , б: direfìè
concipianrur non minus ramen commovenx apperimm
fcnfibilem quieâdcm anîmâ informarur ; ìmò pluies ag
nofcunt :1lîqunlcmvcr€cundi.1n1namralem in ipfìs. bruti!
' quzinrelleéìu carenrg dico , glíqualom». quin cùm pro
` pria verccundia Б: rimorinfamiœ, vel ignominia in de
uïmcnxum Famœ quàm non agnofcunr bruta , in nec pro
{ат verecundinm; ramen alíqualem agnovir Ariñore
. ¿S in Anfere qui fub aquis fe occulrac ur coëar, idem
dimm de Elcph.1nrc;:\lii»i»9l pavone qui in caudâ fuperbicns»

„J
De paßianìůur. Diff. III. 1 8j
l'e`oߢ`nt.‘lt expanlîs ‚мы; , fed amîfxâ eaudâ quali ex pu- ‹
deredelírefcír ful»-arborum foliis ,« done: rcdicrir prillínus
decor.
0l»r`ic.z.. mma д. cir.1rum~ locum ex Gregorio Nyßëno —
in quo viderur arnovere районе: ab homine niñ brurefcnz,
g.. pßlflones fnnr motus puré animales , nee bomìnî conve
niunt nilì fecundùnx animalirarem , non :tutem fecundùm
appetirum raxionnlcmw
Reja. n. anr. Nam S. Greg. loquitur folùm de homine
penitus depravatof quì~vím «mmm» anima impendiz ut ex
ylmt libídinofâr ajìŕius; indegna- -fr щ voluprari: [indium у
crefcat ut in nnimalìlms ratione carfnfíbux tot 'volupralum
fumi nullomoda drpralsrndanxur quot -1/alupluaríarum bami- \
Unaunfrelfßa Íibida ¢xca¿i1az/il
anim: adlírnm romimotío (‚ Verba.
habe! funk
illa eiufelem partis )
quídem nonnilfil»
sßìnc mpídítaxi brulnrum , плит multa maxime á yarianir
ope au¿e,fur.
lnß. De rarione paílionis ей ne fir cum notabili commo
iione fpirìruum ac perturbazione, fed in- appetito razionali»
feu in Anima . illi nrfeétus non fun: cum illa commorìone
ac perturbatione ; g. in voluntare non funx verh: pnñiones.
Maj. parer ex ipfa definizione palñonis › 8: idcò voC_,1nrur ’
àphilofppho ‚ 5: communiter ab omnibus perturbations» ~
Prob. min. nam lice: involunrare lint quidam actus , feu
afectas umori: › odia', fpei 8:c. Similesillis ques patitut `
appetírus ‚ ramen ibi funt pacariores, S:-(ine vchemenxi
commozione.
1(¿jp.d. maj. De ratione pafïionis m.1terlalis‘. щ lircum ‘т
agitazione Г irítuum materîalium ­ ur «мы: dein quod
fmacctnńo ._£¢n¿ux'ní.r circa for , 5: G: de ragione yalfronis
fpiritualis ut lrtcum aliqua agítnrione fpirituum immate
rialium э conc. maj, de ratione omnis paílionis сй ur lit
commotio illa fpiriruum marerialium : тип}. 8: conf.
conceílä minori in hoc fenfu. Ignur de radon: pzílìonis а‘
uelic ей ut П: cum :xliqun commorione fpiriruum , fed in
pallionibus marerinlibus commorio livin parte l`enlitìv:t» ‘
8: in fpirirtralibus E: commotiofin fuperiori­p.1ne aniniz; _
uncle in fcriptura ipfa paßionesfprrirrmliores 8: l`upernaru­
rales (rgniñcantur cum talibus accideuxibus zur cûm dici- _
sur arcmdfrur what i¿m`r @lm zum ‚ 8: de Deo dicirur P/T7.:
quod raíhu da/are „мы inxfinfèm, , lice: Deus li: {шарах 5¢’I~6~
ornnis alncrationís » non ica.-ett de crcaturis. “

‘Pa.`..n , ‚
xfßìf? Dè„дадим. D2/iv. IIT."
CONCLUSÍO. II. ‚
Ри/Напе: reprríunmr nim ín lwmiru ‘f`npv'en1i­Ú' 좢ߧ‘„»“"
Ira càthoflici omnes contra Stoïcos, & Hâreticos ali#
quotiórmr Cenfenxr Pelagiufâ. b f е‘ К
Pr . x. к criprnm uz а 'ònes‘­'rri uit an r imi: ‘
7,f4'­$­ vitr's',c:iam Chrîiloboriininog qui were languom „рт ru- '
lv §­ 1# , (9 ‚мат mßrw ipfepamrvîz :taf ue fuadet . B: lau~
Wü’ dut fœpe ur dona Dei 5 щ cùm dice at gaudiunrmeumf
п’ ' implemm e/I, 8: ¿adn proper vn', б! , tuflfavítfeípjïlm ‚ I
Til 8: „ШК: zflanimu mea ufquz ad mortem э nt пока: 'Al1g\1ß‘.
"Щ 1” qmzndc rurbaiur qui non rurlmmur nifr одет, cum confala­
"дм tur qui rurbnxrlr _Ü n»len,­rP¢runr mgumenm pbilvfnpharup» ‘
gui :myn: in f4pl¢nr¢m­=¢¢der¢ pfmrìazlones 5'-idemconfhlfï
e clxarirate quer ell anw, 8; qnze omnia Лиги, item de
rimanqui dieirur moties inirium fnpiurring &« certè фр
м”. paflioncs injlgoxium vertumu", -fuadehtut ъ cr`nì1 vero in'
24. mnlum trahùnt , diffuadentur 3 ur cum dicirurcùm eni
Ecdh îiniiirfípffur mu; ‚ »»_¿««¿«¿ э Ste Coritra ‚ DJVÍÖ P°&‘_“ _
„_ ax-, um mea dab): дышит (т Íalmam , 8:-r.¢»ßg¢_n­‘
д“; смгъхиа сани; ‘атм ircm ; rfißitíam п: dader» nmm¢_
‚д: шт 5: ‘уйдёт: „м: .iw ‚ ¿ki contra ­, ш fapìgntis ubi
rrißaïia 844:. Ь ‘ Н) d
Colìyylìbtre
ÍMÈ 'flag r. Ex has
Patripaiïioncag
us n m; 312%‘
1’ П.'uî!amîurnnm"`,
cit. ‘ai i ocetrlaÍ,¢nf'
'uf
:"""' ìnrc, gßudznt in _/in melumitpecmrei mpiunt ferfìwrar?, »
‘ 9“ ¿blur d¢permn`.¢ ‚ ¿nzuleni in opfrièur boni; arc. cas\ haben: ‘
omnes, eriam julli , ex humana: condirionis inhxmì­ ‘
ИКС-- -
Prrůt1..n^3’cora. (д; fie de paiTronibus'doloris­8: n­iñî­ ,
Ё: in Clârilb lnquieur щ e:\aagn_o1`:_«x п? f0l\`1\'ń in Г‘;
ш, Гс cziam in voiunme :um in Chri о mia _herman
111.1; sin ufuifua ‚ U' voluntnr um abfarpm È dolvre appm'ru.rf`rn[r
NMO ‘tivi ‚ф‘ inrclleüus perranßquenr ínrrxirivè dalanm Щит Ap
prnhmdit ‚ (9 volurmni один!!! ‘г ìllnvalunur: cn/:flu/ui: , /ive
guia nalumlìrrr incliimlmruf nd oppafxlum ( dolori: quod elf
gaudium ) quin inclinado filßïfir «fi "Ишим ф: appafua
т. inem quin , valunm; nmj]2i}íò­ ralligarar apperuifen/nizw,
@yr Щи calligafía fuir perfeáiífiima in (‘три ­, д. fequimr
‚шарфы mffi1i«,ßwf1»1«m,f..a» in wlumar: Sac. g.- ex V ‘
Semo paßionts nomdedeccnt qucmcumque fapícritcxu б: l
juilium. ` .
Prob. 3. Nam in fapientibns non minùs rcpcriuntur prin~
ciçia\& caufœ paiiimiurii , 5,_ncr minus. -rcperiuntur paxlicg

‚ Í„._.l
­uçu­«'­

f ’ ‚

Не pa/jiînìbns. Dífp. IFI. :$7


nesf Prob. nm. principin pafüonufn intrínfeen fum cog~
nitinnes boni 8: mali pr.zf:nt\`s vel abfentis; npperirùs
jenfitivus, 8: volunt.1s<quíbus inclîn:m:u1;»..1d barium con»
venìens 8; nvettuntur à malo ‚ 8: illis obiiciumur , &' acci
дан: in hac vi¢a­modo mala mudo bona , g; bominem ím
ßulum :jf: muß? r/I¿nu­d»'o(g~ ‘Мак ‚ (gr rvlíquí; omníóuafs
nfcůiôux.
Prob. 4. (wia nifi pníïionescaderent' in fapientts ‚ inuri~
les in eis client Yirtutes morales@ fed confequens efifaifum,
8: nbfurdum g. &c. prob. maj. quia oñìcium 8: munns
vifzutum illatum eil mociermio pafüonum ‚ uz proba:
Scotus cum Thcologîs communiter. tn -uo/»irme {ветры} з-‘йп
ßonn fnundùm Аида}. гфрпупгт maderalionrm pnfsilnnm 71-9
ponendo: _(it 'uírmg infupremwíl/iu; _poremín in qua ell pnßìoo
f¢quimr quod fùmán fupremuparte anime ‚ fcíliccl 1/alunlirla
‚бы aliquapafiìonet- quod ibìponentur virrumůrc. -J
(mfr. Nam hi ipíì motus infcrviunt fapienzibusad bo
num ‚ 8: ad Enes vittutum ac fapientiz fan&itatis>;
‚ц- df
quàpropdt ‚ intereß qualísjtt volunxu bom ('mquixS. „т“
Аиёнй- ) guía /iperuerjìa д’! perver/iu bnlnlzit птиц]? дитя д. g,
nih е]! , non fblùm in¢uÍpaÍsiÍ¢: ‚ fnl im» laudnůìlex mmf.
Lz cette quid honeíìius ‚ Bc fapietk vito digräçquìfn
gsudere de boi1o‘Pi.':'Èt'i.1_,«` triûarí de mails víxiorum 3 {pe
nxev in Ваш!‘ ‚ irafciin- peccatore: ‚ -rnifetcti pauperums
nude gloriaeurßxvid quod (elm damn: Dn' ¢om«di'r¢um­ Offr
рт: :'n¿¢ner.rui¢ /omini hu nmmotíonu fm p{ï`e'¥'r4p¢n ¿"5-1»
v_ò­n«tnn­( aicbamafcenus ) freut mm oulmravn pfuirquo C”§­*_­ , ‚д‘
materia» vitiorum in nffeíiíbui vìrrumm ­, ideò dicebat Ё; '31
Hieronymus» quodlnm» împerlurbabilís, am faxum» «ut Cb;¢_
Deu: г]! э 8: de Stoïßis dicebaz Augufì. quod 8: fi tuin) im- QP».
maniere quantärnriore опиши bac in fe fyi; anímadwrrr
rim ut ‘М!’ ртг/Ён егёддпшт , (у exoírentur , nullo fizéhmur
aque ín:/inmmr .1/ffélu humanìmem' umm porfin «mitm»
gudm ':/fram »ajfquanrur vanqailìiravem.
Prob. ç. Ex ípiis Philcfophí; Edmicis; nam ex Arilì. 2­E«
virtus occuparut in modernndis patfronibus :educando ens ‘ыд’
ad medium »ne excedmt , am defìeínnt. Aŕlisctus .iurem
vocat, :upifliranm imm, metum , audaciami lnifiam,
дтопт ‚ udíum , dffnicrioim .emulnlíonfm , mi/ìri¢oydí„»¢;
& univerfalizcr illa qua: voluptas ‚ aut irioleíiia fequiuit;
в: ‚ alîusdiceba: ,vimmm д]: Heczffàríam „ими; opmn Theo.
‘víŕlufrm qua ф ЬдЫш; decori (-7 mediocrilu Индии»: ‚ nec ¿»l.l_
_Que mali us , n¢c'm'mi.f ajfc¿1i_lm.­ obnaxinm elfi : .nn/ìilur ‘идти
mini п: .zjfcílißuf ‘идти › 17‘ çadem rurfu: шт ípfu coa¿mu:¿
Mur. ‚де. ‚
188' De pajßanîbw. Diff. -III.
Deniqúc nulla :fl: yaflîo qua: in bonum ‘НИМ: auf
_ polli: inŕleûi.
Gbíìf. x. Scrípcurzcloca quxdam in quibus improban'tur"‘­
nur probìbènrur paffxones gut cùm dicirnr , irifììfínm т de
zígde. derr:_an1rria та; Se mßm4m_r¢p¢Íle ¢r`.ieA­, Д, lrrßum fo
ЗФ. ml: твшт ßperaturv; 8: › _qafz ¿Audet m|qm_ta1¢ non dmanr
Ышп Bc , ß:e:l:Jpucrxr¢pmI1il; Bt, deßne ab т: , (у d¢r¢lu­
que furorcm ‚ g. paíïîonesin (npieme non (unt. ц i
Refp. n. conf.1\Lim :ùm paffiones de fc fint indifiercmés,
poílìínl in тают convcni Ы fctvire vixiis, 5; nr rales
prohibenxur , ы damnsmmr 3 ßcut cùm fcfviunx/vinuú'
laudnntur, ¿Q fuadentur. ‚ ‘
Ulzíic. м Pallîoncs funt perturbations: anima; &dí~"
¢u`nzur mogbi 6: zgriruèíixes 3 fed in fapienre nihil eli“
yenurbarum» nec inokdìn.zr.um­ g. non fubjacc: раШо
nìbm. _
R¢F[:.„d­ ma;­Dicuntur pcr`na_rbatiorits ,‹ 5: morbî :mima:
qiiando non fun: модемы; conc. maj. moderar: папа]. ’
* б: ¢onf. nam in fapícnre fun: moderarz :ld lan:¢s Si re
gulas ‘Нины: з ы ideò virruofx ac landabilcs.
In/I. llafsion s xnducunr ad pcccazum ё: fum peçcat:
noncupifccnrìz Дина illud итпе quad in mund» ‚р м:
nnculìifcelxliu mrnìy е]! aut cancufìf.'fhfŕn oculomm Bec.
‹ ;.рз1Боп‹г51ъ‹й$п:с fum fapit‘nr¢'.~ г’
щцьводст modos i«.i'verum eflë de ìmmodcra:ìs`~c’u­
pidiratibus, -non vexò<d`e moderaŕisy —
Obiíc. 5. QL_iod.n0n'€ů in poreíhre no`ß`l“a'non ей Ya'ud\`­
bil¢ , nec dignum fapienrc 5 fed gimme, nm, fun; in „_
äeflatc пота. g. non fun: iaudnbíies nec fapicnxc
1 gIIL‘e_[]=..
x. d. `\mín. Palïîoncs non fum in pozeíìarc под‘:
immedinxè éc dirféìè: Conc. min. medìazè д: indire
¿ìè :_ п. т3п‚пахп‚ щ nora: Doâor cir. paflìones conñcleràri
— poßunt uc cxiiienws › auníûrfuturz ‘а cxißcmts modcrari
poíïum vel min_ucrfdd'11¢ т cxceßìxm abeanc aux ret`ercr_xdo‘
in tìnem vini1u§~­ad qutm non referunrur crratione :xb
Гоша obiefìr» Щит: aurcm'vel fugiendo obiecìum qnòd
mmm cit deleéìare pqcemiam immodcraxè не! aflìxmendd
ÍOÍJ Oblfàa ‘ЧМ’ "ат fum modcrntê d lcétare.
Qixri poll`ex_de przcipua fcdc ralium paffxonum êr piz
dpuè rnareriahum 3 fed cum Ш: rcůdennt in nppeniru
(сайт Сдпдст ßdfm даёшь а: мед parc: ex dial»
дыма. de mnnm.
.n
De}m_<Üïa:1íbu:„ DIÍÍJ. III. „ф,

„цщгазтхоап.
„В: Muff: p»_zßìgnum.`

._ Am vidimus dq caufa fubicůívq 5: materiali ‚ clixin\uf­


¿' que illas :eperiri non in inu'11¢&u пес in §potentia cogni
дн , (cd in apçcrixu fenfìzívo tqm humano quin gni.
,mali 58: in volunmc , В: in hominibus fapienribus 6: ju
‚ ßisfvidimus _eLiam__dc caufn ŕbrmnli: cum dixiinusgcgg
'coníißcre formalizar. non in opfrpfione aliqun Íenfuumi
vel appcnirus aupvolunmis » Íf¢d_ in ptrpcífionc , feu'qua.­
lince rccepra in illis fubjeńìis.
Caufa ñnalis non ett uzreiìda extra memem divinam
ы providenxiam :jus ; ` с qua rc Laffnmiùs fic fcribig.
_Deus cum pr ìmum hamìrum fingeretlmìrabilípr0Ul'd¢'"1f4 ffl*
¿merqvit--ri più: {Для animi mmmaríanu ¿ut рой‘ capa:
‘удивит firm 'terra culruram 5 paj`ui'rqi„» „¢„1¢,­¿'4m vítiarupn
jp aßkólíáus в шить in uifiís , qu¢ff¢f¢¿f„, дш qu/Z4 nir ,
_¿min ujîiç//'è mm panri1,iß dzßnx мдег qu ví: fins; aut
apparent, auf 'cqnji/x'a¢.Vìdes_»Hnem pnflîonum cßïïlli îllffrvîàí
yirruribus, iìntqueillis velu: fcnxina feu materia. Adde
gonfervationcm animali-sg nam pei pnfïiones movezur _ad
„yrofecurionem boni convenienxis › 8: fugam m.1liîlifcon­
Ãvcniemis. Rellar agendum de cnufaeñicicnze. ‚
Cerxum eil quidam quod cùm paíüoncs йп: form;
‘quœdam virales quxfultein ç,on1í:;1m:u|: infepgrabilncr
oprrazíaiies £cnfuu_m 5: anim; ‚ illnfqqz auf prxccdunt
aux comimntux 1 aut fequuntur , „Идет (enfus б: appeti
‚ш: шт fenñxivi , tum mrionalis ali unlern habcmcirca
„psxíïioncs cßîcicnxiamv. fed cùm tanta 1: 1п fimilìs fpccicì
vîventibus earumdivcrí`|ms,oponcr quzqrere caufam Шли,
_ßg ccrtumfû cam n'on effe unam eandemque in omnibus.
__,v. g. Ccnum eil: non clìè animam nec fenficiy/am nec ga
zionalem ; qui.: cùm iíìa fn „cjufdem pmrfus rarionìs in
omnibus hominìbus ‚ ills. vepò in, omnibus-íîngularum
fpecierum _animalüms v. g. equina ,in omriibus equis,
bòvinain omnibus bobus , leouina. in omnihus leonibui
&c. caufatet cafdcm omninò paíïioncs in omnibus homi
ßibus tam (сайта quglm .pueris 6: viris , cafdem in.omni­
Ьщ equis , eafdem in omqibui bobu; &c. quod Cil ccngm
__amncme;peri'§nd¿;­p. _
-49; Depzßìanfêur. ЧП.
Si uîdem ccrrum cit z.. quod ifdem homo in diveñîx
:Craxi us ad dîvcrfas Шейпинг раШопе: ‚ fic Sc dnverñ lnr
mines eiufdcm zcaxismnus adiram prompcilïimugßg ad
minìmam occaû.m\¢m elïezvefrir , aber adiram mrdus ac
prop: rigçus s l`cd_:\liunde ximídifiîmus , & omni azboris
-folio verfabilinr , omnia _illi fu_fpc&a _‚ _nihil fccurum.,
femper anccyc 84 dubius hzrcz s nlius g.1udii,ac lxrìúz
avichílìmus , eamquc paflîcncxn Facillimê 6: undigue cap
пг. Alius pclperuo mœrore langue: видны inquaîn,
divetfìras ab anima peri non poteiì cumin dìverlîshomi
nibus non fic divcrfa, fed puré diílinftaindividualirer,
¿ímò ell cadcninurnerolig puero ‚ ‚Ёцчспс: .virp., а;
. Cnt.

‘дом слщз ю.
` дР/Лйп‘: mofnnur in appqíru ‚дыра. pvut ¢n_gnira}ë­

cundùm canv¢nínm'aln_, auf dífranveníentram , am cír


.¢|«m/îannlufacilíralíx nxdißìculrnríx fequixur ex dnŕìis fu
pm'deíl1.u­um quidixare, quod щит non conûfìar il _
qpcrarione, fed in ‚запрещен: 5 пашдпдс Qcquiuur ons
поп cfìîci аЬ appclíruin quo funi.
Pr05.x. ‘х Smo.jam.addu&o ui delcâìarîonem dicir
3.11.1 f,
F~ß~9 _ caufari per qualicatcm abfoluzam obieéìi fccundùm quam
fundar xelaríonem convcniemiz ad apperizum ‚ bc ф‘:
illi npplicatur per cognizionem velu: per approximatio
цепь bac abßlulum (ur ‘Ка: ) ùxclinafur «d aliqńd ш
ad fxrrìnfrcumperffëlívum ( v.g. ad album [eu pulchrum J
ut.vi/;bil¢(9':rum­ relalía ttrmímxmís relnticnem {видны}
.A1 inclinan! dicÍ.'nr cnnvmígngín ( МВт ЕЙ de difC0l1V¢\
xúéntìa refpeâtu averfìnnis ad canfandam trillixiam ) banc,
‹ umm uijuílum fundurum ín aájìlufís, (in objcfto, 8c
in appetizujjìquírur quai íllud quod inclingmr ( appui
tuS ) rnípíal dßerffßìva {На ad und x'ncÍ|'natur(.1b 0b'p2&o)
nliquam per_f¢¿?íun¢»m , quepa ¿fia dicifur d:Írŕh'i| i »qua
quin non ф in рифм: pafsíw' in pr¢_TÈn1x`a agenti: dicìlur
ylìpaßia › lîcct Er verè qualiras , bc non de genere pame
ais щей prxdicamcnrum &c. g. paflîo prxcipuè caufatul
qñiciemer ab objedo in npperiru fcnŕîiivo vel razionali
mediante cognìxionc quz fc haben меди: &pP!0Xîm¢\li0
11154. Canjïr. Pcf definirioncm paíïîonum ex Daxnafceno ;
эы э. paflîo cf( pmu; vírtuli: appnitíz/4 fenffóí/1': in imngínativne
D. /nm' (7 mali 5 ín imafgínatíom bom' fynmli poníiurut :aufn
guía Щи‘! fibfnlufum quod aß bonum 1./zlmnlum quad dícíllu'
msvenieus 'ucl difcanueaicw: :jl :aufn Щи‘ pgjsimít3 imagi

. `..­_4
‘Не paßìonibuf. Diff?. I/Y L ‚ 191
uric verb , id е]! f.»f«r¿» in communi 1 fß qnd/| approsimnßío
«gergris »„1a'p¢ßr`4m ßgc.
_,Coulir. 1..Dil¢£fía ф :'11 'uo/unmn(7' .ì 'uolunme , dek
flarfo циит :H in volunmtz , ful non a' vo/amate afzd qd“
prim ab objeflo. prob. quin odium ôc xriíìírín nonffunc д,“
ДхшЬо â volunrare» g. nec dileéìio , & deleêracío func â np.
yoluvmc prob. nm. G «атм effet 5 vclumarc íìcur
odium ­,volunx.1s БЫ complncexu in illo-(icm ín íilo; .
uolrmlu mimjìbí complacer-in ¿Hu propño ab iff; liberi
;au_f`41o‘mnguam _c,an1.'em`¢n1ì , non aulem fbi remplacer in
ifi'/îitja › im г]? 'uolumalí ronrraring qui/ibn inviti Irl'/f4~
par ‚ гчтр1м—ег.аихет ßbi in odio. g. xxifìiría катит cau
giz_ur,=1b objeào noni volumare,~Z\'ç._ сядет cft raxîo de
is.
Pnb.z. @ia › ех Phílpfopho ‚ deleáìario (equinux in ap
pcritu ad ,opcrarionem linrcllcéìus aux fenfus pexceprivi,
д: conrem lago caufac _dcleâarioncm , emque operario
di 'jucuu i(lîma}íi.i`eft'perfeâiílimnxx рашс objcéîi ad
uod potenzia cognitiva magie ínclinaxur ranquam per»
eérius fub fuo objeito conrenrum , g. ex Phil. «dcleóìaria
mvcnix ab obiccìo inrelligibili aux fcnlîbili pm ur di fub
‘шаман vel fenfu. -
Prob.;. Quin ii pnßìo .1liam.)mb_erezcauI`.1m eßîcienrem
¿naxìmê g6_ïur11„volunrari.5; fcdhaup non haber. g._eIì sì
falo obieâto ur cognìxo. prob. min. deleczario porelì effe
ju volunraxe nmccedcmer ad ответ aéìum elicirum
cjus , folrcm circa cale objeéìum : g. ac`tus elicirus „шт
хай: поп cü caufa eßîcicus deleânrionis. g. nec aliarum
„paílîonum a eil anim eadcm mrio alìarunnprob. ant. х. nx
'ßugufh qui poujr_gr:|ziam vocnriouis 8: przvenienrem ‚
in quadam deleëìqcnone мент guâ opus legis recldirur
,jucundius quàiu en omnia Hug; coucüpifcenzin (идей;
‚щ rcrralm ab illis , 8; per grariarn .fîr,dulce_,quod _aurea
zur nmgrum; fed l».¢c gratin укажет: omuem opera- _
‚кйоцсш inrclleéìus в nam Hx in nobis [inc nobis, g.dele€ra
,rioqunndoquc prxvenîr omncm aéìum vo|unraris._z.
,prolmigicm an_t.quîa dmor quiciì ‘paífxo 8€ fpecies rriÍlîi­
‚п; qunndoquc anrcccdir omuem noligioncm cliciram
,objefiia джип‘: timpr ille non procedi: ab_a&u volunm­
_ris clicire prob. am. qgccopcil. Trificnrírm doccnrc quod ss 6
hominesfe ínzellígcnxn реесдитд rimer: iujìírùz divine apk*
.cancutí\lnlur,ín [frm ¢rí¿umur › Ü“ Drum incíduíunr díli­ `°
_¿ere ‚ &c. 0' quad timer уйти; inríucíl ad p.a_nìt¢ntíam ss M
дм dícimr artrixío.g.pou'ùs ximo: cli шпс fcaufa aûuum „т“
_yjńunraris ‚ СоШсс: fyci_, amqris ‚ 8: gœuirrmiz даёт
191. В: pallïambm'. H' Ё
„ё contr:`t­§. fl ада; volur.t:ttis'elicitus Caufnrer районы:
‹ v. g. deleéìarionem ‚ id facerer per moclum objeéti , gßcïfrc
habexur inremurn; vel per modum :rótus .quod grads di
. eerecur 8: line ulla necellirnte. V
Deníque pater ex Doeìoribus eommdnîrer 8: experienáâ.
__ uoridianâ caufari ex objcëìis p.1m<,n¢sf..x».¢pmus non
olum antecedenrer ad conl`enl`um voluntaris , fed eriarn
contra д“; voluuratem ,«, fcilicer ex fomire concupil`cen­
«èl tix quz ex peccato ей , 8: ad peccatum inclinar s 8: hoe
.bu.9. modo volunra; quanivis reluélans patitur clelecìaxioncm;
ut pate: in fœlrůna violentcr corrupta ; parer eriam in
„dolonbus 8: volupraribus vrhcmcnńllimisquz impediuur
ufum rarionis. D¢l¢&an'a fenjlbilìsfuruur ínrrlleéïum nia»
fapimrgîìmír fapxßeinzes inqui: Phil. f
‘l Obiir. 1. Non porell objeëìum caufare paíïionem niñ
utvolirum vel nolitum. g. volitio vel nolizio ‚ ей caufx
ell"lciens pnllionum _t}rob.ant. 1. ex Scoro. Tr1]2ín'a in
,4.dr4 1/ßluntdle raufari non риф nafuralírer "ff À duabu: ‘тиф!
‚ ,Q l.P coneurrentilzus , fl:ilx'c¢t ex aäuali nolilfvflß dllfßlül “т”?
’ tin , ф‘ aßuali a‘»p„;,¢„.ߢne 1'/liu: rxxflenlie , gy' ifla dan
-taufe quandacumgue concurran: quamum :fl exfe uufanl
trífixíamßcul rfzóium naluraliur confequmtrm (-7 ш qu
.xríßíiíafìquixur ш ‚дым naturali: aílualrm nalìfinnem ali
_. ¢u)u4,(y‘ conßderationmz näualcm МИН, &c. 8: 1.. qniâ
_line aliqua Fpcrnrione volunraxix circa objeéìum non eri:
,jllí_conveniens,au: difcouveniens. g. non dcletlabir ‚ nec
trillabit erm.
R501. п. anr. n.1m fuñîcir quod ‘Медики proponamr
l .»-voluntzni vel fcnfuiut conveniens ut illud cnnfet» p.1ll`ro­
.nem Concupifcitivnm »vel elifconvenfiens ut caufer pallie
nem 2verf.1tiv.1m»&:<. unde, li objfrflrum Gt per . fc Conve
.niens .vel dífconven-lens independenxer ab omni :1&n
eliciro apperitionis _vel averfionis , -fuñicíenter caufnbit
pallionem э li. vcrò de fc llt indílfcrens vel non adeo per fe
malum aux bonum ‚ rune debebir prxcedcîc aliquis ада:
,_ _appflîríonis.vflaverûonis , nurfnltem comítnri parlio
nem ,fedlemper ille ада; npperitrls fe tencbir ex parme
- ‚ obicûi ‚ reddens illud rrilìabile »vel delcfìnbilc 5 & lic
уже: ad prob. ex Scoro 8: ex ra:ione.fatemur enim tri
llirinm v.g. confequi apprzhenlìonem счеты: alicujus
obieflí noliril fed illa nolirio non deber lemper elle nc
rualissfullìcirhabitualisafuñicir quod nppetirus nur vo
luntas naruralixer, vel lmbjrualiter inclinetur aut averfemz
illud objeëtum. ‘ ^›
fonßr. i­1o¢‘¢x.:ex:u allegare ubi relaciones convenien
м.
I

_-J
- 1 г ‘
De paßîonzêur.’ Буй’. Í PT. ’ 19;_
ŕöciível difconvenienriz fundanrnr in inclinarione vel
avcxlìone ad Formnm ad quam apperitus ell in porenria
gaíliva , ur exempliñcar de vifu, 8: colore , ‘ feu pulchror
inclinatio naturalisvifus ad pulchrum B: proportie pul~
cbri ad vifum fundanr’ relarionem »muruam inclinantis arl
inclinatumqux dicirur convenienria ,» S: hzc relatie non
cit caufa fedconditio jin: qua nm pailionis q`uœ dicírul:
›— eleleäatio : nec alia ell ratio quare vifus inelinatut fic ari
- album nili uiatalis vifus eil:_taJis- :mura: , 6.: album ш
­1is»8œ. vi sibinullum intervenire aŕtum clicitum ap
perirus quo' appecat viiionem albi , (ed .putain inclinatio
лет habituulem,l`eu naturaleml Non' ira ell: de triflitii
и dolore чист Ignis .caufat in danmatis 3 quia {сайт ignis
non ellita de fe difconvcniens objeäivè ‚ "поп eaufarct
Ш}: rriflitiam nilì baberent, intentil{irn.1m« nolitionent
:jus ¿fed illa nolitio perficìrrarîonem obìecìi ralis tri
ßitizéc мышцы» ut ignis umolitus-fe habeas ut cau~
-Ia eŕlzicieras uli: paílieiiis. _` " `
Dixi , ab olqelia ut ragni» 5 ‘ guia ‘obiëůum "non «шт
‚уаШопез niii ur cognirum ,ï Sr _eognitio eil (conditie [mè
дидтп;
iicurdebsrcil:.apprxlzendi
applicario cauile
objeéìum
feuagentis
fecundùmi
ad paffum
eonvcnieui
5
.tum uramerux. öffecundùm difconveníentiam' qi @dir
лиг, ita deber cognofci .fccundînn pollibrirtarem aut fa
,cilitatem , aur ditlicultatem, vel impoilibilirarem ur {pe*­
‘_ letux' vel drfpctetur. , 'vel "xìmcnt"ut :jus ac_qui(i§~
~f~io1.« бы. `

?'ÍCÓNCLUSIÜ IL '
К
,-­,1j7_{¿er«r um milfam ¢xírìn_{`¢ram qlfìcíëntem pa/iíanumn
daalur alu: ínrrinfìcu я „ли/ям, diuerfa umpcrnmenm
.yer тиф! ulpafrioner faciliùs дм d|ß1'c|'Í1;ù: exriteirlur 5 lul
-quod »-:dam rnnferun! nßrn ъ 0' lmbùus. Elli c0mi11|.}­_
mis- ‚ ’ ”
- Proá.r. Ех di&is ,ŕquia experícnrîa docet quofdam 1111-'
`mines elli: ad aliquas pailîones pronos ‚ alios :zd alias г
-undelegimus quod ficu'. non Lint frmiles facies Faciébus»
ita nequc corda bami numfed hoc non pareil: venire ниш
de quâm ex divetlis tcmperamentis»vclinflucmiis cxlclh`~
buf vel habilîbus : g. ira cIì:.prob.min. non enim. 1. ex
objeöris s quin experímut fam diveilirarcm circa «мы
@maa qua plus aut minùs течет hominës 5 ímö «SC
iverfos motusinveis excitant. v. g. aliisiram, aliis in
~~¿1¢‘1w`011¢f11» аШв rifum › aliis invindiam- , aliii COWRÍ1
Tom. I ‘П. 1
‚ . .
494 De pajjiomlzuf. Di/f;,‘I]I,
ferationem facîunt. 1..non ab anima. , qiim'¢ß ¢juf'd¢m
-pxorfus fpeciei in fingulis ; 8: lìcet `.1dmitieretur aliqiia
in .mimabusinzqualitas ,qhzec non caufaret diverfizaieut*
­fpeciHcain motuum »fed rantùm maiorcm aut minotetn
iyetfeâtioiiem in exercitîo защит. gl nulla alia caufz
commodiiis aßiïgiinri ,'p4otefl:_hujus variar .proclivitagjs
даёт tcmpcramemum ‚_‚ faltem quoad maximum, par»
tcm.
lgirut guia homo“ Piane vel illam corporis iempetiein
'ronttaliit ‚ five ex parencibus , five ex nìativitate .1 б: _ml
,ttis utero ‚ ex т}: , 8: àlimentis am «та; ratione, ex
=gëre,n'ûtorum inlluxu, 'aliifque caufis cxtriiifecis ideò
1qar'|am’pronitaf:em ad hos vel illes aiïeŕcus 'nancifcitui'.
- Qqifunr tempcramenti ói/ioßiignei ‚ & calidiotis & (3:
«çioris , ficíliùs irafcuntut; fnnguinei' proníotes Гама!
lztìtinm 8: Ьш1;пшасст;]1едтанг{бс humìdiores ‚ funx
,ximidiotes 8: pufrllanimiores 5 mrlancolíci inclinan: :id
— :xrillitiami 8: hz quidem (ил: caufz interna: phyíicz. Vide
,(;al¢num in opufculo , quod animi mon: :nrpnrí: tempera
vnemum fequanlur. Е: Plato dixit quod animi: _[È uinnnr
шкафом , non quidem fi ad fpirirum [Идиш fini ц дадим;
§24 quidam inc/ìnarìvne prou; corpus ipfâm fialxminiflrat «ml
ma rarfqmm inßrumenfum ‚ inqui: Gerfon : confia: ‚ вида
iguad ad in/Irummlarúm vdrietarem canßtrgít in operation {Ьш
unajorfacíliraa Ф‘ díßculnu ­, [с eri! fue mode de varía com
_plexíune membrarum ф‘ de hi; qua membri: ‘М: [й/л/Етийвпр
nt fun! :orfani fßìrítus tam radicale: quàm fluente: › а‘
_}u_i¿ioi'§ qui ф rammunís mnleria _tam mcmßmrum quà»
P xntuum. `
Hinc eli quòd, iuxta medicotum traditîonem ‚‘ д/‘йлдий
íubtilis 8: clarus in fubllantia. 8: teinpcratt|sin`qiialit:xri­
bus difponit ad gaudium 8: coniunéìos gaudio añeâuso
Ícilicet :imnrem , 8: alios; Мед fanguinei inclinàtione
funtlztio amantes, pii ‚ benigni,§liber.1les , faciles _ail
tifuin , proni ad vcnerem magis _aut minûs fecundùm
quantitatem talis fanguinis qui genera: fpiritus fplendidos
`&:empet.i:os; fan uis inquam clarus 8:í`ubu'lis domi
nante calore cujiis ignuin ell rubeus color in cute; fd
»lubor fufcus qu.il_is ell vini geiierofi difpoiiiitìad velocì¢ii­
mam itam 5 cùm 1tt`aci‘lis tnñimmitu ‚ Г: cl pantin du
rfibilis ‚чип fubrilia 8: tcnuia facile diilblvunrtxr. ineli
па: etiam ad .tud щит ‚ [юпогцт appfìezziimn ‚ .1:rog:tn~
:iam ‚ remeritatem ‚ gamiliiazem ‚ ‘=;‘_1.1пщгп 8: impe
xiim in telius „так“ ii vetò fanguis «utilis 8: clafrus o
Wl гады; ptopier donnuians lieg .»is„aq'1¢i » inclirzëii
.­‘ "" 'o 1 T“ ‚ -
De pr:/ßonzëuf.
»Hidirimidirazcin Dljfv, ПЛ
, feu pufillanimiiaxem : quin {`pii'ims 19)'
â mii
- fanguinegencr.1ri,funr medici , grave; ‘& paruminñam
‘mabilcs ‚ proyxerfrígidimrein' ё: humidirarfm 5 1466 „и:
; yarmn funzlxxi» iracundî б: minùs audaces; írales criam
funt fomnolemi подается , Ьопогйвдсптстркоге: 8:12..
1‘ Sanguìs cralïior а; dalidus , ñ ad nîgredinem vergat» {ir
xqßß fubobfcurns ‚ feu rurbídus qunlem Íignificar calor
:\dufìus„ inclinar ad lrifliziam ‚ Ген тс1апсо15дт propre:
"obfcurîtatem fpirixuum tk ad imm proprer calorcm в;
_aduiìionem 8c ralis im perxînax ‚ё: Hx: ей propre: craf
‘»>{i¢i¢m in qua tardiûs delcnrur impreífiones ‚ ‘ ‘öc difficiliùg
«dißòlvumur illi fpirizus arri ъ fuhr erizxn obilinnri ik
=..percin.1ces in propoñro ‚ propter fpilïîrudineni _immixrafn
Hcholerz.
~, Sanguis швы 8: calidus (ii non iin mrbidus quiaco:
“cit :em eratum 8: eprircixliduni , özfûccum ‚ fed prœdomi
атака‘ ccirns , ur uccidi: iis quorum fanguis prz violenti;
°¢X¢rCÍlÍî C1165! . ârincrafliirur citta adultionem 8c nidg£­
­dinem_) Fari: audaces , (cu Foires' & animofos, ¿Sc pro
’res ad lxririam quàm ad rrifliriam , níii vehemcmiùs bx
­ci:etur ira; :unc enim ttrnaciùs hacfètjproprcr crzíïiricm
=»f}'iriruu:n. ì ‚
-’ Sanguis crailiis 8: ŕiigîdus , modo non ii: iurbidus ', ua»
»lis elìin lubenribus cor xcinpèrariun 8¿“hepar'ŕ`rig­i um
»för ficcum ц: in fenibus ‚— reddiz laomincm mrdum ad om
«не: moms; eil: ramen Conflans in propoíiro , &_cenax
¿proprer ‘cr:|fiî:ícm, & ficcizaicm l`piri:uum;‘quòdl1:alis
‘(акций Fucriz rurbidus , _qualis rfi cùm hcpar cit aquali
"ш: £ccumf&fri.vidum nur frigidius ,"iuc'linnxad celerem'
fxenaccmquc rriftinam , & ad lcnramfiram , nili exciicrur
‘vebementi zlíqun caufa s quin ’ränc-'perzinacior cli , 8€
.-rranfîr in odium б: гапсошптд
Adde eas norabilirer intendi “aut minui per virturem
­~imagnativam»quœhab‘c: vim' regendi 6: immurandi corpo
‘Гд 5 undc fpecies 8: rfprzfentntio ígnis caufnr calorfm in
~f:inguine ё: Грйгйгйьид; imaginario aqux ciu: nivis ,fri»­
icaxem; imaginario rcirurpís: ad rurpm mover» ut
fyazezin dormiemibus qui cxercenc opera vígilantium»
in maniacis feu melancolicis qui pumn: fe videre ex
exreriùs , qm; non „iii in imagination: interna fingunrur,
»& idcò fcmpei: та“, 8; 'cogitabundiincedunr , coque
alîquando perveuiunt ur feipfos credanr eIl`c quod foin
fnianrsille fe pncarregcm , ille canem , illelupunx\,i1lc
«хотят ‚’ д: quidam Gc Nabucodonozorern divimrus fe
bqvîm pu _Íc 6: ur salem in campos :buffe imc: Ems..
‚ Ъ
_q_9~6 f “De pfißinzziêur. ÍÍÍ.
.Dicunt nonnullì. Porrò per fyiritus fplendifios , îdteflig'
pufiratem fanguinis ô: [`pírí:uum er eo genitorum femoß
omnifœculencia ê: rcrrcflreirare fangninem inñciennc.
Hamm aurem comylexìormm ‚ 5: Pff C011f¢‘1U‘?MÍ1'1‘
L de _ clinationum 1 1131121 pîurima indican: phiíìonomilhz б:
_ Í_'Z»'ff‘;,' maxìmè collígunr ех coloribus poli/ärifìor. ex quo haw
Ü _ colligir Fònranus» Nam ‚ uîvidi quidem .cqlidffâìem _[`¢m~
_ Í» I9» guinifgùe :xuáeranríam ~, qui 1/'eròßmul zx nlůo (7‘ ruina corr
,jlanrur gflmada rarpari levi {при ‚ ;„‹1‹‚!‹„‚ _l«onamfx¿mf1`c4n_!§
qui admaríum nígri fi/.nt ‚ timidi; quod triúßìtnr ¢‘g_yptii:_,
parrßimum qui {идти дуорёдт 5 „Ibi -urb plufqnmm т
rioni romferziar etiiim timidi ,_ quad mi malien.: greferrur з
qui ad fìfrlírudinem ducir :alor intzr im medina jiupurm.
Qui flaw [imi colere з magimnimì , uzlewm › ¢]ßf'1f¢'5f“Í‘U0
plufquam ‘идеи! convenía! , execrandí nique exiliofla quell
пиши’ vulpìbui. 53541 11411141 м ртигЬмЕ ipfò mine zu'
dentur timidi rfferunmr ad ipßzm perrurbmíoprm qu-e n«]`;í­­
zur fr femare. Qi fubvirides ipfo colore fun: ‚ ììd¢m т‘
pertrígernzi; refrigemra aurem omnia inepriifima fun: $5
тот‘? ­, quo , 61 ш: с11гп {`ubvïrides.{îve rcFnig«f¥­1tìC0lp0­
ri/s aéìronibus fun: acimodum pigri. Qiibus color ruben#
ей , :clercs fun: ad атома; quandoquidem omnrs cox~
porìs pures ob vehcmemem motum rubeÍ`cunr."fQ1-ìbua
color ìnflammatus 8:- igneus e/i , infanì: атм: ßquidetn
_parus пират ß impendía mlidim: reddfmrumflammeum
“д?!” acquirunt; qui wrb ad cxfrcmum raltfaëlinníx pcf
'w:mun¢_ meriw дым ‚ишмш. Alia propenfionum Еда
Ё;Ё32гБПП\ _ëorporis parrium coloribus zlpud eundcm
Il » J CS.
05ïír­-Tcmpcrainenri corporei qualîrares fui_ir__`m.1re:in­
if-'S 3€ районе: volunraris fun: fpiriruales :.g. paífmnes
voluntatisßnon poifunt cnufari -À temperamento. Prob.
conf. nam corporate non agir in fpirirum.
Tiffin n. conf. ё: d.prob. non agi: direâè conc. indireâë
n.quiacnim anima noíìra lice: fpiritualis informat cor
pus 8: vimmlirer ей fcnliriva , nec'agir in corpore niû
dtpçndenrer ai feniibus , Мед ejus operazione; & indi
nanones (cquumur appecirum fenlîrivum, Id proba; p,
3.d.r; Paulus dicens , z/idee uliam [едет in mfméri; rmi; repug
à FJ.: 5 1mnrem_/egi тени]; mea. ldcò notan Scorus npperìrum (en
Ütlvum caufarc in volunmte naruralnrcr aliquos motus б:
dclcûariones fubrepcirias , quazln ea prazcednnr ответ
aŕtum libcrum физ. Illurí dxxenm , diz/inum ф Ufnfulgm
quod coÍ‘Í{1:ga_t м gun plurimum infer fe di/'faut gy communi»
Mm ‘К vwernlrm quandnu ф anim» ivicorfmrps cup Á1r~_
U?-paßïdnîbuf. »Dr/iz. III.' 197
‚фа › ф‘ índiribìlem eßè rmfènßßnem afqunajfrüîoncm mu- 1 ¿_
nam inlrrrâmmarraûc? fubßaniiam Ü' тети’: in].’rumtn­ E¿,_|2§ ^
шт . airix orus Pe u mm.
-Ad zempuameurorum ‘куб dißerenzias , б: aliquo `ino~
Àp , ad diverfnc cas proycnÍîones‘non pclrùm confcru_‘nc , ,
piimò , fanguis paœnrum in gexiqrnzionc nccepnim z
Мед fxpè iifdcgm nfïeóìibus imbuunrur pueri qgiibus 'ru_dul- ”
,femm pnxcnxes ‚ 8c Пси: cx hominibus homo ‚ jriex
beílíis nafcirur beflia э Gc ex bonis parennbus bona prdlcsz _
дм fqmlln nafcírur rufn aut' lznjaßint/rf: ‚ fed так‘ н‘ $921
Ann' д liu: in mum; & ut расы canìt. Farm цмпгит ‘
jnrlilmx óonísíß in Мишей , :ji in equi; pnjrum virtu; в
м: ímlzelhm feroce: prugnerant ‚мы cp/»».m[1arr1. Нтс
рюккЫцт , ?mÍi farvi тд/ит даёт › бк oïdiiiarièz qua
:lis :wer :alia emina ‚ Zz unies ores in cs& tinciurre
ж. im lice: uuiufque ‚мы pxfïìoncs Sz nime; vigfan; '
in„pfrolc» âìcët ambo ad т: renxpeìfiçiiu cóncurlrunxŕât идёт
коп :runt e uo , ramen paxernam ас ivimmn mn zo e _« ’
,:.xcioreiu» un liberi corref9ondc:mrpatri , docu Chryfo­ Мшы
Remus. ' _
1.. Facitmembrorum conñglxratîo fccundùm quantita- ,_ д‘.
nem б: qualitcnem, 8: n`1.1xinxè coulis. Difcn'miua rvrdfl pu.;
_qu¿_4mp[i`1udinr; ¢xì¿u_im1e , durizíq ‚ mallilía › ¢'xí/ïumad am'.
mamfminentalíqua1mu:,:1ix Arìflorelcsujmr mim fmfu hc- Wäl
llßlifßnt , for Únbmzdurnm ¿«y~ß1'//Lm э qua uurem/ènfu ua- Ё“
.lam , ma/liu: 5 pa:/ida autem fun! ‚ quíbu: ¢or¿p­and1`u.r; аи
Jzntíafn ,ßdenlioraqun quilm: minus aux muíinre з quo
nium rdlorem prnpartione :ordi: non 1mßem,f`¢d[mrum сд
lati! in magno come/ftuóulo ixokfcil , (3 im fanguì: fr1_gi­
дн}: ,fcnr magnum frye/rfíane д hfnrí , спш ‚ тип ‚ bye*
ям , д тпрдщгтд , mu .e к &;С.
Inde colligícur non omninò vnnam elli: pbyfîonomîz
Pêmiamg uam corpus ellë quandam nnimx iuaagincm,
djccbaz Snxuxs P_hilo1'ophuS . б: АЦП. in libro fno de phi~
fionomia laxè profcqlxirur judicial morum tx colorevcl
conformarionc parxium corporis. Non {Мы МаЕЩЛтЕ vin'
dicunrnaluram igfqm màgví; mentíbus domicílía carparum
di na m¢1a_ri (у ex, uulzu /mrunix м duw: mvmbrorum
„Ё/‚удд/г quamùm ì/l¢­f¿`piriru: aclefu imraríx /Jabimronldeà р„_
та.‘ Firbaguríx trat perjîgmz in сироп wnßimm Ltllignlcs )u- glyfyg
Jiang ufrum ad melívrfm 'nimm a_xm'ßmu , nun: : warum ‚Анд
mim {Д}: qms m1imi:r0njîn¿i1 coyparg , ínfirumenlmeíszar- PÍIO
para fubmxnxßrat , ímngírifjque anímarum ín :mfom
yibu: indica! [ur qua: ф‘ anfmarum ingenfa in hat
«ш psrígi dcpmhemlru pofsinr. Ндс auaem 'gxdioiax xs-4
. ‚ I 3 . I
2

г98‘ 1 вг—р„/#ди2ш.‹. Difpî 117;'.


.ůu_c_untur ad rempcriem , giga' fingulis tcmpeigg\¢mfg~„«_
$1111: conŕ'o1­m:mo ринит congruir.
5- wir eriam nílìwfaäio ‚ qua: поп mediocrirer incli
,l_2r ad pnflîoncs per babkuno Fucilimivum , quo pmmp...
«nor reddirut potenzia ad ада: fimileg. Undg pglagiug;
fcnbebat : ronfhemdo ф gu; nur ‘идти; „м‚;„‘„ 411; ‚ д”.
gl: 111.11‘: plurimum ш1п rum...quÍbu; qb ineunpg ¿f41¢_/ìmuff»
mvfrrr. Confuerndo Er altem narnia. Nam quod paruun ._
‘Чет diurnrnâ excrcirmione -videzur inrernum nique. inna«
tr_1m.Pl'œre:ca_ ex frequenta:-ione u11ius aûus, murmur indi.,
jhm. cium de alzcnus bommrc aur mali-pia, 5¿ „д ‚т, ,'„1,[/,'_g„„„„
nd_ple­ fm1l4_ no_/im ufnufaczt malorum 3 :\ieb;\:'S.ÍE„u¢;her. ьд/‚м im-,
letti»,
. In_ ¢l;x_ con :muda
_ (калий!
_ , и!"
_.q uanlifamp«us_q1u,que
Ч‘ '. du .
Ílqßffll Mnfßj/llflur. 1;/21 ¿¢Í1¿7aco¿n¢f§:el. Demquc , Чай‘.
pafliones excicnnc in nobis (ibi conveniens 1.e1npcramen­
zum., Nam qui f:ep_eir:i1`cunrur evaduux iracundi ,ira uz
ìgncfìentibus per imm humeribus , dii¥icìli_1`\s iram coën _
rennt.. @Nique ad sam promotes даёт eilen: anx: laxa
— ras pnmum 1r2 hahenos. .
4» lm“ СХЕМЫ N- remota pafïionum.i1­rir.1mem..­1 reuen» ‚
fen pofl`u{r1}r.c1b`1 , 5: pocus ,.pha1;1nac.1 , quorum ‚поп „ь
д‘, gun ‘ч: C ‚ _mm ad xenjperamenri , rùm ad pañionum va
,„,~. mrarem. Alimenra cmm 8: pozus rrnnfeunr in aliiommr.
‚иди. пашгат; qvod íîc doce: Ariû. quod mruiìme accídi: ex
C» 4-- . laëìe glloii Шут! свпфсгйьиз pneu' ‚ ideò notar Cardax'1u|_„.
felem_c­1n1s laéìe numrum min1`1s.:1greße1n , & ìnŕidum
¢v:1(`1lle3 15160 folen: pueriscligi nuxrices opzimx quamùm ,
Реж. potffi. Nvïîf-flfßfüfedíriam г]? ‚‚ _/icm 'valet adfngendm con
yin. ро": Ú' dmmg/imilitudmes › ‘ш: Ü- naturafìmxníx , nanfà
mi ad e.1nd¢m um laßis quoque in¿eni'a(9~ prqbrizlares ‘ил
1"’г‚ т?“ 1" b0'”~’"15“f1'¿ folum ,jid hipecudíbu: quogiw
nnimudvßrjiim , mimßovium laffe Imfíí , дш сдргдтит «gni
alaniur ‚ rßnffdî fermi in bis [unam rluríorem , in ílli: nr
pillum ¿ígnireànuìorfm (quod nombamus de Fele Sc cane)
‚ go. &id
_ piobëlt C_ <'\fb0rib11S
_ _ б: _р 1ап:'в: qumq иаГгаигз
1 (oli
proble. mduunr. De¿v1no fcnbir Ault. quod immodícum , mln
11» lo maxímèbßmlnff rfddtrt 1/ízlemr, qu/llc: rnulanrbalíciudfl’
nßìrmamzis » morefque wrm id «ми шт ЫЫшг э (9- ira
cwzdas › liurnmlnn mifìrícorde: , audaci: , quorum nihil mtb ‘
am aqua , uur _lac , aut lmjufmodx' фиг: pau/I; & gradatiirl
proccdciisrixrlr quod , vírnm ]’»­1'_gi'dum gg- fnoizurnum П
bemliorz poculo reßvzl › excìmqne ad 'uerba . шт Íavgiorì .
pom, vcrborum uberem zlaquenum firlenlcmquc fuit. P014.
Iíone ampliar: audaceìm pvayrzifumque qd ngendum facil* ,
glcniù; amplflfïfalumo m ronlnfgrlìami (7 ‚Идйдпнлпдицд. .
. I
_ De pafflonìëm. DÃ/21. III. 199
fù ; ‘пир: ad ìnfaníam prop: mvdum acccndír» pnßnma ni
míapaturefìluirjlultum и: agítin modum forum quid ржи}
moráo lalzqranl familia i 5:c.
g. Qrantùm acl pharmaca» cerrum ей aliqua purgare
.cerebzum , oll"ul`eare , 8: lic redflirur aptius , nur rardius
‘ad funcìiones. Carneades difpuraturus ‚ capur ellcboro
purgabar ­, alii amarotia potabant 8:с. V
6. Aëris 8: Íolis qualimtes :uncle narionum :liverfì mo- ‘
tes ногами: ‚ quadam gentes frïrmafa Лат и! prßpríáßzgt ч
татт :mixare conjpicua (inqui: .Firmius ) Scira Immaui r. .4
feritarîs rrudrlítaxg grajfìmtur. Ital: fun: 'rf ali /'rm er rwbi~_Ü1'oìF¢­'­
[irate pra»fuI¿idi¿ leve: ¿rari s avarifyri : a ifubda i.- лет! ‚‚
ßculiâ lmàinoß ,Aflaricìg (у ocrupufi valuprarílnuxs Hifpafgi
dani jaöïanrii , animaßaxe prapaßm' &c. verè nc _an Рай?)
ipfc viderir; "inde ей ei: Hypocrare 5 quidam гиды; 0
gazurafìmx montani;/fylvlrfu cy“ aiferis [aci: fmilex ‚ alíoruin
ym; [natura (gr ingrniumprafa , palude; (у rampas referxmr.
7. Cœlelles înfluxusg nam,cr`1m Cœli inlluant non pa
rùm in hre: inferiorfl ‚ mulrùm ab illis dependen: homines
ìn naturalibus; lise; , nr alibi diximus. nullagn vim infe
ranrlmmanae libcrrati 5 idcò circa liumanosmores pollhne
_influeíç medìamibushumoribus Не‘! ‚ ur тот‘: fanélus _ ‚
Cfìilluss in Iudufgu¢pu¢rx'l1'x‘,Ü‘
Illqiditatir, bis Jjïrglogíca obferwria
’vana, dementia
‘crimen eßgraruruzn
s n1'biÍque l.f’de
ИК“!

a ind я Earenclum ramen illus inŕluentias aliquid tribuere т";


Ьшрапйргорепйрпйёцэ. Uncle obfervarlir quod Iam do- с‘ "
minante homo Hr lœtus ‚ honellus 8: liberalis~,1`ub Mar
nuin, fix audax, vigil , 8: mobilis бы. '
и 8.Inrer мы exrrinfecas of morales non parumfa ‘>.'.`.\‘
„х
ßiunt colloquial 8: exempln 5 ideò ferr proverbium recep
rilfunmn etiam in fcriprura currumpum bona; mom callo- Ham
guia mala', _& ur fcnbit S. Bafrlius мкм [мы aniiciria gua ‚М;
шт malitia fonlralzantur nam ea iańríciriaz 'bajas lea: Ф‘ Deli!
wir :ut per _ńmílíludilzfm maßyiam cunflis inda1,5ua_malç- hanf#
nm ‘еде .Apaßolws dici! ‚ corrumpunt [zanox mare: :'ulÍaqur`a д“ f"
[nn/4 5 quenzadmndzrm enim in prßílezalibur lori: fü(/17?» т '
дЧтЛи: ‘ё’ Íatenlem corparißßs marbnm iniicftsflr item и‘ lr.
¿fava eonfueludine ac canfwrflzlìone maxima» nobis mala
bauriunmr, сбит /i/falím incommaríum non fenliatur, ПО!‘
mnximè pro ìunioribus ей adverrenclums namur ocef E
S. Hyetoni. Díjjlcullcr найди’ quod rudes animi; perhìbefunt» P'
“дат”! Cwlvby/ía ‚ qui: in p.r1l/îínum :anderem rwam?
Keren: le/la ‘Пи Úßporcm rerimt(~7­' Мент quoprimum ign
lnua eß, pro¢‘Íívx': :fl rrwlarurn «emu/atie U' quemm virlalgg
fßêqní таит :ira imixarí: vilia. \ „L `
Í4
f
,r .

„‚.‚. ..
‚до Dëynßianilmf. Diff». IH. ‚ e
9.-„Deniqne non parum «valent eonccnrus 8: muñca mi
movendos_vel (`cd:rndos«aFFe&us 5, zrillìrinm noxiamìucurv
Q, ,_ ,fm ‚ gig Caíliodorus , rumitla: furore: _dumme , типы” ~‘
Ãfàíiifevírîam фей Qblandq excitar , ígnavidm , fìpòranremquf
]n„g„„,.„«„ ;-„igílantibu:« reddr!'faluéern,­„,»¢m qrrìetem 1 'un
üatnm 1urpi.¢rmwe ad hsneßnm -revocar vàßifáìcm Sfdflxt ’
plenlíxtadium boni: ragimríoliíáeie [Эйри adr/¢r_f?»m , perni#
gínfa odia ranverfífud auxiliawrrem ratímn ~, (7 fiumi [mg
Ilm curalinnìxynu: е]? ‚‹ per dulci rímaa wlupraler expellîl.'
qnimipafiíanexf lfrwrpofeam nriímum eorparafíur nzulcet',
(7'f`nla audïlu ad quod 'cult rlfduaii , quam -tenere nanprr
valet 'verbe melia ,-mnniâus-:lumai ‚ _/ine­.1y<¢lgqm'mr ‚у pff
.ìnfenjilzílium aÍ1feqm'um~pr4'rMl:I feiffiulm единиц damína
рт; т: mmm r`n.rerÍ1omrn.f.r guíe/que 1am'.r agimr. Dnríuyf
Puflirílía largitar U' rafìr'1arix;4jf1Hoy ф. Plzrlgíux pugnqß „д.
5-|‘;4fQ'yz;o2um,funrx`: inßammnl. t/íëaliui faními tempe
jìate: franqullm fimnumqvn pararír altrílmìl, laßim intel- ~
leßum olrrußs acuir, (у deßderìó ‘gmt/411': ‘(Летит appelen,
Iiam ßonorum operaror índulgeî, ,Lylím contra nim?/u сим‘
anímaque #día reßffw ïfmlf-lÍ¢He~rep4yal U' olzlelïaríorie ‹
torrolmmr. ­
ld pater ex infirumentis quibus animos adbcllandutń
9-76‘ 'roncîranrimpcrarores exercituum шт inqui: S. Clemens _
¿"1­­ Alex. Si gui: ruríqßùx ínquírat ínveníet inßrumenta bellies *.~
"4' nd cupidŕtnm írrfîammanría 5 1/rlnmorn ímendenti.: , 'vel ‘
` «riímum immun: z"rrílantí4 › in ¿ellis imqieefuir mlm :clun
g“,­.Ep,`«'hu._{2'ì 3 ßßulmarradesg ßen/1' «miem in/l1umerrl.1`.r gri; .1
gpfellanrpiálidm 5 rretenfìr , lyri, -lamlemaníi , lybii Lear- ~~'
nu ‚, trace: , утрам ‚ E)p_fii` >(7‘ .Araber , Cymäalo.
_ Prophanos cantus fevexè prohiben: SS. Parres morum -
’.­B‘_' 'Cl'irifli:\`nDrLlm mfigifltlì hoc enim mußm ¿quux ßrvírúfî;
34"“ ф‘ ígnalvîlítalfs _fmólur parere , Prgterea lílzidinum flìmuln
neuerefizlet 3 alia nubi: mlyirä langë mellor exi:/ii! (9‘f«d me
Наш: па: exaltan.: fequenda. David [лимит mntìcorum
Poeta» сути‘ "г Ёд/тдд Sni¿lem­ liôemzrir. Dîcírur miam .r
Pjrllaglru in Ebrio: olím inciden: jujìíj/È` tibìren rvnvìvín Iu
mníofiz pnejidenrem mutare barmsninm м‘ Dorian ipji: crzvere ,
«ique hac moda melorliû {Ли ad föbríemrem reduxrßì qui
ejaífís de capire taranfs/kn: omne.: erubuere. (¢!en` 'vero 4,1
2_7Iu'4m.corybantum mad» м‘ delmcebantum wrfamur. Тдпгд
ferne melvdíafreífn difcrenriu ei тур; afque obfmna ef), ш
¢am финиш: in ufu :jl non mínù: fügen debeari: quam ,¢„, _‚
41191441» turpif/Ívímam. ’
Habesergo de caulîs pnflionuiiiram eñicienribus quam .
{егташёид rnqtçrialibus б: Euali.
De pßzßìonibw. Dii‘}`.`1'IÍ. iol
-__-1@

QU£sTm>1m
1`e'ord1`ne_ ge/nerntìonis , ф’ dìgnilatîs jmjfíoïiung,

г Rflo .ilius eff пиши (eu gemrnfìonìr; 'quo compat'nri~


»turpalfioiies inlet fe lb:|iii<lùiii prioritarcni 8: pof`£erio­
­tita:cni origini: 5 alns d.~“g»iix4-'ii quo comparaiitur fecun
idumprzecclleiitiam , rurfns , utraque compararlo Ht vel
-inter concupifciiivis 8: irafcitivas _', `velinter fingulas fc
-cunclůrn fe 8: przecisê :ib enrum l`ubjc~¿lis~, 8: quidem чина
-Rio procedit de paiiionibiis fpcébiiâ ciium conditions n.1- \
guralißx objeâis an qua: feruntirr 5 м; mim diibium ell, ’
quin per accîdcns poflint modò irafciiivx modo confu
pifcirivx ptiùs excitarî , 8: Ели: illas n.o:iò un/im modò
älliam lptxirc , ‘ч. g. ii 1. proponitur objfâruni ut axduuin
ac difficile obtentu velvìtaiu r. ciiam eoncitanturitafci
Ф’: ­, item ceiium cil hoininem più liberi atbitrii num ‚
modò ad unam ,modo ad nliiun pqllì- cxcirari , feciiiidùrn ‚ ‘
quòd voler couůdctzuc objeéìei. Loquimut ergo dc 'ilia
«xuniordine naturali.

.ooNcLUs1oi. A ‚
_Ó'I§dín: nurumprßcedunl cmcupìfìítîvtì На‘?! "Ёдт PHI"
идти 51412111215; з ell coinniiinis. `
Prob.i. Ex Scoto' qui docet quod concupifoibile refpicic
'illud quod ¢x/'o mmm fj? e//E conumíen; ml dífmnz/vníwf ›
im quod nollo alia poßm firm пф folii appmhmjiônf 3­dF~_, -~
{иди ниш: eß fcqui иди: dclzífanfii "и?! tri'/_‘midi ijfvßpïfff' Etf’ U'
quvn:li1/:l_f1«‘gí¢ndí , 'quanrùm gli ex parte ojus. Talia »wl¢`M_, ‘д ‘
non r:_/ßicízi írafìiôílis. Irufaibílc i‘gi`rur':ß rìrca_nan pri
.nowonvenieniía ш! mm 1. d{f`ronveuíf/iría. l~lin:‘ Ногпташг
»fic ntgumcnznm. Ill.: pníiìones fun: ‘pilotes n iturâ ‚ ГЩ
origine , qn.f.ri.mÄnb edn fune pr.uta­l`ecundi`:m fegífd ‘
objeéìa palïiomun concupifcitivaruni funi ‘priora l'ecunrfl1\’_I1
‚(с :>L\je¿ìisitai`ciiiv:11'un1 , rg. .‘5:~ palïioies ipße conclipifi
бис. Prob. nim. qua lun: bonn ‚ feu :omeińcntia Ún
,-pliciter fumrpriot: iis quzncin fur.: rnnvf‘n|Cnna vel dif
convcnientia ‚ nili fecundnm quid 8: frciiiidnriò Чуда
tali: funt`ol>jeé`la aoncupifcirivarum nfpff u ir.-lriiiva­ ‘
.rum »g­iL1arum objeéìa fum prima шъ. Prob, mig. фа"
I 5 ‘
mi . Вгрфапйих. Diff. Hl,"
icůn wnnlxpiûírivuunaâñmr bona. au: mala fecundùuŕfe x
ouali@ ‚ îrafcâbilium ищет ГцппЬохы utf obrenru vel vi~_.
fam cliñìcilia. -
_ Praá. 1.. Prinritar natur.: eil in îllís qu.: priůs nafcunrur;
[ed piñones concupifcifivz Epriùs 11afc'unrur­. g.funtna.­
Ещё primes. Prob. min. guia lieux apperìrus inafcibili; ,ell A
‘корт: concu9ifC_ibil¢m_ , ira pafiiones iûius propre: illas;
с
nam irafciiivz exciranrur quin impediumut vel rerardanxul: ,
lines Er objcâa concupifcirivciruxn ¿fz :ippcxirusy irafcibilis _
di pwpugnator ¢oncupil`cibi1is.Içief`a сан]; irafciçur , а: in
urgir in Щит quin auferr aut rcrinex illicibú concupitum. _
c«mßr.N1mûcuc priùs eik r¢m.úmpli:i:er cogi_1ofci_ ab
ìnrellcéicu quam à volunmfe amnri vcllodirij imlpriûs ell:
volunracem íîinplicifcr атаке vel .odi(iÍe quâm fperare ,
vglfdefperarc boni confeeuxionem aug virniionem mali ‚
ngifenim fpcramusidquod non cupimus ‚ falrem íimglici
complaccnxiâ. ' ‘ _ ‚ `
нм угаЬдд mann 2.. ¿mms nam nobilirns principali: = „
yaífionum ůcnr & aökuum pezirur ex objcétisg fed objséìa
coricupìfcibiiium fun: nobiliora g.&'pafsion¢S ¢2fl1m~PI0b~ .
min.ob)e£j:a concupifcirivatnm Eunr priinariò ßçpcr fc cen
venienria vel difconveiiientiaaßz concupifcibilia vel fugibi­
lia.-objcâvn 1/erò irafcirivarâum, funt__ ramùm fccundariò Bc
_fecqndùm quid :alia наше: propre; arduìracemf ur paar: _.;
¢­;;¿i.. arg. (ed q od aß: propxcr .a¿1liud,„__ci`tignobi1ius„, eo .
~ proper quod с & cui infervir 5 finir ur finis przccllir.
mediir. . Item prima pafçio concupiícirivn , fciliccr amor, _
przrçedir 'irafcirivanfr £cilic_c’x fpe,„n1_,_¿ux inox даты: gg. _
concupifcizivz _prazilanr nl-iis. _
gmânrâ,
oúiw. :umx._5yes
dignimç;
efì caufa _x1a.m_cguf.‘x
amoris; g. prazíìar
przcellir
.eFr`e&ui
amori f zum
fed .
[рез :fi paisio irafciriva g. Ш: przcellunr illas. Prob.
maj'. 1. cx Auguítaŕner non cil: ûuefpe , ôcnon атаки: ‚
Ъвпцт niñ fpererur cox1f€Cl1lî0„CjUi»
юд; i_1..min. ы d. prob. amor efiicax feu eleûivusk `
perlfeêtus conc.iíignple,x -öl abfoluwsg n.znu'x_1cc de Ш‘) ‚
loquitur S. Auguû. _Íed de ele&iV0 8: perfeûo mam э „д!
dicébam ‚ фез. mcludn fempcr aliqualcgn .gmorcm ‘й
‘Трсуакг г ш magi;-gambi: rx dicendis. ‘ ._,
oldie. ‚2- Poxefì mepufeiirari objeéìurn ‚п: ardbum.
guiufguâm ur convciůensät amabile , не! difconvcnicns ,
ßc odibilez g. „та; gonçuyifcixivarum .non yrzcedum ,
Íálçcnifeniper.
Q50- ‘Е; .di.&is ¢on[`._fper accidcns conc. conf. per {е
Ёбёдщйдцё а ‚в- .G_0nl`._ -nam l_iccryq{s_i§ д: рддддщй _ 1
_ ‚ ’ —т—"

De p:zßîonìIm.f_ ПИ’. UI. YQ;


„A
‘àrůuîras ‚ non fequirur cam eflè primarn in natura.
› о Inj?. Poíîrâ etiam reprzfenrabilizate _objeâi , adhuc pof
fcx ‘гейши: 11011 moveri circa obje-Èìum per ullam раШо
'nem collcupifcirivam , fed perirafcnivam , v. g.per fpem;
g. üelïer aliqua przcellcncia 8: prioriras illa venir ab cle
cìionc volunraris , б: поп ex natura rei. Prob- гпГ-пдт
volunras ей libera ad moms fuos. '
Rif). n. conf. Ob razionem allaçnm 5 fcîlicet non lo
quimur de paífionibus fecundùm quòd pol"l`unr elrciraŕi
pcrelcâìoncm volunuris, fedfecundùm quod apra: funt
irafciex naruraobjcůorum , 8: iplius poxenrizg 8: nia
ximê quizrliauc ratio non vale: pro appenicu fenůtlvo ín
quo non ей ea liberms » 8: 'in quo priùs cxcicantur paffxof
nes iquâm in volumare. _
Obiic. 5. Dcleûario б: 111111111‘ qua: fune concupifciuva
Г!‘ шшшг
ceîliunc imm
illns. б: alias
Prob. am. expafïìoncs irafcirîvasund
Ariil. Diccnrc э 5.1113 Pfar
deleéîariv
ffquitur amnem pnfìíonem. Dicit enim quo ira viri qua/i z.E­' »
ïmel , 8: cx fcripr. farm lèrabizur jufim шт víderít víndiéhm
‘б: nósexperimur fumrnam voluptatem 111 aóìibus ira: ac ,vda
vindìůx. _
цдр. d: ant. Ur priùs (cquarur, per accideus iCf.m¢­ lmf
per fc , n. :1nr.imò , ex Scoro ciraro ‚ Гсшрег 1га1`с1 ей cum
` tríiìiria , non verò concupifci _‘, quin numquam iraf
cimur niñ acllìr oH`endcns › 8: Íìcira femper fuppvhîr т:
ůitiam ex malo prxfcnle ‚ lice: quando qfìps ulcîfcendx
feu irafcendi ей рыъащ , ndíìr ¿aliqua deleêraxívg б: hv@
fljnfu loquitur Plxilofophus. .

"CONCLUSIO II.
INM- wzfupifcíríwu amar primdiq ¢’­,~j¿§¢.« Бит i‘ruf¢ì1i~`
' ‘uu ,­hzc' fcquirurex prœcedenxi.
Pr0b­I.Tum ex f<:riptura.quœinomnibus rxferr :uno
rem ‚ё: maximè charirarein przfcrc (pei figur 5: fidel»
Ми)” herum eff :hariw 3¢um ex SS. Purribus ‚ nam amor ‚
fß :aufn omnínm alìarum pafìíanum vo/amavis» quodlarê
prubaz; zum ex poëm cancnribus .» quod omnia 'wincíz
r. 1.. ‘х Stato ‚ ínfcommuni ф duplex
wmljnli. _ адш valunmii , ‚ ддд“
_ ‘ '
[ iu: 1/elle (т no//t, nelle ením фддш pgń1.f'z­m1/olunzalix q_,_~¿.
guafagit diflam/eni¢m'; 'z/elle диет г]? «Шнфю д«‹‚у1д1'д[{— щ д. : ‘
,ned pÍ1]:¿"ium co1zveni¢n:;_1]loi­u7n диет ддиит pamorda
um umn: nollrrra . u amt д]: Ч nod ‘шла, 4 „„][„ miт
-­..)¢ju¿io:1if1gui4 mn ‚11141 [ian nu/le mm «ligue guodjfrgfu. "" ‚
л

B- .«
104 De paßîanzbwf. Diff, Н]: '
длтуилт ¢anv¢m§¢n: ', fed illi nccepraiio nihil cil: дива у
âm amor concupifcemiz , б‘ illud nollc :R purum
ill!
афиша g- дmut przcelli: smeris; B: id pate: de alix: cir
„ъошдт ,qixulcf fum dclîdcríurn б‘ gaudium; nec enim
,P¢„¢ll nega“ gum grgfupponaiir amo»_:cm boni gbfcmjs ‚
qui ell nanfa efideriiqus ‚и pixígnns dg mij“, MEP.
gione ё‘ yrzfenuax династия. _
1gì».»¢ grimms moms :-ppcrimf circa, bonum eń amo:
.|­„„P;¿g ,qui c(`t_vclux prìrrgus gufhis 8; fuaviasàaboni,
3¿ prxludiuxn :diorummoruum circa illud -,mm_{¢qug¢ug
cloñderium
nrrßìrfl`um­ Аfi :It
. abfens Е: gm1_dium,cum Б: przfeng
i _gg
' Prob.1..p. 1-‘_x pxœceçlenrîi mam înccrirafcirivas , fpcs
ей zxrnoxi proxìmior , ell enim deíîderipiin а expeêìaiio
boni cum :iliqiia cerzìru,<l„ìi-ici _ßonfccuxionis a ‚д. includa:
_ amorem 25: Qc propio: cli »primœ omnium 5 quod parcbit.'
¢x diccndis де ůxigulis in pardciilnrí. „ '
' obìíf. und all prius generation: ell pofterius çerfgâ »
¿lìqne ‚ g. 1 amor eil prior naruiâ „dl polleiior digriimrc;
8: id maximè verum ей de gluflíoi in quqmagis ы uliimg .
quicfcit appcxixus. l _
11551. cl. m:1j_.e(’c pefierius' pcrfefhone .G ,Gm in „д“;
gcnereaumcílenninli(ubordinazinne 5 conc. maj. lì fm: ;
in dìverfo gcncrcißc Гше ::«li,fu50rdina.\ione п. maj.alio­ -
i_enimfg1op_ricxa;cs8: ­._accideuri:\ prazcelkxem fubíìan
aix.De{îdexium ergo B: dcleéìacio fum quidem poftcriora
fgcncxnúone ,_‘qunm_.1mor_ ,fed ‘funn velu: qus confequen-«_
ßix Ы Biff¿his ', mm bonum idea_ defxdçraxun gbfgns , 5: 1;
dci;&.1tprœ[en-s quiaznńiarux :B: idem 'eil de odio ы xri
`íliiìa 8: fuga 5. pim idßo е: parîmur- qui.; privamux bono -›
am_:\\o,(`cu añìcimur malo ci oppußxoi _
Sub aliiçrqfpetkibus ‘, pareil dici quod palflones deûdc- ~
sii 5: [pci ‚ ß:.,uifliiizii_1__4liquo fumycrfeůìores ‚ quìâ iß
.cludum alias ъ ß: шар: œmplcuvx fum z Gc enim gnu- »
¿Hum ищут 6cfa_xiar.a;»pc_riçum 1. &_ :R _cjusi\liima,pqn; «.
"\
ìcâio. ‘._„
"",_:. D¿"?’”Üïf5fî5»‘ff- Dii‘}5.`II1.'_ т; ь
I ‘­' QU E-’sT1o««Íiv.­"

.Do amoro~g’§~ odio.

ßèdam 902 quinßiones de paßionibns' in `commlnî '


ilgum de remediisearum fed id ni f.\llor meliùs dif- ‹

‘чист’ ройчиат Üngularurn паштет exploraverimni.


ßolererìnm Чиж! an omnes paíüones ~h:1b¢ant contrarias» ­
„ôt-id maxime quxgírur proprer imm cui non oppofuimus ‚
‚МШШ ‚ íîrur cz.reris«,fcd идей parvi momenu , & dc ira
»diccmus fue locegigxtur examinanda natura Iingularum б: —
,ißcipimus ab amore д: odio.» „
Porrè 4mo1¢n»»diß»ingunr aliqui ai dileêcione 8€ charirnue '
fmantquc. Dílzüíonem accàoiendam ej/11 in. bano (7 дтокт
.in malo inqui: Auguß. [И „ими Philoßph.' mrùm vel civise I4 D1!
qua rar|`on¢ Щи dißinglmnr ‘5 f}d>f`cr1`prurfu:reli'g1'a1zi: парт,
quorum autoriiarem referir quibufcumque дней.‘ nnteponi 7~~ ’ C.
mus, non aliud Щи’: дтвпт «lino dileñíonem wl Ым- ’
-diciem ìnfinunndum fuir. Е.‘ 110О‚.р:о1›&! ex ipfo Evangelio ­
jn quo' Chriíius rerinrcrrogansßerrum. bis unrur verbo ‹
dili¿end1'.8cf€melverboamundìs Речи: femper rcfpon~
.derfe amare, g. ei; Evangelio confiar haze uòmìna idem — ‚
di¿',nîHc.1te,lic€r.in me niarerimnoiixen umori: ad ñgn.i£ì­
«.c;mdam hnnc paffionem lic uti:-ador.. „_
‘_ .Amor nurem geiieraliffunè ifurnptus ¿ividirur in umi
rnlm qui en propenrîo rei ad «liquid quod illi ex наши
гГцг convenir s ñc wlapisf diaìtur amare locumideorfum д 8:
~ignìsû1rů\m z ëc дЩЁтд/ет qui elk. podio.-.quà appcnrns
Ãeníìzivus Fcrrur in bonum wnveniens. mediâ cognizione;
-fic еда: amar avenam ôzfœnumi öcratíonalem quo volun
«а: ferrurìn bonum quod БЫ abínrelleéru repr~z_fcnra_\tur
~u|:G0nv¢nie1-1: .;~_pnmus dicirur ap/utizus naturali: сиди}
cumque entis , Bc non ей propriê pníïîo › DCC ¿if до‘: 3%‘:
-mus 1 Чип nonñrcum cog11i|;ione~; alii verò (ил; `v¢.re
­,p;rñione; . й ¿C utrßque agîmus. Hinc :miem faerie ш’
¢¢11ag¢...mnun odii naturali: Aoimalis- б‘ ralinnnlxs pel
~oppo(`1ra. : ›.
ьКИйчз :\mor_rm'¢n»l'»':=dîcit`ur amíoifiqiguo amarur ali
z.d.6.
guíd propre: ipfum , В: ‘ппсирйёглйщчпо ашашг propre: q.z.,»{
.¢líud.Gvc ur cxplícarfßoötor ‚ welle „атм ‘Л ißîw vbivíŕi fida
e~i«¿~1«#»»'s»»<wll<~-f°»f#f-'f2«off4 «ß ‘М »lfifäi ‘IM
‘дуб De pajfiombus'. Í If. ` l
1:/als alíoui ulìi 'amats.Huic refponder duplex odium , «В
llütínimicitix quo aliquid fngimus ex pura eius difpli- l
centia ‚ 8: propre: быт‘ ‚ 8: abominationis', quo volumux
alicui maluan 1 quin putamus illum nobis inimi-_ 1
cum.
€O.»NC'I.U Sl-O.­`
1
AMorf|q#i¢ìen1sr дышит’ pafìio qui appníiui {так fa
ulzjrïlum clnvcnierenàraglliŕum 5 odium шт qui ifdms
_ appmim re/llitab ab) о dx canvrnienricagnin,
llul. Praia. у exSco_to. Duplexzß aílua voluntad; ‚ (' idem ell
de nppexlrru )[cilz::rvr!le_¿7‘ nulle., nella :nim «_/I aüu§.p¢­
fn_11/nur/o nnxarxs que fugrtdrfcunvenrmx , feu rfflln ab oóyffh
dlfìonvenxeuu (ff vr/[_: г]? Aóius qua arrepraz náleŕînm afíquad
cauvenxrnf. ,1de1n_v1derur.doceI¢ Arilì. diccns amoreru
¢lle':/olxlroncm bom allen»-1 fnteot_¢1|m ibi loqui dg ¿&,bu5
eli_c1us аптек}: 5:»odn. nos ‘его luc agirnus de amore-, ё;
odio ut fun: palliones 3 fed ¢x deŕhntrione acluum fa
île rnrellìgitur quid lint yalfrones illis eorrcfpgn.
чин. ‚
Prob. :..p. 1. Quia fic explicarureius natura ре: vgrum
hoc genus 5: dilFcrcnxian1.1._Mf.1iȢ tenet locum gene
ris , inlhoeconvenit cum reliquis alïeârbus 2.. apperiius,
„íupponn pro' mrellefluah ‚ ан: [ёгфииц ш uxroque , enim
'gr d2mo:_l"1eut_ ы #13: paáfioncs 5 iilqpïpatuira Е? fupro;
1 maxime rnre душ: с’ concupl e1 1 |;.qua mur 111»
[mmm conveniens coyriruma & per id prxcisè d1ll"erth.‘eo
раб? ab aliis : nulla lie мышь. fertu1=­, fed cum aliquo
соп шопс.
Prolr. 5imîlirer1..p. de odio штат li nmorwin appetites
д ,_ t\ni_mal_i „feu in intellecìivo ell: canfimamia quedan np
q_ „_ petnur rn Идиш! a pralmzdirrcr ш conveniens 5 its odiurn»
4. д, en dillonanrraqux am appeuxus ad ncl quod apprelxendr
фа. :ur ut repugnansêc nocivum. Ex D. Thoma per primal:
Ergo particulas copveniz cum nmoresper alias ab co dif
eu ‚ in quo non el 1rnmor;1­mlu1n.
Obiír. х. Ex .Scuro , non ell amo: »propriè 1in appa-‘
ldr' рг’ ‘— ,'­' ­
~ ~ « tlm _ слышу; ‚ nec msm ртути‘ |nl;p'rct ‚ anla msn Д‘ -
5» 7' dppl_1vat ol»;¢¿l'a ‚_ fed quafi znßguur ш ‚дуги; qura np"
‘ 7’ dumfn [`ed_ducnur; g. ex Scoro amor non ell inapp¢~ '
tiru purè fenlirivoi nec deber explieari per appctixmu i
fed per volunraiem. `
R_fîß.n.conf. Nam Scorus vul: rmrùm ibi quod bruta*
«U0» шт‘ «wlw Ewiouis «_1uo,.benum maar ритм; — ‹

‚ _.l ,_
_ Па pßzßiom «им D.',’,’f. Í П‘; fâw
¿fe {пес propriè.:m\ant loquendo de amore qui ef! vare «But»
-elicims liberè Prnduíŕus а inquit_LiCl1erus ­, 8: id facilè Colli.'
‘gitgr ex ipfo texrrpfciliccl appetirm jfinjrivus non duri: ji —
( E_1igibilitcrßr libere) fed qunelam neceiïimre ‚ па‘ www
loquimur de :rrnore qnîell piífio , non verò aétus. н
0bir'c.:.. I"¢l‘h.1nc deiinitionem -amor non;clillingu1rur.».
à‘deÍiderio ‘гс! gaudio ‚з g. non eil bona. Prob. ant. nam
per defiderium & gnudîum tam volunras ferrut' in еще»
¿iden conveniens ‚ .quàm per amorem. g. fic non benê dC
»iriirur amor › prout diilerr ab НИ: pallionìbus. _
т“). п. ant. 8: d. prob. mm«fe.rtur,in bonum per ¿C546
‘Хит 8: gaudium (hb aliquibus conditionibusquns non — =‚’ 1
Cßßfldârat amor prrcisè щ amor limplex: conc. ant. tam
ferrurcirca bonum ‘nudè ut bonnm: n. ant. amor przeisè
ut amor feftur in objeéìunifut conveniens 5 íiveillud lic
.rrbfcns , Íivepollelliim з .id non conliderat ; fed amor deli».
‘ desii Бери: in l.>.0Ilnm ur abfensi 8: amor gandii in bonnm
ur pol`le11`um_; in utril`que;fernpet`ell amor fnqn nudus 5:
limplex, fed cum noyis condjrinnibnç. _
Inß.1Amor ‚ paiïio ‚ gaudiuin» б: cleiideriumfell in ар
pctiru feniitivo brutorums fed ille iappcritus non prxfCin­
diíg. illa . Przcifio атак}; ab exìfknriavel abßinenria non
facil ut dicatur delideriurn vel gaudium , nec per confe
quen; lic Шипы: illarum palïionnm .diñercntia in bxutis ›
~fed alinnde petcnda eff. »_ '
Tgp. d. min. Non przfcíndif per~»a&um~ polirivum pe».
-tering eognofcitivx quo fepumnrf ngbjeanm ab exìilen
tìzmconc. min. non prxfcindir fecundùm modum tén
-¿Hidiinbonum , qui modus de fe indilïerens CH ‚ liv@
obycéìum habeatur live non а п. min. б: Conf. nam amor
eil: lîmplex a£i`ec'ì.us appetirus erga bonurn puré ut bonum
in quo lxbi complacer ; cùm анкет Fertur in bonum ur ab- L
(дав, novam induit conditionem ‚ òcdicìrur aniorclcfide- -
xii quo ital'. rrur, in illud ut.adipii'c:1r „В: fi poiT\fl¢-mit ‚ in
eo quíefcit 8: gauder , 8: dicirur amor deleéìarmnrs. ‚ д _
Inf?. 1.5. de bono exiilenre non poile: hnberi amor.
‹ . п. conf. 'Nam modo añ'¢£1u;_ûrS{implex volitio rei
fecundùm bonirarcm qua: in ca cognofcìrur. nihil Bogi
xando de conditionibus abfentiz , velprxfentiœ ‚ eil fem
peii чеки; 8: („мы amor~,lì verò fit volítiorei ut polleifx,
Hit aniongaudíi. .‚ ‘
Qizrer r. quznam~»Gnrcau£`z amoris. V
Reiß. Caufam clïeêlivam amoris aëìualis , Se elicirieír
l gaat Hvfirä elle .volunt:item,fed caufa palûonis amori; ell:
igíuixrßbjcëìmgcognigum _ut.cou\rsnà_c_x_r_s ¿rg utcogniu'9_
“Uf”

‚. — „ >‹ ‚
2218 De pajjïinibm. ПЕ)’. Hf.
‘fe haben ut 'condicio , fen npprnximntio, 8: applicati»
agcntis ad pafliim. De'qao nihil ell diflicultatis fuppofitis
iis «днях diximus de­caulii‘pafTio11uni in communi; (й limi
litet volnntas , feu ­:ipperitus_(ub hottefpeïìu crit cau»
fa fubieéìiva. ~ _ __ _
’ His ad'.luntu’t=11.'-pulirbrí/mio ‘quae ‘eil deem 8: ‘ornrmis
uidrim boriitarim ôïfotiiter mover :ipperirum :li: Eva
G¢p„¢.;,'pulclirítudinc.pomiíviäw eil ­, vidi: mn/ier lignum quod
fßëffulclnlum спад: «&c. 1.. ßmilizudo , feu fympnrbia 5 uncle
1.mng~fimiliuf1miÍíÉusgaudtnt,Úvhamolzomíni jmundíf,ii`mus ф:
meralfiziquir l’l_äli. C0'm'»`ingi: :amen ex fiinililufliiic ii:\l`ci iizvii.lií1l11­
¢-l3­`­­1d<:ò diciturfgulm-ßgulo мины ъ fed id per accideiis Cil
8:-`ex cl: r;w1tioue .1ppetirus'; vel quntcnus unus нём“;
«мы gulo nocßt ne luctetur ex ane í`u:t.~5. ;1«‹»‚‹ь;—„_‹
,_¢ßï,_~mcntiHimus magge; «morir :fori dirqitur enim ‚ /1 /vu
7. «muri ama 8: ut occtâ./An г ius Ъ а gnrenrxvum cm~
virali: communi: p(urímxmpvo_fi`¢i'1~f| qui: идет iamanfíßlr
‚идя: д п‘: mimi; r:d‘am4r¢f`¢ pube: quam ípfe amarrar.
4. rognífia 3 quílíber enim ßudío_{;i_s, quìlibet cui i'{aìfi¢;fn_çn
amaliinco nim', Мат тт ardenti sim» apf¢.'­íw т д! П"
i quoi nfjůfigri › inqui: Aug. fed , utdicebnm ‚ liœc fc hgbfr
Inde - cx parte intelleârus velu: applicruio ,obieâtì ad potentnm
7'r¿n.~, 5. dißïmlroa in acquifníone ‘, fiqiiideniptctiofaïë: chata funt
¢`~‘7­«
qu.: niulto labore fun: parra ‘1¢noci'm`um :fl пишет! двере
’_ д, dni: тли; ‚ dicebat Seneca m_hnho_niof`uo.i1abore; znfißwl
¿„„f' ulnmu mum уши: с‘ primo fooilimiol de:rf_{`¢uni que
д д i.
fìmper in rarirate mnjom дм. 6. his accedi! mrmu .' num
~
quanta accfplíus :fi , fi id dumm quod qui; non halnt ‚ qunm
ruim copia alzimdala титт non tam prciíffiz quam run
nquijiza fum 8:c. vŕ bìenzßîienriam ibflttrñptimzirias agg?
caufas г’: oni: Chiy ol . fe revers enc ciumtam г s
ell :imoris quàm c;1ul`a. Deuique adtlunt :iliiphŕlrria »SC
«medímmmla.
Dim nmanrur res curpillimx , g..Fal{o dicirur quod
„т“ amar е]? pulcini' .­ „Quit enim 'pulclimm nur boncflum '.1:lJn
M_. diviriiŕomnium таит x'mprobíf.«íma ‚ ­:1el:`n_.’1r¿/Iivfßrnhluflllr
55 ' incerti :ima ‚ ‘ш! in 1`ymnnid¢ omnium cmd» 1' .iimq , ш
‘ in «uro omnium _/ìiferbifìíma pom г Obiicicba: maximus
’ Ty7{f.']:.
— nus. Ex ведет nos loqui de veta honefl.i¢e,_nori de. ‹
falfa а app_rente. Amor vctus ell de vera pulchmndines
nihil enim mink: quum amor c/[Et mß firm ipfum pulclirwu ‘
.verfareiur ‚ falfios G' fßuriu: amor е]! de fulfa pulalirirndirùi
nihil pulrhrum dici pouf! quoi cum damn: autperírulo nth
"»Üum¢]l, guodjlaßiliafatrali qw# in mrfìríam ‚ gna:_»(y:_, 'I
_o,_..-..'.

Ue`p4]]ì`onZßz«x; Dg/f1. П)? ы9


.adulòiîrmm heminfm deducir , quad in pœnjtçnriam rlrßnít а
jìàním pulcbrum dup/ex aß ,gquarum Лиги”! víflrlur e[Íì_ т‘
ai» alremm 'uiderur ,qyaefî 5 шеф eff м: qui pulfbrum 1/fad.
‘Идиш quod vìríclur , nu ф фипдогф‘ ndulierznns amatore:
ф , comm vera qui íiluáquud~­v¿d'e.‘ur :jl ,`z/eromzzmziores qß`¢,_
ф‘ vmimfulcbmm amnfer- ‚ „
Sola igirur honcßns ßcwera qaulchrírudo , eh ':\mo~ DHH“
»tis veri objeéìum ; omnis ialius amor voca: amori.; mm,
-ìdalum ‚ D. Dyouif. & à vero amore prolapño Aug. vocar» c. 4».
caînquinnlionfm шт nmiciiìa per [мы :onrupi]ì‘cmf4 ‚
-(;' abnuáilurinmm candaní:i¢j1u~~ [rr ‘плакат ~lióidi~
VIII'/Í»

„Qunnrùm ad ca.ul`am fubietìivnm amarisfy ad n1„m.­.,.­.


riorës funn ii in iquibus allaxz caufœ fun: vcgcziores 5 prz
cipuè amori obnoxìi maxìmè fum qui сайт! 8: calida»
.complexione wel fervîdiori ingenio :fed in cnhdilïîmai
complexione amor ur promprior ne impetuoiior ell: , ita.
&« fragìlior 5 cùna in fanguinea , oc 'remperaxri {icut
-_paulò lcmiùs accciidikur › lic diuriùs fovetur öl concepxus
-pçrfeverar. Idcò in fcnibus' diiìîoi1iù§»«nafcirur,0b m~;¢­.
ßrem coniplexioncni , б‘ iiccamr in juvenibus verò ur.
imíiipuln facillimè iuflammarur. Bhznduf animi :alor amar-J"Í0¢"
ф, juz/¢nm¿i_gnìrur,inquirSeneca5 fie cliam cam Ham- "и"
mam cirò.d.ìminunr ob menús celeriratem , .feu leviratem г‘
.SL fcrvorem »œ1:4u's.‘ »nam езда :din Facilè concipilur ofn
vfcníio amorem exringuens. Ex- codem fonremannnr af@
ftûiu., nliiamorem przfocanzes , ur Íuperbia , ira~, дно‘
giulia, , a:mulacio_, qua ur in junioribus ‘ob ardorem»
Rmguinis frcquentiora , fic in fcnibus jam frigefcemibuç Ã
-.rafiora :idcòquc in Ш]: сопсерщ; amor coniìantior ей.
{её :emilion ~ `
,Quxres 1. qziíjinz zßèífus amori: »ï
Kü. Tozcos @£121 quo: bonn Bc mala hiijus Viry; nam
.ex«D. Auguiii. пес alírmde Ímzum д’? ,ji úonum eff cor humm
mum., ni/1 «quad lune amar quod Ávzmum ‘у? 5 nec alíunde ima’ ‘
JU?" ‘_/if ’U‘¿Í"’1’ фа mß 944,0# muß- amat quad boni/.m е/Ё;
.omuf mim quad ф „Lanum е]! 5 fuí in eaquod ma./è дтдшг ‚
.dui f1mß#i:'M~{frr«xfru11r
‚илшт vítíum ¢ß¿quod alibidum díxerar
cí1.«ifnmde:aivirazfm Dei , amar
.migre 1)¢i,ß¿fui, Iii '
Dfi “Г?” “Ä '­`°"’””Pf“"'f‘“' › Ü' vii(/ilnlem diaáoli amor fin'
-“f‘I_“‘_“’{ “""""§”"1­’” Uff i ‘Ё auâor libri de [ubßantia dile
.~¿'tionis шва: opera Auguli. ¿Humor 1;gni.«jZ„„¢m¢m гад”, Го.
_mgm tanflimeru aux purgam mum. Ex en „mgm mmm ‚д
- д!‘ "Ми" ф‘? (Тшшт ЧМ“, таит 2/1' › н‘: ed 'I/Í. Биде
у,‘ 4111Щшп1: {мы f4líeg1.s.rluo; riz/qi -ífrfumlìt , uilen#

д. _ . ›_
ff@ ' Üë Pszßiaîïiëur. Ü;/Í?. Í fi'.
¿mor , mumli _cup мам ; nlm ф или’ Dei clmrìrar. Майка“
диЕрре #_/i fw' Íwmirlis und: fom amari: emr/.pir . о‘ смд.’
[gf appetxlulm Ad exleriom derurril ‚ cu/widima (Байт . @unf
vero dgßderzuzn funn» ad 'interina Штук‘ ,rlmrínu пот/пи
tur ‚д fum duo rivi qui die fonfeßmoris тцпдпг, сирМйм
Uciiariw ‚ U’ oyrmium malarum „radix c_n¿u_'idims , д‘ от’
nìum (munum radix :hariw &:c.
› д, Bonos_¢ñ'e&us boni aniorisluclxlenxez enumerar Е: def
т”, crìlńt P\11l_0 5 hic Deßs е?! ‚‘ inquit , param larŕilur /:omini
Ьш ‚ mari rranquillimum menti requiem , ш fh 1/íwnri'lnu‘
jbmniumque in curis. на: „‹/г;‹п„:‹‚‚‚‚2 МЫ; amm,-i,f¿­
mílinrimfe по: concilia! ; „шт: Ьи}и[то‹!Ё типа.‘ rangl
¿uns ', ílßfvlemnibud ~fe]ì:'fqu¢ dìelnu :bari: U fucrifrìíx dus
mobi; ef! gmanfueiufíirißm- yorrigenx , extermiauni {витает а
lßnevalenxxis lar¿i1or­,_m¢lwnIm1i¢ »pin«is rxpulßr 5 рпрЁ
1iu: , Ízeneßcus ,fjuäànrius fdpienlibus 5 Dxí: placidm;
exaprßnduiwxperribusa parzicípanzíóui pafiírlcndu; м шт»
du: ; ddiciarum mnllxum _illecelzrarum , ¿rntinrum ‚ dulci:
yerfufxonis U' deßderiipafcra »Í1onorum»:ßudíofu.f imalorum,
ffretorg in [aborti iflrimore , in deyîrieriai in fermane,gu
bermzror › pnfeífu: arijular; fëvva1arquel1m¢cipuu_f5 силами!!!
Drorum algue hominum dern: 5 Dux ри rberrimu: «ique opti
mu: б: с. — „ ~
„д“; Non boni :iurem amori; malos elïeâus expl¿sílofophi¢¿‘
лиг». narrans S. Hieroni. ai: з amarfqmu , rnlínnîi ublívia ф ,
Ü' infaníis proximus {едим mi'nímcg.»¢ canvcniem anima.
foflriri viiium s rurbat cnnjilia alla; Ü Senerofa: ß>íri1u.1fral«
¿it ; À magnis togitalionikus ad humillima dztrnhiri quann
la: , iracvmdas , icrrumyios 1 duri impeyíafbs fwuilirer blau'
do: , onmibuf inutile: ‚ ípfl nurifsimè «mari fach. Nam rìunf
fruemìi rupidílare inßiriabílix Лидии ‚ giura zempnm {плат}.
nilzus › [animi: , umqugfìianibus perdit; pdiumfuifacìt,
U' iff? navífsipie ЛИ odio aß- Tata Amari; infeéïnrirapud
Р/шаигт гхрфм e/i , U“ amnia :jm incommada дури: upli
т! › quod mm judiciofed Титан diratnrg _BC S- Aug. qui CX
„д, amore quo ducimur nrguir ‚ amnium mmalíum progznion
(гуд, in primafai origin: ( fC1lÍC€t in Адато ) fui]]'ë dnmnafam ‚
с. 22.] quid :nim irxdirat «limi дтат ip/‘eroi rerum vanarum ищи‘
noxiarum ? Et , ex hoc morducu cum perxurlzatíonu э muro
rf: , formidinc: infima gnudin, difcnrdia , lila: , bella,
in/idiie, ìrarundiß ‚ inimíritia 1 Zal/aria , uziulatia , frau: д
furrum ‚ rapina ,peifidía , [Бра in , ambitie, invidcnrin
parritìdiu, crudßlitaxifaï/1'ri4, nequirin, lururia , perulamin »
ímpudenxia , impudicilía , ßrnímzin ‚ udulleria , inrefln nl
ßufrg immundilia qua: :urp: :jl dmr:.­fa:rile¿ì¢ lri¢r¢f:;„
‘РТ `

De p»1ßîa`"nìÍwú.f. Dg'/l`v..Il7'. zin


ůůffhemía, prrjuria , opprefiione: ínnarenfîum 1 сайт‘
ай ‚ ¢x`rrumvcmz'on:s , prav¢ri'ra1ían¢'.r , falfa teííimonìu м
ím' un iudicia, ­w`oÍm!i¢,Íatrn¢ìni'a , (7 quidqraíd mlìurg
nur umm in тмитпап venil, (у ramen de vim ìjla haminum»
non „шт.
Alii nombìles elïcàsrs mcrnpberici amori; folenr nume@
rari czi.1m'à« Theologis 8: Pnrribus ,ímò & in fcriprura
r. unio :rmantìum quâ ex аминь“; ŕìrquafi unum 5 ideô 4. de
dŕvfîlgi
virlulem commi/ìzntem › vocat Dyonií'. 3: hoc fncit wel „om
Знай formaliífr , quarenus eil propenûo 8: mhxrcntia qux­ д. д‘
nm amnnris in :xniaro»r5: (ic velue quidam nexus ambo
шт ; vel eßìñiue , excimns ¿amanrem ut qiiae|.'arp_oílîdace~
Bnunire Íibi amnrum qu.1m;ùm_ poreft 5 ideò amorem di- в „__
xir. Aug. ¢}]¢ veluri- juntlwmm quandam 1; дн!‘ »munten {дм
I­‘|u`n re «mam copula! 'ueÍcopuÍar¢ap[/e11'l. д, до,
а. Extafu : quia amalis cxrra fc fcrrur 8: in zmarum пап»
Гш, quod de amore-Deidixi: Dyon. е‘? ‚шт рщ/ъ» zx-: tif.'
taßmque Тибет divínur amor э ammore: fui jurí: ф non ­
frgenx, [И in м qua nmanfjmyiílw !ramf¢rmj 8:0.
' 5. Zalm , qui venir ex. ardore :lmoris , ы eil vcliemcnguv
appezirus removencli ea quœ vgl amaro funx ndverfn , vel ‹
axmnrem recnrdanr ab физ pofleffîone 5 б: ind: {_¢Im'pía ‚
lic Deus dicitur Qloler з quin rj? 1/themen: ad м qua fìmt
clcmznur amanda ‚ ìnquir Dyonilîus. _ '
4. Lœßdrm ‚ 1MÍfl¢’M › 548390": -‚› Í1.q’4efa¿?r'0nef ,‘ f¢rvar¢.f
ìiißfrmrfmrianfi. &c. Que lusè explican: myflici ‚ func'
cfiëŕtus morales non phyÍïCì ‚ niíi vulde yer :lccidcns ‚ чипе
cenurcx lmju; Римом; violcnnia д: 'ardore caufanrug,
zgrírudincs corporales. " ‚
Qmnrûin ad remcdia pro- amore irrordín'ata~, plum .
fuggeruri: philofophi 1 8: maximè Tlieolngi ё: мы“. д.
„мм а‘ ттгет ab objeíìa «umm ‚ ne boni falfa Трест:
incenrivum fr: amoris _pcrvcrliz mm ‚ ur jam monuì,
Lv; per oeulosxë: viliim inçcnfa eli amore pomi vcriri ‚ д“;
vidít mulírr quqd bonum :_/]è!`lx'gnum ‚ llc 11111 ВЫ vìdmle; _° .
_liar homhmm -quod фирм/иди диеумшп _Hai яхте; Q (ig Iudnhr
olophcrnes ш/ли: eff in fili: nculí: Nc. fun: ergo conti- Н’
nrndi
vid oculiоси/а.‘
диет quifìmf in newidmnr
mm nnarrvlum vnm'mmn
i б: id-peri: â Deo ~D.1­ P~/‘iin’
Lrecedendum — _

âluco; prodefl enim :rbfcnlia quœinduci: tandem oblivio.


nem 3. /fudíofa confrdxmrín malamm (у incgmmodnŕum,
q».r._t aŕferŕ pcrver{".1s amor q«_|.1:que mox cxgendebamug
quorum prœ:ipuum ell olïerifa Dei , 84 .mii-nx ac Май:
perdirio s qui :nim dilígìt ìniquítalfm urli: animan» fum».
4,.¢_c¢upand4f1m:n:-czrm alia »(7 m<xim¢ fugfcfidum 011141115. ‚
ы 2..nrnohefi ncgn:îol`orun1
mm Déím/jïimibm' .` {quòd Il.
oríum hic eŕFc&us'pei'

nl riñiniùm occuper orio dediros; im i1r~,ur dumor1'o1.«,.m1n¢~.


ддд-д. in rem rzrgyooiizß/iimmn íncìdan1_,rlieb1t Diogenes. _
„Ай шт U' falubnlsrß amabrlaa cnnuertandur amor ‚ Гсх
licer in Deum ,d qui utlfolus б: fummê bonus , im folug»
& fummê auxun us. ‹ _
‘ ‚у, идти: íu.cibo 5( pQrg,i~,»„rmn fm; Barebo g“y',É:r¢r¢«
fngn 'Uem4.r. —
Circa odium , nihil ан: p.1uciflii11a occurruur dictada, ‹
чцйасаптягяагит mdc/fz ef? di/ì­1'plín¢1 5 ex ils су‘; dixirnusf
de amore parer quid fenriendum fir Не odio ­, unde,(icn;__
:mw: amíoíiilz eli: ille quo volumus ,bonum alicnj 5 R»
_haber pro objeño perfonnm , ё: bonum volirŕxmg б:
amor courupí/`ç:n1í¢ rcfpîcir quali unicè bonum, rc.o1_«¿iu»y
-inimirìrŕn . refpioir perfón.1m-cui. volurnus rr1.1lum Вы J
ipfum тают. .lbomìnalionis , verò refpicn direétè ma.
'lum quod volumus abfolurè five nobis ‚ five alreri¿ шт,»
GCU: «mor abíirahir :rb exifienria boni «Sr in hoc dxßlngrlrg
шт zi deíiderio ‚ 8: -gaudio ‚ im 8: мм» przefcindir а _
exilìenria mali , per quod áiliinguirnr 51 щит; êr 4¿:'mn­:,
dividirur fìcur :1mor„in mzzurale. human.urz»,’fm1_1um,¿
nìalanobolícum ‚ _qua rcfpondenr _oppoíîris amoribus д‘
.1,. voc:1rur.4nr£p4rl„'»_, clique nveriìo :ir c:ruf`a„occulra , 8_c¿
ignora , 2.. quod excirnrur humano modo nec rranfcexxdm
входит ordincrrium quo folent homines odilie 5 {егёпрт
с conrracnrer menfura ‚ nd inimnnrrarem perunglr › cra»
lcmque fz-viciain рейд: quàmfhu­m:u1nu_1 1w¢l4_10nCm£¢_"
gir ‚ ш: cum qms 'npn (пиши: шопс in1m1¢,ì, fcdifxvg',
,guinem
ïprxrerenfugir ‚ ё: «мы
in morruum hep.1rd_ex:Ãab1r^_,ör«n\o£¢ic_r
difcerpens __4­ ц.
«Sc l­.;ceran_s cxenremr

cinirur arrabilis terocirarc ы rc un ‚папа —›


De cnuñs сдавала}; _dicendum ,Geur .dc „cnuíîs ßmerii
per oppolnra : 8: fnnilirer de fubjciítis ф; i .L1|1de._r.~1'¿n4v_i i
0-âimidi funrdadodia propenûoresdg qnip_pe«,_e„x,f1­1grdirarç 1
. un ccumque nmn1n1cruun¢«.„&,i eo urlibelgenrura ,mei
tu vim quznncumque .idverfarinm oderunr ¿&„conçr'1rarn
volunr É; 1.. [иди-м ‚ ob e_nnden1-,r.1rio_11e_rn „;._¿1mnF19
nam qua:cu111qneingu;ir.1 vcmunr ab amms­> a:grn`1sA en
riunr 5 quin vellen: rcd.1m:1ri ‚ ideo diccbau: «Quinrilranug
D5 quòd non lmbent odin proximorum r¢¿r¢j]ì¢m_, Д. rnrin efhxñ `
thm. quin iníg1mqu¢dam;ud좢nx lnmínei , gum pari non _dr
.17« buorìnrg nihil fciiiceriniquius quàm injuria: _quas :recipr
‚ musnb nmicis ‚ uur propinqnis à quibus `dcbcmus amamiz,
illœiiijuríae accidunr c_or1rr­1 (pcm :iniqua pu_L~\fß„\1S qui
Dkqpflßioozîbnr. Dîïjů. IIT. z я;
"ïnopinata fun: , iraque maxìmàcommoverxt qu.: contra
. (pcm exprŕìationemque eveninnr. э .
4. Sup¢rLu'5: fui nimi11m‘amante$ i quiactim impensê
“fe amen: ‚ mi (unt in fuis `commodis curzmdis» 8: fi mi~
nimům ixnpcdlanturi maximè commovcnrur. F.H­`ec'lus pa
, titer ex amoris conrrar«'fer.ue colligendi „ч. g. rerfßìas aß
abjiŕfo vel inimics ;ßev1'r¿a , oon1rmprm“fuófìim1al1'o , mak- ,
dicentia , excmárfienlia s uloì amiriria permane! , nihílfaci/e ‘
_ ¢r:dítur ,anillilfacíle и: 'pirur quod ‘dífrídium o_;:em1ipo_/}1'r', ser 2.
‹ inquit S- Chryfoll- Si verb 1`nímirizi.e_(2m:l orfupaverínt ani# д, 1;.;
‘та; ‚ omnia qua funi, qua diruntur , que audiuntur , ila д";
-aceipiunfur (7 inte/lfguwiur ш ad majanr Ф‘ Íofvgiorey prnj1`~
.clam inimíciziaa gß quid enim bom' diralur de ’inímica non
freditur ,fr quid au.':m mali , bor rreditur 1 U“ confirma*
‚КИП‘.
.odií remeêia varia docena. SS. Parres 1 fliicacillîma
:fun: parienriaaßrmyídfrarìo propriiboni ; nam per odinm
nobis plus nocemus quàm iuimicis ‚ ìni'uri.fm­'ment exim
‚воз; rle clypeo parienriœ munnnur »li eas­C0nr:-nmimtn
.nutoblivifcimurin corrln noflra-introducimus li nimium
Ienflbiles iis .-fimus.~-Ihímici liomiues .qualrfruŕrquo furrilîl
.mm fun! odio halzendí, inqui: .A-ugfull. т curp odi* malus
. quam „нм maken , ßnwdua mali; díligar Ьшшф‘ quer»
­parírur malumi urwl шт: ргтд/ид; ЕгаЛЬД: a/íìum’1me­­
-ÚM Гит '» non potcßauiemßcri ulqui odit Allzrum , тн _[alzi ‘
prik: повел! а illum :nim [adn: сотни’ extrín/ìci¢.r , fe 'va
_ -fiar infrinferuraquanlùm aurcm animusne1`l:rma.jor corpora
, ta'/1ß1`¢:o1'ní pro/jilrre rlrlfemm ne ipfe Идиш’. Lazlit an.'
‚им дп1тит‹[‘›ит„ i adir alremm. Уют! ;‚‚. ínimifum
‘ mum 1 и fia:/iente ille nudafu:-:fia ‘и iniqua: esfaólus , mul
.îum inleroß infn nudum ф‘ iniquum › 1Шрп4йрицпЁвт‚
т 1"l"0¢‘¢n11'«m , «San inter Pliilolbplios legendns ell Senc
.ea,quì caufas odiorum tcjicir in çupitlitates , quae lì mode
„xenrur celläbum oclia. ' ‘
Circacaufnsodrifolerquacri an mme „яхт nafìatur gx
‚ «more ?
7{ff}5­AfFxr1nativè cum Scoto s quin , отл: noli: prafupp
uit a/iqaezí valle :_ À nulla :nim rrfngio д niń quin norrpolcff l­da6l
q­z...4
_/lare шт aliquo quod acnplo rar/quam oonvenims , 5: „,4_
S. Thomas id probar tum ex D. Augull. dieenre quod
,dmnrs aÍì6l1'ane.r canfanlur cx птиц ‚ & iCle0 s oferte! »in la zz
21
quolibn :onßdfrar: руды quid ri convenía! Lquàm qßírfei 2:1.'
„Ганс: iper hoc mim aliquid eß признал: allers' , quin :jl
~.4ormprivum , 'vel :jiu 1'mpedirx`1/um quad ф con»­usn1'¢nr;.unde ‚
‚ nmßëqî quod amor Д: prior .odio ‚ ф’ quad nihil odia' bg;
»`«_-­-,

‘7. ц 'De petßïorlíßui'. Ul.


i Бит‘ nîß per ha: quod contrarirlur convenienti quod amai
­ tur ', (7 femndum //oc omne garrdirlm ex amore rau/izîur.
i Credo ramen id per fe verum elle ‚ faltem prxfuppolirivò
‘.64 virrualiter ', non aurem formalirer э quali verò fetnper
debeat prxccdere amor fotmzilistöc cxplieitus circa bo
- num а porell enim obieâum primò proponi nppetirui
nt malum in fc 8: ut rale odiri ‚ licet nullus przceiïet-it
aëìusfotmalis amoris circo bonum oppofitum , fed ra
men illud odium ‚ virtuálíner (ahem continebit illum
amotem.
(Диего: 1. .A»od.‘«mß«-f»m41if¢r rfolirîo vel nolífío , feu
profeeutio carenti: mali , om vero иди: poßrivu: nalírxìuìf
щи‘ Iermínetur rlíreóïè inimalum 'ìllud di/`csnvem'¢m i из. an
‚ odíum do/nrisßt valírio carenti; dolori: î an verá поёт dire
д‘! dolori: ?
7<’¢]f.Qiod Все: id îtalcontingere рот: ut quis direôlê ve
lit negarionem doloris »,‘8: ita ell de aliis malis 3 ramen
molle politivum odiividcturdireâè terminati in видит;
_v. g. in dolorem 55: ratio ellquia ficur amor boni tendit
poliuvèiubonum › liceï inferat negationem conrrarii,
feilicer maligita odium rendit ex fe in mdllum per noli
reionem cjus poiirivam ; Лес: miam-iiiferatvolieionem
cnrenti:.e_'illius."5ic poflixm odire inimicnm ‚ lice: non
­ve1im carenriam , feu mortem физ: пес femper cogira
таз схргеГьЁ de illa remotione mali cùm ~illud гей:
-g,'|mus­ ~
стр’. Nam a&us odiiirr nppetitu refpondet aéìui .ne
~».gationis inintcllcëtu; Пси: aóìus amoris refpondet añit
niacioniafed in intelleéìu datur aéìus „сдаем qui eff
politivus abfqne ulla aflirniaitione ;g. S: in voluntare
faétus poiitivus odii , feu nolitionis line i:ll:x voli~
tronc. '
~ . Dim odium eil alâusipotentiz npperitivz ‚ g.deber elle
appexirio ; prob. conf. omni: aélus :xppctitus deber efl`e ap
petitio,lie omnis a&us inrelle&us debet elle cognitie.
Refi». d. ant. ell aóìus nppetitus ‚ рго ut en potenti; Gc
nominarur, :l nobiliari ада ‚ qui cit ptofecutio 5 conc.am.
.quaÍi_ver<`i ewpoteiltia non liabent alios a&us qudm pto
fecunonis : п.ап:. пат per eandern porertiam uâ pro
.fequìmur bonum dcbemus polli: refugere mnlum пес: по
“ rn n appetxtus videatur lignilicate Eolum profccuriog
‘fi¢TU­
(lurres 3. .An amor ßlfvrlfor-otïfo.
Ref). Cum dillinëìione .nam appretíatíz/È amor ей Foe
.riors innnjvë» oclium poteß elle fòrtius , ob. rationem

‚. „J
..,"_,-­¿7'­- -— п——'—' _ _ _ .lll
A

“De p.¢ß’ioniLm_ 'Di/,’o,'1"I I. -1 г;


‘ ‚Щиат ex Scoto 8: D. Thoma: nam cùm „дым 8: пан
р}: imili nafcatut ex amore , feu-ex velle , aniot debet
„effe foriiot odio 5 nullus enim eH­c&us (прет: caiiûim
Мат jilxtailllldprqùterunumquvdquerale--(7 Жди’! magís.
_~,Dixiappre1|'¢fívë, nam quand inteniionfm aítus , fxpc
. odium eil Fottiusamim expetímut nos Fortiùs movcrißî
@gere ur rcpellamus»dolorcm.qu.1m ut volupmtcm afle
,_qu&rr_1Ur.
щщ; erìam polïetcìrca obiefìa edií ‚ An pofiir qui:
„vdi/Í¢ Dfw» ‚ми‘ /`¢ ípfum, an wrímren» ‚ de fe ipfo ‘Маги: _
„jd juberi in Evangelio .gui non м!!! pamm (9- mnlrem,
,nuibllf dimi» Ф‘ дпЁтят fmzmnan pot:/I clïê mm: dijìi
julus ‚ inqui: Clitiílus -Dominus , 8:iubemur Deum fupta
'Ml ‘Íílîgffß Нет ‚ сегшт-‚ей aiiqim БЫ mortem
ь ‚оршНг 8: inruliflè ut vinrent dolores ‚ 8:inl­`:imi.1s. item
‘ plul'¢S f¢H10l’liC_Xp0nuut pro amicis ‚ quod fnmmum di
'lrnorisF.icinus. Мцомт mim clmrímtem nemo, habn quàm
_.ur nmffnam [дат yonu1,qui': pro amícis.
_Deuiquc gcnetalicer docuimus non „т: amari m=:ilum
„lilfmßlllm ‚ псс odiri bonum ut bonum 5 li ergo in Deo',
„in nobis ‚ S: in verirate :ipptxhendi polli: :iliqna ratio
Q¢?‘3lÍ 5 ffïhìl prolììbfr (altem ex ettore vel rnoxivo ptziglîxo
„сгоддр. р: odio (axis.

_~

„QU ‚ъ s ‘п o vt.
:ile canaupifoentía ,/èn. , »irfderío Úyfugg,

‚„ Am pater ex di&is dqîdorìum elle amormi, [ed boni nb


`ì fenxis; 8:ira elk drßiga , rffpeélu mali ­, fcilicct од
ДдоосШаш odium mali :.bi`entiS­ Щи‘! etiam foletappellari
,cupidinui feu concupifcenría › ôalíbídoa Все: in iigniŕica
, tis proptiis hatum vocum fit aliqua tlilïerentia, 8: f.epii`|s
-'voces Шаг polkeriotas funiaiitut in malam ptirtein ы
_ pro vitìis, maxìmè appetitus Qeníicivi s deßderíum , vetò
„dicitur rnagis ìiidilïereiitetin' bonum &'malum fed t:i
mcn etinm in fcriptnris faetis vox ronmpifìzndi ‚ fumilur
in bonam patxenisconcupivìt un-ima mm deßdemre , ,ccn
rupífìírqy d¢jj"ici'z anima mm in.4rri4 domini а fed com~
Jhuniùs fumìtur .pro appetítu circa. bnnuin cllcóìabllc»
_ clividiiut ut amorö: oolium ìnbonum 8: malum , ín- nam
т!‘ , animal: , 8: тайма!‘ , 8:c. ita, eil de fugì. ЕЩЕ;

г’
‚д; pip.;/j?@n1bm;'Df/`p; I 11;
liobenc confus год; eñìcientes б: Cxttilifccns quam Jiubìtr,
‚джаза; rcmedia, fa quae ,íingularin videbunxux: addenda,
lçrevixcr diccmus.
. «Rurfus dfjidwium , alîud ell-.gjiimx ,quo înzeiidcnsfíe
determinar ad media Чиж теща. 81 inŕnllibiiia pum: uu
­ um confequarur; ůc ímjjimx , quod делаем“: quidam
НЕ?‘ aliquod bonum.non ramen nbfolntè fed xefoiutè ‘, idw
‘д „ 3011 applicanluq rcmedi.1...neceflI1ria .nd coufgqueuq
‚ um.
'w
’ VCÜ NCLU­S»1'Ú.
`,«I)É_]îfÍ¢'r1'umfußicí:nt¢r ddiríbífur paßfa pl!¢f1f1'4'4}1]J5f\ÍÉ
true quáfßrlur in Болит cogníluzn aßfì"-Y › lßg“ 2?“
feu abominatio efìpaflío pjnfdcmporenliq qu“ JIM WH- д UN
dfflìnal. _
/‚nonProb. r. cx Score,
baLi1íquq z/ìiwir qui
iußuydocrnquod ¿Hua аПи
appli! Deum áeßdlrfì ¢ß’
toncupi femm,

"d " Bc loquens de fpe .Theologic:i, dici: ; quad г]! uflíe тт “5- `
Z ё‘ jìlulè ¿Qd ab_{`fn1ís, Dmc anim :ji nbfem „мы i 8: eomg__2._~
' ' raus a£`ws.dc£xiei~ii ¿Sc amori: : quod «Hm ‚мкм; qui гр
Zefìeëfu abfßnlíx :ji yem1]iìor.:'ll4,qui refluüu pf¢ÍÈ”¢Í§i
` quam ./1'¢‘gu[1.'uomlamorem, (7 аНщ ßmoris tß Plfflffiáŕ
"¿Q'¢°‘f' inmzßvc s quiunt :nim 'uolunmzem ra modo que «HM ¿E/M2’
‘B’ ríi Марш]! cam quieran. g. ex Scoro defiderìum eil Щи
~ß'""‘ bonum nbfens , &pcr emdem rationem э fuga qu: -illi
.­opponizur,efl cima malum nbfeus». _
Prob. 1.. Rarione ordin.1r`iâ_«, quin fcilieet ii: explicara!
natura hnrum moruuiri per verum ‘genus Bc veram diff!
tenbiam fine fuperfiuixaze. ,1mm, film dicitur , puffi» porm~
1Í«¢ dpffflíiívd firm I/enum rayiìlum, Convenir cum amn
„П Öl ­'1líìS ‚ 31 hx' partícula: fum loco generis ‚ per Бета’
‚ alzfem ‚ differ: abnrnore qui clbcirca bonumnbfoluaè il »$4
‘.`\gaudío , quod eil circa bomim prazfens Б: poiicfium ~,. lit
íïmilixcr f„¿a diilinguizur ab odio. ,_
Olńim. Scozum qui vidccur doccrc pofirivè »quod dçß- i
derìum rj? eríam rrßwéïu lmbíxi › „ш (у а’: Ом áfanáîís .An
'_`;¿'M_ gfl1_':jam haha'/n ‘(Байт in qrmn defiderfmx .»/1n¿¢lí_pr`ci]rícere»
¿Ph а idro «таит: quod finis mover т qmmrum дттит,
‚мы (yin quantum dfßfffmzum ‚ g. cx ,scolo mdlè dclìinixur
„д. dcfidcrium eñe circa. bonum abfens nur fihi comra
rri. Фей.
Rgßv. n. conf. vel d. ant. deiidcrìum naturale ‚ Si IMÈ
­«£`ump:um' pro qimlicum-que inclinazione in bonum 1
»¢euc. am. dcñdsrium propriè 86 щ aóìus :lìcirus MC1
pamq

м
м‘

‘т p¢,¢mzbm. щ» «I I I. „ т;
cfjßïo fcqucns cogniu`on:m­ boni : 1_1. am. Ы con(`._Scor:`us
loquiilxr in primo illo _loco dc delilierio iuua_:o_cu1l_ilf1et
~' hominique deñdcrarfcireiqnia , inqui: ‚ йфдетщ} т‘
1ur«l¢ mn corrumpimrf b,¢bila_ valira expliéans illudVph§loi`o«`
_ phi., „„,„i;„bomo nurumlmr faire rkfidemz' Propoíîcxo m~
quit intelligirur dcrhomine fìcundifm fe çßnjidgrals 3ßr1d;­„g„_‘
Anima defefemper :ji nud.; nl: nmnl'ca¿ni1r'on¢­, (Tj: :fi ‘vr’ g. ц.
чипа quad :mnu frire dffiderunf ‚ quin non атм: Lamme: MS
-friunn, fm , mnfh¢!n­nx. /ìienriam fìcundùm [ё ‘Мё
derarí. ‘
Ad locum »‘D.- Perri: r:‘fpo'nde:- ipfe Samus. quad' drjideâ
*ìium е]! rtfìuéïuhalairi ‚ 11rg_m:r¢tur_ faßidiumv д‘ jlcul riíŕiß
Ё Gllßih ‚ ‚ . 1114 ‘ОЛЩЁ: loijvimr de tlejlzíeriv :pwd sßuäuxflixï'
cílur ‚(у îllud fvrt¢'non­ тдпе’ mm dcßgierata а id­c0lÀEc~
ma: ex Аида“. арридш; ;_«ym:ri';¿îf «mor rm¢nri`.f_," fed dulíi
l tal, м: illa mmmio deßdrrii in amonm cum únn`x_¿ìń'1:uP¿_
hvm!en¢1ur,_ßaz/ìcux ìn¿pcr_f¢£hlm fr perfeŕlum ídem r/idnena
in fuó_|’lan|iá З an quod. d¢_{id¢_>r'um carrumpigur з quin ф ßrul i \
¿Hundir matie qua urruavipilur admnimze termino .' Duf . д.
~bium
In/I.ql.Poreß: dcñdcràri
_ perfevcmnria rei poffeilàe › gl porelf к

‘ dtůderari les щ przfens. -- ‚ _


’i{gfŕ­ ­d. eonf.. расы! deßderati fes pt.;l'ens'& poilefiì
fub aliquaï rarinne (ub qua non ей ргхГсц: `C011¢.§ÍÖnf.
‘ fubeadem ratione ful: qua ей рггГепз. _п. ‘совГ. nQ§í_'eíì
auzem pmzfens ‚ 'nec po(l`cß`a rerundùm illam perfcvéŕmg
:iam 8: prorogntioncm ‚ fed fururzl. _ I _ __
0lu`i¢.1., Illa; tario al>fer_1;ix_vel prxfenciœ ей acci3en­
’ taria & exc:/infeca bono -quod cil: ob)ec"cum amoxis_ ; fed
ratio puri: accidcmalís а exrrinfeca non fu2ìîCÍ_t ld ¿NCI
(imccm fpecilîcam pafïîonum vel a¢tuums`g."vel nmol' 8€
~ dciìderíum non diñingunrut fpecíe ‚ Vfl alïu111‘5 P "ОНИ?!
«Ёяййпй-йо .nuâm ex abfemii. Prob.;min. r1ri<>fpcc{ñ.~_an:
¿¢b¢t¢ß`¢ii1rrinfcca Ы fublìaurialïs g.r.rcio exxriufeca &
accídcncalis non сыны. _ _ _ ~ „‚ . .‹
Keßnn. min. ßgrarìoncm eins: 'mm Ecu: arduir:1s_8¢_, _
("ценная quœ fum accidentales bono fuiîicium ad diïlin­'
' 'âißnêm pilßîonum írafcírivgrum â '¢oncup1'fCi_fïVîS , „й: '
8: raríu ab_femis fuprraddíra boríirazi fuiîìcíx ad <_ìíÍìin&io­
nem_fpecincam‘ afìuum vel paliibuum .1n1o|;ís.$: dmîderii;
máxime quía deíîdcríumnou refpîcir przcisè bDnum_ut
&bf¢H5 ‚ fed :idhuc ut acquiñbile ‚ тахЁнхёБЩеШсах:
_ Adde :cndendi modum ‘díverfum ‚ quae dìvexíicßs oxigur
ex abfcnxiaf. mm amor „так аыыщд ьеддшдддр“
'TWWI IU», fn'. ' IQ _ ,1
_ _ .» ‚ _
2rS 'De pnßïanîbm. Dfßf. FH.
-_ “dclìderium verò rendir in illucl (ccundùm [uam acqi­.ï1`rbi­
lirazem qua: fupponir abfcnriarn. _,
sic eziam poœft ufurpari &dîvid‘iruyí¢l1';.„,jibídafqu
I de d‘ßff¢{ïum_u.c coincidan: <fum_z\liis pafiìonibiis &y'i.rìì5¿
„за“ eûenim lilndo ulcßfœndz nnqui: Angriff. _gun ma фота‘;
„fl lißidgligbendìfecunìam qua av/m`n'n 5 eff НИИ quemado- _
с’ U' штук: vincemíx , gun pfrr/íraridg (Л /íóidu glarífmdi qm;
.jaünntin uuncupmúr ;fummuÍin 1/aríaque Íióidíuci quarxfm
I 'nonnllll haßcnl etíam propria vßnzáu/A ,ïgzfadam шт mm
haben?.
‚руд, [incr pro_p§cra„r_es cupidîraris norarur ír3_ńru'm ex _Piiil'
r,_5, ob rncxplebilicarcrrraçpeciruîd, _Bz тают: voluiiâms vo“
racîrcrreanec cnim «muur м us vin м: „мы“ Ema 8:
fils. in fok; D¢o`rcpçrì_r farierarcm. Saríaów una .ap[,­4r»_«¢r_iz
¿loria ma ,cum enim creata .omnia bona lm: in fc limi
iara , non farianr appcnirum rationalems 8: inde :irguirur
inl_ínirascnpid|r.1ris. lum cx eo quod una cupidiras al
‘ :eri fariara: aut lañärz feu exlmullz fucccdir gînrnmrf
df ы‘ :nim laumimmr rorrverfnrìonem fop: rxperrrfìimu: in quiůufï
д" м’ dum lnfìivìfì cvmprefiá , cr¢vi_/fe avamíum : inqui: Angell.
‚пишут in ìpßxfìnfôur carpn'r::/zcuriù; audiunt qui._qqn"ui.
¿mg ‚ (7 tanäîvido multn dxfrcrnunrl, _nef :anla пудинг:
._un¿un1qui_ucu is utunfur. Н. . . I м :ruim _[gp: .mrjralxs cup»
dinu d uncumůcndí ualupmtc .rahlúrza ‚ rm:;ar1I¿u: viri/nu
in „мы [Ё[1’тт@йарр1йит. _ _
огщдё: caufa _feu patentes dçßlicrií _elicunt;ur. Penuríc
4.m:. .5g copia u«’..ex'PlaronisFabula fcribir O_ri-_;enes., quarcmß
"lf: penuria premi: impellír, V8: Copra bonigbfenris qua: obli
' çinir confeqàxtnfela ,áallibcir r & Íîadeä uríînqâeh gcrêerarur
draderìum a i i cen 1 onum quo êe S ‚‚ О‘: onum
gçßlidum gft? ac vcrum ‚ lcgirima eil cnncupífccnriq ; 5
f
‚Ррдгдд; 5: Falfum . erronea В: pe_rv:rf2. Item nrfi ex .de
Íiderîo appliccnrur idonea media & leglrllêl-1 ‚а )mia
’ V Ill rìffeéìus
д non bonos (ic dcf`c_ribir Pliilo{`._ omge; p¢r|.u_r5¢.
„д“ “дм, „Ёт, уд-дц/Ёп: ‚ roncimnm › Ф‘ dzmovqnlç; ub_;r -
nj. nia /îuvitfxequeprìljìrnlz г [Ыдшдд fquf meer и сгпсяффд
zin; qunmpbrem 41.14 1/rd'¢ntu'r f.­,z1¢riur :nvm: (7‘_n|_{`cn_:g5r'¢
‚дым;- vm; _(Bla xn nobr: erin (gr gu1dcm_­_uaI«z:_t:Lu:r э qumq
glíquir de bona agenterrugrtans >I:mÍ1¢r¢_ld ‘при: zn Íangmp
gnipznm руду: ‚ :rundem earn ut puffi! rem «matan» «m`„.
Ser: , ‘плакат in Qrbffßlßïl ’"4fÍ"f"‘ f‘”'P‘_" .Í-‘9“¢"¢Í° ›
,„„„q„„, „ßçqwyidg quod fpfíl/w_nu.r п! curf`or.rßu.r qrißndg
p-,¢fuyy¢nf¢m Mydmr gertxnaciur bznfìquxturv. V1deS‘Pr1m­,im
cñìéìuin deíidcrii cm; i_qU°§Í.~'l11,l_lB\UU "дн GC Öxûcndir ›
"Не pujjìonibus.. I TT. д},
.rßg fd ‚дБ duriûs Чад longiùs díjferfur wnfecutio гиды д \
'M7 2. It
мцЕт aque nmarum quam díupemíere э nquiare gruß: 1`- benz;
-fno ferreurlpmaìdì ffm» [Быт quam díjïrahìi aiebnr e- ï- I~
meca. ‚
2.. Èx díñîculrare confccurionîs :xcuirur virdeliderîi 852.
~`induPrriae 6: qu: in prompru (щите! Fzrílídiunrur velfr-igì­., .ii
-dè cupiunrur. Imò 6: in уста exardefcir apperírus (3: ‹ и
ь".
„patuir in Eva qu: unum verirum Это: rot permiñä pom:
fconcupivir) & “еды repcigulis prohibirionis coëtcirlxs,
-.ranrò :griòs ferr obíhculum , guanrò eil :unanrìorlibev _
‚ваш. ~ 1
"vile ef? quod lien , Üanímw errore Ими; injuria dílxlgîfí
~­.( cani: Poëra Perronius) .Mln phrßbcif perito oolrhii ‚ 4: „fr-'.»
gk: alia 'uoliuresplaceul palato quod non fion! facile: , ut кур,
enfer , qypíßix amos movnmpennìrplzbeium щи; ultimi:
ub ori: arrmäu: Sezruxmrqug „дм ßrríx. Si «quid ми
fru¿|'a drdir probalur. Mullus jam ¿ravis nj! amica z/inrit
JMUMM ‚ ref: cínnamum ueretur. Qiídquìd quarìrur opri
лит’ ийниг. — .Nolo ,ucd cupio Байт tenere; mc víůoriß
‹ cui place» param. .Hinc cùm nollenr chrifìiani tempore
5. Cypriani abßinere :`1 fpeéìaculis dicenrcs nu1libi.ho¢
prohibfri in fcripruris, refpondir, vcrítmß nd ha ‘Чаи: I
- „de/`:enäer¢r,p¢_{I1¢'m¢‘ dg ßdelibmfuí; fdncifn 5 nam U* inpu de /fu’
“plis qundmn plerumque utílíux плати’. . . . d¿M0M'1¢f¢['«' „ ‚и. д
¿um i„1mi1'¢~unu1r. Adeò verum ей quod .ex prohibirione ofc
accendirur deíîdetiuin. Niximur in unirum femprr fifi'
~‘W^ll]Íyu¢ negata.
5.­Dicirur defidcriumefïe omnâsmreiììrix ‚ Gr írrequierz
:lgirnrionis пойме unitum principiuuna , ei nanaque ( ш‘
- Pídirare 1 «миф nonnulli qui prgfënxium rrrum 1`nIx[zlfbì~ G11”.
"1" fm! › nunquam conclfífìcre dejinunl › fed Aduplum „д.
quìdpìam lmbmz rríplum íllírp джип; accipcre , rriplum
:mili ‚ quadruplum прут’: incìpiunr. @oi quídem nvm'
qßamfibíproponunt м: quípuucinm pofiident »fed illu 14"'
а ш quíplura 1 quo: erinm fu[u_mr¢ mmurur. Sie cupidirlIï5_
labores cx iixñrrinbilírare illius fum. Numquqm improbie ff“ S:Web
quad d4turfÍ1l“ir»; -cà majors cupimus quo рифм wníunt ůCC~ ей‘.
U“d¢ 5 “И raiío philof`oplí1`c4"§ feu bond: Mrdicux oobíbfdf 3 Í»
dff'4"¢'M1fm fr concupífŕenrinm ‚ 'vitam perrurbabir necwlïi; P
fu ifunóîamìm _Ane excrplione ßbiiciuntur huir: vita, Г“! т’
*0“I}‘1¢3\I-1lï1_ma¿r'-: infànir quamoummréh _¢/z1i«„ii«»»~. та”
do uf omnrbuifufiz omnia.
Hmc cobibirio cnpidiratis nureiïaeia ìbomini атак?
guiemm rnnocenremque virams_ad îuodinnumera (ug.
lwlnryarrcs а: plulofophx remediar qu шла ex nume,
K с. `
~zzo 'De pqgîomêßu. Dz/jv. III.
‚ „д; eH`e&ibu5 malìs,"c¢mi poßbnn Hss addcs ‚ fi vflisì
coníîdegatìonem vnnítítìsßc cflducíratîs Corum­qn.t сыры
pcricula & laborcsin iis non folùm aCquírcndis (ed 8: fer
vandís s amornìlaxem quìcrís ab illis шт}: 8: anxicrazibus
&c.I_ege Senccnm. gluunrumruŕffqaa ф »fam :fir ,ß quídquid
lf H9 дню‘: ‚ ¿di mßísperierimns : nxbil mim я т; Lucílli, iu
ten"/? инйт дфдеп: м‘ habeas; ßmma rn"z`n utroque M
сайт’. Non rorquelzerís ›_ пес íllurípravípìo utulxquid natur#
nega. (‘плитах aß, nun [muß vinci afuum pnfììt , fed nl
quidguíd naruram ехал!!! ‚ _/ììu premríum фшп панд}
fium. E/înía? Edmdum eff; „utrum hir lmnis Д! рйбйш,
an ßligínem ? „Ad пдштт nf'/n'l­pr1ìm:t. Illa ven1r¢m non
deIe»"1‘«n~í vult , _/led ímplm'. Sitio ? ‘Шуит ha aqua и‘ 'lam
_ßtprnxŕmo exrfpta я’: ea quam multa nivel clufera? aut rí
ïâore rcfrígernur alieno? .Allmmerum nihil pfrtínctgilln btt
_ unum )uba , ßlign ¢x1í¿m`s mmm.jn лимит paculum? .An
Chrjßallinum? „Ан типЫпит .P .An mlix tißnrtinus? .An
vmzuwy ‘опиши? ММ! reffrt (70. .Ambífíofll mii: ej? fnmcs_,
` mnzenra Афин‘ ф; qua drßnal non ními; шт! › ìnfcliri:
‚ luxuríe Щи 1ormmr4f`nm. дым quemadmadum pn]2'j`a1u­
Пишет ‚диода: tfnwfaf 5 ¿quemadmwlum nah ìmplent
venrzcmgid fmiet мы» puma [mien: qumxadmadxm
jèdamm тешт &c:Vides'in ípíìs cupîdîraxum fatìst`a&ìo­
É nibusßc lxîerelnìioremxque ac „in т; ìnfarîgbilìràazcôû
deoŕdínaŕxone э ¿lm ’ ‹ ’
’ ‹ De fuga feu abóminaríone- nîhîl rch: díccndum Чиж!
‘схжйёййэде rupìdirm feu drßdrría non liquearper con
trxrîü- Ad odium eornparnxur (ieu: dcíìderîum ad amu
rcm ;rc(`picít тают цЬГепыат .przreríxum refpeáìu cu
д“; ддйцивддфийа ;quâm`fuxur1.\m,rCI`pe&u cujug digi»
:Ä 'tur,fu¿a.
Dices. Рада elf in apperiku fcnfîrîvo : fed ííìe-non per#
tipírfuclrrum g.fuga11on dì de malo Fmuro. Prob. min.
'quin fenfus :lì :anrům circa prœfcns aut prrxepigum
œ
Ку}. п. min. 84 prob. Щи: nam-ux vìdtbimusde tim .
xel phanraûa eriam haben aliquas apprazheniîoncs fu.
' turn '
Dim ъ зрреяёспз non e&:d'e ínnpo£1”1ln'i°¿fed clerríìa-­
»tìo, f1u=Fuga­przteri1;i, cß­de,in1polIìbi1i.!g. illa pafíìo
vxíondì in appcticu. Prob. ­rnìn. quia. in1p¢\mbi1¢¢f} под
«сПЪ quod Fuis'«"§ fed dexeíìaxìoprzzcrirì deben; v¢11¢ щ
quod Ёшс nonfuerir g. cftde ixnpoiïìbili. ' ­ ‚
'R¢/_b. d._maj. appc_|::.rus=.au:¿ve!le cfñcnx Bi :nbíblufumfg
¢01\_C~f та}. 6: п. _mm.‘ шснтсах 8: conditíomrum :_.„,
-m1­ öéwuf. nam ¿nqun войск. .‚я„д‹:ш.рыия; лррсшд
I».
\

»Á
De pa_Ü;9níbu5„ ÍÍÍ. ;`¿.1 '
pqndíîmm ш; ( & íìc peccavic) «учит ßÚ1'f"1fß'ë„l'vß?= ‚ 4,444
рт: :jf: ímpuf;ibil¢ , ¿Sc ex -philofopho 5 .­­1.<]«13s porch 7. a.
valle cßè ímmorralis 5 quando ergo dcnefmclo gli de ред ?1_~|8­ ‘
слю fcnfus ей, quod veliem non peccaßë, Ec 11 eilèr poil ш "‘
Г1Ы1с ‚ veïlcm pçccaxuní 'non fuílìè. Sed de hoc ubi 4690"
pœni:enria.­- ` ‹ ' r

9 QU¿s'1_­.1o vu.
n:¿»¿„««z:a , fm ¢;z„=f„f;0„¢ , Q5» „ffz:»;„f«„
’ dolom»

Heânrio 4;‹:‹„«‚1„ш‚‚‹„‚н„;„ , voffqrm ‚ ‚хм/шёл 5¢‘


Dßuiyío 5 & p;:1'Co illi oppoíïm dicirur xriflíiin S¿ dolar»
äliqlli dfßillgünt Íllíl, пат Saud/um, &Ir1Y!z'îx'am,
рации: 5н':Го1о appexíru тайма}; , г1с/н51агЁипгт vcrò fen
ualupnzrem , 8: de./a.~¢m ,in fcnûrivo 5 (cd qurrfìíopfì de
vocibus qua: neperiunturpromífcuè Sc indiffercnrcr u(`ur­
рака. Propnò ‘ещё ‚ ¿audium efì; pqíßo nmmz confequens
amorem inzenfqm de olajeáto amaro 5l.m'rìa deůgnax mo
tioncm › feu' dllamioncm coxdìs , Ген virium in:ex­na,rum ‚
Bcdîcirur quafì ММ‘: , quin .1ni1;x¿:1g| latam facirfvjres
fundcns interiores. Exuliazio morúm exrerìorem â corde
in partes externas prodeunrem'. eíìquc velu: ‘¢x1ra faltaría
d¢/dïáìîa ‚ cx Scuro , ей pañìo apperixus, dil¢¢'h'o vcrò
uam fupponit ej@ a¿\;io cjufdcnx , б: in aliquo fcnfu ídem „ф;
rgnìñcat cum_fruirione_’, in alio dìfïerunr, fed _'mener q. д,
_cum Auguû. quod de vocabulx ûgnificano non di comen- n. з.
dcndum. . ’ ` ÚM
*Idem dícendum eff dery«'ßín'46¢ ¿nlm ;_ in alìquo fcnfu та"
jdem íìgniñcang; fed ramen propríè dolor ей ínpane' ’ '
.fcnßnìva 5 ciìque pnßîo apptzirus fcníîtìvi àb objßîto dif-»
conveniente ‚ feu oŕfcndcnre б: lzdcme carnc‘m caufnm
prxvîâ cogmtione. Tri/lixia vcrò ей appefinus inrclleéiìvì
ab objcóto dnfconvenienxc 5: fubfequens aàìum nolendi ,
,uz docet Scotus infra cir. рой Augurk. delcûatío alia dici
tut naturali: feu animali: Чиж fequitu: :xpprathcnñontm
fenůrivam, qaxnlís cß in Bruxis; n1ìabum'á'n¢¢ , feu ratínńn
li: ‚ qua: fçquirur cogníniencm inrcllcêcivam.
Магний; 'cham dicirur illa qua: elk oldinara г feu de bono
‘то. v. g.Dcbono ôcregulari cibo, д: оррогщцг i„„„.
:umh qu.: provenir non ram cx bono idoneo б: conve;
.K3
ÃÃÍ will :imi - ‚ . _

1ц‚д„ ‚щдцдддтдргёи:..1)ф. Hf,


nienzï/n:i1ur;rgxian41,e,x deprnvatione appexiius : u: li qnt»
­»»­ ‘Маша; ezrefucatbqiiis. д_

I_
i .5
Е‘ S .\,.
"11..$:"с"@ё‹13‘ь и 510
„мёд Iâ, "¿lQî22g`¿nî`o' ёд paßîoŕfparínu »Í.Éo,;f.f:i1:,¿
`lwno,_[`¢¿: go »nenti qmazayu ¢m¢­DoIov vwo, jiu ni
_fílín eßpnßin eyälrlrm nppdílusfzx mnhfeu dífcan1miimr|`.&7‘
axìßrimuism r.f.i~n.~îF ‚ ’
-Rro£.x:h-.1_..1¿x\. $сокб qui ‚` ш vlclimusj,docer ubique
dekñßüelngtiìigßfeu gaudiuŕn diilingui realitct .i di1c¿`tio­«
In ‘Ё ne.s.quiäflnqiii¿t , iíihílio :l`ici`rur À одними r¢o1Íi':er:d¢Íe­
,L г“ Ям}; фдЬ bájzáîg aielzlhlzíln. _Ui\c’.E‘, freut aójcüum fìnßáílm
,_ .__ ¢jlc'n`11,ß1y{¢[g¿IAafi4ní.|,íoi ¢fp¢iz'zu ртмш, im „драм см
‘ шлЁдл;'Ёп1Щ;ЗЁЫ/‹_/Д1Ь 5nm7n_cAuf`at dclefilntionern in nppe
iíxu înyllqüiuk uk quod ‚ In volunmp. ‚там ;‚‚‚‚‚‚„:‚’‚„;д‚
fgqufmrnfppmhlrßoncm Ú' m¢d:'nièi fcilice: mrdíuire dih
вы“; ›‘1К111:/:Па11'&55( quod, deletïaxío :fl ум} puf»
#hi ncudonmlio |‘pfiua,:p¢r¿1íouí:., _ńru2pulrbr1'1udo4ßperf«­
äio-iuuídnntdín jumnluiìt. 8:c. q
*hem q».iodidolc&aiio„ìn beatis perfìcit vnlunxatem prou:
ef! paliivi; dileêtio vctò feu fruitio ‚ prout ßéìiva ‚ {`cu~
¢lieiiiv;i»,(9ń р: delzŕìnlfo conromilatur ßulírudinem qu» ‘
ufmçvù ›‚ Ü“ _ïißfíiumfvz deleñaiìo qua cj? рада (у m¢¿í¢. ‘
nnromimrur eatìxudímm учёт fìcuríru 8:c. Undeodzli
.k.'\\ßA1l'a>fqo«í¢îi¢l 'ua/unrqxsm › И! ¢_[ffì4f¢fp1ìvn paffrìonum»-8:c.
f «Vides ex Scoio elle paílîoneni in appenni concupifcìbili
« ' ` «штат ех Objeéìo атак’ , 'ßcîprxfcnte а íëu aclcpto ,_
perquod diliëtt ab amore 8: defidcrìo.
Dixi , ех-Ьвпв convniùnri amaro 5 .quia п“? apperitiís i°ri«
clinmiut per amotem innarum vel elicitum ad objeâum,
non pcrlicererur ab ejus prœfentia ‚ 8: lì nullam pcxfeéìiœ
nem :ib eo accjpetc: non dclecìarctur ex cjus approxima
xiancs ûcut- nec tiiflaretur ‚ nifl .ippeiiiusaverfatciur îl
lud , uia non lzdercrur. Ех approximatione foquîrurh
quod glad quod inclinaiur rec1`p:'ar4"‘}1rr_f;i5?íva П!‘ ad quo?!
íirlínalur alìquam perfráìíonem qu d«`cx'mr rleleñalíe. Сепё,
mel qtiantumcumqne dulce non дыма: abliortentcm а
ita ell de ЦЕНЫ: circa ai-natitudincm aiiinmm.
Prob. z.. Ex eodem , pro dolore а ttiflicin ‚ quin abi`olu­
3,1. к 5 tum» fcilicetappexitiis quod ímfioioixur ad ußfolumm fon»
nu 9. wnícru ‚ fcilicec ‚ _:id bonum dnlima ab nb/Blufuormpfíw,
Ibid. quod dicirur difcanuenienx , ut refermr ad pmntiwn ; (jfl fe
cundo fìquírurg upprrxímarío шт :mio иди“ ex hoc im
fnßia ¿mjxu paßicní: qu г}? do/or, уже} ¢onm\.ir1¢liua­
ńfpaßiinzbuf. 1>`.ß>„1'1`l.' щ
‘Едим ipp» „Мумий: &c. hem ram dolorem quâm rrilh
­¢­iam dcfhnix 8€ forum diffcrcxixiam explicar :um Aug;
d1Äla'r'mrni.¢ e_/1 катит ojìgßo gnínìlz ex :Arne , (у quxdum -1 ‚д.
gb :jiu pajiíam dz`ffn.:a', jim! anjmg rlolafqui nu:n1:.p.vrnr 4@ 1.
rŕiffìxía Н? ub hi; rebm qua nubi; nolmfìbur auidunís di/Il "по ‘7
мЬ“ :ppnrnqaod doívy од pu‘§i'o càhßqaçm: appr.rl:'mßan¢m ”'5‘
fgnßfvdm ‚ (9- in appeífrùfenßlívag tŕi/iftíd ’verb еП proprie
in «ppeliru inn/lcüíw auf in vo/urimle (7 cnńfìguens appr»
hnlfoncm Alírujm objafií nnlltfr П‘ `
Prob. ;. Qu: fic cxplicnrur harum paiiionum natura per
vera carum genera éc dílferenfms. i. ул!!!’ ‚там concu
pif`r1biIi,« : Pfr id conveniunt cum amore б: odio ,dcfìdbrio
ôtfngn '5r difiingumurxib aliis 'quz fun: in irafcibili. z..r:r`
Им nm'u¢m'¢nri feu «maI¢(9‘pr¢]2n1:, velïcr dífcmz/¢m'¢n­ Q ‚
1136: Gc dilferunr â quatuor przdifìis, ob razione; alla- „‘
щ grfilim amor »Sz odi-im {нигде m.1io"& bono fecun
dum fe 5 dcíìderium öáfuga de bono & malo Forum , feu
abfcnre ; ;. «maro (9- nalin. Quia non fnŕiicifad deleéta
xioncm urbonum iirprxfcns ‚ fed debcrnmnri per amo- ‘
reminna:um,‘au: elicuum: neque сайт propriè gäudc~
mns de iisquz indllfcrenter videmua velarringimus .
n’eŕ.-*rri(lamur'de’ volirisä liccr-alioqńi non Пи: bonn › imò
polïinr cile ex fe nociva a undc íîkixmoncs-non habcrént г
nolle intcniiílimum circa locum н‘ ignemïuferni , hœc
non inferrenr illis'-prxcisê 6: per fe rrìßitium ‚ inquir,
Dofìor. \ ’
аьугнм“ contra urrnmque рамы (‘нм :е!`о1щ: fu- 15,3,
pia, ubi {'uiiinuimus««c_as’non cßèopcrazionec. u п.
Obíír. Pnnrcrea dxmon fc hgber przfenrcm ad mu1r­\­.Ó lli
bonn A multas n.1mn1esperl‘¢fiionesnon amiiir ¿<\pof­5
fé: in eis дымка ‚ДМ dclcäarionem fuiîicercr przfcn»
ria boni :mmrisied conf. clk falfum 5 g. non btne„¢xpli~
miur narura hujus pnílionir, (eq.-majlparçr nam portiì.
»m.irc`l`c& illus prrfecìídñesi &"ïn eis {БЫ complaccrc.
prob. min. quiìî ii 'habercz :xliqu­‘\m dcleftauoncm non
cile: ptrteûe mifer nec dimnnrug.
7\'fj;»­dr_mai. polie: deleâàri niírnliunde imprdircrurz
conc_.ni.1;.`&.n­min.'fr inipcdimur aliundc n. maj. да‘
сот. n.\m lice: remankri r plum naturalia in dxmo~
nibus­in quibur poflìnr Clßlcêtari 8: БЫ complacer:
quamùm ell ex.p.1rre 'objeétoium 6¢` natura volunraúss
làmen ex vehememhi (щита aliorum malorum non ‘ н’
funr „paces hniurgaudi-i a Пси: in feníîbui vchcmenría ­ 1’
40!‘›шт аЫлЪсс Гспйхв ac impedir , (cu prœoccupar *“'
тыква feníibiliuuciix tum ad niinores dolores rum ad
K4
‚ — . — .
114 De pizßianibut. TIT.
«Ã ¿miur m`/i' per hac quod conrrnrirtuy cani/eiiienii qiiba' dma;
‘ tur Ъ Ü' fmmdum liar отпе gaiidiiim ex amore raufntur.
Credo ramen icl per fe vcrum el'l`e , (alieni pr.zl`ii`ppoiiiivè
'._­& viriualiier ', non auccm Formaliier э quaíi verò femper
deben: przcedcrc :imor`ŕ`ormalis­ б: expliciius circa bo<
- num а poreiì :nim objeâum primò proponi nppeiirui
ur malum in fe 6: ur talc odiri ‚ licei nullus przceíierît
aéìusformalis amoris circa bonum oppofîrum , fed ra«
ìncn îllud odium 1 virruáliner falrem conriiiebi: illum
amozem.
(диске: 1.. .A»4di`umßi«firma`li'1ervbliiia 'vel ii«!i'iii , fm
prnfuulio :aventi: mali ‚ un imi» иди: po/itíi./ui nalitùlir
.qm ffrminniir direäè infmalum illuddifisnvenieni '.1/.¿. an
- «idium a'al»»i‘_f_ßr valitiu rurenrinidoloríi ŕ an veri» mili`¢i'a di-re
¿fa dalaris Ё
тщрщюа lice: id îuconrîngere рот: и: quis direóìè ve
" lit negarionern doloris 1,’8c ira ell de aliis malis 5 :amen
molle polîiivum odiividcrurdirrûè terminati in malum;
.v. g. in dolorein ',-8: ratio ellquia (icm: amor boni rendit
poiiiivè in barium 1 licei infami negaríonem comrarii,
fciliccx maTi­,ira odium tcndirex fe in mfllum per noli
frionem cjus peíirîvam 5 iicci crinmiiiferarvolitioiiem
carentixfillius.~­Sic родит oclire inîmîciiin 1 lice: non
-tvclim carenriam , feu тонет ejus: nec fempcr cogi::i­­
mus cxprcßè de illa remorione mali ci`im îllud refu~_
5inius­
C«n_/îf.Nam aéîus orlii-iir-nppeciru refponder a&ui ne
~_garionis ininrellcóìua Пси: aótus amoris reíïponder aHîr­
rnacioniifed in iniellcftu darur aáhis negarionis qui di
poůrivus abfque ulla añìriiiarioiie gg. S: iiivolumaie
::i&us pofïrivus odii , feu nolitionis Gne ulla voli~
zione.
‚‚ . Direi odíuni ей a&u$~poteniix :ipperirìvz i g. debet eflë
apperirio ~, prob. conf. omnisafhis appciirus debe: eñë ap
peritiofw omnis aâus intelleéìus debe: eilt cognitio.
'I{5ŕ`[>. cl. ani. añ :iëìus .appcriius 1 pro ut ea porentia (îc
‚дышит: :`\ nobiliori aéìui qui clt profecuiio ­, conc.:mt«
«раб ven`i en-porcnria non liabenr :ilìos a&us quàm pro
fecurionis : n.anr. nam per eandem porertiam quà pro'
_fequìmur bonum dcbemus poile refiigcre malum iccr no
` men appccitus videaiux »íigniticare íoliim profecuiiog
siem.
(дхагге: 3. .An amar ßlfvrliorioriio.
R_fj,b­ Cum díih`n&ione.n.1m iippririinivà amor ей Fori
‚мы; ;‚‚‹‚‚‚/„„г‚ oáium pareil elle fòrcius , ob__ racjoncp
_‚ «ryu

"Dé pdßïanìßur. 'D11/,`v,’Í"I Í, 1 г;


Í ,Tánaram ex Score 8: D. Thoma : nam cùm odírmi 8: nbl­=
rl ;'-le mali nafcarur examorc , (cu-ex velle , amor dcbcli
‹ ¢Íi¢ fOf\'l0l- odio 5 nullus enim efieéìus fuperar caufam
_ _ fuamjrixzailludprqlmrunumqmdque141:19- illud magix.
_~„Dixi appnriapívì, nam quoacl inrenfionem :1&us , fzpe
„ odium ell Forrîusrmm experimur nos Eorriùs moveriße
цене ur rcpellamus-dolorcmquam ur voluprarcm aile
,_quamur.
@arri eriam poflër circa obiefìa adii ‚ an pnfiír qui:
„МЕД: Deum „nur [ё ípfum, aux verimrem ‚ de fc ipfo viderur ‚
_jd Масс! in Evangelio _gui пап adir ритм (7 тянет,
,ndhilf Autel» Ü“ anìmnm [imm шт porq/E е/ГБ’ meu: di'fì'i~
_)wlw ‚ inqui: сыны; Dominus , б: ìubcmur Deum fupra
’ nos rjiligere. Item ‚ cerrum-«ell aliquos tibi mortem
fu . opraíle 6: inrrxliffe ur virarenr dolores › Е: infamias. Item
i _plurcs feinorriexponunr pro amicisî quod fummum di
'.*\Im0lfiSfJClt1U,5. Majvrem mim clmrimlfm nemo, МЫ! quà!!
„JN ¢'HÍïßuì'1fÍ44mPW1¢1l,quís pra amícir.
- _ Deniquc generalize: -rìocuimus non polli- aman’ mnlum
/_Mlmalum , nec ocliri bonum ur bonum 5 li ergo in Deo;
_„in nflbis ‚ Sl in veritare apprzhendi polli: aliqua ratio
‚НМ‘ ‚ nihil prohibe: (altem çx errore vel mnrivo przfmo
‚д‘! 0¿il§i«Dc odio (axis,
v' I ii Ú A -Iiщ

.Quim ’rex 0 ` v.1. A


Ф’ сапсирё/ёспгёл ,_/èu , »ìfßderío ¿fp

-Am parer ex diâis defîderíum effe amorcm, fed boni nb


1. [¢iiris¿ &ira. eli deßign , refpeéìru mali 5 fciliccr ell.
‚ quoddam odium mali abfenris. Illud criarn folet appellari
¿._ ¢uPi¿ir,u, fen cmrupifcentía ‚ 6: lìbídaa lice: in figniŕica
д}; pmpriis hamm vocum fir aliqua difïcrenria» & fzpius
«voces Шаг pofìcriores fumanrur ïn malam ракет éc
_pro viriis , maximè apperirus Cçnfrivi i af¢ßd¢ri'um . vcrò
„dicirur шаг}: indilïereurerin bonum 8: malum fed ra
men criam in fcripruris facris vox conmpi/ìendii fumitln'
-in bonam parrerrisconcupívix an-imn mm deßrlemre , _can
rupífìirqy ‚мы: »anima мм i'n.41rìa damíni э (cd com
muníùs fumirur pro apperiru circa bonum d»1¢¿ì3bîll‘¢
.‚ dívidirur ur amaŕöc indium in bonum В: malum , :'n‘ пят
rale, animale , 8: найти!‘ , öcc. ira clk de fugì.
-U

,H5 pa;*przfj'ì'oní_bus.‘Df/`p.' I 11;


hoben: çaufaoraun efììcienres & exrriiifccns q­.1:\m­í«`ubìe1»_
,`&ir¿_;;,; ы 'rcn1,ed.ia, fr qua: .íingularia videbunrur addenda»
шейки dicemus.
', Aurfus dfßderium , aliud ei`r»­#c«x,quo inxendensffe
dererminarad media (‘их :cerr:r. & iiiinllibiiín pura: un
_ Ё ,gem confequarur 5 Sc ìngůicax , quod «панды: quidam
’ Ё" aiiquod bonum.non ramen nbfolnrê (ed refolurè ~, iden
‘д ‚ зон аррцсапщцц rcmcdi.1_,neccliària .nd confgqurln-­„
um.
.foo Ncr.U„sro.
`._«I)ÉßrÍßr1'umfußïc:'entcr d¢/lríbíxur pafiio [f0!H171'4'dPPÉflf
tiva quáffriur in bonum coyiilurp /ibfe"-F › Íìfgß 'I/r-’liu
feu abominario eßpafìio cjnfd:.fnpo1:nt1`«a¿_qu4 wmlunn. abfvu
drclilzat.
‚‚ та. i. ех Score. qui ¿Nowar ¿nu ‚вмиг‘ е/г ~:f/Mfr
non МИН quo violer lußus apprit Daum дЛи гапсирЦЁепНф
hdr.
,_ В‘ k»`qU€ns de l‘pe-Theologica. dici: ; quod zß veil: non «4b
Zhäf folule fed ab_{ì»rn1':, Dau anírrx :ji rrbfens ‘ища’! ‚ ёспсопгрд‘;
tans :16`r,usdcf1derii & arnorrs : quod , ядом _dzfulml qm ffl
_r_e[_i.~¢¿`/u abfìniís ef? remípïor „í/la, qui г]? rcflzeilu pf­fÍ씓'¢ì
gun» .Afagufl.‘uomtamorem; (5‘¢£lu4 Amori: cj? pfïffflißŕ
'lîfzë' ìfilcnßve я quíclatenfm поднимет во »parlo 914% nam defib
а‘ т nànpmfl zum guidare- g. ex Scuro dciidcrium eli circo
s "" ' bonum „мы; , &рсг eandem rarionem в fuga Aqua: .ilk
..opponirur,eÍl:ci1~ca malum abfens. _
P105- 1-. R­1fioi1cordi11.u`iâ­,quìa (ciliter ii: explicara:
n.1rnr.1 hmum niotuum per vrrum 'genus bc VCl’21fI1` dî5`¢‘
renriam fine fupcrŕluiráre ,~r1;im,fr`un dicirur , pr1f»'opom1­
tìe appfrízíva firm bonum co¿nì1um, convenir cum amo
„кс & aliis , & ha: гаммы; (un: loco generis ‚ per bonu#
‚ АЩЁЩ ‚ differ: abnmore qui eibcirca bonumäbfolurê ii «SC
âgaudío , quod efr circa bonum prxfens ‚В: poileñuin 5. Е:
íimilircr foy diliinguìrur ab odio.
Ubiínx. Scorum qui vidcrur docerc pofirivê »quod den
u'm'um e/iciìam rc/]>s'¢`1‘n МЫ‘! ,undo 1^," а’: Ом 4`_{`«n¿?1`:.A11­
—и. ¿elif jam lmbz'/a dicízur in qncm dcfrderant ./îngcliprkŕßíccre,
2-Edna er ideo conclurlir quod finis mover in qiiunrym amfrvmi
ejb.
‚мм (yin quantum deßfornrum ‚ g. ex ,sroro malê dflhnirur
д“. dcíiderium elle circa bonum nbfens nur БЫ courra
п]. dxcir. \
7{§ß=. n.conf.vcld. emr. dehdcrium :murale ‚ Si lfm!
«fumprum pro qimlicumque inclinarione in bonum:
wur. ат. dclid:rium propriè ôâ ur мы; cliêirus .vll
. Pam@
`De paßïanißm, Вид ff I 1. ‘_’ z.'r’7'
1”-‘p.1fïio fcqucns cognirioncm boni : и. ат. 8: conf. SçQfus­
lnquïiur in prima illo _loco de deiificiio iunarofuilibéc
~ hominiqua dcíîdsrnr-ïciresquìa, inqui: , йфгдтщи mx
1ur4l¢ nm cormmpimr-­ мы; valira expIì¢ans illud philofo-\
› phi ‚ nmní; мм идхимдиг [pire ri'¢_/u'¢ral‘ Propòíîrw ín'
qui: inrelligitul.' dclhomîiie jìeundùm _/E _con_/id:r«ta;ߢ1¢fy;,g„¿
anima de efemper ф nuda ub rmnfcogníríong; @jc ef! _'I/2-' г.“
»rum quad атм: frirz defzrlarunt › quin rio» ‘тгпи Мттг’ ’IJ
»fciun1,L, fm ‚ nm -haáenz» /`:ímn'am« fìmndùm _(2 confia
derarr'. ä
Ad locum -1).»Pem'- zefpe'ndet­ ipfe Samus, qu`ad'df]íd:-`
' ‚Бит ¢/i rffjmíŕu МЫ‘! ‚ n¢ ¿:n:r¢¢ur_ fajîidium 1 ­ феи‘ rlìêìß
г Gloßà. . . ‚ 1114 ‘ОЦПЁ: /ш1'г1шт dz zlejxzlerio quail tßizßux Ath.'
eitur »U z`llud_'fdr1e'non­ mfom mm dgßderato з id­cbi=iE|:~
mat ex Auguit. fippexinu hy4nri'.ij1 итог ипепй: _/“fëd 'duBi~
tal, an illa mmalio dejíder-ii in дтопт tum ú|n`u`ìi1"¢upi­
_1umr¢nnnr._ßa1ß:ux ìmpcrfftîiim р: prrfeflum ìdfni manen:
in fulvfìanfid ? an quod drjidevium carrunxpilyr; guia ф ßcut . ‚.
aüualíx mmv quiz nrrumpilur adwnimze termina .’ Dui ‹ ‘
bium ef?. ­‘ ‘
In/Z. Росс‘! dcfid¢r'.'1ri -pcrfevefanrizi rei poffefïêc „gl рок“
— dcßderari res uz prxfcm. ‚ ' - ~- „
(ф. ~d. conf. paced* deñderziri fes pr„zf'cns`8¿ poñìûì
‘ fub nliqurr razione (ub qua non efr przfcns 'conç. ç`òní`.
~ ùibeadeni ratione fub qua dì przfens. __n. ~conf. nçnfcíl:
nutem przfcns , 'nec poflbßìi ie¢undùini11amperf«vëŕan­_
› :iam 6: prorogicionem ,- fcd futura. ‚ ‘_ _‚
Obìic. 1.. Illa; ratio abfcnpixvrl prxfentix ей aèciäen
- :aria & ¢_“g_inI`cca bono quod cil; obieéìum атом; а fed
razíe purè nccidcmalis а: ехпЕпГеса поп fudicir ad diver
Шасси‘ fpecifìcnm paffìomim vel a¢’cuuma`g."vel.1mo|: 8:
­ deíìderíum non dißíngunmr fpecie ‚ "г! alìunlê pfovenic
di(iin¿`t1`o_quâm ex ab(`enri.i. Probnmîn. rqric>fpeaIH;§ng
‘ ¿¢b€|:¢fi`e intrinfcca б: шьшмамэ; глсйо exiriiifçcq Bg
accidencalis non fuflicir. _ _A _ ’
ВмДыъ.ЧМ:
h lfafîllms min. 5; accidentales
fun: rarìoncm eins: 'nam
bono Geur ard­„mas.8c
fuñiciunr ad di'ì_in­' i ».,.-.«

ëiionexn paíïionum imfcizívaruni ai toncupÍf¢i_¥ÍVÍS .5 .iu


ßcrario abfemis fup'eraddi:a'boui:a¢i fufiìcíz ad difïin&io­
nemfpeciricamáñuum ус} рдтышт атокЕьЗ: dßiideríí;
maxlmê quin dbíideriumnon. rcípîcí: prxcisè bvnum ul:
HÖÍCHS, fed ndhuc ut­acquiGbilc ‚ хпахЁьпёЙЩгНЁсах:
_ Adde rendendi modum `díverfum ‚ qua divexûnas от:
П lbf¢mil»‘- -nam amor „та: abfoluiê benumi.n¢.[c„
'1`Wl~ Iva' ~~ . ’ —
П‘
it S 'De faßïonîbda. DW'. FH.
dcûderium verò кап‘!!! in íllud fecundùm (uam астмы
'Í Минет qua’. fupponir abfenzimn.
Sic_czìam poieû. ufurpari &<iiviÄñu¿1í¿l;'fa; , libídafcu
d d¢ßd¢r_»um‘u_t coiricidanf <Eum_alus pañionibus öl viriis;
dlçnim [Мёд lulcxfœtldt ,inquic Aflguii. _qua ira dìríturg
с; „_ «fl lxßtdpbabendz!1¢cun:am*qu:e ayaîxiía 5. :[2 Zfßída qnorlnodr 1
ruynque wnrmrl: 1 qua prrr/:rana , e/2 /15:40 glfmandx qu
_ .jaélantìß nuncuparur ;funt»guÍu vavìaque Íibidinc: qu.ar;¢»r,~
f_n:Znulla habcnt etiampropria 1/.oraáu/a ,'.g:eadam una mm
h ent.
дм“, Inner propnicrates cupidîranîs namur infinitas ex Phil
Q5. pb incxplebiiîcarem appctirus , .82 maximè volungnris vo’ 1
mcimzc ъ nßc cnígn /atíaruryorulus 'uifi4 мс auri;-audízu i г:
‚Ьд‘. .in fol@ D¢o`rcp¢;|:ìt fatierarcm. Sariafnr uw apyarueria ;
¿Mia ma ,cum enim cream .omnia bona iin: in fe limi
кап ‚ поп fatîan: appcnirum rsnionnlem; & inde arguinn:
infinitas cnpidiratis. Item cx со quod una cupidîms al~
\ кг! farina nur iañärz feu exlmume fuccedir gínxuenlrs
df ‘д’ mim laominnm ronverfatianem [про exptrfifumux in quíbuf'­
Z” _'ui' dam lafci­uì¿z comprzfia , rrevif/"e avarniam : inqui: Allguñ.
Лиц" ,namjcur in ij/ßffenßbu; cor}:a_rÍ:_acu!i|`¢.r andìunt qui _non zn'
°' dem , (7 tanáendo multa dzfrernum, м: :anla vívacíxale
‚(лизинг quipcu is utunrur. M. . . Ira Miam _(lp: rarnalí; ¢„Pj.
dira.: a soncumbmdi wlupmc ,rahìóiza › Mafaríbus virilzu;
in унций frpprrìgît apfclirnm.
Огщзв: caufa feu puentes dçßdcrií dicuncur. Рапида
4.¢m. „а: „дм u:.cx-Plaronis Fabula (силы: Origenes , quareuus
"Д: ycnuria ptcmirilnpeilit, 8: ‘орда boniabfenris qu: obii­
citut confequßnda , nllicit я & Íîc ex нищие generaux
d:fzderíum adipifcendi bonum quod dceiia ßghocbqpum
iifolidum ей: :nc verum, legiuma di concupifcentiaa ii
;pp¿r¢n;&i`al1`um . erronea б: pcrvcrfa. Item niii ex dg
Íìdcrio applicenrur idonea medi.; 8: legiriigxa, gina.
' ‚(н)‘. _
Eiïeàus non bonos (ic dcferìbit Pluiof. вмиг: per|ur[,.¢- i
lione: anímìgraws fìml , concízanm ‚ (7 dimanante; ab ir ­
ful, nia fuavitalequeprìflína : [Ы nulla aque nacer ac cnncupi/`¢’ä­ ‘
:ins quamplmm alia 1/ìd'_¢nlur {тети inviti: 0“ infìíi.w5r¢~
умы: шт fala in под‘: urìr: U' guider» .yalupzilmx в quuíq
aliquii de bona agnzmcagitans ibaßerefd rupix: in lunga»
gniflam руду: ‚ rxrcndfm um и: pvf_.`mrem дтдшт unipi- i
ger: ‚ tanquam in qrlnculari maclzxaa fìmffr _fìguenda ‚
»xumquam affìquemia quod fìœñfmur in curfonbux quando
„шутит; шщёдуреггдпдсйгг ínfrquimr. Vides priming
cffcéìug dcûdçxii cA§: gguodgmiinam ‘еда, Qcdiûcndir ›
V I' I ‘ ‹
De puffionzßul. _I Í Í. ‚п,
_aßg fd eò dufiùs quò Iungiìu dìfertur cdnfecutiv qupÍ¢`ÍÍ n`¢`hx'Í я, lp
«mim aque amarum quàm dìuptndere ; aquíare qui _ign I- Бела},
«mò ferreux ‚мы; fpm faam дитя dsßra/yi; aic1?_:¢t.Se-iì. §
~necz. ` .
1.. Èx díñîculrale confccutionîs acuiturvîsdeíîderìî &gr„¿„
`înduPcrí.: 6: qu: in prompru гамме! ŕ`:1fìidíunrurvc1ŕ'rigì­ М;
dè cupiumut. [mò 6: in „мы cxardefcít .1ppe|:ï_tu`s(3.; ь ‚‹
„pawn in Eva дн: unum vecirum inte: zot permîña pom:
fconeupivir) & velu: rçpaguiís prohibitíonis cqëtcîrus,
~.¢an_rò zgrìfùs Fer: obíhculum , guzmô ell aunauriorlibct- _
frans. ­ '
гида е]! qubri Бел , (ушйпвш erren lcntrs ínjurîu ¢{»'h;gx'l .„ß,.`
I
ц cani! Po"c':a Pcrroníus ) .Alu ‚трат pfff» „ми ‚ al х в
'QW «lil 'UOÍucrespÍn¢‘¢nl palate quad non fm! facile: , II
«afer , U“ piüù цпм :novum p¢nm'.f plzbfíum щи; ulrimír
mb ori: anraäuf Sraruxmrque «mm j_`7ru':­ Si quid или’
fmgío dedìr proáazur. Mullm jam ¿rwuù :ji amica vinci#
=¢¢rW¢m ‚ rafa cìnmzmum шить Qddquíd qmsrímr apn'
mum uidzrur. „мы ‚„‚и‚„,‚;‚ дым unen; me víüoria
-cui pine: param. «Hinc cùm nollem chrißianí tempore'
‚5. Cyprhni abßinerc à fpeóìaculîs diccntcs nullibi ~h0¢ __
prohibcri in fcrîpturis , refpondíc ‚ wriwß ud ha ßfque 1” "
­-drßrrnîerer, peßimê d:_ńd¢líbu1ߢí.ff2mcí[¢| 5 nam (‘г ínprl­ deg“
‚ Ufff: qaadamplerumque utiliu: tacentur. . — . adman¢ntf¢I‘ „_ 4: ‘
-dum »'„r¢rdù~un;„f. Adeò vcrum eñ: quad .ex prohibition:
áwfndirur deûdeńum. Nirimur in unirum f¢mp¢f,wpi'
ßmlfque negntn.
;.­Dicímr deGderium.eñ'e omnâsmzzûîtíx , ßgirrequîetz
'lgìrnrionís поди: unicum pvincípiuum , ei manque ( Cl§­'
- pídírarc.-.\ «миф mnmulli qui prnfemíum rerum infxplelw G11“,
«lex [im: ‚ nunquam cencnpi[»`.­¢r¢ dejìnunt ‚ frd Aduplum т“.
‚ quídpíam lmlunz zríplum i/lira fhuímg accíperr , rfiplum
ил!!! › quarlruplum дурят йхсфЁипх. .Qfji quidem num'
guumfllrfpmpvnunt м: qui pnuciura pofsidenl :fed ille; 14"’
Il ma qníplura ‚ qua: etinmfuperure camwtur. Sic cupidit-1lï§
llbatcs cx inf;u:íabîlim:e i1liu's func. Numquam [тугой 511" ‚удии;
­‘i“°¿ ¿4fßr.fâ1‘-im fà тайм ‘уйти qua major; venían: 8&6 Citt.
U"d¢ 5 "if: rafío philvßpl1`ic4,f`:u дат‘: Mrdícu: cobíßfdf 3 7» ' I
d‘f""d¢,hl¢hl fe vanrupi/ìenrínm ‚ 'nimm perturbabir necfjfd; Pflkf
#56 з rlmßnznim jm: exception: ßbìiriunlur hui: vita» [gd “д
Qlllpguaxn magi: infànit quamcum-nnbh ф Нсшйдт; qms».
do vf omnibuqmìz amnia. '
§-imc семьям cupidizaris neccffaaia laomini так?
§“1¢r­1m innoeenremque ‘Агата ad uodínnumera fug
‘ ‘1 «Wßmyaucs Bc philoíophi remedia qui facilè cx cnum¢­_
K с. ’ '
‘ ‚ «,220 De paßîonibm. Dz/,`D.'ÍÍÍ.
rmi; efiëâibus m.1lis,`ccmi pofliinn His adder ‚ fi ‘КЕМ
coníìderationem vsinirzíris Bc caduciraris corum«qu.z „ряд
pelicula' &»l.1bor¢s in iis non folùm aCqu5rcndis (cd Sc fer
vandís з nmosniiarem quieris ab illis curis «Sc anxiecaribus
&c.Leg¢ Senecnm. gluanrumeuŕńrfar е]! ifarìs fri! ‚Л qufaquid
U9 duri: ‚ id ai n¢bi.<p¢rierimus : иди’! :nim ; mi Lucilli, in
tere/! ufrùm dqßdere; an habens; fumma rei‘i`n utrnque M
infirm. Non torquebrrìs 1 nec íllurípriecípín ulaliquid пяти
negar. Cdrzrumru aß, non ран]! 'uinri fßium pq/ii! , fed nl
quidguìd nafumm excedit , fria precariumejßnan mergi
rium. E/info? Edendum ffl; ,lnrum hic pani: jifplrbeiua,
an fzliginem ? .Ad naturrrm ni/iilferlìnci. Illa 'vmlrrm non
de/¢¿i‘m­ì vul» ‚ fed implm'. Siri» г ‘пиши м: цчаш Jau
_ńlproxŕmo exrvßra а’: м quam mult» m've.¢lu_[`¢ro? nur rí
' ¿gun rcfrí_g¢rc1ur Mimo? .Admtxuram nihil pefzínctgilla hoc
_ unum )uber , ßtìpn exlîguii utrumrßr annum paculum? «irl
C/fryfìnllínum? „An mur'/lzinum Р .An cn/ix tibnrtínus? ‚А‘:
_ :mmm concur/a? Nihil refr: (fc. .Ambíriofa „д: :fl fame:„,
птипм йфпггг c/Í; qua dcßnai non nímìs rural › 1'_rgQ~Íít:'.\‘
_ luxuriaz Щи Jormenrafunz. ддлмт quemadmodum pafi­fì1u­
rilizrem _quaqur efnríat 3 ¿quemadmurium mín ímplzult
.~ ummm., id [мы : рт» prima ‚шт qmmadrpodun
frdnmm revnrm &c:Vidcs in ipiîs cupidirarum faristqäio
_ nibus Bc quîerelnborcmzeque :ic .in eins infarfuibilizarc 6:
deotdinanone г (‚же
’ ‹ De fbg.; feu ¢.­bómímm'on¢« nibîlzeR.1r dícendum quod
_Qxdiélisde cupìdìrau feu deßdrria non liquearper con
rririn. Ad odium comparnrur iicu: dciiderium ad :uno
rfm grefpicîr тают abfensram .przzerirurn rcfpeŕtu cu
jus di:ír_ur.d¢x¢ßuria ; q_u.­`un fururum. rcfpeéìu cuius dici»
и - '1:ur,fu¿a. ` .
’ ‘ Dices. Fuga ей in apperitu fcnfîrivo : fed iiìemon per-`
cipirgfururum g.fuganone(l «lc rmlo futuro. Prob. mig.
` quía. fcnfus -eli tanrům circa przfcns aux prasreriru
Rgfp. n. min. 8c prob. eius наши! videbimus de rim .
:cà phanraiia criam haben aliquas nppraheriñoncs Ец
‚ _' tun. _ ‘
. __ _ Dim 1.. gppezims non :fide ímpoßîbili 3 fed dezriìa
-tio , f`-1u_>ŕ`ug.\ przrcrici, etì~de.impolìîbili.~. д. Ш; Paf@
-:ion-eil in» ap etico. Prob. min. quin impoífibileeiì non
„ыг; quod Fuiíïâ fed deceftario ‚ищет: cleberervelle 'ul
quod fuir nonŕ`uerixg.eßde impoíiìbiii. ` - _f
.R¢[j1­ dqmai. npperlrusf :iux_~veile eñìcnx 8: :nbíblurum-':
¢0“_C­«‘ P1111- öc n. _rniu._'iu¢l‘hcax б: condizionarum ;__;_~¿,
*mí*-l' ¿N°115 Mm }I\_¢]1-llt ‘Воды. ./!ngfl'u4.potui¢ другим
Ü D r.
Die piißianibmï III. 1:1.:
pqunlíißrem Dei ( 8: fic peccavit) quam ß51'_Í"f_/lì _l1W[È,4,d.i4
fïivii ф impe/`ii'lii'Í:­ , 8: Cx -pliiloíbplio 5 .^-1.ql1,\s риса“ g. 2.
velle efìè i'mmor:.1lis 5 quanclo ergo clcreftirlo eli rie pecl 1148
дщ; fcnfns ей, quod vellem non pecc:¿fi`e1 ё: ii elle: poi- 1” Ч‘
fibile, vellem peccaruiii 'non fiiîliè. Sed de hoc ubi дед"
ревйсепйаь — =

‘9 .QUii~:s'r.io vii.
nf; fgiiiiii , fm ‚‚;‚„‹‚„„„„‚ ‚ д» iff/iiiiiifiii —
’ dolore.

Dìieûario çlîcinir ei'i:im_giiudi'iim , ветры ‚ exultblio к‘


fruirio 5 & рпШо illi oppofïm diciturtri'/li'1i`n 8: :lilou
[cd aliqui díûiiiguiir illa, nam ¿iiiid/iim, &fri'ßi'ii'iim.
Репин: iiiffolo :ippciiru rationali , di/iàîiirifmmi vcrò feu
wlupiiizmi , 3: ‚г‚1„‚„„ ,in fcnliiivo ; fed qii:i:fìío_c{ì de
_ _vocibus Ч ux rieР criunrur roniifcuè 8: iiidifïercnrer ufur­
yatz. Propriê vcxò 1 ¿indium ей ргьШо :inimz confcqueiis
amorem inreiiíimi de objeéìo amaro 5 I¢ii'ii« defignat mo
rioncm 1 feu' dilatarionem :ordis , feu ‘Щит inrerna,rum ,
8:dicirur quafi laiiiia , qiiia aiiiniaim latam facir, ‘Шея
_fundens interiores. Exuliaiia mornin exreriorem â corde
in partes exrernas prodeiinrem; clique velu: 'exim f`alrii'ri'o
deldlárîa 1 cx Scoro , eil paffio appeiiiusi diliéiio vcrò
uam fupponit cil aêrio cjutlîcni , 8:‘in :iliquo fenfu idem м“;
igniiicax cum” truirionef, in alio diiïerunr; fed fmoncr q. д.
_cum Auguíf. quod de vocabuli iignificaio non eik centen- n. §
dendum. _ ­ ’ ÚM
Idem dicendum eil deifißiiiaö: dolor: 5 in aliqiiofcnfu T;Í.'â"'
‚даёт Ggnificanig; fed :ameri propriê dolor ей in parie' ’ ’
_fcnfiiiva 5 clique pziífio apperírus fcnfìtivi àb objcëìo dif-~
_conveniente ‚ feu offendeiirc 8: lzdcnie carneni caufata
prœviâ cognizione. шрам veiò ей apperilus iiirelleéìivi
ab objcfto difconveiiienre 8: fiibfeqiiens aéìuni iiolcndi ,
,ur docet: Scorus infra cir- рой Auguiì. deleflario alia dici~
tur iiiziumlii feu animali: qu: fequiiur apprrhenfioncm
_fenfiiivam , qualis di in Bruris ­, alia liiimïïnn , feu razíańn
li: 1 qua: fequirur cognirioiiem inrelle<‘.`:ivz\m.
Naturalis 'eiiamdiciiur ‘illci quie ей омйпагаг feu de bono
‚Кто. v. g.„D¢bono 8:regulari cibo» ¿C °PP°‘m“f innig
"дней qua: provenir non :am ex bono idoneo 8: conve;
_K3
1.! H "к is» - ‚ . _

Ízgzeiil 1l‘i'.l|;,«‘Q€} Од. r


‘cnzï/n:|1\W,rqq;rrg1,e,x '_ pravarione apperirus: ur iquh.
;»~ âêlnöœuç ¢x~e_fu.earl»_qnis. _._
" _i ` г‚.\“‚:‘;х‘—
“ э‘: ‘\”›‹`‚..‹„ I
Y Ё" ""` М‘ ‘ Ц « '/»Y .
[щ rÃ;Í\:¿Í4t_i'a ф paßn appmnu rmrupx'jEr5i'{:';v
п‘ l_»an¢._[ì« 59 mfemî i_«»;¿i«yu[‘m1f.D»l¢f vm, Ли ni
_filin efïpaßío днём дддедЙиддех ‘ил!’ -feu dx`_/`ronv¢m`¢nri.œ­
¢n`jIr_mm:r.n rr.rin_.~,î_'l„,_ _. „ _
­FnL..x,p,»_1_..I.-x ‚ 5coró’ qui, ur vidimus_',doce: ubique
dek£ìhìi6lnçx_zj¿,_{çu .gnudium dìflingui realirer .i dileítio-~
'?"! ne.s.quiäf,\p;y,\ir „_diI[¢¿Í/'p elïcîiur À 'ualunmre 1¢aIx':¢r:d¢[¢­
;,_ ;"- а.‚‚;‚‹р‚=1› мы, мшьгь. um-, f«.„1«1,;.a„„¢ Мамы
5_5.; gjlcñuflz lfçlelfalidnís fxppnítu fefyilíva, ila vójcílmn nm.
‘ y¢1rian;'in1çÀÄi¿ißiÍgf_;lJ_¢ ¿umm :aufm dfleůnrimrm in up/ac
xíhr-inuH¢H|`yq ;,&. quod, in подала‘; dilcíŕío ímmfdínriin
_fìqaíauf,npp»¢burpon¢mg‘g' „мкм; fcilicer mfdí4m¢ dih
är'mmfe?u;'rur.¿¢l¢íIalìrs.6: quod, delethxia :fl дыр perfr
дп: nmdcnlnlí; op¢ri¢n'om`.<., jî:u1pul¢l:rí1udo«gńpry_f«
üifw uuí_d¢nulí1 juvenluiír. öcc.
fiuèrn\quod­do1e&:uic­ in bcarís períiciz wllumarcm prou:
olìpatïrval; dileéìio vcr?) feu fruirio ‚ prour aéìiva , l`cu«
¢li_c.itivau0'yfrc dçlréïnrfo conrnmirarur buiirudinem дм ф
npcrarin „ 517' ¢u,'li«mßve,d:l¢Hatio qua :fi „(На (7 „„¿,‘„
nnromilalur mfíiudîmm quám feruríta ôtc. Undefdelé
„д .' Лдйгдшн; 'ualuntqxem , ut е]? ficflfepriva pajiìanum.-&c.
­ -~Vìdcs.ex Score ‹аъ paüîoncm in appcriui concupifcibili
« ^ nufaram ех objçâo _amaro , 'öcîprasfcnrc › íëu adepro,
разное! differ: ab amore 8: deiiflerio.
‘Dlxi , :arôme rnnvenímri amara ;.quia niíi apperiruì Ям
clinaxmr per amorem innarum vel clicirurn ad objcétum,
non pcrlifrrccur ab cjus prxfsnría ‚ а: li nullam pcrfcéìiœ
nem ab co acciperet non delcêtarerur cx :jus approxima
мы; ûcur- nec rriflarcfur , niñ apperirusaverfarcrur il
lrid , quia non lzederezur. Ex approximarionc fìquîruŕ.
quod П!“ quod ínclinaiur recìpíaràpcrfzóiìva ill» gd quod
íirlinnlur «Íiquum perfeóììonem qu zlr'círnr rlefeßatío. Cenë,
mel quanrumcumquc dulcc non deiètìar abhorrentcm а
ira ей de rrìlliria circa amarirudinem anuxam.
Pub. 1.. Ex eodcm , pro dolore 8: rrifliria ‚ quin abl`olu­
6,­¿~f$ rum, fciliccr app_e:irus qu:\d­in:¿i:mxur ad néjàlurum :vn
n 9. 'ueníenr ‚ ГсШсс: › _:id bonum Лидии: nb ab/'alum «orruptr‘w,.
Ibi’ quad dírirur difconmnícnr , ut reffrlur ad poltntíußns Ф} fe
cumíò fequìlurg appnximarío шт terliò fequílur ex bac im
pefrín gliujru pafricníx qui ф dolor, ‚шеф cantra.ínrliu«z­
д’
Ijfpfàßfánibùx. D{fp.»IIÍ.' 2. 2. 3
fífhfm ípßná ncípírnlix &c. hem tam dolorem quâm xrìlh
»¢î~am' dcßinix &' eorum di_fì`¢:r_¢n:ian1 explióar cum Aug»
lila? turni; д!) tantum offq/fo дп/тд: er farne ‚ U' quidam ‘д
gb ‘На pajsìam dìßèn/za; jim! anjmn dolafqui nurmj«.vr_nr -H 2.
liifììliaìß a«'1bì4 reúna qua nobis nolmlíéur auírluniz dr/Í'f»1.­a 7“
:aha: думе: quod dofqr ef! pzi¿’î1'¢ cdhfìqycns apprzbenfwnem ”‘i‘
jënfuívam ‚ (у in uppm‘r'uf¢nß:ívo; 1r`:]lin'¢‘wrò ¢f7 praprrè
in appfiim inulleüívo auf in volurìtafew' cońfeguens appra
henßanemnlńrujru oïzjufïí nalxxír ' ‘
Prob. 3. Qui: Не explîcarurlmrum paßïonum nacumpex
vtra enrum genera б: dîtïerenms. х. ¿mpio eypezizm :onru
píjbbilù: Pfr nd convenìunr rum amore 8: odib xdcfîliërio
êffngn 'ät difìinguxnztuŕnb aliìs "qua: fum: in imfcìbili. z..¢x' ' “х
Inno canvenignri feu „тьма ‘ям/Эти УсГех dífcdn‘u¢nì¢n­ 1 ' д
1536: б: dìH`erun: à quatuor» pxœdiéìis, ob rarìones alla 1._—
ш gfcilìcet amor «Sz nñìum (uned: m.1io"& bóno {wun
dum fc ; dcñderium Жир de bono' & malo fururo , feu
abfcnfc ; 3. «mam (9- мйка; Quia non fnH­îcì:`ad delcfta
ńoncm ut‘bonum íîrgrzfens ‚ fed dcbexnmnri per au1o­‘ ‘
x‘f¢‘rninnac-um,'aut elícxgum; печи: enim pŕopriè ghuds
mus ¿ic ìirquz indlŕïerenter wdfmua vcl_2ICißi.;ìm‘­lS »
xíeŕnriiìamur de'fvolîzis‘, Iiceralioqńì non Е“: bonn ‚ imò
poiïìnl.' cfïe cx` fe nociva s undc lïdazmonxes-non hnberént ‚
nullc intellfxíïîmuxn circa locum 8: igntm'ìuferni , hre
поп iníerrfnr íllisf-pr‘«:cìsè^& per fe trißìxhm ‚ Бшдищ
Dofìor. \ f
(‘Нашими contra urramquc ракет (‘ат refoluxx fu- 15,3.,
рта, иЫ Гншпнйпъпэсрэётоп eflèoperatianes. и п.
Oízíic'. Pnmerca dzmon fe habe: przfmrem ad mu1xa».6~~g'.
bona fx типа; „штык; perfeëtioncs non amifxt ¿c po(-9
fé: яма; ¿excam ‚БЫ! delcéìariencm fufliceret ггГсп-т
:'m‘boni:m­1ri:ledconf. eltf;\lfum -, g. non ben¢_¢xpli~
ваш: рацнг; hujas p.1fIìcinisr­, (ml,-­maj.`parc_: nam poccílc. .
:nn.1rc’1c& :llas prrfeétídm-5, &"in cis БЫ complacccc.
pmb. mín. ЧМ?! fx ~babexc¢ alíquam dcleéìaxionexn non- ’
effe: p¢IÍ¢‘ff\è|1\x`f¢r пёс Lhnxnarug.
7\’f]p`­d=_mai.pofiè:-deleâñri ni1"r~.1líunde impedîxccur:
“ОЩ- 11\«1')»`&-n­mîn.~Í`ríunpcdîawr aliundc n- maj. За’
wm". nlm luce: remanferiyn plum naturalia in dx.. ­
niburin quìbus Poflènr ‘deleêcari 8: БЫ complacer:
quamùm di €x»p.1rre `obje€to'xum ét' natura volunuús»
mmcn ex vchcmemìa fumma alierum malorum non ‘ -wr
funnc.\paccshujus­gaudii а fxcux in fenfîbus vehemenn'a‘ ‹ ‘}
¿f­\_10r\1m Jbfnrbc: fenfus ac impedir , (cu pnxoccupa: Щ‘
егппсш fcnñbilnazcm mm ad minore: dolores mm ad
K 4
2.a_.q._ DZ' „мамам. Dìfp. I I‘Г,
dcleetruibncs omnes-, ira â fortiori indxmonibus Ap.
autem mm pum: lint miferia: ôc мамы clzmonum щ ‚
nullius prorfus рифы} fmt ozpaccs. vn. cum iiiducexe Í
pgrucruny homincm ad -pcccanclum б: cx d.imn;\\iorie ‚
homìhllm, БЫ‘. _поп ell-»buius loci ‚ vidctur» fcripruraf
:ign0f¢_c1:ci'n illis aliquod gsludium ex malis noíìris cùm
dici: fl: fmefupcrgnudmnz mibì inímirí ‘ viderur enim has ~
ìnrellígi de g.uiclio»Clzr,rric,\|;iun in pcrdirioncfanimnruxn; [cd д
(i¢l1OC ailiàsl ‘
0£iic.­z.§'Sxpe»gaiidcmußvnut nrillnmur, de abfcnrilius,
prmeritis, Fururis. g. f.ill`um _ell yiaudiumßßa uilliiizim (‘ПЕ ‚
yzilïioiics et-malo vel bono prxfrnte caul`.i:.1;. prob, min,
nam poíìiimus lxmri , nur zrillari', non folum clc*przte­
ч zixìs ur clim fps: bcaiinudínis ‚ aut alrerius bo_ni_ lmilicar» .‚
nur pïzviíio vel ximo: venturi -mali nßîigir д & de putc
|»;iï;,uf cum <‘l¢~1ft'ì:«1mur vel :rift.1mur_ rccogíramcs дп- _
т} no/Èro: 1n~¢zm¢:„ri'1u»l;'n¢ am'm4.nafra per fœnixenzinm,
1`¢d_eri.im de ìmpotñbilibus s un 1uc.|Èc_r de iinngiiisua Si
@pira :cqualimxc {к}.
‚д‚‚.‹\_ ;in¢.de .ibfcmibus przreriris Sz futuri: :‹‚1;«:‚‚_
Tsd przlïiicilvus оЬ}с&5‘1ё;с.яп:. de abfcnlibus purê Gc д
„то moclò przfmixibus н. ans. en omnia Чиж dcleóìanr.
vd gâäigunc › exilhm: [шип obicéìivè ‚а. _fic cFFe&us ъ
reales in:cmion.\lc.s.cau£inr ‚ quale; fun: ilìx pnlfxonns. „
_lgimr (rpc gaudemun, ‘с! zriflamur de lionis aux malls ,_
с: folam imaginarionem prmfcnzibiisiimò б: дгЯшроГд
fbililvus ‚ щ cùm qui: gauclct, oc Íibi coiriplnccr putans lc _
‘(гс "gem , aia: Papam, nur de. iis qua taccrcrfi clit: rcx ‚ц
Qu; pil. ' _
„р. Gauclemus etizm — aut zriflamur de a&ibu`;. ¿.1313
‚оыдда non c'r.ul`.1n¢eas p:1lT1oncs.`preb. am. pollum gan»
dere de cogniiïonc б: fricnrin : imoôc dcipfo ада ‚й mom, ‚_
Цс1е&а:1оп1з‚ uz«lo.cx Scoxusgnam папаши d¢,P¢~,¢¢a;i; ._
ftommzflìx.
1§_¢f]a. n. conf. nam tunc ipßmeraûus ik qiiibug, d4.~1¢¿ì¿­ _
Книг лщсййдтцх haben: rariancm obicéìorusn. _
0ln'i¢. ;. Si gmdium Z5: dçleûnrio cliënt pur.: районе; ‚
:ib ob}e&i5c;ii|1`.u.¢ non «liens bona: vel mala: momlirsir,-_
[п] {акт conf. nan" (гр: ы ‹1‹›1‹а„а‹‚паь„‚ 54 xrilììriis ._
tft merítum vel pcccarum ъ (mpc ex iis lnudaniur aut.-_
ge razŕicndiiwir 5 li delcáìaiiiur in D20 , rnctemur 3 G in ,
¿us malus, pecagmiu. prob. maj. non cll`cn: nobis li
benz, kd venircnr решим ab excrinfeco. g. _non c(lìnn„„
benz aut mala: moralitcr.
ВфА. msj. ma cíïenr bon: nur mal: formalirçr dii,
‚ . „ _.„.
„ v .Dv paßanìëM$“Í55ßî‘Y‘Í Ã“ та‘:
lliâê “Е: immcdinrè cunc.’;r'n‘aj".' &f>‘n¿ njii1.“melif§ů%6bnq>i~
`xv:'ri.11_i:eŕ.:'n. maj. 8..‘_'conf:'~{in1i?if§ek!ii{Pińëîbfdñl­ pmb@
nam lice: dcleûzuiones c:m_(e'nrur ìńf'ńäbisfhb1’bh§e'&ú¢
иди; agu_,~.: in nobis n.1rúraiitt'1r‘î8l'nón’»liiJ¢\jè ‚ zanfmgîm
libuwné пота elk vell¢ aut ‘nolIe’p¥agere yzymxdîfplicerea
‘pen`evcr.1re aux ccffarc .1c_ diveiœrémenrem ab îîlis ob
xeûisammoi-.ibiis ‚ uc para ~exempln,mpr.1 eimer ex»
'Suolo' de muiierè pcf viń1’èò¢tup&áh1«qu¢;,nmn.fo11`nn
-nonycçcat ti quam in feniibus patirur invita dkleûmith
ncm‘}&`é<ic:inm mcremr' p'eŕ á&ú»`§ inrer1ms­ciectfì.uionis Ld!
de. compiaccntia », li qllxobrépfëriŕißeleéîalio nnußpruvny q„q_'B°
inqui: Войти wifi’ quia «Hm ad quam fequínir гр prrr/:Q_ „д, °
ngc deluíìazín eflín par¢[ln1¢-drìcíianlfs яд? guia «Eux :ji in
ym ’au agrnís. ‹
xgimf c_'i`\m ptimum p‘:rcipitúr‘ aliqund Болит v. g. çi
Ъиз г: bonus amm: Щит npperilus ‚ б: й abcík б: mnxinià
lifzuncsurgcciâ limplici amore xmnfiz ad deíiderzmdum
Щит donc: hibucriz 5 hibirus verò 8: guíiatus de1e&.1_:
fm-1Kixn1guil~.is; 6: dcinde par inrernum fenfum traniic
fdelcûgtìo ôccjus percepxîo in inwiieůum qui cam pro
pnmt voluntnri un honeffám vel inhoneiìam ,‘ S4 fic VQ'
‘Миша líbcrè «атм vel zlbixorret › 8c fic vel pcccar vel
mcrerur. Idem eik д: аеи-еъдггомяьц; puré fpìtizualìluus
lqugntxim adordinem; ßgillud prxcipuè in Ш}; confida»
rundum ‚ quòd cùm ы amore libero procedan: ac (ц
'qmntur'veii1':iqua€dnxu confequentize ex‘_.pr:zmißîs , :uu:
,èfcûus ex cauhs , :unc poffuht dièi« iibcrz За bong in
­.;:¢uf:1‘(`u.z ac eriam ex tonfequemixeñexîonc ߢ~comp1g«.
¢en¢ia.v.g.ex amore Dei libero nafcirur dcicóìáno iu
'eoììcm obje&'o,8c rúrfus „мы“ potcft мм nppiobagc
_1dele&:1ríoncm.­ ‘ - . _ Q
Circ.1gamlîifubje&um fuppqiito xigidloxi ufu talis vg
,xis , quod fcilìcer (iz propri@ Pgßìq anims: , de de bono д;
’‚1лопсйо‚сегшцгпс!1 folam crenrúram mriomlem ‚ {cili
.c¢x, hominem Sc Angcium eß`e :alia p:ríi'\onis capaces;
fed deleéìarío viden1rcn'1m сопчепбгг bruns , in quibu;
'mman unam _vencream rcpexziri pura! Laéìanxius. .cama 6 fu ._
annìmanmpraterlnam vat`upra„¢em quad genzrandnm pgy-j;1;,_
:nm mi//am Лимит, inq`uit‘, urnmurg. fìwfrßus ad пмим 6.10: .
_(im nmfìirarem , vídnn ¿fr „P_mun1 и quién: „при: ¢ß mi
' viram rmmdam audiunf in'vìr¢m fjìque digo/'cunt д ауру”
jim ¢a:.^¿¿rr£a»*z' , qua mílínfimf ad ‘Щит ‚ auf ш ador: iu
'umiunl , auf ex [layer: pfr¢f`píu'nr« ìnmílía пфиитлиг rem- Н
fín! ßdmdí ar bilzcndi sßcium 'venifíx plenímdine meriunmrì
' 'flvmíni 1/eröfol¢rfífÍn`mi prríjîcí: ffwídsntìn dedilvolnpgagaip w
2.16 De paffìońìŕuf. DÃ/Í?. Г”:
,'»jim'1¢mf(5“ in vilíum cadenlem, quiapropofsi' ci víŕmttrfi,
qw rum mlupmxrfèmpfr iunqmxm cum dvmrflivo beffe „д
37117!’
Caufz fum ждет cum aliis , .proporcione fen/'axâ. M4;
feriali: & eßìtììua ей bonum ux cogxxiauun 6:. amnruîn д
[иыгдйм clì appuirusfoncupifcibilis lìvc .mìnmlis & (en.
íîtívus (ive Lxtìonalîs feu volunms.
Objeéîum ncceÍ1`arium\-» :lì bonum атлант 8‘ P0f1`cl`­
fum quod Чад purìus» ac nobilîus ed , feu ex€€lï¢11IiU$»~
ей ‘Рнгйог ac defccnnorefì d¢Ie&.nio я íîve ¢xcelIcnti:1m­
phy xcnm, íîve motalem fpçóìcsfg uam cum cuihbc: po
xenri.¢: cognofcicivqz refpondea: fuus appexírus ¿kc guůusg.
quo nobìlßor ßc :fluor ей Ша pgtenxîn , ¿Sz bonitas pe.`rillam
xeprzfenmra ‚во рипогё‘ flxblínnior cit dcleéhno glûc
interna prxftnzexrernisfcnfuum ‚ 8c raríonnlis prœßac
fcnûzìvxinrcrnaf. lnrer fenñzívas autcm prima cli in ocu­~
`]i5 Ы nltimnin raéìu „quam [uhm in bruxis admixcebm:
1.3c"t.11|tìns chorus.
0Lj«¿}4 feu caufz шефу‘) fun|.1.~ rarim-, novínw , nique
lunga npeíŕaxio sconíku enim quòd pauci deleéìmxrurgbg
'nis qua; ватные ordinnxiè-öc fìnelabore& (pome vc»
munt, (feg qw dnzfertffr animam', .d.j/lrlerium игиипь
„Ф Идти» мы, щ пдшйк; гчтдйьъ ар: vchen.cnL'cr defìde~
.„¿»,., mmm cum obtìnexur xncxphcabìli fuavilare аЕЕсеге-ар
1¿_Ú. Pggimm ìdeolnddir exp¢¿'larív`11em pr.¢fìoIann`; ф gerfmmm»
ъ1. ¿míßímam ‚ id di rem anxie .cxpeftazam cum obcmctu_r.~
cßè velu: gemmam prüìoůíflmëlm Canitquc poëta , ¿radar
:H fruñua qucmßgnpradußiar edit- , ultlo objeèìoxum viliug.
ей prcxium.
1. 0b eandem rauionem non mcdiocrircnaugcxur gnu-Y
diùm ex .labora impenfo in re coni`cqu;:nda 5 aux fn dfpcr
dìxnm :ecupemmus ablìerfo (идете éc папок. ЩиЩЁ
í¿irur amma. сйт amplía: drleëïutur iuumrì: au! rzddìris
yl-bm qua di/igít quam jr ми [Ъмрег ЬлЬиЩй ? _docelf Aug.
g_­('„„__unleïanturtnifn-Q9“ cœmra, (трёп; fìmt omma. leßxmaniíl
[е]. с/агпдпгЯЬи: , :ra:/i. T11umph»1l.':m‘«7or ímpzmwr , ‚ф‘ шт
д]. V Мир: nìf; pu идём (7 quanto тара fùitperírulum in
‘пишут. А mque excmpla de hominc qui ex так.
moxb0,'{`.1lvns.n1.1gis lzxifìcaramîcos ?u:`1m dum Гали: ‚
„мы. Síudcndn' (т lziâcndn' nullafuv прием]! niß prn
czdat rjìriendiü' ßfìenái mvlffiiq. Et-¿brin/| qluedam fai*
tiujìula ‘стадии! qqo _fin malrßua ardor qufm dlmrex
a¿n_guíf романа «fg ‚мышь. Hocín ища! ‚(у гхисвпйд Ini
lia , hor in nz qms canteßlz U' licita eff, Hm: in ijffa рупий]:
‚дум ьамрм: .„„;‹п‚‘‚.‚ И‘ ¿lud im' merma: jurar (2 rv;
~vfr­ _ '

ре [m_[Íiombu.f.­ Di@ III.. ¿£7


„Их“ _ Farin“, au |_n‘vrn_fu'.s'¢ß`, ubique „Mii“ gaàdíum
„дал“ ,„„',„f pf.¢cqdu_. Sie nora: Clr.vfofl. Resum qm,
in ¿deug P„»¢„J}’;,_fud11 «quam [Дадим prf! dimm prim,
„ann“ in [’_(`«lrm'.r Pexmm me/lis. Certum enim eil под Нота
fudinè mel fed aquam pui­ar_n;f¢d/pra» fuavita:e,¿¿_„-i„u`ßdpßp¿
P¢tra-mr/.Deniquerbonuni mf6l|rum_ plu; «matar (9- ji- д“ P1'
qucnri glmdía c_onf¢yrdulcrdm¢m p„-rcmxßìl trifligiß ‚ inqui: 80.
calfiodorus.
3. Hi; acide' uaríelafen »rdimm , pulcbritudinem , honorer,
Inudnlíaïves labsrum praterílarum rewrdntiaìiem ‚ @-5, qu;
omnia doce: quoridinna experientia. Ad gnudia prenio
к: elle doce: Pracafìoiius illos qui benè fani fum 8:'
muiro abundan: fangninc , eôque dulci ac levi , non
acri , au: biliofo . vel melancolico. Hi ad lzririnm nari
vîdeniur~,cun&:i ferè ur lacra recipiunr , funtquc ad fo
ciertircs, lufusf, cantus 8: Ipeéìacula, omneque hilaritaris
genus ptopeniinluod msximè vige! in j\m19ribus. Eife
ůus gaudìi fun: inûgzíes 5: plurimi э Deus ur 'narurx añorfi
quibufdam- operarionibus natura: neeefiliriis dele&arío­‘Í
nes alligavn velut condimenrum quo mortales ferrentur '
avidiùsin-ill\s»ô:hoc eil divinum quod in omnibus rc- 7.E._
periri nou! Philolophus , omnia › inquit naiurá dívínum Íu'c.`i}
,uid lmbmf › U illud rfi vuluprqx quam amm: be/iin Q7 humi
м: ffzjmmtur ¿id mim effi ipfìrm qnodnmmadn optimum `)u~
' dim: 5 Beob id t`oriè­in volupralc fummam hominis feli­'
cirnrem collocarunr plurimi.
Inncrparricularcscii`e&us noranru'r.~r. rífm › ,quicom-'
munirer h.=bc:ur ur lignum lztitix. L. dilrmuia sordi; ¿quin
in gaudio fanguisâ corde in panes vicinas. ы exteriores
dßìunditur iplìunquc velu: 'amplfxurum bonum dilata
w­r..;.Sar1í:«ier»mugcr vel confervsar 5 quia expcllir curas
ß:»anxie:atc­s ac inelaiicliolicos xcrrofquc lmmorcs ‚ qui
@primi corporis complcxioni obfunt , remànemquc pu- рт‘
riores fpirims', cor ¿andan nliilarrirfbcìem, М mman rmi- и‘ ’
„а ‹1‹3;„’„‚‚ Зрйгбшм cy' l'f:ín'1mxri_'{lì; «_/inca: a_[].`1. 4. excita!
pa.'¢nri4» ad agcmium ‚ quia mii ‚ ш diccbnm in operatinnb
м; , тахшхё- in n.nur:a'1ib1'.s fadjuiixrlïer Deus ‚ сШсЕЪа
lione: iniis rorperenezmimanxiâ. g. «cuit drjxdmum ,ma
ximè 4| eff impert`ee”tum 5 tacir urampliora cupiamus.6.in~
tegdum etiam дата датам ‚ 84,- relinqixit рт’: (с mœ
xprem ‚ единая ¿mxdli luäu: спирт, 8:, щ dictlmt Tyrius,
qui humo. nnßirm po/ìfblem ‚ femm cu/nfaxur ‚р ,faim cum
ldrriur fuit. §¿_‘¿0df| demas Imm' virijitudinem в valupma «lua
fumrßx do/br.- Huius canili 'eli c.\ducims Bc impctlectio
omnia' boni ‘как! äcmixrum malì­,l`olu» Deus cil qui Гсш- —
. к ‚д ‚‚
\ Ä

21% De p/zßoziîbiis. ВЕД’. IH. ’ p _


ж: с1с1"&:ш‹&«1н\5 ampliùs Ы diuriůs «poífidenifi ardeaf~_~_._
‚ i1r~.:ii¢iia¢i.u..ii=._a.i1:i0i fapii. 1» ‚диет deßeeraut «еще!» г
Вид ртфдеегм ß_:»f:»,pjeiit»ia iiiivina de fe ipfa dici_cqiii.1iibur_is,
‚ч; ,¢i;¢„¢i¢¿1wc/rtx¢#1¢u.Ü‘-qM.i :dum те adliuczefurimt _3 „ГМ те
. Aïenfii т‘ Ía -nes ф qui: eiiniim femper [iiivu Ё‘ ‚ _g»ii»_ifw1[¿Ívx.
‚таит‘ :riti/irafiwffiiniè :ji , . fed infiium diverfiim quid fliers.. _
#Milet guafjl_aarrupt,ibi'[i.if2dfi nlicujux нашел ßmpler 1'“ = “ß ­
лиге’ :adem iióîíii «rit jucund_i'_{a’i`nui 1 nique idrircu рта
144’ fwipfrfuniîce,iicßmpliaŕwlupuiriggiider , &~­Cliiiû»uß . qui
ßiáerit »ex ‚М: ‚при ßift rlterum. Sid qui Идет?! т Mill»
_quam .gg/i.dab0_¢1',noń`ßii_»f in eiernnm. Imòï non folûm exi _
щсЪпъз ‚‚ feä e_ei.­im ex parie nofira venir, fCiliC€r CX llîß-"H
llxiliraie wel pmviearé noßra.„, Лен: cnim homo дичи: „
_ïhnmabilis f_c_û , i¿a,¿_ei.i:in1 i1açi._ira..qU~'¢ _l»¥1\_1I<\U°ü_¢ A11*
‘ en ' _ ‘ ,
' Ёбгубдцриъ; 8:»dol~or , ‘funweliir fome: ex .qnibvis-11af­_.
iciiminr_aiizpaß`ioiies 3: percixculum endiiin fequuncux. _
¢'il;4.5iipf:\5.,Aj`:ílus ‚атм: fiermixtos е vvluptate delurt. _.
2.­jeh:iIi{’la1o_, iquodiiìc _.Alcinou.s5 af¢¿îui.0fI1¢HW”Pf'W' ‹
IH fm.' 'c¢.i.e_lie1­umqu: тиф е/ететц ‚щ ГМ‘ ‚ ‘U°Í“PW Ü- —
.df izr¿i::eÍiiqu¿ ,ex bi; ,wmnfur. “Е! ‚АЧЦ- ‚дтдд? P"""”l_""\
„д, ягоды’ аёаимщ wlupu: if 119111.- imo .Si nmniqm МКФ‘ —
'17,;„_ _iium-prâncipium,aique«iirrii:um__¿_ _Qui à ‘при’; dbßinet. —
ли 24- i.'v|lupra1.'i`bß:`„._ 4/iiiqaîí/:ji giiuiiet izemperani e/iiß f¿°Í¢' ‘"“”’If“­ ~
11-4111. 7{urfu4gi4i__pe1'icuÍafu_ÉiI (9(gaud¢!_n14!ÀfûÜ¢""' "д" dfunŕ „
jfvr1is.»` .gni»_­i,¢¢_»¢1"`_da­i¢i»i‘imidu_i :fi 5 „флота!“ "‘f’”î“' »'”"4“_-‘
‚дай .circa-1¿¢lup1¢ri11«.»¢rfmur1 gli uaiupuiem aniüß f“ 4f"P’°5_“ “З”:
‘дд-‚д _ialqrem «um» pvßshnbemug boneßa ‚ ШЧ9" P-1111- __
" ' :Siac._y0­lupi:iee nulla eñèr virnii au: langu€r€I@H0ß MNH» .- ‚
.di':n_, ­(a`)eb:ix­Tyr,) Si qui: даты, volupmtem dmm1_ ‚ ‘ИМ ‚‚
. ruim ßjm przcideri ; milluna riiimjivvluplßt “bf” P‘"““” т‘ —
fp“‘0.;'“»fߢ/’ilizif winni qui labmm е: virfuris fabi! штйт’ i i4”'°" ­ -
' zwißftatïsa autprafenrisfacit aut fi1tii1¢­­¿~i'WÍ“Pf“’i’_ ‘““f_;""` 1
" 1»fi»r!âiii_.iliq`i1ii zy ­i»ilner1,j@­ l.iI«i_m_Uf¢>=f¢v_r« Гид!‘ ‘для A
еuo ¿arè probar,e¿;:emplis.
ißeicëtaiionum _
remedia n­:iclim`tur, 1 cum de -temperan
aia-_diípueiiiurpyercefrè,parer ex- Phil. inox giiiiaio д га)“ ‚‚
imodaragionem-raiirò magi; effe -neceñàriam , _quanto dif
E¿_ ‚даны gfif,_i.0„1i.ii. Petje ,fioneíEill.icir:r..­fed ciim’vii'..,~n- ‚
._ _- _:Agus apipoeciiu ,¢men1"ur_am .räneamilu ,ob mnfatam inqcìncx'
fopen nemjimò 3: on iisivio cnuim._s__­ ammo i u ` ’ .
§:witibus«eiiicendumii1pillo 'frxnaiido 1 Bunsxguidnn vir
nfirfn М‘ nf.'H1í»_r_ri¿?¢` «gir ,»1„.¢]u: aulem рам‘ (у mnxime' ‚‚
Amfßwalß ¿«_‘:m..C»1_¢¿!_¿:fs1i¿ шт ‹Ь’›т{п56и: ‘Ё ipßf inw- .
тиф’- зтгт житие «rdm ел ‹!’а"‘я.—’:йёи’г‚ ‚.
‚т‘ — _„ --~ ‚

‘ D€‘paßïo`ŕ1íÉu.f. Dz'/Í?. Uff, 2.~¢9&‘.«


mgm pim, “Магистр. POIÍÖ а ПОП CiBiC&2ltiOnC5 ‘Per fC
derlecem : [ed exceilixs д dico rp:r_f`e ‚ nec enim omnes ­ \
Qmniluus licerer. @rod анкет in cxce{iir,m:\_,ximê dede~f
:Qin: и prol1ib_Cai1t\l\’,cniwcr1ì_$infer omrics ram Pl;il.qu:\m — .
'Tlieol. ,Qruòd , ur dicebam .,.qu1dem difiîcilc eil: fed ab- -
folurè nec2:ll`;irium; 8_:"rioe munus efr virrurum morm ]ß¿¿,_
{i;¿;n¿ i:{çirca.zor'::m íffìm» afg!/umfircn liu eff: песеЛ‘ (д? ‘
‚т; мдщщпит pauß ad wñrlflaene aut» mak ¿ambre , auf
«Лен; йЩЁаЕ/Ёи; ф ¿iam ( ur Heracliro placer ) valup|arr~
yfßfitn @mim ifm. „А! rx'r¢‘a.dzfÍ1'cx'_/iu: fimpwarxuiriufque
‚млрд; id mim .quod in im gfìcnur bene przfazlnlius :ß5
q::¢r¢__uro_blerl;oc¢1iarrz circa 'z/uh‘:ft.a!_¢r dalarrfgue' forum пе:
gorium г]! . (7 fp/_ius vrrlufíx (у :ruilt: :fram farullalis. 2%‘:
namque bene bu „итит [nml: crit; qui vero maleimalui.
ig', ur docent SS. Parresmmnm nenni: Deus , umm ufmw
jrghíôelur immadínlx. Uinum cregvíl Dem ílîdflrl , тем‘
immnderalì u!iprabíôuit.­ _
Gaudio modernndo" inf`efvier,­ fi confîderes r.1'e1/iwan»
(п; caducirarem ‚ 8: imperfeéìionem bonorum de quibus­
cli 1.. ¿i'n_{i4!»i'/femm gaudioruiii íicuc а bonorum omnium
crearorum 3. nihil ca elle in confiderarione :erernorum i
quae prxparanturiis qui Шут in haè т; Чцйщаежййй
riapœnìrciiriœ couverrexur Ян 5щк1йнт.‚ _
ь
Juvabunr fequcnres verizares 8: regula: r. »quod virrug.-»
moralis piœcipuè verŕarur .circa milicias B: gaudiam lx-~
remur öcjriflemur ad menfurarn â reóìa ratione prxfcrip
ram. Ideòïvirrus d:­ifxr;'iri~folct r:é?arampafuìa Мирный: ш‘
d»Íorí.f.:._ ’ l
‘ а. 1-'.x'gaudio‘B:' lztiriçf veniunr «omniafcrme vitia in
дн; homines Iabunrur; fcilicer nr ad gaudia. nafcimur »,
proclives ‚ 8: ex pecearo fuir auâa hx: propeníio 1 rum`
ca: amitfione _jußiriz origìnalis ‚шт ex debilírnrione ra
Jionîs ac vîrruris , íieprzcipires labimur in схсейЪт vo-
_luprarum fl adlinr „шест; ‚ ::ur:rgrii`is quâmpar ей Feri~
mus G abíint. Morale: wtium pmitur labnntur in amare
['r¢¢íplr¢:~ , facili: munque :fi qu» duri! Ad Щи‘! fnniln,
guia МЫ: idr/el rmfrenríäux шт.
` 3. In'o.mn1'5m'.maxi'mè cnvmdum ej? à iucundo Ú' È
‘voluptalfßux -3 non ¢m'm« ínrvrrvpti «am „Митя: de ìpfa. H@
Scilicer ex prxvemione ac propenñone , non acquìejus д“
judices fumus. ‚ Í
‚4. ‘ЩгргоЬхм nihil debe: agcre ob folam volupraremr
DIM ,1`nquir'Pi1t0 , hominibu: fupîenri ц: lex ф, ínß/rien-,
ñbnxvvluprm. 0¿iod джип‘ íicconrra. E îcureos -, 8: mio
.ett quin virtus nonleíl progre;-,volupraremgfcd ‚ё ‘(ища . .
!°1»§ßHf1>=92f¢§»yircacsm, " ' ’
/` ¢ ›' с
43@ _ Depnßiambm. ПИ’. III.- _
s.D1ñî«­.1lxůs ей pugnare cumßvolupraçe , qumncqiif*
¿,„§¿_. llllìs palñonìbus; exìam cum mx-, uwx phil. d1ceb_amus ,
куда quantun1cun\qur‘§eñrcnis ůríra ‚ volupnas tcroclor
di bcilia. Мед voclmar „при: d.«man 8: её vehcmCnr1or
öoformidabilior dì què mzimmr, г‹ поЫГсиш nnrqöc
adulta, б‘ quò fuavxùs nc 1a:entiùs` & imimiùs » и’ FOIUUS `
inûdiacu: oz (шт.
6.Volup_ra§»cHìenís non minůs quam ¿O10? _mÈ“t°m
âiuo Цащ dxmoveti quia , ur rarionis “fum mßX\m°_P“"‘
pedium: ‚ Gc-pòrentìífxmx volupxgrcs dCPfJ­V-mi ­1PP¢i_““m '
1,enìmdilìrahuntvehelnßnrer à rebus divíuxs imonu
bilibus ad extcrnag &«.1nin'mIcs 1. quia delcr.ka_nontscor`
@grex funn conxmrix-fpintualibus 8c lI1l@f\1‘5> Öfljieû.
dicumul cosmmpexecxilììmationcm prudenrix praûxcf.
3. qnia propxer allíg.1xioncm anima .xd fcn.f_u§ ‚ ¿¢»¢¿\_­'*b1ï¢
prxfens, quale elì«corpox¢um ‚ magls alhcxrponclxznanr,
Ё
quam abfcns 5 qunlia fun: fpìtitualiœ. _ I _
7. Volupx.1r.cdon1in_au_re )aum prxcxpux vmutcs ; qu_xa
cxuir ­l1ominem vuil: tonirudine , cn¢l'vr1r ’ ¿Y ¢m_0lllC~
Iëtô»-Laccdcnuorńn diéìì Тип: vixiůc ~A:h¢lr,1íen1’¢S frmlllîß i
quien :lli vnlupcares fperncbsmt xiti {еда _ащш
sm 8‚ 'D¢.l|quc «риф; & d¢1eaëa0„e. hum; viuz de{`mur_1t
и. ' in даются 5 ‘чошрш: ’jn pmcípilì ¢/I , ad doloremœ/cr¿1f»l'l
canírnrium »ubít ,Juf madum ‘тем, qu,-1Pf0Pl¢l` m0““`m° S
xranjnvolupxß м» ndímra Аида}: S. B¢H\=lId11S’»- "MU"
anxícnu nanrrliífúra.
De «атм nihil p¢nè ‘Шаг; пес vìderur dm paßt"
q\«1_od non p„1te:u Cx ‘НЮ: dc gàudioì fic nfl fam PfBï?1V\­
bat» K lf.nicb_:\r Stncca vcrbxs chrìlhano plxxlofuylxo Jxgf"
nìs.~L.¢1o animo far , quidqßid accidzrílqua/itil" ‘WÍ“¢f‘­*""’
‚шахт ( quáppc non ~t`olcnr-difplnccrc Чиж volulmus)_ -
num dell «ДЕ: › _Ú fvíjjìs ex dencia Dri­j5:rí. Optimmvofnu
qnodfmrmlure nm'pajií,¢ , Deum quo andere nmnin_p_1av¢­-`
niuntfme murmumxiem: camimrí. Mams miic: г]? qm ттпе
_ ‚ ralnnmger/1m:frqu1'¢u1. Magnus anirmnx qaífr D¢0_.'rA«‘Íl¢‘il'l:
HIM? ln Мел: f.ci: quod doccx Apoiìolus» ruf/1f¢f°g'1ßf~" ‘7‘“"
п‘ ` ra/rmfujiinuíx 4';¢c:a1|n'úu.r nldvcrfm _(`:rrß«tí¿»_{`um цлкгмд
üiwnm , и‘ n:f4i|'gem|'ni»m1ímí.f wfiri: d¢ßriî_nl¢.f ‘&G~ Igv'
zur non mm rriílanduxn chrifììmzo m анус: xsquam gun-, `
dcndum; Чип deíinunr in bmm&fCo|1f0la1ìones qm _
uccidi: vmmbus ‘М; pils; ldlc eodcm Apolìûlo g. f1UlEP¢
’»¢"'" ín mulls expmmenia lribulnlioní; almndvnia ¿audit :llarum W“
‘д [МЕД
_Ын15ьт cñìcarîus moxivum'-ad fìudendum »modermlìonl —
:x1.ítma.­_qu.«ln суп emqcicas »ôc mall clïöñws dc наклона»
De pa/fìonìbuf. Drffv. III. i.î;i
'fiilliús Gi: loquizur compcndiosè: cum omni: perlurbalíc
mifrria :fi ‚ tum camijirina ef? a¿ri|urz'a ( [ic vocal: trillicìnm) T#/Èul
üóet ardnrem libido › Íerìtalzm lxtifíaxcfíens , l1un«1'lÍ!a1ent3‘
menu ¿fed agitada maqara quadam , мВт: › rrucíalum ,i
ajiiflioncm , fcdízalam ‚ laçmu ‚ exeß animum plamque
confcíx. :am lic clefcribin S. Chxyfoli.~Tyi]?i1ia animmum
frudele tarm¢n1um¢fl,¢ dolor quidam ínex}’lxrab1'/i:\’f$” judí
cíum omni judícío vìndiůaquedeteríus.-Nam Qrvcrmi: ¢ßÉ[\7o"
fimìlis телами, mmßlummodo carnem 5 fed U animar»-’
if/am yerímrn: г @linea non folùm ad ‘Щи ‚ fed ad corda
pprlingnu г U perpcluus quidam carnífrx , non лишат di
lanian: ,fed anims vire: ronfumrm 5 (7 jugif до: ac una
lm: prufimda», C7 Izmpńiiu , (9- turba ‘,f¢brì« non apparem; '
или! í¿rii1'aÍidíùx inc¢ml'¢m ; (7 pugna requiem mm habens;
(у lalzor plu, imo: vôfìuranx videntíum.
дача: c._i;\m ad cam cxpcllemlnm inurilîtas ad lcvnnda
mala omnia; exfeplâ triûìciâ pœnìieiuiz qux (Иск pcc
carn. Proper hoc rriflífia faüa ф, nam шт теги, nrc in
ulla alia и tali dnleamus ,ful ut ípfa mamar ad delmdi pee Idem -‘
cam &c._ дача: aliorum nomrnifernrios nam folnjòriem in Ритм
,_
forum qui mœrvrix mijlrx' pariíri и fiantdclwis »max1°mam7'.'„¿°,
pavum au_ferre'S:c. Qxod etiam ocex Arill. qui dalznt соп- д. E- ..
dclenrióiu amici.: -_fìfbln/ari fonjìirwruntj, und: , duÍzi1ar¢th¢'c.1!~
qui; m'am,vp`mri1 numquid „wifi .„„„;‚ pamm fufìipìwir:
quod ind: pino venir: , quin in hdcfxperimur alioxum
cfg: nos benevolcnxiam ac conlìantiam rcflanre Fortunâ i '~
aliunde enim non debera nos levare шанс‘ amicorum ‚ .
fed poriùs dolor nofier nugercxur ex \¢riil:icia quam cau.
famusin amico ‚ 4. Non imediocrircr juvnz confidcrariwf
mikriarum communium Ei quibus nullus dì: immunis.
Nanßnt :afm отпи свттил’: ‚ ralerùm alim ex uxnre д alim ‚
lx ЛИ, aliu: п: f¢rr/o ‚ alim fx amica , alim ex ínímico ,C.bÜ­Í:
иди: ¢x vicino ‚ alim ‘ex’ quaví: ríelrimenla taufam премий‘
‚мы. . .. proffufqur nzmínem in!/:nier НИМ: aprlvloríx
тттн U“ fi aliu: may: , alim minus ‚мы, nm inique'
fçramu: _gyavirzr так: nv: tamummodo fri/lia _vari «whim
mur , nrqu: enim fa: :fi , ш hama qui _pz , .marralrmqw ham.“
дддг vìlam 1 dalorí: an¿arífqueßf'e:rp¢r:.'
$­Jl1Vß!\to`: :antcrumquc Обида nos l1ene!'it:iofum­ / ‚
pondcrario jucundiilîinum enim ell cogitarc fummam c)us
in nos bcnignimcm-fram mirnbilcm infuis operibus Ia- -
pitntiam Вас. anparva nubi: ¿audii raufa ф; imago illa-[‘~a_
(srßmíliludo Du' отвод: humaniru; in anima ( inqui: Pe- g.';';de‘
‘пса ) memoria ,íngenium pravidenzìa ieloquium ‚ т in- ul. °
Wma д ш am: huis' animafamulanrn 61€.
f _
6._ .LJnvanc eriampaßîanilvm.
~ 237. Í 1?.’, ca-nrusf
laxcnymz gcmixus › fietus K

fomnus bnlnea ex D. Tbnma ‚ -arqgc сбит pharnmca ßc


aiia mtlaiicoiiœ anridorn , ut .<ie.vino fcripßc Vano apifd
Novium. 'Uin:­n»ihil ]urun«{iu:.q¿4idg:mn1~plait», hoc «gil
tudincm ad medanríaniánvcnfrunf, Hoc nilnriiaris' rlulre fz»-`
minarium ‘‚ hoc nmtinn c,aa<g|gÍufÍ1-»cqnz/ivìa 5 сити: item am'
тит fimvilcr [Миши U ai/:mur ab,ob;e¢’Ií; mïfŕi/aux ‚ lrgé
fwn Cliryioilomumg шт Deus 'vidwìi muito: lfomínei wjìaßì
дюйм‘: , ner ad Íc£q_nla`.­f2»iríl.'4alia ÍiÍ.~¢n1er4cced¢re , hm
Ms ‚ .
qui in zo ca/qilur Íaßorem t0Íer.az1.' ‚ р/Цеп: graliartw Íalurnn
zjjïccre» ‚куш „Дл/Эдп Гщс/ёкпёгт: д - arlŕ/zifìuir prop/uriam
my/odia u1.amn:,<cantir1 пить-м d:l¢L`Í4ii¿' шт magna am`m'x'„
glacritale arprampqíllzfiih: fmfroíxrglnfus ()‘„l1_y;e;na:Jemiltaz1J.
D:‘nique.~m'|îiiti:c ,qu.uuor~1`uu_; джаз; anifìricnrflilf,
gum eli«xniftiria.de„maip.@a1ìeno quañ dcnofìro 1,. z'u:1i¿ia~„
qu.: .eíit.:dc`_bòno.aIicno.; &. lwc vel quin L\enun1.1Iceriu_s
mîńuit na{trum.» auc.qui.1 illud i10bi§_11o,i1­ari„veiux; дн;
quin cxndxo cupçremus ci mnlum, 3. дпхМм qua: Gc' ani
mnm..u‘.c:r.1t ur „щит fugicndi 5/iam dcprxhcndnr. 4:.;
тайги qua: „ex D. Dqimafcciioi ей rrilhlia идущим):
' гпепгснш: niX1ïlibni1i,ag,cje ci i,iLv_e­;i_:;fcu z,1;dinm bene „с:
hjindi. :,fe;d.dc his aliâs-.

QU.¿sf;r.,1o‘v11r.­.:
‘ lpeßfç 41Jiy@erßtipu.e»i.i ‚ -
Y и _¿vi

«'NOmcn Грей 1а:5ё‚ fignificm: r. quamcumzIu§'¿xpc¿fh'­­<‘


' полет Ьош aux mali ; ur cum dicitul „т re Damìliv "
-[}1пд1л‚, 8‘ íßeraxe т Domina Sac. 1.. lnrtirirun vernrn aut :
Pf?? _Và t­ic`t.im ‚ щ сцт dìcebar Virgilius ‚ Hum wlw ßmi¢la1¿p.rçmit
дали . „imm :ord: dolmm. 3. ipfamex bpnzacxpcńtara», .ut cum»

dicixur; tu и Нм: ты Domine.; В: .,_¢xp_r§fanIe: .­Í1ca1«_M~
.Ife gum.- 4- communixçr , ;xp;H.:xiançm bn/zxidffiderafi cur»
«aliqua rerfirudíne fuiuritìçnix. Sp¢s _cß zgpcůalil Боты Ы
quir Cice\o..ç. virrurem -infufsim 5 Deo , quâ e1ev:}mu_t 84
irxtlinamur adachxs deíîdcrii „Sz expeçtarionîs circa ID_eum.
ur fummum bonum nofìrum; éc.. (Цепи: §`)S:;;Thealn¿ìca.
6. ûgnifica: quendim motum &t :iiïcêcioncnx appcriius
fcnñrivi nur razionali; & imfcibilis cirm abfens ё: дгбдс’
rarum55L«iejj1¢ in hac Íigniñcatione hic ngimus, öl Ö¢=?‘-"
maw vppolîxo fcilicer d¢/j».»ra¢i«„¢ ‚ qimriniufquq ,nxîllenp
_ ­-si

_ l{&p,zf]ìonìbú.f. Dzf/','v".' Í1‘Í.'.. V zgn; д;


zinjrn ,Hr}çt~uräm, canf:Ls,. & efïcéìus illorum ¿c.cxi(`ten:i“.1
nag’ziubix.nu: , сдаем bxcvirer expon.1m¿ .
со N c.L.xJis1-Q.-„ 0
_Pu ц! moms apperíxusfìnßrívb aut rafiomaií 1°fäf7:1'ÍfîÍî 71115"
_p‘:ß1`4':' exuppra/;enßune[1ani anim' drßzlerari, quad ¢xx]?i­
:muur _ń¢_!14rum ‚ ли‘ jmßibílß nrquißm.- De@>era1x'p„'vfro aß "
теги: dufdm 4pp¢fíff»: гх »«ppr.¢henfan¢ mali nalin' qupd exi
flì_m.1zur fumrum , Лил/Ими ímpaßibi!¢.s ML lzônì ‘MÍil,ï-"
qì{od¢x:'f1ímn!r4r arquíßvu ímyafsíbí/v.
ГтЬ. 1, ex Scola, quj [pcm hïmc дсЪЕпЯс p»¢fÍs1°anemx'm­ Ã’d"60 ­
!r_:jÍÄm«app¢u`mi 'fìnfnlívo и: drltffaßíli prßfìfxlz , mm inf: , zlánf
fed in plmn1a_@n‘, quaóß #14’; fìpmßn: патит fUtI„1`mprÍ­­ '
myn dfleüufíonem ; ßrut ex alia
a'ma¿x'na1íonc,ímpn'mìtlílmorem pam.- verb
;Fr¢f`n:: ,mu/umprußjn; in ..
in [ё imprìmil
Jg/oremg lice; enim hanc pafïîonem dcfcribat per otdinem
ad folum dcleêmbile , non excludic_::un€n alia genera bo- ‹
пагнт ab Щи: obje&o»
Pralm, Dàfcurrendov per-fïn`gulaÁ dicîrur 1. mam: „дм
Щи; {zn}/r¢[]ï«x‘ fum fwßliva шт ганЪпаН , Se pcrid convé
nìxmm alii; paûîonibus ôçafïcâríhus ъ. {;л]2‘{1;115‚; ,per f
quod jam <ii&íng~uin1r-ìfex prxccdcmibu; , quz fun: in
cnnçupifcîbili.' ’ߢ__rario 'curiíta pgxrineanadirafcibilemy .
-p_àt€t ех diâîs 3. nc app1f¢h¢njaq_e Imm' ardua' dq/|demt¢`5\1t ‘
dîûinggxmlrà deíìderio quod caufaxur quidem ex apprscf »
hgxxíìonr bpm' nbfcnrìs Б: amari, fed nòn arduì; &(`pes
fupponìrßc defiderìum д; arduicnrem feu dxßìcuhaxenv I-24?-.
Y b,onìcon{'equendì.»«Nam_.ux docecS.\Thomns ¿_ non dífímy 40.4@
nfiquíyfìâfrare mínfmum quoi ßaíím ф in fm p01fß„„.4__
quod èxî¿.'ima1ur {интим feu adapta ploßibí/¢ э наш де im-
poßîbxiiblxs cognìris, non. eil dciìdeńum falrem efñcax , ‚
ut dixímus ', &-m,uixoxninûsf}1¢:. _
Con`yenit анкет _/im cu_m d:ßderí»,quìa Lurrumquercfpi-«
cìxbonumabïcns 1., nulla ей ргорпёЛ-ы fme df_{1dm'o­,&3. _
if}.,udeLì.11_11 nonftffabfolurxxxn &çñìc=xx niñ cjrçqbunů P01'.
f\bi!e,urd«xîn1us.1q mulrìs cxiam dítï`exunr,przcípuè Lquig ‚
` dfßdníum aliquod poiefì-_¢ßë'dc inïolñbili б: âfortiori de
пап fugurîs ‘диод digi non poxcß C/[`1r.ImÖ 84 d¢fp„„,;„,.„,
ipfa porcßg cflc ¢1_¿§n alzquo <ir,G¢_í`er|o,{`;1lxe|n ineßîcaci ¿Sr со“
di_;ig_naxp,5 xnqu;t«I__}n¿l».»r< Dcfpzmm deßdmn dgßglfríq nm- ‚
4{‹;‚„д2о‚ц.’;@и 1/.elÍè1ß;_,a,§'ìt§ пап Autun defnlrrat дЫЫшё 5 „ub
„ín afl p5f­`»lu1¢` dqîdrrarc prefìfjfpanilur ranuplio íntallaüu, ‘ил’ `
,!(¿¿,d¿­n;]ìÍnz' defiderafum »ß¢'m[1of}1'Í:1'Íe de/ìdfrnnlì. Quidquid
r
дщдддфчдгйгцг zgq[un!»¢i:.lar1gufzm ir//_/Jqßibih, -wl »W]„„;,„_ „_ Y

f
. .
1141’ De pnßïoníßzìs. D/ff?. fm _
„дума\ nm vul: illud , та!) 'vult !¢l1n1'1er vult z'ÍÍ|ul,llr¢*
cebaxpus cx D. Thoma 1.. dfffderíum efhde quocxrmqu¢Q
bono five facili ‚(Не aröuo ‚ (ive ad deíìticranrem fpcficrr
П‘: nd alium; fed Ли.‘ ‚ СКГСЕ arduo ,»8i dc bono graf
„мы momenti-, Bc ad fpcmnrcrn' pcnincnrìs. Syn, inquit"_
Ehchír Aug. пая pffbonarum rerum ф , :nc rxijûfìfturafum ‚ U’ ad
¢f~8«~
шт ртг„‚„п‚‹„› Qui mmm Лиги guerre pnhíbaur ; îlla '
zamen fururîńo nozrdcbcr elfe cena omninòâ quin fpcy
е]? ínrerli Ízonínomcn. ‘ ‚ ` _
ОжГх fpci (um х. cxdcm ac amo\ff& dçfîderîi a чай’
bhs adda crcduljxaxem' ndepxionis‘& fuìïfïdía rcì confèf
qxgcndœ opponuna Бас quibus condítîonibus vërlde reperf
:KE:-' ~c'|! aux Шу: (pbs. 2.. juvtncs lïmt_ mlgimì pieni ad hanc `
ll¥r^ phñîonem а juvene; Лил bona ДМ, inqui: A ilì.|_=t` ¢m'r»"
.ltmulmli fn.' mÍÍa':""funt ритм!‘ narurÃ*"; лжи? eîfanï qui»
mmdmn in multíxjàpfr _Fmr apiníuwc (7 шума: игрЬд-ддйъ,»
1}: : nam jlb:/f1imri¢_{! ‚ memoria ’ukfò pr4rm'r»' , Ъииит‘
»mm multumfulurì Imbent , угле’!!! ииардшт 8‹с.`
Ейёйи; (pci funn'. in miferiís vila hujus fuprtmuîí'
lenìmcncum. Quidam vcxeres­I"nilofophi . quos так}
Ард/Лигчосац: vìmm"porìñîmùm _[;`>e‘c«antineri pumnz ,‹
пес Íìne obleékàriont quam afïërt _rolferabilcm clik. Bam
confììmere hornìnem dicunr' aiiìs nam calmi- baminun'
Enorzmrant ‚ ucjí f`aÍus '1/errbahlv Д: qui rn ßnmu expzůnl a"
гъам. ф’ Вышли [Ъ fì«ßín¢l­ НМ: mnnîfejìum tf? quad f e caren
L rl. tmr, nan bamínzm exíßìmah‘_/2d1:efììam‘humani)€rmêpr«­
/ ÄÜM. dimm, cui de/lt [т praprium vrnamznfum »bnmank ani
ma: Zic. 4 _
Ideò .edîfu/am feu afrrí/îiram palntù' vírtuîum f¢icíuf'n`
I. dz' _/fum in {аудит , feu jmítrínm na1ur¢_col[ac‘a»x'r , inn);
‚кий‘ fum) сити 'virrum regia qmu adire l5¢'¢l‘n:mín|` qui mm'
priv; hanf unam dmemiz. aìrTcrruìlì.1n.
1.' Stimular ad`omnc bonum. Prfncípíum' parandmmr
P_Í1íÍ¢. Ьдпашт
IÍF,
Ли; е]! ъ çríam‘liÍ1hc­uuIvlimm шт: afiendíl , cfg“
uperít`am'ma ‘игр: bom' _ßndisfg qu¢~'prímurń amimmfìzzi
zw. wcarhomínem ôcc. Е: ТсгшН. ciu. n_>nf|d¢rrmu; jrmrntrm
шт primi: nrnflìaríam qunm cohdr`vbr"v`Íl¢'~:`n agr» hone;
jììlimmlmnnli anima {сей in l1acpucißuum‘j2;mn jin;
ф, À quvfanle víäus „ш dimm1A1;n.1m fp: [uni myria
т varíq: qu.¢fIu: ag¿rtdim'r : Кии/суп: f2¢‘undì4m cur_/ifm*
maríarraìírir mzmbílíofìss _[È: banarum accedi! «ad fra¿‘l4n­
dum ‚ил; Д‘: torana1'um`/41lvÍtt4' fubx`xr¢r1am|':m,];'.=e )Ve
lìrírurís anímum ad phi/oßp/:iam appliranl quírumque Тип!
шт ad »mura-no1i­1:'»um‚ ,quod
dmfi1x'vìrrut|.mfìudìa шт ad
:ju: ай‘ дЕНш
-ope fc purentсоштрЬиЕъчы’
решетка;
». . ‚ __
De pa_ß\'z'oníÉu.f.­_ߢ/Í7. U Í; 131;;
ре pzrfrßíonem , quíßux in re5u;'f:Íící_lq!m Для: ф едд
ßimam 5 addirque fub finem (реп: CHC nlímenfum anima
rum , ­w`rm1:m nmanxium , pnprerquam jìmowmu: prlgrixinm
‚нации; propnamu: ad Миф: cría.
3. Erígir memem ‚ & Май: labores э лат ‚ тдХЁопЁЬи: bu- „д,
mani: cunxulnrnaßer duo: adjunxírßeu; amara» (у лит 57_'7f_
:herum ‚идет xqnquam album rem ígíum 'Inn quad in al- ф]???
шт ;‚‚р‚9„:„‚ ‚ nninnmque femm furfîmz fem: (д- ex- 37-06
follar vìamque qui id quod peut ¢anf¢qua1uro_('î¢nd«1. @yad U53'
уйдет Appelitimem humamrm vacant pln`/aßphí i fh: 'urrò
mímnm rnmimrur, ш illum quam díxímm appaín'on¢m~
fi«/Ir'ne«nt ac fb/mtur „qua quidam Ли‘: rxbumanífß :xu
Iafßt nlm: , jam día rammncíu jim vngotíator 0' ßìpendîn
milf: , О‘ navigaríonem merralar (9 тяр1пм‚ им pudo 1 C7'
явдшпц ínxnmrßjfërfurm [светом qußd illu nonpermifrin
[Ы Н/еггипъ rerum íiudíoqxcrendïr › qu пес jen' [/ajfìnm , nn
ndßnem inrzrdurnprrwnrum fum fum» ; ôc quoad hemmen
шт lalvorum fic nir Syncfxus fpernrrdiynus мт ¢/I „réun
т, in штпц lumínum м’ falulmz 2 ut eiexanríoribus Srl dg'
phíflis il/ud in on р‘ , ne vilam ‘уйдет lmníne: :[12 Mera- {идти
ниш ji in смет ‚‚„„„„‚„„/1‚‹„‹ д‚‚1‚1‚‹„‚›‹м. Fizrílr mim in
nuÍ¢_/fii: qußbemínum ‘vilam cirmmßam {дыхании fri: _fi
non _@fm in mmm natura# Promcfhem inzíídßìt 'velut
c»n_(?4nxí4.m¢dír«mmtr»„m, quod cum degußnzrrìnn id quod
ín rxpaóìalinne z/I , sì: certiùs puranr quad apparet i algue beg _
fanta vìprxdíta е]! и: ui rnmpedìlmxvinńïus _am'ne|_ur ,ßmul ‚
mquegjlífnzi anima решу: p„»».'f¢.«i»,¢' 'u:flí¿ìof?»lvarur (у ‘ „
mìlitehü' дыма еелгигм pmffßlux fn Z9' paulaxím cm- `
Кий; ‚ inde imperutamvadat, rum winrar» fdfrfffel: ara»
naar , 'mmfam ap;onn»¢amqu¢,jí Iul:eanf»rul4m»au1_(ì‘
wlit prgjlmm ‚ interim p¢dum_@' víncularum alzliv1'frízur
gudndiu impemrnr еф ­uul15Í\C¢x' fp: fufcxpíurrur durio
res labores ­, qudd probar D. Bafllzus cxergploagricola
rum quíámfpe: m¢fr1'¢/.mfî«j}`ura1ur labores.
Qganrùm ad dffjiemximí: qniddìmrenn ,'ill'a parer ex
Шаги defcriprìone 6¿ c-x dìäìs per ancìxheñm делам. Naf
cirur ergo def[,eran'¢, 34 prxfupponir hínclînasioncmali
quam in bonum nur malum de quo dcfpcrarurgz. cogni
tiontm feu apprxhfnfionexn ìmpoflîbìlnacìs ìllius boni
œnfcquenůi nur mali vitzmdi. Px 5. inde appetìeus ceífat’
îllud 'vonum profequî : aurmalum Fugcxe , fed cum :gri
rudine nclrìfìirin ‚ quae nafcìtur ex.prîv«1tioneinÍ'upem~­
bili boni deßrlcxazi am ìncurñon: încvìmbílì mali nolìxì'.
ut colligizur ex падеже. Hmc dìcìmr animi dfff£h‘a,v
fuüía,.¢g~ c.«f|u­,qux fun: ф‘: ¢B`¢£ìus5.nau1ca bíxori»
'Ú'
м ‘— D’f»`;1„1_¿7;1;„­.'1.»11.\1>'zf,1;zn.' , „
rur dcfnía vel n1l1'r1'o pufizivn applicandi media eonféeagi'
xio;1e;11 boni. vel ища; пщй; eöquòd `nppr.1_lnenda1r»'
tur ur inurilra 111.1111 ficur per I`pe.11erig1rur.­\1ii1"n11s 1 5: .vo~ ­
Ката: ad bonum cupirumjp­0fe.]zre11d11m' quaxli(`c11mqu¢"
fir .irduicaris ; iz:1‘pe_r dlpersrioneni r1_eìici1­.i.¢ &_ceíl`:,1t ,
non âcupïdìmre feu defidcrîo 1 f1lcrm_condirion.1ro boni, и
fedab aftibus prufeciirionis qrnm -non p11r:lrpoIiibile1n'~
í,iJ11_('cd ;c¿,rè id vider, .3:vcum eriflŕsia, q11_i.1 vellerinon"
âáîlle 111.1 qu.: 1m.1¿;1nurur 1;nped_1n1_en:ç1 iijifugera-~
.. .
_ Cnufz aurem dcí`pe1urio~1is (unc пса a.ppr_zl;enâo im-1
Pädimentorum ur ’infuperzbilium ь Д“; ‘cxrnrione , five ‚`
сх errore. Uade , judicarur conferruioneiniiiiis elle та‘
РФЩЪНптх 1. peànris :111g«,ifli.1s 8: animi» dcjc&îo1 _& vi»
Iium delïeálcus cx quibus fi. ur .1p1»1'zliend.m1ur bona Ир"
nnis aut animr , irnpollirrilif confecurioiiis 5; ‘ayerrarueï
.geniriis voluims ai volirione б; application: mediorum 4»~«
_Atrabilis 8L mel.1ncoli.1 q=1x fad: ur he1r1inibusinqù_ibus­~
ille humor przdovninarur- omnia _ren¢b_refc:1i_ir , im ur»
illîc xrapiíenr timore ubi nan :ß ‘(щи 1 5: áromidiliìculm
rumillig Jpparcruir momes 5 _8: formicz , gigames. Ad»
quod :min мы: :ernper.1n¿ier1rum Нищая“ _acque _hurniw
mus» ur дн Fœn1i11ís.5.,c_rebrae calan1irare_s’-paůìe.; quiz =
дань experienriis animo elu1n_l_ae_s~reddunrg,1r _homines 1
puranres rundem Fore .exixum _czcerorunp _nfgoliorull
quilcm скрип} [unf in prxreriris. д. £gnav1`a1 de qua Cl1ry~'
l­l'f foil. qu» rundem ra.fl_1'x`¢¿'? de_{}1er4u'om`: 2 [дикий ínquama
Thfod' ímò для» q ii: mm in:/Jt_e` nnmi1i.1.z1¢1f1fl ngnríndirem линию
р!’ fui 1/i:1'ß1`m {Ним qu1qu_:Q'9'p4renl¢v)‘U‘ _aÄ1r1`rem_­ Q»4¢M°'
датам» in сдам’: fa!¿r:` _gigaír 1_:/ermícul_e.¢ qui 'A5 ff!
imam au¿¢1u.r.,' ,ira fjlyrapemadum ,lm _leu _; nam ígiavía»
dei/jverazionem [1414: „ná bac ‘или’ _ílln nuifjifr/1l_ur , uduqus- ’
dum щиты infn fëexecrnbilri „щ ‚мы; ¿ieripiepdiquc ,‘
\ fanfirmxnlur in pgfentium lmud 1_n:d1'a:1;:m.­ '
Iìffeëìus :111rem_fur1r plnriini 1iique_ŕ`u11clliHii1ri э r..1v1œ-­
vnr б‘ «nger animi major fccu_r_1d1_`1.1_1 _meiifuram amoris in
bonum 1.. abjeëlía mediorum 5 8: -plerurnquc volunraris
gecoriio in ppçalîrum , ur q_1;içie_virru_1i_s _opere defperanr ‚
д“; dg (дым in viria l`e~„p'r;zc1pi:a11c5 ur docer_Apollol11s
de illis qui dzjinmnzei fr,1¿l_1'der1¢r11f: r'mpud_1'c1'lia­ _Qu',»lam1
air Auguíh in p¢:c1i!apr_ol1ipf1 defp¢ra{:_`w1.e plu: решив! э мс
_fizlum pœnílnidj rreglígunl ŕr1`:dir'1`n.-am , ftd ad ŕxplenda in
blueßa , ;j‘11:f4vía1ie/::íerÍa1IfÈÄux' Í1°'11'.Íx'num ‚ (у fi:¢Íer4­
mmm rupidílpiumßxinza qunß p:r_danl_/1 _non fecerinl qúali
Иди: liůidvi :um _ers ,jrmfßßßeßf .wtf d«1f.»»»¢».'ß1¿~ fre

L_ ц г“;
‘щггг
и
_'Da p¢1ß`m1!1u.f. D.»'»fů.‘IîI. -1. 57
‚атм‘ ‚ =11íq\mn<1011nfCîr.ur ex defperaríom menu «beun
‚те in fluporem artonitum ; may; admon: Miam im¿»¢„',;_,
.ßanímum д"!!! víumdì ìfmimbil-E4; ‚и .¿1„d.'„/M мм д”; swg.
_ timidlßimux гудит’ ‚«1'2/е›1/`ду‚'„ pmßdg ‚ .(7 „rim/fm gßx. иду,
„~díum ńbi4r1rm;­¢m1À„4. Hínc fzcpè cx defpcranonc felix rc- 3°
шт cxirus ßccurrir s 54 iis â мы; impendcbar calnmims
.vaßicaccm lpEs.ds{`pernbundis , apes, animumque â Ferro -
.i1np:l&Q.¿ucen:|bu5 , Ыщёт conmlicg quid ńjigeâiíìus
tx mcrroïß fßnguxs ‚ connifu dffpernionixs 8: :ellu ani
‚ mum 0¢¢_up.1me r,cc:«leIc|: & ‚рек niïripciïìalim ira-inccn#
dicur ut :mìmvä fupranires (spins }i`uggemz.Idèò in_con­
uûilzifl'-îinnm fvmpcr fuitndverílirios ita concludere uxprz­ И“:
clufo omni
._­veluu'n` effugio ‚ eoucludcmemi.
nbîem{in & 'defpcrma prcrfus
.Audaciafalule ,`ng.1.nxur
¢­.’¢uß: mjìix д. ¿jh‚д, °
_ ¢,¢ ¢{¢[¿b¢mxia«:; (7 шт finì nihil ¢ß,‘fi4míL„urma fwmida....­'
‚ „шрам gundam virmri: ej? dßf; maia.
Rtmerlia Clefperationis crunt › ifi rheliùs iuFormelur.in­
' «снести: пс t.1mf:`.1c1le judicc:.impofEbili.1,quz ‘r­1¢ion=»«
-'bilírer cupi: confequi zlußvirnre. 1.. erigendr volunras 8:
­.1íìrm2ß¿=1 in PIOPOÜCO ïboui profequcndi & mediorum
u1'u. д. Chriñianís ‘Мед сопЁдспйЬ provídentifr M- mi- Par»
.­fcrìc:ordìx дым. мм diabolus in ‚‚„;.‹‚ ¿agìrdríawu no: n. ed
­immir1í1 qu: видим! in Deum fxnàíïminmm ( inquit1Chri­ „т?“
— ÍOÑ. Í hat aß an:/:amm ‘Щит ‚ fubßnnxinm 'vim под?‘ › md- daf’
- nuzluílianem in en via qua in Deum feri:/.ur , 1_/Iz/urcm per
»dímrum ańimarum non ф ¿rave , Theodore clxarijiime , т?’
den luífnnlsm . fed incur: ‚мат ‚ mm rfi pernicíóffm т
¿pralio 'uulñfrari ,fed д? тли/пи: днгрить ‚ Дгпггтатёотхе си
,nmdi m¢dcl¢zm viveri Депозит. Proponitväria exfmpla co
­xum qui. po{h{1milescz\£`u; emcsferunr ex fimilibus_per.i­
.culis.-»v. g.«elc`navignnril>us qui -poil perpc{l`.1 nautragll
-rurfus mvâgio Гс ‘гхрапцп: „ё: fclicirer veniunc ad