Вы находитесь на странице: 1из 358

GIÁO TRÌNH

REVIT ARCHITECTURE 2018


KTS HỒ VĂN DŨNG

06/2019
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

MỤC LỤC
BÀI 1
GIỚI THIỆU CHUNG����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
1. GIỚI THIỆU. GIAO DIỆN���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
AUTODESK REVIT & BIM��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
GIAO DIỆN LÀM VIỆC REVIT�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
CHỈNH SỬA GIAO DIỆN LÀM VIỆC������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
2. CÀI ĐẶT���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
CÀI ĐẶT MÀU MÀN HÌNH LÀM VIỆC�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
CÀI ĐẶT TEMPLATE, THƯ VIỆN�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
3. THAO TÁC CƠ BẢN����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
TẠO, MỞ, LƯU FILE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
XEM BẢN VẼ, PHỐI CẢNH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
CHỌN ĐỐI TƯỢNG��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
BÀI 2
TRỤC ĐỊNH VỊ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
1. TẠO HỆ TRỤC ĐỊNH VỊ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
2. TẠO CAO TRÌNH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
3. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
BÀI 3
TƯỜNG. CỬA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
1. BỐ TRÍ TƯỜNG���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
2. CÁC LỆNH CHỈNH SỬA ĐỐI TƯỢNG�������������������������������������������������������������������������������������������42
NHÓM LỆNH MODIFY �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42
CÁC LỆNH CHỈNH SỬA MẶT ĐỨNG TƯỜNG���������������������������������������������������������������������������������������������������51
3. BỐ TRÍ CỬA �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53
CỬA ĐI�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53
LỖ CỬA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55
CỬA SỔ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56
SAO CHÉP CỬA ĐI, CỬA SỔ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 2


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 4
SÀN. TRẦN. PHÒNG��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57
1. SÀN���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58
2. TRẦN�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������61
ĐỤC LỖ XUYÊN TRẦN , SÀN�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63
3. PHÒNG�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
GỘP PHÒNG����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65
CHIA PHÒNG���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65
ĐỔ MÀU MẶT BẰNG�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66
BÀI 5
CỘT. DẦM�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69
1. BỐ TRÍ CỘT�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70
CHỈNH SỬA CỘT��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73
2. BỐ TRÍ DẦM�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75
CHỈNH SỬA DẦM�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78
BÀI 6
VÁCH KÍNH. LAM.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
CHI TIẾT TƯỜNG�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
1. VẼ VÁCH KÍNH, LAM�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81
2. CHỈNH SỬA VÁCH KÍNH, LAM�����������������������������������������������������������������������������������������������������������87
DI CHUYỂN VỊ TRÍ ĐƯỜNG TRỤC��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������87
XÓA ĐƯỜNG TRỤC��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������87
THÊM ĐƯỜNG TRỤC����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88
SỬA LOẠI KHUNG�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88
TẠO TIẾT DIỆN KHUNG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
SỬA LOẠI PA-NÔ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������92
THÊM CỬA VÀO VÁCH KÍNH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������93
3. VẼ TƯỜNG NHIỀU LỚP������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������94
4. CHI TIẾT TRANG TRÍ TƯỜNG���������������������������������������������������������������������������������������������������������������96
PHÀO CHỈ, LEN TƯỜNG����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96
RON ÂM TƯỜNG�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������99
SƠN MÀU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 3


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 7
MÁI. MÁI KÍNH.
CHI TIẾT MÁI���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 104
1.VẼ MÁI���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 105
THÊM HATCH MÁI NGÓI���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 106
2. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 110
MẶT BẰNG HIỆN KHÔNG ĐẦY ĐỦ MÁI VỪA VẼ��������������������������������������������������������������������������������������� 110
THAY ĐỔI ĐƠN VỊ ĐỘ DỐC���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111
3. VẼ MÁI KÍNH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 112
4. CHI TIẾT MÁI����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 114
MÁNG XỐI����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 114
DIỀM MÁI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116
BÀI 8
CẦU THANG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 117
1. VẼ THANG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 119
2. CHỈNH SỬA THANG���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 128
CHỈNH SỬA KÍCH THƯỚC�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 128
CHỈNH SỬA HÌNH DÁNG BẬC & CHIẾU NGHỈ�������������������������������������������������������������������������������������������� 130
THÊM DẤU MŨI TÊN VÀ SỐ BẬC������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 131
CHỈNH SỬA VẬT LIỆU THANG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 133
VẼ MŨI BẬC�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 135
BÀI 9
RAM. LAN CAN��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 139
1. VẼ RAM������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140
VẼ RAM BẰNG LỆNH FLOOR�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 143
2. VẼ LAN CAN������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 144
VẼ LAN CAN GẮN VÀO THANG / RAM����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 144
VẼ LAN CAN TRÊN MẶT PHẲNG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 144
3. CHỈNH SỬA LAN CAN����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 146
CHỈNH SỬA TAY VỊN (TOP RAIL)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 146
CHỈNH SỬA THANH NGANG (RAIL)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150
CHỈNH SỬA THANH ĐỨNG ( BALUSTER ) VÀ TRỤ ( POST )���������������������������������������������������������������� 152
THƯ VIỆN LAN CAN��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 153

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 4


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 10
VẬT DỤNG.
CHI TIẾT ĐẶC BIỆT���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 154
1. BỐ TRÍ VẬT DỤNG��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 155
NHÓM ĐỐI TƯỢNG��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 158
2. VẼ CHỮ 3D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 161
3. VẼ CHI TIẾT ĐẶC BIỆT����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 163
DẠNG KHỐI EXTRUSION���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 164
DẠNG KHỐI BLEND��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 167
DẠNG KHỐI REVOLVE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 170
DẠNG KHỐI SWEEP��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 172
DẠNG KHỐI SWEEP BLEND���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 174
JOIN KHỐI����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 177
CẮT KHỐI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 178
BÀI 11
FAMILY CĂN BẢN������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 179
CÀI ĐẶT THƯ VIỆN FAMILY TEMPLATE���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 180
TẠO FAMILY MỚI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 181
1. GÁN BIẾN CHO ĐỐI TƯỢNG������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 181
KHỐI VUÔNG���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 181
KHỐI TRÒN��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 187
KHỐI CHÓP��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 191
2. FAMILY CON & HÀM��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 194
BÀI 12
CHÈN FILE.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 199
VẼ ĐỊA HÌNH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 199
1. CHÈN FILE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 200
CHÈN FILE CAD������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 200
CHÈN FILE ẢNH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 205
2. VẼ ĐỊA HÌNH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 206
TẠO ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 209
SAN NỀN��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 211
CẮT, NHẬP KHU VỰC ĐỊA HÌNH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 212

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 5


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 13
HÌNH CHIẾU.
CÂY THƯ MỤC����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 213
1. HÌNH CHIẾU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 214
MẶT BẰNG SÀN����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 214
MẶT BẰNG TRẦN�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 225
MẶT ĐỨNG��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 226
MẶT CẮT��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 227
TRÍCH ĐOẠN������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 229
2. CHỈNH SỬA HIỂN THỊ NÂNG CAO��������������������������������������������������������������������������������������������� 231
CHỈNH SỬA ĐỘ DÀY NÉT CẮT THEO LỚP CẤU TẠO������������������������������������������������������������������������������� 231
CHỈNH SỬA ĐỘ DÀY NÉT TOÀN DỰ ÁN�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 231
CHỈNH SỬA HIỂN THỊ MỘT NHÓM ĐỐI TƯỢNG�������������������������������������������������������������������������������������� 232
ẨN RIÊNG LẺ ĐỐI TƯỢNG KHỎI HÌNH CHIẾU������������������������������������������������������������������������������������������� 233
CHỈNH SỬA HIỂN THỊ RIÊNG LẺ ĐỐI TƯỢNG TRÊN HÌNH CHIẾU�������������������������������������������������� 234
CHỈNH SỬA RIÊNG LẺ LOẠI NÉT CHO ĐỐI TƯỢNG�������������������������������������������������������������������������������� 235
CÁC CẤP QUẢN LÍ HIỂN THỊ ĐỐI TƯỢNG ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 236
TẠO VIEW TEMPLATE����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 237
3. CÂY THƯ MỤC������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 239
BÀI 14
GHI CHÚ BẢN VẼ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 242
1. ĐƯỜNG KÍCH THƯỚC����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 243
DẠNG DIM BẬC THANG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 246
CANH ĐỀU KÍCH THƯỚC ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 247
CHỈNH SỬA HIỂN THỊ ĐƯỜNG DIM����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 250
TẠO LOẠI DẤU NGẮT������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 251
2. DẤU CAO ĐỘ & ĐỘ DỐC��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 253
CHỈNH SỬA HIỂN THỊ DẤU CAO ĐỘ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 253
TẠO KÍ HIỆU CAO ĐỘ THEO ĐƠN VỊ MÉT���������������������������������������������������������������������������������������������������� 254
TẠO KÍ HIỆU CAO ĐỘ THAM CHIẾU THEO TẦNG������������������������������������������������������������������������������������ 255
CHỈNH SỬA HIỂN THỊ DẤU ĐỘ DÓC��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 255

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 6


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

3. CHI TIẾT 2D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 257


TẠO THÊM LOẠI ĐƯỜNG THẲNG 2D������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 258
TẠO THÊM LOẠI NÉT������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 259
HATCH 2D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 260
TẠO CHUỖI FAMILY 2D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 262
LỚP CÁCH NHIỆT�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 264
CHỮ 2D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 264
TÌM VÀ THAY THẾ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 265
4. TAG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 266
TAG TỪNG ĐỐI TƯỢNG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 266
TAG NHIỀU ĐỐI TƯỢNG����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 267
5. BẢN VẼ, GHI CHÚ 2D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 268
DRAFTING VIEW��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 268
LEGEND���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 269
6. CHỈNH SỬA KÍ HIỆU TRONG DỰ ÁN���������������������������������������������������������������������������������������� 270
BONG BÓNG TRỤC���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 270
KÍ HIỆU CAO TRÌNH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 272
TÊN PHÒNG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 274
BÀI 15
THỐNG KÊ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 275
1. BẢNG THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG������������������������������������������������������������������������������������������������������ 276
BẢNG THỐNG KÊ CỬA ĐI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 276
NHÓM CÁC ĐỐI TƯỢNG CÙNG THÔNG SỐ����������������������������������������������������������������������������������������������� 278
ĐẾM CÁC ĐỐI TƯỢNG CÙNG LOẠI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 280
ĐẾM TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 282
LỌC ĐỐI TƯỢNG��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 283
ĐỊNH DẠNG BẢNG THỐNG KÊ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 285
2. BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 290
BẢNG THỐNG KÊ PHÒNG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 290
3. XUẤT KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 293
NHÓM VẬT LIỆU THEO LOẠI (CATEGORY)�������������������������������������������������������������������������������������������������� 294
LỌC LOẠI VẬT LIỆU CẦN XUẤT KHỐI LƯỢNG�������������������������������������������������������������������������������������������� 294
CỘNG GỘP KHỐI LƯỢNG CÁC VẬT LIỆU CÙNG NHÓM���������������������������������������������������������������������� 295

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 7


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 16
PHỐI CẢNH.
RENDER������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 296
1. PHỐI CẢNH SONG SONG�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 297
LƯU GÓC NHÌN������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 297
MẶT CẮT PHỐI CẢNH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 297
TÁCH LỚP ĐỐI TƯỢNG�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 298
2. PHỐI CẢNH ĐIỂM TỤ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 299
TẠO PHỐI CẢNH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 299
CHỈNH SỬA VỊ TRÍ MÁY ẢNH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 300
TĂNG/ GIẢM TIÊU CỰ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 301
KIỂU HIỂN THỊ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 301
ĐỔ BÓNG PHỐI CẢNH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 304
THÊM HẬU CẢNH (BACKGROUND)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 306
LƯU LẠI CÁC CÀI ĐẶT����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 308
TẠO ĐƯỜNG BIỂU KIẾN MẶT TRỜI ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 310
3. CÀI ĐẶT THUỘC TÍNH VẬT LIỆU (DÙNG CHO RENDER)������������������������������������� 317
CÁC DẠNG VẬT LIỆU KIM LOẠI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 317
CÁC DẠNG VẬT LIỆU GỖ, PLASTIC������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 318
CÁC DẠNG VẬT LIỆU KHÁC����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 319
4. RENDER� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 326
5. RENDER IN CLOUD������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 331
BÀI 17
DÀN TRANG.
IN ẤN & XUẤT FILE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 335
1. TẠO KHUNG TÊN������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 336
THÊM NÉT CHO KHUNG TÊN������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 337
THÊM BIẾN CHO KHUNG TÊN����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 337
2. DÀN TRANG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 342
TẠO TRANG IN MỚI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 342
DÀN BẢN VẼ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 343

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 8


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

3. TẠO CÂY THƯ MỤC������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 348


4. XUẤT FILE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 352
IN PDF�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 352
XUẤT CAD, XUẤT MODEL 3D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 354
XUẤT FILE ẢNH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 355
XUẤT BẢNG THỐNG KÊ RA EXCEL�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 356

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 9


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 1
GIỚI THIỆU CHUNG

- GIỚI THIỆU VỀ BIM & REVIT


- GIAO DIỆN REVIT
- CÁC CÀI ĐẶT & THAC TÁC CƠ BẢN

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 10


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. GIỚI THIỆU. GIAO DIỆN
AUTODESK REVIT & BIM

“AUTODESK REVIT là một ứng dụng BIM cho các kiến trúc sư
công trình , cảnh quan, kĩ sư kết cấu và MEP, nhà thiết kế và nhà
thầu. Chương trình cho phép người dùng thiết kế công trình, hệ
kết cấu và các cấu kiện của nó trên nền tảng 3D, ghi chú mô hình
với các đối tượng 2D và truy cập thông tin công trình từ cơ sở dữ
liệu mô hình công trình”
Wikipedia

- Làm việc với Điểm, Đường, Mặt, Khối - Làm việc với đường thẳng, đường tròn
- Tạo nhanh hình khối 3D - Tạo các bản vẽ 2D chi tiết , nhanh chóng
- Thao tác sử dụng đơn giản - Thao tác sử dụng đơn giản

- Không có thông tin công trình - Khó khăn quản lí thông tin
- Không xuất được bản vẽ 2D - Khó khăn kiểm tra xung đột
- Không thống nhất hình chiếu

CAD PROJECT

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 11


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Mô hình thông tin xây dựng (BIM) là một quy trình liên quan tới việc tạo lập và quản lý những đặc
trưng kỹ thuật số (được gọi là mô hình thông tin kỹ thuật số) trong các khâu thiết kế, thi công và
vận hành các công trình (công trình ở đây có thể là công trình xây dựng hay các sản phẩm công ng-
hiệp).Về bản chất, có thể xem BIM là một hồ sơ thiết kế gồm những tập tin hay dữ liệu kỹ thuật số, chứa
các mối liên hệ logic về mặt không gian, kích thước, số lượng, vật liệu của từng cấu kiện, bộ phận
trong công trình.

KẾT CẤU CƠ ĐIỆN


KIẾN TRÚC

MÔ HÌNH BIM

HẠ TẦNG
THI CÔNG

MÔ PHỎNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ

QUẢN LÝ,
PHÂN TÍCH, THỐNG KÊ VẬN HÀNH

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 12


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Các chương trình hệ CAD với ưu điểm đơn giản, dễ sử dụng giúp người dùng tạo nhanh các hình
khối, bản vẽ, tập trung vào thiết kế ý tưởng ,bỏ qua các thao tác quản lí thông tin. Tuy nhiên , với
các công trình phức tạp, cần sự phối hợp trong bộ môn và giữa các bộ môn , các chương trình này
sẽ bộc lộ các nhược điểm về quản lí thông tin .

BIM được sinh ra như một giải pháp cho vấn đề này.
Tuy nhiên, BIM không thay thế CAD mà đóng vai trò một phương thức tiếp cận mới trong thiết lập
và quản lý thông tin công trình xây dựng

- Làm việc với đối tượng : sàn, tường,


trần, cột...
- Xây dựng mô hình 3D, nhập thông tin,
từ đó xuất phối cảnh, bản vẽ 2D chi tiết,
bảng thống kê,...
- Thao tác sử dụng phức tạp

- Quản lí thông tin


- Kiểm tra xung đột, phối hợp bộ môn
- Thống nhất hình chiếu

BIM PROJECT

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 13


THANH QUICK ACCESS TOOLBAR:
TRUY CẬP NHANH CÁC LỆNH THƯỜNG DÙNG

KTS. HỒ VĂN DŨNG


1
GIAO DIỆN LÀM VIỆC REVIT

Website: bim-arch.net
KHU VỰC LÀM VIỆC

Facebook : Bim.A Studio


THANH TRẠNG THÁI : HIỂN THỊ THÔNG TIN HÌNH
CÁC CÀI ĐẶT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC
CHIẾU ( TỈ LỆ, KIỂU HIỂN THỊ, BÓNG ĐỔ... )
CHỌN ĐỐI TƯỢNG
CÁC CÀI ĐẶT LÀM VIỆC NHÓM
(WORKSET ) VÀ PHƯƠNG ÁN
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Trang 14
THIẾT KẾ (DESIGN OPTION)
FILE : Lưu , mở, tạo file mới , in ấn, xuất file MASSING & SITE: Tạo địa hình và các khối tự do

ARCHITECTURE : Tạo đối tượng kiến trúc ( tường, COLLABORATE: Làm việc nhóm và phối hợp bộ môn
sàn, cửa, trần, mái...)

KTS. HỒ VĂN DŨNG


VIEW: Tạo và quản lý hình chiếu ( mặt bằng, mặt
STRUCTURE: Tạo đối tượng kết cấu ( cột, dầm, đứng, mặt cắt..), trang in, bảng thống kê,chú thích
sàn, vì kèo, móng,...)
MANAGE: Quản lý vật liệu, nét, đơn vị,
SYSTEMS: Tạo đối tượng hệ thống kỹ thuật ( ống thông số, giai đoạn, thông tin dự án,
nước, ống gió, thiết bị, đầu phun ...) phương án thiết kế,...

Website: bim-arch.net
1 THANH CHỨA CÔNG CỤ

INSERT: Chèn hình ảnh, file CAD, đối tượng, file ADD-INS & CÔNG CỤ BỔ SUNG
Revit,... vào dự án

Facebook : Bim.A Studio


ANNOTATE: Thêm ghi chú 2D ( đường kích thước,
cao độ , độ dốc, đường thẳng, hatch, chữ số, tag MODIFY: Các công cụ chỉnh sửa ( di chuyển, xoay,
vật liệu,...) sao chéo, mirror, ...), nhóm đối tượng, đổ màu...

ANALYZE: Tính toán thông số vật lý kiến trúc, tải


trọng công trình, hệ thống kỹ thuật
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Trang 15
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

TYPE SELECTOR: Chứa tên đối tượng đang


được chọn. Nếu đang không chọn đối tượng
nào sẽ hiển thị tên bản vẽ đang mở. Có thể
thay đổi loại đối tượng bằng bảng này

Chứa thông số đối tượng gồm 2 cột : cột tên


thông số và giá trị. Có thể thay đổi thông số
đối tượng trên bảng này

2 BẢNG PROPERTIES
CHỨA CÁC THÔNG SỐ ĐỐI
TƯỢNG

VIEWS: Chứa các bản vẽ hình chiếu mặt bằng,


mặt đứng, mặt cắt, chi tiết, phối cảnh,...Cấu
trúc cây thư mục người dùng có thể thay đổi
cho phù hợp với mục đích sử dụng.

LEGENDS: Chứa bảng chú thích cho bản vẽ

SCHEDULES/QUANTITIES: Chứa bảng thống


kê đối tượng, vật liệu , danh sách hình chiếu,
danh sách trang in
SHEETS: Chứa các trang in (mỗi trang in gồm
các hình chiếu ,được dàn trang với khung tên )
FAMILIES: Chứa thông tin về các lớp đối
tượng tương tự nhau về thông số, hình dáng
hình học, chức năng có sẵn trong dự án ( Vd
Cột Bê tông cốt thép, mái ngói,tường gạch,
bàn ghế, vật dụng...)
GROUPS: Chứa nhóm đối tượng do người
dùng tạo ra

REVIT LINKS: Chứa thông tin về các file Revit


được chèn vào dự án
3 BẢNG PROJECT BROWSER
CHỨA CÁC THÀNH PHẦN CỦA
DỰ ÁN

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 16


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CHỈNH SỬA GIAO DIỆN LÀM VIỆC

THAY ĐỔI VỊ TRÍ THANH PROPERTIES & PROJECT BROWSER


Click chuột vào thanh Properties hoặc Project Browser, giữ và di chuyển vào vị trí biên màn hình làm
việc

1
2

KHÔI PHỤC THANH PROPERTIES & PROJECT BROWSER


Chọn View > User Interface > Tick chọn Properties (Project Browser) hoặc các thành phần khác

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 17


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

1
Đưa chuột đến thanh Quick Access
Toolbar, click phải , chọn Customize
Quick Access Toolbar

Di chuyển lên

Di chuyển xuống

Thêm dòng ngắt

Xoá lệnh khỏi


QAT

2
Chọn lệnh và tùy chỉnh

Dời thanh QAT xuống


dưới thanh công cụ

Để thêm một lệnh vào thanh QAT , rê chuột


vào lệnh trên thanh công cụ và click phải ,
chọn Add to Quick Access Toolbar

CHỈNH SỬA THANH QUICK ACCESS TOOLBAR

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 18


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. CÀI ĐẶT
CÀI ĐẶT MÀU MÀN HÌNH LÀM VIỆC
Màn hình làm việc của Revit mặc định là nền trắng. Để thay đổi sang giao diện nền đen như Auto-
CAD, ta chọn File > Options > Graphics > Background và chọn màu

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 19


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Thêm, bớt template

Cài đặt đường dẫn thư viện

Chọn File template

CÀI ĐẶT TEMPLATE, THƯ VIỆN


Template chứa sẵn các thư viện family, cài đặt đơn vị, nét, ... giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi
khởi tạo file mới.
Đề cài đăt Template, chọn File > Options > File Locations , click chuột vào dòng Architectural Tem-
plate và dẫn về file chứa template , mặc định là “ C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Templates\US
Metric\ <tên file Template > “
Để cài đặt đường dẫn thư viện , chọn Places , sau đó chọn đường dẫn thư viện

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 20


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn đường dẫn thư viện

3. THAO TÁC CƠ BẢN


TẠO, MỞ, LƯU FILE
Mở file có sẵn

Chọn New > < Tên template >


để tạo file mới

Chọn biểu tượng trên thanh QAT


hoặc phím Ctrl + S để save file.
Để save file mới , bấm Ctrl +
Shift + S

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 21


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Lưu ý : Khi bầm Save hoặc Save


As file lần đầu, cần cài đặt số
lượng file backup. Chọn Options
> Maximum backups

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 22


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
XEM BẢN VẼ, PHỐI

Bản vẽ mặt bằng

Bản vẽ mặt đứng

Bản vẽ mặt cắt

Xoay phối cảnh


Xem phối cảnh 3D

Tạo mặt cắt phối cảnh

ẨN/ HIỆN ĐỐI TƯỢNG


Chọn đối tượng : - HH: ẩn tạm thời đối tượng đang chọn
- HI : ẩn các đối tượng không được chọn
- HR: hiện lại các đối tượng ẩn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 23


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CHỌN ĐỐI TƯỢNG

Click chọn vào thanh trạng thái phía dưới góc phải màn hình tùy chỉnh các chế độ
chọn đối tượng

Chế độ kéo & thả ( lưu ý với chế độ này )


Cho phép chọn bề mặt

Cho phép chọn đối tượng đang pin ( ghim )

Cho phép chọn đối tượng thuộc phạm vi Underlay của hình chiếu

Cho phép chọn file link và các đối


tượng trong link
Lưu ý : Dùng phím Tab để luân chuyển các đối tượng chọn

Giữ chuột từ phải sang trái để chọn các đối Giữ chuột từ trái sang phải để chọn các đối
tượng nằm 1 phần vùng chọn tượng nằm 1 phần vùng chọn

Khi chọn nhiều đối tượng, để


lọc bớt ta chọn Filter

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 24


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 2
TRỤC ĐỊNH VỊ

- LƯỚI TRỤC
- CAO TRÌNH
- LỆNH MOVE, COPY

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 25


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. TẠO HỆ TRỤC ĐỊNH VỊ

1. Mở mặt bằng Level 1 2. Tab Architecture > Grid


hoặc phím tắt GR

3. Chọn loại trục : Line, Arc và Pick Lines


Mặc định là đường thẳng ( Line )

4. Click điểm đầu và cuối. Trục đầu


tiên được tạo ra
5. Click vào bong bóng để thay đổi
tên trục.
Lưu ý : Tạo trục số hoặc chữ nhỏ
trước (VD 1, A) trước

6. Chọn vào trục. Chọn dấu


tick để ẩn /hiện dấu bong
bóng.`
Để thay đổi chiều dài trục,
click vào nút tròn cạnh
bong bóng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 26


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

6. Để thêm trục,chọn vào trục , chọn


lệnh Copy tại thanh Modify hoặc bấm
phím tắt CO
Để khóa vuông góc khi copy , chọn
Constrain , để copy liên tiếp nhiều trục,
chọn Multiple

Sau đó , click chuột vào trục đã tạo, rê chuột về phía cần thêm trục , click tại vị trí trục mới hoặc nhập
khoảng cách tới trục cũ

7. Để di chuyển trục , chọn lệnh Move


tại thanh Modify hoặc bấm phím tắt MV
Để khóa vuông góc khi di chuyển , chọn
Constrain

Sau đó , click chuột vào trục, rê chuột về phía cần di chuyển , click tại vị trí mới hoặc nhập khoảng cách
tới vị trí cũ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 27


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

8. Tạo tiếp hệ trục vuông góc tương tự

9. Dim kích thước trục , chọn lệnh


Aligned Dimension trên thanh QAT
hoặc bấm phím tắt DI
Tuần tự click vào trục . Để kết thúc, click
vào khoảng trắng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 28


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. TẠO CAO TRÌNH

1. Mở 1 mặt đứng bất kì 2. Tab Architecture > Level hoặc phím tắt LL

Trường hợp mặt đứng đã tạo


sẳn cao trình, có thể bỏ qua
bước này

3. Thay đổi tên tầng và cao độ bằng cách cách click vào vị trí tương ứng
Khi thay đổi tên tầng, xuất hiện bảng chọn nên chọn No

Tên tầng

Thay đổi tên mặt bằng


theo tên cao độ
Cao độ

Không thay đổi tên mặt


4. Chỉnh sửa độ dài và bật/ tắt dấu cao độ, chọn vào bằng theo tên cao độ
tầng và làm tương tự trục

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 29


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

5. Dùng lệnh Copy và Move để sao chép và di chuyển cao trình tương tự đối với trục

6. Mỗi cao trình sẽ có một mặt bằng tương ứng thể hiện cao trình đó. Khi tạo mới, các cao trình có
dấu cao độ màu đen nghĩa là chưa có mặt bằng thể hiện.

Cao trình chưa


có mặt bằng

Cao trình đã có
mặt bằng

Tab View > Plan Views > Floor Plan , chọn các tầng vừa tạo

Giữ Shift để chọn nhiều cao trình

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 30


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

a. Mất trục trên mặt bằng

Mở mặt đứng chứa trục bị mất,


kéo lên vượt qua cao trình cao
nhất

2. Thay đổi chiều dài trục (hoặc cao trình ) trên


1 bản vẽ ảnh hưởng đến các bản vẽ khác. Chọn
vào trục ( hoặc cao trình ) và thay đôi dấu 3D
gần tên trục (hoặc cao trình ) thành 2D

3D

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 31


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

3. Trục (hoặc cao trình) bị chồng lên nhau. Chọn vào trục, click dấu ngắt gần tên trục ( hoặc cao trình
) và thay đổi các nút cho phù hợp

Để sao chép thay đổi về ngắt dầu trục ( hoặc


cao trình ) ra các bản vẽ khác , chọn trục ,
chọn Propagate Extents

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 32


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 3
TƯỜNG. CỬA

- TẠO TƯỜNG BAO CHE, NGĂN CHIA KHÔNG GIAN


- BỐ TRÍ CỬA ĐI, CỬA SỔ
- LỆNH ROTATE, MIRROR, SPLIT, OFFSET

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 33


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. BỐ TRÍ TƯỜNG

Mở mặt bằng tầng


1. Tab Architecture>Wall
hoặc phím tắt WA

2. Trong bảng Properties, chọn Edit Type để tạo loại tường. Nếu đã có sẵn loại tường , bỏ qua bước
này
Click Duplicate > Tên loại tường > OK > Structure :Edit

Nhập tên loại tường


Vd Tường 200

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 34


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chức năng lớp : Structure ( Kết cấu , chịu lực), Substrate ( Lớp nền ),
Thermal/Air Layer ( Cách nhiệt/ Không khí ), Finish 1, 2 ( Hoàn thiện ),
Membrane Layer ( Màng chống thấm )

Độ dày lớp > 0


Nếu là Membrane Layer được phép = 0

Khai báo vật liệu

Chọn vật liệu sẵn có

Click phải, tạo loại vật liệu mới

Lưu ý
-Chỉ tạo vật liệu mới khi trong bảng vật liệu không có sẵn loại vật liệu cần thiết
-Khi tạo vật liệu mới, nên duplicate từ một loại vật liệu tương tự . Ví dụ tạo tường gạch không
nung từ tường gạch đỏ, tạo kính mờ từ kính trong ...

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 35


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Nhập tên vật liệu, chọn OK,

Trong ô Graphics, tiếp tục


chỉnh sửa hatch vật liệu

Màu chế độ Shadding

Loại hatch bề mặt thấy

Màu hatch

Loại hatch bề mặt cắt

Màu hatch

Để chỉnh sửa loại hatch , chọn


vào ô Pattern

Tạo hatch mới


Chỉnh sửa

Xóa hatch
Thêm loại từ hatch cũ

Hatch diễn họa


Hatch có
kích thước thật

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 36


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Để thêm hoặc chỉnh sửa hatch ,


ta lưu ý các thông số sau Load từ file sẵn có

Tên hatch

Góc nghiêng

Khoảng cách
Hatch dạng song song
Hatch dạng ca rô

Thêm lớp Xóa lớp Di chuyển lên Di chuyển xuống


Chỉnh sửa các lớp để tạo loại tường với đủ các lớp cấu tạo cơ bản. Hình dưới là ví dụ cho loại
tường xây gạch nung ở Việt Nam. Lưu ý bố trí các lớp cấu tạo, chịu lực giữa 2 đường Core
Boundary, các lớp hoàn thiện về 2 phía Core Boundary

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 37


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. Click vào ô Type Selector, chọn loại tường cần vẽ và cao độ tường

Chọn loại tường cần vẽ

Chọn cao trình chân tường

Chọn cao trình đỉnh tường

4. Trong bảng chọn Location Line, lưu ý chọn vị trí đường canh gióng phù hợp. Vì các kích thước và
cấu kiện trong công trình thường lấy theo lớp lõi tường, nên nếu không có yêu cầu gì đặc biệt, nên
chọn Core Centerline và Core Face

Giữa tường
Giữa lõi tường
Mặt hoàn thiện tường
Mặt lõi tường

Chế độ Wall Centerline và Finish Face Chế độ Core Centerline và Core Face
dễ làm lệch vị trí tường và cột canh gióng tốt tường và cột

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 38


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

5. Trong bảng Draw, chọn hình dạng tường trên mặt bằng và bố trí tường

Đường thẳng : Chọn điểm đầu và điểm cuối ( hoặc nhập chiều dài )

Hình chữ nhật : Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường chéo hình chữ nhật

Hình đa giác : Nhập số cạnh đa giác trong


ô Sides, chọn tâm và click ( hoặc nhập số )
để xác định bán kính đường tròn ngoại tiếp

Hình đa giác : Nhập số cạnh đa giác trong ô Sides,


chọn tâm và click ( hoặc nhập số ) để xác định bán
kính đường tròn nội tiếp

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 39


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Đường tròn : Chọn tâm và click ( hoặc nhập số ) xác định bán kính đường tròn

Cung tròn : Chọn điểm bắt


đầu và điểm kết thúc cung
tròn, ...

... click vào khoảng giữa


(hoặc nhập số) để xác định
bán kính cung tròn

Cung tròn : Chọn tâm cung


tròn, di chuột, click chuột (
hoặc nhập số ) để xác định
bán kính ...

..., chọn điểm bắt đầu và


kết thúc cung tròn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 40


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Cung tròn : Chọn đầu mút trên đường thẳng hoặc tường có sẵn làm
đường tiếp tuyến, xác định cung tròn bằng cách click chọn điểm kết thúc

Cung tròn : Chọn 2 đường thẳng hoặc tường không song song để tạo
ra cung tròn bo góc, click chọn ...

...hoặc nhập số để xác


định bán kính

Chọn đường có sẵn : Chọn


vào cạnh đối tượng, đường
thẳng hoặc tường có sẵn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 41


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Massing : Chọn 1 bề mặt có sẵn từ khối Massing. Thường dùng để tạo


tường có hình dáng uốn lượn

Lưu ý
-Bố trí tường băng qua vị trí lỗ cửa. Cửa đi, cửa sổ sẽ được bố trí sau

2. CÁC LỆNH CHỈNH SỬA ĐỐI TƯỢNG


NHÓM LỆNH MODIFY
1. Lệnh di chuyển Move (phím tắt MV)

Chọn đối tượng.


Chọn lệnh Move ( hoặc phím tắt MV)
Chọn Constrain để khóa vuông góc
Click chọn 1 điểm , di chuột và chọn vị trí
mới

Khóa vuông góc

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 42


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. Lệnh sao chép Copy (phím tắt CO)
Chọn đối tượng.
Chọn lệnh Copy ( hoặc phím tắt CO)
Chọn Constrain để khóa vuông góc,
Multiple để sao chép liên tục
Click chọn 1 điểm , di chuột và chọn vị trí
đối tượng

Khóa vuông góc

Copy liên tục

3. Lệnhxoay Rotate ( phím tắt RO )

Chọn đối tượng Chọn lệnh Rotate


trên thanh công cụ
( phím tắt RO ),
chọn Place

Click chọn hoặc nhập


góc xoay

Chọn điểm mút


Chọn tâm xoay

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 43


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
4. Lệnh kéo dài Trim (phím tắt TR)

Chọn lệnh Trim/Extend to Corner trên


tab Modify - thanh công cụ ( phím tắt TR )

Chọn 2 đoạn tường cần kéo dài

5. Lệnh kéo dài Extend

Chọn lệnh Trim/Extend Single Element


trên tab Modify - thanh công cụ ...
...chọn 1 cạnh làm chuẩn...

...chọn đoạn tường cần kéo dài

Chọn lệnh Trim/Extend Multiple Element


trên tab Modify - thanh công cụ ...

...chọn 1 cạnh làm chuẩn...

...chọn các đoạn tường cần kéo dài

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 44


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
5. Lệnh xóa Delete

Chọn đối tượng , chọn lệnh


Delete hoặc bấm phím tắt

6. Lệnh ghim Pin ( phím tắt PN ) và Unpin ( phím tắt UP )

Tháo ghim
(Unpin)

Đối tượng được ghim sẽ không thể


di chuyển hoặc xóa

7. Lệnh Scale ( phím tắt RE )

Chọn đối tượng , chọn lệnh Scale (phím tắt RE) ...

Chế độ Graphical , chọn 2 điểm trên


đối tượng và kéo ra (hoặc nhập số) kích
thước mới

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 45


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chế độ Numerical , nhập số Scale, chọn điểm
mốc

8. Lệnh Array ( phím tắt AR )


Chọn đối tượng , chọn lệnh Array ( phím tắt AR)

Chế độ Array theo đường thẳng, sao chép đến đối tượng thứ 2

Array theo đường


thẳng Sao chép đến đối tượng tiếp theo

Tạo nhóm đối tượng Khóa vuông góc

Click chọn tại 1 điểm , ... nhập số lượng đối tượng


chọn vị trí đối tượng thứ 2 ... cần tạo tiếp theo.

Để thay đổi khoảng cách giữa các đối tượng, chọn một đối tượng và di chuyển

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 46


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chế độ Array theo đường thẳng, sao chép đến đối tượng cuối cùng

Array theo đường


thẳng Sao chép đến đối tượng cuối cùng

Tạo nhóm đối tượng Khóa vuông góc

Click chọn tại 1 điểm , chọn vị trí đối tượng thứ 2 (hoặc nhập số) ...

... nhập số lượng đối tượng cần tạo nằm giữa

Để thay đổi khoảng cách giữa các đối tượng, chọn một đối tượng và di chuyển
Chế độ Array theo đường tròn, sao chép đến đối tượng thứ 2

Array theo đường


tròn Sao chép đến đối tượng thứ 2

Tạo nhóm đối tượng

Chọn Place ...

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 47


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Nhập số lượng đối
tượng cần tạo tiếp theo
Click chọn hoặc nhập
góc xoay

Chọn điểm mút

Chọn tâm xoay

Để thay đổi khoảng cách từ các đối tượng đến tâm , kéo thả nút hoặc sửa bán kính

Chế độ Array theo đường tròn, sao chép đến đối tượng cuối cùng

Array theo đường


tròn Sao chép đến đối tượng cuối cùng

Tạo nhóm đối tượng

Làm tương tự các chế độ khác

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 48


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
9. Lệnh Slide (SL) - chia tường thành nhiều đoạn

... chọn vị trí cần chia

Chọn lệnh Split Element trên tab Modify - thanh công cụ ( phím tắt SL )...

Có thể chọn lệnh Split with Gap và


nhập khoảng cách để tạo khoảng hở
giữa 2 đoạn tường

10. Lệnh Mirror-Draw Axis (DM) - lật đối tượng

Chọn đối tượng , chọn lệnh Mirror-Draw Axis


(phím tắt DM)

Sao chép đối tượng

Vẽ trục đối xứng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 49


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

11. Lệnh Offset ( OF )

Copy : Sao chép đối tượng


mới. Nếu không chọn sẽ dời
Chọn lệnh Offset ( phím tắt OF ) đối tượng cũ
Numerical : Nhập khoảng cách Offset , di chuột
trên đối tượng cần offset và click chọn
Graphical : Chọn đối tượng cần off-
set, di chuột và click chọn để xác định
khoảng cách

Nhập khoảng cách Offset Chọn đối tượng cần offset, di chuột , click
Chọn đối tượng cần offset, di chuột qua lại chọn ( hoặc nhập số ) để xác định khoảng
để chọn phía và click chọn cách

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 50


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
12. Lệnh Align (AL)

Chọn lệnh Align (phím tắt AL)

Canh gióng liên tiếp nhiều đối tượng vào 1 đối tượng

Chọn đối tượng


chuẩn ....
Khóa vị trí 2 đối tượng
( nếu cần )
... chọn đối tượng
cần di chuyển

CÁC LỆNH CHỈNH SỬA MẶT ĐỨNG TƯỜNG


1. Lệnh Attach gắn tường vào sàn , mái

... chọn phần mái, sàn ...


cần gắn vào

Chọn tường , chọn Attach


Top/Base ...

Kéo tường lên/ xuống Tháo bỏ chế độ Attach


gắn vào sàn, mái ... Top/Base

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 51


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

2. Lệnh Edit Profile chỉnh sửa mặt đứng tường


Cancel : Hủy lệnh , không chỉnh sửa

Đường Spline : Click


chọn tuần tự các
điểm định vị
Chọn tường cần chỉnh sửa, chọn Edit
Profile , kết hợp bảng Draw và bảng Nửa hình e-lip : Click chọn
Modify để chỉnh sửa mặt đứng. đường kính và bán kính
Hình e-lip : Chọn tâm và 2 bán kính

Finish : Hoàn thành chỉnh sửa , kết thúc lệnh


Các dạng hình còn lại tương tự xem phần
Bố trí tường - mục 5

3. Chỉnh sửa cao độ tường

Chọn vào tường và chỉnh sửa các thông số


trong bảng Properties
- Base Offset : Khoảng cách so với cao
trình đáy
- Top Offset : Khoảng cách so với cao trình
đỉnh

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 52


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

3. BỐ TRÍ CỬA
CỬA ĐI
1. Tab Architecture > chọn
Door ( phím tắt DR )

2. Chọn Load Family để lấy cửa từ thư viện. Nếu đã có sẵn , bỏ qua bước này

Chọn loại cửa từ thư viện có sẵn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 53


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. Chọn loại cửa đi . Nếu chưa có kích thước phù hợp, chọn Edit Type

Chọn loại cửa

Thêm loại mới


Sửa tên loại có sẵn

Chọn loại vật liệu

Chiều cao cửa

Chiều rộng cửa

Chỉnh sửa kích thước và vật liệu cửa. Ngoài ra các loại cửa riêng biệt sẽ
có thêm các thông số (Parameter) do người dùng tạo ra để tùy chỉnh

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 54


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

4. Đưa cửa vào vị trí

Chọn vào cửa , click các dấu mũi


tên để thay đổi hướng mở cửa

LỖ CỬA
Chọn tường , chọn Wall Opening và chọn
vào vị trí cần tạo lỗ cửa

Chọn vào lỗ cửa vừa tạo , điều chỉnh cao độ

Khoảng cách cao độ


đỉnh so với cao trình

Khoảng cách cao độ


chân so với cao trình

Cao trình chân


Cao trình đỉnh

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 55


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

CỬA SỔ
Chọn tab Architecture >
Window (phím tắt WN)
Làm tương tự như với cửa đi

Riêng với cửa sổ, lưu ý chỉnh


sửa thông số Sill Height ( cao
độ bệ cửa )

SAO CHÉP CỬA ĐI, CỬA SỔ


Để chọn nhiều đối tượng cùng loại, chọn 1 đối tượng , click
phải , rê chuột đến tùy chọn Select All Instances

Chọn tất cả đối tượng cùng


loại có trên hình chiếu

Chọn tất cả đối tượng cùng


loại có trên dự án

Sau khi chọn đối tượng, chọn Copy to Clipboard (Ctrl + C),
sau đó chọn Paste, với các tùy chọn bên dưới
Dùng Aligned to Selected Levels để sao chép cửa đi cửa sổ
sang các tầng khác

Dán đối tượng tại con trỏ chuột

Dán đối tượng sang các tầng được chọn

Dán đối tượng sang các hình chiếu được chọn

Dán đối tượng sang các hình chiếu đang mở

Dán đối tượng tại chỗ

Dán đối tượng sang các tầng được chọn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 56


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 4
SÀN. TRẦN. PHÒNG

- TẠO SÀN
- TẠO TRẦN
- TẠO PHÒNG & ĐỔ MÀU

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 57


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. SÀN

1. Tab Architecture >


Chọn Floor

2. Chọn Edit Type để tạo loại sàn mới. Nếu đã có sẵn, bỏ qua bước này

Thêm loại mới

Sửa tên loại có sẵn

Chọn Structure > Edit ,


chỉnh sửa các lớp cấu tạo
tương tự tường

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 58


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Lưu ý khi tạo Hatch viên gạch ( Vd


400x400, 600x600) , chọn loại Model

3. Chọn loại sàn và nhập cao độ sàn

Chọn loại sàn

Chọn cao trình


Nhập cao độ sàn so với cao trình

4. Sử dụng các công cụ trong thanh Draw và Modify để vẽ đường bao sàn
Cancel : Hủy lệnh , không chỉnh sửa

Finish : Hoàn thành chỉnh sửa Pick Walls : Chọn theo tường
, kết thúc lệnh

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 59


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Để dời ron gạch , trong Để xoay ron gạch ,


tab Modify chọn lệnh kết hợp phím Tab
Align (AL) chọn 1 ron , chọn
lệnh Rotate (RO)

Chọn ron gạch cần dời sau

Chọn cạnh làm chuẩn trước

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 60


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. TRẦN

1. Mở mặt bằng trần ( Ceiling


Plans ), tab Architecture > chọn
Ceiling

2. Chọn Edit Type để chỉnh sửa/ tạo


loại trần mới. Nếu đã có sẵn loại bỏ qua
bước này

Thêm loại mới

Sửa tên loại có sẵn

Chọn Structure >


Edit để chỉnh sửa cấu
tạo trần

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 61


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

3. Chọn loại trần và


nhập cao độ trần

Chọn loại trần

Chọn cao trình


Nhập cao độ trần
so với cao trình

4. Chọn Sketch Ceiling (hoặc Automatic Ceiling nếu muốn tạo đường bao trần tự động)

Sử dụng thanh Draw kết hợp với thanh Modify để tạo đường bao trần

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 62


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Trần “ngang” : Lệnh Ceiling

Trần đứng : Lệnh Wall


Trần “ngang” : Lệnh Ceiling
Lưu ý : Khi vẽ các loại trần giật cấp cần kết hợp thêm lệnh vẽ tường

ĐỤC LỖ XUYÊN TRẦN , SÀN


Tab Architecture > Chọn Shaft Opening

Loại nét
Symbolic Line

Chọn Boundary Line vẽ


đường biên lỗ cần đục
Chọn Symbolic Line
vẽ kí hiệu lỗ mở

Khoảng cách cao độ


đỉnh so với cao trình

Cao trình chân


Chỉnh sửa cao độ
lỗ mở Khoảng cách cao độ
chân so với cao trình
Cao trình đỉnh
Khoảng cách cao độ
đỉnh so với cao trình

Nếu Top Constraint là Unconnected, thông số Unconnected Height lấy từ chân lỗ đục

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 63


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. PHÒNG

1. Tab Architecture >


chọn Room

2.Click vào vị trí cần tạo phòng . Lưu ý để tạo phòng cần có tường bọc kín xung quanh

Click vào tên Room để đổi tên


phòng, kết thúc chỉnh sửa click
chuột vào khoảng trắng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 64


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
GỘP PHÒNG
Để gộp 2 không gian lại thành một , chọn vào phần tường chia 2 không gian, bỏ tick tùy chọn
Room Bounding

CHIA PHÒNG

Để chia không gian thành nhiều


không gian nhỏ hơn, tab Archi-
tecture > Room Separator , dùng
các nét trong thanh Draw vẽ
đường ngăn chia

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 65


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

ĐỔ MÀU MẶT BẰNG


1. Đổ màu theo tên phòng (Name)

Sau khi đặt tên phòng , để đổ màu các phòng chọn


Color Scheme

Ẩn/ hiện Hatch


màu
Tên phòng Chỉnh sửa màu

Đổ màu phòng ,
chọn Room

Đổ theo tên , chọn


Name

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 66


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Mặt bằng được đổ màu . Tab Annotate > Chọn Color Fill Legend để tạo bảng chú thích

2. Đổ màu theo tên chức năng (Department)

Chọn vào tên phòng, nhấp phím Tab để


chọn phòng . Nhập tên khu vực vào biến
Department.
Thực hiện thao tác này cho tất cả các
phòng cần đổ màu

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 67


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Sau khi đặt tên khu vực , để đổ màu các phòng chọn
Color Scheme

Ẩn/ hiện Hatch


Đổ theo khu vực , màu
chọn Department Tên khu vực Chỉnh sửa màu

Đổ màu phòng ,
chọn Room

Mặt bằng được đổ màu . Tab Annotate > Chọn Color Fill Legend để tạo bảng chú thích

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 68


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 5
CỘT. DẦM

- BỐ TRÍ CỘT
- BỐ TRÍ DẦM

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 69


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. BỐ TRÍ CỘT
1. Mở mặt bằng tầng. Tab Architecture > Chọn Column ( phím tắt CL )

2. Chọn Load Family để load thư viện cột. Nếu đã có sẵn, bỏ qua bước này

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 70


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. Chọn Edit Type, chỉnh sửa kích thước cột. Nếu đã có sẵn kích thước, bỏ qua bước này

Thêm loại mới


Sửa tên loại có sẵn

Kích thước cột

4. Chọn loại cột trong bảng Type Selector và chọn cao độ cột

Chọn Height ( mặc định là Depth )

Nhập chiều cao từ chân ( nếu chọn Unconnected)


Chọn cao trình đỉnh cột nếu vẽ cột từ tầng đến tầng
Unconnected : Cao trình đỉnh được tính từ
chân cột.

Chọn loại cột

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 71


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

5. Click chọn vị trí cột. Bấm Backspace để xoay cột

Ngoài ra , có thể bố trí cột bằng cách chọn At Grids

Quét chọn từ phải sang trái


các trục cần bố trí cột tại vị
trí giao nhau

Hoàn thành, kết thúc lệnh

Hủy lệnh

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 72


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

CHỈNH SỬA CỘT

1. Chỉnh sửa cao độ cột

Chọn vào cột và chỉnh sửa thông số cao độ trong ô Properties


- Giá trị Offset âm : tính xuống bên dưới
- Giá trị Offset dương : tính xuống bên trên

2. Gán vật liệu cột

Chọn cột , click phải , chọn Select All Instances > In Entire Project

Trong bảng Properties , chọn vật liệu các cột trong ô Structural Material

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 73


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Để Import thêm các nét hatch bê tông cốt thép theo chuẩn Việt Nam , bảng Fill Pattern ,
chọn New,chọn Custom, nhập tên và chọn file hatch (.PAT) bên ngoài

Nhập tỉ lệ

Chọn file có sẵn trong thư viện

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 74


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. BỐ TRÍ DẦM
1. Tạo mặt bằng dầm
Chọn mặt bằng , Click phải Duplicate View> Duplicate tạo mặt bằng mới

Phím F2

Đổi tên mặt bằng vừa tạo

Bảng Preperties , chọn View


Range > Edit và
Chỉnh sửa thông số Bottom và
View Depth về khoảng 300 ~ 500

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 75


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Bảng Preperties , chọn Visibility/


Graphics Overrides > Edit (hoặc bấm
phím tắt VG)

Chỉnh sửa Tường (Walls) về trong


suốt 1 phần

Chỉnh sửa Sàn (Floor) về trong suốt 1 phần

Chỉnh sửa màu dầm (Structural Framing)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 76


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. Tab Structure > chọn Beam

3. Chọn Load Family để load thư viện dầm. Nếu đã có sẵn , bỏ qua bước này

4. Chọn Edit Type để tạo kích thước dầm mới. Nếu đã có sẵn , bỏ qua bước này

Thêm loại mới


Sửa tên loại có sẵn

Chiều rộng dầm


Chiều cao dầm

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 77


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

5. Chọn loại dầm trong bảng Type Selector và chọn cao độ dầm

Chọn cao trình

Chọn loại cột

6. Sử dụng lệnh trong bảng Draw và bảng Modify để bố trí dầm ( tương tự tường )

CHỈNH SỬA DẦM


1. Chỉnh sửa cao độ dầm

Chọn dầm , chỉnh sửa thông số trong


bảng Properties

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 78


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

2. Gán vật liệu dầm

Chọn dầm , click phải , chọn Select All Instances > In Entire Project

Trong bảng Properties , chọn vật liệu các dầm trong ô Structural Material

3. Join đối tượng


Xử lí các vị trí bị giao đối tượng, tab Modify > chọn Join

Chọn 2 đối tượng và join

Chọn 2 đối tượng và


tháo join

Chuyển thứ tự ưu tiên

Join hàng loạt 1 đối tượng


với nhiều đối tượng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 79


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 6
VÁCH KÍNH. LAM.
CHI TIẾT TƯỜNG

- VẼ TƯỜNG KÍNH
- VẼ LAM
- VẼ LEN , PHÀO CHỈ, RON TƯỜNG
- TẠO FAMILY PROFILE CƠ BẢN

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 80


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. VẼ VÁCH KÍNH, LAM
1. Mở mặt bằng. Chọn lệnh Wall

Chọn các loại tường nắm dưới dòng


Curtain Wall để tạo tường kính, lam

Tường xây bình thường

Tường kính, lam

2. Chọn Edit Type để tạo loại tường mới. Nếu đã có sẵn loại , bỏ qua bước này

Thêm loại mới


Sửa tên loại có sẵn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 81


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. Chỉnh sửa loại pa-nô, khoảng cách thanh và loại thanh

Không có pa-nô

Pa- nô kính

Chọn loại Pa-nô tương ứng. Pa- nô đặc


Nếu vẽ lam ( không có pa-nô ) , chọn Empty
Để tạo thêm loại pa-nô, thoát lệnh và xem hướng dẫn phần sau
Nhập khoảng cách giữa các thanh đứng nằm giữa 2 thanh biên trong ô Vertical Grid

Không có
thanh đứng

Fixed Distance:
Khoảng cách bằng
thông số Spacing và
có lấy phần thừa

Phần thừa

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 82


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Fixed Number:
Khoảng cách bằng
chiều dài tường chia
đều cho (thông số
Number trong bảng
Properties + 1)

3950 / (2 + 1 ) ≈ 1317

Maximum Spacing:
Revit sẽ tính toán để
chia đều các thanh
sao cho khoảng cách
không lớn hơn thông
số Spacing
(Xem cách tính bên
dưới )

3950 / 1200 ≈ 3.3 ( Làm tròn lên 4)


3950 / 4 ≈ 987

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 83


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Minimum Spacing:
Revit sẽ tính toán để
chia đều các thanh
sao cho khoảng cách
không nhỏ thông số
Spacing
(Xem cách tính bên
dưới )

3950 / 1200 ≈ 3.3 ( Làm tròn xuống 3)


3950 / 3 ≈ 1317

Lưu ý thông số Adjust


for Mullion Size khi điều
chỉnh khoảng cách thanh

Cách tính khoảng cách từ hai thanh biên

Chọn

Tâm Tâm Tâm Tâm

Biên Tâm Tâm Biên Bỏ chọn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 84


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Nhập khoảng cách giữa các thanh ngang nằm giữa 2 thanh biên trong ô Horizontal Grid tương tự

Chọn loại thanh trong ô Vertical Mullions và Horizontal Mullions.


Để tạo loại thanh, thoát lệnh và làm theo hướng dẫn ở phần sau

Thanh đứng giữa


Cạnh đứng 1
Cạnh đứng 2

Thanh ngang giữa


Cạnh ngang 1
Cạnh ngang 2

4. Chọn loại và cao độ tường

5. Kết hợp các lệnh trong thanh Draw và thanh Modify để vẽ tường

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 85


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Nếu chọn cách tính khoảng cách là Fixed Distance,
sau khi vẽ tường, chọn vào tường và chỉnh sửa thông số
Justification trong bảng Properties để điều chỉnh vị trí phần thừa

Đầu
Cuối
Chia đều đầu và cuối

Nếu chọn cách tính khoảng cách là Fixed Number, sau khi vẽ tường, chọn vào tường và chỉnh sửa
thông số Number trong bảng Properties để điều chỉnh số thanh

Sau khi vẽ tường, chọn vào tường và chỉnh sửa thông số Angle trong bảng Properties để điều góc
xoay của thanh

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 86


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. CHỈNH SỬA VÁCH KÍNH, LAM

DI CHUYỂN VỊ TRÍ ĐƯỜNG TRỤC

Đưa chuột vào thanh cần di


chuột, nhấp phím Tab cho
đến khi hiện đường xanh
dương đứt, chọn, bỏ Pin ,
sau đó nhập số vào đường
kích thước hoặc dùng lệnh
Move ( MV)

XÓA ĐƯỜNG TRỤC

Đưa chuột vào thanh cần di


chuột, nhấp phím Tab cho đến
khi hiện đường xanh dương
đứt, chọn, bỏ Pin , Chọn Add/
Remove Segments

Click chuột chọn đoạn khung


cần xóa .
Chọn lại đoạn đã xóa để tạo lại

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 87


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
THÊM ĐƯỜNG TRỤC
Mở 3D hoặc mặt đứng.
Tab Architecture > Curtain
Grid

Thêm hết chiều Thêm đoạn Thêm hết chiều


dài khung được chọn dài khung trừ
đoạn được chọn

SỬA LOẠI KHUNG

Chỉnh sửa kích thước, vật liệu


khung ,Tab Architecture >
Mullion
Chọn Edit Type

Thêm loại mới


Sửa tên loại có sẵn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 88


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Hiệu chỉnh các thông số phù hợp

Góc xoay
Khoảng cách tim tường - tim
khung
Hình dạng tiết diện

Bề dày khung

Vật liệu khung

Bề ngang khung

Chỉnh sửa loại khung có sẵn trên vách kính/ lam, chọn vào khung và sửa loại trong bảng Type
Selector
Bấm delete để xóa khung ( nhưng vẫn giữ lại đường trục và chia pa-nô kính )
Để xóa hoàn toàn , xem mục 2 phía trên

Để thêm khung vào vị trí có sẵn đường trục, Tab Architecture > Mullion và click vào vị trí cần
thêm

Thêm hết chiều Thêm đoạn Thêm tất cả


dài đường trục được chọn đường trục

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 89


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
TẠO TIẾT DIỆN KHUNG
Chọn File > New > Family.

Dẫn về thư mục chứa


Family Template ,
chọn Metric Profile - Mullion

Chọn Create > Line , kết hợp các


lệnh trong thanh Draw và thanh
Modify vẽ tiết diện thanh

Đường trục
khung

Tiết diện khung


Đường trục
tường kính

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 90


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chỉnh sửa thông số


Maximum Backups

Tên profile

Chọn lệnh Save ( hoặc bấm Ctrl + S ), chọn thư mục lưu và đặt
tên file .
Chọn 1 trong 2 tùy chọn trong thanh Family Editor để load
file family vào dự án. Nếu có nhiều hơn 1 file đang mở, chọn
file để load vào

Load vào Load vào


file dự án file dự án và đóng file family

Tab Architecture > Mullion .Chọn Edit Type


Tạo loại thanh mới. Chọn tiết diện vừa load trong ô Profile

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 91


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
SỬA LOẠI PA-NÔ
Chỉnh sửa độ dày, vật liệu pa-nô, Families > Curtain Panels > System Panel > chọn vào
loại pa-nô cần chỉnh sửa
Thêm loại mới
Xóa loại

Sửa tên

Click đúp để chỉnh sửa thông số Pa-nô

Khoảng cách tim tường


- tim pa-nô

Vật liệu

Độ dày pa-nô

Đưa chuột vào pa-nô cần chỉnh loại, nhấp Tab và click chọn pa-nô cần chỉnh sửa,
chọn loại mới trog bảng Type Selector

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 92


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
THÊM CỬA VÀO VÁCH KÍNH

Chọn File > Open > Family


Chọn loại family cửa dùng cho
Curtain Wall

Load family vào dự án

Tạo 1 ô pa-nô có kích thước tương ứng kích thước cửa.


Chọn vào pa-nô và chọn loại cửa trong bàng Type Selector

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 93


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. VẼ TƯỜNG NHIỀU LỚP

Tường nhiều lớp (Stacked Wall) tạo thành


từ việc chồng nhiều lớp tường Basic Wall
lên nhau

Loại
tường 1

Loại
tường 2

Tab Architecture >


chọn Wall ( WA )
Nhóm tường Stacked
Wall, chọn loại và Edit
Type

Thêm loại mới


Sửa tên loại có sẵn
Chọn Edit > Structure
chỉnh sửa các lớp trong
Stacked Wall

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 94


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Đường canh gióng vị trí giữa các lớp tường

Chọn loại tường Khoảng cách


trong nhóm giữa các lớp tường
Basic Wall
Cao độ tường Đảo vị trí trong - ngoài
của lớp tường

Thêm lớp Dời lên


Chọn lớp Variable Xóa lớp Dời xuống

Chọn loại tường , nhập cao độ và vẽ tương tự Basic


Wall
Lớp Variable: thay đổi cao

Cao độ tường
độ theo cao dộ tường
Cao độ
900

Trong cấu tạo tường Stacked


Wall , bắt buộc có một và chỉ
một lớp cao độ là Variable

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 95


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
4. CHI TIẾT TRANG TRÍ TƯỜNG
PHÀO CHỈ, LEN TƯỜNG
Thêm len tường , phào chỉ trần vào tường có sẵn, tab Architecture > Wall > Wall: Sweep

Chọn Edit Type, chỉnh sửa thông số

Cắt phần tường giao


với Wall Sweep

Cắt bỏ phần Wall


Sweep giao với cửa
đi , cửa sổ,...
Tiết diện

Vật liệu

Chọn phương bố trí Wall Sweep Click vào vị trí tường cần thêm
Wall Sweep , bấm ESC

ESC

Phương Phương
ngang đứng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 96


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Loại Wall Sweep

Khoảng cách từ tường

Cao trình
Cao độ tính từ cao trình

Chọn vào Wall Sweep, chỉnh sửa các thông số Mặt tường trực diện
khoảng cách và cao độ
Chọn Add/Remove Walls , click chọn tường để
Mặt tường
thêm/xóa Wall Sweep cho các vị trí tường khác
khuất
Lưu ý : Revit sẽ thêm Wall Sweep vào phần mặt
tường trực diện view 3D

Chọn vào Wall Sweep, kéo/ thả các


đầu mút để thay đổi chiều dài

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 97


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Thêm tiết diện cho Wall Sweep


, File > New > Family

Chọn thư mục chứa Family Tem-


plate , chọn Metric Profile

Chọn Create > Line , sử dụng các


lệnh trong thanh Draw và thanh
Modify để vẽ tiết diện

Lưu ý bố trí vị trí của tiết


diện phù hợp cho mục
đích sử dụng ( len hay chỉ
Bề mặt tường
tường ...)

Save file và load vào dự


Sàn án, chọn lại family tiết
diện vừa vẽ
Bề mặt tường

Trần
Khu vực vẽ
Khu vực vẽ

Len tường Phào, chỉ trần

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 98


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
RON ÂM TƯỜNG
Thêm ron âm tường vào tường có sẵn, tab Architecture > Wall > Wall: Reveal

Chọn Edit Type, chỉnh sửa thông số

Tiết diện

Click vào vị trí tường cần thêm


Wall Reveal , bấm ESC

ESC
Phương Phương
ngang đứng
Chọn phương bố trí Wall Reveal

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 99


GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Loại Wall Reveal

Khoảng cách từ tường

Cao trình
Cao độ tính từ cao trình

Chọn vào Wall Reveal, chỉnh sửa các thông số


khoảng cách và cao độ Mặt tường
Chọn Add/Remove Walls , click chọn tường để khuất
thêm/xóa Wall Reveal cho các vị trí tường khác

Lưu ý : Revit sẽ thêm Wall Reveal vào phần mặt


tường trực diện view 3D

Mặt tường
trực diện

Chọn vào Wall Reveal, kéo/ thả các


đầu mút để thay đổi chiều dài

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 100
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Thêm tiết diện cho Wall Reveal,
File > New > Family

Chọn thư mục chứa Family Tem-


plate , chọn Metric Profile -Reveal

Chọn Create > Line , sử dụng các


lệnh trong thanh Draw và thanh
Modify để vẽ tiết diện

Phần tường được cắt ron


Save file và load vào dự
án, chọn lại family tiết
Bề mặt diện vừa vẽ
tường

Khu vực vẽ
Tim Wall
Reveal

Phần tường được cắt ron

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 101
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
SƠN MÀU

Chia bề mặt thành nhiều mảng,


Tab Modify > chọn Split Face ( phím tắt SF )

Lưu ý : Áp dụng cho bề mặt tường , sàn,


mái,..

Chọn bề mặt

Hoàn thành Hủy lệnh

Sử dụng các lệnh trong thanh Draw và thanh


Modify vẽ đường ranh giới giữa các mảng

Chỉnh sửa đường ranh, chọn


và click Edit Boundary

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 102
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Sơn màu bề mặt,
Tab Modify > chọn Paint (
Sơn màu phím tắt PT )
bề mặt Chọn loại vật liệu trong bảng
Material Browser

Xóa sơn Xóa sơn màu, chọn Remove


màu bề mặt Paint

Chọn bề mặt cần sơn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 103
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 7
MÁI. MÁI KÍNH.
CHI TIẾT MÁI

- VẼ MÁI DỐC
- VẼ MÁI KÍNH
- VẼ HỆ VÌ KÈO
- VẼ CHI TIẾT MÁI

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 104
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1.VẼ MÁI
1. Mở mặt bằng . Tab Architecture > chọn Roof

2. Chọn Edit Type, chỉnh sửa cấu tạo mái. Nếu đã tạo , bỏ qua bước này

Thêm loại mới


Sửa tên loại có sẵn

Khai báo cấu tạo


mái tương tự với
tường và sàn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 105
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

THÊM HATCH MÁI NGÓI

Tên loại hatch

Dẫn về thư viện chứa file .PAT

Tỉ lệ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 106
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. Chọn loại và cao trình mái

Chọn loại mái

Chọn cao trình

4. Kết hợp các lệnh trong thanh Modify và thanh Draw vẽ đường bao mái

Có thể sử dụng lệnh Pick Walls để tạo


đường bao mái bằng cách chọn vào
tường và nhập thông số Overhang

Chọn vào nét đường bao và chỉnh


sửa thông số độ dốc mái

Xác định đường thu nước

Điều chỉnh cao độ cạnh mái


so với cao độ mái

Độ dốc mái

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 107
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 108
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Ngoài ra , có thề chọn Roof > Roof by Extrusion để vẽ mái theo hình dáng mặt đứng

Chọn mặt phẳng làm việc

Nhập cao độ mái

Cao trình

Cao độ mái so với cao trình

Kết hợp các lệnh trong thanh Modify


và thanh Draw vẽ mặt đứng mái

Chọn và kéo các nút hai đầu để thay


đổi kích thước mái

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 109
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP
MẶT BẰNG HIỆN KHÔNG ĐẦY ĐỦ MÁI VỪA VẼ

Chọn View Range > Edit , nâng cao độ


Top và Cut Plane

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 110
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
THAY ĐỔI ĐƠN VỊ ĐỘ DỐC
Tab Manage > Project Units (phím
tắt UN)

Đơn vị độ dốc

Làm tròn

Kí hiệu đơn vị

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 111
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. VẼ MÁI KÍNH
Mở mặt bằng . Tab Architecture >
chọn Roof

Chọn loại tường trong nhóm


Sloped Glazing. Chọn Edit Type

Thêm loại mới


Sửa tên loại có sẵn

Loại pa-nô

Khoảng cách
hệ trục 1

Khoảng cách
hệ trục 2

Loại thanh
hệ trục 1

Loại thanh
hệ trục 2

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 112
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Kết hợp các lệnh trong thanh Modify và thanh Draw vẽ đường bao mái

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 113
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
4. CHI TIẾT MÁI
MÁNG XỐI
Mở 3D View . Tab Architecture > Roof >chọn Roof: Gutter

Chọn Edit Type , nhập tiết diện và vật liệu

Tiết diện

Vật liệu

Click vào các cạnh thu


nước ( Define Slope )
để thêm máng xối

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 114
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chọn vào phần máng xối đã vẽ , chỉnh sửa cao độ/ vị trí và thêm /bớt các đoạn máng xối

Di chuyển theo phương đứng


Di chuyển theo phương ngang

Chọn vào phần máng xối đã vẽ , kéo thả các đầu mút để thay đổi chiều dài

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 115
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
DIỀM MÁI
Mở 3D View . Tab Architecture > Roof >chọn Roof: Fascia và làm tương tự như với máng xối

Lưu ý : Roof Fascia có thể gắn vào


tất cả cạnh mái và sống mái

3. Tạo tiết diện


Chọn File > New > Family, Chọn thư mục chứa Family Template , chọn Metric Profile
và làm tương tự Wall Sweep

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 116
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 8
CẦU THANG

- VẼ THANG CHỮ I, CHỮ L , CHỮ U VÀ THANG XẺ BẬC


- VẼ THANG TRÒN
- THIẾT KẾ MẶT BẬC, ĐỐI BẬC, MŨI BẬC

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 117
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Railing : Lan can

Flight : Vế thang

Landing : Chiếu nghỉ

Nosing : Mũi bậc


Riser : Đối bậc

Tread : Mặt bậc


dth
d Wi c
a ậ
Tre ng b
Rộ

Tread Depth
Sâu bậc
Cao bậc
Riser

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 118
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. VẼ THANG
Thang một vế, thang nhiều vế với kích thước bậc không thay đổi và hình dáng hình học đơn giản,
các loại thang tròn, thang cong, thang chữ L.

1. Tab Architecture >chọn Stair

2. Chọn loại thang cần vẽ : Thang sắt, Thang đổ tại chỗ, Thang đổ trước

Thang lắp ghép

Thang đổ tại chỗ

Thang đổ trước

3. Nhập cao độ thang

Cao trình chân thang


Cao độ chân thang tính từ cao trình

Cao trình bước tới


Cao độ bước tới tính từ cao trình

Chiều cao thang

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 119
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
4. Nhập kích thước thang: Số lượng bậc, Chiều sâu bậc, Bề rộng bậc

Số lượng bậc

Chiều sâu bậc ( Tread Depth )

Số của bậc đầu tiên ( Mặc định là 1 )

Chiều cao bậc = Chiều cao thang/ Số lượng bậc


Kiểm tra kĩ thông số này, thường nằm trong khoảng 150 ~ 190

Bề rộng bậc Tự động tạo chiếu nghỉ giữa 2 vế

5. Vẽ thang

Chọn vị trí đường gióng


Cốn thang bên trái
Bên trái vế thang

Giữa vế thang

Bên phải vế thang


Cốn thang bên phải

Vẽ thang thẳng
Vẽ thang tròn (góc có thể lớn hơn 360 độ)
Vẽ thang cong (góc nhỏ hơn 360 độ)

Hủy lệnh

Hoàn thành,
kết thúc lệnh Vẽ thang chữ L và U: Ít dùng

Vẽ thang tự do

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 120
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
5a. Chọn thang thẳng

Tạo vế đầu tiên bằng cách click chọn điểm đầu, di chuột và click chọn điểm cuối vế

Số bậc đã tạo Số bậc còn lại

Đối với thang chữ I , di chuột theo hướng vế đầu, chọn điểm bắt đầu vế thứ 2 ...

... di chuột và click chọn điểm cuối vế

Đối với thang chữ U , di chuột vuông góc với hướng vế đầu, chọn điểm bắt đầu
vế thứ 2 ...

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 121
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
... di chuột và click chọn điểm cuối vế

Đối với thang chữ L , di chuột theo hướng vế đầu, chọn điểm bắt đầu vế thứ 2 gióng với một
cạnh thang ...

... di chuột theo hướng vuông với vế đầu và click chọn điểm cuối vế

Làm tương tự nếu thang có nhiều hơn 2 vế

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 122
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
5b. Chọn thang tròn

Chọn tâm , di chuột , click


chọn bán kính ( hoặc nhập số )

5c. Chọn thang cong

Chọn tâm , di chuột , click chọn ... click chọn điểm đầu và cuối thang
bán kính ( hoặc nhập số )...

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 123
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
5d. Vẽ thang tự do
Nét đường bao
Hủy lệnh
Nét đối bậc

Nét hướng đi
Hoàn thành

Mẫu thang xẻ bậc

Chọn Boundary, dùng các lệnh trong


thanh Draw và thanh Modify vẽ đường
bao thang

Lưu ý , ngắt đoạn các vị trí vế - chiếu nghỉ


hoặc vị trí có xẻ bậc

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 124
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Sử dụng lệnh Offset (OF)


để tạo các đường bao song
song với khoảng cách bằng
bề rộng thang

Sử dụng lệnh Trim (TR) để


xử lý các phần thừa

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 125
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chọn Riser, dùng các lệnh trong thanh
Draw và thanh Modify vẽ bậc thang

Sử dụng lệnh Offset (OF)


để tạo các đường bậc song
song với khoảng cách bằng
chiều sâu bậc

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 126
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Vẽ phần xẻ bậc.
Lưu ý không vẽ các nét bậc
giao nhau.
Tách ra như hình bên

Chọn Stair Path, dùng các lệnh trong


thanh Draw và thanh Modify vẽ hướng
di chuyển

Hoàn thành

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 127
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chỉnh sửa thang

Đảo hướng di chuyển thang

Chọn Flip để đảo


hướng thang
(nếu cần )

Bên cạnh thang xẻ bậc, các thao tác còn có thể áp dụng để vẽ các loại thang có kích thước phức tạp.
2. CHỈNH SỬA THANG
CHỈNH SỬA KÍCH THƯỚC

Thay đổi bề rộng thang

Chọn nút tam giác


Thay đổi số bậc một vế
nhưng giữ nguyên tổng
số bậc
(Vế còn lại thay đổi theo)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 128
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn nút tròn


Thay đổi số bậc một vế
và thay đổi tổng số bậc
(Vế còn lại thay đổi theo)
Lưu ý với tùy chỉnh này
có thể làm sai cao độ
thang

Thay đổi kích thước


chiếu nghỉ
Lưu ý bề rộng chiếu nghỉ
không được nhỏ hơn
chiều rộng vế thang

Sử dụng lệnh Move


hoặc Rotate để thay đổi
vị trí các vế

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 129
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CHỈNH SỬA HÌNH DÁNG BẬC & CHIẾU NGHỈ
Chọn vế, chọn Convert > Edit Sketch ....

... chỉnh sửa hình dáng vế tương tự vẽ thang tự do

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 130
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn chiếu nghỉ, chọn


Convert > Edit Sketch ....

... chỉnh sửa Boundary và Stair Path


vị trí chiếu nghỉ

THÊM DẤU MŨI TÊN VÀ SỐ BẬC


Tab Annotate, thanh Symbol , chọn
Stair Path
Chọn thang

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 131
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Bật/tắt kí hiệu hướng đi lên

Chữ kí hiệu hướng đi lên

Bật/tắt kí hiệu hướng đi xuống


Chữ kí hiệu hướng đi xuống

Chỉnh sửa hình thức mũi tên , chọn Edit Type

Thêm kí hiệu dấu tròn


bậc đầu

Chỉnh sửa loại mũi tên

Tab Annotate, thanh Symbol , chọn Stair Tread/Riser


Number
Chọn thang. Thay đổi số bậc đầu Start Number (nếu cần)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 132
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chỉnh sửa hiển thị số bậc trong bảng Properties

Đếm số đối bậc (Riser) hoặc mặt bậc (Tread)


Kiểu hiển thị số bậc
Vị trí số bậc tính từ nét biên thang
Khoảng cách từ Reference
Vị trí số bậc tính từ nét bậc
Khoảng cách từ vị trí Justify
Hướng số bậc
Kích thước chữ số bậc

Hiển thị tất cả

Hiển thị số bậc lẻ

Hiển thị số bậc chẵn


Hiển thị số bậc đầu và cuối

CHỈNH SỬA VẬT LIỆU THANG

Thêm loại mới


Sửa tên loại có sẵn

Chiều cao bậc tối đa


Chiều sâu bậc tối thiểu
Chiều rộng bậc
tối thiểu

Chỉnh sửa bậc


Chỉnh sửa chiếu nghỉ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 133
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chỉnh sửa bậc, chọn Run Type

Thêm loại mới


Sửa tên loại có sẵn

Bề mặt dạ thang
Độ dày kết cấu

Vật liệu xây bậc

Chỉnh sửa bậc

Chỉnh sửa đối bậc

Smooth Stepped

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 134
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chỉnh sửa vật liệu mặt bậc

Vật liệu mặt bậc

Bật/tắt mặt bậc

Độ dày mặt bậc

Chỉnh sửa vật liệu đối bậc

Vật liệu đối bậc

Bật/tắt đối bậc

Độ dày đối bậc

VẼ MŨI BẬC
Tạo tiết diện mũi bậc,
chọn File > New > Family ...

... chọn Metric Profile-Stair Nosing

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 135
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chọn Create > Line, sử dụng lệnh trong thanh Draw và thanh Modify ...

... vẽ tiết diện mũi bậc. Save và load tiết diện mũi bậc vào dự án.

Mặt bậc

Vẽ tiết diện mũi bậc


trong góc phần tư này
Load vào dự án
Chiều dài mũi bậc Load vào dự án và
Đối bậc đóng file

Chọn tiết diện vừa vẽ và kích thước trong bảng Run Type

Chiều dài mũi bậc

Chọn tiết diện mũi bậc vừa vẽ

Mặt trước bậc

Mặt trước và bên trái bậc


Mặt trước và bên phải bậc

Mặt trước, bên trái


và bên phải bậc

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 136
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chỉnh sửa chi tiết liên kết mặt bậc và đối bậc

Kéo dài đối bậc phía sau mặt bậc

Kéo dài mặt bậc, đối bậc nằm trên

Join mặt bậc và đối bậc

Chọn Default
Nhập chiều dài phần nghiêng

Vẽ đối bậc nghiêng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 137
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chỉnh sửa chiếu nghỉ, chọn Landing Type

Thêm loại mới


Sửa tên loại có sẵn

Độ dày chiếu nghỉ

Vật liệu xây bậc

Lấy chi tiết bậc và đối


bậc như đối với vế

Chỉnh sửa kí hiệu ngắt, chọn Cut Mark Type Type

Loại nét ngắt

Khoảng cách 2 nét ngắt


(nếu là ngắt đôi)
Kích thước phần kéo dài

Độ nghiêng

Loại ký hiệu ngắt

Kích thước ký hiệu ngắt

Nét ngắt đơn


Nét ngắt đôi

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 138
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 9
RAM. LAN CAN

- VẼ RAM
- BỐ TRÍ LAN CAN
- THIẾT KẾ TAY VỊN

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 139
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. VẼ RAM
1. Tab Architecture > chọn Ramp

2. Chọn Edit Type, chỉnh sửa thông số

Thêm loại mới


Sửa tên loại có sẵn

Hình dáng ram

Độ dày bản ram

Vật liệu ram

Chiều dài ram tối đa

Thông số độ dốc ramp nhập số nghịch đảo Độ dốc ram tối đa


Ví dụ : 10% = 1/10 Nhập 10 cần khống chế
12.5% = 1/8 Nhập 8

Thick Solid
KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 140
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. Nhập cao độ ram và bề rộng ram
Cao trình chân ram
Cao độ chân ram tính từ cao trình

Cao trình đỉnh ram

Cao độ đỉnh ram tính từ cao trình

Bề rộng ram
4. Vẽ ram
Vẽ ram thẳng
Vẽ ram cong

Chọn ram thẳng. Chọn điểm đầu tiên, di chuột, click chọn điểm kết thúc vế ...

... di chuột chọn điểm đầu vế thứ hai ( nếu ram có nhiều vế ), di chuột, click chọn
điểm kết thúc vế.

Phần chiếu nghỉ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 141
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Sử dụng thanh Draw và thanh Modify để


chỉnh sửa lại ram.

Riser

Boundary

Lưu ý : Khi xuất hiện bảng


thông báo bên cạnh, cần kéo
dài ram hoặc thay đổi độ dốc
để đạt đúng cao độ ram mong
muốn

Chọn ram cong. Chọn tâm, di chuột, click chọn ( hoặc nhập số ) xác định bán
kính. Chọn điểm đầu và cuối ram.

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 142
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
VẼ RAM BẰNG LỆNH FLOOR

Cách 1 : Chọn Slope Arrow, vẽ đường mũi tên nối đầu và cuối ram ...

... Chọn vào đường mũi tên, tùy chỉnh cao độ ram
Chế độ xác định cao độ đầu, đuôi mũi tên

Cao trình tại đuôi mũi tên

Cao độ tại đuôi mũi tên tính từ cao trình


Cao trình tại đầu mũi tên

Cao độ tại đầu mũi tên tính từ cao trình

Chế độ xác định cao độ đuôi mũi tên và


độ dốc

Cao trình tại đuôi mũi tên

Cao độ tại đuôi mũi tên tính từ cao trình

Độ dốc ram

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 143
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Cách 2 : Chọn phần sàn , chọn Modify Sub Elements , chọn các nút và nhập cao độ

Trả về cao độ
mặc định

2. VẼ LAN CAN
VẼ LAN CAN GẮN VÀO THANG / RAM

Tab Architecture > Railing >


Place on Stair/Ramp
Chọn vào thang hoặc ram cần thêm
lan can

VẼ LAN CAN TRÊN MẶT PHẲNG


Tab Architecture > chọn Railing. Chọn loại và nhập cao độ lan can

Chọn loại lan can

Cao trình lan can

Cao độ lan can


tính từ cao trình

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 144
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Sử dụng các lệnh trong thanh Draw và thanh Modify để vẽ đường dẫn ram
Hủy lệnh

Hoàn thành

Chọn vào phần lan can đã vẽ, chỉnh sửa vị trí


lan can so với đường dẫn

Đảo vị trí lan can


ra ngoài/ vào trong

Gắn lan can vào mặt phẳng nghiêng, chọn


Pick New Host và chọn đối tượng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 145
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. CHỈNH SỬA LAN CAN
CHỈNH SỬA TAY VỊN (TOP RAIL)
Sử dụng Top Rail / Tắt Top Rail

Chiều cao tay vịn

Loại tay vịn

Thêm loại mới

Sửa tên loại có sẵn

Hình dáng tiết diện

Vật liệu
Điểm đầu
Tùy chỉnh phần kéo dài
Chiều dài phần kéo dài

Điểm cuối
Tùy chỉnh phần kéo dài
Chiều dài phần kéo dài

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 146
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Phần kéo dài gắn vào trụ

Phần kéo dài gắn vào sàn

Phần kéo dài đi thẳng theo chiều tay vịn

Tạo tiết diện tay vịn , chọn File > New > Family . Chọn Metric Profile - Rail

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 147
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chọn Create > Line . Sử dụng các lệnh trong thanh Draw và thanh Modify để vẽ tiết diện.
Save File và load vào dự án

Đường tâm lan can

Đỉnh lan can

Load vào dự án

Load vào dự án và
Chọn tiết diện vừa vẽ trong bảng Top Rail Type đóng file

Chọn tiết diện vừa vẽ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 148
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chỉnh sửa đường dẫn phần kéo dài tay vịn

Di chuột vào tay vịn, nháy Tab


chọn riêng phần tay vịn ... ...chọn
Edit Rail ...

...chọn
Edit Path ...

...dùng các lệnh trong thanh Draw và thanh


Modify chỉnh sửa phần kéo dài.

Trả về hình dáng


tay vịn cũ

Chọn tiết diện

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 149
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CHỈNH SỬA THANH NGANG (RAIL)

Tên Cao độ Hình dáng Vật liệu


tiết diện
Khoảng cách với
đường tâm lan can

Sao chép từ loại Di chuyển lên


có sẵn

Thêm thang ngang Xóa thang ngang Di chuyển xuống

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 150
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Vẽ tiết diện thanh ngang (Rail ) tương tự như với tay vịn (Top Rail)

Thêm kích thước cho tiết diện thang ngang


Families > chọn Profiles , click chọn loại tiết diện và thêm loại và chỉnh sửa kích thước

Loại thanh tròn

Loại thanh hình chữ nhật

Thêm loại mới


Sửa tên loại cũ

Đường kính tiết diện

Loại thanh hình chữ nhật tương tự

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 151
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CHỈNH SỬA THANH ĐỨNG ( BALUSTER ) VÀ TRỤ ( POST )
Edit Type > Baluster Placement
Chỉnh sửa các thông số thanh đứng
và các trụ

Thêm Xóa

Loại Cao độ chân Cao độ đỉnh Khoảng cách với Khoảng cách
Tên thanh liền kề tâm lan can- tâm
thanh đứng

Trụ góc Trụ đầu

Trụ cuối Vị trí bố trí trụ góc

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 152
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
THƯ VIỆN LAN CAN

Mở thư viện lan can,..

... chọn loại và chọn


Copy to Clipboard
(Ctrl + C) . Bấm Ctrl +
Tab để chuyển file dự
án. Dán loại lan can
vừa copy vào.

Chọn lệnh Match Type Properties (phím tắt MA) , lần lượt chọn
lan can lấy từ thư viện và chọn lan can có sẵn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 153
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 10
VẬT DỤNG.
CHI TIẾT ĐẶC BIỆT

- BỐ TRÍ VẬT DỤNG


- NHÓM ĐỐI TƯỢNG
- VẼ CHỮ 3D
- VẼ CHI TIẾT ĐẶC BIỆT (MODEL IN-PLACE)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 154
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. BỐ TRÍ VẬT DỤNG
1. Tab Architecture > chọn Component

2. Chọn Load Family để lấy thêm family từ thư viện. Nếu đã có sẵn, bỏ qua bước này.

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 155
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Ngoài ra có thể mở family lên , chọn Load into Project để đưa
family từ thư viện vào dự án

Load file vào dự án


và đóng file
Load file vào
dự án

3. Chọn loại vật dụng. Chọn Edit Type chỉnh sửa kích thước, vật liệu ( nếu chưa có sẵn )

Thêm loại mới

Chỉnh sửa loại cũ

Chỉnh sửa vật liệu

Chiều dài
Chiều rộng

Lưu ý : Các loại family khác nhau sẽ có các loại thông số khác nhau
4. Chọn cao độ và bố trí vật dụng vào mặt bằng

Chọn cao độ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 156
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Click chọn vị trí vật dụng

Nhấp phím Space để xoay vật dụng

Các thao tác di chuyển, sao chép đối tượng tương tự đối với tường, cửa.

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 157
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
NHÓM ĐỐI TƯỢNG
Chọn các đối tượng cần nhóm. Có thể dùng lệnh Filter để lọc bớt đối tượng

Giữ Ctrl hoặc quét để chọn


nhiều đối tượng.
Giữ Shift để bỏ bớt đối tượng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 158
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Tên nhóm

Chọn cả nhóm đối tượng để copy, di


chuyển,... thay vì đối tượng riêng lẻ.
Khi thay đổi một nhóm, các nhóm đối
tượng cùng loại sẽ thay đổi theo.

Chọn Edit Type > Duplicate...


dể thêm loại nhóm đối tượng
mới từ loại cũ.

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 159
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Tháo nhóm

Chỉnh sửa

Thêm đối tượng Hoàn thành


vào nhóm
Hủy

Xóa đối tượng


khỏi nhóm

Chọn đối tượng để thêm


vào nhóm

Chọn đối tượng để tháo


khỏi nhóm

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 160
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. VẼ CHỮ 3D
1. Chọn mặt phẳng gắn chữ

Tab Architecture > chọn Set


Chọn Pick a plane và chọn mặt phẳng

2. Tab Architecture > chọn Model Text

3. Nhập nội dung chữ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 161
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
4. Chọn vị trí chữ

5. Chỉnh sửa kích thước, vật liệu

Nhập lại nội dung

Vật liệu

Độ dày

Font chữ

Nét dày Chiều cao chữ


Nét nghiêng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 162
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. VẼ CHI TIẾT ĐẶC BIỆT
1. Tab Architecture > chọn Component > Model In-Place ...

... chọn loại chi tiết cần vẽ ...

... nhập tên chi tiết

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 163
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Các loại Model In-Place thường gặp

Casework Tủ , kệ bếp , kệ treo Specialty Equipment Thiết bị chuyên môn


Ceilings Trần Planting Cây cối
Columns Cột kiến trúc Plumbing Fixture Thiết bị vệ sinh
Doors Cửa đi Railing Lan can , Tay vịn
Electrical Fixtures Thiết bị điện Roofs Mái
Entourage Người , xe Site Thiết bị ngoài trời
Floor Sàn Structural Columns Cột kết cấu
Furniture Vật dụng nội thất Structural Founda- Móng
Generic Model Thiết bị chung Structural Framing Dầm
Lighting Fixtures Thiết bị chiếu sáng Topography Địa hình
Mechanical Equip- Máy móc Walls Tường
Parking Bãi đỗ xe Windows Cửa sổ

2. Chọn loại khối cần vẽ

DẠNG KHỐI EXTRUSION

Đùn khối từ một bề mặt đáy

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 164
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn Set để cài đặt mặt phẳng làm việc


(nếu cần)

Trường hợp mặt phẳng làm việc


không song song với hình chiếu đang
mở, sẽ xuất hiện bảng để thay đổi
hình chiếu cho phù hợp

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 165
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Sử dụng các lệnh trong thanh Draw và thanh Modify để vẽ mặt đáy.

Chọn vào khối Extrusion, kéo các


nút tam giác ....

... hoặc thay đổi thông số trong


bảng Properties thay đổi độ đùn
khối.

Độ đùn khối
( tính từ mặt phẳng làm việc )

Vật liệu

Chỉnh sửa lại mặt đáy khối , chọn Edit Extrusion

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 166
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
DẠNG KHỐI BLEND

Mặt đỉnh

Mặt đáy

Tạo khối từ hai bề mặt đỉnh


và đáy khác nhau.
Vặn xoắn khối

Chọn Set để cài đặt mặt phẳng làm việc


(nếu cần)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 167
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Sử dụng các lệnh trong thanh Draw và thanh Modify để vẽ mặt đáy.

Chọn Edit Top , vẽ tiếp mặt đỉnh.

Chỉnh sửa mặt đáy

Hoàn thành

Mặt đáy đã vẽ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 168
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Nhập cao độ mặt đỉnh và mặt đáy...
Cao độ mặt đỉnh tính từ MPLV

Cao độ mặt đáy tính từ MPLV

Mặt phẳng làm việc (MPLV)

Vật liệu

... hoặc kéo các nút tam giác khi chọn


khối để thay đổi chiều cao khối

Chọn vào khối , chọn Edit Top hoặc Edit Base,


chọn Edit Vertices để xoắn khối

Xoắn khối

Bỏ xoắn khối Chỉnh sửa


nút liên kết
đỉnh - đáy

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 169
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
DẠNG KHỐI REVOLVE

Trục xoay
Tiết diện

Xoay tiết diện quanh trục


theo góc xoay xác định

Chọn Set để cài đặt mặt phẳng làm việc


(nếu cần)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 170
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Vẽ đường thẳng

Chọn đường có sẵn

Chọn Axis Line, vẽ trục xoay

Chọn Boundary Line, vẽ tiết diện

Góc xoay

Vật liệu

Chỉnh sửa góc xoay và vật liệu khối

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 171
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

DẠNG KHỐI SWEEP Chạy tiết diện theo


đường dẫn

Đường dẫn

Tiết diện

Đường dẫn

Chọn Set để cài đặt mặt phẳng làm


việc
(nếu cần)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 172
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn đường có sẵn Hoàn thành đường dẫn

Chọn Sketch Path, vẽ đường dẫn hoặc


Pick Path , chọn đường dẫn có sẵn.

Hoàn thành đường dẫn, chọn Select Profile , vẽ tiết diện hoặc chọn family có sẵn
Chọn family tiết diện có sẵn

Load family tiết diện

Vẽ tiết diện mới

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 173
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Vật liệu

DẠNG KHỐI SWEEP BLEND

Tiết diện 1

Tiết diện 2

Đường dẫn

Có 2 tiết diện đầu, cuối khác


nhau, chạy theo một đường dẫn

Chọn Set để cài đặt


mặt phẳng làm việc
(nếu cần)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 174
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Vẽ đường dẫn
Chọn Sketch Path, vẽ đường dẫn hoặc
Pick Path , chọn đường dẫn có sẵn.

Chọn đường có sẵn


Hoàn thành
đường dẫn

Lưu ý : Với lệnh Sweep


Blend chỉ cho phép
vẽ một đường thẳng
hoặc cong làm đường
dẫn. Nhiều hơn sẽ báo
lỗi.
Chọn Continue và xóa
bớt đường

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 175
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chọn hoàn thành đường dẫn, chọn Select Profile 1, vẽ tiết diện hoặc chọn family có sẵn.

Chọn family tiết diện có sẵn

Load family tiết diện

Vẽ tiết diện mới

Chọn Select Profile 2, vẽ tiết diện hoặc chọn family có sẵn.

Chọn family tiết diện có sẵn

Load family tiết diện

Vẽ tiết diện mới

Vật liệu

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 176
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn Edit Vertices để xoắn khối

JOIN KHỐI

Chọn Join, chọn các khối cẩn join


Chọn Unjoin Geometry để hủy

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 177
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CẮT KHỐI
Có 2 cách tạo khối cắt:
Cách 1 : Cách 2 :
Chọn vào một khối đã vẽ, chọn loại Void

Chọn các lệnh vẽ trong


ô Void Forms

Chọn Cut , chọn khối cắt và khối đặc.


Chọn Uncut Geometry để bỏ cắt

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 178
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 11
FAMILY CĂN BẢN

- GÁN BIẾN CHO ĐỐI TƯỢNG


- SỬ DỤNG HÀM
- FAMILY CON

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 179
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CÀI ĐẶT THƯ VIỆN FAMILY TEMPLATE

Chọn File > Options >


File Locations
Chọn bộ thư viện
Family Template

Chọn thư viện family template

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 180
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
TẠO FAMILY MỚI

Chọn File > New > Family


Chọn loại family template
phù hợp

Danh sách loại Family Template thường dùng

Metric Casework Tủ treo


Metric Column Cột kiến trúc
Metric Curtain Wall Panel Pa-nô vách kính
Metric Detail Item Chi tiết 2D
Metric Door - Curtain Cửa đi vách kính
Wall
Metric Door Cửa đi
Metric Entourage Xe cộ, người
Metric Furniture Đồ nội thất
Metric Generic Model TB chung, chưa xác
định loại
Metric Parking Bãi xe
Metric Planting Cây cối
Metric Profile Tiết diện
Metric Strutural Column Cột kết cấu
Metric Window Cửa sổ
Metric Window- Curtain Cửa sổ vách kính
Wall

1. GÁN BIẾN CHO ĐỐI TƯỢNG


KHỐI VUÔNG

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 181
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Sử dụng loại Metric Generic Model

Mở mặt bằng.
Chọn Reference Plane (phím tắt RP )
Vẽ các đường tham chiếu 2 bên đường
tâm có sẵn,...

..., din kích thước và chọn EQ để


chia đều khoảng cách với đường
tâm có sẵn.

Đường tâm
có sẵn

Chia đều kích thước

Dim kích thước xác định khoảng cách hai


đường tham chiếu vừa vẽ.
Chọn đường dim , chọn Create Parameter

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 182
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Nhập tên biến vào bảng


Parameter Properties

Tên biến

Tạo biến cho chiều rộng và


chiều dài hình hộp

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 183
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Mở mặt đứng, tạo thêm biến chiều cao

Mở mặt bằng, chọn lệnh Extrusion.


Vẽ mặt đáy khối hộp, khóa vào các
đường tham chiếu

Hoàn thành khối hộp

Mở mặt đứng, kéo và khóa các mặt


trên, dưới của khối hộp vào các
đường tham chiếu.

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 184
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chọn khối, chọn Material trong bảng Properties...

... chọn New Parameter

... và nhập tên biến vật


liệu

Tên biến

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 185
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Mở bảng Family Type, chỉnh sửa, thay đổi các biến đã tạo
để kiểm tra

Lưu file , load family vào dự án

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 186
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Thay đổi các biến trong bảng Type Properties


vừa tạo sẽ làm thay đổi thuộc tính khối

KHỐI TRÒN

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 187
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Sử dụng loại Metric Generic Model

Mở mặt bằng, chọn lệnh Blend.


Vẽ đường tròn làm mặt đáy

Chọn vào dường tròn, tick vào Center


Mark Visible để hiện tâm đường tròn

Dùng lệnh Align , khóa tâm đường tròn


vào hai đường tham chiếu có sẵn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 188
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn vào đường tròn, click vào biểu tượng kích thước để chuyển
đường dim tạm thời sang đường dim kích thước.

Chọn vào đường dim kích thước, chọn Create Parameter


và tạo biến bán kính

Tên biến

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 189
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chọn Edit Top và vẽ đường tròn làm mặt đỉnh.
Khóa tâm đường tròn và gán biến bán kính..

... và biến vật liệu

Hoàn thành vẽ khối

Mở mặt đứng , tạo thêm đường tham chiếu và biến chiều cao.
Khóa mặt đáy, đỉnh của khối vào đường tham chiếu

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 190
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
KHỐI CHÓP

Sử dụng loại Metric Generic Model


Mở mặt đứng.
Tạo biến chiều cao và bán kính
hình chóp.

Chọn khối Revolve.


Vẽ Axis Line và khóa vào trục

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 191
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Vẽ Boundary Line
Vẽ trước 2 cạnh góc vuông
tam giác và khóa vào trục

Bỏ chọn tùy chọn Chain ...

... di chuột vào vị trí giao giữa 2 ... tiếp tục di chuột đến vị trí thứ 2,
đường tham chiếu, nhấp Tab để nhấp Tab để hiện kí hiệu x, click chuột
hiện kí hiệu x, click chuột ...

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 192
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn kí hiệu khóa để gắn


đường xiên vào các trục

Dùng lệnh Trim để nối các


cạnh hình tam giác.
Hoàn thành tạo khối chóp

Mở bảng Family Types để


kiểm tra , thay đổi các biến

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 193
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. FAMILY CON & HÀM

Sử dụng loại Metric Furniture

Mở mặt bằng
Thêm các mặt phẳng tham
chiếu và tạo biến định vị
chiều dài và chiều rộng
bàn

Mở mặt đứng
Thêm các mặt phẳng tham
chiếu và tạo biến định vị
chiều chiều cao và bề dày
mặt bàn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 194
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Dùng khối Extrusion để tạo mặt bàn , khóa vào các mặt
phẳng tham chiếu để gán biến kích thước chiều rộng , dài,
cao và dày mặt bàn.

Dùng khối Extrusion để tạo mặt bàn , khóa vào các mặt
phẳng tham chiếu để gán biến kích thước chiều rộng , dài,
cao và dày mặt bàn.

Tạo thêm mặt phẳng tham chiếu và gán biến ( hoặc dim và
khóa kích thước ) để xác định khoảng cách từ cạnh bàn đến
chân bàn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 195
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn Component, load file chân bàn có sẵn


( có thể dùng loại hình chóp cụt đã vẽ )

Khóa chân bàn vào các mặt phẳng tham chiếu

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 196
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn chân bàn, chọn Edit Type và


gán biến từ chân bàn (family con)
sang family bàn (family mẹ)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 197
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Khi gán vào biến của family


mẹ, family con không tự điều
chỉnh được

Mở bảng Family Type , gán hàm giữa chiều cao tổng thể bàn, chiều cao chân
bàn và bề dày mặt bàn.
Chiều cao chân bàn

Khóa chân bàn vào mặt phẳng tham chiếu

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 198
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 12
CHÈN FILE.
VẼ ĐỊA HÌNH

- CHÈN FILE CAD, FILE ẢNH


- VẼ ĐỊA HÌNH THEO ĐIỂM & THEO ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC
- SAN NỀN, CẮT NHẬP KHU VỰC

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 199
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. CHÈN FILE
CHÈN FILE CAD
Trước khi chèn file CAD vào, cần tách từng mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết ... ra từng file nhỏ.

Chọn Insert > Import CAD , chọn file CAD ,....

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 200
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
... và tùy chỉnh các chỉnh sửa đơn vị, vị trí điểm mốc,...

Chọn : File CAD insert vào Chọn đơn vị file CAD Vị trí điểm mốc
là đối tượng 2D, chỉ xuất hiện
trên view đang mở
Bỏ chọn : File CAD insert vào
là đối tượng 3D, xuất hiện
trên các view khác
Chế độ tự động : Tâm các đối tượng file
CAD vào tâm các đối tượng file Revit

Chế độ tự động : Điểm mốc 0 file CAD vào


mốc 0 file Revit

Chế độ thủ công : Lấy theo mốc 0 file CAD

Chế độ thủ công : Lấy theo tâm các đối


tượng file CAD

Trường hợp chọn Current View Only ,


chọn file CAD và chọn Foreground để đời file
CAD lên phía trên đối tượng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 201
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Trường hợp bỏ chọn Current View Only ,
chọn file CAD và chỉnh sửa cao độ để dời
file CAD lên phía trên đối tượng.

Để xem thông tin đối tượng trong file CAD, chọn file CAD,
chọn Query và chọn đối tượng.

Tên layer

Xóa các đối tượng cùng layer Ẩn các đối tượng cùng layer

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 202
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Để chuyển đối tượng file CAD thành đối tượng Revit
, chọn Explode
Để xóa layer file CAD chọn Delete Layers
và chọn layer cần xóa

“Nổ “ từng phần: nổ từng cấp block một

“Nổ “ tất cả

Chỉnh sửa hiển thị cho file CAD, chọn Visibility/Graphics Overrides > Edit
hoặc phím tắt VG

Ẩn /hiện tất cả đối tượng trong tab

Ẩn/ hiện file CAD

Làm mờ
file CAD

Ẩn/ hiện layer

Chọn vào từng layer để


chỉnh sửa độ dày, màu và loại
nét
Độ dày nét
Màu sắc nét

Loại nét

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 203
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Ngoài ra có thề chọn Insert > Link


CAD để chèn
Khi file CAD có thay đổi , chọn
Manage Links và load lại

Lấy lại file theo đường dẫn mới

Lấy lại file theo đường dẫn cũ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 204
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CHÈN FILE ẢNH
Chọn Insert > Image và chọn
file ảnh có sẵn

Chỉnh sửa kích thước hình

Kích thước ảnh

Khóa tỉ lệ

Dời ảnh lên trên/


xuống dưới đối tượng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 205
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. VẼ ĐỊA HÌNH

Lưu ý khi vẽ địa hình cần mở Topography


trong bảng Visibility/Graphics Overrides

Chọn Massing & Site > Toposurface

Cách 1 : Chọn Place Point , nhập cao độ các điểm


và click chọn vị trí.
Địa hình sẽ được tạo dựa vào các điểm này

Chọn vào từng điểm, thay đổi cao độ lại


(nếu cần)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 206
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Cách 2 : Insert file CAD 3D địa hình trước khi vẽ địa hình vào Revit , lưu ý bỏ chọn Current View Only

Chọn Create from Import > Select Import Instace


Chọn file CAD vừa import, ...

..., chọn layer chứa các đường


đồng mức 3D

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 207
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn vào các nút địa hình vừa tạo,


chỉnh sửa cao độ ( nếu cần )

Cách 3 : Chọn Create from Import >


Specify Points File
Chọn file .CSV hoặc .txt có chứa thông tin về tọa độ
các điểm mút

Chọn đơn vị

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 208
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
TẠO ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC

Trong Panel Model Site, chọn kí hiệu mũi tên

Khoảng cách các đường đồng


mức mặc định

Khoảng các các đường


Cao độ kết thúc đồng mức thêm vào
Cao độ đầu

Loại vật liệu cắt Cao độ đáy phần hatch

Elevation of poche base

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 209
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Thêm cao độ vào đường đồng mức , chọn Label Contours, vẽ đường thẳng qua
các đường đồng mức

Thay đổi cỡ chữ , chọn vào số cao độ và chọn Edit Type

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 210
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
SAN NỀN
Chọn Building Pad, vẽ đường bao
phần cần san nền lên địa hình

Chỉnh sửa cao độ phần san nền


và cấu tạo lớp sàn nền

Cao độ san nền

Chỉnh sửa cấu tạo phần san nền ( tương tự sàn )

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 211
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CẮT, NHẬP KHU VỰC ĐỊA HÌNH

Chọn Split Surface, chọn phần địa hình


cần cắt, vẽ đường ranh giới

Nhập các phần địa hình lại

Để tạo lồi đi theo địa hình , chọn Subregion , vẽ


đường bao và chọn vật liệu cho lối đi

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 212
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 13
HÌNH CHIẾU.
CÂY THƯ MỤC

- TẠO MẶT BẰNG, MẶT ĐỨNG, MẶT CẮT, CHI TIẾT


- TẠO BẢN VẼ GHI CHÚ
- TẠO CÂY THƯ MỤC
- VIEW TEMPLATE

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 213
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. HÌNH CHIẾU
MẶT BẰNG SÀN
Tạo thêm mặt bằng , chọn vào mặt bằng có sẵn , click phải, chọn Duplicate View
Tạo hình chiếu mới chỉ
lấy các đối tượng 3D từ
hình chiếu cũ

Tạo hình chiếu mới chỉ


lấy các đối tượng 3D và
cả chi tiết 2D từ hình
chiếu cũ
Sửa tên mặt bằng , chọn vào mặt bằng có sẵn , click phải, chọn Rename hoặc phím tắt F2

Chỉnh sửa giới hạn vùng nhìn, chọn vào thông số View Range trong bảng Properties

Cao độ mặt phẳng đỉnh

Cao độ mặt phẳng cắt


Cao độ mặt phẳng đáy

Độ sâu hình chiếu

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 214
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Mặt phẳng đỉnh

Mặt phẳng cắt

Mặt phẳng đáy

Độ sâu hình chiếu

- Đối tượng bị cắt bởi Mặt phẳng cắt : Hiển thị trên bản vẽ nét cắt ( tường, cửa đi,
cửa sổ ) hoặc nét thấy ( tủ, đồ nội thất ).

2 3

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 215
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
- Đối tượng nằm giữa Mặt phẳng đỉnh và Mặt phẳng cắt : Hiển thị trên bản vẽ nét thấy đối với loại
Generic Model , Window và Casework . Các loại đối tượng còn lại không hiển thị.

2 1

- Đối tượng nằm giữa Mặt phẳng cắt và Mặt phẳng thấy : Hiển thị trên bản vẽ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 216
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

- Đối tượng nằm giữa Mặt phẳng đáy và Độ sâu hình chiếu : Hiển thị dưới dạng nét
Beyond.
Trường hợp ngoại lệ : Đối tượng thuộc loại Floor, Stair và Ramp có thể hiển thị nét
thấy nếu nằm không thấp hơn 4 feet ( khoảng 1.22 m ) tình từ mặt phẳng đáy.
Nếu nằm thấp hơn nhưng vẫn cao hơn Độ sâu hình chiếu sẽ hiển thị nét Beyond
`

2 1

- Đối tượng nằm dưới Độ sâu hình chiếu và nằm trên Mặt phẳng đỉnh : Không được hiển thị

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 217
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Để chỉnh sửa giới hạn vùng nhìn tại vị trí cụ thể ( xảy ra với trường hợp cửa sổ nằm trên cao), chọn
View > Plan Views > Plan Region

Vẽ khu vực cần thay đổi giới hạn


vùng nhìn

Trong bảng Properties, chọn


View Range > Edit và chỉnh sửa
thông số

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 218
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chỉnh sửa đối tượng hiển thị, chọn vào thông số Visibility/Graphics Overrides trong bảng
Properties.

Phần thấy Phần cắt

Bật/ tắt đối tượng trong


Category
Làm mờ đối tượng
trong Category

Trong suốt

1 1

Ẩn/ hiện hatch

Màu sắc hatch


Loại hatch

Tháo bỏ các cài đặt

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 219
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Độ dày nét

Màu sắc nét


Loại nét

Tháo bỏ các cài đặt

Chỉnh sửa tỉ lệ, chọn vào thông số Scale

Chọn Custom... để tạo thêm tỉ lệ mới

Chỉnh sửa độ chi tiết, chọn vào thông số Detail Level

Các trường hợp đã tạo hatch cho đối tượng nhưng không
hiển thị, cần chỉnh sửa Detail Level

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 220
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chọn biểu tượng Shadow để đổ bóng mặt bằng

Chọn Sun Settings... chỉnh sửa


hướng đổ bóng

Chỉnh sửa góc và góc đổ bóng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 221
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chỉnh sửa kiểu hiển thị, chọn vào thông số Visual Style

Chế độ render real time : hạn chế dùng

Chế độ Wireframe
Ít dùng cho mặt bằng vì
không bấm cao độ được

Chế độ Hidden Line


Hay dùng cho mặt bằng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 222
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chế độ Shaded
Hiển thị theo bộ màu Shading
của vật liệu

Chế độ Consistent Colors


Hiển thị theo bộ màu Shading
của vật liệu nhưng không bị tác
động bởi ánh sáng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 223
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chế độ Relistic
Hiển thị theo bộ màu Apperance
của vật liệu

Trường hợp mặt bằng tầng dưới hiện


lên mặt bằng tầng trên, chọn Underlay
và chọn None

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 224
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
MẶT BẰNG TRẦN

Nhóm mặt bằng trần

Để tạo thêm mặt bằng trần từ cao độ mới,


chọn View > Plan Views > Reflected Ceiling Plan

Lưu ý : Có cao độ không có mặt bằng trần.

Chỉnh sửa độ sâu vùng nhìn


tương tự mặt bằng sàn

Mặt phẳng đỉnh


Mặt phẳng cắt

Độ sâu vùng nhìn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 225
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
MẶT ĐỨNG

Thêm mặt đứng , chọn View > Elevation,


di chuột vào vị trí cần thêm mặt đứng

Chọn vào mặt đứng, tick


chọn các nút tam giác để
thêm hướng

Chọn vào nút tam giác, sửa


tên mặt đứng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 226
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chọn vào dấu tam giác, chọn vào các nút để thay đổi kích thước vùng nhìn

Độ sâu vùng nhìn

MẶT CẮT
Thêm mặt cắt , chọn View > Section,
vẽ dấu mặt cắt

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 227
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Ngắt dấu cắt , chọn kí hiệu ngắt ,...

..., kéo các nút về hai phía

Tạo dấu mặt cắt ziczac, chọn


dấu cắt , chọn Split Segment
và chọn vị trí cần ngắt

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 228
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
TRÍCH ĐOẠN
Mở mặt bằng cần tạo trích đoạn, chọn
View > Callout

Khoanh vị trí cần trích đoạn.


Một mặt bằng trích đoạn được
thêm vào.

Để chỉnh sửa lại đường bao khu vực cần trích đoạn,
chọn dấu trích đoạn, chọn Edit Crop

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 229
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Mặt bằng trích đoạn có thể chỉnh sửa lại tỉ lệ , độ chi


tiết ,... để phù hợp với yêu cầu thể hiện bản vẽ.
Lưu ý : xóa dấu trích đoạn thì bản vẽ sẽ xóa theo

Làm tương tự với mặt cắt ...

... và mặt đứng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 230
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. CHỈNH SỬA HIỂN THỊ NÂNG CAO
CHỈNH SỬA ĐỘ DÀY NÉT TOÀN DỰ ÁN
Tab Manage > chọn Object Styles

CHỈNH SỬA ĐỘ DÀY NÉT CẮT THEO LỚP CẤU TẠO

Chức năng lớp cấu tạo Độ dày nét cắt lớp cấu tạo

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 231
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CHỈNH SỬA HIỂN THỊ MỘT NHÓM ĐỐI TƯỢNG

“Luật” lọc nhóm đối tượng

Các bộ lọc
đối tượng

Loại đối tượng

Xóa
Thêm
mới Sửa tên

Thêm từ bộ lọc có sẵn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 232
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn bộ lọc

Tên bộ lọc Phần thấy Phần cắt Làm mờ


Ẩn/ hiện đối tượng

ẨN RIÊNG LẺ ĐỐI TƯỢNG KHỎI HÌNH CHIẾU

Chọn đối tượng, bấm EH

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 233
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Hiện lại đối tượng ẩn

Bỏ ẩn đối tượng chọn

Trở về chế độ hiển thị mặc định

Mở chế độ xem đối tượng bị ẩn

CHỈNH SỬA HIỂN THỊ RIÊNG LẺ ĐỐI TƯỢNG TRÊN HÌNH CHIẾU

Chọn đối tượng, click phải

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 234
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chỉnh sửa hiển thị đối tượng

Trả về cài đặt ban đầu

CHỈNH SỬA RIÊNG LẺ LOẠI NÉT CHO ĐỐI TƯỢNG

Tab Modify ,
chọn lệnh Linework
( phím tắt LW )

Trả về loại cũ

Chọn loại nét

Ẩn nét

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 235
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn nét cần chỉnh sửa

CÁC CẤP QUẢN LÍ HIỂN THỊ ĐỐI TƯỢNG

Object Styles Quản lý nét toàn dự án

Visibility/ Graphic Overrides Quản lí nét từng hình chiếu

Quản lí nét từng Quản lí nét cắt theo


Filters nhóm đối tượng Cut Line Styles chức năng

Override Graphics in Chỉnh sửa riêng lẻ Hide in View > Ẩn riêng lẻ


View > By Element đối tượng Elements đối tượng

Chỉnh sửa riêng lẻ


Linework
nét đối tượng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 236
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
TẠO VIEW TEMPLATE

Từ một mặt bằng đã được chỉnh sửa thông số , click


phải, chọn Create View Template From View...

Để áp dụng View Template vào hình chiếu,


chọn thông số View Template trong bảng
Properties

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 237
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Các thông số được gán vào viewtemplate sẽ


không thể chỉnh sửa riêng lẻ từng hình chiếu

Các thông số được tick chọn sẽ được chỉnh sửa chung và áp dụng cho tất cả hình
chiếu đang sử dụng view template đó.

Các thông số được bỏ chọn sẽ được chỉnh sửa riêng từng hình chiếu

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 238
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. CÂY THƯ MỤC

Tab Manage > Project Parameters>


chọn Add...

Nhập tên thông số, chọn loại Text và


category là Views

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 239
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn Views trong bảng Project Browser, chọn


Browser Organization...

Tạo loại cây thư mục mới và


chỉnh sửa thông số trong tab
Grouping and Sorting

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 240
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chọn loại cây thư mục vừa tạo

Chọn vào các hình chiếu, nhập tên thư mục vào biến vừa tạo

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 241
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 14
GHI CHÚ BẢN VẼ

- ĐƯỜNG KÍCH THƯỚC, CAO ĐỘ, ĐỘ DỐC


- CHI TIẾT 2D
- KÍ HIỆU

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 242
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. ĐƯỜNG KÍCH THƯỚC

Đo bán kính
Đo đường kính
Đo chiều dài cung tròn

Đo góc

Dim đường thẳng


Dim đường thẳng

Chọn vào các đối tượng


(nháy Tab để chuyển giữa
các vị trí trùng nhau)
Click vào khoảng trắng, kết
thúc lệnh
Thêm/ bớt đối tượng, chọn đường dim,
chọn Edit Witness Lines và chọn vào
đối tượng cần thêm / bớt

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 243
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Dời vị trí dim , chọn


và kéo thả nút trên
đường gióng tới đối
tượng mới

Xóa đường gióng , click phải vào nút trên


đường gióng, chọn Delelte Witness Line

Click đúp vào giá trị dim để thêm chú thích.

Hiển thị giá trị


hiện tại Giá trị hiện tại
Thay thế bằng chữ Chữ thay thế

Chữ phía trên

Chữ phía trước Chữ phía sau

Chữ phía dưới

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 244
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 245
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
DẠNG DIM BẬC THANG
Để thể hiện các giá trị dim bằng nhau nằm sát liền, ví dụ
đường dim bậc thang, chọn vào dim , chọn Edit Type

Bảng chứa biến

Thêm/ bớt Cài đặt biến như hình


biến

Di chuyển biến lên/ xuống

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 246
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Trở về bảng Properties, chỉnh sửa


thông số Equality Display

CANH ĐỀU KÍCH THƯỚC


..các đối tượng được dim , chọn EQ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 247
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Dạng dim đường thẳng Linear sử


dụng tương tự Aligned tuy nhiên luôn
giữ đường dim theo 2 phương đứng và
ngang ( thay vì xuôi theo đối tượng )

Chọn 2 cạnh cần dim góc, di chuột


chọn vị trí đường dim.
Click vào khoảng trắng kết thúc lệnh

Chọn đường tròn cần dim bán kính,


di chuột chọn vị trí đường dim.
Click vào khoảng trắng kết thúc lệnh

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 248
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn đường tròn cần dim đường kính,


di chuột chọn vị trí đường dim.
Click vào khoảng trắng kết thúc lệnh

Chọn cung tròn cần dim chiều dài,...

... chọn 2 điểm đầu cuối xác định


khoảng cần dim,di chuột chọn vị trí
đường dim.
Click vào khoảng trắng kết thúc lệnh

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 249
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CHỈNH SỬA HIỂN THỊ ĐƯỜNG DIM

Cài đặt hiển thị đường dim , chọn Edit Type

Loại dấu ngắt


Độ dày nét đường kích thước
Độ dày nét ngắt
Phần kéo dài đường kích thước (a)

Xác định chiều dài đường gióng

Phần kéo dài đường gióng (b)

Màu đường dim


Khoảng cách bắt điểm giữa các
dường dim song song

a
e b

Đường kích thước ( Dimension Line ) c


Dấu ngắt
Đường gióng ( Witness Line )

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 250
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Xác định chiều dài đường gióng
Giữ cố định khoảng cách đường kích
(c) thước tới chân dường gióng (c)

Giữ cố định khoảng cách từ


đường gióng đến đối tượng (d)
(d)

TẠO LOẠI DẤU NGẮT


Tab Manage > Additional Settings > chọn
Arrowheads

Tạo loại mới

Loại kí hiệu

Kích thước

Chọn lại loại dấu ngắt

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 251
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Gạch chân, in nghiêng, bôi đen

Kích thước chữ


Khoảng cách chữ
- đường kích thước (e)
Font chữ
Phông nền : Opaque ( Trắng )
, Transparent ( Trong suốt )

Định dạng đơn vị

Chọn/bỏ chọn sử dụng theo


cài đặt toàn dự án

Đơn vị

Làm tròn

Kí hiệu đơn vị

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 252
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. DẤU CAO ĐỘ & ĐỘ DỐC

Thêm dấu cao độ

Thêm dấu độ dốc


CHỈNH SỬA HIỂN THỊ DẤU CAO ĐỘ

Loại dấu mũi tên


Độ dày đường kéo dài
Độ dày dấu mũi tên
Màu sắc dấu cao độ
Loại kí hiệu cao độ

Kí hiệu cao độ

Đường kéo dài (Leader Line)

Dấu mũi tên (Leader Arrowhead)

Gạch chân, in nghiêng, bôi đen


Kích thước chữ
Khoảng cách chữ số - kí hiệu
theo chiều dọc (a)
Font chữ
Phông nền : Opaque ( Trắng )
, Transparent ( Trong suốt )

Định dạng đơn vị

Khoảng cách chữ số - kí hiệu


theo chiều ngang (b)

Dấu chú thích cao độ


FL : cao độ sàn, CL : cao độ trần

Dấu chú thích cao độ


trước (Prefix) hoặc sau
(Suffix) cao độ
KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 253
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

TẠO KÍ HIỆU CAO ĐỘ THEO ĐƠN VỊ MÉT

hoặc CL

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 254
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Trường hợp tạo dấu ± cho cao độ 0.000

TẠO KÍ HIỆU CAO ĐỘ THAM CHIẾU THEO TẦNG

Trước khi bấm cao độ,


chọn tầng tham chiếu

CHỈNH SỬA HIỂN THỊ DẤU ĐỘ DÓC

Loại dấu mũi tên


Độ dày đường mũi tên
Độ dày dấu mũi tên
Màu sắc dấu mũi tên

Hướng mũi tên Down ( hướng xuống ),


Up ( hướng lên )

Chiều dài dấu mũi tên

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 255
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Gạch chân, in nghiêng, bôi đen

Kích thước chữ


Khoảng cách chữ - đường mũi tên
Font chữ
Phông nền : Opaque ( Trắng )
, Transparent ( Trong suốt )

Định dạng đơn vị

Chọn/bỏ chọn sử dụng theo


cài đặt toàn dự án
Đơn vị
Nên chọn Percentage ( phần trăm)
Làm tròn

Kí hiệu đơn vị

Thể hiện độ dốc trên mặt đứng, mặt cắt

Dạng mũi tên

Khoảng cách đối tượng - đường mũi tên

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 256
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Dạng tam giác

Khoảng cách đối tượng - tam giác

3. CHI TIẾT 2D Khoanh mây


Đường thẳng 2D Chữ 2D Kí hiệu

Hatch 2D
Kí hiệu lớp cách nhiệt
Family chi tiết 2D

Đường thẳng 2D

Loại nét

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 257
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

TẠO THÊM LOẠI ĐƯỜNG THẲNG 2D

Độ dày nét Màu sắc Loại nét Tạo loại nét mới

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 258
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
TẠO THÊM LOẠI NÉT

Tạo loại nét mới


Chỉnh sửa loại có sẵn

Tên loại nét

Nét gạch Bề rộng


Khoảng trắng
Chấm

Dash Dot

Space

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 259
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
HATCH 2D

Loại hatch

Loại nét đường bao

Không hiển thị nét

Lưu ý : Phần đường bao hatch cần vẽ “ kín nét “

Thêm/ chỉnh sửa loại hatch Loại hatch

Phông nền : Opaque ( Trắng )


, Transparent ( Trong suốt )
Độ dày nét hatch
Màu sắc hatch

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 260
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Che tất cả các đối tượng bên dưới phần hatch

Family chi tiết 2D

Load file từ thư viện

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 261
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
TẠO CHUỖI FAMILY 2D

Loại family 2D
Cách bố trí

Xoay family

Chọn Inside : Các family 2D nằm


hoàn toàn trong chiều dài chuỗi

Bỏ chọn Inside : Các family


2D nằm vượt ra chiều dài
chuỗi

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 262
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Fill Available Space : Khoảng cách các family đúng bằng kích thước family

Fixed Distance : Khoảng cách các family bằng thông số Spacing

Fixed Number : Số lượng các family 2D bằng thông số Number trong bảng Properties

Maximum Spacing : Khoảng cách các family không lớn hơn thông số Spacing (xem bài 6)
KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 263
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
LỚP CÁCH NHIỆT

Bề rộng lớp cách nhiệt

Tỉ lệ kích thước phần lồi/ bề rộng lớp cách nhiệt

CHỮ 2D

Canh lề

Thêm/ bớt đường mũi tên

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 264
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Cài đặt thông số chữ

Màu chữ

Độ dày đường mũi tên

Phông nền : Opaque ( Trắng )


, Transparent ( Trong suốt )
Ẩn/ hiện đường bao
Khoảng cách chữ- dường bao
Loại dấu mũi tên

Font chữ
Kích thước chữ

Gạch chân, in nghiêng,


bôi đen

TÌM VÀ THAY THẾ

Tìm kiếm

Nội dung tìm


Nội dung thay thế

Tìm phần đang chọn


Tìm view đang mở
Tìm toàn dự án

Thay thế

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 265
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
4. TAG
TAG TỪNG ĐỐI TƯỢNG

Load tag từ
thư viện

Đối tượng Loại Tag

Chọn đối tượng tag

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 266
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Loại dấu mũi tên

TAG NHIỀU ĐỐI TƯỢNG

Chọn loại đối tượng


cần tag

Chiều dài Chọn loại tag


đường mũi tên

Thêm đường mũi tên


Hướng dấu tag

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 267
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
5. BẢN VẼ, GHI CHÚ 2D
Bản vẽ 2D

DRAFTING VIEW Ghi chú 2D

Tên bản vẽ

Tỉ lệ bản vẽ

Sử dụng các lệnh vẽ 2D hoặc insert bản vẽ AutoCAD bên ngoài

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 268
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
LEGEND

Tên bảng ghi chú

Tỉ lệ

Sử dụng các lệnh vẽ 2D hoặc insert bản vẽ AutoCAD bên ngoài

Thêm hình chiếu của family vào


bảng chú thích

Loại family Loại hình chiếu

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 269
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
6. CHỈNH SỬA KÍ HIỆU TRONG DỰ ÁN
BONG BÓNG TRỤC

Bôi đen tên Symbol,


bấm Ctrl +C

Bấm Ctrl +V

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 270
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Bật hiển thị Reference Planes

Chỉnh sửa loại chữ tên trục

Tạo thêm loại nét

Sử dụng thêm các lệnh vẽ nét 2D

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 271
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
KÍ HIỆU CAO TRÌNH

Bôi đen tên Symbol,


bấm Ctrl +C

Bấm Ctrl +V

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 272
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Bật hiển thị Reference Planes

Chỉnh sửa đơn vị cao độ về mét

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 273
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Sử dụng thêm các lệnh vẽ 2D để chỉnh sửa cao trình

TÊN PHÒNG

Bật hiển thị Reference Planes


Dùng các lệnh vẽ 2D chỉnh sửa hiển thị

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 274
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 15
THỐNG KÊ

- BẢNG THỐNG KÊ CỬA ĐI, CỬA SỔ


- BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH
- XUẤT KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 275
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. BẢNG THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG
BẢNG THỐNG KÊ CỬA ĐI

Click phải

Nhập tên

Chọn loại đối tượng

Thêm/ bớt biến

Sắp xếp biến cần thống kê

Các biến của loại đối tượng

Di chuyển biến lên xuống

Thống kê đối tượng của file link

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 276
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Bảng thống kê sơ bộ

Thêm/ bớt biến


Thay đổi thứ tự biến

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 277
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

NHÓM CÁC ĐỐI TƯỢNG CÙNG THÔNG SỐ

Chọn loại thông số để


nhóm đối tượng

Thêm tiêu đề

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 278
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Ẩn thông số đã chọn
để nhóm

Các đối tượng cùng cao trình tầng (Level) được nhóm

Header/ Tiêu đề

Header/ Tiêu đề

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 279
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
ĐẾM CÁC ĐỐI TƯỢNG CÙNG LOẠI

Chọn loại thông số để


nhóm đối tượng

Bỏ chọn để gom các đối tượng cùng loại

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 280
Đếm các đối tượng cùng loại
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Các đối tượng cùng loại được đếm số lượng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 281
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
ĐẾM TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 282
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
LỌC ĐỐI TƯỢNG

Lọc theo cao trình (Level) - bằng (equals) - tầng 1 (Level 1)

Bảng thống kê chỉ hiện cửa tầng 1

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 283
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Lọc theo bề rộng (Width) -không bằng (does not equal) - 800

Bảng thống kê ẩn các cửa có bề rộng 800

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 284
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
ĐỊNH DẠNG BẢNG THỐNG KÊ Nhập tên thông số
Nhập tên bảng thống kê

Ẩn cột không sử dụng

Chỉnh sửa định dạng chữ tên bảng thống kê


và tên thông số

Font chữ

Cỡ chữ

In nghiêng, bôi đen, gạch chân

Màu sắc chữ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 285
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Ẩn/ hiện đường giữa các ô

Ẩn/ hiện tên bảng thống kê


Ẩn/ hiện tên thông số

Chọn loại chữ phần nội dung

Canh lề phương ngang Canh lề phương dọc

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 286
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

1
Chọn màu phần ô
tên bảng thống kê
& tên thông số

2
Chọn định dạng khung bao
phần ô tên bảng thống kê
& tên thông số

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 287
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Nhóm tên thông số

Chỉnh sửa đơn vị


phần nội dung

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 288
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Giá trị các thông số nhập vào bảng thống kê cũng sẽ xuất hiện
trong bảng thông số của đối tượng và ngược lại

Tìm đối tượng trên


file model

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 289
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH
BẢNG THỐNG KÊ PHÒNG
Click phải

Nhập tên

Chọn Phase

Sắp xếp biến cần thống kê

Thêm biến mới


1

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 290
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Nhập tên thông số

Chọn loại thông số

Chọn nhóm thông số

Bảng thống kê sơ bộ

Nhập giá trị cho thông số vừa tạo

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 291
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Nhóm đối tượng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 292
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. XUẤT KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU

Click phải

Nhập tên bảng thống kê

Chọn lấy khối lượng trong


nhiều nhóm đối tượng

Chọn các biến cần thống kê

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 293
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

LỌC LOẠI VẬT LIỆU CẦN XUẤT KHỐI LƯỢNG

NHÓM VẬT LIỆU THEO LOẠI (CATEGORY)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 294
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CỘNG GỘP KHỐI LƯỢNG CÁC VẬT LIỆU CÙNG NHÓM

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 295
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 16
PHỐI CẢNH.
RENDER

- HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH SONG SONG & ĐIỂM TỤ


- TÁCH LỚP ĐỐI TƯỢNG
- VẬT LIỆU
- RENDER

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 296
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. PHỐI CẢNH SONG SONG
LƯU GÓC NHÌN

Click phải

Khóa view Mở khóa view

MẶT CẮT PHỐI CẢNH

Kéo các nút để tạo mặt cắt


phối cảnh

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 297
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
TÁCH LỚP ĐỐI TƯỢNG

Chọn đối tượng


cần tách

Lệnh Displace
Element

Di chuyển theo chiều dọc

Di chuyển theo chiều ngang

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 298
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chọn các vị trí cần thêm
đường gióng

Trả về vị trí cũ

Bớt đối tượng khỏi nhóm

Thêm đối tượng vào nhóm

2. PHỐI CẢNH ĐIỂM TỤ


TẠO PHỐI CẢNH Chọn vị trí máy ảnh,...

...chọn hướng chụp

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 299
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Thay đổi kích thước vùng nhìn

CHỈNH SỬA VỊ TRÍ MÁY ẢNH

Tắt các view ẩn

Mở mặt bằng

Chọn vào khung nhìn phối cảnh

Mở cả hai cửa sổ mặt bằng và


phối cảnh ( phím tắt WT )

Chọn và giữ chuột di


chuyển vị trí máy ảnh trên
mặt bằng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 300
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Xoay phối cảnh

Cao độ máy ảnh


Cao độ điểm nhìn

TĂNG/ GIẢM TIÊU CỰ

Mở Navigation Wheel

Di chuyển chuột thay đổi tiêu cự


( độ tụ )

KIỂU HIỂN THỊ


Chỉ hiện nét, không hiện mặt

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 301
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Hiển thị bộ màu Surface Pattern

Hiển thị bộ màu Shading

Thay đổi
sắc độ màu

Tương tự Shaded nhưng không


thể hiện sự thay đổi sắc độ màu tác
động bởi ánh sáng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 302
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Hiển thị bộ màu Appearance ( dùng để render )

Chế độ render thời gian thực (real-time), rất nặng máy hạn chế dùng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 303
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
ĐỔ BÓNG PHỐI CẢNH

Chỉnh sửa hướng bóng

Chọn : góc tính theo


hướng phối cảnh
Bỏ chọn : góc tính theo
hướng dự án
Góc xoay của mặt trời trên
mặt đứng ( góc 0 - 90 )
Góc xoay mặt trời trên mặt
bằng ( tính từ mốc True North )

Mặt phẳng đổ bóng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 304
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Chế độ bóng môi trường (Ambient Shadow)

Phần bóng môi trường (ánh sáng


gián tiếp) tác động đến đối tượng

Chế độ không sử dụng bóng môi trường (bỏ chọn Show Ambient Shadows)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 305
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Thay đổi cường độ ánh sáng

Cường độ ánh sáng mặt trời


Cường độ ánh sáng môi trường
Độ đậm bóng đổ

THÊM HẬU CẢNH (BACKGROUND)


Bảng Graphic Display Options

Tắt hậu cảnh

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 306
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Hậu cảnh bầu trời

Màu nền đất

Hậu cảnh theo màu

Màu nền đất


Màu đường chân trời

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 307
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn ảnh có sẵn

Chọn đường dẫn file ảnh

Kích thước ảnh gốc


Kéo dãn
Fit chiều rộng
Fit chiều cao

Dời vị trí ảnh

LƯU LẠI CÁC CÀI ĐẶT


Bảng Graphic Display Options

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 308
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Lưu ý bỏ chọn Background

Chỉnh sửa lại thông số (nếu cần)

Áp dụng các thông số đã lưu cho các phối cảnh tương tự

Riêng phần hậu cảnh phải chỉnh riêng từng phối cảnh

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 309
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
TẠO ĐƯỜNG BIỂU KIẾN MẶT TRỜI nên dùng với hình chiếu phối cảnh song song

Bật đường biểu kiến mặt trời

Chỉnh sửa kích thước đường


Chọn vị trí dự án biểu kiến mặt trời

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 310
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn vị trí dự án

Chế độ đường biểu kiến theo một thời điểm xác định trong ngày

Chọn ngày
Chọn thời điểm

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 311
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Đường biểu kiến mặt trời


trong ngày

Vị trí mặt trời tại thời điểm


xác định

Chế độ đường biểu kiến theo một khoảng thời gian trong ngày

Chọn ngày
Chọn khoảng thời gian

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 312
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Đường biểu kiến mặt trời
trong khoảng thời gian xác định

Đường biểu kiến mặt trời


trong ngày

Chọn và kéo/ thả chuột để


thay đổi vị trí mặt trời và
hướng đổ bóng

Chế độ đường biểu kiến theo một khoảng thời gian trong năm

Chọn khoảng thời gian


trong năm
(thường lấy tròn năm)
Chọn khoảng thời gian
trong ngày

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 313
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Đường biểu kiến mặt trời theo khoảng thời gian
trong năm (trường hợp này là cả năm)

Xác định hướng công trình

Mở mặt bằng. Mở bảng Visibility/Graphic Overrides

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 314
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Từ điểm Project Base Point,


xác định hướng Bắc dự án

Chế độ hướng Bắc thực

Xoay hướng Bắc về


phương thẳng đứng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 315
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Hướng Bắc thực (True North)

Hướng Bắc thực


(True North)

Lưu ý: Nếu không có yêu cầu đặc biệt


xoay theo hướng Bắc thực, mặt bằng
nên chọn chế độ hướng Bắc dự án
(Project North)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 316
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. CÀI ĐẶT THUỘC TÍNH VẬT LIỆU (DÙNG CHO RENDER)

CÁC DẠNG VẬT LIỆU KIM LOẠI

Ảnh xem trước

Tùy chọn hoàn thiện Chọn loại kim loại

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 317
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CÁC DẠNG VẬT LIỆU GỖ, PLASTIC

Màu gỗ
Tùy chọn hoàn thiện Bề mặt sơn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 318
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
CÁC DẠNG VẬT LIỆU KHÁC

3
4
6
5
7
8

1 Chọn màu sắc vật liệu

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 319
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

2 Thêm map vào vật liệu

Ảnh xem trước

Chọn file ảnh (map) có sẵn


Độ sáng file map
Đảo màu file map, tối thành sáng
và ngược lại
Áp dụng các thay đổi Position,
Scale và Repeat cho các vật liệu
khác dùng cùng file map

Khóa X= Y
Di chuyển map theo phương X và Y

Xoay map
Khóa kích thước map
Kích thước map

Tile : Lặp map đầy bề mặt


None : Không lặp map

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 320
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3 Tính chất phản xạ Bật/ tắt tính phản xạ vật liệu

Tính phản xạ của vật liệu


khi bề mặt trực diện camera

Tính phản xạ của vật liệu khi bề mặt


không trực diện camera

4 Tính chất trong suốt

Bật/ tắt tính trong suốt vật liệu


Lượng ánh sáng đi qua vật liệu
(0: không đi qua -->
100 : đi qua hoàn toàn)

Sử dụng map có sẵn để xác


định tính chất trong suốt

Điều chỉnh mức độ giữa màu sắc


map và tính chất trong suốt

Điều chỉnh độ phân tán của ánh


sáng đi qua vật liệu, làm mờ các
đối tượng phía sau ( thường
dùng để làm kính mờ )

Điều chỉnh tính khúc xạ


(bẽ gãy tia sáng đi qua vật liệu)

Tính khúc xạ các vật liệu thường gặp


5 Tính chất phát sáng

Bật/ tắt tính phát sáng

Bộ lọc màu “bao phủ”


ánh sáng

Độ sáng

Nhiệt độ màu của ánh sáng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 321
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
6 Đục lỗ bằng map

7 Tính gồ ghề

Bật/ tắt tính gồ ghề vật liệu

Sử dụng map xác định tính


gồ ghề của vật liệu
Phần màu trắng: Bề mặt vật
liệu được nâng lên
Phần màu đen: Bề mặt vật
liệu bị nhấn xuống

Độ gồ ghề của vật liệu


8 Sắc thái màu

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 322
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Lưu và áp dụng các điều chỉnh Apperance

Các chỉnh sửa liên quan Apperance


được Revit lưu lại dưới dạng “Asset”
Ví dụ : Asset Asphalt

Các vật liệu cùng Asset sẽ ràng buộc nhau trong các thông số Apperance

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 323
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Tạo thêm Asset

Nhập tên Asset mới

Áp dụng Asset đã tạo

Gõ tên Asset cần tìm

Chọn loại Asset cần áp dụng

Chọn các thư mục chứa Asset

Xóa các Asset không sử dụng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 324
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn các Asset cần


xóa

Làm tương tự để xóa các vật liệu thừa

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 325
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
4. RENDER

Chọn view 3D cần render

Tiến hành render Vùng render


1
Chất lượng render
2

Kích thước ảnh


3

Ánh sáng
4

Hậu cảnh
5

Chỉnh sửa ảnh render


6
Lưu ảnh render
7
Hiển thị ảnh render/
Hiển thị model revit

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 326
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

1 Vùng render

Bỏ chọn : Render toàn cảnh


Chọn : Ren khu vực đã chọn

Khu vực render

2 Chất lượng render

Các chế độ mặc định


Chế độ tùy chỉnh

Chế độ thể hiện ánh sáng &


vật liệu

Render theo cấp độ

Render theo thời gian


định trước
2’ Cho đến khi “Stop”

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 327
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

2’

3 Kích thước ảnh

Ảnh render để xem trước


trên màn hình

Ảnh render dùng in ấn


( chỉnh theo DPI )

4 Ánh sáng

Ánh sáng cho ngoại thất


Sun : Ánh sáng mặt trời
Artificial : Ánh sáng nhân tạo
Ánh sáng cho nội thất

Xem phần Sun Settings - Mục 2

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 328
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
5 Hậu cảnh

Bầu trời mặc định

Màu sắc
File ảnh có sẵn

Không có hậu cảnh


6 Chỉnh sửa ảnh render

Độ phơi sáng

Vùng sáng

Vùng tối

Độ bão hòa màu

Nhiệt độ màu

Trả về mặc định

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 329
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
7 Lưu ảnh render

Xuất file ảnh 7’

Lưu ảnh vào file dự án

7’’

Tên file ảnh

Định dạng file ảnh

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 330
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
5. RENDER IN CLOUD
Yêu cầu máy tính cần được kết nối Internet

Nhập tên tài khoản Autodesk

Tạo tài khoản nếu chưa có

Nhập mật khẩu

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 331
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Các view
cần render

Ảnh tĩnh/
Ảnh Panorama

Chất lượng
render

Cỡ ảnh

Độ phơi sáng

Tiến hành
render

Thông báo bằng e-mail khi hoàn thành

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 332
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn các tùy chỉnh


như hình

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 333
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Tải hình re`nder

Chọn định dạng ảnh

Ảnh download về không có phần background


(định dạng ảnh PNG hoặc TIFF)

Chèn ảnh đã down vào dự án

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 334
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

BÀI 17
DÀN TRANG.
IN ẤN & XUẤT FILE

- TẠO KHUNG TÊN


- DÀN TRANG
- DANH SÁCH BẢN VẼ
- IN ẤN , XUẤT FILE

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 335
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1. TẠO KHUNG TÊN

Cạnh giấy

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 336
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
THÊM NÉT CHO KHUNG TÊN

THÊM BIẾN CHO KHUNG TÊN

Biến thêm vào

Biến có sẵn
Thêm bớt biến

Thêm biến mới

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 337
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Thay đổi chiều dài biến

Chỉnh sửa định dạng chữ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 338
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Thêm loại biến mới

Thêm chữ phía trước / phía sau biến

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 339
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Canh lề

Các biến cơ bản

Tên bản vẽ Người kiểm tra Ngày


Tỉ lệ Người vẽ Tên dự án
Số bản vẽ
Địa chỉ dự án

Thêm chữ cho khung tên

Thêm file ảnh cho khung tên

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 340
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1

Thêm hatch cho khung tên

Save file và load vào dự án

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 341
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2. DÀN TRANG
TẠO TRANG IN MỚI
Click phải

Load khung tên mới

Chọn khung tên

Nhập thông tin dự án

Nhập tên bản vẽ, số bản vẽ

Nhập tên người vẽ, kiểm tra ,...

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 342
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
DÀN BẢN VẼ

Chọn bản vẽ cần dàn,


kéo , thả vào trang in

Lưu ý : - Một trang in có thể dàn nhiều bản vẽ ( hình chiếu, ghi chú, bảng thống kê )
- Một hình chiếu ( mặt bằng, mặt đứng , mặt cắt ) chỉ dàn được trên một bản vẽ
- Một ghi chú (Legend), Thống kê (Schedule) có thể dàn trên nhiều bản vẽ

Chọn và kéo thả chuột ( hoặc


chọn và bấm phím di chuyển )
để thay đổi vị trí

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 343
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Chọn vào tên bản vẽ ( View Title),


kéo / thả chuột dể thay đổi vị trí

Chọn vào bản vẽ

Nhập tên bản vẽ


Thay đổi chiều dài

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 344
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Nhập tên hiển thị trên trang in , tên


bản vẽ trong Project Browser vẫn
giữ nguyên

Chọn vào vùng bản vẽ để activate, chỉnh


sửa trực tiếp bản vẽ

Chọn vào vùng ngoài bản vẽ để deactivate,


thoát khỏi chế độ chỉnh sửa trực tiếp

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 345
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Thay đổi kích thước vùng nhìn bản vẽ

Thay đổi kích thước


vùng nhìn

Đường bao vùng nhìn

Mở/tắt đường bao vùng nhìn


Cắt bản vẽ theo đường bao vùng nhìn
Vẽ dường bao vùng nhìn

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 346
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Dàn bảng thống kê

Thay đổi bề rộng cột

Ngắt bảng thống kê

Ngắt bảng

Thêm/ bớt số dòng

Nhập bảng

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 347
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
3. TẠO CÂY THƯ MỤC
Bước 1 : Tạo biến mới

Nhập tên biến

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 348
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
Bước 2 : Tạo loại cây thư mục

Nhập tên cây thư mục

Chọn loại biến vừa tạo

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 349
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1

Chọn loại cây thư mục


vừa tạo

Bước 3 : Nhập tên thư mục

Nhập tên thư mục

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 350
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
4. Tạo danh sách bản vẽ

Các biến cần thêm vào


danh sách bản vẽ

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 351
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
4. XUẤT FILE
IN PDF

Chọn loại máy in


Chọn lệnh in hoặc phím tắt
Ctrl + P

Gộp chung nhiều trang in


thành 1 file PDF

In riêng lẻ từng trang in

In trang đang mở

Chọn nhiều Tùy chỉnh in


trang in
1
2

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 352
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1 Nhóm trang in tạo sẵn

Lưu lại nhóm


trang in

Chọn trang cần in

Bỏ chọn hiển thị các hình chiếu

Khổ giấy
Giấy đứng

Giấy ngang

In tràn khổ

In theo tỉ lệ
In màu (Color) , trắng đen (Grayscale)

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 353
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
XUẤT CAD, XUẤT MODEL 3D

Chọn các trang cần xuất CAD

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 354
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Nhập tiếp đầu ngữ


Chọn phiên bản CAD

Bỏ chọn

XUẤT FILE ẢNH

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 355
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN

Thay đổi đường dẫn,


tên file
Xuất hình chiếu/ Tràn theo số điểm ảnh
trang in đang mở

Theo tỉ lệ

Chọn nhiều hình chiếu/


trang in

Chất lượng ảnh

XUẤT BẢNG THỐNG KÊ RA EXCEL


Mở bảng thống kê

Mở bảng thống kê

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 356
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
1

Nhập tên

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 357
GIÁO TRÌNH REVIT ARCHITECTURE 2018 CƠ BẢN
2
Mở chương trình Excel, mở file .txt vừa xuất

Chọn file vừa xuất

Chọn Next và Finish cho các bảng thông báo

KTS. HỒ VĂN DŨNG Website: bim-arch.net Facebook : Bim.A Studio Trang 358