Вы находитесь на странице: 1из 4

Crita Ramayana Anoman Duta

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Sumber sekang https://wayangku.id/lakon-pewayangan-anoman-obong-anoman-


dibakar/

Prabu Rama lagi duka merga Dewi Shinta, garwane, didustha nang Rahwana.
Anoman banjur diutus mangkat maring Ngalengka kanggo mapag lan nggawa bali Dewi
Shinta ningen katekan wanara liya sing jenenge Anggada. Anggada kepengin dadi
utusane Rama kanggo mapag Dewi Shinta, sekloron padu padha pamer
kekuwatan. Minangka solusine, Prabu Rama banjur aweh sayembara kanggo Anoman
lan Anggada. Nalika ditakoni sapira suwene wektu kang dibutuhna dienggo maring
Ngalengka Anoman mangsuli butuh wektu sepuluh dina, ningen Anggada bisa nempuh
mung pitung dina bae. Anoman ngudhunna dadi limang dina lan Anggada mangsuli
telung dina. Pungkasane Anoman menang sayembara merga dheweke sangguh teka
ing Ngalengka kanthi wektu sedina. Anoman banjur mangkat dikancani nang Semar,
Petruk, Gareng lan Bagong.
Anoman kepengin cepet-cepet tekan Ngalengka, banjur punakawan dilebokna
neng kancing gelung Anoman. Wiwitane Anoman mangkat maring kahyangan kanggo
nemoni Bathara Surya lan matur supaya srengengene diendheg. Kanthi cara kaya kuwe
dinane bakal awan terus lan Anoman bisa teka nang Ngalengka sedina bae kaya
janjine. Sewetara suwe mikir, Bathara Surya pungkasane gelem ngendheg lakune
srengenge, kuwe bae merga Semar sing nyuwun maring Bathara Surya. Sewise kuwe
Anoman mudhun maning ningen nembe bae ngidek lemah, dheweke kesedhot segara.
Jebule sing nyedhot Anoman kuwe Ditya Wil Kataksini sing njaga segara Ngalengka
banjur diuntal maring jero wetenge. Anoman ngupaya metu sekang jero wetenge Wil
Kataksini kanthi mbedhah wetenge nganggo kuku Wajane. Wil Kataksini mati lan
Anoman nerusna lakune.
Anoman sing diuntalna Wil Kataksani tiba nang gunung lan semaput. Punakawan
banjur nggawa Anoman maring guwa Windu sing nang kono ana wong wadon tapa
jenenge Dewi Sayempraba. Dewi Sayempraba banjur nulungi si Anoman lan
punakawan, diwei panganan lan nginum. Anoman ora mung waras sekang larane
ningen uga kepranan maring dewi kesebut. Sewise krasa cukup nggone seneng-seneng
karo Dewi Sayempraba, Anoman pamit mangkat nerusna laku maring Ngalengka. Metu
sekang gowa Anoman dadak ora bisa ndeleng, dheweke dadi wuta. Anoman lan
punakawan sedhih karo kahanan kaya kuwe merga dianggep Anoman bakal gagal
maring Ngalengka kanggo nggawa bali Dewi Shinta kaya kang wis diutus Rama.
Anoman dikancani punakawan mbacutna lakune kanthi grayah-grayah nganti
pungkasane Anoman ketemu karo Garuda Sempati. Garuda Sempati kuwe kadange
Garuda Jatayu sing dipateni Prabu Dasamuka kanthi pedhang Menthawane nalika
nulungi Dewi Shinta. Garuda Sempati banjur nulungi Anoman lan punakawan
nggunakna idune lan ndonga maring Dewa. Anoman lan punakawan kasil ndeleng
maning sawise ditambani Garuda Sempati. Sewise leren sewetara, Anoman atur
panuwun maring Garuda Sempati lan pamit nerusna laku.
Nang tengahe laku Anoman nglewati dalan sing alus banget kaya babut utawa
karpet ningen jebule kuwe ilate Ditya Ilatmeja utawa Wil Kataksa. Anoman diuntal
maning neng jero weteng ningen siki karo Wil Kataksa. Kaya kang wis tau kedaden,
Anoman mbedhah wetenge Wil Kataksa nganggo kuku Wajane. Sewise kasil metu
sekang jero wetenge Wil Kataksa, Anoman mabur maring Ngalengka. Indrajid, putane
Prabu Dasamuka sing ngerteni tekane Anoman nggoleti dheweke neng sakubenge
praja. Anoman ora kasil ditemokna dening Indrajid merga umpetan nang wit nagasari
sing ana sejrone Taman Asoka. Banjur Anoman nembang nganti keprungu swarane
Dewi Trijatha (adhine Prabu Dasamuka). Dewi Trijatha sing ngerteni bab kesebut kaget
ana kethek putih banjur kesengsem..
Kanthi pitulungan sekang Dewi Trijatha, Anoman kasil sowan maring Dewi Shinta
banjur ngewehna sesupe sekang Prabu Ramawijaya. Angger ali-ali kesebut ora sesek
lan bisa diagem nang Dewi Shinta kanthi longgar nandhakna nek Dewi Shinta esih suci.
Kebukten nek Dewi Shinta esih suci banjur ngewehna uga maring Anoman kanggo
diaturna Prabu Rama susuk kondhe minangka pralambang nek Dewi Shinta ngenteni
banget tekane Ramawijaya. Nalika Anoman cecaturan karo Dewi Shinta demadakan
kepriksan para prajurit Ngalengka banjur dikepung Indrajid lan prajurite. Anoman digujer
tanpa bisa nglawan. Dheweke digawa maring pasewakan. Prentahe Dasamuka sing
ngreteni bab kesebut, Anoman dicencang tangan lan sikile kanggo diobong. Tanpa
diweruhi liyane, Togong, jelmaan Sang Hyang Antaga aweh maring Anoman banyu
sacegukan kanthi kesepakatan nek umahe Togog dijaga sekang anane bahaya.
Prabu Dasamuka sing mimpin pengobonge Anoman nyumet geni ngobong kayu.
Ora disangka-sangka dhuwure dahana kesebut ora kasil mateni Anoman. Malah
Anoman mabur kanthi nggawa geni neng awake. Geni kang digawa banjur diawut-awut
neng pojok-pojoke praja nganti wewangunan senegara kobong kabeh. Akeh prajurit mati
sekang pangamuke Anoman. Sewise Ngalengka kobong Anoman banjur bali seprelu
sowan maring Prabu Ramawijaya nang Pancawati. Nang pinggirane segara sing
misahna Ngalengka lan Pancawati, Anoman nemokna Raden Wibisana (adhine Prabu
Dasamuka) sing semaput merga dikepruk kangmase dhewek banjur diusadani nang
Anoman. Minangka rasa panuwune, Anoman diterna bali maring Pancawati dening
Raden Wibisana. Sabanjure teka nang Pancawati Raden Wibisana diangkat dulur enom
dening Ramawijaya lan didadekna penasihat raja. Mengkone sekang Raden Wibisana
kasebut Prabu Ramawijaya bisa ngreteni pengapesane para senopati Ngalengka.
Anoman sing slamet bali maning maring Pancawati banjur crita ngenani lakune maring
Ngalengka lan nuduhna susuk kondhene Dewi Shinta sing mratandhakna gelem baline
Dewi Shinta angger dipapag Prabu Ramawijaya.

Indikator :
3.1.3 Menjawab dan mengajukan pertanyaan bacaan teks cerita wayang Ramayana

A. Wangsuli pitakonan-pitakonan ngisor kiye manut isine teks crita Anoman Duta neng
ndhuwure nganggo basa krama!

1. Sapa bae para paraga sing ana neng crita Anoman Duta ndhuwur?
2. Prabu Rama banjur aweh sayembara apa kanggo Anoman lan Anggada?
3. Sapa sing menang sayembara?
4. Anoman kuwe sapa?Critakna !
5. Lakune Anoman maring Alengka didherekna sapa bae?
6. Apa penyuwunane Anoman maring Bethara Surya?
7. Apa sing diparingna Sri Ramawijaya maring Anoman nalika arep nemoni Dewi Shinta?
8. Sewise tekan Ngalengka Anoman terus njujug maring ngendi?
9. Apa sing ditindakna Anoman sawise ketemu Dewi Shinta neng Ngalengka?
10. Sewise Ngalengka kobong Anoman banjur bali maring ngendi?

PENILAIAN HARIAN 1

Materi sekang wacan cerita :

Cerita Ramayana

“Anoman Duta”

Penilaian Harian kanggo pertemuan minggu ngarep ana link nang ngisor kiye:

https://bit.ly/anomanduta9

Token/password bakal diwenehna minggu ngarep pas jam pelajaran bahasa jawa