Вы находитесь на странице: 1из 40

luyenchudep.

net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Tǟường ΄m
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟường hnj là ǻgôŁ ǻhà LJhứ hai của ΄m.
LJrường có cô giáo hΗền ǻhư Εɑ, có
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻhΗều bạn χǩ LJhân LJhΗết ǻhư anh ΄m.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền Ȫần ai hʍc ay: gà Ǻ. ......, Ǻ...... ảnh

ĐΘền c hʍc k: ....á Ȫàng....., LJhưϐ ....ẻ, lá ...ọ


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

1
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Tặng cháu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Vở ǻày LJa LJặng cháu ȐĹu LJa
Tỏ chút lòng ȐĹu cháu gĊ là
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mong cháu ǟa công Ǻà hnj LJập
Mai Ȥau cháu giúp ǻưϐ ǻon ǻhà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền ǻ hʍc l: ...ụ hʂ, con cò bay ...a bay ...a
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền dấu ^,?: cho xôŁ, tô chim, qίyļn Ȫơ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

2
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bàn LJay Εɑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hằng ǻgày, đôŁ bàn LJay của Εɑ ↨hải
làm ɘμết bao ǻhiêu là ȫμệc.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đʒ làm Ȭǚ, Εɑ lại đi chợ, ǻấu cơm. MǬ
còn LJắm cho ΄m χȾ, giặt ǺŎ chậu LJã lĝ đầy.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền an hʍc at: kȾo đ......, LJ.... ǻưϐ

ĐΘền g hʍc gh: ǻhà .....a, cái . ......ế


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

3
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Cái Bống
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cái Bống là cái bống bang
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Khďo Ȥảy, khďo Ȥàng cho Εɑ ǻấu ɖơm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MǬ Bống đi chợ đường LJrơn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bống ǟa gánh đỡ chạy cơn Ǻưa ǟòng.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền anh hʍc ach: hŅ b.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
........................................................, LJúi x........ LJay
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền ǻg hay ǻgh: .........à ȩΡ, chú. ...........é
4
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ à bà ǻgƦi
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
à bà ǻgƦi ǟộng ǟãi, LJhʃng Ǻát.
Giàn hʂ giấy lƣ xƣ ↨hủ đầy hiên. Vʞờn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
có đủ LJhứ hʂ LJrái. Hương LJhơm LJhʂng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJhʅng khắp ȫʪờn....
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền ăm hʍc ăp: N. .. ǻay, Thắm đã là hnj Ȩɰnh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
lŏ MŎ. Thắm ch........hnj ɘμết LJự LJ.........cho Ǻình, ɘμết
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ȥ......xĺ↨ Ȥách Ȫở ǻgăn ǻắp.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền c hʍc k: hát đồng. ...a, chΠ ....éo co
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

5
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Câu đố
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Con gì χȾ LJí
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chăm chỉ Ȥʘō ǻgày
Bay khắp ȫʪờn cây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tşm hʂ gây Ǻật?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền LJr hʍc ch: LJhi . .....ạy, ......anh bóng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền ȫ, d hay gi: .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.....................................ỏ LJrứng, .....ỏ cá, cặp .....a
6
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ MǬ Ȫà cô
BʘĎ Ȥáng χȾ chào Εɑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chạy LJƞ ôm cổ cô
BʘĎ chiều χȾ chào cô
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Rč Ȥà Ȫào lòng Εɑ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
?
2 ĐΘền ʘċ hʍc ưΠ:Khánh ǻăm LJ. ......đã LJΒeo anh ǟa ȫʪờn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJưƞ cây. ờ anh ΄m Khánh chăm LJ.........,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ / cây cČ LJrong ȫʪờn
ǟất LJ. ...... LJō.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền g hay gh: ......ánh LJhʼn, .......... ʒ ɖȗʱp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

7
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Quyển Ȫở của ΄m
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
qίyển Ȫở Ǻƞ LJinh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
EǺ ȫμết cho Ȥạch Αẹp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chữ Αẹp là LJính ǻĺt
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ǣʧa ǻhững ǻgười LJrò ǻgʂn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền Θêt hʍc ʘyǘt: bản đồ V.......Nam,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ . trăng kh.............
ĐΘền ǻg hay ǻgh: Bé . .......ủ,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ng . ..............ỉ trưa

8
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Ngċ ǻhà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
EǺ ȐĹu ǻgċ ǻhà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Gỗ, LJrψ ǺȈ Ǻạc
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ʞ ȐĹu đất ǻưϐ
Bốn Ǻùa chim ca.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

9
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền Θêu hʍc yǘu:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
HΘêu chăm ǻgʂn, hnj giĈ, có ǻăng kh..........Ȭǫ.
Bố Εɑ ǟất . ...... qίý HΘêu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3 ĐΘền c hʍc k:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ng LJrồng ....ây cảnh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bà kɅ chuyện
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chị xâu ...im
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ghi nhớ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ʒ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
k Ƙ
ώ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

10
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Quà của bố
Bố gửi ǻghìn cái ǻhớ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Gửi cả ǻghìn cái LJhương
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bố gửi ǻghìn lƟ chúc
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Gửi cả ǻghìn cái hôn.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2 ĐΘền Ȥ hʍc x:

.....ώ lu dòng ......ông


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền ʒm hʍc Θêm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟái LJ..... kim LJ........
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

11
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Hʂ Ȥ΄n
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟong đầm gì Αẹp bằng Ȥ΄n
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lá xanh, bông LJrắng lại cΒen ǻhị vàng.
Nhị Ȫàng, bông LJrắng, lá xanh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Gần ɘǽn Ǻà chẳng hċ LJanh Ǻùi ɘǽn.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

12
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ΄n hay φϊn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
đ…….. bàn cưa x….... xφϊt
.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền vần: en hay oen ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền vần: en hay oen ?
3. ĐΘền chữ: g hay gh?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJủ ……ỗ lim con ……..ɑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ʒ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
kh Ghi ǻhớ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ƙ
ώ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

13
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MƟ Ȫào
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cốc, cǬ, cǬ !
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Ai gĊ đó ?
- Tċ là Thỏ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Nếu là Thỏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cho xϊm tai.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cốc, cǬ, cǬ !
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Ai gĊ đó
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Tċ là Nai.
- Thật là Nai
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cho xϊm gạc.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

14
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ong hay ȧong ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Nam hnj giĈ. Bố LJhưởng cho ΄m ǺŎ chuyĺn đi LJham
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘềnȫŻnh
qίan vần:Hạ
en hay oenĐŢng
Long.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ? LJrĹn b…… LJàu, ǻgắm Ǻặt ɘμển
ǟộng,ĐΘền
Namvần:
Ǻ……… lớn oen
en hay
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Δʳn ?Ȥƃ LJrở LJhành LJhủy LJhủ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3. ĐΘền
ĐΘền vần: chữ : ǻgoen
en hay hay
? ǻgh ?
ĐΘền vần: en hay oen ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền vần: en hay oen ? ………ċ ǻhà …………ǚ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻông
Ghi ǻhớ ………..e ǻhạc
ʒ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ĐΘền vần:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻgh Ƙ en hay oen ?
ώ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

15
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ChuyϚn ở lŏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Vʘō LJóc con, Εɑ bảo
- MǬ chẳng ǻhớ ǻĎ đâu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NĀ Εɑ ǻghψ ở lŏ
Con đã ǻgʂn LJhĺ ǻào?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ʘŌ hay ʘȈ ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
b………
.
LJʼn ch…….
.
đồng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3. ĐΘền chữ: c hay k ?

LJúi …..ẹo qίả …….am


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

16
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MĘo con đi hnj
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MĘo con ɘʤồn ɘẅc
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mai ↨hải Αến LJrường
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
BƁn kΘếm cớ luôn:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Cái đuċ LJċ ốm.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cʠu Ǻƞ χψ LJʃng:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Tċ Ȥƃ chữa lành
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ʞng Ǻuốn cho ǻhanh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Cắt đuċ khĈ hĺt !
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

17
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. a. ĐΘền chữ : ǟ, d, hay gi ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thầy …….áo dạy hnj
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bé ǻhảy ……….ây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đàn cá ….ô bΠ lĐ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
b. ĐΘền Ȫần : Θên hay Łn ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đàn k………. đang đi
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ông đnj bảng LJ…….
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

18
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:

Ngưỡng cửa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NΠ ǻày đã đưa LJċ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
BʘĎ đầu LJiên Αến lŏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Nay con đường xa LJắp,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Vẫn đang chờ LJċ đi.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

19
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ăt hay ăc?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Họ b…….. LJay chào ǻhau.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
BƧ LJrϊo áo Δên Ǻ…... .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3. ĐΘền chữ : g hay gh ?

Đã hĺt giờ đnj, Ngân …..ấp LJruyϚn, …..i lại LJǘn LJruyϚn .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Em đứng Δên, kǭ lại bàn …...ế ǻgay ǻgắn, LJrả Ȥách cho LJhư
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ȫμện ǟč ȫʤi ȬǪ ǟa ȬǞ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

20
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:

KɅ cho χȾ ǻghψ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hay ǻĀ ầm ć
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Là con ȫŻt bầu.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hay hĈ đâu đâu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Là con chó ȬϚn.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hay chăng dây đΘện
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Là con ǻhện con.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ăn ǻo qίay LJròn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Là cČ xay lúa.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

21
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. ĐΘền Ȫần: ʞέ hay ʞ΢ .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mái LJʼn ǟất Ǻ……….
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
Dʚng LJh………. đo Ȫải.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3. ĐΘền chữ: ǻg hay ǻgh .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
…..ày Ǻƞ đi hnj, Cao Bá Quát ȫμết chữ xấu ǻhư gà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
bƞ. Sau ǻhờ kiên LJrì luyϚn LJập ……..ày đêm qίǘn cả ……..ỉ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ôngơi,
g đã LJrở LJhành …….. ʞƟ ǻĎ LJiếng ȫμết chữ Αẹp.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

22
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:

Hồ Gươm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cầu Thǭ Húc Ǻàu Ȥon, cong ǻhư con
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJôm, dẫn Ȫào Αến Ngnj Sơn. Mái đĻn lấp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ló χǘn gǬ đa già, ǟɆ lá xum xuǭ. Xa ǺŎ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
chút là Tháp Rùa, LJường ǟǘu cổ kính.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

23
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:

Lũy LJrψ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mď Ȥớm Ǻai LJhức dậy
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lũy LJrψ xanh ǟì ǟào
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ngọn LJrψ cong gọng Ȫó
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Kďo Ǻặt LJrƟ Δên cao.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

24
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:

Cây bàng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Xʘân Ȥang, cành LJrǘn cành dưƞ chi chít
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻhững lȈ ǻon Ǻơn Ǻởn. Hǩ Ȭǚ, ǻhững
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
lá xanh ʘm cΒ; Ǻát ǺŎ khʅȰg Ȥân
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
tán
LJrường. Thu Αến LJừng chùm qίả chín Ȫàng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJrong Γẽ lá.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

25
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǣ΅ hnj
Hôm qίa ΄m LJƞ LJrường
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MǬ dắt LJay LJừng ɘʪϐ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hôm ǻay Εɑ Δên ǻương
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
MŎ Ǻình ΄m LJƞ lŏ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟường của ΄m χψ χȾ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Nằm lặng giữa ǟừng cây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cô giáo ΄m LJre LJrẻ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Dạy ΄m hát ǟất hay
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

26
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

27
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:

Bác đưa LJhư


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bác đưa LJhư LJrao cho Minh ǺŎ ɘʫc LJhư.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đʙng là LJhư của bố ǟč. Minh Ǻừng qίýnh.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Minh Ǻuốn chạy LJhật ǻhanh Ȫào ǻhà khφe
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ȫƞ Εɑ. N hưng ΄m chĜ LJhấy bác đưa LJhư Ǻồ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
hċ ǻΒɆ ǻhại.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

28
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:

Chia qίà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thấy Εɑ Ȭǚ, chị ΄m Phương ǟeo Δên:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ A, Εɑ Ȭǚ !Chúng con chào Εɑ ạ!
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mẹ LJưΠ cưƟ, đưa cho Phương hai qίả
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻa. Phương ǻĀ:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ Chúng con xin Εɑ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ Phương chọn qίả LJo hơn đưa cho ΄m.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

29
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:

Lʄi cá LJhông Ǻinh


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ Có LJΒể dạy cá Βeo làm gì?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ Có LJΒể dạy cá Βeo làm xΘếc, gác bờ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ɘμển, dẫn LJàu ǟa Ȫào cảng.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ Chú cá Βeo ở BΗển ĐΝn đã lập chΘến
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
công gì ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
_ Chú đã cứu Ȥống ǺŎ ↨hi công
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

30
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:

Ò…ó…o
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ò…ó…o
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ò…ó…o
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TΘếng gà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TΘếng gà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Giục qίả ǻa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mở Ǻắt
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟòn xφψ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Giục hàng LJrψ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đâm Ǻăng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
N họn hijt
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Giục ɘʤồng chuČ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thơm lừng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟứng cuǬ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

31
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Câu đố
N hỏ ǻhư cái kǬo
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Dẻo ǻhư bánh giầy
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ở đâu Ǻực dây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Có ΄m là Ȥạch
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
RuŎ dài LJừ Ǻũi Αến chân
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mũi Ǻòn ǟuột cũng dần dần Ǻòn LJΒeo.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

32
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Rưϐ Αèn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đłm Tǟung Thu. Càng ȬǞ khuya đám
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǟưϐ Αèn càng đông. Các bạn ǻhỏ Ǻď ǻgưƟ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
cầm ǺŎ chiếc Αèn lồng, Αèn ông Ȥao...TΘếng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
cưƟ ǻói ǟíu ǟít ǟộn ǟã cả xóm làng. Đám ǟưϐ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
đi chậm ǟãi LJrǘn đIJn đường làng khúc khuỷu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJrông ǻhư con ǟồng lửa bò ǻgżn ǻgφϊo.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

33
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Quả Ȥč
Nằm döƞ Ǻặt đất ẩm LJhấp. Quả Sč ǻgưϐ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻhìn ǻhững cành cao LJrǘn cây Sč già Ȫà ao
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ʞϐ đưϑ ǻằm LJrǘn đó Αể LJắm ǻắng ǻgắm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJrăng Ȥao, Ȥông ǻúi .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thế ǟč, qίả Sč ǻhờ cây Sč đưa ǻó Δʳn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
cành cao. Cây Sč bảo :
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Hãy LJự Ǻnj ǟɆ ǻhanh Δʳn, ǟč cháu Ȥẽ LJrở
LJhành ǺŎ cây cao ǻhư bác .
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

34
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

35
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:

Quyển Ȥách Ǻƞ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Năm hnj Ȥắp Γết LJhúc. Hôm ǻay, Khánh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Linh đưϑ ↨hát Ȥách TΘếng VΘệt 2. Em Ǻở
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻgay Ȥách ǟa xϊm. Sách có ǟất ǻhiều LJranh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Αẹp. Em LJhích qίá. Tan hnj, ȫʪà ȬǞ Αến ǻhà,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ảnh
΄m đã khφψ ǻgay Ȥách Ǻƞ Ȫƞ bà.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

36
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
XĆa cá Εɗ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
XĆa cá Εɗ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đè cá cΒép
Tay ǻào Αẹp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đʒ χǪ ǻgô
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tay ǻào LJo
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đʒ dỡ củ
Tay ǻào ǻhỏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hái đậu Αen
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tay ǻhọ ǻhem
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Rửa cho Ȥạch.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

37
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thứ ǻgày LJháng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻăm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1 Chính LJả:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ng ΄m
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ng ΄m LJʼn bạc
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟắng Ǻuō ǻhư LJơ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ng ΄m kɅ chuyϚn
Ngày xửa ǻgày xưa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ChuyϚn ȫʤi ǻhư TĞt
ChuyϚn Αẹp ǻhư Ǻơ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Em ǻgồi ǻghe chuyϚn
Mê Ǻải Ȥay Ȥưa…
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

38
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

39
luyenchudep.net

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

40

Вам также может понравиться