Вы находитесь на странице: 1из 32

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ñèëîâîé êîììóòàòîð ñ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß


óäàëåííûì óïðàâëåíèåì 2 Áëîêè ïèòàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Ãîðåéêî
Î "âå÷íîé" ëàìïå 4 Ëàáîðàòîðíèé áëîê æèâëåííÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ðèøòóí
Èíòåãðàëüíûå 6 Ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ + çàðÿäíîå
ïðåîáðàçîâàòåëè óñòðîéñòâî äëÿ àêêóìóëÿòîðà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.Â.Ïðóñ
ïîñòîÿííîãî òîêà ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
7 Ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìàòîð ñâîèìè ðóêàìè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . È.Çóáàëü
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
10 Ñåòåâîé èñòî÷íèê ïåðåìåííîãî òîêà "Óíèêóì" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Ï.Ñàðàæà
11 ×òî òàêîå ýëåêòðîòðàâìàòèçì è
¹5 (5) ìàé 2000 êàê ñ íèì áîðîòüñÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . È.Ä.Êîâàëåíêî, Ò.Á.Ìèðòàëèáîâ
13 Ýëåêòðè÷åñêèå ìèêðîäâèãàòåëè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ä.Ïðÿäêî
Åæåìåñÿ÷íûé íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë 15 Çàõèñò òðèôàçíèõ àñèíõðîííèõ äâèãóíiâ âiä
Ñîâìåñòíîå èçäàíèå ñ Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì
îáùåñòâîì ðàäèîòåõíèêè, ýëåêòðîíèêè è ðîáîòè íà äâîõ ôàçàõ . . . . . . . . . . . . . . . . Ê.Â.Êîëîìîéöåâ, Þ.Ô.Ðîìàíþê, I.Â.Ãëàäü
ñâÿçè Óêðàèíû
Ðåãèñòðàöèîííûé ÊÂ, ¹3858,10.12.99 ã.
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
Ó÷ðåäèòåëü - ÄÏ «Èçäàòåëüñòâî 16 Ïðîâîäà è êàáåëè
Ðàäiîàìàòîð»
Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2000 ã. ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” 18 Èíäèêàòîðû ñòåïåíè ðàçðÿäà
Äèðåêòîð Ã.À.Óëü÷åíêî, ê.ò.í. àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.È.Õîìåíêî, Â.Ï.×èãðèíñêèé
Ãëàâíûé ðåäàêòîð 21 Óñòðîéñòâî çàðÿäà-ðàçðÿäà àêêóìóëÿòîðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å.Ñ.Êîëåñíèê
Î.Í.Ïàðòàëà, ê.ò.í.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ
ÝËÅÊÒÐÎØÊÎËÀ
(redactor@sea.com.ua) 20 Áåñåäû ïî ýëåêòðîòåõíèêå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ë.Êóëüñêèé
Ï.Â.Àôàíàñüåâ, ê.ò.í.
Ç.Â. Áîæêî (çàì. ãë. ðåäàêòîðà) ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
À.Â. Êðàâ÷åíêî
Í.Â. Ìèõååâ 24 Óñòðîéñòâî çàùèòû ýëåêòðîïîòðåáèòåëåé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Í.Êàðàêóð÷è
Â.Ñ. Ñàìåëþê
Ý.À. Ñàëàõîâ 25 Àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü ðàäèîàïïàðàòóðû ñ
Ï.Í. Ôåäîðîâ, ê.ò.í çàùèòîé îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî âêëþ÷åíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ã.Áðàé÷åíêî
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí
À.È.Ïîíî÷îâíûé (san@sea.com.ua) ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð 27 Ðåãóëÿòîð îñâåùåííîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê.Ãåðàñèìåíêî
Ò.Ï.Ñîêîëîâà, òåë.271-96-49
Ðåäàêòîð Í.Ì.Êîðíèëüåâà ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Îòäåë ðåêëàìû Ñ.Â.Ëàòûø, 28 Áëîê óïðàâëåíèÿ ñòåêëîî÷èñòèòåëåì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.À.Ðóäåíêî
òåë.276-11-26,E-mail: lat@sea.com.ua
29 Óñòîé÷èâîñòü îõðàííûõ óñòðîéñòâ àâòîìîáèëÿ
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
(îòäåë ïîäïèñêè è ðåàëèçàöèè) ê "ýëåêòðîííîìó âçëîìó" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.À.Ðóòåíêî
Â. Â. Ìîòîðíûé, òåë.276-11-26
E-mail: redactor@sea.com.ua ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû: 30 “Ñòðàøèëêè”... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ë.Êóëüñêèé
ïîëó÷àòåëü ÄÏ-èçäàòåëüñòâî
“Ðàä³îàìàòîð”, êîä 22890000, 31 Äæîçåô Ãåíðè
ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì 31 Ïðîâåðüòå ñâîè çíàíèÿ
îòä.Óêðïðîìèíâåñòáàíêà ã. Êèåâà,
ÌÔÎ 322153 31 Çàíèìàòåëüíûå èñòîðèè
Àäðåñ ðåäàêöèè: 32 Êíèãà-ïî÷òîé
Óêðàèíà, Êèåâ,
óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê. 803
äëÿ ïèñåì: Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 12.05.2000 ã. Ôîðìàò 60õ84/8. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñò-
à/ÿ 807, 03110, Êèåâ-110 Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Áóìàãà ãàçåòíàÿ Çàê.0161005 âåííîñòè íå íåñåò.
òåë. (044) 271-41-71 Òèðàæ 1350 ýêç. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïðàâèëüíîñòü âû-
ôàêñ (044) 276-11-26 Îòïå÷àòàíî ñ êîìïüþòåðíîãî íàáîðà íà êîìáèíàòå ïå÷à- áîðà è îáîñíîâàííîñòü òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé íåñåò àâòîð.
E-mail: ra@sea.com.ua òè èçäàòåëüñòâà «Ïðåñà Óêðà¿íè», 03047, Êèåâ - 047, ïð. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîâåòà ðåäàêöèè ïî èíòåðåñóþùåìó âîïðî-
http : // www.sea.com.ua Ïîáåäû, 50 ñó âêëàäûâàéòå îïëà÷åííûé êîíâåðò ñ îáðàòíûì àäðåñîì.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «ÐÀ-Ýëåêòðèê» Æóðíàë îòïå÷àòàí íà áóìàãå ôèðìû “Ñïåêòð”
© Èçäàòåëüñòâî «Ðàä³îàìàòîð», 2000 îáÿçàòåëüíà. òåë. (044) 446-23-77

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 1


Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Âiòàºìî þâiëÿðà
Ñ 3 ïî 6 ìàÿ 2000 ã. â ã.Êèåâå ñîñòîÿ- ñâîåé ýíåðãåòè÷åñêîé öåííîñòè îí íå óñ- 26 òðàâíÿ 2000 ðîêó êîëåêòèâ ÂÀÒ "Çàâîä Óêðêà-
ëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà "Ýíåðãîôî- òóïàåò îáû÷íîìó ãàçó. Ïðè óðîâíå ïî- áåëü" â³äçíà÷ຠñâ³é 100-ð³÷íèé þâ³ëåé
ðóì "Óêðàèíà-2000". Öåëü âûñòàâêè - ñî- òðåáëåíèÿ (â 1999 ã.) 70 ìëí êóáîìåòðîâ Ñüîãîäí³ ÂÀÒ "Çàâîä Óêðêàáåëü" º ó ñâî¿é ãàëóç³
äåéñòâèå ìîäåðíèçàöèè òîïëèâíî-ýíåðãåòè- ãàçà ýòèõ çàïàñîâ õâàòèëî áû íà 300 ëåò! óí³êàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì, ïðîäóêö³ÿ ÿêîãî çàáåç-
÷åñêîãî êîìïëåêñà Óêðàèíû, ïðèâëå÷åíèå Íî ó íàñ íåò òåõíîëîãèè äîáû÷è øàõòíî- ïå÷óº ïðîãðåñ ó òàêèõ âàæëèâèõ íàïðÿìêàõ âèðîá-
â íåãî èíâåñòèöèé, âíåäðåíèå íîâûõ ýíåð- ãî ìåòàíà. Òàêàÿ òåõíîëîãèÿ íåäàâíî ðàç- íèöòâà, ÿê åëåêòðîìàøèíîáóäóâàííÿ òà ìåòàëóðã³ÿ,
ãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîòàíà â ÑØÀ, âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû î åå ïðèëàäîáóäóâàííÿ òà çàë³çíè÷íèé òðàíñïîðò, ðàä³î-
ôîðìèðîâàíèå ó íàñåëåíèÿ Óêðàèíû êóëü- ïîêóïêå. òà õ³ì³÷íà ïðîìèñëîâ³ñòü, áóä³âåëüíà ³íäóñòð³ÿ, êî-
òóðû ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ.  Óêðàèíå óæå ðàáîòàþò 110 âåòðîýëå- ìóíàëüíå òà ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî.
Íå ñåêðåò, ÷òî Óêðàèíà âûíóæäåíà ââî- êòðîñòàíöèé.  îñíîâíîì îíè ñîñðåäîòî- Ñòîë³òí³ òðàäèö³¿ êàáåëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ÂÀÒ
çèòü áîëüøóþ ÷àñòü ýíåðãîíîñèòåëåé, ïî- ÷åíû â Êðûìó è Êàðïàòàõ. Ýòà îòðàñëü "Çàâîä Óêðêàáåëü" ïîïðè ñêëàäí³ åêîíîì³÷í³ óìîâè
ó äåðæàâ³ òà, çîêðåìà, íà ï³äïðèºìñòâ³, ä³ñòàëè
ýòîìó âîïðîñ ñáåðåæåíèÿ ýíåðãèè ñòàíî- ýíåðãåòèêè áóäåò ðàçâèâàòüñÿ è äàëüøå, õî-
ã³äíå ïðîäîâæåííÿ ó ïðàö³ íîâîãî ïîêîë³ííÿ.
âèòñÿ íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèì, íî äàæå òÿ ñïåöèàëèñòû îòíîñÿòñÿ ê íåé ñêåïòè÷å- Ç âåðåñíÿ 1993 ðîêó êîëåêòèâ çàâîäó îáðàâ ïî-
ïîëèòè÷åñêèì. Ïðè ýòîì ýôôåêòèâíîñòü ñêè. Äåëî â òîì, ÷òî âåòðîýëåêòðîñòàíöèè äàëüøèé øëÿõ ñâîãî ðîçâèòêó, ñòàâøè îäíèì ³ç ïåð-
èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãîíîñèòåëåé î÷åíü íèç- õîðîøî ðàáîòàþò òàì, ãäå ïîñòîÿííî äó- øèõ â Óêðà¿í³ àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì â³äêðèòîãî
êàÿ. Åñëè â Ãåðìàíèè ýíåðãîåìêîñòü âàëî- þò ñèëüíûå âåòðû, à òàêèõ ðàéîíîâ â Óê- òèïó.
âîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà ñîñòàâëÿåò ðàèíå î÷åíü ìàëî. Êðîìå òîãî, âåòðîýëå- Ìåòà ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà - îá`ºäíàòè ô³íàí-
0,19 êèëîãðàììîâ óñëîâíîãî òîïëèâà íà êòðîñòàíöèè - äîðîãîå óäîâîëüñòâèå (íà- ñîâ³, ³íòåëåêòóàëüí³ òà ô³çè÷í³ ðåñóðñè àêö³îíåð³â
äîëëàð, òî â Óêðàèíå - 1,91 (ò.å. â 10 ðàç çûâàëàñü öèôðà 1250$ ÑØÀ íà îäèí êè- äëÿ çä³éñíåííÿ âèðîáíè÷î¿, êîìåðö³éíî¿ òà ô³íàíñî-
õóæå). ëîâàòò óñòàíîâî÷íîé ìîùíîñòè). âî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ â òàêèé ñïîñ³á ìàêñèìàëüíî çàäî-
Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ýíåðãîïî- Âûñòàâêà ïîêàçàëà áîëüøèå ïîòåíöèàëü- âîëüíèòè ïîòðåáè ñïîæèâà÷³â ó êàáåëüíî-ïðîâ³äíè-
òðåáëåíèå ìîæíî ñîêðàòèòü ÷óòü ëè íå íûå âîçìîæíîñòè Óêðàèíû â îáëàñòè ýíåð- êîâ³é ïðîäóêö³¿.
âäâîå òîëüêî çà ñ÷åò ïîâñåìåñòíîé óñòàíîâ- ãîñáåðåæåíèÿ. Ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî â Öå íàñàìïåðåä:
êè ñ÷åò÷èêîâ ãàçà, òåïëà, âîäû. Èç 8 ìèë- áëèæàéøåì áóäóùåì áóäåò ïîêîí÷åíî ñ çà- íå³çîëüîâàí³ àëþì³í³ºâ³ òà ñòàëå-àëþì³í³ºâ³ ïðî-
ëèîíîâ ñ÷åò÷èêîâ ãàçà, òðåáóåìûõ â Óêðà- âèñèìîñòüþ Óêðàèíû îò çàðóáåæíûõ ïî- âîäè;
èíå, ïîêà óñòàíîâëåíî ìåíåå äâóõ ìèëëè- ñòàâîê ýíåðãîíîñèòåëåé. Íà ýòîé îïòèìè- êàáåë³: ñèëîâ³, êîíòðîëüí³, ë³ôòîâ³, óïðàâë³ííÿ,
îíîâ. Ñ÷åò÷èêè òåïëà è âîäû ïðàêòè÷åñêè ñòè÷åñêîé íîòå ðàçðåøèòå çàêîí÷èòü èí- ïíåâìàòè÷í³, òåëåôîíí³;
åùå íå óñòàíàâëèâàëè. À âåäü òàêèå ïðè- ôîðìàöèþ î âûñòàâêå. ïðîâîäè: ìîíòàæí³, øëàíãîâ³, ðàä³î-, àâ³à-, óñ-
áîðû îñâîåíû ïðîìûøëåííîñòüþ Óêðàèíû òàíîâî÷í³, åìàëüîâàí³, îñâ³òëþâàëüí³, çâ`ÿçêó;
è äåìîíñòðèðîâàëèñü íà âûñòàâêå. Ãëàâíûé ðåäàêòîð òîâàðè íàðîäíîãî âæèòêó.
Ñ óäèâëåíèåì ÿ óçíàë, ÷òî Óêðàèíà îá- æóðíàëà "Ýëåêòðèê" Ðåäàêö³ÿ ÷àñîïèñó “Ðàä³îàìàòîð” ùèðî â³òàº
ëàäàåò ãðîìàäíûìè çàïàñàìè øàõòíîãî Îëåã Ïàðòàëà ïðàö³âíèê³â ÂÀÒ “Çàâîä Óêðêàáåëü” ç þâ³ëåºì òà
ìåòàíà (áîëåå 20 ìëðä êóáîìåòðîâ). Ïî çè÷èòü çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â ó ïðàö³ ³ íîâèõ äîñÿãíåíü ó
âèðîáíèöòâ³ êàáåëüíî-ïðîâ³äíèêîâî¿ ïðîäóêö³¿.

Áëîêè ïèòàíèÿ
òðàíçèñòîðû íåïîñðåäñòâåííî íà çàäíåé
àëþìèíèåâîé ñòåíêå êîðïóñà, ÷òî çíà÷è-
òåëüíî óëó÷øàåò èõ îõëàæäåíèå! Òðàíçèñ-
òîðû VT1 è VT3 ñðàâíèâàþò îïîðíîå íàïðÿ-
æåíèå ñòàáèëèòðîíà ñ âûõîäíûì íàïðÿæå-
Í.Ï. Ãîðåéêî, ã. Ëàäûæèí, Âèííèöêàÿ îáë. íèåì áëîêà ñòàáèëèçàöèè. Åñëè âûõîäíîå
íàïðÿæåíèå ìàëî, òðàíçèñòîð äàåò óñèëåí-
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 3, 4/2000) íûé ñèãíàë ðàçáàëàíñà íà áàçó ðåãóëèðó-
þùåãî òðàíçèñòîðà. Åñëè íàïðÿæåíèå áîëü-
Ìàêåòèðóåì áëîêè "À" è "Á", êîòîðûå âî òåëüíûå; øîå - îáà òðàíçèñòîðà çàêðûâàþòñÿ. Îáðà-
ìíîãîì ïîäîáíû: VD4 è VD8 - ïîäêëþ÷åííûå ïîñòîÿííî òèì âíèìàíèå íà ñëåäóþùèé ôàêò: ïðè ÊÇ
Ñ1 è Ñ3 - âõîäíûå êîíäåíñàòîðû ôèëü- îïîðíûå äèîäû (ñòàáèëèòðîíû), êîòîðûì ïî âûõîäó îáà òðàíçèñòîðà ìàêñèìàëüíî
òðà ïèòàíèÿ; ñîîòâåòñòâóåò áîëüøåå âûõîäíîå íàïðÿæå- îòêðûâàþòñÿ, íàïðÿæåíèå íà íèõ ñòðåìèò-
Ñ2 è Ñ4 - âûõîäíûå êîíäåíñàòîðû ïàñ- íèå; VD3 è VD7 - ïîäêëþ÷àåìûå ñ ïîìîùüþ ñÿ ê íóëþ (â ýòî âðåìÿ ëàìïû íàêàëèâàíèÿ
ñèâíîãî ñãëàæèâàþùåãî ôèëüòðà; ïåðåêëþ÷àòåëåé S2 è S4 îïîðíûå äèîäû îãðàíè÷èâàþò ñèëó òîêà!), ïîýòîìó â ðåæè-
R1 è R3 - ðåçèñòîðû çàùèòû ïåðåõîäîâ íèçøåãî íàïðÿæåíèÿ; ìå ÊÇ òðàíçèñòîðû ïðàêòè÷åñêè íå íàãðå-
ÝÊ ðåãóëèðóþùåãî òðàíçèñòîðà îò ïðîáîÿ VD15 è VD16 - ìîùíûå çàùèòíûå äèîäû. âàþòñÿ.
èìïóëüñíûì òîêîì ïðè ÊÇ âûõîäà áëîêà; Èõ ðîëü - çàêîðîòèòü ïîñòîðîííåå îáðàò- Íàëàæèâàíèå áëîêîâ "À" è "Á" ïðèâîäèì
R2 è R4 - øóíòèðóþò ÝÁ ïåðåõîä ðåãóëè- íîå íàïðÿæåíèå (âíåøíèå áàòàðåéêè, çàðÿ- â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
ðóþùåãî òðàíçèñòîðà, ÷òîáû óìåíüøèòü æåííûå êîíäåíñàòîðû, áëîêè ïèòàíèÿ), êî- ïðîâåðÿåì âûõîäíîå íàïðÿæåíèå è ïîä-
òåïëîâîé òîê; òîðîå ìîãëî áû ñæå÷ü âåñü áëîê ñòàáèëè- áèðàåì ñòàáèëèòðîíû VD4 (5 B), VD8 (14 Â),
HL3 è HL6 - ìàëîìîùíûå ëàìïû íàêàëè- çàöèè! Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íåñæèãàåìîñòè çà- ïîñëå ýòîãî ïðîâåðÿåì ñòàáèëèòðîíû, ïîä-
âàíèÿ, îãðàíè÷èâàþùèå ìàëûé òîê â íàãðóç- ùèòíûõ äèîäîâ âûõîäíóþ êëåììó ïîäñîå- êëþ÷àåìûå ïåðåêëþ÷àòåëÿìè VD3 (3 Â) è
êå; äèíÿþò ê äèîäàì òîíêîé ïðîâîëî÷êîé FU1, VD7 (9 Â). Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîâûñèòü âû-
HL4 è HL7 - ëàìïû íàêàëèâàíèÿ, îãðàíè- FU2, êîòîðàÿ äîëæíà ïåðåãîðàòü ïðè òîêå õîäíîå íàïðÿæåíèå íà 0,6 Â ìîæíî ïî-
÷èâàþùèå áîëüøèé òîê â íàãðóçêå (ïîäêëþ- 2 À (òàêèå æå ïðîâîäíè÷êè-ïðåäîõðàíèòå- ñëåäîâàòåëüíî ñî ñòàáèëèòðîíîì âêëþ÷èòü
÷àþò ñ ïîìîùüþ âûêëþ÷àòåëåé S3 è S1 ñî- ëè â áëîêå "Â" äîëæíû ðàáîòàòü ïðè òîêàõ êðåìíèåâûé äèîä Ä226;
îòâåòñòâåííî); äî 1 À - FU3-FU5); ïðîâåðÿåì ðàáîòó áëîêà ïîä íàãðóçêîé
HL2 è ÍL5 - ëàìïû íàêàëèâàíèÿ, íåìíî- VÒ2 è VT4 - ðåãóëèðóþùèå òðàíçèñòîðû. (ìàëûé òîê): íà ïðåäåëå "5 Â" íàãðóæàåì
ãî ñòàáèëèçèðóþùèå òîê ÷åðåç ñòàáèëè- Ñõåìà ïîñòðîåíà òàê, ÷òî êîðïóñ-êîëëåêòîð áëîê "À" ðåçèñòîðîì 15 Îì. Ïðè ýòîì íà
òðîíû ïðè èçìåíåíèÿõ ïèòàþùåãî íàïðÿæå- ðåãóëèðóþùåãî òðàíçèñòîðà, íà êîòîðîì ðåãóëèðóþùåì òðàíçèñòîðå VÒ2 äîëæíî
íèÿ, ÷òî ïîâûøàåò ñòàáèëüíîñòü ðàáîòû âûäåëÿåòñÿ áîëüøàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü, áûòü íàïðÿæåíèå îêîëî 2 Â. Åñëè ïàäåíèå
ñõåìû âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ; ñîåäèíåí ñ êîðïóñîì âñåãî óñòðîéñòâà. Ýòî íàïðÿæåíèÿ íà òðàíçèñòîðå ñèëüíî îòëè÷à-
äèîäû VD1, VD2 è VD5, VD6 âûïðÿìè- î÷åíü óäîáíî, òàê êàê ìîæíî çàêðåïèòü åòñÿ îò ýòîãî çíà÷åíèÿ, íåîáõîäèìî ïîäî-

2 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
áðàòü áîëåå ïîäõîäÿùóþ ëàìïó HL3. Çàìû- øèì âûõîäíûì íàïðÿæåíèåì
êàåì ïåðåêëþ÷àòåëü S1, íàãðóæàåì áëîê (ðèñ.7). Òàêîå ñîåäèíåíèå
"À” íà ðåçèñòîð 4,7 Îì è àíàëîãè÷íî ïðè ïîçâîëÿåò, ìàëî íàãðóæàÿ
íåîáõîäèìîñòè ïîäáèðàåì ëàìïó HL4. Ïî- ðîëèê-êîíòàêò ËÀÒÐ, ïîëó-
ñëå ýòèõ îïåðàöèé íà íèæíåì ïðåäåëå íà- ÷àòü íà âûõîäå äîñòàòî÷íûé
ïðÿæåíèÿ áëîê ñìîæåò îáåñïå÷èòü òðåáó- òîê, èçîëèðîâàâ âûõîä îò
åìûå íàãðóçêè; ïèòàþùåé ñåòè (ÄËß ÁÅÇÎ-
íàãðóæàåì áëîê "Á" ðåçèñòîðîì 47 Îì, ÏÀÑÍÎÑÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ).
ïîäáèðàåì ëàìïó HL6, çàìûêàåì S3 è ïîä Îðèåíòèðîâî÷íî òîê ÊÇ
íàãðóçêîé 15 Îì ïîäáèðàåì HL7. êàæäîãî áëîêà ìîæíî îöå-
 äàííîé ñèòóàöèè ìîæíî ïîéòè è äðó- íèòü ïî ðàáî÷èì òîêàì ïðè-
ãèì, áîëåå ëåãêèì ïóòåì: ïîäêëþ÷èâ ê âû- ìåíÿåìûõ çàùèòíûõ ëàìï
õîäó êàæäîãî áëîêà âîëüòìåòð, àìïåðìåòð íàêàëèâàíèÿ, óâåëè÷èâ ñóì-
è ðåîñòàò (ðåãóëèðóåìîå ïðîâîëî÷íîå ñî- ìàðíûé òîê âñåõ ëàìï íà
ïðîòèâëåíèå), çàìåðèòü, ïðè êàêèõ ìàêñè- 20...30 %. Äèàìåòð îáìî-
ìàëüíûõ òîêàõ âûõîäíîå íàïðÿæåíèå áëî- òî÷íîãî ïðîâîäà çàâèñèò îò ðèñ.8
êà åùå íå óìåíüøàåòñÿ. Â äàëüíåéøåì ýòè òîêà â îáìîòêå:
òîêè äëÿ íèæíåãî è âåðõíåãî ïðåäåëîâ òî- d≥0,9 Iíîì, íîâëåííûé íà îäèí ïðîâîä, íå ñíèìàåò íà-
êà çàïèñàòü ïðîòèâ îïðåäåëåííûõ ïîëîæå- ãäå d - â ìì; Iíîì - â À. ïðÿæåíèå ñåòè ñî âñåãî óñòðîéñòâà; âû-
íèé ïåðåêëþ÷àòåëåé S1 è S2. Äëÿ íà÷èíà- Ðàñïîëàãàòü îáìîòêè íà îäíîì ñòåðæíå êëþ÷åíèå âèëêè èç ðîçåòêè ñåòè ÿâëÿåòñÿ
þùåãî ðàäèîëþáèòåëÿ íå ñòîëü âàæíî, êà- ïðîñòî. Íà äâóõ ñòåðæíÿõ ØË-ìàãíèòîïðî- íàäåæíûì ñïîñîáîì ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèÿ ñ
êîé òîê îáåñïå÷èâàåò áëîê â íàãðóçêå íà âîäà ìû äîëæíû ðàâíîìåðíî ðàñïðåäå- óñòðîéñòâà!
êàæäîì ïðåäåëå, êàê ñîçíàíèå òîãî, ÷òî ó ëèòü ìîùíîñòè íàãðóçêè: íà îäíîì ñòåðæ- Èç ðàñ÷åòà ìîùíîñòåé áëîêîâ óñòðîéñò-
íåãî åñòü àáñîëþòíî íàäåæíûé â ðàáîòå íå - îáìîòêè áëîêîâ "À" è "Â", íà äðóãîì âà âèäíî, ÷òî ñèëîâîé òðàíñôîðìàòîð îò
áëîê ïèòàíèÿ. ñòåðæíå - îáìîòêè áëîêà "Á". ëàìïîâîãî òåëåâèçîðà äëÿ äàííîé ñõåìû
Òåïåðü î ñèëîâîì òðàíñôîðìàòîðå. Âìå- Åñëè òðàíñôîðìàòîð èìåë áîëüøóþ ìîù- èìååò áîëüøîé çàïàñ ìîùíîñòè. Ýòî ïîçâî-
ñòå ñ ëàìïîé íàêàëèâàíèÿ HL1 òðàíñôîðìà- íîñòü, è ïîñëå íàìîòêè íà êàðêàñàõ îñòà- ëÿåò ïîäãîòîâëåííîìó ðàäèîëþáèòåëþ ââå-
òîð Ò1 ìîùíîñòüþ 60...200 Âò äîëæåí îáåñ- ëîñü ìåñòî, îáÿçàòåëüíî åãî èñïîëüçóéòå, ñòè äîïîëíèòåëüíûå ïðåäåëû ðàáî÷èõ òîêîâ
ïå÷èòü ïèòàíèå òðåõ ñòàáèëèçàòîðîâ ïèòà- íàìîòàâ ïîäõîäÿùèì ïðîâîäîì îáìîòêè ïî áëîêàì, íàìîòàâ îáìîòêè áîëåå òîë-
íèÿ. Ïðîâåðÿåì ìîùíîñòü òðàíñôîðìàòî- íà íàïðÿæåíèå, íàïðèìåð 24 Â. ñòûì ïðîâîäîì è, âîçìîæíî, ïðèìåíèâ áî-
ðà ñëåäóþùèì îáðàçîì: Ïîñëå ñáîðêè òðàíñôîðìàòîð ïîäêëþ÷à- ëåå ìîùíûå ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðèáîðû.
ÊÇ íà âûõîäå îäíîãî èç áëîêîâ "À" èëè åì ÷åðåç ÍL1. ßðêîå ñâå÷åíèå ëàìïû ïðè Ñõåìû áëîêîâ "À" è "Á" ðàññ÷èòàíû íà
"Á" íå äîëæíî âëèÿòü íà íàïðÿæåíèå õî- î÷åíü çàíèæåííûõ íàïðÿæåíèÿõ íà ñåêöè- òàêóþ ìîäåðíèçàöèþ.
ëîñòîãî õîäà äðóãîãî áëîêà; ÿõ îáìîòêè óêàçûâàåò íà íåïðàâèëüíóþ À òåïåðü íåñêîëüêî ñëîâ î íàçíà÷åíèè
ÊÇ íà âûõîäàõ äâóõ ïåðâûõ áëîêîâ íå ôàçèðîâêó îäíîé ñåêöèè ïåðâè÷íîé îá- âûñîêîâîëüòíîãî áëîêà "Â":
äîëæíî ñíèæàòü íàïðÿæåíèå íà âûõîäå ìîòêè! ïîäñîåäèíÿÿ ê âûõîäíûì êëåììàì äèîä
âûñîêîâîëüòíîãî áëîêà "Â"; Åñëè âñå íàïðÿæåíèÿ ðàâíû òðåáóåìûì, â ïðÿìîì è îáðàòíîì íàïðàâëåíèÿõ (íå ïðå-
ÊÇ âñåõ òðåõ áëîêîâ íå äîëæíî ïðèâî- èñïûòûâàåì îáìîòêè íà âîçìîæíîñòü íåñòè âûøàòü ðàáî÷åãî íàïðÿæåíèÿ äèîäà!), ìû
äèòü ê ñíèæåíèþ íàïðÿæåíèÿ íà ïåðâè÷íîé íàãðóçêó, ïîî÷åðåäíî èõ çàìûêàÿ. ëåãêî îïðåäåëÿåì åãî ïðèãîäíîñòü;
îáìîòêå Ò1 íèæå 100 Â. Òîëüêî òåïåðü ïðèêèäûâàåì ðàçìåðû ïîäñîåäèíÿÿ ñòàáèëèòðîí ñ ìàðêèðîâ-
Ïðè ýòîì ìîùíîñòü HL1 äîëæíà áûòü íå êîðïóñà è ðàñïîëîæåíèå äåòàëåé â íåì êîé, îïðåäåëÿåì åãî íàïðÿæåíèå ñòàáèëè-
áîëüøå íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè Ò1. Ñàìîå (ïðåäûäóùèå îïåðàöèè ìû ïðîâîäèëè ñ çàöèè, èñïîëüçóÿ âîëüòìåòð;
ïðîñòîå - èñïîëüçîâàòü Ò1 îò ëàìïîâîãî ìàêåòàìè ñõåìû). ïîäñîåäèíÿÿ ÷åðåç áàëëàñòíûé ðåçèñ-
òåëåâèçîðà. Äëÿ íà÷àëà íåîáõîäèìî âêëþ- Íà ðèñ.8 ïîêàçàí ýñêèç ïåðåäíåé ïàíå- òîð ñîïðîòèâëåíèåì 100 êÎì (óòî÷íèòü) íå-
÷èòü òðàíñôîðìàòîð â ñåòü è ïðîâåðèòü ëè ïðîñòåéøåãî âàðèàíòà èñïîëíåíèÿ. Íî- îíîâûå ëàìïû, ãàçîðàçðÿäíûå ñòàáèëèòðî-
åãî èñïðàâíîñòü, çàìåðèòü íàïðÿæåíèÿ íà- ìåðà ïåðåêëþ÷àòåëåé ïîíÿòíû èç ïîäïèñåé íû, öèôðîâûå è áóêâåííûå èíäèêàòîðû,
êàëüíûõ îáìîòîê. Ïîñëå ýòîãî ñìàòûâàåì âîçëå íèõ.  âåðõíåé ÷àñòè óñòðîéñòâà íà- ìû ëåãêî ïðîâåðÿåì èõ è íàõîäèì íóæíûå
âñå îáìîòêè (êðîìå ñåòåâûõ è ýêðàííîé), õîäÿòñÿ ëàìïû íàêàëèâàíèÿ, êîòîðûå çàùè- âûâîäû;
ñîñ÷èòàâ êîëè÷åñòâî âèòêîâ íàêàëüíûõ îá- ùàþò óñòðîéñòâî è ñèãíàëèçèðóþò î ðåæè- ïîäñîåäèíÿÿ íà 20 èëè 40  îäèí ëèáî
ìîòîê. Ïðîñòûì äåëåíèåì êîëè÷åñòâà âèò- ìå åãî ðàáîòû. Ëàìïû ìîæíî êðåïèòü â ïà- äâà òåëåôîííûõ àïïàðàòà (ïîñëåäîâàòåëü-
êîâ íà íàïðÿæåíèå ïîëó÷àåì ÷èñëî âèòêîâ òðîíàõ (ñåòåâóþ HL1 - îáÿçàòåëüíî!) ëèáî íî èëè ïàðàëëåëüíî), ïðîâåðÿåì èõ ðàáî-
íà 1  íàïðÿæåíèÿ (îáÿçàòåëüíî ó÷åñòü äå- ñ ïîìîùüþ õîìóòèêîâ ê òåêñòîëèòîâîé òîñïîñîáíîñòü (îáû÷íî ðàäèîëþáèòåëè çà-
ñÿòûå äîëè âèòêà íà 1 Â!) Óìíîæèâ êîëè÷å- âåðõíåé ñòåíêå óñòðîéñòâà. Ñâåðõó âñåõ òðóäíÿþòñÿ ñ ïðîâåðêîé ÒÀ áåç àáîíåíò-
ñòâî âèòêîâ íà 1 Â íà íàïðÿæåíèå îáìîòîê, ëàìï íåîáõîäèìî çàêðåïèòü çàùèòíóþ ðå- ñêîé ëèíèè);
ïîëó÷èì êîëè÷åñòâî âèòêîâ âòîðè÷íûõ îá- øåòêó. øóíòèðóÿ êëåììû ýòîãî áëîêà ïîäõîäÿ-
ìîòîê. Îñòàëîñü ïðàâèëüíî âûáðàòü ïðîâîä Âûõîäíûå êëåììû êàæäîãî áëîêà ðàñïî- ùèì ñòàáèëèòðîíîì, ïîëó÷àåì ïèòàíèå äëÿ
äëÿ íàìîòêè. ëîæåíû â òàêîì ïîðÿäêå, ÷òîáû óäîáíî àíòåííîãî óñèëèòåëÿ,...
Òîê â îáìîòêàõ ìîæíî îïðåäåëèòü àâî- ñîåäèíÿòü èõ, óâåëè÷èâàÿ íàïðÿæåíèÿ ðàç- ýòèìè æå êëåììàìè óäîáíî ïðîâåðÿòü
ìåòðîì èëè àìïåðìåòðîì â ðåæèìå ÊÇ âû- íûõ áëîêîâ. Íàïîìíèì, ÷òî äëÿ ïîëó÷å- îáìîòêè òðàíñôîðìàòîðîâ, ïðîçâàíèâàòü
õîäà ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòàáèëèçàòîðà. Äëÿ íèÿ âûñîêèõ âûõîäíûõ íàïðÿæåíèé íåîá- êàáåëüíûå æèëû (áûâàåò, ÷òî íèçêîâîëüò-
ýòîãî áëîê ñòàáèëèçàòîðà íàäî âðåìåííî õîäèìî çàìûêàòü íåêîòîðûå ñåêöèè âûñî- íûé òåñòåð íå îáíàðóæèâàåò ñîåäèíåíèÿ
çàïèòàòü îò èñòî÷íèêà ïåðåìåííîãî íàïðÿ- êîãî íàïðÿæåíèÿ ïåðåìû÷êîé.  ñâÿçè ñ æèë "ìîñòèêîì" ïðîáîÿ, à âêëþ÷åíèå â
æåíèÿ. Ýòî ìîæíî âûïîëíèòü ðåãóëèðî- òåì ÷òî íàøå óñòðîéñòâî íå èìååò íà âû- ñåòü âûçûâàåò ïîâòîðíûé ïðîáîé);
âî÷íûì àâòîòðàíñôîðìàòîðîì èëè ïîíèæà- õîäàõ áëîêîâ ýëåêòðîëèòè÷åñêèõ êîíäåíñà- ïîäñîåäèíÿÿ â ïðÿìîé è îáðàòíîé (åñëè
þùèì òðàíñôîðìàòîðîì ñ çàâåäîìî áîëü- òîðîâ, ëþáûå çàêîðà÷èâàíèÿ âûõîäíûõ ïîçâîëÿåò ñïðàâî÷íèê) ïîëÿðíîñòè òèðèñ-
êëåìì îíî ïåðåíîñèò "ñ óëûáêîé" (íàäî òîð, óáåæäàåìñÿ, ÷òî 140 Â íå äàþò åãî
òîëüêî ïîìíèòü, ÷òî íàïðÿæåíèÿ 20...80  ëîæíîãî âêëþ÷åíèÿ, à êðàòêîâðåìåííîå
ÿâëÿþòñÿ îïàñíûìè äëÿ ÷åëîâåêà, ïîýòîìó ñîåäèíåíèÿ àíîäà ñ óïðàâëÿþùèì ýëåêòðî-
êîììóòàöèè íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïðè îò- äîì âûçûâàåò âêëþ÷åíèå.
êëþ÷åííîì îò ñåòè óñòðîéñòâå). Âûêëþ÷à- Íåáîëüøîé îïûò ïîçâîëèò ïî ñâå÷åíèÿ
òåëü ñåòè ìû ïðèíöèïèàëüíî íå ïðèìåíÿåì, HL8 áûñòðî âûïîëíÿòü ýòè è äðóãèå îïåðà-
òàê êàê óñòðîéñòâî ðàññ÷èòàíî íà äëèòåëü- öèè ïî ïðîâåðêå äåòàëåé è óçëîâ ðàäèîàï-
íóþ ðàáîòó; âûêëþ÷àòåëü, îñîáåííî óñòà- ïàðàòóðû.
ðèñ.7 (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 3


ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß

Ëàáîðàòîðíèé áëîê æèâëåííÿ


Òðàíñôîðìàòîð - íàéâ³äïîâ³äàëüí³øèé
åëåìåíò ÁÆ. Íà íüîãî ïîêëàäàþòüñÿ äó-
æå âåëèê³ îáîâ'ÿçêè. ³ò÷èçíÿíà ïðîìèñ-
ëîâ³ñòü íå âèïóñêຠïîòð³áíîãî íàì òðàíñ-
ôîðìàòîðà, éîãî ïðèéäåòüñÿ âèãîòîâëÿòè
ñàìîìó, âðàõîâóþ÷è íàñòóïí³ âèìîãè.
À. Ðèøòóí, ì. Äðîãîáè÷, Ëüâ³âñüêà îáë. ßê â³äîìî, íàïðóãà íà êîíäåíñàòîð³ Ñ1
Ïðè ðîçðîáö³ àáî ðåìîíò³ ÐÅÀ çàâæäè â 1,4 ðàçè á³ëüøà, í³æ íà âõîä³ ä³îäíîãî
ïîñòຠïèòàííÿ: ÷èì çàæèâèòè àïàðàò? Òåõí³÷í³ äàí³ ìîñòà VD1-VD4. Òîìó äëÿ îäåðæàííÿ 56 Â
Çà 50 ðîê³â ³ñíóâàííÿ òðàíçèñòîðíî¿ Ä³àïàçîí íàïðóã . . . . . . . . 0-50 ïîñò³éíîãî ñòðóìó íåîáõ³äíî 40  çì³ííî-
òåõí³êè â ðàä³îàìàòîðñüê³é ë³òåðàòóð³ áó- Ñòðóì íàâàíòàæåííÿ . . . . . äî 1À ãî. Ôóíêö³þ ïåðåòâîðåííÿ âèñîêî¿ íàïðó-
ëî îïóáë³êîâàíî áåçë³÷ ñõåì ð³çíî- Íàïðóãà æèâëåííÿ . . . . . . . 220 ãè åëåêòðîìåðåæ³ â ïîòð³áíó çíà÷íî íèæ-
ìàí³òíèõ áëîê³â æèâëåííÿ. Ðàä³îàìàòîðó, Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü . . . . . 80Âò ÷îãî ð³âíÿ âèêîíóº òðàíñôîðìàòîð Ò1.
ïðè íåîáõ³äíîñò³ âèáîðó ÿêîãîñü ³ç íèõ , Êîåô³ö³ºíò ïóëüñàö³é . . . . . < 1% ³í òàêîæ ïîâèíåí çåáåçïå÷óâàòè ñòðóì
ñë³ä íàñàìïåðåä âèçíà÷èòè, ÿê³ òåõí³÷í³ ×àñ äîïóñòèìîãî ïåðåáóâàííÿ âòîðèííî¿ îáìîòêè 1 À. Öå ñòàíäàðòí³ âè-
ïàðàìåòðè âèìàãàþòüñÿ â³ä ïîä³áíîãî ìîãè. Àëå º ³ ñïåöèô³÷í³, íà ÿê³ ìàëî õòî
àïàðàòó. â ðåæèì³ ÊÇ . . . . . . . . . . . . 1 õâ
çâàæàº.
Áëîê æèâëåííÿ (â ïîäàëüøîìó ÁÆ) ïðè- ̳í³ìàëüíèé òåðì³í áåçâ³äìîâíî¿ Ïðè ðîáîò³ ÁÆ â íîì³íàëüíîìó ðåæèì³
çíà÷àºòüñÿ äëÿ ïåðåòâîðåííÿ çì³ííî¿ íà- ðîáîòè (òåîðåòè÷íèé) . . . . . 15 ð. êð³çü îáìîòêó II òå÷å ñòðóì 1,1 À. ³í ñïðè-
ïðóãè åëåêòðîìåðåæ³ â ïîñò³éíó, çíà÷íî ÷èíÿº äåÿêèé íàãð³â ÿê äðîòó, òàê ³ âñüî-
íèæ÷îãî ð³âíÿ. Ëàáîðàòîðíèé áëîê æèâ- Âñ³ âèùåâêàçàí³ ìîìåíòè áóëè âðàõîâàí³ ãî ïðèëàäó. Ïðè ï³äâèùåíí³ òåìïåðàòóðè
ëåííÿ ïîâèíåí çàáåçïå÷óâàòè ñòàá³ëüíó ïðè ðîçðîáö³ ÁÆ, çîáðàæåíîãî íà ðè- ð³çêî ïàäຠòåðì³í ðîáîòè êîíäåíñàòîð³â:
ðîáîòó áóäü-ÿêîãî òðàíçèñòîðíîãî ïðè- ñóíêó. åëåêòðîë³ò âèñèõຠ³ ç`ÿâëÿºòüñÿ ôîí
ëàäó. Ìàêñèìàëüíà íàïðóãà â ï³äñèëþâà- ßê âèäíî ³ç òåõí³÷íèõ äàíèõ, öèì ÁÆ çì³ííîãî ñòðóìó (ãóä³ííÿ). Íà ðåøòó äåòà-
÷àõ ïîòóæíîñò³ 50 Â, à ì³í³ìàëüíà â ìîæíà çàæèâèòè á³ëüø³ñòü ðàä³îàìàòîðñü- ëåé âèñîêà òåìïåðàòóðà, çðîçóì³ëî, ïîçè-
ðàä³îïðèéìà÷àõ - 1,1 Â. Òîìó ÁÆ íå- êèõ êîíñòðóêö³é, ³ â³í ìຠçàõèñò â³ä ÊÇ. òèâíîãî âïëèâó òåæ íå ìàº. Ïî ö³é ïðè÷èí³
îáõ³äíî ñïðîåêòóâàòè òàêèì ÷èíîì, ùîá íà Ðîçãëÿíåìî îêðåì³ âóçëè ñõåìè. äð³ò äëÿ âòîðèííî¿ îáìîòêè âèáèðàþòü
âèõîä³ ïîòåíö³àë ðåãóëþâàâñÿ â ä³àïàçîí³ Ç åëåêòðîìåðåæåþ ïðèëàä ç'ºäíóºòüñÿ ä³àìåòðîì > 2 ìì. Öüîãî äîñòàòíüî äëÿ
â³ä 0 äî 50 Â. Æîäíà ç â³äîìèõ ìåí³ ñõåì çà äîïîìîãîþ ðîçåòêè ÕÐ1. Íà ö³é ä³ëÿíö³ óñóíåííÿ áóäü-ÿêî¿ òåïëîâî¿ ä³¿ òðàíñ-
ÁÆ (áåç àâòîòðàíñôîðìàòîðà) íå äຠòà- â³äìîâè ñòàþòüñÿ íàäçâè÷àéíî ð³äêî ³ ôîðìàòîðà íà âñ³ ³íø³ ðàä³îäåòàë³.
êîãî ³íòåðâàëó. Ëèøå äåÿê³ ç íèõ äîâîäè- ïîâ'ÿçàí³ ïåðåâàæíî ç íåàêóðàòíîþ åê- Ïðîòå çàõîïëþâàòèñü íàðîùóâàííÿì
ëè âåðõíþ ìåæó íàïðóãè äî 30 Â, àëå ñïëóàòàö³ºþ. ×åðåç êîíòàêòè òóìáëåðà íà- ïîòóæíîñò³ íå ìîæíà. г÷ ó ò³ì, ùî ï³ä ÷àñ
ìàéæå âñ³ âîíè "ãð³øèëè" âèñîêîþ íèæ- ïðóãà 220  ïîñòóïຠíà òðàíñôîðìàòîð ÊÇ ÷åðåç II îáìîòêó ïî÷èíຠïðîò³êàòè
íüîþ ìåæåþ 3 Â. Ò1. Âèìèêà÷ ì³ñòèòü ìåõàí³÷í³ êîíòàêòè ³ ñòðóì, âåëè÷èíà ÿêîãî âèçíà÷àºòüñÿ ëèøå
Ðîçãëÿíåìî ïèòàííÿ ïîáóäîâè ÁÆ ï³ä òîìó âèõîäèòü ç ëàäó íàé÷àñò³øå.  ÿêîñò³ îïîðàìè ñàìî¿ îáìîòêè, ä³îä³â ³ òðàíçè-
òàêèì êóòîì çîðó. Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî S1 êðàùå âèêîðèñòàòè íîâèé ïîäâ³éíèé ñòîðà! Çá³ëüøèòè âíóòð³øí³é îï³ð VD1-VD4
÷èì ìåíøå ðàä³îäåòàëåé çàä³ÿí³ â ðîç- òóìáëåð, ÿê ó ïåðåìèêà÷³ ðîäó íàñòðîéêè ³ VÒ1 íåìຠìîæëèâîñò³. Âèíèêàþòü
ðîáö³, òèì ïîòåíö³éíî âîíà íàä³éí³øà â åê- â ëàìïîâîãî òåëåâ³çîðà (ÒÏ-1-2). âçàºìîâèêëþ÷àþ÷³ âèìîãè. Ç îäíîãî áî-
ñïëóàòàö³¿ [1].  òðàíñèâåðà RA3AAO íà Äëÿ çíèæåííÿ ñòðóìó ÷åðåç êîíòàêòè ³ êó îï³ð îáìîòêè, äëÿ óñóíåííÿ íàãð³âó,
80-90% á³ëüøå øàíñ³â âèéòè ç ëàäó, í³æ, â³äïîâ³äíî çìåíøåííÿ îáãîðàííÿ äâ³ ïî- íåîáõ³äíî çìåíøóâàòè, à ç ³íøîãî -
ñêàæ³ìî, â ïðèéìà÷à ïðÿìîãî ï³äñèëåííÿ ëîâèíêè òóìáëåðà ç'ºäíàí³ ïàðàëåëüíî. çá³ëüøóâàòè, ùîá ñòðóì, ÿêèé éäå ÷åðåç
[1]. Êð³ì òîãî, ðîáîòà ðàä³îåëåìåíòà â ðå- Òîìó â³äìîâà îäí³º¿ ÷àñòèíè òóìáëåðà ñõåìó ÁÆ, íå ïåðåâèùóâàâ êðèòè÷íîãî
æèì³, áëèçüêîìó äî êðèòè÷íîãî, ð³çêî (éìîâ³ðí³ñòü ÷îãî º íèçüêîþ) íå âïëèíå íà ð³âíÿ - 5À.
çá³ëüøóº éìîâ³ðí³ñòü éîãî â³äìîâè [1]. Öå ðîáîòó ÁÆ. Âèõ³ä º. ³äîìî, ùî ïîòóæí³ñòü íà âòî-
ìຠïðÿìå â³äíîøåííÿ äî ÁÆ. Àäæå òðàí- Çàïîá³æíèê â ñõåì³ íå ïåðåäáà÷åíèé. ðèíí³é îáìîòö³ ìîæíà ï³äâèùóâàòè äî
çèñòîðè â íüîìó ïðàöþþòü ïðè ìàêñè- Åëåêòðîìåðåæó çàõèùàòè â³ä ÊÇ íåìຠìåæ³, ïðè ÿê³é íàñòóïຠíàñè÷åííÿ ìàãí³òî-
ìàëüíèõ íàïðóãàõ. Íàâåäåí³ âèùå àðãó- ñåíñó, áî øâèäøå çàìêíóòå ì³ñöå â³äãî- ïðîâîäó.  òàêîìó ñòàí³ ïîäàëüøå çìåí-
ìåíòè íå âðàõîâóº âåëèêà ÷àñòèíà àâ- ðèòü, í³æ ðîçïëàâèòüñÿ çàãàëüíèé çà- øåííÿ îïîðó íàâàíòàæåííÿ íå âèêëèêàº
òîð³â, ïóáë³êóþ÷è ñâî¿ ðîçðîáêè ïî ÁÆ, ïîá³æíèê. À ç äîñâ³äó ðåìîíòó ëàìïîâèõ çá³ëüøåííÿ ðîçñ³þâàíî¿ ïîòóæíîñò³. Îòæå,
ç âäâ³÷³ á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ äåòàëåé â ðàä³îïðèéìà÷³â ÿ çíàþ, ùî òðàíñôîðìà- ÿêùî ï³ä³áðàòè â³äïîâ³äíèé ìàãí³òîïðîâ³ä
ïîð³âíÿíí³, íàïðèêëàä, ç òåëåâ³ç³éíèì ìî- òîð â³ä íåñïðàâíîñò³ ÁÆ â³í çàõèñòèòü äëÿ òðàíñôîðìàòîðà, òî çàõèñò â³ä ÊÇ
äóëåì æèâëåííÿ. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü åëå- ëèøå îäèí ðàç ç³ ñòà. Òà é çàêð³ïëþºòüñÿ áóäå â³äáóâàòèñü ñàì ïî ñîá³, òîáòî áåç
ìåíò³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ïðèçâîäèòü çàïîá³æíèê çàâæäè äî ìåõàí³÷íèõ êîí- äîäàòêîâèõ äåòàëåé.
äî òîãî, ùî öåé áëîê ïðîòÿãîì âæå ïåð- òàêò³â, ÷åðåç ùî ïðèõîäèòüñÿ ÷àñ â³ä ÷à- Âèãîòîâëåííÿ òðàíñôîðìàòîðà ñë³ä ðîç-
øèõ 5-òè ðîê³â âèõîäèòü ç ëàäó ó 80-è ç³ ñó ïîõèòóâàòè éîãî äëÿ â³äíîâëåííÿ ïðà- ïî÷àòè ç âèáîðó îñíîâè. Äëÿ íå¿ ÿêíàéêðà-
100-à òåëåâ³çîðiâ. öåçäàòíîñò³ ïðèëàäó. Âñå öå ïåðåêîíóº â ùå ï³ä³éäå çíÿòèé ç ëàìïîâîãî ðàä³îï-
Çðó÷í³ñòü â êîðèñòóâàíí³ áåçïîñåðåäíüî íåäîïóñòèìîñò³ âèêîðèñòàííÿ ïëàâêèõ äå- ðèéìà÷à ìåðåæåâèé òðàíñôîðìàòîð. Ïåð-
ïîâ'ÿçàíà ç íàä³éí³ñòþ. Âèçíàí³ ë³äåðè â òàëåé ó âèñîêîíàä³éíîìó ïðèëàä³. âèííà îáìîòêà â íüîãî âæå º. ϳñëÿ äåìîí-
ðàä³îáóäóâàíí³ - ÿïîíñüê³ ô³ðìè, íà
â³äì³íó â³ä â³ò÷èçíÿíèõ, äàâíî óñâ³äîìèëè
öå. Âîíè ëåâîâó ÷àñòêó óâàãè ïðèä³ëÿþòü
åðãîíîì³÷íèì âèìîãàì, íà çàäîâîëåííÿ
ÿêèõ ñïðÿìîâóþòü ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé
îáñÿã ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â. ÁÆ òàêîæ ïî-
âèíåí ìàòè çàõèñò â³ä ïåðåâàíòàæåíü,
ÿêèé áè ñïðàöüîâóâàâ íåçàëåæíî â³ä
âèõ³äíî¿ íàïðóãè. Âèð³øåííÿ ö³º¿ çàäà÷³ óñ-
êëàäíþºòüñÿ íåìîæëèâ³ñòþ çàñòîñóâàííÿ
åëåêòðîìàãí³òíîãî ðåëå (â íüîãî íèçüêà
øâèäêîä³ÿ ³ íåâèñîêà íàä³éí³ñòü).

4 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
òàæó ç ïðèëàäó éîãî ñë³ä ðîç³áðàòè. Äàë³ íàëüíó ñèñòåìó, òîáòî ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ç íàäçâè÷àéíî øèðîêèì ³íòåðâàëîì íàïðóã
çìîòóþòü íàêàëüíó ³ ï³äâèùóþ÷ó îáìîòêè, ï³ä'ºäíàííÿ àïàðàòà äî åëåêòðîìåðåæ³. (â³ä 0 äî 50 Â), ÿêèé ïðèäàòíèé äëÿ æèâ-
àëå çàëèøàþòü åêðàí. Äðîòîì, ìàêñè- Ðåçèñòîð R1 - áàëàñòíèé. ëåííÿ óñ³õ òðàíçèñòîðíèõ êîíñòðóêö³é. ³í
ìàëüíî ìîæëèâîãî ä³àìåòðó, íàìîòóþòü À òåïåð ïðèñòóïàºìî äî ðîçãëÿäó îñíî- íå áî¿òüñÿ ÊÇ ³ ïåðåâàíòàæåíü. Ôîí
âòîðèííó îáìîòêó. ʳëüê³ñòü âèòê³â âèçíà- âè ñõåìè - ¿¿ ðåãóëþþ÷î¿ ñèñòåìè, ãîëî- çì³ííîãî ñòðóìó íèçüêèé, çàòå íàä³éí³ñòü
÷àþòü çà ôîðìóëîþ: âíèì åëåìåíòîì ÿêî¿ º òðàíçèñòîð VÒ1. ³í âèñîêà. Ñõåìà ïî ñâî¿é ñóò³ ïðîñòà ³ ¿¿ ï³ä
W=2000/S, óâ³ìêíåíèé ïî ñõåì³ åì³òåðíîãî ïîâòîðþ- ñèëó ïîáóäóâàòè íàâ³òü ðàä³îàìàòîðó-ïî-
äå S - ïëîùà îòâîðó â êàðêàñ³ òðàíñ- âà÷à, òîìó íàïðóãà íà åì³òåð³ ìàéæå ÷àòê³âöþ. Îêð³ì öüîãî, öåé ÁÆ äóæå çðó÷-
ôîðìàòîðà, ñì2. ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äຠíàïðóç³ áàçè. Áàçà íèé â åêñïëóàòàö³¿: íà ïåðåäíþ ïàíåëü
Âèêîíàâøè îáìîòêó, óñå ì³ñöå, ÿêå ç'ºäíàíà ç ïîâçóíêîì R3, ÷åðåç ùî âèõ³äíà âèâåäåíèé ëèøå âèìèêà÷, ðåãóëÿòîð íàïðó-
çàëèøèëîñü, çàïîâíþþòü òîâñòèì ïàïå- íàïðóãà çì³íþâàòèìåòüñÿ â³ä "Î" (áàçà ãè, êëåìè äëÿ íàâàíòàæåííÿ ³ âîëüòìåòð.
ðîì øëÿõîì íàìîòêè ñìóãè ç êàðòîíó íà çàçåìëåíà) äî âèñîêîãî ð³âíÿ. Ðîçì³ñòèâøè ñâ³òëîä³îä â éîãî êîðïóñ³,
êàðêàñ. Ïðè îïîð³ R2 100 Îì ä³àïàçîí ðåãóëþ- îòðèìàºìî ÷óäîâó ñåðâ³ñíó ôóíêö³þ -
Òåïåð íàñòóïຠâ³äïîâ³äàëüíèé ìîìåíò âàííÿ ñòàíîâèòü 50 Â. ï³äñâ³÷óâàííÿ øêàëè.
- ç³áðàòè òðàíñôîðìàòîð. Ìîæíà ïðîñòî Ñòàá³ë³òðîí â äàí³é ñõåì³ â³äñóòí³é. Òà- Êîðîáêó äëÿ ÁÆ âèãîòîâëÿþòü ç ëèñòî-
ïîâïèõàòè ïëàñòèíè íàçàä, îäíàê, â òàêî- êå ð³øåííÿ ïðèéíÿòå, âèõîäÿ÷è ç òàêèõ âîãî äþðàëþì³í³þ. Òðàíñôîðìàòîð ³ åëå-
ìó ðàç³ òåìïåðàòóðà ìàãí³òîïðîâîäó äîñÿ- ìiðêóâàíü: êòðîë³òè÷í³ êîíäåíñàòîðè çàêð³ïëþþòü íà
ãàòèìå 50-60 °Ñ. Äëÿ ¿¿ çìåíøåííÿ äî 40 1) íåñòàá³ëüí³ñòü íàïðóãè åëåêòðîìå- ïðîòèëåæíèõ ê³íöÿõ êîðïóñà, à ä³îäè òà
°Ñ íåîáõ³äíî íàìî÷èòè çàë³çî ³ ïî÷åêàòè ðåæ³ ñóòòºâî íå â³äîáðàçèòüñÿ íà âèõ³äí³é ðåøòó äåòàëåé - ïîñåðåäèí³. Òðàíçèñòîð
ïîÿâè òîíêî¿ ïë³âêè ³ðæ³. ×èòà÷, îá³çíàíèé íàïðóç³, áî ¿¿ çàâæäè ìîæíà ñêîðåêòóâà- VÒ1 ïîâèíåí ìàòè ðàä³àòîð ïëîùåþ 500
ç ë³òåðàòóðîþ ïðî ñòàð³ ðàä³îïðèéìà÷³, çà- òè ïî âîëüòìåòðó PV1; ñì 2, ÿêèé ÷åðåç ³çîëþþ÷³ ïðîêëàäêè
ïåðå÷èòü, ìîâëÿâ, óñ³ ïëàñòèíè òðàíñôîð- 2) çì³íà íàâàíòàæåííÿ ÁÆ íå ïåðåøêî- çàêð³ïëþþòü ççîâí³ äî áîêîâî¿ ñò³íêè.
ìàòîðà ïðîõîäÿòü òåðì³÷íó îáðîáêó ³ âæå äæàòèìå âñòàíîâëåííþ ïîòð³áíî¿ íàïðóãè Êîðïóñ ÁÆ - öå íå ò³ëüêè ìåõàí³÷íà îñ-
³çîëüîâàí³ ì³æ ñîáîþ. Àëå ï³ñëÿ 30-40 (ïðè 40  - 1 À); íîâà äëÿ ðàä³îäåòàëåé, àëå é ³ åêðàí,
ðîê³â øàð îêèñó çàë³çà ñòຠíåòðèâêèì ³ 3) ñòàá³ë³òðîí - çàéâà äåòàëü, ÿêà çíà- ÿêèé çàïîá³ãຠÍ× íàâåäåííÿì. Ñàìå òî-
ï³ä ÷àñ ðîçáèðàííÿ ÷àñòêîâî îñèïàºòüñÿ. õîäèòüñÿ â êðèòè÷íîìó ðåæèì³; ¿¿ íà- ìó òðàíñôîðìàòîð ðîçì³ùóþòü îñòîðîíü
Öå ïîã³ðøóº ³çîëÿö³þ òà çá³ëüøóº âèõðîâ³ ÿâí³ñòü íåãàòèâíî âïëèíå íà íàä³éí³ñòü. â³ä ³íøèõ åëåìåíò³â. Ùîá óñóíóòè âïëèâ
ñòðóìè Ôóêî, ùî ïðèçâîäèòü äî íàãð³âàí- Îòæå, ïðè ðîáîò³ ÁÆ ç ïîñòiéíèì íàâàí- åëåêòðîìàãí³òíîãî ïîëÿ íà ñàìó ñõåìó
íÿ. Íàéðàäèêàëüí³øèé ñïîñ³á áîðîòüáè ç òàæåííÿì âèõ³äíà íàïðóãà äî 40  áóäå ÁÆ, éîãî äîäàòêîâî åêðàíóþòü, ðîçì³ñòèâ-
íèìè - ïîêðèòè ïëàñòèíè òîíêèì øàðîì òî÷íî âèñòàâëÿòèñü ïî âîëüòìåòðó. À íà øè âñåðåäèí³ ïðèëàäó äþðàëþì³í³ºâó ïå-
ïàðàô³íó. ϳä ê³íåöü òðàíñôîðìàòîð ñòÿ- á³ëüø âèñîê³ íàïðóãè òàêî¿ ÷³òêîñò³ íå ðåãîðîäêó ì³æ òðàíñôîðìàòîðîì òà ðåø-
ãóþòü õîìóòîì - ùîá ìåíøå ãóä³â. Âçàãàë³, ïîòð³áíî - àäæå 40  ³ á³ëüøå çàñòîñîâó- òîþ ðàä³îäåòàëåé. ßêùî áóäå ìîæëèâ³ñòü,
éîãî áàæàíî áóëî á ïðèêð³ïèòè äî êîðïó- þòü ëèøå â ïîòóæíèõ ÏÇ×. Ïðè â³äñóòíîñò³ òî ì³æ VD1-VD4, R1-R4 òà Ñ1-ÑÇ íåîáõ³äíî
ñó ÁÆ ÷åðåç äåìïôóþ÷³ ïðîêëàäêè. Âî- ñèãíàëó ¿õ ñòðóì ñïîêîþ 30-40 ìÀ. Ìå- ç 5-è àáî 8-è øàðîâî¿ ôàíåðè ÷è ÄÑÏ çðî-
íè çàïîá³ãàþòü â³áðàö³¿ ïðèëàäó, à ÷åðåç ëîä³éíà ìóçèêà çá³ëüøóº éîãî äî 100-200 áèòè òåïëîâèé åêðàí. Òàêèì ÷èíîì êî-
15 ðîê³â åêñïëóàòàö³¿ - ïàðàçèòí³é 50-ãåð- ìÀ. Ëèøå ïðè ìàêñèìàëüí³é ïîòóæíîñò³ ó ðîáêà ïîä³ëåíî íà òðè ÷àñòèíè: äëÿ òðàíñ-
öîâ³é ìîäóëÿö³¿ âèõ³äíî¿ íàïðóãè. ï³êàõ ñèãíàëó ñòðóì ñïîæèâàííÿ äîõîäèòü ôîðìàòîðà, ä³îä³â òà ðåçèñòîð³â ³ íà êîí-
ϳñëÿ òðàíñôîðìàòîðà ñòîÿòü ÷îòèðè äî 1 À. Àëå â ÁÆ âñòàíîâëåíi åëåêò- äåíñàòîðíó.
ä³îäà, âêëþ÷åí³ ïî ìîñòîâ³é ñõåì³. Âîíè ðîë³òè÷í³ êîíäåíñàòîðè Ñ1 ³ Ñ2 âåëèêî¿ Òóìáëåð S1 êðàùå çàêð³ïèòè íà áîêîâ³é
âèïðÿìëÿþòü çì³ííó íàïðóãó , ïåðåòâî- ºìíîñò³. ×àñ ¿õíüîãî ðîçðÿäó ñòðóìîì 1 À ïàíåë³ êîðïóñà ó òðàíñôîðìàòîðíîìó
ðþþ÷è ¿¿ â ïîñò³éíó. ijîäè - ç äîïóñòèìèì ñòàíîâèòü áëèçüêî 2 ñ - öüîãî àæ çàáàãà- â³ää³ë³. Òàêå ðîçòàøóâàííÿ "î÷èñòèòü" ëè-
ñòðóìîì íå ìåíøå 5 À. Àëå ¿õ êðàùå òî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíî¿ ðî- öüîâó ïàíåëü ÁÆ, àëå íå ïîçíà÷èòüñÿ íà
âçÿòè âêàçàíîãî íà ñõåì³ íîì³íàëó, áî, õî- áîòè ï³äñèëþâà÷à. Ïðè ìàëèõ ð³âíÿõ ñèã- çðó÷íîñò³. Ïîÿñíþºòüñÿ öå òèì, ùî âèìè-
÷à âîíè ³ ìîðàëüíî çàñòàð³ë³, çàòå ìàþòü íàëó ö³ êîíäåíñàòîðè òàêîæ çãëàäæóþòü êàòè òà âìèêàòè ïðèëàä ïðèõîäèòüñÿ íå-
ìàëèé âíóòð³øí³é îï³ð, à, îòæå, òåïëà óò- ïóëüñàö³¿, æîðñòêî ñòàá³ë³çóþ÷è âèõ³äíó ÷àñòî, òîìó íåòðàäèö³éíå, íà ïåðøèé ïî-
âîðþâàòèìåòüñÿ ìåíøå. íàïðóãó. Çíà÷èòü, ³ áåç ñòàá³ë³òðîíà äîñÿ- ãëÿä, ð³øåííÿ ö³ëêîì âèïðàâäàíå.
ª ùîäî ä³îä³â îäíà ìàëîâ³äîìà âèìî- ãàºòüñÿ âèñîêà ñòàá³ëüí³ñòü íàïðóãè ÿê Ñâ³òëîä³îä VD5 çåëåíîãî êîëüîðó.
ãà: ¿õ êàòåãîðè÷íî çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçì³ùó- ïðè íèçüêèõ, òàê ³ ïðè âèñîêèõ ñòðóìàõ. Ðåçèñòîð R3 ïîòóæí³ñòþ >5 Âò, äðîòÿ-
âàòè â ïîòóæíèõ åëåêòðè÷íèõ i ìàãí³òíèõ ²ìïóëüñí³ ñòðóìè òåæ íå º äåñòàá³ë³çóþ÷è- íèé, áàæàíî ç ÿêîìîãà á³ëüøèì êóòîì
ïîëÿõ. Ðàçîì ç òèì, ñèëîâèé òðàíñôîðìà- ìè ôàêòîðàìè. Òàêèì ÷èíîì, ìè ïðèéø- îáåðòó ðó÷êè. Êîíäåíñàòîðè çàêîðäîíí³
òîð, îñîáëèâî â êðàéíüîìó ðåæèì³, äຠëè äî âèñíîâêó: ñòàá³ë³òðîí â ÁÆ ìîæíà (â³ò÷èçíÿíèõ íåìàº). Âîíè íàä³éí³ òà ïîøè-
ñèëüíå íèçüêî÷àñòîòíå åëåêòðîìàãí³òíå ³ íå ñòàâèòè. ðåí³. Âîëüòìåòð V1 ñêëàäàºòüñÿ ç ì³êðîàì-
ïîëå.  öüîìó ëåãêî ïåðåñâ³ä÷èòèñü, Êîíäåíñàòîð Ñ3 íåîáõ³äíèé äëÿ çìåí- ïåðìåòðà ³ ãàñÿ÷îãî ðåçèñòîðà R4. Çà äî-
ï³äí³ñøè íåîíîâó ëàìïî÷êó (íàïðèêëàä, øåííÿ âíóòð³øíüîãî îïîðó ÁÆ ïî çì³ííî- ïîìîãîþ òî÷íîãî öèôðîâîãî òåñòåðà
ÌÍ-6) äî éîãî îáìîòêè. Âîíà çàñâ³òèòüñÿ! ìó ñòðóìó. Öå äຠçìîãó ÿê³ñíî æèâèòè ãå- ï³äáèðàþòü éîãî îï³ð.
ßê çíåøêîäèòè òàêó ä³þ, áóäå ñêàçàíî íåðàòîðè ³ ðàä³îïðèéìà÷³. Íàëàãîäæóâàííÿ ÁÆ íå ïîòðåáóº. Ìîæ-
äàë³ ïðè îïèñ³ ñàìî¿ êîðîáêè ÁÆ. Âîëüòìåòð PV1 - íåçàì³ííèé â äàíîìó ëèâî, ëèøå ïðèéäåòüñÿ ï³äêîðåêòóâàòè
 äðóãó ä³àãîíàëü ìîñòà ââ³ìêíåíèé ïðèëàä³. Çà éîãî äîïîìîãîþ (ïðè çíà÷íî- îï³ð R2 ïî ìàêñèìàëüí³é íàïðóç³ íà âèõîä³.
êîíäåíñàòîð Ñ1. ³í çãëàäæóº Í× ïóëü- ìó ñòðóìîñïîæèâàíí³) òî÷íî âèñòàâëÿþòü Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíî¿ ðîáîòè
ñàö³¿, óñóâàþ÷è òèì ñàìèì ôîí çì³ííîãî íåîáõ³äíó íàïðóãó.  öüîìó çâ'ÿçêó ìîæóòü ÁÆ óñ³ äåòàë³, êð³ì òðàíñôîðìàòîðà, ïî-
ñòðóìó. âèíèêíóòè çàïåðå÷åííÿ, ùî ïðîñò³øå ³ âèííi áóòè íîâèìè. Öå ãîëîâíà óìîâà, íå-
Êîíäåíñàòîð Ñ1 âèêîíóº ùå îäíó äóæå íàä³éí³øå ïîñòàâèòè ñòàá³ë³òðîí, í³æ ö³ëèé âèêîíàííÿ ÿêî¿ ïðèçâåäå äî âèõîäó ç ëà-
âàæëèâó ôóíêö³þ - ï³äí³ìຠíàïðóãó â 1,4 âîëüòìåòð, òà ïðîãðàäóþâàòè ðó÷êó ïî- äó ÁÆ.
ðàçè, âíàñë³äîê ÷îãî íà òðàíçèñòîð ïîñòó- òåíö³îìåòðà. Ïðîòå PV1 âñåîäíî ïðèéø- Ìàþ íàä³þ, ùî öÿ ñòàòòÿ çàö³êàâèòü
ïຠíå 40 Â, à 56 Â. ßêùî íàâàíòàæèòè ëîñü áè âñòàíîâëþâàòè, àäæå íåìîæëèâî, øèðîêå êîëî ðàä³îàìàòîð³â, ³ íåçàáàðîì
âæå ðîçãëÿíóòó ÷àñòèíó ñõåìè ðåîñòàòîì, íàâ³òü ó ñòàá³ë³çîâàíîìó ÁÆ, âèñòàâèòè 4,5 ç`ÿâëÿòüñÿ ìîäèô³êàö³¿ îïèñàíî¿ ñõåìè.
òî ïðè íîì³íàëüíîìó ñòðóì³ (1 À) âîëüò-  ïðè 0,17  íà 1 ° îáåðòó ðó÷êè ó çì³ííî- ˳òåðàòóðà
ìåòð ïîêàæå íàïðóãó íà êîíäåíñàòîð³ âå- ãî ðåçèñòîðà. Òîìó ÁÆ îáîâ`ÿçêîâî ïîâè- 1. Òðèôîíþê Â.Â. Íàä³éí³ñòü ïðèñò-
ëè÷èíîþ â 40 Â. íåí ìàòè âîëüòìåòð ç ïîõèáêîþ ≤ 2%. ðî¿â ïðîìèñëîâî¿ åëåêòðîí³êè. - Ê.:
Ðåçèñòîð R1 ³ äiîä VD5 óòâîðþþòü ñèã- ϳäâåäåìî ï³äñóìêè. Ìè îäåðæàëè ÁÆ Ëèá³äü, 1993.

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 5


ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
öèÿ òðàíñôîðìàòîðà. Èìåííî ïîýòîìó
áîëüøèíñòâî ñõåì çà÷àñòóþ âûïîëíå-
Ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ íî ïî îäíîòàêòíîé ñõåìå èëè ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ðàçâÿçûâàþùèõ êîíäåí-
ñàòîðîâ.
+ çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ Çàäàþùèé ãåíåðàòîð (ðèñ.1) ñîáðàí
íà ýëåìåíòàõ DD1.3-DD1.5 ìèêðîñõå-

àêêóìóëÿòîðà ìû Ê561ËÍ2 è C1, R2, R3. Îò åìêîñòè


êîíäåíñàòîðà Ñ1 è îáùåãî ñîïðîòèâëå-
íèÿ ðåçèñòîðîâ R2, R3 çàâèñèò ÷àñòî-
òà ñëåäîâàíèÿ èìïóëüñîâ. Â äàííîì
Ñ.Â. Ïðóñ, ã. Ñòàðîêîíñòàíòèíîâ, Õìåëüíèöêàÿ îáë. ñëó÷àå ïðè èñïîëüçîâàíèè àêêóìóëÿòî-
ðîâ ñ íàïðÿæåíèåì 6 Â îíà âûáðàíà 50
Îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè â íà- íå òðåáóþùèé íèêàêèõ äîðàáîòîê. Ãö, à ïðè íàïðÿæåíèè 12  - 100 Ãö.
øèõ äîìàõ, óâû, ñòàëî íå ïðîñòî òðà- Ïðè ðàçðàáîòêå äàííîãî óñòðîéñòâà Ðàáîòó èíâåðòîðà ðàññìîòðèì ñîâìå-
äèöèåé, íî è ïðèîáðåëî íåêîòîðóþ òàêæå ñòàâèëàñü çàäà÷à ñîçäàòü ìà- ñòíî ñ äèàãðàììîé (ðèñ.2). Íà÷íåì ñ
òåíäåíöèþ. Åñëè ðàíüøå îòêëþ÷àëè ëîãàáàðèòíûé, íå òðåáóþùèé ñëîæ- ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ ïåðâîãî èìïóëüñà
ïî ãðàôèêó, òî ñåé÷àñ âðåìåíàìè íûõ íàñòðîåê èñòî÷íèê ñåòåâîãî íà- íà âûõîäå ãåíåðàòîðà (âûâ. 6 DD1).
âêëþ÷àþò ïî ãðàôèêó. À êàê æå ëþáè- ïðÿæåíèÿ ñ âûñîêèì ÊÏÄ, ñïîñîáíûé ×åðåç áóôåð DD1.2 (âûâ.8) îí ïîñòóïà-
ìûå ñåðèàëû? Âûõîä èç ïîëîæåíèÿ îòäàâàòü â íàãðóçêó ìîùíîñòü áîëåå åò íà âõîä ñ÷åò÷èêà. Ñðàçó æå òðèããåð
åñòü, åñëè ó Âàñ èìååòñÿ àâòîìîáèëü- 100 Âò. ïåðåõîäèò â ñîñòîÿíèå ëîã."1", ïðè êî-
íûé àêêóìóëÿòîð è ïåðåíîñíîé òåëåâè- Âûñîêèé ÊÏÄ äîñòèãàåòñÿ áëàãîäà- òîðîì íà ïðÿìîì âûõîäå (âûâ.1) ïîÿâ-
çîð òèïà "Ýëåêòðîíèêà" ñ ïèòàíèåì 12 ðÿ êîíñòðóêòèâíûì îñîáåííîñòÿì èí- ëÿåòñÿ ñèãíàë ëîã."1", à íà èíâåðñíîì
Â. À åñëè òåëåâèçîð ñòàöèîíàðíûé, òî âåðòîðà (ðèñ.1). Â ðåçóëüòàòå íà òðàí- (âûâ.2) - ñèãíàë ëîã."0". Â òàêîì ñîñòî-
ìîæíî èëè êóïèòü åùå "Ýëåêòðîíè- çèñòîðíûå êëþ÷è ïîäàåòñÿ ïóëüñèðóþ- ÿíèè òðèããåð íàõîäèòñÿ äî ïðèõîäà
êó", èëè ñîáðàòü îïèñûâàåìûé íèæå ùåå íàïðÿæåíèå ñ ïðîìåæóòêàìè ìåæ- âòîðîãî èìïóëüñà. Òîãäà òðèããåð ïåðå-
ïðåîáðàçîâàòåëü. äó èìïóëüñàìè, ðàâíûìè äëèíå èì- õîäèò â ñîñòîÿíèå ëîã."0", ïðè êîòîðîì
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò ïóëüñà (ðèñ.2). Èñïîëüçîâàíèå æå â êà- ïîëÿðíîñòü ñèãíàëîâ íà åãî âûõîäàõ
ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ ñõåì, íî ïðàêòè- ÷åñòâå èíâåðòîðà îáûêíîâåííîãî èçìåíèëàñü íà ïðîòèâîïîëîæíóþ. Îäè-
÷åñêè âñå îíè òðåáóþò ñàìîñòîÿòåëü- çàäàþùåãî ãåíåðàòîðà äëÿ äâóõòàêòíî- íàêîâûå ñîñòîÿíèÿ áóäóò íàáëþäàòüñÿ
íîãî èçãîòîâëåíèÿ ñèëîâîãî òðàíñôîð- ãî êëþ÷à ÷ðåâàòî ïåðåãðåâîì âûõîä- ÷åðåç êàæäûå äâà èìïóëüñà ãåíåðàòî-
ìàòîðà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî òðóäî- íîãî êàñêàäà, ÷òî îçíà÷àåò ïàäåíèå ðà.  çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ òðèã-
åìêèì è, ìîæíî äàæå ñêàçàòü, - íåìíî- ÊÏÄ, à çà÷àñòóþ è âûõîä èç ñòðîÿ ãåðà è èìïóëüñîâ, ïîñòóïàþùèõ ñ
ãî íóäíûì çàíÿòèåì, êðîìå òîãî, òðå- òðàíçèñòîðîâ. Âåäü, êàê èçâåñòíî, ëþ- âûâ.10 DD1.1, îïòðîíû áóäóò âêëþ÷àòü-
áóþùåå îò ðàäèîëþáèòåëÿ íåêîòîðûõ áàÿ ñèñòåìà èìååò èíåðòíîñòü, è ìîæå- ñÿ â îïðåäåëåííûå ìîìåíòû. Ýòî íå-
íàâûêîâ è îïûòà. Â äàííîì óñòðîéñò- òå ñåáå ïðåäñòàâèòü ñèòóàöèþ, êîãäà òðóäíî ïðîñëåäèòü ïî äèàãðàììå. Òà-
âå ïðèìåíåí ãîòîâûé òðàíñôîðìàòîð îäèí êëþ÷ åùå íå çàêðûëñÿ, à âòîðîé êèì îáðàçîì, ìû äîáèëèñü æåëàåìî-
òèïà ÒÑ-180 (îò ëàìïîâîãî òåëåâèçîðà), óæå îòêðûëñÿ, äà åùå ïëþñ ñàìîèíäóê- ãî ðåçóëüòàòà: âûõîäíûå êëþ÷è áóäóò
îòêðûâàòüñÿ ïîî÷åðåäíî è ñ ïðîìå-
æóòêàìè ìåæäó èìïóëüñàìè, ðàâíûìè
äëèíå èìïóëüñà.
Ñèëîâàÿ ÷àñòü ñîáðàíà íà ìîùíûõ
òðàíçèñòîðàõ VT1, VT2, êîòîðûå óï-
ðàâëÿþòñÿ îïòðîíàìè DA1.2, DA2.2
÷ðåç êëþ÷è VT3, VT4 (ðèñ.3). Äàííîå
ñõåìíîå ðåøåíèå ïîçâîëÿåò èçáåæàòü
âûõîäà èç ñòðîÿ âûõîäíûõ òðàíçèñ-
òîðîâ ïðè ñëó÷àéíîì ñáîå çàäàþùåãî
à á ãåíåðàòîðà (ÇÃ). Ïðè îòñóòñòâèè èì-
ðèñ.1 ïóëüñîâ òðàíçèñòîðû VT3 è VT4 îò-
êðûòû è çàïèðàþò VT1 è VT2 ãëóáîêèì
îòðèöàòåëüíûì íàïðÿæåíèåì. Êàê
òîëüêî óïðàâëÿþùèé èìïóëüñ ïîñòó-
ïàåò íà îïòîòðàíçèñòîð (íàïðèìåð,
DA1.2), îí îòïèðàåòñÿ è çàêðûâàåò
òðàíçèñòîð VT3, âñëåäñòâèå ÷åãî VT1
îòïèðàåòñÿ ïëþñîâûì íàïðÿæåíèåì,
ïîñòóïàþùèì ÷åðåç ðåçèñòîð R6. Íà
ðèñ.3 ïîêàçàíà ðàñïàéêà ñåòåâîé îá-
ìîòêè Ò1 ïðè íàïðÿæåíèè ïèòàíèÿ 6 Â,
ïðè íàïðÿæåíèè 12 Â ñëåäóåò èñïîëü-
çîâàòü ëèøü îäíó ïîëîâèíó îáìîòêè
(âûâîä îò ñðåäíåé òî÷êè), íàïðèìåð
âûâîäû 1 è 2 èëè 1` è 2`.
ðèñ.2 ðèñ.3 Êîíñòðóêöèÿ è äåòàëè. Áîëüøóþ
÷àñòü äåòàëåé ïðåîáðàçîâàòåëÿ ðàç-
6 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß / ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
êîíäåíñàòîðà Ñ1. ×àñòîòó ñëåäóåò èç-
ìåðÿòü íà îäíîé èç îáìîòîê òðàíñ-
ôîðìàòîðà. Ìîæíî óñòàíîâèòü (÷åðåç
òóìáëåð) äîïîëíèòåëüíûé êîíäåíñà-
òîð, ïîäîáðàâ åìêîñòü îïûòíûì ïó-
òåì, è ïðåîáðàçîâàòåëü ìîæåò ðàáî-
òàòü êàê îò 6 Â, òàê è îò 12 Â áåç êà-
êîé-ëèáî ïåðåñòðîéêè ÷àñòîòû. Ïèòà-
íèå ìèêðîñõåì DD1, DD2 îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ îò ñòàáèëèçàòîðà ðèñ.1,á. Êîí-
äåíñàòîð Ñø óñòàíàâëèâàþò â òîì
ñëó÷àå, åñëè íåîáõîäèìî âûõîäíîå
íàïðÿæåíèå, áîëåå ïîõîæåå íà ñèíóñî-
èäàëüíîå. Îäíàêî äëÿ ïèòàíèÿ ñîâðå-
ìåííûõ òåëåâèçîðîâ ñ èìïóëüñíûì
áëîêîì ïèòàíèÿ ýòî íå èìååò çíà÷åíèÿ.
à á Åìêîñòü êîíäåíñàòîðà Ñø ñîñòàâëÿåò
ðèñ.4 1-2 ìêÔ è ðàññ÷èòàíà íà íàïðÿæåíèå
íå íèæå 400 Â.
ìåùàþò íà ïå÷àòíîé ïëàòå (ðèñ.4) ðàç- âîçìîæíî ìèíèìàëüíîé äëèíû. Ýòî Òðàíçèñòîðû VT1 è VT2 ìîæíî (è
ìåðîì 46õ52 ìì. Âûõîäíûå òðàíçèñòî- òðåáîâàíèå îòíîñèòñÿ è ê ïðîâîäàì, äàæå ðåêîìåíäóþ) çàìåíèòü íà
ðû è äèîäû çàùèòû ìîíòèðóþò íà òåï- ñîåäèíÿþùèì óñòðîéñòâî ñ àêêóìóëÿ- ÊÒ827À,Á,Â.
ëîîòâîäàõ èç äþðàëÿ è ñîåäèíÿþò ñ òîðíîé áàòàðååé.
ïëàòîé îòðåçêàìè ìíîãîæèëüíîãî ïðî- Íàëàæèâàíèå ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà- Ëèòåðàòóðà
âîäà, æåëàòåëüíî ñ òåðìîñòîéêîé èçî- ïðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â íàñòðîéêå ÷à- 1. Ïàí÷åíêî Â.À. Ïðåîáðàçîâàòåëè
ëÿöèåé. ñòîòû çàäàþùåãî ãåíåðàòîðà íà âû- ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ â ïåðå-
Öåïè ïðåîáðàçîâàòåëÿ, ïî êîòîðûì áðàííóþ ÷àñòîòó (50/100 Ãö) ïóòåì ìåííîå//Ðàäiîàìàòîð.-1998.-¹3.-
òå÷åò áîëüøîé òîê, ñëåäóåò âûïîëíèòü ïîâîðîòà äâèæêà ïîäñòðîå÷íîãî ðå- Ñ.26.
ïðîâîäîì äèàìåòðîì íå ìåíåå 2 ìì çèñòîðà R3 ëèáî ïîäáîðîì åìêîñòè

Ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìàòîð ñâîèìè ðóêàìè


(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 2-4/2000) È. Çóáàëü, ã. Êèåâ

Äðóãèå òèïû ñâàðî÷íûõ æèìå (ïëîòíîñòü òîêà 2-4 À/ìì2), ïîýòî- Ñóùåñòâóþò òðàíñôîðìàòîðû íà íà-
òðàíñôîðìàòîðîâ ìó îíè èìåþò çíà÷èòåëüíûå ñå÷åíèÿ.  ïðÿæåíèå 36 Â, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
ÑÒ êðîìå ñïåöèàëüíîãî èçãîòîâëåíèÿ ðåæèìå äóãîâîé ñâàðêè òðàíñôîðìàòîð âêëþ÷åíèÿ â òðåõôàçíóþ ñåòü 380 Â.
ìîæíî ïîëó÷èòü, ïåðåîáîðóäîâàâ ãîòîâûå ñïîñîáåí ðàçâèâàòü ìîùíîñòü â íåñêîëü- Äëÿ ïåðåîáîðóäîâàíèÿ õîðîøî ïîäõî-
òðàíñôîðìàòîðû ðàçëè÷íîãî íàçíà÷å- êî ðàç âûøå íîìèíàëüíîé, à åãî ïðîâîä äÿò òðàíñôîðìàòîðû ìîùíîñòüþ 2,5
íèÿ. Ìîùíûå òðàíñôîðìàòîðû ïîäõîäÿ- áåçáîÿçíåííî ïåðåíîñèò êðàòêîâðåìåí- êÂ.À, à ìîùíîñòüþ 1,25 è 1,5 êÂ.À ìîæ-
ùåãî òèïà ïðèìåíÿþò äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòåé íûå ïåðåãðóçêè òîêà. íî èñïîëüçîâàòü òîëüêî â êðàòêîâðåìåí-
ñ íàïðÿæåíèåì 36, 40 Â, îáû÷íî â ìåñ- Åñëè âû èìååòå ìîùíûé îäíîôàçíûé íîì ðåæèìå, òàê êàê èõ îáìîòêè ïðè
òàõ ñ ïîâûøåííîé ïîæàðîîïàñíîñòüþ, òðàíñôîðìàòîð ñ êëåììàìè äëÿ âêëþ÷å- çíà÷èòåëüíûõ ïåðåãðóçêàõ áûñòðî ïåðå-
âëàæíîñòüþ è äëÿ äðóãèõ íóæä. Äëÿ ýòèõ íèÿ íà 220/380 Â è âûõîä 36 Â (âîçìîæ- ãðåâàþòñÿ.
öåëåé èñïîëüçóþò ðàçíûå òèïû òðàíñ- íî 12 Â), òî ïðîáëåì ñ åãî ïîäêëþ÷åíè- Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òðåõôàçíûõ òðàíñ-
ôîðìàòîðîâ: ðàçíûõ ìîùíîñòåé, âêëþ÷à- åì íåò. Âîçìîæíî ïðèäåòñÿ äîìîòàòü íå- ôîðìàòîðîâ îò îäíîôàçíîé ñåòè 220 Â,
åìûõ â 220, 380  ïî îäíî- èëè òðåõôàç- ñêîëüêî âèòêîâ âòîðè÷íîé îáìîòêè äëÿ èõ îáìîòêè íåîáõîäèìî ñîåäèíèòü ìåæ-
íîé ñõåìå. Íàèáîëåå ìîùíûå èç ïåðåíîñ- ïîâûøåíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ. Ïîä- äó ñîáîé ïî-äðóãîìó. Òîãäà ïðè õîðîøåì
íûõ òèïîâ èìåþò, êàê ïðàâèëî, ìîùíîñòü õîäÿò òðàíñôîðìàòîðû ñ äèàìåòðîì ïðî- íàïðÿæåíèè â ñåòè ìîùíîñòè ïîëó÷åííî-
äî 2,5 êÂ.À. Ïðîâîä è æåëåçî òàêèõ âîäà ïåðâè÷íîé îáìîòêè îêîëî 2 ìì, ãî ÑÒ áóäåò äîñòàòî÷íî äëÿ ðàáîòû ýëå-
òðàíñôîðìàòîðîâ ïîäáèðàþò ïî ìîùíî- èìåþùèå ïëîùàäü ìàãíèòîïðîâîäà äî êòðîäîì ∅4ìì.
ñòè, èç ðàñ÷åòà ðàáîòû â äëèòåëüíîì ðå- 60 ñì2. Èçãîòîâëåíû òðåõôàçíûå òðàíñôîð-
ìàòîðû íà Ø-îáðàçíîì ìàãíèòîïðîâîäå
ñ ñå÷åíèåì îäíîãî ïëå÷à íå ìåíåå 25 ñì2
(ðèñ.11). Íà êàæäîì ïëå÷å íàìîòàíî ïî
äâå îáìîòêè - âíóòðè ïåðâè÷íàÿ è âòîðè÷-
íàÿ ïîâåðõ íåå. Òàêèì îáðàçîì, òðàíñ-
ôîðìàòîð èìååò øåñòü îáìîòîê. Äëÿ íà-
÷àëà íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü îáìîòêè îò
ïðåäûäóùåé ñõåìû è íàéòè íà÷àëî è êî-
íåö êàæäîé. Êàòóøêè ñðåäíåãî ïëå÷à â
äàííîì ñëó÷àå íå ïîíàäîáÿòñÿ âîîáùå -
ðàáîòàòü áóäóò òîëüêî îáìîòêè íà êðàé-
ðèñ.11 ðèñ.12 íèõ ïëå÷àõ. Äâå ïåðâè÷íûå îáìîòêè ñ

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 7


ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
êðàéíèõ ïëå÷ íóæíî ñîåäèíèòü ìåæäó íà è ñå÷åíèå ìàãíèòîïðîâîäà. Íî, êàê ôîðìàòîðå âñåãäà îäíà, è åå ïðîâîä
ñîáîé ïàðàëëåëüíî. Ââèäó òîãî ÷òî ìàã- ïðàâèëî, áîëüøèíñòâî ïðèáîðíûõ òðàíñ- ðàññ÷èòàí íà ïîëíóþ ìîùíîñòü.  ýòîì
íèòíûé ïîòîê äîëæåí öèðêóëèðîâàòü â ôîðìàòîðîâ îáëàäàþò îãðàíè÷åííûìè ñëó÷àè ìîæíî îñòàâèòü ïåðâè÷íóþ îáìîò-
ìàãíèòîïðîâîäå â îäíîì íàïðàâëåíèè, ðàçìåðàìè. Èìååò ñìûñë ñîáðàòü èç äâóõ êó ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî îòìîòàòü, à
òî êàòóøêè íà ïðîòèâîïîëîæíûõ ïëå÷àõ îäèíàêîâûõ òðàíñôîðìàòîðîâ îäèí ìàã- âñå âòîðè÷íûå ñíÿòü, íàìîòàâ íà èõ ìå-
äîëæíû ñîçäàâàòü ïîòîêè â ïðîòèâîïî- íèòîïðîâîä, óâåëè÷èâ, òàêèì îáðàçîì, ñòî îäíó òîëñòûì ïðîâîäîì. Åñëè æå íå-
ëîæíûå ñòîðîíû îòíîñèòåëüíî, íàïðè- ïëîùàäü ñå÷åíèÿ. Óâåëè÷åíèå ñå÷åíèÿ ïðèãîäíà è ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà, íî ñàì
ìåð, îñè öåíòðàëüíîãî ïëå÷à: îäíà ââåðõ, ìàãíèòîïðîâîäà äàåò âûèãðûø â âèòêàõ: ìàãíèòîïðîâîä ïîäõîäèò äëÿ èçãîòîâëå-
äðóãàÿ âíèç. Òàê êàê êàòóøêè íàìîòàíû èõ òåïåðü ïðèäåòñÿ íàìàòûâàòü çíà÷è- íèÿ ÑÒ, òî ïðèäåòñÿ íàìîòàòü âñå îá-
îäèíàêîâî, òî òîêè â íèõ äîëæíû òå÷ü â òåëüíî ìåíüøå. À ÷åì ìåíüøå âèòêîâ, ìîòêè.
ïðîòèâîïîëîæíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Çíà÷èò, òåì â ìåíüøåå ïî îáúåìó îêíî ìîæíî óñ-  îáîðóäîâàíèè ÷àùå èñïîëüçóþòñÿ
ïàðàëëåëüíî ñîåäèíÿòü èõ íóæíî ðàçíû- òàíîâèòü îáìîòêè. Ðàçóìíûé ïðåäåë 50- íåâûñîêèå íàïðÿæåíèÿ - 12; 27 Â. Ïîýòî-
ìè êîíöàìè: íà÷àëî 1-é ñîåäèíèòü ñ êîí- 60 ñì2. ìó ìîùíûå, íàìîòàííûå òîëñòûì ïðî-
öîì 2-é, êîíåö 1-é ñ íà÷àëîì 2-é (ðèñ.12). ÑÒ ìîæíî èçãîòîâèòü íà Ø-îáðàçíîì âîäîì, òðàíñôîðìàòîðû ìîãóò èìåòü âû-
Âòîðè÷íûå îáìîòêè ñîåäèíÿþò ïîñëåäî- ìàãíèòîïðîâîäå ïðè óñëîâèè, ÷òî â åãî õîä 2õ12 Â, 27  è äðóãèå, êîòîðûå ÿâíî
âàòåëüíî ìåæäó ñîáîé êîíöàìè ëèáî íà- îêíà ïîìåñòèòñÿ íóæíîå êîëè÷åñòâî âèò- íåäîñòàòî÷íû äëÿ ïðèìåíåíèÿ â êà÷åñò-
÷àëàìè (ðèñ.12). Åñëè îáìîòêè ïîäêëþ÷å- êîâ òîëñòûõ îáìîòî÷íûõ ïðîâîäîâ. Àâòîð âå ÑÒ. Åñëè èìååòñÿ äâà òàêèõ òðàíñ-
íû ïðàâèëüíî, òî âûõîäíîå íàïðÿæåíèå èçãîòîâèë ÑÒ èç ìàãíèòîïðîâîäîâ äâóõ ôîðìàòîðà, òî èõ ìîæíî îáúåäèíèòü, íå
õ.õ. äîëæíî íå íàìíîãî ïðåâûøàòü 50 Â. îäèíàêîâûõ Ø-îáðàçíûõ òðàíñôîðìàòî- ïåðåäåëûâàÿ, â îäèí ñâàðî÷íûé. Äëÿ ýòî-
Òðàíñôîðìàòîðû äàííîãî òèïà ÷àñòî ðîâ ñ âíåøíèìè ðàçìåðàìè Ø-îáðàçíîé ãî ïåðâè÷íûå îáìîòêè âêëþ÷àþò ïàðàë-
âñòðîåíû â óäîáíûé ìåòàëëè÷åñêèé êîð- ïëàñòèíêè 122õ182 ìì è ðàçìåðàìè îêíà ëåëüíî, à âòîðè÷íûå ñîåäèíÿþò ïîñëåäî-
ïóñ ñ ðó÷êàìè è îòêèäíîé êðûøêîé. Ïå- 31õ90 ìì. Ïëîùàäü ñå÷åíèÿ ñëîæåííîãî âàòåëüíî, è èõ íàïðÿæåíèÿ ñóììèðóþò.
ðåîáîðóäîâàíèå èõ â ñâàðî÷íûå àïïà- èç íàáîðà ïëàñòèí îò äâóõ òðàíñôîðìà- Ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî òàêîé îáúåäèíåí-
ðàòû âåñüìà ðàñïðîñòðàíåíî. òîðîâ ìàãíèòîïðîâîäà ïðåâûñèëà 60 ñì2, íûé ÑÒ áóäåò îáëàäàòü ïëîõîé, áëèçêîé
Áîëüøèíñòâî ïðîìûøëåííûõ îäíîôàç- ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü äî ìèíèìóìà ñíè- ê æåñòêîé, õàðàêòåðèñòèêîé. Äëÿ èñïðàâ-
íûõ ÑÒ èçãîòîâëåíû ïî Ï-îáðàçíîé ñõå- çèòü ÷èñëî âèòêîâ åãî îáìîòîê. Âïðèòûê ëåíèÿ õàðàêòåðèñòèêè íåîáõîäèìî âêëþ-
ìå, ìàãíèòîïðîâîä êîòîðûõ ñîáðàí èç íà- âîøëà ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà èç 176 âèòêîâ ÷èòü â öåïü âòîðè÷íîé îáìîòêè, ïîñëåäî-
áîðà ïðÿìîóãîëüíûõ ïëàñòèíîê ñîîòâåò- ïðîâîäà ∅1,68 ìì è âòîðè÷íàÿ â äâà ïðî- âàòåëüíî ñ äóãîé, áàëëàñòíîå ñîïðîòèâ-
ñòâóþùåé äëèíû è øèðèíû. Îáìîòêè íà âîäà ∅2,5 ìì ñ âûõîäíûì íàïðÿæåíèåì ëåíèå - îòðåçîê íèõðîìîâîé èëè äðóãîé
Ï-îáðàçíîì ìàãíèòîïðîâîäå ìîæíî ðàñ- 46 Â. Ïðè ñåòåâîì íàïðÿæåíèè 235 Â ÑÒ âûñîêîîìíîé ïðîâîëîêè. Îáëàäàÿ ñî-
ïîëàãàòü ïî äâóì âàðèàíòàì: â ïåðâîì ðàçâèë òîê äóãè 160 À, õîòÿ ãðåëñÿ ïðè ïðîòèâëåíèåì ïîðÿäêà ñîòûõ äîëåé îìà,
(ðèñ.13,à) òðàíñôîðìàòîð îáëàäàåò áîëü- ýòîì áîëüøå, ÷åì õîòåëîñü áû… îíà íåñêîëüêî óìåíüøèò ìîùíîñòü ÑÒ,
øèì ÊÏÄ, âî âòîðîì (ðèñ.13,á) ÑÒ ëåã÷å Êàê ïðàâèëî, ñëîæåííûå èç ïëàñòèí çàòî ïîçâîëèò ðàáîòàòü â ðó÷íîì ðåæè-
èçãîòîâèòü, à ïîòîì â ñëó÷àå íåîáõîäè- ñåðäå÷íèêè ïðîìûøëåííûõ òðàíñôîð- ìå.
ìîñòè äîáàâèòü èëè óáðàòü êàêîå-òî êî- ìàòîðîâ ìîæíî ëåãêî ðàçîáðàòü: ñíÿòü Ðåãóëèðîâêà òîêà ñâàðî÷íîãî
ëè÷åñòâî âèòêîâ â óæå ñîáðàííîì òðàíñ- ñòàðûå ïðîâîäà è íàìîòàòü íîâûå îáìîò- òðàíñôîðìàòîðà
ôîðìàòîðå.  ýòîì ñëó÷àå òðàíñôîðìà- êè íåñëîæíî. Èíîãäà èìååò ñìûñë ñíà÷à- Âàæíîé îñîáåííîñòüþ êîíñòðóêöèè ëþ-
òîð ëåã÷å ðåìîíòèðîâàòü, òàê êàê ñãîðà- ëà óñòàíîâèòü íà Ø-îáðàçíûé ìàãíèòî- áîãî ñâàðî÷íîãî àïïàðàòà ÿâëÿåòñÿ âîç-
åò òîëüêî îäíà îáìîòêà, à âòîðàÿ îáû÷- ïðîâîä âòîðè÷íóþ îáìîòêó (íèçêîãî íà- ìîæíîñòü ðåãóëèðîâêè ðàáî÷åãî òîêà.
íî îñòàåòñÿ öåëîé. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðÿæåíèÿ), à ïîâåðõ íåå - ïåðâè÷íóþ Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ðåãóëè-
ñõåìû (ðèñ.13,à), ïðè âîçãîðàíèè îäíîé (âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ). Õàðàêòåðèñòèêè ðîâêè òîêà ÑÒ. Ëåã÷å âñåãî åùå ïðè íà-
îáìîòêè, âñåãäà îáóãëèâàåòñÿ è âòîðàÿ. ÑÒ îò ýòîãî íå óõóäøàþòñÿ, íî çàòî óäà- ìîòêå îáìîòîê ñäåëàòü èõ ñ îòâîäàìè è,
Åñëè åñòü ïîäõîäÿùèå ïëàñòèíêè èç åòñÿ èçáåæàòü ìíîãèõ ïðîáëåì. Êîëè÷å- ïåðåêëþ÷àÿ êîëè÷åñòâî âèòêîâ, èçìåíÿòü
òðàíñôîðìàòîðíîãî æåëåçà, òî ÑÒ íà Ï- ñòâî âèòêîâ âòîðè÷íîé îáìîòêè ìîæåò òîê. Îäíàêî èñïîëüçîâàòü òàêîé ñïîñîá
îáðàçíîì ìàãíèòîïðîâîäå ëåãêî èçãîòî- áûòü âåñüìà ïðèáëèçèòåëüíûì, îðèåíòè- ìîæíî ðàçâå ÷òî äëÿ ïîäñòðîéêè òîêà,
âèòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Îáìîòêè íàìàòûâà- ðîâàííûì íà 40-60 Â. Ïîäáèðàòü æå, íåæåëè åãî ðåãóëèðîâêè â øèðîêèõ ïðå-
þò îòäåëüíî íà êàðêàñ, à ïîòîì óñòà- ïîäñòðàèâàÿ ÑÒ ïîä íóæíóþ ìîùíîñòü, äåëàõ. Âåäü, ÷òîáû óìåíüøèòü òîê â 2-3
íàâëèâàþò íà ñîáèðàåìûé ìàãíèòîïðî- ïðèäåòñÿ âèòêè ïåðâè÷íîé îáìîòêè. Òàê, ðàçà, ïðèäåòñÿ ñëèøêîì óâåëè÷èâàòü êî-
âîä. Êàê ñîáðàí Ï-îáðàçíûé ìàãíèòî- ðàññ÷èòàâ è óëîæèâ ñíà÷àëà îáìîòêó ëè÷åñòâî âèòêîâ ïåðâè÷íîé îáìîòêè, ÷òî
ïðîâîä, ïðîùå âñåãî óâèäåòü, ðàçîáðàâ íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ, îðèåíòèðóÿñü ïðè- íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê ïàäåíèþ íàïðÿæå-
ëþáîé íåáîëüøîé òðàíñôîðìàòîð àíàëî- ìåðíî íà 50 Â, ïîòîì ìîæíî âñåãäà ñíÿòü íèÿ âî âòîðè÷íîé öåïè.
ãè÷íîé êîíñòðóêöèè.  áîëüøèõ òðàíñ- èëè äîáàâèòü îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî  ïðîìûøëåííûõ àïïàðàòàõ èñïîëüçó-
ôîðìàòîðàõ ïëàñòèíû óñòàíàâëèâàþò íå âèòêîâ ñ âåðõíåé ïåðâè÷íîé îáìîòêè óæå þò ðàçíûå ñïîñîáû ðåãóëèðîâêè òîêà:
÷åðåç îäíó, à ïàêåòàìè ïî 3-4 øòóêè, ãîòîâîãî ÑÒ. øóíòèðîâàíèå ñ ïîìîùüþ äðîññåëåé âñå-
òàê áûñòðåå. Â îòñëóæèâøèõ "ñâîé âåê" àãðåãàòàõ è âîçìîæíûõ òèïîâ; èçìåíåíèå ìàãíèòíî-
Ìàãíèòîïðîâîä äëÿ ÑÒ ìîæíî èñïîëü- îáîðóäîâàíèè ìîæíî âñòðåòèòü äîâîëü- ãî ïîòîêà çà ñ÷åò ïîäâèæíîñòè îáìîòîê
çîâàòü, íàïðèìåð, îò Ï-îáðàçíûõ òðàíñ- íî ìîùíûå è êðóïíûå òðàíñôîðìàòîðû. èëè ìàãíèòíîãî øóíòèðîâàíèÿ è äð.; ïðè-
ôîðìàòîðîâ, ñíÿòûõ ñî ñòàðîãî îáîðóäî- Äëÿ ñòàöèîíàðíûõ òðàíñôîðìàòîðîâ íè- ìåíåíèå ìàãàçèíîâ àêòèâíûõ áàëëàñòíûõ
âàíèÿ, åñëè ó íèõ äîñòàòî÷íû îáúåì îê- êîãäà íå èñïîëüçóþòñÿ ïðåäåëüíûå âîç- ñîïðîòèâëåíèé è ðåîñòàòîâ; èñïîëüçîâà-
ìîæíîñòè íè æåëåçà, íè îáìîòî÷íûõ íèå òèðèñòîðíûõ, ñèìèñòîðíûõ è äðóãèõ
ïðîâîäîâ - âñå äåëàåòñÿ ñ çàïàñîì. Ïðî- ýëåêòðîííûõ ñõåì ðåãóëèðîâàíèÿ ìîùíî-
âîäà ÷àñòî èìåþò çíà÷èòåëüíûå ñå÷å- ñòè. Áîëüøèíñòâî ïðîìûøëåííûõ ñõåì
íèÿ, òàê êàê ðàññ÷èòàíû íà ïëîòíîñòü ðåãóëèðîâàíèÿ ìîùíîñòè ñëèøêîì ñëîæ-
òîêà â 3-4 ðàçà ìåíüøå, ÷åì äîïóñòèìàÿ íû äëÿ ïîëíîöåííîé ðåàëèçàöèè íà ñàìî-
äëÿ ÑÒ. Î÷åíü ÷àñòî áîëüøèå òðàíñôîð- äåëüíûõ ÑÒ. Ðàññìîòðèì óïðîùåííûå,
ìàòîðû èìåþò ìíîãî âòîðè÷íûõ îáìîòîê, ðåàëüíî èñïîëüçóåìûå â ñàìîäåëüíîì
ðàññ÷èòàííûõ íà ðàçíûå íàïðÿæåíèÿ è èñïîëíåíèè ñïîñîáû.
à á ìîùíîñòè. Ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà â òðàíñ-  ïîñëåäíåå âðåìÿ íåêîòîðîå ðàñïðî-
ðèñ.13 ñòðàíåíèå ïîëó÷èëè òèðèñòîðíûå è ñèìè-

8 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
ñòîðíûå ñõåìû ðåãóëèðîâêè ìîùíîñòè. (ðèñ.15). Ïðîìûøëåííîñòü âûïóñêàåò äëÿ
Îáû÷íî ñèìèñòîð âêëþ÷àþò â öåïü ïåð- ÑÒ ñïåöèàëüíûå ìàãàçèíû ñîïðîòèâëå-
âè÷íîé îáìîòêè, òèðèñòîð ìîæíî èñ- íèé ñ ïåðåêëþ÷àòåëÿìè è ìîùíûå ðåî-
ïîëüçîâàòü òîëüêî íà âûõîäå. Ðåãóëèðî- ñòàòû. Ê íåäîñòàòêàì òàêîãî ñïîñîáà ðå-
âàíèå ìîùíîñòè ïðîèñõîäèò ñïîñîáîì ãóëèðîâêè íàäî îòíåñòè ãðîìîçäêîñòü
ïåðèîäè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ íà ôèêñèðî- ñîïðîòèâëåíèé, èõ ñèëüíûé íàãðåâ ïðè
âàííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè ïåðâè÷íîé ðàáîòå, íåóäîáñòâî ïðè ïåðåêëþ÷åíèè.
èëè âòîðè÷íîé îáìîòêè ÑÒ íà êàæäîì ïî- Íî çàòî áàëëàñòíûå ñîïðîòèâëåíèÿ, õîòü
ëóïåðèîäå òîêà; ñðåäíåå çíà÷åíèå òîêà ðèñ.14 è îáëàäàÿ ÷àñòî ãðóáîé è ïðèìèòèâíîé
ïðè ýòîì óìåíüøàåòñÿ. Åñòåñòâåííî, òîê êîíñòðóêöèåé, óëó÷øàþò äèíàìè÷åñêóþ
è íàïðÿæåíèå ïîñëå ýòîãî èìåþò íå ñè- õàðàêòåðèñòèêó ÑÒ, ñäâèãàÿ åå â ñòîðî-
íóñîèäàëüíóþ ôîðìó. Òàêèå ñõåìû ïîç- íó êðóòîïàäàþùåé. Ïîïàäàþòñÿ ÑÒ, êî-
âîëÿþò ðåãóëèðîâàòü ìîùíîñòü â øèðî- òîðûå áåç áàëëàñòíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ
êèõ ïðåäåëàõ. ×åëîâåê, ðàçáèðàþùèéñÿ ðàáîòàþò êðàéíå íåóäîâëåòâîðèòåëüíî.
â ðàäèîýëåêòðîíèêå, ìîæåò èçãîòîâèòü Â ïðîìûøëåííûõ àïïàðàòàõ ðåãóëè-
òàêóþ ñõåìó ñàìîñòîÿòåëüíî, õîòÿ ýòî ðîâêà òîêà ñ ïîìîùüþ âêëþ÷åíèÿ àê-
âåñüìà íåïðîñòî. òèâíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ èç-çà èõ ãðîìîçä-
 ðàçíûõ æóðíàëàõ ìîæíî âñòðåòèòü êîñòè è íàãðåâà íå íàøëà ðàñïðîñòðàíå-
ìíîæåñòâî î÷åíü ïðîñòûõ ñõåì ñ òåì æå ðèñ.15 íèÿ. Çàòî î÷åíü øèðîêî ïðèìåíÿþò ðå-
ïðèíöèïîì ðàáîòû, ñîñòîÿùèõ âñåãî èç ðåãóëèðîâêè òîêà ñ ïîìîùüþ âêëþ÷åííî- àêòèâíîå øóíòèðîâàíèå - âêëþ÷åíèå âî
íåñêîëüêèõ äåòàëåé. Ïðåäíàçíà÷åíû îíè ãî íà âûõîäå âòîðè÷íîé îáìîòêè áàëëà- âòîðè÷íóþ öåïü äðîññåëÿ. Äðîññåëè èìå-
â îñíîâíîì äëÿ ðåãóëèðîâêè íàêàëà ëàì- ñòíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ. Åãî ñîïðîòèâëåíèå þò ðàçíîîáðàçíûå êîíñòðóêöèè, ÷àñòî
ïî÷åê è ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ïðèáî- ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà ñîòûõ, äåñÿòûõ äîëåé îáúåäèíåííûå ñ ìàãíèòîïðîâîäîì ÑÒ â
ðîâ.  êà÷åñòâå ðåãóëÿòîðîâ ìîùíîñòè îìà, è åãî ïîäáèðàþò ýêñïåðèìåíòàëüíî. îäíî öåëîå, íî ñäåëàíû òàê, ÷òî èõ èí-
äëÿ ÑÒ ýòè ñõåìû ìàëîïðèãîäíû. Áîëü- Äëÿ ýòèõ öåëåé èçäàâíà ïðèìåíÿþò ìîù- äóêòèâíîñòü, à çíà÷èò, ðåàêòèâíîå ñî-
øèíñòâî èç íèõ ðàáîòàþò íåóñòîé÷èâî: èõ íûå ïðîâîëî÷íûå ñîïðîòèâëåíèÿ, èñïîëü- ïðîòèâëåíèå ðåãóëèðóåòñÿ â îñíîâíîì
øêàëû íå ëèíåéíû, à êàëèáðîâêà ìåíÿ- çîâàâøèåñÿ â ïîäúåìíûõ êðàíàõ è òðîë- ïåðåìåùåíèåì ÷àñòåé ìàãíèòîïðîâîäà.
åòñÿ ñ èçìåíåíèåì íàïðÿæåíèÿ ñåòè, òîê ëåéáóñàõ, èëè îòðåçêè ñïèðàëåé ÒÝÍîâ Çàîäíî äðîññåëü óëó÷øàåò ïðîöåññ ãîðå-
÷åðåç òèðèñòîð ïîñòåïåííî óâåëè÷èâà- (òåïëîýëåêòðîíàãðåâàòåëü), êóñêè òîë- íèÿ äóãè. Èç-çà êîíñòðóêòèâíîé ñëîæíî-
åòñÿ âî âðåìÿ ðàáîòû èç-çà íàãðåâà ýëå- ñòîé âûñîêîîìíîé ïðîâîëîêè. Íåñêîëü- ñòè äðîññåëè âî âòîðè÷íîé öåïè ñàìî-
ìåíòîâ ñõåìû, êðîìå òîãî, îáû÷íî ñèëü- êî óìåíüøèòü òîê ìîæíî äàæå ñ ïîìî- äåëüíûõ ÑÒ íå ïðèìåíÿþò.
íî ãàñèòñÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ÑÒ äàæå ùüþ ðàñòÿíóòîé äâåðíîé ïðóæèíû èç Ðåãóëèðîâêà òîêà âî âòîðè÷íîé öåïè
ïðè ìàêñèìàëüíîì ïîëîæåíèè îòïèðà- ñòàëè. Áàëëàñòíîå ñîïðîòèâëåíèå ìîæíî ÑÒ ñâÿçàíà ñ îïðåäåëåííûìè ïðîáëåìà-
íèÿ ðåãóëÿòîðà. âêëþ÷àòü ñòàöèîíàðíî (ðèñ.14) èëè òàê, ìè. Òàê, ÷åðåç ðåãóëèðóþùåå óñòðîéñò-
Íå óäèâëÿéòåñü, åñëè ïðè ïîäêëþ÷åíèè ÷òîáû ïîòîì ìîæíî áûëî îòíîñèòåëüíî âî ïðîõîäÿò çíà÷èòåëüíûå òîêè, ÷òî ïðè-
ñèìèñòîðíîé ñõåìû ê ïåðâè÷íîé îáìîò- ëåãêî âûáðàòü íóæíûé òîê. Áîëüøèíñòâî âîäèò ê åãî ãðîìîçäêîñòè. Êðîìå òîãî,
êå ÑÒ íà÷èíàåò "ñòó÷àòü" óæå íà õ.õ. ïðîâîëî÷íûõ ðåçèñòîðîâ áîëüøîé ìîù- äëÿ âòîðè÷íîé öåïè ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
Ñòóê ýòîò ñëûøåí â ïðÿìîì ñìûñëå ñëî- íîñòè èçãîòîâëåíû â âèäå îòêðûòîé ñïè- ìîæíî ïîäîáðàòü ñòîëü ìîùíûå ñòàí-
âà, ïðè÷åì ó ÑÒ, äî òîãî ðàáîòàâøèõ íà ðàëè, óñòàíîâëåííîé íà êåðàìè÷åñêèé äàðòíûå ïåðåêëþ÷àòåëè, ÷òîáû îíè âû-
õ.õ. ïðàêòè÷åñêè áåñøóìíî. Ýòî è íå- êàðêàñ äëèíîé äî ïîëóìåòðà, êàê ïðàâè- äåðæèâàëè òîê äî 200 À. Äðóãîå äåëî -
óäèâèòåëüíî, âåäü ïðè êàæäîì îòïèðàíèè ëî, â ñïèðàëü ñìîòàíà è ïðîâîëîêà îò öåïü ïåðâè÷íîé îáìîòêè, ãäå òîêè â ïÿòü
ñèìèñòîðà ïðîèñõîäèò ìãíîâåííîå íàðà- ÒÝÍîâ. Îäèí êîíåö òàêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ðàç ìåíüøå, ïåðåêëþ÷àòåëè äëÿ êîòî-
ñòàíèå íàïðÿæåíèÿ, âûçûâàþùåãî ìîù- ïîäêëþ÷àþò ê âûõîäó ÑÒ, à êîíåö ïðî- ðûõ ÿâëÿþòñÿ øèðïîòðåáîì. Ïîñëåäîâà-
íûå êðàòêîâðåìåííûå èìïóëüñû ÝÄÑ ñà- âîäà "ìàññû" èëè äåðæàòåëÿ ýëåêòðî- òåëüíî ñ ïåðâè÷íîé îáìîòêîé ìîæíî
ìîèíäóêöèè è ñêà÷êè ïîòðåáëÿåìîãî òî- äîâ îáîðóäóþò ñúåìíûì çàæèìîì, êîòî- âêëþ÷àòü àêòèâíûå è ðåàêòèâíûå ñîïðî-
êà. Ïðîìûøëåííûå àïïàðàòû, íàìîòàí- ðûé ëåãêî ïåðåáðîñèòü ïî äëèíå ñïèðà- òèâëåíèÿ. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ñîïðîòèâ-
íûå òîëñòûì ïðîâîäîì â íàäåæíîé èçî- ëè ñîïðîòèâëåíèÿ, âûáèðàÿ íóæíûé òîê ëåíèÿ ðåçèñòîðîâ è èíäóêòèâíîñòè äðîñ-
ëÿöèè, ïåðåíîñÿò ýòîò èçúÿí ïèòàíèÿ áåç ñåëåé äîëæíû áûòü çíà÷èòåëüíî áîëüøè-
êàêèõ-ëèáî ïîñëåäñòâèé. Äëÿ "õèëûõ" ìè, ÷åì â öåïè âòîðè÷íîé îáìîòêè.
ñàìîäåëüíûõ êîíñòðóêöèé ÿ áû íå ðåêî- Òàê, áàòàðåÿ èç íåñêîëüêèõ ïàðàëëåëü-
ìåíäîâàë èñïîëüçîâàòü ñèìèñòîð ïî ïåð- íî ñîåäèíåííûõ ðåçèñòîðîâ ÏÝÂ-50…100
âè÷íîé îáìîòêå. ñóììàðíûì ñîïðîòèâëåíèåì 6-8 Îì ñïî-
Äëÿ ñàìîäåëüíûõ êîíñòðóêöèé ëó÷øå ñîáíà ïîíèçèòü âûõîäíîé òîê 100 À
èñïîëüçîâàòü ñèìèñòîðíûé èëè òèðèñ- âäâîå. Ìîæíî ñîáðàòü íåñêîëüêî áàòàðåé
òîðíûé ðåãóëÿòîð â öåïè âòîðè÷íîé îá- è óñòàíîâèòü ïåðåêëþ÷àòåëü. Åñëè æå
ìîòêè. Ýòî èçáàâèò ÑÒ îò ëèøíèõ íàãðó- íåò â ðàñïîðÿæåíèè ìîùíîãî ïåðåêëþ÷à-
çîê. Äëÿ ýòîãî ïîäîéäåò ïî÷òè òà æå òåëÿ, òî ìîæíî îáîéòèñü íåñêîëüêèìè.
ñõåìà, íî ñ áîëåå ìîùíûì ïðèáîðîì, õî- Óñòàíîâèâ ðåçèñòîðû ïî ñõåìå (ðèñ.16),
òÿ ïðîöåññ ãîðåíèÿ äóãè íåñêîëüêî óõóä- ðèñ.16 ìîæíî äîáèòüñÿ êîìáèíàöèè 0; 4; 6; 10
øàåòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëÿòîðîâ Îì. Âìåñòî ðåçèñòîðîâ, êîòîðûå ïðè ðà-
äàííîãî òèïà. Âåäü òåïåðü ïðè óìåíü- áîòå áóäóò ñèëüíî íàãðåâàòüñÿ, ìîæíî óñ-
øåíèè ìîùíîñòè äóãà íà÷èíàåò ãîðåòü îò- òàíîâèòü ðåàêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå -
äåëüíûìè âñå áîëåå êðàòêîâðåìåííûìè äðîññåëü. Äðîññåëü ìîæíî íàìîòàòü íà
âñïûøêàìè. Òàêîé ñïîñîá ðåãóëèðîâêè êàðêàñå îò òðàíñôîðìàòîðà 200-300 Âò,
òîêà èç-çà ñëîæíîñòè èçãîòîâëåíèÿ è íàïðèìåð îò òåëåâèçîðà, ñäåëàâ îòâîäû
íèçêîé íàäåæíîñòè íå ïîëó÷èë ðàñïðî- ÷åðåç êàæäûå 40-60 âèòêîâ, ïîäêëþ÷åí-
ñòðàíåíèÿ äëÿ ñàìîäåëüíûõ ÑÒ. íûå ê ïåðåêëþ÷àòåëþ (ðèñ.17). Ïîãàñèòü
Ñàìîå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó- ìîùíîñòü ìîæíî, âêëþ÷èâ â êà÷åñòâå
÷èë î÷åíü ïðîñòîé è íàäåæíûé ñïîñîá ðèñ.17 äðîññåëÿ âòîðè÷íóþ îáìîòêó êàêîãî-íè-

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 9


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ

ðèñ.18
ÑÅÒÅÂÎÉ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÒÎÊÀ "ÓÍÈÊÓÌ" Þ.Ï.Ñàðàæà, ã.Ìèðãîðîä, Ïîëòàâñêàÿ îáë.
áóäü òðàíñôîðìàòîðà (200-300 Âò) ñ âòî- Ó ðàäèîëþáèòåëÿ îáû÷íî èìåþòñÿ â êîíòàêòû "á". Íà ðèñ.1,à ñàìàÿ âûñîêî-
ðè÷íîé îáìîòêîé, ðàññ÷èòàííîé ïðèìåð- õîçÿéñòâå ðàçëè÷íûå òðàíñôîðìàòîðû âîëüòíàÿ âòîðè÷íàÿ îáìîòêà ïîêàçàíà
íî íà 40 Â. Äðîññåëü ìîæíî èçãîòîâèòü ïåðåìåííîãî òîêà. Âñå îíè, êàê ïðàâèëî, ââåðõó ñõåìû, ñàìàÿ íèçêîâîëüòíàÿ - âíè-
è íà íåçàìêíóòîì - ïðÿìîì ñåðäå÷íèêå. ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè, ñ ðàçëè÷íûìè íà- çó. Ýòî íàðóøåíèå ÅÑÊÄ, íî îíî äîïóùå-
Ýòî óäîáíî, êîãäà óæå åñòü ãîòîâàÿ êà- áîðàìè íàïðÿæåíèé. Êîãäà çàäóìàåøü íî ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî âîñüìàÿ îáìîòêà
òóøêà ñ 200-400 âèòêàìè ïîäõîäÿùåãî ïîäêëþ÷èòü íîâûé ïðèáîð, îêàçûâàåòñÿ, ðàñïàÿíà íà êîíòàêòû 8à è 8á, êîòîðûå
ïðîâîäà. Òîãäà âíóòðü íåå íàäî íàáèòü ÷òî âñå èìåþùååñÿ íèêóäà íå ãîäèòñÿ. ðàñïîëîæåíû âîçëå äâóõ ñêîñîâ ãíåçäà Õ1
ïàêåò ïðÿìûõ ïëàñòèí èç òðàíñôîðìàòîð- Ìîæåò âûðó÷èòü ËÀÒÐ, íî íå ó âñåõ îí (ìíåìîíè÷åñêè ïîêàçûâàþùèõ íàïðàâëå-
íîãî æåëåçà. Íåîáõîäèìîå ðåàêòèâíîå åñòü, äà è íå áóäåøü ïðèáîð ïîñòîÿííî íèå ïîâûøåíèÿ íàïðÿæåíèÿ îáìîòîê).
ñîïðîòèâëåíèå ïîäáèðàåòñÿ â çàâèñèìî- ïèòàòü îò ËÀÒÐà. Ãàáàðèòíàÿ ìîùíîñòü òðàíñôîðìàòîðà
ñòè îò òîëùèíû ïàêåòà, îðèåíòèðóÿñü ïî Ó ìåíÿ ðåàëèçîâàíà òàêàÿ èäåÿ. Ïåðå- ìîæåò áûòü êàêîé óãîäíî, íî ïðè âû-
ñâàðî÷íîìó òîêó ÑÒ. ìàòûâàåòå òðàíñôîðìàòîð ìàêñèìàëüíî áðàííîì ñîåäèíèòåëå ÐÏ14 òîê íå äîëæåí
Íàïðèìåð: äðîññåëü, èçãîòîâëåííûé áîëüøîé ìîùíîñòè (èç èìåþùèõñÿ ó âàñ) ïðåâûøàòü 6 À, ïîýòîìó ãàáàðèòíàÿ ìîù-
èç êàòóøêè, ñîäåðæàùåé ïðåäïîëîæè- òàê, ÷òîáû ñäåëàòü âîñåìü âòîðè÷íûõ îá- íîñòü òðàíñôîðìàòîðà íå ìîæåò ïðåâû-
òåëüíî îêîëî 400 âèòêîâ ïðîâîäà äèàìå- ìîòîê. Ïåðâàÿ îáìîòêà ðàññ÷èòàíà íà øàòü 1,5 êÂò. Òàêîé òðàíñôîðìàòîð åùå
òðîì 1,4 ìì, íàáèò ïàêåòîì æåëåçà ñ îá- âûõîäíîå íàïðÿæåíèå 1 Â, âòîðàÿ - íà 2 íå ñëèøêîì âåëèê äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
ùèì ñå÷åíèåì 4,5 ñì2, äëèíîé, ðàâíîé Â, òðåòüÿ - íà 4  è äàëåå ñ êàæäîé íî- áûòó, ê òîìó æå íîìèíàëüíûé òîê, íà êî-
äëèíå êàòóøêè, 14 ñì. Ýòî ïîçâîëèëî âîé îáìîòêîé íàïðÿæåíèå óäâàèâàåòñÿ. òîðûé ðàññ÷èòàíû ñåòåâûå ðîçåòêè è âû-
óìåíüøèòü òîê ÑÒ äî 120 À, ò.å. ïðèìåð- Íà ïîñëåäíåé âîñüìîé îáìîòêå âûõîäíîå êëþ÷àòåëè òàêæå ñîñòàâëÿåò 6 À. Ïðèìå-
íî â 2 ðàçà. Äðîññåëü òàêîãî òèïà ìîæ- íàïðÿæåíèå ðàâíî 128 Â. Ïðèíöèïèàëüíàÿ íåíèå òðàíñôîðìàòîðà òàêîé ìîùíîñòè
íî ñäåëàòü è ñ ïëàâíî ðåãóëèðóåìûì ðå- ñõåìà òðàíñôîðìàòîðà (ÿ íàçâàë åãî ïðàêòè÷åñêè ðåøèò âñå ïðîáëåìû â áûòó,
àêòèâíûì ñîïðîòèâëåíèåì. Íàäî èçãîòî- "Óíèêóì") ïîêàçàíà íà ðèñ.1,à. ìàñòåðñêîé, ëàáîðàòîðèè. Íàïðèìåð, ÷å-
âèòü êîíñòðóêöèþ äëÿ ðåãóëèðîâêè ãëó- Âûâîäû âòîðè÷íûõ îáìîòîê ïîäïàè- ðåç íåãî ìîæíî âêëþ÷àòü áûòîâûå ïðè-
áèíû ââîäà ñòåðæíÿ ñåðäå÷íèêà â ïî- âàéòå íà êîíòàêòû ðîçåòêè Õ1 òèïà ÐÏ14- áîðû ñ ñåòåâûì íàïðÿæåíèåì, îòëè÷àþ-
ëîñòü êàòóøêè (ðèñ.18, ãäå 1 - ñåðäå÷íèê; 16, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íîæåâîé ùèìñÿ îò íàøåãî ñòàíäàðòà (íàïðèìåð,
2 - ôèêñàòîð; 3 - êàòóøêà). Êàòóøêà áåç ñîåäèíèòåëü ñ óëó÷øåííûìè õàðàêòåðèñ- 240, 127, 110 Â è ò.ä.). Ìîæíî, íàïðèìåð,
ñåðäå÷íèêà îáëàäàåò íè÷òîæíûì ñîïðî- òèêàìè (óìîùíåííûé) è ïðèãîäíà äëÿ ïîäêëþ÷àòü ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ïàÿëü-
òèâëåíèåì, ïðè ïîëíîñòüþ ââåäåííîì êîììóòàöèè ñèëîâûõ öåïåé ñ òîêàìè äî 6 íèêè (íà íàïðÿæåíèÿ 24, 36, 42 Â) è äðó-
ñòåðæíå åå ñîïðîòèâëåíèå ìàêñèìàëü- À. Êàê ðîçåòêà, òàê è âèëêà ÐÏ14 èìåþò ãèå, ïðè÷åì åñòü ïàÿëüíèêè ñ íåäîãðåâîì
íî. Äðîññåëü, íàìîòàííûé ïîäõîäÿùèì áîëüøóþ ìåõàíè÷åñêóþ ïðî÷íîñòü (èõ è ñ ïåðåãðåâîì (ìîæíî òî÷íî ïîäîáðàòü
ïðîâîäîì, ìàëî ãðååòñÿ, íî ó íåãî ñèëü- ïðèìåíÿëè â ñòàðîé ëàìïîâîé àïïàðàòó- íóæíîå íàïðÿæåíèå).
ðå, ãäå òîêè íàêàëà äîñòàòî÷íî âåëèêè).  òàáë.1 ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ äëÿ èçãî-
íî âèáðèðóåò ñåðäå÷íèê. Ýòî íàäî ó÷è- òîâëåíèÿ òðàíñôîðìàòîðîâ ìîùíîñòüþ
òûâàòü ïðè ñòÿæêå è ôèêñàöèè íàáîðà Âûâîäû êàæäîé èç îáìîòîê íàäî ïðè-
ïàÿòü íà ñâîþ ïàðó êîíòàêòîâ ðîçåòêè îò 200 äî 1600 Âò (÷åòûðå âàðèàíòà).
ïëàñòèí æåëåçà. Òðàíñôîðìàòîð ìîæíî âûïîëíèòü íà
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî äëÿ òðàíñôîðìàòî- Õ1 ÐÏ14-16 (ðèñ.1,á): ïåðâîé îáìîòêè - íà
1à è 1á; âòîðîé îáìîòêè - íà 2à è 2á, ..., ñòåðæíåâûõ ñåðäå÷íèêàõ ðàñïðîñòðàíåí-
ðîâ ñ íåáîëüøèìè òîêàìè õ.õ. (0,1…0,2 À) íûõ òèïîðàçìåðîâ. Íàïðèìåð, äëÿ âàðè-
âûøåîïèñàííûå ñîïðîòèâëåíèÿ â öåïè âîñüìîé îáìîòêè - íà 8à è 8á. Ïðè ýòîì
íóæíî ñëåäèòü, ÷òîáû íà÷àëà îáìîòîê àíòà 200 Âò ïîäîéäåò ñåðäå÷íèê îò òåëå-
ïåðâè÷íîé îáìîòêè ïðàêòè÷åñêè íå âëè- âèçèîííîãî òðàíñôîðìàòîðà ÒÑ-200 (èëè
ÿþò íà âûõîäíîå íàïðÿæåíèå õ.õ. ÑÒ, è ïîäêëþ÷èòü íà êîíòàêòû "à", à êîíöû - íà
ÒÑ-180) ÑË 24õ45, à äëÿ âàðèàíòà 400 Âò
ýòî íå ñêàçûâàåòñÿ íà ïðîöåññå çàæèãà- - ÒÑ-360 (ÒÑ-330) ÑË 25õ50. Óäîáñòâî
íèÿ äóãè. Ó ÑÒ ñ òîêîì õ.õ. 1-2 À ïðè âíå- òàáëèöû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïîëó÷à-
ñåíèè â ïåðâè÷íóþ öåïü áàëëàñòíîãî ñî- åòñÿ öåëîå ÷èñëî âèòêîâ îáìîòêè íà 1 Â
ïðîòèâëåíèÿ âûõîäíîå íàïðÿæåíèå óìåíü- âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ (5, 4, 3, 2 âèòêîâ
øàåòñÿ óæå îùóòèìî. Ïî ñâîåìó îïûòó äëÿ ìîùíîñòåé ñîîòâåòñòâåííî 200, 400,
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî êàêèõ-ëèáî âûðàæåííûõ 800 è 1600 Âò). Êðîìå òîãî, âñå âòîðè÷-
îòðèöàòåëüíûõ ÿâëåíèé íà çàæèãàíèå è íûå îáìîòêè ìîæíî âûïîëíèòü ïðîâî-
ãîðåíèå äóãè äîáàâëåííûå ïîñëåäîâà- äîì îäíîãî äèàìåòðà, ÷òî ïîçâîëÿåò óï-
òåëüíî ïåðâè÷íîé îáìîòêå àêòèâíûå è ðîñòèòü òåõíîëîãèþ íàìîòêè, îáåñïå÷èòü
ðåàêòèâíûå ñîïðîòèâëåíèÿ íå îêàçûâàþò. îïòèìàëüíûé òåïëîâîé ðåæèì è ïðèìå-
Õîòÿ êà÷åñòâî äóãè âñå æå óõóäøàåòñÿ, ïî íèòü îäèí ïðåäîõðàíèòåëü äëÿ ñóììàðíî-
ñðàâíåíèþ ñ âêëþ÷åíèåì ãàñÿùåãî ðåçè- ãî âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ.
ñòîðà â öåïü âòîðè÷íîé îáìîòêè. Íà ðèñ.2 ïîêàçàí ðåêîìåíäóåìûé âàðè-
 ÑÒ ìîæíî òàêæå êîìáèíèðîâàòü ðå- àíò èñïîëíåíèÿ êîðïóñà òðàíñôîðìàòîðà
ãóëÿòîðû èëè îãðàíè÷èòåëè òîêà ðàçíûõ "Óíèêóì". Îïòèìàëüíûì ìíå êàæåòñÿ ðàç-
òèïîâ. Íàïðèìåð, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìåùåíèå òðàíñôîðìàòîðà íà ïîëó. Ïîýòî-
ïåðåêëþ÷åíèå âèòêîâ ïåðâè÷íîé îáìîò- ìó ðîçåòêà Õ1 óñòàíîâëåíà íà âåðõíåé
êè â êîìáèíàöèè ñ ïîäêëþ÷åíèåì äîáà- ïëîñêîñòè êîðïóñà, òàì æå èìååòñÿ ðó÷-
âî÷íîãî ðåçèñòîðà èëè ïî-äðóãîìó… êà äëÿ ïåðåíîñêè òðàíñôîðìàòîðà. Âñå
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò) à îñòàëüíûå ýëåìåíòû (âûêëþ÷àòåëü SA1,
ðèñ.1 á

10 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
Òàáëèöà 1

Ìîùíîñòü, Âò 200 400 800 1600


Ñå÷åíèå, ñì2 9 12,5 18 25 ïî ñòàëè
Âèòêîâ íà 1 Â 5 4 3 2
Äèàìåòð
ïðîâîäà,ìì 0,63 0,86 1,25 1,8 à á â ã
Îáìîòêà
¹ U (Â) I(A) P(Âò) I(A) P(Âò) I(A) P(Âò) I(A) P(Âò)

8 128 0,75 96 1,5 192 3 384 6 768


7 64 0,75 48 1,5 96 3 192 6 384
6 32 0,75 24 1,5 48 3 96 6 192
5 16 0,75 12 1,5 24 3 48 6 96 ä å æ è
4 8 0,75 6 1,5 12 3 24 6 48
3 4 0,75 3 1,5 6 3 12 6 24
2 2 0,75 1,5 1,5 3 3 6 6 12
1 1 0,75 0,75 1,5 1,5 3 3 6 6
Ñóììà 255 Â 191 383 765 1530

èíäèêàòîð âêëþ÷åíèÿ HL1, ïðåäîõðàíè- 255  ñ øàãîì 1 Â. Êàê âèäíî èç ðèñ.1, íà- ê ë ì í
òåëü FU1 è ââîä ñåòåâîãî øíóðà) óñòàíîâ- ïðÿæåíèÿ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 è 128 Â ìîæ- ðèñ.3
ëåíû íà âåðòèêàëüíîé ïåðåäíåé ïàíåëè. íî ïîëó÷èòü îò îäíîé èç âûáðàííûõ îá- íàïðÿæåíèé 1-é, 2-é, 4-é è 5-é îáìîòîê,
Êîðïóñ æåëàòåëüíî ñíàáäèòü óïðóãèìè ìîòîê, ïîäêëþ÷èâøèñü ê êîíòàêòàì "à" è òàê êàê 27 = 16 + 8 + 2 + 1. Êàê âèäíî èç
(ðåçèíîâûìè) íîæêàìè äëÿ óñòîé÷èâîñòè. "á" ñîîòâåòñòâóþùåãî ðÿäà. Òàêîé âàðè- ðèñ.3,â ïåðåìû÷êà îáõîäèò íåíóæíóþ
Òåïåðü ïåðåéäåì ê ðàñïàéêå âèëêè ÐÏ14 àíò ïîêàçàí íà ðèñ.3,à äëÿ âûõîäíîãî òðåòüþ îáìîòêó, íàïðÿæåíèå 36 Â ïîëó-
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëþáîãî íàïðÿæåíèÿ îò 1 äî íàïðÿæåíèÿ 4 Â. Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿ- ÷àþò ñóììèðîâàíèåì íàïðÿæåíèé 3-é è 6-
æåíèå 255  ïîëó÷àåòñÿ ïðè ïîñëåäîâà- é îáìîòîê (36 = 32 + 4), ïåðåìû÷êà ñî-
òåëüíîì âêëþ÷åíèè âñåõ âîñüìè âòîðè÷- åäèíÿåò (ðèñ.3,ã) êîíåö òðåòåé è íà÷àëî
íûõ îáìîòîê. Íà âèëêå ÐÏ14 ïðè ýòîì óñ- øåñòîé îáìîòîê.
òàíàâëèâàþò íàêëîííûå ïåðåìû÷êè (1á-2à, Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòàíäàðòíûõ íàïðÿæå-
2á-3à, 3á-4à, ..., 7á-8à), à íàïðÿæåíèå íèé 42, 48, 60, 75, 110, 127, 220 è 240 Â
255  ñíèìàþò ñ êîíòàêòîâ 1à è 8á. êîíôèãóðàöèÿ ïåðåìû÷åê ïîêàçàíà ñî-
Âñå äðóãèå âàðèàíòû ïîëó÷åíèÿ íàïðÿ- îòâåòñòâåííî íà ðèñ.3,ä...í. Âûâîäû, ïî-
æåíèé îáðàçóþòñÿ ðàñ÷åòîì äâîè÷íîãî êàçàííûå íà ðèñ.3 ñòðåëêàìè, ÿâëÿþòñÿ
êîäà âûáðàííîãî íàïðÿæåíèÿ. Íàïðèìåð, âûõîäíûìè è îáðàçóþò êàáåëü. Ïîñêîëü-
íàïðÿæåíèå 13  ïîëó÷àþò ñóììèðîâàíè- êó âûõîäíîå íàïðÿæåíèå êàáåëÿ ìîæåò
åì íàïðÿæåíèé 1-é, 3-é è 4-é îáìîòîê, òàê áûòü îïàñíûì äëÿ æèçíè, òî âûâîäû âèë-
êàê 13 = 8 + 4 + 1. Êàê âèäíî èç ðèñ.3,á êè ïîñëå ðàñïàéêè âûõîäíîãî êàáåëÿ ñëå-
ïåðåìû÷êà ïðè ýòîì îáõîäèò íåíóæíóþ äóåò òùàòåëüíî èçîëèðîâàòü (ëó÷øå âñå-
âòîðóþ îáìîòêó (ñîåäèíÿåò 1á è 3à), íà- ãî êðûøêîé èëè êîëïàêîì).
ïðÿæåíèå 27  ïîëó÷àþò ñóììèðîâàíèåì (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
ðèñ.2
õîä ýëåêòðîñâàðî÷íûõ àïïàðàòîâ), îä-
×òî òàêîå íàêî íàèáîëåå ÷àñòû ñëó÷àè ýëåêòðî-

ýëåêòðîòðàâìàòèçì
òðàâìàòèçìà ïðè íàïðÿæåíèÿõ 127, 220
è 380 Â.
Çàâèñèìîñòü ñîïðîòèâëåíèÿ òåëà ÷å-
ëîâåêà îò ïðèëîæåííîãî íàïðÿæåíèÿ
ïîêàçàíà â òàáëèöå.
è êàê ñ íèì áîðîòüñÿ È.Ä.Êîâàëåíêî,
5. Ïóòü òîêà â òåëå ÷åëîâåêà - íàè-
áîëåå îïàñíî ïðîõîæäåíèå òîêà ÷åðåç
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 1, 2, 4/2000 Ò.Á.Ìèðòàëèáîâ, ã. Êèåâ
äûõàòåëüíûå ìûøöû è ñåðäöå. Ðàçëè-
÷àþò 15 òàêèõ õàðàêòåðíûõ ïóòåé òî-
4. Âåëè÷èíà ïðèëîæåííîãî íàïðÿæå- çíà÷åíèÿõ íàïðÿæåíèÿ ñîïðîòèâëåíèå êà â òåëå ÷åëîâåêà (ïåòëè òîêà): ðóêà
íèÿ - îäèí èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, îò òåëà ÷åëîâåêà ïðèáëèæàåòñÿ ê ñâîåìó - ðóêà, ëåâàÿ ðóêà - íîãè, ïðàâàÿ ðó-
êîòîðîãî çàâèñèò èñõîä ïîðàæåíèÿ ýëå- íàèìåíüøåìó ïðåäåëó 300 Îì). Ïðî- êà - íîãè, íîãà - íîãà è äð.
êòðè÷åñêèì òîêîì, ïîñêîëüêó îïðåäåëÿ- áîé ýïèäåðìèñà âîçìîæåí ïðè íàïðÿæå- 6. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âîçäåéñòâèÿ
åò çíà÷åíèå òîêà, ïðîòåêàþùåãî ÷åðåç íèè 50  è âûøå, à íàïðÿæåíèå 200  òîêà íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà - îäèí èç
÷åëîâåêà. Îò âåëè÷èíû íàïðÿæåíèÿ çà- âñåãäà âûçûâàåò ïðîáîé íàðóæíîãî îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ïîðàæåíèÿ ýëåê-
âèñÿò âîçìîæíîñòü ïðîáîÿ êîæè è ñëå- ñëîÿ êîæè. Èçâåñòíû ñëó÷àè ïîðàæåíèÿ òðîòîêîì. ×åì êîðî÷å âðåìÿ âîçäåé-
äóþùåå çàòåì ðåçêîå ñíèæåíèå îáùå- òîêîì (äàæå ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì) ñòâèÿ òîêà, òåì ìåíüøå îïàñíîñòü. Âå-
ãî ñîïðîòèâëåíèÿ òåëà (ïðè áîëüøèõ ïðè íàïðÿæåíèè 36 è 65 Â (õîëîñòîé ðîÿòíîñòü íàñòóïëåíèÿ ôèáðèëëÿöèè è

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 11


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
Òàáëèöà äóïðåæäàâøåãî ïîäîïûòíîå æèâîòíîå
Ïðèëîæåííîå î ïðåäñòîÿùåì âîçäåéñòâèè. Â ðåçóëü-
íàïðÿæåíèå, Â 6 18 75 80 100 175 òàòå ïðåäóïðåæäåíèÿ èçìåíÿëàñü óïî-
ìÿíóòàÿ âûøå ïàòîëîãè÷åñêàÿ ðåàê-
Òîê ÷åðåç òåëî öèÿ. Õàðàêòåð ýòîãî èçìåíåíèÿ, êàê
÷åëîâåêà, ìÀ 1 6 65 75 100 250 óäàëîñü óñòàíîâèòü, çàâèñåë îò çíà÷å-
Ñîïðîòèâëåíèå òåëà íèÿ òîêà: ïðè òîêå 1-2 À ðåàêöèÿ îñ-
÷åëîâåêà, Îì 6000 3000 1150 1065 1000 700 ëàáåâàëà, à ïðè òîêå 1-2 ìÀ, ÷òî ëèøü
íåçíà÷èòåëüíî âûøå ïîðîãà ôèçèî-
îñòàíîâêè ñåðäöà çàâèñèò îò äëèòåëü- âèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà, íî èíîãäà ëîãè÷åñêîãî äåéñòâèÿ, ðåàêöèÿ óñè-
íîñòè äåéñòâèÿ òîêà. Íîðìàëüíîå ñî- ñîâåðøåííî åãî óíè÷òîæèòü... Ñîêðó- ëèâàëàñü. Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî ïðåäó-
êðàùåíèå ñåðäöà îò 60 äî 80 ðàç â ìè- øèòåëüíóþ ñèëó ïàäàþùåé áàëêè èëè ïðåæäåíèå êàê áû ñãëàæèâàåò ðàçíè-
íóòó, ò.å. äëèòåëüíîñòü ïîëíîãî öèêëà âçðûâà íåëüçÿ îñëàáèòü ìóæåñòâîì è öó â ñèëå ðåàêöèé: îñëàáëÿåò ñèëü-
(ñîêðàùåíèå-ðàñøèðåíèå) ðàâíà 1 ñ. ãåðîè÷åñêîé âûäåðæêîé, íî ýòî âïîë- íóþ è óñèëèâàåò ñëàáóþ.
 êàæäîì öèêëå â òå÷åíèå ïðîìåæóò- íå âîçìîæíî ïî îòíîøåíèþ ê äåéñò- Çíà÷åíèå ôàêòîðà âíèìàíèÿ íàõîäèò
êà âðåìåíè (ôàçû Ò) 0,15-0,2 ñ ñåðä- âèþ ýëåêòðè÷åñêîãî óäàðà, åñëè îí ïîäòâåðæäåíèå è â äðóãèõ èññëåäî-
öå íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíî ê òîêó. Åñ- íàñòóïàåò â ïåðèîä íàïðÿæåííîãî âíè- âàíèÿõ. Ýòî îñîáåííî öåííî òåì, ÷òî
ëè âðåìÿ äåéñòâèÿ òîêà íå ñîâïàäàåò ìàíèÿ... Äåéñòâèòåëüíî, òîò, êòî ñëû- ìíîãèå "òàèíñòâåííûå" ýëåêòðîòðàâìû
ñ ôàçîé Ò, áîëüøèå òîêè íå âûçûâà- øèò âûñòðåë, íå âèäÿ ñòðåëÿþùåãî, íàõîäÿò áëàãîäàðÿ ó÷åòó ôàêòîðà âíè-
þò ôèáðèëëÿöèè; ïðè äëèòåëüíîñòè ìîæåò ïîãèáíóòü îò âíåçàïíî íàñòóïèâ- ìàíèÿ äîñòàòî÷íî óáåäèòåëüíîå îáú-
äåéñòâèÿ òîêà, ðàâíîé äëèòåëüíîñòè øåãî øîêà, òîò æå, êòî ñìîòðèò íà ÿñíåíèå, îáëåã÷àÿ òåì ñàìûì ðàçðà-
öèêëà, îí ïðîõîäèò ÷åðåç ñåðäöå òàê- ñòðåëÿþùåãî èëè ñàì ñòðåëÿåò, øîêó áîòêó è âíåäðåíèå çàùèòíûõ ìåðî-
æå è â òå÷åíèå ôàçû Ò. Âåðîÿòíîñòü íå ïîäâåðæåí". (Åëëèíåê Ñ. Íåñ÷àñò- ïðèÿòèé. Ê ñîæàëåíèþ, ðÿä êðóïíûõ
ïîðàæåíèÿ ïðè ýòîì íàèáîëüøàÿ. Òà- íûå ñëó÷àè îò ýëåêòðè÷åñòâà. -Ì.:Âî- èññëåäîâàòåëåé äåéñòâèÿ ýëåêòðè÷å-
êèì îáðàçîì, ÷åì ìåíüøå äëèòåëü- ïðîñû òðóäà, 1927.) ñêîãî òîêà íà æèâîòíûõ, èñïîëüçóÿ
íîñòü äåéñòâèÿ òîêà íà ÷åëîâåêà, òåì Çäåñü èìååòñÿ â âèäó íå òàê íàçûâà- ïîëó÷åííûå èìè äàííûå, ïðè óñòàíîâ-
ìåíüøå âåðîÿòíîñòü ñîâïàäåíèÿ âðåìå- åìîå íåïðîèçâîëüíîå âíèìàíèå, êî- ëåíèè êðèòåðèÿ îïàñíîñòè ýëåêòðè÷å-
íè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ÷åðåç ñåðäöå òîðîå âûçûâàåòñÿ êàêèì-íèáóäü íåî- ñêîãî òîêà äëÿ ÷åëîâåêà íå ó÷èòûâà-
ïðîõîäèò òîê, ñ ôàçîé Ò. æèäàííûì ñîáûòèåì, à òî âíèìàíèå, þò ðîëè ôàêòîðà âíèìàíèÿ.
7. Ôàêòîð âíèìàíèÿ. Â ñâîèõ îïûòàõ êîòîðîå óñèëèåì âîëè íàïðàâëÿåòñÿ 8. Ðîä ñåòè. Ïðè äâóõôàçíîì ïðè-
íàä æèâîòíûìè Ñ. Åëëèíåê âûÿâèë íàìè íà îæèäàåìûå ÿâëåíèÿ, ñîáûòèÿ êîñíîâåíèè ê òîêîâåäóùèì ÷àñòÿì
ðîëü ôàêòîðà âíèìàíèÿ â èñõîäå ýëå- è ðàçäðàæåíèÿ. çíà÷åíèå ïîðàæàþùåãî òîêà çàâèñèò
êòðîòðàâìû. Òå èç æèâîòíûõ, êîòîðûå "Ôàêòîð âíèìàíèÿ, - ïèñàë Ñ. Åëëè- ëèøü îò íàïðÿæåíèÿ ñåòè è ñîïðîòèâ-
íàõîäèëèñü â ñïîêîéíîì ñîñòîÿíèè è íåê, - èãðàåò ÷ðåçâû÷àéíî áîëüøóþ, ëåíèÿ òåëà ÷åëîâåêà. Íàèáîëüøåå ðàñ-
íå æäàëè áåäû, ïîãèáàëè îò ìàëîãî ìîæåò áûòü, ðåøàþùóþ ðîëü..." è äà- ïðîñòðàíåíèå èìååò îäíîïîëþñíîå
íàïðÿæåíèÿ, à òå, êîòîðûõ äðàçíèëè ëåå: "ñ òåì, êòî íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè (îäíîôàçíîå) ïðèêîñíîâåíèå ê òîêîâå-
ïàëêîé è ïðè ýòîì ïîäàâàëè íàïðÿ- ñîñðåäîòî÷åííîãî âíèìàíèÿ, îáûêíî- äóùèì ÷àñòÿì, ãäå çíà÷åíèå òîêà, ïðî-
æåíèå 220 Â, âîñïðèíèìàëè óäàð ýëå- âåííî íè÷åãî íå ñëó÷àåòñÿ... Îí ïðî- õîäÿùåãî ÷åðåç ÷åëîâåêà, çàâèñèò
êòðè÷åñêîãî òîêà êàê óäàð ïàëêîé, òèâîïîñòàâëÿåò ñâîå âíèìàíèå, êàê ïðåæäå âñåãî îò ðåæèìà íåéòðàëè èñ-
ïðèõîäèëè â ÿðîñòü è áðîñàëèñü íà ùèò, ñòðàøíîìó ìîìåíòó, êîòîðûé ìî- òî÷íèêà ïèòàíèÿ. Íåéòðàëü èñòî÷íèêà
ýêñïåðèìåíòàòîðà. æåò ïðîèçîéòè". ïèòàíèÿ ìîæåò áûòü èçîëèðîâàííàÿ è
Ãîâîðÿ î ñïàñèòåëüíîì ôàêòîðå (ôå- Àíãëè÷àíå ãîâîðÿò: "A man, whose çàçåìëåííàÿ. Èçîëèðîâàííîé ñ÷èòà-
íîìåíå) âíèìàíèÿ, Ñ.Åëëèíåê óêàçûâà- mind is prepared, is worth two" ("×åëî- åòñÿ ñèñòåìà, êîãäà íåéòðàëü òðàíñ-
åò, ÷òî äëÿ îáîðîíû îò îïàñíîãî ðàç- âåê, óì êîòîðîãî ïîäãîòîâëåí, ñòîèò ôîðìàòîðà èëè ãåíåðàòîðà íå ïðèñî-
äðàæèòåëÿ ìîáèëèçóþòñÿ âíóòðåííèå äâóõ") èëè æå "Forewarned is fore- åäèíåíà ê çàçåìëÿþùåìó óñòðîéñòâó
ðåñóðñû æèâîòíîãî. Òåì ñàìûì îí armed" ("Çàðàíåå ïðåäóïðåæäåííûé - èëè ïðèñîåäèíåíà ÷åðåç àïïàðàòû,
ðàçâèâàë èäåþ î ãîñïîäñòâóþùåì çíà- çàðàíåå âîîðóæåííûé"). Àíàëîãè÷íîå êîìïåíñèðóþùèå åìêîñòíûé òîê ñåòè
÷åíèè öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû â âûðàæåíèå èìååòñÿ è ó ôðàíöóçîâ: (òðàíñôîðìàòîðû íàïðÿæåíèÿ è äðó-
èñõîäå ýëåêòðîòðàâìû. Êðàñíîðå÷è- "Un homme averti vaut deux" ("Ïðåäó- ãèå àïïàðàòû, èìåþùèå áîëüøîå ñî-
âî åãî óòâåðæäåíèå: "Íå âñÿêèé òîê ïðåæäåííûé ÷åëîâåê ñòîèò äâóõ"). ïðîòèâëåíèå). Çàçåìëåííîé íåéòðà-
óáèâàåò, íî âñÿêèé òîê ìîæåò óáèòü". Èíòåðåñíûå äàííûå î ðîëè ôàêòîðà ëüþ íàçûâàåòñÿ íåéòðàëü òðàíñôîðìà-
Ïðîô. Å.Î.Ìàíîéëîâ â íåñêîëüêî èç- âíèìàíèÿ â èñõîäå ýëåêòðîòðàâì ïîëó- òîðà èëè ãåíåðàòîðà, ïðèñîåäèíåííàÿ
ìåíåííîì âèäå ïðåäñòàâëÿë åãî òàê: ÷åíû Ð.À.Âåäåíòüåâîé, ýêñïåðèìåíòè- ê çàçåìëÿþùåìó óñòðîéñòâó íåïîñðåä-
"Ñëó÷àéíî ïîãèáíóòü îò ýëåêòðè÷åñêî- ðîâàâøåé ïîä ðóêîâîäñòâîì èçâåñò- ñòâåííî èëè ÷åðåç ìàëîå ñîïðîòèâëå-
ãî òîêà ëåãêî, íàìåðåííî æå óáèòü íîãî ïàòîôèçèîëîãà Ã.Þ.Áåëèöêîãî. íèå (òðàíñôîðìàòîð òîêà è ò. ï.).
÷åëîâåêà òîêîì êðàéíå òðóäíî". Îïûòû ïðîâîäèëèñü íà ñîáàêàõ. Çàìû- 9. Èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè ëþäåé
Ñ.Åëëèíåêó óäàëîñü âûÿâèòü çíà÷å- êàíèå ÷åðåç òåëî æèâîòíîãî ýëåêòðè- - òîê, âûçûâàþùèé ëèøü ñëàáûå îùóùå-
íèå ôàêòîðà âíèìàíèÿ è â õîäå ïðî- ÷åñêîé öåïè íàïðÿæåíèåì 120  ïåðå- íèÿ ó îäíîãî ÷åëîâåêà, ìîæåò áûòü íå-
èçâîäèâøèõñÿ èì ðàññëåäîâàíèé íå- ìåííîãî òîêà âûçûâàëî ñóäîðîãè, à îòïóñêàþùèì äëÿ äðóãîãî. Õàðàêòåð âîç-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ îò ýëåêòðè÷åñòâà. âñëåä çà ýòèì è ïàòîëîãè÷åñêóþ ðåàê- äåéñòâèÿ ïðè îäíîì è òîì æå òîêå çàâè-
Îí ïèñàë: "Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü ýëå- öèþ - ïîâûøåíèå ïðîíèöàåìîñòè ñîñó- ñèò îò ñîñòîÿíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû è âñå-
êòðîòðàâìû â òîì, ÷òî íàïðÿæåíèå íà- äîâ. Îñîáåííîñòüþ ýêñïåðèìåíòà áû- ãî îðãàíèçìà â öåëîì, îò ìàññû ÷åëîâå-
øåãî âíèìàíèÿ, íàøà òâåðäàÿ âîëÿ â ëî òî, ÷òî çàìûêàíèþ öåïè ïðåäøåñò- êà, åãî ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
ñîñòîÿíèè íå òîëüêî îñëàáèòü äåéñò- âîâàëà ïîäà÷à óñëîâíîãî ñèãíàëà, ïðå- (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

12 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ãàòåëåé ïîñòîÿííîãî òîêà. Äâèãàòåëè ñ
ýëåêòðîííûìè ñõåìàìè óïðàâëåíèÿ,
èëè âåíòèëüíûå äâèãàòåëè, â ïîëíîé

ÌÈÊÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ
ìåðå ñîîòâåòñòâóþò ýòèì òðåáîâàíèÿì.
Ïðè ýòîì îíè íå èìåþò íåäîñòàòêîâ
àñèíõðîííûõ (ïîòðåáëåíèå ðåàêòèâíîé
ìîùíîñòè, ïîòåðè â ðîòîðå) è ñèí-
õðîííûõ äâèãàòåëåé (ïóëüñàöèÿ ÷àñòî-
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. ÐÝ 1-4/2000) À.Ä.Ïðÿäêî, ã.Êèåâ òû âðàùåíèÿ, âûïàäåíèå èç ñèíõðî-
íèçìà).
Âåíòèëüíûå äâèãàòåëè Âåíòèëüíûå äâèãàòåëè ÿâëÿþòñÿ áåñ-
 ñîâðåìåííûõ ìèêðîïðèâîäàõ ê êîíòàêòíûìè ìàøèíàìè ïîñòîÿííîãî
äâèãàòåëÿì ïðåäúÿâëÿþò âñå áîëåå æå- òîêà ñ âîçáóæäåíèåì îò ïîñòîÿííûõ
ñòêèå òðåáîâàíèÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ìàãíèòîâ ñ îäíî- èëè ìíîãîîáìîòî÷-
îíè äîëæíû îáëàäàòü âûñîêîé íàäåæ- íûì ñòàòîðîì. Êîììóòàöèÿ îáìîòîê
íîñòüþ è ïðîñòîòîé êîíñòðóêöèè àñèí- ñòàòîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ â çàâèñèìîñ-
õðîííûõ äâèãàòåëåé, ñ äðóãîé ñòîðîíû, òè îò ïîëîæåíèÿ ðîòîðà. Â ñîñòàâ ýëå-
- ïðîñòîòîé è áîëüøèì äèàïàçîíîì êòðîííîé ñõåìû óïðàâëåíèÿ âõîäÿò
ðåãóëèðîâàíèÿ ÷àñòîòû âðàùåíèÿ äâè- ñïåöèàëüíûå äàò÷èêè ïîëîæåíèÿ ðîòî-
ðà. Âåíòèëüíûå äâèãàòåëè èñïîëüçóþò
ðèñ.24 â âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ïðèáîðàõ è àï-
ïàðàòàõ, íàïðèìåð, â ýëåêòðîïðèâî-
äàõ ìàãíèòîôîíîâ è âèäåîìàãíèòîôî-
íîâ, â èçìåðèòåëüíîé òåõíèêå, à òàêæå
â òåõ ýëåêòðîïðèâîäàõ, â êîòîðûõ òðå-
áóåòñÿ îáåñïå÷èòü ñ âûñîêîé òî÷íîñ-
òüþ ïîçèöèîíèðîâàíèå ðîòîðà è ñâÿ-
çàííîãî ñ íèì ðàáî÷åãî îðãàíà.  ýòîì
êà÷åñòâå îíè óñïåøíî êîíêóðèðóþò ñ
øàãîâûìè äâèãàòåëÿìè.
 êîëëåêòîðíûõ äâèãàòåëÿõ ïîñòîÿí-
íîãî òîêà ìàãíèòíûé ïîòîê âîçáóæäå-
à ðèñ.25 á íèÿ èìååò îäíî è òî æå íàïðàâëåíèå
è íåïîäâèæåí â ïðîñòðàíñòâå. Íàìàã-
íè÷èâàþùàÿ ñèëà îáìîòêè ÿêîðÿ θ2
ðàñïîëîæåíà ïîä óãëîì 90° îòíîñè-
òåëüíî ìàãíèòíîãî ïîòîêà âîçáóæäåíèÿ
Ô1 (ðèñ.24). Áëàãîäàðÿ êîëëåêòîðó óãîë
90° ñîõðàíÿåò ñâîå çíà÷åíèå è ïðè
âðàùåíèè ðîòîðà.
Ó âåíòèëüíîãî äâèãàòåëÿ íà ðîòîðå
à ðèñ.26 á ðàñïîëîæåíû ïîñòîÿííûå ìàãíèòû, ñî-
çäàþùèå ìàãíèòíûé ïîòîê âîçáóæäå-
íèÿ, à îáìîòêà ÿêîðÿ ðàñïîëîæåíà íà
ñòàòîðå (ðèñ.25, à - â èñõîäíîì ïîëî-
æåíèè; á - ïðè ïîâîðîòå íà óãîë α). Ïè-
òàíèå îáìîòêè ñòàòîðà ïðîèçâîäèòñÿ
òàêèì îáðàçîì, ÷òî ìåæäó åå íàìàãíè-
÷èâàþùåé ñèëîé θ1 è ïîòîêîì âîçáóæ-
äåíèÿ Ô2 ñîõðàíÿåòñÿ óãîë 90°. Ïðè
âðàùàþùåìñÿ ðîòîðå òàêîå ïîëîæåíèå
à á ìîæåò ñîõðàíÿòüñÿ ïðè ïåðåêëþ÷åíèè
ðèñ.27
îáìîòîê ñòàòîðà. Ïðè ýòîì îáìîòêè
ñòàòîðà äîëæíû ïåðåêëþ÷àòüñÿ â îï-
ðåäåëåííûå ìîìåíòû è ñ çàäàííîé ïî-
ñëåäîâàòåëüíîñòüþ.
Ïîëîæåíèå ðîòîðà îïðåäåëÿåòñÿ,
íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ äàò÷èêà Õîëëà.
Äàò÷èê ïîëîæåíèÿ óïðàâëÿåò ðàáîòîé
ýëåêòðîííûõ êëþ÷åé (òðàíçèñòîðîâ).
Òàêèì îáðàçîì, áåç ýëåêòðîííîé ñõå-
á
ìû ðàáîòà âåíòèëüíîãî äâèãàòåëÿ íå-
à ðèñ.28 âîçìîæíà. Ïðè óâåëè÷åíèè ÷èñëà îá-

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 13


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
÷èêà Õîëëà è äîïîëíèòåëüíîãî ìàãíè-
òà (ñå÷åíèå ïî îñè), à íà ðèñ.27,á - ïî-
ïåðåê îñè. Äàò÷èê Õîëëà ðåàãèðóåò íà
ñåâåðíûé ïîëþñ äîïîëíèòåëüíîãî ìàã-
íèòà (N).
Íà ðèñ.28,à ïîêàçàíà êîíñòðóêòèâíàÿ
ñõåìà äâóõîáìîòî÷íîãî äâèãàòåëÿ. Íà
ñòàòîðå ðàñïîëîæåíû äâå îáìîòêè 1 è
2, ïî êîòîðûì ëèáî ïðîòåêàþò òîêè
ïðîòèâîïîëîæíûõ çíàêîâ, ëèáî îáìîò-
à á êè èìåþò ïðîòèâîïîëîæíûå íàïðàâëå-
ðèñ.29 íèÿ íàìîòêè. Îáìîòêè êîììóòèðóþò ñ
ïîìîùüþ òðàíçèñòîðîâ VT1 è VT2
(ðèñ.28,á) ïî î÷åðåäè. Äëÿ ýòîãî äàò-
÷èê Õîëëà äîëæåí èìåòü äâà âûõîäà,
íà îäíîì èìïóëüñ ïîÿâëÿåòñÿ ïðè ïðî-
õîæäåíèè ñåâåðíîãî ïîëþñà äîïîëíè-
òåëüíîãî ìàãíèòà, íà äðóãîì -- ïðè
ïðîõîæäåíèè þæíîãî ïîëþñà. Óêàçàí-
íûé ðåæèì ìîæíî îñóùåñòâèòü è â
îäíîîáìîòî÷íîì äâèãàòåëå, íî äëÿ
ýòîãî íóæíî èìåòü äâà èñòî÷íèêà ïè-
à á òàíèÿ è äâà òðàíçèñòîðà. Â ýòîì ñëó-
ðèñ.30

à á
ðèñ.32
ðèñ.31

÷àå ãîâîðÿò îá îäíîîáìîòî÷íîì äâè-


ãàòåëå ñ áèïîëÿðíûì ïèòàíèåì.
Íà ðèñ.29,à ïîêàçàíà ñõåìà òðåõîá-
ìîòî÷íîãî äâèãàòåëÿ. Íà åãî ñòàòîðå
èìåþòñÿ òðè îáìîòêè (1, 2, 3), ðàñïî-
ëîæåííûå ïî åãî îêðóæíîñòè ïîä óã-
ëîì 120° ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó.
Êàæäàÿ èç îáìîòîê ïîäêëþ÷åíà ê èñ-
òî÷íèêó ïèòàíèÿ ÷åðåç îòäåëüíûé òðàí-
çèñòîðíûé êëþ÷. Äëÿ óïðàâëåíèÿ òðàí-
çèñòîðàìè èñïîëüçóþò òðè äàò÷èêà
Õîëëà. Ïî êàæäîé èç îáìîòîê òîê ïðî-
òåêàåò â òå÷åíèå îäíîé òðåòè ïåðèîäà.
Ýòîò èìïóëüñíûé òîê èìååò ïîñòîÿííóþ
ñîñòàâëÿþùóþ, êîòîðàÿ íå ñîçäàåò
ðèñ.33 âðàùàþùåãî ìîìåíòà, íî óâåëè÷èâàåò
ïîòåðè íà íàãðåâ îáìîòîê. Òðåõîáìî-
ìîòîê ñòàòîðà óâåëè÷èâàåòñÿ ñëîæ- Ðîòîð äâèãàòåëÿ âûïîëíåí èç ïîñòîÿí- òî÷íûé äâèãàòåëü ìîæíî âêëþ÷èòü ïî
íîñòü ýëåêòðîííîé ñõåìû óïðàâëåíèÿ. íîãî ìàãíèòà è èìååò îäíó ïàðó ïîëþ- äâóõïîëóïåðèîäíîé ñõåìå, êîòîðàÿ ñî-
Ïîýòîìó â òàêèõ äâèãàòåëÿõ îáû÷íî ñîâ. Óïðàâëÿþùèé ñèãíàë íà áàçó òðàí- äåðæèò øåñòü òðàíçèñòîðîâ (ðèñ.29,á).
èñïîëüçóþò íå áîëåå ÷åòûðåõ îáìîòîê. çèñòîðà ïîäàåòñÿ äàò÷èêîì Õîëëà HG. Äâèãàòåëü ñ ÷åòûðüìÿ îáìîòêàìè íà
Äåøåâûå êîíñòðóêöèè äâèãàòåëåé ñî- Åñëè ýòîò äàò÷èê ïîïàäàåò â ìàãíèòíîå ñòàòîðå ÿâëÿåòñÿ ñðàâíèòåëüíî íåäîðî-
äåðæàò îäíó îáìîòêó. ïîëå, íàïðèìåð, äîïîëíèòåëüíîãî ìàã- ãèì, ïîñêîëüêó ïðè ÷åòûðåõ òðàíçèñòî-
Ñõåìà îäíîîáìîòî÷íîãî äâèãàòåëÿ íèòà, òî íà åãî âûõîäå ïîÿâëÿåòñÿ íà- ðàõ â íåì èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî äâà
èçîáðàæåíà íà ðèñ.26,à. Íà ñòàòîðå ïðÿæåíèå Uí, êîòîðûì è âêëþ÷àåòñÿ äàò÷èêà Õîëëà, ÷òî óïðîùàåò ñõåìó
ðàñïîëîæåíà îäíà îáìîòêà 1, êîòîðàÿ òðàíçèñòîð. Òðàíçèñòîð ìîæåò áûòü óïðàâëåíèÿ. Îáìîòêè 1-4 (ðèñ.30,à,á)
ïîäêëþ÷àåòñÿ ê íàïðÿæåíèþ ïèòàíèÿ ñ òîëüêî îòêðûò èëè òîëüêî çàêðûò. Íà ðàñïîëîæåíû íà ñòàòîðå ïîä óãëîì
ïîìîùüþ òðàíçèñòîðà VT1 (ðèñ.26,á). ðèñ.27,à ïîêàçàíî ðàñïîëîæåíèå äàò-

14 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
90°. Äàò÷èêè Õîëëà âîçáóæäàþòñÿ ïî- ìàãíèòîâ, à îò íàìàãíè÷åííîãî ðîòîðà. êðûò òîëüêî îäèí, ó êîòîðîãî â äàííûé
ñòîÿííûìè ìàãíèòàìè ðîòîðà äâèãàòå- Ïîýòîìó ôîðìà âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ìîìåíò íàèáîëüøåå íàïðÿæåíèå. Â ðå-
ëÿ. Èìåþòñÿ äâà ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ äàò÷èêîâ Õîëëà - êîñèíóñîèäàëüíàÿ, à çóëüòàòå ïîëó÷àåòñÿ ÷åòûðåõôàçíûé
äâèãàòåëåì: ñ 90- è 180-ãðàäóñíîé êîì- òðàíçèñòîðû VT1-VT4 ðàáîòàþò íå â âûïðÿìèòåëü, åãî ïîñòîÿííàÿ ñîñòàâëÿ-
ìóòàöèåé. Ïðè 90-ãðàäóñíîé êîììóòà- èìïóëüñíîì, à â ëèíåéíîì ðåæèìå. þùàÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ïðîïîð-
öèè â ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè òîê ïðî- Ðåæèì 180-ãðàäóñíîé êîììóòàöèè öèîíàëüíà ÷àñòîòå âðàùåíèÿ. Íà âõî-
òåêàåò òîëüêî ïî îäíîé îáìîòêå èç ìîæíî ðåàëèçîâàòü è â äâóõîáìîòî÷- äå òðàíçèòîðà VT6 âêëþ÷åí êîíäåíñà-
÷åòûðåõ. Ñõåìà óïðàâëåíèÿ äâèãàòå- íîì äâèãàòåëå, åñëè â öåïü êàæäîé òîð Ñ6, êîòîðûé ñãëàæèâàåò ïóëüñàöèè
ëåì ïîêàçàíà íà ðèñ.31, à ðàñïîëîæå- îáìîòêè âêëþ÷èòü äâà òðàíçèñòîðà ñ âûïðÿìèòåëÿ. Ïðè óâåëè÷åíèè ÷àñòîòû
íèå óïðàâëÿþùèõ ìàãíèòîâ è äàò÷èêîâ äâóìÿ èñòî÷íèêàìè ïèòàíèÿ. âðàùåíèÿ òîê òðàíçèñòîðà VT6 óâåëè-
Õîëëà - íà ðèñ.32. Ïðè òàêîì ðàñïîëî- Äëÿ ïîääåðæàíèÿ çàäàííîãî çíà÷å- ÷èâàåòñÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ
æåíèè òðàíçèñòîðû âêëþ÷àþòñÿ â ñëå- íèÿ ÷àñòîòû âðàùåíèÿ âåíòèëüíîãî òîêà â òðàíçèñòîðå VT5, à çíà÷èò, ñíè-
äóþùåì ïîðÿäêå: VT1, VT3, VT2, VT4. äâèãàòåëÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñõåìó æàåòñÿ òîê ñ âûõîäîâ äàò÷èêîâ Õîëëà
Ïðè 180-ãðàäóñíîé êîììóòàöèè êîíñò- ðèñ.33.  êà÷åñòâå ñèãíàëà îáðàòíîé íà òðàíçèñòîðû VT1-VT4. Ýòî ïðèâîäèò
ðóêöèÿ äâèãàòåëÿ òà æå, íî â êàæäîé ñâÿçè èñïîëüçóåòñÿ ÝÄÑ îáìîòêè ñòà- ê óìåíüøåíèþ ÷àñòîòû âðàùåíèÿ äâè-
èç ÷åòûðåõ îáìîòîê òîê ïðîòåêàåò â òå- òîðà, êîòîðàÿ ïðîïîðöèîíàëüíà ÷àñòî- ãàòåëÿ.
÷åíèå ïîëóïåðèîäà, ÷òî ïðèâîäèò ê òå âðàùåíèÿ ðîòîðà. Íà äèîäàõ ñî-
ïåðåêðûòèþ òîêîâ â îáìîòêàõ. Äàò÷è- áðàíà ñõåìà îòáîðà ìàêñèìàëüíîãî
êè Õîëëà ðàáîòàþò íå îò ïîñòîÿííûõ íàïðÿæåíèÿ. Èç ÷åòûðåõ äèîäîâ îò- (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Çàõèñò òðèôàçíèõ àñèíõðîííèõ


äâèãóí³â â³ä ðîáîòè
íà äâîõ ôàçàõ
Ê.Â. Êîëîìîéöåâ, Þ.Ô. Ðîìàíþê, ².Â. Ãëàäü, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê
ßê â³äîìî, îäí³ºþ ç ïîøèðåíèõ ïðè÷èí Ïðèñòð³é, ñõåìà ÿêîãî ïîêàçàíà íà ðè-
ñòèìî, ùî íàïðóãà íà âñ³õ òðüîõ ôàçàõ
ìåðåæ³ æèâëåííÿ ÀÄ ïðèñóòíÿ. Çàïóñ-
êàºìî ÀÄ, íàòèñêàþ÷è êíîïêó S2
("ÏÓÑÊ"), ïðè öüîìó ñïðàöüîâóº
ìàãí³òíèé ïóñêà÷ ³ êîíòàêòàìè Ê1.2 ïî-
äàºòüñÿ òðèôàçíà íàïðóãà íà êëåìè
Ñ1…Ñ3 äâèãóíà. Îñê³ëüêè ïðè ðîáîò³ ÀÄ
íà òðüîõ ôàçàõ âèíèêàþòü ñïàäè íàïðóã
âèõîäó ç ëàäó òðèôàçíèõ àñèíõðîííèõ ñóíêó, ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ íåçàëåæíèõ íà åëåìåíòàõ ÐÒ1...ÐÒ3, òî âñ³ êàíàëè
äâèãóí³â (ÀÄ) º ¿õ ðîáîòà â íåïîâíîôàç- êàíàë³â êîíòðîëþ ñòðóì³â ôàç ë³í³¿ æèâ- ïðèñòðîþ º â³äêðèòèìè, òîáòî îïòîïàðè
íîìó ðåæèì³, ÿêèé âèíèêຠïðè ïîøêîä- ëåííÿ ÀÄ, ÿê³ ïðàöþþòü íà çàãàëüíèé U1...U3 ó êîæíîìó êàíàë³ â³äêðèâàþòüñÿ,
æåííÿõ â êîë³ æèâëåííÿ äâèãóíà. Íåïî- âèêîíàâ÷èé åëåìåíò - òèðèñòîð VS1. Âñ³ âíàñë³äîê ÷îãî òèðèñòîð VS1 ñïðàöüîâóº
âíîôàçíèé ðåæèì ñóïðîâîäæóºòüñÿ êàíàëè êîíòðîëþ ìàþòü äàâà÷³ ñòðóìó, ³ ÷åðåç çàìêíåíèé êîíòàêò Ê1.1 ìàãí³òíî-
çá³ëüøåííÿì ñòðóìó ³ ï³äâèùåííÿì òåïëî- ÿêèìè º íàãð³âàëüí³ åëåìåíòè òåïëîâèõ ãî ïóñêà÷à ³ ä³îäè ìîñòà øóíòóº ïóñêîâó
âèõ âòðàò â éîãî îáìîòêàõ. Ôàçí³ ñòðóìè ðåëå ÐÒ1...ÐÒ3, ùî âõîäÿòü â êîìïëåêò êíîïêó S2.
â îáìîòö³ ñòàòîðà ÀÄ ïðè öüîìó çá³ëüøó- ìàãí³òíîãî ïóñêà÷à. Ïðè ïðîò³êàíí³ ñòðó- Ïðè îáðèâ³, íàïðèêëàä, ôàçè À àáî
þòüñÿ ïðèáëèçíî â 1,7-2 ðàçè â ïîð³âíÿíí³ ìó ÷åðåç íàãð³âàëüíèé åëåìåíò íà íüîìó ïîðóøåíí³ êîíòàêò³â â êîë³ ìàãí³òíîãî
ç íîðìàëüíèì ðåæèìîì, à ïðè çóïèíö³ ÀÄ âèíèêຠñïàä íàïðóãè, ÿêèé ÷åðåç êîíäåí- ïóñêà÷à ÷è êîíòàêòó íà âõ³äíèõ êëåìàõ
ñòðóì â éîãî îáìîòêàõ çá³ëüøóºòüñÿ äî ñàòîð Ñ2 ïîäàºòüñÿ íà âõ³ä îäíîêàñêàä- ÀÄ, ñòðóì ÷åðåç íàãð³âàëüíèé åëåìåíò
87% â³ä ïóñêîâîãî ñòðóìó â òðèôàçíîìó íîãî ï³äñèëþâà÷à, ç³áðàíîãî íà òðàíçè- ÐÒ1 íå ïðîò³êàº, âíàñë³äîê ÷îãî íàïðóãà
ðåæèì³ [1]. ñòîð³ VT1. ϳäñèëåíà íàïðóãà ÷åðåç êîí- íà íüîìó çíèêຠ³ êàíàë çàõèñòó ôàçè À
Òåïëîâ³ ðåëå ñïðàöüîâóþòü ³ âèìèêàþòü äåíñàòîð Ñ1 ïîäàºòüñÿ íà âõ³ä äåòåêòîðà (äèí³ñòîð îïòîïàðè U1)çàêðèâàºòüñÿ. Öå
ÀÄ ïðè îáðèâ³ ôàçè ë³í³¿ æèâëåííÿ, ÿê- ïîäâîºíî¿ íàïðóãè VD1, VD2, íàâàíòà- ïðèâîäèòü äî ðîçìèêàííÿ êîëà êåðóâàí-
ùî éîãî íàâàíòàæåííÿ ñêëàäຠíå ìåí- æåííÿì ÿêîãî º êîíäåíñàòîð Ñ4. Ïîä- íÿ òèðèñòîðîì VS1, îñòàíí³é çàêðè-
øå, í³æ 60-70% â³ä íîì³íàëüíîãî. Ïðè âîºíà òà âèïðÿìëåíà äåòåêòîðîì íàïðó- âàºòüñÿ, à êîòóøêà ìàãí³òíîãî ïóñêà÷à
ìåíøîìó íàâàíòàæåíí³ ÀÄ ïðîäîâæóº ãà ïîäàºòüñÿ ÷åðåç ðåçèñòîð R5 íà âõ³ä Ê1 çíåñòðóìëþºòüñÿ ³ ÀÄ âèìèêàºòüñÿ
ïðàöþâàòè íà äâîõ ôàçàõ ³ âèõîäèòü ç ëà- ï³äñèëþâà÷à ïîñò³éíîãî ñòðóìó, âèêîíà- â³ä ìåðåæ³.
äó ÷åðåç ïåðåãð³âàííÿ îáìîòîê [2]. Òåï- íîãî íà òðàíçèñòîð³ VT2, íàâàíòàæåííÿì Ïðèñòð³é òàêîæ çàáåçïå÷óº áëîêóâàí-
ëîâèé çàõèñò º ³íåðö³éíèì ³ ñïðàöüîâóº ç ÿêîãî º ñâ³òëîä³îä îïòîïàðè U1, îñòàíí³é íÿ ïóñêó ÀÄ ïðè îáðèâ³ ôàçè ìåðåæ³
äîñòàòíüî âåëèêîþ âèòðèìêîþ ÷àñó, ïðî- çàñâ³÷óºòüñÿ ³ â³äêðèâຠäèí³ñòîð ö³º¿ îï- æèâëåííÿ, îñê³ëüêè ó öüîìó âèïàäêó íå
òÿãîì ÿêîãî ìຠì³ñöå òåïëîâå ïåðåâàí- òîïàðè. Äèí³ñòîðè âñ³õ òðüîõ îïòîïàð U1, â³äáóâàºòüñÿ øóíòóâàííÿ ïóñêîâî¿ êíîï-
òàæåííÿ òà ³íòåíñèâíå ñòàð³ííÿ ³çîëÿö³¿ U2, U3 óâ³ìêíåí³ ïîñë³äîâíî â êîëî êå- êè S2 òèðèñòîðîì VS1.
ÀÄ. ðóâàííÿ òèðèñòîðà VS1, ÿêèé øóíòóº Äåòàë³. Ó ïðèñòðî¿ âèêîðèñòîâóþòü ðå-
Íèæ÷å ïðèâîäèòüñÿ îïèñ ñõåìè ïðèñò- ä³àãîíàëü ìîñòà VD6..VD9 ïî êîëó çèñòîðè R1...R6 òèïó ÌËÒ - 0,25, R7 -
ðîþ çàõèñòó òðèôàçíèõ äâèãóí³â â³ä ðî- ïîñò³éíîãî ñòðóìó. Ïî êîëó çì³ííîãî ñòðó- ÌËÒ - 2,0; ä³îäè VD1 ³ VD2 òèïó Ä9Ã
áîòè íà äâîõ ôàçàõ, ÿêèé â³äð³çíÿºòüñÿ ìó ì³ñò óâ³ìêíåíèé ïîñë³äîâíî ç áëîêó- ìîæíà çàì³íèòè íà Ä9Ä, Ä9Á, ÃÄ403,
â³ä ïîïåðåäíüî¿ ðîçðîáêè àâòîð³â [2] íà- þ÷èì êîíòàêòîì Ê1.1 ìàãí³òíîãî ïóñêà÷à Ä310, Ä311, Ä312, à ä³îäè VD3 ³ VD5 - íà
ÿâí³ñòþ àâòîìàòè÷íîãî êîíòðîëþ ñòðóì³â ³ øóíòóº ïóñêîâó êíîïêó ÀÄ. ÊÄ105 ç áóäü-ÿêèì áóêâåííèì ³íäåêñîì.
â êîë³ æèâëåííÿ ÀÄ ÿê ïðè éîãî ðîáîò³, Êîæåí êàíàë çàõèñòó ÀÄ æèâèòüñÿ â³ä Çàì³ñòü ñòàá³ë³òðîíà VD6 òèïó Ä814à ìîæ-
òàê ³ ïðè ïóñêó. ³í çàáåçïå÷óº âèìêíåí- îêðåìîãî îäíîï³âïåð³îäíîãî âèïðÿìëÿ÷à íà âèêîðèñòàòè Ä814 àáî Ä810, Ä811, â
íÿ ÀÄ ïðè ðîáîò³ íà äâîõ ôàçàõ ³ áëî- VD5 ÷åðåç ãàñèëüíèé ðåçèñòîð R7. êðàéíüîìó âèïàäêó - ç'ºäíàòè ïîñë³äîâíî
êóº éîãî ïóñê ïðè îáðèâ³ ôàçè ë³í³¿ æèâ- Ñòàá³ë³çàö³ÿ íàïðóãè çàáåçïå÷óºòüñÿ äâà ñòàá³ë³òðîíè òèïó ÊÑ156À. Îêñèäí³
ëåííÿ àáî ïîðóøåíí³ êîíòàêò³â ó êîë³ ñòàá³ë³òðîíîì VD4, à çãëàäæóâàííÿ ïóëü- êîíäåíñàòîðè Ñ2...Ñ5 òèïó Ê50-6 íà 25 Â,
êîìóòàö³éíèõ àïàðàò³â ÷è â êëåìí³é êî- ñàö³é íàïðóãè - êîíäåíñàòîðîì Ñ5. çàì³ñòü êîíäåíñàòîðà Ñ1 ï³ä³éäóòü êîíäåí-
ðîáö³ ÀÄ. Ïðèñòð³é ïðàöþº òàêèì ÷èíîì. Ïðèïó- ñàòîðè òèï³â Ê73-17, Ê42Ó-2, ÌÁÌ. Òðàí-

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 15


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÐÊÓÀÁÐ/ ÈÑÊÏÀÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
çèñòîðè VT1 ³ VT2 ñå𳿠ÊÒ315 ìîæíà âè-
êîðèñòàòè ç áóäü-ÿêèì áóêâåíèì ³íäåêñîì
àáî çàì³íèòè íà ÊÒ312. Òèðèñòîðí³ îïòî-
ïàðè U1...U3 òèïó ÀÎÓ103 ìîæíà çàì³íè-
òè íà ÇÎÓ103Ã, ÇÎÓ103Ä, ÇÎÓ103Â,
ÇÎÓ103Á.
Âñ³ äåòàë³ êîæíîãî êàíàëó ïðèñòðîþ
çìîíòîâàí³ íà îêðåì³é äðóêîâàí³é ïëàò³
ðîçì³ðîì 80õ45 ìì, òîâùèíîþ 1 ìì, ÿêà
âñòàíîâëåíà â êîðïóñ³ ìàãí³òíîãî ïóñêà-
÷à ³ ïðèêð³ïëåíà äî á³÷íî¿ ñò³íêè êîðïó-
ñó ç äîïîìîãîþ äâîõ ãâèíò³â.
Ïðè íàëàãîäæóâàíí³ ïðèñòðîþ çàì³ñòü
îïòîïàðè U1 âìèêàþòü ñâ³òëîä³îä òèïó
ÀË307 ³ äîáèâàþòüñÿ éîãî íîðìàëüíîãî
ñâ³ò³ííÿ ïðè ì³í³ìàëüíîìó íàâàíòàæåíí³
åëåêòðîäâèãóíà òà éîãî ïîãàñàííÿ ïðè
îáðèâ³ ôàçè À ìåðåæ³ æèâëåííÿ. Ïðè
öüîìó òèðèñòîðè îïòîïàð U2, U3 ïîâèíí³
áóòè çàøóíòîâàí³. ϳñëÿ íàëàãîäæåííÿ
ïåðøîãî êàíàëó ïðèñòðîþ âïàþþòü îïòî-
ïàðó U1 íà ¿¿ ì³ñöå ³ íàëàãîäæóþòü äðó-
ãèé òà òðåò³é êàíàëè çàõèñòó åëåêòðî-
äâèãóíà.
Äëÿ ìàëîïîòóæíèõ åëåêðîäâèãóí³â (äî
600 Âò) çàì³ñòü íàãð³âàëüíèõ åëåìåíò³â
ÐÒ1...ÐÒÇ òåïëîâèõ ðåëå ìàãí³òíîãî ïóñ-
êà÷à ìîæíà âèêîðèñòàòè ðåçèñòîðè ç
îïîðîì 0,5. ..1,0 Îì ïîòóæí³ñòþ 2...3 Âò.
Ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ ïðèñòðîþ çà-
õèñòó äîäàòêîâî äî òåïëîâîãî çàõèñòó
äâèãóí³â äàñòü çìîãó çíà÷íî ï³äâèùèòè
íàä³éí³ñòü ðîáîòè ÀÄ ïðè ¿õ åêñïëóà-
òàö³¿.

˳òåðàòóðà
1. Çèìèí Å.Í. Çàùèòà àñèíõðîííûõ
äâèãàòåëåé äî 500 Â.- Ì.: Ýíåðãèÿ,
1967.
2. Êîëîìîéöåâ Ê.Â., Ðîìàíþê Þ.Ô.,
Çäàíîâñüêèé Â.Ã., Ïàë³é÷óê ².Á.
Êîìá³íîâàíèé ïðèñòð³é êîíòðîëþ ³çî-
ëÿö³¿ ³ çàõèñòó åëåêòðîäâèãóí³â â³ä
íåñèìåòðè÷íèõ ðåæèì³â ðîáîòè //
Ýíåðãåòèêà è ýëåêòðèôèêàöèÿ. -
1995.- ¹6.- Ñ.19-21.

ÏÐÎÂÎÄÀ
Òàáëèöà 10

Êîä ïî ÎÊÏ Ìàðêà Íàçíà÷åíèå ×èñëî S, ìì2 U, Â


æèë

È ÊÀÁÅËÈ 35 6116 6800 ÊÓÏ Äëÿ ïåðåäà÷è


ýëåêòðè÷åñêèõ
ñèãíàëîâ óïðà-
âëåíèÿ ìàëîé
ìîùíîñòè
7-108 0,35-0,5
(íåýêðàíèðîâàííûå)
16-115 0,35-0,5
(÷àñò.ýêðàíèðîâàííûå)
7-52 0,35-0,5
250

(ïîëí.ýêðàíèðîâàííûå)
35 6116 7100 ÊÓÏÂ-Ï Òî æå 7-108 0,35-0,5 250
Òî æå, â ïàí- (íåýêðàíèðîâàííûå)
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 1-4/2000) öèðíîé îïëåòêå 16-115 0,35-0,5
(÷àñò.ýêðàíèðîâàííûå)
 òàáë.10 óêàçàíû ïàðàìåòðû êàáåëåé óïðàâëåíèÿ 7-52 0,35-0,5
(S - íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèëû; U - íîìèíàëüíîå (ïîëí.ýêðàíèðîâàííûå)
íàïðÿæåíèå ïåðåìåííîãî òîêà). 35 6116 6900 ÊÓÏÂ-Ïí Òî æå 7-108 0,35-0,5 250

16 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ
Òî æå, â ïàí- (íåýêðàíèðîâàííûå) Òàáëèöà 12
öèðíîé îïëåòêå 16-115 0,35-0,5 Êîä ïî ÎÊÏ Ìàðêà Íàçíà÷åíèå ×èñëî S, ìì2
èç íåðæ.ñòàëü- (÷àñò.ýêðàíèðîâàííûå) æèë
íûõ ïðîâîëîê 7-52 0,35-0,5
(ïîëí.ýêðàíèðîâàííûå) 35 8412 1800 ÊÃÂÂÀ Äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ 7 1,0
35 6116 7000 ÊÓÏÂ-Ïì Òî æå 7-108 0,35-0,5 250 ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
Òî æå, â ïàí- (íåýêðàíèðîâàííûå) ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè
öèðíîé îïëåòêå 16-115 0,35-0,5 ïîñòîÿííîãî òîêà
èç ìåäí.ëóæå- (÷àñò.ýêðàíèðîâàííûå) àâòîìîáèëåé ñ íîìè-
íûõ ïðîâîëîê 7-52 0,35-0,5
íàëüíûì íàïðÿæåíèåì
(ïîëí.ýêðàíèðîâàííûå)
äî 28 Â
35 6142 6000 ÊÓÏÝÂ Òî æå 7-52 - 250
Êàáåëü óïðàâ- (äâîéíûå ïî 0,35) 35 8412 2000 ÊÃÂÂÀ-Ò Òî æå, â òðîïè÷åñêîì 7 1,0
ëåíèÿ ïàðíîé 7-52 - èñïîëíåíèè
ñêðóòêè (äâîéíûå ïî 0,5) 35 8412 0100 ÏÃÂÀ Äëÿ ñîåäèíåíèÿ àâòî- 1 0,2-95,0
35 6142 6100 ÊÓÏÝÂ-Ï Òî æå 7-52 - 250 òðàêòîðíîãî ýëåêòðî-
Êàáåëü óïðàâ- (äâîéíûå ïî 0,35) îáîðóäîâàíèÿ è
ëåíèÿ ïàðíîé 7-52 - ïðèáîðîâ
ñêðóòêè â îï- (äâîéíûå ïî 0,5) 35 8412 1300 ÏÃÂÀ-Ò Òî æå, â òðîïè÷åñêîì 1 0,2-95,0
ëåòêå èç îöèíêî- èñïîëíåíèè
âàííîé ñòàëüíîé
ïðîâîëîêè Â òàáë.13 óêàçàíû ïàðàìåòðû êàáåëåé òåëåôîííûõ (D - äèàìåòð æèëû;
35 6142 6200 ÊÓÏÝÂ-Ïí Òî æå 7-52 - 250 U - íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå ïåðåìåííîãî òîêà).
Êàáåëü óïðàâ- (äâîéíûå ïî 0,35)
ëåíèÿ ïàðíîé 7-52 - Òàáëèöà 13
ñêðóòêè â îï- (äâîéíûå ïî 0,5) Êîä ïî ÎÊÏ Ìàðêà Íàçíà÷åíèå ×èñëî D, ìì U,Â
ëåòêå èç íåðæà- ïàð
âåþùåé ñòàëüíîé
ïðîâîëîêè 35 7211 0300 ÒÏÏýï Äëÿ ýêñïëóàòàöèè â 10-100 0,32; 0,4; 0,64; 145,
ìåñòíûõ òåëåôîííûõ 5-100 0,5 225
ñåòÿõ
35 6132 6000 ÊÓÏÝÝÂ-Ïí Òî æå 7 (äâîéíûå ïî 0,35) 250 35 7211 3200 ÒÏÏýïÇ Òî æå, â óñëîâèÿõ ïî- 10-100 0,32; 0,4; 0,64 145,
Äâîéíîé êàáåëü + 19 (ýêðàíèð. ïî 0,35) âûøåííîé âëàæíîñòè 5-100 0,5 225
ñ äâóìÿ ýêðà-
íàìè â ïàíöèðíîé  òàáë.14 óêàçàíû ïàðàìåòðû êàáåëåé ðàäèî÷àñòîòíûõ (D - äèàìåòð æèëû).
îïëåòêå èç ñòàëüíûõ
íåðæàâåþùèõ Òàáëèöà 14
ïðîâîëîê Êîä ïî ÎÊÏ Ìàðêà Íàçíà÷åíèå ×èñëî D, ìì
æèë
35 6119 0100 ÊÓÃÂÝÂ Òî æå 7-37 0,35;0,5 380
Êàáåëè óïðàâ- 35 8811 2316 ÊÂÒ-2 Äëÿ êîëëåêòèâíûõ è 1 0,37
ëåíèÿ ãèáêèå èíäèâèäóàëüíûõ
ïðèåìíûõ àíòåíí
35 6119 0150 ÊÓÃÂÝÂ-Ò Òî æå 7-37 0,35;0,5 380 35 8812 5701 ÐÊ Òî æå 1 0,72
Òî æå,
òåïëîñòîéêèå  òàáë.15 óêàçàíû ïàðàìåòðû ýìàëèðîâàííûõ è îáìîòî÷íûõ ïðîâîäîâ (D -
äèàìåòð æèëû).
35 6119 0400 ÊÓÃÂÝÂ-íã Òî æå 7-37 0,35;0,5 380
Òî æå, ñ ýêðà- Òàáëèöà 15
Êîä ïî ÎÊÏ Ìàðêà Íàçíà÷åíèå ×èñëî D, ìì
íèðîâàííûìè
æèë
æèëàìè
 òàáë.11 óêàçàíû ïàðàìåòðû ïðîâîäîâ øëàíãîâûõ (S - íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå 35 9114 0100 ÏÝÂÒË-1 Äëÿ îáìîòîê ýëåêòðè÷åñêèõ 1 0,1-0,45
æèëû; U - íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå ïåðåìåííîãî òîêà). ïðèáîðîâ, àïïàðàòîâ,
ðàäèîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé è
Òàáëèöà 11 èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ
35 9114 0200 ÏÝÂÒË-2 Òî æå 1 0,1-0,45
Êîä ïî ÎÊÏ Ìàðêà Íàçíà÷åíèå ×èñëî õ S, ìì2 U,  35 9115 0400 ÏÝÒÂ-2 Äëÿ îáìîòîê ýëåêòðè÷åcêèõ 1 0,15-1,6
æèë ìàøèí, àïïàðàòîâ è ïðèáîðîâ
35 9117 0500 ÏÝÒÌ-155 Äëÿ ìåõàíèçèðîâàííîé íàìîòêè ñòà- 1 0,56-1,6
35 5513 0200 ÏÂÑ Äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ 2õ(0,75-2,5) 380 òîðîâ àñèíõðîííûõ äâèãàòåëåé
Ïðîâîä ñîåäè- ýëåêòðîïðèáîðîâ è +1õ(0,75-2,5) 35 9117 0400 ÏÝÔ-155 Äëÿ íàìîòêè èçäåëèé, ðàáîòàþùèõ 1 0,25-1,6
íèòåëüíûé ýëåêòðîèíñòðóìåíòà èëè â ñðåäå õëàäîíà è ìàñåë ïðè
ãèáêèé ñî ïî óõîäó çà æèëèùåì 2õ(0,75-2,5) òåìïåðàòóðå îò -40 äî +155°Ñ
ñêðó÷åííûìè è åãî ðåìîíòà, øíóðîâ èëè 35 9117 0100 ÏÝÒ-155 Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îáìîòîê 1 0,56-1,6
æèëàìè óäëèíèòåëüíûõ è ðàç- 3õ(0,75-2,5) ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí,
àïïàðàòîâ è ïðèáîðîâ
âåòâèòåëüíûõ +1õ(0,75-2,5)
35 9210 ÏÂÄÏ Äëÿ îáìîòêè ñòàòîðîâ ïîãðóæíûõ 1 1,4-6,25
âîäîçàïîëíåííûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé,
 òàáë.12 óêàçàíû ïàðàìåòðû êàáåëåé è ïðîâîäîâ àâòîìîáèëüíûõ (S - íîìèíàëüíîå äëèòåëüíî ðàáîòàþùèõ â âîäå
ñå÷åíèå æèëû). àðòåçèàíñêèõ ñêâàæèí
(ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå äî 660 Â)

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 17


ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
DD2.3 îáåñïå÷èâàåò âûêëþ÷åíèå ñâåòî-
Индикаторы степени разряда äèîäà. Â ýòîì ñîñòîÿíèè ýíåðãîïîòðåáëå-
íèå íå ïðåâûøàåò íåñêîëüêèõ ìèêðîàì-
ïåð, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷àòü èíäèêàòîð
аккумуляторных батарей ê àêêóìóëÿòîðó, ìèíóÿ âûêëþ÷àòåëü ïèòà-
íèÿ, è êîíòðîëèðîâàòü åãî ñîñòîÿíèå ïî-
ñòîÿííî.
Åñëè íàïðÿæåíèå îêàçûâàåòñÿ íèæå ïî-
À.È. Õîìåíêî, Â.Ï. ×èãðèíñêèé, ã. Êèåâ ðîãà, òî íà âûõîäå êîìïàðàòîðà ïîÿâëÿ-
Êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ àêêóìóëÿòîðíûõ ëåííûõ â ýòîé ñòàòüå êîíñòðóêöèé ÿâëÿåò- åòñÿ ëîã.1", çàïóñêàþùàÿ ãåíåðàòîð íà
áàòàðåé - çàáîòà êàê âëàäåëüöåâ àâòîìî- ñÿ òî, ÷òî íåñòàíäàðòíûå ðåæèìû èíäèöè- ýëåìåíòàõ DD2.1-DD2.2. Ñâåòîäèîä VD1,
áèëåé, òàê è ðàäèîëþáèòåëåé, ïðèìåíÿþ- ðóþòñÿ ìèãàþùèìè èíäèêàòîðàìè, êîòî- ÿâëÿþùèéñÿ íàãðóçêîé èíâåðòîðà DD2.3,
ùèõ èõ â ïåðåíîñíîé àïïàðàòóðå èëè â ñî- ðûå ñ ãîðàçäî áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ ñïî- íà÷èíàåò âñïûõèâàòü ñ ÷àñòîòîé îêîëî 1
ñòàâå ðåçåðâíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ. Íå- ñîáíû ïðèâëåêàòü âíèìàíèå. Ýòî îñîáåí- Ãö, è óñòðîéñòâî ïîòðåáëÿåò õîòÿ è ìåíü-
ñîáëþäåíèå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè àêêóìó- íî âàæíî, åñëè îíè íå ïîñòîÿííî ïåðåä øèé, ÷åì â ïðîòîòèïå [1], íî âñå-òàêè çíà-
ëÿòîðîâ (ïåðåçàðÿä, ãëóáîêèé ðàçðÿä) ñî- ãëàçàìè (êàê ïðèáîðíûé ùèòîê â àâòîìî- ÷èòåëüíûé òîê (åäèíèöû ìèëëèàìïåð).
êðàùàåò ñðîê ñëóæáû è óõóäøàåò õàðàê- áèëå), à ðàñïîëîæåíû â áëîêå ðåçåðâíî- Ñîåäèíåíèå ñâåòîäèîäà VD1 íåïîñðåä-
òåðèñòèêè ýòèõ èçäåëèé. ãî ïèòàíèÿ, êîòîðûé ãîðàçäî ðåæå êîíòðî- ñòâåííî ñ âûõîäîì èíâåðòîðà áåç áàëëà-
 ðàäèîëþáèòåëüñêîé ëèòåðàòóðå îïè- ëèðóþò âèçóàëüíî - ïðîáëåìû ñ âûõîäîì ñòíîãî ðåçèñòîðà âîçìîæíî, ïîñêîëüêó
ñàíî äîâîëüíî ìíîãî óñòðîéñòâ, ïðåäíàç- íàïðÿæåíèÿ áàòàðåè èç "íîðìû" äîâîëü- ëîãè÷åñêèé ýëåìåíò äåéñòâóåò êàê èñòî÷-
íà÷åííûõ äëÿ êîíòðîëÿ íàïðÿæåíèÿ áàòà- íî ðåäêè. Îäíàêî íåîáõîäèìî áûòü óâå- íèê òîêà - âûõîäíîé òîê îãðàíè÷èâàåòñÿ
ðåé. Äëÿ àêêóìóëÿòîðîâ ìàëîé åìêîñòè ðåííûì, ÷òî áàòàðåÿ çàðÿæåíà èëè ïîäçà- âåëè÷èíàìè íà÷àëüíûõ òîêîâ ÊÌÎÏ-ñòðóê-
ãëàâíîå òðåáîâàíèå - ìàëûé ïîòðåáëÿåìûé ðÿæàåòñÿ, à òàêæå çíàòü ñòåïåíü åå ðàç- òóð è ñîãëàñóåòñÿ ñ èíòåðâàëîì ðàáî÷èõ
òîê. Òàêîìó òðåáîâàíèþ îòâå÷àåò, íàïðè- ðÿäêè. òîêîâ áîëüøèíñòâà ñâåòîäèîäîâ [4].
ìåð, îäíîïîðîãîâûé ñèãíàëèçàòîð [1], ïî- Íà ðèñ.1 èçîáðàæåíà ïðèíöèïèàëüíàÿ Íà ðèñ.2 ïîêàçàíà ïå÷àòíàÿ ïëàòà óñò-
òðåáëÿþùèé â æäóùåì ðåæèìå âñåãî 2 ñõåìà èíäèêàòîðà äëÿ êîíòðîëÿ íàïðÿ- ðîéñòâà (âèä ñî ñòîðîíû ïðîâîäíèêîâ).
ìêÀ. Äëÿ àâòîìîáèëüíûõ àêêóìóëÿòîðîâ æåíèÿ â ïðåäåëàõ 7-9  àêêóìóëÿòîðíîé Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ñîñòàâëåíèÿ
âïîëíå ïîäõîäÿò "ïðîæîðëèâûå", íî ñ áàòàðåè òèïà 7Ä-0,115, êîòîðûå ÷àñòî èñ- ðåçèñòîðîâ R1 è R4 èç íåñêîëüêèõ ïîñëå-
áîëåå øèðîêèìè âîçìîæíîñòÿìè äâóõïî- ïîëüçóþò â ïåðåíîñíîé àïïàðàòóðå. Çà äîâàòåëüíî ñîåäèíåííûõ ìåíüøåãî ñî-
ðîãîâûå èíäèêàòîðû, íàïðèìåð ïðåäëî- îñíîâó âçÿòà ñõåìà, îïóáëèêîâàííàÿ â [1], ïðîòèâëåíèÿ. Íåèñïîëüçóåìûå âõîäû ëèø-
æåííûå â [2, 3]. ãäå èñòî÷íèê îïîðíîãî íàïðÿæåíèÿ è ïî- íåãî ýëåìåíòà 2È-ÍÅ ìèêðîñõåìû DD2
Ñèãíàëèçàöèÿ ñîñòîÿíèÿ áàòàðåè â íèõ ðîãîâîå óñòðîéñòâî âûïîëíåíû íà óíè- çàçåìëåíû.
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî-ðàçíîìó: â ïåðâîì óñ- âåðñàëüíîé ëîãè÷åñêîé ìèêðîñõåìå Âòîðàÿ êîíñòðóêöèÿ ðàçðàáîòàíà äëÿ
òðîéñòâå ïðè ïîíèæåíèè íàïðÿæåíèÿ íè- Ê176ËÏ1, ïðè÷åì îòìå÷åííûé àâòîðàìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ñîñòàâå àâàðèéíîãî
æå ïîðîãà âêëþ÷àåòñÿ è ïîñòîÿííî ñâåòèò- ýòîé ïóáëèêàöèè íåäîñòàòîê - çàìåòíàÿ çà- èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ñî ñòàöèîíàðíîé ãåð-
ñÿ åäèíñòâåííûé ñâåòîäèîä; âî âòîðîì - âèñèìîñòü ïîðîãà îò îêðóæàþùåé òåìïå- ìåòè÷íîé àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðååé
íåïðåðûâíî ñâåòèòñÿ åäèíñòâåííàÿ ëàìïà ðàòóðû (ñíèæàåòñÿ íà 0,25 Â ñ ðîñòîì FIAMM-GS 12 Â åìêîñòüþ 7,2 À.÷. Â îòëè-
íàêàëèâàíèÿ ïðè âûõîäå íàïðÿæåíèÿ çà òåìïåðàòóðû íà 10°Ñ) ìîæíî ñ÷èòàòü âïîë- ÷èå îò àâòîìîáèëüíûõ áàòàðåé, â òàêîì
âåðõíèé (èëè íèæíèé) ïðåäåë; â òðåòüåì íå ïðèåìëåìîé ïëàòîé çà ìàëîå ýíåðãîïî- èñòî÷íèêå ïèòàíèÿ áàòàðåÿ ïîäçàðÿæàåò-
èñïîëüçóþò äâà ñâåòîäèîäà, è ñîñòîÿíèå òðåáëåíèå. Ýòîò äàò÷èê, êðîìå èçìåíå- ñÿ îò ñåòåâîãî çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà ïî-
áàòàðåè îïðåäåëÿþò ïî ÿðêîñòè èõ ñâå÷å- íèÿ ïàðàìåòðîâ íåñêîëüêèõ ðåçèñòîðîâ, ñòîÿííî, ÷åðåç îãðàíè÷èòåëü òîêà è íàïðÿ-
íèÿ (ïîëîâèííîé èëè íîðìàëüíîé). äîïîëíåí ãåíåðàòîðîì èìïóëüñîâ íà æåíèÿ. Ïðè ïðàâèëüíîì êîíñòðóèðîâàíèè
Áåññïîðíî, ÷òî òàêèå âàðèàíòû ñèãíàëè- ÊÌÎÏ-èíâåðòîðàõ Ê176ËÀ7. ïåðåçàðÿä ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷åí è èíäè-
çàöèè íå ñîâñåì óäîáíû - ïîñòîÿííî ñâå- Íàïðÿæåíèå êîíòðîëèðóåìîãî àêêóìóëÿ- öèðîâàòü ïîâûøåííîå íàïðÿæåíèå ÿâíî
òÿùèéñÿ èíäèêàòîð ñëàáî ïðèâëåêàåò âíè- òîðà ñ äåëèòåëÿ íà ðåçèñòîðàõ R1-R3 ïî- èçëèøíå.
ìàíèå (òåì áîëåå ÷òî íà ïðèáîðíîé äîñ- äàåòñÿ íà âõîä êîìïàðàòîðà (âûâîä 3 Íî êðàéíå íåîáõîäèì êîíòðîëü ñòåïå-
êå àâòîìîáèëÿ ñâåòÿùèõñÿ èíäèêàòîðîâ DD1). Åñëè íàïðÿæåíèå íà íåì îêàæåòñÿ íè ðàçðÿäà áàòàðåè ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ
áîëåå ÷åì äîñòàòî÷íî), à ðàçëè÷èòü åùå âûøå óñòàíîâëåííîãî ðåçèñòîðîì R2 ïî- ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ è ïåðåêëþ÷åíèÿ ïî-
è ñòåïåíü ÿðêîñòè ñâå÷åíèÿ ñâåòîäèîäîâ ðîãà, íà åãî âûõîäå (âûâîä 12) - ëîã."0", òðåáèòåëåé íà ðåçåðâíûé èñòî÷íèê, ÷òî-
âåñüìà çàòðóäíèòåëüíî, îñîáåííî ïðè êîòîðûé óäåðæèâàåò ãåíåðàòîð èìïóëü- áû ïðåäîòâðàòèòü ãëóáîêóþ ðàçðÿäêó è âî-
äíåâíîì ñâåòå. ñîâ â çàòîðìîæåííîì ñîñòîÿíèè. Ïðè ýòîì âðåìÿ îòêëþ÷èòü ýòó íàãðóçêó. Æåëàòåëü-
Ïðèíöèïèàëüíûì îòëè÷èåì ïðåäñòàâ- íà âûâîäå 3 DD1 - ëîã."1", à èíâåðòîð íî òàêæå, ÷òîáû èíäèêàòîð ðàçðÿäà ïîêà-
çûâàë íåñêîëüêî óðîâíåé - áëèçêèé ê íî-

ðèñ.1
ðèñ.2

18 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ

ðèñ.4

çåëåíûé èíäèêàòîð ïîêàçûâàåò íîðìàëü-


íîå ñîñòîÿíèå è äîñòàòî÷íûé çàðÿä àêêó-
ìóëÿòîðà; ìèãàíèå çåëåíîãî óêàçûâàåò íà
ñêîðîå èñ÷åðïàíèå åìêîñòè; ìèãàíèå êðàñ-
ðèñ.3 íîãî - íà íåîáõîäèìîñòü ÷åðåç êîðîòêîå
âðåìÿ îòêëþ÷èòü ðåçåðâèðóåìûå óñòðîé-
ìèíàëüíîìó çàðÿä (ïðè ïîäçàðÿäêå àêêó- àíàëîãè÷íî ïðåäûäóùåé ñõåìå, â æäó- ñòâà.
ìóëÿòîðíîé áàòàðåè îò ñåòè), à òàêæå ùåì ðåæèìå.  êîíòðîëüíîé òî÷êå G, êó- Ïîòðåáëÿåìûé òîê èíäèêàòîðà îêîëî
ðàçðÿä, íàïðèìåð, íà óðîâíå 50 è 75%. äà ïîäêëþ÷åíû êàòîäû îáîèõ ñâåòîäèî- 25-30 ìÀ, ÷òî âïîëíå ïðèåìëåìî äëÿ ñòà-
Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà èíäèêàòîðà, êî- äîâ, ïðèñóòñòâóåò ëîã."0". Öâåò âêëþ÷åí- öèîíàðíîé àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè òà-
òîðûé óäîâëåòâîðÿåò òàêèì òðåáîâàíèÿì, íîãî â äàííûé ìîìåíò âðåìåíè ñâåòîäè- êîé åìêîñòè.
ïîêàçàíà íà ðèñ.3. Îí èìååò óæå äâóõïî- îäà îïðåäåëÿåòñÿ íàïðÿæåíèåì íà âûõî- Íà ðèñ.4 ïîêàçàíà ïå÷àòíàÿ ïëàòà ñî
ðîãîâûé êîìïàðàòîð (çà îñíîâó âçÿòà ñõå- äå êîìïàðàòîðà DA1.1 (êîíòðîëüíàÿ òî÷- ñòîðîíû ïðîâîäíèêîâ.
ìà âêëþ÷åíèÿ äâóõ îïåðàöèîííûõ óñèëè- êà C) - ïðè ëîã."0" ïîãàñíåò çåëåíûé VD4,  îáîèõ óñòðîéñòâàõ ìîæíî èñïîëüçî-
òåëåé [2]), êîòîðûé â ñî÷åòàíèè ñ ãåíåðà- íî èíâåðòîð DD1.1 (êîíòðîëüíàÿ òî÷êà E) âàòü ñëåäóþùèå äåòàëè: ðåçèñòîðû - ëþ-
òîðîì èìïóëüñîâ è äâóìÿ ñâåòîäèîäíûìè âêëþ÷èò êðàñíûé VD3. áûå ïîäõîäÿùèå ïî ðàçìåðó; êîíäåíñà-
èíäèêàòîðàìè ñïîñîáåí ïîêàçûâàòü 3 ñòå- Êîãäà Ucc íèæå ïîðîãà U1, íà âûõîäå òîðû: C1 - ìàëîãàáàðèòíûå ýëåêòðîëè-
ïåíè ðàçðÿäêè áàòàðåè, ïðè÷åì äâå èç DA1.2 â òî÷êå D ïîÿâëÿåòñÿ ëîã."1", êîòî- òè÷åñêèå íà íàïðÿæåíèå íå ìåíåå 16 Â
íèõ äëÿ áîëüøåé çàìåòíîñòè - ìèãàíèåì, ðàÿ çàïóñêàåò ãåíåðàòîð èìïóëüñîâ, è â (èõ åìêîñòü íåêðèòè÷íà), C2 - êåðàìè÷å-
ïðè ðàçðÿäêå íà ïîëîâèíó åìêîñòè. òî÷êå G ïîÿâëÿåòñÿ ìåàíäð: ïðè "0" ñâå- ñêèå ìàëîãàáàðèòíûå èìïîðòíûå; ñâåòî-
Ïîðîãè ñðàáàòûâàíèÿ êîìïàðàòîðîâ óñ- òîäèîäû ãîðÿò, à ïðè "1" âûêëþ÷åíû. Äè- äèîäû òèïà ÀË307 èëè ëþáûå äðóãèå, êî-
òàíàâëèâàþò ðåçèñòîðàìè äåëèòåëÿ íà- îäû VD1 è VD2 áëîêèðóþò ïîÿâëåíèå íà òîðûå ïîâòîðÿþùèé êîíñòðóêöèþ ñî÷òåò
ïðÿæåíèÿ R1 (ïîäñòðîéêà), R2-R4. Óêà- ñâåòîäèîäàõ íàïðÿæåíèÿ îáðàòíîé ïî- ïîäõîäÿùèìè ïî öâåòó è ðàçìåðó.
çàííûå â ñõåìå íîìèíàëû ñîîòâåòñòâóþò ëÿðíîñòè. Â ïåðâîì èíäèêàòîðå ìèêðîñõåìó DD2
äâóì ïîðîãàì: U1=12,1 Â (DA1.1) è U2=12,8 Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ñâåòîäèîäû ìîãëè ìîæíî çàìåíèòü íà Ê561ËÀ7, íî DD1 àíà-
 (DA1.2) ïðè îïîðíîì íàïðÿæåíèè Uîï = áû áûòü ïîäêëþ÷åííûìè ê âûõîäàì ëîãè- ëîãîâ â äðóãèõ ñåðèÿõ íå èìååò. Âî âòî-
3,3 Â, ïîëó÷åííûì îò ñòàáèëèòðîíà òèïà ÷åñêèõ ýëåìåíòîâ DD1 íåïîñðåäñòâåííî, ðîì èíäèêàòîðå DA1 ìîæíî çàìåíèòü (ñ
ÊÑ133À çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà. Ïðè äðóãîì êàê â ïðåäûäóùåé êîíñòðóêöèè, â äàí- êîððåêöèåé ïå÷àòíîé ïëàòû) ëþáîé ïàðîé
ïðèìåíåíèè ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü äëÿ íîì óñòðîéñòâå âñå-òàêè óñòàíîâëåí áàë- îäèíàðíûõ èëè ñäâîåííûì ÎÓ ñ íàïðÿ-
íåãî ìåñòî íà ïå÷àòíîé ïëàòå âìåñòå ñ ðå- ëàñòíûé ðåçèñòîð R6. Ýòî ñäåëàíî ïîòî- æåíèåì ïèòàíèÿ 15 Â, à äèîäû VD1, VD2
çèñòîðîì 1-1,2 êÎì. ìó, ÷òî çäåñü íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ èíäè- - íà ÊÄ521, ÊÄ522 ñ ëþáûì èíäåêñîì èëè
Îäèí èç êîìïàðàòîðîâ (ÎÓ DA1.2) óï- êàòîðà âûøå, è çåëåíûé ñâåòîäèîä â äå- èìïîðòíûì àíàëîãîì 1N4148.
ðàâëÿåò ãåíåðàòîðîì èìïóëüñîâ, à âòî- æóðíîì ðåæèìå ñâåòèòñÿ ïîñòîÿííî. ×òî- Íàëàäêà îáîèõ óñòðîéñòâ ñâîäèòñÿ ê
ðîé (ÎÓ DA1.1) - öâåòîì âêëþ÷åííîãî ñâå- áû èçëèøíå íå ðàçîãðåâàòü êîðïóñ è íå ïîäáîðó ðåçèñòîðîâ â äåëèòåëÿõ è óòî÷-
òîäèîäà. Ëîãèêó ðàáîòû èíäèêàòîðà ïîìî- ïðåâûøàòü ðåêîìåíäóåìûé â [4] ïðåäåë íåíèþ ïîðîãîâ ïîäñòðîå÷íûìè ðåçèñòî-
æåò èëëþñòðèðîâàòü òàáëèöà. ìîùíîñòè äëÿ ìèêðîñõåìû DD1, òîê îãðà- ðàìè. Îïèñàííûå êîíñòðóêöèè ýêñïëóàòè-
Åñëè íàïðÿæåíèå áàòàðåè ïðåâûøàåò íè÷åí íà óðîâíå 10 ìÀ - ÿðêîñòü èìïîðò- ðóþòñÿ áåç çàìå÷àíèé áîëåå 2 ëåò.
U2, íà âûõîäå êîìïàðàòîðà DA1.2 (êîí- íîãî äâóõöâåòíîãî ñâåòîäèîäà âïîëíå äî-
òðîëüíàÿ òî÷êà D) áóäåò ëîã."0", êîòî- ñòàòî÷íà, ÷òîáû åãî âêëþ÷åíèå áûëî çà- Ëèòåðàòóðà
ðûé óäåðæèâàåò ãåíåðàòîð èìïóëüñîâ, ñî- ìåòíûì äàæå ïðè äíåâíîì ñâåòå. 1. Õîäàêîâñêèé Å., Àíäðóùåíêî Â.
áðàííûé íà ýëåìåíòàõ DD1.2, DD1.3, R5, C2 Òàêèì îáðàçîì, ïîñòîÿííî ñâåòÿùèéñÿ Ñèãíàëèçàòîð ðàçðÿäêè áàòàðåè àê-
êóìóëÿòîðîâ//Ðàäèî.-1986.-¹11.-
Òàáëèöà Ñ.62.
2. Ìàðãóëèñ À. Àâòîìîáèëüíûé ñèãíà-
Íàïðÿæåíèå â êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ ëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ//Ðàäèî.-1987.-
Ucc A B C D E F G Èíäèêàöèÿ ¹ 2.-Ñ.54-55.
3. Ñåðåáðîâñêèé Î. Èíäèêàòîð íà-
>12,8 >Uîï >Uîï 1 0 0 1 0 Ãîðèò çåëåíûé ïðÿæåíèÿ àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè
àâòîìîáèëÿ//Ðàäèî.-1991.- ¹12.-
12,1-12,8 >Uîï <Uîï 1 1 0 Ì Ì Ìèãàåò çåëåíûé Ñ.64.
<12,1 <Uîï <Uîï 0 1 1 Ì Ì Ìèãàåò êðàñíûé 4. Äàíþê Ä., Ïèëüêî Ã. Ïðèìåíåíèå
ñåðèè 176 ñî ñâåòîäèîäà-
Ïðèìå÷àíèå: Ì - ìåàíäð ñêâàæíîñòüþ 2 è ïåðèîäîì ≥1 ñ. ìè//Ðàäiîàìàòîð.-1994.- ¹2.-Ñ.24.

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 19


ÝËÅÊÒÐÎØÊÎËÀ
ÑÅÒÅÂÎÉ ÐÎÇÅÒÊÈ ÂÈËÊÈ.

БЕСЕДЫ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 4. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÎÌÍÈÒÜ, ×ÒÎ ÏÐÈ ÍÅ-


ÊÎÒÎÐÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄËß
ÆÈÇÍÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ,
ÐÀÂÍÎÅ 12 Â!
Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó Ýòî, åñòåñòâåííî, íå îçíà÷àåò, ÷òî ýëåê-
òðîíèêà - íå÷òî êðàéíå îïàñíîå è íåäîñòóïíîå.
Íè â êîåì ñëó÷àå! Íî âîò ñîáðàííîñòü, ñîñðå-
À.Ë.Êóëüñêèé, ã.Êèåâ äîòî÷åííîñòü è âíèìàòåëüíîñòü - ýòî êà÷åñò-
âà, íåîáõîäèìûå äëÿ áóäóùåãî ýëåêòðîíùèêà.
Ìîæíî ñ ïîëíåéøèì îñíîâàíèåì óòâåðæ- òîé ðàçíîîáðàçíåéøèìè ÷óäåñàìè è òàéíàìè. Òåïåðü ìîæåì íà÷àòü ïîäðîáíûé ðàçãî-
äàòü, ÷òî àðåíîé ðàçíîîáðàçíåéøèõ ôèçè÷å- È òîò, êòî îäíàæäû ïîïàë â ýòó ñòðàíó, óæå âîð îá ýëåêòðè÷åñòâå è ýëåêòðîíèêå...
ñêèõ ïðîöåññîâ ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî çåìíûå íè çà ÷òî íå çàõî÷åò ïîêèíóòü åå! Íî, êàê è Ìû íå ìîæåì ñêàçàòü â òî÷íîñòè, êîãäà ëþ-
ïðîñòîðû, íî òàêæå íåâîîáðàçèìûé ïî ñâî- ïîëàãàåòñÿ âî âñåõ ñêàçêàõ (äàæå â òîì ñëó- äè âïåðâûå îáíàðóæèëè, ÷òî òåëà ìîãóò áûòü
èì ìàñøòàáàì çâåçäíûé ìèð è âñÿ áåñêî- ÷àå, åñëè îíè àáñîëþòíî ðåàëüíû), ÷òîáû ÍÀÝËÅÊÒÐÈÇÎÂÀÍÛ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå ïðî-
íå÷íàÿ Âñåëåííàÿ. Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî êîëîñ- ïîïàñòü â ýòó óäèâèòåëüíóþ ñòðàíó, íåîáõî- èçîøëî ýòî î÷åíü äàâíî.
ñàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòèõ ïðîöåññîâ îñíîâû- äèì ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÊËÞ×ÈÊ. Èìåííî îí ñïî- Äîêóìåíòàëüíî îïèñàë ýòîò ôàêò âïåðâûå
âàåòñÿ íà ïðîÿâëåíèè Î×ÅÍÜ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎ- ñîáåí îòêðûòü äâåðè, âåäóùèå â ýòîò ñêàçî÷- ôèëîñîô èç Ýëëàäû Ôàëåñ Ìèëåòñêèé (IV-é
ÃÎ ÷èñëà ÑÈË - ÃÐÀÂÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ, ÝËÅÊ- íûé ìèð. Ýòèì êëþ÷èêîì, ïðàâäà, íàäî åùå âåê äî í.ý.). Ïî åãî ñëîâàì, òêà÷èõè çàìåòè-
ÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ, ÌÀÃÍÈÒÍÛÕ è ßÄÅÐÍÛÕ. çàâëàäåòü. ×òî æå îí èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò? ëè ñïîñîáíîñòü ÿíòàðÿ ïðèòÿãèâàòü ê ñåáå
Ãðàâèòàöèîííûå ñèëû- ñàìûå çàãàäî÷íûå. Ïðåæäå âñåãî - ýòî çíàíèå îñíîâíûõ çàêî- ëåãêèå ïðåäìåòû, ÍÅ ÑÎÏÐÈÊÀÑÀßÑÜ ñ íè-
Èìåííî îíè óïðàâëÿþò äâèæåíèåì ãàëàêòèê, íîâ ýëåêòðîòåõíèêè è ýëåêòðîíèêè. Ïîíèìà- ìè, ïîñëå òîãî êàê ýòîò ÿíòàðü ïîòåðëè î
çâåçä è ïëàíåò, îíè æå âûçûâàþò ïðèòÿæåíèå íèå ñóùíîñòè ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ëåæà- øåðñòü. Ñòðàííîå ïîâåäåíèå ÿíòàðÿ è íåêî-
âñåõ òåë íà Çåìëå ê åå öåíòðó. Íî ïðè âîç- ùèõ â îñíîâå ýòèõ çàêîíîâ. Ïîñëåäîâàòåëü- òîðûõ äðóãèõ âåùåñòâ, ïîíà÷àëó êàçàëîñü
äåéñòâèè ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö, àòîìîâ, ìîëå- íîå è íàñòîé÷èâîå èçó÷åíèå ñîâðåìåííîé âñåãî ëèøü ëþáîïûòíûì êóðüåçîì. À ìåæäó
êóë, íåáîëüøèõ òåë, ãðàâèòàöèîííûå ñèëû êîìïîíåíòíîé áàçû, ìåòîäîâ êîíñòðóèðîâàíèÿ òåì çäåñü ïðîÿâëÿþòñÿ çàêîíû, óïðàâëÿþ-
èãðàþò ðîëü íàñòîëüêî ìàëóþ, ÷òî èìè âïîë- è ìîíòàæà. È êîíå÷íî æå, ïðîÿâëåíèå òâîð- ùèå áîëüøèíñòâîì ÿâëåíèé íà Çåìëå. Êàê æå
íå ìîæíî ïðåíåáðå÷ü. ÷åñêîé èíèöèàòèâû. ñåãîäíÿ ïîÿñíÿåòñÿ ÿâëåíèå ýëåêòðèçàöèè?
ßäåðíûå ñèëû, îáåñïå÷èâàÿ óñòîé÷èâîñòü Íî äàæå âñåãî ýòîãî - ÊÐÀÉÍÅ ÍÅÄÎÑÒÀ- Ñîãëàñíî íàøèì ñîâðåìåííûì çíàíèÿì,
àòîìíîãî ÿäðà, î÷åíü áûñòðî óáûâàþò ñ ðàñ- ÒÎ×ÍÎ! Ïî÷åìó? âñå âåùåñòâà ñîñòîÿò èç àòîìîâ, êîòîðûå, â
ñòîÿíèåì è âíå àòîìíîãî ÿäðà ïðàêòè÷åñêè íå Êîãäà ìû ãðååìñÿ âå÷åðîì ó êîñòðà èëè ñâîþ î÷åðåäü, èìåþò ñëîæíîå óñòðîéñòâî. Â
ïðîÿâëÿþòñÿ. À âîò ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÅ êîãäà ñòàâèì íà êóõíå ÷àéíèê íà ïëèòó, ìû ñåðåäèíå àòîìà ðàñïîëîæåíî ÿäðî, âîêðóã êî-
ÑÈËÛ â ïðèðîäå èìåþò óäèâèòåëüíî øèðîêóþ èìååì äåëî ñ îãíåì. Îí âèäèìûé, î÷åíü ãî- òîðîãî, êàê ÷àñòî ïðèíÿòî ãîâîðèòü, ÂÐÀ-
"àðåíó äåÿòåëüíîñòè". Èçó÷åíèå è èñïîëüçî- ðÿ÷èé, à ïîòîìó - ÏÎÍßÒÍÛÉ! Êîãäà æå ìû ÙÀÞÒÑß ýëåêòðîíû. Êàæäûé èç ýëåêòðî-
âàíèå ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÕ ÑÈË ëåæèò â èìååì äåëî ñ ýëåêòðè÷åñêîé öåïüþ, òî, íà íîâ íåñåò ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÛÉ îòðèöàòåëüíûé
îñíîâå âñåõ èçâåñòíûõ ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ ÿâ- ïåðâûé âçãëÿä, ÍÈÊÀÊÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ îíà çàðÿä. Ïðè ýòîì, êàê ïîäòâåðäèëè ÂÑÅ ýêñ-
ëåíèé. ×òî è ïîðîäèëî ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÓ. íå íåñåò. È ýòî â îñíîâíîì òàê è åñòü. Ïðà- ïåðèìåíòû, ÍÅ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ ñèòóàöèè, ïðè
À ðàçâèòèå ýëåêòðîòåõíèêè äàëî òîë÷îê ê âèëüíî ñìîíòèðîâàííàÿ è ýêñïëóàòèðóåìàÿ êîòîðîé çàðÿä ýëåêòðîíà ìîæíî èçìåíèòü â
âîçíèêíîâåíèþ ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÈ. Äëÿ òîãî ÷òî- ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ öåïü - îáðàçåö áåçîïàñ- òó èëè èíóþ ñòîðîíó! Äðóãîå äåëî - ñêîðîñòü
áû íàãëÿäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå, ãäå ïðîõîäèò íîñòè! Íî ïðè ýòîì íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî è ýíåðãèÿ ýëåêòðîíà. Âîò îíè-òî âåëèêîëåï-
ãðàíèöà ìåæäó ýëåêòðîòåõíèêîé è ýëåêòðîíè- âíåñåíèå â ýòó öåïü (ñëó÷àéíîå èëè íàìåðåí- íî ïîääàþòñÿ ðåãóëèðîâàíèþ.
êîé, ïîëåçíî çàïîìíèòü ñëåäóþùåå. íîå) ïîñòîðîííèõ ïðîâîäÿùèõ ïðåäìåòîâ ñïî- Çàìåòèì, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè ýëåêòðî-
ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ - ýòî îáëàñòü íàóêè è ñîáíî êîðåííûì îáðàçîì íàðóøèòü ýòó áëà- íû âîêðóã àòîìíîãî ÿäðà ÍÅ âðàùàþòñÿ! Îíè
òåõíèêè, ðàññìàòðèâàþùàÿ çàêîíû ôóíêöèî- ãîñòíóþ êàðòèíó. Åñëè îáû÷íûé êîñòåð ðàç- êàê áû ïðèñóòñòâóþò íà ðàçëè÷íûõ ðàññòîÿ-
íèðîâàíèÿ è ìåòîäû ðàñ÷åòà ðàçëè÷íûõ ýëå- ãîðàåòñÿ ìåäëåííî (â ëó÷øåì ñëó÷àå äëÿ ýòî- íèÿõ îò ÿäðà. È ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÜ èõ ïðèñóòñò-
êòðè÷åñêèõ öåïåé. ãî òðåáóþòñÿ ìèíóòû), è òåìïåðàòóðà åãî íå- âèÿ â îïðåäåëåííîé îáëàñòè âíóòðè àòîìíî-
Íàïðèìåð, ïðåäñòàâèì ñåáå öåïè, â ñîñòà- çàâèñèìî îò ðàçìåðîâ êîñòðà îãðàíè÷åíà (íå- ãî ïðîñòðàíñòâà õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàçëè÷íûìè
âå êîòîðûõ èìåþòñÿ ëàìïî÷êè, ýëåêòðîìîòî- ìíîãèì áîëåå 800° Ñ), òî òåìïåðàòóðà, çíà÷åíèÿìè.
ðû, òðàíñôîðìàòîðû è ò.ä. Íî åñëè öåïü ñïî- ðàçâèâàåìàÿ ïðè àâàðèéíîé ñèòóàöèè â ýëå- Äîáàâèì, ÷òî ðàçëè÷íûå àòîìû (â çàâèñè-
ñîáíà ñàìîñòîÿòåëüíî ðåàãèðîâàòü íà ÂÍÅØ- êòðîòåõíè÷åñêîé öåïè, ÌÃÍÎÂÅÍÍÎ äîñòèãà- ìîñòè îò ñîñòàâà ÿäðà) èìåþò è ðàçíîå êîëè-
ÍÅÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ íåçàâèñèìî îò òîãî, èìå- åò ÌÍÎÃÈÕ ÒÛÑß× ÃÐÀÄÓÑÎÂ! ÷åñòâî ýëåêòðîíîâ.  íåéòðàëüíîì àòîìå êî-
åò ëè îíî íåïîñðåäñòâåííî ýëåêòðè÷åñêèé  ïàð ïðåâðàùàþòñÿ ñàìûå òóãîïëàâêèå ëè÷åñòâî ÏÐÎÒÎÍΠâ ÿäðå ðàâíî êîëè÷åñò-
õàðàêòåð èëè äàæå íåýëåêòðè÷åñêèé, íî ïðå- ìåòàëëû - ïëàòèíà è âîëüôðàì! Èõ ðàñêà- âó ÍÅÉÒÐÎÍÎÂ. À êîëè÷åñòâî ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂ
îáðàçóåìûé ê ýëåêòðè÷åñêîìó âèäó ñïåöè- ëåííûå áðûçãè ðàçëåòàþòñÿ ñ âûñîêîé ñêîðî- ðàâíî êîëè÷åñòâó ïðîòîíîâ. Ýëåêòðè÷åñêèå çà-
àëüíûìè ïðåîáðàçîâàòåëüíûìè óñòðîéñòâà- ñòüþ è ñïîñîáíû íàíåñòè òÿæåëåéøèå òðàâ- ðÿäû ïðîòîíà è ýëåêòðîíà ðàâíû ïî âåëè÷è-
ìè (äàò÷èêàìè), ò.å. åñëè ýëåêòðè÷åñêàÿ öåïü ìû è îæîãè. Ïîìèìî ýòîãî, ýëåêòðîòåõíè÷å- íå è ÏÐÎÒÈÂÎÏÎËÎÆÍÛ ïî çíàêó! À âîò èõ
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòû ñ ÂÍÅØÍÈÌ ñèã- ñêèå öåïè îáëàäàþò åùå îäíèì ïîðàæàþ- ìàññû îòëè÷àþòñÿ ïî÷òè â 1800 ðàç. Âîò â êà-
íàëîì, ýòî óæå ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ ! ùèì ôàêòîðîì. Îí ÂÑÅÃÄÀ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÓÅÒ êîì ñîîòíîøåíèè íàõîäÿòñÿ ìàññû "òÿæåëî-
Âíåøíèé ñèãíàë ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé â ëþáîé, íîðìàëüíî ôóíêöèîíèðóþùåé ýëå- ãî" ïðîòîíà è "ëåãêîãî" ýëåêòðîíà. Ñëåäóþ-
è ñâåòîâîå âîçäåéñòâèå, è òåïëîâîå, à òàêæå êòðè÷åñêîé öåïè. Ðå÷ü èäåò îá ýëåêòðè÷åñêîì ùåå ôóíäàìåíòàëüíîå ïîíÿòèå, áåç êîòîðî-
ìåõàíè÷åñêîå, õèìè÷åñêîå, áèîëîãè÷åñêîå è íàïðÿæåíèè. Åãî íàëè÷èå â îïðåäåëåííîé ãî íåâîçìîæíî èçó÷àòü ýëåêòðîòåõíèêó, - ýòî
ò.ä. Êîãäà òàêèì ñèãíàëîì ÿâëÿþòñÿ ýëåêòðî- òî÷êå öåïè ñîâåðøåííî íåçàìåòíî! çàêîíû ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ýëåêòðè÷åñêèõ
ìàãíèòíûå âîëíû, ïðèìåíÿþò òåðìèí ÐÀÄÈÎ- Äî òîãî ñàìîãî ìîìåíòà, ïîêà íåîñòîðîæ- çàðÿäîâ. Ïðåæäå âñåãî îòìåòèì, ÷òî ÎÄÍÎ-
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ. íûé ïîëüçîâàòåëü íå ñîïðèêîñíåòñÿ ñ íèì. Ïî- ÈÌÅÍÍÛÅ ýëåêòðè÷åñêèå çàðÿäû ÂÑÅÃÄÀ
Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî "âîçðàñò" ðàäèî- ýòîìó áóäóùèì ýíòóçèàñòàì ýëåêòðîíèêè ïî- âçàèìíî îòòàëêèâàþòñÿ, ÐÀÇÍÎÈÌÅÍÍÛÅ
ýëåêòðîíèêè ëèøü íåìíîãèì ïðåâûøàåò 100 ëåçíî óñâîèòü íà âñþ äàëüíåéøóþ æèçíü íå- âñåãäà ïðèòÿãèâàþòñÿ. Èíà÷å ãîâîðÿ, çàðÿäû
ëåò. Âñå óäèâèòåëüíûå ÷óäåñà, êîòîðûå îêà- ñêîëüêî ïðàâèë, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïî- ÂÑÅÃÄÀ âçàèìîäåéñòâóþò äðóã ñ äðóãîì. Âîò
çàëîñü âîçìîæíûì ðåàëèçîâàòü áëàãîäàðÿ ìíèòü âñåãäà è âåçäå: óæå ñîòíè ëåò, êàê ïðîäîëæàåòñÿ â ôèçèêå âå-
óñïåõàì ÐÀÄÈÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÈ (êîìïüþòå- 1. ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ - ÝÒÎ ÍÀÄÅÆÍÛÉ È ëèêèé ñïîð - êàê æå îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìî-
ðû, òåëåâèçîðû, àóäèî è âèäåîàïïàðàòóðó, ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÛÉ ÄÐÓÃ, ÍÎ Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ- äåéñòâèå äâóõ çàðÿäîâ? Ïåðâîíà÷àëüíî ïîëà-
ìèíèàòþðíûå êèíîêàìåðû, ðàäèîòåëåôîíû, ÍÛÉ, ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎ ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÐÀÃ! ãàëè, ÷òî ýëåêòðè÷åñêèå çàðÿäû íåïîñðåäñò-
ïåéäæåðû è ò.ä.) ýòî, â ñóùíîñòè, åùå òîëü- 2. ËÞÁÛÅ ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀ- âåííî ÷åðåç ïóñòîòó (âàêóóì) äåéñòâóþò äðóã
êî ÍÀ×ÀËÎ ýëåêòðîííûõ ÷óäåñ! Ðàäèîýëåê- ÁÎÒÛ ÍÅÑÎÂÌÅÑÒÈÌÛ Ñ ÐÀÇÃÈËÜÄßÉÑÒ- íà äðóãà. Ïðè ýòîì êàæäûé çàðÿä íà ðàññòî-
òðîíèêà (è áóäóùåå òîëüêî ïîäòâåðäèò ýòî) ÂÎÌ È ÕÀËÀÒÍÎÑÒÜÞ. ÿíèè "÷óâñòâóåò" ïðèñóòñòâèå äðóãîãî. Ïî-
ìîæåò íåèçìåðèìî áîëüøå!... 3. ÂÑÅ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ äîáíàÿ òî÷êà çðåíèÿ èçâåñòíà, êàê ÒÅÎÐÈß
Ðàäèîýëåêòðîíèêó ìîæíî óïîäîáèòü óäèâè- ÂÛÏÎËÍßÞÒÑß ÒÎËÜÊÎ ÏÐÈ ÎÒÊËÞ×ÅÍ- ÄÀËÜÍÎÄÅÉÑÒÂÈß.
òåëüíîé ñêàçî÷íîé ñòðàíå, áåñêîíå÷íî áîãà- ÍÎÌ ÝËÅÊÒÐÎÏÈÒÀÍÈÈ È ÂÛÍÓÒÎÉ ÈÇ (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

20 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ

Óñòðîéñòâî çàðÿäà-ðàçðÿäà àêêóìóëÿòîðîâ


Êîíñòðóêöèÿ è äåòàëè
Ïëàòà ñ÷åò÷èêà âðåìåíè (ñì. ÐÝ
4/2000) è ðàçìåùåíèå ýëåìåíòîâ ïîêà-
çàíû íà ðèñ.10.
ÓÇÐ ñìîíòèðîâàí íà äâóõ ïàíåëÿõ èç
ôàíåðû òîëùèíîé 8 ìì, ñêðåïëåííûõ
øóðóïàìè (ðèñ.11) è ñîñòàâëÿþùèõ ïåðåä- (Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 3, 4/2000) Å.Ñ. Êîëåñíèê, ã. Ìîñêâà
íþþ ïàíåëü è îñíîâàíèå êîðïóñà. Ðàñïðå-
äåëåíèå äåòàëåé ïîêàçàíî íà ðèñ.12: íà
íèæíåé ïàíåëè ðàçìåùåíû ïëàòû êîì- ðåêëþ÷àòåëåé: SA1 - âûáîð êîëè÷åñòâà åñòåñòâåííî, ìîãóò áûòü ëþáûõ êîíñò-
ïàðàòîðà è áëîêà ïèòàíèÿ, âñå îñòàëüíîå àêêóìóëÿòîðîâ â áàòàðåå; SA2.1 - ïåðå- ðóêöèé.  êà÷åñòâå êîìïàðàòîðà èñïîëü-
- íà ïåðåäíåé. Ââèäó áîëüøîé ïëîòíîñòè êëþ÷åíèå âõîäà ÃÑÒ; SA2.2 - ïåðåêëþ÷å- çîâàë îïåðàöèîííûé óñèëèòåëü 140ÓÄ8À
ìîíòàæà, åãî âûïîëíÿþò íà âðåìåííî íèå âûõîäà ÃÑÒ; SA2.3 - çàêîðà÷èâàíèå â êðóãëîì êîðïóñå. Åãî ìîæíî çàìåíèòü
ðàçúåäèíåííûõ ïàíåëÿõ. Ìîíòàæ êàæäîé R29, R11 ïðè ðàçðÿäå; SA2.4 - ïåðåêëþ- ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîé îïåðàöèîííûé óñè-
ïàíåëè ñâîäèòñÿ ê 16-êîíòàêòíûì ãðåáåí- ÷åíèå èíâåðñíîãî âõîäà êîìïàðàòîðà; ëèòåëü ñ ó÷åòîì öîêîëåâêè. Âàæíî ëèøü,
êàì, ñîåäèíåííûì æãóòîì ïðîâîäîâ "îäèí SA2.5 - ïåðåêëþ÷åíèå ïðÿìîãî âõîäà ÷òîáû åãî âõîäíîé òîê áûë íà òðè ïîðÿä-
ê îäíîìó". Îêîí÷àòåëüíî ïàíåëè ñêðåï- êîìïàðàòîðà. Ïåðåêëþ÷àòåëü SA1 - ãàëåò- êà (â 1000 ðàç) ìåíüøå òîêà, ïðîòåêàþùå-
ëÿþò ïîñëå ìîíòàæà è îòëàäêè. Îñòàëü- íûé, òèïà 11Ï1H. Ðåçèñòîðû R1-R10 ðàñïà- ãî ïî öåïî÷êå ðåçèñòîðîâ R1-R10.
íûå ñòåíêè êîðïóñà òàêæå ôàíåðíûå, áî- èâàþò íåïîñðåäñòâåííî íà âûâîäàõ ïåðå- Òðàíçèñòîð VT2 â ðàäèàòîðå íå íóæäà-
êîâûå òîëùèíîé 8 ìì, âåðõíÿÿ è çàäíÿÿ êëþ÷àòåëÿ.  ïåðåêëþ÷àòåëå SA2 çàäåé- åòñÿ, åãî ìîæíî çàìåíèòü ñîãëàñíî ñõå-
4 ìì. ñòâîâàíî äâå ãàëåòû 2Ï4Í. Òðè "ëèøíèå" ìå ðèñ.14. Îáà òðàíçèñòîðà äîëæíû áûòü
Ðàçìåùåíèå äåòàëåé íà ïåðåäíåé ïàíå- íàïðàâëåíèÿ ÿ çàïàðàëëåëèë ñ íàïðàâëå- ð-n-ð ïðîâîäèìîñòè, òðàíçèñòîð VÒ2.1
ëè ïîêàçàíî íà ðèñ.13. Âíåøíèå ðàçìåðû íèÿìè SÀ2.1, SÀ2.2, SÀ2.3. Ïðåäïîëî- ëþáîé ìîùíîñòè, VÒ2.2 - áîëüøîé ìîù-
êîðïóñà 290õ115õ130 ìì. Íàçíà÷åíèå ïå- æèë, ÷òî õóæå íå áóäåò. Ïåðåêëþ÷àòåëè, íîñòè. Òðàíçèñòîðû VÒ1, VÒ3-VÒ6 ëþáûå

ðèñ.10

ðèñ.11

ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîâîäèìîñòè. Òðàíçè-


ñòîð VÒ7 òèïà ÊÏ303À ñ ëþáûì áóêâåí-
íûì èíäåêñîì, ìîæíî çàìåíèòü íà ÊÏ302
òîæå ñ ëþáûì áóêâåííûì èíäåêñîì, âàæ-
íî ëèøü ïîìíèòü, ÷òî ÷åì áîëüøå íà-
ïðÿæåíèå îòñå÷êè òîêà òðàíçèñòîðà, òåì
ëó÷øå ñòàáèëèçèðóþùèå ñâîéñòâà ýòîãî
"ìåñòíîãî" ÃÑÒ. Òðàíçèñòîðû VÒ9-VÒ11
ìîæíî çàìåíèòü íà ÊÒ817, à òðàíçèñòîð
VÒ8 òèïà ÃÒ701À - íà ëþáîé ãåðìàíèåâûé,
áîëüøîé ìîùíîñòè, ð-n-ð ïðîâîäèìîñòè
(Ï213, ÃÒ905 è ò.ä.).
Äèîäû VD11-VD14 òèïà ÊÄ105 ñ ëþáûì
áóêâåííûì èíäåêñîì ìîæíî çàìåíèòü íà
ëþáûå ñ òîêîì 1 À, äèîä VD10 òèïà ÊÄ223
- íà Ä104, â êðàéíåì ñëó÷àå - íà ëþáîé
êðåìíèåâûé. Âñå îñòàëüíûå äèîäû ëþáûå
êðåìíèåâûå. Ñòàáèëèòðîíû òàêæå ìîãóò
áûòü ëþáûìè íà ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðÿ-
æåíèå ñòàáèëèçàöèè.
Ñâåòîäèîä HL ëþáîé. Ñâåòîäèîäíûå
öèôðîâûå èíäèêàòîðû òèïà ÀËÑ324À
ìîæíî çàìåíèòü íà ÀËÑ321À, ÀËÑ337À,
ÀËÑ338À, ÀËÑ342À, à òàêæå íà ÀËÑ334
èëè ÀËÑ335 ñ áóêâåííûìè èíäåêñàìè À
èëè Â. Âñå îíè ñ îáùèì êàòîäîì è èìå-
ðèñ.12 þò îäèíàêîâóþ öîêîëåâêó. Èõ ìîæíî çà-

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 21


ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
ïðèìåíåí âûõîäíîé êàäðîâîé ðàçâåðòêè
îò ëàìïîâîãî òåëåâèçîðà "Ðåêîðä 6". Êàê
ñèëîâîé îí ñëàáîâàò, ïðè îòáîðå îò âòî-
ðè÷íîé îáìîòêè òîêà 0,4 À íàïðÿæåíèå
íà íåé ïàäàåò äî 14 Â. Íî âñå æå ñâîè
ôóíêöèè îí âûïîëíÿåò. Æåëàòåëåí, êî-
íå÷íî, áîëåå ìîùíûé. Åñëè èìååòå âîç-
ìîæíîñòü èçãîòîâèòü òðàíñôîðìàòîð ñà-
ìîñòîÿòåëüíî, òî îïòèìàëüíûé åãî ïàðà-
ìåòð - ñïîñîáíîñòü îòäàâàòü òîê 0,3-0,4
À ïðè íàïðÿæåíèè 30-33 Â. Â ýòîì ñëó-
÷àå áëîê ïèòàíèÿ öåëåñîîáðàçíî ñîáðàòü
ðèñ.13 ïî ñõåìå ðèñ.16. Òîãäà îòïàäàåò íåîáõî-
ëè òàêèõ íåò - íå áåäà, ìîæíî ïîäîáðàòü äèìîñòü â ìåñòíîì èñòî÷íèêå ïèòàíèÿ -8
ðåçèñòîðû ñ áîëüøèì äîïóñêîì ñ ïîìî- Â íà ïëàòå êîìïàðàòîðà. Ïðè íàìîòêå
ùüþ îáû÷íîãî òåñòåðà. Õîòÿ òî÷íîñòü òðàíñôîðìàòîðà íàìîòàéòå ìåæäó ñåòå-
ïîñëåäíåãî ðåäêî ïðåâûøàåò 5%, îäèíà- âîé è âòîðè÷íîé îáìîòêàìè è ýêðàíèðó-
êîâîñòü ðåçèñòîðîâ ìîæíî îïðåäåëèòü þùóþ. Äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà îò âêëþ-
ñî çíà÷èòåëüíî áîëüøåé òî÷íîñòüþ. Ñî- ÷åííîé íà êóõíå êîôåìîëêè èëè îò ýëå-
ïðîòèâëåíèå ýòèõ ðåçèñòîðîâ îò 510 Îì êòðîñâàðî÷íûõ ðàáîò â ïîäúåçäå íå ïî-
äî 30 êÎì. Íàïîìíþ, ÷òî ïðè âûáîðå ìåøàåò.
íîìèíàëà íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî òîê, ïðî- Îòëàäêà ÓÇÐ
ðèñ.14 òåêàþùèé ÷åðåç ðåçèñòîðû, äîëæåí íå Îòëàäêó öåëåñîîáðàçíî ïðîâîäèòü ïî
ìåíåå, ÷åì â 1000 ðàç ïðåâûøàòü âõîäíîé îòäåëüíûì ïëàòàì, äî ìîíòàæà ñõåìû â
ìåíèòü íà òàêèå æå èíäèêàòîðû ñ îáùèì òîê îïåðàöèîííîãî óñèëèòåëÿ (êîìïàðàòî- êîðïóñå. Áîëåå òîãî, äî çàâåðøåíèÿ îò-
àíîäîì, îíè èìåþò èíäåêñû Á èëè Ã. ðà). ëàäêè âîîáùå íå ñëåäóåò ïðèñòóïàòü ê èç-
Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî ó íèõ äðó- Îñîáûé ðàçãîâîð î ðåçèñòîðå R63, êî- ãîòîâëåíèþ êîðïóñà. Ïèòàíèå ïëàò ïðè îò-
ãàÿ öîêîëåâêà; íà îáùèé âûâîä èíäèêà- òîðûì ðåãóëèðóþò òîê ÃÑÒ. Ñòîëü ìàëî- ëàäêå æåëàòåëüíî - îò ,ðîäíîãî" áëîêà
òîðîâ ïîäàòü íàïðÿæåíèå +9 Â; èçìåíèòü îìíûå ïåðåìåííûå ðåçèñòîðû (70 Îì) ïèòàíèÿ, ïîýòîìó îòëàäêó íàäî íà÷èíàòü
ïîëÿðíîñòü âûõîäíûõ ñèãíàëîâ ìèêðî- îáû÷íî ïðîâîëî÷íûå, ó íèõ ñîïðîòèâëå- èìåííî ñ íåãî.
ñõåì íà ïðîòèâîïîëîæíóþ, ò.å íà âûâî- íèå èçìåíÿåòñÿ ñêà÷êàìè ïðè ïåðåõîäå Îòëàäêà ñâîäèòñÿ ê âûÿâëåíèþ è óñò-
äû 6 ìèêðîñõåì 176ÈÅÇ è 176ÈÅ4 ïîäàòü äâèæêà ñ âèòêà íà âèòîê. Ïðè áîëüøèõ òî- ðàíåíèþ îøèáîê. Åñëè òàêîâûõ íåò, ïëà-
íàïðÿæåíèå +9 Â. êàõ ñòàáèëèçàöèè ñîïðîòèâëåíèå ýòîãî òà ñðàçó íà÷èíàåò ðàáîòàòü. Ñîáñòâåííî
Ðåëå ÐÏÑ-20 (ïàñïîðò ÐÑ4.521.752) ñ ðåçèñòîðà 5-7 Îì, â ðåçóëüòàòå ñêà÷êè â îòëàäêà çàêëþ÷àåòñÿ â óñòàíîâêå óðîâíåé
ðàáî÷èì íàïðÿæåíèåì 10  ìîæíî çàìå- ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ñòàíîâÿòñÿ íåïî- íàïðÿæåíèé ñðàáàòûâàíèÿ êîìïàðàòîðà,
íèòü íà òàêèå æå ðåëå ñ ïîñëåäíèìè ìåðíî âåëèêè, è òðóäíî óñòàíîâèòü òîê ñ ïîäáîðå øóíòà ìèëëèàìïåðìåòðà, óñòà-
öèôðàìè ïàñïîðòà -753, -757, -760, -762, òðåáóåìîé òî÷íîñòüþ. Âíåøíèé ïðèçíàê íîâêå ïðåäåëîâ ðåãóëèðîâêè òîêà ÃÑÒ.
à òàêæå íà ðåëå ÐÏÑ-23 ñ ïàñïîðòîì óäîâëåòâîðèòåëüíîãî ðåçèñòîðà - äèà- Äëÿ îòëàäêè ïëàòû êîìïàðàòîðà ñëåäó-
PC4.520.021 (ó íåãî òàêàÿ æå öîêîëåâêà). ìåòð åãî êîðïóñà, îí íå äîëæåí áûòü åò:
Ðåëå òèïà ÐÏÑ ìîæíî çàìåíèòü íà ìåíåå 4 ìì. Õîðîøèå ðåçóëüòàòû äàåò âðåìåííî ïîäêëþ÷èòü ïåðåêëþ÷àòåëü
äâà îáû÷íûõ, ñîãëàñíî ñõåìå ðèñ.15. âêëþ÷åíèå ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ðåçèñòîðîì SA1 ê âûâîäàì 2, 4, 3 ïëàòû;
Ïðè íàæàòèè êíîïêè "Ïóñê" ðåëå Ê2 ñà- R63 ïåðåìåííîãî ðåçèñòîðà ñîïðîòèâëå- çàêîðîòèòü ïîïàðíî âûâîäû 5, 6 è 7, 10
ìîáëîêèðóåòñÿ êîíòàêòàìè Ê2.1, ýòèìè íèåì 3-5 Îì. Òàêèìè ðåçèñòîðàìè ðåãó- ïëàòû,
æå êîíòàêòàìè ïîäãîòàâëèâàåòñÿ öåïü ëèðîâàëè òîê íàêàëà ðàäèîëàìï ëåò 60 òî- âðåìåííî ïîäêëþ÷èòü ñâåòîäèîä HL ê
âêëþ÷åíèÿ ðåëå Ê1, à êîíòàêòàìè K2.2 ìó íàçàä, íàçûâàëèñü îíè ðåîñòàòàìè íà- âûâîäàì 8, 3 ïëàòû;
âêëþ÷àåòñÿ öåïü çàðÿäà (ðàçðÿäà). Ïðè êàëà. Ìèëëèàìïåðìåòð ïðèìåíåí èç ñà- ïîäêëþ÷èòü ïèòàíèå (âûâîäû 1, 3 ïëà-
îòêðûòèè òðàíçèñòîðà VT2 ñðàáàòûâàåò ìûõ äåøåâûõ, ïðèáîð Ì4-2, òîê ïîëíîãî òû, à åñëè áëîê ïèòàíèÿ ñîáðàí ïî ñõå-
ðåëå Ê1 è êîíòàêòàìè K1.1 ðàçáëîêèðó- îòêëîíåíèÿ ñòðåëêè 22,5 ìÀ, ñîïðîòèâëå- ìå ðèñ.16, òî è ê âûâîäó 13);
åò ðåëå Ê2. Âàæíóþ ðîëü èãðàåò ðåçèñ- íèå ðàìêè 3,3 Îì. Óíèâåðñàëüíûé øóíò ïîäêëþ÷èòü ðåãóëèðóåìûé èñòî÷íèê íà-
òîð R. Ðåëå Ê2 äëèòåëüíîå âðåìÿ íàõî- îáåñïå÷èâàåò äâà ïðåäåëà èçìåðåíèé: 0- ïðÿæåíèÿ ê âûâîäàì 10, 3 ïëàòû.
äèòñÿ ïîä òîêîì è áëàãîäàðÿ ðåçèñòîðó 30 è 0-300 ìÀ. Íàïîìíþ äîñòîèíñòâî Îðèåíòèðóÿñü íà ïîãàñàíèå ñâåòîäèîäà,
òîê ÷åðåç íåãî çíà÷èòåëüíî óìåíüøàåò- óíèâåðñàëüíîãî øóíòà: ïåðåõîäíîå ñî- ïðîâåðèòü íàïðÿæåíèå ñðàáàòûâàíèÿ êîì-
ñÿ, âåäü òîê óäåðæàíèÿ ìåíüøå òîêà ïðîòèâëåíèå êîíòàêòîâ ïåðåêëþ÷àòåëÿ ïàðàòîðà â ðåæèìå ðàçðÿäà. Åñëè îíî
ñðàáàòûâàíèÿ â 4-6 ðàç. Êðîìå òîãî, ïðåäåëîâ èçìåðåíèé íå âõîäèò â ñîñòàâ îòëè÷àåòñÿ îò 1  â ðàñ÷åòå íà îäèí àê-
ïðè ðàçîìêíóòûõ êîíòàêòàõ Ê2.1 è çàêðû- øóíòà, îíî âêëþ÷åíî ïîñëåäîâàòåëüíî ñ êóìóëÿòîð, ïîäîáðàòü ðåçèñòîð R17, à åñ-
òîì òðàíçèñòîðå VT2 ÷åðåç îáìîòêè ðå- ñîïðîòèâëåíèåì ðàìêè ïðèáîðà. Ýòî çíà- ëè ïîíàäîáèòñÿ, òî è ðåçèñòîð R16. Ïðî-
ëå ïðîòåêàåò òîê ïî öåïè: +18 Â, ïîñëå- ÷èòåëüíî óìåíüøàåò ïîãðåøíîñòü èçìåðå- âåðÿòü ìîæíî ïðè ëþáîì ïîëîæåíèè ïå-
äîâàòåëüíî ñîåäèíåííûå îáìîòêè ðåëå íèé ïðè óâåëè÷åíèè ïåðåõîäíîãî ñîïðî- ðåêëþ÷àòåëÿ SÀ1, íî áîëåå òî÷íî ýòî
(ïðè ÷åì îáìîòêà Ê1 øóíòèðîâàíà îòêðû- òèâëåíèÿ êîíòàêòîâ ïåðåêëþ÷àòåëÿ çà ïîëó÷èòñÿ ïðè ïîëîæåíèè, ñîîòâåòñòâóþ-
òûì äèîäîì VD9), ðåçèñòîð R27, ñòàáè- ñ÷åò èõ îêèñëåíèÿ. Ïðè îïðåäåëåíèè ïà- ùåì 7-10 àêêóìóëÿòîðàì.
ëèòðîí VD8. Ðåëå Ê2 ìîæåò ñðàáîòàòü. ðàìåòðîâ èìåþùåãîñÿ ïðèáîðà ïîëåçíî Ïîñëå óñòàíîâêè íèæíåãî óðîâíÿ ñðà-
Êñòàòè, â ýòîé ñõåìå îòïàäàåò íàäîá- ïîìíèòü, ÷òî, ñîãëàñíî ÃÎÑÒ, íàïðÿæåíèå, áàòûâàíèÿ êîìïàðàòîðà íóæíî ïðîâåðèòü
íîñòü â ðåçèñòîðå R26 (ñì. ðèñ.4). ïàäàþùåå íà ñîïðîòèâëåíèè ðàìêè ïðè- ïðåäåëû ðåãóëèðîâêè âåðõíåãî óðîâíÿ
Êîíäåíñàòîðû ëþáûõ òèïîâ, Ñ1-Ñ3, áîðà ïðè ïîëíîì îòêëîíåíèè ñòðåëêè, (ðàáîòà â ðåæèìå çàðÿäà). Äëÿ ýòîãî ðàñ-
Ñ8-Ñ12 - êåðàìè÷åñêèå, îñòàëüíûå ýëå- ðàâíî 75 ìÂ. êîðîòèòü âûâîäû ïëàòû 7, 10 è âðåìåííî
êòðîëèòè÷åñêèå. Ðåçèñòîðû øóíòà ðàñïàèâàþò íåïîñðåä- ïîäêëþ÷èòü ðåçèñòîðû R29, R11.  êðàé-
Âñå ðåçèñòîðû ñ äîïóñêîì 10 è 20%, ñòâåííî íà âûâîäàõ ïðèáîðà (÷åðåç ëåïå- íèõ ïîëîæåíèÿõ äâèæêà ðåçèñòîðà R11
çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèñòîðîâ R1-R10, êî- ñòêè). íàïðÿæåíèÿ ñðàáàòûâàíèÿ äîëæíû áûòü
òîðûå äîëæíû áûòü ñ äîïóñêîì 1%. Åñ-  êà÷åñòâå ñèëîâîãî òðàíñôîðìàòîðà ïðèìåðíî 1,3 è 1,5 Â.  ñëó÷àå íåîáõîäè-

22 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ

ðèñ.15
ðèñ.16
ìîñòè ïîäîáðàòü ðåçèñòîð R9. ñòîðà R11 íà÷èíàþò óìåíüøàòü ìèíèìàëü- íàïðÿæåíèþ âñåé áàòàðåè. Åñëè â ñîñòà-
Ïëàòû ñ÷åò÷èêà âðåìåíè íóæíî ñðàçó íî âîçìîæíûìè ñêà÷êàìè ñ ïåðèîäîì 2- âå áàòàðåè åñòü àêêóìóëÿòîðû, ïðåäïîëî-
ñîåäèíèòü æãóòîì ïðîâîäîâ, îïðåäåëèâ 3 ñ, ïîêà íå îòêëþ÷èòñÿ öåïü çàðÿäà. Íà æèòåëüíî èìåþùèå ìàëóþ ðåàëüíóþ åì-
îðèåíòèðîâî÷íî åãî äëèíó. Ñ÷åò÷èê âðå- ýòîì îòëàäêó ìîæíî ñ÷èòàòü çàêîí÷åííîé. êîñòü, òî âîçìîæåí èõ ãëóáîêèé ðàçðÿä.
ìåíè äîëæåí çàðàáîòàòü ñðàçó. ×òîáû Óñòðîéñòâî èìååò ñëåäóþùèå íåäîñòàò- Ïîýòîìó â òàêèõ ñëó÷àÿõ ñëåäóåò áûòü "íà
óáåäèòüñÿ â ïðàâèëüíîñòè ðàñïàéêè öèô- êè. ÷åêó" è ïåðèîäè÷åñêè êîíòðîëèðîâàòü
ðîâûõ èíäèêàòîðîâ, ñëåäóåò äàòü ñ÷åò÷è- 1. Óâåëè÷åíèå òîêà ÃÑÒ â òå÷åíèå ïåð- íàïðÿæåíèå êàæäîãî àêêóìóëÿòîðà.
êó ïîðàáîòàòü äî ïåðåïîëíåíèÿ, íàáëþ- âûõ 10-20 ìèí ðàáîòû çà ñ÷åò ðàçîãðåâà Ýòîò íåäîñòàòîê ìîæíî óñòðàíèòü, óñ-
äàÿ èçîáðàæåíèÿ öèôð. ×òîáû óñêîðèòü òðàíçèñòîðà VÒ8. Ýòî íåáîëüøàÿ áåäà. òàíîâèâ â ÓÇÐ ïî êîìïàðàòîðó íà êàæäûé
ýòîò ïðîöåññ, ñëåäóåò âðåìåííî ïîäàòü íà Ïîíÿòèå "åìêîñòü àêêóìóëÿòîðà" íåäîñòà- àêêóìóëÿòîð, ñîåäèíèâ èõ òàê, ÷òîáû êî-
âõîä ñ÷åò÷èêà ñåêóíäíûå èìïóëüñû, ïðî- òî÷íî ÷åòêîå. Âåëè÷èíà ýòîé åìêîñòè ñó- íåö ðàçðÿäà îïðåäåëÿëñÿ ïî "ñàìîìó
öåññ ñîêðàòèòñÿ äî 1 ÷ 40 ì. ùåñòâåííî çàâèñèò îò ðåæèìà çàðÿäà ñëàáîìó" àêêóìóëÿòîðó. Íî ñõåìà ÓÇÐ
Ïåðåä îòëàäêîé ÃÑÒ ñëåäóåò ïîäîáðàòü (ðàçðÿäà) [1, 2]. Íîðìèðîâàíèå òîêà çàðÿ- ïðè ýòîì óñëîæíÿåòñÿ. Èçãîòîâëåíèå òà-
óíèâåðñàëüíûé øóíò ìèëëèàìïåðìåòðà, äà (ðàçðÿäà) (0,1 îò íîìèíàëüíîé åìêîñ- êîãî ÓÇÐ îïðàâäàíî òîëüêî â ñëó÷àå åãî
÷òîáû â äàëüíåéøåì îòëàæèâàòü ÃÑÒ â ïà- òè, âûðàæåííîé â À•÷) ïðèçâàíî îáåñïå- èñïîëüçîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëàìè.
ðå ñ íèì. Ðåçèñòîðû R69, R70, ñîñòàâëÿ- ÷èòü âîçìîæíîñòü ñðàâíåíèÿ àêêóìóëÿòî- 3. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ êîíöà çàðÿäà
þùèå øóíò, ïîäáèðàþò ìåòîäîì ïîñëåäî- ðîâ, ïàðàìåòðû êîòîðûõ èçìåðåíû â ðàç- (ðàçðÿäà) ïî êîíå÷íîìó íàïðÿæåíèþ ÷óâ-
âàòåëüíûõ ïðèáëèæåíèé. íûõ ìåñòàõ, ðàçíûìè ëþäüìè. ñòâèòåëåí ê ñîïðîòèâëåíèÿì ìåæàêêóìó-
 ÃCT âíà÷àëå ñëåäóåò óñòàíîâèòü òîê Íàøà öåëü - âûÿâèòü àêêóìóëÿòîðû ñ ëÿòîðíûõ ñîåäèíåíèé. Ïîýòîìó íàäî îá-
äèîäà VD10. Äëÿ ýòîãî âêëþ÷èòü ÃÑÒ ñî- îäèíàêîâîé åìêîñòüþ, à â êàêîì ñîîòíî- ðàùàòü âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå êîíòàêòîâ
ãëàñíî ñõåìå ðèñ.17, â êà÷åñòâå ìèëëèàì- øåíèè îíà íàõîäèòñÿ ñ íîìèíàëüíîé, êàê ìåæäó àêêóìóëÿòîðàìè. Âïðî÷åì, åñòü è
ïåðìåòðà èñïîëüçîâàòü òåñòåð. Ïîäáî- ãîâîðèòñÿ, - "äåëî äåñÿòîå". Âàæíî îáåñ- "îáîðîòíàÿ ñòîðîíà ìåäàëè": ñ ïîìîùüþ
ðîì ðåçèñòîðà R62 óñòàíîâèòü òîê äèîäà ïå÷èòü îäèíàêîâûå óñëîâèÿ çàðÿäà (ðàç- ÓÇÐ ëåãêî âûÿâèòü íåèñïðàâíîñòè áàòàðåè
1,5-2 ìÀ (äëÿ äèîäîâ D223, D104) èëè ðÿäà), ïóñòü è íåñêîëüêî îòëè÷íûå îò îá- â âèäå óâåëè÷åííûõ ñîïðîòèâëåíèé ìå-
3,5-4 ìÀ (äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ òèïîâ). Åñ- ùåïðèíÿòûõ. Ìîæíî, íàïðèìåð, ñëåäî- æàêêóìóëÿòîðíûõ ñîåäèíåíèé. Ýòî îñî-
ëè ðåçèñòîð îêàæåòñÿ ìåíåå 100 Îì, òî âàòü òàêèì ïðàâèëàì: áåííî âàæíî äëÿ ìîíîáëî÷íûõ áàòàðåé,
çàìåíèòü ïîëåâîé òðàíçèñòîð íà òàêîé òîê ÃÑÒ óñòàíàâëèâàòü ïðè åùå íåïðî- êîãäà äîñòóï ê ýòèì ñîåäèíåíèÿì íåâîç-
æå ñ áîëüøåé îòñå÷êîé òîêà. Âêëþ÷èòü ãðåòîì òðàíçèñòîðå è â òå÷åíèå âñåõ ïî- ìîæåí.
ÃÑÒ ïî ñõåìå ðèñ.18. Óáåäèòüñÿ, ÷òî ðå- ñëåäóþùèõ èçìåðåíèé åãî íå ðåãóëèðî-
çèñòîðîì R63 ìîæíî óñòàíîâèòü òîê òðàí- âàòü; Ëèòåðàòóðà
çèñòîðà îò 4-5 äî 100 ìÀ. íà÷èíàòü çàðÿä ïðè õîëîäíîì òðàíçè- 1. Òåíüêîâöåâ Â.Â., Ì. Ø-Í. Ëåâè Ãåð-
Ïîñëåäíÿÿ ñòàäèÿ îòëàäêè - óñòàíîâêà ñòîðå; ìåòè÷íûå êàäìèåâî-íèêåëåâûå àêêó-
âåðõíåãî óðîâíÿ ñðàáàòûâàíèÿ êîìïàðà- ðàçðÿä íà÷èíàòü ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìóëÿòîðû îáùåãî íàçíà÷åíèÿ. - Ì.,
òîðà. Îíà ïðîâîäèòñÿ ïîñëå ïîëíîãî çà- ðàçðÿäà. 1968.
âåðøåíèÿ ìîíòàæà ÓÇÐ è ïîìåùåíèÿ åãî Íó à åñëè ïîíàäîáèòñÿ îáúåêòèâíî îï- 2. Òåíüêîâöåâ Â.Â., Öåíòåð Â.È. Îñ-
â êîðïóñ. Ê ÓÇÐ ïîäêëþ÷àþò áàòàðåþ (7- ðåäåëèòü ðåàëüíóþ åìêîñòü àêêóìóëÿòî- íîâû òåîðèè è ýêñïëóàòàöèè ãåðìå-
10 àêêóìóëÿòîðîâ) è çàðÿæàþò åå â òå÷å- ðà, òî íå ïîæàëåòü 10-20 ìèí âðåìåíè â òè÷íûõ íèêåëü-êàäìèåâûõ àêêóìóëÿ-
íèå 13-15 ÷. Ïðè ýòîì ðåçèñòîð R11 äîë- íà÷àëå çàðÿäà (ðàçðÿäà) íà êîððåêòèðîâ- òîðîâ. - Ë.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1983.
æåí èìåòü ìàêñèìàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå. êó òîêà ÃÑÒ. 3. Ðàäèîëþáèòåëü.-1994.-¹5.-Ñ.22.
 êîíöå ýòîãî ñðîêà ñîïðîòèâëåíèå ðåçè- 2. Îêîí÷àíèå ðàçðÿäà îïðåäåëÿþò ïî

ðèñ.17
ðèñ.18

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 23


ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ

Óñòðîéñòâî çàùèòû
èìïóëüñîâ, íà ýëåìåíòàõ DD2.1, DD2.2 -
îäíîâèáðàòîð, çàäàþùèé çàäåðæêó íà
âêëþ÷åíèå. Òðàíçèñòîðû VT1 è VT2 -
âõîäíûå óñèëèòåëè. Êàñêàä íà VT1 è ÒØ
DD1.1, DD1.2 îáðàçóþò êàíàë êîíòðîëÿ
ìèíèìàëüíîãî ïðåäåëà íàïðÿæåíèÿ, VT2
è ÒØ DD1.3, DD1.4, VT3 - êàíàë êîíòðî-

ýëåêòðîïîòðåáèòåëåé À.Í. Êàðàêóð÷è, ã. Çàïîðîæüå


ëÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðåäåëà íàïðÿæåíèÿ.
×åðåç äèîä VD3 è ðåçèñòîðû R2-R5
îòðèöàòåëüíûå ïîëóïåðèîäû ñåòåâîãî íà-
ïðÿæåíèÿ ïîäàþòñÿ íà âõîäû êàíàëîâ
êîíòðîëÿ íàïðÿæåíèÿ. Îíè óñèëèâàþòñÿ
êàñêàäàìè íà VT1 è VT2. Â êàñêàäå íà VT1
Âîïðîñ çàùèòû ïèòàåìûõ óñòðîéñòâ îò ïîòðåáèòåëåé (òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê, óñèëåííîå íàïðÿæåíèå ñãëàæèâàåòñÿ êîí-
íåäîïóñòèìûõ îòêëîíåíèé íàïðÿæåíèÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíò è äð.), ìîùíîñòüþ äî äåíñàòîðîì Ñ6.
ïèòàþùåé ñåòè îñòàåòñÿ àêòóàëüíûì. 2 êÂò. Ñõåìà óñòðîéñòâà ïîêàçàíà íà Ïðè íîðìàëüíîì ñåòåâîì íàïðÿæåíèè,
Óñòðîéñòâî, îïèñàííîå â [1], ïðîñòîå, íî ðèñ.1. Ïèòàåòñÿ óñòðîéñòâî ÷åðåç ãàñÿ- âåëè÷èíà êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ìåæäó íè-
íå îáåñïå÷èâàåò ïîäà÷ó ïèòàþùåãî íàïðÿ- ùóþ öåïü Ñ1, Ñ2, R1 îò âûïðÿìèòåëÿ VD1, æíèìè è âåðõíèìè óñòàíîâëåííûìè ïðå-
æåíèÿ ïîñëå èñ÷åçíîâåíèå àâàðèéíîé ñè- VD2 è ñòàáèëèçàòîðà VD4, VD5. Öåïè ïè- äåëàìè, íàïðÿæåíèå íà êîëëåêòîðå VT1
òóàöèè â ñåòè. Óñòðîéñòâî, îïèñàííîå â [2], òàíèÿ ñõåìû óïðàâëåíèÿ è óïðàâëÿþùå- âûøå ïîðîãà ñðàáàòûâàíèÿ ÒØ DD1.1,
ëèøåíî ýòîãî íåäîñòàòêà, îäíàêî ðåëå, ãî ýëåêòðîäà (ÓÝ) ñèìèñòîðà VS1 ðàçäå- DD1.2, ïîýòîìó íà âûâîäå 3 DD1.2 ïðèñóò-
âêëþ÷åííîå äëÿ óïðàâëåíèÿ ñèìèñòîðîì, ëåíû äèîäîì VD6 äëÿ óìåíüøåíèÿ âëèÿ- ñòâóåò âûñîêèé óðîâåíü è íå âëèÿåò íà ðà-
òðåáóåò òðàíñôîðìàòîðà äëÿ ïèòàíèÿ óñ- íèÿ ïîñëåäíåãî íà ñõåìó óïðàâëåíèÿ. Òàê áîòó îäíîâèáðàòîðà. Íà âûâîäàõ 8,9
òðîéñòâà. Ýòî çàòðóäíÿåò ïîâòîðåíèå êîí- êàê ïèòàåòñÿ óñòðîéñòâî ÷åðåç ãàñÿùóþ DD2.1 è íà âûâîäå 11 DD2.2 - âûñîêèå
ñòðóêöèè â íåñêîëüêèõ ýêçåìïëÿðàõ, à öåïü, òî íàïðÿæåíèå íà êîíäåíñàòîðå Ñ3 óðîâíè. Óðîâåíü ëîã."1" íà âûâ.2 DD2.3
ïðèìåíåííûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ ñèìèñ- ïðè âêëþ÷åíèè â ñåòü íàðàñòàåò çíà÷è- ðàçðåøàåò ðàáîòó ãåíåðàòîðà DD2.3,
òîðîì íå ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷àòü, íàïðè- òåëüíî ìåäëåííåå, ÷åì, íàïðèìåð, â èñ- DD2.4. Ãåíåðàòîð âûðàáàòûâàåò êîðîò-
ìåð, çâóêîâîñïðîèçâîäÿùóþ àïïàðàòóðó, òî÷íèêå ïèòàíèÿ ñ òðàíñôîðìàòîðíûì êèå èìïóëüñû ñ ÷àñòîòîé 10 êÃö, êîòîðûå
òàê êàê âîçìîæíî ïîÿâëåíèå ôîíà ñ ÷à- âõîäîì. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïðèâîäèò ê ÷åðåç óñèëèòåëü íà VT4 ïîäàþòñÿ íà ÓÝ
ñòîòîé ñåòè. òîìó, ÷òî â ìèêðîñõåìå DD2 ïðîÿâëÿåò- ñèìèñòîðà VS1. Ïðè ýòîì ÷åðåç ñèìèñòîð
Ïðåäëàãàþ óñòðîéñòâî, êîòîðîå âûïîë- ñÿ òèðèñòîðíûé êëþ÷åâîé ðåæèì ñ ôèê- òîê ïðîòåêàåò â íàãðóçêó.
íåíî áåç ýëåêòðîìàãíèòíûõ ðåëå è ìîòî÷- ñàöèåé ñîñòîÿíèÿ [3, ñ.243, 244]. Äëÿ óñ- Ïðèìåíåíèå âíåøíåãî ãåíåðàòîðà äëÿ
íûõ óçëîâ. Îíî îáåñïå÷èâàåò îòêëþ÷åíèå òðàíåíèÿ ýòîãî ýôôåêòà ìèêðîñõåìà DD2 óïðàâëåíèÿ ñèìèñòîðîì ïîçâîëèëî óìåíü-
íàãðóçêè îò ñåòè ïðè ïðåâûøåíèè ïèòàþ- ïèòàåòñÿ ÷åðåç òîêîîãðàíè÷èòåëüíûé ðå- øèòü óðîâåíü ïîìåõ, âîçíèêàþùèõ ïðè îò-
ùåãî íàïðÿæåíèÿ âûøå 220-240 Â è ïðè çèñòîð R17. êðûâàíèè ïîñëåäíåãî.
óìåíüøåíèè íàïðÿæåíèÿ íèæå óñòàíîâ- Íà ýëåìåíòàõ DD1.1, DD1.2 è DD1.3,  çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû ñåòåâîãî íà-
ëåííîãî 160-220 Â. Óñòðîéñòâî ðàçðàáà- DD1.4 ñîáðàíû òðèããåðû Øìèòòà (ÒØ), ïðÿæåíèÿ íà êîëëåêòîðå VT2 ïðèñóòñòâó-
òûâàëîñü äëÿ çàùèòû äîñòàòî÷íî ìîùíûõ íà ýëåìåíòàõ DD2.3, DD2.4 - ãåíåðàòîð þò ïîëîæèòåëüíûå ïîëóâîëíû (èëè îò-

ðèñ.1

24 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
ñóòñòâóþò). Åñëè èõ àìïëèòóäà íåäîñòàòî÷- ëîã."0" è çàïðåùàåò ðàáîòó ãåíåðàòîðà, íàïðÿæåíèÿ íà êîëëåêòîðå VT1 ñòàíîâèò-
íà äëÿ ñðàáàòûâàíèÿ ÒØ DD1.3, DD1.4, íà èìïóëüñû íà ÓÝ VS1 íå ïîñòóïàþò, è íà- ñÿ íèæå ïîðîãà ñðàáàòûâàíèÿ ÒØ DD1.1,
âûâîäå 4 DD1.4 áóäåò óðîâåíü ëîã."0", ãðóçêà îòêëþ÷åíà îò ñåòè. Ïðè êîëåáàíè- DD1.2, è íà âûâîäå 3 DD1.2 ïîÿâëÿåòñÿ
òðàíçèñòîð VT3 çàêðûò è íå îêàçûâàåò ÿõ íàïðÿæåíèÿ â ñåòè îêîëî ìàêñèìàëü- óðîâåíü ëîã."0", êîòîðûé çàïóñêàåò îäíî-
âëèÿíèÿ íà ðàáîòó îäíîâèáðàòîðà. íîãî ïðåäåëà àìïëèòóäà èìïóëüñîâ íà âèáðàòîð, ãåíåðàòîð ïðåêðàùàåò ðàáî-
Ïðè ïðåâûøåíèè ñåòåâûì íàïðÿæåíè- êîëëåêòîðå VT2 ìîæåò áûòü íåñòàáèëüíà, òó, è íàãðóçêà îòêëþ÷àåòñÿ îò ñåòè. Ïî-
åì óñòàíîâëåííîãî ïîðîãà óðîâåíü èì- ñëåäîâàòåëüíî, íà âûõîäå ÒØ DD1.3, ñêîëüêó íà îäíîâèáðàòîð äåéñòâóþò íå
ïóëüñîâ íà êîëëåêòîðå VT2 äîñòèãàåò ïî- DD1.4 ÷àñòîòà èìïóëüñîâ òàêæå íåóñòîé- èìïóëüñû, à ïîñòîÿííûé óðîâåíü (ëîã."0"),
ðîãà ñðàáàòûâàíèÿ ÒØ DD1.3, DD1.4. Èç ÷èâà, âîçìîæíû äàæå îäèíî÷íûå èìïóëü- òî ôîðìèðîâàíèå âðåìåíè çàäåðæêè íà-
ïîëóâîëí ôîðìèðóþòñÿ ïîëîæèòåëüíûå ñû. Ïðè ýòîì íàãðóçêà îñòàåòñÿ îòêëþ÷åí- ÷èíàåòñÿ ïîñëå ïðåâûøåíèÿ íàïðÿæåíè-
èìïóëüñû, êîòîðûå ÷åðåç VT3 âîçäåéñò- íîé îò ñåòè, òàê êàê äàæå îäèíî÷íûé èì- åì ñåòè ïîðîãà ìèíèìàëüíîãî ïðåäåëà.
âóþò íà îäíîâèáðàòîð. Êàæäûé èìïóëüñ ïóëüñ, ïîÿâèâøèéñÿ â òå÷åíèå âðåìåíè Òîãäà ÒØ DD1.2, DD1.3 ïåðåêëþ÷àåòñÿ â
ïåðåçàïóñêàåò îäíîâèáðàòîð. çàäåðæêè íà âêëþ÷åíèå, çàäàâàåìîé îä- ñîñòîÿíèå ëîã."1", è íà÷èíàåòñÿ ôîðìè-
Âî âðåìÿ îòðàáîòêè îäíîâèáðàòîðîì íîâèáðàòîðîì, ïåðåçàïóñêàåò îäíîâèáðà- ðîâàíèå âðåìåíè çàäåðæêè íà âêëþ÷åíèå,
DD2.1, DD2.2 çàäåðæêè íà âêëþ÷åíèå, òîð, è çàäåðæêà ôîðìèðóåòñÿ âíîâü. ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî íàãðóçêà ïîäêëþ-
êîòîðàÿ çàâèñèò îò åìêîñòè êîíäåíñàòî- Ïðè óìåíüøåíèè íàïðÿæåíèÿ ñåòè íè- ÷àåòñÿ ê ñåòè.
ðà Ñ10, íà âûâîäå 11 DD2.2 ïðèñóòñòâóåò æå óðîâíÿ ìèíèìàëüíîãî ïðåäåëà óðîâåíü (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü
ðàäèîàïïàðàòóðû ñ çàùèòîé îò
íåñàíêöèîíèðîâàííîãî âêëþ÷åíèÿ
Â.Ã. Áðàé÷åíêî, ã. Òåðíîïîëü

 ðàäèîëþáèòåëüñêîé ëèòåðàòóðå íå- ðèàíò âûêëþ÷àòåëÿ (ðèñ.1). Äàííóþ êîí- íèÿ íàãðóçêè âî âêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè
îäíîêðàòíî îñâåùàëèñü ðàçíûå êîíñò- ñòðóêöèþ ìîæíî âûïîëíèòü ïî æåëàíèþ âûáðàíî ïðîèçâîëüíî, è ïðè äàííûõ íî-
ðóêöèè àâòîìàòè÷åñêèõ âûêëþ÷àòåëåé. êàê â âèäå îòäåëüíîãî áëîêà, òàê è âìîí- ìèíàëàõ âðåìÿ çàäàþùåé öåïè ãåíåðàòî-
Ìíîãèå èç íèõ èìåþò ñóùåñòâåííûå íå- òèðîâàííóþ íåïîñðåäñòâåííî â òåëåâè- ðà C1R1, à òàêæå ïðè êîììóòàöèè âûâî-
äîñòàòêè, íàïðèìåð, ÷òîáû ïîäêëþ÷èòü çîð, ðàäèîïðèåìíèê, ìàãíèòîôîí è ò.ä. äîâ ñ÷åò÷èêîâ, âûïîëíåííûõ íà ìèêðî-
ê àïïàðàòó íåîáõîäèìî ñíÿòü êðûøêó, Çàïèòàòü àâòîâûêëþ÷àòåëü ìîæíî îò ëþ- ñõåìàõ DD3 è DD4, ðàâíî ïðèìåðíî 90
íàðóøèâ ïðè ýòîì ïëîìáó, âîçìîæíîñòü áîãî ìàëîìîùíîãî òðàíñôîðìàòîðà ñ ìèí (ñðåäíåå âðåìÿ äåìîíñòðàöèè õóäî-
îòêëþ÷åíèÿ íàãðóçêè òîëüêî ïî îêîí- íàïðÿæåíèåì âòîðè÷íîé îáìîòêè 6-9  æåñòâåííîãî ôèëüìà).
÷àíèè ïåðåäà÷. Ïðåäëàãàþ åùå îäèí âà- (íà ñõåìå íå ïîêàçàí). Âðåìÿ íàõîæäå- Åñëè â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè ïîâòîð-

VT1, VT3, VT4 ÊÒ315Á


VT2 ÊÒ361Å VD1, VD4 ÊÄ522Á
DD1 K561ËÅ5 VT5 ÊÒ815À VD2, VD3 Ä220Á
DD2 Ê561ÒÌ2 Ê1, Ê2 ÐÝÑ55À 0102 VD5, VD6 ÊÄ109À
DD3 Ê561ÈÅ10 Ñ6 100ìêÔ õ 25Â VD7 Ä814À
ðèñ.1 DD4 Ê561ÈÅ8 Ñ7 470 ìêÔ õ 16Â VS1, VS2 ÊÓ201Ë

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 25


ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
(äàò÷èêîì) ìîæåò ñëóæèòü ëþáàÿ ìåòàë-
ëè÷åñêàÿ ÷àñòü îáëèöîâêè àïïàðàòà, âèíò,
áóëàâêà, ðóêîÿòêà è ò.ï., íå ñîåäèíåííàÿ
ñ êîðïóñîì. Ïðè äëèíå ïðîâîäà, ñîåäè-
íÿþùåãî äàò÷èê è ñõåìó, áîëåå 30-50
ñì åãî íåîáõîäèìî ýêðàíèðîâàòü, òàê
êàê èç-çà íàâîäîê âîçìîæíî ëîæíîå ñðà-
áàòûâàíèå.
Ïðàâèëüíî ñîáðàííàÿ ñõåìà èç èñïðàâ-
íûõ äåòàëåé â íàëàäêå íå íóæäàåòñÿ è
íà÷èíàåò ðàáîòàòü ñðàçó. Âîçìîæíî ïðè-
äåòñÿ ïîäîáðàòü êîíäåíñàòîð Ñ2. Ïîäáîð
íåîáõîäèì ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ïî-
ñëå ïåðâè÷íîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè ïðî-
èñõîäèò ñàìîïðîèçâîëüíîå ïîäêëþ÷åíèå
íàãðóçêè áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðèêîñ-
íîâåíèÿ ê ñåíñîðíîé ïëàñòèíêå. Äëÿ ïîä-
êëþ÷åíèÿ áîëåå ìîùíîé íàãðóçêè òèï
òèðèñòîðîâ íåîáõîäèìî ïîìåíÿòü íà
ÊÓ202Í, à òàêæå óñòàíîâèòü èõ íà ðàäè-
àòîðû.
Ìèêðîñõåìû ìîæíî çàìåíèòü íà àíà-
à á ëîãè÷íûå ñåðèé Ê176, Ê564. Òðàíçèñòîðû
ðèñ.2 ÊÒ361, ÊÒ315 ñ ëþáûì áóêâåííûì èí-
äåêñîì. Ðåëå Ê1, Ê2 ëþáûå, íàäåæíî
íî íå êîñíóòüñÿ ñåíñîðíîé ïëàñòèíêè, ñïàä ïîëîæèòåëüíîãî âûõîäíîãî èìïóëü- ñðàáàòûâàþùèå ïðè íàïðÿæåíèè äî 7 Â
òî íàãðóçêà àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷èòñÿ îò ñà ñ÷åò÷èêà, ïðîèíâåðòèðîâàííûé â ýëå- è âîçìîæíî ìàëîì òîêå. Âåëè÷èíà ïðå-
ñåòè. Ðàçóìååòñÿ, âðåìÿ íàõîæäåíèÿ íà- ìåíòå DD1.4, ïåðåêëþ÷èò òðèããåð DD2 â äîõðàíèòåëÿ çàâèñèò îò òîêà ïîòðåáëåíèÿ
ãðóçêè âî âêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè ìîæíî íóëåâîå ñîñòîÿíèå, ïðè ýòîì ïîäàåòñÿ íàãðóçêè. Ñëåäóåò òàêæå ïîìíèòü î òîì,
ëåãêî èçìåíèòü â òó èëè äðóãóþ ñòîðîíó çàïðåò íà ðàáîòó çàäàþùåãî ãåíåðàòîðà, ÷òî íåèñïîëüçóåìûå âõîäû ìèêðîñõåìû
ïîäáîðîì öåïè R1C1, èçìåíåíèåì êîììó- îòêëþ÷àåòñÿ ðåëå Ê2, íàãðóçêà îòêëþ÷à- DD2 (8, 11, 10) íàäî ïîäêëþ÷èòü ê êîðïó-
òàöèè âûâîäîâ â ìèêðîñõåìàõ DD3 è åòñÿ îò ñåòè. Äëÿ ïîâòîðíîãî âêëþ÷åíèÿ ñó, à âõîä 9 DD2 ê øèíå "+". Äëÿ èñêëþ-
DD4, à òàêæå ââåäåíèåì äîïîëíèòåëü- íàãðóçêè íåîáõîäèìî ïðèêîñíóòüñÿ ê ñåí- ÷åíèÿ ñáîåâ â ðàáîòå óñòðîéñòâî æåëà-
íûõ ñ÷åò÷èêîâ è ïåðåêëþ÷àòåëåé. Àâòî- ñîðíîé ïëàñòèíêå. Äëÿ òîãî ÷òîáû íå òåëüíî óñòàíîâèòü ïîáëèæå ê êîðïóñàì
âûêëþ÷àòåëü ñîñòîèò èç ðåëå âðåìåíè, ïðîèçîøëî îòêëþ÷åíèÿ íàãðóçêè (â äàí- ìèêðîñõåì DD2, DD3, DD4. Ïå÷àòíàÿ ïëà-
êîòîðîå ñîäåðæèò çàäàþùèé ãåíåðàòîð íîì ñëó÷àå òåëåâèçîðà), íóæíî õîòÿ áû òà (ðèñ.2) âûïîëíåíà èç äâóñòîðîííåãî
íà ýëåìåíòàõ DD1.1-DD1.3, äåëèòåëü ÷àñ- ðàç (äî èñòå÷åíèÿ 90 ìèí) ïîâòîðíî êîñ- ôîëüãèðîâàííîãî ñòåêëîòåêñòîëèòà òîë-
òîòû DD3, DD4, òðèããåð íà DD2, ñåíñîð- íóòüñÿ ñåíñîðíîé ïëàñòèíêè. Ïîñëå ïî- ùèíîé 1,5 ìì. Äåòàëè VD3, VD2, R6, VS1,
íîå óñòðîéñòâî íà òðàíçèñòîðàõ VT2-VT4 âòîðíîãî ïðèêîñíîâåíèÿ ê ñåíñîðíîé VS2 óñòàíîâëåíû âíå ïëàòû. Êîíäåíñàòî-
è ðåëå Ê1, è èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñò- ïëàñòèíêå âðåìÿ íàõîæäåíèÿ òåëåâèçîðà ðû áëîêèðîâî÷íûå òèïà ÊÌ 0,068 ìêÔ.
âà íà VT1, ðåëå Ê2, òèðèñòîðàõ VS1, VS2, âî âêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè ïðîäëèòñÿ íà
ñòàáèëèçàòîðå íà VT5. 90 ìèí. Ëèòåðàòóðà
Äëÿ çàïóñêà àâòîâûêëþ÷àòåëÿ íåîá- 1. Áèðþêîâ Ñ. Ðåëå âðåìåíè äëÿ ôîòî-
Åñëè ñåíñîðíóþ ïëàñòèíêó óñòàíîâèòü ëþáèòåëÿ//Ðàäèî.-1988.-¹12.-Ñ.53-55.
õîäèìî åãî è íàãðóçêó ïîäêëþ÷èòü ê ñå- â îïðåäåëåííîì, èçâåñòíîì ëèøü âëà- 2. Áîðîâñêèé Â.Ï. è äð. Ñïðàâî÷íèê ïî
òè. Ïðè âêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ èìïóëüñ ñ äåëüöó ìåñòå, òî âêëþ÷èòü âàø òåëåâèçîð ñõåìîòåõíèêå äëÿ ðàäèîëþáèòåëåé.-Ê.:
âûõîäà öåïî÷êè Ñ2R2 óñòàíîâèò òðèããåð (ðàäèîïðèåìíèê, ìàãíèòîôîí è ò.ä.) ñìî- Òåõíiêà, 1987.
DD2 â íóëåâîå ñîñòîÿíèå, ðåëå Ê2 îáåñ- æåòå ëèøü Âû. Ñåíñîðíîé ïëàñòèíêîé
òî÷èòñÿ. Íà èíâåðñíîì âûõîäå 2 òðèããå-
ðà DD2 óñòàíîâèòñÿ ëîã."1", êîòîðàÿ çà-
ïðåòèò ðàáîòó çàäàþùåãî ãåíåðàòîðà,
ðåëå Ê1 îáåñòî÷èòñÿ, íàãðóçêà îòêëþ-
÷èòñÿ îò ñåòè. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ òåëåâèçî-
ðà íåîáõîäèìî ïðèêîñíóòüñÿ ðóêîé ê
ñåíñîðíîé ïëàñòèíêå, ïðè ýòîì ñðàáîòà-
åò ðåëå Ê1 è çàìêíåòñÿ åãî êîíòàêò Ê1.1.
Íà âûõîäå òðèããåðà "S" DD2 (âûâîä 6)
ïîÿâèòñÿ êîðîòêèé èìïóëüñ, êîòîðûé óñ-
òàíîâèò åãî â ñîñòîÿíèå ëîã."1". Íà âû-
õîäå 1 òðèããåðà DD2 óñòàíîâèòñÿ ëîã."1",
ñðàáîòàåò ðåëå Ê2, êîòîðîå ñâîèì êîí-
òàêòîì Ê2.1 çàìêíåò öåïü óïðàâëåíèÿ òè-
ðèñòîðîâ VS1 è VS2, íàãðóçêà "Ð.Í." ïîä-
êëþ÷èòñÿ ê ñåòè. Òàê êàê íà èíâåðñíîì
âûõîäå 2 DD2 óñòàíàâëèâàåòñÿ ëîã."0", òî
îäíîâðåìåííî ñ âêëþ÷åíèåì íàãðóçêè
ñíèìàåòñÿ çàïðåò ñ çàäàþùåãî ãåíåðàòî-
ðà (ÇÃ), è íà÷èíàåòñÿ ñ÷åò èìïóëüñîâ
ñ÷åò÷èêîì íà DD3 è DD4. Ïî èñòå÷åíèè
âðåìåíè (≈90 ìèí), åñëè ïîâòîðíî íå
êîñíóòüñÿ ðóêîé ñåíñîðíîé ïëàñòèíêè,

26 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
ïû äî 120 Âò. Åñëè ìîùíîñòü ëàìïû íå

Ðåãóëÿòîð îñâåùåííîñòè ïðåâûøàåò 60 Âò, ìîñò ìîæíî ñîáðàòü


èç ÷åòûðåõ äèîäîâ ÊÄ105 (ñ èíäåêñîì
Á, Â, Ã) ëèáî Ä226 (Á èëè Â); åñëè ìîù-
íîñòü ëàìïû íå ïðåâûøàåò 100 Âò, òî èç
äèîäîâ ÊÄ209 (ñ èíäåêñîì À, Á, Â) ëè-
Ê. Ãåðàñèìåíêî, ó÷åíèê 10 êëàññà, Ñóìñêàÿ îáë. áî ñáîðîê ÊÄ205 (À, Â, Æ èëè Ì); åñ-
ëè ìîùíîñòü ëàìïû íå ïðåâûøàåò 350
Âò, òî èç äèîäîâ ÊÄ202 (Ê, Ì, Ð); åñëè
Ïðåäëàãàþ ïðîñòîé ðåãóëÿòîð îñâå- ìåíò âêëþ÷åíèÿ VT1 îòíîñèòåëüíî íà÷à- ìîùíîñòü ëàìïû íå ïðåâûøàåò 2000
ùåííîñòè. Îí îòëè÷àåòñÿ îò àíàëîãè÷- ëà ïîëóïåðèîäà çàâèñèò îò ïîñòîÿííî- Âò, òî èç ëþáûõ 10-àìïåðíûõ äèîäîâ ñ
íûõ âûñîêèìè òåõíè÷åñêèìè õàðàêòå- ãî íàïðÿæåíèÿ íà ðåçèñòîðå R4 è îò îáðàòíûì íàïðÿæåíèåì 400  è áîëåå,
ðèñòèêàìè, õîðîøåé ïîâòîðÿåìîñòüþ è ïëàâíî íàðàñòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ íà íàïðèìåð Ä233, Ä246, Ä247, ÊÄ203 (îò
ïðîñòîòîé. êîíäåíñàòîðå Ñ1. Êàê òîëüêî ýòè íà- À äî Ä), ÊÄ206 (À, Á èëè Â), ÊÄ210 (îò
Óñòðîéñòâî ñîáðàíî íà îäíîïåðåõîä- ïðÿæåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ïðèìåðíî ðàâíû- À äî Ã). Êîíäåíñàòîð Ñ1 - ëþáîé êåðà-
íîì òðàíçèñòîðå VT1 (ðèñ.1) è ñîäåðæèò ìè, òðàíçèñòîð VT1 îòêðûâàåòñÿ (ïî ìè÷åñêèé èëè ìåòàëëîáóìàæíûé. Ðåçè-
ìîùíûé òðèíèñòîð VS1, êîòîðûé íàãðó- ýìèòòåðó).  ðåçóëüòàòå î÷åðåäíàÿ ïî- ñòîðû R2-R4, R6 - òèïà ÌËÒ-0,125,
æåí íà ëàìïû ëþñòðû (óñëîâíî îáî- ëóâîëíà íàïðÿæåíèÿ ñåòè ïî÷òè ïîëíî- ÎÌËÒ-0,125, ÂÑ-0,125; R5 - òèïà ÌËÒ-2;
çíà÷åíû HL1). Áëîê ïèòàíèÿ âûïîëíåí íà ñòüþ (ïðè áîëüøîé ÿðêîñòè ñâå÷åíèÿ) R1 - ëþáîé ïåðåìåííûé. Âìåñòî R1 ìîæ-
VD1, VD2, R5. Äèîä VD2 âûïðÿìèòåëü- èëè ÷àñòè÷íî (ïðè ìàëîé ÿðêîñòè ñâå÷å- íî èñïîëüçîâàòü ôîòîäèîä, ôîòîðåçè-
íûé, ðåçèñòîð R5 îãðàíè÷èòåëüíûé, VD1 íèÿ) ÷åðåç îòêðûòûé òðèíèñòîð VS1 ïðè- ñòîð èëè òåðìîðåçèñòîð, ïîýòîìó ìîæ-
- ñòàáèëèçèðóþùèé ñòàáèëèòðîí. Ìî- êëàäûâàåòñÿ ê ëàìïå HL1. Òàêèì îáðà- íî ïîñòðîèòü òåðìîñòàáèëèçàòîð èëè
ñòàáèëèçàòîð îñâåùåííîñòè.
Òðàíçèñòîð VT1 ìîæíî èñïîëüçîâàòü
òèïà ÊÒ117 (íà ðèñ.2,à ïîêàçàíà öîêîëåâ-
êà óñòàðåâøèõ òèïîâ òðàíçèñòîðîâ, à
à á íà ðèñ.2,á - öîêîëåâêà ñîâðåìåííûõ).
Åñëè òàêîãî îäíîïåðåõîäíîãî òðàíçèñ-
òîðà (ðèñ.2,â) ó Âàñ íå îêàæåòñÿ, åãî
âïîëíå çàìåíèò àíàëîã, ïîêàçàííûé íà
ðèñ.2,ã. Ìîæíî ïðèìåíèòü îáû÷íûå (áè-
â ïîëÿðíûå òðàíçèñòîðû ñëåäóþùèõ òè-
ïîâ: ñòðóêòóðû p-n-p (VT1) òèïà ÊÒ208,
ÊÒ209, ÊÒ213, ÊÒ361, ÊÒ501, ÊÒ502,
ÊÒ3107; ñòðóêòóðû n-p-n (VT2) òèïà
ÊÒ315, ÊÒ340, ÊÒ342, ÊÒ503, ÊÒ3102.
Êîíñòðóêöèÿ ðåãóëÿòîðà ïðîèçâîëü-
íàÿ ñ ó÷åòîì ýëåìåíòíîé áàçû ðàäèîëþ-
ðèñ.1 áèòåëåé. Åå ìîæíî óïðîñòèòü, èñêëþ-
÷èâ èç ñõåìû VD3.  äàííîì ñëó÷àå
ðèñ.2 ã ëàìïà áóäåò íàãðåâàòüñÿ òîëüêî äî 50%.
Åñëè íåîáõîäèìî 100%, òî íóæíî VS1
çàìåíèòü íà ñèìèñòîð ÊÓ208Ã è óñòàíî-
âèòü íà ðàäèàòîð ïðè ìîùíîñòè HL1
áîëüøå 1500 Âò.
Ïðåäëàãàþ ðåãóëÿòîð âûïîëíèòü íà
ïå÷àòíîé ïëàòå èç ôîëüãèðîâàííîãî
ìàòåðèàëà (ãåòèíàêñ èñïîëüçîâàòü íå
ðåêîìåíäóþ, òàê êàê ôîëüãà ÷àñòî îò-
ñëàèâàåòñÿ) ðàçìåðîì 60õ60 ìì. Íà
ðèñ.3,à ïîêàçàíà ïå÷àòíàÿ ïëàòà ñî ñòî-
ðîíû ïå÷àòíûõ ïðîâîäíèêîâ, à íà
ðèñ.3,á - ñî ñòîðîíû ðàäèîêîìïîíåíòîâ.
à ðèñ.3 á Åå ìîæíî âûòðàâèòü â ðàñòâîðå õëîð-
íîãî æåëåçà èëè ïðîðåçàòü äîðîæêè
íîæîì-ðåçàêîì. Óñòðîéñòâî ðàçìåùå-
Ä814Ã1, Ä814Ä1, 2Ñ516À. Òðèíèñòîð VS1 çîì, ÷åì áîëüøå ñîïðîòèâëåíèå â öåïè íî â êîðïóñå âûêëþ÷àòåëÿ îñâåùåíèÿ.
- ëþáîé òèïà ÊÓ202 (ñ áóêâåííûì èí- çàðÿäà êîíäåíñàòîðà Ñ1 (R1), òåì ïîçæå Ðåçèñòîð R1 ðàñïîëîæåí íà ïåðåäíåé
äåêñîì Ê èëè Ë) ïðè íîìèíàëüíîé ìîù- âêëþ÷àåòñÿ òðèíèñòîð VS1 è òåì ìåíü- ïàíåëè. Íà ðåçèñòîð íàäåòà äåêîðàòèâ-
íîñòè ëàìïû HL1 äî 400 Âò ëèáî òèïà øå ÿðêîñòü ñâå÷åíèÿ HL1. íàÿ ðó÷êà. Åå ìîæíî èçãîòîâèòü èç
ÊÓ202 (ñ èíäåêñîì Ê, Ë, Ì, Í) ïðè ìîù- Äåòàëè. Äèîä VD2 - ëþáîé êðåìíèå- êðûøêè îò òþáèêà çóáíîé ïàñòû. Â
íîñòè ëàìïû äî 200 Âò. Òðèíèñòîð VS1 âûé ìàëîãàáàðèòíûé. Ñòàáèëèòðîí VD1 êðûøêå ïðîäåëàòü îòâåðñòèå, ñîîòâåò-
ñëåäóåò óñòàíîâèòü íà íåáîëüøîé ðàäè- - ëþáîé ìàëîìîùíûé ñ íàïðÿæåíèåì ñòâóþùåå äèàìåòðó ðîòîðà ðåçèñòîðà
àòîð ïðè ìîùíîñòè ëàìï HL1>1500 Âò. ñòàáèëèçàöèè 10-15 Â, íàïðèìåð R1. Êðûøêó ñìàçàòü ñóïåðêëååì è íà-
Ìîñò VD3 - òèïà ÊÖ402 ëèáî ÊÖ405 (ñ ÊÑ210Æ, ÊÑ212Æ, ÊÑ213Æ, 2Ñ210Æ, äåòü íà ðîòîð ðåçèñòîðà.
èíäåêñîì Æ èëè È) ïðè ìîùíîñòè ëàì- 2Ñ211Ö, 2Ñ212Ö, ÊÑ215Æ, Ä814Â1,

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 27


ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
VD2 è òðàíçèñòîð ìèêðîñõåìû. Êîãäà íà-

Áëîê óïðàâëåíèÿ ñòåêëîî÷èñòèòåëåì ïðÿæåíèå íà êîíäåíñàòîðå óìåíüøèòñÿ äî


1/3 íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ, òàéìåð ñíîâà
ïåðåêëþ÷àåòñÿ â åäèíè÷íîå ñîñòîÿíèå
(âûâîä 3), è çàêðûâàåòñÿ âíóòðåííèé òðàí-
À. À. Ðóäåíêî, ã. Õàðüêîâ çèñòîð. Êîíäåíñàòîð Ñ2 ñíîâà íà÷íåò çà-
ðÿæàòüñÿ.
Ìíîãèå àâòîìîáèëè ïðåæíèõ ëåò âû- ðåçèñòîðîì R2 (äâèãàòåëü ñòåêëîî÷èñòè- Ïèòàíèå òàéìåðà è âðåìÿçàäàþùèõ öå-
ïóñêà èìåþò ïðîñòîé ðåãóëÿòîð ñêîðî- òåëåé íå ðàáîòàåò). ïåé ñòàáèëèçèðîâàíî ìèêðîñõåìîé DA2,
ñòè ðàáîòû äâèãàòåëÿ ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ - Ïðè âêëþ÷åíèè áëîêà øòàòíûì âûêëþ- ÷òîáû âðåìåííûå ïàðàìåòðû áëîêà íå
íà äâà ïîëîæåíèÿ "áûñòðî-ìåäëåííî". ÷àòåëåì, óñòàíîâëåííûì íà ïðèáîðíîé çàâèñåëè îò áîðòîâîãî íàïðÿæåíèÿ àâòî-
Áîëåå óäîáåí â ðàáîòå áëîê, ïðåäëàãàå- ïàíåëè àâòîìîáèëÿ, ÷åðåç R3, VD1 è R1 ìîáèëÿ. Êîíäåíñàòîðû Ñ1, C4 îáåñïå÷è-
ìûé â ýòîé ñòàòüå. Îí îáåñïå÷èâàåò íåïðå- íà÷íåò çàðÿæàòüñÿ êîíäåíñàòîð C2. Ñðà- âàþò íîðìàëüíóþ ðàáîòó ýòîé ÈÌÑ, ïðå-
ðûâíóþ ðàáîòó ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ â òå÷å- çó ïîñëå ïîäà÷è íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ íà äóïðåæäàÿ åå ñàìîâîçáóæäåíèå. Êîíäåí-
íèå 1...4 ñ (1-3 öèêëà ðàáîòû ùåòîê). Ïà- âûõîäå òàéìåðà DA1 óñòàíàâëèâàåòñÿ âû- ñàòîð Ñ3 ñíèæàåò âëèÿíèå ïîìåõ íà äëè-
óçó ìåæäó öèêëàìè ìîæíî ðåãóëèðîâàòü ñîêèé óðîâåíü íàïðÿæåíèÿ. Òðàíçèñòîð òåëüíîñòü ôîðìèðóåìûõ èìïóëüñîâ. Äè-
îò 0 äî 20 ñ ïåðåìåííûì ðåçèñòîðîì, VT1 îòêðûò, è öåïü ïèòàíèÿ äâèãàòåëÿ îä VD3 íåîáõîäèì äëÿ çàùèòû òðàíçèñ-
óñòàíàâëèâàåìûì íà ïåðåäíåé ïàíåëè. ñòåêëîî÷èñòèòåëåé çàìûêàåòñÿ. Âíóòðåí- òîðà VT1 îò ÝÄÑ ñàìîèíäóêöèè îáìîòêè
Àíàëîãè÷íûé áëîê îïèñàí â [1]. Íî ó íå- íÿÿ ñõåìà òàéìåðà ïîñòðîåíà òàê, ÷òî äâèãàòåëÿ, âîçíèêàþùåé ïðè åå êîììóòà-
ãî åñòü ñóùåñòâåííûé íåäîñòàòîê: â çàâè- ïîñëå çàðÿäêè êîíäåíñàòîðà Ñ2 äî 2/3 öèè. Ðåçèñòîð R4 çàäàåò áàçîâûé òîê
ñèìîñòè îò áîðòîâîãî íàïðÿæåíèÿ àâòî- íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ íà âûõîäå òàéìåðà òðàíçèñòîðà VT1 íà óðîâíå 50...70 ìÀ.
ìîáèëÿ âðåìåííûå èíòåðâàëû óñòðîéñòâà íàïðÿæåíèå óìåíüøàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè äî Íàãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü âûõîäà 3 DA1
çàìåòíî èçìåíÿþòñÿ. Áëàãîäàðÿ ïðèìåíå- íóëÿ, è òðàíçèñòîð VT1 çàêðûâàåòñÿ. Äâè- - 100 ìÀ, òàê ÷òî ïðè îòñóòñòâèè ñîñòàâ-
íèþ ñîâðåìåííîé ýëåìåíòíîé áàçû ïðåä- ãàòåëü æå îñòàíîâèòñÿ ïîñëå âîçâðàùåíèÿ íîãî òðàíçèñòîðà VT1 åãî ìîæíî çàìåíèòü
ëàãàåìîå óñòðîéñòâî ëèøåíî ýòîãî íåäî- ùåòîê â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå. ýëåêòðîìàãíèòíûì ðåëå. Ïðè ýòîì äèîä
ñòàòêà è ñîäåðæèò ìåíüøåå êîëè÷åñòâî Ñåäüìîé âûâîä òàéìåðà - ýòî âûõîä VD3 íå ïîíàäîáèòñÿ.
äåòàëåé. îòêðûòîãî êîëëåêòîðà òðàíçèñòîðà. Ðåçè- Äåòàëè. Òðàíçèñòîð VT1 ìîæåò áûòü ñ
Ðàññìîòðèì ðàáîòó áëîêà (ðèñ.1). Âðå- ñòîð R3 - íàãðóçêà ýòîãî òðàíçèñòîðà. ëþáûì áóêâåííûì èíäåêñîì. Äèîäû VD1,
ìÿçàäàþùèé óçåë ñîáðàí íà òàéìåðå DA1. Åãî ýìèòòåð ñîåäèíåí ñ "çåìëåé". Êîãäà VD2 ëþáûå êðåìíèåâûå ìàëîãàáàðèòíûå,
Ïîäðîáíî âîçìîæíîñòè ýòîé ÈÌÑ îïèñà- òàéìåð ïåðåêëþ÷àåòñÿ, ñ âíóòðåííåãî äèîä VD3 ñåðèé ÊÄ213, ÊÄ2999, ÊÄ2997
íû â [2]. Òàéìåð ãåíåðèðóåò èìïóëüñíûé òðèããåðà ÈÌÑ íà áàçó ýòîãî n-p-n òðàíçè- ñ ëþáûì áóêâåííûì èíäåêñîì. Êîíäåíñà-
ñèãíàë ñ íåçàâèñèìîé ðåãóëèðîâêîé äëè- ñòîðà ïðèõîäèò ïîëîæèòåëüíûé ñèãíàë, è òîð Ñ2 æåëàòåëüíî òèïà Ê52, Ê53. Ýòî
òåëüíîñòè èìïóëüñà ñ ïîìîùüþ ïîäñòðî- îí îòêðûâàåòñÿ.  ðåçóëüòàòå íàïðÿæåíèå äîëãîâå÷íûå êîíäåíñàòîðû ñ ìàëûìè òî-
å÷íîãî ðåçèñòîðà R1 (äâèãàòåëü ñòåêëîî÷è- â òî÷êå "À", áëèçêîå ê íóëþ. Êîíäåíñà- êàìè óòå÷êè, íî, òàê êàê îíè îáû÷íî èìå-
ñòèòåëåé ðàáîòàåò) è ïàóçû ïåðåìåííûì òîð Ñ2 íà÷èíàåò ðàçðÿæàòüñÿ ÷åðåç R2, þò ìàëûå åìêîñòè, òî êîíäåíñàòîð Ñ2
ìîæíî ñîñòàâèòü èç äâóõ, âêëþ÷èâ èõ ïà-
ðàëëåëüíî. Îñòàëüíûå êîíäåíñàòîðû ëþ-
áûå êåðàìè÷åñêèå ìàëîãàáàðèòíûå. Ïî-
ñòîÿííûå ðåçèñòîðû òèïîâ Ñ2-33, ÌËÒ,
ïåðåìåííûé ÑÏ3-30à, ïîäñòðîå÷íûé ÑÏ3-
38á èëè ÑÏ3-38ä.
Êîíñòðóêöèÿ. Áëîê ñîáðàí íà ïå÷àò-
íîé ïëàòå èç îäíîñòîðîííåãî ôîëüãèðî-
âàííîãî ñòåêëîòåêñòîëèòà. Ðàñïîëîæåíèå
äåòàëåé è ïðîâîäíèêîâ ïå÷àòíîé ïëàòû
ïîêàçàíû íà ðèñ.2 è 3. Íà ïå÷àòíîé ïëà-
òå èìåþòñÿ 4 êðåïåæíûõ îòâåðñòèÿ è îò-
âåðñòèÿ äëÿ ôèêñàöèè ïðîâîäîâ ê áëîêó
óïðàâëåíèÿ. Ðåêîìåíäóåòñÿ îò áëîêà ñäå-
ëàòü ïðîâîäà äëèííîé 7 ñì, çà÷èñòèòü èõ
íà äëèíó îêîëî 2 ñì, à ïîòîì ñîåäèíèòü
èõ ñ àâòîìîáèëüíûìè ïðîâîäàìè ìåòîäîì
ñêðóòêè ñ ïîñëåäóþùåé èçîëÿöèåé. Äèîä
VD3 íåîáõîäèìî ðàñïîëàãàòü íàä òðàíçè-
ðèñ.1 ñòîðîì VT1 èçîëèðóþùåé ñòîðîíîé åãî
êîðïóñà ê òðàíçèñòîðó.
Óñòðîéñòâî óñòàíàâëèâàþò íà àâòîìîáè-
ëå ïîä ïðèáîðíîé äîñêîé. Ïîñëå ýòîãî
ïîäñòðîå÷íûì ðåçèñòîðîì R1 âûñòàâëÿþò
êîëè÷åñòâî öèêëîâ ðàáîòû ùåòîê îò 1 äî 3.

Ëèòåðàòóðà
1. Îëåéíèê Ï. Èíòåãðàëüíûé òàé-
ìåð â áëîêå óïðàâëåíèÿ ñòåêëîî÷è-
ñòèòåëåì//Ðàäèî.-1988.- ¹12.-
Ñ.25.
2. Ãóòíèêîâ Â. Ñ. Èíòåãðàëüíàÿ ýëå-
êòðîíèêà â èçìåðèòåëüíûõ óñòðîé-
ñòâàõ. - Ë.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1988.
ðèñ.2 ðèñ.3

28 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
ðûå èç êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå
Óñòîé÷èâîñòü îõðàííûõ (ñì. ïðîäîëæåíèå) èëè óíèâåðñàëüíûå
ìèêðîêîíòðîëëåðû ñ ñîîòâåòñòâóþùèì

óñòðîéñòâ àâòîìîáèëÿ
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì. Äëÿ òîãî
÷òîáû îöåíèòü ñåêðåòíîñòü êîäèðîâêè,
íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñëåäó-
ê "ýëåêòðîííîìó âçëîìó" þùèå îñîáåííîñòè, óêàçûâàåìûå â ðåê-
ëàìíîé èíôîðìàöèè.
Àíòèñêàíèðîâàíèå. Ýòîò òåðìèí îáî-
çíà÷àåò òî, ÷òî çëîóìûøëåííèê íå ñìî-
Ñ.À. Ðóòåíêî, ã. Êèåâ æåò ñíÿòü ñèãíàëèçàöèþ ñ îõðàíû ñ ïî-
ìîùüþ ñêàíåðà. Ñêàíåð - îòíîñèòåëüíî
Ïðèîáðåòàÿ ñèãíàëèçàöèþ, ïîêóïàòåëü ñèãíàëèçàöèÿõ ïðèìåíÿëèñü êîäû ñ ÷èñ- íåñëîæíîå óñòðîéñòâî, êîòîðîå ïîñëå-
çàäàåò ñåáå åñòåñòâåííûé âîïðîñ - ëåãêî ëîì êîìáèíàöèé äî 512. Ïîäáîð òàêîãî äîâàòåëüíî âîñïðîèçâîäèò êîäû â ôîðìà-
ëè ïîäîáðàòü "êëþ÷" ê ýòîìó ýëåêòðîí- êîäà çàíèìàåò ìåíåå ìèíóòû. Êîëè÷åñò- òå âçëàìûâàåìîé ñèãíàëèçàöèè. Ñèñòåìó
íîìó çàìêó? Äëÿ òîãî ÷òîáû èñêëþ÷èòü âî êîìáèíàöèé êîäîâ â ñîâðåìåííûõ ñèã- ñ àíòèñêàíèðîâàíèåì íåëüçÿ âûêëþ÷èòü
âîçìîæíîñòü âûêëþ÷åíèÿ ñèãíàëèçàöèè íàëèçàöèÿõ ìîæåò äîñòèãàòü íåñêîëüêèõ ïåðåáîðîì êîäîâ áðåëîêà, òàê êàê ïðè
íåæåëàòåëüíûìè ëèöàìè, ïðèìåíÿåòñÿ êî- òûñÿ÷ ìèëëèàðäîâ. Äëÿ êîäèðîâàíèÿ ñèã- ïðèåìå íåâåðíîãî êîäà îíà íà íåêîòîðîå
äèðîâàíèå ïåðåäàò÷èêîâ. Óðîâåíü ñåê- íàëà ïåðåäàò÷èêà è ïîñëåäóþùåãî åãî âðåìÿ áëîêèðóåòñÿ, óâåëè÷èâàÿ âðåìÿ,
ðåòíîñòè êîäîâ ðàçëè÷íûõ ñèãíàëèçàöèé äåêîäèðîâàíèÿ èñïîëüçóþò êîìïëåêòû íåîáõîäèìîå äëÿ ñêàíèðîâàíèÿ. Áëîêè-
çíà÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ.  óñòàðåâøèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìèêðîñõåì, íåêîòî- ðîâêà ñíèìàåòñÿ ìíîãîêðàòíîé ïîäà÷åé
ïðàâèëüíîãî êîäà. Ïðè äîñòàòî÷íî áîëü-
øîì ÷èñëå âîçìîæíûõ êîäîâ ïåðåáîð
çàéìåò íåðåàëüíî ìíîãî âðåìåíè. Òåõíî-
ëîãèÿ àíòèñêàíèðîâàíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ óæå
íåñêîëüêî ëåò è íå ÿâëÿåòñÿ íîâèíêîé.
Ñèñòåìû ñ àíòèñêàíèðîâàíèåì íå çàùè-
ùåíû îò ïåðåõâàòà êîäîâ èç ýôèðà ñ ïî-
ìîùüþ ñïåöèàëüíûõ óñòðîéñòâ (ãðàááåðîâ
èëè ïåðåõâàò÷èêîâ êîäîâ). Àíòèñêàíèðó-
þùàÿ ïàóçà ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì àòðè-
áóòîì è â ñèñòåìàõ ñ äèíàìè÷åñêèì êî-
äîì.
Äèíàìè÷åñêèé êîä. Òåõíîëîãèÿ äèíàìè-
÷åñêîãî (ïëàâàþùåãî) êîäà äåëàåò íå-
âîçìîæíûì êàê ïåðåõâàò êîäîâ èç ýôè-
ðà, òàê è èõ ïîäáîð. Äåéñòâèòåëüíûé êîä
øèôðóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïðè êàæ-
äîé ïåðåäà÷å èçëó÷àåòñÿ âíåøíå ñîâåð-
øåííî äðóãàÿ êîäîâàÿ ïîñûëêà. Â ïðèåì-
íèêå äåéñòâèòåëüíûé êîä âîññòàíàâëèâà-
åòñÿ ïóòåì ìàòåìàòè÷åñêîé îáðàáîòêè.
Ïåðåõâàò êîäîâ ñòàíîâèòñÿ áåññìûñëåí-
ðèñ.1 íûì, òàê êàê íåâîçìîæíî ïðåäñêàçàòü, êà-
êàÿ ñëåäóþùàÿ êîäîâàÿ êîìáèíàöèÿ ñíè-
ìåò ñèãíàëèçàöèþ ñ îõðàíû. Ïðîñòîå ïî-
âòîðåíèå ïðåäûäóùåé ïîñûëêè íå ïðèâå-
äåò ê âûêëþ÷åíèþ ñèãíàëèçàöèè, òàê êàê
áûâøèå â ïðîøëîì ïîñûëêè ñ÷èòàþòñÿ
íåäåéñòâèòåëüíûìè. Ïðåäñêàçàòü æå áó-
äóùóþ ïîñûëêó òåîðåòè÷åñêè ìîæíî,
òîëüêî çíàÿ àëãîðèòì øèôðîâàíèÿ êî-
ðèñ.2 äà, êîòîðûé äåðæèòñÿ ôèðìîé-èçãîòîâè-
òåëåì â ñåêðåòå, è äîñòàòî÷íîå êîëè÷å-
ñòâî âûáîðîê êîäà äëÿ àíàëèçà. Êîäîâûå
êîìáèíàöèè ïîâòîðÿþòñÿ ñ î÷åíü áîëü-
øèì èíòåðâàëîì. Â ìîäåëè MICROCAR
052.1, íàïðèìåð, êîä ïîâòîðÿåòñÿ ÷åðåç
ïðèìåðíî 65000 íàæàòèé. Ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ïåðå-
äàâàåìûå êîäîâûå êîìáèíàöèè íè ðàçó íå
ïîâòîðÿþòñÿ - ìàøèíà íå ñëóæèò 20 ëåò.
Êîäû-èäåíòèôèêàòîðû áðåëîêîâ àâòîñèã-
íàëèçàöèé ñ ïëàâàþùèìè êîäàìè çàïèñû-
âàþòñÿ â çàâîäñêèõ óñëîâèÿõ è ÿâëÿþòñÿ
óíèêàëüíûìè, íå ïîäëåæàùèìè çàìåíå â
ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè.
Òåõíîëîãèÿ ïëàâàþùèõ êîäîâ î÷åíü
ýôôåêòèâíî çàùèùàåò ñèãíàëèçàöèþ îò
ðèñ.3

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 29


ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ / ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
âçëîìà ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ. êîä. Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî D2-êîä - íèçàöèè. Âåëè÷èíà èç ñ÷åò÷èêà ñèíõðîíè-
Ñòåïåíü çàùèòû îò ðàñøèôðîâêè çàâèñèò ýòî òîò óðîâåíü ñåêðåòíîñòè, ÷òî âîïðîñ çàöèè îáðàáàòûâàåòñÿ âìåñòå ê êîäèðóþ-
îò ïðèìåíÿåìîãî àëãîðèòìà êîäèðîâà- î äàëüíåéøåì ñîâåðøåíñòâîâàíèè îòïà- ùèì êëþ÷îì àëãîðèòìîì øèôðîâàíèÿ, â
íèÿ. Ïî ðèñ.1 ìîæíî íàãëÿäíî îöåíèòü, íà äàåò íà áëèæàéøèå 20-30 ëåò. ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷àþòñÿ 32 áèòà øè-
ñêîëüêî èçìåíÿþòñÿ êîäû ïåðåäàò÷èêà Ôîðìèðîâàíèå äèíàìè÷åñêîãî êîäà ôðîâàííîé èíôîðìàöèè. Ýòè äàííûå èç-
ïðè ÷åòûðåõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ íàæàòèÿõ Äèíàìè÷åñêèé êîä ôèðìû Microchip. ìåíÿþòñÿ ñ êàæäûì íàæàòèåì êíîïêè.
êíîïêè áðåëîêà ó ðàçëè÷íûõ ðàñïðîñòðà- Îñíîâíûå òåðìèíû 32-áèòîâûé êîä îáúåäèíÿåòñÿ ñ èíôîðìà-
íåííûõ ñèñòåì ñèãíàëèçàöèè. Êîä èçãîòîâèòåëÿ - 64-áèòîâîå ñëîâî, öèåé î íàæàòîé êíîïêå è ñåðèéíûì íîìå-
Äâîéíîé äèíàìè÷åñêèé êîä. Ñ òåõ ïîð óíèêàëüíîå äëÿ êàæäîãî èçãîòîâèòåëÿ, ðîì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïåðåäàâàåìîãî
êàê êîä-ãðàááåð ïåðåñòàë áûòü ýêçîòèêîé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîèçâåñ- áðåëîêîì êîäîâîãî ñëîâà.
è äîñòóïåí óãîíùèêàì, âñå áîëüøåå çíà- òè óíèêàëüíûé êîäèðóþùèé êëþ÷ â êàæ- Ïðèíöèï ðàáîòû äåêîäåðà. Ïðåæäå ÷åì
÷åíèå óäåëÿåòñÿ ñòåïåíè ñåêðåòíîñòè êî- äîì ïåðåäàò÷èêå. ïåðåäàò÷èê è ïðèåìíèê ñìîãóò ðàáîòàòü
äîâîé ïîñûëêè, ïåðåäàâàåìîé ñ áðåëîêà. Êîäèðóþùèé êëþ÷ - 64-áèòîâûé êëþ÷, âìåñòå, ïðèåìíèê äîëæåí ñíà÷àëà îáó-
Ïîýòîìó âñå áîëüøåå ÷èñëî ñèñòåì âûïó- óíèêàëüíûé äëÿ êàæäîãî ïåðåäàò÷èêà. ÷èòüñÿ è ñîõðàíÿòü íåêîòîðóþ èíôîðìà-
ñêàåòñÿ ñ äèíàìè÷åñêèì êîäîì. Îäíàêî è Êëþ÷ äåêîäèðóþùåãî óñòðîéñòâà - óï- öèþ èç ïåðåäàò÷èêà. Ýòà èíôîðìàöèÿ
îí íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ïàíàöååé íà âñå ðàâëÿåò àëãîðèòìîì äåøèôðîâàíèÿ è õðà- âêëþ÷àåò êîíòðîëüíóþ ñóììó ñåðèéíîãî
ñëó÷àè. Åñëè àëãîðèòì èçìåíåíèÿ ñòàíî- íèòñÿ â ÏÇÓ äåêîäåðà. íîìåðà, êëþ÷ êîäèðîâàíèÿ è òåêóùóþ
âèòñÿ èçâåñòåí (à îí èçâåñòåí ïî êðàéíåé Îáó÷åíèå. Ïðèåìíèê â ðåæèìå îáó÷å- âåëè÷èíó ñ÷åò÷èêà ñèíõðîíèçàöèè. Êîãäà
ìåðå ðàçðàáîò÷èêó), òî âíåäðèòüñÿ â ñè- íèÿ èñïîëüçóåò èíôîðìàöèþ îò ïåðåäàò- ñîîáùåíèå âåðíîãî ôîðìàòà îáíàðóæå-
ñòåìó ñòàíîâèòñÿ äåëîì òåõíèêè. Äëÿ èñ- ÷èêà, ÷òîáû äåøèôðîâàòü äèàïàçîí äèñ- íî, ïðèåìíèê ñíà÷àëà ñðàâíèâàåò ñåðèé-
êëþ÷åíèÿ è ýòîé âîçìîæíîñòè ðàçðàáî- êðèìèíàöèè è ñèíõðîíèçèðîâàòü ñ÷åò÷èê. íûé íîìåð. Åñëè êîíòðîëüíàÿ ñóììà ñå-
òàí òàê íàçûâàåìûé D2-êîä, ñóùíîñòü Ïðèíöèï ðàáîòû êîäåðà. Êîäèðóþùèå ðèéíîãî íîìåðà ñîîòâåòñòâóåò çàïîìíåí-
êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êàæäî- óñòðîéñòâà ñåðèè HCS èìåþò íåáîëüøîé íîìó ðàíåå ïåðåäàò÷èêó, ñîîáùåíèå äå-
ìó áðåëîêó ïîìèìî ðàçðÿäíîãî íîìåðà, ìàññèâ ÏÇÓ, êîòîðîå äîëæíî áûòü çàãðó- øèôðóåòñÿ. Çàòåì ïðèåìíèê ïðîâåðÿåò
ïðèñâîåí åùå è ñâîé èíäèâèäóàëüíûé çà- æåíî íåñêîëüêèìè ïàðàìåòðàìè ïåðåä ðàñøèôðîâàííóþ âåëè÷èíó ñ÷åò÷èêà ñèí-
êîí èçìåíåíèÿ êîäà. Ýòî èíäèâèäóàëüíîå èñïîëüçîâàíèåì: êîäèðóþùèé êëþ÷, 16- õðîíèçàöèè, ñðàâíèâàÿ åå ñ òåì, ÷òî ñî-
ïðàâèëî çàïèñûâàåòñÿ â äåêîäåð îäèí áèòîâîå ÷èñëî â ñ÷åò÷èêå ñèíõðîíèçà- õðàíåíî â ïàìÿòè. Åñëè âåëè÷èíà ñ÷åò÷è-
ðàç ïðè ââîäå (ïðîãðàììèðîâàíèè) áðå- öèè, 28-áèòîâûé ñåðèéíûé íîìåð (óíè- êà ñèíõðîíèçàöèè óäîâëåòâîðÿåò, òî ñî-
ëîêà, â ýôèðå áîëüøå íå ïîÿâëÿåòñÿ è ðà- êàëüíûé äëÿ êàæäîãî êîäåðà). Ìåæäó îáùåíèå ïðèíèìàåòñÿ. Íà ðèñ.3 ïîêàçà-
äèîïåðåõâàòó íåäîñòóïíî. Òàêèì îáðà- ýòèìè ïàðàìåòðàìè è ôàêòè÷åñêèì âûõîä- íà ñâÿçü ìåæäó ïðèíÿòûìè äàííûìè è
çîì, äàæå ðàçðàáîò÷èê ñèñòåìû, îáëàäàÿ íûì ñëîâîì èìååòñÿ ñâÿçü (ðèñ.2). Êàê äàííûìè â ÑÏÏÇÓ ïðèåìíèêà.
âñåé íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé î ñïîñî- òîëüêî êîäåð îáíàðóæèâàåò, ÷òî êíîïêà
áàõ êîäèðîâàíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùåé àï- íàæàòà, îí ñ÷èòûâàåò ñîñòîÿíèå âõîäíûõ (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
ïàðàòóðîé, íå ñìîæåò ðàñøèôðîâàòü ýòîò ñèãíàëîâ è ìîäèôèöèðóåò ñ÷åò÷èê ñèíõðî-

" ÑÒÐÀØÈËÊÀ "..


ñêîëüêî íåäåëü, ñêâîçü çóáû ïðîöåäèë, ÷òî âîò - ... Ïî äåøåâêå - íå óïóñòèë ñâîå Ôåäÿ Ìå-
êàê ðàç ñåãîäíÿ ìóçûêè íå áóäåò. È äîáàâèë, äÿøêèí.
÷òî òîìó åñòü ïðè÷èíà... - Äà, äðóçüÿ, ÿ âñåãäà óòâåðæäàë, ÷òî ëåíü äî
Ñàí-Ñàíû÷, îòîðâàâøèñü, íàêîíåö, îò ñâîåé äîáðà íå äîâîäèò, îñîáåííî êîãäà ýòî îòíîñèò-
ñèíüêè, áûñòðûì, öåïêèì, îöåíèâàþùèì âçãëÿ- ñÿ ê ýëåêòðîíèêå - ìåëàíõîëè÷åñêè ïðîðîíèë
äîì ïðîøåëñÿ ïî âçúåðîøåííîé Âàñèíîé ïðè- Ñàí-Ñàíû÷ Èìïåäàíñîâ.
À.Ë. Êóëüñêèé, ã. Êèåâ ÷åñêå (÷òî âîîáùå-òî áûëî äëÿ Êà-Çå íåòè- - Âàøè ñëîâà çâó÷àò ïàðàäîêñîì - ïîïûòàë-
ïè÷íî), ïî ïðèìÿòîìó âîðîòíè÷êó åãî ðóáàøêè... ñÿ ñâåñòè ñèòóàöèþ ê âîñïîìèíàíèÿì î íåçàá-
...  ýòî ñåðåíüêîå óòðî Âàñÿ Çàêîðîò÷åíêî, È ïîíÿë, ÷òî ýòî íåñïðîñòà!... âåííûõ ãåðîÿõ " 12 ñòóëüåâ" Âàñÿ Êà-Çå.
èçâåñòíûé áîëåå, êàê Âàñÿ Êà-Çå, áûë, êàê íè- - Íó, äîðîãîé Âàñÿ, ìû çäåñü âñå ñâîè. ×òî- - Íèêàêîãî òàêîãî "ïàðàäîêñà" çäåñü è â áè-
êîãäà, ñåðüåçåí è ìîë÷àëèâ. È äàæå íà íåâèí- òî ñåðüåçíîå? Âûêëàäûâàé, ÷åãî óæ òàì!... íîêëü íå óñìàòðèâàåòñÿ, - íà÷àë Ñàí-Ñàíû÷.- Âîò
íî- åäêèå ðåïëèêè çàêàäû÷íîãî äðóæêà Ôåäè È òóò Âàñÿ Êà-Çå ïîâåäàë ïðèñóòñòâóþùèì î òû, Âàñÿ, ïàðåíü ñ ãîëîâîé. Äà è ðóêè ó òåáÿ òî-
Ìåäÿøêèíà îòâå÷àë îäíîñëîæíî è áåç îáû÷íî- òîì íåïðèÿòíîì è äàæå ïðèñêîðáíîì ñëó÷àå, êî- æå, íå çèãçàãîì ñòîÿò. À â òàêîì âàæíîì è, äîë-
ãî ïîäúåìà. Íèíî÷êà Öèðêóëåâà, æåíñêàÿ èíòó- òîðûé ïðîèçîøåë ñ íèì ýòîé íî÷üþ â íåêîé îò- æåí çàìåòèòü, íåáåçîïàñíîì äåëå, êàê çàðÿä-
èöèÿ êîòîðîé áûëà ðàçâèòà íåîáû÷àéíî, çàïî- äåëüíî âçÿòîé êâàðòèðå, à èìåííî êàê ðàç â òîé, êà àêêóìóëÿòîðîâ, òû äîïóñòèë íåïðîñòèòåëü-
äîçðèëà äàæå, ÷òî ïðè÷èíà êðîåòñÿ â îáëàñòè â êîòîðîé îí, Âàñÿ Çàêîðîò÷åíêî, æèâåò óæå íå íóþ äëÿ âñÿêîãî óâàæàþùåãî ñåáÿ ýëåêòðîíùè-
íåæíûõ ÷óâñòâ. ïåðâûé ãîä. êà, ñëàáèíó. Ìîæåøü ñ÷èòàòü, ÷òî òû åùå ëåã-
Íî èñòèíà, êàê ýòî íåðåäêî áûâàåò, îêàçàëàñü - Âå÷åðîì, êàê âñåãäà, - ñåòîâàë ìîëîäîé ñïå- êî îòäåëàëñÿ...
çíà÷èòåëüíî áîëåå ïðîçàè÷åñêîé. Ñàí-Ñàíû÷, öèàëèñò, - ÿ ïîñòàâèë íà çàðÿäêó äâà àêêóìóëÿ- - Äà ïðè ÷åì çäåñü ÿ? - íåîáäóìàííî ïîïàë
ðàçâåðíóâ ïðèíåñåííóþ òîëüêî ÷òî îò íà÷àëü- òîðà 7Ä01, êîòîðûå, êàê âû âñå çíàåòå, çàïèòû- ñâîèì âîïðîñîì â ñëîâåñíóþ ëîâóøêó Ñàí-Ñà-
ñòâà ñèíüêó êàêîé-òî ãðîìîçäêîé ïðèíöèïèàëü- âàþò ìîé "êàññåòíèê"... Îáû÷íî, ïîêà ÿ ñïëþ, íû÷à Âàñÿ Çàêîðîò÷åíêî.
íîé ñõåìû, ïîãðóçèëñÿ â ìèð àáñòðàêöèè. Íå- àêêóìóëÿòîðû ïîëó÷àþò çàðÿä, êîòîðîãî ïî- - À ïðè âñåì! - æåñòêî îòðåçàë Èìïåäàíñîâ.
ñêîëüêî äîëãèõ ìèíóò â ëàáîðàòîðèè öàðèëà àò- òîì õâàòàåò íà âåñü äîëãèé ðàáî÷èé äåíü. Íî - Ïðåæäå âñåãî, ïîâåäàé-êà íàì, äîðîãîé Âàñÿ,
ìîñôåðà ïîëíîãî ìîë÷àíèÿ. Íàêîíåö, Íèíî÷êà ýòîé íî÷üþ âñå áûëî íå òàê. Êâàðòèðà íàïîë- ÷åì ïðèíöèïèàëüíî ïëîõè "ïðîñòûå" è "äåøå-
Öèðêóëåâà àêêóðàòíî, íî êàòåãîðè÷íî, ïîëîæè- íèëàñü ÷àäîì è åäêèì äûìîì. Áëàãî, ÿ âîâðå- âûå" çàðÿäíûå óñòðîéñòâà?
ëà íà ñâîé ñòîë ïëàñòìàññîâóþ ëèíåéêó. ìÿ ïðîñíóëñÿ è äîâîëüíî áûñòðî ñîîáðàçèë â - Íó, òàê âåäü ýòî ÿñíî! Êàê èçâåñòíî, îíè ñî-
Ýòîò ñîâåðøåííî íåâèííûé æåñò ïðîçâó÷àë ÷åì äåëî! ñòîÿò ïðîñòî èç âûïðÿìèòåëÿ è èíäèêàòîðà.
êàê õëîïîê â ëàäîøè. Âñå íåâîëüíî îáåðíóëèñü - À â êàêîì ìåñòå êâàðòèðû ðàñïîëîæåíà ðî- - Âåðíî ãîâîðèøü! Íó à ÷òî áóäåò, åñëè àê-
íà çâóê, è Íèíî÷êà ñïðîñèëà, îáðàùàÿñü íå òî çåòêà, â êîòîðóþ òû âñòàâèë çàðÿäíîå óñòðîé- êóìóëÿòîð íåèñïðàâåí?
ê îêíó, íå òî ê öèôðîâîìó âîëüòìåòðó, ñïîêîé- ñòâî? - ñïðîñèë Ñàí-Ñàíû÷. - Òîãäà ìîæåò âîçíèêíóòü ñèòóàöèÿ, ïðè êî-
íî ñòîÿùåìó íà ñâîåì îáû÷íîì ìåñòå. -  êîðèäîðå, - ïîñëåäîâàë ëàêîíè÷íûé îòâåò òîðîé âûïðÿìëÿþùåå óñòðîéñòâî îêàçûâàåòñÿ
- ×òî-òî ñåãîäíÿ ìóçûêè íå ñëûøíî. À ïîä Âàñè, - êàê ðàç íåïîäàëåêó îò âõîäíîé äâåðè. ðàáîòàþùèì â ðåæèìå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ,
íåå òàê ïðèÿòíî âû÷åð÷èâàòü ñõåìû. Âàñÿ, áóäü - À êàêèì çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì òû ïîëüçî- - ÷åòêî, êàê ïÿòèêëàññíèê ó äîñêè, îò÷åêàíèë Âà-
äîáð, âûäàé ìåëîäèþ... âàëñÿ?- ïðîäîëæàë íåòîðîïëèâîå ñâîå äîçíà- ñÿ Êà-Çå, íå çàìåòèâ ïîíà÷àëó þìîðèñòè÷åñêî-
È òóò Âàñÿ Çàêîðîò÷åíêî, ñàìîäåëüíûé êàñ- íèå Èìïåäàíñîâ. ãî àñïåêòà ñâîèõ ñëîâ.
ñåòíûé ìàãíèòîôîí êîòîðîãî ðåãóëÿðíî ñîçäà- - Äà ñàìûì îáûêíîâåííûì, êóïëåííûì â ìà- (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
âàë àòìîñôåðó óþòà â ëàáîðàòîðèè âîò óæå íå- ãàçèíå...

30 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹5/2000


ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ

ÄÆÎÇÅÔ «‡ÌËχÚÂθÌ˚Â
ÃÅÍÐÈ Ïðîâåðüòå
íà 2 ãîäà ïîçæå. Ïðè ýòîì
ñâîè çíàíèÿ ËÒÚÓËË
Ìîðçå (åãî èíæåíåðíàÿ ïîäãî- Â 1910 ã. çíàìåíèòûé àìåðèêàí-
òîâêà áûëà ñêðîìíîé) íå ñòåñ-
íÿëñÿ êîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó Ãå- Ïðèâîäèì ðåøåíèÿ çàäà÷, ñêèé êàïèòàëèñò-àâòîìîáèëåñòðîè-
íðè ïî òåõíè÷åñêèì ïðîáëå- îïóáëèêîâàííûõ â ÐÝ òåëü Ãåíðè Ôîðä ïîñòðîèë ãðîìàä-
ìàì òåëåãðàôà è ïîñëå ýòîãî 4/2000. íûé àâòîìîáèëüíûé çàâîä â Äåòðîé-
íåìåäëåííî ïàòåíòîâàë òî, ÷òî Çàäà÷à 6. Äëÿ êîððåêò- òå. Äëÿ çàâîäà çàêàçàëè ìîùíûé
åìó Ãåíðè ñîâåòîâàë. íîé çàìåíû øåñòèâàòòíîãî ýëåêòðîãåíåðàòîð, êîòîðûé äîëæåí
Åäèíèöà èíäóêòèâíîñòè íà- Ýêñïåðèìåíòèðóÿ íàä ýëåêò- ðåçèñòîðà äâóõâàòòíûìè ñî- áûë îáåñïå÷èâàòü ýëåêòðîýíåðãèåé
çâàíà èìåíåì àìåðèêàíñêîãî ðîìàãíèòàìè, Ãåíðè ñîçäàë ïðîòèâëåíèå êàæäîãî äâó- âñå ñòàíêè íà çàâîäå. Ãåíåðàòîð ïðè-
ó÷åíîãî Äæîçåôà Ãåíðè (1799- êîíñòðóêöèþ, â êîòîðîé ãðóïïà õâàòòíîãî ðåçèñòîðà ïðè ïî- âåçëè, ñìîíòèðîâàëè, íî êîãäà åãî
1878). Îí ðîäèëñÿ 17 äåêàáðÿ ýëåêòðîìàãíèòîâ âðàùàëàñü íà ñëåäîâàòåëüíîì ñîåäèíåíèè çàïóñòèëè, âûÿñíèëîñü, ÷òî îí ñèëü-
1799 ã. â ìàëåíüêîì ãîðîäêå îñè. Ýòî áûë ïåðâûé ýëåêòðî- äîëæíî áûòü â òðè ðàçà
ìîòîð. Ýòó êîíñòðóêöèþ Ãåíðè íî ãóäèò, ãðååòñÿ è íå îòäàåò è ïî-
Îëáàíè â øòàòå Íüþ-Éîðê. Î ìåíüøå, à ïðè ïàðàëëåëü- ëîâèíû òðåáóåìîé ìîùíîñòè. Ìíîãî
åãî äåòñòâå ïðàêòè÷åñêè íè÷å- îïóáëèêîâàë â 1840 ã. (õîòü ýòî íîì - â òðè ðàçà áîëüøå
îí ñäåëàë!). Ïðàâäà, îí íàçû- äíåé âîçèëèñü ñ ãåíåðàòîðîì ñïåöè-
ãî íå èçâåñòíî. Ó÷èëñÿ â ìåñò- ñîïðîòèâëåíèÿ øåñòèâàòò-
íîé øêîëå, çàòåì ñòàë â íåé âàë ýòó êîíñòðóêöèþ ñêðîìíî: àëèñòû, íî íè÷åãî íå ìîãëè ïîíÿòü.
"âðàùàþùèéñÿ ýëåêòðîìàã- íîãî ðåçèñòîðà. Â îáîèõ Ñèòóàöèÿ äëÿ Ôîðäà ñëîæèëàñü
ïðåïîäàâàòåëåì ìàòåìàòèêè è ñëó÷àÿõ íà äâóõâàòòíûõ ðå-
ôèçèêè. Çäåñü æå â øêîëå Ãå- íèò". êðèòè÷åñêàÿ: çàäåðæêà ñ çàïóñêîì
Ïðîäîëæàÿ ñâîè èññëåäîâà- çèñòîðàõ âûäåëÿåòñÿ òðåòüÿ
íðè íà÷àë ýêñïåðèìåíòû ïî ÷àñòü ìîùíîñòè, ðàññåèâàå- çàâîäà ãðîçèëà ãðîìàäíûìè óáûò-
ýëåêòðîìàãíåòèçìó. Îí ïåðâûì íèÿ ýëåêòðîìàãíèòîâ, Ãåíðè ñî- êàìè. È îí ðåøèëñÿ íà êðàéíèé øàã
ñêîíñòðóèðîâàë ýëåêòðîìàãíèò: çäàë îáðàçöû ñ òÿãîé äî 400 êã ìîé íà øåñòèâàòòíîì, ïî-
(ýòî â ñåðåäèíå ÕIÕ âåêà!). Â ýòîìó îáà ðàäèîëþáèòåëÿ - ïðèãëàñèë íà çàâîä îäíîãî èç âå-
íàìîòàë êàòóøêó íà ïîäêîâó è äóùèõ àìåðèêàíñêèõ ýëåêòðîòåõíè-
îáíàðóæèë, ÷òî åñëè ÷åðåç êà- Âàøèíãòîíå, â Ñìèòñîíèàíñêîì ïîñòóïèëè ïðàâèëüíî.
Èíñòèòóòå áåðåæíî õðàíÿòñÿ Çàäà÷à 7. Ïðè ïîñëåäî- êîâ ïðîôåññîðà ×àðëüçà Øòåéíìå-
òóøêó ïðîïóñòèòü òîê, òî îíà
ïðèòÿãèâàåò æåëåçíûå ïðåäìå- ñîòíè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ óñ- âàòåëüíîì ñîåäèíåíèè áîëü- öà. Ïðîôåññîð ïðèåõàë, ïîõîäèë âî-
òû. Ýòà åãî êîíñòðóêöèÿ ñî- òàíîâîê Ãåíðè. Ê 40-ì ãîäàì øàÿ ÷àñòü ìîùíîñòè âûäå- êðóã ãåíåðàòîðà è ðàñïîðÿäèëñÿ,
õðàíèëàñü äî ñèõ ïîð. XIX âåêà Ãåíðè ñòàë ñàìûì àâ- ëÿåòñÿ íà ó÷àñòêå öåïè ñ ÷òîáû åìó ïðèíåñëè ðàñêëàäóøêó,
 ïðîöåññå ñâîèõ ýêñïåðè- òîðèòåòíûì àìåðèêàíñêèì ó÷å- áîëüøèì ñîïðîòèâëåíèåì. êóñî÷åê ìåëà, òåòðàäü è êàðàíäàø -
ìåíòîâ â 1830 ã. Ãåíðè íà ãîä íûì. Òàê, íà ðåçèñòîðå ñîïðî- îí õîòåë ïîðàáîòàòü íî÷üþ. Âñþ
ðàíüøå Ôàðàäåÿ îòêðûë ÿâëå-  1846 ã. áîãàòûé ìåöåíàò òèâëåíèåì 100 êÎì (ñì. íî÷ü Øòåéíìåö õîäèë âîêðóã ãåíå-
íèå ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóê- Ñìèòñîí îñíîâàë Ñìèòñîíèàí-
ñêèé Èíñòèòóò - ñèñòåìó íàó÷- ðèñ.2 íà ñ.64 â ÐÝ 4/2000) ðàòîðà, ñòàâèë òàèíñòâåííûå îòìåò-
öèè. Íî åñëè Ôàðàäåé ñðàçó âûäåëÿåòñÿ îêîëî 0,5 Âò, êè ìåëîì, çàòåì ëîæèëñÿ íà ðàñ-
ïå÷àòàë ðåçóëüòàòû ñâîèõ ýêñ- íûõ ìóçååâ.  íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ â ñîñòàâ ýòîãî Èíñòèòóòà òîãäà êàê íà äåñÿòèîìíîì - êëàäóøêó è ÷òî-òî ðàññ÷èòûâàë â òå-
ïåðèìåíòîâ (åùå áû, Ëîíäîí âñåãî 50 ìêÂò.
òîãäà áûë íàó÷íûì öåíòðîì âõîäèò 14 ìóçååâ (åñòåñòâåí- òðàäè.
ìèðà), òî Ãåíðè â äàëåêîé àìå- íîé èñòîðèè, àâèàöèè è êîñ- Îòâåò: Áîëüøå øàíñîâ Óòðîì îí ñêàçàë, ÷òîáû ñíÿëè
ðèêàíñêîé ãëóáèíêå ñäåëàë ýòî ìîíàâòèêè è äð). Ýòà î÷åíü àâ- âûéòè èç ñòðîÿ ïðè óêàçàí- êðûøêó ãåíåðàòîðà è ñìîòàëè ñ èí-
íå ñðàçó è ïîýòîìó ïîòåðÿë òîðèòåòíàÿ â íàøå âðåìÿ îðãà- íîì íà ðèñóíêå âêëþ÷åíèè äóêöèîííîé êàòóøêè 16 âèòêîâ. Ïî-
ïðèîðèòåò. Ñïóñòÿ ìíîãî ëåò íèçàöèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ â ñà- èìååò ðåçèñòîð ñîïðîòèâ- ñëå ýòîãî ãåíåðàòîð çàïóñòèëè è îí
àìåðèêàíñêàÿ ïðåññà íåîäíî- ìîì öåíòðå Âàøèíãòîíà ðÿäîì ëåíèåì 100 êÎì.
ñ Êîíãðåññîì è Áåëûì Äîìîì. çàðàáîòàë áåñøóìíî è íà÷àë îòäà-
êðàòíî âûñêàçûâàëàñü î òîì, Çàäà÷à 8.  Âàøåì òîð- âàòü ìîùíîñòü äàæå áîëüøå òîé, íà
÷òî Ãåíðè ïëîõîé ïàòðèîò (òà- Ïåðâûì äèðåêòîðîì Ñìèòñî- øåðå äîëæíà ñâåòèòüñÿ ëè-
íèàíñêîãî Èíñòèòóòà ñòàë Äæî- êîòîðóþ áûë ðàññ÷èòàí. Âîñõèùåí-
êîå îòêðûòèå Àìåðèêà óïóñòè- áî ÿðêàÿ ëàìïà ìîùíîñòüþ íûé Ôîðä ïîáëàãîäàðèë ïðîôåññî-
ëà!). çåô Ãåíðè, îí îñòàâàëñÿ íà 100 Âò, õîðîøî îñâåùàþ-
Òåì íå ìåíåå ðåçóëüòàòû ýòîì ïîñòó 32 ãîäà äî ñàìîé ðà è ïîïðîñèë ïðèñëàòü ñ÷åò çà âû-
ñìåðòè. ùàÿ êîìíàòó, ëèáî ìàëåíü-
ñâîèõ ýêñïåðèìåíòîâ Ãåíðè ïå- êàÿ ëàìïî÷êà íà 15 Âò, ïîëíåííóþ ðàáîòó. Âñêîðå ïðèøåë
÷àòàë, è åãî çàìåòèëè.  1832 Ñ 1868 ïî 1878 ãã. Äæîçåô ñ÷åò íà 10000$. Ñóììà ïî òåì âðåìå-
Ãåíðè áûë ïðåçèäåíòîì Àêàäå- îáåñïå÷èâàþùàÿ ñëàáîå îñ-
ã. åãî ïðèãëàñèëè íà äîëæíîñòü âåùåíèå êîìíàòû ïðè ðà- íàì áûëà ãðîìàäíàÿ, à âîñòîðã ó
ïðîôåññîðà â êîëëåäæ Íüþ- ìèè Íàóê ÑØÀ. Êàê ðàç â ýòî Ôîðäà óæå ïðîøåë. Îí íà÷àë èñêàòü
Äæåðñè, íà áàçå êîòîðîãî çà- âðåìÿ ê íåìó îáðàòèëñÿ ìîëî- áîòå òåëåâèçîðà. Ñ ïîìî-
äîé èçîáðåòàòåëü Àëåêñàíäð ùüþ ïðîñòîãî ïåðåêëþ÷à- ïîâîä íå ïëàòèòü äåíüãè è ïîñëàë
òåì áûë îáðàçîâàí Ïðèíñòîí- Øòåéíìåöó ïèñüìî ñ ïðîñüáîé äåòà-
ñêèé óíèâåðñèòåò. Ïðîäîëæàÿ Áåëë. Îí õîòåë ñîçäàòü óñò- òåëÿ ñäåëàòü ýòî ñîâñåì íå-
ñâîè ýêñïåðèìåíòû, Ãåíðè ðîéñòâî äëÿ ïåðåäà÷è ïî ïðî- ñëîæíî. À êàê ðåøèòü òó ëèçèðîâàòü ñ÷åò, ñäåëàòü êàëüêóëÿ-
ñêîíñòðóèðîâàë ïåðâîå ýëåêò- âîäàì ÷åëîâå÷åñêîé ðå÷è. ×è- æå çàäà÷ó, åñëè â Âàøåì öèþ ðàñõîäîâ. Òàêóþ êàëüêóëÿöèþ
ðîìàãíèòíîå ðåëå. Òåïåðü óæå òàÿ òðóäû Ãåíðè, Áåëë íàøåë ðàñïîðÿæåíèè åñòü íå ïå- Øòåéíìåö ïðèñëàë. Âîò êàê îíà âû-
íåäàëåêî áûëî äî èäåè òåëå- ïðîòîòèï ýòîãî óñòðîéñòâà. Çà ðåêëþ÷àòåëü, à ëèøü âû- ãëÿäåëà:
ãðàôà. È äåéñòâèòåëüíî, â 1835 ïîìîùüþ Áåëë îáðàòèëñÿ ê Ãå- êëþ÷àòåëü? Çà òî, ÷òî íàøåë
ã. â ñâîåé ëàáîðàòîðèè Ãåíðè íðè è ïîëó÷èë òàêóþ êîíñóëü- Çàäà÷à 9. Èìåþòñÿ òðè íåèñïðàâíîñòü . . . . . . . . . . . 1$
ïðîäåìîíñòðèðîâàë ïåðâûé òàöèþ, ïîñëå êîòîðîé îí ñóìåë
îñóùåñòâèòü ñâîþ èäåþ. Òàê ïåðåêëþ÷àòåëÿ, áàòàðåéêà Çà òî, ÷òî çíàþ,
ýëåêòðè÷åñêèé òåëåãðàô. Îí è äâå ëàìïî÷êè. Ñîñòàâüòå ãäå èñêàòü . . . . . . . . . . . 9999$
ïåðåäàë ïî ïðîâîäàì ñîîáùå- ïîÿâèëñÿ òåëåôîí, êîòîðûé
Áåëë çàïàòåíòîâàë â 1876 ã. Ïî- ýëåêòðè÷åñêóþ öåïü òàê, Èòîãî: . . . . . . . . . . . . . 10000$
íèå â ñîñåäíåå çäàíèå. Îïÿòü ÷òîáû îäíèì âûêëþ÷àòåëåì
Ãåíðè ïîäâåëà ñêðîìíîñòü. Îí ñëå ñìåðòè Ãåíðè Àëåêñàíäð Ïîñëå ýòîãî Ôîðä íåìåäëåííî çà-
íå îïóáëèêîâàë ñâîè ðåçóëü- Áåëë ëè÷íî óñòàíîâèë òåëåôîí âêëþ÷àëàñü ïåðâàÿ ëàìïî÷- ïëàòèë äåíüãè. À íàøèì íîâûì ïðî-
òàòû, è èçîáðåòàòåëåì òåëåãðà- â äîìå åãî âäîâû è äî÷åðåé. êà, äðóãèì - âòîðàÿ, à òðå- ìûøëåííèêàì óðîê: íà ãåíèàëüíûõ
ôà òåïåðü ñ÷èòàåòñÿ Ñàìóýëü Óìåð Äæîçåô Ãåíðè 13 ìàÿ òüèì - îáå ëàìïî÷êè îäíî- ìîçãàõ ýêîíîìèòü íåëüçÿ.
Ìîðçå, êîòîðûé èçîáðåë åãî 1878 ã. â Âàøèíãòîíå. âðåìåíî.

Ýëåêòðèê ¹5/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 31


Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðåäëàãàåò ÊÍÈÃÀ-ÏÎ×ÒÎÉ
Åñëè ÷èòàòåëåé çàèíòåðåñîâàëî êàêîå-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ èçäàíèé, òî íåîáõîäèìî îôîðìèòü ïî÷òîâûé ïåðåâîä â áëèæàéøåì îòäåëåíèè ñâÿçè ïî àäðåñó: 03110,
ã. Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó..  îòðûâíîì òàëîíå áëàíêà ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà ÷åòêî óêàçàòü ñâîé àäðåñ è íàçâàíèå çàêàçûâàåìîé Âàìè êíèãè.
Îðãàíèçàöèè ìîãóò îñóùåñòâèòü ïðîïëàòó ïî á/í: ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð”, ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì îòä. ÓêðÏÈÁ ã. Êèåâ, ÌÔÎ 322153,
êîä 22890000. Æäåì Âàøèõ çàêàçîâ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê (044) 271-41-71; 276-11-26; E-mail:redactor@sea.com.ua. Öåíû óêàçàíû â ãðí. è âêëþ÷àþò ñòîèìîñòü ïåðåñûëêè.

Àëüáîì ñõåì (Âèäåîêàìåðû). Âûï.1, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 43.00 Ñòðóêòóðèðîâàííûå êàáåëüíûå ñèñòåìû. Èçä.2-å äîïîëí. Ñåìåíîâ À.Á.-Ì.; Ý-Ò., 1999 ã. . . . . . . . . . . 89.00
Áëîêè ïèòàíèÿ èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï.13. Ëóêèí H.-Ì.:Hàóêà è Òåõ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 Âîëîêîííî-îïòè÷åñêèå ñåòè. Ð.Ð. Óáàéäóëëàåâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.-272.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.50
Âõîäíûå è âûõîäíûå ïàðàìåòðû áûòîâîé ðàäèîýëåêòð. àïïàð.. Øòåéåðò Ë.À.-Ì.:ÐèÑ, 80ñ. . . . . . . . . 5.00 Ìåòîäû èçìåðåíèé â ñèñòåìàõ ñâÿçè.È.Ã. Áàêëàíîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.50
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ è ÂÏ. Âèíîãðàäîâ Â.À.-Ì.:Hàóêà Òåõ, 1999.-128ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.80 Âîëîêîííàÿ îïòèêà:êîìïîíåíòû,ñèñòåìû ïåðåäà÷è,èçìåðåíèÿ.À.Á.Èâàíîâ.-Ì.:ÑÑ.-99.-672 ñ . . . . . . 93.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíîáëîêîâ è òåëåâèçîðîâ. Ëóêèí Í.Â.-Ì.:Ñîëîí, 1998.-136ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 Âîëîêîííàÿ îïòèêà â ëîêàëüíûõ è êîðïîðàòèâíûõ ñåòÿõ À.Á.Ñåìåíîâ Ì.; Ý-Ò.,304 c.. . . . . . . . . . . . . . 45.50
Ìèêðîñõåìû áëîêîâ öâåòíîñòè èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí, 1997.-207ñ. . . . . . . . . . . 24.80 Ïåðñïåêòèâíûå ðûíêè ìîáèëüíîé ñâÿçè Þ.Ì.Ãîðíîñòàåâ, Ì.:Ñâÿçü è áèçíåñ ,2000ã. 214ñ. À4 . . . 39.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ èìïîðòíûõ âèäåîìàãíèòîôîíîâ. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 1997.-297ñ. . . . . . . . . . . . 19.80 Îáùåêàíàëüíàÿ ñèñòåìà ñèãíàëèçàöèè N7. Â.À. Ðîñëÿêîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 1. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 297ñ.. . . . . . . . . . . . 19.80 Îòêðûòûå ñòàíäàðòû öèôðîâîé òðàíêèíãîâîé ñâÿçè À.Ì.Îâ÷èííèêîâ ,-Ì.;Ñâÿçü è Áèçíåñ 2000ã. . . 38.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 4. Ñïð.-Ì.:Äîäåêà,-288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 Ïðîòîêîëû ñåòè äîñòóïà.Á.Ñ. Ãîëüäøòåéí. -Ì:Ðàäèî è ñâÿçü.-1999.Ò2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåâèäåíèÿ è âèäåîòåõíèêè. Âûï.2. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 304ñ. . . . . . . . . . . . . . 19.80 Æåëåçî IBM 99. Æàðîâ À. -Ì.: ÌèêðîÀðò, 1999.-352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00
Óñòðîéñòâà íà ìèêðîñõåìàõ. Áèðþêîâ Ñ.-Ì.: Ñîëîí-Ð, 1999.-192ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 Êîìïüþòåð, ÒÂ è çäîðîâüå. Ïàâëåíêî À.Ð. -152 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.70
Îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò çàðóáåæíûõ áûòîâûõ ÂÌ. Êîëåñíè÷åíêî Î.Â. , 270ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.80 Ìèêðîêîíòðîëëåðû ñåìåéñòâà Z86. Ðóêîâîäñòâî ïðîãðàììèñòà-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, 1999. . . . . . . . . . . . . . . 29.80
Âèäåîìàãíèòîôîíû ñåðèè ÂÌ.-Ì.: Íàóêà è òåõíèêà, 1999.-216ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Ïóòåâîäèòåëü ïîêóïàòåëÿ êîìïüþòåðà. Ì. ÊóáÊ, 330 ñòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.60
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.14. Ì.: Ñîëîí, 240ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 BBS áåç ïðîáëåì. ×àìáåðñ Ì.-Ñ-Ï.:Ïèòåð, 510ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.60
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.23. Ì.: Ñîëîí, 1998.-212ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 Borland C++ äëÿ "÷àéíèêîâ". Õàéìåí Ì.-Ê.:Äèàëåêòèê, 410ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80
Ïðàêòèêà èçìåðåíèé â òåëåâèçèîííîé òåõíèêå. Âûï.11.Ëàâðóñ Â..-Ì.:Ñîëîí, 210ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 Corel Draw 5.0 îäíèì âçãëÿäîì. Ïîíîìàðåíêî.-Ê.: BHV, 144ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.80
Ïðèñòàâêè PAL â ñåðèéíûõ öâåòíûõ òåëåâèçîðàõ. Õîõëîâ Á.H.-ÐèÑ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Microsoft Plus äëÿ Windows 95 Áåç ïðîáëåì. Ä. Õîííèêàò-Ì.:Áèíîì, 290ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80
Ðåìîíò èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ (âûï.9). Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí, 240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.60 Netscape navigator-âàø ïóòü â Internet.. Ê. Ìàêñèìîâ-Ê.:BHV, 450ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80
Ðåìîíò çàðóáåæíûõ ìîíèòîðîâ."Ðåìîíò" â.27, Äîí÷åíêî À.Ë.-Ì: Ñîëîí,1999.-216ñ. . . . . . . . . . . . . . . 34,00 PageMaker 5 for Windows äëÿ "÷àéíèêîâ". Ìàê-Êëåëëàíä-Ê.:Äèàëåêòèê, 336ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.80
Ñòðî÷íûå òðàíñô. äëÿ òåëåâèç. è ìîíèòîðîâ èçä. 2. Êîíñòàíòèíîâ Ê.: FABER, Ñîôèÿ,1999ã. . . . . . 69,00 Word 7 äëÿ Windows 95. Ñïðàâî÷íèê. Ðóäè Êîñò-Ì.:Áèíîì, -590ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.80
Ñòðî÷íûå òðàíñôîðìàòîðû çàðóáåæíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï.24. Ìîðîçîâ. È.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999 . . . . 18,80 Èçó÷è ñàì PageMaker äëÿ Windows. Áðîóí Ä.-Ì-ê: Ïîïóðè, 479ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.80
Òåëåâèçèîííûå ìèêðîñõåìû PHILIPS. Êíèãà 1. Ïîíàìàðåíêî À.À.-Ì.:Ñîëîí, -180ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 Îïòèìèçàöèÿ Windows 95. Óàòò Àëëåí Ë-Ì.:ÄèàÑîôò, 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.90
Òåëåâèçîðû GOLDSTAR íà øàññè ÐÑ04, ÐÑ91À. Áîáûëåâ Þ.-Ì.:Íàóêà è òåõíèêà, 1998.-112ñ . . . . . 14.90 Îòâåòû íà àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî PC. Êðåéã-Ê.:ÄèàÑîôò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.60
Óðîêè òåëåìàñòåðà. Óñòð. è ðåìîíò çàðóá. ÖÒ ×.2. Âèíîãðàäîâ Â.-Ñ.-Ï.: Êîðîíà, 1999.-400ñ . . . . . . 34.80 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Acrobat 3.0.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ.+CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Òåëåâèçîðû áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.Ëóêèí Í.-Ì.:Íàóêà è òåõíèêà, 1998.-136ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Ilustrator 7.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 420ñ.+CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Àíàëîãè îòå÷. è çàðóá. äèîäîâ è òèðèñòîðîâ. ×åðåïàíîâ Â.Ï.-Ì.:ÊÓáÊ, -318ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe PageMaker 6.5.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ.+CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Äèîäû è èõ çàðóá. àíàëîãè. Ñïðàâî÷íèê. Õðóùåâ À.Ê.-Ì.ÐàäèîÑîôò, 1998 ã., ò.1,ò2, ïî 640ñ.. . . . ïî 19.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Photoshop 4.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 1998.-280ñ.+CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõåìû - óñèëèòåëè ìîùíîñòè Í×. Turutae., 137c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.90 Àdobe.Âîïðîñû è îòâåòû.-Ì.;ÊÓÁÊ, 1998.-704 c.+CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ.Ìèêðîñõ äëÿ òåëåôîíèè è ñð-â ñâÿçè. Âûï.2.-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, 1999, 400 ñ. . . . . 37.80 QuarkXPress 4.Ïîëíîñòüþ.-Ì.;Ðàäèîñîôò ,1998 ã.712 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.40
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû è çàðóá. àíàëîãè (ñåð.544-564). Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:ÊÓáÊ,.-607ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 Ïðîãðàììèðîâàíèå â WEB äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ. Äæàìñà Ê.-Ìí.:Ïîïóððè, 631ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.80
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 1.-Ì:Äîäåêà, 96ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ Corel Draw 6.0 äëÿ Windows 95. Ìýòüþç Ì.-Ñ.Ï.: Ïèòåð, 730ñ. . . . . . . . . . . . . . 34.60
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 2.-Ì:Äîäåêà, 1996.-96ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ ÑÓÁÄ. Áîãóìèðñêèé Á.-Ñ.Ï.: Ïèòåð,-700ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.80
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 3.-Ì:Äîäåêà, 1997.-96ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Excel 7.0 Ñîòíè ïîëåçíûõ ðåöåïòîâ. Øèá Éîðã-Ê.: BHV, 464ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.80
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåìåííûõ èìïóëüñíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ.-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, 1999. . . . . . . . . . . . . . 34.60 Internet äëÿ "÷àéíèêîâ". 4-å èçäàíèå. Ëåâèí Äæîí-Ê.:Äèàëåêòèêà, 352ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80
Ìèêðîñõåìû äëÿ ëèíåéíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ è èõ ïðèìåíåíèå.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 288ñ. . . . . . . . . . . . . . 24.80 Êîïìïüþòåðíàÿ áåçîïàñíîñòü äëÿ "÷àéíèêîâ". Äåâèñ Ïèòåð-Ê.:Äèàëåêòèêà, 272ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåìàííûõ èìïîðòíûõ òåëåôîíîâ.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999,-288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.60 "ÊÂ-Êàëåíäàðü"-Ê.:Ðàäiîàìàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999, -288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.80 "×àñòîòû äëÿ ëþáèòåëüñêîé ðàäèîñâÿçè" Áëîêíîò-Ê.:Ðàäiîàìàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
Ñîâðåìåííàÿ ýëåêòðîíèêà. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 4.-Ì:Äîäåêà, 1998.-96ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.80
Ñîäåðæàíèå äðàãìåòàëëîâ â ðàäèîýëåìåíòàõ. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Ð/áèáëèîò, 156 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80
Ñïðàâî÷íèê: Ðàäèîêîìïîíåíòû è ìàòåðèàëû. Ïàðòàëà Î.Í.-Ê.: Ðàäiîàìàòîð,1998 ã.736ñ. . . . . . . . . . 18.00 Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé è ðàñïðîñòðàíèòåëåé æóðíàëà “Ýëåêòðèê”!
Cïðàâî÷íèê ýëåêòðèêà. Êèñàðèìîâ Ð.À. "Ðàäèîñîôò" 1999 ã. 320ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.70
Òðàíçèñòîðû.Ñïðàâî÷íèê Âûï.8. TURUTA,1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 Ê ðàñïðîñòðàíåíèþ æóðíàëà ïðèãëàøàþò- âûïóñêîâ:
Çàðóáåæ. àíàëîãîâûå ìèêðîñõåìû è èõ àíàëîãè: Ñïðàâ. Ò.1, T.2-Ì.: ÐàäèîÑîôò, 1999 . . . . . . . . . ïî 42.00 ñÿ çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè è ÷àñòíûå ¹ 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 çà 1994 ã.
Çàðóáåæ. òðàíçèñòîðû, äèîäû. 1N……6000: Ñïðàâî÷íèê.-Ê.: ÍèÒ, 1999, 644 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.60 ðàñïðîñòðàíèòåëè. ¹ 2,3,4,10,11,12 çà 1995 ã.
Çàðóáåæ. Òðàíçèñòîðû , äèîäû. À……Z : Cïðàâî÷íèê -Ê.: ÍèÒ, 2000, 560 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Âàøè ïðåäëîæåíèÿ ðåäàêöèÿ îæèäàåò ïî ¹ 1,2,3,4,5,6,12 çà 1996 ã.
Çàðóá.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.1., Ì.Ðàäèîñîôò,1998 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00 òåë. (044) 271-41-71, 276-11-26 èëè ïî àä- ¹ 4,6,12 çà 1997 ã.
Çàðóá.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.2., Ì.Ðàäèîñîôò, 1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 ðåñó ðåäàêöèè: Óêðàèíà, 03110, Êèåâ-110, ¹ 2,4,5,6,7,8,10 çà 1998 ã.
Êîìïîíåíòû ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè ôèðìû MOTOROLA. Èâàíîâ Â.Ñ.-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, 1998 . . . . . . . . . . 24.80 à/ÿ 807. Êîììåð÷åñêîìó äèðåêòîðó. ¹ 4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 1999 ã.
Àòëàñ àóäèîêàññåò îò AGFA äî JASHIMI. Ñóõîâ H.-Ê.: ÑÝÀ, 256ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 Âíèìàíèå! Âûøëè â ñâåò ïåðâûå íîìå- ¹ 1,2,3,4,5 çà 2000 ã.
Àâòîìàãíèòîëû. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå. Âûï.8. Êóëèêîâ Ã.Â.-Ì.: ÄÌÊ, 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.60 ðà åæåìåñÿ÷íûõ æóðíàëî⠓Ðàäiîàìàòîð- Äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ÷åðåç îòäåëåíèÿ ñâÿçè
Ðåìîíò è ðåãóëèðîâêà CD-ïðîèãðûâàòåëåé. Çàðóá. ýëåêòðîíèêà. Àâðàìåíêî Þ.Ô.-Ê.1999ã. . . . . . . . 29.60 Êîíñòðóêòîð” (ïîäïèñíîé èíäåêñ 22898) è ïî êàòàëîãàì àãåíòñòâ «Óêðïî÷òà» è «Ðîñïå-
Ñõåìîòåõíèêà ïðîèãðûâàòåëåé êîìïàêò-äèñêîâ. Àâðàìåíêî Þ.Ô., 1999 ã., 128ñ. + ñõåìû . . . . . . . . . 29.80 “Ðàäiîàìàòîð-Ýëåêòðèê” (ïîäïèñíîé èíäåêñ ÷àòü» íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ 74435.
Ñè-Áè ñâÿçü. Äîçèìåòðèÿ. ÈÊ òåõíèêà. Ýëåêòð ïðèáîðû. Âèíîãðàäîâ Þ. Ñð-âà ñâÿçè,1999.240. . . . . 17.00 22901). ×èòàòåëè íå óñïåâøèå îôîðìèòü ÏÎÌÍÈÒÅ, ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü –
Àîíû,ïðèñòàâêè,ìèêðî- ÀÒÑ. Ñðåäñòâî áåçîïàñíîñòè..-Ì.:Àêèì., 1997.-125ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 ïîäïèñêó íà 2000 ã. ìîãóò ïðèîáðåñòè æóð- íèæå ïåðåñûëî÷íîé!
Áîðüáà ñ òåëåôîííûì ïèðàòñòâîì. Måòîäû ñõåìû ðåêîìåíäàöèè. Áàëàõíè÷åâ È.Í. 1999 126 ñ. . . . 17.70 íàëû ïî ïî÷òå. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿ- Ïðè îòïðàâëåíèè ïèñåì â àäðåñ ðåäàêöèè
Çàðóá. ðåçèäåíòíûå ðàäèîòåëåôîíû . Áðóñêèí Â.ß., ÍèÒ., Èçä. 2-å, ïåðåðàá. è äîïîëí. 2000 ã.. . . . . 31.00 ðà ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî Óêðàèíå – 5 ãðí., ïðîñèì âêëàäûâàòü ïóñòîé êîíâåðò ñ îáðàòíûì
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåôîíèè. Âûï.1. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Äîäåêà, 256ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 äðóãèå ñòðàíû ÑÍà – 1,3 ó.å. ïî êóðñó Íàö- àäðåñîì. Íà ïèñüìà áåç êîíâåðòîâ ñ îáðàòíûì
Ðåìîíò ðàäèîòåëåôîíîâ SENAO è VOYAGER. Ñàä÷åíêîâ Ä.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.40 áàíêà. àäðåñîì ðåäàêöèÿ îòâåòû äàâàòü íå áóäåò.
Ñðåäñòâà ìîáèëüíîé ñâÿçè. Àíäðèàíîâ Â. ''BHV-Ñ-Ï'' 1999 ã. 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.80 Â ðåäàêöèè íà 01.06.2000 ã. èìåþòñÿ â Ñïèñîê ðàñïðîñòðàíèòåëåé
Ñõåìîòåõíèêà àâòîîòâåò÷èêîâ. Çàðóáåæ. ýëåêòðîíèêà. Áðóñêèí Â.ß.-Ê.: ͳò, 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 íàëè÷èè æóðíàëû ïðîøëûõ âûïóñêîâ:
“Ðàäiîàìàòîð-Ýëåêòðèê” ¹4,5 çà 2000 ã. 1. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, îô.803, ê.4
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåìåííûõ èìïîðòíûõ ÒÀ.-Ì.:Äîäåêà, 1998.-288ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.80 ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî”Ðàäiîàìàòîð”,
Òåëåôîííûå ñåòè è àïïàðàòû. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. -Ê.: ÍiT, 1999 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80 “Ðàäiîàìàòîð-Êîíñòðóêòî𔠹1,2,3,4,5 çà
2000 ã. ò.276-11-26.
Òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. Èçä. 2-å äîï.-Ê.: Í ³ ò, 2000, 448 ñ. . . . . . . . . . 29.80 2. Êèåâ, óë. Óøèíñêîãî, 4,
Ýëåêòðîííûå òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîòåíêî Ë.ß., Áðåâäà À.Ì.-K.: ÍèÒ, 2000 ã. . . . . . . . . 34.00 ×èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìîå
êîëè÷åñòâî æóðíàëîâ, ñäåëàâ ïðåäîïëàòó «Ðàäèîðûíîê», òîðãîâîå ìåñòî 364, 52.
Ñïðàâ.ïî óñòðîéñòâó è ðåìîíòó òåëåô.àïïàðàòîâ çàðóá. è îòå÷. ïð-âà-Ì.:ÄÌÊ ,1999ã. . . . . . . . . . . . 17.00 3. Á.Öåðêîâü, Áàòåíêî Þðèé Ïàâëîâè÷,
ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì ñ ÷åòêèì óêàçàíèåì
ÊÂ-ïðèåìíèê ìèðîâîãî óðîâíÿ Êóëüñêèé À.Ë. -Ê.:HèÒ , 2000 ã. 352ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.00 çàêàçûâàåìûõ íîìåðîâ æóðíàëà è ãîäà èç- ò/ô (04463) 5-01-92.
Àíòåííû ñïóòíèêîâûå, ÊÂ, ÓÊÂ, Ñè-Áè, ÒÂ, ÐÂ., Íèêèòèí Â.À. ÄÌÊ 1999 ,320 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.60 äàíèÿ. Äëÿ æèòåëåé Óêðàèíû ñòîèìîñòü
Áûòîâàÿ è îôèñíàÿ òåõíèêà ñâÿçè. Äüÿêîíîâ Â.Ï. "ÑÎËÎÍ-Ð", 1999, 368 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.40 4. ã. Êðèâîé Ðîã, óë. Êîñèîðà, 10.
îäíîãî ýêçåìïëÿðà æóðíàëà “Ðàäiîàìàòîð” Òîðãîâàÿ òî÷êà.
Âûáåðè àíòåííó ñàì.. Íåñòåðåíêî È.È.-Çàï.:Ðîçáóäîâà, 1998.-255ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.60 ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî Óêðàèíå ñîñòàâëÿåò:
Êàê ïðèíèìàòü òåëåïåðåäà÷è ñî ñïóòíèêîâ. Íèêèòèí Â.À. "Ñîëîí-Ð" 1999 ,176 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.40 5. Ëüâîâñêàÿ îáë., ã.Áðîäû, óë. Ñòóñà, 24,
1994–1997 ãã.–3 ãðí., 1998 ã.ã. – 4 ãðí., Îìåëÿí÷óê È. È.
Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå â âàøåì äîìå. "Ïîëèãîí" Ñ-Ï .1998 ã., 292 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.80 1999 ã. –6 ãðí., 2000 ã. – 7 ãðí. Äëÿ
Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå Ëåâ÷åíêî Â.Í. "BHV-Ñàíêò-Ïåòåðáóðã" 1999 ã. 288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 6. Íèêîëàåâ, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 47,
æèòåëåé Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí ÑÍà ÎÎÎ “Íîó-Õàó”
Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå è òåëåâèçèîííûå àíòåííû "Ïîëûìÿ" Ìèíñê 1999 ã. 256 ñ.. . . . . . . . . . . . . . 19.40 ñòîèìîñòü îäíîãî ýêç. æóðíàëà ñ ó÷åòîì
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå çåðêàëüíûå àíòåííû Ãîñòåâ Â.È. -Ê.,Ðàäèîàìàòîð 1999 ã. 320ñòð. . . . . . . . . 14.00 7. Ëàòâèÿ, ã. Ðèãà, “Ðàäèîðûíîê”, 15-é ðÿä,
äîñòàâêè ñîñòàâëÿåò: 1994–1998 ãã.–1 ó.å, Äçèíà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Ðàäèîëþáèòåëüñêèé High-End.,"Ðàä³îàìàòîð", 1999,-120ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 1999 ã., 2000 ã.–2 ó.å. ïî êóðñó Íàöáàíêà.
Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ýëåêòðîíèêà. Òåëåôîíèÿ, êîíñòðóêöèè.-Ì: ÍÃ, 1999.-128ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 8. Äîíåöê-55, óë. Àðòåìà, 84,
Íàëîæåííûì ïëàòåæîì ðåäàêöèÿ
Ïåéäæèíãîâàÿ ñâÿçü.Ñîëîâüåâ À.À. - Ì.; Ýêî-Òðåííäç. 2000ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.00 æóðíàëû è êíèãè íå âûñûëàåò! ÎÎÎ ÍÏÏ “Èäåÿ”
Àáîíåíòñêèå òåðìèíàëû è êîìïüòåðíàÿ òåëåôîíèÿ.Ò.È.Èâàíîâ, Ì.;Ýêî-Òðåíäç,2000ã.-236ñ. . . . . . . 42.00 Âíèìàíèå! Öåíû, ïðè íàëè÷èè 9. ×åðíèãîâ, Òèòàðåíêî Þðèé Èâàíîâè÷,
ÀÒÌ òåõíîëîãèÿ âûñîêîñêîðîñòíûõ ñåòåé.À.Í.Íàçàðîâ,Ì.Â.Ñèìîíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999 . . . . . . . . 48.50 ëèòåðàòóðû, äåéñòâèòåëüíû äî 1 èþíÿ ò.(0462) 95-48-53
ISDN È FRAME RELAY:òåõíîëîãèÿ è ïðàêòèêà èçìåðåíèé.È.Ã.Áàêëàíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999. . . . . . 46.00 2000 ã. 10. Îäåññà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ðàäèîðûíîê
Òåõíîëîãèè èçìåðåíèÿ ïåðâè÷. ñåòè ×.1. Ñèñòåìû Å1, ÐDH, SDH. È.Ã.Áàêëàíîâ. M.; Ý-Ò. . . . . . . . . . . 39.50 Ïðåäîïëàòó ïðîèçâîäèòü ïî àäðåñó: 03110, “Ëåòó÷èé Ãîëëàíäåö”, êîíòåéíåð çà êðóãîì
Òåõíîëîãèè èçìåð ïåðâè÷ ñåòè. ×.2. Ñèñòåìû ñèíõðîíèçàöèè ,Â-ISDN,ATM.,Áàêëàíîâ. Ì.; Ý-Ò.. . . . . 39.50 Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ 11. ã.Äíåïðîïåòðîâñê-18, èíä. 49018, à/ÿ
Ñèíõðîííûå öèôðîâûå ñåòè SDH. Í.Í. Ñëåïîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.00 Âëàäèìèðîâè÷ó. 3461, Êèñàðåâó Þ.Ê.
Ñèãíàëèçàöèÿ â ñåòÿõ ñâÿçè.Á.Ñ. Ãîëüäøòåéí-Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1998, Ò.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.00 Â ðåäàêöèè íà 01.06.2000 ã. èìåþòñÿ â 12. ã.Èâàíî-Ôðàíêîâñê, Ëîâ÷óê Âèêòîð
Ñòàíäàðòû è ñèñòåìû ïîäâèæíîé ðàäèîñâÿçè. Þ.À. Ãðîìàêîâ.-Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1998. . . . . . . . . . . . . . 49.00 íàëè÷èè æóðíàëû “Ðàäiîàìàòîð” ïðîøëûõ Áîãäàíîâè÷, ò. (0392) 52-09-83

Вам также может понравиться