Вы находитесь на странице: 1из 32

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
Èíòåãðàëüíûå
ïðåîáðàçîâàòåëè 2 Áëîêè ïèòàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Ãîðåéêî
ïîñòîÿííîãî òîêà 3 Ïðåîáðàçîâàòåëè íàïðÿæåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Å.Áîðîõà
Òåðìîñòàáèëèçàòîð äëÿ
ìèíè-èíêóáàòîðà 4 Èíòåãðàëüíûå ïðåîáðàçîâàòåëè ïîñòîÿííîãî òîêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.À.Êîâïàê
Ýëåêòðîííûé ðàñõîäîìåð 6 Ñàìîäåëüíûé áëîê ïèòàíèÿ äëÿ "Playstation" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.Ì.Ðþìèê
òîïëèâà ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
9 Ïðîñòîé òåðìîðåãóëÿòîð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Ãîðåéêî
10 Ýëåêòðè÷åñêèå ìèêðîäâèãàòåëè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ä.Ïðÿäêî
12 Ñåòåâîé èñòî÷íèê ïåðåìåííîãî òîêà "Óíèêóì" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Ï.Ñàðàæà
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
¹7 (7) èþëü 2000 15 Âûñîêîâîëüòíûå DC-DC ïðåîáðàçîâàòåëè ôèðìû Traco Power Products
Åæåìåñÿ÷íûé íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë 16 Cõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-2108, ÂÀÇ-2109
Ñîâìåñòíîå èçäàíèå ñ Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ÝËÅÊÒÐÎØÊÎËÀ
îáùåñòâîì ðàäèîòåõíèêè, ýëåêòðîíèêè è
ñâÿçè Óêðàèíû
18 Áåñåäû ïî ýëåêòðîòåõíèêå. Ýëåêòðè÷åñòâî -
Ðåãèñòðàöèîííûé ÊÂ, ¹3858,10.12.99 ã.
Ó÷ðåäèòåëü - ÄÏ «Èçäàòåëüñòâî îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ë.Êóëüñêèé
Ðàäiîàìàòîð» ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2000 ã.

Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð”
19 Íèêîëà Òåñëà
Äèðåêòîð Ã.À.Óëü÷åíêî, ê.ò.í. 32 Êíèãà-ïî÷òîé
Ãëàâíûé ðåäàêòîð ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
Î.Í.Ïàðòàëà, ê.ò.í.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 20 Ñèëîâîé êîììóòàòîð ñ óäàëåííûì óïðàâëåíèåì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ï.Ï.Ðåäüêèí
(redactor@sea.com.ua)
Ï.Â.Àôàíàñüåâ, ê.ò.í. 23 Óñòðîéñòâî çàùèòû ýëåêòðîïîòðåáèòåëåé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Í.Êàðàêóð÷è
Ç.Â. Áîæêî (çàì. ãë. ðåäàêòîðà) 24 Ðåãóëÿòîð ïîòóæíîñòi íà ìiêðîñõåìi Ê145ÀÏ2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Ïóçèðåíêî
À.Â. Êðàâ÷åíêî
Í.Â. Ìèõååâ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Â.Ñ. Ñàìåëþê
Ý.À. Ñàëàõîâ 27 Áåññòàðòåðíûé çàïóñê ëàìï äíåâíîãî ñâåòà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.À.Åëêèí
Ï.Í. Ôåäîðîâ, ê.ò.í
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
À.È.Ïîíî÷îâíûé (san@sea.com.ua)
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð
28 Âåòðîýíåðãåòèêà: "äåíüãè èç âåòðà" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Áîðîäàòûé
Ò.Ï.Ñîêîëîâà, òåë.271-96-49 29 Ðàäèîòðàíñëÿöèîííàÿ ñåòü - àâàðèéíûé èñòî÷íèê ýëåêòðîýíåðãèè . . . À.Áðàíèöêèé
Ðåäàêòîð Í.Ì.Êîðíèëüåâà
Îòäåë ðåêëàìû Ñ.Â.Ëàòûø,
ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
òåë.276-11-26,E-mail: lat@sea.com.ua 29 Ìåõàíèêà ïëþñ ýëåêòðîíèêà ðàâíî ýêîíîìèè áåíçèíà . . . . . . . . . . . . À.Â.Êðàâ÷åíêî
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
(îòäåë ïîäïèñêè è ðåàëèçàöèè) ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÀß ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ
Â. Â. Ìîòîðíûé, òåë.276-11-26
E-mail: redactor@sea.com.ua 31 Íåòðàäèöèîííûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû:
ïîëó÷àòåëü ÄÏ-èçäàòåëüñòâî
“Ðàä³îàìàòîð”, êîä 22890000, ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÐÓÇÜß!
ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì Íå çàáóäüòå ïîäïèñàòüñÿ íà âòîðîå ïîëóãîäèå íà æóðíàëû: "Ðàäiîàìàòîð"
îòä.Óêðïðîìèíâåñòáàíêà ã. Êèåâà,
ÌÔÎ 322153 (ïîäïèñíîé èíäåêñ 74435); "Ðàäiîàìàòîð-Ýëåêòðèê" (ïîäïèñíîé èíäåêñ 22901);
Àäðåñ ðåäàêöèè: "Ðàäiîàìàòîð-Êîíñòðóêòîð" (ïîäïèñíîé èíäåêñ 22898).
Óêðàèíà, Êèåâ,
óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê. 803
äëÿ ïèñåì: Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 27.06.2000 ã. Ôîðìàò 60õ84/8. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñò-
à/ÿ 807, 03110, Êèåâ-110 Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Áóìàãà ãàçåòíàÿ Çàê.0161007 âåííîñòè íå íåñåò.
òåë. (044) 271-41-71 Òèðàæ 1350 ýêç. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïðàâèëüíîñòü âû-
ôàêñ (044) 276-11-26 Îòïå÷àòàíî ñ êîìïüþòåðíîãî íàáîðà íà êîìáèíàòå ïå÷à- áîðà è îáîñíîâàííîñòü òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé íåñåò àâòîð.
E-mail: ra@sea.com.ua òè èçäàòåëüñòâà «Ïðåñà Óêðà¿íè», 03047, Êèåâ - 047, ïð. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîâåòà ðåäàêöèè ïî èíòåðåñóþùåìó âîïðî-
http : // www.sea.com.ua Ïîáåäû, 50 ñó âêëàäûâàéòå îïëà÷åííûé êîíâåðò ñ îáðàòíûì àäðåñîì.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «ÐÀ-Ýëåêòðèê» Æóðíàë îòïå÷àòàí íà áóìàãå ôèðìû “Ñïåêòð”
© Èçäàòåëüñòâî «Ðàä³îàìàòîð», 2000 îáÿçàòåëüíà. òåë. (044) 446-23-77

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 1


Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
 "Ýëåêòðèêå" 4/2000, ñ.43 áûëà íàïå- öèè, êàê åå ïî÷èíèòü. Ìû ïîëó÷èëè ïèñüìî âî÷íîì ëèñòå ïðîøó îáðàòèòü âíèìàíèå íà
÷àòàíà ïîäáîðêà ïèñåì íàøèõ ÷èòàòåëåé ñ îò ÷èòàòåëÿ Ð.Ïîíîìàðåíêî èç Âèííèöêîé íîâûé êëàññ ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ - âûñî-
ïðîñüáàìè î ïîìîùè (êàê îòðåìîíòèðîâàòü îáë., êîòîðûé íå òîëüêî ñîîáùèë, ÷òî óêà- êîâîëüòíûå DC-DC ïðåîáðàçîâàòåëè. Ýòè
âûøåäøèå èç ñòðîÿ ïðèáîðû, ãäå äîñòàòü çàííàÿ èíôîðìàöèÿ îïóáëèêîâàíà â æóðíà- ìàëîãàáàðèòíûå ïðèáîðû ïîçâîëÿþò ïîëó-
äåòàëè è ïð.). È âîò íà÷àëè ïðèõîäèòü îò- ëå "Ìîäåëèñò-Êîíñòðóêòîð" 6/91, ñ.23, íî ÷èòü íàïðÿæåíèÿ äî 2000  èç íàïðÿæåíèÿ
âåòû. äàæå ïðèñëàë êîïèþ ýòîé ñòàòüè. Ââèäó 12 Â (ñ øèðîêèì äîïóñêîì), ÷òî ïîçâîëÿåò,
Àëåêñàíäð Çàáîëîòíûé èç Ëüâîâà ïèñàë, òîãî ÷òî òàêàÿ èíôîðìàöèÿ íóæíà ìíîãèì íå ïðèìåíÿÿ âûñîêîâîëüòíûõ òðàíñôîðìà-
÷òî íèãäå íå ìîæåò íàéòè ìèêðîñáîðêó ñåëüñêèì æèòåëÿì, ìû ïîëíîñòüþ âîñïðî- òîðîâ, ïèòàòü ðàäèîëàìïû, ôîòîýëåêòðîí-
ÊÌÏ203ÓÏ1, êîòîðàÿ âûøëà èç ñòðîÿ â åãî èçâîäèì ýòîò ìàòåðèàë â "Ýëåêòðèêå" íûå óìíîæèòåëè è äðóãóþ âûñîêîâîëüòíóþ
òåñòåðå. Ñ óäîâîëüñòâèåì ñîîáùàåì, ÷òî ýòó 8/2000 ñ.19. àïïàðàòóðó.
ìèêðîñáîðêó ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî àäðåñó Ïðåäëàãàþ Âàøåìó âíèìàíèþ 7-é íîìåð Ñåé÷àñ â ðàçãàðå ëåòíèå îòïóñêà. Æåëàþ
07800, Êèåâñêàÿ îáë. ïãò Áîðîäÿíêà, à/ÿ "Ýëåêòðèêà". Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ íàøèì àâòîðàì è ÷èòàòåëÿì õîðîøî îò-
57, Äìèòðåíêî Î.Ë. ýòîãî íîìåðà ÿâëÿåòñÿ ïîÿâëåíèå äîëãî- äîõíóòü, ÷òîáû ñ íîâûìè ñèëàìè ïèñàòü
Ï.À.Äîâãóí èç Âîëûíñêîé îáë. ïèñàë î æäàííîé ðóáðèêè "Íåòðàäèöèîííûå èñòî÷- íàì ñòàòüè è ïèñüìà.
òîì, ÷òî ó íåãî îòêàçàëà ýëåêòðîíèêà â íèêè ýíåðãèè". Íà÷àëè ïðèõîäèòü ñòàòüè Ãëàâíûé ðåäàêòîð
áåíçîïèëå "Óðàë" è õîòåë óçíàòü â ðåäàê- íà ýòó òåìàòèêó, ÷òî î÷åíü ðàäóåò.  ñïðà- æóðíàëà "Ýëåêòðèê" Îëåã Ïàðòàëà

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß

Áëîêè ïèòàíèÿ
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 3–6/2000)
Í.Ï. Ãîðåéêî, ã. Ëàäûæèí, Âèííèöêàÿ îáë.
åìîãî óñòðîéñòâà óñòàíîâëåí çàùèòíûé äè-
îä.
Êîðïóñà "ñòàðûõ" ïðèåìíèêîâ (íàïðè-
ìåð, ÂÝÔ) ñîåäèíåíû ñ "+" ïèòàíèÿ. Ïðè
ñëó÷àéíîì ñîåäèíåíèè êîðïóñà òàêîãî ïðè-
åìíèêà ñ "ìàññîé" àâòîìîáèëÿ âñïûõèâàåò
Ïðèâåäåííûå âûøå ñõåìû íå îõâàòûâàþò ÷åì ðåìîíò ìàãíèòîôîíà. Åñëè ê óñòðîéñò- çàùèòíàÿ ëàìïà.
âñåõ ñëó÷àåâ, êîãäà íåîáõîäèìî îáåñïå- âó ïèòàíèÿ áóäóò ïîäêëþ÷àòü ðàçíûå ìàã- Ìîäåðíèçàöèÿ ÁÏ êàññåòíîãî ìàãíèòî-
÷èòü íàäåæíîå ïèòàíèå óñòðîéñòâ èëè óìåíü- íèòîôîíû (â êîòîðûõ óñòàíîâëåíû ýëåìåí- ôîíà
øèòü ïîñëåäñòâèÿ àâàðèéíûõ ðåæèìîâ. Êðî- òû ïèòàíèÿ), íóæíî âêëþ÷èòü çàùèòíûé äè- Íà ðèñ.12 îáîçíà÷åíû òîëüêî âíîâü ââå-
ìå òîãî, âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ÁÏ ìîæíî çíà- îä VD2, êîòîðûé ïðåäîõðàíèò ðåãóëèðóþ- äåííûå ýëåìåíòû, ýëåìåíòû âûøåäøåãî èç
÷èòåëüíî óïðîñòèòü, ïîâûñèâ íàäåæíîñòü ùèé òðàíçèñòîð îò ïðîáîÿ. Íåñìîòðÿ íà ñòðîÿ ñòàáèëèçàòîðà âûáðîøåíû (ñõåìà
áåç óùåðáà äëÿ ðàáîòû ïèòàåìîé ñõåìû. "ëèøíåå" ïîòðåáëåíèå òîêà, ýòà ñõåìà ïðèâîäèòñÿ äëÿ "óäà÷íîãî" ñëó÷àÿ: ïðè àâà-
Ïèòàíèå ïðèåìíèêà, ìàãíèòîôîíà îò áîð- î÷åíü íàäåæíà (ñòàáèëèòðîí è òðàíçèñòîð ðèè ñèëîâîé òðàíñôîðìàòîð íå âûøåë èç
òîâîé ñåòè àâòîìîáèëÿ ìàëî íàãðóæåíû òîêîì, ê òîìó æå îíè ñòðîÿ).
Íà ðèñ.11,à ïîêàçàíà ñõåìà ïàðàëëåëüíî- óñòàíîâëåíû íà êîðïóñ äëÿ îõëàæäåíèÿ ÷å- Íàçíà÷åíèå ýëåìåíòîâ:
ãî, à íà ðèñ.11,á – ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñòàáè- ðåç àëþìèíèåâóþ ïëàñòèíó). R1 – çàùèòíûé ðåçèñòîð íà âõîäå òðàíñ-
ëèçàòîðà íàïðÿæåíèÿ äëÿ íàäåæíîãî ïèòà- Ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîãî êîìïåíñàöè- ôîðìàòîðà ïèòàíèÿ;
íèÿ 9-âîëüòîâûõ ïîòðåáèòåëåé îò áîðòî- îííîãî ñòàáèëèçàòîðà íàïðÿæåíèÿ ïîçâîëÿ- Ñ1 – íåýëåêòðîëèòè÷åñêèé êîíäåíñàòîð –
âîé ñåòè àâòîìîáèëÿ. åò ýêîíîìèòü ýíåðãèþ, íî îíà ñîäåðæèò øóíòèðóåò èìïóëüñíûå ïîìåõè ñî ñòîðîíû
Ïàðàëëåëüíûé ñòàáèëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ áîëüøå ýëåìåíòîâ. Ïîñòðîåíèå ñõåìû ïî÷- ýëåêòðîñåòè (â ÁÏ òàêèìè êîíäåíñàòîðàìè
ñîäåðæèò áàëëàñòíóþ ëàìïó íàêàëèâàíèÿ òè "êëàññè÷åñêîå". íåðåäêî øóíòèðóþò âûïðÿìèòåëüíûå äèî-
HL1, êîòîðàÿ îãðàíè÷èâàåò òîê ïåðåãðóçêè Äîïîëíèòåëüíûå ýëåìåíòû: äû);
(ñëåäóåò ïîäîáðàòü ëàìïó íàèìåíüøåé ìîù- HL1 – áàëëàñòíàÿ (ñíèæàåò íàãðåâ ðåãóëè- VD1 – ñòàáèëèòðîí, îïðåäåëÿþùèé âû-
íîñòè, äîñòàòî÷íîé äëÿ ðàáîòû ïèòàåìîãî ðóþùåãî òðàíçèñòîðà VT2), çàùèòíàÿ (îãðà- õîäíîå íàïðÿæåíèå;
óñòðîéñòâà), ðåãóëèðóþùèé òðàíçèñòîð VT1 íè÷èâàåò òîê ÊÇ); Ñ2 – êîíäåíñàòîð, ñíèæàþùèé óðîâåíü
è îïîðíûé äèîä VD1. Ëàìïà êðîìå ñòàáèëè- Ñ1 – ñíèæàåò óðîâåíü èìïóëüñíûõ ïîìåõ èìïóëüñíûõ ïîìåõ íà ñòàáèëèòðîíå è íà âû-
çàöèè (îãðàíè÷åíèÿ) òîêà ñëóæèò ýëåìåíòîì íà âûõîäå; õîäå óñòðîéñòâà;
èíäèêàöèè âêëþ÷åíèÿ. Òàê êàê ïàðàëëåëü- R2 – íàãðóçî÷íûé ðåçèñòîð (â ñâÿçè ñ R2 – áàëëàñòíûé ðåçèñòîð â öåïè ïèòàíèÿ
íûé ñòàáèëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ âñåãäà ïî- âîçìîæíûì íàãðåâîì òðàíçèñòîðîâ â àâ- ñòàáèëèòðîíà;
òðåáëÿåò òîê, â ñõåìó ñëåäóåò ââåñòè âûêëþ- òîìîáèëå ÷åðåç ïåðåõîäû òðàíçèñòîðîâ VT1 – ðåãóëèðóþùèé òðàíçèñòîð (óñòà-
÷àòåëü ïèòàíèÿ S1. Âíóòðè ïèòàåìîãî óñòðîé- ïðîòåêàåò "òåïëîâîé" îáðàòíûé òîê êîë- íîâëåí íà èìåþùåìñÿ ðàäèàòîðå);
ñòâà îáÿçàòåëüíî íóæíî óñòàíîâèòü äèîä, ëåêòîðà. Åñëè ýòîò òîê íå îòâåñòè íà íàãðó- HL1 – çàùèòíàÿ ëàìïà íàêàëèâàíèÿ (ïîäî-
ïðåäîõðàíÿþùèé åãî îò âûõîäà èç ñòðîÿ çî÷íûé ðåçèñòîð, òðàíçèñòîð VT1 ìîæåò áðàòü ìîùíîñòü, ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìóþ
ïðè íåïðàâèëüíîì ïîäêëþ÷åíèè. Ýòîò çà- áûòü ïðîáèò). äëÿ ðàáîòû ìàãíèòîôîíà). Èíîãäà ïðèõîäèò-
ùèòíûé ýëåìåíò ñòîèò ãîðàçäî äåøåâëå, Êàê è â ïðåäûäóùåé ñõåìå, âíóòðè ïèòà- ñÿ êðåïèòü áàëëîíû ëàìïû ñíàðóæè ÁÏ ñ óñ-

à á
ðèñ.11

2 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß

ðèñ.12 ðèñ.13
òàíîâêîé àðìèðóþùèõ ýëåìåíòîâ, íå ïîçâî- íèÿ, "ñëàáîãî" íóëÿ, à òàêæå îøèáîê è àâà- ïðåäåëàõ ïðè âîçðàñòàíèè íàïðÿæåíèÿ â
ëÿþùèõ ðàçäàâèòü ñòåêëî (òåïëî îò ëàìïû ðèé â ýëåêòðîñåòÿõ. ñåòè äî 300 Â! Âèäèìîå ñâå÷åíèå ëàìï íà-
óõîäèò íàðóæó). Ôåððîðåçîíàíñíûé ñòàáèëèçàòîð íàïðÿ- êàëèâàíèÿ óêàçûâàåò íà àâàðèéíî âûñîêîå
Âíóòðè ìàãíèòîôîíà ìîæíî óñòàíîâèòü æåíèÿ ïðè ïîñòåïåííîì âîçðàñòàíèè íà- íàïðÿæåíèå. Ëàìïû óñòàíàâëèâàþò ñçàäè
çàùèòíûé äèîä (ïðè ðàáîòå ñ "íàøèì" áëî- ïðÿæåíèÿ â ñåòè "áîðåòñÿ" ñ ýòèì âîçðàñ- òåëåâèçîðà èëè ïîä ñòîëèêîì – èõ çàìåòíîå
êîì ïèòàíèÿ), òîãäà íå áóäóò âîçíèêàòü ïðî- òàíèåì ñêîëüêî ìîæåò, ïîòîì ñîâñåì âûõî- ñâå÷åíèå âñå ðàâíî ñåáÿ "ïðîÿâèò", èíûõ
áëåìû ïåðåïîëþñîâêè ïèòàíèÿ ïðè ðåìîí- äèò èç ñòðîÿ! ïîñëåäñòâèé ïåðåíàïðÿæåíèÿ íå áóäåò!
òå øòåêêåðà ïèòàíèÿ. ßðêîå ñâå÷åíèå HL1 Íà ðèñ.13 ïîêàçàíî ñîåäèíåíèå ïðîìû- Íà ïðèìåðå ýòîé ñõåìû îñîáåííî íà-
óêàæåò íà çàìûêàíèå â øòåêêåðå (åñëè ìàã- øëåííîãî ñòàáèëèçàòîðà íàïðÿæåíèÿ ñ ëàì- ãëÿäíî ïðîÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãèÿ áîðüáû ñ ïå-
íèòîôîí åùå íå ïîäêëþ÷åí) èëè íà åãî ïàìè íàêàëèâàíèÿ äëÿ ïèòàíèÿ ëàìïîâûõ òå- ðåíàïðÿæåíèåì: èäòè íå ïî ïóòè íàñûùåíèÿ
íåïðàâèëüíûé ìîíòàæ. Ñõåìà ìàãíèòîôîíà ëåâèçîðîâ 3-ãî êëàññà (2 ëàìïû íàêàëèâà- “æåëåçîì” ñòàáèëèçàòîðà, à äîïîëíèòü ñõå-
ïîâðåæäåíà íå áóäåò. Äðóãèìè ñëîâàìè, íèÿ ïî 200 Âò) è òðàíçèñòîðíûõ òåëåâèçî- ìó áàëëàñòíûì íåëèíåéíûì ðåçèñòîðîì
ðåìîíòèðîâàòü øòåêêåð ïèòàíèÿ è ñîåäèíè- ðîâ (ìåíüøàÿ ìîùíîñòü ëàìï – ïîäîáðàòü!). (ëàìïîé íàêàëèâàíèÿ)! Ê ñëîâó, â ìîìåíò ïå-
òåëüíûå ïðîâîäà ìîæíî äàæå íåñìûøëåíî- Â ýòîé ñõåìå ñòàáèëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ ðà- ðåíàïðÿæåíèÿ íå òîëüêî íå ïåðåãîðàåò ñòà-
ìó þíîìó ïîëüçîâàòåëþ! áîòàåò ïðè ìàëûõ íàïðÿæåíèÿõ ñåòè. Ïðè áèëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ, à ñíèæàåòñÿ ïî-
Ïèòàíèå òåëåâèçîðà â ñåëüñêèõ áîëüøèõ íàïðÿæåíèÿõ â ýëåêòðîñåòè åìó íà òðåáëåíèå ìîùíîñòè èç ñåòè (à ñ ó÷åòîì
ýëåêòðîñåòÿõ ïîìîùü ïðèõîäÿò ëàìïû íàêàëèâàíèÿ. Ìîù- ðàññåÿíèÿ ìîùíîñòè íà ëàìïàõ çíà÷èòåëü-
 ñòðàíå çà ïîñëåäíèå 10 ëåò ñîòíè òû- íîñòü, ðàññåèâàåìàÿ ñòàáèëèçàòîðîì, îã- íî îáëåã÷àåòñÿ ðåæèì ôåððîðåçîíàíñíîãî
ñÿ÷ òåëåâèçîðîâ è äðóãîé àïïàðàòóðû âû- ðàíè÷èâàåòñÿ âî ìíîãî ðàç, à âûõîäíîå íà- ñòàáèëèçàòîðà!)
øëî èç ñòðîÿ âñëåäñòâèå áðîñêîâ íàïðÿæå- ïðÿæåíèå ïîääåðæèâàåòñÿ â íîðìàëüíûõ (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Ïðåîáðàçîâàòåëè
íàïðÿæåíèÿ
Â.Å. Áîðîõà, ã.Àõòûðêà, Ñóìñêàÿ îáë.
 ñâÿçè ñ âûêëþ÷åíèåì ýëåêòðîýíåðãèè
âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü â äðóãèõ èñòî÷-
íèêàõ ïèòàíèÿ. ß íåêîòîðîå âðåìÿ ðàáî-
òàë ñ ðàçëè÷íûìè ñõåìàìè ïðåîáðàçîâà-
òåëåé ñ 12 Â ÀÊÁ â ∼220 Â, 50 Ãö íà ðàç-
ëè÷íóþ ìîùíîñòü íàãðóçêè, ïîýòîìó âîç-
íèêëà âîçìîæíîñòü ïèòàòü êàê ëàìïû
(ñâåò â êâàðòèðå), òàê è ðàçëè÷íóþ àïïà-
ðàòóðó. Âûêëþ÷àë àâòîìàòè÷åñêèå ïðîá- ðèñ.1
êè íà ñ÷åò÷èêå, îòêëþ÷àë õîëîäèëüíèê, è
ó ìåíÿ â êâàðòèðå ãîðåë ñâåò è ðàáîòàëà
ðàäèîàïïàðàòóðà, òàê êàê â ðîçåòêó âêëþ-
÷àë âõîä ïðåîáðàçîâàòåëÿ (ðèñ.1).
Áîëåå ìîùíàÿ ñõåìà ïîêàçàíà íà ðèñ.2.
Äëÿ åùå áîëüøåé ìîùíîñòè ìîæíî ïðè-
ìåíèòü ñõåìó ñ ïàðàëëåëüíûì ñîåäèíåíè-
åì òðàíçèñòîðîâ (ðèñ.3).

ðèñ.3 ðèñ.2

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 3


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß

Èíòåãðàëüíûå ïðåîáðàçîâàòåëè ïîñòîÿííîãî òîêà


(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 6/2000) À.À. Êîâïàê, ïãò. Äîñëèäíèöêîå, Êèåâñêàÿ îáë.

Ïðèìåíåíèå èíòåãðàëüíûõ
ðåãóëÿòîðîâ â ÏÏÒ

Ðÿä èíòåãðàëüíûõ ðåãóëÿòîðîâ


èìåþò â ñâîåì ñîñòàâå äåòåêòîð
ðàçðÿäà áàòàðåè: âõîä - LBI, âûõîä
LBO. Âàðèàíòû ïîäêëþ÷åíèÿ âõîäà
LBI ïîêàçàíû íà ðèñ.8 è 9.
Áîëüøèíñòâî èíòåãðàëüíûõ ðåãó-
ëÿòîðîâ c ôèêñèðîâàííûì Uâûõ
èìåþò àíàëîãè ñ ðåãóëèðóåìûì
Uâûõ. Äëÿ çàäàíèÿ Uâûõ èñïîëüçó-
þò ñïåöèàëüíûé âõîä. Äëÿ ïðèìåðà ðèñ.8
íà ðèñ.10 ïîêàçàíû ñïîñîáû ïîä- ðèñ.9
êëþ÷åíèÿ ýòîãî âõîäà â ñõåìàõ ñ ðå-
ãóëÿòîðàìè òèïà MAX756/757.
Âõîä SHND ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
âêëþ÷åíèÿ-âûêëþ÷åíèÿ ÏÏÒ. Âõîä
ñîâìåñòèì ïî óðîâíÿì ñ ëîãè÷åñêè-
ìè ñèãíàëàìè ñèñòåì, â êîòîðûõ
ïðèìåíÿþòñÿ ÏÏÒ.
 êà÷åñòâå ïðèìåðà èñïîëüçîâàíèÿ
èíòåãðàëüíûõ ðåãóëÿòîðîâ ðàññìîò-
ðèì ñõåìó ÏÏÒ, ïîñòðîåííóþ íà áà-
çå ìèêðîñõåìû MAX1771 (ðèñ.11). Ýòà
ñõåìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîâûøà-
þùå-ïîíèæàþùèé ÏÏÒ è âûðàáàòû-
âàåò 5 Â (èëè 3,3 Â); òîê íàãðóçêè äî
500 ìÀ ïðè ÊÏÄ íå ìåíåå 85%. Íà-
ïðÿæåíèå íà âõîäå ìîæåò èçìåíÿòü-
ðèñ.10
ñÿ â ïðåäåëàõ îò 3 äî 11 Â. Ìèíè-
ìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýëåìåíòîâ âõîä-
íîé áàòàðåè 3 ïðè Uâûõ=3,3 Â è 4
ïðè Uâûõ=5 Â. Âûõîä ñâÿçàí ñ êëþ-
÷åâîé ñõåìîé êîíäåíñàòîðîì. Òà-
êàÿ ñõåìà ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü äîñòî-
èíñòâà òðàíñôîðìàòîðíîãî è ïîâû-
øàþùåãî ëèíåéíîãî ðåãóëÿòîðîâ:
ïëàâíîå ðåãóëèðîâàíèå è îòñóòñò-
âèå âûõîäíîãî òîêà â âûêëþ÷åííîì
(äåæóðíîì) ðåæèìå. Ýòà ñõåìà èìå-
åò äâå êàòóøêè èíäóêòèâíîñòè, êîòî-
ðûå ìîæíî ðàñïîëîæèòü êàê íà îä-
íîì êàðêàñå, òàê è îòäåëüíî. Íåò íå-
îáõîäèìîñòè îáåñïå÷èâàòü ñâÿçü
ìåæäó êàòóøêàìè, òàê êàê ýòà ïàðà
íå ÿâëÿåòñÿ òðàíñôîðìàòîðîì. Â
ñõåìå (ðèñ.11) ïðèìåíåíà ïàðà
ÑÒÕ20-4. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìàêñè-
ìàëüíîãî ÊÏÄ êîíäåíñàòîðû Ñ2 è
Ñ3 äîëæíû èìåòü ìèíèìàëüíóþ ïà-
ðàçèòíóþ èíäóêòèâíîñòü. Ðàáî÷åå
íàïðÿæåíèå êîíäåíñàòîðà Ñ2 äîëæ-
íî áûòü âûøå ìàêñèìàëüíîãî âõîä-
ðèñ.11

4 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß
ìàêñèìàëüíîé íàãðóçêå. Ïðè ïåðåõî-
äå â âûêëþ÷åííîå ñîñòîÿíèå (âõîä
SHND èìååò óðîâåíü "ëîã.1") íàïðÿ-
æåíèå íà âûõîäå ïàäàåò äî 0, è òîê
áàòàðåè îòñóòñòâóåò. Ýëåêòðîëèòè-
÷åñêèé êîíäåíñàòîð Ñ2 ìîæíî çàìå-
íèòü êåðàìè÷åñêèì 1 ìêÔ. Ïðè óâå-
ëè÷åíèè åìêîñòè Ñ2 ÊÏÄ ïîâûøàåò-
ñÿ íà 1 ... 3%. Äèîä VD2 îáåñïå÷è-
âàåò çàïóñê ÏÏÒ (íåñìîòðÿ íà òî
÷òî ìèêðîñõåìà ðàáîòàåò â äâîé-
íîì ðåæèìå) è ïîçâîëÿåò èñïîëü-
çîâàòü êàê âíóòðåííþþ, òàê è âíåø-
íþþ îáðàòíóþ ñâÿçü. Ïðè ðàáîòå â
äâîéíîì ðåæèìå ìèêðîñõåìà â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïûòàåòñÿ èñïîëüçîâàòü
âíóòðåííþþ îáðàòíóþ ñâÿçü è "ñìî-
òðèò" íà íàïðÿæåíèå íà âûâîäå
"V+", èñïîëüçóåìîå äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ âíóòðåííåãî ñèãíàëà îáðàòíîé
ñâÿçè. Îäíàêî íàïðÿæåíèå íà âûâî-
ðèñ.12 äå "V+" ìîæåò áûòü áîëüøå óñòàíîâ-
ëåííîãî 12 Â, è ìèêðîñõåìà, "äó-
ìàÿ", ÷òî íàïðÿæåíèå íà âûõîäå
äîñòàòî÷íî âûñîêîå, íå çàïóñêàåòñÿ.
Äèîä VD2 ãàðàíòèðóåò çàïóñê, îáåñ-
ïå÷èâàÿ â íà÷àëüíûé ìîìåíò íà âõî-
äå FB óðîâåíü 0 è ôîðñèðîâàíèå
âíåøíåé îáðàòíîé ñâÿçè.
Ïðè òèïîâîì âêëþ÷åíèè ìèêðî-
ñõåìû (áåç ñâÿçè ïî ïåðåìåííîìó
òîêó) äèîä VD2 íå íóæåí, òàê êàê íà-
ïðÿæåíèÿ íà âûõîäå ÏÏÒ è íà âõî-
äå FB íàðàñòàþò îäíîâðåìåííî ñ
ïîäêëþ÷åíèåì èñòî÷íèêà (áàòàðåè).
Åùå îäèí âàðèàíò âêëþ÷åíèÿ èí-
òåãðàëüíîãî ðåãóëÿòîðà MAX1771 ïî-
êàçàí íà ðèñ.13. Ñõåìà ÏÏÒ ôîðìè-
ðóåò íàïðÿæåíèå ñìåùåíèÿ æèäêî-
êðèñòàëëè÷åêîãî äèñïëåÿ. Ïèòàíèå
MAX1771 (âõîä "V+") îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ îò ãëàâíîãî èñòî÷íèêà 5  ñèñòå-
ðèñ.13 ìû, â êîòîðîé èñïîëüçóåòñÿ äàííûé
ÏÏÒ, à èíòåãðàëüíûé ðåãóëÿòîð óï-
ðàâëÿåò êëþ÷îì íà ïîëåâîì òðàíçè-
íîé áàòàðåè. Ìàêñèìàëüíî äîïóñ- êëþ÷èòü íåïîñðåäñòâåííî ê áàòà- ñòîðå.
òèìîå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå Uèñ êëþ- ðåå. Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ôîðìèðóåò-
÷åâîãî òðàíçèñòîðà äîëæíî áûòü íå Ñõåìà ÏÏÒ íà ðèñ.12 âûðàáàòûâà- ñÿ îò áàòàðåè íàïðÿæåíèåì 2 .. 16,5
ìåíåå (Uâõ + Uâûõ). Äîïóñòèì, íå- åò 12  ïðè òîêå äî 250 ìÀ îò áà-  è åãî ìîæíî ðåãóëèðîâàòü â ïðå-
îáõîäèìî ïðåîáðàçîâàòü Uâõ = 11 Â òàðåè íàïðÿæåíèåì 4,5...16 Â. Ìèê- äåëàõ îò 2 äî 24 Â. Ìàêñèìàëüíîå
â Uâûõ = 5 Â, òîãäà Uèñ > 16 Â. Èì- ðîñõåìà ðàáîòàåò â äâóõ ðåæèìàõ, âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ìîæåò áûòü
ïóëüñû íà êëþ÷åâîì òðàíçèñòîðå íî ñõåìà â öåëîì ðàáîòàåò êàê ïî- áîëüøå 24 Â, è åãî âåðõíåå çíà÷å-
÷åðåç äèîä Øîòòêè VD2 óâåëè÷èâà- âûøàþùèé ïðåîáðàçîâàòåëü ñî ñâÿ- íèå îãðàíè÷åíî ìàêñèìàëüíî äîïó-
þò íàïðÿæåíèå íà âûâîäå "V+" äî çüþ ïî ïåðåìåííîìó òîêó. Ðåæèì ñòèìûì íàïðÿæåíèå Uèñ ïîëåâîãî
Uâõ + Uâûõ. Ýòî îáåñïå÷èâàåò âûñî- ðàáîòû ÏÏÒ íå èçìåíÿåòñÿ ïðè ïå- òðàíçèñòîðà. Ìàêñèìàëüíûé òîê íà-
êèé ÊÏÄ ïðè íèçêîì Uâõ, îäíàêî îã- ðåõîäå ìèêðîñõåìû îò ðåæèìà ïî- ãðóçêè 2 À. ÊÏÄ íå ìåíåå 90% ïðè
ðàíè÷èâàåò âåðõíèé ïðåäåë íàïðÿ- íèæåíèÿ ê ðåæèìó ïîâûøåíèÿ íà- òîêàõ íàãðóçêè îò 10 ìÀ äî 1 À. Òîê
æåíèÿ áàòàðåè (< 11 Â). Åñëè Uâõ íå ïðÿæåíèÿ (â ïðîöåññå ðàçðÿäêè áà- ïîòðåáëåíèÿ íå áîëåå 110 ìêÀ â ðà-
ïðåâûøàåò 4  è èñïîëüçóåòñÿ êëþ- òàðåè). Ïåðåõîä íå îòðàæàåòñÿ íà áî÷åì ðåæèìå è íå áîëåå 5 ìêÀ â
÷åâîé ïîëåâîé òðàíçèñòîð ñ ïîðîãî- ñòàáèëüíîñòè âûõîäíîãî íàïðÿæå- äåæóðíîì (âûêëþ÷åííîì) ðåæèìå.
âûì íàïðÿæåíèåì 3 Â, òî äèîä VD2 íèÿ 12 Â. ÊÏÄ èçìåíÿåòñÿ îò 85%
ìîæíî èñêëþ÷èòü, à âûâîä "V+" ïîä- ïðè ñðåäíåé íàãðóçêå äî 82% ïðè (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 5


ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß

Ñàìîäåëüíûé áëîê
ïèòàíèÿ äëÿ
Ñ. Ì. Ðþìèê, ã. ×åðíèãîâ
"Playstation"
Îïûòíûå ðåìîíòíèêè ëþáÿò ïîâòîðÿòü: "Ñóòü íå â òîì, îòêà- Ñðàùèâàíèå ïðîâîäîâ ëèöåíäðàòà ïðè îáðûâå ïðåäñòàâëÿåò
æóò èëè íåò ðàäèîàïïàðàòóðà, à â òîì, êîãäà ýòî ïðîèçîéäåò". íåïðîñòóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ çàäà÷ó.  ýòîì ñëó÷àå ïðîùå çà-
Äåéñòâèòåëüíî, ïðîäóêöèÿ äàæå ñàìûõ èìåíèòûõ ôèðì íå çà- ìåíèòü âñþ îáìîòêó îòå÷åñòâåííûì ïðîâîäîì ìàðêè ËÝØÎ.
ñòðàõîâàíà îò ïîëîìîê è îòêàçîâ. Âçÿòü, ê ïðèìåðó, ïîïóëÿð- Êðîìå òîãî, äîáðàòüñÿ äî ñàìèõ îáìîòîê òðàíñôîðìàòîðà ôè-
íóþ èãðîâóþ âèäåîïðèñòàâêó "Playstation" ôèðìû "Sony" (SPS). çè÷åñêè òðóäíî. Ôåððèòîâûé ñåðäå÷íèê Ò001 âåñüìà õðóïîê è
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî îäíèì èç íàèáîëåå óÿçâèìûõ ìåñò ó îáû÷íî ðàçáèâàåòñÿ ïðè ïàäåíèè äàæå ñî ñòîëà. Ñêëååí ñåð-
íåå ÿâëÿåòñÿ ïëàòà ïèòàíèÿ. Èç ñòðîÿ ÷àùå âñåãî âûõîäÿò ñè- äå÷íèê ïðî÷íûì òîíêèì øâîì. Åñëè ïîïûòàòüñÿ ðàçúåäèíèòü åãî
ëîâîé òðàíçèñòîð, ìèêðîñõåìà ØÈÌ-êîíòðîëëåðà (åñëè îíà èìå- ïîëîâèíêè ïàÿëüíèêîì, òî ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ïðè ÷ðåçìåð-
åòñÿ) è èìïóëüñíûé òðàíñôîðìàòîð. íîì íàãðåâå ìîãóò èçìåíèòüñÿ ìàãíèòíûå ñâîéñòâà ñåðäå÷íèêà,
Òðàíçèñòîð è ìèêðîñõåìó îáû÷íî çàìåíÿþò àíàëîãè÷íûìè èì- ÷òî íåæåëàòåëüíî.
ïîðòíûìè, íàïðèìåð, 2SK1117 (ïîëåâîé MOSFET), BUT11 (áèïî- Òåì, êîìó âñå-òàêè óäàñòñÿ ïðåîäîëåòü âñå òðóäíîñòè ïî
ëÿðíûé, n-ð-n, "Philips"), UC2842 è UC3843 (ØÈÌ-êîíòðîëëå- ðàçáîðêå òðàíñôîðìàòîðà, ïðèäåòñÿ ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîé íà-
ðû, "Texas Instruments"). Õóæå âñåãî, êîãäà íåèñïðàâíûìè îêà- ìîòêå êàê ìîæíî òî÷íåå âîñïðîèçâîäèòü òèï óêëàäêè ïðîâîäà,
çûâàþòñÿ ýëåìåíòû, êîòîðûå òðóäíî ïîëíîöåííî çàìåíèòü, õî- ÷èñëî âèòêîâ, íàïðàâëåíèå íàìîòêè è ïîðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ îá-
òÿ ïîäîáíîå ïðîèñõîäèò äîñòàòî÷íî ðåäêî. Ðàñïðîñòðàíåííàÿ ìîòîê íà êàðêàñå. Îñîáîå âíèìàíèå íåîáõîäèìî óäåëèòü êà÷å-
ïîëîìêà çàêëþ÷àåòñÿ â îáðûâå îáìîòîê èìïóëüñíîãî òðàíñôîð- ñòâó ìåæñëîéíîé èçîëÿöèè, ïîñêîëüêó èìïóëüñíûå íàïðÿæåíèÿ
ìàòîðà. Íà ñõåìå, ïðèâåäåííîé â [1], îí îáîçíà÷åí êàê Ò001. Ðàñ- íà ïåðâè÷íîé îáìîòêå äîñòèãàþò 600–800 Â.
ñìîòðèì âîçìîæíûå âàðèàíòû ðåìîíòà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âûïîëíåíèå êðîïîòëèâîé, ñêðóïóëåç-
Ìåíÿòü òðàíñôîðìàòîð íà àíàëîãè÷íûé îò äðóãîé ïëàòû ïè- íîé è òðóäîåìêîé ðàáîòû ïî ïåðåìîòêå òðàíñôîðìàòîðà äàëå-
òàíèÿ SPS ñëåäóåò ñ áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ. Äåëî â òîì, ÷òî êî íå âñÿêîìó ðàäèîëþáèòåëþ ïî äóøå. Ìíîãèì ïîðòèò íàñò-
èçãîòîâëåíèå ïëàò ïèòàíèÿ ôèðìà "Sony" îòäàëà íà "îòêóï" ñà- ðîåíèå ñàìà ìûñëü î òîì, ÷òî âîññòàíîâëåííûé òðàíñôîðìà-
ìûì ðàçíûì èçãîòîâèòåëÿì, óñòàíîâèâ ëèøü îáùèå òðåáîâàíèÿ. òîð ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé íåóñòîé÷èâîé ðàáîòû ïðåîáðàçîâà-
Ñðåäè íèõ: èäåíòè÷íîñòü ãàáàðèòîâ, óñòàíîâî÷íûõ ðàçìåðîâ, âû- òåëÿ, ïîâûøåííîãî óðîâíÿ øóìà, ïåðåãðåâà èëè âûõîäà èç
õîäíûõ íàïðÿæåíèé, ÊÏÄ, òîêîâûõ íàãðóçîê. Â ðåçóëüòàòå íà ñòðîÿ ñèëîâîãî òðàíçèñòîðà, îáùåãî ñíèæåíèÿ íàäåæíîñòè.
ñâåò ïîÿâèëîñü íåñêîëüêî ðàçíîâèäíîñòåé ñõåì, îòëè÷àþùèõ- Ðàçáîðêó òðàíñôîðìàòîðà öåëåñîîáðàçíî ïðîâîäèòü ïðè îáðû-
ñÿ òèïîì ñèëîâîãî òðàíçèñòîðà (ïîëåâîé èëè áèïîëÿðíûé), âè- âå âíåøíåé îáìîòêè.
äîì ìîäóëÿöèè (ØÈÌ èëè ×ÈÌ), âåëè÷èíîé ñåòåâîãî íàïðÿæå- Àëüòåðíàòèâíûé ïîäõîä çàêëþ÷àåòñÿ â çàìåíå âñåé ïëàòû ïè-
íèÿ (220 èëè 120 Â). Åñòåñòâåííî, ÷òî ó êàæäîé ñõåìû èìïóëüñ- òàíèÿ îáû÷íûì àíàëîãîâûì ñòàáèëèçàòîðîì. Ïðè ýòîì ìíîãèå
íûé òðàíñôîðìàòîð èìååò ñâîè "óíèêàëüíûå" ïàðàìåòðû îáìî- äåòàëè ñòàðîé ñõåìû ïðèãîäÿòñÿ è äëÿ íîâîé, à îñòàâøèåñÿ ìîæ-
òîê, ðàçíóþ öîêîëåâêó è êîëè÷åñòâî âûâîäîâ. íî èñïîëüçîâàòü êàê çàïàñíûå ïðè ðåìîíòíûõ ðàáîòàõ. Çàìå-
Âñòðå÷àþùèåñÿ òèïû òðàíñôîðìàòîðîâ: N-TO1-099 (China), íà ïëàòû ïèòàíèÿ ìîæåò ñòàòü åäèíñòâåííûì âûõîäîì íå òîëü-
DIV5A, ÌÂ115À, ÌÂ127À, MBL127A (Mitsumi). Îáùèå ãàáàðèòû êî ïðè ôàòàëüíîì äåôåêòå Ò001, íî è ïðè íåèñïðàâíîñòè ñïå-
25õ30õ22 èëè 30õ33ê23 ìì ïðè êîëè÷åñòâå ïîñàäî÷íûõ ìåñò äëÿ öèàëèçèðîâàííîé ìèêðîñõåìû SA41KO1, ïðèìåíÿåìîé â êîíòó-
âûâîäîâ 16, èç êîòîðûõ çàäåéñòâîâàíû îò 10 äî 14. Ïîïåðå÷íîå ðå îáðàòíîé ñâÿçè â íîâîé SPS ìîäåëè SÑÐÍ-9002.
ñå÷åíèå ñåðäå÷íèêà 10õ10 èëè 11õ11 ìì2. Êàê èçâåñòíî, äëÿ ïèòàíèÿ SPS òðåáóþòñÿ äâà íàïðÿæåíèÿ:
Åñëè ïîäõîäÿùåãî òðàíñôîðìàòîðà íàéòè íå óäàñòñÿ, òî +3,5 Â/0,3...0,7 À è +7,6 Â/0,2...1 À. Îáà êàíàëà äîëæíû áûòü
ìîæíî ïîïûòàòüñÿ ïåðåìîòàòü åãî îáìîòêè, âîñïîëüçîâàâøèñü óñòîé÷èâû ê ðåçêèì èçìåíåíèÿì òîêîâûõ íàãðóçîê. Òèïè÷íûå
òåõíîëîãèåé, ïðåäëîæåííîé â [2]. Îäíàêî Ò001 ÿâëÿåòñÿ âûñî- ïåðåïàäû âûõîäíûõ íàïðÿæåíèé ïðè ðàáîòå èãðîâûõ ïðîãðàìì
êî÷àñòîòíûì òðàíñôîðìàòîðîì, ÷òî íàêëàäûâàåò îïðåäåëåííûå ñîñòàâëÿþò 10-20 ì äëÿ êàíàëà +3,5  è 0,2-0,4  äëÿ êàíàëà
îãðàíè÷åíèÿ è òðóäíîñòè. Íàïðèìåð, èíäóêòèâíîñòü ðàññåÿíèÿ, +7,6 Â.
äîáðîòíîñòü è ìåæâèòêîâàÿ åìêîñòü Ò001 äîëæíû íàõîäèòüñÿ Ïðè êîíñòðóèðîâàíèè íîâîãî áëîêà ïèòàíèÿ ñëåäóåò ó÷èòû-
â îïðåäåëåííîé çîíå äîïóñêîâ. Ýòî íåîáõîäèìî, ïîñêîëüêó â âàòü ðÿä ñïåöèôè÷åñêèõ òðåáîâàíèé: âî-ïåðâûõ, âíåøíèé âèä
êâàçèðåçîíàíñíîì ïðåîáðàçîâàòåëå íàïðÿæåíèÿ, ðàáîòàþùåì SPS äîëæåí îñòàâàòüñÿ íåèçìåííûì (áåç ìåõàíè÷åñêèõ äîðà-
íà ÷àñòîòå 120-160 êÃö, ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà òðàíñôîðìàòîðà âõî- áîòîê êîðïóñà); âî-âòîðûõ, øíóð ïèòàíèÿ äîëæåí áûòü øòàòíûé
äèò íåïîñðåäñòâåííî â ñîñòàâ ðåçîíàíñíîé öåïè. Íà ïðîèçâîä- (äâóõïðîâîäíûé); â-òðåòüèõ, âûäåëåíèå òåïëà ñàìîäåëüíîé ïëà-
ñòâå ïîäîáíûå òðàíñôîðìàòîðû èçãîòàâëèâàþò ïðàêòè÷åñêè òîé ïèòàíèÿ äîëæíî áûòü ìèíèìàëüíûì. Âñå ïåðå÷èñëåííûå òðå-
áåç ó÷àñòèÿ ÷åëîâåêà íà ñïåöèàëüíûõ àâòîìàòèçèðîâàííûõ ëè- áîâàíèÿ ìîæíî âûïîëíèòü, ñîáðàâ ñõåìó, ïîêàçàííóþ íà ðèñ.1.
íèÿõ, îáåñïå÷èâàþùèõ âûñîêóþ ïîâòîðÿåìîñòü ïàðàìåòðîâ.  íîâîé ñõåìå ïèòàíèå íà SPS ïîäàåòñÿ íå íàïðÿìóþ îò ñå-
Îáìîòêè Ò001 ÷àñòî âûïîëíÿþò ñïåöèàëüíûì ìíîãîæèëüíûì òè 220 Â, à ÷åðåç îòäåëüíûé âûïðÿìèòåëü, â ñîñòàâ êîòîðîãî
ïðîâîäîì ëèöåíäðàòîì. Îí ñîñòîèò èç ëó÷êà òîíêèõ ýìàëèðî- âõîäÿò ïðåäîõðàíèòåëü FU1, âûêëþ÷àòåëü SA1, ïîíèæàþùèé
âàííûõ ïðîâîëîê, îáìîòàííûõ îäíèì èëè íåñêîëüêèìè ñëîÿìè òðàíñôîðìàòîð Ò1, äèîäíûé ìîñò VD1-VD4, ñãëàæèâàþùèé êîí-
ïîëèàìèäíîãî øåëêà èëè êàïðîíà. Áëàãîäàðÿ îïðåäåëåííîìó äåíñàòîð Ñ1, ñõåìà èíäèêàöèè R1, HL1. Âûïðÿìèòåëü îáåñïå÷è-
ðàñïîëîæåíèþ ïðîâîëîê â ïó÷êå, îñëàáëÿåòñÿ ïîâåðõíîñòíûé âàåò íîìèíàëüíîå âûõîäíîå íàïðÿæåíèå 12  ïðè òîêå íàãðóç-
ñêèí-ýôôåêò. Íàïîìíèì, ÷òî îí çàêëþ÷àåòñÿ â âûòåñíåíèè òî- êè 1,7 À. Ïðè èçìåíåíèÿõ ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ â ïðåäåëàõ 187-
êà ê ïîâåðõíîñòè ïðîâîäà ïîä äåéñòâèåì ïåðåìåííîãî ìàãíèò- 242 Â âûõîäíîå íàïðÿæåíèå áóäåò èçìåíÿòüñÿ ïðèìåðíî îò 10,2
íîãî ïîëÿ. Êàê ñëåäñòâèå, â ëèöåíäðàòå óìåíüøàåòñÿ ñîïðîòèâ- äî 13,2 Â.
ëåíèå ïðîâîäà äëÿ òîêîâ âûñîêîé ÷àñòîòû, ïîâûøàåòñÿ äîáðîò- Íàáëþäàòåëüíûé ÷èòàòåëü âïðàâå çàìåòèòü, ÷òî ýòà ñõåìà
íîñòü è óìåíüøàþòñÿ ïîòåðè íà íàãðåâ. î÷åíü ïîõîæà íà òå, êîòîðûå ïðèìåíÿþò â áëîêàõ ïèòàíèÿ îò

6 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß

ðèñ.1

ïðèñòàâîê "Dendy" è "Sega Ìåäà Drive-2". Îäíàêî èõ èñïîëü- Òîê Iäåë, ïðîòåêàþùèé ÷åðåç ðåçèñòîðû R5 è R8, äîëæåí
çîâàòü íåëüçÿ, ââèäó ìàëîé âûõîäíîé ìîùíîñòè (íå áîëåå 15 áûòü, ïî êðàéíåé ìåðå, íà äâà ïîðÿäêà áîëüøå âõîäíîãî òîêà
Â.À). ñòàáèëèòðîíà ïî âûâîäó R (Iref=l,5 ìêÀ). Ïðèìåì Iäåë=0,75 ìÀ
Ñ âûõîäà âûïðÿìèòåëÿ ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ è ðàññ÷èòàåì íîìèíàëû ðåçèñòîðîâ ïî ôîðìóëàì: R5 =
âíóòðü SPS ïî öåïè: ðàçúåì Õ2, øòàòíûé ñåòåâîé êàáåëü, ðàçú- Vãåf/Iäåë = 2,495/0,75 = 3,32 êÎì ±1% (Å96);
åì Õ3. Íà âõîäå ñòîèò åùå îäèí ïëàâêèé ïðåäîõðàíèòåëü FU2 R8 = (Uâûõ-Vãåf)/Iäåë = (7,6-2,495) /0,75 = 6,81 êÎì ±1% (E96).
(îñòîðîæíîñòü íå ïîìåøàåò), à òàêæå ìîùíûé äèîä Øîòòêè VD8, Ðåçèñòîð R2 äîëæåí áûòü òàêèì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïðîòåêà-
âûïîëíÿþùèé ôóíêöèþ çàùèòû îò ïîäà÷è íàïðÿæåíèÿ îáðàò- íèå íà÷àëüíîãî òîêà ñòàáèëèçàöèè ÷åðåç VD9 íå ìåíåå Iñò.ìèí=1
íîé ïîëÿðíîñòè. Ïî÷åìó äèîä Øîòòêè è ïî÷åìó ìîùíûé? Âî- ìÀ. Êðîìå òîãî, ðåçèñòîð R2 çàäàåò òîê áàçû òðàíçèñòîðà VT1
ïåðâûõ, òàêîé äèîä èìååòñÿ â ñòàðîé ñõåìå SPS (D101 èëè R2 = (Uâõ.ìèí - Uâûõ - Uáýí)/(Iñò.ìèí + Iíìàõ/h21ý) =
D102 [1]), âî-âòîðûõ, îí îáëàäàåò íèçêèì ïðÿìûì íàïðÿæåíèåì =(9,8 - 7,6 - 1,4) /(0,001 + 1/750) = 330 Îì ±5% (E24).
(0,4 Â ïðè òîêå 1,7 À) è áîëüøîé ðàññåèâàåìîé ìîùíîñòüþ, ÷òî Â êàíàëå +3,5 Â ñîïðîòèâëåíèÿ ðåçèñòîðîâ R3, R7, R9 ðàñ-
ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü åãî áåç ðàäèàòîðà. ñ÷èòûâàþò àíàëîãè÷íî. Çàìåòèì, ÷òî âûøåïðèâåäåííûå ôîðìó-
Íàïðÿæåíèå Uâõ, ðàâíîå 9,8-12,8 Â, ïîñòóïàåò íà äâà îäíî- ëû ÿâëÿþòñÿ ïðèáëèæåííûìè, îäíàêî äîñòàòî÷íûìè äëÿ ïðàê-
òèïíûõ ñòàáèëèçàòîðà, âûïîëíåííûõ íà áàçå "ñóïåðáåòà" òðàí- òè÷åñêèõ ïðèìåíåíèé.
çèñòîðîâ VT1, VT2 òèïà ÊÒ829À...Ã (h21ý=750; Iêìàê=8 À; Ðêìàõ=60 Êîíäåíñàòîðû Ñ2-Ñ5, Ñ8, Ñ9 èãðàþò ðîëü ôèëüòðîâ ïî íèç-
Âò; Uáýí=1,4 Â; Uêýí=2 Â). "Èçþìèíêîé" êàæäîãî èç ñòàáèëè- êîé è âûñîêîé ÷àñòîòå. Öåïî÷êè R4, Ñ6 è R6, Ñ7 óñòðàíÿþò âîç-
çàòîðîâ ÿâëÿþòñÿ òðåõâûâîäíûå ñòàáèëèòðîíû VD9, VD10. Èõ ìîæíîå ñàìîâîçáóæäåíèå ñõåìû. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëîãè÷íûì
ïàðàìåòðû: äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ âûáðàòü èõ íîìèíàëû òàêèìè æå, êàê è â ñòàðîé ñõåìå ïëàòû
2,5-36 Â, ðàáî÷èé òîê 1-100 ìÀ, ìîùíîñòü ðàññåÿíèÿ 725 ìÂò, ïèòàíèÿ SPS, à èìåííî, 470 Îì è 2,2 ìêÔ.
äèíàìè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå íå áîëåå 0,2 Îì, êîýôôèöèåíò ñòà- Ñòàáèëèòðîíû VD11, VD12 - èìïîðòíûå èç ñòàðîé ïëàòû ïèòà-
áèëèçàöèè 800-1000. íèÿ. Îíè îãðàíè÷èâàþò âîçìîæíûå ïðè ïåðåõîäíûõ ïðîöåññàõ
Ïðèíöèï ðàáîòû ðàññìîòðèì íà ïðèìåðå êàíàëà +7,6 Â. Òðàí- âñïëåñêè íàïðÿæåíèÿ. Íåáîëüøîé íþàíñ. Ïðè íîðìàëüíîé ðà-
çèñòîð VT1 âêëþ÷åí ïî ñõåìå ýìèòòåðíîãî ïîâòîðèòåëÿ. Ñèãíàë áîòå SPS íà ñòàáèëèòðîíû ïîäàþòñÿ ïîíèæåííûå íàïðÿæåíèÿ,
îòðèöàòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè îáðàçóåò êîíòóð: ðåçèñòèâíûé äå- èç-çà ÷åãî îíè âõîäÿò â ðåæèì ìèêðîòîêîâ. Äëÿ îòå÷åñòâåííûõ
ëèòåëü R8, R5, óïðàâëÿþùèé ýëåêòðîä (R) VD9, áàçà VT1. Ïðè ñòàáèëèòðîíîâ òàêîé ðåæèì íå ðåêîìåíäóåòñÿ, ïîñêîëüêó ìî-
óìåíüøåíèè âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ +7,6  òîê ÷åðåç VD9 æåò íàñòóïèòü òóííåëüíûé ïðîáîé ð-n ïåðåõîäà. Äëÿ ñîâðåìåí-
óìåíüøàåòñÿ, òðàíçèñòîð VT1 ïðèîòêðûâàåòñÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî íûõ èìïîðòíûõ ñòàáèëèòðîíîâ, âûïîëíåííûõ ïî óëó÷øåííîé òåõ-
âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ïîâûøàåòñÿ, è íàîáîðîò. Ïîäîáíûå ñõå- íîëîãèè, ïîäîáíîå îãðàíè÷åíèå íå íàêëàäûâàåòñÿ. Äîêàçà-
ìû îòíîñÿòñÿ ê êëàññó ñòàáèëèçàòîðîâ íàïðÿæåíèÿ êîìïåíñà- òåëüñòâî òîìó - ïðàêòè÷åñêèé îïûò äëèòåëüíîé ðàáîòû ìèëëè-
öèîííîãî òèïà. Áëàãîäàðÿ áîëüøîìó óñèëåíèþ VT1 è âûñîêî- îíîâ ïðèñòàâîê SPS.
ìó êîýôôèöèåíòó ñòàáèëèçàöèè VD9, äîñòèãàåòñÿ ñòàáèëüíîñòü Ïî êàíàëó +7,6 Â ïðè ðàáîòå èãðîâûõ ïðîãðàìì ïîòðåáëÿåò-
ïîääåðæàíèÿ íàïðÿæåíèÿ 1-2% ïðè êðàéíèõ çíà÷åíèÿõ âíåø- ñÿ â ñðåäíåì 0,5 À. Ñëåäîâàòåëüíî, íà òðàíçèñòîðå VT1 áóäåò
íèõ âîçäåéñòâèé. ðàññåèâàòüñÿ ìîùíîñòü îêîëî 2 Âò, ÷òî îçíà÷àåò íåîáõîäèìîñòü
Ðàñ÷åòíûå ñîîòíîøåíèÿ ïðèìåíåíèÿ ðàäèàòîðà. Äëÿ ðàñ÷åòà åãî ïëîùàäè âîñïîëüçóåì-
Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ñòàáèëèçàòîðà ñÿ èçâåñòíûì ïðàâèëîì "øåñòíàäöàòè êâàäðàòîâ" - êàæäûé
Uâûõ = (1 + R8/R5)Vref, âàòò ðàññåèâàåìîé ìîùíîñòè òðåáóåò 16 ñì2 ïëîùàäè òîíêîñòåí-
ãäå Vref = 2,495  ±1% - âíóòðåííåå îïîðíîå íàïðÿæåíèå ñòà- íîãî ðàäèàòîðà. Ñ ó÷åòîì âîçìîæíûõ ïèêîâûõ íàãðóçîê ðàñ÷åò-
áèëèòðîíà, êîòîðîå ìîæíî èçìåðèòü ìåæäó àíîäîì (À) è óï- íîå çíà÷åíèå îáùåé ïëîùàäè ñëåäóåò óâåëè÷èòü äî 50-60 ñì2.
ðàâëÿþùèì âõîäîì (R) VD9. Äëÿ VT2 òàêæå íåîáõîäèì ðàäèàòîð, íî ãîðàçäî áîëüøåãî
Âõîäíîå íàïðÿæåíèå Uâõ äîëæíî óäîâëåòâîðÿòü óñëîâèå ðàçìåðà, ïîýòîìó äëÿ áîëåå ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ òåï-
Uâõ.ìèí > Uâûõ + Uêýí = 7,6 + 2 = 9,6 Â, ÷òî âûïîëíÿåòñÿ, ëîâîé íàãðóçêè â ñõåìó ââåäåíû äèîäû VD5-VD7. Ïðè èõ îòñóò-
ïîñêîëüêó Uâõ.ìèí = 9,8 Â. ñòâèè òðàíçèñòîð VT2 ìîæåò ñòàòü ìîùíûì òî÷å÷íûì èñòî÷íè-
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé òîê êîëëåêòîðà òðàíçèñòîðà VT1 êîì òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ ñ ëîêàëüíûì ïåðåãðåâîì êîðïóñà
(Iêìàõ=8 À) äîëæåí áûòü áîëüøå ìàêñèìàëüíîãî òîêà íàãðóç- SPS.
êè (Iíìàõ = 1 À), ÷òî âûïîëíÿåòñÿ. Èç âñïîìîãàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ íà ïëàòå ïèòàíèÿ èìåþòñÿ ñâå-

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 7


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß

ðèñ.2 ðèñ.3

òîäèîäíûé èíäèêàòîð íàïðÿæåíèÿ R10, HL2 è êíîïêà ñáðîñà SB1 èçâîäñòâî, ïðè÷åì ñ ìàêñèìàëüíî èäåíòè÷íûìè ïàðàìåòðàìè
"RESET". Ýòè öåïè äëÿ ïðèìåðà âûïîëíåíû ïî ìàêñèìàëüíî óï- TL431ACPL, TL1431CPL ("Texas Instruments"), Ê1À431 ("Sam-
ðîùåííûì ñõåìàì. Áîëåå òî÷íî ëîãèêå ðàáîòû ñòàðîé ïëàòû sung"), ÍÀ174 ("Hitachi"), KP142EH19A (Ðîññèÿ), BT431 (Áåëàðóñü).
ïèòàíèÿ îòâå÷àþò øòàòíûå ñõåìû, ïðèâåäåííûå íà ðèñ.2 è 3. Íàñòðîéêà. Ðåãóëèðîâî÷íûå ýëåìåíòû íà ïëàòå ïèòàíèÿ îò-
Êîíñòðóêöèÿ. Ñåòåâîé âûïðÿìèòåëü âûïîëíåí î âèäå îòäåëü- ñóòñòâóþò, òàê êàê ïðèìåíåíèå ïðåöèçèîííûõ ðåçèñòîðîâ R5, R7-
íîãî âûíîñíîãî áëîêà, ñîåäèíÿþùåãîñÿ ñ ñåòüþ 220  ñ ïîìî- R9 ãàðàíòèðóåò ïîëó÷åíèå âûõîäíûõ íàïðÿæåíèé, ìàêñèìàëü-
ùüþ øíóðà ñ âèëêîé X1 íà êîíöå. Ãàáàðèòû áëîêà îïðåäåëÿ- íî áëèçêèõ ê 3,54 è 7,65 Â. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ýòè íàïðÿæå-
þòñÿ ðàçìåðàìè òðàíñôîðìàòîðà Ò1, êîòîðûé äîëæåí áûòü íèÿ ìîæíî ïîäðåãóëèðîâàòü èçìåíåíèåì ñîïðîòèâëåíèé ðåçè-
ðàññ÷èòàí íà ìîùíîñòü íå ìåíåå 30 Â.À. Îäèí èç âîçìîæíûõ ñòîðîâ R5, R7 (óâåëè÷åíèå ñîïðîòèâëåíèé óìåíüøàåò âûõîäíîå
âàðèàíòîâ - ñåðäå÷íèê ØËÌ 25õ25, ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà 1000 âèò- íàïðÿæåíèå è íàîáîðîò). Ïðè îòñóòñòâèè ðåçèñòîðîâ êëàññà òî÷-
êîâ ïðîâîäà ÏÝÒÂ-2 äèàìåòðîì 0,28 ìì, âòîðè÷íàÿ îáìîòêà 45 íîñòè 1% äîïóñêàåòñÿ óñòàíîâêà ðåçèñòîðîâ êëàññà òî÷íîñòè 5%
âèòêîâ ïðîâîäà ÏÝÒÂ-2 äèàìåòðîì 0,9 ìì. Ðåêîìåíäóåòñÿ âòî- (3,3; 4,7; 6,8; 11 êÎì) ñ ïîñëåäóþùèì ïîäáîðîì íàïðÿæåíèÿ â
ðè÷íóþ îáìîòêó íàìîòàòü ñ íåñêîëüêèìè îòâîäàìè, ÷òîáû íà ïðåäåëàõ 3,5...3,57  è 7,6... 7,7 Â. Êñòàòè, ñòàáèëüíîñòü íàïðÿ-
âûõîäå âûïðÿìèòåëÿ òî÷íî ïîäîáðàòü ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå æåíèÿ â êàíàëå +3,5  íîâîé ñõåìû ïîëó÷èëàñü òàêîé æå, à â
12  ïðè íîìèíàëüíîì ñåòåâîì 220 Â. êàíàëå +7,6  - â 5 ðàç âûøå, ÷åì â ñòàðîé ñõåìå!
Åìêîñòü êîíäåíñàòîðà Ñ1 - 2200...4700 ìêÔ. Äèîäû VD1-VD4 È ïîñëåäíåå. Åñëè íàæàòèå êíîïêè SB2 íå ïðèâîäèò ê çàñâåò-
ìîæíî çàìåíèòü ëþáûì äèîäíûì ìîñòîì, ðàññ÷èòàííûì íà òîê êå èíäèêàòîðà HL2, òî ñëåäóåò â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîìåíÿòü ìå-
íå ìåíåå 1,7 À, íàïðèìåð, ÊÖ419À1. Ðîçåòêà Õ2 - ëþáîãî òèïà ñòàìè ïîëÿðíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ øòàòíîãî êàáåëÿ SP8 ó ðàçúå-
ñ ðàçìåðàìè ïîä ñåòåâóþ âèëêó. ìà Õ2 èëè Õ3.
Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ñåòåâîãî âûïðÿìèòåëÿ
ñòàáèëèçèðîâàííûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ.  ýòîì ñëó÷àå äëÿ îáëåã- Ëèòåðàòóðà
÷åíèÿ òåïëîâîãî ðåæèìà ðåêîìåíäóåòñÿ óìåíüøèòü âûõîäíîå 1. Ðþìèê Ñ. Êîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñ-
íàïðÿæåíèå äî 10...10,5 Â. òè àïïàðàòóðû ôèðìû "Sony"//Ðàäiîàìàòîð.-1999.-
Ïëàòà ïèòàíèÿ äîëæíà èìåòü ãàáàðèòíûå è óñòàíîâî÷íûå ¹6.-8.
ðàçìåðû, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèå ìîíòàæíûì êðåïëåíèÿì 2. Ïàëåé Â. Ðåìîíò èìïîðòíûõ ñèëîâûõ òðàíñôîðìàòî-
êîðïóñà SPS. Íàèáîëåå ïðîñòîé ñïîñîá - ýòî èñïîëüçîâàòü ðîâ//Ðàäiîàìàòîð-Ýëåêòðèê.-2000.-¹1.-Ñ.10-14.
ñòàðóþ ïëàòó ïèòàíèÿ, ñ êîòîðîé óäàëÿþòñÿ íåèñïîëüçóåìûå ðà-
äèîýëåìåíòû çà èñêëþ÷åíèåì (ñì. ðèñ.1): äåðæàòåëÿ ïðåäî-
õðàíèòåëÿ FU2, ýëåêòðîëèòè÷åñêèõ êîíäåíñàòîðîâ Ñ4, Ñ5, Ñ8,
Ñ9, ðàçúåìîâ Õ3, Õ4, êíîïîê SB1, SÂ2, ñâåòîäèîäà HL1, äèîäà
VD8, ñòàáèëèòðîíîâ VD11, VD12, ýëåìåíòîâ R6, R7, R9, Ñ7, VD10
(åñëè èìåþòñÿ). Ïðè íåïîâðåæäåííûõ ðàäèîýëåìåíòàõ, ïîêàçàí-
íûõ íà ðèñ.2 è 3, èõ òîæå îñòàâëÿþò. Ìîíòàæ âûïîëíÿþò ïðî-
âîäîì ÌÃØÂ-0,14, óñòàíàâëèâàÿ ýëåìåíòû â ñóùåñòâóþùèå îò-
âåðñòèÿ íà ïå÷àòíîé ïëàòå è íàäðåçàÿ ïå÷àòíûå ïðîâîäíèêè.
Äåòàëè. Ðåçèñòîðû òèïà ÎÌËÒ-0,125 (5%) è Ñ2-29 (1%); êîí-
äåíñàòîðû òèïà Ê10-17, Ê50-35; âñòàâêè ïëàâêèå òèïà ÂË2Á-1. Âîç-
ìîæíûå çàìåíû äèîäà VD8 - RK44, Ñ81-004, RJ43, 31DQ. Äèî-
äû VD5-VD7 äîëæíû ïðîïóñêàòü òîê íå ìåíåå 0,7 À è áûòü êîí-
ñòðóêòèâíî ìàññèâíûìè, ÷òîáû ðàññåèâàòü ìîùíîñòü áåç óñòà-
íîâêè íà ðàäèàòîð. Äëÿ ýòèõ öåëåé õîðîøî ïîäõîäÿò ÊÄ213 ñ
ëþáûìè áóêâåííûìè èíäåêñàìè.
Òðàíçèñòîðû VT1, VT2 (ÊÒ829À-Ã) óñòàíàâëèâàþò íà îòäåëü-
íûå, èçîëèðîâàííûå äðóã îò äðóãà ðàäèàòîðû, êàæäûé ïëîùà-
äüþ 60-80 ñì2. Âûñîòà ðàäèàòîðîâ äîëæíà áûòü ìèíèìàëüíîé,
íàïðèìåð, â êîðïóñ SÐS ðåàëüíî ïîìåùàþòñÿ äâà àëþìèíèå-
âûõ Ï-îáðàçíûõ øâåëëåðà òîëùèíîé 2 ìì è ðàçìåðàìè
65õ20õ20 ìì.
Ñ çàìåíîé òðåõâûâîäíûõ ñòàáèëèòðîíîâ ïðîáëåì áûòü íå
äîëæíî, ïîñêîëüêó ìíîãèå èçâåñòíûå ôèðìû îñâîèëè èõ ïðî-

8 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
ïåðü äàò÷èê òåìïåðàòóðû áóäåò ìàëî-

Ïðîñòîé òåðìîðåãóëÿòîð èíåðöèîííûì è ñìîæåò áûñòðî ðåàãèðî-


âàòü íà èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû âîçäóõà.
Åñëè íàãðåâàòü èíêóáàòîð ëàìïàìè, ïëà-
ñòèíà-ðàäèàòîð äàò÷èêà òåìïåðàòóðû
Í.Ï. Ãîðåéêî, ã.Ëàäûæèí, Âèííèöêàÿ îáë. äîëæíà áûòü áëåñòÿùåé, ÷òîáû ëó÷è
Íåðåäêî äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðà- ðåäàþò ïîëîâèíó ýòîãî íàïðÿæåíèÿ íà ëàìï íå íàãðåâàëè ðàäèàòîð äàò÷èêà.
òóðû íå ïîäõîäÿò ñõåìû, ðàáîòàþùèå îò âõîä ýëåìåíòà DA1.2; Ðåçèñòîð R10 íåîáõîäèì â ñëó÷àå ïðè-
ýëåêòðîñåòè, ëèáî ïî óñëîâèÿì áåçîïàñ- ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû (óâåëè÷åíèå ìåíåíèÿ íèçêîâîëüòîâîé êàòóøêè ðåëå
íîñòè, ëèáî ïîòîìó ÷òî íàïðÿæåíèå ñå- ñîïðîòèâëåíèÿ) ïîëóïðîâîäíèêîâîãî äàò- (îí ãàñèò èçáûòîê íàïðÿæåíèÿ).
òè îòêëþ÷àþò. ÷èêà ïðèâîäèò ê ñðàáàòûâàíèþ âûõîäíî- Ñòàáèëèòðîí VD1 âìåñòå ñ ëàìïîé HL2
Ñõåìà (ðèñ.1) ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïîä- ãî ðåëå Ê1; çàùèùàåò ñõåìó îò "ïåðåïîëþñîâêè" ïè-
äåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû âíóòðè èíêóáàòî- ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû (ñíèæåíèå ñî- òàíèÿ è ÷ðåçìåðíûõ íàïðÿæåíèé â ìî-
ðà, à òàêæå òåìïåðàòóðû ñáðàæèâàíèÿ ïðîòèâëåíèÿ) äàò÷èêà ïðèâîäèò ê âû- ìåíò çàðÿäà àêêóìóëÿòîðà. Ìîùíîñòü
éîãóðòà (÷òî ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ ìîäíûì) è êëþ÷åíèþ ðåëå è çàñâå÷èâàíèþ ñâåòîäè- ëàìïû äîëæíà áûòü òàêîé, ÷òîáû â ìî-
áîëåå íèçêèõ òåìïåðàòóð äëÿ õðàíåíèÿ îäà HL1 (çåëåíîãî ñâå÷åíèÿ). ìåíò ñðàáàòûâàíèÿ âûõîäíîãî ðåëå íå
îâîùåé â ÿùèêå íà áàëêîíå çèìîé. Ïè- Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òðèããåðíîãî ýô- ñíèæàëîñü íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ñõåìû
òàíèå ñõåìà ïîëó÷àåò îò 12-âîëüòîâîãî ôåêòà (÷åòêîãî âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ áîëåå ÷åì íà 1 Â. Íàñòðàèâàþò ñõåìó ïî
àêêóìóëÿòîðà, ïðèíÿòû ìåðû, çàùèùàþ- ðåëå) â ñõåìó ââåäåíà ÏÎÑ ÷åðåç ðåçè- ñòåêëÿííîìó òåðìîìåòðó ïðè ðàáîòàþ-
ùèå ýëåìåíòû îò "ïåðåïóòûâàíèÿ" êëåìì ñòîð R7. Óâåëè÷åíèå ñîïðîòèâëåíèÿ ýòî- ùåì îò ñåòè èíêóáàòîðå (íàáëþäàòü çà
ïèòàíèÿ. ãî ðåçèñòîðà "ñóæàåò" ðàçíîñòü òåìïå- ñâåòîäèîäîì).
Îñíîâîé ñõåìû ñëóæèò äâóõêàíàëü- ðàòóð âêëþ÷åíèå - âûêëþ÷åíèå è íàîáî- Âíèìàíèå! Ñêîðîñòü ðåàãèðîâàíèÿ íà
íûé óñèëèòåëü ñ âûñîêèì êîýôôèöèåí- ðîò. Ïîäñòðîå÷íûå ðåçèñòîðû R3 è R4 òåìïåðàòóðó ñòåêëÿííîãî òåðìîìåòðà -
òîì óñèëåíèÿ, íàëè÷èåì çàùèòû âûõîäà "ïðîâîëî÷íûå", ëó÷øå ìíîãîîáîðîòíûå. íåñêîëüêî ìèíóò, à òðàíçèñòîðíûé äàò-
è ñòàáèëèçàòîðà íàïðÿæåíèÿ íà "ïðÿ- Ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R3 ïðèìåðíî ÷èê ñ ðàäèàòîðîì "÷óâñòâóåò" èçìåíåíèÿ
ìîì" âõîäå. ðàâíî èëè áîëüøå ñîïðîòèâëåíèÿ äàò÷è- òåìïåðàòóðû çà äåñÿòêè ñåêóíä.
Âíóòðåííèé ñòàáèëèçàòîð ïîääåðæèâà- êà, à ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R4 â 10 Íàãðåâàåòñÿ èíêóáàòîð íåñêîëüêèìè
åò íàïðÿæåíèå íà "ïðÿìûõ" âõîäàõ èí- ðàç ìåíüøå, ÷òîáû óäîáíî ïðîâîäèòü ëàìïàìè íàêàëèâàíèÿ íà 12 Â (ðèñ.3).
òåãðàëüíûõ óñèëèòåëåé íà óðîâíå 1,2 Â. "ãðóáóþ" è òî÷íóþ íàñòðîéêó ðåãóëÿòî- Èõ ìîùíîñòü äîëæíà áûòü òàêîé, ÷òîáû
Èçãîòîâëåííûå íà îäíîì êðèñòàëëå ñòà- ðà. ïðè ñàìîé íèçêîé òåìïåðàòóðå â ïîìåùå-
áèëèçàòîðû äîëæíû âûäàâàòü ðàâíûå Òåðìîäàò÷èêîì ñëóæèò òåðìîðåçèñòîð íèè, ëàìïû ðàáîòàëè ïîëîâèíó âðåìåíè
íàïðÿæåíèÿ (èëè ìåíÿþùèåñÿ îäèíàêî- èëè ãåðìàíèåâûé òðàíçèñòîð (ðèñ.2). (ñòîëüêî æå, ñêîëüêî áûëè âêëþ÷åíû).
âûì îáðàçîì îò òåìïåðàòóðû) ïðè óñëî- Òðàíçèñòîð áîëåå ÷óâñòâèòåëåí ê òåìïå- Èíòåðâàë âêëþ÷åíèå-âûêëþ÷åíèå (ðåçè-
âèè: ðàòóðå, íî èìååò "íåóäîáñòâà": ñòîð R7) íàñòðàèâàþò ïðèìåíèòåëüíî ê
ýëåìåíò DA1.1 âûäàåò íà âûõîä óäâî- ñòåêëÿííûå èçîëÿòîðû íîæåê òðàíçè- êîíêðåòíîìó îáúåêòó (çàâèñèò îò ìîùíî-
åííîå íàïðÿæåíèå ñòàáèëèçàöèè (îïðå- ñòîðà ìîãóò ïðîïóñêàòü âíóòðü êîðïóñà ñòè íàãðåâàòåëÿ è òåïëîâîé èíåðöèè îáú-
äåëÿåòñÿ ðàâåíñòâîì íîìèíàëîâ R1 è ñâåò, âûçûâàþùèé èçìåíåíèå íàñòðîéêè åêòà). Íóæíî âûáèðàòü "çîëîòóþ ñåðåäè-
R2); (ñëåäóåò ïðèìåíèòü ÷åðíóþ íèòêó è êëåé íó" ìåæäó âàðèàíòàìè:
äåëèòåëü èç ïîäñòðîå÷íûõ ðåçèñòî- "ìîìåíò", ïîòîì ïîêðûòü öàïîí-ëàêîì); ÷àñòûå âêëþ÷åíèÿ - õîðîøî äëÿ ÿèö,
ðîâ R3 è R4, à òàêæå äàò÷èêà òåìïåðà- "ñâîáîäíàÿ" áàçà ìîæåò ñèëüíî èçìå- íî "ïîäîçðèòåëüíû" - óòå÷êà òåïëà;
òóðû R5 ïðè òðåáóåìîé òåìïåðàòóðå ïå- íÿòü ðåæèì òðàíçèñòîðà ïðè ïîïàäàíèè ðåäêèå âêëþ÷åíèÿ - õîðîøî äëÿ òåõíèêè.
 ëþáîì ñëó÷àå ïèòàíèå îò àêêóìóëÿ-
òîðà òðåáóåò â öåëÿõ ýêîíîìèè óëó÷-
øèòü òåïëîèçîëÿöèþ èíêóáàòîðà.
Îáîãðåâ ïðîâîäèòü íåîáõîäèìî êàê
ìèíèìóì òðåìÿ ëàìïàìè, êàæäàÿ èç êî-
òîðûõ çàïèòûâàåòñÿ "ñâîèì" êîíòàêòîì
ðåëå. Ñâåòîäèîä âûâåñòè â óäîáíîå äëÿ
íàáëþäåíèÿ ìåñòî. Òàêèå ìåðû è åæå-
äíåâíàÿ ïðîâåðêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íå-
îáõîäèìû âñëåäñòâèå áîëüøîé îòâåòñò-
âåííîñòè, âîçëîæåííîé íà ñõåìó (íà-
äåæíîñòü êîíòàêòîâ íåâûñîêàÿ).
 äàëüíåéøåì íåîáõîäèìî èçãîòîâèòü
ñèãíàëèçàòîð íàðóøåíèÿ òåìïåðàòóðíî-
ãî ðåæèìà, ïèòàåìûé îò ãàëüâàíè÷åñêîé
ðèñ.1 áàòàðåè.  ýòîì ñëó÷àå äàæå âûõîä èç
ñòðîÿ öåïåé ïèòàíèÿ íå ïîìåøàåò âûäà-
÷å çâóêîâîãî ñèãíàëà.
âëàãè (ëó÷øå á-ý ñîåäèíèòü ðåçèñòîðîì Ïðèìå÷àíèå. Ïîëíîñòüþ áûòü óâåðåí-
ñîïðîòèâëåíèåì 1…200 êÎì è èçîëèðî- íûì â ðàáîòå èíêóáàòîðà ìîæíî â ñëó-
âàòü). ÷àå äåéñòâèÿ äâóõ íåçàâèñèìûõ ðåãóëÿ-
Êîðïóñ-êîëëåêòîð òðàíçèñòîðà æåëà- òîðîâ òåìïåðàòóðû èëè õîòÿ áû íåçàâè-
òåëüíî ïëîòíî âñòàâèòü â îòâåðñòèå â ñèìîé ñõåìû çâóêîâîé ñèãíàëèçàöèè. Ýòî
ïëàñòèíêå èç ëóæåíîé æåñòè è áûñòðî çàâèñèò íå ñòîëüêî îò ñõåìû, ñêîëüêî îò
ïðèïàÿòü ìîùíûì ïàÿëüíèêîì, áûñòðî êîíòàêòîâ, ïîëîìîê, íàðóøåíèé è ðàçëè÷-
îõëàäèòü âîçäóõîì, ÷òîáû òåìïåðàòóð- íûõ ñëó÷àéíîñòåé.
ðèñ.2 ðèñ.3 íûé "ñêà÷îê" íå èñïîðòèë êðèñòàëë. Òå-

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 9


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ïîäà÷å ýòèõ ñèãíàëîâ ìåíÿåòñÿ ïîëÿðíîñòü
íàïðÿæåíèÿ, ïðèêëàäûâàåìîãî ê äâèãàòå-
ëþ. Åñëè ýòè êîìàíäû îäíîâðåìåííî ïîäà-
íû (F = R = 1) èëè ñíÿòû (F = R = 0), òî äâè-

ÌÈÊÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ
ãàòåëü ðàáîòàåò ëèáî â ðåæèìå òîðìîæå-
íèÿ, ëèáî â ðåæèìå îñòàíîâà. Ðàçëè÷èå
ìåæäó íèìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â ðå-
æèìå òîðìîæåíèÿ äâèãàòåëü ïðàêòè÷åñêè
çàìêíóò íàêîðîòêî. Â ðåæèìå îñòàíîâà
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 1-6/2000) À.Ä.Ïðÿäêî, ã.Êèåâ äâèãàòåëü ðàáîòàåò â óñëîâèÿõ, áëèçêèõ ê
õîëîñòîìó õîäó, ò.å. âðàùàåòñÿ ïî èíåðöèè.
Óïðàâëåíèå ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè Äâèãàòåëè ðàáîòàþò â îäíîì èç äâóõ Íàèáîëåå áûñòðî äâèãàòåëü îñòàíàâëèâà-
Óðàâíåíèÿ, îïèñûâàþùèå äâèãàòåëü ïî ðåæèìîâ.  ïåðâîì ðåæèìå ÷àñòîòà âðàùå- åòñÿ ïðè òîðìîæåíèè, òàê êàê çàïàñåííàÿ
êàæäîé ôàçå, èìåþò âèä: íèÿ äâèãàòåëÿ çàäàåòñÿ ÷àñòîòîé ïîäâîäè- â ðîòîðå êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ ðàññåèâà-
Vm = Rm Im + Em; ìîãî ê íåìó íàïðÿæåíèÿ. Âî âòîðîì ðåæè- åòñÿ íà ñîïðîòèâëåíèè îáìîòêè. Êàê âèä-
Em = K1w; M = K2Im, ìå äâèãàòåëü ñàì ïóòåì ïåðåêëþ÷åíèÿ îá- íî íà ðèñ.41, íàïðÿæåíèå, ïðèêëàäûâàåìîå
ãäå Vm - ïîäâîäèìîå íàïðÿæåíèå; Im - ïî- ìîòîê ùåòêàìè èëè êîììóòàöèåé îáìîòîê ê äâèãàòåëþ, íå ìîæåò áûòü áîëüøå íàïðÿ-
òðåáëÿåìûé òîê; Em - íàïðÿæåíèå ñàìîèí- ïî ñèãíàëàì îò äàò÷èêîâ ïîëîæåíèÿ óñòà- æåíèÿ íà âûâîäå óïðàâëåíèÿ Vc (voltage
äóêöèè; Rm - ñîïðîòèâëåíèå îáìîòêè; M - íàâëèâàåò ÷àñòîòó âðàùåíèÿ â çàâèñèìîñ- control). Íàïðÿæåíèå íà ýòîì âûâîäå íå ëè-
ìîìåíò ñèë íà âàëó; w - óãëîâàÿ ñêîðîñòü òè îò ïðèëîæåííîãî íàïðÿæåíèÿ è íàãðóç- íåéíî, íî ìîíîòîííî ñâÿçàíî ñ íàïðÿæå-
âðàùåíèÿ ðîòîðà; Ê1 è Ê2 - êîýôôèöèåíòû êè íà âàëó. íèåì íà äâèãàòåëå, ïîýòîìó åãî èñïîëüçó-
Óïðàâëåíèå äâèãàòåëÿìè ïîñòîÿííîãî þò äëÿ óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ. Íà ðèñ.42
ïðîïîðöèîíàëüíîñòè. Òàêèì îáðàçîì, ïî òîêà ñâîäèòñÿ ê ïîäà÷å íà íåãî òðåáóåìî- ïîêàçàíî ïðèìåíåíèå ìèêðîñõåìû ÂÀ6219Â
êàæäîé ôàçå ïîäâîäèìîãî íàïðÿæåíèÿ äâè- ãî íàïðÿæåíèÿ çàäàííîé ïîëÿðíîñòè, òàê ôèðìû ROHM äëÿ óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì
ãàòåëü ïðåäñòàâëÿåòñÿ ýêâèâàëåíòíîé ñõå- êàê âåëè÷èíà íàïðÿæåíèÿ çàäàåò ñêîðîñòü, ïîñòîÿííîãî òîêà âåäóùåãî âàëà âèäåî-
ìîé, ñîñòîÿùåé èç ïîñëåäîâàòåëüíî âêëþ- à ïîëÿðíîñòü - íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ. Òè- ìàãíèòîôîíà. Çäåñü, êàê è âûøå, êîìàíäû
÷åííûõ ðåçèñòîðà è èñòî÷íèêà íàïðÿæå- ïè÷íàÿ ñõåìà âûõîäíîãî êàñêàäà è äåéñò- F è R çàäàþò íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ. Îíè
íèÿ. Ðåçèñòîð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîïðîòèâ- âèå êîìàíä óïðàâëåíèÿ ïîêàçàíû íà ðèñ.41. ïîäàþòñÿ ñ ìèêðî-ÝÂÌ, óïðàâëÿþùåé ëåí-
ëåíèå îáìîòîê, èñòî÷íèê íàïðÿæåíèÿ - íà- Îò ñõåìû óïðàâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ñèãíàëû F òîïðîòÿæíûì ìåõàíèçìîì, íàïðÿæåíèå óï-
ïðÿæåíèå ñàìîèíäóêöèè îáìîòîê (ðèñ.40). (forward) - âïåðåä è R (reverse) - íàçàä. Ïðè ðàâëåíèÿ Vc âûðàáàòûâàåòñÿ â ñåðâîïðî-
öåññîðå.
Óïðàâëåíèå øàãîâûìè äâèãàòåëÿìè
Äëÿ øàãîâîãî äâèãàòåëÿ ïîâîðîò íà ìè-
íèìàëüíûé óãîë (øàã) ïðîèçâîäèòñÿ ïðè
ñìåíå ôàçû ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ. Äëÿ
äâèãàòåëÿ, èìåþùåãî ð ïàð ïîëþñîâ, øàã
ðàâåí π/(np). Äëÿ óäîáñòâà çàäàíèÿ êîëè-
÷åñòâà øàãîâ â äâîè÷íîì êîäå ÷èñëî îá-
ìîòîê âûáèðàþò ðàâíûì ñòåïåíè ÷èñëà 2
(îáû÷íî 4). Íàïðÿæåíèÿ áåãóùåé âîëíû,
ñîçäàþùèå âðàùàþùååñÿ ìàãíèòíîå ïîëå,
ôîðìèðóþòñÿ èç ñèãíàëîâ, ïîñòóïàþùèõ íà
âõîä ñõåìû óïðàâëåíèÿ â öèôðîâîì âèäå.
Îñîáåííîñòüþ ðàáîòû øàãîâîãî äâèãàòåëÿ
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïîñëå ïîâîðîòà íà çà-
à á äàííûé óãîë ðîòîð äîëæåí ñîõðàíÿòü çà-
íÿòîå ïîëîæåíèå, ò.å. ïî îáìîòêàì äîëæåí
ðèñ.40 â ïðîòåêàòü òîê. Ïîýòîìó îáìîòêè çàïèòûâà-
þòñÿ òîêîì, à íå íàïðÿæåíèåì. Íàãëÿäíûé
âàðèàíò âûõîäíîãî êàñêàäà ñõåìû óïðàâ-
ëåíèÿ øàãîâûì äâèãàòåëåì ïîêàçàí íà
ðèñ.43.
Öèôðîâûå ñèãíàëû D0 è D1, èç êîòîðûõ
ôîðìèðóþòñÿ íàïðÿæåíèÿ áåãóùåé âîë-
íû, âûðàáàòûâàþòñÿ ðåâåðñèâíûì ñ÷åò÷è-
êîì ÑÒ2.  ñ÷åò÷èê ïî êîìàíäå çàïèñè
WR çàãðóæàåòñÿ ÷èñëî øàãîâ NS. Ñ÷åò÷èê
ñ÷èòàåò äî òåõ ïîð, ïîêà åãî ñîäåðæèìîå
íå ñòàíåò ðàâíûì íóëþ. Â ýòîò ìîìåíò íà
âûõîäå ïåðåíîñà Ð ïîÿâëÿåòñÿ íóëü, è ñ÷åò
ïðåêðàùàåòñÿ, òàê êàê ñèãíàëîì Ð çàêðû-
âàåòñÿ âåíòèëü, ïîäàþùèé èìïóëüñû ÷àñ-
òîòû øàãàíèÿ FS íà ñ÷åòíûé âõîä ñ÷åò÷è-
êà. ×àñòîòà øàãàíèÿ îáû÷íî ôîðìèðóåòñÿ
èç òàêòîâîé ÷àñòîòû ñ÷åò÷èêîì èëè òàéìå-
ðîì. Ñèãíàë FR çàäàåò íàïðàâëåíèå ñ÷åòà
è, ñëåäîâàòåëüíî, íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ
äâèãàòåëÿ. Ñèãíàë STOP ñëóæèò äëÿ îñòà-
íîâà äâèãàòåëÿ.
Ïðàêòè÷åñêèå ñõåìû óïðàâëåíèÿ èìåþò
áîëåå ðàçâåòâëåííóþ ëîãèêó óïðàâëåíèÿ,
ìîñòîâîé âûõîäíîé êàñêàä è, êàê ïðàâèëî,
ðèñ.41

10 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
äåíñàòîð RC-öåïî÷êè òàéìåðà. Íà âðåìÿ Òì
(äëèòåëüíîñòü ðàçðÿäà êîíäåíñàòîðà) çà-
êðîþòñÿ òðàíçèñòîðû Ò1 è Ò4.  òå÷åíèå
ýòîãî âðåìåíè ê îáìîòêå ïðèêëàäûâàåòñÿ
íàïðÿæåíèå îáðàòíîé ïîëÿðíîñòè, è òîê
óìåíüøàåòñÿ íà âåëè÷èíó dI = VL(Tì/L). VL
= Vì - íàïðÿæåíèå íà îáìîòêå, L - èíäóê-
òèâíîñòü îáìîòêè äâèãàòåëÿ. Ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ èìïóëüñà òàéìåðà îòêðîþòñÿ òðàí-
çèñòîðû Ò1 è Ò4, è ïîëÿðíîñòü íàïðÿæåíèÿ
íà îáìîòêå èçìåíèòñÿ ñíîâà. Òîê â îá-
ìîòêå ñíîâà íà÷íåò íàðàñòàòü, ïðè÷åì íà
âåëè÷èíó dI îí íàðàñòåò ïðàêòè÷åñêè çà òî
æå âðåìÿ Òì, òàê êàê âî âðåìÿ ñïàäà òî-
êà íàïðÿæåíèå íà îáìîòêå ïðàêòè÷åñêè
òàêîå æå, êàê è âî âðåìÿ íàðàñòàíèÿ. Ñëå-
äîâàòåëüíî, ñðåäíèé òîê Iw â îáìîòêå
Iw = Imax - dI/2.
Øàãîâûé äâèãàòåëü ìîæíî çàñòàâèòü ðà-
áîòàòü â ðåæèìå ñâîáîäíîãî õîäà, òîãäà
ðèñ.42 åãî ñêîðîñòü áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ ïðèëî-

ðèñ.43 á

ñîäåðæàò øèðîòíî-èìïóëüñíûé îãðàíè÷è- ñòîðû òîëüêî îäíîé èç äèàãîíàëåé ìîñòà: æåííûì íàïðÿæåíèåì è íàãðóçêîé íà âà-
òåëü òîêà. Ëîãèêà óïðàâëåíèÿ îáû÷íî äî- Ò1, Ò4 ïðè Ð = 1 è Ò2, Ò3 ïðè Ð = 0. Ñîîò- ëó. Äëÿ ýòîãî íóæíî, ÷òîáû èìïóëüñû, èç
ïîëíÿåòñÿ ñèãíàëàìè çàïðåòà è ïîâîðîòà âåòñòâåííî èçìåíÿåòñÿ ïîëÿðíîñòü íàïðÿ- êîòîðûõ ôîðìèðóþòñÿ íàïðÿæåíèÿ áåãó-
ôàç. Ìîñòîâîé âûõîäíîé êàñêàä óñòàíàâ- æåíèÿ, ïðèêëàäûâàåìîãî ê îáìîòêå äâèãà- ùåé âîëíû, âûðàáàòûâàëèñü êàê ôóíêöèÿ
ëèâàþò, ÷òîáû èçìåíÿòü íàïðàâëåíèå òîêà òåëÿ. Øèðîòíî-èìïóëüñíûé îãðàíè÷èòåëü óãëà ïîâîðîòà ðîòîðà, ò.å. åãî ïîëîæåíèÿ.
â îáìîòêå äâèãàòåëÿ ïðè ïèòàíèè îò îäíî- ñîñòîèò èç òîêîèçìåðèòåëüíîãî ðåçèñòîðà, Óñòðîéñòâî è ðàáîòà ñõåìû óïðàâëåíèÿ
ïîëÿðíîãî èñòî÷íèêà. Êîìàíäà ïîâîðîòà êîìïàðàòîðà è òàéìåðà. Òàéìåð ñîñòîèò èç øàãîâûì äâèãàòåëåì â ðåæèìå ñâîáîäíî-
ôàç èçìåíÿåò íàïðàâëåíèå òîêà: â çàâèñè- äèîäà, RC-öåïî÷êè è òðèããåðà Øìèòòà. Îã- ãî õîäà ïîêàçàíû íà ðèñ.45. Äëÿ ÿñíîñòè
ìîñòè îò åå çíà÷åíèÿ ðàáîòàþò òðàíçèñòî- ðàíè÷èòåëü ñòàáèëèçèðóåò òîê â îáìîòêå ïî ðàññìàòðèâàåìûé äâèãàòåëü èìååò îäíó
ðû òîëüêî îäíîé èç äèàãîíàëåé âûõîäíî- óðîâíþ Imax =Vref/Rs ñëåäóþùèì îáðà- ïàðó ïîëþñîâ ðîòîðà è äâå îáìîòêè ñòà-
ãî êàñêàäà. Øèðîòíî-èìïóëüñíûé îãðàíè- çîì. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî â äàííûé ìîìåíò òîðà. Îáìîòêè ïîäêëþ÷åíû ÷åðåç òîêîîã-
÷èòåëü òîêà ñëóæèò äëÿ ñíèæåíèÿ ìîùíî- âðåìåíè Ð = 1, IN1 = 1, Q = 1 (êîíäåíñàòîð ðàíè÷èâàþùèå ðåçèñòîðû, íàïðÿæåíèÿ ñ
ñòè, ðàññåèâàåìîé âûõîäíûì êàñêàäîì. RC-öåïî÷êè òàéìåðà ðàçðÿæåí), íàïðÿæå- äàò÷èêîâ ïîñòóïàþò íà âõîäû òðèããåðîâ
Óñòðîéñòâî òèïîâîé ñõåìû óïðàâëåíèÿ íèå íà òîêîèçìåðèòåëüíîì ðåçèñòîðå Rs Øìèòòà. Íà ðèñ.45,â ïîêàçàíû âñå ÷åòûðå
øàãîâûì äâèãàòåëåì ïîêàçàíî íà ðèñ.44 ìåíüøå Vref: IL Rs < Vref (IL - òîê ÷åðåç èí- âîçìîæíûå êîìáèíàöèè çíàêîâ òîêà â îá-
(òîëüêî îäèí âûõîäíîé êàñêàä). Âõîä Ð óï- äóêòèâíîñòü îáìîòêè).  ýòîì ñëó÷àå îò- ìîòêàõ è ñîîòâåòñòâóþùèå èì ïîëîæåíèÿ
ðàâëåíèÿ ïîëÿðíîñòüþ îòêðûâàåò âåíòèëü êðûòû òðàíçèñòîðû Ò1 è Ò4, à òîê IL ïëàâ- ðîòîðà. Îíè íàõîäÿòñÿ ïîä óãëîì 45° ê
G1 èëè G2, ïîýòîìó öèôðîâîé ñèãíàë ñî âåðòèêàëè, òî÷íî íàïðîòèâ äàò÷èêîâ ïîëî-
âõîäà IN1 (âõîä ôàçû 1) îòêðûâàåò òðàíçè- íî íàðàñòàåò äî Imax. Ïîñëå ñðàáàòûâàíèÿ
êîìïàðàòîðà ÷åðåç äèîä D çàðÿäèòñÿ êîí- æåíèÿ. Ïðè íàõîæäåíèè ðîòîðà â îêðåñò-

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 11


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
íîñòè äàò÷èêà ñðàáàòûâàåò ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé òðèããåð, â ðåçóëüòàòå â îáìîòêè ïîäà-
åòñÿ òîê, ïðèòÿãèâàþùèé ðîòîð ê ñëåäóþ-
ùåìó ïî õîäó âðàùåíèÿ äàò÷èêó. Ïðè âðà-
ùåíèè â îòðèöàòåëüíîì íàïðàâëåíèè (ïî
÷àñîâîé ñòðåëêå) êîíòàêò ïåðåêëþ÷àòåëÿ
ïîäíÿò ââåðõ (FR = 1), íàïðÿæåíèå V1 êîì-
ìóòèðóåò òîê I1 â îáìîòêå 1, V0 - òîê I0 â îá-
ìîòêå 0. Â èñõîäíîì ïîëîæåíèè, êîãäà ïî
îáìîòêàì íå ïðîòåêàåò òîê, ðîòîð ïðèòÿ-
íóò ïîëþñîì ê ñåðäå÷íèêó îäíîé èç êàòó-
øåê, ò.å. çàíèìàåò ïîëîæåíèå ïîä óãëîì 0
èëè 90° ê âåðòèêàëè.
Ïðè ïîäà÷å ïèòàíèÿ òðèããåðû óñòàíî-
âÿòñÿ â êàêèå-òî ñîñòîÿíèÿ, ðîòîð áóäåò à
ñòðåìèòüñÿ çàíÿòü ñîîòâåòñòâóþùåå ïîëî-
æåíèå. Ïðè ýòîì îí ëèáî äîñòèãíåò, ëèáî
ïðîéäåò ìèìî äàò÷èêà, âûçûâàÿ ïåðåáðà-
ñûâàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî òðèããåðà, ïîñëå
÷åãî íà÷íåòñÿ ðàâíîìåðíîå âðàùåíèå ðî-
òîðà. Çàìåòèì, ÷òî îïèñàííàÿ ïðîöåäóðà
ðàáîòû è îñîáåííî çàïóñêà íàäåæíû, åñ-
ëè äàò÷èêè âûðàáàòûâàþò íàïðÿæåíèå
òîëüêî ïî ïîëîæåíèþ, áåç âëèÿíèÿ ñêîðî-
ñòè ðîòîðà. Íàèáîëåå ïðîñòûìè è íàäåæ-
íûìè äàò÷èêàìè, îáëàäàþùèìè ýòèìè
ñâîéñòâàìè, ÿâëÿþòñÿ äàò÷èêè Õîëëà, ïî-
ýòîìó îíè ïðàêòè÷åñêè âûòåñíèëè âñå äðó-
ãèå òèïû äàò÷èêîâ, ïðèìåíÿåìûõ â äâèãà-
òåëÿõ.
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
á â
ðèñ.44

ðèñ.45

êå. Îáû÷íî äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþò ËÀÒÐ,


íî îí íåáåçîïàñåí. Ó íàñ æå ïîêà áûë â
ÑÅÒÅÂÎÉ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÒÎÊÀ "ÓÍÈÊÓÌ" Þ.Ï.Ñàðàæà, ã.Ìèðãîðîä, Ïîëòàâñêàÿ îáë.
ðàñïîðÿæåíèè òóìáëåðíûé ïóëüò – î÷åíü
óäîáíîå èçäåëèå, è ñ åãî ïîìîùüþ ìîæ-
íî èçìåíÿòü íàïðÿæåíèå ñ øàãîì 1 Â, íî
ïðàêòè÷åñêèå ìàíèïóëÿöèè ñ òóìáëåðàìè
âåñüìà ñëîæíû ïðè ïåðåáîðå äâîè÷íîãî
êîäà, õîòÿ ïðè íàâûêàõ ìîãóò âûïîëíÿòü-
ñÿ âåñüìà áûñòðî.
Ïðåäëàãàþ äîïîëíèòü ñèñòåìó "Óíè-
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 5,6/2000)
êóì" óñòðîéñòâîì – ìåõàíè÷åñêîé ìàøèí-
êîé äëÿ ïëàâíîãî (ñ øàãîì 1 Â) íàáîðà íà-
Åñëè Âû òâåðäî ðåøèëè ïîâòîðèòü òà- îò 1 äî 255  òåïåðü ó Âàñ ïîä ðóêîé, ò.å. ïðÿæåíèé 1–2–4–8–16–32–64–128  îò óíèâåð-
êîé èñòî÷íèê, èçãîòîâèëè óíèâåðñàëüíûé ìîæíî îïåðàòèâíî ïîëó÷èòü ëþáîå â ñ÷è- ñàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà "Óíèêóì". Èç-
òðàíñôîðìàòîð, à òàêæå óíèâåðñàëüíûé òàííûå ñåêóíäû è ïðîâåñòè ýêñïåðèìåí- äåëèå âïîëíå ìîæíî ðåàëèçîâàòü â äî-
òóìáëåðíûé ïóëüò, òî óáåäèëèñü â èñ- òàëüíîå èëè ýêñïëóòàöèîííîå ïîäêëþ÷å- ìàøíèõ óñëîâèÿõ ñ ìèíèìàëüíûì ïðèìå-
êëþ÷èòåëüíîì óäîáñòâå ñèñòåìû. Âû ïî- íèå ïðàêòè÷åñêè ëþáîé íàãðóçêè ïåðåìåí- íåíèåì òîêàðíûõ ðàáîò. Ýòî ÷èñòî
ëó÷èëè â ñâîå ðàñïîðÿæåíèå äåéñòâè- íîãî òîêà 50 Ãö. ìåõàíè÷åñêîå óñòðîéñòâî (òî÷íåå, ýëåêò-
òåëüíî óíèêàëüíûé èñòî÷íèê ïåðåìåííî- Íî ÷àñòî âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ðîìåõàíè÷åñêîå). Èçìåíåíèå âûõîäíîãî
ãî òîêà. Ëþáîå íàïðÿæåíèå â äèàïàçîíå ïëàâíî èçìåíÿòü íàïðÿæåíèå íà íàãðóç- íàïðÿæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ âðàùåíèåì

12 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
ðó÷êè íà 16 Â/1 îáîðîò, ïðè÷åì âðàùå-
íèå ðó÷êè ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå óâåëè÷èâà-
åò íàïðÿæåíèå, à âðàùåíèå ïðîòè⠖
óìåíüøàåò.
Èçäåëèå ëåãêî ìîäåðíèçèðîâàòü:
âìåñòî ðó÷êè ìîæíî óñòàíîâèòü ýëåê-
òðîïðèâîä (ýëåêòðîìîòîð ñ ðåäóêòîðîì),
à óïðàâëÿòü ñ ïîìîùüþ ïåðåêëþ÷àòåëÿ
òèïà "áàëàêñèð" (äëÿ ðåâåðñà ýëåêòðîäâè-
ãàòåëÿ). Óñòàíîâêà ýëåêòðîïðèâîäà ïðåäó-
ñìîòðåíà êîíñòðóêöèåé (ðèñ.9) è íå ïîòðå-
áóåò ïåðåäåëêè êîíñòðóêöèè ñ ðó÷íûì
ïðèâîäîì, îïèñàíèå êîòîðîé ïðåäëàãàåò-
ñÿ íèæå.
Ïðåäëàãàåìîå èçäåëèå ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé áàðàáàííûé ïðîãðàììèðóåìûé (èëè
êîäèðîâàííûé) ïåðåêëþ÷àòåëü íà 256 ïî-
ðèñ.9 ðèñ.10 ëîæåíèé. Ñîáñòâåííî ýëåêòðè÷åñêóþ êîì-
ìóòàöèþ íàïðÿæåíèé ñ îáìîòîê òðàíñ-
ôîðìàòîðà îñóùåñòâëÿþò âîñåìü ìèêðî-
ïåðåêëþ÷àòåëåé SA1–SA8 (ðèñ.10). Êîììó-
òàöèîííàÿ ñõåìà èäåíòè÷íà ïðèìåíåííîé
â êîíñòðóêöèè òóìáëåðíîãî ïóëüòà è ïðî-
ãðàììèðóåìîé çàãëóøêè íà òóìáëåðàõ,
îïèñàííûõ ðàíåå, à âîò ïåðåêëþ÷àþòñÿ
îíè ïðîãðàììíî, ìåõàíè÷åñêèì ñïîñî-
áîì (íàæàòèåì íà ñîîòâåòñòâóþùèå òîë-
êàòåëè ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëåé).
Äëÿ óïðîùåíèÿ ðåàëèçàöèè ïåðåêëþ÷à-
òåëè ðàçäåëåíû íà äâå ãðóïïû (áëîêè):
áëîê SA1–SA4 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êîììó-
òàöèè íàïðÿæåíèé 1, 2, 4 è 8 Â ñîîòâåò-
ñòâåííî, à áëîê SA5–SA8 – äëÿ êîììóòà-
öèè íàïðÿæåíèé 16, 32, 64 è 128 Â ñîîò-
âåòñòâåííî. Êîíñòðóêòèâíî â ïðåäëàãàå-
ìîé ðåàëèçàöèè ïðèìåíåíû ìèêðîïåðå-
êëþ÷àòåëè òèïà ÌÈÇ (3À, 250 Â), ñîáðàí-
íûå â äâà èäåíòè÷íûõ áëîêà ïî 4 øò. ñ
øàãîì 10 ìì ñ èñïîëüçîâàíèåì òåêñòîëè-
òîâûõ íàáîðíûõ ïðîêëàäîê è äâóõ ñòàëü-
íûõ Ã-îáðàçíûõ êðîíøòåéíîâ äëÿ óñòà-
íîâêè íà ïëîñêîñòü îñíîâàíèÿ. Áëîêè
ñòÿíóòû 4 øïèëüêàìè (èëè âèíòàìè) ñ
ðåçüáîé Ì2,5 äëèíîé 40 ìì. Âñÿ ýëåêò-
ðè÷åñêàÿ ñõåìà (â ò.÷. ïðåäîõðàíèòåëü
FU1, âûõîäíûå ãíåçäà-çàæèìû ÕÒ1 è ÕÒ2
è ââîä êàáåëÿ, àðìèðîâàííîãî íà äðóãîì
êîíöå âèëêîé ÐÏ14-16) ñìîíòèðîâàíà íà
ìîíòàæíîì îñíîâàíèè – ïëàñòèíà èç ãåòè-
íàêñà òîëùèíîé 8–12 ìì íà 4 ðåçèíîâûõ
íîæêàõ (ïðîáêè îò ìåäèöèíñêèõ ôëàêî-
íîâ).
Ìåõàíè÷åñêàÿ ÷àñòü ïîñòðîåíà ïî ïðèí-
öèïó áàðàáàííîãî ïðîãðàììèðóåìîãî ïå-
ðåêëþ÷àòåëÿ. Ïðè÷åì èñïîëüçóþòñÿ äâà
ñîâåðøåííî îäèíàêîâûõ ïðîãðàììèðóå-
ìûõ áàðàáàíà. Áàðàáàí – ýòî ìåõàíè÷å-
ñêèé óçåë äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ âðàùà-
òåëüíîãî äâèæåíèÿ â íàæàòèÿ òîëêàòå-
ëåé ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëåé ïîñðåäñòâîì
êîïèðîâ íà êóëà÷êàõ (âûñòóïàõ) è âûêëþ-
÷åíèÿ íà âïàäèíàõ. Ïî ñóòè, áàðàáàí ÿâ-
ëÿåòñÿ ìîíîëèòíîé ñáîðêîé èç ÷åòûðåõ
ïðîãðàììèðóåìûõ äèñêîâ è äîïîëíèòåëü-
íûõ ýëåìåíòîâ (òðåùîòêà è êðåïëåíèÿ íà
âàëó).
Êàæäûé äèñê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîëî-
ðèñ.11 ñó íà ïîâåðõíîñòè áàðàáàíà ñ îïðåäåëåí-

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 13


ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
íûì ðàñïðåäåëåíèåì êóëà÷êîâ è âïàäèí. ðåêëþ÷àòåëÿ ìëàäøåãî ðàçðÿäà 1 è ñîäåð- êîììóòàöèåé ñòàðøèì âåñîâûì ðàçðÿäîì
Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ óï- æèò 8 êóëà÷êîâ è 8 âïàäèí, ðàâíîìåðíî 8 è ñîäåðæèò îäèí êóëà÷îê íà ïîë-îêðóæ-
ðàâëÿþùèõ ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé ðàñïðåäåëåííûõ ïî îêðóæíîñòè; âòîðîé íîñòè è âïàäèíó íà äðóãóþ ïîëîâèíó îê-
äëÿ îäíîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ. Çàêîí ôîðìè- ñíèçó äèñê ñîäåðæèò ÷åòûðå êóëà÷êà è ÷å- ðóæíîñòè. Âçàèìíîå ðàçìåùåíèå êóëà÷-
ðîâàíèÿ êóëà÷êîâ è âïàäèí è ÿâëÿåòñÿ òûðå âïàäèíû, ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåí- êîâ äèñêîâ ïî óãëàì ïîâîðîòà ñòðîãî îï-
ïðîãðàììîé. À ïðîöåññ èçãîòîâëåíèÿ íûõ ïî îêðóæíîñòè, è ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðåäåëåííîå è ñîîòâåòñòâóåò ðàçâåðòêå
(ôîðìèðîâàíèÿ) ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âïà- óïðàâëåíèÿ âåñîâûì ðàçðÿäîì 2 äâîè÷íî- áàðàáàíà, èçîáðàæåííîé íà ðèñ.11 (ñëåâà),
äèí è âûåìîê íà äèñêàõ – ïðîãðàììèðî- ãî êîäà; òðåòèé ñíèçó äèñê ñîäåðæèò ïðî- äëÿ ïðàâèëüíîãî ôîðìèðîâàíèÿ äâîè÷íî-
âàíèåì. ãðàììó äëÿ óïðàâëåíèÿ ïåðåêëþ÷àòåëåì ãî êîäà íà ëèíèè êîïèðîâ, ïðè÷åì ïðè
Íà êàæäîì èç áàðàáàíîâ èìååòñÿ ÷åòû- âåñîâîãî ðàçðÿäà 4 è ñîäåðæèò 2 êóëà÷- ïðàâîì âðàùåíèè áàðàáàíà êîä óâåëè÷è-
ðå äèñêà ñ ïðîãðàììèðîâàíèåì ïî çàêî- êà è 2 âïàäèíû, ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåí- âàåòñÿ, à ïðè ëåâîì óáûâàåò.
íó äâîè÷íîãî êîäà (ðèñ.11). Íèæíèé äèñê íûõ ïî îêðóæíîñòè. È íàêîíåö, âåðõíèé
ñîäåðæèò ïðîãðàììó äëÿ êîììóòàöèè ïå- äèñê ñîäåðæèò ïðîãðàììó äëÿ óïðàâëåíèÿ (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Ôèðìà ÑÝÀ ïðåäñòàâëÿåò


ðàäèîêîíñòðóêòîðû îò ôèðìû Velleman
Èíäèêàòîð íà Ñâòîçâóêîâîé
ñâåòîäèîäå áëîê

Ýëåêòðîííûé Áåãóùèå îãíè


ñâåð÷îê

Îäíîêàíàëüíûé
ñâåòîâîé ýëåìåíò

Àäðåñ: 03110, ã. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, îôèñ 809


ò./ô.(044)490-51-07, 490-51-08, 276-31-28, 276-21-97, 271-95-74, 271-96-72, ôàêñ (044) 235-27-19
E-mail: info@sea.com.ua Web: http://www.sea.com.ua
14 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000
ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

Âûñîêîâîëüòíûå DC-DC ïðåîáðàçîâàòåëè ôèðìû Traco Power Products


Ôèðìà Traco Power Products âûïóñêàåò ìèíè-
àòþðíûå âûñîêîâîëüòíûå DC-DC ïðåîáðàçîâà-
òåëè òèïîâ MHV, SHV è PHV íà ìîùíîñòü 2 è 5
Âò ñ íîìèíàëüíûì âõîäíûì íàïðÿæåíèåì 12 Â
(äîïóñê 10,8...16,5 Â) è âûõîäíûì íàïðÿæåíèåì äî
2000 Â. Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ìîæíî ðåãóëèðî-
âàòü â ïðåäåëàõ îò íóëÿ äî íîìèíàëüíîãî ñ ïî-
ìîùüþ ëèáî ïåðåìåííîãî ðåçèñòîðà (ðèñ.1), ëè-
áî ïîäà÷åé ïåðåñòðàèâàåìîãî íàïðÿæåíèÿ îò 0 äî
6 Â (ðèñ.2).
Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ïðåîáðàçîâàòåëåé
Óðîâåíü ïóëüñàöèé íàïðÿæåíèÿ:
äëÿ MHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ì ðèñ.1 ðèñ.2
äëÿ PHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 ìÂ
Èçìåíåíèå âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ:
ïðè èçìåíåíèè âõîäíîãî â çàäàííîì äèàïàçîíå:
äëÿ MHV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03%
äëÿ PHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
ïðè èçìåíåíèè íàãðóçêè îò 10% äî 100%:
äëÿ MHV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03%
äëÿ PHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð . . . . . . -10...+50° Ñ
Òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò èçìåíåíèÿ âûõîäíîãî
íàïðÿæåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01%/° C
Ñòàáèëüíîñòü âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ â òå÷åíèå 8 ÷
ïîñëå ïðîãðåâà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05%
Êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ . . . . . 50-65%
Âëàæíîñòü, íå áîëåå . . . . . . . . . . . . . . . . . 90%
Íàäåæíîñòü, áîëåå . . . . . . . . . . . . . . . 300000 ÷
ðèñ.3
Òèïû DC-DC ïðåîáðàçîâàòåëåé ïðèâåäåíû â òàáëèöå.
Íà ðèñ.3 ïîêàçàíû ÷åðòåæè êîðïóñîâ ïðåîáðàçîâàòåëåé. Òàáëèöà
Òèï ïðåîáðàçîâàòåëÿ Âõîäíîå Âûõîäíîå Âûõîäíîé Òèï
íàïðÿæåíèå,  íàïðÿæåíèå,  òîê, ìÀ êîðïóñà

MHV 12 180 S 15 P 10,8-13,2 0-180 15 A


MHV 12 180 S 15 N 10,8-13,2 0-180 15 A
MHV 12 300 S 10 P 10,8-13,2 0-300 10 A
MHV 12 300 S 10 N 10,8-13,2 0-300 10 A
MHV 12 350 S 7P 10,8-13,2 0-350 7 A
MHV 12 350 S 7N 10,8-13,2 0-350 7 A
MHV 12 0,5 K 6000 P 10,8-16,5 0-500 6 B
MHV 12 0,5 K 6000 N 10,8-16,5 0-500 6 B
MHV 12 1 K 2000 P 10,8-16,5 0-1000 2 B
MHV 12 1 K 2000 N 10,8-16,5 0-1000 2 B
MHV 12 1,5 K 1300 P 10,8-16,5 0-1500 1,3 B
MHV 12 1,5 K 1300 N 10,8-16,5 0-1500 1,3 B
MHV 12 2 K 1000 P 10,8-16,5 0-2000 1 B
MHV 12 2 K 1000 N 10,8-16,5 0-2000 1 B

SHV 12 0,5 K 6000 P 10,8-16,5 0-500 6 C


SHV 12 0,5 K 6000 N 10,8-16,5 0-500 6 C
SHV 12 1 K 2000 P 10,8-16,5 0-1000 2 C
SHV 12 1 K 2000 N 10,8-16,5 0-1000 2 C
SHV 12 1,5 K 1300 P 10,8-16,5 0-1500 1,3 C
SHV 12 1,5 K 1300 N 10,8-16,5 0-1500 1,3 C
SHV 12 2 K 1000 P 10,8-16,5 0-2000 1 C
SHV 12 2 K 1000 N 10,8-16,5 0-2000 1 C

PHV 12 350 S 10 P 10,8-16,5 0-350 10 D


PHV 12 350 S 10 N 10,8-16,5 0-350 10 D
PHV 12 0,5 K 1000 P 10,8-16,5 0-500 10 D
PHV 12 0,5 K 1000 N 10,8-16,5 0-500 10 D
PHV 12 1 K 5000 P 10,8-16,5 0-1000 5 D
PHV 12 1 K 5000 N 10,8-16,5 0-1000 5 D
PHV 12 2 K 2500 P 10,8-16,5 0-2000 2,5 D

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 15


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

16 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 17


ÝËÅÐÊÓÒÁ
ÐÐÎÈØÊÊÀÎËÀ
1 ìêÀ = 1000 íÀ = 1000000 ïÀ.

БЕСЕДЫ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 ÃÎì = 1000 ÌÎì= 1000000 êÎì=


= 1000000000 Îì!
1 ê = 1000 Â.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ëåãêî è íàãëÿäíî
Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó îïèñûâàòü ôóíêöèîíèðîâàíèå êàê óãîä-
íî ñëîæíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ öåïåé, ïðè-
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 5,6/2000) À.Ë.Êóëüñêèé, ã.Êèåâ íÿòà ñèñòåìà óñëîâíûõ îáîçíà÷åíèé.
Âîñïîëüçóåìñÿ èìè, ÷òîáû èçîáðàçèòü
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ïîäíÿòèþ ãðóçà ìàññîé â 109 ã íà âû- äâå ÏÐÎÑÒÅÉØÈÅ ýëåêòðè÷åñêèå öåïè.
â çàìêíóòîé öåïè íåîáõîäèì ïðåæäå ñîòó 1 ì ! Èòàê, èñòî÷íèê òîêà â ñèëó îï- Íà ðèñ.5,à èçîáðàæåíà ýëåêòðè÷åñêàÿ
âñåãî ÈÑÒÎ×ÍÈÊ, çà ñ÷åò êîòîðîãî ñî- ðåäåëåííûõ âíóòðåííèõ ïðîöåññîâ íà öåïü îáûêíîâåííîãî ïåðåíîñíîãî ôîíà-
âåðøàëàñü áû ÐÀÁÎÒÀ ïî ïåðåìåùå- ÂÍÅØÍÈÕ ÂÛÂÎÄÀÕ ïîääåðæèâàåò ðèêà. Îíà ñîäåðæèò ýëåêòðè÷åñêóþ
íèþ ýëåêòðè÷åñêèõ çàðÿäîâ. Òàêèì èñ- íåêîòîðóþ ðàçíîñòü ýëåêòðè÷åñêèõ ñî- ëàìïî÷êó Ë, âûêëþ÷àòåëü S è èñòî÷íèê
òî÷íèêîì, â ÷àñòíîñòè, ìîæåò ñëóæèòü ñòîÿíèé, èëè ÝÄÑ. Íî êîãäà ìû ñîåäè- ÝÄÑ (áàòàðåéêó) G.  êà÷åñòâå áàòàðåé-
ãàëüâàíè÷åñêèé ýëåìåíò (áàòàðåéêà), íÿåì êàêîé - ëèáî ÏÐÎÂÎÄßÙÅÉ ÑÈ- êè ìîæíî èñïîëüçîâàòü "Êðîíó" èëè
àêêóìóëÿòîð, ñîëíå÷íàÿ áàòàðåÿ, ýëåê- ÑÒÅÌÎÉ ýòè ýëåêòðîäû, ïî ýòîé ñèñòå- ÊÁÑ.
òðîãåíåðàòîð, ðåàêòèâíûé äâèãàòåëü, ìå íà÷èíàåò ïðîòåêàòü ýëåêòðè÷åñêèé Èçîáðàæåíèå ëþáîé ýëåêòðè÷åñêîé
ÿäåðíûé ðåàêòîð è ò.ä. Çàìåòèì, ÷òî íà- òîê. öåïè (â äîêóìåíòàöèè) ñ ïîìîùüþ ñèñ-
ëè÷èå èìåííî òàêîãî èñòî÷íèêà äàëî Âîò ýòà ÂÍÅØÍßß, ïðîâîäÿùàÿ ýëå- òåìû óñëîâíûõ ãðàôè÷åñêèõ îáîçíà÷å-
íàì ïðàâî ïðèðèñîâàòü ê êðóæî÷êàì, êòðè÷åñêèé òîê ñèñòåìà è íàçûâàåòñÿ íèé ýëåìåíòîâ, íîñèò ñòàíäàðòíîå íà-
èçîáðàæàþùèì ýëåêòðîíû (ñì. ðèñ.2) ýëåêòðè÷åñêîé öåïüþ! çâàíèå ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÎÉ ÝËÅÊÒÐÈ-
ïóíêòèðíûå ñòðåëêè! Èíà÷å ãîâîðÿ, À â ñèëó òîãî ÷òî ýòà ýëåêòðè÷åñêàÿ ×ÅÑÊÎÉ ÑÕÅÌÛ ýòîé öåïè.
èìåííî ïîäîáíûé èñòî÷íèê è ÿâëÿåòñÿ öåïü çàìûêàåò (ïî îïðåäåëåíèþ) îáà Òàêèì îáðàçîì, íà ðèñ.5,á èçîáðàæå-
òîé ÑÈËÎÉ, êîòîðàÿ ãåíåðèðóåò òîê â ýëåêòðîäà èñòî÷íèêà ÝÄÑ, òàêàÿ âíåø- íà ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõå-
ïðîâîäíèêå. È åùå îäíî - çàâèñèìîñòü íÿÿ öåïü ÿâëÿåòñÿ çàìêíóòîé.  ñàìîì ìà, ñîäåðæàùàÿ ðåçèñòîð R1, âûêëþ÷à-
òîêà îò âðåìåíè ìîæåò, â ÷àñòíîñòè, îáùåì ñëó÷àå ýòà âíåøíÿÿ ýëåêòðè÷å- òåëü S è áàòàðåéêó G.
èìåòü ïîñòîÿííûé, íåèçìåííûé õàðàê- ñêàÿ öåïü õàðàêòåðèçóåòñÿ òàêèì ïà- Âîîáùå, ðåçèñòîð â ýëåêòðîòåõíèêå
òåð. ðàìåòðîì, êàê ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ (R), è îñîáåííî â ýëåêòðîíèêå íàõîäèò øè-
Âàæíåéøåé ôèçè÷åñêîé îñîáåííîñ- êîòîðîå âûðàæàåòñÿ ñëåäóþùèì ñîîò- ðî÷àéøåå ïðèìåíåíèå. Çíàêîìñòâî ñ
òüþ ãåíåðàöèè èñòî÷íèêîì ýëåêòðè÷å- íîøåíèåì: íåêîòîðûìè ñâîéñòâàìè ðåçèñòîðà íà÷-
ñêîãî òîêà â çàìêíóòîé öåïè ÿâëÿåòñÿ R = U/I, ãäå U - íàïðÿæåíèå, I - òîê. íåì ñ ÇÀÊÎÍÀ ÎÌÀ. Åñëè â ïðîñòåé-
òî, ÷òî ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÅ, ãåíå- Ïîëåçíî çàïîìíèòü: øåé öåïè çàìêíóòü ïåðåêëþ÷àòåëü S, òî
ðèðóåìîå ýòèì èñòî÷íèêîì, îáåñïå÷è- 1  = 1000 ì = 1000000 ìêÂ. áóäåò îáåñïå÷åíî ïðîòåêàíèå òîêà I,
âàåò êàæäîìó ñâîáîäíîìó ýëåêòðîíó 1 À = 1000 ìÀ = 1000000 ìêÀ. êîòîðûé ëåãêî îïðåäåëèòü èç ñîîòíîøå-
íåêîòîðîå ÏÐÈÐÀÙÅÍÈÅ ñîñòàâëÿþ- 1 Îì = 0,001 êÎì = 0,000001 ÌÎì. íèÿ:
ùåé ñðåäíåé ñêîðîñòè. Èíòåðåñíî, ÷òî Èëè, ÷òî áîëåå ïðèâû÷íî: 1ÌÎì = I=U/R,
äàæå â ñèëüíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ïîëÿõ 1000 êÎì = 1000000 Îì. ãäå U - íàïðÿæåíèå èñòî÷íèêà, Â;
ïðèðàùåíèå ñðåäíåé ñêîðîñòè ñîñòàâ- Âîîáùå, ïðèíÿòî ãîâîðèòü, ÷òî öåïü, R - ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå,
ëÿåò íå áîëåå ÅÄÈÍÈÖ ÑÀÍÒÈÌÅÒÐΠïî êîòîðîé òå÷åò òîê, ðàâíûé 1 À, ïðè Îì.
â ñåêóíäó. È â òî æå âðåìÿ ýëåêòðè÷å- íàïðÿæåíèè, ðàâíîì 1 Â, îáëàäàåò ñî- Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå åñòü
ñêîå ïîëå îáåñïå÷èâàåò ýòî ïðèðàùå- ïðîòèâëåíèåì 1 Îì. âåëè÷èíà, îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíàÿ
íèå êàæäîìó ÑÂÎÁÎÄÍÎÌÓ ýëåêòðîíó  ýëåêòðîíèêå ÷àñòî ïðèìåíÿþòñÿ è ÏÐÎÂÎÄÈÌÎÑÒÈ. Åñòåñòâåííî, åñëè
â ýëåêòðè÷åñêîé öåïè ÏÎ×ÒÈ ÎÄÍÎ- òàêèå âåëè÷èíû: èçãîòîâèòü ýòîò ðåçèñòîð èç ìàòåðèàëà,
ÂÐÅÌÅÍÍÎ. êðèñòàëëè÷åñêàÿ ðåøåòêà êîòîðîãî èìå-
Ýòî íàçûâàåòñÿ ñêîðîñòüþ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ â ïðî-
âîäíèêå. Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåëè-
÷èíó, íåñêîëüêî ïðåâûøàþùóþ 200000
êì â ñåêóíäó! ×òî íåñêîëüêî ìåíüøå
ñêîðîñòè ñâåòà â âàêóóìå (300000 êì â
ñåêóíäó).
Ëþáîé èñòî÷íèê èëè ãåíåðàòîð ýëå-
êòðè÷åñêîãî ïîëÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ÝËÅ-
ÊÒÐÎÄÂÈÆÓÙÅÉ ÑÈËÎÉ (ÝÄÑ), êîòî- à ðèñ.5 á
ðàÿ ïîñðåäñòâîì ãåíåðèðóåìîãî ýëåê-
òðè÷åñêîãî ïîëÿ ñîîáùàåòñÿ ïåðåìåùà-
åìûì ïî öåïè ýëåêòðîíàì. ÝÄÑ èçìå-
ðÿåòñÿ â ÂÎËÜÒÀÕ. Ïðè ïåðåìåùåíèè
ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà â ÎÄÈÍ ÊÓËÎÍ
(1 Êë) èñòî÷íèê òîêà âûïîëíÿåò ðàáîòó
â ÎÄÈÍ ÄÆÎÓËÜ (1 Äæ), åñëè ýòîò èñ-
òî÷íèê îáëàäàåò ÝÄÑ, ðàâíîé 1 Â. Åñ-
ëè æå ÝÄÑ ðàâíà, íàïðèìåð, 5 Â, òî âû-
ïîëíåííàÿ ðàáîòà ñîîòâåòñòâóåò 5 Äæ. à á
Êñòàòè ñêàçàòü, 1 Äæ - ýòî ðàáîòà ïî ðèñ.6

18 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÝËÅÊÒÐÎØÊÎËÀ / ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
åò ñëîæíóþ ñòðóêòóðó, à ðàññòîÿíèÿ ÷åíû ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎ ïî îòíîøå-
ìåæäó óçëàìè òàêîé ðåøåòêè ìàëû, òî íèþ ê èñòî÷íèêó íàïðÿæåíèÿ.  ýòîì
ÏÐÈÐÀÙÅÍÈÅ ñðåäíåé ñêîðîñòè ýëåê- ñëó÷àå:
òðîíîâ ïðè íàëîæåíèè ýëåêòðè÷åñêîãî I = U/(R1+R2); U = I(R1+R2).
ïîëÿ áóäåò íåâåëèêî! À âîò ïàäåíèå íàïðÿæåíèé íà ðåçè-
Ýòî ïðîèçîéäåò èç-çà òîãî, ÷òî èçáû- ñòîðàõ R1 è R2 çàïèøåì òàê
òîê ñêîðîñòè ÏÎÃËÎÙÀÅÒÑß ñòðóêòó- U1 = IR1; U2 = IR2; U = U1 + U2.
ðîé êðèñòàëëà ïðè ñîóäàðåíèÿõ ñâî- Ðàññìîòðèì åùå îäèí ñëó÷àé. Íà
áîäíûõ ýëåêòðîíîâ ñ àòîìàìè ðåøåòêè. ðèñ.7 ïîêàçàíî òàê íàçûâàåìîå ÑÌÅ-
Ïðè ýòîì àòîìû ïîëó÷àþò äîïîëíè- ØÀÍÍÎÅ ïîäêëþ÷åíèå ðåçèñòîðîâ R1,
òåëüíóþ ýíåðãèþ, êîòîðàÿ èìååò òåïëî- R2 è R3, ò.å. ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ
âîé õàðàêòåð. Ïîýòîìó âïîëíå îáîñíî- âêëþ÷åíèå ðåçèñòîðà R1 è ãðóïïû ðåçè- ðèñ.7
âàííî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â ðåçèñòîðàõ ñòîðîâ R2 è R3, ñîåäèíåííûõ ìåæäó ñî-
ïðîèñõîäèò ïðåâðàùåíèå ýíåðãèè ýëå- áîé ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎ. Äëÿ ýòîãî ñëó÷àÿ âîò è íåò, ïîñêîëüêó ôèçè÷åñêèé ìåõà-
êòðè÷åñêîãî ïîëÿ, ò.å. ýíåðãèè èñòî÷íè- çàïèøåì íèçì èçëó÷åíèÿ ñâåòîäèîäîâ ñîâåðøåí-
êà - â òåïëî. U=U1+U2; U1=IR1; íî èíîé. Äëÿ ñðàâíåíèÿ - íèòü ëàìïî÷-
Òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ðèñ.6,à) ëåãêî U2=I(R2||R3)=IR2R3/(R2+R3). êè íàêàëèâàíèÿ, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ
ïîäñ÷èòàòü ïî ôîðìóëå Íó à êàêèå äîñòàòî÷íî íàãëÿäíûå â ðó÷íîì ôîíàðèêå, ðàñêàëåíà ïî÷òè äî
Ð = UI = (IR)I = I2R. ýëåêòðîííûå öåïè ìîæíî ñîáðàòü ïðàê- 2000°Ñ! À êðèñòàëëèê ñâåòîäèîäà ïðàê-
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ÍÀÃÐÓÇÊÀ (â äàí- òè÷åñêè, èñõîäÿ èç óæå äîñòèãíóòîãî òè÷åñêè õîëîäíûé, ïîòîìó ÷òî åãî òåì-
íîì ñëó÷àå ðåçèñòîð R) ïîòðåáëÿåò îò "òåîðåòè÷åñêîãî óðîâíÿ"? ïåðàòóðà ðåäêî ïðåâûøàåò 50°Ñ. Êðî-
èñòî÷íèêà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, ðàâ-  íàñòîÿùåå âðåìÿ îäíèì èç ñàìûõ ìå òîãî, ëàìïî÷êà èñïóñêàåò áåëîâàòî
íóþ Ð. Çàìåòèì, ÷òî ðàçíîñòü ïîòåíöè- ðàñïðîñòðàíåííûõ è äåøåâûõ ýëåêòðîí- æåëòûé ñâåò, à ñâåòîäèîä, òîëüêî âûáè-
àëîâ â òî÷êàõ "À" è "Â", êàê ëåãêî âè- íûõ êîìïîíåíòîâ ÿâëÿþòñÿ òàê íàçûâà- ðàé - ñïåêòðàëüíî ÷èñòûå öâåòà: æåë-
äåòü èç ðèñ.6,à ðàâíà U. Â òàêîì ñëó- åìûå ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÛ. Ýòî óäèâèòåëü- òûé, çåëåíûé, îðàíæåâûé, êðàñíûé!
÷àå ãîâîðÿò, ÷òî ÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀÏÐßÆÅ- íûå èçäåëèÿ! Ñîãëàñíî ñâîåìó íàçâà-  ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîÿâèëèñü äàæå
ÍÈß ìåæäó òî÷êàìè "À" è "Â" ðàâíî U. íèþ, îíè ñïîñîáíû èçëó÷àòü ñâåò. Çíà- ãîëóáûå è ñèíèå. Íî òàêèå ñâåòîäèîäû
Òåïåðü ïåðåéäåì ê ðèñ.6,á. â êîòîðîì ÷èò, îíè ÿâëÿþòñÿ íåêîòîðîé ðàçíî- ïîêà î÷åíü äîðîãèå, è ìû èñïîëüçî-
äâà ðåçèñòîðà, à èìåííî, R1 è R2 âêëþ- âèäíîñòüþ ýëåêòðè÷åñêîé ëàìïî÷êè? À âàòü èõ íå áóäåì.

Íèêîëà
òàë òðåõôàçíûå ìîòîðû è íî ïåðå÷èñëèòü. Ýòî ýëåêòðîìîòîðû, âû-
ãåíåðàòîðû. Â 1885 ã. ïðÿìèòåëè, ýëåêòðîãåíåðàòîðû, òðàíñ-
åãî ïàòåíòû íà ðàç- ôîðìàòîðû, ôëþîðåñöåíòíûå ëàìïû, âû-
ëè÷íîå ýëåêòðîîáî- ñîêî÷àñòîòíîå îáîðóäîâàíèå, ñèñòåìû

Òåñëà
ðóäîâàíèå ïåðåìåí- îñâåùåíèÿ è ìíîãîå äðóãîå. Êñòàòè, õî-
íîãî òîêà ïåðåêó- òÿ Ìàðêîíè è ïîëó÷èë ïåðâûé ïàòåíò â îá-
ïèë Äæ.Âåñòèíãà- ëàñòè ðàäèî, íî ìíîãèå äðóãèå åãî çàÿâ-
óç. Ìåæäó Ò.Ýäè- êè íà ïàòåíòû áûëè îòêëîíåíû, ïîòîìó
ñîíîì, êîòîðûé ÷òî Òåñëà óñïåë åãî îïåðåäèòü. Îñîáî
Èìåíåì Òåñëû íàçâàíà åäè- õîòåë âíåäðèòü óâëåêñÿ Òåñëà ïåðåäà÷åé ýíåðãèè íà ðàñ-
íèöà ìàãíèòíîé èíäóêöèè. Ãå- ñâîè ýëåêòðè÷åñ- ñòîÿíèå áåç ïðîâîäîâ. Åìó óäàëîñü äî-
íèàëüíûé èçîáðåòàòåëü ðîäèë- êèå ñèñòåìû ïîñòî- áèòüñÿ â ýòîé îáëàñòè âûäàþùèõñÿ äîñòè-
ñÿ â Ñåðáèè â ãîðîäêå Ñìèëÿí ÿííîãî òîêà, è Âåñ- æåíèé. Òàê, îí ýêñïåðèìåíòàëüíî ïåðåäà-
9 èþëÿ 1856 ã. Åãî îòåö áûë ïðà- òèíãàóçîì-Òåñëîé, êî- âàë òàêîå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè íà ðàññòî-
âîñëàâíûì ñâÿùåííèêîì. Ìàëü÷èê òîðûå õîòåëè âíåäðèòü ÿíèå 40 êì, ÷òî åå áûëî äîñòàòî÷íî, ÷òî-
ïîëó÷èë õîðîøåå ìàòåìàòè÷åñêîå îá- ñèñòåìû ïåðåìåííîãî òî- áû çàæå÷ü 200 ëàìïî÷åê! Íåçàäîëãî äî
ðàçîâàíèå íà ðîäèíå, çàòåì ó÷èëñÿ â Òåõ- êà, ðàçãîðåëàñü òèòàíè÷åñ- ñìåðòè Òåñëà îáúÿâèë, ÷òî îí èçîáðåë
íè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå â Ãðàöå (Àâñò- êàÿ áîðüáà. Ïîáåäèëà, êàê ìû âñå çíàåì "ëó÷è ñìåðòè", â êîòîðûõ íà ðàññòîÿíèå
ðèÿ). Çàêîí÷èë îáðàçîâàíèå â Ïðàæñêîì (ïî ïðîâîäàì â íàøèõ êâàðòèðàõ òå÷åò ïå- 400 êì ïåðåäàåòñÿ òàêîå êîëè÷åñòâî ýíåð-
óíèâåðñèòåòå â 1880 ã. Åãî ïåðâàÿ äîëæ- ðåìåííûé òîê), ýëåêòðîýíåðãåòèêà ïåðå- ãèè, ÷òî ìîæíî óíè÷òîæèòü 10000 ñàìî-
íîñòü - ñëóæàùèé òåëåãðàôíîãî ó÷ðåæäå- ìåííîãî òîêà. ëåòîâ èëè ìèëëèîííóþ àðìèþ. Ýòó òàéíó
íèÿ â Áóäàïåøòå. Â 1882 ã. Òåñëà ïåðåáè- Ãðîìêîå èìÿ è âñåîáùóþ èçâåñòíîñòü îí óíåñ ñ ñîáîé â ìîãèëó.
ðàåòñÿ â Ïàðèæ, çàòåì â Ñòðàñáóðã, ãäå Òåñëà ïîëó÷èë, êîãäà ðàçðàáîòàííûå èì Ìàëî êòî çíàë, ÷òî Òåñëà áûë òàêæå è
îí â 1883 ã. èçãîòîâèë ñâîé ïåðâûé ýëå- ìîùíûå ãåíåðàòîðû áûëè óñòàíîâëåíû ïîýòîì. Êîãäà îí ïðèåõàë â ÑØÀ, òî
êòðîäâèãàòåëü. íà Íèàãàðñêîé ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè (ïåð- ãëàâíîé åãî öåëüþ áûëî èçäàòü ñáîðíèê
 1884 ã. Òåñëà ïåðååõàë â ÑØÀ. Âû- âîé â ìèðå, 1896 ã.). ñâîèõ ñòèõîòâîðåíèé. Óâëå÷åíèå íàóêîé
ñàäèâøèñü â Íüþ-Éîðêå áåç êîïåéêè äå- Ñòàâ áîãàòûì è íåçàâèñèìûì, Òåñëà íå äàëî âîçìîæíîñòè ýòî ñäåëàòü, íî
íåã, îí ñðàçó æå óáåäèëñÿ, ÷òî ýòî ñòðà- îñíîâàë ñâîþ ñîáñòâåííóþ ëàáîðàòîðèþ ñâîè ïåðåâîäû ñåðáñêèõ ïîýòîâ íà àíãëèé-
íà áîëüøèõ âîçìîæíîñòåé. Ïðîõîäÿ ïî â Íüþ-Éîðêå. Çäåñü îí ïîëíîñòüþ îò- ñêèé ÿçûê Òåñëà èçäàë.
Áðîäâåþ, Òåñëà óâèäåë ãðóïïó ëþäåé, äàëñÿ íàó÷íûì èññëåäîâàíèÿì. Òåñëà íå Íèêîëà Òåñëà óìåð 7 ÿíâàðÿ 1943 ã. â
ïûòàþùèõñÿ ïî÷èíèòü ýëåêòðîìîòîð. Îí æåíèëñÿ, ñïàë òðè ÷àñà â ñóòêè, ïèòàëñÿ Íüþ-Éîðêå. Âñå åãî ëàáîðàòîðíûå çàïè-
òóò æå çàðàáîòàë 20$.  ÑØÀ îí âñòðå- îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ. Íî çàòî îí ñòàë îä- ñè, ïèñüìà, äèïëîìû ïåðåøëè ïî íàñëåä-
òèëñÿ ñ Ò.Ýäèñîíîì, êîòîðûé ïðèçíàë òà- íèì èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ èçîáðåòàòåëåé ñòâó ê ïëåìÿííèêó Ñàâå Êîñàíîâè÷ó, êî-
ëàíò Òåñëû è ïðåäëîæèë åìó ðàáîòàòü â ìèðà. Òåñëà ïîëó÷èë áîëåå 700 ïàòåíòîâ òîðûé îñíîâàë â Áåëãðàäå ìóçåé Íèêîëû
ñâîåé ëàáîðàòîðèè. Çäåñü Òåñëà ðàçðàáî- ÑØÀ. Äàæå òåìàòèêó åãî ïàòåíòîâ òðóä- Òåñëà.

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 19


ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ

Ñèëîâîé êîììóòàòîð ñ óäàëåííûì óïðàâëåíèåì


(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 6/2000) Ï. Ï. Ðåäüêèí, ã. Óëüÿíîâñê, Ðîññèÿ
Àäðåñà êàíàëîâ êîììóòàòîðà óñòàíàâ- è ðåãèñòðû DD4-DD7 îáíóëÿþòñÿ. áðîñû ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ. Ñâåòîäèîäû
ëèâàþò ïóòåì ðàñïàéêè äèîäíûõ ëèíååê Âî âðåìÿ ïîñòóïëåíèÿ â ëèíèþ ñîáñò- HL1-HL4 èíäèöèðóþò âêëþ÷åííîå ñîñòî-
â äåøèôðàòîðàõ àäðåñîâ Í1-Í4. Èäåÿ äå- âåííûõ ñèãíàëîâ êîììóòàòîðà ìèêðîñõå- ÿíèå ñîîòâåòñòâóþùåé íàãðóçêè. Çà ñ÷åò
øèôðàöèè àäðåñîâ âçÿòà èç [2]. Äëÿ ïðè- ìà DD1 âûñîêèì óðîâíåì íà âõîäå PDH èñïîëüçîâàíèÿ îïòîïàð U1-U4 îáåñïå÷è-
ìåðà íà ñõåìå íà ðèñ.2 ïîêàçàí äåøèô- (âûâ.6 DD1) ïåðåâîäèòñÿ â ðåæèì ïîíè- âàåòñÿ ïîëíàÿ ãàëüâàíè÷åñêàÿ ðàçâÿçêà
ðàòîð H1 àäðåñà "265". Ïðè ïîÿâëåíèè íà æåííîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ñ íåâîçìîæ- òåëåôîííîé ëèíèè è ñåòè 220 Â, ÷òî èñ-
âûõîäíîé øèíå ðåãèñòðîâ DD5-DD7 êîäà íîñòüþ äåøèôðàöèè âõîäíûõ ñèãíàëîâ. êëþ÷àåò ïîïàäàíèå â ëèíèþ ñåòåâîãî íà-
ýòîãî àäðåñà âûñîêèé óðîâåíü óñòàíî- Èçìåíèòü ñîñòîÿíèå êàæäîãî èç òðèã- ïðÿæåíèÿ.
âèòñÿ íà âûõîäå H1 (âûâ.3 DD16.1). Âñå âû- ãåðîâ DD21 ìîæíî òàêæå âðó÷íóþ, èñ- Îäèí èç âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ ïðèíöè-
õîäû ðåãèñòðîâ, íà êîòîðûõ â ñîîòâåòñò- ïîëüçóÿ êíîïêè SB1 "Êàíàë 1" - SB4 "Êà- ïèàëüíîé ñõåìû áèïïåðà äëÿ óäàëåííîãî
âèè ñ êîäîì àäðåñà äîëæåí áûòü âûñîêèé íàë 4", SB5 "Âêë", SB6 "Îòêë". Äëÿ ýòî- óïðàâëåíèÿ ïîêàçàí íà ðèñ.4. Îñíîâà óñ-
óðîâåíü, ïîäêëþ÷åíû êî âõîäàì äèîäíî- ãî íóæíî îäíîâðåìåííî íàæàòü íà êíîï- òðîéñòâà - ìèêðîñõåìà ýëåêòðîííîãî íî-
ðåçèñòîðíîãî ýëåìåíòà È (VD4, VD8, VD9, êó íóæíîãî êàíàëà è êíîïêó íóæíîãî äåé- ìåðîíàáèðàòåëÿ DD1 HM9102D. Ñ âûõîäà
VD11, VD13, R20), à âûõîäû, íà êîòîðûõ ñòâèÿ. TONE (âûâ.12) DD1 DTNF-ñèãíàëû ââîäè-
äîëæåí áûòü íèçêèé óðîâåíü, - êî âõîäàì Êàæäûé äåøèôðóåìûé ìèêðîñõåìîé ìîãî ñ êëàâèàòóðû íîìåðà ïîñòóïàþò ÷å-
äèîäíî-ðåçèñòîðíîãî ýëåìåíòà ÈËÈ (VD3, DD1 DTMF-ñèãíàë âûçûâàåò îáíóëåíèå ðåç äåëèòåëü R8, R9 íà âõîä ìèêðîñõåìû
VD5-VD7, VD10, VD12, VD14, R21). Ïîñëå ñ÷åò÷èêà DD10.2 âûñîêèì óðîâíåì ñ âû- DA1 A283D, èñïîëüçóåìîé â óñòðîéñòâå â
äåøèôðàöèè êîìàíäû, ò. å. ïîÿâëåíèÿ õîäà "ïîçäíåå îïîçíàâàíèå" DSO (âûâ.15 êà÷åñòâå óñèëèòåëÿ çâóêîâîé ÷àñòîòû. Íà-
âûñîêîãî óðîâíÿ íà îäíîì èç âûõîäîâ DD1), ïðîäëåâàÿ, òàêèì îáðàçîì, âðåìÿ ïðÿæåíèå ïèòàíèÿ íà DD1 è DA1 ïîñòóïà-
DD8, ïðîèñõîäèò îáðàùåíèå ê òðèããåðàì çàíÿòèÿ óñòðîéñòâîì ëèíèè.  ñëó÷àå íå- åò ÷åðåç òðàíçèñòîðíûé êëþ÷ VT1, êîòî-
ñîñòîÿíèÿ âñåõ ÷åòûðåõ êàíàëîâ.  ñëó- ïîñòóïëåíèÿ DTMF-ñèãíàëîâ íà âõîä DD1 ðûé îòêðûâàåòñÿ íèçêèì óðîâíåì íà âûâ.4
÷àå ïîñòóïëåíèÿ êîìàíäû "âêëþ÷èòü" ëî- â òå÷åíèå âðåìåííîãî èíòåðâàëà ïðîäîë- DD2.2 ïðè íàæàòèè íà êíîïêó SB16 "ON"
ãè÷åñêèå óðîâíè ñ âûõîäîâ äåøèôðàòî- æèòåëüíîñòüþ îò 1 äî 2 ìèí â òðèããåð è çàêðûâàåòñÿ âûñîêèì óðîâíåì íà âûâ.4
ðîâ àäðåñîâ Í1-Í4 ïîñòóïàþò ÷åðåç âåí- DD11.1 çàïèñûâàåòñÿ ëîã."0" ïî ôðîíòó ïî- DD2.2 ïðè íàæàòèè íà SB17 "OFF". Ïðè
òèëè ìóëüòèïëåêñîðà DD20 íà âõîäû "S" ñòóïèâøåãî íà åãî òàêòîâûé âõîä âûñîêî- âêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ êíîïêîé "ON" îòðè-
òðèããåðîâ DD21 (âûâ.4, 6, 12, 14). Òðèããåð, ãî óðîâíÿ ñ âûâ.12 DD10.2, è óñòðîéñòâî öàòåëüíûé èìïóëüñ, ñôîðìèðîâàííûé öå-
ñîîòâåòñòâóþùèé êàíàëó, àäðåñ êîòîðî- îñâîáîæäàåò ëèíèþ. Îñâîáîæäåíèå êîì- ïî÷êîé C1, R6, îáíóëÿåò ñ÷åò÷èê DD3.
ãî çàôèêñèðîâàí â ðåãèñòðàõ, â ìîìåíò ìóòàòîðîì ëèíèè ïî êîìàíäå ïîëüçîâàòå- Ïðè îòñóòñòâèè íàæàòèé íà êíîïêè êëàâè-
äåøèôðàöèè êîìàíäû ïåðåéäåò â âûñîêîå ëÿ ïðîèñõîäèò ïîñëå íàáîðà AKÏ, ñî- àòóðû SB1-SB15 ïðèìåðíî ÷åðåç 100 ñ íà
ñîñòîÿíèå. Ïðè ïîñòóïëåíèè êîìàíäû "âû- ñòîÿùåé èç ïðîèçâîëüíîãî àäðåñà è êî- âûâîäå 2 DD3 óñòàíàâëèâàåòñÿ âûñîêèé
êëþ÷èòü" âûõîäû Í1-Í4 ïîäêëþ÷àþòñÿ ìàíäû "îñâîáîäèòü ëèíèþ" (öèôðà "4"). óðîâåíü, ïî ôðîíòó êîòîðîãî öåïî÷êà
÷åðåç âåíòèëè DD19 êî âõîäàì "R" DD21 Âûñîêèé óðîâåíü, ïîÿâèâøèéñÿ â ðåçóëü- C8, R13 ôîðìèðóåò ïîëîæèòåëüíûé èì-
(âûâ.3, 7, 11, 15), è òðèããåð, ñîîòâåòñòâóþ- òàòå äåøèôðàöèè ýòîé êîìàíäû íà âûâ.1 ïóëüñ. Òðàíçèñòîð VT2 íà âðåìÿ äåéñòâèÿ
ùèé âûáðàííîìó êàíàëó, â ìîìåíò äåøè- DD8, ïåðåâîäèò DD11.1 â íèçêîå ñîñòîÿíèå. ýòîãî èìïóëüñà îòêðûâàåòñÿ è ïîäêëþ÷à-
ôðàöèè êîìàíäû ïåðåõîäèò â íèçêîå ñî- Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ëèíèè óñòðîéñòâî åò ê îáùåìó ïðîâîäó âûâ.6 DD2.2, ÷òî ýê-
ñòîÿíèå. âîçâðàùàåòñÿ â äåæóðíûé ðåæèì. âèâàëåíòíî íàæàòèþ íà êíîïêó "OFF".
Îïðîñ òðèããåðîâ DD21 ïðîèçâîäèòñÿ Òîê ïîòðåáëåíèÿ ëîãè÷åñêîãî áëîêà Ïðè ïîñòóïëåíèè ñ DD1 DTMF-ñèãíàëîâ äî
ìèêðîñõåìîé DD18 ñ ïîäêëþ÷åííûì ê åå êîììóòàòîðà îò èñòî÷íèêà +5  çàâèñèò èñòå÷åíèÿ óêàçàííîãî èíòåðâàëà âðåìåíè
âûõîäàì äèîäíî-ðåçèñòîðíûì ýëåìåíòîì îò ÷èñëà âêëþ÷åííûõ íàãðóçîê. Êîãäà ñ÷åò÷èê DD3 êàæäûé ðàç îáíóëÿåòñÿ èì-
È (VD55-VD58, R34) ïî êîìàíäàì "âêëþ- âñå íàãðóçêè âûêëþ÷åíû, îí íå ïðåâûøà- ïóëüñàìè ñ âûõîäà NSA (âûâ.13) DD1,
÷èòü", "âûêëþ÷èòü" è "çàïðîñèòü ñîñòî- åò 7 ìÀ, êîãäà âñå îíè âêëþ÷åíû - 30 ìÀ. ïðîäëåâàÿ, òàêèì îáðàçîì, âêëþ÷åííîå
ÿíèå". Îäèí âõîä êàæäîãî èç ÷åòûðåõ Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà áëîêà ýëåêòðîí- ñîñòîÿíèå ñõåìû. Òîê ïîòðåáëåíèÿ áèï-
ëîãè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ DD18 ñîåäèíåí ñ íûõ ðåëå ïîêàçàíà íà ðèñ.3. Ïðèõîäÿ- ïåðà ïðè çàêðûòîì êëþ÷å VTI íå ïðåâû-
âûõîäîì äåøèôðàòîðà Í1-Í4 ñîîòâåòñò- ùèå ïî ëèíèÿì "Öåïü 1" - "Öåïü 4" ñ âû- øàåò 25 ìêÀ, ïðè îòêðûòîì êëþ÷å â ðå-
âåííî, äðóãîé âõîä - ñ âûõîäîì ñîîòâåò- õîäîâ êàíàëüíûõ òðèããåðîâ ëîãè÷åñêîãî æèìå ìîë÷àíèÿ 7,5 ìÀ, â ðåæèìå ãåíåðà-
ñòâóþùåãî òðèããåðà DD21 (âûâ.2, 9, 10, 1 áëîêà óðîâíè çàïèñûâàþòñÿ â ðåãèñòð öèè DTMF-ñèãíàëîâ 20 ìÀ. Âðåìÿ àâòîâû-
DD21). Ïîñëå äåøèôðàöèè êîìàíäû âûñî- DD1 ïî ôðîíòàì ïðÿìîóãîëüíûõ èìïóëü- êëþ÷åíèÿ ìîæíî âàðüèðîâàòü ïóòåì âû-
êèé óðîâåíü ïðèñóòñòâóåò íà îäíîì èç ñîâ, ôîðìèðóåìûõ èç ñåòåâîãî ïåðåìåí- áîðà ïåðåìû÷êîé íóæíîãî âûõîäà DD3
âûõîäîâ DD8 îêîëî 2 ñ, è â òå÷åíèå ýòî- íîãî íàïðÿæåíèÿ 220  öåïüþ VD2, R18, èëè ïîäáîðîì ýëåìåíòîâ R10, C3 ãåíåðà-
ãî âðåìåíè â ëèíèþ ÷åðåç îòêðûòûé ýëå- R17, VD1. Âûõîäû DD1 (âûâ.1, 15, 14, 13) îï- òîðà èìïóëüñîâ íà ýëåìåíòå DD2.4.
ìåíò DD14.2 ïîñòóïàåò íåïðåðûâíûé ñèã- ðåäåëÿþò ñîñòîÿíèÿ ñèìèñòîðíûõ êîì- Äåòàëè óñòðîéñòâà. Â êîììóòàòîðå è
íàë ñ îñíîâíûì òîíîì 1024 Ãö, åñëè òðèã- ìóòàòîðîâ VS1-VS4. Òàêèì îáðàçîì, âêëþ- áèïïåðå èñïîëüçîâàíû ðåçèñòîðû òèïà
ãåð â âûáðàííîì êàíàëå â âûñîêîì ñîñòî- ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå íàãðóçîê êàíàëîâ ÌËÒ, íåïîëÿðíûå êîíäåíñàòîðû ÊÌ, çà
ÿíèè, èëè ïðåðûâèñòûé ñèãíàë ñ òåì æå ïðîèñõîäÿò â ìîìåíòû ïåðåõîäà ñåòåâî- èñêëþ÷åíèåì Ñ2 (ñì. ðèñ.2) òèïà Ê73-16,
îñíîâíûì òîíîì, åñëè òðèããåð â íèçêîì ãî íàïðÿæåíèÿ ÷åðåç íóëü (íà âîçðàñòà- Ñ3-Ñ6 (ñì. ðèñ.3) òèïà Ê73-17, ïîëÿðíûå
ñîñòîÿíèè. Ïðåðûâèñòûé ñèãíàë òàêæå þùåé ïîëóâîëíå (ñèíóñîèäû). Ýëåìåíòû êîíäåíñàòîðû Ê50-35, âàðèñòîð RU1
ïîñòóïàåò â ëèíèþ, åñëè â ðåãèñòðàõ çà- VD3-VD6, R19, R20, C1-C4 îáðàçóþò áåñ- (ðèñ.2) ÑÍ1-2-1. Âìåñòî óêàçàííîé íà ñõå-
ôèêñèðîâàí íåñóùåñòâóþùèé (íå çàêðåï- òðàíñôîðìàòîðíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ îï- ìå (ðèñ.2) ìèêðîñõåìû DD1 ÊÒ3170 ìîæ-
ëåííûé íè çà îäíèì èç êàíàëîâ) àäðåñ. òîïàð U1-U8, ñâåòîäèîäîâ HL1-HL4 è ìè- íî èñïîëüçîâàòü åå àíàëîãè: MV8870 [3],
×åðåç 2 ñ ïîñëå äåøèôðàöèè êîìàíäû âû- êðîñõåìû DD1. Ôèëüòð íà ýëåìåíòàõ C5, ÌÒ8870, ÍÌ9270, à òàêæå îòå÷åñòâåííûé
ñîêèé óðîâåíü ïîÿâëÿåòñÿ íà âûâ.5 DD2.1 C6, L1, L2 ïîäàâëÿåò êîììóòàöèîííûå âû- àíàëîã ÊÐ1008ÂÆ18 [1]. Âìåñòî óêàçàííîé

20 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ

ðèñ.3

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 21


ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ

ðèñ.4

22 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ
íà ñõåìå (ðèñ.4) ìèêðîñõåìû DD1 ìèñòîðû VS1-VS4 (ðèñ.3) óñòàíîâëåíû íà â êà÷åñòâå DD3 ìèêðîñõåìó Ê561ÊÏ2,
HM9102D ìîæíî èñïîëüçîâàòü åå àíàëî- ðàäèàòîðû ïëîùàäüþ 150 ñì2 êàæäûé. ìîæíî ñäåëàòü àäðåñà êàíàëîâ ñåìèçíà÷-
ãè KS58C20N, KS58006, UM91260C, îòå- Íàëàäêà êîììóòàòîðà ñâîäèòñÿ ê óñòà- íûìè.
÷åñòâåííûé àíàëîã ÊÐ1008ÂÆ16 [1]. Âìå- íîâêå íåîáõîäèìîãî óñèëåíèÿ DD13.1 Ïðè íàëàäêå áèïïåðà òðåáóåòñÿ óñòàíî-
ñòî ÓÇ× DA1 A283D ìîæíî èñïîëüçîâàòü (ðèñ.2) ïóòåì ïîäáîðà R16 äî äîñòèæåíèÿ âèòü ìàêñèìàëüíóþ àìïëèòóäó âûõîäíî-
åå ðîññèéñêèé àíàëîã Ê174ÕÀ10. Äèíàìè- óâåðåííîãî ðàñïîçíàâàíèÿ DTMF-ñèãíà- ãî ñèãíàëà ÓÇ× ïðè îòñóòñòâèè åãî îãðà-
÷åñêàÿ ãîëîâêà ÂÀ1 òèïà 0,5 ÃÄØ-2. Êà- ëîâ ìèêðîñõåìîé DD1. Óðîâåíü ñîáñò- íè÷åíèÿ ïóòåì ïîäñòðîéêè R9 (ðèñ.4). Íà-
òóøêè L1, L2 ñåòåâîãî ôèëüòðà (ðèñ.3) âåííûõ ñèãíàëîâ êîììóòàòîðà ìîæíî ïðè ëè÷èå êíîïîê "Í","Ð" è "R" íà êëàâèàòó-
íàìîòàíû îäíîâðåìåííî äâóìÿ ïðîâîäà- íåîáõîäèìîñòè èçìåíÿòü ïóòåì ïîäáîðà ðå íåîáÿçàòåëüíî.  êà÷åñòâå ýëåìåíòîâ
ìè íà êîëüöå 20õ10õ4 ìì èç ôåððèòà R17.  ñëó÷àå íåóñòîé÷èâîé ðàáîòû óçëà ïèòàíèÿ èñïîëüçóþò òðè ïàëü÷èêîâûå áà-
Ì2000ÍÌ-1 ïðîâîäîì ÌÃÒÔ 0,5 äî çàïîë- óïðàâëåíèÿ ðåæèìîì ñëåäóåò óñòàíîâèòü òàðåéêè "ÀÀ".
íåíèÿ. ìåæäó âûâ.4 DD12 è îáùèì ïðîâîäîì
Êâàðöåâûå ðåçîíàòîðû ZQ1 (ðèñ.2) è ðåçèñòîð ñîïðîòèâëåíèåì 100-150 êÎì. Ëèòåðàòóðà
ZQ1 (ðèñ.4) íà ÷àñòîòó 3,579545 ÌÃö ìîæ- Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñáðîñà ñîäåðæè- 1. Êèçëþê À. È. Ñïðàâî÷íèê ïî óñòðîé-
íî çàìåíèòü íà êâàðöåâûå èëè êåðàìè÷å- ìîãî òðèããåðîâ ñîñòîÿíèé ïðè ïðîïàäàíèè ñòâó è ðåìîíòó òåëåôîííûõ àïïàðà-
ñêèå ðåçîíàòîðû íà ÷àñòîòó 3,58 ÌÃö. ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ âåñüìà æåëàòåëüíî òîâ çàðóáåæíîãî è îòå÷åñòâåííîãî
Êíîïêè SB1-SB6 (ðèñ.2) - ÊÌ1-1, êíîïêè èñïîëüçîâàòü ðåçåðâíóþ áàòàðåþ. Åå ïðîèçâîäñòâà. - Ì.: Àíòåëêîì, 1998.
SB1-SB17 (ðèñ.4) - êëàâèàòóðíàÿ ìàòðèöà ìîæíî óñòàíîâèòü, íàïðèìåð, íà âõîäå 2. Âèíîãðàäîâ Þ.À. Ýëåêòðîííûé ïà-
îò ÏÄÓ òåëåâèçîðà. Êîììóòàòîð ñìîíòè- ñòàáèëèçàòîðà íàïðÿæåíèÿ +5 Â (íà ðèñ.3 ðîëü//Ðàäèî.-1997.-¹12.-Ñ.38.
ðîâàí â êîðïóñå ðàçìåðàìè 150õ220õ100 íå ïîêàçàí).  ñëó÷àå åå íàëè÷èÿ ðåçèñ- 3. Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåôîíèè è
ìì. Ñåòåâûå ðîçåòêè XS1-XS4, ñâåòîäèî- òîð R4 (ðèñ.2) èç ñõåìû ìîæíî èñêëþ÷èòü. ñðåäñòâ ñâÿçè (Ìèêðîñõåìû äëÿ òå-
äû HL1-HL4 (ðèñ.3) è êíîïêè SB1-SB4 Èç ðèñ.2 âèäíî, ÷òî óâåëè÷èâ ÷èñëî ëåôîíèè. Âûï.2). - Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, 1998.
(ðèñ.2) âûíåñåíû íà âåðõíþþ ïàíåëü. Ñè- ðåãèñòðîâ DD4-DD7 äî âîñüìè è ïðèìåíèâ

Óñòðîéñòâî çàùèòû
êó ê ðîçåòêå XS1 íå ïîäêëþ-
÷àþò, à êîíòðîëü ïðè íàñòðîé-
êå âåäóò âîëüòìåòðîì èëè îñ-
öèëëîãðàôîì íà âûâîäå 11
DD2. Óðîâåíü "0" ñîîòâåòñòâó-
åò îòêëþ÷åíèþ, à óðîâåíü "1"

ýëåêòðîïîòðåáèòåëåé
– ïîäêëþ÷åíèþ íàãðóçêè ê ñå-
òè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè îñöèë-
ëîãðàôà êîíòðîëü ìîæíî âå-
ñòè è ïî íàëè÷èþ èìïóëüñîâ
óïðàâëåíèÿ íà êîëëåêòîðå
VT4. Ìåòîäèêà íàñòðîéêè íå
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 5,6/2000) À.Í. Êàðàêóð÷è, ã. Çàïîðîæüå îòëè÷àåòñÿ îò îïèñàííîé âû-
Íàëàæèâàíèå óñòðîéñòâà Ïðè ðåãóëèðîâêå êàíàëà îòêëþ÷åíèå îò ïîìåõ (ïðè øå.
ñâîäèòñÿ ê óñòàíîâêå òðåáóå- ìàêñèìàëüíîãî ïðåäåëà óñòà- íîðìàëüíîì íàïðÿæåíèè â ñå- Â ñõåìå íà ðèñ.4 òðàíñôîð-
ìûõ ïîðîãîâ âûêëþ÷åíèÿ íà- íàâëèâàþò òðåáóåìîå ìàêñè- òè), òî íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü ìàòîð T1 ëþáîé íà 220  ñ
ãðóçêè è âðåìåíè çàäåðæêè ìàëüíîå íàïðÿæåíèå íà âõîäå Ñ7 íà 200–1000 ïÔ (îïðåäåëÿ- âòîðè÷íîé îáìîòêîé íà íàïðÿ-
íà âêëþ÷åíèå. Èñõîäíîå ñî- è ðåãóëèðîâêîé R6 äîáèâàþò- þò îïûòíûì ïóòåì). Íå ñëå- æåíèå UII=30+∆UI, ãäå UII – íà-
ñòîÿíèå ðåçèñòîðà R6 – ìèíè- ñÿ îòêëþ÷åíèÿ íàãðóçêè. Çà- äóåò ÷ðåçìåðíî óâåëè÷èâàòü ïðÿæåíèå âòîðè÷íîé îáìîòêè
ìàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå, R7 – òåì ïðîâåðÿþò ðàáîòó óñòðîé- åìêîñòü êîíäåíñàòîðà Ñ7, òàê T1; ∆UI – ìèíèìàëüíîå ïàäåíèå
ìàêñèìàëüíîå. Íà âðåìÿ íàëà- ñòâà ïðè èçìåíåíèè âõîäíîãî êàê ýòî îòðàçèòñÿ íà âðåìåíè íàïðÿæåíèÿ íà ïåðâè÷íîé îá-
æèâàíèÿ åìêîñòü êîíäåíñàòî- íàïðÿæåíèÿ. Åñëè íåîáõîäè- îòêëþ÷åíèÿ ïðè ðåçêîì ïîâû- ìîòêå T2 ïðè R=0. Òðàíñôîð-
ðà Ñ10 âûáèðàþò â ïðåäåëàõ ìî, êîððåêòèðóþò ïîðîãè îò- øåíèè íàïðÿæåíèÿ â ñåòè. ìàòîð T1 äîëæåí èìåòü íå-
10-22 ìêÔ, à âìåñòî íàãðóçêè êëþ÷åíèÿ â êàíàëàõ. Ïðè óâå- Ïðè îòñóòñòâèè ËÀÒÐà íà ñêîëüêî âòîðè÷íûõ îáìîòîê,
âêëþ÷àþò ëàìïó íàêàëèâàíèÿ. ëè÷åíèè ñîïðîòèâëåíèÿ ðåçè- âõîä óñòðîéñòâà ìîæíî ïîäàòü òîãäà ïðè ðåãóëèðîâêå óñòðîé-
Ïðè íàëàæèâàíèè íåîáõîäè- ñòîðîâ R6 è R7 îòêëþ÷åíèå íàïðÿæåíèå ñ ðåãóëÿòîðà ñòâà ìîæíî áîëåå òî÷íî óñòà-
ìî ó÷èòûâàòü, ÷òî óñòðîéñòâî íàãðóçêè ïðîèñõîäèò ïðè (ðèñ.4).  ýòîì ñëó÷àå íàãðóç- íîâèòü íàïðÿæåíèå, âêëþ÷àÿ
ãàëüâàíè÷åñêè ñâÿçàíî ñ ñå- ìåíüøèõ âõîäíûõ íàïðÿæåíè- íóæíîå êîëè÷åñòâî îáìîòîê, è
òüþ. ÿõ. Èçìåíÿÿ åìêîñòü Ñ10, ïîä- ïðè ýòîì ïîòðåáóåòñÿ ðåçèñ-
Äëÿ âûáîðà ïîðîãà âûêëþ- áèðàþò òðåáóåìîå âðåìÿ çà- òîð R ñ ìåíüøèì äèàïàçîíîì
÷åíèÿ â êàíàëå ìèíèìàëüíîãî äåðæêè íà âêëþ÷åíèå. Îðè- èçìåíåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ.
ïðåäåëà íóæíî óñòàíîâèòü ñ åíòèðîâî÷íî âðåìÿ çàäåðæêè Òðàíñôîðìàòîð T2 ìîæåò
ïîìîùüþ ËÀÒÐà íà âûõîäå (ñ) τ=R18Ñ10, ãäå R18 – ñîïðî- áûòü íà 220 Â, íî ëó÷øå èìåòü
óñòðîéñòâà ìèíèìàëüíîå (äëÿ òèâëåíèå (â Îì); Ñ10 – åìêîñòü ñåòåâóþ îáìîòêó ñ îòâîäîì
èñïîëüçóåìîé íàãðóçêè) íà- (â Ô). Ïðè R18=270 êÎì, íà 110-127 Â. Íàïðÿæåíèå íà
ïðÿæåíèå è ðåãóëèðîâêîé R7 Ñ10=220 ìêÔ âðåìÿ çàäåðæêè âòîðè÷íîé îáìîòêå 20-30 Â.
äîáèòüñÿ îòêëþ÷åíèÿ íàãðóç- ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 1 ìèí. Ðåçèñòîð R – ïðîâîëî÷íûé
êè îò ñåòè. Âðàùàòü R7 íóæíî Ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷å- ìîùíîñòüþ 25-50 Âò ñîïðî-
ìåäëåííî, òàê êàê èç-çà íà- ñòâå íàãðóçêè êîëëåêòîðíûõ òèâëåíèåì 20-50 Îì. Ëàìïà
ëè÷èÿ åìêîñòåé Ñ6 è Ñ8 ïðè äâèãàòåëåé ïðîâåðÿþò óñòîé- VL1 ìîùíîñòüþ 25-40 Âò. Ïðè
áûñòðîì âðàùåíèè R7 ìîæíî ÷èâîñòü ðàáîòû óñòðîéñòâà â áîëüøèõ ìîùíîñòÿõ ëàìïû
ïîëó÷èòü çàâûøåííûé ïîðîã óñëîâèÿõ ïîìåõ, ñîçäàâàåìûõ òðåáóåòñÿ è áîëüøàÿ ìîù-
ñðàáàòûâàíèÿ. äâèãàòåëåì. Åñëè ïðîèñõîäèò ðèñ.4 íîñòü ðåçèñòîðà R. Êîíêðåò-

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 23


ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
íûå ïàðàìåòðû ýëåìåíòîâ ñõå- âûøåííîãî íàïðÿæåíèÿ èç ñå- òðàíñôîðìàòîð ïèòàíèÿ, òî åå êîìïëåêñå ëþáîé èç èñòî÷íè-
ìû óòî÷íÿþò ýêñïåðèìåíòàëü- òè) ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðåâû- âêëþ÷àþò â ñåòü ïîî÷åðåäíî êîâ âêëþ÷àëñÿ ñîâìåñòíî ñ
íî â çàâèñèìîñòè îò èìåþ- øåíèþ ðàáî÷åãî íàïðÿæåíèÿ ÷åðåç êîíäåíñàòîð åìêîñòüþ óñèëèòåëåì. Íèêàêèõ èçìåíå-
ùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè. ñåòåâîé îáìîòêè òðàíñôîðìà- 0,01; 0,05; 0,1 ìêÔ, ÷òîáû èç- íèé â ðàáîòå çàùèùàåìûõ óñ-
Íàëè÷èå òðàíñôîðìàòîðà òîðà. Ïîýòîìó ñëåäóåò îïðåäå- çà ðåçîíàíñà íàïðÿæåíèå íà òðîéñòâ íå îáíàðóæåíî.
T2 îáåñïå÷èâàåò ãàëüâàíè÷åñ- ëèòü ýêñïåðèìåíòàëüíî âîç- îáìîòêå òðàíñôîðìàòîðà íå
êóþ ðàçâÿçêó îò ñåòè ðåçèñòî- ìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê óñò- ïðåâûñèëî ìàêñèìàëüíî äî- Ëèòåðàòóðà
ðà R è áåçîïàñíîñòü ïðè ðåãó- ðîéñòâó ìàëîìîùíîé íàãðóç- ïóñòèìîãî ïðè íàïðÿæåíèè â 1. Ïàêàëî À. Óñòðîéñòâî
ëèðîâêå. êè. ñåòè 220 Â. Åñëè ýòîãî íå ïðî- çàùèòû îò ïåðåíàïðÿæå-
Ïðè ïîäêëþ÷åííîé íàãðóç- Äëÿ ýòîãî ìàëîìîùíóþ íà- èñõîäèò, òî äàëåå îïðåäåëÿþò íèÿ//Ðàäèîëþáèòåëü.
êå ê óñòðîéñòâó è çàêðûòîì ãðóçêó âêëþ÷àþò â ñåòü ÷åðåç âîçìîæíîñòü óñòðîéñòâà äëÿ –1997.–¹10.–Ñ.30.
ñèìèñòîðå íàãðóçêà îñòàåòñÿ êîíäåíñàòîð åìêîñòüþ 0,1 ìêÔ çàùèòû, êàê îïèñàíî âûøå. 2. Çàõàð÷åíêî Ã.Â. Àâòî-
ïîäêëþ÷åííîé ê ñåòè ÷åðåç è èçìåðÿþò íàïðÿæåíèå íà Îïèñàííîå óñòðîéñòâî ïðî- ìàò çàùèòû ñåòè îò ýêñ-
öåïü Ñ11R21. Îñîáåííî ýòî íå- íåé. Óìíîæàþò èçìåðåííîå âåðÿëîñü ïðè ñîâìåñòíîé ðà- òðåìàëüíûõ îòêëîíåíèé
æåëàòåëüíî ïðè ïîäêëþ÷åíèè çíà÷åíèå íà 1,7. Åñëè ïîëó÷åí- áîòå ñ õîëîäèëüíèêîì, ñòàöè- íàïðÿæåíèÿ//Ðàäiîàìà-
ìàëîìîùíîãî òðàíñôîðìàòî- íîå íàïðÿæåíèå íå ÿâëÿåòñÿ îíàðíûì òåëåâèçîðîì è çâóêî- òîð.–1999.–¹2.–Ñ38.
ðà, òàê êàê èíäóêòèâíîñòü îá- îïàñíûì, à ïîíèæåííîå íàïðÿ- âîñïðîèçâîäÿùèì êîìïëåê- 3. Õîðîâèö Ï., Õèëë Ó. Èñ-
ìîòêè è öåïü Ñ11R21 îáðàçóþò æåíèå (ïðè ïèòàíèè ÷åðåç êîí- ñîì. Òåëåâèçîð èìååò èì- êóññòâî ñõåìîòåõíèêè: Â
ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíòóð. Ýòî äåíñàòîð) íå ñîçäàåò íåæåëà- ïóëüñíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ (íå 3-õ òîìàõ: Ò.3.–Ì.: Ìèð,
ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ òåëüíûõ ðåæèìîâ äëÿ íàãðóç- èìååò òðàíñôîðìàòîðà äåæóð- 1993.–367 ñ.
(ïðè ìèíèìàëüíîé íàãðóçêå êè, òî òàêóþ íàãðóçêó ìîæíî íîãî ðåæèìà) è èñïûòûâàëñÿ â
òðàíñôîðìàòîðà èëè ïðè ïîïà- ïîäêëþ÷àòü ê óñòðîéñòâó. îáû÷íîì è äåæóðíîì ðåæè-
äàíèè íà âõîä óñòðîéñòâà ïî- Åñëè íàãðóçêà ñîäåðæèò ìàõ; â çâóêîâîñïðîèçâîäÿùåì

Ðåãóëÿòîð ïîòóæíîñò³ íà ì³êðîñõåì³ Ê145ÀÏ2


Þ. Ïóçèðåíêî, ì. Âèøíåâå, Êè¿âñüêà îáë.

̳êðîñõåìà Ê145ÀÏ2 â³äíîñíî ìàëî â³äîìà ³ ïðàêòè÷íî íå Ïðèçíà÷åííÿ âèâîä³â:


îïèñàíà â äîâ³äêîâ³é ë³òåðàòóð³ (çà ð³äêèì âèíÿòêîì â äîâ³äíè- 2 - âõ³ä ³ìïóëüñ³â ñèíõðîí³çàö³¿;
êó âäàºòüñÿ çíàéòè ì³í³ìàëüíó ³íôîðìàö³þ). Îäíàê îçíà÷åíà 3 - âõ³ä óïðàâë³ííÿ îñíîâíèé;
ì³êðîñõåìà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó ïðîñòèõ ³ 4 - âõ³ä óïðàâë³ííÿ äîäàòêîâèé;
çðó÷íèõ â åêñïëóàòàö³¿ ïðèëàäàõ ðåãóëþâàííÿ ïîòóæíîñò³. 5 - íàïðóãà æèâëåííÿ;
Ïðèëàäè äëÿ óïðàâë³ííÿ ÿñêðàâ³ñòþ ñâ³ò³ííÿ åëåêòðè÷íèõ 6 - âèõ³ä;
ëàìï ðîçæàðþâàííÿ, ùî âèêîíàí³ íà áàç³ ì³êðîñõåìè Ê145ÀÏ2, 12 - âõ³ä ðîçä³ëåííÿ ñï³ëüíî¿ øèíè;
âèïóñêàëèñÿ ùå ï³äïðèºìñòâàìè ÑÐÑÐ. Îñü äåÿê³ ç íèõ - ðåãó- 14 - âèõ³ä ñõåìè ÔÀÏ×;
ëÿòîð åëåêòðîííèé ÀÐÑ-0,24Ñ (ËÎÅÏ "Ñâåòëàíà", ì. Ñàíêò-Ïå- 15 - çàãàëüíèé;
òåðáóðã), âèêîíàíèé ó âèãëÿä³ íàñò³ëüíîãî ïðèëàäó íåâåëè÷êèõ 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 - íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ.
ðîçì³ð³â, à òàêîæ ðåãóëÿòîð ñòðóìó ñåíñîðíèé ÐÒÑ-2 (ÂÎ "Ïðå-
îáðàçîâàòåëü", ì. Çàïîð³ææÿ) - ïðèëàä, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ìîí- Ðåãóëÿòîð ïîòóæíîñò³, ç³áðàíèé íà áàç³ ì³êðîñõåìè
òàæó â ñò³í³, íà ì³ñö³ çâè÷àéíîãî âèìèêà÷à.  ðàä³îàìàòîðñüê³é Ê145ÀÏ2, ùîäî âèòðàò, òðîõè ñêëàäí³øèé ó ïîð³âíÿíí³ äî ïðî-
ë³òåðàòóð³ ñõåìè ïîä³áíèõ ïðèëàä³â íå íàâîäèëèñü, ³ äëÿ çàïîâ- ñòèõ ðåãóëÿòîð³â, íàïðèêëàä, ðåãóëÿòîðó, îïèñàíîãî ó [1],
íåííÿ ö³º¿ ïðîãàëèíè ï³äãîòîâëåíà äàíà ñòàòòÿ. àëå ïðîñò³øèé çàïðîïîíîâàíîãî ó [2]. ³í äîçâîëÿº âìèêàòè
̳êðîñõåìà Ê145ÀÏ2 ÿâëÿº ñîáîþ êîìïëåêñíèé ïðèñòð³é, ùî ³ âèìèêàòè ê³ìíàòíå îñâ³òëåííÿ (àáî ³íøå íàâàíòàæåííÿ), à òà-
ôîðìóº ³ìïóëüñè äëÿ óïðàâë³ííÿ ñèìåòðè÷íèì òèðèñòîðîì - ñè- êîæ ðåãóëþâàòè ð³âåíü îñâ³òëåíîñò³. Ïðè âèìêíåíí³ îñâ³òëåí-
ìèñòîðîì. Âîíà ïðèçíà÷åíà äëÿ ðîáîòè ó ðåãóëÿòîðàõ ïîòóæ-
íîñò³, îñâ³òëåíîñò³. Äî ñêëàäó ì³êðîñõåìè âõîäÿòü 780 ³íòåãðàëü- íÿ ïðèëàä çàïàì'ÿòîâóº çíà÷åííÿ ð³âíÿ îñâ³òëåíîñò³, ùî áóâ
íèõ åëåìåíò³â. Êîðïóñ 238.16-2, ìàñà íå ïåðåâèùóº 1,2 ã. âñòàíîâëåíèé íà ìîìåíò âèìêíåííÿ.
Ïðèíöèïîâà ñõåìà ðåãóëÿòîðà ïîòóæíîñò³ äîñòàòíüî ïðî-
Åëåêòðè÷í³ ïàðàìåòðè ì³êðîñõåìè Ê145ÀÏ2 ñòà (ðèñ.1). Ñiìiñòîð VS1, ùî âêëþ÷åíèé ïîñë³äîâíî ç íàâàí-
Íàïðóãà æèâëåííÿ, Â...............................................-15 ±10% òàæåííÿì, çàáåçïå÷óº ðåãóëþâàííÿ îáîõ íàï³âïåð³îä³â ìåðå-
Ñòðóì, ùî ñïîæèâàºòüñÿ ì³êðîñõåìîþ, ìÀ ................0,5...2 æåâî¿ íàïðóãè, ùî íàäõîäèòü äî íàâàíòàæåííÿ. ̳êðîñõåìà
Ñòðóì â³äïëèâó ïî âèâîäàõ 2, 3, 4, íå á³ëüøå, íÀ .............2 D1 ÷åðåç áóôåðíèé ï³äñèëþâà÷-³íâåðòîð íà òðàíçèñòîð³ VT1
Ñòðóì âèõ³äíèé ³ìïóëüñíèé, íå ìåíøå, ìÀ.........................3 çä³éñíþº ôàçî³ìïóëüñíå óïðàâë³ííÿ ñiìiñòîðîì. Çàãàëîì,
Ãðàíè÷í³ åêñïëóàòàö³éí³ äàí³ ñóòü ôàçî³ìïóëüñíîãî óïðàâë³ííÿ ïîëÿãຠó íàñòóïíîìó: â çà-
Íàïðóãà æèâëåííÿ, Â............................................-13,5...-16,5 ëåæíîñò³ â³ä òîãî, â ÿêèé ìîìåíò â³äíîñíî ïî÷àòêó ï³âïåð³îäó
Âõ³äíà íàïðóãà: ìåðåæåâî¿ íàïðóãè ñôîðìîâàíèé ³ìïóëüñ óïðàâë³ííÿ, ïî-
ïî âèâîäó 2, Â...........................................................20...30 òóæí³ñòü íà íàâàíòàæåíí³ áóäå çì³íþâàòèñü â³ä ìàêñèìàëüíî-
ïî âèâîäó 3,  ............................................................5...30 ãî çíà÷åííÿ äî ì³í³ìàëüíîãî. Âèùåâêàçàíå ïîÿñíþþòü îñöè-
Íàïðóãà åëåêòðîñòàòè÷íîãî ëîãðàìè, ùî íàâåäåí³ íà ðèñ.2 (âèì³ðè âèêîíàí³ â³äíîñíî âè-
ïîòåíö³àëó, íå á³ëüøå,  ..................................................100 âîäó 15 ì³êðîñõåìè D1). Òðèâàë³ñòü ³ìïóëüñ³â óïðàâë³ííÿ ñi-
Òåìïåðàòóðà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, °C.........-10...+55 ìiñòîðîì, ñôîðìîâàíèõ ì³êðîñõåìîþ D1, ñêëàäຠïðèáëèç-

24 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ

ðèñ.1

íî 40 ìêñ. Ïàðàìåòðè÷íèé ñòàá³ë³çàòîð, âèêîíàíèé íà åëå-


ìåíòàõ C2, R1, VD1, VD2, âèïðÿìëÿ÷ íà ä³îä³ VD3 ³ ô³ëüòð
C3 çàáåçïå÷óþòü æèâëåííÿ âóçëà óïðàâë³ííÿ. Åëåìåíòè
R4...R6 ³ C4...C6 çàáåçïå÷óþòü ðåæèì ðîáîòè ì³êðîñõåìè D1.
Êîíäåíñàòîð C1 ³ äðîñåëü L1 ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïîñëàáëåííÿ
âèñîêî÷àñòîòíèõ çàâàä ç ìåðåæ³, ùî ìîæóòü âèêëèêàòè íå-
êåðîâàíå â³äêðèòòÿ ñiìiñòîðà, à òàêîæ äëÿ çàõèñòó ìåðåæ³
â³ä ðàä³î÷àñòîòíîãî âèïðîì³íþâàííÿ, ùî âèíèêຠïðè ðîáîò³
ïðèëàäó.
Îñîáëèâ³ñòþ ðîáîòè ñõåìè º òå, ùî óïðàâë³ííÿ ìîæëèâå
ÿê ç äîïîìîãîþ êíîïêè SB1 "Óïð." (óïðàâë³ííÿ), òàê ³ ç äî-
ïîìîãîþ ñåíñîðó E1. Öÿ ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷óºòüñÿ âèêî-
ðèñòàííÿì îáîõ âõîä³â óïðàâë³ííÿ ì³êðîñõåìè D1 - îñíîâ-
íîãî ³ äîäàòêîâîãî. Çðîçóì³ëî, ùî ïðè áàæàíí³ ìîæíà çà-
ëèøèòè îäèí ³ç ñïîñîá³â óïðàâë³ííÿ - á³ëüø ï³äõîæèé. Òàê,
ÿêùî â³ääàòè ïåðåâàãó óïðàâë³ííþ çà äîïîìîãîþ êíîïêè ³
â³äìîâèòèñÿ â³ä ñåíñîðíîãî, òî ëèøàºòüñÿ ëèøå óñóíóòè ç³
ñõåìè åëåìåíòè R7 ³ C7, à ó ïðîòèâíîìó âèïàäêó - âèëó÷è-
òè êíîïêó SB1. Ïðè áàæàíí³ ìîæíà ï³òè äàë³ - çàñòîñóâàòè
â ÿêîñò³ êîíòàêò³â óïðàâë³ííÿ êîíòàêòè ðåëå, ó öüîìó âèïàä-
êó îòðèìàºìî ìîæëèâ³ñòü äèñòàíö³éíîãî óïðàâë³ííÿ ðîáî-
òîþ ðåãóëÿòîðà.
Ðîáîòà ðåãóëÿòîðà ïîëÿãຠó íàñòóïíîìó. Çàìèêàííÿ êîí-
òàêò³â êíîïêè, ñòâîðþâàíå êîðîòêî÷àñíî óïðîäîâæ ÷àñòêè
ñåêóíäè, ïðèâîäèòü äî óâ³ìêíåííÿ àáî âèìêíåííÿ íàâàíòà-
æåííÿ - ëàìïè ðîçæàðþâàííÿ. Äàë³ â òåêñò³, äëÿ ñêîðî÷åí-
íÿ, îïèñàíå óïðàâë³ííÿ çà äîïîìîãîþ ä³é ç êíîïêîþ, ÿê³
àäåêâàòí³ ä³ÿì ç ñåíñîðîì. Á³ëüø òðèâàëå óòðèìàííÿ êîí-
òàêò³â êíîïêè â çàìêíóòîìó ñòàí³ äîçâîëÿº ïëàâíî çì³íþâà-
òè ÿñêðàâ³ñòü ñâ³ò³ííÿ ëàìïè. À ÿêùî óòðèìóâàòè êíîïêó ó
íàòèñíóòîìó ñòàí³ óïðîäîâæ äåê³ëüêîõ äåñÿòê³â ñåêóíä, òî
ÿñêðàâ³ñòü ñâ³ò³ííÿ ëàìïè áóäå öèêë³÷íî ïëàâíî çì³íþâàòè-
ñÿ â³ä ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åííÿ äî ì³í³ìàëüíîãî. Ïðè äîñÿã-
íåíí³ íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ îñâ³òëåíîñò³ êíîïêó â³äïóñêàþòü.
Ïðèëàä ìຠïàì'ÿòü, òîáòî ïðè âèìêíåíí³ ëàìïè ðîçæàðþ-
âàííÿ çàïàì'ÿòîâóºòüñÿ âñòàíîâëåíèé ð³âåíü ÿñêðàâîñò³, ùî
áóäå â³äíîâëåíèé ïðè íàñòóïíîìó ââ³ìêíåíí³, ºäèíà óìîâà
- ïðèëàä ïîâèíåí îäåðæóâàòè æèâëåííÿ â³ä ìåðåæ³. Ñêèäàí-
íÿ ñòàíó ïàì'ÿò³ â³äáóâàºòüñÿ ïðè çíåñòðóìëåíí³ ïðèëàäó.
Ïðèëàä, ç³áðàíèé áåç ïîìèëîê çi ñïðàâíèõ ðàä³îåëå-
ìåíò³â, ïî÷èíຠïðàöþâàòè â³äðàçó ï³ñëÿ óâ³ìêíåííÿ ³
ñïåö³àëüíî¿ íàñòðîéêè íå âèìàãàº. Îäíàê íåîáõ³äíî â³äçíà-
÷èòè, ùî ïðè óïðàâë³íí³ â³ä ñåíñîðó Å1 ñë³ä îáîâ'ÿçêîâî äî-
äåðæóâàòèñü ïîçíà÷åíîãî íà ñõåì³ (ðèñ.1) ïðàâèëà ç'ºäíàí-
ðèñ.2 íÿ ïðèñòðîþ ç åëåêòðè÷íîþ ìåðåæåþ: ç "ôàçíèì" ïðîâî-
äîì åëåêòðîìåðåæ³ ïîâèíåí ç'ºäíóâàòèñü íèæí³é ïî ñõåì³
êîíòàêò ïðèñòðîþ (ïîçíà÷åíèé ë³òåðîþ "F"). Ó ïðîòèâíîìó

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 25


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ

ðèñ.3

âèïàäêó óïðàâë³ííÿ ïðèëàäîì çà äîïîìîãîþ ñåíñîðó áóäå íå-


ìîæëèâèì àáî íåñòàá³ëüíèì. ßêùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëèøå óï-
ðàâë³ííÿ çà äîïîìîãîþ êíîïêè, òî äîòðèìóâàòèñü âèùåâêà-
çàíîãî ïðàâèëà íåîáîâ'ÿçêîâî. Îñê³ëüêè äåòàë³ ïðèëàäó ìà-
þòü ãàëüâàí³÷íèé çâ'ÿçîê ç åëåêòðîìåðåæåþ, òî îñîáëèâó óâà-
ãó ñë³ä ïðèä³ëèòè çàáåçïå÷åííþ çàõîä³â åëåêòðè÷íî¿ áåçïå-
êè ó ïðîöåñ³ âèãîòîâëåííÿ, íàëàãîäæåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿
ïðèëàäó. Âóçëè óïðàâë³ííÿ, áóäü-òî êíîïêà àáî ëàíöþæîê ñåí-
ñîðíîãî åëåìåíòó, ïîâèíí³ ïîâí³ñòþ âèêëþ÷àòè ìîæëèâ³ñòü à á
óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì ïðè ðîáîò³. Äëÿ öüîãî êîí-
äåíñàòîð Ñ7 ïîâèíåí áóòè âçÿòèé ç ðîáî÷îþ íàïðóãîþ íå ìåí- ðèñ.4
øå 400 Â, îï³ð ðåçèñòîðà R7 ïîâèíåí áóòè íå ìåíøå 2 ÌÎì,
à éîãî ïîòóæí³ñòü íå ìåíøå 0,5 Âò. ïðîêëàñòè ä³åëåêòðèê, íàïðèêëàä, ãóìîâó ïðîêëàäêó. Ñiìiñ-
Äëÿ ñêëàäàííÿ ïðèëàäó ìîæíà âèêîðèñòàòè ðåçèñòîðè òè- òîð ç ðàä³àòîðîì ðîçòàøîâóþòü íà ïëàò³ ç áîêó ðàä³îåëåìåíò³â
ïó ÌËÒ, ÎÌËÒ àáî Ñ2-33, ¿õ ïîòóæí³ñòü çàçíà÷åíà íà ïðèí- òàê, ùîá ðàä³àòîð íå òîðêàâñÿ åëåìåíò³â ñõåìè. Ñiìiñòîð ç
öèïîâ³é ñõåì³. Êîíäåíñàòîðè C1, C2 òèïó Ê73-17 íà íîì³íàëü- ðàä³àòîðîì ³ êîòóøêà êð³ïëÿòü äî ïëàòè îäíèì ãâèíòîì. Êîí-
íó íàïðóãó 400 Â; C3 - ç îêñèäíèì ä³åëåêòðèêîì òèïó Ê50- ñòðóêö³ÿ ðåãóëÿòîðà íàïðóãè â çàëåæíîñò³ â³ä ïðèçíà÷åííÿ ìî-
35 àáî Ê50-16; C4 - êåðàì³÷íèé, òèïó Ê10-17-1à; C5, C6 - Ê10- æå çì³íþâàòèñÿ. Çìîíòîâàíèé ³ íàëàãîäæåíèé ïðèëàä ìîæ-
17à àáî Ê10-49à; C7 - ÊÄ-2, ÑÊÌ2à àáî Ê21-9-12à íà íîì³íà- íà ðîçì³ñòèòè â îêðåìîìó êîðïóñ³. Ó öüîìó âèïàäêó îòðèìàºìî
ëüíó íàïðóãó 500 Â. Çàì³ñòü äâîõ ñòàá³ë³òðîí³â ÊÑ175Æ (VD1, óí³âåðñàëüíèé ïåðåíîñíèé ïðèëàä.  ³íøîìó âàð³àíò³, à ãàáà-
VD2) äîïóñêàºòüñÿ çàñòîñóâàòè îäèí - òèïó ÊÑ215Æ àáî ðèòè ïðèëàäó äîçâîëÿþòü ðîçì³ñòèòè éîãî ó çàãëèáëåíí³ â ñò³í³
ÊÑ515À.  ÿêîñò³ ä³îäó VD3 ìîæíà çàñòîñóâàòè áóäü-ÿêèé ç íà ì³ñö³, ïðèçíà÷åíîìó äëÿ âèìèêà÷à îñâ³òëåííÿ ïðè ïðèõî-
ñå𳿠ÊÄ103, ÊÄ102, ÊÄ510 òîùî. Òðàíçèñòîð VT1 - ÊÒ3102 àáî âàí³é ïðîâîäö³, ïðèëàä çàì³íèòü çâè÷àéíèé ìåõàí³÷íèé âèìè-
ÊÒ315 ç áóäü-ÿêèì ë³òåðíèì ³íäåêñîì. Ñiìiñòîð òèïó ÒÑ106- êà÷. Ñåíñîðíèé åëåìåíò ÿâëÿº ñîáîþ ìåòàëåâó ïëàñòèíêó,
10-4 (VS1) äîïóñêàºòüñÿ çàì³íèòè íà ÊÓ602à àáî ÊÓ208Ã, ì³äíó ÷è àëþì³í³ºâó, òîâùèíîþ 0,1...0,2 ìì, ä³àìåòðîì 30...35
ïðè öüîìó âèíèêíå ïîòðåáà íåçíà÷íî çá³ëüøèòè ðîçì³ðè ìì. Ìîæíà âèãîòîâèòè ñåíñîðíèé åëåìåíò çã³äíî ç âàð³àíòîì,
êîíñòðóêö³¿. Íåîíîâó ëàìïó ÈÍÑ-1 (VL1) ìîæíà çàì³íèòè íà çàïðîïîíîâàíèì â [3].
ÈÍ-3, ÒÍ-0,2 àáî ÒÍ-0,3. Êíîïêà áóäü-ÿêà ìàëîãàáàðèòíà, íà- Ïðè áàæàíí³ ñõåìó ñåíñîðíîãî âóçëà ìîæíà òðîõè çì³íè-
ïðèêëàä, òèïó ÏÊÍ-150-1. Çàïîá³æíèê òèïó ÂÏ1-1-2À. Êîòóø- òè, çàì³íèâøè âàð³àíò, çàïðîïîíîâàíèé íà ñõåì³ ðèñ.1, íà îäèí
êà äðîñåëÿ L1 âèêîíàíà íà ê³ëüöåâîìó ìàãí³òîïðîâîä³ ³ç çîáðàæåíèõ íà ðèñ.4. Äîäàòêîâ³ âàð³àíòè î÷åâèäí³ ³ ïîÿñ-
Ê32õ20õ6 ç ôåðèòó ìàðêè 2000ÍÌ ³ ì³ñòèòü 110 âèòê³â ïðî- íåíü íå ïîòðåáóþòü, ñë³ä ëèøå â³äçíà÷èòè, ùî ó âàð³àíò³, ïî-
âîäó ÏÝÂ-2 ä³àìåòðîì 0,8...0,9 ìì. Êîòóøêó áàæàíî ïðîñî- êàçàíîìó íà ðèñ.4,á, ³ç ñåíñîðîì ç'ºäíàíà íåîíîâà ëàìïà. ϳä
÷èòè, íàïðèêëàä, ëàêîì ÓÐ-231 àáî öåðåçèíîì. Äëÿ âèãîòîâ- ÷àñ òîðêàííÿ ïàëüöåì ñåíñîðó Å1, ùî ç'ºäíàíèé ç àíîäîì íå-
ëåííÿ îçíà÷åíî¿ êîòóøêè ï³ä³éäóòü ê³ëüöåâ³ îñåðäÿ é ³íøèõ îíîâî¿ ëàìïè VL1, â ëàìï³ âèíèêຠòë³þ÷èé ðîçðÿä (ðîçðÿä
ðîçì³ð³â, íàïðèêëàä, Ê38õ24õ7 àáî Ê40õ25õ7,5, ïðè öüîìó âèíèêຠíàâ³òü ïðè òîðêàíí³ ñêëÿíîãî áàëîí÷èêó ëàìïè),
ê³ëüê³ñòü âèòê³â (çà óìîâè çáåðåæåííÿ ìàðêè ôåðèòó) ñêëà- ÿêèé ïåðåäຠïîòåíö³àë ò³ëà ëþäèíè íà ëàíöþæîê ðåçèñòîð³â
äàòèìå 105 àáî 100 â³äïîâ³äíî. R8, R7. Îòæå ïîòåíö³àë ò³ëà ëþäèíè ÷åðåç ëàíöþæîê: ëàìïà
Ìîíòàæ ïðèëàäó âèêîíàíèé íà ïëàñòèí³ ôîëüãîâàíîãî ñêëî- VL1 ³ ðåçèñòîðè R8, R7 ïîòðàïëÿº äî âèâîäó 3 ì³êðîñõåìè D1.
òåêñòîë³òó òîâùèíîþ 1...1,5 ìì, ðîçì³ðàìè 55 õ 45 ìì. Îäèí Òîáòî â³äáóâàºòüñÿ óïðàâë³ííÿ ïîòóæí³ñòþ. Äîäåðæóâàòèñÿ ïî-
³ç âàð³àíò³â ðîçòàøóâàííÿ åëåìåíò³â ñõåìè ³ â³äïîâ³äíèé ðè- ëÿðíîñò³ ïðè ï³ä'ºäíàíí³ íåîíîâî¿ ëàìïè VL1 íåîáîâ'ÿçêîâî.
ñóíîê äðóêîâàíî¿ ïëàòè íàâåäåí³ íà ðèñ.3. Ïðè ïîòóæíîñò³
ëàìïè ðîçæàðþâàííÿ 60...100 Âò ñiìiñòîð VS1 ñë³ä ðîçì³ñòè- ˳òåðàòóðà
òè íà ðàä³àòîð³, çàñòîñóâàâøè äëÿ öüîãî ì³äíó ÷è àëþì³í³ºâó 1. Ôîìèí Â. Ñèìèñòîðíûé ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè//Ðà-
ïëàñòèíó çàâòîâøêè 1,5...2 ìì ³ ðîçì³ðàìè 35 õ 40 ìì. Âçà- äèî.- 1991.- ¹ 7.-Ñ.63.
ãàë³, ìàêñèìàëüíó ïîòóæí³ñòü íàâàíòàæåííÿ ìîæíà çá³ëüøè- 2. ßêîâëåâ Å. Ë. Ñâåòîðåãóëÿòîð//Ðàä³îàìàòîð.- 1994.-
òè äî 2 êÂò çà óìîâè âèêîðèñòàííÿ â³äïîâ³äíîãî òèïó ñiìiñ- ¹ 4.- Ñ.27, 28.
òîðà ³ çàáåçïå÷åííÿ éîãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó øëÿõîì çà- 3. Íå÷àåâ È. Ñåíñîðíûé âûêëþ÷àòåëü ñâåòèëüíèêà//Ðà-
ñòîñóâàííÿ ðàä³àòîðó ç â³äïîâ³äíîþ ïëîùåþ îõîëîäæåííÿ. Êî- äèî.- 1993.- ¹ 6.- Ñ.30, 31.
òóøêà ³íäóêòèâíîñò³ L1 ðîçòàøîâóºòüñÿ íà ïëàò³ ç áîêó
äðóêîâàíèõ ïðîâ³äíèê³â. Ïîì³æ íèìè òà êîòóøêîþ íåîáõ³äíî

26 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ

Áåññòàðòåðíûé çàïóñê ëàìï äíåâíîãî ñâåòà Ñ. À. Åëêèí, UR5XAO, ã. Æèòîìèð


Îïûò ìîäåðíèçàöèè ñâåòèëüíèêîâ ñ ìàëüíî ñ êîíñòðóêòèâíîé äà è ñ ýêîíîìè- Êîãäà â öåïè HL1 òîê îòñóòñòâóåò, ïîë-
ëàìïàìè äíåâíîãî ñâåòà (ËÄÑ) ïóòåì óñ- ÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ âêëþ÷àòü ïîñëåäî- íîå íàïðÿæåíèå ñåòè ïîñòóïàåò íà óäâî-
òàíîâêè â èõ êîðïóñàõ áåññòàðòåðíîãî âàòåëüíî ñ ËÄÑ ËÍ [3] (åùå ËÍ è ïàòðîí èòåëü íàïðÿæåíèÿ Ñ2, Ñ3, VD3, VD4. Êîí-
çàïóñêà (ÁÇ) ïîêàçàë ñëåäóþùèå ïðåèìó- ê íåé!), îäíàêî ËÄÑ áåç äîáàâî÷íîãî ðå- äåíñàòîðû Ñ2 è Ñ3 çàðÿæàþòñÿ â îäíîé
ùåñòâà çèñòîðà, âêëþ÷àåìîãî (â íåêîòîðûõ èñ- ïîëÿðíîñòè è óäåðæèâàþò äèîäû VD1 è
1. Óìåíüøåíèå ïóëüñàöèè ñâåòîâîãî ïî- òî÷íèêàõ) ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ËÄÑ äëÿ VD2 â çàêðûòîì ñîñòîÿíèè. Ê óäâîåííî-
òîêà çà ñ÷åò ïèòàíèÿ îò èñòî÷íèêà ïîñòî- óìåíüøåíèÿ ïóëüñàöèé ñâåòèòñÿ íåóñòîé- ìó íàïðÿæåíèþ ñåòè äîáàâëÿåòñÿ òàêîå
ÿííîãî òîêà äî 6-10% äëÿ ËÄÑ 40-80 Âò, ÷èâî. Áîëåå öåëåñîîáðàçíî äëÿ ýòîãî èñ- æå íàïðÿæåíèå, ïîëó÷àåìîå â öåïè Ñ4,
÷òî ýêâèâàëåíòíî ïóëüñàöèÿì ñâåòîâîãî ïîëüçîâàòü âìåñòî ËÍ èëè ðåçèñòîðà Ñ5, VD5, VD6, è íà HL1 îêàçûâàåòñÿ ó÷åò-
ïîòîêà ëàìï íàêàëèâàíèÿ (ËÍ) [5]. øòàòíûé áàëëàñòíûé äðîññåëü, èìåþùèé- âåðåííîå íàïðÿæåíèå ñåòè. Ïîñëå òîãî
2. Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ëàìï, ñÿ â ìîäåðíèçèðóåìîì ñâåòèëüíèêå, ÷òî, êàê ëàìïà çàæèãàåòñÿ, îíà øóíòèðóåò
êîòîðûå íà ïåðåìåííîì òîêå â ñâÿçè ñî î÷åâèäíî, è íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ öåïü çàïóñêà.  ñâÿçè ñ òåì ÷òî åìêîñòè
ñòàðåíèåì ëþìèíîôîðà ïåðåøëè â îäíî- äîðàáîòîê. Åñëè äðîññåëü ìíîãîîáìî- Ñ2, Ñ3 íåâåëèêè, îíè íå îêàçûâàþò ñóùå-
ïîëóïåðèîäíûé ðåæèì (ïîâûøåííûé óðî- òî÷íûé, òî âñå îáìîòêè âêëþ÷àþò ïîñëå- ñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà öåïè ðàáî÷åãî òî-
âåíü ïóëüñàöèé), çàìåòíîå íà ãëàç ìèãà- äîâàòåëüíî ñèíôàçíî, âîñïîëüçîâàâøèñü êà, è VD1-VD4 ðàáîòàþò â îáû÷íîé ñõå-
íèå. Ïðèìåíåíèå áåññòàðòåðíîãî çàïóñêà ñõåìîé íà ðèñ.1 ïî óâåëè÷åíèþ íàïðÿæå- ìå äâóõïîëóïåðèîäíîãî âûïðÿìèòåëÿ.
è ïèòàíèå ëàìïû îò èñòî÷íèêà ïîñòîÿííî- íèÿ ó èçìåðåííîãî âîëüòìåòðîì ïåðå- Êîíäåíñàòîð Ñ1 âûïîëíÿåò ðîëü áàëëàñò-
ãî òîêà ïîçâîëÿþò óñòðàíèòü ýòîò äåôåêò ìåííîãî íàïðÿæåíèÿ. íîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ïðè îáîèõ ïîëóïåðè-
è ýêñïëóàòèðîâàòü ËÄÑ ïðàêòè÷åñêè äî Îäíà èç íàèáîëåå ïðîñòûõ ñõåì [4] îäàõ ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ.
ïîëíîãî èçíîñà ëþìèíîôîðà. èçîáðàæåíà íà ðèñ.2. Äëÿ ïðîáîÿ èîíè- Ýëåìåíòíàÿ áàçà
3. Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ëàìï ñ çèðîâàííîãî ïðîìåæóòêà ïðèìåíåí "ïîä- Âðÿä ëè öåëåñîîáðàçíî ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïåðåãîðåâøèìè íèòÿìè íàêàëà, ÷òî äåëà- æèãàþùèé " ýëåêòðîä, íàäåâàåìûé íà íàäåæíîñòè ââîäèòü ðåëå [1]. Â òàáëèöå
åò èõ ïîëíîñòüþ íåãîäíûìè äëÿ èñïîëü- áàëëîí ËÄÑ. Êîíñòðóêòèâíî ïîäæèãàþ- ðèñ.1 â [3] íå óêàçàíû áàëëàñòíûå êîíäåí-
çîâàíèÿ íà ïåðåìåííîì òîêå. ùèé ýëåêòðîä âûïîëíåí â âèäå êîíñîëè ñàòîðû äëÿ ëàìï 15 Âò (1,5-2 ìêÔ) è 20 Âò
4. Ïîâûøåíèå êîýôôèöèåíòà èñïîëüçî- èç îáìîòî÷íîãî ïðîâîäà äèàìåòðîì 0,8- (2-3 ìêÔ). Âîîáùå, êîíäåíñàòîðû Ñ1 è Ñ4
âàíèÿ ìîùíîñòè â öåïè ïåðåìåííîãî òî- 1 ìì, îäíèì êîíöîì ñîåäèíåííîé ñ çàêî- (ðèñ.1 [3]) ñëåäóåò ïîäáèðàòü äîñòàòî÷íî
êà, îïðåäåëÿåìîãî ôîðìóëîé: Ð = UIcosf ðî÷åííûì íàêàëîì ËÄÑ, à íà âòîðîì òî÷íî ñ îäèíàêîâûì íîìèíàëîì. Êîíäåí-
â ñâÿçè ñ èñïîëüçîâàíèåì åìêîñòíîãî êîíöå ïðåäñòàâëÿþùèé íåçàìêíóòîå êîëü- ñàòîðû Ñ3, Ñ2 ïî åìêîñòè àíàëîãè÷íû
áàëëàñòíîãî óñòðîéñòâà. öî ïî äèàìåòðó ËÄÑ. Ðàññòîÿíèå îò òîð- ëàìïå 30 Âò [3]. Òîê ÷åðåç äèîäû VD1-
Ñõåìîòåõíèêà öà ëàìïû ïîäáèðàþò ïî íàäåæíîìó çàæè- VD4, äðîññåëü L1, à òàêæå ïðîèçâåäåíèå
 [1-3] ïðåäëîæåíû íåêîòîðûå ñõåìû, ãàíèþ äëÿ êîíêðåòíîé ËÄÑ. ñèëû òîêà íà íàïðÿæåíèå íà ñâåòÿùåéñÿ
ïîçâîëÿþùèå ðåàëèçîâàòü ýòîò ñïîñîá. Ïðè îòñóòñòâèè ó ðàäèîëþáèòåëÿ äîñòà- ëàìïå (äëÿ ëàìï 30-80 Âò 95-105 Â, äëÿ
Íàèáîëåå îïòèìàëüíîé ÿâëÿåòñÿ (íà ìîé òî÷íîãî êîëè÷åñòâà áàëëàñòíûõ êîíäåí- 20 Âò 75-80 Â) íå äîëæíî ïðåâûøàòü ïà-
âçãëÿä) ñõåìà, ïðèâåäåííàÿ â [3]. Õî÷ó ñàòîðîâ ñõåìó ïèòàíèÿ ËÄÑ ìîæíî ñî- ñïîðòíóþ ìîùíîñòü ëàìïû. Îáðàòíîå íà-
ïðèâåñòè íåêîòîðûå íþàíñû, íå îãîâîðåí- áðàòü ïî puc.3 [5]. Ñõåìà ÁÇ ËÄÑ, âûïîë- ïðÿæåíèå VD1-VD4 ñëåäóåò âûáèðàòü íå
íûå èëè îãîâîðåííûå â âûøåóêàçàííûõ íåííàÿ ïî ðèñ.3, ðàáîòàåò ñëåäóþùèì íèæå 600 Â. Ïîñêîëüêó ñõåìà çàïóñêà ïî
èñòî÷íèêàõ íåäîñòàòî÷íî. Âðÿä ëè îïòè- îáðàçîì. ðèñ.1 [3] ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äâà óäâîèòå-
ëÿ íàïðÿæåíèÿ ñåòè, âêëþ÷åííûå ïîñëå-
äîâàòåëüíî, òî ê äèîäàì êàæäîãî óäâî-
èòåëÿ ìîæíî ïðèêëàäûâàòü íàïðÿæåíèå,
ïðåâûøàþùåå èõ îáðàòíîå (â ðàçíûõ
ñïðàâî÷íèêàõ äëÿ äèîäîâ Ä226Á ïðèâî-
äÿò îò 300 äî 400 Â). Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ðà-
äèîëþáèòåëè ïî÷òè âñåãäà èñïîëüçóþò
á.ó. äåòàëè, ÷òî òàêæå íå â ëó÷øóþ ñòî-
ðîíó âëèÿåò íà íàäåæíîñòü, òî ëó÷øå
äëÿ ïèòàíèÿ ëàìï (êàê ïîêàçûâàåò îïûò
ðåìîíòà) 15-30 Âò âêëþ÷àòü âìåñòî îäíî-
ðèñ.1 ðèñ.2 ãî äèîäà äâà ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåí-
íûõ òèïà Ä226Á, ïàðàëëåëüíî êîòîðûì
ïîäêëþ÷èòü ðåçèñòîðû ÌËÒ 0,5 100 êÎì
(äëÿ âûðàâíèâàíèÿ èõ îáðàòíûõ ñîïðîòèâ-
ëåíèé) èëè èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå
äèîäû ÊÄ226Ä ïî 1 øò. Äëÿ ëàìï 40-80
Âò ëó÷øå ïðèìåíèòü äèîäû ÊÄ202Ð. Íå-
îáõîäèìî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî äâå ïîñëå-
äîâàòåëüíî âêëþ÷åííûå ËÄÑ â ñâåòèëü-
íèêå 2õ20 Âò íàäåæíî çàïóñêàþòñÿ ñ åì-
êîñòüþ íå ìåíåå 4 ìêÔ. Òðåáîâàíèÿ ê äè-
îäàì òå æå.
ðèñ.3 Äëÿ óìåíüøåíèÿ óðîâíÿ ïîìåõ, èñòî÷-

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 27


ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ / ÍÅÒÐÐÀÓÄ
ÁÈÐÈ
ÖÊÈÀÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ËÄÑ, ïàðàë- âèíû äâóõîáìîòî÷íîãî äðîññåëÿ òèïà òèëüíèêîâ îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäå-
ëåëüíî åé (íå çàâèñèò îò ìîùíîñòè) 1ÓÁÈ 40/220, ñîåäèíåííûå ñèíôàçíî, ëÿòü òåõíèêå áåçîïàñíîñòè!
ìîæíî ïîäêëþ÷èòü êîíäåíñàòîð, ñîñòî- ò.å. âûâîäû ñ îäíîãî òîðöà äðîññåëÿ ñî- Ëèòåðàòóðà
ÿùèé èç äâóõ ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäè- åäèíåíû ñ VD5 è VD6, à ñ äðóãîãî êîí- 1. Áàííèêîâ Â. Ëþìèíåñöåíòíûå ñâå-
íåííûõ òèïà ÊÑÎ 4700 ïÔ õ 500 Â. Äëÿ öà - ñîîòâåòñòâóþùèìè êîíöàìè ñ HL1. òèëüíèêè èç áðîñîâûõ äåòà-
óñòðàíåíèÿ âîçìîæíîñòè ïîðàæåíèÿ çà- Åñëè äðîññåëü íåñèììåòðè÷íûé, òî âìå- ëåé//Ðàäiîàìàòîð.-1999.-¹6.
ðÿäîì áàëëàñòíûõ êîíäåíñàòîðîâ îò ñå- ñòî L2 âêëþ÷àþò ïåðåìû÷êó. Ñóììàðíàÿ 2. Áóäÿíñêèé Á. Âå÷íûé ñâåòèëü-
òåâîé âèëêè (îñîáåííî â ïåðåíîñíûõ èíäóêòèâíîñòü ìíîãîîáìîòî÷íîãî äðîñ- íèê// Ðàäiîàìàòîð.-1999.-¹10.-Ñ.43.
ñâåòèëüíèêàõ), ïàðàëëåëüíî èì íåîáõî- ñåëÿ òèïà 1ÓÁÅ 40/220-ÂÏ áîëüøå, ÷åì 3. Ñû÷ Ñ. Ïðîäëåíèå ñðîêà ñëóæáû
äèìî âêëþ÷èòü ðàçðÿäíûå ðåçèñòîðû ó äâóõîáìîòî÷íîãî, è îí ëó÷øå îñóùå- ëàìï äíåâíîãî ñâåòà// Ðàäiîàìà-
ÌËÒ 0,5 500 êÎì-1 ÌÎì. Áàëëàñòíûå ñòâëÿåò ôèëüòðàöèþ. Ïðè íàëè÷èè ó ðà- òîð.-1999.-¹10.-Ñ.42.
êîíäåíñàòîðû æåëàòåëüíî ïðèìåíÿòü íà äèîëþáèòåëåé îòäåëüíûõ äðîññåëåé è 4. Ñàâèí Â. Ðåàíèìàöèÿ ËÄÑ//Ìîäå-
íàïðÿæåíèå íå ìåíåå 400 Â, à êîíäåí- ñâîáîäíîãî ìåñòà â ìîäåðíèçèðóåìîì ëèñò-êîíñòðóêòîð.-1995.-¹5.-Ñ.9
ñàòîðû, ïðèìåíÿåìûå äëÿ çàïóñêà, - íå ñâåòèëüíèêå èõ ìîæíî âêëþ÷èòü âìåñòî 5. Õàëàòÿí À. Ïèòàíèå ëàìï äíåâíî-
ìåíåå 500 Â. L1 è L2.  òàêîì ñëó÷àå èõ ôàçèðîâêà íå ãî ñâåòà// ïîìîùü ðàäèîëþáèòå-
 ñõåìå íà ðèñ.3 L1 è L2 - ýòî ïîëî- èìååò çíà÷åíèÿ. Ïðè ìîäåðíèçàöèè ñâå- ëþ.-¹67.

Âåòðîýíåðãåòèêà: “äåíüãè èç âåòðà” Þ. Áîðîäàòûé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.


Ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ çèìîé, êîãäà ðîäâèãàòåëü è ýëåêòðîãåíåðàòîð íå òîëü- Ýòîò ñïîñîá òðàíñïîðòèðîâàíèÿ â ãîðíûõ
ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè íà îñâåùå- êî ïîõîæè äðóã íà äðóãà, íî åùå è âçàè- ðàéîíàõ äåøåâëå îáû÷íûõ â 10 ðàç.
íèå è òåïëî âîçðàñòàåò, âåòðîãåíåðàòîðû ìîçàìåíÿåìû. Äðóãîé âîïðîñ, ýôôåêòèâ- Áûëî ñîáðàíî âñå íåîáõîäèìîå äëÿ
ïîâûøàþò ñâîþ ìîùíîñòü. Ýòî ñêàçûâà- íà ëè òàêàÿ çàìåíà? Ïðè ñèëüíîì âåòðå îðãàíèçàöèè ñåòè âåòðîýëåêòðîñòàíöèé â
åòñÿ îòñóòñòâèå ðàñòèòåëüíîñòè, òðàâû íà íàäî îãðàíè÷èòü ðîñò ÷èñëà îáîðîòîâ òàê íàçûâàåìûõ "íåïåðñïåêòèâíûõ ðåãèî-
çåìëå è ëèñòüåâ íà äåðåâüÿõ, à òàêæå âèíòà, èíà÷å îòîðâóòñÿ ëîïàñòè èëè ñãî- íàõ" Êàðïàò, êîòîðûå äëÿ âåòðîýíåðãåòè-
ïðåîáëàäàíèå ñèëüíîãî ñåâåðíîãî âåòðà. ðèò ãåíåðàòîð. Ðàçãîâîð îá ýôôåêòèâíî- êè îêàçàëèñü ñàìûìè ÷òî íè íà åñòü ïåð-
Èíòåðåñíà òàêæå âåðñèÿ ïðàêòèêîâ, ýêñ- ñòè â òàêîé ñèòóàöèè ïðîñòî íå óìåñòåí. ñïåêòèâíûìè. Ãóöóëû ìîãëè ñòàòü ìàëåíü-
ïëóàòèðóþùèõ âåòðîóñòàíîâêè: îíè óò- Êîãäà-òî âèíòû âåòðîýëåêòðîñòàíöèé íà êèìè "ýíåðãåòè÷åñêèìè øåéõàìè", íî
âåðæäàþò, ÷òî çèìîé âîçäóõ ïëîòíåå, âÿç- õîäó òîðìîçèëè çíà÷èòåëüíûì óõóäøåíè- êðóïíûå çàãîòîâèòåëè êàðïàòñêîãî ëåñà
÷å, è âåòåð áîëåå ïðîäóêòèâíûé. Êàê áû åì èõ àýðîäèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ñ èìåëè äðóãîé ñöåíàðèé, è â 1992 ã. ìàëîå
òàì íè áûëî, ñîâïàäåíèå ñïðîñà è ïðåä- ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ àâòîìàòîâ [1]. Ëî- ïðåäïðèÿòèå "Ñïåêòð" ëèêâèäèðîâàëè.
ëîæåíèÿ íà ýíåðãèþ òðóäíî íå çàìåòèòü. ãè÷íåé òîðìîçèòü âèíò, ïîäêëþ÷àÿ ê ðà- Äåíüãè îêàçàëèñü âàæíåå áëàãîñîñòîÿíèÿ
Âåòðîýíåðãåòèêè ðàçëè÷àþò òðè òèïà áîòå ïóñêîâîé ñòàðòåð îò ÄÂÑ, ðàáîòàþ- ëþäåé…
âåòðîâîé ñèòóàöèè: øòèëü (áåçâåòðèå), ùèé â ðåæèìå ãåíåðàòîðà. Ðàáîòà, ñî- Òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòîåê ñ ïîìîùüþ
íîðìàëüíûé âåòåð è âåòåð ñèëüíûé. Áîëü- âåðøàåìàÿ âåòðÿíûì âèíòîì, ïðÿìî ïðî- ïðèâÿçíûõ àýðîñòàòîâ ïîäñêàçàëî èäåþ
øèíñòâî ñàìîäåëüíûõ âåòðîãåíåðàòîðîâ ïîðöèîíàëüíà òîðìîæåíèþ åãî íàãðóæåí- "ïðèâÿçíîãî" âåòðîäâèãàòåëÿ ñ âåðòèêàëü-
õîðîøî ðàáîòàþò òîëüêî ïðè íîðìàëüíîì íûì ãåíåðàòîðîì. Ïðè ñèëüíîì âåòðå îíà íûì âèíã-ðîòîðîì, ïåðåäàþùèì äâèæåíèå
âåòðå. ×àùå âñåãî èõ êîíñòðóèðóþò íà êîëîññàëüíà, è âëàäåëüöû âåòðîãåíåðàòî- íà çåìëþ ñ ïîìîùüþ âðàùàþùåãîñÿ íà-
áàçå ãåíåðàòîðîâ è ðåäóêòîðîâ àâòîòðàê- ðîâ ñìîãóò ïîëó÷àòü äåíüãè "ñ âåòðà", òÿíóòîãî òðîñà. Òàêàÿ ñõåìà ðàáîòîñïî-
òîðíîé òåõíèêè è êîìáàéíîâ. Â èäåàëå íà- ïîääåðæèâàÿ ïðîìûøëåííûé òîê. Âåòåð, ñîáíà äàæå ïðè øòèëå. Êòî çàïóñêàë âîç-
ãðóçêà íà âåòðîãåíåðàòîð äîëæíà ðàñòè â áóêâàëüíîì ñìûñëå, îïëàòèò ñ÷åòà çà äóøíûé çìåé, çíàåò: íà âûñîòå âåòåð äó-
ïðîïîðöèîíàëüíî óâåëè÷åíèþ ñêîðîñòè ýëåêòðîýíåðãèþ è ñäåëàåò âëàäåëüöåâ âå- åò âñå âðåìÿ è ñèëüíåå, ÷åì ó çåìëè. Íå-
âåòðà, ÷òî âïîëíå îñóùåñòâèìî.  êà÷åñò- òðîóñòàíîâîê êðåäèòîðàìè ÐÝÑ! ëèøíå íàïîìíèòü, ÷òî âîäîðîä, êîòîðûì
âå äîïîëíèòåëüíîé íàãðóçêè ìîæíî (è íà- Àêòèâíîå òîðìîæåíèå ïîçâîëÿåò óâåëè- íàïîëíÿþò àýðîñòàòû, ñàìûé áåçîïàñíûé
äî) èñïîëüçîâàòü ñåòü 220  áåç êàêèõ-ëè- ÷èâàòü äèàìåòð âèíòà, îáåðåãàÿ åãî îò èç âñåõ ãîðþ÷èõ ãàçîâ. Òåïëîèçëó÷åíèå
áî ïåðåäåëîê, ïðîñòî âîòêíóâ âèëêó îò ñàìîðàçðóøåíèÿ ïðè ñèëüíîì âåòðå. Òàê- åãî ïëàìåíè â 10 ðàç ìåíüøåå, ÷åì ó
ïðåîáðàçîâàòåëÿ â ðîçåòêó. Íåèñïîëüçî- æå àêòèâíîå òîðìîæåíèå çíà÷èòåëüíî ïî- îáû÷íûõ ãîðþ÷èõ ãàçîâ, à òîêñè÷íîñòü
âàííûé Âàìè òîê óéäåò ê äðóãèì ïîòðåáè- âûñèò ýôôåêòèâíîñòü âåòðîóñòàíîâêè. Âå- ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò.
òåëÿì. Ïðè ýòîì ïðåîáðàçîâàòåëü ñèí- òðîãåíåðàòîðû ïîìîãóò ðåøèòü ïðîáëåìû Â îáùåì, íàäî ýêñïåðèìåíòèðîâàòü,
õðîíèçèðóåòñÿ ñåòåâîé ÷àñòîòîé. èñïîëüçîâàíèÿ èñêîïàåìîãî òîïëèâà (ãàçà, "ãîòîâèòü ñàíè ëåòîì", ïîêà íå ãðÿíóë
Ñòàíäàðòíûé ñ÷åò÷èê ïðè èçáûòêå òîêà íåôòè, óãëÿ è óðàíà), à òàêæå äðóãèõ âè- çèìíèé ýíåðãåòè÷åñêèé êðèçèñ. Óêðàèíà è
â Âàøåé êâàðòèðå (äîìå) âðàùàåòñÿ îáðàò- äîâ íåâîñïîëíèìîé ýíåðãèè. òàê ïîòðåáëÿåò ýíåðãèè íà åäèíèöó âíóò-
íî. Âñå ïðàâèëüíî, òàê è äîëæíî áûòü. Íàøà ñòðàíà òîëüêî íà 42% îáåñïå÷å- ðåííåãî âàëîâîãî ïðîäóêòà áîëüøå âñåõ
Ïðåäëàãàåìîå ýíåðãîàêêóìóëèðîâàíèå ñà- íà ýíåðãîíîñèòåëÿìè. Îñòàëüíûå 58% ïî- ñòðàí ìèðà! È âåëè÷èíà ýòà ðàñòåò ñ êàæ-
ìîå ðàçóìíîå. Âåäü èçâåñòíî, ÷òî äåíüãè êóïàþòñÿ çà ðóáåæîì. Êàæäûé ãîä íà ïî- äûì äíåì [2].
– ñàìûé êîìïàêòíûé "ýíåðãîíîñèòåëü" êóïêó ýíåðãîíîñèòåëåé Óêðàèíà îòäàåò 10
(õîòÿ è óñëîâíûé). Íèêàêèå àêêóìóëÿòîðû ìëðä. $ ÑØÀ [2]! Ëèòåðàòóðà
ñ äåíüãàìè íèêîãäà íå ñìîãóò êîíêóðèðî- Èíòåðåñíî, ÷òî ÌÏ "Ñïåêòð" (ã.Ëüâîâ) 1. Êàæèíñêèé Á., Ïåðëè Ñ. Ðåãóëÿòîð
âàòü! åùå 10 ëåò òîìó íàçàä ïðåäïîëàãàëî íà áûñòðîõîäíîãî âåòðîäâèãàòå-
 ñëó÷àå ïðîïàæè ñåòåâîãî òîêà, ÷òî äåíüãè, ïîëó÷åííûå çà óáîðêó ìåòàëëîëî- ëÿ//Ðàäèî.–1954.–¹4.–Ñ24–26.
áûâàåò ó íàñ ïðè ñèëüíûõ âåòðàõ çèìîé, ìà (ñòàðûõ ìà÷ò ËÝÏ) â êàðïàòñêîì ðåãè- 2. Ôåäîðåíêî Ã. Ïiäâèùåííÿ åíåðãîå-
ïðåîáðàçîâàòåëü ñèíõðîíèçèðóåòñÿ îò îíå ïîêóïàòü ãåíåðàòîðû ñïèñàííûõ òåï- ôåêòèâíîñòi – íàéâàæëèâiøèé
ñâîåãî çàäàþùåãî ãåíåðàòîðà íà 50 Ãö. ëîâîçîâ. Ìà÷òû ïëàíèðîâàëè ïåðåáðàñû- ïðiîðèòåò íàöiîíàëüíîi åêîíîìiêè íà
Íå÷òî ïîäîáíîå ïðîèñõîäèò â êàäðîâîé âàòü ñ ïîìîùüþ øàãàþùèõ ïðèâÿçíûõ (íà ñó÷àñíîìó åòàïi ii ðîçâèòêó//Âè-
ðàçâåðòêå òåëåâèçîðîâ ïðè âûòàñêèâàíèè 2-õ òðîñàõ) àýðîñòàòîâ â ðàéîíû íåýëåê- íàõiäíèê i ðàöiîíàëiçàòîð.–1998.
àíòåííû. Âîçìîæíî, Âû çàìåòèëè: ýëåêò- òðîôèöèðîâàííûõ êàðïàòñêèõ ñåë è ôåðì. –¹2–3.–Ñ.52–55.

28 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ / ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Òàáëèöà

Ðàäèîòðàíñëÿöèîííàÿ Íàïðÿæåíèå ðàäèîñåòè, Â


×èñëî âèòêîâ íà I îáìîòêå
Äèàìåòð ïðîâîäà íà
30
1050
15
525
30
1050
15
525

ñåòü – àâàðèéíûé èñòî÷íèê I îáìîòêå, ìì


Òèï ëàìïû
0,26
3,5 Â
0,36
0,28 À
0,16
2,5 Â
0,23
0,15 À
×èñëî âèòêîâ íà II îáìîòêå 100 100 71 71
ýëåêòðîýíåðãèè Äèàìåòð ïðîâîäà íà
II îáìîòêå, ìì 0,85 0,85 0,65 0,65
À. Áðàíèöêèé, ã. Ìèíñê, Áåëàðóñü
Ó íàñ íåðåäêî ñëó÷àþòñÿ ïåðåáîè ñ ïîäà÷åé ýëåêòðîýíåðãèè. À â ïó äëÿ êàðìàííîãî ôîíàðÿ íà 3,5  0,28 A èëè 2,5  0,15 À è ò.ï. Ìàã-
íåêîòîðûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íàïðèìåð, â ðîääîìàõ íåäîïóñòèìî, ÷òîáû íèòîïðîâîä òðàíñôîðìàòîðà Ò1 ìîæíî ñîáðàòü èç ïëàñòèí Ø16, òîë-
îòêëþ÷àëè ñâåò. Ïðåäëàãàþ äëÿ îñâåùåíèÿ â ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ èñ- ùèíà íàáîðà 24 ìì.  òàáëèöå óêàçàíû îðèåíòèðîâî÷íûå äàííûå îá-
ïîëüçîâàòü ýíåðãèþ îò ðàäèîòðàíñëÿöèîííîé ñåòè (ñì. ðèñóíîê). ìîòîê òðàíñôîðìàòîðà.  ãîðîäàõ íàïðÿæåíèå â ðàäèîñåòè îáû÷íî
Ýíåðãèÿ ñíèìàåòñÿ ñ ïîíèæàþùåãî òðàíñôîðìàòîðà T1 è ïîñòóïà- 15 Â, â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè 30 Â.
åò íà ëàìïó íàêàëèâàíèÿ HL1 ÷åðåç ñãëàæèâàþùèé ôèëüòð, îáðàçî- Íàìîòêà âèòîê ê âèòêó ñ èçîëÿöèåé ìåæäó ñëîÿìè è îáìîòêàìè, ïðî-
âàííûé äèîäàìè VD1 -VD4 è êîíäåíñàòîðîì Ñ1. Ëàìïó ìîæíî ïîäêëþ- âîä ìàðêè ÏÝË.
÷èòü íåïîñðåäñòâåííî êî âòîðè÷íîé îáìîòêå òðàíñôîðìàòîðà, íî Äèîäû VD1-VD4 ìîãóò áûòü ïðàêòè÷åñêè ëþáûå, ðàññ÷èòàííûå íà
òîãäà áóäóò ñèëüíûå ìåðöàíèÿ.  êà÷åñòâå HL1 ìîæíî ïðèìåíèòü ëàì- òîê, ïðîòåêàþùèé â ëàìïå, êîíäåíñàòîð Ñ1 òèïà Ê50-6 è ò.ï. Øòåê-
êåð ÕÐ1 äîëæåí áûòü ñïåöèàëüíûì, äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ðàäèîðîçåòêó,
÷òîáû ñëó÷àéíî íå âêëþ÷èòü â îñâåòèòåëüíóþ ñåòü. Âî ìíîãèõ ðàéî-
íàõ ïðîâîäíîå ðàäèîâåùàíèå îêàí÷èâàåòñÿ â 24.00 ÷, è äî 6 ÷ óòðà
ñèãíàëà â ðàäèîñåòè íåò, ïîýòîìó æåëàòåëüíî, ÷òîáû ðîääîìà áûëè
îñíàùåíû ôîíàðÿìè ñ ãåíåðàòîðàìè òèïà "æó÷îê".
Àíàëîãè÷íîå óñòðîéñòâî ìîæíî ïîäêëþ÷àòü â ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ
è ê òåëåôîííîé ñåòè, èñïîëüçóÿ ýíåðãèþ òåëåôîííûõ ãóäêîâ, òîëüêî
ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà òðàíñôîðìàòîðà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü íàïðÿ-
æåíèþ íà òåëåôîííîé ëèíèè.
Óñòðîéñòâî æåëàòåëüíî ñíàáäèòü ðåçèñòîðîì R1 äëÿ ðåãóëèðîâêè
ÿðêîñòè. Îí ìîæåò áûòü òèïà ÏÏÇ èëè ÑÏ1.  êà÷åñòâå Ò1 ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü òðàíñôîðìàòîð îò ñòàíäàðòíîãî àáîíåíòñêîãî ðåïðîäóê-
òîðà.

ìîäàò÷èê 15° Ñ OFF; N33 - ýëåêòðîííóþ


Ìåõàíèêà ïëþñ ýëåêòðîíèêà ñèñòåìó çàæèãàíèÿ; L1 - êàòóøêó çàæèãà-
íèÿ; G - ãåíåðàòîð; G1 - îäíîôàçíûé ãå-
íåðàòîð ïåðåìåííîãî òîêà â òðîìáëåðå

ðàâíî ýêîíîìèè áåíçèíà [1]; K1 - ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí (ÝÊ) â


âîçäóøíîé ñìåñè õîëîñòîãî õîäà; Ê2 - ÝÊ
óëàâëèâàíèÿ ïàðîâ áåíçèíà; Ê3 - 1-ÿ ñòó-
À. Â. Êðàâ÷åíêî, ã. Êèåâ ïåíü ðåöèðêóëÿöèè îòðàáîòàííûõ ãàçîâ;
Ê4 - 2-ÿ ñòóïåíü ðåöèðêóëÿöèè, Ê5 - ÝÊ
Ñîâðåìåííàÿ àâòîìîáèëüíàÿ òåõíèêà ýêñïëóàòèðóþò íà èìïîðòíûõ àâòîìîáè- ñèñòåìû õîëîñòîãî õîäà; F/V - ïðåîáðà-
çíà÷èòåëüíî ïðîäâèíóëàñü âïåðåä, è íà ëÿõ, îñîáåííî íà ÿïîíñêèõ.  ñâÿçè ñ çîâàòåëü ÷àñòîòà/íàïðÿæåíèå; ÌÑ1, ÌÑ2
ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî òîïëèâíûì êðèçèñîì â Óêðàèíå (îôèöè- - êîìïàðàòîðû; MI5 - ñõåìà êîíòðîëÿ ðà-
ýëåêòðîííî-ìåõàíè÷åñêèõ ñèñòåì, ïîçâî- àëüíî ïðèçíàííîì) ìíîãèì ðàäèî- è àâ- áîòû ãåíåðàòîðà; A/T i M/T - ñèñòåìà
ëÿþùèõ ýêîíîìèòü áåíçèí (ðàññìîòðåí- òîëþáèòåëÿì íåîáõîäèìî çàíÿòüñÿ ýòîé äèàãíîñòèêè.
íûå ñèñòåìû îòíîñÿòñÿ òîëüêî ê áåíçèíî- ïðîáëåìîé (ïîäîáíî ZX SPECTRUM è Ðàññìîòðèì îäíîâðåìåííî ïðîöåññû,
âûì äâèãàòåëÿì) íàïðèìåð: ÀÎÍ). ïðîèñõîäÿùèå â ýëåêòðîííîé ñõåìå è â
ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ óãëà îïåðåæå- Êàê èçâåñòíî, òîïëèâíûé êðèçèñ óæå ìåõàíè÷åñêîì ôîðìèðîâàíèè òîïëèâíîé
íèÿ çàæèãàíèÿ ïî ïîêàçàíèÿì äàò÷èêîâ; ïðîêàòèëñÿ ïî âñåìó ìèðó â 70-õ ãîäàõ, ñìåñè. Íà ðèñ.2 ïîêàçàíà ïîëíàÿ ñèñòåìà
ñèñòåìà óëàâëèâàíèÿ ïàðîâ áåíçèíà; ïîýòîìó àâòîð ïðåäëàãàåò â êà÷åñòâå ïðè- ôîðìèðîâàíèÿ òîïëèâíîé ñìåñè (òàê êàê
ñèñòåìà ðåöèðêóëÿöèè îòðàáîòàâøèõ ìåðà ðàññìîòðåòü, êàê áûëè èñïîëüçî- êàðáþðàòîð ÷èñòî ìåõàíè÷åñêîå óñòðîé-
ãàçîâ; âàíû ïåðå÷èñëåííûå âûøå ñèñòåìû. Äëÿ ñòâî, òî åãî íå ðàññìàòðèâàåì). Îñíîâíûå
òóðáîíàãíåòàòåëüíàÿ ñèñòåìà; ïðèìåðà ðàññìîòðèì ñèñòåìó àâòîìîáè- ýëåìåíòû äâèãàòåëÿ: 1 - âïóñêíîé êëàïàí;
ñèñòåìà èîíèçàöèè ïàðîâ áåíçèíà; ëÿ MAZDA 929 1977 ã. âûïóñêà äâèãàòåëü 2 - âûïóñêíîé êëàïàí; 3 - âûïóñêíîé êîë-
ýêîíîìàéçåðû ïðèíóäèòåëüíîãî õîëî- "ÌÀ", òàê êàê îíà ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ïðîñòîé ëåêòîð; 4 - âïóñêíîé êîëëåêòîð; 5 - 2-ÿ
ñòîãî õîäà. èëëþñòðàöèåé. Íà ðèñ.1 ïîêàçàíà ýëåê- ñòóïåíü ðåöèðêóëÿöèè îòðàáîòàííûõ ãà-
Ìíîãèå èíîñòðàííûå ôèðìû áîëåå øè- òðîííàÿ ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà óïðàâëåíèÿ çîâ; 6 - 1-ÿ ñòóïåíü ðåöèðêóëÿöèè; 7 -
ðîêî èñïîëüçóþò ìåõàíè÷åñêèå ìåòîäû ñèñòåìîé óëàâëèâàíèÿ áåíçèíà, óïðàâëå- âîçäóøíûé ôèëüòð; 8 - ïîðøåíü, 9 -êàìå-
ýêîíîìèè òîïëèâà, òàê êàê îíè áîëåå íà- íèÿ ýëåêòðîìàãíèòíûì êëàïàíîì õîëîñòî- ðà ñãîðàíèÿ; 10 - àäñîðáåð; 11 - áåíçîáàê;
äåæíû (õîòÿ è íå äîëãîâå÷íû) è íå òðå- ãî õîäà, äâóõñòóïåí÷àòîé ñèñòåìîé ðåöèð- 12 - ãîëîâêà áëîêà; 13 - áëîê äâèãàòåëÿ;
áóþò äëèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé è äîðîãèõ êóëÿöèè îòðàáîòàííûõ ãàçîâ. 14 - êàíàë õîëîñòîãî õîäà; 15 - âèíò ðå-
çàòðàò. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî àâòîð íå Îíà ñîäåðæèò POWER - àêêóìóëÿòîð; ãóëèðîâêè êà÷åñòâà ñìåñè; 16 - òðóáîïðî-
ðàññìàòðèâàåò èíæåêòîðíûå ñèñòåìû, òàê SYST - áëîê óïðàâëåíèÿ ñèñòåìàìè; SW1 âîä; 17 - áåíçèí; 18 - êàðáþðàòîð; 19 - òåð-
êàê öåëü ñòàòüè ïåðå÷èñëåííûìè âûøå - âûêëþ÷àòåëü çàìêà çàæèãàíèÿ; SW2 - ìîêëàïàí.
ñèñòåìàìè óñîâåðøåíñòâîâàòü èìåþùèå- ïðèíóäèòåëüíîå âêëþ÷åíèå çåìëè ãåíåðà- Äî ìîìåíòà âêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû çàæè-
ñÿ àâòîìîáèëè (àâòîìîáèëè áûâøåãî òîðà; SW3 - òåðìîäàò÷èê 50° Ñ OFF (çà- ãàíèÿ íà÷èíàåò ðàáîòàòü ñèñòåìà óëàâëè-
ÑÑÑÐ), õîòÿ ìíîãèå ñèñòåìû óæå äàâíî ìûêàåò êîíòàêòû ïðè 50° C); SW4 -òåð- âàíèÿ ïàðîâ áåíçèíà (áåíçîáàê 11 ðèñ.2,

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 29


ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

ðèñ.1
òðóáîïðîâîä 16, ÝÊ êëàïàí Ê2, àäñîðáåð
10). Ïàðû áåíçèíà, âîçíèêàþùèå âñëåäñò-
âèå èñïàðåíèÿ áåíçèíà â áåíçîáàêå ÷åðåç
òðóáîïðîâîä 16, ïîñòóïàþò â àäñîðáåð,
ãäå è êîíöåíòðèðóþòñÿ â àêòèâèðîâàí-
íîì óãëå. Ïðè âêëþ÷åíèè çàìêà çàæèãà-
íèÿ SW1 (ðèñ.1) îò àêêóìóëÿòîðà POWER
ïîäàåòñÿ íàïðÿæåíèå â öåïü ïèòàíèÿ: ñè-
ñòåìû óïðàâëåíèÿ SYST, ýëåêòðîííîãî
çàæèãàíèÿ N33 è êàòóøêè çàæèãàíèÿ L1.
Ðàáîòó äâèãàòåëÿ êîíòðîëèðóåò ñõåìà
êîíòðîëÿ ðàáîòû ãåíåðàòîðà MI5, êîòîðàÿ
ðàçìûêàåò êîíòàêòû ðåëå Ð2 (1-ÿ è 2-ÿ ñòó-
ïåíè ðåöèðêóëÿöèè) ïðè çàâåäåííîì äâè-
ãàòåëå.
Åñëè òåìïåðàòóðà äâèãàòåëÿ áûëà íå
ìåíåå 15° Ñ, êîíòàêòû äàò÷èêà òåìïåðà-
òóðû SW4 çàìûêàþòñÿ (ðèñ.1 è 2), â ðå-
çóëüòàòå âêëþ÷àåòñÿ êëàïàí õîëîñòîãî
õîäà Ê5, è êàíàë õîëîñòîãî õîäà êàðáþ-
ðàòîðà 14 çàïîëíÿþòñÿ òîïëèâíîé ñìåñüþ,
è ÷åðåç âèíò 15 îíà ïîñòóïàåò â âïóñêíîé ðèñ.2
êîëëåêòîð 4. Îäíîâðåìåííî ÷åðåç äèîä
VD3 (ðèñ.1) âêëþ÷àåòñÿ Ê2, è ïàðû áåíçè- âêëþ÷àåòñÿ òåðìîäàò÷èêîì SW4, à ñèñ- òîìîáèëÿ ê ýêñïëóàòàöèè. Ïî ìåðå ðàçãî-
íà, ñêîíöåíòðèðîâàííûå â àäñîðáåðå 10, òåìà óëàâëèâàíèÿ ïàðîâ áåíçèíà çàêðû- íà àâòîìîáèëÿ ÌI5 îòêëþ÷àåò Ê1. Íà ðà-
ïðîõîäÿò ÷åðåç Ê2 â âîçäóøíûé ôèëüòð âàåòñÿ âîçäóøíûì òåðìîêëàïàíîì 19 (ïðè çîãðåòîì äâèãàòåëå âêëþ÷àåòñÿ 1-ÿ ñòó-
7. Ïîñòóïàþùèé âîçäóõ íàñûùàåòñÿ ïàðà- t âîçäóõà <15° Ñ), íàõîäÿùèìñÿ â ôèëü- ïåíü îòðàáîòàííûõ ãàçîâ ÷åðåç VD2, ïî-
ìè áåíçèíà, è â êàðáþðàòîðå 18 â êàíà- òðå 7. Êàê òîëüêî äâèãàòåëü íàãðåëñÿ äî ñëå ÷åãî MI5 îòêëþ÷àåò ýòó öåïü.
ëå õîëîñòîãî õîäà åùå áîëüøå îáîãà- òåìïåðàòóðû 50° Ñ, òåðìîäàò÷èê SW3
ùàåò òîïëèâíî-âîçäóøíóþ ñìåñü. âêëþ÷àåòñÿ (ðèñ.1). Ïàðàëëåëüíî ñèñòåìå Ëèòåðàòóðà
Åñëè äâèãàòåëü èìååò òåìïåðàòóðó íè- õîëîñòîãî õîäà âêëþ÷àåòñÿ êàíàë âîç- 1. Èãíàòîâ À.Ï., Êîñàðåâ è äð. Àâòî-
æå 15° Ñ (îñåííå-çèìíåå âðåìÿ), â ðàáî- äóøíîé ñìåñè Ê1 îò ôèëüòðà äî âïóñêíî- ìîáèëü ÂÀÇ-2108, ÂÀÇ-2109. Ðóêîâîä-
òó âñòóïàåò ìåõàíè÷åñêàÿ ñèñòåìà çàïóñ- ãî êîëëåêòîðà.  ðåçóëüòàòå ïîâûøåí- ñòâî ïî ðåìîíòó.-Ì.:Èçä-âî Òðåòèé
êà è ïðîãðåâàíèÿ äâèãàòåëÿ (â äàííîé íûå îáîðîòû õîëîñòîãî õîä ïàäàþò, òàê Ðèì, 1998.
ñòàòüå íå ðàññìàòðèâàåòñÿ). Ïî ìåðå ïðî- êàê òîïëèâíî-âîçäóøíàÿ ñ ñìåñü îáåäíÿ-
ãðåâàíèÿ äâèãàòåëÿ ÝÊ õîëîñòîãî õîäà Ê5 åòñÿ. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î ãîòîâíîñòè àâ- (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

30 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹7/2000


ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÀß ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

Íåòðàäèöèîííûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè


Ïîïûòêè èñïîëüçîâàíèÿ íåòðàäèöèîí- òÿìè äëÿ ïåðåðàáîòêè ìóñîðà íà òîïëè- êóþ äîñòèãàåò 55% (äëÿ îáû÷íûõ ýëåê-
íûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè ïðåäïðèíèìàëè âî. Ïðîãíîçèðóåòñÿ, ÷òî êîëè÷åñòâî îòõî- òðîñòàíöèé ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò
óæå äàâíî. Åùå 100 ëåò íàçàä æèòåëè äîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûðàáîòêè ýëåêò- âñåãî 35%).
Êóáû èñïîëüçîâàëè ñâåòÿùèõñÿ ìóõ, êî- ðîýíåðãèè, ñóùåñòâåííî âîçðàñòåò.  Ó÷åíûå èç Sandia National Laborato-
òîðûõ ïîìåùàëè â êëåòêó.  ðåçóëüòàòå ñòðàíå ñåé÷àñ äåéñòâóåò 400 ñâàëîê, îä- ries ñîçäàëè íîâûé ïîëóïðîâîäíèêîâûé
ïîëó÷àëè ñâåò çåëåíîâàòîãî îòòåíêà, áëà- íàêî ñ ââîäîì íîâûõ "ýëåêòðîñòàíöèé" â ìàòåðèàë - íèòðèäî-àðñåíèä èíäèÿ è ãàë-
ãîäàðÿ êîòîðîìó ìîæíî áûëî äàæå ÷è- Ôèíëÿíäèè îñòàíóòñÿ òîëüêî 10 èç íèõ. ëèÿ (InGaAsN), êîòîðûé ïðåäíàçíà÷åí
òàòü ãàçåòó. Íàñåêîìûå ñïîñîáíû ñëó- Îáùåèçâåñòíî, ÷òî íàèáîëåå ïîäõîäÿ- äëÿ ôîòîýëåêòðè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâà-
æèòü "èñòî÷íèêîì ñâåòà" â òå÷åíèå íå- ùèì èñòî÷íèêîì äëÿ âûðàáîòêè ýëåêòðî- íèÿ ñâåòîâîé ýíåðãèè. Åãî ìîæíî èñïîëü-
ñêîëüêèõ ìåñÿöåâ, êîíå÷íî, åñëè èõ ïîä- ýíåðãèè ñëóæèò âåòåð. Ïî ñîîáùåíèÿì çîâàòü â ñïóòíèêàõ ñâÿçè è äëÿ ëàçåðîâ
êàðìëèâàòü êóñî÷êàìè ñàõàðíîãî òðîñòíè- ýëåêòðîííîé ãàçåòû "Ýâðèêà! Ðîññèéñêèå â âîëîêîííîé îïòèêå. Êàê îêàçàëîñü, ïðè
êà. èçîáðåòåíèÿ", â Òàéìûðñêîì òóíäðîâîì äîáàâêå 1–2% àçîòà â àðñåíèä ãàëëèÿ
Íå ïðåêðàùàþòñÿ ïîèñêè íîâûõ èñòî÷- ïîñåëêå Ëåâèíñêèå Ïåñêè ñòðîÿò ýêñïåðè- îáû÷íûé ïîëóïðîâîäíèêîâûé ìàòåðèàë
íèêîâ ýíåðãèè è ñåé÷àñ. Òàê, ïî ñîîáùå- ìåíòàëüíóþ âåòðîýíåðãåòè÷åñêóþ óñòà- ñóùåñòâåííî ìåíÿåò ñâîè îïòè÷åñêèå è
íèÿì ðàäèîñòàíöèè Deutsche Welle, Èñïà- íîâêó, êîòîðàÿ äîëæíà îáåñïå÷èòü ïîñå- ýëåêòðè÷åñêèå ñâîéñòâà. Øèðèíà çàïðå-
íèÿ íàìåðåíà ñòàòü ïåðâîé ñòðàíîé â ìè- ëîê ýëåêòðîýíåðãèåé íà õîëîäíûé ïåðè- ùåííîé ýíåðãåòè÷åñêîé çîíû â ïîëóïðî-
ðå, ãäå ýëåêòðîýíåðãèþ íà÷íóò âûðàáàòû- îä ãîäà.  ñëó÷àå óäà÷íîãî çàâåðøåíèÿ âîäíèêå ïðè ýòîì ñîêðàùàåòñÿ ïî÷òè íà
âàòü ïóòåì ñæèãàíèÿ àðòèøîêîâ. Äàííûå ýêñïåðèìåíòà àíàëîãè÷íûå óñòàíîâêè áó- òðåòü. Íà îñíîâå íîâîãî ìàòåðèàëà ìîæ-
ðàñòåíèÿ ïðåêðàñíî çàðåêîìåíäîâàëè ñå- äóò ïîñòðîåíû â äðóãèõ ïîñåëêàõ îêðóãà. íî ñîçäàâàòü áàòàðåè ñîëíå÷íûõ ýëåìåí-
áÿ â êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ þæíîé Èñ- Ìîñêîâñêèé èçîáðåòàòåëü Âèòàëèé Ôåä- òîâ, ó êîòîðûõ ýôôåêòèâíîñòü ïðåîáðà-
ïàíèè, ãäå èõ áóäóò âûðàùèâàòü. Ãåíåòè- ÷èøèí èçîáðåë è çàïàòåíòîâàë îðèãè- çîâàíèÿ ñîëíå÷íîé ýíåðãèè â ýëåêòðè÷å-
÷åñêè èçìåíåííûå àðòèøîêè âûñîòîé 3 ì íàëüíóþ âåòðîýíåðãåòè÷åñêóþ óñòàíîâ- ñêóþ áóäåò äîñòèãàòü 40% (â îáû÷íûõ
ñòàíóò òîïëèâîì äëÿ äâóõ ñïåöèàëüíûõ êó. Åå îñîáåííîñòü â òîì, ÷òî íà âåðòè- êðåìíèåâûõ ôîòîýëåìåíòàõ ýôôåêòèâ-
ýëåêòðîñòàíöèé, ðàáîòàþùèõ íà áèîìàñ- êàëüíîì ðîòîðå óñòàíîâëåíû íåñêîëüêî íîñòü â 2 ðàçà ìåíüøå).
ñå. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî çà ãîä íà íèõ áóäóò ëîïàñòåé ñ ãîðèçîíòàëüíûìè îñÿìè. Ëî- Ïðàâèòåëüñòâî ßïîíèè çàíèìàåòñÿ ðå-
ñæèãàòü îêîëî 100 000 ò áèîñûðüÿ, ÷òî ïàñòè ýòè ñàìè óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî îòíî- øåíèåì âîïðîñà î ðàçìåùåíèè íà îðáè-
îáåñïå÷èò ýëåêòðîýíåðãèåé 60 òûñ. ÷åëî- øåíèþ ê âåòðó òàêèì îáðàçîì, ÷òî "îò- òå îäíîé èëè íåñêîëüêèõ ñîëíå÷íûõ ýëå-
âåê. áèðàþò" îò íåãî îïòèìàëüíîå êîëè÷åñò- êòðîñòàíöèé, êîòîðûå áóäóò ïåðåäàâàòü
Îäíàêî ýòî – íå åäèíñòâåííàÿ íàõîäêà âî ýíåðãèè. Ïðè÷åì, åñëè âåòåð ñòàíîâèò- ýíåðãèþ íà Çåìëþ. Ïëàíèðóþò çàïóñòèòü
èñïàíöåâ. Óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ â Èñ- ñÿ óðàãàííûì, òî ëîïàñòè àâòîìàòè÷åñêè íà îðáèòó îäèí ñïóòíèê ñ ãèãàíòñêèìè
ïàíèè ïëàíèðóþò ïðèñòóïèòü ê âûðàáîò- ïîâîðà÷èâàþòñÿ ê íåìó ðåáðîì, äî ìèíè- ñîëíå÷íûìè áàòàðåÿìè äëèíîé íåñêîëü-
êå ýëåêòðîýíåðãèè íà îñíîâå îëèâîê. Ê ìóìà óìåíüøàÿ ïëîùàäü âçàèìîäåéñò- êî êèëîìåòðîâ, êîòîðûé áóäåò êðóãëîñó-
ñòðîèòåëüñòâó äâóõ ýëåêòðîñòàíöèé, ïðî- âèÿ. Êðîìå òîãî, âåòðîäâèãàòåëü äîâîëü- òî÷íî ïåðåäàâàòü íà ïðèåìíûå óñòðîéñò-
èçâîäÿùèõ ýëåêòðîýíåðãèþ èç îòõîäîâ, íî ìîáèëåí – ïðè íåîáõîäèìîñòè åãî âà íà çåìíîé ïîâåðõíîñòè ýíåðãèþ ñ ïî-
îñòàþùèõñÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè îëèâîê â ìîæíî ñëîæèòü êàê îáû÷íóþ ðàñêëàäóø- ìîùüþ ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí. Ñî âðå-
ìàñëî, ïðèñòóïèëà ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïà- êó. Ìîùíîñòü óñòðîéñòâà îò 0,5 äî 5 êÂò. ìåíåì ñîëíå÷íûå ýëåêòðîñòàíöèè ìîãóò
íèÿ "Ýíäåñà". Îäíîâðåìåííî ðåøàåòñÿ è Ðîññèéñêèå èçîáðåòàòåëè Ã.Êóäûìîâ è ñòàòü ýôôåêòèâíûì è óäîáíûì èñòî÷íè-
ïðîáëåìà óòèëèçàöèè îòõîäîâ îëèâîê. Â.Ñòóäåííèêîâ èçîáðåëè ýëåêòðîâîäî- êîì ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé ýíåðãèè äëÿ
Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ýëåêòðîñòàíöèè ðîäíûé ãåíåðàòîð, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿ- ßïîíèè.
ñìîãóò âûðàáàòûâàòü 32 ÌÂò ýëåêòðî- åò ñîáîé òåïëîâîé íàñîñ, ãäå îáû÷íàÿ âî-  ëàáîðàòîðèÿõ NEC ñîçäàí ïåðâûé â
ýíåðãèè, ÷òî óäîâëåòâîðèò ïîòðåáíîñòü â äà ðàçëàãàåòñÿ íà âîäîðîä è êèñëîðîä. ìèðå ïðîòîòèï ïðîòîííîãî àêêóìóëÿòîðà,
ýëåêòðè÷åñòâå 100 òûñ. èñïàíöåâ. Äëÿ âû- Ðàñùåïëåíèå ìîëåêóë âîäû ïðîâîäÿò ïó- â êîòîðîì äëÿ ïåðåäà÷è òîêà ïðèìåíÿåò-
ðàáîòêè 1 êÂò.÷ íåîáõîäèìî "ñæå÷ü" 0,92 òåì ìåõàíè÷åñêîãî ãðàâèòàöèîííîãî ýëå- ñÿ ìåõàíèçì îáìåíà ïðîòîíàìè ìåæäó
êã îòõîäîâ. Äëÿ "íîðìàëüíîãî" ôóíêöè- êòðîëèçà ðàñòâîðà ýëåêòðîëèòà áåç ïîä- ïîëèìåðíûìè ýëåêòðîäàìè. Ñðåäè ïðå-
îíèðîâàíèÿ îäíîé ýëåêòðîñòàíöèè åæå- âîäà ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà â óñëîâèÿõ ïî- èìóùåñòâ íîâèíêè – ïîääåðæêà êðàòêî-
ãîäíî ïîòðåáóåòñÿ 105 ò îòõîäîâ. ñòîÿííîãî ïîäîãðåâà è âðàùåíèÿ. Ïî ìíå- âðåìåííûõ íàãðóçîê, ÷òî ïîçâîëÿåò èñ-
Åùå îäèí èíòåðåñíûé ïðîåêò ïëàíèðó- íèþ àâòîðîâ, âîäîðîäíûé ãåíåðàòîð ïîç- ïîëüçîâàòü àêêóìóëÿòîð â êà÷åñòâå âûðàâ-
åòñÿ ðåàëèçîâàòü íà îñòðîâå Ôèäæè. âîëÿåò èñïîëüçîâàòü âòîðè÷íîå òåïëî íå íèâàòåëÿ òðàôèêà èìïóëüñíûõ íàãðóçîê,
Çäåñü íà÷íåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîé ýëå- òîëüêî íà íóæäû îòîïëåíèÿ, íî è äëÿ íàïðèìåð, â ìîáèëüíûõ òåëåôîíàõ. Òàêîé
êòðîñòàíöèè, îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ýëå- ïîëó÷åíèÿ ìåõàíè÷åñêîé è ýëåêòðè÷åñêîé àêêóìóëÿòîð èìååò î÷åíü ìàëîå âðåìÿ
êòðîýíåðãèè äëÿ êîòîðîé áóäóò îòõîäû ýíåðãèè. Íàïðèìåð, ïëàâàþùèå ýëåêòðî- çàðÿäà (5 ìèí), ïîääåðæèâàåò áîëüøèå òî-
ñàõàðíîãî òðîñòíèêà. Ñîãëàøåíèå ïîä- âîäîðîäíûå ãåíåðàòîðíûå ñòàíöèè ñìî- êè ðàçðÿäà è äîïóñêàåò çíà÷èòåëüíîå êî-
ïèñàíî îäíîé èç ôðàíöóçñêèõ ýíåðãåòè- ãóò ñíàáæàòü òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ëè÷åñòâî öèêëîâ ïåðåçàðÿäêè (íåñêîëüêî
÷åñêèõ êîìïàíèé. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî íîâàÿ ýíåðãèåé êðóïíûå ïðèáðåæíûå ãîðîäà è ñîòåí òûñÿ÷), ÷òî ïîçâîëÿåò âñòðàèâàòü
ýëåêòðîñòàíöèÿ áóäåò ââåäåíà â ñòðîé â ïðåäïðèÿòèÿ. åãî â ïèòàåìûå óñòðîéñòâà. Ïðîèçâîäñò-
2003 ã., ÷òî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ýíåðãè- Ïî ñîîáùåíèÿì Äåïàðòàìåíòà ýíåðãå- âî ïðîòîííûõ ïîëèìåðíûõ àêêóìóëÿòî-
åé îäèí èç ïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ òèêè ÑØÀ, ðàçðàáîòàí íîâûé áîëåå ýêî- ðîâ íàìå÷åíî íà îêòÿáðü ýòîãî ãîäà. Îá-
ñàõàðíîé êîðïîðàöèè Ôèäæè. ëîãè÷åñêè ÷èñòûé ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ýíåð- ëàñòü ïðèìåíåíèÿ óñòðîéñò⠖ ïîðòàòèâíûå
Ôèíëÿíäèÿ òàêæå íàïðàâèëà ñâîè óñè- ãèè. Íîâàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ âïåðâûå â ìè- ðàäèîìîäóëè ñ ìàëûì ðàäèóñîì äåéñòâèÿ
ëèÿ íà óòèëèçàöèþ îòõîäîâ äëÿ ïîëó÷å- ðå áóäåò ñî÷åòàòü ñîâðåìåííûå òîïëèâíûå Bluetooth, "ìîáèëêè" è îðãàíàéçåðû, à
íèÿ ýëåêòðîýíåðãèè. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â ýëåìåíòû ñ ãàçîâîé òóðáèíîé. Ýëåêòðî- òàêæå ñèñòåìû ñãëàæèâàíèÿ íàãðóçêè äëÿ
Ôèíëÿíäèè óæå ê êîíöó 2010 ã. áóäóò ðà- ñòàíöèÿ ñîñòîèò èç 1152 îòäåëüíûõ êåðà- áóäóùèõ àâòîìîáèëåé íà òîïëèâíûõ ýëå-
áîòàòü áîëåå äåñÿòè ýëåêòðîñòàíöèé, âû- ìè÷åñêèõ òðóá, êîòîðûå ïðîèçâîäÿò 220 ìåíòàõ.
ðàáàòûâàþùèõ ýëåêòðîýíåðãèþ èç îòõî- êÂò ýëåêòðîýíåðãèè ïðè îêèñëåíèè ïðè-
äîâ. Äåéñòâóþùèå ýëåêòðîñòàíöèè óæå ðîäíîãî ãàçà. Ýôôåêòèâíîñòü ïðåîáðàçî- Ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ
ñåé÷àñ îáëàäàþò äîñòàòî÷íûìè ìîùíîñ- âàíèÿ õèìè÷åñêîé ýíåðãèè â ýëåêòðè÷åñ- ÑÌÈ ïîäãîòîâèë Î.Íèêèòåíêî

Ýëåêòðèê ¹7/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 31


Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðåäëàãàåò ÊÍÈÃÀ-ÏÎ×ÒÎÉ
Åñëè ÷èòàòåëåé çàèíòåðåñîâàëî êàêîå-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ èçäàíèé, òî íåîáõîäèìî îôîðìèòü ïî÷òîâûé ïåðåâîä â áëèæàéøåì îòäåëåíèè ñâÿçè ïî àäðåñó: 03110,
ã. Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó..  îòðûâíîì òàëîíå áëàíêà ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà ÷åòêî óêàçàòü ñâîé àäðåñ è íàçâàíèå çàêàçûâàåìîé Âàìè êíèãè.
Îðãàíèçàöèè ìîãóò îñóùåñòâèòü ïðîïëàòó ïî á/í: ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð”, ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì îòä. ÓêðÏÈÁ ã. Êèåâ, ÌÔÎ 322153,
êîä 22890000. Æäåì Âàøèõ çàêàçîâ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê (044) 271-41-71; 276-11-26; E-mail:redactor@sea.com.ua. Öåíû óêàçàíû â ãðí. è âêëþ÷àþò ñòîèìîñòü ïåðåñûëêè.

Àëüáîì ñõåì (Âèäåîêàìåðû). Âûï.1, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 39.00 Ñòðóêòóðèðîâàííûå êàáåëüíûå ñèñòåìû. Èçä.2-å äîïîëí. Ñåìåíîâ À.Á.-Ì.; Ý-Ò., 1999 ã. . . . . . . . . . . 89.00
Áëîêè ïèòàíèÿ èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï.13. Ëóêèí H.-Ì.:Hàóêà è Òåõ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 Âîëîêîííî-îïòè÷åñêèå ñåòè. Ð.Ð. Óáàéäóëëàåâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.-272.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.50
Âõîäíûå è âûõîäíûå ïàðàìåòðû áûòîâîé ðàäèîýëåêòð. àïïàð.. Øòåéåðò Ë.À.-Ì.:ÐèÑ, 80ñ. . . . . . . . . 6.00 Ìåòîäû èçìåðåíèé â ñèñòåìàõ ñâÿçè.È.Ã. Áàêëàíîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.50
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ è ÂÏ. Âèíîãðàäîâ Â.À.-Ì.:Hàóêà Òåõ, 1999.-128ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.80 Âîëîêîííàÿ îïòèêà:êîìïîíåíòû,ñèñòåìû ïåðåäà÷è,èçìåðåíèÿ.À.Á.Èâàíîâ.-Ì.:ÑÑ.-99.-672 ñ . . . . . . 98.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíîáëîêîâ è òåëåâèçîðîâ. Ëóêèí Í.Â.-Ì.:Ñîëîí, 1998.-136ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 Âîëîêîííàÿ îïòèêà â ëîêàëüíûõ è êîðïîðàòèâíûõ ñåòÿõ À.Á.Ñåìåíîâ Ì.; Ý-Ò.,304 c.. . . . . . . . . . . . . . 45.50
Ìèêðîñõåìû áëîêîâ öâåòíîñòè èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí, 1997.-207ñ. . . . . . . . . . . 24.80 Ïåðñïåêòèâíûå ðûíêè ìîáèëüíîé ñâÿçè Þ.Ì.Ãîðíîñòàåâ, Ì.:Ñâÿçü è áèçíåñ ,2000ã. 214ñ. À4 . . . 39.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ èìïîðòíûõ âèäåîìàãíèòîôîíîâ. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 1997.-297ñ. . . . . . . . . . . . 23.80 Îáùåêàíàëüíàÿ ñèñòåìà ñèãíàëèçàöèè N7. Â.À. Ðîñëÿêîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 1. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 297ñ.. . . . . . . . . . . . 24.80 Îòêðûòûå ñòàíäàðòû öèôðîâîé òðàíêèíãîâîé ñâÿçè À.Ì.Îâ÷èííèêîâ ,-Ì.;Ñâÿçü è Áèçíåñ 2000ã. . . 38.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 4. Ñïð.-Ì.:Äîäåêà,-288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Ïðîòîêîëû ñåòè äîñòóïà.Á.Ñ. Ãîëüäøòåéí. -Ì:Ðàäèî è ñâÿçü.-1999.Ò2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåâèäåíèÿ è âèäåîòåõíèêè. Âûï.2. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 304ñ. . . . . . . . . . . . . . 24.80 Êîìïüþòåð, Ò è çäîðîâüå. Ïàâëåíêî À.Ð. -152 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.70
Óñòðîéñòâà íà ìèêðîñõåìàõ. Áèðþêîâ Ñ.-Ì.: Ñîëîí-Ð, 1999.-192ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.80 Ìèêðîêîíòðîëëåðû ñåìåéñòâà Z86. Ðóêîâîäñòâî ïðîãðàììèñòà-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, 1999. . . . . . . . . . . . . . . 29.80
Îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò çàðóáåæíûõ áûòîâûõ ÂÌ. Êîëåñíè÷åíêî Î.Â. , 270ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.80 Ïóòåâîäèòåëü ïîêóïàòåëÿ êîìïüþòåðà. Ì. ÊóáÊ, 330 ñòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.60
Âèäåîìàãíèòîôîíû ñåðèè ÂÌ.-Ì.: Íàóêà è òåõíèêà, 1999.-216ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00 BBS áåç ïðîáëåì. ×àìáåðñ Ì.-Ñ-Ï.:Ïèòåð, 510ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.60
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.14. Ì.: Ñîëîí, 240ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Borland C++ äëÿ "÷àéíèêîâ". Õàéìåí Ì.-Ê.:Äèàëåêòèê, 410ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.23. Ì.: Ñîëîí, 1998.-212ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 Corel Draw 5.0 îäíèì âçãëÿäîì. Ïîíîìàðåíêî.-Ê.: BHV, 144ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.80
Ïðàêòèêà èçìåðåíèé â òåëåâèçèîííîé òåõíèêå. Âûï.11.Ëàâðóñ Â..-Ì.:Ñîëîí, 210ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 Microsoft Plus äëÿ Windows 95 Áåç ïðîáëåì. Ä. Õîííèêàò-Ì.:Áèíîì, 290ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80
Ïðèñòàâêè PAL â ñåðèéíûõ öâåòíûõ òåëåâèçîðàõ. Õîõëîâ Á.H.-ÐèÑ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Netscape navigator-âàø ïóòü â Internet.. Ê. Ìàêñèìîâ-Ê.:BHV, 450ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80
Ðåìîíò èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ (âûï.9). Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí, 240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.60 PageMaker 5 for Windows äëÿ "÷àéíèêîâ". Ìàê-Êëåëëàíä-Ê.:Äèàëåêòèê, 336ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.80
Ðåìîíò çàðóáåæíûõ ìîíèòîðîâ."Ðåìîíò" â.27, Äîí÷åíêî À.Ë.-Ì: Ñîëîí,1999.-216ñ. . . . . . . . . . . . . . . 34,00 Word 7 äëÿ Windows 95. Ñïðàâî÷íèê. Ðóäè Êîñò-Ì.:Áèíîì, -590ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.80
Ñîâðåìåííûå çàðóá. öâåòíûå òåëåâèçîðû: âèäåîïðîöåññîðû è äåêîäåðû öâåòí. À.Å.Ïåñêèí. ÐèÑ 29.50 Èçó÷è ñàì PageMaker äëÿ Windows. Áðîóí Ä.-Ì-ê: Ïîïóðè, 479ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.80
Ñòðî÷íûå òðàíñô. äëÿ òåëåâèç. è ìîíèòîðîâ èçä. 2. Êîíñòàíòèíîâ Ê.: FABER, Ñîôèÿ,1999ã. . . . . . 69,00 Îïòèìèçàöèÿ Windows 95. Óàòò Àëëåí Ë-Ì.:ÄèàÑîôò, 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.90
Ñòðî÷íûå òðàíñôîðìàòîðû çàðóáåæíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï.24. Ìîðîçîâ. È.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999 . . . . 18,80 Îòâåòû íà àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî PC. Êðåéã-Ê.:ÄèàÑîôò, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.60
Òåëåâèçèîííûå ìèêðîñõåìû PHILIPS. Êíèãà 1. Ïîíàìàðåíêî À.À.-Ì.:Ñîëîí, -180ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Acrobat 3.0.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ.+CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Òåëåâèçîðû GOLDSTAR íà øàññè ÐÑ04, ÐÑ91À. Áîáûëåâ Þ.-Ì.:Íàóêà è òåõíèêà, 1998.-112ñ . . . . . 18.90 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Ilustrator 7.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 420ñ.+CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Óðîêè òåëåìàñòåðà. Óñòð. è ðåìîíò çàðóá. ÖÒ ×.2. Âèíîãðàäîâ Â.-Ñ.-Ï.: Êîðîíà, 1999.-400ñ . . . . . . 32.80 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe PageMaker 6.5.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ.+CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Òåëåâèçîðû áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.Ëóêèí Í.-Ì.:Íàóêà è òåõíèêà, 1998.-136ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Photoshop 4.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 1998.-280ñ.+CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Àíàëîãè îòå÷. è çàðóá. äèîäîâ è òèðèñòîðîâ. ×åðåïàíîâ Â.Ï.-Ì.:ÊÓáÊ, -318ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 Àdobe.Âîïðîñû è îòâåòû.-Ì.;ÊÓÁÊ, 1998.-704 c.+CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Äèîäû è èõ çàðóá. àíàëîãè. Ñïðàâî÷íèê. Õðóùåâ À.Ê.-Ì.ÐàäèîÑîôò, 1998 ã., ò.1,ò2, ïî 640ñ.. . . . ïî 24.00 QuarkXPress 4.Ïîëíîñòüþ.-Ì.;Ðàäèîñîôò ,1998 ã.712 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.40
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõåìû - óñèëèòåëè ìîùíîñòè Í×. Turutae., 137c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Ïðîãðàììèðîâàíèå â WEB äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ. Äæàìñà Ê.-Ìí.:Ïîïóððè, 631ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.80
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû è çàðóá. àíàëîãè (ñåð.100-142). Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:ÊÓáÊ,.-512ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ Corel Draw 6.0 äëÿ Windows 95. Ìýòüþç Ì.-Ñ.Ï.: Ïèòåð, 730ñ. . . . . . . . . . . . . . 31.60
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû è çàðóá. àíàëîãè (ñåð.544-564). Ñïðàâî÷íèê -Ì.:ÊóáÊ,.-607ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ ÑÓÁÄ. Áîãóìèðñêèé Á.-Ñ.Ï.: Ïèòåð,-700ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.80
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 1.-Ì:Äîäåêà,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Excel 7.0 Ñîòíè ïîëåçíûõ ðåöåïòîâ. Øèá Éîðã-Ê.: BHV, 464ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 2.-Ì:Äîäåêà, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Internet äëÿ "÷àéíèêîâ". 4-å èçäàíèå. Ëåâèí Äæîí-Ê.:Äèàëåêòèêà, 352ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 3.-Ì:Äîäåêà, 1997ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 "ÊÂ-Êàëåíäàðü"-Ê.:Ðàäiîàìàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ëèíåéíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ è èõ ïðèìåíåíèå.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 288ñ. . . . . . . . . . . . . . 24.80 "×àñòîòû äëÿ ëþáèòåëüñêîé ðàäèîñâÿçè" Áëîêíîò-Ê.:Ðàäiîàìàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåìàííûõ èìïîðòíûõ òåëåôîíîâ.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999,-288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.60 "Ýëåêòðîíèêà : ÍÒÁ " æóðíàë ¹1,2/2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 5.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999, -288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.80 "Ðàäèîêîìïîíåíòû" æóðíàë ¹1/2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Ñîâðåìåííàÿ ýëåêòðîíèêà. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 4.-Ì:Äîäåêà, 1998.-96ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.80
Ñîäåðæàíèå äðàãìåòàëëîâ â ðàäèîýëåìåíòàõ. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Ð/áèáëèîò, 156 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80
Ñïðàâî÷íèê: Ðàäèîêîìïîíåíòû è ìàòåðèàëû. Ïàðòàëà Î.Í.-Ê.: Ðàäiîàìàòîð,1998 ã.736ñ. . . . . . . . . . 18.00
Cïðàâî÷íèê ýëåêòðèêà. Êèñàðèìîâ Ð.À. "Ðàäèîñîôò" 1999 ã. 320ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.70
Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé è ðàñïðîñòðàíèòåëåé æóðíàëà “Ðàäiîàìàòîð”!
Òðàíçèñòîðû.Ñïðàâî÷íèê Âûï.8. TURUTA,1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 Ê ðàñïðîñòðàíåíèþ æóðíàëà ïðèãëàøàþò- âûïóñêîâ:
Çàðóáåæ. äèîäû è èõ àíàëîãè.: Ñïðàâî÷íèê ò.1, À.Ê. Õðóëåâ.: Ðàäèîñîôò, 1999 ã. 960ñ. . . . . . . . . . . . 48.60 ñÿ çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè è ÷àñòíûå ¹ 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 çà 1994 ã.
Çàðóáåæ. òðàíçèñòîðû, äèîäû. 1N……6000: Ñïðàâî÷íèê.-Ê.: ÍèÒ, 1999, 644 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ðàñïðîñòðàíèòåëè. ¹ 2,3,4,10,11,12 çà 1995 ã.
Çàðóáåæ. Òðàíçèñòîðû , äèîäû. À……Z : Cïðàâî÷íèê -Ê.: ÍèÒ, 2000, 560 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 Âàøè ïðåäëîæåíèÿ ðåäàêöèÿ îæèäàåò ïî ¹ 1,2,3,4,5,6,12 çà 1996 ã.
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.1., Ì.Ðàäèîñîôò, 832ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00 òåë. (044) 271-41-71, 276-11-26 èëè ïî àä- ¹ 4,6,12 çà 1997 ã.
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.2., Ì.Ðàäèîñîôò, 896ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 ðåñó ðåäàêöèè: Óêðàèíà, 03110, Êèåâ-110, ¹ 2,4,5,6,7,8,10 çà 1998 ã.
Àòëàñ àóäèîêàññåò îò AGFA äî JASHIMI. Ñóõîâ H.-Ê.: ÑÝÀ, 256ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 à/ÿ 807. Êîììåð÷åñêîìó äèðåêòîðó. ¹ 4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 1999 ã.
Àâòîìàãíèòîëû. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå. Âûï.8. Êóëèêîâ Ã.Â.-Ì.: ÄÌÊ, 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.60 Âíèìàíèå! Âûøëè â ñâåò ïåðâûå íîìå- ¹ 1,2,3,4,5,6,7 çà 2000 ã.
Ìóçûêàëüíûå öåíòðû. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå. Âûï. 3. Êîçëîâ Â.Â.-Ì.:ÄÌÊ, 1999 . . . . . . . . . 36.00 ðà åæåìåñÿ÷íûõ æóðíàëî⠓Ðàäiîàìàòîð- Äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ÷åðåç îòäåëåíèÿ ñâÿçè
Ðåìîíò è ðåãóëèðîâêà CD-ïðîèãðûâàòåëåé. Çàðóá. ýëåêòðîíèêà. Àâðàìåíêî Þ.Ô.-Ê.1999ã. . . . . . . . 28.60 Êîíñòðóêòîð” (ïîäïèñíîé èíäåêñ 22898) è ïî êàòàëîãàì àãåíòñòâ «Óêðïî÷òà» è «Ðîñïå-
Ñõåìîòåõíèêà ïðîèãðûâàòåëåé êîìïàêò-äèñêîâ. Àâðàìåíêî Þ.Ô., 1999 ã., 128ñ. + ñõåìû . . . . . . . . . 29.80 “Ðàäiîàìàòîð-Ýëåêòðèê” (ïîäïèñíîé èíäåêñ ÷àòü» íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ 74435.
Àîíû,ïðèñòàâêè,ìèêðî- ÀÒÑ. Ñðåäñòâî áåçîïàñíîñòè..-Ì.:Àêèì., 1997.-125ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 22901). ×èòàòåëè íå óñïåâøèå îôîðìèòü ÏÎÌÍÈÒÅ, ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü –
Áîðüáà ñ òåëåôîííûì ïèðàòñòâîì. Måòîäû ñõåìû ðåêîìåíäàöèè. Áàëàõíè÷åâ È.Í. 1999 126 ñ. . . . 14.70 ïîäïèñêó íà 2000 ã. ìîãóò ïðèîáðåñòè æóð- íèæå ïåðåñûëî÷íîé!
Çàðóá. ðåçèäåíòíûå ðàäèîòåëåôîíû . Áðóñêèí Â.ß., ÍèÒ., Èçä. 2-å, ïåðåðàá. è äîïîëí. 2000 ã.. . . . . 31.00 íàëû ïî ïî÷òå. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿ- Ïðè îòïðàâëåíèè ïèñåì â àäðåñ ðåäàêöèè
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåôîíèè. Âûï.1. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Äîäåêà, 256ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 ðà ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî Óêðàèíå – 5 ãðí., ïðîñèì âêëàäûâàòü ïóñòîé êîíâåðò ñ îáðàòíûì
Ðåìîíò ðàäèîòåëåôîíîâ SENAO è VOYAGER. Ñàä÷åíêîâ Ä.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.40 äðóãèå ñòðàíû ÑÍà – 1,3 ó.å. ïî êóðñó Íàö- àäðåñîì. Íà ïèñüìà áåç êîíâåðòîâ ñ îáðàòíûì
Ñðåäñòâà ìîáèëüíîé ñâÿçè. Àíäðèàíîâ Â. ''BHV-Ñ-Ï'' 1999 ã. 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.80 áàíêà. àäðåñîì ðåäàêöèÿ îòâåòû äàâàòü íå áóäåò.
Ñõåìîòåõíèêà àâòîîòâåò÷èêîâ. Çàðóáåæ. ýëåêòðîíèêà. Áðóñêèí Â.ß.-Ê.: ͳò, 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80  ðåäàêöèè íà 01.08.2000 ã. èìåþòñÿ â Ñïèñîê ðàñïðîñòðàíèòåëåé
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåìåííûõ èìïîðòíûõ ÒÀ.-Ì.:Äîäåêà, 1998.-288ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.80 íàëè÷èè æóðíàëû ïðîøëûõ âûïóñêîâ:
Òåëåôîííûå ñåòè è àïïàðàòû. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. -Ê.: ÍiT, 1999 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80 “Ðàäiîàìàòîð-Ýëåêòðèê” ¹5,6,7 çà 2000 ã. 1. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, îô.803, ê.4
Òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. Èçä. 2-å äîï.-Ê.: Í ³ ò, 2000, 448 ñ. . . . . . . . . . 29.80 “Ðàäiîàìàòîð-Êîíñòðóêòî𔠹3,4,5,6,7 çà ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî”Ðàäiîàìàòîð”,
Ýëåêòðîííûå òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîòåíêî Ë.ß., Áðåâäà À.Ì.-K.: ÍèÒ, 2000 ã. . . . . . . . . 34.00 2000 ã. ò.276-11-26.
Ñïðàâ.ïî óñòðîéñòâó è ðåìîíòó òåëåô.àïïàðàòîâ çàðóá. è îòå÷. ïð-âà-Ì.:ÄÌÊ ,1999ã. . . . . . . . . . . . 16.00 ×èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìîå 2. Êèåâ, óë. Óøèíñêîãî, 4,
Îõðàííûå óñòðîéñòâà äëÿ äîìà è îôèñà . Àíäðèàíîâ Â.È. C-Ï.:"ËÀÍÜ ",1999ã. 304 ñ. . . . . . . . . . . . . 24.50 êîëè÷åñòâî æóðíàëîâ, ñäåëàâ ïðåäîïëàòó «Ðàäèîðûíîê», òîðãîâîå ìåñòî 364, 52.
"Øïèîíñêèå øòó÷êè 2" èëè êàê ñáåðå÷ü ñâîè ñåêðåòû-ÑÏá., "Ïîëèãîí", 272 ñòð. . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì ñ ÷åòêèì óêàçàíèåì 3. Á.Öåðêîâü, Áàòåíêî Þðèé Ïàâëîâè÷,
ÊÂ-ïðèåìíèê ìèðîâîãî óðîâíÿ Êóëüñêèé À.Ë. -Ê.:HèÒ , 2000 ã. 352ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 çàêàçûâàåìûõ íîìåðîâ æóðíàëà è ãîäà èç- ò/ô (04463) 5-01-92.
Àíòåííû ñïóòíèêîâûå, ÊÂ, ÓÊÂ, Ñè-Áè, ÒÂ, ÐÂ., Íèêèòèí Â.À. ÄÌÊ 1999 ,320 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.60 äàíèÿ. Äëÿ æèòåëåé Óêðàèíû ñòîèìîñòü 4. ã. Êðèâîé Ðîã, óë. Êîñèîðà, 10.
Áûòîâàÿ è îôèñíàÿ òåõíèêà ñâÿçè. Äüÿêîíîâ Â.Ï. "ÑÎËÎÍ-Ð", 1999, 368 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.40 îäíîãî ýêçåìïëÿðà æóðíàëà “Ðàäiîàìàòîð” Òîðãîâàÿ òî÷êà.
Âûáåðè àíòåííó ñàì.. Íåñòåðåíêî È.È.-Çàï.:Ðîçáóäîâà, 1998.-255ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.60 ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî Óêðàèíå ñîñòàâëÿåò: 5. Ëüâîâñêàÿ îáë., ã.Áðîäû, óë. Ñòóñà, 24,
Êàê ïðèíèìàòü òåëåïåðåäà÷è ñî ñïóòíèêîâ. Íèêèòèí Â.À. "Ñîëîí-Ð" 1999 ,176 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.40 1994–1997 ãã.–3 ãðí., 1998 ã.ã. – 4 ãðí., Îìåëÿí÷óê È. È.
Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå â âàøåì äîìå. "Ïîëèãîí" Ñ-Ï .1998 ã., 292 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.80 1999 ã. –6 ãðí., 2000 ã. – 7 ãðí. Äëÿ 6. Íèêîëàåâ, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 47,
Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå Ëåâ÷åíêî Â.Í. "BHV-Ñàíêò-Ïåòåðáóðã" 1999 ã. 288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 æèòåëåé Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí ÑÍà ÎÎÎ “Íîó-Õàó”
Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå è òåëåâèçèîííûå àíòåííû "Ïîëûìÿ" Ìèíñê 1999 ã. 256 ñ.. . . . . . . . . . . . . . 17.40 ñòîèìîñòü îäíîãî ýêç. æóðíàëà ñ ó÷åòîì 7. Ëàòâèÿ, ã. Ðèãà, “Ðàäèîðûíîê”, 15-é ðÿä,
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå çåðêàëüíûå àíòåííû Ãîñòåâ Â.È. -Ê.,Ðàäèîàìàòîð 1999 ã. 320ñòð. . . . . . . . . 19.00 äîñòàâêè ñîñòàâëÿåò: 1994–1998 ãã.–1 ó.å, Äçèíà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Ðàäèîëþáèòåëüñêèé High-End.,"Ðàä³îàìàòîð", 1999,-120ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 1999 ã., 2000 ã.–2 ó.å. ïî êóðñó Íàöáàíêà. 8. Äîíåöê-55, óë. Àðòåìà, 84,
Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ýëåêòðîíèêà. Òåëåôîíèÿ, êîíñòðóêöèè.-Ì: ÍÃ, 1999.-128ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 Íàëîæåííûì ïëàòåæîì ðåäàêöèÿ
Ïåéäæèíãîâàÿ ñâÿçü.Ñîëîâüåâ À.À. - Ì.; Ýêî-Òðåííäç. 2000ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 æóðíàëû è êíèãè íå âûñûëàåò! ÎÎÎ ÍÏÏ “Èäåÿ”
Àáîíåíòñêèå òåðìèíàëû è êîìïüòåðíàÿ òåëåôîíèÿ.Ò.È.Èâàíîâ, Ì.;Ýêî-Òðåíäç,2000ã.-236ñ. . . . . . . 41.00 Âíèìàíèå! Öåíû, ïðè íàëè÷èè 9. ×åðíèãîâ, Òèòàðåíêî Þðèé Èâàíîâè÷,
ÀÒÌ òåõíîëîãèÿ âûñîêîñêîðîñòíûõ ñåòåé.À.Í.Íàçàðîâ,Ì.Â.Ñèìîíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999 . . . . . . . . 43.50 ëèòåðàòóðû, äåéñòâèòåëüíû äî 1 ò.(0462) 95-48-53
ISDN È FRAME RELAY:òåõíîëîãèÿ è ïðàêòèêà èçìåðåíèé.È.Ã.Áàêëàíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999. . . . . . 43.00 àâãóñòà 2000 ã. 10. Îäåññà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ðàäèîðûíîê
Òåõíîëîãèè èçìåðåíèÿ ïåðâè÷. ñåòè ×.1. Ñèñòåìû Å1, ÐDH, SDH. È.Ã.Áàêëàíîâ. M.; Ý-Ò. . . . . . . . . . . 39.50 Ïðåäîïëàòó ïðîèçâîäèòü ïî àäðåñó: 03110, “Ëåòó÷èé Ãîëëàíäåö”, êîíòåéíåð çà êðóãîì
Òåõíîëîãèè èçìåð ïåðâè÷ ñåòè. ×.2. Ñèñòåìû ñèíõðîíèçàöèè ,Â-ISDN,ATM.,Áàêëàíîâ. Ì.; Ý-Ò.. . . . . 39.50 Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ 11. ã.Äíåïðîïåòðîâñê-18, èíä. 49018, à/ÿ
Ñèíõðîííûå öèôðîâûå ñåòè SDH. Í.Í. Ñëåïîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.00 Âëàäèìèðîâè÷ó. 3461, Êèñàðåâó Þ.Ê.
Ñèãíàëèçàöèÿ â ñåòÿõ ñâÿçè.Á.Ñ. Ãîëüäøòåéí-Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1998, Ò.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.00 Â ðåäàêöèè íà 01.06.2000 ã. èìåþòñÿ â 12. ã.Èâàíî-Ôðàíêîâñê, Ëîâ÷óê Âèêòîð
Ñòàíäàðòû è ñèñòåìû ïîäâèæíîé ðàäèîñâÿçè. Þ.À. Ãðîìàêîâ.-Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1998. . . . . . . . . . . . . . 45.00 íàëè÷èè æóðíàëû “Ðàäiîàìàòîð” ïðîøëûõ Áîãäàíîâè÷, ò. (0392) 52-09-83

Вам также может понравиться