Вы находитесь на странице: 1из 64

E-mail: ra@sea.com.

ua
http://www.sea.com.ua
×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
Èìïóëüñíûé áëîê ïèòàíèÿ 2 Âå÷íûé áëîê ïèòàíèÿ ................................Í.Ï.Ãîðåéêî
6 Ñòàáiëiçîâàíèé áëîê æèâëåííÿ.......................Â.Ðèøòóí
Ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìàòîð 7 Ðåãóëèðóåìûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
ñâîèìè ðóêàìè ñ çàùèòîé ïî òîêó ..................................À.Ñ.Êîâàëü÷óê
8 Çíàåòå ëè Âû, ÷òî....................................À.Ì.Äðþ÷èëî
Àâòîìîáèëüíûé öèôðîâîé 9 Óëó÷øåíèå ðàáîòû ïðåîáðàçîâàòåëÿ
òàõîìåòð íàïðÿæåíèÿ ............................................À.Í.Êàðàêóð÷è
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
11 Ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìàòîð íà
ìàãíèòîïðîâîäå îò ËÀÒÐîâ............................È.Çóáàëü
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
16 Ñèëîâûå ïîëóïðîâîäíèêîâûå ýëåìåíòû
¹3 (3) ìàðò 2000 äëÿ âûñîêî÷àñòîòíûõ èíâåðòîðîâ ............Ï.Àôàíàñüåâ
19 Ýëåêòðè÷åñêèå ìèêðîäâèãàòåëè..................À.Ä.Ïðÿäêî
Åæåìåñÿ÷íûé íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë
22 Ïðî "Ïðàâèëà êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ
Ñîâìåñòíîå èçäàíèå ñ Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì
îáùåñòâîì ðàäèîòåõíèêè, ýëåêòðîíèêè è
åíåðãiºþ äëÿ íàñåëåííÿ"
ñâÿçè Óêðàèíû ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
Ðåãèñòðàöèîííûé ÊÂ, ¹3858,10.12.99 ã. 24 Êîíäåíñàòîðû PhaseCap ïåðåìåííîãî òîêà
Ó÷ðåäèòåëü - ÄÏ «Èçäàòåëüñòâî äëÿ êîððåêöèè êîýôôèöèåíòà ìîùíîñòè (ñîsϕ)
Ðàäiîàìàòîð» ôèðìû Siemens Matsushita Components
Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2000 ã. 27 Ãèáðèäíûé ðàçðÿäíèê T4N-A230XFV/T43-A230XFV
ôèðìû Epcos
Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” 28 Ïðîâîäà è êàáåëè
Äèðåêòîð Ã.À.Óëü÷åíêî, ê.ò.í.
ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð 30 Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî .................................À.Ð.Æåðäåâ
Î.Í.Ïàðòàëà, ê.ò.í. 32 Ïðîñòîå ïóñêîçàðÿäíîå óñòðîéñòâî...............Â.Õèæíÿê
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 35 Óñòðîéñòâî çàðÿäà-ðàçðÿäà
(redactor@sea.com.ua)
Ï.Â.Àôàíàñüåâ, ê.ò.í.
àêêóìóëÿòîðîâ .........................................Å.Ñ.Êîëåñíèê
Ç.Â. Áîæêî (çàì. ãë. ðåäàêòîðà) ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
À.Â. Êðàâ÷åíêî 40 Åëåêòðîííèé ðåãóëÿòîð ïîòóæíîñòi
Í.Â. Ìèõååâ
Â.Ñ. Ñàìåëþê
ðåëåéíîãî òèïó........................................I.ß.Iâàí÷åñêóë
Ý.À. Ñàëàõîâ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Ï.Í. Ôåäîðîâ, ê.ò.í 44 ×òî ýêîíîìèì.. .....................................Þ.È.Òèòàðåíêî
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí 45 Êîïèðîâàëüíûé àïïàðàò ñ ëàìïàìè
À.È.Ïîíî÷îâíûé (san@sea.com.ua) äíåâíîãî ñâåòà ...........................................Â.Áàííèêîâ
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Ò.Ï.Ñîêîëîâà, òåë.271-96-49 49 Òåðìîêîìïåíñèðîâàííûé ðåãóëÿòîð
Ðåäàêòîð Í.Ì.Êîðíèëüåâà íàïðÿæåíèÿ....................................................Â.Ã.Ïåòèê
Îòäåë ðåêëàìû Ñ.Â.Ëàòûø, 52 Ñîâðåìåííàÿ ñõåìîòåõíèêà
òåë.276-11-26,E-mail: lat@sea.com.ua àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêè ..................À.Â.Êðàâ÷åíêî
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð 58 Èíäèêàòîð íàïðÿæåíèÿ áîðòîâîé
(îòäåë ïîäïèñêè è ðåàëèçàöèè) ñåòè àâòîìîáèëÿ .......................................È.Ïàíêðàòîâ
Â. Â. Ìîòîðíûé, òåë.276-11-26 59 Ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ
E-mail: redactor@sea.com.ua ñõåìà êîììóòàòîðà 3640.3734 àâòîìîáèëåé
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû: ÂÀÇ 2108, 2109 è "Òàâðèÿ"......................À.Ì.Äðþ÷èëî
ïîëó÷àòåëü ÄÏ-èçäàòåëüñòâî
“Ðàä³îàìàòîð”, êîä 22890000, ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì 60 Ãåîðã Ñèìîí Îì
îòä.Óêðïðîìèíâåñòáàíêà ã. Êèåâà, 62 Êíèãà-ïî÷òîé
ÌÔÎ 322153 ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÀß ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ
Àäðåñ ðåäàêöèè: 64 Ïðîâåðüòå ñâîè çíàíèÿ
Óêðàèíà, Êèåâ,
óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê. 803
64 Âåñåëûå èñòîðèè
äëÿ ïèñåì: Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 10.03.2000 ã. Ôîðìàò Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåò-
à/ÿ 807, 03110, Êèåâ-110 84õ108/32. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Áóìàãà ãàçåòíàÿ ñòâåííîñòè íå íåñåò.
Çàê.0161003 Òèðàæ 1200 ýêç. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïðàâèëüíîñòü âû-
òåë. (044) 271-41-71 áîðà è îáîñíîâàííîñòü òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé íåñåò àâòîð.
ôàêñ (044) 276-11-26 Îòïå÷àòàíî ñ êîìïüþòåðíîãî íàáîðà íà êîìáè- Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîâåòà ðåäàêöèè ïî èíòåðåñóþùåìó âî-
E-mail: ra@sea.com.ua íàòå ïå÷àòè èçäàòåëüñòâà «Ïðåñà Óêðà¿íè», ïðîñó âêëàäûâàéòå îïëà÷åííûé êîíâåðò ñ îáðàòíûì
http : // www.sea.com.ua 03047, Êèåâ - 047, ïð. Ïîáåäû, 50 àäðåñîì.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «ÐÀ-Ýëåêòðèê» Æóðíàë îòïå÷àòàí íà áóìàãå ôèðìû “Ñïåêòð”
© Èçäàòåëüñòâî «Ðàä³îàìàòîð», 2000 îáÿçàòåëüíà. òåë. (044) 446-23-77
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Íà äíÿõ çàøåë ê íàì â ðåäàêöèþ ÷èòà- ðîãèõ è ïðîñòûõ â èñïîëíåíèè. Ðåäàêöèÿ
òåëü Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Ñóñëîâ èç Íèêî- æäåò îòêëèêà îò íàøèõ ÷èòàòåëåé, åñëè
ëàåâñêîé îáë. (äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí êëóáà åñòü òàêèå ðàçðàáîòêè, ìû èõ íåìåäëåííî
÷èòàòåëåé "Ðàäiîàìàòîðà"). íàïå÷àòàåì.
Îí îáðàòèë íàøå âíèìàíèå íà ïðîáëåìû Â ïðåäëàãàåìîì âàøåìó âíèìàíèþ òðå-
âåòðîýíåðãåòèêè. Â óñëîâèÿõ, êîãäà Óêðà- òüåì íîìåðå æóðíàëà "Ðàäiîàìàòîð-Ýëåê-
èíå íå õâàòàåò ýíåðãîíîñèòåëåé äëÿ ïðîèç- òðèê" äåëàåòñÿ óïîð íà ïðàêòè÷åñêèå ñõåìû:
âîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè, âåòðîýíåðãåòèêà ïðåäñòàâëåíû áëîêè ïèòàíèÿ (ñòàòüè Í.Ï.Ãî-
ìîãëà áû âíåñòè ñâîé âêëàä â ðåøåíèå ðåéêî, Â.Ðèøòóíà, À.Ñ.Êîâàëü÷óêà, À.Í.Êà-
ýíåðãåòè÷åñêîé ïðîáëåìû. ðàêóð÷è), ïðîäîëæàåòñÿ ïóáëèêàöèÿ ñåðèè
Êîãäà-òî Ãîëëàíäèþ íàçûâàëè ñòðàíîé ñòàòåé È.Çóáàëÿ ïî ñâàðî÷íûì òðàíñôîð-
âåòðÿíûõ ìåëüíèö. Íà êàðòèíàõ ñòàðèííûõ ìàòîðàì, Ï.Àôàíàñüåâà ïî ñèëîâûì ïîëó-
ìàñòåðîâ-ïåéçàæèñòîâ îáÿçàòåëüíî ïðèñóò- ïðîâîäíèêîâûì ýëåìåíòàì. Çàêîí÷åíà ñî-
ñòâîâàëà òàêàÿ ìåëüíèöà. Ñåé÷àñ îñòàëèñü êðàùåííàÿ ïóáëèêàöèÿ "Ïðàâèë ïîëüçîâà-
òîëüêî ìóçåéíûå ýêñïîíàòû, íî çàòî Ãîë- íèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé äëÿ íàñåëå-
ëàíäèÿ ïîêðûòà ñåòüþ âåòðîýëåêòðîñòàíöèé, íèÿ". Ïóáëèêóþòñÿ çàðÿäíûå óñòðîéñòâà
äàþùèõ ñóùåñòâåííóþ ïðèáàâêó âûðàáîò- À.Ð.Æåðäåâà, Â.Õèæíÿêà, Å.Ñ.Êîëåñíèêà. Â
êè ýëåêòðîýíåðãèè. Óêðàèíà òîæå áûëà ðàçäåëå àâòî-ìîòî ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå
ñòðàíîé âåòðÿíûõ ìåëüíèö. Íî âåòðîýëåê- íà ñòàòüþ À.Â.Êðàâ÷åíêî ïî ñîâðåìåííîé
òðîñòàíöèé ó íàñ ñ÷èòàííûå åäèíèöû. Èõ ñõåìîòåõíèêå àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíè-
ïðîèçâîäÿò îòäåëüíûå ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ, êè. Åñòü è ìíîãî äðóãèõ èíòåðåñíûõ ìàòå-
íî ýòî, âî-ïåðâûõ, êàïëÿ â ìîðå, âî-âòîðûõ, ðèàëîâ. Ðåäàêöèÿ íàäååòñÿ, ÷òî ýòîò íîìåð
- äîðîãîå óäîâîëüñòâèå, êîòîðîå íàøè ñåëü- áóäåò èíòåðåñåí ÷èòàòåëÿì.
ñêèå æèòåëè ïîçâîëèòü ñåáå íå ìîãóò. Êàê
âñåãäà â òàêèõ ñëó÷àÿõ - íàäåæäà íà íàðîä- Ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà
íûõ óìåëüöåâ. Íî èì íóæíû ïðàêòè÷åñêèå "Ðàäiîàìàòîð-Ýëåêòðèê"
êîíñòðóêöèè âåòðîýëåêòðîñòàíöèé, íåäî- Îëåã Ïàðòàëà

Âå÷íûé áëîê ïèòàíèÿ


Í.Ï. Ãîðåéêî, ã. Ëàäûæèí, Âèííèöêàÿ îáë.
Äëÿ ðàáîòû òåëåâèçîðà, êîìïüþòåðà, ñòóëà ïðîâîäîâ, èäóùèõ ê èìïîðòíîìó
ðàäèîïðèåìíèêà îáÿçàòåëüíî òðåáóåò- ðàäèîòåëåôîíó, ðàñïëàâèëñÿ áëîê ïè-
ñÿ áëîê ñòàáèëèçèðîâàííîãî ïèòàíèÿ. òàíèÿ;
Óñòðîéñòâà, âêëþ÷åííûå â ñåòü êðóãëî- ó òðåòüåãî - òî æå ñ ïèòàíèåì "ñîâåò-
ñóòî÷íî, à òàêæå ñõåìû, ñîáðàííûå ñêîãî" ïðîìûøëåííîãî TÀ ñ ÀÎÍ;
íà÷èíàþùèì ðàäèîëþáèòåëåì, òðåáó- ó íà÷èíàþùåãî ðàäèîëþáèòåëÿ ïîñëå
þò àáñîëþòíî íàäåæíîãî áëîêà ïèòà- ÊÇ áëîê ïèòàíèÿ íà÷àë äàâàòü íà âû-
íèÿ (ÁÏ), ÷òîáû íå áûëî ïîâðåæäåíèÿ õîä áîëüøîå íàïðÿæåíèå;
ñõåìû èëè âîçãîðàíèÿ áëîêà ïèòàíèÿ. íà ïðîèçâîäñòâå ÊÇ ëèíèè èçìåðè-
À òåïåðü - íåñêîëüêî "ñòðàøíûõ" òåëüíûõ ïðèáîðîâ ïî÷òè îáÿçàòåëüíî
èñòîðèé: ïðèâîäèò ê ïðåêðàùåíèþ ðàáîòû è íå-
ó îäíîãî ìîåãî äðóãà ïðè ïðîáîå îáõîäèìîñòè ñðî÷íîãî ðåìîíòà.
ðåãóëèðóþùåãî òðàíçèñòîðà "âûëåòå- Ñõåìû èìïóëüñíûõ áëîêîâ ìû çà-
ëî" ìíîãî ìèêðîñõåì â ñàìîäåëüíîì òðàãèâàòü íå áóäåì âñëåäñòâèå èõ ñëîæ-
êîìïüþòåðå; íîñòè è íåâûñîêîé íàäåæíîñòè, à ðàñ-
ó äðóãîãî - ïîñëå çàìûêàíèÿ íîæêîé ñìîòðèì ñõåìó êîìïåíñàöèîííîãî ïî-

2 Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 3

ðèñ.1

ñëåäîâàòåëüíîãî ñòàáèëèçàòîðà ïèòàíèÿ Ïðîáîé. Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé êîíäåí-


(ðèñ.1). Ó ýòîé "îáû÷íîé" ñõåìû åñòü ñàòîð â áëîêå ïèòàíèÿ çàïàñàåò íåêî-
äâà ñëàáûõ ìåñòà: ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà òîðóþ ýíåðãèþ.  ìîìåíò ÊÇ íà âûõî-

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
ñåòåâîãî òðàíñôîðìàòîðà è âûõîäíîé äå ýòà ýíåðãèÿ èäåò íà íàãðåâ ðåãóëè-
(ðåãóëèðóþùèé) òðàíçèñòîð. Ïåðâè÷- ðóþùåãî òðàíçèñòîðà. Îñîáåííî âðåä-
íàÿ îáìîòêà ñèëîâîãî òðàíñôîðìàòî- íûì ÿâëÿåòñÿ ïðåâûøåíèå äîïóñòèìî-
ðà çàùèùåíà ïëàâêèì ïðåäîõðàíèòå- ãî äëÿ òðàíçèñòîðà èìïóëüñíîãî òîêà
ëåì. Ïðè ïîñòåïåííîì âîçðàñòàíèÿ òî- êîëëåêòîðà, êîòîðûé ïðè íóëåâîì ñî-
êà íàãðóçêè, à îñîáåííî ïðè ïîñòåïåí- ïðîòèâëåíèè íàãðóçêè ÿâëÿåòñÿ âåñüìà
íîì âîçðàñòàíèè ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ çíà÷èòåëüíûì!
"ãëóáîêî" ñïðÿòàííàÿ â òðàíñôîðìàòî- Êðîìå ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ïðè÷èí
ðå ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà óñïåâàåò ðàçî- ê âûõîäó èç ñòðîÿ áëîêà ïèòàíèÿ ïðè-
ãðåòüñÿ äî ïðîáîÿ ìåæäóâèòêîâîé èçî- âîäÿò òàêæå ñëåäóþùèå:
ëÿöèè. Äàëüøå - ñöåíàðèé ïîíÿòíûé: ïðîáîé ïåðåõîäà ý-á òðàíçèñòîðà,
íåèçáåæíûé âûõîä òðàíñôîðìàòîðà èç ñîåäèíåííîãî ñî ñòàáèëèòðîíîì, ïðè
ñòðîÿ, åñëè ïðè ýòîì ïðåäîõðàíèòåëü âîçðàñòàíèè âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ
âñå-òàêè ïåðåãîðèò. Óòâåðæäåíèå, ÷òî ñòàáèëèçàòîðà, ðàáîòàþùåãî áåç íà-
"íàäî ðàçóìíî íàãðóæàòü áëîê ïèòà- ãðóçêè ïðè ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ;
íèÿ" èëè "íàïðÿæåíèå â ýëåêòðîñåòÿõ ïåðåãðåâ âûïðÿìèòåëüíûõ äèîäîâ â
ÑÍà íå áûâàåò çàâûøåííûì" áûëî áû ìîìåíò âêëþ÷åíèÿ â ñåòü áëîêà, èìå-
ãîëîñëîâíûì. þùåãî êîíäåíñàòîðû ôèëüòðà áîëü-
Ðåãóëèðóþùèé òðàíçèñòîð âûõîäèò øîé åìêîñòè;
èç ñòðîÿ ïî äâóì ïðè÷èíàì: 1) ïåðåãðåâ íåäîñòàòî÷íîå îõëàæäåíèå ðåãóëèðó-
ïðè ðàáîòå "ëåòîì" ëèáî ïðè çàâû- þùåãî òðàíçèñòîðà, óñòàíîâëåííîãî
øåííîé íàãðóçêå; 2) ðåçêèé ïðîáîé âíóòðè êîðîáî÷êè íà ìàëåíüêîì ðà-
ïðè ÊÇ íà âûõîäå áëîêà ïèòàíèÿ. äèàòîðå;
Ïåðåãðåâ. Ïðè âîçðàñòàíèè íàãðóçêè ïðîáîé ïåðåõîäà ý-á òðàíçèñòîðà
íà ÁÏ ÷åðåç ðåãóëèðóþùèé òðàíçèñòîð ïðè ïîäêëþ÷åíèè áëîêà ïèòàíèÿ ê ïðè-
ïðîòåêàåò áîëüøîé òîê, â òî æå âðåìÿ åìíèêó ñ áàòàðåéêàìè è îòêëþ÷åííîé
íàïðÿæåíèå ý-ê èìååò áîëüøóþ âåëè- ñåòè (åñëè ñõåìà áëîêà ïèòàíèÿ íåçà-
÷èíó. Ïðîèñõîäèò ïåðåãðåâ, à â äàëü- ìûñëîâàòàÿ) è äð.
íåéøåì - ïðîáîé òðàíçèñòîðà. Ïðèâåäåííûå íèæå ñõåìû èñïûòàíû

ðèñ.2

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 3
4
(5-25)-ëåòíåé ýêñïëóàòàöèåé. Â èõ ñõå- ê êîëëåêòîðó òðàíçèñòîðà ïîäâîäÿò
ìó èçíà÷àëüíî çàëîæåíà âîçìîæíîñòü ÷åðåç ðàäèàòîð. Âîçìîæåí ïîäâîä òî-
ðàáîòû ïðè çàâûøåííîì íàïðÿæåíèè êà ê êîëëåêòîðó êàê ÷åðåç ëåïåñòîê íà
ñåòè, ÊÇ è ïåðåãðóçêàõ ïî âûõîäó. âèíòå êðåïëåíèÿ, òàê è ñ ïëîùàäêè íà
Îáîñíîâàíèå çàùèòû îò ïåðåãðóçêè ïå÷àòíîé ïëàòå ÷åðåç êðåïÿùèé âèíò.
ìîæíî íàéòè â ëèòåðàòóðå [1 è 2], ïðè- Âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ äîëæíû
ìåð èñïîëíåíèÿ êîíêðåòíîãî áëîêà ïè- îáåñïå÷èòü îòâîä òåïëà îò ëàìïû, ÷òî-
òàíèÿ - â [3]. áû â ðàáî÷åì ðåæèìå âûïðÿìèòåëü-
Áëîê ïèòàíèÿ èìïîðòíîãî íûé ìîñò è òðàíçèñòîð áûëè õîëîäíû-
ðàäèîòåëåôîíà (ðèñ.2). ìè, à ïðè ÊÇ íåìíîãî íàãðåâàëèñü. Ïî
Ðåçèñòîð R1 îñëàáëÿåò èìïóëüñû òî- ñïåöèôèêå òåëåôîíà ñ òðóáêîé-ïðè-
êà ÷åðåç âûïðÿìèòåëüíûé ìîñò â ìî- åìîïåðåäàò÷èêîì (íàëè÷èå àêêóìóëÿòî-
ìåíò âêëþ÷åíèÿ, îãðàíè÷èâàåò òîê ÷å- ðà) íåëüçÿ íàãðóæàòü âûõîä áëîêà ïè-
ðåç ïåðâè÷íóþ îáìîòêó Ò1 ïðè çàâû- òàíèÿ ðåçèñòîðîì, ÷òîáû íå ðàçðÿäèòü
øåííîì íàïðÿæåíèè â ýëåêòðîñåòè è àêêóìóëÿòîð ïðè îòêëþ÷åíèè íàïðÿ-
ïåðåãîðàåò â ñëó÷àÿõ î÷åíü áîëüøîãî æåíèÿ â ýëåêòðîñåòè. Ïðèíöèï íàäåæ-
íàïðÿæåíèÿ â ñåòè ëèáî âîçíèêíîâåíèè íîãî áëîêà ïèòàíèÿ íå ïîçâîëÿåò âêëþ-
ìåæäóâèòêîâîãî çàìûêàíèÿ â òðàíñ- ÷àòü ðàçðÿäíûé ðåçèñòîð, äàæå åñëè
ôîðìàòîðå. Ñòàáèëèòðîí VD2 îïðåäå- èçâåñòíî, ÷òî â ñõåìå ðàäèîòåëåôîíà
ëÿåò âåëè÷èíó âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ åñòü ñâîè äèîäû è áëîêèðîâêè! Åñëè
(ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîäîáðàòü ýêçåìï- ïîñëå íàãðåâà áëîêà íàñòîëüíîé ëàì-
ëÿð ñòàáèëèòðîíà ïðè îòêëþ÷åííîé íà- ïîé ïðè îòêëþ÷åííîé íàãðóçêå îêà-
ãðóçêå). Ëàìïà íàêàëèâàíèÿ HL1 ñëóæèò æåòñÿ, ÷òî âûõîäíîå íàïðÿæåíèå íà÷è-
äëÿ îãðàíè÷åíèÿ âûäåëÿåìîé íà òðàí- íàåò âîçðàñòàòü, íåîáõîäèìî çàøóí-
çèñòîðå VT1 ìîùíîñòè â íîìèíàëüíîì òèðîâàòü ïåðåõîä á-ý òðàíçèñòîðà ðå-
ðåæèìå è îãðàíè÷åíèÿ òîêà ÊÇ. Åñëè çèñòîðîì ñîïðîòèâëåíèåì 5 êÎì…500
ïîä íàãðóçêîé íàïðÿæåíèå óìåíüøà- Îì. Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå ëàìïû HL1 â
åòñÿ áîëåå, ÷åì íà 1 Â, ñëåäóåò ïðèìå- äàííîé ñõåìå âûáðàíî áåç çàïàñà, ÷òî-
íèòü áîëåå ìîùíóþ ëàìïó (ìîæíî ïðè- áû äëèòåëüíûå ÊÇ ïðèâîäèëè ê ïåðå-
ïàÿòü ïàðàëëåëüíî HL1 îäíó-äâå ëàìïû ãîðàíèþ ëàìïû íàêàëèâàíèÿ è îáåñòî-
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß

îò ãèðëÿíäû íà 13,5 Â). ÷èâàíèþ ñõåìû, à ïðè îòñóòñòâèè õîçÿ-


Ðàäèàòîð, îõëàæäàþùèé òðàíçèñòîð åâ òåëåôîíà àâàðèéíûé ðåæèì ðàáîòû
VT1, âûðåçàþò èç ëóæåíîé æåñòè. Äëÿ íå ïðîäîëæàëñÿ ìåñÿöàìè. Äëÿ íàäåæ-
ëó÷øåãî îòâîäà òåïëà æåñòü ðàäèàòî- íîãî îòêëþ÷åíèÿ ñõåìû ïðè ìåæäó-
ðà ñëåäóåò ïðèæèìàòü ê ìåòàëëó òðàí- âèòêîâîì çàìûêàíèè â òðàíñôîðìàòî-
çèñòîðà ñ äâóõ ñòîðîí, ôîðìà è ðàçìå- ðå ïèòàíèÿ ñëåäóåò óáåäèòüñÿ, ÷òî ïðè
ðû ðàäèàòîðà äîëæíû îõâàòûâàòü ïî- íîðìàëüíîé ðàáîòå ïîä íàãðóçêîé íà
áîëüøå ìåñòà â èìåþùåéñÿ êîðîáî÷- ïðîòÿæåíèè 1 ÷ ðåçèñòîð R1 òåïëûé íà
êå. Âûâîä êîëëåêòîðà îòêóñûâàþò, òîê îùóïü (âèëêó èç ñåòè âûêëþ÷èòü â ìî-

ðèñ.3

4 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 5
ìåíò ïðîâåðêè!). È îáùåå ïðàâèëî - Òðàíçèñòîð VT1 áîëåå ìîùíûé, ê ìå-
ñòàâèòü áëîê ïèòàíèÿ íå íà ìÿãêóþ òàëëè÷åñêîé ïëàñòèíå êîðïóñà êîòîðî-
ïîäñòàâêó, êîòîðàÿ óõóäøàåò âåíòèëÿ- ãî ìîæíî íàäåæíî ïðèæàòü äâå ïëàñ-
öèþ, à íà òâåðäóþ ïëîùàäêó. òèíû òåïëîîòâîäà (èëè îäíó ïëàñòèíó,
Åùå îäíî çàìå÷àíèå: ïî ñïåöèôèêå ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ñîãíóòóþ).
ðàáîòû ðàäèîòåëåôîíà íàãðóçêà íà Ëàìïà íàêàëèâàíèÿ HL2 ïîçâîëÿåò
áëîê ïèòàíèÿ ìàêñèìàëüíà â ìîìåíò ñòàáèëèòðîíó VD2 ðàáîòàòü â áîëåå
îæèäàíèÿ - òðóáêà óëîæåíà, ïðîèñõî- øèðîêîì äèàïàçîíå ïèòàþùèõ íàïðÿ-
äèò çàðÿäêà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè. Â æåíèé, à êîíäåíñàòîð Ñ2 óìåíüøàåò
ñâÿçè ñ ýòèì ïðè ðàçðàáîòêå ñõåìû íå ïóëüñàöèè íàïðÿæåíèÿ íà ñòàáèëèòðî-
ñòàâèëàñü öåëü ñèëüíî ïîäàâèòü ïóëüñà- íå. Ðåçèñòîð R2 íóæåí äëÿ çàùèòû ïå-

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
öèè ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ, áîëåå âàæ- ðåõîäà á-ý ðåãóëèðóþùåãî òðàíçèñòî-
íûì áûëî óìåíüøèòü ãàáàðèòû óñòðîé- ðà îò ïðîáîÿ ýíåðãèåé êîíäåíñàòîðà Ñ2
ñòâà. Ïðè ïîâòîðåíèè äàííîé ñõåìû ïðè ÊÇ âûõîäà.
äëÿ ïèòàíèÿ äðóãèõ óñòðîéñòâ âîçìîæ- Ïðè íàëàæèâàíèè ñëåäóåò ïðîêîíòðî-
íî ïðèäåòñÿ óâåëè÷èòü åìêîñòü êîí- ëèðîâàòü íàïðÿæåíèå íà âûõîäå áåç íà-
äåíñàòîðà Ñ1, à òàêæå ïîäêëþ÷èòü êîí- ãðóçêè, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîäîáðàòü
äåíñàòîð ê âûõîäó ñòàáèëèçàòîðà. ñòàáèëèòðîí! Åñëè íàïðÿæåíèå ïîä íà-
Øóíòèðîâàòü ñòàáèëèòðîí êîíäåíñà- ãðóçêîé áóäåò óìåíüøàòüñÿ ëèáî ïðî-
òîðîì áîëüøîé åìêîñòè (áîëüøå òûñÿ÷ ñëóøèâàòüñÿ ôîí 100 Ãö, íåîáõîäèìî
ïèêîôàðàä) íåëüçÿ: ïðè ÊÇ âûõîäà ñòà- óñòàíîâèòü áîëåå ìîùíóþ ëàìïó HL1,
áèëèçàòîðà âîçìîæåí ïðîáîé ý-á ïåðå- ÷òîáû íàïðÿæåíèå ý-ê òðàíçèñòîðà VT1
õîäà ðåãóëèðóþùåãî òðàíçèñòîðà! áûëî â ïðåäåëàõ 2…4 Â. Åñëè íàïðÿæå-
Áëîê ïèòàíèÿ èìïîðòíîãî íèå âòîðè÷íîé îáìîòêè òðàíñôîðìàòî-
êíîïî÷íîãî òåëåôîíà ñ ñîâåòñêîé ðà áóäåò âûøå (20 Â), ñõåìà îñòàíåò-
ëîãèêîé (ÀÎÍ) (ðèñ.3). ñÿ áåç èçìåíåíèé, ïîòðåáóåòñÿ òîëüêî
Íà ïðîñòîðàõ ÑÍÃ "æèâóò" è êíî- ïîäáîð ëàìïû HL1. Ïðè ìîíòàæå ñëå-
ïî÷íûå ÒÀ ñ ëîãèêîé ÀÎÍ íà 155 ñå- äóåò òàê ðàñïîëîæèòü äåòàëè, ÷òîáû
ðèè ìèêðîñõåì. Ýòà "äèêàÿ" êîìáèíà- ëàìïû áûëè â âåðõíåé ÷àñòè êîðïóñà,
öèÿ ñëàáîòî÷íîé èìïîðòíîé ñõåìû ñ òåïëûé âîçäóõ îò íèõ íå ãðåë äðóãèå
ìîùíîé (ïî âàòòàõ!) ëîãèêîé òðåáóåò è äåòàëè, à èçëó÷åíèå HL1 ìîæíî îòðà-
ñîîòâåòñòâóþùåãî áëîêà ïèòàíèÿ, òåì çèòü íàðóæó ñ ïîìîùüþ ìåòàëëè÷åñêîé
áîëåå ÷òî "ðîäíîé" ÁÏ ëåãêî ïåðåãî- ôîëüãè. Çà 1 ÷ ðàáîòû ïîä íàãðóçêîé
ðàåò! íàãðåâ äåòàëåé íå äîëæåí áûòü çàìåò-
Îòëè÷èÿ îò ïðåäûäóùåé ñõåìû - íûì, çà òàêîå æå âðåìÿ ÊÇ âûõîäà
ìåíüøåå âûõîäíîå íàïðÿæåíèå è áîëü- äîëæíà ãðåòüñÿ HL1, áûòü òåïëûì R1.
øèé òîê íàãðóçêè, ïðè÷åì â ðàáî÷åì Åñëè ýòîò ðåçèñòîð ñèëüíî ãðååòñÿ,
ðåæèìå (çâó÷àíèå ãðîìêîãîâîðèòåëÿ) íóæíî óìåíüøèòü åãî ñîïðîòèâëåíèå
ïîòðåáëåíèå òîêà áîëüøå, ïîýòîìó òðå- è íàîáîðîò (ýòî çàâèñèò îò äàííûõ
áóåòñÿ ñèëüíåå ïîäàâèòü ïóëüñàöèè íà- ïðèìåíåííîãî òðàíñôîðìàòîðà). Íà-
ïðÿæåíèÿ ñåòè. Ðàññìîòðèì îòëè÷èÿ ïîìíèì, åñëè R1 áóäåò î÷åíü ìàëî
îò ïðåäûäóùåé ñõåìû. ãðåòüñÿ, òî âðåìÿ åãî ïåðåãîðàíèÿ â
Âûïðÿìèòåëüíûé ìîñòèê VD1 áîëåå ñëó÷àå ìåæäóâèòêîâîãî çàìûêàíèÿ
ìîùíûé, êîíäåíñàòîð ôèëüòðà ïèòàíèÿ òðàíñôîðìàòîðà Ò1 áóäåò íåñêîëüêî
áîëüøåé åìêîñòè. Ëàìïà HL2 ðàññ÷è- áîëüøèì! Åñëè æå íàïðÿæåíèå â ýëå-
òàíà íà áîëüøèé òîê (åñëè íàïðÿæåíèå êòðîñåòè î÷åíü íåñòàáèëüíî, ïðèäåòñÿ
âòîðè÷íîé îáìîòêè òðàíñôîðìàòîðà çàìåíèòü R1 ëàìïîé íàêàëèâàíèÿ 220 Â
ïèòàíèÿ ïîçâîëèò, ìîæíî óñòàíîâèòü õ 10…15 Âò.
äâå ëàìïû 12 Â õ 4 Âò â ïàðàëëåëü). (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 5
6

Ñòàá³ë³çîâàíèé áëîê æèâëåííÿ


Â. Ðèøòóí, ì. Äðîãîáè÷, Ëüâ³âñüêà îáë.

Ìíîþ áóâ ðîçðîáëåíèé ñòàá³ë³çîâàíèé ïðóãà 12  âèïðÿìëÿºòüñÿ ä³îäàìè VD1-VD4,


áëîê æèâëåííÿ, îñîáëèâîñòÿìè ÿêîãî º âè- âêëþ÷åíèìè ïî ìîñòîâ³é ñõåì³, à òàêîæ
ñîêà ñòàá³ëüí³ñòü ³ ìîæëèâ³ñòü îäíî÷àñíî çãëàäæóºòüñÿ êîíäåíñàòîðîì Ñ1. Äâ³ ì³êðî-
çí³ìàòè äâ³ íàïðóãè. Òàê³ ïàðàìåòðè äîñÿã- ñõåìè ñòàá³ë³çàòîð³â âêëþ÷åí³ ïîñë³äîâíî,
íóò³ ïðè ïðîñòîìó ñõåìîòåõí³÷íîìó ð³øåíí³. âíàñë³äîê ÷îãî çìåíøóºòüñÿ âèä³ëåííÿ òåï-
Ïðîïîíóþ ³íøèì ÷èòà÷àì ïîçíàéîìèòèñü ç ëà íà DD2 ³, êð³ì öüîãî, äຠá³ëüøó
äàíîþ ðîçðîáêîþ. ñòàá³ëüí³ñòü íàïðóãè 5 Â, ùî äëÿ ì³êðî-
Ñòàá³ë³çîâàíèé áëîê æèâëåííÿ (ÑÁÆ) ñõåì ÒÒË äóæå âàæëèâî. Ñòàá³ë³òðîí VD5
ïðèçíà÷åíèé äëÿ æèâëåííÿ ìàãí³òîôîí³â, ñëóæèòü äëÿ îòðèìàííÿ â³ä 5-âîëüòîâîãî
ðàä³îïðèéìà÷³â, ï³äñèëþâà÷³â, à òàêîæ ïðè- ñòàá³ë³çàòîðà 9 Â. Êîíäåíñàòîðè Ñ2-Ñ7
ëàä³â, ÿê³ ñêîíñòðóéîâàí³ íà îñíîâ³ ì³êðî- ïîòð³áí³ äëÿ çìåíøåííÿ âíóòð³øíüîãî îïî-
ñõåì ç ÒÒË. ðó áëîêà æèâëåííÿ ïî çì³ííîìó ñòðóìó, à
Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïåðåâàã ÑÁÆ â òàêîæ äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñàìîçáóäæåííÿ
ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèìè º òå, ùî ç íüî- ì³êðîñõåì ïî óëüòðàçâóêîâ³é ÷àñòîò³. Ïðî
ãî ìîæíà îäíî÷àñíî çí³ìàòè äâ³ íàïðóãè, à ââ³ìêíåííÿ ÑÁÆ ïîâ³äîìëÿº VD6, à R1 ãà-
öå äóæå çðó÷íî ïðè íàëàãîäæóâàíí³ òà ðî- ñèòü íàäëèøîê íàïðóãè. Éîãî îï³ð îá÷èñ-
áîò³ ç ðàä³îåëåêòðîííèìè ïðèëàäàìè. Äëÿ ëþºòüñÿ çà ôîðìóëîþ R= ∆U/I.
ðîçðîáëåíîãî ìíîþ áëîêó æèâëåííÿ õà- ÑÁÆ äóæå âàæêî ñïàëèòè, òîìó ùî
ðàêòåðíà âèñîêà ñòàá³ëüí³ñòü. Öå âàæëè- ì³êðîñõåìè DD1 òà DD2 ìàþòü âíóòð³øí³é
âèé ôàêòîð ïðè ðîáîò³ ç ïðèëàäàìè, çîê- çàõèñò â³ä ïåðåâàíòàæåíü.
ðåìà, ÿê³ ñêîíñòðóéîâàí³ íà 133, 155, 555 Ïðè ìîíòàæ³ îñîáëèâó óâàãó ñë³ä çâåðíó-
ñåð³ÿõ ì³êðîñõåì, òîìó ùî ïðè çìåíøåíí³ òè íà òå, ùî ì³êðîñõåìè íå ìîæíà ñòàâèòè
íàïðóãè ìîæëèâà çì³íà ïàðàìåòð³â ëîã³÷íèõ íà ñï³ëüíèé ðàä³àòîð, áî áëîê æèâëåííÿ
åëåìåíò³â, ïîáóäîâàíèõ íà ì³êðîñõåìàõ ç çàì³ñòü 9 ³ 5  áóäå âèäàâàòè ñåðåäíº çíà-
ÒÒË, à ïðè çá³ëüøåíí³ âîíè ìîæóòü çãîð³òè. ÷åííÿ 7 Â. Ñõåìó ìîæíà âèêîíóâàòè ÿê
Áëîê æèâëåííÿ äຠíà âèõîä³ 9 Â ç³ íàâ³ñíèì ìîíòàæåì, òàê ³ íà ïëàò³. Àëå ïðè
ñòàá³ëüí³ñòþ 0,001 Â, à íà 5  - 0,00001 Â. ìîíòàæ³ äåòàë³ òðåáà ðîçì³ñòèòè òàê, ùîá
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß

ÑÁÆ ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ îñíîâíèõ ÷àñ- â³äñòàíü ì³æ ç`ºäíóâàëüíèì äðîòîì áóëà
òèí: òðàíñôîðìàòîðíà ç âèïðÿìëÿ÷åì ³ íàéìåíøîþ â çâ`ÿçêó ç ïàðàçèòíèìè îïîðà-
ñòàá³ë³çàòîðà (äèâ. ðèñóíîê). Çì³ííà íàïðó- ìè ïðîâ³äíèê³â ³ ìîæëèâ³ñòþ ñàìîçáóäæåí-
ãà åëåêòðîìåðåæ³ ïðîõîäèòü ÷åðåç âèìèêà÷ íÿ ì³êðîñõåì.
S1 òà çàïîá³æíèê ³ ïîñòóïຠíà ìåðåæíèé Ñõåìà íå ïîòðåáóº íàëàãîäæåííÿ òà ïî-
òðàíñôîðìàòîð. Ç âòîðèííî¿ îáìîòêè íà- òî÷íîãî ðåìîíòó ³ çðó÷íà â êîðèñòóâàíí³.

6 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 7
îò 3 À è âûøå, ÷òî ïðèâîäèò ê âûõîäó
Ðåãóëèðóåìûé èç ñòðîÿ ñòàáèëèçàòîðà. Íà ðèñ.1 èçî-
áðàæåíà ñõåìà ñòàáèëèçàòîðà, îò êîòî-
èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ðîé ìîæíî ïèòàòü íå òîëüêî àâòîìî-
áèëüíûé ìàãíèòîôîí, íî è ëþáóþ ðà-
ñ çàùèòîé ïî òîêó äèîëþáèòåëüñêóþ êîíñòðóêöèþ ñ
íàïðÿæåíèåì îò 1 äî 35 Â è êîòîðîé íå
À.Ñ. Êîâàëü÷óê, Õìåëüíèöêàÿ îáë. ñòðàøíû áîëüøèå òîêè íàãðóçêè, ïî-
ñêîëüêó ââåäåíà òîêîâàÿ çàùèòà.
Âàì äàëè â ðåìîíò àâòîìîáèëüíûé Ðåãóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ ñîáðàí íà ìè-
ìàãíèòîôîí. À âàì íå÷åì åãî çàïè- êðîñõåìå DA1, êîòîðàÿ äîïîëíåíà ìîù-

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
òàòü. Íóæåí ñòàáèëèçèðîâàííûé áëîê íûì òðàíçèñòîðîì, êîòîðûé ìîæåò îò-
ïèòàíèÿ ñ õîðîøåé ôèëüòðàöèåé ïî äàòü â íàãðóçêó òîê äî 5 À. Ïðè ñîïðî-
íèçêèì è âûñîêèì ÷àñòîòàì. Åñëè ó òèâëåíèè ðåçèñòîðà R5=0,3 Îì ìàêñè-
âàñ åñòü çàâîäñêîé ñòàáèëèçàòîð, òî ãäå ìàëüíûé òîê íàãðóçêè ñîñòàâëÿåò 2,8 À.
ãàðàíòèÿ öåëîñòíîñòè âûõîäíûõ êàñ- Ïðè äàëüíåéøåì ïîâûøåíèè òîêà äî
êàäîâ óñèëèòåëÿ. Êîãäà ýòè êàñêàäû 2,9-3 À ñðàáàòûâàåò çàùèòà, âûïîë-
çàìêíóòû, ìàãíèòîôîí ïîòðåáëÿåò òîê íåííàÿ íà îïòðîíå VD6. Êîãäà íàïðÿ-

ðèñ.1

ðèñ.2

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 7
8
æåíèå íà R5 ñòàíåò áîëüøèì, çàãîðà- Êîíñòðóêöèÿ è äåòàëè. Â áëîêå ïèòà-
åòñÿ ñâåòîäèîä âíóòðè îïòðîíà VD6. íèÿ ïðèìåíåíû ñëåäóþùèå äåòàëè.
Îòêðûâàåòñÿ äèíèñòîðíûé òèðèñòîð è Òðàíñôîðìàòîð Ò1 ëþáîé ñ âûõîäíûì
ïðîïóñêàåò îòðèöàòåëüíîå íàïðÿæåíèå íàïðÿæåíèåì 35 Â è òîêîì íå ìåíåå 3,5
íà âûâîä 8 ìèêðîñõåìû DA1, ÷òî ïðè- À, êîíäåíñàòîð Ñ1 ëþáîé ñ íîìèíàëü-
âîäèò ê ïàäåíèþ íàïðÿæåíèÿ íà âûõî- íûì íàïðÿæåíèåì 250 Â, âìåñòî Ñ4
äå ñòàáèëèçàòîðà äî 1 Â. Âåðíóòü íà- ìîæíî èñïîëüçîâàòü èìïîðòíûé 1000
ïðÿæåíèå íà âûõîäå ñòàáèëèçàòîðà ìêÔ õ 50 Â. Ðåçèñòîðû R1-R3 òèïà ÌËÒ
ìîæíî íàæàòèåì êíîïêè SA2. Ðåãóëè- ìîùíîñòüþ 0,25 Âò. Ìèêðîñõåìà DA1
ðóþò íàïðÿæåíèå íà âûõîäå ðåçèñòî- òèïà Ê142ÅÍ12, ïîëíûì åå àíàëîãîì
ðîì R4. ÿâëÿåòñÿ ìèêðîñõåìà çàðóáåæíîãî ïðî-
Äëÿ ñãëàæèâàíèÿ ïî íèçêèì è âûñî- èçâîäñòâà LM317Ò. Òðàíçèñòîð VT1 òè-
êèì ÷àñòîòàì ñëóæàò äðîññåëü Äð1 è ïà ÊÒ803À, ÊÒ805Ã, ÊÒ808, îïòðîí VD6
êîíäåíñàòîðû Ñ2, Ñ3. Ïðèìåíåíèå îï- òèïà ÀÎÓ103Â.
òðîíà ïîâûøàåò íàäåæíîñòü è áûñò- Ïå÷àòíàÿ ïëàòà ïîêàçàíà íà ðèñ.2.
ðîäåéñòâèå çàùèòû.

Çíàåòå ëè Âû, ÷òî…


À.Ì. Äðþ÷èëî

Ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü îïëåòêó òåëåâè-
çèîííîãî êàáåëÿ àáî-
íåíòñêîãî ïîäêëþ÷å-
íèÿ ÒÂ â ìíîãîýòàæ-
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß

íûõ äîìàõ äëÿ çà-


çåìëåíèÿ. Ýòî îñî-
Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå äèîäíîãî ìîñòà, ñî- áåííî óäîáíî, êîãäà
ñòîÿùåãî èç ÷åòûðåõ äèîäîâ, ìîæíî ïîâûñèòü íåîáõîäèìî ïàÿòü
â 1,5-2 ðàçà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïàðàëëåëü- ïîëåâûå òðàíçèñòî-
íî ëþáîìó èç ÷åòûðåõ äèîäîâ ïîäêëþ÷èòü êîí- ðû è ìèêðîñõåìû, à
äåíñàòîð åìêîñòüþ íå íèæå Ñ, êîòîðàÿ èñïîëü- çàçåìëåíèÿ ïîáëèçî-
çóåòñÿ â âûïðÿìèòåëå (ñì. ðèñóíîê). Ýòî óäîá- ñòè íåò. Èñïîëüçóÿ
íî, êîãäà ïðè çàìåíå ñãîðåâøåãî òðàíñôîðìà- àíòåííîå ãíåçäî è
òîðà âòîðè÷íàÿ îáìîòêà íå âûäàåò íåîáõîäèìî- êóñîê ïðîâîäà, ìîæ-
ãî íàïðÿæåíèÿ, à äîìîòàòü åå íåâîçìîæíî, òàê íî ëåãêî âûéòè èç
êàê çàìåíÿåìûé çàëèò ãåðìåòèêîì. òðóäíîãî ïîëîæåíèÿ.

Îïå÷àòêà.  ñòàòüå Å.Ë.ßêîâëåâà "Ýëåêòðîííîå ðåëå ñòåêëîîî÷èñ-


òèòåëÿ äëÿ "Æèãóëåé" (ÐÝ 1/2000, ñ.57-59) íà ñõåìå ðèñ.1 òðàíçèñ-
òîðû VT1, VT2 äîëæíû áûòü òèïà ÊÒ209Ê, òèï òèðèñòîðà VS1 Ò106-10-
3 (à íå Å106-10-3).

8 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 9

Óëó÷øåíèå ðàáîòû
ïðåîáðàçîâàòåëÿ
íàïðÿæåíèÿ À.Í. Êàðàêóð÷è, ã. Çàïîðîæüå

Ïðåîáðàçîâàòåëü ïîñòîÿííîãî íà- ñòðîÿ. Äëÿ íàáëþäåíèÿ îïèñàííûõ ïðî-

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
ïðÿæåíèÿ 12 Â â ïåðåìåííîå 220 Â 50 öåññîâ ñïåöèàëüíî ïðèìåíÿëèñü âûñî-
Ãö îïèñàí â [1]. Îí ñëîæíåå àíàëîãè÷- êîâîëüòíûå òðàíçèñòîðû.
íûõ óñòðîéñòâ, îäíàêî ïîçâîëÿåò îáîé- Øóíòèðîâàíèåì âûñîêîâîëüòíîé îá-
òèñü áåç äîïîëíèòåëüíûõ ãåíåðàòîðîâ, ìîòêè òðàíñôîðìàòîðà êîíäåíñàòîðîì
îäíîâèáðàòîðîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîá- åìêîñòüþ 2,5 ìêÔ äîáèòüñÿ óäîâëå-
õîäèìîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èìïóëü- òâîðèòåëüíîé ðàáîòû ïðåîáðàçîâàòåëÿ
ñîâ è èñêëþ÷àåò íåñîãëàñîâàííóþ ðà- íå óäàëîñü. Ïðè íàãðóæåííîì ïðåîáðà-
áîòó çàäàþùèõ êàñêàäîâ ïðè èçìåíå- çîâàòåëå âûñîêîâîëüòíûå âûáðîñû íà-
íèè èõ ðàáî÷èõ ïàðàìåòðîâ. Ýòî ãàðàí-
òèðóåò íåîáõîäèìóþ ïàóçó ìåæäó èì-
ïóëüñàìè óïðàâëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ óñ-
ëîâèÿõ ðàáîòû.
Ïî ýòîé ñõåìå ñîáðàíà ñõåìà óïðàâ-
ëåíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ 24 Â/220 Â
50 Ãö. Ñèëîâûå òðàíçèñòîðû òàêèå æå,
êàê è â ñõåìå [1]. Ñ íàãðóçêîé ïðåîá-
ðàçîâàòåëü ðàáîòàë íîðìàëüíî, à ïðè
ïåðåõîäå íà ðåæèì õîëîñòîãî õîäà
îäèí èç òðàíçèñòîðîâ (ÊÒ827) êëþ÷å- à
âîãî êàñêàäà âûõîäèë èç ñòðîÿ (ïðåîá-
ðàçîâàòåëü èñïûòûâàëñÿ îò áëîêà ïè-
òàíèÿ).
Ïðè àíàëèçå ïðè÷èí âûõîäà èç ñòðîÿ
òðàíçèñòîðîâ óñòàíîâëåíî, ÷òî íà êîë-
ëåêòîðàõ âûõîäíûõ òðàíçèñòîðîâ ïðè
íàãðóæåííîì ïðåîáðàçîâàòåëå ïðèñóò-
ñòâóþò êîðîòêèå èìïóëüñû àìïëèòóäîé
äî 450 Â (îñöèëëîãðàììà íà ðèñ.1,à). á
Ýòî òî, ÷òî óäàëîñü çàôèêñèðîâàòü îñ-
öèëëîãðàôîì, ðåàëüíîå çíà÷åíèå ìî-
æåò áûòü áîëüøå. Ïðè ïåðåõîäå íà ðå-
æèì õîëîñòîãî õîäà ôîðìà èìïóëüñîâ
èñêàæàëàñü è ðàíåå êîðîòêèå ïî âðå-
ìåíè âûáðîñû íàïðÿæåíèÿ ñòàíîâè-
ëèñü áîëåå äëèòåëüíûìè. Ïðè ýòîì
ïðåîáðàçîâàòåëü ïîòðåáëÿë òîê (íà õî-
ëîñòîì õîäó) 2,5-3 À. Â òàêîì ðåæèìå
òðàíçèñòîðû ÊÒ827À âûõîäèëè èç â
ðèñ.1
Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 9
10

ðèñ.2

ïðÿæåíèÿ èñ÷åçëè, íî íà õîëîñòîì õî- ïðåîáðàçîâàòåëå 12 Â/220  50 Ãö -


äó ïðåîáðàçîâàòåëü ïî-ïðåæíåìó ïî- äàæå ÊÒ827Â (60 Â). Ïîñëå òàêîé äî-
òðåáëÿë òîê 2,5-3 À. ðàáîòêè ïîòðåáëÿåìûé ïðåîáðàçîâà-
Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ðåæèìà ðàáîòû ñè- òåëåì òîê â ðåæèìå õîëîñòîãî õîäà
ëîâûõ òðàíçèñòîðîâ âûõîäíîé êàñêàä îêîëî 1 À.
âûïîëíåí ïî ñõåìå ðèñ.2. Íà íåì ïîêà- Äèîäû VD1, VD2 ëþáûå ñ ìàêñèìàëü-
çàíû ôðàãìåíò ñõåìû ïðåîáðàçîâàòå- íûì èìïóëüñíûì òîêîì áîëåå 10 À.
ëÿ èç [1] è âíîâü ââåäåííûå ýëåìåíòû Êîíäåíñàòîðû Ñ3-Ñ6 íà 100 ìêÔ õ 63
(íóìåðàöèÿ ýëåìåíòîâ ïðîäîëæàåò, íà- Â. Ïîñêîëüêó íà êîíäåíñàòîðàõ äåéñò-
÷àòóþ â [1]). âóåò çíà÷èòåëüíàÿ ïåðåìåííàÿ ñîñòàâ-
Ïðè çàêðûòûõ ñèëîâûõ òðàíçèñòî- ëÿþùàÿ, òî çàìåíÿòü Ñ3, Ñ4 è Ñ5, Ñ6
ðàõ êîíäåíñàòîðû Ñ3, Ñ4 è Ñ5, Ñ6 çà- îäíèì êîíäåíñàòîðîì íå ñëåäóåò. Ðà-
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß

ðÿæåíû äî íàïðÿæåíèÿ èñòî÷íèêà ïè- áî÷åå íàïðÿæåíèå êîíäåíñàòîðîâ òàê-


òàíèÿ. Âûñîêîâîëüòíûé èìïóëüñ, ïî- æå íå äîëæíî áûòü ìåíåå 63 Â. Ðåêî-
ÿâëÿþùèéñÿ ïðè çàêðûâàíèè òðàíçèñ- ìåíäóåìûé òèï Ê50-29 è Ê50-31. Ñóì-
òîðà VT3 (VT4), ÷àñòè÷íî çàðÿæàåò êîí- ìàðíàÿ åìêîñòü êàæäîé ãðóïïû êîí-
äåíñàòîðû Ñ3, Ñ4 (Ñ5, Ñ6) è ÷àñòè÷íî äåíñàòîðîâ (Ñ3, Ñ4 è Ñ5, Ñ6) íå ìåíåå
çàìûêàåòñÿ íà ÷àñòü îáìîòêè Ò1 ÷å- 47 ìêÔ. Âîçìîæíî ïðèìåíåíèå êîí-
ðåç VD1 è R10, R13 (VD2, R14, R15). Ïî äåíñàòîðîâ òèïîâ Ê73-16 è Ê77-1 íåîá-
îêîí÷àíèè çàðÿäêè êîíäåíñàòîðû Ñ3, õîäèìîé åìêîñòè. Ïðè ýòîì ïîñëåäîâà-
Ñ4 (Ñ5, Ñ6) ðàçðÿæàþòñÿ ÷åðåç R10, R13 òåëüíîå ñîåäèíåíèå êîíäåíñàòîðîâ íå
(R14, R15) äî íàïðÿæåíèÿ èñòî÷íèêà òðåáóåòñÿ, à ðåçèñòîðû R11, R12 è R16,
ïèòàíèÿ. Ôîðìà èìïóëüñîâ íà êîëëåê- R17 ìîæíî çàìåíèòü îäíèì ñîïðîòèâ-
òîðàõ òðàíçèñòîðîâ ïîêàçàíà íà ðèñ.1,á ëåíèåì 2-2,2 êÎì ìîùíîñòüþ 2 Âò.
â ðåæèìå íàãðóçêè, íà ðèñ.1,â - â ðåæè- Îïèñàííóþ äîðàáîòêó ìîæíî ïðî-
ìå õîëîñòîãî õîäà. âîäèòü è â ïðåîáðàçîâàòåëå 12 Â/220
Êàê âèäíî, â íàèõóäøåì ðåæèìå Â, íå èçìåíÿÿ íîìèíàëû ýëåìåíòîâ
àìïëèòóäà íàïðÿæåíèÿ íà êîëëåêòîðå ñõåìû (ðèñ.2).
íå ïðåâûøàåò 60 Â. Ýòî ïîçâîëÿåò ïðè- Ëèòåðàòóðà
ìåíÿòü âìåñòî òðàíçèñòîðà ÊÒ827À 1. Øåïîòüêî À.Ä. Ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿ-
(100 Â) òðàíçèñòîð ÊÒ827Á (80 Â), à â æåíèÿ//Ðàäiîàìàòîð.-1999.-¹4.-Ñ.53.

10 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 11

Ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìàòîð
íà ìàãíèòîïðîâîäå îò ËÀÒÐîâ
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 2/2000) È. Çóáàëü, ã. Êèåâ

Ðàñïðîñòðàíåííûì ìàòåðèàëîì äëÿ ìèëëèìåòð ïðîñòðàíñòâà îêíà. Ñóùåñò-


èçãîòîâëåíèÿ ñàìîäåëüíûõ ñâàðî÷íûõ âóþò ËÀÒÐû è ñ áîëåå îáúåìíûìè
òðàíñôîðìàòîðîâ (ÑÒ) èçäàâíà ÿâëÿþò- êîëüöàìè-ìàãíèòîïðâîäàìè, íàïðèìåð
ñÿ ñãîðåâøèå ËÀÒÐû (ëàáîðàòîðíûé ÐÍÎ-250-2 è äðóãèå. Îíè ëó÷øå ïîäõî-
àâòîòðàíñôîðìàòîð). Òå, êòî èìåë ñ äÿò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ÑÒ, íî ìåíåå
íèìè äåëî, õîðîøî çíàþò, ÷òî ýòî òà- ðàñïðîñòðàíåíû. Ó äðóãèõ àâòîòðàíñ-

ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
êîå. Êàê ïðàâèëî, âñå ËÀÒÐû èìåþò ôîðìàòîðîâ, àíàëîãè÷íûõ ïî ïàðàìå-
ïðèìåðíî îäèíàêîâûé âíåøíèé âèä: òðàì ËÀÒÐ 1Ì, íàïðèìåð ÀÎÑÍ-8-220,
õîðîøî âåíòèëèðóåìûé æåñòÿíîé êîð- ìàãíèòîïðîâîä èìååò âíåøíèé äèàìåòð
ïóñ êðóãëîé ôîðìû ñ æåñòÿíîé èëè êîëüöà áîëüøå, íî çàòî ìåíüøèå âûñî-
ýáîíèòîâîé ëèöåâîé êðûøêîé ñî øêà- òó è äèàìåòð îêíà d=65 ìì. Â ýòîì ñëó-
ëîé îò 0 äî 250  è âðàùàþùåéñÿ ðó- ÷àå äèàìåòð îêíà íåîáõîäèìî ðàñøè-
êîÿòêîé. Âíóòðè êîðïóñà íàõîäèòñÿ òî- ðèòü äî 70 ìì. Êîëüöî ìàãíèòîïðîâî-
ðîèäàëüíûé àâòîòðàíñôîðìàòîð, âû- äà ñîñòîèò èç íàìîòàííûõ äðóã íà äðó-
ïîëíåííûé íà ìàãíèòîïðîâîäå çíà÷è- ãà îòðåçêîâ æåëåçíîé ëåíòû, ñêðåï-
òåëüíîãî ñå÷åíèÿ. Èìåííî ýòîò ñåð- ëåííîé ïî êðàÿì òî÷å÷íîé ñâàðêîé.
äå÷íèê-ìàãíèòîïðîâîä ïîíàäîáèòñÿ îò Äëÿ òîãî ÷òîáû óâåëè÷èòü âíóòðåííèé
ËÀÒÐà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íîâîãî ÑÒ. äèàìåòð îêíà, ñëåäóåò èçíóòðè îòñîå-
Îáû÷íî òðåáóåòñÿ äâà îäèíàêîâûõ äèíèòü êîíåö ëåíòû è îòìîòàòü íåîá-
êîëüöà-ìàãíèòîïðîâîäà îò êðóïíûõ ËÀ- õîäèìîå êîëè÷åñòâî. Íî íå ïûòàéòåñü
ÒÐîâ. îòìîòàòü çà îäèí ðàç. Ëó÷øå îòìàòû-
ËÀÒÐû âûïóñêàëèñü ðàçíûõ òèïîâ ñ âàòü ïî îäíîìó âèòêó, êàæäûé ðàç îò-
ìàêñèìàëüíûì òîêîì îò 2 äî 10 À. Äëÿ ðåçàÿ ëèøíåå. Èíîãäà òàêèì îáðàçîì
èçãîòîâëåíèÿ ãîäÿòñÿ òîëüêî òå ÑÒ, ðàñøèðÿþò è îêíà áîëåå êðóïíûõ ËÀ-
ðàçìåðû ìàãíèòîïðîâîäîâ êîòîðûõ ÒÐîâ, õîòÿ ïðè ýòîì íåèçáåæíî óìåíü-
ïîçâîëÿþò óëîæèòü íåîáõîäèìîå êîëè- øàåòñÿ ïëîùàäü ìàãíèòîïðîâîäà.
÷åñòâî âèòêîâ. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðà-  íà÷àëå èçãîòîâëåíèÿ ÑÒ íåîáõîäè-
íåííûì ñðåäè íèõ, íàâåðíîå, ÿâëÿåòñÿ ìî èçîëèðîâàòü îáà êîëüöà. Îñîáîå
àâòîòðàíñôîðìàòîð òèïà ËÀÒÐ 1Ì, êî- âíèìàíèå ïðè ýòîì îáðàòèòå íà óãëû
òîðûé â çàâèñèìîñòè îò ïðîâîäà îáìîò- êðàåâ êîëåö - îíè îñòðûå, ìîãóò çàïðî-
êè ðàññ÷èòàí íà òîê 6,7-9 À, õîòÿ ðàç- ñòî ðàçðåçàòü íàëîæåííóþ èçîëÿöèþ,
ìåðû ñàìîãî àâòîòðàíñôîðìàòîðà îò à ïîòîì çàìêíóòü ñîáîé ïðîâîä îá-
ýòîãî íå ìåíÿþòñÿ. Ìàãíèòîïðîâîä ìîòêè. Íà óãëû ëó÷øå âäîëü íàëîæèòü
ËÀÒÐ 1Ì èìååò ñëåäóþùèå ðàçìåðû: êàêóþ-íèáóäü êðåïêóþ è ýëàñòè÷íóþ
âíåøíèé äèàìåòð D=127 ìì; âíóòðåííèé ëåíòó, íàïðèìåð, ïëîòíóþ êèïåðíóþ
äèàìåòð d=70 ìì; âûñîòà êîëüöà h=95 èëè ðàçðåçàííóþ âäîëü òðóáêó êåìá-
ìì; ñå÷åíèå S=27 ñì2 è ìàññó îêîëî 6 ðèê. Ñâåðõó êîëüöà (êàæäîå îòäåëü-
êã. Èç äâóõ êîëåö îò ËÀÒÐ 1Ì ìîæíî íî) îáìàòûâàþò íåòîëñòûì ñëîåì òêà-
èçãîòîâèòü õîðîøèé ÑÒ, ïðàâäà, èç-çà íåâîé èçîëÿöèè.
ìàëîãî âíóòðåííåãî îáúåìà îêíà íåëü- Äàëåå èçîëèðîâàííûå êîëüöà ñîåäè-
çÿ èñïîëüçîâàòü ñëèøêîì òîëñòûå ïðî- íÿþò âìåñòå (ðèñ.2). Êîëüöà ïëîòíî
âîäà è ïðèäåòñÿ ýêîíîìèòü êàæäûé ñòÿãèâàþò êðåïêîé ëåíòîé, à ïî áîêàì

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 11
12
ôèêñèðóþò äåðåâÿííûìè êîëûøêàìè,
òàêæå ïîòîì ñòÿíóòûìè èçîëåíòîé -
ñåðäå÷íèê ìàãíèòîïðîâîä äëÿ ÑÒ ãîòîâ.
Ñëåäóþùèé øàã ñàìûé îòâåòñòâåí-
íûé - óêëàäêà ïåðâè÷íîé îáìîòêè. Îá-
ìîòêè äàííîãî ÑÒ íàìàòûâàþò ïî ñõå-
ìå (ðèñ.3) - ïåðâè÷íàÿ ïîñðåäèíå, äâå
ñåêöèè âòîðè÷íîé - íà áîêîâûõ ïëå÷àõ.
“Ñïåöû”, çíàþùèå ýòîò òèï òðàíñôîð- ðèñ.2
ìàòîðà, ÷àñòî íàçûâàþò åãî íà ñâîåîá-
ðàçíîì æàðãîíå "óøàñòèêîì" èç-çà
êðóãëûõ "÷åáóðàøêèíûõ óøåé", âûñòó-
ïàþùèõ â ðàçíûå ñòîðîíû ñåêöèé âòî-
ðè÷íîé îáìîòêè.
Íà ïåðâè÷íóþ óõîäèò îêîëî 70-80 ì
ïðîâîäà, êîòîðûé ïðèäåòñÿ êàæäûì
âèòêîì ïðîòÿãèâàòü ÷åðåç îáà îêíà
ìàãíèòîïðîâîäà. Ïðè ýòîì íèêàê íå
îáîéòèñü áåç íåõèòðîãî ïðèñïîñîáëå-
íèÿ (ðèñ.4). Ñíà÷àëà ïðîâîä íàìàòûâà-
þò íà äåðåâÿííîå ìîòîâèëüöå è â òà-
êîì âèäå áåç ïðîáëåì ïðîòÿãèâàþò ÷å- ðèñ.3
ðåç îêíà êîëåö. Ïðîâîä îáìîòêè ìîæåò
ñîñòîÿòü èç êóñêîâ (äàæå ìåòðîâ ïî
äåñÿòü) åñëè óäàëîñü äîñòàòü òîëüêî òà-
êîé.  ýòîì ñëó÷àå åãî íàìàòûâàþò
÷àñòÿìè, à êîíöû ñîåäèíÿþò ìåæäó
ñîáîé. Äëÿ ýòîãî ïðîëóæåííûå êîí÷è-
êè ñîåäèíÿþò (íå ñêðó÷èâàÿ) è ñêðåï-
ëÿþò íåñêîëüêèìè âèòêàìè òîíêîé ìåä- ðèñ.4
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ

íîé æèëû áåç èçîëÿöèè, ïîòîì îêîí÷à-


òåëüíî ïðîïàèâàþò è èçîëèðóþò. Òàêîå
ñîåäèíåíèå íå äàåò òðåùèí â ïðîâîäå âîãî ñëîÿ. Ïîâåðõíîñòü ìàãíèòîïðîâî-
è íå çàíèìàåò áîëüøîãî îáúåìà. äà èìååò çàêðóãëåííóþ ôîðìó, ïîýòî-
Äèàìåòð ïðîâîäà ïåðâè÷íîé îáìîò- ìó ïåðâûå ñëîè áóäóò ñîäåðæàòü ìåíü-
êè 1,6-2,2 ìì. Äëÿ ìàãíèòîïðîâîäîâ, ñî- øå âèòêîâ, ÷åì ïîñëåäóþùèå - äëÿ âû-
ñòàâëåííûõ èç êîëåö ñ äèàìåòðîì îê- ðàâíèâàíèÿ ïîâåðõíîñòè (ðèñ.5). Ïðî-
íà 70 ìì, ìîæíî ïðèìåíÿòü ïðîâîä
äèàìåòðîì íå áîëåå 2 ìì, èíà÷å îñòà-
íåòñÿ ìàëî ìåñòà äëÿ âòîðè÷íîé îáìîò-
êè. Ñîäåðæèò ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà, êàê
ïðàâèëî, 180-200 âèòêîâ ïðè íîðìàëü-
íîì ñåòåâîì íàïðÿæåíèè.
Èòàê, ïðåäïîëîæèì, ïåðåä âàìè ñî-
áðàííûé ìàãíèòîïðîâîä, ïðîâîä ïîäãî-
òîâëåí è íàìîòàí íà ìîòîâèëüöå. Ïðè-
ñòóïàåì ê íàìîòêå. Êàê âñåãäà íà êî-
íåö ïðîâîäà íàäåâàåì êåìáðèê è ïðè-
òÿãèâàåì åãî èçîëåíòîé ê íà÷àëó ïåð-
ðèñ.5
12 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 13
âîä ñëåäóåò óêëàäûâàòü âèòîê ê âèòêó, âîì îêîí ìàãíèòîïðîâîäà. Òåì áîëåå
íè â êîåì ñëó÷àè íå äîïóñêàÿ çàõëåñ- ÷òî êàæäûé âèòîê òîëñòîãî ïðîâîäà
òûâàíèÿ ïðîâîäà íà ïðîâîä. Ñëîè ïðî- ïðèäåòñÿ ïðîòÿãèâàòü ïî âñåé äëèíå â
âîäà îáÿçàòåëüíî èçîëèðîâàòü äðóã îò óçêîå îêíî, è íèêàêàÿ "àâòîìàòèçà-
äðóãà. (Ïðè ðàáîòå ÑÒ ñèëüíî âèáðèðó- öèÿ" òóò, óâû, íå ïîìîæåò. Ìíå äîâî-
åò. Åñëè ïðîâîäà â ëàêîâîé èçîëÿöèè äèëîñü âèäåòü òðàíñôîðìàòîðû, ñäå-
ëåæàò äðóã íà äðóãå áåç ïðîìåæóòî÷- ëàííûå íà êîëüöàõ ËÀÒÐ 1Ì, â êîòîðûå
íîé èçîëÿöèè, òî â ðåçóëüòàòå âèáðà- íàðîäíûå óìåëüöû ñ ïîìîùüþ ìîëîò-
öèè è òðåíèÿ äðóã î äðóãà ñëîé ëàêà êà è ñîáñòâåííîãî òåðïåíèÿ âïèõèâàëè
ìîæåò ðàçðóøèòüñÿ, è ïðîèçîéäåò çà- òîëñòåííûé ìîíîëèòíûé ìåäíûé ïðî-
ìûêàíèå). Äëÿ ýêîíîìèè ïðîñòðàíñòâà âîä ñå÷åíèåì "êâàäðàòîâ" äâàäöàòü.
îáìîòêó ñëåäóåò óêëàäûâàòü êàê ìîæ- Äðóãîå äåëî, åñëè âû íîâè÷îê â ýòîì
íî êîìïàêòíåå. Íà ìàãíèòîïðîâîäå èç äåëå, òî èñïûòûâàòü ñóäüáó íå ñòîèò -

ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
íåêðóïíûõ êîëåö ìåæñëîåâóþ èçîëÿ- ðàçìàòûâàòü îáðàòíî òâåðäóþ ìåäü
öèþ ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ïîòîíüøå. òàêæå òðóäíî, êàê è íàìàòûâàòü. Ëåã-
Äëÿ ýòèõ öåëåé õîðîøî ïîäõîäÿò íå- ÷å íàìîòàòü àëþìèíèåâûì ïðîâîäîì
áîëüøèå êàòóøêè ñêîò÷à, êîòîðûå áåç ñå÷åíèåì 16-20 ìì2. Ïðîùå âñåãî íà-
òðóäà ïðîõîäÿò â çàïîëíåííûå îêíà, à ìîòàòü îáû÷íûì ìíîãîæèëüíûì ïðîâî-
ñàì ñêîò÷ íå çàíèìàåò ëèøíåãî îáúå- äîì 10 ìì2 â ñèíòåòè÷åñêîé èçîëÿöèè
ìà. Íå ñëåäóåò ñòðåìèòüñÿ íàìîòàòü - îí ìÿãêèé, ãèáêèé, õîðîøî èçîëèðî-
ïåðâè÷íóþ îáìîòêó áûñòðî è çà îäèí âàí, íî ïðè ðàáîòå áóäåò ãðåòüñÿ. Ìîæ-
ðàç. Ïðîöåññ ýòîò ìåäëåííûé, à ïîñëå íî èçãîòîâèòü âòîðè÷íóþ îáìîòêó è èç
óêëàäêè æåñòêèõ ïðîâîäîâ íà÷èíàþò íåñêîëüêèõ æèë ìåäíîãî ïðîâîäà, êàê
áîëåòü ïàëüöû. Ëó÷øå ñäåëàòü ýòî çà ýòî áûëî îïèñàíî âûøå. Ïîëîâèíó âèò-
2-3 ïîäõîäà - âåäü êà÷åñòâî âàæíåå êîâ íàìîòàòü íà îäíî ïëå÷î, ïîëîâèíó
ñêîðîñòè. íà äðóãîå (ðèñ.3). Åñëè íå îêàæåòñÿ
Êîãäà ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà èçãîòîâëå- ïðîâîäîâ äîñòàòî÷íîé äëèíû, ìîæíî
íà, áîëüøàÿ ÷àñòü ðàáîòû âûïîëíåíà. ñîåäèíèòü èç êóñêîâ - íè÷åãî ñòðàøíî-
Çàéìåìñÿ âòîðè÷íîé îáìîòêîé. Îïðå- ãî. Íàìîòàâ îáìîòêè íà îáà ïëå÷à,
äåëèì êîëè÷åñòâî âèòêîâ âòîðè÷íîé íóæíî èçìåðèòü íàïðÿæåíèå íà êàæäîì
îáìîòêè íà çàäàííîå íàïðÿæåíèå. Äëÿ èç íèõ, îíî ìîæåò îòëè÷àòüñÿ íà 2-3 Â
íà÷àëà âêëþ÷èì óæå ãîòîâóþ ïåðâè÷- - ñêàçûâàþòñÿ íåñêîëüêî îòëè÷íûå
íóþ îáìîòêó â ñåòü. Òîê õ.õ. ýòîãî âà- ñâîéñòâà ìàãíèòîïðîâîäîâ ðàçíûõ ËÀ-
ðèàíòà ÑÒ íåáîëüøîé - âñåãî 70-150 ìÀ, ÒÐîâ, ÷òî îñîáî íå âëèÿåò íà ñâîéñò-
ãóë òðàíñôîðìàòîðà äîëæåí áûòü åëå âà ÑÒ. Ïîòîì îáìîòêè íà ïëå÷àõ ïîñëå-
ñëûøåí. Íàìîòàéòå íà îäíî èç áîêîâûõ äîâàòåëüíî ñîåäèíèòü, íî íàäî ñëå-
ïëå÷ 10 âèòêîâ ëþáîãî ïðîâîäà è èç- äèòü, ÷òîáû îíè íå îêàçàëèñü â ïðîòè-
ìåðüòå âûõîäíîå íàïðÿæåíèå íà íåì. âîôàçå, èíà÷å íà âûõîäå ïîëó÷èòñÿ
Íà êàæäîå èç áîêîâûõ ïëå÷ ïðèõîäèò- íàïðÿæåíèå, áëèçêîå ê 0. Ïðè íàïðÿ-
ñÿ ïî ïîëîâèíå ìàãíèòíîãî ïîòîêà, ñî- æåíèè ñåòè 220-230 Â ÑÒ äàííîé êîí-
çäàâàåìîãî íà öåíòðàëüíîì ïëå÷å, ïî- ñòðóêöèè äîëæåí ðàçâèâàòü òîê â äóãî-
ýòîìó çäåñü íà êàæäûé âèòîê âòîðè÷- âîì ðåæèìå 100-130 À, ïðè êîðîòêîì
íîé îáìîòêè ïðèõîäèòñÿ 0,6-0,7 Â. Èñ- çàìûêàíèè òîê âòîðè÷íîé öåïè äî
õîäÿ èç ïîëó÷åííîãî ðåçóëüòàòà, ðàñ- 180 À.
ñ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî âèòêîâ âòîðè÷íîé Ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî â îêíà íå óäà-
îáìîòêè, îðèåíòèðóÿñü íà íàïðÿæåíèå ëîñü âìåñòèòü âñå ðàññ÷èòàííûå âèòêè
50  (îêîëî 75 âèòêîâ). âòîðè÷íîé îáìîòêè, è âûõîäíîå íà-
Âûáîð ìàòåðèàëà âòîðè÷íîé îáìîò- ïðÿæåíèå îêàçàëîñü íèæå òðåáóåìîãî.
êè îãðàíè÷åí îñòàâøèìñÿ ïðîñòðàíñò- Ðàáî÷èé òîê óìåíüøèòñÿ íåñèëüíî. Â
Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 13
14
áîëüøåé ñòåïåíè ïîíèæåíèå íàïðÿæå- áîëåå òîíêèìè ñëîÿìè è ìàòåðèàëà-
íèÿ õ.õ. âëèÿåò íà ïðîöåññ çàæèãàíèÿ ìè. Íåëüçÿ ïðèìåíÿòü è òîëñòûå îáìî-
äóãè. Äóãà çàæèãàåòñÿ ëåãêî ïðè íàïðÿ- òî÷íûå ïðîâîäà (ðåêîìåíäóåìûé äëÿ
æåíèè õ.õ., áëèçêîãî 50  è âûøå, õî- ïåðâè÷íîé îáìîòêè ∅1,8 ìì).  íåêî-
òÿ äóãó ìîæíî áåç îñîáûõ ïðîáëåì òîðûõ óñòàíîâêàõ ïðèìåíÿþò ËÀÒÐû
çàæèãàòü è ïðè áîëåå íèçêèõ íàïðÿæå- îñîáåííî áîëüøèõ ðàçìåðîâ, òîëüêî íà
íèÿõ. Ìíå äîâîäèëîñü ðàáîòàòü ñ ÑÒ ñ îäíîì êîëüöå òàêîãî ìîæíî èçãîòî-
âûõîäîì õ.õ. 37 Â íà ïåðåìåííîì òî- âèòü òîðîèäàëüíûé ÑÒ.
êå, è ïðè ýòîì êà÷åñòâî âïîëíå óñòðà- Âûãîäíîå îòëè÷èå òîðîèäàëüíîé ñõå-
èâàëî. Òàê ÷òî åñëè èçãîòîâëåííûé ÑÒ ìû ÑÒ - äîñòàòî÷íî âûñîêèé ÊÏÄ. Íà
èìååò íàïðÿæåíèå íà âûõîäå 40 Â, òî êàæäûé âèòîê âòîðè÷íîé îáìîòêè ïðè-
åãî âïîëíå ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ ðàáî- õîäèòñÿ áîëåå 1 Â íàïðÿæåíèÿ, ñëåäî-
òû. Äðóãîå äåëî, åñëè ïîïàäóòñÿ ýëå- âàòåëüíî, "âòîðè÷êà" áóäåò èìåòü ìåíü-
êòðîäû, ðàññ÷èòàííûå íà âûñîêèå íà- øå âèòêîâ, à âûõîäíàÿ ìîùíîñòü âûøå,
ïðÿæåíèÿ, - íåêîòîðûå ìàðêè ýëåêòðî- ÷åì â ïðåäûäóùåé ñõåìå. Îäíàêî äëè-
äîâ ðàáîòàþò îò 70-80 Â. íà âèòêà íà òîðîèäàëüíîì ìàãíèòîïðî-
Íà êîëüöàõ îò ËÀÒÐîâ ìîæíî òàêæå âîäå áîëüøå, è ñýêîíîìèòü íà ïðîâî-
èçãîòîâèòü ÑÒ ïî òîðîèäàëüíîé ñõåìå äå çäåñü âðÿä ëè óäàñòñÿ. Ê íåäîñòàò-
(ðèñ.6). Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìû òàêæå êàì äàííîé ñõåìû ñëåäóåò îòíåñòè
äâà êîëüöà, ëó÷øå îò êðóïíûõ ËÀÒ- ñëîæíîñòü íàìîòêè, îãðàíè÷åííûé îáú-
Ðîâ. Êîëüöà ñîåäèíÿþò è èçîëèðóþò: åì îêíà, íåâîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
ïîëó÷àåòñÿ îäíî êîëüöî-ìàãíèòîïðî- ïðîâîäà áîëüøîãî ñå÷åíèÿ, à òàêæå
âîä ñî çíà÷èòåëüíîé ïëîùàäüþ. Ïåð- áîëüøóþ èíòåíñèâíîñòü íàãðåâà. Åñëè
âè÷íàÿ îáìîòêà ñîäåðæèò ñòîëüêî æå â ïðåäûäóùåì âàðèàíòå âñå îáìîòêè
âèòêîâ, íî åå íàìàòûâàþò ïî äëèíå íàõîäèëèñü ðàçäåëüíî è õîòü ÷àñòè÷íî
âñåãî êîëüöà è, êàê ïðàâèëî, â äâà èìåëè êîíòàêò ñ âîçäóõîì, òî òåïåðü
ñëîÿ. Ïðîáëåìà äåôèöèòà âíóòðåííåãî ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà íàõîäèòñÿ ïîëíî-
ïðîñòðàíñòâà îêíà ìàãíèòîïðîâîäà òà- ñòüþ ïîä âòîðè÷íîé, è èõ íàãðåâ âçà-
êîé ñõåìû ÑÒ ñòîèò åùå áîëåå îñòðî, èìîóñèëèâàåòñÿ.
÷åì äëÿ ïðåäûäóùåé êîíñòðóêöèè. Ïî- Ïðèìåíèòü äëÿ âòîðè÷íîé îáìîòêè
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ

ýòîìó èçîëèðîâàòü íóæíî êàê ìîæíî æåñòêèå ïðîâîäà ñëîæíî. Åå ëåã÷å íà-
ìîòàòü ìÿãêèì ìíîãîæèëüíûì èëè èç-
ãîòîâëåííûì èç íåñêîëüêèõ æèë ïðîâî-
äîì. Åñëè ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü âñå
ïðîâîäà è àêêóðàòíî èõ óëîæèòü, òî â
ïðîñòðàíñòâî îêíà ìàãíèòîïðîâîäà
âìåñòèòñÿ íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî âèò-
êîâ âòîðè÷íîé îáìîòêè, è íà âûõîäå ÑÒ
ïîëó÷èòñÿ íóæíîå íàïðÿæåíèå. Õàðàê-
òåðèñòèêó ãîðåíèÿ äóãè ó òîðîèäàëüíî-
ãî ÑÒ ìîæíî ñ÷èòàòü ëó÷øåé, ÷åì ó
ïðåäûäóùåãî òðàíñôîðìàòîðà.
Èíîãäà èç íåñêîëüêèõ êîëåö ËÀÒ-
Ðîâ äåëàþò òîðîèäàëüíûé ÑÒ, íî ñòà-
âÿò èõ íå äðóã íà äðóãà òîðöàìè, à ïå-
ðåìàòûâàþò æåëåçíûå ïîëîñû ëåíòû èç
îäíîãî íà äðóãîé. Äëÿ ýòîãî ñíà÷àëà èç
îäíîãî êîëüöà âûáèðàþò âíóòðåííèå
âèòêè ïîëîñ - ÷òîáû ðàñøèðèòü îêíî.
ðèñ.6
14 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 15
Êîëüöà äðóãèõ ËÀÒÐîâ ðàñïóñêàþò ïîë- Èõ ìîæíî äîìîòàòü, ïðåäâàðèòåëüíî
íîñòüþ íà ïîëîñû ëåíòû, êîòîðûå ïî- ïîêðûâ ëàêîì òîêîîòâîäÿùóþ äîðîæ-
òîì êàê ìîæíî ïëîòíåå íàìàòûâàþò êó è èçîëèðîâàâ ðîäíóþ îáìîòêó ËÀ-
íà íàðóæíûé äèàìåòð ïåðâîãî êîëü- ÒÐà. Ìîæíî ïîñòóïèòü è ïî-äðóãîìó: íå
öà. Ïîñëå ýòîãî ñîáðàííûé åäèíûé äîìàòûâàòü âèòêè, à ïîãàñèòü ìîùíîñòü
ìàãíèòîïðîâîä î÷åíü ïëîòíî íàìàòûâà- áàëëàñòíûì ðåçèñòîðîì, âêëþ÷åííûì
þò èçîëèðóþùåé ëåíòîé. Òàêèì îáðà- â öåïü ïåðâè÷íîé èëè âòîðè÷íîé îáìîò-
çîì, ïîëó÷àåòñÿ êîëüöî-ìàãíèòîïðî- êè.  êà÷åñòâå àêòèâíîãî ñîïðîòèâëå-
âîä ñ áîëåå îáúåìíûì âíóòðåííèì ïðî- íèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü áàòàðåþ ïà-
ñòðàíñòâîì, ÷åì ó âñåõ ïðåäûäóùèõ.  ðàëëåëüíî ñîåäèíåííûõ ìîùíûõ ïðî-
òàêîé ìîæíî âìåñòèòü ïðîâîä çíà÷è- âîëî÷íûõ ðåçèñòîðîâ, íàïðèìåð ÏÝÂ-
òåëüíîãî ñå÷åíèÿ, è ñäåëàòü ýòî ãî- 50…100, ñóììàðíûì ñîïðîòèâëåíèåì
ðàçäî ïðîùå. Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñò- 10-12 Îì, âêëþ÷åííûõ â öåïü ïåðâè÷íîé

ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
âî âèòêîâ ðàññ÷èòûâàþò ïî ïëîùàäè ñå- îáìîòêè. Âî âðåìÿ ðàáîòû ðåçèñòîðû
÷åíèÿ ñîáðàííîãî êîëüöà. Ê íåäîñòàò- ñèëüíî íàãðåâàþòñÿ, ÷òîáû èçáåæàòü
êàì ýòîé êîíñòðóêöèè ñëåäóåò îòíåñòè ýòîãî, èõ ìîæíî çàìåíèòü äðîññåëåì
òðóäîåìêîñòü èçãîòîâëåíèÿ ìàãíèòî- (ðåàêòèâíûì ñîïðîòèâëåíèåì). Äðîñ-
ïðîâîäà. Òåì áîëåå ÷òî êàê íå ñòà- ñåëü íàìîòàòü íà êàðêàñå 100-200-âàò-
ðàéñÿ, à âðó÷íóþ íàìîòàòü æåëåçíûå íîãî òðàíñôîðìàòîðà ñ êîëè÷åñòâîì
ïîëîñû äðóã íà äðóãà òàêæå ïëîòíî, êàê âèòêîâ 200-100. Õîòÿ ÑÒ áóäåò îáëàäàòü
ðàíüøå, âñå ðàâíî íå óäàñòñÿ.  ðåçóëü- çíà÷èòåëüíî ëó÷øåé õàðàêòåðèñòèêîé,
òàòå ìàãíèòîïðîâîä ïîëó÷àåòñÿ õëèï- åñëè áàëëàñòíûé ðåçèñòîð (ñîòûå äî-
êèì. Ïðè ðàáîòå ÑÒ æåëåçî â íåì ñèëü- ëè îìà) âêëþ÷åí íà âûõîäå âòîðè÷íîé
íî âèáðèðóåò, èçäàâàÿ ìîùíûé ãóë. îáìîòêè. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóéòå îòðå-
Èíîãäà "ðîäíûå" îáìîòêè ËÀÒÐîâ çîê òîëñòîãî âûñîêîîìíîãîãî ïðîâîäà,
ïîäãîðàþò òîëüêî ñ îäíîãî êðàÿ íà íàâèòîãî â ñïèðàëü, äëèíó êîòîðîãî
òîêîîòâîäíîé äîðîæêå èëè âîîáùå îñ- ïîäáåðèòå ýêñïåðèìåíòàëüíî.
òàþòñÿ íåâðåäèìûìè. Òîãäà âîçíèêàåò Â íåêîòîðûõ ïðèáîðàõ èñïîëüçîâà-
ñîáëàçí èçáàâèòü ñåáÿ îò ëèøíèõ óñè- ëè ËÀÒÐû îñîáåííî êðóïíûõ ðàçìåðîâ,
ëèé è èñïîëüçîâàòü óæå ãîòîâóþ, ïðå- òîëüêî íà îäíîì êîëüöå îò òàêîãî ìîæ-
êðàñíî óëîæåííóþ ïåðâè÷íóþ îáìîò- íî íàìîòàòü ïîëíîöåííûé ÑÒ.  âûøå-
êó îäíîãî êîëüöà. Ïðàêòèêà ïîêàçûâà- îïèñàííûõ êîíñòðóêöèÿõ ïðèõîäèëîñü
åò, ÷òî â ïðèíöèïå ðåàëèçîâàòü ýòó èñïîëüçîâàòü ïî äâà êîëüöà: ýòî äåëà-
èäåþ ìîæíî, ïðàâäà, ïîëüçà èç òàêîé ëîñü íå ñòîëüêî èç-çà íåîáõîäèìîñòè
çàòåè áóäåò ìèíèìàëüíà. Îáìîòêà óâåëè÷åíèÿ ïëîùàäè ìàãíèòîïðîâîäà,
ËÀÒÐ 1Ì èìååò 265 âèòêîâ ïðîâîäà ñêîëüêî äëÿ óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà
äèàìåòðîì 1 ìì. Åñëè íàìîòàòü âòîðè÷- âèòêîâ, èíà÷å îíè ïðîñòî íå âìåñòèëèñü
íóþ ïðÿìî íà íåå, òî òðàíñôîðìàòîð áû â óçêèõ îêíàõ. Â ïðèíöèïå äëÿ ÑÒ
ñòàíåò ðàçâèâàòü íåïîìåðíóþ äëÿ ñåáÿ äîñòàòî÷íî ïëîùàäè ñå÷åíèÿ è îäíîãî
ìîùíîñòü, áûñòðî íàãðååòñÿ è âûéäåò êîëüöà: îí èìåë áû äàæå ëó÷øèå õà-
èç ñòðîÿ. Âåäü ðåàëüíî "ðîäíàÿ" îá- ðàêòåðèñòèêè, òàê êàê ïëîòíîñòü ìàã-
ìîòêà ËÀÒÐà ìîæåò ðàáîòàòü íà íå- íèòíîãî ïîòîêà áûëà áû áîëåå áëèçêà
áîëüøîé ìîùíîñòè - òîëüêî äëÿ ∅2 ìì ê îïòèìàëüíîé. Íî ïðîáëåìà çàêëþ÷à-
ýëåêòðîäîâ, êîòîðûì íåîáõîäèì òîê åòñÿ â òîì, ÷òî ìàãíèòîïðîâîäû ìåíü-
50-60 À. Òîãäà ïî ïåðâè÷íîé îáìîòêå øåé ïëîùàäè íåèçáåæíî òðåáóþò áîëü-
òðàíñôîðìàòîðà äîëæåí ïðîòåêàòü òîê øåãî êîëè÷åñòâà âèòêîâ, ÷òî óâåëè÷è-
îêîëî 15 À. Äëÿ òàêîé ìîùíîñòè ïåð- âàåò îáúåì êàòóøåê è òðåáóåò áîëüøå-
âè÷íàÿ îáìîòêà ÑÒ èç îäíîãî ËÀÒÐà ãî ïðîñòðàíñòâà îêîí.
äîëæíà ñîäåðæàòü îêîëî 400 âèòêîâ. (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 15
16

Ñèëîâûå ïîëóïðîâîäíèêîâûå ýëåìåíòû


äëÿ âûñîêî÷àñòîòíûõ èíâåðòîðîâ
Ï.Àôàíàñüåâ, ã.Êèåâ
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 1,2/2000)
Äèîäû Øîòêè
 íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóùèå ïðîèçâîäèòåëè ñèëîâûõ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ
ïðèáîðîâ âûïóñêàþò ñèëîâûå äèîäû ñ áàðüåðîì Øîòêè. Äîñòîèíñòâîì ýòèõ
ïðèáîðîâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíè èìåþò áîëåå âûñîêîå áûñòðîäåéñòâèå, ñâÿçàí-
íîå ñ îòñóòñòâèåì çàðÿäà îáðàòíîãî âîññòàíîâëåíèÿ, è ïðÿìîå ïàäåíèå íà-
ïðÿæåíèÿ ïî÷òè âäâîå ìåíüøåå, ÷åì ó äèôôóçèîííûõ êðåìíèåâûõ äèîäîâ.
Äèîäû Øîòêè íå èñêëþ÷åíû íåäîñòàòêîâ, ýòî ìàëîå îáðàòíîå íàïðÿæåíèå
è áîëüøèå îáðàòíûå òîêè ïðè ìàêñèìàëüíîé ðàáî÷åé òåìïåðàòóðå.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî îáðàòíûå òîêè â äèîäàõ Øîòêè òàêæå çàâèñÿò
îò òîêà â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè. Ïîýòîìó ïðè ðàñ÷åòàõ âûïðÿìèòåëåé íà òà-
êèõ òèïàõ äèîäîâ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïîòåðè ìîùíîñòè â ïðÿìîì è îáðàò-
íîì íàïðàâëåíèÿõ.
Äâà îñíîâíûõ ïðåèìóùåñòâà äèîäîâ Øîòêè - ìåíüøåå ïàäåíèå íàïðÿæå-
íèÿ â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè è ïîëíîå îòñóòñòâèå ðàññàñûâàíèÿ íîñèòåëåé ïðè
îáðàòíîì âîññòàíîâëåíèè - äåëàþò èõ ïðåäïî÷òèòåëüíûìè äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ â êà÷åñòâå íèçêîâîëüòíûõ ñèëîâûõ êëþ÷åé. Îòñóòñòâèå ðàññàñûâàíèÿ íî-
ñèòåëåé òàêæå îáóñëîâëèâàåò ïðàêòè÷åñêè íóëåâûå ïîòåðè íà ïåðåêëþ÷åíèå.
Äèîäû Øîòêè âûïóñêàþò êàê îòäåëüíûå äèîäû èëè ñáîðêè. Ñáîðêè ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé äâà äèîäà â îäíîì êîðïóñå ñ îáúåäèíåííûìè àíîäàìè, êà-
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ

òîäàìè èëè àíîä ñ êàòîäîì. Ñáîðêè îáû÷íî èìåþò òðè âûâîäà.


Ïàðàìåòðû äèîäîâ Øîòêè ïðèâåäåíû â òàáë.1, à äèîäíûõ ñáîðîê Øîòêè -
â òàáë.2, ãäå ïðèíÿòû ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ:
Uîáð. ì - ìàêñèìàëüíîå îáðàòíîå íàïðÿæåíèå;
Iïð.ì - ìàêñèìàëüíûé ïðÿìîé òîê;
Uïð - ïðÿìîå ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ;
Iîáð.ì - ìàêñèìàëüíûé îáðàòíûé òîê ïðè Uîáð. ì;
Tìàêñ - ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà.

Òàáëèöà 1
Òèï Uîáð.ì, Iïð.ì, Uïð ïðè Iîáð.ì ïðè Tìàêñ,
ýëåìåíòà Â A 25 °C, Â 25°C,ìA °C
31DQ03 30 3.3 0.51 25 125
31DQ05 50 3.3 0.53 30 125
31DQ09 90 3.3 0.69 4 125
31DQ10 100 3.3 0.69 4 125
50SQ080 80 5 0.52 7 175

16 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 17
50SQ100 100 5 0.52 7 175
80SQ040 40 8 0.44 15 175
80SQ045 45 8 0.44 15 175
90SQ040 40 9 0.42 70 150
6TQ040 40 6 0.51 7 175
8TQ080 80 8 0.58 7 175
8TQ100 100 8 0.58 7 175
10TQ045 45 10 0.49 15 175
12TQ040 40 15 0.5 70 150
12TQ045 45 15 0.5 70 150
18TQ040 40 18 0.53 25 175

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
18TQ045 45 18 0.53 25 175
19TQ015 15 19 0.32 522 100
20TQ040 40 20 0.51 105 150
20TQ045 45 20 0.51 105 150
60HQ100 100 60 0.7 20 175
55HQ030 30 60 0.41 280 150
50HQ045 45 60 0.53 200 150
60HQ080 80 60 0.7 20 175
75HQ045 45 75 0.63 45 175
85HQ040 40 85 0.62 45 175
95HQ015 15 95 0.39 1000 100

Òàáëèöà 2
Òèï Uîáð.ì, Iïð.ì, Uïð ïðè Iîáð.ì ïðè Tìàêñ,
ýëåìåíòà Â A 25 °C, Â 25°C,ìA °C
20CJQ100 100 2 0.76 0.73 175
20CJQ 030 30 2 0.52 13 150
20CJQ 045 45 2 0.6 5.6 150
10CTQ150 150 10 0.86 7 175
12CTQ040 40 12 0.63 7 175
15CTQ040 40 15 0.65 32 150
16CTQ100 100 16 0.69 7 175
20CTQ045 45 20 0.68 15 175
30CTQ035 35 30 0.7 15 175
25CTQ045 45 30 0.64 70 150
30CTQ060 60 30 0.71 45 150
40CPQ040 40 40 0.56 150 175
40CPQ060 60 40 0.64 96 150
40CPQ080 80 40 0.75 15 175

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áîëüøèõ òîêîâ íàãðóçêè ïðîèçâîäèòåëè ñèëîâûõ ïîëóïðî-


âîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ âûïóñêàþò ìîäóëüíûå ñáîðêè äèîäîâ Øîòêè íà ìàê-
ñèìàëüíûå òîêè â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè îò 60 äî 400 À è ìàêñèìàëüíûå îá-
ðàòíûå íàïðÿæåíèÿ äî 150 Â.
2. Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 17
18
Ïàðàìåòðû ìîäóëåé äèîäîâ Øîòêè ïðèâåäåíû â òàáë.3.
Òàáëèöà 3
Òèï Uîáð.ì, Iïð.ì, Uïð ïðè Iîáð.ì ïðè Tìàêñ,
ýëåìåíòà Â A 25 °C, Â 25°C,ìA °C
122NQ030 30 120 0.41 560 150
123NQ080 80 120 0.74 70 175
123NQ100 100 120 0.74 70 175
182NQ030 30 180 0.41 840 150
183NQ080 80 180 0.74 105 175
183NQ100 100 180 0.74 105 175
145NQ015 15 240 0.34 3560 100
148NQ060 60 240 0.61 960 150
149NQ150 150 240 0.74 85 175
401CNQ040 40 400 0.56 180 175
403CNQ080 80 400 0.72 140 175
403CNQ100 100 400 0.72 140 175

Ó äèîäîâ Øîòêè òîê óòå÷êè ïðè ïðèëîæåííîì îáðàòíîì íàïðÿæåíèè çàâè-


ñèò îò ýòîãî íàïðÿæåíèÿ è òåìïåðàòóðû. Ïðè ôèêñèðîâàííîé òåìïåðàòóðå îá-
ðàòíûé òîê ïðèáëèçèòåëüíî ëèíåéíî âîçðàñòàåò ñ ðîñòîì íàïðÿæåíèÿ. Ïðè
ïîñòîÿííîì îáðàòíîì íàïðÿæåíèè ñ ðîñòîì òåìïåðàòóðû òîê óòå÷êè âîçðà-
ñòàåò ïî ýêñïîíåíöèàëüíîìó çàêîíó.

Ëèòåðàòóðà
1. Èñòî÷íèêè ýëåêòðîïèòàíèÿ ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû:
Ñïðàâ./Ïîä ðåä. Ã.Ñ.Íàéâåëüòà. - Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1985. - 576 ñ.
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ

MOSFET Øèðîêèé âûáîð ïîëåâûõ


HEXFET òðàíçèñòîðîâ ñî ñêëàäà â Êèåâå
IGBT è ïîä çàêàç
ÑÝÀ
Àäðåñ: 03110, ã. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, îôèñ 809
ò./ô. (044) 490-51-07, 490-51-08, 276-31-28,
276-21-97, 271-95-74, 271-96-72
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ôàêñ (044) 235-27-19
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ E-mail: info@sea.com.ua Web: http://www.sea.com.ua

18 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 19

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÈÊÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ
À.Ä.Ïðÿäêî, ã.Êèåâ
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. ÐÝ 1,2/2000)

Óíèâåðñàëüíûå äâèãàòåëè íåñåííûìè îáìîòêàìè âîçáóæäåíèÿ;


Êîëëåêòîðíûå äâèãàòåëè ñ ïîñëå- ðèñ.14,ã - ñòàòîð ñ îäíîé âûíåñåííîé

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
äîâàòåëüíûì âîçáóæäåíèåì íàçûâà- îáìîòêîé âîçáóæäåíèÿ. Îáìîòêà ñòà-
þò óíèâåðñàëüíûìè, ïîñêîëüêó îíè òîðà (âîçáóæäåíèÿ) óíèâåðñàëüíîãî
ìîãóò ðàáîòàòü êàê îò ñåòè ïîñòîÿííî- äâèãàòåëÿ ñîñòîèò îáû÷íî èç äâóõ ñåê-
ãî, òàê è îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà. öèé èëè êàòóøåê, ìåæäó êîòîðûìè
Îíè îáðàçóþò âàæíåéøóþ ãðóïïó ìè- ðàñïîëîæåí ÿêîðü, îáìîòêà êîòîðîãî
êðîìàøèí. ×àñòîòà âðàùåíèÿ äâèãàòå- âêëþ÷åíà ïîñëåäîâàòåëüíî ñ îáìîòêîé
ëÿ íå çàâèñèò îò ÷àñòîòû íàïðÿæåíèÿ âîçáóæäåíèÿ. Íàìàòûâàòü îáìîòêè
ïèòàíèÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî ýòè äâèãàòå- ÿêîðÿ ìîæíî äâîéíûì ïðîâîäîì. Ïðè
ëè â îòëè÷èå îò àñèíõðîííûõ ìîãóò ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìå ïàçîâ ðîòîðà
èìåòü ÷àñòîòó âðàùåíèÿ áîëåå 3000 êàòóøêè ðàñïîëàãàþò ïàðàëëåëüíî
îá/ìèí. Ïðåèìóùåñòâîì óíèâåðñàëü- äðóã äðóãó. Îáìîòêà ÿêîðÿ ñîñòîèò èç
íûõ äâèãàòåëåé ÿâëÿåòñÿ ïðîñòîòà ðå- äâóõ ïàðàëëåëüíûõ âåòâåé, ïî êîòîðûì
ãóëèðîâàíèÿ ÷àñòîòû âðàùåíèÿ ïóòåì ðàñïðåäåëÿåòñÿ òîê äâèãàòåëÿ, ïðîõî-
ïåðåêëþ÷åíèÿ îòïàåê ïîñëåäîâàòåëü- äÿùèé ÷åðåç ùåòêè.
íîé îáìîòêè âîçáóæäåíèÿ èëè ôàçî- Îñîáîå âíèìàíèå â óíèâåðñàëüíîì
âûì ðåãóëèðîâàíèåì ñ ïîìîùüþ ñèìè- äâèãàòåëå ñëåäóåò óäåëèòü ùåòî÷íî-
ñòîðîâ.  êà÷åñòâå íåäîñòàòêà ìîæíî êîëëåêòîðíîìó óçëó. Íàèáîëåå ÷àñòî
îòìåòèòü áîëåå âûñîêóþ ñòîèìîñòü èñïîëüçóþòñÿ êîíñòðóêöèè ùåòêîäåð-
óíèâåðñàëüíîãî äâèãàòåëÿ ïî ñðàâíå- æàòåëåé, ïîêàçàííûå íà ðèñ.15,à,á,
íèþ ñ àñèíõðîííûì, îáóñëîâëåííóþ êîíñòðóêöèè ðèñ.15,â,ã áîëåå äåøåâûå
íàëè÷èåì îáìîòêè íà ðîòîðå è ùåòî÷- è ïðèìåíÿþòñÿ â ìåíåå ìîùíûõ äâè-
íî-êîëëåêòîðíîãî óçëà (êîòîðûé ê òî- ãàòåëÿõ, íà ðèñ.15,ä ïîêàçàíà ùåòêà ñ
ìó æå ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíûé øóì è ïðåäîõðàíèòåëÿìè (1 - êðûøêà; 2 -
áûñòðî èçíàøèâàåòñÿ). âûâîä; 3 - äåðæàòåëü; 4 - ùåòêà; 5 -
Êîíñòðóêöèÿ. Óíèâåðñàëüíûå äâè- êîëëåêòîð; 6 - äðîññåëü ôèëüòðà; 7 -
ãàòåëè èìåþò äâóõïîëþñíîå èñïîëíå- îñü âðàùåíèÿ; 8 - êîëüöî; 9 - êðþ÷îê;
íèå. Äëÿ óìåíüøåíèÿ ïîòåðü îò âèõðå- 10 - ëàìåëü èç ìåäè; 11 - ïàç; 12 - èçî-
âûõ òîêîâ ìàãíèòîïðîâîäû ñòàòîðà è ëÿòîð; 13 - âûâîä; 14 -ïðóæèíà; 15 -
ðîòîðà âûïîëíÿþòñÿ øèõòîâàííûìè. íèïïåëü èç äèýëåêòðèêà). Â òåëå ùåò-
Íà ðèñ.14 ïîêàçàíû íåñêîëüêî âàðèàí- êè èìååòñÿ öèëèíäðè÷åñêàÿ ïîëîñòü.
òîâ êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ ñòà- Êîíñòðóêöèÿ ùåòêè (ðèñ.15,ä) òàêîâà,
òîðà äâèãàòåëÿ: ðèñ.14,à - ñòàòîð ñ ìà- ÷òî ïðè ñðàáàòûâàíèè ùåòêè äî êîí-
øèííûì èçãîòîâëåíèåì îáìîòêè; öà ïîëîñòè íèïïåëü óïèðàåòñÿ â ïî-
ðèñ.14,á - ñòàòîð ñ îáìîòêîé âîçáóæ- âåðõíîñòü êîëëåêòîðà. Ïîñêîëüêó íèï-
äåíèÿ, èçãîòîâëåííîé è óëîæåííîé ïåëü ñäåëàí èç èçîëÿöèîííîãî ìàòåðè-
âðó÷íóþ; ðèñ.14,â - ñòàòîð ñ äâóìÿ âû- àëà, êîíòàêò ùåòêè ñ êîëëåêòîðîì íà-

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 19
20

ðèñ.14
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ

ðèñ.15

ðóøàåòñÿ, è äàëüíåéøàÿ ðàáîòà äâè- îäíîé è òîé æå ÷àñòîòå âðàùåíèÿ, òî


ãàòåëÿ ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæíîé. â äâèãàòåëå íóæíî äëÿ ðåæèìà ïîñòî-
Îñîáåííîñòè ðàáîòû íà ïîñòîÿííîì ÿííîãî òîêà èìåòü áîëüøåå ÷èñëî âèò-
òîêå. Ïðè ðàáîòå äâèãàòåëÿ îò ñåòè ïî- êîâ â îáìîòêå âîçáóæäåíèÿ.
ñòîÿííîãî òîêà ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà Ðåãóëèðîâàíèå ÷àñòîòû âðàùåíèÿ.
îáìîòêàõ ÿêîðÿ è âîçáóæäåíèÿ çàâè- Åñëè â îáìîòêå âîçáóæäåíèÿ ñäåëàòü
ñèò òîëüêî îò èõ àêòèâíîãî ñîïðîòèâ- äîïîëíèòåëüíûå âûâîäû, òî èõ ïåðå-
ëåíèÿ, ñëåäîâàòåëüíî, ïðè ïðî÷èõ ðàâ- êëþ÷åíèåì ìîæíî ìåíÿòü ÷àñòîòó âðà-
íûõ óñëîâèÿõ íàïðÿæåíèå, òîê, ìàãíèò- ùåíèÿ (ðèñ.16,à). Ïðè óìåíüøåíèè ÷èñ-
íûé ïîòîê, ÝÄÑ â îáìîòêå ÿêîðÿ èìå- ëà âèòêîâ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ óâåëè÷è-
þò áîëüøåå çíà÷åíèå, ÷åì ïðè ïèòà- âàåòñÿ. Âòîðûì ñïîñîáîì ÿâëÿåòñÿ óñ-
íèè îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà. Ýòî òàíîâêà ïåðåìåííîãî ðåçèñòîðà ïî-
ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ ÷àñòîòû âðàùå- ñëåäîâàòåëüíî ñ îáìîòêàìè äâèãàòåëÿ
íèÿ äâèãàòåëÿ. Åñëè ïðè ïèòàíèè îò ñå- (ðèñ.16,á). Ïðè óâåëè÷åíèè ñîïðîòèâëå-
òåé ïîñòîÿííîãî è ïåðåìåííîãî òîêà íèÿ ðåçèñòîðà ÷àñòîòà âðàùåíèÿ äâè-
íóæíî, ÷òîáû äâèãàòåëü ðàáîòàë ïðè ãàòåëÿ óìåíüøàåòñÿ. Òðåòèé ñïîñîá -
20 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 21

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
ðèñ.16
- èñïîëüçîâàíèå ðåãóëèðîâî÷íîãî Ñòàáèëèçàöèÿ ÷àñòîòû âðàùåíèÿ.
òðàíñôîðìàòîðà (ðèñ.16,â). Ïîâûøå- Óíèâåðñàëüíûå äâèãàòåëè èìåþò î÷åíü
íèå íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ ïðèâîäèò ê ìÿãêóþ ìåõàíè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòè-
óâåëè÷åíèþ ÷àñòîòû âðàùåíèÿ äâèãà- êó, ò.å. ñèëüíóþ çàâèñèìîñòü ÷àñòîòû
òåëÿ. ×åòâåðòûé ñïîñîá - øóíòèðîâà- âðàùåíèÿ îò ìîìåíòà íàãðóçêè. Äëÿ
íèå ïåðåìåííûì ðåçèñòîðîì îáìîòêè ñòàáèëèçàöèè ÷àñòîòû âðàùåíèÿ ïðè
ÿêîðÿ (ðèñ.16,ã). Ïðè óìåíüøåíèè ñî- ïåðåìåííîé íàãðóçêå èñïîëüçóþò, â
ïðîòèâëåíèÿ ðåçèñòîðà óìåíüøàåòñÿ è ÷àñòíîñòè, ìåõàíè÷åñêèå ðåãóëÿòîðû.
÷èñëî îáîðîòîâ. Ýòîò ñïîñîá õîðîø Íàïðèìåð, ìîæíî èñïîëüçîâàòü öåíò-
òåì, ÷òî ïðè ñáðîñå íàãðóçêè äâèãà- ðîáåæíûé âûêëþ÷àòåëü, êîíòàêò êîòî-
òåëü íå èäåò âðàçíîñ. ðîãî âêëþ÷åí ïàðàëëåëüíî äîáàâî÷íî-
Òî÷íóþ ðåãóëèðîâêó ÷àñòîòû âðà- ìó ðåçèñòîðó. Ýòîò ñïîñîá îáåñïå÷è-
ùåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîí- âàåò ñòàáèëüíîñòü ÷àñòîòû âðàùåíèÿ â
íîé ñèìèñòîðíîé ñõåìå (ðèñ.17). Ñèìè- ïðåäåëàõ 1%, íî òîëüêî äëÿ òîãî çíà-
ñòîð îñóùåñòâëÿåò "îòñå÷êó" ÷àñòè ÷åíèÿ ÷àñòîòû âðàùåíèÿ, íà êîòîðîå
ïîëóïåðèîäà ïåðåìåííîãî íàïðÿæå- ðàññ÷èòàí öåòðîáåæíûé âûêëþ÷àòåëü.
íèÿ. Äëÿ ðåâåðñà äâèãàòåëÿ íåîáõîäè- Ïîýòîìó âñå áîëåå øèðîêî èñïîëüçó-
ìî èçìåíèòü ïîëÿðíîñòü ïîäêëþ÷å- þò ýëåêòðîííûå ðåãóëÿòîðû.
íèÿ îáìîòêè ÿêîðÿ èëè îáìîòêè âîç- Â ýëåêòðîííûõ ðåãóëÿòîðàõ (ðèñ.17)
áóæäåíèÿ. â êà÷åñòâå ñèãíàëà îáðàòíîé ñâÿçè,
ïðîïîðöèîíàëüíîãî äåéñòâèòåëüíîìó
çíà÷åíèþ ÷àñòîòû âðàùåíèÿ, èñïîëü-
çóþò, íàïðèìåð, ÝÄÑ îáìîòêè ÿêîðÿ.
Ïðè óâåëè÷åíèè óêàçàííîé âåëè÷èíû
óâåëè÷èâàþò óãîë ðåãóëèðîâàíèÿ ñèìè-
ñòîðà, ÷òî ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ ÷à-
ñòîòû âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ. Òî÷íîñòü
ñòàáèëèçàöèè ïðè òàêîì ñïîñîáå ñî-
ñòàâëÿåò 10%. Ñóùåñòâóþò áîëåå ñëîæ-
íûå (íî è áîëåå äîðîãèå) ñïîñîáû.
ðèñ.17 (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 21
22

ÏÐÎ "ÏÐÀÂÈËÀ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß


ÅËÅÊÒÐÈ×ÍÎÞ ÅÍÅÐÃIªÞ
ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÍß"
(Ïðîäîâæåííÿ. Ïî÷àòîê äèâ. â "ÐÅ" 1,2/2000)

Ïðàâà i îáîâ'ÿçêè æèâà÷à ùîäî ïîñëóã, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïîñòà-


åëåêòðîïîñòà÷àëüíèêà ÷àííÿì åëåêòðîåíåðãi¿, òà ïðèéìàòè ç öüî-
ãî ïîâîäó ðiøåííÿ ó òåðìiíè, ïåðåäáà-
37. Åëåêòðîïîñòà÷àëüíèê ìຠïðàâî: ÷åíi çàêîíîäàâñòâîì;îçíàéîìèòè ñïîæèâà-
ïðîïîíóâàòè ñïîæèâà÷àì äîäàòêîâi ïî- ÷à ç öèìè Ïðàâèëàìè òà ïðîâåñòè iíñòðóê-
ñëóãè, ïîâ'ÿçàíi ç ïîñòà÷àííÿì åëåêòðè÷- òàæ ùîäî áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàöi¿ ïðèëàäiâ
íî¿ åíåðãi¿; ïåðåâiðÿòè ñïðàâíiñòü ïðè- îáëiêó.
ëàäiâ îáëiêó, çíiìàòè ïîêàçàííÿ âiäïîâiäíî
äî óìîâ äîãîâîðó òà ïðîâîäèòè îáñòå- 39. Ïðåäñòàâíèê ïîñòà÷àëüíèêà ïiä ÷àñ
æåííÿ åëåêòðîóñòàíîâîê ñïîæèâà÷iâ ùî- çíiìàííÿ ïîêàçàíü ïðèëàäiâ îáëiêó, ¿õ
äî âèÿâëåííÿ ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðãi¿ çàìiíè, âèïèñóâàííÿ ïëàòiæíèõ äîêóìåíòiâ
ïîçà ïðèëàäàìè îáëiêó; âñòàíîâëþâàòè çà åëåêòðîåíåðãiþ òà iíøèõ äié, ùî âèêî-
òåõíi÷íi çàñîáè, ùî îáìåæóþòü ïîñòà÷àí- íóþòüñÿ âiäïîâiäíî äî öèõ Ïðàâèë, çî-
íÿ åëåêòðîåíåðãi¿ ñïîæèâà÷ó ó ìåæàõ, ïå- áîâ'ÿçàíèé ïðåä'ÿâëÿòè ñâîº ñëóæáîâå
ðåäáà÷åíèõ äîãîâîðîì; âèìàãàòè âiä ñïî- ïîñâiä÷åííÿ.
æèâà÷à âiäøêîäóâàííÿ çáèòêiâ, çàâäàíèõ
ïîðóøåííÿìè, äîïóùåíèìè ñïîæèâà÷åì; 40. Åëåêòðîïîñòà÷àëüíèê áåçïëàòíî:
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ

òèì÷àñîâî ïðèïèíÿòè ïîñòà÷àííÿ åëåêòðî- çäiéñíþº ïëàíîâi ïîâiðêó, îáñëóãîâó-


åíåðãi¿ àáî âiäêëþ÷àòè ñïîæèâà÷à çãiäíî âàííÿ òà ðåìîíò ïðèëàäiâ îáëiêó (êðiì âè-
ç ï.ï. 34, 35 öèõ Ïðàâèë. ïàäêiâ àáçàöó 1 ï.17 öèõ Ïðàâèë); äຠðå-
êîìåíäàöi¿ ùîäî ìîæëèâîñòi òà
38. Åëåêòðîïîñòà÷àëüíèê çîáîâ'ÿçó- äîöiëüíîñòi âèêîðèòàííÿ åëåêòðîåíåðãi¿
ºòüñÿ: äëÿ îïàëåííÿ, ùîäî çáåðåæåííÿ òà ðå-
çàáåçïå÷óâàòè íàäiéíå ïîñòà÷àííÿ åëå- æèìiâ ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðãi¿; íàäàº
êòðîåíåðãi¿ çãiäíî ç óìîâàìè ëiöåíçié òà iíôîðìàöiþ ùîäî ÿêîñòi åëåêòðîåíåðãi¿ òà-
äîãîâîðîì; íàäàâàòè iíôîðìàöiþ ïðî ïî- ðèôiâ (öií), ïîðÿäêó îïëàòè, óìîâ òà ðå-
ñëóãè åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, òåðìiíè îáìå- æèìiâ ñïîæèâàííÿ; âèäຠáëàíêè òèïîâèõ
æåíü i âiäêëþ÷åíü; ãàðàíòóâàòè áåçïå÷íå äîãîâîðiâ, ðîçðàõóíêîâi êíèæêè àáî
êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè åëåêòðîïîñòà÷àí- ïëàòiæíi äîêóìåíòè, åëåêòðîííó êàðòêó
íÿ çà óìîâè äîòðèìàííÿ ñïîæèâà÷àìè âè- äëÿ îïëàòè åëåêòðîåíåðãi¿.
ìîã ïðàâèë áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàöi¿ åëåê-
òðîìåðåæi, óñòàíîâîê i ïðèëàäiâ; ïîâiäî- Ïðàâà òà îáîâ'ÿçêè ñïîæèâà÷à
ìëÿòè ñïîæèâà÷à ïèñüìîâî àáî ÷åðåç çà- åëåêòðè÷íî¿ åíåðãi¿
ñîáè ìàñîâî¿ iíôîðìàöi¿ ïðî çìiíè òà-
ðèôiâ (öií) íå ïiçíiøå, íiæ çà 5 äíiâ äî ââå- 41. Ñïîæèâà÷ åëåêòðîåíåðãi¿ ìຠïðàâî íà:
äåííÿ ¿õ â äiþ; ïðîâîäèòè íå ìåíø ÿê ðàç âèáið ïîñòà÷àëüíèêà åëåêòðè÷íî¿
íà 6 ìiñÿöiâ êîíòðîëüíå çíiìàííÿ ïîêàçàíü åíåðãi¿; ïiäêëþ÷åííÿ äî åëåêòðè÷íî¿ ìå-
ïðèëàäiâ îáëiêó ó ñïîæèâà÷iâ; ïðîâîäèòè ðåæi ó ðàçi âèêîíàííÿ öèõ Ïðàâèë; îòðè-
ïëàíîâó ïîâiðêó, ðåìîíò i çàìiíó ïðèëàäiâ ìàííÿ iíôîðìàöi¿ ùîäî ÿêîñòi åëåêòðè÷-
îáëiêó â òåðìiíè, âñòàíîâëåíi íîðìàòèâíî- íî¿ åíåðãi¿, òàðèôiâ (öií), ïîðÿäêó îïëàòè,
òåõíi÷íèìè äîêóìåíòàìè òà äîãîâîðîì; óìîâ òà ðåæèìiâ ¿¿ ñïîæèâàííÿ; îòðèìàí-
ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ òà ïðåòåíçi¿ ñïî- íÿ åëåêòðîåíåðãi¿, ÿêiñíi õàðàêòåðèñòèêè

22 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 23
ÿêî¿ âèçíà÷åíi äåðæàâíèìè ñòàíäàðòàìè; 44. Ó ðàçi òèì÷àñîâîãî ïðèïèíåííÿ
âiäøêîäóâàííÿ çãiäíî ç çàêîíîäàâñòâîì åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ç âèíè åëåêòðîïîñòà-
çáèòêiâ, çàïîäiÿíèõ âíàñëiäîê ïîðóøåííÿ ÷àëüíèêà âií íåñå âiäïîâiäàëüíiñòü çãiäíî
éîãî ïðàâ; ÿêiñíå îáñëóãîâóâàííÿ ïîñòà- ç óìîâàìè äîãîâîðó ó ðîçìiði ï'ÿòèêðàò-
÷àëüíèêîì åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ i ïðèëàäiâ íî¿ âàðòîñòi íåâiäïóùåíî¿ ñïîæèâà÷ó
îáëiêó. åëåêòðîåíåðãi¿.
42. Ñïîæèâà÷ åëåêòðîåíåðãi¿ çîáîâ'ÿçàíèé: 45. Ó ðàçi âiäïóñêó ñïîæèâà÷ó åëåêò-
äîòðèìóâàòèñü âèìîã íîðìàòèâíî- ðîåíåðãi¿, ïàðàìåòðè ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ çà
òåõíi÷íèõ äîêóìåíòiâ òà äîãîâîðó; çàáåç- ìåæàìè ïîêàçíèêiâ, çàçíà÷åíèõ ó äîãî-
ïå÷óâàòè íàëåæíèé òåõíi÷íèé ñòàí òà âîði, ïîñòà÷àëüíèê íåñå âiäïîâiäàëüíiñòü
áåçïå÷íó åêñïëóàòàöiþ ñâî¿õ åëåêòðî- i ñïëà÷óº 25 âiäñîòêiâ âàðòîñòi òàêî¿
óñòàíîâîê òà ïîáóòîâèõ ïðèëàäiâ; çà- åíåðãi¿.

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
áåçïå÷óâàòè çáåðåæåííÿ ïðèëàäiâ îáëiêó
i ïëîìá íà íèõ; íåâiäêëàäíî ïîâiäîìëÿ- 46. Ó ðàçi ïîðóøåííÿ ïðàâ ñïîæèâà÷iâ
òè ïîñòà÷àëüíèêà ïðî íåäîëiêè â ðàáîòi (âiäìîâà ñïîæèâà÷åâi â ðåàëiçàöi¿ éîãî
ïðèëàäó îáëiêó; îïëà÷óâàòè ñïîæèòó åëå- ïðàâ, íàäàííÿ íåÿêiñíèõ ïîñëóã, âiäìîâà
êòðîåíåðãiþ çà çäiéñíþâàòè iíøi ïëà- ó íàäàííi íåîáõiäíî¿ iíôîðìàöi¿, óõè-
òåæi âiäïîâiäíî äî óìîâ äîãîâîðó òà ëåííÿ âiä ïåðåâiðêè ÿêîñòi åëåêòðîå-
öèõ Ïðàâèë; óçãîäæóâàòè ç ïîñòà÷àëüíè- íåðãi¿ òîùî) ïîñòà÷àëüíèê íåñå
êîì íîâi ïiäêëþ÷åííÿ òà ïåðåîáëàäíàí- âiäïîâiäàëüíiñòü çãiäíî ç çàêîíîäàâñò-
íÿ âíóòðiøíüî¿ åëåêòðîïðîâîäêè, âîì i äîãîâîðîì.
çäiéñíþâàíi ç ìåòîþ çáiëüøåííÿ ñïî-
æèâàííÿ åëåêòðîåíåðãi¿; íàäàâàòè ðîçðà- 47. Ïîñòà÷àëüíèê íå íåñå âiäïîâiäàëü-
õóíêîâi äîêóìåíòè íà âèìîãó ïðåäñòàâ- íîñòi çà òèì÷àñîâå ïðèïèíåííÿ ïîñòà-
íèêiâ åëåêòðîïîñòà÷àëüíèêà äëÿ ïå- ÷àííÿ åëåêòðîåíåðãi¿, àáî çà ïîñòà÷àí-
ðåâiðêè ïðàâèëüíîñòi îïëàòè òà íÿ íåÿêiñíî¿ åëåêòðîåíåðãi¿, àáî çà øêî-
âiäïîâiäíîñòi çàïèñiâ ó íèõ ïîêàçàííÿì äó, çàïîäiÿíó ñïîæèâà÷ó, ÿêùî äîâåäå,
ïðèëàäiâ îáëiêó; çàáåçïå÷óâàòè äîñòóï ùî âîíè âèíèêëè íå ç éîãî âèíè, à
ïðåäñòàâíèêàì ïîñòà÷àëüíèêà ïiñëÿ âíàñëiäîê äi¿ îáñòàâèí íåïåðåáîðíî¿ äi¿
ïðåä'ÿâëåííÿ íèìè ñëóæáîâèõ ïîñâiä÷åíü àáî ç âèíè ñïîæèâà÷à.
äî êâàðòèðè òà iíøîãî îá'ºêòó äëÿ îá-
ñòåæåííÿ ïðèëàäiâ îáëiêó, åëåêòðîóñòà- Âiäïîâiäàëüíiñòü ñïîæèâà÷à
íîâîê òà åëåêòðîïðîâîäêè; íå ïåðåøêî- åëåêòðè÷íî¿ åíåðãi¿
äæàòè îáðiçóâàííþ ãiëîê äåðåâ, ÿêi ðîñ-
òóòü íà òåðèòîði¿, ùî íàëåæèòü ñïîæè- 48. Ñïîæèâà÷ íåñå âiäïîâiäàëüíîñòü
âà÷ó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âiäñòàíi íå ìåíü- çãiäíî iç çàêîíîäàâñòâîì çà: ïðîñòðî-
øå 1 ì âiä ïðîâîäiâ ïîâiòðÿíî¿ ëiíi¿ åëå- ÷åííÿ òåðìiíó âíåñåííÿ ïëàòåæiâ çà åëå-
êòðîìåðåæi íàïðóãîþ 0,4 ê òà íà êòðè÷íó åíåðãiþ; ïîðóøåííÿ ïðàâèë êî-
âiäñòàíi íå ìåíüøå 2 ì äëÿ åëåêòðè÷íèõ ðèñòóâàííÿ åëåêòðîåíåðãiºþ; óõèëåííÿ
ëiíié íàïðóãîþ 10 êÂ; íå ïiçíiøå íiæ çà àáî íåñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ ðiøåíü òà
7 äíiâ äî ïðèïèíåííÿ êîðèñòóâàííÿ åëå- ïðèïèñiâ Äåðæàâíî¿ iíñïåêöi¿ ç åíåðãå-
êòðîåíåðãiºþ ïèñüìîâî ïîâiäîìèòè ïî- òè÷íîãî íàãëÿäó çà ðåæèìàìè ñïîæè-
ñòà÷àëüíèêà ïðî ðîçiðâàííÿ äîãîâîðó âàííÿ åëåêòðîåíåðãi¿; ðîçêðàäàííÿ åëå-
òà ðîçðàõóâàòèñü çà ñïîæèòó åëåêòðîå- êòðîåíåðãi¿ ó ðàçi ñàìîâiëüíîãî ïiäêëþ-
íåðãiþ, âêëþ÷àþ÷è äåíü âè¿çäó. ÷åííÿ äî åëåêòðîìåðåæ i ñïîæèâàííÿ
åëåêòðîåíåðãi¿ áåç ïðèëàäiâ îáëiêó; ïî-
Âiäïîâiäàëüíiñòü øêîäæåííÿ ïðèëàäó îáëiêó; ðîçóêîìï-
åëåêòðîïîñòà÷àëüíèêà ëåêòóâàííÿ òà ïîøêîäæåííÿ îá'ºêòiâ åëå-
êòðîåíåðãåòèêè, ðîçêðàäàííÿ ìàéíà öèõ
43. Ïîñòà÷àëüíèê íåñå âiäïîâiäàëüíiñòü îá'ºêòiâ; íàñèëüíèöüêi äi¿, ùî ïåðåøêî-
çà øêîäó, çàïîäiÿíó ñïîæèâà÷ó àáî éîãî äæàþòü ïîñàäîâèì îñîáàì åëåêòðîïîñ-
ìàéíó, â ðîçìiði i ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çà- òà÷àëüíèêà âèêîíóâàòè ñâî¿ ñëóæáîâi
êîíîäàâñòâîì. îáîâ'ÿçêè.
Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 23
24

ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐÛ PhaseCap
ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÒÎÊÀ
ÄËß ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÀ
ϕ)
ÌÎÙÍÎÑÒÈ (cosϕ
ÔÈÐÌÛ SIEMENS MATSUSHITA
COMPONENTS
Êîíäåíñàòîðû PhaseCap ðàçðàáîòàíû äëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðèìåíåíèé ñ âûñî-
êîé ìîùíîñòüþ è èìåþò áîëüøîé ñðîê ñëóæáû (áîëåå 100000 ÷) è ïîñòîÿííóþ
åìêîñòü. Êîíäåíñàòîðû ðàçðàáîòàíû íà ðàçëè÷íûå óðîâíè ìîùíîñòè îò 2,5 äî
25 êÂÀð. Èçãîòîâëåíû èç ìåòàëëèçèðîâàííîé ïîëèïðîïèëåíîâîé ïëåíêè. Âûïóñ-
êàþòñÿ â àëþìèíèåâûõ öèëèíäðè÷åñêèõ êîðïóñàõ ñ òðåìÿ âûâîäàìè äëÿ òðåõôàç-
íîé ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè (èëè îäíèì âûâîäîì äëÿ îäíîôàçíîé ñåòè) è ñ êîðïóñíûì
âûâîäîì.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå êîíäåíñàòîðîâ

Ïåðåãðóçêà ïî íàïðÿæåíèþ:
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ

10% ñâûøå íîìèíàëà â òå÷åíèå 8 ÷ åæåäíåâíî


30% ñâûøå íîìèíàëà äî 1 ìèí
Ïåðåãðóçêà ïî òîêó – äî 30% ñâûøå íîìèíàëà
Áðîñîê òîêà – äî 200 íîìèíàëüíûõ
Äèýëåêòðè÷åñêèå ïîòåðè – ìåíåå 0,2 Âò/êÂÀð
Äîïóñê íîìèíàëà åìêîñòè – ±5%
Îæèäàåìàÿ äîëãîâå÷íîñòü – 100000 ÷
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð îêðóæàþùåé ñðåäû – îò -25 äî +55°Ñ.
Îõëàæäåíèå – åñòåñòâåííîå âîçäóøíîå, äîïóñêàåòñÿ èñêóññòâåííîå âîçäóøíîå
Ìàêñèìàëüíàÿ âëàæíîñòü – 95%
Ìîíòàæ – â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè íà øàññè ãàéêîé Ì12

 òàáë.1 ïðèâåäåíû ïàðàìåòðû òðåõôàçíûõ êîíäåíñàòîðîâ (Ð – ðåàêòèâíàÿ


ìîùíîñòü; Ñ – åìêîñòü; d x h – ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû ñîãëàñíî ðèñ.1).

Òàáëèöà 1
Òèï Ð, êÂÀð Òîê,À Ñ,ìêÔ d x h, ìì Ìàññà,êã
Íà ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå 230 Â, ñîåäèíåíèå òðåóãîëüíèêîì
ÌÊÊ230-D-02,5-01 2,5 6,3 3õ50 121õ164 1,2
ÌÊÊ230-D-05-01 5,0 12,6 3õ104 121õ164 1,3
ÌÊÊ230-D-07,5-01 7.5 18,8 3õ150 121õ164 1,3
ÌÊÊ230-D-10-01 10,4 26.1 3õ209 121õ164 1,5
ÌÊÊ230-D-12,5-01 12.5 31,4 3õ250 121õ200 1.7
24 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 25
Íà ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå 400 Â, ñîåäèíåíèå òðåóãîëüíèêîì
ÌÊÊ400-D-05-01 5,0 7,2 3õ33 121õ164 1,2
ÌÊÊ400-D-06,3-01 6,3 9,0 3õ42 121õ164 1,2
ÌÊÊ400-D-07,5-01 7,5 10,8 3õ50 121õ164 1,2
ÌÊÊ400-D-08,33-01 8,3 12,0 3õ55 121õ164 1,3
ÌÊÊ400-D-10-01 10,4 15,0 3õ69 121õ164 1,3
ÌÊÊ400-D-12,5-01 12,5 18,0 3õ83 121õ164 1,3
ÌÊÊ400-D-15-01 15,0 21,7 3õ100 121õ164 1,5
ÌÊÊ400-D-16,7-01 16,7 24,0 3õ111 121õ200 1,6
ÌÊÊ400-D-20-01 20,8 30,0 3õ138 142õ200 2,0
ÌÊÊ400-D-25-01 25,0 36,0 3õ166 142õ200 2.2

Íà ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå 440 Â, ñîåäèíåíèå òðåóãîëüíèêîì

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
ÌÊÊ440-D-05-01 5,0 6,6 3õ27 121õ164 1,2
ÌÊÊ440-D-07,5-01 7,5 9,9 3õ41 121õ164 1,2
ÌÊÊ440-D-10-01 10,4 13,7 3õ57 121õ164 1,3
ÌÊÊ440-D-11,2-01 11,2 14,7 3õ61 121õ164 1,4
ÌÊÊ440-D-12,5-01 12,5 16,4 3õ69 121õ164 1,4
ÌÊÊ440-D-14,2-01 14,2 18,7 3õ78 121õ164 1,5
ÌÊÊ440-D-15-01 15,0 19,7 3õ82 121õ164 1,6
ÌÊÊ440-D-16,7-01 16,7 21,9 3õ92 121õ200 1,7
ÌÊÊ440-D-18,8-01 18,8 24,7 3õ103 142õ200 2.0
ÌÊÊ440-D-20-01 20,8 27,3 3õ114 142õ200 2,1
ÌÊÊ440-D-25-01 25,0 32,8 3õ137 142õ200 2,3

Íà ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå 480 Â, ñîåäèíåíèå òðåóãîëüíèêîì


ÌÊÊ480-D-05-01 5,0 6,2 3õ23 121õ164 1,1
ÌÊÊ480-D-06,3-01 6,3 7,5 3õ29 121õ164 1,2
ÌÊÊ480-D-07,5-01 7,5 9,0 3õ35 121õ164 1,2
ÌÊÊ480-D-08,33-01 8,3 10,0 3õ38 121õ164 1,2
ÌÊÊ480-D-10-01 10,4 12,5 3õ48 121õ164 1,3
ÌÊÊ480-D-12,5-01 12,5 15,0 3õ58 121õ164 1,5
ÌÊÊ480-D-15-01 15,0 18,0 3õ69 121õ200 1,7
ÌÊÊ480-D-16,7-01 16,7 20,0 3õ77 121õ200 1,8
ÌÊÊ480-D-20-01 20,8 25,0 3õ96 142õ200 2,2
ÌÊÊ480-D-25-01 25,0 30,0 3õ115 142õ200 2,4

Íà ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå 690 Â, ñîåäèíåíèå çâåçäîé


ÌÊÊ690-Y-05-01 5,0 4,2 3õ33 121õ164 1,2
ÌÊÊ690-Y-10-01 10,0 8,4 3õ70 121õ164 1,3
ÌÊÊ690-Y-12,5-01 12,5 10,5 3õ84 121õ164 1,4
ÌÊÊ690-Y-15-01 15,0 12,6 3õ100 121õ200 1,5
ÌÊÊ690-Y-20-01 20,8 17,4 3õ139 142õ200 2,0
ÌÊÊ690-Y-25-01 25,0 21,0 3õ167 142õ200 2,2

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 25
26
 òàáë.2 ïðèâåäåíû ïàðàìåòðû îäíîôàçíûõ êîíäåíñàòîðîâ

Òàáëèöà 2
Òèï Ð, êÂÀð Òîê,À Ñ,ìêÔ d x h, ìì Ìàññà,êã
Íà ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå 230 Â
ÌÊÊ230-²-02,5-01 2,5 10,9 150 121õ164 1,1
ÌÊÊ230-²-03,3-01 3,3 14,5 200 121õ164 1,1
ÌÊÊ230-²-05-01 5,2 22,6 313 121õ164 1,1
ÌÊÊ230-²-08,3-01 8,3 36,2 502 121õ164 1,3

Íà ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå 400 Â


ÌÊÊ400-²-05-01 5,0 12,5 100 121õ164 1,1
ÌÊÊ400-²-06,3-01 6,3 15,6 124 121õ164 1,1
ÌÊÊ400-²-07,5-01 7,5 18,8 149 121õ164 1,1
ÌÊÊ400-²-08,3-01 8,3 20,8 166 121õ164 1,1
ÌÊÊ400-²-10,4-01 10,4 26,0 207 121õ164 1,2
ÌÊÊ400-²-12,5-01 12,5 31.2 249 121õ164 1.3

Íà ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå 525 Â


ÌÊÊ525-²-06,5-01 6,5 12,4 75 121õ164 1,1
ÌÊÊ525-²-08,3-01 8,3 15,9 96 121õ164 1,2
ÌÊÊ525-²-10-01 10,0 19,0 116 121õ164 1,3
ÌÊÊ525-²-12,5-01 12,5 23,8 144 121õ164 1,5
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ

ÌÊÊ525-²-15-01 15,0 28,6 173 121õ200 1,7

Âíåøíèé âèä êîíäåíñàòîðà ïîêàçàí íà ðèñ.2.

ðèñ.2

Óêàçàííûå â ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎÌ ËÈÑÒÅ ýëåìåíòû


ìîæíî ïðèîáðåñòè â ôèðìå ÑÝÀ
Àäðåñ: 03110, ã. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, îôèñ 809
ò./ô. (044) 490-51-07, 490-51-08, 276-31-28,
276-21-97, 271-95-74, 271-96-72
ôàêñ (044) 235-27-19
ðèñ.1 E-mail: info@sea.com.ua Web: http://www.sea.com.ua
26 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 27

ÃÈÁÐÈÄÍÛÉ ÐÀÇÐßÄÍÈÊ
T4N-A230XFV/T43-A230XFV
ÔÈÐÌÛ EPCOS
ïåðåäà÷è èíôîðàöèè;
– ìåõàíèçì çàùèòû ñðàáàòûâàåò ïðè
òåìïåðàòóðå ðèñêà;

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
– îáåñïå÷èâàåò ïåðâè÷íóþ è âòî-
ðè÷íóþ çàùèòû.

Ýòîò çàùèòíûé ïðèáîð ïðåäñòàâëÿ-


åò ñîáîé êîìáèíàöèþ ãàçîðàçðÿäíîé
òðóáêè, äâóõ ðåçèñòîðîâ, çàâèñÿùèõ îò
íàïðÿæåíèÿ (âàðèñòîðîâ) è ìåõàíèçìà
çàùèòû. Åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
çàùèòû òåëåêîììóíèêàöèîííîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ ïî îáåèì åãî ñòîðîíàì. Ñõåìà ðàçðÿäíèêà ïîêàçàíà íà ðè-
Âîçðîñøàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ñîâðå- ñóíêå. Äâà âàðèñòîðà ïîäêëþ÷åíû ïà-
ìåííîé ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû òðåáó- ðàëëåëüíî êîíòàêòàì ãàçîâîãî ðàç-
åò óëó÷øåíèÿ óðîâíÿ çàùèòû îò ïî- ðÿäíèêà. Íàïðÿæåíèå îãðàíè÷åíèÿ âà-
âðåæäåíèé èç-çà âûñîêîâîëüòíûõ ïåðå- ðèñòîðîâ áîëüøå, ÷åì ðàáî÷åå íàïðÿ-
õîäíûõ íàïðÿæåíèé. Ãèáðèäíûé ðàç- æåíèå àïïàðàòóðû è íå ìåøàåò åå ðà-
ðÿäíèê íàäåæíî îãðàíè÷èâàåò ïåðå- áîòå. Èîíèçàöèÿ ãàçà â ãàçîâîì ðàç-
õîäíûå íàïðÿæåíèÿ äî óðîâíåé ìåíåå ðÿäíèêå ïðîèñõîäèò ìåíåå, ÷åì çà 0,5
350 Â (ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ìêñ è âûñîêîâîëüòíîå ïåðåõîäíîå íà-
äî 1 êÂ/ìêñ), çàùèùàåò îò âûñîêèõ ïðÿæåíèå çàìûêàåòñÿ íà çåìëþ. Åñëè
óðîâíåé òîêà äî 20 êÀ. Ðàçðÿäíèê èìå- ïåðåõîäíîå íàïðÿæåíèå ïðè ýòîì
åò ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè: óìåíüøàåòñÿ íèæå íàïðÿæåíèÿ èîíè-
– íèçêîå íàïðÿæåíèå îãðàíè÷åíèÿ; çàöèè ðàçðÿäíèêà, åãî îñòàòîê áëîêè-
– ìàëîå âðåìÿ ðåàãèðîâàíèÿ; ðóåòñÿ âàðèñòîðàìè. Åñëè ïðè áîëüøèõ
– ðàáîòà íà âûñîêèõ òîêàõ; óðîâíÿõ ìîùíîñòè íàñòóïàåò ïåðåãðåâ
– ìàëîå âëèÿíèå íà çàùèùàåìóþ ðàçðÿäíèêà, äîïîëíèòåëüíî ñðàáàòû-
ñèñòåìó (âûñîêîå ñîïðîòèâëåíèå, ìà- âàåò òåïëîâîé ìåõàíèçì çàùèòû, êîí-
ëàÿ ñîáñòâåííàÿ åìêîñòü); òàêòû êîòîðîãî íàäåæíî çàìûêàþò
– âûñîêóþ ýíåðãèþ ðàññåÿíèÿ; ëèíèþ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ ïå-
– íèçêàÿ ñòîèìîñòü; ðåõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ðàçðÿäíèê áû-
– ìàëûå ãàáàðèòû; ñòðî âîññòàíàâëèâàåòñÿ.
– ïðèìåíèì ïðè âûñîêèõ ñêîðîñòÿõ

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 27
28

ÏÐÎÂÎÄÀ È ÊÀÁÅËÈ
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â "ÐÝ" 1,2/2000)
 òàáë.7 óêàçàíû ïàðàìåòðû ïðîâîäîâ è êàáåëåé ñâÿçè (D - íîìèíàëüíûé
äèàìåòð, U - íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå ïåðåìåííîãî òîêà).
Òàáëèöà 7
Êîä ïî ÎÊÏ Ìàðêà Íàçíà÷åíèå ×èñëî D, ìì U, Â
æèë
35 7791 0300 ÏÑÁÀÏ Äëÿ ïîäâåñêè ïî 1 1,2 660
Ïðîâîä ñâÿçè âîçäóøíûì ëèíèÿì
ñ áèìåòàëëè- ñâÿçè è ðàäèîòðàíñ-
÷åñêîé æèëîé ëÿöèîííûõ ñåòåé â
â ïîëèýòèëåíî- ìåñòàõ ïåðåñå÷åíèÿ
âîé èçîëÿöèè èìè ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷
35 7792 0100 ÏÑÁÀÂ Òî æå 1 1,2 660
Òî æå, â ïîëèâèíèëõëî-
ðèäíîé èçîëÿöèè
357792 0300 ÏÑÁÀÂ-Ò Òî æå, â òðîïè÷å- 1 1,2 660
Òî æå ñêîì èñïîëíåíèè
35 7711 0300 ÏÐÏÏÌ Äëÿ àáîíåíòñêèõ 2 0,9; 380
Êàáåëü òåëåôîí- ëèíèé òåëåôîííîé 1,2
íîé ñâÿçè è ðà- ñâÿçè è ðàñïðåäå-
äèîôèêàöèè ñ ëèòåëüíûõ ñåòåé
èçîëÿöèåé è îáî- ïðîâîäíîãî âåùàíèÿ
ëî÷êîé èç ïîëèýòèëåíà
35 7641 6001 Ï-274Ì Äëÿ ýêñïëóàòàöèè 1 0,5 -
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ

Ïðîâîä ñ ïîëè- ïðè òåìïåðàòóðå


ýòèëåíîâîé îáîëî÷êîé îêðóæàþùåé ñðåäû
äëÿ ïîëåâîé ñâÿçè îò -50 äî +65°Ñ
35 7511 0100 ÒÐÏ Äëÿ ñòàöèîíàðíîé 2 0,4; -
Ïðîâîä òåëåôîí- ñêðûòîé è îòêðûòîé 0,5
íûé ðàñïðåäåëè- ïðîâîäêè âíóòðè ïî-
òåëüíûé îäíîïàð- ìåùåíèé è ïî íàðóæ-
íûé ñ ìåäíûìè æèëàìè íûì ñòåíàì
35 7511 2000 ÒÐÏ-Ò Òî æå 2 0,4; -
Òî æå, â òðîïè- 0,5
÷åñêîì èñïîëíåíèè
35 7512 0100 ÒÐÂ Òî æå 2 0,4; -
Òî æå, ñ ïîëèâèíèëõëî- 0,5
ðèäíîé èçîëÿöèåé
35 7511 2200 ÒÐÏ-ñ Òî æå, íî òîëüêî 2 0,4; -
Òî æå, íî íà ïîëè- äëÿ ïðîâîäêè âíóòðè 0,5
ýòèëåíå, íå ðàñïðî- ïîìåùåíèé
ñòðàíÿþùåì ãîðåíèå
35 7711 0300 ÏÐÏÏÌ-Ò Äëÿ àáîíåíòñêèõ 2 0,9; 380
Êàáåëü òåëåôîííîé ñâÿçè òåëåôîííûõ ñâÿçåé 1,2
è ðàäèîôèêàöèè ñ è ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
ìåäíûìè æèëàìè ñåòåé ïðîâîäíîãî
â òðîïè÷åñêîì èñïîëíåíèè âåùàíèÿ
35 7711 0400 ÏÐÏÂÌ Òî æå 2 0,8; 380
Òî æå, íî â îáîëî÷êå èç 0,9;
ïîëèâèíèëõëîðèäíîãî 1,2
ïëàñòèêàòà ñ ìåäíûìè æèëàìè
28 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 29
35 7741 0100 ÏÐÏÏÀ Òî æå 2 1,6 380
Òî æå, íî ñ
àëþìèíèåâûìè æèëàìè
35 7412 0100 ÒÑ Äëÿ ìîíòàæà íèçêî÷àñ- Äî 20 0,32; -
Êàáåëè òåëåôîí- òîòíîãî ñòàíöèîííîãî ïàð 0,4;
íûå ñòàöèîíàðíûå îáîðóäîâàíèÿ (òðîåê) 0,5
ñ ìåäíûìè æèëàìè
35 7862 0200 ÏÊÑÂ Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ íå- 2;3;4 0,5 -
Ïðîâîä êðîññîâûé ñòàöèîíàðíûõ âêëþ÷åíèé
ñòàíöèîííûé ñ èçîëÿ- â êðîññàõ òåëåôîííûõ
öèåé èç ïîëèâèíèëõëî- ñòàíöèé ïðè ïîñòîÿííîì
ðèäíîãî ïëàñòèêàòà íàïðÿæåíèè äî 120 Â
35 7862 0500 ÏÊÑÂ-Ò Òî æå 2;3;4 0,5 -
Òî æå, íî â òðîïè÷åñêîì
èñïîëíåíèè

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
35 7551 0100 ÏÒÏÆ Äëÿ ìîíòàæà ñåòåé ïðî- 2 0,6; -
Ïðîâîä òðàíñëÿöèîííûé ñî âîäíîãî âåùàíèÿ 1,2;
ñòàëüíûìè îöèíêîâàííûìè 1,8
æèëàìè ñ ïîëèýòèëåíîâîé
èçîëÿöèåé
35 7551 0200 ÏÒÏÆ-Ò Òî æå, íî â òðîïè÷å- 2 0,6; -
ñêîì èñïîëíåíèè 1,2;
1,8
35 7552 0100 ÏÒÂÆ Òî æå 2 0,6; -
Òî æå, íî ñ èçîëÿöèåé èç 1,2;
ïîëèâèíèëõëîðèäíîãî 1.8
ïëàñòèêàòà
1,8
35 7781 0200 ÏÐÑÏ Äëÿ ïîäâåñêè ðàäèî- 1 2,0; -
Ïðîâîä òðàíñ- òðàíñëÿöèîííûõ ëèíèé 3,0;
ëÿöèîííûé ñî íà ó÷àñòêàõ èõ ïåðåñå÷åíèé 4,0
ñòàëüíîé îöèí- èëè ñîâìåñòíîé ïîäâåñêè
êîâàííûé ñ èçî- ñ ýëåêòðîïðîâîäàìè ïîñòîÿí-
ëÿöèåé èç ïîëè- íîãî (äî 1000 Â) èëè ïåðåìåí-
ýòèëåíà íîãî (äî 660 Â) íàïðÿæåíèÿ
35 7781 0500 ÏÐÑÏ-Ò Òî æå 1 2,0; -
Òî æå, íî â òðîïè÷åñêîì 3,0;
èñïîëíåíèè 4,0
Êàáåëü ìåñòíîé ÊÑÏÏ Äëÿ ëèíèé, ìåæñòàíöè- 4 0,9; Äî 500Â
ñâÿçè ñ ïîëèýòè- îííîé è àáîíåíòñêîé ñâÿçè 1,2 ïîñòîÿííîãî
ëåíîâîé èçîëÿöè- ñ ñèñòåìàìè ïåðåäà÷è ñ âðå- òîêà
åé è îáîëî÷êîé ìåííûì äåëåíèåì êàíàëîâ è
èìïóëüñíîé ìîäóëÿöèåé
Òî æå, ñ ãèäðîôîáíûì ÊÑÏÇÏ Òî æå, â óñëîâèÿõ ïîâû- 4 0,9; Äî 500 Â
çàïîëíåíèåì øåííîé âëàæíîñòè 1,2 ïîñòîÿííîãî
òîêà
Êàáåëü ìåñòíîé ÊÑÏÏÁ Äëÿ ëèíèé, ìåæñòàíöè- 4 0,9; Äî 500 Â
ñâÿçè ñ ïîëèýòè- îííîé è àáîíåíòñêîé ñâÿçè 1,2 ïîñòîÿííîãî
ëåíîâîé èçîëÿöè- ñ ñèñòåìàìè ïåðåäà÷è ñ âðå- òîêà
åé è îáîëî÷êîé, ìåííûì äåëåíèåì êàíàëîâ
áðîíèðîâàííûé è èìïóëüñíîé ìîäóëÿöèåé
Òî æå, ñ ãèäðî- ÊÑÏÇÏÁ Òî æå, â óñëîâèÿõ ïîâû- 4 0,9; Äî 500 Â
ôîáíûì çàïîë- øåííîé âëàæíîñòè 1,2 ïîñòîÿííîãî
íåíèåì òîêà
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 29
30
Ñâèíöîâûå àêêóìóëÿòîðû î÷åíü êðèòè÷íû
ê óñëîâèÿì ýêñïëóàòàöèè. Îäíèì èç ýòèõ
óñëîâèé ÿâëÿåòñÿ çàðÿä è ðàçðÿä àêêóìóëÿ-
Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî
òîðà. ×ðåçìåðíûé çàðÿä ïðèâîäèò ê âûêèïà- À.Ð. Æåðäåâ, ã.Ãîìåëü, Áåëàðóñü
íèþ ýëåêòðîëèòà è ðàçðóøèòåëüíûì ïðî-
öåññàì â ïîëîæèòåëüíûõ ïëàñòèíàõ. Ýòè ñëó÷àå ðàâåí îäíîé äåñÿòîé îò åìêîñòè àê-
ïðîöåññû óñèëèâàþòñÿ, åñëè çàðÿäíûé òîê êóìóëÿòîðà. Íàïðÿæåíèå íà àêêóìóëÿòîðå
âåëèê. Ïðè ÷ðåçìåðíîì ðàçðÿäå (ìåíåå 1,75 èçìåðÿëîñü öèôðîâûì âîëüòìåòðîì áåç âû-
Â) íà ýëåìåíò ïðîèñõîäèò ñóëüôàòàöèÿ ïëà- êëþ÷åíèÿ òîêà çàðÿäà èëè ðàçðÿäà. Ïðîöåññ
ñòèí, îñîáåííî åñëè àêêóìóëÿòîð ðàáîòàåò ïðîèñõîäèë ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå
â ñòàðòåðíîì ðåæèìå. Äî âêëþ÷åíèÿ â ðà- +20° Ñ.
áîòó òàêîé àêêóìóëÿòîð äîëæåí áûòü çàðÿ- Íà ðèñ.3 èçîáðàæåíà ñõåìà çàðÿäíîãî
æåí. Ïðîñòåéøåå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî ïðè- óñòðîéñòâà, îáåñïå÷èâàþùåãî àâòîìàòè÷åñ-
âåäåíî íà ðèñ.1. Ýòà ñõåìà îòëè÷àåòñÿ íå êîå îòêëþ÷åíèå çàðÿäà, êîãäà íàïðÿæåíèå
òîëüêî ïðîñòîòîé, íî è óäîáñòâîì â ýêñïëó- íà àêêóìóëÿòîðå äîñòèãëî çàäàííîé âåëè÷è-
íû. Äëÿ 12-âîëüòíîãî àêêóìóëÿòîðà ñëåäóåò
ïðèíÿòü 14,3 - 14,4 Â. Ïðè òàêîé íàñòðîéêå
áóäåò íåáîëüøàÿ íåäîçàðÿäêà àêêóìóëÿòî-
ðà, îäíàêî îáåñïå÷åíà çàùèòà àêêóìóëÿòî-
ðà îò âûêèïàíèÿ ýëåêòðîëèòà è ïîð÷è ïëà-
ñòèí. Äîçàðÿäèòü ìîæíî â òå÷åíèå 1,5 - 2 ÷
ïðè âûêëþ÷åííîé àâòîìàòèêå. Âîçìîæíî
ââåäåíèå â çàðÿäíîå óñòðîéñòâî ðåëå âðåìå-
ðèñ.1 íè äëÿ çàäåðæêè âûêëþ÷åíèÿ íà 1,5 - 2 ÷, íî
àòàöèè, òàê êàê íå òðåáóåò ðåãóëèðîâîê òî- â ýòîì ñëó÷àå íàäî ïîçàáîòèòüñÿ î ñîâåð-
êà â ïðîöåññå çàðÿäà. Êðîìå òîãî, ñõåìà ïî- øåííîé íàäåæíîñòè ýòîãî äîïîëíåíèÿ ê ñõå-
æàðîáåçîïàñíà ïðè óñëîâèè, ÷òî ïðåäîõðà- ìå. Ìèêðîñõåìà DD1 êîíòðîëèðóåò íàïðÿæå-
íèòåëè F1 è F2 ñîîòâåòñòâóþò íîìèíàëó. Åì- íèå çàðÿæàåìîãî àêêóìóëÿòîðà è óïðàâëÿ-
êîñòü êîíäåíñàòîðà Ñ1 è êîëè÷åñòâî âèòêîâ åò ðåëåéíûì êàñêàäîì íà òðàíçèñòope VT1
w1, w2 çàâèñÿò îò âûáðàííîãî òîêà çàðÿäà. è ðåëå Ê1 ñ îáìîòêîé íà 24 Â.
Òàêîå íàïðÿæåíèå ðåëå âûáðàíî, ÷òîáû
ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ

Îêîí÷àíèå çàðÿäà îïðåäåëÿþò ëèáî ïî íà-


ïðÿæåíèþ áàòàðåè, ëèáî ïî ïëîòíîñòè ýëå- çàðÿäêà íå ìîãëà ïðîèçâîëüíî âêëþ÷èòüñÿ
êòðîëèòà, êîòîðàÿ äîñòèãàåò ìàêñèìàëüíî- ïðè åñòåñòâåííîì ñíèæåíèè íàïðÿæåíèÿ àê-
ãî çíà÷åíèÿ è â ïîñëåäíèå 2 ÷ çàðÿäà íå ìå- êóìóëÿòîðà ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ çàðÿäíîãî
íÿåòñÿ [1]. òîêà. Êàê âèäíî èç ñõåìû, ïèòàíèå DD1 ïðî-
Íà ðèc.2 ïîêàçàí ãðàôèê çàðÿäà-ðàçðÿäà èçâîäèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî îò çàæèìîâ àê-
íîâîãî àêêóìóëÿòîðà ïðè ââîäå åãî â ýêñïëó- êóìóëÿòîðà ïî îòäåëüíûì òîíêèì ïðîâî-
àòàöèþ. Òîê çàðÿäà è ðàçðÿäà â äàííîì äàì. Ýòî íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû èñêëþ÷èòü
âëèÿíèå ñîåäèíèòåëü-
ðèñ.2 íûõ ïðîâîäîâ çàðÿä-
íîãî óñòðîéñòâà. Íà-
ëàæèâàòü óñòðîéñòâî
ìîæíî, ïîäêëþ÷èâ ê
íåìó ïîëíîñòüþ çàðÿ-
æåííûé àêêóìóëÿòîð
è êîíòðîëèðóÿ íàïðÿ-
æåíèå öèôðîâûì
âîëüòìåòðîì. Ðåçèñ-
òîð R1 íàäî çàìåíèòü
ïåðåìåííûì íà 470
êÎì, óñòàíîâèâ åãî â
ïîëîæåíèå ìèíèìàëü-
íîãî ñîïðîòèâëåíèÿ.
Ïðè ïîäêëþ÷åííîì
àêêóìóëÿòîðå äîëæåí
ñâåòèòüñÿ ñâåòîäèîä
VD1, ñâèäåòåëüñòâóÿ î
30 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 31

ðèñ.3

ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
ãîòîâíîñòè ñõåìû. Äèîä VD1 - ëþáîé âèäè- åò ïîêðûòü âíåøíþþ ÷àñòü êîíòàêòíîé ñè-
ìîãî ñâåòà. Ïîäêëþ÷èâ ñåòü 220  è êðàò- ñòåìû ðåëå íåñêîëüêèìè ñëîÿìè èçîëÿöèîí-
êîâðåìåííî çàìêíóâ SÀ1, âêëþ÷àþò çàðÿä- íîãî ëàêà. Åñëè çàðÿäíîå óñòðîéñòâî ïðåä-
êó. Âîëüòìåòð ïîêàæåò ïîñòåïåííîå óâåëè- ïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü â íåîòàïëèâàåìîì
÷åíèå íàïðÿæåíèÿ. Êàê òîëüêî íàïðÿæåíèå ãàðàæå, òî íàäî ïîêðûòü ëàêîì âåñü ìîíòàæ
äîñòèãíåò 14,3 - 14,4 Â, ñëåäóåò ïëàâíî ââå- öåïåé çàðÿäíîãî óñòðîéñòâî, à òðàíñôîðìà-
ñòè ðåçèñòîð R1 äî ìîìåíòà îòêëþ÷åíèÿ çà- òîð ïðîïèòàòü ñïåöèàëüíûì ñîñòàâîì èëè, â
ðÿäêè. Íå ìåíÿÿ ïîëîæåíèÿ R1, íàäî ñíîâà êðàéíåì ñëó÷àå, ïàðàôèíîì.
âêëþ÷èòü çàðÿäêó è óáåäèòüñÿ, ÷òî îòêëþ- Òðàíñôîðìàòîð Ò1 íàìàòûâàþò íà ñåðäå÷-
÷åíèå ïðîèñõîäèò ïðè çàäàííîì íàïðÿæåíèè. íèêå ñå÷åíèåì 7 ñì2. w1=1100 âèòêîâ ÏÝË-
Çàìåðèâ ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R1, íàäî 0,35; w2.1 = w2.2 = 80 âèòêîâ ÏÝË-1,0.
ïîäîáðàòü ïîñòîÿííûé ðåçèñòîð èëè öåïî÷- Êîíäåíñàòîð Ñ3 äîëæåí âûäåðæèâàòü íà-
êó ðåçèñòîðîâ òî÷íî òàêîé æå âåëè÷èíû è, ïðÿæåíèå 400 Â. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü êîí-
âïàÿâ åãî â ñõåìó, ñíîâà óáåäèòüñÿ, ÷òî îò- äåíñàòîðû, ïðèìåíÿåìûå â ëàìïàõ äíåâíî-
êëþ÷åíèå ïðîèñõîäèò êàê íàäî. ãî ñâåòà.
 êà÷åñòâå ðåëå K1 ìîæíî ïðèìåíèòü ëþ- Äèîäû VD2, VD4 ëþáûå íà òîê íå ìåíåå
áîå ìàëîìîùíîå ðåëå, èñïûòàâ åãî ïî ñõå- 1,5 À, VD3, VD5 ëþáûå ìàëîìîùíûå äèîäû
ìå ðèñ.4. Âîëüòìåòð äîëæåí ïîêàçûâàòü íà òîê îò 50 ìÀ è áîëåå.
≈600 B, êîíòàêòû ðåëå îáúåäèíÿþò è ïðèñî- Ïðè óêàçàííûõ íîìèíàëàõ îáåñïå÷èâàåò-
åäèíÿþò ê îäíîìó ïîëþñó èñòî÷íèêè ïèòà- ñÿ òîê 3±0,3 À, íåçàâèñèìî îò ñòåïåíè çà-
íèÿ, à îáìîòêó è êîðïóñ ðåëå - ê äðóãîìó. ðÿæåííîñòè àêêóìóëÿòîðà. Ïàðàìåòðû çàðÿä-
 òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò âîëüòìåòð íå íîãî óñòðîéñòâà ïî ðèñ.1 òàêèå æå, èñêëþ-
äîëæåí ìåíÿòü ñâîèõ ïîêàçàíèé. Ìîíòàæ ÷àÿ àâòîìàòèêó. Ïðåäîõðàíèòåëü F1 íà 5 À
ðåëå íàäî âûïîëíèòü íà äèýëåêòðèêå, à êîí- æåëàòåëüíî âïàÿòü â ñõåìó, ÷òîáû îáåñïå-
òàêòû èçîëèðîâàòü, íàäåâ íà íèõ ÏÕ òðóá- ÷èòü ìàêñèìàëüíóþ íàäåæíîñòü íèçêîâîëüò-
êè, è ïðèíÿòü ìåðû, ÷òîáû òðóáêè íå ñïîëç- íîé öåïè çàðÿäà. Ïðåäîõðàíèòåëü F2 íà 1-2
ëè ïðè òðàíñïîðòèðîâêè. Ïîñëå ýòîãî ñëåäó- À ìîæíî óñòàíîâèòü â ñòàíäàðòíîì äåðæà-
òåëå. Äàííîå óñòðîéñòâî íå "áîèòñÿ" êî-
ðèñ.4 ðîòêîãî çàìûêàíèÿ ïî âûõîäó, à ýòî îäèí èç
âàæíûõ ôàêòîðîâ ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè.
Ëèòåðàòóðà
1. Èëüèí Í.Ì. è äð. Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå àâ-
òîìîáèëåé. -Ì.:Òðàíñïîðò,1978.
2. Ñìåëåâ À.Ï. è äð. Ðåìîíò àâòîòðàêòîð-
íîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.-Ì.: Êîëîñ,1975.

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 31
32

Ïðîñòîå ïóñêîçàðÿäíîå óñòðîéñòâî (ÏÇÓ)


Â. Õèæíÿê, ã. Êðèâîé Ðîã
ÏÇÓ ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ çàðÿäà àêêó- è ýëåìåíòû D1.3 è D1.4, âûïîëíåííûå íà
ìóëÿòîðíûõ áàòàðåé íàïðÿæåíèåì 6-24 ìèêðîñõåìå Ê561ÒË1);
 è ïóñêà äâèãàòåëåé ëåãêîâûõ àâòîìî- ãåíåðàòîð èìïóëüñîâ (ýëåìåíòû D1.1,
áèëåé â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà. D1.2, ðåçèñòîðû R2, R4, R5 è êîíäåíñà-
ÏÇÓ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìîäåðíèçè- òîð Ñ2);
ðîâàííûé âàðèàíò öèôðîâîãî ðåãóëÿ- ñ÷åò÷èê èìïóëüñîâ (ìèêðîñõåìà D2
òîðà ìîùíîñòè [1], ïðåäíàçíà÷åííîãî Ê561ÈÅ16);
äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ â îä- óñèëèòåëü ìîùíîñòè (òðàíçèñòîð VT3,
íîôàçíûõ è òðåõôàçíûõ ñåòÿõ ïåðå- ðåçèñòîðû R8 è R9);
ìåííîãî òîêà. ñèëîâîé óçåë (îïòðîííûå òèðèñòîð-
íûå ìîäóëè VS1 MTO-80, VS2, ñèëîâûå
Òåõíè÷åñêèå äàííûå ÏÇÓ äèîäû Â-50 VD5-VD8, øóíò R10, ïðèáî-
Âõîäíîå íàïðÿæåíèå, Â. . . . . . 12-100 ðû - àìïåðìåòð è âîëüòìåòð);
×àñòîòà, Ãö . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 óçåë îïðåäåëåíèÿ êîðîòêîãî çàìûêà-
Âûõîäíîé òîê, À, íå ìåíåå. . . . . . 30 íèÿ (òðàíçèñòîð VT4, ðåçèñòîðû R11-
Äîïóñòèìûé òîê ïåðåãðóçêè, À . . 300 R14).
Âðåìÿ äåéñòâèÿ òîêà ïåðåãðóçêè, ÏÇÓ ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
ñ, íå áîëåå . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 Ïðè ïîäà÷å íàïðÿæåíèÿ íà âûõîäå ìîñ-
Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå - íàïðÿæåíèå òà (äèîäû VD1-VD4) ïîÿâëÿåòñÿ îäíîïî-
ïîñòîÿííîãî òîêà ëóïåðèîäíîå íàïðÿæåíèå (ãðàôèê 1 íà
Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ âõîäíîãî ðèñ.2), êîòîðîå ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ öå-
ïè VT1-D1.3.-D1.4, ïðåîáðàçóåòñÿ â èì-
ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ

íàïðÿæåíèÿ (îòíîøåíèå âõîäíîãî


íàïðÿæåíèÿ ê âûõîäíîìó) . . . . . . 1:10 ïóëüñû ïîëîæèòåëüíîé ïîëÿðíîñòè (ãðà-
Ñïîñîá çàäàíèÿ âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ôèê 2 íà ðèñ.2). Ýòè èìïóëüñû äëÿ ñ÷åò-
- èçìåíåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ ïåðåìåííî- ÷èêà D2 ÿâëÿþòñÿ ñèãíàëîì ñáðîñà â íó-
ãî ðåçèñòîðà ëåâîå ñîñòîÿíèå. Ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ
Íàëè÷èå çàùèòû îò êîðîòêîãî çàìûêà- èìïóëüñà ñáðîñà èìïóëüñû ãåíåðàòîðà
íèÿ â öåïè íàãðóçêè . . . . . . . èìååòñÿ (D1.1, D1.2) ñóììèðóþòñÿ â ñ÷åò÷èêå D2
Çàïàçäûâàíèå â âûäà÷å ñèãíàëà î íà- è ïðè äîñòèæåíèè ÷èñëà 64 íà âûõîäå
ëè÷èè êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ (âðåìÿ îò ñ÷åò÷èêà (âûâîä 6) ïîÿâëÿåòñÿ èìïóëüñ
ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ êîðîòêîãî çà- äëèòåëüíîñòüþ íå ìåíåå 10 ïåðèîäîâ
ìûêàíèÿ äî âûäà÷è ñèãíàëà íà îòêëþ- èìïóëüñà ãåíåðàòîðà (ãðàôèê 3 ðèñ.2).
÷åíèå íàãðóçêè), ñ, íå áîëåå . . . 0,003 Ýòîò èìïóëüñ îòêðûâàåò òèðèñòîð VS1 è
íà âûõîäå ÏÇÓ (ãðàôèê 4 íà ðèñ.2) ïî-
 îñíîâó ðàáîòû ÏÇÓ ïîëîæåí ïðèí- ÿâëÿåòñÿ íàïðÿæåíèå. Äëÿ èëëþñòðà-
öèï ôàçîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Ïðèíöèïè- öèè ïðåäåëîâ ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæå-
àëüíàÿ ñõåìà ÏÇÓ ïîêàçàíà íà ðèñ.1. íèÿ íà ãðàôèêå 5 ðèñ.2 ïîêàçàí ñëó÷àé
Îíà ñîäåðæèò: çàäàíèÿ ïðàêòè÷åñêè ïîëíîãî âûõîäíî-
ñòàáèëèçèðîâàííûé èñòî÷íèê ïèòà- ãî íàïðÿæåíèÿ.
íèÿ (äèîäû VD1-VD4, VD9, VD10, êîíäåí- Ïðè ïàðàìåòðàõ ÷àñòîòîçàäàþùåé öå-
ñàòîðû Ñ1, ÑÇ, ðåçèñòîð R7 è òðàíçèñ- ïè (ðåçèñòîðû R2, R4, R5 è êîíäåíñàòîð
òîð VT2); Ñ2 íà ðèñ.1) óãîë îòêðûâàíèÿ òèðèñòî-
óçåë ñèíõðîíèçàöèè (òðàíçèñòîð VT1, ðà VS1 ëåæèò â ïðåäåëàõ 17 (f=70 êÃö)-
ðåçèñòîðû R1/R3/R6, êîíäåíñàòîð Ñ4 160(f=7 êÃö) ýëåêòðè÷åñêèõ ãðàäóñîâ,
÷òî äàåò íèæíèé ïðåäåë âûõîäíîãî íà-
32 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 33

ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
ðèñ.1
ïðÿæåíèÿ ïîðÿäêà 0,1 âåëè÷èíû âõîäíî- ìíèòü, ÷òî âûõîäíîå íàïðÿæåíèå äàëå-
ãî. ×àñòîòó âûõîäíûõ ñèãíàëîâ ãåíåðà- êî íå ñèíóñîèäàëüíî, ò.å. â êà÷åñòâå
òîðà îïðåäåëÿåò âûðàæåíèå [2] ïîòðåáèòåëÿ ìîãóò ñëóæèòü ëèøü ýëåê-
f=450/(R4+R5)Ñ2, òðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû èëè ëàìïû
ãäå ðàçìåðíîñòü f - êÃö; R - êÎì; íàêàëèâàíèÿ.  ïîñëåäíåì ñëó÷àå ìîæ-
Ñ - íÔ. íî ðåçêî óâåëè÷èòü ñðîê ñëóæá ëàìï,
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ÏÇÓ ìîæíî èñ- òàê êàê èõ âêëþ÷åíèå ìîæíî íà÷èíàòü
ïîëüçîâàòü äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ òîëüêî ïëàâíî, èçìåíÿÿ íàïðÿæåíèå ñ 20 äî 200
íàïðÿæåíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà. Äëÿ ýòî- Â ðåçèñòîðîì R5.
ãî èç ñõåìû (ðèñ.1) ñëåäóåò èñêëþ÷èòü Íàëàäêà ÏÇÓ ñâîäèòñÿ ê îòñòðîéêå
ìîñò íà äèîäàõ VD5-VD8, à òèðèñòîðû óðîâíÿ ñðàáàòûâàíèÿ çàùèòû îò òîêîâ
âêëþ÷èòü âñòðå÷íî-ïàðàëëåëüíî (íà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ. Äëÿ ýòîãî óáèðà-
ðèñ.1 ýòî ïîêàçàíî øòðèõîâîé ëèíèåé). åì ïåðåìû÷êè ìåæäó òî÷êàìè À è Â
 ýòîì ñëó÷àå ñ ïîìîùüþ ñõåìû (ðèñ.1) (ðèñ.1) è â ò.  âðåìåííî ïîäàåì íàïðÿ-
ìîæíî ðåãóëèðîâàòü âûõîäíîå íàïðÿæå- æåíèå +Uï. Èçìåíåíèåì ïîëîæåíèÿ
íèå îò 20 äî 200 Â, íî ñëåäóåò ïî- äâèæêà ðåçèñòîðà R14 îïðåäåëÿåì óðî-

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 33
ðèñ.2

34

ðèñ.2
âåíü íàïðÿæåíèÿ (ò. Ñ íà ðèñ.1), ïðè (îáùèé äèàìåòð îêîëî 3 ìì, äëèíà 1,3-
êîòîðîì îòêðûâàåòñÿ òðàíçèñòîð VT4. 1,5 ìì).
Óðîâåíü ñðàáàòûâàíèÿ çàùèòû â àìïå- Âêëþ÷àòü ÏÇÓ â ðàáîòó òîëüêî â ñëå-
ðàõ ìîæíî îïðåäåëèòü ïî ôîðìóëå äóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: îòêëþ÷èòü
I≈k /R10, íàãðóçêó, âûñòàâèòü ðåçèñòîðîì R5 òðå-
ãäå k=Uï/Uò.c., Uï - íàïðÿæåíèå ïè- áóåìîå íàïðÿæåíèå, âûêëþ÷èòü ÏÇÓ,
òàíèÿ; Uò.ñ. - íàïðÿæåíèå â òî÷êå Ñ, ïðè ïîäêëþ÷èòü íàãðóçêó è ïðè íåîáõîäèìî-
ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ

êîòîðîì ñðàáàòûâàåò VT4; R10 - ñîïðî- ñòè óâåëè÷èòü ðåçèñòîðîì R5 íàïðÿæå-


òèâëåíèå øóíòà. íèå äî òðåáóåìîé âåëè÷èíû. Ïðè îòñóò-
 çàêëþ÷åíèå ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü ñòâèè âîëüòìåòðà äëÿ ñëó÷àÿ èñïîëüçî-
ïîðÿäîê âêëþ÷åíèÿ ÏÇÓ â ðàáîòó è ñî- âàíèÿ ÏÇÓ òîëüêî äëÿ çàðÿäêè àêêóìó-
îáùèòü âîçìîæíûå çàìåíû êîìïëåêòó- ëÿòîðà è ïóñêà äâèãàòåëÿ â õîëîäíîå
þùèõ, äîïóñêè è îñîáåííîñòè èçãîòîâ- âðåìÿ ãîäà ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ðå-
ëåíèÿ: êîìåíäàöèÿìè ñòàòüè [3], ãäå îïèñàíà
ìèêðîñõåìó D1 ìîæíî çàìåíèòü ìèê- ñâåòîäèîäíàÿ èíäèêàöèÿ íàïðÿæåíèÿ
ðîñõåìîé Ê561ËÀ7; ïîñòîÿííîãî òîêà.
ìèêðîñõåìó D2 - ìèêðîñõåìîé
Ê561ÈÅ10, ñîåäèíèâ ïîñëåäîâàòåëüíî Ëèòåðàòóðà
îáà ñ÷åò÷èêà; 1. Êàëàøíèê Â. Öèôðîâîé ðåãóëÿòîð
âñå ðåçèñòîðû â ñõåìå òèïà ÌËÒ- ìîùíîñòè//Ðàäèî.-1991.- ¹1.-Ñ.
0,125 Âò, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèñòîðà R8, 60-61.
êîòîðûé äîëæåí áûòü íå ìåíåå 1 Âò; 2. Çåëüäèí Å. Öèôðîâûå èíòåãðàëü-
äîïóñêè íà âñå ðåçèñòîðû, çà èñêëþ- íûå ìèêðîñõåìû â èíôîðìàöèîí-
÷åíèåì ðåçèñòîðà R8, è íà âñå êîíäåí- íî-èçìåðèòåëüíîé àïïàðàòóðå.-Ë.:
ñàòîðû ±30 %; Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1986.
øóíò (R10) ìîæíî èçãîòîâèòü èç íè- 3. Ñâåòîâûå èíäèêàòîðû íàïðÿæå-
õðîìà îáùèì ñå÷åíèåì íå ìåíåå 6 ìì2 íèÿ//Ðàäèî.-1984.-¹12.-Ñ.25-26
34 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 35

Óñòðîéñòâî çàðÿäà-ðàçðÿäà àêêóìóëÿòîðîâ


Å.Ñ. Êîëåñíèê, ã. Ìîñêâà
Ïèòàíèå áûòîâîé ðàäèîàïïàðàòóðû îò Ïðåäïîëîæèì, áàòàðåÿ ñîñòàâëåíà èç
àêêóìóëÿòîðîâ âçàìåí ãàëüâàíè÷åñêèõ ýëå- ñåìè àêêóìóëÿòîðîâ, ñðåäè êîòîðûõ îäèí
ìåíòîâ äîëæíî óäåøåâèòü åå ýêñïëóàòà- èìååò ðåàëüíóþ åìêîñòü, ìåíüøóþ, ÷åì
öèþ â ñîòíè ðàç. Îäíàêî ÷àñòî ýòî íå äî- îñòàëüíûå. Ïðè ðàçðÿäå ýòîò àêêóìóëÿòîð
ñòèãàåòñÿ. Àêêóìóëÿòîðû áûñòðî òåðÿþò äîñòèãíåò íàïðÿæåíèÿ 1  ðàíüøå, ÷åì îñ-
åìêîñòü, ãàðàíòèðîâàííîå çàâîäîì-èçãîòî- òàëüíûå. Äàæå åñëè íàïðÿæåíèå ðàçðÿäà
âèòåëåì êîëè÷åñòâî öèêëîâ çàðÿä-ðàçðÿä íå êîíòðîëèðóþò, ýòîò ôàêò íå áóäåò çàìå÷åí,
âûäåðæèâàåòñÿ. Ïîïûòàåìñÿ ðàçîáðàòüñÿ. è ðàçðÿä áóäåò ïðîäîëæåí. "Ñëàáûé" àêêó-
Ðàññìîòðèì ãåðìåòè÷íûå êàäìèåâî-íèêå- ìóëÿòîð îêàæåòñÿ â ãëóáîêîì ðàçðÿäå è
ëåâûå àêêóìóëÿòîðû åìêîñòüþ îò 0,06 äî åùå áîëüøå óìåíüøèò ñâîþ åìêîñòü. Ïðè
0,55 À•÷ è áîëåå. ïîñëåäóþùèõ öèêëàõ ãëóáèíà ðàçðÿäà óâå-

ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
Îáû÷íî íàïðÿæåíèÿ îäíîãî àêêóìóëÿòî- ëè÷èâàåòñÿ âñå áîëüøå, â êîíöå êîíöîâ îí
ðà íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïèòàíèÿ ðàäèîàïïàðà- ðàçðÿäèòñÿ äî íóëÿ. Åñëè íàïðÿæåíèå êàæ-
òóðû, ïðèõîäèòñÿ êîìïëåêòîâàòü áàòàðåþ èç äîãî èç îñòàëüíûõ àêêóìóëÿòîðîâ áîëåå
2-10 àêêóìóëÿòîðîâ. Îòñþäà è ïðîèñõîäÿò 1,16 Â, òî îïÿòü ýòîò ôàêò íå áóäåò çàìå÷åí
âñå áåäû. (1,16õ6=7), è ðàçðÿä áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ.
Åìêîñòü àêêóìóëÿòîðà - ãëàâíûé è ïðàê- "Ñëàáûé" àêêóìóëÿòîð íà÷íåò çàðÿæàòüñÿ
òè÷åñêè åäèíñòâåííûé åãî ïàðàìåòð, îïðå- â ïðîòèâîïîëîæíîé ïîëÿðíîñòè îñòàëüíûì
äåëÿþùèé ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Âñå àêêóìó- àêêóìóëÿòîðàì - ïðîèçîéäåò ïåðåïîëþñîâ-
ëÿòîðû, ñîñòàâëÿþùèå áàòàðåþ, äîëæíû êà "ñëàáàêà". Êàê ãîâîðèòñÿ: "Äàëüøå èä-
èìåòü îäèíàêîâóþ åìêîñòü è îäèíàêîâóþ òè íåêóäà!" Íàïðÿæåíèå íà áàòàðåå îêàæåò-
ñòåïåíü çàðÿæåííîñòè. Âòîðîå òðåáîâàíèå ñÿ ðàâíûì 7 Â, è ðàçðÿä ïðåêðàùàåòñÿ, â
áîëåå èëè ìåíåå âûïîëíÿåòñÿ, à âîò ïåðâîå òî âðåìÿ êàê íàïðÿæåíèå êàæäîãî èç øå-
÷àñòî íàðóøàåòñÿ. Íîìèíàëüíóþ åìêîñòü, ñòè àêêóìóëÿòîðîâ ðàâíî 1,16 Â, ò.å. îíè ðàç-
óêàçàííóþ íà êîðïóñå àêêóìóëÿòîðà, èìåþò ðÿæåíû ÷óòü áîëüøå, ÷åì íàïîëîâèíó. Çà-
ñâåæåèçãîòîâëåííûå àêêóìóëÿòîðû (è òî ñ âèñèìîñòü íàïðÿæåíèÿ íà àêêóìóëÿòîðå îò
îïðåäåëåííûì äîïóñêîì). Ïðè ãðàìîòíîì âðåìåíè ðàçðÿäà íîìèíàëüíûì ðàçðÿäíûì
õðàíåíèè ýòà åìêîñòü ñîõðàíÿåòñÿ äîñòàòî÷- òîêîì ïîêàçàíà íà ðèñ.1. Åñëè áàòàðåÿ - ìî-
íî äîëãî. Ãðàìîòíî - ýòî çíà÷èò õðàíèòü â íîáëîê, íàïðèìåð 7Ä-0,125, òî ìîæíî ïîäó-
îïðåäåëåííûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ è ìàòü, ÷òî áàòàðåÿ ïîòåðÿëà ïî÷òè ïîëîâè-
ïåðèîäè÷åñêè èõ ïîäçàðÿæàòü. Âñå ýòî âåñü- íó ñâîåé íîìèíàëüíîé åìêîñòè è åå ìîæ-
ìà õëîïîòíî è ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà íå âû- íî âûáðîñèòü. À âåäü â íåé øåñòü âïîëíå
ïîëíÿåòñÿ. Â ðåçóëüòàòå àêêóìóëÿòîðû òå- èñïðàâíûõ àêêóìóëÿòîðîâ! È îäèí "áåç-
ðÿþò åìêîñòü, è ðåàëüíî îíà ñòàíîâèòñÿ
ìåíüøå íîìèíàëüíîé, ïðàâäà, íåíàìíîãî.
Çíà÷èòåëüíî ãóáèòåëüíåå - íåãðàìîòíàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ àêêóìóëÿòîðîâ. Â ëèòåðàòóðå
[1, 2] óêàçûâàåòñÿ íà íåäîïóñòèìîñòü ãëóáî-
êîãî ðàçðÿäà àêêóìóëÿòîðîâ (äî íàïðÿæå-
íèÿ íèæå 1 Â), ïîñêîëüêó ïðè ýòîì îíè
áåçâîçâðàòíî òåðÿþò ñâîþ åìêîñòü. Ïðàê-
òè÷åñêè íàïðÿæåíèå ðàçðÿäà àêêóìóëÿòîðîâ
íèêîãäà íå êîíòðîëèðóþò (óñòðîéñòâà, êîí-
òðîëèðóþùèå íàïðÿæåíèå ðàçðÿäà, àâòîð
âñòðå÷àë òîëüêî â ðàäèîëþáèòåëüñêèõ ðàç-
ðàáîòêàõ). Äåëî â òîì, ÷òî äàæå è êîíòðîëü
íå ñïàñàåò ïîëîæåíèÿ. ×òîáû â ýòîì ðàçî-
áðàòüñÿ, ðàññìîòðèì ïðîöåññ ñîêðàùåíèÿ
"æèçíè" àêêóìóëÿòîðà íà ïðèìåðå. ðèñ.1
Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 35
36
âèííî çàãóáëåííûé" ãëóáîêèìè ðàçðÿäà- íè. Êðîìå òîãî, ñ ïîìîùüþ ÓÇÐ ëåãêî âû-
ìè, êîòîðûé ìîã áû ðàáîòàòü è ðàáîòàòü, ÿâèòü òàêèå íåèñïðàâíîñòè áàòàðåè êàê óâå-
åñëè áû íå äîïóñêàòü ãëóáîêîãî åãî ðàçðÿ- ëè÷åíèå ñîïðîòèâëåíèÿ ñîåäèíåíèé êàê ìå-
äà. È ýòî ïðè êîíòðîëå íàïðÿæåíèÿ ðàçðÿ- æàêêóìóëÿòîðíûõ, òàê è âíóòðèàêêóìóëÿòîð-
äà! À áåç êîíòðîëÿ ïîëîæåíèå åùå õóæå. íûõ.  ïîñëåäíåì ñëó÷àå òàêèå àêêóìóëÿ-
Óñòðîéñòâî çàðÿäà-ðàçðÿäà òîðû ïðèõîäèòñÿ âûáðàñûâàòü. ÓÇÐ ïîç-
Íåîáõîäèìîñòü îïðåäåëåíèÿ ðåàëüíîé âîëÿåò çàðÿæàòü (ðàçðÿæàòü) áàòàðåþ, ñî-
åìêîñòè àêêóìóëÿòîðà íåñîìíåííà. Íî ýòî äåðæàùóþ îò îäíîãî äî äåñÿòè
òðåáóåò ìíîãî âðåìåíè è õëîïîò. Íóæíî ïî- àêêóìóëÿòîðîâ åìêîñòüþ îò 0,06 äî 1 À•÷,
ñòîÿííî ñëåäèòü çà ïðîöåññàìè çàðÿäà- à òàêæå îïðåäåëÿòü ðåàëüíóþ åìêîñòü àê-
ðàçðÿäà, çà âðåìåíåì è ò.ä. Óñòðîéñòâî êóìóëÿòîðîâ ñ òî÷íîñòüþ íå õóæå 5%. Ïè-
çàðÿäà-ðàçðÿäà (ÓÇÐ) èçáàâëÿåò îò âñåõ òàåòñÿ ÓÇÐ îò ñåòè 220 Â.
ýòèõ õëîïîò. Ïðèíöèï ðàáîòû ÓÇÐ
Ïðàêòè÷åñêè âðåìÿ, çàòðà÷èâàåìîå íà ÓÇÐ ñîñòîèò èç îòäåëüíûõ áëîêîâ, âñå
îïðåäåëåíèå ðåàëüíîé åìêîñòè àêêóìóëÿ- îíè ó÷àñòâóþò êàê â çàðÿäå (ðèñ.2), òàê è
òîðà, ñîêðàùàåòñÿ âî ìíîãî ðàç. Âêëþ÷èâ â ðàçðÿäå (ðèñ.3), ìåíÿåòñÿ òîëüêî èõ âçà-
çàðÿä (ðàçðÿä) áàòàðåè, ÓÇÐ ìîæíî îñòà- èìíîå ñîåäèíåíèå.
âèòü áåçíàäçîðíûì, çàíÿâøèñü äðóãèìè äå- 1. Öåïî÷êà îäèíàêîâûõ ðåçèñòîðîâ R1-
ëàìè. Îòêëþ÷åíèå çàðÿäà (ðàçðÿäà) ïðî- R10, ïèòàåìûõ ñòàáèëèçèðîâàííûì íàïðÿæå-
èçîéäåò àâòîìàòè÷åñêè, ïî äîñòèæåíèè áà- íèåì. Íà êàæäîì ðåçèñòîðå ïàäàåò "êâàíò"
òàðååé çàäàííîãî êîíå÷íîãî íàïðÿæåíèÿ. íàïðÿæåíèÿ, ñîîòâåòñòâóÿ îäíîìó àêêóìó-
Îäíîâðåìåííî ôèêñèðóåòñÿ äëèòåëüíîñòü ëÿòîðó. Ïåðåêëþ÷àòåëåì SÀ1 ìîæíî óñòà-
çàðÿäà (ðàçðÿäà). Îñòàåòñÿ òîëüêî â óäîá- íîâèòü ÷èñëî "êâàíòîâ", ðàâíîå êîëè÷åñò-
íîå äëÿ ñåáÿ âðåìÿ çàôèêñèðîâàòü ðåçóëü- âó àêêóìóëÿòîðîâ â çàðÿæàåìîé (ðàçðÿæà-
òàòû èçìåðåíèé. åìîé) áàòàðåå.
Ïåðâîíà÷àëüíî ÓÇÐ áûëî çàäóìàíî êàê 2. Ìàñøòàáèðóþùèé äåëèòåëü íàïðÿæå-
÷èñòî çàðÿäíîå óñòðîéñòâî. Ðåæèì ðàçðÿ- íèÿ áàòàðåè Rìàñ, R15. Ïðè çàðÿäå ñîïðî-
äà ââåäåí êàê äîïîëíèòåëüíàÿ ñåðâèñíàÿ òèâëåíèå ðåçèñòîðà Rìàñ òàêîâî, ÷òî êîì-
ïàðàòîð ñðàáàòûâàåò ïðè íàïðÿæåíèè ÷óòü
ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ

ôóíêöèÿ, ïîñêîëüêó äîñòèãàëîñü ýòî ïðî-


ñòîé êîììóòàöèåé èìåþùèõñÿ â ñîñòàâå áîëüøå 1,35  â ðàñ÷åòå íà îäèí àêêóìóëÿ-
ÓÇÐ áëîêîâ. Íî ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî òîð. Ïðè ðàçðÿäå ñîïðîòèâëåíèå Rìàñ òà-
ãëàâíîå äîñòîèíñòâî ÓÇÐ - âîçìîæíîñòü êîâî, ÷òî êîìïàðàòîð ñðàáàòûâàåò ïðè íà-
îïðåäåëÿòü ðåàëüíóþ åìêîñòü àêêóìóëÿòî- ïðÿæåíèè 1 Â.
ðîâ, ê òîìó æå áåç áîëüøèõ çàòðàò âðåìå- 3. Êîìïàðàòîð, ñðàâíèâàþùèé íàïðÿæå-

SA1

ðèñ.2
36 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 37

SA1

ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
ðèñ.3

íèå áàòàðåè ñ îïîðíûì, ïîñòóïàþùèì ñ î÷åíü ÷óâñòâèòåëåí ê ïîìåõàì, ïðîíèêàþ-


ïåðåêëþ÷àòåëÿ SÀ1. Ïðè èõ ðàâåíñòâå êîì- ùèì â îñíîâíîì èç ñåòè, îñîáåííî îí ÷óâ-
ïàðàòîð ñðàáàòûâàåò è âûäàåò ñèãíàë, êî- ñòâèòåëåí â êîíöå çàðÿäà (ðàçðÿäà), êîãäà
òîðûé ïîñëå óñèëåíèÿ ïîñòóïàåò íà ðåëå è â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè ðàçíîñòü íà-
îòêëþ÷àåò öåïü çàðÿäà (ðàçðÿäà). ïðÿæåíèé íà åãî âõîäàõ î÷åíü ìàëà è ñî-
4. Ñ÷åò÷èê âðåìåíè, ôèêñèðóþùèé äëè- ñòàâëÿåò äåñÿòêè è äàæå åäèíèöû ìèëëè-
òåëüíîñòü çàðÿäà (ðàçðÿäà). âîëüò.
5. Òîêîñòàáèëèçèðóþùèé äâóõïîëþñíèê, Ðåçèñòîðû R16, R17 îáðàçóþò Rìàñ â ðå-
îáåñïå÷èâàþùèé íåèçìåííîñòü çàðÿäíîãî æèìå ðàçðÿäà (âûâîäû ïëàòû 7, 10 ïðè ýòîì
(ðàçðÿäíîãî) òîêà. Áåçóñëîâíî, èìååòñÿ çàêîðî÷åíû). Ïðèìåíåíèå äâóõ ðåçèñòîðîâ
áëîê ïèòàíèÿ (íà ñõåìå îí íå ïîêàçàí). ïîçâîëÿåò ïîäîáðàòü ñîïðîòèâëåíèå ðåçè-
Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ÓÇÐ ñòîðà Rìàñ ñ òî÷íîñòüþ 1%, èñïîëüçóÿ ðå-
Ñðàçó îãîâîðþñü, íå âñå ñõåìíûå ðåøå- çèñòîðû ñ 10%-íûì äîïóñêîì. Ðåçèñòîðû
íèÿ îïòèìàëüíû, ïîñêîëüêó îïðåäåëÿëèñü R29, R11 äîïîëíÿþò Rìàñ äî íóæíîé âåëè-
ïðåæäå âñåãî íàëè÷èåì ýëåìåíòíîé áàçû. ÷èíû ïðè çàðÿäå. Ðåçèñòîð R11 ïîäñòðîå÷-
Ñõåìà ñîáðàíà íà îòäåëüíûõ ïå÷àòíûõ ïëà- íûé, âûâåäåí "ïîä øëèö" íà ïåðåäíþþ ïà-
òàõ.  äàííîì ñëó÷àå ýòî îïðàâäàíî: ïðè íà- íåëü. Äåëî â òîì, ÷òî ðåàëüíûå åìêîñòè àê-
ëè÷èè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ýëåìåíòîâ, ðàç- êóìóëÿòîðîâ áàòàðåè âñåãäà íåñêîëüêî îò-
ìåùàåìûõ âíå ïëàò, äåñÿòîê ëèøíèõ ìåæ- ëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà, è íàïðÿæåíèå 1,35
ïëàòíûõ ñîåäèíåíèé "ïîãîäû" íå ñäåëàþò, Â (íàèáîëüøåå íàïðÿæåíèå, êîòîðîå âîç-
òåì áîëåå ÷òî î ìàññîâîì çàâîäñêîì ïðî- ìîæíî íà çàðÿæåííîì àêêóìóëÿòîðå) îáðà-
èçâîäñòâå ðå÷ü íå èäåò. Ê òîìó æå ðàçìå- çóåòñÿ íà íèõ â ðàçíîå âðåìÿ. Ïîëíîñòüþ
ùåíèå áëîêîâ íà îòäåëüíûõ ïëàòàõ îðãà- çàðÿæåííûå àêêóìóëÿòîðû ïåðåñòàþò âîñ-
íè÷íî ñî÷åòàåòñÿ ñ íåîáõîäèìîé èõ êîììó- ïðèíèìàòü çàðÿä, è â íèõ íà÷èíàåòñÿ ïîëÿ-
òàöèåé. ðèçàöèÿ âûâîäîâ, â ðåçóëüòàòå íàïðÿæåíèå
Ðàññìîòðèì ïðèíöèïèàëüíóþ ñõåìó ïî íà àêêóìóëÿòîðå ïîâûøàåòñÿ íà íåñêîëüêî
êàæäîé ïëàòå îòäåëüíî. ñîòûõ äîëåé âîëüòà. Ïîëÿðèçàöèÿ âûâîäîâ
Ïëàòà êîìïàðàòîðà íå âðåäèò àêêóìóëÿòîðó [2], çàòî ïîçâîëÿ-
 êà÷åñòâå êîìïàðàòîðà ïðèìåíåí îïå- åò âûðîâíÿòü ñòåïåíü çàðÿæåííîñòè àêêóìó-
ðàöèîííûé óñèëèòåëü 140ÓÄ8À (ðèñ.4). Ðå- ëÿòîðîâ, íåçíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî
çèñòîðû R13, R14 ñîâìåñòíî ñ äèîäàìè VD2, ðåàëüíîé åìêîñòè. Íàïðÿæåíèå ïîëÿðèçà-
VD3 çàùèùàþò âõîäû êîìïàðàòîðà îò ïå- öèè íå íîðìèðóþò, ïîýòîìó íàïðÿæåíèå,
ðåíàïðÿæåíèé, à ñîâìåñòíî ñ êîíäåíñàòî- ïðè êîòîðîì ñëåäóåò îòêëþ÷àòü öåïü çàðÿ-
ðîì Ñ1 - îò èìïóëüñíûõ ïîìåõ. Êîìïàðàòîð äà, ïðèõîäèòñÿ îïðåäåëÿòü îïûòíûì ïóòåì

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 37
38
â ïðåäåëàõ 1,36-1,4  â ðàñ÷åòå íà .îäèí àê- êà (ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ çàðÿäà) íàïðÿæå-
êóìóëÿòîð. Ðåçèñòîð R29 ïîçâîëÿåò ðàñòÿ- íèå íà êàæäîì àêêóìóëÿòîðå îêàçûâàåòñÿ
íóòü ýòè ïðåäåëû íà âåñü äèàïàçîí ðåãóëè- ðàâíûì 1,35 Â. Òàêèå àêêóìóëÿòîðû ìîæíî
ðîâêè ñîïðîòèâëåíèÿ R11. èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå îáðàçöîâûõ ýëåìåí-
Ïðèìå÷àíèå. Ïðîöåññ äåïîëÿðèçàöèè âû- òîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ âî âñåì ìèðå êà-
âîäîâ äëèòñÿ 3-4 ÷. Ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ñðî- ëèáðóþò âîëüòìåòðû. Âû òîæå ìîæåòå ïðî-

ðèñ.4
ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ

38 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 39
âåðèòü ñâîé òåñòåð, ÷òîáû çíàòü, íàñêîëüêî Äèîä VD9 çíà÷èòåëüíî óìåíüøàåò îòðè-
îí "âðåò". Òîëüêî íå îòòÿãèâàéòå ýòó ïðîöå- öàòåëüíûé âñïëåñê íàïðÿæåíèÿ íà êîëëåê-
äóðó, ïðîäåëàéòå åå â òå÷åíèå 3-4 ÷ ïî òîðå òðàíçèñòîðà, çàùèùàÿ åãî îò ïðîáîÿ.
îêîí÷àíèè ïðîöåññà äåïîëÿðèçàöèè. Ïðèìåíåíèå ìàëîðàñïðîñòðàíåííîãî ðåëå
Ïîëîæèòåëüíûé ïîòåíöèàë íà âûõîäå îáúÿñíÿåòñÿ ñëåäóþùèì. Ïðè îòêëþ÷åíèè
êîìïàðàòîðà â åãî èñõîäíîì ïîëîæåíèè öåïè çàðÿäà íàïðÿæåíèå áàòàðåè ñíèæàåò-
ïðè ñðàáàòûâàíèè êîìïàðàòîðà ïîíèæàåò- ñÿ, à ïðè îòêëþ÷åíèè öåïè ðàçðÿäà ïîâû-
ñÿ äî -7 Â. Ïîñêîëüêó ïîñëåäóþùèå êàñêà- øàåòñÿ.  îáîèõ ñëó÷àÿõ êîìïàðàòîð âîç-
äû ðàáîòàþò â ïðåäåëàõ 0-18 Â, öåïî÷êîé âðàùàåòñÿ â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå. Ïðè èñ-
R19, VD7 îãðàíè÷èâàåòñÿ âûõîäíîé ñèãíàë ïîëüçîâàíèè îáû÷íîãî ðåëå âîçíèêàåò àâ-
êîìïàðàòîðà íà óðîâíå "çåìëè". Êðîìå òî- òîêîëåáàòåëüíûé ïðîöåññ. Îòêëþ÷åíèå áà-
ãî, ðåçèñòîð R19 çàùèùàåò âûõîä êîìïàðà- òàðåè, à íå öåïè çàðÿäà (ðàçðÿäà) ïîëîæå-
òîðà îò ïåðåãðóçêè. Âïðî÷åì, ýòó öåïî÷êó íèÿ íå ñïàñàåò è äîáàâëÿåò íîâûå òðóäíîñòè
ìîæíî íå ñòàâèòü, íåñêîëüêî óâåëè÷èâ ñî- â ïðîöåññ ïóñêà. Ìîæíî áûëî áû ðåøèòü
ïðîòèâëåíèÿ ðåçèñòîðîâ R18, R25. Íî ÷òî ïðîáëåìó, ââåäÿ â ñõåìó êîìïàðàòîðà ãèñ-
ñäåëàíî, òî ñäåëàíî, ïåðåäåëûâàòü íå ñòàë. òåðåçèñ ïî óðîâíÿì ñðàáàòûâàíèÿ. Äëÿ ýòî-
Òðàíçèñòîð VÒ1 óñèëèâàåò ñèãíàë ïî ìîù- ãî äîñòàòî÷íî âêëþ÷èòü ðåçèñòîð ìåæäó
íîñòè äëÿ çàæèãàíèÿ ñâåòîäèîäà HL1, êîòî- âûõîäîì êîìïàðàòîðà (âûâîä 7 ìèêðîñõå-
ðûé ïîäêëþ÷åí ê âûâîäó 8 ïëàòû (íà ðèñ.4 ìû) è âûâîäîì 6 ïëàòû (ñîïðîòèâëåíèå

ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
íå ïîêàçàí). Îí èíäèöèðóåò ñîñòîÿíèå êîì- ýòîãî ðåçèñòîðà äîëæíî ïðåâûøàòü ñîïðî-
ïàðàòîðà. Òðàíçèñòîð VÒ2 - óñèëèòåëü ïî- òèâëåíèå ðåçèñòîðà R15 â 8-10 ðàç). Íî
ñòîÿííîãî òîêà, óñèëèâàåò ñèãíàë ïî ìîù- êîìïàðàòîð ðàáîòàåò ïðè øèðîêîì äèàïà-
íîñòè äëÿ ñðàáàòûâàíèÿ ðåëå. çîíå âõîäíûõ íàïðÿæåíèé (1…9 Â). Öåïü îá-
Ðåëå òèïà ÐÏÑ-20, äâóõîáìîòî÷íîå, ïî- ðàòíîé ñâÿçè òîæå ïðèøëîñü áû êîììóòè-
ëÿðèçîâàííîå, èìååò äâà óñòîé÷èâûõ ñîñòî- ðîâàòü, âêëþ÷àÿ ñâîé ðåçèñòîð äëÿ êàæäî-
ÿíèÿ. Ïðè âêëþ÷åíèè ðåëå óñòàíàâëèâàåò- ãî ïîëîæåíèÿ ïåðåêëþ÷àòåëÿ SÀ1. Ýòî óñ-
ñÿ â ïîëîæåíèå, ïðè êîòîðîì êîíòàêòû 1, 4 ëîæíÿåò ñõåìó. Âïðî÷åì, ðåëå ÐÏÑ-20 ìîæ-
ïîäêëþ÷àþò ê áàòàðåå öåïü çàðÿäà (ðàçðÿ- íî çàìåíèòü äâóìÿ îáû÷íûìè, î ÷åì ðå÷ü
äà). Ïðè ñðàáàòûâàíèè êîìïàðàòîðà òîê ïîéäåò íèæå.
òðàíçèñòîðà VT2, ïðîòåêàþùèé ïî îáìîò- Ñî ñòàáèëèòðîíà VD8 ñíèìàåòñÿ ñèãíàë
êå I ðåëå, ïåðåâîäèò åãî â äðóãîå óñòîé÷è- çàïðåòà ñ÷åòà âðåìåíè ïðè îòêëþ÷åííîé öå-
âîå ñîñòîÿíèå, è öåïü çàðÿäà (ðàçðÿäà) îò- ïè çàðÿäà (ðàçðÿäà). Ïîêà îíà ïîäêëþ÷å-
êëþ÷àåòñÿ. Îáìîòêà I ðåëå ïîäêëþ÷åíà ê íà, à òðàíçèñòîð VÒ2 çàêðûò, íàïðÿæåíèå
òðàíçèñòîðó ÷åðåç êîíòàêòû ðåëå 5, 9, ò.å. íà åãî êîëëåêòîðå áëèçêî ê íóëþ, ïîñêîëü-
îíà ñðàçó æå îáåñòî÷èâàåòñÿ. Ýòî ïîçâîëÿ- êó îí çàçåìëåí ÷åðåç íèçêîîìíóþ îáìîò-
åò èñïîëüçîâàòü ðåëå ñ ðàáî÷èì íàïðÿæå- êó ðåëå. Ïðè îòêðûòèè òðàíçèñòîðà è îò-
íèåì, çíà÷èòåëüíî ìåíüøèì, ÷åì ìîæåò êëþ÷åíèè îáìîòêè ðåëå ÷åðåç ñòàáèëèòðîí
âûäàòü òðàíçèñòîð (äî 16 Â). Âîçíèêàþ- ïðîòåêàåò òîê òðàíçèñòîðà, è íà ñ÷åò÷èê
ùàÿ ïðè ýòîì ìíîãîêðàòíàÿ ïåðåãðóçêà îá- âðåìåíè ïîñòóïàåò ïîëîæèòåëüíûé ñèãíàë
ìîòêè ïî òîêó îêàçûâàåòñÿ êðàòêîâðåìåí- çàïðåòà. Ðåçèñòîð R26 ãàðàíòèðóåò âûäà÷ó
íîé, ò.å. äîïóñòèìîé. Äåëî â òîì, ÷òî äèñ- ýòîãî ñèãíàëà ïðè îòêëþ÷åííîé îáìîòêå
òàíöèîííûå ìàëîãàáàðèòíûå ïåðåêëþ÷àòå- ðåëå è çàïåðòîì òðàíçèñòîðå.  îòñóòñòâèå
ëè (òàê íàçûâàþò ïîäîáíûå ðåëå) ìàëî ðåçèñòîðà ïîòåíöèàë êîëëåêòîðà îïðåäå-
ðàñïðîñòðàíåíû, äåôèöèòíû è íå âñåãäà ëÿëñÿ áû òîêàìè óòå÷êè çàêðûòîãî òðàíçè-
ìîæíî äîñòàòü ðåëå íà íóæíîå ðàáî÷åå ñòîðà, ñòàáèëèòðîíà, ïå÷àòíîé ïëàòû è áûë
íàïðÿæåíèå. Ïðàâäà, çàâîä-èçãîòîâèòåëü áû íå ïðåäñêàçóåì.
çàïðåùàåò âêëþ÷àòü îáìîòêè ðåëå ÷åðåç Òðàíçèñòîðû VÒ3-VÒ6 ñ ñîïóòñòâóþùèìè
ðàçìûêàþùèåñÿ êîíòàêòû: ýòî ìîæåò âû- ýëåìåíòàìè îáðàçóþò èñòî÷íèê îòðèöàòåëü-
çâàòü "çàâèñàíèå" ÿêîðÿ ðåëå â ïðîìåæó- íîãî íàïðÿæåíèÿ -8 Â äëÿ ïèòàíèÿ ìèêðî-
òî÷íîì ïîëîæåíèè. Îáîéòè ýòîò çàïðåò ñõåìû. Ñòàáèëèçàöèÿ ýòîãî íàïðÿæåíèÿ
ïîçâîëÿåò êîíäåíñàòîð Ñ4, òîê çàðÿäà êî- îñóùåñòâëÿåòñÿ öåïî÷êîé R28, VD4.
òîðîãî ïîñëå ðàçðûâà êîíòàêòîâ 5, 9 ïðî-
òåêàåò ïî îáìîòêå, äîâåðøàÿ ïåðåáðîñêó (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
ÿêîðÿ.

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 39
40
³äîìî [1], ùî åêîíîì³ÿ åëåêòðè÷íî¿
åíåð㳿 â ïîáóò³ çàëèøàºòüñÿ çàâæäè
àêòóàëüíèì çàâäàííÿì, îñîáëèâî ï³ä
÷àñ åíåðãåòè÷íî¿ êðèçè. Îäèí ç øëÿõ³â
Åëåêòðîííèé
éîãî óñï³øíîãî âèêîíàííÿ ïîâ'ÿçàíèé ç
ðîçðîáêîþ òà âïðîâàäæåííÿì ïðèñò-
ðåãóëÿòîð
ðî¿â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðàö³îíàëüíó ³
åêîíîì³÷íó ðîáîòó ïîáóòîâèõ ïðèëàä³â.
Çîêðåìà, äëÿ åëåêòðîíàãð³âàëüíèõ ïðè-
ïîòóæíîñò³
ëàä³â. Òàêèìè ïðèñòðîÿìè º ìåõàí³÷í³ òà
åëåêòðîíí³ ðåãóëÿòîðè ïîòóæíîñò³ (ÐÏ).
Ìåõàí³÷í³ ÐÏ ìàþòü áàãàòî ñóòòºâèõ
ðåëåéíîãî
íåäîë³ê³â â ðîáîò³, òîìó ðàä³îàìàòîðè
÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòü åëåêòðîíí³ ÐÏ
[2, 3]. Íåòèïîâèì ¿õ ïðåäñòàâíèêîì àâ-
òèïó
òîð ââàæຠÐÏ ðåëåéíîãî òèïó (ðèñ.1). ².ß. ²âàí÷åñêóë, ×åðí³âåöüêà îáë.
³í ïîä³áíî äî á³ìåòàëåâîãî òåðìî-
ðåãóëÿòîðà çàáåçïå÷óº ïîâòîðíî-êîðîò-
êî÷àñíèé (ðåëåéíèé) ðåæèì ðîáîòè Îñíîâí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ÐÏ
íàãð³âàëüíîãî åëåìåíòà. Ïîòóæí³ñòü ðå- Íàïðóãà æèâëÿ÷î¿ ìåðåæ³ çì³ííîãî
ãóëþþòüñÿ* çì³íîþ òðèâàëîñò³ ïàóç ì³æ ñòðóìó,Â................................220±10%
÷åðãîâèìè ââ³ìêíåííÿìè, ïðè öüîìó Ìàêñèìàëüíà ïîòóæí³ñòü
òðèâàë³ñòü öèêëó ðåãóëþâàííÿ çàëè- íàâàíòàæåííÿ, êÂò .........................2,2
øàºòüñÿ ñòàëîþ. ÐÏ äîçâîëÿº ïëàâíî Ìåæ³ ðåãóëþâàííÿ ïîòóæíîñò³ â
ðåãóëþâàòè ïîòóæí³ñòü åëåêòðî- íàâàíòàæåíí³,% ..........................10-98
íàãð³âàëüíèõ ïðèëàä³â ç âåëèêîþ òåïëî- Òðèâàë³ñòü öèêëó ðåãóëþâàííÿ, ñ ...25
âîþ ³íåðö³ºþ: ïëèòêè, ðàä³àòîðè, âîäî-
íàãð³âà÷³, ïå÷³, äóõîâêè, ïðàñêè [4], â
ÿêèõ â³äìîâèâ àáî â³äñóòí³é âëàñíèé ââ³ìêíåíèé çà ñõåìîþ àâòîêîëèâíîãî
ìåõàí³÷íèé PÏ. Poáoòa äàíîãî ÐÏ õà- ìóëüòèâ³áðàòîðà, ùî âèðîáëÿº ³ìïóëü-
ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ

ðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêîþ íàä³éí³ñòþ òà ñè ç ïåð³îäîì ïîâòîðåííÿ á³ëÿ 25 ñ. ¯õ


íèçüêèì ð³âíåì ðàä³îçàâàä, ÿêèõ ïðè òðèâàë³ñòü ìîæíà çì³íþâàòè ðåçèñòîðîì
ïåâíîìó éîãî óäîñêîíàëåíí³ âçàãàë³ R3 (îð³ºíòîâíî â ìåæàõ â³ä 2,5 ñ äî 24,8
ìîæíà ïîçáóòèñÿ. ³äì³ííîþ îñîá- ñ), ÷èì çàáåçïå÷óåòüñÿ ðåãóëþâàííÿ ïî-
ëèâ³ñòþ ÐÏ º òàêîæ òå, ùî â íüîìó ðå- òóæíîñò³ â íàâàíòàæåíí³. Ñòàá³ëüí³ñòü ³
àë³çîâàíà ïîâíà ãàëüâàí³÷íà ðîçâ'ÿçêà òî÷í³ñòü ÷àñòîòè ãåíåðàö³¿ çàëåæèòü â
âóçëà êåðóâàííÿ ç ìåðåæåþ. Öå ãàðàí- îñíîâíîìó â³ä ñòàá³ëüíîñò³ ïàðàìåòð³â
òóº ï³äâèùåíó åëåêòðîáåçïåêó ïðè åê- ³ òî÷íîñò³ äîáèðàííÿ íîì³íàë³â ðåçèñ-
ñïëóàòàö³¿ PÏ. òîð³â R1, R3, R4, à îñîáëèâî êîíäåíñà-
ÐÏ ðåëåéíîãî òèïó ñêëàäàºòüñÿ ç ãå- òîðà Ñ1.
íåðàòîðà êåðóþ÷èõ ³ìïóëüñ³â (Ãʲ), êî- ×àñ éîãî çàðÿäæàííÿ ³ ðîçðÿäæàííÿ
ìóòàòîðà íàâàíòàæåííÿ (ÊÍ) òà áëîêà âèçíà÷ຠòðèâàë³ñòü ³ìïóëüñ³â ìóëü-
æèâëåííÿ (ÁÆ), ÿêèé çàáåçïå÷óº ¿õ ðî- òèâ³áðàòîðà òà ïàóç ì³æ íèìè. Ðåçèñòîð
áîòó. Ãʲ ç³áðàíèé íà ³íòåãðàëüíîìó R4 îáìåæóº íèæíþ ãðàíèöþ ðåãóëüîâà-
òàéìåð³ DD1 ÊÐ1006 ÂȲ [5, 6]. Bií íî¿ ïîòóæíîñò³, à ä³îäè VD2 òà VD1 óñó-
âàþòü âçàºìíèé âïëèâ çàðÿäíî-ðîçðÿä-
*Òóò ³ äàë³ â òåêñò³ ìàºòüñÿ íà óâàç³ ðå- íèõ ëàíöþæê³â êîíäåíñàòîðà Ñ1. Ç âè-
ãóëþâàííÿ ê³ëüêîñò³ òåïëîòè, ùî âèä³ëÿºòüñÿ õîäó Ãʲ ñèãíàë ïîòðàïëÿº äî ÊÍ, äå â³í
â íàâàíòàæåíí³ (ïðèì. àâò) ï³äñèëþºòüñÿ (ïî ñòðóìó) òðàíçèñòîðîì
40 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 41

ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
ðèñ.1

VT1. Êð³ì íüîãî òàì ùå çíàõîäÿòüñë ñâ³òëîä³îäè äèí³ñòîðíèõ îïòðîí³â VU1 òà


äèí³ñòîðí³ îïòðîíè VU1, VU2, VU2, ïðî ùî îïîâ³ùຠñâ³ò³ííÿ
ñâ³òëîä³îä HL2, ùo âêàçóº â ÿêîìó ç ñâ³òëîä³îäà ÍL2. Ôîòîäèí³ñòîðè îï-
äâîõ ñòàí³â ïåðåáóâຠÊÍ ³ àâòîìàòè÷- òðîí³â â³äêðèâàþòüñÿ ³ ï³ä`ºäíóþòü íà-
íèé âèìèêà÷ QF 1, ÿêèé çàõèùຠéîãî âàíòàæåííÿ äî ìåðåæ³. Îäíî÷àñíî ç
â³ä ñòðóì³â ïåðåâàíòàæåííÿ òà êîðîò- öèì ÷åðåç ðåçèñòîð R4, ä³îä VD2 çàðÿ-
êîãî çàìèêàííÿ. äæàºòüñÿ êîíäåíñàòîð Ñ1. Êîëè íàïðó-
ÁÆ ñêëàäàºòüñÿ ç ïîíèæóâàëüíîãî ãà íà íüîìó äîñÿãíå 2/3 Uæ (8 Â),
òðàíñôîðìàòîðà TV1, ä³îä³â âèïðÿìëÿ- ñïðàöþº âíóòð³øí³é êîìïàðàòîð âèñîêî-
÷à VD3-VD6, ô³ëüòðóþ÷èõ êîíäåíñà- ãî ð³âíÿ, ì³êðîñõåìè DD1 ³ íà ¿¿ âèõîä³
òîð³â Ñ3, Ñ5, à òàêîæ ñòàá³ë³çàòîðà íà- íàïðóãà ìèòòºâî çìåíøèòüñÿ ìàéæå äî
ïðóãè +12  íà ³íòåãðàëüí³é ì³êðîñõåì³ íóëÿ. Òðàíçèñòîð VT1 çàêðèºòüñÿ, ùî
DA1. ñïðè÷èíèòü âèìêíåííÿ äèí³ñòîðíèõ îï-
Ñâ³òëîä³îä HLI îäíî÷àñíî âèêîíóº òðîí³â VU1, VU2, à îòæå ³ çíåñòðóìëåí-
ôóíêö³¿ ³íäèêàòîðà âèõ³äíî¿ íàïðóãè íÿ íàâàíòàæåííÿ.  öåé ìîìåíò ÷åðåç
ÁÆ òà ââ³ìêíåííÿ ÐÏ â ìåðåæó. ä³îä VD1, ðåçèñòîðè R1, R3 òà ì³êðîñõå-
Ïðàöþº ïðèñòð³é òàêèì ÷èíîì. Íåõàé ìó DD1 (âèâîäè 7, 1), êîíäåíñàòîð Ñ1
ïîâçóíîê çì³ííîãî ðåçèñòîðà R3 çíàõî- ïî÷íå ðîçðÿäæàòèñÿ. Êîëè íàïðóãà íà
äèòüñÿ â êðàéíüîìó ïðàâîìó (çà ñõå- íüîìó ñòàíå ð³âíîþ 1/3 Uæ (4 Â), â³äáó-
ìîþ) ïîëîæåíí³, ùî â³äïîâ³äຠäåòüñÿ ïåðåìèêàííÿ âíóòð³øíüîãî êîì-
ì³í³ìàëüí³é ðåãóëüîâàí³é ïîòóæíîñò³. ïàðàòîðà íèçüêîãî ð³âíÿ ì³êðîñõåìè
Ïðè ââ³ìêíåíí³ ÐÏ â ìåðåæó, íàïðóãà ç DD1. Íà ¿¿ âèõîä³ çíîâó ç'ÿâèòüñÿ íàïðó-
ÁÆ íàäõîäèòü äî ñõåì Ãʲ òà ÊÍ. öåé ãà âèñîêîãî ð³âíÿ, ³ îïèñàíèé ðàí³øå
÷àñ êîíäåíñàòîð Ñ1 ïîâí³ñòþ ðîçðÿäæå- ïðîöåñ áóäå ïîâòîðþâàòèñÿ. ßêùî
íèé, ³ íà âèõîä³ ì³êðîñõåìè DD1 (âèâ³ä çì³ùóâàòè ïîâçóíîê ðåçèñòîðà R3 "Ïî-
3) ç`ÿâëÿºòüñÿ ïîçèòèâíà íàïðóãà âèñî- òóæí³ñòü" âë³âî (çà ñõåìîþ), òî ÷àñ çà-
êîãî ð³âíÿ, ÿêà â³äêðèâຠòðàíçèñòîð ðÿäæàííÿ êîíäåíñàòîðà Ñ1 çá³ëüøóâà-
VÒ1. ³í, â ñâîþ ÷åðãó, âìèêຠòèìåòüñÿ, à ÷àñ éîãî ðîçðÿäæàííÿ çìåí-
Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 41
42
øóâàòèìåòüñÿ.  ðåçóëüòàò³ öüîãî ÊÍ Åëåêòðîìîíòàæ ñèëîâî¿ ÷àñòèíè ïðè-
òðèâàë³øå çíàõîäèòèìåòüñÿ ó â³äêðè- ñòðîþ ïîòð³áíî âèêîíóâàòè áàãàòîæèëü-
òîìó ñòàí³, à îòæå çðîñòàòèìå ê³ëüê³ñòü íèì ì³äíèì ïðîâîäîì (íàïðèêëàä, ìà-
òåïëîòè, ùî âèä³ëÿºòüñÿ íàãð³âàëüíèì ðîê ÍÂÌ, ÍÏÊ àáî ÌØÂ) ç ïëîùåþ ïî-
åëåìåíòîì íàâàíòàæåííÿ. ïåðå÷íîãî ïåðåð³çó 1,5 ìì2.  ÿêîñò³
Òàêîæ ñë³ä çàçíà÷èòè òå, ùî îñê³ëüêè âõ³äíîãî øíóðà æèâëåííÿ ÐÏ âèêîðèñ-
ï³ñëÿ ââ³ìêíåííÿ æèâëåííÿ íàïðóãà íà òîâóºòüñÿ àðìîâàíèé øíóð ç íå-
êîíäåíñàòîð³ Ñ1 ð³âíà íóëþ (à íå 1/3 ðîçá³ðíîþ øòåïñåëüíîþ âèëêîþ ÕÐ1
Uæ), òî òðèâàë³ñòü ïåðøîãî çôîðìîâà- ìàðêè ÏÂÑ-ÂÏ (2õ1,5 ìì2) [7]. Âèõ³äíèé
íîãî ìóëüòèâ³áðàòîðîì ³ìïóëüñó äîâøà ðîçí³ì ÕS1 - ñòàíäàðòíà ïîáóòîâà ðîçåò-
çà òðèâàë³ñòü íàñòóïíèõ ³ìïóëüñ³â. Îä- êà (10 À, 250 Â).
íàê öÿ îñîáëèâ³ñòü íå âíîñèòü ðîçëàäó Êîðïóñ ÐÏ âèãîòîâëÿþòü ç ëèñòîâî-
â ðîáîòó ÐÏ. ãî ñêëîòåêñòîë³òó (ãåòèíàêñó) àáî âèêî-
Äëÿ âèãîòîâëåííÿ ÐÏ ìîæóòü áóòè ðèñòîâóþòü ãîòîâèé â³äïîâ³äíèõ
âèêîðèñòàí³ äåòàë³ òàêèõ òèï³â: ïîñò³éí³ ðîçì³ð³â. Íà ïåðåäí³é ïàíåë³ êîðïóñó
ðåçèñòîðè R1, R2, R4-R6 - ÌËÒ-0,25, R7 ðîçòàøîâóþòü àâòîìàòè÷íèé âèìèêà÷
- ÌËÒ-1, R8 - ÌËÒ-0,5, çì³ííèé ðåçèñòîð QF1, çì³ííèé ðåçèñòîð R3, ñâ³òëîä³îäè
R3 - ÑÏÇ-30à àáî ÑÏ-1À; êîíäåíñàòîðè HL1, HL2, a íà çàäí³é ïàíåë³ - ðîçåòêó
Ñ3, Ñ5 - K50-35 aáî Ê50-16, Ñ2, Ñ4, Ñ6 ÕS1 òà òðèìà÷ çàïîá³æíèêà FU1. ßêùî
- Ê73-17, Ñ1 - òàíòàëîâèé àáî îêñèäíî- ïîòóæí³ñòü íàâàíòàæåííÿ ïåðåâèùóº
íàï³âïðîâ³äíèêîâèé ç ì³í³ìàëüíèìè 200 Âò, òî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëü-
ñòðóìîì ïðîñî÷óâàííÿ òà Òʪ - Ê52-2, íîãî òåïëîâîãî ðåæèìó îïòðîí³â VU1 òà
Ê52-9, Ê53-1 àáî Ê53-4; ñâ³òëîä³îäè HL1 VU2 ¿õ âñòàíîâëþþòü íà îêðåì³ ðåá-
- ÀË307ÁÌ, HL2 - ÀË307ÃÌ â³äïîâ³äíî ðèñò³ ðàä³àòîðè, à â êîðïóñ³ ÐÏ ïðîðîá-
÷åðâîíîãî ³ çåëåíîãî êîëüîð³â ñâ³ò³ííÿ; ëÿþòü âåíòèëÿö³éí³ îòâîðè. Åôåêòèâíà
ì³êðîñõåìè DÀ1 - ÊÐ 142ÅÍ8Á ïëîùà îõîëîäæåííÿ êîæíîãî ðàä³àòî-
(ÊÐ1180ÅÍ12À) àáî ÌÀ7812, DD1 - ðà ïðè ìàñêñèìàëüí³é ïîòóæíîñò³ íàâàí-
ÊÐ1006 ÂȲ àáî NE555.  ÿêîñò³ ä³îä³â òàæåííÿ ïîâèííà áóòè 100 ñì. ̳êðîñõå-
VD1, VD2, êð³ì çàçíà÷åíèõ, ìîæíà âè- ìó DA1 òàêîæ âñòàíîâëþþòü íà
êîðèñòàòè ä³îäè ç ñåð³é ÊÄ503, ÊÄ510,
ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ

ÊÄ522, Ä220, à ä³îäè VD3-VD6 òèïó ðàä³àòîð ïëîùåþ îõîëîäæåííÿ 15 ñì2.


ÊÄ208À ìîæíà çàì³íèòè íà ä³îäíó ìà- Áåçïîìèëêîâî ç³áðàíèé ÐÏ ç âèêîðè-
òðèöþ ÊÖ407À àáî ÊÖ405Å. Òðàíçèñòîð ñòàííÿì ñïðàâíèõ äåòàëåé â³äðàçó ïðà-
VT1 òèïó ÊÒ961À ìîæíà çàì³íèòè íà öåçäàòíèé. Ëèøå ó äåÿêèõ âèïàäêàõ íå-
áóäü-ÿêèé ç ñåð³é ÊÒ805, ÊÒ807, ÊÒ815, îáõ³äíî ï³ä³áðàòè íîì³íàë ðåçèñòîðà
ÊÒ817. Çàì³ñòü âêàçàíèõ íà ñõåì³ îï- R6 (îñîáëèâî ïðè çàì³í³ ïîòóæí³øèìè
òðîí³â VU1, VU2 ìîæíà çàñòîñîâóâàòè îïòðîí³â VU1 òà VU2) äëÿ äîñÿãíåííÿ ¿õ
îïòðîíè òèïó ÒÎ 132-25-8-3 àáî ÒÎ 2- ÷³òêîãî â³äêðèâàííÿ.
10-8-3. Àâòîìàòè÷íèé âèìèêà÷ QF 1 òè- Ïåðåâ³ðêó ðîáîòè ÐÏ çä³éñíþþòü ó
ïó ÀÅ 1031-1 ÓÕË4, ²ÎÀ ç êîìá³íîâàíèì òàê³é ïîñë³äîâíîñò³. Ñïî÷àòêó äî
ðîç÷åïëþâà÷åì. Òðàíñôîðìàòîð TV1 âèõ³äíþãî ðîçí³ìó ÕS1 ï³ä`ºäíóþòü ëàì-
òèïó ÒÑ-10-1. Êð³ì íüîãî ìîæíà âèêîðè- ïó ðîçæàðåííÿ ïîòóæí³ñòþ 60...200 Âò,
ñòàòè òàê³ òðàíñôîðìàòîðè: ÒÏÏ 224- à ïîò³ì ÐÏ âìèêàþòü â ìåðåæó. Íà ïðè-
220-50, ÒÑ-10-3, ÒÑ-14-2 àáî áóäü-ÿêèé äàòí³ñòü éîãî äî åêñïëóàòàö³¿ âêàçóº
³íøèé (â òîìó ÷èñë³ ñàìîðîáíèé) ç íà- çì³íà òðèâàëîñò³ ñâ³ò³ííÿ ëàìïè òà ïàó-
ïðóãîþ íà âòîðèíí³é îáìîòö³ 15...17  çè ì³æ ¿¿ ââ³ìêíåííÿìè ïðè çì³í³ ïîëî-
ïðè ñòðóì³ íàâàíòàæåííÿ 0,2 À. Ïëàâ- æåííÿ ïîâçóíêà çì³ííîãî ðåçèñòîðà R3.
êèé çàïîá³æíèê FU1 òèïó ÂÏÒ6-1, à éî- Ñâ³òëîä³îä HL2 ïîâèíåí çàãîðÿòèñÿ ³
ãî òðèìà÷ òèïó ÄÂÏ4-2. ãàñíóòè ñèíõðîííî ç ëàìïîþ.

42 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 43

ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
ðèñ.2

ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ ñêëàäàëüíî-âèïðî- ˳òåðàòóðà


áóâàëüíèõ ðîá³ò ãðàäóþþòü (ó â³äñîòêàõ) 1. Êîðàáëåâ Â.Ï. Ýêîíîìèÿ ýëåêòðî-
øêàëó ðåãóëüîâàíî¿ ïîòóæíîñò³ ïðèñò- ýíåðãèè â áûòó.-Ì.:Ýíåðãîàòîìèçäàò,
ðîþ. 1987, 96 ñ.
2. Áàðàíîâñêèé À.Ì., Äðîáíèöà H.A. Êíè-
Ïðè â³äñóòíîñò³ ïîòóæíèõ äèí³ñòîðíèõ ãà äîìàøíåãî óìåëüöà.-Ê.: Òåõí³êà,1987,
îïòðîí³â ÊÍ ïðèñòðîþ ìîæíà ç³áðàòè, 367 ñ.
âèêîðèñòîâóþ÷è ñèì³ñòîð (ðèñ.2), à êî- 3. Åâñååâ À.Í. Ýëåêòðîííûå óñòðîé-
ëè ïîòð³áíî, ùîá ÐÏ çîâñ³ì íå ñòâîðþ- ñòâà äëÿ äîìà.-Ì.:Ðàäèî è ñâÿçü,
âàâ ðàä³îçàâàä ï³ä ÷àñ ðîáîòè, òî ðå- 1994,144 ñ.
àë³çóþòü ³íøó ñõåìó ÊÍ [8], àáî çàñòî- 4. Êâÿòêîâñêèé Ñ.Ô., Âîëêîâà À.Â., Ãåð-
ñîâóþòü â éîãî ÿêîñò³ îïòîåëåêòðîííå ÷óê Þ.Ì. Áûòîâûå íàãðåâàòåëüíûå
ðåëå òèïó 5Ï19.10ÒÌ-20-6-Â2(Â4) [9]. B ýëåêòðîïðèîáðû.-Ì.:Ýíåðãîàòîìèçäàò,
óñix âèïàäêàõ Ãʲ òà ÁÆ ïðèñòðîþ çà- 1987, 112 ñ.
5. Çåëüäèí Å.À. Èìïóëüñíûå óñòðîéñò-
ëèøàþòüñÿ áåç çì³í. âà íà ìèêðîñõåìàõ.-Ì.:Ðàäèî è ñâÿçü,
ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáîòè ç ÐÏ éîãî 1991, 160 ñ.
íåîáõ³äíî âèìêíóòè ³ â³ä'ºäíàòè â³ä ìå- 6.Ïàðòàëà 0.Í. Ñõåìîòåõíèêà íà èíòå-
ðåæ³. Äëÿ çá³ëüøåííÿ òåðì³íó ñëóæáè ãðàëüíü³õ òàéìåðàõ//Ðàä³îàìàòîð.-
êîíòàêò³â àâòîìàòè÷íîãî âèìèêà÷à QF1, 1998.-¹8.-Ñ.28-30; ¹9.-Ñ.28, 29.
âèìêíåííÿ ïðèñòðîþ äîö³ëüíî ïðîâîäè- 7. Ëèð Ý.Â., Ïåòêî È. Ýëåêòðîáûòî-
òè â òîé ïðîì³æîê ÷àñó, êîëè éîãî åëå- âûå ìàøèíû è ïðèáîðû:Ñïðàâ.-2-å èçä.-
êòðîííèé ÊÍ çíàõîäèòüñÿ â çàêðèòîìó Ê.:Òåõí³êà,1990, 270 ñ.
ñòàí³. 8. Ëåâèíîâ Ì., Øåíäåðîâè÷ À. Âûõîäíîé
ϳä ÷àñ ñêëàäàííÿ, íàëàãîäæåííÿ, óçåë ñèìèñòîðíîãî êîììóòàòî-
ðà//Ðàäèî.-1989.-¹7.-Ñ.61.
åêñïëóàòàö³¿ òà ðåìîíòó ÐÏ ïîòð³áíî 9. Òâåðäîòåëüíûå îïòîýëåêòðîííûå
íåóõèëüíî äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë ³ âè- ðåëå ñðåäíåé ìîùíîñòè//Ðàäiîàìà-
ìîã åëåêòðîáåçïåêè [2, ñ.293] òîð.-1998.-¹11-12.-Ñ.31.

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 43
44

×òî ýêîíîìèì... Þ.È. Òèòàðåíêî, ã. ×åðíèãîâ

 ðàäèîëþáèòåëüñêîé ëèòåðàòóðå ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè. Ìû èç-çà èíåð-


ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóåò òåìà ýêîíî- öèîííîñòè çðåíèÿ íå çàìå÷àåì ìèãà-
ìèè ýëåêòðè÷åñòâà è ïðîäëåíèÿ ñðî- íèé, íî ýòî ñîâñåì íå çíà÷èò, ÷òî íå
êà ñëóæáû ëàìï íàêàëèâàíèÿ. Â âîñïðèíèìàåì èõ. Îíè âîçäåéñòâóþò
áîëüøèíñòâå ñòàòåé ïðåäëàãàåòñÿ íà îðãàíû çðåíèÿ è, êîíå÷íî æå, íà
î÷åíü ïðîñòîé ñïîñîá - âêëþ÷åíèå íåðâíóþ ñèñòåìó ÷åëîâåêà. Ìû áû-
ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ëàìïîé ïîëóïðî- ñòðåå óñòàåì.
âîäíèêîâîãî äèîäà. Äàííàÿ òåìà íå- Ïî ïðàâäå ãîâîðÿ, èíåðöèîííîñ-
îäíîêðàòíî ïîÿâëÿëàñü â æóðíàëàõ òüþ çðåíèÿ óæå äàâíî ïîëüçóþòñÿ
"Ðàäèî", "Ðàäèîëþáèòåëü", íå îáî- êèíåìàòîãðàô è òåëåâèäåíèå. Â ïî-
øëà îíà è "Ðàäiîàìàòîð" [1-4]. Ïðåä- ñëåäíåå âðåìÿ ê íèì ïðèñîåäèíè-
ëàãàþò ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ðåøå- ëàñü êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà. Áåçóñ-
íèÿ: îò ïðîñòîãî âêëþ÷åíèÿ äèîäà ëîâíî, âñå ýòî îêàçûâàåò îòðèöà-
ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ïàòðîíîì [2], íå- òåëüíîå âëèÿíèå íà çðåíèå, íî åñëè
ïðîñòîãî èçãîòîâëåíèÿ "òàáëåòêè" â ìåðó, òî ìîæíî èçáåæàòü ñåðüåç-
[1] è "ïðîïèñûâàíèå ëàìïî÷êå "àñïè- íûõ íåæåëàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé.
ðèíà" [3] äî èçãîòîâëåíèÿ "öîêîëÿ- Äàâàéòå ïîäóìàåì: çà÷åì óñóãóá-
ïåðåõîäíèêà"[4]. Ïðè ýòîì íà ñòðà- ëÿòü ñèòóàöèþ "ïðîñòûì âêëþ÷åíè-
íèöàõ "Ðàäiîàìàòîðà" ðàçãîðàåòñÿ åì" äèîäà? Âåäü ïðè ýòîì ÷àñòîòà
òèõèé ñïîð î òîì, ÷üÿ "òàáëåòêà" ìèãàíèé óìåíüøàåòñÿ â äâà ðàçà è
ëó÷øå è êàê åå "ãëîòàòü". ïîëó÷àåòñÿ 50 Ãö. À, êàê èçâåñòíî,
Àâòîðû õîðîøî ïîçàáîòèëèñü î ÷åì îíà íèæå, - òåì âðåäíåå. ×åì
"çäîðîâüå" è "äîëãîâå÷íîñòè" ëàì- "çäîðîâåå" ëàìïî÷êå, òåì õóæå äëÿ
ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ

ïû íàêàëèâàíèÿ è ñîâåðøåííî çà- íàñ.


áûëè î ñâîåì çäîðîâüå è çäîðîâüå Ñóùåñòâóþò äîâîëüíî èçâåñòíûå
ñâîåé ñåìüè. " ÷åì äåëî?" - ñïðî- ñòàíäàðòû, ðàçðàáàòûâàåìûå â Øâå-
ñèòå Âû. Êàê ðàç â òåõ ñàìûõ ìèãà- öèè ïðîôñîþçîì ñëóæàùèõ: MPR-2,
íèÿõ, êîòîðûå ïðåäëàãàþò çàìàñêè- TCO-95, TCO-99. Îíè âíåäðÿþòñÿ,
ðîâàòü ñ ïîìîùüþ "ìîëî÷íîãî" ïëà- ÷òîáû ìàêñèìàëüíî îáåçîïàñèòü òðóä
ôîíà [3]. Âîçìîæíî, âîçíèêíåò èë- ëþäåé, ñâÿçàííûõ ñ ýëåêòðîííîé îá-
ëþçèÿ óìåíüøåíèÿ ìèãàíèé, îäíàêî ðàáîòêîé äàííûõ. Èõ ïðèçíàþò áîëü-
îò ýòîãî èõ íå ñòàíåò ìåíüøå, è èõ øèíñòâî ïðîèçâîäèòåëåé, êàê íåãëàñ-
íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íå óìåíü- íûé ìåæäóíàðîäíûé ñòàíäàðò. Ñðå-
øèòñÿ. äè ìíîãèõ ïóíêòîâ åñòü ìèíèìàëüíàÿ
Èòàê, ìîæåì âûáèðàòü, ÷òî âàæ- ÷àñòîòà êàäðîâ äëÿ ìîíèòîðîâ, êîòî-
íåå: çäîðîâüå ëàìïî÷êè èëè íàøå? ðàÿ ïî TCO-99 ñîñòàâëÿåò 85 Ãö [5].
Åñòåñòâåííûé ñâåò ëó÷øå èñêóññò- Èòàê, åñòü ýðãîíîìè÷åñêèé ìèíèìóì,
âåííîãî? Êîíå÷íî! Ïî÷åìó? Îòâåòîâ êîòîðîãî íåîáõîäèìî ïðèäåðæèâàòü-
ìîæåò áûòü î÷åíü ìíîãî. È âîò îäèí ñÿ, à åñëè ÷àñòîòà êàäðîâ ìîíèòîðà
èç íèõ - èñêóññòâåííîå îñâåùåíèå, áóäåò, íàïðèìåð, 120 Ãö - ýòî çíà÷è-
íàïðèìåð, ëàìïû íàêàëèâàíèÿ, ìèãà- òåëüíî ëó÷øå äëÿ ãëàç ðàáîòàþùå-
åò ñ ÷àñòîòîé 100 Ãö. Îáðàòèòå âíè- ãî çà êîìïüþòåðîì.
ìàíèå íå 50 Ãö, êàê èíîãäà îøèáî÷- Òåïåðü åùå ðàç âñïîìíèì ïðî äè-
íî ïîëàãàþò, ññûëàÿñü íà ÷àñòîòó îä è ïðî "ïðåèìóùåñòâà" "âå÷íîé"
44 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 45
ëàìïî÷êè. Îíè íàì äàþò ÷àñòîòó ïóòü? Îäíîâðåìåííî ìîæíî ðåãóëè-
ìåðöàíèé ñâåòîâîãî ïîòîêà 50 Ãö, ðîâàòü ìîùíîñòü, ïëàâíîå âêëþ÷å-
÷òî íàìíîãî ìåíüøå ëþáîãî ìèíèìó- íèå, óìåíüøàþùåå áðîñîê òîêà ÷å-
ìà. È åñëè ìîíèòîð èëè òåëåâèçîð ðåç õîëîäíóþ íèòü íàêàëà ëàìïû è
ìåðöàåò íà îãðàíè÷åííîé ïëîùàäè ïðîäëåâàþùåå åé æèçíü. Êîíå÷íî,
(èìååòñÿ â âèäó ýêðàí), òî ëàìïà - íà ïðèäåòñÿ óñëîæíèòü óñòðîéñòâî, îä-
âñå ïîìåùåíèå. Òåëåâèçîð, ñ ýòîé íîãî äèîäà ÿâíî íåäîñòàòî÷íî, íî,
òî÷êè çðåíèÿ, òîæå "íå ïîäàðîê" ñ ïîëàãàþ, íàøå çðåíèå ñòîèò òîãî.
åãî ÷åðåññòðî÷íîé ðàçâåðòêîé è ÷à-  çàêëþ÷åíèå õî÷ó ïðåäëîæèòü:
ñòîòîé ïîëóêàäðîâ 50 Ãö. Íî ïðî- åñëè óæ íå óëó÷øàòü, òî õîòÿ áû íå
ñìîòð ïåðåäà÷, êàê ïðàâèëî, çàíèìà- óõóäøàòü óñëîâèÿ ðàáîòû è îòäûõà,
åò îãðàíè÷åííîå âðåìÿ. Âî âñÿêîì âåäü ìû ïðîâîäèì ïðè èñêóññòâåí-
ñëó÷àå, òàê äîëæíî áûòü. Ëàìïó íîì îñâåùåíèè äîâîëüíî ìíîãî âðå-
ìîæíî âêëþ÷èòü ÷åðåç äèîä, íî ìåíè, îñîáåííî â äîëãèå çèìíèå âå-
ëèøü èíîãäà, íà î÷åíü êîðîòêîå âðå- ÷åðà.
ìÿ. À äëÿ îñâåùåíèÿ êâàðòèðû èëè
çàëà, õîòü è ñ "êîìïåíñàöèåé" [2], Ëèòåðàòóðà

ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
íàïîìèíàþùåé ÷åðåññòðî÷íóþ ðàç- 1. Êîëîìîéöåâ Ê.Â. Òàáëåòêà äëÿ
âåðòêó, ïðèìåíÿòü íåëüçÿ: íåãàòèâ- ëàìïû íàêàëèâàíèÿ //Ðàä³îà-
íûå ðåçóëüòàòû ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ äî- ìàòîð.-1996.-¹3.-Ñ.13.
âîëüíî áûñòðî. Ïîñêîëüêó êàæäûé 2. Áåñêðîâíûé À.Ê. Åùå ðàç îá
îðãàíèçì èíäèâèäóàëüíî ðåàãèðóåò ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè //
íà íåáëàãîïðèÿòíûå âîçäåéñòâèÿ, ìî- Ðàä³îàìàòîð.-1997. ¹2.-Ñ.7.
ãóò âîçíèêíóòü ðàçëè÷íûå ðàññòðîé- 3. Åðìàêîâ È.È. "Àñïèðèí" äëÿ
ñòâà, íàïðèìåð, ãîëîâíàÿ áîëü èëè ëàìïî÷êè //Ðàä³îàìàòîð.-1998.-
ðàçäðàæèòåëüíîñòü, áîëü â ãëàçàõ, ¹7.-Ñ.27.
÷óâñòâî äèñêîìôîðòà, óõóäøåíèå 4. Êîëîìîéöåâ Ê.Â. Åùå ðàç îá
çðåíèÿ. Äàâàéòå ëó÷øå ñýêîíîìèì "àñïèðèíå" äëÿ ëàìïî÷êè è åãî
íà î÷êàõ - îíè çíà÷èòåëüíî äîðîæå âàðèàöèÿõ //Ðàä³îàìàòîð.-
ëàìï. 1999.-¹9.-Ñ.30.
 ñòàòüå [6] ïðåäëàãàåòñÿ ïèòàòü 5. ×ÈÏ.-1999.-¹10.-Ñ.52.
ëàìïû íàêàëèâàíèÿ ïîñòîÿííûì òî- 6. Ãðèãîðîâ È. Ïåðåìåííûé òîê -
êîì, âî èçáåæàíèå ìèãàíèé. Âîç- áëàãî èëè çëî? //Ðàäèîëþáè-
ìîæíî, ëó÷øå ïîïðîáîâàòü ýòîò òåëü.-1994.-¹4.-Ñ.30.

Êîïèðîâàëüíûé àïïàðàò ñ
ëàìïàìè äíåâíîãî ñâåòà
Â. Áàííèêîâ, ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ
 ðÿäå ñëó÷àåâ òðåáóåòñÿ çà- ÷åðòåæåé. Äàííûé àïïàðàò (íå-
æå÷ü íå îäíó ëàìïó äíåâíîãî ðàäèâûå ñòóäåíòû íàçûâàþò åãî
ñâåòà (ËÄÑ), à ñðàçó íåñêîëüêî "ñäèðîñêîïîì") ïîçâîëÿåò êî-
ìàëîé ìîùíîñòè. Íà ðèñ.1 ïî- ïèðîâàòü íà ïðîñâåò ÷åðòåæè
êàçàíî ðàçìåùåíèå 20-âàòòíûõ ðàçìåðîì ñ áîëüøîé ëèñò âàòìà-
ËÄÑ â àïïàðàòå äëÿ êîïèðîâàíèÿ íà ôîðìàòîì äî À0 (N44). Áîêî-
Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 45
46
âèíû ÿùèêà àïïàðàòà ñîáèðàþò ãî âûêëþ÷åíèÿ äëÿ îõëàæäåíèÿ.
èç ôàíåðû èëè äîùå÷åê òîë- ×òîáû çàæå÷ü ÷åòûðå 20-âàòò-
ùèíîé 12...15 ìì, à åãî äíèùå íûå ËÄÑ, â ñòàíäàðòíîì âàðèàí-
- èç 5-, 8- ëèáî 10-ìèëëèìåòðî- òå ïîòðåáóåòñÿ ëèáî ÷åòûðå
âîé ôàíåðû. Ñâåðõó àïïàðàò äðîññåëÿ 1ÓÁÈ-20/220, ëèáî
ïîêðûâàþò ëèñòîâûì îðãñòåê- äâà äðîññåëÿ 2ÓÁÈ-20/220 äà
ëîì (ïëåêñèãëàñîì) òîëùèíîé åùå ÷åòûðå ñòàðòåðà ê íèì. Åñ-
5 ìì (íà ðèñ. 1 ñòåêëî óñëîâíî ëè òàêèõ äðîññåëåé íåò, ëàìïû
íå ïîêàçàíî). Äëÿ ëó÷øåãî îò- äîïóñòèìî ïîäêëþ÷èòü ïî íå-
ðàæåíèÿ ñâåòà èçíóòðè ÿùèê ñòàíäàðòíîé ñõåìå, ïîêàçàííîé
âûñòèëàþò àëþìèíèåâîé ôîëü- íà ðèñ.2. Âìåñòî òîêîîãðàíè÷è-
ãîé èëè áåëîé áóìàãîé - òåì òåëüíûõ äðîññåëåé èñïîëüçîâà-
æå âàòìàíîì). íû äâà òðàíñôîðìàòîðà Ò1 è Ò2,
Îòìåòèì, ÷òî ïðèìåíÿòü â êî- â êà÷åñòâå êîòîðûõ ìîæíî èñ-
ïèðîâàëüíîì àïïàðàòå íå îáû÷- ïîëüçîâàòü âûõîäíûå òðàíñôîð-
íûå ëàìïû íàêàëèâàíèÿ, à èìåí- ìàòîðû êàäðîâîé ðàçâåðòêè
íî ËÄÑ çíà÷èòåëüíî ïðåäïî÷òè- (ÒÂÊ), íàêàëüíûå òðàíñôîðìà-
òåëüíåå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïî- òîðû êèíåñêîïà èëè âûõîäíûå
ñëåäíèå çàìåòíî ýêîíîìè÷íåå è òðàíñôîðìàòîðû çâóêîâîé ÷àñ-
íå áîÿòñÿ òðÿñêè, ñ äðóãîé - äà- òîòû (ÒÂÇ) îò ñòàðîãî ëàìïîâî-
þò ñóùåñòâåííî ìåíüøèé íàãðåâ ãî òåëåâèçîðà. Íàïðèìåð, ãîäÿò-
ïîêðîâíîãî ëèñòà îðãñòåêëà. Ýòî ñÿ òàêèå "êàäðîâèêè", êàê ÒÂÊ-
îçíà÷àåò, ÷òî àïïàðàò ñ ËÄÑ íå 70Ë2, ÒÂÊ-110ËÌ, ÒÂÊ-110Ë-1,
áóäåò îáæèãàòü ðóêè ÷åðòåæíè- ÒÂÊ-110-Ë2. Íàìîòàííóþ íàèáî-
êà è íå ïîòðåáóåò ïåðèîäè÷åñêî- ëåå òîëñòûì ïðîâîäîì èõ íèçêî-
ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ

ðèñ.1

46 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 47

ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
ðèñ.2

âîëüòíóþ âòîðè÷íóþ îáìîòêó òðàíñôîðìàòîðû òîêà, à íå íà-


(âûâîäû 3 è 4 òðàíñôîðìàòîðà) ïðÿæåíèÿ.
ïîäêëþ÷àþò êàê îáìîòêó I, à íà- Ðåçèñòîð R1 ñîïðîòèâëåíèåì
èáîëåå âûñîêîâîëüòíóþ îáìîò- 200...750 êÎì è ìîùíîñòüþ ðàñ-
êó (âûâîäû 1 è 2) - êàê îáìîòêó ñåÿíèÿ íå ìåíåå 0,5 Âò ïîçâîëÿ-
II. Ó "íàêàëüíèêà" îáìîòêîé I åò áûñòðî ðàçðÿäèòü êîíäåíñà-
áóäåò îáìîòêà (ñðàâíèòåëüíî òîð Ñ1 ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ óñò-
íèçêîîìíàÿ) ïèòàíèÿ íèòè íàêà- ðîéñòâà èç ñåòè, ïî÷òè ìãíîâåí-
ëà êèíåñêîïà, à ó "âûõîäíèêà" - íî ñíèçèâ òåì ñàìûì íàïðÿæå-
îáìîòêà ïèòàíèÿ äèíàìè÷åñêîé íèå íà âèëêå äî áåçîïàñíîãî
ãîëîâêè. óðîâíÿ. Òðåõïîçèöèîííûìè âû-
Èçáûòî÷íîå ïåðåìåííîå íà- êëþ÷àòåëÿìè SÀ1 è SÀ2 (òóìá-
ïðÿæåíèå íà îáìîòêå I òðàíñ- ëåðû ñî ñðåäíèì ïîëîæåíèåì,
ôîðìàòîðîâ Ò1 è Ò2 "ãàñèòñÿ" íàïðèìåð, òèïà ÂÒÇ) ìîæíî ïî-
âûñîêîâîëüòíûì áóìàæíûì ãàñèòü ëþáóþ èç ëàìï: ÅL1 èëè
êîíäåíñàòîðîì Ñ1 åìêîñòüþ ÅL2 è ÅL3 èëè ÅL4, åñëè ýòî òðå-
10....25 ìêÔ. Íàèáîëåå ïîäõî- áóåòñÿ ïî óñëîâèÿì ðàáîòû íà
äÿò êîíäåíñàòîðû ÌÁÃ×-1 èëè êîïèðîâàëüíîì àïïàðàòå. Âû-
ÌÁÃ×-2 ñ íîìèíàëüíûì íàïðÿ- êëþ÷àòåëè (îáû÷íûå òóìáëåðû)
æåíèåì 500 Â ëèáî ÊÁÃ-ÌÍ SÀ3 è SÀ4 ïîçâîëÿþò âûêëþ-
(ÊÁÃ-ÌÏ), íî ñ íîìèíàëüíûì ÷àòü (çàìûêàíèåì îáìîòêè I
íàïðÿæåíèåì 1000 Â. Ïîäîéäóò òðàíñôîðìàòîðà Ò1 èëè Ò2) ñî-
è ëþáûå äðóãèå êîíäåíñàòîðû, îòâåòñòâåííî ãðóïïó ëàìï EL1,
ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûå EL2 èëè EL3, EL4. ßðêîñòü ñâå-
äëÿ ðàáîòû â ñåòè ïåðåìåííî- ÷åíèÿ ãîðÿùèõ ëàìï (èç ÷èñëà
ãî íàïðÿæåíèÿ 220 Â. Òàêèì EL1-EL4) ïðè ýòîì ïðàêòè÷åñêè
îáðàçîì, òðàíñôîðìàòîðû Ò1 è íå èçìåíÿåòñÿ. Âðåìåííîå îò-
Ò2 âêëþ÷åíû ôàêòè÷åñêè êàê êëþ÷åíèå íåêîòîðûõ ëàìï ñïî-
Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 47
48
ñîáíî îáëåã÷èòü çàæèãàíèå îñ- êîíäåíñàòîðîâ, ñîåäèíåííûõ ïà-
òàëüíûõ ëàìï, åñëè îíè ñî âðå- ðàëëåëüíî) çàâèñèò îò êîíêðåò-
ìåíåì ÷àñòè÷íî óòðàòèëè ñïî- íûõ òðàíñôîðìàòîðîâ, êîòîðûå
ñîáíîñòü ëåãêî çàãîðàòüñÿ (ãàçî- îêàçàëèñü ó âàñ ïîä ðóêîé. Â
íàïîëíåííûå ñòàðòåðû äëÿ ëàìï ëþáîì ñëó÷àå ýòó åìêîñòü âûáè-
íå èñïîëüçóþò òàê æå, êàê è íè- ðàþò ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìîé.
òè íàêàëà ëàìï, êîòîðûå ìîãóò Åñëè âûñîêîâîëüòíûõ êîíäåíñà-
áûòü è ïåðåãîðåâøèìè). Èíòå- òîðîâ ó âàñ íå îêàçàëîñü, èõ
ðåñíî, ÷òî, â îòëè÷èå îò òèïîâîé ìîæíî çàìåíèòü 220-âîëüòîâîé
ñõåìû, çàæèãàíèå ËÄÑ ïðè òà- ëàìïîé (èëè ëàìïàìè, ñîåäèíåí-
êîì ñïîñîáå âêëþ÷åíèÿ ïðîèñ- íûìè ïàðàëëåëüíî). Îòìåòèì,
õîäèò ïî÷òè ìãíîâåííî è áåñ- ÷òî ïî ñîïðîòèâëåíèþ ïåðåìåí-
øóìíî. Åñëè îòêëþ÷àòü òå èëè íîìó òîêó 150-âàòòíàÿ ëàìïà ýê-
èíûå ëàìïû â ïðîöåññå ðàáîòû âèâàëåíòíà åìêîñòè 10 ìêÔ, 200-
íà àïïàðàòå íå ïðåäïîëàãàåòñÿ, âàòòíàÿ - åìêîñòè 13 ìêÔ, 300-
âûêëþ÷àòåëè SÀ1-SÀ4 ìîæíî íå âàòòíàÿ - åìêîñòè 20 ìêÔ, 400-
èñïîëüçîâàòü. âàòòíàÿ - åìêîñòè 26 ìêÔ. Ñëå-
Ðàâíîìåðíîñòü îñâåùåíèÿ âñå- äóåò ïîìíèòü, ÷òî, â îòëè÷èå îò
ãî ïîëÿ ÷åðòåæà ìîæíî çàìåòíî êîíäåíñàòîðà (ïî ñóùåñòâó "áåç-
ïîâûñèòü, óâåëè÷èâ ÷èñëî ëàìï âàòòíîãî" ñîïðîòèâëåíèÿ), ëàì-
ñ ÷åòûðåõ äî øåñòè. Òîãäà ðàç- ïà íàêàëèâàíèÿ ñòàíåò áåñïîëåç-
ìåðû 150 è 300 ìì (ðèñ. 1) íî ðàñõîäîâàòü çíà÷èòåëüíóþ
óìåíüøàþò ñîîòâåòñòâåííî äî ýëåêòðîýíåðãèþ. Ðàçðÿäíûé ðå-
100 è 200 ìì. Êðîìå òîãî, â ýòîì çèñòîð R1 ñ ëàìïîé íàêàëèâà-
ñëó÷àå ïîíàäîáèòñÿ åùå îäèí íèÿ, åñòåñòâåííî, íå íóæåí.
òðàíñôîðìàòîð, îáìîòêó I êî- Ãîäèòñÿ è çàìåíà êîíäåíñàòî-
òîðîãî ñëåäóåò ñîåäèíèòü ïî- ðà Ñ1 ïîäõîäÿùèì ïî ïàðàìåò-
ñëåäîâàòåëüíî ñ îáìîòêîé I ðàì äðîññåëåì. Òàê, äâà äðîññå-
ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ

òðàíñôîðìàòîðîâ T1 è Ò2. Îá- ëÿ 2ÓÁÈ-20/220, ñîåäèíåííûõ


ùåå ÷èñëî òðàíñôîðìàòîðîâ ìî- ïàðàëëåëüíî, ýêâèâàëåíòíû åì-
æåò áûòü ïÿòü-øåñòü è äàæå êîñòè 12 ìêÔ, îäèí äðîññåëü
áîëüøå. 1ÓÁÈ-80/220 èëè äâà 1ÓÁÈ-
Åñëè "êîðîòêèõ" 20-âàòòíûõ 40/220, ñîåäèíåííûõ ïàðàë-
(èëè 18-âàòòíûõ) ëàìï íåò, â êî- ëåëüíî, - 14 ìêÔ, ïàðàëëåëüíàÿ
ïèðîâàëüíîì àïïàðàòå ìîæíî óñ- êîìáèíàöèÿ 2ÓÁÈ-20/220 è
òàíîâèòü äâå-òðè 40-âàòòíûå (èëè 1ÓÁÈ-80/220 (ëèáî 1ÓÁÈ-
36-âàòòíûå) ðàçìåðîì ïîáîëü- 40/220 è 1ÓÁÈ-80/220) - îêîëî
øå. Òîãäà êàæäóþ èç íèõ ïîä- 20 ìêÔ, 2ÓÁÈ-20/220 è 1ÓÁÈ-
êëþ÷àþò ê îáìîòêå II òðàíñôîð- 100/220 (ëèáî 1ÓÁÈ-40/220 è
ìàòîðîâ Ò1 è Ò2 âìåñòî ïîñëåäî- 1ÓÁÈ-100/220) - ïîðÿäêà 24
âàòåëüíûõ ãðóïï ëàìï EL1, ÅL2 è ìêÔ, à 1ÓÁÈ-80/220 (2 øò. â
EL3, ÅL4. Áîëåå "äëèííûå" 40- ïàðàëëåëü) - 28 ìêô. Ðåçèñòîð
âàòòíûå ëàìïû ðàñïîëàãàþò R1 ñ äðîññåëåì òîæå íå íóæåí,
âäîëü àïïàðàòà. à ïîòåðè ýëåêòðîýíåðãèè çàìåò-
Òðåáóåìàÿ åìêîñòü ãàñÿùåãî íî ìåíüøå, ÷åì ñ ëàìïàìè íàêà-
êîíäåíñàòîðà Ñ1 (èëè áàòàðåè ëèâàíèÿ.
48 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 49

Òåðìîêîìïåíñèðîâàííûé
ðåãóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ
Â.Ã. Ïåòèê, ã. Ýíåðãîäàð, Çàïîðîæñêàÿ îáë.

Îäèí èç âàæíûõ ýëåìåíòîâ ýëåêòðî- ðå ýëåêòðîëèòà Ò °Ñ; U0=14,56 Â - íàïðÿ-


îáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ - àêêóìóëÿ- æåíèå, êîòîðîå íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü
òîðíàÿ áàòàðåÿ (äàëåå àêêóìóëÿòîð).  ê êëåììàì àêêóìóëÿòîðà äëÿ îáåñïå÷å-
îòëè÷èå îò îñòàëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäî- íèÿ îïòèìàëüíîãî òîêà çàðÿäà, ïðè òåì-
âàíèÿ àêêóìóëÿòîð èìååò îãðàíè÷åííûé ïåðàòóðå ýëåêòðîëèòà 0 °Ñ; Êý= -1,65õ10-3
ñðîê ñëóæáû, è ïîýòîìó (ó÷èòûâàÿ åãî íå- 1/°Ñ - òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò ñî-
ìàëóþ ñòîèìîñòü) óâåëè÷åíèå åãî ðåñóð- ïðîòèâëåíèÿ ýëåêòðîëèòà; Ò - òåìïåðàòó-
ñà äî ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðà ýëåêòðîëèòà, °Ñ.
äëÿ àâòîëþáèòåëåé àêòóàëüíîé çàäà÷åé.

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Èç ýòîãî âûðàæåíèÿ ñëåäóåò, ÷òî îï-
Ïîñêîëüêó àêêóìóëÿòîð ïî÷òè âñå âðåìÿ òèìàëüíîå íàïðÿæåíèå, ôîðìèðóåìîå
óñòàíîâëåí íà àâòîìîáèëå, òî äëÿ ðåøå- ðåãóëÿòîðîì ïðè èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû
íèÿ ýòîé çàäà÷è íåîáõîäèìî ïîääåðæè- ýëåêòðîëèòà îò -10 äî +40 °Ñ äîëæíî
âàòü îïòèìàëüíîå çàðÿäíîå íàïðÿæåíèå, èçìåíÿòüñÿ îò 14,8 äî 13,6 Â ñîîòâåòñòâåí-
ôîðìèðóåìîå øòàòíûì ðåãóëÿòîðîì íà- íî. Ïîñêîëüêó îòêëîíåíèå íàïðÿæåíèÿ
ïðÿæåíèÿ (äàëåå ðåãóëÿòîð), âõîäÿùèì â ñåòè àâòîìîáèëÿ îò îïòèìàëüíîãî íà 0,4
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå àâòîìîáèëÿ. Íå- Â ñíèæàåò ñðîê ñëóæáû àêêóìóëÿòîðà
äîñòàòîê òðàäèöèîííûõ ðåãóëÿòîðîâ - íà 25 %, ò.å. ïðèáëèçèòåëüíî íà 1 ãîä (ïî
ïîääåðæàíèå èìè ôèêñèðîâàííîãî íà- äðóãèì èñòî÷íèêàì [2] îòêëîíåíèå çà-
ïðÿæåíèÿ (îáû÷íî 14,1±0,2 Â), õîòÿ èçâå- ðÿäíîãî íàïðÿæåíèÿ íà 10... 12 % îò îï-
ñòíî ([1]), ÷òî ýòî íàïðÿæåíèå äîëæíî òèìàëüíîãî ñíèæàåò ñðîê ñëóæáû àêêó-
èçìåíÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âûðàæåíè- ìóëÿòîðà â 2... 2,5 ðàçà), íåîáõîäèìîñòü
åì: Uò=U0(1+ÊýÒ), ãäå Uò - íàïðÿæåíèå, òåìïåðàòóðíîé êîððåêöèè ðàáîòû ðåãóëÿ-
êîòîðîå íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü ê êëåì- òîðà áåññïîðíà. Ñ ýòîé öåëüþ áûë ðàç-
ìàì àêêóìóëÿòîðà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îï- ðàáîòàí ðåãóëÿòîð, èìåþùèé ôóíêöèþ
òèìàëüíîãî òîêà çàðÿäà, ïðè òåìïåðàòó-

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 49
50
àâòîìàòè÷åñêîé òåìïåðàòóðíîé êîððåê- åòñÿ ñ îïîðíûì íàïðÿæåíèåì, ôîðìè-
öèè ïîääåðæèâàåìîãî â ýëåêòðîñåòè àâ- ðóåìûì ñòàáèëèòðîíîì VD1 è ïîñòóïàþ-
òîìîáèëÿ íàïðÿæåíèÿ. Îò ðàíåå îïóáëè- ùèì íà èíâåðñíûé âõîä êîìïàðàòîðà.
êîâàííûõ ðåãóëÿòîðîâ íàïðÿæåíèÿ, ñî- Åñëè ñèãíàë íà ïðÿìîì âõîäå ìåíüøå
äåðæàùèõ àíàëîãè÷íóþ ôóíêöèþ [2], îïîðíîãî íàïðÿæåíèÿ, êîìïàðàòîð DA1
ïðåäëàãàåìûé îòëè÷àåòñÿ ïðîñòîòîé ñõå- âûäàåò ñèãíàë íà òðàíçèñòîð VT1, êîòî-
ìû, óíèôèöèðîâàííîñòüþ (óñòàíàâëèâàþò ðûé îòêðûâàåòñÿ è âêëþ÷àåò â ðàáîòó îá-
âìåñòî øòàòíîãî ðåãóëÿòîðà) è îòñóòñòâè- ìîòêó âîçáóæäåíèÿ ãåíåðàòîðà. Ïðè ïðå-
åì âñÿêèõ ðåãóëèðîâîê, ïîñêîëüêó ïîäáîð âûøåíèè ñèãíàëîì íà ïðÿìîì âõîäå êîì-
ýëåìåíòîâ ñõåìû îïðåäåëÿåòñÿ ðàñ÷åò- ïàðàòîðà îïîðíîãî íàïðÿæåíèÿ ïðîèñ-
íûì ïóòåì. õîäèò çàïèðàíèå òðàíçèñòîðà VT1 è îò-
Ñõåìà ðåãóëÿòîðà (ñì. ðèñóíîê) êàêèõ- êëþ÷åíèå îáìîòêè âîçáóæäåíèÿ ãåíåðà-
ëèáî îñîáåííîñòåé íå èìååò. Ê äèàãîíà- òîðà. Áëàãîäàðÿ îáðàòíîé ñâÿçè ÷åðåç
ëè èçìåðèòåëüíîãî ìîñòà ïîäêëþ÷àþò ðåçèñòîð R4, ðàçíèöà ìåæäó óðîâíÿìè
êîìïàðàòîð íàïðÿæåíèÿ. Â îäíî èç ïëå÷ ñèãíàëà íà ïðÿìîì âõîäå êîìïàðàòîðà,
èçìåðèòåëüíîãî ìîñòà âêëþ÷åí èñòî÷- ïðè êîòîðûõ îí âûäàåò ñèãíàë íà âêëþ-
íèê îáðàçöîâîãî íàïðÿæåíèÿ, à â äðóãîå ÷åíèå è çàïèðàíèå òðàíçèñòîðà VT1, ñî-
- òåðìîäàò÷èê, èìåþùèé òåïëîâîé êîí- ñòàâëÿåò ïðèáëèçèòåëüíî 0,05 Â.
òàêò ñ ýëåêòðîëèòîì. Ñ âûõîäà êîìïàðà- Íàëàäêà óñòðîéñòâà ñâîäèòñÿ ê ðàñ÷å-
òîðà ñèãíàë, ÷åðåç îòêðûòûé ýìèòòåð, òó è ïîäáîðó çíà÷åíèé ýëåìåíòîâ èçìå-
ïîñòóïàåò íà ìîùíûé âûõîäíîé êëþ÷, ðèòåëüíîãî ìîñòà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèì
êîììóòèðóþùèé òîê ÷åðåç îáìîòêó âîç- òåðìîìåòð ñ öåíîé äåëåíèÿ 0,1 °Ñ è êîì-
áóæäåíèÿ ãåíåðàòîðà. áèíèðîâàííûé èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð,
Ýëåìåíòû èçìåðèòåëüíîãî ìîñòà - R1, ñïîñîáíûé èçìåðÿòü íàïðÿæåíèå ñ òî÷-
R2, Rä, R3, VD1. Ðåçèñòîð R3 è ñòàáèëè- íîñòüþ äî 10 ì è ñîïðîòèâëåíèå ñ òî÷-
òðîí VD1 îáðàçóþò èñòî÷íèê îïîðíîãî íîñòüþ äî 1 Îì.
íàïðÿæåíèÿ. Ðåçèñòîð R4 îáåñïå÷èâàåò Ïðèìåð.
îáðàòíóþ ñâÿçü äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýôôåêòà 1. Èçìåðÿþò ñîïðîòèâëåíèå òåðìîäàò-
ýëåêòðè÷åñêîãî ãèñòåðåçèñà â ðàáîòå ÷èêà ïðè èçâåñòíîé òåìïåðàòóðå, íàïðè-
êîìïàðàòîðà DA1. Êîíäåíñàòîð Ñ1 ïðåä- ìåð, ïðè Ò=21 °Ñ Rä=1883 Îì.
íàçíà÷åí äëÿ ïîäàâëåíèÿ ïîìåõ, íàâîäè- 2. Ïî ôîðìóëå
ìûõ íà ïðîâîäå, âåäóùåìó ê òåðìîäàò- Rò=R0(1+ÊìT) , ãäå Rò, R0 - ñîïðîòèâ-
ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

÷èêó Rä. Êîìïàðàòîð DA1 â çàâèñèìîñòè ëåíèå ìåäíîãî ïðîâîäíèêà ïðè òåìïå-
îò ñèãíàëà, ïîñòóïàþùåãî íà åãî ïðÿ- ðàòóðå Ò °Ñ è 0 °Ñ ñîîòâåòñòâåííî;
ìîé âõîä, óïðàâëÿåò ðàáîòîé òðàíçèñòî- Êì=4,26õ10-3 1/°Ñ - òåìïåðàòóðíûé êî-
ðà VT1. Ðåçèñòîðû R5, R6 îãðàíè÷èâàþò ýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ ìåäè; Ò - òåì-
âûõîäíîé òîê îòêðûòîãî ýìèòòåðà êîìïà- ïåðàòóðà òåðìîäàò÷èêà (ýëåêòðîëèòà),
ðàòîðà, à òàêæå îáåñïå÷èâàþò ñìåùå- °Ñ, íàõîäÿò R0=1728 Îì.
íèå íà áàçó òðàíçèñòîðà VT1, íåîáõîäè-
ìîå äëÿ åãî íàäåæíîãî îòêðûâàíèÿ-çà- 3. Èñïîëüçóÿ ïîëó÷åííîå çíà÷åíèå R0,
êðûâàíèÿ. Òðàíçèñòîð VT1 êîììóòèðóåò ïî ýòîé æå ôîðìóëå âû÷èñëÿþò çíà÷åíèÿ
òîê ÷åðåç îáìîòêó âîçáóæäåíèÿ. Äèîäû Rò äëÿ òåìïåðàòóðû -10 è +40 °Ñ;
VD2, VD3 çàùèùàþò òðàíçèñòîð VT1 îò R-10=1655 Îì; R+40=2023 Îì.
âûáðîñîâ íàïðÿæåíèÿ ñàìîèíäóêöèè, âîç- 4. Ïîäêëþ÷èâ èñòî÷íèê ïèòàíèÿ íà-
íèêàþùèõ íà îáìîòêå âîçáóæäåíèÿ â ïðÿæåíèåì +14 Â ê âûâîäó "Á", èçìåðÿ-
ìîìåíò åãî çàïèðàíèÿ. þò îïîðíîå íàïðÿæåíèå Uîï= 8,84 Â.
Íàïðÿæåíèå ñ êëåìì àêêóìóëÿòîðà ïî- 5. Ïîñëåäîâàòåëüíî äëÿ òåìïåðàòóðû
ñòóïàåò íà äåëèòåëü íàïðÿæåíèÿ R1, R2, -10 è +40 °Ñ íàõîäÿò ñóììàðíîå ñîïðî-
Rä. Ñèãíàë, ñíèìàåìûé ñ òåðìîäàò÷èêà òèâëåíèå ðåçèñòîðîâ R1, R2
Rä è èçìåíÿþùèéñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî (R1+R2)ò=(UòRò/Uîï) - Rò,
åãî ñîïðîòèâëåíèþ, ïîñòóïàåò íà ïðÿ- ãäå Uò - íàïðÿæåíèå, êîòîðîå íåîáõî-
ìîé âõîä êîìïàðàòîðà DA1 è ñðàâíèâà- äèìî ïðèëîæèòü ê êëåììàì àêêóìóëÿòî-
50 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 51
ðà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îïòèìàëüíîãî òîêà îêðóæàþùåé ñðåäû. Ó÷èòûâàÿ îòíîñè-
çàðÿäà, ïðè òåìïåðàòóðå ýëåêòðîëèòà òåëüíî âûñîêóþ òåïëîïðîâîäíîñòü ñâèí-
Ò °Ñ (U-10=14,8 Â; U+40=13,6 Â) öîâûõ ïëàñòèí àêêóìóëÿòîðà, ïðè òàêîì
(R1+R2)-10=1116 Îì; (R1+R2)+40=1089 Îì. ñïîñîáå êðåïëåíèÿ òåðìîäàò÷èêà ïîëó÷à-
þò ìèíèìàëüíóþ ðàçíèöó òåìïåðàòóð
6. Ñðåäíåå çíà÷åíèå ýòèõ äâóõ âåëè÷èí: ìåæäó ýëåêòðîëèòîì è äàò÷èêîì. Âñå
(R1+R2)ñð=1102,5 Îì. ýëåìåíòû ðåãóëÿòîðà ïîêðûâàþò ëàêîì,
7. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî R2≈2R1, ïî íîìèíàëü- ïðèêëåèâàþò êðûøêó è óñòàíàâëèâàþò
íîìó ðÿäó ñîïðîòèâëåíèé âûáèðàþò áëè- åãî íà øòàòíîå ìåñòî.
æàéøèå çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèé óêàçàí-  ðåãóëÿòîðå ïðèìåíÿþò ñëåäóþùèå
íûõ ðåçèñòîðîâ R1=360 Îì, R2=750 Îì. ðåçèñòîðû: R5 - òèïà ÌËÒ-0,25; îñòàëüíûå
Ïðè òàêîì ðàñ÷åòå îòíîñèòåëüíàÿ ïî- òèïà ÌËÒ-0,125, êîíäåíñàòîð Ñ1 òèïà ÊÌ-
ãðåøíîñòü ïîäáîðà ñîïðîòèâëåíèé ðå- 5.  êà÷åñòâå ñòàáèëèòðîíà VD1 ìîæíî
çèñòîðîâ R1, R2 íå ïðåâûøàåò 1 %. ïðèìåíèòü ëþáîé ñòàáèëèòðîí ñ íàïðÿ-
Ðåãóëÿòîð ðàçìåùàþò â êîðïóñå øòàò- æåíèåì ñòàáèëèçàöèè îò 6 äî 9 Â, íî ó÷è-
íîãî, âûøåäøåãî èç ñòðîÿ ðåãóëÿòîðà òûâàÿ, ÷òî ðåãóëÿòîð óñòàíàâëèâàþò íà
òèïà "øîêîëàäêà", íàïðèìåð ß112-Â. Äëÿ êîðïóñ ãåíåðàòîðà, èçìåíÿþùåãî ïðè ðà-

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
ýòîãî âñêðûâàþò ïðèêëååííóþ êðûøêó, áîòå äâèãàòåëÿ ñâîþ òåìïåðàòóðó â øè-
óäàëÿþò ñòàðóþ "íà÷èíêó" è î÷èùàþò ðîêîì äèàïàçîíå, ñòàáèëèòðîí âûáèðàþò
ìåòàëëè÷åñêîå îñíîâàíèå. Òðàíçèñòîð ñ âîçìîæíî ìåíüøèì òåìïåðàòóðíûì êî-
VT1 ïëîòíî ïðèæèìàþò ê ìåòàëëè÷åñêî- ýôôèöèåíòîì èçìåíåíèÿ íàïðÿæåíèÿ,
ìó îñíîâàíèþ, ïðåäâàðèòåëüíî ïîäëî- íàïðèìåð ÊÑ191Ô, Ä818Å. Æåëàòåëüíî
æèâ ñìàçàííóþ ñ îáåèõ ñòîðîí ñìàçêîé îïðåäåëèòü åãî òåðìîñòàáèëüíóþ òî÷êó
ËÈÒÎË-24 ñëþäÿíóþ ïðîêëàäêó è ïðèïà- ïî ìåòîäèêå, èçëîæåííîé â [3].  êà÷å-
èâàþò êðåïåæíóþ ïëàñòèíó êîëëåêòîðà ê ñòâå êîìïàðàòîðà DA1 ìîæíî ïðèìåíèòü
âíóòðåííåé ÷àñòè êîíòàêòíîé ïëîùàäêè êîìïàðàòîð òèïà Ê554ÑÀ3, íî ñëåäóåò
"Ø", à âûâîä ýìèòòåðà - ê îñíîâàíèþ ó÷èòûâàòü, ÷òî ýòà ìèêðîñõåìà èìååò
êîðïóñà. Êîìïàðàòîð DA1, êîíäåíñàòîð äðóãóþ íóìåðàöèþ âûâîäîâ è íåñêîëüêî
è ðåçèñòîðû ðàñïîëàãàþò íà îòäåëüíîé áîëüøèå ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ÷åì óêà-
ìîíòàæíîé ïëàòå. Èñïîëüçóÿ îñíîâàíèå çàííàÿ íà ñõåìå.  êà÷åñòâå âûõîäíîãî
êîðïóñà è øòàòíûå êîíòàêòíûå ïëîùàä- êëþ÷à ìîæíî ïðèìåíèòü òðàíçèñòîð
êè "Ø", "Á", "Â", íàâåñíûì ìîíòàæîì ÊÒ829Á, íî â ëþáîì ñëó÷àå êîýôôèöè-
êðåïÿò îñòàëüíûå ýëåìåíòû è âíóòðè- åíò ïåðåäà÷è òîêà òðàíçèñòîðà VT1 äîë-
ñõåìíûå ñîåäèíåíèÿ. Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ æåí áûòü íå ìåíüøå 50.  êà÷åñòâå äè-
òåðìîäàò÷èêà èñïîëüçóþò ñâîáîäíóþ îäîâ VD2, VD3 ìîæíî èñïîëüçîâàòü
êîíòàêòíóþ ïëîùàäêó (íà ñõåìå îáîçíà- ÊÄ209À, à â êà÷åñòâå òåðìîäàò÷èêà -
÷àåòñÿ ñèìâîëîì "À"), íàõîäÿùóþñÿ íà îáìîòêó ñîïðîòèâëåíèåì 1...2 êÎì ìà-
îäíîé äèàãîíàëè ñ êîíòàêòíîé ïëîùàä- ëîãàáàðèòíîãî ðåëå, íàïðèìåð, ÐÝÑ-60,
êîé "Â". Ñàì òåðìîäàò÷èê îáæèìàþò âûïîëíåííóþ ìåäíûì ïðîâîäîì.
ìåäíîé ïëàñòèíîé, ê êîòîðîé ïðèïàèâà-
þò îäèí èç åãî âûâîäîâ, è çàëèâàþò Ëèòåðàòóðà
ýïîêñèäíîé ñìîëîé. Âòîðîé âûâîä îáìîò-
êè ñîåäèíÿþò îòäåëüíûì ïðîâîäîì ñ 1. Ñïðàâî÷íèê ïî ñõåìîòåõíèêå äëÿ
êîíòàêòíîé ïëîùàäêîé "À". Ïîñêîëüêó ðàäèîëþáèòåëÿ /Ïîä ðåä. Â.Ï.Áî-
ýòà öåïü ñëàáîòî÷íàÿ, îñîáûõ òðåáîâàíèé ðîâñêîãî - Ê.:Òåõíiêà, 1987.
ê ïðîâîäó íå ïðåäúÿâëÿþò. Ìåäíóþ ïëà- 2. Ëîìàíîâè÷ Â. Òåðìîêîìïåíñèðî-
ñòèíó âûáèðàþò òàêîãî ðàçìåðà, ÷òîáû â âàííûé ðåãóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ//Ðà-
íåé ïðîñâåðëèòü êðåïåæíîå îòâåðñòèå äèî.-1985.- ¹5.- Ñ.24-27.
äëÿ óñòàíîâêè ïîä êðåïåæíûé âèíò "õî- 3. Èíîçåìöåâ Â. Îïðåäåëåíèå òåðìî-
ìóòà" ìèíóñîâîé êëåììû àêêóìóëÿòîðà. ñòàáèëüíîé òî÷êè ñòàáèëèòðî-
Ñàìó êëåììó ñ îòõîäÿùåé îò íåå ÷àñòüþ íîâ//Ðàäèî.- 1983.-¹8.- Ñ.31.
"ìèíóñîâîé" øèíû òåðìîèçîëèðóþò îò

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 51
52

Ñîâðåìåííàÿ ñõåìîòåõíèêà
àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêè
À.Â. Êðàâ÷åíêî, ã. Êèåâ
Ñîâðåìåííîå àâòîìîáèëåñòðîåíèå ìíîãîèñêðîâîé ðåæèì ðàáîòû íà
âñå ÷àùå ïðèáåãàåò ê óñëóãàì àâòî- ìàëûõ îáîðîòàõ;
ýëåêòðîíèêè, ìåõàíè÷åñêèå óçëû â óëó÷øåíèå ñìåñåîáðàçîâàíèÿ òîï-
ñèëó ñâîåé èíåðöèîííîñòè è íåâûñî- ëèâà ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííûõ óç-
êîé èçíîñîñòîéêîñòè çàìåíÿþò ýëå- ëîâ;
êòðîííûìè ñõåìàìè óïðàâëåíèÿ. êîíòðîëü ìåõàíè÷åñêèõ ïðîöåñ-
Áóðíîå ðàçâèòèå àâòîýëåêòðîíèêè ñîâ ñ ïîñëåäóþùåé êîððåêòèðîâ-
ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü ïàðàìåòðû àâ- êîé.
òîìîáèëåé, äåëàòü èõ áîëåå äèíà- Ðàññìîòðèì óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ,
ìè÷íûìè è êîìôîðòàáåëüíûìè. Ðî- êîòîðûå ââåäåíû â ñîâðåìåííûå àâ-
çåòêàìè äèàãíîñòèêè ìîæíî áûñòðî òîìîáèëè. Ìíîãèå àâòîìîáèëèñòû
îáíàðóæèòü íåèñïðàâíîñòè ýëåê- çíàþò ìàøèíû, îñíàùåííûå êàðáþ-
òðîííûõ óçëîâ. Íî çàâîäû-èçãîòîâè- ðàòîðîì ñ äâóìÿ áåíçîïðîâîäàìè. Â
òåëè àâòîìîáèëåé íå ïðåäîñòàâëÿþò ïîñëåäíåå âðåìÿ â êàðáþðàòîð ïîä-
òåõíè÷åñêóþ èíôîðìàöèè ïî àâòî- âîäÿò åùå îäèí òðóáîïðîâîä èç áåí-
ýëåêòðîíèêå ðÿäîâûìè ïîëüçîâàòå- çîáàêà. Ïåðâûå äâà òðóáîïðîâîäà
ëÿìè. È äàæå ÑÒÎ íå ìîãóò äàòü ñëóæàò äëÿ ïðÿìîé è îáðàòíîé ïî-
ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ðåìîíòå ýëå- äà÷è áåíçèíà â êàðáþðàòîð. Ïðè
êòðîîáîðóäîâàíèÿ.  Êèåâå íå íà- îáðàòíîé ïîäà÷è â áåíçîáàê èçëèø-
áåðåòñÿ è äâóõ äåñÿòêîâ îïûòíûõ íåãî òîïëèâà âîçíèêàåò áîëüøîå êî-
àâòîýëåêòðîíùèêîâ. À âåäü ýëåê- ëè÷åñòâî ïàðîâ áåíçèíà, èõ ìîæíî
òðîííûå óçëû ÿâëÿþòñÿ ðåìîíòî- ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü â ïðîöåñ-
ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

ïðèãîäíûìè.  òàêîé ñèòóàöèè ðà- ñå êàðáþðàöèè. Íî ïðè íà÷àëüíîé


äèîëþáèòåëÿì íåîáõîäèìî ðàçðàáî- ðàáîòå äâèãàòåëÿ â áåíçîáàêå íåäî-
òàòü àíàëîãè èìïîðòíûõ ýëåêòðîí- ñòàòî÷íûå èñïàðåíèÿ. Ìèêðîïðîöåñ-
íûõ óçëîâ. Âîò íåêîòî-
ðûå âîïðîñû è ïðîáëåìû,
ðåøàåìûå ñîâðåìåííîé
àâòîýëåêòðîíèêîé:
ôîðìèðîâàíèå èñêðû
äëèòåëüíîñòüþ 0,3…1,2
ìñ;
ðåãóëèðîâêà óãëà îïå-
ðåæåíèÿ çàæèãàíèÿ
(ÓÎÇ) ïî ìàêñèìàëüíîìó
ÊÏÄ è ìèíèìàëüíîé äå-
òîíàöèè;
êîíòðîëü õèìè÷åñêî-
ãî ñîñòàâà âûõëîïíûõ
ãàçîâ (ÑÎ, ÑÍ);
ðèñ.1
52 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000
http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 53
ñîðíàÿ ñèñòåìà îòñëåæèâàåò òåìïå- èíäèêàòîðíûé ÊÏÄ äîñòèãàþò ìàê-
ðàòóðó (ñ ïîìîùüþ äàò÷èêîâ òåìïå- ñèìóìà, ïðèíèìàþò çà îïòèìàëü-
ðàòóðû) îêðóæàþùåé ñðåäû è òåì- íûé. Íà ðèñ.1 ýòîìó ñëó÷àþ ñîîòâåò-
ïåðàòóðó äâèãàòåëÿ. Ïîñëå îáðàáîò- ñòâóþò êðèâàÿ 2 è ÓÎÇ 27° äî ÂÌÒ
êè ýòîé èíôîðìàöèè âêëþ÷àåòñÿ (íà ìàêñèìàëüíûõ îáîðîòàõ).
(èëè âûêëþ÷àåòñÿ) ýëåêòðîêëàïàí â Åñëè ðåàëüíûé ÓÎÇ áîëüøå îïòè-
òðóáîïðîâîäå ïàðîâ áåíçèíà. Ïî- ìàëüíîãî, èìååò ìåñòî ðàííåå çàæè-
äîáíîå óñîâåðøåíñòâîâàíèå êàðáþ- ãàíèå, à åñëè ÓÎÇ ìåíüøå îïòè-
ðàòîðà äàåò âîçìîæíîñòü óìåíü- ìàëüíîãî, ïîçäíåå çàæèãàíèå. Ïðè
øèòü ðàñõîä òîïëèâà è óâåëè÷èòü ïîçäíåì çàæèãàíèè ïðîöåññ ñãîðà-
äèíàìè÷íîñòü ðàáîòû äâèãàòåëÿ. íèÿ ñìåñè ïðîèñõîäèò íà ëèíèè ðàñ-
Ñëåäóþùèé ïðèìåð ñâÿçàí ñ äåòî- øèðåíèÿ (ðèñ.1, êðèâàÿ 3), ÷òî ïðè-
íàöèåé äâèãàòåëÿ è óãëîì îïåðåæå- âîäèò ê óìåíüøåíèþ ñðåäíåãî èíäè-
íèÿ. Ìîìåíò çàæèãàíèÿ ðàáî÷åé êàòîðíîãî äàâëåíèÿ è ïåðåãðåâó
ñìåñè (ðèñ.1, òî÷êà 4) õàðàêòåðèçó- äâèãàòåëÿ, òàê êàê òåìïåðàòóðà âû-

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
åòñÿ óãëîì îïåðåæåíèÿ çàæèãàíèÿ õëîïíûõ ãàçîâ ïîâûøàåòñÿ è ïðî-
(ÓÎÇ), êîòîðûé çàâèñèò îò óãëà ïî- öåññ ñãîðàíèÿ äëèòñÿ ïðîäîëæè-
âîðîòà êîëåí÷àòîãî âàëà îò ìîìåí- òåëüíîå âðåìÿ. Ïðè ðàííåì çàæèãà-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé èñ- íèè äàâëåíèå â öèëèíäðàõ äâèãàòå-
êðû äî ïîëîæåíèÿ, ïðè êîòîðîì ëÿ äîñòèãàåò ìàêñèìóìà äî ÂÌÒ è
ïîðøåíü íàõîäèòñÿ â âåðõíåé ìåðò- îêàçûâàåò ïðîòèâîäåéñòâèå íà ïîð-
âîé òî÷êå (ÂÌÒ). Ìîìåíò çàæèãà- øåíü. Ðàííåå çàæèãàíèå ñïîñîáñòâó-
íèÿ îêàçûâàåò áîëüøîå âëèÿíèå íà åò ïîÿâëåíèþ è óñèëåíèþ äåòîíàöèè
ìîùíîñòü è òåïëîâîé ðåæèì äâèãà- (ðèñ.1, çóáöû íà êðèâîé 1). Ïðè ðàí-
òåëÿ, óäåëüíûé ðàñõîä òîïëèâà è íåì çàæèãàíèè âîçðàñòàåò êîíöåíò-
òîêñè÷íîñòü îòðàáîòàâøèõ ãàçîâ. ðàöèÿ NO â îòðàáîòàâøèõ ãàçàõ.
ÓÎÇ, ïðè êîòîðîì äëÿ çàäàííîé íà- Äëÿ ñãîðàíèÿ ðàáî÷åé ñìåñè òðå-
ãðóçêè äâèãàòåëÿ (ïîëîæåíèÿ äðîñ- áóåòñÿ îïðåäåëåíèå âðåìÿ â ïðåäå-
ñåëüíîé çàñëîíêè) è ñîñòàâà ñìåñè ëàõ 2 ìñ. Ñ óâåëè÷åíèåì ÷àñòîòû
(êîýôôèöèåíòà èçáûòêà âîçäóõà) âðàùåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñãîðà-
ñðåäíåå èíäèêàòîðíîå äàâëåíèå è íèÿ ñìåñè, âûðàæåííàÿ â ãðàäóñàõ
ïîâîðîòà êîëåí÷à-
òîãî âàëà, óâåëè-
÷èâàåòñÿ, òðåáóÿ
óâåëè÷åíèÿ ÓÎÇ.
Çàâèñèìîñòü ÓÎÇ
îò ÷àñòîòû âðàùå-
íèÿ íå ïðÿìî ïðî-
ïîðöèîíàëüíà, òàê
êàê ñêîðîñòü ñãî-
ðàíèÿ ñìåñè íå îñ-
òàåòñÿ íåèçìåííîé.
Ñ âîçðàñòàíèåì ÷à-
ñòîòû âðàùåíèÿ
êîëåí÷àòîãî âàëà
äàâëåíèå, òåìïåðà-
òóðà è òóðáóëåíò-
ðèñ.2
Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 53
54
íîñòü ñìåñè ïîâûøàþòñÿ, ÷òî ñïî- öåíòðîáåæíûì ðåãóëÿòîðîì â çàâè-
ñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ ñêîðîñòè ñãî- ñèìîñòè îò ÷àñòîòû âðàùåíèÿ êîëåí-
ðàíèÿ ñìåñè. Íàèáîëüøàÿ ñêîðîñòü ÷àòîãî âàëà äâèãàòåëÿ ωìèí. Õàðàê-
ñãîðàíèÿ ñìåñè íàáëþäàåòñÿ ïðè òåðèñòèêè âàêóóìíîãî ðåãóëÿòîðà
êîýôôèöèåíòå èçáûòêà âîçäóõà (êðèâûå 2) ïðèâåäåíû äëÿ ÷àñòè÷íûõ
0,85-0,90. çíà÷åíèé íîìèíàëüíîé íàãðóçêè
 ìåõàíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ èçìå- äâèãàòåëÿ N. Ïðè ïîëíîé åãî íà-
íåíèå ÓÎÇ â çàâèñèìîñòè îò ÷àñòî- ãðóçêå âàêóóìíûé ðåãóëÿòîð íå ðà-
òû âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ ïðîèçâîäèò- áîòàåò. Ðåàëüíûé ÓÎÇ ñêëàäûâàåò-
ñÿ öåíòðîáåæíûì ðåãóëÿòîðîì îïå- ñÿ èç óãëà íà÷àëüíîé óñòàíîâêè è óã-
ðåæåíèÿ çàæèãàíèÿ. Ìàêñèìàëüíûé ëîâ, óñòàíàâëèâàåìûõ îêòàí-êîððåê-
ÓÎÇ ïðè ýòîì ñîñòàâëÿåò 30-40° ïî òîðîì 5, öåíòðîáåæíûì 4 è âàêóóì-
óãëó ïîâîðîòà êîëåí÷àòîãî âàëà. íûì ðåãóëÿòîðàìè 3; 6 - çîíà ÷àñ-
Ïðè èçìåíåíèè íàãðóçêè äâèãàòåëÿ òîòû âðàùåíèÿ â ðåæèìå õîëîñòîãî
â öèëèíäðû ïîñòóïàåò ðàçëè÷íîå õîäà äâèãàòåëÿ [1].
êîëè÷åñòâî ãîðþ÷åé ñìåñè, ÷òî ïðè-  ýëåêòðîííûõ ñèñòåìàõ õàðàêòå-
âîäèò ê èçìåíåíèþ îòíîñèòåëüíîãî ðèñòèêà ÓÎÇ îïðåäåëÿåòñÿ ñëîæåíè-
êîýôôèöèåíòà îñòàòî÷íûõ ãàçîâ (îò- åì â ìèêðîïðîöåññîðíîì êîíòðîë-
íîøåíèå îñòàòî÷íûõ ãàçîâ ê êîëè- ëåðå (ÌÊ), â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷å-
÷åñòâó ðàáî÷åé ñìåñè) â ðàáî÷åé ñòâà îáîðîòîâ êîëåí÷àòîãî âàëà,
ñìåñè. Íà ìàëûõ íàãðóçêàõ îòíîñè- ðàíåå ðàññìîòðåííûõ çîí 5, 4, 3
òåëüíûé êîýôôèöèåíò îñòàòî÷íûõ (ðèñ.2), ò.å. êðèâûõ 1 è 2 ïðè ðàçëè÷-
ãàçîâ ðàáî÷åé ñìåñè óâåëè÷èâàåòñÿ, íîé íàãðóçêå íà äâèãàòåëü. Ïðè çà-
÷òî ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ ñêîðî- ïóñêå äâèãàòåëÿ â çèìíåå âðåìÿ èëè
ñòè ñãîðàíèÿ ñìåñè. Ñëåäîâàòåëü- ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé ñòîÿíêè
íî, ÓÎÇ äîëæåí áûòü ìàêñèìàëü- (äâèãàòåëü õîëîäíûé) ðàáîòà ÌÊ
íûì. êîððåêòèðóåòñÿ. Êàê óæå ðàíåå áû-
Ñ óâåëè÷åíèåì íàãðóçêè ïðîöåíò ëî ñêàçàíî, äëÿ ñãîðàíèÿ ðàáî÷åé
îñòàòî÷íûõ ãàçîâ óìåíüøàåòñÿ. Êðî-
ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

ñìåñè òðåáóåòñÿ îïðåäåëåííîå âðå-


ìå òîãî, êîýôôèöèåíò èçáûòêà âîç- ìÿ 2 ìñ, íî ïîêà äâèãàòåëü íå ïðî-
äóõà íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 0,8-0,9. ãðåò è (êàê ñëåäñòâèå) íå ïpoãpeòà
Òàêàÿ ñìåñü èìååò íàèáîëüøóþ ñêî- òîïëèâíàÿ ñìåñü, ðàñïûëåíèå áåíçè-
ðîñòü ñãîðàíèÿ, ïîýòîìó óãîë îïåðå- íà è îáðàçîâàíèå ïàðîâ â êàðáþðà-
æåíèÿ çàæèãàíèÿ äîëæåí áûòü ìè- òîðå ìàëîýôôåêòèâíû.
íèìàëüíûì. Èçìåíåíèå óãëà îïåðå- Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ àâòîìîáè-
æåíèÿ çàæèãàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò
íàãðóçêè äâèãàòåëÿ (ñòåïåíè îòêðû-
òèÿ äpocceëÿ) ïðîèçâîäèòñÿ âàêó-
óìíûì ðåãóëÿòîðîì îïåðåæåíèÿ çà-
æèãàíèÿ. Ìàêñèìàëüíûé ÓÎÇ ñî-
ñòàâëÿåò 20-24° (ïî óãëó ïîâîðîòà
êîëåí÷àòîãî âàëà).
Íà ðèñ.2 èçîáðàæåí ãðàôèê ñîâ-
ìåñòíîé ðàáîòû öåíòðîáåæíîãî è
âàêóóìíîãî ðåãóëÿòîðîâ îïåðåæå-
íèÿ çàæèãàíèÿ. Êðèâàÿ 1 ïîêàçûâà-
åò èçìåíåíèå ÓÎÇ, ñîçäàâàåìîå ðèñ.3

54 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 55

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
ðèñ.4

ëÿõ áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðàòîð èëè â ãëóøèòåëü, ïàäåíèå îáî-


ïóñêó õîëîäíîãî äâèãàòåëÿ: ïîäà÷à ðîòîâ è ìîùíîñòè.
îòðàáîòàííûõ ãîðÿ÷èõ ãàçîâ èç âû-  èìïîðòíûõ àâòîìîáèëÿõ îïðå-
ïóñêíîãî êîëëåêòîðà â âïóñêíîé, â äåëåíèå îïòèìàëüíîé õàðàêòåðèñ-
âîçäóøíûé ôèëüòð, â êapáþpaòîð; òèêè ÓÎÇ ñâÿçàíî ñ óñòàíîâêîé äî-
ïîäîãðåâ âïóñêíîãî êîëëåêòîðà è ïîëíèòåëüíûõ äàò÷èêîâ íà äâèãà-
êàðáþðàòîðà ñïåöèàëüíûìè ýëåìåí- òåëü. Ýòî ïðåæäå âñåãî äàò÷èê äå-
òàìè, îõëàæäàþùåé æèäêîñòüþ (áû- òîíàöèè (ïüåçîäàò÷èê â ãîëîâêå
ñòðîíàãðåâàåìîé ïðè íà÷àëüíîé ðà- áëîêà); ëÿìáäà-çîíä, îïðåäåëÿþ-
áîòå äâèãàòåëÿ). Êðîìå ýòîãî, â êàð- ùèé ÑÎ è ÑÍ îòðàáîòàííûõ ãàçîâ
áþðàòîðå óñòàíàâëèâàþò äîïîëíè- (ïî àíàëîãèè åìêîñòü ïàðàëëåëüíî
òåëüíóþ äðîññåëüíóþ çàñëîíêó äëÿ ñ òåðìîðåçèñòîðîì â âûïóñêíîì
ïåðâîíà÷àëüíîãî îáîãàùåíèÿ ñìåñè. êîëëåêòîðå); äàò÷èê ïîëíîé íàãðóç-
Ê ýòîìó êîìïëåêñó îòíîñèòñÿ êîð- êè (èíîãäà êîíòàêòîð, ñðàáàòûâàþ-
ðåêòèðîâêà ðàáîòû ÌÊ, ïðè ýòîì ùèé íà âàêóóì, èíîãäà åìêîñòü,
íà÷àëüíûé ÓÎÇ èçìåíÿåòñÿ â ñòîðî- çàçîð â êîòîðîé èçìåíÿåòñÿ äèà-
íó ïîçäíåãî çàæèãàíèÿ (ïðîôåññèî- ôðàãìîé âàêóóìíîãî ðåãóëÿòîðà -
íàëüíûå âîäèòåëè õîðîøî çíàþò, â âïóñêíîì êîëëåêòîðå èëè â òðó-
÷òî õîëîäíûé äâèãàòåëü ïðîùå çà- áîïðîâîäå âàêóóìà ãëàâíîãî òîð-
âåñòè íà ïîçäíåì çàæèãàíèè). Íà ìîçíîãî öèëëèíäðà); äàò÷èê òåìïå-
õîëîäíîì äâèãàòåëå ðàáîòà ÌÊ ïå- ðàòóðû âïóñêíîãî êîëëåêòîðà (êîí-
ðåõîäèò ê ðåæèìó ïîëíîé íàãðóçêè òàêòîð, ñðàáàòûâàþùèé íà îïðå-
(ðèñ.2, êðèâàÿ 1). Åñëè æå òåðìî- äåëåííóþ òåìïåðàòóðó). Áëàãîäàðÿ
äàò÷èê (óñòàíàâëèâàåìûé íà äâèãà- äàò÷èêó äåòîíàöèè Q ÌÊ ôîðìèðó-
òåëü îòäåëüíî îò äàò÷èêà òåìïåðà- åò ÓÎÇ íå ñëèøêîì ðàííèé, à áëà-
òóðû îõëàæäàþùåé æèäêîñòè) íå ãîäàðÿ ëÿìáäà-çîíäó λ, íå ñëèø-
ðàáîòàåò, òî â àâòîìîáèëÿõ ñ ÌÊ êîì ïîçäíèé (ðèñ.3). Îòñëåæèâà-
ïðè çàïóñêå ïîÿâëÿåòñÿ äåòîíàöèÿ íèå ÌÊ âñåõ ðåæèìîâ ïîçâîëÿåò
äâèãàòåëÿ, ðåçêèå õëîïêè â êàðáþ- ïîâûñèòü ìîùíîñòü è ÊÏÄ äâèãàòå-

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 55
56

ðèñ.5
ëÿ, è êàê ñëåäñòâèå, ïîíèçèòü ðàñ- âõîä ÝÑÇ, ãäå ñ ïîìîùüþ ñõåìû
õîä òîïëèâà. äåòåêòèðîâàíèÿ R2-R4, C1-C3, VD4,
Ïîñëåäíèé ïðèìåð óñîâåðøåíñò- VD5 ïðåîáðàçóåò èõ â òðàïåöåèäàëü-
âîâàíèÿ ýëåêòðîííîé ñõåìû çàæèãà- íûå (ðèñ.4,à,îñö.2). Íà VT1, VT2 ñî-
íèÿ ÝÑÇ - ìíîãîèñêðîâîé ðåæèì áðàí æäóùèé ìóëüòèâèáðàòîð ñ ïî-
ðàáîòû ïðè ïóñêå õîëîäíîãî äâèãà- ëîæèòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçüþ Ñ5,
òåëÿ (ðàíåå ðàññìàòðèâàëîñü â [2]). R9, êîòîðûé ôîðìèðóåò èç èìïóëü-
Ôèðìà Mitsubishi ðàçðàáîòàëà ïðî- ñà áîëüøîé äëèòåëüíîñòè (ðèñ.4,à,
ñòîé, íî íàäåæíûé êîììóòàòîð îñö.2), íåñêîëüêî (êàê ïðàâèëî, òðè)
ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

(ðèñ.4,á). Äàò÷èêîì èìïóëüñîâ ÿâëÿ- èìïóëüñîâ ìàëîé äëèòåëüíîñòè


åòñÿ ñèíõðîííûé ãåíåðàòîð, âûðàáà- (ðèñ.4,à,îñö.3 è îñö.4). Äàëåå ñ êîë-
òûâàþùèé ñèíóñîèäàëüíûå èìïóëü- ëåêòîðà VT2 (ðèñ.4,à,îñö.4) ñèãíàë
ñû ðèñ.4,à, êîòîðûå ïîñòóïàþò íà ïðîõîäèò íà áàçó VT4, íà êîëëåêòî-

ðèñ.6

56 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 57

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
ðèñ.7

ðå êîòîðîãî ôîðìèðóåòñÿ êîììóòè- âûâîä 4 è íà âûõîäíîé òðàíçèñòîð


ðóþùèé èìïóëüñ (ðèñ.4,à,îñö.5). Èñ- (UVTK, ðèñ.6,â). Ñ ÌÑ äàííûå ñíèìà-
òî÷íèêîì íåíàäåæíîé ðàáîòû ÝC3 þòñÿ íà òàõîìåòð âûâîä 12, à òàêæå
ÿâëÿåòñÿ âûõîäíîé êàñêàä ýëåêòðîí- ÌÑ êîíòðîëèðóåò ðàáîòó âûõîäíîãî
íîãî êîììóòàòîðà (ÝÊ). òðàíçèñòîðà ïî òîêó âûâîä 13 è ïî
Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ èìïîðòíûõ íàïðÿæåíèþ âûâîä 15. Áîëåå ýô-
ÝÊ ñóùåñòâóþò ñõåìû çàùèòû âû- ôåêòèâíî âûõîäíîé êàñêàä çàùè-
õîäíîãî êàñêàäà ïî òîêó è â íåêî- ùåí ÌÑ L584 (ðèñ.7), ýíåðãèÿ ïåðå-
òîðûõ - ïî íàïðÿæåíèþ. Â ñõåìå â íàïðÿæåíèÿ (çîíà 1, ðèñ.6,â) çàìû-
áàçîâóþ öåïü òðàíçèñòîðà VT4 êàåòñÿ òðàíçèñòîðîì VT2 âî âðåìÿ
âêëþ÷åíà ñõåìà çàùèòû ïî òîêó. çàêðûòèÿ òðàíçèñòîðà VT1 â ñëó÷àå
Èìïóëüñû, ñíèìàåìûå ñ ýìèòòåðà ïåðåíàïðÿæåíèÿ íà êîëëåêòîðå VT1.
VT4, ÷åðåç R13 ñðàâíèâàþòñÿ ñ Ïðè ýòîì ýíåðãèÿ, ïåðåäàâàåìàÿ âî
îïîðíûì íàïðÿæåíèåì, ôîðìèðóå- âòîðè÷íóþ öåïü êàòóøêè çàæèãàíèÿ,
ìûì R11, R12, VD6, VD7, è ïðè ïðå- äîïîëíÿåòñÿ ýíåðãèåé ñàìîèíäóê-
âûøåíèè îòêðûâàþò òðàíçèñòîð VT3, öèè ïåðâè÷íîé îáìîòêè [3].
êîòîðûé â ñâîþ î÷åðåäü çàìûêàåò
áàçó VT4 íà çåìëþ, ïðè ýòîì VT4 Ëèòåðàòóðà
çàêðûâàåòñÿ. Â åâðîïåéñêèå àâòîìî- 1. Áîðîâñêèõ Þ.È., Ãóòåíåâ Í.È
áèëè óñòàíàâëèâàþò êîììóòàòîðû Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå àâòîìî-
íà îñíîâå ìèêðîñõåìû L53O (ðèñ.5), áèëåé.-Êèåâ, Âèùà øê., 1988.
êîòîðàÿ âûïîëíÿåò íåñêîëüêî ôóíê- 2. Êðàâ÷åíêî À.Â. Ýëåêòðîííûå
öèé: óñèëåíèå èìïóëüñîâ ñ äàò÷èêà ñèñòåìû çàæèãàíèÿ//Ðàäiîà-
Õîëëà (Uh (ðèñ.6,à). ×åðåç ìèêðî- ìàòîð.-1999.- ¹2.
êîíòðîëëåð ïðåîáðàçîâàííûå äàí- 3. Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåìåííîé
íûå ïîñòóïàþò íà âûâîä 3 (U Σ , èìïîðòíîé àâòîýëåêòðîíèêè.-
ðèñ.6,á), äàëåå â âõîäíîé êàñêàä Ì.: Äîäýêà, 1998.

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 57
58
Èíäèêàòîð íàïðÿæåíèÿ îò 9 äî 13 Â - ñâåòîäèîä ñâåòèòñÿ
êðàñíûì ñâåòîì;
áîðòîâîé ñåòè îò 13 äî 15 Â - ñâåòîäèîä ñâåòèòñÿ çå-
ëåíîì ñâåòîì;
àâòîìîáèëÿ âûøå 15 Â - ñâåòîäèîä ìèãàåò êðàñ-
íûì è çåëåíûì ñâåòîì.
Îñíîâíûì ýëåìåíòîì ñõåìû ÿâëÿåò-
È. Ïàíêðàòîâ, ã, Çàïîðîæüå
ñÿ ìèêðîñõåìà ñåðèè 511 (HLL-H102,
Ýòîò ïðèáîð ïîçâîëÿåò âèçóàëüíî FZH261). Îíà âûáðàíà èç óñëîâèÿ íå-
êîíòðîëèðîâàòü íàïðÿæåíèå áîðòîâîé ïîñðåäñòâåííîãî ïèòàíèÿ áîðòà îò ñå-
ñåòè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ íîìè- òè àâòîìîáèëÿ. Ïî ÃÎÑÒ 3940-84 ýòî
íàëüíûì íàïðÿæåíèåì 12 Â ïîñòîÿííî- íàïðÿæåíèå ñîñòàâëÿåò îò 10,8 äî 15 Â.
ãî òîêà. Îñîáåííîñòüþ ñõåìíîãî ðåøå- Ïî ïàñïîðòíûì äàííûì íà ìèêðîñõåìó
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå îäíîãî äâó- äîïóñêàåòñÿ íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ îò
öâåòíîãî ñâåòîäèîäà è îäíîé ìèêðîñõå- 10,8 äî 20 Â. Ìèêðîñõåìà ýòîé ñåðèè
ìû áåç ñòàáèëèçàòîðà íàïðÿæåíèÿ. èìååò áîëüøóþ ïîìåõîçàùèùåííîñòü
Íà áîëüøèíñòâå àâòîìîáèëåé îòñóò- çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ â ýëåêòðè÷åñêîé
ñòâóåò ïðèáîð, ïî ïîêàçàíèÿì êîòîðî- ñõåìå ñàìîé ìèêðîñõåìû äèîäà Çåíå-
ãî âîäèòåëü ìîã áû ñóäèòü î íàïðÿæå- ðà ñ ïîðîãîì íàïðÿæåíèÿ 6 Â, à òàêæå
íèè áîðòîâîé ñåòè. Íàïðÿæåíèå áîðòî- âûõîäíàÿ öåïü ñïåöèàëüíîé êîíôèãóðà-
âîé ñåòè àâòîìîáèëÿ èçìåíÿåòñÿ â øè- öèè èñêëþ÷àåò âûáðîñ òîêà íà âûõîäå
ðîêèõ ïðåäåëàõ, â çàâèñèìîñòè îò ðå- ñõåìû ïðè èçìåíåíèè âûõîäíîãî íàïðÿ-
æèìà ðàáîòû ñèñòåìû ýëåêòðîïèòàíèÿ. æåíèÿ îò óðîâíÿ ëîã."0" äî óðîâíÿ
Òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ åãî çíà÷åíèÿ, êàê ëîã."1".
ïðàâèëî, íå òðåáóåòñÿ. Ñõåìà óñòðîéñòâà ñîñòîèò èç äåëèòå-
Óñòðîéñòâî, ñõåìà êîòîðîãî ïîêàçà- ëÿ íàïðÿæåíèÿ è ðåçèñòîðîâ R1, R2, R3.
íà íà ðèñ.1, ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü ÷å- Ðåçèñòîðû R4, R5 ÿâëÿþòñÿ îãðàíè÷è-
òûðå ñîñòîÿíèÿ íàïðÿæåíèÿ â áîðòîâîé òåëÿìè òîêà äëÿ ñâåòîäèîäîâ, êîíäåí-
ñåòè àâòîìîáèëÿ: ñàòîð Ñ1 ÿâëÿåòñÿ âðåìÿçàäàþùèì ýëå-
îò 4 äî 9 Â - äâóõöâåòíûé ñâåòîäè- ìåíòîì ãåíåðàòîðà ïðè íàïðÿæåíèè,
ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÀß ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

îä ñâåòèòñÿ æåëòûì öâåòîì (êðàñíûé + áîëüøèì 15 Â. Äèîä ñëóæèò äëÿ òîãî,


çåëåíûé); ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïåðåïîëþñîâêè, à

ðèñ.1

58 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 59
ñòàáèëèòðîí - äëÿ çàùèòû ñõåìû îò
ïåðåíàïðÿæåíèé.
Íà ðèñ.2,à ïîêàçàíà ñõåìà ïå÷àòíîé
ïëàòû, à íà ðèñ.2,á - ìîíòàæíàÿ ñõåìà.

ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÀß ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ
Ýëåìåíòíàÿ áàçà: ðåçèñòîðû R1, R2,
R3 òèïà Ñ2-29Â 0,125 Â; ðåçèñòîðû R4,
R5 òèïà ÎÌËÒ 0,25 Âò; äèîä VD1 òèïà
à ÊÄ209, ñòàáèëèòðîí VD2 òèïà ÊÑ522Â
ñ íàïðÿæåíèåì ñòàáèëèçàöèè 20 Â, êîí-
äåíñàòîð Ñ1 òèïà Ê50-35 èëè èíîñò-
ðàííîãî ïðîèçâîäñòâà åìêîñòüþ 100
ìêÔ íà 16 Â. Îò åìêîñòè ýòîãî êîíäåí-
ñàòîðà çàâèñèò ÷àñòîòà ïåðåêëþ÷åíèÿ
êðàñíûé-çåëåíûé. Ñâåòîäèîä HL1 òèïà
LHG3392 ∅5 ì.
Ïðèáîð ìîæíî óñòàíîâèòü ëèáî â
êîìáèíàöèþ ïðèáîðîâ, ëèáî ðÿäîì ñ
íåé âûâåñòè ëèøü ëèíçó ñâåòîäèîäà
ðèñ.2 á äëÿ âèçóàëüíîãî íàáëþäåíèÿ.

Ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà êîììóòàòîðà


3640.3734 àâòîìîáèëåé ÂÀÇ 2108, 2109 è "Òàâðèÿ"
À.Ì. Äðþ÷èëî, ã. Ìîãèëåâ-Ïîäîëüñêèé
Îïåðàòèâíàÿ ïðîâåðêà êîììóòàòîðà áåç âûâîäû 2 è 3 – -12 Â. Ê êëåììàì 1 è 4 ïîä-
óñòàíîâêè â àâòîìîáèëü (ðèñ.1). Íà âõîä (âû- êëþ÷àåì òåëåôîíû (ÒÎÍ-2).  òåëåôîíàõ
âîä 6) ïîäàåì ÷åðåç òðàíçèñòîðíûé êëþ÷ ñèã- áóäóò äîâîëüíî ãðîìêî ñëûøíû ñèãíàëû ãå-
íàë îò ãåíåðàòîðà ÷àñòîòîé 300 Ãö (ìîæíî íåðàòîðà. Ìîæíî îñöèëëîãðàôîì ïðîñìîò-
ñ ÃÓÊ), íà âûâîäû 4 - íàïðÿæåíèå +12 Â è íà ðåòü îñöèëëîãðàììû íà âûâîäàõ ÌÑ (ðèñ.2).

ðèñ.1

ðèñ.2
Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 59
60
Îò ðåäàêöèè: â ïåðâûõ äâóõ íîìåðàõ "Ýëå-
êòðèêà" áûëè íàïå÷àòàíû ñòàòüè î çàìå÷à-
òåëüíûõ ó÷åíûõ Àíäðå-Ìàðè Àìïåðå è Àëåññàí-
äðî Âîëüòå, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåííûìè þáèëåé-
íûìè äàòàìè. Ïîñêîëüêó ñ ýòèìè èìåíàìè
ñâÿçàíû íàçâàíèÿ åäèíèö ýëåêòðè÷åñêèõ âåëè-
÷èí, òî ïîÿâèëàñü èäåÿ â ïîñëåäóþùèõ íîìåðàõ
"Ýëåêòðèêà" ðàññêàçàòü î äðóãèõ ó÷åíûõ, ÷üè-
ìè èìåíàìè íàçâàíû åäèíèöû ýëåêòðè÷åñêèõ è
ìàãíèòíûõ âåëè÷èí. È ïðåæäå âñåãî ðàññêàæåì
î òðåòüåì ó÷àñòíèêå çàêîíà Îìà, ÷üèì èìåíåì
çàêîí è íàçâàí, î Ãåîðãå Ñèìîíå Îìå.

ÃÅÎÐÃ ÑÈÌÎÍ ÎÌ
Ê 180-ëåòèþ ýëåêòðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ
Çàìå÷àòåëüíûé íåìåöêèé ôèçèê Ãåîðã êàçàëîñü, ÷òî ïðîâîäíèê ñîïðîòèâëÿåòñÿ
Ñèìîí Îì (1789-1854), ÷üå èìÿ íîñèò çíà- òîêó. Ïî-àíãëèéñêè è ïî-ôðàíöóçñêè ñî-
ìåíèòûé çàêîí ýëåêòðîòåõíèêè è åäèíèöà ïðîòèâëåíèå íàçûâàåòñÿ resistance, ïîýòî-
ýëåêòðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ, ðîäèëñÿ 16 ìó ñîâðåìåííûé ñõåìíûé ýëåìåíò íàçûâà-
ìàðòà 1789 ã. â Ýðëàíãåíå (ôåäåðàëüíàÿ åòñÿ ðåçèñòîðîì, à ïåðâàÿ áóêâà R ñ ëåãêîé
çåìëÿ Áàâàðèÿ). Åãî îòåö áûë èçâåñòíûì â ðóêè Îìà äî ñèõ ïîð èñïîëüçóåòñÿ êàê îáî-
ãîðîäå ìàñòåðîì-ìåõàíèêîì. Ìàëü÷èê Îì çíà÷åíèå ðåçèñòîðà â ñõåìàõ.
ïîìîãàë îòöó â ìàñòåðñêîé è ìíîãîìó ó íå- Â 1827 ã. âûøåë îñíîâîïîëàãàþùèé òðóä
ãî íàó÷èëñÿ. Áûòü áû åìó ìåõàíèêîì è Îìà "Ìàòåìàòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ãàëü-
ïðîäîëæàòü äåëî îòöà, íî Îì áûë ÷åñòî- âàíè÷åñêèõ öåïåé", â êîòîðîì è áûë ñôîð-
ëþáèâ, õîòåë ñòàòü ó÷åíûì è ðàáîòàòü â ìóëèðîâàí çíàìåíèòûé çàêîí Îìà. Êàçà-
ëó÷øèõ ãåðìàíñêèõ óíèâåðñèòåòàõ. ëîñü áû, ñòîëü ïðîñòàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ
Îí ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â óíèâåðñèòåò â ôîðìóëà, êîòîðóþ ñåé÷àñ èçó÷àþò â øêî-
Ýðëàíãåíå è çàêîí÷èë åãî â 1813 ã. Åãî ëàõ, äîëæíà çàñëóæèòü âñåîáùåå ïðèçíà-
ïåðâàÿ ðàáîòà - ó÷èòåëü ôèçèêè è ìàòåìà- íèå, íî ïîëó÷èëîñü íàîáîðîò. Êîëëåãè ïðè-
òèêè ðåàëüíîé øêîëû â Áàìáåðãå. Ïîñëå íÿëè â øòûêè âûâîäû Îìà, íà÷àëèñü íà-
ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ

íåñêîëüêèõ ëåò ðàáîòû â øêîëå ìå÷òà Îìà ñìåøêè íàä íèì. Îáèæåííûé Îì óâîëèëñÿ
îñóùåñòâèëàñü. Â 1817 ã. îí ñòàë ïðîôåñ- èç êîëëåäæà â Êåëüíå.
ñîðîì ìàòåìàòèêè Èåçóèòñêîãî êîëëåäæà Â ïîñëåäóþùèå ãîäû Îì æèë â áåäíîñ-
â Êåëüíå. Çäåñü Îì çàíÿëñÿ èññëåäîâàíè- òè, ðàáîòàÿ ÷àñòíûì ó÷èòåëåì â Áåðëèíå.
ÿìè â îáëàñòè ýëåêòðè÷åñòâà, èñïîëüçóÿ Òîëüêî â 1833 ã. åìó óäàëîñü óñòðîèòüñÿ íà
áàòàðåþ Âîëüòà. Îì ñîñòàâëÿë ýëåêòðè÷å- ðàáîòó â Ïîëèòåõíè÷åñêóþ øêîëó â Íþðí-
ñêèå öåïè èç ïðîâîäíèêîâ ðàçëè÷íîé òîë- áåðãå. Òåì âðåìåíåì çà ãðàíèöåé ïðèçíà-
ùèíû, èç ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ðàçëè÷- ëè âàæíîñòü ðàáîò Îìà.  1841 ã. Áðèòàí-
íîé äëèíû (ïðè÷åì ïðîâîëîêó îí ïðîòÿãè- ñêîå Êîðîëåâñêîå îáùåñòâî íàãðàäèëî åãî
âàë ñàì, èñïîëüçóÿ ñîáñòâåííóþ òåõíîëî- çîëîòîé ìåäàëüþ, à â 1842 ã. èçáðàëî Îìà
ãèþ), ïûòàÿñü ïîíÿòü çàêîíû ýòèõ öåïåé. ñâîèì äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì. Íàêîíåö, â
Ñëîæíîñòü åãî ðàáîòû ìîæíî ïîíÿòü, 1849 ã. Îì ñòàë ïðîôåññîðîì Ìþíõåíñêî-
âñïîìíèâ, ÷òî íèêàêèõ èçìåðèòåëüíûõ ïðè- ãî óíèâåðñèòåòà. Âñåãî 5 ëåò îí èìåë âîç-
áîðîâ åùå íå áûëî è î ñèëå òîêà â öåïè ìîæíîñòü ïîëíîöåííî ðàáîòàòü è ïðåïîäà-
ìîæíî áûëî ñóäèòü ïî ðàçëè÷íûì êîñâåí- âàòü. 7 èþëÿ 1854 ã. Ãåîðã Ñèìîí Îì ñêîí-
íûì ýôôåêòàì. Îìó î÷åíü ïðèãîäèëèñü òå ÷àëñÿ.
íàâûêè ðàáîòû, êîòîðûå îí ïðèîáðåë, ðà- Â 1893 ã. Ìåæäóíàðîäíûé ýëåêòðîòåõíè-
áîòàÿ â ìàñòåðñêîé ñ îòöîì. À åùå åìó ÷åñêèé êîíãðåññ ïðèíÿë ðåøåíèå ââåñòè
î÷åíü ïðèãîäèëîñü óïîðñòâî, èáî ýêñïåðè- åäèíèöó ýëåêòðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ è
ìåíòû øëè â òå÷åíèå 9 ëåò. íàçâàë åå èìåíåì Ãåîðãà Ñèìîíà Îìà, ïîä-
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïðîâîäíèêîâ Îì â ÷åðêíóâ òåì ñàìûì âàæíîñòü åãî îòêðûòèÿ
1820 ã. ââåë ïîíÿòèå "ñîïðîòèâëåíèå", åìó äëÿ ýëåêòðîòåõíèêè.

60 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua
E-mail: ra@sea.com.ua
http://www.sea.com.ua 61

Æóðíàë “ÐÀ-Ýëåêòðèê” îòêðûâàåò ðóáðèêó “Âèçèòíûå êàðòî÷êè”.  íåé


Âû ìîæåòå ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ î ñâîåé ôèðìå ïî ñëåäóþùèì íàïðàâ-
ëåíèÿì: áëîêè ïèòàíèÿ, ïðåîáðàçîâàòåëè, âûïðÿìèòåëè, ñèñòåìû æèçíåîáå-
ñïå÷åíèÿ, ñõåìû èíäèêàöèè è êîíòðîëÿ, ýëåêòðîàâòîìàòèêà, ìîíòàæ, ðåìîíò
è äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå îñâåùåíèåì, ìåòîäû è ñðåäñòâà ýêîíîìèè ýëå-
êòðîýíåðãèè, ýëåêòðîèíñòðóìåíò, ñâàðî÷íûå àïïàðàòû, áûòîâûå ýëåêòðè÷å-
ñêèå ïðèáîðû, àêêóìóëÿòîðû, ýëåìåíòû ïèòàíèÿ, çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, ýëå-
êòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå àâòîìîáèëåé è ìîòîöèêëîâ.
Óâàæàåìûå áèçíåñìåíû! Æóðíàë “ÐÀ-Ýëåêòðèê” ÷èòàþò è ñïåöèàëèñòû-
ýíåðãåòèêè, è ïîòðåáèòåëè ýëåêòðîýíåðãèè, è ïîêóïàòåëè ýëåêòðîòîâàðîâ.
Äàéòå î ñåáå çíàòü Âàøèì äåëîâûì ïàðòíåðàì è Âû óáåäèòåñü â ýôôåê-
òèâíîñòè ðåêëàìû ⠓ÐÀ-Ýëåêòðèê”.
Ðàñöåíêè íà ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì ÍÄÑ:
â øåñòè íîìåðàõ 240 ãðí.
â äâåíàäöàòè íîìåðàõ 420 ãðí.
Îáúåì îáúÿâëåíèÿ:
îïèñàíèå ðîäà äåÿòåëüíîñòè ôèðìû 12—15 ñëîâ, íå áîëåå äâóõ òåëåôîí-
íûõ íîìåðîâ, îäèí àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è àäðåñ îäíîé Web-ñòðàíèöû.
Òàêæå ïðèíèìàþòñÿ çàêàçû íà ðàçìåùåíèå áëî÷íîé ðåêëàìû íà ÷/á ñòðàíèöàõ
1 ïîëîñà . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ó.å. Îáëîæêà
1/2 ïîëîñû . . . . . . . . . . . . . . 80 ó.å. 1 ïîëîñà . . . . . . . . . . . . . . . . 600 ó.å.
1/4 ïîëîñû . . . . . . . . . . . . . . 45 ó.å. 1/2 ïîëîñû. . . . . . . . . . . . . . 300 ó.å.
Æäó âàøèõ ïðåäëîæåíèé ïî òåë. (044) 276-11-26, 271-41-71, E-mail:lat@sea.com.ua
Ðóê. îòä. ðåêëàìû ËÀÒÛØ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé è ðàñïðîñòðàíèòåëåé æóðíàëîâ
"Ðàäiîàìàòîð", "Ðàäiîàìàòîð-Ýëåêòðèê", "Ðàäiîàìàòîð-Êîíñòðóêòîð"!
Ê ðàñïðîñòðàíåíèþ æóðíàëîâ ïðèãëàøàþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè è
÷àñòíûå ðàñïðîñòðàíèòåëè. ×àñòíûå ðàñïðîñòðàíèòåëè ïîëó÷àþò æóðíàëû ïî ëüãîòíûì
öåíàì. Âàøè ïðåäëîæåíèÿ ðåäàêöèÿ îæèäàåò ïî òåë. (044) 276-11-26 èëè ïî àäðåñó
ðåäàêöèè: Óêðàèíà, 03110, Êèåâ-110, à/ÿ 807. Êîììåð÷åñêîìó äèðåêòîðó.
×èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî æóðíàëîâ, ñäåëàâ ïðåäîïëàòó
ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì ñ ÷åòêèì óêàçàíèåì íàçâàíèÿ æóðíàëà, íîìåðà è ãîäà èçäàíèÿ.
Äëÿ æèòåëåé Óêðàèíû ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà æóðíàëà "Ðàäiîàìàòîð" ñ
ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî Óêðàèíå ñîñòàâëÿåò: 1993-1997 ãã. - 3 ãðí., 1998 ã. - 5 ãðí., 1999 -
6 ãðí., 2000 ã. - 7 ãðí.
Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà æóðíàëîâ "Ðàäiîàìàòîð-Ýëåêòðèê" è "Ðàäiîàìàòîð-
Êîíñòðóêòîð" ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè - 4 ãðí.
Íàëîæåííûì ïëàòåæîì ðåäàêöèÿ æóðíàëû è êíèãè íå âûñûëàåò!
Âíèìàíèå! Öåíû ïðè íàëè÷èè ëèòåðàòóðû äåéñòâèòåëüíû äî 1 ìàðòà 2000 ã.
Ïðåäîïëàòó ïðîèçâîäèòü ïî àäðåñó: 03110, Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ
Âëàäèìèðîâè÷ó.
Äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ÷åðåç îòäåëåíèÿ ñâÿçè íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû: "Ðàäiîàìàòîð"
- 74435, "Ðàäiîàìàòîð-Ýëåêòðèê" - 22901, "Ðàäiîàìàòîð-Êîíñòðóêòîð" - 22898.
Ïîìíèòå! Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íèæå ïðåäïîñûëî÷íîé.
Ïðè îòïðàâëåíèè ïèñåì â àäðåñ ðåäàêöèè ïðîñèì âêëàäûâàòü ïóñòîé êîíâåðò ñ
îáðàòíûì àäðåñîì. Íà ïèñüìà áåç êîíâåðòîâ ñ îáðàòíûì àäðåñîì ðåäàêöèÿ îòâåòû
äàâàòü íå áóäåò.
Ñïèñîê ðàñïðîñòðàíèòåëåé ñì. â "ÐÀ" 3/2000, ñ.64.

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 61
Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðåäëàãàåò ÊÍÈÃÀ-ÏÎ×ÒÎÉ
Åñëè ÷èòàòåëåé çàèíòåðåñîâàëî êàêîå-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ èçäàíèé, òî íåîáõîäèìî îôîðìèòü
ïî÷òîâûé ïåðåâîä â áëèæàéøåì îòäåëåíèè ñâÿçè ïî àäðåñó: 03110, ã. Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ
Âëàäèìèðîâè÷ó..  îòðûâíîì òàëîíå áëàíêà ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà ÷åòêî óêàçàòü ñâîé àäðåñ è íàçâàíèå
çàêàçûâàåìîé Âàìè êíèãè. Îðãàíèçàöèè ìîãóò îñóùåñòâèòü ïðîïëàòó ïî á/í: ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî
“Ðàäiîàìàòîð”, ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì îòä. ÓêðÏÈÁ ã. Êèåâ, ÌÔÎ 322153, êîä
22890000. Æäåì Âàøèõ çàêàçîâ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê (044) 271-41-71; 276-11-26; E-mail:redactor@sea.com.ua.
Öåíû óêàçàíû â ãðí. è âêëþ÷àþò ñòîèìîñòü ïåðåñûëêè.

Àëüáîì ñõåì (Âèäåîêàìåðû). Âûï.1, 2, 3................................................................................................ïî 43.00


Àëüáîì ñõåì êàññåòíûõ âèäåîìàãíèòîôîíîâ. Hi8.-ÎÎÎ "ÃÅÒÌÀÍ", 122ñ. ................................................36.00
Áëîêè ïèòàíèÿ èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï.13. Ëóêèí H.-Ì.:Hàóêà Òåõ, 1997.-126ñ. .................................19.80
Âõîäíûå è âûõîäíûå ïàðàìåòðû áûòîâîé ðàäèîýëåêòð. àïïàð.. Øòåéåðò Ë.À.-Ì.:ÐèÑ, 80ñ. .....................4.80
ÃÈÑ-ïîìîùíèê òåëåìàñòåðà. Ãàïëè÷óê Ë.-Ê.:ÑÝÀ, 160ñ. ...............................................................................4.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ è ÂÏ. Âèíîãðàäîâ Â.À.-Ì.:Hàóêà Òåõ, 1999.-128ñ...................................................26.80
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíîáëîêîâ è òåëåâèçîðîâ. Ëóêèí Í.Â.-Ì.:Ñîëîí, 1998.-136ñ. ....................................19.80
Ìèêðîñõåìû äëÿ àóäèî è ðàäèîàïïàðòóðû-Ì.:Äîäåêà, 1999.-288ñ .............................................................22.00
Êàê âûáðàòü âèäåîêàìåðó? Øèøèãèí È.Â.-Ñ.-Ï."Ëàíü",-512ñ. .....................................................................14,80
Ìèêðîñõåìû áëîêîâ öâåòíîñòè èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí, 1997.-207ñ. ........................24.80
Ìèêðîñõåìû äëÿ èìïîðòíûõ âèäåîìàãíèòîôîíîâ. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 1997.-297ñ. ............................19.80
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 1. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 297ñ. ...........................19.80
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 4. Ñïð.-Ì.:Äîäåêà,-288ñ.........................................19.80
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåâèäåíèÿ è âèäåîòåõíèêè. Âûï.2. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 304ñ. ..............................19.80
Óñòðîéñòâà íà ìèêðîñõåìàõ. Áèðþêîâ Ñ.-Ì.: Ñîëîí-Ð, 1999.-192ñ ..............................................................14.80
Îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò çàðóáåæíûõ áûòîâûõ ÂÌ. Êîëåñíè÷åíêî Î.Â. , 270ñ. .........................................11.80
Âèäåîìàãíèòîôîíû ñåðèè ÂÌ.-Ì.: Íàóêà è òåõíèêà, 1999.-216ñ. ................................................................32.00
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.14. Ì.: Ñîëîí, 240ñ. .......................................................................32.00
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.23. Ì.: Ñîëîí, 1998.-212ñ. ..............................................................37.00
Ïðàêòèêà èçìåðåíèé â òåëåâèçèîííîé òåõíèêå. Âûï.11.Ëàâðóñ Â..-Ì.:Ñîëîí, 210ñ. ....................................14.80
Ïðèñòàâêè PAL â ñåðèéíûõ öâåòíûõ òåëåâèçîðàõ. Õîõëîâ Á.H.-ÐèÑ, 70ñ. ...................................................6.00
Ðåìîíò ÷/á ïåðåíîñíûõ ÒV. Ãåäçáåðã Þ.Ì.-Ì.: Ìàíèï, 1999.-144ñ. ...........................................................10,80
Ðåìîíò èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ (âûï.9). Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí, 240ñ. ...........................................................29.60
Ðåìîíò çàðóáåæíûõ ìîíèòîðîâ."Ðåìîíò" â.27, Äîí÷åíêî À.Ë.-Ì: Ñîëîí,1999.-216ñ.................................34,00
Ñòðî÷íûå òðàíñôîðìàòîðû çàðóáåæíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï.24. Ìîðîçîâ. È.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999,-104ñ. .....18,80
Òåëåâèçèîííûå ìèêðîñõåìû PHILIPS. Êíèãà 1. Ïîíàìàðåíêî À.À.-Ì.:Ñîëîí, -180ñ...................................18.00
Òåëåâèçîðû GOLDSTAR íà øàññè ÐÑ04, ÐÑ91À. Áîáûëåâ Þ.-Ì.:Íàóêà è òåõíèêà, 1998.-112ñ ..................14.90
Óðîêè òåëåìàñòåðà. Óñòðîéñòâî è ðåìîíò çàðóá. ÖÒÂ ×.2. Âèíîãðàäîâ Â.-Ñ.-Ï.: Êîðîíà, 1999.-400ñ .....34.80
Òåëåâèçîðû áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.Ëóêèí Í.-Ì.:Íàóêà è òåõíèêà, 1998.-136ñ ...............................................19.80
Àíàëîãè îòå÷. è çàðóá. äèîäîâ è òèðèñòîðîâ. ×åðåïàíîâ Â.Ï.-Ì.:ÊÓáÊ, -318ñ. .........................................15.00
Äèîäû è èõ çàðóá. àíàëîãè. Ñïðàâî÷íèê. Õðóùåâ À.Ê.-Ì.ÐàäèîÑîôò, 1998 ã., ò.1,ò2, ïî 640ñ. ...........ïî 19.00
Ýëåìåíòû ñõåì áûòîâîé ðàäèîàïïàð.(êîíäåíñàòîðû, ðåçèñòîðû). Àêñåíîâ À.È. ,Ì, 272ñ. ........................9.80
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõåìû - óñèëèòåëè ìîùíîñòè Í×. Turutae., 137c ..........................................................6.90
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõåìû. Ìèêðîñõ äëÿ òåëåôîíèè è ñð-â ñâÿçè. Âûï.2.-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, 1999, 400 ñ. ....37.80
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû è çàðóá. àíàëîãè (ñåð.544-564). Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:ÊÓáÊ, 1997.-607ñ. ..........................18.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 1.-Ì:Äîäåêà, 96ñ..........................................................8.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 2.-Ì:Äîäåêà, 1996.-96ñ. ...............................................8.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 3.-Ì:Äîäåêà, 1997.-96ñ. ...............................................8.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåìåííûõ èìïóëüñíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ.-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, 1999 ...............................34.60
Ìèêðîñõåìû äëÿ ëèíåéíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ è èõ ïðèìåíåíèå.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 288ñ..............................24.80
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåìàííûõ èìïîðòíûõ òåëåôîíîâ.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999,-288ñ. ......................................29.60
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999, -288ñ. ...........................................29.80
Ñîâðåìåííàÿ ýëåêòðîíèêà. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 4.-Ì:Äîäåêà, 1998.-96ñ. .....................................9.80
Ñîäåðæàíèå äðàãìåòàëëîâ â ðàäèîýëåìåíòàõ. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Ð/áèáëèîò, 250ñ.......................................12.80
Ñïðàâî÷íèê: Ðàäèîêîìïîíåíòû è ìàòåðèàëû. Ïàðòàëà Î.Í.-Ê.: Ðàäiîàìàòîð,1998 ã.736ñ..........................18.00
Cïðàâî÷íèê ýëåêòðèêà. Êèñàðèìîâ Ð.À. "Ðàäèîñîôò" 1999 ã. 320ñ. ...........................................................18.70
Òðàíçèñòîðû.Ñïðàâî÷íèê Âûï.5,8. TURUTA,1998 ....................................................................................ïî 14.00
Çàðóáåæ. àíàëîãîâûå ìèêðîñõåìû è èõ àíàëîãè: Ñïðàâ. Ò.1, T.2-Ì.: ÐàäèîÑîôò, 1999 .......................ïî 42.00
Çàðóáåæ. òðàíçèñòîðû, äèîäû. 1N…60000…: Ñïðàâ.-Ê.: Íàóêà ³ òåõí³êà, 1999, 644 ñ. ...............................24.60
Çàðóá.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.1., Ì.Ðàäèîñîôò,1998 ã.. ........................................................ 27.00
Çàðóá.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.2., Ì.Ðàäèîñîôò, 1998. ..........................................................29.00
Êîìïîíåíòû ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè ôèðìû MOTOROLA. Èâàíîâ Â.Ñ.-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, 1998 .........................24.80
Àòëàñ àóäèîêàññåò îò AGFA äî JASHIMI. Ñóõîâ H.-Ê.: ÑÝÀ, 256ñ. ..............................................................4.50
Àâòîìàãíèòîëû. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå. Âûï.8. Êóëèêîâ Ã.Â.-Ì.: ÄÌÊ, 1999 ..........................................38.60
Ðåìîíò è ðåãóëèðîâêà CD-ïðîèãðûâàòåëåé. Çàðóáåæ. ýëåêòðîíèêà. Àâðàìåíêî Þ.Ô.-Ê.: Í ³ ò., 1999.....29.60

62 Ýëåêòðèê ¹ 2/2000
Ñõåìîòåõíèêà ïðîèãðûâàòåëåé êîìïàêò-äèñêîâ. Àâðàìåíêî Þ.Ô., 1999 ã., 128ñ. + ñõåìû .......................29.80
Ñè-Áè ñâÿçü. Äîçèìåòðèÿ. ÈÊ òåõíèêà. Ýëåêòð ïðèáîðû. Âèíîãðàäîâ Þ. Ñð-âà ñâÿçè-ÄÌÊ,1999. 240.....17.00
Àîíû,ïðèñòàâêè,ìèêðî- ÀÒÑ. Ñðåäñòâî áåçîïàñíîñòè..-Ì.:Àêèì., 1997.-125ñ..............................................14.80
Áîðüáà ñ òåëåôîííûì ïèðàòñòâîì. Måòîäû ñõåìû ðåêîìåíäàöèè. Áàëàõíè÷åâ È.Í. 1999 126 ñ. ..............17.70
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåôîíèè. Âûï.1. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Äîäåêà, 256ñ..............................................................14.80
Ðåìîíò ðàäèîòåëåôîíîâ SENAO è VOYAGER. Ñàä÷åíêîâ Ä.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999 ......................................34.40
Ñðåäñòâà ìîáèëüíîé ñâÿçè. Àíäðèàíîâ Â. ''BHV-Ñ-Ï'' 1999 ã. 256 ñ. .........................................................23.80
Ñõåìîòåõíèêà àâòîîòâåò÷èêîâ. Çàðóáåæ. ýëåêòðîíèêà. Áðóñêèí Â.ß.-Ê.: ͳò, 1999 ...................................24.80
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåìåííûõ èìïîðòíûõ ÒÀ.-Ì.:Äîäåêà, 1998.-288ñ.......................................................29.80
Òåëåôîííûå ñåòè è àïïàðàòû. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. -Ê.: Íàóêà ³ òåõí³êà, 1999, 184 ñ. .............................28.80
Òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. Èçä. 2-å äîï.-Ê.: Í ³ ò, 2000, 448 ñ. ..................29.80
Ñïðàâ.ïî óñòðîéñòâó è ðåìîíòó òåëåô.àïïàðàòîâ çàðóá. è îòå÷. ïð-âà-Ì.:ÄÌÊ ,1999ã. .......................... 17.00
Áûòîâàÿ è îôèñíàÿ òåõíèêà ñâÿçè. Äüÿêîíîâ Â.Ï.-Ì.: Ñîëîí, 1999 ...........................................................26.80
Àíòåííû ñïóòíèêîâûå, ÊÂ, ÓÊÂ, Ñè-Áè, ÒÂ, ÐÂ., Íèêèòèí Â.À. ÄÌÊ 1999 ,320 ñ. ....................................24.60
Áûòîâàÿ è îôèñíàÿ òåõíèêà ñâÿçè. Äüÿêîíîâ Â.Ï. "ÑÎËÎÍ-Ð", 1999, 368 ñ. ............................................29.40
Âûáåðè àíòåííó ñàì.. Íåñòåðåíêî È.È.-Çàï.:Ðîçáóäîâà, 1998.-255ñ. ........................................................ 19.60
Êàê ïðèíèìàòü òåëåïåðåäà÷è ñî ñïóòíèêîâ. Íèêèòèí Â.À. "Ñîëîí-Ð" 1999 ,176 ñ. .....................................18.40
Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå â âàøåì äîìå. "Ïîëèãîí" Ñ-Ï .1998 ã., 292 ñ...................................................16.80
Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå Ëåâ÷åíêî Â.Í. "BHV-Ñàíêò-Ïåòåðáóðã" 1999 ã. 288 ñ. ......................................24.00
Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå è òåëåâèçèîííûå àíòåííû "Ïîëûìÿ" Ìèíñê 1999 ã. 256 ñ. ...............................19.40
Òåëåâèçèîííûå àíòåííû. Ñèíäååâ Þ.Ã. -Ì.: Ôåíèêñ, 1998.-192ñ...................................................................9.00
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå çåðêàëüíûå àíòåííû Ãîñòåâ Â.È. -Ê.,Ðàäèîàìàòîð 1999 320ñòð. ..........................14.00
Ðàäèîëþáèòåëüñêèé High-End.,"Ðàä³îàìàòîð", 1999,-120ñ. ...........................................................................10,00
Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ýëåêòðîíèêà. Òåëåôîíèÿ, êîíñòðóêöèè.-Ì: ÍÃ, 1999.-128ñ ..........................................12.80
Ïåéäæèíãîâàÿ ñâÿçü.Ñîëîâüåâ À.À. - Ì.; Ýêî-Òðåííäç. 2000ã.-288 ñ. ........................................................48.00
ÀÒÌ òåõíîëîãèÿ âûñîêîñêîðîñòíûõ ñåòåé.À.Í.Íàçàðîâ,Ì.Â.Ñèìîíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999......................48.50
ISDN È FRAME RELAY:òåõíîëîãèÿ è ïðàêòèêà èçìåðåíèé.È.Ã.Áàêëàíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999 ..................46.00
Òåõíîëîãèè èçìåð ïåðâè÷ ñåòè. ×.2. Ñèñòåìû ñèíõðîíèçàöèè ,Â-ISDN,ATM.,Áàêëàíîâ È.Ã. Ì.; Ý-Ò. .......47.50
Ñèíõðîííûå öèôðîâûå ñåòè SDH. Í.Í. Ñëåïîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999. ......................................................47.00
Ñèãíàëèçàöèÿ â ñåòÿõ ñâÿçè.Á.Ñ. Ãîëüäøòåéí-Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1998, Ò.1. ..............................................54.00
Ñòàíäàðòû è ñèñòåìû ïîäâèæíîé ðàäèîñâÿçè. Þ.À. Ãðîìàêîâ.-Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1998. ..............................49.00
Ñòðóêòóðèðîâàííûå êàáåëüíûå ñèñòåìû. Èçä.2-å äîïîëí. Ñåìåíîâ À.Á.-Ì.; Ý-Ò., 1999 ã. ........................89.00
Âîëîêîííî-îïòè÷åñêèå ñåòè. Ð.Ð. Óáàéäóëëàåâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.-272. ..............................................49.50
Ìåòîäû èçìåðåíèé â ñèñòåìàõ ñâÿçè.È.Ã. Áàêëàíîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999. ..............................................46.50
Âîëîêîííàÿ îïòèêà:êîìïîíåíòû,ñèñòåìû ïåðåäà÷è,èçìåðåíèÿ.À.Á.Èâàíîâ.-Ì.:ÑÑ.-99.-672 ñ ...............98.00.
Îáùåêàíàëüíàÿ ñèñòåìà ñèãíàëèçàöèè N7. Â.À. Ðîñëÿêîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999. ....................................45.00
Ïðîòîêîëû ñåòè äîñòóïà.Á.Ñ. Ãîëüäøòåéí. -Ì:Ðàäèî è ñâÿçü.-1999.Ò2. ......................................................54.50
Æåëåçî IBM 99. Æàðîâ À. -Ì.: ÌèêðîÀðò, 1999.-352ñ ................................................................................32.00
Êîìïüþòåð, ÒÂ è çäîðîâüå. Ïàâëåíêî À.Ð. -152 ñ........................................................................................13.70
Ìèêðîêîíòðîëëåðû ñåìåéñòâà Z86. Ðóêîâîäñòâî ïðîãðàììèñòà-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, 1999.................................29.80
Ïóòåâîäèòåëü ïîêóïàòåëÿ êîìïüþòåðà. Ì. ÊóáÊ, 330 ñòð .............................................................................9.60
BBS áåç ïðîáëåì. ×àìáåðñ Ì.-Ñ-Ï.:Ïèòåð, 510ñ..........................................................................................24.60
Borland C++ äëÿ "÷àéíèêîâ". Õàéìåí Ì.-Ê.:Äèàëåêòèê, 410ñ. ......................................................................14.80
Corel Draw 5.0 îäíèì âçãëÿäîì. Ïîíîìàðåíêî.-Ê.: BHV, 144ñ. .....................................................................9.80
Microsoft Plus äëÿ Windows 95 Áåç ïðîáëåì. Ä. Õîííèêàò-Ì.:Áèíîì, 290ñ. .............................................12.80
Netscape navigator-âàø ïóòü â Internet.. Ê. Ìàêñèìîâ-Ê.:BHV, 450ñ............................................................14.80
PageMaker 5 for Windows äëÿ "÷àéíèêîâ". Ìàê-Êëåëëàíä-Ê.:Äèàëåêòèê, 336ñ. ..........................................9.80
Word 7 äëÿ Windows 95. Ñïðàâî÷íèê. Ðóäè Êîñò-Ì.:Áèíîì, -590ñ. ...........................................................22.80
Èçó÷è ñàì PageMaker äëÿ Windows. Áðîóí Ä.-Ì-ê: Ïîïóðè, 479ñ. .............................................................13.80
Îïòèìèçàöèÿ Windows 95. Óàòò Àëëåí Ë-Ì.:ÄèàÑîôò, 352ñ. .................................................................... 25.90
Îòâåòû íà àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî PC. Êðåéã-Ê.:ÄèàÑîôò, . ..................................................................... 27.60
Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Acrobat 3.0.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ.+CD..................................................................... 28.80
Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Ilustrator 7.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 420ñ.+CD..................................................................... 28.80
Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe PageMaker 6.5.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ.+CD ................................................................ 28.80
Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Photoshop 4.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 1998.-280ñ.+CD......................................................... 28.80
Àdobe.Âîïðîñû è îòâåòû.-Ì.;ÊÓÁÊ, 1998.-704 c.+CD ................................................................................. 39.00
QuarkXPress 4.Ïîëíîñòüþ.-Ì.;Ðàäèîñîôò ,1998 ã.712 ñ. ............................................................................. 39.40
Ïðîãðàììèðîâàíèå â WEB äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ. Äæàìñà Ê.-Ìí.:Ïîïóððè, 631ñ. .....................................39.80
Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ Corel Draw 6.0 äëÿ Windows 95. Ìýòüþç Ì.-Ñ.Ï.: Ïèòåð, 730ñ. ...........................34.60
Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ ÑÓÁÄ. Áîãóìèðñêèé Á.-Ñ.Ï.: Ïèòåð,-700ñ. ............................................................ 29.80
Excel 7.0 Ñîòíè ïîëåçíûõ ðåöåïòîâ. Øèá Éîðã-Ê.: BHV, 464ñ. .................................................................. 16.80
Internet äëÿ "÷àéíèêîâ". 4-å èçäàíèå. Ëåâèí Äæîí-Ê.:Äèàëåêòèêà, 352ñ. ................................................. 14.80
Êîïìïüþòåðíàÿ áåçîïàñíîñòü äëÿ "÷àéíèêîâ". Äåâèñ Ïèòåð-Ê.:Äèàëåêòèêà, 272ñ. ................................. 28.80
"ÊÂ-Êàëåíäàðü"-Ê.:Ðàäiîàìàòîð.....................................................................................................................4.00
"×àñòîòû äëÿ ëþáèòåëüñêîé ðàäèîñâÿçè" Áëîêíîò-Ê.:Ðàäiîàìàòîð .............................................................2.00
"Ðàäèîêîìïîíåíòû" æóðíàë ¹4/99 ,¹1/2000.......................................................................................ïî 5.00

Ýëåêòðèê ¹ 3/2000 63
64
Ïðîâåðüòå ñâîè çíàíèÿ
Ïðèâîäèì ðåøåíèÿ çàäà÷è 3, îïóá-
¬ÂÒÂÎ˚ ËÒÚÓËË
ëèêîâàííîé â ÐÝ 2/2000. Ò.Á. Ìèðòàëèáîâ
Çàäà÷à 3. Ñ ó÷åòîì ýëåêòðè÷åñêîé ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÅÐÔÈ
ñèììåòðèè ñõåìû òî÷êè C, D, E, F
(ðèñ.1) íàõîäÿòñÿ ïîä îäíèì ïîòåíöèà- Çàêîíû Ìåðôè - ïðèíöèï, ñîñòîÿùèé
ëîì. Òîêè íà ó÷àñòêàõ öåïè, ñîåäèíÿ- â òîì, ÷òî åñëè êàêàÿ-íèáóäü íåïðèÿò-
þùèõ ýòè òî÷êè, îòñóòñòâóþò. Ïîýòîìó
äàííóþ öåïü ìîæíî çàìåíèòü ýêâèâà- íîñòü ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, îíà ñëó÷àåòñÿ.
ëåíòíîé, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé ïà-
ðàëëåëüíîå ñîåäèíåíèå ÷åòûðåõ âåòâåé, Ïåðâûé çàêîí Ñêîòòà
â êàæäîé èç êîòîðûõ ïîñëåäîâàòåëüíî Íåâàæíî, ÷òî êòî-òî èäåò íåïðàâèëü-
âêëþ÷åíû äâà îäíîîìíûõ ðåçèñòîðà. íî. Âîçìîæíî, ýòî õîðîøî âûãëÿäèò...
Îòâåò: 2 Îì. Ïåðâûé çàêîí Ôèíýéãëà
Çàäà÷à 4. Ýëåêòðîïëèòêó ñîåäèíèëè Åñëè ýêñïåðèìåíò óäàëñÿ, ÷òî-òî
ïîñëåäîâàòåëüíî ñ òàêîé æå ïëèòêîé. çäåñü íå òàê...
Êàê èçìåíèëàñü ìîùíîñòü, ïîòðåáëÿå- Òðåòèé çàêîí Ôèíýéãëà
ìàÿ ïëèòêîé?
Çàäà÷à 5. Îäíîîìíûå ðåçèñòîðû ñî-  ëþáîì íàáîðå èñõîäíûõ äàííûõ
åäèíèëè òàê, ÷òî êîëè÷åñòâî ïàðàë- ñàìàÿ íàäåæíàÿ âåëè÷èíà, íå òðåáóþ-
ëåëüíûõ è ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñîåäèíå- ùàÿ íèêàêîé ïðîâåðêè, ÿâëÿåòñÿ îøè-
íèé îäèíàêîâî (ðèñ.2). Êàêîâî ñîïðî- áî÷íîé.
òèâëåíèå äàííîé öåïè, åñëè îáùåå ÷èñ- Çàêîí Áóêåðà
ëî ðåçèñòîðîâ ðàâíî êîëè÷åñòâó æèòå- Äàæå ìàëåíüêàÿ ïðàêòèêà ñòîèò
ëåé Çåìëè? Êàê èçìåíèòñÿ ýòî ñîïðî- áîëüøîé òåîðèè.
òèâëåíèå, åñëè óáðàòü ïåðåìû÷êè Çàêîíû Êëèïøòåéíà
(ðèñ.3)? 1. Äîïóñòèìûå îòêëîíåíèÿ áóäóò íà-
(Çàäà÷è 4, 5 ïðèñëàíû Þ.Áîðîäà-
òûì, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.) êàïëèâàòüñÿ, ÷òîáû ïðè÷èíèòü ìàêñè-
ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÀß ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

ìóì òðóäíîñòåé ïðè ñáîðêå.


2. Ñèñòåìà îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè
âûâåäåò èç ñòðîÿ äðóãèå ñèñòåìû.
3. Ïðèáîð, çàùèùàåìûé áûñòðîäåé-
ñòâóþùèì ïëàâêèì ïðåäîõðàíèòåëåì,
ñóìååò çàùèòèòü ýòîò ïðåäîõðàíèòåëü,
ïåðåãîðåâ ïåðâûì.
4. Îøèáêà âûÿâèòñÿ òîëüêî ïîñëå
çàâåðøåíèÿ îêîí÷àòåëüíîé ïðîâåðêè
ðèñ.2 ïðèáîðà.
Ïðàâèëî òî÷íîñòè Ðýÿ
Èçìåðÿé ìèêðîìåòðîì. Îòìå÷àé ìå-
ðèñ.1
ëîì. Îòðóáàé òîïîðîì.
Ïåðâûé çàêîí ðåìîíòà
Íåëüçÿ ïî÷èíèòü òî, ÷òî íå ñëîìàíî.
Ïåðâîå ïðàâèëî óìíîãî ðåìîíòà
ðèñ.3 Íè÷åãî íå âûáðàñûâàé.

64 E-mail: ra@sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹ 3/2000


http://www.sea.com.ua

Вам также может понравиться