Вы находитесь на странице: 1из 32

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
Ìèíè-òåñòåð äîìàøíåãî
ýëåêòðèêà 2 Çàùèòà êàáåëüíîé ëèíèè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Ãîðåéêî
Áëîê ïèòàíèÿ èç ïðîñòûõ 3 Èíâåíòàðíûé äðîññåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Ï.Ñàðàæà
äåòàëåé ïðîøëûõ ëåò
6 Óñòðîéñòâî òîêîâîé çàùèòû â äâóõïîëÿðíîì áëîêå ïèòàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Á.Ëîâ÷óê
Òåïëîãåíåðàòîð Þ.Ñ. Ïîòàïîâà ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
7 Îäíà ñõåìà: ðåãóëþâàííÿ ñèëè ñòðóìó åëåêòðè÷íîãî çâàðþâàííÿ, çàðÿäêè
àêóìóëÿòîðiâ, ïóñêîâèé ïðèñòðié äëÿ àâòîìîáiëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ð.Ïîëÿí÷è÷
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
10 Ê âîïðîñó îá ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ñàìåëþê

¹12 (12) äåêàáðü 2000 11 Ñåòåâîé àìïåðìåòð ê ËÀÒÐó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ã.Çûçþê


12 Ýëåêòðè÷åñêèå ìèêðîäâèãàòåëè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ä.Ïðÿäêî
Åæåìåñÿ÷íûé íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë
Ñîâìåñòíîå èçäàíèå ñ Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì 13 Èíäèêàöèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîðàäèîïðèáîðîâ ê ñåòè 220  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ï.Ä.Ðûáàê
îáùåñòâîì ðàäèîòåõíèêè, ýëåêòðîíèêè è
ñâÿçè Óêðàèíû ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
Ðåãèñòðàöèîííûé ÊÂ, ¹3858,10.12.99 ã.
14 AC-DC ïðåîáðàçîâàòåëè (áëîêè ïèòàíèÿ) ôèðìû Traco Power Products
Ó÷ðåäèòåëü - ÄÏ «Èçäàòåëüñòâî
Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåêëàìíûõ óñëóãàõ íàøåãî èçäàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ñïðàâî÷íîì ñàéòå î ÑÌÈ Óêðàèíû “Ðåêëàìíûé êîìïàñ” http://www.mass-media.com.ua

Ðàäiîàìàòîð» 16 Cõåìà óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì àâòîìîáèëÿ BMW


Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2000 ã.
18 Êîëëåêòîðíûå äâèãàòåëè ïîñòîÿííîãî òîêà òèïà ÄÏÌ
Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð”
Äèðåêòîð Ã.À.Óëü÷åíêî. 20 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ãåíåðàòîðîâ ïîñòîÿííîãî è ïåðåìåííîãî òîêà . . . . . . . Þ.Áîðîäàòûé
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Î.Í.Ïàðòàëà.
ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 21 Áëîê çàðÿäêè ìîùíîé áàòàðåè êîíäåíñàòîðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Ãîðåéêî
(redactor@sea.com.ua)
Ï.Â.Àôàíàñüåâ 21 Ïðîâåðêà ïàëü÷èêîâûõ ýëåìåíòîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ä.Í.Ìàð÷åíêî
Ç.Â. Áîæêî (çàì. ãë. ðåäàêòîðà)
Í.Ï. Ãîðåéêî ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
À.Â. Êðàâ÷åíêî
Í.Â. Ìèõååâ 21 Áàëêîííàÿ ÂÝÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Áîðîäàòûé
Â.Ñ. Ñàìåëþê
Ý.À. Ñàëàõîâ ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
Ï.Í. Ôåäîðîâ
22 Øèðîêîäèàïàçîííûé ÝÈÓ ñ ëèíåéíîé øêàëîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Ãîðåéêî
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí
À.È.Ïîíî÷îâíûé (san@sea.com.ua) ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð
Ò.Ï.Ñîêîëîâà, òåë.271-96-49 25 À åñòü ëè ýêîíîìèÿ? (î ïèòàíèè îñâåòèòåëüíûõ ëàìï ÷åðåç äèîä) . . . . . . . . . . . . . . . . . Å.Ñ.Êîëåñíèê
Ðåäàêòîð Í.Ì.Êîðíèëüåâà
ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Îòäåë ðåêëàìû Ñ.Â.Ëàòûø,
òåë.276-11-26,E-mail: lat@sea.com.ua 27 Âàðèàíò òðàíçèñòîðíîãî çàæèãàíèÿ äëÿ ìîòîöèêëà íà áàçå ïðîìûøëåííîãî áëîêà . . . Á.Ã.Åðîôååâ
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
(îòäåë ïîäïèñêè è ðåàëèçàöèè) 28 Ñèãíàëèçàòîð ïðåäñîííîãî ñîñòîÿíèÿ âîäèòåëåé
Â. Â. Ìîòîðíûé, òåë.276-11-26
E-mail: redactor@sea.com.ua òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ð.Ãîëîâàõà, Ä.È.Ëåâèíçîí, Ã.À.×àóñîâñêèé
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû: ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
ïîëó÷àòåëü ÄÏ-èçäàòåëüñòâî
“Ðàä³îàìàòîð”, êîä 22890000, 20 Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó
ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì
îòä.Óêðïðîìèíâåñòáàíêà ã. Êèåâà, 26 Äæåéìñ Óàòò
ÌÔÎ 322153
Àäðåñ ðåäàêöèè: 30 Çàíèìàòåëüíàÿ ýëåêòðîòåõíèêà. Èíñòðóêöèÿ äëÿ ÷èòàòåëåé íàó÷íûõ ñòàòåé
Óêðàèíà, Êèåâ,
óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê. 803 30 Ñîäåðæàíèå æóðíàëà "Ðàä³îàìàòîð-Ýëåêòðèê" çà 2000 ã.
äëÿ ïèñåì:
à/ÿ 807, 03110, Êèåâ-110
Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 18.12.2000 ã. Ôîðìàò 60õ84/8. Ïå÷àòü Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïðàâèëüíîñòü âûáîðà è
òåë. (044) 271-41-71 îôñåòíàÿ. Áóìàãà ãàçåòíàÿ Çàê.0161012 Öåíà äîã.Òèðàæ 1300 ýêç. îáîñíîâàííîñòü òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé íåñåò àâòîð.
ôàêñ (044) 276-11-26 Îòïå÷àòàíî ñ êîìïüþòåðíîãî íàáîðà íà êîìáèíàòå ïå÷àòè èçäà- Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîâåòà ðåäàêöèè ïî èíòåðåñóþùåìó âîïðîñó âêëà-
E-mail: ra@sea.com.ua òåëüñòâà «Ïðåñà Óêðà¿íè», 03047, Êèåâ - 047, ïð. Ïîáåäû, 50 äûâàéòå îïëà÷åííûé êîíâåðò ñ îáðàòíûì àäðåñîì.
http : // www.sea.com.ua Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «ÐÀ-Ýëåêòðèê» îáÿçàòåëüíà. Æóðíàë îòïå÷àòàí íà áóìàãå ôèðìû “Ñïåêòð”
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè òåë. (044) 446-23-77
© Èçäàòåëüñòâî «Ðàä³îàìàòîð», 2000 íå íåñåò.

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 1


17
Ïðàâèëà ïðèåìà â êëóá ÷èòàòåëåé
äåêàáðÿ - äåíü Ýíåðãåòèêà Óêðàèíû!
Íåäàðîì ýòîò äåíü îòìå÷àþò çèìîé, êîãäà âñå ñ íàäåæäîé ñìîòðÿò íà “Ðàäiîàìàòîðà”
ýíåðãåòèêîâ, æäóò îò íèõ òåïëà è ñâåòà. Ïîçäðàâëÿÿ íàøèõ ñëàâíûõ Åñëè Âû õîòèòå ñòàòü ÷ëåíîì êëóáà ÷èòàòåëåé "Ðàä³îàìàòîðà", íóæíî
ýíåðãåòèêîâ, ìû æåëàåì èì òîãî æå, ÷òî è ñåáå - òåïëà è ñâåòà! äåéñòâîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 1. Ïîäïèøèòåñü íà îäèí èç æóðíàëîâ èçäàòåëüñòâà: "Ðàä³îàìàòîð", "Ýëå-
êòðèê" èëè "Êîíñòðóêòîð".
Çàêðûòèåì ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ çàêîí÷èëñÿ ÕÕ âåê, à âìåñòå ñ íèì 2. Âûøëèòå êñåðîêîïèþ êâèòàíöèè îá îïëàòå (èëè îðèãèíàë) ïî àäðå-
è âòîðîå òûñÿ÷åëåòèå. Ýòî òûñÿ÷åëåòèå íà÷èíàëîñü ÿçû÷åñêèìè êîñò- ñó: 03110, ðåäàêöèÿ "Ðàä³îàìàòîðà", à/ÿ 807, Êèåâ, 110.
ðàìè, à çàêîí÷èëîñü ïîëåòàìè â Êîñìîñ è Èíòåðíåòîì.  îáëàñòè èí- 3. Óêàæèòå â ïèñüìå ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ïîëíîñòüþ, àäðåñ äëÿ
ôîðìàòèêè ïëîäû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà íàëèöî, à ÷òî æå â ñâÿçè, â òîì ÷èñëå òåëåôîí, E-mail, ó êîãî åñòü.
îáëàñòè ýíåðãåòèêè? 4. Ïîäòâåðæäàòü äåéñòâèòåëüíîå ÷ëåíñòâî â Êëóáå íåîáõîäèìî ïîñëå
Ê ñîæàëåíèþ, ó÷åíûì íå óäàëîñü ïîêà ðåøèòü ïðîáëåìó ïðîìûø- êàæäîãî ïðîäëåíèÿ ïîäïèñêè, ò.å. ïðèñûëàòü íàì êâèòàíöèè íà íîâûé ñðîê.
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè ñ ïîìîùüþ óïðàâëÿåìîé òåðìî- Ñîáëþäåíèå ýòèõ ïðàâèë ïîçâîëèò Âàì â äàëüíåéøåì ïîëüçîâàòüñÿ âñå-
ÿäåðíîé ðåàêöèè è íåèçâåñòíî, óäàñòñÿ ëè åå âîîáùå ðåøèòü. À ïîêà ìè ïðàâàìè ÷ëåíà Êëóáà. C ïîëîæåíèåì î Êëóáå ìîæíî áóäåò îçíàêîìèòü-
÷åëîâå÷åñòâî ñæèãàåò óãîëü, íåôòü è ãàç, êîòîðûõ íàäîëãî íå õâàòèò ñÿ â ÐÀ, ÐÝ èëè ÐÊ ¹1/2001
(êàê áóäóò "âûêðó÷èâàòüñÿ" ïîòîìêè íèêîãî íå èíòåðåñóåò).
Çàïàñû ýíåðãîíîñèòåëåé ðàñïðåäåëåíû íåðàâíîìåðíî (ìíîãèå ñêàæóò
"íåñïðàâåäëèâî"). Òå ñòðàíû, ó êîòîðûõ ýíåðãîíîñèòåëåé ìíîãî, æè- Òðåáîâàíèÿ ê àâòîðàì ñòàòåé ïî
âóò, êàê ïðàâèëî, ïðèïåâàþ÷è (âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Ïåðñèäñêîãî çàëè- îôîðìëåíèþ ðóêîïèñíûõ ìàòåðèàëîâ
âà íå çíàþò, ÷òî òàêîå íàëîãè, à øêîëüíèêè ïîëó÷àþò ñòèïåíäèþ, êî- Ïðèíèìàþòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè îðèãèíàëüíûå àâòîðñêèå ìàòåðè-
òîðîé ïîçàâèäóåò íàø ïðîôåññîð). Åñòü äðóãèå ñòðàíû, ó êîòîðûõ àëû, êîòîðûå íå ïå÷àòàëèñü â äðóãèõ èçäàíèÿõ è íå áûëè îòïðàâ-
ýíåðãîíîñèòåëåé ìàëî èëè âîîáùå íåò, íî îíè òîæå æèâóò íåïëîõî çà ëåíû îäíîâðåìåííî â íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ èçäàíèé.  íà÷àëå
ñ÷åò âûïóñêà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè (Òàéâàíü íå èìååò íè ñòàòüè äîëæíà áûòü àííîòàöèÿ, îòäåëåííàÿ îò òåêñòà
êàïëè íåôòè, íî â 2000 ã. ýêñïîðòèðîâàë ïðîäóêöèè îòðàñëåé ýëåêòðî- ñòàòüè, â íåé óêàçûâàþò êðàòêîå ñîäåðæàíèå, îòëè÷è-
íèêè íà 55 ìëðä.$ (ñåìü ãîäîâûõ áþäæåòîâ Óêðàèíû). òåëüíûå îñîáåííîñòè è ïðèâëåêàòåëüíûå ñòîðîíû, à â
Òàê óæ ïîëó÷èëîñü, ÷òî â Óêðàèíå è ýíåðãîíîñèòåëåé ìàëî, è âûñî- êîíöå ñòàòüè – äîìàøíèé àäðåñ.
êîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè íå âèäíî (90% íàøåãî ýêñïîðòà - ñûðüå, Ñòàòüè â æóðíàë «Ðàä³îàìàòîð» ìîæíî ïðèñûëàòü â òðåõ âà-
ìåòàëë è ñåëüõîçïðîäóêöèÿ). À ïîýòîìó è çàíèìàåì ìû ïî óðîâíþ æèç- ðèàíòàõ:
íè òðåòüå ìåñòî â Åâðîïå ñ êîíöà ñïèñêà (íèæå óðîâåíü æèçíè òîëü- 1) íàïèñàííûå îò ðóêè (ðàçáîð÷èâî),
êî â Àëáàíèè è Ìîëäîâå). 2) íàïå÷àòàííûå íà ìàøèíêå,
Íåâåñåëî ìû âõîäèì â òðåòåå òûñÿ÷åëåòèå. Íî åñòü íàäåæäà, ÷òî â 3) íàáðàííûå íà êîìïüþòåðå (â ëþáîì òåêñòîâîì ðåäàêòîðå
äëÿ DOS èëè WINDOWS IBM PC).
ÕÕI âåêå ñòðàíà çàæèâåò ïîëó÷øå. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïîâòîðèòü ïóòü òåõ  3-ì ñëó÷àå ãîíîðàð çà ñòàòüþ áóäåò âûøå.
ñòðàí, êîòîðûå åùå 20-30 ëåò íàçàä æèëè â íèùåòå, à ñåé÷àñ ïðîöâå-
òàþò. Ïîäíÿëèñü ýòè ñòðàíû çà ñ÷åò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ è çà ñ÷åò èí- Ðèñóíêè è òàáëèöû ñëåäóåò âûïîëíÿòü çà ïðåäåëàìè òåêñòà,
íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ. Íà îáîðîòå êàæäîãî ëèñòà ñ ðèñóíêîì óêà-
âåñòèöèé â ïðîèçâîäñòâî ñëîæíîé òåõíèêè (ýëåêòðîíèêà, êîìïüþòåðû, çàòü íîìåð ðèñóíêà, íàçâàíèå ñòàòüè è ôàìèëèþ àâòîðà.
âûñîêîòî÷íîå ìàøèíîñòðîåíèå). Ïðè ýòîì îáðàçîâàíèå íàì íå íóæíî Ðèñóíêè è ñõåìû ê ñòàòüÿì ïðèíèìàþòñÿ â âèäå ýñêèçîâ è ÷åð-
ïîäíèìàòü, êàê àçèàòñêèì ñòðàíàì, ìû èìååì ïðåêðàñíûõ èíæåíåðîâ òåæåé, âûïîëíåííûõ àêêóðàòíî ÷åðíûìè ëèíèÿìè íà áåëîì
è ïðåïîäàâàòåëåé (âàæíî íå ïîòåðÿòü èìåþùååñÿ!). ôîíå ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ÅÑÊÄ (ñ èñïîëüçîâàíèåì ÷åðòåæ-
×òî êàñàåòñÿ èíâåñòèöèé, òî áåäà â òîì, ÷òî áîÿòñÿ âêëàäûâàòü äåíü- íûõ èíñòðóìåíòîâ). Âûïîëíåíèå âûøåóêàçàííûõ òðåáîâàíèé óñêî-
ãè â íàøó ïðîìûøëåííîñòü êàê ñâîè, òàê è èíîñòðàííûå èíâåñòîðû. ðèò âûõîä ñòàòüè, òàê êàê ñíèçèò òðóäîçàòðàòû ðåäàêöèè ïî ïîä-
Íåóïîðÿäî÷åííîå çàêîíîäàòåëüñòâî, îòñóòñòâèå ðåàëüíûõ ðåôîðì, êîð- ãîòîâêå ñòàòüè ê ïå÷àòè. Èçîáðàæåíèÿ ïå÷àòíûõ ïëàò ëó÷øå âû-
ðóïöèÿ îòïóãèâàþò ïðîìûøëåííèêîâ. Äåëî äàæå íå â ïîäà÷êàõ Ìåæ- ïîëíÿòü óâåëè÷åííûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëîì â 2 ðàçà. Ìîæ-
äóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà. Íàøè ñîáñòâåííûå ãðàæäàíå äåðæàò "â íî òàêæå èçãîòàâëèâàòü ðèñóíêè è ñõåìû íà ÊÎÌÏÜÞÒÅ-
÷óëêàõ", ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, äî 10 ìëðä.$ è íå ìåíüøå â çàãðàíè÷- ÐÅ, îäíàêî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòè ïîëèãðàôè÷åñêèõ
ïðåäïðèÿòèé ïî èñïîëüçîâàíèþ êîìïüþòåðíûõ èçîáðàæåíèé â ïðî-
íûõ áàíêàõ. Åñëè áû âñå ýòè äåíüãè çàðàáîòàëè íà Óêðàèíó, òî óðîâåíü èçâîäñòâåííîì ïðîöåññå. Ãðàôè÷åñêèå ôàéëû, ïðåäñòàâëÿåìûå â
æèçíè ó íàñ ïîäíÿëñÿ áû áûñòðî. À äëÿ ýòîãî íóæíû ðåôîðìû (ïðè- ðåäàêöèþ, äîëæíû èìåòü ðàñøèðåíèå *.CDR (5.0–7.0), *.TIF,
âåñòè çàêîíîäàòåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèå ñ åâðîïåéñêèìè íîðìàìè, óïî- *.PCX (ñ ðàçðåøåíèåì 300 dpi â ìàñøòàáå 1:1), *.BMP (ñ ýêðàí-
ðÿäî÷èòü íàëîãè, îáúÿâèòü íàëîãîâóþ àìíèñòèþ, ðåôîðìèðîâàòü ãîñàï- íûì ðàçðåøåíèåì â ìàñøòàáå 4:1).
ïàðàò è ìí. äð.).
Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî â òðåòüåì òûñÿ÷åëåòèè âñå ýòî ïðîèçîéäåò è íà- Ñïèñîê íîâûõ ÷ëåíîâ êëóáà ÷èòàòåëåé ÐÀ
øè äåòè áóäóò æèòü çàæèòî÷íî. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî ñ áîåì íîâîãîä-
íèõ ÷àñîâ ó íàñ íàñòóïèò íîâîå âðåìÿ, ïîëíîå îïòèìèçìà. Æåëàþ ÷è- Ìàðõîòêî Î. Ã. Óñàðñüêèé Â. ß. Çáðóöüêèé Ñ. Ì.
òàòåëÿì è àâòîðàì "Ýëåêòðèêà" ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è íîâûõ ñâåðøåíèé! Ãðèíå÷êî Ñ. Çûçþê À. Ã. Òðèñòàí Þ. Ã.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà "Ýëåêòðèê" Îëåã Ïàðòàëà Ïðèâàë À. À. Ìîîñò Á. Ð. Áåëûé À. Ï.
Õèëåíêî À. Í. Ãîí÷àðåíêî À. Â.

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß

Çàùèòà Êàáåëüíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ñïîñîáîâ


òðàíñïîðòèðîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. Èõ ìîíòàæ, îá-
ñëóæèâàíèå è ðåìîíò äàâíî îñâîåíû. Âìåñòå ñ òåì àâàðèè íà

êàáåëüíîé ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, ïîäâîäíîé ëîäêå "Êîìñîìîëåö", Îñòàí-


êèíñêîé òåëåâûøêå äåìîíñòðèðóþò áîëüøóþ óÿçâèìîñòü êàáåëü-
íûõ ëèíèé îò ðàçðóøèòåëüíûõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ âñëåä-

ëèíèè
Í.Ï. Ãîðåéêî, ã. Ëàäûæèí, Âèííèöêàÿ îáë.
ñòâèå ïîñòóïëåíèÿ òîêîâ áîëüøèõ ïåðåãðóçîê. Êîðîòêîå çàìû-
êàíèå ìåæäó æèëàìè êàáåëÿ ïðèâîäèò ê ðàçîãðåâó áîëüøîãî
ó÷àñòêà êàáåëÿ, äàëüíåéøåìó çàìûêàíèþ äðóãèõ æèë è âñëåä-
ñòâèå ýòîãî - ê óñèëåíèþ ðàçîãðåâà êàáåëÿ.
Ñòðàøíûå àâàðèè ïîäñêàçûâàþò íàì, ÷òî íåëüçÿ âñå êà-

2 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß
ãðóçêè êàáåëüíàÿ ëèíèÿ îñòàåòñÿ âñå æå íåïîâðåæäåííîé, è ïî
íåé ïîñëå óñòðàíåíèÿ ïåðåãðóçêè ìîæíî âîññòàíîâèòü ïèòàíèå
ñâîèõ óçëîâ èëè áûñòðî çàïèòàòü àïïàðàòóðó ñïàñàòåëüíûõ ðà-
áîò.
Íà ðèñóíêå íå ïðèâåäåíû äðóãèå "óìíûå" çàùèòû êàáåëÿ,
ýòî íå ìåøàåò èõ óñòàíîâêå. Îäíîé èç âîçìîæíûõ çàùèò ìî-
æåò áûòü îòêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ ëèíèè îò äàò÷èêîâ îñâåùåííî-
ñòè, âîñïðèíèìàþùèõ ñâå÷åíèå çàùèòíûõ ëàìï íàêàëèâàíèÿ. Áî-
ëåå ïðàâèëüíî áóäåò êîíòðîëèðîâàòü ÿðêîñòü ñâå÷åíèÿ êàæäîé
ëàìïû, ÷òîáû íå îòêëþ÷àòü ïèòàíèå ïðè äîïóñòèìîé ïåðå-
ãðóçêå òðåõ ôàç ñðàçó.
Äàííàÿ ñõåìà íå ïðîñòî "óìîçðèòåëüíàÿ", ðàññ÷èòàííàÿ íà
áåëüíûå ëèíèè âûïîëíÿòü ñîãëàñíî îäèíàêîâûì ïðàâèëàì çà- ãèïîòåòè÷åñêóþ àâàðèéíóþ ñèòóàöèþ. Îíà õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ
ùèòû. Åñòü â êàæäîé óñòàíîâêå êàáåëè ïèòàíèÿ àâòîìàòèêè çà- ïèòàíèÿ òðåõôàçíîãî ñâàðî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà, ïðåäíàçíà-
ùèòû, ñèãíàëèçàöèè è òåëåìåõàíèêè, ñâÿçè, êîòîðûå ÎÁßÇÀ- ÷åííîãî äëÿ íåñêîëüêèõ ñâàðî÷íûõ ïîñòîâ, ïðè èñïîëüçîâàíèè
ÍÛ ïåðåãîðàòü â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü. Åñëè ýòè óïðàâëÿþùèå åãî â ïåðåíîñíûõ óñëîâèÿõ (íà ñòðîéêå, àâàðèéíî-âîññòàíîâè-
è ñèãíàëèçèðóþùèå ëèíèè áóäóò ïðîëîæåíû ñ ðåçåðâèðîâàíè- òåëüíûõ ðàáîòàõ), îñîáåííî åñëè òðàíñôîðìàòîð çàãðóæåí íå
åì ðàçíûìè òîííåëÿìè, òî æèâó÷åñòü óñòàíîâêè áóäåò ïîâûøå- â ïîëíîé ìåðå. "Ïàäàþùàÿ" õàðàêòåðèñòèêà òðàíñôîðìàòîðà
íà, ïóñòü äàæå íà íåáîëüøîé ïåðèîä âðåìåíè. Ïðîäëåíèå æè- äîïîëíÿåòñÿ íåëèíåéíîñòüþ ëàìï íàêàëèâàíèÿ. Êîýôôèöèåíò
âó÷åñòè ñèñòåì çàùèòû è óïðàâëåíèÿ ïîçâîëèò ìèíèìèçèðîâàòü ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ óñòðîéñòâà íåñêîëüêî ñíèæàåòñÿ, íî ýòî
ðàçìåðû àâàðèè è âûäàòü ñïàñàòåëÿì áîëåå ïðàâèëüíóþ èíôîð- êîìïåíñèðóåòñÿ ñëåäóþùèìè ôàêòîðàìè:
ìàöèþ äëÿ èõ äåéñòâèé. ïðè ìàëîé çàãðóçêå òðàíñôîðìàòîð ìíîãî âðåìåíè ðàáîòà-
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ëàâèíîîáðàçíîãî íàðàñòàíèÿ àâàðèè åò "âõîëîñòóþ", à èìåííî â òàêîì ðåæèìå òîê íåñêîëüêî ñíè-
â êàáåëüíîé ìàãèñòðàëè íåîáõîäèìî äîïîëíèòü ñèñòåìû çàùè- æåí ëàìïàìè íàêàëèâàíèÿ;
òû îãðàíè÷èòåëåì òîêà íà ëàìïàõ íàêàëèâàíèÿ (ñì. ðèñóíîê). ìû ðàññìàòðèâàåì ðàáîòó â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ, ãäå áîëåå
 íà÷àëå êàáåëüíîé ëèíèè â ðàçðûâ êàæäîãî ôàçíîãî ïðîâî- âàæíûì ÿâëÿåòñÿ íåäîïóùåíèå âîçãîðàíèÿ êàáåëÿ è âíåçàïíûõ
äà âêëþ÷åíà ëàìïà íàêàëèâàíèÿ íà ôàçíîå íàïðÿæåíèå è îòêëþ÷åíèé.
ìîùíîñòü, ðàññ÷èòàííóþ íà 2…5 ìîùíîñòåé íàãðóçêè ôàçû, Áàëëàñòíûå ëàìïû íàêàëèâàíèÿ â íà÷àëå òðåõôàçíîé êàáåëü-
Ðëàìï = (2…5) Ðïîò; Uëàìï = 220 Â. Àïïàðàòóðà èìååò âñòðî- íîé ëèíèè ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ ïèòàíèÿ òðåõôàçíîãî äâèãà-
åííûå ñòàáèëèçàòîðû ïèòàíèÿ, è íåêîòîðîå ñíèæåíèå íàïðÿ- òåëÿ. Åñëè êàáåëü ïåðåãðóæàåòñÿ ïóñêîâûì òîêîì, íåîáõîäè-
æåíèÿ ïèòàíèÿ â íîðìàëüíîì ðåæèìå íå íàðóøàåò åå ðàáîòû. ìî îáëåã÷èòü ðåæèì ïóñêà. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïóñêîâûõ ïåðå-
Ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà ëàìïàõ íàêàëèâàíèÿ áóäåò 5…20% îò õîäíûõ ïðîöåññîâ çàùèòíûå ëàìïû ìîæíî çàìêíóòü ïóñêàòå-
íîìèíàëüíîãî - ýòî íàìíîãî ìåíüøàÿ ïîòåðÿ, ÷åì òà, êîòîðóþ ëåì. ×òîáû íå äîïóñòèòü íåïðàâèëüíîãî ïîðÿäêà âêëþ÷åíèÿ,
ìû ïðåïîäíîñèì ñåëüñêèì ïîëüçîâàòåëÿì! ñëåäóåò îäíèì ïóñêàòåëåì ïîäàòü ïèòàíèå íà êàáåëü ñ äâèãà-
Ïðè âêëþ÷åíèè ëèíèè ïèòàíèÿ, êîãäà âñå ïîòðåáèòåëè áå- òåëåì (÷åðåç ëàìïû íàêàëèâàíèÿ), à äðóãèì, âêëþ÷åííûì ÷å-
ðóò áîëüøèå ïóñêîâûå òîêè, ëàìïû íàêàëèâàíèÿ îáëåã÷àþò ïó- ðåç ðåëå âðåìåíè, ïîäàâàòü òîê â îáõîä ëàìï. Íåïëîõî áûëî
ñêîâîé ðåæèì. Ñîãëàñíî çàêîíó Äæîóëÿ-Ëåíöà Q = I2Rt óìåíü- áû êîíòðîëèðîâàòü ñâå÷åíèå ëàìï â êîíöå âûäåðæêè âðåìåíè
øåíèå ïóñêîâîãî òîêà âäâîå ïðèâîäèò ê îáëåã÷åíèþ íàãðåâà è, åñëè ïóñêîâûå ïðîöåññû íå çàâåðøåíû (ëàìïû ÿðêî ñâåòÿò),
æèëû êàáåëÿ âòðîå - âäåâÿòåðî ðàç! Ïîòîì ñèòóàöèÿ âûðàâíè- íå ïîäàâàòü áîëüøîé òîê.
âàåòñÿ - ïðîèñõîäèò íîðìàëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ìàãèñòðàëè.  ìî- Î÷åíü öåííûì ñâîéñòâîì ïðèâîäèìîé ñõåìû çàùèòû ÿâëÿ-
ìåíò àâàðèè âîçðàñòàíèå òîêà ïðèâîäèò ê íàãðåâó ñïèðàëåé ëàìï åòñÿ åå ïîâåäåíèå ïðè âîçíèêøèõ ÊÇ - ÿðêî âñïûõèâàþò ëàì-
íàêàëèâàíèÿ è óâåëè÷åíèþ èõ ñîïðîòèâëåíèÿ. Ýòî îãðàíè÷èâà- ïû â "ïîðàæåííûõ" ôàçàõ, íåò îãðîìíîãî áðîñêà òîêà è ðàç-
åò íàðàñòàíèå òîêà è ðåçêî óìåíüøàåò ïåðåãðåâ æèë êàáåëÿ. áðûçãèâàíèÿ ìåòàëëà â ìåñòå çàìûêàíèÿ - âñå ïðîöåññû ïåðå-
Åñëè àâàðèÿ íåïðîäîëæèòåëüíàÿ, òî íîðìàëüíàÿ ðàáîòà âîññòà- ãðóçêè ïðîõîäÿò áîëåå ïëàâíî, ñëàáåå.
íàâëèâàåòñÿ ñðàçó. Ïðè äëèòåëüíîì ïðîöåññå àâàðèéíîé ïåðå-

Èíâåíòàðíûé äðîññåëü Ïðè ýòîì îêàçûâàåòñÿ, ÷òî íà õîëîñòîì


õîäå â ïîçèöèè ïî SA3 "3Â" íà âûõîäå
6 Â. Ïðè÷åì äëÿ íàãðóçîê äî 100 ìA (òè-
ïîâûå ìàëîìîùíûå) îíî íå ïàäàåò íèæå
(óòî÷íåíèÿ ê ñòàòüå "Ïåðåäåëêà ñåòåâûõ àäàïòåðîâ", ÐÝ 1/2000) 5 Â, ÷òî è ÿ ïîñ÷èòàë íåäîïóñòèìûì. Íå-
êîòîðûå ðàäèîëþáèòåëè ââîäÿò ñòàáèëè-
Þ.Ï. Ñàðàæà, ã. Ìèðãîðîä, Ïîëòàâñêàÿ îáë. çàòîð íàïðÿæåíèÿ â àäàïòåð â êà÷åñòâå
îãðàíè÷èòåëÿ íàïðÿæåíèÿ õîëîñòîãî õî-
Äëÿ ïåðåäåëêè èñïîëüçîâàíû äâà àäàï- ëÿ àäàïòåðîâ (ïî ìàðêèðîâêå ïîçèöèé äà èìåííî äëÿ ñíèæåíèÿ íàïðÿæåíèÿ
òåðà. Îò âòîðîãî (ñãîðåâøåãî) âçÿò øíóð SA3): "3Â" (íàïðèìåð, ñì. ÐÝ 1/2000, ñ.7-8).
ñ âûõîäíûì áëîêîì øòåêêåðîâ óíèâåð- Îñòàëüíûå íàïðÿæåíèÿ òîæå îêàçûâà-
ñàëüíîãî àäàïòåðà è ÷àñòü ïåðåêëþ÷àòå- Uíîì (ñòàðûå Uíîì (ñåêöèè II þòñÿ çàâûøåííûìè, ÷òî, âèäèìî, è âûçû-
ëÿ (áëîêà èç SA2 + SA3 ïî èñõîäíîé ïîçèöèè SA3),  îáìîòêè),  âàåò íåäîâåðèå îòå÷åñòâåííîãî ïîòðåáè-
ñõåìå äëÿ SA1 ñõåìû äîïîëíåíèÿ). Ïðè òåëÿ, â ò.÷. è ðàäèîëþáèòåëåé, ê ïðèìå-
ýòîì â 1-ì àäàïòåðå òîæå ïðèøëîñü äå- 12 3,0 íåíèþ óíèâåðñàëüíûõ àäàïòåðîâ.
ìîíòèðîâàòü áëîê ïåðåêëþ÷àòåëåé è ðàñ- 9 1,5 Âîïðîñ ñíèæåíèÿ íàïðÿæåíèÿ õîëîñòî-
ïèëèòü åãî äëÿ îòäåëåíèÿ SA2 (ïåðåêëþ- 7,5 1,5 ãî õîäà äëÿ áåçîïàñíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ
÷àòåëü ïîëÿðíîñòè "POLARITY SWITCH") 6 1,5 íàãðóçîê 3  (ìàëîìîùíûõ) ðåøèëñÿ àâ-
è SA3 ("VOLT CHANGE SWITCH" - âûáîð 4,5 1,5 òîìàòè÷åñêè ñëåäóþùèì îáðàçîì: åñëè
íàïðÿæåíèÿ). 3 3,0 (îñíîâíàÿ ñåêöèÿ óñòàíîâèòü SA1 è SA2, êàê ÿ ïðåäëîæèë
Èñõîäíûå íàïðÿæåíèÿ îò ïðîèçâîäèòå- â èñõîäíîì âàðèàíòå) - ìåñòà áóäåò êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàòü

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 3


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß
(îáû÷íàÿ ïðîáëåìà â ïðàêòèêå ðàäèîëþ- íîìèíàëüíûì âõîäíûì íàïðÿæåíèåì ìè- êîâ è ïîòðåñêèâàíèé â ãðîìêîãîâîðèòå-
áèòåëÿ). SA1 è SA2 ìîæíî ñïàðèòü, íàïðè- êðîñõåìû. Ââåñòè òàêîé ñòàáèëèçàòîð â ëÿõ. Ïðè÷åì ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ÁÏ
ìåð, ïðèìåíèâ îòå÷åñòâåííûé ïåðåêëþ÷à- áîëüøèíñòâî óñòðîéñòâ (3,4 ýëåìåíòà) íå óðîâåíü òàêèõ ïîìåõ çíà÷èòåëüíî âûøå
òåëü òèïà ÏÄ14 - 2Ï×Í èëè ïîäîáíûé. ïðåäñòàâëÿåò òðóäíîñòè è íåäîðîãî. Ïî- èìåííî ïðè ðàáîòå îò ÁÏ òèïà "ñåòåâîé
Äëÿ óñòàíîâêè äâóõ ïåðåêëþ÷àòåëåé â ñêîëüêó àäàïòåð ïåðåäåëàí äëÿ ðàáîòû â àäàïòåð" (âèëî÷íàÿ êîíñòðóêöèÿ).
âèäå îáðåçêîâ áëîêîâ SA2, SA3 (îíè ñî- ñîñòàâå íàáîðà óñòðîéñòâ äëÿ äèñêðåòíîé È ìíå êàæåòñÿ, ÷òî âñå äåëî â êîíñò-
ãëàñîâàíû ïî âûñîòå, ôîðìå è ðàçìåðàì àâòîìàòèêè â êà÷åñòâå óíèâåðñàëüíîãî ðóêöèè, à íå â ïðîèñõîæäåíèè èçäåëèÿ
ïîâîäêà) ïðèøëîñü âïàÿòü SA3 ñî ñìåùå- êîììóòàòîðà ïîñòîÿííîãî òîêà â ñòàí- (êèòàéñêèé, àâñòðèéñêèé èëè îòå÷åñòâåí-
íèåì íà îäèí øàã âëåâî. Äëÿ òàêîé óñòà- äàðòå ÑÞÏ, ãäå ïðåäóñìîòðåíà ðàçâÿçêà íûé). Ñåòü ïåðåìåííîãî òîêà ÿâëÿåòñÿ
íîâêè íàäî ïðîñâåðëèòü âñåãî äâà äî- ïî çàìûêàíèÿì è íåò íåîáõîäèìîñòè âû- ñâîåîáðàçíîé ñáîðíîé ëèíèåé äëÿ âñåâîç-
ïîëíèòåëüíûõ îòâåðñòèÿ ïîä âûâîäû ïå- ðàâíèâàòü íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ äëÿ âûõî- ìîæíûõ ïîìåõ è ïóëüñàöèé è àíòåííîé
ðåêëþ÷àòåëÿ íàïðÿæåíèé SA3 (îáùèé è äîâ Õ1 è Õ3, òî ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà äëÿ Â× íàâîäîê. Èñòî÷íèêîâ òàêèõ ïîìåõ,
äëÿ îòâîäà 12 Â). òðàíçèñòîðíîì êëþ÷å íå ó÷èòûâàëîñü (íà íàâîäîê è ïóëüñàöèé ñ êàæäûì äíåì ñòà-
Çàïàÿâ òàêèì îáðàçîì SA3 (ñî ñìå- Õ1 íàïðÿæåíèå áóäåò íåñêîëüêî íèæå íîâèòüñÿ âñå áîëüøå. Ýòî è âñåâîçìîæ-
ùåíèåì íà øàã ≈ 3 ìì), àâòîìàòè÷åñêè ïî- ÷åì íà Õ3) ïðè ïåðåäåëêå, íî äîëæíî ó÷è- íûå ðåãóëÿòîðû íà òèðèñòîðàõ è ñèìèñ-
ëó÷àåì è ñìåùåíèå îòâîäîâ ñåêöèé âòî- òûâàòüñÿ ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê êîíêðåòíûì òîðàõ (íàïðèìåð, ñâåòîðåãóëÿòîðû äëÿ
ðè÷íîé îáìîòêè òðàíñôîðìàòîðà, êîòî- óñòðîéñòâàì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíûõ áûòîâîãî îñâåùåíèÿ) è êîëëåêòîðíûå
ðûå ÿ ñîõðàíèë è ñ÷èòàþ óäà÷íûì. Ïîëó- ðåæèìîâ èõ ðàáîòû. ýëåêòðîäâèãàòåëè âñåâîçìîæíîãî ýëåêò-
÷èëîñü ñëåäóþùåå: Ïîäêëþ÷åíèå ýëåìåíòîâ ñèãíàëèçàöèè ðîèíñòðóìåíòà è ýëåêòðîñâàðêè è ìíîãîå
(äâà ñâåòîäèîäà ñ òîêîîãðàíè÷èòåëüíûìè äðóãîå.
Uíîì (íîâûå Uíîì (ñåêöèè II ðåçèñòîðàìè íà 1 êÎì) íå äîëæíî âûçû- Ïðàêòè÷åñêè âñÿ ñîâðåìåííàÿ àóäèîâè-
ïîçèöèè SA3), Â îáìîòêè), Â âàòü òðóäíîñòåé è ïîýòîìó íå ïîêàçàíî. äåîàïïàðàòóðà âûïóñêàåòñÿ ñ áëîêàìè
Âîïðîñ î ïîâûøåííîì óðîâíå ïóëüñà- ïèòàíèÿ íà îñíîâå âûñîêî÷àñòîòíûõ ïðå-
12 3,0 (ïåðåêëþ÷åííàÿ öèé âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ óíèâåðñàëü- îáðàçîâàòåëåé íàïðÿæåíèÿ, êîòîðûå ÿâ-
îñíîâíàÿ ñåêöèÿ) íûõ ñåòåâûõ àäàïòåðîâ, äåéñòâèòåëüíî, ñó- ëÿþòñÿ ìîùíûìè èñòî÷íèêàìè Â× ïóëü-
9 3,0 ùåñòâóåò. Ïðîñëóøèâàåòñÿ ôîí ñåòè ~ 50 ñàöèé è ïîìåõ. È õîòÿ âñå îíè ñíàáæàþò-
6 1,5 Ãö (åãî ìîæíî ïðîñëóøàòü, åñëè ïîäêëþ- ñÿ âõîäíûìè (ïî ñåòè) ôèëüòðàìè, íî
4,5 1,5 ÷èòü âûñîêîîìíûå òåëåôîíû 1600 Îì ÷å- ïðîñà÷èâàíèå ïîìåõ â ñåòü ïðîèñõîäèò. À
3,0 1,5 ðåç êîíäåíñàòîð 0,47 ìêÔ íà âûõîä àäàï- åñëè ó÷åñòü, ÷òî òàêèõ èñòî÷íèêîâ ïîìåõ
1,5 1,5 òåðà). ìíîæåñòâî âîêðóã íàñ, òî ñèòóàöèÿ ñ ïî-
Åñòåñòâåííûì ìåòîäîì ñíèæåíèÿ ñðî- ìåõàìè è Â× ïóëüñàöèÿìè è áîðüáà ñ íè-
Îñâîáîäèëîñü íà÷àëî îñíîâíîé ñåê- êà ïðîìûøëåííîé ÷àñòîòû ÿâëÿåòñÿ óâå- ìè ïðèîáðåòàåò îñîáóþ îñòðîòó.
öèè II îáìîòêè íà 3 Â, êîòîðóþ îñòàëîñü ëè÷åíèå åìêîñòè øòàòíîãî êîíäåíñàòîðà È òóò åñòü ñìûñë îáðàòèòüñÿ ê ìíåíèþ
òîëüêî îòäåëèòü íà áûâøåì îòâîäå 4,5  ôèëüòðà âûïðÿìèòåëÿ (÷òî ÿ è ðåêîìåí- ïðîôåññèîíàëüíûõ ðàçðàáîò÷èêîâ áëîêîâ
è âêëþ÷èòü íà äðóãîì êîíöå ïåðåêëþ÷à- äîâàë). Øòàòíûé êîíäåíñàòîð èìåë åì- ïèòàíèÿ íà îñíîâå âûñîêî÷àñòîòíûõ ïðå-
òåëÿ ìåæäó ïîç. "9Â" è "12Â". ×òî è âû- êîñòü 1000 ìêÔ õ 16 Â, ÷òî ÿâíî ìàëîâà- îáðàçîâàòåëåé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ïå-
ïîëíåíî ñ ñîõðàíåíèåì îñòàëüíîé ðàñïàé- òî êàê ïî åìêîñòè, òàê è ïî íàïðÿæåíèþ. ðåäíåì êðàå ýòîé áîðüáû. Íàïðèìåð, â
êè îòâîäîâ II îáìîòêè òðàíñôîðìàòîðà. Íóæíî íå ìåíåå 2400 ìêÔ õ 25  (äëÿ èñòî÷íèêå [1] öåëûé ðàçäåë ïîñâÿùåí ýòî-
Íà áûâøåé ïîçèöèè SA3 "3Â" âìåñòî 6 Â Imax = 1 À (ïàñïîðòíîãî è ïðè Umax= 18 ìó âîïðîñó (ñ. 189 - 144), êîòîðûé òàê è
íàïðÿæåíèÿ õîëîñòîãî õîäà èìååì ≈ 2,8 B - íàïðÿæåíèå õîëîñòîãî õîäà (áåç íà- íàçûâàåòñÿ "Áîðüáà ñ âûñîêî÷àñòîòíûìè
Â, è ïîçèöèÿ ïåðåèìåíîâàíà â "1,5Â" (ïî ãðóçêè) íà ïðåäåëå "12Â"). Áëèæàéøèì íî- ïîìåõàìè". Ñëîæíîñòü áîðüáû, îòìå÷åí-
íîìèíàëüíûì çíà÷åíèÿì). Ñìåùåíû îñ- ìèíàëîì ÿâëÿåòñÿ 3300 ìêÔ, íî îí ïðè- íàÿ àâòîðîì, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî Â×
òàëüíûå íàäïèñè ïîçèöèé SA3, êðîìå ìåíÿåòñÿ ðåäêî, ïîýòîìó ÿ íàøåë êîíäåí- ïîìåõè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ êàê ïî ïðîâî-
"9Â" è "12Â", è ëèêâèäèðîâàíà ïîçèöèÿ ñàòîð 4700 ìêÔ õ 16 Â â ãàáàðèòàõ øòàò- äàì, òàê è ïî ýôèðó ñ ïîìîùüþ ýëåêòðî-
íåñòàíäàðòíîãî íàïðÿæåíèÿ "7,5Â" (cþäà íîãî è óñòàíîâèë åãî. ×òî êàñàåòñÿ ïîíè- ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Ïðèâîäÿòñÿ åùå êàê
ñìåñòèëàñü ïîç. "6Â"). æåííîãî ðàáî÷åãî íàïðÿæåíèÿ, òî òóò ìèíèìóì ÷åòûðå èñòî÷íèêà ïî ýòîìó âî-
 ïîçèöèè "1,5Â" (äîïîëíèòåëüíî ââå- ïðèøëîñü ïîñòóïèòü íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê ïðîñó, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ, à òàêæå
äåííîé) ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîäêëþ- - ïðîèçâåñòè ñóòî÷íûé ïðîãîí è ïðîá- íà îïûòå ïðàêòè÷åñêîãî êîíñòðóèðîâà-
÷àòü òèïîâûå ìàëîìîùíûå íàãðóçêè (äî íóþ ýêñïëóàòàöèþ - êîíäåíñàòîð äî ñèõ íèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ÁÏ îáîáùåíû îñ-
100 ìA) ñ íîìèíàëüíûì íàïðÿæåíèåì 3 Â ïîð äåðæèòñÿ (êîíäåíñàòîð 4700 ìêÔ õ íîâíûå íàïðàâëåíèÿ áîðüáû:
(êàðìàííûå ðàäèîïðèåìíèêè, ïëåéåðû, 25  çíà÷èòåëüíî áîëüøå äàæå NEC). çàùèòà îò ïîìåõ â ñàìîì ýëåêòðîííîì
äèêòîôîíû è ò.ï. âïëîòü äî êàëüêóëÿòî- Îäíàêî äàæå çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷å- îáîðóäîâàíèè;
ðîâ íà ÆÊÈ) è íàãðóçêè ñ áîëüøèì ïî- íèå åìêîñòè êîíäåíñàòîðà ïîëíîñòüþ íå âûáîð êîìïîíåíòîâ ÁÏ (ñ óòî÷íåíèåì);
òðåáëåíèåì òîêà, ðàññ÷èòàííûå íà íî- óñòðàíèëî ôîí, îñîáåííî ïîä íàãðóçêîé, ïðèìåíåíèå ñïåöèàëüíûõ ôèëüòðîâ
ìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå 1,5 Â, íàïðèìåð áëèçêîé ê ìàêñèìàëüíîé. ß íå ïðèìåíÿþ äëÿ ñíèæåíèÿ ïîìåõ, ñõåìîòåõíè÷åñêèõ
ñîäåðæàùèå ýëåêòðîäâèãàòåëè è ëàìïû îïèñàííûé àäàïòåð äëÿ ïèòàíèÿ âûñîêî- ðåøåíèé, ñíèæàþùèõ óðîâåíü ãåíåðèðó-
íàêàëèâàíèÿ (ôîíàðèêè, èãðóøêè). ÷óâñòâèòåëüíûõ ðàäèîïðèåìíèêîâ ÀÌ äè- åìûõ ïîìåõ;
Ïîÿâèëàñü áîëåå ÷åòêàÿ çàêîíîìåð- àïàçîíîâ è ÓÍ× òèïà ìèêðîôîííûõ, äëÿ ýêðàíèðîâàíèå ÁÏ;
íîñòü â ïîäáîðå íàïðÿæåíèé ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ óðîâåíü ïóëüñàöèé âûõîäíîãî çàçåìëåíèå (îäíîòî÷å÷íîå), ñèãíàëü-
SA3, ò.å. äëÿ ìàëîìîùíîé íàãðóçêè ñëå- íàïðÿæåíèÿ çàâåäîìî áîëüøîé (åñòü äðó- íîå, êîðïóñíàÿ çåìëÿ;
äóåò ïîäêëþ÷àòü íà 1-þ ïîçèöèþ íèæå íî- ãèå ÁÏ). Ïðè ïèòàíèè æå ÓÊ ðàäèîïðè- òîïîëîãèÿ ñõåì ÁÏ: ðàçäåëåíèå ñèëî-
ìèíàëà, à äëÿ ìîùíûõ - íà íîìèíàë (óñ- åìíèêîâ è ìàãíèòîôîíîâ, â ò.÷. ïëåéåðà âîé è óïðàâëÿþùåé ÷àñòåé, âûïîëíåíèå
òàíîâèòü SA3), îñîáåííî ïðè ìàëûõ íà- è äèêòîôîíà, çàìåòíûé ôîí ïåðåìåííî- ìîíòàæíûõ æãóòîâ, âçàèìíîå ðàñïîëî-
ïðÿæåíèÿõ (äî 6 Â). ãî òîêà íå ïðîñëóøèâàåòñÿ äàæå áåç æåíèå ýëåìåíòîâ.
Âûõîäíûå íàïðÿæåíèÿ 6, 9 è 12  ÿâ- âñòðîåííûõ ñòàáèëèçàòîðîâ íàïðÿæåíèÿ. Áëîêè ïèòàíèÿ íà îñíîâå âûñîêî÷àñòîò-
ëÿþòñÿ ïîïóëÿðíûìè òèïîâûìè è ðàññ÷è- Õóæå äðóãîå, à èìåííî òî, ÷òî ïðè ïè- íûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé õàðàêòåðíû òåì,
òàíû íà ïèòàíèå íàãðóçîê, ñîäåðæàùèõ òàíèè óïîìÿíóòûõ íàãðóçîê ÷åðåç ñåòåâîé ÷òî â ìàëîì îáúåìå îäíîâðåìåííî äåé-
âíóòðåííèé ñòàáèëèçàòîð, íàïðèìåð íà àäàïòåð äîâîëüíî âûñîê óðîâåíü èìïóëüñ- ñòâóþò êàê ìîùíûé èñòî÷íèê ïîìåõ, òàê
ÌÑ ñåðèè Ê142ÅÍõõõ, à äèàïàçîí èõ èç- íûõ ïîìåõ, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â âèäå ùåë÷- è ñëàáîòî÷íàÿ ñõåìà óïðàâëåíèÿ è, êðî-
ìåíåíèÿ 5 - 18 Â ïîä íàãðóçêîé ÿâëÿåòñÿ

4 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß

ðèñ.1 ðèñ.2

ìå òîãî, ïðåäúÿâëÿþòñÿ âåñüìà æåñòêèå ñîïðîòèâëåíèåì íà âûñîêèõ ÷àñòîòàõ - ñêèâàòü" îò èìïóëüñíûõ ïîìåõ, òî øíóð
òðåáîâàíèÿ êàê ê ïóëüñàöèÿì âûõîäíûõ ëó÷øå âñåãî êåðàìè÷åñêèì. ß ïðîñòî çà- ïèòàíèÿ (ñåòåâîé 220  èëè îò ÁÏ ïîñòî-
íàïðÿæåíèé, òàê è ê óðîâíþ ñîçäàâàåìûõ áûë íàðèñîâàòü âòîðîé êîíäåíñàòîð íà ÿííîãî òîêà - âñå ðàâíî) íàìàòûâàåòñÿ íà
ÁÏ ïîìåõ (èçëó÷àåìûõ è íàâîäèìûõ â ñõåìå ðèñ.1 ÐÀ "Ýëåêòðèê" 1/2000 ñ.9, íî êîëüöî òàê, ÷òî êîëüöî (äðîññåëü) îêàçû-
ïèòàþùåé ñåòè). ôàêòè÷åñêè ïàðàëëåëüíî Ñ2 óñòàíîâèë âàåòñÿ êàê ìîæíî áëèæå ê ìåñòó ââîäà
 êîíöå êíèãè [1] ïðèâîäèòñÿ âåñüìà èí- êîíäåíñàòîð ÊÌ-6 0,068 ìêÔ, à òàêæå ïà- ïèòàíèÿ. È îáû÷íî ïîìåõè îñëàáëÿþòñÿ
òåðåñíîå è ïîëåçíîå äëÿ ðàäèîëþáèòåëåé ðàëëåëüíî Ñ1 òàêîé æå. Ó ìåíÿ òàêîå èëè èñ÷åçàþò. Àíàëîãè÷íî ïîñòóïàþ, åñ-
çàêëþ÷åíèå (ñ.156): " çàêëþ÷åíèå îòìå- ïðàâèëî: åñëè ïî ïèòàíèþ ñòîèò áëîêèðî- ëè êàêîå-ëèáî óñòðîéñòâî íàîáîðîò âûäà-
òèì, ÷òî íåîäíîêðàòíûå ïîïûòêè îïðåäå- âî÷íûé êîíäåíñàòîð, òî îí äîëæåí áûòü åò â ñåòü ñëèøêîì áîëüøîé óðîâåíü ïî-
ëèòü ñòåïåíü ðåøàþùåãî âëèÿíèÿ îäíîãî êåðàìè÷åñêèì ïðè åìêîñòÿõ äî 1 ìêÔ, ïðè ìåõ (íàïðèìåð, ýëåêòðîäðåëü), âëèÿþùèõ
èç îïèñàííûõ ñïîñîáîâ ìîíòàæà è êîíñò- åìêîñòÿõ îò 1 - 100 ìêÔ ÿ óñòàíàâëèâàþ íà àïïàðàòóðó. ß íàçûâàþ ýòî èíâåíòàð-
ðóêòèâíûõ ïðèåìîâ íà âûñîêî÷àñòîòíûå òàíòàëîâûé è ïàðàëëåëüíî åìó êåðàìè÷å- íûì äðîññåëåì. Åñëè èñòî÷íèê ïîìåõ
ïóëüñàöèè âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ îêàçà- ñêèé, ïðè åìêîñòÿõ áîëüøå 100 ìêÔ îê- "èñ÷åç", òî êîëüöà ìîæíî ñíÿòü ñî øíó-
ëèñü íåñîñòîÿòåëüíûìè, òàê êàê ëþáîé, ñèäíûå àëþìèíèåâûå èíîãäà òàíòàëîâûå ðà, íå ïðèáåãàÿ íè ê êàêèì ïåðåäåëêàì -
îòäåëüíî âçÿòûé, ñïîñîá äàåò íåáîëü- (åñëè ïîçâîëÿþò ãàáàðèòû) è îáÿçàòåëü- îäíèìè ðóêàìè.
øîé ýôôåêò óìåíüøåíèÿ ïóëüñàöèè - ïðè- íî ïàðàëëåëüíî-êåðàìè÷åñêèé. Ïî ñóòè, òàêîé äðîññåëü ïðåäñòàâëÿåò
ìåðíî 10…15%. Îäíàêî, ïðèìåíÿÿ âñþ Ìîæíî áëîêèðîâàòü òàêæå äèîäû âû- ñîáîé ñèììåòðè÷íûé îäíîçâåííûé Ï-îá-
ñîâîêóïíîñòü ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñíè- ïðÿìèòåëüíîãî ìîñòà - î÷åíü ðàñïðîñòðà- ðàçíûé LC-ôèëüòð íèçêèõ ÷àñòîò (ïî ïî-
æåíèå âûñîêî÷àñòîòíîé ïóëüñàöèè, ìîæ- íåííîå ðåøåíèå â âûïðÿìèòåëÿõ ÁÏ íà Â× ëîñå ïðîçðà÷íîñòè). ×åì áîëüøå èíäóê-
íî äîáèòüñÿ ñóùåñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ. ïðåîáðàçîâàòåëÿõ. Òàêîå ðåøåíèå ïðèìå- òèâíîñòü (L1 = L2 èíäóêòèâíîñòü æèë êà-
Êîìïëåêñíûé ýôôåêò, íå ïîääàþùèéñÿ íèìî è äëÿ âûïðÿìèòåëåé, â ò.÷. è âèäà áåëÿ íà ñåðäå÷íèêå) è åìêîñòü Ñð (ðàñ-
ðàçëîæåíèþ íà ñîñòàâëÿþùèå ââèäó áåñ- "àäàïòåð" (2 èëè 4 êîíäåíñàòîðà ÊÌ ïðåäåëåííàÿ åìêîñòü ìåæäó æèëàìè êà-
÷èñëåííûõ âçàèìíûõ êîìáèíàöèé âñåõ 0,001- 0,047 ìêÔ). ß òàêèõ êîíäåíñàòîðîâ áåëÿ), òåì íèæå ÷àñòîòà ñðåçà ôèëüòðà
èçâåñòíûõ ìåð áîðüáû ñ ýëåêòðîìàãíèò- â ïðåäëîæåííîé ïåðåäåëêå íå óñòàíàâëè- (ðèñ.2). Ïðîòèâîôàçíûå ñîñòàâëÿþùèå
íûìè ïîìåõàìè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâî- âàë. Íî ÿ ïðèìåíÿþ äðîññåëü íà âûõîä- Â× ïîìåõ ïîãëîùàþòñÿ ñåðäå÷íèêîì. Ïî-
åîáðàçíûé òåõíè÷åñêèé ïàðàäîêñ…" íîì øíóðå. Áåðó êîëüöî ñ íàðóæíûì äè- ýòîìó ëó÷øèìè ìàòåðèàëàìè ÿâëÿþòñÿ
Íà ïðèìåðå ÁÏ íà îñíîâå âûñîêî÷àñ- àìåòðîì 30 - 70 ìì èç ôåððèòà èëè àëü- àëüñèôåð èëè ïðåññîâàííûé ìîëèáäåíî-
òîòíûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé ìû ðàññìîòðå- ñèôåðà, èëè ïåðìàëëîÿ, ñîøëèôîâûâàþ âûé ïåðìàëëîé (äëÿ ãîðèçîíòàëüíîãî ñåð-
ëè òèïîâîé èñòî÷íèê ïîìåõ è îáùèå ìå- îñòðûå ãðàíè íàæäà÷íîé áóìàãîé è îáìà- äå÷íèêà), îáëàäàþùèå âûñîêèìè ïîòå-
òîäû áîðüáû ñ íèìè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, òûâàþ âèíèëîâîé ëåíòîé. Ïîñëå ýòîãî ðÿìè íà Â×. Âûñîêîîáîðîòíûå ôåððèòî-
÷òî âñå æå ñïåêòð ïîìåõ, ñîçäàâàåìûõ â íàìàòûâàþ âûõîäíîé øíóð ñåòåâîãî àäàï- âûå ñåðäå÷íèêè èíîãäà äàæå óñèëèâàþò
ïðåîáðàçîâàòåëüíîì ÁÏ, îãðàíè÷åí, ÷òî òåðà ñî ñòîðîíû âûõîäíûõ øòåêêåðîâ íà ïîìåõè. Äëÿ ñèíôàçíûõ ñîñòàâëÿþùèõ
îáëåã÷àåò êîíñòðóèðîâàíèå è èõ ïîäàâëå- êîëüöî. Ïîëó÷àåòñÿ 15 - 35 âèòêîâ ðàâíî- Â× ïîìåõ - ïîëó÷àåòñÿ äðîññåëü (ñîñðå-
íèå. Åñëè ìû òåïåðü âåðíåìñÿ ê àäàïòå- ìåðíî â 1 ñëîé. Èäåàëüíî áûëî áû ïîìå- äîòî÷åííàÿ èíäóêòèâíîñòü) â ÷èñòîì âè-
ðàì è ðàññìîòðèì èõ êàê ñâîåîáðàçíûå ñòèòü òàêîé äðîññåëü â ãëóõóþ ìåòàëëè- äå. Îáìîòêè, îáðàçîâàííûå æèëàìè êàáå-
ïðèåìíèêè Â× ïóëüñàöèé è ïîìåõ èç ñå- ÷åñêóþ êîðîáêó ñî øòåêêåðîì íà íåé, íî ëÿ L1 è L2 äëÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ, íàâåäåí-
òè ïåðåìåííîãî òîêà îò ðàññìîòðåííûõ ýòî "òÿæåëî" äëÿ ïèòàåìîãî ëåãêîãî óñ- íîãî îñíîâíûì òîêîì, ÿâëÿþòñÿ âçàèìíî
èñòî÷íèêîâ, òî ñïåêòð òàêèõ ïîìåõ ÷ðåç- òðîéñòâà. Ïîýòîìó ÿ îñòàâëÿþ äðîññåëü êîìïåíñèðóþùèìè, ïîýòîìó â ñåðäå÷íè-
âû÷àéíî øèðîê. Îòñóòñòâèå âõîäíîãî îòêðûòûì, à ÷àñòü øíóðà ìåæäó äðîññå- êå íå ïðîèñõîäèò íàìàãíè÷èâàíèÿ, è òà-
ôèëüòðà è çíà÷èòåëüíàÿ ìåæîáìîòî÷íàÿ ëåì è ïèòàåìûì óñòðîéñòâîì íå áîëåå 150 êîé äðîññåëü ìîæíî ïðèìåíÿòü êàê äëÿ
åìêîñòü ñîçäàþò "ïðåêðàñíûå" óñëîâèÿ ìì, ò.å. ìèíèìàëüíî âîçìîæíîå èç ðàñ- öåïåé ïîñòîÿííîãî òîêà, òàê è ïåðåìåí-
äëÿ ïåðåäà÷è Â× ïóëüñàöèé èç ñåòè â ïè- ÷åòà, ÷òîáû ïðè âêëþ÷åííîì â ïèòàåìîå íîãî. Ñå÷åíèå ñåðäå÷íèêà â ñâÿçè ñ ýòèì
òàåìîå óñòðîéñòâî. óñòðîéñòâî øòåêêåðå äðîññåëü ëåæàë ðÿ- òîæå íåêðèòè÷íî, à âûáèðàåòñÿ êîíñò-
Íå èñêëþ÷åíî òàêæå, ÷òî íà äèîäàõ äîì íà ñòîëå, à íå âèñåë íà ïðîâîäàõ ðóêòèâíî èñõîäÿ èç äèàìåòðà, êîòîðûé
âûïðÿìèòåëÿ ìîæåò ïðîèñõîäèòü ïåðå- (ðèñ.1). äîëæåí áûòü óäîáåí äëÿ íàìîòêè øíóðîâ,
ìíîæåíèå ïîìåõ è èõ ìîäóëÿöèÿ ÷àñòî- Íàáîð ïîäãîòîâëåííûõ îïèñàííûì îá- â ò.÷. àðìèðîâàííûõ ñåòåâûìè âèëêàìè,
òîé ñåòè ñ óïëîòíåíèåì ñïåêòðà Â× ïîìåõ. ðàçîì ìàãíèòîïðîâîäîâ èçîëèðîâàííûõ øòåêêåðàìè è ò.ä.
Èçâåñòíî, ÷òî îêñèäíûé êîíäåíñàòîð âèíèëîâûìè ëåíòàìè ðàçíûõ öâåòîâ (ïî
ôèëüòðà âûïðÿìèòåëÿ íà ÷àñòîòàõ, áîëü- ìàòåðèàëó: ôåððèò - êðàñíûé, àëüñèôåð Ëèòåðàòóðà
øå íåñêîëüêèõ êèëîãåðö, ðåçêî óâåëè÷è- - ñèíèé, ïåðìàëëîé - çåëåíûé) - âñåãäà 1. Ýðàíîñÿí Ñ.À. Ñåòåâûå ÁÏ ñ Â×
âàåò èìïåäàíñ è ïîýòîìó íóæäàåòñÿ â ïîä ðóêîé êàê ñâîåîáðàçíûé èíâåíòàðü. ïðåîáðàçîâàòåëÿìè. - Ë.: Ýíåðãîàòî-
øóíòèðîâàíèè êîíäåíñàòîðîì ñ ìàëûì Åñëè êàêîå-ëèáî óñòðîéñòâî ñòàëî "ïîòðå- ìèçäàò, 1991.

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 5


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß

Óñòðîéñòâî
òîêîâîé çàùèòû
â äâóõïîëÿðíîì
áëîêå ïèòàíèÿ
Â. Á. Ëîâ÷óê, ã. Èâàíî-Ôðàíêîâñê

Íàëè÷èå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû çàùèòû îò ïåðåãðóçêè è


çàìûêàíèé öåïè âûõîäà ïðåäîòâðàùàåò âûõîä èç ñòðîÿ êàê
íàëàæèâàåìîé êîíñòðóêöèè, òàê è ñàìîãî áëîêà ïèòàíèÿ. ðèñ.1
Ñèñòåìà äîëæíà ìîìåíòàëüíî óìåíüøèòü íàïðÿæåíèå äî
íóëÿ íà îáîèõ ïëå÷àõ áëîêà ïèòàíèÿ, ò.å. îáëàäàòü "òðèã-
ãåðíûì ýôôåêòîì". Ñõåìà, óäîâëåòâîðÿþùàÿ ýòèì óñëî-
âèÿì, èçîáðàæåíà íà ðèñ.1.
Ðàáîòà ñõåìû. Â èñõîäíîì ñîñòîÿíèè òðàíçèñòîðû
VT1…VT4 çàêðûòû. Ïðè ïåðåãðóçêå, çàìûêàíèè íà êîðïóñ
èëè "ìèíóñ" ïîëîæèòåëüíîãî ïëå÷à îòêðûâàíèå òðàíçèñòî-
ðà VT1 ââåäåò ê ïðîáîþ ñòàáèëèòðîíà VD1, êîòîðûé îòêðû-
âàåò òðàíçèñòîð VT2. Ïîñëå ÷åãî ñðàáàòûâàåò ñèñòåìà
"çàùåëêè", ò.å. ÷åðåç äâà ñòàáèëèòðîíà ïðîòåêàåò òîê,
óäåðæèâàþùèé òðàíçèñòîðû VT1 è VT2 îòêðûòûìè äàæå ïî-
ñëå ñíÿòèÿ êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ. ×åðåç äèîäû VD3 è VD4
ïîñòóïàåò íàïðÿæåíèå íà áàçû òðàíçèñòîðîâ VT3 è VT4, êî-
òîðûå ôîðìèðóþò óïðàâëÿþùèå ñèãíàëû è çàêðûâàþò ðå-
ãóëèðóþùèå ýëåìåíòû ïîëîæèòåëüíîãî è îòðèöàòåëüíîãî ðèñ.2
ïëå÷ ñòàáèëèçàòîðà. Äèîäû VD3 è VD4 ÿâëÿþòñÿ ïîðîãî-
âûìè ýëåìåíòàìè äëÿ òðàíçèñòîðîâ VT3 è VT4 ñîîòâåòñò- R9 = Uâõ - Uá.ýVT1 - Uñò.ñòàá - UVD3 -
âåííî. - Uá.ýVT3/0,0011; (2)
 òàêîì ñîñòîÿíèè ñõåìà ìîæåò íàõîäèòüñÿ ïðîäîëæè-
òåëüíîå âðåìÿ. Ïðè ýòîì íàïðÿæåíèå íà âûõîäå ïëå÷ ðàâ- R7 + R8 = 2Uâõ - Uá.ýVT1 -
íî íóëþ, à çíà÷èò, òåïëîâîé ïðîáîé íå ãðîçèò ðåãóëèðó- - Uñò.ñòàá/(0,0085 - 0,0011); (3)
þùèì òðàíçèñòîðàì. Ñ ïîìîùüþ ðåçèñòîðîâ R1 è R2 ìîæ-
íî ïëàâíî èëè ñòóïåí÷àòî ðåãóëèðîâàòü òîê ñðàáàòûâàíèÿ
çàùèòû. ×òîáû âåðíóòü ñõåìó â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå ïðå- R7 = R7 + R8/18, (4)
äóñìîòðåí òóìáëåð S1 ("Âîçâðàò"), êîòîðûé íà êîðîòêîå
âðåìÿ ðàçìûêàåò öåïü ïèòàíèÿ ñòàáèëèòðîíîâ VD1 è VD2. ãäå Uñò.ñòàá - íàïðÿæåíèå ñòàáèëèçàöèè ñòàáèëèòðîíîâ
Ðàçâîäêà íà ïëàòå èçîáðàæåíà íà ðèñ.2. Êàê ñàìîñòîÿ- VD1 è VD2, Â; Uâõ - âõîäíîå íàïðÿæåíèå îòíîñèòåëüíî êîð-
òåëüíóþ ÷àñòü áëîêà ïèòàíèÿ ìîæíî ïîäêëþ÷àòü ïðàêòè- ïóñà; UVD3 - ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà äèîäå VD3; Uá.ýVT1 -
÷åñêè ê ëþáîìó äâóõïîëÿðíîìó èñòî÷íèêó íàïðÿæåíèÿ. íàïðÿæåíèå áàçà-ýìèòòåð òðàíçèñòîðà VT1 (0,65  äëÿ
Íàëàäêà ñõåìû. Ñëåäóåò ïîäàòü íàïðÿæåíèå íà ñõåìó è êðåìíèåâûõ); R7-R9 - â îìàõ.
ïðîâåðèòü íàäåæíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òîêîâîé çàùè-  çíàìåíàòåëå ÷èñëî 0,0011 À - òîê ÷åðåç ðåçèñòîð R9,
òû íà ïðåäåëàõ 0,6 è 1,2 À, çàòåì - â ðåæèìàõ ïëþñîâîãî ÷èñëî 0,0085 À - òîê ÷åðåç ðåçèñòîðû R7+R8.
è ìèíóñîâîãî êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ, à òàêæå ïëþñîâîå Ñõåìà ðàáîòàåò îêîëî 2 ëåò ñ ïðåäåëàìè òîêîâîé çàùè-
ïëå÷î-êîðïóñ, ìèíóñîâîå ïëå÷î-êîðïóñ. Òðàíçèñòîðû VT1 òû 0,6 è 1,2 À. Ïðè ìíîãîêðàòíûõ êîðîòêèõ çàìûêàíèÿõ è
è VT2, ðåçèñòîðû R1…R4, ñòàáèëèòðîíû VD1 è VD2 ïîäî- ïåðåãðóçêàõ â ïëþñîâîì è ìèíóñîâîì ïëå÷àõ ñáîåâ íå
áðàòü ñ îäèíàêîâûìè ïàðàìåòðàìè. áûëî.
Åñëè âõîäíîå íàïðÿæåíèå 34,5 Â áîëüøå èëè ìåíüøå áî- Çàìåíà ýëåìåíòîâ. Âìåñòî óêàçàííûõ íà ñõåìå òðàíçè-
ëåå ÷åì íà 10%, òî íóæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ôîðìóëàìè: ñòîðû ìîæíî çàìåíèòü íà ÊÒ361Ã, ÊÒ315Å ïðè Uâõ ≤ 21 Â;
Uñò.ñòàá= Uâõ/2,3; äèîäû VD3, VD4 - ìàëîìîùíûå êðåìíèåâûå; ðåçèñòîðû
(1)
R1…R4 - ïðîâîëî÷íûå; S1, S2 - ïåðåêëþ÷àòåëè òèïà ÒÏ1-2;
S2 - ïåðåêëþ÷àòåëü ïðåäåëà òîêîâîé çàùèòû 0,6/1,2 À.

6 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÝËÅÐ
ÊÓÒÁ
ÐÎÐÈ
ÑÊÂÀ ÐÊÀ

Îäíà ñõåìà: ðåãóëþâàííÿ ñèëè ñòðóìó


åëåêòðè÷íîãî çâàðþâàííÿ, çàðÿäêè àêóìóëÿòîð³â,
ïóñêîâèé ïðèñòð³é äëÿ àâòîìîá³ëÿ
Â.Ð.Ïîëÿí÷è÷, Ëüâ³âñüêà îáë.
Áàãàòî õòî ìຠâäîìà åëåêòðîçâàðþ- Ìåí³ çàõîò³ëîñü çðîáèòè ñõåìó, ÿêó ëåã- òàê ÿê àíîäè òèðèñòîð³â ç'ºäíàí³ ðàçîì,
âàëüíèé àïàðàò (òðàíñôîðìàòîð). Äåõòî êî ìîæíà áóëî á ïðèºäíàòè äî ëþáîãî òî ìîæíà ¿õ ïîñòàâèòè íà îäèí ðàä³àòîð.
çðîáèâ ñàì, â äåêîãî ïðîìèñëîâèé. Äëÿ çâàðþâàëüíîãî àïàðàòó. Ðåçèñòîð îáìåæåííÿ ñòðóìó Rîáì íå-
ðåãóëþâàííÿ ñèëè çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó ßêùî Âè õî÷åòå çðîáèòè ñõåìó ðåãóëþ- îáõ³äíî ðîçðàõîâóâàòè ïî ôîðìóë³:
íà îäíèõ àïàðàòàõ º â³äâîäè â³ä îáìîòîê, âàííÿ çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó íà òèðèñòî- Rîáì = Uâõ.ìaêñ /Ióïð.ìàêñ (Îì),
íà ïðîìèñëîâèõ äëÿ öüîãî ñëóæèòü ðóêî- ðàõ, òî òðåáà âðàõîâóâàòè íàñòóïíi íþàí- äå Uâõ.ìàêñ - ìàêñèìàëüíà âõ³äíà íà-
ÿòêà, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ çì³íþþòü ñè. ïðóãà; Ióïð.ìàêñ - ìàêñèìàëüíèé ñòðóì
â³äñòàíü ì³æ îáìîòêàìè, à îòæå ³ çâàðþ- ijîäè ³ òèðèñòîðè ñòâîðþþòü äåÿêèé àê- êåðóþ÷îãî åëåêòðîäà.
âàëüíèé ñòðóì. Ùå äåõòî äëÿ ðåãóëþâàí- òèâíèé îï³ð. Òðåáà áóòè ãîòîâèì äî âòðà- Ðîçãëÿíåìî ðîáîòó ñõåìè ðèñ.3. Íå-
íÿ ñèëè çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó çàñòîñîâóº òè ïðèáëèçíî äî 10% çâàðî÷íîãî ñòðóìó. õàé ïåðøîþ áóäå ïîëÿðí³ñòü íàïðóãè âêà-
îï³ð, òàê çâàíó ïðóæèíó ÷è ñï³ðàëü. Áàæàíî êàáåë³ áðàòè êîðîòêèìè, íå çàñòî- çàíà áåç äóæîê. Òîä³ ñòðóì ïðîéäå ÷åðåç
Ìàþ÷è âäîìà åëåêòðîçâàðþâàëüíèé ñîâóâàòè êàáåë³â ç òîíêèì ïåðåð³çîì. ä³îä VD4, Ríàâ, ³ â ìîìåíò ïîñòóïëåííÿ
àïàðàò, ìåí³ òåæ çàõîò³ëîñü çðîáèòè äëÿ Îñîáëèâî êîëè àïàðàò ìàëîïîòóæíèé. êåðóþ÷îãî ³ìïóëüñó (òîáòî êîëè
íüîãî ðåãóëþâàííÿ çâàðþâàëüíîãî ñòðó- Êîëè Âè çðîáèëè âèïðÿìëÿ÷ ³ âñòàíî- â³äêðèºòüñÿ òèðèñòîð îïòðîíà ÀÎÓ103).
ìó. Ç óñ³õ âàð³àíò³â íàéêðàùå öå ìîæíà âèëè éîãî íà ñâ³é àïàðàò, òî âèâîäè ìîñ- Ñòðóì ïðîéäå ÷åðåç òèðèñòîð VS1 òîìó,
çðîáèòè íà ìîñò³ ç äâîõ ä³îä³â ³ äâîõ òè- òà "+" ³ "-" íå îçíà÷àþòü, ùî Âè ìàºòå ùî íà éîãî êàòîä³ áóäå "ì³íóñ".  íàñòóï-
ðèñòîð³â, òîä³ êð³ì ðåãóëþâàííÿ ñèëè ïîñò³éíó íàïðóãó, à âèïðÿìëåíó. Äëÿ òî- íèé ï³âïåð³îä íàïðóãà ïîì³íÿº ïîëÿðí³ñòü
ñòðóìó, ìîæíà îäåðæàòè âèïðÿìëåíó íà- ãî, ùîá âàðèòè ïîñò³éíèìè åëåêòðîäàìè ³ áóäå òàêîþ, ÿê âêàçàíà â äóæêàõ. Òîä³
ïðóãó, ÿêó ìîæíà çàñòîñóâàòè äëÿ çàðÿä- òèïó ÓÎÍÈ, ïîòð³áíî çãëàäèòè ïóëüñàö³¿. âîíà ïðîéäå ÷åðåç ä³îä VD3, Ríàâ ³ â ìî-
êè àêóìóëÿòîð³â ³ ïóñêó àâòîìîá³ëüíèõ ª çàãàëüíîâ³äîìèé ñïîñ³á çãëàäæåííÿ ìåíò ïîñòóïëåííÿ êåðóþ÷îãî ³ìïóëüñó ÷å-
äâèãóí³â. ïóëüñàö³é - ï³ä'ºäíàòè ïîñë³äîâíî ç ìîñ- ðåç òèðèñòîð VS2, òîìó ùî íà éîãî êàòîä³
 ë³òåðàòóð³ ïî åëåêòðè÷íèì çâàðþ- òîì âèïðÿìëÿ÷à äðîñåëü. áóäå "ì³íóñ".
âàëüíèì àïàðàòàì çóñòð³÷àþòüñÿ òàê³ õà- Êîðîòêèé åêñêóðñ â ³ñòîð³þ êåðîâàíèõ ßêùî íåîáõ³äíî çãëàäèòè ïóëüñàö³¿ íà-
ðàêòåðèñòèêè: êðóòîïàäàþ÷³, ïîëîãîïà- âèïðÿìëÿ÷³â . Ìîñòîâà ñõåìà ç ïîñë³äî- ïðóãè, òîä³ äî âèõîäó âèïðÿìëÿ÷à
äàþ÷³, æîðñòê³ ³ çðîñòàþ÷³. âíî âêëþ÷åíèì òèðèñòîðîì (ðèñ.1). Âîíà ï³ä'ºäíóþòü êîíäåíñàòîðè.
Íàéêðàùà - öå êðóòîïàäàþ÷à õàðàêòå- ìຠíàñòóïí³ íåäîë³êè: Öþ ñõåìó ìîæíà çàñòîñóâàòè äëÿ âè-
ðèñòèêà. ¯¿ äîáèòèñü ìîæíà çàñòîñóâàííÿì òàê ÿê ñòðóì ïðîõîäèòü ÷åðåç òðè âåí- ïðÿìëåííÿ íàïðóãè â òðàíñôîðìàòîð³, äå
òðàíñôîðìàòîð³â ç³ çá³ëüøåíèì ìàãí³òíèì òèë³ º çàéâå ïàä³ííÿ íàïðóãè ≥1 Â; âòîðèííà îáìîòêà ìຠâèâ³ä â³ä ñåðåäíüî¿
ðîçñ³ÿííÿì. çá³ëüøåííÿ âíóòð³øíüîãî îïîðó òî÷êè, ÿê ïîêàçàíî íà ðèñ.4; Ñõåìà ïðà-
Öå ðîáèòüñÿ òàêèìè ñïîñîáàìè: âíàñë³äîê âèêîðèñòàííÿ çàéâîãî âåíòè- öþº ÿê ³ ïîïåðåäíÿ. Êîðîòêèé ïåðåë³ê
ðîçì³ùåííÿì ïåðâèííî¿ ³ âòîðèííî¿ îá- ëÿ; ïðèñòðî¿â, äå ìîæíà çàñòîñóâàòè äàíó
ìîòîê íà ð³çíèõ ñòðèæíÿõ îñåðäÿ; ïîäîðîæàííÿ ïðèñòðîþ òàê, ÿê ìè âè- ñõåìó (êð³ì âêàçàíèõ â íàçâ³ ñòàòò³):
â³ääàëåííÿì ïåðâèííèõ îáìîòîê â³ä êîðèñòîñóºìî çàéâèé âåíòèëü ³ çàéâèé äëÿ ðåãóëþâàííÿ íàïðóãè íà âòîðèíí³é
âòîðèííèõ; ðàä³àòîð îõîëîæäåííÿ; îáìîòö³ òðàíñôîðìàòîðà ç âèâîäîì â³ä
çàñòîñóâàííÿì ìàãí³òíîãî øóíòà. òèðèñòîð â äàí³é ñõåì³ ïðàöþº ç ñåðåäíüî¿ òî÷êè (ðèñ.4);
Ìàéæå âñ³ ñàìîðîáí³ ïîáóòîâ³ åëåêòðîç- ïîäâ³éíèì íàâàíòàæåííÿì (÷åðåç òèðèñòîð äëÿ ðåãóëþâàííÿ øâèäêîñò³ îáåðòàííÿ
âàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè íàìîòàí³ òàê, çàâäæè òå÷å ñòðóì, òîä³ ÿê ä³îäè ïðàöþ- êîëåêòîðíèõ äâèãóí³â;
ùî ïåðâèíí³ ³ âòîðèíí³ îáìîòêè ñòîÿòü íà þòü ïîïàðíî VD3, VD2, VD4, VD1), òîìó äëÿ ðåãóëþâàííÿ òåìïåðàòóðè åëåêòðî-
îäíèõ ñòðèæíÿõ, ³, ÿê ïðàâèëî, âòîðèíí³ â³í ïîâèíåí áóòè â äâà ðàçè ïîòóæí³øèé, íàãð³âàëüíèõ ïðèëàä³â;
îáìîòêè íàìîòàí³ çâåðõó ïåðâèííèõ. í³æ ä³îäè. äëÿ ðåãóëþâàííÿ îñâ³òëåííÿ ³ ò.ä.
Õàðàêòåðèñòèêè â òàêèõ òðàíñôîðìà- Àëå çâàæàþ÷è íà ëåãê³ñòü êåðóâàííÿ, öÿ
òîð³â íå êðóòîïàäàþ÷³, ³ òîìó ãîëîâíèé íå- ñõåìà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íàé÷àñò³øå.
äîë³ê - ñèëüíå ðîçáðèçêóâàííÿ ìåòàëó. Ìîñòîâà ñõåìà ç äâîìà ä³îäàìè ³ äâî-
Äëÿ òîãî ùîá ïîçáóòèñÿ öüîãî íåäîë³êó, ìà òèðèñòîðàìè (ðèñ.2)
íåîáõ³äíî ï³ñëÿ òðàíñôîðìàòîðà âêëþ÷è-  ö³é ñõåì³ âåëèêèì íåäîë³êîì º
òè äðîñåëü. ñêëàäí³ñòü êåðóâàííÿ. Íåîáõ³äíî ìàòè
Äëÿ çâàðþâàííÿ íåîáõ³äíà íàïðóãà 50- äâà ñèãíàëè êåðóâàííÿ, ÿê³ çì³ùåí³ ïî
80 Â. Õòî ìàâ ñïðàâó ç ïðîìèñëîâèìè ôàç³ îäèí â³ä äðóãîãî íà 180° ³ ÿê³ ³çîëü-
àïàðàòàìè òîé çíàº, ùî áàãàòî òàêèõ àïà- îâàí³ îäèí â³ä äðóãîãî.
ðàò³â â ðåæèì³ "âåëèê³ ñòðóìè" ìàþòü íà-  ñõåì³, ÿêó ÿ ïðîïîíóþ, º òàê³ ïåðåâà- ðèñ.1
ïðóãó íà âòîðèíí³é îáìîòö³ ëèøå 25 Â. ãè ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè:
ßêùî âêëþ÷àòè òèðèñòîð â äðóã³é ïî- âèêîðèñòîâóþòüñÿ äâà ä³îäè ³ äâà òèðè-
ëîâèí³ ï³âïåð³îäó íàïðóãè ìåðåæ³, òî ñòîðè (à â ñõåì³ ðèñ.1 ÷îòèðè ä³îäè ³ òè-
îäåðæèìî "øòó÷íî" - ïàäàþ÷ó âîëüò-àì- ðèñòîð);
ïåðíó õàðàêòåðèñòèêó, ³ öå äîçâîëÿº çìåí- ëåãê³ñòü êåðóâàííÿ - âèêîðèñòîâóºòüñÿ
øèòè ìàñó åëåêòðîçâàðþâàëüíîãî àïàðà- îäèí ñèãíàë êåðóâàííÿ. ³äêðèºòüñÿ òîé
òó. òèðèñòîð, íà êàòîä³ ÿêîãî áóäå "ì³íóñ"
Àëå äëÿ óïðàâë³ííÿ ñõåìè ïîòð³áíà âõ³äíî¿ íàïðóãè, à ñèãíàë êåðóâàííÿ ïî-
ñïåö³àëüíà îáìîòêà íà òðàíñôîðìàòîð³. äàºòüñÿ â³äðàçó íà îáèäâà òèðèñòîðè; ðèñ.2

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 7


ÝËÅÐ
ÊÓÒÁ
ÐÎÐÈ
ÑÊÂÀ ÐÊÀ
òè ä³îäè òèïó Ä161-320, ÄË123-320, Ä171-
400 ³ ò.ä. Òèðèñòîðè òèïó Ò123-320, Ò-
133-320, Ò133-400 ³ Ò143-400 ³ ò.ä. ² ãîëî-
âíå: ä³îäè ³ òèðèñòîðè îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíí³
áóòè íà ðàä³àòîðàõ. Õòî çàñòîñîâóº åëå-
êòðîçâàðþâàëüíèé àïàðàò äëÿ ³íòåíñèâíî¿
ðîáîòè, áàæàíî çðîáèòè ïðèìóñîâå îõî-
ëîäæåííÿ âåíòèëÿòîðîì.
ðèñ.3 ðèñ.4 ßê ïðàâèëî, ñèëîâ³ ä³îäè ³ òèðèñòîðè
âèïóñêàþòüñÿ íà çâîðîòíþ íàïðóãó íå
ìåíøå 300 Â, òîìó ìîæíà íå ñóìí³âàþ-
÷èñü êóïóâàòè áóäü-ÿêèé ä³îä íà
â³äïîâ³äíèé ñòðóì.
ßêùî åëåêòðîçâàðþâàëüíèé àïàðàò ÷à-
ñòî çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ ð³çêè, òîä³ áàæà-
íî âèâåñòè îêðåì³ êàáåë³ ïðÿìî â³ä âòî-
ðèííî¿ îáìîòêè.
³çüì³òü áóäü-ÿêèé åëåêòðîçâàðþâàëü-
íèé àïàðàò ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà -
òàì áóäå âêàçàíî òàêèé ïàðàìåòð ÏÍ (ïî
ðîñ³éñüêè "ïðîäîëæèòåëüíîñòü íàãðóç-
êè"). Óêðà¿íñüêîþ öåé òåðì³í áóäå íàçè-
âàòèñü "òðèâàë³ñòü íàâàíòàæåííÿ" - ÒÍ.
Áóâàþòü àïàðàòè ç ÒÍ 20%. Öå îçíà÷àº,
ðèñ.5 ùî ï³ñëÿ 20 õâ ðîáîòè - 80 õâ ïåðåðâè.
 äàí³é ñõåì³ ïîêàçàíî âêëþ÷åííÿ àì-
ïåðìåòðà ³ âîëüòìåòðà. Àìïåðìåòð (0 - 20
À) âèêîðèñòîâóþòü äëÿ êîíòðîëþ ñòðóìó
çàðÿäêè àêóìóëÿòîð³â, âîëüòìåòð - äëÿ
êîíòðîëþ íàïðóãè âòîðèííî¿ îáìîòêè. Ïî
íüîìó ìîæíà îð³ºíòóâàòèñÿ, ïðè ÿê³é íà-
ïðóç³ ³ ÿêèì åëåêòðîäîì âàðèòè. Éîãî
ìîæíà áóëî á íå çàñòîñîâóâàòè (ïðîñò³øå
áóëî á ïîñòàâèòè â³äì³òêè íàâêîëî çì³ííî-
ãî ðåçèñòîðà). Àëå çàâæäè êðàùå íàî÷-
íî äèâèòèñü íà çì³íó íàïðóãè, òîìó äóæå
áàæàíî ïîñòàâèòè âîëüòìåòð.  ð³çíèõ
ì³ñöÿõ ³ â ð³çíèé ÷àñ íàïðóãà áóâàº
ð³çíîþ, à ïîòåíö³îìåòð æîðñòêî òðèìàº
êóò âêëþ÷åííÿ òèðèñòîðà.
Ìàéæå êîæåí âëàñíèê àâòîìîá³ëÿ çíàº,
ðèñ.6 ÿê âàæêî âçèìêó çàïóñêàòè äâèãóí. Êð³ì
òîãî ùî òðåáà äîâãî êðóòèòè ñòàðòåð - íà
àêóìóëÿòîð éäå âåëèêå ïåðåâàíòàæåííÿ.
ª äâ³ ñõåìè - îñíîâíà (ðèñ.5) ³ äîäàò- ñõåì³ éîãî òðåáà ï³äáèðàòè. Ðåçèñòîð R3 Ç äîïîìîãîþ äàíîãî âèïðÿìëÿ÷à áóäå
êîâà (ðèñ.6). Äîäàòêîâó ñõåìó ÿ ðîçðîáèâ ìຠîï³ð 47 êÎì. ßêùî Âàì íå ïîòð³áíî äîñèòü ëåãêî çàïóñòèòè äâèãóí ³ ãîëîâíå
äëÿ âèïàäêó, êîëè íåìà îïòðîíà ÀÎÓ103 çàðÿäæàòè ìàëåíüê³ àêóìóëÿòîðè (íàïðè- - íå áóäå íàâàíòàæåííÿ íà àêóìóëÿòîð.
³ òèðèñòîðà Ò112-10, Ò112-16, ÒÎ125 ÷è êëàä, 6-âîëüòîâ³ ºìí³ñòþ 10 À/ãîä), äå Òàê ÿê ó êîæíîãî ç ÷èòà÷³â ð³çí³ àâòî-
ÒÎ132. ñòðóì çàðÿäó äîð³âíþº 1 À, òîä³ îï³ð ìîá³ë³, ð³çí³ åëåêòðîçâàðþâàëüí³ àïàðàòè,
ßêùî â êîãî-íåáóäü ç ÷èòà÷iâ íåìຠçì³ííîãî ðåçèñòîðà ìîæå áóòè ìåíøèì - ³ ãîëîâíå, ð³çí³ àêóìóëÿòîðè (êð³ì òîãî,
ñèëîâèõ ä³îä³â ³ òèðèñòîð³â, ³ º ñóìí³âè ÷è 33 ³ 22 ÷è 15 êÎì. ×èì ìåíøèé îï³ð ð³çíî¿ ñòóïåí³ ïðèäàòíîñò³), òîìó âàæêî
âàðòî ðîáèòè ñõåìó ðèñ.4, òî ìîæíà âè- çì³ííîãî ðåçèñòîðà, òèì òî÷í³øå ìîæíà îäðàçó ðåêîìåíäóâàòè, ïðè ÿê³é íàïðóç³
ïðîáóâàòè äàíó ñõåìó íà ä³îäàõ òèïó áóäå ðåãóëþâàòè íàïðóãó (àëå â ìåíøèõ ðîáèòè çàïóñê äâèãóíà.
ÊÄ202 ³ òèðèñòîðàõ ÊÓ202 ÷è ³íøèõ. ìåæàõ).  çàãàëüíîìó öå ìîæíà ðîáèòè òàê.
Ñõåìó ìîæíà ï³äêëþ÷àòè äî âèõîäó  çâ'ÿçêó ç òèì, ùî ìàêñèìàëüíèé ñòðóì Ïåðøèé ðàç ïðàöþþòü äâîº. Âè ïî âîëüò-
áóäü-ÿêîãî åëåêòðîçâàðþâàëüíîãî àïà- ÀÎÓ103 äîð³âíþº 100 ìÀ (500 ìÀ â ìåòðó âèïðÿìëÿ÷à âèñòàâëÿºòå íàïðóãó
ðàòà ç íàïðóãîþ õîëîñòîãî õîäó â³ä 25 äî ³ìïóëüñ³), à â ñõåì³ çàñòîñîâóþòüñÿ òèðè- 20 - 25 Â. Ïðèºäíóºòå äî àêóìóëÿòîðà
60 Â. Ïîïåðåäíüî â ñõåì³ ÿ çàñòîñóâàâ ñòîðè ç³ ñòðóìîì êåðóâàííÿ 1 À, - â ñõåì³ ïëþñîâèé âèâ³ä, Âàø íàïàðíèê âêëþ÷àº
ñòàá³ë³òðîí ÊÑ156À. Àëå äåÿê³ òðàíçèñòî- ââåäåíèé äîäàòêîâèé òèðèñòîð VS3. ñòàðòåð, ³ òîä³ Âè ï³ä'ºäíóºòå ì³íóñîâèé
ðè íå õîò³ëè ïðàöþâàòè ïðè òàê³é íàïðóç³. Äëÿ ìàëåíüêèõ òèðèñòîð³â ç³ ñòðóìîì âèâ³ä äî ìàñè àâòîìîá³ëÿ, ³ ÿêùî ñòàðòåð
Äîâåëîñü íàïðóãó ñòàá³ë³çàö³é ï³äíÿòè äî äî 80 À ìîæíà çàñòîñîâóâàòè êåðóâàííÿ ñëàáî êðóòèòüñÿ, çá³ëüøóºòå ïîòåíö³îìå-
11-15 Â. Ìîæå íå âñ³ì ÷èòà÷àì æóðíàëó ïðÿìî â³ä îïòðîíà ÀÎÓ103Â. ijîäè ÂË200 òðîì íàïðóãó, äîêè àâòîìîá³ëü íå çàâå-
â³äîìà îäíà ïðåêðàñíà âëàñòèâ³ñòü îä- ³ òèðèñòîðè ÒË200 çàñòîñîâàí³ ïî ò³é ïðè- äåòüñÿ.
íîïåðåõ³äíèõ òðàíçèñòîð³â: ñëàáêà çà- ÷èí³, ùî âîíè íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåí³³ ³ä'ºäíóºòå ì³íóñîâèé âèâ³ä â³ä øàñ³, äè-
ëåæí³ñòü êîåô³ö³ºíòà ïåðåäà÷³ â³ä òåì- äî íèõ ëåãêî çíàéòè ðàä³àòîð. âèòåñü íà ïîêàçè âîëüòìåòðà ³ çá³ëüøóºòå
ïåðàòóðè. ßêùî åëåêòðîçâàðþâàëüíèé àïàðàò ïî- ïîêàçè íà 2-5 Â. Òîä³ ìîæíà ïîñòàâèòè ïî-
Äåòàë³. Ðåçèñòîð R2 ìîæå ìàòè òóæíèé ³ áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñü äëÿ çíà÷êó íà âîëüòìåòð³.
ì³í³ìàëüíèé îï³ð 360 Îì.  äîäàòêîâ³é ³íòåíñèâíî¿ ðîáîòè, òîä³ òðåáà çàñòîñóâà- Íàñòóïíîãî ðàçó Âè ìîæåòå çàâîäèòè

8 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
äàë³: ÊÑ533, ÊÑ536 ³ ò.ä. Íåîáõ³äíî âðà-
õîâóâàòè ïàä³ííÿ íàïðóãè íà ñâ³òëîä³îä³.
ßêùî íàïðèêëàä ñòî¿òü ñòàá³ë³òðîí ÊÑ210
(áóäåìî ââàæàòè éîãî ïðåöèç³éíèì) íà
íàïðóãó ñòàá³ë³çàö³¿ 10 Â, òî â³í ñâ³òèòüñÿ
ïðè íàïðóç³ 10 ïëþñ (~ 2 Â), òîáòî 12 Â. ²
òàê íà êîæíîìó ñòàá³ë³òðîí³ òðåáà äîäà-
âàòè ~ 2 Â.
Òåïåð â³äíîñíî äðîñåëÿ. Éîãî ïðè-
ðèñ.7 ñóòí³ñòü á³ëüø, í³æ áàæàíà. Áåç äðîñåëÿ
òåæ ìîæíà âàðèòè åëåêòðîäàìè ÀÍÎ, àëå
àâòîìîá³ëü îäèí. Ïåðåâ³ðÿºòå ïî âîëüòìå- òåíö³îìåòðîì øóêàþòü íàéá³ëüøó íàïðó- ìîæå áóòè âåëèêå ðîçáðèçêóâàííÿ ìåòà-
òðó íàïðóãó ³ ïðèºäíóºòå ïëþñîâèé âèâ³ä ãó). Âîíà ïîâèííà áóòè ìåíøîþ í³æ â ëó. Çàñòîñîâóþòü ð³çí³ òèïè äðîñåë³â, ³ ÷à-
äî îäíîéìåííîãî íà àêóìóëÿòîð³, ì³íóñî- ïåðøîìó âèïàäêó íà 3-5  (òîìó ùî ñè- ñòî ðîçì³ðè äðîñåëÿ äîð³âíþþòü ðîçì³ðó
âèé ï³äòÿãóºòå äî ñèä³ííÿ øîôåðà ïî- ëîâ³ ä³îäè ³ òèðèñòîðè ìàþòü á³ëüøå Uïð çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà.
áëèæ÷å. ѳäàºòå çà ðóëü, âêëþ÷àºòå ñòàð- í³æ çâè÷àéí³). Àëå º ñïîñ³á ðîáèòè ìàëåíüê³ äðîñåë³.
òåð ³ ï³ä'ºäíóºòå ì³íóñîâèé âèâ³ä äî ìà- Êîíäåíñàòîðîì Ñ1 äîáèâàþòüñÿ ìàêñè- ßêùî, ñêàæåìî, ì³í³ìàëüíèé ïåðåð³ç
ñè (â êàá³í³ çàâæäè çíàéäåòüñÿ ìàñà). ßê ìàëüíî¿ íàïðóãè. Éîãî ºìí³ñòü ìîæå áó- çàë³çà äëÿ çâàðêè ïðèéìàþòü 50 ñì2, òî
ò³ëüêè â àâòîìîá³ë³ çàïðàöþâàâ äâèãóí, òè 0,1-0,3 ìêÔ. Îï³ð R2 ìîæíà çìåíøèòè äðîñåëü ìîæíà ðîáèòè ó 3 àáî 4 ðàçè
â³ä'ºäíóºòå ì³íóñîâèé âèâ³ä â³ä ìàñè ³ âè- äî 360 Îì. ßêùî íà âàøîìó çâàðþâàëü- ìåíøèì.
êëþ÷àºòå ñòàðòåð. Ìîæíà áóëî á ï³ä'ºäíà- íîìó òðàíñôîðìàòîð³ Ux.x≤45 Â, òî V2 Ñóòü â íàìîòö³. Òðåáà íà Ø-ïîäiáíîìó
òè îáèäâà âèâîäè âèïðÿìëÿ÷à äî àêóìó- ìîæå áóòè ÀÎÓ103À. Òðàíçèñòîð ÊÒ117 îñåðäi íà ñåðåäíüîìó ñòåðæí³ íàìîòóâà-
ëÿòîðà, àëå òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî òîä³ áàæàíî, ùîá áóâ ñâ³òëèì (ò³, ùî ïîêðà- òè äâ³ ï³âîáìîòêè. Ñïî÷àòêó íàìîòóþòü îä-
çàðÿäíèé ñòðóì àêóìóëÿòîðà ìîæå äî- øåí³ â ìåòàëåâ³é êîë³ð, â ìåíå ÷îìóñü íà ï³âîáìîòêó â îäíó ñòîðîíó. ϳñëÿ
ñÿãòè 100 - 150 À. ² ÿ íå ìîæó ãàðàíòóâà- ïðàöþâàëè ã³ðøå). çàê³í÷åííÿ íàìîòêè ïðîâ³ä íå îáð³çàþòü,
òè, ùî öå íå øê³äëèâî äëÿ àêóìóëÿòîðà. Ïî ñõåì³ ðèñ.6 îïòðîí VÒ2 ìîæå áóòè à ïî÷èíàþòü íàìîòóâàòè òèì æå ïðîâîäîì
Ìàþ÷è âäîìà àâòîìîá³ëü ÇÈË-157 ÊÄ, ÿ ÒÎ132-25, ÒÎ132-40, ÒÎ2-40, ÒÎ2-10, äðóãó ï³âîáìîòêó, àëå â ïðîòèëåæíó ñòî-
òàê ³ ðîáëþ, àëå òðåáà âðàõóâàòè ñë³äó- ÒÎ125 áóäü-ÿêèé êëàñ íàïðóãè. ϳä ÒÎ125 ðîíó. ßêùî Âè, ñêàæåìî, ñïåðøó âåëè íà-
þ÷å: íà ÇÈË-157 ñòî¿òü àêóìóëÿòîð 6ÑÒ- òðåáà ðîçðîáèòè ïëàòó ñàìîñò³éíî. Òðå- ìîòêó ïî ãîäèííèêîâ³é ñòð³ëö³, òî ïîò³ì
90 ( â á³ëüøîñò³ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â áà çðàçó çàóâàæèòè, ùî â äîäàòêîâ³é äðóãó ï³âîáìîòêó òðåáà íàìîòóâàòè ïðî-
6ÑÒ-60 ìàêñèìóì) ³ â ìåíå ìàëåíüêèé ñõåì³ ÷óòü âóæ÷èé ä³àïàçîí ðåãóëþâàííÿ. òè ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè.
çâàðþâàëüíèé àïàðàò (ñòðóì êîðîòêîãî ³äíîñíî àìïåðìåòðà.  ñõåì³ ïîêàçà- ijàìåòð ïðîâîäó ïîâèíåí áóòè ïðè-
çàìèêàííÿ íà âòîðèíí³é îáìîòö³ 200 À). íî øêàëó 0 - 20 À. Ìîæíà ïîñòàâèòè àì- áëèçíî òàêèì, ÿê íà âòîðèíí³é îáìîòö³
ßêùî Âè ïîì³íÿºòå àêóìóëÿòîð, ìî- ïåðìåòð íà 10 ÷è íà 5 À. Øêàëà íà 20 À òðàíñôîðìàòîðà. Áàæàíî, ùî âèòê³â áó-
æëèâî òðåáà áóäå íàíîâî â³äðåãóëþâàòè ïîêàçàíà òîìó, ùî â³ä åëåêòðîçâàðþâàëü- ëî íå ìåíøå 60 (30 â îäíó ñòîðîíó ³ 30
íàïðóãó. íîãî àïàðàòà ìîæíà çàðÿäæàòè àêóìóëÿ- â ³íøó).
Ãîëîâíå ñïåðøó êëþ÷îì çàïàëþâàííÿ òîð 6ÑÒ190 (çàðÿäíèé ñòðóì 19 À). Àëå ÿêùî ó Âàñ º ÷àñ, ìîæåòå ïîåêñ-
âêëþ÷àºòå ñòàðòåð íà àâòîìîá³ë³, à ïîò³ì Âîëüòìåòð. Íà ñõåì³ éîãî ïîêàçàíî ç ïåðèìåíòóâàòè ³ ïîïðîáóâàòè íàìîòàòè
ï³ä'ºäíóºòå ì³íóñ äî ìàñè àâòîìîá³ëÿ. ä³àïàçîíîì 0 - 60 Â. Ìîæå äåêîìó âèñòà- äðîñåëü ç ìåíøèì ÷èñëîì âèòê³â - ìîæå
Òîä³ ñòðóì ðîçïîä³ëèòüñÿ ì³æ ñòàðòåðîì ÷èòü ä³àïàçîíó 0 - 50 ÷è 0 - 45 Â. Ñèëîâ³ âèñòà÷èòü ³ 20 âèòê³â.
³ àêóìóëÿòîðîì, à, êð³ì òîãî, àêóìóëÿòîð òèðèñòîðè ìàþòü ãîòîâ³ êëåìè íà óïðàâ- Äðîñåëü íåîáõ³äíî ñòàâèòè ç òàêèõ ïðè-
îáìåæèòü íàïðóãó íà ð³âí³ 10-15 Â. ëÿþ÷îìó åëåêòðîä³, òîìó â ïëàòàõ ïîêà- ÷èí.
Íàëàãîäæåííÿ. ³çüìåìî ñàìèé ã³ðøèé çàíî îòâîðè ∅4 äëÿ êð³ïëåííÿ. 1. Âêëþ÷àþ÷è òèðèñòîðè ï³çí³øå, íiæ
âèïàäîê - ÷èòà÷ æèâå â ñåë³ ³ ºäèíèì ßêùî ó Âàñ íåìຠâîëüòìåòðà, òî ìîæ- ìîìåíò ïðèðîäíüîãî âêëþ÷åííÿ, ìè òèì
ïðèëàäîì º àâîìåòð (òåñòåð). ϳäêëþ- íà çðîáèòè ³íäèêàòîð íà ñâ³òëîä³îäàõ ñàìèì çìåíøóºìî òðèâàë³ñòü ÷àñó íàïðó-
÷àþòü äî âèõîäó âòîðèííî¿ îáìîòêè åëå- (ðèñ.7). ãè ³ òîìó, ÿêùî òðàíñôîðìàòîð íå ìàº
êòðîçâàðþâàëüíîãî àïàðàòà áóäü-ÿêèé HL1 - HLn ÀË307À, Á, Ê àáî ÀË102À, Á, êðóòî ïàäàþ÷î¿ õàðàêòåðèñòèêè - áóäå
ä³îäíèé ì³ñò íà çâîðîòíþ íàïðóãó íå ìåí- Ã; âåëèêå ðîçáðèçêóâàííÿ ìåòàëó - ³ äåõòî
øó 100  ³ âîëüòìåòðîì çàì³ðÿþòü íàïðó- VD1 - ÊÑ210, VD2 - ÊÑ215, VD3 - ÊÑ224 ç ÷èòà÷³â çðîáèòü ñë³äóþ÷èé âèñíîâîê -
ãó íà âèõîä³ ìîñòà. ϳñëÿ òîãî äî âòîðèí- àáî ÊÑ524, VD4 - ÊÑ527, VD5 - ÊÑ530; êðàùå íå ðîáèòè äàíèé ïðèñòð³é äëÿ ðå-
íî¿ îáìîòêè ï³äêëþ÷àºòå âèïðÿìëÿ÷ ³ íà R1 - Rn 6,8 êÎì (1Âò). ãóëþâàííÿ. Ìîæå íå âñ³ ÷èòà÷³ çíàþòü, ùî
éîãî âèõîä³ çàì³ðÿºòå íàïðóãó (ïî- Öåé ³íäèêàòîð ìîæíà ïðîäîâæèòè ³ äî åëåêòðîä³â òèïó ÀÍÎ äîáàâëÿþòü äî-
áàâêè, ÿê³ ï³äòðèìóþòü ãîð³ííÿ äóãè ï³ñëÿ
ïðîïàäàííÿ íàïðóãè. Êîëè Âè ïîñòàâèòå
äðîñåëü, òî ñòàá³ë³çóºòå ñòðóì çâàðêè.
2. ßêùî Âè ïîñòàâèòå äðîñåëü, òî çìî-
æåòå âåñòè çâàðþâàííÿ áóäü-ÿêèì åëåêò-
ðîäîì ïëþñ çìîæåòå çâàðþâàòè ÷óãóí ³
àëþì³í³é. Ìîæå íå âñ³ çíàþòü, ùî çâàð-
þâàííÿ àëþì³í³þ ³ ÷óãóíà òðåáà âåñòè
çâîðîòíüîþ ïîëÿðí³ñòþ, òîáòî äî åëåêò-
ðîäà ïîâèíåí áóòè ï³äâåäåíèé "ì³íóñ"
ìîñòà.
Ïå÷àòí³ ïëàòè ñõåì ðèñ.5 òà 6 ïîêàçàí³
íà ðèñ.8.

ðèñ.8

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 9


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

Ê âîïðîñó îá ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè


ñîäåðæàò ÷åòûðå íåçàâèñèìûõ òðèããåðà
Øìèòòà). Íà ðàäèîýëåìåíòàõ R1 è Ñ1 ïî-
ñòðîåíà çàäåðæêà âêëþ÷åíèÿ çâóêîâîãî
ñèãíàëà ïîñëå îòêðûâàíèÿ äâåðè õîëî-
äèëüíèêà. Òóìáëåðîì S2 óñòðîéñòâî ìîæ-
Â. Ñàìåëþê, ã. Êèåâ íî âûêëþ÷èòü ïðè ðàçìîðàæèâàíèè õîëî-
Îäíàæäû, ïîñëå î÷åðåäíîé óïëàòû çà øå, ÷åì ëàìï íàêàëèâàíèÿ. Âî-âòîðûõ, äèëüíèêà.
ýëåêòðîýíåðãèþ, ÿ ïîèíòåðåñîâàëñÿ ãîäî- ïðèìåíåíèå ìåíåå ìîùíûõ ëàìï â ïîäñîá- Â ìîåé êâàðòèðå ðÿäîì ñ êóõíåé ðàñïî-
âûì ðàñõîäîì ýëåêòðîýíåðãèè â ñâîåé íûõ è áûòîâûõ ïîìåùåíèÿõ, ãäå íå òðåáó- ëîæåíà íåáîëüøàÿ êëàäîâêà, â êîòîðîé
êâàðòèðå. Ïðîàíàëèçèðîâàâ ïîòðåáëåíèå åòñÿ õîðîøàÿ îñâåùåííîñòü. Â-òðåòüèõ, õðàíÿòñÿ â îñíîâíîì çàïàñû êîíñåðâàöèè
ýëåêòðîýíåðãèè ïî êâèòàíöèÿì çà 4 ïðî- ïðèìåíåíèå ðàçëè÷íûõ àâòîìàòè÷åñêèõ îâîùåé è ôðóêòîâ. Óáåäèâøèñü â áåñïî-
øåäøèõ ãîäà, íåîæèäàííî îáíàðóæèë, ÷òî óñòðîéñòâ, êîòîðûå ïðåäóïðåæäàþò î áåñ- ëåçíîñòè ñëîâåñíûõ óâåùåâàíèé î òîì,
çà ýòîò ïåðèîä ãîäîâîå ïîòðåáëåíèå ýëå- öåëüíîé òðàòå ýëåêòðîýíåðãèè èëè îáåñïå- ÷òîáû íå çàáûâàòü âûêëþ÷àòü â êëàäîâêå
êòðîýíåðãèè âûðîñëî â 2 ðàçà. Íàðÿäó ñ ÷èâàþò îãðàíè÷åííîå âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ ñâåò, ÿ ðåøèë áîðîòüñÿ ñ çàáûâ÷èâîñòüþ
çàêîíîìåðíûìè ïðè÷èíàìè óâåëè÷åíèÿ ýëåêòðîïðèáîðîâ. Ïðèâåäó äâà ïðèìåðà ïî "ýëåêòðîííûì" ñïîñîáîì, ïðè÷åì äàæå
ðàñõîäîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè, íàïðèìåð, ïðèìåíåíèþ ïðîñòûõ àâòîìàòè÷åñêèõ óñ- áåç ïðèìåíåíèÿ ïàÿëüíèêà. Êîãäà-òî ÿ
ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ áîëåå ìîùíîãî õîëî- òðîéñòâ èç ñîáñòâåííîé ïðàêòèêè. ïðèîáðåë ñîëíå÷íóþ áàòàðåþ ÁÑÌ-Ó1.1
äèëüíèêà, êîíå÷íî, åñòü è õàëàòíîå îòíî- Èíîãäà âîçíèêàåò ïðîáëåìà (îñîáåííî, äëÿ ïèòàíèÿ ðàäèîïðèåìíèêà â ñîëíå÷-
øåíèå ê ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè. Ïî- åñëè â ñåìüå èìåþòñÿ ìàëåíüêèå äåòè), êî- íûå äíè íà ïðèðîäå. Óñòàíîâèë ñîëíå÷íóþ
ýòîìó èíîãäà ïîëåçíî çàíÿòüñÿ ñòàòèñòè- òîðóþ àâòîðû ïóáëèêàöèé â ðàäèîëþáè- áàòàðåþ íà ðàññòîÿíèè ïðèìåðíî 10 ñì îò
êîé è àíàëèçîì. òåëüñêîé ïåðèîäèêå îáû÷íî íàçûâàþò "Çà- ëàìïû, êîòîðîé îñâåùàåòñÿ êëàäîâêà, ê
 ãîðîäñêîé êâàðòèðå, è íå òîëüêî â ãî- êðîé õîëîäèëüíèê" [1-3]. Ïðè ïðèîòêðûòîé áàòàðåå ïîäêëþ÷èë êàðìàííûé ïðèåìíèê,
ðîäñêîé, íàñ÷èòûâàåòñÿ íåñêîëüêî äåñÿò- äâåðè õîëîäèëüíèêà èñïàðèòåëü áûñòðî è âñå: óñòðîéñòâî ãîòîâî. Âêëþ÷àåòñÿ ñâåò,
êîâ ýëåêòðîïîòðåáèòåëåé. Ó ñåáÿ ÿ íà- îáðàñòàåò íàìåðçøåé âëàãîé, êîòîðàÿ ïî- íà÷èíàåò ðàáîòàòü ïðèåìíèê, íàñòðîåí-
ñ÷èòàë òîëüêî ýëåêòðîëàìïî÷åê 18 øò.  ñòóïàåò èç ïîìåùåíèÿ, ïðè ýòîì ýëåêòðî- íûé íà ìåñòíóþ ñòàíöèþ, ñèãíàëèçèðóÿ î
êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå ìîãóò áûòü ñâîè äâèãàòåëü õîëîäèëüíèêà äîëüøå îñòàåòñÿ âêëþ÷åííîé ëàìïå.
ïîäõîäû ïî ýêîíîìíîìó ðàñõîäîâàíèþ âêëþ÷åííûì â ñåòü. Íî âìåñòî ôîòîýëå-
ýëåêòðè÷åñòâà, íàïðèìåð ïðèîáðåòåíà ñòè- ìåíòà, êîòîðûé àâòîðû [1, 3] óñòàíàâëèâà- Ëèòåðàòóðà
ðàëüíàÿ ìàøèíà-àâòîìàò. Ó íåêîòîðûõ òà- ëè äëÿ ñèãíàëèçàöèè îá îòêðûòîé äâåðè 1. Çàêðîéòå õîëîäèëüíèê// Ðàäèî.-
êèõ ñòèðàëüíûõ ìàøèí èìååòñÿ äâà âõîäà õîëîäèëüíèêà, ÷òî íåèçáåæíî âëåêëî ê 1984.- ¹7.- Ñ.58.
âîäû: ãîðÿ÷åé äëÿ ñòèðêè è õîëîäíîé äëÿ óñëîæíåíèþ ñõåìû, èëè ñàìîäåëüíûõ êîí- 2. Íå÷àåâ È. Ñèãíàëèçàòîð "Ïðèêðîé-
ïîëîñêàíèÿ. Ïîñòàâëÿåòñÿ ñòèðàëüíàÿ ìà- òàêòîâ [2], ÿ ïðèìåíèë ãåðêîí ÊÝÌ-2. Ãåð- òå õîëîäèëüíèê"//Ðàäèî.-1986.-
øèíà ñ òðîéíèêîì, êîòîðûé îáúåäèíÿåò êîí óïðàâëÿåò ãåíåðàòîðîì çâóêîâîé ÷àñ- ¹12.- Ñ.52.
âõîäû. Åñëè èõ ðàçúåäèíèòü è ïîäàâàòü ÷å- òîòû, íàãðóæåííûì íà ïüåçîèçëó÷àòåëü 3. Ôðîëîâ Â. Ñèãíàëèçàòîð "Çàêðîé
ðåç øëàíãè îòäåëüíî ãîðÿ÷óþ è îòäåëüíî ÇÏ-3. Ðàñïîëîæåíèå ýëåìåíòîâ â îäíîì èç õîëîäèëüíèê"// Ðàäèîëþáèòåëü.-
õîëîäíóþ âîäó, òî áóäåò ìåíüøå ðàñõîäî- âàðèàíòîâ óñòðîéñòâà ïîêàçàíî íà ðèñ.1, à 1993.- ¹10.- Ñ.23.
âàòüñÿ ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ ïîäîãðåâà õî- ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà - íà
ëîäíîé âîäû äî óñòàíîâëåííîé òåìïåðà- ðèñ.2.
òóðû ñòèðêè. Ê äâåðè 1 õîëîäèëüíèêà â òîðöå óñòàíîâ-
Íî åñòü è íåñêîëüêî îáùèõ ïðèåìîâ ëåí ìàãíèò 2, êîòîðûé óäåðæèâàåòñÿ ñîá-
ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè. Âî-ïåðâûõ, ïðè- ñòâåííûì ìàãíèòíûì ïîëåì. Ñâåðõó íà õî-
ìåíåíèå ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï. ÊÏÄ ëþ- ëîäèëüíèê ïîëîæåíà ôàíåðíàÿ äîùå÷êà 3
ìèíåñöåíòíûõ ëàìï â íåñêîëüêî ðàç áîëü- ñ ãåíåðàòîðîì çâóêîâîé ÷àñòîòû 4 è ãðó-
çîì. Ê íåé ïðèêðåïëåí êðîíøòåéí, íà êî-
òîðîì óñòàíîâëåí ãåðêîí 5. Ãåðêîí è ìàã-
íèò îðèåíòèðóþò òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
ïðè çàêðûòîé äâåðè õîëîäèëüíèêà ãåðêîí
ñðàáàòûâàë. Â ðåçóëüòàòå ãåíåðàòîð íå
ðàáîòàåò. Ïðè îòêðûâàíèè äâåðè õîëî-
äèëüíèêà ÷åðåç 20 ñ ïüåçîèçëó÷àòåëü îá
ýòîì ñèãíàëèçèðóåò.
Êîíñòðóêöèÿ ïå÷àòíîé ïëàòû óñòðîéñò-
âà èçîáðàæåíà íà ðèñ.3. Ïðèìåíåííûé â
óñòðîéñòâå ïüåçîèçëó÷àòåëü ÇÏ-3 èìååò
ðåçîíàíñíóþ ÷àñòîòó 3 êÃö, íà ýòó æå ÷à-
ñòîòó íàñòðîåí è ãåíåðàòîð çâóêîâîé ÷à-
ñòîòû, ñîáðàííûé íà ýëåìåíòå D1.1 (ìèê-
ðîñõåìû Ê561ÒË1 èëè ÊÐ1561ÒË1, êîòîðûå
ðèñ.1

ðèñ.2 ðèñ.3

10 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

ËÀÒÐó
ñîåäèíåíû ìîíòàæíûìè ïðîâîäíèêàìè.
Cåòåâîé Òèïû èñïîëüçóåìûõ ðàäèîêîìïîíåíòîâ
íåêðèòè÷íû, ïðèìåíÿÿ ìèêðîàìïåðìåòð,
àìïåðìåòð ê íàïðèìåð, íà 50 ìêÀ, ñîïðîòèâëåíèÿ ðå-
çèñòîðîâ R2 - R4 ïðèäåòñÿ óâåëè÷èâàòü.
À.Ã.Çûçþê, ã.Ëóöê Âî âðåìÿ íàëàæèâàíèÿ ïàðàëëåëüíî ýòèì
ðåçèñòîðàì ñëåäóåò ïîäêëþ÷èòü ïîäñò-
Êòî çàíèìàëñÿ ðàçðàáîòêîé, íàëàæè- èñïîëüçóåòñÿ îäèí íèçêîîìíûé ìîùíûé ðîå÷íûå ðåçèñòîðû ñ íîìèíàëàìè 470
âàíèåì è ðåìîíòîì ÐÝÑ çíàåò íàâåðíÿ- ìàíãàíèíîâûé ðåçèñòîð (0,024 Îì), ÷òî Îì; 4,7 êÎì; 47 êÎì ñîîòâåòñòâåííî.
êà, êàê óäîáíî ïîëüçîâàòüñÿ ëàáîðàòîð- îáåñïå÷èâàåò ïðîñòîòó êîììóòàöèè è Âêëþ÷åíèå ñõåìû ðèñ.1 â îáùóþ ñõåìó
íûì àâòîòðàíñôîðìàòîðîì (ËÀÒÐîì). îòñóòñòâèå ïîòåðü ìîùíîñòè (â âèäå ïà- ïîêàçàíî íà ðèñ.3.
ß èñïîëüçóþ äåâÿòèàìïåðíûé ËÀÒÐ äåíèÿ íàïðÿæåíèÿ íà ðåçèñòîðå R1).
[1]. Äëÿ óäîáñòâà ýêñïëóàòàöèè ËÀÒÐ ÿ Íà ýëåìåíòàõ ñõåìû VD9, R9, C4, C5, Ëèòåðàòóðà
äîïîëíèë àìïåðìåòðîì ïåðåìåííîãî òî- VD10 è ðåëå Ê1 ñîáðàíî óñòðîéñòâî âðå- 1. Çûçþê À.Ã. Î òðàíñôîðìàòî-
êà. Åãî ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ìåííîé çàäåðæêè ïîäêëþ÷åíèÿ ãîëîâêè ðàõ//Ðàäiîàìàòîð.- 1998.- ¹2.-
ñõåìà ïðèâåäåíà íà ðèñ.1, à ïå÷àòíàÿ ìèêðîàìïåðìåòðà ê äèîäíîìó ìîñòó VD5 Ñ.38.
ïëàòà - íà ðèñ.2. Êîíñòðóêöèÿ àìïåðìå- - VD8. Ýòèì îáåñïå÷èâàåòñÿ èñêëþ÷åíèå
òðà õîðîøà òåì, ÷òî èìååò îäíó øêàëó çàøêàëèâàíèÿ ñòðåëêè ìèêðîàìïåðìåò- P.S. Ñõåìà ðàáîòàåò óæå ìíîãî ëåò è
íà òðè äèàïàçîíà, îíà ëèíåéíàÿ è íèêà- ðà âî âðåìÿ çàðÿäà êîíäåíñàòîðà Ñ1 î÷åíü óäîáíà òåì, ÷òî èìååò òðè äèàïà-
êèõ íàäïèñåé èëè ãðàäóèðîâîê íà îñíîâ- (ìîìåíò âêëþ÷åíèÿ ËÀÒÐà â ñåòü). Ýëå- çîíà: ýòî ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü òîê
íîé øêàëå ìèêðîàìïåðìåòðà íàíîñèòü ìåíòû ñõåìû çàäåðæêè ñîáðàíû íà îò- õîëîñòîãî õîäà îò ìàëîìîùíûõ äî
íå òðåáóåòñÿ.  êà÷åñòâå äàò÷èêà òîêà äåëüíîé ïëàñòèíå ñòåêëîòåêñòîëèòà è î÷åíü ìîùíûõ òðàíñôîðìàòîðîâ.

ðèñ.1

ðèñ.2 ðèñ.3

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 11


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ×òîáû ïóñêîâàÿ îáìîòêà ïîìåñòèëàñü â ñâîèõ ïàçàõ, ñå-


÷åíèå ïðîâîäà íóæíî áðàòü âäâîå ìåíüøèì. Ñõåìà îáìîò-
êè è ïîðÿäîê óêëàäêè åå â ïàçû ïîêàçàíû íà ðèñ.61.

ÌÈÊÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ ×èñëî ïàçîâ ðîòîðà âûáèðàåì â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëà ïà-


çîâ ñòàòîðà. Ïðè 12 ïàçàõ ñòàòîðà ìîæíî âçÿòü 9 ïàçîâ ðî-
òîðà, à ïðè 18 ïàçàõ ñòàòîðà - 15 ïàçîâ ðîòîðà. Äèàìåòð ïà-
À.Ä.Ïðÿäêî, ã.Êèåâ çà ðîòîðà âûáèðàåì òàê, ÷òîáû îáùåå ñå÷åíèå ñòåðæíåé ðî-
òîðà áûëî â 1,5-2 ðàçà áîëüøå îáùåãî ñå÷åíèÿ ïðîâîäíè-
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 1-11/2000) êîâ ðàáî÷åé îáìîòêè ñòàòîðà.  ïàçû ðîòîðà íàäî çàáèòü
ìåäíûå ñòåðæíè, êîòîðûå ïðèïàÿòü ê çàìûêàþùèì êîëüöàì
Ðàñ÷åò ýëåêòðîäâèãàòåëåé íà òîðöàõ ðîòîðà. Ñå÷åíèå çàìûêàþùåãî êîëüöà äîëæíî
áûòü ïðèìåðíî âòðîå áîëüøå ñå÷åíèÿ ñòåðæíÿ. Ïóñêîâîé ìî-
Ðàñ÷åò îäíîôàçíûõ àñèíõðîííûõ äâèãàòåëåé ìåíò äâèãàòåëÿ çàâèñèò îò ñîïðîòèâëåíèÿ îáìîòêè ðîòîðà,
Çàäàåìñÿ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ Ð (Âò), íàïðÿæåíèåì U (Â) ïîýòîìó äëÿ äâèãàòåëÿ ñ áîëüøèì ïóñêîâûì ìîìåíòîì
è ñêîðîñòüþ âðàùåíèÿ n (îá/ìèí). Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü äâè- ñòåðæíè ðîòîðà ñëåäóåò äåëàòü èç ëàòóíè èëè áðîíçû.
ãàòåëÿ Âîçäóøíûé çàçîð ìåæäó ñòàòîðîì è ðîòîðîì â àñèí-
Pa = P/ηcosϕ. (1) õðîííûõ äâèãàòåëÿõ ñëåäóåò áðàòü ïî âîçìîæíîñòè ìåíüøèì.
Âåëè÷èíà η cos ϕ áåðåòñÿ èç êðèâîé ðèñ.60. Âíåøíèé äè-  äâèãàòåëÿõ çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ çàçîð îáû÷íî ðàâåí
àìåòð ñòàòîðà
Da = (14Pa)1/3 (ñì). (2)
Âíóòðåííèé äèàìåòð ñòàòîðà
D = 0,55 Da (ñì). (3)
Äëèíà ñòàòîðà l = D (ñì). Ïîëþñíîå äåëåíèå t = 3,14 D/2
(ñì). Ìàãíèòíóþ èíäóêöèþ â âîçäóøíîì çàçîðå Â âûáèðà-
åì ïî êðèâîé ðèñ.54. Ìàãíèòíûé ïîòîê, êàê è âûøå, îïðå-
äåëÿåì ïî ôîðìóëå Ô = a B t l. Äëÿ îäíîôàçíûõ äâèãàòå-
ëåé çíà÷åíèå "à" ìîæíî âûáðàòü ðàâíûì 0,72.
×èñëî ïàçîâ ñòàòîðà äëÿ äâèãàòåëåé ñ îòêëþ÷àåìîé ïóñ-
êîâîé îáìîòêîé âûáèðàåì êðàòíûì 6. Äëÿ äâèãàòåëåé ìîù-
íîñòüþ äî 10 Âò ìîæíî âçÿòü 12 ïàçîâ ñòàòîðà. Èç íèõ 8 áó-
äóò çàíÿòû ðàáî÷åé îáìîòêîé, à 4 - ïóñêîâîé. Äëÿ äâèãà-
òåëåé áîëüøåé ìîùíîñòè òðåáóåòñÿ 18 ïàçîâ ñòàòîðà (12 ïà-
çîâ - ðàáî÷àÿ îáìîòêà, 6 - ïóñêîâàÿ). ×èñëî âèòêîâ ðàáî-
÷åé îáìîòêè
wp = U 106/2,5 Ô. (4)
×èñëî ïðîâîäíèêîâ â ïàçó ðàáî÷åé îáìîòêè
Nz = 2wp/zp, (5)
ãäå zp - ÷èñëî ïàçîâ, çàíèìàåìûõ ðàáî÷åé îáìîòêîé. Òîê
â ðàáî÷åé îáìîòêå
I = Pa/U (À). (6)
Ñå÷åíèå ïðîâîäíèêà ðàáî÷åé îáìîòêè S = I/d. Äèàìåòð
ïðîâîäà â èçîëÿöèè íàõîäèì êàê è âûøå. Ðàçìåðû ïàçîâ îï-
ðåäåëÿåì àíàëîãè÷íî ðàñ÷åòó äâèãàòåëåé ïîñòîÿííîãî òî- ðèñ.61
êà. Ïóñêîâàÿ îáìîòêà çàíèìàåò 1/3 ïàçîâ ñòàòîðà. ×èñëî
âèòêîâ ïóñêîâîé îáìîòêè çàâèñèò îò òîãî, êàêîé ýëåìåíò
âêëþ÷àåòñÿ ïðè ïóñêå ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ïóñêîâîé îáìîò-
êîé. Åñëè â êà÷åñòâå ýëåìåíòà ñëóæèò àêòèâíîå ñîïðîòèâ-
ëåíèå, òî ÷èñëî âèòêîâ ïóñêîâîé îáìîòêè áåðåì â 3-4 ðà-
çà ìåíüøå ÷èñëà âèòêîâ ðàáî÷åé îáìîòêè. Íî îíà çàíèìà-
åò â 2 ðàçà ìåíüøå ïàçîâ, ñëåäîâàòåëüíî, â êàæäîì ïàçó áó-
äåò â 1,5-2 ðàçà ìåíüøå âèòêîâ, ÷åì â ïàçó ðàáî÷åé îáìîò-
êè. Íàìàòûâàåì ïóñêîâóþ îáìîòêó òåì æå ïðîâîäîì, ÷òî è
ðàáî÷óþ. Åñëè â êà÷åñòâå ïóñêîâîãî ýëåìåíòà ïðèìåíÿåì
êîíäåíñàòîð, òî ÷èñëî âèòêîâ ïóñêîâîé îáìîòêè ðàâíî ÷èñ-
ëó âèòêîâ ðàáî÷åé.

ðèñ.60 ðèñ.62

12 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ
0,25 ìì. Â ñàìîäåëüíûõ äâèãàòåëÿõ 0,3-0,4 ìì.
Åìêîñòü ïóñêîâîãî êîíäåíñàòîðà äëÿ ìàëîìîùíûõ äâèãà- Èíäèêàöèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
òåëåé îáû÷íî 3-10 ìêÔ. Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî íà çà-
æèìàõ êîíäåíñàòîðà îáðàçóåòñÿ íàïðÿæåíèå, çíà÷èòåëüíî
ýëåêòðîïðèáîðîâ ê ñåòè 220 Â
ïðåâîñõîäÿùåå íàïðÿæåíèå ñåòè, ïîýòîìó êîíäåíñàòîðû Ï.Ä.Ðûáàê, ã.Êèðîâîãðàä
íóæíî óñòàíàâëèâàòü íà íàïðÿæåíèå, ðàâíîå òðîéíîìó íà- Óñòðîéñòâî èíäèêàöèè ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü ïðè óõîäå
ïðÿæåíèþ ñåòè. Ïðè ïîíèæåíèè íàïðÿæåíèÿ åìêîñòü êîí- èç äîìà: âûêëþ÷åíû ëè èç ñåòè ýëåêòðîðàäèîïðèáîðû? Åñëè
â ñåòè îñòàëàñü âêëþ÷åííîé êàêàÿ-ëèáî íàãðóçêà ìîùíîñòüþ
äåíñàòîðà óâåëè÷èâàåòñÿ ïî êâàäðàòè÷íîìó çàêîíó, ïîýòî- ≥ 8 Âò, òî ñâåòÿò îáà ñâåòîäèîäà HL1 è ÍL2 (ñì.ðèñóíîê).
ìó íà ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå 12  ïðèøëîñü áû âçÿòü êîíäåí- ßðêîñòü ñâå÷åíèÿ ìàëà ïðè íàãðóçêå 8 Âò (ãîðèò òî÷êà â
ñàòîðû îãðîìíîé åìêîñòè (äî 1000 ìêÔ). ñâåòîäèîäå), ïîýòîìó ïðè ÿðêîì
Ïðèìåð ðàñ÷åòà îäíîôàçíîãî àñèíõðîííîãî äâèãàòåëÿ ñâåòå, ÷òîáû óâèäåòü ñâå÷åíèå íàäî
Íîìèíàëüíûå äàííûå: ìîùíîñòü 3 Âò, íàïðÿæåíèå 220 Â, ïðèêðûâàòü ëàäîíüþ ïðîíèêíîâåíèå
ñêîðîñòü âðàùåíèÿ 3000 îá/ìèí, ðàáîòà äâèãàòåëÿ ïîâòîð- ÿðêîãî ñâåòà íà ñâåòîäèîä.
íî-êðàòêîâðåìåííàÿ. Ïî êðèâîé ðèñ.60 íàõîäèì ïðîèçâåäå- Ñâåòîäèîä(û) óñòàíàâëèâàþò ó
íèå ηcosϕ= 0,25. Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ ïî ôîðìó- âõîäíîé äâåðè. Ïðîâîäíèêè ê íèì
ëå (1) Ðà = 3/0,25 = 12 Â.À. Íàðóæíûé äèàìåòð ñòàòîðà ïî (0,2 ìì) ïðîêëàäûâàþò ïîä îáîÿìè
(ââèäó ìàëîãî òîêà, ïðîõîäÿùåãî ïî
ôîðìóëå (2) íèì). Ñâåòîäèîä HL2 ìîæíî
Da =(14õ12)1/3 = 5,5 ñì. èñêëþ÷èòü èç ñõåìû, à åñëè îí
Äëÿ óïðîùåíèÿ âîçüìåì ôîðìó ñòàòîðà â âèäå êâàäðàòà, îñòàíåòñÿ, òî HL1 ìîæíî óñòàíîâèòü
îïèñàííîãî îêîëî íàðóæíîãî äèàìåòðà (ðèñ.62). Âíóòðåííèé ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû äâåðè, à HL2
- ñ íàðóæíîé.
äèàìåòð ñòàòîðà ïî ôîðìóëå (3) D = 0,55x0,55 = 3 ñì. Äëè-  êà÷åñòâå òðàíñôîðìàòîðà Ò1
íà ñòàòîðà l = 3 ñì. Ïîëþñíîå äåëåíèå t = 3,14x3/2 = 4,7 èñïîëüçóþò ãîòîâûå, ó êîòîðûõ åñòü
ñì. Ìàãíèòíàÿ èíäóêöèÿ â âîçäóøíîì çàçîðå ïî âåðõíåé êðè- îáìîòêà ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âèòêîâ (2000 -3000, à ìîæåò
âîé (ñì. ðèñ.54) ðàâíà 2800 Ãñ, íî ïðè êâàäðàòíîé ôîðìå è ìåíüøèì) è èìååòñÿ âîçìîæíîñòü íàìîòàòü 8 - 10 âèòêîâ
ñòàòîðà åå ïðèõîäèòñÿ óâåëè÷èâàòü äî 4000 Ãñ. Ìàãíèòíûé ìîíòàæíîãî ïðîâîäà äîñòàòî÷íîãî ñå÷åíèÿ.  êàæäîì
ïîòîê Ô = 0,72õ4000õ4,7õ3 = 40600. ×èñëî ïàçîâ ñòàòîðà 12, êîíêðåòíîì òðàíñôîðìàòîðå êîëè÷åñòâî âèòêîâ ïîäáèðàþò
èç íèõ äëÿ ðàáî÷åé îáìîòêè 8, äëÿ ïóñêîâîé 4. ×èñëî âèò- ýêñïåðèìåíòàëüíî. Ýòè 8 - 10 âèòêîâ áóäóò ïåðâè÷íîé îáìîòêîé
êîâ ðàáî÷åé îáìîòêè ïî (4) òðàíñôîðìàòîðà, à âòîðè÷íîé - òå, ÷òî åñòü â ãîòîâîì
wp = 220õ106/2,5õ40600 = 2170 âèòêîâ. òðàíñôîðìàòîðå. Áûëè èñïûòàíû ðàçíûå òèïû ãîòîâûõ
òðàíñôîðìàòîðîâ. Ïîäõîäèò äëÿ ýòîé öåëè ÒÂÊ 70-Ë2. Îäíàêî
×èñëî ïðîâîäíèêîâ â ïàçó ðàáî÷åé îáìîòêè Nz = 2õ2170/8 ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íå âñå òðàíñôîðìàòîðû õîðîøî ðàáîòàþò
= 542. Ñèëà òîêà â ðàáî÷åé îáìîòêå ïî ôîðìóëå (6) I = â ýòîé ñõåìå. ×åì áîëüøå íàãðóçêà, òåì òîëùå íàäî áðàòü
12/220 = 0,055 À. Ïðè ïëîòíîñòè òîêà d = 5 À/ìì 2 ñå÷å- ìîíòàæíûé ïðîâîä äëÿ ïåðâè÷íîé îáìîòêè. Ëèøíèå îáìîòêè
ìîæíî óáðàòü ñ òðàíñôîðìàòîðà, òîãäà áóäåò áîëüøå ìåñòà
íèå ïðîâîäà s = 0,055/5 = 0,011 ìì 2. Ýòîìó ñå÷åíèþ ñîîò- äëÿ íàìîòêè ìîíòàæíîãî ïðîâîäà, â êà÷åñòâå ïåðâè÷íîé
âåòñòâóåò äèàìåòð ïðîâîäà ÏÝË â èçîëÿöèè 0,145 ìì. Ïðè îáìîòêè òðàíñôîðìàòîðà Ò1.
êîýôôèöèåíòå çàïîëíåíèÿ ïàçà ïðîâîäíèêàìè, ðàâíîì 0,5, Ïåðâè÷íóþ îáìîòêó Ò1 âêëþ÷àþò â ðàçðûâ ïðîâîäà,
ïëîùàäü ïàçà, çàíèìàåìàÿ ïðîâîäíèêàìè, ñîñòàâëÿåò s = ïîäàþùåãî íàïðÿæåíèå â êâàðòèðó (íàïðèìåð, â êîðîáêå
0,1452õ542/0,5 = 27 ìì2. Äèàìåòð êðóãà, çàíÿòîãî ïðîâîä- êâàðòèðû èëè â ùèòå ïèòàíèÿ). Íåîáõîäèìîå óñëîâèå äëÿ
ðåàëèçàöèè òàêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ, ÷òîáû ïðîâîä ïåðâè÷íîé
íèêàìè îáìîòêè, d0 = (4õ27/3,14)1/2 = 5,9 ìì. Ïåðèìåòð èçî- îáìîòêè áûë äîñòàòî÷íîãî ñå÷åíèÿ (îí ïðè íàãðóçêå íà ãðåëñÿ).
ëÿöèîííîé ãèëüçû ð = 3,14õ5,9 = 18,3 ìì. Ïëîùàäü ïàçà, çà-
íèìàåìàÿ ãèëüçîé, Sz = 18,3õ0,2 = 3,7 ìì 2. Ïëîùàäü ïàçà, Ëèòåðàòóðà
1. Íå÷àåâ Í. Èíäèêàòîð ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè //
çàíèìàåìàÿ êëèíîì Sê = 0,3õ3 = 0,9 ìì 2. Ïîëíîå ñå÷åíèå Ðàäèî.-1986.-¹2.
ïàçà S = 27 + 3,7 + 0,9 = 31,6 ìì2 . Äèàìåòð ïàçà d n
=(4õ31,6/3,14)1/2 = 6,3 ìì, îêðóãëÿåì äî 6,5 ìì. Äèàìåòð
îêðóæíîñòè, íà êîòîðîé ðàñïîëîæåíû öåíòðû ïàçîâ, D n =
30 + (6,5 + 1) = 37,5 ìì.
Ðàññòîÿíèå ìåæäó ñîñåäíèìè ïàçàìè t = 3,14õ37,5/12
= 9,6 ìì. Òîëùèíà çóáöà â óçêîì ìåñòå b z = 9,6 - 6,5 =
3,1 ìì. Ïðîðåçü ïàçà à = 0,145 + 1 = 1,145 ìì, îêðóãëÿåì
äî 1,2 ìì.
Âîçäóøíûé çàçîð ïðèíèìàåì ðàâíûì 0,3 ìì. Äèàìåòð ðî-
òîðà D p = 30 - 2õ0,3 = 29,4 ìì. ×èñëî ïàçîâ ðîòîðà 9. Îá-
ùåå ñå÷åíèå ìåäè â ïàçàõ ðàáî÷åé îáìîòêè ñòàòîðà
0,011õ542õ8 = 47 ìì 2. Îáùåå ñå÷åíèå ìåäè â ïàçàõ ðîòî-
ðà 47õ1,5 = 70,5 ìì 2. Ñå÷åíèå ñòåðæíÿ ðîòîðà 70,5 : 9 =
7,8 ìì 2. Äèàìåòð ñòåðæíÿ ðîòîðà (4õ7,8/3,14) 1/2 = 3,1
ìì. Áëèæàéøèé ñòàíäàðòíûé äèàìåòð ïðîâîëîêè 3,05 ìì.
Äèàìåòð ïàçà ðîòîðà ñ ïðèïóñêîì íà çàáèâêó ñòåðæíåé 3,05
+ 0,25 = 3,3 ìì. Äèàìåòð îêðóæíîñòè, íà êîòîðîé ðàñïî-
ëîæåíû öåíòðû ïàçîâ ðîòîðà, 29,4 - (3,3 + 1) = 25,1 ìì. Ðàñ-
ñòîÿíèå ìåæäó ñîñåäíèìè ïàçàìè 3,14x25,1/9 = 8,7 ìì. Tîë-
ùèíà çóáöà ðîòîðà â óçêîì ìåñòå 8,7 - 3,3 = 5,4 ìì.

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 13


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

AC-DC ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÈ (ÁËÎÊÈ ÏÈÒÀÍÈß) ÔÈÐÌÛ TRACO POWER PRODUCTS


Ñåðèÿ TMS (5-25 Âò) Òèï P âûõ.ìàêñ, Â Âûõîä 1 Âûõîä 2
Äèàïàçîí âõîäíûõ íàïðÿæåíèé 85-265 Â, (Â/À) (Â/À)
47-63 Ãö èëè 110-375 Â ïîñòîÿííîãî òîêà;
òî÷íîñòü âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ±2%; TMS 05105 5 5/1
èçìåíåíèå íàãðóçêè îò 10 äî 90% ïðèâîäèò TMS 05112 5 12/0,45
ê èçìåíåíèþ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ íà 1% TMS 05115 5 15/0,35
íà îäèíî÷íîì âûõîäå è íà 2% íà äâîéíîì TMS 05124 5 24/0,22
âûõîäå; TMS 05212 5 +12/0,22 -12/0,22
óðîâåíü ïóëüñàöèé ìåíåå 100 ìÂ; TMS 05215 5 +15/0,17 -15/0,17
êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ 78%;
äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð -25...+60°Ñ. TMS 10105 TMS 10105F 10 5/2
TMS 10112 TMS 10112F 10 12/0,9
TMS 10115 TMS 10115F 10 15/0,7
TMS 10124 TMS 10124F 10 24/0,45
TMS 10212 TMS 10212F 10 +12/0,45 -12/0,45
TMS 10215 TMS 10215F 10 +15/0,35 -15/0,35

TMS 15105 TMS 15105F 15 5/3


TMS 15112 TMS 15112F 15 12/1,3
TMS 15115 TMS 15115F 15 15/1,0
TMS 15124 TMS 15124F 15 24/0,65
TMS 15212 TMS 15212F 15 +12/0,65 -12/0,65
TMS 15215 TMS 15215F 15 +15/0,5 -15/0,5

TMS 25105 TMS 25105F 25 5/4,5


TMS 25112 TMS 25112F 25 12/2,0
TMS 25115 TMS 25115F 25 15/1,6
TMS 25124 TMS 25124F 25 24/1,0
TMS 25212 TMS 25212F 25 +12/1,0 -12/1,0
TMS 25215 TMS 25215F 25 +15/0,8 -15/0,8

Ñåðèÿ TPM (5-30 Âò) Òèï P âûõ.ìàêñ, Â Âûõîä 1 Âûõîä 2 Âûõîä 3


Äèàïàçîí âõîäíûõ íàïðÿæåíèé 85- (Â/À) (Â/À) (Â/À)
265 Â, 47-63 Ãö èëè 100-375 Â ïî-
ñòîÿííîãî òîêà; TPM 05105 5 5/1
òî÷íîñòü âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ: TPM 05112 5 12/0,42
îñíîâíîé âûõîä ±1%, âñïîìîãàòåëü- TPM 05124 5 24/0,21
íûå âûõîäû ±4%; TPM 05212 5 +12/0,25 -12/0,25
èçìåíåíèå íàãðóçêè îò 10 äî 90% TPM 05215 5 +15/0,15 -15/0,15
ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ âûõîäíîãî
íàïðÿæåíèÿ íà 0,5%; TPM 10105 TPM 10105C 10 5/2
TPM 10112 TPM 10112C 10 12/0,84
óðîâåíü ïóëüñàöèé ìåíåå 100 ìÂ; TPM 10124 TPM 10124C 10 24/0,42
êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ TPM 10212 TPM 10212C 10 +12/0,4 -12/0,4
78%; TPM 10215 TPM 10215C 10 +15/0,3 -15/0,3
äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð - TPM 10512 TPM 10512C 10 +12/0,12 -12/0,12 +5/1,2
25...+60°Ñ. TPM 10515 TPM 10515C 10 +15/0,1 -15/0,1 +5/1,2
TPM 15105 TPM 15105C 15 5/3
TPM 15112 TPM 15112C 15 12/1,3
TPM 15124 TPM 15124C 15 24/0,6
TPM 15212 TPM 15212C 15 +12/0,6 -12/0,4
TPM 15215 TPM 15215C 15 +15/0,5 -15/0,4
TPM 15512 TPM 15512C 15 +12/0,15 -12/0,15 +5/1,6
TPM 15515 TPM 15515C 15 +15/0,15 -15/0,15 +5/1,6
TPM 30105 TPM 30105C 30 5/6
TPM 30112 TPM 30112C 30 12/2,5
TPM 30124 TPM 30124C 30 24/1,3
TPM 30212 TPM 30212C 30 +12/1,2 -12/1,2
TPM 30215 TPM 30215C 30 +15/1 -15/1
ÒÐÌ 30252 ÒÐÌ 30252Ñ 30 5/3 12/1,2
ÒÐÌ 30254 ÒÐÌ 30254 30 5/3 24/0,6
TPM 30512 TPM 30512C 30 +12/0,15 -12/0,15 +5/1,6
TPM 30515 TPM 30515C 30 +15/0,15 -15/0,15

Òèï Âûõîä 1 Âûõîä 2

TPL 10105 +5 Â/2 À


TPL 10112 +12 Â/0,9 À
Ñåðèÿ TPL (10 Âò) TPL 10115 +15 Â/0,7 À
TPL 10105 +24 Â/0,5 À
Äèàïàçîí âõîäíûõ íàïðÿæåíèé 93-265 Â, 47-63 Ãö
èëè 120-380 Â ïîñòîÿííîãî òîêà; TPL 10212 +12 Â/0,45 À -12 Â/0,45 À
òî÷íîñòü âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ: TPL 10215 +15 Â/0,35 À -15 Â/0,35 À
îñíîâíîé âûõîä ±1%;
èçìåíåíèå íàãðóçêè îò 10 äî 90% ïðèâîäèò ê èçìåíå-
íèþ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ íà 0,2%;
óðîâåíü ïóëüñàöèé ìåíåå 2 ìÂ;
êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ 72...83%;
äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð -10...+70°Ñ.

14 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

AC-DC ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÈ (ÁËÎÊÈ ÏÈÒÀÍÈß) ÔÈÐÌÛ TRACO POWER PRODUCTS


Ñåðèÿ SXI (15-150 Âò) Òèï P âûõ.ìàêñ, Â Âûõîä 1 Âûõîä 2 Âûõîä 3
Äèàïàçîí âõîäíûõ íàïðÿæåíèé 170-264 Â, 47-
63 Ãö;
òî÷íîñòü íàñòðîéêè âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ïî SXI 15-03S 15 3,3 Â/3 À
âûõîäó 1 â ïðåäåëàõ ±10%, ïî âûõîäàì 2 è 3 SXI 15-05S 15 5 Â/3 À
±5%; SXI 15-12S 15 12 Â/1,3 À
èçìåíåíèå íàãðóçêè îò 10 äî 90% ïðèâîäèò ê SXI 15-24S 15 24 Â/0,7 À
èçìåíåíèþ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ íà 0,5%; SXI 15-0522T 15 5 Â/1,5 À +12 Â/0,6 À -12 Â/0,4 À
óðîâåíü ïóëüñàöèé ìåíåå 80 ìÂ; SXI 15-0533T 15 5 Â/1,5 À +15 Â/0,5 À -12 Â/0,3 À
êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ 70...80%; SXI 30-03S 30 3,3 Â/6 À
äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð -10...+60°Ñ. SXI 30-05S 30 5 Â/6 À
SXI 30-12S 30 12 Â/2,6 À
SXI 30-24S 30 24 Â/1,4 À
SXI 30-0522T 30 5 Â/4 À +12 Â/1,2 À -12 Â/0,6 À
SXI 30-0533T 30 5 Â/4 À +15 Â/1,0 À -12 Â/0,5 À
SXI 50-03S 50 3,3 Â/10 À
SXI 50-05S 50 5 Â/9,5 À
SXI 50-12S 50 12 Â/4,2 À
SXI 50-24S 50 24 Â/2,2 À
SXI 50-0522T 50 5 Â/6 À +12 Â/1,5 À -12 Â/0,8 À
SXI 50-0533T 50 5 Â/6 À +15 Â/1,2 À -12 Â/0,7 À
SXI 100-05S 100 5 Â/20 À
SXI 100-12S 100 12 Â/8,4 À
SXI 100-24S 100 24 Â/4,4 À
SXI 150-05S 150 5 Â/30 À
SXI 150-12S 150 12 Â/12,5 À
SXI 150-24S 150 24 Â/6,5 À

Ñåðèÿ ESP (18-180 Âò) Òèï P âûõ, Â U âûõ, Â I ìàêñ.âûõ, À


Äèàïàçîí âõîäíûõ íàïðÿæåíèé 85-264 Â, 47-63 Ãö;
íàñòðîéêà âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ â ïðåäåëàõ ±10%; ESP 18-03S 18 3,3 3,6
èçìåíåíèå íàãðóçêè îò 10 äî 90% ïðèâîäèò ê èçìå- ESP 18-05S 18 5 3,6
íåíèþ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ íà 0,8%; ESP 18-12S 18 12 1,5
óðîâåíü ïóëüñàöèé ìåíåå 75 ìÂ; ESP 18-15S 18 15 1,2
êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ 73...80%; ESP 18-24S 18 24 0,8
äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð -10...+60°Ñ. ESP 18-48S 18 48 0,4
ESP 36-03S 36 3,3 7
ESP 36-05S 36 5 7
ESP 36-12S 36 12 3
ESP 36-15S 36 15 2,5
ESP 36-24S 36 24 1,5
ESP 36-48S 36 48 1,8
ESP 60-03S 60 3,3 12
ESP 60-05S 60 5 12
ESP 60-12S 60 12 5,5
ESP 60-15S 60 15 4,4
ESP 60-24S 60 24 2,5
ESP 60-48S 60 48 1,4
ESP 120-05S 120 5 22
ESP 120-12S 120 12 10
ESP 120-15S 120 15 8
ESP 120-24S 120 24 5
ESP 120-48S 120 48 2,5
ESP 180-05S 180 5 36
ESP 180-12S 180 12 15,7
ESP 180-15S 180 15 12,8
ESP 180-24S 180 24 8,1
ESP 180-48S 180 48 4,1

Ñåðèÿ ESP (18-80 Âò) Òèï P âûõ, Âò Âûõîä 1 Âûõîä 2 Âûõîä 3


Äèàïàçîí âõîäíûõ íàïðÿæåíèé 85-264 Â,
47-63 Ãö; ESP 18-122D 18 12 Â/1,2 À 12 Â/0,6 À
íàñòðîéêà âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ â ïðåäå-
ëàõ ±10%; ESP 18-153D 18 15 Â/1 À 15 Â/0,5 À
èçìåíåíèå íàãðóçêè îò 10 äî 90% ïðèâîäèò ESP 18-0522T 18 5 Â/2 À +12 Â/0,5 À -12 Â/0,5 À
ê èçìåíåíèþ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ íà ESP 18-0533T 18 5 Â/2 À +15 Â/0,45 À -15 Â/0,45 À
0,8%;
óðîâåíü ïóëüñàöèé ìåíåå 75 ìÂ; ESP 36-122D 36 12 Â/2,2 À 12 Â/1,2 À
êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ 73...80%; ESP 36-153D 36 15 Â/1,8 À 15 Â/1 À
äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð -10...+60°Ñ. ESP 36-0522T 36 5 Â/4 À +12 Â/1,2 À -12 Â/0,6 À
ESP 36-0533T 36 5 Â/4 À +15 Â/1 À -15 Â/0,5 À
ã. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, îô. 809. ESP 50-0522T 50 5 Â/6 À +12 Â/2 À -12 Â/1 À
ò/ô (044) 490-51-07, 490-51-08, ESP 50-0533T 50 5 Â/6 À +15 Â/1,4 À -15 Â/1 À
276-21-97, 276-31-28, 271-95-74, ESP 80-0522T 80 5 Â/10 À +12 Â/2 À -12 Â/1,5 À
271-96-72 ôàêñ (044) 490-51-09 ESP 80-0533T 80 5 Â/10 À +15 Â/2,4 À -15 Â/1,2 À
E-mail: info@sea.com.ua www.sea.com.ua
Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 15
ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

Ñõåìà óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì àâòîìîáèëÿ BMW

16 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 17


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

Êîëëåêòîðíûå äâèãàòåëè ïîñòîÿííîãî òîêà òèïà ÄÏÌ


Äâèãàòåëè ÄÏÌ ñ âîçáóæäåíèåì îò ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ ñ õîäó, áåç ïðåäâàðèòåëüíîé îñòàíîâêè äâèãàòåëÿ, íå äîïóñêà-
ïàçîâûì ÿêîðåì èìåþò ñëåäóþùåå êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå: åòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì äâèãàòåëåé ÄÏÌ-20-Í1-08Ò, ÄÏÌ-25-Í1-
Í1 (1Ò) - ñ îäíèì âûõîäíûì êîíöîì âàëà (ñ òðèáêîé íà âà- 07Ò, ÄÏÌ-30-Í1-03Ò.
ëó); Äâèãàòåëè îäíîãî òèïà èñïîëíåíèé Í1 è Í2 èìåþò àíàëîãè÷-
Í2 - ñ äâóìÿ âûõîäíûìè êîíöàìè âàëà (ðàçìåðû êîíöîâ âà- íûå ïàðàìåòðû çà èñêëþ÷åíèåì äâèãàòåëÿ ÄÏÌ-30-Í1-01, àíà-
ëà îäèíàêîâû); ëîãîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ äâèãàòåëü ÄÏÌ-30-Í2-02, è äâèãàòå-
Í3 (3Ò) - ñ îäíèì âûõîäíûì êîíöîì âàëà è âñòðîåííûì ëÿ ÄÏÌ-30-Í1-02, àíàëîã êîòîðîãî ÄÏÌ-30-Í2-01.
öåíòðîáåæíûì êîíòàêòíûì ðåãóëÿòîðîì ÷àñòîòû âðàùåíèÿ; Ðåæèì ðàáîòû äâèãàòåëåé:
Í6 - ñ îäíèì âûõîäíûì êîíöîì âàëà, òàõîäàò÷èêîì, ÿâëÿþùèì- ÄÏÌ-20-Í1-08Ò, ÄÏÌ-25-Í1-07Ò, ÄÏÌ-30-Í1-03Ò - ðàáîòà 3
ñÿ èçìåðèòåëüíûì îðãàíîì â ñèñòåìå ñòàáèëèçàöèè ÷àñòîòû âðà- ìèí ïðè íåïðåðûâíîì èçìåíåíèè íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ íà õî-
ùåíèÿ, è ýëåêòðîííûì ðåãóëÿòîðîì ÷àñòîòû âðàùåíèÿ, âûïîë- äó ÷åðåç êàæäûå 10 ñ, ïåðåðûâ 5 ìèí (1 öèêë);
íåííûì â âèäå îòäåëüíîãî áëîêà. ÄÏÌ-25-Í3-01, ÄÏÌ-25-Í3-03 - ðàáîòà 30 ìèí, ïåðåðûâ 5 ìèí.
Êðåïëåíèå äâèãàòåëåé âñåõ èñïîëíåíèé - çà êîðïóñ (ìàãíèò)  òàáë.1 ïðèâåäåíû òåõíè÷åñêèå äàííûå äâèãàòåëåé ÄÏÌ-Í1,
ñ ïîìîùüþ íåìàãíèòíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ äåòàëåé. Äâèãàòåëè èñ- Í2 (U - íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ; Ðí - íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü; n -
ïîëíåíèé Í1, Í2 ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû ïðè îáîèõ íàïðàâ- cêîðîñòü âðàùåíèÿ; Ìí - íîìèíàëüíûé ìîìåíò íà âàëó; Ìï -
ëåíèÿõ âðàùåíèÿ, ïðè÷åì èçìåíåíèå íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ íà ïóñêîâîé ìîìåíò; Ií - íîìèíàëüíûé òîê; Iï - ïóñêîâîé òîê).
Òàáëèöà 1
Òèï U,  Ðí,Âò n,îá/ì Ìí,ìÍì Ìï,ìÍì Ií,À Iï,À ÊÏÄ,%
ÄÏÌ-20-Í1, Í2-01 29 0,46 9000 0,49 4,9 0,1 0,7 16
ÄÏÌ-20-Í1, Í2-02 27 0,41 4000 0,98 1,96 0,11 0,3 14
ÄÏÌ-20-Í1, Í2-04 6 0,04 2000 0,196 0,59 0,1 0,3 7
ÄÏÌ-20-Í1, Í2-05 14 0,04 2000 0,196 0,98 0,07 0,15 4
ÄÏÌ-20-Í1, Í2-05 27 0,92 4500 1,96 3,92 0,2 0,5 17
ÄÏÌ-20-Í1-08Ò 27 0,92 4500 1,96 3,43 0,25 0,5 14
ÄÏÌ-20-Í1, Í2-12 12 1,23 6000 1,96 4,9 0,4 1,5 26
ÄÏÌ-20-Í1, Í2-12À 14 1,1 6000 1,76 4,9 0,3 1 26
ÄÏÌ-20-Í1, Í2-13 12 0,69 4500 1,47 3,92 0,28 0,8 21
ÄÏÌ-20-Í1, Í2-16 6 0,92 9000 0,98 5,9 0,65 4,5 24
ÄÏÌ-20-Í1, Í2-17 6 0,92 9000 1,47 5,9 0,65 2,5 24
ÄÏÌ-25-Í1, Í2-01 29 3,22 9000 3,43 5,9 0,4 2,5 28
ÄÏÌ-25-Í1, Í2-02 27 0,46 3800 2,94 9,8 0,13 0,6 13
ÄÏÌ-25-Í1, Í2-02À 27 0,46 4500 0,98 4,9 0,1 0,6 17
ÄÏÌ-25-Í1, Í2-03 12 2,77 6000 4,41 9,8 0,85 3,5 27
ÄÏÌ-25-Í1, Í2-04 27 1,28 2500 4,9 7,85 0,22 0,5 22
ÄÏÌ-25-Í1, Í2-05 15 1,28 2500 4,9 7,85 0,28 0,8 30
ÄÏÌ-25-Í1, Í2-07 27 2,31 4500 4,9 11,8 0,28 1 30
ÄÏÌ-25-Í1-07T 27 2,54 4500 5,39 12,3 0,35 1 27
ÄÏÌ-25-Í1, Í2-10A 14 2,31 4500 4,9 11,8 0,5 2 30
ÄÏÌ-25-Í1T-01 27 1,85 9000 1,96 11,8 0,38 2,3 18
ÄÏÌ-30-Í1, Í2-01/02 29 6,47 9000 6,86 34,3 0,75 5 30
ÄÏÌ-30-Í1, Í2-02/01 27 2,67 2600 9,8 19,6 0,3 1 33
ÄÏÌ-30-Í1, Í2-03 27 4,62 4500 9,8 29,4 0,6 2,5 29
ÄÏÌ-30-Í1-03T 27 6 4500 12,74 24,6 0,85 2,5 26
ÄÏÌ-30-Í1, Í2-04 26 5,65 5500 9,8 24,6 0,7 3,0 31
ÄÏÌ-30-Í1, Í2-05 27 4,31 6000 6,86 24,6 0,5 3,5 32
ÄÏÌ-30-Í1, Í2-09 12 6,16 6000 9,8 34,3 1,4 9 37
ÄÏÌ-30-Í1, Í2-10A 14 4,62 4500 9,8 27,5 1 5 33
ÄÏÌ-30-Í1, Í2-19 12 2,57 2500 9,8 19,6 0,75 2,5 29
ÄÏÌ-35-Í1, Í2-01 27 13,87 9000 14,7 68,6 1,5 11 34
ÄÏÌ-35-Í1, Í2-02 27 5,39 3500 14,7 49 0,65 2,5 31
ÄÏÌ-35-Í1-03 6 4,25 1800 22,6 34,3 2,5 8,5 28
ÄÏÌ-35-Í1, Í2-04 27 12,32 6000 19,6 68,6 1,3 6 35

×åðòåæ äâèãàòåëåé ÄÏÌ-Í1, Í2 ïðèâåäåí íà ðèñ.1.  òàáë.2


ïðèâåäåíû ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (ìì) è ìàññà äâèãàòåëåé ÄÏÌ-
Í1, Í2.
Òàáëèöà 2
Òèï d30 d1 l30 l1 Ìàññà, êã
ÄÏÌ-20-Í1, Í2 20 Ì2õ0,25 46 7 0,065
ÄÏÌ-25-Í1, Í2 25 Ì2õ0,25 55,5 9 0,12 ðèñ.1
ÄÏÌ-30-Í1, Í2 30 Ì3õ0,35 69 10,5 0,22
ÄÏÌ-35-Í1, Í2 35 Ì3õ0,35 78,5 12,5 0,34
ðèñ.2

18 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ
Òàáëèöà 3
Òèï U, Â Ðí,Âò n,îá/ì Ìí, Ìï, Ií,À Iï,À ÊÏÄ,% dn,% H
ìÍì ìÍì

ÄÏÌ-20-Í3-01 27 0,92 9000 0,98 4,9 0,24 1,5 14 4 Ë


ÄÏÌ-20-Í3-09 12 0,92 4500 1,96 3,92 0,55 1,5 14 4 Ï,Ë
ÄÏÌ-25-Í3-01 27 0,62 6000 0,98 11,8 0,37 2,5 6 3 Ë
ÄÏÌ-25-Í3-02À 28 2 9000 2,16 11,8 0,8 5 9 4 Ï
ÄÏÌ-25-Í3-02Á 27 3,7 9000 3,92 9,8 0,75 5 18 5 Ë
ÄÏÌ-25-Í3-02Ã 28 2 9000 2,16 11,8 0,6 5 12 3 Ï,Ë
ÄÏÌ-25-Í3-03 12 0,62 6000 0,98 11,8 0,6 5 9 3 Ë
ÄÏÌ-25-Í3-03À 14 1,85 6000 2,94 9,8 0,9 6,8 15 3 Ï,Ë
ÄÏÌ-25-Í3-04 28 2,47 12000 1,96 11,8 0,65 5 14 3 Ï,Ë
ÄÏÌ-25-Í3-05 24 0,92 4500 1,96 9,8 0,4 1,5 10 4,5 Ï,Ë
ÄÏÌ-25-Í3-09 24 1,23 6000 1,96 9,8 0,45 3 11 4 Ï,Ë
ÄÏÌ-25-Í3-16 27 3 5200 5,49 9,8 0,7 3 16 4 Ï,Ë
ÄÏÌ-25-Í3Ò-01Á 282 9000 2,16 11,8 0,6 5 12 3 Ï,Ë
ÄÏÌ-30-Í3-01 27 6,47 9000 6,86 39,2 1 6,5 24 4 Ï,Ë
ÄÏÌ-30-Í3-01À 23 6,47 9000 6,86 29,4 1,25 8,5 23 4 Ï,Ë
ÄÏÌ-30-Í3-01À 28 2,47 12000 1,96 19,6 1 8 9 2 Ï

 òàáë.3 ïðèâåäåíû õàðàêòåðèñòèêè äâèãàòåëåé ÄÏÌ-Í3.


Êðîìå ïðèâåäåííûõ â òàáë.1 ïàðàìåòðîâ â ýòîé òàáëèöå äà-
íû òàêæå dn - òî÷íîñòü ñòàáèëèçàöèè ÷àñòîòû âðàùåíèÿ, Í
- íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ (Ë - ëåâîå, Ï - ïðàâîå).
×åðòåæ äâèãàòåëåé ÄÏÌ-Í3 ïðèâåäåí íà ðèñ.2.  òàáë.4
ïðèâåäåíû ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (ìì) è ìàññà äâèãàòåëåé
ÄÏÌ-Í3.
Òàáëèöà 4
à á Òèï d35 d1 l30 l1 Ìàññà, êã

ÄÏÌ-20-Í3 20,4 Ì2õ0,25 58 7 0,075


ÄÏÌ-25-Í3 25,2 Ì2õ0,25 69 9 0,14
ÄÏÌ-30-Í3 30 Ì3õ0,35 84 10,5 0,25

Ñõåìû âêëþ÷åíèÿ äâèãàòåëåé ïîêàçàíû íà ñëåäóþùèõ ðè-


ñóíêàõ:
â ðèñ.3,à - ÄÏÌ-25-Í3-02Ã, ÄÏÌ-25-Í3Ò-01Á, ÄÏÌ-20-Í3-09;
ã ðèñ.3,á - ÄÏÌ-25-Í3-01;
ðèñ.3,â - ÄÏÌ-20-Í3-01, ÄÏÌ-25-Í3-02Á;
ðèñ.3,ã - ÄÏÌ-30-Í3-01À;
ðèñ.3,ä - ÄÏÌ-25-Í3-03À;
ðèñ.3,å - ÄÏÌ-25-Í3-04, ÄÏÌ-30-Í3-01, ÄÏÌ-30-Í3-02;
ðèñ.3,æ - ÄÏÌ-25-Í3-02À, ÄÏÌ-25-Í3-16;
ðèñ.3,è - ÄÏÌ-25-Í3-03;
ðèñ.3,ê - ÄÏÌ-25-Í3-05, ÄÏÌ-25-Í3-09.

ä å

ê
æ è ðèñ.3

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 19


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
ãåíåðàòîðîâ ïîñòîÿííîãî
è ïåðåìåííîãî òîêà
Þ.Áîðîäàòûé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.
Áîëüøèíñòâî áðîñîâûõ ýëåêòðîãåíå- Ïîñëå äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ èõ ðîòîð Ëèòåðàòóðà
ðàòîðîâ - ãåíåðàòîðû ïîñòîÿííîãî òîêà îò ìîæåò ðàçìàãíèòèòüñÿ, ïîýòîìó ê îáìîò- 1. Áîðîäàòûé Þ. Îïûò êîíñòðóèðî-
àâòîìîáèëåé. Îíè ìîãóò ñàìîâîçáóæäàòü- êå âîçáóæäåíèÿ (êëåììà "Ø") íà êîðîò- âàíèÿ âåòðîãåíåðàòîðîâ.
ñÿ ïðè ñîåäèíåíèè êëåìì "ß" è "Ø". Íî êîå âðåìÿ íàäî ïîäàòü +12 Â îò âûïðÿìè- 2. Ïàâëåíêî À. Åëåêòðîîáëåäíàííÿ
ëó÷øå áðàòü áîëåå ñîâåðøåííûå ãåíå- òåëÿ, àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè èëè çà- òðàêòîð³â, êîìáàéí³â, àâòîìîá³ë³â ³
ðàòîðû ïåðåìåííîãî òîêà ìîùíîñòüþ äî ðÿäíîãî óñòðîéñòâà. çåìëåðèéíèõ ìàøèí. -3-òº âèä., ïå-
1000 Âò è áîëåå. Íåêîòîðûå èç íèõ, íà- Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ãåíåðà- ðåð. ³ äîï.- Ê.:Óðîæàé.-1985.- 264 ñ.-
ïðèìåð Ã-304 è Ã-305, òàêæå ìîãóò âîç- òîðîâ ïîñòîÿííîãî òîêà ïðèâåäåíû â (Ïîñ³áíèêè äëÿ ñ³ë. ÏÒÓ).
áóæäàòüñÿ áåç àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé. òàáëèöå.

Ïîêàçàòåëè Ã-214À Ã-130 Ã-108 Ã-108Á Ã-108Ã Ã-115 Ã-304À1 Ã-305 Ã-287Ä Ã-250È1 Ã-250Æ1 Ã-285 Ã-221
óíèôèö. Ã-287× Ã-250Å1
Ã-250Í1
Ìàðêà ìàøè-
íû, íà êîòîðîé Ò-74, ÃÀÇ-53À, ÃÀÇ-21 ÃÀÇ-69 ÃÀÇ-51À, Ò-28, Ò-150Ê, Ò-130, Ê-701, ÓÀÇ-451, Ìîñêâè÷-412 Ê-700 ÂÀÇ-
óñòàíîâëåí ÄÒ-75, ÇÈË-130 ÃÀÇ-53Ô, Ò-40Ì ÌÒÇ Ò-150Ê Ê-700À ÓÊ-452, 2101
ãåíåðàòîð ÑÊ-4 ÃÀÇ-63 âñåõ ìî- 469,ÃÀÇ-
äèôèêà- 24 "Âîëãà",
öèé ÃÀÇ-53À,
ÇÈË-130
Íîìèíàëüíàÿ
ìîùíîñòü, Âò 180 350 250 250 250 160 400 400 1000 350 350 1500 1200

×àñòîòà îáî-
ðîòîâ ðîòîðà, 1900- 1450- 1150- 1150- 1150- 2100- 2200- 2200- 1400- 900- 950- 1500- 1200-
îá/ìèí 3700 5700 5000 5000 5000 3700 3600 3600 3200 2100 2200 3200 2500

Ìàðêà ðåëå-
ðåãóëÿòîðà ÐÐ-315Á ÐÐ-130 ÐÐ-24 ÐÐ-24 ÐÐ-24 ÐÐ-315Á ÐÐ-362Á ÐÐ-362Á ÐÐ-385Á, ÐÐ-350 ÐÐ-362À ÐÐ-385Á, ÐÐ-380
ÁÂÏ-7-100 Â-150 ÂÀ-20

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ
Îò ðåäàêöèè. Ê íàì ïðèõîäÿò êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ ÷è- 1.Èîíèçàöèÿ (òî÷íåå îçîíèðîâàíèå - ïðåâðàùåíèå êèñëîðî-
òàòåëåé è àâòîðîâ ïî ñóòè ñòàòåé, íàïå÷àòàííûõ â ïðå- äà â îçîí) íå çàâèñèò îò ïåðåñòàíîâêè ïîëîæèòåëüíîãî è îòðè-
äûäóùèõ íîìåðàõ "Ýëåêòðèêà". Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì â öàòåëüíîãî ýëåêòðîäîâ.
äàëüíåéøåì ïå÷àòàòü òàêèå çàìå÷àíèÿ íà ñòðàíèöàõ æóð- 2.Òóðáîíàãíåòàòåëè ýôôåêòèâíû òîëüêî íà äèçåëÿõ.
íàëà. Äèñêóññèÿ íèêîìó íå ïîâðåäèò. Ïðèâîäèì íåêîòîðûå Çà ýòî èçîáðåòåíèå ëîááèñòû óáèëè Ð.Äèçåëÿ (òàê ñ÷èòàþò
çàìå÷àíèÿ èç ïèñüìà Þ.Áîðîäàòîãî (Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.). íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ñàìèçäàò÷èêè). Íà áåíçèíîâûõ ìîòîðàõ
Ïî ñòàòüå Í.Ï.Ãîðåéêî "Ýëåêòðîïëèòêà äëÿ õîçÿèíà" ("Ýëå- òóðáîíàääóâ óâåëè÷èâàåò äåòîíàöèþ, âðåäíîñòü âûõëîïà, ðàñ-
êòðèê" 8/2000, ñ.22). Àëþìèíèåâûé êîðïóñ äëÿ ýëåêòðîïëèò- õîä áåíçèíà. Îáîðîòû ïðè ýòîì óâåëè÷èâàþòñÿ î÷åíü íåçíà÷è-
êè - ñàìûé íåïîäõîäÿùèé, òàê êàê àëþìèíèé -- ðåêîðäñìåí òåï- òåëüíî.
ëîïðîâîäíîñòè. Èç îïèñàíèÿ íåÿñíî, êàê óëîæèòü äâå ñïèðàëè Ïî ïèñüìàì ÷èòàòåëåé ("Ýëåêòðèê" 9/2000, ñ.7).  ïèñüìå ÷è-
âìåñòå. Ìíîãî÷àñîâîå (çà÷åì?) êèïåíèå ìîëîêîïðîäóêòîâ ïðè- òàòåëÿ Ê.Ã.Ãàãåíà îáñóæäàåòñÿ ýêîíîìè÷íîñòü áåçäðîññåëüíîãî
âîäèò ê ïîëíîé ïîòåðå âèòàìèíîâ è îáðàçîâàíèþ êàíöåðîãåíîâ. ïèòàíèÿ ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï. Õî÷ó ïðèâåñòè ñëîâà Í.Òåñëû:
Âìåñòî "çíà÷èòåëüíîé ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè" ïàðà êèðïè- "Ýëåêòðîòåõíèêà áåç ðåçîíàíñà - ïóñòàÿ òðàòà ýíåðãèè!". Òàê
÷åé äàñò ìàêñèìàëüíûå ýíåðãîçàòðàòû. Òàêàÿ ïëèòêà èíåðòíà, âîò - ëàìïà äíåâíîãî ñâåòà ôàêòè÷åñêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîí-
ìåäëåííî ðàçîãðåâàåòñÿ è îñòûâàåò. Îòêðûòàÿ ñïèðàëü ÷àñòî ïå- äåíñàòîð, êîòîðûé âìåñòå ñ äðîññåëåì îáðàçóåò êîëåáàòåëüíûé
ðåãîðàåò âñëåäñòâèå îáðàçîâàíèÿ èç ìîëî÷íîé íàêèïè ëîêàëü- êîíòóð, êîòîðûé ðåçîíèðóåò, ïîäñòðàèâàÿñü ê ÷àñòîòå ñåòè. Ïðè
íîé òåïëîèçîëÿöèè. Îòêðûòàÿ ñïèðàëü áüåò "îáðàäîâàííóþ õî- ýòîì ýíåðãèÿ èñïîëüçóåòñÿ ìàêñèìàëüíûì îáðàçîì.
çÿéêó" òîêîì, ìåíÿåò õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âîçäóõà, "îáîãàùàÿ" Ïî ïèñüìó ÷èòàòåëÿ À.Â.Àðòåì÷óêà. Íà áàçà-
åãî îêñèäîì àçîòà - êàíöåðîãåíîì, íàõîäÿùèìñÿ â îäíîì ðÿ- ðàõ åñòü öàíãè, ïîçâîëÿþùèå ïî÷òè ëþáîé ìèêðî-
äó ñ àêðîëåèíîì, àöåòîíîì è ñåðíîé êèñëîòîé (Êðàòêèé ñïðà- ìîòîð÷èê ïðåâðàòèòü â ìèêðîäðåëü (ñì.ðèñóíîê).
âî÷íèê ïî õèìèè. Ê.: Íàóêîâà äóìêà. -1987. Ñ.766). Ëè÷íûé Íî çà÷åì ñâåðëèòü ôîëüãèðîâàííûé ãåòèíàêñ?
îïûò ýêñïëóàòàöèè ïîäîáíûõ ýëåêòðîïëèòîê ïîäòâåðæäàåò èõ Ïî÷òè âñå ðàäèîëþáèòåëè ïàÿþò ïàÿëüíèêîì, à íå
íåðåíòàáåëüíîñòü - ñïèðàëè ãîðÿò â 3-5 ðàç ÷àùå ÒÝÍîâ. âîëíîé, çíà÷èò, ìîæíî ïðèïàèâàòü äåòàëè ñ ôîëü-
Ìàòåðèàë À.Â.Êðàâ÷åíêî ïî ñïàñåíèþ áåíçèíîâîãî äâèãàòå- ãèðîâàííîé ñòðîíû ïëàòû, íå äåëàÿ íèêàêèõ äûðîê.
ëÿ ("Ýëåêòðèê" 7,9/2000) èìååò äâå íåòî÷íîñòè.

20 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ / ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ

Áëîê çàðÿäêè ìîùíîé


Ìîñòîâàÿ ñõåìà ñíèæàåò
òðåáîâàíèÿ ê äèîäàì âäâîå.
Òàêèì îáðàçîì, â ñõåìå â îò-

áàòàðåè êîíäåíñàòîðîâ
äåëüíûå ìèëëèñåêóíäû âûïðÿ-
ìèòåëüíûå äèîäû íàãðóæåíû
ïîëîâèíîé ìàêñèìàëüíîãî ðà-
áî÷åãî òîêà (èìïóëüñíûé òîê
äèîäà âûøå). Èìåííî òàêîå
Í.Ï.Ãîðåéêî, ã.Ëàäûæèí, Âèííèöêàÿ îáë. ïîñòðîåíèå ñõåìû, êîãäà ðåç-
Ñòàëüíûå ñòåíêè ñóøèëîê Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ñèëîâîé îòâîäèòñÿ â îñíîâíîì çà ñ÷åò êî ñíèæåíû íàãðåâ ýëåìåíòîâ
ïðîäóêòà ìèêðîáèîëîãè÷åñêîé ÷àñòè áëîêà ïî ñõåìå (ñì. ðè- èçëó÷åíèÿ, à ïîñêîëüêó ëàìïà ñõåìû è èìïóëüñíûå òîêè
ïðîìûøëåííîñòè íåîáõîäèìî ñóíîê) ðåìîíò çíà÷èòåëüíî óï- âûâåäåíà çà ïðåäåëû âíóòðåí- (óëó÷øåíû äâà âàæíûõ ïàðàìå-
ïåðèîäè÷åñêè âñòðÿõèâàòü ýëå- ðîùàåòñÿ: òðåáóåòñÿ ëèøü âðå- íåãî îáúåìà ùèòà, íàãðåâ îñ- òðà), è îáåñïå÷èâàåò íàäåæ-
êòðîìàãíèòíûìè èíäóêòîðàìè. ìÿ îò âðåìåíè çàìåíÿòü ëàìïó òàëüíûõ äåòàëåé çíà÷èòåëüíî íîñòü ðàáîòû ñõåìû.
Ýëåêòðîííàÿ ñõåìà ñ íåêîòî- â ñëó÷àÿõ åå… êðàæè ( à íå ïå- ñíèæàåòñÿ. Ðåæèì ðàáîòû ëàì- Ìîùíîñòü çàùèòíîé ëàìïû
ðîé ïåðèîäè÷íîñòüþ ðàçðÿæà- ðåãîðàíèÿ). ïû òàêæå ìåíåå íàïðÿæåííûé, íàêàëèâàíèÿ âûáèðàåì ìèíè-
åò ìîùíóþ êîíäåíñàòîðíóþ Òàê êàê çàùèòíàÿ ëàìïà HL1 ÷åì â ñõåìàõ îñâåùåíèÿ. Äî- ìàëüíîé, ÷òîáû çàðÿä áàòàðåè
áàòàðåþ íà èíäóêòîð, ïîòîì óñòàíîâëåíà â ðàçðûâ ôàçíî- ïîëíèòåëüíûå âñïûøêè ëàìïû êîíäåíñàòîðîâ ïî÷òè çàâåð-
íà ñëåäóþùèé,… è òàê ïî öå- ãî ïðîâîäà, äàæå ïðè çàâû- íà áîëüøîå ðàññòîÿíèå ñèãíà- øèëñÿ çà ïîëîâèíó âðåìåíè
ïî÷êå. øåííîì íàïðÿæåíèè ñåòè íà- ëèçèðóþò î ðåæèìå ðàáîòû óñ- ìåæäó ðàçðÿäàìè íà èíäóêòî-
Ïðè îòêàçå ñõåìû äåéñòâóþò ãðåâ ñèëîâîãî òðàíñôîðìàòî- òðîéñòâà. Åñëè âñïûøêå ëàìïû ðû.
ìóæ÷èíû ñ êóâàëäàìè è íåêî- ðà ðåçêî ñíèæàåòñÿ. Îãðàíè÷è- íå ïðåäøåñòâóåò çâóê "óäàðà" Ïðîáîé âûñîêîâîëüòíîãî òè-
òîðûìè óñòíûìè âûñêàçûâàíè- òåëü òîêà çàðÿäà - ëàìïà íàêà- ýëåêòðîìàãíèòíîãî èíäóêòîðà, ðèñòîðà, âêëþ÷åííîãî â öåïü
ÿìè (èì ïðèõîäèòñÿ â ïðîìå- ëèâàíèÿ, âñëåäñòâèå íåëèíåé- çíà÷èò, äàííûé èíäóêòîð òðå- êàæäîãî îòäåëüíîãî èíäóêòî-
æóòêàõ ìåæäó óäàðàìè õîäèòü íîñòè ñâîåé õàðàêòåðèñòèêè, áóåò ðåãóëèðîâêè (ðàíüøå ýòî- ðà, ïðèâåäåò ê ïîñòîÿííîìó
ââåðõ-âíèç ïî ëåñòíèöå). ðåçêî ñíèæàåò èìïóëüñû òîêà ãî íå çàìå÷àëè ìåñÿöàìè). ñâå÷åíèþ ëàìïû HL1, ïðåêðà-
Áàëëàñòíûå ðåçèñòîðû, âíà÷àëå çàðÿäà è â òî æå âðå- Ðåçèñòîð R1 â öåïè çàùèò- ùåíèþ "óäàðîâ". Ñðåäíèé òîê,
âêëþ÷åííûå ïî âûñîêîìó íà- ìÿ óñêîðÿåò îêîí÷àòåëüíóþ íîé ëàìïû îãðàíè÷èâàåò èì- ïîòðåáëÿåìûé ýëåìåíòàìè ñõå-
ïðÿæåíèþ, ñèëüíî ãðåþòñÿ â çàðÿäêó (òàê êàê ïðè ìàëîì ïóëüñíûé òîê âûïðÿìèòåëüíûõ ìû, íå ïðèâåäåò ê ïåðåãðóçêå
çàêðûòîì ùèòå, ÷òî ïðèâîäèò òîêå ñîïðîòèâëåíèå õîëîäíîé äèîäîâ â íà÷àëå çàðÿäà, êîã- íè îäíîé äåòàëè.
ê îòïàéêå êîíòàêòîâ è ðàñòðå- ñïèðàëè ñíèæàåòñÿ). äà ñïèðàëü åùå íå óñïåëà ðà- Î÷åíü âàæíûì äëÿ ìîíòà-
ñêèâàíèþ ðåçèñòîðîâ. Ýíåðãèÿ ëàìïû íàêàëèâàíèÿ çîãðåòüñÿ. Ðàññ÷èòûâàþò ñî- æà è îáñëóæèâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R1 ñëå- óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà âûñî-
äóþùèì îáðàçîì: êîâîëüòíûõ äåòàëåé (îñîáåííî
ìàêñèìàëüíûé òîê äèîäîâ ñèëüíî ãðåþùèõñÿ ðåçèñòî-
(25 À) ïðè òðàíñôîðìàöèè íà ðîâ).
ïåðâè÷íóþ îáìîòêó ðàâåí 25 õ Äàííóþ ñõåìó ìîæíî ïðèìå-
3 = 75 À; íÿòü è â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, êîãäà
ðàçäåëèì èìïóëüñíîå íàïðÿ- òðåáóåòñÿ ìíîãîêðàòíî ïðîâî-
æåíèå ñåòè (300 Â) íà 75 À, ïî- äèòü çàðÿä ìîùíîé áàòàðåè
ëó÷èì 4 Îì, îêðóãëÿåì åãî äî êîíäåíñàòîðîâ.
5 Îì.

Áàëêîííàÿ ÂÝÑ ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÏÀËÜ×ÈÊÎÂÛÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ


Ä.Í.Ìàð÷åíêî, ã.Æåëòûå Âîäû, Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáë.
Þ.Áîðîäàòûé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.
Èíîãäà, êóïèâ ïàëü÷èêîâóþ áàòàðåéêó, äîìà ñ îãîð-
Ìíîãèå ïðîáóþò ñòàâèòü âèíò êèì!) çàêîíó. Íà áàëêîíàõ âûñîò- ÷åíèåì óáåæäàåìñÿ, ÷òî îíà ðàçðÿæåíà. Âî èçáåæà-
âåòðîóñòàíîâêè ñðàçó íà âàë ãå- íûõ çäàíèé âåòðà äîñòàòî÷íî. Äå- íèå òàêèõ ñèòóàöèé ÿ ñîáðàë ïðîñòåéøèé ïðîáíèê
íåðàòîðà. Äèàìåòð òàêîãî âèíòà ðåâíè çàêëàäûâàëèñü â áåçâåòðåí- äëÿ ïðîâåðêè òàêèõ ýëåìåíòîâ (ñì.ðèñóíîê). Ïîëüçî-
íå áîëåå 1 ì ñïåöèàëüíî äëÿ óâå- íûõ ìåñòàõ, è ñåëÿíå ìó÷àþòñÿ ñ âàòüñÿ ïðîáíèêîì ïðîñòî: ïîäêëþ÷èâ ýëåìåíò ê ïðîá-
ëè÷åíèÿ îáîðîòîâ (ñêîðîñòü äâè- ìà÷òàìè, ðåäóêòîðàìè, ïîâîðîò- íèêó, íàæèìàåì êíîïêó SB1, åñëè ñòðåëêà íàõîäèòñÿ
æåíèÿ êîíöà ëîïàñòè îäèíàêîâà íûìè ìåõàíèçìàìè è ò.ä. Äðóãîå â ïðåäåëàõ îòìå÷åííîãî ñåêòîðà (ýòîò ñåêòîð ìîæíî
äëÿ âèíòîâ ëþáîãî äèàìåòðà äåëî, áàëêîí - íè õâîñòà, íè òîêî- îòìåòèòü êðàñíûì öâåòîì) íà øêàëå ìèëëèàìïåðìåò-
[ÁÑÝ]!). Ïîëíîå îòñóòñòâèå ðåäóê- ñúåìíîãî ìåõàíèçìà… Ïîìåíÿëñÿ ðà, ýëåìåíò ãî-
òîðà äåëàåò óñòàíîâêó ìåíåå øóì- âåòåð? Âûøåë íà áàëêîí è ïîâåð- äåí. Ìèëëèàìïåð-
íîé. íóë êóäà íóæíî! ìåòð ÐÀ1 ïðèãî-
Ìàëûé âèíò äîñòàòî÷íî ýôôåê- Ñåé÷àñ ýêñïåðèìåíòèðóåì ñ ðå- äåí îò ëþáîãî
òèâåí òîëüêî íà áîëüøîé ñêîðîñòè êóïåðàòîðàìè*, íî óæå ïëàíèðó- ìàãíèòîôîíà. Ðå-
âåòðà, îò åì ïåðåìàòûâàòü àâòîãåíåðàòîðû çèñòîð Rø ïîäáè-
êîòîðîé íà 220/380 Â. ðàþò òàê, ÷òîáû
ìîùíîñòü ïðè ïîäà÷å íà
"íà âàëó" * Ðåêóïåðàòîðàìè íàçûâàþò óñò-
âõîä ïðîáíèêà íàïðÿæåíèÿ 1,3 Â ñòðåëêà ìèëëèàìïå-
çàâèñèò ïî ðîéñòâà ïî âîçâðàùåíèþ òîêà â ýëåê-
òðîñåòü (ñì. ðèñóíîê). Ðåçèñòîðàì ïîä- ìåòðà íàõîäèëàñü íà ëåâîì êðàå êðàñíîãî ñåêòîðà.
êóáè÷åñêî- áèðàþò îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ ðàáîòû Êîíñòðóêöèÿ ïðîáíèêà ìîæåò áûòü ëþáàÿ. Íàïðèìåð,
ìó (íå ïó- ïðè êîòîðûõ íàãðåâ òðàíçèñòîðîâ ìè- ó ìåíÿ îí âûïîëíåí â âèäå ïðÿìîóãîëüíîé êîðîáêè èç
òàòü ñ êâà- íèìàëåí, è ñ÷åò÷èê êðóòèòñÿ îáðàòíî. ôîëüãèðîâàííîãî ñòåêëîòåêñòîëèòà.
äðàòè÷åñ-

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 21


ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ

Øèðîêîäèàïàçîííûé ÝÈÓ
ñ ëèíåéíîé øêàëîé
Í.Ï.Ãîðåéêî, ã.Ëàäûæèí, Âèííèöêàÿ îáë.
Ïðèìåíÿåìûå â ïðîìûøëåí- äåííûì íèæå ñõåìàì è âûïîë- âõîäíîå íàïðÿæåíèå âûøå 1/3 çèñòîð R4 (à òàêæå "îáùèé" ñ
íîñòè èçìåðèòåëè óðîâíÿ (ÈÓ) íåíû ñëåäóþùèå ðåìîíòíûå íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ; òðàíçèñòîðîì ðåçèñòîð R7), òî
â áîëüøèíñòâå ñâîåì íåóäîá- ðàáîòû: âûáðîøåíà ìèêðîñõå- 2) âûñîêîå íàïðÿæåíèå íà ðàçðÿä îïðåäåëÿåòñÿ ïîòåíöè-
íû â íàñòðîéêå, èõ ïîêàçàíèÿ ìà áëîêà ïèòàíèÿ (ÁÏ); èçãî- âûõîäå, êîãäà âõîäíîå íàïðÿ- àëîì áàçû òðàíçèñòîðà è,
çàâèñÿò îò âðåìåíè. Ïðèìåíÿ- òîâëåí ÁÏ ïî íàøåé ñõåìå; æåíèå íèæå 2/3 íàïðÿæåíèÿ âñëåäñòâèå âûñîêèõ óñèëèòåëü-
åìûå äëÿ ýòèõ öåëåé ïðåîáðà- ïàðó ðàç ìåíÿëè ýëåêòðîëè- ïèòàíèÿ. íûõ ñâîéñòâ äàííîãî òðàíçèñ-
çîâàòåëè äàâëåíèÿ ñîäåðæàò òè÷åñêèé êîíäåíñàòîð; äàò÷èê Ñ ó÷åòîì ýòîãî íàïðÿæåíèå òîðà, ïðîèñõîäèò ïî öåïè êîë-
íåñêîëüêî ïðèáîðîâ â èçìåðè- - èçîëèðîâàííûé òðîñèê "ïðî- íà êîíäåíñàòîðå Ñ1 âñå âðåìÿ ëåêòîðà è äàëüøå â èçìåðè-
òåëüíîé "öåïî÷êå", ïîýòîìó ïèòàëñÿ" øàìïóíåì - çàìåíåí êîëåáëåòñÿ ìåæäó 1/3 è 2/3 òåëüíóþ öåïü! Òîëüêî äâóõñî-
òðåáóþò òùàòåëüíîé íàëàäêè. íà òðîñèê âî ôòîðîïëàñòîâîé ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ, à íà òàÿ ÷àñòü ðàçðÿäíîãî òîêà óõî-
Èçìåíåíèå ïëîòíîñòè ðàñòâî- èçîëÿöèè. âûõîäå òàéìåðà ãåíåðèðóåòñÿ äèò â áàçó òðàíçèñòîðà! Äëÿ
ðîâ (âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ Íà ðèñ.1 ïîêàçàíà ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðÿìî- ñîõðàíåíèÿ êîëëåêòîðíîãî íà-
òåìïåðàòóðû) è âíîñèò ñâîþ ïðîñòîãî èçìåðèòåëÿ åìêîñòè óãîëüíûõ èìïóëüñîâ. ïðÿæåíèÿ (÷òîáû òðàíçèñòîð
"ëåïòó" â íàðóøåíèå îòñ÷åòà ñ ëèíåéíîé øêàëîé. Êîíå÷íî, Ìèêðîñõåìà ÊÐ1006ÂÈ1 òåì ìîã ðàáîòàòü êàê óñèëèòåëü)
óðîâíÿ. Ñîåäèíèòåëüíûå òðóá- â òî÷íîñòè îòñ÷åòà îí óñòóïà- è õîðîøà, ÷òî èçìåíÿÿ ñîïðî- ïîòåíöèàë áàçû "ñäâèíóò" â
êè, êîòîðûå ïîäâîäÿò ïåðå- åò öèôðîâûì, íî ïðè ïîäáîðå òèâëåíèå ðåçèñòîðà R1 îò 200 ñòîðîíó "ïëþñà" ïèòàíèÿ ñ ïî-
ïàä äàâëåíèÿ ê äèôìàíîìåò- äåòàëåé ðàäèîëþáèòåëåì ÿâ- Îì äî 10 ÌÎì è åìêîñòü êîí- ìîùüþ äåëèòåëÿ R4 è R5. Äëÿ
ðàì, ïðè èçìåðåíèÿõ íå èìå- ëÿåòñÿ î÷åíü óäîáíûì, òàê êàê äåíñàòîðà Ñ1 îò 10 ïÔ äî ìàê- òîãî ÷òîáû îáåñïå÷èòü "æèâó-
þò ïðîòîêà æèäêîñòè, ïîýòîìó ïî øêàëå çàìåòíî, â êàêóþ ñèìàëüíîé, ìîæíî ïîëó÷èòü ÷åñòü" ñõåìû, ñîïðîòèâëåíèå
äàæå ïðè ãîðÿ÷åé âîäå â åì- ñòîðîíó îòëè÷àåòñÿ åìêîñòü ïåðèîä êîëåáàíèé îò äîëåé ðåçèñòîðîâ R2, R4, R7, R14 íå
êîñòè òðóáêè ëåãêî ïåðåìåðçà- èñïûòóåìûõ êîíäåíñàòîðîâ. ìèêðîñåêóíäû äî ñîòåí ñå- ñëåäóåò óìåíüøàòü. Íóìåðà-
þò. Òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ è ñ "çà- Åñëè ðàäèîëþáèòåëü èçãîòî- êóíä. öèÿ äåòàëåé òàêàÿ, ÷òî îïèñà-
ñîðåíèåì" òðóáêè: òðåáóåòñÿ âèò ñõåìó íà íåñêîëüêî äèàïà- Ñòàáèëèòðîí VD1 âñåãäà óñ- íèå ýòîé ñõåìû ïîäõîäèò è
÷àñòîå îáñëóæèâàíèå. çîíîâ èçìåðåíèÿ åìêîñòè (âû- òàíàâëèâàþò íà âõîäå òàéìåðà, äëÿ ïîñëåäóþùèõ (îäèíàêî-
Ýëåêòðîííûå èçìåðèòåëè âîäû 2 è 6 òàéìåðà DA1 ñëå- ÷òîáû ïðè íàëàæèâàíèè íå âûå íîìåðà äåòàëåé âûïîëíÿ-
óðîâíÿ (ÝÈÓ) ïðîìûøëåííî- äóåò ïîäêëþ÷àòü â òî÷êó ñî- "ïðîáèòü" âõîäû òàéìåðà ñåòå- þò îäèíàêîâóþ ôóíêöèþ).
ãî èçãîòîâëåíèÿ ÷àñòî ñîäåð- åäèíåíèÿ ÷àñòîòîçàäàþùèõ âîé íàâîäêîé íà ïàÿëüíèê è Âûõîäíûå èìïóëüñû òîêà ñ
æàò áîëüøîå êîëè÷åñòâî äåòà- RÑ-öåïî÷åê, à âñå ïîäñòðîå÷- ïðîâîäà. ïðåîáðàçîâàòåëÿ åìêîñòü è ÷à-
ëåé, íå îáëàäàÿ ïðè ýòîì ëè- íûå ðåçèñòîðû ïîñòîÿííî ïðè- Íà òðàíçèñòîðå VT1 ñîáðàí ñòîòà - òîê èíòåãðèðóþòñÿ êîí-
íåéíîñòüþ è ñòàáèëüíîñòüþ ñîåäèíåíû ê âûâîäó 3 òàéìå- óçåë ëèíåéíîãî ïðåîáðàçîâà- äåíñàòîðîì Ñ5. Ñ ïîìîùüþ
ïîêàçàíèé. "Êóñòàðíûå" ÝÈÓ, ðà), òî äëÿ íàëàäêè êàæäîãî íèÿ ñèãíàëîâ âõîäíîé ÷àñòîòû ðåçèñòîðà R6 ìîæíî ïîäñòðî-
èçãîòîâëåííûå êîîïåðàòèâà- äèàïàçîíà èçìåðåíèÿ åìêîñòè (îò òàéìåðà) è èñïûòóåìîé åì- èòü âûõîä ïî îáðàçöîâîìó
ìè, ÷àñòî èìåþò ñõåìû ñ êî- ïîòðåáóåòñÿ îäèí îáðàçöîâûé êîñòè â ýëåêòðè÷åñêèé òîê. êîíäåíñàòîðó. Êîíäåíñàòîðû
ëåáàòåëüíûìè êîíòóðàìè, è êîíäåíñàòîð. Áëàãîäàðÿ íåîáû÷íîìó âêëþ- Ñ3 è Ñ4 ñãëàæèâàþò ïóëüñàöèè
ïðè íåóäà÷íîé íàñòðîéêå èõ Ñëîæíàÿ âíóòðåííÿÿ ñõåìà ÷åíèþ VT1 è VD2, îíè ïî î÷å- íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ, Ñ2 - ïîä-
ïîêàçàíèÿ ìîãóò óìåíüøàòüñÿ òàéìåðà ðàáîòàåò ïðîñòî. Äâà ðåäè ïåðåçàðÿæàþò èñïûòóå- äåðæèâàåò ïîñòîÿíñòâî íàïðÿ-
ïðè óâåëè÷åíèè óðîâíÿ æèäêî- êîìïàðàòîðà (âõîäû 2 è 6) è ìûé êîíäåíñàòîð â ìîìåíòû æåíèÿ íà óçëàõ ñðàâíåíèÿ êîì-
ñòè. òðèããåðíàÿ ñõåìà ñ âûõîäîì 3 ïîâûøåíèÿ è ïîíèæåíèÿ íà- ïàðàòîðîâ òàéìåðà.
Íà çàâîäå ÝÍÇÈÌ (ã.Ëàäû- èìåþò äâà óñòîé÷èâûõ ñîñòî- ïðÿæåíèÿ âûõîäíûõ èìïóëü- Êîðîòêîå çàìûêàíèå â öåïè
æèí) â 1990 ã. áûëè óñòàíîâëå- ÿíèÿ: ñîâ. Åñëè êîíäåíñàòîð çàðÿ- èñïûòóåìîãî êîíäåíñàòîðà çà-
íû íåñêîëüêî ÝÈÓ ïî ïðèâå- 1) íóëü íà âûõîäå, êîãäà æàåòñÿ ÷åðåç äèîä VD2 è ðå- êðûâàåò òðàíçèñòîð VT1 è íå

ðèñ.1 ðèñ.2

22 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ
ïðèâîäèò ê àâàðèè.
Åñëè èçìåðèòåëüíàÿ ãîëîâêà
ÐÀ1 êðóïíàÿ ïî ðàçìåðó, ìîí-
òàæíóþ ïëàòó ìîæíî çàêðå-
ïèòü ïðÿìî íà êëåììàõ èçìå-
ðèòåëüíîé ãîëîâêè. Ñòàáèëè-
çèðîâàííûé áëîê ïèòàíèÿ ìîæ-
íî èçãîòîâèòü â îòäåëüíîì
êîðïóñå (ðèñ.2).
Ñõåìà ïîñòðîåíà òàê, ÷òî
îäèí âûâîä èçìåðÿåìîãî êîí-
äåíñàòîðà ïðèñîåäèíåí ê êîð-
ïóñó, â îòëè÷èå îò áîëåå ïðî-
ñòûõ ñõåì, ïîýòîìó ïîäîáíàÿ
ñõåìà ïîçâîëÿåò èçìåðÿòü óðî-
âåíü ïðîâîäÿùèõ æèäêîñòåé â
ðåçåðâóàðàõ (ðèñ.3).
Âìåñòî èñïûòóåìîãî êîíäåí-
ñàòîðà êî âõîäó ñõåìû ïîä-
êëþ÷åíà åìêîñòü äàò÷èêà ðèñ.3
óðîâíÿ - âåðòèêàëüíî çàêðåï- êàáåëü, êîòîðûé ìîæíî ïðèìå-
ëåííûé âíóòðè åìêîñòè èçîëè- íÿòü â ìåñòàõ ñ íåâûñîêîé òåì-
ðîâàííûé ïðîâîäíèê. Åñëè â ïåðàòóðîé â ðîëè äàò÷èêà, ìî-
íàëè÷èè íåò øòûðÿ, èçîëèðî- æåò èìåòü òîëùèíó èçîëÿöèè
âàííîãî ôòîðîïëàñòîì, ìîæíî íåñêîëüêî ìèëëèìåòðîâ), ïðî-
ïðèìåíèòü òðîñèê âî ôòîðî- ìûøëåííûå ðåçåðâóàðû ñ æèä-
ïëàñòîâîé èçîëÿöèè. ×òîáû íå êîñòÿìè èìåþò âûñîòó îò äåöè-
äåëàòü "òèòàíè÷åñêèõ" óñèëèé ìåòðîâ äî äåñÿòêîâ ìåòðîâ,
äëÿ èçîëÿöèè íèæíåãî âûâîäà ïîýòîìó ìû ïðèâîäèì îðèåíòè-
òðîñèêà, êîòîðûé âñå ðàâíî ðîâî÷íûå äàííûå. Âñëåäñòâèå
çàìîêíåò, íóæíî âûâåñòè îáà ëèíåéíîãî õàðàêòåðà èçìåíå-
êîíöà òðîñèêà ââåðõ ÷åðåç óï- íèÿ âûõîäíîãî ñèãíàëà îò
ëîòíÿþùèå è èçîëèðóþùèå âõîäíîé åìêîñòè è ÷àñòîòû ãå-
áîáûøêè. Ïðåîáðàçîâàòåëü- à á
íåðàòîðà íà DA1 íàñòðîéêà
íûé áëîê ñëåäóåò çàêðåïèòü ñõåìû íà îáúåêòå íåñëîæíàÿ: ðèñ.4
âîçëå âûâîäà äàò÷èêà åìêîñòè åñëè âûõîäíîé ñèãíàë ïðè ïîë-
èç ñîñóäà, ÷òîáû íà âõîä ïðå- íîé åìêîñòè ìàë - ñëåäóåò ïëîõîé êîýôôèöèåíò óñèëå- íà èçìåðåíèé êîíäåíñàòîðîì
îáðàçîâàòåëÿ íå ïîäâîäèòü óìåíüøèòü åìêîñòü Ñ1, ÷òîáû íèÿ, à âòîðîé èç ñîñòàâíûõ Ñ1;
"ëèøíþþ" åìêîñòü ñîåäèíè- âîçðîñëà ÷àñòîòà ãåíåðàòîðà è òðàíçèñòîðîâ (VT3) âêëþ÷åí 100%-íóþ íàñòðîéêó ïðè
òåëüíîãî êàáåëÿ. Áëîê ïèòà- óâåëè÷èëñÿ âûõîäíîé ñèãíàë êàê óñèëèòåëü òîêà. ×òîáû ïîëíîé åìêîñòè ðåçèñòîðîì
íèÿ è ïîêàçûâàþùàÿ ãîëîâêà (è íàîáîðîò), ïðè÷åì òàêóþ ñêîìïåíñèðîâàòü ïåðåïàä íà- R1;
óñòàíîâëåíû â ýëåêòðîùèòå. "ãðóáóþ" ïîäñòðîéêó ëåãêî ïðÿæåíèÿ íà Á-Ý ïåðåõîäå ïîäñòðîéêó "íóëÿ" ïðè ïóñ-
Ïèòàíèå è âûõîäíîé ñèãíàë îñóùåñòâèòü â ïðåäåëàõ òûñÿ÷ âõîäíîãî òðàíçèñòîðà ïàðû òîé åìêîñòè ðåçèñòîðîì R9.
ïðîõîäÿò ïî 4-æèëüíîìó êà- ðàç! VT2, ïîñëåäîâàòåëüíî ñ âõîä- Ðåçåðâíûì îðãàíîì ïåðåñò-
áåëþ (åñëè äâà ñîñóäà ñ èçìå- Òðàíçèñòîð VT1 áëîêà ïðå- íûì ðåçèñòîðîì R6 âêëþ÷åí ðîéêè äèàïàçîíà ÿâëÿåòñÿ ðå-
ðÿåìûìè óðîâíÿìè ðàñïîëî- îáðàçîâàíèÿ âêëþ÷åí "íàîáî- êðåìíèåâûé äèîä VD3. çèñòîð R6, èçìåíåíèå ñîïðî-
æåíû ðÿäîì, ÷åòûðåõ æèë õâà- ðîò", ÷òîáû åãî âûõîäíîé ñèã- Âûõîäíîé òðàíçèñòîð ñðàâ- òèâëåíèÿ êîòîðîãî áåç èçìåíå-
òàåò äëÿ ïèòàíèÿ è ñíÿòèÿ âû- íàë ïîäâåñòè ê íàêîïèòåëüíî- íèòåëüíî ìîùíûé, òàê êàê ïðè íèÿ ÷àñòîòû ãåíåðàòîðà íà DA1
õîäíîãî ñèãíàëà ñ îáîèõ ïðå- ìó êîíäåíñàòîðó Ñ5 è ðåçèñòî- ÊÇ åìêîñòíîãî äàò÷èêà âûõîä- òîæå ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ
îáðàçîâàòåëåé). ðó R6, ïîäñîåäèíåííûì ê íîé òîê âîçðàñòàåò. ðàçìàõà âûõîäíîãî ñèãíàëà.
Ðàññìîòðèì îòëè÷èÿ ñõåìû "ïëþñó" èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ. Ïðè èçìåðåíèè óðîâíÿ åìêî- À îáÿçàòåëüíî ëè íóæíî ïå-
íà ðèñ.3 îò ñõåìû íà ðèñ.1. Òðàíçèñòîðû VT2 è VT3 ïðåîá- ñòíûì ìåòîäîì ñóùåñòâåííûì ðåïàèâàòü äåòàëè äðóãèõ íî-
Ðåçèñòîð R2 èìååò áîëüøèé ðàçóþò ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå íà÷àëüíîé ìèíàëîâ ïðè íàñòðîéêå ïðè-
íîìèíàë, ÷òîáû óìåíüøèòü äè- íà R6 â âûõîäíîé òîê 0…5 ìÀ, (íóëåâîé) åìêîñòè äàò÷èêà, áîðà íà îáúåêòå? Íåò!  îòëè-
àïàçîí ïåðåñòðîéêè. Åìêîñòü èäóùèé îò "ïëþñà" ê êîðïóñó, êîãäà â åìêîñòè åùå íåò âîäû. ÷èå îò ïðîìûøëåííûõ (è äàæå
êîíäåíñàòîðà Ñ1, îïðåäåëÿþ- ÷òîáû ïðèñîåäèíèòü èçìåðè- ×òîáû ñíèçèòü ïîêàçàíèÿ âû- èìïîðòíûõ) ïðèáîðîâ ìû èñ-
ùàÿ ÷àñòîòó ãåíåðàòîðà "ãðó- òåëüíóþ ãîëîâêó ÐÀ1 âòîðûì õîäíîãî ïðèáîðà, "îòáèðàåì" ïîëüçóåì èìèòàòîðû åìêîñò-
áî", óñòàíàâëèâàþò ïðèìåíè- âûâîäîì ê êîðïóñó. Âûõîäíîé ÷àñòü òîêà ÷åðåç R8 ó òðàíçè- íîãî ñèãíàëà äàò÷èêà óðîâíÿ
òåëüíî ê îáúåêòó. Ñõåìà øèðî- ñèãíàë ÿâëÿåòñÿ òîêîâûì - ïðè ñòîðîâ íà ðåçèñòîð R9. Òàêèì (ðèñ.4).
êîäèàïàçîííàÿ, îíà ïîçâîëÿåò èçìåíåíèè ñîïðîòèâëåíèÿ èç- îáðàçîì, íåêîòîðûé òîê, îïðå- Ïîñëå óñòàíîâêè äàò÷èêà
èçìåðÿòü åìêîñòü â èíòåðâàëå ìåðèòåëüíîé ãîëîâêè (äàæå äåëÿåìûé ïîäñòðîå÷íûì ðå- óðîâíÿ íåîáõîäèìî èçìåðèòü
äåñÿòêîâ ïèêîôàðàä è äåñÿò- ïðè ïîñëåäîâàòåëüíîì âêëþ- çèñòîðîì R9, èäåò ÷åðåç ýìèò- åìêîñòü äàò÷èêà ïðè ïóñòîé
êîâ ìèêðîôàðàä, ÷òî ñîîòâåò- ÷åíèè âòîðîé) âåëè÷èíà ïîêà- òåðíûé ðåçèñòîð ñðàâíèâàþ- åìêîñòè Ñ0 è ïîñëå íàïîëíå-
ñòâóåò èçìåðåíèþ óðîâíÿ â äè- çàíèé íå èçìåíÿåòñÿ. Ýòî îï- ùåãî òðàíçèñòîðà VT2, à íà íèÿ æèäêîñòüþ íà 100% - Ñ100.
àïàçîíå "îò ñòàêàíà äî îêåà- ðåäåëÿåòñÿ ñðàâíåíèåì ïàäå- âûõîäíîé ïðèáîð ýòà ÷àñòü òî-
íà". Ïîãîííàÿ åìêîñòü äàò÷è- êà íå ïîñòóïàåò! Ïîñëå ýòîãî ìîæíî ïîçâîíèòü
íèÿ âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ íà ïî òåëåôîíó â äðóãîé ãîðîä è
êà î÷åíü ðàçëè÷íàÿ (ôòîðî- ðåçèñòîðå R6 è "òîêîâîãî" íà- Òàêèì îáðàçîì, ïîëíàÿ íà-
ïëàñòîâàÿ èçîëÿöèÿ òðîñèêà ñòðîéêà ïðèáîðà âêëþ÷àåò: òàì ñïàÿòü è íàñòðîèòü ÝÈÓ
ïðÿæåíèÿ íà R8. Ñðàâíèâàþ- ïî íàøåé ñõåìå. Â ñàìîì äå-
èìååò òîëùèíó îêîëî 1 ìì, à ùèé òðàíçèñòîð VT2 èìååò íå- "ãðóáóþ" ïîäãîíêó äèàïàçî-
ëå, âûõîäíîé ñèãíàë ïðîïîðöè-

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 23


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ
îíàëåí åìêîñòè äàò÷èêà, à õà-
ðàêòåð èçìåíåíèÿ ñèãíàëà â
çàâèñèìîñòè îò åìêîñòè - òîæå
ëèíåéíûé. Åñëè "ïðèâÿçàòü"
íà÷àëî è êîíåö øêàëû, äàëü-
øå âñå ïîëó÷àåòñÿ ïðîñòî! Íå
íóæíî ïî ìíîãó ðàç íàïîëíÿòü
60-êóáîâûå åìêîñòè âîäîé,
÷òîáû ïîñëåäîâàòåëüíî ïîä-
ñòðàèâàòü 0 è 100% øêàëû
ïðîìûøëåííîãî ïðèáîðà. Íå-
îáõîäèìî ïåðåêëþ÷èòü S1 â
ïîëîæåíèå "Íàñòðîéêà", è
õîòü ñîòíþ ðàç "ùåëêàòü" òóì-
áëåðîì S2, ïîñëåäîâàòåëüíî
ïîäñòðàèâàÿ øêàëó ïðèáîðà.
Ïîñëå ýòîãî íóæíî îäèí ðàç
íàïîëíèòü åìêîñòü âîäîé ÷å- ðèñ.5
ðåç ñ÷åò÷èê-âîäîìåð è çàïè-
ñàòü ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêà, ñîîò- Àêòèâíûå (íåëèíåéíûå) ýëå- ðåãîðåòü ïðè ïîïàäàíèè âûñî- êàñêàäîâ:
âåòñòâóþùèå öåëûì äåëåíèÿì ìåíòû: êîãî íàïðÿæåíèÿ â öåïè èçìå- R4, R5 - "ñäâèãàþò" ïîòåíöè-
øêàëû. DA1 - ïîëóïðîâîäíèêîâàÿ ðèòåëüíîãî ïðèáîðà). àë èìïóëüñíîãî íàïðÿæåíèÿ íà
Íà ïðàêòèêå ìû äåëàåì áî- ìèêðîñõåìà - òàéìåð - ãåíåðà- Ïîäñòðîå÷íûå ýëåìåíòû: áàçå òðàíçèñòîðà - ïðåîáðà-
ëåå ïðîçàè÷åñêè. Òàê êàê èç- òîð ïðÿìîóãîëüíûõ èìïóëüñîâ R1 è Ñ1 - ÷àñòîòû êîëåáàíèé çîâàòåëÿ VT1 ê "íóëþ", ÷òîáû
ìåðèòåëè åìêîñòè â ðàçíûõ äëÿ ðàáîòû ïðåîáðàçîâàòåëÿ ãåíåðàòîðà; îáåñïå÷èòü çàïàñ íàïðÿæåíèÿ
ìåñòàõ ìîãóò áûòü íåîäèíàêî- åìêîñòü - íàïðÿæåíèå; R6 (äîïîëíèòåëüíàÿ ðåãóëè- íà êîëëåêòîðå (èíà÷å óñèëè-
âî íàñòðîåíû (äàæå íåîäèíà- VT1 - òðàíçèñòîð ïðåîáðà- ðîâêà) - óðîâíÿ íàïðÿæåíèÿ íà òåëüíûå ñâîéñòâà òðàíçèñòîðà
êîâûé êóñîê ïðîâîäà íà âõî- çîâàòåëÿ åìêîñòü - íàïðÿæå- âõîäå ïðåîáðàçîâàòåëÿ íàïðÿ- óõóäøàòñÿ);
äå!), ìû ñòàðàåìñÿ íà ìåñòå íèå, êîòîðûé ïðè êàæäîì èì- æåíèå - òîê; R6 - ñîãëàñóåò ñðåäíèé òîê,
ïîäîáðàòü êîíäåíñàòîðû, èìè- ïóëüñå ãåíåðàòîðà ïåðåçàðÿ- R9 - ïîäñòðîéêè "íóëÿ" âû- èäóùèé ñ êîëëåêòîðà VT1, ñ
òèðóþùèå íà÷àëüíóþ è êîíå÷- æàåò èçìåðÿåìóþ åìêîñòü è õîäà. ìàêñèìàëüíûì íàïðÿæåíèåì
íóþ ýëåêòðè÷åñêèå åìêîñòè ñî- äàåò èìïóëüñ òîêà íà R6 è Ñ5; Îãðàíè÷åíèå ðåãóëèðîâêè íà âõîäå ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà-
ñóäà. Ïðè íåêîòîðîé ñíîðîâêå VD2 - êðåìíèåâûé äèîä, îñó- (ïî ìåñòó): ïðÿæåíèå - òîê (ýòèì ðåçèñòî-
ïîäáîð åìêîñòè ìîæíî îñó- ùåñòâëÿþùèé "îáðàòíóþ" ïå- R2 (íå ìåíüøå 200 Îì) - ìè- ðîì òîæå ìîæíî "ãðóáî" ðåãó-
ùåñòâèòü èç 3…5 íîìèíàëîâ. ðåçàðÿäêó âõîäíîé åìêîñòè íèìàëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ëèðîâàòü ìàêñèìàëüíûé âûõîä-
Íà øêàëå (ýòî õèòðîñòü èç (ðàáîòàåò â ïàðå ñ VT1); (ìàêñèìàëüíîé ÷àñòîòû); íîé ñèãíàë);
ïðàêòèêè) ìû ñòàðàåìñÿ "âû- VT2 - ïîëåâîé òðàíçèñòîð R3 - ìàêñèìàëüíîãî ñîïðî- R8 - ðåçèñòîð â èñòîêå òðàí-
ñòàâèòü" íà÷àëüíóþ åìêîñòü ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèå òèâëåíèÿ (ìèíèìàëüíîé ÷àñòî- çèñòîðà VT2 êàñêàäà ïðåîáðà-
íå íà 0, à íà ïåðâîå äåëåíèå, - âûõîäíîé òîê; òû); çîâàíèÿ íàïðÿæåíèå-òîê, ýòîò
÷òîáû îòêëþ÷åíèå ñõåìû ëèáî VT3 - áèïîëÿðíûé òðàíçèñ- R10 (íå ìåíüøå 250 Îì) - ðåçèñòîð çàäàåò ìàñøòàá ïðå-
îáðûâ äàò÷èêà "áðîñèëèñü â òîð, áîëåå ìîùíûé "ïîìîù- îòáîðà òîêà ñ òðàíçèñòîðîâ îáðàçîâàíèÿ;
ãëàçà" îïåðàòîðó. Ïîâðåæäå- íèê" VT2 (îíè äåéñòâóþò êàê VT2 è VT3: òîê óìåíüøàåò ïî- R12 - îáåñïå÷èâàåò ïèòàíèå
íèå èçîëÿöèè äàò÷èêà, ïðèâî- îäèí ïîëåâîé òðàíçèñòîð ñ êàçàíèÿ ñòðåëî÷íîãî ïðèáîðà; ñòàáèëèòðîíà íåîáõîäèìûì òî-
äÿùåå ê çàìûêàíèþ âõîäà ñõå- áîëüøîé êðóòèçíîé); R11 - ìèíèìàëüíîãî îòáîðà êîì.
ìû, âûçûâàåò "çàøêàëèâàíèå" VT4 - âûõîäíîé òðàíçèñòîð, òîêà (áåç ýòîãî ðåçèñòîðà äè- Àíàëîãè÷íî ïðåäûäóùèì ýòà
ñòðåëî÷íîãî ïîêàçûâàþùåãî âêëþ÷åííûé ñ îáùåé áàçîé, àïàçîí ðåãóëèðîâêè "íóëÿ" ñõåìà ñîäåðæèò êîíäåíñàòîðû
ïðèáîðà. ñòàáèëèçèðóåò íàïðÿæåíèå ïè- âïðàâî áóäåò ñëèøêîì áîëü- ïîñòîÿííîé åìêîñòè, èìèòèðó-
Ñõåìà ðèñ.3 ïîäõîäèò äëÿ òàíèÿ íà VT2, VT3, ïîçâîëÿþ- øèì). þùèå åìêîñòü äàò÷èêà ïðè ïó-
ìîíòàæà íà÷èíàþùèìè, íî äëÿ ùåå èì îäèíàêîâî ðàáîòàòü Îãðàíè÷åíèå ðåãóëèðîâîê ñòîé è çàïîëíåííîé æèäêîñ-
îáåñïå÷åíèÿ óäîáñòâà â íàëàä- ïðè èçìåíåíèè ñîïðîòèâëåíèÿ íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðè èç- òüþ åìêîñòè.
êå è ëèíåéíîñòè øêàëû ëó÷øå íàãðóçêè; ãîòîâëåíèè ñåðèè ïðèáîðîâ ñ Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåîáðàçî-
èçãîòîâèòü ñõåìó ïî ðèñ.5, îñî- VD1 - çàùèòíûé ñòàáèëèòðîí îäèíàêîâûìè ïðåäåëàìè âõîä- âàòåëÿìè åìêîñòíîãî ñèãíàëà
áåííî åñëè òðåáóåòñÿ ñåðèÿ â öåïè âõîäîâ òàéìåðà; íîãî ñèãíàëà íå èñêàòü ïåðå- äàò÷èêà óðîâíÿ, èçãîòîâëåííû-
ïðèáîðîâ äëÿ îäèíàêîâûõ óñ- VD3 - ñòàáèëèòðîí, ïîääåð- ìåííûå ðåçèñòîðû ñ íîìèíà- ìè ïðîìûøëåííîñòüþ, ñõåìà
ëîâèé èçìåðåíèÿ. æèâàþùèé íåîáõîäèìûé ïî- ëîì, íå âõîäÿùèì â ðÿä ñòàí- èìååò ñëåäóþùèå ïðåèìóùå-
Ðàññìîòðèì ýòó ñõåìó áî- òåíöèàë áàçû âûõîäíîãî òðàí- äàðòíûõ ñîïðîòèâëåíèé è â òî ñòâà:
ëåå ïîäðîáíî, ÷åì ïðåäûäó- çèñòîðà; æå âðåìÿ îáåñïå÷èòü ïîäñò- ìåíåå ñëîæíàÿ ñõåìà (íà-
ùèå, à òàê êàê íóìåðàöèÿ äå- VD4, VD5 - ýëåìåíòû çàùè- ðîéêó ïðèáîðà â íåøèðîêèõ ìíîãî);
òàëåé â ñõåìàõ ñîâïàäàåò, ýòî òû îò îáðàòíîé ïîäà÷è íàïðÿ- ïðåäåëàõ îêîëî íîðì, ò.å. îá- ëèíåéíîñòü ïîêàçàíèé â çà-
îïèñàíèå ïîÿñíèò è ïðåäûäó- æåíèÿ ïèòàíèÿ íà ñõåìó è ïðî- ëåã÷èòü ïîäñòðîéêó. âèñèìîñòè îò óðîâíÿ;
ùèå ñõåìû. íèêíîâåíèÿ âûñîêîãî íàïðÿ- Åñëè áû ïðîìûøëåííîñòü èç- øèðîêèé äèàïàçîí ïåðåñò-
Äåòàëè, ñãëàæèâàþùèå ïóëü- æåíèÿ ñ âûõîäà (öåïü èçìåðè- ãîòîâëÿëà ïðèáîðû, òàêèå îãðà- ðîéêè;
ñàöèè íàïðÿæåíèÿ: òåëüíîãî ïðèáîðà) ê ýëåìåí- íè÷èòåëè âûïîëíÿëèñü áû ñ ïî- âûñîêàÿ íàäåæíîñòü;
Ñ3, Ñ4 - ïèòàíèÿ; òàì ñõåì, ýòî âîçìîæíî ïðè ìîùüþ ïåðåêëþ÷àòåëåé ëèáî ëåãêîñòü è áûñòðîòà âûÿñ-
Ñ2 - îïîðíîãî íàïðÿæåíèÿ àâàðèÿõ. ïåðåìû÷åê, íî ðàäèîëþáèòå- íåíèÿ ïðè÷èíû íåïðàâèëüíûõ
òàéìåðà; Îãðàíè÷èòåëè òîêà: ëþ íàìíîãî ïðîùå ïðèïàÿòü ïîêàçàíèé;
Ñ5 - íàêîïèòåëüíûé íà âûõî- R7 - â öåïè äàò÷èêà åìêîñòè; ðåçèñòîð íóæíîãî íîìèíàëà. íåâåðîÿòíî, âñåãî 28 äåòà-
äå ïðåîáðàçîâàòåëÿ åìêîñòü - R13 - â öåïè èçìåðèòåëüíîãî Äåòàëè, ïîääåðæèâàþùèå ëåé, èç êîòîðûõ ñìîíòèðîâàíî
íàïðÿæåíèå. ïðèáîðà (ðåçèñòîð äîëæåí ïå- íåîáõîäèìûé ðåæèì ðàáîòû ÷åòûðå áëîêà (êàñêàäà)!

24 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ
ìåðüòå ìàêñèìàëüíûé åãî äèàìåòð. È, îöåíèâàÿ äîñòàòî÷íîñòü
À åñòü ëè ýêîíîìèÿ? îñâåùåííîñòè, ïðîâåðüòå äèàìåòð çðà÷êà - îí äîëæåí óìåíü-
øèòñÿ íå áîëåå, ÷åì íà 1/3 - 1/4.
(î ïèòàíèè îñâåòèòåëüíûõ ëàìï ÷åðåç äèîä) Ïîèíòåðåñóåìñÿ ñòîèìîñòüþ ýêñïëóàòàöèè ëàìïû. Òåõíèêî-
ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû, íà îñíîâå êîòîðûõ âûáèðàþò êîíñò-
ðóêòèâíûå ïàðàìåòðû ëàìïû ñëåäóþùèå:
Å.Ñ.Êîëåñíèê, ã.Ìîñêâà, Ðîññèÿ ÊÏÄ ïîêàçûâàåò, êàêàÿ ÷àñòü ïîòðåáëÿåìîé (â ïðîöåíòàõ)
 ñòàòüå "×òî ýêîíîìèì…" (Ðàä³îàìàòîð-Ýëåêòðèê ¹3, 2000) ìîùíîñòè ðàñõîäóåòñÿ íà ñâåòîâîå èçëó÷åíèå; ñðîê ñëóæáû ëàì-
àâòîð óáåäèòåëüíî è îáîñíîâàííî äîêàçûâàåò âðåäíîñòü ïèòà- ïû (â ÷àñàõ); ñïåêòð èçëó÷åíèÿ.
íèÿ îñâåòèòåëüíîé ýëåêòðîëàìïû (â äàëüíåéøåì ëàìïû) ÷åðåç Ýòè ïàðàìåòðû çàâèñÿò îò îäíîãî êîíñòðóêòèâíîãî ïàðàìå-
äèîä. Íî íå âñåõ ýòî îñòàíîâèò. Âåäü, åñòü ìíîãî ïîìåùåíèé, òðà ëàìïû - òåìïåðàòóðû íàêàëåííîé íèòè. Õàðàêòåð çàâèñè-
ãäå ÷åëîâåê íàõîäèòñÿ êðàòêîâðåìåííî (ïîäúåçäû, ëåñòíè÷íûå ìîñòè ïåðâûõ äâóõ ïàðàìåòðîâ îò òåìïåðàòóðû ïîêàçàí íà
ïëîùàäêè, êîðèäîðû, ñàðàè è ò.ï.), èäåÿ "âå÷íîé" ëàìïî÷êè è ðèñ.1 è 2. Çàâèñèìîñòü ñïåêòðà ñâåòîèçëó÷åíèÿ ðàññìîòðèì "íà
ýêîíîìèè 50%-íîé ýëåêòðîýíåðãèè òàê çàìàí÷èâà. ïàëüöàõ".
Íàñ÷åò âå÷íîñòè ëàìïî÷êè íå ñïîðþ, îíà, äåéñòâèòåëüíî, ñëó- Ïðè ñðàâíèòåëüíî ìàëûõ òåìïåðàòóðàõ (100 - 200 °Ñ) íèòü íå
æèò ãîäàìè, äàæå ïðè ñàìîé èíòåíñèâíîé ýêñïëóàòàöèè. À âîò ñâåòèòñÿ, íî ãðååòñÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñïåêòð èçëó÷åíèÿ ëå-
íàñ÷åò ýêîíîìèè… Åñëè "êîïíóòü ïîãëóáæå", "ñìîòðåòü â êî- æèò â èíôðàêðàñíîé îáëàñòè ñâåòîâîãî ñïåêòðà, ò.å. èìååò ìå-
ðåíü", òî âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî íèêàêîé ýêîíîìèè íåò. Áîëåå òîãî, ñòî òîëüêî òåïëîâîå èçëó÷åíèå. Ïðè äàëüíåéøåì ðîñòå òåìïå-
åå ðàñõîäóåòñÿ áîëüøå. ðàòóðû íèòü íà÷èíàåò ñâåòèòüñÿ êðàñíûì ñâåòîì. Ýòî îçíà÷à-
Ëàìïû ðàçëè÷àþò ïî ìîùíîñòè. ×åì áîëüøå ìîùíîñòü (à çíà- åò, ÷òî ñïåêòð èçëó÷åíèÿ ðàñøèðèëñÿ è çàõâàòèë íèçêî÷àñòîò-
÷èò, áîëüøèé ðàñõîä ýíåðãèè), òåì áîëüøàÿ åå ñâåòîîòäà÷à - íóþ ÷àñòü âèäèìîãî ñïåêòðà. Ïðè äàëüíåéøåì ðîñòå òåìïåðà-
ñïîñîáíîñòü ñîçäàòü áîëüøóþ îñâåùåííîñòü. Ðàíüøå, âîîáùå, òóðû ñïåêòð èçëó÷åíèÿ âñå áîëåå ðàñøèðÿåòñÿ è âñå áîëüøå
ëàìïû ìàðêèðîâàëè íå â åäèíèöàõ ìîùíîñòè - âàòòàõ, à â ïðèáëèæàåòñÿ ê ñïåêòðó áåëîãî ñâåòà.
åäèíèöàõ ñâåòîîòäà÷è - ñâå÷àõ. Íûíå òàêàÿ ìàðêèðîâêà ïî òðà- Èòàê, ÷òîáû èìåòü áîëåå âûñîêèé ÊÏÄ è ñïåêòð èçëó÷åíèÿ
äèöèè ñîõðàíèëàñü â àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. Àññîð- ìàêñèìàëüíî áëèçêèé ê ñïåêòðó áåëîãî ñâåòà, òåìïåðàòóðà íè-
òèìåíò ìîùíîñòåé íå î÷åíü îáøèðåí, íî äîñòàòî÷åí. Ïðèîá- òè äîëæíà áûòü âîçìîæíî áîëåå âûñîêîé. À ÷òîáû èìåòü
ðåòàÿ ëàìïó, ìû âûáèðàåì òàêóþ åå ìîùíîñòü, ÷òîáû îíà ìàêñèìàëüíûé ñðîê ñëóæáû ëàìïû, òåìïåðàòóðà äîëæíà áûòü
îáåñïå÷èâàëà íóæíóþ îñâåùåííîñòü. ïîíèæå.  òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðàñ÷åòàõ îñíîâíûì êðèòå-
Îïðåäåëÿÿ äîñòàòî÷íîñòü îñâåùåííîñòè, ìû äåéñòâóåì "íà ðèåì ÿâëÿåòñÿ ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü åäèíèöû ñâåòîîòäà÷è.
ãëàçîê". È õîòÿ ýòî âåðíî â áóêâàëüíîì ñìûñëå (ìû äåéñòâè- Îíà ñêëàäûâàåòñÿ èç ñòîèìîñòè ýëåêòðîýíåðãèè, ðàñõîäóåìîé
òåëüíî ðóêîâîäñòâóåìñÿ ñâîèìè ãëàçàìè), óïîìÿíóòûé òåðìèí íà íàãðåâ íèòè, è ñòîèìîñòè ëàìïû: ÷åì ìåíüøå ñðîê ñëóæáû,
òî÷íî îïðåäåëÿåò ïðèáëèçèòåëüíîñòü íàøåé îöåíêè. Êàê èçâå- òåì ÷àùå íàäî åå çàìåíÿòü. È âñå ýòî, áåçóñëîâíî, ïðè ñïåê-
ñòíî, ïðè ñìåíå îñâåùåííîñòè ãëàç ïðèìåðíî â òå÷åíèå 1 ìèí òðå èçëó÷åíèÿ, ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåííîì ê ñïåêòðó áåëîãî
"ïðèâûêàåò" ê íîâîìó óðîâíþ îñâåùåííîñòè. Çðà÷îê ðàñøè- ñâåòà.  ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòîâ áûëà îïðåäåëåíà òåìïåðàòóðà íè-
ðÿåòñÿ èëè ñóæàåòñÿ. Ãëàç íóæíî "ïðîãðàäóèðîâàòü". Íàõîäÿñü òè, çàôèêñèðîâàííàÿ â ÃÎÑÒå. Îíà îäèíàêîâà äëÿ âñåõ âàêó-
íà óëèöå â ñîëíå÷íûé äåíü, çàìåðüòå äèàìåòð ñâîåãî çðà÷êà. óìíûõ ëàìï ëþáîé ìîùíîñòè, íåñêîëüêî âûøå, íî òàêæå îäè-
Îí áóäåò ìèíèìàëåí. À ïîñèäåâ â òåìíîòå íåñêîëüêî ìèíóò, çà- íàêîâà äëÿ ãàçîíàïîëíåííûõ, íàïðèìåð êðèïòîíîâûõ: ó íèõ óñ-
ëîâèÿ îõëàæäåíèÿ íèòè ëó÷øå.
×òîáû îïðåäåëèòü, êàê çàâèñèò ñòîèìîñòü ñâåòîîòäà÷è ëàì-
ïû îò ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ, ÿ ïðîâåë íåáîëüøîé ýêñïåðèìåíò.
Îáúåêòîì èçìåðåíèé áûëà âàêóóìíàÿ ëàìïà íà 220 Â, 75 Âò.
Ñîïðîòèâëåíèå õîëîäíîé ëàìïû 55 Îì. Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé
ïðèâåäåíû â òàáëèöå. Îãîâîðþñü, ÷òî çíà÷åíèÿ ÊÏÄ ëàìïû ïðè-
áëèçèòåëüíû, íî õàðàêòåð èõ èçìåíåíèé íå ïîäëåæèò ñîìíå-
íèþ.
Ïðåæäå ÷åì ðàññìàòðèâàòü òàáëèöó, îñòàíîâëþñü åùå íà îä-
íîì çàáëóæäåíèè. Íåðåäêî âûñêàçûâàþò ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî
ïðè ïèòàíèè ÷åðåç äèîä íà ëàìïå âûäåëÿåòñÿ ïîëîâèííîå íà-
ïðÿæåíèå. Íà ñàìîì äåëå íà ëàìïå âûäåëÿåòñÿ ïîëîâèííàÿ
ìîùíîñòü. Ýëåìåíòàðíûé ðàñ÷åò ïîêàçûâàåò, ÷òî íàïðÿæåíèå
íà ëàìïå ìåíüøå íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ â 21/2 ðàç è äîëæíî ñî-
ñòàâëÿòü îêîëî 156 Â. Êñòàòè, ìîùíîñòü, ðàñõîäóåìàÿ ëàìïîé,
ðèñ.1 îêàçûâàåòñÿ íåñêîëüêî áîëüøå ïîëîâèííîé, ñêàçûâàåòñÿ óìåíü-
øåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ íèòè ëàìïû.
Íå ïûòàéòåñü èçìåðèòü ýòî íàïðÿæåíèå òåñòåðîì. Ñåé÷àñ ïðè-
ìåíÿþò ïðèáîðû èñêëþ÷èòåëüíî ìàãíèòîýëåêòðè÷åñêîé ñèñòå-
ìû. Ïîêàçàíèÿ ýòèõ ïðèáîðîâ çàâèñÿò îò ôîðìû èçìåðÿåìî-
ãî íàïðÿæåíèÿ (åñëè èçîáðàçèòü â äåêàðòîâûõ êîîðäèíàòàõ).
Ïîýòîìó øêàëû òàêèõ ïðèáîðîâ ðèñóþò â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî
èçìåðÿåìîå íàïðÿæåíèå ñèíóñîèäàëüíîå. Ïîñëå äèîäà èìåþò
ìåñòî îäíîïîëÿðíûå "îáðûâêè" ñèíóñîèäû. Òàêîå íàïðÿæåíèå
ñ äîñòàòî÷íîé òî÷íîñòüþ ìîæíî èçìåðèòü òîëüêî ïðèáîðîì òåï-
ëîâîé ñèñòåìû. Îíè äîâîëüíî ðåäêè, ïðèìåíÿþò èõ, â ÷àñòíî-
ñòè, äëÿ èçìåðåíèÿ òîêà â àíòåííå ïåðåäàò÷èêà.
Î âåëè÷èíå ýòîãî íàïðÿæåíèÿ ñëåäóåò ïîìíèòü òåì, êòî ïû-
òàåòñÿ îò ñåòè 220  ïèòàòü ëàìïû èëè ïàÿëüíèêè, ðàññ÷èòàí-
íûå íà 127 Â.
Îáðàòèìñÿ ê òàáëèöå. Èç íåå ñëåäóåò, ÷òî ïðè ïèòàíèè ÷å-
ðåç äèîä ñâåòîîòäà÷à óìåíüøàåòñÿ ïðèìåðíî â 4 ðàçà, à ñòî-
ðèñ.2

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 25


ÎÑÂÅÙÅÍÈÅÐ/ÓÁ
ÝÐËÈÅÊÀÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ

Uïèò,  Rí, Îì Ïîòðåáëÿåìàÿ Öâåò Ñâåòîîòäà÷à Âî ñêîëüêî ðàç öåíà åäèíèöû


ìîùíîñòü ïî â % ïî ñâåòîîòäà÷è âûøå, ÷åì ïðè
îòíîøåíèþ ê îòíîøåíèþ ê Uíîì=220 Â
íîìèíàëüíîé íîìèíàëüíîé

220 655 100 Áåëûé ñ æåë- 100 1


òèçíîé
200 645 85 Áåëî-æåëòûé 68 1,25
150 570 55 Îðàíæåâî- 26 2,1
æåëòûé
100 480 30 Îðàíæåâûé 7,5 4
50 155 10 Êðàñíûé 1 10
15 60 2 — 0 —

èìîñòü åäèíèöû îñâåùåííîñòè óâåëè÷èâàåòñÿ ïðèìåðíî â 2 ðà- ñòíè÷íûõ ïëîùàäîê. Ðàáîòíè-


çà. Ïîäëèííàÿ ýêîíîìèÿ áóäåò â òîì ñëó÷àå, êîãäà Âû âìåñòî êè ÆÝÊîâ íå âñåãäà ñëåäÿò
ñîîðóæåíèÿ ýòîé "äèîäíîé ñèñòåìû" ïðîñòî ââåðíåòå ëàì- çà îñâåùåííîñòüþ ýòèõ ìåñò,
ïî÷êó 1/4 ìîùíîñòè. à ïîäâèãíóòü æèëüöîâ íà ðåãó-
Íàñêîëüêî îáîñíîâàí âûáîð îïòèìàëüíîé òåìïåðàòóðû íè- ëÿðíóþ çàìåíó ïåðåãîðåâøèõ
òè ëàìïû, ìîæíî ñóäèòü ïî òàêîìó ïðèìåðó. Äî íåäàâíåãî âðå- ëàìï íå âñåãäà óäàåòñÿ. Óæ
ìåíè ïðè ôîòîñúåìêå ïðèìåíÿëè ñïåöèàëüíûå ò.í. ïåðåêàëü- ëó÷øå ïåðåïëà÷èâàòü, ÷åì â
íûå ëàìïû, ó êîòîðûõ òåìïåðàòóðà íèòè íàêàëà âûøå, ÷åì ó òåìíîòå ñïîòûêàòüñÿ.
îñâåòèòåëüíûõ. Ñâåòîîòäà÷à òàêîé ëàìïû âòðîå ïðåâûøàëà 2. Êîãäà òðåáóåòñÿ îñâåùå-
ñâåòîîòäà÷ó îáû÷íîé ëàìïû òàêîé æå ìîùíîñòè. Íî è ñðîê íèå äâóõ óðîâíåé: ðàáî÷åå è ðèñ.3
ñëóæáû åå ñîñòàâëÿë 4 - 6 ÷. Òåì íå ìåíåå ïðèìåíåíèå äèîäà äåæóðíîå. Òàêèå ñõåìû îïóá-
öåëåñîîáðàçíî â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ. ëèêîâàíû â ðàäèîëþáèòåëüñêîé ëèòåðàòóðå. Ïðèìåíÿþò äâóõ-
1. Êîãäà ïðîöåññ çàìåíû ëàìïû óñëîæíåí è òðåáîâàíèÿ ê êëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü, äèîä óñòàíàâëèâàþò âíóòðè âûêëþ-
óðîâíþ îñâåùåííîñòè ïîíèæåíû, à íàõîæäåíèå ÷åëîâåêà â ýòîì ÷àòåëÿ (ðèñ.3).
ìåñòå êðàòêîâðåìåííî, íàïðèìåð, îñâåùåíèå ïîäúåçäîâ è ëå-

õèìè÷åñêèìè îïûòàìè, íà- øòóê). Èìåííî òàêàÿ ìàøèíà ñðåäñòâàõ ïåðåäâèæåíèÿ Àí-
ó÷èëñÿ âñå äåëàòü ñâîèìè ðó- è ïîïàëà â ðóêè Äæåéìñà Óàò- ãëèÿ ñòàëà êðóïíåéøåé äåð-
êàìè, äàæå çàñëóæèë çâàíèå òà. æàâîé ìèðà.
"ìàñòåðà íà âñå ðóêè". Â 1755 Ðàáîòàÿ ñ ýòîé ìàøèíîé, Èçîáðåòåíèÿìè Óàòòà çàèí-
ã. Óàòò óåõàë â Ëîíäîí, ãäå Óàòò óáåäèëñÿ â åå íåýôôåê- òåðåñîâàëñÿ áîãàòûé ïðîìû-
îñâîèë ïðîôåññèþ ìàñòåðà òèâíîñòè. Îí çàãîðåëñÿ èäååé øëåííèê Áîóëòîí. Âîçíèêëà
ïî ìàòåìàòè÷åñêèì è àñòðîíî- óëó÷øèòü ïàðàìåòðû ïàðîâîé êîìïàíèÿ "Áîóëòîí è Óàòò",
ìè÷åñêèì èíñòðóìåíòàì. Ïî ìàøèíû. Òðóäíî ïåðå÷èñëèòü êîòîðàÿ ìîíîïîëèçèðîâàëà
ýòîé ïðîôåññèè îí óñòðîèëñÿ âñå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, êî- ïðîèçâîäñòâî ïàðîâûõ ìàøèí.
íà ðàáîòó â óíèâåðñèòåò Ãëàç- òîðûå âíåñ Óàòò â ïàðîâóþ Òàê Äæåéìñ Óàòò ñòàë îáåñïå-
ãî, çàîäíî îòêðûë ñîáñòâåí- ìàøèíó (öåíòðîáåæíûé ðåãó- ÷åííûì ÷åëîâåêîì. Îí ïðî-
íóþ ìàñòåðñêóþ ïî ðåìîíòó ëÿòîð, îòäåëüíûé êîíäåíñà- æèë äîëãóþ æèçíü è óìåð 19
ìåõàíèêè. Â 1763 ã. ê íåìó òîð ïàðà, óïëîòíèòåëè è äð.). àâãóñòà 1819 ã.
îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé îòðå- Áëàãîäàðÿ ýòèì óñîâåðøåí-  êà÷åñòâå åäèíèöû ìîùíî-
ìîíòèðîâàòü ïàðîâóþ ìàøèíó. ñòâîâàíèÿì ïîäíÿëñÿ êîýô- ñòè Óàòò â ñâîå âðåìÿ ïðåäëî-
Çäåñü íóæíî ñäåëàòü íå- ôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ, æèë òàêóþ åäèíèöó, êàê "ëî-

Äæåéìñ áîëüøîå îòñòóïëåíèå. Êîãäà-


òî íàñ ó÷èëè â øêîëå, ÷òî ïà-
ðîâóþ ìàøèíó èçîáðåë ðóñ-
à ãëàâíîå - ïàðîâàÿ ìàøèíà
ñòàëà ëåãêî óïðàâëÿåìîé.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïàðîâóþ ìà-
øàäèíàÿ ñèëà". Ýòà åäèíèöà
äîæèëà è äî íàøèõ äíåé. Íî
â Àíãëèè, ãäå Óàòòà ïî÷èòàþò
Óàòò ñêèé êðåïîñòíîé ìåõàíèê
Èâàí Ïîëçóíîâ, à âîâñå íå
Äæåéìñ Óàòò. Íà ñàìîì äåëå
øèíó ñòàëè ïðèìåíÿòü íà çà-
âîäàõ è ôàáðèêàõ â êà÷åñòâå
ïðèâîäà, ÷òî ïðèâåëî ê ðåçêî-
êàê ïèîíåðà ïðîìûøëåííîé
ðåâîëþöèè, ðåøèëè èíà÷å. Â
1882 ã. Áðèòàíñêàÿ àññîöèà-
Åãî èìåíåì íàçâàíà åäèíè- èçîáðåòàòåëåì ïàðîâîé ìà- ìó ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäè- öèÿ èíæåíåðîâ ðåøèëà ïðè-
öà ìîùíîñòè âî âñåõ îáëàñ- øèíû ÿâëÿåòñÿ àíãëèéñêèé èí- òåëüíîñòè òðóäà. Èìåííî ñ ñâîèòü åãî èìÿ åäèíèöå ìîù-
òÿõ ôèçèêè è òåõíèêè. Âûäà- æåíåð Ãàððè Íüþêîìåí, êîòî- ýòîãî ìîìåíòà àíãëè÷àíå îò- íîñòè, òåïåðü èìÿ Äæåéìñà
þùèéñÿ èíæåíåð è èçîáðå- ðûé ðàçðàáîòàë ïàðîâóþ ìà- ñ÷èòûâàþò íà÷àëî áîëüøîé Óàòòà ìîæíî ïðî÷åñòü íà ëþ-
òàòåëü Äæåéìñ Óàòò ðîäèëñÿ øèíó â 1712 ã. (çà ïîëñòîëåòèÿ ïðîìûøëåííîé ðåâîëþöèè, áîé ýëåêòðè÷åñêîé ëàìïî÷êå.
19 ÿíâàðÿ 1736 ã. â Ãðèíîêå äî Óàòòà). Ìàøèíó Íüþêîìå- êîòîðàÿ âûâåëà Àíãëèþ íà Ýòî áûë ïåðâûé â èñòîðèè
(Øîòëàíäèÿ) â ñåìüå êóïöà. íà èñïîëüçîâàëè äëÿ îòêà÷êè ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå â ìè- òåõíèêè ñëó÷àé ïðèñâîåíèÿ
Èç-çà ñëàáîãî çäîðîâüÿ Óàòò âîäû èç ìíîãî÷èñëåííûõ ðå. Áîëåå òîãî, ïàðîâàÿ ìà- ñîáñòâåííîãî èìåíè åäèíèöå
ôîðìàëüíî ìàëî ó÷èëñÿ, íî øàõò â Âåëèêîáðèòàíèè. Ýòî øèíà ïðèøëà íà òðàíñïîðò èçìåðåíèÿ. Ñ íåãî è íà÷àëàñü
î÷åíü ìíîãîå èçó÷èë ñàìî- áûëî ïåðâîå êðóïíîñåðèéíîå (ïàðîõîä Ôóëòîíà, 1807 ã., ïà- òðàäèöèÿ ïðèñâîåíèÿ ñîáñò-
ñòîÿòåëüíî. Óæå ïîäðîñòêîì èçäåëèå â èñòîðèè òåõíèêè ðîâîç Ñòåôåíñîíà, 1815 ã.). âåííûõ èìåí åäèíèöàì èçìå-
îí óâëåêàëñÿ àñòðîíîìèåé, (âûïóùåíî íåñêîëüêî òûñÿ÷ Áëàãîäàðÿ ïðåèìóùåñòâó â ðåíèÿ.

26 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ
Ïÿòü ëåò íàçàä ÿ èìåë íåñ÷àñòüå ïðè-
îáðåñòè äâèãàòåëü ê ìîòîöèêëó ÈÆ- ÂÀÐÈÀÍÒ ÒÐÀÍÇÈÑÒÎÐÍÎÃÎ
Þ5, åãî õâàòèëî ðîâíî íà 1,5 ñåçîíà
âåñüìà ùàäÿùåãî ðåæèìà ðàáîòû, íî
ðàçãîâîð ïîéäåò íå îá ýòîì. Äåëî â
ÇÀÆÈÃÀÍÈß ÄËß ÌÎÒÎÖÈÊËÀ ÍÀ
òîì, ÷òî äâèãàòåëü áûë îñíàùåí ýëåê-
òðîííîé ñèñòåìîé çàæèãàíèÿ: ê íåìó
ÁÀÇÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÁËÎÊÀ
ïðèëàãàëîñü äâà ýëåêòðîííûõ êîììóòà-
òîðà òèïà ÁÂ3.242.000, à âìåñòî ïðåðû- Á.Ã.Åðîôååâ, ã. Èçþì, Õàðüêîâñêàÿ îáë.
âàòåëåé èñïîëüçîâàëàñü ìàãíèòîóïðàâëÿ-
åìàÿ ìèêðîñõåìà.
Âñå ðàáîòàëî õîðîøî, íî êàê âñåãäà òàíîâêå äâèãàòåëÿ (åñëè â òå÷åíèå 15 - êîíòàêò ïðåðûâàòåëÿ ðàçîìêíóò, òî +12
íàøè êîíñòðóêòîðû íå ó÷ëè íåêîòîðûõ 20 ñ íå áûëî èìïóëüñîâ, òî êëþ÷åâîé  îò çàìêà çàæèãàíèÿ ÷åðåç òîêîîãðà-
îñîáåííîñòåé: âåäü ïðè íàãðåâàíèè ìàã- òðàíçèñòîð ïëàâíî çàêðûâàëñÿ). íè÷èòåëüíûå ðåçèñòîðû R1R2 (èëè R3R4
íèòîóïðàâëÿåìàÿ ìèêðîñõåìà (ïðåäïîëî- Ïåðâîíà÷àëüíî ÿ èñïîëüçîâàë ìèêðî- ) áëîêà êîììóòàöèè, ÷åðåç ðåçèñòîð R1
æèòåëüíî òèïà Ê1116) ïðåêðàùàåò ôóíê- ñõåìó Ê155ÒË1 è ãîä ñ íåé ïðîìó÷èëñÿ, áëîêà êîììóòàòîðà, îãðàíè÷åííûå ñòà-
öèîíèðîâàòü. Äàò÷èê çàêðåïëåí íà ãåíå- ðàáîòàëà îíà õîðîøî, íî ñëèøêîì ÷à- áèëèòðîíîì VD1 äî 5 Â, ïîäàþòñÿ íà
ðàòîðå è íàõîäèòñÿ äàëåêî îò íàãðåòûõ ñòî âûõîäèëà èç ñòðîÿ, è íèêàêèå çàùè- âõîä 13 ìèêðîñõåìû DD1. ×åðåç äèîä
öèëèíäðîâ, íî âñå ðàâíî îáùèé íàãðåâ òû íå ïîìîãàëè. Ñäåëàâ ðåâèçèþ íàëè- VD2 çàðÿæàåòñÿ êîíäåíñàòîð Ñ1 äî 5 Â.
êîðïóñà äâèãàòåëÿ çíà÷èòåëåí. Ñíà÷àëà ÷èÿ çàïàñîâ ìèêðîñõåì (òàê êàê ïðèîá- Òîãäà íà âûõîäå 6 ýìèòòåðíîãî ïîâòîðè-
ÿ äëÿ ëó÷øåãî îõëàæäåíèÿ çàìåíèë ðåòàòü íà ðûíêå îñîáîãî æåëàíèÿ íå òåëÿ ìèêðîñõåìû DD1 áóäåò âûñîêèé
êðóãëóþ êðûøêó, çàêðûâàþùóþ ãåíå- áûëî), ñâîé âûáîð ÿ îñòàíîâèë íà ìèê- óðîâåíü, êîòîðûé ïîäàåòñÿ íà ñòðîáèðó-
ðàòîð, íà ïîëóñåãìåíò, è åçäèë íåêîòî- ðîñõåìå Ê155ËÏ7, â êîòîðîé èìåþòñÿ þùèé âõîä 1DD1.1 è DD1.2, è íå âëèÿåò
ðîå âðåìÿ, è âñå-òàêè â æàðó çàæèãà- äâà ýëåìåíòà È-ÍÅ è äâà äîñòàòî÷íî íà ðàáîòó ñõåìû È-ÍÅ.
íèå èíîãäà îòêàçûâàëî. Òàê ÿ åçäèë äî ìîùíûõ òðàíçèñòîðà. Íà åå áàçå è ðàç- Äàëåå âûñîêèé óðîâåíü íà âûõîäå
òåõ ïîð, ïîêà, âèäèìî, êàêîé-òî êàìóøåê ðàáîòàë ñõåìó ýëåêòðîííîãî çàæèãàíèÿ, 12DD1.1 èíâåðòèðóåòñÿ òðàíçèñòîðîì
íå ïîïàë â çàçîð äàò÷èêà, è åãî îáîðâà- êîòîðàÿ áåç íàðåêàíèé ñëóæèò óæå 3 (DD1.4), è íèçêèé óðîâåíü ñ âûõîäà
ëî âðàùàþùèìñÿ pîòîðîì. ãîäà. Êðîìå òîãî, áûëà ñîõðàíåíà âîç- 10DD1.4, ïîäàííûé íà áàçó êëþ÷åâîãî
À êîãäà ÿ ñíîâà ïåðåøåë íà îáû÷íóþ ìîæíîñòü îïåðàòèâíîãî ïåðåõîäà ñ ýëå- òðàíçèñòîðà VT1, çàïèðàåò åãî. Ïðè çà-
ñõåìó çàæèãàíèÿ, òî íå òóò-òî áûëî: ÿ êòðîííîé ñèñòåìû çàæèãàíèÿ íà òðàäè- ìûêàíèè êîíòàêòà ïðåðûâàòåëÿ íóëåâîé
óæå "âêóñèë çàïðåòíûé ïëîä". Ðàçíèöà öèîííóþ êàæäîãî öèëèíäðà íåçàâèñèìî óðîâåíü îòêðûâàåò òðàíçèñòîðíûé êëþ÷
â ðàáîòå, à îñîáåííî ïðè çàïóñêå äâè- îäèí îò äðóãîãî. VT1, íî åñëè â òå÷åíèå 8 - 12 ñ êîíòàê-
ãàòåëÿ, ìåæäó ýëåêòðîííîé ñèñòåìîé çà- Êîíñòðóêòèâíî ñõåìà çàæèãàíèÿ ñîñòî- òû áóäóò çàìêíóòû, òî êîíäåíñàòîð Ñ1
æèãàíèÿ è òðàäèöèîííîé ñòîëü çíà÷è- èò èç òðåõ áëîêîâ: äâóõ îäèíàêîâûõ - íà÷íåò ðàçðÿæàòüñÿ ÷åðåç âðåìÿçàäàþ-
òåëüíà, ÷òî ÿ ëèõîðàäî÷íî íà÷àë èñ- êîììóòàòîðîâ íà áàçå òðàíçèñòîðíûõ ùèé ðåçèñòîð R2, ïåðåõîä áàçà-ýìèòòåð
êàòü ïóòè ê âîññòàíîâëåíèþ ýëåêòðîííî- êëþ÷åé è áëîêà êîììóòàöèè, ÿâëÿþùå- DD1.3 è ðåçèñòîð R3. Ïðè äîñòèæåíèè
ãî çàæèãàíèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, íèêàêîé ãîñÿ ñîãëàñóþùèì ýëåìåíòîì äëÿ áëî- íèçêîãî óðîâíÿ íà âõîäå 1DD1.2 íà âû-
ñõåìû íå ïðèëàãàëîñü, è ïðèøëîñü ýêñ- êîâ êîììóòàòîðîâ, â êîòîðîì âûðàáàòû- õîäå 12DD1.1 ïîÿâëÿåòñÿ âûñîêèé óðî-
ïåðèìåíòèðîâàòü â ïîäà÷å èìïóëüñîâ îò âàåòñÿ íàïðÿæåíèÿ 5  äëÿ ïèòàíèÿ ìè- âåíü, êîòîðûé çàêðûâàåò òðàíçèñòîð-
êîíòàêòíîãî ïðåðûâàòåëÿ íà êîììóòà- êðîñõåì, ïîäàþòñÿ èìïóëüñû òîêà îò íûé êëþ÷ VT1, â ðåçóëüòàòå îáåñòî÷èâà-
òîð. Ýêñïåðèìåíòû î÷åíü áûñòðî çàêîí- ïðåðûâàòåëåé, ïîäêëþ÷àþòñÿ âñå íåîá- åòñÿ êàòóøêà çàæèãàíèÿ, íå äîïóñêàÿ
÷èëèñü "óñïåøíûì" âûâîäîì èç ñòðîÿ õîäèìûå êîìïîíåíòû ñõåìû çàæèãàíèÿ. äëèòåëüíîãî ïðîòåêàíèÿ òîêà êàê â êà-
ìèêðîñõåìû, ñòîÿùåé â êîììóòàòîðå Ðàáîòàåò ñõåìà ñëåäóþùèì îáðàçîì. òóøêå, òàê è ÷åðåç òðàíçèñòîð VT1, òåì
êàê îäíîãî, òàê è äðóãîãî öèëèíäðà. Î Íà áëîê êîììóòàòîðà (ðèñ.1) ÷åðåç êîí- ñàìûì îáåðåãàÿ èõ îò íàãðåâà.
çàìåíå ìèêðîñõåì íå áûëî è ðå÷è, ââè- òàêò 3 ðàçúåìà êîììóòàòîðà èç áëîêà Íàïðÿæåíèå 5  íà êîììóòàòîð ïîäà-
äó èõ îòñóòñòâèÿ íà ðàäèîðûíêå, äà è, êîììóòàöèè (ðèñ.2) ïîñòóïàþò èìïóëüñû åòñÿ èç áëîêà êîììóòàöèè ÷åðåç 4-é
âîîáùå, íåÿñíî, êàêîé òèï ìèêðîñõåì òîêà îò ïðåðûâàòåëÿ çàæèãàíèÿ. Êîãäà êîíòàêò ðàçúåìà áëîêà. Ýòî íàïðÿæåíèå
áûë ïðèìåíåí. Òàêæå íåïîíÿòíî, êàêîé
òðàíçèñòîð èñïîëüçîâàëñÿ â êà÷åñòâå
êëþ÷à (ê êîðïóñó êîììóòàòîðà, ÿâëÿþ-
ùèìñÿ ðàäèàòîðîì, ïðèêðåïëåí êâàä-
ðàòèê ñ òðåìÿ âûâîäàìè). Íî, î÷åâèäíî,
÷òî ýòî âûñîêîâîëüòíûé òðàíçèñòîð,
òàê êàê íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð
ïî çàùèòå òðàíçèñòîðà â ñõåìå íå ïðå-
äóñìàòðèâàëîñü, à ïóòåì ïðîçâîíêè âû-
ÿâèëîñü, ÷òî òðàíçèñòîð ñîñòàâíîé.
Ïîÿâèëàñü èäåÿ èñïîëüçîâàòü òðàíçè-
ñòîð ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ âìåñòå ñ
êîðïóñîì íåèñïðàâíîãî êîììóòàòîðà. È
òîãäà, ïåðåëèñòàâ ëèòåðàòóðó íà ýòó òå-
ìó, çà îñíîâó âûáðàë ñòàòüþ [1]. Íî "àï-
ïåòèò ïðèõîäèò âî âðåìÿ åäû", òóò æå çà-
õîòåëîñü èñïîëüçîâàòü ïðåèìóùåñòâà
ïðåäøåñòâóþùåé ñõåìû. Òàì áûëà ïðå-
äóñìîòðåíà çàùèòà êàòóøåê çàæèãàíèÿ
îò äëèòåëüíîãî ïðîòåêàíèÿ òîêà ïðè îñ-
ðèñ.1

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 27


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ

ðèñ.2
âûðàáàòûâàåòñÿ â áëîêå êîììóòàöèè ðàòíîå íàïðÿæåíèå íå ìåíåå 400 Â. ñêè íåò èñêðû, à â ýëåêòðîííîé ñõåìå
(ðèñ.1), â êîòîðîì èìååòñÿ ñòàáèëèçàòîð Êîíñòðóêòèâíî ñõåìà êîììóòàòîðà ñî- ðàáîòàåò êàê ìèëåíüêàÿ! È åñëè ðàíåå
íàïðÿæåíèÿ +5  íà ìèêðîñõåìå áðàíà íà ïå÷àòíîé ïëàòå è óñòàíîâëåíà ïðèõîäèëîñü ðåãóëÿðíî ìåíÿòü ñâå÷è
142ÊÐÅÍ5À. Äèîäû VD1 è VD2 ðàçâÿçû- âçàìåí âûøåäøåé èç ñòðîÿ ïëàòû, òàê- çàæèãàíèÿ, êîòîðûå ÷àñòî "êàïðèçíè-
âàþò ïîäà÷ó íàïðÿæåíèÿ íåçàâèñèìî îò æå ñîõðàíåíà ïðåæíÿÿ ðàçâîäêà ïðîâî- ÷àëè", òî ñåé÷àñ çàáûë, êîãäà â ïîñëåä-
êàæäîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ ðåæèìà ðàáîòû. äîâ è ðàçúåìû. Áëîê êîììóòàöèè èçãî- íèé ðàç èõ ìåíÿë.
Ýëåìåíòû VD3, R5, C3 - çàùèòà è ôèëüòð òîâëåí èç ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ è óñ- Êîíå÷íî, ýòà ñõåìà íå äîãìà, îíà ñî-
ïî íàïðÿæåíèþ ïèòàíèÿ. Òàêæå ñîõðàíå- òàíîâëåí âïåðåäè íà ðàìå ìîòîöèêëà. Íà áðàíà ñ ó÷åòîì íàëè÷èÿ äåòàëåé, è åå
íû îò òðàäèöèîííîé ñõåìû çàæèãàíèÿ íåì æå óñòàíîâëåíà êëåììíàÿ êîëîäêà ìîæíî óñîâåðøåíñòâîâàòü. Òàê, ìîæíî
êîíäåíñàòîðû Ñ1 è Ñ2, òåì áîëåå íà äëÿ ïðîâîäà âíåøíèõ ïðîâîäîâ îò êàòó- óñòàíîâèòü äèîä ìåæäó áàçîé òðàíçèñ-
ýòî åñòü ðåêîìåíäàöèÿ â ñòàòüå [1]. øåê çàæèãàíèÿ è ïðåðûâàòåëåé, â êà÷å- òîðà VT1 è ýìèòòåðîì DD1.3, êàê ïîêà-
Äîòîøíûå ÷èòàòåëè ìîãóò îáðàòèòü ñòâå ïåðåêëþ÷àòåëÿ ðåæèìà ðàáîòû èñ- çàíî íà ðèñ.1 øòðèõîâîé ëèíèåé. Òîãäà
âíèìàíèå íà íåêîððåêòíóþ óñòàíîâêó ïîëüçîâàíû äâà òóìáëåðà òèïà ÒÁ-1-2. ïðè äëèòåëüíîì çàìûêàíèè êîíòàêòîâ
ïåðåêëþ÷àòåëåé ðåæèìà ðàáîòû (èñ- Áëîêè ýëåêòðîííûõ êîììóòàòîðîâ ðàç- ïðåðûâàòåëÿ ïðîèñõîäèò ïëàâíîå çà-
ïîëüçîâàíî òî, ÷òî åñòü â íàëè÷èè ïîä ìåùåíû ïîä áåíçîáàêîì, à ðàíåå íàõî- êðûâàíèå êëþ÷åâîãî òðàíçèñòîðà, â àâ-
ðóêîé). Òàê, â ïîëîæåíèè ïåðåêëþ÷àòå- äÿùååñÿ ðåëå ïîâîðîòîâ ïðèøëîñü ïå- òîðñêîì âàðèàíòå â ýòîò ìîìåíò ïðîñêà-
ëÿ - îáû÷íàÿ ñõåìà çàæèãàíèÿ - ïàðàë- ðåíåñòè â äðóãîå ìåñòî. ß óñòàíîâèë êèâàåò èñêðà, êîòîðàÿ äëÿ ìåíÿ ÿâëÿåò-
ëåëüíî êîíòàêòàì ïðåðûâàòåëÿ îñòàþò- åãî â îòñåêå ïîä èíñòðóìåíòîì, åñòåñò- ñÿ ïðèçíàêîì èñïðàâíîñòè êîììóòàòîðà.
ñÿ ïîäêëþ÷åííûìè ðåçèñòîðû R1R2 âåííî, ñ óäëèíåíèåì ïîäâîäÿùèõ ïðîâî-
(R3R4), íî çà ñ÷åò ðàçäåëèòåëüíûõ äè- äîâ. Ëèòåðàòóðà
îäîâ VD1 è VD2 èõ âëèÿíèå íåçíà÷è- Î ïðåèìóùåñòâàõ ýëåêòðîííîãî çàæè- 1. Ñòàõàíîâ Ã.Â. Òðàíçèñòîðíûå
òåëüíî. Ïî êðàéíåé ìåðå ñóùåñòâåííîé ãàíèÿ íàïèñàíî íåìàëî, íî ïðèâîæó åùå ñõåìû çàæèãàíèÿ //Ðàäèî.-1991.-
ðàçíèöû ïðè ïðîâåäåíèè îïûòà êàê ñ íè- ñâîè äîâîäû â åãî ïîëüçó: òàê îäíà èç ¹9.- Ñ.26.
ìè, òàê è â "÷èñòîì âèäå" íå îáíàðóæå- êàòóøåê çàæèãàíèÿ ÿâíî áðàêîâàíà, â
íî, íî äèîäû äîëæíû âûäåðæèâàòü îá- îáû÷íîé ñõåìå íå ðàáîòàåò - ïðàêòè÷å-

ÑÈÃÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÏÐÅÄÑÎÍÍÎÃÎ
Êàê èçâåñòíî, äî 25-30 % òðàíñïîðò-
íûõ àâàðèé îáóñëîâëåíû çàñûïàíèåì
âîäèòåëåé çà ðóëåì. Äëÿ îöåíêè ïñèõî-
ôèçèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ âîäèòåëÿ

ÑÎÑÒÎßÍÈß ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì ðàçðàáîòàíû òåëåìåòðè÷åñ-
êèå ñèñòåìû êîíòðîëÿ ÷àñòîòû ìèãàíèÿ
åãî âåê, ðåãèñòðàöèè áèîïîòåíöèàëà,

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
êîæíî-ãàëüâàíè÷åñêîé ðåàêöèè, äâèãà-
òåëüíîé àêòèâíîñòè.
Âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå ìåòîäû òàê
è íå íàøëè øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ íà
ïðàêòèêå èç-çà èõ ñëîæíîñòè, äîðîãî-
Ð.Â.Ãîëîâàõà, Ä.È.Ëåâèíçîí, Ã.À.×àóñîâñêèé, ã.Çàïîðîæüå âèçíû, íåîáõîäèìîñòè ôèêñàöèè íà

28 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ

ðèñ.1 ðèñ.2
êîæíûõ ïîêðîâàõ âîäèòåëÿ ðàçëè÷íûõ íåðàòîð íèçêîé ÷àñòîòû íà ýëåìåíòàõ
äàò÷èêîâ. DD1.1 è DD1.2, èíâåðòîð íà ýëåìåíòå
Ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ ýòèõ íåäîñòàò- DD1.3, óñèëèòåëü íà òðàíçèñòîðå VT1 è
êîâ íàìè ðàçðàáîòàíî è àïðîáèðîâàíî ýëåêòðîäèíàìè÷åñêèé ãðîìêîãîâîðè-
íà ïðàêòèêå ïðèíöèïèàëüíî íîâîå òåõ- òåëü ÂÀ1.
íè÷åñêîå ðåøåíèå, õàðàêòåðèçóþùååñÿ Âûõîäíîé ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàë ñåí-
ïðîñòîòîé, ýêñïëóàòàöèîííîé íàäåæíî- ñîðà R1 ïîñòóïàåò íà èíâåðòèðóþùèé
ñòüþ, íèçêèìè ñòîèìîñòíûìè ïîêàçà- âõîä êîìïà-ðàòîðà DA1, ãäå ñðàâíèâà-
òåëÿìè. åòñÿ ñ îïîðíûì íàïðÿæåíèåì, ñíèìàå-
 îñíîâó ïðèíöèïà äåéñòâèÿ óñòðîé- ìûì ñ ðåçèñòîðà R4 è ïîäàâàåìûì íà
ñòâà ïîëîæåíî àâòîìàòè÷åñêîå ñëåæå- íåèíâåðòèðóþùèé âõîä DA1.
íèå çà ñèëîé ñæàòèÿ ðóëåâîãî êîëåñà Åñëè íàïðÿæåíèå íà íåèíâåðòèðóþ-
âîäèòåëåì â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ èì ùåì âõîäå êîìïàðàòîðà ñòàíîâèòñÿ
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì. áîëüøå ÷åì íà èíâåðòèðóþùåì, òî íà
Ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèìè èññëåäîâà- âûõîäå êîìïàðàòîðà DA1 îòñóòñòâóåò
íèÿìè óñòàíîâëåíî, ÷òî íà÷àëüíûå ñòà- íàïðÿæåíèå, êîòîðîå èñïîëü-çóåòñÿ äëÿ
äèè ñíèæåíèÿ ïñèõè÷åñêîé àêòèâíîñòè ïèòàíèÿ ãåíåðàòîðà çâóêîâîé ÷àñòîòû
(íà÷àëüíûå ñòàäèè íàñòóïëåíèÿ ïðåä- (DD1.1 è DD1.2). Êîãäà ñèëà ñæàòèÿ
ñîííîãî ñîñòîÿíèÿ) âîäèòåëÿ ñîïðî- âîäèòåëåì ðóëåâîãî êîëåñà àâòîìîáè-
âîæäàþòñÿ óìåíüøåíèåì ñèëû ñæàòèÿ ëÿ äîñòèãàåò ñâîåé ìèíèìàëüíî äîïóñ- ðèñ.3
èì ðóëåâîãî êîëåñà. òèìîé âåëè÷èíû, íàïðÿæåíèå íà íåèí-
Äëÿ íåïðåðûâíîé ðåãèñòðàöèè ñèëû âåðòèðóþùåì âõîäå ñòàíîâèòñÿ íèæå, Òàêèì îáðàçîì, âñÿêîå íåäîïóñòè-
ñæàòèÿ ðóëåâîãî êîëåñà âîäèòåëåì ðàç- ÷åì íà èíâåðòèðóþùåì, è íàïðÿæåíèå ìîå ðàññëàáëåíèå, ñîïðîâîæäàåìîå
ðàáîòàíî ñåíñîðíîå óñòðîéñòâî, âû- ïèòàíèå ïîäàåòñÿ íà ãåíåðàòîð çâóêîâîé óìåíüøåíèåì êîíòàêòíîãî óñèëèÿ ñèñ-
ïîëíåííîå â âèäå çàôèêñèðîâàííîãî ÷àñòîòû. òåìû ïàëüöû âîäèòåëÿ - ðóëåâîå êîëå-
íà ðóëåâîì êîëåñå ðåçèñòèâíîãî ñåíñî- Ñèãíàë, ñíèìàåìûé ñ ãåíåðàòîðà çâó- ñî, áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ñîîòâåòñòâó-
ðà, ãàëüâàíè÷åñêè ñâÿçàííîãî ÷åðåç êîâîé ÷àñòîòû, óñèëèâàåòñÿ òðàíçèñòî- þùåé ñèãíàëèçàöèåé. Òåì ñàìûì îáåñ-
ýëåêòðîííûé çàäàò÷èê ïîðîãà ñðàáà- ðîì VT1 è ïîäàåòñÿ íà ãðîìêîãîâîðè- ïå÷èâàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ðåæèìà íåïðå-
òûâàíèÿ ñ àêóñòè÷åñêèì è çâóêîâûì òåëü ÂÀ1. ðûâíîãî ñëåæåíèÿ çà ôèçèîëîãè÷åñ-
ñèãíàëèçàòîðîì (ðèñ.1), ãäå 1-ðóëåâîå Ïîðîã ñðàáàòûâàíèÿ çâóêîâîé ñèãíà- êèì ïàðàìåòðîì, ÿâëÿþùèìñÿ ïîòåí-
êîëåñî; 2-ýëàñòè÷íàÿ îáîëî÷êà (ðåçèíî- ëèçàöèè óñòàíàâëèâàþò ðåçèñòîðîì R4, öèàëüíî èíèöèèðóþùèì ôàêòîðîì
âàÿ òðóáêà) ñåíñîðà; 3-ãðàôèòîâûé ïî- à ãðîìêîñòü çâóêà - ðåçèñòîðîì R5. ïðåäàâàðèéíûõ ñèòóàöèé.
ðîøîê; 4-òîêîïðîâîäÿùèå çàãëóøêè- Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ óñòðîéñòâà ìîæíî Ïðåäëîæåííàÿ ðàçðàáîòêà âûãîäíî
ýëåêòðîäû ñåíñîðà; 5-ýëåêòðîííûé èñïîëüçîâàòü ïîñòîÿííûå ðåçèñòîðû òè- îòëè÷àåòñÿ îò èçâåñòíûõ àíàëîãîâ ôóíê-
áëîê; 6-çâóêîâîé ñèãíàëèçàòîð. ïà ÌËÒ-0,125 Âò; ïåðåìåííûé R4 - ÑÏ- öèîíàëüíûìè ïàðàìåòðàìè è òåõíè÷åñ-
Êîíñòðóêòèâíî ðåçèñòèâíûé ñåíñîð 33-48; à ïîäñòðîå÷íûé R6 - ÑÏ3-22. êèìè ïðåèìóùåñòâàìè, â ÷àñòíîñòè, âîç-
âûïîëíåí â âèäå ðåçèíîâîé òðóáêè, çà- Îêñèäíûé êîíäåíñàòîð Ñ3 òèïà Ê50- ìîæíîñòÿìè åãî ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëü-
ïîëíåííîé ãðàôèòîâûì ïîðîøêîì è 40; Ñ1,Ñ2 - Ê10-23. Òðàíçèñòîð VT1- çîâàíèÿ áåç âíåñåíèÿ êàêèõ-ëèáî íå-
ñíàáæåííîé çàãëóøêàìè-ýëåêòðîäàìè. ÊÒ315à èëè ñ ëþáûì äðóãèì áóêâåí- óäîáñòâ òåõíè÷åñêîãî, ïñèõîëîãè÷åñêî-
Ïðè ñæàòèè ñåíñîðà, çàôèêñèðîâàííî- íûì èíäåêñîì. Ãðîìêîãîâîðèòåëü äèô- ãî, ýðãîíîìè÷åñêîãî è ýñòåòè÷åñêîãî
ãî íà ðóëåâîì êîëåñå, ñíèæàåòñÿ åãî ôóçîðíûé ýëåêòðîäèíàìè÷åñêèé ÂÀ1- õàðàêòåðà â åñòåñòâåííûé àëãîðèòì óï-
ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå çà ñ÷åò 0,5-ÃÄ-17 èëè ëþáîé äðóãîé àíàëîãè÷- ðàâëåíèÿ âîäèòåëåì ëþáûõ òðàíñïîðò-
óìåíüøåíèÿ êîíòàêòíîãî ñîïðîòèâëå- íûé. íûõ ñðåäñòâ.
íèÿ ìåæäó ãðàôèòîâûìè ÷àñòèöàìè íà- Ìîíòàæ óñòðîéñòâà âûïîëíåí íà ïëà- Íà íàø âçãëÿä, ïðîñòîòà êîíñòðóêòèâ-
ïîëíèòåëÿ. Ýòî ÿâëåíèå èñïîëüçóåòñÿ òå èç îäíîñòîðîííåãî ôîëüãèðîâàííî- íîãî ðåøåíèÿ ðàçðàáîòêè è îáùåäîñ-
äëÿ ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ âîäèòåëÿ. ãî ñòåêëîòåêñòîëèòà òîëùèíîé 1...1,5 òóïíîñòü åå âîñïðîèçâåäåíèÿ ñîçäàþò
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ìì, ðàçìåðîì 32õ55 ìì. Îäèí èç âîç- ðåàëüíûå ïðåäïîñûëêè äëÿ åå øèðîêî-
ñèãíàëèçàòîðà ïðåäñîííîãî ñîñòîÿíèÿ ìîæíûõ âàðèàíòîâ ðàñïîëîæåíèÿ ýëå- ãî âíåäðåíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðî-
âîäèòåëÿ ïðèâåäåíà íà ðèñ.2. ìåíòîâ ñõåìû è ñîîòâåòñòâåííî ðèñóíîê ãðàìì ñíèæåíèÿ àâàðèéíîñòè íà òðàíñ-
Ñõåìà ñîäåðæèò êîìïàðàòîð DA1, ãå- ïå÷àòíîé ïëàòû ïðèâåäåíû íà ðèñ.3. ïîðòå.

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 29


ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÀß ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

Èíñòðóêöèÿ äëÿ ÷èòàòåëÿ íàó÷íûõ ñòàòåé


Âî âñåõ îñíîâíûõ ðàçäåëàõ ñîâðåìåííîé íàó÷- "Áûë âûáðàí ñïëàâ âèñìóòà ñî ñâèíöîì, "Ñîãëàñèå òåîðåòè÷åñêîé êðèâîé ñ ýêñïåðè-
íîé ðàáîòû (âî ââåäåíèè, èçëîæåíèè ýêñïåðèìåí- ïîñêîëüêó èìåííî äëÿ íåãî îæèäàåìûé ýô- ìåíòîì: áëåñòÿùåå... (ðàçóìíîå...), õîðîøåå...
òàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ è ò.ä.) âñòðå÷àþòñÿ òðàäè- ôåêò äîëæåí áûë ïðîÿâèòüñÿ íàèáîëåå îò÷åò- (ïëîõîå...). óäîâëåòâîðèòåëüíîå... (ñîìíèòåëü-
öèîííûå, îáùåóïîòðåáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ. Íè- ëèâî" (Äðóãîãî ñïëàâà ó íàñ âîîáùå íå áû- íîå...). ðàçóìíîå... (âûìûøëåííîå...).
æå ìû ðàñêðûâàåì èõ òàéíûé ñìûñë (â ñêîáêàõ). ëî). Óäîâëåòâîðèòåëüíîå, åñëè ïðèíÿòü âî âíè-
Ââåäåíèå "... ïðÿìûì ìåòîäîì..." (Ñ ïîìîùüþ ãðóáîé ìàíèå ïðèáëèæåíèÿ, ñäåëàííûå ïðè àíàëè-
"Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî..." (ß íå óäîñóæèëñÿ íàé- ñèëû). çå..." (Ñîãëàñèå, âîîáùå, îòñóòñòâóåò).
òè ññûëêó íà ðàáîòó, â êîòîðîé îá ýòîì áûëî ñêà- "Äëÿ äåòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ ìû âûáðàëè "Ýòè ðåçóëüòàòû áóäóò îïóáëèêîâàíû ïîçä-
çàíî ïåðâûé ðàç). òðè îáðàçöà" (Ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå íà îñ- íåå..." (Ëèáî áóäóò, ëèáî íåò).
"Èìååò îãðîìíîå òåîðåòè÷åñêîå è ïðàêòè÷åñ- òàëüíûõ äâàäöàòè îáðàçöàõ, íå ëåçëè íè â êà- "Íàèáîëåå íàäåæíûå ðåçóëüòàòû áûëè ïî-
êîå çíà÷åíèå" (Ìíå ëè÷íî ýòî êàæåòñÿ èíòåðåñ- êèå âîðîòà). ëó÷åíû Äæîíñîì..." (Ýòî ìîé äèïëîìíèê).
íûì). "... áûë ñëó÷àéíî ñëåãêà ïîâðåæäåí âî âðå- Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
"Ïîñêîëüêó íå óäàëîñü îòâåòèòü ñðàçó íà âñå ýòè ìÿ ðàáîòû..." (Óðîíèëè íà ïîë). "Íà ýòîò ñ÷åò ñóùåñòâóåò åäèíîäóøíîå ìíå-
âîïðîñû..." (Ýêñïåðèìåíò ïðîâàëèëñÿ, íî ïå÷àò- "... îáðàùàëèñü ñ èñêëþ÷èòåëüíîé îñòî- íèå..." (ß çíàþ åùå äâóõ ðåáÿò, êîòîðûå ïðè-
íóþ ðàáîòó ÿ âñå æå ñäåëàþ). ðîæíîñòüþ..." (Íå óðîíèëè íà ïîë). äåðæèâàþòñÿ òîãî æå ìíåíèÿ).
"Áûë ðàçâèò íîâûé ïîäõîä..." ( Ìåéññíåð èñ- "Àâòîìàòè÷åñêîå óñòðîéñòâî..." (Èìååò âû- "Ìîæíî ïîñïîðèòü ñ òåì, ÷òî..." (ß ñàì ïðè-
ïîëüçîâàë ýòîò ïîäõîä ïî ìåíüøåé ìåðå 30 ëåò êëþ÷àòåëü). äóìàë ýòî âîçðàæåíèå, ïîòîìó ÷òî íà íåãî ó
òîìó íàçàä). "... ñõåìà íà òðàíçèñòîðàõ..." (Åñòü ïîëóïðî- ìåíÿ åñòü õîðîøèé îòâåò).
"Ñíà÷àëà èçëîæèì òåîðèþ..." (Âñå âûêëàäêè, êî- âîäíèêîâûé äèîä). "Ñïðàâåäëèâî ïî ïîðÿäêó âåëè÷èíû..." (Íå-
òîðûå ÿ óñïåë ñäåëàòü â÷åðà âå÷åðîì). "... ïîëóïîðòàòèâíûé..." (Ñíàáæåí ðó÷êîé). ñïðàâåäëèâî).
"Î÷åâèäíî..." (ß ýòîãî íå ïðîâåðÿë, íî...) "... ïîðòàòèâíûé..." (Ñíàáæåí äâóìÿ ðó÷êà- "Ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî ýòà ðàáîòà ñòèìóëè-
"Ýòà ðàáîòà áûëà âûïîëíåíà ÷åòûðå ãîäà òî- ìè). ðóåò äàëüíåéøèé ïðîãðåññ â ðàññìàòðèâàåìîé
ìó íàçàä..." (Íîâîãî ìàòåðèàëà äëÿ äîêëàäà ó ìå- Èçëîæåíèå ðåçóëüòàòîâ îáëàñòè..." (Ýòà ðàáîòà íè÷åãî îñîáåííîãî
íÿ íå áûëî, à ïîåõàòü íà êîíôåðåíöèþ î÷åíü õî- "Òèïè÷íûå ðåçóëüòàòû ïðèâåäåíû íà..." ñîáîé íå ïðåäñòàâëÿåò, íî òî æå ñàìîå ìîæ-
òåëîñü). (Ïðèâåäåíû ëó÷øèå ðåçóëüòàòû). íî ñêàçàòü è îáî âñåõ îñòàëüíûõ ðàáîòàõ, íà-
Îïèñàíèå ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåòîäèêè "Õîòÿ ïðè ðåïðîäóöèðîâàíèè äåòàëè áûëè ïèñàííûõ íà ýòó æàëêóþ òåìó).
"Ïðè ñîçäàíèè ýòîé óñòàíîâêè ìû ðàññ÷èòûâà- èñêàæåíû, íà èñõîäíîé ìèêðîôîòîãðàôèè "Íàøå èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî ïåðñïåêòèâ-
ëè ïîëó÷èòü ñëåäóþùèå õàðàêòåðèñòèêè..." (Òàêèå ÿñíî âèäíî..." (Íà èñõîäíîé ìèêðîôîòîãðà- íîñòü ýòîãî ïîäõîäà..." (Íè÷åãî ïîêà íå ïî-
õàðàêòåðèñòèêè ïîëó÷èëèñü ñëó÷àéíî, êîãäà íàì ôèè âèäíî òî æå ñàìîå). ëó÷èëîñü, íî ìû õîòèì, ÷òîáû ïðàâèòåëüñòâî
óäàëîñü, íàêîíåö, çàñòàâèòü óñòàíîâêó íà÷àòü "Ïàðàìåòðû óñòàíîâêè áûëè ñóùåñòâåííî îòïóñòèëî íóæíûå ñðåäñòâà).
ðàáîòàòü). óëó÷øåíû..." (Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàðøèâîé ïðî- Áëàãîäàðíîñòè
"Ïîñòàâëåííîé öåëè ìû äîáèëèñü..." (Ñ ñåðèé- øëîãîäíåé ìîäåëüþ). "ß áëàãîäàðåí Äæîíó Ñìèòó çà ïîìîùü â
íûìè îáðàçöàìè âûøëè êîå-êàêèå íåïðèÿòíîñòè, "ßñíî, ÷òî ïîòðåáóåòñÿ áîëüøàÿ äîïîëíè- ýêñïåðèìåíòàõ è Äæîíó Áðàóíó çà öåííîå
íî ýêñïåðèìåíòàëüíûé ïðîòîòèï ðàáîòàåò ïðå- òåëüíàÿ ðàáîòà, ïðåæäå ÷åì ìû ïîéìåì..." (ß îáñóæäåíèå" (Ñìèò ïîëó÷èë âñå ðåçóëüòàòû,
êðàñíî). ýòîãî íå ïîíèìàþ). à Áðàóí îáúÿñíèë, ÷òî îíè çíà÷àò).

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÆÓÐÍÀËÀ "ÝËÅÊÒÐÈÊ" ÇÀ 2000 ã.


íîìåð æóðíàëà íîìåð ñòðàíèöû
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß ÝËÅÊÒÐÈÊÈ — ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ
Ñ.Â.Ïðóñ Áëîê ïèòàíèÿ ñ ñèñòåìîé çàùèòû îò ÊÇ ...................................................................1-3 Â.Þ.Ñîëîíèí Öâåòîìóçûêàëüíîå îñâåùåíèå .........................................................................11-2
Î.Â.Áåëîóñîâ Ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ 12 Â/220 Â ....................................................1-4 À.Ï.Ñèìóòèí Ñâåòîìóçûêàëüíàÿ óñòàíîâêà "Ñàìîöâåò-128" ..............................................11-5
À.À.Äàíèëü÷óê Íèçêîâîëüòíûé ñòàáèëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ .....................................................1-7 Ñ.À.Åëêèí Ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè äëÿ ïàÿëüíèêà — àâòîìàò ñâåòîâîé èëëþìèíàöèè .....11-7
Þ.Ï.Ñàðàæà Ïåðåäåëêà ñåòåâûõ àäàïòåðîâ â ñòàíäàðòå ÑÞÏ ...............................1-8, 2-5 ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
Â.Ì.Ïàëåé Ðåìîíò èìïîðòíûõ ñèëîâûõ òðàíñôîðìàòîðîâ .................................................1-10 È.Í.Ïðîíñêèé Ïðîñòîé ñâàðî÷íûé ïîëóàâòîìàò...................................................................1-15
Î.Â.Áåëîóñîâ Ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ äëÿ ïèòàíèÿ îò ãàëüâàíè÷åñêîãî È.Çóáàëü Ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìàòîð ñâîèìè ðóêàìè.............................2-15, 4-8, 5-7, 6-17
ýëåìåíòà ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ....................................................................................................2-3 È.Çóáàëü Ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìàòîð íà ìàãíèòîïðîâîäå îò ËÀÒÐîâ...........................3-11
À.Í.Ðîìàíåíêî Áëîê ïèòàíèÿ ñ çàùèòîé îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ .....................................2-8 Á.Í.Äóáèíèí Ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìàòîð .....................................................................8-10, 9-15
È.Í.Òàíàñèé÷óê Èìïóëüñíûé áëîê ïèòàíèÿ ê ïàÿëüíèêó ñ òåðìîñòàòîì..........................2-10 Ñ.Â.Ïðóñ, Ð.Ï.Êîï÷àê Ïðîñòîé ðåãóëÿòîð òîêà ñâàðî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà .............10-8
Í.Ï.Ãîðåéêî Âå÷íûé áëîê ïèòàíèÿ ..............................................................................3-2, 4-3, 5-2 Ë.À.Óðûâñêèé, Á.Â.Àðíàóòà, À.È.ßêîâåíêî Èçãîòîâëåíèå òîðîèäàëüíûõ
Â.Ðèøòóí Ñòàáiëiçîâàíèé áëîê æèâëåííÿ....................................................................................3-6 ìàãíèòîïðîâîäîâ áîëüøîé ìîùíîñòè â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ ............................................11-19
À.Ñ.Êîâàëü÷óê Ðåãóëèðóåìûé áëîê ïèòàíèÿ ñ çàùèòîé ïî òîêó ...........................................3-7 Â.Ð.Ïîëÿí÷è÷ Îäíà ñõåìà: ðåãóëþâàííÿ ñèëè ñòðóìó åëåêòðè÷íîãî
À.Ì.Äðþ÷èëî Çíàåòå ëè Âû, ÷òî… ................................................................................................3-8 çâàðþâàííÿ, çàðÿäêè àêóìóëÿòîðiâ, ïóñêîâèé ïðèñòðié äëÿ àâòîìîáiëÿ............................12-7
À.Í.Êàðàêóð÷è Óëó÷øåíèå ðàáîòû ïðåîáðàçîâàòåëÿ íàïðÿæåíèÿ .....................................3-9 ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
Ì.À.Øóñòîâ Èìïóëüñíûé áëîê ïèòàíèÿ .......................................................................................4-6 À.Ä.Ïðÿäêî Ýëåêòðè÷åñêèå ìèêðîäâèãàòåëè .................................................................c 1 ïî 12
À.Ðèøòóí Ëàáîðàòîðíèé áëîê æèâëåííÿ ....................................................................................5-4 Ï.Àôàíàñüåâ Ñèëîâûå ïîëóïðîâîäíèêîâûå ýëåìåíòû äëÿ âûñîêî÷àñòîòíûõ
Ñ.Â.Ïðóñ Ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ + çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ àêêóìóëÿòîðà ....5-6 èíâåðòîðîâ ...................................................................................................................1-24, 2-36, 3-16
Í.Ï.Ãîðåéêî Áëîêè ïèòàíèÿ ..................................................................................6-2, 7-2, 8-2, 9-2 Êàê ðàçëè÷àþò ïîìåùåíèÿ è ýëåêòðîóñòàíîâêè ïî óñëîâèÿì îêðóæàþùåé ñðåäû.......1-36
Â.Å.Áîðçåíêîâ Ñòàáèëèçàòîð — çàðÿäíîå óñòðîéñòâî ñ ðåãóëèðîâêîé íàïðÿæåíèÿ È.Ä.Êîâàëåíêî, Ò.Á.Ìèðòàëèáîâ ×òî òàêîå ýëåêòðîòðàâìàòèçì è êàê
è òîêà......................................................................................................................................................6-4 ñ íèì áîðîòüñÿ.........................................................................................1-39, 2-24, 4-24, 5-11, 6-8
À.À.Êîâïàê Èíòåãðàëüíûå ïðåîáðàçîâàòåëè ïîñòîÿííîãî òîêà .........................6-5, 7-4, 8-4 "Ïðî ïðàâèëà êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåðãiµþ äëÿ íàñåëåííÿ" ..........1-42, 2-32, 3-22
Â.Â.Íèêèòåíêî Ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ äëÿ ïóëüòà ÏÄÓ............................................6-8 Ä.Â.Ëåáåäåâ, Â.Ä.Ëåáåäåâ Ñõåìà ðåãóëèðîâàíèÿ ñêîðîñòè âðàùåíèÿ
Â.Å.Áîðîõà Ïðåîáðàçîâàòåëè íàïðÿæåíèÿ ................................................................................7-3 ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà íà êàðòå ..........................................................................2-27
Ñ.Ì.Ðþìèê Ñàìîäåëüíûé áëîê ïèòàíèÿ äëÿ "Playstation" .......................................................7-6 Â.È.Âàñèëåíêî Óñòðîéñòâî çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ íàãðóçêè..............................................2-29
Ñ.Äóáîâîé Èíäèêàòîð ôàçíîãî ïðîâîäà....................................................................................8-8 Â.Â.Áàííèêîâ Èíäèêàòîð óðîâíÿ âîäû äëÿ "Ýâðèêè-3Ì"......................................................4-13
Î.Â.Áåëîóñîâ Ïðîñòîé ëàáîðàòîðíûé áëîê ïèòàíèÿ .............................................................8-9 Â.Â.Äóáðîâíèé Êîðèñíi ïîðàäè ïðè âèãîòîâëåííi ñèëîâèõ òðàíñôîðìàòîðiâ ...............4-18
Â.Ì.Áîñåíêî Óñîâåðøåíñòâîâàíûé ïðîñòîé áëîê ïèòàíèÿ ...................................................9-4 À.Ð.Æåðäåâ Óñòðîéñòâî çàùèòû ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ................................................................4-22
Â.Å.Òóøíîâ Áåñòðàíñôîðìàòîðíûé ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ è äðóãèå ñõåìû ........9-5 Â.Ä.Áîðîäàé Àâòîìàò çàùèòû ñåòè ............................................................................................4-27
Â.Â.Íîâiêîâ Çàõèñò ïðèëàäiâ âiä ïåðåïîëþñóâàííÿ..................................................................9-6 Êîììåíòàðèé Ã.Â.Çàõàð÷åíêî ê çàìåòêå Â.Ä.Áîðîäàÿ............................................................4-28
Ñ.Â.×óëàíîâ Ìåòîäû çàùèòû îäíîôàçíîãî îáîðóäîâàíèÿ îò "áðîñêîâ" Ïðåäëîæåíèå Î.Í.Ìåíæóëà..........................................................................................................4-29
íàïðÿæåíèÿ â ñåòè ..............................................................................................................................9-7 À.Â.Ñòàñü Ïðîâåðêà ïðîìûøëåííûõ òèðèñòîðíûõ âûïðÿìèòåëåé .....................................4-36
Ñ.Á.Êîáà Ïðåîáðàçîâàòåëü ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ â ïåðåìåííîå .............................9-20 Þ.Â.Ïðèõîäüêî Ýëåêòðîííûé ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû.........................................................4-39
C.Ñ.Êðèñàí Áëîê ïèòàíèÿ óíèâåðñàëüíûé ................................................................................10-2 Þ.Ï.Ñàðàæà Ñåòåâîé èñòî÷íèê ïåðåìåííîãî
Ê.Ô.Óëÿíû÷ Áëîê áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ..............................................................................10-5 òîêà "Óíèêóì".....................................................................5-10, 6-15,7-12, 8-14, 9-8, 10-3, 11-14
Ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ 12-1000 Â.................................................................................10-5 Ê.Â.Êîëîìîéöåâ, Þ.Ô.Ðîìàíþê, I.Â.Ãëàäü Çàõèñò òðèôàçíèõ àñèíõðîííèõ
Ï.Ì.Ëèñàê Ïðèëàä äëÿ ïåðåâiðêè ìiêðîñõåì-ñòàáiëiçàòîðiâ íàïðóãè...............................10-7 äâèãóíiâ âiä ðîáîòè íà äâîõ ôàçàõ ..............................................................................................5-15
Î.Â.Òèìîøåíêî Àâòîìàòè÷íèé áëîê æèâëåííÿ ñ çàõèñòîì..................................................11-9 Â.È.Âàñèëåíêî Ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü êîìïüþòåðîâ è êîìïüþòåðíûõ ñåòåé..................6-10
Í.Ï.Ãîðåéêî Çàùèòà êàáåëüíîé ëèíèè .....................................................................................12-2 Í.Ï.Ãîðåéêî Ïðîñòîé òåðìîðåãóëÿòîð........................................................................................7-9
Þ.Ï.Ñàðàæà Èíâåíòàðíûé äðîññåëü........................................................................................12-3 Ê.Â.Êîëîìîéöåâ Óñòðîéñòâî äëÿ óïðàâëåíèÿ îäíîôàçíûì àñèíõðîííûì äâèãàòåëåì .8-11
Â.Á.Ëîâ÷óê Óñòðîéñòâî òîêîâîé çàùèòû â äâóõïîëÿðíîì áëîêå ïèòàíèÿ ......................12-6 Ì.À.Øóñòîâ Èíäèêàòîð ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ íà àíàëîãå ÈÏÒ.........................................8-15

30 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2000


ÐÓÁÐÈÊÀ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÆÓÐÍÀËÀ "ÝËÅÊÒÐÈÊ" ÇÀ 2000 ã.


Þ.Áîðîäàòûé Âêëþ÷åíèå òðåõôàçíîãî äâèãàòåëÿ â îäíîôàçíóþ ñåòü, Þ.È.Òèòàðåíêî ×òî ýêîíîìèì.....................................................................................................3-44
îáëåã÷àþùåå çàïóñê........................................................................................................................8-15 Â.Áàííèêîâ Êîïèðîâàëüíûé àïïàðàò ñ ëàìïàìè äíåâíîãî ñâåòà .....................................3-45
À.Â.Êðàâ÷åíêî Òàáëèöà ðàñ÷åòà òðàíñôîðìàòîðîâ .............................................................9-11 Î.Â.Íèêèòåíêî Äâå ñõåìû äëÿ ëàìïû íàêàëèâàíèÿ ...............................................................4-52
À.Í.Ðîìàíåíêî Ïðîïîðöèîíàëüíûé ðåãóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ ...............................................9-12 Þ.Áîðîäàòûé Äíåâíîå îò àêêóìóëÿòîðà..................................................................................4-54
Óñëîâíûå ãðàôè÷åñêèå îáîçíà÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí.................................................9-13 Ñ.Ë.Äóáîâîé Ïðîäëåíèå ñðîêà ñëóæáû ëàìï íàêàëèâàíèÿ................................................4-55
Â.Êîíîâàë Ñèãíàëèçàòîð èçìåíåíèÿ íàïðÿæåíèÿ â ñåòè.....................................................9-14 Ê.Ãåðàñèìåíêî Ðåãóëÿòîð îñâåùåííîñòè ..................................................................................5-27
Ë.Ä.Áîãîñëàâåö Âûïðÿìèòåëü íà äâà íàïðÿæåíèÿ..................................................................9-14 Þ.Áîðîäàòûé Âå÷íàÿ ëàìïî÷êà..................................................................................................6-20
Þ.Áîðîäàòûé Ðåâåðñíûå ïåðåêëþ÷àòåëè ................................................................................10-7 Å.Ì.Áàðíÿê Âå÷íàÿ ëàìïà .............................................................................................................6-21
Í.Ãîëîâèí Êàê ðàñòåíèÿ ðåàãèðóþò íà ýëåêòðè÷åñòâî ......................................................10-10 Ñ.À.Åëêèí Áåññòàðòåðíûé çàïóñê ëàìï äíåâíîãî ñâåòà .......................................................7-27
Ä.À.Øàíäðåíêî Òðàíçèñòîðíûé ðåãóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ ....................................................10-11 Í.Ï.Ãîðåéêî Ñïàñàåì ëàìïó íàêàëèâàíèÿ ...................................................................8-24, 9-24
À.À.Ðóäåíêî Àâòîìàò çàùèòû ýëåêòðè÷åñêèõ óñòðîéñòâ îò ïåðåïàäîâ À.Â.Êðàâ÷åíêî Ïîäáîð äèàìåòðà ïðîâîäà ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíû
ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ........................................................................................................10-12, 11-12 îäíîãî ïðîâîäà äâóìÿ èëè òðåìÿ.................................................................................................8-25
Þ.Áîðîäàòûé Ïåðåêëþ÷àòåëü ìîùíîñòè ïàÿëüíèêà ..........................................................11-15 Î.Í.Êîâàëü Èíäèêàòîð ñîñòîÿíèÿ óäàëåííîãî îñâåòèòåëÿ .................................................8-26
Â.Ñàìåëþê Ê âîïðîñó îá ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè..........................................................12-10 À.Ðèøòóí Âîëüòìåòð ç àìïåðìåòðà............................................................................................8-26
À.Ã.Çûçþê Ñåòåâîé àìïåðìåòð ê ËÀÒÐó .................................................................................12-11 À.Òóðáiíñüêèé Çàìiíà òðàíçèñòîðà ïðè ðåìîíòi ëàìï SUNGA .........................................8-26
Ï.Ä.Ðûáàê Èíäèêàöèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè 220  ýëåêòðîðàäèîïðèáîðîâ..................12-13 Â.Å.Áîðîõà Î ðåìîíòå èìïîðòíûõ ôîíàðåé...........................................................................8-27
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ Ê.Â.Êîëîìîéöåâ Ýêîíîìíàÿ ëþñòðà ........................................................................................10-24
Ñõåìà óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì àâòîìîáèëÿ "Âîëãà" ...............................................................1-32 Ñ.À.Äîâæåíêî  êîòîðûé ðàç î ëàìïî÷êå íàêàëèâàíèÿ....................................................10-25
Ðàñïîëîæåíèå ýëåìåíòîâ íà ïå÷àòíîé ïëàòå óïðàâëåíèÿ Þ.Áîðîäàòûé Ðåãóëÿòîð "Ôèãàðî"...........................................................................................10-26
äâèãàòåëåì àâòîìîáèëÿ "Âîëãà"....................................................................................................1-34 À.Ðèøòóí Ðåìîíò åëåêòðîíàãðiâà÷à ..........................................................................................10-26
Ïðîâîäà è êàáåëè ................................................................................1-34, 2-34, 3-28, 4-34, 5-16 Â.Ã.Æàðèêîâ Àñïèðèí? — íåò åùå ïðîùå .............................................................................11-21
Êîíäåíñàòîðû PhaseCap ïåðåìåííîãî òîêà äëÿ êîððåêöèè êîýôôèöèåíòà À.Ì.Âàõíåíêî Åùå ðàç î ïèòàíèè ëàìï äíåâíîãî ñâåòà...................................................11-24
ìîùíîñòè (cos f) ôèðìû Siemens Matsushita Components .....................................................3-24 Þ.Áîðîäàòûé Òàê ïðîùå (âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó) ..............................................11-25
Ãèáðèäíûé ðàçðÿäíèê T4N-A230XFV/T43-A230XFV ôèðìû Epcos.......................................3-27 Ñ.Ë.Äóáîâîé "Âå÷íàÿ" ëàìïà äëÿ ôîòîôîíàðÿ ....................................................................11-25
Ïîëèìåðíûå ñàìîâîññòàíàâëèâàþùèåñÿ ïðåäîõðàíèòåëè îò RAYCHEM........................4-30 Ñ.À.Äîâæåíêî Âåðíåìñÿ ê ëàìïî÷êå .......................................................................................11-26
Âûñîêîâîëüòíûå DC-DC ïðåîáðàçîâàòåëè ôèðìû Traco Power Products .......................7-15 Å.Ñ.Êîëåñíèê À åñòü ëè ýêîíîìèÿ? (î ïèòàíèè îñâåòèòåëüíûõ ëàìï ÷åðåç äèîä) .......12-25
Ñõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-2108, ÂÀÇ-2109 ........................................7-16 ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÝÍÅÐÃÈÈ
Ïðèáîðû ôèðìû Beha äëÿ èçìåðåíèÿ íåýëåêòðè÷åñêèõ âåëè÷èí ........................................8-16 Þ.Áîðîäàòûé Âåòðîýíåðãåòèêà: "äåíüãè èç âåòðà"................................................................7-28
Ïîðòàòèâíûé òåñòåð Unitest 0100-Expert ôèðìû Beha ...........................................................8-17 À.Áðàíèöêèé Ðàäèîòðàíñëÿöèîííàÿ ñåòü — àâàðèéíûé èñòî÷íèê ýëåêòðîýíåðãèè .......7-29
ÈÑ èçìåðèòåëÿ ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòè äëÿ îäíîôàçíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ Ï.Ä.×åðíîáàé Íåòðàäèöiéíà ÃÅÑ.............................................................................................11-20
ñ÷åò÷èêîâ UA01ÏÑ1Ã,Ä ...................................................................................................................9-16 Þ.Áîðîäàòûé Áàëêîííàÿ ÂÝÑ ..................................................................................................12-21
Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ áëîêà óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëÿ "Ëàäà" ..............9-17 ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ áëîêà óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì àâòîìîáèëÿ Å.Ë.ßêîâëåâ Ýëåêòðîííîå ðåëå ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ äëÿ "Æèãóëåé"......................................1-57
"Îïåëü-Îìåãà" ................................................................................................................................10-16 Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå.................................................................................2-50
Íîâûå ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðèáîðû........................................................................................10-18 À.Â.Êðàâ÷åíêî Ïðîöåññîð ÊÌ1823ÂÓ1 êîíòðîëëåðà ñèñòåìû çàæèãàíèÿ
Ýëåêòðè÷åñêèå ñõåìû ñòèðàëüíûõ ìàøèí ARISTON .............................................................11-16 àâòîìîáèëüíîãî äâèãàòåëÿ..............................................................................................................2-52
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ôèðìû Ch.Beha.Gmbh..............................................................................11-18 Ì.Ñîðîêií Ñèãíàëüíèé ïðèñòðié íà äâîïîðîãîâîìó êîìïàðàòîði....................................2-57
AC-DC ïðåîáðàçîâàòåëè (áëîêè ïèòàíèÿ) ôèðìû Traco Power Products.......................12-14 Â.Ã.Ïåòèê Òåðìîêîìïåíñèðîâàííûé ðåãóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ ..............................................3-49
Cõåìà óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì àâòîìîáèëÿ BMW .............................................................12-16 À.Â.Êðàâ÷åíêî Ñîâðåìåííàÿ ñõåìîòåõíèêà àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêè ......................3-52
Êîëëåêòîðíûå äâèãàòåëè ïîñòîÿííîãî òîêà òèïà ÄÏÌ ......................................................12-18 È.Ïàíêðàòîâ Èíäèêàòîð íàïðÿæåíèÿ áîðòîâîé ñåòè àâòîìîáèëÿ ...................................3-58
Þ.Áîðîäàòûé Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ãåíåðàòîðîâ ïîñòîÿííîãî À.Ì.Äðþ÷èëî Ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà êîììóòàòîðà 3640.3437
è ïåðåìåííîãî òîêà 12-20 àâòîìîáèëåé ÂÀÇ 2108, 2109 è "Òàâðèÿ"..................................................................................3-59
ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ À.Â.Êðàâ÷åíêî Àâòîìîáèëüíûé öèôðîâîé òàõîìåòð ..................................................4-56, 6-29
Â.À.Åðìîëîâ Àâòîìàòè÷åñêîå ðàçðÿäíî-çàðÿäíîå óñòðîéñòâî (ÀÐÇÓ) Â.Ñ.Ðûñèí, Â.È.Ôèëü, Ñ.Â.Ñàïîí Ìèêðîñõåìà ÓÐ1101ÕÏ31 äëÿ
íèêåëü-êàäìèåâîé áàòàðåè..................................................................................................1-44, 2-40 ýëåêòðîííîãî ñïèäîìåòðà àâòîìîáèëÿ.......................................................................................4-58
Î.Íèêèòåíêî Íîâûå òåõíîëîãèè â ïðîèçâîäñòâå àêêóìóëÿòîðîâ ......................................2-43 À.À.Ðóäåíêî Áëîê óïðàâëåíèÿ ñòåêëîî÷èñòèòåëåì .................................................................5-28
À.Ð.Æåðäåâ Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî ..............................................................................................3-30 Ñ.À.Ðóòåíêî Óñòîé÷èâîñòü îõðàííûõ óñòðîéñòâ àâòîìîáèëÿ ê
Â.Õèæíÿê Ïðîñòîå ïóñêîçàðÿäíîå óñòðîéñòâî ........................................................................3-32 ýëåêòðîííîìó âçëîìó ...........................................................................................................5-29, 6-27
Å.Ñ.Êîëåñíèê Óñòðîéñòâî çàðÿäà-ðàçðÿäà àêêóìóëÿòîðîâ ............................3-35, 4-44, 5-21 Â.Iëüºíêî Âèìiðþâà÷ ïðîéäåíîãî øëÿõó....................................................................................6-28
À.Â.Ñàââèí Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñâèíöîâûõ àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé...........................4-41 Ä.Í.Ìàð÷åíêî Âîëüòìåòð àâòîìîáèëüíûé................................................................................6-31
Ñ.À.Åëêèí Çàðÿäíî-ïèòàþùåå óñòðîéñòâî ñ ðàñøèðåííûìè À.Â.Êðàâ÷åíêî Ìåõàíèêà ïëþñ ýëåêòðîíèêà ðàâíî ýêîíîìèè áåíçèíà...............7-29, 9-29
ýêñïëóàòàöèîííûìè âîçìîæíîñòÿìè ............................................................................................4-47 È.Ï.Ñåìåíîâ Ýëåêòðîííûé ðàñõîäîìåð òîïëèâà ..................................................................8-28
À.È.Õîìåíêî, Â.Ï.×èãðèíñêèé Èíäèêàòîðû ñòåïåíè ðàçðÿäà Ã.ß.Ñàâ÷åíêî Ýëåêòðîííûé ðåãóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ................................................................9-26
àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé.................................................................................................................5-18 Åëåêòðîííèé òàõîìåòð.....................................................................................................................9-27
Á.Â.Ãèæèöêèé Óñòðîéñòâî äëÿ çàðÿäà àêêóìóëÿòîðîâ ............................................................6-22 Å.Ë.ßêîâëåâ Àâòîìîáèëüíûå ýëåêòðîííûå ðåãóëÿòîðû íàïðÿæåíèÿ................................10-27
Â.Ä.Áîðîäàé Ñõåìà èíäèêàòîðà ðàçðÿäà àêêóìóëÿòîðà (áàòàðåè ïèòàíèÿ) ..................6-22 À.Â.Êðàâ÷åíêî AFR — ýëåêòðîííî-ìåõàíè÷åñêàÿ òîïëèâíàÿ ñèñòåìà
Å.Ë.ßêîâëåâ Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó............................................................................9-18 ÂÀÇ 2109 (ôèðìû "Àêñòåê")..........................................................................................................10-29
Ï.Ì.Ëèñàê Çàðÿäíî-æèâèëüíèé ïðèñòðié ................................................................................10-15 Â.Í.Êàïëóí Òèðèñòîðíûå äâóõïîëþñíèêè................................................................................11-27
Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ íèêåëü-êàäìèåâûõ àêêóìóëÿòîðîâ è áàòàðåé.........................10-19 Â.Ì.Ïàëåé Óñòðîéñòâî çàùèòû ýëåêòðîî÷èñòèòåëÿ ôàð îò ïåðåãîðàíèÿ.....................11-82
Þ.Áîðîäàòûé Áàðåòòåð, èëè èçäåëèå íå äëÿ êîììåðöèè..................................................11-20 À.Â.Êðàâ÷åíêî Ôîðìèðîâàòåëü èìïóëüñîâ çàæèãàíèÿ ÊÌ1823ÀÃ1 ...............................11-28
À.À.Êîâïàê Óñòðîéñòâî áûñòðîé çàðÿäêè áàòàðåé àêêóìóëÿòîðîâ ................................11-21 Â.Èëüåíêî Äåòåêòîð äâèæåíèÿ...................................................................................................11-30
Í.Ï.Ãîðåéêî Áëîê çàðÿäêè ìîùíîé áàòàðåè êîíäåíñàòîðîâ..........................................12-21 À.Ðèøòóí Ðåãóëÿòîð ïîòóæíîñòi íà øåñòè äåòàëÿõ ..............................................................11-30
Ä.Í.Ìàð÷åíêî Ïðîâåðêà ïàëü÷èêîâûõ ýëåìåíòîâ...............................................................12-21 Á.Ã.Åðîôååâ Âàðèàíò òðàíçèñòîðíîãî çàæèãàíèÿ äëÿ ìîòîöèêëà íà áàçå
ÝËÅÊÒÐÎØÊÎËÀ ïðîìûøëåííîãî áëîêà ..................................................................................................................12-27
À.Ë.Êóëüñêèé Áåñåäû ïî ýëåêòðîòåõíèêå............5-20, 6-18, 7-18, 8-18, 9-19, 10-23, 11-22 Ð.Â.Ãîëîâàõà, Ä.È.Ëåâèíçîí, Ã.À.×àóñîâñêèé Ñèãíàëèçàòîð ïðåäñîííîãî
Í.Ï.Ãîðåéêî "Íåçàìåòíûå" îøèáêè.........................................................................................11-23 ñîñòîÿíèÿ âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ...........................................................................12-28
ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
Ïðåöèçèîííûé îïîðíûé èñòî÷íèê îïîðíîãî íàïðÿæåíèÿ ÓÐ1101ÅÍ01 ...........................1-48 Àíäðå-Ìàðè Àìïåð (ê 225-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ) ..............................................................1-60
Â.Ã.Íèêèòåíêî, Î.Â.Íèêèòåíêî Óñòðîéñòâî ïîääåðæàíèÿ ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû Ïåðâàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ áàòàðåÿ (Àëåññàíäðî Âîëüòà) ............................................................2-60
òåïëîèíåðöèîííûõ íàãðóçîê íà òðèããåðå Øìèòòà ..................................................................1-49 Ãåîðã Ñèìîí Îì ...............................................................................................................................3-60
I.ß.Iâàí÷åñêóë Åëåêòðîííèé ðåãóëÿòîð ïîòóæíîñòi ðåëåéíîãî òèïó ...................................3-40 Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé .......................................................................................................4-43, 9-7
À.Í.Êàðàêóð÷è Óñòðîéñòâî çàùèòû ýëåêòðîïîòðåáèòåëåé ............................5-24, 6-26, 7-23 Ìàéêë Ôàðàäåé ................................................................................................................................4-58
Â.Ã.Áðàé÷åíêî Àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü ðàäèîàïïàðàòóðû ñ çàùèòîé îò Äæîçåô Ãåíðè ....................................................................................................................................5-31
íåñàíêöèîíèðîâàííîãî âêëþ÷åíèÿ ..............................................................................................5-25 Ãåíðèõ Ðóäîëüô Ãåðö........................................................................................................................6-19
Ï.Ï.Ðåäüêèí Ñèëîâîé êîììóòàòîð ñ óäàëåííûì óïðàâëåíèåì................................6-23, 7-20 Íèêîëà Òåñëà .....................................................................................................................................7-19
Â.Â.Êîíîâàë Àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåêëþ÷àòåëü..........................................................................6-25 Âèëüãåëüì Ýäóàðä Âåáåð è Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ....................................................................8-19
Þ.Ïóçèðåíêî Ðåãóëÿòîð ïîòóæíîñòi íà ìiêðîñõåìi Ê145ÀÏ2............................................7-24 Øàðëü Îãþñòåí äå Êóëîí ..............................................................................................................9-31
Êàê îæèâèòü áåíçîïèëó ...................................................................................................................8-19 ×åòâåðòàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà "Òåïëî. Òåïëûé äîì-2000".........................................9-31
Þ.Áîðîäàòûé Ýíåðãèÿ èç ïðóäà: âîçâðàùåíèå â áóäóùåå ................................................8-20 Àëåêñàíäð Ãðåõåì Áåëë ................................................................................................................10-31
Î.Â.Áåëîóñîâ Òåðìîñòàáèëèçàòîð äëÿ ìèíè-èíêóáàòîðà....................................................8-20 Äæåéìñ Ïðåñêîòò Äæîóëü.............................................................................................................11-31
Í.Ï.Ãîðåéêî Ýëåêòðîïëèòêà äëÿ õîçÿèíà .................................................................................8-22 Âèðîáíèöòâî i ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðãi¿ â Óêðà¿íi ó ñi÷íi-âåðåñíi 2000 ð. ..............11-31
À.È.Âîëêîâ Ñèìèñòîðíûé ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè......................................................................8-23 Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó .......................................................................................8-27, 12-20
Þ.Áîðîäàòûé Ïðîñòîé ñïîñîá ïðîâåðêè òèðèñòîðîâ .........................................................8-23 Äæåéìñ Óàòò.....................................................................................................................................12-26
Â.ß.Âîëîäèí Áûñòðûé êîìïàðàòîð ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ íà ÊÌÎÏ-ìèêðîñõåìå........9-21 ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÀß ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ
À.À.Äàíèëü÷óê Ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè äëÿ ïàÿëüíèêà ...............................................................9-23 Ò.Á.Ìèðòàëèáîâ Âåñåëûå èñòîðèè .............................................................1-64, 2-64, 3-64, 4-64
Þ.Áîðîäàòûé Ýêîíîìèÿ íà òåïëîíàãðåâå...............................................................................9-23 Ïðîâåðüòå ñâîè çíàíèÿ............................................................1-64, 2-64, 3-64, 4-64, 5-31, 6-31
À.Í.Ðîìàíåíêî Àâòîìàò ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû â îáúåìå.......................................10-21 À.Ë.Êóëüñêèé Ýëåêòðè÷åñêèå "ñòðàøèëêè" ..........................................................2-58, 5-30, 6-19
Þ.Áîðîäàòûé Ýëåêòðè÷åñêèå êîììóòàöèîííûå óñòðîéñòâà âìåñòî Çàíèìàòåëüíûå èñòîðèè..................................................................................................................5-31
ýëåêòðîííûõ ñõåì............................................................................................................................10-23 Ò.Á.Ìèðòàëèáîâ Ìàëûé ñëîâàðü ñëåíãà ïðîèçâîäèòåëåé àïïàðàòóðû............................6-31
Í.Ï.Ãîðåéêî Øèðîêîäèàïàçîííûé ÝÈÓ ñ ëèíåéíîé øêàëîé ..........................................12-22 Î.Íèêèòåíêî Íåòðàäèöèîííûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè................................................................7-31
ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ Çíàåòå ëè Âû, ÷òî .............................................................................................................................8-31
Ä.Ï.Àôàíàñüåâ Ýëåêòðîííûé áàëëàñò ëàìï ËÁ-20 ...............................................................1-52 Çàíèìàòåëüíûå çàêîíû .................................................................................................................10-31
Ê.Â.Êîëîìîéöåâ Äîðàáîòêà ðåãóëÿòîðà ìîùíîñòè íàñòîëüíîãî ñâåòèëüíèêà ..............1-55 Èíñòðóêöèÿ äëÿ ÷èòàòåëåé íàó÷íûõ ñòàòåé..............................................................................12-30
Â.Â.Áàííèêîâ Äà áóäåò ñâåò! ........................................................................................................2-44

Ýëåêòðèê ¹12/2000 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 31


Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðåäëàãàåò
ÊÍÈÃÀ-ÏÎ×ÒÎÉ
Åñëè ÷èòàòåëåé çàèíòåðåñîâàëî êàêîå-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ èçäàíèé, òî íåîáõîäèìî îôîðìèòü ïî÷òîâûé ïåðåâîä â áëèæàéøåì îòäåëåíèè ñâÿçè ïî àäðåñó: 03110,
ã. Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó..  îòðûâíîì òàëîíå áëàíêà ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà ÷åòêî óêàçàòü ñâîé àäðåñ è íàçâàíèå çàêàçûâàåìîé Âàìè êíèãè.
Îðãàíèçàöèè ìîãóò îñóùåñòâèòü ïðîïëàòó ïî á/í ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå: ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð”, ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì îòä. ÓêðÏÈÁ
ã. Êèåâ, ÌÔÎ 322153, êîä 22890000. Æäåì Âàøèõ çàêàçîâ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê (044) 271-41-71; 276-11-26; E-mail:redactor@sea.com.ua. Öåíû óêàçàíû â ãðí. è âêëþ÷àþò ñòîèìîñòü ïåðåñûëêè.

Âõîäíûå è âûõîäíûå ïàðàìåòðû áûòîâîé ðàäèîýëåêòð. àïïàð.. Øòåéåðò Ë.À.-Ì.:ÐèÑ, 80ñ. . . . . . . . . 6.00 Òåðìèíàëüíîå îáîðóä. öèôð. ñåòåé ýëåêòðîñâÿçè ñ èíòåãðàöèåé ñëóæá. Áîðù Â.È.,1999ã.320 ñòð.. . 28,00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ è ÂÏ. Âèíîãðàäîâ Â.À.-Ì.:Hàóêà Òåõ, 1999.-128ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.80 Òàêòîâàÿ ñèíõðîíèçàöèÿ â èíòåãð. öèôðîâûõ ñåòÿõ ýëåêòðîñâÿçè . Ê., ÍÄ -202 ñòð. ñ èë. . . . . . . . . . . 27,00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíîáëîêîâ è òåëåâèçîðîâ. Ëóêèí Í.Â.-Ì.:Ñîëîí, 1998.-136ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 Òåõíîëîãèè èçìåðåíèÿ ïåðâè÷. ñåòè ×.1. Ñèñòåìû Å1, ÐDH, SDH. È.Ã.Áàêëàíîâ. M.; Ý-Ò. . . . . . . . . . . 39.50
Ìèêðîñõåìû áëîêîâ öâåòíîñòè èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí, 1997.-207ñ. . . . . . . . . . . 24.80 Òåõíîëîãèè èçìåð ïåðâè÷ ñåòè. ×.2. Ñèñòåìû ñèíõðîíèçàöèè ,Â-ISDN,ATM.,Áàêëàíîâ. Ì.; Ý-Ò.. . . . . 39.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ èìïîðòíûõ âèäåîìàãíèòîôîíîâ. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 1997.-297ñ. . . . . . . . . . . . 23.80 Ñèíõðîííûå öèôðîâûå ñåòè SDH. Í.Í. Ñëåïîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 1. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 297ñ.. . . . . . . . . . . . 24.80 Ñòàíäàðòû è ñèñòåìû ïîäâèæíîé ðàäèîñâÿçè. Þ.À. Ãðîìàêîâ.-Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1998. . . . . . . . . . . . . . 45.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 4. Ñïð.-Ì.:Äîäåêà,-288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Ñòðóêòóðèðîâàííûå êàáåëüíûå ñèñòåìû. Èçä.2-å äîïîëí. Ñåìåíîâ À.Á.-Ì.; Ý-Ò., 1999 ã. . . . . . . . . . . 89.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåâèäåíèÿ è âèäåîòåõíèêè. Âûï.2. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 304ñ. . . . . . . . . . . . . . 24.80 Âîëîêîííî-îïòè÷åñêèå ñåòè. Ð.Ð. Óáàéäóëëàåâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.-272.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.50
Ìèêðîñõåìû ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ ."Ðåìîíò" ¹23 Ì.;Ñîëîí , 1999 ã.208 ñòð . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 Ìåòîäû èçìåðåíèé â ñèñòåìàõ ñâÿçè.È.Ã. Áàêëàíîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.50
Óñòðîéñòâà íà ìèêðîñõåìàõ. Áèðþêîâ Ñ.-Ì.: Ñîëîí-Ð, 1999.-192ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.80 Âîëîêîííàÿ îïòèêà:êîìïîíåíòû,ñèñòåìû ïåðåäà÷è,èçìåðåíèÿ.À.Á.Èâàíîâ.-Ì.:ÑÑ.-99.-672 ñ . . . . . . 98.00
Îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò çàðóáåæíûõ áûòîâûõ ÂÌ. Êîëåñíè÷åíêî Î.Â. , 270ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.80 Âîëîêîííàÿ îïòèêà â ëîêàëüíûõ è êîðïîðàòèâíûõ ñåòÿõ À.Á.Ñåìåíîâ Ì.; Ý-Ò.,304 c.. . . . . . . . . . . . . . 45.50
Âèäåîêàìåðû . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ , 2000 ã.,192 ñòð. + ñõåìû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.50 Ïåðñïåêòèâíûå ðûíêè ìîáèëüíîé ñâÿçè Þ.Ì.Ãîðíîñòàåâ, Ì.:Ñâÿçü è áèçíåñ ,2000ã. 214ñ. À4 . . . . . 39.00
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.14. Ì.: Ñîëîí, 240ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Îáùåêàíàëüíàÿ ñèñòåìà ñèãíàëèçàöèè N7. Â.À. Ðîñëÿêîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.23. Ì.: Ñîëîí, 1998.-212ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 Îòêðûòûå ñòàíäàðòû öèôðîâîé òðàíêèíãîâîé ñâÿçè À.Ì.Îâ÷èííèêîâ ,-Ì.;Ñâÿçü è Áèçíåñ 2000ã. . . 38.50
Èìïóëüñíûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ .Âèíîãðàäîâ Â.À. ÍèÒ,2000 ã.- 192 ñòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 Êîìïüþòåð, Ò è çäîðîâüå. Ïàâëåíêî À.Ð. -152 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.70
Èìïóëüñíûå áëîêè ïèòàíèÿ äëÿ IBM PC . â.22 , Êóëè÷êîâ À.Â. ÄÌÊ , 2000 ã. -120 ñòð.À4 . . . . . . . . . . . 35.00 Ìèêðîêîíòðîëëåðû ñåìåéñòâà Z86. Ðóêîâîäñòâî ïðîãðàììèñòà-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, 1999. . . . . . . . . . . . . . . 29.80
300 ñõåì èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ.Âûïðÿìèòåëè,èìïóëüñí. èñò. ïèò.,ëèíåéíûå ñòàáèëçàò. è ïðåîáðàç. . 25.00 Ïóòåâîäèòåëü ïîêóïàòåëÿ êîìïüþòåðà. Ì. ÊóáÊ, 330 ñòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.60
Ýíöèêëîïåäèÿ ýëåêòðîííûõ ñõåì . 300ñõåì è ñòàòåé .,Ãðàô Ð. ÄÌÊ ,2000 ã. -304 ñòð . . . . . . . . . . . . . . 38.00 BBS áåç ïðîáëåì. ×àìáåðñ Ì.-Ñ-Ï.:Ïèòåð, 510ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.60
Ïðàêòèêà èçìåðåíèé â òåëåâèçèîííîé òåõíèêå. Âûï.11.Ëàâðóñ Â..-Ì.:Ñîëîí, 210ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 Word 7 äëÿ Windows 95. Ñïðàâî÷íèê. Ðóäè Êîñò-Ì.:Áèíîì, -590ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.80
Ïðèñòàâêè PAL â ñåðèéíûõ öâåòíûõ òåëåâèçîðàõ. Õîõëîâ Á.H.-ÐèÑ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Îïòèìèçàöèÿ Windows 95. Óàòò Àëëåí Ë-Ì.:ÄèàÑîôò, 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.90
Ðåìîíò èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ (âûï.9). Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí, 240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.60 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Acrobat 3.0.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ.+CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Ñîâðåìåííûå çàðóá. öâåòíûå òåëåâèçîðû: âèäåîïðîöåññîðû è äåêîäåðû öâåòí. À.Å.Ïåñêèí. ÐèÑ 29.50 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Ilustrator 7.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 420ñ.+CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Ñòðî÷íûå òðàíñôîðìàòîðû çàðóáåæíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï.24. Ìîðîçîâ. È.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999 . . . . 18,80 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe PageMaker 6.5.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ.+CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Òåëåâèçèîííûå ìèêðîñõåìû PHILIPS. Êíèãà 1. Ïîíàìàðåíêî À.À.-Ì.:Ñîëîí, -180ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Photoshop 4.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 1998.-280ñ.+CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Òåëåâèçîðû GOLDSTAR íà øàññè ÐÑ04, ÐÑ91À. Áîáûëåâ Þ.-Ì.:Íàóêà è òåõíèêà, 1998.-112ñ . . . . . 18.90 Àdobe.Âîïðîñû è îòâåòû.-Ì.;ÊÓÁÊ, 1998.-704 c.+CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Óðîêè òåëåìàñòåðà. Óñòð. è ðåìîíò çàðóá. ÖÒÂ ×.2. Âèíîãðàäîâ Â.-Ñ.-Ï.: Êîðîíà, 1999.-400ñ . . . . . . 32.80 QuarkXPress 4.Ïîëíîñòüþ.-Ì.;Ðàäèîñîôò ,1998 ã.712 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.40
Íîâûå ýëåêòðîííûå ïðèáîðû äëÿ óñòð-â ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ Õ.,"Ðóáèêîí" 2000.-236 ñòð.À4 . 29.00 Ïðîãðàììèðîâàíèå â WEB äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ. Äæàìñà Ê.-Ìí.:Ïîïóððè, 631ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.80
Öèôðîâàÿ ýëåêòðîíèêà . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ, 2000 ã. - 208 ñòð.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 "×àñòîòû äëÿ ëþáèòåëüñêîé ðàäèîñâÿçè" Áëîêíîò-Ê.:Ðàäiîàìàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
Öâåòîâàÿ è êîäîâàÿ ìàðêèðîâêà ðàäèîýëåêòð. êîìïîíåíòîâ Íåñòåðåíêî È.È. 2000 ã.,128 ñòð. . . . . . 14.00 "Ýëåêòðîíèêà : ÍÒÁ " æóðíàë ¹1,2,3,4,5/2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 5.00
Ìàðêèðîâêà ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ . Áîëåå 4000 SMD êîäîâ . "Äîäýêà" 1999 ã. 160 ñòð . . . . . . . . 15.00 "Ðàäèîêîìïîíåíòû" æóðíàë ¹1, 2-3/2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 5.00
Îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè . Ñïðàâî÷íèê . TURUTA . Ì.,"Ïàòðèîò" 232 ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 "Ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû" Ì."Êîìïýë" 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
Àíàëîãè îòå÷. è çàðóá. äèîäîâ è òèðèñòîðîâ. ×åðåïàíîâ Â.Ï.-Ì.:ÊÓáÊ, -318ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõåìû - óñèëèòåëè ìîùíîñòè Í×. Turutae., 137c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 1.-Ì:Äîäåêà,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 2.-Ì:Äîäåêà, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé è ðàñïðîñòðàíèòåëåé æóðíàëà
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 3.-Ì:Äîäåêà, 1997ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Ê ðàñïðîñòðàíåíèþ æóðíàëà ïðèãëàøà- íàëè÷èè æóðíàëû “Ðàäiîàìàòîð”
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999, -288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.80 þòñÿ çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè è ïðîøëûõ âûïóñêîâ:
Ñîâðåìåííàÿ ýëåêòðîíèêà. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 4.-Ì:Äîäåêà, 1998.-96ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.80 ÷àñòíûå ðàñïðîñòðàíèòåëè. ¹ 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 çà 1994 ã.
Ñîäåðæàíèå äðàãìåòàëëîâ â ðàäèîýëåìåíòàõ. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Ð/áèáëèîò, 156 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 Âàøè ïðåäëîæåíèÿ ðåäàêöèÿ îæèäàåò ¹ 2,3,4,10,11,12 çà 1995 ã.
ïî òåë. (044) 271-41-71, 276-11-26 èëè ïî ¹ 1,3,4,5,6 çà 1996 ã.
Ñïðàâî÷íèê: Ðàäèîêîìïîíåíòû è ìàòåðèàëû. Ïàðòàëà Î.Í.-Ê.: Ðàäiîàìàòîð,1998 ã.736ñ. . . . . . . . . . 19.00 àäðåñó ðåäàêöèè: Óêðàèíà, 03110, Êèåâ- ¹ 4,6 çà 1997 ã.
Çàðóáåæ. òðàíçèñòîðû, äèîäû. 1N……6000: Ñïðàâî÷íèê.-Ê.: ÍèÒ, 1999, 644 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 110, à/ÿ 807. Êîììåð÷åñêîìó äèðåêòîðó. ¹ 2,4,5,6,7,8,10 çà 1998 ã.
Çàðóáåæ. Òðàíçèñòîðû , äèîäû. À……Z : Cïðàâî÷íèê -Ê.: ÍèÒ, 2000, 560 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 Âíèìàíèå! Íîìåðà åæåìåñÿ÷íûõ æóð- ¹ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 1999 ã.
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.1., Ì.Ðàäèîñîôò, 832ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00 íàëî⠓Ðàäiîàìàòîð-Êîíñòðóêòî𔠹 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 2000 ã.
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.2., Ì.Ðàäèîñîôò, 896ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 (ïîäïèñíîé èíäåêñ 22898) è “Ðàäiîà- Äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ÷åðåç îòäåëåíèÿ ñâÿ-
Àòëàñ àóäèîêàññåò îò AGFA äî YASHIMI . Ñóõîâ Í.Å., Ê.:"Ðàäèîàìàòîð", 256 ñòð.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 ìàòîð-Ýëåêòðèê” (ïîäïèñíîé èíäåêñ çè ïî êàòàëîãàì àãåíòñòâ «Óêðïî÷òà» è
Àâòîìàãíèòîëû. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå. Âûï.8. Êóëèêîâ Ã.Â.-Ì.: ÄÌÊ, 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.60 22901). ×èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïî «Ðîñïå÷àòü» íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ
Ðåìîíò è ðåãóëèðîâêà CD-ïðîèãðûâàòåëåé. Çàðóá. ýëåêòðîíèêà. Àâðàìåíêî Þ.Ô.-Ê.1999ã. . . . . . . . 28.60 ïî÷òå. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà ñ 74435.
Ñõåìîòåõíèêà ïðîèãðûâàòåëåé êîìïàêò-äèñêîâ. Àâðàìåíêî Þ.Ô., 1999 ã., 128ñ. + ñõåìû . . . . . . . . . 29.80 ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî Óêðàèíå – 5 ãðí., ÏÎÌÍÈÒÅ, ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü
Àîíû,ïðèñòàâêè,ìèêðî- ÀÒÑ. Ñðåäñòâî áåçîïàñíîñòè..-Ì.:Àêèì., 1997.-125ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 äðóãèå ñòðàíû ÑÍà – 1,2 ó.å. ïî êóðñó – íèæå ïåðåñûëî÷íîé!
Áîðüáà ñ òåëåôîííûì ïèðàòñòâîì. Måòîäû ñõåìû ðåêîìåíäàöèè. Áàëàõíè÷åâ È.Í. 1999 126 ñ. . . . 14.70 Íàöáàíêà. Ïðè îòïðàâëåíèè ïèñåì â àäðåñ
Çàðóá. ðåçèäåíòíûå ðàäèîòåëåôîíû . Áðóñêèí Â.ß., ÍèÒ., Èçä. 2-å, ïåðåðàá. è äîïîëí. 2000 ã.. . . . . 31.00 Â ðåäàêöèè íà 01.02.2001 ã. èìåþòñÿ â ðåäàêöèè ïðîñèì âêëàäûâàòü ïóñòîé
íàëè÷èè æóðíàëû ïðîøëûõ âûïóñêîâ: êîíâåðò ñ îáðàòíûì àäðåñîì. Íà ïèñüìà
Ñðåäñòâà ìîáèëüíîé ñâÿçè. Àíäðèàíîâ Â. ''BHV-Ñ-Ï'' 1999 ã. 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.80 “Ýëåêòðèê” ¹8,9,10,11,12 çà 2000 ã., áåç êîíâåðòîâ ñ îáðàòíûì àäðåñîì
Ñõåìîòåõíèêà àâòîîòâåò÷èêîâ. Çàðóáåæ. ýëåêòðîíèêà. Áðóñêèí Â.ß.-Ê.: ͳò, 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 ¹1 çà 2001 ã. ðåäàêöèÿ îòâåòû íå äàåò.
Òåëåôîííûå ñåòè è àïïàðàòû. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. -Ê.: ÍiT, 1999 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80 “Êîíñòðóêòî𔠹2,3,4,5,6,7-8, 9-10,11-
Òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. Èçä. 2-å äîï.-Ê.: Í ³ ò, 2000, 448 ñ. . . . . . . . . . 29.80 12 çà 2000 ã., ¹1 çà 2001 ã.
Ýëåêòðîííûå òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîòåíêî Ë.ß., Áðåâäà À.Ì.-K.: ÍèÒ, 2000 ã. . . . . . . . . 34.00 ×èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè íåîáõîäè- Ñïèñîê ðàñïðîñòðàíèòåëåé
Ñïðàâ.ïî óñòðîéñòâó è ðåìîíòó òåëåô.àïïàðàòîâ çàðóá. è îòå÷. ïð-âà-Ì.:ÄÌÊ ,1999ã. . . . . . . . . . . . 16.00 ìîå êîëè÷åñòâî æóðíàëîâ, ñäåëàâ ïðåäî- 1. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, îô.803, ê.4
"Øïèîíñêèå øòó÷êè 2" èëè êàê ñáåðå÷ü ñâîè ñåêðåòû-ÑÏá., "Ïîëèãîí", 272 ñòð.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ïëàòó ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì ñ ÷åòêèì óêà- ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî”Ðàäiîàìàòîð”,
ÊÂ-ïðèåìíèê ìèðîâîãî óðîâíÿ Êóëüñêèé À.Ë. -Ê.:HèÒ , 2000 ã. 352ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 çàíèåì çàêàçûâàåìûõ íîìåðîâ æóðíàëà ò.276-11-26.
Àíòåííû ñïóòíèêîâûå, ÊÂ, ÓÊÂ, Ñè-Áè, ÒÂ, ÐÂ., Íèêèòèí Â.À. ÄÌÊ 1999 ,320 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.60 è ãîäà èçäàíèÿ. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýê-
çåìïëÿðà æóðíàëà “Ðàäiîàìàòîð” ñ ó÷å- 2. Êèåâ, óë. Óøèíñêîãî, 4,
Áûòîâàÿ è îôèñíàÿ òåõíèêà ñâÿçè. Äüÿêîíîâ Â.Ï. "ÑÎËÎÍ-Ð", 1999, 368 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.40 «Ðàäèîðûíîê», òîðãîâîå ìåñòî 364, 52.
Àíòåííû òåëåâèçèîííûå.Êîíñòóêöèè , óñòàíîâêà , ïîäêëþ÷åíèå . Ïÿñåöêèé Â.Â. 2000ã. 224 ñòð . . . . 14.00 òîì ïåðåñûëêè ïî Óêðàèíå ñîñòàâëÿåò:
1994–1998 ãã.–3 ãðí., 1999, 2000 ã. – 5 3. ã. Êðèâîé Ðîã, óë. Êîñèîðà, 10.
Âûáåðè àíòåííó ñàì.. Íåñòåðåíêî È.È.-Çàï.:Ðîçáóäîâà, 1998.-255ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.60
ãðí., 2001 ã. – 7 ãðí., Äëÿ æèòåëåé Òîðãîâàÿ òî÷êà.
Ïðàêòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè àíòåíí . Ãðèãîðîâ È.Í. ÄÌÊ 2000 ã. 352 ñòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ:
Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå â âàøåì äîìå."Ïîëèãîí" Ñ-Ï.1998 ã., 292 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.80 4. Ëüâîâñêàÿ îáë., ã.Áðîäû, óë. Ñòóñà, 24,
1994–1998 ãã.–1 ó.å, 1999, 2000 ã.– 1
Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå è òåëåâèçèîííûå àíòåííû "Ïîëûìÿ" Ìèíñê 1999 ã. 256 ñ.. . . . . . . . . . . . . . 17.40 Îìåëÿí÷óê È. È.
ó.å., 2001 ã.– 1,7 ó.å. ïî êóðñó Íàöáàíêà.
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå çåðêàëüíûå àíòåííû Ãîñòåâ Â.È. -Ê.,Ðàäèîàìàòîð 1999 ã. 320ñòð. . . . . . . . . 19.00 Íàëîæåííûì ïëàòåæîì ðåäàêöèÿ 5. Ëàòâèÿ, ã. Ðèãà, “Ðàäèîðûíîê”, 15-é
Ðàäèîëþáèòåëüñêèé High-End.,"Ðàä³îàìàòîð", 1999,-120ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 æóðíàëû è êíèãè íå âûñûëàåò! ðÿä, Äçèíà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ýëåêòðîíèêà. Òåëåôîíèÿ, êîíñòðóêöèè.-Ì: ÍÃ, 1999.-128ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 Âíèìàíèå! Öåíû, ïðè íàëè÷èè 6. Äîíåöê-55, óë. Àðòåìà, 84,
Ïåéäæèíãîâàÿ ñâÿçü.Ñîëîâüåâ À.À. - Ì.; Ýêî-Òðåííäç. 2000ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 ëèòåðàòóðû, äåéñòâèòåëüíû äî 1 ÎÎÎ ÍÏÏ “Èäåÿ”
Àáîíåíòñêèå òåðìèíàëû è êîìïüòåðíàÿ òåëåôîíèÿ.Ò.È.Èâàíîâ, Ì.;Ýêî-Òðåíäç,2000ã.-236ñ. . . . . . . 41.00 ÿíâàðÿ 2001 ã. 7. Îäåññà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ðàäèîðûíîê
ÀÒÌ òåõíîëîãèÿ âûñîêîñêîðîñòíûõ ñåòåé.À.Í.Íàçàðîâ,Ì.Â.Ñèìîíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999 . . . . . . . . 43.50 Ïðåäîïëàòó ïðîèçâîäèòü ïî àäðåñó:
03110, Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó “Ëåòó÷èé Ãîëëàíäåö”, êîíòåéíåð çà
ISDN È FRAME RELAY:òåõíîëîãèÿ è ïðàêòèêà èçìåðåíèé.È.Ã.Áàêëàíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999. . . . . . 43.00 êðóãîì
Êîíòðîëü ñîîòâåòñòâèÿ â òåëåêîììóíèê. è ñâÿçè. À.Á.Èâàíîâ.Ñàéðóñ Ñèñòåìñ , 2000ã.376 ñòð.. . . . . 99.00 Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó.
 ðåäàêöèè íà 01.02.2001 ã. èìåþòñÿ â
Ñèñòåìû ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè . Ñîëîâüåâ À.À.-Ì. Ýêî-Òðåíäç , 2000 ã.- 270 ñòð.. . . . . . . . . . . . . . . . 44.50

Вам также может понравиться