Вы находитесь на странице: 1из 32

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß


3 Áëîê ïèòàíèÿ ñ çàùèòîé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ èç ïðîñòûõ
Òåðìîðåãóëÿòîð èç…òàéìåðà
äåòàëåé ïðîøëûõ ëåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Î.Ã.Ðàøèòîâ
Ðåìîíò ñâàðî÷íîãî àïïàðàòà 4 Ñåòåâîé áëîê ïèòàíèÿ äëÿ àâòîìîáèëüíûõ ðàäèîñòàíöèé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Â.Åôðåìîâ
ÒÄÝ101Ó2 5 "Íåâèäèìûå" áëîêè ïèòàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Ãîðåéêî
Öèôðîâîé ñòåíä êîíòðîëÿ ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ 6 Óñòðîéñòâî òî÷å÷íîé ñâàðêè ñâîèìè ðóêàìè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.È.Ñàïðîíîâ
àâòîìîáèëüíûõ äàò÷èêîâ - ÝËÅÊÒÐÎØÊÎËÀ
ðàñïðåäåëèòåëåé 7 Áåñåäû ïî ýëåêòðîòåõíèêå. Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó . . . . . . . . . . . . . . À.Ë.Êóëüñêèé
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
8 Ïåðåðîáêà áàòàðåéêè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Óñàðñüêèé
8 Ìèíè-òåñòåð äîìàøíåãî ýëåêòðèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ðåçêîâ
9 Ãðîìêîñòíîé ìîäóëÿòîð âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Þ.Ñîëîíèí
11 Ñåòåâîé èñòî÷íèê ïåðåìåííîãî òîêà "Óíèêóì" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Ï.Ñàðàæà
12 Ëèñò äî ðåäàêö³¿
12 Ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè íà òðåõ äåòàëÿõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.È.Áîðîäàòûé
¹1 (13) ÿíâàðü 2001 ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
13 Íîâûå ìèêðîñõåìû äëÿ ýëåêòðèêîâ
Åæåìåñÿ÷íûé íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë
16 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà ñîåäèíåíèé àâòîìîáèëÿ MAZDA 626
Ñîâìåñòíîå èçäàíèå ñ Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì
18 Òîêîâûå êëåùè UNITEST ôèðìû Ch.Beha Gmbh
îáùåñòâîì ðàäèîòåõíèêè, ýëåêòðîíèêè è ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ñâÿçè Óêðàèíû 19 Òåïëîãåíåðàòîð Ïîòàïîâà - ðàáîòàþùèé ðåàêòîð õîëîäíîãî ÿäåðíîãî ñèíòåçà. . . . . Ë.Ï.Ôîìèíñêèé
Ðåãèñòðàöèîííûé ÊÂ, ¹3858,10.12.99 ã. ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
Ó÷ðåäèòåëü - ÄÏ «Èçäàòåëüñòâî 22 Ïîëíàÿ àâòîìàòèçàöèÿ óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîíàñîñîì. . . . . . . . . . . . . . . . À.Í.Ìàíüêîâñêèé
Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåêëàìíûõ óñëóãàõ íàøåãî èçäàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ñïðàâî÷íîì ñàéòå î ÑÌÈ Óêðàèíû “Ðåêëàìíûé êîìïàñ” http://www.mass-media.com.ua

Ðàäiîàìàòîð» 24 Ðåãóëÿòîð ïîòóæíîñò³ äëÿ íàãð³âàëüíèõ ïðèëàä³â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ñàìåëþê


Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2000 ã. 25 Àâòîìàò çàõèñòó êîìï'þòåðà â³ä ïåðåíàïðóã â åëåêòðîìåðåæ³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ðèøòóí
ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” 26 Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû è èõ õàðàêòåðèñòèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî
Äèðåêòîð Ã.À.Óëü÷åíêî. ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð 27 Àêóñòè÷åñêèé ýëåêòðîííûé ñèãíàëèçàòîð ñòåïåíè óñòàëîñòè âîäèòåëÿ
Î.Í.Ïàðòàëà. òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ð.Â.Ãîëîâàõà, Ã.À.×àóñîâñêèé, Ä.È.Ëåâèíçîí
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 28 Ýëåêòðîïóñêàòåëü äëÿ àâòîìîáèëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ì.Áîñåíêî
(redactor@sea.com.ua) 29 Óñòðîéñòâî ââîäà-âûâîäà ÊÌ1823ÂÂ1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Â.Êðàâ÷åíêî
Ï.Â.Àôàíàñüåâ
Ç.Â. Áîæêî (çàì. ãë. ðåäàêòîðà) ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
Í.Ï. Ãîðåéêî 31 Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí
À.Â. Êðàâ÷åíêî 31 Íîâîñòè
Í.Â. Ìèõååâ 32 Êíèãà-ïî÷òîé
Â.Ñ. Ñàìåëþê
Ý.À. Ñàëàõîâ Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 16.01.2001 ã. Ôîðìàò 60õ84/8. Ïå÷àòü Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïðàâèëüíîñòü âûáîðà è
îôñåòíàÿ. Áóìàãà ãàçåòíàÿ Çàê.0161101. Öåíà äîã.Òèðàæ 2000 ýêç. îáîñíîâàííîñòü òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé íåñåò àâòîð.
Ï.Í. Ôåäîðîâ Îòïå÷àòàíî ñ êîìïüþòåðíîãî íàáîðà íà êîìáèíàòå ïå÷àòè èçäà- Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîâåòà ðåäàêöèè ïî èíòåðåñóþùåìó âîïðîñó âêëà-
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí òåëüñòâà «Ïðåñà Óêðà¿íè», 03047, Êèåâ - 047, ïð. Ïîáåäû, 50 äûâàéòå îïëà÷åííûé êîíâåðò ñ îáðàòíûì àäðåñîì.
À.È.Ïîíî÷îâíûé (san@sea.com.ua) Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «ÐÀ-Ýëåêòðèê» îáÿçàòåëüíà. Æóðíàë îòïå÷àòàí íà áóìàãå ôèðìû “Ñïåêòð”
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè òåë. (044) 446-23-77
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð íå íåñåò.
Ò.Ï.Ñîêîëîâà, òåë.271-96-49
Ðåäàêòîð Í.Ì.Êîðíèëüåâà Òðåáîâàíèÿ ê àâòîðàì ñòàòåé ïî
Îòäåë ðåêëàìû Ñ.Â.Ëàòûø,
òåë.276-11-26,E-mail: lat@sea.com.ua
îôîðìëåíèþ ðóêîïèñíûõ ìàòåðèàëîâ
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð Ïðèíèìàþòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè îðèãèíàëüíûå àâòîðñêèå ìàòåðèàëû, êîòîðûå íå ïå÷àòàëèñü â äðóãèõ èç-
(îòäåë ïîäïèñêè è ðåàëèçàöèè) äàíèÿõ è íå áûëè îòïðàâëåíû îäíîâðåìåííî â íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ èçäàíèé.  íà÷àëå ñòàòüè
Â.Â.Ìîòîðíûé, ò.276-11-26, 271-44-97 äîëæíà áûòü àííîòàöèÿ, îòäåëåííàÿ îò òåêñòà ñòàòüè, â íåé óêàçûâàþò êðàòêîå ñîäåð-
E-mail: redactor@sea.com.ua æàíèå, îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè è ïðèâëåêàòåëüíûå ñòîðîíû, à â êîíöå ñòàòüè – äî-
ìàøíèé àäðåñ.
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû:
ïîëó÷àòåëü ÄÏ-èçäàòåëüñòâî Ñòàòüè â æóðíàë «Ðàä³îàìàòîð» ìîæíî ïðèñûëàòü â òðåõ âàðèàíòàõ:
“Ðàä³îàìàòîð”, êîä 22890000, 1) íàïèñàííûå îò ðóêè (ðàçáîð÷èâî),
ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì 2) íàïå÷àòàííûå íà ìàøèíêå,
îòä.Óêðïðîìèíâåñòáàíêà ã. Êèåâà, 3) íàáðàííûå íà êîìïüþòåðå (â ëþáîì òåêñòîâîì ðåäàêòîðå äëÿ DOS èëè WINDOWS IBM PC).
ÌÔÎ 322153  3-ì ñëó÷àå ãîíîðàð çà ñòàòüþ áóäåò âûøå.
Àäðåñ ðåäàêöèè: Ðèñóíêè è òàáëèöû ñëåäóåò âûïîëíÿòü çà ïðåäåëàìè òåêñòà, íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ. Íà îáîðîòå êàæ-
äîãî ëèñòà ñ ðèñóíêîì óêàçàòü íîìåð ðèñóíêà, íàçâàíèå ñòàòüè è ôàìèëèþ àâòîðà.
Óêðàèíà, Êèåâ, Ðèñóíêè è ñõåìû ê ñòàòüÿì ïðèíèìàþòñÿ â âèäå ýñêèçîâ è ÷åðòåæåé, âûïîëíåííûõ àêêóðàòíî ÷åðíû-
óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê. 803 ìè ëèíèÿìè íà áåëîì ôîíå ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ÅÑÊÄ (ñ èñïîëüçîâàíèåì ÷åðòåæíûõ èíñòðó-
äëÿ ïèñåì: ìåíòîâ). Âûïîëíåíèå âûøåóêàçàííûõ òðåáîâàíèé óñêîðèò âûõîä ñòàòüè, òàê êàê ñíèçèò òðóäîçàòðàòû ðå-
à/ÿ 807, 03110, Êèåâ-110 äàêöèè ïî ïîäãîòîâêå ñòàòüè ê ïå÷àòè. Èçîáðàæåíèÿ ïå÷àòíûõ ïëàò ëó÷øå âûïîëíÿòü óâåëè÷åííûìè ïî ñðàâ-
òåë. (044) 271-41-71 íåíèþ ñ îðèãèíàëîì â 2 ðàçà. Ìîæíî òàêæå èçãîòàâëèâàòü ðèñóíêè è ñõåìû íà ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÅ,
ôàêñ (044) 276-11-26 îäíàêî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòè ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïî èñïîëüçîâàíèþ êîìïüþòåðíûõ
E-mail: ra@sea.com.ua èçîáðàæåíèé â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå. Ãðàôè÷åñêèå ôàéëû, ïðåäñòàâëÿåìûå â ðåäàêöèþ, äîëæíû
http : // www.sea.com.ua èìåòü ðàñøèðåíèå *.CDR (5.0–7.0), *.TIF, *.PCX (ñ ðàçðåøåíèåì 300 dpi â ìàñøòàáå 1:1), *.BMP (ñ ýê-
© Èçäàòåëüñòâî «Ðàä³îàìàòîð», 2001 ðàííûì ðàçðåøåíèåì â ìàñøòàáå 4:1).

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 1


Ïîëîæåíèå î êëóáå ÷èòàòåëåé "Ðàä³îàìàòîðà" - Ïîëó÷èòü áåñïëàòíî êîíñóëüòàöèþ ïî îäíîìó èç
âîïðîñîâ, âõîäÿùèõ â êîìïåòåíöèþ Êîíñóëüòàöèîííî- Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
1. ×ëåíîì êëóáà ÷èòàòåëåé "Ðàä³îàìàòîðà" (äàëåå ãî öåíòðà èçäàòåëüñòâà "Ðàä³îàìàòîð". Ãîä íàçàä èçäàòåëüñòâî "Ðàä³îà-
"Êëóá" èëè ñîêðàùåííî Ê×Ð) ìîæåò áûòü ëþáîé ÷èòà- - Âíå î÷åðåäè îïóáëèêîâàòü â îäíîì èç æóðíàëîâ
òåëü, êîòîðûé ïîäïèøåòñÿ íà îäèí èç æóðíàëîâ èçäà- èçäàòåëüñòâà ñîáñòâåííóþ ñòàòüþ. ìàòîð" â ïîðÿäêå ýêñïåðèìåíòà íà-
òåëüñòâà "Ðàä³îàìàòîð": "Ðàä³îàìàòîð", "Ýëåêòðèê" - Ïîëó÷èòü áåñïëàòíî êñåðîêîïèè ñòàòåé èç ñòàðûõ ÷àëî âûïóñêàòü æóðíàë "Ðàä³îàìà-
èëè "Êîíñòðóêòîð" è çàðåãèñòðèðóåòñÿ â ðåäàêöèè. æóðíàëîâ "Ðàä³îàìàòîð", êîòîðûõ óæå íåò â ïðîäàæå, òîð-Ýëåêòðèê". Ïî ïîñëåäíèì äàí-
×ëåíñòâî â êëóáå ÿâëÿåòñÿ ïîæèçíåííûì. â êîëè÷åñòâå äî 10 ëèñòîâ ôîðìàòà À4. íûì, êîëè÷åñòâî ïîäïèñ÷èêîâ â Óê-
2. Çàðåãèñòðèðîâàííûì ñ÷èòàåòñÿ ÷èòàòåëü, êîòî- - Ïîëó÷èòü ñêèäêó íà ïðèîáðåòåíèå ëèòåðàòóðû ðàèíå íà íàø æóðíàë óâåëè÷èëîñü
ðûé ïðèñëàë â èçäàòåëüñòâî "Ðàä³îàìàòîð" ïî àäðå- íåïîñðåäñòâåííî â èçäàòåëüñòâå "Ðàä³îàìàòîð" èëè ïî â òðè ðàçà. Ýòî çíà÷èò, ÷òî æóðíàë
ñó 03110, Èçäàòåëüñòâî "Ðàä³îàìàòîð", Ê×Ð, à/ÿ 807, ñèñòåìå "Êíèãà-ïî÷òîé" â ðàçìåðå 10% ñòîèìîñòè. ïîëó÷èë ïîääåðæêó ÷èòàòåëåé.
Êèåâ 110, Óêðàèíà êñåðîêîïèþ èëè îðèãèíàë êâè- - Ó÷àñòâîâàòü â ðîçûãðûøå ïðèçîâ ïðàçäíè÷íîé
òàíöèè î ïîäïèñêå, à òàêæå óêàçàë ñâîþ ôàìèëèþ è ëîòåðåè "Êëóáà", êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ íà Ðîæäåñòâî Â äåêàáðå 2000 ã. íà îäíîé èç
àäðåñ. Íà êâèòàíöèè äîëæíî áûòü ÷åòêî âèäíî íàçâà- Õðèñòîâî 7 ÿíâàðÿ, Äåíü èçîáðåòåíèÿ ðàäèî 7 ìàÿ, âûñòàâîê ïî ýëåêòðîíèêå â ã.Ñàíêò-
íèå æóðíàëà, ñðîê, íà êîòîðûé ñîâåðøåíà ïîäïèñêà, Äåíü ðàáîòíèêîâ ðàäèî, òåëåâèäåíèÿ è ñâÿçè Óêðàè- Ïåòåðáóðãå ê ñòåíäó ôèðìû ÑÝÀ,
îòòèñê êàññîâîãî àïïàðàòà ñ óêàçàííîé ñóììîé è íû 16 íîÿáðÿ. êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿëà è æóðíàëû
ïî÷òîâûé øòåìïåëü. Ïî îäíîé êâèòàíöèè ìîæåò çàðå- 6. Óñëîâíûå ÷ëåíû "Êëóáà" ïîëó÷àþò ñòàòóñ äåéñò- èçäàòåëüñòâà "Ðàä³îàìàòîð", ïîäî-
ãèñòðèðîâàòüñÿ îäèí ÷èòàòåëü. âèòåëüíûõ ÷ëåíîâ ïðè âîçîáíîâëåíèè ïîäïèñêè ñî øëè ïðåäñòàâèòåëè æóðíàëà "Ðà-
3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðóïïîâîé ïîäïèñêè èëè ïîä- âñåìè âûòåêàþùèìè ïðàâàìè. äèî". Îçíàêîìèâøèñü ñ íàøèì æóð-
ïèñêè íà ó÷ðåæäåíèå, ó÷åáíîå çàâåäåíèå, ïðåäïðèÿ- 7. ×ëåíû "Êëóáà" äîëæíû ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ íàëîì "Ýëåêòðèê", îíè çàÿâèëè,
òèå èëè èíóþ îðãàíèçàöèþ ÷ëåíîì "Êëóáà" ñîñòîèò ðàäèîòåõíè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ, îñîáåííî
îäèí ïðåäñòàâèòåëü îò ãðóïïû èëè îðãàíèçàöèè, êîòî- ìîëîäåæè è þíîøåñòâà, àêòèâíî ïðîïàãàíäèðîâàòü ÷òî áûëà è ó íèõ çàäóìêà âûïóñêàòü
ðîìó äåëåãèðóþòñÿ ïðàâà â îáúåìå ï. 5. ñðåäè íèõ æóðíàëû "Ðàä³îàìàòîð", "Ýëåêòðèê" è "Êîí- íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë ïî ýëå-
4. Ñòàòóñ äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà â "Êëóáà" ïîëó÷à- ñòðóêòîð", ó÷àñòâîâàòü â åæåãîäíîì àíêåòèðîâàíèè ÷è- êòðîòåõíèêå, íî îíè òàê è íå ðåøè-
þò ÷ëåíû Ê×Ð ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè è äî èñòå÷åíèÿ òàòåëåé. ëèñü.
ïîäïèñíîãî ïåðèîäà. Ïðîäëåíèå ñðîêà äåéñòâèòåëü- 8. Ïðàâëåíèå "Êëóáà" ñîñòîèò èç ÷ëåíîâ ðåäêîëëå-  òå÷åíèå ãîäà ðåäàêöèÿ ïîëó÷è-
íîãî ÷ëåíñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïîäà÷è ÷ëåíîì ãèé æóðíàëîâ "Ðàä³îàìàòîð", "Ýëåêòðèê" è "Êîíñòðóê- ëà ñîòíè ïèñåì îò àâòîðîâ è ÷èòà-
Ê×Ð êñåðîêîïèè êâèòàíöèè íà ïîñëåäóþùèé ïîäïèñ- òîð". Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûé ðå- òåëåé æóðíàëà "Ýëåêòðèê". Ðàçíûå
íîé ïåðèîä. Ïðè ïåðåðûâàõ â ïîäïèñêå èëè åå îêîí- äàêòîð æóðíàëà "Ðàä³îàìàòîð".
÷àíèè ÷ëåí "Êëóá" íå èñêëþ÷àåòñÿ èç åãî ðÿäîâ è 9. Ïðàâëåíèå ïóáëèêóåò îò÷åò î ðàáîòå "Êëóáà" â íà- ýòî áûëè ïèñüìà. Íàñ íå òîëüêî
èìååò ñòàòóñ óñëîâíîãî ÷ëåíà Ê×Ð. ÷àëå ñëåäóþùåãî ãîäà â æóðíàëàõ "Ðàä³îàìàòîð", õâàëèëè, íî è ðóãàëè êàê ñëåäóåò.
5. Äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíû "Êëóáà" èìåþò ïðàâî: "Ýëåêòðèê" è "Êîíñòðóêòîð". Ýòè çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ìû
À. Íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ðåãèñòðàöèè: 10. Äëÿ ïîîùðåíèÿ ñâîèõ íàèáîëåå àêòèâíûõ ÷ëå- îáÿçàòåëüíî ó÷òåì â íàøåé ðàáîòå.
- Ïîëó÷èòü ñêèäêó íà ïðèîáðåòåíèå ëèòåðàòóðû íîâ, à òàêæå ñïåöèàëèñòîâ è ëþáèòåëåé, âíåñøèõ Õîòåëîñü áû âûñêàçàòü áëàãîäàð-
íåïîñðåäñòâåííî â èçäàòåëüñòâå "Ðàä³îàìàòîð" èëè ïî áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ðàäèî è ýëåêòðîòåõíèêè, íîñòü Íèêîëàþ Ïåòðîâè÷ó Ãîðåéêî
ñèñòåìå "Êíèãà-ïî÷òîé": îäíîêðàòíóþ â ðàçìåðå 5% "Êëóá" ó÷ðåæäàåò ñëåäóþùèå ïî÷åòíûå çâàíèÿ: è Þðèþ Èâàíîâè÷ó Áîðîäàòîìó,
ñòîèìîñòè (ïðè ïîäïèñêå íà ãîä) èëè íàêîïèòåëüíóþ - "Ïî÷åòíûé ðàäèîëþáèòåëü Óêðàèíû"; êîòîðûå ê êàæäîìó íîìåðó "Ýëåê-
ïî ïåðèîäàì èç ðàñ÷åòà 0,6% â ìåñÿö. - "Ïî÷åòíûé ýëåêòðèê-ëþáèòåëü Óêðàèíû";
- Ïðèîáðåñòè â ðîçíèöó íåîáõîäèìûå äåòàëè èç àñ- - "Ïî÷åòíûé ÷ëåí êëóáà ÷èòàòåëåé "Ðàä³îàìàòîðà". òðèêà" ïðèñûëàëè ïîäðîáíûå ðå-
ñîðòèìåíòà îïòîâûõ ïîñòàâîê ôèðìû "ÑÝÀ". Íàãðàæäåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðåøåíèþ Ïðàâëåíèÿ öåíçèè ïî âñåì ñòàòüÿì íîìåðà.
- Ïîëó÷àòü áåñïëàòíî èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèà- "Êëóáà" è ïî ïðåäñòàâëåíèþ èíèöèàòèâíûõ ãðóïï ÷ëå-  2001 ã. â "Ýëåêòðèêå" ñîõðà-
ëû èçäàòåëüñòâà "Ðàä³îàìàòîð" è âûäåðæêè èç äîêóìåí- íîâ "Êëóáà". ×ëåíû "Êëóáà", èìåþùèå ïî÷åòíûå çâà- íÿòñÿ ðóáðèêè, óæå ïðèâû÷íûå íà-
òîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ðàäèîëþáèòåëüñêóþ äåÿòåëü- íèÿ, ïîëüçóþòñÿ âñåìè ïðàâàìè äåéñòâèòåëüíûõ ÷ëåíîâ øèì ÷èòàòåëÿì: áëîêè ïèòàíèÿ,
íîñòü. íåçàâèñèìî îò ñòàòóñà. ýëåêòðîñâàðêà, ïîòåáèòåëè òîêà,
- Îïóáëèêîâàòü áåñïëàòíî ñâîå îáúÿâëåíèå íå- ñïðàâî÷íûé ëèñò, íåòðàäèöèîíûå
êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà â îäíîì èç æóðíàëîâ èçäà- Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Êëóáà
òåëüñòâà "Ðàä³îàìàòîð". ÷èòàòåëåé "Ðàä³îàìàòîðà" èñòî÷íèêè ýíåðãèè, çàðÿä-ðàçðÿä,
- ×åðåç "Êëóá" óñòàíàâëèâàòü äåëîâûå è äðóæåñêèå Ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà "Ðàä³îàìàòîð" ýëåêòðîàâòîìàòèêà, îñâåùåíèå, àâ-
êîíòàêòû ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè êëóáà è àâòîðàìè ñòàòåé, Ã.À.Óëü÷åíêî òî-ìîòî. Áóäåò ïðîäîëæåíà ñåðèÿ
îïóáëèêîâàííûõ â æóðíàëàõ èçäàòåëüñòâà "Ðàä³îàìà- áèîãðàôèé, òåïåðü ýòî áóäóò áèîãðà-
òîð", âñòóïàòü â ñåêöèè "Êëóáà" ïî èíòåðåñàì è ïðè- Ñïèñîê íîâûõ ÷ëåíîâ êëóáà ÷èòàòåëåé ÐÀ ôèè âûäàþùèõñÿ èçîáðåòàòåëåé.
íèìàòü ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè òåìàòèêè æóðíàëîâ Ïðîäîëæèòñÿ ïóáëèêàöèÿ "Ýëåêòðî-
íà î÷åðåäíîé ïîäïèñíîé ïåðèîä. Âàø Â. Â. Äåìêîâè÷ Ñ. Ò. Áûñòðîâ À. À. øêîëû". Ïîÿâÿòñÿ òåìàòè÷åñêèå
Á. Ñî ñòàæåì äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà Ê×Ð áîëåå 1 ãî- Àëìàø³é Ì. ². Áîâêóí È. À. ×àáàíîâ Ë. Ã. îáçîðû íîâîñòåé.
äà: Ñîñíîâñüêèé Â.Ñ. Äîâãóí Ï. À. Ëóíãóë Ì. ².
- Ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè ïðàâàìè ïî ï. À. Ðåäàêöèÿ ïëàíèðóåò îáðàòèòüñÿ
ê âåäóùèì ïðåäïðèÿòèÿì-ïðîèçâî-
" äèòåëÿì ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ïðî-
äóêöèè â Óêðàèíå. Î÷åíü õîòåëîñü
Àíêåòà æóðíàëà «Ýëåêòðèê» áû îçíàêîìèòü ÷èòàòåëåé ñ òåì, ÷òî
Âîçðàñò: Ñêîëüêî ÷åëîâåê ÷èòàåò Îòíîøåíèå ê ýëåêòðèêå: âûïóñêàåòñÿ â íàøåé ñòðàíå. Îïûò
Äî 18 ëåò q êàæäûé æóðíàë çàíèìàþñü ïðîôåññèîíàëüíî q òàêîãî ðîäà ó íàñ óæå åñòü. Â ¹1-
18 - 25 q (ïîä÷åðêíóòü): ïðåïîäàþ q 5 ïóáëèêîâàëèñü ñïðàâî÷íûå ëèñòû
ëþáèòåëüñêèå êîíñòðóêöèè q ïî êàáåëüíîé ïðîäóêöèè êèåâñêîãî
26 - 35 q îäèí äâîå òðîå ÷åòâåðî ïÿòåðî ðåìîíòèðóþ q çàâîäà "Óêðêàáåëü", â ¹8 - î ïðî-
36 - 45 q øåñòåðî è áîëåå ëþáëþ ïî÷èòàòü q äóêöèè çàïîðîæñêîãî çàâîäà "Ýëå-
46 - 55 q ìåíò-Ïðåîáðàçîâàòåëü". Â áëèæàé-
áîëüøå 55 q Âàøà ïðîôåññèîíàëüíàÿ Êàêîé èç ðóáðèê Âû ëè÷íî
øèõ íîìåðàõ îïóáëèêóåì ñõåìû
äåÿòåëüíîñòü: îòäàåòå ïðåäïî÷òåíèå: òåñòåðîâ æèòîìèðñêîãî çàâîäà "Ýëå-
Îáðàçîâàíèå: íàó÷íûé ðàáîòíèê q èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ q êòðîèçìåðèòåëü". Ê ÷èòàòåëÿì, ðà-
èíæåíåð q ïîòðåáèòåëè òîêà q áîòàþùèì íà òàêèõ ïðåäïðèÿòè-
âûñøåå q
ýëåêòðîñâàðêà q
íåçàêîí÷åííîå âûñøåå q ðàáî÷èé q ñïðàâî÷íûé ëèñò q ÿõ, - ïðîñüáà è ñàìèì ïðîÿâëÿòü
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå q ÷àñòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü q çàðÿä-ðàçðÿä q èíèöèàòèâó è ïðèñûëàòü íàì ìàòå-
ñðåäíÿÿ øêîëà q àäìèíèñòðàòîð, ìåíåäæåð q íåòðàäèöèîííûå èñòî÷íèêè q ðèàëû.
þðèñò q ýëåêòðîàâòîìàòèêà q Âåðþ, ÷òî ñ âàøåé ïîìîùüþ,
îñâåùåíèå q äîðîãèå àâòîðû è ÷èòàòåëè, æóðíàë
Ìåñòî æèòåëüñòâà: ñòðàõîâîé àãåíò q àâòî-ìîòî q "Ýëåêòðèê" ñòàíåò â 2001 ã. åùå
ã. Êèåâ q ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê q
ííòåðåñíåå è ïîëåçíåå.
Îáëàñòíîé öåíòð q ïåíñèîíåð q Ëó÷øèå ïóáëèêàöèè ãîäà:
Êðóïíûé ãîðîä â îáëàñòè q øêîëüíèê q Àâòîð ñòð. ¹ æóðíàëà Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íåáîëüøîé ãîðîä, ïîñåëîê q ñòóäåíò q ? æóðíàëà "Ýëåêòðèê"
Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü q äðóãàÿ____________ q ? Îëåã Ïàðòàëà
?

2 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß
íîñòè â ïîäêëþ÷åííîì ê íåìó óñ-
Áëîê ïèòàíèÿ ñ çàùèòîé îò òðîéñòâå.
Ïîäáîðîì ñîïðîòèâëåíèÿ ðåçèñòî-
ðà R2* ìîæíî ðåãóëèðîâàòü òîê ñðà-
ïåðåãðóçîê è êîðîòêîãî áàòûâàíèÿ çàùèòû. Ïðèáîð ÐÀ1 êîí-
òðîëèðóåò âûõîäíîå íàïðÿæåíèå
áëîêà ïèòàíèÿ è ïîòðåáëÿåìûé íà-
çàìûêàíèÿ èç ïðîñòûõ ãðóçêîé òîê. Ñîïðîòèâëåíèÿ øóíòà
Rø è äîáàâî÷íîãî ðåçèñòîðà R*
äëÿ êîíòðîëÿ âûõîäíîãî òîêà è íà-
äåòàëåé ïðîøëûõ ëåò ïðÿæåíèÿ ïîäáèðàþò â çàâèñèìîñ-
òè îò âûáðàííîãî ïðèáîðà. Àâòîð
èñïîëüçîâàë ïðèáîð òèïà ÏÌ-70.
Î.Ã. Ðàøèòîâ, ã. Êèåâ Äëÿ óäîáñòâà ýêñïëóàòàöèè â ïðè-
áîð âìîíòèðîâàíû ëàìïî÷êè îñâå-
Ó ìíîãèõ ðàäèîëþáèòåëåé èìåþò- íà âûïðÿìèòåëüíûé ìîñò VD1-VD4 è ùåíèÿ øêàëû HL2. Äëÿ êîíòðîëÿ
ñÿ ðàçëè÷íûå ðàäèîäåòàëè âûïóñêà ñ íåãî - íà ñõåìó ÁÏ. Ïðè ýòîì ñðà- âêëþ÷åíèÿ è íàëè÷èÿ íàïðÿæåíèÿ
ïðîøëûõ ëåò. Èç íèõ ìîæíî ñîáðàòü áàòûâàåò ðåëå Ê1 è ñâîèìè êîíòàê- 220  íà ïåðâè÷íîé îáìîòêå Ò1 ñëó-
âïîëíå õîðîøèé ëàáîðàòîðíûé áëîê òàìè K1.1 áëîêèðóåò êíîïêó. Êíîï- æèò èíäèêàòîð íà íåîíîâîé ëàì-
ïèòàíèÿ (ÁÏ) ñ çàùèòîé îò ïåðåãðó- êó ìîæíî îòïóñòèòü. ïî÷êå HL1. Ïðè æåëàíèè ëàìïî÷êè
çîê è ÊÇ, à òàêæå äëÿ èñïûòàíèÿ è ÁÏ íà÷èíàåò ðàáîòàòü. Ðåëå Ê1 HL1 è HL2 ìîæíî çàìåíèòü ñâåòîäè-
íàñòðîéêè ñàìîäåëîê. Ó àâòîðà òà- ñðàáàòûâàåò, òàê êàê VT1 îòêðûò. îäàìè ïðè ñîîòâåòñòâóþùåé ñõåìå
êîé ÁÏ ðàáîòàåò ñ 1983 ã. áåç åäè- Ñõåìà ñòàáèëèçàòîðà íàïðÿæåíèÿ âêëþ÷åíèÿ. Òàêèå ñõåìû íåîäíî-
íîãî âûõîäà èç ñòðîÿ. Äåòàëè íà îñîáåííîñòåé íå èìååò. Ñòàáèëèçà- êðàòíî ïå÷àòàëèñü â ðàçëè÷íûõ ðà-
òàêîé ÁÏ òàêæå ìîæíî êóïèòü ïî òîð íàïðÿæåíèÿ ïîñòðîåí ïî êëàñ- äèîòåõíè÷åñêèõ èçäàíèÿõ.
äåøåâêå íà ðàäèîðûíêå. ñè÷åñêîé ñõåìå êîìïåíñàöèîííîãî Ñ ïîìîùüþ SA2 âûáèðàåì äèàïà-
òèïà. Ïîýòîìó íà åãî ðàáîòå îñòà- çîí âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ 0,5-15 Â
Òåõíè÷åñêèå äàííûå ÁÏ íàâëèâàòüñÿ íå áóäåì. Ðàññìîòðèì è 8-30 Â.
Uâûõ = 0,5…30  (0,5-15 Â; 9-30 Â) ðàáîòó ñõåìû çàùèòû îò ïåðåãðó- Âìåñòî óêàçàííûõ äåòàëåé ìîæíî
çîê è êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ. ïðèìåíèòü ëþáûå äðóãèå, ïîäîá-
Içàù = 0,7 À íûå ïî ïàðàìåòðàì.
Âåñü òîê, ïîòðåáëÿåìûé íàãðóç-
êîé, ïðîòåêàåò ÷åðåç ðåçèñòîð Òðàíñôîðìàòîð Ò1 ëþáîé ìîùíîñ-
Ðàññìîòðèì ðàáîòó ñõåìû ÁÏ (ñì. òüþ îò 35 Âò ñ äâóìÿ âòîðè÷íûìè îá-
R2*, ñîçäàâàÿ íà íåì îïðåäåëåí-
ðèñóíîê). Ïðè âêëþ÷åíèè SA1 ìîòêàìè è íàïðÿæåíèåì 22-25  êàæ-
íîå ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ, êîòîðîå
("Ñåòü") íàïðÿæåíèå 220  ïîäàåò- äàÿ, îáåñïå÷èâàþùèé òîê íàãðóçêè
ïðèêëàäûâàåòñÿ ê ïåðåõîäó Á-Ý
ñÿ íà òðàíñôîðìàòîð Ò1. Çàãîðàåò- íå ìåíåå òîêà ñðàáàòûâàíèÿ çàùèòû.
òðàíçèñòîðà VT1 ÷åðåç ñòàáèëè-
ñÿ ëàìïî÷êà HL1, èíäèöèðóþùàÿ Àâòîð ïðèìåíèë òðàíñôîðìàòîð
òðîí VD5. Ïðè îïðåäåëåííîì òîêå
ïîäà÷ó 220  íà ïåðâè÷íóþ îáìîò- òèïà ÒÏÏ 268-220-50Ê. Òðàíçèñòîðû
ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà R2* ïðå-
êó òðàíñôîðìàòîðà Ò1. Òàêæå çàãî- VT3 è VT4 ñòîÿò íà ðàäèàòîðàõ ïëî-
âûøàåò íàïðÿæåíèå ïðîáîÿ ñòà-
ðàåòñÿ HL2, îñâåùàþùàÿ øêàëó
ïðèáîðà ÐÀ1. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î
áèëèòðîíà, è òðàíçèñòîð VT1 çà- ùàäüþ ≈100 ñì2. Ìîæíî èõ óñòàíî-
êðûâàåòñÿ. Ðåëå îáåñòî÷èâàåòñÿ è âèòü íà îáùèé ðàäèàòîð. Ðåëå Ê1
òîì, ÷òî ñî âòîðè÷íîé îáìîòêè Ò1
êîíòàêòû K1.1 ðàçìûêàþòñÿ. Ñõåìà òèïà ÐÝÑ 9 (ïàñïîðò 200). Òðàíçèñ-
ñíèìàåòñÿ íàïðÿæåíèå. Ïðè íàæàòèè
ÁÏ îáåñòî÷èâàåòñÿ. Äàëåå âêëþ- òîð VT2 äëÿ íàäåæíîñòè ðàáîòû
êíîïêè SB1 ("Ðàáîòà") íàïðÿæåíèå
÷èòü ÁÏ â ðåæèì "Ðàáîòà" ìîæíî ìîæíî òàêæå ïîìåñòèòü íà íåáîëü-
ñî âòîðè÷íîé îáìîòêè Ò1 ïîäàåòñÿ
òîëüêî ïðè óñòðàíåíèè íåèñïðàâ- øîé ðàäèàòîð.

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 3


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß

Ñåòåâîé áëîê ïèòàíèÿ äëÿ ìîíòàæ è âûáîð òî÷åê çàçåì-


ëåíèÿ. Áîëåå ïîäðîáíî îá
ýòîì ðàññêàçàíî â ëèòåðàòó-

àâòîìîáèëüíûõ ðàäèîñòàíöèé ðå [4].


Êîíäåíñàòîðû Ñ2, Ñ3, Ñ5,
Ñ6 è Ñ10 äîëæíû áûòü êåðà-
Â.Â. Åôðåìîâ, ã. Åññåíòóêè, Ðîññèÿ ìè÷åñêèìè, ïðåäïî÷òèòåëüíî
òèïà ÊÌ, è èìåòü ïî âîçìîæ-
Ñåòåâûå áëîêè ïèòàíèÿ, íîâêè â íåãî íåñòàíäàðòíûõ îäû âûïðÿìèòåëÿ ñ îáìîòîê íîñòè êîðîòêèå âûâîäû. Íå
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïèòà- ïðåäîõðàíèòåëåé.  òàêèõ òðàíñôîðìàòîðà Ò1, ïðè ïîë- ðåêîìåíäóþ ïðèìåíÿòü êîí-
íèÿ àâòîìîáèëüíûõ ðàäèî- áëîêàõ ïèòàíèÿ èç ñòðîÿ âû- íîé íàãðóçêå ñîñòàâëÿåò 12,6 äåíñàòîðû òèïà ÊËÑ èç-çà èõ
ñòàíöèé, äîëæíû áûòü ñïðî- õîäÿò íå òîëüêî ñèëîâîé Â, äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû íèçêîé íàäåæíîñòè. Óêàçàí-
åêòèðîâàíû è èçãîòîâëåíû ñ òðàíñôîðìàòîð, íî è, êàê ñòàáèëèçàòîðà íàïðÿæåíèÿ, íûå êîíäåíñàòîðû ñëóæàò
ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ýòîé àï- ïðàâèëî, ýëåìåíòû âûïðÿìè- ò.å. îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäè- äëÿ óìåíüøåíèÿ Â× ïîìåõ,
ïàðàòóðû, èíà÷å îíè ìîãóò òåëÿ è ñòàáèëèçàòîðà íàïðÿ- ìîãî íàïðÿæåíèÿ íà âõîäå íàâîäîê è ìóëüòèïëèêàòèâíî-
îêàçàòüñÿ íåïðèãîäíûìè äëÿ æåíèÿ. ñòàáèëèçàòîðà, æåëàòåëüíî ãî ôîíà.
ïèòàíèÿ íåêîòîðûõ òèïîâ ðà- Ïðè íîðìàëüíîì íàðóæíîì ïðèìåíÿòü äèîäû òèïà Ä305 è Åñëè áóäåò îòìå÷åíà íåóñ-
äèîñòàíöèé, íàïðèìåð, èç-çà ñîñòîÿíèè êîðïóñà áëîêà äå- êîíäåíñàòîð ôèëüòðà Ñ1 åì- òîé÷èâàÿ ðàáîòà ñòàáèëèçàòî-
Â× íàâîäîê ïðè ðàññîãëàñî- òàëè âíóòðè íåãî è ïëàòû ìî- êîñòüþ íå ìåíåå 10000 ìêÔ. ðà âî âðåìÿ ðàáîòû ðàäèî-
âàíèè óñèëèòåëÿ ìîùíîñòè ñ ãóò áûòü ñèëüíî èñïîð÷åíû Ñòàáèëèçàòîð âûïîëíåí íà ñòàíöèè íà ïåðåäà÷ó, ñëåäó-
àíòåííîé. Êàê ïîêàçûâàåò ïðîäóêòàìè ãîðåíèÿ. Â ýòîì ìèêðîñõåìå òèïà ÊÐ142ÅÍ5À åò óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëü-
îïûò, æåëàòåëüíî, ÷òîáû ñëó÷àå íåîáõîäèìî ñíÿòü íå ñ äîïîëíèòåëüíûì ïàðàìåò- íûå ýëåìåíòû: êîíäåíñàòîð
áëîê ïèòàíèÿ ñîäåðæàë ìèíè- òîëüêî íåèñïðàâíûå äåòàëè, ðè÷åñêèì ñòàáèëèçàòîðîì- Ñ9 è ðåçèñòîð R3, íîìèíàëû
ìàëüíî âîçìîæíîå êîëè÷åñò- íî è ÷àñòè÷íî ïîñòðàäàâøèå, ôèëüòðîì VD3, R1, Ñ6, C7 è êîòîðûõ ïîäîáðàòü ïðè íàñò-
âî ýëåìåíòîâ, ÷òî óâåëè÷è- â îñîáåííîñòè íåïîñðåäñò- ýìèòòåðíûì ïîâòîðèòåëåì íà ðîéêå. Êðîìå ýòîãî, âîçìî-
âàåò åãî íàäåæíîñòü. Áëîêè âåííî ñâÿçàííûå ñ ýëåêòðîñå- òðàíçèñòîðå VÒ1. Ïðè òîêå æåí ïîäáîð ñîïðîòèâëåíèÿ
ïèòàíèÿ, ïîñòðîåííûå ïî òüþ, ò.å. âûêëþ÷àòåëè, äåðæà- íàãðóçêè áîëåå 3 À â ýìèò- ðåçèñòîðà R1 è ñòàáèëèòðîíà
ñëîæíûì ñõåìàì ñ ðàçëè÷- òåëè ïðåäîõðàíèòåëåé, êîí- òåðíîì ïîâòîðèòåëå ëó÷øå VD3 ñ íàïðÿæåíèåì ñòàáèëè-
íûìè ýëåêòðîííûìè çàùèòà- äåíñàòîðû ñåòåâîãî ôèëüòðà ïðèìåíèòü äâà òðàíçèñòîðà çàöèè, ïðè êîòîðîì íà âû-
ìè íåïðèãîäíû äëÿ ïèòàíèÿ è ò.ï. Ïîñëå ýòîãî ñëåäóåò ÊÒ819ÀÌ(ÁÌ) ñ îòäåëüíûìè õîäå ïðè íîìèíàëüíîé íà-
ðàäèîñòàíöèé, î ÷åì áîëåå î÷èñòèòü è ïðîìûòü êîðïóñ ðåçèñòîðàìè R2.1 è R2.2. Íî- ãðóçêå âûõîäíîå íàïðÿæåíèå
ïîäðîáíî èçëîæåíî â ëèòåðà- ðàñòâîðèòåëåì. ìèíàëû ðåçèñòîðîâ äîëæíû áóäåò íå ìåíåå 12 Â. Ïîëîæè-
òóðå [1]. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåä- ×òîáû âîññòàíîâèòü ñèëüíî áûòü îäèíàêîâûå â ïðåäåëàõ òåëüíûìè ñòîðîíàìè ïðåäëà-
ñòàâëÿþò èíòåðåñ ïðàêòè÷åñ- ïîñòðàäàâøèé ñåòåâîé áëîê îò 0,1 äî 0,2 Îì, ÷òî ñïîñîá- ãàåìîãî ñåòåâîãî áëîêà ïèòà-
êèå êîíñòðóêöèè ïðîñòûõ ïèòàíèÿ ëèáî ñàìîñòîÿòåëüíî ñòâóåò âûðàâíèâàíèþ òîêîâ, íèÿ ÿâëÿþòñÿ îòíîñèòåëüíàÿ
áëîêîâ ïèòàíèÿ, õîðîøî çà- ñîáðàòü åãî äëÿ ïèòàíèÿ àâòî- ïðîòåêàþùèõ ÷åðåç òðàíçèñ- ïðîñòîòà è íåâûñîêèå ìàòå-
ðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ ïðè ìîáèëüíîé ðàäèîñòàíöèè â òîðû, ñîåäèíåííûå ïàðàë- ðèàëüíûå çàòðàòû ïðè õîðî-
ðàáîòå ñ ðàäèîñòàíöèÿìè ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ, ìîæ- ëåëüíî â òî÷êàõ à, á è â. øåé ïîâòîðÿåìîñòè, à ê íåäî-
ðàçëè÷íûõ òèïîâ. íî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñõåìîé Áûëè îïðîáîâàíû ðàçëè÷- ñòàòêàì ñëåäóåò îòíåñòè íå-
×àñòî â ðàñïîðÿæåíèè ðà- (ñì. ðèñóíîê), êîòîðàÿ õîðî- íûå âàðèàíòû ñòàáèëèçàòî- êîòîðîå óõóäøåíèå ðàáîòû
äèîëþáèòåëåé îêàçûâàþòñÿ øî çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ íà ðîâ íà ÊÐ142ÅÍ5À, ïðèâîäè- ñòàáèëèçàòîðà ïðè íîìèíàëü-
âûøåäøèå èç ñòðîÿ è ñïèñàí- ïðàêòèêå ïðè ðàáîòå ñ ðàäèî- ìûå â ëèòåðàòóðå [2,3]. Âû- íîé íàãðóçêå, êîòîðàÿ íå
íûå ñåòåâûå áëîêè ïèòàíèÿ ñòàíöèÿìè ìîùíîñòüþ äî 15 áðàííûé âàðèàíò îêàçàëñÿ äîëæíà ïðåâûøàòü 4 À, ïðè
ðàäèîñòàíöèé ÃÐÀÍÈÒ-Ì, Âò.  ñõåìå ïðèìåíåí ñòàí- ìåíåå ÷óâñòâèòåëåí ê Â× íà- íàïðÿæåíèè â ýëåêòðîñåòè
ËÅÍ è ò.ï. Èíîãäà íåèñïðàâ- äàðòíûé òðàíñôîðìàòîð âîäêàì è èìåë õîðîøóþ ïî- íèæå íîìèíàëüíîãî áîëåå
íûé áëîê òðóäíî îòðåìîíòè- ÒÍ46, òàê êàê áîëåå ìîùíûå âòîðÿåìîñòü áåç ïðåäâàðè- ÷åì íà 5 %.
ðîâàòü. ×àùå âñåãî ýòî ïðî- òðàíñôîðìàòîðû òèïà ÒÍ ìå- òåëüíîãî ïîäáîðà êàêèõ-ëèáî
èñõîäèò ïîñëå àâàðèè â ýëå- íåå ðàñïðîñòðàíåíû è äîðî- äåòàëåé. Âàæíûì óñëîâèåì Ëèòåðàòóðà
êòðîñåòè è íàðóøåíèÿ ïðà- ãèå. Òàê êàê ïåðåìåííîå íà- óñòîé÷èâîé ðàáîòû ñòàáèëè- 1. Ôåîôèëàêòîâ Í. Ñòà-
âèë ýêñïëóàòàöèè, ò.å. óñòà- ïðÿæåíèå, ïîäàâàåìîå íà äè- çàòîðà ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíûé áèëèçàòîð äëÿ ïèòàíèÿ
àâòîìîáèëüíîé Ñè-Áè ðà-
äèîñòàíöèè// Ðàäèî.-
1997 .- ¹7.- Ñ.67-69.
2. Ãâîçäèöêèé Ã. Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ ïîâûøåííîé
ìîùíîñòè// Ðàäèî.-
1992.- ¹4.- Ñ.43-44.
3. Ùåðáèíà À., Áëàãèé Ñ.,
Èâàíîâ Â. Ïðèìåíåíèå ìè-
êðîñõåìíûõ ñòàáèëèçà-
òîðîâ ñåðèé 142, Ê142 è
ÊÐ142// Ðàäèî.- 1991.-
¹3.- Ñ.47-51.
4. Áàðíñ Äæ. Ýëåêòðîí-
íîå êîíñòðóèðîâàíèå: Ìå-
òîäû áîðüáû ñ ïîìåõà-
ìè.- Ì.: Ìèð.- 1990.

4 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß

"Íåâèäèìûå" áëîêè ïèòàíèÿ


Åñëè âìåñòî ïåðåíîñíîãî òåëåâèçî-
ðà ïîäêëþ÷èòü òðàíçèñòîðíûé ïðèåì-
íèê, íà åãî êîðïóñå íàäî óñòàíîâèòü
àíòåííîå ÒÂ ãíåçäî, ê öåíòðàëüíîìó
âûâîäó êîòîðîãî ïðèñîåäèíèòü òîëüêî
ýëåìåíòû, îáåñïå÷èâàþùèå ïèòàíèå
Í.Ï. Ãîðåéêî, ã. Ëàäûæèí, Âèííèöêàÿ îáë. (äðîññåëü è äèîä).
Ïðàêòèêà ìíîãîëåòíåé ýêñïëóàòàöèè
Áîëüøå âñåãî ìû öåíèì òå óñòðîé- èìååò îáìîòêó, àíàëîãè÷íóþ äðîññå- ïîäòâåðäèëà óäîáñòâî òàêîé ñõåìû äëÿ
ñòâà, êîòîðûå äåéñòâóþò, à ñàìè íå- ëþ L1. ïîëüçîâàòåëÿ: íà êóõíþ "çàõîäèò" òîí-
çàìåòíû. Áëîêè ïèòàíèÿ òàêæå, áûâà- Ñî ñòîðîíû àíòåííû â öåíòðàëüíóþ êèé ÒÂ êàáåëü ñî øòåêêåðîì, êîòîðûé
åò, óäîáíî "ñïðÿòàòü" â êîðïóñ êðóï- æèëó êàáåëÿ âêëþ÷åí êîíäåíñàòîð Ñ2. ìîæíî ñïðÿòàòü, à ìîæíî è çàïèòàòü
íîãî àïïàðàòà, â êîòîðîì äîñòàòî÷íî Åñëè íà àíòåííå óñòàíîâëåí ïîëüñêèé îò íåãî òðàíçèñòîðíûé íåáîëüøîé òåëå-
ñâîáîäíîãî ìåñòà. óñèëèòåëü, òîãäà ýòîò êîíäåíñàòîð íå âèçîð, ðàäèîïðèåìíèê è ò.ä.
Íà ðèñ.1 ïîêàçàíà ñõåìà óñòàíîâêè íóæåí: áëîê ïèòàíèÿ îáåñïå÷èò íàïðÿ- Çàùèòíóþ ëàìïó íàêàëèâàíèÿ (ðèñ.2)
ñòàáèëèçàòîðà íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ â æåíèå äëÿ ðàáîòû àíòåííîãî óñèëèòåëÿ. íàäî óñòàíîâèòü òàê, ÷òîáû áûëî óäîá-
êîðïóñå ëàìïîâîãî òåëåâèçîðà ñ âû- Ê ðàçúåìó Õ2 (àíòåííîìó øòåêêåðó) íî íàáëþäàòü åå ñâå÷åíèå.
âîäîì ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ íà àí- ìîæíî ïîäêëþ÷àòü êàê ïåðåíîñíîé òå- Âûêëþ÷àòü ïèòàíèå âñòðîåííîãî áëî-
òåííîå ãíåçäî. Ñõåìó ñòàáèëèçàòîðà ëåâèçîð áåç ñåòåâîãî øíóðà (íàïðèìåð, êà íóæíî íåçàâèñèìî îò ñõåìû òåëåâè-
ïèòàíèÿ ìîæíî âûáðàòü èç îïóáëèêî- íà êóõíå), òàê è òðàíçèñòîðíûé ïðèåì- çîðà, â êîðïóñ êîòîðîãî âñòðîåí ÁÏ.
âàííûõ àâòîðîì â "Ýëåêòðèêå" â 2000 íèê òàêæå áåç ñåòåâîãî øíóðà è ñòàáè- Êðîìå ïèòàíèÿ íàãðóçêè ñõåìó ìîæ-
ã. Âàæíî ëèøü, ÷òîáû â ðàçðûâå ñå- ëèçàòîðà ïèòàíèÿ. íî èñïîëüçîâàòü äëÿ èñïûòàíèÿ òðàíçè-
òåâîãî ïðîâîäà áûëà ëàìïà íàêàëèâà- Àíòåííîå ãíåçäî èìååò ðàçâÿçêó, àíà- ñòîðíûõ óñòðîéñòâ, íîâîãîäíåé ãèðëÿí-
íèÿ ìèíèìàëüíîé ìîùíîñòè, êîòîðàÿ ëîãè÷íóþ ïðèñîåäèíåííîé ê ïèòàþùåìó äû èëè "áåãóùèõ îãíåé". Åñëè ïîä ðó-
äîñòàòî÷íà äëÿ ðàáîòû ïèòàåìîãî óñ- óñòðîéñòâó ñ äîáàâëåíèåì äèîäà (ÊÄ226 êàìè íå îêàæåòñÿ "ïðîçâîíêè", ìîæ-
òðîéñòâà, à ñòàáèëèçàòîð âûïîëíèòü èëè äð.), âêëþ÷åííîãî ïîñëåäîâàòåëüíî íî, íàáëþäàÿ çà ñâå÷åíèåì çàùèòíîé
ïî ñõåìå ïîñëåäîâàòåëüíîé ñòàáèëè- ñ äðîññåëåì òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû äè- ëàìïû, ïðîâåðÿòü æèëû êàáåëÿ (âåäü
çàöèè (ïðè ýòîì ñíÿòèå íàãðóçêè ïðè- îä ïðîâîäèë èç àíòåííîãî ãíåçäà + 12 Â áëîê ïèòàíèÿ íå áîèòñÿ çàìûêàíèé).
âîäèò ê ìèíèìàëüíîìó ïîòðåáëåíèþ ê ñõåìå ïåðåíîñíîãî òåëåâèçîðà, à â Äëÿ âûïîëíåíèÿ âñåõ òàêèõ ïîäêëþ÷å-
òîêà èç ñåòè ñõåìîé ñòàáèëèçàòîðà). ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó (èç áëîêà ïè- íèé íóæíî èìåòü àíòåííîå ãíåçäî ñ ïðè-
Äðîññåëü L1 è êîíäåíñàòîð (êåðà- òàíèÿ ïåðåíîñíîãî òåëåâèçîðà ê àíòåí- ïàÿííûìè ê íåìó êðàñíûì è ñèíèì ïðî-
ìè÷åñêèé) Ñ1 óñòàíîâëåíû äëÿ "ðàç- íîìó ãíåçäó) òîê íå ìîã ïðîõîäèòü. Ýòî âîäíèêàìè (öâåòà ïîäñêàçûâàþò ïîëÿð-
âÿçêè" ïîñòîÿííîãî òîêà è âûñîêî÷à- íåîáõîäèìî âûïîëíèòü, ïîòîìó ÷òî áëîê íîñòü íàïðÿæåíèÿ).
ñòîòíîãî ñèãíàëà. Ðåçèñòîðû R1…R3, ñòàáèëèçèðîâàííîãî ïèòàíèÿ èçíà÷àëü- Äðîññåëü íàìàòûâàþò íà ðåçèñòîðå
âêëþ÷åííûå "òðåóãîëüíèêîì", íóæ- íî ðàññ÷èòàí íà òÿæåëûå ðåæèìû ýêñ- ÂÑ-0,5 ñîïðîòèâëåíèåì âûøå 30 êÎì
íû äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ âîëíîâûõ ñî- ïëóàòàöèè, à áëîê ïèòàíèÿ ïåðåíîñíîãî òîíêèì ïðîâîäîì ñåêöèÿìè: 4; 8; 16;
ïðîòèâëåíèé êàáåëåé, ñõîäÿùèõñÿ â òåëåâèçîðà ìîæíî áûñòðî âûâåñòè èç 32; 64; 128 âèòêîâ. Äëÿ äèàïàçîíà ÌÂ
îäèí óçåë. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîõîæ- ñòðîÿ "îáû÷íûì" çàìûêàíèåì àíòåííî- ìîæíî èñïîëüçîâàòü ÷åòûðå ñåêöèè ñ
äåíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà ðåçèñòîð R1 ãî ãíåçäà èëè æèëû êàáåëÿ íà îïëåòêó! áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âèòêîâ, äëÿ ÄÌÂ
- ÷åòûðå ñåêöèè ñ ìàëûì êîëè÷åñòâîì
âèòêîâ. Çàôèêñèðîâàòü ñåêöèè ìîæíî
ïîëîñêàìè êðàñêè èëè ëàêà äëÿ íîãòåé.
Ñåêöèþ ñ ìåíüøèì ÷èñëîì âèòêîâ ìîí-
òèðóþò ê àíòåííîìó ãíåçäó.
Íà ðèñ.2 ïîêàçàíà ñõåìà ñòàáèëèçàòî-
ðà ïèòàíèÿ, êîòîðûé èñïûòàí ìíîãîëåò-
íåé ðàáîòîé âíóòðè êîðïóñà ëàìïîâîãî
òåëåâèçîðà.
Ñõåìó (â òîì ÷èñëå è ñåòåâîé òðàíñ-
ôîðìàòîð) êðåïÿò íà ëèñò àëþìèíèÿ, ÿâ-
ëÿþùèéñÿ ðàäèàòîðîì äëÿ ðåãóëèðóþ-
ùåãî òðàíçèñòîðà. Ìîíòèðóþò ëèñò â
ðèñ.1 íèæíåé ÷àñòè êîðïóñà òåëåâèçîðà øóðó-
ïàìè ê äåðåâÿííûì ïëàíêàì, òàê ÷òî îá-
ùèé ïðîâîä ñõåìû (ìèíóñ) ñîåäèíÿþò ñî
ñõåìîé òåëåâèçîðà òîëüêî â òî÷êå ïîä-
ñîåäèíåíèÿ ê àíòåííîìó ãíåçäó. Òðàíñ-
ôîðìàòîð âçÿò íà 20 Âò, òàêóþ æå ìîù-
íîñòü ìîæåò âûäåðæèâàòü ðåãóëèðóþ-
ùèé òðàíçèñòîð. Ëàìïà HL1, âêëþ÷åííàÿ
â ðàçðûâ ñåòåâîãî ïðîâîäà, èìååò ìîù-
íîñòü 6 Âò - ñàìàÿ ìåíüøàÿ èç "ñåòåâûõ"
ëàìï ñ áîëüøèì öîêîëåì. ßñíî, ÷òî
ïðè òàêîì ïîäáîðå äåòàëåé â êîíöå
ýêñïëóàòàöèè òåëåâèçîðà ñõåìó ìîæíî
äåìîíòèðîâàòü è ïåðåíåñòè â íîâûé.
ðèñ.2

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 5


ÝËÅÐ
ÊÓÒÁ
ÐÎÐÈ
ÑÊÂÀ ÐÊÀ

Óñòðîéñòâî òî÷å÷íîé èëè àíàëîãè÷íûì.


Âòîðè÷íàÿ îáìîòêà ñîäåðæèò 4-7 âèò-
êîâ ìåäíîãî ìíîãîæèëüíîãî ïðîâîäà äè-

ñâàðêè ñâîèìè ðóêàìè àìåòðîì íå ìåíåå 20 ìì è ñå÷åíèåì íå


ìåíåå 300 ìì2 â êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé
èçîëÿöèè èëè àíàëîãè÷íîãî æãóòà. Íà
À.È.Ñàïðîíîâ, ã. Çàïîðîæüå êîíöû îáìîòêè ñëåäóåò íàäåòü ñîîòâåò-
ñòâóþùèå íàêîíå÷íèêè ñ ïîñëåäóþùèì
Ïðåèìóùåñòâî òî÷å÷íîé ñâàðêè íåî- êîíäåíñàòîðîâ ïðè ïîäáîðå âðåìåíè öèê- ïðîïàèâàíèåì äëÿ äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëü-
ñïîðèìî ïðè âûïîëíåíèè ñâàðî÷íûõ ðà- ëà ñâàðêè; äèîäíûé ìîñò äëÿ çàðÿäà åì- íîãî ñîïðîòèâëåíèÿ êîíòàêòíîãî ïåðå-
áîò ñ äåòàëÿìè, èìåþùèìè ìàëûå ðàçìå- êîñòåé ïîñòîÿííûì íàïðÿæåíèåì òèïà õîäà.
ðû. Ïðè îäèíàêîâîì êà÷åñòâå ñâàðíîãî ÊÖ402 - ÊÖ407; ïåðåìåííûé ðåçèñòîð Êîíòàêòíî-ñâàðî÷íûé óçåë èçãîòàâëè-
ñîåäèíåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèå çàòðàòû ìîùíîñòüþ 1 - 3 Âò ãðóïïû À èëè ïðîâî- âàþò ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèÿ äëÿ òåõíîëî-
óìåíüøàþòñÿ â íåñêîëüêî ðàç. ëî÷íûé. ãè÷åñêîãî ïðîöåññà. Ìàòåðèàëîì äëÿ ýëå-
Ïðåäëàãàåìîå óñòðîéñòâî íåçàìåíèìî Îñíîâíîé äåòàëüþ áëîêà óïðàâëåíèÿ êòðîäîâ ìîæåò ñëóæèòü ìåäü, áðîíçà áå-
ïðè ñâàðêå ëèñòîâûõ äåòàëåé òîëùèíîé ÿâëÿåòñÿ ñèëîâîé êëþ÷ ÌÒÒ4Ê - îäíî- ðèëëèåâàÿ è èõ çàìåíèòåëè. Äëÿ ñîçäà-
äî 1 ìì èëè ïðóòêîâ, ïðîâîëîêè äî 4 ìì ôàçíûé áåñêîíòàêòíûé òèðèñòîðíûé ïó- íèÿ êà÷åñòâåííîãî ñâàðî÷íîãî ÿäðà êîí-
äèàìåòðîì. Ýòè ïàðàìåòðû îïðåäåëÿþò- ñêàòåëü íà òîê 40 - 80 À è íàïðÿæåíèåì òàêòíàÿ ïëîùàäü ýëåêòðîäà äîëæíà áûòü
ñÿ ãåîìåòðè÷åñêèìè ðàçìåðàìè è òåïëî- 600-800 Â, âûïóñêàåìûé ÎÎÎ "Ýëåìåíò- ìèíèìàëüíîé, òàêæå íåîáõîäèìî îáåñïå-
ïðîâîäíîñòüþ ìàòåðèàëà. Ïðåîáðàçîâàòåëü" (ã.Çàïîðîæüå). ÷èòü ïëîòíîå ïðèëåãàíèå è ñæàòèå ñâàðè-
Ôóíêöèîíàëüíî ïðåäëàãàåìîå óñòðîé- Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñèëîâîãî ñâàðî÷íî- âàåìûõ äåòàëåé ñèëîé íå ìåíåå 20
ñòâî ñîñòîèò èç òðåõ óçëîâ: 1 - áëîê óï- ãî òðàíñôîðìàòîðà Ò2 (ðèñ.1) âçÿò ìàãíè-
ðàâëåíèÿ; 2- ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìàòîð; òîïðîâîä îò íåèñïðàâíîãî ëàáîðàòîðíî- êã/ñì2 (ýòî óñèëèå ïîäáèðàþò ïðè îòðà-
3 - êîíòàêòíî-ñâàðî÷íûé óçåë. ãî àâòîòðàíñôîðìàòîðà íà 2,5 À. Óäàëèâ áîòêå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà).
ñòàðóþ îáìîòêó, âûðåçàåì èç ýëåêòðî- Ïðè ñáîðêå óñòðîéñòâà îñîáîå âíèìà-
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû êàðòîíà òîëùèíîé 0,5-1,0 ìì äâå øàéáû, íèå íàäî óäåëèòü êà÷åñòâó ñîåäèíåíèé
êîòîðûå íàêëàäûâàåì íà òîðöû ìàãíèòî- äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìèíèìàëüíûõ ïîòåðü íà
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ. . . 220 Â, 50 Ãö ïåðåõîäíûõ ñîïðîòèâëåíèÿõ êîíòàêòîâ.
Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ïðîâîäà ñ íàïóñêîì â 1-2 ìì ïî âíóòðåí-
íåìó è íàðóæíîìó äèàìåòðó ñ ïîñëåäó- Ïîðÿäîê ðàáîòû
õîëîñòîãî õîäà . . . . . . . . . . 4 - 6 Â Ïðè çàìêíóòîì êîíòàêòå ÊÍ-1 èëè ëþ-
Ìàêñèìàëüíûé èìïóëüñíûé þùèì áàíäàæèðîâàíèåì ëàêîòêàíüþ èëè
ïîäîáíûì ìàòåðèàëîì íå ìåíåå òðåõ áîì èç ïåðåêëþ÷àòåëåé Ï2Ê ïðîèñõî-
ñâàðî÷íûé òîê . . . . . . . . Äî 1500 À äèò çàðÿä âûáðàííîé åìêîñòè Ñ1-Ñõ äî
ñëîåâ äëÿ äîñòèæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé è
ìåõàíè÷åñêîé ïðî÷íîñòè, ïðåäîòâðàùà- íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ 15-30 Â, à ïîñëå íà-
Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ áëîêà óïðàâëåíèÿ æàòèÿ ÊÍ-1 ðàçìûêàåòñÿ öåïü çàðÿäà, è
ïîíàäîáèòñÿ òðàíñôîðìàòîð ìîùíîñòüþ þùåé ðàçðóøåíèå è ïðîòèðàíèå ñåòåâîé
îáìîòêè íà ìàãíèòîïðîâîä â ïðîöåññå ïîäêëþ÷àåòñÿ öåïü ðàçðÿäà Ê1 - ÐÝÑ.
10 - 20 Âò ñ íàïðÿæåíèåì ñåòåâîé îáìîò- Âåëè÷èíîé åìêîñòè, à ñëåäîâàòåëüíî, è
êè 220 Â, 50 êÃö è íàïðÿæåíèåì âòîðè÷- ýêñïëóàòàöèè. Äèàìåòð ïðîâîäà ñåòåâîé
îáìîòêè âûáðàí 1,2-1,5 ìì, æåëàòåëüíî â çàïàñåííîé åþ ýíåðãèåé îïðåäåëÿåòñÿ
íîé îáìîòêè 15 - 25 Â; íàáîð ýëåêòðîëè- âðåìÿ óäåðæàíèÿ ðåëå ÐÝÑ â çàìêíóòîì
òè÷åñêèõ êîíäåíñàòîðîâ òèïà Ê50-35; ðå- òêàíåâîé èçîëÿöèè äëÿ áîëåå êà÷åñòâåí-
íîé ïðîïèòêè ëàêîì. ñîñòîÿíèè, ò.å. âðåìÿ öèêëà ñâàðêè ïóòåì
ëå ãåðêîíîâîå òèïà ÐÝÑ42; ÐÝÑ43; ÐÝÑ55 ïðîõîæäåíèÿ ñèëîâîãî òîêà ÷åðåç ñèëî-
èëè äðóãîå ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîå ñ ìà- Ïðîâîä óêëàäûâàåì âèòîê ê âèòêó ðàâ-
íîìåðíî ïî âñåìó ïåðèìåòðó ìàãíèòî- âîé êëþ÷ ÌÒÒ4Ê 80-8 îò íåñêîëüêèõ äî
ëûì òîêîì ñðàáàòûâàíèÿ è ðàáî÷èì íà- äåñÿòêîâ ïåðèîäîâ ñåòåâîãî íàïðÿæå-
ïðÿæåíèåì 15 - 25; êíîïêà ïåðåêëþ÷àþ- ïðîâîäà ñîãëàñíî ðèñ.2.
Ïîñëå íàìîòêè ïåðâè÷íîé îáìîòêè åå íèÿ.
ùàÿ òèïà ÊÌ-1 èëè äðóãàÿ; áëîê ïåðåêëþ- Ñ öåëüþ óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà êîí-
÷àòåëåé òèïà Ï2Ê íåçàâèñèìîãî âêëþ- áàíäàæèðóþò õëîï÷àòîáóìàæíîé ëåíòîé
è ïðîïèòûâàþò ëàêîì òèïà ÊÑ521, ÝÏ730 äåíñàòîðîâ è ïåðåêëþ÷àòåëåé Ï2Ê äëÿ
÷åíèÿ íà 5-6 ïîçèöèé äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïîäáîðêè âðåìåíè öèêëà ñâàðêè èõ ìîæ-
íî ñîáèðàòü â ïàðàëëåëüíóþ öåïü. Îðè-
åíòèðîâî÷íûå íîìèíàëû åìêîñòåé Ñ1 è
Ñ2 ïî 47 ìêÔ, Ñ3 è Ñ4 ïî 100 ìêÔ, Ñ5 è
Ñ6 ïî 470 ìêÔ, âñå åìêîñòè íà ðàáî÷åå
íàïðÿæåíèå íå íèæå çàðÿäíîãî 30 Â.
Áîëåå òî÷íîå âðåìÿ öèêëà ñâàðêè ïîäáè-
ðàþò ïåðåìåííûì ðåçèñòîðîì R2.
Ãðóáóþ ïîäñòðîéêó òîêà ñâàðêè îñóùå-
ñòâëÿþò ïóòåì ïåðåêëþ÷åíèÿ îòâîäîâ ñè-
ëîâîãî òðàíñôîðìàòîðà Ò2.
Ñèëîâîé êëþ÷ ÌÒÒ4Ê (ðèñ.3) ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé áåñïîòåíöèàëüíûé òèðèñòîð-
íî-äèîäíûé ìîäóëü â óíèôèöèðîâàííîì
êîðïóñå ÌÒÒ4. Òîê óïðàâëåíèÿ, ïðîòåêà-
ðèñ.1 þùèé ÷åðåç êîíòàêòû ðåëå, íå ïðåâûøà-
åò 100 ìÀ.
Ñèëîâîé êëþ÷ ÌÒÒ4Ê íåîáõîäèìî óñ-
òàíîâèòü íà ðàäèàòîð îõëàæäåíèÿ ïëîùà-
äüþ 400-600 ñì2 èëè èñïîëüçîâàòü òåïëî-
îòâîäÿùóþ ïëîùàäü êîðïóñà óñòðîéñòâà,
íå çàáûâàÿ î òîì, ÷òî íà ñèëîâûõ êîíòàê-
òàõ è êîíòàêòàõ óïðàâëåíèÿ ïðèñóòñòâó-
ðèñ.2 ðèñ.3 åò ñåòåâîå íàïðÿæåíèå.

6 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001


ÝËÅÐÊÓÒÁ
ÐÐÎÈØÊÊÀÎËÀ

БЕСЕДЫ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 5-12/2000) À.Ë.Êóëüñêèé, ã.Êèåâ
Êðîìå êîíäåíñàòîðà, ñóùåñòâóåò åùå ðåàêòèâíûé ýëåìåíò, ïåðåêëþ÷àòåëÿ âíåøíåé öåïè, êîòîðàÿ â ýòîì ñëó÷àå îêàçû-
èçâåñòíûé êàê ÈÍÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜ, êîòîðàÿ ÷àùå âñåãî ïðåä- âàåòñÿ ðàçîðâàííîé.
ñòàâëÿåò íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî âèòêîâ èçîëèðîâàííîãî ìåä- Íî êàê òîëüêî ïî êàòóøêå íà÷èíàåò ïðîòåêàòü ïîñòîÿííûé
íîãî ïðîâîäà, íàìîòàííîãî íà êðóãëûé èëè ïðÿìîóãîëüíûé òîê, âîçíèêàþùåå ïðè ýòîì ìàãíèòíîå ïîëå ïðèòÿãèâàåò ê ñå-
êàðêàñ. áå ÿêîðü (2) êîíòàêòíîé ïàðû, êîòîðûé âûïîëíåí ïîäâèæíûì.
Ñóùåñòâóåò íåìàëî êîíñòðóêòèâíûõ ðåøåíèé, ãäå èíäóêòèâ- Ïðè ýòîì çàìûêàþòñÿ êîíòàêòû ðåëå, áëàãîäàðÿ ÷åìó âíåø-
íîñòü (L) âûïîëíåíà íåèçîëèðîâàííûì ïðîâîäîì, íî ïðè íÿÿ öåïü ñòàíîâèòñÿ çàìêíóòîé (ðèñ.21,á). Åñòåñòâåííî, òàêèõ
ýòîì âèòêè íàõîäÿòñÿ íà íåêîòîðîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðó- êîíòàêòíûõ ïàð ìîæåò áûòü íåñêîëüêî.
ãà è íå ñîïðèêàñàþòñÿ ìåæäó ñîáîé. ×åì áîëüøå âèòêîâ, òåì Íî ñàìûå èíòåðåñíûå ñâîéñòâà èíäóêòèâíîñòè ïðîÿâëÿþò-
âûøå çíà÷åíèå èíäóêòèâíîñòè. ñÿ â öåïÿõ ïåðåìåííîãî òîêà. Äåëî â òîì, ÷òî çàïàñåííàÿ â
Íî â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ôèçè÷åñêèé ñìûñë ýòîãî ïîíÿòèÿ? ìàãíèòíîì ïîëå ýíåðãèÿ ïîðîæäàåò âòîðè÷íûé, èíà÷å ãîâî-
Ïðè èçó÷åíèè ýôôåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîõîæäåíèåì ýëåêò- ðÿ, èíäóöèðîâàííûé òîê, íàïðàâëåíèå êîòîðîãî âñåãäà òàêî-
ðè÷åñêîãî òîêà, óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîñòîÿííûé òîê, òåêóùèé âî, ÷òî îíî ïðîòèâîäåéñòâóåò ëþáûì èçìåíåíèÿì ïåðâè÷íî-
ïî ïðîâîäíèêó, âñåãäà ñîïðîâîæäàåòñÿ âîçíèêíîâåíèåì ïî- ãî, èëè èíäóöèðóþùåãî òîêà!
ñòîÿííîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ, èíòåíñèâíîñòü êîòîðîãî çàâèñèò Òàê, åñëè èíäóöèðóþùèé òîê óâåëè÷èâàåòñÿ, òî èíäóöèðî-
îò òðåõ ôàêòîðîâ. âàííûé òîê ïðîòèâîäåéñòâóåò ýòîìó óâåëè÷åíèþ. À åñëè
Âî-ïåðâûõ, îò âåëè÷èíû ïîñòîÿííîãî òîêà. Âî-âòîðûõ, îò óìåíüøàåòñÿ, òî èíäóöèðîâàííûé òîê ïðîòèâîäåéñòâóåò óìåíü-
êîëè÷åñòâà âèòêîâ. È íàêîíåö, îò òîãî, èìååòñÿ ëè ó êàòóø- øåíèþ.
êè ñåðäå÷íèê è èç êàêîãî îí ìàòåðèàëà. Íà ðèñ.20 ïîêàçà- Ñëåäîâàòåëüíî, â ïåðâîì ñëó÷àå òîêè âû÷èòàþòñÿ, ïî-
íà êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè, ïî êîòîðîé òå÷åò ïîñòîÿííûé ñêîëüêó èõ íàïðàâëåíèÿ ðàçëè÷íû, à âî âòîðîì ñêëàäûâàþò-
ýëåêòðè÷åñêèé òîê. ñÿ (ò.å. ïðîòåêàþò â îäíîì íàïðàâëåíèè). Ïðè ýòîì âåëè÷è-
Ïðèñóòñòâèå ìàãíèòíîãî ïîëÿ îáíàðóæèâàåòñÿ, êîãäà ðÿäîì íà èíäóöèðîâàííîãî òîêà ïðîïîðöèîíàëüíà ñêîðîñòè èçìå-
ñ êàòóøêîé èíäóêòèâíîñòè ðàñïîëîæåí êîìïàñ. Ïîêà ïåðåêëþ- íåíèÿ èíäóöèðóþùåãî òîêà.
÷àòåëü S ðàçîìêíóò, ñëåäîâàòåëüíî, òîê íå ïðîõîäèò, òî îò- Íà ðèñ.22 âñå ýòî ïðåäñòàâëåíî â âèäå ãðàôèêà.  ìîìåíò
ñóòñòâóåò è ìàãíèòíîå ïîëå. Ñòðåëêà êîìïàñà, ðàçìåùåííî- "À" èçìåíåíèå íàïðÿæåíèÿ âî âðåìåíè ìèíèìàëüíî. Ïîýòî-
ãî â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè, îðèåíòèðóåòñÿ â ñâîåì
îáû÷íîì íàïðàâëåíèè - íà ñåâåð.
Íî ïðè çàìûêàíèè S êàðòèíà ìåíÿåòñÿ. Ñòðåëêà êîìïàñà
òåïåðü îðèåíòèðóåòñÿ íà ìàãíèòíîå ïîëå êàòóøêè èíäóêòèâ-
íîñòè. Åñëè èçìåíèòü ïîëÿðíîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà â êà-
òóøêå, òî ïîñëåäóåò è ïåðåîðèåíòàöèÿ íàïðàâëåíèÿ ñòðåëêè
êîìïàñà. Åñëè, íàïðèìåð, ïðè îäíîì íàïðàâëåíèè òîêà ïðè-
òÿãèâàåòñÿ þæíûé (S) êîíåö ñòðåëêè, òî ïðè äðóãîì íàïðàâ-
ëåíèè òîêà - ñåâåðíûé (N).
Îòñþäà ñëåäóåò âûâîä, ÷òî ìàãíèòíîå ïîëå êàòóøêè íå
òîëüêî çàïàñàåò ýíåðãèþ, íî è õàðàêòåðèçóåòñÿ îïðåäåëåí-
íîé ïîëÿðíîñòüþ, ÷òî è ïðîèëëþñòðèðîâàíî íà ðèñ.20.
Ïîñòîÿííîå ìàãíèòíîå ïîëå ïîñòîÿííîãî (íåèçìåííîãî ïî
âåëè÷èíå è íàïðàâëåíèþ) ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà øèðîêî èñïîëü-
çóåòñÿ â ýëåêòðîòåõíèêå, íàïðèìåð, â ýëåêòðîìàãíèòíûõ ðå- ðèñ.22
ëå, ïðèíöèï äåéñòâèÿ êîòîðûõ ïîêàçàí íà ðèñ.21.
Ïîêà òîê â êàòóøêå îòñóòñòâóåò (ðèñ.21,à), íîðìàëüíî ðà-
çîìêíóòûå êîíòàêòû 1 è 2, êîíñòðóêòèâíî ðàñïîëîæåííûå â ìó òîê ðàâåí íóëþ, ïîñêîëüêó èíäóöèðîâàííûé è èíäóöèðó-
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò êàòóøêè èíäóêòèâíîñòè, îñòà- þùèé òîêè ðàâíû ïî âåëè÷èíå è ïðîòèâîïîëîæíû ïî íàïðàâ-
þòñÿ â ðàçîìêíóòîì ñîñòîÿíèè. Ïðè ýòîì îíè èãðàþò ðîëü ëåíèþ. Íà ó÷àñòêå "ÀÂ" íàïðÿæåíèå ïàäàåò äî íóëÿ, à èç-
ìåíåíèå íàïðÿæåíèÿ ïî âðåìåíè (dU/dt ) âîçðàñòàåò.
Ïîýòîìó èíäóöèðîâàííûé òîê èìååò òàêîå íàïðàâëåíèå, ÷òî-
áû íå äàòü íàïðÿæåíèþ íà âûâîäàõ L óïàñòü äî íóëÿ! Â ýòîì
ñëó÷àå â òî÷êå "Â" òîê ìàêñèìàëåí, à åãî ïîëÿðíîñòü ïîëî-
æèòåëüíà. Íî âîò íàïðÿæåíèå ãåíåðàòîðà ñòàíîâèòñÿ îòðè-
öàòåëüíûì, à îòíîøåíèå dU/dt óìåíüøàåòñÿ. Ñóììàðíûé
òîê I ïî-ïðåæíåìó ïîëîæèòåëåí, íî åãî âåëè÷èíà ïàäàåò, ñòà-
íîâÿñü ðàâíîé íóëþ â òî÷êå "Ñ".
Òàêèì îáðàçîì, â èíäóêòèâíîñòè òîê îòñòàåò îò íàïðÿæå-
ðèñ.20 a ðèñ.21 á íèÿ íà óãîë 90°.

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 7


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

Ïåðåðîáêà
áàòàðåéêè
Â.Óñàðñüêèé, Ëüâ³âñüêà îáë.

Äîñòèòü ÷àñòî ðàä³îàìàòîðè çóñòð³÷à-


þòüñÿ ç ïðîáëåìîþ çàðÿäêè áàòàðåéîê,
ÿê³ òàê ãëèáîêî óâ³éøëè ó íàøå ïîâñÿê-
äåííå æèòòÿ. ²ìïîðòí³ çàðÿäí³ ïðèñòðî¿
äîðîã³ äëÿ íàøèõ êèøåíü, à ñàìîðîáí³ çà- ðèñ.1 ðèñ.2
ðÿäí³ ïðèñòðî¿ äîñèòü ÷àñòî âèâîäÿòü
åëåìåíò ç ëàäó. ϳäçàðÿäêà ãàëüâàí³÷íî- Ðîçáèðàòè áàòàðåéêó òðåáà òàê, ùîá íå çàëèâàºìî êëåºì (äóæå ù³ëüíî). Òåïåð
ãî åëåìåíòà çà äîïîìîãîþ òðàíñôîðìà- ïîøêîäèòè êðèøå÷êó ³ ñàì êîðïóñ. Ïîò³ì çà äîïîìîãîþ øïðèöà ÷åðåç äèðêó çàëè-
òîðà ïðèçâîäèòü äî ðîçêëàäàííÿ êîðïó- âèñèïàòè âì³ñò áàòàðåéêè (â³í íàì á³ëüøå âàºìî â ñåðåäèíó áàòàðåéêè éîä àáî çå-
ñó áàòàðåéêè. Äàíèé ñïîñ³á äîçâîëèòü íå áóäå ïîòð³áíèé, õî÷à éîãî ìîæíà áó- ëåíêó (éîä äຠêðàùèé ðåçóëüòàò). Êîëè
ïåðåðîáèòè áàòàðåéêó ç óïðîùåííÿì â ¿¿ äå çàñòîñóâàòè çàì³ñòü âóã³ëëÿ). Ñâåðëè- áàòàðåéêà ñÿäå, øïðèöîì âèòÿãíóòè ïîïå-
ïåðåçàðÿäæàíí³. ìî äèðî÷êó â êðèøå÷ö³ ä³àìåòðîì 1 ìì ðåäí³é éîä ³ çàëèòè íîâèé. Çâè÷àéíî, òà-
Çàóâàæó, ùî íàéêðàùå äëÿ öüîãî àáî ìåíøèé. Òåïåð çàñèïàºìî â ïóñòó áà- êèé ãàëüâàí³÷íèé åëåìåíò íå áóäå äàâà-
ïðèäàòíi áàòàðåéêè ðîçì³ðîì "Ñ" àáî òàðåéêó ðîçòîâ÷åíå â ïîðîøîê âóã³ëëÿ òè òàêî¿ ïîòóæíîñò³, ÿê äî éîãî ïåðåðîá-
á³ëüø³. àáî ïîïåðåäí³é âì³ñò áàòàðåéêè ³ ïðå- êè, òà â³í áóäå äàâàòè 1,25  ïðè ñòðóì³
Ïåðø çà âñå òðåáà ðîç³áðàòè ãàëü- ñóºìî éîãî (ðèñ.2). ϳñëÿ öüîãî çàêðè- 0,4 À (øëÿõîì çá³ëüøåííÿ êîíöåíòðàö³¿
âàí³÷íèé åëåìåíò, ÿê ïîêàçàíî íà ðèñ.1. âàºìî áàòàðåéêó êðèøå÷êîþ, à ïî áîêàõ éîäó ìîæíà äîáóòè êðàùèé ðåçóëüòàò).

Ìèíè-òåñòåð äîìàøíåãî ýëåêòðèêà óäîáíåé è öåëåñîîáðàçíåé. Äëÿ èçìåðå-


íèÿ ñîïðîòèâëåíèé íóæíî ñäåëàòü îò-
äåëüíóþ øêàëó. Ãðàäóèðîâêó øêàëû
Â.Ðåçêîâ, ã.Âèòåáñê, Áåëàðóñü "êÎì" ïðîâîäÿò íàáîðîì ðåçèñòîðîâ èç-
 íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîìûøëåííîñòü êëåììà ñ ãíåçäîì Õ4; 15 - èñòî÷íèê ýëå- âåñòíûõ íîìèíàëîâ. Ýëåìåíò ïèòàíèÿ òè-
âûïóñêàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî èçìåðè- êòðîïèòàíèÿ G1; 16 - êîíòàêòíàÿ îáîéìà ïà ÑÖ21 ðàñïîëîæåí âíóòðè ôîíàðÿ ÔÌ
òåëüíûõ ïðèáîðîâ, ñïîñîáíûõ óäîâëå- ôîíàðÿ ÔÌ; 17 - êîðïóñ ôîíàðÿ ÔÌ (ðèñ.1,á). Âíóòðåííèå ðàçìåðû ôîíàðÿ
òâîðèòü çàïðîñû ëþáîãî, äàæå ñàìîãî (ðèñ.1,á). ÔÌ è ðàñïîëîæåíèå â íåì êîíòàêòîâ
"ïðèäèð÷èâîãî" ðàäèîëþáèòåëÿ. Íî ìíî- Òàêîé ìèíè-òåñòåð çíà÷èòåëüíî îáëåã- ïîäõîäÿò èäåàëüíî äëÿ ýòîãî ýëåìåíòà
ãèå èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû ìîæíî èç- ÷èò ðàáîòó ýëåêòðèêà èëè ðàäèîëþáèòå- ïèòàíèÿ. Òàêîå ðàñïîëîæåíèå ýëåìåíòà
ãîòîâèòü ñâîèìè ðóêàìè. Èíîãäà ïîä ðó- ëÿ. Îí äîñòàòî÷íî òî÷íûé äëÿ ðàäèîëþ- ïèòàíèÿ ðåøàåò ìíîãèå "ïðîáëåìû" äëÿ
êàìè ìîæåò îêàçàòüñÿ ñòðåëî÷íàÿ èç- áèòåëüñêîé ïðàêòèêè. ðàäèîëþáèòåëÿ: íå íóæíî äåëàòü ïîä
ìåðèòåëüíàÿ ãîëîâêà ìàëûõ ðàçìåðîâ, Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ìèíè-òåñòåðà íåãî îòäåëüíûé îòñåê â ïðèáîðå, ïîäïðó-
íàïðèìåð, íà 6 Â(ÃÎÑÒ 8711-60). Ýòà ãî- ïîñòðîåíà ïî êëàññè÷åñêîìó âàðèàíòó æèíåííûå êîíòàêòû è ò.ï. Îòâèíòèâ êîë-
ëîâêà ñòàðîãî âûïóñêà ïîçâîëèò ñîáðàòü (ðèñ.2).  íåì îõâà÷åíû äèàïàçîíû, ÷à- ïà÷îê ôîíàðÿ, ìîæíî ëåãêî âûíóòü "ñåâ-
ïîðòàòèâíûé èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð ñòî íåîáõîäèìûõ äëÿ èçìåðåíèÿ â áûòó øèé" ýëåìåíò è çàìåíèòü åãî íà íîâûé.
(ðèñ.1,à), ãäå 1 - êîðïóñ; 2 - èíäèêàòîð íàïðÿæåíèé ïîñòîÿííîãî "-6 Â", "-60 Â" Óãëîâûå îòâåðñòèÿ ôëàíöåâîãî ñîåäè-
ñòðåëî÷íûé ÐÀ1; 3 - êðûøêà ôîíàðÿ è ïåðåìåííîãî "≈600 Â" òîêîâ. Òåñòåð íåíèÿ èçìåðèòåëüíîé ãîëîâêè ñëåäóåò
ÔÌ; 4 - ïîòåíöèîìåòð R2; 5 - øòåêêåð; ïîçâîëÿåò ïðîâåðÿòü èñïðàâíîñòü ýëå- àêêóðàòíî ñòî÷èòü íàïèëüíèêîì, ò.å. ñäå-
6 - ùóï èçìåðèòåëüíûé; 7 - ùóï "îá- ìåíòîâ ýëåêòðîðàäèîàïïàðàòóðû: ðåçèñ- ëàòü êðóãëûì åãî áîêîâóþ ïîâåðõíîñòü.
ùèé"; 8 - êåìáðèê; 9 - ñîåäèíèòåëü êîí- òîðîâ, êîíäåíñàòîðîâ, äèîäîâ, òðàíçèñ- Ýòî áóäåò ãàðìîíè÷íûì ïðîäîëæåíèåì
òàêòíûé; 10 - êëåììà ñ ãíåçäîì ðàçúåìà òîðîâ, à òàêæå îáíàðóæèâàòü ôàçíûé è êîðïóñà. Êîðïóñîì òåñòåðà ñëóæèò ñòà-
Õ6; 11 - ëàìïà íåîíîâàÿ HL1 ôàçîóêàçà- íóëåâîé ïðîâîäà ñåòè. êàí÷èê èç óäàðîïðî÷íîé ïëàñòìàññû.
òåëÿ â ôîíàðå ÔÐÌ; 12 - êëåììà ñ ãíåç- Äèàïàçîíû èçìåðåíèé "-60 Â" è "≈600 Ìèíè-òåñòåð ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè
äîì X1; 13 - êëåììà ñ ãíåçäîì Õ3; 14 - Â" îòãðàäóèðîâàíû ïî øêàëå "-6 Â". Òàê ðåìîíòå äîìàøíèõ ýëåêòðîïðèáîðîâ è
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ, ìî-
òîöèêëà. Åãî óäîáíî ïîëîæèòü â êàð-
ìàí, äèïëîìàò, àâòîìîáèëü.

à á
ðèñ.1 ðèñ.2

8 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

Ãðîìêîñòíîé ìîäóëÿòîð
è óñèëèâàåò òîëüêî îäíó ïî- âûäåëåííîé ãðîìêîñòíîé ñî-
ëîâèíó ñèãíàëà (îäèí ïîëóïå- ñòàâëÿþùåé çâóêà. Ïîòåíöèî-
ðèîä êîëåáàíèé), äåéñòâóþùåå ìåòðîì R2 ðåãóëèðóåòñÿ îñ-

âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ
çíà÷åíèå êîòîðîé èçìåíÿåòñÿ â ëàáëåíèå ñèãíàëà, ò.å. îí çàäà-
çàâèñèìîñòè îò àìïëèòóäû êî- åò âåëè÷èíó ïðèðîñòà ÷àñòîòû
ëåáàíèé, à ïîñòîÿííàÿ ñîñòàâ- âðàùåíèÿ ïðè óâåëè÷åíèè
ëÿþùàÿ íàïðÿæåíèÿ ñèãíàëà ãðîìêîñòè. Òðàíçèñòîð VT2 ðà-
Â.Þ.Ñîëîíèí, ã. Êîíîòîï, Ñóìñêàÿ îáë. ñâåäåíà ê íóëþ. áîòàåò êàê êîìïðåññîð, ñæèìàÿ
Íà ðàáîòó öâåòîìóçûêàëüíîé äèíàìè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòè-
×òî òîëüêî íå ïðèäóìûâà- ñìîòðÿ íà âûñîêóþ ÷óâñòâè- ïðèñòàâêè, ïîäêëþ÷àåìîé ïà- êó, è óìåíüøàåò äðåéô íóëÿ,
þò, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ïîêóïàòå- òåëüíîñòü, óñèëèòåëü óñòîé÷èâ ðàëëåëüíî ðåçèñòîðó R19, ýòè êîòîðûé ïðîèñõîäèò ñî âðåìå-
ëåé â ìàãàçèí: ìèãàþùèå ãèð- ê ñàìîâîçáóæäåíèþ è óñòîé÷èâ íåëèíåéíûå èñêàæåíèÿ âëèÿ- íåì â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ ÷à-
ëÿíäû íà îêíàõ, äâèãàþùèåñÿ ê ôîíó ñåòè. Äëÿ ýòîãî ïðèìå- íèÿ íå îêàçûâàþò. Íà ïîòåíöè- ñòîòû âðàùåíèÿ. Êîãäà íà äâè-
èãðóøêè íà âèòðèíàõ, íåïðå- íåíû ôèëüòðû R4, VD1; R9, C3, îìåòðå R2 âûäåëÿåòñÿ ãðîìêî- ãàòåëå Ì1 ïîâûøàåòñÿ íàïðÿ-
ðûâíî åçäÿùèå ìîäåëè ïîåç- VD3; R13, C6; R14. Îäèíàêîâîå ñòíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñèãíàëà, æåíèå, òðàíçèñòîð VT2 ñèëüíåå
äîâ èëè êëàíÿþùèéñÿ çàÿö-çà- íàïðÿæåíèå íà ïðîòèâîôàçíûõ êîòîðàÿ ÷åðåç ðàçäåëèòåëüíûé îòêðûâàåòñÿ è óìåíüøàåò íà-
çûâàëî, ôàíåðíûé êîâáîé, âõîäàõ ìèêðîñõåìû D1 çàäà- êîíäåíñàòîð Ñ2 ïðîõîäèò íà ïðÿæåíèå íà ðåçèñòîðå R8, à
âåæëèâî ñíèìàþùèé è îäåâà- åòñÿ ðåçèñòîðàìè R3, R5. óñèëèòåëü òîêà, âûïîëíåííûé ñëåäîâàòåëüíî, è íóëåâîé óðî-
þùèé øëÿïó, è ìí. äð. Ðàñ- Äâèãàòåëü - ñëèøêîì èíåðöè- íà ýìèòòåðíûõ ïîâòîðèòåëÿõ íà âåíü âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ.
ñìàòðèâàÿ âñå ýòî, òàê è õî÷åò- îííîå óñòðîéñòâî è â ïðîòèâî- òðàíçèñòîðàõ VT3, VT5. Ýìèò- Êîíäåíñàòîð Ñ7 ÷àñòè÷íî ñãëà-
ñÿ êðèêíóòü, ÷òîáû êîâáîé ïî- ïîëîæíîñòü ãðîìêîãîâîðèòå- òåðíûé ïîâòîðèòåëü íà òðàíçè- æèâàåò øóìû îò äâèãàòåëÿ,
áûñòðåå ñíèìàë øëÿïó, çàÿö ëþ íå óñïåâàåò ðåàãèðîâàòü íà ñòîðå VT1 è ïîòåíöèîìåòð R7 ïðîíèêàþùèå íà âõîä óñèëèòå-
÷àùå êëàíÿëñÿ, à ïîåçä ïîáû- êîëåáàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî òî- çàäàþò óðîâåíü íóëÿ âûõîäà, ëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà ÷åðåç
ñòðåå åçäèë. Ìîæåò íà ñâèñò êà çâóêîâîé ÷àñòîòû. Îí ìîæåò ò.å. èñõîäíîå íàïðÿæåíèå íà òðàíçèñòîð VT2, óìåíüøàÿ ïî
ñèëüíåå çàñâåòÿòñÿ ñèíèå ëàì- óñïåòü ðåàãèðîâàòü íà ãðîìêî- äâèãàòåëå, à ñëåäîâàòåëüíî, è íèì îáðàòíóþ ñâÿçü.
ïî÷êè ãèðëÿíäû, à íà íèçêèå ñòíóþ ñîñòàâëÿþùóþ çâóêà, êî- èñõîäíóþ ÷àñòîòó åãî âðàùå- Ìèêðîôîííûé óñèëèòåëü çà-
çâóêè - êðàñíûå. Åñëè áû ïðî- òîðóþ íåîáõîäèìî åùå âûäå- íèÿ. Îòíîñèòåëüíî óðîâíÿ íóëÿ ïèòûâàþò îò èñòî÷íèêà ïèòà-
èñõîäèëî òàêîå óïðàâëåíèå ëèòü. Åñëè ïîäêëþ÷èòü äâèãà- ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå íàïðÿ- íèÿ öâåòîìóçûêàëüíîé óñòàíîâ-
çâóêàìè îêðóæàþùåé ñðåäû, òåëü ê âûõîäó óñèëèòåëÿ ìîù- æåíèÿ è ÷àñòîòû âðàùåíèÿ ïðè êè. Îí ðàáîòàåò ïðè íàïðÿæå-
òî âèòðèíà îæèâàëà áû, êîãäà íîñòè, òî ÷àñòîòà âðàùåíèÿ åãî ïîÿâëåíèè çâóêà. Êîíäåíñàòîð íèè ïèòàíèÿ îò 9 äî 30 Â. Ïðè
ðÿäîì ïî äîðîãå ïðîåçæàë àâ- âàëà íå áóäåò èçìåíÿòüñÿ ïðè Ñ2 äèôôåðåíöèðóåò ïðîõîäÿ- äðóãîì íàïðÿæåíèè ïèòàíèÿ,
òîìîáèëü èëè îñòàíîâèëèñü èçìåíåíèè àìïëèòóäû âûõîä- ùèå ÷åðåç íåãî êîëåáàíèÿ, ïî- ÷åì óêàçàíî íà ñõåìå, íåîáõî-
äâîå ïîãîâîðèòü ìåæäó ñîáîé. íûõ êîëåáàíèé çâóêîâîé ÷àñòî- ýòîìó ïðè íåèçìåííîé ãðîìêî- äèìî ïîäîáðàòü íîìèíàë ðåçè-
Òàêîé çàáàâíûé àòòðàêöèîí òû, ïîòîìó ÷òî èõ äåéñòâóþ- ñòè çâóêà, ÷àñòîòà âðàùåíèÿ ñòîðà R11, ÷òîáû ðàáî÷àÿ òî÷-
ñëóæèë áû äîïîëíèòåëüíûì ùåå çíà÷åíèå (ïîñòîÿííàÿ ñî- âàëà äâèãàòåëÿ ïðèáëèæàåòñÿ êà òðàíçèñòîðà VT4 íàõîäè-
ïðèâëåêàþùèì ôàêòîðîì. Õî- ñòàâëÿþùàÿ) íå èçìåíÿåòñÿ. ê èñõîäíîìó ñîñòîÿíèþ. Åå ëàñü âîçëå îáëàñòè íàñûùå-
ðîøèì óêðàøåíèåì ïëîùàäè ×òîáû äâèãàòåëü ðåàãèðîâàë ïðèðîñò áóäåò ïðîèñõîäèòü ïðè íèÿ. Ïðè ýòîì äâèãàòåëü ìàêñè-
áûë áû ôîíòàí, ðàáîòàþùèé íà çâóê, íóæíî âûäåëèòü ñà- óâåëè÷åíèè ãðîìêîñòè. ìàëüíî ðåàãèðóåò íà óâåëè÷å-
ïîä çâóêè îêðóæàþùåé ñðåäû, ìóþ íèçêî÷àñòîòíóþ ñîñòàâëÿ- Ýìèòòåðíûé ïîâòîðèòåëü íà íèå ãðîìêîñòè çâóêà.
êîòîðûå èçìåíÿþò íå òîëüêî þùóþ çâóêà - êîëåáàíèÿ ãðîì- òðàíçèñòîðå VT1 óëó÷øàåò ïå- Ìèêðîôîííûé óñèëèòåëü ñëå-
åãî öâåòîâîå îñâåùåíèå, íî è êîñòè. ðåçàðÿä êîíäåíñàòîðà Ñ2, ïðå- äóåò ðàçìåñòèòü â îòäåëüíîì
âûñîòó ñòðóè âîäû ïóòåì èçìå- Äåòåêòèðîâàíèå ãðîìêîñòíîé äîòâðàùàÿ ýòèì ñãëàæèâàíèå êîðïóñå âìåñòå ñ ìèêðîôîíîì
íåíèÿ ñêîðîñòè âðàùåíèÿ äâè- ñîñòàâëÿþùåé çâóêà îñóùåñòâ-
ãàòåëÿ íàñîñà. ëÿåòñÿ ïóòåì îãðàíè÷åíèÿ ñèã-
Ñõåìà, ìîäóëèðóþùàÿ âðà- íàëà ñíèçó òðàíçèñòîðîì VT4 è
ùåíèå ìèêðîäâèãàòåëÿ ãðîì- ñãëàæèâàíèÿ ïîëó÷åííûõ èì-
êîñòüþ çâóêîâ îêðóæàþùåé ïóëüñîâ ôèëüòðîì íà äèîäå
ñðåäû, ïîêàçàíà íà ðèñ.1. Ìîæ- VD2 è êîíäåíñàòîðå Ñ1. Òðàí-
íî ïðèìåíèòü ýòó ñõåìó äëÿ çèñòîð VT4 îãðàíè÷èâàåò áëà-
çàïèòêè ìèêðîýëåêòðîäâèãàòå- ãîäàðÿ âûáîðó åãî ðàáî÷åé
ëÿ âðàùàþùåãî ÷åðåç ðåäóê- òî÷êè âîçëå îáëàñòè íàñûùå-
òîð çåðêàëüíûé øàð ñ óñòà- íèÿ. Ïîýòîìó òðàíçèñòîð VT4 â
íîâëåííîé íà íåì íîâîãîäíåé èñõîäíîì ñîñòîÿíèè ìàêñè-
åëêîé. ìàëüíî îòêðûò è ðàáîòàåò
Ñõåìà ñîäåðæèò âûñîêî÷óâ- òîëüêî íà çàêðûòèå. ×åì áîëü-
ñòâèòåëüíûé óñèëèòåëü íà ìè- øå ãðîìêîñòü (àìïëèòóäà) ñèã-
êðîñõåìå D1 è òðàíçèñòîðàõ íàëà, òåì îí ñèëüíåå çàêðû-
VT4, VT6. Ïðèìåíåí ìèêðîôîí âàåòñÿ, à ñèëüíåå îòêðûòüñÿ íå
îò ñëóõîâîãî àïïàðàòà (òîò ÷òî ìîæåò îò ïðîòèâîïîëîæíîé ïî-
â ìåòàëëè÷åñêîì ïðÿìîóãîëü- ëÿðíîñòè ïîëóïåðèîäà êîëåáà-
íîì êîðïóñå ðàçìåðàìè íèé, òàê êàê íå ìîæåò îòêðûòü-
25õ15õ7 ìì ñ îòâåðñòèåì äèà- ñÿ ñèëüíåå íàñûùåíèÿ. Â íàñû-
ìåòðîì 3 ìì). Óëàâëèâàþòñÿ ùåíèè òðàíçèñòîðà VT4 íå ïðî-
äàæå ñëàáûå ãîëîñà, ïðîèçíå- èñõîäèò êîðîòêîå çàìûêàíèå
ñåííûå ó äàëüíåé îò ìèêðî- âûõîäà ìèêðîñõåìû íà îáùèé
ôîíà ñòåíû êîìíàòû. Ñ âûõî- ïðîâîä áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ ðå-
äà óñèëèòåëÿ (ñ ðåçèñòîðà R19) çèñòîðà R15.
ñèãíàë ïîäàåòñÿ íà ëþáóþ ïî- Òàêèì îáðàçîì, òðàíçèñòîð
êóïíóþ èëè ñàìîäåëüíóþ öâå- VT4 ðàáîòàåò ñ íåëèíåéíûìè
òîìóçûêàëüíóþ óñòàíîâêó. Íå- èñêàæåíèÿìè êàê îãðàíè÷èòåëü ðèñ.1

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 9


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ
ÂÌ1 è ñîåäèíèòü ñ öâåòîìóçû- íà ðåçèñòîðå R8) ïðè íàèáîëåå õîäíûõ ïðîâîäàõ 2 çàêðåïëÿþò
êàëüíîé óñòàíîâêîé òðåìÿ ïå- ÷àñòî óñòàíàâëèâàåìîì ïîòåí- êðóãëóþ ïëàñòìàññîâóþ êîðîá-
ðåïëåòåííûìè (ñîåäèíåííûìè â öèîìåòðîì R7 óðîâíå íóëÿ. Ò.å. êó 5 èç-ïîä êðåìà èëè ëþáóþ
æãóò) ïðîâîäàìè.  êîðïóñå íà÷àëüíàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ äðóãóþ.  íåé ñîáðàí òàêæå
öâåòîìóçûêàëüíîé óñòàíîâêè äâèãàòåëÿ, êîòîðàÿ íàèáîëåå íàâåñíûì ìîíòàæîì áëîê óñè-
åãî ðàçìåùàòü íåëüçÿ, òàê êàê íðàâèòñÿ ïîëüçîâàòåëþ, äîëæ- ëèòåëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà. Íà
îí ðåàãèðóåò íà ãóë òðàíñôîð- íà îáóñëîâëèâàòü íà÷àëî ïðè- êðûøêå èëè äíå êîðîáêè ñ íà-
ìàòîðà, äàæå íåñëûøèìûé îòêðûâàíèÿ òðàíçèñòîðà VT2. ðóæíîé ñòîðîíû çàêðåïëÿþò
óõîì, à òèðèñòîðû íàâîäÿò ýëå- Òîãäà ïðè óâåëè÷åíèè ÷àñòî- äâà ïîòåíöèîìåòðà R2, R7 òèïà
êòðîìàãíèòíûå ïîìåõè. Äàæå òû âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ òðàíçè- ÑÏ3-1à-0,25 ïóòåì âäàâëèâàíèÿ
÷óâñòâóåò ãóë ñèëîâîãî òðàíñ- ñòîð VT2 îòêðûâàåòñÿ ñèëüíåå â ïëàñòìàññó èõ âûâîäîâ ãî-
ôîðìàòîðà ÷åðåç ñòîë, åñëè è ñèëüíåå óìåíüøàåò íàïðÿæå- ðÿ÷èì ïàÿëüíèêîì. Ïðîøåä-
îíè îáà ëåæàò íà ñòîëå. íèå íà ðåçèñòîðå R8. øèå íàñêâîçü âûâîäû çàãèáàþò
Áëîê óñèëèòåëÿ ïîñòîÿííîãî ×òîáû ñîáðàòü ñõåìó áûñòðî âíóòðè êîðîáêè, è âìåñòå ñ âû-
òîêà (îñòàëüíàÿ ñõåìà, ïîñëå è ñ ìàëûìè òðóäîâûìè çàòðà- âîäàìè ïðèêëååííûõ âíóòðè
ìèêðîôîííîãî óñèëèòåëÿ) ìîæ- òàìè, ìîæíî îòêàçàòüñÿ îò ïå- êîðîáêè êðóïíûõ äåòàëåé îíè
íî ðàçìåñòèòü â êîðïóñå öâåòî- ÷àòíûõ ïëàò è ïðèìåíèòü íàâåñ- ñëóæàò îïîðíûìè êîíòàêòàìè,
ìóçûêàëüíîé óñòàíîâêè, åñëè íîé ìîíòàæ â îòäåëüíûõ ïëàñò- íà êîòîðûõ âûïîëíÿþò íàâåñ-
åñòü ìåñòî, èëè â îòäåëüíîì ìàññîâûõ êîðïóñàõ. íîé ìîíòàæ.
êîðïóñå. Ðóêîÿòêè ïîòåíöèî- Íà ðèñ.2 ïîêàçàí ïðèìåð òà- Óäîáíûå è êðàñèâûå ðóêîÿò-
ìåòðîâ íåîáõîäèìî âûâåñòè êîé êîíñòðóêöèè. Ìèêðîôîí- êè äëÿ ïåðåìåííûõ ðåçèñòî-
íàðóæó êîðïóñà äëÿ ðåãóëè- íûé óñèëèòåëü ñîáðàí â ïðÿìî- ðîâ ïîëó÷àþòñÿ îò ïðîáîê
ðîâêè. Ýòîò áëîê çàïèòûâàåòñÿ óãîëüíîé ïëàñòìàññîâîé êîðîá- (êðûøåê), çàêðûâàþùèõ òþáè-
îò îòäåëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà êå 1, â êîòîðîé ïðîäàâàëèñü êè çóáíûõ ïàñò. Èõ ìîæíî ïðè-
èëè îò ñïåöèàëüíîé îáìîòêè, íàðó÷íûå ÷àñû. Ìèêðîôîí ÂÌ1 êëåèòü ê ðåçèñòîðàì ýïîêñèä-
íàìîòàííîé íà ñèëîâîì òðàíñ- è êîíäåíñàòîð Ñ5 ïðèêëååíû íîé ñìîëîé. Âåðõíþþ ÷àñòü
ôîðìàòîðå öâåòîìóçûêàëüíîé ê áîêîâûì ñòåíêàì êîðîáêè 1. ïåðåìåííîãî ðåçèñòîðà ïîêðû-
óñòàíîâêè ïðîâîäîì äèàìåò- Êîìîê îñòàëüíûõ äåòàëåé, ñïà- âàþò òîíêèì ñëîåì ïëàñòèëèíà
ðîì áîëüøå 0,35 ìì. ÿííûõ âìåñòå ñîãëàñíî ñõåìå, êðîìå ïîâîðîòíîé ãîëîâêè ñî
Äâèãàòåëü Ì1 ðàçìåùàþò â ñâîáîäíî ëåæèò â êîðîáêå. Åñ- øëèöîì ïîä îòâåðòêó, êîòîðóþ
îòäàëåíèè îò ìèêðîôîíà, ñî- ëè îí òàì íåìíîãî áîëòàåòñÿ è ïîãðóæàþò â ÿìêó ïðîáêè ñ
åäèíèâ åãî äëèííûìè ïðîâî- òàðàõòèò ïðè òðÿñêå, òî ýòî íè- ðåçüáîé, êóäà íàëèòà ýïîêñèä-
äàìè ñ óñèëèòåëåì ïîñòîÿííî- êàêîãî âðåäà äëÿ íåãî íå îêà- íàÿ ñìîëà. Ïîñëå çàòâåðäåâà-
ãî òîêà ÷åðåç ðàçúåì ëþáîãî çûâàåò, ëèøü áû âûâîäû ðà- íèÿ ýïîêñèäíàÿ ñìîëà íàäåæ-
òèïà. ×åì øóìíåå äâèãàòåëü è äèîýëåìåíòîâ íå çàìûêàëèñü, à íî ïðèêëåèâàåò ïðîáêó ê ãîëî-
ðåäóêòîð, òåì äàëüøå îò íèõ îíè äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî æå- âêå ïåðåìåííîãî ðåçèñòîðà.
íóæíî ðàçìåùàòü ìèêðîôîí, ñòêèå è ñàìè ïî ñåáå îò óäàðîâ Äðóãèå åãî íåïîäâèæíûå ÷àñ-
÷òîáû èñêëþ÷èòü îáðàòíóþ íèêîãäà íå çàìêíóòñÿ, åñëè èõ òè íå ïðèêëåèâàþòñÿ áëàãîäà-
ñâÿçü. Æåëàòåëüíî äâèãàòåëü íå çàìêíóòü âî âðåìÿ ìîíòàæà. ðÿ íàíåñåííîìó ïëàñòèëèíó,
è ðåäóêòîð çàêðûâàòü âíóòðè Íà òå, êîòîðûå ãèáêèå è ìÿãêèå, êîòîðûé ïîñëå çàêðåïëåíèÿ ðó-
îáúåêòà, ïðèâîäèìîãî â äâè- íàïðèìåð âûâîäû îò ìèêðîôî- êîÿòîê ëåãêî ñ÷èñòèòü. ðèñ.2
æåíèå, äëÿ áîëüøåãî ïîãëî- íà, íóæíî íàäåòü èçîëÿöèîí- Â îäíó ïðîðåçü â êîðîáêå 5 êà 9. Îíà ñëóæèò ðàçúåìîì
ùåíèÿ øóìîâ. Äâèãàòåëü ìîæ- íóþ òðóáêó. Ïåðåìåùàòüñÿ ïî âõîäÿò ïðîâîäà 2 îò ìèêðî- äëÿ ïðîâîäîâ ìèêðîäâèãàòåëÿ.
íî çàìåíèòü íà ÌÄÏ-1 èëè äðó- êîðîáêå è çàìêíóòüñÿ ñ ìåòàë- ôîííîãî óñèëèòåëÿ, à ñ äèà- Åå âûâîäû âñòàâëåíû â ïðî-
ãîé àíàëîãè÷íûé. Ïðè èñïîëüçî- ëè÷åñêèì êîðïóñîì ìèêðîôîíà ìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíîé ñâåðëåííûå â êîðîáêå îòâåð-
âàíèè ìèêðîäâèãàòåëÿ ñ áîëåå ìîíòàæó ïðåïÿòñòâóåò ïàéêà ñ ïðîðåçè â ñòåíêå êîðîáêè 5 ñòèÿ è çàãíóòû âíóòðè åå. ×òî-
âûñîêèì ðàáî÷èì íàïðÿæåíèåì ïðèêëååííûì êîíäåíñàòîðîì âûõîäÿò óæå 5 ïðîâîäîâ. Äîáà- áû êðûøêè êîðîáîê ñàìîïðî-
íåîáõîäèìî ñîîòâåòñòâåííî ïî- Ñ5 è òðåìÿ âûõîäíûìè ïðîâî- âèëèñü äâà ïðîâîäà, ïîäêëþ÷à- èçâîëüíî íå îòêðûâàëèñü, íà
âûñèòü íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ äàìè 2, ïðèêðåïëåííûìè ê êîð- åìûå ê äîïîëíèòåëüíîé îáìîò- èõ âíóòðåííþþ ïîâåðõíîñòü
áëîêà óñèëèòåëÿ ïîñòîÿííîãî ïóñó 1. ×òîáû âûïîëíèòü ýòî êå, âûïîëíåííîé íà ñèëîâîì áîêîâûõ ñòåíîê (ãäå êîíòàêòè-
òîêà. Ïðè èñïîëüçîâàíèè áîëåå êðåïëåíèå ïðîðåçàþò ùåëü â òðàíñôîðìàòîðå öâåòîìóçû- ðóåò êðûøêà ñ îñòàëüíîé ÷àñ-
ìîùíîãî äâèãàòåëÿ óêàçàííûé ñòåíêå êîðïóñà òàêîé øèðèíû, êàëüíîé óñòàíîâêè. Æãóò ïå- òüþ êîðîáêè) ïðèêëåèâàþò êó-
íà ñõåìå òîê áóäåò ïðåâûøåí ÷òîáû â íåå òóãî âõîäèëè ïðî- ðåïëåòåííûõ ïðîâîäîâ çàêàí- ñî÷êè ïîëèõëîðâèíèëà èëè ðå-
è ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìîñòü óñ- âîäà ñ íàäåòîé íà íèõ èçîëÿöè- ÷èâàåòñÿ ïÿòèêîíòàêòíûì ðàçú- çèíû. Òàê êàê òðàíçèñòîð VT5
òàíîâêè òðàíçèñòîðà VT5 íà îííîé òðóáêîé. Åñëè ïðîâîäà åìîì ëþáîãî òèïà, ïðåäíàçíà- íàãðåâàåòñÿ, òî äëÿ âåíòèëÿ-
ðàäèàòîð è çàìåíû åãî íà ëþ- ñïëåòåíû êîñîé, òî ìîæíî ñäå- ÷åííûì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê öèè íà áîêîâîé ñòåíêå êîðîá-
áîé áîëåå ìîùíûé ýòîé æå ëàòü ïåòëþ 3 îäíèì ëþáûì öâåòîìóçûêàëüíîé óñòàíîâêå. êè 5 íóæíî ïðîñâåðëèòü õîòÿ
ïðîâîäèìîñòè, íàïðèìåð ïðîâîäîì âîçëå âíóòðåííåé Óêàçàííûå íà ÷åðòåæå äëèíû áû äâà îòâåðñòèÿ äèàìåòðîì
ÊÒ805Á. Ìèêðîôîííûé óñèëè- ñòîðîíû ñòåíêè êîðïóñà 1, ïðå- ïðîâîäîâ íå îáÿçàòåëüíû ê âû- 4 ìì â äèàìåòðàëüíî ïðîòèâî-
òåëü ðàáîòîñïîñîáåí è áåç ïÿòñòâóþùóþ âûòÿãèâàíèþ ïðî- ïîëíåíèþ, à ëèøü ïðèìåð. Èõ ïîëîæíûõ òî÷êàõ êðóãëîé áî-
áëîêà óñèëèòåëÿ ïîñòîÿííîãî âîäîâ èç êîðïóñà. Ìåñòî ñî- ìîæíî óâåëè÷èâàòü â íåñêîëü- êîâîé ïîâåðõíîñòè. Ìèêðîýëå-
òîêà. ïðèêîñíîâåíèÿ âûõîäíûõ ïðî- êî ðàç, ïîêà íå ïðîèçîéäåò ñà- êòðîäâèãàòåëü îò äåòñêèõ èãðó-
Íàñòðîéêà ñâîäèòñÿ ê ïîäáî- âîäîâ ñ áîêîâîé ñòåíêîé êîð- ìîâîçáóæäåíèå ìèêðîôîííî- øåê, óïðàâëÿåìûé îïèñàííîé
ðó íîìèíàëà ðåçèñòîðà R11 ïî ïóñà ïîêðûâàþò êëååì. ãî óñèëèòåëÿ, êîòîðîå óñòðàíÿ- ñõåìîé, ëåãêî ñïðàâëÿåòñÿ ñ
ìàêñèìàëüíîìó ðåàãèðîâàíèþ  êîðïóñå íàäî ïðîñâåðëèòü åòñÿ óâåëè÷åíèåì åìêîñòåé âðàùåíèåì çåðêàëüíîãî øàðà,
äâèãàòåëÿ íà óâåëè÷åíèå ãðîì- îòâåðñòèå 4, ñîâïàäàþùåå ñ êîíäåíñàòîðîâ Ñ3, Ñ6, Ñ8. èçãîòîâëåííîãî íà îñíîâå ó÷å-
êîñòè çâóêà è íîìèíàëà ðåçè- îòâåðñòèåì ìèêðîôîíà ÂÌ1. Íà ñõåìå íîìèíàëû êîíäåí- íè÷åñêîãî ãëîáóñà, ñ óñòàíîâ-
ñòîðà R17, ÷òîáû òðàíçèñòîð Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì íà ðàñ- ñàòîðîâ óêàçàíû ñ çàïàñîì. Ê ëåííîé íà íåì èñêóññòâåííîé
VT2 íà÷àë ïðèîòêðûâàòüñÿ (íà- ñòîÿíèè 1 ì îò êîðïóñà ìèêðî- áîêîâîé ñòåíêå êîðîáêè 5 ïðè- åëêîé ñ áëåñòÿùåé õâîåé è
÷àëî óìåíüøàòüñÿ íàïðÿæåíèå ôîííîãî óñèëèòåëÿ íà åãî âû- êëååíà òðàíçèñòîðíàÿ ïàíåëü- äëèíîé ñòâîëà 0,8 ì.

10 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

ÑÅÒÅÂÎÉ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÒÎÊÀ "ÓÍÈÊÓÌ" Þ.Ï.Ñàðàæà, ã.Ìèðãîðîä, Ïîëòàâñêàÿ îáë.
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 5-12/2000)

Äëÿ óñòàíîâêè è ïëàâíîãî íàáîðà íà- íåííàÿ â ïëàíàðíîì âàðèàíòå (ïîâåðõíî-


ïðÿæåíèé îò óíèâåðñàëüíîãî òðàíñôîðìà- ñòíûé ìîíòàæ íà âåðõíåé ñòîðîíå ïëàòû),
òîðà ïîñðåäñòâîì ðåëåéíîãî êîììóòàòî- ÿâëÿåòñÿ äíîì êîíñòðóêöèè (èçîëÿöèîííîå
ðà óäîáíî ïðèìåíÿòü ýëåêòðîííûé ïóëüò îñíîâàíèå áåç îòâåðñòèé äëÿ ýëåìåíòîâ).
óïðàâëåíèÿ íà ðåâåðñèâíûõ ñ÷åò÷èêàõ. Òàêèì îáðàçîì, áåç êîðîáêè êîðïóñà ïî-
Ïðåäëàãàåìîå èçäåëèå îáëàäàåò ðÿäîì ëó÷àåòñÿ ïðàêòè÷åñêè çàêðûòàÿ êîíñòðóê-
äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé è óäîáñòâ, ðå- öèÿ, âûñîòà (òîëùèíà) êîòîðîé ìîæåò ñî-
àëèçàöèÿ êîòîðûõ ñðåäñòâàìè òî÷íîé ìå- ñòàâëÿòü âñåãî 20 ìì, è åå ìîæíî êàêîå-
õàíèêè ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíà è ïðàêòè÷å- òî âðåìÿ ýêñïëóàòèðîâàòü áåç êîðïóñà, -
ñêè íåðåàëèçóåìà â ëþáèòåëüñêèõ óñëî- îáû÷íî äî òåõ ïîð, ïîêà íà ýëåêòðîííóþ
âèÿõ. Ê òàêèì íîâûì âîçìîæíîñòÿì ñëå- ïëàòó íå ïîïàäåò êàêàÿ-ëèáî æåëåçêà è íå
äóåò îòíåñòè ñî÷åòàíèÿ ðåæèìîâ ïðÿìî- âûéäåò èç ñòðîÿ, íàïðèìåð, êàêàÿ-òî ìè-
ãî íàáîðà äâîè÷íîãî êîäà, àíàëîãè÷íûå êðîñõåìà, ïîýòîìó ÿ ðåêîìåíäóþ íå çëî-
ðàáîòå òóìáëåðíîãî ïóëüòà, è ïîñëåäîâà- óïîòðåáëÿòü òàêîé âîçìîæíîñòüþ è ïîçà-
òåëüíûé ïåðåáîð ïîçèöèé êîäà êàê â ïî- áîòèòüñÿ î êîðîáêå êîðïóñà, â êîòîðîé
øàãîâîì ðåæèìå ñ ðó÷íûì óïðàâëåíèåì, ýòó êîíñòðóêöèþ ëåãêî çàêðåïèòü ÷åòûðü-
òàê è â àâòîìàòè÷åñêè óñêîðåííîì, ÷òî ýê- ìÿ âèíòàìè Ì 2,5 ÷åðåç îòâåðñòèÿ â ïå-
âèâàëåíòíî ðàáîòå ìåõàíè÷åñêîé ìàøèí- ðåäíåì è çàäíåì ñâàÿõ ïàíåëè (ðèñ.20). ðèñ.20
êè ñ ðó÷íûì è ýëåêòðè÷åñêèì ïðèâîäîì Íà âåðõíåé ïàíåëè (ðèñ.20) êðîìå îïè-
ñîîòâåòñòâåííî, à òàêæå âîçìîæíîñòü ñàííûõ êðåïåæíûõ îòâåðñòèé âûïîëíå- ÷àþòñÿ îò ïîçèöèîííûõ íîìåðîâ òåì, ÷òî
âîçâðàòà èç ëþáîé íàáðàííîé êîìáèíà- íû ïðÿìîóãîëüíûå âûðåçû ïîä ïîâîäêè 10 âñåãäà íà åäèíèöó ìåíüøå, ò.å. ñ÷åò íà-
öèè ìãíîâåííî íà ïðåäâàðèòåëüíî óñòà- ïåðåêëþ÷àòåëåé, 4 òîëêàòåëåé êíîïîê è ÷èíàåòñÿ ñ íóëÿ) è, íàêîíåö, ñïðàâà îò
íîâëåííóþ ïåðåêëþ÷àòåëÿìè èëè ñáðîñ â êðóãëûå îòâåðñòèÿ äëÿ ëèíç 39 ñâåòîäè- ñâåòîäèîäîâ çíàêîìûå íàì çíà÷åíèÿ âå-
íóëü ïðîñòûì íàæàòèåì êíîïêè. îäîâ (îäíî îòâåðñòèå ∅5 ìì è 38 ∅3 ñà ðàçðÿäîâ äâîè÷íîãî êîäà. Æåëòûå
Íåïðîñòî âûïîëíèòü â ìåõàíèêå òàêæå ìì). Ëèíçû ñâåòîäèîäîâ äîëæíû "âûãëÿ- ñâåòîäèîäû íå âñåãäà ñâåòÿò íàïðîòèâ
è ïåðåñòàâëÿåìûé óïîð-îãðàíè÷èòåëü ìàê- äûâàòü" íàä ïîâåðõíîñòüþ ïàíåëè íå áî- âêëþ÷åííûõ âûêëþ÷àòåëåé ïðåäâàðèòåëü-
ñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ êîäà (íàïðÿæåíèÿ), ëåå ÷åì íà 1,5 - 2 ìì äëÿ íåâîçìîæíîñ- íîé óñòàíîâêè.
êîòîðûé ìîæåò äåéñòâîâàòü âìåñòå ñ èç- òè âäàâëèâàíèÿ èõ ïàëüöàìè ñ îòðûâîì Íà ðèñ.20 ïîêàçàí ïðèìåð, êîòîðûé
âåñòíûìè îãðàíè÷èòåëÿìè ïî ìàêñèìóìó äîðîæåê ïëàòû 1. ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè
(255) è ìèíèìóìó (0). Âñå íàäïèñè âåðõíåé ïàíåëè âûïîëíå- óñòàíîâêè (çàãðóçêè) "Set" èëè âêëþ÷åíèÿ
Âûõîäû ýëåêòðîííîãî ïóëüòà â âèäå íû íà ëèñòå ïëîòíîé áóìàãè ñ ðàçìåðàìè ïèòàíèÿ ïóëüòà â ïîëîæåíèè "S" ïåðåêëþ-
ãèáêîãî òîíêîãî êàáåëÿ, àðìèðîâàííûå è âñåìè îòâåðñòèÿìè âåðõíåé ïàíåëè, è ÷àòåëÿ "Begin" íà÷àëüíîé óñòàíîâêè, èëè
âèëêîé ÐØ-2, äåéñòâóþò àíàëîãè÷íî âû- ýòîò ëèñò ïîäëîæåí ïîä ïðîçðà÷íóþ ïà- â ðåçóëüòàòå îñòàíîâêè ïåðåáîðà êîäà
êëþ÷àòåëÿì SA1-SA8 ïóëüòà "Óíèêóì 2" íåëü (îðãñòåêëî). êíîïêàìè "Up" è "Down", èëè íà ïåðå-
è ñïîñîáíû íåïîñðåäñòâåííî êîììóòèðî- Âåðõíÿÿ ïàíåëü ïóëüòà - ïàíåëü îðãà- ñòàâëÿåìîì óïîðå ïîñëå áëîêèðîâêè
âàòü îáìîòêè ðåëå ñ òîêàìè äî 150 ìÀ. Ïî íîâ óïðàâëåíèÿ è èíäèêàöèè (ðèñ.20) ñî- êíîïêè "Up" â ïîëîæåíèè "L" ïåðåêëþ-
ýòîìó æå êàáåëþ ïîäàåòñÿ ïèòàíèå ñõå- äåðæèò ò.í. (ïî âîåííîé òåðìèíîëîãèè) ÷àòåëÿ "LIMIT". Ýòî ñîñòîÿíèå (ðàâåíñò-
ìû + 20  ñ ìàêñèìàëüíûì òîêîì îêîëî "âû÷èñëèòåëü" äëÿ áûñòðîãî ïåðåâîäà âà ïðåäóñòàíîâêè è íàáðàííîãî çíà÷å-
150 ìÀ îò ðåëåéíîãî áëîêà, íî èìååòñÿ äâîè÷íîãî êîäà (Bin) â äåñÿòè÷íûé (Dec) íèÿ êîäà) îòðàæàåò áîëüøîé ñâåòîäèîä
âîçìîæíîñòü ïèòàòü ïóëüò è îò îòäåëüíî- è øåñòíàäöàòèðè÷íûé (Hex) è îáðàòíî. ïî öåíòðó ïàíåëè æåëòûì öâåòîì ñâå÷å-
ãî èñòî÷íèêà 9-15  (ñðåäíåå çíà÷åíèå 12 Ñâåòîäèîäû - ïîäñêàçêè, çàæèãàåìûå ýëå- íèÿ. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ýòîò ñâå-
 ïîñòîÿííîãî òîêà). êòðîííîé ñõåìîé îòðàæàþò ñîñòîÿíèå òîäèîä ñâåòèòñÿ ëèáî çåëåíûì öâåòîì
Ïóëüò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîíñòðóê- ñ÷åò÷èêîâ è ïîëîæåíèå íàáèðàåìîãî êî- (åñëè íàáðàííûé êîä ìåíüøå ïðåäóñòà-
òèâíî çàêîí÷åííîå èçäåëèå è â èçãîòîâ- äà îòíîñèòåëüíî ïðåäâàðèòåëüíî óñòà- íîâêè), ëèáî êðàñíûì (åñëè íàáðàííûé â
ëåíèè êîíñòðóêöèè íàìíîãî ïðîùå òîé æå íîâëåííîãî âûêëþ÷àòåëÿìè (8 øò. ñëåâà). ñ÷åò÷èêàõ êîä áîëüøå ïðåäóñòàíîâêè).
ìåõàíè÷åñêîé ìàøèíêè. Âêëþ÷åííûå ðàçðÿäû (ëîã."1") äâîè÷íî- Óïðàâëÿåò ýòèì ñâåòîäèîäîì ñïåöèàëüíàÿ
Îñíîâîé êîíñòðóêöèè ïóëüòà ÿâëÿåòñÿ ãî êîäà îòðàæàþòñÿ êîëîíêîé èç 8-ìè ýëåêòðîííàÿ ñõåìà, íàçûâàåìàÿ öèôðî-
âåðõíÿÿ ïàíåëü èç îðãñòåêëà òîëùèíîé 3 æåëòûõ ñâåòîäèîäîâ, êàæäûé èç êîòî- âûì êîìïàðàòîðîì (ñõåìà ñðàâíåíèÿ).
ìì è ðàçìåðàìè ≈150 õ 80 ìì (ðèñ.20), ê ðûõ óñòàíîâëåí ðÿäîì ñ ñîîòâåòñòâóþùèì Íàëè÷èå òàêîãî èíäèêàòîðà âåñüìà óäîá-
êîòîðîé ñíèçó ïðèêðåïëåíû ÷åòûðüìÿ âûêëþ÷àòåëåì. Âûêëþ÷àòåëè ïðåäóñòà- íî ïðè ïåðåñ÷åòàõ êîäîâ è, êðîìå òîãî,
âèíòàìè Ì 2,5 ñ ðàñïîðíûìè âòóëêàìè äâå íîâêè è ñîîòâåòñòâóþùèå èì èíäèêàòîðû ýòî åäèíñòâåííûé (èç 39) ñâåòîäèîä, êî-
ïå÷àòíûå ïëàòû ýëåêòðîííîé ñõåìû çàìàðêèðîâàíû âñåìè âîçìîæíûìè ñïî- òîðûé îñòàíåòñÿ ñâåòèòüñÿ ïîñëå íàæàòèÿ
(ðèñ.21) ðàçìåðàìè 125 õ 72 ìì (íà ðèñ.20 ñîáàìè: ñëåâà ïðîñòî íîìåðà âûêëþ÷àòå- êíîïêè ñáðîñà "Reset" (çåëåíûì öâåòîì,
âèíòû ïî óãëàì ïóíêòèðíîãî êîíòóðà, êî- ëåé (êàê ìû è ñ÷èòàëè èõ ñ ñàìîãî íà÷à- åñëè åñòü ïðåäóñòàíîâêè, è æåëòûì, åñëè
òîðûé ïîêàçûâàåò ïåðèìåòð ïå÷àòíûõ ëà), äàëüøå êîëîíêà ñî ñòåïåíÿìè äâîé- íåò), ñèãíàë "Âêë".
ïëàò ïîä ïàíåëüþ). Ïî ðèñ.21 âèäíî, ÷òî êè (ïîêàçàòåëè ñòåïåíè îáû÷íî èñïîëüçó- Ñîáñòâåííî ôóíêöèþ "âû÷èñëèòåëÿ"
âåðõíÿÿ ïå÷àòíàÿ ïëàòà 1 ÿâëÿåòñÿ ôàëü- þò äëÿ îáîçíà÷åíèÿ âåñà ðàçðÿäîâ â öè- âûïîëíÿþò 30 ñâåòîäèîäîâ, ðàçìåùåí-
øïàíåëüþ, à ïå÷àòíàÿ ïëàòà 2, âûïîë- ôðîâûõ ñõåìàõ è ïðîãðàììàõ, îíè îòëè- íûõ è ïîäïèñàííûõ, êàê ïîêàçàíî íà

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 11


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ
ðèñ.20 ñïðàâà. Ýòè ñâåòîäèîäû ñîáðàíû
â äâå êîëîíêè ïî 15 øò. â êàæäîé. Ñâå-
òîäèîäû ëåâîé êîëîíêè êðàñíûå, çàìàð-
êèðîâàíû ÷èñëàìè, êðàòíûìè 16 (îò 16
äî 240), è îòðàæàþò ñîñòîÿíèå äåøèôðà-
òîðà ñòàðøèõ ÷åòûðåõ ðàçðÿäîâ äâîè÷íî- ðèñ.21
ãî êîäà, à ñâåòîäèîäû ïðàâîé êîëîíêè çà-
ìàðêèðîâàíû ÷èñëàìè îò 1 äî 15 (ñëåâà) ÷òî â êðàñíîé è çåëåíîé êîëîíêàõ ìîæåò ÷òî 167 = 160 (êðàñíûõ) + 7 (çåëåíûõ), à
è öèôðàìè ãåêñàäåöèìàëüíîãî (øåñòíàä- ãîðåòü òîëüêî îäèí ñâåòîäèîä (åñëè ñâå- â äâîè÷íîì êîäå ýòî 10100111 ò.å. íóæíî
öàòèðè÷íîãî) êîäà (ñïðàâà) îò 1 äî f è îò- òîäèîä íå ãîðèò â êàêîé-ëèáî êîëîíêå, ñóììèðîâàòü 5 ÷èñåë (æåëòûõ) 167 = 128
ðàæàþò ñîñòîÿíèå äåøèôðàòîðà ìëàä- çíà÷èò, òàì íóëü), à òàêæå òî, ÷òî ñóììà + 32 + 4 + 2 + 1 è óæ ïðîùå âñåãî ïîëó-
øèõ ÷åòûðåõ ðàçðÿäîâ äâîè÷íîãî êîäà ÷èñåë êðàñíîé è çåëåíîé êîëîíîê ðàâíà ÷àåòñÿ â øåñòíàäöàòèðè÷íîì êîäå, ãäå 167
(èíîãäà íàçûâàþò òåòðàäàìè èëè íèááëà- âñåãäà ñóììå ÷èñåë æåëòîé êîëîíêè. = À7 è ñóììèðîâàòü âîîáùå íè÷åãî íå
ìè ñòàðøèì è ìëàäøèì ñîîòâåòñòâåííî). Óäîáñòâî "âû÷èñëèòåëÿ" êàê ðàç è ñîñòî- íóæíî. È åùå âåäü 30 çíà÷åíèé, íàäïè-
Ïðè ïåðåâîäå â øåñòíàäöàòèðè÷íûé èò â òîì, ÷òî ñóììèðîâàíèå ðàçëè÷íîãî ñàííûõ ó êðàñíûõ è çåëåíûõ ñâåòîäèîäîâ,
(Íåõ) êîä öèôðû ïðàâîé è ëåâîé êîëîíîê êîëè÷åñòâà ÷èñåë (äî 8 ïðè 255) ïî æåë- òîæå ñ÷èòûâàþòñÿ íàïðÿìóþ (åñëè äðóãàÿ
ðàâíû è òàê è çàïèñûâàþòñÿ, à ïðè ïåðå- òûì "âåñîâûì" ñâåòîäèîäàì ñâîäèòñÿ ê êîëîíêà ïîãàøåíà).
âîäå â äåñÿòè÷íûé (Dec) êîä ñëåäóåò ñóì- ñëîæåíèþ ìàêñèìóì äâóõ ÷èñåë çåëåíîé
ìèðîâàòü ÷èñëî, ïîäñâå÷åííîå çåëåíûì è è êðàñíîé êîëîíîê, ÷òî ëåãêî è áûñòðî (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
êðàñíûì ñâåòîäèîäàìè. Ñëåäóåò îòìå- äåëÿòñÿ â óìå. Ïî ïðèìåðó ðèñ.20 äëÿ äå-
òèòü, ÷òî íóëè íå èíäèöèðóþòñÿ, è òî, ñÿòè÷íîãî ÷èñëà 167: îò÷åòëèâî âèäíî,

ËÈÑÒ ÄÎ ÐÅÄÀÊÖ²¯
Ïèøå Âàì ³íâàë³ä 1-¿ ãðóïè. ß íå ìîæó ñàìîñò³éíî ï³äíÿ- äå ìîæíà êóïèòè ðåäóêòîð îêðåìî?
òèñÿ ç ë³æêà ³ ñ³ñòè â ³íâàë³äíó êîëÿñêó àáî ç ³íâàë³äíî¿ êî- 4. ßê çðîáèòè ïóëüò äèñòàíö³éíîãî êåðóâàííÿ, ùîá âàë äâè-
ëÿñêè ëÿãòè â ë³æêî.  öüîìó ìåí³ äîïîìàãàþòü áàòüêè, àëå ãóíà îáåðòàâñÿ â îáîõ íàïðÿìêàõ?
âîíè âæå ïðèñòàð³ë³, ³ ¿ì äóæå âàæêî.  ìåíå âèíèêëà ³äåÿ 5. ßê çðîáèòè ñõåìó áëîêà æèâëåííÿ â³ä åëåêòðîìåðåæ³ 220
çðîáèòè ïðèñòð³é, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ÿ ì³ã áè ñàì ï³äíÿ-  íà íàïðóãó 12 (24)  ç ïîòð³áíèì òîêîì æèâëåííÿ?
òèñÿ ç ë³æêà ³ ñ³ñòè â ³íâàë³äíó êîëÿñêó. Íà ïîÿñ³ Òàêîæ çâåðòàþñü äî Âàñ ç ïðîõàííÿì: äå ìîæíà ïðèäáà-
çàêð³ïëþºòüñÿ ðåì³íü, äî ÿêîãî ïîçàäó çàêð³ïëåíèé òðîñ. Ó òè êðåñëåííÿ ³íâàë³äíî¿ êîëÿñêè ç åëåêòðîäâèãóíîì òà åëå-
ìåíå â ðóö³ çíàõîäèòüñÿ ïóëüò, ÿêèì ÿ âêëþ÷àþ åëåêòðîäâè- êòðè÷íó ñõåìó òàêî¿ êîëÿñêè, ñõåìó ïóëüòà êåðóâàííÿ êîëÿ-
ãóí ç ðåäóêòîðîì. Ïðè öüîìó òðîñ ï³äòÿãóºòüñÿ äîãîðè ³ ñêîþ, ìàðêó àêóìóëÿòîðà, ìàðêó òà ïîòóæí³ñòü åëåêòðîäâè-
ï³ä³éìຠìåíå òàê, ùîá ÿ çì³ã ïåðåñ³ñòè äî êîëÿñêè. Êîëè ÿ ãóíà ç âñòðîºíèì ðåäóêòîðîì.
çíàõîäæóñü íàä êîëÿñêîþ, âêëþ÷àþ åëåêòðîäâèãóí â çâîðîò- Ç ïîâàãîþ Ä.Î.Áàêëàí, ³ííèöüêà îáë, òåë. (04343) 26-1-
íüîìó íàïðÿìêó, ùîá ñïóñòèòèñü äî êîëÿñêè. Òàì ÿ â³ä÷³ïëÿþ 56
ðåì³íü ³ òîä³ çìîæó â³ä¿õàòè. Êîëè òðåáà ïîâåðíóòèñü äî
ë³æêà, îïåðàö³¿ ïðîâîäÿòüñÿ ó çâîðîòíüîìó ïîðÿäêó. ³ä ðåäàêö³¿. Àâòîð ëèñòà ïðîïîíóº ðîçðîáèòè ïðèñòð³é,
Ó çâ'ÿçêó ç öèì ó ìåíå òàê³ ïèòàííÿ: ÿêèé áóäå äóæå êîðèñíèé áàãàòüîì ³íâàë³äàì. Ìè çâåð-
1. ßêî¿ ïîòóæíîñò³ (Âò) ïîâèíåí áóòè åëåêòðîäâèãóí òàºìîñü äî íàøèõ ÷èòà÷³â ³ àâòîð³â ç ïðîïîçèö³ºþ íàä-
ïîñò³éíîãî ñòðóìó íà 12 (24) Â, ùîá â³í ì³ã ï³äíÿòè ìîþ âà- ñèëàòè íàì êðåñëåííÿ, ñõåìè, òåõíîëîã³þ âèãîòîâëåííÿ
ãó (65 êã)? òà ³íø³ ìàòåð³àëè. Âîíè áóäóòü äðóêóâàòèñü íåãàéíî. ßê-
2. Äå ìîæíà ïðèäáàòè ìàëîãàáàðèòíèé åëåêòðîäâèãóí ùî ó âàñ º àäðåñè ï³äïðèºìñòâ ³ ô³ðì, äå âèãîòîâëÿþòü
ïîñò³éíîãî ñòðóìó ç âñòðîºíèì ðåäóêòîðîì (ïîòð³áí³ àäðå- ïîòð³áí³ äâèãóíè, ðåäóêòîðè òà ³íø³ åëåìåíòè îáëàäíàí-
ñè ï³äïðèºìñòâ àáî òîðãîâèõ ô³ðì)? íÿ äëÿ ³íâàë³ä³â, íàäñèëàéòå íàì àáî òåëåôîíóéòå Ä.Áàê-
3. ßêùî òàêîãî äâèãóíà ç âñòðîºíèì ðåäóêòîðîì íåìà, òî ëàíó. Äóæå ïðîñèìî äîïîìîãòè íàøèì ³íâàë³äàì.

ÐÅÃÓËßÒÎÐ ÌÎÙÍÎÑÒÈ ÍÀ ÒÐÅÕ ÄÅÒÀËßÕ


Þ.È.Áîðîäàòûé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.
 ïîñëåäíåå âðåìÿ íà-
ñòîÿùèé ðåíåññàíñ ïåðå-
æèâàþò ðåçèñòîðíûå [1] è
òðàíçèñòîðíûå [2] ðåãóëÿ-
òîðû ìîùíîñòè. Îíè ñà-
ìûå íåýêîíîìè÷íûå. Ïî-
âûñèòü ÊÏÄ ðåãóëÿòîðà [2]
ìîæíî òàê æå, êàê è ðåãó-
ëÿòîðà [1] âêëþ÷åíèåì äè-
îäà (ñì.ðèñóíîê). Ïðè ýòîì äîñòèãàåòñÿ áîëåå óäîáíûé ïðåäåë
ðåãóëèðîâàíèÿ (50-100%). Ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðèáîðû ìîæ-
íî ðàçìåñòèòü íà îäíîì ðàäèàòîðå.

Ëèòåðàòóðà
1.Äàíèëü÷óê À.À. Ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè äëÿ ïàÿëüíè-
êà//Ðàä³îàìàòîð-Ýëåêòðèê. -2000. -¹9. -Ñ.23.
2.Ðèøòóí À. Ðåãóëÿòîð ïîòóæíîñò³ íà øåñòè äåòà-
ëÿõ//Ðàä³îàìàòîð-Ýëåêòðèê. -2000. -¹11. -Ñ.15.

12 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ
íàðóæåíèÿ äâîéíûõ îøè-
Íîâûå ìèêðîñõåìû äëÿ ýëåêòðèêîâ áîê, êîòîðûå ìîãóò âîçíè-
êàòü ïðè ïåðåäà÷å èç-çà
ïîìåõ â ñåòè. Ìèêðîñõåìà
ÊÐ1446ÕÊ1 - Ìèêðîñõåìà ÊÐ1446ÕÊ1
âûïîëíÿåò ôóíêöèþ ïðè-
124; 248; 496 è 992 áèò/ñ
è çàäàåòñÿ âî âðåìÿ ïðî-
ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü
óæå èìåþùèåñÿ ëèíèè ñè-
ïðèåìîïåðåäàò÷èê åìà è ïåðåäà÷è öèôðîâîé
èíôîðìàöèè ïî ñåòÿì ïå-
ãðàììèðîâàíèÿ ïðèåìîïå-
ðåäàò÷èêà.  ìèêðîñõåìå
ëîâîé ýëåêòðîñåòè äëÿ ñî-
ïî ñåòè ðåìåííîãî òîêà 110 - 380 Â. èñïîëüçóåòñÿ ïîìåõîçàùè-
çäàíèÿ ñèñòåì ñáîðà èí-
ôîðìàöèè, ëîêàëüíûõ ñå-
ïåðåìåííîãî Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ìîæåò
ïðèíèìàòü îäíî èç ÷åòû-
ùåííîå êîäèðîâàíèå öèô-
ðîâîé èíôîðìàöèè äëÿ èñ-
òåé ïåðåäà÷è äàííûõ, ñèñ-
òåì öåíòðàëèçîâàííîãî
òîêà 110 - 380  ðåõ âîçìîæíûõ çíà÷åíèé: ïðàâëåíèÿ îäèíî÷íûõ è îá- êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ
Òàáëèöà 1 ýëåêòðîîáîðóäîâàíèåì, ñè-
Âûâîä Îáîçíà÷åíèå Íàçíà÷åíèå ñòåì îõðàíû è ñèãíàëèçà-
öèè. Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ìè-
1 ERR2 Ôëàã äâîéíîé îøèáêè âî âðåìÿ ïðèåìà êðîñõåìû ÊÐ1446ÕÊ1 ïî-
èíôîðìàöèè (óñòàíàâëèâàåòñÿ â "1" ïðè îá êàçàíà íà ðèñ.1, îñíîâíûå
íàðóæåíèè äâîéíîé îøèáêè) ðàçìåðû 22-âûâîäíîãî
2 DATA Ïîðò îáìåíà äàííûìè ñ âíåøíèì êîíòðîëëåðîì êîðïóñà 2108.22 - íà ðèñ.2,
3 CLK Âõîä ñòðîáèðóþùåãî ñèãíàëà ïðè îáìåíå îáîçíà÷åíèÿ âûâîäîâ - íà
äàííûìè ñ âíåøíèì êîíòðîëëåðîì ðèñ.3. Â òàáë.1 ïðèâåäåíî
4 PROG Âõîä ñèãíàëà óñòàíîâêè ðåæèìà ïðîãðàì- îïèñàíèå âûâîäîâ.
ìèðîâàíèÿ ïðèåìîïåðåäàò÷èêà  òàáë.2 ïðèâåäåíû ïàðà-
5,6,7 NC Íå èñïîëüçóþòñÿ ìåòðû ìèêðîñõåìû.
8 RESET Âõîä îáíóëåíèÿ
9 F4MHz Âõîä òàêòîâîé ÷àñòîòû 4 ÌÃö
10 OSCIN Âõîä ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî êâàðöåâîãî Ôóíêöèîíèðîâàíèå
ãåíåðàòîðà 8 ÌÃö Ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè
11 OSCOUT Âûõîä ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî êâàðöåâîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷àñòîòíîé
ãåíåðàòîðà 8 ÌÃö ìàíèïóëÿöèåé ñèãíàëà: "1"
12 BUSY Ôëàã ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè (óñòàíàâëèâàåòñÿ è "0" ïåðåäàþòñÿ ðàçíû-
â "1" âî âðåìÿ ïðîöåäóðû ïåðåäà÷è â ñåòü) ìè ÷àñòîòàìè, íåçíà÷èòåëü-
13 Ep +5 íî îòëè÷àþùèìèñÿ îò öåí-
14 NC Íå èñïîëüçóåòñÿ òðàëüíîé â áîëüøóþ èëè
15 OUT2 Âûõîä ÷àñòîòíî-ìàíèïóëèðîâàííîãî ñèãíàëà (èíâåðñíûé) ìåíüøóþ ñòîðîíó. ×àñòîò-
16 OUT1 Âûõîä ÷àñòîòíî-ìàíèïóëèðîâàííîãî ñèãíàëà íî-ìàíèïóëèðîâàííûé ñèã-
17 NC Íå èñïîëüçóåòñÿ íàë ÷åðåç ðàçâÿçûâàþùèé
18 IN Âõîä ÷àñòîòíî-ìàíèïóëèðîâàííîãî ñèãíàëà òðàíñôîðìàòîð ïåðåäàåò-
19 GND Îáùèé âûâîä ñÿ â ýëåêòðîëèíèþ. Áóôåð-
20 START Âõîä ñèãíàëà çàïóñêà ïåðåäà÷è â ñåòü íûé êàñêàä ïðåäíàçíà÷åí
21 W/R Âõîä óñòàíîâêè ðåæèìà ÷òåíèå/çàïèñü äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ âûñîêî-
22 RX Ôëàã ïðèåìà íîâîé èíôîðìàöèè èç ñåòè ãî âûõîäíîãî ñîïðîòèâëå-
(óñòàíàâëèâàåòñÿ â "1" ïðè ïîëó÷åíèè íèÿ ìèêðîñõåìû ñ íèçêèì
íîâîé èíôîðìàöèè) âõîäíûì ñîïðîòèâëåíèåì

ðèñ.1

ðèñ.2 ðèñ.3 ðèñ.4

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 13


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ
ëèíèè ïðè ïåðåäà÷å ñèãíà- Òàáëèöà 2
ëà â ëèíèþ è äëÿ ôèëüòðà- Ïàðàìåòð Ìèí. Òèï. Ìàêñ. Óñëîâèÿ
öèè ïåðåìåííîãî íàïðÿæå- Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ, Â 3,0 5,0 5,5 -
íèÿ 50 Ãö ïðè ïðèåìå. Òîê ïîòðåáëåíèÿ, ìÀ:
Îäèí èç òðåõ ÷àñòîòíûõ â ðåæèìå ïðèåìà - 3,5 - Ucc=5 Â
äèàïàçîíîâ óñòàíàâëèâàåò- â ðåæèìå ïåðåäà÷è - 5,5 - Ucc=5 Â
ñÿ ïðè íà÷àëüíîé óñòàíîâ- ×óâñòâèòåëüíîñòü ïðèåìíèêà ïî âõîäó*, ì - 15 - Ucc=5 Â
êå. Êîíêðåòíûå ÷àñòîòû Âõîäíîå íàïðÿæåíèå, Â:
óêàçàíû â òàáë.3. íèçêîãî óðîâíÿ 0 - 0,8 -
Ìèêðîñõåìà âûïóñêàåò- âûñîêîãî óðîâíÿ 3,6 - Ucc -
ñÿ â äâóõ ìîäèôèêàöèÿõ: Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå (âûõîä DATA), Â:
ñî âñòðîåííûì ôèëüòðîì ëîã."0" - - 0,4 Ucc=5 Â
íà âõîäå IN è áåç íåãî. Âî ëîã."1" Ucc-0,4 - - Ucc=5 Â
âòîðîì ñëó÷àå äëÿ óëó÷- Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå(âûõîäû RX,ERR2), Â:
øåíèÿ ïðèåìà ðåêîìåíäó- ëîã."0" - - 0,4 Ucc=5 Â
åòñÿ èñïîëüçîâàòü âíåøíèé ëîã."1" Ucc-0,4 - - Ucc=5 Â
ôèëüòð. Íà ðèñ.4 ïðèâåäå- Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå (âûõîäû OUT1, OUT2), Â:
íà À×Õ âñòðîåííîãî ôèëü- ëîã."0" - - 0,4 Ucc=5 Â
òðà äëÿ âòîðîãî ÷àñòîòíî- ëîã."1" Ucc-0,4 - - Ucc=5 Â
ãî äèàïàçîíà (100 êÃö). Òîê óòå÷êè íà âõîäå, ìêÀ - - 5 Ucc=5 Â
Âõîäíàÿ åìêîñòü, ïÔ: - - 10 -
Ïðèåì èíôîðìàöèè * Óñòàíîâëåíà íà óðîâíå 15 ìÂ, ÷òî íèæå óðîâíÿ ïîìåõ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè. ×óâñòâèòåëüíîñòü
Ïðèåìíèê àíàëèçèðóåò ìîæåò áûòü íàñòðîåíà íà äðóãîé óðîâåíü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêàç÷èêà.
äàííûå, ïðèõîäÿùèå íà åãî
âõîä. Åñëè ïðèõîäèò êîä ñîêèé óðîâåíü è âûäàòü 16 Òàáëèöà 3
ñëîâà ñèíõðîíèçàöèè, à çà èìïóëüñîâ íà âõîä CLK. Öåíòðàëüíàÿ ×àñòîòà ïåðåäà÷è ×àñòîòà ïåðåäà÷è
íèì êîä àäðåñà, êîòîðûé Åñëè äî ýòîãî W/R íàõî- ÷àñòîòà, êÃö “0”, êÃö "1", êÃö
ñîâïàäàåò ñ ñîáñòâåííûì äèëñÿ â âûñîêîì óðîâíå, 66,66 62,5 71,43
àäðåñîì (èëè ñ îáùèì àä- åãî íåîáõîäèìî ñáðîñèòü è 100 95,94 105,26
ðåñîì 10111001), òî ñëåäóþ- âûñòàâèòü ñíîâà. Ïåðâûé 133,33 129,03 137,93
ùèå çà íèì 2 áàéòà èíôîð- èìïóëüñ CLK ñáðàñûâàåò
ìàöèè ñ÷èòàþòñÿ ïðåäíàç- ôëàãè RX è ERR2. Ïðèåìî-
íà÷åííûìè äàííîìó ïðè- ïåðåäàò÷èê èçìåíÿåò èí-
åìîïåðåäàò÷èêó. Îíè çà- ôîðìàöèþ íà âõîäå DATA
ïèñûâàþòñÿ â áóôåð ïðè- ïî íèçêîìó óðîâíþ CLK.
åìà, à íà âûõîäå RX Îáà áàéòà ïîëó÷åííûõ äàí-
ïðèåìîïåðåäàò÷èê âûñòàâ- íûõ âûäàþòñÿ ìëàäøèìè
ëÿåò âûñîêèé óðîâåíü, ÷òî áèòàìè âïåðåä. Ìèíèìàëü-
ÿâëÿåòñÿ ôëàãîì òîãî, ÷òî íûé ïåðèîä ñèãíàëà CLK 1
ïîëó÷åíà íîâàÿ èíôîðìà- ìêñ. Îãðàíè÷åíèÿ íà èí-
öèÿ. Â ðåçóëüòàòå ïîìåõ â òåðâàëû âðåìåíè âî âðåìÿ
ñåòè âîçìîæíî èñêàæåíèå ïðîöåäóðû ÷òåíèÿ ïîêàçà-
èíôîðìàöèè. Â êàæäîì èç íû íà ðèñ.6.
ïðèíèìàåìûõ áàéòîâ (àä-
ðåñ è äàííûå) ïðèåìíèê Ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè ðèñ.5
èñïðàâëÿåò îøèáêè â îä- ×òîáû çàïèñàòü èíôîð-
íîì áèòå è îáíàðóæèâàåò ìàöèþ â áóôåð ïåðåäà÷è,
äâîéíûå îøèáêè (â ýòîì íåîáõîäèìî âûñòàâèòü íà
ñëó÷àå íà âûõîäå ERR2 âõîäå W/R íèçêèé óðî-
ïðèåìîïåðåäàò÷èê âûñòàâ- âåíü è âûäàòü 24 èìïóëüñà
ëÿåò âûñîêèé óðîâåíü). Ïî- CLK. Åñëè âõîä W/R ïå-
ëó÷åííàÿ èíôîðìàöèÿ õðà- ðåä ýòèì íàõîäèëñÿ â íèç-
íèòñÿ â áóôåðå ïðèåìà è êîì óðîâíå, íóæíî óñòàíî- ðèñ.6
ìîæåò áûòü ïðî÷èòàíà îä- âèòü åãî â âûñîêèé óðî-
íîêðàòíî â ëþáîå óäîáíîå âåíü, à çàòåì ñíîâà â íèç-
âðåìÿ íåçàâèñèìî îò ðà- êèé. Èíôîðìàöèþ íà âõî-
áîòû áëîêîâ ïðèåìíèêà è äå DATA ñëåäóåò èçìåíÿòü
ïåðåäàò÷èêà. Äèàãðàììà ïî íèçêîìó óðîâíþ CLK.
ïðèåìà èíôîðìàöèè ïîêà- Ìèíèìàëüíûé ïåðèîä ñèã-
çàíà íà ðèñ.5. íàëà CLK 1 ìêñ. Ïåðåäàåò-
Ïðîöåäóðó ÷òåíèÿ èí- ñÿ àäðåñ ïðèåìîïåðåäàò-
ôîðìàöèè èç áóôåðà ïðè- ÷èêà, êîòîðîìó àäðåñóåòñÿ
åìà ìîæíî íà÷èíàòü ñðàçó èíôîðìàöèÿ (èëè îáùèé
ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ôëàãà RX. àäðåñ = 10111001, â ýòîì
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî âû- ñëó÷àå èíôîðìàöèÿ áóäåò
ñòàâèòü íà âõîäå W/R âû- ïðèíÿòà âñåìè ïðèåìîïå-
ðèñ.7

14 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ
ðåäàò÷èêàìè â äàííîé ñå- ëèâàþòñÿ â ñâîå çíà÷åíèå
òè), è äâà áàéòà èíôîðìà- ïî óìîë÷àíèþ, ðàâíîå 01h.
öèè. Âñå áàéòû ïåðåäàþò- Çàòåì âûäàòü ñèãíàë
ñÿ ìëàäøèìè áèòàìè âïå- START. Ïîñëàííàÿ òàêèì
ðåä. Ïîñëå òîãî êàê èí- îáðàçîì èíôîðìàöèÿ 01h,
ôîðìàöèÿ çàïèñàíà â áó- 01h ïî àäðåñó 01h áóäåò
ôåð ïåðåäà÷è, îíà ìîæåò ïðèíÿòà âñåìè ïðèåìîïå-
áûòü âûäàíà îäíîêðàòíî ðåäàò÷èêàìè â äàííîé ñå-
èëè ìíîãîêðàòíî â ñåòü. òè, ÷òî áóäåò îòìå÷åíî ïî-
ðèñ.8
Ïåðåäà÷à çàïóñêàåòñÿ ÿâëåíèåì ôëàãà RX. Ñáðîñ
ôðîíòîì èìïóëüñà START RX âûïîëíÿåòñÿ ñèãíàëîì
(ðèñ.7). Âðåìÿ ïåðåäà÷è çà- RESET èëè ïåðâûì èìïóëü-
âèñèò îò çàïðîãðàììèðî- ñîì CLK âî âðåìÿ ÷òåíèÿ
âàííîé ñêîðîñòè. Âî âðåìÿ áóôåðà ïðèåìà. Îãðàíè÷å-
ïðîöåññà ïåðåäà÷è íà âû- íèÿ íà âðåìåíà âî âðåìÿ
õîäå BUSY óñòàíàâëèâàåò- âûïîëíåíèÿ çàïèñè â ÑÏÏ
ñÿ "1", à ðàáîòà ïðèåìíèêà ïîêàçàíû íà ðèñ.8.
áëîêèðóåòñÿ. Â ïðîñòåé-
øåì ñëó÷àå ìîæíî ïåðå- Íà÷àëüíàÿ óñòàíîâêà
äàòü ñèãíàë îò îäíîãî ïðè- Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïèòà-
åìîïåðåäàò÷èêà äðóãîìó íèÿ íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü
áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïè- âñå áëîêè ïðèåìîïåðåäàò-
ñè áóôåðà ïåðåäà÷è è ïðî- ÷èêà â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå
ãðàììèðîâàíèÿ óñòàíîâîê. íèçêèì óðîâíåì ñèãíàëà
ðèñ.9 Äëÿ ýòîãî íóæíî îáíóëèòü RESET. Äëèòåëüíîñòü ñèã-
âñå ïðèåìîïåðåäàò÷èêè íàëà RESET äîëæíà áûòü
ñèãíàëîì RESET, ïîñëå ÷å- íå ìåíåå 1 ìñ. Ñèãíàë
ãî âñå àäðåñà, äàííûå, ñêî- RESET ñáðàñûâàåò ôëàãè
ðîñòè è ÷àñòîòû óñòàíàâ- RX, ERR2, óñòàíàâëèâàåò
ñîáñòâåííûé àäðåñ ïðè-
åìîïåðåäàò÷èêà, ðàâíûì
01h, ÷àñòîòó ïåðåäà÷è, ðàâ-
íóþ 100 êÃö, ñêîðîñòü ïå-
ðåäà÷è, ðàâíóþ 248 áèò/ñ,
à òàêæå â áóôåðå ïåðåäà-
÷è ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ:
àäðåñ ïåðåäà÷è 01h, 1-é
áàéò äàííûõ, ðàâíûé 01h,
âòîðîé áàéò äàííûõ, ðàâ-
íûé 01h.
×òîáû âûïîëíèòü ïðîöå-
äóðó ïðîãðàììèðîâàíèÿ,
íåîáõîäèìî âûñòàâèòü íà
âõîäàõ PROG è W/R íèç-
êèé óðîâåíü è âûäàòü 12
èìïóëüñîâ CLK (ðèñ.9). Èí-
ôîðìàöèþ ïî âõîäó DATA
ðèñ.10 ñëåäóåò èçìåíÿòü ïî âûñî-
êîìó óðîâíþ CLK. Ìèíè-
ìàëüíûé ïåðèîä ñèãíàëà
CLK 1 ìêñ. Íà âõîä DATA
ïîñëåäîâàòåëüíî çàäàþòñÿ
êîäû àäðåñà, ÷àñòîòû è
ñêîðîñòè ïåðåäà÷è ìëàä-
øèìè áèòàìè âïåðåä. Äëÿ
òîãî ÷òîáû ïðèåìîïåðåäàò-
÷èêè â ñåòè "ñëûøàëè"
äðóã äðóãà, îíè äîëæíû
áûòü çàïðîãðàììèðîâàíû
îäèíàêîâûìè çíà÷åíèÿìè
÷àñòîòû è ñêîðîñòè ïåðå-
äà÷è. Íà ðèñ.10 ïîêàçàíà
òèïîâàÿ ñõåìà âêëþ÷åíèÿ ñ
óïðàâëÿþùèì êîíòðîëëå-
ðîì, íà ðèñ.11 - ïðîñòåéøàÿ
ðèñ.11 ñõåìà âêëþ÷åíèÿ.

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 15


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà
ñîåäèíåíèé àâòîìîáèëÿ MAZDA626
16 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001
ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 17


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

ÒÎÊÎÂÛÅ ÊËÅÙÈ UNITEST ÔÈÐÌÛ CH.BEHA GMBH


Òîêîâûå êëåùè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èçìåðåíèÿ áîëüøèõ òîêîâ áåç íàðóøåíèÿ öåëîñòíîñòè ýëåêòðè÷åñêîé ñõåìû. Ïîëüçîâàíèå
êëåùàìè î÷åíü ïðîñòîå: ïðîâîäíèê, òîê â êîòîðîì èçìåðÿåòñÿ, îêðóæàåòñÿ òîêîâûìè êëåùàìè, ïîñëå ÷åãî íà äèñïëåå ñ÷èòûâàåòñÿ
çíà÷åíèå òîêà. Ïàðàìåòðû òîêîâûõ êëåùåé ôèðìû Ch.Beha.Gmbh ñâåäåíû â òàáëèöó.

Ïàðàìåòð 93451 93512 93417 93478 93479 93470 93440 93481 93800 93468

Äèñïëåé (îòñ÷åòîâ) 3999 3999 1999 3999 3999 3999 1999 3999 Àíàëîã 3999
Äèàïàçîí 0,1- 0,01- 0,01- 0,01- 0,1- 0,1- 0,1- 10-5- 0- 0,01-
ïåðåì. òîêà (À) 400 400 200 1000 400 1000 20 60 300 200
Ïîãðåøíîñòü 2%+5D 2%+10D 1,2%+5D 1,5%+5D 1,9%+5D 2%+10D 1%+5D 1,5%+5D 5% 1%+3D
Äèàïàçîí 0,1- 0,1- - 0,1- 0,1- 1 ìÂ- - - 0,1- -
íàïðÿæ. (Â) 750 600 750 600 750 400
Ïîãðåøíîñòü 1,2%+3D 1,5%+10D - 1%+4D 1,2%+4D 1,2%+5D - 2%+4D - 1%+2D -
R âõ. 10 ÌÎì 1ÌÎì - 10 ÌÎì - 10 ÌÎì - 10 ÌÎì - 10 ÌÎì
Äèàïàçîí èçì. 1 Îì- 0,1 Îì- - 1 Îì- 0,1 Îì- 0,1 Îì- - 0,1 Îì- - 0,1 Îì-
ñîïðîòèâëåíèé 40 êÎì 400 Îì 4000 Îì 40 êÎì 40 ÌÎì 400 Îì 400 Îì 40 ÌÎì 1000 êÃö 40 ÌÎì
Èçìåðåíèå 1 Ãö- 0,01 Ãö- - 0,01Ãö- - 0,01 Ãö-0,01 Ãö- - 0,01Ãö- -
÷àñòîòû - - - 4 ÌÃö - 800 êÃö - - 1 êÃö 1 êÃö 800 êÃö
U ïèò. 1õ9 Â 2õ1,5Â 2õ1,5Â 1õ9Â 1õ9Â 1õ9Â 2õ1,5Â 2õ1,5 Â - 2õ1,5Â
Ñîõðàí. äàííûõ + + + + - + + + + +
Èçì.ñð.-êâ.çíà÷. - - + - - - - - + -
Àâòîìàò. âûêë. - + - + + + - + - -

Ïàðàìåòð 93475 93469 93480 93425 93511 93432 93471 93410 93476 93462

Äèñïëåé (îòñ÷åòîâ) 1999 3999 3999 1999 3999 Íåò Íåò Íåò 3999 3200
Äèàïàçîí 0,1- 0,01- 0,10- 0- 0,1- 0- 0- 0- 10-5- 3-
ïåðåì. òîêà (À) 1000 400 1000 600 2100 200 200 2000 300 300
Ïîãðåøíîñòü 1,5%+5D 1,5%+3D 2%+10D 1,9%+7D 1,5%+5D - 1,5% 5% 1% 2%+0,5A
Äèàïàçîí - 1 ìÂ- - 0,1ìÂ- - - - 0,1ìÂ- 1 ìÂ-
íàïðÿæ. (Â) 400 750 600 400 600
Ïîãðåøíîñòü - 1,2%+2D - 1,2%+5D - - - 1%+8D 1,7%+5D
R âõ. - - 10 ÌÎì - 10 ÌÎì - - - 10 ÌÎì 10 ÌÎì
Äèàïàçîí èçì. - 0,1 Îì- - 0,1 Îì- - - - - 300 Îì
ñîïðîòèâëåíèé 40 ÌÎì
Èçìåðåíèå -
÷àñòîòû 1õ9  - 2õ1,5 1õ9  1õ9  3õ1,5 Â
U ïèò. 2õ1,5Â 2õ1,5Â 1õ9Â 1õ9Â + - - - + +
Ñîõðàí. äàííûõ + + + + + - - - - -
Èçì.ñð.-êâ.çíà÷. - - - - - - - + + +
Àâòîìàò. âûêë. - - + -

ã. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, îô. 809, ò/ô (044) 490-51-07, 490-51-08, 276-21-97, 276-31-28, 271-95-74, 271-96-72
ôàêñ (044) 490-51-09 E-mail: info@sea.com.ua www.sea.com.ua
18 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001
ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÐÎÓÍÁÍÐÛ
ÈÊÅÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ

Òåïëîãåíåðàòîð Ïîòàïîâà –
ðàáîòàþùèé ðåàêòîð õîëîäíîãî
ÿäåðíîãî ñèíòåçà
Ë.Ï.Ôîìèíñêèé, ã.×åðêàññû
Îò ðåäàêöèè. Íà äíÿõ â ôðàíöóçñêèì èíæåíåðîì åùå
×åðêàññû ïðèøåë ôàêñ èç â êîíöå 20-õ ãîäîâ è çàïàòåí-
Ìîñêâû: "Ðîññèéñêàÿ Àêà- òîâàííóþ â ÑØÀ (ïàòåíò
äåìèÿ åñòåñòâåííûõ íàóê 1952281). Ôðàíöóçñêèå ó÷å-
èçáðàëà Ôîìèíñêîãî Ë.Ï. íûå òîãäà âûñìåÿëè äîêëàä
èíîñòðàííûì ÷ëåíîì àêà- Æ.Ðàíêå, ïî èõ ìíåíèþ, ðà-
äåìèè". Ýòîãî âûñîêîãî áîòà âèõðåâîé òðóáû ïðîòè-
çâàíèÿ Ëåîíèä Ïàâëîâè÷ âîðå÷èëà çàêîíàì òåðìîäè- Òàê ðîäèëñÿ òåïëîãåíåðà-
óäîñòîåí çà êíèæêó "Òàéíû íàìèêè. òîð Ïîòàïîâà, ñõåìà êîòîðî-
ìàëüòèéñêîãî èêñà, èëè Ê Çàêîí÷åííîé è íåïðîòèâî- ãî ïðèâåäåíà íà ðèñóíêå. Åãî
òåîðèè äâèæåíèÿ", â êîòî- ðå÷èâîé òåîðèè ðàáîòû âèõ- èíæåêöèîííûé ïàòðóáîê 1
ðîé ðàññêàçûâàåòñÿ, êàê ðåâîé òðóáû äî ñèõ ïîð íå ïðèñîåäèíÿþò ê ôëàíöó öåí-
ìîæíî ïîëó÷èòü íåèñ÷åð- ñóùåñòâóåò, íåñìîòðÿ íà ïðî- òðîáåæíîãî íàñîñà (íà ðè-
ïàåìóþ äàðîâóþ ýíåðãèþ ñòîòó ýòîãî óñòðîéñòâà. "Íà ñóíêå íå ïîêàçàí), ïîäàþùå-
èç ëþáîãî âåùåñòâà, ïðè- ïàëüöàõ" îáúÿñíÿþò, ÷òî ïðè ãî âîäó ïîä äàâëåíèåì 4-6
âîäÿ åãî âî âðàùåíèå, è ðàñêðó÷èâàíèè ãàçà â âèõðå- àòì. Ïîïàäàÿ â óëèòêó 2, ïî-
ïðåâðàùàÿ â ýíåðãèþ ÷àñòü âîé òðóáå îí ïîä äåéñòâèåì òîê âîäû ñàì çàêðó÷èâàåòñÿ
ìàññû òåë. Ïî òåîðèè öåíòðîáåæíûõ ñèë ñæèìàåò- â âèõðåâîì äâèæåíèè è ïî-
Ë.Ï.Ôîìèíñêîãî èçîáðåòà- ñÿ ó ñòåíîê òðóáû, â ðåçóëü- ñòóïàåò â âèõðåâóþ òðóáó 3,
òåëü Þ.Ñ.Ïîòàïîâ èç Êè- òàòå ÷åãî íàãðåâàåòñÿ, êàê äëèíà êîòîðîé â 10 ðàç áîëü-
øèíåâà ñêîíñòðóèðîâàë íàãðåâàåòñÿ ïðè ñæàòèè â íà- øå åå äèàìåòðà. Çàêðó÷åí-
òåïëîãåíåðàòîðû. Èõ óæå ñîñå. À â îñåâîé çîíå òðóáû, íûé âèõðåâîé ïîòîê â òðóáå
âûïóñêàþò ñåðèéíî äëÿ íàîáîðîò, ãàç èñïûòûâàåò 3 ïåðåìåùàåòñÿ ïî âèíòîâîé
îáîãðåâà äîìîâ òàì, ãäå ðàçðåæåíèå, è òóò îí îõëàæ- ñïèðàëè ó ñòåíîê òðóáû ê åå
“íàïðÿæåíêà” ñ ïðèðîäíûì äàåòñÿ, ðàñøèðÿÿñü. Âûâîäÿ ïðîòèâîïîëîæíîìó (ãîðÿ÷å-
ãàçîì è öåíòðàëèçîâàííûì ãàç èç ïðèñòåíî÷íîé îáëàñòè ìó) êîíöó, çàêàí÷èâàþùèìñÿ
òåïëîñíàáæåíèåì. Òàêîé ÷åðåç îäíî îòâåðñòèå, à èç äîíûøêîì 4 ñ îòâåðñòèåì â
òåïëîãåíåðàòîð ïîòðåáëÿ- îñåâîé - ÷åðåç äðóãîå, è äî- åãî öåíòðå äëÿ âûõîäà ãîðÿ-
åò îò ýëåêòðîñåòè, ñêà- ñòèãàþò ðàçäåëåíèÿ èñõîä- ÷åãî ïîòîêà. Ïåðåä äîíûø-
æåì, 10 êÂò, à òåïëà (ãîðÿ- íîãî ïîòîêà ãàçà íà ãîðÿ÷èé êîì 4 çàêðåïëåíî òîðìîçíîå ñìåøèâàåòñÿ ñ ãîðÿ÷èì ïîòî-
÷åé âîäû) âûäàåò íà 15 è õîëîäíûé ïîòîêè. óñòðîéñòâî 5 - ñïðÿìèòåëü êîì, âûõîäÿùèì èç âèõðå-
êÂò. Ïîëó÷àåòñÿ 5 êÂò äà- Æèäêîñòè, â îòëè÷èå îò ïîòîêà, âûïîëíåííûé â âèäå âîé òðóáû ÷åðåç ñïðÿìèòåëü
ðîâîé ýíåðãèè. ×åì íå "âå÷- ãàçîâ, ïðàêòè÷åñêè íå ñæè- íåñêîëüêèõ ïëîñêèõ ïëàñòèí, 5. Èç ïàòðóáêà 9 íàãðåòàÿ âî-
íûé äâèãàòåëü"?! ìàåìû, ïîýòîìó íèêîìó â ãî- ðàäèàëüíî ïðèâàðåííûõ ê äà ïîñòóïàåò ëèáî íåïîñðåä-
Ôèðìà "Þñìàð" â Êèøè- ëîâó â òå÷åíèå ïîëóâåêà íå öåíòðàëüíîé âòóëêå, ñîîñíîé ñòâåííî ê ïîòðåáèòåëþ, ëèáî
íåâå âûïóñêàåò äëÿ èíäèâè- ïðèõîäèëî ïîäàòü â âèõðå- ñ òðóáîé 3. â òåïëîîáìåííèê, ïåðåäàþ-
äóàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé âóþ òðóáó âîäó âìåñòî ãàçà. Êîãäà âèõðåâîé ïîòîê â ùèé òåïëî â êîíòóð ïîòðå-
òåïëîãåíåðàòîðû ìîùíîñ- Âïåðâûå ýòî ñäåëàë â êîíöå òðóáå 3 äâèæåòñÿ ê ýòîìó áèòåëÿ.  ïîñëåäíåì ñëó÷àå
òüþ îò 3 äî 65 êÂò, à äëÿ 80-õ ãîäîâ Þ.Ñ.Ïîòàïîâ â ñïðÿìèòåëþ 5, â îñåâîé çîíå îòðàáîòàííàÿ âîäà ïåðâè÷-
áîëüøèõ öåõîâ è äàæå äëÿ Êèøèíåâå. Ê åãî óäèâëåíèþ, òðóáû 3 ðîæäàåòñÿ ïðîòèâî- íîãî êîíòóðà (óæå ñ ìåíüøåé
ïîñåëêîâ - òåïëîýëåêòðîñ- âîäà â âèõðåâîé òðóáå ðàç- òîê. Â íåì âîäà, òîæå âðàùà- òåìïåðàòóðîé) âîçâðàùàåòñÿ
òàíöèè ìîùíîñòüþ îò 100 äåëèëàñü íà äâà ïîòîêà, èìå- ÿñü, äâèæåòñÿ ê øòóöåðó 6, â íàñîñ, êîòîðûé âíîâü ïîäà-
äî 6000 êÂò. Òåïëîãåíåðà- þùèõ ðàçíûå òåìïåðàòóðû. âðåçàííîìó â ïëîñêóþ ñòåí- åò åå â âèõðåâóþ òðóáó ÷åðåç
òîðû Ïîòàïîâà óäîñòîå- Íî íå íà ãîðÿ÷èé è õîëîä- êó óëèòêè 2 ñîîñíî ñ òðóáîé ïàòðóáîê 1.  òàáëèöå ïðèâå-
íû çîëîòûõ ìåäàëåé íà âû- íûé, à íà ãîðÿ÷èé è òåïëûé. 3 è ïðåäíàçíà÷åííîìó äëÿ äåíû ïàðàìåòðû íåñêîëüêèõ
ñòàâêàõ â Ìîñêâå è Áóäà- Èáî òåìïåðàòóðà "õîëîäíî- âûïóñêà "õîëîäíîãî" ïîòî- ìîäèôèêàöèé âèõðåâîãî òåï-
ïåøòå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãî" ïîòîêà îêàçàëàñü ÷óòü êà. Â øòóöåðå 6 èçîáðåòà- ëîãåíåðàòîðà, ïîñòàâëåííûõ
Ë.Ï.Ôîìèíñêèé âìåñòå ñ âûøå, ÷åì òåìïåðàòóðà èñ- òåëü óñòàíîâèë åùå îäèí Þ.Ñ.Ïîòàïîâûì (ñì. ôîòî)
Þ.Ñ.Ïîòàïîâûì çàêàí÷èâà- õîäíîé âîäû, ïîäàâàåìîé ñïðÿìèòåëü ïîòîêà 7, àíàëî- íà ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî è
þò êíèãó "Âèõðåâàÿ ýíåðãå- íàñîñîì â âèõðåâóþ òðóáó. ãè÷íûé òîðìîçíîìó óñòðîéñò- âûïóñêàåìûõ åãî ôèðìîé
òèêà". Òùàòåëüíàÿ êàëîðèìåòðèÿ âó 5. Îí ñëóæèò äëÿ ÷àñòè÷- "Þñìàð".
Òåïëîãåíåðàòîð Ïîòàïîâà ïîêàçàëà, ÷òî òåïëîâîé ýíåð- íîãî ïðåâðàùåíèÿ ýíåðãèè Íà ýòîò òåïëîãåíåðàòîð
èçîáðåòåí â íà÷àëå 90-õ ãî- ãèè òàêîå óñòðîéñòâî âûðà- âðàùåíèÿ "õîëîäíîãî" ïîòî- èìåþòñÿ òåõíè÷åñêèå óñëî-
äîâ (ïàòåíò Ðîññèè 2045715, áàòûâàåò áîëüøå, ÷åì ïî- êà â òåïëî. À âûõîäÿùóþ èç âèÿ ÒÓ Ó 24070270, 001-96.
ïàòåíò Óêðàèíû 7205). Îí ïî- òðåáëÿåò ýëåêòðè÷åñêèé äâè- íåãî òåïëóþ âîäó íàïðàâèë Òåïëîãåíåðàòîð èñïîëüçóþò
õîæ íà âèõðåâóþ òðóáó ãàòåëü íàñîñà, ïîäàþùèé âî- ïî áàéïàñó 8 â ïàòðóáîê 9 íà ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ è â
Æ.Ðàíêå, èçîáðåòåííóþ ýòèì äó â âèõðåâóþ òðóáó. ãîðÿ÷åãî âûõîäà, ãäå îíà ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèÿõ, îí

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 19


ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÐÎÓÍÁÍÐÛ
ÈÊÅÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ïîëó÷èë ñîòíè ïîõâàëüíûõ èìåþùåãî ìàññó M. Èç ýòîé íîâëåíèÿ ðàíåå ðàçîðâàí- Åñëè áû â òåïëîãåíåðàòîðå
îòçûâîâ îò ïîëüçîâàòåëåé. ñèñòåìû ÷åòûðåõ óðàâíåíèé è íûõ), ñëîâíî ïðè ïîíèæåíèè Ïîòàïîâà ðàáîòàë òîëüêî ýòîò
Íî äî ïîÿâëåíèÿ êíèãè [1] âûòåêàåò âûðàæåíèå äëÿ òåî- òåìïåðàòóðû âîäû. À âîçíèê- ìåõàíèçì, îùóòèìîãî âûõîäà
íèêòî íå ïðåäñòàâëÿë, êàêèå ðåìû âèðèàëà (1). Ýòó òåîðåìó íîâåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñâÿ- äîïîëíèòåëüíîãî òåïëà èç íå-
ïðîöåññû ïðîèñõîäÿò â òåïëî- èñïîëüçóþò è ïðè ðàññìîòðå- çåé äîëæíî ñîïðîâîæäàòüñÿ ãî ìû áû íå ïîëó÷èëè.
ãåíåðàòîðå Ïîòàïîâà, ÷òî íèè ïëàíåòàðíîé ìîäåëè àòî- èçëó÷åíèåì ýíåðãèè ñâÿçè. ×òîáû ïîÿâèëàñü äîïîëíè-
ñäåðæèâàëî åãî ðàñïðîñòðà- ìà, ïðåäëîæåííîé Ý.Ðåçåð- Ìåæìîëåêóëÿðíûì âîäîðîä- òåëüíàÿ ýíåðãèÿ, â âîäå
íåíèå è èñïîëüçîâàíèå. Äà- ôîðäîì. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå íûì ñâÿçÿì, ýíåðãèÿ êàæäîé äîëæíû âîçíèêíóòü íå òîëü-
æå òåïåðü ñëîæíî ðàññêàçàòü, ðàáîòàþò óæå íå ãðàâèòàöèîí- èç êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò îáû÷- êî êðàòêîâðåìåííûå âîäî-
êàê ðàáîòàåò ýòî ïðîñòîå ñ íûå ñèëû, à ñèëû ýëåêòðîñòà- íî 0,2-0,5 ýÂ, ñîîòâåòñòâóåò ðîäíûå ñâÿçè, íî è êàêèå-òî
âèäó óñòðîéñòâî è êàêèå ïðî- òè÷åñêîãî ïðèòÿæåíèÿ ýëåê- èíôðàêðàñíîå èçëó÷åíèå ñ äîëãîâðåìåííûå. Êàêèå? Ìå-
öåññû ïðîèñõîäÿò â íåì, âåäÿ òðîíà ê ÿäðó àòîìà. òàêîé ýíåðãèåé ôîòîíîâ. Òàê æàòîìíûå ñâÿçè, îáåñïå÷è-
ê ïîÿâëåíèþ äîïîëíèòåëüíî- Çíàê "-" â (1) ïîÿâèëñÿ ïî- ÷òî èíòåðåñíî áû ïîñìîòðåòü âàþùèå îáúåäèíåíèå àòîìîâ
ãî òåïëà âðîäå áû èç íè÷åãî. òîìó, ÷òî âåêòîð öåíòðîñò- íà ïðîöåññ ðàñêðó÷èâàíèÿ â ìîëåêóëû, ìîæíî ñðàçó èñ-
 1870 ã. Ð.Êëàóçèóñ ñôîð- ðåìèòåëüíîé ñèëû ïðîòèâî- âîäû ÷åðåç ïðèáîð íî÷íîãî êëþ÷èòü èç ðàññìîòðåíèÿ,
ìóëèðîâàë çíàìåíèòóþ òåî- ïîëîæåí âåêòîðó öåíòðîáåæ- âèäåíèÿ (ïðîñòåéøèé îïûò, ïîòîìó ÷òî íèêàêèõ íîâûõ
ðåìó âèðèàëà, ãëàñÿùóþ, ÷òî íîé ñèëû. Ýòîò çíàê îçíà÷à- à íèêåì íå îñóùåñòâëÿëñÿ!). ìîëåêóë â âîäå òåïëîãåíåðà-
âî âñÿêîé ñâÿçàííîé ðàâíî- åò íåõâàòêó (äåôèöèò) â ñâÿ- Íî òàê ìíîãî òåïëà âû íå òîðà âðîäå áû íå ïîÿâëÿåòñÿ.
âåñíîé ñèñòåìå òåë ñðåäíÿÿ çàííîé ñèñòåìå òåë êîëè÷åñò- ïîëó÷èòå. È íå ñìîæåòå íà- Îñòàåòñÿ óïîâàòü íà ÿäåðíûå
âî âðåìåíè ïîòåíöèàëüíàÿ âà ïîëîæèòåëüíîé ìàññû- ãðåòü âîäó äî òåìïåðàòóðû, ñâÿçè ìåæäó íóêëîíàìè ÿäåð
ýíåðãèÿ èõ ñâÿçè äðóã ñ äðó- ýíåðãèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ñóì- áîëüøåé òîé, äî êîòîðîé îíà àòîìîâ â âîäå. Ìû äîëæíû
ãîì ïî ñâîåé àáñîëþòíîé âå- ìîé ýíåðãèé ïîêîÿ âñåõ òåë íàãðåëàñü áû çà ñ÷åò òðåíèÿ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â âîäå âè-
ëè÷èíå â äâà ðàçà áîëüøå ýòîé ñèñòåìû. åå ïîòîêà î ñòåíêè ñòàêàíà ñ õðåâîãî òåïëîãåíåðàòîðà
ñðåäíåé ïî âðåìåíè ñóììàð- Ðàññìîòðèì â êà÷åñòâå ñè- ïîñòåïåííûì ïðåâðàùåíèåì èäóò ðåàêöèè õîëîäíîãî
íîé êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè ñòåìû ñâÿçàííûõ òåë âîäó â êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè åå âðà- ÿäåðíîãî ñèíòåçà.
äâèæåíèÿ ýòèõ òåë îòíîñè- ñòàêàíå. Îíà ñîñòîèò èç ìî- ùåíèÿ â òåïëîâóþ. Ïîòîìó Ïî÷åìó ÿäåðíûå ðåàêöèè
òåëüíî äðóã äðóãà: ëåêóë Í2Î, ñâÿçàííûõ äðóã ñ ÷òî êîãäà âîäà ïåðåñòàíåò îêàçûâàþòñÿ âîçìîæíûìè
Åïîò = - 2 Åêèí. (1) äðóãîì òàê íàçûâàåìûìè âî- âðàùàòüñÿ, âîçíèêøèå ïðè åå ïðè êîìíàòíûõ òåìïåðàòó-
Âûâåñòè ýòó òåîðåìó ìîæ- äîðîäíûìè ñâÿçÿìè, äåéñò- ðàñêðó÷èâàíèè âîäîðîäíûå ðàõ? Ïðè÷èíà êðîåòñÿ â âî-
íî, ðàññìîòðåâ äâèæåíèå âèå êîòîðûõ è îáóñëîâëèâà- ñâÿçè òîò÷àñ íà÷íóò ðàçðû- äîðîäíûõ ñâÿçÿõ. Ìîëåêóëà
ïëàíåòû ñ ìàññîé m âîêðóã åò ìîíîëèòíîñòü âîäû â îòëè- âàòüñÿ, íà ÷òî áóäåò çàòðà÷å- âîäû Í2Î ñîñòîèò èç àòîìà
Ñîëíöà ïî îðáèòå ñ ðàäèóñîì ÷èå îò âîäÿíîãî ïàðà, â êîòî- íî òåïëî òîé æå âîäû. Ýòî êèñëîðîäà, ñâÿçàííîãî êîâà-
R. Íà ïëàíåòó äåéñòâóþò öåí- ðîì ìîëåêóëû âîäû óæå íå áóäåò âûãëÿäåòü òàê, ñëîâíî ëåíòíûìè ñâÿçÿìè ñ äâóìÿ
òðîáåæíàÿ ñèëà Fö = mV2/R ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì. Â âîäà ñàìîïðîèçâîëüíî îõ- àòîìàìè âîäîðîäà. Ïðè òà-
è ðàâíàÿ åé, íî ïðîòèâîïî- æèäêîé âîäå ÷àñòü âîäîðîä- ëàæäàåòñÿ áåç îáìåíà òåï- êîé ñâÿçè ýëåêòðîí àòîìà âî-
ëîæíî íàïðàâëåííàÿ ñèëà íûõ ñâÿçåé óæå ðàçîðâàíà, ëîì ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé. äîðîäà áîëüøóþ ÷àñòü âðå-
ãðàâèòàöèîííîãî ïðèòÿæåíèÿ è ÷åì âûøå òåìïåðàòóðà âî- Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïðè óñêî- ìåíè íàõîäèòñÿ ìåæäó àòî-
Fãð = -GmM/R2. Ïðèâåäåí- äû, òåì áîëüøå ðàçîðâàííûõ ðåíèè ðàñêðó÷èâàíèÿ âîäû ìîì êèñëîðîäà è ÿäðîì àòî-
íûå ôîðìóëû äëÿ ñèë îáðà- ñâÿçåé. Ëèøü ó ëüäà ïî÷òè åå óäåëüíàÿ òåïëîåìêîñòü ìà âîäîðîäà. Ïîýòîìó ïî-
çóþò ïåðâóþ ïàðó óðàâíåíèé, âñå îíè öåëû. óìåíüøàåòñÿ, à ïðè çàìåäëå- ñëåäíåå îêàçûâàåòñÿ íå ïðè-
à âòîðóþ îáðàçóþò âûðàæå- Êîãäà ìû íà÷èíàåì ðàñ- íèè âðàùåíèÿ - âîçðàñòàåò êðûòûì ñ ïðîòèâîïîëîæíîé
íèÿ äëÿ êèíåòè÷åñêîé ýíåð- êðó÷èâàòü âîäó â ñòàêàíå ëî- äî íîðìàëüíîé âåëè÷èíû. ñòîðîíû ýëåêòðîííûì îáëà-
ãèè äâèæåíèÿ ïëàíåòû Eêèí æå÷êîé, òî òåîðåìà âèðèàëà Ïðè ýòîì òåìïåðàòóðà âîäû â êîì, à ÷àñòè÷íî îãîëåííûì.
òðåáóåò, ÷òîáû ïðè ýòîì ìåæ- ïåðâîì ñëó÷àå ïîâûøàåòñÿ, à Èç-çà ýòîãî ìîëåêóëà âîäû
=mV2/2 è åå ïîòåíöèàëüíîé âî âòîðîì ïîíèæàåòñÿ áåç
ýíåðãèè Eãð = GmM/R â ãðà- äó ìîëåêóëàìè âîäû âîçíèêà- èìååò êàê áû äâà ïîëîæè-
ëè äîïîëíèòåëüíûå âîäîðîä- èçìåíåíèÿ òåïëîñîäåðæàíèÿ òåëüíî çàðÿæåííûõ áóãîðêà
âèòàöèîííîì ïîëå Ñîëíöà, â âîäå.
íûå ñâÿçè (çà ñ÷åò âîññòà- íà åå ïîâåðõíîñòè, îáóñëîâ-
ëèâàþùèõ îãðîìíóþ ïîëÿðè-
Òèïîðàçìåð 1Ì 2Ì 3Ì 4Ì 5Ì çóåìîñòü ìîëåêóë âîäû. Â
æèäêîé âîäå åå ñîñåäíèå ìî-
Ãàáàðèòû âèõðåâîé òðóáû 54/600 76/800 105/1000 146/1200 180/1500 ëåêóëû ïðèòÿãèâàþòñÿ äðóã
(äèàìåòð/äëèíà), ìì ê äðóãó çà ñ÷åò òîãî, ÷òî îò-
ðèöàòåëüíî çàðÿæåííàÿ îá-
Ìàññà, êã 7,5 10 15 28 50 ëàñòü îäíîé ìîëåêóëû ïðèòÿ-
ãèâàåòñÿ ê ïîëîæèòåëüíî çà-
Ðàáî÷åå ðÿæåííîìó áóãîðêó äðóãîé.
äàâëåíèå, àòì 5 5 6 6 6 Ïðè ýòîì ÿäðî àòîìà âîäîðî-
äà - ïðîòîí íà÷èíàåò ïðè-
Ðàñõîä âîäû, íàäëåæàòü ñðàçó îáåèì ìîëå-
ì3/÷ 12 25 50 100 150 êóëàì, ÷òî è îáóñëîâëèâàåò
âîäîðîäíóþ ñâÿçü.
Ìîùíîñòü Ë.Ïîëèíã â 30-å ãîäû ïîêà-
íàñîñà, êÂò 2,7 5,5 11 45 65 çàë, ÷òî ïðîòîí íà âîäîðîä-
íîé ñâÿçè òî è äåëî ïåðå-
Òåïëîïðîèçâî- ñêàêèâàåò ñ îäíîé ðàçðåøåí-
äèòåëüíîñòü, Ìêàë/÷ 3,6 6,6 13,3 75,8 95,5 íîé åìó ïîçèöèè íà äðóãóþ ñ
÷àñòîòîé ñêà÷êîâ 104 1/ñ.

20 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001


ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
Ïðè ýòîì ðàññòîÿíèå ìåæäó Ïàóëè. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âèâàòüñÿ âûñîêèå äàâëåíèÿ ãè÷åñêîé êàòàñòðîôå. Òåïëî-
ïîçèöèÿìè ñîñòàâëÿåò âñåãî ðåàêöèè îáðàçîâàíèÿ äåéòå- è òåìïåðàòóðà, ïðè êîòîðûõ ãåíåðàòîð Ïîòàïîâà äàåò íà-
0,7 À [2]. Íî íå íà âñåõ âîäî- ðèÿ íóæíî ïåðåâåðíóòü ñïèí ÿäåðíûå ðåàêöèè äîëæíû èä- äåæäó ÷åëîâå÷åñòâó áûñòðî
ðîäíûõ ñâÿçÿõ â âîäå îêà- îäíîãî èç ïðîòîíîâ. òè èíòåíñèâíåå, ÷åì ïðè êîì- ïðåîäîëåòü ýòè òðóäíîñòè.
çûâàåòñÿ òîëüêî ïî îäíîìó Òàêîå ïåðåâîðà÷èâàíèå íàòíîé òåìïåðàòóðå è íîð-  çàêëþ÷åíèå íàäî äîáà-
ïðîòîíó. Ïðè âîçìóùåíèÿõ ñïèíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìî- ìàëüíîì äàâëåíèè. Òàê ÷òî âèòü, ÷òî ïðîñòîòà òåïëîãåíå-
ñòðóêòóðû âîäû ïðîòîí ìî- ùüþ òîðñèîííûõ ïîëåé (ïî- õîëîäíûé ñèíòåç ìîæåò íà ðàòîðà Ïîòàïîâà ïîáóæäàëà
æåò áûòü âûáèò ñ âîäîðîä- ëåé âðàùåíèÿ), ïîÿâëÿþùèõ- ïîâåðêó îêàçàòüñÿ íå ñîâñåì ìíîãèõ äåëàòü ïîïûòêè ïî-
íîé ñâÿçè è îêàçûâàåòñÿ ïå- ñÿ ïðè âèõðåâîì äâèæåíèè õîëîäíûì, à ëîêàëüíî ãîðÿ- ñòàâèòü òàêîé èëè ïîäîáíûé
ðåáðîøåííûì íà ñîñåäíþþ. âîäû â âèõðåâîé òðóáå òåïëî- ÷èì. Íî âñå ðàâíî îí èäåò íå òåïëîãåíåðàòîð íà ïðîèçâîä-
 ðåçóëüòàòå íà íåêîòîðûõ ãåíåðàòîðà Ïîòàïîâà. ßâëå- â ïëàçìå, à íà âîäîðîäíûõ ñòâî áåç ïðèîáðåòåíèÿ ëè-
ñâÿçÿõ (íàçûâàåìûõ îðèåí- íèå èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ ñâÿçÿõ âîäû. Ïîäðîáíåå îá öåíçèè ó ïàòåíòîâëàäåëüöà.
òàöèîííî-äåôåêòíûìè) îêà- ñïèíîâ ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö ýòîì ìîæíî ïðî÷åñòü â [1]. Îñîáåííî ìíîãî òàêèõ ïîïû-
çûâàþòñÿ îäíîâðåìåííî ïî òîðñèîííûìè ïîëÿìè ïðåä- Èíòåíñèâíîñòü ÿäåðíûõ ðå- òîê áûëî â Óêðàèíå. Íî âñå
äâà ïðîòîíà, çàíèìàþùèõ ñêàçàíî òåîðèåé, ðàçðàáîòàí- àêöèé ïðè ðàáîòå òåïëîãåíå- îíè çàêàí÷èâàëèñü ïëà÷åâíî,
îáå ðàçðåøåííûå ïîçèöèè ñ íîé Ã.È.Øèïîâûì [3] è óæå ðàòîðà Ïîòàïîâà íà îáûêíî- èáî, âî-ïåðâûõ, â òåïëîãåíå-
ðàññòîÿíèåì ìåæäó íèìè 0,7 øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ðÿäå âåííîé âîäå íåâûñîêà, ïî- ðàòîðå èìååòñÿ "íîó-õàó",
À. ×òîáû ñáëèçèòü ïðîòîíû â òåõíè÷åñêèõ ïðèëîæåíèé [4]. ýòîìó èîíèçàöèÿ, ñîçäàâàå- áåç çíàíèÿ êîòîðîãî íå äî-
îáû÷íîé ïëàçìå äî òàêèõ Òàêèì îáðàçîì, â òåïëîãå- ìàÿ èñõîäÿùèìè îò íåãî èî- ñòèãíóòü æåëàåìîé òåïëîïðî-
ðàññòîÿíèé, ïîòðåáîâàëîñü íåðàòîðå Ïîòàïîâà èäåò ðÿä íèçèðóþùèìè èçëó÷åíèÿìè, èçâîäèòåëüíîñòè. Âî-âòîðûõ,
áû ðàçîãðåòü ïëàçìó äî ìèë- ÿäåðíûõ ðåàêöèé, ñòèìóëè- áëèçêà ê ôîíîâîé. À ïîýòî- êîíñòðóêöèÿ íàñòîëüêî õîðî-
ëèîíîâ ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ. À ðîâàííûõ òîðñèîííûìè ïî- ìó ýòè èçëó÷åíèÿ òðóäíî âû- øî çàùèùåíà ïàòåíòîì Ïîòà-
ïëîòíîñòü îðèåíòàöèîííî-äå- ëÿìè. Âîçíèêàåò âîïðîñ, íå ÿâèòü è èäåíòèôèöèðîâàòü, ïîâà, ÷òî åãî ïðàêòè÷åñêè íå-
ôåêòíûõ âîäîðîäíûõ ñâÿçåé ïîÿâëÿþòñÿ ëè ïðè ðàáîòå ÷òî ìîæåò âûçâàòü ñîìíåíèÿ âîçìîæíî îáîéòè, êàê íèêî-
â îáû÷íîé âîäå ïðèìåðíî òåïëîãåíåðàòîðà âðåäíûå äëÿ â ïðàâèëüíîñòè âûøåèçëî- ìó íå óäàëîñü îáîéòè ïàòåíò
1015 ñì-3 [2]. Ïðè ñòîëü âûñî- ëþäåé èçëó÷åíèÿ. Íàøè ýêñ- æåííûõ ïðåäñòàâëåíèé. Ñî- Çèíãåðà íà "ìàøèíó, øüþ-
êîé ïëîòíîñòè ÿäåðíûå ðå- ïåðèìåíòû, îïèñàííûå â [1], ìíåíèÿ îòïàäàþò, êîãäà â âî- ùóþ èãëîé ñ îòâåðñòèåì äëÿ
àêöèè ìåæäó ïðîòîíàìè íà ïîêàçàëè, ÷òî äîçà èîíèçà- äó, ïîäàâàåìóþ â âèõðåâóþ íèòêè ó åå îñòðèÿ". Ïðîùå
âîäîðîäíûõ ñâÿçÿõ äîëæíû öèè ïðè ðàáîòå 5-êèëîâàòòíî- òðóáó òåïëîãåíåðàòîðà, äî- êóïèòü ëèöåíçèþ, çà êîòîðóþ
áû èäòè ñ äîâîëüíî áîëüøîé ãî òåïëîãåíåðàòîðà "Þñìàð- áàâëÿþò ïðèìåðíî 1% òÿæå- Þ.Ñ.Ïîòàïîâ ïðîñèò âñåãî 15
ñêîðîñòüþ. Íî â ñòàêàíå ñ 2" íà îáûêíîâåííîé âîäå ñî- ëîé (äåéòåðèåâîé) âîäû. Òà- òûñ. ó.å., è ïîëüçîâàòüñÿ êîí-
íåïîäâèæíîé âîäîé òàêèå ðå- ñòàâëÿåò âñåãî 12-16 ìêÐ/÷. êèå ýêñïåðèìåíòû, îïèñàí- ñóëüòàöèÿìè èçîáðåòàòåëÿ
àêöèè, êàê èçâåñòíî, íå èäóò, Ýòî â 1,5-2 ðàçà ïðåâûøàåò íûå â [5], ïîêàçàëè, ÷òî èí- ïðè íàëàæèâàíèè ïðîèçâîäñò-
èíà÷å ñîäåðæàíèå äåéòåðèÿ âåëè÷èíó åñòåñòâåííîãî ôî- òåíñèâíîñòü íåéòðîííîãî èç- âà åãî òåïëîãåíåðàòîðîâ, ñïî-
â ïðèðîäíîé âîäå áûëî áû íà, íî â 3 ðàçà íèæå ïðå- ëó÷åíèÿ â âèõðåâîé òðóáå ñó- ñîáíûõ ïîìî÷ü Óêðàèíå â ðå-
ãîðàçäî áîëüøå òîãî êîëè÷å- äåëüíî äîïóñòèìîé äîçû, óñ- ùåñòâåííî âîçðàñòàåò è øåíèè òåïëîýíåðãåòè÷åñêîé
ñòâà, êîòîðîå åñòü â äåéñòâè- òàíîâëåííîé íîðìàìè ðàäèà- ïðåâûøàåò ôîíîâóþ â 2-3 ïðîáëåìû.
òåëüíîñòè (0,015%). öèîííîé áåçîïàñíîñòè ÍÐÁ- ðàçà. Áûëî òàêæå çàðåãèñòðè- Ëèòåðàòóðà
Àñòðîôèçèêè ïîëàãàþò, 87 äëÿ íàñåëåíèÿ, íå ñâÿçàí- ðîâàíî ïîÿâëåíèå â òàêîé ðà- 1. Ïîòàïîâ Þ.Ñ., Ôîìèíñêèé
÷òî ðåàêöèÿ ñîåäèíåíèÿ äâóõ íîãî â ïðîôåññèîíàëüíîé äå- áî÷åé æèäêîñòè òðèòèÿ, â ðå- Ë.Ï. Âèõðåâàÿ ýíåðãåòèêà è
ÿòåëüíîñòè ñ èîíèçèðóþùèì çóëüòàòå ÷åãî àêòèâíîñòü ðà- õîëîäíûé ÿäåðíûé ñèíòåç ñ
àòîìîâ âîäîðîäà â îäèí àòîì ïîçèöèé òåîðèè äâèæåíèÿ. -
äåéòåðèÿ íåâîçìîæíà, òàê èçëó÷åíèåì. Íî è ýòî íè- áî÷åé æèäêîñòè ïîâûñèëàñü Êèøèíåâ-×åðêàññû: Îêî-Ïëþñ,
êàê çàïðåùåíà çàêîíàìè ñî- ÷òîæíîå èçëó÷åíèå ïðè âåð- íà 20% ïî ñðàâíåíèþ ñ òîé, -387 ñ.
õðàíåíèÿ. À âîò ðåàêöèÿ îá- òèêàëüíîì ðàñïîëîæåíèè âè- êîòîðóþ îíà èìåëà äî âêëþ- 2. Ìàýíî Í. Íàóêà î ëüäå. -Ì.:
ðàçîâàíèÿ äåéòåðèÿ èç äâóõ õðåâîé òðóáû òåïëîãåíåðà- ÷åíèÿ òåïëîãåíåðàòîðà [5]. Ìèð, 1988, -229 ñ.
àòîìîâ âîäîðîäà è ýëåêòðî- òîðà ãîðÿ÷èì êîíöîì ê íèçó Âñå ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî 3.Øèïîâ Ã.È. Òåîðèÿ ôèçè÷åñ-
óõîäèò â çåìëþ, à íå â ñòî- òåïëîãåíåðàòîð Ïîòàïîâà - êîãî âàêóóìà. -Ì.: ÍÒ-Öåíòð,
íà âðîäå áû íå çàïðåùåíà, 1993, -362 ñ.
íî â ïëàçìå âåðîÿòíîñòü îä- ðîíû, ãäå âîçìîæíî íàõîæ- ðàáîòàþùèé ïðîìûøëåííûé 4. Àêèìîâ À.Å., Ôèíîãååâ Â.Ï.
íîâðåìåííîãî ñòîëêíîâåíèÿ äåíèå ëþäåé. ðåàêòîð õîëîäíîãî ÿäåðíîãî Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ïðîÿâëå-
òàêèõ ÷àñòèö î÷åíü ìàëà.  Ýòè èçìåðåíèÿ òàêæå âû- ñèíòåçà, î âîçìîæíîñòè ñî- íèÿ òîðñèîííûõ ïîëåé è òîð-
íàøåì ñëó÷àå äâà ïðîòîíà ÿâèëè, ÷òî èçëó÷åíèå èäåò â çäàíèÿ êîòîðîãî âîò óæå 10 ñèîííûå òåõíîëîãèè. -Ì.:
íà îäíîé âîäîðîäíîé ñâÿçè îñíîâíîì èç çîíû òîðìîçíî- ëåò äî õðèïîòû ñïîðèëè ôè- Èçä.ÍÒÖ Èíôîðìòåõíèêà,
ãî óñòðîéñòâà, ðàñïîëîæåííî- çèêè. Ïîêà îíè ñïîðèëè, 1996, -68 ñ.
èíîãäà ñòàëêèâàþòñÿ (íåîá- 5. Áàæóòîâ Þ.Í. è äð. Ðåãèñ-
õîäèìûå äëÿ òàêîé ðåàêöèè ãî ó ãîðÿ÷åãî êîíöà âèõðåâîé Þ.Ñ.Ïîòàïîâ åãî ñîçäàë è ïî- òðàöèÿ òðèòèÿ, íåéòðîíîâ è
ýëåêòðîíû âñåãäà èìåþòñÿ â òðóáû. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ñòàâèë íà ïðîìûøëåííîå ïðî- ðàäèîóãëåðîäà ïðè ðàáîòå
âèäå ýëåêòðîííûõ îáëàêîâ). ÷òî ÿäåðíûå ðåàêöèè èäóò, èçâîäñòâî. È ïîÿâèëñÿ òàêîé ãèäðîàãðåãàòà "Þñ-
Íî â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ òàêèå ïî-âèäèìîìó, â êàâèòàöèîí- ðåàêòîð êàê íåëüçÿ êñòàòè - ìàð".// êí. "3-ÿ Ðîññèé-
ðåàêöèè â âîäå íå èäóò, ïî- íûõ ïóçûðüêàõ è êàâåðíàõ, êîãäà ýíåðãåòè÷åñêèé êðèçèñ, ñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî õî-
òîìó ÷òî äëÿ èõ îñóùåñòâëå- ðîæäàþùèõñÿ ïðè îáòåêàíèè îáóñëîâëåííûé íåäîñòàòêîì ëîäíîìó ÿäåðíîìó ñèíòå-
íèÿ íåîáõîäèìà ïàðàëëåëü- ïîòîêîì âîäû êðàåâ òîðìîç- îáû÷íîãî òîïëèâà, îáîñòðÿåò- çó è òðàíñìóòàöèè ÿäåð
íàÿ îðèåíòàöèÿ ñïèíîâ îáå- íîãî óñòðîéñòâà. Ðåçîíàíñ- ñÿ ñ êàæäûì ãîäîì, à âñå ÐÊÕßÑÒß-3". -Ì.: ÍÈÖ ÔÒÏ
èõ ïðîòîíîâ, èáî ñïèí îáðà- íîå óñèëåíèå çâóêîâûõ êî- âîçðàñòàþùèå ìàñøòàáû Ýðçèîí, 1996, -ñ.72.
çóþùåãîñÿ äåéòåðèÿ ðàâåí ëåáàíèé ñòîëáà âîäû â âèõ- ñæèãàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ òîï- 6. Ôîìèíñêèé Ë.Ï. Òàéíû
åäèíèöå. Ïàðàëëåëüíàÿ îðè- ðåâîé òðóáå âåäåò ê ïåðèîäè- ëèâ âåäóò ê çàãðÿçíåíèþ àò- ìàëüòèéñêîãî èêñà, èëè Ê
åíòàöèÿ ñïèíîâ äâóõ ïðîòî- ÷åñêèì ñæàòèÿì è ðàñøèðå- ìîñôåðû è ïåðåãðåâó åå èç- òåîðèè äâèæåíèÿ.-×åð-
íîâ íà îäíîé âîäîðîäíîé íèÿì ïàðîãàçîâîé êàâåðíû. çà "ïàðíèêîâîãî ýôôåêòà", êàññû: ³äëóííÿ, 1998, -
ñâÿçè çàïðåùåíà ïðèíöèïîì Ïðè ñæàòèè â íåé ìîãóò ðàç- ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ýêîëî- 112 ñ.

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 21


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ

Ïîëíàÿ àâòîìàòèçàöèÿ óñòðîéñòâà


óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîíàñîñîì
À.Í.Ìàíüêîâñêèé, ã.Ñåëèäîâî, Äîíåöêàÿ îáë.
Îïèñûâàåìîå óñòðîéñòâî ñëóæèò äëÿ ðâåò öåïü ïèòàíèÿ êàòóøêè ïóñêàòåëÿ, è âûõîäå 11 DD3.3 ïîÿâëÿåòñÿ óðîâåíü
àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ëþáûõ ýëå- íàñîñ âûêëþ÷èòñÿ. ëîã."0", êîòîðûé çàêðûâàåò òðàíçèñòî-
êòðîíàñîñîâ, â òîì ÷èñëå öåíòðîáåæíûõ Ïðè âêëþ÷åííîì âûêëþ÷àòåëå SF1 è ðû VT3, VT4. Îòïóñêàåò ðåëå Ê2, îáåñ-
ñêâàæèííûõ íàñîñîâ âîäîïîäúåìà ñ ïî- íåéòðàëüíîì ïîëîæåíèè ïåðåêëþ÷àòåëÿ òî÷èâàåòñÿ êàòóøêà ïóñêàòåëÿ Ê1, íàñîñ
ãðóæåííûìè ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè ìîù- SA1 ýëåêòðîíàñîñ âûêëþ÷åí (ðåëå Ê2 îòêëþ÷àåòñÿ îò ñåòè.
íîñòüþ 1…11 êÂò è êîíòðîëÿ óðîâíÿ âî- îáåñòî÷åíî). Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàáî- 6. Ïî ìåðå èñïîëüçîâàíèÿ âîäû èç ðå-
äû â íàïîëíÿåìîì ðåçåðâóàðå è ñêâàæè- òû â ðó÷íîì ðåæèìå ïåðåêëþ÷àòåëü çåðâóàðà âîäà óñòàíàâëèâàåòñÿ íèæå
íå. Óñòðîéñòâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äî- SA1 óñòàíàâëèâàþò â ïîëîæåíèå "Ðó÷í." ÄÂÓ, èëè â ñêâàæèíå ïîäíèìåòñÿ âûøå
ïîëíåííûé âàðèàíò óñòðîéñòâà "Àâòîìà- (â âåðõíåå ïî ñõåìå). Ïðè ýòîì ñðàáà- ÄÍÓ, èëè âûïîëíÿþòñÿ îáà ýòè óñëîâèÿ:
òè÷åñêîå óïðàâëåíèå ýëåêòðîíàñîñîì", òûâàåò ðåëå Ê2 è ñâîèìè êîíòàêòàìè Ê1.1 RS-òðèããåð íå èçìåíÿåò ñâîåãî ñîñòîÿ-
îïèñàííîå À. Êàëèíñêèì. Ïî ñðàâíå- è Ê1.2 âêëþ÷àåò ìàãíèòíûé ïóñêàòåëü. íèÿ, è íàñîñ îñòàåòñÿ âûêëþ÷åííûì.
íèþ ñ íèì ïðåäëîæåííîå óñòðîéñòâî Äëÿ ïåðåâîäà â àâòîìàòè÷åñêèé ðå- 7. Òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî âîäà â
ïîçâîëÿåò àâòîìàòè÷åñêè ðåàãèðîâàòü æèì ðàáîòû ïåðåêëþ÷àòåëü SA1 óñòà- ðåçåðâóàðå äîñòèãàåò óðîâíÿ íèæå ÄÍÓ
íå òîëüêî íà äîñòèæåíèå âîäîé âûøå íàâëèâàþò â íèæíåå ïî ñõåìå ïîëîæå- è â ñêâàæèíå - âûøå ÄÂÓ - íàñîñ àâòî-
äîïóñòèìîãî óðîâíÿ â íàïîëíÿåìîì ðå- íèå, ïðè ýòîì âêëþ÷àåòñÿ â ðàáîòó áëîê ìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ â ðàáîòó (RS-
çåðâóàðå, íî è íà ïîíèæåíèå âîäû íè- ïèòàíèÿ, êîòîðûé ïîäàåò + 9  íà äàò- òðèããåð óñòàíàâëèâàåòñÿ â åäèíè÷íîå
æå äîïóñòèìîãî óðîâíÿ â ñêâàæèíå. Ýòî ÷èêè óðîâíÿ âîäû. ñîñòîÿíèå ëîã."0" íà âõîäå S (âûâîä 13
î÷åíü ïîìîæåò ïðè ðàñïîëîæåíèè ýëå- 1. Åñëè âîäà â íàïîëíÿåìîì ðåçåðâó- DD3.3).
êòðîíàñîñà â ñêâàæèíå èëè êîëîäöå ñ àðå íàõîäèòñÿ íèæå ÄÍÓ, òî âåëè÷èíà Åñëè â ïðîöåññå ðàáîòû ýëåêòðîíàñî-
ìàëûì óðîâíåì âîäû èëè ïðè ïåðåêà÷- ñîïðîòèâëåíèÿ ìåæäó ÄÍÓ, ÄÂÓ è êîð- ñà òîê ÷åðåç íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû
êå âîäû èç îäíîãî ðåçåðâóàðà â äðóãîé ïóñîì ðåçåðâóàðà áîëüøàÿ, è íà âõîäàõ 1ÐÒ,2ÐÒ ïðîòåêàåò âûøå äîïóñòèìîãî,
ïðè ïîëèâå èç ðåçåðâóàðà. Êðîìå ýòî- 1 DD2.1 è 8 DD2.2 ïðèñóòñòâóåò íàïðÿæå- ñðàáàòûâàåò òåïëîâîå ðåëå è êîíòàêòà-
ãî, ïðåäóñìîòðåí êîíòðîëü óðîâíåé âî- íèå ëîã. "1". ìè Ê1.1ÐÒ, Ê1.2ÐÒ îáåñòî÷èâàåòñÿ ïóñêà-
äû â ñêâàæèíå è ðåçåðâóàðå, à òàêæå çà- 2. Åñëè âîäà â ñêâàæèíå íàõîäèòñÿ âû- òåëü Ê1. Ïðè êîðîòêèõ çàìûêàíèÿõ â
ùèòà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íàñîñà îò ïðî- øå ÄÂÓ, ñîïðîòèâëåíèå ìåæäó ÄÂÓ, ÄÍÓ îáìîòêàõ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íàñîñà ñðà-
ïàäàíèÿ ôàçû 3-ôàçíûõ ýëåêòðîäâèãà- è çåìëåé ñîñòàâëÿåò 1 …10 êÎì (â çàâèñè- áàòûâàåò àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü
òåëåé. ìîñòè îò ýëåêòðîïðîâîäíîñòè âîäû, êîòî- SF1, îòêëþ÷àÿ ýëåêòðîíàñîñ îò ñåòè.
Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà óñòðîéñòâà ðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, çàâèñèò îò ñîäåðæà- Êîíñòðóêöèÿ è äåòàëè.  êà÷åñòâå
èçîáðàæåíà íà ðèñ.1. Óñòðîéñòâî ñîäåð- íèÿ â âîäå ñîëåé è ðàçëè÷íûõ ïðèìå- ýëåêòðîíàñîñà ïðèìåíåí ïîãðóæíîé ýëå-
æèò ýëåìåíòû òåïëîâîé çàùèòû ýëåêò- ñåé). Íà âõîäàõ 8 è 9 DD1.3 è 12 è 13DD1.4 êòðîäâèãàòåëü âîäîïîäúåìà ÏÝÄÂ-8
ðîäâèãàòåëÿ íàñîñà: àâòîìàòè÷åñêèé ïðèñóòñòâóåò íàïðÿæåíèå ëîã. "0". ìîùíîñòüþ 8 êÂò, êîììóòèðóåìûé êîí-
òðåõïîëþñíûé âûêëþ÷àòåëü SF1; íà- 3. Ïðè íàëè÷èè óñëîâèé ï. 1 è 2 íà òàêòàìè ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïóñêàòåëÿ
ãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû 1ÐÒ, 2ÐÒ è ðàç- âõîä S RS-òðèããåðà (âûâîä 13 DD3.3) ñ êàòóøêîé íà 380 Â, â êîðïóñå êîòîðî-
ìûêàþùèå êîíòàêòû Ê1.1ÐÒ, Ê1.2ÐÒ òåï- ïðèõîäèò óðîâåíü ëîã."0", íà âõîä R ãî ðàçìåùåíî òåïëîâîå ðåëå ÒÐÍ-25Ó3.
ëîâîãî ðåëå; ýëåêòðîìàãíèòíûé ïóñêà- (âûâîä 8 DD3.4) - óðîâåíü ëîã."1". Òðèã- Íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû ýòîãî ðåëå
òåëü Ê1, âêëþ÷àþùèé íàñîñ; áëîê ïèòà- ãåð óñòàíàâëèâàåòñÿ â åäèíè÷íîå ñî- âêëþ÷àþòñÿ â äâà ôàçíûõ ïðîâîäà, ïè-
íèÿ, ïðåîáðàçóþùèé íàïðÿæåíèå " 220 ñòîÿíèå, íà âûõîäå 1 DD3.3 óñòàíàâëè- òàþùèõ ýëåêòðîíàñîñ, à ðàçìûêàþùèå
 (ìåæäó ôàçíûì ïðîâîäîì Ñ è íóëå- âàåòñÿ ëîã."1", îòêðûâàþòñÿ òðàíçèñòî- êîíòàêòû - ïîñëåäîâàòåëüíî ñ îáìîòêîé
âûì ïðîâîäàìè N) â ïîñòîÿííîå 9 Â; ðû VT3, VT4, ñðàáàòûâàåò ðåëå Ê2, êî- ïóñêàòåëÿ.
äàò÷èêè âîäû, óïðàâëÿþùèå ðàáîòîé òîðîå ñâîèìè êîíòàêòàìè Ê2.1 è Ê2.2 çà- Àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü òèïà
óñòðîéñòâà â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ìûêàåò öåïü ïèòàíèÿ êàòóøêè ìàãíèòíî- 1-ÀÏ50-3ÌÓ3. Âìåñòî íåãî ìîæíî ïðè-
ñîäåðæàùèå òðèããåð Øìèòòà íà ýëå- ãî ïóñêàòåëÿ Ê1, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ìåíèòü À3124 íà òîê ñðàáàòûâàíèÿ íå
ìåíòàõ DD3.1 - DD3.2, RS-òðèããåð íà ðàáîòó ýëåêòðîíàñîñ. ìåíåå 25 À.
ýëåìåíòàõ DD3.3 - DD3.4, èñïîëíèòåëü- 4. Íàñîñ íà÷èíàåò êà÷àòü âîäó èç Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
íîå óñòðîéñòâî íà òðàíçèñòîðàõ VÒ3 - ñêâàæèíû â ðåçåðâóàð. Â ïðîöåññå çà- ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ïðîâîä èëè êàáåëü ñ
VÒ4 è ðåëå Ê2; äàò÷èêè (ýëåêòðîäû) ïîëíåíèÿ âîäà äîñòèãàåò ÄÍÓ ðåçåðâó- ñå÷åíèåì æèë íå ìåíåå 2,5 ìì2. Ïåðå-
íèæíåãî óðîâíÿ âîäû (ÄÍÓ) è âåðõíå- àðà, èëè óðîâåíü âîäû â ñêâàæèíå óñòà- êëþ÷àòåëü SA1 òèïà Ï2Ò-1. Òðàíñôîðìà-
ãî (ÄÂÓ). Êîíäåíñàòîðû Ñ4 - Ñ7 è òðèã- íàâëèâàåòñÿ íèæå ÄÂÓ, èëè îáà ýòè óñ- òîð Ò1 ìîùíîñòüþ íå ìåíåå 5 Âò ñ íà-
ãåð Øìèòòà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîâû- ëîâèÿ âûïîëíÿþòñÿ îäíîâðåìåííî: íà ïðÿæåíèåì íà âòîðè÷íîé îáìîòêå 13…15
øåíèÿ ïîìåõîóñòîé÷èâîñòè óñòðîéñò- âûõîäå 4 DD2.3 ïîÿâëÿåòñÿ ëîã."0", à íà Â. Äèîäû VD1-VD4 òèïà ÊÖ405 ñ ëþáûì
âà. âõîäå S (âûâîä 13 DD3.3) RS-òðèããåðà - áóêâåííûì èíäåêñîì. Êîíäåíñàòîðû Ñ1,
 óñòðîéñòâå ïðèìåíåí ìàãíèòíûé ëîã."1", íî ñîñòîÿíèå òðèããåðà íå èçìå- Ñ4 - Ñ7 òèïà Ê73-17, Ñ2, Ñ3 òèïà Ê50-35.
ïóñêàòåëü ñ êàòóøêîé íà íàïðÿæåíèå íÿåòñÿ, íàñîñ ïðîäîëæàåò êà÷àòü âîäó. Ðåçèñòîðû òèïà ÎÌÏÒ èëè ÌÏÒ. Ìèêðî-
≈ 380 Â, ò.å. ïðè ïðîïàäàíèè ôàçû À 5. Åñëè âîäà â ðåçåðâóàðå äîñòèãàåò ñõåìû ñåðèè Ê176 ìîæíî çàìåíèòü íà
èëè  íàñîñ âûêëþ÷àåòñÿ. Ïðè ïðîïà- ÄÂÓ èëè â ñêâàæèíå îïóñòèòñÿ íèæå ìèêðîñõåìû ñåðèè Ê561. Òðàíçèñòîðû
äàíèè ôàçû Ñ íå áóäåò íàïðÿæåíèÿ 9 ÄÍÓ, íà âõîä R (âûâîä 8 DD3.4) RS-òðèã- VÒ1- VÒ4 ñ ëþáûì áóêâåííûì èíäåê-
Â, ñëåäîâàòåëüíî, îòïóñòèò ðåëå Ê2, è ãåðà ïîñòóïàåò ëîã."0", òðèããåð óñòà- ñîì. Âìåñòî ÊÒ315Á (VT1, VT3) ìîæíî
ñâîèìè êîíòàêòàìè Ê1.1 è Ê1.2 ðàçî- íàâëèâàåòñÿ â íóëåâîå ñîñòîÿíèå, íà ïðèìåíèòü ÊÒ503, ÊÒ3102, âìåñòî

22 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ

ðèñ.1
ðèñ.2
ÊÒ805ÁÌ (VÒ2, VÒ4) - ÊÒ819 ñ ëþáûì Êîðïóñ ðåçåðâóàðà òîæå çàçåìëÿþò. Åñ- ïðåäåëàõ 5…10 ìÀ. Ðåçèñòîðîì R2 âû-
áóêâåííûì èíäåêñîì. Ðåëå Ê2-ÐÝÑ9 ëè ðåçåðâóàð íåìåòàëëè÷åñêèé, òî íà ñòàâèòü íà ýìèòòåðå VT2 íàïðÿæåíèå
(ïàñïîðò ÐÑ4.5241203, ÐÑ4.524.214, îäíîé ïëàíêå ñ äàò÷èêàìè óðîâíåé óñ- +9 Â, ïîäàòü åãî íà óñòðîéñòâî. Íàñòðîé-
ÐÑ.524.216, ÐÑ4.524.219, ÐÑ4.524.229, òàíàâëèâàþò è çàçåìëÿþò òðåòèé ýëåê- êà óñòðîéñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîäáîðå
ÐÑ4.524.232). Ïå÷àòíàÿ ïëàòà áëîêà óï- òðîä. Ïî äëèíå îí äîëæåí áûòü áîëü- ñîïðîòèâëåíèé ðåçèñòîðîâ R4 - R7. Äëÿ
ðàâëåíèÿ ïîêàçàíà íà ðèñ.2. øå äàò÷èêà íèæíåãî óðîâíÿ. Âîäà â íàñòðîéêè íåîáõîäèìî: ïîäàòü ïèòàíèå
Âíèìàíèå! Íà ïå÷àòíîé ïëàòå ïðèñóò- ñêâàæèíå èëè êîëîäöå íàäåæíî çàçåì- íà äàò÷èêè óðîâíåé, ïàðàëëåëüíî êîí-
ñòâóåò íàïðÿæåíèå ≈ 220 Â. Ïðè íàëàä- ëåíà, è íèêàêèõ ìåð ïî çàçåìëåíèþ äåíñàòîðó Ñ4 ïîäïàÿòü ðåçèñòîð ñ ñî-
êå è ðåìîíòå îòïàÿòü ïðîâîäà "Ê1.2ÐÒ" ïðèíèìàòü íå íàäî. ïðîòèâëåíèåì 3…10 êÎì (ýêâèâàëåíò âî-
è "ôàçà Â".  êà÷åñòâå äàò÷èêîâ óðîâíåé ìîæíî äû), èçìåíÿÿ ñîïðîòèâëåíèå R4, äîáèòü-
Ïîñëå íàëàäêè èëè ðåìîíòà ïå÷àò- èñïîëüçîâàòü êîíñòðóêöèè èç ìåòàëëîâ, ñÿ, ÷òîáû ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà ðåçè-
íóþ ïëàòó ïîêðûòü öàïîíëàêîì. Íà ïå- óñòîé÷èâûõ ê êîððîçèè: îöèíêîâàííàÿ, ñòîðå ýêâèâàëåíòà âîäû ðàâíÿëîñü 0,5
ðåäíåé êðûøêå êîðïóñà óñòàíàâëèâàþò íåðæàâàþùàÿ ñòàëü, àëþìèíèé. Íåëüçÿ …0,7 Â, îòñîåäèíèòü ðåçèñòîð ýêâèâàëåí-
ïåðåêëþ÷àòåëü SA1, ïðåäîõðàíèòåëü èñïîëüçîâàòü ìåòàëëû, êîòîðûå îêàçû- òà âîäû - íàïðÿæåíèå íà âûâîäàõ 1,2
FU1 è ñâåòîäèîäû HL1 - HL4, ñâå÷åíèå âàþò âðåäíîå âîçäåéñòâèå íà âîäó, íà- DD1.1 äîëæíî áûòü îêîëî 9 Â. Àíàëîãè÷-
êîòîðûõ óêàçûâàåò íà äîñòèæåíèå âîäîé ïðèìåð, ìåäü (ýòî îòíîñèòñÿ è ê ïîäâî- íî ïîäîáðàòü ðåçèñòîðû R5 - R7.
óðîâíÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî äàò÷èêà. Êîð- äÿùèì ïðîâîäàì).  ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè óñòðîéñòâà
ïóñ óñòðîéñòâà ñîåäèíÿþò ñ îáùèì ïðî- Íàñòðîéêà óñòðîéñòâà. Íå çàïèòûâàÿ ðåêîìåíäóåòñÿ äâà ðàçà â ãîä ïðîâîäèòü
âîäîì áëîêà ïèòàíèÿ è íóëåâûì ïðîâî- áëîê óïðàâëåíèÿ, ïîäîáðàòü ðåçèñòî- ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð è ÷èñòêó äàò-
äîì ñåòè. Íóëåâîé ïðîâîä çàçåìëÿþò. ðîì R1 òîê ÷åðåç ñòàáèëèòðîí VD5 â ÷èêîâ óðîâíÿ.

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 23


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ

Ðåãóëÿòîð
ïîòóæíîñò³ äëÿ
íàãð³âàëüíèõ
ïðèëàä³â ðèñ.1

B. Ñàìåëþê, ì. Êè¿â
Íåîáõ³äí³ñòü â ðîçðîáö³ òàêîãî ïðèëàäó
âèíèêëà ç ïðàêòè÷íèõ ïîòðåá âèðîáíèöòâà.
 áóäü-ÿê³é õ³ì³÷í³é ëàáîðàòî𳿠÷àñòî ïðî-
âîäèòüñÿ ðîçä³ëåííÿ ðîç÷èííèê³â ç ñóì³ø³.
Öåé ïðîöåñ íàçèâàþòü ïåðåãîíêîþ. Êîëáó ç
ñóì³øøþ ðîç÷èííèê³â ï³ä³ãð³âàþòü ó âîäÿí³é
÷è ìàñëÿí³é áàí³, ÿêà ìຠåëåêòðîíàãð³âà÷.
Ïàðà ðîç÷èííèêà ñêðàïëþºòüñÿ, ïðîõîäÿ÷è
÷åðåç õîëîäèëüíèê, ³ ñêàïóº ó çá³ðíèê. ßê-
ùî ïîäà÷à òåïëà âåëèêà, ñóì³ø áóðõëèâî êè-
ïèòü, ³ ïàðà, íå âñòãèãàþ÷è îõîëîäèòèñü,
âèõîäèòü â àòìîñôåðó. Ïðè íåäîñòàòí³é
ê³ëüêîñò³ òåïëà - ìàëà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðî-
öåñó. Ïîäà÷ó òåïëà äëÿ áàí³ çä³éñíþâàëè ðå-
ãóëþâàííÿì íàïðóãè ÷åðåç ëàáîðàòîðíèé
àâòîòðàíñôîðìàòîð òèïó ËÀÒÐ. Ëàáîðàòîð-
íèé àâòîòðàíñôîðìàòîð â õ³ì³÷í³é ëàáîðà-
òî𳿠ð³÷ íåáåçïå÷íà - éîãî ìîæíà íåîáà÷-
íî çàëèòè ð³äèíîþ, ³ñêðèòü ïîâçóíêîâèé
êîíòàêò. ×àñòî ËÀÒÐè âèõîäèëè ç ëàäó ³ç-çà
ïåðåâàíòàæåííÿ, òîìó ùî åëåêòðîíàãð³âà÷³
ìàþòü ïîòóæí³ñòü 2 êÂò.
Àâòîìàòè÷íå ðåãóëþâàííÿ òåìïåðàòóðè
òåïëîíîñ³ÿ â áàí³ íååôåêòèâíå â çâ'ÿçêó ç
òèì, ùî â áàí³ íåìຠïåðåì³øóâàííÿ òåïëî-
íîñ³ÿ (âîäè ÷è ìàñëà).
Àâòîòðàíñôîðìàòîðè áóëè çàì³íåí³ áåñ-
êîíòàêòíèìè ðåãóëÿòîðàìè ïîòóæíîñò³.
Ñòðóêòóðíà ñõåìà òàêîãî ðåãóëÿòîðà, ÿêó
çàïðîïîíóâàâ ³íæ. Î.À. Âîëîøèí, ïîäàíà
íà ðèñ.1.
Áëîê æèâëåííÿ 1 ðåãóëÿòîðà ÷åðåç òóìá-
ëåð S1 ï³äêëþ÷àºòüñÿ äî ìåðåæ³ çì³ííîãî
ñòðóìó íàïðóãîþ 220 Â. ³í âèðîáëÿº ïóëü-
ñóþ÷ó íàïðóãó ç ïîäâ³éíîþ ÷àñòîòîþ ìåðåæ³
æèâëåííÿ (100 Ãö). Ïóëüñóþ÷à íàïðóãà ïî-
äàºòüñÿ â ³ìïóëüñíèé ï³äñèëþâà÷ 2, ç âèõî-
äó ÿêîãî ³ìïóëüñè ïîñòóïàþòü íà ë³÷èëüíèê
4, ìàêñèìàëüíà ºìí³ñòü ÿêîãî 16 ³ìïóëüñ³â. ðèñ.2
Ðåãóëÿòîð ïîòóæíîñò³ òàêîæ ìຠãåíåðàòîð
îäèíî÷íèõ ³ìïóëüñ³â 3, ÿêèé ãåíåðóº ³ìïóëüñ
ïðè íàòèñêàíí³ íà êíîïêè S2 àáî S3, ïðè÷î- äðóãèé áëîê ³íäèêàö³¿ 9 ïîäຠñâ³òëîâèé ñèã- òîðà ïîòóæíîñò³ çîáðàæåíà íà ðèñ.2. Íàïðó-
ìó ïðè íàòèñêàíí³ íà îäíó ç íèõ ÷èñëî â íàë, ùî òåìïåðàòóðà äîñÿãëà ìåæ³, âñòà- ãà 220  ïîñòóïຠíà ðåãóëÿòîð ïîòóæíîñò³
ë³÷èëüíèêó 5 çá³ëüøóºòüñÿ íà îäèíèöþ, à ïðè íîâëåíî¿ íà òåðìîìåòð³. Îäèí ç âèõîä³â ÷åðåç òðüîõêîíòàêòíó âèëêó Õ1. Òðåò³é êîí-
íàòèñêàíí³ íà äðóãó - çìåíøóºòüñÿ íà îäè- ëîã³÷íîãî áëîêó ï³äêëþ÷åíî äî ï³äñèëþâà- òàêò âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ çàçåìëåííÿ áàí³,
íèöþ. Ïàðàëåëüíèé êîä ç ë³÷èëüíèê³â 4 ³ 5 ÷à ïîòóæíîñò³ 10, íàâàíòàæåííÿì ÿêîãî º êå- ÿêà ï³äêëþ÷àºòüñÿ äî ðîçåòêè Õ2. Ïðèëàä
ïîñòóïຠíà öèôðîâèé êîìïàðàòîð 6. Ðîçðÿ- ðóâàëüíå êîëî áåçêîíòàêòíîãî ïåðåìèêà÷à âêëþ÷àºòüñÿ òóìáëåðîì S3, ÷åðåç ÿêèé íà-
äè ë³÷èëüíèêà 4 ï³äêëþ÷åí³ ùå ³ äî áëîêó 11, ï³äêëþ÷åíîãî äî ìåðåæ³ ÷åðåç íàâàíòà- ïðóãà ïîäàºòüñÿ íà ñèëîâèé òðàíñôîðìà-
³íäèêàö³¿ 7. Íà âèõîä³ öèôðîâîãî êîìïàðà- æóâàëüíèé îï³ð Rí, â äàíîìó âèïàäêó åëåê- òîð Ò1. Ó âèïðÿìëÿ÷³ çàñòîñîâàíà
òîðà 6 ãåíåðóºòüñÿ ³ìïóëüñ òðèâàë³ñòþ â³ä 1- òðîíàãð³âà÷ áàí³.  ðåãóëÿòîð³ âèêîðèñòî- äâîï³âïåð³îäíà ñõåìà ç ñåðåäí³ì âèâîäîì
ãî äî 16 ï³âïåð³îä³â ìåðåæíî¿ íàïðóãè. Òðè- âóºòüñÿ ñïîñ³á ðåãóëþâàííÿ ïîòóæíîñò³, êî- âòîðèííî¿ îáìîòêè. Ïóëüñóþ÷à íàïðóãà ç
âàë³ñòü ³ìïóëüñà âèñâ³÷óºòüñÿ íà áëîö³ ³íäè- ëè ââ³ìêíåííÿ áåçêîíòàêòíîãî ïåðåìèêà÷à ä³îä³â VD1 i VD2 ïîñòóïຠíà ³ìïóëüñíèé
êàö³¿ çà äîïîìîãîþ ëîã³÷íîãî áëîêó 8. ×èñ- â³äáóâàºòüñÿ â ìîìåíò ïåðåõîäó ìåðåæíî¿ ï³äñèëþâà÷ íà òðàíçèñòîð³ VÒ1, à ç íüîãî íà
ëîì ï³âïåð³îä³â ìåðåæíî¿ íàïðóãè âèçíà- íàïðóãè ÷åðåç íóëü. Öå çìåíøóº ðàä³îçàâà- ë³÷èëüíèê ³ìïóëüñ³â DD2. Ðåâåðñèâíèé
÷àºòüñÿ ïîòóæí³ñòü, ÿêà âèä³ëÿºòüñÿ â åëåê- äè, ÿê³ íàâîäÿòüñÿ â ìåðåæ³ æèâëåííÿ, ë³÷èëüíèê DD3 êåðóºòüñÿ ç ãåíåðàòîðà îäè-
òðîíàãð³âà÷³. ïîð³âíÿíî ç ôàçîâèìè ðåãóëÿòîðàìè ïîòóæ- íî÷íèõ ³ìïóëüñ³â, ïîáóäîâàíîãî íà ì³êðî-
Äî ëîã³÷íîãî áëîêó ìîæíà ï³äêëþ÷èòè íîñò³. Ðåãóëÿòîð ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ò³ëüêè ñõåì³ DD1. Ïðè íàòèñêàíí³ íà êíîïêó S1 íà
òàêîæ êîíòàêòíèé òåðìîìåòð ÷åðåç ãí³çäî ç íàãð³âàëüíèìè ïðèëàäàìè, äëÿ îñâ³òëþ- êîíòàêò³ 2 òðèãåðà DD1.1 âñòàíîâëþºòüñÿ
Õ1. ßêùî êîíòàêòè òåðìîìåòðà çàìêíóò³, òî âàëüíèõ â³í íå ï³äõîäèòü. ëîã. "0", ÿêèé ïîñòóïຠíà êîíàêò 10 ë³÷èëü-
Ïðèíöèï³àëüíà åëåêòðè÷íà ñõåìà ðåãóëÿ- íèêà DD3, ÷åðåç òå îäèíî÷íèé ³ìïóëüñ, ÿêèé

24 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ
ãåíåðóº ÷åêàþ÷èé ìóëüòèâ³áðàòîð DD1.2, íà âõ³ä äîçâîëó ³íäèêàö³¿ (êîíòàêò 18 DD6), öþº êîíòàêòíèé òåðìîìåòð, òî íàïðóãà 5 Â
çìåíøóº ÷èñëî â ë³÷èëüíèêó DD3 íà îäèíè- òî ê³ëüê³ñòü îäèíè÷íèõ ³íäèêàòîð³â, ÿê³ áó- ç'ÿâèòüñÿ íà âèâîä³ 8 ì³êðîñõåìè DD6.1. Ó
öþ. Ïðè öüîìó ³ìïóëüñ íà âèõîä³ öèôðîâî- äóòü ñâ³òèòèñü, çàëåæàòèìå â³ä ÷èñëà , çàïè- öüîìó âèïàäêó òðàíçèñòîðè VT2 ³ VT3 áóäóòü
ãî êîìïàðàòîðà çìåíøèòüñÿ íà 1 ï³âïåð³îä ñàíîãî â ë³÷èëüíèêó DD3. çàêðèò³, ³ íàïðóãà 5  ÷åðåç ðåçèñòîð R31
ìåðåæíî¿ íàïðóãè. Ïðè íàòèñêàíí³ íà êíîï- Ëîã³÷íèé áëîê âèêîíàíî íà ëîã³÷íèõ åëå- çàñâ³òèòü ìèãîòëèâèé âèïðîì³íþâàëüíèé ä³îä
êó S2 òðèãåð DD1.1 ïåðåêëþ÷èòüñÿ, ³ íà éî- ìåíòàõ DD6.1 i DD6.2. Ïðè óìîâ³, ÿêùî êîí- VD10.
ãî ³íâåðñíîìó âèõîä³ ç'ÿâèòüñÿ ëîã. "1". òàêòíèé òåðìîìåòð ï³äêëþ÷åíî äî ðåãóëÿòî- Ðåãóëÿòîð ïîòóæíîñò³ ç³áðàíî â ìåòàëåâî-
³äïîâ³äíî ÷èñëó íàòèñêàíü íà S2 ³ìïóëüñ ðà ïîòóæíîñò³ ³ òåìïåðàòóðà áàí³ íå äîñÿã- ìó êîðïóñ³ ðîçì³ðàìè 140õ150õ80 ìì.
öèôðîâîãî êîìïàðàòîðà çá³ëüøèòüñÿ íà òà- ëà âñòàíîâëåíî¿ íà òåðìîìåòð³, òî ³ìïóëüñè Ðàä³îåëåìåíòè ðàçì³ùåí³ íà äâîõ äðóêî-
êó æ ê³ëüê³ñòü ï³âïåð³îä³â ìåðåæíî¿ íàïðó- ç âèõîäó DD5.1 ïîñòóïàþòü íà ï³äñèëþâà÷ ïî- âàíèõ ïëàòàõ. Íà îäí³é ç íèõ âñòàíîâëåíî
ãè. Íà ä³îäàõ VD6 i VD7 ðåàë³çîâàíà ëîã³÷íà òóæíîñò³ íà òðàíçèñòîð³ VT2. Íàâàíòàæåííÿì ì³êðîñõåìó DD7, îäèíè÷í³ ³íäèêàòîðè
ôóíêö³ÿ ÀÁÎ. ï³äñèëþâà÷à ïîòóæíîñò³ º êåðóâàëüí³ êîëà VD10…VD25, ðåçèñòîðè R15…R30, ìèãîòëèâèé
Áëîê ³íäèêàö³¿ âèêîíàíî íà ì³êðîñõåì³ îïòîòèðèñòîð³â VD1 i VD2. Ñèëîâ³ ä³îäè îï- âèïðîì³íþâàëüíèé ä³îä VD10. Ïëàòó
Ê155ÈÄ5 - äåøèôðàòîð³-ìóëüòèïëåêñîð³ ç 4 òîòèðèñòîð³â VD1.1 i VD2.1 âêëþ÷åí³ çàêð³ïëåíî íà ëèöüîâ³é ïàíåë³. Íà ö³é æå ïà-
íà 16. ³í ïåðåòâîðþº ÷îòèðüîõðîçðÿäíèé çóñòð³÷íî-ïàðàëåëüíî. Êð³ì òîãî, ³ìïóëüñè ç íåë³ âñòàíîâëåí³ êíîïêè S1, S2, òóìáëåð S3
êîä ë³÷èëüíèêà DD2 ó íàïðóãó íèçüêîãî âèõîäó DD6.1 ïîäàþòüñÿ òàêîæ ÷åðåç ô³ëüòð ³ ä³îä VD10. Îïòîòèðèñòîðè âñòàíîâëåíî íà
ð³âíÿ, ÿêà ç'ÿâëÿºòüñÿ íà îäíîìó ç 16 âèõîä³â R10R11C15 íà äðóãèé áëîê ³íäèêàö³¿, ïîáóäî- ðàä³àòîðè.
0…15. Äî âèõîä³â ï³äêëþ÷åí³ îäèíè÷í³ ³íäè- âàíèé íà òðàíçèñòîð³ VT3. Ïàðàëåëüíî öüî- ϳâäþæèíè òàêèõ ðåãóëÿòîð³â âæå òðè ðî-
êàòîðè VD10-VD26 ÷åðåç ñòðóìîîáìåæó- ìó òðàíçèñòîðó ï³äêëþ÷åíî ìèãîòëèâèé âè- êè áåçâ³äìîâíî ïðàöþþòü â õ³ì³÷í³é ëàáîðà-
âàëüí³ ðåçèñòîðè R15-R30. ×åðåç òå, ùî ïðîì³íþâàëüíèé ä³îä VD10. Òðàíçèñòîð VT3 òî𳿠íà îäíîìó ç ôàðìàöåâòèâòè÷íèõ çà-
³ìïóëüñ ç öèôðîâîãî êîìïàðàòîðà ïîäàºòüñÿ øóíòóº VD10, ³ â³í íå ñâ³òèòüñÿ. Êîëè ñïðà- âîä³â ì. Êèºâà.

Àâòîìàò çàõèñòó
êîìï'þòåðà â³ä ïåðåíàïðóã
â åëåêòðîìåðåæ³ ðèñ.1
À.Ðèøòóí, ì.Äðîãîáè÷, Ëüâ³âñüêà îáë.
"Ñòàá³ëüí³ñòü" íàïðóãè â³ò÷èçíÿíèõ åëåêòðîìåðåæ â³äîìà. Ïî ö³é ïðè-
÷èí³ ÿ âèð³øèâ ñêîíñòðóþâàòè äî êîìï'þòåðà ñõåìó çàõèñòó â³ä ïåðå-
âèùåííÿ íàïðóãè. Òàê³ ðîçðîáêè íåîäíîðàçîâî îïèñóâàëèñÿ ïðàêòè÷-
íî â óñ³õ ðàä³îàìàòîðñüêèõ âèäàííÿõ, çîêðåìà ³ â "Ýëåêòðèêå". Ïðî-
òå æîäíà ç íèõ - ïî òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èíàõ - íå çàäîâîëüíèëà ìåíå.
Îñíîâíèìè ç íèõ º:
1) Íàäì³ðíà ñêëàäí³ñòü ñõåì, ÿêà íå äîçâîëÿº ïîì³ñòèòè êîíñò-
ðóêö³þ â òð³éíèê (íàéïîøèðåí³øà);
2) Ñèëüíèé íàãð³â äåÿêèõ ðàä³îåëåìåíò³â â î÷³êóâàëüíîìó ðåæèì³;
3) Íåïðîäóìàíà ëîã³êà ¿õ ðîáîòè. ðèñ.2
Çóïèíåìîñü íà òðåò³é ïðè÷èí³ äåòàëüí³øå. Äåÿê³ àâòîðè, ùîá îäåð-
æàòè êîíòðîëüíó íàïðóãó ç åëåêòðîìåðåæ³, ñòàâëÿòü ðåçèñòèâíèé
ïîä³ëüíèê ³ ÷åðåç ä³îä ïîäàþòü íàïðóãó íà âõ³ä ëîã³÷íîãî åëåìåíòà.
Öåé ï³äõ³ä º ïðèíöèïîâî õèáíèì, áî, ÿêùî ìåðåæåâà íàïðóãà ìàº
ãðàô³÷íèé âèãëÿä (ðèñ.1), ùî íå ð³äê³ñòü, àâòîìàòèêà íå ñïðàöþº.
²íøîþ âàäîþ, ÿêà äåêîëè çóñòð³÷àºòüñÿ â òàêèõ ñõåìàõ, º ¿õíÿ øâèä-
êîä³ÿ. Ïðèêëàäàþòüñÿ òèòàí³÷í³ çóñèëëÿ äëÿ ¿¿ ï³äâèùåííÿ, ùî íå ïðè- ðèñ.3
íîñèòü ðåàëüíî¿ êîðèñò³, à íåð³äêî º øê³äëèâèì. Ïîÿñíåííÿ öüîìó äî-
ñèòü ïðîñòå.  óñ³õ ²ÁÆ îäðàçó æ ï³ñëÿ âèïðÿìëÿ÷à ñòî¿òü êîíäåíñàòîð ßêùî æ á³ëüøà - ñïðàöþº Ê1 ³ âèìêíå æèâëåííÿ. Ê1.1 çàêîðî÷óþòü VS1
âåëèêî¿ ºìêîñò³. Òîìó êîðîòêî÷àñí³ ³ìïóëüñè íå âèâåäóòü éîãî ç ëàäó. ³ óíåìîæëèâëþþòü âèìêíåííÿ ðåëå (t = 20ìñ, 50Ãö). Ïîâåðíóòè ñõå-
Íåäîïóñòèìå òàêîæ ³ àâòîìàòè÷íå âìèêàííÿ ñïîæèâà÷à ï³ñëÿ ïåðåíàïðó- ìó â ïîïåðåäí³é ðåæèì ìîæíà ðîçìèêàííÿì S1. Öå äຠçìîãó êîðè-
ãè. Ñòðèáêè íàïðóãè ïåðåâàæíî ìàþòü öèêë³÷íèé õàðàêòåð (ç ïîâòîðåí- ñòóâà÷ó ñàìîìó âèð³øóâàòè, êîëè ïîíîâèòè ðîáîòó.
íÿì ÷åðåç ïåâí³ ïðîì³æêè ÷àñó), âíàñë³äîê ÷îãî ÷àñòå âìèêàííÿ-âèìè- Äëÿ çðó÷íîñò³ ïðîïîíóþ âèêîðèñòîâóâàòè øèðîêîâ³äîìó ñõå-
êàííÿ äëÿ êîìï'þòåðà á³ëüø çãóáíå, í³æ ïåðåâèùåííÿ íàïðóãè. ìó (ðèñ.3), ÿêà ñèãíàë³çóâàòèìå ïðî ïîâåðíåííÿ U â íîðìó.
Âçÿâøè çà îñíîâó ñõåìó, îïèñàíó â [1], ÿêà, ïîïðè ñâî¿ ÷èñëåíí³ ïëþ- Äåòàë³, ÿê âæå çãàäàíî, âèêîðèñòàí³ íàéïîøèðåí³ø³ â ÑÍÄ. VD1-VD4
ñè, íå áóëà ïîçáàâëåíà é äåÿêèõ íåäîë³ê³â, ÿ ñïðîåêòóâàâ ñâ³é àâòî- òèïó ÊÄ105à âèáðàí³ íå âèïàäêîâî. ¯õíº Uêà màõ ñòàíîâèòü 800 Â, ùî
ìàò çàõèñòó â³ä ïåðåíàïðóãè â åëåêòðîìåðåæ³ ³ âèíîøó éîãî íà ñóä ÷è- çàïîá³ãຠïðîáîþ êîðîòêèìè âèêèäàìè íàïðóãè. VS1 òåæ ðîçïîâñþä-
òà÷³â (ðèñ.2). Íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ íåéìîâ³ðíó ïðîñòîòó, â ö³é ñõåì³ æåí³ ÊÓ202Ë. R1 - ÌËÒ-2 ± 2 êÎì. Ç ðåçèñòîðîì ïðîáëåì íå áóäå:
ïîâí³ñòþ óñóíóò³ óñ³ âèùå ïåðåðàõîâàí³ âàäè. ¯¿ áåç áóäü-ÿêèõ âèêðóò³â òàêèé íîì³íàë øèðîêî âèêîðèñòîâóâàâñÿ â ëàìïîâèõ òåëåâ³çîðàõ. Ñ1
ìîæíà âì³ñòèòè â òð³éíèêè, ùî â³ëüíî ïðîäàþòüñÿ íà ðèíêàõ. Ñõåìà - åëåêòðîë³ò Ê50-6 íà íàïðóãó 16  àáî á³ëüøó. Ìîæíà é ³íøèõ òèï³â.
íå ì³ñòèòü äåô³öèòíèõ äåòàëåé. Êð³ì öüîãî, ïîâí³ñòþ â³äñóòíº ñòðóìî- Ê1 - ÐÅÑ-9 ÐÑ4.524.204 àáî ÐÑ4.524208, ïðè çàñòîñóâàíí³ ðåëå ³íøèõ
ñïîæèâàííÿ â "õîëîñòîìó" ðåæèì³. òèï³â îï³ð R1 ïåðåðîçðàõîâóþòü çà çàêîíîì Îìà. ʳëüê³ñòü ñïðàöþâàíü
Ïðèíöèï ðîáîòè ñõåìè òàêèé.  øòàòíîìó ðåæèì³ 220  âèïðÿì- Ê1 ïðè ñòðóì³ â 1À- 1òèñ., ÷îãî ö³ëêîì äîñòàòíüî.
ëÿºòüñÿ ä³îäíèì ìîñòîì ³ ïîñòóïຠíà àíîä VS1, ÿêèé ïîêè ùî çàêðè- Îïèñàíèé ïðèëàä ï³ñëÿ ìîíòàæó äîäàòêîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ âæå
òèé. Öå ë³êâ³äîâóº íåãàòèâí³ ÿâèùà ð³çíîïîëÿðíî¿ íàïðóãè (ðèñ.1). Òè- íå ïîòðåáóâàâ ³ äåê³ëüêà ðàç³â "ðÿòóâàâ" ì³é êîìï'þòåð.
ðèñòîð ìຠâëàñòèâ³ñòü ïðè íóëüîâîìó ñòðóì³ ÊÅ, êîëè Uêà äîñÿãຠ˳òåðàòóðà
âåëè÷èíè, äåùî ìåíøî¿ çà Uêà màõ, â³äêðèâàòèñÿ ³ ïåðåáóâàòè â öüî- 1. Ïðèëóöüêèé À. Â. Àâòîìàòè÷åñêîå óñòðîéñòâî äëÿ îòêëþ÷å-
ìó ñòàí³ äî çíÿòòÿ íàïðóãè [2]. ²ÁÆ êîìï'þòåð³â ³ òåëåâ³çîð³â íîðìàëü- íèÿ íàãðóçêè ïðè ïîâûøåíèè ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ// Ðàä³îà-
íî ôóíêö³îíóþòü äî 260 Â, òîìó íà öåé ïîð³ã ³ çîð³ºíòîâàíî ñõåìó. ìàòîð.-1996.-¹9.
Ïðè äîñÿãíåíí³ ìåðåæåâîþ íàïðóãîþ 260  VS1 â³äêðèâàºòüñÿ ³ ÷å- 2. Ðàä³îòåõí³êà: Íàâ÷.Ïîñ³áíèê/ϳä ðåä. Þ.Ë.Ìàçîðà.-Ê.: Âèùà
ðåç R1 ïî÷èíຠçàðÿäæàòèñü Ñ1. ßêùî òðèâàë³ñòü ñòðèáêà íàïðóãè ìåí- øê.-1999.
øà çà ¿¿ ïåð³îä, òî ñõåìà í³ÿê íå çðåàãóº íà íüîãî, ³ VS1 çàêðèºòüñÿ.

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 25


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ

ËÞÌÈÍÅÑÖÅÍÒÍÛÅ ËÀÌÏÛ È ÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Òàáëèöà 1


Êëàññèôèêàöèÿ ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî, ã.Êèåâ
Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû (ËË) äåëÿòñÿ Òèï Ð, Âò U, Â I, À R, ëì S, ëì/Âò Ðàçìåðû, ìì (ðèñ.1)
íà îñâåòèòåëüíûå îáùåãî íàçíà÷åíèÿ è L1 L2 D
ñïåöèàëüíûå. Ê ËË îáùåãî íàçíà÷åíèÿ
îòíîñÿò ëàìïû ìîùíîñòüþ îò 15 äî 80 Âò ËÄÖ 15 58 0,3 450 30 437,4 452,4 25
ñ öâåòîâûìè è ñïåêòðàëüíûìè õàðàêòåðè- ËÄ 15 58 0,3 525 35 437,4 452,4 25
ñòèêàìè, èìèòèðóþùèìè åñòåñòâåííûé ñâåò ËÕÁ 15 58 0,3 600 40 437,4 452,4 25
ðàçëè÷íûõ îòòåíêîâ. Äëÿ êëàññèôèêàöèè ËÁ 15 58 0,3 630 42 437,4 452,4 25
ËË ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ èñïîëüçóþò ËÒÁ 15 58 0,3 600 40 437,4 452,4 25
ËÄÖ 20 60 0,35 620 31 589,8 604,8 38
ðàçëè÷íûå ïàðàìåòðû. Ïî ìîùíîñòè èõ ËÄ 20 60 0,35 760 39 589,8 604,8 38
ðàçäåëÿþò íà ìàëîìîùíûå (äî 15 Âò) è ËÕÁ 20 60 0,35 900 45 589,8 604,8 38
ìîùíûå (ñâûøå 80 Âò); ïî òèïó ðàçðÿäà íà ËÁ 20 60 0,35 980 49 589,8 604,8 38
äóãîâûå, òëåþùåãî ðàçðÿäà è òëåþùåãî ËÒÁ 20 60 0,35 900 45 589,8 604,8 38
ñâå÷åíèÿ; ïî èçëó÷åíèþ íà ëàìïû åñòåñò- ËÄÖ 30 108 0,34 1110 37 894,6 909,6 25
âåííîãî ñâåòà, öâåòíûå ëàìïû, ëàìïû ñî ËÄ 30 108 0,34 1380 46 894,6 909,6 25
ñïåöèàëüíûìè ñïåêòðàìè èçëó÷åíèÿ, ëàì- ËÕÁ 30 108 0,34 1500 50 894,6 909,6 25
ïû óëüòðàôèîëåòîâîãî èçëó÷åíèÿ; ïî ôîð- ËÁ 30 108 0,34 1740 58 894,6 909,6 25
ËÒÁ 30 108 0,34 1500 50 894,6 909,6 25
ìå êîëáû íà òðóá÷àòûå è ôèãóðíûå; ïî ËÄÖ 40 108 0,41 1520 38 1199,4 1214,4 38
ñâåòîðàñïðåäåëåíèþ ñ íåíàïðàâëåííûì ËÄ 40 108 0,41 1960 49 1199,4 1214,4 38
ñâåòîèçëó÷åíèåì è ñ íàïðàâëåííûì (ðå- ËÕÁ 40 108 0,41 2200 55 1199,4 1214,4 38
ôëåêòîðíûå, ùåëåâûå, ïàíåëüíûå è äð.). ËÁ 40 108 0,41 2480 62 1199,4 1214,4 38
Ìàðêèðîâêà îáû÷íî ñîñòîèò èç 2-3 áóêâ. ËÒÁ 40 108 0,41 2200 55 1199,4 1214,4 38
Ïåðâàÿ áóêâà Ë îçíà÷àåò ëþìèíåñöåíò- ËÄÖ 80 108 0,82 2720 34 1500 1515 38
íàÿ. Ñëåäóþùèå áóêâû îçíà÷àþò öâåò èç- ËÄ 80 108 0,82 3440 43 1500 1515 38
ËÕÁ 80 108 0,82 3840 48 1500 1515 38
ëó÷åíèÿ: Ä – äíåâíîé; ÕÁ – õîëîäíî-áåëûé; ËÁ 80 108 0,82 4320 54 1500 1515 38
Á – áåëûé; ÒÁ – òåïëîáåëûé; Å – åñòåñòâåí- ËÒÁ 80 108 0,82 3840 48 1500 1515 38
íî-áåëûé; Ê, Æ, Ç, Ã, Ñ – ñîîòâåòñòâåííî
êðàñíûé, æåëòûé, çåëåíûé, ãîëóáîé, ñèíèé;
ÓÔ – óëüòðàôèîëåòîâûé. Ó ëàìï ñ óëó÷-
øåííûì êà÷åñòâîì öâåòîïåðåäà÷è ïîñëå
áóêâ, îáîçíà÷àþùèõ öâåò, ñòîèò áóêâà Ö, ðèñ.1
à ïðè öâåòîïåðåäà÷å îñîáî âûñîêîãî êà-
÷åñòâà – áóêâû ÖÖ.  êîíöå ñòàâÿò áóêâû, Çàâèñèìîñòü õàðàêòåðèñòèê îò
õàðàêòåðèçóþùèå êîíñòðóêòèâíûå îñîáåí- îêðóæàþùåé òåìïåðàòóðû è
íîñòè: Ð – ðåôëåêòîðíàÿ, Ó – U-îáðàçíàÿ, óñëîâèé îõëàæäåíèÿ
Ê – êîëüöåâàÿ, À – àìàëüãàìíàÿ, Á – áûñ- Èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû òðóáêè ïî ñðàâ-
òðîãî ïóñêà. Öèôðû îáîçíà÷àþò ìîù- íåíèþ ñ îïòèìàëüíîé êàê â ñòîðîíó óâå-
íîñòü â âàòòàõ. Ìàðêèðîâêà ëàìï òëåþùå- ëè÷åíèÿ, òàê è â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ, âû-
ãî ðàçðàäà íà÷èíàåòñÿ ñ áóêâ ÒË. çûâàåò ñíèæåíèå ñâåòîâîãî ïîòîêà, óõóä-
Õàðàêòåðèñòèêè îáû÷íûõ ËË øåíèå óñëîâèé çàæèãàíèÿ è ñîêðàùåíèå
 òàáë.1 ïðèâåäåíû õàðàêòåðèñòèêè íà- ñðîêà ñëóæáû. Íàäåæíîñòü çàæèãàíèÿ
èáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ËË äíåâíîãî ñòàíäàðòíûõ ëàìï ïðè ðàáîòå ñî ñòàðòåðà-
ñâåòà. Îáîçíà÷åíèÿ: Ð – ìîùíîñòü; U – ìè íà÷èíàåò îñîáåííî çàìåòíî ïàäàòü ïðè
íàïðÿæåíèå íà ëàìïå; I – òîê ëàìïû; R – òåìïåðàòóðàõ íèæå -5°C è ïðè ïîíèæåíèè
ñâåòîâîé ïîòîê; S – ñâåòîâàÿ îòäà÷à. íàïðÿæåíèÿ ñåòè. Íàïðèìåð, ïðè -10°C è
íàïðÿæåíèè ñåòè 180  âìåñòî 220  ÷èñ- ðèñ.2
Çàâèñèìîñòü ïàðàìåòðîâ ëàìï ëî íåçàæèãàþùèõñÿ ëàìï ìîæåò äîõîäèòü
îò íàïðÿæåíèÿ ñåòè äî 60-80%. Òàêàÿ ñèëüíàÿ çàâèñèìîñòü
Ïðè èçìåíåíèè íàïðÿæåíèè ñåòè â ïðå- äåëàåò ïðèìåíåíèå ËË â ïîìåùåíèÿõ ñ
äåëàõ ± 10% èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ ëàì- íèçêèìè òåìïåðàòóðàìè íåýôôåêòèâíûì.
ïû ìîæíî îïðåäåëèòü èç ñîîòíîøåíèÿ Ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû îòíîñèòåëüíî îï-
dX/X = Nx dUc/Uc, òèìàëüíîé ìîæåò ïðîèñõîäèòü ïðè ïîâûøå-
ãäå Õ – ñîîòâåòñòâóþùèé ïàðàìåòð ëàì- íèè òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðè
ïû; dX – åãî èçìåíåíèå; Nx – êîýôôèöè- ðàáîòå ëàìï â çàêðûòîé àðìàòóðå. Ïåðåãðåâ
åíò äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïàðàìåòðà. Äëÿ ËË êðîìå óìåíüøåíèÿ ñâåòîâîãî ïîòîêà ñî-
ñõåìû ñ äðîññåëåì êîýôôèöèåíòû èìåþò ïðîâîæäàåòñÿ íåêîòîðûì èçìåíåíèì èõ öâå- ðèñ.3
ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ: äëÿ ñèëû ñâåòà Ni = òà. Íà ðèñ.2 ïîêàçàíà çàâèñèìîñòü ïàðàìåò- êòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè èçìåíÿþòñÿ
2,2; äëÿ ìîùíîñòè Np = 2,0; äëÿ ñâåòîâî- ðîâ ËË îò òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû. î÷åíü íåçíà÷èòåëüíî. Ïðîèñõîäèò ïîñòå-
ãî ïîòîêà Nô = 1,5. Â ñõåìå ñ åìêîñòíî-
èíäóêòèâíûì áàëëàñòîì âåëè÷èíû Nx íå- ïåííîå óìåíüøåíèå ÿðêîñòè ñâå÷åíèÿ ëþ-
Èçìåíåíèå õàðàêòåðèñòèê ËË â ìèíîôîðà è ñâåòîâîãî ïîòîêà ëàìïû
ñêîëüêî ìåíüøå. ïðîöåññå ãîðåíèÿ
Ïðè ïàäåíèè íàïðÿæåíèÿ ñåòè íèæå äî- (ðèñ.3: êðèâàÿ 1 äëÿ ËË 40 Âò, êðèâàÿ 2 äëÿ
 ïåðâûå ÷àñû ãîðåíèÿ ïðîèñõîäèò íå- ËË 15 è 30 Âò).  íåêîòîðûõ ëàìïàõ óæå
ïóñòèìîãî óõóäøàþòñÿ óñëîâèÿ ïåðåçàæè- êîòîðîå èçìåíåíèå ýëåêòðè÷åñêèõ õàðàê- ñïóñòÿ íåñêîëüêî ñîòåí ÷àñîâ ãîðåíèÿ íà-
ãàíèÿ. Ïîâûøåíèå íàïðÿæåíèÿ âûøå äîïó- òåðèñòèê ëàìï, ñâÿçàííîå ñ äîàêòèâèðîâ- ÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ òåìíûå íàëåòû è ïÿò-
ñòèìîãî âûçûâàåò ïåðåêàë êàòîäîâ è ïå- êîé êàòîäîâ, âûäåëåíèåì è ïîãëîùåíèåì íà ó êîíöîâ òðóáêè, ñâÿçàííûå ñ ðàñïûëå-
ðåãðåâ ïóñêîðåãóëèðóþùèõ óñòðîéñòâ. È â ðàçëè÷íûõ ïðèìåñåé. Ýòè ïðîöåññû îáû÷- íèåì êàòîäîâ. Îíè ñâèäåòåëüñòâóþò î ïëî-
òîì, è â äðóãîì ñëó÷àå ïðîèñõîäèò çíà÷è- íî çàêàí÷èâàþòñÿ íà ïåðâîé ñîòíå ÷àñîâ. õîì êà÷åñòâå ëàìï.
òåëüíîå ñîêðàùåíèå ñðîêà ñëóæáû ëàìï.  òå÷åíèå îñòàëüíîãî ñðîêà ñëóæáû ýëå- (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
26 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001
ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Èçâåñòíî, ÷òî çàñûïàíèå âîäèòåëåé çà
ðóëåì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà îáóñëîâëè-
âàåò äî 25% àâàðèéíûõ ñèòóàöèé.
Àêóñòè÷åñêèé ýëåêòðîííûé ñèãíàëèçàòîð ñòåïåíè
Ñóùåñòâóþùèå â íàøå âðåìÿ ìåòîäû
êîíòðîëÿ ôèçèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèåì
óñòàëîñòè âîäèòåëÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
âîäèòåëÿ îñíîâàíû íà èñïîëüçîâàíèè Ð. Â.Ãîëîâàõà, Ã. À.×àóñîâñêèé, Ä. È. Ëåâèíçîí, ã.Çàïîðîæüå
ñëîæíîé è äîðîãîñòîÿùåé áèîòåëåìåòðè-
÷åñêîé àïïàðàòóðû, êîòîðàÿ â áîëüøåé
ìåðå ïðèåìëåìà äëÿ íàó÷íûõ èññëåäîâà-
íèé. Ïðàêòè÷åñêèé æå èíòåðåñ ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîçäàíèå ïðîñòûõ â ïîëüçîâàíèè è
îáùåäîñòóïíûõ ñðåäñòâ ñèãíàëèçàöèè ôè-
çèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ â ðåàëüíûõ óñ-
ëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà.
Äëÿ ýòèõ öåëåé ðàçðàáîòàí ýëåêòðîí-
íûé àêóñòè÷åñêèé ñèãíàëèçàòîð, äîñòóï-
íûé äëÿ êîíñòðóêòèâíîãî âîñïðîèçâåäå- ðèñ.1
íèÿ íà÷èíàþùèì ðàäèîëþáèòåëåì.
 îñíîâó åãî ïðèíöèïà äåéñòâèÿ ïîëî-
æåíî óñòàíîâëåííîå ôèçèîëîãàìè ÿâëå-
íèå óìåíüøåíèÿ ñèëû îáæàòèÿ âîäèòåëåì ÊÒ315À
ðóëåâîãî êîëåñà, êîòîðîå âñåãäà ñîïðî- Ê1407ÓÄ1
âîæäàåò ÿâëåíèå ñíèæåíèÿ óðîâíÿ áîäð-
ñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà.
 òî æå âðåìÿ èíôîðìàöèîííî-ôóíê-
öèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè ðàçðàáîòêè
âåñüìà âûñîêè è ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü
ãàðàíòèðîâàííîå ïðåäîòâðàùåíèå âîç-
íèêíîâåíèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé èç-çà ðèñ.2
ñíèæåíèÿ óðîâíÿ áîäðñòâîâàíèÿ âîäèòå-
ëÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íèæå ãðàíè÷- ãàåò ñâîåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîé âåëè-
íûõ íîðì. ÷èíû, íàïðÿæåíèå íà íåèíâåðòèðóþùåì
Íà ðèñ.1 ïîêàçàíà êîíñòðóêòèâíàÿ ñõå- âõîäå ñòàíîâèòñÿ íèæå, ÷åì íà èíâåðòè-
ìà (ãäå 1 - ðóëåâîå êîëåñî; 2 - àïïëèêà- ðóþùåì, òðàíçèñòîð VT2 îòêðûâàåòñÿ, è
òîð ðóëåâîãî êîëåñà â âèäå ïëîñêîé êà- ïîäàåòñÿ íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ íà çâóêî-
òóøêè èíäóêòèâíîñòè; 3 - ãåíåðàòîð êîëå- âîé ãåíåðàòîð. Ïîðîã ñðàáàòûâàíèÿ çâó-
áàíèé; 4 - êîìïàðàòîð; 5 - çâóêîâîé ñèã- êîâîãî ñèãíàëèçàòîðà çàäàåòñÿ ðåçèñòî-
íàëèçàòîð). ðîì R5.
Ñåíñîð óñòðîéñòâà âûïîëíåí â âèäå Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ óñòðîéñòâà ìîæíî
ïëîñêîé êàòóøêè èíäóêòèâíîñòè 2, êîòî- èñïîëüçîâàòü ïîñòîÿííûå ðåçèñòîðû òè-
ðàÿ ÿâëÿåòñÿ àïïëèêàòîðîì ðóëåâîãî êî- ïà ÌËÒ-0,125 Âò; ïåðåìåííûé R8 òèïà
ëåñà 1 (êàòóøêó èíäóêòèâíîñòè ñ ïîìîùüþ ÑÏ-3-22. Êîíäåíñàòîð Ñ1 òèïà Ê10-23; Ñ2
êëåÿ ôèêñèðóþò íà ðóëåâîì êîëåñå). - Ê10-50; Ñ3 - Ê50-40. Òðàíçèñòîðû VT1,
Ñõåìà (ðèñ.2) ñîäåðæèò ãåíåðàòîð, âû- VT2 è VT3 òèïà ÊÒ361Á èëè ñ ëþáûì äðó-
ïîëíåííûé íà òðàíçèñòîðå VT1, êîìïà- ãèì áóêâåííûì èíäåêñîì. Äèíàìè÷åñêàÿ
ðàòîð, ðåàëèçîâàííûé íà îïåðàöèîííîì ãîëîâêà ÂÀ1 - 0,5ÃÄ-17.
óñèëèòåëå (ÎÓ) DA1, ýëåêòðîííûé êëþ÷ íà Êîíòóð L1 êîíñòðóêòèâíî âûïîëíåí â âè-
òðàíçèñòîðå VT2 è ãåíåðàòîð çâóêîâîé ÷à- äå ñïèðàëè, íàìîòàííîé íà îáîä ðóëåâî-
ñòîòû, âûïîëíåííûé íà òðàíçèñòîðàõ VT3 ãî êîëåñà ïðîâîäîì òèïà ÏÝË 0,9-1,0.
è VT4 ïî ñõåìå íåñèììåòðè÷íîãî ìóëüòè- Êîëè÷åñòâî âèòêîâ 62 ñ îòâîäîì îò 27
âèáðàòîðà, ÷òî ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü îá- âèòêà. ðèñ.3
ùåå êîëè÷åñòâî äåòàëåé, âõîäÿùèõ â ñõå- Ìîíòàæ óñòðîéñòâà îñóùåñòâëåí íà
ïëàòå èç îäíîñòîðîííåãî ôîëüãèðîâàííî- ìåíòà ôàêòîðîâ äèñêîìôîðòà â ïðîöåññ
ìó óñòðîéñòâà. óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì. Ïî-
Òðàíçèñòîð VT1 âêëþ÷åí â ðåæèìå ãå- ãî ñòåêëîòåêñòîëèòà òîëùèíîé 1...1,5 ìì,
ðàçìåðîì 35õ60 ìì. Îäèí èç âîçìîæ- ëó÷åíèå æå çâóêîâîãî ñèãíàëà â ìîìåíò
íåðàöèè è èçìåíåíèå äîáðîòíîñòè êîíòó- íåäîïóñòèìîãî ñíèæåíèÿ ñèëû ñæàòèÿ âî-
ðà L1 ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ ðåæèìà ðà- íûõ âàðèàíòîâ ðàñïîëîæåíèÿ ýëåìåíòîâ
ñõåìû è ðèñóíîê ïå÷àòíîé ïëàòû ïîêàçà- äèòåëåì ðóëåâîãî êîëåñà ïîçâîëÿåò ñâî-
áîòû ýòîãî òðàíçèñòîðà, ÷òî âåäåò, â åâðåìåííî ïðåäîòâðàòèòü ïðåäàâàðèéíóþ
ñâîþ î÷åðåäü, ê èçìåíåíèþ ïàäåíèÿ íà- íû íà ðèñ.3.
Òàêèì îáðàçîì, ðåàëèçóåòñÿ âîçìîæ- ñèòóàöèþ.
ïðÿæåíèÿ íà ðåçèñòîðå R3. Ýòî íàïðÿæå- Ñõåìà èñïûòàíà â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ
íèå ïîäàåòñÿ íà êîìïàðàòîð, ãäå ñðàâíè- íîñòü ïðåîáðàçîâàòü ïàðàìåòð ñèëû ñæà-
òèÿ âîäèòåëåì ðóëåâîãî êîëåñà â ôóíêöè- ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëåé ðàçëè÷íûõ ìà-
âàåòñÿ ñ îïîðíûì íàïðÿæåíèåì, ñíèìàå- ðîê, ïðè ýòîì äîñòîâåðíî ïîäòâåðæäåíà
ìûì ñ ðåçèñòîðà R5 è ïîäàâàåìûì íà èí- îíàëüíûé ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàë, à ñîîò-
âåòñòâåííî è îáåñïå÷èòü ïîëó÷åíèå ñâî- åå ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ñ òî÷êè çðå-
âåðòèðóþùèé âõîä ÎÓ. Åñëè íàïðÿæåíèå íèÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðåäàâàðèéíûõ ñè-
íà íåèíâåðòèðóþùåì âõîäå ÎÓ ñòàíî- åâðåìåííîé ñèãíàëèçàöèîííîé èíôîðìà-
öèè î ñíèæåíèè ýòîãî ïàðàìåòðà íèæå äî- òóàöèé ïðè íàñòóïëåíèè ñòàäèè óñòàëîñ-
âèòñÿ áîëüøå, ÷åì íà èíâåðòèðóþùåì, òè, ïðåäñîííîãî ñîñòîÿíèÿ è äðóãèõ íå-
òî âûõîäíûì íàïðÿæåíèåì ÎÓ òðàíçèñòîð ïóñòèìîãî. Ïðåäëîæåííàÿ ðàçðàáîòêà íå
òðåáóåò âíåñåíèÿ êàêèõ-ëèáî êîíñòðóêòèâ- áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ áåçàâàðèéíîé ýêñïëó-
VT2 çàïèðàåòñÿ. Êîãäà ñèëà ñæàòèÿ âîäè- àòàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïñèõîôèçè-
òåëåì ðóëåâîãî êîëåñà àâòîìîáèëÿ äîñòè- íûõ èçìåíåíèé â ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, íå âíîñèò ýëå- îëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 27


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ
âûñóøèâàåì è ïðîèçâîäèì

Ýëåêòðîïóñêàòåëü èçîëÿöèîííûå ðàáîòû.


Êîëè÷åñòâî âèòêîâ âòîðè÷-
íîé îáìîòêè
n2 = n1 U2/U1,

äëÿ àâòîìîáèëÿ Â.Ì.Áîñåíêî, Ïîëòàâñêàÿ îáë.


ãäå n2 è n1 - êîëè÷åñòâî
âèòêîâ ñîîòâåòñòâåííî ïåð-
âè÷íîé è âòîðè÷íîé îáìîòîê;
U1 è U2 - íàïðÿæåíèå ïåðâè÷-
Ó ìíîãèõ àâòîëþáèòåëåé ëÿ Iïóñê, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ áîëüøå íîé è âòîðè÷íîé îáìîòîê (U2
âîçíèêàåò ïðîáëåìà ñ çàïóñ- â ïðåäåëàõ 70 - 100 À. Ìîù- ðàñ÷åòíîãî, ïðèäåòñÿ åãî ðàñ- = 15 Â).
êîì äâèãàòåëÿ â ìîðîçíîå íîñòü ýëåêòðîïóñêàòåëÿ (Âò) ÷ëåíèòü íà íåñêîëüêî ÷àñ- Îáìîòêó âûïîëíÿåì èçîëè-
âðåìÿ. Ýòî îáóñëîâëåíî äâó- òåé. Íîæîâêîé ïî ìåòàëëó ðîâàííûì ìíîãîæèëüíûì
ìÿ îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè: Ðýï = 15 Iïóñê. ðàñïèëèâàåì íàðóæíûå ñòÿæ- ïðîâîäîì ñ ïîïåðå÷íûì ñå÷å-
1) ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà êè â ïàçàõ è îòäåëÿåì òîð íèåì íå ìåíåå 5,5 ìì2. Ïðè-
âûâîäàõ êàòóøêè çàæèãàíèÿ Îïðåäåëÿåì ñå÷åíèå ìàã- íåîáõîäèìîãî ïîïåðå÷íîãî ìåíåíèå øèíîïðîâîäà ïðåä-
äî 7 - 9 Â; íèòîïðîâîäà (ñì2) ñå÷åíèÿ. Íàïèëüíèêîì óäà- ïî÷òèòåëüíåé. Âíóòðè ïðîâîä
2) óìåíüøåíèå åìêîñòè àê- ëÿåì îñòðûå óãëû è âûñòó- ðàñïîëàãàåì âèòîê ê âèòêó, à
êóìóëÿòîðíîé áàòàðåè íà 30 S = 0,017 x ïû. Íà ãîòîâîì ìàãíèòîïðî- ñ âíåøíåé ñòîðîíû ñ íåáîëü-
- 40% â ñâÿçè ñ ïîíèæåíèåì x Ðýï = 18...25,5 ñì2. âîäå ïðîâîäèì èçîëÿöèîí- øèì çàçîðîì - äëÿ ðàâíî-
òåìïåðàòóðû ýëåêòðîëèòà. íûå ðàáîòû ëàêîòêàíüþ èëè ìåðíîãî ðàñïîëîæåíèÿ. Åãî
Åñëè äëÿ ðåøåíèÿ ïåðâîé Ñõåìà ýëåêòðîïóñêàòåëÿ èçîëÿöèîííîé ëåíòîé íà òêà- äëèíó îïðåäåëÿåì ñ ó÷åòîì
ïðè÷èíû åñòü ìíîãî ñïîñî- (ðèñ.1) î÷åíü ïðîñòà, íàäî íåâîé îñíîâå. ðàçìåðîâ ïåðâè÷íîé îáìîòêè.
áîâ (ìíîãîèñêðîâîå ýëåê- âñåãî ëèøü ïðàâèëüíî âûïîë- Òåïåðü ïðèñòóïàåì ê ïåð- Ãîòîâûé òðàíñôîðìàòîð
òðîííîå çàæèãàíèå), òî äëÿ íèòü ìîíòàæ îáìîòîê òðàíñ- âè÷íîé îáìîòêå, êîëè÷åñòâî ðàçìåùàåì ìåæäó äâóìÿ êâà-
âòîðîé àâòîð ïðåäëàãàåò ïðè- ôîðìàòîðà. Äëÿ ýòîãî ìîæ- âèòêîâ êîòîðîé îïðåäåëÿåì äðàòíûìè ãåòèíàêñîâûìè ïëà-
ìåíÿòü ýëåêòðîïóñêàòåëü. íî èñïîëüçîâàòü òîðîèäàëü- ïî ôîðìóëå: ñòèíàìè òîëùèíîé 1 ñì è øè-
Ïðèìåíåíèå ýëåêòðîïóñêà- íîå æåëåçî îò ëþáîãî ËÀÒ- ðèíîé íà 2 ñì áîëüøå, ÷åì
òåëÿ ïîçâîëèò àâòîëþáèòå- ÐÀ èëè îò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. n1 = 45 U1/S, äèàìåòð íàìîòàííîãî òðàíñ-
ëÿì, êîòîðûå ýêñïëóàòèðóþò Äëÿ ýëåêòðîïóñêàòåëÿ ÿ ïðè- ôîðìàòîðà, ïðåäâàðèòåëüíî
àâòîìîáèëü â çèìíåå âðåìÿ, ìåíèë òðàíñôîðìàòîðíîå ãäå U1 - íàïðÿæåíèå ïåð- ïðîñâåðëèâ ïî óãëàì îòâåð-
çàâîäèòü õîëîäíûé äâèãàòåëü æåëåçî àñèíõðîííîãî ýëåêò- âè÷íîé îáìîòêè, îáû÷íî U1 ñòèÿ äëÿ êðåïëåíèÿ ñòÿæíûìè
äàæå ïðè íåïîëíîñòüþ çàðÿ- ðîäâèãàòåëÿ, êîòîðûé âûáðàë = 220 Â; S - ïëîùàäü ñå÷åíèÿ áîëòàìè. Íà âåðõíåé ïëàñòè-
æåííîì àêêóìóëÿòîðå, à òàê- ñ ó÷åòîì ïîïåðå÷íîãî ñå÷å- ìàãíèòîïðîâîäà. íå ðàçìåùàåì âûâîäû ïåð-
æå ïîìîæåò ïðîäëèòü ñðîê íèÿ. Ïàðàìåòðû S = àâ (ðèñ.2) Äëÿ íåå áåðåì ìåäíûé âè÷íîé (èçîëèðóåì) è âòîðè÷-
ñëóæáû ïîñëåäíåãî. äîëæíû áûòü íå ìåíüøå ðàñ- ïðîâîä ÏÝÂ-2 äèàìåòðîì 1,2 íîé îáìîòîê, äèîäíûé ìîñòèê
Ðàñ÷åò. Ïðîâåäåíèå òî÷íî- ÷åòíûõ. ìì. Ïðåäâàðèòåëüíî ðàññ÷è- è ðó÷êó äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè.
ãî ðàñ÷åòà ìàãíèòîïðîâîäà  ñòàòîðå ýëåêòðîäâèãàòå- òûâàåì îáùóþ äëèíó ïåðâè÷- Âûâîäû âòîðè÷íîé îáìîòêè
òðàíñôîðìàòîðà íåöåëåñî- ëÿ èìåþòñÿ âûñòóïàþùèå ïà- íîé îáìîòêè L1. ïîäêëþ÷àåì ê äèîäíîìó ìîñ-
îáðàçíî, òàê êàê îí íàõîäèò- çû, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü òèêó, à âûõîäû ïîñëåäíåãî
ñÿ ïîä íàãðóçêîé êîðîòêîå äëÿ óêëàäêè îáìîòîê. Ïðè L1 = (2à + 2â) Êó, îáîðóäóåì ãàéêàìè-áàðàøêà-
âðåìÿ, òåì áîëåå íåèçâåñòíû ðàñ÷åòå ïîïåðå÷íîãî ñå÷å- ìè Ì8 è ìàðêèðóåì "+", "-".
íè ìàðêà, íè òåõíîëîãèÿ ïðî- íèÿ èõ íå ó÷èòûâàòü. Óäàëÿòü ãäå Êó - êîýôôèöèåíò óê- Ïóñêîâîé òîê ëåãêîâîãî àâ-
êàòêè ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé èõ íóæíî ïðîñòûì èëè ñïåöè- ëàäêè, êîòîðûé ðàâåí 1,15 - òîìîáèëÿ ñîñòàâëÿåò 120 - 140
ñòàëè ìàãíèòîïðîâîäà. Ïî- àëüíûì çóáèëîì, íî ìîæíî è 1,25; à è â - ãåîìåòðè÷åñêèå À. Íî òàê êàê àêêóìóëÿòîð è
ýòîìó àâòîð ïðåäëàãàåò îðè- íå óäàëÿòü (ÿ íå óäàëÿë). Ýòî ðàçìåðû ìàãíèòîïðîâîäà ýëåêòðîïóñêàòåëü ðàáîòàþò
åíòèðîâî÷íûé ðàñ÷åò òðàíñ- âëèÿåò òîëüêî íà ðàñõîä ýëå- (ðèñ.2). â ïàðàëëåëüíîì ðåæèìå â
ôîðìàòîðà ýëåêòðîïóñêàòå- êòðîïðîâîäà ïåðâè÷íîé è Çàòåì íàìàòûâàåì ïðîâîä ðàñ÷åò ïðèíèìàåì ìàêñèìàëü-
ëÿ. âòîðè÷íîé îáìîòîê è íà ìàñ- íà ÷åëíîê è ïðîèçâîäèì ìîí- íûé òîê ýëåêòðîïóñêàòåëÿ 100
Íàõîäèì òðåáóåìóþ ìîù- ñó ýëåêòðîïóñêàòåëÿ. Íàðóæ- òàæ îáìîòêè â íàâàë. Ïîä- À. Äèîäû VD1 - VD4 òèïà Â50
íîñòü òðàíñôîðìàòîðà. Îñ- íûé äèàìåòð ìàãíèòîïðîâîäà êëþ÷èâ âûâîäû ê ïåðâè÷íîé íà äîïóñòèìûé òîê 50 À. Õî-
íîâíûì êðèòåðèåì ñëóæèò â ïðåäåëàõ 18 - 28 ñì. Åñëè îáìîòêå, îáðàáàòûâàåì åå òÿ âðåìÿ çàïóñêà äâèãàòåëÿ
ðàáî÷èé òîê ýëåêòðîïóñêàòå- ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå ñòàòîðà ýëåêòðîòåõíè÷åñêèì ëàêîì, íåáîëüøîå, äèîäû æåëàòåëü-
íî ðàçìåñòèòü íà ðàäèàòîðàõ.
Âûêëþ÷àòåëü S1 óñòàíàâ-
ëèâàåì ëþáîé íà äîïóñòèìûé
òîê 10 À. Ñîåäèíèòåëüíûå
ïðîâîäà ìåæäó ýëåêòðîïóñ-
êàòåëåì è äâèãàòåëåì ìíîãî-
æèëüíûå, äèàìåòðîì íå ìå-
íåå 5,5 ìì ðàçíûõ öâåòîâ è
êîíöû âûâîäíûõ íàêîíå÷íè-
êîâ îáîðóäóåì çàæèìàìè òè-
ïà "êðîêîäèë".

28 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ

Óñòðîéñòâî ââîäà-âûâîäà ÊÌ1823ÂÂ1


À.Â. Êðàâ÷åíêî, ã. Êèåâ
Óñòðîéñòâî ââîäà-âûâîäà (ÓÂÂ) 11 - âûõîä èìïóëüñà íà÷àëà îòñ÷åòà ôîðìèðîâàòåëü óãëîâûõ èìïóëüñîâ
ÊÌ1823ÂÂ1 ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ðàáîòû BG2 óäâîåííîé ÷àñòîòû, ñîçäàþùèé ïî êàæ-
ñîâìåñòíî ñ ïðîöåññîðîì ÊÌ1823ÂÓ1 12 - âõîä èìïóëüñà íà÷àëà îòñ÷åòà äîìó ôðîíòó ÓÈ èìïóëüñû äëèòåëüíî-
[1]. Ñ åãî ïîìîùüþ ôîðìèðóþòñÿ ñèã- BG1 ñòüþ â îäèí ïåðèîä òàêòîâîé ÷àñòîòû
íàëû íà÷àëà îòñ÷åòà (ÍÎ), óïðàâëåíèÿ 13 - âõîä òàêòîâûõ èìïóëüñîâ Ñ (äëÿ ïîâûøåíèÿ òî÷íîñòè âû÷èñëåíèÿ
ïðåîáðàçîâàòåëåì "íàïðÿæåíèå - âðå- 14 - îáùèé 0  óãëîâ ïîâîðîòà êîëåí÷àòîãî âàëà äâè-
ìÿ", óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûì êîììóòà- 15 - âõîä íà÷àëüíîé óñòàíîâêè SR ãàòåëÿ);
òîðîì ïåðâè÷íûõ öåïåé êàòóøåê çàæè- 16 - âõîä èìïóëüñà öèêëà èçìåðåíèé áëîê ôîðìèðîâàíèÿ àäðåñîâ, ãåíåðè-
ãàíèÿ, áëîêèðóþòñÿ ñèãíàëû óïðàâëåíèÿ ST ðóþùèé àäðåñà âíåøíåãî ÏÇÓ;
ýëåêòðîííûì êîììóòàòîðîì ïðè ïðåâû- 17 - âõîä èìïóëüñà îòâåòà ïðåîáðàçî- ðåãèñòð äàííûõ äëÿ õðàíåíèÿ êîí-
øåíèè ÷àñòîòîé ÓÈ çàäàííûõ çíà÷åíèÿ âàòåëÿ "íàïðÿæåíèå - âðåìÿ" AN ñòàíò ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ñ÷èòûâàåìûõ
[2]; óäâàèâàåòñÿ ÷àñòîòà ÓÈ è ñèíõðî- 18 - 23 - âûõîäû ðàçðÿäîâ àäðåñà èç âíåøíåãî ÏÇÓ;
íèçèðóåòñÿ ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé; ïðåîá- À5…À0 áëîê àíàëèçà ÷àñòîòû, îïðåäåëÿþ-
ðàçóåòñÿ âðåìåííîé èíòåðâàë â êîä. 24 - 27 - âõîäû ðàçðÿäîâ äàííûõ ùèé ïîðîã ïðåâûøåíèÿ ÷àñòîòîé óãëî-
Íàçíà÷åíèå âûâîäîâ ìèêðîñõåìû D3…D0 âûõ èìïóëüñîâ çàäàííîãî çíà÷åíèÿ è
ÊÌ1823ÂÂ1 (ðèñ.1): 28 - íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ UC áëîêèðîâàíèÿ ñèãíàëîâ óïðàâëåíèÿ ýëå-
1 - âûõîä ñèãíàëà çàæèãàíèÿ CR2 Ñîñòàâ ÓÂÂ (ðèñ.2): êòðîííûõ êîììóòàòîðîì êàòóøåê çà-
2 - âõîä êîíöåâîãî âûêëþ÷àòåëÿ ïî- ôîðìèðîâàòåëü ÍÎ, âûðàáàòûâàþ- æèãàíèÿ;
ëîæåíèÿ äðîññåëüíîé çàñëîíêè SA ùèé ñèãíàë ÍÎ, çàïàçäûâàþùèé íà 15 áëîê óïðàâëåíèÿ âðåìåíåì íàêîïëå-
3 - âûõîä èìïóëüñà çàæèãàíèÿ ïåðâî- ïåðèîäîâ îòíîñèòåëüíî ñèãíàëà óãëî- íèÿ ýíåðãèè â êàòóøêå çàæèãàíèÿ;
ãî êàíàëà COSW1 âûõ èìïóëüñîâ óäâîåííîé ÷àñòîòû äëÿ ôîðìèðîâàòåëü ñèãíàëà âûáîðà êàíà-
4 - âûõîä èìïóëüñà çàæèãàíèÿ âòîðî- îáåñïå÷åíèÿ âû÷èñëåíèÿ è îòñëåæèâà- ëà, óïðàâëÿþùèé äâóõêàíàëüíûì ýëå-
ãî êàíàëà COSW2 íèÿ ïðîöåññîðîì ÊÌ1823ÂÓ1 óãëîâ çà- êòðîííûì êîììóòàòîðîì.
5 - âûõîä èìïóëüñà âûáîðêà êàíàëà æèãàíèÿ, è çàïàçäûâàþùèé îòíîñèòåëü- Íà÷àëüíàÿ óñòàíîâêà Ó îñóùåñòâ-
SESW íî âõîäíîãî ñèãíàëà ÍÎ; ëÿåòñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè èìïóëüñà äëè-
6 - âûõîä ñèãíàëà îãðàíè÷åíèÿ ÷àñ- ôîðìèðîâàòåëü çàäåðæàííîãî ÍÎ, òåëüíîñòüþ íå ìåíåå îäíîãî ïåðèîäà
òîòû MKCR2 óñòàíàâëèâàþùèé ñèãíàë, ñäâèíóòûé íà òàêòîâîé ÷àñòîòû íà âõîä SR (ïðè ïî-
7 - âûõîä èìïóëüñà îïðîñà ïðåîáðà- ïîëïåðèîäà ñ âûõîäà ôîðìèðîâàòåëÿ ÿâëåíèè íà âõîäå Ñ òàêòîâûõ èìïóëü-
çîâàòåëÿ "íàïðÿæåíèå - âðåìÿ" RQ ÍÎ, íåîáõîäèìûé äëÿ ôóíêöèîíèðîâà- ñîâ ìèêðîñõåìà ãîòîâà ê ðàáîòå); ïðî-
8 - âõîä èìïóëüñà çàæèãàíèÿ CR1 íèÿ ïðîöåññîðà; ãðàììèðîâàíèå âûïîëíÿåòñÿ ïîñëå ïî-
9 - âõîä óãëîâûõ èìïóëüñîâ SYN1 ýëåìåíò ÈËÈ, ïåðåäàþùèé ñèãíàëû ñ äà÷è íà âõîä ST ñèãíàëà öèêëà èçìå-
10 - âûõîä óãëîâûõ èìïóëüñîâ óäâî- âûõîäîâ ÍÎ è çàäåðæàííîãî ÍÎ íà ðåíèÿ (íà âûõîäàõ À0…À5 ôîðìèðóþò-
åííîé ÷àñòîòû SYN2 âûõîä BG2 ìèêðîñõåìû; ñÿ àäðåñà ÿ÷ååê ÏÇÓ, â êîòîðûõ õðà-

ðèñ.1 ðèñ.2

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 29


ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
íÿòñÿ êîäû êîíñòàíò, ñîîòâåòñòâóþùèõ
çàäàííîìó òèïó äâèãàòåëÿ âíóòðåííåãî
ñãîðàíèÿ). Èíôîðìàöèÿ èç ÏÇÓ òåòðà-
äàìè çàíîñèòñÿ â 14-ðàçðÿäíûé ðåãèñòð
äàííûõ, ãäå õðàíÿòñÿ äâå êîíñòàíòû
(ñì. òàáëèöó): 8-ðàçðÿäíûé êîä ÷èñëà
óãëîâûõ èìïóëüñîâ, âûðàáàòûâàåìûõ
çà îäèí ïåðèîä ñèãíàëà ÍÎ, ïîäàâàå-
ðèñ.3
ìîãî íà âõîä BG1(À), è êîä ÷èñëà (Â),
îïðåäåëÿþùåãî ÷àñòîòó ÓÈ (âûõîäíûå
ñèãíàëû óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûì êîì-
ìóòàòîðîì ïåðâè÷íûõ öåïåé êàòóøåê
çàæèãàíèÿ áëîêèðóþòñÿ ïðè ïðåâûøå-
íèè ýòîãî ïîðîãà).
À = 256 - Z; Â = 30.106/nìàêñTZ,
ãäå Z - ÷èñëî ÓÈ, ïîäàâàåìûõ çà
îäèí ïåðèîä âõîäíîãî ñèãíàëà ÍÎ;
nìàêñ - íàèáîëüøàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ
êîëåí÷àòîãî âàëà äâèãàòåëÿ âíóòðåííå-
ãî ñãîðàíèÿ; Ò - ïåðèîä òàêòîâîé ÷àñ-
òîòû.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ
ìèêðîñõåìû íà âõîäå RQ ôîðìèðóåò-
ñÿ ñèãíàë îïðîñà ïðåîáðàçîâàòåëÿ "íà-
ïðÿæåíèå-âðåìÿ", ðàáîòàþùåãî ïî ðèñ.4
ïðèíöèïó äâîéíîãî èíòåãðèðîâàíèÿ
ðèñ.3.
Ðàçðÿäû àäðåñà ÏÇÓ Ðàçðÿäû øèíû äàííûõ
Âðåìåííûå äèàãðàììû, ïîÿñíÿþùèå
ðàáîòó ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñîâìåñòíî ñ À5 À4 À3 À2 À1 À0 03 02 01 00
ìèêðîñõåìîé ÊÌ1823ÂÂ1, èçîáðàæåíû
íà ðèñ.4. 0 0 1 0 1 1 À3 À2 À1 À0
Ïî îòâåòíîìó ñèãíàëó ïðåîáðàçîâà- 0 0 1 0 1 0
òåëÿ íà âõîäå AN áëîê ôîðìèðîâàíèÿ 0 0 1 0 0 1 À7 À6 À5 À4
àäðåñîâ íà÷èíàåò îòñ÷åò âðåìåííîãî 0 0 1 0 0 0
èíòåðâàëà (äëèòåëüíîñòü ðàâíà 152 ïå- 0 0 0 1 1 1 Â3 Â2 Â1 Â0
ðèîäàì òàêòîâîé ÷àñòîòû), êîòîðûé îï- 0 0 0 1 1 0
ðåäåëÿåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðÿìîãî 0 0 0 1 0 1 õ õ Â5 Â4
èíòåãðèðîâàíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ. Ïî 0 0 0 1 0 0
îêîí÷àíèè èíòåðâàëà ïðÿìîãî èíòåã- õ - ëþáîå ñîñòîÿíèå.
ðèðîâàíèÿ ñèãíàë îïðîñà ïðåîáðàçîâà-
òåëÿ "íàïðÿæåíèå - âðåìÿ" ñíèìàåòñÿ, âðåìåííîãî èíòåðâàëà, ñîçäàííîãî ïðå- íèÿ. Âðåìÿ íàêîïëåíèÿ ýíåðãèè tí (ìñ)
è íà÷èíàåòñÿ èíòåðâàë îáðàòíîãî èíòå- îáðàçîâàòåëåì. îïðåäåëÿåòñÿ ôîðìóëîé,
ãðèðîâàíèÿ. Áëîê àíàëèçà ÷àñòîòû ñðàâíèâàåò τí = 7Òóè + 2,
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáðàòíîãî èíòåã- âåëè÷èíû ÷àñòîòû ÓÈ è êîíñòàíòû Â. ãäå Òóè - ïåðèîä óãëîâûõ èìïóëü-
ðèðîâàíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëü ñíèìàåò Ïðè ïðåâûøåíèè ÷àñòîòîé ÓÈ çíà÷å- ñîâ [3].
ñèãíàë îòâåòà, ïîäàâàåìûé íà âõîä AN íèÿ, çàäàííîãî êîíñòàíòîé Â, áëîê
ìèêðîñõåìû, è â áëîêå ôîðìèðîâàíèÿ àíàëèçà ÷àñòîòû áëîêèðóåò ïðîõîæ- Ëèòåðàòóðà
àäðåñîâ ôèêñèðóåòñÿ 6-ðàçðÿäíûé êîä, äåíèå ñëåäóþùèõ ñèãíàëîâ: çàæèãà- 1. Êðàâ÷åíêî À.Â. Êîíòðîëëåð ìè-
ïðîïîðöèîíàëüíûé äëèòåëüíîñòè âðå- íèÿ íà âûõîä CR2, âûáîðà êàíàëà íà êðîïðîöåññîðíîé ñèñòåìû çàæè-
ìåííîãî èíòåðâàëà, ñôîðìèðîâàííîãî âûõîä SESW è COSW1, COSW2 íà âû- ãàíèÿ àâòîìîáèëüíîãî äâèãàòåëÿ
ïðåîáðàçîâàòåëåì "íàïðÿæåíèå-âðå- õîä áëîêà óïðàâëåíèÿ âðåìåíåì íàêîï- "Ýëåêòðîíèêà ÌÑ2713"//
ìÿ". Ýòîò êîä ÿâëÿåòñÿ àäðåñîì ñòðà- ëåíèÿ ýíåðãèè. Ðàä³îàìàòîð.-1999.-¹4.
íèöû ÏÇÓ, â êîòîðîé õðàíèòñÿ õàðàê- Ñèãíàëû CR2 è SESW óïðàâëÿþò îä- 2. Êðàâ÷åíêî À.Â. Ïðîöåññîð
òåðèñòèêà óïðàâëåíèÿ óãëîì îïåðåæå- íî- èëè äâóõêàíàëüíûì êîììóòàòîðîì ÊÌ1823ÂÓ1 êîíòðîëëåðà ñèñòåìû
íèÿ çàæèãàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ÷àñòî- ïåðâè÷íîé öåïè êàòóøêè çàæèãàíèÿ, çàæèãàíèÿ àâòîìîáèëüíîãî äâè-
òû âðàùåíèÿ êîëåí÷àòîãî âàëà äâèãà- êîòîðûé ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñïîðÿæà- ãàòåëÿ "Ýëåêòðîíèêà ÌÑ2713"
òåëÿ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ. åòñÿ âðåìåíåì íàêîïëåíèÿ ýíåðãèè â // Ýëåêòðèê.-2000.- ¹2.
Ïðåäóñìîòðåí ðåçåðâíûé ðåæèì ðà- êàòóøêå çàæèãàíèÿ. 3. Ëàíãóåâ Â.Â., Áîëîòîâ Ñ.À.,
áîòû ìèêðîñõåìû ïðè îòñóòñòâèè ñèã- Áëîê óïðàâëåíèÿ âðåìåíåì íàêîï- Òðóñîâ Â.À. Óñòðîéñòâî ââîäà-
íàëà îòâåòà ïðåîáðàçîâàòåëÿ "íàïðÿæå- ëåíèÿ îáåñïå÷èâàåò óïðàâëåíèå âû- âûâîäà ÊÌ1823ÂÂ1// Ìèêðîïðî-
íèå - âðåìÿ".  ýòîì ñëó÷àå íà âûõî- õîäíûìè êëþ÷àìè êîììóòàòîðà ñ îä- öåñîðíûå ñðåäñòâà è ñèñòåìû.-
äàõ À0…À5 ôîðìèðóåòñÿ êîä 001100, íîâðåìåííûì óïðàâëåíèåì âðåìåíåì 1989.-¹ 3.
ñîîòâåòñòâóþùèé ñðåäíåé âåëè÷èíå íàêîïëåíèÿ ýíåðãèè â êàòóøêå çàæèãà-

30 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua Ýëåêòðèê ¹1/2001


ÝËÅÊÐÒÓÐÁÎÐÍÈÎÊÂÀÎÑÒÈ
Îò ðåäàêöèè.  2000 ã. æóðíàë "Ýëåêòðèê" îïóáëèêîâàë ñåðèþ áèîãðàôèé ó÷åíûõ,
èìåíàìè êîòîðûõ íàçâàíû åäèíèöû ýëåêòðè÷åñêèõ è ìàãíèòíûõ âåëè÷èí. Îêàçàëîñü, ÷òî
ýòè áèîãðàôèè èñïîëüçóþò ó÷èòåëÿ ôèçèêè â øêîëàõ, ðåäàêöèÿ ïîëó÷àåò îò íèõ ïðåêðàñ-
Íîâîñòè
19-ãî äåêàáðÿ 2000 â ñåëå
íûå îòçûâû. Â 2001 ã. ìû îïóáëèêóåì ñåðèþ áèîãðàôèé âåëèêèõ èçîáðåòàòåëåé â îáëà- Äðîçäû (Êèåâñêàÿ îáë., Áåëî-
ñòè íå òîëüêî ýëåêòðîòåõíèêè, íî è ýëåêòðîíèêè, ðàäèîòåõíèêè (â òâîð÷åñòâå èçîáðå- öåðêîâñêèé ð-í) ââåäåíà â äåé-
òàòåëåé ýòè íàïðàâëåíèÿ ðàçäåëèòü íåâîçìîæíî). Åñòåñòâåííî, ñåðèþ áèîãðàôèé íóæ- ñòâèå ïåðâàÿ â Óêðàèíå êîòåëü-
íî íà÷àòü ñ âåëèêîãî èçîáðåòàòåëÿ ýðû ýëåêòðè÷åñòâà Òîìàñà Ýäèñîíà, êîòîðîìó ÷å- íàÿ, ðàáîòàþùàÿ íà ñîëîìå.
ëîâå÷åñòâî îáÿçàíî î÷åíü ìíîãèì. Âîäà äëÿ áàòàðåé âñåãî ñåëà,
â êîòîðîì îêîëî 150 äîìîâ,
òèë íà ëàáîðàòîðèþ. Îäíîâðå- 1878 ã.). Ñëåäóþùèì âåëèêèì íàãðåâàåòñÿ çà ñ÷åò ñæèãàíèÿ
ìåííî Òîìàñ ñòàë àêòèâíûì ÷è- èçîáðåòåíèåì Ýäèñîíà áûëà 500-êèëîãðàììîâûõ ñîëîìåí-
òàòåëåì Ñâîáîäíîé Äåòðîéò- ýëåêòðè÷åñêàÿ ëàìïî÷êà. Ïðè íûõ òþêîâ. Ïî ñëîâàì ðàáîòíè-
ñêîé áèáëèîòåêè, â êîòîðîé áóê- ðàáîòå íàä íåé ïðîÿâèëàñü ãëàâ- êîâ êîòåëüíîé, 16 òàêèõ òþêîâ
âàëüíî ïîãëîùàë êíèãè ïî ýëå- íàÿ ÷åðòà Ýäèñîíà - óïîðñòâî. äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîëíîöåííî
êòðè÷åñòâó, ìåõàíèêå, õèìèè, Ýäèñîí èñïûòàë äëÿ íèòè íàêà- îáîãðåâàòü âñå äîìà â 20-ãðà-
òåõíîëîãèè. Îäíàæäû íà ñòàí- ëèâàíèÿ ëàìïî÷êè áîëåå 6000 äóñíûé ìîðîç. Ñðåäñòâà íà ïå-
öèè Òîìàñ ñïàñ æèçíü ñûíó íà- ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ! "Èçîá- ðåîáîðóäîâàíèå äðîçäîâñêîé
÷àëüíèêà ñòàíöèè, êîòîðûé óïàë ðåòåíèå, - ãîâîðèë Ýäèñîí, - ýòî êîòåëüíîé, â êîòîðîé ðàíüøå
íà ðåëüñû ïåðåä ïîåçäîì. Â 1% îçàðåíèÿ è 99% ïîòà". Ïåð- èñïîëüçîâàëñÿ ãàç, âûäåëèëî
çíàê áëàãîäàðíîñòè íà÷àëüíèê âóþ ýëåêòðîëàìïó Ýäèñîí ïðî- Äàòñêîå ýíåðãåòè÷åñêîå àãåíò-
ñòàíöèè íàó÷èë Òîìàñà ïîëüçî- äåìîíñòðèðîâàë 21 îêòÿáðÿ 1879 ñòâî.  Óêðàèíå èì çàïëàíèðî-
âàòüñÿ òåëåãðàôíûì àïïàðàòîì. ã. Äëÿ ïèòàíèÿ ëàìïî÷åê ýëåêò- âàíî ôèíàíñèðîâàíèå åùå 10
 16 ëåò Òîìàñ óåõàë â Òîðîí- ðè÷åñêèì òîêîì Ýäèñîí ðàçðà- ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ.  ñàìîé
òî (Êàíàäà) è ïîñòóïèë íà ðàáî- áîòàë ïåðâóþ ýëåêòðîñòàíöèþ, Äàíèè 20% òåïëîýíåðãèè îáåñ-
òó òåëåãðàôèñòîì. Ïðè äåæóðñò- â 1882 ã. óëèöû Íüþ-Éîðêà áû- ïå÷èâàåòñÿ èìåííî òàêèì ñïî-
âå íî÷üþ íóæíî áûëî êàæäûé ëè îçàðåíû ñâåòîì ýëåêòðîëàìï. ñîáîì, íà ÷òî åæåãîäíî òðàòèò-
÷àñ îòâå÷àòü íà òåëåãðàôíûé  1887 ã. Ýäèñîí ïîñòðîèë ñÿ 1 ìëí. ò ñîëîìû. Ñòàòèñòè-
çàïðîñ. Òîìàñ ðåøèë, ÷òî ýòî áîëüøóþ ëàáîðàòîðèþ â Óýñò- êà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî â Óêðà-
Òîìàñ Àëâà î÷åíü ìåøàåò ñïàòü, îí ñêîíñò-
ðóèðîâàë óñòðîéñòâî - òåëåãðàô-
Îðàíæ (øòàò Íüþ-Äæåðñè), îíà
ñîñòîÿëà èç 14 çäàíèé, çäåñü
èíå åæåãîäíî îñòàåòñÿ 4 ìëí.
ò ýòîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé
Ýäèñîí íûé ïðèåìîïåðåäàò÷èê, êîòî-
ðûé àâòîìàòè÷åñêè îòâå÷àë íà
ðàáîòàëè áîëåå 5000 ÷åë. Èç
ýòîé ëàáîðàòîðèè âûøëà ïåðâàÿ
ïðîñòî ñæèãàåòñÿ íà ïîëÿõ.
Âîçìîæíî, ó íîâîé òåõíîëî-
Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí ðîäèëñÿ çàïðîñû, ïîêà Òîìàñ ñïàë. Ýòî êèíîêàìåðà, óãîëüíûé ìèêðî- ãèè, â ïîëüçó êîòîðîé ãîâîðèò
11 ôåâðàëÿ 1847 ã. â ìàëåíüêîì áûëî ïåðâîå èçîáðåòåíèå Ýäè- ôîí, ñåðèéíûå áàòàðåéêè, äèê- è 6-ëåòíèé ñðîê îêóïàåìîñòè,
ãîðîäêå Ìàéëàíå (øòàò Îãàéî, ñîíà. Íî îäíàæäû áîññ çàñòàë òîôîí, êîïèðîâàëüíàÿ ìàøèíà è áîëüøîå áóäóùåå.
ÑØÀ). Îí áûë ñåäüìûì è ïî- åãî ñïÿùèì è íåìåäëåííî âû- ìí. äð. Â 1913 ã. Ýäèñîí ñîåäè-
ñëåäíèì ðåáåíêîì â ñåìüå ðàç- ãíàë. íèë âîçìîæíîñòè êèíîêàìåðû Â 49-ìèëëèîííîé Óêðàèíå
íîðàáî÷åãî è áûâøåé øêîëü-  ïîñëåäóþùèå ãîäû Ýäèñîí è ôîíîãðàôà è ïðîäåìîíñòðè- ïîñòîÿííî ïîëüçóþòñÿ Èíòåð-
íîé ó÷èòåëüíèöû. Êîãäà Òîìàñó ðàáîòàë òåëåãðàôèñòîì âî ìíî- ðîâàë ïåðâîå çâóêîâîå êèíî. íåòîì 300 òûñ. ÷åë. è åùå 150
áûëî 7 ëåò, ñåìüÿ ïåðååõàëà â ãèõ ãîðîäàõ. Â 1869 ã., êîãäà îí Âî âðåìÿ ïåðâîé ìèðîâîé òûñ. "õîäÿò" â Ñåòü âðåìÿ îò
Ïîðò Ãóðîí (øòàò Ìè÷èãàí), ãäå ðàáîòàë â Íüþ-Éîðêå, åìó ïðåä- âîéíû ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ ïî- âðåìåíè (ìåíåå 1% íàñåëåíèÿ).
ìàëü÷èê íà÷àë õîäèòü â øêîëó. ëîæèëè ïî÷èíèòü ñëîæíîå ïå÷à- ïðîñèëî Ýäèñîíà ïîìî÷ü àìåðè- Áîëüøå âñåãî ïîëüçîâàòåëåé
Íî ïðîó÷èëñÿ îí âñåãî òðè ìå- òàþùåå óñòðîéñòâî äëÿ Íüþ- êàíñêîìó âîåííî-ìîðñêîìó Èíòåðíåòà â Êèåâå (ïî÷òè ïîëî-
ñÿöà, ó÷èòåëü ñ÷åë Òîìàñà íà- Éîðêñêîé ôîíäîâîé áèðæè. ôëîòó. Ýäèñîí èçîáðåë ýëåêòðè- âèíà), çàòåì â Äíåïðîïåòðîâ-
ñòîëüêî òóïûì, ÷òî ïðåäëîæèë Ýäèñîí íå òîëüêî ïî÷èíèë ýòî ÷åñêóþ òîðïåäó, äèñòàíöèîííûå ñêîé, Äîíåöêîé, Õàðüêîâñêîé
ðîäèòåëÿì çàáðàòü ìàëü÷èêà óñòðîéñòâî, îí ñäåëàë áîëüøå - âçðûâàòåëè è ìí. äð.  1920 ã. è Îäåññêîé îáëàñòÿõ.
äîìîé, òàê êàê ó÷èòü åãî íåçà- èçîáðåë óíèâåðñàëüíûé áèðæå- îí ïðåäëîæèë Êîíãðåññó îñíî- Äëÿ ñðàâíåíèÿ â 146-ìèëëè-
÷åì. Êàê ïîòîì âûÿñíèëîñü, Òî- âîé ïðèíòåð, êîòîðûé íåìåä- âàòü Ìîðñêóþ èññëåäîâàòåëü- îííîé Ðîññèè êîëè÷åñòâî ïîëü-
ìàñ ïëîõî ñëûøàë è ïîýòîìó ëåííî ðàñïå÷àòûâàë ñ ìíîæåñò- ñêóþ ëàáîðàòîðèþ. Ýòî áûëà çîâàòåëåé, ïî ñàìûì îñòîðîæ-
íå ìîã âîñïðèíèìàòü ìàòåðèàë âà òåëåãðàôíûõ àïïàðàòîâ òåêó- ïåðâàÿ âîåííàÿ íàó÷íî-èññëå- íûì îöåíêàì, ñîñòàâëÿåò îêî-
ñ ãîëîñà. ùóþ èíôîðìàöèþ. Óñòðîéñòâî äîâàòåëüñêàÿ ôèðìà â ìèðå. ëî 3 ìëí. (2% íàñåëåíèÿ).
Ê ñ÷àñòüþ, ðîäèòåëè Ýäèñîíà îêàçàëîñü äëÿ áèðæè íàñòîëüêî Òðóäíî ïåðå÷èñëèòü âñå èçî- Îá ýòîì ñîîáùèë 22.12.2000
î÷åíü ëþáèëè ÷èòàòü, è Òîìàñ âàæíûì, ÷òî Ýäèñîíó çàïëàòèëè áðåòåíèÿ, êîòîðûå ñäåëàë ýòîò íà ìåæäóíàðîäíîì ñåìèíàðå
ïðèñòðàñòèëñÿ ê ýòîìó çàíÿòèþ. îãðîìíûå äåíüãè - $40000.  âåëèêèé ÷åëîâåê. Îäíèõ àìåðè- "Ðåàëüíîñòè è ïåðñïåêòèâû
Îí ïåðå÷èòàë ïîëíîñòüþ ñî÷è- Ìåíëî-Ïàðê (øòàò Íüþ-Éîðê) êàíñêèõ ïàòåíòîâ Ýäèñîí ïîëó- ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñî-
íåíèÿ Äèêêåíñà, Øåêñïèðà, èñ- Ýäèñîí ïîñòðîèë èññëåäîâàòåëü- ÷èë îêîëî 1100. Âñå åãî èçîáðå- îáùåñòâà â Óêðàèíå" ïåðâûé
òîðè÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ è ìí. äð. ñêóþ ëàáîðàòîðèþ è ïðîôåñ- òåíèÿ íîñèëè ïðèêëàäíîé õà- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
Êîãäà Òîìàñó áûëî 9 ëåò, åãî ñèîíàëüíî çàíÿëñÿ èçîáðåòà- ðàêòåð è èñïîëüçîâàëèñü ñðàçó êîìèòåòà ïî ñâÿçè è èíôîðìà-
ìàòü Íýíñè äàëà åìó êíèãó ïî òåëüñòâîì. Â åãî ëàáîðàòîðèè æå. Åñëè ðàçîáðàòü ëþáóþ ñî- òèçàöèè Óêðàèíû À.Áàðàíîâ.
îñíîâàì õèìèè. Òîìàñ íåìåä- ðàáîòàëî äî 60 ñîòðóäíèêîâ. âðåìåííóþ ìàøèíó èëè óñòðîé- Ïî ìíåíèþ À.Áàðàíîâà, òåìïû
ëåííî óñòðîèë â äîìå õèìè÷åñ- Ðàáîòàìè Ýäèñîíà çàèíòåðåñî- ñòâî, â íåé ìîæíî íàéòè ìíîãèå ðîñòà Èíòåðíåòà â Óêðàèíå
êóþ ëàáîðàòîðèþ, äëÿ êîòîðîé âàëèñü áîãàòåéøèå ëþäè Àìåðè- èçîáðåòåíèÿ Ýäèñîíà. (40% â ãîä) îòñòàþò îò ñðåäíå-
ñîáèðàë áóòûëêè, ïðîâîëîêó, êè - Ìîðãàí è Âàíäåðáèëüò. Ñ èõ Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí óìåð 18 ãîäîâîãî ðîñòà Èíòåðíåòà â
âûïðàøèâàë ìåëêèå äåíüãè íà ó÷àñòèåì áûëà îðãàíèçîâàíà â îêòÿáðÿ 1931 ã. Òðåìÿ äíÿìè ìèðå (50-55% â ãîä).
õèìèêàòû. Ñåìüÿ áåäñòâîâàëà, è 1876 ã. Edison Electric Light Com- ïîçæå â çíàê ïàìÿòè âåëèêîãî
â 12 ëåò Òîìàñó ïðèøëîñü íà÷àòü pany (â íàñòîÿùåå âðåìÿ íîñèò ÷åëîâåêà ïî âñåì Ñîåäèíåííûì Ê ñëîâó ñêàçàòü, æóðíàë
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü: îí ïðî- íàçâàíèå General Electric). Øòàòàì Àìåðèêè íà îäíó ìèíó- "Ýëåêòðèê" óæå â Èíòåðíåò.
äàâàë ãàçåòû è ïèðîæêè ïàññà- Ëþáèìûì èçîáðåòåíèåì Ýäè- òó áûë âûêëþ÷åí ýëåêòðè÷åñ- Èùèòå åãî íà ñàéòå èçäà -
æèðàì íà æåëåçíîé äîðîãå. Çà- ñîíà áûë ôîíîãðàô - "ãîâîðÿ- êèé ñâåò. òåëüñòâà "Ðàä³îàìàòîð"
ðàáîòàííûå äåíüãè Òîìàñ òðà- ùàÿ ìàøèíà" (ïàòåíò ïîëó÷åí â http://www.sea.com.ua/ra

Ýëåêòðèê ¹1/2001 E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua 31


Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðåäëàãàåò
ÊÍÈÃÀ-ÏÎ×ÒÎÉ
Åñëè ÷èòàòåëåé çàèíòåðåñîâàëî êàêîå-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ èçäàíèé, òî íåîáõîäèìî îôîðìèòü ïî÷òîâûé ïåðåâîä â áëèæàéøåì îòäåëåíèè ñâÿçè ïî àäðåñó: 03110,
ã. Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó..  îòðûâíîì òàëîíå áëàíêà ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà ÷åòêî óêàçàòü ñâîé àäðåñ è íàçâàíèå çàêàçûâàåìîé Âàìè êíèãè.
Îðãàíèçàöèè ìîãóò îñóùåñòâèòü ïðîïëàòó ïî á/í ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå: ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð”, ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì îòä. ÓêðÏÈÁ
ã. Êèåâ, ÌÔÎ 322153, êîä 22890000. Æäåì Âàøèõ çàêàçîâ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê (044) 271-44-97; 276-11-26; E-mail: val@sea.com.ua. Öåíû óêàçàíû â ãðí. è âêëþ÷àþò ñòîèìîñòü ïåðåñûëêè.

Àíãëî-ðóññêèé ñëîâàðü ïî òåëåâèäåíèþ , àóäèî-âèäåî òåõíèêå.2-å èçä.-ÌíþÁåëÝí,1999ã.576 ñòð. . 18.80 Êîíòðîëü ñîîòâåòñòâèÿ â òåëåêîììóíèê. è ñâÿçè. À.Á.Èâàíîâ.Ñàéðóñ Ñèñòåìñ , 2000ã.376 ñòð.. . . . . 99.00
Âõîäíûå è âûõîäíûå ïàðàìåòðû áûòîâîé ðàäèîýëåêòð. àïïàð.. Øòåéåðò Ë.À.-Ì.:ÐèÑ, 80ñ. . . . . . . . . 6.00 Ñèñòåìû ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè . Ñîëîâüåâ À.À.-Ì. Ýêî-Òðåíäç , 2000 ã.- 270 ñòð.. . . . . . . . . . . . . . . . 44.50
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ è ÂÏ. Âèíîãðàäîâ Â.À.-Ì.:Hàóêà Òåõ, 1999.-128ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.80 Òåðìèíàëüíîå îáîðóä. öèôð. ñåòåé ýëåêòðîñâÿçè ñ èíòåãðàöèåé ñëóæá. Áîðù Â.È.,1999ã.320 ñòð.. . 28,00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíîáëîêîâ è òåëåâèçîðîâ. Ëóêèí Í.Â.-Ì.:Ñîëîí, 1998.-136ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 Òàêòîâàÿ ñèíõðîíèçàöèÿ â èíòåãð. öèôðîâûõ ñåòÿõ ýëåêòðîñâÿçè . Ê., ÍÄ -202 ñòð. ñ èë. . . . . . . . . . . 27,00
Ìèêðîñõåìû áëîêîâ öâåòíîñòè èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí, 1997.-207ñ. . . . . . . . . . . 24.80 Òåõíîëîãèè èçìåðåíèÿ ïåðâè÷. ñåòè ×.1. Ñèñòåìû Å1, ÐDH, SDH. È.Ã.Áàêëàíîâ. M.; Ý-Ò. . . . . . . . . . . 39.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ èìïîðòíûõ âèäåîìàãíèòîôîíîâ. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 1997.-297ñ. . . . . . . . . . . . 23.80 Òåõíîëîãèè èçìåð ïåðâè÷ ñåòè. ×.2. Ñèñòåìû ñèíõðîíèçàöèè ,Â-ISDN,ATM.,Áàêëàíîâ. Ì.; Ý-Ò.. . . . . 39.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 1. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 297ñ.. . . . . . . . . . . . 24.80 Ñèíõðîííûå öèôðîâûå ñåòè SDH. Í.Í. Ñëåïîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 4. Ñïð.-Ì.:Äîäåêà,-288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Ñòàíäàðòû è ñèñòåìû ïîäâèæíîé ðàäèîñâÿçè. Þ.À. Ãðîìàêîâ.-Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1998. . . . . . . . . . . . . . 45.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåâèäåíèÿ è âèäåîòåõíèêè. Âûï.2. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 304ñ. . . . . . . . . . . . . . 24.80 Ñòðóêòóðèðîâàííûå êàáåëüíûå ñèñòåìû. Èçä.2-å äîïîëí. Ñåìåíîâ À.Á.-Ì.; Ý-Ò., 1999 ã. . . . . . . . . . . 89.00
Ìèêðîñõåìû ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ ."Ðåìîíò" ¹23 Ì.;Ñîëîí , 1999 ã.208 ñòð . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 Âîëîêîííî-îïòè÷åñêèå ñåòè. Ð.Ð. Óáàéäóëëàåâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.-272.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.50
Óñòðîéñòâà íà ìèêðîñõåìàõ. Áèðþêîâ Ñ.-Ì.: Ñîëîí-Ð, 1999.-192ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.80 Ìåòîäû èçìåðåíèé â ñèñòåìàõ ñâÿçè.È.Ã. Áàêëàíîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.50
Îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò çàðóáåæíûõ áûòîâûõ ÂÌ. Êîëåñíè÷åíêî Î.Â. , 270ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.80 Âîëîêîííàÿ îïòèêà:êîìïîíåíòû,ñèñòåìû ïåðåäà÷è,èçìåðåíèÿ.À.Á.Èâàíîâ.-Ì.:ÑÑ.-99.-672 ñ . . . . . . 98.00
Âèäåîêàìåðû . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ , 2000 ã.,192 ñòð. + ñõåìû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.50 Âîëîêîííàÿ îïòèêà â ëîêàëüíûõ è êîðïîðàòèâíûõ ñåòÿõ À.Á.Ñåìåíîâ Ì.; Ý-Ò.,304 c.. . . . . . . . . . . . . . 45.50
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.14. Ì.: Ñîëîí, 240ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Ïåðñïåêòèâíûå ðûíêè ìîáèëüíîé ñâÿçè Þ.Ì.Ãîðíîñòàåâ, Ì.:Ñâÿçü è áèçíåñ ,2000ã. 214ñ. À4 . . . . . 39.00
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.23. Ì.: Ñîëîí, 1998.-212ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 Îáùåêàíàëüíàÿ ñèñòåìà ñèãíàëèçàöèè N7. Â.À. Ðîñëÿêîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00
Èìïóëüñíûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ .Âèíîãðàäîâ Â.À. ÍèÒ,2000 ã.- 192 ñòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 Îòêðûòûå ñòàíäàðòû öèôðîâîé òðàíêèíãîâîé ñâÿçè À.Ì.Îâ÷èííèêîâ ,-Ì.;Ñâÿçü è Áèçíåñ 2000ã. . . 38.50
Èìïóëüñíûå áëîêè ïèòàíèÿ äëÿ IBM PC . â.22 , Êóëè÷êîâ À.Â. ÄÌÊ , 2000 ã. -120 ñòð.À4 . . . . . . . . . . . 35.00 Êîìïüþòåð, Ò è çäîðîâüå. Ïàâëåíêî À.Ð. -152 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.70
300 ñõåì èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ.Âûïðÿìèòåëè,èìïóëüñí. èñò. ïèò.,ëèíåéíûå ñòàáèëçàò. è ïðåîáðàç. . 25.00 Ñîâðåìåííûå ìèêðîïðîöåññîðû . Â.Â.Êîðíååâ . Èçä.2-å.-Ì.Íèëîäæ,2000 ã., 320 ñòð.. . . . . . . . . . . . . . 33.00
Ýíöèêëîïåäèÿ ýëåêòðîííûõ ñõåì . 300ñõåì è ñòàòåé .,Ãðàô Ð. ÄÌÊ ,2000 ã. -304 ñòð . . . . . . . . . . . . . . 38.00 Ìèêðîêîíòðîëëåðû ñåìåéñòâà Z86. Ðóêîâîäñòâî ïðîãðàììèñòà-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, 1999. . . . . . . . . . . . . . . 29.80
Ýíöèêëîïåäèÿ ðàäèîëþáèòåëÿ .,Ïåñòðèêîâ Â.Í.-Ê. ÍèÒ , 2000 ã. - 368 ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Ïóòåâîäèòåëü ïîêóïàòåëÿ êîìïüþòåðà. Ì. ÊóáÊ, 330 ñòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.60
Ïðàêòèêà èçìåðåíèé â òåëåâèçèîííîé òåõíèêå. Âûï.11.Ëàâðóñ Â..-Ì.:Ñîëîí, 210ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 BBS áåç ïðîáëåì. ×àìáåðñ Ì.-Ñ-Ï.:Ïèòåð, 510ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.60
Ïðèñòàâêè PAL â ñåðèéíûõ öâåòíûõ òåëåâèçîðàõ. Õîõëîâ Á.H.-ÐèÑ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Word 7 äëÿ Windows 95. Ñïðàâî÷íèê. Ðóäè Êîñò-Ì.:Áèíîì, -590ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.80
Ðåìîíò èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ (âûï.9). Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí, 240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.60 Îïòèìèçàöèÿ Windows 95. Óàòò Àëëåí Ë-Ì.:ÄèàÑîôò, 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.90
Ñîâðåìåííûå çàðóá. öâåòíûå òåëåâèçîðû: âèäåîïðîöåññîðû è äåêîäåðû öâåòí. À.Å.Ïåñêèí. ÐèÑ 29.50 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Acrobat 3.0.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ.+CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Ñòðî÷íûå òðàíñôîðìàòîðû çàðóáåæíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï.24. Ìîðîçîâ. È.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999 . . . . 18,80 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Ilustrator 7.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 420ñ.+CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Òåëåâèçèîííûå ìèêðîñõåìû PHILIPS. Êíèãà 1. Ïîíàìàðåíêî À.À.-Ì.:Ñîëîí, -180ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe PageMaker 6.5.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ.+CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Òåëåâèçîðû GOLDSTAR íà øàññè ÐÑ04, ÐÑ91À. Áîáûëåâ Þ.-Ì.:Íàóêà è òåõíèêà, 1998.-112ñ . . . . . 18.90 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Photoshop 4.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 1998.-280ñ.+CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Óðîêè òåëåìàñòåðà. Óñòð. è ðåìîíò çàðóá. ÖÒÂ ×.2. Âèíîãðàäîâ Â.-Ñ.-Ï.: Êîðîíà, 1999.-400ñ . . . . . . 32.80 Àdobe.Âîïðîñû è îòâåòû.-Ì.;ÊÓÁÊ, 1998.-704 c.+CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Íîâûå ýëåêòðîííûå ïðèáîðû äëÿ óñòð-â ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ Õ.,"Ðóáèêîí" 2000.-236 ñòð.À4 . 29.00 QuarkXPress 4.Ïîëíîñòüþ.-Ì.;Ðàäèîñîôò ,1998 ã.712 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.40
Öèôðîâàÿ ýëåêòðîíèêà . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ, 2000 ã. - 208 ñòð.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Ïðîãðàììèðîâàíèå â WEB äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ. Äæàìñà Ê.-Ìí.:Ïîïóððè, 631ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.80
Öèôðîâûå óñòðîéñòâà è ìèêðîïðîöåññîðíûå ñèñòåìû._Ì.ÃË-Òåëåêîì,2000 ã.336 ñòð., . . . . . . . . . . . 19.00 "×àñòîòû äëÿ ëþáèòåëüñêîé ðàäèîñâÿçè" Áëîêíîò-Ê.:Ðàäiîàìàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
Öâåòîâàÿ è êîäîâàÿ ìàðêèðîâêà ðàäèîýëåêòð. êîìïîíåíòîâ Íåñòåðåíêî È.È. 2000 ã.,128 ñòð. . . . . . 14.00 "Ýëåêòðîíèêà : ÍÒÁ " æóðíàë ¹1,2,3,4,5/2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 5.00
Ìàðêèðîâêà ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ . Áîëåå 4000 SMD êîäîâ . "Äîäýêà" 1999 ã. 160 ñòð . . . . . . . . 15.00 "Ðàäèîêîìïîíåíòû" æóðíàë ¹ 4/2000 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 5.00
Îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè . Ñïðàâî÷íèê . TURUTA . Ì.,"Ïàòðèîò" 232 ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 "Ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû" Ì."Êîìïýë" 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
Àíàëîãè îòå÷. è çàðóá. äèîäîâ è òèðèñòîðîâ. ×åðåïàíîâ Â.Ï.-Ì.:ÊÓáÊ, -318ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõåìû - óñèëèòåëè ìîùíîñòè Í×. Turutae., 137c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 1.-Ì:Äîäåêà,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 2.-Ì:Äîäåêà, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé è ðàñïðîñòðàíèòåëåé æóðíàëà
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 3.-Ì:Äîäåêà, 1997ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Ê ðàñïðîñòðàíåíèþ æóðíàëà ïðèãëàøà- íàëè÷èè æóðíàëû “Ðàäiîàìàòîð”
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999, -288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.80 þòñÿ çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè è ïðîøëûõ âûïóñêîâ:
Ñîâðåìåííàÿ ýëåêòðîíèêà. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 4.-Ì:Äîäåêà, 1998.-96ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.80 ÷àñòíûå ðàñïðîñòðàíèòåëè. ¹ 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 çà 1994 ã.
Ñîäåðæàíèå äðàãìåòàëëîâ â ðàäèîýëåìåíòàõ. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Ð/áèáëèîò, 156 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 Âàøè ïðåäëîæåíèÿ ðåäàêöèÿ îæèäàåò ¹ 2,3,4,10,11,12 çà 1995 ã.
Ñïðàâî÷íèê: Ðàäèîêîìïîíåíòû è ìàòåðèàëû. Ïàðòàëà Î.Í.-Ê.: Ðàäiîàìàòîð,1998 ã.736ñ. . . . . . . . . . 19.00 ïî òåë. (044) 271-44-97, 276-11-26 èëè ïî ¹ 1,3,4,5,6 çà 1996 ã.
Çàðóáåæ. òðàíçèñòîðû, äèîäû. 1N……6000: Ñïðàâî÷íèê.-Ê.: ÍèÒ, 1999, 644 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 àäðåñó ðåäàêöèè: Óêðàèíà, 03110, Êèåâ- ¹ 4,6 çà 1997 ã.
Çàðóáåæ. Òðàíçèñòîðû , äèîäû. À……Z : Cïðàâî÷íèê -Ê.: ÍèÒ, 2000, 560 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 110, à/ÿ 807. Êîììåð÷åñêîìó äèðåêòîðó. ¹ 2,4,5,6,7,8,10 çà 1998 ã.
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.1., Ì.Ðàäèîñîôò, 832ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00 Âíèìàíèå! Íîìåðà åæåìåñÿ÷íûõ æóð- ¹ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 1999 ã.
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.2., Ì.Ðàäèîñîôò, 896ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 íàëî⠓Ðàäiîàìàòîð-Êîíñòðóêòî𔠹 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 2000 ã.
Àòëàñ àóäèîêàññåò îò AGFA äî YASHIMI . Ñóõîâ Í.Å., Ê.:"Ðàäèîàìàòîð", 256 ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 (ïîäïèñíîé èíäåêñ 22898) è “Ðàäiîà- ¹ 1,2 çà 2001 ã.
Àâòîìàãíèòîëû. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå. Âûï.8. Êóëèêîâ Ã.Â.-Ì.: ÄÌÊ, 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.60 ìàòîð-Ýëåêòðèê” (ïîäïèñíîé èíäåêñ Äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ÷åðåç îòäåëåíèÿ ñâÿ-
Ðåìîíò è ðåãóëèðîâêà CD-ïðîèãðûâàòåëåé. Çàðóá. ýëåêòðîíèêà. Àâðàìåíêî Þ.Ô.-Ê.1999ã. . . . . . . . 28.60 22901) ÷èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïî çè ïî êàòàëîãàì àãåíòñòâ «Óêðïî÷òà» è
Ñõåìîòåõíèêà ïðîèãðûâàòåëåé êîìïàêò-äèñêîâ. Àâðàìåíêî Þ.Ô., 1999 ã., 128ñ. + ñõåìû . . . . . . . . . 29.80 ïî÷òå. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà ñ «Ðîñïå÷àòü» íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ
Öâåòîìóçûêàëüíûå óñòàíîâêè-Jeux de luiere. -Ì.ÄÌÊ Ïðåññ , 2000 ã., 256 ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,70 ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî Óêðàèíå – 5 ãðí., 74435. ÏÎÌÍÈÒÅ, ïîäïèñíàÿ
Àîíû,ïðèñòàâêè,ìèêðî- ÀÒÑ. Ñðåäñòâî áåçîïàñíîñòè..-Ì.:Àêèì., 1997.-125ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 äðóãèå ñòðàíû ÑÍà – 1,2 ó.å. ïî êóðñó ñòîèìîñòü – íèæå ïåðåñûëî÷íîé!
Áîðüáà ñ òåëåôîííûì ïèðàòñòâîì. Måòîäû ñõåìû ðåêîìåíäàöèè. Áàëàõíè÷åâ È.Í. 1999 126 ñ. . . . 14.70 Íàöáàíêà. Ïðè îòïðàâëåíèè ïèñåì â àäðåñ
Çàðóá. ðåçèäåíòíûå ðàäèîòåëåôîíû . Áðóñêèí Â.ß., ÍèÒ., Èçä. 2-å, ïåðåðàá. è äîïîëí. 2000 ã.. . . . . 31.00 Â ðåäàêöèè íà 01.02.2001 ã. èìåþòñÿ â ðåäàêöèè ïðîñèì âêëàäûâàòü ïóñòîé
Ïðàêòè÷åñêàÿ òåëåôîíèÿ . Áàëàõíè÷åâ È . Í . - Ì . ÄÌÊ, 1999 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.80 íàëè÷èè æóðíàëû ïðîøëûõ âûïóñêîâ: êîíâåðò ñ îáðàòíûì àäðåñîì. Íà ïèñüìà
Ñðåäñòâà ìîáèëüíîé ñâÿçè. Àíäðèàíîâ Â. ''BHV-Ñ-Ï'' 1999 ã. 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.80 “Ýëåêòðèê” ¹8,9,10,11,12 çà 2000 ã., áåç êîíâåðòîâ ñ îáðàòíûì àäðåñîì
Ñõåìîòåõíèêà àâòîîòâåò÷èêîâ. Çàðóáåæ. ýëåêòðîíèêà. Áðóñêèí Â.ß.-Ê.: ͳò, 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80
¹1 çà 2001 ã. ðåäàêöèÿ îòâåòû íå äàåò.
Òåëåôîííûå ñåòè è àïïàðàòû. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. -Ê.: ÍiT, 1999 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. Èçä. 2-å äîï.-Ê.: Í ³ ò, 2000, 448 ñ. . . . . . . . . . 29.80 “Êîíñòðóêòî𔠹2,3,4,5,6,7-8, 9-10,11-
12 çà 2000 ã., ¹1 çà 2001 ã.
Ýëåêòðîííûå òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîòåíêî Ë.ß., Áðåâäà À.Ì.-K.: ÍèÒ, 2000 ã. . . . . . . . . 34.00
×èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè íåîáõîäè- Ñïèñîê ðàñïðîñòðàíèòåëåé
Ñïðàâ.ïî óñòðîéñòâó è ðåìîíòó òåëåô.àïïàðàòîâ çàðóá. è îòå÷. ïð-âà-Ì.:ÄÌÊ ,1999ã. . . . . . . . . . . . . 16.00
"Øïèîíñêèå øòó÷êè 2" èëè êàê ñáåðå÷ü ñâîè ñåêðåòû-ÑÏá., "Ïîëèãîí", 272 ñòð.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ìîå êîëè÷åñòâî æóðíàëîâ, ñäåëàâ ïðåäî- 1. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, îô.803, ê.4
ÊÂ-ïðèåìíèê ìèðîâîãî óðîâíÿ Êóëüñêèé À.Ë. -Ê.:HèÒ , 2000 ã. 352ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ïëàòó ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì ñ ÷åòêèì óêà- ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî”Ðàäiîàìàòîð”,
CÈ-ÁÈ ñâÿçü, äîçèìåòðèÿ,ÈÊ òåõíèêà,ýëåêòðîí.ïðèáîðû,ñð-âà ñâÿçè. Þ.Âèíîãðàäîâ,2000ã.,240 ñ. . 12.90 çàíèåì çàêàçûâàåìûõ íîìåðîâ æóðíàëà ò.276-11-26.
è ãîäà èçäàíèÿ. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýê-
 ïîìîùü ëþáèòåëþ ÑÈ-ÁÈ ðàäèîñâ.Àíòåííû.Ñàìîä. óñòð-âà. Ñïð. èíôîðì.Ì.Ñîëîí,2000ã.144ñòð.13.80
çåìïëÿðà æóðíàëà “Ðàäiîàìàòîð” ñ ó÷å- 2. Êèåâ, óë. Óøèíñêîãî, 4,
Àíòåííû ñïóòíèêîâûå, ÊÂ, ÓÊÂ, Ñè-Áè, ÒÂ, ÐÂ., Íèêèòèí Â.À. ÄÌÊ 1999 ,320 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.60 «Ðàäèîðûíîê», òîðãîâîå ìåñòî 364, 52.
Áûòîâàÿ è îôèñíàÿ òåõíèêà ñâÿçè. Äüÿêîíîâ Â.Ï. "ÑÎËÎÍ-Ð", 1999, 368 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.40 òîì ïåðåñûëêè ïî Óêðàèíå ñîñòàâëÿåò:
Ìåòàëëîèñêàòåëè äëÿ ïîèñêà êëàäîâ è ðåëèêâèé.-Ì.ÐèÑ,2000 ã.,192ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.80 1994–1998 ãã.–3 ãðí., 1999, 2000 ã. – 5 3. ã. Êðèâîé Ðîã, óë. Êîñèîðà, 10.
Àíòåííû òåëåâèçèîííûå.Êîíñòóêöèè , óñòàíîâêà , ïîäêëþ÷åíèå . Ïÿñåöêèé Â.Â. 2000ã. 224 ñòð . . . . 14.00 ãðí., 2001 ã. – 7 ãðí., Äëÿ æèòåëåé Òîðãîâàÿ òî÷êà.
Âûáåðè àíòåííó ñàì.. Íåñòåðåíêî È.È.-Çàï.:Ðîçáóäîâà, 1998.-255ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.60 Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ: 4. Ëüâîâñêàÿ îáë., ã.Áðîäû, óë. Ñòóñà, 24,
1994–1998 ãã.–1 ó.å, 1999, 2000 ã.– 1
Ïðàêòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè àíòåíí . Ãðèãîðîâ È.Í. ÄÌÊ 2000 ã. 352 ñòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 Îìåëÿí÷óê È. È.
Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå â âàøåì äîìå."Ïîëèãîí" Ñ-Ï.1998 ã., 292 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.80 ó.å., 2001 ã.– 1,7 ó.å. ïî êóðñó Íàöáàíêà.
Íàëîæåííûì ïëàòåæîì ðåäàêöèÿ 5. Ëàòâèÿ, ã. Ðèãà, “Ðàäèîðûíîê”, 15-é
Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå è òåëåâèçèîííûå àíòåííû "Ïîëûìÿ" Ìèíñê 1999 ã. 256 ñ.. . . . . . . . . . . . . . 17.40
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå çåðêàëüíûå àíòåííû Ãîñòåâ Â.È. -Ê.,Ðàäèîàìàòîð 1999 ã. 320ñòð. . . . . . . . . 19.00 æóðíàëû è êíèãè íå âûñûëàåò! ðÿä, Äçèíà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Ðàäèîëþáèòåëüñêèé High-End.,"Ðàä³îàìàòîð", 1999,-120ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Âíèìàíèå! Öåíû, ïðè íàëè÷èè 6. Äîíåöê-55, óë. Àðòåìà, 84,
Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ýëåêòðîíèêà. Òåëåôîíèÿ, êîíñòðóêöèè.-Ì: ÍÃ, 1999.-128ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 ëèòåðàòóðû, äåéñòâèòåëüíû äî 1 ÎÎÎ ÍÏÏ “Èäåÿ”
Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.3. Äîì. àâò.,ïðèñò.ê òåëåô.,îõð.óñòð…Ì.Ñîëîí,2000.,240 ñòð.18.00 ìàðòà 2001 ã. 7. Îäåññà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ðàäèîðûíîê
Ïåéäæèíãîâàÿ ñâÿçü.Ñîëîâüåâ À.À. - Ì.; Ýêî-Òðåííäç. 2000ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 Ïðåäîïëàòó ïðîèçâîäèòü ïî àäðåñó:
03110, Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó “Ëåòó÷èé Ãîëëàíäåö”, êîíòåéíåð çà
Àáîíåíòñêèå òåðìèíàëû è êîìïüòåðíàÿ òåëåôîíèÿ.Ò.È.Èâàíîâ, Ì.;Ýêî-Òðåíäç,2000ã.-236ñ. . . . . . . 41.00
ÀÒÌ òåõíîëîãèÿ âûñîêîñêîðîñòíûõ ñåòåé.À.Í.Íàçàðîâ,Ì.Â.Ñèìîíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999 . . . . . . . . 43.50 Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó. êðóãîì
ISDN È FRAME RELAY:òåõíîëîãèÿ è ïðàêòèêà èçìåðåíèé.È.Ã.Áàêëàíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999. . . . . . 43.00 Â ðåäàêöèè íà 01.02.2001 ã. èìåþòñÿ â

Вам также может понравиться