Вы находитесь на странице: 1из 32

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ


ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ
Ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè äëÿ 3 Ìåõàí³çìè åíåðãîçáåðåæåííÿ â óìîâàõ ðèíêîâèõ ïåðåòîâðåíü
àêòèâíî-èíäóêòèâíîé â Óêðà¿í³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.À.Æîâòÿíñüêèé
íàãðóçêè íà 15 êÂò ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
Ïåðåäïóñêîâèé êîíòðîëü îïîðó 5 Ïðåîáðàçîâàòåëü ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ 12 Â àêêóìóëÿòîðà â
³çîëÿö³¿ îáìîòîê ñòàòîðà ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå 220  50 Ãö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Í.Ìàíüêîâñêèé
àñèíõðîííîãî äâèãóíà 5 Óíèâåðñàëüíûé áëîê ïèòàíèÿ íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Î.Ã.Ðàøèòîâ
ÝËÅÊÒÐÎØÊÎËÀ
Âåòðîâàÿ ïëîòèíà 6 Äëÿ ïîñòóïàþùèõ â âóçû ïî ýëåêòðîòåõíè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì.
Âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ (III è IV óðîâíåé àêêðåäèòàöèè)
8 Áåñåäû ïî ýëåêòðîòåõíèêå. Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ë.Êóëüñêèé
9 Äëÿ ïîñòóïàþùèõ â âóçû
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
10 Ïðèáîð äëÿ îòïóãèâàíèÿ êîìàðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.Ë.Äóáîâîé
11 Óïðàâëåíèå øàãîâûì äâèãàòåëåì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Øóëèìîâ, Â.Ôåäîùóê
12 Çàùèòà ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû îò ïîâûøåíèÿ ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ . . . . . . . . . . . . À.Ã.Çûçþê
14 Ïîèñê íåèñïðàâíîñòåé â êîëëåêòîðíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëÿõ
¹5 (17) ìàé 2001 (ñ ïîìîùüþ ãåíåðàòîðà è îñöèëëîãðàôà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Âëàñþê
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
Åæåìåñÿ÷íûé íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë 15 Ñâåðõìîùíûå îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè ôèðìû Apex Microtechnology
Ñîâìåñòíîå èçäàíèå ñ Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì 16 Ìîùíûå ÌÎÏ òðàíçèñòîðû ôèðìû Philips Semiconductors
îáùåñòâîì ðàäèîòåõíèêè, ýëåêòðîíèêè è 16 Cõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ “Øêîäà-Ôåëèöèÿ LX”
ñâÿçè Óêðàèíû ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
Ðåãèñòðàöèîííûé ÊÂ, ¹3858,10.12.99 ã. 18 Âåòðîýíåðãåòèêà Óêðàèíû - âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ë.Ñ.Äóëüíåâ
Ó÷ðåäèòåëü - ÄÏ «Èçäàòåëüñòâî ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåêëàìíûõ óñëóãàõ íàøåãî èçäàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ñïðàâî÷íîì ñàéòå î ÑÌÈ Óêðàèíû “Ðåêëàìíûé êîìïàñ” http://www.mass-media.com.ua

Ðàäiîàìàòîð» 20 Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî âåêà ãðÿäóùåãî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Ãîðåéêî


Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2000 ã. ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
21 Òîêîâîå ðåëå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . È.Ï.Ñåìåíîâ
Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” 22 Ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð íàïðÿæåíèÿ ñåòè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Î.Â.Áåëîóñîâ
Äèðåêòîð Ã.À.Óëü÷åíêî. 22 Êîììóòàöèÿ âîäÿíîãî íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Áîðîäàòûé
Ãëàâíûé ðåäàêòîð ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Î.Í.Ïàðòàëà. 23 Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû è èõ õàðàêòåðèñòèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 28 Ëþìèíåñöåíòíàÿ ëàìïà
(redactor@sea.com.ua) ÄËß ËÞÁÎÇÍÀÒÅËÜÍÛÕ
Ï.Â.Àôàíàñüåâ 24 Â ìèðå êîíäåíñàòîðîâ
Í.Ï. Ãîðåéêî ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
À.Â. Êðàâ÷åíêî 25 Ýêîíîìàéçåð ïðèíóäèòåëüíîãî õîëîñòîãî õîäà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Â.Êðàâ÷åíêî
Â.À. Êó÷åðåíêî 27 Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå
Í.Â. Ìèõååâ ÏÀÒÅÍÒÍÛÉ ÔÎÍÄ
Â.Ñ. Ñàìåëþê 29 Èíòåðåñíûå óñòðîéñòâà èç ìèðîâîãî ïàòåíòíîãî ôîíäà
Ý.À. Ñàëàõîâ ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
Ï.Í. Ôåäîðîâ 2 Àíêåòà “Ýëåêòðèêà”: èòîãè 2000 ãîäà
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí 9 Âèçèòíûå êàðòî÷êè
À.È.Ïîíî÷îâíûé (san@sea.com.ua) 30 Ïÿòàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà ýíåðãåòèêè, ýëåêòðîòåõíèêè è ýëåêòðîíèêè
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð “Ýëêîì Óêðàèíà 2001”
Ò.Ï.Ñîêîëîâà, òåë.271-96-49 31 ªâãåí Îñêàðîâè÷ Ïàòîí
Ðåäàêòîð Í.Ì.Êîðíèëüåâà 32 Êíèãà-ïî÷òîé
Îòäåë ðåêëàìû Ñ.Â.Ëàòûø,
òåë.276-11-26,E-mail: lat@sea.com.ua Ñïèñîê íîâûõ ÷ëåíîâ êëóáà ÷èòàòåëåé ÐÀ
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð Áðûê À. Í. Øàíÿ Î. Ë. ϳ÷óæê³í Î. À. Àãàò³é Å. Ì.
(îòäåë ïîäïèñêè è ðåàëèçàöèè) Ïèñêóí Ï. Í. Ôðîëîâ Ï. Ï. Òîâêàé Â. È. Âàðåíèê À. È.
Â.Â.Ìîòîðíûé, ò.276-11-26, 271-44-97 Ãàâðèëåíêî È. Ô. Ãóáàð Ñ. Ï. Íåâîéñà À. Ã. Áîðèñîâ Ì. Á.
E-mail: val@sea.com.ua Ñêóïåéêî Ï. Ï. Ëèõìàí Ë. È. Ñèäîðÿê Â. ². Âîëè÷åíêî Ã. Â.
Íàã³ðíèé Þ. ß. Âàæèíñêèé Î. Í. Ìóäðèé À. Ñ. Ñîáåöêèé Í. Ï.
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû: Êîíäðàòüåâ Â. Ä. Òàòàðèí Ì. Â. Ðûáà÷îê Å. Ï. Ìàùåíêî Â. Î.
ïîëó÷àòåëü ÄÏ-èçäàòåëüñòâî Ãîëîâàíåâ À. Ì. Âèòðåíêî Â. Ñ. Ãîëîâàòûé Î. ß. Äàíåâè÷ Ñ. Ã.
“Ðàä³îàìàòîð”, êîä 22890000, Ñòîëÿðèê Î. Â. Êîáçàðü Â. È. Øèïîâ Î. Ì. Ëóïà÷ Î. Â.
ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì Ðóññåâ Þ. Ã. Ðåçèíîâ Å.  Ïèðîãà ². Â. Ïîíîìàðåíêî Ñ. Î.
îòä.Óêðïðîìèíâåñòáàíêà ã. Êèåâà, Ïàíêåâè÷ Î. Ã. Ìèùóê Ñ. Â. Êîâàëåâñüêèé Ì. Ì. ×åõîâè÷ Ð. À.
ÌÔÎ 322153 Áîãîñëàâåöü Ë. Ä. Êà÷óð ². Ñ. Êîçà÷îê Î. Ï.
Àäðåñ ðåäàêöèè: Ëàðèîíîâ Â. Îñòàï÷óê Ä. Î. Åðìàêîâ Â. Ä.
Óêðàèíà, Êèåâ, ˳òîâñüêèé Â. Â. Êðàñíîâ Â. À. Êèí³â Ñ. Â.
óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê. 803
äëÿ ïèñåì:
à/ÿ 807, 03110, Êèåâ-110 Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 04.05.2001 ã. Ôîðìàò 60õ84/8. Ïå÷àòü Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííî-
îôñåòíàÿ. Áóìàãà ãàçåòíàÿ Çàê.0161105. Öåíà äîã.Òèðàæ 2000 ýêç. ñòè íå íåñåò.
òåë. (044) 271-41-71 Îòïå÷àòàíî ñ êîìïüþòåðíîãî íàáîðà íà êîìáèíàòå ïå÷àòè èç- Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïðàâèëüíîñòü âûáîðà
ôàêñ (044) 276-11-26 äàòåëüñòâà «Ïðåñà Óêðà¿íè», 03047, Êèåâ - 047, ïð. Ïîáåäû, 50 è îáîñíîâàííîñòü òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé íåñåò àâòîð.
E-mail: electrik@sea.com.ua Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «ÐÀ-Ýëåêòðèê» îáÿçà- Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîâåòà ðåäàêöèè ïî èíòåðåñóþùåìó âîïðîñó
http : // www.sea.com.ua/ra òåëüíà. âêëàäûâàéòå îïëà÷åííûé êîíâåðò ñ îáðàòíûì àäðåñîì.

© Èçäàòåëüñòâî «Ðàä³îàìàòîð», 2001


Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 1
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Недавно пришло в редакцию письмо от одного читателя. Он уп Обратите внимание на фрагмент фразы мастера "узнают как". По
рекнул нас в том, что устройства, публикуемые в журнале "Элект английски это knowhow, а произносится порусски "ноухау". Это
рик", не являются полностью оригинальными, а являются в боль сейчас общепринятый термин для обозначения новинок, имеющих
шинстве случаев доработкой и переделкой уже известных устройств. большое коммерческое значение. В западных фирмах берегут "ноу
"Нужно,  писал он  публиковать такие вещи, чтобы читатель мог хау" получше, чем хранят государственные секреты. Наверняка, те
открыть свое дело и выпускать серийно описанные вами устройст немногие умельцы, которые сумели выйти на рынок со своими из
ва. Это поможет поднять благосостояние читателей". делиями, не захотят публиковать их схемы и описания работы.
Призыв к редакции выдержан в духе времени. Но я по этому Выход в этой ситуации один: изобретать самому такие ориги
поводу хочу вспомнить одного киевского умельца, с которым позна нальные вещи. Правда, для этого нужно иметь талант и техничес
комился два года назад. Он пригласил меня в свою мастерскую и по кие знания, а это не у всех есть. Конечно, совсем бесталанных лю
казал такие оригинальные вещи, что у меня голова кругом пошла. дей не бывает, если не можете изобретать, то можно заработать, на
Естественно, я начал просить мастера разрешения на публикацию. пример, выращивая цветы.
Мастер посетовал, что не умеет писать, но я уверил его, что напи Что касается "Электрика", то мы публикуем все, что присылают
шу сам, пусть он только расскажет. Так родилась статья "Элек нам авторы. Нужно ли описывать полностью оригинальное уст
тронные приборы для слепых" ("Радіоаматор" №1, 2000, стр.41). ройство  решает автор. Я бы посоветовал поступать так, как это сде
В числе показанных мастером устройств была и чудоотвертка: в не лал Н.А.Фисюн ("Устройство для запуска однофазного электродви
большую отвертку встраивалась электронная схема, благодаря че гателя с пусковой обмоткой" Электрик, №2, 2001, стр.13). Автор
му отвертка приобретала чудесные свойства  находжение в стене получил на свое устройство патент Украины, а после этого написал
скрытой проводки, определение источников электромагнитного из статью. Его "ноухау" теперь надежно защищено, если ктото наду
лучения и многие другие. Я зарисовал схему и думал ее со временем мает выпускать такое устройство серийно, не согласовав с патенто
опубликовать. владельцем, такой смельчак будет отвечать перед законом.
Через некоторое время я встретил мастера на киевском радиорын Пожелаем нашим читателям не только изобретать новое, но и
ке  он начал серийно выпускать свою чудоотвертку, продавать ее улучшать старое и, разумеется, писать нам статьи. А мы будем их
и неплохо зарабатывать. Я поздравил мастера, а он вдруг начал ме печатать...
ня умолять, чтобы я не публиковал схему чудоотвертки. "Если лю
ди узнают, как ее делать,  сказал он  я потеряю кусок хлеба". Главный редактор журнала "Электрик" О.Н.Партала
Àíêåòà “Ýëåêòðèêà” : èòîãè 2000 ãîäà
Æóðíàë “Ðàä³îàìàòîð-Ýëåêòðèê” ïîñëå ïåðâîãî ãîäà ñâîåãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ïðîâåë àíêåòó ñðåäè ÷èòàòåëåé äëÿ òîãî, ÷òîáû îï-
ðåäåëèòüñÿ, êòî ÿâëÿåòñÿ ÷èòàòåëåì íàøåãî æóðíàëà. Íà àíêåòó îò-
âåòèëè 76 ÷èòàòåëåé, êîòîðûì ðåäêîëëåãèÿ âåñüìà áëàãîäàðíà.
Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, ïî âîçðàñòó áîëüøèíñòâî íàøèõ ÷è-
òàòåëåé - ëþäè çðåëûå: áîëåå ïîëîâèíû îòíîñÿòñÿ ê âîçðàñòíîé
êàòåãîðèè îò 26 äî 45 ëåò. Ïðèìåðíî ÷åòâåðòóþ ÷àñòü ñîñòàâëÿ-
åò ìîëîäåæü äî 25 ëåò, ÷óòü ìåíüøå - ëþäåé ñòàðøå 46 ëåò.
Ïî óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ áîëåå ïîëîâèíû íàøèõ ÷èòàòåëåé ñî-
ñòàâëÿþò ëþäè ñî ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì, ÷óòü áîëü-
øå ÷åòâåðòè - ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, êàæäûé ñåäüìîé - ñî
ñðåäíèì è íåçàêîí÷åííûì ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì.
Íàèáîëåå èíòåðåñíî ðàñïðåäåëåíèå íàøèõ ÷èòàòåëåé ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà. Ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî ÷èòàòåëåé æèâóò â íåáîëüøèõ
ãîðîäàõ è ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Ýòî òå ÷èòàòåëè, êîòîðûå æèâóò â
èíôîðìàöèîííîì âàêóóìå: Èíòåðíåò èì íåäîñòóïåí, êíèãè è ñïðà-
âî÷íèêè, êàê ïðàâèëî, íå äîõîäÿò, à åñëè äîõîäÿò, òî íåäîñòóïíû
ïî öåíå. Íàø æóðíàë ïðåäîñòàâëÿåò èì íåîáõîäèìóþ èíôîðìà-
öèþ. Êàê ïèñàë îäèí èç ÷èòàòåëåé: “Äëÿ ìåíÿ “Ýëåêòðèê” - ñâåò â
îêíå”.
Ïî äàííûì àíêåò â îäèíî÷êó ÷èòàþò æóðíàë âñåãî 13% ÷èòà-
òåëåé. Îñòàëüíûå ïåðåäàþò æóðíàë èç ðóê â ðóêè. Òàêèì îáðà-
çîì, íàøèõ ÷èòàòåëåé ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì òèðàæ èçäàíèÿ.
Íåîæèäàííîñòüþ îêàçàëîñü òî, ÷òî áîëüøå ïîëîâèíû íàøèõ ÷è-
òàòåëåé ÿâëÿþòñÿ ðàáî÷èìè. Åñëè ñîïîñòàâèòü ýòî ñ îáðàçîâàòåëü-
íûì óðîâíåì, òî ðåäêîëëåãèÿ òåïåðü îò÷åòëèâî ïðåäñòàâëÿåò, êà-
êàÿ êàòåãîðèÿ íàñåëåíèÿ îõîòíåå âñåãî ÷èòàåò æóðíàë “Ýëåêòðèê”.
Ýòîò ôàêòîð ìû îáÿçàòåëüíî ó÷òåì â íàøåé ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëü-
íîñòè.
Àíêåòà ïîêàçàëà, ÷òî âñå ðóáðèêè æóðíàëà “Ýëåêòðèê” èíòåðåñ-
íû ÷èòàòåëÿì. Ìíîãèå îòìå÷àëè â ñâîèõ àíêåòàõ âñå ðóáðèêè ïîä-
ðÿä. Òåì íå ìåíåå íåêîòîðàÿ ðàçíèöà â èíòåðåñàõ ñóùåñòâóåò. Íà-
èáîëüøèé èíòåðåñ âûçâàëè ðóáðèêè “Çàðÿä-ðàçðÿä” è “Èñòî÷íèêè
ïèòàíèÿ”, èõ îòìåòèëè ïî÷òè âñå àíêåòèðóåìûå. Ïîïóëÿðíû òàêæå
ðóáðèêè “Ñïðàâî÷íûé ëèñò”, “Ýëåêòðîàâòîìàòèêà” è “Îñâåùå-
íèå”. Ðåäàêöèÿ îáðàòèò âíèìàíèå íà îñòàëüíûå ðóáðèêè.
Íàèáîëåå èíòåðåñíîé ñòàòüåé ÷èòàòåëè ïðèçíàëè ñòàòüþ È.Çó-
áàëÿ “Ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìàòîð ñâîèìè ðóêàìè”.  ÷èñëå îòìå-
÷åííûõ ÷èòàòåëÿìè òàêæå ñòàòüè: Ï.Àôàíàñüåâà “Ñèëîâûå ïîëóïðî-
âîäíèêîâûå ýëåìåíòû äëÿ âûñîêî÷àñòîòíûõ èíâåðòîðîâ”, Î.Â.Áå-
ëîóñîâà “Òåðìîñòàáèëèçàòîð äëÿ ìèíè-èíêóáàòîðà”, Á.Í.Äóáèíè-
íà “Ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìàòîð” è ðÿä äðóãèõ.
Àíêåòà ïîêàçàëà ðàñòóùèé èíòåðåñ ê íàøåìó æóðíàëó, êîòî-
ðûé ìû ïîñòàðàåìñÿ îïðàâäàòü.
Ðåäêîëëåãèÿ

2 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÝÍÅÐÃÐÎÓÑÁÁÐÅÈÐÊÅÀÆÅÍÈÅ
ðåäíüîìó), 6 - Öåíòðàëüíà òà
ÌÅÕÀͲÇÌÈ ÅÍÅÐÃÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß Â ÓÌÎÂÀÕ ñõ³äíà ªâðîïà (â ñåðåäíüîìó), 7
- Ïîëüùà). ßêùî âðàõóâàòè
“ò³íüîâèé” ñåêòîð åêîíîì³êè Óê-
ÐÈÍÊÎÂÈÕ ÏÅÐÅÒÂÎÐÅÍÜ Â ÓÊÐÀ¯Í² ðà¿íè, òî ñóìàðíèé ïîêàçíèê Å1
ñâ³ä÷èòü ïðî ïîñòóïîâå îçäîðîâ-
ëåííÿ åêîíîì³êè â ÷àñòèí³ ¿¿ åíåð-
Â.À.Æîâòÿíñüêèé, Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ç åíåðãîçáåðåæåííÿ, ì.Êè¿â ãîºìíîñò³. Îòæå âèçíà÷àëüíîþ
ùîäî äèíàì³êè åíåðãîºìíîñò³
Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðè÷èí êðè- - Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ïðîâåäåííÿ åíåðãåòè÷íèõ îáñòå- ÂÂÏ ó 90-õ ðð. ñòàëà ò³í³çàö³ÿ
çîâèõ ÿâèù, ùî ñêëàëèñÿ â åêî- ̳í³ñòð³â ¹20 â³ä 9.01.96 ð. æåíü, ñòâîðåíî òàêîæ Öåíòðàëü- åêîíîì³êè, ùî ï³äêðåñëþº âàæ-
íîì³ö³ Óêðà¿íè, º âèñîêà åíåð- “Ïðî óïðàâë³ííÿ ñôåðîþ åíåð- íå àãåíñòâî åíåðãåòè÷íèõ îáñòå- ëèâ³ñòü ¿¿ ëåãàë³çàö³¿.
ãîºìí³ñòü âàëîâîãî âíóòð³øíüî- ãîçáåðåæåííÿ” ñòâîðåí³ æåíü. Äåðæàâí³ ïðîãðàìè åíåð-
ãî ïðîäóêòó (ÂÂÏ). ¯¿ ïåðåäóìî- ï³äðîçä³ëè ç åíåðãîçáåðåæåííÿ ó - Ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó ãîçáåðåæåííÿ. Ïðàêòè÷íó îñ-
âîþ ñòàëè äåøåâèçíà åíåðãîðå- ãàëóçåâèõ ì³í³ñòåðñòâàõ, äî ñôå- ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹1039 â³ä íîâó âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè
ñóðñ³â ó êîëèøíüîìó ÑÐÑÐ ³ ïå- ðè óïðàâë³ííÿ ÿêèõ âõîäÿòü 29.06.00 ð. “Ïèòàííÿ Äåðæàâíî¿ “Ïðî åíåðãîçáåðåæåííÿ” ñêëà-
ðåîáòÿæåí³ñòü òåð³òî𳿠Óêðà¿íè ï³äïðèºìñòâà òà îðãàí³çàö³¿, ùî ³íñïåêö³¿ ç åíåðãîçáåðåæåííÿ” òà äàþòü:
ï³äïðèºìñòâàìè âàæêî¿ ïðîìèñëî- çàéìàþòüñÿ äîáóâàííÿì, ïåðå- ¹1071 â³ä 7.07.00 “Ïðî äåÿê³ - Êîìïëåêñíà äåðæàâíà ïðî-
âîñò³. Ç ïî÷àòêîì 90-õ ðîê³â çíà÷- ðîáêîþ, ïåðåòâîðåííÿì, òðàíñ- çàõîäè ùîäî ðàö³îíàëüíîãî âè- ãðàìà åíåðãîçáåðåæåííÿ Óêðà¿íè
íî çðîñëè ö³íè íà ïàëèâíî-åíåð- ïîðòóâàííÿì, çáåð³ãàííÿì, êîðèñòàííÿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷- (ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
ãåòè÷í³ ðåñóðñè (ÏÅÐ), ùî âèêëè- îáì³íîì òà âèêîðèñòàííÿì ÏÅÐ. íèõ ðåñóðñ³â” âñòàíîâëåíà ô³íàí- ¹148 â³ä 5.02.97 ð. òà ¹1040
êàëî íèçêó êðèçîâèõ ÿâèù. Öå - Ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ äåðæàâ- ñîâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ â³ä 27.06.00 ð.(ÊÄÏÅ);
ñòàëî îᒺêòèâíîþ ïåðåäóìîâîþ íîãî êîíòðîëþ ùîäî âèêîðèñ- çà ìàðíîòðàòíå ñïîæèâàííÿ - Ïðîãðàìà çàõîä³â ùîäî ñêî-
ïðèéíÿòòÿ ó 1994 ð. Çàêîíó Óê- òàííÿ ÏÅÐ òà çàáåçïå÷åííÿ ïðî- åíåðãîðåñóðñ³â. Âåðõîâíîþ Ðà- ðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíîãî
ðà¿íè “Ïðî åíåðãîçáåðå- âåäåííÿ äåðæàâíî¿ åêñïåðòèçè ç äîþ Óêðà¿íè ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ ãàçó (ïîñòàíîâà Êàá³íåòó
æåííÿ”, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠñó- åíåðãîçáåðåæåííÿ ïîñòàíîâîþ âíåñåí³ â³äïîâ³äí³ çì³íè äî Êîäåê- ̳í³ñòð³â ¹751 â³ä 15.07.97 ð.;
êóïí³ñòü çàõîä³â ðåãóëÿòèâíîãî ³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ¹575 â³ä ñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ - Ïðîãðàìà äåðæàâíî¿
ñòèìóëþþ÷îãî õàðàêòåðó ùîäî 29.05.96 ð. ñòâîðåíà Äåðæàâíà ïðàâîïîðóøåííÿ. ï³äòðèìêè ðîçâèòêó íåòðàäèö³éíèõ
ïåðåõîäó åêîíîì³êè äî ðåæèìó ³íñïåêö³ÿ ç åíåðãîçáåðåæåííÿ. ³äñòåæèìî õàðàêòåð çì³í òà â³äíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåð㳿
åôåêòèâíîãî ñïîæèâàííÿ ÏÅÐ. - Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹648 â³ä åíåðãîºìíîñò³ â åêîíîì³ö³ òà ìàëî¿ ã³äðî- ³ òåïëîåíåðãåòè-
Íà ïîä³áíèõ ïðèíöèïàõ çä³éñíþ- 13.05.99 ð. ðàòèô³êîâàíà óãîäà Óêðà¿íè çà ìèíóë³ ðîêè. Ó êè (ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
âàëîñü ðåãóëóâàííÿ ïðîöåñ³â, ùîäî ñòâîðåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ- òàáë.1 íàâåäåí³ òàê³ äàí³: Ð - îá- ¹1505 â³ä 31.12.97 ð. (ÍÂÄÅ);
ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîðèñòàííÿì ÏÅÐ, ÷î¿ ñåðâ³ñíî¿ êîìïàí³¿ ÓêðÅñêî. ñÿã ñïîæèâàííÿ ïàëèâíî-åíåðãå- - Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä
ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ó ðîêè ̳æ Óêðà¿íîþ òà ªâðîïåéñüêèì òè÷íèõ ðåñóðñ³â (óìîâíîãî ïàëè- 16.06.99 ð. ¹662 “Ïðî çàõîäè
íàôòîâèõ êðèç ó 70-³ ðîêè. áàíêîì ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèò- âà), V - îáñÿã âàëîâîãî ùîäî ñêîðî÷åííÿ åíåðãîñïîæè-
Ùî çðîáëåíî çà ø³ñòü ðîê³â êó äîñÿãíóòà Êðåäèòíà óãîäà ïðî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó, Å - åíåð- âàííÿ áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè,
ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó? çàëó÷åííÿ çàðóá³æíèõ ³íâåñòèö³é. ãîºìí³ñòü ÂÂÏ äåðæàâíîãî ñåêòî- îðãàí³çàö³ÿìè òà êàçåííèìè
- Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè - Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ðà åêîíîì³êè Å = Ð/V, Å1 - åíåð- ï³äïðèºìñòâàìè”.
¹666 â³ä 26.07.95 ð. óòâîðåíèé ¹662 â³ä 16.06.99 ð. “Ïðî çàõî- ãîºìí³ñòü ñóìàðíîãî ÂÂÏ. Ïðîãðàìè ÊÄÏÅ òà ÍÂÄÅ âè-
Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ç äè ùîäî ñêîðî÷åííÿ åíåðãîñïî- Ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó ïî- ìàãàþòü çíà÷íèõ îáñÿã³â ô³íàíñó-
åíåðãîçáåðåæåííÿ ÿê öåíòðàëü- æèâàííÿ áþäæåòíèìè óñòàíîâà- êàçíèê Å ñêëàäຠ0,1...0,2 êã âàííÿ äëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿. Ïðè÷îìó
íèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà êàçåííèìè ó.ï./ãðí. Òàêèì ÷èíîì öåé ïîêàç- ñïåöèô³êà îñòàííüî¿ ç ïðîãðàì
çä³éñíþº ïðîâåäåííÿ ºäèíî¿ äåð- ï³äïðèºìñòâàìè” ïåðåäáà÷åíî íèê â Óêðà¿í³ íà ïîðÿäîê ïåðåâè- ïîëÿãຠó äåùî íåâäàë³é ñó÷àñí³é
æàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ åíåð- ðîçãîðòàííÿ â Óêðà¿í³ ìåðåæ³ ùóº íàâåäåíó âèùå öèôðó. Àëå êîí’þíêòóð³, ÿêà çóìîâëþºòüñÿ
ãîçáåðåæåííÿ. ñïåö³àë³çîâàíèõ îðãàí³çàö³é äëÿ öÿ ð³çíèöÿ çóìîâëþºòüñÿ òàêîæ íàäëèøêîì â Óêðà¿í³ â³äíîñíî
äåøåâèõ ãåíåðóþ÷èõ ïîòóæíîñ-
Òàáëèöÿ 1 òåé òðàäèö³éíî¿ åíåðãåòèêè,
Ïîêàçíèê 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 â³äíîñíî ÿêèõ àëüòåðíàòèâí³ òà
Ð, ìëí.ò 353,0 341,8 303,9 270,1 235,4 226,3 216,6 209,6 198,8 â³äíîâëþâàí³ äæåðåëà õàðàêòåðè-
V, ìëðä. ãðí 252,7 232,5 209,7 179,4 136,5 121,3 109,2 105,7 103,9 çóþòüñÿ á³ëüøîþ ñîá³âàðò³ñòþ. Â
Å, êã ó.ï./ãðí 1,39 1,47 1,45 1,51 1,72 1,87 1,98 1,98 1,91 óìîâàõ ãîñòðî¿ êðèçè íåïëàòåæ³â
Å1, êã ó.ï./ãðí 1.10 1,06 0,96 0,95 1,05 1,00 0,99 0,85 0,76 öå ñòâîðþº îᒺêòèâí³ òðóäíîù³
äëÿ ðîçâèòêó îñòàíí³õ. Òîìó òóò
ñòðóêòóðíèìè îñîáëèâîñòÿìè çàëèøàºòüñÿ âêðàé âàæëèâîþ
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Âîíà ïå- ï³äòðèìêà äåðæàâîþ ðîçðîáîê
ðåîáòÿæåíà åíåðãîºìíèìè ãàëó- ïåðñïåêòèâíîãî õàðàêòåðó.
çÿìè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ÊÄÏÅ, ÿêà º îñíîâîþ ðå-
(îñîáëèâî ÷îðíà ìåòàëóðã³ÿ). àë³çàö³¿ ïîë³òèêè åíåðãîçáåðå-
Âèñíîâîê íà îñíîâ³ òàáë.1 ïðî æåííÿ â ìàñøòàáàõ íàö³îíàëüíî¿
çðîñòàííÿ åíåðãîºìíîñò³ ÂÂÏ º åêîíîì³êè, âèçíà÷èëà, ùî ³ñòîò-
ñïðîùåíèì. Ñïðàâà â òîìó, ùî íèì äæåðåëîì ïîêðèòòÿ ïîòðåá â
âíàñë³äîê íåâ³äïîâ³äíîñò³ çàêî- åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñàõ Óêðà¿íè
íîäàâñòâà îᒺêòèâíèì óìîâàì ïîâèííî ñòàòè åíåðãîçáåðåæåí-
³ñíóâàííÿ åêîíîì³êè, á³ëüøà ¿¿ íÿ, ïîòåíö³àë ÿêîãî âèçíà÷åíèé
÷àñòèíà ï³øëà ⠓ò³íü” (çà åêñ- íà ð³âí³ 40% â îáñÿãàõ ñïîæèâàí-
ïåðòíèìè îö³íêàìè äî 60%). Íà íÿ 1995 ð. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ïðî-
ðèñ.1 íàâåäåí³ ïîêàçíèêè ãíîçîâàí³ òà ôàêòè÷í³ ïîêàçíèêè
ò³í³çàö³¿ åêîíîì³êè ïî ð³çíèõ âèêîíàííÿ ÊÄÏÅ òà ô³íàíñóâàí-
êðà¿íàõ çà ìèíóë³ ðîêè (1 - Óê- íÿ ðîçðîáîê òà çàõîä³â ç åíåð-
ðà¿íà, 2 - Ðîñ³ÿ, 3 - Áîëãàð³ÿ, 4 ãîçáåðåæåííÿ íàâåäåí³ ó òàáë.2.
- Êðà¿íè êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ (â ñå- Ñóìàðí³ ô³íàíñîâ³ ïîêàçíèêè
ðåäíüîìó), 5 - Êðà¿íè Áàëò³¿ (â ñå- âèêîíàííÿ ÊÄÏÅ, ÿê âèäíî ç
ðèñ.1
Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 3
ÝÍÅÐÃÐÎÓÑÁÁÐÅÈÐÊÅÀÆÅÍÈÅ
òàáë.2, íå ïåðåâèùóþòü 5%. Â Òàáëèöÿ 2
óìîâàõ áþäæåòíî¿ ñêðóòè òà äî- Ïîêàçíèêè ïî ðîêàõ 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000
ðîãèõ â³ò÷èçíÿíèõ êðåäèò³â Äåðæ- ÊÄÏÅ Ôàêò ÊÄÏÅ Ôàêò ÊÄÏÅ Ôàêò ÊÄÏÅ
êîìçáåðåæåííÿ âèøóêóº ìîæëè- Ñêîðî÷åííÿ îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ ÏÅÐ ïî 6,54 15,0 14,32 23,0 23,68 32,4 35,9
âîñò³ çàëó÷åííÿ äëÿ ïîòðåá åíåð- â³äíîøåííþ äî 1995 ð (ìëí.ò ó.ï.)
ãîçáåðåæåííÿ á³ëüø äåøåâèõ çà- Âèòðàòè íà ðîçðîáêó òà âïðîâàäæåííÿ çàõîä³â ç åíåðãîçáåðåæåííÿ (ìëí.ãðí)
ðóá³æíèõ êðåäèò³â òà òåõí³÷íî¿ Çàãàëüíîäåðæàâíèé ïîçàáþäæåòíèé ôîíä 173,9 0,07 302,4 0,04 390,1 0,08 461,5
äîïîìîãè. Ïðèêëàäîì ìîæå ñëó- åíåðãîçáåðåæåííÿ
æèòè ñòâîðåííÿ â³äêðèòîãî Áþäæåòí³ êîøòè
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ÓêðÅÑ- Äåðæàâíèé áþäæåò 1,8 1,0 0,69
ÊÎ íà îñíîâ³ çàëó÷åííÿ êðåäèòó ̳ñöåâèé áþäæåò 0,82 8,24 -
ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðîçâèòêó Âñüîãî 66,4 100,0 150,0 180,0
òà ðåêîíñòðóêö³¿ íà ñóìó 36 ìëí. ²íâåñòèö³¿
äîëàð³â ÑØÀ. ª òàêîæ çíà÷íèé ³ò÷èçíÿí³ - - -
äîñâ³ä çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ ³íâå- ²íîçåìí³ (ó ò.÷. ÓêðÅÑÊÎ) - - 118,5
ñòèö³é ó ñôåðó åíåðãîçáåðåæåí- Ãðàíò ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó - - 12,2
íÿ ïî ë³í³¿ ³íøèõ ì³í³ñòåðñòâ. Òî- Âñüîãî 481,4 852,7 1079 1274
ìó çà ô³íàíñîâèìè ïîêàçíèêàìè ̳æíàðîäíà ô³íàíñîâà äîïîìîãà 30,4 52,9 62,3 80,8
âèêîíàííÿ ÊÄÏÅ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ̳æíàðîäíà òåõí³÷íà äîïîìîãà 4,64 2,4 20
ïîñòóïîâå çðîñòàííÿ çàëó÷åííÿ
³íîçåìíî¿ òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè òà Ïðèáóòîê
êðåäèò³â ªÁÐÐ. îá³ãó, íàðîùóþ÷è êðèçó íåïëà-
Òàêèì ÷èíîì, ïðîãíîçîâàí³ ïî- òåæ³â. Ö³íó ìåòàëóðã³éíî¿ ïðî- Iíøi âèòðàòè
êàçíèêè ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ç äóêö³¿ çá³ëüøóâàòè íåìîæëèâî,
âîíà âèçíà÷àºòüñÿ ñâ³òîâèì Âiäðàõóâàííÿ íà
åíåðãîçáåðåæåííÿ âèÿâèëèñü ñîöiàëüíi çàõîäè
íàäòî îïòèì³ñòè÷íèìè. Äîñÿãíóò³ ð³âíåì.
ïîêàçíèêè åêîíî쳿 ÏÅÐ ìîæíà Íà ðèñ.2 ïîêàçàíà äèíàì³êà Çàðîáiòíà ïëàòà
â³äíåñòè çà ðàõóíîê îð- ñêëàäîâèõ ÷àñòèí ñòðóêòóðè ö³íè
Àìîðòèçàöiÿ
ãàí³çàö³éíèõ òà ìàëîçàòðàòíèõ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà. îñíîâíèõ ôîíäiâ
çàõîä³â, ÿê³ íå ìîæóòü ìàòè Ïî-ïåðøå, çâåðòຠóâàãó çíà÷-
ñò³éêîãî õàðàêòåðó. Äëÿ äîñÿã- íå çðîñòàííÿ ïèòîìî¿ âàãè âèòðàò Çàãàëüíi ìàòåðiàëüíi
íà ïðîäóêö³þ åëåêòðîåíåðãåòèêè âèòðàòè, â òîìó ÷èñëi
íåííÿ ñò³éêèõ ðåçóëüòàò³â ñë³ä çà-
ëó÷èòè åêîíîì³÷í³ ìåõàí³çìè ñòè- ³ ïàëèâíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ (ìàéæå Ïàëèâî
ìóëþâàííÿ åíåðãîçáåðåæåííÿ òà âòðè÷³). Ïî-äðóãå, çà öåé ÷àñ äî- Åëåêòðîåíåðãiÿ
³íâåñòèö³é ó öþ ñôåðó. Ìîæ- ëÿ ïðèáóòêó çìåíüøèëàñü ç 14,4
ëèâ³ñòü çàïðîâàäæåííÿ öèõ ìå- äî 5,4 â³äñîòêà. Çà ðàõóíîê öüî- ðèñ.2
õàí³çì³â çàëåæèòü â³ä ïîäàëüøèõ ãî âèìèâàþòüñÿ îá³ãîâ³ êîøòè â
åêîíîì³ö³ ³ çðîñòຠáàðòåð³çàö³ÿ íå âèêîðèñòàííÿ ÏÅÐ (ùî ïå- 3.Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 90-õ ðð.
ï³äõîä³â äî åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ðåäáà÷åíî Çàêîíîì Óêðà¿íè çíà÷íå ñêîðî÷åííÿ îáñÿã³â âè-
â äåðæàâ³. òà ³íø³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè. Îòæå,
ôóíêö³îíóâàííÿ åêîíîì³êè íà “Ïðî åíåðãîçáåðåæåííÿ”). ðîáíèöòâà ³ ïîðóøåííÿ éîãî
Ìîæíà â³äîêðåìèòè ê³ëüêà îñ- Ô³íàíñîâ³ ì³í³ñòåðñòâà ç³ ñâîãî ðèòì³÷íîñò³ çóìîâèëè çðîñòàííÿ
íîâíèõ òåíäåíö³é, ùî ñòîñóþòüñÿ íèí³øíüîìó ð³âí³ ¿¿ åôåêòèâíîñò³
áóäå ïðîäóêóâàòè ö³ íåãàòèâí³ áîêó áëîêóâàëè ïîäàòêîâ³ ìå- ïèòîìèõ âèòðàò ÏÅÐ íà âèðîá-
ïðîáëåìè åíåðãîçáåðåæåííÿ â õàí³çìè ñòèìóëþâàííÿ åíåðãîç- íèöòâî á³ëüøîñò³ âèä³â â³ò÷èçíÿíî¿
ñó÷àñíèõ óìîâàõ: òåíäåíö³¿. Ïîòð³áíî ï³äâèùóâàòè
åôåêòèâí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ âñ³õ áåðåæåííÿ. ïðîäóêö³¿.
à)áîðîòüáà ç êðèçîþ íåïëà- Òàêèì ÷èíîì, íà íàéáëèæ÷ó 4.Âíàñë³äîê öèõ ïðîöåñ³â ïèòî-
òåæ³â; áåç âèíÿòê³â ñåêòîð³â åêîíîì³êè.
Ãëîáàëüíå îçäîðîâëåííÿ ïåðñïåêòèâó ãîñòðî ïîñòຠïè- ìà âàãà åëåêòðîåíåð㳿 ³ ïàëèâà
á)ãëîáàëüíå îçäîðîâëåííÿ åêî- òàííÿ ðåàë³çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ ìå- ó ñòðóêòóð³ ñîá³âàðòîñò³ ïðîìèñ-
íîì³êè; åêîíîì³êè - ïðîöåñ ä³àìåòðàëü-
íî ïðîòèëåæíèé ïîïåðåäíüîìó. õàí³çì³â ñòèìóëþâàííÿ åíåðãîç- ëîâî¿ ïðîäóêö³¿ çðîñëà âòðè÷³,
â)ñòèìóëþâàííÿ åíåðãîçáåðå- áåðåæåííÿ (ñòèìóëþâàííÿ åíåð- ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ âèìèâàííÿ
æåííÿ. Ââàæàºòüñÿ, ùî ñïî÷àòêó
ïîòð³áíî íîðìàë³çóâàòè íà îñ- ãîçáåðåæåííÿ ìåòîäàìè òàðèô- îá³ãîâèõ êîøò³â, ³ ÿê íàñë³äîê, -
Áîðîòüáà ç êðèçîþ íåïëà- íî¿ ïîë³òèêè, ìåõàí³çì ñà- ðîçâèòêó íåïëàòåæ³â. Õðîí³÷í³ íå-
òåæ³â àêòèâíî âïðîâàäæóºòüñÿ íîâ³ ãëèáîêî¿ ë³áåðàë³çàö³¿ ðèí-
êîâ³ óìîâè âçàãàë³, à òîä³ âæå ìîô³íàíñóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàìè ïëàòåæ³ òà áàðòåð³çàö³ÿ åêî-
ó æèòòÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â. åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ çàñîá³â, âêëþ- íîì³êè ñòàëè ôàêòîðîì íåçà³íòå-
Éîãî ñòèñëîþ ôîðìóëîþ ñòàâ ñàì ðèíîê ðîçñòàâèòü âñå íà ñâî¿
ì³ñöÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³ ïðîáëåìó ÷åííÿ äî ö³º¿ ñôåðè âîäîïîñòà- ðåñîâàíîñò³ ñïîæèâà÷³â â åêî-
âèðàç: “Íåìຠêðèçè åíåðãåòèêè ÷àííÿ òà ³íøèõ ðåñóðñ³â). Äåðæ- íî쳿 ÏÅÐ.
- º êðèçà íåïëàòåæ³â!”. Âèð³øåí- åíåðãîåôåêòèâíîñò³. Îäíàê, öåé
ïðîöåñ ïðîäîâæóºòüñÿ â Óêðà¿í³ êîìåíåðãîçáåðåæåííÿ ï³äãîòóâàâ 5.Ñóêóïí³ñòü ôàêò³â ñâ³ä÷èòü
íÿ ö³º¿ ïðîáëåìè º äóæå âàæëè- çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî ÷èííèõ Çà- ïðî ïîñòóïîâå ï³äâèùåííÿ åíåð-
âèì. Àëå öå áîðîòüáà ç íàñë³äêà- âæå äåñÿòèð³÷÷ÿ ³ îá³öÿº áóòè äî-
ñèòü òðèâàëèì, ùî ïðèçâåäå äî êîí³â Óêðà¿íè äëÿ âíåñåííÿ äî ãîåôåêòèâíîñò³ ó íàö³îíàëüí³é
ìè, à íå ç ïðè÷èíîþ ÿâèùà. Ñà- Âåðõîâíî¿ Ðàäè. åêîíîì³ö³. Âîíî ñòàëî ðåçóëüòà-
ìà ôîðìóëà ç òî÷êè çîðó ïëàòî- çíà÷íèõ ïåðåâèòðàò ÏÅÐ.  ðå-
çóëüòàò³ áóäå ïîã³ðøóâàòèñü åêî- Âèñíîâêè òîì çàïðîâàäæåííÿ ìàëîçàòðàò-
ñïðîìîæíîãî ñïîæèâà÷à º íåêî- 1.Âèñîêà åíåðãîºìí³ñòü ÂÂÏ â íèõ òà øâèäêîîêóïíèõ çàõîä³â ç
ðåêòíîþ, áî â³äêëþ÷åííÿ éîãî íîì³÷íèé ³ ñîö³àëüíèé ñòàí â
êðà¿í³. Óêðà¿í³, ùî íà ïîðÿäîê ïåðåâè- åíåðãîçáåðåæåííÿ.
â³ä åëåêòðîïîñòà÷àííÿ º äëÿ íüî- ùóº öåé ïîêàçíèê äëÿ ðîçâèíåíèõ 6.Äëÿ íàäàííÿ ñò³éêîãî õàðàê-
ãî êðèçîþ åíåðãåòèêè. Òîìó êëþ÷ Îáèäâà ö³ ïðîöåñè âêðàé íå-
ãàòèâíî âïëèâàþòü íà ïðàêòè÷íó êðà¿í, çóìîâëþºòüñÿ ïåðåîáòÿ- òåðó ïîãëèáëåííþ ïðîöåñ³â ï³äâè-
äî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè îçäî- æåí³ñòþ ¿¿ åêîíîì³êè åíåðãîºìíè- ùåííÿ åíåðãîåôåêòèâíîñò³
ðîâëåííÿ åêîíîì³êè ëåæèòü ó íà- ðåàë³çàö³þ â Óêðà¿í³ ñòèìóëþ-
âàííÿ åíåðãîçáåðåæåííÿ. ìè íèçüêîòåõíîëîã³÷íèìè âèðîá- íîáõ³äíî çàïðîâàäèòè åêîíîì³÷í³
ðîùóâàíí³ åíåðãîåôåêòèâíîñò³. íèöòâàìè òà íåçíà÷íèì ðîçâèò- ìåõàí³çìè ñòèìóëþâàííÿ åíåð-
³çüìåìî ìåòàëóðã³éíèé êîì- Öå îáóìîâëåíî òðèâàëîþ ïðàê-
òèêîþ ï³äãîòîâêè íîðìàòèâíî- êîì ñôåðè ïîñëóã. ãîçáåðåæåííÿ òà ³íâåñòèö³¿ ó öþ
ïëåêñ.  íèí³øí³õ ðèíêîâèõ ðå- 2.Äèíàì³êà åíåðãîºìíîñò³ ÂÂÏ ñôåðó. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî âíå-
àë³ÿõ â³í ïðàöþº ç áëèçüêîþ äî ïðàâîâèõ àêò³â, ùî ïåðåäáà÷àº
êîíñåíñóñ óñ³õ çà³íòåðåñîâàíèõ (ëåãàëüíîãî ñåêòîðó) â Óêðà¿í³ ñòè çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî Çà-
íóëÿ ðåíòàáåëüí³ñòþ. ³äïîâ³äíî ïðîòÿãîì 90-õ ðîê³â âèçíà÷àëàñü, êîí³â Óêðà¿íè “Ïðî åíåðãîçáåðå-
ì³í³ìàëüíèìè º ïðèáóòêè, òîìó ì³í³ñòåðñòâ. ßê íàñë³äîê, áëîêî-
âàíî âïðîâàäæåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ó ïåðøó ÷åðãó, ò³í³çàö³ºþ åêî- æåííÿ” ³ “Ïðî îïîäàòêóâàííÿ
âèìèâàþòüñÿ ãðîø³ ç³ ñôåðè íîì³êè. ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâ”.
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íååôåêòèâ-

4 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß

ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ ÍÀÏÐßÆÅÍÈß 12 Â


ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÀ  ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ 220  50 Ãö
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 4/2001) À.Í.Ìàíüêîâñêèé, ã.Ñåëèäîâî, Äîíåöêàÿ îáë.

Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà óïðàâëåíèÿ ñèìèñòîðîì VS5


ïîêàçàíà íà ðèñ.6. Ýòà ñõåìà ïîñòðîåíà íà îäíîâè-
áðàòîðå DD2.1, êîòîðûé âûäàåò èìïóëüñû äëèòåëüíîñ-
òüþ íå áîëåå 10 ìñ (ïîäáèðàþò åìêîñòü êîíäåíñàòîðà
Ñ1). Çàïóñêàþò îäíîâèáðàòîð èìïóëüñû ñî ñõåìû óïðàâ-
ëåíèÿ (ðèñ.2). Äëèòåëüíîñòü èìïóëüñîâ ðåãóëèðóþò ðåçè-
ñòîðîì R1. Ñ êîëëåêòîðà òðàíçèñòîðà VT2 ñíèìàþòñÿ
èìïóëüñû óïðàâëåíèÿ ñèìèñòîðîì Uó3. Íîìèíàë è ìîù-
íîñòü ðåçèñòîðà R3 çàâèñÿò îò òîêà îòêðûâàíèÿ âûáðàí-
íîãî ñèìèñòîðà VS5 â ñèëîâîé ÷àñòè: R3 < E/Iîòêð; ÐR3=
= E2/R3.
Åñëè òðåáóåìàÿ ìîùíîñòü íàãðóçêè íå ïðåâûøàåò
200...300 Âò, ñèëîâóþ ÷àñòü ïðåîáðàçîâàòåëÿ ìîæíî âû- ðèñ.6
ïîëíèòü íà òðàíçèñòîðàõ ïî ñõåìå ðèñ.7. Îòñóòñòâèå
ýôôåêòà “ñêâîçíûõ òîêî┠îáåñïå÷åíî ñõåìíûì ðåøå-
íèåì ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïî ðèñ.2.

ðèñ.7

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÍÈÇÊÎÃÎ ÍÀÏÐßÆÅÍÈß


Î.Ã.Ðàøèòîâ, ã.Êèåâ
Íà ïðàêòèêå î÷åíü ÷àñòî äëÿ ïèòàíèÿ òåëåì SÀ3 ìîæíî èçìåíÿòü ïîëÿðíîñòü õîäó. Íî ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî òðàíçè-
ðàçëè÷íûõ óñòðîéñòâ òðåáóþòñÿ íàïðÿæå- âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ. Äèîä VD2 òèïà ñòîð ÊÒ819 âûäåðæèâàåò êîðîòêîå çàìû-
íèÿ îò 3 äî 12 Â. Îïèñàííûé áëîê ïèòà- ÀË102 âõîäèò â öåïî÷êó ñòàáèëèçàöèè êàíèå â òå÷åíèå 15...17 ñ. À ïðè òîêå íà-
íèÿ ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü íàïðÿæåíèÿ ñëåäó- îïîðíîãî íàïðÿæåíèÿ R1, VD2, VD3 è ñèã- ãðóçêè áîëåå 300 ìÀ ñâåòîäèîä VD2
þùåãî ðÿäà: 3; 4,5(5); 9; 12  ïðè òîêå íà- íàëèçèðóåò î åãî íàëè÷èè. Ñòàáèëèçèðî- óìåíüøàåò ÿðêîñòü ñâå÷åíèÿ, ÷òî ñèãíàëè-
ãðóçêè äî 300 ìÀ. Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü âàííîå íàïðÿæåíèå (âûáðàííîå ïåðåêëþ- çèðóåò î ïåðåãðóçêå. Òðàíñôîðìàòîð Ò1
îïåðàòèâíî èçìåíÿòü ïîëÿðíîñòü âûõîäíî- ÷àòåëåì SA2) ïîäàåòñÿ íà áàçó òðàíçèñ- èìååò ñåðäå÷íèê Ø16õ16, ïåðâè÷íàÿ îá-
ãî íàïðÿæåíèÿ. òîðà VT1. Òðàíçèñòîð VT2 äëÿ íàäåæíîé ìîòêà 3000 âèòêîâ ïðîâîäà ÏÝÂ 0,1, âòî-
Ðåãóëèðîâêà âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ îñó- ðàáîòû íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü íà íå- ðè÷íàÿ - 260 âèòêîâ ïðîâîäà ÏÝ 0,31. Ãà-
ùåñòâëÿåòñÿ ñòóïåí÷àòî ñ ïîìîùüþ ïåðå- áîëüøîé ðàäèàòîð. Áëîê ïèòàíèÿ íå èìå- áàðèòû áëîêà 90õ70õ45 ìì.
êëþ÷àòåëÿ SÀ2 (ñì.ðèñóíîê). Ïåðåêëþ÷à- åò çàùèòû îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ïî âû-

Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 5


ÝËÅÐÊÓÒÁ
ÐÐÎÈØÊÊÀÎËÀ

ÄËß ÏÎÑÒÓÏÀÞÙÈÕ Â ÂÓÇÛ ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ

ÂÛÑØÈÅ Ó×ÅÁÍÛÅ ÇÀÂÅÄÅÍÈß (III È IV ÓÐÎÂÍÅÉ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ)


Âèííèöêèé ãîñóäàðñòâåííûé 21021, ã.Âèííèöà, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè;
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò Õìåëüíèöêîå øîññå, 95, Ýëåêòðè÷åñêèå ñèñòåìû è ñåòè;
(0432)32-57-18 Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ;
Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû
àâòîìàòèçàöèè è ýëåêòðîïðèâîä
Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 79010, ã.Ëüâîâ, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè;
"Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà" óë.Ñòåïàíà Áàíäåðû, Ýëåêòðè÷åñêèå ñèñòåìû è ñåòè;
12, (0322)72-47-33 Ýëåêòðè÷åñêèå ñèñòåìû
ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ;
Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì
è ðàñïðåäåëåíèåì ýëåêòðîýíåðãèè
Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû è àïïàðàòû;
Ýëåêòðîáûòîâàÿ òåõíèêà;
Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû
àâòîìàòèçàöèè è ýëåêòðîïðèâîä
Äíåïðîïåòðîâñêèé 49010, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé ã.Äíåïðîïåòðîâñê, ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
óíèâåðñèòåò óë.Àêàäåìèêà Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðè÷åñêèé òðàíñïîðò;
æåëåçíîäîðîæíîãî Â.À.Ëàçàðÿíà,2, Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû
òðàíñïîðòà (0562)76-61-30 àâòîìòèçàöèè è ýëåêòðîïðèâîä
Äîíáàññêèé ãîðíî- 94204, ã.Àë÷åâñê, Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû è àïïàðàòû;
ìåõàíè÷åñêèé èíñòèòóò ïðîñï.Ëåíèíà, 16, Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû
(06442)7-33-60 àâòîìàòèçàöèè è ýëåêòðîïðèâîä
Äîíåöêèé ãîñóäàðñòâåííûé 83000, ã.Äîíåöê, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè;
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò óë.Àðòåìà, 58, Ýëåêòðè÷åñêèå ñèñòåìû è ñåòè;
(0622)92-20-04 Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
Äîíåöêèé èíñòèòóò 83018, ã.Äîíåöê, Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðè÷åñêèé òðàíñïîðò
Õàðüêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé óë.Ãîðíàÿ, 6,
àêàäåìèè æåëåçíîäîðîæíîãî (0622)51-23-21
òðàíñïîðòà
Çàïîðîæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 69003, ã.Çàïîðîæüå, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò óë.Æóêîâñêîãî, 64, ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ;
(0612)64-25-06 Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû è àïïàðàòû;
Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû
àâòîìàòèçàöèè è ýëåêòðîïðèâîä
Èâàíî-Ôðàíêîâñêèé 76018, ã.Èâàíî- Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé Ôðàíêîâñê, ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
óíèâåðñèòåò íåôòè è ãàçà óë.Êàðïàòñêàÿ, 15,
(03422)4-22-64
Êèåâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 01011, ã.Êèåâ, Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðîáûòîâàÿ òåõíèêà
óíèâåðñèòåò òåõíîëîãèé è óë.Íåìèðîâè÷à-
äèçàéíà Äàí÷åíêî, 2, (044)290-
05-12
Êèåâñêèé ìåæäóíàðîäíûé 03058, ã.Êèåâ, Ýëåêòðîòåõíèêà Ñâåòîòåõíèêà è èñòî÷íèêè ñâåòà;
óíèâåðñèòåò ãðàæäàíñêîé ïðîñï.Êîñìîíàâòà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
àâèàöèè Êîìàðîâà, 1, (044)483- ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
41-05; 483-41-24; 484-
94-80
Êèðîâîãðàäñêèé 25050, ïðîñï.Ïðàâäû, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé 70à, (0522)55-93-1 ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
óíèâåðñèòåò
Êðàñíîàðìåéñêèé ôèëèàë 85302, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
Äîíåöêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ã.Êðàñíîàðìåéñê, ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ïë.Øèáàíêîâà,2
Êðåìåí÷óãñêèé 39600, ã.Êðåìåí÷óã, Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííûé óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,20, 20,
óë.ïåðâîìàéñêàÿ, àâòîìàòèçàöèè è ýëåêòðîïðèâîä
ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò (05366)3-20-02
Ëóöêèé ãîñóäàðñòâåííûé 43018, ã.Ëóöê, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò óë.Ëüâîâñêàÿ,75 ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
(03322)6-44-10
Ëüâîâñêèé ôàêóëüòåò 79052, ã.Ëüâîâ, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
Äíåïðîïåòðîâñêîãî óë.Èâàííû Áëàæêåâè÷, ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî 12à, (0322)66-34-87
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà
Íàöèîíàëüíàÿ ãîðíàÿ 49027, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
àêàäåìèÿ Óêðàèíû ã.Äíåïðîïåòðîâñê, ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
ïðîñï.Ê.Ìàðêñà,19, Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû
(0562)45-05-60 àâòîìàòèçàöèè è ýëåêòðîïðèâîä

6 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÝËÅÐÊÓÒÁ
ÐÐÎÈØÊÊÀÎËÀ

Íàöèîíàëüíàÿ 49435, Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû


ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ ã.Äíåïðîïåòðîâñê, àâòîìàòèçàöèè è ýëåêòðîïðèâîä
Óêðàèíû ïðîñï.Ãàãàðèíà, 4,
(0562)45-33-71

Íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé 03056, ã.Êèåâ, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè;


óíèâåðñèòåò Óêðàèíû ïðîñï.Ïîáåäû, 37, Ýëåêòðè÷åñêèå ñèñòåìû è ñåòè;
"Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé (044)441-11-10, Ýëåêòðè÷åñêèå ñèñòåìû
èíñòèòóò" 441-93-23 ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ;
Òåõíèêà è ýëåêòðîôèçèêà âûñîêèõ
íàïðÿæåíèé;
Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ïðîèçâîäñòâîì è ðàñïðåäåëåíèåì
ýëåêòðîýíåðãèè
Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû è
àïïàðàòû;
Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû
àâòîìàòèçàöèè è ýëåêòðîïðèâîä;
Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå ýíåðãîåìêèõ
ïðîèçâîäñòâ
Îäåññêèé ãîñóäàðñòâåííûé 65044, ã.Îäåññà, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ïðîñï.Ò.Ã.Øåâ÷åíêî,1, ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
(0482)23-19-92 Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû è
àïïàðàòû;
Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû
àâòîìàòèçàöèè è ýëåêòðîïðèâîä;
Ýëåêòðè÷åñêèé òðàíñïîðò
Ïîëòàâñêèé òåõíè÷åñêèé 36000, ã.Ïîëòàâà, Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû
óíèâåðñèòåò Ïåðâîìàéñêèé àâòîìàòèçàöèè è ýëåêòðîïðèâîä
ïðîñï.24, 7-33-27
Ïðèàçîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 87500, ã.Ìàðèóïîëü, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ïåð.Ðåñïóáëèêè, 7, ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ;
(0629)33-95-60, Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå
34-30-97 ýëåêòðîýíåðãèè
Ñåâàñòîïîëüñêèé èíñòèòóò 99033, ã.Ñåâàñòîïîëü, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè
ÿäåðíîé ýíåðãèè è óë.Êóð÷àòîâà,
ïðîìûøëåííîñòè (0692)71-06-89,
71-00-82, 71-01-64
Òåðíîïîëüñêèé 46001, ã.Òåðíîïîëü, Ýëåêòðîòåõíèêà Ñâåòîòåõíèêà è èñòî÷íèêè ñâåòà
ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óë.Ðóññêàÿ, 56,
óíèâåðñèòåò (0352)2-41-81
Óêðàèíñêàÿ èíæåíåðíî- 61003, ã.Õàðüêîâ, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
ïåäàãîãè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ óë.Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 16, ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
(0572)12-78-62
Óêðàèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 54025, ã.Íèêîëàåâ, Ýëåêòðîòåõíèêà Òåõíèêà è ýëåêòðîôèçèêà âûñîêèõ
ìîðñêîé òåõíè÷åñêèé ïðîñï.Ãåðîåâ íàïðÿæåíèé;
óíèâåðñèòåò Ñòàëèíãðàäà, 9, Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû
(0512)37-40-24 àâòîìàòèçàöèè è ýëåêòðîïðèâîä
Óêðàèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 01017, ã.Êèåâ, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
óíèâåðñèòåò ïèùåâûõ óë.Âëàäèìèðñêàÿ, 68, ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
òåõíîëîãèé (044)220-95-55
Õàðüêîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 61002, ã.Õàðüêîâ, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû
àêàäåìèÿ ãîðîäñêîãî óë.Ðåâîëþöèè, 12, ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ;
õîçÿéñòâà (0572)40-18-26 Ñâåòîòåõíèêà è èñòî÷íèêè ñâåòà
Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðè÷åñêèé òðàíñïîðò
Õàðüêîâñêèé âîåííûé 61043, ã.Õàðüêîâ, Ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîéñê
óíèâåðñèòåò ïë.Ñâîáîäû,6, (0572)
43-31-46, 47-62-25
Õàðüêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 61000, ã.Õàðüêîâ, Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðè÷åñêèå ñèñòåìû è
àâòîìîáèëüíî-äîðîæíûé óë.Ïåòðîâñêîãî, 25, êîìïëåêñû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò (0572)43-30-66
Õàðüêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 61002, ã.Õàðüêîâ, Ýëåêòðîòåõíèêà Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè;
ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò óë.Ôðóíçå, 21, Ýëåêòðè÷åñêèå ñèñòåìû è ñåòè;
(0572)47-80-58 Òåõíèêà è ýëåêòðîôèçèêà âûñîêèõ
íàïðÿæåíèé;
Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ïðîèçâîäñòâîì è ðàñïðåäåëåíèåì
ýëåêòðîýíåðãèè;
Ýëåêòðîìåõàíèêà Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû è
àïïàðàòû;
Ýëåêòðè÷åñêèé òðàíñïîðò;
Ýëåêòðè÷åñêèå ñèñòåìû è
êîìïëåêñû;
Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû
àâòîìàòèçàöèè è ýëåêòðîïðèâîä

 * Âóçû III è IV óðîâíåé àêêðåäèòàöèè îñóùåñòâëÿþò ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ êâàëèôèêàöèîííûõ óðîâíåé áàêàëàâð,
ñïåöèàëèñò è ìàãèñòð.

Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 7


ÝËÅÐÊÓÒÁ
ÐÐÎÈØÊÊÀÎËÀ

БЕСЕДЫ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 5-12/2000;1-4/2001) À.Ë.Êóëüñêèé, ã.Êèåâ
ÑÂßÇÀÍÍÛÌÈ ÊÎÍÒÓÐÀÌÈ íàçûâàþòñÿ êàðêàñà) ìîæíî âàðüèðîâàòü, ÷òî è ïðîèëëþ- À ýòî ýêâèâàëåíòíî âîçðàñòàíèþ äîáðîò-
ñèñòåìà êîëåáàòåëüíûõ êîíòóðîâ, ôóíêöèîíè- ñòðèðîâàíî íà ðèñ.36. íîñòè îáîèõ êîíòóðîâ, êîòîðîå ñîïðîâîæäà-
ðîâàíèå êîòîðûõ óæå íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ íå-  ýòîì ñëó÷àå ïðè íåèçìåííîé ÷àñòîòå ðå- åòñÿ åùå è òàêèì ýôôåêòîì, êàê ÂÇÀÈÌÍÀß
çàâèñèìûì äðóã îò äðóãà, ïîñêîëüêó òàêèå çîíàíñà ýòè êàòóøêè õàðàêòåðèçóþòñÿ ðàçëè÷- ÐÀÑÑÒÐÎÉÊÀ ðåçîíàíñíûõ ÷àñòîò êîíòóðîâ
êîíòóðà ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé ïîñðåäñòâîì íîé âåëè÷èíîé î÷åíü âàæíîãî ïàðàìåòðà - “À” è “Â”, êîòîðàÿ íåâåëèêà (ðèñ.37).
èíäóêòèâíîé èëè åìêîñòíîé ñâÿçè. ñòåïåíüþ ÌÀÃÍÈÒÍÎÉ ÑÂßÇÈ - Ì. Ýòî, â Îòñþäà ñëåäóþò âàæíåéøèå äëÿ ïðàêòèêè
Òàêèå ñâÿçàííûå êîíòóðà, êàê ïðàâèëî, ÷àñòíîñòè, îçíà÷àåò, ÷òî ïîëîñîâîé ôèëüòð (I) âûâîäû:
îáðàçóþò ñòðóêòóðó, íàçûâàåìóþ ÏÎËÎÑÎ- ïîñòðîåí òàê, ÷òî åãî âòîðè÷íûé êîíòóð îò- 1) ïüåäåñòàë” ïîëîñîâîãî ôèëüòðà, îáðà-
ÂÛÌ ÔÈËÜÒÐÎÌ. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà áèðàåò áîëüøå ýëåêòðîìàãíèòíîé ýíåðãèè çîâàííîãî äâóìÿ îäèíàêîâûìè îäèíî÷íûìè
ïîëîñîâîãî ôèëüòðà ñ èíäóêòèâíîé ñâÿçüþ ïîëîñîâîé ôèëüòð (II). êîíòóðàìè, ñóùåñòâåííî óæå, ÷åì ó èñõîäíûõ
(ðèñ.35) ñîäåðæèò Ñ1 = Ñ2 è L1 = L2, èç ÷å- Ñ äðóãîé ñòîðîíû, óâåëè÷åíèå îòáîðà êîíòóðîâ;
ãî ñëåäóåò, ÷òî ýòè êîíòóðà íàñòðîåíû íà ýíåðãèè ó ïåðâîãî êîíòóðà, ýêâèâàëåíòíî 2) â òî æå âðåìÿ ôîðìà ðåçîíàíñíîé êðè-
îäíó è òó æå ðåçîíàíñíóþ ÷àñòîòó. Åñëè â êîí- óìåíüøåíèþ äîáðîòíîñòè ýòîãî ïåðâè÷íîãî âîé ïîëîñîâîãî ôèëüòðà èìååò çíà÷èòåëüíî
òóðå “À” âîçáóäèòü íåçàòóõàþùèå êîëåáà- êîíòóðà, ò.å. ðàøèðåíèþ ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ. áîëüøèé êîýôôèöèåíò ïðÿìîóãîëüíîñòè.
íèÿ, òî â èíäóêòèâíîñòè L1 ïîÿâèòñÿ âûñîêî- Êàçàëîñü áû, çà÷åì òàêèå ñëîæíîñòè, âåäü Çàìåòèì, ÷òî êîýôôèöèåíò ïðÿìîóãîëüíî-
÷àñòîòíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ýëåêòðîìàãíèòíîãî óìåíüøèòü äîáðîòíîñòü êîëåáàòåëüíîãî êîí- ñòè òåì âûøå, ÷åì áëèæå ê åäèíèöå îòíîøå-
ïîëÿ, êîòîðàÿ, ïîêèíóâ ãåîìåòðè÷åñêèé îáú- òóðà ìîæíî è ïðîùå? Íî îêàçûâàåòñÿ, ÷òî â íèå ìåæäó øèðèíîé ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ ïî
åì, çàíèìàåìûé â ïðîñòðàíñòâå êàòóøêîé ïîëîñîâîì ôèëüòðå èìååò ìåñòî åùå îäèí, óðîâíþ 0,707 è ïî óðîâíþ 0,1, à ðåçóëüòè-
L1, ðàñïðîñòðàíèòñÿ íà íåêîòîðîå ðàññòîÿ- ïîèñòèíå óíèêàëüíûé ýôôåêò! Îí çàêëþ÷àåò- ðóþùàÿ ðåçîíàíñíàÿ êðèâàÿ ñóùåñòâåííî
íèå. ñÿ â òîì, ÷òî ïðè íåêîòîðîé îïòèìàëüíîé çàâèñèò îò êîýôôèöèåíòà ñâÿçè Ì.
Ïîñêîëüêó êàòóøêà L2 (êîíòóðà “Â”) ðàñïî- âåëè÷èíå ñâÿçè, êîãäà ðåçîíàíñíûå ÷àñòîòû Åñëè âåëè÷èíà Ì ïðåâûøàåò íåêîòîðûé
ëîæåíà ñðàâíèòåëüíî áëèçêî îò êàòóøêè L1, ñâÿçàííûõ êîíòóðîâ ñîâïàäàþò, ïîìèìî ïå- îïòèìàëüíûé óðîâåíü, ðåçóëüòèðóþùàÿ äîá-
òî â êîíòóðå “Â” òàêæå âîçíèêíóò âûíóæäåí- ðåäà÷è ýíåðãèè âûñîêî÷àñòîòíîãî ýëåêòðî- ðîòíîñòü ôèëüòðà ðåçêî ïàäàåò, è ðåçîíàíñ-
íûå êîëåáàíèÿ. Îáû÷íî êàòóøêè L1 è L2 ðàñ- ìàãíèòíîãî ïîëÿ îò êîíòóðà “À” ê êîíòóðó “”, íàÿ êðèâàÿ “ðàñïëûâàåòñÿ”. Ýòî ÿâëåíèå ïðî-
ïîëîæåíû íà îäíîì êàðêàñå. Òåì íå ìåíåå âîçíèêàåò è îáðàòíàÿ ïåðåäà÷à ýíåðãèè - îò èëëþñòðèðîâàíî íà ðèñ.38.
ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìè (â ïðåäåëàõ äëèíû êîíòóðà “Â” â êîíòóð “À”. Øèðîêîå ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå íà-

ðèñ.35

ðèñ.37
ðèñ.36

ðèñ.38

8 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÝËÅÐÊÓÒÁ
ÐÐÎÈØÊÊÀÎËÀ
øëî èñïîëüçîâàíèå ÿâëåíèÿ ìàãíèòíîé ñâÿçè ùàåòñÿ íà îäíîì êàðêàñå ñ êàòóøêîé L1. Íî,
ìåæäó êàòóøêàìè, êîãäà âî âòîðè÷íîé öåïè êàê ïðàâèëî, â ñõåìàõ âåëè÷èíó Ì ñòðå- Визитные карточки
íåò êîëåáàòåëüíîãî êîíòóðà, ÷òî è ïðåäñòàâ- ìÿòñÿ ñäåëàòü ìèíèìàëüíîé, ÷òîáû, ñ îä-
ëåíî íà ðèñ.39. íîé ñòîðîíû, ñîõðàíèòü ìàêñèìàëüíî âîç-
Êàòóøêà èíäóêòèâíîñòè L2 òàêæå ðàçìå- ìîæíîé äîáðîòíîñòü ïåðâè÷íîãî êîíòóðà.
Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷òîáû óðîâåíü ñèã-
íàëà íà îáìîòêå êàòóøêè ñâÿçè Lñâ òàêæå íå
áûë ÷åðåñ÷óð íèçêèì. Âîò ïî÷åìó êàòóøêà
ñâÿçè, êàê ïðàâèëî, âûïîëíÿåòñÿ íà îòäåëü-
íîì êàðêàñèêå, êîòîðûé ñ ëåãêîñòüþ ïåðå-
ìåùàåòñÿ êàê ïî íàïðàâëÿþùåé ïî îñíîâ-
íîìó êàðêàñó.
Îäíàêî ïîëîñîâîé ôèëüòð ñ èíäóêòèâ-
íîé ñâÿçüþ òðåáóåò äëÿ ñâîåé ðåàëèçà-
öèè, êàê âèäèì, äîñòàòî÷íî ñëîæíûõ êàòóøåê,
ðèñ.39 ÷òî îãðàíè÷èâàåò èõ ìèíèàòþðèçàöèþ. Â
ñâÿçè ñ ÷åì øèðîêî ïðèìåíÿþò ïîëîñîâûå
ôèëüòðû ñ åìêîñòíîé ñâÿçüþ.
 íèõ ñòåïåíü ñâÿçè êîíòóðîâ çàäàåòñÿ
êîíäåíñàòîðîì ìàëîé åìêîñòè, êàê ýòî ïî-
êàçàíî íà ðèñ.40.
Ïðè ýòîì ïðèìåíÿþò ïðîñòåéøèå, îäíî-
îáìîòî÷íûå êàòóøêè èíäóêòèâíîñòè. Åñòåñò-
âåííî, ÷åì ìåíüøå åìêîñòü êîíäåíñàòîðà
ñâÿçè, òåì ìåíüøàÿ ýíåðãèÿ “îòáèðàåòñÿ” ó
ïåðâè÷íîãî êîíòóðà.
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
ðèñ.40

Для поступающих
в вузы
Ïðèâîäèì êðàòêèå ðåøåíèÿ òðåõ çàäà÷, óñëîâèÿ êîòîðûõ áûëè îïóáëèêîâàíû â ïðå-
äûäóùåì íîìåðå æóðíàëà.
Çàäà÷à 5. Íà êàæäûé èç øàðèêîâ äåéñòâóþò ñèëà òÿæåñòè mg, ñèëà ýëåêòðîñòà-
òè÷åñêîãî îòòàëêèâàíèÿ F=q2/(4πεε0r2) è ñèëà íàòÿæåíèÿ íèòè Ò. Òàê êàê øàðèêè íå-
ïîäâèæíû, ðàâíîäåéñòâóþùàÿ ýòèõ ñèë, à òàêæå ñóììû èõ âåðòèêàëüíûõ è ãîðèçîí-
òàëüíûõ ïðîåêöèé ðàâíû íóëþ, ò.å. Òcosα-mg=0; F-Tsinα=0. Èñêëþ÷àÿ èç ýòèõ ðàâåíñòâ
Ò, íàõîäèì tgα=F/mg. Òàê êàê óãîë îòêëîíåíèÿ íèòåé îò âåðòèêàëè α ìàë, òî
tgα α=r/2l. Òîãäà q=r(2πεε0rmg/l)1/2. Ïîäñòàâëÿÿ â ïîñëåäíþþ ôîðìóëó ÷èñëåííûå
çíà÷åíèÿ, ïîëó÷àåì q=4,8 íÊë.
Çàäà÷à 6. Òàê êàê ïûëèíêà äâèæåòñÿ ââåðõ îò ïîëîæèòåëüíî ê îòðèöàòåëüíî çà-
ðÿæåííîé ïëàñòèíû, åå çàðÿä ïîëîæèòåëüíûé. Óñêîðåíèå ïûëèíêè ñîãëàñíî âòîðîìó
çàêîíó Íüþòîíà a=F/m, ãäå F=qE-mg. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, a=2s/t2, ãäå s=4 ñì - ïóòü,
êîòîðûé ïðîøëà ïûëèíêà. Ïðèðàâíèâàÿ ýòè ðàâåíñòâà, ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî â îäíî-
ðîäíîì ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå E=U/d (U=6 ê - ðàçíîñòü ïîòåíöèàëîâ; d - ðàññòîÿíèå
ìåæäó ïëàñòèíàìè), íàõîäèì q=md(g+2st-2)/U. Ïîäñòàâëÿÿ â ýòó ôîðìóëó ÷èñëåííûå
çíà÷åíèÿ, îïðåäåëÿåì q=0,88 ôÊë.
Çàäà÷à 7. Ïîñêîëüêó ïðè îòêëþ÷åíèè îò èñòî÷íèêà êîëè÷åñòâî çàðÿäà íà îáêëàä-
êàõ íå ìåíÿåòñÿ, òî C1U1=C0U0, ãäå C0, C1, U0, U1 - åìêîñòü êîíäåíñàòîðà è íàïðÿ-
æåíèå íà íåì äî è ïîñëå ââåäåíèÿ ïëàñòèíû. Ïîñêîëüêó ïëîùàäü îáêëàäîê òàêæå íå-
èçìåííà, òî U1=U0(d-a)/d, ãäå d -ðàññòîÿíèå ìåæäó îáêëàäêàìè; à - òîëùèíà ïëàñ-
òèíû. Òàêèì îáðàçîì, U1=80 Â. Æóðíàë “Ýëåêòðèê”
À òåïåðü ñëåäóþùèå òðè çàäà÷è. ðàñøèðÿåò ðóáðèêó “Âèçèòíûå êàðòî÷êè”.
Çàäà÷à 8. Äâå ëàìïî÷êè ìîùíîñòüþ 100 è 200 Âò ñ ñîïðîòèâëåíèåì ñïèðàëè 484  íåé Âû ìîæåòå ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ î
è 242 Îì ñîîòâåòñòâåííî ïîäêëþ÷åíû ïàðàëëåëüíî ê äèíàìî-ìàøèíå ñ ÝÄÑ 100  ñâîåé ôèðìå, ïî ëüãîòíûì ðàñöåíêàì.
è âíóòðåííèì ñîïðîòèâëåíèåì 1 Îì. Îïðåäåëèòü ìîùíîñòè, âûäåëÿåìûå â êàæäîé Ðàñöåíêè íà ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì ÍÄÑ:
â øåñòè íîìåðàõ 180 ãðí.
ëàìïî÷êå. â äâåíàäöàòè íîìåðàõ 300 ãðí.
Çàäà÷à 9. Äâà ïîñëåäîâàòåëüíî âêëþ÷åííûõ êîíäåíñàòîðà, åìêîñòè êîòîðûõ 1 Îáúåì îáúÿâëåíèÿ:
è 5 ìêÔ, ïîäêëþ÷åíû ê èñòî÷íèêó òîêà ñ íàïðÿæåíèåì 220 Â. Îïðåäåëèòü íàïðÿæå- îïèñàíèå ðîäà äåÿòåëüíîñòè ôèðìû 15—20
íèÿ íà êàæäîì êîíäåíñàòîðå. ñëîâ, íå áîëåå äâóõ òåëåôîííûõ íîìåðîâ,
Çàäà÷à 10. Àêêóìóëÿòîð ñ âíóòðåííèì ñîïðîòèâëåíèåì 1 Îì çàìûêàþò íà íà- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è Web-ñòðàíèöû.
ãðóçêó ñîïðîòèâëåíèåì 300 Îì. Äëÿ èçìåðåíèÿ ñèëû òîêà â íàãðóçêå ïîñëåäîâàòåëü- Æäó âàøèõ ïðåäëîæåíèé
íî ñ íåé âêëþ÷àþò àìïåðìåòð, ñîïðîòèâëåíèå êîòîðîãî ðàâíî 5 Îì. Íàéòè îòíî- ïî òåë. (044) 276-11-26, 271-44-97,
ñèòåëüíóþ ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèé. Ìåíåäæåð îòäåëà ðåêëàìû
Æåëîáêîâ Àëåêñàíäð

Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 9


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

ÏÐÈÁÎÐ ÄËß ÎÒÏÓÃÈÂÀÍÈß ÊÎÌÀÐÎÂ


Ñ.Ë.Äóáîâîé, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä â ïðîäàæå ïîÿâè- ãî èñïàðåíèÿ âåùåñòâà êàðòîíêè íóæíî,
ëèñü ïðèáîðû äëÿ îòïóãèâàíèÿ êîìàðîâ ÷òîáû íà ðåçèñòîðå ðàññåèâàëàñü ìîù-
- ôóìèãàòîðû. Ôóìèãàòîð - ýòî íåáîëü- íîñòü îêîëî 12 Âò ïðè òåìïåðàòóðå âîç-
øîé ýëåêòðîíàãðåâàòåëü, íà ïîâåðõ- äóõà 20°Ñ. Èñõîäÿ èç ýòîãî ðàññ÷èòûâà-
íîñòü êîòîðîãî êëàäåòñÿ êàðòîíêà, ïðî- þò íàïðÿæåíèå, ïîäàâàåìîå íà ðåçèñ-
ïèòàííàÿ ïàõó÷èì âåùåñòâîì. Ïðè íàãðå- òîð. Ðåçèñòîðû ñîïðîòèâëåíèåì 3,9 êÎì
âàíèè âåùåñòâî èñïàðÿåòñÿ è îòïóãèâà- èëè 4,3 êÎì ìîæíî âêëþ÷àòü â ñåòü ñ íà-
åò íàñåêîìûõ. Ôóìèãàòîð - îäíî èç ñà- ïðÿæåíèåì 220 Â. Ðåçèñòîð ñîïðîòèâëå-
ìûõ ýôôåêòèâíûõ è äîñòóïíûõ ñðåäñòâ íèåì 2 êÎì ìîæíî âêëþ÷àòü â ñåòü ÷å-
áîðüáû ñ íàñåêîìûìè: çàïàñíûå êàðòîí- ðåç âûïðÿìèòåëüíûé äèîä. Ðåçèñòîð íà
êè ê íåìó ñòîÿò äåøåâî. 13 Îì ïîäîéäåò äëÿ àâòîìîáèëüíîãî íà ðåçèñòîðå ïðèâåäåíû â òàáëèöå.
Ê ñîæàëåíèþ, õîðîøèå èìïîðòíûå ôóìèãàòîðà. Åìêîñòü êîíäåíñàòîðà ïîäáèðàþò, èçìå-
ìîäåëè ôóìèãàòîðîâ ñòîÿò äîâîëüíî äî- À êàê áûòü, åñëè èìåþòñÿ ðåçèñòîðû ðÿÿ íàïðÿæåíèå íà ðåçèñòîðå.
ðîãî, à äåøåâûå îòå÷åñòâåííûå ïðèáî- äðóãèõ íîìèíàëîâ? Ìîæíî âêëþ÷àòü èõ  ïðèáîðå ìîæíî èñïîëüçîâàòü íåïî-
ðû èìåþò ìíîæåñòâî íåäîñòàòêîâ. Ó ÷åðåç ñîãëàñóþùèé òðàíñôîðìàòîð, íî ëÿðíûå êîíäåíñàòîðû ñ ìàêñèìàëüíî
íèõ, êàê ïðàâèëî, íåò èíäèêàòîðà âêëþ- åãî èçãîòîâëåíèå - äåëî õëîïîòíîå. Ãî- äîïóñòèìûì íàïðÿæåíèåì íå íèæå 350
÷åíèÿ â ñåòü; íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò ÷à- ðàçäî ïðîùå âêëþ÷àòü ðåçèñòîð â ñåòü Â. Îáîçíà÷åíèÿ, ïðèâîäèìûå íà êîðïó-
ñòî ïåðåãîðàåò, à ïëàñòìàññîâûé êîðïóñ ÷åðåç áàëëàñòíûé êîíäåíñàòîð (ñì.ðè- ñàõ êîíäåíñàòîðîâ, êàê ïðàâèëî, îòíî-
îïëàâëÿåòñÿ, ÷òî ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ñóíîê). Ðåçèñòîð R2 íóæåí äëÿ ñíÿòèÿ ñÿòñÿ ê ïîñòîÿííîìó òîêó. Ìàêñèìàëüíî
ïîæàðà. îñòàòî÷íîãî çàðÿäà ñ êîíäåíñàòîðà ïî- äîïóñòèìîå ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå
Ôóìèãàòîð ìîæíî èçãîòîâèòü ñàìî- ñëå âûêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ. îáû÷íî âäâîå íèæå; îíî çàâèñèò îò òè-
ñòîÿòåëüíî. Ñàìîå òðóäíîå - èçãîòîâèòü Åìêîñòü áàëëàñòíîãî êîíäåíñàòîðà ïà êîíäåíñàòîðà, ÷àñòîòû è ôîðìû íà-
ìàëîãàáàðèòíûé íàãðåâàòåëüíûé ýëå- (ìêÔ) ìîæíî ðàññ÷èòàòü ïî ôîðìóëå: ïðÿæåíèÿ. Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî òàê íà-
ìåíò. Ïðîùå âñåãî â êà÷åñòâå íàãðåâà- Ñ1 = 106/2πf(U2R1/P - R12)1/2, çûâàåìûå áóìàæíûå êîíäåíñàòîðû, ðàñ-
òåëÿ èñïîëüçîâàòü ïðîâîëî÷íûé ðåçèñòîð ãäå f - ÷àñòîòà ñåòè; U - íàïðÿæåíèå ñ÷èòàííûå íà 350  ïîñòîÿííîãî òîêà,
Ñ5-35Â (ÏÝÂ) ìîùíîñòüþ 25 Âò. Äåñÿòîê- â ñåòè; R1 - ñîïðîòèâëåíèå íàãðåâàòåëÿ; õîðîøî âûäåðæèâàþò ñèíóñîèäàëüíîå
äðóãîé òàêèõ ðåçèñòîðîâ âñåãäà íàéäåò- Ð - ìîùíîñòü, ðàññåèâàåìàÿ íà íàãðå- ñåòåâîå íàïðÿæåíèå 220 Â.
ñÿ â ðàäèîëþáèòåëüñêîì “ÿùèêå ñ õëà- âàòåëå. Êîíñòðóêöèÿ ôóìèãàòîðà äîëæíà áûòü
ìîì”. Ïàõó÷óþ êàðòîíêó êëàäóò ïðÿìî íà Çíà÷åíèÿ åìêîñòè áàëëàñòíîãî êîí- òàêîé, ÷òîáû ãðåþùèéñÿ ðåçèñòîð íå
ïîâåðõíîñòü ðåçèñòîðà. äåíñàòîðà äëÿ ðåçèñòîðîâ ðàçíûõ íîìè- ñîïðèêàñàëñÿ ñ ëåãêîïëàâêèìè è ãîðþ-
Îïûòû ïîêàçàëè, ÷òî äëÿ íîðìàëüíî- íàëîâ, à òàêæå çíà÷åíèÿ íàïðÿæåíèÿ ÷èìè ìàòåðèàëàìè.

R1, Îì UR1, B C1, ìêÔ R1, Îì UR1, B C1, ìêÔ R1, Îì UR1, B C1, ìêÔ
10 10,95 15,87 75 30,0 5,84 560 81,98 2,28
11 11,49 15,13 82 31,37 5,59 620 86,26 2,19
12 12,0 14,49 91 33,05 5,31 680 90,33 2,11
13 12,49 13,92 100 34,64 5,08 750 94,87 2,03
15 13,42 12,97 110 36,33 4,85 820 99,2 1,96
16 13,86 12,56 120 37,95 4,64 910 104,5 1,89
18 14,7 11,84 130 39,5 4,47 1000 109,54 1,83
20 15,49 11,24 150 42,43 4,17 1100 114,89 1,77
22 16,25 10,72 160 43,82 4,04 1200 120,0 1,73
24 16,97 10,26 180 46,48 3,82 1300 124,9 1,69
27 18,0 9,68 200 48,99 3,64 1500 134,16 1,63
30 18,97 9,18 220 51,38 3,48 1600 138,56 1,61
33 19,9 8,76 240 53,67 3,34 1800 146,97 1,59
36 20,78 8,39 270 56,92 3,16 2000 154,92 1,58
39 21,63 8,06 300 60,0 3,01 2200 162,48 1,58
43 22,72 7,68 330 62,93 2,88 2400 169,71 1,61
47 23,75 7,35 360 65,73 2,77 2700 180,0 1,68
51 24,74 7,06 390 68,41 2,67 3000 189,74 1,81
56 25,92 6,74 430 71,83 2,56 3300 199,0 2,05
62 27,28 6,41 470 75,1 2,46 3600 207,85 2,55
68 28,57 6,13 510 78,23 2,37

10 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ØÀÃÎÂÛÌ
ÄÂÈÃÀÒÅËÅÌ ðèñ.3

Þ.Øóëèìîâ, Â.Ôåäîùóê, ã.Êèåâ

×àñòî âîçíèêàåò íåîáõîäè- Ïîäàäèì íà âõîäû êëþ÷åé


ìîñòü, çàïóñòèòü øàãîâûé äâè- ñèãíàëû ñîãëàñíî ðèñ.2. ðèñ.4
ãàòåëü äèñêîâîäà 5,25” èëè Òàêò ïåðâûé: íà A âûñîêèé Òàêò ÷åòâåðòûé: íà D âûñî- Ïîäêëþ÷èì âõîäû êëþ÷åé ê
ñòàðîãî MFM âèí÷åñòåðà. Òà- óðîâåíü, ÷åðåç îáìîòêó I òå÷åò êèé óðîâåíü, ÷åðåç îáìîòêó II ïàðàëëåëüíîìó ïîðòó
êîé äâèãàòåëü èìååò 2, 3 èëè “ïðÿìîé” òîê, îáìîòêà II îáåñ- òå÷åò “îáðàòíûé” òîê, îáìîò- Âõîä A B C D
4 îáìîòêè (4, 6 èëè 8 âûâîäîâ òî÷åíà, ðîòîð óñòàíàâëèâàåò- êà I îáåñòî÷åíà, ðîòîð ïåðå- Pin 2 3 4 5
ñîîòâåòñòâåííî). Íàïðÿæåíèå ñÿ â íà÷àëüíîå ïîëîæåíèå. ìåùàåòñÿ íà øàã. Äèñêðåòíîñòü óñòàíîâêè ðî-
ïèòàíèÿ 5 èëè 12 Â. Ðàññìîò- Òàêò âòîðîé: íà B âûñîêèé Òàêò ïåðâûé: íà A âûñîêèé òîðà ìîæíî óìåíüøèòü â äâà
ðèì ðàáîòó òàêîãî äâèãàòåëÿ óðîâåíü, ÷åðåç îáìîòêó II òå- óðîâåíü, ÷åðåç îáìîòêó I òå÷åò ðàçà, èçìåíèâ àëãîðèòì óï-
íà ïðèìåðå äâóõîáìîòî÷íî- ÷åò “ïðÿìîé” òîê, îáìîòêà I “ïðÿìîé” òîê, îáìîòêà II îáåñ- ðàâëåíèÿ íà ñëåäóþùèé.
ãî. îáåñòî÷åíà, ðîòîð ïåðåìå- òî÷åíà, ðîòîð ïåðåìåùàåòñÿ Òàêò ïåðâûé: íà A âûñîêèé
Äëÿ óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì ùàåòñÿ íà øàã. íà øàã. óðîâåíü, ÷åðåç îáìîòêó I òå÷åò
íåîáõîäèìî ñîáðàòü ÷åòûðå Òàêò òðåòèé: íà C âûñîêèé Òàêóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü “ïðÿìîé” òîê, îáìîòêà II îáåñ-
êëþ÷à (ðèñ.1, ãäå R1, R3 - 4,7 óðîâåíü, ÷åðåç îáìîòêó I òå÷åò èìïóëüñîâ ìîæíî ïîëó÷èòü àï- òî÷åíà, ðîòîð óñòàíàâëèâàåò-
êÎì; R2 - 2 êÎì; VT1 - ÊÒ315; “îáðàòíûé” òîê, îáìîòêà II ïàðàòíî ñ ïîìîùüþ ðåâåð- ñÿ â íà÷àëüíîå ïîëîæåíèå.
VT2 - ÊÒ815; VT3 - ÊÒ814; îáåñòî÷åíà, ðîòîð ïåðåìå- ñèâíîãî äâîè÷íîãî ñ÷åò÷èêà è Òàêò âòîðîé: íà A,B âûñîêèé
VD1,VD2 - ÊÄ102). ùàåòñÿ íà øàã. äåøèôðàòîðà (íàïðèìåð, óðîâåíü, ÷åðåç îáìîòêè I è II
Ê155ÈÅ7 è Ê155ÈÄ4) - ðèñ.3 òå÷åò “ïðÿìîé” òîê, ðîòîð ïå-
èëè ïðîãðàììíî, íàïðèìåð, ðåìåùàåòñÿ íà ïîëøàãà.
íà àññåìáëåðå â âèäå ôóíêöèè Òàêò òðåòèé: íà B âûñîêèé
äëÿ ÿçûêà Ñè óðîâåíü, ÷åðåç îáìîòêó II òå-
÷åò “ïðÿìîé” òîê, îáìîòêà I
Ôóíêöèè íåîáõîäèìî îáåñòî÷åíà, ðîòîð ïåðåìå-
çàäåêëàðèðîâàòü: ùàåòñÿ íà ïîëøàãà.
Òàêò ÷åòâåðòûé: íà B,C âû-
void r_step(void); ñîêèé óðîâåíü, ÷åðåç îáìîò-
void l_step(void); êó I òå÷åò “îáðàòíûé” òîê, ÷å-
âûçûâàòü òàê:
r_step(void); ðåç îáìîòêó II òå÷åò “ïðÿìîé”
wait(); òîê, ðîòîð ïåðåìåùàåòñÿ íà
//çàäåðæêà íåîáõîäèìà ïîëøàãà.
//äëÿ òîãî ÷òîá äâèãàòåëü Òàêò ïÿòûé: íà C âûñîêèé
//óñïåë øàãíóòü óðîâåíü, ÷åðåç îáìîòêó I òå÷åò
r_step(void); “îáðàòíûé” òîê, îáìîòêà II
wait();
l_step(void); îáåñòî÷åíà, ðîòîð ïåðåìå-
wait(); ùàåòñÿ íà ïîëøàãà.
;————————————————- Òàêò øåñòîé: íà C,D âûñîêèé
.model compact,C óðîâåíü, ÷åðåç îáìîòêó I è II
public r_step,l_step òå÷åò “îáðàòíûé” òîê, ðîòîð
.data ïåðåìåùàåòñÿ íà ïîëøàãà.
mmm db 00010001b
.code Òàêò ñåäüìîé: íà D âûñî-
r_step: rol mmm,1 êèé óðîâåíü, ÷åðåç îáìîòêó II
ðèñ.1 jmp @1 òå÷åò “îáðàòíûé” òîê, îáìîò-
l_step: ror mmm,1 êà I îáåñòî÷åíà, ðîòîð ïåðå-
@1: mov al,mmm ìåùàåòñÿ íà ïîëøàãà.
and al,1111b Òàêò âîñüìîé: íà D,A âûñî-
mov dx,0378h
;àäðåñ ïàðàëëåëüíîãî êèé óðîâåíü, ÷åðåç îáìîòêó II
ïîðòà òå÷åò “îáðàòíûé” òîê, ÷åðåç
out dx,al îáìîòêó I òå÷åò “ïðÿìîé” òîê,
ret ðîòîð ïåðåìåùàåòñÿ íà
end ïîëøàãà (ðèñ.4).
ðèñ.2 ;————————————————-

Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 11


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

ÇÀÙÈÒÀ ÐÀÄÈÎÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ


ÎÒ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÑÅÒÅÂÎÃÎ ÍÀÏÐßÆÅÍÈß
À.Ã.Çûçþê, ã.Ëóöê

Ïîâûøåíèå ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ â íàøå âðåìÿ (âïðî÷åì, áèëèòðîíîâ òèïà Ä815À (íàïðÿæåíèå ñòàáèëèçàöèè 5...6,2 Â,
êàê è ñíèæåíèå) - îáû÷íîå ÿâëåíèå. Ñåòü áóêâàëüíî “êèøèò” íîìèíàëüíûé òîê ñòàáèëèçàöèè 1 À, ïåðåãðóçêà ïî òîêó â òå-
ðàçëè÷íûìè èìïóëüñíûìè ïîìåõàìè, à “âñïëåñêè” ñåòåâîãî íà- ÷åíèå 1 ñ ðàâíà 2,8 À). Ïîñëåäíèé èç ïðèâåäåííûõ ïàðàìå-
ïðÿæåíèÿ ïðåâîñõîäÿò 300 Â è áîëåå. Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè òðîâ âïîëíå ïîäõîäèò äëÿ ñõåìû ðèñ.1, ïîñêîëüêó ïðåäîõðà-
äåëî îáñòîèò åùå õóæå. íèòåëü ñãîðàåò íàìíîãî áûñòðåå 1 ñ.  êà÷åñòâå VD1 è VD2
Àâàðèéíûå ñèòóàöèè ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî ó ïîòðåáèòåëÿ âìå- óñòàíîâèë ïåðâîíà÷àëüíî ïî 50 øò. Ä815À.  ýòîì ñëó÷àå íà-
ñòî òðåáóåìûõ 220  ìîæåò áûòü 350  è áîëåå! Ñåòåâîå íà- ïðÿæåíèå îãðàíè÷åíèÿ (äëÿ êàæäîé ïîëóâîëíû) ñîñòàâëÿåò:
ïðÿæåíèå â ïðåäåëàõ 180...260  ñêîðåå ïðàâèëî, ÷åì èñêëþ-
÷åíèå. Uîãð = NUñò + NUïð,
Íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûìè â ýòîé ñèòóàöèè îêàçûâàþòñÿ ðà- ãäå N - êîëè÷åñòâî ñòàáèëèòðîíîâ, âêëþ÷åííûõ ïîñëåäîâà-
äèîýëåêòðîííûå ñðåäñòâà (ÐÝÑ). Ïîýòîìó íåîáõîäèìî çàùè- òåëüíî â îäíó âåòâü äâóñòîðîííåãî îãðàíè÷èòåëÿ; Uïð - ïàäå-
òèòü ÐÝÑ îò âîçìîæíûõ ïîâûøåíèé ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ. íèå íàïðÿæåíèÿ íà ñòàáèëèòðîíå â äèîäíîì âêëþ÷åíèè (äëÿ
Îäíà èç ñîáðàííûõ êîíñòðóêöèé óñïåøíî ýêñïëóàòèðóåòñÿ óæå Ä815À ìåíåå 1,5 Â); Uñò - íàïðÿæåíèå ñòàáèëèçàöèè (äëÿ
íå ïåðâûé ãîä ñîâìåñòíî ñ òåëåâèçîðîì 3ÓÑÖÒ. Åå ñõåìà ïðå- Ä815À ìåíåå 6,2 Â). ×òîáû íå òðàòèòü âðåìÿ íà ïîäáîð ýê-
äåëüíî ïðîñòà (ðèñ.1), íî äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíà ïðè çàùè- çåìïëÿðîâ ñ ìàêñèìàëüíûì Uñò, èçìåðÿë íàïðÿæåíèå ñòàáè-
òå òåëåâèçîðà îò èìïóëüñíûõ âñïëåñêîâ ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ ëèçàöèè óæå ñîåäèíåííîé áàòàðåè ñòàáèëèòðîíîâ. Åñëè åãî
è ðåçêîãî óâåëè÷åíèÿ íàïðÿæåíèÿ ñåòè íà äëèòåëüíîå âðåìÿ. îêàçûâàëîñü íåäîñòàòî÷íî, òî äîáàâëÿë íåñêîëüêî ñòàáèëè-
Ïîòðåáëÿåìàÿ òåëåâèçîðîì ìîùíîñòü ïðèáëèçèòåëüíî 70 Âò, òðîíîâ, è, íàîáîðîò, ïðè íåîáõîäèìîñòè ëèøíèå èçûìàë èç
äèàïàçîí íîðìàëüíîé ðàáîòû òåëåâèçîðà (ìîäóëÿ ïèòàíèÿ ÌÏ- ñõåìû. Ýòî íå îòíèìàåò ìíîãî âðåìåíè, åñëè âîñïîëüçîâàòü-
3) ñ íåêîòîðûì çàïàñîì ñîñòàâëÿåò 180...240 Â (175...245). Ïðè ñÿ ËÀÒÐîì è äîïîëíèòåëüíûì òðàíñôîðìàòîðîì, ÷òîáû áû-
ïîâûøåíèè íàïðÿæåíèÿ âûøå 250  âîçíèêàåò ðåàëüíàÿ óã- ëà âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü ñåòåâîå íàïðÿæåíèå 250  è âûøå
ðîçà âûõîäà èç ñòðîÿ ÌÏ òåëåâèçîðà. Ïåðâûì êàíäèäàòîì íà [1].
“âûëåò” ìîæåò áûòü ýëåêòðîëèòè÷åñêèé êîíäåíñàòîð ôèëüòðà Âî âðåìÿ íàëàæèâàíèÿ ïðåäîõðàíèòåëü âðåìåííî çàìåíÿ-
âûïðÿìèòåëÿ ÌÏ (Ñ16, Ñ19). þò ëàìïîé íàêàëèâàíèÿ ìîùíîñòüþ 100 Âò. Ïðè ïîâûøåíèè
Ïîêà ñåòåâîå íàïðÿæåíèå íå ïðåâûøàåò 250 Â ñõåìà ïî÷- íàïðÿæåíèÿ ñâåðõ 250 Â ñòàáèëèòðîíû îòêðûâàþòñÿ è îãðà-
òè íå îêàçûâàåò âëèÿíèÿ íà ðàáîòó òåëåâèçîðà çà èñêëþ÷å- íè÷èâàþò íàïðÿæåíèå, èçëèøåê ãàñèòñÿ íà ëàìïå íàêàëèâà-
íèåì ïàäåíèÿ íàïðÿæåíèÿ íà ïðîâîëî÷íîì ðåçèñòîðå R1 íèÿ (ðåçèñòîð R1 íà ýòî âðåìÿ çàêîðà÷èâàþò íàêîðîòêî).
(îêîëî 12,7  ïðè ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè 70 Âò è íàïðÿæå- Ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ëàìïîé âêëþ÷àþò àìïåðìåòð, òàêèì îá-
íèè ñåòè 220 Â). Ðàññåèâàåìàÿ â ýòîì ðåæèìå ìîùíîñòü íà ðàçîì, ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü êîíòðîëÿ ðàáîòîñïîñîáíîñ-
ðåçèñòîðå íå ïðåâûøàåò 4 Âò. Íà ñòàáèëèòðîíàõ VD1 è VD2 òè ñõåìû. Ñîïðîòèâëåíèå íèòè íàêàëà ëàìïî÷êè â õîëîäíîì
ñîáðàí äâóñòîðîííèé îãðàíè÷èòåëü ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ. ñîñòîÿíèè îêîëî 40 Îì, òàê ÷òî ñòàáèëèòðîíû çàùèùåíû îò
Êàê òîëüêî ñåòåâîå íàïðÿæåíèå ïðåâûñèò 250 Â, îòêðîþòñÿ “óäàðíûõ” òîêîâ è àâàðèéíûõ ñèòóàöèé âî âðåìÿ íàëàæèâà-
ñòàáèëèòðîíû VD1 è VD2, è ïåðåãîðèò ïðåäîõðàíèòåëü FU1, íèÿ ñõåìû.
òåëåâèçîð (åãî ÌÏ) îêàæåòñÿ îáåñòî÷åííûì. Åñëè ñåòåâîå íàïðÿæåíèå ïîñòîÿííî çàâûøåíî èëè ÷àñòî
Êðîìå òîãî, ñõåìà ðèñ.1 ýôôåêòèâíî ïîäàâëÿåò è ðàçëè÷- ïîâûøàåòñÿ äî 240 Â è áîëåå, òî çàùèòèòü òåëåâèçîð ìîæ-
íûå èìïóëüñíûå âñïëåñêè ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ, îãðàíè÷èâàÿ íî, âêëþ÷èâ â ðàçðûâ ñåòåâûõ ïðîâîäîâ òåëåâèçîðà îäèí
èõ íà áåçîïàñíîì óðîâíå.
Âëèÿíèå ðåçèñòîðà R1 íà ðàçìàãíè÷èâàþùèå öåïè â òåëå-
âèçîðå íåâåëèêî, è åãî íàëè÷èå â ñõåìå íå ñêàçûâàåòñÿ îò-
ðèöàòåëüíî íà ÷èñòîòå öâåòà. Ïðè ýòîì ÌÏ âêëþ÷àåòñÿ áî-
ëåå ìÿãêî, âåäü áðîñêè òîêà èìåþò ìåñòî èç-çà íàëè÷èÿ ýëå-
êòðîëèòè÷åñêèõ êîíäåíñàòîðîâ â ôèëüòðå âûïðÿìèòåëÿ ÌÏ. Îã-
ðàíè÷åíèå òîêà øòàòíûì ðåçèñòîðîì (3,3...4,7 Îì) ïðîèñõî-
äèò íà óðîâíå î÷åíü áîëüøèõ òîêîâ, ÷òî ñîêðàùàåò ðåñóðñ
äèîäîâ è êîíäåíñàòîðîâ ÌÏ.
Êîíñòðóêöèÿ è äåòàëè.  êà÷åñòâå ìîùíîãî ïðîâîëî÷-
íîãî ðåçèñòîðà R1 ÿ èñïîëüçîâàë îòðåçîê âûñîêîîìíîãî ïðî-
âîäà îò ñïèðàëè ýëåêòðîïëèòêè. Ïîçæå èçãîòîâèë åùå íåñêîëü- ðèñ.1
êî ïîäîáíûõ ðåçèñòîðîâ ïàðàëëåëüíûì âêëþ÷åíèåì ðåçèñòî-
ðîâ ÌËÒ-2 ñîïðîòèâëåíèåì 390...680 Îì.
Ãîðàçäî ñëîæíåå îáñòîèò äåëî ñî ñòàáèëèòðîíàìè. Îíè
äîëæíû èìåòü âûñîêîå íàïðÿæåíèå ñòàáèëèçàöèè è (÷òî î÷åíü
âàæíî) áîëüøóþ äîïóñòèìóþ ïåðåãðóçêó ïî òîêó ñòàáèëèçà-
öèè íà âðåìÿ ïåðåãîðàíèÿ ïðåäîõðàíèòåëÿ FU1. Ïîñêîëüêó íè-
÷åãî ïîäõîäÿùåãî ïî ðàçóìíûì öåíàì ïðèîáðåñòè íå óäàëîñü,
òî ðåøèë â êà÷åñòâå ñòàáèëèòðîíîâ VD1 è VD2 èñïîëüçîâàòü
“áàòàðåþ” ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåííûõ îòå÷åñòâåííûõ ñòà-
ðèñ.2

12 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ
øå, ïîñêîëüêó ñòàáèëèòðîíû âêëþ÷åíû íà âûõîäå ìîñòîâîãî
äèîäíîãî âûïðÿìèòåëÿ, è íà ýòèõ äèîäàõ òàêæå ïàäàåò íåêî-
òîðîå íàïðÿæåíèå.  êà÷åñòâå äèîäîâ VD1...VD4 ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü ëþáûå ìîùíûå ñ Uîáð≥400 Â è äîïóñòèìûì òî-
êîì áîëåå 5 À. Ïðè íåáîëüøîé ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè
âìåñòî ïðåäîõðàíèòåëÿ è ðåçèñòîðà R1 ìîæíî èñïîëüçîâàòü
ëàìïó íàêàëèâàíèÿ.
Äëÿ âèçóàëüíîãî íàáëþäåíèÿ çà ðàáîòîé ñåòåâîãî îãðàíè-
÷èòåëÿ ïàðàëëåëüíî îäíîìó èç ñòàáèëèòðîíîâ ïîäêëþ÷àþò ñâå-
òîäèîä ÀË307 ÷åðåç ãàñÿùèé ðåçèñòîð 1 êÎì.
Íåñìîòðÿ íà ñõåìíóþ ïðîñòîòó, äàííûå çàùèòíûå óñòðîé-
ñòâà î÷åíü ýôôåêòèâíû è íàäåæíû â ýêñïëóàòàöèè, íå êàïðèç-
ðèñ.3 íû ê “ëîæíûì” ñðàáàòûâàíèÿì, è ñàìè íå âûçûâàþò ïîìåõ ïî
ñåòè.
èëè äâà ðåçèñòîðà (ðèñ.2). ×òîáû ðåçèñòîðû íå îêàçûâàëè âëè- Ëèòåðàòóðà
ÿíèÿ íà ñõåìó ðàçìàãíè÷èâàíèÿ, èõ ìîæíî âêëþ÷èòü íåïîñðåä- 1.Çûçþê À.Ã. Î òðàíñôîðìàòîðàõ//Ðàä³îàìàòîð. -1998. -¹2.
ñòâåííî ïåðåä ÌÏ òåëåâèçîðà, ìèíóÿ ýëåìåíòû ñõåìû ðàçìàã- -Ñ.38.
íè÷èâàíèÿ (ÑÒ 15-2-220 Â; L1, R3-ÌÏ-3-3). 2.Âîëãîâ Â.À. Äåòàëè è óçëû ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòó-
Íîìèíàëû ðåçèñòîðîâ ðàññ÷èòûâàþò ïî ôîðìóëå R = ðû (êîíñòðóèðîâàíèå è ðàñ÷åò). -Ì.: Ýíåðãèÿ. 1977.
Uïàä/Iïîòð äëÿ îäíîãî ðåçèñòîðà (R = R1 + R2), ãäå Uïàä - Îò ðåäàêöèè. Äëÿ çàùèòû öåïåé ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ îò
÷àñòü ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ, êîòîðóþ íåîáõîäèìî “ïîãàñèòü”; ïåðåãðóçîê çà ðóáåæîì âûïóñêàþò ïðèáîðû íàçûâàåìûå ñó-
Iïîòð - òîê, ïîòðåáëÿåìûé îò ñåòè òåëåâèçîðîì. Íåäîñòàòîê ïðåññîðàìè ïåðåõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ (ñòàòüþ î íèõ ñì. â
ýòîãî ìåòîäà: äèàïàçîí ðàáî÷èõ íàïðÿæåíèé ÌÏ îòîäâèãà- “Ðàä³îàìàòîðå” 2/99 ñòð.31). Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïîÿâè-
åòñÿ ââåðõ, ò.å. âìåñòî 170-240  ñòàíåò 190-260 Â, à âûñî- ëèñü è ðîññèéñêèå àíàëîãè, íàçûâàåìûå îãðàíè÷èòåëüíûìè
êîâîëüòíûå ïîìåõè è âñïëåñêè íå ãàñÿòñÿ. Äîñòîèíñòâî: ïðî- ñòàáèëèòðîíàìè. Îíè èìåþò ìîùíîñòü ðàññåÿíèÿ äî 10 êÂò,
ñòîòà è ìÿãêîå âêëþ÷åíèå ÌÏ â ñåòü. ÷åãî âïîëíå äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñãîðåë ïðåäîõðàíèòåëü. Åñòü
Íåñìîòðÿ íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñòàáèëèòðîíîâ, ñõåìó òàêæå òàêîé êëàññ ïðèáîðîâ, êàê ñóïåðâèçîðû èëè äåòåêòî-
ðèñ.1 ìîæíî ñîáðàòü î÷åíü áûñòðî. Òåïëîîòâîäû äëÿ ñòàáè- ðû ïîâûøåíèÿ èëè ïîíèæåíèÿ íàïðÿæåíèÿ. Íàïðèìåð, ìèê-
ëèòðîíîâ íå òðåáîâàëèñü, îíè äàæå íå óñïåâàëè ïðîãðåòüñÿ, ðîñõåìà ÊÐ1171ÑÏ16 èìååò íàïðÿæåíèå ñðàáàòûâàíèÿ 16
êàê ïðåäîõðàíèòåëü ïåðåãîðàë. Äîïóñòèìàÿ ðàññåèâàåìàÿ Â. Ïðè ýòîì íàïðÿæåíèè îòêðûâàåòñÿ âûõîäíîé êëþ÷ ìèêðî-
ìîùíîñòü äëÿ òàêîé “áàòàðåè” ñòàáèëèòðîíîâ ñîñòàâëÿåò ñõåìû, ÷åðåç êîòîðûé ìîæíî âêëþ÷èòü ðåëå ñ ñàìîáëîêèðîâ-
800 Âò! êîé. Âêëþ÷èòü åå ïî âõîäó ìîæíî ÷åðåç äåëèòåëü íàïðÿæå-
×òîáû óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî èñïîëüçóåìûõ ñòàáèëèòðîíîâ, íèÿ. Ïîñêîëüêó ðàäèîëþáèòåëþ äîñòàòü òàêèå ýëåìåíòû ïî-
çàùèòíîå óñòðîéñòâî ñîáèðàþò ïî ñõåìå ðèñ.3. Â íåé êîëè- êà ñëîæíî, ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ è óñòðîéñòâàìè, îïèñàííû-
÷åñòâî ñòàáèëèòðîíîâ ñîêðàùåíî ïî÷òè â äâà ðàçà è áîëü- ìè â ñòàòüå.

Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 13


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

ÏÎÈÑÊ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ Â ÊÎËËÅÊÒÎÐÍÛÕ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËßÕ


(ñ ïîìîùüþ ãåíåðàòîðà è îñöèëëîãðàôà) Í.Ï.Âëàñþê, ã. Êèåâ
Êîëëåêòîðíûå ýëåêòðîäâèãàòå- ñòîòó âðàùåíèÿ áîëüøèì ïóñêî- ïåðåìåííûì ìàãíèòíûì ïîëåì ìåíòîâ àâòîð ýòîé ñòàòüè ðàçðà-
ëè ñîñòàâëÿþò îñíîâó ïåðåíîñ- âûì âðàùàþùèì ìîìåíòîì, à âûçûâàåò âèáðàöèþ âèòêîâ îá- áîòàë ñõåìó è ìåòîäèêó ïðî-
íûõ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ: ýëåê- òàêæå ñðàâíèòåëüíî ìàëûì èõ ìîòîê ñòàòîðà è ÿêîðÿ. Â ðå- âåðêè èñïðàâíîñòè ÿêîðåé êîë-
òðîäðåëåé, ýëåêòðîïåðôîðàòî- âåñîì è ãàáàðèòàìè. Îäíàêî çóëüòàòå âñåãî ýòîãî ïðîèñõîäèò ëåêòîðíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé
ðîâ, ýëåêòðîïèë, “áîëãàðî꒒, à êîëëåêòîðíûå äâèãàòåëè èç-çà îñûïàíèå ýìàëåâîé èçîëÿöèè ñ ïðèìåíåíèåì ãåíåðàòîðà è
òàêæå áûòîâûõ ìàøèí: ïûëåñî- íàëè÷èÿ ñëîæíîé ÿêîðíîé îá- ïðîâîäà è çàìûêàíèå èëè îáðûâ îñöèëëîãðàôà. Ïîäîáíàÿ ñõå-
ñîâ, êîôåìîëîê è ò.ä. , âñå îíè ìîòêè è êîëëåêòîðà ñî ùåòêàìè âèòêîâ â îáìîòêàõ. ìà, ïî-âèäèìîìó, ãäå-òî èñïîëü-
ðàáîòàþò îò îäíîôàçíîãî ïåðå- ÿâëÿþòñÿ òðóäîåìêîé, äîðîãîé è Âíåøíèìè ïðèçíàêàìè ïî- çóåòñÿ, íî àâòîðó ïðèøëîñü âñå
ìåííîãî òîêà.  ýòèõ ýëåêòðîèí- ìåíåå íàäåæíîé ýëåêòðîìàøè- âðåæäåíèÿ êîëëåêòîðíîãî äâèãà- íà÷èíàòü ñ íóëÿ. Ýòèì ìåòîäîì
ñòóìåíòàõ îáìîòêè âîçáóæäå- íîé ïî ñðàâíåíèþ ñ áåñêîëëåê- òåëÿ ÿâëÿþòñÿ èñêðåíèå ïî êðó- ìîæíî ïðîâåðÿòü ÿêîðÿ ëþáûõ
íèÿ (ñòàòîðà) ñîåäèíåíû ÷åðåç òîðíûìè ìàøèíàìè ïåðåìåí- ãó (ïîä ùåòêàìè); óìåíüøåíèå êîëëåêòîðíûõ ýëåêòðîäâèãàòå-
ùåòêè ïîñëåäîâàòåëüíî ñ îá- íîãî òîêà. Êîëëåêòîðûå ýëåêòðî- êîëè÷åñòâà îáîðîòîâ; ïàäåíèå ëåé âêëþ÷àÿ è ÿêîðÿ àâòîìî-
ìîòêîé ÿêîðÿ (ðèñ.1). Òàêèå ýëå- äâèãàòåëè íå âûäåðæèâàþò äëè- ìîùíîñòè; áûñòðîå íàãðåâàíèå áèëüíûõ ñòàðòåðîâ. Îí îáëà-
êòðîäâèãàòåëè íàçûâàþò ñåðèåñ- òåëüíûõ ïåðåãðóçîê. Ãëàâíûìè (ïåðåãðåâàíèå) îáìîòîê ñòàòîðà äàåò âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñ-
íûìè. Ïðèìåíåíèå èõ â ïåðå- ïðè÷èíàìè, âûçûâàþùèìè èõ ïî- è ÿêîðÿ è ïîÿâëåíèå ãîðåëîãî òüþ è âûÿâëÿåò çàìûêàíèå èëè
íîñíûõ ýëåêòðîèíñòðóìåíòàõ âû- âðåæäåíèå ÿâëÿþòñÿ äëèòåëü- çàïàõà. îáðûâ âèòêîâ îáìîòîê ÿêîðÿ.
çâàíî âîçìîæíîñòüþ ðåãóëèðî- íûå ïåðåãðóçêè è ÷àñòîå çàêëè- Îñìàòðèâàÿ ðàçîáðàííûé Íà ðèñ.2 ïîêàçàíà ñõåìà ñî-
âàòü â øèðîêèõ ïðåäåëàõ èõ ÷à- íèâàíèå ðàáî÷åãî èíñòðóìåí- ýëåêòðîäâèãàòåëü ìîæíî âûÿâèòü åäèíåíèé ãåíåðàòîðà, îñöèëëî-
ãðàôà è îáìîòîê ÿêîðÿ. Ïðèí-
öèï ðàáîòû óñòàíîâêè çàêëþ-
÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. Ñ ãåíåðà-
òîðà ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå ñ
÷àñòîòîé 50...200 êÃö è ñòàáèëü-
íûì óðîâíåì ïîäàåòñÿ íà ãíåç-
äà âåðòèêàëüíîãî îòêëîíåíèÿ
ëó÷à îñöèëëîãðàôà Y (ðèñ.2). Ñ
äðóãîãî ãíåçäà òîãî æå ãåíåðà-
òîðà ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå ñ
òîé æå ÷àñòîòîé, íî ñ ðåãóëèðó-
ðèñ.2 åìûì óðîâíåì ïîäàåòñÿ ÷åðåç
ðèñ.1 ñàìîäåëüíûå ñêîëüçÿùèå êîí-
òàêòû íà ëàìåëè êîëëåêòîðà
(ðèñ.2, 3) è äàëåå íà îäíó èç
ñëåäû ïîäãîðàíèÿ îáìîòîê ÿêî- îáìîòîê ÿêîðÿ, ãäå îíî òðàíñ-
ðÿ è ñòàòîðà. Íî èñòèííóþ êàð- ôîðìèðóåòñÿ âî âñå îáìîòêè
òèíó (÷òî ñãîðåëî) ìîæíî ïîëó- òîãî æå ÿêîðÿ. Ïðè ïîìîùè
÷èòü, ñäåëàâ èçìåðåíèÿ. Îáå ñêîëüçÿùèõ êîíòàêòîâ ýòî íà-
îáìîòêè âîçáóæäåíèÿ (ñòàòîðà) ïðÿæåíèå ñíèìàåòñÿ èç ñîñåä-
ïðîâåðÿþò ýëåêòðîííûì îììå- íåé ëàìåëè êîëëåêòîðà (ñîñåä-
òðîì, òàê êàê îí èìååò òî÷íîñòü íåé îáìîòêè) è ïîäàåòñÿ íà
èçìåðåíèÿ äî äåñÿòûõ äîëåé ãíåçäà ãîðèçîíòàëüíîãî îòêëî-
îìà. Åñëè ðàçíîñòü ñîïðîòèâëå- íåíèÿ ëó÷à îñöèëëîãðàôà X. Ïå-
íèé îáìîòîê áîëüøå 0,2 Îì, òî ðåêëþ÷àòåëü ãîðèçîíòàëüíîé
â îáìîòêå ñ ìåíüøèì ñîïðî- ðàçâåðòêè ïðè ýòîì äîëæåí íà-
òèâëåíèåì, åñòü çàìûêàíèå âèò- õîäèòüñÿ â ïîëîæåíèè “Âíåøíÿÿ
êîâ, è åå ñëåäóåò çàìåíèòü. Íî ñèíõðîíèçàöèÿ” èëè “Âíåøíÿÿ
íà ïðàêòèêå îáìîòêà ñòàòîðà ðàçâåðòêà” (ðèñ.2).
ðèñ.3 ïîâðåæäàåòñÿ ðåäêî. Ýëåêòðîí- Èçìåíÿÿ ÷àñòîòó ãåíåðàòîðà
íûì îììåòðîì ìîæíî èíîãäà (50...200 êÃö), åãî óðîâåíü
òà, íàïðèìåð, ñâåðëà â áåòîí- âûÿâèòü è ïîâðåæäåíèÿ îáìîòîê (0...0,25 Â), ïîëîæåíèå ïåðåêëþ-
íîé ñòåíå. Èìåííî ïî ýòèì ïðè- ÿêîðÿ, íî ÷àùå âñåãî ýòî ñäå- ÷àòåëÿ îñöèëëîãðàôà V/äåë. (1
÷èíàì ÷åðåç îáìîòêè ýëåêòðî- ëàòü íå óäàåòñÿ èç-çà ìàëîãî èëè 2 Â), íàäî äîáèòüñÿ èçîáðà-
äâèãàòåëÿ ïðîõîäèò áîëüøîé ïå- ñîïðîòèâëåíèÿ åãî îáìîòîê æåíèÿ íà ýêðàíå îñöèëëîãðàôà
ðåìåííûé òîê, êîòîðûé, âî-ïåð- (ìàëî âèòêîâ è òîëñòûé ïðîâîä). ôèãóðû ýëëèïñà (ðèñ.4,à). Äà-
âûõ, ïåðåãðåâàåò (ïðîæèãàåò) Ïîýòîìó ïî çàäàíèþ ìàñòåð- ëåå, íå ñïåøà, âðàùàÿ ðóêîé óñ-
ïðîâîä, à âî-âòîðûõ, ñèëüíûì ñêîé ïî ðåìîíòó ýëåêòðîèíñòðó- òàíîâëåííûé íà ñòàíêå ÿêîðü
ðèñ.4 (ðèñ.3), ïåðåäâèãàÿ ýòèì ñêîëü-
çÿùèå êîíòàêòû ïî ëàìåëÿì
êîëëåêòîðà, íàáëþäàþò ôèãó-
ðû íà ýêðàíå îñöèëëîãðàôà.
Ïðè ïåðåäâèæåíèè íà îäèí øàã,
íà ýêðàíå îñöèëëîãðàôà ïî-
ÿâèòñÿ ýëëèïñ íåìíîãî ìåíüøèõ
ðèñ.5 ðàçìåðîâ (ðèñ.4,á), ïðè ýòîì

14 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ
ïðåäûäóùèé ðàçìåð ýëëèïñà íà
ýòîì ðèñóíêå, ïîêàçàí ïóíêòè-
ðîì. Ó èñïðàâíîãî ÿêîðÿ âñå
ÑÂÅÐÕÌÎÙÍÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÓÑÈËÈÒÅËÈ ÔÈÐÌÛ APEX MICROTECHNOLOGY
ýëëèïñû äîëæíû áûòü òîëüêî ýòèõ
Ôèðìà Apex Microtechnology ïðîèçâîäèò ñàìûå
äâóõ ðàçìåðîâ, ÷åðåäóÿñü îäèí ìîùíûå ëîêàòîðàìè è äðóãèìè ïðèáîðàìè ìîùíîñòüþ äî 5 êÂò.
â ìèðå îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè, êîòîðûå ìî- Äàííûå ïî ðÿäó ñâåðõìîùíûõ îïåðàöèîííûõ óñèëèòå-
çà äðóãèì. Åñëè â îáìîòêàõ ÿêî- ãóò íåïîñðåäñòâåííî óïðàâëÿòü ýëåêòðîìîòîðàìè, ìîù- ëåé ïðèâåäåíû â òàáëèöå, ãäå Uï1 - íàïðÿæåíèå ïè-
ðÿ åñòü çàìêíóòûå âèòêè èëè íûìè ðåàêòèâíûìè íàãðóçêàìè, íèçêî÷àñòîòíûìè ãèäðî- òàíèÿ âûñîêîå; Uï2 - íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ íèçêîå; Ií
îáðûâ, òî ïðè ïðîõîæäåíèè
ñêîëüçÿùèõ êîíòàêòîâ ïî ýòèì Òèï Uï1,  Uï2,  Ií, À Iì, ìÀ Rò, °Ñ/Âò F, êÃö
ïîâðåæäåííûì îáìîòêàì, íà ýê- SA01 16...100 - 20(30) 76 1,0 42
ðàíå îñöèëëîãðàôà áóäóò ïîÿâ-
SA03 16...100 14...16 30(40) 80 0,83 22,5
ëÿòüñÿ ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå
SA04 16...200 14...16 20(30) 80 0,83 22,5
ôèãóðû (ðèñ.5), ñèëüíî îòëè÷à-
þùèåñÿ îò ôèãóð íà ðèñ.4. SA06 16...500 14...16 10(15) 80 0,83 22,5
Åñëè òàêèì ñïîñîáîì îáíàðó- SA08 16...500 14...16 20(28) 90 1,0 22,5
æåí íåèñïðàâíûé ÿêîðü, òî âîñ- SA12 16...200 14...16 15(20) 200 1,0 200
ñòàíîâèòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü SA13 16...100 14...16 30(40) 80 0,83 22,5
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ìîæíî äâóìÿ SA14 16...200 14...16 20(30) 80 0,83 22,5
ïóòÿìè: èëè çàìåíèòü ÿêîðü íà SA16 16...500 14...16 10(14) 90 0,83 22,5
íîâûé, çàâîäñêîãî èçãîòîâëå- SA18 15...500 14...16 20(28) 45 1,0 22,5
íèÿ, èëè ïîëíîñòüþ ïåðåìîòàòü PA03 ±75 - (30) 125 0,3 30(1 ÌÃö)
âñå îáìîòêè ÿêîðÿ (òîëüêî â ñïå- ÐÀ04 ±100 - (20) 70 0,5 90(2 ÌÃö)
öèàëèçèðîâàííîé ìàñòåðñêîé). Â ÐÀ05 ±50 - (30) 90 0,4 40(3 ÌÃö)
ïåðâîì ñëó÷àå îáîéäåòñÿ äî- ÐÀ12 ±50 - (10) 25 1,25 20(4 ÌÃö)
ðîæå, íî íàäåæíåå (äîëüøå áó- ÐÀ13 - (10) 25 0,9 20(4 ÌÃö)
±45
äåò ðàáîòàòü), âî âòîðîì - äå-
ÐÀ15 ±225 - ±0,2 2 4,2 24(5,8 ÌÃö)
øåâëå, íî ìåíåå íàäåæíî.
Îäèí èç âàðèàíòîâ êîíñòðóê- ÐÀ85 ±225 - ±0,2 21 4,2 300(100 ÌÃö)
öèè ñòàíêà ñ óñòàíîâëåííûì ÿêî- ÐÀ88 ±225 - ±0,1 1,7 8,3 6(2,1 ÌÃö)
ðåì, ïîêàçàí íà ðèñ.3. Ñêîëü- ÐÀ89 ±600 - 0,075 4,8 3,3 5(10 ÌÃö)
çÿùèå êîíòàêòû ìîæíî ñäåëàòü ÐÀ90 ±200 - 0,2 10 4,2 470(100 ÌÃö)
èç ïëàñòèí ðåëå ðèñ.3 èëè ïðó- ÐÀ92 ±200 - 4 10 1,5 30(18 ÌÃö)
æèííîé ïðîâîëîêè (èç áóëàâêè) ÐÀ93 - 8 10 1,0 30(12 ÌÃö)
ðèñ.6. ±200
 àâòîðñêîé óñòàíîâêå èñ- ÐÀ94 ±450 - 0,1 17 4,2 300(140 ÌÃö)
ïîëüçîâàí ãåíåðàòîð Ã3-106 ñ ÐÀ95 ±450 - 0,1 1,6 4,2 20(10 ÌÃö)
ïåðåñòðàèâàåìîé ÷àñòîòîé 20 ÐÀ98 ±225 - ±0,2 21 4,2 300(100 ÌÃö)
Ãö ...200 êÃö è ðåãóëèðóåìûì

ðèñ.6
óðîâíåì è îñöèëëîãðàô Ñ1-114
ñ ïðÿìîóãîëüíûì ýêðàíîì 15
ñì ïî äèàãîíàëè. Ïðè òàêîì
ðàçìåðå ýêðàíà óäîáíåå íà-
áëþäàòü èçìåðÿåìûå ôèãóðû. ðèñ.1
×òîáû èñêëþ÷èòü âëèÿíèå
âíåøíåãî ïåðåìåííîãî ýëåêò- - íåïðåðûâíûé òîê (â ñêîáêàõ - èìïóëüñíûé); Iì - òîê ïðè îòêëþ÷åííîé íà-
ðîìàãíèòíîãî ïîëÿ íà ðåçóëüòà- ãðóçêå (äëÿ SA), ïðè îòñóòñòâèè ñèãíàëà íà âõîäå (äëÿ ÐÀ); Rò - òåïëîâîå ñî-
òû èçìåðåíèé, âñå ñîåäèíåíèÿ ïðîòèâëåíèå; F - ÷àñòîòà ïåðåêëþ÷åíèÿ (äëÿ SA), ðàáî÷àÿ ïîëîñà ÷àñòîò
â óñòàíîâêå âûïîëíåíû ýêðàíè- (äëÿ ÐÀ, â ñêîáêàõ óêàçàíî ïðîèçâåäåíèå ïîëîñû ÷àñòîò íà êîýôôèöèåíò
ðîâàííûì êàáåëåì. óñèëåíèÿ).
Îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè (ÎÓ) ñåðèè SA ðàáîòàþò â ðåæèìå øèðîòíî-
Àâòîð âûðàæàåò áëàãîäàð- èìïóëüñíîé ìîäóëÿöèè. Íàèáîëåå ìîùíûé ÎÓ SA08 ðàçâèâàåò íà íàãðóç-
íîñòü ðóêîâîäèòåëþ ìàñòåðñêîé êå ìîùíîñòü äî 10 êÂò. Åãî ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà è ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ
ïî ðåìîíòó ýëåêòðîèíñòðóìåí- íàãðóçêè ïîêàçàíû íà ðèñ.1. Âíóòðåííèé ãåíåðàòîð ðàáîòàåò íà ÷àñòî-
òîâ Êîìïàíåö Í. Â. çà îêàçàí- òå 45 êÃö, äåëèòåëü ÷àñòîòû ôîðìèðóåò ñèììåòðè÷íûå èìïóëüñû ÷àñòîòîé
íóþ ïîìîùü ïðè ïîäãîòîâêå ðèñ.2 22,5 êÃö.  êàæäîå èç ïëå÷ ìîùíîãî âûõîäíîãî óñèëèòåëÿ âêëþ÷åí òîêî-
ýòîé ñòàòüè. âûé ñåíñîð RSENSE. Ïðåâûøåíèå òîêà ïðèâîäèò ê âûêëþ÷åíèþ âûõîäíî-

Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 15


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ
ãî êàñêàäà ïî âõîäó 6. Ðàçáàëàíñ òîêîâ
ïëå÷ êîððåêòèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ âíåøíå-
ãî ÎÓ, ñèãíàë êîòîðîãî ñóììèðóåòñÿ ñ
ñèãíàëîì óïðàâëåíèÿ (control signal). Ìè-
êðîñõåìà (è âñå ìèêðîñõåìû ñåðèè SA)
ðàçìåùàåòñÿ â ãåðìåòè÷íîì 12-âûâîäíîì
êîðïóñå ÌÎ-127, êîòîðûé çàíèìàåò ïëî-
ùàäü ïðèìåðíî 19 ñì2 (ðèñ.2).
Îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè ñåðèè ÐÀ
ðàáîòàþò â îáû÷íîì ðåæèìå óñèëåíèÿ,
êàê è âñå ÎÓ. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà
ðèñ.4 íàèáîëåå ìîùíîãî ÎÓ ýòîé ñåðèè ÐÀ04
(âûõîäíàÿ ìîùíîñòü äî 2 êÂò) ïîêàçàíà
íà ðèñ.3, ñõåìà âêëþ÷åíèÿ íàãðóçêè äëÿ
ãèäðîàêóñòè÷åñêîãî ïåðåäàò÷èêà - íà
ðèñ.4. Ìèêðîñõåìû ÐÀ03, ÐÀ04, ÐÀ05,
ÐÀ89 ðàçìåùàþòñÿ â êîðïóñàõ ÌÎ-127,
ìèêðîñõåìû ÐÀ12, ÐÀ85, ÐÀ88 - â êðóã-
ëûõ êîðïóñàõ ÒÎ-3 (ðèñ.5), ìèêðîñõåìû
ÐÀ13, ÐÀ15, ÐÀ90, ÐÀ92, ÐÀ93, ÐÀ94,
ÐÀ95, ÐÀ98 - â ïëîñêèõ êîðïóñàõ SIP ñ
ðàçëè÷íûì ÷èñëîì âûâîäîâ (íà ðèñ.6
ðèñ.3 ðèñ.5 ðèñ.6 ïîêàçàí êîðïóñ SIP03).

ÌÎÙÍÛÅ ÌÎÏ ÒÐÀÍÇÈÑÒÎÐÛ ÔÈÐÌÛ PHILIPS SEMICONDUCTORS


Ïàðàìåòðû ÌÎÏ òðàíçèñòîðîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå.
Íà ðèñ.1 ïîêàçàíà ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà ÌÎÏ òðàíçèñòîðà, íà ðèñ.2,3,4 - âèäû êîðïóñîâ, â êîòîðûõ ýòè òðàíçèñòîðû âûïóñ-
êàþòñÿ.
PHP8N50E,
Ïàðàìåòð Óñëîâèÿ PHB8N50E, PHP18N20E PHP33N10 PSMN009-100W
PHW8N50E
Íàïðÿæåíèå Òåìïåðàòóðà îò 25 äî 500 200 100 100
ñòîê-èñòîê, Â 150°Ñ
Íàïðÿæåíèå Òåìïåðàòóðà îò 25 äî 500 - - -
ñòîê-çàòâîð,  150°Ñ, Rçè=20 êÎì
Íàïðÿæåíèå ±30 ±30 ±30 ±20 ðèñ.1 ðèñ.2
çàòâîð-èñòîê, Â
Ïîñòîÿííûé òîê Ïðè òåìïåðàòóðå 25°Ñ 8,5 18 34 100
ñòîêà, À è Uçè=10 Â
Ïðè òåìïåðàòóðå 100°Ñ 5,4 12.5 24 79
è Uçè=10 Â
Èìïóëüñíûé òîê Ïðè òåìïåðàòóðå 25°Ñ 34 72 136 300
ñòîêà, À
Ìàêñèìàëüíàÿ Ïðè òåìïåðàòóðå 25°Ñ 147 150 150 300
ðàññåèâàåìàÿ
ìîùíîñòü, Âò
ðèñ.3 ðèñ.4

Ñõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ “Øêîäà-Ôåëèöèÿ LX” (ñì. ñ.17)


1 - ëåâûé óêàçàòåëü ïîâîðîòà 28 - óêàçàòåëü óðîâíÿ òîïëèâà ëîî÷èñòèòåëÿìè é ñòåêëîîìûâàòåëåì)
2 - ëåâàÿ ôàðà 29 - òàõîìåòð 54 - ëåâûé ïîäðóëåâîé ïåðåêëþ÷àòåëü (óïðàâëåíèå ñâåòîì
3 - äàò÷èê òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé æèäêîñòè 30 - ñèãíàëèçàòîð âêëþ÷åíèÿ óêàçàòåëÿ ïîâîðîòà ôàð è óêàçàòåëÿìè ïîâîðîòà)
4 - äàò÷èê àâàðèéíîãî äàâëåíèÿ ìàñëà 31 - ñèãíàëèçàòîð âêëþ÷åíèÿ óêàçàòåëÿ ïîâîðîòà ïðèöåïà 55 - âêëþ÷àòåëü ãàáàðèòíîãî îñâåùåíèÿ
5 - âåíòèëÿòîð ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ 32 - ñèãíàëèçàòîð âêëþ÷åíèÿ äàëüíåãî ñâåòà ôàð 56 - âêëþ÷àòåëü áëèæíåãî ñâåòà ôàð
6 - òåðìîâûêëþ÷àòåëü âåíòèëÿòîðà ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ 33 - ñèãíàëèçàòîð âêëþ÷åíèÿ ãàáàðèòíîãî îñâåùåíèÿ 57 - âêëþ÷àòåëü îñâåùåíèÿ ñàëîíà â ñòîéêå ëåâîé äâåðè
7 - çâóêîâîé ñèãíàë 34 - ñèãíàëèçàòîð âêëþ÷åíèÿ ïåðåäíèõ ïðîòèâîòóìàííûõ 58 - çàìîê çàæèãàíèÿ
8 - ïðàâàÿ ôàðà ôàð 59 - ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ ðàáîòû âåíòèëÿòîðà ñèñòåìû
9 - ïðàâûé óêàçàòåëü ïîâîðîòà 35 - ñèãíàëèçàòîð âêëþ÷åíèÿ çàäíèõ ïðîòèâîòóìàííûõ ôî- îòîïëåíèÿ
10 - êîììóòàòîð ñèñòåìû çàæèãàíèÿ íàðåé 60 - âêëþ÷àòåëü ôàð çàäíåãî õîäà
11 - ãåíåðàòîð 36 - ñèãíàëèçàòîð âêëþ÷åíèÿ áëèæíåãî ñâåòà ôàð 61 - êíîïêà çâóêîâîãî ñèãíàëà
12- ñâå÷è çàæèãàíèÿ 37 - ñèãíàëèçàòîð âêëþ÷åíèÿ îáîãðåâà çàäíåãî ñòåêëà 62 - âêëþ÷àòåëü ñèãíàëèçàòîðà ñòîÿíî÷íîãî òîðìîçà
13 - äàò÷èê-ðàñïðåäåëèòåëü çàæèãàíèÿ 38-39 - ëàìïû îñâåùåíèÿ êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ 63 - ïëàôîí îñâåùåíèÿ ñàëîíà
14 - êàòóøêà çàæèãàíèÿ 40 - óêàçàòåëü òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé æèäêîñòè 64 - øòåïñåëüíàÿ ðîçåòêà ñ ïîäñâåòêîé
15- ñòàðòåð 41 - ñèãíàëèçàòîð âêëþ÷åíèÿ àâàðèéíîé ñèãíàëèçàöèè 65 - âêëþ÷àòåëü îñâåùåíèÿ ñàëîíà â ñòîéêå ïðàâîé äâåðè
16 - çëåêòðîäâèãàòåëü ñòåêëîîìûâàòåëåé 42 - ñèãíàëèçàòîð ïàäåíèÿ óðîâíÿ òîðìîçíîé æèäêîñòè; 43 66 - ëàìïà çàäíåãî ïðîòèâîòóìàííîãî ôîíàðÿ
17 - ëåâûé áîêîâîé ïîâòîðèòåëü óêàçàòåëÿ ïîâîðîòà - ñèãíàëèçàòîð îòêàçà ãåíåðàòîðà 67 - ëàìïà óêàçàòåëÿ ïîâîðîòà çàäíåãî ôîíàðÿ
18 - ýëåêòðîäâèãàòåëü ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ âåòðîâîãî ñòåêëà 44 - ñèãíàëèçàòîð âêëþ÷åíèÿ ñòîÿíî÷íîãî òîðìîçà 68 - ëàìïà ôàðû çàäíåãî õîäà
19- ïóñêîâîå óñòðîéñòâî êàðáþðàòîðà 45 - ñèãíàëèçàòîð àâàðèéíîãî äàâëåíèÿ ìàñëà 69 - ëàìïû ãàáàðèòíîãî îñâåùåíèÿ â çàäíåì ôîíàðå
20 - âêëþ÷àòåëü ñòîï-ñèãíàëîâ 46 - çëåêòðîííûé ñòàáèëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ 70 - ëàìïà ñòîï-ñèãíàëà
21 - êëàïàí ÇÏÕÕ êàðáþðàòîðà 47 - âûêëþ÷àòåëü àâàðèéíîé ñèãíàëèçàöèè 71 - äàò÷èê óðîâíÿ òîïëèâà â áàêå
22 - òåðìîñòàò êàðáþðàòîðà 48 - âêëþ÷àòåëü çàäíèõ ïðîòèâîòóìàííûõ ôîíàðåé 72 - çëåêòðîäâèãàòåëü ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ çàäíåãî ñòåêëà
23 - äàò÷èê óðîâíÿ òîðìîçíîé æèäêîñòè 49 - âêëþ÷àòåëü ïåðåäíèõ ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð 73 - çëåìåíò îáîãðåâà çàäíåãî ñòåêëà
24 - àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ 50 - âêëþ÷àòåëü îáîãðåâà çàäíåãî ñòåêëà 74 - ëàìïû ïîäñâåòêè íîìåðíîãî çíàêà.
25 - ïðàâûé áîêîâîé ïîâòîðèòåëü óêàçàòåëÿ ïîâîðîòà 51 - âåíòèëÿòîð ñèñòåìû îòîïëåíèÿ Ïðèìå÷àíèå. Öåïè íåçàäåéñòâîâàííûõ â áàçîâîé êîì-
26 - áëîê ðåëå è ïðåäîõðàíèòåëåé 52 - áëîê äîïîëíèòåëüíûõ ðåçèñòîðîâ ïëåêòàöèè ñèãíàëèçàòîðîâ êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ è ïå-
27 - êîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ 53 - ïðàâûé ïîäðóëåâîé ïåðåêëþ÷àòåëü (óïðàâëåíèå ñòåê- ðåêëþ÷àòåëåé íå óêàçàíû.

16 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 17


ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÐÎÓÍÁÍÐÛ
ÈÊÅ ÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ

ÂÅÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÓÊÐÀÈÍÛ -
Ïðîãíîçû ðàçâèòèÿ âåòðîýíåð-
ãåòèêè ñòðàíû, êîòîðûå äåëàëèñü
â íåäàëåêîì ïðîøëîì, â áîëü-

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß
øîé ñòåïåíè íîñèëè èíåðöèîí-
íûé õàðàêòåð. Âñå ïðèíöèïèàëü-
íî ñîãëàøàëèñü ñ òåì, ÷òî çàíè-
ìàòüñÿ íåòðàäèöèîííîé ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêîé íóæíî, îäíàêî íà Ë.Ñ.Äóëüíåâ, ä-ð òåõí. íàóê, ã. Êèåâ
ôîíå ðåàëüíûõ è âñå áîëåå óñ- ãèè â ñòðàíå, à ÑØÀ - äî 25%.
ëîæíÿþùèõñÿ ïðîáëåì â òåïëîâîé Òàêîé ïðîðûâ â òåõíîëîãèè èçãî-
è àòîìíîé ýíåðãåòèêå íèêòî íå òîâëåíèÿ âåòðîòóðáèí è ñòðîè-
ïðèíèìàë âñåðüåç ïåðñïåêòèâû òåëüñòâà ÂÝÑ ñòàë âîçìîæíûì
êðóïíîìàñøòàáíîãî ñîîðóæåíèÿ áëàãîäàðÿ íîâûì äîñòèæåíèÿì â
âåòðîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé (ÂÝÑ). À îáëàñòè ýëåêòðîíèêè, õèìèè, ýëå-
ìåæäó òåì èìåííî â ïîñëåäíèå ãî- êòðîòåõíèêè, ìåòàëëóðãèè è ìíî-
äû â ìèðîâîé âåòðîýíåðãåòèêå ãèõ äðóãèõ îòðàñëåé íàóêè è òåõ-
ïðîèñõîäèëè ïîèñòèíå äðàìàòè÷å- íèêè. È èìåííî ïîýòîìó ìèðî-
ñêèå ñîáûòèÿ. Îêàçàëîñü, ÷òî ýòà âîé ðûíîê êàïèòàëà îòðåàãèðîâàë
îòðàñëü ïðîìûøëåííîñòè âûøëà î÷åíü àêòèâíî, óâåëè÷èâ îáúåìû
íà ïåðâîå ìåñòî â ìèðå ïî òåì- âëîæåíèé ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ â
ïàì ñâîåãî ðàçâèòèÿ, çíà÷èòåëü- ýòó îáëàñòü.
íî îïåðåäèâ äðóãèå íàïðàâëåíèÿ Òàêîé ïîâîðîò ðàçâèòèÿ ñîáû-
â ýíåðãåòèêå. Òàê, òåìïû ðîñòà òèé â ìèðîâîé âåòðîýíåðãåòèêå
âåòðîýíåðãåòèêè â ìèðå ñîñòàâè- çàñòàâëÿåò ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü
ëè â 1990-1997 ãîäû ñâûøå 25% íà âàæíîñòü âåòðîýíåðãåòè÷åñêèõ ðèñ.1
â òî âðåìÿ êàê â äðóãèõ ýíåðãåòè- ðåñóðñîâ Óêðàèíû è èõ ñòðàòåãè-
÷åñêèõ îòðàñëÿõ, íàïðèìåð, ãàçî- ñòâëÿòü çàêóïêè äîðîãîñòîÿùåãî è ïîêàçàòåëåé, ñêîëüêî îïèñàííûå
÷åñêîå çíà÷åíèå. Ïðè èçâåñòíîé
âîé, óãîëüíîé, íåôòÿíîé è ò.ï. óâåëè÷èâàþùåãîñÿ â öåíå îðãàíè- òåíäåíöèè, òàê êàê â ñòðàíàõ ñ ïå-
ñèëüíîé çàâèñèìîñòè ñòðàíû îò
ýòîò ïîêàçàòåëü íå ïðåâûøàë 2- ÷åñêîãî òîïëèâà, à òàêæå ýêîëî- ðåõîäíîé ýêîíîìèêîé, ê êîòîðûì
çàðóáåæíûõ ïîñòàâîê ýíåðãîíîñè-
3%. ãè÷åñêàÿ ÷èñòîòà äåëàþò âåòðîý- îòíîñèòñÿ Óêðàèíà, ðåàëüíàÿ öå-
òåëåé èñïîëüçîâàíèå ñâîåãî ñîá-
Åñëè âçãëÿíóòü íà ýòî îáñòîÿ- íåðãåòèêó, êàê ýòî óæå îòìå÷à- íà ýëåêòðîýíåðãèè èñêàæåíà, è
ñòâåííîãî çíà÷èòåëüíîãî âåòðîâî-
òåëüñòâî ñ òî÷êè çðåíèÿ ìîùíîñ- ëîñü âûøå, îäíèì èç íàèáîëåå ïîýòîìó íàì ïðîñòî âàæíî ïîíÿòü
ãî ïîòåíöèàëà â ïðèàçîâñêîì,
òè óæå ïîñòðîåííûõ ÂÝÑ, òî âèä- ïåðñïåêòèâíûõ äëÿ Óêðàèíû íà- â êàêîì íàïðàâëåíèè äâèæåòñÿ
ïðè÷åðíîìîðñêîì è ïðèêàðïàò-
íû çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â îò- ïðàâëåíèé â ðàçâèòèè íàöèîíàëü- ìèð ñ òî÷êè çðåíèÿ ýôôåêòèâíî-
ñêîì ðåãèîíàõ äåëàþò íàöèîíàëü-
íîøåíèè ìèðîâîé ýêîíîìèêè ê íîé ýíåðãåòèêè. ñòè èñïîëüçîâàíèÿ âåòðîâîé ýëå-
íóþ âåòðîýíåðãåòèêó îäíèì èç
âåòðîýíåðãåòèêå, ÷òî õîðîøî ïðî- Ê ñêàçàííîìó ñëåäóåò äîáà- êòðîýíåðãèè, ÷òîáû âîâðåìÿ è
ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëå-
èëëþñòðèðîâàíî íà ðèñ.1. âèòü íåñêîëüêî ñëîâ î äðóãîì, íå ïðàâèëüíî îöåíèòü âàæíûå òåí-
íèé â ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ýíåð-
Êàê âèäíî, òåìïû óâåëè÷åíèÿ ìåíåå âàæíîì îáñòîÿòåëüñòâå, äåíöèè â ýòîé îòðàñëè.
ãåòèêè Óêðàèíû. Ïîäñ÷èòàíî, ÷òî
ñóììàðíîé ìîùíîñòè ÂÝÑ â ìè- êàñàþùåìñÿ öåíû âåòðîâîé ýëå-  ýòîì îòíîøåíèè î÷åíü âàæ-
ñóììàðíî èìååòñÿ âîçìîæíîñòü
ðå èìåþò òåíäåíöèþ ê áûñòðîìó êòðîýíåðãèè. Çäåñü òàêæå â ïî- íî ó÷èòûâàòü ñîîòíîøåíèå öåí
ñîîðóäèòü îêîëî 16000 ÌÂò â
ðîñòó, è îíè ñîñòàâèëè â ïðî- ñëåäíèå ãîäû ïðîèçîøëè çíà÷è- íà ýëåêòðîýíåðãèþ îò ðàçëè÷íûõ
ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ Óêðàèíû, ÷òî
øëîì ãîäó îêîëî 35%. Íà 2000 òåëüíûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå íà- èñòî÷íèêîâ ýëåêòðîýíåðãèè â ðàç-
ìîæåò ïîìî÷ü ïîêðûòü äî 20-30%
ã. äàííûé ïîêàçàòåëü áûë çàïëà- ãëÿäíî ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 2. ëè÷íûõ ñòðàíàõ è ìåñòî âåòðî-
îò îáùåãî ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðî-
íèðîâàí íà óðîâíå 50%. Ñóì- Íà ýòîì ðèñóíêå ïîêàçàíà äèíà- âîé ýëåêòðîýíåðãèè â ýòîì äåëå.
ýíåðãèè â ñòðàíå. Ïðè ýòîì ñëå-
ìàðíàÿ ìîùíîñòü âñåõ ÂÝÑ â ìè- ìèêà èçìåíåíèÿ öåí íà âåòðîâóþ Íà ðèñ.3 òàêîå ñîïîñòàâëåíèå
äóåò èìåòü â âèäó îäíî ïðèíöèïè-
ðå â 1999 ã. ñîñòàâèëà ñâûøå ýëåêòðîýíåðãèþ, êîòîðàÿ â ïåðå- âûïîëíåíî â î÷åíü íàãëÿäíîé
àëüíî âàæíîå îáñòîÿòåëüñòâî, çà-
12000 ÌÂò, è îíà ïðîäîëæàåò äîâûõ ñòðàíàõ ñîñòàâèëà ê 1996 ôîðìå. Äàííûå ïîêàçûâàþò çíà-
êëþ÷àþùååñÿ â òîì, ÷òî íà ñî-
ðàñòè î÷åíü áûñòðûìè òåìïàìè. ã. îêîëî 4,5 öåíòîâ/êÂò-÷, è ñ òåõ ÷èòåëüíûé ðàçáðîñ ïîêàçàòåëåé
âðåìåííûõ âåòðîâûõ òóðáèíàõ êî-
Ëèäåðîì â ýòîì äåëå ÿâëÿþòñÿ ïîð ýòîò ïîêàçàòåëü ïðîäîëæàë ñòîèìîñòè ýëåêòðîýíåðãèè îò ðàç-
ýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ óñòà-
òàêèå ñòðàíû, êàê ÑØÀ, ïëàíèðó- óìåíüøàòüñÿ. Êàê îòìå÷àåò çàðó- ëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ â ðàçíûõ ñòðà-
íîâëåííîé ìîùíîñòè ñîñòàâëÿåò
þùèå äîâåñòè ñóììàðíóþ ìîù- áåæíàÿ ïðåññà, íà áëèæàéøèå íàõ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàçëè÷-
îêîëî 38-42%, è ïî ýòîìó ïîêà-
íîñòü ñâîèõ ÂÝÑ ê 2010 ã. äî ãîäû òàêàÿ òåíäåíöèÿ ïðîäîëæà- íûõ ïîäõîäàõ, ïðèìåíÿåìûõ ïðà-
çàòåëþ ÂÝÑ óæå ïðèáëèæàþòñÿ ê
16000 ÌÂò; Ãåðìàíèÿ, ó êîòîðîé åò ñîõðàíÿòüñÿ, è óæå ê 2005 ã. öå- âèòåëüñòâàìè ðàçíûõ ñòðàí â ýòîì
òåïëîâûì ýëåêòðîñòàíöèÿì. Òàêèì
äàííûé ïîêàçàòåëü äîëæåí ñî- íà âåòðîâîé ýëåêòðîýíåðãèè äîëæ- âîïðîñå. Èçâåñòíî, ÷òî â öåíå
îáðàçîì, ñ ÷èñòî òåõíè÷åñêîé òî÷-
ñòàâèòü 13000 ÌÂò; è Äàíèÿ ñ íà ñîñòàâèòü 2,5 öåíòà/êÂò-÷. Ïðè ýëåêòðîýíåðãèè î÷åíü ÷àñòî íàõî-
êè çðåíèÿ, âåòðîâàÿ ýëåêòðîýíåð-
ïîêàçàòåëåì îêîëî 4000 ÌÂò. Ãå- ýòîì íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî äÿò îòðàæåíèå ñîöèàëüíûå ïðî-
ãåòèêà óæå âïëîòíóþ ïðèáëèçè-
íåðàëüíûì ïëàíîì ðàçâèòèÿ âî- äëÿ Óêðàèíû âàæíû íå ñòîëüêî áëåìû, à òàêæå îñîáåííîñòè ðàç-
ëàñü â òðàäèöèîííîé. Îäíàêî îò-
çîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåð- àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ óêàçàííûõ âèòèÿ ýêîíîìèêè ñîîòâåòñòâóþ-
ñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè îñóùå-
ãèè â Åâðîïå, ïðèíÿòûì íà Ìàä-
ðèäñêîé êîíôåðåíöèè, óêàçàíû
Èçìåíåíèå ñòîèìîñòè

öåëè ïî äîñòèæåíèþ 15-ïðîöåíò-


ýëåêòðîýíåðãèè,

íîãî óðîâíÿ èñïîëüçîâàíèÿ âî-


öåíò/êÂò.÷àñ

çîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåð-


ãèè â îáùåì ïîòðåáëåíèè ýíåðãèè
â ñòðàíàõ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà
äî 2010 ã. Íàèáîëåå âïå÷àòëÿþ-
ùèì ôàêòîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî Äà-
íèÿ ïëàíèðóåò ïîêðûòü çà ñ÷¸ò
âåòðîýíåðãåòèêè äî 50% îò îá-
ùåé ïîòðåáíîñòè â ýëåêòðîýíåð-
ðèñ.2
18 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001
ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÐÎÓÍÁÍÐÛ
ÈÊÅ ÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ùèõ ñòðàí, è ïîýòîìó ïåðåíîñèòü “Ìèöóáèñè”. Ñ êàêîé-òî èç óêàçàí-
çàðóáåæíûé îïûò â öåíîîáðàçî- íûõ ôèðì óäàñòñÿ íàëàäèòü äîë-
âàíèè äëÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè îêà- ãîñðî÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî, îäíà-
çûâàåòñÿ íå âñåãäà âîçìîæíûì. êî íóæíî èìåòü â âèäó, ÷òî â ëþ-
Ñëåäóåò îñîáåííî îòìåòèòü, ÷òî áîì ñëó÷àå îñâîåíèå ïðîèçâîäñò-
íå òîëüêî â Óêðàèíå, íî è âî âñåõ âà ìàøèí íîâîãî ïîêîëåíèÿ íà
ñòðàíàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ öåíîîá- óêðàèíñêèõ çàâîäàõ ïîòðåáóåò
ðàçîâàíèå â ýëåêòðîýíåðãåòèêå çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé è îïðåäå-
èìååò âåñüìà ñóùåñòâåííûå îñî- ëåííûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ÷òî
áåííîñòè, ÷òî îáóñëîâëåíî íå íåâîçìîæíî îñóùåñòâèòü áåç èñ-
òîëüêî óñëîâèÿìè ðûíî÷íîãî ïðå- ïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
îáðàçîâàíèÿ â ýêîíîìèêàõ ýòèõ êðåäèòîâ. Ïàðàäîêñ çàêëþ÷àåò-
ñòðàí, íî è òåì, ÷òî öåíà îñíîâ- ñÿ â òîì, ÷òî èìåííî äëÿ òàêèõ öå-
íûõ ôîíäîâ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå ëåé, ò. å. äëÿ ïåðåäà÷è ñîîòâåòñò-
èñêàæåíà ââèäó èõ íèçêîé îñòà- âóþùèõ òåõíîëîãèé, çàðóáåæíûìè
òî÷íîé ñòîèìîñòè. Ýòî ñàìûì íå- ñòðàíàìè áûëè â ñâîå âðåìÿ îò-
ïîñðåäñòâåííûì îáðàçîì âëèÿåò êðûòû íåîáõîäèìûå êðåäèòíûå
íà öåíó ñàìîé ýëåêòðîýíåðãèè, ëèíèè äëÿ Óêðàèíû, îäíàêî íåî-
âûðàáàòûâàåìîé ñîîòâåòñòâóþ- áÿçàòåëüíîñòü óêðàèíñêèõ ïàðò-
ùèìè ýëåêòðîñòàíöèÿìè. Êàê ñëåä- í¸ðîâ â ïðîøëûå ãîäû îêàçàëàñü
ñòâèå, öåíà òàêîé ýíåðãèè îêàçû- íàñòîëüêî î÷åâèäíîé, ÷òî ïðàêòè-
âàåòñÿ ñóùåñòâåííî íèæå öåí, êî- ðèñ.3 ÷åñêè âñå êðåäèòíûå ëèíèè îêàçà-
òîðûå ñêëàäûâàþòñÿ äëÿ àíàëîãè÷- áåñòîïëèâíàÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêà èçâîäñòâî, ò. å. ñ 1993 ã., â ìèðå ëèñü “çàìîðîæåííûìè”. Íàïðè-
íûõ ýëåêòðîñòàíöèé çà ðóáåæîì. ïðåïîäíåñëà ìíîãî ñþðïðèçîâ, ïðîèçîøåë, îñîáåííî â ïîñëåä- ìåð, ãåðìàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî
Ýòîò ôàêò î÷åíü âàæåí ïðè àíà- è ïðè ýòîì óäàëîñü îñâîáîäèòüñÿ íèå íåñêîëüêî ëåò, çíà÷èòåëüíûé çàïðåòèëî ñâîåìó ñòðàõîâîìó îá-
ëèçå âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ îò ìíîãèõ èëëþçèé. ïðîãðåññ â òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ùåñòâó “Ãåðìåñ” ñòðàõîâàòü ñäåë-
â Óêðàèíå âåòðîòóðáèí, ïîêóïàå- Ïðåæäå âñåãî ýòî êàñàåòñÿ êîíñòðóêöèè âåòðîòóðáèí. Òåïåðü êè ñ óêðàèíñêèìè ïàðòíåðàìè è
ìûõ çà ðóáåæîì. Ââèäó âûñîêîé îáîðóäîâàíèÿ, ò. å. âåòðîòóðáèí, ïåðåäîâûå ñòðàíû ïîäîøëè ïîýòîìó ñåé÷àñ òðåáóþòñÿ ñóùå-
ñòîèìîñòè òàêèõ ìàøèí, öåíà íà êîòîðûå ïåðâîíà÷àëüíî êàçàëèñü âïëîòíóþ ê ïðîèçâîäñòâó ïðèí- ñòâåííûå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
âûðàáàòûâàåìóþ èìè ýëåêòðî- óêðàèíñêèì êîíñòðóêòîðàì äî- öèïèàëüíî íîâîãî êëàññà âåòðî- ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó.
ýíåðãèþ âñåãäà áóäåò äîñòàòî÷íî âîëüíî ïðîñòûìè ìàøèíàìè. Ê òóðáèí áîëüøîé ìîùíîñòè, îñ- Òåì íå ìåíåå è â ýòîì íåïðî-
âûñîêà. Ýòî íå ïîçâîëèò ïðîèçâî- 1994-1996 ãîäàì â ñòðàíå óæå íîâàííûõ íà íîâîé èäåîëîãèè èñ- ñòîì äåëå â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà-
äèòü ýëåêòðè÷åñêóþ ýëåêòðîýíåð- èìåëîñü íåñêîëüêî òèïîâ âåòðîâûõ ïîëüçîâàíèÿ âåòðà è íîâîé òåõíî- ìåòèëñÿ ñóùåñòâåííûé ïðîãðåññ,
ãèþ òàêèìè ÂÝÑ â íàøåé ñòðàíå àãðåãàòîâ, ðàçðàáîòàííûõ îòå÷å- ëîãèè ñòðîèòåëüñòâà ÂÝÑ. Äëÿ íà- è óæå ïîÿâëÿþòñÿ ðåàëüíûå âîç-
íà êîììåð÷åñêèõ îñíîâàõ. ñòâåííûìè êîíñòðóêòîðñêèìè îð- ÷àëà îñâîåíèÿ ïðîèçâîäñòâà òà- ìîæíîñòè íà÷àòü â Óêðàèíå óæå
Îá ýòî óáåäèòåëüíî ñâèäåòåëü- ãàíèçàöèÿìè, îäíàêî íè îäíà èç êîé òåõíèêè â Óêðàèíå íóæíû â 2001 ã. ïðîèçâîäñòâî ìàøèí
ñòâóåò óæå èìåþùèéñÿ îòå÷åñò- òàêèõ ìàøèí ìîùíîñòüþ îò 50 ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà è çàèíòåðå- ìîùíîñòüþ 600 êÂò ïî ëèöåíçèè
âåííûé îïûò. Íà÷àëî ñîçäàíèÿ äî 420 êÂò ïîêà íå ïðîøëà ïîëî- ñîâàííîñòü ñîîòâåòñòâóþùèõ êîì- ôèðìû “Òåíåçèñ”. Ïåðâîíà÷àëüíî
îòå÷åñòâåííîé âåòðîýíåðãåòèêè æåííûõ èñïûòàíèé, è ïîýòîìó íè ïàíèé, âëàäåþùèõ íåîáõîäèìûìè îñíîâíûìè óçëàìè óêðàèíñêîãî
ìîæíî îòíåñòè ê 1994 ã., êîãäà îäíà èç íèõ íå áûëà ðåêîìåíäî- ëèöåíçèÿìè, è â ýòîì âîïðîñå óæå ïðîèçâîäñòâà â òàêèõ ìàøèíàõ
áûë èçäàíî ïîñòàíîâëåíèå Êà- âàíà äëÿ ñåðèéíîãî èçãîòîâëå- íàìåòèëñÿ ñóùåñòâåííûé ïðîðûâ. áóäóò òîëüêî áàøíè, ëîïàñòè è
áèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò íèÿ. Áîëåå óñïåøíûì îêàçàëîñü Îí ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî óêðàèíñêîé ãîíäîëû, ÷òî äàñò âîçìîæíîñòü
15.06.1994 ãîäà ¹415 “Î ñòðî- íàïðàâëåíèå ïî îðãàíèçàöèè ïðî- ñòîðîíîé óæå ïîëó÷åíà îò ãåð- îáåñïå÷èòü äî 40% êîìïîíåíòîâ
èòåëüñòâå âåòðîâûõ ýëåêòðîñòàí- èçâîäñòâà âåòðîòóðáèí ïî ëèöåí- ìàíñêîé ôèðìû “Ãåíåçèñ” ëèöåí- îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Çà-
öèé”.  äàëüíåéøåì ìíîãèå âî- çèÿì çàðóáåæíûõ ôèðì, è èìåííî çèÿ íà ïðîèçâîäñòâî ìàøèí ìîù- òåì íà î÷åðåäè - ïðîèçâîäñòâî
ïðîñû ïîëó÷èëè ñâîå ðàçâèòèå â íà îñíîâå òàêîé òåõíèêè, ò. å. âå- íîñòüþ 600 êÂò, êîòîðûå ïðèçíà- ýëåêòðîíèêè è îñóùåñòâëåíèå
àíàëîãè÷íîì Óêàçå Ïðåçèäåíòà òðîòóðáèí USW56-100 ìîùíîñ- íû íàèáîëåå ïåðåäîâûìè ìàøè- ñáîðêè ãîëîâêè ìàøèíû, è ýòî
Óêðàèíû îò 02.03.1996 ãîäà òüþ 110 êÂò, èçãîòîâëÿåìûõ íà íàìè â ìèðå.  ýòèõ ìàøèíàõ óæå äîëæíî ïîäíÿòü óðîâåíü óêðàèí-
¹159. Øåñòü ëåò äëÿ íîâîé îò- óêðàèíñêèõ çàâîäàõ ïî ëèöåíçèè ðåàëèçîâàíà èäåîëîãèÿ òàê íàçû- ñêèõ óçëîâ äî 65%. È òîëüêî ïî-
ðàñëè ïðîìûøëåííîñòè ÷ðåçâû- àìåðèêàíñêîé êîðïîðàöèè âàåìûõ âåòðîòóðáèí “ñ ïåðåìåí- ñëå ýòîãî ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü
÷àéíî ìàëûé ñðîê, îäíàêî è çà KENETECH/WINDPOWER, ñòðîÿò íîé ñêîðîñòüþ âðàùåíèÿ ðîòî- íàëàäèòü ïðîèçâîäñòâî ãåíåðà-
ýòè ãîäû â óñëîâèÿõ íàëè÷èÿ áîëü- âñå ïðîìûøëåííûå ÂÝÑ â Óêðà- ðà”, ÷òî äåëàåò èõ íàèáîëåå ýô- òîðîâ ê òàêèì ìàøèíàì, ÷òî ïîç-
øèõ ïðîáëåì, ïîðîæäàåìûõ íå- èíå. Ïî äàííîìó âèäó òåõíèêè ôåêòèâíûìè â óñëîâèÿõ ðàáîòû âîëèò ñóùåñòâåííî ïðîäâèíóòüñÿ
ïëàòåæàìè â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, 100% óçëîâ èçãîòàâëèâàþò íà ïðè âåòðå ìàëîé ñêîðîñòè, è ïî- íà ïóòè îðãàíèçàöèè èçãîòîâëåíèÿ
óäàëîñü ñäåëàòü íåìàëî. Òî, ÷òî îòå÷åñòâåííûõ çàâîäàõ è, ÷òî ñà- ýòîìó îíè áîëåå ïðèñïîñîáëåíû â ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè îòå÷å-
ñäåëàíî, òåïåðü ÿâëÿåòñÿ õîðî- ìîå ãëàâíîå, öåíà òàêèõ ìàøèí ê óñëîâèÿì Óêðàèíû. Òàêèå ìà- ñòâåííûõ âåòðîòóðáèí. Ñïðîñ íà
øåé îñíîâîé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îêàçàëàñü ïî÷òè âäâîå íèæå öå- øèíû íà÷èíàþò âûðàáàòûâàòü òàêèå ìàøèíû â ìèðå ÷ðåçâû÷àé-
äàëüíåéøåãî óñêîðåííîãî ñòðîè- íû íà àíàëîãè÷íîå îáîðóäîâàíèå ýëåêòðîýíåðãèþ ïðè ñêîðîñòè âå- íî âûñîê, è ýòî îçíà÷àåò, ÷òî Óê-
òåëüñòâà ÂÝÑ. Ñåé÷àñ â ðàçëè÷- çà ðóáåæîì. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, ñî- òðà 3 ì/ñ, à âûñîòà áàøíè äëÿ òà- ðàèíà ìîæåò çàíÿòü äîñòîéíîå
íûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû óæå ñîçäà- îòâåòñòâåííî îêàçàëàñü äîâîëüíî êèõ ìàøèí, ðàâíàÿ 60 ì, åù¸ áî- ìåñòî â ìèðîâîì ïðîèçâîäñòâå
íû ïåðâûå î÷åðåäè øåñòè ïðîìû- ïðèåìëåìîé öåíà è âûðàáàòûâà- ëåå óñèëèâàåò èõ ïðåèìóùåñòâà, âåòðîýíåðãåòè÷åñêîé òåõíèêè. Äëÿ
øëåííûõ ÂÝÑ, ñîîðóæàåìûõ íà åìîé òàêèìè ìàøèíàìè ýëåêòðî- è ïîýòîìó èìåííî ó íèõ êîýôôè- êîíâåðñèîííûõ çàâîäîâ ýòî äàåò
îñíîâå ëèöåíçèîííûõ âåòðîòóð- ýíåðãèè, è èìåííî ýòî îáñòîÿ- öèåíò èñïîëüçîâàíèÿ óñòàíîâëåí- âîçìîæíîñòü ñóùåñòâåííî óâåëè-
áèí, è ïîëîæèòåëüíûì ôàêòîðîâ òåëüñòâî äåëàåò âñþ îòå÷åñòâåí- íîé ìîùíîñòè ïðèáëèæàåòñÿ ê ÷èòü ýêñïîðòíûé ïîòåíöèàë, à
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî öåíà ýëåêòðî- íóþ âåòðîýíåðãåòèêó âåñüìà ïåð- 40%. äëÿ îòå÷åñòâåííîé ýëåêòðîýíåð-
ýíåðãèè ýòèõ ñòàíöèé óæå ñîïîñ- ñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì. Ê îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ãåòèêè - ýòî âàæíûé øàã íà ïóòè
òàâèìà ñ öåíîé ýëåêòðîýíåðãèè íà Çà òîò ïåðèîä âðåìåíè, ïîêà íà Óêðàèíå âåòðîòóðáèí ïî ñâî- îñâîåíèÿ ãðîìàäíûõ âåòðîýíåðãå-
ýíåðãîðûíêå Óêðàèíû. Çà ïåðâûå Óêðàèíà îñâàèâàëà ïðîèçâîäñòâî èì ëèöåíçèÿì ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ òè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ñòðàíû è îñ-
ãîäû âûïîëíåíèÿ Êîìïëåêñíîé óêàçàííûõ ëèöåíçèîííûõ ìàøèí è òàêæå íåìåöêàÿ êîìïàíèÿ “Íîð- ëàáëåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé çàâèñè-
ïðîãðàììû ñòðîèòåëüñòâà ÂÝÑ îðãàíèçîâûâàëà èõ ñåðèéíîå ïðî- äåêñ”, äàòñêàÿ “Âåñòàñ” è ÿïîíñêàÿ ìîñòè îò äðóãèõ ãîñóäàðñòâ.

Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 19


ÇÀÐÐßÓÄÁ-Ð
ÐÐÈÀÊÇÀÐßÄ

Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî âåêà ãðÿäóùåãî


(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 2,4/2001) Í.Ï.Ãîðåéêî, ã.Ëàäûæèí, Âèííèöêàÿ îáë.

Ïðè ðàáîòå ìîòîðà àâòîìîáèëÿ ñîñòî- òå âðàùåíèÿ. Äëÿ îñòàëüíûõ ðåæèìîâ óäîá- â ñõåìó ââåäåíà ëàìïà HL2. Ñòàáèëèòðîí
ÿíèå àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè àâòîìàòè÷å- íî èçìåðÿòü íàïðÿæåíèå âîëüòìåòðîì ñ VD2 îãðàíè÷èâàåò ðàçìàõ øêàëû è äîëæåí
ñêè ïîääåðæèâàåòñÿ â íîðìå. Ýòó ôóíêöèþ ðàñòÿíóòîé øêàëîé (ðèñ.9). Â ýòîé ñõåìå èìåòü íàïðÿæåíèå ñòàáèëèçàöèè íåìíîãî
âûïîëíÿåò øòàòíîå ðåëå-ðåãóëÿòîð íàïðÿ- R1, VD3, HL1 cëóæàò ýëåìåíòàìè ñèãíàëè- âûøå 5 Â. Äèîä VD3 âêëþ÷åí äëÿ óñòðàíå-
æåíèÿ â áîðòîâîé ñåòè. çàöèè îá “îáðàòíîì” âêëþ÷åíèè áàòàðåè, íèÿ îáðàòíîãî îòêëîíåíèÿ ïðèáîðà ïðè ïå-
Ïðè çàðÿäå àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè â îíè æå îãðàíè÷èâàþò îòêëîíåíèå ñòðåëêè ðåïîëþñîâêå, ýòîò ãåðìàíèåâûé ïðèáîð
ãàðàæå òîæå íåîáõîäèì êîíòðîëü çà ðåæè- âëåâî. Ïîäáîð ñòàáèëèòðîíîâ âîçìîæåí â ìàëî âëèÿåò íà ïîêàçàíèÿ ïðè ïðÿìîì
ìàìè: ñîñòîÿíèå áàòàðåè äî çàðÿäà, èçìå- äâóõ âàðèàíòàõ: âêëþ÷åíèè.
íåíèå íàïðÿæåíèÿ âî âðåìÿ çàðÿäà, ðåàê- 1) âûáðàòü ïðåöèçèîííûé ñòàáèëèòðîí Äëÿ ïîäáîðà ñòàáèëèòðîíîâ ìîæíî
öèÿ áàòàðåè íà íàãðóçêó òîêîì. Æåëàòåëü- VD1 òî÷íî íà 9 Â, à øêàëó ïðèáîðà îöè- ñîáðàòü ñõåìó ðèñ.12. Äëÿ ñëàáîòî÷-
íî òàêæå êîíòðîëèðîâàòü òîê çàðÿäà è ôðîâàòü îò 9 äî 19 èëè îò 9 äî 15 Â è ñî- íûõ ñòàáèëèòðîíîâ (ðèñ.12,à) êðîìå
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ çíàòü òîêè çàðÿäà è ðàç- îòâåòñòâåííî ïîäîáðàòü R2; îãðàíè÷èòåëüíî-ñèãíàëüíîé ëàìïû HL1
ðÿäà ïðè ïèòàíèè àêêóìóëÿòîðà îò ÇÓ ñ äå- 2) ê ñòàáèëèòðîíó VD1 äîáàâèòü 2-3 â ñõåìó ââåäåí ðåçèñòîð R1, îãðàíè÷è-
ñóëüôàòàöèåé. Äëÿ ïðîñòîãî ñàìîäåëüíî- êðåìíèåâûõ äèîäà VD2, ÷òîáû äîâåñòè íà- âàþùèé áðîñîê òîêà â ìîìåíò âêëþ÷å-
ãî ÇÓ òàêèå èíäèêàòîðû îáÿçàòåëüíî íóæ- ïðÿæåíèå ñòàáèëèçàöèè âñåé öåïî÷êè äî 10 íèÿ. Ñîâåòóþ óñòàíàâëèâàòü ñòàáèëè-
íû (÷òîáû çíàòü íå òîëüêî ìîìåíò çàêèïà- Â, à øêàëó ïðèáîðà îöèôðîâàòü îò 10 äî òðîíû òîëüêî â ìåòàëëè÷åñêèõ êîðïóñàõ,
íèÿ, à è êîíòðîëèðîâàòü âñå ôàçû çàðÿäà). 20  èëè îò 10 äî 15  (ìîæíî ïîäîáðàòü êîòîðûå ïðî÷íåå â ìîíòàæå è âûäåðæè-
Äëÿ ñëîæíîãî ÇÓ òîæå íåîáõîäèìû íåçà- 10-âîëüòîâûé ñòàáèëèòðîí ÊÑ210). âàþò áîëüøèé íàãðåâ ïðè ðàáîòå. Ñëå-
âèñèìûå èíäèêàòîðû, êîòîðûå ïîçâîëÿò Ñõåìà áîëåå êà÷åñòâåííîãî âîëüòìåòðà äóåò ïîìíèòü, ÷òî ïðåöèçèîííûå ñòàáè-
óáðàòü ñîìíåíèÿ â èñïðàâíîñòè ÇÓ è àêêó- ïîêàçàíà íà ðèñ.10.  ýòîé ñõåìå íèæíèé ëèòðîíû ñîñòîÿò èç äâóõ âñòðå÷íî âêëþ-
ìóëÿòîðà. ïðåäåë èçìåðåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ìîæíî âû- ÷åííûõ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ äèîäîâ, ïî-
Íà ðèñ.8,à ïðèâåäåíà ñõåìà ïðîñòîãî áðàòü 9 èëè 10 Â, ñîîòâåòñòâåííî ïîäîá- ýòîìó ïðè “ïðîçâàíèâàíèè” òåñòåðîì
âîëüòìåòðà. Ðåçèñòîðû R2, R3 ñëóæàò äëÿ ðàâ VD1. Ñòàáèëèòðîí VD2 îãðàíè÷èâàåò ïîêàçûâàþò “îáðû┠â îáîèõ íàïðàâëå-
óñòàíîâêè øêàëû 0...20 Â íà èìåþùåìñÿ íàïðÿæåíèå íà èçìåðèòåëüíîé ñõåìå íà íèÿõ! Äëÿ ìîùíûõ ñòàáèëèòðîíîâ
ìèëëèàìïåðìåòðå. Ðåçèñòîð R1 âìåñòå ñ óðîâíå ÷óòü âûøå 15 Â. Ïðè èíòåðâàëå èç- (ðèñ.12,á) áàëëàñòîì ñëóæèò áîëåå
VD1, HL1 îáðàçóåò öåïü çàùèòû ñòðåëî÷- ìåðÿåìûõ íàïðÿæåíèé â 6 Â (îò 9 äî 15 Â) ìîùíàÿ ëàìïà.
íîãî ïðèáîðà îò çàøêàëèâàíèÿ “âëåâî” è â ðîëè èçìåðèòåëüíîãî ïðèáîðà íàïðÿ- Ñëåäóåò îáÿçàòåëüíî ïðîâåðèòü ïàäåíèå
ñëóæèò äëÿ ñèãíàëèçàöèè î íåïðàâèëüíîì ìóþ ïîäõîäèò øêîëüíûé âîëüòìåòð íà 6 Â, íàïðÿæåíèÿ íà ìîùíîì ñòàáèëèòðîíå è
ïîäñîåäèíåíèè. Âíà÷àëå ïîäáèðàþò íî- íåîáõîäèìî òîëüêî èçìåíèòü íàäïèñè âîç- ïðè îáðàòíîì âêëþ÷åíèè (äî 1 Â).
ìèíàë ðåçèñòîðà R1 äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äî- ëå äåëåíèé. Ìîæíî òàêæå èçìåíèòü îöèô- Âîëüòìåòð, êîòîðûì ìû ïðîâåðÿåì ðà-
ñòàòî÷íîé ÿðêîñòè ñâå÷åíèÿ ñâåòîäèîäà ðîâêó ìèêðîàìïåðìåòðà íà 300 ìêÀ, ïî- áî÷åå èëè îáðàòíîå íàïðÿæåíèå äèîäîâ,
(âêëþ÷èòü â îáðàòíîé ïîëÿðíîñòè). Ïîñëå äîáðàâ R1. íà ñõåìàõ íå ïîêàçàí. ß ïîëüçóþñü òåñòå-
ýòîãî ãðóáî ïîäáèðàþò R2, ÷òîáû ïðèáîð Åñëè æå øêàëà èìååò èíòåðâàë 5  (îò ðîì ñ íà÷àëüíûì ïðåäåëîì èçìåðåíèÿ 30
íåìíîãî çàâûøàë ïîêàçàíèÿ. ×åì ìåíüøå 10 äî 15 Â), òî âûáîð èçìåðèòåëüíîãî  è ïîäñîåäèíÿþ åãî ê ñòàáèëèòðîíó ïî-
áóäåò çàâûøàòü ïîêàçàíèÿ ñòðåëî÷íûé ïðè- ïðèáîðà îáëåã÷àåòñÿ, ïîäõîäÿò ïðèáîðû ñî ñëå çàñâå÷èâàíèÿ ñèãíàëüíîé ëàìïû. Ïðè
áîð, òåì ëåã÷å ïîäîáðàòü R3. Åñëè ïîä øêàëàìè êðàòíûìè 1, 5, 10 è äðóãèå. Ëàì- íåîáõîäèìîñòè ïðåäåë èçìåðåíèÿ àâîìå-
ðóêàìè îêàæåòñÿ ðåçèñòîð R2 ñ çàâûøåí- ïà HL1 ñèãíàëèçèðóåò î íàðóøåíèè ðåæè- òðà ìîæíî ïåðåêëþ÷èòü äëÿ áîëåå òî÷íî-
íûì íîìèíàëîì (ñòðåëî÷íûé ïðèáîð çàíè- ìà (ñòðåëî÷íûé ïðèáîð ïîêàçûâàåò 0). ãî èçìåðåíèÿ.
æàåò ïîêàçàíèÿ), íóæíî ïîäáèðàòü ðåçèñ- Ëàìïà HL2 ïîäïèòûâàåò îïîðíûé ñòàáè- Åñëè ó ñòàáèëèòðîíîâ ñòåðòû íàäïèñè -
òîðû ïî ñõåìå ðèñ.8,á. Ãðóáî çíà÷åíèÿ ñî- ëèòðîí íåáîëüøèì òîêîì, ÷òîáû èñêëþ- èõ òîæå ñëåäóåò ïðîâåðèòü. Ïîêàçàíèå
ïðîòèâëåíèÿ äîáàâî÷íûõ ðåçèñòîðîâ ìîæ- ÷èòü åãî ðàáîòó â ðåæèìå ìèêðîòîêîâ (åñ- ïðèáîðà 24 Â, óêàçûâàåò, ÷òî íàïðÿæåíèå
íî ðàññ÷èòàòü ïî ôîðìóëå: ëè ñòðåëî÷íûé ïðèáîð ðàññ÷èòàí íà ìèê- ñòàáèëèçàöèè âûøå 24  è òàêîé ñòàáèëè-
R(êÎì) = U(B)/I(ìÀ), ðîàìïåðû). òðîí íå ïîäõîäèò.
(â ýòî çíà÷åíèå âõîäèò è R1). Åñëè ïðåöèçèîííûõ ñòàáèëèòðîíîâ íå Ðàññìîòðåííûå âûøå èíäèêàòîðû íà-
Íàïðÿæåíèå áàòàðåè îáû÷íî ñîñòàâëÿ- îêàæåòñÿ â íàëè÷èè, ìîæíî âûïîëíèòü ïðÿæåíèÿ ìîæíî ïðèìåíÿòü ïî-ðàçíîìó:
åò 12...14 Â, â ïðîöåññå ïóñêà äâèãàòåëÿ âîëüòìåòð íà ìîùíûõ ñòàáèëèòðîíàõ 1) óñòàíîâèòü íà çàðÿäíîå óñòðîéñòâî è
îíî ñíèæàåòñÿ íèæå 9 Â.  ðåæèìå ïóñêà (ðèñ.11). Ñòàáèëèòðîí VD1 îãðàíè÷èâàåò íàáëþäàòü â ìîìåíò ïîäêëþ÷åíèÿ è â ïðî-
íàïðÿæåíèå áàòàðåè èçìåðÿòü íå îáÿçà- íàïðÿæåíèå íà óðîâíå10 Â (ïîäîáðàòü). öåññå çàðÿäà (åñëè çàðÿäíîå óñòðîéñòâî âû-
òåëüíî - “ñèëà” áàòàðåè ñëûøíà ïî ÷àñòî- Äëÿ åãî ðàáîòû â îáëàñòè ðàáî÷èõ òîêîâ ïîëíåíî íå ïî íàøåé ñõåìå, èíäèêàòîð íå

à
ðèñ.8 ðèñ.9 ðèñ.10

20 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÇÀÐßÄ-Ð
ÐÀÇÐßÄ Ð/ÓÝÁË
ÐÅÈÊÊÒÀÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
âñåãäà ñïàñåò åãî îò ãèáåëè ïðè ïåðåïî-
ëþñîâêå!!);
2) óñòàíîâèòü íà êëåììíûå “êðîêîäèëû”,
êîòîðûå ïîäñîåäèíÿþò ê àêêóìóëÿòîðó;
3) óñòàíîâèòü â àâòîìîáèëü (ñòðåëî÷íûå
ïðèáîðû, îñîáåííî áîëüøèå è õîðîøåãî
êà÷åñòâà, áîÿòñÿ âèáðàöèé è òðÿñêè);
4) èñïîëüçîâàòü â ïåðåíîñíîì âàðèàí-
òå â àìîðòèçèðóþùåì óäàðû êîðïóñå, ïîä-
ñîåäèíÿÿ êóäà íåîáõîäèìî â êîíêðåòíîì
ñëó÷àå. ðèñ.11 à á
ðèñ.12
Íà èçìåðèòåëüíûõ øêàëàõ íóæíî ÷åòêî
âûäåëèòü ó÷àñòîê 12...14,5 Â, ñîîòâåòñòâó- Êàæäûé âîëüòìåòð ìîæíî ñíàáäèòü âû- ëþáîé êîíñòðóêöèè, ëèøü áû îíà âûäåðæè-
þùèé íîðìàëüíûì íàïðÿæåíèÿì õðàíåíèÿ êëþ÷àòåëåì äëÿ ýêîíîìèè ïèòàíèÿ, òîãäà âàëà òîê â 1 À, òîãäà â ìîìåíò èçìåðåíèÿ
(12 Â) è çàðÿäà (14,4 Â). ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü âêëþ÷àòü âîëüòìåòð ìîæíî ïîäåðæàòü êíîïêó â íàæàòîì ñîñòî-
Ñëåäóåò òàêæå ó÷èòûâàòü çàâèñèìîñòü òîëüêî â íóæíûå ìîìåíòû.  ðîëè âûêëþ- ÿíèè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èçìåðåíèé è îòïóñ-
íàïðÿæåíèÿ áàòàðåè îò ïëîòíîñòè ýëåêòðî- ÷àòåëÿ ìîæåò ñëóæèòü òóìáëåð íåáîëüøî- êàíèÿ êíîïêè ñõåìà âîëüòìåòðà îáåñòî÷èòñÿ.
ëèòà è îò òåìïåðàòóðû áàòàðåè (íàïðÿæå- ãî ðàçìåðà. Íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êíî- Ñõåìû ïî ðèñ.8 è 9 íå íóæäàþòñÿ â âû-
íèå ñíèæàåòñÿ ïðè íàãðåâå áàòàðåè íà 1 ïî÷íûå ïåðåêëþ÷àòåëè òèïà Ï-2Ê èç-çà èõ êëþ÷àòåëÿõ òîêà âñëåäñòâèå èõ íèçêîãî
è äàæå 2 Â íèæå çèìíåãî. Ýòè 2 Â ñîîòâåò- íèçêîé íàäåæíîñòè è íåóäîáñòâà â èíäèêà- ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ.
ñòâóþò òåìïåðàòóðå ïîä êàïîòîì â ëåòíþþ öèè ñîñòîÿíèé “âêëþ÷åíî” è “âûêëþ÷åíî”.
æàðó). Ìîæíî ïðèìåíèòü íåôèêñèðóåìóþ êíîïêó (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

ÒÎÊÎÂÎÅ ÐÅËÅ
íå ñíÿòà!), ìîòîð ïåðåãðåâàåòñÿ, äûìèò è âûõîäèò èç ñòðîÿ.
Ýëåêòðîìîòîð ìîæíî çàùèòèòü. Åñëè ïåðåä óñòàíîâêîé òî÷íî
çàìåðèòü èìïåäàíñ åãî îáìîòîê è ó÷åñòü âñå óñëîâèÿ ðàáîòû, òî
ìîæíî ïîäñ÷èòàòü ïàðàìåòðû ïëàâêîãî ïðåäîõðàíèòåëÿ (ñå÷å-
È.Ï.Ñåìåíîâ, ã.Äóáíà, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ðîññèÿ íèå, äëèíó, ìàòåðèàë). À äàëüøå? Äàëüøå ïîëíàÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòü.
È âñå æå åñòü ñïîñîá çàùèòû, äàþùèé ãàðàíòèþ îòêëþ÷åíèÿ
Èçâå÷íàÿ è ñòàðàÿ ïðîáëåìà: ñãîðåë ýëåêòðîìîòîð ïåðåìåí- íà 99% (ñì. ðèñóíîê). Âåðíåìñÿ ê íàøåìó âèðòóàëüíîìó íóëþ
íîãî òîêà. Ïðè÷èíà - ðàáîòà íà äâóõ ôàçàõ ïîä íàãðóçêîé. À ïî- - òî÷êå ñîåäèíåíèÿ îáìîòîê. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïåðåêîñà ôàç
ìåæäó òî÷êîé ñîåäèíåíèÿ ôàçîâûõ îáìîòîê è îáùåé “çåìëåé” âîç-
íèêàåò ïîòåíöèàë. Åñëè â ýòó òî÷êó âêëþ÷èòü êàòóøêó òîêîâîãî ðå-
ëå, òî óðàâíèòåëüíûé òîê, ïðîõîäÿ ÷åðåç êàòóøêó, âêëþ÷èò ðåëå
è ðàçîðâåò íîðìàëüíî çàìêíóòûå êîíòàêòû, âêëþ÷åííûå â öåïü êà-
3 ô. 380 Â òóøêè ìàãíèòíîãî ïóñêàòåëÿ - ýëåêòðîìîòîð îñòàíîâèòñÿ.
 òðåõôàçíûõ ñèñòåìàõ ñ ÷åòâåðòûì çàçåìëÿþùèì ïðîâîäîì òî-
êîâîå ðåëå íóæíî ïîñòàâèòü â ðàçðûâ ÷åòâåðòîãî ïðîâîäà â òî÷-
êå ñîåäèíåíèÿ ñ êîíòóðîì çàçåìëåíèÿ. Òîêîâîå ðåëå ìîæíî ïî-
äîáðàòü èç íîìåíêëàòóðû ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé, ïðè÷åì ñî-
âåðøåííî íå èãðàåò ðîëè, åñëè ýòî ðåëå áóäåò ïîñòîÿííîãî òî-
êà. Ðåëå ðàáîòàåò äîëè ñåêóíäû, à âñå îñòàëüíîå âðåìÿ îíî îáåñ-
òî÷åíî, íî ïî óñëîâèÿì èçîëÿöèè è çàùèòû îò âíåøíèõ âîçäåéñò-
âèé îíî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàì äëÿ óñòàíîâîê äî 500
Â. Îäíèì òèïîì ðåëå ìîæíî çàùèòèòü øèðîêóþ ãàììó ýëåêòðî-
ìîòîðîâ. Âñå âûøåñêàçàííîå ïðèìåíèìî ê ýëåêòðîìîòîðàì ïå-
ðåìåííîãî òîêà ñ îáìîòêàìè, ñîåäèíåííûìè â çâåçäó.
÷åìó? Ïðàâèëüíûé îòâåò äàòü èíîãäà çàòðóäíèòåëüíî. Âñÿêèå õè-
òðîóìíûå çàùèòû ïðèäóìàíû îò ýòîé íåïðèÿòíîñòè, à ìîòîðû âñå
ðàâíî ãîðÿò, ïðè÷åì â ñàìîå íåóäîáíîå âðåìÿ è â ñàìûõ òðóä-
íîäîñòóïíûõ ìåñòàõ. Êàê èçâåñòíî, ýëåêòðîìîòîð ïåðåìåííîãî
òðåõôàçíîãî òîêà ñîñòîèò èç ðîòîðà ñ êîðîòêîçàìêíóòîé îáìîò-
êîé è ñòàòîðà, â ïàçàõ êîòîðîãî çàëîæåíà ñèñòåìà èç òðåõ êà-
òóøåê, ñäâèíóòûõ îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà íà 120° è ñîåäèíåí-
íûõ â çâåçäó èëè òðåóãîëüíèê (÷òî ãîðàçäî ðåæå). Ïîýòîìó ðàñ-
ñìîòðèì ñèñòåìó îáìîòîê, ñîåäèíåííûõ â çâåçäó íà 380 Â. Èç
çàêîíà Êèðõãîôà äëÿ ðàçâåòâëåííîé öåïè ñëåäóåò, ÷òî ñóììà òî-
êîâ, ïðèòåêàþùèõ â îäíó òî÷êó, ðàâíà ñóììå òîêîâ, âûòåêàþùèõ
èç íåå. Èíûìè ñëîâàìè, â òî÷êå ñîåäèíåíèÿ òðåõ îáìîòîê òîêà
íåò, îáðàçóåòñÿ âèðòóàëüíûé íóëü, íî îòíîñèòåëüíî ïîòåíöèàëà
“çåìëè” â ýòîé òî÷êå ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü íåêîòîðûé ïîòåíöè-
àë, ïîýòîìó åå èçîëèðóþò.
Òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî ñóùåñòâóþò òðè îáìîòêè, ñîâåðøåí-
íî èäåíòè÷íûå ïî ñâîèì ïàðàìåòðàì, ïîýòîìó êàêèå-òî óðàâíè-
òåëüíûå òîêè ïðîòåêàþò, íî îíè íåçíà÷èòåëüíû. Íî åñëè íàðó-
øàåòñÿ êîíòàêò â îäíîé èç ôàç, òî âîçíèêàþùèé óðàâíèòåëüíûé
òîê îêîí÷àòåëüíî ðàçðóøàåò îáðàçîâàâøèéñÿ ìîñòèê ñîïðî-
òèâëåíèÿ, ïðîâîä ïåðåãîðàåò, è äàëüøå ïðîöåññ ðàçâèâàåòñÿ ëà-
âèíîîáðàçíî. Óðàâíèòåëüíûé òîê ïðîäîëæàåò ðàñòè (à íàãðóçêà

Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 21


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ

ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÉ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈß
ÑÅÒÈ
Î. Â. Áåëîóñîâ, ã. ×åðêàññû

×àñòî â áûòó âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü


êîíòðîëÿ ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ. Â íåäàâ-
íåì ïðîøëîì äëÿ ýòîé öåëè èñïîëüçîâà-
ëè íåîíîâûå ëàìïî÷êè ñ ãàñÿùèì ñî-
ïðîòèâëåíèåì. Ïîçæå ñòàëè ïðèìåíÿòü
ñâåòîäèîäû ñ ãàñÿùèì ñîïðîòèâëåíèåì
èëè êîíäåíñàòîðîì. Òàê êàê ñâåòîäèîä
ïîòðåáëÿåò òîê çíà÷èòåëüíî áîëüøèé,
÷åì íåîíîâûé èíäèêàòîð, òî ìîùíîñòü
ãàñÿùåãî ñîïðîòèâëåíèÿ âîçðîñëà. À åñ-
ëè äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ íåîáõîäè-
ìà ìèãàþùàÿ èíäèêàöèÿ?  ýòîì ñëó÷àå
ìîæíî ïðèìåíèòü ìèãàþùèé ñâåòîäèîä,
íàïðèìåð, ôèðìû Kingbright, íî îí ïî-
òðåáëÿåò çíà÷èòåëüíûé òîê, äà è öåíà ó ðà Ñ1 è ñîïðîòèâëåíèåì ðåçèñòîðà R3
íåãî íà ïîðÿäîê âûøå îáû÷íîãî ñâåòî- è ïðè óêàçàííûõ íà ñõåìå íîìèíàëàõ
äèîäà. Ìîæíî ñàìîìó ñîáðàòü ñõåìó
ïî ñâîåìó âêóñó ñ ìèíèìàëüíûì ïîòðåá-
ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 1 ñ. Ñðåäíèé ïî-
òðåáëÿåìûé òîê ðàâåí 0,6 ìÀ, ïîýòîìó ÊÎÌÌÓÒÀÖÈß
ëÿåìûì òîêîì.
Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ïðåäëàãàþ èìåí-
íî òàêóþ ñõåìó (ñì.ðèñóíîê). Ïèòàíèå
ñòàëî âîçìîæíûì îãðàíè÷èòüñÿ åìêîñòüþ
ãàñÿùåãî êîíäåíñàòîðà âñåãî 10 íÔ. ÂÎÄßÍÎÃÎ
ÍÀÑÎÑÀ
Ïðåäëîæåííàÿ ñõåìà ìîæåò íàéòè â
ñõåìû âûïîëíåíî ïî áåñòðàíñôîðìà- áûòó ðàçëè÷íîå ïðèìåíåíèå: îò èíäèêà-
òîðíîé ñõåìå ñ ïîìîùüþ ãàñÿùåãî êîí- òîðà, âñòðàèâàåìîãî â âûêëþ÷àòåëü,
äåíñàòîðà Ñ3. Ðåçèñòîð R1 îãðàíè÷èâà- êîòîðûé ìîæíî íàéòè â òåìíîòå, äî èìè-
åò çàðÿäíûé òîê êîíäåíñàòîðà ÷åðåç äè- òàòîðà ñäàííîãî ïîä îõðàíó îáúåêòà. Þ.Áîðîäàòûé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.
îäíî-ñòàáèëèòðîííûé ìîñò VD3...VD6 â Ìîæíî ïðèìåíèòü äëÿ ìèãàíèÿ ãèðëÿíäû
ìîìåíò âêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâà â ñåòü. èç ñâåòîäèîäîâ, â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäè-
Ýòîò ìîñò ñëóæèò îäíîâðåìåííî âûïðÿ- ìî âêëþ÷èòü íåñêîëüêî ñâåòîäèîäîâ, çà- Óñòàíàâëèâàÿ íàñîñ íà îáùèé
ìèòåëåì è ñòàáèëèçàòîðîì äëÿ ïèòàíèÿ ìåíèòü ñòàáèëèòðîíû íà áîëåå âûñîêî- äëÿ äâóõ ïðèóñàäåáíûõ õîçÿéñòâ
ñõåìû. Êîíäåíñàòîð Ñ2 ñãëàæèâàþùèé è âîëüòíûå è ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷èòü ðà- êîëîäåö, õîçÿåâà ñòàëêèâàþòñÿ ñ
íàêîïèòåëüíûé. Ñàìà “ìèãàëêà”, êàê âèä- áî÷åå íàïðÿæåíèå èñïîëüçóåìûõ ýëåêò- ïðîáëåìîé êîììóòàöèè. Êàæäûé
íî èç ñõåìû, ñîáðàíà íà òðåõ òðàíçèñ- ðîëèòè÷åñêèõ êîíäåíñàòîðîâ. èç íèõ õî÷åò èìåòü èíäèâèäóàëüíîå
òîðàõ VT1...VT3, äèîäàõ VD1, VD2, êîí- Â ñõåìå èñïîëüçîâàíû ðåçèñòîðû òèïà ïèòàíèå îáùåãî ýëåêòðîíàñîñà.
äåíñàòîðå Ñ1 è ñâåòîèçëó÷àþùåì äèî- ÌËÒ, ýëåêòðîëèòè÷åñêèå êîíäåíñàòîðû Ñ ïîìîùüþ ïåðåêëþ÷àòåëÿ ÒÏ1
äå HL1. Çà îñíîâó ñõåìû âçÿòà ïóáëèêà- òèïà Ê53-14, äèîäû ëþáûå êðåìíèåâûå. (îò ëàìïîâîãî òåëåâèçîðà) óäà-
öèÿ [1]. Êîíäåíñàòîð Ñ3 òèïà Ê73-17. Òðàíçèñ- ëîñü ðåøèòü ïðîáëåìó "âñòðå÷è
Ïðè ïîäà÷å íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ íà òîðû VT1, VT2 ëþáûå êðåìíèåâûå ñîîò- ôàç", è òåïåðü êàæäûé õîçÿèí êà-
ñõåìó âñå òðàíçèñòîðû çàêðûòû, íà÷èíà- âåòñòâóþùåé ïðîâîäèìîñòè.  êà÷åñòâå ÷àåò âîäó "ñâîèì" ýëåêòðè÷åñòâîì
åòñÿ çàðÿäêà êîíäåíñàòîðà Ñ1 ÷åðåç VT3 ìîæíî ïðèìåíèòü òðàíçèñòîðû òèïîâ (ñì.ðèñóíîê).
öåïü VD1, R3, HL1, R6. Êîãäà íàïðÿæåíèå ÊÒ3117, ÊÒ503, ÊÒ603, ÊÒ630. Íàñòðîé-
íà ýìèòòåðå òðàíçèñòîðà VT1 ñòàíåò êè ñõåìà ïðàêòè÷åñêè íå òðåáóåò. Ïîä-
ìåíüøå, ÷åì íà áàçå, îí îòêðûâàåòñÿ. áîðîì ðåçèñòîðà R6 óñòàíàâëèâàþò íå-
Êîëëåêòîðíûé òîê ýòîãî òðàíçèñòîðà îò- îáõîäèìóþ ÿðêîñòü ñâå÷åíèÿ ñâåòîäèîäà,
êðûâàåò ñîñòàâíîé òðàíçèñòîð VT2, VT3. ðåçèñòîðîì R3 - ïåðèîä ñëåäîâàíèÿ, à
Êîíäåíñàòîð Ñ1 íà÷èíàåò ðàçðÿæàòüñÿ ðåçèñòîðîì R5 - äëèòåëüíîñòü âñïûøêè
÷åðåç VT1, R4, VT2. Êðîìå ýòîé öåïè ñâåòîäèîäà. Íà ýòè äâà ïàðàìåòðà âëè-
êîíäåíñàòîð ðàçðÿæàåòñÿ åùå ïî öåïè: ÿåò òàêæå åìêîñòü êîíäåíñàòîðà Ñ1.
VD2, R5, VT3. Ìîùíûé èìïóëüñ êîëëåê-
òîðíîãî òîêà òðàíçèñòîðà VT3, îãðàíè- Ëèòåðàòóðà
÷åííûé ðåçèñòîðîì R6, ïðèâîäèò ê ÿðêîé 1.Ðåãóëèðóåìûé ãåíåðàòîð èìïóëü-
âñïûøêå ñâåòîäèîäà HL1. Ïåðèîä âñïû- ñîâ//Ðàäèî. -1990. -¹8.
øåê îïðåäåëÿåòñÿ åìêîñòüþ êîíäåíñàòî-

22 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ

Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû
è èõ õàðàêòåðèñòèêè
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 1-4/2001) Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî, ã.Êèåâ
Ìåòîäû áåññòàðòåðíîãî Â îáëàñòè I ëàìïà íå çàæèãàåòñÿ, îá-
çàæèãàíèÿ ëàìï è ëàñòü II ñîîòâåòñòâóåò çàæèãàíèþ ïðè
êëàññèôèêàöèÿ ñõåì õîëîäíûõ êàòîäàõ - îáëàñòü “õîëîäíûõ”
çàæèãàíèé. Îíà íàèìåíåå áëàãîïðèÿò-
Íàëè÷èå ñòàðòåðîâ óñëîæíÿåò îáñëó- íà äëÿ ñðîêà ñëóæáû ëàìï ñ ïîäîãðåâ-
æèâàíèå, çàòÿãèâàåò ïðîöåññ çàæèãà- íûìè êàòîäàìè. Îáëàñòü III ñîîòâåòñòâó-
íèÿ, èíîãäà ïðèâîäèò ê íåïðèÿòíûì ìè- åò çàæèãàíèþ ïðè äîñòàòî÷íî ïðîãðåòûõ
ãàíèÿì îòäåëüíûõ ëàìï, â íåêîòîðûõ ñëó- êàòîäàõ - îáëàñòü “ãîðÿ÷èõ” çàæèãàíèé.
÷àÿõ íåèñïðàâíîñòè ñòàðòåðà (“çàëèïà-  îáëàñòè IV âîçìîæíû õîëîäíûå çàæè-
íèå”) ìîãóò ïðèâîäèòü ê âûõîäó èç ñòðîÿ ãàíèÿ, íåñìîòðÿ íà òîê ïîäîãðåâà êàòî-
èñïðàâíûõ ëàìï. Ïîýòîìó ïðåäëîæåíî äîâ, äîñòàòî÷íûé äëÿ “ãîðÿ÷åãî” çàæèãà-
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ ÏÐÀ íèÿ.
áåññòàðòåðíîãî çàæèãàíèÿ. Ñõåìû áûñòðîãî çàæèãàíèÿ äîëæíû
 çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçîâàííîãî îáåñïå÷èâàòü ïðåäâàðèòåëüíûé íàêàë
ðåæèìà ñóùåñòâóþùèå ñõåìû áåññòàð- êàòîäîâ, äîñòàòî÷íûé äëÿ òîãî, ÷òîáû ðèñ.10
òåðíîãî çàæèãàíèÿ ËË äóãîâîãî ðàçðÿ- ëàìïû ðàáîòàëè â îáëàñòè “ãîðÿ÷åãî” çà-
äà äåëÿòñÿ íà äâå ãðóïïû: ñõåìû áûñò- æèãàíèÿ; ïîäà÷ó íà ëàìïó íàïðÿæåíèÿ,
ðîãî çàæèãàíèÿ - ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ãàðàíòèðóþùåãî “ãîðÿ÷åå” çàæèãàíèå
íàãðåâîì êàòîäîâ, êîòîðûå äîëæíû äóãîâîãî ðàçðÿäà ñ ó÷åòîì âîçìîæíîãî
îáåñïå÷èòü “ãîðÿ÷åå çàæèãàíèå” (èõ ìîæ- ðàçáðîñà ïàðàìåòðîâ ëàìï, ïîíèæåííî-
íî ïðèìåíèòü äëÿ ëàìï, ó êîòîðûõ êàòî- ãî íàïðÿæåíèÿ â ñåòè è äðóãèõ íåáëàãî-
äû èìåþò ïî äâà âûâîäà), è ñõåìû ìãíî- ïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ è ïî âîçìîæíîñòè èñ-
âåííîãî çàæèãàíèÿ - áåç ïðåäâàðèòåëü- êëþ÷àþùåãî “õîëîäíûå” çàæèãàíèÿ. Äëÿ
íîãî íàêàëà êàòîäîâ, ðàññ÷èòàííûå íà ãàðàíòèðîâàííîãî çàæèãàíèÿ ëàìï áåç
“õîëîäíîå çàæèãàíèå” (â ýòèõ ñõåìàõ “ïîëîñêè” (âåðõíÿÿ ãðàíèöà îáëàñòè III)
ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ëàìïû ñî ñïåöèàëü- òðåáóåòñÿ ýôôåêòèâíîå íàïðÿæåíèå õî-
íûìè êàòîäàìè). Äëÿ ñîçäàíèÿ ýêîíî- ëîñòîãî õîäà íå íèæå 250-300 Â (ò.å. âû-
ìè÷íûõ áåññòàðòåðíûõ àïïàðàòîâ íå- øå íàïðÿæåíèÿ ñåòè).
îáõîäèìî ñíèçèòü íàïðÿæåíèå çàæèãàíèÿ Íàëè÷èå ïîëîñîê è ïðåäâàðèòåëüíûé
ëàìï äî âåëè÷èíû, ìåíüøåé íàïðÿæåíèÿ íàêàë êàòîäîâ ïîçâîëÿþò ïðè íàïðÿæå-
â ñåòè, ñ ó÷åòîì åãî ïàäåíèÿ. Íàèáîëåå íèè ñåòè íå íèæå 210-220  îáîéòèñü
ýôôåêòèâíûìè ïóòÿìè ñíèæåíèÿ íàïðÿæå- áåç äîïîëíèòåëüíîãî ïîâûøåíèÿ íàïðÿ-
íèÿ çàæèãàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûé æåíèÿ, ÷òî çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò ñõåìû
íàêàë êàòîäîâ è ïðèìåíåíèå ïðîâîäÿùèõ ÏÐÀ. Ïîýòîìó âî âñåõ ñõåìàõ áåç ïîâû-
ïîëîñîê íà êîëáå (èëè âáëèçè ëàìïû). øåíèÿ íàïðÿæåíèÿ íåîáõîäèìî ïðèìå-
Ïðè íàëè÷èè ïîëîñêè, ñîåäèíåííîé ñ íÿòü “ïîëîñêè”. Ñ ýòîé öåëüþ âûïóñêàþò
ýëåêòðîäîì, è íàêàëå êàòîäîâ íàïðÿ- ñïåöèàëüíûå ëàìïû ñ íàíåñåííîé íà
æåíèå çàæèãàíèÿ äëÿ ëàìï 30 è 40 Âò ïîâåðõíîñòü ïðîâîäÿùåé ïðîçðà÷íîé
óäàåòñÿ ñíèçèòü äî 130-150 Â. Êðîìå òî- ïîëîñîé èëè îáùèì ïîêðûòèåì. Ñëåäó-
ãî, íà íàïðÿæåíèå çàæèãàíèÿ îêàçûâà- åò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ñåòÿõ ñî çíà÷èòåëü- ðèñ.11
þò áîëüøîå âëèÿíèå òàêèå ôàêòîðû, êàê íûì ñíèæåíèåì íàïðÿæåíèÿ ïîäîáíûå çàæèãàíèÿ ëàìïû íàïðÿæåíèå íà Z3 ïà-
âëàæíîñòü è òåìïåðàòóðà îêðóæàþùå- ñõåìû íå îáåñïå÷èâàþò íàäåæíîãî çà- äàåò, âñëåäñòâèå ÷åãî àâòîìàòè÷åñêè
ãî âîçäóõà, ñîñòàâ è äàâëåíèå íàïîëíÿ- æèãàíèÿ ëàìï. óìåíüøàåòñÿ ÝÄÑ íàêàëüíûõ îáìîòîê è
þùåãî ãàçà, êîíñòðóêöèÿ è ñîñòîÿíèå Íà ðèñ.11 ïîêàçàíû ñõåìû, ðàññ÷è- ïîäêàë êàòîäîâ. Ñõåìà ðèñ.11,á àíàëî-
ýëåêòðîäîâ è äð. òàííûå íà ðàáîòó ñ ïîëîñêîé. Ïðåäâà- ãè÷íà ñõåìå ðèñ.12,à, íî äëÿ íåáîëü-
Î íàïðÿæåíèè çàæèãàíèÿ äàæå äëÿ ðèòåëüíûé íàêàë êàòîäîâ îñóùåñòâëÿ- øîãî ïîâûøåíèÿ íàïðÿæåíèÿ õîëîñòîãî
îäíîé ëàìïû ìîæíî ãîâîðèòü òîëüêî åòñÿ îò ñïåöèàëüíûõ íàêàëüíûõ îáìîòîê õîäà ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ïåðâè÷íîé îá-
êàê î ñòàòèñòè÷åñêîé âåëè÷èíå, èìåþùåé ÷åðåç àâòîòðàíñôîðìàòîð, ïåðâè÷íàÿ ìîòêîé àâòîòðàíñôîðìàòîðà âêëþ÷åí
íåêîòîðîå ðàñïðåäåëåíèå. Ïîýòîìó çà- îáìîòêà êîòîðîãî âêëþ÷åíà ïàðàëëåëü- êîíäåíñàòîð.  òàêèõ ñõåìàõ îáû÷íî èñ-
âèñèìîñòè íàïðÿæåíèÿ çàæèãàíèÿ îò ðàç- íî ëàìïå. Ñîïðîòèâëåíèå îáìîòêè Z3 ïîëüçóåòñÿ ÿâëåíèå ôåððîðåçîíàíñà. Â
ëè÷íûõ ôàêòîðîâ äîëæíû èçîáðàæàòüñÿ âûáèðàåòñÿ çíà÷èòåëüíî áîëüøå Z äð, ñõåìàõ áûñòðîãî ïóñêà ñëåäóåò ïðèìå-
â âèäå çîíû, øèðèíó êîòîðîé ñëåäóåò íÿòü ËË ñ íèçêîîìíûìè êàòîäàìè.
÷òîáû ïðè íåãîðÿùåé ëàìïå âñå íàïðÿ-
ñòðîèòü ïî çàêîíàì ñòàòèñòèêè. Íà Ïîñêîëüêó áåññòàðòåðíûå ÏÐÀ äëÿ
æåíèå ñåòè ïàäàëî íà Z3 è â íàêàëüíûõ
ðèñ.10 ïîêàçàíû îáëàñòè, ñîîòâåòñò- ËË èìåþò çíà÷èòåëüíî áîëüøèå ìàññó,
âóþùèå ðàçëè÷íûì óñëîâèÿì çàæèãàíèÿ. îáìîòêàõ âîçíèêàëà ÝÄÑ, äîñòàòî÷íàÿ ãàáàðèòû è ïîòåðè ìîùíîñòè, ÷åì ñòàð-
äëÿ íàãðåâà êàòîäîâ (ðèñ.11,à). Ïîñëå
Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 23
ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ / Ä
ÐËÓÁ
ßÐËÈÞ
ÊÀÁÎÇÍÀÒÅËÜÍÛÕ

 ÌÈÐÅ ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐÎÂ
 øêîëüíîì êóðñå ôèçèêè îáû÷íî ðàññìàòðè-
âàþò åìêîñòü êîíäåíñàòîðà, ñîñòîÿùåãî èç äâóõ
ïàðàëëåëüíûõ ïëîñêîñòåé. Íî ñóùåñòâóåò áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî äðóãèõ âèäîâ êîíäåíñàòîðîâ, ñ êî-
òîðûìè ïðèõîäèòñÿ èìåòü äåëî íà ïðàêòèêå. Ýòî
âñåãäà äâà íå ñâÿçàííûõ äðóã ñ äðóãîì ãàëüâàíè-
÷åñêè ïðîâîäíèêà, êðîìå îäíîãî ñëó÷àÿ. Îäèíî÷-
íûé ïðîâîäÿùèé ïðåäìåò, íàïðèìåð, øàð, òîæå
îáëàäàåò åìêîñòüþ, êîòîðàÿ ðàâíà Ñ = 4πε0R, ãäå
ε0 = 8,85•10-12 Ô/ì; R - ðàäèóñ øàðà. Ðàññ÷è-
òàåì ïî ýòîé ôîðìóëå åìêîñòü íàøåé ïëàíåòû
Çåìëÿ è ïîëó÷èì Ñç = 711 ìêÔ. Íå òàê óæ ìíî-
ãî ó êàæäîãî ðàäèîëþáèòåëÿ íàéäåòñÿ êîíäåíñà-
òîð åìêîñòüþ ïîáîëüøå.
Åñëè êîíäåíñàòîð ñîñòîèò èç äâóõ ïðîâîäíèêîâ
â ôîðìå øàðà, îäèí ñ ðàäèóñîì R (âíåøíèé), à
äðóãîé ñ ðàäèóñîì r (âíóòðåííèé), òî åìêîñòü òà-
ðèñ.12 êîãî êîíäåíñàòîðà ðàâíà Ñø = 4πεε0/(1/r - 1/R)
(åñëè çàçîð ìåæäó øàðàìè çàïîëíåí äèýëåêòðè-
òåðíûå, èõ ñëåäóåò ïðèìåíÿòü òîëü- äåðæèâàåòñÿ íåçàâèñèìûé ïîäêàë êîì ñ äèýëåêòðè÷åñêîé ïîñòîÿííîé ε, äëÿ âîçäó-
êî â ñïåöèàëüíûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà êàòîäîâ. Ñóùåñòâóþò è äðóãèå ñõå- õà èëè âàêóóìà ìîæíî ñ÷èòàòü ε = 1). Åñëè òåïåðü
ñòàðòåðíûå ñõåìû íåïðèìåíèìû. ìû ìàãíèòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, íà- ó âíåøíåãî øàðà ðàäèóñ óñòðåìèòü ê áåñêîíå÷-
Ñâåòîâîé ïîòîê (ÿðêîñòü) ËË ìîæ- ïðèìåð, ïóòåì ïåðåìåùåíèÿ ñåð- íîñòè, òî êàê ðàç è ïîëó÷èì ïðåäûäóùóþ ôîðìó-
íî ðåãóëèðîâàòü ïóòåì èçìåíåíèÿ äå÷íèêà. Íåäîñòàòêàìè ýòîãî ìåòî- ëó. Èíûìè ñëîâàìè, åìêîñòü çåìíîãî øàðà - ýòî
ñèëû òîêà ðàçðÿäà. Ïðè ýòîì âî èç- äà ÿâëÿåòñÿ ãðîìîçäêîñòü àïïàðà- åìêîñòü ìåæäó Çåìëåé è êîñìîñîì.
áåæàíèå áûñòðîãî ðàçðóøåíèÿ êàòî- òîâ è áîëüøèå ïîòåðè. Ïðèâåäåì ôîðìóëû äëÿ åìêîñòè ðàçëè÷íûõ âè-
äîâ è ïîãàñàíèÿ ðàçðÿäà ïðè çíà÷è-  ñõåìå ðèñ.12,á ðåãóëèðîâàíèå äîâ êîíäåíñàòîðîâ, âñòðå÷àþùèõñÿ íà ïðàêòèêå
òåëüíîì ñíèæåíèè òîêà íåîáõîäè- ñâåòîâîãî ïîòîêà îñóùåñòâëÿåòñÿ (åìêîñòü äàíà íà 1 ïîãîííûé ìåòð äëèíû):
ìî ïîääåðæèâàòü ïîñòîÿííî íàêàë ïóòåì èçìåíåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ïèòà- Öèëèíäðè÷åñêèé èëè êîàêñèàëüíûé êîíäåíñàòîð
êàòîäîâ è îáåñïå÷èâàòü óñëîâèÿ ïå- íèÿ ÷åðåç ðåãóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ, à Ñö = 2πεε0/ln(b/a), ãäå b - âíåøíèé
ðåçàæèãàíèÿ ðàçðÿäà. Èçìåíåíèå äëÿ ðàñøèðåíèÿ ïðåäåëîâ ðåãóëè- ðàäèóñ; a - âíóòðåííèé ðàäèóñ.
òîêà ëàìïû âîçìîæíî îñóùåñòâëÿòü ðîâàíèÿ ïàðàëëåëüíî èñòî÷íèêó ïè- Äâóõïðîâîäíàÿ ëèíèÿ Ñä = πεε0/ln(d/a),
ïóòåì èçìåíåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ïèòà- òàþùåãî íàïðÿæåíèÿ ÷åðåç ðàçâÿçû- ãäå d - ðàññòîÿíèå ìåæäó ïðîâîäàìè; a - ðàäè-
íèÿ, ñîïðîòèâëåíèÿ áàëëàñòà è ôà- âàþùèé è çàïèðàþùèé ôèëüòðû óñ ïðîâîäà.
çû çàæèãàíèÿ ðàçðÿäà. ïîäêëþ÷åí âñïîìîãàòåëüíûé ìàëî- Ïðîâîä íàä ïðîâîäÿùåé ïëîñêîñòüþ
 ïðîñòåéøåì ñëó÷àå (ðèñ.12,à) ìîùíûé èñòî÷íèê âûñîêîé ÷àñòîòû Ñï = 2πεε0/ln(2h/a), ãäå h - âûñîòà ïðîâîäà íàä
ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ëàìïîé êðîìå (5-15 êÃö), îáåñïå÷èâàþùèé çàæè- ïëîñêîñòüþ; a - ðàäèóñ ïðîâîäà.
äðîññåëÿ âêëþ÷àþò ðåçèñòîð ñ ïåðå- ãàíèå è ïåðåçàæèãàíèå ëàìï ïðè Ïðè ïåðåäà÷å ñèãíàëîâ ïåðåìåííîãî òîêà íà
ìåííûì ñîïðîòèâëåíèåì. Ïîäîãðåâ ìàëîì ïèòàþùåì íàïðÿæåíèè. Ìîù- ðàññòîÿíèå âñåãäà âîçíèêàåò ïðîáëåìà óòå÷åê,
êàòîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íàêàëüíûì íîñòü âñïîìîãàòåëüíîãî èñòî÷íèêà ñâÿçàííûõ ñ åìêîñòüþ ëèíèé ïåðåäà÷è. ×òî âûãîä-
òðàíñôîðìàòîðîì, à äëÿ îáëåã÷åíèÿ Â× ñîñòàâëÿåò îêîëî 1% ìîùíîñòè íåå: ïåðåäàâàòü ñèãíàë ïî êîàêñèàëüíîìó êàáå-
çàæèãàíèÿ è ïåðåçàæèãàíèÿ ïðèìå- ëàìï. Ñõåìà ïîçâîëÿåò îñóùåñòâ- ëþ, äâóõïðîâîäíîé ëèíèè èëè îäèíî÷íîìó ïðîâî-
íåíà ïðîâîäÿùàÿ ïîëîñà. Ñõåìà ëÿòü ïëàâíîå ðåãóëèðîâàíèå ÿðêîñ- äó (âòîðûì ÿâëÿåòñÿ ïîâåðõíîñòü Çåìëè). Åìêîñ-
ïðèåìëåìà äëÿ íåáîëüøîãî ÷èñëà òè ËË â ïðåäåëàõ 1-200, è åå ìîæ- òè ýòèõ ëèíèé ïåðåäà÷è - êàê ðàç òå òðè ñëó÷àÿ,
ëàìï. íî èñïîëüçîâàòü â ëþáîé äåéñòâóþ- êîòîðûå ðàññìîòðåíû âûøå.
Èçìåíåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ äðîññå- ùåé îñâåòèòåëüíîé óñòàíîâêå áåç Ó êîàêñèàëüíîãî êàáåëÿ âîëíîâîå ñîïðîòèâëå-
íèå æåñòêî îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòíîøåíèåì b/a.
ëÿ îáû÷íî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïîä- ñóùåñòâåííîé ïåðåäåëêè. Äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî ñëó÷àÿ âîëíîâîãî ñîïðîòèâëå-
ìàãíè÷èâàíèÿ åãî ñåðäå÷íèêà ïî- Íà ðèñ.12,â ïîêàçàíà ïðèíöèïè- íèÿ 120 Îì b/a = 8, ln(b/a) = 2 è ïîãîííàÿ åì-
ñòîÿííûì òîêîì. Äëÿ ýòîãî íà äðîñ- àëüíàÿ ñõåìà ôàçîâîãî ðåãóëèðî- êîñòü Ñö = πεε0, äëÿ òèïè÷íîãî ε = 4 ïîëó÷èì Ñö
ñåëå áåç âîçäóøíîãî çàçîðà äåëà- âàíèÿ ÿðêîñòè ËË. Îáû÷íî ðåãóëè-
þò äâå îáìîòêè: îäíó ïîäêëþ÷àþò ðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ òèðèñòîðà- = 100 ïÔ/ì. Äëÿ äâóõïðîâîäíîé ëèíèè ïðèìåì
d/a =60, lnd/a = 4 è ïîãîííàÿ åìêîñòü Ñä =
ïîñëåäîâàòåëüíî ëàìïå, à âòîðàÿ ìè Ò1 è Ò2. Ñ óâåëè÷åíèåì ïàóç òî- 0,25πεε0 , ïîñêîëüêó äëÿ âîçäóøíîé ëèíèè ε = 1,
ñëóæèò äëÿ ïîäìàãíè÷èâàíèÿ. Äðîñ- êà ðàñòåò íàïðÿæåíèå çàæèãàíèÿ.
ñåëü ðàññ÷èòûâàþò òàê, ÷òîáû ïðè Ïîýòîìó, êàê è â äðóãèõ ïîäîáíûõ òî ïîëó÷èì Ñä = 8 ïÔ/ì. Íàêîíåö, äëÿ îäíîïðî-
ðàçîìêíóòîé äîïîëíèòåëüíîé îáìîò- ñõåìàõ, íåîáõîäèìû íåïðåðûâíûé âîäíîé ëèíèè ïðèìåì 2h/a = 4000, ln2h/a = 8
êå òîê ëàìïû ñîñòàâëÿë íåñêîëüêî ïîäîãðåâ êàòîäîâ è ïðèìåíåíèå è ïîãîííàÿ åìêîñòü Ñï = 8 ïÔ/ì. Òàêèì îáðà-
çîì, îäíîïðîâîäíûå è äâóõïðîâîäíûå ëèíèè èìå-
ïðîöåíòîâ îò íîìèíàëüíîãî. Ïðè ëàìï ñ ïðîâîäÿùåé çàçåìëåííîé ïî- þò âåñüìà ìàëûå çíà÷åíèÿ ïîãîííîé åìêîñòè.
âêëþ÷åíèè íàãðóçêè â äîïîëíèòåëü- ëîñîé. Ïðè ðàáîòå íà ÷àñòîòå 50 Ãö Íî êàáåëüíàÿ ëèíèÿ, íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ ïîãîí-
íóþ îáìîòêó äðîññåëÿ è èçìåíåíèè ñ ðîñòîì ïàóç òîêà óâåëè÷èâàþòñÿ íóþ åìêîñòü, èìååò äâà ïðåèìóùåñòâà: ñêðûòíîñòü
åå âïëîòü äî êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ïóëüñàöèè ÿðêîñòè. (åå ìîæíî çàêîïàòü â çåìëþ) è ïðàêòè÷åñêîå îò-
ìîæíî óâåëè÷èâàòü òîê â öåïè ëàì- (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò) ñóòñòâèå âûõîäà ýíåðãèè â îêðóæàþùåå ïðîñòðàí-
ïû äî íîìèíàëüíîãî. Â ñõåìå ïîä- ñòâî (íå ñîçäàþòñÿ ïîìåõè).

24 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ
(ïðè áîëüøåé ÷àñòîòå ìîæåò

Экономайзер âûéòè èç ñòðîÿ ýëåêòðîêëàïàí).


Èìïóëüñû ñ ãåíåðàòîðà ñìåøè-
âàþòñÿ ñ ñèãíàëîì ëîãè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ òðèããåðà â ñìåñèòåëå,

принудительного è ïîëó÷åííàÿ ñìåñü ïîñòóïàåò


íà âõîäíîé êàñêàä è ýëåêòðî-
êëàïàí.
Ðàáîòà ñõåìû. ÝÏÕÕ íà

холостого хода (ðèñ.3) ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâó-


åò ñòðóêòóðíîé ñõåìå è ñîñòî-
èò èç äâóõ ìèêðîñõåì: DD1 -
RS-òðèããåð è DA1 - òàéìåðà.
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîñòü òàéìå-
À. Êðàâ÷åíêî, ã. Êèåâ ðà ðàññìîòðåíà â [3]. Ïðè
Îïèñàííûå â [1] ïðèíöèïû ñîâ, 3 - ïðåîáðàçîâàòåëü íà- íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû íå âêëþ÷åíèè çàìêà çàæèãàíèÿ
ðàáîòû ÝÏÕÕ ïîçâîëÿþò ñêîí- ïðÿæåíèå-÷àñòîòà, 4 ,5 - êîì- èñêàæàòü äëèòåëüíîñòü ôðîíòà ýëåêòðîêëàïàí äîëæåí áûòü
ñòðóèðîâàòü ïðîñòîå óñòðîé- ïàðàòîð, 6 - RS-òðèããåð, 7 - ñèãíàëà ñ ïðåðûâàòåëÿ, èíà÷å âêëþ÷åí, è òîïëèâíî-âîçäóøíàÿ
ñòâî íà ðàñïðîñòðàíåííûõ ýëå- ñòàáèëèçàòîð òîêà, 8 - ñìåñè- äëèòåëüíîñòü è ìîùíîñòü èñ- ñìåñü ïîïàäàåò â ñèñòåìó êàíà-
ìåíòàõ.  îñíîâó ñõåìû ïîëî- òåëü, 9 - âûõîäíîé êàñêàä, 10 êðû óìåíüøàòñÿ (ïðè ðàáîòå ñ ëà õîëîñòîãî õîäà. Íà÷àëüíîå
æåíà ñòðóêòóðà ðàíåå ðàññìî- -ýëåêòðîêëàïàí, 11 - ãåíåðàòîð èäåàëüíûì êîììóòàòîðîì äëè- âêëþ÷åíèå ýëåêòðîêëàïàíà Ê1
òðåííûõ ýëåêòðîííî-ìåõàíè÷å- 8 Ãö, 12 - âûêëþ÷àòåëü äðîñ- òåëüíîñòü è ìîùíîñòü èñêðû âûïîëíÿåò òàéìåð DA1 ñ ïîìî-
ñêèõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ êàð- ñåëüíîé çàñëîíêè. çàâèñÿò îò áîðòîâîãî íàïðÿ- ùüþ öåïè ñáðîñà R12C6. Êîí-
áþðàòîðîì [2]. Ñ ïðåðûâàòåëÿ ñèñòåìû çà- æåíèÿ ïèòàíèÿ è èíäóêòèâíîñòè äåíñàòîð, çàðÿæàÿñü íàïðÿæå-
Ñõåìà (ðèñ.1) ñîäåðæèò: æèãàíèÿ èìïóëüñû (ðèñ 2,à) ïî- êàòóøêè çàæèãàíèÿ). Âìåñòå ñ íèåì ïèòàíèÿ +5 Â, ôîðìèðóåò
1 - âõîäíîå óñòðîéñòâî, 2 - ñòóïàþò íà âõîä 1 ÝÏÕÕ. Âõîä- òåì âõîäíîå óñòðîéñòâî íå íóëåâîé óðîâåíü íà âûâîäå 4
óñòðîéñòâî ôîðìèðîâàíèÿ îäè- íîå óñòðîéñòâî èìååò âûñîêîå äîëæíî âûéòè èç ñòðîÿ îò âûñî- DA1 , â ðåçóëüòàòå íà âûâîäå 3
íàêîâîé äëèòåëüíîñòè èìïóëü- âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå. Ýòî êîâîëüòíîãî èìïóëüñà ñ ïðå- óñòàíàâëèâàåòñÿ ëîã.”1”, è âû-
õîäíîé êàñêàä ïîäàåò ïèòàíèå
+12 Â íà Ê1. Âõîäíàÿ öåïü ñî-
ñòîèò èç ðåçèñòèâíîãî äåëèòåëÿ
R1, R2, ðàçäåëèòåëüíîãî êîí-
äåíñàòîðà Ñ1 è îãðàíè÷èòåëÿ
àìïëèòóäû ñèãíàëà VD1, VD2
(äëÿ çàùèòû ïåðåõîäà ÁÝ òðàí-
çèñòîðà VT1).
Òðàíçèñòîðíûé êàñêàä VT1
âûïîëíÿåò ðîëü èíâåðòîðà, òàê
êàê àêòèâíûì óðîâíåì äëÿ ðà-
áîòû òðèããåðà DD1.1 ÿâëÿåòñÿ
ëîã.”0”. Òðèããåð DD1.1 ñîâìåñò-
íî ñ R4, C2 âûïîëíÿåò ðîëü
ôîðìèðîâàòåëÿ èìïóëüñîâ îäè-
íàêîâîé äëèòåëüíîñòè [4]. Ýòè
èìïóëüñû (ðèñ. 2.á) ïîñòóïàþò
íà ðàçðÿäíûå êëþ÷è VT3, VT4
ðèñ.1 ðûâàòåëÿ (èíîãäà àìïëèòóäà äî- ÷åðåç R5, VD3, VD4. Êîíäåí-
ñòèãàåò 300 Â). ñàòîðû Ñ3 è Ñ4 çàðÿæàþòñÿ
Ïîëó÷åííûå èìïóëüñû èìåþò ñòàáèëüíûì òîêîì ÷åðåç ñîîò-
ðàçíóþ äëèòåëüíîñòü è ñêâàæ- âåòñòâåííî R9, R10 îò ñòàáèëè-
íîñòü. Ïîýòîìó ïîñëå âõîäíîãî çàòîðà òîêà VT2, VD7, R8. Êëþ-
óñòðîéñòâà ñòîèò ôîðìèðîâà- ÷è VT3, VT4 ðàçðÿæàþò êîíäåí-
òåëü îäèíàêîâîé äëèòåëüíîñòè ñàòîðû Ñ3, Ñ4 ñîîòâåòñòâåí-
èìïóëüñîâ. Ïîëó÷åííàÿ èìïóëüñ- íî, è â çàâèñèìîñòè îò ÷àñòîòû
íàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëåäîâàíèÿ ðàçðÿäíûõ èìïóëü-
(ðèñ.2,á) ïîñòóïàåò íà ïðåîá- ñîâ íà 6 èëè 2 âûâîäå DA1
ðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèå-÷àñòî- ôîðìèðóåòñÿ ëîã.”0” (â äàííîé
òà, êîòîðûé ïèòàåòñÿ îò ñòàáè- ñõåìå âêëþ÷åíèÿ íóëåâîé óðî-
ëèçàòîðà òîêà. Ïðåîáðàçîâàí- âåíü äëÿ âûâîäà 6 ìåíåå 2/3
íîå íàïðÿæåíèå ïîñòóïàåò íà Uïèò, äëÿ âûâîäà 2 - 1/3 U ïèò).
êîìïàðàòîðû, êîòîðûå â çàâè- Â ðåçóëüòàòå òàéìåð DA1 ïåðå-
ñèìîñòè îò ÷àñòîòû âêëþ÷àþò õîäèò â åäèíè÷íîå èëè â íóëå-
èëè âûêëþ÷àþò òðèããåð âîå ñîñòîÿíèå â çàâèñèìîñòè
(ðèñ.2,â). îò ÷àñòîòû ïîñòóïàåìûõ èìïóëü-
 çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ ñîâ.
êîíòàêòîâ âûêëþ÷àòåëÿ äðîñ- Òðàíçèñòîð VT7 îòêðûâàåòñÿ
ñåëüíîé çàñëîíêè 12 , ãåíåðà- (èëè çàêðûâàåòñÿ) ïðè íàæàòîì
òîð âûðàáàòûâàåò èìïóëüñû ñî (èëè îòïóùåííîì) ìèêðîâûêëþ-
ñêâàæíîñòüþ 2 è ÷àñòîòîé 8 Ãö ÷àòåëå íà äðîññåëüíîé çàñëîí-
ðèñ.2
Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 25
ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ

Íàëàæèâàíèå. Âêëþ÷èòü äî 47 Ãö. Ðåãóëèðóÿ R10, äî-


ïèòàíèå ÝÏÕÕ. Óáåäèòüñÿ, ÷òî áèòüñÿ íóëåâîãî ñîñòîÿíèÿ íà
åñòü ïèòàíèå +5 Â (ñâåòèòñÿ âûâîäå 3 DA1. Óñòàíîâèòü ÝÏÕÕ
VD11). Ýëåêòðîêëàïàí âêëþ÷åí íà àâòîìîáèëü è ïîâòîðèòü ðó-
(ñâåòèòñÿ VD12). Åñëè ýëåêòðî- ãóëèðîâêè ïîðîãà ñðàáàòûâà-
ðèñ.3 êëàïàí íå âêëþ÷àåòñÿ, ïðîâå- íèÿ íà ðàáîòàþùåì àâòîìî-
ðèòü ñîñòîÿíèå òàéìåðà âû- áèëå.
êå SA1 (ðèñ.2,ã). Â îòêðûòîì à äèîä VD10 - äëÿ çàùèòû ÝÏÕÕ âîä 3 DA1. Ïðè îòñóòñòâèè åäè-
ñîñòîÿíèè VT7 òîðìîçèò ãåíåðà- îò íåïðàâèëüíîãî âêëþ÷åíèÿ. íè÷íîãî óðîâíÿ ïðîâåðèòü öåïü Ëèòåðàòóðà
öèþ èìïóëüñîâ ñ ÷àñòîòîé 8 Ãö Ñòàáèëèçàòîð +5  ñîáðàí íà C6,R12 âûâîä 4 DA1. Ðàçîìê- 1. Êðàâ÷åíêî À.Â. Ýêîíîìàéçåð
(ðèñ. 2 ,ä) ìóëüòèâèáðàòîðà VT5,VD8,R13,C7. Äèîä VD11 íóòü SA1. Ïðîâåðèòü ãåíåðà- ïðèíóäèòåëüíîãî õîëîñòîãî õî-
DD1.2.  çàêðûòîì ñîñòîÿíèè ñëóæèò äëÿ èíäèêàöèè ïèòàíèÿ öèþ èìïóëüñîâ ñ ÷àñòîòîé 8 Ãö äà//Ðàä³îàìàòîð.-2001.-¹4.
VT7 ìóëüòèâèáðàòîð DD1.2 âû- ñõåìû, VD12 - äëÿ èíäèêàöèè 2. Êðàâ÷åíêî À.Â. Ìåõàíèêà +
íà âûâîäå 8 DD1.2. Ïîäàòü íà ýëåêòðîíèêà= ýêîíîìèè áåíçè-
ðàáàòûâàåò èìïóëüñû. Ñìåñè- âêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîêëàïàíà. R2 ïðÿìîóãîëüíûå èìïóëüñû íà//Ýëåêòðèê.-2000.-¹7,9.
òåëü VD 5, VD6, R15 âûïîëíÿåò Äåòàëè. Êîíäåíñàòîðû àìïëèòóäîé 3  è ÷àñòîòîé 63 3. Ïàðòàëà Î.Í. Ñõåìîòåõíèêà
ðîëü ñõåìû ÈËÈ (ðèñ. 2 ,å). Âû- Ñ3,Ñ4, Ñ8, Ñ9 æåëàòåëüíî ýëå- Ãö. Íà âûâîäå 5 DD1.1 íàñòðî- íà èíòåãðàëüíûõ òàéìå-
õîäíîé êàñêàä VT6, VT8 îòêðû- êòðîëèòè÷åñêèå PANASONIC èòü äëèòåëüíîñòü èìïóëüñîâ 2 ðàõ//Ðàä³îàìàòîð.-1998.-¹8.
âàåòñÿ èëè çàêðûâàåòñÿ â çàâè- 95. Ðåçèñòîðû R4,R9,R10 ëþ- ÌÑ, ðåãóëèðóÿ R4. Ðåãóëèðóÿ 4. Çóá÷óê Â.È., Ñèãîðñêèé Â.Ï.,
ñèìîñòè îò óðîâíÿ íà R15. Äè- áûå áåçûíäóêöèîííûå ïîäñòðî- R10, äîáèòüñÿ íóëåâîãî ñîñòîÿ- Øêóðî À.Í. Ñïðàâî÷íèê ïî öè-
îä VD9 íåîáõîäèì äëÿ äåìïôè- å÷íûå; R14 -ìîùíîñòüþ 2 Âò. íèÿ íà âûâîäå 3 DA1. Èçìå- ôðîâîé ñõåìîòåõíèêå.-Ê.: Òåõíè-
ðîâàíèÿ îáðàòíûõ òîêîâ ïðè Òðàíçèñòîðû VT1, VT3-VT7 ëþ- íèòü ÷àñòîòó ïîäàâàåìûõ èì- êà, 1990.
âûêëþ÷åíèè ýëåêòðîêëàïàíà Ê1, áûå òèïà ÊÒ315. ïóëüñîâ íà âõîäå ÝÏÕÕ ñ 63

Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå


http//schematic.by.ru íûé ïðîâîäíèê, íàïðèìåð, ìåæäó ñåíñîðîì äîéäåò, íàïðèìåð, ÀË307À, ÀË307Á èëè
Å2 è êîðïóñîì àâòîìîáèëÿ íå íóæåí - äî- äðóãîé ñ ïîñòîÿííûì ïðÿìûì íàïðÿæåíè-
Ïðîáíèê-èíäèêàòîð ñòàòî÷íî êîñíóòüñÿ îäíîé ðóêîé ñåíñîðà, åì íå áîëåå 2  ïðè òîêå 10 ìÀ. Ðåçèñòî-
Ñõåìà ïðîáíèêà ïîêàçàíà íà ðèñ.1. à äðóãîé âçÿòüñÿ çà ëþáóþ ìåòàëëè÷åñ- ðû òèïà ÌËÒ-0,125 è ÌËÒ-0,25 (R2), èñòî÷-
Îí óäîáåí òåì, ÷òî ïðè ðàáîòå íå òðåáó- êóþ äåòàëü, ïðèêðåïëåííóþ ê êîðïóñó, ÷òî- íèê ïèòàíèÿ - äâà ìàëîãàáàðèòíûõ àêêóìó-
þòñÿ ñîåäèíèòåëüíûå ïðîâîäíèêè äëÿ ïîä- áû ùóïîì ïðîâåðèòü íàïðÿæåíèå â ðàçíûõ ëÿòîðà (Ä-0,06, ÐÖ53, Ä-0,1), ñîåäèíåííûå
êëþ÷åíèÿ ê ïðîâåðÿåìûì öåïÿì. Íà òðåõ òî÷êàõ ïðîâîäêè. ïîñëåäîâàòåëüíî.
òðàíçèñòîðàõ ðàçíîé ñòðóêòóðû âûïîëíåí Åñëè íóæíî ïðîâåðèòü öåëîñòü êàêîãî-ëè- Äåòàëè ïðîáíèêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçè-
óñèëèòåëü ïîñòîÿííîãî òîêà, íàãðóæåííûé áî ïðîâîäíèêà èëè ó÷àñòêà öåïè, ê íèì ñòîðà R2 è ñâåòîäèîäà, ìîíòèðóþò íà ïëà-
íà ñâåòîäèîä HL1.  èñõîäíîì ñîñòîÿíèè ïîäêëþ÷àþò ùóï è ñåíñîð Å1. Òåïåðü ÷å- òå ðàçìåðàìè 18õ14 ìì. Ïëàòó âñòàâëÿþò
òðàíçèñòîðû çàêðûòû, ñâåòîäèîä íå ñâåòèò- ðåç èññëåäóåìóþ öåïü è ðåçèñòîðû R1, R3 â êîðïóñ èç ëþáîãî èçîëÿöèîííîãî ìàòå-
ñÿ. Ñòîèò ïîäàòü íà ùóï ÕÐ1 è ñåíñîð Å2 ïîòå÷åò òîê îò èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ. Ñâåòî- ðèàëà (íàïðèìåð, îðãàíè÷åñêîãî ñòåêëà)
ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå (ïëþñ åãî äîëæåí äèîä âíîâü ñâåòèòñÿ. ðàçìåðàìè 102õ27õ11 ìì (ðèñ. 2). Ùóïîì
áûòü íà ùóïå) 5,5  è áîëåå, êàê ÷åðåç ðå-  ïðîáíèêå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äðóãèå ÕÐ1 ñëóæèò çàîñòðåííûé ìåäíûé øòûðü,
çèñòîðû R1-R3 è ýìèòòåðíûé ïåðåõîä òðàí- ìàëîìîùíûå êðåìíèåâûå òðàíçèñòîðû ñ ñåíñîðàìè Å1 è Å2 - óêîðî÷åííûå âèíòû
çèñòîðà VT1 ïîòå÷åò òîê. Ñâåòîäèîä ñâå- êîýôôèöèåíòîì ïåðåäà÷è òîêà íå ìåíåå 50 Ì4 ñ ïîëóêðóãëîé ãîëîâêîé, ââèí÷åííûå â
òèòñÿ. Ïðîáíèê “ñðàáàòûâàåò” ïðè âõîäíîì è âîçìîæíî ìåíüøèì îáðàòíûì òîêîì êîë- êîðïóñ. Ðåçèñòîð R2 ïðèïàèâàþò (âíóòðè
òîêå ìåíåå 1 ìêÀ. Âîò ïî÷åìó ñîåäèíèòåëü- ëåêòîðà. Âìåñòî ñâåòîäèîäà ÀË310À ïî- êîðïóñà) ìåæäó ñåíñîðîì Å2 è ïëàòîé,

26 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÀÂÒÎ-Ì
ÌÎÒÎ
ñâåòîäèîä âêëåèâàþò â îòâåðñòèå íà áîêî- Àâòîìàòè÷åñêîå çàðÿäíîå óñòðîé-
âîé ñòåíêå êîðïóñà. Àêêóìóëÿòîðû ðàçìå- ñòâî Óñòðîéñòâî ïîçâîëÿåò íå òîëüêî çà-
ùàþò â îòñåêå, çàêðûâàåìîì êðûøêîé. ðÿæàòü, íî è âîññòàíàâëèâàòü àêêóìóëÿòî-
Ïðè äëèòåëüíîì áåçäåéñòâèè ïðèáîðà àê- ðû ñ çàñóëüôàòèðîâàííûìè ïëàñòèíàìè çà
êóìóëÿòîðû âûíèìàþò èç îòñåêà. ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ àñèììåòðè÷íîãî òîêà
Íàëàæèâàíèå ïðîáíèêà-èíäèêàòîðà ñâî- â ðåæèìå çàðÿä (5 À)-ðàçðÿä (0,5 À) çà
äèòñÿ ê ïîäáîðó ðåçèñòîðà R4, ÷òîáû ñâå- ïîëíûé ïåðèîä ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ. Ïî-
òîäèîä ñâåòèëñÿ ïðè ïîäà÷å íà ùóï ÕÐ1 îò- ñëå îêîí÷àíèÿ çàðÿäà ñõåìà îòêëþ÷àåò
íîñèòåëüíî ñåíñîðà Å2 ïîñòîÿííîãî íàïðÿ- àêêóìóëÿòîð, à ïðè ïîïûòêå ïîäêëþ÷èòü
æåíèÿ 5,5 Â. Ïîñëå ýòîãî ìåæäó ùóïîì è ðèñ.1 íåèñïðàâíûé (ñ íàïðÿæåíèåì íèæå 7 Â)
ñåíñîðîì Å1 âêëþ÷àþò ðåçèñòîð ñîïðîòèâ- èëè àêêóìóëÿòîð ñ íåïðàâèëüíîé ïîëÿð-
ëåíèåì 510 êÎì - ñâåòîäèîä äîëæåí ñâå- íîñòüþ ñõåìà íå âêëþ÷àåòñÿ â ðåæèì çà-
òèòñÿ. Åñëè ýòîãî íåò, çàìåíÿþò ðåçèñòîð ðÿäà. Ñõåìà (ðèñ.4) ñîñòîèò èç ñòàáèëè-
R1 äðóãèì, ñ ìåíüøèì ñîïðîòèâëåíèåì, è çàòîðà òîêà íà òðàíçèñòîðå VT1, êîí-
âíîâü ïðîâåðÿþò ðàáîòó ïðîáíèêà. òðîëüíîãî óñòðîéñòâà íà êîìïàðàòîðå D1,
Î ðàáîòå ñ ïðîáíèêîì. Êîíòðîëèðóÿ òèðèñòîðà VS1 äëÿ ôèêñàöèè ñîñòîÿíèÿ è
íàïðÿæåíèå, ïàëüöåì îäíîé ðóêè êàñàþò- ðèñ.2 êëþ÷åâîãî òðàíçèñòîðà VT2, óïðàâëÿþùå-
ñÿ ñåíñîðà Å2, äðóãîé ðóêîé - “ìàññû” àâ- ãî ðàáîòîé ðåëå Ê1. Ïðè ïðàâèëüíîé ïî-
òîìîáèëÿ, à ùóïîì - íóæíûõ òî÷åê ýëåêò- ëÿðíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ àêêóìóëÿòîðà íå-
ðîîáîðóäîâàíèÿ. Ïðè ïðîâåðêå öåïè ïàëü- áîëüøîé òîê, ïðîòåêàþùèé ÷åðåç äèîä
öåì îäíîé ðóêè êàñàþòñÿ ñåíñîðà Å1, ùó- VD7 è ðåçèñòîðû R14, R15 â áàçó VT2, áó-
ïîì - îäíîãî êîíöà öåïè, à äðóãîé ðóêîé äåò äîñòàòî÷íûì, ÷òîáû òðàíçèñòîð îò-
- äðóãîãî. Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ îøèáêè â èíäè- ðèñ.3 êðûëñÿ è ñðàáîòàëî ðåëå Ê1.
êàöèè èç-çà âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè Ïðè âêëþ÷åíèè ðåëå òðàíçèñòîð VT1
ïðîáíèêà, ïðîâåðÿþò ñîñòîÿíèå ñâåòîäè- ïîäêëþ÷àþò ê ïðîâîäó, ïèòàþùåìó ñèã- íà÷èíàåò ðàáîòàòü â ðåæèìå ñòàáèëèçàòî-
îäà ïðè êàñàíèè ïðîâåðÿåìîé öåïè òîëü- íàëüíóþ ëàìïó “Ðàçðÿäêà”, à âûâîä 4 - ê ðà òîêà. Òîê ñòàáèëèçàöèè çàäàåòñÿ íîìè-
êî ùóïîì ïðîáíèêà. êîðïóñó àâòîìîáèëÿ (åñëè ñ êîðïóñîì ñî- íàëàìè ðåçèñòîðîâ â ýìèòòåðíîé öåïè VT1,
Äëÿ ïðîâåðêè êîíäåíñàòîðà ïàëåö îäíîé åäèíåí ìèíóñîâîé âûâîä àêêóìóëÿòîðíîé à îïîðíîå íàïðÿæåíèå äëÿ ðàáîòû ïîëó-
ðóêè ïî-ïðåæíåìó äåðæàò íà ñåíñîðå Å1, áàòàðåè). ÷åíî íà ñâåòîäèîäå HL1 è äèîäå VD6.
ùóïîì êàñàþòñÿ îäíîãî âûâîäà êîíäåíñà- Ïðè ïîâîðîòå êëþ÷à â ïîëîæåíèå “Çà- Ñòàáèëèçàòîð òîêà ðàáîòàåò íà îäíîé
òîðà, à äðóãîé ðóêîé - äðóãîãî. Êðàòêîâðå- æèãàíèå âêëþ÷åíî” íà ïðèáîðíîì ùèòêå ïîëóâîëíå ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ.  òå÷åíèå
ìåííàÿ âñïûøêà ñâåòîäèîäà â ìîìåíò ïîä- àâòîìîáèëÿ çàãîðàåòñÿ ñèãíàëüíàÿ ëàìïà âòîðîé ïîëóâîëíû äèîäû VD1, VD2 çàêðû-
êëþ÷åíèÿ óêàçûâàåò íà èñïðàâíîñòü êîí- è âìåñòå ñ íåé ñâåòîäèîä îïòðîíà. Ïðè òû è àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæàåòñÿ ÷åðåç ðåçè-
äåíñàòîðà. ×òîáû ïðîâåðèòü íàëè÷èå âû- äàëüíåéøåì ïîâîðîòå êëþ÷à â ïîëîæå- ñòîð R8. Íîìèíàë R8 âûáðàí òàêèì, ÷òî-
ñîêîãî íàïðÿæåíèÿ íà ñâå÷àõ, ïðîáíèê íèå “Ñòàðòåð” â öåïè ôîòîäèíèñòîðà îï- áû òîê ðàçðÿäà ñîñòàâëÿë 0,5 À.
ïðèáëèæàþò ê âûñîêîâîëüòíûì ïðîâîäàì. òðîíà íà÷èíàåò ïðîòåêàòü òîê - îïòðîí Ïîêà èäåò ðàçðÿä, êîìïàðàòîð êîíòðî-
Ìåðöàíèå ñâåòîäèîäà óêàçûâàåò íà ðàç- îòêðûâàåòñÿ. Ñòàðòåð çàïóñêàåò äâèãàòåëü, ëèðóåò íàïðÿæåíèÿ íà àêêóìóëÿòîðå, è ïðè
ðÿäû íàïðÿæåíèÿ â êàìåðå ñãîðàíèÿ. ïîñëå ÷åãî ñèãíàëüíàÿ ëàìïà ãàñíåò. ïðåâûøåíèè 14,7  (óðîâåíü óñòàíàâëè-
Ïåðåä êàæäûì èçìåðåíèåì íóæíî ïðî- Ïîñëå âîçâðàòà êëþ÷à â ïîëîæåíèå “Çà- âàþò ðåçèñòîðîì R10) îí âêëþ÷àåò òèðè-
âåðÿòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïðîáíèêà, “çà- æèãàíèå âêëþ÷åíî” òîê â öåïè ôîòîäèíè- ñòîð, êîòîðûé çàêîðà÷èâàåò áàçó òðàíçè-
ìûêàÿ” ðóêàìè ùóï è ñåíñîð Å1. Åñëè ñâå- ñòîðà ïðåêðàùàåòñÿ - îïòðîí çàêðûâàåò- ñòîðà VT2 ÷åðåç äèîä VD9 íà îáùèé ïðî-
òîäèîä íå ñâåòèò, ñëåäóåò ïðîâåðèòü èñòî÷- ñÿ. Îøèáî÷íûé ïîâîðîò êëþ÷à â ïîëîæå- âîä, ÷òî ïðèâîäèò ê âûêëþ÷åíèþ ðåëå. Ïî-
íèê ïèòàíèÿ èëè êà÷åñòâî êîíòàêòà âûâî- íèå “Ñòàðòåð” ïðè ðàáîòàþùåì äâèãàòå- âòîðíî ðåëå íå âêëþ÷èòñÿ, ïîêà íå áóäåò
äîâ àêêóìóëÿòîðîâ ñ öåïÿìè óñòðîéñòâà. ëå íå ïðèâåäåò ê âêëþ÷åíèþ ñòàðòåðà, òàê íàæàòà êíîïêà ÑÁÐÎÑ (SB1) èëè æå íå îò-
Ïðîñòàÿ áëîêèðîâêà ñòàðòåðà Óñ- êàê ñâåòîäèîä îñòàíåòñÿ âûêëþ÷åííûì. Ðå- êëþ÷åíà íà íåêîòîðîå âðåìÿ âñÿ ñõåìà
òðîéñòâî ñîñòîèò èç ðåçèñòîðà è îïòðîíà çèñòîð R1 ïîäáèðàþò òàê, ÷òîáû òîê â öå- (SA1).
(ðèñ.3). Ôîòîäèíèñòîð îïòðîíà (âûâîäû ïè ñâåòîäèîäà íàõîäèëñÿ â ïðåäåëàõ 15 äî Òðàíçèñòîð VT1 óñòàíàâëèâàþò íà ðàäè-
1, 2) âêëþ÷àþò â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè â 40 ìÀ. Îïòðîí òèïà ÒÎ2-40-Ó2 ìîæíî àòîð ïëîùàäüþ íå ìåíåå 200 ñì2.
ðàçðûâ ïðîâîäà îò çàìêà çàæèãàíèÿ ê ýëå- çàìåíèòü íà ÒÎ125-12,5, ÒÎ6,3-4. Ïîäñòðîå÷íûé ðåçèñòîð R10 òèïà ÑÏ5-
êòðîìàãíèòó âêëþ÷åíèÿ ñòàðòåðà, âûâîä 3

ðèñ.4

Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 27


ÀÂÒÎ-Ì
ÌÎÒÎ / ÄÐËÓßÁÐËÈÞÊÁ
ÀÎÇÍÀÒÅËÜÍÛÕ
2 (ìíîãîîáîðîòíûé). Ðåëå Ê1 ëþáîå ñ ðà-
áî÷èì íàïðÿæåíèåì 24  è äîïóñòèìûì òî-
êîì ÷åðåç êîíòàêòû 5 À.
Äëÿ ðåãóëèðîâêè çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà
ïîòðåáóåòñÿ èñòî÷íèê ïîñòîÿííîãî íàïðÿ-
æåíèÿ ñ ïåðåñòðîéêîé îò 3 äî 15 Â. Ñõå-
ìà ñîåäèíåíèé ïîêàçàíà íà ðèñ.5.
Äëÿ ïîäáîðà ñîïðîòèâëåíèÿ ðåçèñòîðà
R14 îò áëîêà ïèòàíèÿ À1 ïîäàþò íàïðÿæå-
íèå 7 Â è, èçìåíÿÿ ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñ- ðèñ.5
òîðà R14, äîáèâàþòñÿ, ÷òîáû ðåëå Ê1 ñðà-
áàòûâàëî ïðè íàïðÿæåíèè íå ìåíåå 7 Â. êîëëåêòîðà VT1 â òî÷êå “À” âðåìåííî óñ- çàòîðà ëó÷øå ïðîâîäèòü íà ðåàëüíîì àê-
Ïîñëå ýòîãî óâåëè÷èâàþò íàïðÿæåíèå äî òàíàâëèâàþò ñòðåëî÷íûé àìïåðìåòð ñî êóìóëÿòîðå â óñòàíîâèâøåìñÿ ðåæèìå, êîã-
14,7 Â è íàñòðàèâàþò ðåçèñòîðîì R10 ïî- øêàëîé 0...5 À. Ïîäáîðîì ðåçèñòîðà R4 äà òðàíçèñòîð VT1 ïðîãðåëñÿ.
ðîã ñðàáàòûâàíèÿ êîìïàðàòîðà. Ìîæåò äîáèâàþòñÿ ïîêàçàíèé ïî àìïåðìåòðó 1,8 Êîãäà íàïðÿæåíèå íà àêêóìóëÿòîðå äî-
ïîòðåáîâàòüñÿ ïîäáîð ñîïðîòèâëåíèÿ ðå- À (äëÿ àìïëèòóäû òîêà 5 À), à ïîñëå ýòîãî ñòèãíåò 14,7 Â, ñõåìà àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ-
çèñòîðà R1. ïðè âêëþ÷åííîì SA2 óñòàíàâëèâàþò òîê 3,6 ÷èò öåïè çàðÿäà òàê æå, êàê, íàïðèìåð, ïðè
 ïîñëåäíþþ î÷åðåäü íàñòðàèâàþò ñòà- À (äëÿ àìïëèòóäû òîêà 10 À). ïðîáîå VT1 èëè èñ÷åçíîâåíèè ñåòåâîãî
áèëèçàòîð òîêà. Äëÿ ýòîãî â ðàçðûâ öåïè Îêîí÷àòåëüíóþ íàñòðîéêó òîêà ñòàáèëè- íàïðÿæåíèÿ.

ËÀÌÏÀ
Þíûì ýëåêòðèêàì
Ëþìèíåñöåíòíàÿ ëàìïà (äíåâ- ëþìèíîôîð. Öâåò ñâå÷åíèÿ ëþ-
íîãî ñâåòà) áûëà ïðåäëîæåíà ìèíîôîðîâ ðàçëè÷åí (ñèíèé, çå-
ôèçèêîì Ñåðãååì Èâàíîâè÷åì ëåíûé, æåëòûé, êðàñíûé). Êîìáè-
Âàâèëîâûì â 1938 ã. Îòíîñèò- íèðóÿ ñîñòàâ ñìåñè ëþìèíîôî-
ñÿ ê êëàññó ãàçîðàçðÿäíûõ èñ- ðîâ, ïîëó÷àþò ñïåêòð äíåâíîãî

Ëþìèíåñöåíòíàÿ
òî÷íèêîâ ñâåòà, â êîòîðûõ èñ- ñâåòà.
ïîëüçóåòñÿ èçëó÷åíèå, âîçíèêà- Ëàìïà âûïîëíåíà â âèäå
þùåå ïðè ýëåêòðè÷åñêîì ðàçðÿ- ñòåêëÿííîé òðóáêè, ñ íàíåñåí-
äå â èíåðòíûõ ãàçàõ èëè ïàðàõ íûì íà åå âíóòðåííþþ ïîâåðõ-
ìåòàëëîâ (÷àùå âñåãî ðòóòè, íà- íîñòü ñëîåì ëþìèíîôîðà. Ñ
òðèÿ, êàëèÿ).  ëþìèíåñöåíòíûõ äâóõ êîíöîâ â òðóáêó ãåðìåòè÷å-
ëàìïàõ óëüòðàôèîëåòîâîå èç- ñêè âìîíòèðîâàíû ìåòàëëè÷åñ-
ëó÷åíèå ïðè ýëåêòðè÷åñêîì ðàç- êèå ýëåêòðîäû.  òðóáêó ââîäÿò
ðÿäå â ïàðàõ ðòóòè âîçáóæäàåò êàïëþ ðòóòè è íåêîòîðîå êî-
ëè÷åñòâî èíåðòíîãî ãàçà (àðãî-
íà, íåîíà, êðèïòîíà, êñåíîíà),
êîòîðûé óëó÷øàåò óñëîâèÿ âîç-
íèêíîâåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ðàç-
ðÿäà è óâåëè÷èâàåò ñðîê ñëóæ-
áû ëàìïû.
Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ëàìïû ê öå-
ïè ïåðåìåííîãî òîêà ìåæäó åå
ýëåêòðîäàìè âîçíèêàåò ýëåêò-
ðè÷åñêèé òîê, âûçûâàþùèé óëü-
òðàôèîëåòîâîå èçëó÷åíèå àòî-
ìîâ ðòóòè, êîòîðîå, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, âûçûâàåò ñâå÷åíèå ëþìè-
íîôîðà.
Ñâåòîâàÿ îòäà÷à ëþìèíåñ-
öåíòíûõ ëàìï âûøå, ÷åì ëàìï
íàêàëèâàíèÿ. Îíè èìåþò ìîù-
íîñòü îò 4 äî 200 Âò. Ñðîê èõ
ñëóæáû ïðåâûøàåò 10 òûñ. ÷.
Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû ïðèìå-
íÿþò äëÿ îñâåùåíèÿ ïîìåùå-
íèé, â êîïèðîâàëüíûõ àïïàðà-
òàõ, ñâåòîâîé ðåêëàìå, êèíî-
ïðîåêöèè, ñâåòîâîé ñèãíàëèçà-
öèè.
Íà ðèñóíêàõ ïîêàçàíî óñò-
ðîéñòâî ñîâðåìåííîãî ñâåòèëü-
íèêà ñ ëþìèíåñöåíòíîé ëàì-
ïîé êîëüöåîáðàçíîé ôîðìû è
ìåõàíè÷åñêèì âûêëþ÷àòåëåì
ýëåêòðè÷åñêîé öåïè.

28 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÏÀÒÅÐ
ÍÓÒÁ
ÍÐÛÈÉÊÀ
ÔÎÍÄ

Èíòåðåñíûå óñòðîéñòâà èç ìèðîâîãî ïàòåíòíîãî ôîíäà


Ëàìïà ñ èíòåãðàëüíîé ñõåìîé àâòîìàòè÷åñêîé ðåãó-
ëèðîâêè ñâåòà îïèñàíà â ïàòåíòå ÑØÀ 4988921. Âíóòðè áàë-
ëîíà ëàìïû 1 (ðèñ.1) ðàñïîëîæåíà íèòü íàêàëà 2, îäèí âûâîä
êîòîðîé ïîäêëþ÷åí ê öåíòðàëüíîìó âûâîäó ïàòðîíà, à äðóãîé -
ê èíòåãðàëüíîé ìèêðîñõåìå ðåãóëèðîâàíèÿ ñèëû òîêà 4, à ïîñëå
íåå - íà âòîðîé âûâîä ïàòðîíà. Â êîðïóñå ëàìïû ðàñïîëîæåí
ôîòîïðèåìíèê 3, êîòîðûé óëàâëèâàåò óðîâåíü îñâåùåííîñòè â
ïîìåùåíèè. Ñèãíàë ôîòîïðèåìíèêà óïðàâëÿåò ñõåìîé ðåãóëèðî-
âàíèÿ ñèëû òîêà. Â ðåçóëüòàòå ñèëà ñâåòà ëàìïû ðåãóëèðóåòñÿ â
çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ âíåøíåé îñâåùåííîñòè, íàëè÷èÿ äîïîë-
íèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ñâåòà è ò.ä.
Îñâåòèòåëüíîå óñòðîéñòâî ñ ðåãóëèðóåìûì öâåòîì
îñâåùåíèÿ îïèñàíî â ïàòåíòå ßïîíèè 3-41957 (ðèñ.2). Â îñ- ðèñ.1 ðèñ.2
âåòèòåëüíûé áëîê âõîäÿò òðè ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìïû 1 êðàñíî-
ãî R, ñèíåãî  è çåëåíîãî G öâåòîâ ñâå÷åíèÿ. Ëàìïû ïîäêëþ÷å-
íû ê ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà ÷åðåç äðîññåëè 2 è óïðàâëÿþùèå
ñèìèñòîðû 3. Áëîê óïðàâëåíèÿ 4 çàäàåò ðåæèìû ðàáîòû ñèìèñ-
òîðîâ òàê, ÷òî ÷åðåç êàæäóþ èç ëàìï 1 ìîæåò ïðîòåêàòü ðàçëè÷-
íûé òîê. Â ðåçóëüòàòå ïîëüçîâàòåëü ñ ïîìîùüþ ðåãóëèðîâîê íà
áëîêå óïðàâëåíèÿ 4 ìîæåò ïîäáèðàòü öâåò îñâåùåíèÿ ïî ñâîå-
ìó âêóñó.
Ýëåêòðè÷åñêîå îäåÿëî îïèñàíî â ïàòåíòå ßïîíèè 3-34197
(ðèñ.3). Âíóòðè îäåÿëà (îáîçíà÷åíî øòðèõïóíêòèðîì) íàõîäÿòñÿ
íàãðåâàòåëü 1 è äàò÷èê òåìïåðàòóðû 2. Îñîáåííîñòÿìè îäåÿëà ðèñ.3
ÿâëÿþòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîãðåâ â òå÷åíèå çàäàííîãî âðåìå-
íè è ðåãóëèðîâêà íàãðåâà îäåÿëà â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòó-
ðû îêðóæàþùåãî âîçäóõà. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîãî â ñõåìó ââåäå-
íû âíåøíèé çàäàò÷èê òåìïåðàòóðû 3, äàò÷èê òåìïåðàòóðû îêðó-
æàþùåé ñðåäû 4, ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî
ïîäîãðåâà 5, óïðàâëÿåìûé òàéìåð 6, îïåðàöèîííîå óñòðîéñòâî
7, óñòðîéñòâî èçìåíåíèÿ çàäàâàåìîé òåìïåðàòóðû 8, óñòðîéñò-
âî óïðàâëåíèÿ òîêîì íàãðåâàòåëÿ 9. Ïðè ðàáîòå ñ ýëåêòðè÷åñ-
êèì îäåÿëîì ñ ïîìîùüþ çàäàò÷èêà 3 óñòàíàâëèâàþò æåëàåìóþ
òåìïåðàòóðó îäåÿëà, ïåðåêëþ÷àòåëåì 5 âêëþ÷àþò ðåæèì ïðåä-
âàðèòåëüíîãî ïîäîãðåâà, òàéìåðîì 6 óñòàíàâëèâàþò âðåìÿ ðà-
áîòû îäåÿëà. Ïîñëå ýòîãî àâòîìàòè÷åñêè âûäåðæèâàåòñÿ ðåæèì
ïðåäâàðèòåëüíîãî íàãðåâà äî òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû ñ ó÷åòîì
äàííûõ äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû 2 è 4, à ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðèñ.4
íàãðåâà îäåÿëî ïåðåõîäèò â ðàáî÷èé ðåæèì ñ ïîñòîÿííîé êîð-
ðåêòèðîâêîé ñòåïåíè ïîäîãðåâà.
Ñïîñîá îòâîäà òåïëà îò ìîùíûõ ýëåìåíòîâ íà ïå÷àò-
íîé ïëàòå îïèñàí â àâòîðñêîì ñâèäåòåëüñòâå ÑÑÑÐ 1739522.
Íà ïå÷àòíîé ïëàòå 1 (ðèñ.4) ðàñïîëîæåíû ýëåìåíòû 2, âûäåëÿ-
þùèå òåïëî (ìîùíûå äèîäû, òðàíçèñòîðû, òèðèñòîðû è äð.)
Ñòàëüíàÿ ïðóæèíà 3 ñ øèðèíîé, ðàâíîé øèðèíå òåïëîâûäåëÿþ-
ùåãî ýëåìåíòà, îäíèì êîíöîì ââîäèòñÿ ìåæäó ýëåìåíòîì è ïå-
÷àòíîé ïëàòîé, à äðóãîé êîíåö ñâåðòûâàåòñÿ â ñïèðàëü Àðõèìå-
äà. Ñâåðõó íà ýòó êîíñòðóêöèþ íàêëàäûâàþò òåïëîîòâîäÿùèé ýê-
ðàí 4. Ïðè ýòîì ýêðàí ïðèæèìàåò ñïèðàëüíûå ïðóæèíû. Áëàãî-
äàðÿ ñâîåé ôîðìå ïðóæèíû õîðîøî ïðèæèìàþòñÿ êàê ê òåïëî- ðèñ.5
âûäåëÿþùåìó ýëåìåíòó, òàê è ê òåïëîîîòâîäÿùåìó ýêðàíó ïðàê-
òè÷åñêè íåçàâèñèìî îò øèðèíû çàçîðà ìåæäó ýëåìåíòàìè è
ýêðàíîì.
Ýëåêòðè÷åñêàÿ èçãîðîäü ñ ïåðåìåííîé ïîäà÷åé ýíåð-
ãèè îïèñàíà â ïàòåíòå Ôðàíöèè 2661589. Ýëåêòðè÷åñêàÿ èçãî-
ðîäü 1 (ðèñ.5) âîêðóã íåêîòîðîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ïàñåòñÿ
ñêîò, ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ãåíåðàòîðó íàïðÿæåíèÿ 2 ÷åðåç äâå òèðè-
ñòîðíûå öåïè. Òèðèñòîð VS1 ïîäêëþ÷àåò ïîëíîñòüþ íàïðÿæåíèå
ãåíåðàòîðà, à òèðèñòîð VS2 - ÷åðåç ãàñÿùèé ðåçèñòîð R. Óñòðîé-
ñòâî óïðàâëåíèÿ 3 ÷àùå âêëþ÷àåò íà íåêîòîðîå âðåìÿ òèðèñòîð
VS2, ðåæå - òèðèñòîð VS1. Â ðåçóëüòàòå íà èçãîðîäü ïîñòóïàþò
ñëàáûå èìïóëüñû òîêà, êîòîðûå òîëüêî “ïîêàëûâàþò” æèâîòíîå,
ïðèñëîíèâøååñÿ ê èçãîðîäè. Íî åñëè æèâîòíîå íå îòõîäèò, òî ïî-
ëó÷àåò óäàð ìîùíûì èìïóëüñîì òîêà.  ðåçóëüòàòå ó æèâîòíûõ
âûðàáàòûâàåòñÿ ðåôëåêñ - ïðè ïîëó÷åíèè óäàðà ñëàáûì èì-
ïóëüñîì îíè îòõîäÿò, òàê êàê çíàþò, ÷òî ïîñëåäóåò áîëåå ìîù- ðèñ.6

Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 29


ÏÀÒÅÐ
ÍÓÒÁ
ÍÐÛÈÉÊÀ
ÔÎÍÄ
íûé óäàð. Äàííàÿ ýëåêòðîèçãîðîäü âûïîëíÿåò äâå öåëè: ùàäÿùèé
ðåæèì äëÿ æèâîòíûõ è ýêîíîìèþ ýëåêòðîýíåðãèè.
Óñòðîéñòâî äëÿ çàùèòû òðåõôàçíîãî ýëåêòðîäâèãàòå-
ëÿ îò îáðûâà ôàçû èëè èçìåíåíèÿ ÷åðåäîâàíèÿ ôàç îïè-
ñàíî â àâòîðñêîì ñâèäåòåëüñòâå ÑÑÑÐ 1617524. Â ñõåìå ðèñ.6
îò òðåõ ôàç ñåòè ïèòàåòñÿ ýëåêòðîìîòîð Ì. Â íîðìàëüíîì ðå-
æèìå ðàáîòû ôîòîòèðèñòîð VU1 âêëþ÷åí, ÷åðåç îáìîòêó êîíòàê-
òîðà Ê òå÷åò òîê, è ïîýòîìó êîíòàêòû, ÷åðåç êîòîðûå ïîäêëþ÷åí
ýëåêòðîìîòîð (íà ñõåìå íå ïîêàçàíû), çàìêíóòû. Ïðè îáðûâå ôà-
çû À îáåñòî÷èâàåòñÿ ñâåòîäèîä ôîòîòèðèñòîðà, ôîòîòèðèñòîð îò-
êëþ÷àåòñÿ, êîíòàêòîð Ê ñðàáàòûâàåò è îòêëþ÷àåò ýëåêòðîäâèãà-
òåëü. Îáðûâ ôàçû  ïðîñòî îáåñòî÷èâàåò êîíòàêòîð Ê, à îáðûâ
ôàçû Ñ îòêëþ÷àåò ôîòîòèðèñòîð (òîêà ÷åðåç ñâåòîäèîä ôîòîòè-
ðèñòîðà íåäîñòàòî÷íî äëÿ óäåðæàíèÿ êîíòàêòîðà Ê) è ñîîòâåò-
ñòâåííî êîíòàêòîð. Ñõåìà óñòðîéñòâà ðàññ÷èòàíà íà îïðåäåëåí-
íûé ïîðÿäîê ñëåäîâàíèÿ íàïðÿæåíèé ôàç (âíà÷àëå ôàçà À, çà-
òåì Â, çàòåì Ñ). Èçìåíåíèå ïîðÿäêà ñëåäîâàíèÿ ôàç ïðèâîäèò ðèñ.7
ê îòêëþ÷åíèþ êîíòàêòîðà.
Ñïîñîá áûñòðîé çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðà îïèñàí â ïàòåí-
òå ÐÑÒ 90/06615. Ñîãëàñíî ñïîñîáó ïðîöåññ ïðîèñõîäèò â òðè
ýòàïà (ýïþðû íàïðÿæåíèÿ ïîêàçàíû íà ðèñ.7,à, à ýïþðû çàðÿä-
íîãî òîêà - íà ðèñ.7,á. Íà ïåðâîì ýòàïå ñëåäóåò â òå÷åíèå êî-
ðîòêîãî âðåìåíè ðàçðÿä àêêóìóëÿòîðà (íà ðèñ.7,á òîê èìååò îò-
ðèöàòåëüíóþ ïîëÿðíîñòü, íà ðèñ.7,à íàïðÿæåíèå ïîíèæàåòñÿ). Íà
âòîðîì ýòàïå òîê çàðÿäà ïðîïîðöèîíàëåí ðàçíîñòè ìåæäó íà-
ïðÿæåíèåì, äî êîòîðîãî áûë ðàçðÿæåí àêêóìóëÿòîð, è òåêóùèì
íàïðÿæåíèåì. Â ðåçóëüòàòå òîê çàðÿäà ïîñòåïåííî íàðàñòàåò.
Ýòîò ïðîöåññ äëèòñÿ, ïîêà íå áóäåò äîñòèãíóòî íåêîòîðîå íàïðÿ-
æåíèå íà àêêóìóëÿòîðå. Ïðè äîñòèæåíèè ýòîãî íàïðÿæåíèÿ íà-
÷èíàåòñÿ òðåòèé ýòàï, íà êîòîðîì òîê çàðÿäà ïðîïîðöèîíàëåí
ðàçíîñòè ìåæäó òåêóùèì íàïðÿæåíèåì è êîíå÷íûì íàïðÿæåíè- ðèñ.8
åì çàðÿäà, à ïîñêîëüêó ýòà ðàçíèöà óìåíüøàåòñÿ, òî óìåíüøà-
åòñÿ è òîê çàðÿäà. òðàíçèñòîðà VT2. Íà çàòâîð ÌÎÏ òðàíçèñòîðà ïîäàåòñÿ óïðàâ-
 ïàòåíòå ßïîíèè 2-79778 îïèñàí ôîíàðèê íà ëþìèíåñ- ëÿþùåå íàïðÿæåíèå áëîêà óïðàâëåíèÿ 1, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðî-
öåíòíîé ëàìïå ñ ðåãóëèðóåìîé ÿðêîñòüþ. Ñõåìà ðèñ.8 âîäèìîñòü ÌÎÏ òðàíçèñòîðà èçìåíÿåòñÿ, è ÷àñòîòà àâòîêîëåáà-
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûñîêî÷àñòîòíûé ãåíåðàòîð íà òðàíçèñòî- íèé ãåíåðàòîðà óõîäèò îò ðåçîíàíñíîé ÷àñòîòû êîíòóðà Ñ1Ò1. Ïî-
ðå VT1, íàãðóçêîé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ òðàíñôîðìàòîð Ò1, ïåðâè÷- ýòîìó íàïðÿæåíèå íà âòîðè÷íîé îáìîòêå òðàíñôîðìàòîðà óìåíü-
íàÿ îáìîòêà êîòîðîãî âìåñòå ñ êîíäåíñàòîðîì Ñ1 îáðàçóåò ðå- øàåòñÿ, è ëàìïà ñâåòèò áîëåå ñëàáî. Äîñòîèíñòâîì ñõåìû ÿâëÿ-
çîíàíñíûé êîíòóð.  áàçîâîé öåïè òðàíçèñòîðà VT1 óñòàíîâëå- åòñÿ òî, ÷òî ïðè óìåíüøåíèè ÿðêîñòè àâòîìàòè÷åñêè óìåíüøàåò-
íà ðåãóëèðóþùàÿ öåïî÷êà, ñîñòîÿùàÿ èç êîíäåíñàòîðà Ñ3 è ÌÎÏ ñÿ ïîòðåáëåíèå îò áàòàðåè.

ÏßÒÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ìåðèòåëüíîé òåõíèêå, ñèñòåìàì çàùèòû è ôèðìà “Ýëåêòðîìèð” (ã.Äîíåöê) - áîëüøîé
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, êîììóòàöè- âûáîð ñòàáèëèçàòîðîâ íàïðÿæåíèÿ íà
ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ, îííîé àïïàðàòóðå è äðóãèì íàïðàâëåíèÿì. ìîùíîñòè äî 20 êÂò.
ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÈ È Áîëüøîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëè äèçåëü- è  îáëàñòè ýëåêòðîíèêè äåìîíñòðèðî-
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÈ ãàçîãåíåðàòîðíûå óñòàíîâêè è ýëåêòðî- âàëñÿ áîëüøîé âûáîð ðàçëè÷íûõ ýëåêòðîí-
“ÝËÊÎÌ ÓÊÐÀÈÍÀ 2001” ñòàíöèè ôèðìû Öåïïåëèí Áàóìàøèíåí íûõ êîìïîíåíòîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî è èçìå-
ÃìáÕ (Ãåðìàíèÿ), ñèñòåìû ðåçåðâíîãî è ðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Èõ ïðåäñòàâëÿ-
áåñïåðåáîéíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ ÍÏÏ ëè òàêèå èçâåñòíûå ôèðìû, êàê ÑÝÀ, VD
Ñ 17 ïî 20 àïðåëÿ â Íàöèîíàëüíîì “Ñèíàïñ” (ã.Êèåâ), âûñîêîâîëüòíàÿ êîììóòà- MAIS, Ôèëóð Ýëåêòðèê, Ìàäåê è äð.
êîìïëåêñå “Ýêñïîöåíòð Óêðàèíû” ñîñòîÿ- öèîííàÿ àïïàðàòóðà è òðàíñôîðìàòîð- Ñëåäóåò îòìåòèòü íåîáû÷àéíî âûñîêèé
ëàñü ïÿòàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà “Ýë- íûå ïîäñòàíöèè Ðîâåíñêîãî çàâîäà âûñî- óðîâåíü êîíêóðåíöèè ïî ðÿäó âèäîâ ïðî-
êîì Óêðàèíà 2001”. Î ðàçìàõå âûñòàâêè êîâîëüòíîé àïïàðàòóðû è ìíîãèå äðóãèå äóêöèè. Ìíîãèå ôèðìû ïðåäñòàâëÿëè ïðàê-
ñâèäåòåëüñòâóåò òî, ÷òî îíà ðàñïîëîæèëàñü ýêñïîíàòû. òè÷åñêè îäèíàêîâóþ ïðîäóêöèþ ïî èñòî÷-
ñðàçó â òðåõ ïàâèëüîíàõ Ýêñïîöåíòðà. Îð- Â îáëàñòè ýëåêòðîòåõíèêè ïîêàçàíû íî- íèêàì áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ, êîíòàê-
ãàíèçàòîðàìè âûñòàâêè áûëè ÒÎÎ “Åâðî- âèíêè ïî ðàçëè÷íîìó ýëåêòðîîáîðóäîâà- òîðàì, ðîçåòêàì è âûêëþ÷àòåëÿì è äðóãèì
èíäåêñ” (Óêðàèíà) è “Ôåðòðåéä Ìåññå óíä íèþ (ðàçúåìû, ïåðåêëþ÷àòåëè, ðåëå, êàáå- âèäàì ïðîäóêöèè. Òàêèì îáðàçîì ðûíîê
Àóñøòåëëóíã ÃìáՔ (Ãåðìàíèÿ).  âûñòàâêå ëè è äð.), ñèñòåìàì îòîïëåíèÿ, î÷èñòêè âî- óæå äîñòàòî÷íî íàñûùåí ýëåêòðîòåõíè÷å-
ó÷àñòâîâàëè 102 ôèðìû è îðãàíèçàöèè èç äû è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, îñâåòè- ñêîé ïðîäóêöèåé è ïðèâëå÷åíèå ïîêóïàòå-
Óêðàèíû è ìíîãèõ çàðóáåæíûõ ñòðàí (Ðîñ- òåëüíîé òåõíèêå, ñèñòåìàì àâàðèéíîé ñèã- ëÿ òðåáóåò áîëüøèõ óñèëèé.
ñèè, Ãåðìàíèè, Ïîëüøè, ×åõèè è äð.).  íàëèçàöèè, êîíòðîëÿ è íàáëþäåíèÿ, êîìïî- Âûñòàâêà áûëà âåñüìà ïîëåçíîé äëÿ ñïå-
ðàáîòå âûñòàâêè ó÷àñòâîâàëè ðÿä ÑÌÈ, â íåíòàì, ìîäóëÿì, ïðèâîäàì. Øèðîêèé öèàëèñòîâ è áèçíåñìåíîâ, ñïîñîáñòâîâàëà
òîì ÷èñëå è íàøè æóðíàëû “Ðàä³îàìàòîð”, ñïåêòð êàáåëüíîé ïðîäóêöèè ïðåäñòàâèëè íàëàæèâàíèþ íîâûõ äåëîâûõ êîíòàêòîâ è
“Ðàä³îàìàòîð-Ýëåêòðèê” è “Ðàä³îàìàòîð- ÎÀÎ “Äîíáàññêàáåëü”, ÎÀÎ “Îäåññàêà- ïðåäëîæåíèé.  ðàìêàõ âûñòàâêè ïðîâåäå-
Êîíñòðóêòîð”. áåëü”, ÇÀÎ “Þæêàáåëü” (ã.Õàðüêîâ). ÎÀÎ íû íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ñåìèíàðû, íà êîòî-
 îáëàñòè ýíåðãåòèêè ýêñïîíèðîâàëèñü “Óêðýëåêòðîàïïàðàò” (ã.Õìåëüíèöêèé) ïðåä- ðûõ ïðî÷èòàíû äîêëàäû òåõíè÷åñêîãî è èí-
íîâèíêè ïî ïðîèçâîäñòâó, ïðåîáðàçîâà- ñòàâèëî áîëüøîé âûáîð ñèëîâûõ òðàíñ- ôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà.
íèþ, àêêóìóëèðîâàíèþ, ðàñïðåäåëåíèþ è ôîðìàòîðîâ íà ìîùíîñòè äî 2500 êÂÀ, à
ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè, êîíòðîëüíî-èç-

30 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹5/2001


ÝËÅÊÐÒÓÐÁÎÐÍÈÎÊÂÀÎÑÒÈ
êó óâàãó ï³äãîòîâö³ ï³äðó÷íèê³â äëÿ ñòó- íîì ×åðâîíî¿ Ç³ðêè, à â 1943 ð. çà çðàç-
äåíò³â. Ó 1907-1908 ðð. âèõîäÿòü ó ñâ³ò III êîâå âèêîíàííÿ óðÿäîâîãî çàâäàííÿ - îð-
³ IV òîìè êóðñó “Çàë³çí³ ìîñòè”, à ó 1910 äåíîì Ëåí³íà. Ó áåðåçí³ 1943 ð. çà âèäàòí³
ð.- êóðñ “Äåðåâ’ÿí³ ìîñòè”. Ó 1918 ð. Á. Î. äîñÿãíåííÿ, ÿê³ ñïðèÿëè ïðèñêîðåííþ âè-
Ïàòîí âèäຠºäèíèé ó ñâîºìó ðîä³ ïîñ³áíèê ðîáíèöòâà òàíê³â, â³í áóâ óäîñòîºíèé çâàí-
- êóðñ “³äíîâëåííÿ ìîñò³â”, ÿêèé ó ðîçøè- íÿ Ãåðîÿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³.
ðåíîìó âèãëÿä³ áóâ ïîò³ì ïåðåâèäàíèé ó Ó 1944 ð. âèõîäÿòü ó ñâ³ò íîâ³ ïðàö³ ª.
1924 ð. Î. Ïàòîíà: “Àâòîìàòè÷íå çâàðþâàííÿ ï³ä
Ó 1929 ð. ªâãåíà Îñêàðîâè÷à Ïàòîíà ôëþñîì áóä³âåëüíèõ ìåòàëîêîíñòðóêö³é”,
ÿê âèäàòíîãî ñïåö³àë³ñòà ç ìîñòîáóäóâàí- “Àâòîìàòè÷íå çâàðþâàííÿ ó ñóäíîáóäó-
íÿ ³ ìåòàëîêîíñòðóêö³é îáðàíî ä³éñíèì âàíí³” òà ³í. ªâãåí Îñêàðîâè÷ äîêëàâ ÷è-
÷ëåíîì Àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè. ìàëî çóñèëü äî òîãî, ùîá àâòîìàòè÷íå
Ó 1929 ð. ª. Î. Ïàòîí îðãàí³çóº Åëåê- çâàðþâàííÿ çíàéøëî çàñòîñóâàííÿ íà
òðîçâàðþâàëüíó ëàáîðàòîð³þ, ÿêó â 1934 ð³çíèõ ï³äïðèºìñòâàõ. Íà ïî÷àòîê 1945 ð.
ð. ðåîðãàí³çîâàíî ó Íàóêîâî-äîñë³äíèé òàêå çâàðþâàííÿ ç óñï³õîì çàñòîñîâóâà-
³íñòèòóò çâàðþâàííÿ. Íåçì³ííèì êåð³âíèêîì ëè íà 52 çàâîäàõ êðà¿íè. Çà ðîáîòè, âè-
³íñòèòóòó äî ê³íöÿ ñâîãî æèòòÿ áóâ ª. Î. Ïà- êîíàí³ â ðîêè â³éíè, ó çâ’ÿçêó ç 25-ð³÷÷ÿì
òîí. Òóò ª. Î. Ïàòîí ³ éîãî ñï³âðîá³òíèêè Àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè ó 1944 ð. ª. Î. Ïà-
ðîçïî÷àëè äîñë³äæóâàòè ì³öí³ñòü çâàðíèõ òîí áóâ íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Âåëèêî¿
ªÂÃÅÍ ÎÑÊÀÐÎÂÈ× ç’ºäíàíü, âèøóêóâàëè ðàö³îíàëüí³ ð³øåííÿ, ³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ïåðøîãî ñòóïåíÿ.
ïðîåêòóþ÷è çâàðí³ êîíñòðóêö³¿. Îäåðæàí³ Â 1945 ð. ó çâ’ÿçêó ç 75-ð³÷÷ÿì ç äíÿ íà-
ÏÀÒÎÍ åêñïåðèìåíòàëüí³ äàí³ äàëè çìîãó çàñòî- ðîäæåííÿ ª. Î. Ïàòîíà ²íñòèòóòó åëåêò-
ñîâóâàòè åëåêòðîçâàðþâàííÿ ó êîíñò- ðîçâàðþâàííÿ ïðèñâîºíå ³ì’ÿ éîãî çà-
Â.À.Êó÷åðåíêî, ôàêóëüòåò ðóêö³ÿõ, ùî ïðàöþþòü íå ò³ëüêè íà ñòàòè÷- ñíîâíèêà ³ êåð³âíèêà - àêàäåì³êà ÀÍ Óê-
íå, à é íà äèíàì³÷íå íàâàíòàæåííÿ. Òàê³ ðà¿íè ª. Î. Ïàòîíà.
åëåêòðîçâàðþâàííÿ Íàö³îíàëüíîãî ïðàö³ ª. Î. Ïàòîíà, ÿê “Äîñë³äíå ïîð³âíÿí- Ó ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè ªâãåí Îñêàðîâè÷
Òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè íÿ åëåêòðîçâàðíèõ òà êëåïàíèõ êð³ïëåíü êåðóº ðîáîòàìè ïî ñòâîðåííþ ³ âïðîâà-
Êϲ, ì.Êè¿â ïîçäîâæíèõ áàëîê äî ïîïåðå÷íèõ”, “Ñòè- äæåííþ ó ïðîìèñëîâ³ñòü íîâèõ âèä³â çâà-
êè åëåêòðîçâàðíèõ òà êëåïàíèõ áàëîê”, ðþâàííÿ - øëàíãîâîãî íàï³âàâòîìàòè÷-
Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé â÷åíèé ªâãåí Îñ- ïîêëàëè ïî÷àòîê ñòâîðåííþ íàóêîâèõ îñ- íîãî, äâîäóãîâîãî øâèäê³ñíîãî, çâàðþ-
êàðîâè÷ Ïàòîí íàðîäèâñÿ 5 áåðåçíÿ 1870 íîâ ïðîåêòóâàííÿ çâàðíèõ êîíñòðóêö³é. âàííÿ ïðÿìîøîâíèõ òðóá âåëèêîãî ä³àìå-
ð. ó ͳöö³ (Ôðàíö³ÿ) â ñ³ì’¿ ðîñ³éñüêîãî êîí- Âåëèêó óâàãó ª. Î. Ïàòîí ïðèä³ëÿâ ï³äãî- òðà, êîíòàêòíîãî çâàðþâàííÿ ñòèê³â
ñóëà Îñêàðà Ïåòðîâè÷à Ïàòîíà. òîâö³ êàäð³â. Ó 1935 ð. â³í îðãàí³çóâàâ ó ìàã³ñòðàëüíèõ òðóáîïðîâîä³â. Ö³ ðîáîòè
Çàê³í÷èâøè ó 1894 ð. ³íæåíåðíî- Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³ êàôå- óäîñòîºí³ Äåðæàâíî¿ ïðå쳿 çà 1949 ³
áóä³âåëüíèé ôàêóëüòåò Äðåçäåíñüêîãî äðó çâàðþâàííÿ, ÿêà ãîòóâàëà âèñîêîê- 1950 pp. Íîâèé ñïîñ³á åëåêòðîøëàêîâî-
ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, ª. Î. Ïàòîí åê- âàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â. ãî çâàðþâàííÿ òà îðèã³íàëüíà òåõíîëîã³ÿ
ñòåðíîì ñêëàâ ³ñïèòè ³ çàõèñòèâ ó 1896 ð. Çà ðîçðîáêó íîâîãî ìåòîäó àâòîìàòè÷- ðåçåðâóàðîáóäóâàííÿ, ðîçðîáëåí³ ó òîé
äèïëîìíó ðîáîòó çà ïðîãðàìàìè Ïåòåð- íîãî øâèäê³ñíîãî çâàðþâàííÿ ï³ä ôëþñîì ÷àñ ª. Î. Ïàòîíîì, ï³çí³øå áóëè óäîñòîºí³
áóðçüêîãî ³íñòèòóòó øëÿõ³â, îñê³ëüêè òà ó çâ’ÿçêó ç 40-ð³÷÷ÿì íàóêîâî¿, ³íæåíåð- Ëåí³íñüêî¿ ïðå쳿.
Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ íå âèçíàâàëà ³íîçåìíèõ íî¿ ³ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â 1940 ð. àêà- ϳä ÷àñ â³éíè áóëî çðóéíîâàíî óñ³
äèïëîì³â. äåì³êà ÀÍ Óêðà¿íè ª. Î. Ïàòîíà íàãîðî- êè¿âñüê³ ìîñòè. Äî áóä³âíèöòâà íîâîãî ìîñ-
Ó 1897 ð. ìîëîäîãî åíåðã³éíîãî ³íæå- äæåíî îðäåíîì Òðóäîâîãî ×åðâîíîãî Ïðà- òîâîãî ïåðåõîäó çàëó÷åíî àêàäåì³êà ÀÍ
íåðà, ñïåö³àë³ñòà ç ìîñòîáóäóâàííÿ, ªâãå- ïîðà òà óäîñòîºíî çâàííÿ çàñëóæåíîãî Óêðà¿íè ª. Î. Ïàòîíà. Íà éîãî ïðîïî-
íà Îñêàðîâè÷à Ïàòîíà çàïðîñèëè íà ä³ÿ÷à íàóêè ³ òåõí³êè. Ó áåðåçí³ 1941 ð. éî- çèö³þ ì³ñò çàïðîåêòóâàëè ó ñóö³ëüíîçâàð-
ðîáîòó â ùîéíî â³äêðèòèé íàâ÷àëüíèé ìó áóëî ïðèñóäæåíî Äåðæàâíó ïðåì³þ íîìó âèêîíàíí³. Ïåðåäáà÷àëîñÿ ìåõàí³çî-
çàêëàä - Ìîñêîâñüêå ³íæåíåðíå ó÷èëèùå ïåðøîãî ñòóïåíÿ. âàíå çâàðþâàííÿ àâòîìàòàìè. ªâãåí Îñ-
øëÿõ³â. ×åðåç ÷îòèðè ðîêè ª. Î. Ïàòîí Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà íå ïðèïèíèëà ðîá³ò, êàðîâè÷ ç çàõîïëåííÿì óçÿâñÿ çà ðîáîòó.
óñï³øíî çàõèñòèâ äèñåðòàö³þ, ïðèñâÿ÷åíó ÿê³ ïðîâîäèâ êîëåêòèâ ²íñòèòóòó åëåêòðîç- Çà éîãî ó÷àñòþ áóëî ðîçðîáëåíî íîâó âè-
íîâèì ìåòîäàì ðîçðàõóíê³â çàë³çíèõ âàðþâàííÿ ÀÍ Óêðà¿íè. Ó 1941 ð. ³íñòèòóò ñîêîÿê³ñíó ñòàëü, ïðèçíà÷åíó äëÿ âèãî-
ìîñò³â, ³ çäîáóâ â÷åíèé ñòóï³íü àä’þíêòà. ïåðåáàçóâàâñÿ íà Óðàë, äå ïðàöþâàëè òîâëåííÿ â³äïîâ³äàëüíèõ çâàðíèõ êîíñò-
Íåçàáàðîì éîãî ïðèçíà÷èëè åêñòðàîðäè- âåëèê³ ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà. Ò³ñíà ðóêö³é. Öÿ ñòàëü óâ³éøëà äî àñîðòèìåíòó
íàðíèì ïðîôåñîðîì êàôåäðè ìîñò³â. Ó ñï³âäðóæí³ñòü íàóêè ³ òåõí³êè äàâàëà ìîæ- ïðîäóêö³¿ ìåòàëóðã³éíèõ çàâîä³â.
1902-1904 pp. ª. Î. Ïàòîí îïóáë³êóâàâ ëèâ³ñòü ðîçâ’ÿçóâàòè òåðì³íîâ³ ³ âàæëèâ³ 6 ëèñòîïàäà 1953 p.- â³äáóëîñÿ â³äêðèò-
ôóíäàìåíòàëüíó ïðàöþ - êóðñ “Çàë³çí³ çàâäàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì åëå- òÿ íîâîãî ñòàëåâîãî ìîñòà ÷åðåç Äí³ïðî
ìîñòè” (òò. ² ³ II). êòðîçâàðþâàííÿ ïðè âèãîòîâëåíí³ äåÿêèõ â Êèºâ³. Ïðîòå íà ñâÿò³ íå áóëî íàòõíåí-
Âë³òêó 1904 ð. ïðîôåñîð ª. Î. Ïàòîí âèä³â çáðî¿, ó òîìó ÷èñë³ òàíêîâî¿ áðîí³. íèêà ³ îðãàí³çàòîðà ö³º¿ âèçíà÷íî¿ áóäî-
ïåðå¿õàâ äî Êèºâà, äå î÷îëèâ êàôåäðó Íàä³éí³ çâàðí³ ç’ºäíàííÿ çàáåçïå÷èëè âè- âè. Çà äâà ç ïîëîâèíîþ ì³ñÿöÿ äî çäà÷³
ìîñò³â ó Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòè- ñîê³ áîéîâ³ ÿêîñò³ â³äîìèõ ðàäÿíñüêèõ òàíê³â ìîñòà â åêñïëóàòàö³þ - 12 ñåðïíÿ 1953 p.-
òóò³ (òåïåð Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåð- Ò-34. гçêå çá³ëüøåííÿ âèïóñêó òàíê³â íà- âèäàòíèé ðàäÿíñüêèé â÷åíèé àêàäåì³ê ÀÍ
ñèòåò Óêðà¿íè). Ç öüîãî ÷àñó âñÿ éîãî çèâàþòü “òî÷êîþ Ïàòîíà”. Âæå ï³ñëÿ â³éíè Óêðà¿íè ª. Î. Ïàòîí ïîìåð. Çà ð³øåííÿì
³íæåíåðíà òà íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü áóëà ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ í³ìåöüêèé ãåíåðàë ôîí óðÿäó Óêðà¿íè íîâîìó ìîñòó áóëî ïðè-
ïîâ’ÿçàíà ç Óêðà¿íîþ. Ìåëëåíò³í ïèñàâ: “Ïî÷èíàþ÷è ç ê³íöÿ 1942 ñâîºíî ³ì’ÿ ª. Î. Ïàòîíà.
Ç ïðèõîäîì ª. Î. Ïàòîíà äî Êè¿âñüêî- ð. íà íàø Ñõ³äíèé ôðîíò ïî÷àëàñü Ïëîäîòâîðíà ä³ÿëüí³ñòü â÷åíîãî âèçíà-
ãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó âèêëàäàííÿ êóð- ñïðàâæíÿ íàâàëà ðàäÿíñüêèõ òàíê³â. ¯õ áó- ÷àºòüñÿ, ÿê â³äîìî, íå ò³ëüêè òèì, ùî áó-
ñó ìîñò³â ñòàëî äîêîð³ííî â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ëî ñò³ëüêè, ùî í³ÿêà ñò³éê³ñòü íàøèõ ñîë- ëî çðîáëåíî íèì ñàìèì ïðîòÿãîì éîãî
ïîñòàíîâêè ó÷áîâîãî ïðîöåñó íà ³íøèõ äàò³â í³÷îãî çðîáèòè íå çìîãëà...”. æèòòÿ, à é ðåçóëüòàòèâí³ñòþ ïðàö³ éîãî
êàôåäðàõ. ª. Î. Ïàòîí íå ò³ëüêè íàâ÷àâ, Çà âïðîâàäæåííÿ çâàðþâàííÿ ï³ä ôëþ- ó÷í³â òà ïîì³÷íèê³â. ª. Î. Ïàòîí âèðîñòèâ
à é âèõîâóâàâ ñòóäåíò³â. Êð³ì ïåäàãîã³÷íî¿ ñîì íà â³éñüêîâèõ çàâîäàõ êðà¿íè ª. Î. ã³äíèõ ó÷í³â, ÿê³ óñï³øíî ïðîäîâæóþòü
ä³ÿëüíîñò³ ªâãåí Îñêàðîâè÷ ïðèä³ëÿâ âåëè- Ïàòîí ó 1942 ð. áóâ íàãîðîäæåíèé îðäå- ñïðàâó ñâîãî â÷èòåëÿ.

Ýëåêòðèê ¹5/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 31


Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðåäëàãàåò ÊÍÈÃÀ-ÏÎ×ÒÎÉ
Åñëè ÷èòàòåëåé çàèíòåðåñîâàëî êàêîå-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ èçäàíèé, òî íåîáõîäèìî îôîðìèòü ïî÷òîâûé ïåðåâîä â áëèæàéøåì îòäåëåíèè ñâÿçè ïî àäðåñó: 03110,
ã. Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó..  îòðûâíîì òàëîíå áëàíêà ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà ÷åòêî óêàçàòü ñâîé àäðåñ è íàçâàíèå çàêàçûâàåìîé Âàìè êíèãè.
Îðãàíèçàöèè ìîãóò îñóùåñòâèòü ïðîïëàòó ïî á/í ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå: ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð”, ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì îòä. ÓêðÏÈÁ
ã. Êèåâ, ÌÔÎ 322153, êîä 22890000. Æäåì Âàøèõ çàêàçîâ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê (044) 271-44-97; 276-11-26; E-mail: val@sea.com.ua. Öåíû óêàçàíû â ãðí. è âêëþ÷àþò ñòîèìîñòü ïåðåñûëêè.
Àíãëî-ðóññêèé ñëîâàðü ïî òåëåâèä. , àóäèî-âèäåî òåõíèêå.2-å èçä.-Ìí.ÁåëÝí,1999ã.576 ñ. . . . . . . . . . . . 18.80 Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå â âàøåì äîìå."Ïîëèãîí" Ñ-Ï.1998 ã., 292 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.80
Âõîäíûå è âûõîäíûå ïàðàìåòðû áûòîâîé ðàäèîýëåêòð. àïïàð.. Øòåéåðò Ë.À.-Ì.:ÐèÑ, 80ñ. . . . . . . . . . . . 6.00 Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå è òåëåâèçèîííûå àíòåííû "Ïîëûìÿ" Ìèíñê 1999 ã. 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 17.40
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ è ÂÏ. Âèíîãðàäîâ Â.À.-Ì.:HèÒ, 1999.-128ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.80 Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå çåðêàëüíûå àíòåííû Ãîñòåâ Â.È. -Ê.,Ðàäèîàìàòîð 1999 ã. 320ñ. . . . . . . . . . . . . . 19.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ âèäåîìàãíèòîôîíîâ . Ýíöèêëîï.çàðóá.ÂÌ . ÍèÒ,2001ã, 254ñ.À4+ñõ.. . . . . . . . . . . . . . 38.80 Ðàäèîëþáèòåëüñêèé High-End.,"Ðàä³îàìàòîð", 1999,-120ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíîáëîêîâ è òåëåâèçîðîâ. Ëóêèí Í.Â.-Ì.:Ñîëîí, 1998.-136ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 Îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå óñèëèòåëè è ðàäèîïðèåìíèêè.Ñõåìû è ðåìîíò. 2000 ã. 212ñ.À4 . . . . . . . 37.60
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíèòîðîâ. Êó÷åðîâ Ä.Ï.- Ñ.-Ï.,ÍèÒ ,2001 ã.,240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.3. Äîì. àâò.,ïðèñò.ê òåëåô.,îõð.óñ…Ì.Ñîëîí,2000.,240 ñ. . . . . . . 18.60
Çàðóáåæ. ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâë. ñèëîâûì îáîðóä.. Âûï. 15. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Àáîíåíòñêèå òåðìèíàëû è êîìïüþòåðíàÿ òåëåôîíèÿ . Ýêî-Òðåíäç, 1999ã. -236 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00
Ìèêðîñõåìû áëîêîâ öâåòíîñòè èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí,.-207ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 ÀÒÌ òåõíîëîãèÿ âûñîêîñêîðîñòíûõ ñåòåé.À.Í.Íàçàðîâ,Ì.Â.Ñèìîíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999. . . . . . . . . . . 43.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ èìïîðòíûõ âèäåîìàãíèòîôîíîâ. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà,.-297ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.80 ISDN È FRAME RELAY:òåõíîëîãèÿ è ïðàêòèêà èçìåðåíèé.È.Ã.Áàêëàíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999 . . . . . . . . 43.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 1. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 297ñ. . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Frame Relay . Ìåæñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå. Òåëåêîì , 320ñ. 2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 4. Ñïð.-Ì.:Äîäåêà,-288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Êîðïîðàòèâíûå ñåòè ñâÿçè . Èâàíîâà Ò. - Ì.Ýêî-Òðåíäç , 284ñ., 2001ã., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåâèäåíèÿ è âèäåîòåõíèêè. Âûï.2. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 304ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Ñèñòåìû ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè . Ñîëîâüåâ À.À.-Ì. Ýêî-Òðåíäç , 2000 ã.- 270 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ àóäèî è ðàäèîàïïàðàòóðû. Âûï.3. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 2000 ã. 288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Òåõíîëîãèè èçìåðåíèÿ ïåðâè÷. ñåòè ×.1. Ñèñòåìû Å1, ÐDH, SDH. È.Ã.Áàêëàíîâ. M.; Ý-Ò.. . . . . . . . . . . . . 39.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð.èìïîðòí.òåëåôîíîâ. Âûï.6. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Òåõíîëîãèè èçìåð ïåðâè÷ ñåòè. ×.2. Ñèñòåìû ñèíõðîíèçàöèè ,Â-ISDN,ATM.,Áàêëàíîâ. Ì.; Ý-Ò. . . . . . . . 39.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð.èìïîðòí.òåëåôîíîâ. Âûï.10. Ñïð.-Ì.Äîäåêà ,1999 ã.288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Âîëîêîííî-îïòè÷åñêèå ñåòè. Ð.Ð. Óáàéäóëëàåâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.-272.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåì.èìïîðòííîé àâòîýëåêòðîíèêè . Âûï.8. Ñïð. ,1999 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Âîëîêîííàÿ îïòèêà:êîìïîíåíòû,ñèñòåìû ïåðåäà÷è,èçìåðåíèÿ.À.Á.Èâàíîâ.-Ì.:ÑÑ.-99.-672 ñ . . . . . . . . . 98.00
Ìèêðîñõåìû ñîâðåì. çàðóá. óñèëèòåëåé íèçêîé ÷àñòîòû .Âûï.7. Ñïð. , 2000 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Âîëîêîííàÿ îïòèêà â ëîêàëüíûõ è êîðïîðàòèâíûõ ñåòÿõ À.Á.Ñåìåíîâ Ì.; Ý-Ò.,304 c. . . . . . . . . . . . . . . . . 45.50
Ìèêðîñõåìû ñîâð. çàðóá. óñèëèòåëåé íèçêîé ÷àñòîòû-2. Âûï.9. Ñïð. , 2000 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Èíòåëëåêòóàëüíûå ñåòè . Á.Ãîëüäøòåéí è äð. Ì.ÐèÑ. 2000ã.,500 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999, -288ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Ìåòîäû èçìåðåíèé â ñèñòåìàõ ñâÿçè.È.Ã. Áàêëàíîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè-2 . Ì. Äîäåêà , 2000 ã. -288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Êîíòðîëü ñîîòâåòñòâèÿ â òåëåêîììóíèêàöèÿõ è ñâÿçè . Èâàíîâ À. Ñàéð.-Ñèñòåìç , 2000 ã.375 ñ. . . . . . . 72.00
Ìèêðîñõåìû ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ ."Ðåìîíò" ¹23 Ì.;Ñîëîí , 1999 ã.208 ñ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.70 Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü 3-ãî ïîêîëåíèÿ . Ë.Ì.Íåâäÿåâ . -Ìîáèëüíûå êîììóíèêàöèè.,208 ñ.,2000ã.. . . . . . . . . . . 31.00
Óñòðîéñòâà íà ìèêðîñõåìàõ. Áèðþêîâ Ñ.-Ì.: Ñîëîí-Ð, 1999.-192ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.80 Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü è òåëåêîììóíèêàöèè . Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê . Ãåïêî À.È. "Ìàðêî Ïàê" 2001ã.,196 ñ.. . . 22.00
Öèôðîâûå ÊÌÎÏ ìèêðîñõåìû . Ïàðòàëà Î.Í. - ÍèÒ, 2001 ã., 400 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Ïåéäæèíãîâàÿ ñâÿçü .À.Ñîëîâüåâ .Ýêî-Òðåíäç,288ñ.,2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 1.-Ì:Äîäåêà,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Ïåðñïåêòèâíûå ðûíêè ìîáèëüíîé ñâÿçè . Þ.Ì.Ãîðíîñòàåâ, Ì.:Ñâÿçü è áèçíåñ ,2000ã. 214ñ. À4 . . . . . . . 39.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 2.-Ì:Äîäåêà, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Ýíöèêëîïåäèÿ ìîáèëüíîé ñâÿçè . À.Ì.Ìóõèí , Ñ.-Ï.ÍèÒ ,2001ã.,240 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 3.-Ì:Äîäåêà,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Ñåòè ïîäâèæíîé ñâÿçè . Â.Ã.Êîðòàøåâñêèé , Ì.-Ýêî-Òðåíäç , 2001ã.,302 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.00
Ñîâðåìåííàÿ ýëåêòðîíèêà. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 4.-Ì:Äîäåêà, 1998.-96ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.80 Ñðåäñòâà ñâÿçè äëÿ "ïîñëåäíåé ìèëè" .Î.Äåíèñüåâà .- Ýêî-Òðåíäç , 2000ã. 137ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.80
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõåìû - óñèëèòåëè ìîùíîñòè Í×. Turutae., 137c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Îáùåêàíàëüíàÿ ñèñòåìà ñèãíàëèçàöèè N7. Â.À. Ðîñëÿêîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. ÊÌ1144-Ê1500 , Ì."Ðàäèîñîôò",512ñ.. . . . . . . . . . . . . . 29.50 Îòêðûòûå ñòàíäàðòû öèôðîâîé òðàíêèíãîâîé ñâÿçè À.Ì.Îâ÷èííèêîâ ,-Ì.;Ñâ è Á. 2000ã. . . . . . . . . . . . . 38.50
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê1564-1814 , Ì."Ðàäèîñîôò" 2000ã.512 ñ.. . . . . . . . . . . 29.50 Ýëåêòðîòåõíèêà.Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ.Ïðèìåðû.Çàäà÷è. Èâàíîâ È. -Ì."Ëàíü" 1999 ã. . . . . . . . . . . . . . . . 14.00
Àíàëîãè îòå÷. è çàðóá äèîäîâ è òèðèñòîðîâ .Ñïðàâî÷íèê.-Ì.Ðàäèîñîôò 1999 ã.,224 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 Êîìïüþòåð, Ò è çäîðîâüå. Ïàâëåíêî À.Ð. -152 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.70
Çàðóáåæ. òðàíçèñòîðû, äèîäû. 1N……6000: Ñïðàâî÷íèê.-Ê.: ÍèÒ, 1999, 644 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ñîâðåìåííûå ìèêðîïðîöåññîðû . Â.Â.Êîðíååâ . Èçä.2-å.-Ì.Íèëîäæ,2000 ã., 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Çàðóáåæ. Òðàíçèñòîðû , äèîäû. À……Z : Cïðàâî÷íèê -Ê.: ÍèÒ, 2000, 560 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 Ìèêðîêîíòðîëëåðû ñåìåéñòâà Z86. Ðóêîâîäñòâî ïðîãðàììèñòà-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.80
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.1., Ì.Ðàäèîñîôò, 832ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 Word 7 äëÿ Windows 95. Ñïðàâî÷íèê. Ðóäè Êîñò-Ì.:Áèíîì, -590ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.80
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.2., Ì.Ðàäèîñîôò, 896ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 Îïòèìèçàöèÿ Windows 95. Óàòò Àëëåí Ë-Ì.:ÄèàÑîôò, 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.90
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.3., Ì.Ðàäèîñîôò, 832ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Acrobat 3.0.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.4., Ì.Ðàäèîñîôò, 928 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Ilustrator 7.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 420ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.5., Ì.Ðàäèîñîôò, 768 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe PageMaker 6.5.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Çàðóáåæ.äèîäû è èõ àíàëîãè.,Õðóëåâ À. Ñïðàâ. ò.1, ò.2. Ì. "Ðàäèîñîôò", ïî 960 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . ïî 39.40 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Photoshop 4.0.-Ì.:ÊÓáÊ, .-280ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Çàðóáåæíûå ìèêðîïðîöåññîðû è èõ àíàëîãè. Ñïðàâ.ò.1 . Ì.-"Ðàäèîñîôò", 546 c. 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . 35.00 Àdobe.Âîïðîñû è îòâåòû.-Ì.;ÊÓÁÊ, 1998.-704 c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Cïðàâî÷íèê ïî çàðóáåæíûì äèîäàì . ÷.1 , Ì.- "Ñîëîí" , 2000 ã., 696 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 QuarkXPress 4.Ïîëíîñòüþ.-Ì.;Ðàäèîñîôò ,1998 ã.712 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.40
Ñïðàâî÷íèê ïî çàðóáåæíûì äèîäàì . ÷. 2 , Ì.- "Ñîëîí" , 2000 ã., 696 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 Ïðîãðàììèðîâàíèå â WEB äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ. Äæàìñà Ê.-Ìí.:Ïîïóððè, 631ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.80
Îïòîýëåêòð.ïðèáîðû è èõ çàðóá. àíàëîãè. ò.1, ò.2, ò.3.,Ì.Ðàäèîñîôò,512ñ.,544ñ.,512ñ. . . . . . . . . . . . . . ïî 29.00 Õàêåðû , âçëîìùèêè è äðóãèå èíôîðìàöèîííûå óáèéöû . Ëåîíòüåâ Á. 192 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.50
Ñîäåðæàíèå äðàãìåòàëëîâ â ðàäèîýëåìåíòàõ. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Ð/áèáëèîò, 156 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 "×àñòîòû äëÿ ëþáèòåëüñêîé ðàäèîñâÿçè" Áëîêíîò-Ê.:Ðàäiîàìàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
Âèäåîêàìåðû . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ , 2000 ã.,192 ñ. + ñõåìû. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.50 Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå 2001.Ñïðàâî÷íèê. ÎÎÎ"Òåëåñïóòíèê" 2001ã.,170ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Âèäåîêàìåðû . Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå .Âûï. 13. Êîðîëåâ À.-Ì. "ÄÌÊ". 2000 ã.,248 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . 42.00 Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå 2001.Ñïðàâî÷íèê.ÎÎÎ"Òåëåñïóòíèê" 2001ã., 138ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.14. Ì.: Ñîëîí, 240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 "Ýëåêòðîíèêà : ÍÒÁ " æóðíàë ¹1,2,3,4,5/2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 5.00
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.23. Ì.: Ñîëîí, 1998.-212ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 "Ðàäèîêîìïîíåíòû" æóðíàë ¹ 1/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Èìïóëüñíûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ .Âèíîãðàäîâ Â.À. ÍèÒ,2000 ã. - 192 ñ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 "Èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû" . Êàòàëîã 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Èìïóëüñíûå áëîêè ïèòàíèÿ äëÿ IBM PC . â.22 , Êóëè÷êîâ À.Â. ÄÌÊ , 2000 ã. -120 ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 "Ïàÿëüíîå îáîðóäîâàíèå è èíñòðóìåíò". Êàòàëîã 2000-2001 ã.ã.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00
300 ñõåì èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ.Âûïðÿìèò.,èìïóëüñí.èñò.ïèò.,ëèíåéíûå ñòàáèëçàò. è ïðåîáð. . . . . . . . . . . 25.00 "Ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû" Ì."Êîìïýë" 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
Âèäåîìàãíèòîôîíû ñåðèè ÂÌ.Èçä. 2-å äîðàá è äîï. ßíêîâñêèé Ñ. ÍèÒ., 2000ã.-272ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . 36.00 ÑD-R "Pàäèîàìàòîð" 1999ã.,¹1-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
Ýíöèêëîïåäèÿ ðàäèîëþáèòåëÿ .,Ïåñèêîâ Â.Í.-Ê. ÍèÒ , 2000 ã. - 368 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 CD-R ''Ðàäèîàìàòîð" 2000ã.,¹1-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Ýíöèêëîïåäèÿ òåëåìàñòåðà. Ïàíêîâ Ä.Â.-Ê. ÍèÒ, 2000ã.-544 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 CD-R "Ýëåêòðèê" 2000ã.,¹1-12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
ÃÈÑ - ïîìîùíèê òåëåìàñòåðà . Ãàïëè÷óê Ë.Ñ. - Ê. "Ðàäèîàìàòîð" 160 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 ÑD-R "Êîíñòðóêòîð" 2000ã.,¹1-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
Ïðèñòàâêè PAL â ñåðèéíûõ öâåòíûõ òåëåâèçîðàõ. Õîõëîâ Á.H.-ÐèÑ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 CD-R "2 â 1" - (ïî âûáîðó ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00
Ðåìîíò çàðóáóæ. ìîíèòîðîâ (âûï.27). Äîí÷åíêî À.- Ì. Ñîëîí . 2000ã.,216 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00 ÑD-R "3 â 1" - ("ÐÀ"+"Ýëåêòðèê"+"Êîíñòðóêòîð") 2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.50
Ðåìîíò ìîíèòîðîâ. Òèïè÷íûå íåèñïðàâíîñòè. Áåãëîâ Ñ. -Ì."Ðàäèîòîí". 2000ã. 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 27.60 CD-R "4 â 1" - ("ÐÀ"+"Ýëåêòðèê"+"Êîíñòðóêòîð") 2000ã.+ "ÐÀ"1999ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00
Ðåìîíò çàðóáåæíûõ ïðèíòåðîâ (âûï.31). Ïëàòîíîâ Þ. Ñîëîí . 2000 ã.,272 ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00
Ðåìîíò èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (âûï.42).Êóëèêîâ Â.Ã.Ñîëîí.2000 ã.,184 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00
Cåðâèñíûå ðåæèìû òåëåâèçîðîâ . Âèíîãðàäîâ Â.À. - "ÍèÒ" 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Ñîâðåì. çàðóá. öâåòíûå òåëåâèçîðû: âèäåîïðîöåññîðû è äåêîäåðû öâåòí. À.Å.Ïåñêèí. . . . . . . . . . . . . 29.50
Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé è ðàñïðîñòðàíèòåëåé æóðíàëà
Ñòðî÷íûå òðàíñôîðìàòîðû çàðóáåæíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï.24. Ìîðîçîâ. È.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999 . . . . . . . 18,80 Ê ðàñïðîñòðàíåíèþ æóðíàëà ïðèãëàøà- ëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó.
Òåëåâèçèîííûå ìèêðîñõåìû PHILIPS. Êíèãà 1. Ïîíàìàðåíêî À.À.-Ì.:Ñîëîí, -180ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 þòñÿ çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè è ÷à-  ðåäàêöèè íà 01.06.2001 ã. èìåþòñÿ â
Óñîâåðøåíñòâîâàíèå òåëåâèçîðîâ 3…5ÓÑÖÒ .Ðóáàíèê Â. ÍèÒ., 2000 ã.288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ñòíûå ðàñïðîñòðàíèòåëè. íàëè÷èè æóðíàëû “Ðàäiîàìàòîð” ïðîøëûõ
Óðîêè òåëåìàñòåðà. Óñ.è ðåìîíò ñîâðåì.ÖÒÂ ×.1. Âèíîãðàäîâ Â.-Ñ.-Ï. Êîðîíà ,2000ã.- 414ñ. . . . . . . . . . 29.40 Âàøè ïðåäëîæåíèÿ ðåäàêöèÿ îæèäàåò ïî âûïóñêîâ:
Óðîêè òåëåìàñòåðà. Óñ. è ðåìîíò çàðóá. ÖÒÂ ×.2. Âèíîãðàäîâ Â.-Ñ.-Ï.: Êîðîíà, 2000ã.-400ñ . . . . . . . . . . 33.80 òåë. (044) 271-44-97, 276-11-26 èëè ïî àä- ¹ 3,4,5,6,8,9,10,11,12 çà 1994 ã.
Íîâûå ýëåêòðîííûå ïðèáîðû äëÿ óñ-â ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ Õ.,"Ðóáèêîí" 2000.-236 ñ.À4 . . . . . . . . 29.00
Öèôðîâàÿ ýëåêòðîíèêà . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ, 2000 ã. - 208 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 ðåñó ðåäàêöèè: Óêðàèíà, 03110, Êèåâ-110, ¹ 2,4,10,11,12 çà 1995 ã.
Öèôðîâûå óñòðîéñòâà è ìèêðîïðîöåññîðíûå ñèñòåìû._Ì.ÃË-Òåëåêîì,2000 ã.336 ñ., . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 à/ÿ 807. Êîììåð÷åñêîìó äèðåêòîðó. ¹ 1,3,4,5,6 çà 1996 ã.
Öâåòîâàÿ è êîäîâàÿ ìàðêèðîâêà ðàäèîýëåêòð. êîìïîíåíòîâ Íåñòåðåíêî È.È. 2000 ã.,128 ñ. . . . . . . . . . . 14.00 Âíèìàíèå! Íîìåðà åæåìåñÿ÷íûõ æóðíà- ¹ 4 çà 1997 ã.
Ìàðêèðîâêà ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ . Áîëåå 4000 SMD êîäîâ . "Äîäýêà" . 160 ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 ëî⠓Ðàäiîàìàòîð-Êîíñòðóêòîð” (ïîä- ¹ 2,4,5,6,7,10 çà 1998 ã.
Îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè . Ñïðàâî÷íèê . TURUTA . Ì.,"Ïàòðèîò" 232 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 ïèñíîé èíäåêñ 22898) è “Ðàäiîàìàòîð- ¹ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 1999 ã.
Ñïðàâî÷íèê: Ðàäèîêîìïîíåíòû è ìàòåðèàëû. Ïàðòàëà Î.Í.-Ê.: Ðàäiîàìàòîð,1998 ã.736ñ. . . . . . . . . . . . . 20.00 Ýëåêòðèê” (ïîäïèñíîé èíäåêñ 22901) ÷èòà- ¹ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 2000 ã.
Ñïðàâî÷íèê ýëåêòðèêà. Êèñàðèìîâ Ð.À. -Ì. Ðàäèîñîôò , 1999 ã. 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.90
Àòëàñ àóäèîêàññåò îò AGFA äî YASHIMI . Ñóõîâ Í.Å., Ê.:"Ðàäèîàìàòîð", 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 òåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïî ïî÷òå. Ñòîèìîñòü ¹ 1,2,3,4,5 çà 2001 ã.
Àâòîìàãíèòîëû. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå. Âûï.14.Êóëèêîâ Ã.Â.-Ì. ÄÌÊ, 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 îäíîãî ýêçåìïëÿðà ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî Äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ÷åðåç îòäåëåíèÿ ñâÿçè ïî
Ðåìîíò è ðåãóëèðîâêà CD-ïðîèãðûâàòåëåé. Çàðóá. ýëåêòðîíèêà. Àâðàìåíêî Þ.Ô.160ñ.À4+ñõ.. . . . . . . . 27.60 Óêðàèíå – 5 ãðí., äðóãèå ñòðàíû ÑÍà – 1,2 êàòàëîãàì àãåíòñòâ «Óêðïî÷òà» è «Ðîñïå÷àòü»
Ñõåìîòåõíèêà ïðîèãðûâàòåëåé êîìïàêò-äèñêîâ. Àâðàìåíêî Þ.Ô., 1999 ã., 128ñ. + ñõåìû . . . . . . . . . . . . 29.80 ó.å. ïî êóðñó Íàöáàíêà. íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ 74435. ÏÎÌÍÈÒÅ,
Öâåòîìóçûêàëüíûå óñòàíîâêè-Jeux de luiere. -Ì.ÄÌÊ Ïðåññ , 2000 ã., 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,70  ðåäàêöèè íà 01.06.2001 ã. èìåþòñÿ â ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü – íèæå ïåðåñûëî÷íîé!
Àîíû,ïðèñòàâêè,ìèêðî- ÀÒÑ. Ñðåäñòâî áåçîïàñíîñòè..-Ì.:Àêèì.,.-125ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 íàëè÷èè æóðíàëû ïðîøëûõ âûïóñêîâ: Ïðè îòïðàâëåíèè ïèñåì â àäðåñ ðåäàêöèè
Áîðüáà ñ òåëåôîííûì ïèðàòñòâîì. Måòîäû ñõåìû ðåêîìåíäàöèè. Áàëàõíè÷åâ È.Í. 1999 126 ñ. . . . . . . 14.70 “Ýëåêòðèê” ¹8,9 çà 2000 ã., ¹1,2,3,4,5 ïðîñèì âêëàäûâàòü ïóñòîé êîíâåðò ñ
Çàðóá. ðåçèäåíòíûå ðàäèîòåëåôîíû . Áðóñêèí Â.ß., Èçä.2-å, ïåðåð. è äîï. 2000 ã.176ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . 29.00 îáðàòíûì àäðåñîì. Íà ïèñüìà áåç
Ðàäèîòåëåôîíû . Îñíîâû ñõåìîò. ñåðòèôèöèð. ðàäèîòåë..Êàìåíåöêèé Ì.-ÍèÒ 2000ã.256 ñ.+ ñõ. . . . . . . 33.00 çà 2001 ã.
Ïðàêòè÷åñêàÿ òåëåôîíèÿ . Áàëàõíè÷åâ È . Í . - Ì . ÄÌÊ, 1999 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.80 “Êîíñòðóêòî𔠹3,4,5,6,7-8, 9-10,11-12 êîíâåðòîâ ñ îáðàòíûì àäðåñîì ðåäàêöèÿ
Ðåìîíò ðàäèîòåëåôîíîâ "SENAO è VOYAGER". Ñàä÷åíêîâ Ä.À. -Ì.Ñîëîí,178 ñ.À4 + ñõ. . . . . . . . . . . . . 29.00 çà 2000 ã., ¹1,2,3,4,5 çà 2001 ã. îòâåòû íå äàåò.
Ñõåìîòåõíèêà àâòîîòâåò÷èêîâ. Çàðóáåæ. ýëåêòðîíèêà. Áðóñêèí Â.ß.-Ê.: ͳò, 176 ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . . 24.80 ×èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìîå Ñïèñîê ðàñïðîñòðàíèòåëåé
Òåëåôîííûå ñåòè è àïïàðàòû. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. -Ê.: ÍiT, 184 ñ.À4+ñõ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80 êîëè÷åñòâî æóðíàëîâ, ñäåëàâ ïðåäîïëàòó
Òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. Èçä. 2-å äîï.-Ê.: Í ³ ò, 2000, 448 ñ. . . . . . . . . . . . 29.80 ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì ñ ÷åòêèì óêàçàíèåì çà- 1. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, îô.803, ê.4
Ýëåêòðîííûå òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîòåíêî Ë.ß., Áðåâäà À.Ì.-K.: ÍèÒ, 2000 ã. . . . . . . . . . . 34.00 ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî”Ðàäiîàìàòîð”,
Ñïðàâ.ïî óñîéñòâó è ðåìîíòó òåëåô.àïïàðàòîâ çàðóá. è îòå÷. ïð-âà-Ì.:ÄÌÊ ,1999ã. . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 êàçûâàåìûõ íîìåðîâ æóðíàëà è ãîäà èçäà- ò.276-11-26.
Îõðàííûå óñ-âà äëÿ äîìà è îôèñà.Àíäðèàíîâ Â.-Ñ-Ïá."Ïîëèãîí",2000ã.,312 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.80 íèÿ. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà æóðíàëà 2. Êèåâ, óë. Óøèíñêîãî, 4,
Çàùèòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îò óãîíà è êðàæ. Äèêàðåâ Â.È. 2000ã.,320ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 “Ðàäiîàìàòîð” ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî Óêðà- «Ðàäèîðûíîê», òîðãîâîå ìåñòî 52, 53.
ÊÂ-ïðèåìíèê ìèðîâîãî óðîâíÿ Êóëüñêèé À.Ë. -Ê.:HèÒ , 2000 ã. 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 èíå ñîñòàâëÿåò: 1994–1998 ãã.–3 ãðí., 1999, 3. ã. Êðèâîé Ðîã, óë. Êîñèîðà, 10.
CÈ-ÁÈ ñâÿçü,äîçèìåòðèÿ,ÈÊ òåõíèêà,ýëåêòðîí.ïðèáîðû,ñð-âà ñâÿçè. Þ.Âèíîãðàäîâ,2000ã. . . . . . . . . . 13.90 2000 ã. – 5 ãðí., 2001 ã. – 7 ãðí., Äëÿ Òîðãîâàÿ òî÷êà.
 ïîìîùü ëþáèòåëþ ÑÈ-ÁÈ ðàäèîñâ.Àíòåííû.Ñàìîä. óñ-âà. Ñïð. èíôîðì.Ì.Ñîëîí,2000ã. . . . . . . . . . . . 14.80 æèòåëåé Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ: 4. Ëüâîâñêàÿ îáë., ã.Áðîäû, óë. Ñòóñà, 24,
Àíòåííû ñïóòíèêîâûå, ÊÂ, ÓÊÂ, Ñè-Áè, ÒÂ, ÐÂ., Íèêèòèí Â.À. ÄÌÊ 1999 ,320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.60 1994–1998 ãã.–1 ó.å, 1999, 2000 ã.– 1 ó.å., Îìåëÿí÷óê È. È.
Òåëåâèçèîííûå àíòåííû ñâîèìè ðóêàìè . Ñèäîðîâ È.Í., Ñ.-Ï.,"Ïîëèãîí" 2000 ã. 320 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . 15.00
Ýíöèêëîïåäèÿ îòå÷. àíòåíí äëÿ êîëëåêò.è èíäèâèä.ïðèåìà Ò è ÐÂ. -Ì.Ñîëîí ,256ñ,2001ã. . . . . . . . . . . 16.50 2001 ã.– 1,7 ó.å. ïî êóðñó Íàöáàíêà. 5. Ëàòâèÿ, ã. Ðèãà, “Ðàäèîðûíîê”, 15-é
Áûòîâàÿ è îôèñíàÿ òåõíèêà ñâÿçè. Äüÿêîíîâ Â.Ï. "ÑÎËÎÍ-Ð", 1999, 368 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.40 Íàëîæåííûì ïëàòåæîì ðåäàêöèÿ ðÿä, Äçèíà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Êîïèðîâàëüíàÿ òåõíèêà . Áîáðîâ À.Â., Ì. - "ÄÌÊ" 2000 ã., 184 ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 æóðíàëû è êíèãè íå âûñûëàåò! 6. Äîíåöê-55, óë. Àðòåìà, 84,
Ìåòàëëîèñêàòåëè äëÿ ïîèñêà êëàäîâ è ðåëèêâèé.-Ì.ÐèÑ,2000 ã.,192ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.80 Âíèìàíèå! Öåíû, ïðè íàëè÷èè ÎÎÎ ÍÏÏ “Èäåÿ”
Ýëåêòðîíèêà äîìà è â ñàäó . Ñèäîðîâ È.Í. - Ì. "Ðàäèîñîôò ", 2001 ã. 144 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 ëèòåðàòóðû, äåéñòâèòåëüíû äî 1 èþëÿ 2001 7. Îäåññà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ðàäèîðûíîê
Ýëåêòðîííûå êîäîâûå çàìêè .-Ñ.-Ï."Ïîëèãîí" 2000ã., 296 ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 ã. “Ëåòó÷èé Ãîëëàíäåö”, êîíòåéíåð çà êðóãîì.
Àíòåííû òåëåâèçèîííûå.Êîíñòðóêöèè , óñòàíîâêà , ïîäêëþ÷åíèå . Ïÿñåöêèé Â.Â. 2000ã. 224 ñ .. . . . . . . 14.00 Ïðåäîïëàòó ïðîèçâîäèòü ïî àäðåñó: 8. ×åðíèãîâ, Òèòàðåíêî Þðèé Èâàíîâè÷,
Ïðàêòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè àíòåíí . Ãðèãîðîâ È.Í. ÄÌÊ 2000 ã. 352 ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 03110, Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âà- ò.(0462) 95-48-53.

Вам также может понравиться