Вы находитесь на странице: 1из 32

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ

Ïîäïèøèñü íà 2002 ãîä! Èíäåêñ 22901


Ñèñòåìà îõðàíû àâòîìîáèëÿ
ñ îïîçíàâàíèåì ïî ãîëîñó ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
Ìîìåíòíûé ýëåêòðîïðèâîä 3 Ïðîñòûå ìîùíûå ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ã.Çûçþê
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
Íîâîãîäíèå ãèðëÿíäû 6 Çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Î.Êó÷åðåíêî
8 Óñòðîéñòâî äëÿ çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ ñâàðî÷íîãî
òðàíñôîðìàòîðà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ô.ßêîâëåâ
ÝËÅÊÒÐÎØÊÎËÀ
8 Áåñåäû ïî ýëåêòðîòåõíèêå. Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó. . À.Ë.Êóëüñêèé
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
10 Óñòðîéñòâî óïðàâëåíèÿ îäíîôàçíûì ýëåêòðîäâèãàòåëåì . . . . . . . . . Ê.Â.Êîëîìîéöåâ
10 Ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè è ñêîðîñòè âðàùåíèÿ îäíîôàçíîãî
êîëëåêòîðíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Â.Ïåðøèí
¹10 (22) îêòÿáðü 2001 12 Óñòðîéñòâî äëÿ çàùèòû òðåõôàçíûõ ïîòðåáèòåëåé . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ô.ßêîâëåâ
12 Òàê ñîâåðøåííåé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Áîðîäàòûé
Åæåìåñÿ÷íûé íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë 12 Ñåíñîðíûé âûêëþ÷àòåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ä.À.Øàíäðåíêî
Ñîâìåñòíîå èçäàíèå ñ Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì 13 Ïîêà âàñ íåò äîìà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . È.Í.Ïðîêñèí
îáùåñòâîì ðàäèîòåõíèêè, ýëåêòðîíèêè è
ñâÿçè Óêðàèíû 25 Ïîèñê íåèñïðàâíîñòåé â êîëëåêòîðíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëÿõ
Ðåãèñòðàöèîííûé ÊÂ, ¹3858,10.12.99 ã. â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ãîðîáåö
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
Ó÷ðåäèòåëü - ÄÏ «Èçäàòåëüñòâî
Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåêëàìíûõ óñëóãàõ íàøåãî èçäàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ñïðàâî÷íîì ñàéòå î ÑÌÈ Óêðàèíû “Ðåêëàìíûé êîìïàñ” http://www.mass-media.com.ua

Ðàäiîàìàòîð» 14 Ìèêðîñõåìû òðèããåðîâ è ðåãèñòðîâ ñ ìîùíûìè âûõîäíûìè äðàéâåðàìè ôèðìû


Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2000 ã. Texas Instruments
15 Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ôèðìû Power Integrations Inc.
Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” 16 Ñõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ ÃÀÇ-53À
Äèðåêòîð Ã.À.Óëü÷åíêî. 17 Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ òåñòåðà Ö4342
Ãëàâíûé ðåäàêòîð ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÈÄÅÈ
Î.Í.Ïàðòàëà. 18 Ìîëíèÿ â êàðìàíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Áîðîäàòûé
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
(redactor@sea.com.ua) 19 Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî âåêà ãðÿäóùåãî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Ãîðåéêî
Ï.Â.Àôàíàñüåâ ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
Í.Ï. Ãîðåéêî 20 Óíèâåðñàëüíûé òèðèñòîðíûé ðåãóëÿòîð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Í.Êàïëóí
À.Â. Êðàâ÷åíêî ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Â.À. Êó÷åðåíêî
Í.Â. Ìèõååâ 22 Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû è èõ õàðàêòåðèñòèêè . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî
Â.Ñ. Ñàìåëþê 23 Äåÿê³ äóìêè ùîäî ðîáîòè ëþì³íåñöåíòíèõ ñâ³òèëüíèê³â . . . . . . . . . . . . . . . À.Ðèøòóí
Ý.À. Ñàëàõîâ ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Ï.Í. Ôåäîðîâ 24 Ñòåíä äëÿ èñïûòàíèÿ áëîêîâ ýëåêòðîííîãî çàæèãàíèÿ áåíçîïèëû . . . . . . Â.Ì.Ïàëåé
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí 26 Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå
À.È.Ïîíî÷îâíûé (san@sea.com.ua) ÄËß ËÞÁÎÇÍÀÒÅËÜÍÛÕ
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð 27 Þíûì ýëåêòðèêàì
Ò.Ï.Ñîêîëîâà, òåë.271-96-49 29 Êàê âîäà ïðîâîäèò ýëåêòðè÷åñòâî
Ðåäàêòîð Í.Ì.Êîðíèëüåâà ÏÀÒÅÍÒÍÛÉ ÔÎÍÄ
Îòäåë ðåêëàìû Ñ.Â.Ëàòûø, 28 Èíòåðåñíûå óñòðîéñòâà èç ìèðîâîãî ïàòåíòíîãî ôîíäà
òåë.276-11-26,E-mail: lat@sea.com.ua 29 Ïàòåíòíûå êóðüåçû
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ ÞÌÎÐÀ
(îòäåë ïîäïèñêè è ðåàëèçàöèè) 30 Òåîðåòè÷åñêèé ïîäõîä ê ñèñòåìå êëþ÷åé
Â.Â.Ìîòîðíûé, ò.276-11-26, 271-44-97 ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
E-mail: val@sea.com.ua 5 Âèçèòíûå êàðòî÷êè
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû: 30 Êíèæíîå îáîçðåíèå
ïîëó÷àòåëü ÄÏ-èçäàòåëüñòâî 31 Èðâèíã Ëýíãìþð
“Ðàä³îàìàòîð”, êîä 22890000, 31 Íîâîñòè
ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì
îòä.Óêðïðîìèíâåñòáàíêà ã. Êèåâà, 32 Êíèãà-ïî÷òîé
ÌÔÎ 322153
Àäðåñ ðåäàêöèè: ÄÏ Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðîâîäèò îñåííþþ àêöèþ ïî ïðîäàæå
Óêðàèíà, Êèåâ, ÂÍÈÌÀÍÈÅ! òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïî ñíèæåííûì öåíàì. Öåíû íà êíèãè ñíèæåíû
íà 5–30%. Ñïåøèòå îôîðìèòü çàêàç.
Ïðàéñ-ëèñò ìàãàçèíà “Êíèãà-ïî÷òîé” – íà ñ.32.
óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê. 803
äëÿ ïèñåì:
à/ÿ 50, 03110, Êèåâ-110 Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 11.10.2001 ã. Ôîðìàò 60õ84/8. Ïå÷àòü Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííî-
òåë. (044) 271-41-71 îôñåòíàÿ. Áóìàãà ãàçåòíàÿ Çàê.0161110. Öåíà äîã.Òèðàæ 1900 ýêç. ñòè íå íåñåò.
ôàêñ (044) 276-11-26 Îòïå÷àòàíî ñ êîìïüþòåðíîãî íàáîðà íà êîìáèíàòå ïå÷àòè èç- Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïðàâèëüíîñòü âûáîðà
E-mail: electrik@sea.com.ua äàòåëüñòâà «Ïðåñà Óêðà¿íè», 03047, Êèåâ - 047, ïð. Ïîáåäû, 50 è îáîñíîâàííîñòü òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé íåñåò àâòîð.
http : // www.sea.com.ua/ra Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «ÐÀ-Ýëåêòðèê» îáÿçà- Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîâåòà ðåäàêöèè ïî èíòåðåñóþùåìó âîïðîñó
òåëüíà. âêëàäûâàéòå îïëà÷åííûé êîíâåðò ñ îáðàòíûì àäðåñîì.
© Èçäàòåëüñòâî «Ðàä³îàìàòîð», 2001
Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 1
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Âûñòðåë Ãàâðèëû Ïðèíöèïà â Ñàðàåâî, íàïàäåíèå íà ó÷åíûõ è èíæåíåðîâ âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
ðàäèîñòàíöèþ â Ãëÿéâèöå, ñàìîëåòû, âðåçàþùèåñÿ â ÑÑÑÐ íàõîäèëèñü â Óêðàèíå. È õîòÿ ìíîãèå óåõàëè çà
íåáîñêðåáû òîðãîâîãî öåíòðà â Íüþ-Éîðêå - ñòðàøíûå ãðàíèöó, íî ìíîãèå åùå îñòàëèñü. Ïî èíòåëëåêòóàëüíîìó
ñîáûòèÿ íîâåéøåé èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. 11 ñåíòÿáðÿ ïîòåíöèàëó àìåðèêàíñêèé æóðíàë "Ôîðáñ" ïîñòàâèë
ìèð ñòàë äðóãèì, ìèð ïî÷óâñòâîâàë ñâîþ áåççàùèòíîñòü Óêðàèíó íà òðåòüå ìåñòî â ìèðå (è íà ïåðâîå ñðåäè
îò ôàíàòèêîâ è ýêñòðåìèñòîâ. Âûÿñíèëîñü, ÷òî íèêàêàÿ ñòðàí ÑÍÃ).
ýêîíîìè÷åñêàÿ è âîåííàÿ ìîùü íå ñïàñåò ëþäåé îò ãèáåëè.  ýòîì íîìåðå åñòü ñòàòüè ïî îõðàíå, è ìû æäåì îò
Íàâåðíîå, â Óêðàèíå íå áóäóò íà äîìà ïàäàòü ñàìîëåòû íàøèõ àâòîðîâ íîâûõ ñòàòåé.
(õîòÿ â æèëîé äîì â Áðîâàðàõ ðàêåòà ïîïàëà). Íî â Íîâûì â äàííîì íîìåðå ÿâëÿåòñÿ òàêæå ïîÿâëåíèå
íàøåé ñòðàíå òîæå õâàòàåò è ýêñòðåìèñòîâ, è ðóáðèêè "Íåñòàíäàðòíûå èäåè", â êîòîðóþ êàæäûé àâòîð
ïðåñòóïíèêîâ. È åñëè ãîñóäàðñòâî íå â ñîñòîÿíèè íàñ ìîæåò ïîìåñòèòü ìàòåðèàëû î íåçàêîí÷åííûõ èëè
çàùèòèòü (õîòÿ íàëîãè çà ýòî áåðåò), òî êàæäûé äîëæåí íåóäàâøèõñÿ ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì îðèãèíàëüíûõ
áûòü â ñîñòîÿíèè çàùèòèòü ñåáÿ, ñâîþ ñåìüþ, ñâîé äîì. ðàçðàáîòêàõ. Âîçìîæíî, ýòè èäåè âäîõíîâÿò íàøèõ
Âîò ïî÷åìó êàæåòñÿ ñâîåâðåìåííûì îòêðûòü ðóáðèêó àâòîðîâ, è îíè äîâåäóò èõ äî êîíöà. Ïîìíèòå, ó
ïî çàùèòå, îõðàíå, ñèãíàëèçàöèè è äðóãèì óñòðîéñòâàì Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî:
ýòîãî òèïà.  1998-2000 ãã. â æóðíàëå "Ðàä³îàìàòîð" "Äðóãèå ïðèäóò, ñìåíèâ óþò
ïå÷àòàëàñü ìîÿ ñåðèÿ ñòàòåé "Ñàìîäåëüíûå îõðàííûå Íà ðèñê è íåïîìåðíûé òðóä,
óñòðîéñòâà" ïîä ïñåâäîíèìîì À.Ä. Ïåòðåíêî. Ïîñëå Ïðîéäóò òîáîé íå ïðîéäåííûé ìàðøðóò".
ýòîãî áûë âñïëåñê àêòèâíîñòè ïî ýòîé òåìàòèêå, íî ê Íîâèíêîé íîìåðà ÿâëÿåòñÿ òàêæå íåáîëüøîé ðàçäåë
íàñòîÿùåìó âðåìåíè îí óãàñ. "Êíèæíîå îáîçðåíèå". ×èòàòåëü Ñ.Ì. Óñåíêî íàïèñàë
Êàê çàùèòèòü ñåáÿ? Âåäü íàêàçóåìî íîñèòü ñ ñîáîé íàì: "Â ðàçäåëå "Êíèãà-ïî÷òîé" åñòü íåìàëî èíòåðåñíûõ
õîëîäíîå è îãíåñòðåëüíîå îðóæèå. Íî íà Çàïàäå ñåðèéíî êíèã ïî íàçâàíèÿì. Íî êíèãè äîðîãèå, è íå õî÷åòñÿ
âûïóñêàþò ìàëîãàáàðèòíîå óñòðîéñòâî îïîâåùåíèÿ, ïðè ïîêóïàòü "êîòà â ìåøêå". Ïðîøó ïóáëèêîâàòü àííîòàöèè
íàïàäåíèè âû íàæèìàåòå êíîïêó, è ðàçäàåòñÿ çâóê òàêîé íà êíèãè". Òàêàÿ ðóáðèêà åñòü â "Ðàä³îàìàòîðå", à òåïåðü
ñèëû, ÷òî ïîäíèìåò íà íîãè íåñêîëüêî êâàðòàëîâ. Ïî÷åìó ïîÿâèòñÿ è â "Ýëåêòðèêå".
ó íàñ íåëüçÿ òàêîå ñêîíñòðóèðîâàòü? À ýëåêòðîøîêåðû? Áëàãîäàðÿ âàøèì ïèñüìàì "Ýëåêòðèê" ïîñòîÿííî
Îïèñàíèå îäíîãî èç íèõ áûëî îïóáëèêîâàíî â ÐÀ 12/97, íî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ è ðàçâèâàåòñÿ. Ïèøèòå íàì è
âåäü ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íåò ïðåäåëà. ïðèñûëàéòå ñâîè ñòàòüè.
Îõðàíà ïîìåùåíèé, ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ - Íà÷èíàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ. Íàäååìñÿ, ÷òî
íåèñ÷åðïàåìàÿ òåìà. Íåäàâíî â îäíîì èç èíñòèòóòîâ ïîäïèñêà íà "Ýëåêòðèê" ñòàíåò äåøåâëå áëàãîäàðÿ
Íàöèîíàëüíîé Àêàäåìèè íàóê âîðû âûëîìàëè ðåøåòêó íà ñíèæåíèþ ïî÷òîâûõ òàðèôîâ. Ïîäïèñûâàéòåñü íà
îêíå è ïîõèòèëè â ëàáîðàòîðèè èç ñàìîïèñöåâ äåòàëè, "Ýëåêòðèê" íà 2002 ã.
ñîäåðæàùèå äîðîãîé ìåòàëë. Ó äèðåêöèè íå áûëî äåíåã íà
îõðàííóþ ñèãíàëèçàöèþ. Ïîêóïàòü ó ôèðì òàêóþ Ãëàâíûé ðåäàêòîð "Ýëåêòðèêà"
ñèñòåìó, äåéñòâèòåëüíî, äîðîãî. Íî âåäü óìåëüöû ìîãóò Îëåã Ïàðòàëà
ñäåëàòü äåøåâëå! À óìåëüöåâ ó íàñ ìíîãî - áîëåå ïîëîâèíû

Ïðàâèëà ïðèåìà â êëóá ÷èòàòåëåé Òðåáîâàíèÿ


“Ðàäiîàìàòîðà” ê àâòîðàì ñòàòåé ïî îôîðìëåíèþ
ðóêîïèñíûõ ìàòåðèàëîâ
Åñëè Âû õîòèòå ñòàòü ÷ëåíîì êëóáà ÷èòàòåëåé "Ðàä³îàìà-
òîðà", íóæíî äåéñòâîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïðèíèìàþòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè îðèãèíàëüíûå àâòîðñêèå ìàòåðèàëû, êîòî-
ðûå íå ïå÷àòàëèñü â äðóãèõ èçäàíèÿõ è íå áûëè îòïðàâëåíû îäíîâðåìåííî
1. Ïîäïèøèòåñü íà îäèí èç æóðíàëîâ èçäàòåëüñòâà: â íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ èçäàíèé.  íà÷àëå ñòàòüè ïîäàåòñÿ àííîòàöèÿ,
"Ðàä³îàìàòîð", "Ýëåêòðèê" èëè "Êîíñòðóêòîð". îòäåëåííàÿ îò òåêñòà ñòàòüè.  íåé óêàçûâàþòñÿ êðàòêîå ñîäåð-
2. Âûøëèòå êñåðîêîïèþ êâèòàíöèè îá îïëàòå (èëè îðèãè- æàíèå, îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè è ïðèâëåêàòåëüíûå ñòîðîíû.
íàë) ïî àäðåñó: 03110, ðåäàêöèÿ "Ðàä³îàìàòîðà", à/ÿ 807, Êè- Ñòàòüè â æóðíàë «Ðàä³îàìàòîð» ìîæíî ïðèñûëàòü â òðåõ âàðèàíòàõ:
åâ, 110. 1) íàïèñàííûå îò ðóêè (ðàçáîð÷èâî),
3. Óêàæèòå â ïèñüìå ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ïîëíî- 2) íàïå÷àòàííûå íà ìàøèíêå,
ñòüþ, àäðåñ äëÿ ñâÿçè, â òîì ÷èñëå òåëåôîí, E-mail, ó êîãî 3) íàáðàííûå íà êîìïüþòåðå (â ëþáîì òåêñòîâîì ðåäàêòîðå äëÿ
åñòü. DOS èëè WINDOWS IBM PC).
 3-ì ñëó÷àå ãîíîðàð çà ñòàòüþ áóäåò âûøå.
4. Ïîäòâåðæäàòü äåéñòâèòåëüíîå ÷ëåíñòâî â Êëóáå íåîá-
õîäèìî ïîñëå êàæäîãî ïðîäëåíèÿ ïîäïèñêè, ò.å. ïðèñûëàòü Ðèñóíêè è òàáëèöû ñëåäóåò âûïîëíÿòü çà ïðåäåëàìè òåêñòà, íà îòäåëü-
íàì êâèòàíöèè íà íîâûé ñðîê. íûõ ëèñòàõ. Íà îáîðîòå êàæäîãî ëèñòà ñ ðèñóíêîì óêàçàòü íîìåð ðèñóí-
Ñîáëþäåíèå ýòèõ ïðàâèë ïîçâîëèò Âàì â äàëüíåéøåì êà, íàçâàíèå ñòàòüè è ôàìèëèþ àâòîðà.
ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè ïðàâàìè ÷ëåíà Êëóáà. C ïîëîæåíèåì î Ðèñóíêè è ñõåìû ê ñòàòüÿì ïðèíèìàþòñÿ â âèäå ýñêèçîâ è ÷åðòåæåé, âû-
Êëóáå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÐÀ, ÐÝ èëè ÐÊ ¹1/2001 ïîëíåííûõ àêêóðàòíî ÷åðíûìè ëèíèÿìè íà áåëîì ôîíå ñ ó÷åòîì
òðåáîâàíèé ÅÑÊÄ (ñ èñïîëüçîâàíèåì ÷åðòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ). Âûïîë-
Ñïèñîê íîâûõ ÷ëåíîâ íåíèå âûøåóêàçàííûõ òðåáîâàíèé óñêîðèò âûõîä ñòàòüè, òàê êàê ñíèçèò òðó-
äîçàòðàòû ðåäàêöèè ïî ïîäãîòîâêå ñòàòüè ê ïå÷àòè. Èçîáðàæåíèÿ ïå÷àòíûõ
êëóáà ÷èòàòåëåé ÐÀ ïëàò ëó÷øå âûïîëíÿòü óâåëè÷åííûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëîì â 2 ðàçà.
Ìîæíî òàêæå èçãîòàâëèâàòü ðèñóíêè è ñõåìû íà ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÅ, îäíà-
Âîëîâèê È. È. Ìàêñèì³â Þ. Á. Äîâãàíþê À. Â.
Ëîøêàð Â. À. Ìàí÷óë Â. Ì. Õîõëþê Ñ. Ì. êî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòè ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïî èñ-
Äàíêî ². Ì. ßðì³é÷óê Ì. ª. Æåðåáåöüêèé À. É. ïîëüçîâàíèþ êîìïüþòåðíûõ èçîáðàæåíèé â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå. Ãðà-
Óñìàíîâ Ç. Í. Çåëèíñêèé Â. Ïàùåíêî Ñ. Â. ôè÷åñêèå ôàéëû, ïðåäñòàâëÿåìûå â ðåäàêöèþ, äîëæíû èìåòü ðàñøèðåíèå
Àíäðóùàê Î. ². Äàíèëîâ È. È. Ëûñàê Â. ß. *.CDR (5.0–7.0), *.TIF, *.PCX (ñ ðàçðåøåíèåì 300 dpi â ìàñøòàáå 1:1), *.BMP
(ñ ýêðàííûì ðàçðåøåíèåì â ìàñøòàáå 4:1).

2 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß

ÏÐÎÑÒÛÅ ÌÎÙÍÛÅ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÛ ÍÀÏÐßÆÅÍÈß À.Ã.Çûçþê, ã.Ëóöê


(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ9/2001)
Íåäîñòàòêîì ïðîñòåéøèõ ñõåì ÃÑÒ ÿâëÿåò- î÷åíü äàæå íåïëîõèìè õàðàêòåðèñòèêàìè è,
ñÿ íåâûñîêèé êîýôôèöèåíò ñòàáèëèçàöèè ïî òî- ñàìîå ãëàâíîå, ñ âûñîêèì ñîîòíîøåíèåì
êó (îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ áèïîëÿðíûõ âàðè- öåíà/êà÷åñòâî. Ñõåìà ïðîñòîãî ëàáîðàòîð-
àíòîâ ÃÑÒ). È ñâÿçàíî ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íîãî ÁÏ ïîêàçàíà íà ðèñ. 7. ÁÏ ñîäåðæèò
ñ íåñòàáèëüíîñòüþ îïîðíîãî íàïðÿæåíèÿ, ò.å. óñòðîéñòâî “ìÿãêîãî” âêëþ÷åíèÿ â ñåòü. Â
íàïðÿæåíèÿ ñòàáèëèçàöèè ñòàáèëèòðîíà VD1 ýòîì ñëó÷àå ìû îáÿçàòåëüíî âûèãðûâàåì â
(ñì. ðèñ.4 è 5 â ÐÝ 9/2001). Âåäü ïðè èçìåíå- ñðîêå ñëóæáû äîðîãîñòîÿùèõ ýëåìåíòîâ ÁÏ
íèè Uâõ èçìåíÿåòñÿ è òîê ÷åðåç ñòàáèëèòðîí (ñåòåâîé òðàíñôîðìàòîð, ôèëüòðóþùèé êîí-
VD1, à ýòî îáÿçàòåëüíî ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ äåíñàòîð è äèîäû âûïðÿìèòåëÿ, ïîñëåäíèå,
íàïðÿæåíèÿ íà ñòàáèëèòðîíå VD1. Ïîñëåä- õîòü è äåøåâîé öåíîâîé êàòåãîðèè, íî èõ
íåå îáñòîÿòåëüñòâî íåïðåìåííî âûçûâàåò èç- “âûëåò” ïîâëå÷åò çà ñîáîé âåðîÿòíîñòü îò-
ìåíåíèå òîêà ÃÑÒ è, áåçóñëîâíî, íàïðÿæåíèÿ êàçîâ è äðóãèõ ðàäèîêîìïîíåíòîâ). Ïðè ïîä-
íà âûõîäå ÈÎÍ (ýëåìåíòû VD2, VD3 - ðèñ.4 è êëþ÷åíèè ÁÏ ê ñåòè ñåòåâîé òðàíñôîðìàòîð
VD3, VD4 - ðèñ. 5). Ò1 îêàçûâàåòñÿ âêëþ÷åííûì ÷åðåç ñîïðîòèâ-
Ýòî ÿâëåíèå ïåðåäàåòñÿ äàëüøå ïî ñõåìå, ëåíèå ìîùíîãî ðåçèñòîðà R2.
÷òî è âûçûâàåò ðåçêîå óìåíüøåíèå ÊÑÍ ñòà- Ýòî ìíîãîêðàòíî óìåíüøàåò áðîñêè òîêà
áèëèçàòîðà. ÈÎÍ ïî ñõåìå ðèñ. 5 ñîñòîèò óæå ÷åðåç ýëåìåíòû Ò1, Ñ3, VD1 - VD4. ×åðåç íå-
èç äâóõ îòäåëüíî âçÿòûõ ÃÑÒ. Âòîðîé èç íèõ ñî- ñêîëüêî ñåêóíä ñðàáàòûâàåò ðåëå Ê1 è ñâî-
áðàí íà ïîëåâîì òðàíçèñòîðå VÒ2. Ýòîò ÃÑÒ èìè êîíòàêòàìè Ê1.1 çàìûêàåò ðåçèñòîð R2.
ñòàáèëèçèðóåò òîê ÷åðåç ñòàáèëèòðîí VD1, Òåïåðü ÁÏ óæå ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâëåí ê ýêñ-
ïðàêòè÷åñêè óñòðàíÿÿ èçìåíåíèå íàïðÿæåíèÿ ïëóàòàöèè. Ñõåìà “ìÿãêîãî” çàïóñêà ñîáðà- ðèñ.6
íà ïîñëåäíåì (ñì. òàáë. 2). Ýòèì îáåñïå÷èâà- íà íà ýëåìåíòàõ: R1, R2, VD5-VD8, VD9, Ñ2
åòñÿ ðåçêîå óâåëè÷åíèå ÊÑÍ ýòîãî ÈÎÍ. Ñòà- è Ê1. Âðåìÿ çàäåðæêè ïîäêëþ÷åíèÿ Ò1 ê ñå- ðåçêîãî âîçðàñòàíèÿ íàïðÿæåíèÿ íà åãî âû-
áèëèòðîí VD2 ïîâûøàåò íàäåæíîñòü ñõåìû òè îïðåäåëÿåòñÿ âåëè÷èíîé åìêîñòè ýëåêòðî- âîäàõ).
ïðè óâåëè÷åíèè íàïðÿæåíèÿ Uâõ. Äîïîëíè- ëèòè÷åñêîãî êîíäåíñàòîðà Ñ2 è ñîïðîòèâëå- Âñå îñòàëüíûå óçëû ÑÍ óæå îïèñàíû âûøå,
òåëüíî ñòàáèëèçàöèè òîêà ÷åðåç ñòàáèëèòðî- íèåì îáìîòêè ðåëå Ê1 ïîñòîÿííîìó òîêó. ïîýòîìó â êîììåíòàðèÿõ íå íóæäàþòñÿ.
íû Ä818Å äîáèâàëèñü âêëþ÷åíèåì åùå îäíî- Ñ óâåëè÷åíèåì åìêîñòè è ñîïðîòèâëåíèÿ Î äåòàëÿõ.  äàííîì ÁÏ è â äðóãèõ àíàëî-
ãî “ïîëåâèêà” â ñõåìó ÈÎÍ (ðèñ. 6). óêàçàííûõ ýëåìåíòîâ çàäåðæêà ïî âðåìåíè ãè÷íûõ êîíñòðóêöèÿõ ÿ èñïîëüçîâàë òðàíçèñòî-
Ýòîò ïîëåâîé òðàíçèñòîð âêëþ÷åí â öåïü âîçðàñòàåò. Ðåçèñòîð R1 ÿâëÿåòñÿ íàäåæíûì ðû ÊÒ8102 ñ ÿâíî ñíèæåííûì çíà÷åíèåì ìàê-
ýìèòòåðà òðàíçèñòîðà VÒ1, ÷òî â íåñêîëüêî ðàç îãðàíè÷èòåëåì òîêà ÷åðåç êîíäåíñàòîð Ñ1 ñèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ êîëëåêòîð-ýìèòòåð
ïîâûøàåò ñòàáèëüíîñòü òîêà. è äèîäíûé ìîñòèê VD5-VD8. Ñòàáèëèòðîí (Uêý). Âåëè÷èíó Uêýmax, èçìåðÿë ñïåöèàëüíî
Ïðè òîêå ÷åðåç ñòàáèëèòðîíû Ä818Å, ðàâ- ïðåäîõðàíÿåò êîíäåíñàòîð Ñ2 è ðåëå Ê1 ðàçðàáîòàííûì äëÿ ýòèõ öåëåé èçìåðèòåëåì [1].
íîì 10 ìÀ, ñîãëàñíî ÒÓ, èìååì íàèëó÷øóþ îò ýêñòðåííîãî ïîâûøåíèÿ íàïðÿæåíèÿ íà Îòáèðàë òðàíçèñòîðû ÊÒ8102 äëÿ ÓÌÇ×, íî,
òåðìîñòàáèëüíîñòü íàïðÿæåíèÿ ÈÎÍ. ýòèõ ýëåìåíòàõ (ïðè îáðûâå îáìîòêè ðåëå ê ñîæàëåíèþ, ñðåäè ïðèîáðåòåííûõ òðàíçèñ-
Èìåÿ íàáîð ïðîñòûõ ñõåì ÈÎÍ, ìîæíî Ê1, íàïðèìåð, áåç ñòàáèëèòðîíà, êîíäåíñà- òîðîâ áîëüøå âñåãî áûëî ýêçåìïëÿðîâ ñî ñíè-
î÷åíü áûñòðî ñîáèðàòü êîíñòðóêöèè ÁÏ ñ òîðó Ñ2 ÿâíî áóäåò óãðîæàòü îòêàç èç-çà æåííûì Uêýmax. Âîò ýòè-òî “ãîðå”-òðàíçèñòî-

ðèñ.7

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 3


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß
ðû è óñòàíàâëèâàëèñü â ÁÏ. Â ñõåìå ýòîãî ÁÏ Ðåçèñòîðû R2 è R3 - àíòèïàðàçèòíûå. Âìåñòî íàëîâ ýòèõ ðåçèñòîðîâ (äëÿ R4 - óìåíüøåíèå
ìîæíî ïðèìåíÿòü ìîùíûå òðàíçèñòîðû ñ Uêý- ñòàáèëèòðîíà ÊÑ133 ìîæíî óñòàíîâèòü ÊÑ147 äî 2,2 êÎì). Ïðè óìåíüøåíèè ñîïðîòèâëåíèÿ
max≥35  (ìèíèìàëüíûé çàïàñ âñåãäà äîëæåí èëè 5-7 øò. ïîñëåäîâàòåëüíî âêëþ÷åííûõ ýê- ðåçèñòîðà R4 ïðèäåòñÿ óâåëè÷èâàòü òîê ÃÑÒ. Ðå-
áûòü). Âìåñòî òðàíçèñòîðà ÊÒ816 ìîæíî óñòà- çåìïëÿðîâ êðåìíèåâûõ äèîäîâ, íàïðèìåð, çèñòîðû R13 è R14 ïîçâîëÿþò óñòàíàâëèâàòü
íîâèòü ÊÒ814. Òðàíçèñòîð òèïà ÊÒ801 ìîæíî ÊÄ521, 522, Ä220, Ä223 è ò.ä. ×èñëî äèîäîâ òðåáóåìîå çíà÷åíèå òîêà Iê.ç.
çàìåíèòü ëþáûì êðåìíèåâûì òðàíçèñòîðîì ñ ìîæíî è ñîêðàòèòü, íî ïðè ýòîì ïðèäåòñÿ Ìîùíûå ïðîâîëî÷íûå ýìèòòåðíûå ðåçèñòî-
Uêý≥30 Â è Iê≥0,1 À. Òðàíçèñòîð VT2 - ÊÒ3107 óìåíüøàòü è ñîïðîòèâëåíèå òîêîñòàáèëèçè- ðû R5-R7 èçãîòîâëåíû èç íèõðîìîâîé ïðîâî-
ñ ëþáûì áóêâåííûì èíäåêñîì èëè ÊÒ361 (Á, Ò, ðóþùåãî ðåçèñòîðà â öåïè ýìèòòåðà òðàíçè- ëîêè ñ ïîãîííûì ñîïðîòèâëåíèåì îêîëî 0,056
Å). Ïîëåâîé òðàíçèñòîð òèïà 2Ï303Ä (ÊÏ ñòîðà ÊÒ3107Ê. À ýòî âûçîâåò óõóäøåíèå ñòà- Îì/ñì. Ìîùíûé ïðîâîëî÷íûé ðåçèñòîð òèïà
303Ä) ìîæíî çàìåíèòü ëþáûì èç ýòîé ñåðèè áèëüíîñòè òîêà ÃÑÒ. Âìåñòî ÊÑ133 óñòàíàâëè- ÏÝÂ-10. Åãî ìîæíî çàìåíèòü ïàðàëëåëüíûì
(Â, Ã, Ä, Å, È) ñ íà÷àëüíûì òîêîì ñòîêà (Iñ.íà÷) âàëè òàêæå è òðè ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåí- âêëþ÷åíèåì ðåçèñòîðîâ, íàïðèìåð, ÌËÒ-2Âò
≥3 ìÀ. íûõ ñâåòîäèîäà òèïà ÀË307, íî ìîæíî è äðó- (5-6 øò. ñîïðîòèâëåíèåì 3...3,3 êÎì è ò.ä.).
Åñëè ðåøåíî îáîéòèñü áåç ïîëåâûõ òðàíçè- ãèå. Ïîñêîëüêó â ýòîé ñõåìå ÃÑÒ òîê ÷åðåç íèõ Ðåëå - ÐÊÌ1, èñïîëíåíèå ÐÑ4-503.861, ñî-
ñòîðîâ, òî ëó÷øå âîñïîëüçîâàòüñÿ ÈÎÍ ïî ñõå- ñòàáèëèçèðîâàí, òî è íàïðÿæåíèå áóäåò ñòà- ïðîòèâëåíèå îáìîòêè ïîñòîÿííîìó òîêó - 500
ìå ðèñ. 8. Â ýòîé ñõåìå ñòàáèëèçàöèÿ íàïðÿ- áèëüíûì (î òåìïåðàòóðíûõ ýôôåêòàõ ïîêà íå Îì. Â ñõåìå ðèñ. 7 èñïîëüçîâàíû êîíäåíñàòî-
æåíèÿ íà ñòàáèëèòðîíå VD1 ïðîèçâîäèòñÿ èäåò ðå÷ü). À âîò çàìåíà ñòàáèëèòðîíîâ Ä818Å ðû: Ñ1, Ñ4, Ñ6 - òèïà Ê73-17; Ñ2 - Ê50-16; Ñ3
âòîðûì ÃÑÒ, ñîáðàííûì íà òðàíçèñòîðå VT2. íà Ä814 è äðóãèå, èì ïîäîáíûå, ïðèâåäåò ê - Ê50-18; Ñ5, Ñ7 - Ê50-12. Â îñîáî îòâåòñò-
óõóäøåíèþ òåðìîñòàáèëüíîñòè ÈÎÍ. Ïîýòî- âåííûõ ìåñòàõ ñõåìû “ýëåêòðîëèòû” çàøóíòè-
ìó è âûáðàíû ñòàáèëèòðîíû òèïà Ä818Å, îá- ðîâàíû íåýëåêòðîëèòè÷åñêèìè êîíäåíñàòîðà-
ëàäàþùèå ìàëîé âåëè÷èíîé òåìïåðàòóðíîãî ìè.
êîýôôèöèåíòà íàïðÿæåíèÿ (ÒÊÍ). Åñëè îñîáûõ Åñëè ÁÏ áóäóò èñïîëüçîâàòü äëÿ ïèòàíèÿ
òðåáîâàíèé ïî ÒÊÍ íå ïðåäúÿâëÿåòñÿ, òî â Â× óñòðîéñòâ, òî âûõîä ÑÍ æåëàòåëüíî çàøóí-
ñõåìå ìîæíî ïðèìåíÿòü âåñüìà øèðîêèé àñ- òèðîâàòü äîïîëíèòåëüíûìè êîíäåíñàòîðàìè,
ñîðòèìåíò ñòàáèëèòðîíîâ. Ñòàáèëèòðîí VD11 íàïðèìåð, ñëþäÿíûìè (ÊÑÎ). È êîíå÷íî, âñå
çàìåíèòü íà Ä814 À(Á), ÊÑ175 è ò.ï., à VD9 êîíäåíñàòîðû â ýòîé ñõåìå ÁÏ ìîãóò áûòü ëþ-
ìîæíî çàìåíèòü íà Ä816Â. Êðåìíèåâûå äèî- áûõ òèïîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïàðàìåòðàìè.
äû Ä223 çàìåíèòü ëþáûìè àíàëîãè÷íûìè. Äè- Î òðàíñôîðìàòîðå Ò1.  êà÷åñòâå ñåòåâî-
îäû ìîùíîãî âûïðÿìèòåëÿ VD1- VD4 çàìå- ãî òðàíñôîðìàòîðà èñïîëüçîâàí ïåðåìîòàí-
íèòü ëþáûìè äðóãèìè ñ Uîáð≥100 Â, íàïðèìåð, íûé ÒÑ-200. Íàïðÿæåíèå íà âòîðè÷íîé îáìîò-
ÊÄ213. Ýòè äèîäû óñòàíàâëèâàëè íà òðåõ òåï- êå 22 Â, ïðîâîä ÏÝÂ-2 äèàìåòðîì 1,45 ìì.
ëîîòâîäàõ (äâà äèîäà - íà îäíîì ðàäèàòîðå). Ïðåäîõðàíèòåëü FU - ñàìîäåëüíûé. Îí èç-
Ïëîùàäü äâóõ ìåíüøèõ ïî ðàçìåðàì òåïëîîò- ãîòîâëåí èç îòðåçêà ìåäíîãî îäíîæèëüíîãî
âîäîâ 16 ñì2 (ÀL, 40õ40 ìì), òðåòüåãî 32 ñì2 ïðîâîäíèêà (ìîæíî îáû÷íûé ïðîâîä) ∅ 0,23
(80õ40 ìì). Äèîäû ìîñòèêà VD5-VD8 - ëþáûå ìì è äëèíîé 30 ìì (ïàéêà).
ñ Uîáð ≥ 400  è Iïðÿì ≥ 0,3 À, ê ïðèìåðó,  êà÷åñòâå òåïëîîòâîäà äëÿ òðàíçèñòîðîâ
ÊÖ401Ã, ÊÓ402 (À, Á, Â, Æ, È), ÊÖ405 (À, Á, Â, ÊÒ8102 èñïîëüçîâàí øòàòíûé ðàäèàòîð îò
Æ, È), ÊÖ407À è ò.ä. ñòàðîãî óñèëèòåëÿ “ÓÝÌÈ-50”. Åñëè íåò íåîá-
Ïåðåìåííûå ðåçèñòîðû R4, R10 è R11 - ëþ- õîäèìîé ïëîùàäè òåïëîîòâîäà (≥ 2000 ñì2), òî
ðèñ.8 áûõ òèïîâ. Âïîëíå äîïóñòèìî èçìåíåíèå íîìè- ïîñòóïàþò ñëåäóþùèì îáðàçîì.

ðèñ.11
ðèñ.9

ðèñ.10 ðèñ.12

4 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß
Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîðïóñà ÁÏ èñïîëüçîâàí Î âîçìîæíîñòè ìîäåðíèçàöèè ÑÍ. Ïåðâîå ðèñ. 6 (ýìèòòåðíûé ÃÑÒ - VT3). Ïðè ýòîì ñòà-
ëèñòîâîé ìåòàëë (äþðàëü èëè àëþìèíèé). Ïðè è ñàìîå ãëàâíîå: äëÿ óëó÷øåíèÿ õàðàêòåðèñ- áèëèòðîíû VD1 (ÊÑ133Ä, ðèñ. 8) çàìåíÿþò íà
ðàçìåðàõ êîðïóñà 40õ20õ11 ñì îõëàæäàþ- òèê ÑÍ íåîáõîäèìî ðàçäåëüíîå ïèòàíèå äëÿ Ä818Å, à Uâõ ïîâûøàþò äî 35 Â è áîëåå. Íà
ùàÿ ïîâåðõíîñòü òîëüêî âåðõíåé ñúåìíîé ÈÎÍ è ÑÍ. Ïðè ýòîì èñïîëüçóþò îòäåëüíóþ âõîä ýòîãî ÈÎÍ ïîäàþò ñòàáèëèçèðîâàííîå
êðûøêè ïîðÿäêà 1240 ñì2. Òàêîé òåïëîîòâîä îáìîòêó (èëè òðàíñôîðìàòîð) ñî ñâîèìè âûïðÿ- íàïðÿæåíèå ñ ïðîñòåéøåé ñõåìû ïàðàìåòðè-
âåñüìà ýôôåêòèâåí; îäèí èç òðàíçèñòîðîâ çà- ìèòåëÿìè. Ýòî ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ïîâûñèòü ÷åñêîãî ñòàáèëèçàòîðà íàïðÿæåíèÿ (òèïîâàÿ
êðåïëåí è íà íèæíåé ÷àñòè êîðïóñà (äíèùå, ÊÑÍ ÈÎÍ è âñåé ñõåìû ÑÍ, íî è óìåíüøèòü ñòðóêòóðà - òðàíçèñòîð - ñòàáèëèòðîíû - ðå-
øàññè). Ìîùíûå òðàíçèñòîðû çàêðåïëÿþò íà êîëè÷åñòâî âèòêîâ îáìîòêè II ìîùíîãî âûïðÿ- çèñòîð - äâà êîíäåíñàòîðà). Äåñÿòêè ÑÍ, îïè-
îòäàëåíèè äðóã îò äðóãà. Åñëè èõ äâà, òî ðàç- ìèòåëÿ, òàê êàê âûõîäíîå íàïðÿæåíèå 16,7 Â ñàííûõ âûøå, íàõîäÿòñÿ â ýêñïëóàòàöèè óæå
äåëÿþò îáùóþ äëèíó âåðõíåé ÷àñòè êîðïóñà (â ÑÍ äîñòèãàåòñÿ ïðè íàïðÿæåíèè ²² îáìîòêè ìíîãèå ãîäû, äîêàçàâ ýòèì ñâîþ íàäåæíîñòü
äàííîì ñëó÷àå ýòî 62 ñì) íà òðè ðàâíûå ÷à- òðàíñôîðìàòîðà Ò1 17,5 Â. Ýòèì ðàçãðóæàþò ïðè ïèòàíèè ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ÐÝÑ.
ñòè. Íà ðàññòîÿíèè 20 ñì è ðàñïîëàãàþò ýòè ïî ìîùíîñòè ðåãóëèðóþùèå òðàíçèñòîðû VT3-
ìîùíûå òðàíçèñòîðû (íà îäíîé ëèíèè è â VT5. Ïðè äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè ÑÍ ñ òîêîì Ëèòåðàòóðà.
ñðåäíåé ÷àñòè êîæóõà). Èçìåíèâ ïîëÿðíîñòü â íàãðóçêå 5 À ïðèìåíÿþò òàêæå è ïðèíóäèòåëü- 1. Çûçþê À.Ã. Ïîäáîð òðàíçèñòîðîâ äëÿ
âñåõ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ è ýëåêò- íîå îõëàæäåíèå (îáäóâ ìàëîãàáàðèòíûì âåí- ìîùíûõ ÓÌÇÈ// Ðàä³îàìàòîð. -2001. -¹ 6.
ðîëèòè÷åñêèõ êîíäåíñàòîðîâ â ñõåìå ÁÏ íà îá- òèëÿòîðîì), îñîáåííî, åñëè òåïëîîòâîäû ðàç- -Ñ.6.
ðàòíóþ, ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè â ìåùåíû âíóòðè ïåðôîðèðîâàííîãî êîðïóñà 2. Ïåòóõîâ Â.Ì. Ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðèáî-
ñõåìó ÑÍ è ìîùíûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ N-P- ÁÏ. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü îòâîäû îáìîòêè II ñ ðû. Ñïðàâ. Òðàíçèñòîðû.-Ì.: ÐÈÊÅË, Ðàäèî
N òðàíçèñòîðîâ òèïîâ: ÊÒ802, ÊÒ803, ÊÒ805, ïåðåêëþ÷åíèåì è “ïðèâÿçêîé” ê ðåçèñòîðó R4, è ñâÿçü, 1995.
ÊÒ808, ÊÒ812 è ò.ä., òàê ïîñòóïàþò, êîãäà íóæ- íî, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ýòî î÷åíü íåóäîá- 3. Ãîëîìåäîâ À.Â. Ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðè-
íî ñêîíñòðóèðîâàòü äâóïîëÿðíûé ÁÏ. Âîëüò- íî ïðè ýêñïëóàòàöèè ÁÏ. Êñòàòè, ïîëåâûå áîðû. Ñïðàâ. Òðàíçèñòîðû ìàëîé ìîùíîñ-
ìåòð è àìïåðìåòð íà ñõåìå íå ïîêàçàíû. Êîã- òðàíçèñòîðû â ñõåìàõ ÃÑÒ ìîæíî âêëþ÷àòü òè.-Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1995.
äà íóæåí òîê â íàãðóçêå ÑÍ áîëåå 5 À (èìå- ïàðàëëåëüíî äëÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáóåìîãî òîêà 4. Ãîðþíîâ. Í.Í. Ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðè-
åòñÿ ââèäó äëèòåëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ÁÏ â òà- ÃÑÒ, ÷òîáû íå óòðóæäàòü ñåáÿ ïîäáîðîì ýòèõ áîðû. Ñïðàâ. Äèîäû, òèðèñòîðû, îïòîýëåê-
êèõ ðåæèìàõ), òî â êà÷åñòâå òðàíñôîðìàòîðà ïðîâîäîâ. Î÷åíü õîðîøèå ðåçóëüòàòû ïîëó÷à- òðîííûå ïðèáîðû. 2-å èçä.-Ì.: Ýíåðãîàòî-
Ò1 ïðèìåíÿþò ÒÑ-270 (ÒÑÀ-270). Âòîðè÷íóþ îá- þòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ñõåìû ÈÎÍ ðèñ. 8, â ìèçäàò, 1984.
ìîòêó íàìàòûâàþò ïðîâîäîì äèàìåòðîì 1,8- êîòîðîì ðåçèñòîðû R1 è R4 çàìåíèëè íà ÃÑÒ
2 ìì, ÷òî ïîçâîëÿåò “âûòÿãèâàòü” èç òðàíñ-
ôîðìàòîðà òîê 6-8 À è áîëåå (äî 12 À), âû-
áèðàþò Iê.ç. = 20 À. Âèçèòíûå êàðòî÷êè
Î íàëàæèâàíèè. Áåç îøèáîê ñîáðàííàÿ
êîíñòðóêöèÿ ÁÏ èç èñïðàâíûõ ðàäèîêîìïî-
íåíòîâ ôóíêöèîíèðóåò ñðàçó æå ïîñëå âêëþ-
÷åíèÿ â ñåòü. Íåîáõîäèìî ëèøü ïîäîáðàòü
òðåáóåìûå ñîïðîòèâëåíèÿ ðåçèñòîðîâ R3 è
R9. Ïåðâûé èç íèõ îïðåäåëÿåò òîê ÃÑÒ. Íåîá-
õîäèìî óñòàíîâèòü òîê ÷åðåç ñòàáèëèòðîíû
VD12 è VD13, ðàâíûé 10 ìÀ. Ðåçèñòîðîì R9
óñòàíàâëèâàþò òîê Iê.ç. â ïðåäåëàõ 5-10 À.
Íåêîòîðûå ýêçåìïëÿðû ÊÒ8102 î÷åíü ñêëîí-
íû ê ñàìîâîçáóæäåíèþ (îñîáåííî ïðè “ðàçìà-
øèñòîì” ìîíòàæå). Íàëè÷èå ãåíåðàöèè îáíà-
ðóæèâàþò ïîäêëþ÷åíèåì îñöèëëîãðàôà ê âû-
õîäó ÑÍ. Ïðè ýòîì êîíäåíñàòîðû Ñ6 è Ñ7 âðå-
ìåííî îòïàèâàþò îò ÑÍ. Èñïðàâíàÿ ñõåìà
ÑÍ íå âîçáóæäàåòñÿ è áåç íèõ, íî, åñëè ãåíå-
ðàöèÿ íà Â× èìååò ìåñòî, òî áåç ýòèõ ýëåìåí-
òîâ åãî ëåã÷å îáíàðóæèòü.  öåïü áàçû ãåíå-
ðèðóþùåãî òðàíçèñòîðà (ýòî, êàê ïðàâèëî,
îäèí èç òðàíçèñòîðîâ VÒ3-VÒ5) âêëþ÷àþò íèç-
êîîìíûé ðåçèñòîð ñîïðîòèâëåíèåì 5-10 Îì,
à åùå ëó÷øå - äðîññåëü èíäóêòèâíîñòüþ áîëåå
60 ìêÃö. ×ðåçìåðíîå ñîïðîòèâëåíèå â öåïè áà-
çû óõóäøèò õàðàêòåðèñòèêè ÑÍ (Râûõ âîçðà-
ñòåò). Ïå÷àòíàÿ ïëàòà äëÿ äàííîãî ÁÏ ïðèâå-
äåíà íà ðèñ. 9, ñî ñòîðîíû ïå÷àòíûõ ïðîâîä-
íèêîâ - íà ðèñ.10. Â ïëàòå ïðåäóñìîòðåíû äâå
òåõíîëîãè÷åñêèå ïåðåìû÷êè, ïðåäíàçíà÷åííûå
ñïåöèàëüíî äëÿ èçìåðåíèÿ òîêà ÷åðåç òðàíçè-
ñòîðû VÒ1 è VÒ2 (ðàçðåçàòü ïå÷àòíûå ïðîâîä-
íèêè íå ïîíàäîáèòüñÿ). Ïå÷àòíàÿ ïëàòà ñõåìû
“ìÿãêîãî” âêëþ÷åíèÿ ïîêàçàíà íà ðèñ. 11 è 12.
Ðåëå ðàñïîëîæåíî âíå ïëàòû. ×òîáû èç-çà
Æóðíàë “Ýëåêòðèê”
ìîíòàæà íå ïîâûñèëîñü Râûõ, ïðîâîä, âåäóùèé
ê êëåììå “ìèíóñ” âûõîäà ÑÍ, ïðèïàèâàþò íå- ðàñøèðÿåò ðóáðèêó “Âèçèòíûå êàðòî÷êè”.
 íåé Âû ìîæåòå ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ î ñâîåé ôèðìå,
ïîñðåäñòâåííî ê ìèíóñîâîé îáêëàäêå êîíäåí- ïî ëüãîòíûì ðàñöåíêàì.
ñàòîðà Ñ3. Ê ñõåìå ÑÍ ýòîò âûâîä Ñ3 ïðèïà- Ðàñöåíêè íà ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì ÍÄÑ:
â øåñòè íîìåðàõ 180 ãðí.
ÿí îòäåëüíûì ïðîâîäíèêîì. Ïðè âûáîðå åìêî- â äâåíàäöàòè íîìåðàõ 300 ãðí.
ñòè ýòîãî êîíäåíñàòîðà ðóêîâîäñòâóþòñÿ ïðà- Îáúåì îáúÿâëåíèÿ:
îïèñàíèå ðîäà äåÿòåëüíîñòè ôèðìû 15—20 ñëîâ, íå
âèëîì: 1000-2000 ìêÀ íà êàæäûé àìïåð íà- áîëåå äâóõ òåëåôîííûõ íîìåðîâ,
ãðóçî÷íîãî òîêà. àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è Web-ñòðàíèöû.
Êîíäåíñàòîðû Ñ6 è Ñ7 ïðèïàÿíû íåïîñðåä- Æäó âàøèõ ïðåäëîæåíèé
ñòâåííî ê êîíòàêòíûì ëåïåñòêîì âûõîäíûõ çà- ïî òåë. (044) 276-11-26, 271-44-97,
Ìåíåäæåð îòäåëà ðåêëàìû
æèìîâ ÁÏ. Æåëîáêîâ Àëåêñàíäð

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 5


ÝËÅÐ
ÊÓÒÁ
ÐÎÐÈ
ÑÊÂÀ ÐÊÀ

Çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè
(Ïðîäîâæåííÿ. Ïî÷àòîê äèâ. â ÐÅ 9/2001) Â.Î.Êó÷åðåíêî, ì.Êè¿â

Âîëüò-àìïåðí³ õàðàêòåðèñòèêè äó- ðîçðÿäó, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ â çâàðþâàëüí³é ñò³éêî¿ ð³âíîâàãè âèçíà÷àþòüñÿ ñòàòè÷íèìè ³
ãè òà äæåðåëà çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó. òåõí³ö³. Äóãîâèé ðîçðÿä â³äì³ííèé òàêîæ âè- äèíàì³÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè çâàðþâàëüíîãî
Äëÿ äîñë³äæåíü òà ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàí- ñîêîþ êîíöåíòðàö³ºþ åíåð㳿.  åëåêòðîäíèõ äæåðåëà æèâëåííÿ. Êð³ì òîãî, äæåðåëî æèâ-
íÿ ìຠâåëèêå çíà÷åííÿ âîëüò-àìïåðíà õàðàê- ïëÿìàõ ìîæíà âèÿâèòè ïîòóæíîñò³ â äåê³ëüêà ëåííÿ ïîâèííå çàäîâîëüíÿòè òåõíîëî㳿 äàíî-
òåðèñòèêà äóãè Uä = f (I) . Âîëüò-àìïåðíà õà- ñîòåíü ê³ëîâàò íà êâàäðàòíèé ñàíòèìåòð òà ãî ïðîöåñó äóãîâîãî çâàðþâàííÿ, òîáòî ìà-
ðàêòåðèñòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî äóãà ÿê âèä ãàçî- á³ëüøå. Òàêà âèñîêà êîíöåíòðàö³ÿ åíåð㳿 äó- òè íåîáõ³äí³ òåõíîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³.
âîãî ðàçðÿäó º íåë³í³éíèì îïîðîì ³ íå çàäî- æå áàæàíà ó çâàðþâàëüí³é òåõí³ö³. Ïðè âèáîð³ çâàðþâàëüíîãî äæåðåëà æèâ-
âîëüíÿº çàêîíó Îìà. Íåîáõ³äíî â³äì³òèòè, ùî äëÿ æèâëåííÿ çâà- ëåííÿ âåëèêå çíà÷åííÿ ìຠõàðàêòåð çàëåæ-
Ãàëóç³ âèêîðèñòàííÿ äóãè äóæå øèðîê³, äî- ðþâàëüíî¿ äóãè äîñèòü ³ çâàðþâàëüíîãî ñòðó- íîñò³ ì³æ íàïðóãîþ òà ñèëîþ ñòðóìó äóãè -
ñèòü ð³çíîìàí³òí³ óìîâè ¿¿ ³ñíóâàííÿ ³, çâè÷àé- ìó ç ÷àñòîòîþ 50 Ãö. Óñï³øíå âèêîðèñòàííÿ ñòàòè÷íà àáî âîëüò-àìïåðíà õàðàêòåðèñòè-
íî, òàê ñàìî æ ð³çíîìàí³òí³ ¿¿ õàðàêòåðèñòè- çì³ííîãî ñòðóìó ñâ³ä÷èòü ïðî âåëèêó ñò³éê³ñòü êà äóãè (ðèñ.2).  çàëåæíîñò³ â³ä ñïîñîáó
êè. Íà ðèñ.2 çîáðàæåíà äåÿêà „ñåðåäíÿ” õà- çâàðþâàëüíî¿ äóãè, ÿêà ïåðåíîñèòü ïàä³ííÿ çâàðþâàííÿ çâàðþâàëüí³é äóç³ â³äïîâ³äຠòà
ðàêòåðèñòèêà, ÿêà ìຠâ³äíîøåííÿ ïðèáëèç- ñòðóìó äî íóëÿ, ÿêå ìຠì³ñöå 100 ðàç³â íà àáî ³íøà îáëàñòü ñòàòè÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè:
íî äî ðó÷íîãî çâàðþâàííÿ ñòàëåâèì åëåêò- ñåêóíäó, òà íå äóæå âåëèêó ð³çíèöþ â åíåð- ïðè ðó÷íîìó äóãîâîìó çâàðþâàíí³ ñòàòè÷íà
ðîäîì.  õàðàêòåðèñòèö³ ìîæíà óìîâíî ãåòè÷íèõ ÿêîñòÿõ êàòîäíî¿ òà àíîäíî¿ îáëà- õàðàêòåðèñòèêà äóãè ñïàäíà ç ïåðåõîäîì
âèä³ëèòè òðè îáëàñò³: ², ²² òà ²²². Îáëàñòü ² - ñòåé äóãè. äî æîðñòêî¿, ïðè ìåõàí³çîâàíîìó çâàðþ-
öå ìàë³ ñòðóìè. Òóò ìຠì³ñöå ñïàäíà õàðàê- ßê â³äîìî, åíåðã³ÿ çâàðþâàëüíî¿ äóãè ãî- âàíí³ ï³ä ôëþñîì òà ó âóãëåêèñëîìó ãàç³ -
òåðèñòèêà, òîìó ùî ç³ çá³ëüøåííÿì ñòðóìó ëîâíèì ÷èíîì âèòðà÷àºòüñÿ íà ïëàâëåííÿ æîðñòêà ç ïåðåõîäîì äî çðîñòàþ÷î¿. Òàêîæ
çá³ëüøóºòüñÿ îᒺì ðîç³ãð³òîãî ãàçó òà ñòóï³íü îñíîâíîãî é åëåêòðîäíîãî ìåòàë³â. ßê³ñòü âàãîìå çíà÷åííÿ ìàþòü òåõí³÷í³ õàðàêòåðè-
éîãî ³îí³çàö³¿. ³äïîâ³äíî ïðîâ³äí³ñòü äóãè çâàðþâàííÿ â çíà÷í³é ì³ð³ çàëåæèòü â³ä âëà- ñòèêè äæåðåëà æèâëåííÿ: íàïðóãà õîëîñòîãî
çðîñòຠøâèäøå çðîñòàííÿ ñèëè ñòðóìó, ³ òî- ñòèâîñòåé äæåðåëà, ùî æèâèòü çâàðþâàëüíó õîäó Uõõ, íîì³íàëüíà ñèëà çâàðþâàëüíîãî
ìó íàïðóãà íà í³é ñïàäàº. Îáëàñòü ²² - öå ñå- äóãó. ñòðóìó Ií, ä³àïàçîí ðåãóëþâàííÿ çâàðþâàëü-
ðåäí³ ñòðóìè, æîðñòêà õàðàêòåðèñòèêà. dz  åíåðãåòè÷í³é ñèñòåì³ “äæåðåëî æèâëåí- íîãî ñòðóìó ³ ðîáî÷î¿ íàïðóãè, òðèâàë³ñòü ðî-
çá³ëüøåííÿì ñòðóìó òóò ïðîïîðö³éíî íÿ - äóãà - çâàðþâàëüíà âàííà” â ïðîöåñ³ çâà- áîòè â çâàðþâàëüíîìó öèêë³ ÏÍ%.
çá³ëüøóºòüñÿ ³ ïåðåð³ç ñòîâïà äóãè. Ïàä³ííÿ ðþâàííÿ ìîæóòü ç’ÿâëÿòèñÿ çáóðåííÿ, ÷åðåç Íàïðóãà Uõõ ïîâèííà áóòè äîñòàòíüîþ
íàïðóãè íà íüîìó çàëèøàºòüñÿ ïîñò³éíèì, ÿê³ ïîðóøóºòüñÿ ð³âíîâàãà ñèñòåìè. Çáóðåí- äëÿ ëåãêîãî çáóäæåííÿ äóãè. Çáóäæåííÿ äó-
ÿê ³ âçàãàë³ íàïðóãà äóãè. Ñèëà ñòðóìó âñòà- íÿ âèíèêàþòü ç ð³çíèõ ïðè÷èí: ñòðèáêîïîä³áí³, ãè â³äáóâàºòüñÿ òèì ëåãøå, ÷èì âèùå Uõõ
íîâëþºòüñÿ ðåãóëþâàííÿì äæåðåëà æèâëåí- ïåð³îäè÷í³ àáî ïëàâí³ çì³íè äîâæèíè äóãè, êî- äæåðåëà æèâëåííÿ ó çàëåæíîñò³ â³ä óìîâ
íÿ. Îáëàñòü ²²² - öå âåëèê³ ñòðóìè, çðîñòàþ- ðîòê³ çàìèêàííÿ äóãîâîãî ïðîì³æêó, âèêëèêàí³
÷à õàðàêòåðèñòèêà, ñòóï³íü ³îí³çàö³¿ âèñîêèé. ïåðåíîñîì ìåòàëó, çì³íè íàïðóãè çàãàëüíî¿
dz çá³ëüøåííÿì ñèëè ñòðóìó ïåðåð³ç ñòîâïà ìåðåæ³ æèâëåííÿ, øâèäêîñò³ ïîäà÷³ åëåêò-
ñòຠíåäîñòàòí³ì, îï³ð éîãî çðîñòàº, ïàä³ííÿ ðîäíîãî äðîòó ³ ò.ï. ϳä 䳺þ öèõ çáóðåíü
íàïðóãè íà ñòîâï³ ³ óñÿ íàïðóãà íà äóç³ çðî- çì³íþºòüñÿ åëåêòðè÷íà ïðîâ³äí³ñòü äóãîâîãî
ñòàþòü. Õàðàêòåð çì³íè íàïðóãè íàáëèæàºòüñÿ ïðîì³æêó, âèíèêàþòü ïåðåõ³äí³ ïðîöåñè, ïðè
äî ë³í³éíîãî ³ çðîñòàº ç³ çá³ëüøåííÿì ñòðó- ÿêèõ çàçíàþòü çì³í òàê³ åíåðãåòè÷í³ ïàðàìå-
ìó. Óñ³ òðè âèäè õàðàêòåðèñòèê çóñòð³÷àþòü- òðè, ÿê íàïðóãà íà äóç³ òà çâàðþâàëüíèé
ñÿ íà ïðàêòèö³. Âèâ÷åííÿ õàðàêòåðèñòèêè äຠñòðóì. Öå íåãàòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà ðå-
ö³íí³ â³äîìîñò³ ïðî âëàñòèâîñò³ äóãè. çóëüòàòàõ çâàðþâàííÿ. Õàðàêòåð ³ øâèäê³ñòü
Ïðè çàäàí³é äîâæèí³ äóãè L ìîæëèâà, âçà- ïðîò³êàííÿ ïåðåõ³äíèõ ïðîöåñ³â, à òàêîæ
ãàë³ êàæó÷³, íåçë³÷åííà ê³ëüê³ñòü âàð³àíò³â äó- çäàòí³ñòü ñèñòåìè øâèäêî â³äíîâëþâàòè ñòàí
ãîâîãî ðîçðÿäó, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ íàïðóãîþ ðèñ.2
äóãè, òåìïåðàòóðîþ ãàçó, ä³àìåòðîì ñòîâïà,
ðîçì³ðàìè åëåêòðîäíèõ ïëÿì òîùî. Îäíàê
äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî â çàäàíèõ óìîâàõ âñòà-
íîâëþºòüñÿ îäèí, ö³ëêîì âèçíà÷åíèé
ñòàö³îíàðíèé ðåæèì äóãîâîãî ðîçðÿäó.
Ö³ëêîì ëîã³÷íèì º ïðèïóùåííÿ, çà àíàëî㳺þ
ç áàãàòüìà ³íøèìè åíåðãåòè÷íèìè ïðîöåñà-
ìè, ùî äóãîâèé ðîçðÿä çàäîâîëüíÿº „ïðèíöè-
ïó ì³í³ìóìà”, òîáòî ïðîò³êຠïðè ì³í³ìàëüí³é
åíåð㳿. Îñê³ëüêè ïîòóæí³ñòü ðîçðÿäó W òà âå-
ëè÷èíà ñòðóìó çàäàí³, òî ì³í³ìàëüíà ïî- ðèñ.3 ðèñ.4
òóæí³ñòü äîñÿãàºòüñÿ çà íàéìåíøèì çíà÷åí-
íÿì íàïðóãè äóãè Uä min. dz âñüîãî ìîæëèâî-
ãî ïåðåë³êó ò³ëüêè öåé âàð³àíò ñò³éêèé.
Íà ïðîòÿç³ á³ëüø í³æ ñîòí³ ðîê³â äóãîâèé
ðîçðÿä çàëèøàºòüñÿ îñíîâíèì äæåðåëîì
òåïëà, äîçâîëÿþ÷èì îòðèìóâàòè ³ íà ïðîòÿç³
äîâãîãî ÷àñó ï³äòðèìóâàòè âèñîê³ òåìïåðàòó-
ðè ãàçó - â³ä 5000 äî 30000 Ê. Êîðîòêî÷àñ-
íî â îñîáëèâèõ óìîâàõ ìîæíà ï³äòðèìóâàòè
òåìïåðàòóðè ó ê³ëüêà ì³ëüéîí³â ãðàäóñ³â.
Ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ òàêèõ òåìïåðàòóð
ñêëàäຠíàéâàæëèâ³øó ïåðåâàãó äóãîâîãî
ðèñ.5 ðèñ.6

6 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001


ÝËÅÐ
ÊÓÒÁ
ÐÎÐÈ
ÑÊÂÀ ÐÊÀ
çâàðþâàííÿ, çàõèñíîãî ñåðåäîâèùà, ñêëà- ñàìîðåãóëþâàííÿ äóãè, ùî âàæëèâî ïðè àâ- ãîð³ííÿ äóãè.
äó åëåêòðîäíîãî ïîêðèòòÿ ³ ò.ï. Âàæëèâèìè òîìàòè÷íîìó çâàðþâàíí³ ç ïîñò³éíîþ Òî÷êà  â³äïîâ³äຠíåñò³éêîìó ïðîöåñó
ïàðàìåòðàìè º òàêîæ ñòðóì êîðîòêîãî çà- øâèäê³ñòþ ïîäà÷³ åëåêòðîäíîãî äðîòó. ×èì ãîð³ííÿ äóãè, òîìó ùî âñÿêà âèïàäêîâà çì³íà
ìèêàííÿ ²ê òà íîì³íàëüíà ðîáî÷à íàïðóãà æîðñòê³øà õàðàêòåðèñòèêà äæåðåëà æèâ- ñèëè ñòðóìó ðîçâèâàºòüñÿ äî îáðèâó äóãè
Uí, ùî â³äïîâ³äຠíîì³íàëüíîìó çíà÷åííþ ëåííÿ, òèì ³íòåíñèâí³øå âèÿâëÿºòüñÿ ñàìî- àáî äî òîãî ìîìåíòó, ïîêè ñèëà ñòðóìó íå
çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó Ií äëÿ äàíîãî äæåðå- ðåãóëþâàííÿ. äîñÿãíå çíà÷åííÿ, ÿêå â³äïîâ³äຠòî÷ö³ ñòà-
ëà æèâëåííÿ. Êîæíîìó ïîòî÷íîìó çíà÷åííþ Çà âñþ ³ñòîð³þ çâàðþâàííÿ ñòâîðåíî áà- ëîãî ïðîöåñó ãîð³ííÿ äóãè À. Îòæå, ñò³éêå
çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó Içâ â³äïîâ³äຠö³ëêîì ãàòî ð³çíèõ òèï³â äæåðåë æèâëåííÿ: â³ä ïðî- ãîð³ííÿ äóãè ï³äòðèìóºòüñÿ ò³ëüêè â ò³é òî÷ö³,
âèçíà÷åíå çíà÷åííÿ ðîáî÷î¿ íàïðóãè Uä. ñòèõ òðàíñôîðìàòîð³â, ãåíåðàòîð³â ³ âè- äå çîâí³øíÿ õàðàêòåðèñòèêà äæåðåëà æèâ-
Íàïðèêëàä, ïðè ðó÷íîìó äóãîâîìó çâàðþ- ïðÿìëÿ÷³â äî íàéñêëàäí³øèõ ñó÷àñíèõ äæå- ëåííÿ º á³ëüø êðóòîñïàäíîþ, í³æ ñòàòè÷íà
âàíí³ ïîêðèòèìè åëåêòðîäàìè Uä ³ Içâ ðåë çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó ç âèêîðèñòàííÿì õàðàêòåðèñòèêà äóãè.
çâ’ÿçàí³ ïðîñòîþ çàëåæí³ñòþ, ùî ³íîä³ íà- ³íâåðòîðíî¿ òåõí³êè ³ êîìï’þòåðíîãî êåðó- Ïðè æîðñòê³é ñòàòè÷í³é õàðàêòåðèñòèö³
çèâàþòü ðåãóëþâàëüíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ âàííÿ. äóãè çîâí³øíÿ õàðàêòåðèñòèêà äæåðåëà æèâ-
äæåðåëà æèâëåííÿ Uä = 20 + 0,04 Içâ. Öå Ó ÿêîñò³ äæåðåëà çì³ííîãî ñèíóñî¿äàëüíî- ëåííÿ ìîæå áóòè é êðóòî- é ïîëîãîñïàäíîþ.
ñï³ââ³äíîøåííÿ ðåãëàìåíòóºòüñÿ ÃÎÑÒ 95-77 ãî ñòðóìó ñëóæàòü çâàðþâàëüí³ òðàíñôîð- Ïðè çðîñòàþ÷³é ñòàòè÷í³é âîëüò-àìïåðí³é õà-
“Òðàíñôîðìàòîðè îäíîôàçí³ îäíîïîñòîâ³ ìàòîðè. Äëÿ îäåðæàííÿ çì³ííîãî ñòðóìó ðàêòåðèñòèö³ äóãè âèêîðèñòîâóþòü äæåðåëà
äëÿ ðó÷íîãî äóãîâîãî çâàðþâàííÿ”. çàäàíî¿ ôîðìè, íàïðèêëàä ïðÿìîêóòíî¿, º æèâëåííÿ ç æîðñòêèìè çîâí³øí³ìè õàðàêòå-
Íàéá³ëüø çíà÷èìà õàðàêòåðèñòèêà äæåðå- ñïåö³àëüí³ êåðîâàí³ äæåðåëà çâàðþâàëüíî- ðèñòèêàìè.
ëà æèâëåííÿ, ùî âèçíà÷ຠéîãî åëåêòðè÷í³ ãî ñòðóìó. Çâàðþâàëüí³ äæåðåëà çì³ííîãî Äî äæåðåë æèâëåííÿ çì³ííîãî ñòðóìó
âëàñòèâîñò³, - çàëåæí³ñòü ì³æ íàïðóãîþ íà ñòðóìó øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ïðè ðó÷íî- ïðåä’ÿâëÿþòü äîäàòêîâ³ âèìîãè, ïîâ’ÿçàí³ ç
âèõ³äíèõ êëåìàõ äæåðåëà ³ ñèëîþ ñòðóìó â ìó äóãîâîìó çâàðþâàíí³ ïîêðèòèìè åëåêò- ïîíèæåíîþ ñò³éê³ñòþ äóãè çì³ííîãî ñòðóìó.
çâàðþâàëüíîìó êîë³. Âîíà íàçèâàºòüñÿ ðîäàìè ³ ìåõàí³çîâàíîìó çâàðþâàíí³ ï³ä Ïðè ÷àñòîò³ 50 Ãö íàïðóãà äæåðåëà æèâëåí-
çîâí³øíüîþ ñòàòè÷íîþ àáî âîëüò-àìïåð- ôëþñîì, à òàêîæ äëÿ çâàðþâàííÿ ëåãêèõ íÿ çà ñåêóíäó 100 ðàç³â çíèæóºòüñÿ äî íó-
íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ äæåðåëà æèâëåííÿ ³ ñïëàâ³â ó ñåðåäîâèù³ àðãîíó. ëÿ, ïðè öüîìó äóãà çãàñàº. ϳñëÿ êîæíîãî òà-
ãðຠâàæëèâó ðîëü ó çàáåçïå÷åíí³ ñò³éêî¿ ðî- Äëÿ æèâëåííÿ çâàðþâàëüíî¿ äóãè êîãî çãàñàííÿ äóãà ìîæå çáóäèòèñÿ ëèøå ïðè
áîòè â ïðîöåñ³ çâàðþâàííÿ. Çîâí³øíÿ âîëüò- ïîñò³éíèì ñòðóìîì âèêîðèñòîâóþòü âèïðÿì- ï³äâèùåí³é íàïðóç³, ÿêà çâåòüñÿ íàïðóãîþ ïî-
àìïåðíà õàðàêòåðèñòèêà ìîæå áóòè êðóòî- ëÿ÷³. âòîðíîãî çáóäæåííÿ. ßêùî íàïðóãà äæåðå-
ñïàäíîþ (à), ïîëîãîñïàäíîþ (á), æîðñòêîþ Ïðè òîðêàíí³ åëåêòðîäîì âèðîáó â³äáó- ëà æèâëåííÿ íåäîñòàòíüî âåëèêà - ïîâòîð-
(â) òà çðîñòàþ÷îþ (ã) (ðèñ.3). Âèìîãè äî âàºòüñÿ êîðîòêå çàìèêàííÿ çâàðþâàëüíîãî íîãî çáóäæåííÿ ìîæå é íå â³äáóòèñÿ, ³ ó
âèäó çîâí³øí³õ õàðàêòåðèñòèê çâè÷àéíî êîëà, ñòðóì ÿêîãî ðîçïëàâëÿº òà âèïàðîâóº ãîð³íí³ äóãè íàñòóïàþòü çíà÷í³ ïåðåðâè.
çâ’ÿçàí³ ç îñîáëèâîñòÿìè çâàðþâàëüíîãî ìåòàë êîíòàêòóþ÷èõ ïîâåðõîíü. Ïðè íà- Äëÿ íàä³éíîãî ïîâòîðíîãî çáóäæåííÿ äóãè
ïðîöåñó, äëÿ ÿêîãî ïðèçíà÷åíå äæåðåëî ñòóïíîìó â³äðèâ³ åëåêòðîäà â³ä âèðîáó â çì³ííîãî ñòðóìó íåîáõ³äíî çá³ëüøóâàòè ñè-
æèâëåííÿ: åëåêòðîä, ùî ïëàâèòüñÿ àáî íå ïðîñòîð³, çàïîâíåíîìó ³îí³çîâàíèìè ïàðà- ëó ñòðóìó ³ íàïðóãó õîëîñòîãî õîäó äæåðå-
ïëàâèòüñÿ, â³äêðèòà äóãà, ï³ä ôëþñîì àáî â ìè òà ãàçàìè, ï³ä 䳺þ íàïðóãè äæåðåëà ëà æèâëåííÿ, à òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè äæå-
çàõèñíîìó ãàç³, ñòóï³íü ìåõàí³çàö³¿ ³ ò.ï. Ó çà- æèâëåííÿ ç’ÿâëÿºòüñÿ çâàðþâàëüíà äóãà. ðåëà æèâëåííÿ ç á³ëüøîþ ³íäóêòèâí³ñòþ.
ëåæíîñò³ â³ä ñïîñîáó ôîðìóâàííÿ çîâí³øíüî¿ Çáóäæåííÿ äóãè â³äáóâàºòüñÿ òèì ëåãøå, ÷èì Ïðè ðó÷íîìó çâàðþâàíí³ óñ³ ìîæëèâ³ ñïî-
õàðàêòåðèñòèêè âîíà ìîæå áóòè ïàðàìåò- âèùå íàïðóãà õîëîñòîãî õîäó äæåðåëà. Äëÿ ñîáè ðåãóëþâàííÿ ñèëè ñòðóìó ³ íàïðóãè äó-
ðè÷íîþ, ñôîðìîâàíîþ çà ðàõóíîê çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîãî çáóäæåííÿ íàïðó- ãè ìîæíà çâåñòè äî äâîõ: çì³íè íàïðóãè õî-
âíóòð³øíüîãî îïîðó ñèëîâîãî òðàíñôîðìà- ãà õîëîñòîãî õîäó ïîâèííà áóòè íå íèæ÷å ëîñòîãî õîäó Uõõ ³ îïîðó Z äæåðåëà æèâëåí-
òîðà àáî ³íøèõ ïàðàìåòð³â åëåêòðî- 40 Â. Çà óìîâ áåçïåêè íàïðóãà õîëîñòîãî íÿ. ßêùî çá³ëüøèòè íàïðóãó õîëîñòîãî õîäó
ìàãí³òíèõ âóçë³â, àáî ñõåìîòåõíi÷íîþ, îòðè- õîäó äæåðåë çì³ííîãî ñòðóìó íå ïîâèííà ïå- äæåðåëà æèâëåííÿ (ðèñ.5), éîãî õàðàêòåðè-
ìàíîþ çà äîïîìîãîþ ñõåìíèõ ð³øåíü åëå- ðåâèùóâàòè 80  (çà âèêëþ÷åííÿì ñòèêà çì³ñòèòüñÿ âïðàâî é ïåðåòíåòüñÿ ç
êòðîííèõ çàñîá³â êåðóâàííÿ. Çîâí³øíÿ õà- ñïåö³àë³çîâàíèõ äæåðåë) ó â³äïîâ³äíîñò³ ç õàðàêòåðèñòèêîþ äóãè ïðè á³ëüøèõ ñòðó-
ðàêòåðèñòèêà äæåðåëà æèâëåííÿ ïîâèííà ÄÑÒÓ 2456-94 „Çâàðþâàííÿ äóãîâå òà åëå- ìàõ. ßêùî çá³ëüøèòè îï³ð äæåðåëà æèâëåí-
âèáèðàòèñÿ òàêîþ, ùîá ïðè çì³íàõ äîâæè- êòðîøëàêîâå. Âèìîãè áåçïåêè.” íÿ, ùî â³äïîâ³äຠçì³ùåííþ éîãî õàðàêòå-
íè äóãè ðåæèì çâàðþâàííÿ íå çàçíàâàâ Ïðè çâàðþâàíí³ íåïëàâêèì åëåêòðîäîì ðèñòèêè âë³âî (ðèñ.6), òî åíåðã³ÿ, ÿêà
çì³í, ùî âèõîäÿòü çà äîïóñòèì³ ìåæ³. äëÿ çáóäæåííÿ äóãè áåç òîðêàííÿ íà â³ääàºòüñÿ äæåðåëîì æèâëåííÿ äóç³, çìåí-
Äæåðåëà æèâëåííÿ ç êðóòîñïàäíîþ ïðîì³æîê åëåêòðîä-âèð³á ïîäàþòü âèñîêî- øèòüñÿ, à ñèëà ñòðóìó çíèçèòüñÿ.
çîâí³øíüîþ õàðàêòåðèñòèêîþ âèêîðèñòî- âîëüòíèé ðîçðÿä â³ä ñïåö³àëüíîãî ãåíåðàòî- Ïðè ðó÷íîìó çâàðþâàíí³ ïîêðèòèìè åëå-
âóþòü äëÿ ðó÷íîãî äóãîâîãî çâàðþâàííÿ, ðà âèñîêî¿ íàïðóãè - îñöèëÿòîðà. êòðîäàìè âèêîðèñòîâóþòü äæåðåëà æèâëåí-
àðãîíîäóãîâîãî âîëüôðàìîâèì åëåêòðîäîì, Ñò³éêå ãîð³ííÿ äóãè çàáåçïå÷óºòüñÿ ïðà- íÿ ïîñò³éíîãî é çì³ííîãî ñòðóìó ç êðóòîñïàä-
ìåõàí³çîâàíîãî ï³ä ôëþñîì íà àâòîìàòàõ ³ç âèëüíèì âèáîðîì çîâí³øíüî¿ õàðàêòåðèñòè- íèìè çîâí³øí³ìè õàðàêòåðèñòèêàìè (äèâ.
ðåãóëþâàííÿì øâèäêîñò³ ïîäà÷³ åëåêòðîäíî- êè äæåðåëà æèâëåííÿ (ðèñ.4). Íàïðèêëàä, çà ðèñ.3,à). Çàâäÿêè ï³äâèùåí³é íàïðóç³ õîëî-
ãî äðîòó â çàëåæíîñò³ â³ä íàïðóãè äóãè. Ïðè ñïàäíîþ ñòàòè÷íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ² äó- ñòîãî õîäó çàáåçïå÷óºòüñÿ íàä³éíå ïî÷àòêî-
ðó÷íîìó ³ àðãîíîäóãîâîìó çâàðþâàíí³ âàæ- ãè äæåðåëî æèâëåííÿ ïîâèííî ìàòè ùå âå ³ ïîâòîðíå çáóäæåííÿ äóãè. Ïðè ïîºäíàíí³
ëèâî çàáåçïå÷èòè ì³í³ìàëüí³ â³äõèëåííÿ ñòðó- á³ëüøó êðóòîñïàäíó çîâí³øíþ õàðàêòåðèñ- êðóòîñïàäíî¿ õàðàêòåðèñòèêè äæåðåëà æèâ-
ìó ïðè êîëèâàííÿõ äîâæèíè äóãè. Åëàñ- òèêó à. ëåííÿ ç æîðñòêîþ õàðàêòåðèñòèêîþ äóãè
òè÷í³ñòü äóãè áóäå òèì âèùå, ÷èì êðóò³øà ßê ìîæíà áà÷èòè ç ðèñ.4, ñèëà ñòðóìó òà âèêîíóºòüñÿ óìîâà ñò³éêîñò³. Îñê³ëüêè íà
âîëüò-àìïåðíà õàðàêòåðèñòèêà äæåðåëà íàïðóãà äóãè ³ äæåðåëà æèâëåííÿ ñï³âïàäà- ðîáî÷³é ä³ëÿíö³ (îáëàñòü òî÷êè À) õàðàêòå-
æèâëåííÿ. þòü â òî÷êàõ À ³ Â. Ç íèõ ò³ëüêè òî÷êà À ðèñòèêà äæåðåëà æèâëåííÿ áëèçüêà äî âåð-
Äæåðåëà æèâëåííÿ ç ïîëîãîñïàäíîþ òà â³äïîâ³äຠñò³éêîìó ãîð³ííþ äóãè. ßêùî ç òèêàëüíî¿, òî ïðè çá³ëüøåíí³ äîâæèíè äóãè
æîðñòêîþ çîâí³øíüîþ õàðàêòåðèñòèêîþ âè- ÿêî¿-íåáóäü ïðè÷èíè ñèëà ñòðóìó çíèçèòüñÿ, òà ¿¿ íàïðóãè, ñèëà ñòðóìó çìåíøóºòüñÿ íå-
êîðèñòîâóþòü ïðè ìåõàí³çîâàíîìó çâàðþ- òî íàïðóãà äæåðåëà æèâëåííÿ ñòàíå á³ëüøå ñèëüíî. Çà ðàõóíîê öüîãî çàáåçïå÷óºòüñÿ âè-
âàíí³ åëåêòðîäîì, ùî ïëàâèòüñÿ, ó çàõèñ- íàïðóãè äóãè, ³ ¿¿ íàäëèøîê ïðèçâåäå äî ñîêà ñò³éê³ñòü ãîð³ííÿ, åëàñòè÷í³òü çâàðþ-
íèõ ãàçàõ (ÑÎ, Àr, Àr+ÑÎ), ïðè àâòîìàòè÷- çá³ëüøåííÿ ñèëè ñòðóìó, òîáòî äî ïîâåðíåí- âàëüíî¿ äóãè ³ ñòàá³ëüíèé ðåæèì çâàðþâàí-
íîìó çâàðþâàíí³ ï³ä ôëþñîì ³ç ïîñò³éíîþ, íÿ â òî÷êó À. ßêùî æ ñèëà ñòðóìó çá³ëüøèòü- íÿ. Ïðè êðóòîñïàäí³é çîâí³øí³é õàðàêòåðè-
ùî íå çàëåæèòü â³ä íàïðóãè äóãè, øâèäê³ñòþ ñÿ, òî íàïðóãà äæåðåëà æèâëåííÿ çíèçèòü- ñòèö³ ñèëà ñòðóìó êîðîòêîãî çàìèêàííÿ
ïîäà÷³ åëåêòðîäíîãî äðîòó. ³ä ïðàâèëüíî- ñÿ ³ ñòàíå ìåíøå íàïðóãè äóãè, òîìó ñèëà ïîð³âíÿíî íåâåëèêà, òîìó ðîçáðèçêóâàííÿ
ãî âèáîðó çîâí³øíüî¿ õàðàêòåðèñòèêè äæå- ñòðóìó çìåíøèòüñÿ ³ ðåæèì çâàðþâàííÿ åëåêòðîäíîãî ìåòàëà ïðè êðàïåëüíîìó ïå-
ðåëà æèâëåííÿ çàëåæèòü íå ò³ëüêè çàáåçïå- â³äíîâèòüñÿ. Òèì ñàìèì ï³äòðèìóºòüñÿ ðåíîñ³ ìàëå.
÷åííÿ ñòàëîãî ñòàíó ñèñòåìè, àëå ³ ïðîöåñ ïîñò³éíèé ðåæèì çâàðþâàííÿ é ñò³éêå (Äàëi áóäå)

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 7


ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÐÊÓÀÁÐ/ÈÝÊËÀÅÊÒÐÎØÊÎËÀ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÇÀÙÈÒÍÎÃÎ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß


ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÎ×ÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ
Â.Ô. ßêîâëåâ, ã. Øîñòêà, Ñóìñêàÿ îáë.
Ýëåêòðîñâàðî÷íûé àïïàðàò ùèå ýëåêòðîäû òèðèñòîðîâ ñî- íû ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ è
íà õîëîñòîì õîäó èìååò îïàñ- åäèíåíû ÷åðåç âñòðå÷íî-ñîåäè- âêëþ÷àåòñÿ ëèáî òèðèñòîð VS1,
íîå íàïðÿæåíèå äëÿ îáñëóæèâà- íåííûå ñòàáèëèòðîíû VD1 è ëèáî VS2. Íà ýëåêòðîä 1 ïîäà- ÷àéíîì ðàçðûâå äóãè ëàâèííûé
þùåãî ïåðñîíàëà. Ïðåäëàãàå- VD2. Ðàáîòà óñòðîéñòâà çàêëþ- åòñÿ íàïðÿæåíèå, è çàæèãàåòñÿ ïðîáîé ñòàáèëèòðîíà VD2 ïðå-
ìîå ïðîñòîå óñòðîéñòâî îáåñ- ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. Ïðè ðàçî- äóãà. Öåïü ïèòàíèÿ ñòàáèëèòðî- êðàùàåòñÿ, è îòêëþ÷àåòñÿ òèðè-
ïå÷èâàåò çàùèòíîå îòêëþ÷åíèå ìêíóòîé öåïè äóãè (ýëåêòðîä 1 íà VD2: îò “+” èñòî÷íèêà ÷åðåç ñòîð VS2. Íàïðÿæåíèå íà ýëå-
ýëåêòðîñâàðî÷íûõ àïïàðàòîâ íå êàñàåòñÿ ñâàðèâàåìîãî ñîïðîòèâëåíèå êàòîä-óïðàâëÿþ- êòðîäå 1 îòñóòñòâóåò. Àíàëî-
ïîñòîÿííîãî è ïåðåìåííîãî òî- ïðåäìåòà 2) ëàâèííîãî ïðîáîÿ ùèé ýëåêòðîä VS2, ñòàáèëèòðîí ãè÷íî âûêëþ÷àåòñÿ VS1 â çàâè-
êà (ñì. ðèñóíîê). ñòàáèëèòðîíîâ íåò, ñëåäîâà- VD2, ñòàáèëèòðîí VD1 (êàê ñèìîñòè îò ïîëóâîëíû ïåðåìåí-
Çàùèòíîå îòêëþ÷åíèå ïðî- òåëüíî, òèðèñòîðû ñèììåòðè÷íî- îáû÷íûé äèîä), ÷åðåç ñîïðî- íîãî íàïðÿæåíèÿ.
èçâîäèòñÿ ñèììåòðè÷íûì êëþ- ãî êëþ÷à çàêðûòû. Ïðè çàìûêà- òèâëåíèå óïðàâëÿþùåãî ýëåêò- Òèðèñòîðû äîëæíû áûòü óñòà-
÷îì, ñîñòîÿùèì èç òèðèñòîðîâ íèè ýëåêòðîäà íà ñâàðèâàåìûé ðîäà VS1 íà “-” èñòî÷íèêà ïè- íîâëåíû íà îõëàäèòåëè, ðåêî-
VS1 è VS2, âêëþ÷åííûõ â ñèëî- ïðåäìåò ïðîèñõîäèò ëàâèííûé òàíèÿ. Ïðè ýòîì äóãà çàæèãàåò- ìåíäóåìûå äëÿ òèðèñòîðîâ øòû-
âóþ öåïü ýëåêòðîñâàðî÷íîãî ïðîáîé ñòàáèëèòðîíîâ VD1, ñÿ ÷åðåç òèðèñòîð VS1. Ïðè ðåâîé êîíñòðóêöèè. Óñòðîéñòâî
àïïàðàòà, ïðè ýòîì óïðàâëÿþ- VD2 â çàâèñèìîñòè îò ïîëóâîë- îêîí÷àíèè ñâàðêè èëè ïðè ñëó- â íàëàäêå íå íóæäàåòñÿ.

ÁÅÑÅÄÛ ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÅ
Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 5-12/2000;1-9/2001) À.Ë.Êóëüñêèé, ã.Êèåâ

Ðàçíîîáðàçèå ðàçëè÷íûõ òèïîâ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ñòðóêòóð, îáú- ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ â áóäóùåì êðèñòàëëè÷åñêîì óñèëèòåëå,
åäèíÿåìûõ íàèìåíîâàíèåì äèîäû, äîâîëüíî âåëèêî. Íî ïðè âñåé øè- òî Ëèëèåíôåëüä âûáðàë ñóëüôèä ìåäè, à Õåéë âîçëàãàë íàäåæäû íà
ðîòå ñâîåãî ïðèìåíåíèÿ äèîäû P-N-òèïà íå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâà- ïÿòèîêèñü âàíàäèÿ, òåëëóð è éîä.
íû äëÿ óñèëåíèÿ ñèãíàëà. Äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ ïðèíöèïèàëüíî èíîé ïðè- Ïåðâûé äåéñòâóþùèé êðèñòàëëè÷åñêèé óñèëèòåëü íà íàãðåòîì êðè-
áîð. ñòàëëå áðîìèäà êàëèÿ áûë ñîçäàí ãåðìàíñêèì ôèçèêîì Ïîëåì â
 ëàìïîâîé ýëåêòðîíèêå äëÿ ýòîé öåëè ñëóæèë òðèîä, èçîáðåòåí- 1938 ã.  òî ñàìîå âðåìÿ áóäóùèå âñåìèðíî èçâåñòíûå ó÷åíûå (ñî-
íûé â 1906 ã. àìåðèêàíñêèì èíæ. Ëè äå Ôîðåñòîì. Èìåííî åìó ïðè- çäàòåëè áèïîëÿðíîãî òðàíçèñòîðà) Áðàòòåéí è Øîêëè òàêæå äîëãîå
øëà èäåÿ ïîìåñòèòü ìåæäó êàòîäîì è àíîäîì òðåòèé ýëåêòðîä -ñåò- âðåìÿ ýêñïåðèìåíòèðîâàëè ñ îêñèäîì ìåäè. Íî â íà÷àëå 1940 ã. Áðàò-
êó. òåéíà ïðèãëàñèëè ïîíàáëþäàòü çà ýêñïåðèìåíòàìè ôèçèêà Ðàññåëà
Íî òî, ÷òî ïðîñòî óäàëîñü îñóùåñòâèòü â âàêóóìíîì ïðèáîðå, Îëÿ, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü â ôèðìå BELL.
íåëüçÿ áûëî ìåõàíè÷åñêè ïîâòîðèòü â êðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðå. Îëü îñâåùàë ñåðåäèíó êðåìíèåâîé ïëàñòèíû, íà êîíöàõ êîòîðîé
Ïðàâäà, èñòîðèÿ ýëåêòðîííîé òåõíèêè çíàåò ñëó÷àé, êîãäà äèîä áûë èìåëèñü ìåòàëëè÷åñêèå êîíòàêòû, ïðèñîåäèíÿåìûå ê âîëüòìåòðó. Áðàò-
èñïîëüçîâàí äëÿ óñèëåíèÿ ñèãíàëà! Ðå÷ü èäåò î êðèñòàäèíå (òàê áûë òåéí áûë ïîðàæåí óâèäåííûì! Òåì áîëåå ÷òî âñêîðå åìó áûëà ïðå-
íàçâàí ðàäèîïðèåìíèê) ðîññèéñêîãî èíæåíåðà Ëîñåâà. äîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ îáðàçöîì êðåìíèÿ, â êîòîðîì
 íåì äåéñòâèòåëüíî áûë èñïîëüçîâàí ó÷àñòîê âîëüò-àìïåðíîé õà- ìåòàëëóðãè ñóìåëè ñîçäàòü P-N- ïåðåõîä.
ðàêòåðèñòèêè êðèñòàëëà, èìåâøèé îòðèöàòåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå. Íî Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî òåîðåòè÷åñêàÿ ìûñëü ñêëîíÿëàñü ê ïîëåâûì òðàí-
íèêàêîãî íàó÷íîãî, òåîðåòè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà “êðèñòàäèí” Ëîñåâà çèñòîðàì, êîòîðûå ïî ðÿäó ïàðàìåòðîâ ìîæíî íàçâàòü êðèñòàëëè÷å-
(1922 ã.) ïîä ñîáîé íå èìåë. À ñàì ïðèáîð áûë â ðàáîòå âåñüìà íå- ñêèì àíàëîãîì ëàìïîâîãî òðèîäà, ïðàêòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðèâå-
ñòàáèëåí è íå îáëàäàë ïîâòîðÿåìîñòüþ ïàðàìåòðîâ îò îáðàçöà ê îá- ëè ê ñîçäàíèþ ñîâåðøåííî èíîãî óñòðîéñòâà, à èìåííî, áèïîëÿðíî-
ðàçöó. ãî òðàíçèñòîðà! È âîò áèïîëÿðíûé òðàíçèñòîð áûë ãîòîâ ïîÿâèòüñÿ,
Òåì íå ìåíåå àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ òâåðäîòåëüíîãî êðè- íî… ïîìåøàëà âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà.
ñòàëëè÷åñêîãî óñèëèòåëüíîãî ïðèáîðà áûëà ïîíÿòíà ôèçèêàì âñåãî Ëþáîïûòíî, ÷òî ïîñëå âîéíû èññëåäîâàíèÿ áûëè ïðîäîëæåíû óæå
ìèðà. Òàê, ïðîô. ôèçèêè èç ÑØÀ Þëèóñ Ëèëèåíôåëüä, çàíèìàâøèé- íå íàä êðåìíèåì, à íàä ãåðìàíèåì! Ñàìà èäåÿ îãðàíè÷èòü èññëåäî-
ñÿ âîïðîñàìè ñîçäàíèÿ òâåðäîòåëüíîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî óñèëèòåëÿ, âàíèÿ òîëüêî ïðîñòûìè ýëåìåíòàìè - ãåðìàíèåì è êðåìíèåì áûëà
åùå â 1925 ã. ïîëó÷èë òðè ïàòåíòà íà ñîâåðøåííî èíîé ïðèíöèï óñè- î÷åíü óäà÷íîé.  ðåçóëüòàòå íîâàÿ, ðàçðàáîòàííàÿ íà îñíîâå àíà-
ëåíèÿ, ÷åì òîò, êîòîðûé ïîïûòàëñÿ ðåàëèçîâàòü Ëîñåâ. ëèçà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ òåîðèÿ, ïîïóòíî îáúÿñíèâ ýôôåêò
Åãî ïàòåíòû êàñàëèñü ïðèáîðà íûíå øèðîêî èçâåñòíîãî â ýëåêòðîí- Øîòòêè (ëåæàùèé â îñíîâå, íàïðèìåð, ðàíåå ðàññìîòðåííûõ íàìè äè-
íîé òåõíèêå êàê ïîëåâîé òðàíçèñòîð. Ïàòåíòû áûëè äàòèðîâàíû ÿí- îäîâ Øîòòêè), ê êîíöó 1947 ã. ïîçâîëèëà ðåàëèçîâàòü ìíîãîëåòíþþ
âàðåì 1930 è ìàðòîì 1933 ã. Êðîìå òîãî, áðèòàíñêèé ó÷åíûé Õåéë ìå÷òó ôèçèêîâ - ñîçäàòü ãåðìàíèåâûé òâåðäîòåëüíûé óñèëèòåëü ñ êî-
â äåêàáðå 1935 ã. ïîëó÷èë íà ýòó æå òåìó áðèòàíñêèé ïàòåíò. ýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ ïî íàïðÿæåíèþ 100, èìåâøèé ÷àñòîòíûé äè-
×òî êàñàåòñÿ îáðàçöîâ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå èññëåäîâàëèñü äëÿ àïàçîí îêîëî 30 êÃö.

8 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001


ÝËÅÐÊÓÒÁ
ÐÐÎÈØÊÊÀÎËÀ
äåëà!
Îäíàêî ñ ðîñòîì òåìïåðàòóðû âîçðàñòàåò è ñêâîçíîé òîê. Áîëåå
òîãî, âîçðîñøèé ñêâîçíîé òîê áóäåò âûçûâàòü äîïîëíèòåëüíîå íàãðå-
âàíèå ïåðåõîäîâ, ÷òî åùå áîëåå ïîâûñèò åãî âåëè÷èíó! Ýòîò ïðîöåññ
ðàçâèâàåòñÿ ëàâèííî, ïî íàðàñòàþùåé, äî ìîìåíòà òåïëîâîãî ïðî-
áîÿ, êîòîðûé â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ïðèâîäèò ê ðàçðóøåíèþ ñòðóêòóðû
êðèñòàëëà òðàíçèñòîðà!
Âîò ïî÷åìó ïðèâåäåííîå íà ðèñ.59 âêëþ÷åíèå áèïîëÿðíîãî òðàí-
çèñòîðà èëëþñòðèðóåò ðåæèì ðàáîòû ñ îòêëþ÷åííîé áàçîé, êîòîðûé
â ýëåêòðîíèêå àáñîëþòíî íåäîïóñòèì! Ïîýòîìó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äëè-
òåëüíîé è áåçîïàñíîé ðàáîòû ÁÒ ïðèìåíÿþò íåñêîëüêî èíîå âêëþ÷å-
íèå (ðèñ.60).  ýòîì ñëó÷àå ðåæèìû ðàáîòû P-N- ïåðåõîäà (ýìèòòåð-
áàçà) è P-N- ïåðåõîäà (êîëëåêòîð-áàçà) ñóùåñòâåííî ðàçëè÷íû! Ïåð-
âûé èç íèõ ðàáîòàåò â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè, à âòîðîé - â îáðàòíîì.
Îäíàêî íåîáõîäèìî ïîìíèòü ãëàâíîå: âñå ýòè ñëîæíîñòè ïðåñëå-
äóþò âïîëíå êîíêðåòíóþ, ÷èñòî ïðàêòè÷åñêóþ öåëü - ïîëó÷èòü â ðå-
çóëüòàòå óñèëåíèå ïî íàïðÿæåíèþ èëè ïî òîêó. À ëó÷øå âñåãî - îä-
íîâðåìåííî è ïî òîêó, è ïî íàïðÿæåíèþ! Íî â ëþáîì ñëó÷àå - ïî ìîù-
ðèñ.59 íîñòè!
À òåïåðü âåðíåìñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ðèñ.60. Ýìèòòåðíî-áàçîâûé òîê
ñîçäàåòñÿ òåìè ýëåêòðîíàìè, êîòîðûå äîñòèãàþò áàçîâîãî âûâîäà, ïðå-
îäîëåâ ïîòåíöèàëüíûé áàðüåð, îáðàçîâàííûé ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåí-
íûìè äîíîðàìè ýìèòòåðíîé N-îáëàñòè è îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííûìè
àêöåïòîðàìè áàçîâîé P-îáëàñòè. Åñòåñòâåííî (ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò,
÷òî ôèçè÷åñêè îáëàñòü áàçû î÷åíü óçêàÿ) â ñîçäàíèè áàçîâîãî òîêà
ïðèìóò ó÷àñòèå íå âñå ýëåêòðîíû, ïðåîäîëåâøèå ïîòåíöèàëüíûé áà-
ðüåð, à òîëüêî ìàëàÿ èõ ÷àñòü.
Âñå îñòàëüíûå ýëåêòðîíû, ïîäõâà÷åííûå óñêîðÿþùèì ïîëåì, ñîçäà-
âàåìûì êîëëåêòîðíîé áàòàðååé Gê-ý, ïðåîäîëåâ ïîòåíöèàëüíûé áà-
ðüåð, îáðàçîâàííûé îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííûìè èîíèçèðîâàííûìè àê-
öåïòîðàìè áàçîâîé îáëàñòè è ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííûìè èîíèçèðî-
âàííûìè äîíîðàìè êîëëåêòîðíîé îáëàñòè, îáðàçóþò êîëëåêòîðíûé òîê
Iê âíåøíåé ïî îòíîøåíèþ ê òðàíçèñòîðó öåïè.
Òàêèì îáðàçîì, äîñòàòî÷íî ïðèëîæèòü íåáîëüøîå íàïðÿæåíèå
ðèñ.60 ìåæäó áàçîé è ýìèòòåðîì, ñîïðîâîæäàþùååñÿ âîçíèêíîâåíèåì íå-
êîòîðîãî äîñòàòî÷íî ìàëîãî òîêà, ïðîòåêàþùåãî ìåæäó ýìèòòåðîì
Êàê æå óñòðîåí è ðàáîòàåò áèïîëÿðíûé òðàíçèñòîð (ÁÒ)? è áàçîé, ÷òîáû âîçíèê âî ìíîãî ðàç áîëüøèé ïîòîê ýëåêòðîíîâ, îá-
Ïðåæäå âñåãî îòìåòèì, ÷òî áèïîëÿðíûé òðàíçèñòîð ñîñòîèò èç ðàçóþùèé êîëëåêòîðíûé òîê, êîòîðûé ïðîõîäèò ñêâîçü P-N-ïåðåõîä
äâóõ ïðîòèâîïîëîæíî íàïðàâëåííûõ P-N-ïåðåõîäîâ. Êàê íåñëîæíî âè- áàçà-êîëëåêòîð, íå ñìîòðÿ íà òî ÷òî ýòîò ïåðåõîä ñìåùåí â îáðàò-
äåòü, âîçìîæíû â ïðèíöèïå äâå ñòðóêòóðû, à èìåííî, P-N-P è N-P-N. íîì íàïðàâëåíèè! Çàïîìíèì ðàç è íàâñåãäà: èìåííî â ïîÿâëåíèè íå-
Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà N-P-N-áèïîëÿðíîãî òðàíçèñòîðà èçîáðàæåíà íà îæèäàííîãî ñâîéñòâà - “îòêðûâàíèÿ” çàïåðòîãî îáðàòíûì íàïðÿæå-
ðèñ.59. íèåì êîëëåêòîð-áàçîâîãî ïåðåõîäà è çàêëþ÷àåòñÿ òðàíçèñòîðíûé
Îäíà èç âíåøíèõ îáëàñòåé áèïîëÿðíîãî òðàíçèñòîðà íàçûâàåòñÿ ýôôåêò!
ýìèòòåðîì, à äðóãàÿ ñîîòâåòñòâåííî - êîëëåêòîðîì. Îáëàñòü êðèñòàë- Ñëåäóåò îòìåòèòü, ëþáûå ïîïûòêè çàìåíèòü òðàíçèñòîð âêëþ÷åíè-
ëà, íàõîäÿùàÿñÿ ìåæäó ýìèòòåðîì è êîëëåêòîðîì è èìåþùàÿ âñåãäà åì äâóõ îòäåëüíûõ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ äèîäîâ, íàïðèìåð, òàê, êàê ïî-
èíóþ ïðîâîäèìîñòü, ïîëó÷èëà íàçâàíèå áàçû. êàçàíî íà ðèñ.61, çàðàíåå áåññìûñëåííû, òàê êàê â ïîäîáíîì ñëó-
Èç ðèñ.59 ñëåäóåò, ÷òî ïðè ëþáîé ïîëÿðíîñòè áàòàðåé G îäèí èç ÷àå òðàíçèñòîðíûé ýôôåêò îòñóòñòâóåò (íå ñóùåñòâóåò ýêâèâàëåíòà áà-
P-N-ïåðåõîäîâ îêàæåòñÿ âêëþ÷åííûì â ïðÿìîì, à äðóãîé - â îáðàò- çîâîé îáëàñòè).
íîì íàïðàâëåíèè. Ñëåäóåò ó÷åñòü òîò ôàêò, ÷òî ðåàëüíî ñêîðîñòè (à Èòàê, òðàíçèñòîðíûå ñõåìû ïðåîáðàçóþò ìîùíîñòü ïîñòîÿííîãî òî-
çíà÷èò, ýíåðãèè) ýëåêòðîíîâ â êðèñòàëëå íå ðàâíû.  ñèëó ýòîãî âñå- êà â ìîùíîñòü ïåðåìåííîãî òîêà ïîñðåäñòâîì óñèëåíèÿ âõîäíîãî ñèã-
ãäà åñòü íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî âûñîêîñêîðîñòíûõ ýëåêòðîíîâ, êîòî- íàëà. Ïðè ýòîì èñõîäíóþ ìîùíîñòü ïîñòîÿííîãî òîêà ìîæíî ïîëó-
ðûå ïðîéäóò ÷åðåç P-N-ïåðåõîä, ïðåîäîëåâ åãî ïîòåíöèàëüíûé áà- ÷èòü îò ýëåêòðè÷åñêèõ áàòàðåé, àêêóìóëÿòîðîâ èëè ñïåöèàëèçèðî-
ðüåð. âàííûõ ñåòåâûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ.
Ýëåêòðè÷åñêèé òîê, îáóñëîâëèâàåìûé ýòèì ôàêòîðîì, íàçûâàåòñÿ ×òî æå êàñàåòñÿ èíôîðìàöèè, òî îíà ñîäåðæèòñÿ â ïåðåìåííîì ñèã-
ñêâîçíûì. Ýòîò òîê, äåéñòâèòåëüíî, ìàë è íå çàâèñèò îò âåëè÷èíû ïðè- íàëå. Âîò ïî÷åìó óñèëèòåëüíûå ñâîéñòâà òðàíçèñòîðà ïî ïåðåìåííî-
ëîæåííîãî âíåøíåãî íàïðÿæåíèÿ, íî òîëüêî äî îïðåäåëåííîãî ïðå- ìó ñèãíàëó ÿâëÿþòñÿ ãëàâíåéøèì ïàðàìåòðîì.
Ïðèíöèïèàëüíîé îñîáåííîñòüþ áèïîëÿðíûõ òðàíçèñòîðîâ ÿâëÿåò-
ñÿ òî, ÷òî îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êðèñòàëëè÷åñêóþ ñòðóêòóðó, êîòî-
ðàÿ ÿâëÿåòñÿ óñèëèòåëåì òîêà. Ñëåäîâàòåëüíî, îäíèì èç âàæíåéøèõ
ïàðàìåòðîâ áèïîëÿðíîãî òðàíçèñòîðà ÿâëÿåòñÿ êîýôôèöèåíò óñèëå-
íèÿ ïî òîêó. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âñåãäà îòíîøåíèå Iê / Iá = Â.
Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü åùå îäíî îòíîøåíèå, êîòîðîå òàêæå ñîáëþ-
äàåòñÿ âñåãäà, íåçàâèñèìî îò ñõåìû âêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðà,
Iý = Iê + Iá.
Ïîæàëóé, îäíèì èç íàèáîëåå óäèâèòåëüíûõ è çàìå÷àòåëüíûõ ñâîéñòâ
áèïîëÿðíîãî òðàíçèñòîðà ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî ïàðàìåòð Â îñòàåò-
ñÿ ïî÷òè ïîñòîÿííûì äëÿ äàííîãî òðàíçèñòîðà ïðè ñóùåñòâåííîì äè-
àïàçîíå èçìåíåíèÿ áàçîâîãî òîêà Iá.  ñâîþ î÷åðåäü, áàçîâûé òîê
ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé íàïðÿæåíèÿ Uá-ý, êîòîðàÿ ïðè ïîñòîÿííîé òåìïå-
ðàòóðå êðèñòàëëà è íåèçìåííîì Uê-ý èìååò îäíîçíà÷íûé õàðàêòåð,
÷òî è ïîêàçàíî íà ðèñ.62

ðèñ.62 (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)


ðèñ.61

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 9


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

Óñòðîéñòâî óïðàâëåíèÿ îäíîôàçíûì ýëåêòðîäâèãàòåëåì


Ê.Â.Êîëîìîéöåâ, ã. Èâàíî-Ôðàíêîâñê
Èçâåñòíî óñòðîéñòâî óïðàâëåíèÿ îäíîôàçíûì öåïî÷êà, êîíòàêòû 1-2 ïåðåêëþ÷àòåëÿ SA1. Ðå-
àñèíõðîííûì äâèãàòåëåì (ÀÄ), êîòîðîå îáåñïå- ëå Ê1 êîíòàêòîì Ê1.1 ïîäêëþ÷àåò ê ñåòè ïóñêî-
÷èâàåò ïóñê è òîðìîæåíèå äâèãàòåëÿ [1]. Îäíà- âóþ îáìîòêó Ï ñ ôàçîñäâèãàþùèì ýëåìåíòîì
êî óñòðîéñòâî îáåñïå÷èâàåò ïóñê è òîðìîæåíèå Ñ1, à êîíòàêòàìè Ê1.2 ÷åðåç äèîä VD2 øóíòè-
òîëüêî ÀÄ ñâåðõìàëîé ìîùíîñòè, ò.å. ìèêðîìà- ðóåò çàìêíóòûå êîíòàêòû 3-4 ïåðåêëþ÷àòåëÿ
øèí, òàê êàê åìêîñòü êîíäåíñàòîðà RC-öåïî÷- SA1. Ïî èñòå÷åíèè ïðîìåæóòêà âðåìåíè, îïðå-
êè äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ìîùíîñòè ÀÄ äëÿ ïî- äåëÿåìîãî âðåìÿçàäàþùåé RC-öåïî÷êîé, äèîä
ëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîãî òîðìîçíîãî ýôôåêòà. Ñ VD1 çàïèðàåòñÿ ýòîé öåïî÷êîé è ðåëå Ê1 ðàç-
óâåëè÷åíèåì ìîùíîñòè ÀÄ åìêîñòü êîíäåíñàòî- ìûêàåò ñâîè êîíòàêòû Ê1.1 â öåïè ïóñêîâîé
ðà ýòîé öåïî÷êè ïîëó÷àåòñÿ íåîïðàâäàííî áîëü- îáìîòêè Ï, îòêëþ÷àÿ åå îò ñåòè, ïðè ýòîì ðàç-
øîé, ÷òî ñíèæàåò íàäåæíîñòü ðàáîòû óñòðîéñò- ìûêàþòñÿ êîíòàêòû Ê1.2. Ïóñê ÀÄ çàêîí÷åí. Â
âà, ïðè ýòîì óâåëè÷èâàþòñÿ ìàññà, ãàáàðèòû è ïðîöåññ ïóñêà è ðàáîòû ÀÄ öåïî÷êà VD2, Ê1.2
ñòîèìîñòü êîíäåíñàòîðà. íå îêàçûâàåò âëèÿíèÿ íà ÀÄ, òàê îíà øóíòèðî- ïà ÌÁÃ×, ÷òî ïðåäïî÷òèòåëüíåé.
Íà ðèñóíêå èçîáðàæåíà ñõåìà óñòðîéñòâà âàíà çàìêíóòûìè êîíòàêòàìè ïåðåêëþ÷àòåëÿ Íàëè÷èå â óñòðîéñòâå äîïîëíèòåëüíîãî âûïðÿ-
äëÿ óïðàâëåíèÿ îäíîôàçíûì ÀÄ, â êîòîðîì íå- SA1. ìèòåëüíîãî äèîäà VD2, ïîñëåäîâàòåëüíî âêëþ-
îáõîäèìûé òîðìîçíîé ìîìåíò íà âàëó äâèãàòå- Ïðè îòêëþ÷åíèè ÀÄ îáìîòêà Ê1 ÷åðåç êîí- ÷åííîãî ñ íèì êîíòàêòà Ê1.2 ðåëå Ê1 è èçìåíå-
ëÿ íå îïðåäåëÿåòñÿ åìêîñòüþ êîíäåíñàòîðà RC- òàêòû 2-5 ïåðåêëþ÷àòåëÿ SA1 ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê íèå âçàèìîñâÿçè ìåæäó ýëåìåíòàìè ñõåìû îáåñ-
öåïî÷êè. çàæèìàì çàðÿæåííîãî êîíäåíñàòîðà âðåìÿçà- ïå÷èâàþò ðàçðÿä êîíäåíñàòîðà RC-öåïî÷êàè
Ïðåäëàãàåìîå òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå çàùèùå- äàþùåé RC-öåïî÷êè. Êîíäåíñàòîð Ñ ýòîé öåïî÷- ïðè îòêëþ÷åíèè ÀÄ îò ñåòè íà îáìîòêó ðåëå, à
íî àâòîðñêèì ñâèäåòåëüñòâîì. êè ðàçðÿæàåòñÿ íà îáìîòêó ðåëå Ê1, ðåëå ñðà- íå íà ðàáî÷óþ îáìîòêó äâèãàòåëÿ. Ïîýòîìó åì-
Óñòðîéñòâî ñîäåðæèò äâóõïîëþñíûé ïåðå- áàòûâàåò è êîíòàêòàìè Ê1.2 ÷åðåç äèîä VD2 êîñòü êîíäåíñàòîðà RC-öåïî÷êè íå îïðåäåëÿåò-
êëþ÷àòåëü SA1 íà äâà ïîëîæåíèÿ, ñ ïîìîùüþ âêëþ÷àåò îáìîòêè ÀÄ ê ñåòè. Ïðè ýòîì îáìîò- ñÿ ìîùíîñòüþ ÀÄ, ÷òî ïîâûøàåò íàäåæíîñòü ðà-
êîòîðîãî ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ñåòè ðàáî÷àÿ îáìîò- êè îáòåêàþòñÿ âûïðÿìëåííûì òîêîì ñåòè, è ÀÄ áîòû ñõåìû, óìåíüøàåò ìàññó, ãàáàðèòû è ñòî-
êà Ð äâèãàòåëÿ è îáìîòêà ðåëå Ê1 ÷åðåç âðåìÿ- èíòåíñèâíî òîðìîçèòñÿ. Ïî îêîí÷àíèè ðàçðÿäà èìîñòü óñòðîéñòâà, ðàñøèðÿåò îáëàñòü åãî ïðè-
çàäàþùóþ RC-öåïî÷êó è âûïðÿìèòåëüíûé äèîä êîíäåíñàòîðà RC-öåïî÷êè ðåëå Ê1 îáåñòî÷èâà- ìåíåíèÿ. Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâà-
VD1. Çàìûêàþùèé êîíòàêò Ê1.1 ðåëå Ê1 îáåñ- åòñÿ è ðàçìûêàåò ñâîè êîíòàêòû Ê1.2 â öåïè îá- íèþ äëÿ òîðìîæåíèÿ íå òîëüêî ðàáî÷åé îá-
ïå÷èâàåò ïîäêëþ÷åíèå ïóñêîâîé îáìîòêè Ï äâè- ìîòîê ÀÄ, îòêëþ÷àÿ èõ îò ñåòè. ìîòêè Ð äâèãàòåëÿ, íî è ïóñêîâîé Ï çíà÷èòåëüíî
ãàòåëÿ ê ñåòè ÷åðåç ôàçîñäâèãàþùèé ýëåìåíò Ñ1 Äåòàëè.  êà÷åñòâå ïåðåêëþ÷àòåëÿ SA1 èñ- ïîâûøàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü òîðìîæåíèÿ.
è ïåðåêëþ÷àòåëü SA1. Âûïðÿìèòåëüíûé äèîä ïîëüçóåòñÿ ëþáîé, ïîäõîäÿùèé ïî òîêó è íàïðÿ- Óñòðîéñòâî ïðè ðàáîòå ÀÄ íå ïîòðåáëÿåò ýëå-
VD2 ñëóæèò äëÿ ïèòàíèÿ îáìîòîê ÀÄ âûïðÿìëåí- æåíèþ. Äèîä VD1 òèïà ÊÄ105 ñ áóêâåííûìè èí- êòðîýíåðãèè è ïðàêòè÷åñêè íå òðåáóåò íàëàäêè.
íûì òîêîì ñåòè ÷åðåç çàìûêàþùèé êîíòàêò äåêñàìè  èëè à ìîæåò áûòü çàìåíåí íà Ä211.
Ê1.2 ðåëå Ê1 ïðè îòêëþ÷åíèè ÀÄ îò ñåòè ïåðå- Ðåçèñòîð R òèïà ÌËÒ-2 50...100 êÎì. Êîíäåí- Ëèòåðàòóðà
êëþ÷àòåëåì SA1. ñàòîð Ñ òèïà ÊÝ-2 èëè ÝÌ íà 30...40 ìêÔ è 450 1. Êîëîìîéöåâ Ê.Â, Óñòðîéñòâî äëÿ óïðàâëå-
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Â. Ê1 ïðîìåæóòî÷íîå ðåëå ïåðåìåííîãî òîêà íà íèÿ îäíîôàçíûì àñèíõðîííûì ýëåêòðîäâèãà-
Ïðè âêëþ÷åíèè ÀÄ ñ ïîìîùüþ äâóõïîëþñíîãî 220  òèïà ÐÏ-21, ÐÏ-25 èëè ÌÊÓ-48. Êîíäåí- òåëåì // Ðàäèîàìàòîð-Ýëåêòðèê.-2000.-¹8-
ïåðåêëþ÷àòåëÿ SA1 îáòåêàåòñÿ òîêîì åãî ðàáî- ñàòîð Ñ1 ïîäáèðàþò ïðèìåðíî èç ðàñ÷åòà 7 Ñ.11.
÷àÿ îáìîòêà Ð è ñðàáàòûâàåò ðåëå Ê1 ïî öåïè: ìêÔ íà 100 Âò ìîùíîñòè ÀÄ òèïà ÌÁÃÎ-2, ÊÁÃ- 2. À.ñ. 771832 ÑÑÑÐ, ÊË ÍÎ2Ð 1/42.
äèîä VD1, îáìîòêà ðåëå Ê1, âðåìÿçàäàþùàÿ RC- ÌÏ, ÁÃÒ íà íàïðÿæåíèå íå íèæå 400 Â èëè òè-

ÐÅÃÓËßÒÎÐ ÌÎÙÍÎÑÒÈ τ2 = Rîáù màõÑ1 = 46 × 0,1 = 4,6 ìñ.


Äëÿ ïðèìåðà ïðèâåäåì ïîäðîáíûé ïîðÿäîê ðàñ÷åòà íàïðÿæåíèÿ íà êîí-
È ÑÊÎÐÎÑÒÈ ÂÐÀÙÅÍÈß äåíñàòîðå, íàïðèìåð, äëÿ ïåðâîé òî÷êè t = RÑ/2.
Uñ = U(1-å -t/RÑ) = U(1-å -1/2) = U(1 - 1/√å) = 20(1 - 1/√2,7183)=
ÎÄÍÎÔÀÇÍÎÃÎ = 20 (1 - 1/1,6487) = 20 (1 - 0,6) = 20 × 0,4 = 8 Â.
Çíà÷èò, çà âðåìÿ t = τ1/2 = 0,5/2 = 0,25 ìñ êîíäåíñàòîð Ñ1 çàðÿäèò-
ÊÎËËÅÊÒÎÐÍÎÃÎ ñÿ äî íàïðÿæåíèÿ Uñ = 8 Â.
Ðàñ÷åòíûå äàííûå ñâåäåíû â òàáëèöó.
ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËß Íà ãðàôèêå ðèñ.7 èçîáðàæåíû:
îäèí ïîëóïåðèîä àïïðîêñèìèðîâàííîãî îãðàíè÷åííîãî íàïðÿæåíèÿ
ñåòè;
Â. Â. Ïåðøèí, ã. Èëüè÷åâñê, Îäåññêàÿ îáë. êðèâàÿ U’ñ = f (τ1) - ýêñïîíåíòà äëÿ ïîñòîÿííîé âðåìåíè;
ïðÿìàÿ 0À õàðàêòåðèçóåò íà÷àëüíûé ó÷àñòîê ýêñïîíåíòû U’ñ, áëèçêèé ê
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 9/2001) ëèíåéíîìó;
Ïðîâåäåì ïðèêèäî÷íûé ðàñ÷åò äâóõ êðèâûõ çàðÿäà êîíäåíñàòîðà (ýêñ- êðèâàÿ U’’ñ = f (τ2) - ýêñïîíåíòà äëÿ ïîñòîÿííîé âðåìåíè τ2;
ïîíåíò) ïðè êðàéíèõ ïîëîæåíèÿõ äâèæêà ïîòåíöèîìåòðà R1, ïîñòðîèì ãðà- ïðÿìàÿ 0Á õàðàêòåðèçóåò íà÷àëüíûé ó÷àñòîê ýêñïîíåíòû U’’c áëèçêèé
ôèêè (ðèñ.7), îïðåäåëèì óãëû fmin, fmax è äèàïàçîí óïðàâëåíèÿ f.
ê ëèíåéíîìó.
Äëÿ óïðîùåíèÿ ðàñ÷åòà è óäîáñòâà ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêîâ ñäåëàåì íå- Êðîìå òîãî, íà îñè îðäèíàò îòìå÷åíî Uý.âêë - ïîðîã ñðàáàòûâàíèÿ îä-
êîòîðûå óïðîùåíèÿ: ïðèíèìàåì Rîáù. min = 5 êÎì, à íå 4,858 êÎì (îøèá-
íîïåðåõîäíîãî òðàíçèñòîðà VT1; íà îñè àáñöèññ - τ1 è τ2 (â ìèëëèñåêóí-
êà 3%), ïðèíèìàåì Rîáù. màõ = 46 êÎì, à íå 45,858 êÎì (îøèáêà 3%), ïðè-
äàõ è ýëåêòðè÷åñêèõ ãðàäóñàõ), äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà, ïèòàþùåãî ðåëàê-
íèìàåì òàêæå îãðàíè÷åííîå ñèíóñîèäàëüíîå íàïðÿæåíèå çà ïðÿìîóãîëü- ñàöèîííûé ãåíåðàòîð (â ìèëëèñåêóíäàõ è ýëåêòðè÷åñêèõ ãðàäóñàõ), îòìå-
íîå èìïóëüñíîå òîé æå äëèòåëüíîñòè, êàê è îäèí ïîëóïåðèîä íàïðÿæåíèÿ ÷åíû ϕmin, ϕmax è ∆ϕ äëÿ ðåàëüíîãî ðåãóëÿòîðà.
ñåòè Ò/2 = 10 ìñ.
Íàïðÿæåíèå íà êîíäåíñàòîðå Ñ1 â ìîìåíò âðåìåíè t ¹ òî÷êè Òåêóùåå âðåìÿ τ1 äëÿ äàííîé τ1 äëÿ äàííîé Uñ1,
Uñ = U (1-å -t/RÑ), îòñ÷åòà â äîëÿõ RÑ òî÷êè, ìñ òî÷êè, ìñ Â
ãäå U = 20  - îãðàíè÷åííîå ñèíóñîèäàëüíîå íàïðÿæåíèå. 1 RÑ/2 0,25 2,3 8
Ïîñòîÿííàÿ âðåìåíè çàðÿäíîé öåïè ïðè Rîáù min = 5 êÎì 2 RÑ 0,5 4,6 12,6
3 2RÑ 1,0 9,2 17,3
ïðè τ1 = Rîáù minÑ1= 5 × 0,1 = 0,5 ìñ,
4 3RÑ 1,5 13,8 19,0
ïðè Rîáù màõ = 46 êÎì 5 4RÑ 2,0 18,4 19,64
6 5RÑ 2,5 23,0 19,0044

10 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ
Ïî øêàëå ôàçû öåíà áîëüøîãî äåëåíèÿ â 1 ñì ñîïðîòèâëåíèåì -18°,
öåíà ìàëîãî äåëåíèÿ â 1 ìì - 1,8°.
Îïðåäåëèì ãðàôè÷åñêè ìèíèìàëüíûé è ìàêñèìàëüíûé óãëû îòïèðàíèÿ
òèðèñòîðà
ϕmin = 2⋅1,8° = 3,6° = 3°36’.
ϕmax = 20⋅1.8°° = 36°°.
Ó÷òåì îøèáêó, àïïðîêñèìèðîâàâ îãðàíè÷åííîå ñèíóñîèäàëüíîå íà-
ïðÿæåíèå â ïðÿìîóãîëüíîå. Îïðåäåëèì sinωt ïðè äîñòèæåíèè íàïðÿæåíèÿ
íà êîíäåíñàòîðå Ñ1 ðàâíîãî ïîðîãó îòïèðàíèÿ òðàíçèñòîðà VT1.
Uñ = Uý.âêë = U = 7 Â;
sinωt = 7/310 = 0,0226.
Ïî òàáëèöå ñèíóñîâ îïðåäåëèì óãîë ωt = 1°18’.
Òîãäà ϕmin = 3°36’ + 1°18’ = 4°54’;
ϕmax = 36° + 1°18’ = 37°18’.
Ñ ó÷åòîì äðóãèõ îøèáîê, ñâÿçàííûì ñ ïðèíÿòûìè óïðîùåíèÿìè ïðè ïî-
ñòðîåíèè ãðàôèêîâ ðèñ.7, ñ äîñòàòî÷íîé ñòåïåíüþ äîñòîâåðíîñòè ìîæíî
ïðèíÿòü óãëû ϕmin = 6°; ϕmax = 37°.
Òàêèì îáðàçîì, óãëîì îòïèðàíèÿ òèðèñòîðà ìîæíî óïðàâëÿòü îò 6 äî 37°. ðèñ.7
Äèàïàçîí èçìåíåíèÿ óãëà óïðàâëåíèÿ
∆ϕ = ϕmax - ϕmin = 31°,
íî íå 170°, êàê ñêàçàíî â [4, ñ. 202]. Ïðè óãëå ϕmax = 170° íèêàêîé äâè-
ãàòåëü, ðàññ÷èòàííûé íà ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå 220 Â, ðàáîòàòü íå áóäåò.
Íàñòðîéêà ðåãóëÿòîðà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîäáîðå ñîïðîòèâëåíèÿ ðåçèñòî-
ðîâ öåïè çàðÿäà êîíäåíñàòîðà Ñ1 (R1, R2, R3, R4) ïîä êîíêðåòíûé îäíî-
ôàçíûé êîëëåêòîðíûé ýëåêòðîäâèãàòåëü ïðè ìàêñèìàëüíîì óãëå îòïèðàíèÿ
òèðèñòîðà (äâèæîê R1 â êðàéíåì âåðõíåì ïîëîæåíèè). Ïðè ìèíèìàëüíîì à
óãëå îòïèðàíèÿ íàñòðîéêà íå òðåáóåòñÿ.
Ïðè óñòàíîâêå äâèæêà ðåçèñòîðà R1 â êðàéíåå íèæíåå ïî ñõåìå ïîëî-
æåíèå (R1 çàêîðî÷åí) óãîë îòïèðàíèÿ òèðèñòîðà ìèíèìàëåí, ýëåêòðîäâè-
ãàòåëü ðàçâèâàåò ìàêñèìàëüíûå îáîðîòû. Ïåðåìåùàÿ äâèæîê ââåðõ, ñî-
ïðîòèâëåíèå öåïè çàðÿäà óâåëè÷èâàåì, ñêîðîñòü âðàùåíèÿ ïàäàåò, è â ñà-
ìîì âåðõíåì ïîëîæåíèè äâèæêà ýëåêòðîäâèãàòåëü äîëæåí ðàáîòàòü óñòîé-
÷èâî íà ìèíèìàëüíûõ îáîðîòàõ.
Åñëè æå äâèãàòåëü ðàáîòàåò íåóñòîé÷èâî è ïðè íåçíà÷èòåëüíûõ êîëå-
áàíèÿõ íàïðÿæåíèÿ ñåòè îñòàíàâëèâàåòñÿ, òî íåîáõîäèìî óìåíüøèòü ñî-
ïðîòèâëåíèå öåïè çàðÿäà, ò.å. óìåíüøèòü ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R1, ïîä-
êëþ÷èâ âìåñòî R2 = 390 êÎì ðåçèñòîð ìåíüøåãî ñîïðîòèâëåíèÿ 360, 330
êÎì, ... è ò.ä.
È íàîáîðîò, åñëè ïðè âåðõíåì ïîëîæåíèè äâèæêà ñêîðîñòü âðàùåíèÿ á
åùå âåëèêà è åå íóæíî ïîíèçèòü, òî ðåçèñòîð R2 íóæíî çàìåíèòü íà ðå-
çèñòîð áîëüøåãî ñîïðîòèâëåíèÿ 430, 470 êÎì è ò.ä., âïëîòü äî èçúÿòèÿ åãî ðèñ.8
èç ñõåìû. Íà ýòîì ðåãóëèðîâêà çàêàí÷èâàåòñÿ.
Èçãîòîâëåííûé ïî ýòîé ñõåìå ðåãóëÿòîð ðàáîòàåò óñòîé÷èâî è çà 5 ëåò
ýêñïëóàòàöèè íå áûëî íè îäíîãî îòêàçà, ïîêàçàë õîðîøèå ðåçóëüòàòû êàê
íà áîëüøèõ, òàê è íà ìàëûõ ñêîðîñòÿõ ïðè ïåðåìåííîé íàãðóçêå íà äðåëü.
Ïðè èçãîòîâëåíèè ðåãóëÿòîðà íàäî ïðåäóñìîòðåòü, ÷òîáû ïðè ïîâîðî-
òå ðó÷êè ðåãóëÿòîðà ñêîðîñòè (ðåçèñòîð R1) âïðàâî ñêîðîñòü âðàùåíèÿ óâå-
ëè÷èâàëàñü, äëÿ ýòîãî íàäî ðåçèñòîð R1 ðàñïÿòü òàê, ÷òîáû ïðè ïîâîðî-
òå ðó÷êè âïðàâî ñîïðîòèâëåíèå óìåíüøàëîñü.
Ïðèìåíåíèå àìïëèòóäíî-ôàçîâîãî ìåòîäà ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîìó èñ- ðèñ.9
êàæåíèþ ñèíóñîèäàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ è ïîÿâëåíèþ ìíîæåñòâà âûñøèõ ãàð-
ìîíèê, ïîýòîìó ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòü äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû îò ïî-
ìåõ ïîñðåäñòâîì ââåäåíèÿ äâóõ äîïîëíèòåëüíûõ ôèëüòðîâ â öåïü ïèòàíèÿ íî ïðèìåíèòü Ä231À, Ä231Á, Ä232, Ä233, Ä234 ñ ëþáûìè áóêâåííûìè èí-
äðåëè Ñ2, R9 è â öåïü ïèòàíèÿ ðåãóëÿòîðà Ñ3, R10. äåêñàìè è äèîäû äðóãèõ òèïîâ, ðàññ÷èòàííûå íà ñðåäíèé âûïðÿìëåííûé òîê
Êîíñòðóêöèÿ ðåãóëÿòîðà. 10 À è îáðàòíîå íàïðÿæåíèå 300 Â è áîëåå.
Ðåãóëÿòîð èçãîòîâëåí â äâóõ âàðèàíòàõ. Ïåðâûé âàðèàíò îïèñàí âûøå, Òèðèñòîð ÊÓ202Ì ìîæíî çàìåíèòü íà ÊÓ202 Í, ñòàáèëèòðîíû Ä814Â
îòëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿ òîëüêî â òèïå èñïîëüçóåìûõ äèîäîâ âûïðÿìèòåëÿ - íà ëþáûå äðóãèå ñ ñóììàðíûì íàïðÿæåíèåì ñòàáèëèçàöèè 18-20 Â. ÊÒ117
(óêàçàí â ñêîáêàõ íà ïðèíöèïèàëüíîé ñõåìå). ìîæíî ïðèìåíÿòü ñ ëþáûì áóêâåííûì èíäåêñîì. Êîíäåíñàòîð Ñ1 ìîæíî
Ïå÷àòíûå ïëàòû èçãîòîâëåíû èç ôîëüãèðîâàííûõ ñòåêëîòåêñòîëèòà è ãå- ïðèìåíÿòü òèïîâ ÊËÑ, ÊÌ, Ê10Ó-5. Êîíäåíñàòîðû Ñ2 è Ñ3 òèïà Ê40Ï-2Á
òèíàêñà òîëùèíîé 1,5-2 ìì. ìîæíî çàìåíèòü íà ëþáûå áóìàæíûå ñ ðàáî÷èì íàïðÿæåíèåì íå ìåíåå
Íà ðèñ.8 ïîêàçàíû äâå ïå÷àòíûå ïëàòû äëÿ ïåðâîãî âàðèàíòà ðåãóëÿ- 400 Â. Ïåðåìåííûé ðåçèñòîð òèïà ÑÏ-1 ìîæíî çàìåíèòü íà ðåçèñòîð ëþ-
òîðà. Ïëàòó íà ðèñ.8,à èñïîëüçóþò, êîãäà ôèëüòðû Ñ2, R9 è Ñ3, R10 èç- áîãî äðóãîãî òèïà è ëþáûõ ãàáàðèòîâ.
ãîòàâëèâàþò íàâåñíûì ìîíòàæîì, ïëàòà íà ðèñ.8,á - êîãäà ôèëüòðû ðàç- Äëÿ ýêñïëóàòàöèè äðåëè ñ äàííûì ðåãóëÿòîðîì íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ
ìåùàþò íà ïëàòå. âûêëþ÷àòåëåé ñòàâèòü íå íóæíî. Âïîëíå äîñòàòî÷íî äâóõïîëþñíîãî âûêëþ-
Íà ðèñ.9 ïîêàçàíà îäíà ïå÷àòíàÿ ïëàòà äëÿ âòîðîãî âàðèàíòà ðåãó- ÷àòåëÿ, óñòàíîâëåííîãî â äðåëè. Íàïðÿæåíèå íà ðåãóëÿòîð ïîäàåòñÿ è ñíè-
ëÿòîðà. Ôèëüòðû èçãîòàâëèâàþò íàâåñíûì ìîíòàæîì. Ìîæíî èçãîòîâèòü ìàåòñÿ âûêëþ÷àòåëåì äðåëè.
ïëàòó âìåñòå ñ ôèëüòðàì ïîäîáíî (ðèñ.8,á) äëÿ ïåðâîãî âàðèàíòà. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ðåãóëÿòîð ðàçðàáàòûâàëñÿ äëÿ ïèòàíèÿ îäíîôàç-
Ïå÷àòíóþ ïëàòó è äðóãèå äåòàëè ðåãóëÿòîðà ðàçìåùàþò â ïëàñòìàññî- íûõ êîëëåêòîðíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé, ïðè íåîáõîäèìîñòè ê íåìó ìîæíî ïîä-
âîé êîðîáêå. Íà êîðïóñå êîðîáêè çàêðåïëåíû ïåðåìåííûé ðåçèñòîð R1 êëþ÷àòü ëþáóþ àêòèâíóþ íàãðóçêó (íàãðåâàòåëè) ñîîòâåòñòâóþùåé ìîù-
ñ R2, ðîçåòêà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äðåëè, æåñòêî çàêðåïëåí øíóð ïèòàíèÿ äëè- íîñòè.
íîé 1,5 ì ñ âèëêîé íà êîíöå. Ôèëüòðû Ñ2, R9 è Ñ3, R10 ñìîíòèðîâàíû
íà ìîíòàæíûõ ñòîéêàõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò øíóðà ïèòàíèÿ è Ëèòåðàòóðà.
ðîçåòêè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äðåëè. Íà êîðïóñå êîðîáêè ïîä ðó÷êîé ðåçèñ- 1. Âîëüäåê À. È. Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû.-Ë.: Ýíåðãèÿ, 1978.
òîðà R1 çàêðåïëåíà øêàëà ñ óñëîâíûìè äåëåíèÿìè. 2. Äåíèñîâ Ã. Òðèíèñòîðíûé ðåãóëÿòîð äëÿ êîëëåêòîðíîãî ýëåêòðîäâè-
Äåòàëè.  âûïðÿìèòåëå èñïîëüçîâàíû äèîäû ÊÄ202Ð, ðàññ÷èòàííûå íà ãàòåëÿ//Ðàäèî. -1990.-¹1.-Ñ. 61, 62.
ñðåäíèé âûïðÿìëåííûé òîê 5 À. Âìåñòî íèõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ÊÄ202Ê, 3. Êóáëàíîâñêèé ß. Ñ. Òèðèñòîðíûå óñòðîéñòâà.-Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü. 1987.
ÊÄ202Ì. Âî âòîðîì âàðèàíòå ðåãóëÿòîðà ïðèìåíåíû äèîäû Ä231. Ìîæ- 4. Ýíöèêëîïåäèÿ ñîâðåìåííîé òåõíèêè. “Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà è
ïðîìûøëåííàÿ ýëåêòðîíèêà”. Ñîâ. ýíöèêëîïåäèÿ. Ò.4, 1965.

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 11


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

Óñòðîéñòâî äëÿ çàùèòû òðåõôàçíûõ ïîòðåáèòåëåé


Â.Ô. ßêîâëåâ, ã. Øîñòêà, Ñóìñêàÿ îáë.
Îáðûâ îäíîé èç ôàç, ïîñòóïàþùèõ ê òðåõôàçíîìó ïîòðåáè-
òåëþ, ìîæåò ïðèâåñòè ê âûõîäó èç ñòðîÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ èëè äðó-
ãîé íàãðóçêè, ÷òî âûçîâåò àâàðèéíóþ ñèòóàöèþ â òåõíîëîãè÷åñ-
êîé öåïè.
Ïðåäëàãàåìîå ïðîñòîå óñòðîéñòâî ïîçâîëèò â ñëó÷àå îòñóòñò-
âèÿ îäíîé èç ôàç îòêëþ÷èòü ïîòðåáèòåëÿ, ïèòàíèå êîòîðîãî îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ìàãíèòíûé ïóñêàòåëü. Óñòðîéñòâî (ñì. ðèñó-
íîê) ñîäåðæèò òðåõôàçíûé îäíîïîëóïåðèîäíûé âûïðÿìèòåëü,
âõîä êîòîðîãî ïîäêëþ÷åí íåïîñðåäñòâåííî ê âûõîäíûì êëåììàì
ïîòðåáèòåëÿ, à âûõîä - ê ïîñëåäîâàòåëüíîé öåïè, ñîñòîÿùåé èç
òèðèñòîðà VS1, ðåçèñòîðà R1 è ýëåêòðîìàãíèòíîãî ðåëå Ê1.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïðè íàëè÷èè òðåõ ýòîì ðåëå Ê1 îòêëþ÷àåòñÿ è åãî êîíòàêòû Ê1.1 ðàçðûâàþò öåïè
ôàç è ïðè íàæàòèè êíîïêè SB1 âêëþ÷àåòñÿ ìàãíèòíûé ïóñêàòåëü ïèòàíèÿ êàòóøêè ìàãíèòíîãî ïóñêàòåëÿ ÊÌ1, ïîòðåáèòåëü îáåñ-
ÊÌ1, êîòîðûé ñâîèìè êîíòàêòàìè ïîäêëþ÷àåò òðåõôàçíîãî ïî- òî÷èâàåò. Ðåëå Ê1 òèïà ÐÝÑ-9 (ïàñïîðò ÐÑ4.529.029.01.02),
òðåáèòåëÿ. Ïðè ýòîì ïîäàåòñÿ ïèòàíèå íà îäíîïîëóïåðèîäíûé ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáîå äðóãîå ñ ñîïðîòèâëåíèåì êàòóøêè
òðåõôàçíûé âûïðÿìèòåëü. Îòêðûâàåòñÿ òèðèñòîð VS1, âêëþ÷àåò- 500...550 Îì è òîêîì ñðàáàòûâàíèÿ 30 ìÀ. Ïðè äðóãèõ äàííûõ
ñÿ ðåëå Ê1, êîíòàêòû êîòîðîãî Ê1.1 áëîêèðóþò êíîïêó SB1, à êîí- ðåëå íåîáõîäèìî ïîäîáðàòü ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R1 è ðà-
òàêòû Ê1.2 ðàçìûêàþòñÿ.  òàêîì ïîëîæåíèè îáåñïå÷èâàåòñÿ íîð- áî÷åå íàïðÿæåíèå êîíäåíñàòîðà Ñ1. Êîíäåíñàòîð Ñ1 òèïà Ê50-
ìàëüíàÿ ðàáîòà ïîòðåáèòåëÿ. Ïðè îáðûâå îäíîé èç ôàç íàïðÿ- 12, ðåçèñòîð R1 òèïà ÏÝÂ-10. Äèîäû VD1...VD3 ìîæíî çàìåíèòü
æåíèå íà âûõîäå âûïðÿìèòåëÿ áóäåò èìåòü èíòåðâàë ñ íóëåâûì íà Ä226Á, òèðèñòîð VS1 - íà ÊÓ201Ê.
íàïðÿæåíèåì, ÷òî ïðèâåäåò ê çàêðûâàíèþ òèðèñòîðà VS1. Ïðè Ïðè ïðàâèëüíîé ñáîðêå óñòðîéñòâî íàëàæèâàíèÿ íå òðåáóåò.

Òàê ñîâåðøåííåé
îãîëåííûé ïðîâîä ÷åðåç ïðîêîëîòîå øè- çîâàòü áåñöîêîëüíûå ëàìïû, ïðèïàÿâ ê
ëîì ⠓óõå” øïðèöà îòâåðñòèå (ðèñ.1). Ïî- íèì ðåçèñòîð è òîíêóþ (òîíüøå âíóòðåííå-
äîáðàòü ìåòàëëè÷åñêèé øòûðü (â [1] íà ãî äèàìåòðà èãëû) ïðîâîëîêó.
ðèñóíêå îí îáîçíà÷åí 1) ïîäõîäÿùåãî äè- Âòîðóþ èäåþ Ñ.Ë. Äóáîâîãî [2] óñîâåð-
Þ. Áîðîäàòûé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë. àìåòðà î÷åíü òðóäíî. Åãî ìîæíî çàìå- øåíñòâîâàòü åùå òðóäíåå. Ìîæíî òîëüêî
íèòü èãëîé øïðèöà, óêîðîòèâ, ñïëþùèâ è ñêàçàòü, ÷òî â íåé äîïóñòèìî èñïîëüçî-
çàãíóâ åãî êîíåö (ýòî îáÿçàòåëüíî!). âàòü íå îäèí, à âñå âûâîäû ëàìï, ñïàÿâ èõ
Âñÿ÷åñêèõ ïîõâàë äîñòîéíû ïóáëèêàöèè ìåæäó ñîáîé. Âåäü, óâåëè÷èâ ïëîùàäü âíó-
Ñ.Ë. Äóáîâîãî [1,2], ïîçâîëÿþùèå ñ ìèíè- Äîïîëíèòåëüíî äëÿ ïðåäîõðàíåíèÿ îò
óêîëà èãëû ìîæíî èñïîëüçîâàòü åå ôóòëÿð, òðåííåãî êîíòàêòà ñ ãàçîì, ìîæíî óâåëè-
ìàëüíûìè çàòðàòàìè èçãîòàâëèâàòü íåîá- ÷èòü åãî ñâåòèìîñòü. Ïîëüçóÿñü âîçìîæíî-
õîäèìûå â ðàáîòå ýëåêòðèêîâ è ðàäèîëþ- ñðåçàâ ëèøíåå (ðèñ.2). Îò öåíòðèðóþùå-
ãî êîëüöà è ïðîáêè ìîæíî îòêàçàòüñÿ, à îò ñòüþ, õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü àâòîðà çà ñìå-
áèòåëåé íåîíîâûå èíäèêàòîðû. Êàê ïðàâè- êàëêó. Âåäü êîíñòðóèðîâàòü ñëîæíîå ìîãóò
ëî, òàêèå ïðîñòûå êîíñòðóêöèè âïîñëåäñò- ðåçèñòîðà 0,5 ÌÎì îòêàçûâàòüñÿ (à èìåí-
íî, òàê ïðåäëàãàåò àâòîð) âñå æå íå ñëå- ìíîãèå, à êîíñòðóèðîâàòü ïðîñòîå - îõ
âèè ñòàíîâÿòñÿ ïîèñòèíå “íàðîäíûìè”, ñâî- êàê íåëåãêî...
åîáðàçíûìè áåñòñåëëåðàìè â ìèðå ñàìî- äóåò, ñ íèì áåçîïàñíåå.
äåëîê. Òâîðåíèÿ òàêèõ èçîáðåòàòåëåé Â ïîäîáíîé êîíñòðóêöèè ìîæíî èñïîëü- Ëèòåðàòóðà
íåëüçÿ óïðîñòèòü, íå óõóäøàÿ, è óëó÷øèòü, 1.Äóáîâîé Ñ.Ë. Èíäèêàòîð ôàçíîãî ïðî-
íå óñëîæíÿÿ. Äàâàéòå èññëåäóåì íà ýòîò âîäà//Ðàä³îàìàòîð-Ýëåêòðèê. -2000. -
ïðåäìåò èíäèêàòîðû Ñ.Ë. Äóáîâîãî. ¹8. -Ñ.8.
Êîíñòðóêöèÿ [1] êðîìå íåîíîâîé ëàìïû 2.Äóáîâîé Ñ.Ë. Áåñêîíòàêòíûé èíäèêàòîð
è øïðèöà ñîäåðæèò âèíò, ñëóæàùèé âûâî- ôàçû//Ðàä³îàìàòîð-Ýëåêòðèê. -2001. -
äîì èíäèêàòîðà. Åùå ïðîùå ïðîïóñòèòü ¹6. -Ñ13.
ðèñ.1 ðèñ.2

ÑÅÍÑÎÐÍÛÉ äåíñàòîðû Ñ2, Ñ3 èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà,


Ñ1 - ëþáîé ìàëîãàáàðèòíûé êåðàìè÷åñêèé.
Íàëàäêà. Ïðàâèëüíî ñîáðàííàÿ ñõåìà
ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ íà÷èíàåò ðàáîòàòü ñðàçó. Âîçìîæíî ïðè-
äåòñÿ ïîäáèðàòü (çàâèñèò îò èñïîëüçóåìûõ
Ä.À. Øàíäðåíêî, ã. Êèåâ ðåëå) ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R1 äëÿ óñòîé-
Ïðåäëàãàþ âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ïðî- ÷èâîãî ñðàáàòûâàíèÿ ðåëå Ê1, íî îí ìîæåò
ñòóþ ñõåìó ñåíñîðíîãî âûêëþ÷àòåëÿ (ñì. ñîâñåì îòñóòñòâîâàòü. Ñåíñîð - ïëàñòèíêà èç
ðèñóíîê). Ïðè ïðèêîñíîâåíèè ê ñåíñîðó ôîëüãèðîâàííîãî òåêñòîëèòà ðàçìåðîì 10õ10
Å1 ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå, íàâîäèìîå â ìì. Ïðè çíà÷èòåëüíîì óäàëåíèè ñåíñîðà îò
òåëå ÷åëîâåêà, ïîñòóïàåò ÷åðåç êîíäåíñà- ïëàòû ñëåäóåò çàýêðàíèðîâàòü ñåíñîðíûé
çàùèùàåò òðàíçèñòîð VT2 îò ñêà÷êîâ íà- ïðîâîä.  êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ëó÷øå
òîð Ñ1 íà óñèëèòåëü òîêà íà òðàíçèñòîðàõ ïðÿæåíèÿ.
VT1 è VT2, âêëþ÷åííûõ ïî ñõåìå Äàðëèíã- èñïîëüçîâàòü ìàëîãàáàðèòíûé ñåòåâîé áëîê
Äåòàëè. Òðàíçèñòîðû VT1, VT2 òèïà ÊÒ315 ïèòàíèÿ íà 9 Â, 0,25 À.
òîíà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî è ñ ëþáûì áóêâåííûì èíäåêñîì; äèîä VD1 òèïà
âûïðÿìèòåëåì. Íàãðóçêîé óñèëèòåëÿ ñëó- ÊÄ522, ÊÄ503, ÊÄ509. Ðåëå Ê1 òèïà ÐÝÑ55À
æèò ðåëå Ê1, êîòîðîå, ñðàáàòûâàÿ ïðè Îò ðåäàêöèè. Îïèñàííàÿ ñõåìà ïðîâåðå-
(ïàñïîðò ÐÑ4.569.603, ÐÑ4.569.608) íà ðà- íà â ëàáîðàòîðèè èçäàòåëüñòâà “Ðàä³îàìà-
ïðèêîñíîâåíèè ê ñåíñîðó, âêëþ÷àåò èëè áî÷åå íàïðÿæåíèå 6  è òîê ñðàáàòûâàíèÿ 15- òîð” è ïîêàçàëà õîðîøèå ðåçóëüòàòû.
âûêëþ÷àåò íàãðóçêó. Êîíäåíñàòîð Ñ2 ñëó- 20 ìÀ èëè àíàëîãè÷íûå ñåðèè ÐÝÑ55Á. Êîí-
æèò äëÿ ñãëàæèâàíèÿ ïóëüñàöèé, äèîä VD1
12 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001
ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

ÏÎÊÀ ÂÀÑ ÍÅÒ ÄÎÌÀ...


È.Í. Ïðîêñèí, ã. Êèåâ
Óõîäèòå âû óòðîì íà ðàáîòó, çàêðûâàåòå âõîäíóþ äâåðü (ìîæ-
íî è íà äâà çàìêà) è ñïîêîéíî ðàáîòàåòå. Â ýòî âðåìÿ ê âàøåé
äâåðè ïîäõîäÿò çëîóìûøëåííèêè, îòêðûâàþò îòìû÷êàìè âàøè
çàìêè, òÿíóò íà ñåáÿ äâåðü. Íî äâåðü íå îòêðûâàåòñÿ. Ïðîìó-
÷èâøèñü íåêîòîðîå âðåìÿ, çëîóìûøëåííèêè óõîäÿò, òàê êàê äîë-
ãî “ñâåòèòüñÿ” âîçëå ÷óæîé äâåðè íå î÷åíü ïîëåçíî.
Âîðàì íåâäîìåê, ÷òî íà äâåðè åñòü åùå îäèí çàìîê, íî îò íå-
ãî íåò âûõîäà íàðóæó, íåò îòâåðñòèÿ äëÿ êëþ÷à.
Âûõîä íàðóæó âñå-òàêè åñòü, íî ãäå îí è êàêóþ èìååò ôîðìó,
âîðàì íåèçâåñòíî. Íå îáðàòÿò îíè âíèìàíèÿ íà ìàëåíüêèé
ãâîçäèê, âáèòûé â íåïðèìåòíîì ìåñòå. À õîçÿèí, ïîäõîäÿ ê ñâî- ðèñ.1
åé äâåðè, âûíèìàåò ýòîò ãâîçäèê, âñòàâëÿåò â îòâåðñòèå äðóãîé
ãâîçäèê, è äâåðü îòêðûâàåòñÿ.
Îäèí èç âàðèàíòîâ êîíñòðóêöèè ñèñòåìû ñêðûòîãî çàìêà ïî-
êàçàí íà ðèñ.1. Âûáèðàþò çàõëîïûâàþùèéñÿ çàìîê, ñ êîòîðî-
ãî ñíèìàþò ãîëîâêó êëþ÷à. Çàìîê óñòàíàâëèâàþò íà äâåðè, ê åãî
ïîäïðóæèíåííîìó ðû÷àãó îòêðûâàíèÿ âåäåò òÿãîâûé òðîñèê.
Îáû÷íî â ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ îòêðûâàíèÿ äâåðåé
èñïîëüçóþò ýëåêòðîìàãíèòû ñ âòÿæíûì ñåðäå÷íèêîì (ñîëåíîèäû).
Íî òàêîé ñîëåíîèä äîñòàòü òðóäíî (íà Êèåâñêîì ðàäèîðûíêå ÿ
íèêîãäà èõ íå âèäåë). Èçãîòîâèòü ñîëåíîèä â äîìàøíèõ óñëîâè-
ÿõ íåïðîñòî (êðîìå òîãî, è ðàñ÷åò èõ íåïðîñòîé).  êà÷åñòâå òÿ-
ãîâîãî ìåõàíèçìà ëó÷øå èñïîëüçîâàòü íåáîëüøîé ýëåêòðîìîòîð
ïîñòîÿííîãî òîêà. ðèñ.2 ðèñ.3
Äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ âðàùàòåëüíîãî äâèæåíèÿ ìîòîðà â ïî-
ñòóïàòåëüíîå äëÿ òÿãè ðû÷àãà îòêðûâàíèÿ ëó÷øå âñåãî èñïîëü-
çîâàòü âèíòîâóþ ïåðåäà÷ó. Åñëè íà äëèííîì ñòåðæíå ñ íàðåçàí- Ïåðåêëþ÷àòåëü SA2 è ÿâëÿåòñÿ ñåêðåòîì ñèñòåìû. Ýòî ìèêðî-
íîé ðåçüáîé (âèíòå) çàêðåïèòü ãàéêó òàê, ÷òîáû îíà íå âðàùà- ïåðåêëþ÷àòåëü (íàïðèìåð, òèïà ÌÏ7), êîòîðûé óñòàíàâëèâàþò
ëàñü âìåñòå ñ âèíòîì, òî ïðè âðàùåíèè âèíòà ãàéêà ïåðåìåùà- íà äâåðè òàê, ÷òîáû åãî êíîïêà âõîäèëà â ñêâîçíîå îòâåðñòèå
åòñÿ ïî åãî äëèíå. Íàïðèìåð, ó âèíòà Ì4 øàã ðåçüáû ðàâåí 0,6 â äâåðè (ðèñ.3). Äèàìåòð êíîïêè ðàâåí 1,8 ìì, ïîýòîìó îòâåð-
ìì. Åñëè õîä ðû÷àãà îòêðûâàíèÿ çàìêà ñîñòàâëÿåò 20 ìì, òî ýòî ñòèå â äâåðè äîëæíî áûòü äèàìåòðîì 2 ìì. Ñ âíåøíåé ñòîðî-
ðàâíî ïðèìåðíî 30 îáîðîòàì âèíòà. Ïðè ñêîðîñòè âðàùåíèÿ íû äâåðè ìîæíî âñòàâèòü îáðåçàííûé ãâîçäèê (à ìîæíî è íå
âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 3000 îá/ìèí (50 îá/ñ) ýòî ðàññòîÿíèå âñòàâëÿòü, îòâåðñòèå òàêîãî äèàìåòðà ïðîñòî íåçàìåòíî). Åñëè
áóäåò ïðîéäåíî çà 0,6 ñ. Ýòî ñëèøêîì áûñòðî, ïîýòîìó æåëà- êíîïêà SA2 íå íàæàòà, åãî êîíòàêòû ðàçîìêíóòû, è ìîòîð íå çà-
òåëüíî òÿãó çàìêà ñâÿçàòü ñ ïåðåìåùàþùèìñÿ âèíòîì ÷åðåç ðû- ïèòàí. Ïîäîéäÿ ê äâåðè, âû âûíèìàåòå èç êàðìàíà òîíêèé ãâîç-
÷àã ñ îòíîøåíèåì ïëå÷ â 3-4 ðàçà. äèê (ìîæíî è ñïè÷êó), âñòàâëÿåòå â îòâåðñòèå, íàæèìàåòå ïðè ýòîì
Íà ðèñ.1 ïîêàçàíî, êàê ýòî ìîæíî ñäåëàòü. Äëèííûé âèíò 1 êíîïêó ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëÿ SA2, âêëþ÷àåòñÿ ìîòîð è ÷åðåç 2
ñ ïåðåìåùàþùåéñÿ ãàéêîé 2 óñòàíàâëèâàþò ïî êðàÿì â äâóõ ñ ìîæåòå îòêðûâàòü äâåðü. Åñëè âû íå óñïåëè âîâðåìÿ âûíóòü ãâîç-
êðîíøòåéíàõ 3. Îòâåðñòèÿ â êðîíøòåéíàõ áîëüøå ÷åì äèàìåòð äèê, íå áåäà. Êîãäà ãàéêà äîõîäèò äî êðàéíåãî ëåâîãî ïîëîæå-
âèíòà, ïîýòîìó âèíò â íèõ ñâîáîäíî âðàùàåòñÿ. Îäèí èç êîí- íèÿ, îíà íàæèìàåò íà êíîïêó ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëÿ 9 (ïî ñõåìå
öîâ âèíòà ÷åðåç ìóôòó 4 ñâÿçàí ñ ìîòîðîì 5. Âèíò è îñü ìîòî- SA3). Öåïü ïèòàíèÿ ìîòîðà ðàçðûâàåòñÿ, è îí îñòàíàâëèâàåò-
ðà âñòàâëÿþò ñ îáîèõ êîíöîâ â ìóôòó è ñêëåèâàþò ýïîêñèäíûì ñÿ. Ïðè ýòîì ðû÷àã çàìêà ïîëíîñòüþ îòòÿíóò, è îòêëþ÷åíèå ìî-
êëååì. Ìóôòà äîëæíà áûòü êðóãëîé, ÷òîáû âðó÷íóþ ïðîâåðíóòü òîðà íå ïðèâåäåò ê çàêðûâàíèþ çàìêà (â îòëè÷èå îò ñîëåíîè-
âèíò. äà). Ïåðåìåñòèòü ãàéêó íà âèíòîâîé ïåðåäà÷å ìîæíî òîëüêî âðà-
Ãàéêà 2 ñâÿçàíà ñ êóëèñîé 6, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ðû÷àãîì. Êîí- ùåíèåì âèíòà.
ñòðóêöèÿ êóëèñû ïîêàçàíà íà ðèñ.2. Êóëèñó ìîæíî óñòàíîâèòü Âîéäÿ â äâåðü, âûêëþ÷èòå òóìáëåð ïèòàíèÿ SA1 è îñòàâüòå
íà ãâîçäü, âáèòûé â äâåðü, ÷òîáû îíà ñâîáîäíî âðàùàëàñü, äè- ñèñòåìó â òàêîì ïîëîæåíèè. Ïåðåä óõîäîì âêëþ÷èòå òóìáëåð
àìåòð îòâåðñòèÿ â êóëèñå äîëæåí áûòü áîëüøå äèàìåòðà ãâîç- SA1, íàæìèòå êíîïêó SB1 (êîòîðàÿ ïðîèçâîäèò ðåâåðñ ýëåêò-
äÿ. Íà âèíòå íóæíî çàêðåïèòü óøêî, ÷åðåç êîòîðîå ïðîõîäèò ðîäâèãàòåëÿ) äî òåõ ïîð, ïîêà ãàéêà íå ñòàíåò â êðàéíåå ëå-
ñòåðæåíü êóëèñû (íàïðèìåð, ïðèêëåèòü åãî ýïîêñèäíûì êëååì). âîå ïîëîæåíèå (åñëè íå óâåðåíû, ÷òî ýòî óäàñòñÿ òî÷íî ïðî-
Òåïåðü ïåðåéäåì ê ýëåêòðè÷åñêîé ñõåìå. Åñëè òÿãîâîå óñèëèå äåëàòü, óñòàíîâèòå åùå îäèí êîíöåâîé ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëü 10
ðû÷àãà îòêðûâàíèÿ äâåðè, íàïðèìåð, 2 êã (20 Í), òî ðàáîòà, ñî- (ïî ñõåìå SA4). Ïèòàíèå ëó÷øå îñóùåñòâëÿòü îò àêêóìóëÿòîðà
âåðøàåìàÿ íà äëèíå ÿçû÷êà çàìêà (20 ìì), ðàâíà 20 Í õ 0,02 èëè áàòàðååê. Ïîòðåáëåíèå ñõåìû íàñòîëüêî ìàëî, ÷òî áàòà-
ì = 0,4 Äæ. Åñëè ýòà ðàáîòà ñîâåðøàåòñÿ (êàê ýòî óêàçûâàëîñü ðåéêè íóæíî ìåíÿòü òîëüêî îò ñòàðîñòè. Óñòàíîâêà ñåòåâîãî âû-
âûøå) çà 2 ñ, òî òðåáóåìàÿ ìîùíîñòü ñîñòàâëÿåò âñåãî 0,2 Âò. ïðÿìèòåëÿ íåæåëàòåëüíà, òàê êàê â ìîìåíò âàøåãî ïðèõîäà äî-
Íî ïðè ýòîì íóæíî ó÷åñòü, ÷òî ÊÏÄ âèíòîâîé ïåðåäà÷è íèçîê ìîé ýëåêòðîýíåðãèÿ ìîæåò áûòü îòêëþ÷åíà. Ïî ýòîé æå ïðè-
(îêîëî 0,25), è åñòü òðåíèå â êðîíøòåéíàõ, ïîýòîìó ýëåêòðîäâè- ÷èíå íåæåëàòåëüíî âìåñòî ìèêðîòóìáëåðà, íàæèìàåìîãî ãâîç-
ãàòåëü íóæíî áðàòü ìîùíîñòüþ íå ìåíåå 5 Âò. Ïåðåä óõîäîì äèêîì, ñòàâèòü ñåíñîðíûé âûêëþ÷àòåëü. Òàêèå âûêëþ÷àòåëè
èç äîìó ãàéêó âèíòîâîé ïåðåäà÷è íóæíî óñòàíîâèòü â êðàéíåå ñðàáàòûâàþò ïî íàïðÿæåíèþ, íàâåäåííîìó íà òåëî ÷åëîâåêà
ïðàâîå ïîëîæåíèå (íèæå áóäåò ñêàçàíî, êàê ýòî ñäåëàòü), íèæíÿÿ îò ñåòè ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ. Åñëè ñåòü îòêëþ÷åíà, ñåí-
÷àñòü êóëèñû ïðè ýòîì ïîâåðíåòñÿ âëåâî, è ÿçû÷îê çàìêà ìîæåò ñîð íå ñðàáîòàåò.
çàêðûòü äâåðü. Òÿãà 7 ìåæäó êóëèñîé è ðû÷àãîì îòêðûâàíèÿ äîëæ-  ïðèíöèïå ìèêðîòóìáëåð ìîæíî ñïðÿòàòü è íà âíåøíåé ïî-
íà áûòü ãèáêîé, ÷òîáû ïðè âûõîäå îòòÿíóòü ÿçû÷îê, îòêðûòü âåðõíîñòè äâåðè, íî òîãäà êòî-ëèáî ìîæåò ñëó÷àéíî îòêðûòü åãî
äâåðü è çàõëîïíóòü åå. Åñòåñòâåííî, ïåðåä âûõîäîì íóæíî âêëþ- ìåñòîíàõîæäåíèå, ïîýòîìó íàäåæíîñòü òàêîãî âàðèàíòà íèæå.
÷èòü òóìáëåð ïèòàíèÿ SA1. Âîò òåïåðü ìîæåòå ñïîêîéíî óõîäèòü íà ðàáîòó.

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 13


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

ÌÈÊÐÎÑÕÅÌÛ ÒÐÈÃÃÅÐÎÂ È ÐÅÃÈÑÒÐÎÂ


Ñ ÌÎÙÍÛÌÈ ÂÛÕÎÄÍÛÌÈ ÄÐÀÉÂÅÐÀÌÈ
ÔÈÐÌÛ TEXAS INSTRUMENTS
Îáû÷íî äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ñ ìîùíûìè íàãðóçêàìè (ìîòîðû, ñî-
ëåíîèäû) ê âûõîäàì îáû÷íûõ öèôðîâûõ ìèêðîñõåì ïðèõîäèòñÿ
ïîäêëþ÷àòü óñèëèòåëè ìîùíîñòè (äðàéâåðû). Ôèðìà Texas Instru-
ments ïîøëà ïî ïóòè îáúåäèíåíèÿ ýòèõ óñòðîéñòâ â îäíîì êîð-
ïóñå.  ðåçóëüòàòå ïîëó÷èëèñü áîëåå êîìïàêòíûå àïïàðàòíûå ðå-
øåíèÿ.
8-ðàçðÿäíûé àäðåñóåìûé òðèããåð-çàùåëêà TPIC6259
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 8 òðèããåðîâ, çàïèñü èíôîðìàöèè â êîòîðûå
ïðîèçâîäèòñÿ ñ îäíîãî âõîäà D ïî 3-ðàçðÿäíîìó àäðåñó S0, S1,
S2. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà TPIC6259 ïîêàçàíà íà ðèñ.1, òàá-
ëèöà èñòèííîñòè - â òàáë.1.
Ïðèìå÷àíèå. Õ - ñîñòîÿíèå áåçðàçëè÷íî.
Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ëîãè÷åñêîé ÷àñòè ñõåìû

Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ìîùíîãî âûõîäíîãî òðàí-
çèñòîðà 45 Â
Ìàêñèìàëüíûé íåïðåðûâíûé òîê âûõîäíîãî òðàíçèñòîðà 250
ìÀ
Ìàêñèìàëüíûé èìïóëüñíûé òîê âûõîäíîãî òðàíçèñòîðà 750 ìÀ
Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ çàäåðæêè âêëþ÷åíèÿ 625 íñ
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð îò -40 äî +150°Ñ
8 ìîùíûõ D-òðèããåðîâ TPIC6273 ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
òðèããåðû ñ íåïîñðåäñòâåííîé çàïèñüþ èíôîðìàöèè â êàæäûé òðèã-
ãåð îòäåëüíî. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà TPIC6273 ïîêàçàíà íà
ðèñ.2, òàáëèöà èñòèííîñòè - â òàáë.2.
Ïðèìå÷àíèå. Õ - ñîñòîÿíèå áåçðàçëè÷íî.
Ìîùíûé 8-ðàçðÿäíûé ðåãèñòð ñäâèãà TPIC6595 ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ðåãèñòð ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì âõîäîì è ïàðàëëåëü-
íûìè âûõîäàìè (èìååòñÿ òàêæå è ïîñëåäîâàòåëüíûé âûõîä).

ðèñ.1

ðèñ.2 ðèñ.3

14 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ
Òàáëèöà 1 Òàáëèöà 2
Âûõîä Âûõîäû Âõîäû Âûõîä
Âõîäû àäðåñóåìîãî äðóãèõ Ðåæèì ðàáîòû
òðèããåðà òðèããåðîâ CLR CLK D
CLR G D 0 X X 1
1 0 1 0 Qi0 Çàïèñü â àäðåñóåìûé òðèããåð 1 ↑ 1 0
0 1 1 0 1

1 1 Õ Qi0 Qi0 Õðàíåíèå
0 0 1 0 1 Äåìóëüòèïëåêñåð
1 0 X Õðàíåíèå
0 1 1
0 1 Õ 1 1 Î÷èñòêà

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà TPIC6595 ïîêàçàíà íà ïðîèñõîäèò çàïèñü è ñäâèã èíôîðìàöèè â ðå- G - ïîòåíöèàë àêòèâàöèè âûõîäà, êîãäà G=1
ðèñ.3. Êîíòàêò SER IN ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïî- ãèñòðå, êîíòàêò RCK - èìïóëüñ çàïèñè â âûõîä- âûõîäû ìèêðîñõåìû îòêëþ÷åíû.
ñëåäîâàòåëüíûé âõîä èíôîðìàöèè, êîíòàêò íîé ðåãèñòð õðàíåíèÿ, êîíòàêò SRCLR - èì- Òåõíè÷åñêèå äàííûå òå æå, ÷òî è ó TPIC6259.
SRCK - âõîä òàêòîâûõ èìïóëüñîâ, ïî êîòîðûì ïóëüñ ñáðîñà â íóëü (ïðè SRCLR=0), íàêîíåö,

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß ÔÈÐÌÛ


Çíàÿ òîê ISRMS, ìîæíî íàéòè äèàìåòð ïðîâîäà âòîðè÷íîé îá-
ìîòêè (â ìì):
DIAS = 0,0254(4 CMA ISRMS/1,27π)1/2,
POWER INTEGRATIONS INC. ãäå ïàðàìåòð ÑÌÀ âûáèðàþò â ïðåäåëàõ 300...400. Åñòåñòâåí-
íî, äèàìåòð ïðîâîäà â èçîëÿöèè ODS äîëæåí áûòü áîëüøå.
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 6,7,9/2001) Øàã 24. Îïðåäåëåíèå îáðàòíîãî ïèêîâîãî íàïðÿæåíèÿ PIVS,
PIVB äëÿ âòîðè÷íîé îáìîòêè è îáìîòêè ñìåùåíèÿ.
Øàã 23. Îïðåäåëåíèå âòîðè÷íûõ ïàðàìåòðîâ ISP, I SRMS,
Îáðàòíîå ïèêîâîå íàïðÿæåíèå âòîðè÷íîé îáìîòêè PIVS ðàñ-
I RIPPLE , DIA S , OD S . ñ÷èòûâàþò ïî óðàâíåíèþ:
Âòîðè÷íûé ïèêîâûé òîê I SP ìîæåò áûòü ïîëó÷åí èç ïåð- PIVS = V0 + Vmax NS/ NP.
âè÷íîãî ïèêîâîãî òîêà I P ÷åðåç ñîîòíîøåíèå âèòêîâ ïåð- Ïîäîáíûì æå îáðàçîì ðàññèòûâàþò
âè÷íîé è âòîðè÷íîé îáìîòîê N P /N S : PIVB = VB + Vmax NB/ NP.
I SP = I P N P /N S . Øàã 25. Âûáîð âûõîäíîãî âûïðÿìèòåëÿ.
Äèîäû äîëæíû áûòü âûáðàíû ïî îáðàòíîìó íàïðÿæåíèþ,
Êîýôôèöèåíò Ê RP âòîðè÷íîé îáìîòêè èäåíòè÷åí ïåðâè÷- áîëüøåìó, ÷åì 1,25 PIVS. Ìàêñèìàëüíûé ïðÿìîé òîê äèîäà äîë-
íîé. Ïîýòîìó ñðåäíåêâàäðàòè÷íûé òîê âòîðè÷íîé îáìîò- æåí áûòü, ïî êðàéíåé ìåðå, â 3 ðàçà âûøå, ÷åì ìàêñèìàëüíûé
êè I SRMS ìîæåò áûòü âûðàæåí òàê æå, êàê è äëÿ ïåðâè÷- âûïðÿìëåííûé òîê.
íîé, íî ñ çàìåíîé D MAX íà (1 - D MAX ). Äèîäû Øîòòêè ñ îáðàòíûì íàïðÿæåíèåì, ìåíüøèì 45 Â, ìîæ-
I RIPPLE - òîê ïóëüñàöèé âûõîäíîãî êîíäåíñàòîðà íî ðåêîìåíäîâàòü òîëüêî äëÿ âûõîäíûõ íàïðÿæåíèé 3,3 è 5 Â.
Äëÿ îáðàòíûõ íàïðÿæåíèé âûøå 45 Â ìîæíî èñïîëüçîâàòü óëü-
I RIPPLE = (I SRMS 2 - I 0 2 ) 1/2 , òðàáûñòðûå äèîäû ÓÁÄ (òàáë.6, ãäå VR - îáðàòíîå íàïðÿæåíèå;
ãäå I 0 - âûõîäíîé òîê èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, êîòîðûé ìîæ- I - ìàêñèìàëüíûé äîïóñòèìûé òîê)
íî ðàññ÷èòàòü êàê I 0 = P 0 /V 0 . Øàã 26. Âûáîð âûõîäíîãî êîíäåíñàòîðà. Îñíîâíîå òðåáî-
âàíèå ê êîíäåíñàòîðó - ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé òîê ïóëüñàöèé
Òàáëèöà 6 IRIPPLE (ñì. øàã 23). Ïîýòîìó ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ýëåêòðîëèòè-
Òèï äèîäà VR ,  I, À Èçãîòîâèòåëü ÷åñêèå êîíäåíñàòîðû åìêîñòüþ 330 ìêÔ ïðè âûõîäíîì òîêå 1
Øîòòêè 1N5819 40 1 Motorola À è 1000 ìêÔ ïðè âûõîäíîì òîêå 2 À ñ ðàáî÷èì íàïðÿæåíèåì,
ïî êðàéíåé ìåðå, íà 50% âûøå, ÷åì âûõîäíîå íàïðÿæåíèå.
Øîòòêè 1N5822 40 3 Motorola Øàã 27. Âûáîð ïàðàìåòðîâ L è Ñ âûõîäíîãî ôèëüòðà. Åñëè
Øîòòêè MBR745 45 7,5 Motorola íà ïðåäûäóùåì øàãå ïîòðåáóåòñÿ åìêîñòü âûøå 1000 ìêÔ, òî
Øîòòêè MBR1045 45 10 Motorola íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü LC-ôèëüòð, ñîñòîÿùèé èç êàòóøêè
Øîòòêè MBR1645 45 16 Motorola èíäóêòèâíîñòè îò 2,2 äî 4,7 ìêÃí è ýëåêòðîëèòè÷åñêîãî êîíäåí-
ÓÁÄ UF4002 100 1 GI ñàòîðà åìêîñòüþ 120 ìêÔ.
ÓÁÄ MUR110 100 1 Motorola Øàã 28. Âûáîð âûïðÿìèòåëÿ ñìåùåíèÿ. Ïîñêîëüêó òîêè âûïðÿ-
ìèòåëÿ ñìåùåíèÿ ìàëû (íå áîëåå 10 ìÀ), òî òðåáîâàíèÿ ê ýëå-
ÓÁÄ MUR120 200 1 Motorola ìåíòàì âûïðÿìèòåëÿ íå ôîðìóëèðóþòñÿ.
ÓÁÄ UF4003 200 1 GI Øàã 29. Âûáîð êîíäåíñàòîðà ñìåùåíèÿ. Èç-çà íèçêîé ìîù-
ÓÁÄ BYV27-200 200 2 Philips, GI íîñòè è íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîäõîäèò êåðàìè-
ÓÁÄ UF5401 100 3 GI ÷åñêèé êîíäåíñàòîð 0,1 ìêÔ 50 Â.
ÓÁÄ UF5402 200 3 GI Øàã 30. Âûáîð ìîñòîâîãî âûïðÿìèòåëÿ îñíîâàííîãî íà âõîä-
ÓÁÄ MUR410 100 4 Motorola íîì íàïðÿæåíèè VACMAX è ñðåäíåêâàäðàòè÷íîì òîêå IACRMS.
ÓÁÄ MUR420 200 4 Motorola Ìàêñèìàëüíûé ðàáî÷èé òîê äëÿ ìîñòîâîãî âûïðÿìèòåëÿ
ÓÁÄ MUR810 100 8 Motorola IACRMS = P0/ηVACMINPF,
ÓÁÄ MUR820 200 8 Motorola ãäå PF - ôàêòîð ìîùíîñòè äëÿ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, åãî òèïè÷-
ÓÁÄ BYW29-200 200 8 Philips, GI íîå çíà÷åíèå îò 0,5 äî 0,7 (ëó÷øå âûáðàòü 0,5).
Äëÿ äèîäîâ ìîñòà ìàêñèìàëüíûé òîê ID ≥2 IACRMS; ìàêñèìàëü-
ÓÁÄ BYV32-200 200 20 Philips
íîå îáðàòíîå íàïðÿæåíèå VR ≥ 1,77 VACMAX.

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 15


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ
1 - ôàðà; 2 - ïåðåäíèé ãà-
áàðèòíûé ôîíàðü; 3 - áîêî- ÑÕÅÌÀ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÀÂÒÎÌÎÁÈËß ÃÀÇ-53À
âîé ïîâòîðèòåëü óêàçàòåëÿ
ïîâîðîòîâ; 4 - òðàíçèñòîð-
íûé êîììóòàòîð; 5 - êàòóøêà
çàæèãàíèÿ; 6 - ïðåðûâàòåëü-
ðàñïðåäåëèòåëü; 7 - ñîåäèíè-
òåëüíàÿ ïàíåëü; 8 - ïîäàâè-
òåëüíûé ðåçèñòîð; 9 - ñâå÷à
çàæèãàíèÿ; 10 - ãåíåðàòîð;
11 - ðåëå-ðåãóëÿòîð; 12 - äàò-
÷èê òåðìîìåòðà; 13 - äàò÷èê
ñèãíàëèçàòîðà àâàðèéíîé
òåìïåðàòóðû; 14 - äàò÷èê ñèã-
íàëèçàòîðà àâàðèéíîãî äàâ-
ëåíèÿ ìàñëà; 15 - äîïîëíè-
òåëüíûå ðåçèñòîðû; 16 - ïîä-
êàïîòíàÿ ëàìïà; 17 - äàò÷èê
ìàíîìåòðà; 18 - âêëþ÷àòåëü
çàæèãàíèÿ; 19 - ïåðåêëþ÷à-
òåëü äâèãàòåëÿ ñòåêëîî÷èñòè-
òåëÿ; 20 - ïåðåêëþ÷àòåëü; 21
- ýëåêòðîäâèãàòåëü îòîïèòåëÿ;
22 - ïåðåêëþ÷àòåëü; 23 -
ëàìïû îñâåùåíèÿ ïðèáîðîâ;
24 - óêàçàòåëü ìàíîìåòðà;
25 - àìïåðìåòð; 26 - ëàìïà
ñèãíàëèçàòîðà àâàðèéíîãî
äàâëåíèÿ; 27 - êîíòðîëüíàÿ
ëàìïà äàëüíåãî ñâåòà ôàð;
28 - ëàìïà ñèãíàëèçàòîðà
àâàðèéíîé òåìïåðàòóðû; 29
- óêàçàòåëü óðîâíÿ òîïëèâà;
30 - óêàçàòåëü òåðìîìåòðà;
31 - êîíòðîëüíàÿ ëàìïà óêà-
çàòåëåé ïîâîðîòîâ; 32 - ïðå-
äîõðàíèòåëü; 33 - ïëàôîí;
34 - âûêëþ÷àòåëü ïëàôîíà;
35 - ïåðåêëþ÷àòåëü äàò÷è-
êîâ óðîâíÿ òîïëèâà; 36 -
øòåïñåëüíàÿ ðîçåòêà ïåðå-
íîñíîé ëàìïû; 37 - äàò÷èê
óðîâíÿ òîïëèâà â îñíîâíîì
áàêå; 38 - äàò÷èê óðîâíÿ òîï-
ëèâà â äîïîëíèòåëüíîì áàêå;
39 - ïðåðûâàòåëü óêàçàòå-
ëåé ïîâîðîòà; 40 - âûêëþ÷à-
òåëü ñòîï-ñèãíàëà; 41 - öåí-
òðàëüíûé ïåðåêëþ÷àòåëü ñâå-
òà; 42 - àêêóìóëÿòîðíàÿ áà-
òàðåÿ; 43 - äîïîëíèòåëüíîå
ðåëå ñòàðòåðà; 44 - êíîïêà
ñèãíàëà; 45 - çâóêîâîé ñèã-
íàë; 46 - ñòàðòåð; 47 - ñîåäè-
íèòåëü ïðîâîäîâ; 48 - äîïîë-
íèòåëüíûé (íîæíîé) ïåðåêëþ-
÷àòåëü ñâåòà; 49 - ïåðåêëþ-
÷àòåëü óêàçàòåëåé ïîâîðî-
òà; 50 - øòåïñåëüíàÿ ðîçåò-
êà ïðèöåïà; 51 - çàäíèé
ãàáàðèòíûé ôîíàðü.

Ñõåìó ïðèñëàë
Ñ.Ì.Óñåíêî
(×åðíèãîâñêàÿ îáë.)

16 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ òåñòåðà Ö4342

Îáîçíà- Íàèìåíîâàíèå Êîë- Ïðèìå÷àíèå R27 ÑÏ3-9à-II 1,5 ÌÎì ±20%-25 1


÷åíèå âî, øò. R28 ÑÏ3-9à-II 100 êÎì ±20%-25 1
Ðåçèñòîðû R29 ÌËÒ-0,5 3 êÎì ±5% 1
R1 0,072 Îì ±0,5% 1 Øóíò R30* ÌËÒ-0,5 82...120 êÎì ±10% 1
R2 0,288 Îì ±0,5% 1 Øóíò R31 ÌËÒ-0,5 5,6 êÎì ±10% 1
R3 1,44 Îì ±0,5% 1 R32 ÑÏ3-9à-II 3,3 êÎì ±20%-25 1
R4 Ñ2-29Â-0,125 5,42 Îì ±0,5%-1,0  1 R33 ÑÏ5-1ÂÀ 1W 3,3 êÎì ±5% 1
R5 Ñ2-29Â-0,125 1,8 Îì ±0,5%-1,0 Â 1 R34 ÌËÒ-0,5 56 Îì ±10% 1
R6 Ñ2-29Â-0,125 27,1 Îì ±0,25%-1,0 Â 1 R35 ÌËÒ-0,5 680 Îì ±10% 1
R7 Ñ2-29Â-0,125 145 Îì ±0,5%-1,0  1 Ïàðàëëåëüíî R37 ÌËÒ-0,5 56 êÎì ±10% 1
ÌËÒ-0,5 20 êÎì ±5% 1 R7=360 Îì ±0,5% R38,R39 ÌËÒ-0,5 1,1 êÎì ±0,5% 2
R8 Ñ2-29Â-0,125 180 Îì ±0,5%-1,0 Â 1 R40 Ñ2-29Â-0,125 673 Îì ±0,5%-1,0-Â 1
R9 Ñ2-29Â-0,125 361 Îì ±0,5%-1,0  1 Ïàðàëëåëüíî R41 ÑÏ5-1ÂÀ 1W 1,5 êÎì ±5% 1
ÌËÒ-0,5 130 êÎì ±5% 1 R9=360 Îì ±0,5% Êîíäåíñàòîðû
R10 Ñ2-29Â-0,125 180 Îì ±0,5%-1,0 Â 1 Ñ1,Ñ5 ÊÄ-2á 2200 ïÔ +80-20% 2
R11 Ñ2-29Â-0,25 2,71 êÎì ±0,5%-1,0  1 Ñ2 ÌÁÌ-160 V 0,1 ìêÔ ±10% 1
R12 Ñ2-29Â-0,25 487 Îì ±0,5%-1,0 Â 1 Ñ3 Ê31-II-3-Á 10000 ïÔ ±10% 1
R13 Ñ2-29Â-0,25 698 êÎì ±0,5%-1,0  1 Ñ4 Ê50-6-I-6,3 Â, 50ìêÔ 1
R14 Ñ2-29Â-0,25 69 êÎì ±0,5%-1,0  1 Äèîäû
R15 Ñ2-29Â-0,25 6,04 êÎì ±0,5%-1,0  1 D1,D2 ÊÄ521à 2
R16 ÌËÒ-0,5 36 Îì ±10% 1 D5-D8 Ä9Ä 4
R17 Ñ2-29Â-0,25 18,4 êÎì ±0,5%-1,0  1 Ó1 Óñèëèòåëü àâòîâûêëþ÷àòåëÿ 1
R18 Ñ2-29Â-0,25 25,2 Îì ±0,5%-1,0 Â 1 ÊÌÏ20ÓÏ1À
R19 Ñ2-29Â-0,25 79,6 êÎì ±0,5%-1,0  1 Ò1,Ò2 Òðàíçèñòîð ÊÒ315à 2
R20 Ñ2-29Â-0,125 1,67 êÎì ±0,5%-1,0  1 ÌÈ Ìåõàíèçì èçìåðèòåëüíûé 1
R21 Ñ2-29Â-0,125 100 êÎì ±0,5%-1,0  1 Ð Ðåëå àâòîâûêëþ÷àòåëÿ 1
R22 Ñ2-29Â-0,125 9,2 êÎì ±0,5%-1,0  1 Tp Òðàíñôîðìàòîð 1
R23 Ñ2-29Â-0,125 796 êÎì ±0,5%-1,0  1 Êë1,Êë2 Çàæèì 2
R24 Ñ2-29Â-0,25 1 Ìîì ±0,5%-1,0 Â 1 Â1 Ïëàòà 1H 3
R25 Ñ2-29Â-0,5 1,5 ÌÎì ±5%-1,0  1 Ïîñëåäîâàòåëüíî Â2 Ïåðåêëþ÷àòåëü Ï2Ê 1
Ñ2-29Â-0,5 1,5 ÌÎì ±0,5%-1,0 Â 1 R25=3 ÌÎì ±5% Êí1 Êíîïêà 1
R26 Ñ2-29Â-2 7,5 ÌÎì ±0,5%-1,0 Â 1 Ïîñëåäîâàòåëüíî Á Ýëåìåíò 316 3
Ñ2-29Â-2 7,5 ÌÎì ±0,5%-1,0 Â 1 R26=15 ÌÎì±0,5%

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 17


ÍÅÑÒÀÍÐÄÓÀÁÐÐÒÈÍÊÛÀÅ ÈÄÅÈ
Îò ðåäàêöèè. Îòêðûâàåì íîâóþ ðóáðèêó, â êîòîðîé áóäåì ïóáëèêîâàòü îðèãèíàëüíûå, íåñòàíäàðòíûå è íåïðîâåðåííûå èäåè.
Ïðèãëàøàåì íàøèõ àâòîðîâ è ÷èòàòåëåé ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè çàìûñëàìè, ïóñòü ñàìûìè íåîáû÷íûìè. È ïóñòü ýòè èäåè êàæóòñÿ íå-
âåðíûìè, â íèõ âñåãäà ìîæíî îòûñêàòü çåðíî èñòèíû. Êàæäûé èç âàñ, ïðî÷èòàâ ýòè ìàòåðèàëû, ìîæåò ïîïûòàòüñÿ èõ ïðîâåðèòü,
äîïîëíèòü, à ìîæåò, è ñîâñåì èçìåíèòü. À ïîòîì íàïèñàòü îá ýòîì íàì...

Ìîëíèÿ â êàðìàíå
Þ.Áîðîäàòûé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.
Ðåêóïåðàòîðû (óñòðîéñòâà ïî “âîçâðà- Íàðÿäó ñ ïëîòíîñòüþ ýíåðãèè àêêóìóëÿ-
ùåíèþ” ýíåðãèè â ïðîìûøëåííóþ ýëåêò- òîðû õàðàêòåðèçóþòñÿ ïëîòíîñòüþ îòäà-
ðîñåòü) ïîìîãóò àäàïòàöèè ê ñîâðåìåííûì âàåìîé ìîùíîñòè. È òóò ìàõîâèêó ðàâíûõ
óñëîâèÿì èñïîëüçîâàíèÿ âåòðîýíåðãåòè- íåò. Êîíå÷íî, îòáîð ìîùíîñòè îò ñîâðå-
êè è ìàëûõ ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé. Ýòè âè- ìåííûõ ìàõîâèêîâ âîçìîæåí òîëüêî ýëå-
äû ýíåðãèè ñåé÷àñ íàçûâàþò “íåòðàäèöè- êòðè÷åñêèì ïóòåì, íèêàêàÿ ìåõàíèêà íå â
îííûìè”, õîòÿ ýòî äåéñòâèòåëüíî òðàäèöè- ñîñòîÿíèè âûäåðæàòü òàêóþ ïëîòíîñòü
îííûå, ñëóæèâøèå ëþäÿì ñ íåçàïàìÿòíûõ ýíåðãèè. äå íè÷åãî íå ïðîèçîøëî, è ìîæíî áûëî
âðåìåí â âèäå ïàðóñîâ, ïîèëîê äëÿ ñêî- Òåì íå ìåíåå ó ýëåêòðîõèìè÷åñêèõ è ìà- ïðèñòóïàòü ê çàðÿäêå àêêóìóëÿòîðà. Òåïåðü
òà, ìåëüíèö è ò.ä. õîâè÷íûõ àêêóìóëÿòîðîâ åñòü äîñòîéíûé ýòî óæå áûë ãèáðèä: è ãîðÿ÷åãî ýëåêòðî-
Íî êàê áûòü, êîãäà â ñåòè âîâñå íåò òî- êîíêóðåíò - òåïëîâîé àêêóìóëÿòîð, â êî- õèìè÷åñêîãî àêêóìóëÿòîðà, è ìàõîâèêà
êà? Ïðè óâåëè÷åíèè êîëè÷åñòâà ìàëûõ òîðîì ýíåðãèÿ õðàíèòñÿ â ñèëüíî íàãðå- (âåùåñòâî â êàìåðå, òî÷íåå, ôðîíò äèññî-
ýëåêòðîñòàíöèé (à òàêàÿ òåíäåíöèÿ óæå òûõ âåùåñòâàõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ãðàíè ïå- öèàöèè, ïî èäåå, äîëæåí áûë âðàùàòüñÿ
äàâíî íàìåòèëàñü âî âñåì ìèðå) îíè ñìî- ðåõîäà èç îäíîãî ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ â äðó- ñî ñêîðîñòüþ äî 365000 îá/ìèí), è òåï-
ãóò îáîéòèñü áåç îñíîâíîé ýëåêòðîñòàí- ãîå. Òàêèå àêêóìóëÿòîðû çàïàñàþò ãðîìàä- ëîâîãî àêêóìóëÿòîðà (âíóòðè êàìåðû íà-
öèè, à ïîêà ïðèõîäèòñÿ âûêëþ÷àòü “çàõëåá- íîå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè, çíà÷èòåëüíî áîëü- õîäèëàñü ïëàçìà). Íî òóò èññëåäîâàòåëü
íóâøèéñÿ” ðåêóïåðàòîð. Ìîæíî, êîíå÷íî, øå, ÷åì ëþáîé äðóãîé òèï àêêóìóëÿòîðà. âçÿë â ðóêó êàìåðó è çà÷åì-òî ïîòðÿñ
çàðÿæàòü äàðìîâîé ýíåðãèåé àêêóìóëÿ- Èìåííî òàêèìè òèïàìè àêêóìóëÿòîðîâ ÿâ- åå... Ñòðàøíûé âçðûâ âñêîëûõíóë âñþ îê-
òîðû, íî ïëîòíîñòü õðàíåíèÿ ýíåðãèè â ëÿþòñÿ íàøå Ñîëíöå, ïëàçìà Çåìëè, øà- ðóãó, èç ñîñåäíèõ äîìîâ ïðèáåæàëè èñïó-
ýëåêòðîõèìè÷åñêèõ àêêóìóëÿòîðàõ ìàëà: ó ðîâûå ìîëíèè è äð. Ïëîòíîñòü õðàíåíèÿ ãàííûå ëþäè. Øåñòü äíåé êîíòóçèè è èç-
ñâèíöîâî-êèñëîòíûõ - 64 êÄæ/êã, ó íè- ýíåðãèè â íèõ ìàêñèìàëüíà. ðàíåííàÿ ðóêà - âîò ðåçóëüòàò èñïûòàíèé
êåëü-êàäìèåâûõ 110 êÄæ/êã, ó òîïëèâíûõ Åùå â 1995 ã. àâòîð ýòèõ ñòðîê ïûòàë- äëÿ èññëåäîâàòåëÿ.
ýëåìåíòàõ (ïðè ðàçëè÷íûõ ñðîêàõ ðàçðÿä- ñÿ èçãîòîâèòü êàìåðó äëÿ “áåçäîííîãî” Êîíå÷íî, ïîäîáíûé ýêñïåðèìåíò ñ êà-
êè) îò 15 äî 150 êÄæ/êã. Åñòü åùå “ãîðÿ- àêêóìóëèðîâàíèÿ. Óñòðîéñòâî åå ïðîñòîå. êèì-ëèáî äðóãèì ýíåðãåòè÷åñêèì çàðÿäîì
÷èå” àêêóìóëÿòîðû ñ ðàñïëàâëåííûì ýëå- Ïðî÷íàÿ è ãåðìåòè÷íàÿ êàìåðà ñîñòîèò èç òàêîé ìîùíîñòè âðÿä ëè çàêîí÷èëñÿ áû îä-
êòðîëèòîì (300...600°Ñ), íàïðèìåð, ñåðíî- äâóõ èçîëèðîâàííûõ äðóã îò äðóãà ýëåêò- íîé “àêóñòèêîé”. Ïðè÷èíà ñðàâíèòåëüíî
íàòðèåâûå, ó êîòîðûõ ïëîòíîñòü ñîñòàâëÿ- ðîäîâ. Êàìåðà çàïîëíÿåòñÿ âîäîé. Ïðè áëàãîïîëó÷íîãî èñõîäà àâàðèè â ñâîéñò-
åò 800 êÄæ/êã, íî ÊÏÄ èõ ìàë. íàïðÿæåíèè 2  âñÿ âîäà ðàçëàãàåòñÿ íà âå “ãðåìó÷åãî ãàçà” - ñòåõèîìåòðè÷åñêîé
Ìîæåò îáðàòèòüñÿ ê ìàõîâèêó? Ñïëîø- âîäîðîä è êèñëîðîä. Çàòåì ïðåäïîëàãà- ñìåñè âîäîðîäà è êèñëîðîäà. Ïðè åå
íîé äèñê ðàâíîé ïðî÷íîñòè èìååò ïëîò- ëîñü ïîäæå÷ü ñìåñü âûñîêèì íàïðÿæåíè- âçðûâå ïðîèñõîäèò íàëîæåíèå îáû÷íîãî
íîñòü 120 êÄæ/êã, ñóïåðìàõîâèê èç ëåí- åì. Ïåðâàÿ êîíñòðóêöèÿ íå âûäåðæàëà òåïëîâîãî âçðûâà è âàêóóìíîãî.
òû - 150 êÄæ/êã, ñóïåðìàõîâèê èç ñïåöè- âûñîêîãî äàâëåíèÿ, è ãàçû âûðâàëèñü èç Ýêñïåðèìåíò îêîí÷èëñÿ íå òàê, êàê õî-
àëüíîãî âîëîêíà - 650 êÄæ/êã [1]. íåå íàðóæó. Ñâîèìè èññëåäîâàíèÿìè ìíå òåëîñü (íåóäà÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ íå áû-
Åùå â 1791 ã. ðóññêèé ìåõàíèê È.Ï.Êó- óäàëîñü “çàðàçèòü” âûïóñêíèêà Ëüâîâñêî- âàåò, âñå îíè - “ïðèêîñíîâåíèå ê Èñòèíå”),
ëèáèí ïîñòðîèë äâóõìåñòíûé ýêèïàæ, äâè- ãî óíèâåðñèòåòà Ð.Ñòàñèâà. Åãî êàìåðà ñ è ìû ñîáèðàåìñÿ åãî ïðîäîëæèòü. Âåäü
æèìûé ðàñïîëîæåííûì íà çàïÿòêàõ ñëóãîé. ó÷åòîì ìîåãî îïûòà áûëà èçãîòîâëåíà ðàñùåïëåíèå âîäû íà âîäîðîä è êèñëîðîä
 ýòîì ïðààâòîìîáèëå áûëè çàëîæåíû êóäà ïðî÷íåå (ñì. ðèñóíîê). Âìåñòî ñóëèò 141,88 êÄæ/êã, à îäèí òîëüêî âîäî-
ýëåìåíòû, êîòîðûå íà÷èíàþò èñïîëüçî- ïëàñòìàññîâûõ ïðîêëàäîê ïðèìåíåíà ðîä, åñëè ðàñùåïèòü åãî íà àòîìû, äàåò
âàòü â òðàíñïîðòå òîëüêî ñåé÷àñ: ìàõîâè÷- ýïîêñèäíàÿ ñìîëà, â êîíñòðóêöèè êàìåðû óæå 213,3 êÄæ/êã. À ÷òî æå áóäåò, åñëè
íûé àêêóìóëÿòîð è ðåêóïåðàòèâíûé òîðìîç èñïîëüçîâàëàñü èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñòàëü. ðàñùåïèòü àòîì?  [3] åñòü ñëîâà: “Â
[2]. Ìàõîâèê èçâåñòåí ñ íåçàïàìÿòíûõ Ïðîêëàäêà êðûøêè áûëà èçãîòîâëåíà èç ïðèíöèïå ðàáîòîñïîñîáíîñòü ýëåêòðè÷å-
âðåìåí. Ñåãîäíÿ ìàõîâèêè ïîìåùàþò â òîíêîé ìåäíîé ôîëüãè. Îáúåì êàìåðû ñòâà îãðîìíà, ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ðàáî-
âàêóóìíóþ êàìåðó äëÿ óìåíüøåíèÿ ïî- ñèëüíî óìåíüøåí, íî òîãäà ýòîìó íå ïðè- òîñïîñîáíîñòü ãðàâèòàöèè”.
òåðü íà òðåíèå î âîçäóõ. Âìåñòî ïîäøèï- äàëè çíà÷åíèÿ (ó øàðîâûõ ìîëíèé åñòü
íèêîâ ïðèìåíÿþò ìàãíèòíûå îïîðû. êðèòè÷åñêèé äèàìåòð, äîñòèãíóâ êîòîðîãî Ëèòåðàòóðà
Ïîäíÿâ ñêîðîñòü ìàõîâèêà âäâîå, ìû îíè âçðûâàþòñÿ). 1.Ãóëèà Í. Òðàíñïîðò, óõîäÿùèé â çàâ-
ïîâûøàåì åãî êèíåòè÷åñêóþ ýíåðãèþ â÷åò- Èñïûòàíèÿ Ðîñòèñëàâ ïðîâîäèë ñàì, òðà//Ìîäåëèñò-Êîíñòðóêòîð. -1980. -
âåðî. Âîò ïî÷åìó ãëàâíîå íàïðàâëåíèå ÷òî òàêæå íåäîïóñòèìî. Åìó óäàëîñü ïîë- ¹1. -Ñ15-17.
ðàçâèòèÿ ìàõîâè÷íûõ àêêóìóëÿòîðîâ - ïî- íîñòüþ ðàçëîæèòü â êàìåðå îáúåìîì ìå- 2.Ãóëèà Í. Êîíñòðóêòîðó â äîñüå: íà
âûøåíèå ÷èñëà îáîðîòîâ, à çíà÷èò, è íåå íàïåðñòêà âñþ âîäó. Îììåòð, ïîäêëþ- çàâòðàøíåé óëèöå//Ìîäåëèñò-êîíñòðóê-
ïðî÷íîñòè. Åñëè èçãîòîâèòü ìàõîâèê èç ÷åííûé ê êàìåðå, ïîêàçûâàë “îáðûâ”, ÷òî òîð. -1982. -¹1. -Ñ.16.
î÷åíü ïðî÷íîãî êâàðöåâîãî âîëîêíà, òî îçíà÷àëî ïîëíîå îòñóòñòâèå âîäû. 3.Ñâîðåíü Ð.À. Ýëåêòðîíèêà øàã çà
óäàñòñÿ ïîâûñèòü ïëîòíîñòü ýíåðãèè äî Ñëåäóþùèé ýòàï - ïîäæèãàíèå ñìåñè ñ øàãîì: ïðàêòè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ þíî-
5000 êÄæ/êã. À åñëè èñïîëüçîâàòü óãëå- ïîìîùüþ âûñîêîâîëüòíîãî òðàíñôîðìà- ãî àäèîëþáèòåëÿ. Ì.: Äåòñêàÿ ëèòåðà-
ðîäíîå âîëîêíî ñî ñòðóêòóðîé àëìàçà, òî òîðà, ïðèìåíÿåìîãî â áîëüøèõ êîòåëü- òóðà, 1986.
ïëîòíîñòü ïîâûñèòñÿ äî 15000 êÄæ/êã! íûõ óñòàíîâêàõ. Ïðè ýòîé ïðîöåäóðå âðî-

18 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001


ÇÀÐÐßÓÄÁ-Ð
ÐÐÈÀÊÇÀÐßÄ

ÇÀÐßÄÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÅÊÀ ÃÐßÄÓÙÅÃÎ


(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 2,4-9/2001) Í.Ï.Ãîðåéêî, ã.Ëàäûæèí, Âèííèöêàÿ îáë.
Äëÿ ïîâûøåíèÿ çàðÿäíîãî òîêà ìîæíî èçìåíèòü ñõåìó ñîãëàñíî ðèñ.24,á
(îáâåäåííóþ ëèíèåé ÷àñòü ñì. íà ðèñ.24,à â ÐÝ 9/2001). Ñõåìó áëîêà àâòî-
ìàòèêè èçíà÷àëüíî ðàçðàáàòûâàëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ è òàêîãî âàðèàíòà. Ïðè
ýòîì áîëåå ýôôåêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ ìîùíîñòü ñèëîâîãî òðàíñôîðìàòîðà.
Ìîùíûå òèðèñòîð è äèîä VS3, VD7 àíàëîãè÷íû äåòàëÿì âòîðîãî ïëå÷à.
Äîáàâëåííûé â âûõîä öåïè óïðàâëåíèÿ äèîä VD6 îáåñïå÷èâàåò âìåñòå ñ èìå-
þùèìñÿ VD2 ïèòàíèå öåïè óïðàâëåíèÿ òîãî òèðèñòîðà (èëè VS1 èëè VS3), ïî-
òåíöèàë êàòîäà êîòîðîãî íèæå.
Ïðàâèëüíûì ÿâëÿåòñÿ èìåííî òàêîå ïîñòðîåíèå ñõåìû, ïîñêîëüêó íåðåä-
êî â ëèòåðàòóðå ïóáëèêóþòñÿ ñõåìû ñ óïðàâëåíèåì äâóõ òèðèñòîðîâ ïî îä-
íîìó ïðîâîäó (óïðàâëÿþùèå ýëåêòðîäû ñîåäèíåíû â ïàðàëëåëü, êàòîäû òî-
æå), ïðè÷åì òèðèñòîðû ïðèñîåäèíåíû ê âûõîäíîé îáìîòêå ñèëîâîãî òðàíñ-
ôîðìàòîðà!
 ñâÿçè ñ ïîâûøåííîé íàäåæíîñòüþ ïðèâîäèìûõ ñõåì ïîñëåäîâàòåëüíî ñ
ñèëîâûìè òèðèñòîðàìè âêëþ÷àþò ìîùíûå âûïðÿìèòåëüíûå äèîäû. Íà äèî-
äàõ ïàäàåò ìåíüøåå íàïðÿæåíèå, ÷åì íà òèðèñòîðàõ, ïîýòîìó ìîùíîñòü ðàñ-
ñåÿíèÿ è òåìïåðàòóðà ó íèõ îêàçûâàþòñÿ íèæå, ÷åì ó òèðèñòîðîâ. Òèðèñòîð á
- áîëåå ñëîæíîå óñòðîéñòâî, ó íåãî ìåíüøå íàäåæíîñòü è âîçìîæåí åãî ïðî- ðèñ.24
áîé.
 èíñòðóêöèè ïî çàðÿäíîìó óñòðîéñòâó îáÿçàòåëüíî çàïèñûâàþò, ÷òî çà-
ðÿä ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïîä íàáëþäåíèåì âëàäåëüöà. À âîò â ðåæèìå ïîä-
çàðÿäà äàæå ïðè ïðîáîå òèðèñòîðà ñîåäèíåííûé ñ íèì äèîä îáåñïå÷èâàåò
âûïðÿìëåíèå ïåðåìåííîãî òîêà. Ëàìïó HL2 “ïîäçàðÿä” ïîäáèðàþò òàêîé ìîù-
íîñòè, ÷òîáû çà ïàðó íåäåëü íå ïðîèçîøëî çàìåòíîãî ïåðåçàðÿäà áàòàðåè.
Òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èçãîòîâèòü äîëãîâå÷íîå ÇÓ, íóæíî îáÿçàòåëüíî ó÷è-
òûâàòü è âîçìîæíîñòè âûõîäà äåòàëåé èç ñòðîÿ!
 ñëó÷àå ïîäçàðÿäà âëàäåëåö ñðàçó óäèâèòñÿ ñâå÷åíèþ ëàìïû HL2, êîòî-
ðàÿ ïîäïèòûâåò áàòàðåþ êîðîòêèìè èìïóëüñàìè è íå ñâåòèòñÿ, êîãäà âñå â
ïîðÿäêå. Îáðàòèâ âíèìàíèå íà âîëüòìåòð, âëàäåëåö îöåíèò, ÷òî èìåííî íå-
ïðàâèëüíî:
1) ïðè ñíèæåííîì íàïðÿæåíèè - âîçðîñ òîê ñàìîðàçðÿäà áàòàðåè ëèáî
â ãàðàæàõ áûëî ïðîïàäàíèå ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ (íóæíî çàðÿäèòü áàòàðåþ
áîëüøèì òîêîì è îöåíèòü åå äàëüíåéøåå ïîâåäåíèå);
2) ïðè çàâûøåííîì íàïðÿæåíèè ñëåäóåò âûÿñíèòü êîíêðåòíåå ñèòóàöèþ è
óñòðàíèòü íàðóøåíèå (ÿ íå çíàþ òàêîãî ñëó÷àÿ, êîãäà óñòðîéñòâî äàâàëî áû
ïåðåçàðÿä - âèäèìî ïîäáîð îãðàíè÷åíèÿ òîêîâ çàðÿäà ïîâûøàåò ñðîê ñëóæ-
áû òèðèñòîðîâ, òåì íå ìåíåå ñõåìó óïðîùàòü íåëüçÿ!). ðèñ.25
Íàïîìíèì, ÷òî â äàííîì ÇÓ, êàê è â äðóãèõ ñõåìàõ, çàìåíîé HL1 ìîæíî
îãðàíè÷èòü ìàêñèìàëüíûé òîê çàðÿäà. Ïîýòîìó è íå îáÿçàòåëåí àìïåðìåòð ïðÿæåíèÿ) ââåäåí ðåçèñòîð R8.
è âíèìàòåëüíîå ñëåæåíèå çà òîêîì çàðÿäà. Çàïèñàâ íà òàáëè÷êå ïðèìåðíûå Òðàíçèñòîð VT2 ïðèìåíåí ñ áîëüøèì óñèëåíèåì - ýòî óìåíüøàåò òðåáî-
çíà÷åíèÿ òîêîâ çàðÿäà äëÿ ëàìï HL1 ðàçëè÷íûõ ìîùíîñòåé, ìû ëåãêî ìîæåì âàíèÿ ê ðåçèñòîðàì R4, R5, R6 è ñïîñîáñòâóåò áîëåå òî÷íîé ðàáîòå àâòî-
ðåãóëèðîâàòü ïðîöåññ çàðÿäà, åñëè êîììóòàöèÿ ïåðåêëþ÷àòåëÿìè ÇÓ íàì ïî- ìàòèêè.
êàæåòñÿ íåäîñòàòî÷íîé. Öåïî÷êó äåëèòåëÿ íàïðÿæåíèÿ, â êîòîðîé èñïîëüçîâàí èìåþùèéñÿ ïåðå-
Åùå îäíî çàìå÷àíèå ê ñõåìå ðèñ.24,á: â ñõåìå ïðèìåíåíû ëàìïû îãðà- ìåííûé ðåçèñòîð R6, íàñòðàèâàþò ïî-èíîìó:
íè÷åíèÿ òîêîâ çàðÿäà HL3, HL6 ðàçëè÷íûõ ìîùíîñòåé. Ýòî ñäåëàíî äëÿ òî- 1) â íèæíåì ïîëîæåíèè äâèæêà Ì (ìåíüøå) ïîäáèðàåì R4 äî ñðàáàòûâà-
ãî, ÷òîáû ìîæíî áûëî âûáèðàòü òîê çàðÿäà íåñêîëüêèìè ñòóïåíÿìè. Âñå æå íèÿ (ïåðåêëþ÷åíèÿ ñõåìû èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå) ïðè íàïðÿæåíèè îêî-
íåæåëàòåëüíî âêëþ÷åíèå îáåèõ âåòâåé âûïðÿìëåíèÿ - òàêàÿ ñõåìà èìååò ìåíü- ëî 13,5 Â;
øóþ çàùèòó îò âêëþ÷åíèÿ ïðè ïåðåïîëþñîâêå áàòàðåè (ïðè ðàáîòå äâóõ ïëå÷ 2) â âåðõíåì ïîëîæåíèè äâèæêà Á (áîëüøå) ïîäáèðàåì R5 äî ñðàáàòûâà-
âûïðÿìëåíèÿ îäèí ðàç âêëþ÷åííûé òèðèñòîð VS2 íå ñìîæåò çàêðûòüñÿ è áà- íèÿ ñõåìû ïðè íàïðÿæåíèè 15,5...16 Â.
òàðåÿ áóäåò ðàçðÿæàòüñÿ!). Äëÿ ñðàâíåíèÿ íàïîìíèì - “îáû÷íûå” ñõåìû â òà- Ýòèì äèàïàçîíîì íàïðÿæåíèé îãðàíè÷èâàåòñÿ íàïðÿæåíèå çàðÿäà áàòà-
êîì ðåæèìå ïåðåãîðàþò! Èñõîäÿ èç ýòîãî ñîîáðàæåíèÿ æåëàòåëüíî â òèðè- ðåè: 13,5  ëåòîì - íîðìàëüíûé çàðÿä, äî 16  çèìîé - “êèïåíèå” áàíîê.
ñòîðíûõ ñõåìàõ âûïðÿìèòåëÿ ÇÓ ïðåäóñìîòðåòü îòêëþ÷åíèå îäíîãî ïëå÷à. Ñõåìà ðåãóëèðîâàíèÿ ïîäêëþ÷åíà ê çàæèìàì áàòàðåè áåç äèîäà, çäåñü
Íà ðèñ.25 ïðèâåäåíà ñõåìà áëîêà àâòîìàòèêè ñ óëó÷øåííûìè ïîòðåáè- èñïîëüçîâàíî ñâîéñòâî âêëþ÷åííûõ âñòðå÷íî ñâåòîäèîäî⠓çàùèùàòü” äðóã
òåëüñêèìè ñâîéñòâàìè - â ñõåìó âêëþ÷åíû ýëåìåíòû èíäèêàöèè ðåæèìà ðà- äðóãà îò îáðàòíîãî íàïðÿæåíèÿ. Ïðè ñâå÷åíèè æåëòîãî èëè çåëåíîãî ñâåòî-
áîòû - ñâåòîäèîäû HL7, HL8, ñèãíàëèçèðóþùèå î íèçêîì íàïðÿæåíèè è íå- äèîäà íàïðÿæåíèå íà êðàñíîì íåíàìíîãî âûøå 2 Â, ïðè ñâå÷åíèè êðàñíî-
îáõîäèìîñòè çàðÿäà (HL7) è î äîñòàòî÷íîì íàïðÿæåíèè è ïðåêðàùåíèè çà- ãî (ïåðåïîëþñîâêà!) íàïðÿæåíèå íà æåëòîì è çåëåíîì íåáîëüøîå, òðàíçè-
ðÿäà (HL8). Íóìåðàöèÿ ðàíåå èñïîëüçîâàííûõ â ñõåìå ðèñ.24 äåòàëåé ñîõðà- ñòîðû íå çàïèòàíû.
íåíà. Îñòàíîâèìñÿ íà âíîâü ââåäåííûõ ýëåìåíòàõ. Â öåïè ðåçèñòîðîâ äåëèòåëÿ íàïðÿæåíèÿ äèîä îñòàâëåí. Ìîæíî áûëî áû
Ñâåòîäèîäû HL5, HL7, HL8 èìåþò îáùóþ òî÷êó - ýòî î÷åíü óäîáíî ïðè ìîí- åãî íå èñïîëüçîâàòü (ïðåöèçèîííûé ñòàáèëèòðîí ñîäåðæèò âíóòðè êîðïóñà
òàæå íà ïëàòó áåç ñâåðëåíèÿ îòâåðñòèé ïîä âûâîäû - ñâåòîäèîäû âñòàâëåíû òàêîé äèîä), íî âäðóã êòî-òî ïðèìåíèò âìåñòî íåãî “îáû÷íûé” ñòàáèëèòðîí
íà ïëàòå â îòâåðñòèÿ ïîä êîðïóñ ïîäîáíî îãíÿì ñâåòîôîðà, èõ îáùèé âû- Ä814Á? Òîãäà òðàíçèñòîð VT2 áóäåò ïðîáèò îáðàòíûì íàïðÿæåíèåì ïðè ïå-
âîä ñîåäèíåí æåñòêèì ëóæåíûì ïðîâîäíèêîì, äðóãîé âûâîä êàæäîãî ñâåòî- ðåïîëþñîâêå áàòàðåè!
äèîäà ñîãíóò è ïðèïàÿí ê äîðîæêå ìîíòàæà. Ïëàòó êðåïÿò íà ïåðåäíåé ñòåí- Ñâåòîäèîäû äëÿ èíäèêàöèè ðåæèìîâ ðàáîòû ÇÓ ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ñ ïî-
êå ÇÓ, ñïåðåäè çàêðûâàþò ëèñòîì îðãñòåêëà ñ èíñòðóêöèåé. Òîëùèíà òåêñ- âûøåííîé îòäà÷åé ñâåòà (ñòàðûå “ñîâåòñêèå” íå âñåãäà çàìåòíû ïðè íåáîëü-
òîëèòîâîé ïëàòû, ìåòàëëè÷åñêîé ñòåíêè è ëèñòà îðãñòåêëà âìåñòå çàùèùà- øèõ òîêàõ). Óâåëè÷èâàòü òîê ÷åðåç ñâåòîäèîäû íåæåëàòåëüíî - èìåííî ýòîò
þò ñâåòîäèîä îò ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé - ñâåòîäèîä ïðîõîäèò â îòâåðñòèå òîê îòáèðàåòñÿ ó áàòàðåè ïðè îòñóòñòâèè íàïðÿæåíèÿ â ýëåêòðîñåòè. Ñ îò-
îðãñòåêëà “çàïîäëèöî”. Ðÿäîì ñî ñâåòîäèîäàìè ðàñïîëàãàþò ñîîòâåòñòâóþ- áîðîì òîêà îò áàòàðåè ñâÿçàíî è òðåáîâàíèå ïðèñìàòðèâàòü çà ïîäçàðÿ-
ùèå íàäïèñè. äîì áàòàðåè íå ðåæå, ÷åì ðàç â äâå íåäåëè - çà òàêîé ñðîê ÇÓ íå ðàçðÿ-
Ìåæäó òî÷êîé ñîåäèíåíèÿ ñâåòîäèîäîâ è òî÷êîé “+” æåñòêî óñòàíàâëåí äèò áàòàðåþ çàìåòíî.
ðåçèñòîð R2 (íàâåñíûì ìîíòàæîì) - ýòî óêðåïëÿåò êîíñòðóêöèþ. Ìîùíûé òðàí- Íåîäèíàêîâûå äàííûå ïî íàïðÿæåíèÿì áàòàðåè íå ñëåäóåò âîñïðèíèìàòü
çèñòîð VT1 ïðèæèìàåì ê ïëàòå. Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî â îòëè÷èå îò ÌÏ114 (ãäå ñî ñêåïñèñîì: ñëåäóåò âñïîìíèòü, ÷òî íàïðÿæåíèå áàòàðåè â íîðìå çàâèñèò
êîðïóñ - áàçà) ó ýòèõ òðàíçèñòîðîâ êîðïóñ ñîåäèíåí ñ êîëëåêòîðîì. îò íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ, à ïðè ïåðåçàðÿäå ýòî íàïðÿæåíèå äîëæíî áûòü åùå
Äëÿ íàäåæíîãî çàêðûâàíèÿ òðàíçèñòîðà VT1 ââåäåíû ýëåìåíòû R8, VD8 - íåìíîãî âûøå. Êîíå÷íûé ðåçóëüòàò îöåíèâàåòñÿ ïî ðàáîòå ñòàðòåðà è çà-
ýòî âûçâàíî òåì, ÷òî íàïðÿæåíèÿ íà ñâåòîäèîäàõ ðàçëè÷íîãî öâåòà ñâå÷å- âèñèò â ëþáîì ñëó÷àå è îò òðóäîëþáèÿ âëàäåëüöà.
íèÿ íåîäèíàêîâû, è ñîåäèíåíèå HL7 è HL8 íå ðàâíîçíà÷íî “ïðÿìîìó” ñî- Ðàñïîëîæåíèå ñâåòîäèîäîâ - ñèãíàëèçàòîðîâ ðåæèìà çàðÿäêè ìîæíî óâè-
åäèíåíèþ òðàíçèñòîðîâ VT1, VT2 ìåæäó ñîáîé. Íà äèîäå VD8 íàïðÿæåíèå äåòü íà ðèñ.17 â ïðåäûäóùèõ íîìåðàõ “Ýëåêòðèêà”.
ñîñòàâëÿåò äîëè âîëüòà, à äëÿ åãî ëó÷øåé ðàáîòû (óâåëè÷åíèÿ ïàäåíèÿ íà- (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 19


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ

Óíèâåðñàëüíûé
Áàçîâàÿ ñõåìà (ðèñ.1) ðàçðà-
áîòàíà äëÿ ñâàðî÷íîãî âûïðÿìè-
òåëÿ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü
âûñîêîå êà÷åñòâî ñâàðî÷íîé äóãè
â äèàïàçîíå òîêîâ 30-160 À ïðè
èñïîëüçîâàíèè íåðæàâåþùèõ ýëå-
êòðîäîâ. Â âûïðÿìèòåëå ìîæíî
ïðèìåíÿòü ëþáîé òðàíñôîðìàòîð
ñ íàïðÿæåíèåì âòîðè÷íîé îáìîò-
òèðèñòîðíûé ðåãóëÿòîð
êè îò 28 äî 60 Â è òîêîì äî 160
À, â ò.÷. îáû÷íûå òðàíñôîðìàòî- Â.Í. Êàïëóí, ã. Ñåâåðîäîíåöê, Ëóãàíñêàÿ îáë.
ðû ñ “æåñòêîé” õàðàêòåðèñòèêîé è
íå ñîâñåì ïðàâèëüíî ðàññ÷èòàí-
íûå ñâàðî÷íûå òðàíñôîðìàòîðû, òîêà, ïðè êîòîðîì ïàäåíèå íà- òîð òîêà 20 ìÀ (íà R9, R26, VD4, äå÷íèêå èç òðàíñôîðìàòîðíîé
êîòîðûå ïðè ñâàðêå ñèëüíî “ñà- ïðÿæåíèÿ íà äàò÷èêå òîêà R8 äî- VD5, VT7) è ïàðàìåòðè÷åñêèé ñòà-
äÿò” ïèòàþùóþ ñåòü. ñòàëè ñå÷åíèåì 15-25 ñì2 ñ íåìàã-
ñòàòî÷íî äëÿ îòêðûâàíèÿ VT1. Ïðè áèëèçàòîð íà (R10, VD10) îáåñïå- íèòíûì çàçîðîì 0,5 ìì; êîëè÷åñò-
Ñâàðî÷íûé òîê ìîæíî ïëàâíî ïîâûøåíèè âûõîäíîãî íàïðÿæå- ÷èâàþò ñòàáèëüíîå íàïðÿæåíèå.
ðåãóëèðîâàòü ðåçèñòîðîì R5, âû- âî âèòêîâ 50-80, ñå÷åíèå ïðîâî-
íèÿ âûøå ïîðîãîâîãî (îïðåäåëÿåò- Êîíäåíñàòîð Ñ6 (âûõîäíîé äà - íå ìåíåå 10 ìì2. Êîíäåíñà-
âåäåííûì íà ïåðåäíþþ ïàíåëü ñÿ ïîëîæåíèåì äâèæêà ïîäñòðîå÷- ôèëüòð) ñîâìåñòíî ñ äðîññåëåì
âûïðÿìèòåëÿ. Ñõåìà îãðàíè÷èâà- òîð Ñ6 íàáèðàþò èç ýëåêòðîëèòè-
íîãî ðåçèñòîðà R13) òîê òðàíçè- L1 ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ñòàáèëüíî- ÷åñêèõ êîíäåíñàòîðîâ ñ ðàáî÷èì
åò íàïðÿæåíèå õîëîñòîãî õîäà âû- ñòîðà VT2 ÷åðåç ðåçèñòîð R6 òàê- ãî è “ìÿãêîãî” çàæèãàíèÿ è ãîðå-
ïðÿìèòåëÿ äî 30-40 Â, ÷òî îáåñ- íàïðÿæåíèåì íå ìåíåå 30 Â: îá-
æå îòêðûâàåò VT1, ïðè ýòîì ïîâû- íèÿ ñâàðî÷íîé äóãè. ùåé åìêîñòüþ íå ìåíåå 30000
ïå÷èâàåò áîëåå áåçîïàñíóþ ðà- øàåòñÿ íàïðÿæåíèå íà ýìèòòåðå Îïòèìàëüíîå âûõîäíîå íàïðÿ-
áîòó ñâàðùèêà è ïîçâîëÿåò èñ- ìêÔ. Äèîäû VD1, VD3, òèðèñòîðû
VT5, óãîë îòêðûâàíèÿ òèðèñòîðîâ æåíèå òðàíñôîðìàòîðà (ïðè ìàê- VS1 è VS2 ìîæíî èñïîëüçîâàòü
ïîëüçîâàòü êîíäåíñàòîð âûõîäíî- àâòîìàòè÷åñêè ïîääåðæèâàåòñÿ ñèìàëüíîì òîêå, êîòîðûé äîëæåí
ãî ôèëüòðà Ñ6 ñ ðàáî÷èì íàïðÿ- ïðàêòè÷åñêè ëþáûå, ðàññ÷èòàí-
òàêèì, ÷òîáû âûõîäíîé òîê è âû- îáåñïå÷èâàòü âûïðÿìèòåëü) ñî- íûå íà òîê íå ìåíåå 160 À, óñòà-
æåíèåì îò 30 Â. õîäíîå íàïðÿæåíèå íå ïðåâûøà- ñòàâëÿåò 28-35 Â. Ìîæíî èñïîëü-
Ââåäåíèå îáðàòíîé ñâÿçè ïî íàâëèâàÿ èõ íà ðàäèàòîðû. Ïðè
ëè óñòàíîâëåííûõ çíà÷åíèé. Êàñ- çîâàòü è òðàíñôîðìàòîðû ñ âû- èñïîëüçîâàíèè òðàíñôîðìàòîðà,
òîêó (ñèãíàë ñíèìàåòñÿ ñ äàò÷èêà êàä-ãåíåðàòîð òîêà 4 À (íà R1, R2, õîäíûì íàïðÿæåíèåì äî 60 Â, íî
òîêà R8) îãðàíè÷èâàåò òîê êîðîò- èìåþùåãî äâå îáìîòêè íà íàïðÿ-
VD16, VD17, VT6) ôîðìèðóåò òîê, ýòî ìîæåò óõóäøèòü ñòàáèëüíîñòü æåíèå 28-35 Â, èõ ñîåäèíÿþò ïî-
êîãî çàìûêàíèÿ è ñòàáèëèçèðóåò íåîáõîäèìûé äëÿ îòêðûâàíèÿ òè- ãîðåíèÿ äóãè ïðè ìàëûõ âûõîäíûõ
ñâàðî÷íûé òîê ïðè êîëåáàíèÿõ ñëåäîâàòåëüíî, ñðåäíþþ òî÷êó ñî-
ðèñòîðîâ VS1 è VS2 è ðàçâÿçûâà- òîêàõ. Äðîññåëü L1 ìîæíî âûïîë- åäèíÿþò ñ òî÷êîé ñîåäèíåíèÿ êà-
íàïðÿæåíèÿ â ñåòè. Ýòî îñîáåííî þùèõ äèîäîâ VD7 è VD8. Ãåíåðà- íèòü íà ëþáîì ïîäõîäÿùåì ñåð-
âàæíî ïðè ðàáîòå îò “ñëàáîé” òîäîâ VD1 VD3, à ñàìè äèîäû
ñåòè, ÷òî ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè è ïðè áîëüøîé
äëèíå ïîäâîäÿùèõ ïðîâîäîâ.
Ïðè èçìåíåíèè íåêîòîðûõ ýëå-
ìåíòîâ ñõåìû åå ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü äëÿ ñîçäàíèÿ ðåãóëèðóþùèõ
âûïðÿìèòåëåé íà òîêè îò 1 äî
1000 À, íàïðèìåð, àâòîìîáèëüíûõ
ïóñêîçàðÿäíûõ óñòðîéñòâ, ìîùíûõ
ñâàðî÷íûõ âûïðÿìèòåëåé.
 ñõåìå ïðèìåíåíî ìèíèìàëü-
íîå êîëè÷åñòâî ñàìûõ äîñòóïíûõ
è äåøåâûõ êîìïîíåíòîâ, íàëàäêà
ñõåìû ïðîñòàÿ.
Ñõåìà ðàçðàáîòàíà ñ ó÷åòîì
òðàäèöèîííûõ ñõåìîòåõíè÷åñêèõ
ðåøåíèé, ñ ó÷åòîì óäîáñòâà ìîí-
òàæà ñèëîâûõ ýëåìåíòîâ è òðå-
áîâàíèé óíèâåðñàëüíîñòè ñõåìû.
Íà ýëåìåíòàõ VS1, VS2, VD1, VD4
âûïîëíåí óïðàâëÿþùèé ìîñòîâîé
âûïðÿìèòåëü. Íà ýëåìåíòàõ R16 -
R18, R25, VD12, VD13, VT3 ñî-
áðàíà ñõåìà ðàçðÿäêè êîíäåíñà-
òîðà Ñ5 ãåíåðàòîðà ïèëîîáðàç-
íîãî íàïðÿæåíèÿ (ÃÏÍ) â ìîìåíò
ïåðåõîäà íàïðÿæåíèÿ ñåòè ÷åðåç
0. Ìîìåíò ñðàáàòûâàíèÿ ïîðî-
ãîâîãî óñòðîéñòâà, âûïîëíåííîãî VD1, VD3 Ä160 Ñ1 20,0õ16  R6 1 êÎì R17 1,5 êÎì
VD2,VD4,VD5,VD6 ÊÄ521À Ñ2 200,0õ25  R7 470 Îì R18 20 êÎì
íà ýëåìåíòàõ R20 - R24, VD14, VS1, VS2 Ò160 Ñ3 47,0õ16  R8 0,002 Îì R19 12 êÎì
VT4, VT5, îò ñèãíàëà ÃÏÍ, à ñëå- VD7, VD8 ÊÄ212À Ñ4 22,0õ63  R9 30 Îì R20 10 êÎì
äîâàòåëüíî, óãîë îòêðûâàíèÿ VS1 VD9 Ä814À, Ñ5 1,0õ160  R10 300 Îì R21 2 êÎì
è VS2 çàâèñèò îò íàïðÿæåíèÿ íà VD10 Ä814Ä Ñ6 50000,0õ50  R11 2 êÎì R22 10 êÎì
ýìèòòåðå VT5, êîòîðîå îïðåäåëÿ- VD11- VD19 ÊÄ521À R1 0,15 Îì R12 5,1 êÎì R23 1 êÎì
åòñÿ ñèãíàëàìè ñ äàò÷èêà òîêà R8, VT1 ÊÒ361Á R2 1 êÎì R13 1 êÎì R24 6,2 êÎì
VT2 ÊÒ503Å R3 270 êÎì R14 2 êÎì R25 1 êÎì
êàñêàäà îãðàíè÷åíèÿ âûõîäíîãî VT3, VT5 ÊÒ315Á R4 8,2 êÎì R15 330 Îì R26 10 êÎì
íàïðÿæåíèÿ (R6, R11 - R15, Ñ4, VT4 ÊÒ502Å R5 10 êÎì R16 8,2 êÎì
VD9, VD11, VT2) è ñîïðîòèâëåíè- VT6 ÊÒ972À
åì ðåçèñòîðà R5. R5 çàäàåò íà- VT7 ÊÒ814Ã
÷àëüíîå ñìåùåíèå íà áàçå VT1 è ðèñ.1
îïðåäåëÿåò âåëè÷èíó âûõîäíîãî

20 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ

ðèñ.2 ðèñ.3

VD1 è VD3 èñêëþ÷àþò èç ñõåìû.


Íà ðèñ.2 ïîêàçàíî ðàñïîëîæå-
íèå ýëåìåíòîâ, à íà ðèñ.3 - ïå-
÷àòíàÿ ïëàòà óñòðîéñòâà.
 êà÷åñòâå äàò÷èêà òîêà R8 àâ-
òîð èñïîëüçîâàë ñëîæåííûé â÷åò-
âåðî è çàæàòûé ìåæäó êëåììàìè
îòðåçîê íåðæàâåþùåé ïðîâîëî-
êè ∅3 ìì. Ðàññòîÿíèå ìåæäó
êëåììàìè 55 ìì. Ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü â êà÷åñòâå äàò÷èêà òîêà
÷àñòü ñâàðî÷íîãî êàáåëÿ, ïîäîá-
ðàâ ó÷àñòîê òàêîé äëèíû, ÷òîáû
ïðè ìàêñèìàëüíîì âûõîäíîì òî-
êå ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà íåì
ñîñòàâëÿëî ïðèìåðíî 0,3 Â. Äàí- ðèñ.4 ðèñ.5
íîå óñëîâèå äîëæíî ñîáëþäàòü-
ñÿ ïðè âûáîðå äðóãèõ ìàòåðèàëîâ íèÿ, äâèæîê R13 - â âåðõíåå ïîëî- çîíå âûõîäíîãî òîêà, çàæèãàÿ ñâà- ýëåìåíòû âûáèðàþò ñîîòâåòñòâó-
è êîíñòðóêöèé äëÿ äàò÷èêà. Íà æåíèå. Âêëþ÷àþò âûïðÿìèòåëü è ðî÷íóþ äóãó. þùåé ìîùíîñòè.
ðèñ.4 è ðèñ.5 èçîáðàæåíû óïðî- ïðîâåðÿþò èçìåíåíèå âûõîäíîãî Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñõåìû äëÿ Åñëè ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçî-
ùåííûå ýëåêòðîìîíòàæíûå ñõå- íàïðÿæåíèÿ ïðè âðàùåíèè äâèæ- êîíñòðóèðîâàíèÿ óñòðîéñòâ äëÿ âàòü äëÿ ñâàðêè òîëüêî ýëåêòðîäû,
ìû ïðè ðàçëè÷íûõ êîíñòðóêöèÿõ êà R13 â ïðåäåëàõ 24-36 Â, ïðè àâòîìîáèëåé ïðèìåíÿþò òðàíñ- ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàáîòû íà
äàò÷èêà òîêà. íåîáõîäèìîñòè ïîäáèðàþò R12. ôîðìàòîðû, îáåñïå÷èâàþùèå ïðè ïîñòîÿííîì è ïåðåìåííîì òîêå
Òàê êàê óïðàâëÿþùàÿ ýëåêòðîí- Çàòåì çàêîðà÷èâàþò âûõîä ñõåìû òîêàõ 160-300 À âûõîäíîå íàïðÿ- (íàïðèìåð, ÀÍÎ-4; ÀÍÎ-6), ìîæ-
íàÿ ñõåìà íå èñïîëüçóåò îòäåëü- è, âðàùàÿ äâèæîê R5, ïðîâåðÿþò æåíèå 18-20 Â (äëÿ àâòîìîáèëåé íî ïîïûòàòüñÿ óïðîñòèòü êîíñò-
íîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, óäîáíî èçìåíåíèå âûõîäíîãî òîêà â ïðå- ñ 12-âîëüòîâûì àêêóìóëÿòîðîì) è ðóêöèþ, èñêëþ÷èâ L1, Ñ6 è ýëåìåí-
âûïîëíèòü âûïðÿìèòåëü îòäåëüíûì äåëàõ 30-160 À (ìîæíî èçìåðÿòü 30-35  (ñ àêêóìóëÿòîðîì íà 24 Â). òû ñõåìû îãðàíè÷åíèÿ ïî íàïðÿæå-
êîíñòðóêòèâîì, èìåþùèì äâà âõî- òîê ïåðâè÷íîé îáìîòêè òðàíñôîð- Äðîññåëü L1 èñêëþ÷àþò, åìêîñòü íèþ.
äà äëÿ ïîäà÷è ïåðåìåííîãî íàïðÿ- ìàòîðà, óìíîæàÿ åãî çíà÷åíèå êîíäåíñàòîðà Ñ6 ìîæíî óìåíü- Ýëåìåíòû, óêàçàííûå íà ñõå-
æåíèÿ îò òðàíñôîðìàòîðà è äâà íà êîýôôèöèåíò òðàíñôîðìàöèè). øèòü äî 10000 ìêÔ, ñîïðîòèâëå- ìå, ìîæíî çàìåíèòü ïðàêòè÷åñêè
âûõîäà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñâàðî÷- Åñëè â ïîëîæåíèè ìàêñèìàëüíîãî íèå äàò÷èêà R8 ïîäáèðàþò äëÿ ëþáûìè àíàëîãè÷íûìè ñ ó÷åòîì
íîãî êàáåëÿ, ðåãóëÿòîð òîêà è àì- ñîïðîòèâëåíèÿ R5 âûõîäíîé òîê îãðàíè÷åíèÿ âûõîäíîãî òîêà íà òîãî, ÷òî ýëåìåíòû VT2, VT4, VT6,
ïåðìåòð íà ïåðåäíåé ïàíåëè. Â âûøå (íèæå) 160 À, ñîîòâåòñòâåí- óðîâíå 160-300 À. Ïîäáîðîì ðå- VT7, VD2, VD6, VD14, VD18 äîëæ-
êà÷åñòâå àìïåðìåòðà ìîæíî èñ- íî óâåëè÷èâàþò (óìåíüøàþò) ñî- çèñòîðà R12 óñòàíàâëèâàþò íà- íû âûäåðæèâàòü àìïëèòóäíîå çíà-
ïîëüçîâàòü ïðàêòè÷åñêè ëþáîé ïðîòèâëåíèå äàò÷èêà R8, èçìåíÿÿ ïðÿæåíèå õîëîñòîãî õîäà 14 è 28 ÷åíèå ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ,
ñòðåëî÷íûé ïðèáîð, èçìåðÿþùèé ðàññòîÿíèå ìåæäó êëåììàìè (äëè-  ñîîòâåòñòâåííî äëÿ 12 (24 Â) ïîäàâàåìîãî íà âõîä. Ñîñòàâíîé
íàïðÿæåíèå íà äàò÷èêå òîêà R8, íó ó÷àñòêà êàáåëÿ). Ïðåäåëû ðå- àêêóìóëÿòîðîâ. òðàíçèñòîð VT6 ìîæíî çàìåíèòü
åñëè âêëþ÷èòü åãî ÷åðåç ñîîòâåò- ãóëèðîâàíèÿ âûõîäíîãî òîêà ðåçè- Ìîæíî ïðèìåíÿòü ñõåìó â çà- íà òðàíçèñòîðû èç ñåðèé ÊÒ829,
ñòâóþùåå ãàñÿùåå ñîïðîòèâëå- ñòîðîì R5 èçìåíÿþò, ïîäáèðàÿ ðÿäíûõ óñòðîéñòâàõ, ïîäáèðàÿ ÊÒ827 èëè ïàðîé èç ñåðèé ÊÒ817,
íèå è ïðîãðàäóèðîâàòü øêàëó. ðåçèñòîð R4. Ïîäêëþ÷àþò íàãðóç- íóæíûå äèàïàçîíû âûõîäíîãî òî- ÊÒ819, ÊÒ805 è ÊÒ503, ÊÒ645 è
Äëÿ íàëàäêè âûõîä ñõåìû íàãðó- êó 10 Îì, ðåçèñòîðîì R13 óñòà- êà è ïîðîã îãðàíè÷åíèÿ ïî íàïðÿ- äð. Ïðè âûáîðå ñèëîâûõ ýëåìåí-
æàþò ñîïðîòèâëåíèåì 10 Îì, íàâëèâàþò íàïðÿæåíèå íà âûõîäå æåíèþ. Äðîññåëü L1 è êîíäåíñà- òîâ ñõåìû íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü
ìîùíîñòüþ íå ìåíåå 100 Âò, ðå- 30-36 Â, ïîñëå ÷åãî îòêëþ÷àþò òîð Ñ6 èñêëþ÷àþò, ñòàáèëèçàòîð èõ äîïóñòèìûé ðàáî÷èé òîê è
çèñòîð R5 óñòàíàâëèâàþò â ïîëî- ðåçèñòîð 10 Îì è ïðîâåðÿþò ðà- òîêà â èñòî÷íèêå ïèòàíèÿ ìîæíî îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûé òåïëî-
æåíèå ìèíèìàëüíîãî ñîïðîòèâëå- áîòó âûïðÿìèòåëÿ âî âñåì äèàïà- çàìåíèòü ðåçèñòîðîì, ñèëîâûå îòâîä.

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 21


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ

ËÞÌÈÍÅÑÖÅÍÒÍÛÅ ËÀÌÏÛ È ÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ


(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 1-9/2001) Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî, ã.Êèåâ

Ðòóòíûå ëàìïû âûñîêîé


èíòåíñèâíîñòè
Ñðåäè ðàçëè÷íûõ ðàçðÿäíûõ èñòî÷íèêîâ
ñâåòà ëàìïû ñ ðàçðÿäîì â ïàðàõ ðòóòè ïîëó-
÷èëè íàèáîëåå øèðîêîå ïðèìåíåíèå. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ñ ïîìîùüþ ðòóòíîãî
ðàçðÿäà óäàåòñÿ ñîçäàâàòü èñòî÷íèêè èçëó÷å-
íèÿ â óëüòðàôèîëåòîâîé, âèäèìîé è èíôðà-
êðàñíîé îáëàñòÿõ ñïåêòðà, îáëàäàþùèå âû-
ñîêîé ÿðêîñòüþ. Ïàðû ðòóòè õèìè÷åñêè ìàëî-
àêòèâíû è ïî÷òè íå âçàèìîäåéñòâóþò ñ ìàòå-
ðèàëîì êîëáû è ýëåêòðîäîâ.
Ñóùåñòâóþò ðòóòíûå ëàìïû âûñîêîãî äàâ-
ëåíèÿ (ÂÄ) è ñâåðõâûñîêîãî äàâëåíèÿ (ÑÂÄ).
Òðóá÷àòûå ëàìïû ÂÄ â êîëáàõ èç òóãîïëàâ-
êèõ, â îñíîâíîì êâàðöåâûõ, ñòåêîë ñ åñòåñò- ðèñ.29
âåííûì, ðåæå âîçäóøíûì îõëàæäåíèåì, èñ-
ïîëüçóþò ãëàâíûì îáðàçîì â ðàçëè÷íûõ îá-
ëó÷àòåëüíûõ óñòàíîâêàõ, êàê ýôôåêòèâíûå èñ- ðèñ.27
òî÷íèêè èçëó÷åíèÿ â óëüòðàôèîëåòîâîé è âè-
äèìîé îáëàñòÿõ ñïåêòðà.
Ëàìïû ÑÂÄ ñóùåñòâóþò ïÿòè âèäîâ:
1) êàïèëëÿðíûå ñ ïðèíóäèòåëüíûì îõëàæäå-
íèåì (â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèìåíÿþò êðàéíå
ðåäêî);
2) ðòóòíûå øàðîâûå òèïà ÄÐØ;
3) òðóá÷àòûå ðòóòíûå ñ äàâëåíèÿìè îò 2·105
äî 5·105 Ïà,
4) ëàìïû òèïà ÄÐË â êîëáàõ, ïîêðûòûõ ñëî-
åì ëþìèíîôîðà; à
à
5) ðòóòíî-íàêàëüíûå ñ âîëüôðàìîâîé ñïè-
ðàëüþ â êîëáå.
Ïåðâîíà÷àëüíî ðàçðÿä ïðîèñõîäèò ïðè íèç-
êîì äàâëåíèè ïàðîâ ðòóòè, êîòîðîå îïðåäå-
ëÿåòñÿ òåìïåðàòóðîé ëàìïû â ìîìåíò âîçíèê- á
íîâåíèÿ ðàçðÿäà. Ïî ìåðå ðàçîãðåâàíèÿ êîë-
áû è èñïàðåíèÿ ðòóòè ïîâûøàåòñÿ äàâëåíèå åå
ïàðà è âìåñòå ñ òåì èçìåíÿþòñÿ õàðàêòåðè-
ñòèêè ðàçðÿäà: ïîòîê èçëó÷åíèÿ, ñâåòîâàÿ îò- ðèñ.28
äà÷à è ÿðêîñòü. Ïðîöåññ çàâåðøàåòñÿ ïîëíûì
Òàáëèöà 1
Òèï ëàìïû Ð, Âò U, Â I, À D, ìì L, ìì S, íì η, Âò Ò, ÷
ÄÐÒ 230 230 70 3,8 20 190 240...450 22...24 1500
ÄÐÒ 400 400 135 3,3 22 265 240...450 37...39 2700 á
ÄÐÒ 1000 1000 145 7.5 32 350 240...450 125...128 1500
ÄÐÒñê 1000 1000 580 2,0 23/38 645 350...450 80 2500 ðèñ.30
ÄÐÒ 2500 2500 850 3,4 21 1200 350...450 - 3500
ÄÐÒ 2800 2800 1150 2,4 21 700 350...450 200 1000 èñïàðåíèåì ðòóòè è ñòàáèëèçàöèåé õàðàêòå-
ÄÐÒ 4000-04 4000 1900 2,4 14 1118 360...370 220 1300 ðèñòèê ðàçðÿäà. Âðåìÿ ðàçãîðàíèÿ îïðåäåëÿ-
ÄÐÒ 5000 5000 1800 3,1 20/50 1290 350...450 420 1500 åòñÿ ñêîðîñòüþ óñòàíîâëåíèÿ òåïëîâîãî ðå-
æèìà êîëáû è îáû÷íî ñîñòàâëÿåò íåñêîëüêî
ìèíóò (ðèñ.27, ãäå Ôë - ñâåòîâîé ïîòîê; Ðë -
Òàáëèöà 2 ìîùíîñòü; Uë - íàïðÿæåíèå ëàìïû; I - òîê
Òèï ëàìïû Ð, Âò U, Â I, À D, V L, ìì Q, ëì/Âò ëàìïû).
ÄÐØ-100-3 100 + 60 4,3...6,3 12 85 12 Òðóá÷àòûå ëàìïû ÂÄ. Îíè ïðåäñòàâëÿþò
ÄÐØ-250-3 250 ~ 220 4,0 26,5 145 50 ñîáîé öèëèíäðè÷åñêóþ òðóáêó èç êâàðöåâîãî
ÄÐØ-500Ì 500 ~ 220 7,5 35 190 50 ñòåêëà ñ âïàÿííûìè ïî êîíöàì àêòèâèðîâàí-
ÄÐØ-1000 1000 ~ 220 12 40 230 53 íûìè ñàìîíàêàëÿþùèìèñÿ ýëåêòðîäàìè. Â
Òàáëèöà 3 ëàìïó ââîäÿò íåáîëüøîå ñòðîãî äîçèðîâàííîå
Òèï ëàìïû Ð, Âò U,  I, A D1, ìì D2, ìì L1, ìì L2, ìì Ò, òûñ.÷ êîëè÷åñòâî ðòóòè, è àðãîí ïðè äàâëåíèè îò íå-
ÄÐË 80 80 115 0,8 14 73 65 160 6...12 ñêîëüêèõ ñîò äî íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ ïàñêàëåé. Àð-
ÄÐË 125 125 125 1,15 14 78 75 184 8...12 ãîí ñëóæèò äëÿ îáëåã÷åíèÿ çàæèãàíèÿ ðàçðÿ-
ÄÐË 250 250 130 2,15 19 91 110 230 8...12 äà è çàùèòû êàòîäîâ îò ðàçðóøåíèÿ â íà÷àëü-
ÄÐË 400 400 135 3,25 21 122 140 292 12...15 íîé ñòàäèè ðàçãîðàíèÿ. Îñíîâíûå ïàðàìåò-
ÄÐË 700 700 140 5,4 25 152 180 368 12...20 ðû ëàìï, âûïóñêàåìûõ ïðîìûøëåííîñòüþ, ïðè-
ÄÐË 1000 1000 145 7,5 27 180 200 400 12...18
âåäåíû â òàáë.1, ãäå Ð - íîìèíàëüíàÿ ìîù-
íîñòü; U - íàïðÿæåíèå íà ëàìïå; I - ñèëà
ÄÐË 2000 2000 270 8 - 187 - 445 6

22 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ
ïîëó÷èëè øèðîêîå ïðèìåíåíèå äëÿ ïðîìûø-
ëåííîãî è íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ. Ïðèìåíåíèå
ëþìèíîôîðîâ ïîçâîëèëî óëó÷øèòü êà÷åñòâî
öâåòîïåðåäà÷è â êðàñíîé ÷àñòè ñïåêòðà. Âíåø-
íèé âèä ëàìïû ïîêàçàí íà ðèñ.31, ãäå 1 -
âíåøíÿÿ ñòåêëÿííàÿ êîëáà; 2 - ñëîé ëþìèíî-
ôîðà; 3 - ðàçðÿäíàÿ òðóáêà èç êâàðöåâîãî
ñòåêëà; 4 - ðàáî÷èé ýëåêòðîä; 5 - çàæèãàþùèé
ýëåêòðîä; 6 - îãðàíè÷èòåëüíûå ðåçèñòîðû â
öåïè çàæèãàþùåãî ýëåêòðîäà; 7 - ýêðàí; 8 -
ðòóòü; öèôðû ñïðàâà íà êîëáå óêàçûâàþò òåì-
ïåðàòóðó êîëáû. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ëàìï,
âûïóñêàåìûõ ïðîìûøëåííîñòüþ, ïðèâåäåíû
â òàáë.3, ãäå Ð - íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü; U -
íàïðÿæåíèå íà ëàìïå; I - ñèëà òîêà; D1 - äè-
àìåòð ãîðåëêè; D2 - äèàìåòð âíåøíåé êîëáû;
L1 - ïîëíàÿ äëèíà ãîðåëêè; L2 - ïîëíàÿ äëèíà
ëàìïû; Ò - ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãîðå-
íèÿ.
Ðòóòíî-íàêàëüíûå ëàìïû. Â ýòèõ ëàìïàõ
âîëüôðàìîâàÿ ñïèðàëü âêëþ÷àåòñÿ ïîñëåäî-
âàòåëüíî ñ ðòóòíîé ëàìïîé ÂÄ è èñïîëüçóåò-
ñÿ îäíîâðåìåííî â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíî-
ãî èñòî÷íèêà èçëó÷åíèÿ â êðàñíîé ÷àñòè ñïå-
ðèñ.31 êòðà è â êà÷åñòâå áàëëàñòíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ,
ðèñ.32 áëàãîäàðÿ ÷åìó îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü â
äðîññåëå. Êâàðöåâàÿ ðòóòíàÿ ëàìïà è âîëüô-
òîêà; D - äèàìåòð ðàçðÿäíîé òðóáêè; L - ãàáà- ëî÷êè - ðèñ.29). Ëàìïû çàïîëíåíû ñòðîãî äî- ðàìîâàÿ ñïèðàëü ñìîíòèðîâàíû â îáùåé ñòåê-
ðèòíàÿ äëèíà ëàìïû; S - äèàïàçîí ñïåêòðà; η çèðîâàííûì êîëè÷åñòâîì ðòóòè è èíåðòíûì ãà- ëÿííîé êîëáå ñ íîðìàëüíûì ðåçüáîâûì öîêî-
- ïîòîê èçëó÷åíèÿ â óêàçàííîì äèàïàçîíå; Ò çîì, îáû÷íî àðãîíîì. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ëåì (ðèñ.32, ãäå 1 - âíåøíÿÿ êîëáà; 2 - ðàç-
- ñðåäíèé ñðîê ñëóæáû. ëàìï, âûïóñêàåìûõ ïðîìûøëåííîñòüþ, ïðèâå- ðÿäíàÿ òðóáêà; 3 - âîëüôðàìîâàÿ ñïèðàëü; 4
Âíåøíèé âèä íåêîòîðûõ ëàìï òèïà ÄÐÒ ïî- äåíû â òàáë.2, ãäå Ð - íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü; - îòðàæàþùåå ïîêðûòèå íà âíóòðåííåé ñòî-
êàçàí íà ðèñ.28,à, âêëþ÷åíèå â ñåòü - ïî ñõå- U - íàïðÿæåíèå íà ëàìïå (çíàê “+” îçíà÷àåò ðîíå âíåøíåé êîëáû; 5 - êåðàìè÷åñêàÿ äåòàëü
ìå íà ðèñ.28,á. Äëÿ îáëåã÷åíèÿ çàæèãàíèÿ ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå, ~ - ïåðåìåííîå); I - äëÿ êðåïëåíèÿ; 6 - îãðàíè÷èòåëüíûé ðåçèñ-
ñëóæèò óçêàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ ïîëîñêà, ñîåäè- ñèëà òîêà; D - âíåøíèé äèàìåòð êîëáû; L - ãà- òîð; 7 - ýêðàí). Ëàìïó âêëþ÷àþò íåïîñðåäñò-
íåííàÿ ñ êîíäåíñàòîðîì Ñ1 åìêîñòüþ 300-500 áàðèòíàÿ äëèíà ëàìïû; Q - câåòîâàÿ îòäà÷à. âåííî â öåïü ïåðåìåííîãî òîêà íàïðÿæåíèåì
ïÔ. Çàæèãàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ êðàòêîâðå- Cõåìû âêëþ÷åíèÿ ëàìï ïîêàçàíû íà 220 Â, ÷òî âåñüìà óäîáíî. Îäíàêî ñâåòîâàÿ
ìåííûì íàæàòèåì êëþ÷à S. ðèñ.30: à - ñ çàæèãàþùèì ýëåêòðîäîì; á - áåç îòäà÷à ýòèõ ëàìï íèæå, ÷åì ó ðòóòíûõ ëàìï ÂÄ,
Øàðîâûå ëàìïû ÑÂÄ òèïà ÄÐØ. Îñîáåí- çàæèãàþùåãî ýëåêòðîäà; 1 - äðîññåëü; 2 - è ñîñòàâëÿåò 18...20 ëì/Âò.
íîñòüþ ëàìï ýòîãî òèïà ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ ÿð- ëàìïà; 3 - çàæèãàþùèé ýëåêòðîä; 4 - çàæèãà- Ïðîìûøëåííîñòü âûïóñêàåò ðòóòíî-íàêàëü-
êîñòü ïðè óäîáíîé ôîðìå ñâåòÿùåãîñÿ òåëà, þùåå óñòðîéñòâî; 5 - ðåçèñòîð). íûå ëàìïû ìîùíîñòüþ 160, 250 è 750 Âò
äîõîäÿùàÿ äî 150-200 Ìêä/ì2. Ëàìïû ïðåä- Ëàìïû òèïà ÄÐË ñ ëþìèíîôîðîì. Ëàìïû ïîä ìàðêîé ÄÐÂÝ è ÄÐÂÝÄ. Ñâåòîâûå îòäà-
ñòàâëÿþò ñîáîé òîëñòîñòåííóþ (2-3 ìì) êâàð- òèïà ÄÐË áëàãîäàðÿ âûñîêîé ñâåòîâîé îòäà- ÷è ëàìï ñîñòàâëÿþò îò 10 äî 20 ëì/Âò. Ñðîê
öåâóþ êîëáó, â êîòîðóþ ñ ïðîòèâîïîëîæíûõ ÷å (45...60 ëì/Âò), áîëüøîìó ñðîêó ñëóæáû ñëóæáû - îò 1,5 äî 3 òûñ. ÷.
ñòîðîí âïàÿíû äâà âîëüôðàìîâûõ àêòèâèðî- (15-20 òûñ.÷), óäîâëåòâîðèòåëüíîé öâåòîïåðå-
âàííûõ ýëåêòðîäà (èíîãäà âïàÿí åùå çàæèãà- äà÷å è âîçìîæíîñòè ðàáîòû â ñòàíäàðòíûõ (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
þùèé ýëåêòðîä â âèäå âîëüôðàìîâîé ïðîâî- ýëåêòðè÷åñêèõ öåïÿõ ñ íàïðÿæåíèåì 220 Â

ÄÅßʲ ÄÓÌÊÈ ÙÎÄÎ ÐÎÁÎÒÈ ËÞ̲ÍÅÑÖÅÍÒÍÈÕ Ñ²ÒÈËÜÍÈʲÂ


À.Ðèøòóí, ì.Äðîãîáè÷, Ëüâ³âñüêà îáë.
 "Ýëåêòðèêå" ¹9/2000, ñ.7 áóâ âì³ùåíèé ëèñò Ê.Ã.Ãàãåíà ùîäî ðî- Ó çâ'ÿçêó ç ³íòåíñèâíèì çàñòîñóâàííÿì ãàëîãåííèõ ëàìï, ñåãìåíò çà-
áîòè ëþì³íåñöåíòíèõ ñâ³òèëüíèê³â. Õî÷ó ïîä³ëèòèñü ñâî¿ìè äóìêàìè ç öüî- ñòîñóâàííÿ ëþì³íåñöåíòíèõ ëàìï çíà÷íî çâóçèâñÿ, ³ â íüîãî âõîäÿòü íå-
ãî ïðèâîäó. âåëèê³ çà ïëîùåþ âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüê³ ïðèì³ùåííÿ, ê³ëüê³ñòü ëàìï ó
Ëþì³íåñöåíòí³ ëàìïè â ïîð³âíÿíí³ ç ëàìïàìè ðîçæàðþâàííÿ ìàþòü ÿêèõ çäåá³ëüøîãî íå ïåðåâèùóº äâîõ. Äëÿ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ
ðÿä ñóòòºâèõ ïåðåâàã, ñåðåä ÿêèõ îñíîâíèìè º åêîíîì³÷í³ñòü ³ äîâ- îñâ³òëåííîñò³ ó òàêèõ ïðèì³ùåííÿõ âàðòî ç³áðàòè ñõåìó [1], â ÿê³é ëàì-
ãîâ³÷í³ñòü. Ïðîòå ó íèõ º ³ äâà ñåðéîçíèõ íåäîë³êè: "õîëîäíå" ñâ³òëî ³ ïóëü- ïà æèâèòüñÿ ïîñò³éíèì ñòðóìîì. Öå óñóíå ìèãàííÿ 50 Ãö ³ çá³ëüøèòü òåðì³í
ñàö³¿. Äî òîãî æ ïðè ïðàêòè÷íîìó çàñòîñóâàíí³ ëàìï òðåáà ïàì'ÿòàòè, ñëóæáè ëàìï. À âðàõîâóþ÷è êîðîòê³ ïåð³îäè ¿¿ àêòèâíî¿ ðîáîòè, òî ³ åëå-
ùî íåîáõ³äíèé ð³âåíü ïðèðîäíîãî ³ øòó÷íîãî îñâ³òëåííÿ ïðèì³ùåíü êòðîåíåð㳿 òàêà ëàìïà â ïîð³âíÿíí³ ç³ ñòàíäàðòíîþ ñõåìîþ "íàòÿãíå"
âñòàíîâëþþòü íå "íà îêî", à âèõîäÿ÷è ç ¿õ ïðèçíà÷åííÿ, îñîáëèâîñòåé íå íàáàãàòî á³ëüøå, â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ öå áóäå êîìïåíñóâàòèñü âà-
òåõíîëîã³÷íèõ ³ ôóíêö³îíàëüíèõ ïðîöåñ³â, ñòóïåíÿ òî÷íîñò³ ðîçð³çíåííÿ øèì ñàìîïî÷óòòÿì.
îá'ºêò³â çîðîâî¿ ðîáîòè. À â³äïîâ³äàþ÷è êîíêðåòíî íà çàïèòàííÿ Ê.Ã.Ãàãåíà ñòîñîâíî äðîñåëü-
³äîìî, ùî ñâ³òëî áóâຠ"òåïëèì" àáî "õîëîäíèì". Äîâåäåíî, ùî íèõ ñâ³òèëüíèê³â, äîçâîëþ ñîá³ âèñëîâèòè òàêó äóìêó: âîíè â ïîð³âíÿíí³
"òåïëå" ñâ³òëî (ëàìïè ðîçæàðþâàííÿ) ìຠïîçèòèâíèé âïëèâ íà íàñòð³é ç áåçäðîñåëüíèìè íàä³éí³ø³ òà ñòàá³ëüí³ø³ â ðîáîò³, åêîíîì³÷í³ ³, êð³ì
³ ïðàöåçäàòí³ñòü ëþäèíè, ÷îãî íå ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî ëþì³íå- òîãî, çàáåçïå÷óþòü á³ëüøó äîâãîâ³÷í³ñòü ðîáîòè ëàìïè, ö³íà ÿêî¿ âèùà
ñöåíòí³ ñâ³òèëüíèêè. Ñàìå ç ö³º¿ ïðè÷èíè, áåðó÷è äî óâàãè ñóâîðå äîòðè- çà âàðò³ñòü äðîñåëÿ. À çàðàç íà ðàä³îðèíêàõ ìîæíà ïðèäáàòè ð³çíîìàí³òí³
ìàííÿ íîðì, íàâåäåíèõ ó ÁÍ³Ï 11-4-79 "Ïðèðîäíå ³ øòó÷íå îñâ³òëåííÿ", äðîñåë³.
ëþì³íåñöåíòí³ ñâ³òèëüíèêè íå çàñòîñîâóþòüñÿ ó òàêèõ ïðèì³ùåííÿõ, ÿê êîí-
öåðòí³ òà àêòîâ³ çàëè, êàðòèíí³ ãàëåðå¿, âåñòèáþë³ òîùî. Âîíè ìîæóòü ˳òåðàòóðà
çàñòîñîâóâàòèñü ó âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåííÿõ, ëàáîðàòîð³ÿõ, - çàãàëîì íà 1.Ìàðóôåíêî Â.À. Î ïèòàíèè ëàìï äíåâíîãî ñâåòà//Ðàäèîõîááè. -
îá'ºêòàõ, äå íåîáõ³äíà âèñîêà îñâ³òëåí³ñòü ñàìå ðîáî÷î¿ ïîâåðõí³, íà ÿê³é 1998. -¹3. -Ñ.45.
ñôîêóñîâàíà çîðîâà ðîáîòà.

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 23


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ

Còåíä äëÿ èñïûòàíèÿ


Êàòóøêè L1 è L2 ñîäåðæàò ïî 180 âèò-
êîâ ïðîâîäà ∅0,3 ìì, à L3, L4 - ïî 55 âèò-
êîâ ïðîâîäà ∅0,6 ìì. Âñå îíè íàìîòàíû

áëîêîâ ýëåêòðîííîãî íà ñåðäå÷íèêàõ, ñäåëàííûõ èç ðàçðåçàííûõ


íàäâîå ïî âûñîòå áàøìàêîâ îáìîòêè âîç-
áóæäåíèÿ íåèñïðàâíîãî ãåíåðàòîðà ìî-

çàæèãàíèÿ áåíçîïèëû òîöèêëà ″ßâà - 350/360.00″ (ðèñ.11.,á).


Îäíàêî ïðåäïî÷òèòåëüíåå áûëî áû èçãîòî-
âèòü åãî èç òðàíñôîðìàòîðíîé ñòàëè, èñ-
ïîëüçîâàâ äëÿ ýòîé öåëè ýëåìåíòû êîíñò-
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 7,9/2001) Â. Ì. Ïàëåé, ã. ×åðíèãîâ ðóêöèè êàêîãî-íèáóäü ïîäõîäÿùåãî ïî äè-
àìåòðó ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.
Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ñòåíäà ïðèâåäå- þùèé òðàíñôîðìàòîð Ò3 âêëþ÷åíà â öåïü Áàøìàêè çàêðåïëåíû íà ñòàëüíûõ èçîãíó-
íà íà ðèñ.10. Îí ñîñòîèò èç ãåíåðàòîðà ïèòàíèÿ êàòóøåê. òûõ ìàãíèòíûõ øóíòàõ (ðèñ.11,à), êîòîðûå
èìïóëüñîâ, ñîáðàííîãî íà VT1, DD1.1,  áëîêå ïèòàíèÿ íóæíî óñòàíîâèòü ðåçè- â ñâîþ î÷åðåäü ñ ïîìîùüþ øàðíèðîâ
DD1.2 ñ ðåãóëèðóåìîé ÷àñòîòîé ñëåäîâà- ñòîðû R11, R12 è R13 íåîáõîäèìûõ íîìè- (ðèñ.11,â), èçãîòîâëåííûõ èç íåìàãíèòíî-
íèÿ èìïóëüñîâ îò 0 äî íåñêîëüêèõ ñîòåí íàëîâ. Åñëè ïðèìåíèòü òðàíñôîðìàòîð ñ ãî ìàòåðèàëà, ïîäâèæíî óñòàíîâëåíû íà
ãåðö, óñòàíàâëèâàåìîé ïåðåìåííûì ðåçè- äðóãèìè âûõîäíûìè íàïðÿæåíèÿìè, òî íî- ñòàíèíå (ðèñ.12).
ñòîðîì R3. Èçìåíåíèå ÷àñòîòû ðàâíîñèëü- ìèíàëû ýòèõ ðåçèñòîðîâ íåîáõîäèìî ñîîò- Ñòàíèíà ñîñòîèò èç äâóõ äèñêîâ (ðèñ.13),
íî èçìåíåíèþ ÷èñëà îáîðîòîâ äâèãàòåëÿ. âåòñòâóþùèì îáðàçîì èçìåíèòü. ñòÿíóòûõ ìåæäó ñîáîé âòóëêîé. Ìåæäó äèñ-
Èìïóëüñû ÷åðåç èíâåðòîð DD1.3 ïîäàþò- Òóìáëåðîì SA2 âêëþ÷àåòñÿ ïîäîãðåâà- êàìè íà àñáåñòîâîé ïðîêëàäêå ïðîëîæå-
ñÿ íà áàçó òðàíçèñòîðà VT2, íàãðóçêîé òåëü, êîòîðûé ñ îäíîé ñòîðîíû ïîçâîëÿåò íà ñïèðàëü ïîäîãðåâà. Äëÿ òåïëîèçîëÿöèè
êîòîðîãî ñëóæèò èìïóëüñíûé òðàíñôîðìà- ïîâûñèòü ðàáî÷óþ òåìïåðàòóðó áëîêà, à ñ ýòà êîíñòðóêöèÿ íà ïîääîíå ñòåíäà çà-
òîð Ò1. Îòêðûâàÿñü, òèðèñòîð VD5 ðàçðÿ- äðóãîé - ïîäîãðåâàåò êîìïàóíä äî ðàç- êðåïëåíà ñ ïîìîùüþ òðåõ ñòîåê.
æàåò êîíäåíñàòîð Ñ5 ÷åðåç îáìîòêè âîç- ìÿã÷åíèÿ, íå äåôîðìèðóÿ ïîëèýòèëåíîâóþ Âòóëêà è øòèôòû ñëóæàò äëÿ ôèêñàöèè èñ-
áóæäåíèÿ êàòóøêè ïèòàíèÿ L1 è L2, ïåðå- îïðåññîâêó êàòóøåê áëîêà. Äëÿ ýòîé öåëè ïûòóåìîãî áëîêà íà ñòåíäå. Îñòàëüíûå
êëþ÷àòåëü ïîëÿðíîñòè âîçáóæäåíèÿ èçìå- èñïîëüçîâàíà ÷àñòü ñïèðàëè îò ýëåêòðîóòþ- êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû ïðåäåëüíî ïðî-
íÿåò íàïðàâëåíèå ìàãíèòíîãî ïîòîêà. Èí- ãà ñ ôàðôîðîâûìè èçîëÿòîðàìè. ñòû è íå òðåáóþò ïîÿñíåíèé.
äèêàòîðíàÿ ëàìïî÷êà HL1 ñëóæèò äëÿ êîí- Ñèëîâîé òðàíñôîðìàòîð äîëæåí îáåñ- Íà ðèñ. 12 äëÿ ïðîñòîòû íå ïîêàçàí
òðîëÿ íàëè÷èÿ èìïóëüñîâ âîçáóæäåíèÿ è ïå÷èâàòü ìîùíîñòü â íàãðóçêàõ íå ìåíåå óçåë âîçáóæäåíèÿ êàòóøêè óïðàâëåíèÿ, êî-
÷àñòîòû èõ ñëåäîâàíèÿ. 60 Âò.  îïèñûâàåìîé êîíñòðóêöèè èñïîëü- òîðûé êîíñòðóêòèâíî ïîâòîðÿåò óçåë êàòóø-
Íà òðèããåðàõ DD2 ñîáðàí äåëèòåëü ÷à- çîâàí ãîòîâûé, ïîýòîìó íà ñõåìå ïðèâåäå- êè ïèòàíèÿ. Îáà îíè îòêèäûâàþòñÿ íà
ñòîòû íà 4 - â êàòóøêàõ âîçáóæäåíèÿ L3 è íû òîëüêî íàïðÿæåíèÿ íà âòîðè÷íûõ îáìîò- øàðíèðàõ, óäåðæèâàÿñü â ðàáî÷åì ñîñòî-
L4 îáìîòêè óïðàâëåíèÿ èìïóëüñû òîêà ôîð- êàõ. ÿíèè ïðóæèíàìè, ÷òî îáåñïå÷èâàåò èõ ïëîò-
ìèðóþòñÿ ïîñëå êàæäîãî ÷åòâåðòîãî èì- Èìïóëüñíûå òðàíñôîðìàòîðû Ò1 è Ò2 íà- íîå ïðèëåãàíèå ê ñåðäå÷íèêàì áëîêà çà-
ïóëüñà â êàòóøêàõ L1, L2. ìîòàíû íà ôåððèòîâûõ êîëüöàõ Ê18×8×5 æèãàíèÿ.
Îòëè÷èåì ýòîãî êàíàëà âîçáóæäåíèÿ ÿâ- ìàðêè 2000HM. Âñå îáìîòêè îäèíàêîâûå  êà÷åñòâå èñêðîâîãî ðàçðÿäíèêà èñ-
ëÿåòñÿ ëèøü íàëè÷èå öåïè ïèòàíèÿ èíäèêà- è ñîäåðæàò ïî 40 âèòêîâ èçîëèðîâàííîãî ïîëüçîâàí ãîòîâûé ãðîçîçàùèòíûé ðåãó-
òîðíîé ëàìïû HL2, êîòîðàÿ ÷åðåç ïîâûøà- ïðîâîäà ∅0,2 ìì.

ðèñ.10

24 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ
ëèðóåìûé ðàçðÿäíèê, øèðîêî èñïîëüçîâàâ-
øèéñÿ â îáîðóäîâàíèè ñâÿçè. Êîíöû ðàçðÿä-
íûõ âèíòîâ ëó÷øå çàîñòðèòü. Ïðè ýòîì äëè-
íà èñêðû õîòÿ è íå áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü äëè-
íå èñêðû â ñâå÷å çàæèãàíèÿ, íî ïîçâîëèò
òî÷íåå óñòàíîâèòü ðåæèì ðàçðÿäà. Åñëè æå
ðàçðÿäíûå ïîâåðõíîñòè çàêðóãëèòü (êàê ó ñâå-
÷è çàæèãàíèÿ), òî ðàçðÿäíûé ïðîìåæóòîê ñó-
ùåñòâåííî óìåíüøèòñÿ è åãî òðóäíåå áóäåò
ðåãóëèðîâàòü.
Äåòàëè ñòåíäà íå òðåáóþò âûñîêîé òî÷íî-
ñòè è ïîýòîìó ìîãóò áûòü èçãîòîâëåíû êóñòàð-
íûì ñïîñîáîì â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
Ïðèìåðíûå ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ñòåíäà:
øèðèíà 250 ìì, âûñîòà 140 ìì, äëèíà 135
ìì.
Âñå îðãàíû óïðàâëåíèÿ è èíäèêàòîðíûå
ëàìïû óñòàíîâëåíû íà ëèöåâîé ïàíåëè ïîä-
äîíà (íà ðèñóíêå íå ïîêàçàíû).

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

ðèñ.11

Ïîèñê
íåèñïðàâíîñòåé
â êîëëåêòîðíûõ
ýëåêòðîäâèãàòåëÿõ
â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ
Â.Ãîðîáåö, ã.Ëèñè÷àíñê, Ëóãàíñêàÿ îáë.
Ïðî÷èòàë ñòàòüþ "Ïîèñê íåèñïðàâ-
íîñòåé â êîëëåêòîðíûõ ýëåêòðîäâèãà-
òåëÿõ" (ÐÝ 5/2001, ñòð.14). Õî÷ó ïðåä-
ëîæèòü äðóãîé ñïîñîá îòûñêàíèÿ íå-
èñïðàâíîñòåé. Äëÿ ýòîãî íóæåí áëîê
ïèòàíèÿ ñ ïîñòîÿííûì íàïðÿæåíèåì
íå íèæå 30 Â, îñíàùåííûé âîëüòìå-
ðèñ.12 òðîì è àìïåðìåòðîì.
Ó ïðîâåðÿåìîãî ýëåêòðîèíñòðó-
ìåíòà îòñîåäèíÿåì ðåäóêòîð (÷òî-
áû âàë ÿêîðÿ íå áûë íàãðóæåí). Ïîä-
êëþ÷àåì äâèãàòåëü ê áëîêó ïèòàíèÿ
è ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàåì íàïðÿ-
æåíèå. Åñëè îáìîòêè öåëû, òî ÿêîðü
âðàùàåòñÿ ðîâíî (áåç ðûâêîâ). Íî
åñëè â êàêîé-òî îáìîòêå îáðûâ èëè
çàìûêàíèå, òî ÿêîðü âðàùàåòñÿ ðûâ-
êàìè. Âûâîä äåëàåì ïî ïîêàçàíèÿì
âîëüòìåòðà è àìïåðìåòðà. Ïðè çà-
ìûêàíèè ïîêàçàíèÿ àìïåðìåòðà âîç-
ðàñòóò, à ïîêàçàíèÿ âîëüòìåòðà áó-
äóò ñòðåìèòüñÿ ê íóëþ. Ïðè îáðûâå
òîê ðàâåí íóëþ, à íàïðÿæåíèå ðàâ-
íî óñòàíîâëåííîìó. Â äîìàøíèõ óñ-
ëîâèÿõ, åñëè íåò îñöèëëîãðàôà, ýòî
ñàìûé ïðèåìëåìûé âàðèàíò.
ðèñ.13

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 25


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ

Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå


www.nnov.rfnet.ru
Çàðÿäíî-äåñóëüôàòèðóþùèé àâòîìàò äëÿ àâòîìîáèëü-
íûõ àêêóìóëÿòîðîâ
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà (ðèñ.1), ïî ìíåíèþ àâòîðà, ïîçâîëÿåò äî-
âåðèòüñÿ àâòîìàòèêå. Îïûòíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ â òå÷åíèå 10 ëåò ïî-
êàçàëà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó óñòðîéñòâà. Ïðèíöèï ðàáîòû çàêëþ-
÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì:
1) çàðÿä ïðîèçâîäèòñÿ íà ïîëîæèòåëüíîé ïîëóâîëíå âòîðè÷íî-
ãî íàïðÿæåíèÿ;
2) íà îòðèöàòåëüíîé ïîëóâîëíå ïðîèñõîäèò ÷àñòè÷íûé ðàçðÿä áà-
òàðåè çà ñ÷åò ïðîòåêàíèÿ òîêà ÷åðåç íàãðóçî÷íûé ðåçèñòîð;
3) àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ïðè ïàäåíèè íàïðÿæåíèÿ çà ñ÷åò
ñàìîðàçðÿäà äî 12,5  è àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå îò ñåòè
220 Â ïðè äîñòèæåíèè íàïðÿæåíèÿ íà áàòàðåå 14,4 Â.
Îòêëþ÷åíèå - áåñêîíòàêòíîå, ñèìèñòîðîì è ñõåìîé êîíòðîëÿ íà-
ïðÿæåíèÿ íà áàòàðåå. Ïîêà íå ïîäêëþ÷åíà áàòàðåÿ (àâòîìàòè÷å-
ñêèé ðåæèì), áëîê íå ìîæåò âêëþ÷èòüñÿ, ÷òî èñêëþ÷àåò êîðîòêîå
çàìûêàíèå ïðè çàìûêàíèè ïðîâîäîâ, ïîäâîäÿùèõ çàðÿäíûé òîê ê
àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåå. Ïðè ñèëüíî ðàçðÿæåííîé áàòàðåå áëîê
ìîæíî âêëþ÷èòü ïåðåêëþ÷àòåëåì “Àâòîìàò/ïîñòîÿííî”. Ñèëüíîå “êè-
ïåíèå” îòñóòñòâóåò, ÷òî â ñîâîêóïíîñòè ñ àâòîìàòè÷åñêèìè îòêëþ-
÷åíèåì è âêëþ÷åíèåì ïîçâîëÿåò îñòàâëÿòü âêëþ÷åííîå óñòðîéñò- ðèñ.1
âî áåç ïðèñìîòðà íà äëèòåëüíîå
âðåìÿ (àâòîð ýêñïåðèìåíòèðî-
âàë ñ äâóõíåäåëüíûì ðåæèìîì
ïîñòîÿííîãî âêëþ÷åíèÿ â ðåæè-
ìå “Àâòîìàò”).
Íàïðÿæåíèå ñåòè 220 Â ïîäà-
åòñÿ ÷åðåç ïðåäîõðàíèòåëü FU1
è ñèìèñòîð VD1 íà ïåðâè÷íóþ
îáìîòêó ñèëîâîãî òðàíñôîðìà-
òîðà. Ñî âòîðè÷íîé îáìîòêè ïå-
ðåìåííîå íàïðÿæåíèå 21 Â âû-
ïðÿìëÿåòñÿ äèîäîì VD3 è ÷å-
ðåç áàëëàñòíûé ðåçèñòîð R8 ïî-
ñòóïàåò íà êëåììó “+” áàòàðåè,
ê êîòîðîé ïîäêëþ÷åíû âîëüò-
ìåòð ÐÀ1 íà 15 Â, òóìáëåð SA2
“Âêë. äåñóëüôàòàöèÿ” è ñõåìà ðèñ.2
êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé òðèããåð Øìèòòà ñ
ãèñòåðåçèñòîðîì îêîëî 1,8 Â, îïðåäåëÿåìûì ïàäåíèåì íàïðÿæå- 2 è 6 òàéìåðà DA1 íàïðÿæåíèå áëèçêî ê íóëþ, à íà âûâîäå 3 ñèã-
íèÿ íà äèîäàõ VD5, VD6 è ïåðåõîäå áàçà-ýìèòòåð òðàíçèñòîðà VT2. íàë, ñîîòâåòñòâóþùèé âûñîêîìó óðîâíþ. Òðàíçèñòîð VT3 îòêðûò,
Òðàíçèñòîð VT1 ïðè íàïðÿæåíèè íà àêêóìóëÿòîðå 12,6  âêëþ÷à- è ñîñòîÿíèå òðàíçèñòîðíîãî êëþ÷à ýêâèâàëåíòíî äëÿ áëîêà çàæè-
åòñÿ, è ÷åðåç îïòðîí VD4 âêëþ÷àåò ñèìèñòîð VD1, ÷òî ïðèâîäèò ãàíèÿ çàìêíóòûì êîíòàêòàì ïðåðûâàòåëÿ.  ïåðâûé ìîìåíò ïîñëå
ê âêëþ÷åíèþ òðàíñôîðìàòîðà Ò1 è ïîäà÷å íàïðÿæåíèÿ íà çàðÿ- ðàçìûêàíèÿ êîíòàêòîâ íà âûâîäå 3 òàéìåðà DA1 ñèãíàë âûñîêî-
æàåìûé àêêóìóëÿòîð. ãî óðîâíÿ ñîõðàíÿåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà óâåëè÷èâàþùååñÿ íàïðÿ-
Ïîäêëþ÷åíèå òóìáëåðîì SA2 ðåçèñòîðà R5 îáåñïå÷èâàåò àñèì- æåíèå íà âûâîäå 6 íå ñðàâíÿåòñÿ ñ íàïðÿæåíèåì íà âûâîäå 5. Ñ
ìåòðè÷íîñòü ôîðìû çàðÿäíîãî òîêà. Ñâåòîäèîäû VD7 è VD8 èíäè- ýòîãî ìîìåíòà íà âûâîäå 3 òàéìåðà óñòàíîâèòñÿ ñèãíàë íèçêîãî
öèðóþò âêëþ÷åíèå áëîêà â ðåæèìû “Äåñóëüôàòàöèÿ” è “Âêë.” ñî- óðîâíÿ, è òðàíçèñòîðíûé êëþ÷ çàêðîåòñÿ. Òàêèì îáðàçîì, èçìåíÿÿ
îòâåòñòâåííî. Ðåçèñòîðîì R7 óñòàíàâëèâàþò ìîìåíò îòêëþ÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèå âðåìÿçàäàþùåé öåïè R2C2, ìîæíî ðåãóëèðîâàòü çà-
áëîêà ïðè íàïðÿæåíèè íà âîëüòìåòðå 15  (0,5  ïàäàåò íà ïîä- äåðæêó ìîìåíòà çàêðûâàíèÿ òðàíçèñòîðíîãî êëþ÷à îòíîñèòåëüíî
âîäÿùèõ ïðîâîäàõ). Òóìáëåð SA1 ñëóæèò äëÿ âêëþ÷åíèÿ ðåæèìà “Ïî- ìîìåíòà ðàçìûêàíèÿ êîíòàêòîâ ïðåðûâàòåëÿ â ïðåäåëàõ 0,03...0,8
ñòîÿííî”. ìñ.
Äåòàëè. Ñèëîâîé òðàíñôîðìàòîð ìîùíîñòüþ 160 Âò íàìîòàí Ñ óâåëè÷åíèåì ÷àñòîòû ñðàáàòûâàíèé ïðåðûâàòåëÿ âûõîäíîé ñèã-
ïðîâîäîì ÏÝÂ-2-2,0. Ðåçèñòîð R8 ïðîâîëî÷íûé (íèõðîì) äèàìåò- íàë òàéìåðà, ïðîéäÿ ÷åðåç âûïðÿìèòåëüíîå óñòðîéñòâî (VD1, VD2),
ðîì 0,6 ìì. Ðåçèñòîð R5 òèïà ÏÝÂÐ íà 10...15 Âò. Äèîä VD3 ëþ- çàðÿæàåò êîíäåíñàòîð ÑÇ. Ïðè îïðåäåëåííîé ÷àñòîòå íàïðÿæåíèå
áîé èç Ä242...Ä248 ñ ëþáûì áóêâåííûì èíäåêñîì, íà ðàäèàòîðå íà êîíäåíñàòîðå ÑÇ äîñòàòî÷íî äëÿ ñðàáàòûâàíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ çà-
äåðæêè. Òðàíçèñòîð VT2 îòêðûâàåòñÿ è îñòàåòñÿ îòêðûòûì, a òðàí-
ïëîùàäüþ S=200 ñì2. Îñòàëüíûå ðåçèñòîðû òèïà ÌËÒ, ÑÏ. Ñè- çèñòîð VT1 çàêðûâàåòñÿ è îòêëþ÷àåò êîíäåíñàòîð Ñ2 îò îáùåãî
ìèñòîð òèïà ÊÓ208Í áåç ðàäèàòîðà. Ëàìïà HL1 ëþáîãî òèïà íà ïðîâîäà. Âðåìÿçàäàþùàÿ öåïü ðàçðûâàåòñÿ, è ðàáîòà òðàíçèñòîð-
12 Â. Èçìåðèòåëüíàÿ ãîëîâêà òèïà ÐÀ1 íà 15 Â. íîãî êëþ÷à ñèíõðîííà ðàáîòå êîíòàêòîâ ïðåðûâàòåëÿ.
Ïðèñòàâêà îêòàí-êîððåêòîð Ðåçèñòîð R7 ïîçâîëÿåò èçìåíÿòü ÷àñòîòíûé ïîðîã îòêëþ÷åíèÿ çà-
Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà óñòðîéñòâà ïîêàçàíà íà ðèñ.2. Îíà ñî- äåðæêè â ïðåäåëàõ 80...160 Ãö. Ïðè ïåðåõîäå íà áåíçèí ñ îêòàíî-
ñòîèò èç òàéìåðà DA1, âûêëþ÷àòåëÿ çàäåðæêè íà òðàíçèñòîðàõ VT1, âûì ÷èñëîì, ìåíüøèì ðåêîìåíäóåìîãî, âðåìÿ çàäåðæêè íåîáõîäè-
VT2, òðàíçèñòîðíîãî êëþ÷à VT3, VT4 è àâòîãåíåðàòîðà íà ýëåìåí- ìî óâåëè÷èòü.
òàõ DD1.1—DD1.3. Àâòîãåíåðàòîð DD1.1—DD1.3 ñîâìåñòíî ñ ýëåêòðîííîé ñèñòå-
Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ òðàíçèñòîð VT2 çàêðûò, òðàíçèñòîð VT1 ìîé çàæèãàíèÿ ñîçäàåò â ñâå÷àõ ìíîãîèñêðîâîé ðåæèì, êîòîðûé
îòêðûò. Åñëè êîíòàêòû SF1 ïðåðûâàòåëÿ çàìêíóòû, òî íà âûâîäàõ îáëåã÷àåò çàïóñê õîëîäíîãî äâèãàòåëÿ. Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó SB1

26 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ

ðèñ.3
(òîëüêî ïðè çàïóñêå) ñèñòåìà çàæèãàíèÿ ôîðìèðóåò âìåñòî îäèíî÷- çàùèòû ìîæíî âûêëþ÷àòåëü çàæèãàíèÿ ñîåäèíèòü ïîñëåäîâàòåëü-
íîé èñêðû ñåðèþ èñêð, ñëåäóþùèõ ñ ÷àñòîòîé îêîëî 50 Ãö (ïðè — íî ñ âûêëþ÷àòåëåì Si.
10° Ñ). Ïîñëå òîãî êàê ñõåìà óñòàíîâëåíà â ðàáî÷åå ñîñòîÿíèå âûêëþ-
 óñòðîéñòâå èñïîëüçîâàíû ïîñòîÿííûå ðåçèñòîðû òèïà ÌËÒ, ïå- ÷àòåëåì Si, ïðè âêëþ÷åíèè çàæèãàíèÿ çàïóñêàåòñÿ òðèããåð 1, ñîáðàí-
ðåìåííûå òèïà ÑÏÇ-4, êîíäåíñàòîð Ñ2 òèïà Ê73-9. Òðàíçèñòîðû íûé íà äâóõ âåíòèëÿõ ÍÅ-È. Â ðåçóëüòàòå èìïóëüñû 0,5 Ãö ñ âûõî-
ÊÒ3102Á ìîæíî çàìåíèòü íà äðóãèå êðåìíèåâûå ñîîòâåòñòâóþùåé äà òàéìåðà 555 ïîñòóïàþò ê ñäâèãàþùåìó ðåãèñòðó CÄ 4015. ÈÑ
ñòðóêòóðû ñ êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ ïî òîêó íå ìåíåå 70. Âìåñ- CÄ 4015 ñîäåðæèò äâà ÷åòûðåõðàçðÿäíûõ ðåãèñòðà, êîòîðûå â äàí-
òî ìèêðîñõåìû Ê155ËÀÇ ìîæíî èñïîëüçîâàòü Ê155ËÀ4. íîì ñëó÷àå ñîåäèíåíû ïîñëåäîâàòåëüíî. Ñïóñòÿ 12 ñ (øåñòü èìïóëü-
Ïðîòèâîóãîííîå óñòðîéñòâî, èìèòèðóþùåå íåèñïðàâ- ñîâ) âåíòèëè ÍÅ-È îòêðûâàþò òðàíçèñòîð Q2, êîòîðûé ðàçìûêà-
íîñòü äâèãàòåëÿ åò íîðìàëüíî çàêðûòûå êîíòàêòû ðåëå, è ãëóøèò äâèãàòåëü. Ïîñëå
Óñòðîéñòâî îáåñïå÷èâàåò íîðìàëüíûé çàïóñê äâèãàòåëÿ, à ñïó- òîãî êàê â ñäâèãàþùèé ðåãèñòð ïîñòóïÿò åùå äâà èìïóëüñà òàéìå-
ñòÿ 12 ñ ðàçìûêàåò öåïü êàòóøêè çàæèãàíèÿ. ×åðåç 4 ñ öåïü âíîâü ðà, âåíòèëè ÍÅ-È çàêðûâàþò òðàíçèñòîð Q2, ðàçðåøàÿ ïîâòîðíûé
çàìûêàåòñÿ, ïîçâîëÿÿ ïîõèòèòåëþ âîçîáíîâèòü çàïóñê äâèãàòåëÿ. ïóñê äâèãàòåëÿ. Öèêë âîçîáíîâëÿåòñÿ, íî êîãäà çàæèãàíèå âêëþ÷à-
Öèêë ïîâòîðÿåòñÿ, à åùå ÷åðåç 12 ñ äâèãàòåëü ãëîõíåò è íå çàïó- åòñÿ â òðåòèé ðàç, âêëþ÷àåòñÿ òðèããåð 2, è çàïóñê äâèãàòåëÿ áëî-
ñêàåòñÿ. Ê ýòîìó âðåìåíè ïîõèòèòåëü, âîçìîæíî, îòúåäåò íà íåáîëü- êèðóåòñÿ, ïîêà íå âåðíåòñÿ âîäèòåëü, êîòîðûé ðàçîìêíåò âûêëþ-
øîå ðàññòîÿíèå îò ìåñòà ñòîÿíêè. ÷àòåëü Si.
Ñõåìà ïðîòèâîóãîííîãî óñòðîéñòâà ïîêàçàíà íà ðèñ.3. Â íåé Ñòàðò-ñòîïíûå ïåðèîäû ïðîòèâîóãîííîé ñõåìû ñîñòàâëÿþò 12 è
èñïîëüçóåòñÿ ÈÑ òàéìåðû 555 è Ê/ÌÎÏ ÈÑ, ïîòðåáëÿþùèå ìà- 4 ñ. Ïîäêëþ÷èâ âûâîäû 5 è 12 ñäâèãàþùåãî ðåãèñòðà ê äîïîëíè-
ëûé òîê. Ïîêèäàÿ àâòîìîáèëü, âîäèòåëü ïðèâîäèò â äåéñòâèå óñò- òåëüíîìó äâóõâõîäîâîìó âåíòèëþ ÍÅ-È, ìîæíî ïîëó÷èòü ñèãíàë òðå-
ðîéñòâî çàìàñêèðîâàííûì âûêëþ÷àòåëåì Si. Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé âîãè ÷åðåç 60 ñ.

Þíûì ýëåêòðèêàì
Íà ñìåíó îáû÷íîé ðó÷íîé äðåëè ïðèøëà äðåëü ýëåêòðè÷åñêàÿ.
Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì, êîãäà ïîÿâèëèñü ìàëîãàáàðèòíûå ìîùíûå
ýëåêòðîäâèãàòåëè.
Äëÿ ñâåðëåíèÿ òàêèõ ïëîòíûõ ìàòåðèàëîâ, êàê, íàïðèìåð, áå-
òîí èëè ïðî÷íûå ìåòàëëû òðåáóåòñÿ ñêîðîñòü âðàùåíèÿ ñâåðëà â
íåñêîëüêî ñîò òûñÿ÷ îáîðîòîâ â ìèíóòó, äëÿ ñâåðëåíèÿ äðóãèõ (äðå-
âåñèíà, ïëàñòìàññû) – íåñêîëüêî òûñÿ÷ îáîðîòîâ â ìèíóòó. Ïîýòî-
ìó ó ìíîãèõ òèïîâ äðåëåé åñòü âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ
âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ, â êîòîðûé çàæèìàåòñÿ ñâåðëî.
Âðàùàþùèé ìîìåíò îò âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ïåðåäàåòñÿ íà
øïèíäåëü ÷åðåç ðåäóêòîð. Íà âàëó äâèãàòåëÿ çàêðåïëåíà êðûëü-
÷àòêà âåíòèëÿòîðà âîçäóøíîãî îõëàæäåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ âî âðå-
ìÿ ðàáîòû.
Ðàáî÷èé ìåõàíèçì äðåëè ïîìåùàþò â êîðïóñ èç ïðî÷íîé ïëàñò-
ìàññû, êîòîðûé îáîðóäóþò îáû÷íî ñúåìíîé ðóêîÿòêîé äëÿ óäîá-
ñòâà ðàáîòû äðåëüþ äâóìÿ ðóêàìè.

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 27


ÏÀÒÅÐ
ÍÓÒÁ
ÍÐÛÈÉÊÀ
ÔÎÍÄ

Èíòåðåñíûå óñòðîéñòâà èç ìèðîâîãî ïàòåíòíîãî ôîíäà


ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÈÇ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÏÀÒÅÍÒÍÎÃÎ
ÔÎÍÄÀ
 ïàòåíòå Âåëèêîáðèòàíèè 2247925 îïèñàíî ïîëó÷åíèå ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè èç ìîðñêèõ âîëí. Íà ïîâåðõíîñòè ìîðÿ ðàñïîëà-
ãàåòñÿ áóé 1(ðèñ.1), â âåðõíåé ÷àñòè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ðîòîðíîå êî-
ëåñî 2. Ïîâåðõíîñòü áóÿ ïîä êîëåñîì âûïîëíåíà â âèäå êîíóñà, ÷òîáû
âîëíà ìîãëà âçáåãàòü ê ðîòîðíîìó êîëåñó. Âðàùåíèå êîëåñà ïåðåäà-
åòñÿ ïî îñè íà ìàõîâèê 3, ñîåäèíåííûé ñ ýëåêòðîãåíåðàòîðîì 4. Áóé ñ
ïîìîùüþ òðîñà 5 óäåðæèâàåòñÿ íà ãðóíòå ÿêîðåì 6. Ýëåêòðîýíåðãèÿ,
âûðàáîòàííàÿ ãåíåðàòîðîì, ïî êàáåëþ 7 ïåðåäàåòñÿ íà áåðåã.
ðèñ.2
 ïàòåíòå ßïîíèè 2-6284 îïèñàíî óñòðîéñòâî äëÿ ïðåäîòâðàùå-
íèÿ êîëåáàíèé âîçäóøíîãî ïðîâîäà. Íà âîçäóøíûé ïðîâîä 1
(ðèñ.2) íàäåâàåòñÿ êàïñóëà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé åìêîñòü 2, âíóòðè
êîòîðîé íàõîäèòñÿ ìàãíèòíàÿ æèäêîñòü 3, à â íåé ïëàâàåò ïîñòîÿííûé
ìàãíèò 4. Ïðè ðåçêîì äâèæåíèè ïåðåìåùåíèå ìàãíèòà â ìàãíèòíîé æèä- ðèñ.1
êîñòè ñîçäàåò áîëüøîé ïðîòèâîäåéñòâóþùèé ìîìåíò, áëàãîäàðÿ êîòî-
ðîìó äâèæåíèå ïðîâîäà òîðìîçèòñÿ è âåðîÿòíîñòü åãî îáðûâà ðåçêî
óìåíüøàåòñÿ.
Àïïàðàòóðà äëÿ çàùèòû ýëåêòðîóñòàíîâîê îò ïåðåõîäíûõ
ïðîöåññîâ îïèñàíà â ïàòåíòå ÐÑÒ 90/03058. Ïðîâîäà òðåõ ôàç À, Â,
Ñ, íåéòðàëü N è “çåìëÿíàÿ øèíà” Å áëîêèðóþòñÿ òðåìÿ âèäàìè ýëåìåí-
òîâ: ãàçîðàçðÿäíûå òðóáêè 1, âàðèñòîðû 2 è äðîññåëè 3 (ðèñ.3). Ïî ìíå-
íèþ àâòîðîâ, òàêàÿ çàùèòà ÿâëÿåòñÿ äåøåâîé è ýôôåêòèâíî ãàñèò ïå-
ðåíàïðÿæåíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè ïåðåõîäíûõ ïðîöåññàõ.
Ïðåîáðàçîâàòåëü ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ â ïîñòîÿííîå
îïèñàí â àâòîðñêîì ñâèäåòåëüñòâå ÑÑÑÐ 1585888. Áåñòðàíñôîðìàòîð- ðèñ.3
íàÿ ñõåìà (ðèñ.4) ñîäåðæèò â êà÷åñòâå ðåãóëèðóþùåãî ýëåìåíòà ñèìè-
ñòîð VS1. Íàïðÿæåíèå, ïðè êîòîðîì îòðûâàåòñÿ ñèìèñòîð îïðåäåëÿåò-
ñÿ íàïðÿæåíèåì ñòàáèëèçàöèè äâóõàíîäíîãî ñòàáèëèòðîíà VD1. Ïîñëå
ñèìèñòîðà ïîëîæèòåëüíûå ïîëóâîëíû íàïðÿæåíèÿ âûäåëÿþòñÿ äèîäîì VD2
è ñãëàæèâàþòñÿ êîíäåíñàòîðîì Ñ2. Îòðèöàòåëüíûå ïîëóâîëíû íàïðÿ-
æåíèÿ âûäåëÿþòñÿ äèîäîì VD3, à ñãëàæèâàþòñÿ êîíäåíñàòîðîì Ñ1.
 ïàòåíòå ÑØÀ 4871959 îïèñàíî óñòðîéñòâî ñ ñîëíå÷íûìè áà-
òàðåÿìè äëÿ ïîäçàðÿäà ñâèíöîâûõ àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé.
Îò ñîëíå÷íûõ áàòàðåé ÑÁ (ðèñ.5) ïèòàåòñÿ ãåíåðàòîð ñèãíàëîâ âûñî- ðèñ.4
êîé ÷àñòîòû, ñîáðàííûé íà òðàíçèñòîðàõ VT1, VT2, ðåçèñòîðàõ R1, R2
è êîíäåíñàòîðå Ñ1 è íàãðóæåííûé íà òðàíñôîðìàòîð Ò1. Âòîðè÷íàÿ îá-
ìîòêà òðàíñôîðìàòîðà ïîäêëþ÷åíà ê âûïðÿìèòåëþ VD1. Çàðÿæàåòñÿ àê-
êóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ ÀÁ íàïðÿæåíèåì âûïðÿìèòåëÿ ÷åðåç ðåçèñòîð R3.
Ïðè îòñóòñòâèè ñîëíå÷íîãî îñâåùåíèÿ ðàçðÿä áàòàðåè ÀÁ íåâîçìîæåí,
òàê êàê äèîäíûé ìîñò VD1 ýòîìó ïðåïÿòñòâóåò.
 ïàòåíòå ÅÏ 0501010 îïèñàí ïëîñêèé íàãðåâàòåëüíûé ýëå-
ìåíò è ñïîñîá åãî èçãîòîâëåíèÿ. Íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò (ðèñ.6)
ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ñëîåâ: ñëîé 1 - íåñóùàÿ êîíñòðóêöèÿ èç ìåòàë-
ëà; ñëîé 2 - íàãðåâàòåëüíûé, îáðàçîâàííûé ñìåñüþ áîðèäîâ ìîëèáäå-
íà è äðóãèõ åãî ñîåäèíåíèé Mo2P5MoBMo2B.; äâà ñëîÿ 3 - ýëåêòðîèçî- ðèñ.5
ëÿöèîííûå èç àñáåñòîâîãî âîëîêíà.
Ñèñòåìà òåïëîâîãî êîíòðîëÿ äëÿ âñòðîåííîãî â ñòåíó íàãðå-
âàòåëüíîãî ýëåìåíòà îïèñàíà â ïàòåíòå Ôðàíöèè 2680296. Â ñòå-
íó âìîíòèðîâàí íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò 1 (ðèñ.7). Äëÿ êîíòðîëÿ òåì-
ïåðàòóðû â ðàçíûõ ó÷àñòêàõ ñòåíû âìîíòèðîâàíû êîíòðîëüíûå ýëåìåí-
òû 2. Ïðè ïåðåãðåâå ñîïðîòèâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî êîíòðîëüíîãî ýëå-
ìåíòà óâåëè÷èâàåòñÿ, ÷òî ôèêñèðóåòñÿ áëîêîì óïðàâëåíèÿ ïèòàíèåì 3.
Íàïðÿæåíèå, ïîäàâàåìîå íà íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò, óìåíüøàåòñÿ, è
òåìïåðàòóðà âõîäèò â íîðìó.
 ïàòåíòå ÐÑÒ 92/16082 îïèñàíà ñèñòåìà ïèòàíèÿ íåñêîëüêèõ
ãàçîðàçðÿäíûõ ëàìï. Íà ñõåìå ðèñ.8 ïîêàçàíû ïîñëåäîâàòåëüíî ðèñ.6 ðèñ.7
ñîåäèíåííûå èñòî÷íèê ïèòàíèÿ 1, ïðåîáðàçîâàòåëü ïîñòîÿííîãî íàïðÿ-
æåíèÿ â ïåðåìåííîå (èíâåðòîð) 2, ðåçîíàíñíûé êîíòóð LC1. Âûñîêî÷à-
ñòîòíîå íàïðÿæåíèå èíâåðòîðà 2 ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç òðàíñôîðìàòîð Ò
è ïîäêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç êîíäåíñàòîðû Ñ2, Ñ3 ê ëàìïàì äíåâíîãî ñâåòà
ËË1-ËË3. Ïðè òàêîì âêëþ÷åíèè ëàìïû çàæèãàþòñÿ ïî î÷åðåäè. Ïðè âêëþ-
÷åíèè îäíîé ëàìïû, íàïðÿæåíèå íà íåé óìåíüøàåòñÿ, è òîãäà çàæèãà-
åòñÿ ñëåäóþùàÿ. ðèñ.8

28 E-mail: electrik@sea.com.ua
E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra
http://www.sea.com.ua/ra Ý
Ýëåêòðèê ¹10/2001
ÄËß ËÞÐÁÓÎÁÇÐÍÈÀÊÒÀÅËÜÍÛÕ

ÏÀÒÅÍÒÍÛÅ ÊÓÐÜÅÇÛ
Èíîãäà â ïàòåíòíûõ ìàòåðèàëàõ ïîïàäàþòñÿ óäèâèòåëüíûå
“ïåðëû”. Ïðîèñõîäèò ýòî îò òîãî, ÷òî â ðÿäå çàïàäíûõ ñòðàí ïà-
òåíòíàÿ ýêñïåðòèçà ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò. Çàïëàòèë äåíüãè -
ìîæåøü ïîëó÷èòü ïàòåíò íà ëþáóþ ÷åïóõó. Åñëè ó ýêñïåðòà âîç-
íèêàþò êàêèå-òî ñîìíåíèÿ, òî ïðèìåíÿåòñÿ òàê íàçûâàåìàÿ “îò-
ëîæåííàÿ ýêñïåðòèçà”. Ïðè ýòîì îïèñàíèå ïàòåíòà ïóáëèêóåòñÿ,
è åñëè â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà íè îò êîãî íå ïîñòó-
ïàåò âîçðàæåíèé, ïàòåíò óòâåðæäàåòñÿ. Ïðåäñòàâèì ñåáå ðåàê-
öèþ ÷åëîâåêà, êîòîðûé óâèäåë â ïàòåíòíîì áþëëåòåíå îïèñàíèå ðèñ.1 ðèñ.2
ÿâíîé ÷åïóõè. Îí ïîñìååòñÿ, íî â ïàòåíòíîå âåäîìñòâî ïèñàòü
íå áóäåò, òàê êàê åãî èíòåðåñû íå çàòðîíóòû. ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ. Âñå áû õîðîøî, íî â îïèñàí-
Ðàññìîòðèì ïðèìåðû.  ïàòåíòå ÐÑÒ 90/03064 îïèñàí ñàìî- íîé ñèñòåìå íåò èñòî÷íèêà ýíåðãèè, à çíà÷èò, ýòà êîíñòðóêöèÿ íå
óñòàíàâëèâàþùèéñÿ èñòî÷íèê ýíåðãèè (ðèñ.1). Êîíñòðóêöèÿ ñîñòî- ÷òî èíîå êàê “âå÷íûé äâèãàòåëü”.
èò èç ñòàòîðà, íà êîòîðîì çàêðåïëåíû ïîñòîÿííûå ìàãíèòû îñî- Â ïàòåíòå Ãåðìàíèè 3817730 ïîøëè åùå äàëüøå. Ðåøåíî, ÷òî
áîé ôîðìû (ñ âûñòóïàìè), ðàçâåðíóòûå ñåâåðíûì ïîëþñîì N ê ñîëíå÷íûå áàòàðåè 1 (ðèñ.2) ìîæíî îñâåùàòü íå îò Ñîëíöà, à
ðîòîðó. Íà ðîòîðå ðàçìåùåíû ïîñòîÿííûå ìàãíèòû òàêîé æå ôîð- îò ëàìïû äíåâíîãî ñâåòà 2, ïðè÷åì ëàìïó ïèòàòü îò ñàìîé ñîë-
ìû, ðàçâåðíóòûå ñåâåðíûì ïîëþñîì ê ñòàòîðó. Íà ðÿäå ïîñòî- íå÷íîé áàòàðåè. Ïðè ýòîì ïî ìûñëè àâòîðà ìîæíî åùå è ïîëó-
ÿííûõ ìàãíèòîâ ñòàòîðà èìåþòñÿ îáìîòêè. Âàë ðîòîðà ïîäñîå- ÷àòü äîïîëíèòåëüíóþ ýëåêòðîýíåðãèþ 3. Òîò æå “âå÷íûé äâèãà-
äèíåí ê ýëåêòðîãåíåðàòîðó. Ïî ìûñëè àâòîðà ðàáîòà ïðîèñõî- òåëü”, òîëüêî åùå ïðîùå, ÷åì ïðåäûäóùèé.
äèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: îäíîèìåííûå ïîëþñà ìàãíèòîâ îòòàë- Êñòàòè, â ïàòåíòíîì âåäîìñòâå áûâøåãî ÑÑÑÐ è íûíåøíèõ ïà-
êèâàþòñÿ, è ðîòîð ïðèõîäèò âî âðàùåíèå. Ýëåêòðîãåíåðàòîð âû- òåíòíûõ âåäîìñòâàõ ñòðàí ÑÍÃ òàêèå âåùè íå ïðîõîäÿò. Ýêñïåð-
ðàáàòûâàåò òîê, êîòîðûé, ïîñòóïàÿ íà îáìîòêè ìàãíèòîâ åùå áî- òèçà âåäåòñÿ âñåðüåç, ìîãóò “íå ïðîéòè” ñòîÿùèå âåùè, íî ÷åïó-
ëåå ðàñêðó÷èâàþò ðîòîð. Ñèñòåìà âðàùàåòñÿ è âûðàáàòûâàåò õó òî÷íî íå ïðîïóñòÿò.

Êàê âîäà ïðîâîäèò Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ïðîâîäèìîñòü ýëå-


êòðîëèòà, ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ýòó ïðîâîäèìîñòü íåîáõîäèìî èç-
ìåðÿòü ýêñïåðèìåíòàëüíî. Òàêèå èçìåðåíèÿ ñîâåðøåííî íåîáõî-
ýëåêòðè÷åñòâî? äèìû ïðè îöåíêå êà÷åñòâà âîäû, ïîýòîìó äëÿ ýêîëîãîâ âûïóñêà-
þò ñåðèéíûå ïðèáîðû äëÿ èçìåðåíèÿ ïðîâîäèìîñòè. Áîëåå òî-
ãî, âûïóñêàþò áàíî÷êè ñ ðàñòâîðàìè, èìåþùèìè ñòàíäàðòíóþ
 âåùåñòâàõ èìååòñÿ äâà òèïà íîñèòåëåé çàðÿäîâ: ýëåêòðîíû ïðîâîäèìîñòü (ñ òî÷íîñòüþ äî 0,1%, ïðè ýòîì îãîâîðåíî, ïðè êà-
èëè èîíû. Äâèæåíèå ýòèõ çàðÿäîâ ñîçäàåò ýëåêòðè÷åñêèé òîê. Äëÿ êîé òåìïåðàòóðå èìååò ìåñòî òàêàÿ ïðîâîäèìîñòü).
ìåòàëëîâ õàðàêòåðíà ýëåêòðîííàÿ ïðîâîäèìîñòü. Íàðóøåíèå Êà÷åñòâåííî èçìåðèòü ïðîâîäèìîñòü ìîæíî â óñòàíîâêå, ïî-
êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè çàòðóäíÿåò äâèæåíèå ýëåêòðîíîâ (íà- êàçàííîé íà ðèñóíêå.  ïëàñòèíêå èç èçîëÿöèîííîãî ìàòåðèà-
ïðèìåð, ïðè äîáàâêå ïðèìåñè) è òåì ñàìûì ïîâûøàåò óäåëüíîå ëà ñâåðëÿò îòâåðñòèÿ, â êîòîðûå çàêðåïëÿþò ñâåòîäèîä è ðåçè-
ñîïðîòèâëåíèå (ñì. “Ýëåêòðèê” 4/2001, ñ.28). ñòîð, ê êîòîðûì ïîäñîåäèíÿþò 9-âîëüòîâóþ áàòàðåþ. Äëèííûå
Äëÿ æèäêîñòåé õàðàêòåðíà èîííàÿ ïðîâîäèìîñòü. Äèñòèëëèðî- âûâîäû ñâåòîäèîäà è ðåçèñòîðà ñ îäíîé ñòîðîíû ìîæíî îïóñ-
âàííàÿ âîäà ïðàêòè÷åñêè íå ïðîâîäèò òîê. Íî åñëè äîáàâèòü â êàòü â èññëåäóåìûé ðàñòâîð. Ïðîâîäèìîñòü ðàñòâîðà êà÷åñòâåí-
âîäó ðàñòâîðèìóþ ñîëü, êîòîðàÿ äèññîöèèðóåòñÿ íà èîíû, òî ÷åì íî îöåíèâàåòñÿ ïî ÿðêîñòè ñâå÷åíèÿ ñâåòîäèîäà. Ïðè çàêîðà÷è-
áîëüøå ñîëè è ÷åì áîëüøàÿ åå ÷àñòü ðàñïàäàåòñÿ íà èîíû, òåì âàíèè äëèííûõ âûâîäîâ ñâåòîäèîä ñâåòèòñÿ íà ìàêñèìàëüíîé
âûøå ïðîâîäèìîñòü ðàñòâîðà. Ýòî ïåðâûé ôàêòîð, âëèÿþùèé íà ÿðêîñòè (ýòî ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè ðàáîòû ñõåìû).
ïðîâîäèìîñòü (êîíöåíòðàöèÿ èîíîâ). Îñòàëüíûå ôàêòîðû: çàðÿä Ýòà óñòàíîâêà áåçîïàñíà â ðàáîòå â îòëè÷èå îò óñòàíîâêè, îïè-
èîíà (èîí ñ çàðÿäîì +3 ïåðåíîñèò â òðè ðàçà áîëüøå òîê, ÷åì ñàííîé ⠓ÐÀ” 1/99, ñ.45, ãäå èñïîëüçóåòñÿ ñåòåâîå íàïðÿæåíèå.
ñ çàðÿäîì +1); ïîäâèæíîñòü èîíà (òÿæåëûå èîíû äâèæóòñÿ ìåä-
ëåííåå, ÷åì ëåãêèå). Ðàñòâîð, ïðîâîäÿùèé ýëåêòðè÷åñêèé òîê, íà-
çûâàåòñÿ ýëåêòðîëèòîì.

Ýëåêòðèê ¹1
8/02/0
201
01 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 29
ÑÒÐÀÍÐÈÓ×ÁÊÐÀÈÊÞÀÌÎÐÀ

Îïûò íàó÷íîé ñòàòüè


ÊÍÈÆÍÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
Òåîðåòè÷åñêèé ïîäõîä
ê ñèñòåìå êëþ÷åé Ñèëîâàÿ ýëåêòðîíèêà äëÿ ëþáèòåëåé
è ïðîôåññèîíàëîâ. Á. Þ. Cåìåíîâ - Ì.:
Ñîëîí-Ð, 2001.
Ðàíåå áûëî âûñêàçàíî ìíåíèå, ÷òî ñèñòåìà äâåðíûõ êëþ÷åé â íàøåì èí- Ñèëîâàÿ ýëåêòðîíèêà ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâà-
ñòèòóòå ñëîæíåå, ÷åì òåîðèÿ ïîëÿ. Ýòî ÿâíîå èçâðàùåíèå ôàêòîâ, è ÷òîáû åãî þùååñÿ íàïðàâëåíèå òåõíèêè, öåëüþ êîòîðî-
îïðîâåðãíóòü, ìû â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè èçëàãàåì óïðîùåííóþ òåîðåòè- ãî ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå ìàññ è ãàáàðèòîâ óñò-
÷åñêóþ ñõåìó, íà îñíîâå êîòîðîé ñîçäàâàëàñü ýòà ñèñòåìà. ðîéñòâ ïèòàíèÿ àïïàðàòóðû. Ñåãîäíÿ óæå íå-
Îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíî ïðåäñòàâèòü êîìïüþòåð, âèäåîìàãíè-
Êëþ÷ ñîñòîèò èç ñòåðæíÿ, íà êîòîðîì óêðåïëåíû øòèôòû. òîôîí, òåëåâèçîð áåç ëåãêîãî è íàäåæíîãî èì-
Çàìîê ñîñòîèò èç ùåëè ñ îòâåðñòèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè ñîîòâåòñòâåííî ïî- ïóëüñíîãî èñòî÷íèêà ýëåêòðîïèòàíèÿ.  êíèãå
çèöèÿì øòèôòîâ íà ñòåðæíå êëþ÷à. Êðîìå òîãî, â çàìêå èìååòñÿ ñèñòåìà ðû- äîñòóïíûì ÿçûêîì ðàññêàçûâàåòñÿ îá îñíîâàõ
ïðîåêòèðîâàíèÿ èìïóëüñíûõ óñòðîéñòâ ýëåêòðî-
÷àæêîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîçàäè îòâåðñòèÿ. ïèòàíèÿ, î ïåðñïåêòèâíîé ýëåìåíòíîé áàçå,
Ââåäåì ñëåäóþùèå àêñèîìû. åå îñîáåííîñòÿõ è îïòèìàëüíîì âûáîðå, äàíî
1.Øòèôòû ïîâîðà÷èâàþò ðû÷àæêè. Äëÿ òîãî ÷òîáû çàìîê îòêðûëñÿ, âñå ðû- ìíîãî ïðàêòè÷åñêèõ ñîâåòîâ. Ïîäðîáíî ðàññêà-
÷àæêè â çàìêå äîëæíû áûòü ïîâåðíóòû. çàíî î “ïîäâîäíûõ êàìíÿõ” ñõåìîòåõíèêè, ðà-
2.Åñëè â äàííîé ïîçèöèè íåò øòèôòà, îòâåðñòèÿ èëè ðû÷àæêà, áóäåì â çîáðàíû íåêîòîðûå òèïè÷íûå êîíñòðóêöèè, çà-
äàëüíåéøåì ãîâîðèòü î íàëè÷èè â äàííîé ïîçèöèè àíòèøòèôòà, àíòèîòâåðñòèÿ òðîíóòû íåòðàäèöèîííûå âîïðîñû, êàê íàïðè-
èëè àíòèðû÷àæêà ñîîòâåòñòâåííî. ìåð, ñîçäàíèå ýëåêòðîííûõ áàëëàñòîâ äëÿ çíà-
3.Íè â îäíîì çàìêå íåò ðû÷àæêîâ çà àíòèîòâåðñòèÿìè, èáî òàêîé çàìîê íåëü- ÷èòåëüíîãî ïðîäëåíèÿ ñðîêà ñëóæáû ëàìï äíåâ-
çÿ îòêðûòü. íîãî ñâåòà. Êíèãà áóäåò ïîëåçíà íå òîëüêî
Ïóñòü øòèôòû, îòâåðñòèÿ è ðû÷àæêè îïèñûâàþòñÿ çíà÷åíèåì “1” ïåðåìåí- ðàäèîëþáèòåëÿì, íî è ìîëîäûì ñïåöèàëèñ-
òàì-ðàçðàáîò÷èêàì.
íûõ aj, bj è ñj ñîîòâåòñòâåííî, ãäå èíäåêñ j - íîìåð ïîçèöèè. Àíòèøòèôòû, àí-
òèîòâåðñòèÿ è àíòèðû÷àæêè ñîîòâåòñòâóþò çíà÷åíèÿì “0” òåõ æå ïåðåìåííûõ. Ðàäèîëþáèòåëÿì: ïîëåçíûå ñõåìû.
Îïðåäåëèì ìàòðè÷íîå óìíîæåíèå ñëåäóþùèì ñïîñîáîì: Êí. 3. Äîìàøíÿÿ àâòîìàòèêà, ïðèñòàâêè
(à1à2...àê){b1b2...bê} = (à1b1c1, à2b2c2... àêbêcê), ê òåëåôîíó, îõðàííûå óñòðîéñòâà, êîì-
c1c2...cê ïüþòåð äîìà è ìíîãîå äðóãîå... È.Ï.Øå-
ëåñòîâ. -Ì.: ÑÎËÎÍ, 2000.
Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî åñëè (à1à2...àê) åñòü ñîáñòâåííûé âåêòîð îïåðàòîðà Äëÿ ëþáèòåëåé-êîíñòðóêòîðîâ ðàäèîýëåê-
{b1b2...bê}, òî êëþ÷ ìîæåò îòïåðåòü çàìîê. òðîííîé òåõíèêè, çàíèìàþùèõñÿ ñàìîñòîÿòåëü-
c1c2...cê íûì òåõíè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì, ïðèâåäåíû ïðàê-
òè÷åñêèå ñõåìû ðàçëè÷íûõ óñòðîéñòâ, ïðåäíàç-
Èñïîëüçóÿ ýòîò ôîðìàëèçì, íàéäåì ïîëíîå ÷èñëî êëþ÷åé, êîòîðûå îòêðû- íà÷åííûõ äëÿ áûòîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Âñå êîí-
âàþò äàííûé çàìîê. Îíî ðàâíî ñòðóêöèè ñîáðàíû íà ñîâðåìåííîé ýëåìåíò-
Nk = (2Σ(b - c))k. íîé áàçå. Êðîìå ïîäðîáíîãî îïèñàíèÿ ïðèíöè-
ïà ðàáîòû è ìåòîäèêè íàñòðîéêè êî ìíîãèì
×èñëî çàìêîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü îòêðûòû äàííûì êëþ÷îì óñòðîéñòâàì ïðèâîäèòñÿ òîïîëîãèÿ ïå÷àòíûõ
NL = (2Σa - 1)k. ïëàò â ìàñøòàáå 1:1. Ýòî äåëàåò èõ ëåãêîäîñ-
Ïðè ïîëó÷åíèè ýòèõ âûðàæåíèé ó÷èòûâàëñÿ òîò ôàêò, ÷òî çàìîê {0, 0} åñòü òóïíûìè äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçãîòîâëåíèÿ â
òðèâèàëüíûé àíòèçàìîê. äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
Ðàçâèòûé âûøå ôîðìàëèçì ïîçâîëèë ðåøèòü ñëåäóþùóþ çàäà÷ó. Ïóñòü íå-
Ðàäèîëþáèòåëÿì: ïîëåçíûå ñõåìû.
êòî õî÷åò ïðîéòè èç íåêîòîðîé êîìíàòû À ÷åðåç íåñêîëüêî äâåðåé â ïðîèç- Êí. 4. Ýëåêòðîíèêà â áûòó, äîìàøíÿÿ àâ-
âîëüíóþ êîìíàòó Â. ×èñëî êëþ÷åé, íåîáõîäèìîå äëÿ ýòîãî, ìàêñèìèçèðîâà- òîìàòèêà, ðàäèîïåðåäàò÷èêè è ïðèåìíè-
ëîñü ïðè ïðîèçâîëüíîì âûáîðå êîìíàò À è Â. (Ïðîáëåìà ìèíèìèçàöèè íå ðå- êè, Internet äëÿ ðàäèîëþáèòåëåé è ìíî-
øàëàñü, ïîñêîëüêó åå ðåøåíèå òðèâèàëüíî - îäèíàêîâûå çàìêè). Çàòåì ñîòðóä- ãîå äðóãîå... È.Ï. Øåëåñòîâ. -Ì.: ÑÎ-
íèêè èíñòèòóòà áûëè ðàçáèòû íà ðÿä ïîäãðóïï, è ñèñòåìà êëþ÷åé ñòðîèëàñü ËÎÍ-Ð, 2001.
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îäíîâðåìåííî âûïîëíÿëèñü äâà óñëîâèÿ: Äëÿ ëþáèòåëåé-êîíñòðóêòîðîâ ðàäèîýëåê-
1) íè îäíà ïîäãðóïïà íå â ñîñòîÿíèè îòêðûòü âñå òå çàìêè, êîòîðûå ìîæåò òðîííîé, òåõíèêè, çàíèìàþùèõñÿ ñàìîñòîÿòåëü-
îòêðûòü ëþáàÿ äðóãàÿ ïîäãðóïïà; íûì òåõíè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì, ïðèâåäåíû ïðàê-
2) òðàíñôîðìàöèîííûå ñâîéñòâà ãðóïï ñîîòâåòñòâóþò âîçìîæíîñòè îäàëæè- òè÷åñêèå ñõåìû ðàçëè÷íûõ óñòðîéñòâ, êîòîðûå
âàíèÿ êëþ÷åé. ìîãóò áûòü ïîëåçíû äîìà. Âñå îíè âûïîëíåíû
íà äîñòóïíûõ ýëåìåíòàõ è ëåãêî ìîãóò áûòü èç-
Ñîçäàòåëè ñèñòåìû êëþ÷åé íàäåÿëèñü, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííî âîç- ãîòîâëåíû ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïðè ýòîì íå ïî-
ìîæíîé è ïîëíîé. Îäíàêî îêàçàëîñü, ÷òî êëþ÷è, êîòîðûå íå äîëæíû áûëè îò- òðåáóåòñÿ ïðèìåíÿòü äîðîãîñòîÿùåå îáîðóäî-
êðûâàòü íåêîòîðûå äâåðè, îòêðûâàþò èõ, åñëè èõ âñòàâëÿòü â çàìîê íå äî êîí- âàíèå è ñëîæíûå ïðîìûøëåííûå òåõíîëîãèè,
öà. Íàïðèìåð, êëþ÷ (11111) ìîæåò îòêðûòü çàìîê {10000, 11111} â ïÿòè ðàç- Êðîìå ïîäðîáíîãî îïèñàíèÿ ïðèíöèïà ðàáî-
ëè÷íûõ ïîëîæåíèÿõ. Ýòî ÷èñëî íàçâàíî ñòðàííîñòüþ ñèñòåìû êëþ÷-çàìîê. Ýêñ- òû è ìåòîäèêè íàñòðîéêè ê áîëüøèíñòâó ñõåì äà-
ïåðèìåíòàëüíûìè èññëåäîâàíèÿìè íàéäåíî, ÷òî íàøà ñèñòåìà êëþ÷åé ÿâëÿ- åòñÿ òîïîëîãèÿ ïå÷àòíîé ïëàòû â ìàñøòàáå
åòñÿ î÷åíü ñòðàííîé. Îäíàêî ýòîò íåäîñòàòîê ìîæíî èñïðàâèòü, åñëè ïîòðå- 1:1, ÷òî îáëåã÷èò èõ èçãîòîâëåíèå.
áîâàòü äëÿ ïîñëåäíåé ïîçèöèè ñîáëþäåíèÿ ðàâåíñòâ àê = bê = cê = 1. Áóäåì Îòäåëüíûé ðàçäåë ïîñâÿùåí ðàäèîòåõíè÷å-
ñêèì ðåñóðñàì, èìåþùèìñÿ â Internet. Ýòîò ïó-
íàäåÿòüñÿ, ÷òî â ñèñòåìó êëþ÷åé áóäåò âíåñåíî ýòî èñïðàâëåíèå. òåâîäèòåëü áóäåò èíòåðåñåí âñåì, êòî óâëåêà-
Íà îòìû÷êè äàííîå èññëåäîâàíèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ. åòñÿ ðàäèîýëåêòðîíèêîé.

30 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10/2001


ÝËÅÊÐÒÓÐÁÎÐÍÈÎÊÂÀÎÑÒÈ

Íîâîñòè
ñòè íåêîòîðûå ðàáîòû â ëàáîðàòî-
ðèè êîìïàíèè General Electric â Ñêå-
íåêòàäè (øòàò Íüþ-Éîðê). Äèðåêòîð
ëàáîðàòîðèè ä-ð Óèòíè îáðàòèë âíè- Àìåðèêàíñêèå èíæåíåðû-èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò,
ìàíèå íà òàëàíòëèâîãî ìîëîäîãî ÷òî òðàãåäèþ â ÑØÀ ìîæíî áûëî ïðåäîòâðàòèòü, èñ-
ó÷èòåëÿ è ïðèãëàñèë åãî íà ðàáîòó â ïîëüçóÿ óäàëåííîå ïåðåïðîãðàììèðîâàíèå àâòîïèëî-
ñâîþ ëàáîðàòîðèþ, ïðè÷åì äàë Ëýíã- òîâ. Äæåôô Ãîñëèíã èç èíñòèòóòà èññëåäîâàíèé òðàíñ-
ìþðó ïîëíóþ ñâîáîäó â âûáîðå òåì ïîðòà ïðè óíèâåðñèòåòå Áåðêëè â Êàëèôîðíèè ñîîá-
è ïóòåé èõ ðåøåíèÿ. Ëýíãìþð íà÷àë ùèë, ÷òî ìíîãèå ñîâðåìåííûå ñàìîëåòû îñíàùåíû àâ-
èçó÷åíèå ýìèññèè ýëåêòðîíîâ íàãðå- òîïèëîòîì, êîòîðûé ìîæíî äèñòàíöèîííî ïåðåïðî-
òûìè òåëàìè â âàêóóìå. Îí âïåðâûå ãðàììèðîâàòü òàê, ÷òîáû ñàìîëåò èãíîðèðîâàë êîìàí-
ïîëó÷èë â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ äû ýêèïàæà è âìåñòî ýòîãî âûïîëíÿë êîìàíäû ñ çåìëè.
àòîìàðíûé âîäîðîä, èçó÷àë ïëàçìó  ñëó÷àå óãîíà âîçìîæíîñòü êîíòðîëèðîâàòü ïåðåäâè-
êàê ÷åòâåðòîå ñîñòîÿíèå âåùåñòâà æåíèå ñàìîëåòà ñ çåìëè ñòàíîâèòñÿ î÷åíü âàæíîé.
(êñòàòè, è ñàìî íàçâàíèå “ïëàçìà” “Åäèíñòâåííîå, ÷òî âû ìîæåòå ñäåëàòü êðîìå ýòîãî,
ïðåäëîæèë Ëýíãìþð). Âûøåóïîìÿíó- ýòî ñáèòü ñàìîëåò”, - çàÿâèë Ãîñëèíã.
Àâèàöèîííûé èíæåíåð-èññëåäîâàòåëü Äýéë Îëäåð-
òûå èçîáðåòåíèÿ ãàçîíàïîëíåííîé ìàí èç óíèâåðñèòåòà Ïóðäüþ â øòàòå Èíäèàíà ñ÷è-
ëàìïî÷êè è óñòàíîâêè ãëóáîêîãî âà- òàåò, ÷òî ñîâðåìåííûå àâòîïèëîòû ìîãóò îñóùåñòâ-
êóóìà áûëè òîëüêî ïðèìåðàìè åãî ëÿòü ïîñàäêó ñàìîëåòîâ, âîîáùå, áåç ó÷àñòèÿ ÷åëî-
ìíîãî÷èñëåííûõ èçîáðåòåíèé (Ëýíã- âåêà.
ìþð ïîëó÷èë 63 ïàòåíòà ÑØÀ).
ÈÐÂÈÍà ËÝÍÃÌÞÐ Â òå÷åíèå ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû
ïî çàäàíèþ ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ
 ðÿäå ÑÌÈ ïîÿâèëàñü âåðñèÿ, ÷òî ÷åòâåðòûé çà-
õâà÷åííûé òåððîðèñòàìè ñàìîëåò óäàëîñü îòêëîíèòü
îò ìàðøðóòà, çàäàííîãî òåððîðèñòàìè, ïî êîìàíäå
Ýëåêòðîòåõíèêà îáÿçàíà Èðâèíãó Ëýíãìþð ðàçðàáîòàë ïåðâûé â ìèðå ñ çåìëè.
Ëýíãìþðó äâóìÿ âàæíûìè èçîáðåòåíè- ãèäðîëîêàòîð äëÿ îáíàðóæåíèÿ ïîä- Ñóùåñòâóþùèå óæå ñåãîäíÿ òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò
ÿìè: ëàìïî÷êîé íàêàëèâàíèÿ ñ çàïîë- âîäíûõ ëîäîê. ïîëó÷èòü ñîîáùåíèå îá óãîíå äàæå â òîì ñëó÷àå, åñ-
íåíèåì èíåðòíûì ãàçîì è óñòàíîâ- Ïîñëå âîéíû Ëýíãìþð óâëåêñÿ ëè ïèëîò è âåñü ýêèïàæ âûâåäåíû èç ñòðîÿ. Áîðòîâîé
êîé äëÿ ñîçäàíèÿ ãëóáîêîãî âàêóóìà, àòîìíîé òåîðèåé. Èìåííî îí ïðåä- êîìïüþòåð ìîæåò îòìåòèòü ïðîäîëæèòåëüíûé ñáîé ñ
áåç êîòîðîé íåâîçìîæíî áûëî áû ñî- ïîëîæèë, ÷òî àòîìû õèìè÷åñêèõ ýëå- êóðñà è ïåðåäàòü ïî ðàäèî ñèãíàë òðåâîãè. Âèäåîêà-
çäàòü ýëåêòðîííî-ëó÷åâûå òðóáêè è ìåíòîâ ñòðåìÿòñÿ âîñïîëíèòü âíåø- ìåðû è ðàñïîçíàâàòåëè ðå÷è, óñòàíîâëåííûå â êàáè-
êà÷åñòâåííûå âàêóóìíûå ëàìïû. íþþ ýëåêòðîííóþ îáîëî÷êó äî 8 íå, ìîãóò ñîîáùèòü, ÷òî ñàìîëåò âåäåò óæå íå òà êî-
Áóäóùèé ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðå- ýëåêòðîíîâ, è ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ èõ ìàíäà, êîòîðàÿ áûëà â êàáèíå èçíà÷àëüíî, è ïåðå-
õèìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü. Ó èíåðòíûõ äàòü ïî ðàäèî ñèãíàë î çàõâàòå. Íî ïðèìåíåíèå
ìèè ðîäèëñÿ â Áðóêëèíå (ðàéîí Íüþ- ýòèõ òåõíîëîãèé ïîêà íå âûøëî çà ïðåäåëû ëàáîðà-
Éîðêà) 31 ÿíâàðÿ 1881 ã. Ñ äåòñòâà ãàçîâ òàêàÿ îáîëî÷êà óæå ñóùåñòâó-
åò, ïîòîìó îíè õèìè÷åñêè èíåðòíû. òîðèé.
Èðâèíã ñòðàäàë èç-çà ïëîõîãî çðå- ***
íèÿ, è ðîäíûå î÷åíü ìíîãî çàíèìàëèñü Ëýíãìþð îáúÿñíèë òåðìèí “âàëåíò-
íîñòü” â åãî ñîâðåìåííîì ñìûñëå. Êîðåéñêàÿ êîìïàíèÿ New Taecor Co. Ltd ïðåäñòà-
ñ íèì. Îñîáåííî Èðâèíã îáÿçàí ñòàð- âèëà íîâóþ ñèñòåìó äëÿ ýëåêòðîííûõ çàìêîâ, óïðàâ-
øåìó áðàòó Àðòóðó, õèìèêó-èññëåäî- Ëýíãìþð ÿâèëñÿ ñîçäàòåëåì õèìèè
òîíêèõ ïëåíîê, îí îáîñíîâàë, ÷òî ëÿåìóþ ïî ðàäèî. Ñèñòåìà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòà-
âàòåëþ, êîòîðûé ìíîãîìó íàó÷èë íîâêè â ãîñòèíèöàõ, íà êîðàáëÿõ, â ëàáîðàòîðèÿõ, êîì-
ìëàäøåãî áðàòà è ïðèâèë åìó æåëà- ïðîöåññû â îäíîàòîìíûõ ïëåíêàõ
èäóò ñîâåðøåííî ïî äðóãèì çàêî- ïüþòåðíûõ öåíòðàõ è ëþáûõ îáëàñòÿõ, òðåáóþùèõ ïî-
íèå ïðèîáðåòàòü çíàíèÿ è èññëåäîâàòü âûøåííîé áåçîïàñíîñòè. Ñèñòåìà ìîæåò óïðàâëÿòü
ïðèðîäó. íàì, ÷åì â îáúåìíûõ òåëàõ. 4000 ïîëüçîâàòåëåé. Ñèñòåìà ïî ðàäèî óñòàíàâëèâà-
 1892 ã. ñåìüÿ Ëýíãìþðîâ ïåðååõà- Çà âûäàþùèåñÿ çàñëóãè â 1932 ã. åò íîâûå êîäû â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èõ èçìåíåíèÿ.
ëà â Ïàðèæ, ãäå ïðèøëîñü ïîéòè â Èðâèíã Ëýíãìþð áûë íàãðàæäåí Íî- Êàæäûé ïîëüçîâàòåëü ïîëó÷àåò ïåðñîíàëüíóþ ìàãíèò-
øêîëó. Ó÷åáà â òðàäèöèîííîé øêîëå áåëåâñêîé ïðåìèåé ïî õèìèè. Îí íóþ êàðòó.  êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ â ñèñòåìå
Èðâèíãó íå ïîíðàâèëàñü, è îí âåðíóë- ïîëó÷èë òàêæå ìíîæåñòâî äðóãèõ íà- èñïîëüçóåòñÿ áàòàðåéêà íà 1,5 Â.
ñÿ â ÑØÀ, ãäå ïðîäîëæèë ó÷åáó ñ ÷à- ãðàä, â ÷àñòíîñòè, çîëîòóþ ìåäàëü ***
ñòíûìè ó÷èòåëÿìè, à çàòåì ïîñòóïèë â Ôàðàäåÿ.  1929 ã. Ëýíãìþð áûë èç- Àâñòðàëèéñêèå ó÷åíûå èçîáðåëè óñòðîéñòâî, êîòî-
Êîëóìáèéñêîå ãîðíîå ó÷èëèùå, â êî- áðàí ïðåçèäåíòîì Àìåðèêàíñêîãî ðîå ñïîñîáíî íå òîëüêî íà 70% óìåíüøèòü âûáðîñ
òîðîì â 1903 ã. ïîëó÷èë ñòåïåíü áà- õèìè÷åñêîãî îáùåñòâà. âðåäíûõ âåùåñòâ, ñîäåðæàùèõñÿ â âûõëîïíûõ ãàçàõ,
êàëàâðà ïî ìåòàëëóðãèè.  òå÷åíèå âòîðîé ìèðîâîé âîéíû íî è ïîìî÷ü â ïðîèçâîäñòâå ïðîìûøëåííûõ àëìàçîâ.
Äëÿ ñòàæèðîâêè Èðâèíã Ëýíãìþð Ëýíãìþð òàêæå çàíèìàëñÿ âîåííûìè Óñòðîéñòâî íàãðåâàåò âûõëîïíûå ãàçû äî òåìïåðàòó-
âûáðàë îäíî èç ëó÷øèõ ó÷åáíûõ çàâå- ðàçðàáîòêàìè, â ÷àñòíîñòè, ðàçðàáî- ðû, â òðè ðàçà ïðåâûøàþùåé òåìïåðàòóðó ïëàâëå-
äåíèé ìèðà - Ãåòòèíãåíñêèé óíèâåðñè- òàë ýôôåêòèâíûå àíòèîáëåäåíèòåëè, íèÿ ñòàëè. Ïðè ýòîì âñå âðåäíûå âåùåñòâà ðàñïàäà-
òåò â Ãåðìàíèè. Çäåñü îí ñòàë ó÷åíè- ïîñòàíîâùèêè äûìîâûõ çàâåñ è äð. þòñÿ íà ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå èîíû. Çàòåì
êîì âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî Âàëüòåðà Ëýíãìþð ïðîäîëæàë ýôôåêòèâíî ýòà ñìåñü îõëàæäàåòñÿ è èîíû ôîðìèðóþò ìåíåå
Íåðíñòà (îí ñôîðìóëèðîâàë 3-é çàêîí ðàáîòàòü è â ïîæèëûå ãîäû, ÷èòàë âðåäíóþ ñóáñòàíöèþ.
ëåêöèè, âûñòóïàë â ïðåññå, ýíåðãè÷- Ðåçóëüòàòîì óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà âðåäíûõ âå-
òåðìîäèíàìèêè). Ïîä ðóêîâîäñòâîì ùåñòâ ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà óãëåðîäà â
Íåðíñòà Ëýíãìþð ïðîâåë ðÿä èññëå- íî âûñòóïàë çà êîíòðîëü â îáëàñòè
àòîìíîé ýíåðãèè. Óìåð Èðâèíã Ëýíã- âûõëîïíûõ ãàçàõ. Îêàçûâàåòñÿ, ýòîò óãëåðîä ìîæíî
äîâàíèé è ïîëó÷èë â 1906 ã. ó÷åíóþ ïðåâðàùàòü â ïðîìûøëåííûå àëìàçû. Òàêèì îáðàçîì,
ñòåïåíü äîêòîðà ôèëîñîôèè. ìþð 16 àâãóñòà 1957 ã.
 ÷åñòü È.Ëýíãìþðà íàçâàíà ãîðà â áóäóùåì ìîæåò ñëîæèòüñÿ ñëåäóþùàÿ ñèòóàöèÿ.
Âåðíóâøèñü â ÑØÀ, Ëýíãìþð âíà- Ïåðèîäè÷åñêè âëàäåëåö àâòîìîáèëÿ, îñíàùåííîãî
÷àëå íå íàøåë ñåáå äîñòîéíóþ ðàáî- íà Àëÿñêå, åãî èìÿ ïîëó÷èëè ðÿä
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ÑØÀ, â ÷àñòíî- ðàçðàáîòàííûì óñòðîéñòâîì, äîëæåí áóäåò âûíè-
òó è ñòàë øêîëüíûì ó÷èòåëåì õèìèè â ìàòü èç ïðèáîðà ñïåöèàëüíûé ôèëüòð ñ íàêîïëåííûì
øòàòå Íüþ-Äæåðñè. Ëåòîì 1909 ã. îí ñòè, êîëëåäæ Ëýíãìþðà â Íüþ-Éîðê-
ñêîì óíèâåðñèòåòå. óãëåðîäîì è îòïðàâëÿòü åãî íà çàâîä, ãäå èç íåãî ïðî-
ïîïðîñèëñÿ âî âðåìÿ îòïóñêà ïðîâå- èçâåäóò ïðîìûøëåííûå àëìàçû.

Ýëåêòðèê ¹10/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 31


Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðåäëàãàåò ÊÍÈÃÀ-ÏÎ×ÒÎÉ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÏ Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðîâîäèò îñåííþþ àêöèþ ïî ïðîäàæå òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû
ïî ñíèæåííûì öåíàì. Öåíû íà èçäàíèÿ ñíèæåíû íà 5–30%. Ñïåøèòå îôîðìèòü çàêàç.
Åñëè ÷èòàòåëåé çàèíòåðåñîâàëî êàêîå-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ èçäàíèé, òî íåîáõîäèìî îôîðìèòü ïî÷òîâûé ïåðåâîä â áëèæàéøåì îòäåëåíèè ñâÿçè ïî àäðåñó: 03110,
ã. Êèåâ-110, à/ÿ 50, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó..  îòðûâíîì òàëîíå áëàíêà ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà ÷åòêî óêàçàòü ñâîé àäðåñ è íàçâàíèå çàêàçûâàåìîé Âàìè êíèãè. Îðãàíèçàöèè
ìîãóò îñóùåñòâèòü ïðîïëàòó ïî á/í ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå: ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð”, ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì îòä. ÓêðÏÈÁ ã. Êèåâ,
ÌÔÎ 322153, êîä 22890000. Æäåì Âàøèõ çàêàçîâ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê (044) 271-44-97; 276-11-26; E-mail: val@sea.com.ua. Öåíû óêàçàíû â ãðí. è âêëþ÷àþò ñòîèìîñòü ïåðåñûëêè.
Âõîäíûå è âûõîäíûå ïàðàìåòðû áûòîâîé ðàäèîýëåêòð. àïïàð.. Øòåéåðò Ë.À.-Ì.:ÐèÑ, 80ñ.. . . . . . . . 5.00 Ýíöèêëîïåäèÿ îòå÷. àíòåíí äëÿ êîëëåêò.è èíäèâèä.ïðèåìà Ò è ÐÂ. -Ì.Ñîëîí ,256ñ,2001ã. . . . . . . . 16.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ âèäåîìàãíèòîôîíîâ è âèäåîïëååðîâ .Âèíîãðàäîâ Â.À. - Ñ.-Ï. ÍèÒ . . . . . . . . . . . 24.00 Êîïèðîâàëüíàÿ òåõíèêà . Áîáðîâ À.Â., Ì. - "ÄÌÊ" 2000 ã., 184 ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ âèäåîìàãíèòîôîíîâ . Ýíöèêëîï.çàðóá.ÂÌ . ÍèÒ,2001ã, 254ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . 36.00 Ìåòàëëîèñêàòåëè äëÿ ïîèñêà êëàäîâ è ðåëèêâèé.-Ì.ÐèÑ,2000 ã.,192ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíîáëîêîâ è òåëåâèçîðîâ. Ëóêèí Í.Â.-Ì.:Ñîëîí,.-136ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 Ýëåêòðîíèêà äîìà è â ñàäó . Ñèäîðîâ È.Í. - Ì. "Ðàäèîñîôò ", 2001 ã. 144 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíèòîðîâ. Êó÷åðîâ Ä.Ï.- Ñ.-Ï.,ÍèÒ ,2001 ã.,240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Ýëåêòðîííûå êîäîâûå çàìêè .-Ñ.-Ï."Ïîëèãîí" 2000ã., 296 ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80
Çàðóáåæ. ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâë. ñèëîâûì îáîðóä.. Âûï. 15. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 288 ñ. . . . . . . . . . . . 24.00 Àíòåííû . Òîì 1, 2. Êàðë Ðîõòìàëü . Ì.: Íàø ãîðîä , 2001 ã., ïî 416 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 34.00
Ìèêðîêîíòðîëëåðû äëÿ âèäåî- è ðàäèîòåõíèêè . Âûï. 18. Ñïð.-Ì.Äîäåêà , 208 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ïðàêòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè àíòåíí . Ãðèãîðîâ È.Í. ÄÌÊ 2000 ã. 352 ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00
Ìèêðîñõåìû áëîêîâ öâåòíîñòè èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí,.-207ñ.. . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå â âàøåì äîìå."Ïîëèãîí" Ñ-Ï.1998 ã., 292 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ èìïîðòíûõ âèäåîìàãíèòîôîíîâ. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà,.-297ñ.. . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå è òåëåâèçèîííûå àíòåííû "Ïîëûìÿ" Ìèíñê 1999 ã. 256 ñ. . . . . . . . . . . . . 17.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 1,4. Ñïðàâî÷íèêè.-Ì.:Äîäåêà . . . . . . . . . . ïî 24.00 Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå çåðêàëüíûå àíòåííû Ãîñòåâ Â.È. -Ê.,Ðàäèîàìàòîð 1999 ã. 320ñ. . . . . . . . . . 18.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåâèäåíèÿ è âèäåîòåõíèêè. Âûï.2. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 304ñ. . . . . . . . . . . . . 24.00 Ðàäèîëþáèòåëüñêèé High-End.,"Ðàä³îàìàòîð", 1999,-120ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00
Ìèêðîñõåìû äëÿ àóäèî è ðàäèîàïïàðàòóðû. Âûï.3,17. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 2001ã.ïî 288 ñ.. . . . . . . . ïî 24.00 Îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå óñèëèòåëè è ðàäèîïðèåìíèêè.Ñõåìû è ðåìîíò. 2000 ã. 212ñ.À4 . . . . 34.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð.èìïîðòí.òåëåôîíîâ. Âûï.6,10 Ñïðàâî÷íèêè.-Ì. Äîäåêà ,ïî 288ñ. . . . . . . . ïî 24.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.2. Ñõåìîò.íà ÌÎÏ ìèêð.,ïðèñò ê òåë.è äð. Ì.Ñîëîí.,224 ñ. . . 17.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåì.èìïîðòííîé àâòîýëåêòðîíèêè . Âûï.8. Ñïð. ,1999 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.3. Äîì. àâò.,ïðèñò.ê òåëåô.,îõð.óñ…Ì.Ñîëîí,2000.,240 ñ. . . . 18.00
Ìèêðîñõåìû ñîâðåì. çàðóá. óñèëèòåëåé íèçêîé ÷àñòîòû .Âûï.7. Ñïð. , 2000 ã.-288 ñ.. . . . . . . . . . . . . 24.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.4. Ýëåêòð. â áûòó.internet äëÿ ðàäèîëþá è äð.,2001ã.240ñ.. . . 17.00
Ìèêðîñõåìû ñîâð. çàðóá. óñèëèòåëåé íèçêîé ÷àñòîòû-2. Âûï.9. Ñïð. , 2000 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . 24.00 Àáîíåíòñêèå òåðìèíàëû è êîìïüþòåðíàÿ òåëåôîíèÿ . Ýêî-Òðåíäç,. -236 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999, -288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ÀÒÌ : òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ ñîçäàíèÿ ñåòåé . Íàçàðîâ À. Í. - Ì.: Ã.-Ë.-Òåëåêîì ,2001ã. 376 ñ. . . . . . 49.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè-2 . Ì. Äîäåêà , 2000 ã. -288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 IP - Òåëåôîíèÿ . Ãîëüäøòåéí Á.Ñ., Ïèí÷óê À.Â., Ñóõîâèöêèé À.Ë. - Ì.: ÐèÑ , 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . 66.00
Ìèêðîñõåìû ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ ."Ðåìîíò" ¹33 Ì.;Ñîëîí , .208 ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 ISDN È FRAME RELAY:òåõíîëîãèÿ è ïðàêòèêà èçìåðåíèé.È.Ã.Áàêëàíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999 . . . . . 41.00
Óñòðîéñòâà íà ìèêðîñõåìàõ. Áèðþêîâ Ñ.-Ì.: Ñîëîí-Ð,.-192ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 Frame Relay . Ìåæñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå. Òåëåêîì , 320ñ. 2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Öèôðîâûå ÊÌÎÏ ìèêðîñõåìû . Ïàðòàëà Î.Í. - ÍèÒ, 2001 ã., 400 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Êîðïîðàòèâíûå ñåòè ñâÿçè . Èâàíîâà Ò. - Ì.Ýêî-Òðåíäç , 284ñ., 2001ã., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 1.-Ì:Äîäåêà,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Ñèñòåìû ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè . Ñîëîâüåâ À.À.-Ì. Ýêî-Òðåíäç , 2000 ã.- 270 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 2.-Ì:Äîäåêà, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Òåõíîëîãèè èçìåðåíèÿ ïåðâè÷. ñåòè ×.1. Ñèñòåìû Å1, ÐDH, SDH. È.Ã.Áàêëàíîâ. M.; Ý-Ò. . . . . . . . . . 34.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 3.-Ì:Äîäåêà,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Òåõíîëîãèè èçìåð ïåðâè÷ ñåòè. ×.2. Ñèñòåìû ñèíõðîíèçàöèè ,Â-ISDN,ATM.,Áàêëàíîâ. Ì.; Ý-Ò. . . . . 34.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõåìû - óñèëèòåëè ìîùíîñòè Í×. Turutae., 137c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Âîëîêîííàÿ îïòèêà:êîìïîíåíòû,ñèñòåìû ïåðåäà÷è,èçìåðåíèÿ.À.Á.Èâàíîâ.-Ì.:ÑÑ.-99.-672 ñ. . . . . . 94.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê565-Ê599 , Ì."Ðàäèîñîôò", 544 ñ.. . . . . . . . . . . . . 29.50 Âîëîêîííî îïòè÷åñêèå ñåòè . Óáàéäóëàåâ Ð.Ð. - Ì.Ýêî-Òðåíäç , 270 ñ., 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00
Çàðóáåæ. òðàíçèñòîðû, äèîäû. 1N……6000: Ñïðàâî÷íèê.-Ê.: ÍèÒ, 644 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 Ñîâðåì. âîëîêîííî-îïòè÷. ñèñòåìû ïåðåäà÷è. Àïïàðàòóðà è ýëåìåíòû.Ñêëÿðîâ Î.2001ã.,240ñ. . . . 19.00
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.1., Ì.Ðàäèîñîôò, 896 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 Èíòåëëåêòóàëüíûå ñåòè . Á.Ãîëüäøòåéí è äð. Ì.ÐèÑ. 2000ã.,500 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.00
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.2., Ì.Ðàäèîñîôò, 896 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 Ìåòîäû èçìåðåíèé â ñèñòåìàõ ñâÿçè.È.Ã. Áàêëàíîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.00
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.3., Ì.Ðàäèîñîôò, 832ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü 3-ãî ïîêîëåíèÿ . Ë.Ì.Íåâäÿåâ . -Ìîáèëüíûå êîììóíèêàöèè.,208 ñ.,2000ã. . . . . . . . 29.00
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.4., Ì.Ðàäèîñîôò, 928 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 Ïåéäæèíãîâàÿ ñâÿçü .À.Ñîëîâüåâ .Ýêî-Òðåíäç,288ñ.,2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.5., Ì.Ðàäèîñîôò, 768 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Ïåðñïåêòèâíûå ðûíêè ìîáèëüíîé ñâÿçè . Þ.Ì.Ãîðíîñòàåâ, Ì.:Ñâÿçü è áèçíåñ. 214ñ. À4. . . . . . . . . . 34.00
Çàðóáåæ.äèîäû è èõ àíàëîãè.,Õðóëåâ À. Ñïðàâ. ò.1, ò.2. Ì. "Ðàäèîñîôò", ïî 960 ñ.. . . . . . . . . . . . ïî 38.00 Ýíöèêëîïåäèÿ ìîáèëüíîé ñâÿçè . À.Ì.Ìóõèí , Ñ.-Ï.ÍèÒ ,2001ã.,240 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00
Çàðóáåæíûå ìèêðîïðîöåññîðû è èõ àíàëîãè. Ñïðàâ.ò.1 . Ì.-"Ðàäèîñîôò", 546 c. 2001 ã.. . . . . . . . . . 35.00 Ñåòè ïîäâèæíîé ñâÿçè . Â.Ã.Êîðòàøåâñêèé , Ì.-Ýêî-Òðåíäç , 2001ã.,302 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Cïðàâî÷íèê ïî çàðóáåæíûì äèîäàì. ò.1,2., Ì.- "Ñîëîí" , 2000 ã., ïî 696 ñ.À4 ïî 42.00 Ñðåäñòâà ñâÿçè äëÿ "ïîñëåäíåé ìèëè" .Î.Äåíèñüåâà .- Ýêî-Òðåíäç , 2000ã. 137ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . 34.00
Îïòîýëåêòð.ïðèáîðû è èõ çàðóá. àíàëîãè. ò.1, ò.2, ò.3.,Ì.Ðàäèîñîôò,512ñ.,544ñ.,512ñ. . . . . . . . . . ïî 29.00 Îáùåêàíàëüíàÿ ñèñòåìà ñèãíàëèçàöèè N7. Â.À. Ðîñëÿêîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðèáîðû . Ñïðàâî÷íèê . Ïåðåëüìàí Á.Ë. Ì.:Ìèêðîòåõ , 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . 19.00 Îòêðûòûå ñòàíäàðòû öèôðîâîé òðàíêèíãîâîé ñâÿçè À.Ì.Îâ÷èííèêîâ ,-Ì.;Ñâ è Á. 2000ã. . . . . . . . . . 34.00
Ñîäåðæàíèå äðàãìåòàëëîâ â ðàäèîýëåìåíòàõ. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Ð/áèáëèîò, 156 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 Ýëåêòðîòåõíèêà.Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ.Ïðèìåðû.Çàäà÷è. Èâàíîâ È. -Ì."Ëàíü" .. . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00
Ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ðàçðàáîòêå è îòëàäêå ýëåêòðîííûõ ñõåì.Êëîä Ãàëëå.:ÄÌÊ,2001ã., 208ñ. . . . . 22.00 Ìàãíèòíûå êàðòû è ÏÊ.Óñ-âà.ñ÷èòûâàíèÿ,äåêîäèðîâ.,çèïèñè.Ïàòðèê Ãåëëü-Ì.:ÄÌÊ 2001ã. . . . . . . . 18.00
Âèäåîêàìåðû . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ , 2000 ã.,192 ñ. + ñõåìû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Êîìïüþòåð, ÒÂ è çäîðîâüå. Ïàâëåíêî À.Ð. -152 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
Âèäåîêàìåðû . Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå .Âûï. 13. Êîðîëåâ À.-Ì. "ÄÌÊ". 2000 ã.,248 ñ.À4 . . . . . . . . . 42.00 Ñîâðåìåííûå ìèêðîïðîöåññîðû . Â.Â.Êîðíååâ . Èçä.2-å.-Ì.Íèëîäæ,2000 ã., 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . 32.00
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.14. Ì.: Ñîëîí, 240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Ìèêðîêîíòðîëëåðû ñåìåéñòâà Z86. Ðóêîâîäñòâî ïðîãðàììèñòà-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.23. Ì.: Ñîëîí, 212ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 OrCAD 7.0…9.0 ïðîåêòèðîâàíèå ýëåêòð. Àïïàðàòóðû è ïå÷àòíûõ ïëàò. 2001 ã., 446ñ. . . . . . . . . . . . . 39.00
Èìïóëüñíûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ .Âèíîãðàäîâ Â.À. ÍèÒ,2000 ã. - 192 ñ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 Word 7 äëÿ Windows 95. Ñïðàâî÷íèê. Ðóäè Êîñò-Ì.:Áèíîì, -590ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Èìïóëüñíûå áëîêè ïèòàíèÿ äëÿ IBM PC . â.22 , Êóëè÷êîâ À.Â. ÄÌÊ , 2000 ã. -120 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . 29.00 Îïòèìèçàöèÿ Windows 95. Óàòò Àëëåí Ë-Ì.:ÄèàÑîôò, 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Âèäåîìàãíèòîôîíû ñåðèè ÂÌ.Èçä. 2-å äîðàá è äîï. ßíêîâñêèé Ñ. ÍèÒ., 2000ã.-272ñ.À4+ñõ. . . . . . . . 34.00 Ïðîãðàììèðîâàíèå â ñðåäå DELFI 2,0 . Ê.Ñóðêîâ , - 640 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00
Ðåìîíò çàðóáóæ. ìîíèòîðîâ (âûï.27). Äîí÷åíêî À.- Ì. Ñîëîí . 2000ã.,216 ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Acrobat 3.0.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ðåìîíò ìîíèòîðîâ. Òèïè÷íûå íåèñïðàâíîñòè. Áåãëîâ Ñ. -Ì."Ðàäèîòîí". 2000ã. 320 ñ. . . . . . . . . . . . . 26.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Ilustrator 7.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 420ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ðåìîíò çàðóáåæíûõ ïðèíòåðîâ (âûï.31). Ïëàòîíîâ Þ. Ì.:Ñîëîí . 2000 ã.,272 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . 37.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe PageMaker 6.5.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ (âûï.35). Ëåïàåâ Ä . À . Ì.:Ñîëîí . 2000 ã., 432 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Photoshop 4.0.-Ì.:ÊÓáÊ, .-280ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ðåìîíò èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (âûï.42).Êóëèêîâ Â.Ã.Ñîëîí.2000 ã.,184 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Àdobe.Âîïðîñû è îòâåòû.-Ì.;ÊÓÁÊ, .-704 c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
100 íåèñïðàâíîñòåé òåëåâèçîðîâ . Æåðàð Ëîðàí . Ì.: ÄÌÊ . 2000 ã., 264 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 QuarkXPress 4.Ïîëíîñòüþ.-Ì.;Ðàäèîñîôò ,1998 ã.712 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00
Ýíöèêëîïåäèÿ òåëåìàñòåðà. Ïàíêîâ Ä.Â.-Ê. ÍèÒ, 2000ã.-544 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ ÑÓÁÄ . Ðóáåí Àõàÿí .- Ïèòåð , 704 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Áëîêè ïèòàíèÿ òåëåâèçîðîâ .ßíêîâñêèé Ñ.Ì. -Ñ.Ï.-ÍèÒ , 2001 ã.- 224ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ Ñîrel DRAW 6 . Ì . Ìýòüþç . - Ïèòåð , 736 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00
Áëîêè ïèòàíèÿ ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.Â. -Ì.:Ñîëîí . 2001 ã. 216ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Èíôîðìàòèêà 2001 . Àëåêñååâ À.Ï. - Ì.:Ñîëîí , 2001 ã., 368 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
ÃÈÑ - ïîìîùíèê òåëåìàñòåðà . Ãàïëè÷óê Ë.Ñ. - Ê. "Ðàäèîàìàòîð" 160 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 Ìîäåìû , Èíòåðíåò , Å-Ìà³l è âñå îñòàëüíîå . Ïîòàïêèí À. - Ì.: Äåññ-Êîì , 2001 ã., 304ñ. . . . . . . . . . 29.00
Ïðèñòàâêè PAL â ñåðèéíûõ öâåòíûõ òåëåâèçîðàõ. Õîõëîâ Á.H.-ÐèÑ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Õàêåðû , âçëîìùèêè è äðóãèå èíôîðìàöèîííûå óáèéöû . Ëåîíòüåâ Á. 192 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Çàðóáåæíûå ÖÒ ñ öèôð.îáðàáîò.è óïðàâë. "AIVA". Óñòðîéñòâî.Îáñëóæ.Ðåìîíò.158ñ.+ñõ.. . . . . . . . 15.00 "×àñòîòû äëÿ ëþáèòåëüñêîé ðàäèîñâÿçè" Áëîêíîò-Ê.:Ðàäiîàìàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
Cåðâèñíûå ðåæèìû òåëåâèçîðîâ . Âèíîãðàäîâ Â.À. - "ÍèÒ" 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 "Ðàäèîêîìïîíåíòû" æóðíàë ¹ 2/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Cåðâèñíûå ðåæèìû òåëåâèçîðîâ - 2 .Âèíîãðàäîâ Â.À.- ÍèÒ 2001ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 "Èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû" . Êàòàëîã 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Ñîâðåì. çàðóá. öâåòíûå òåëåâèçîðû: âèäåîïðîöåññîðû è äåêîäåðû öâåòí. À.Å.Ïåñêèí. . . . . . . . . . 29.00 "Ïàÿëüíîå îáîðóäîâàíèå è èíñòðóìåíò". Êàòàëîã 2000-2001 ã.ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Ñòðî÷íûå òðàíñôîðìàòîðû çàðóáåæ. òåëåâèçîðîâ. Âûï.24. Ìîðîçîâ. È.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999 . . . . . . 18.00 ÑD-R "3 â 1" - ("ÐÀ"+"Ýëåêòðèê"+"Êîíñòðóêòîð") 2000ã.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00
Òåëåâèçèîííûå ïðîöåññîðû óïðàâëåíèÿ . Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë.-Ñ.Ï.:ÍèÒ , 2001 ã. 448 ñ. . . . . . . . . . 33.00 CD-R "4 â 1" - ("ÐÀ"+"Ýëåêòðèê"+"Êîíñòðóêòîð") 2000ã.+ "ÐÀ"1999ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00
Òåëåâèçèîííûå ìèêðîñõåìû PHILIPS. Êíèãà 1. Ïîíàìàðåíêî À.À.-Ì.:Ñîëîí, -180ñ. . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Ìîäåðíèçàöèÿ òåëåâèçîðîâ 3…5ÓÑÖÒ. Ïàøêåâè÷ Ë.Ï. ÍèÒ., 2001 ã. 316 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
Óñîâåðøåíñòâîâàíèå òåëåâèçîðîâ 3…5ÓÑÖÒ .Ðóáàíèê Â. ÍèÒ., 2000 ã.288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00
Óðîêè òåëåìàñòåðà. Óñ. è ðåìîíò çàðóá. ÖÒÂ ×.2. Âèíîãðàäîâ Â.-Ñ.-Ï.: Êîðîíà, 2000ã.-400ñ . . . . . . 32.00
Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé è ðàñïðîñòðàíèòåëåé æóðíàëà
Öèôðîâîå òåëåâèäåíèå . Ìàìàåâ Í.Ñ.- Ì.Òåëåêîì , 2001 ã.,180 ñòð.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Ê ðàñïðîñòðàíåíèþ æóðíàëà ïðèãëàøàþòñÿ çà- Ïðåäîïëàòó ïðîèçâîäèòü ïî àäðåñó: 03110, Êèåâ-
Öèôðîâàÿ ýëåêòðîíèêà . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ, 2000 ã. - 208 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 èíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè è ÷àñòíûå ðàñïðîñò- 110, à/ÿ 50, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó.
Öâåòîâàÿ è êîäîâàÿ ìàðêèðîâêà ðàäèîýëåêòð. êîìïîí. Íåñòåðåíêî È.È.,Ñîëîí,2001ã.,128ñ. . . . . . . 13.00 ðàíèòåëè.  ðåäàêöèè íà 01.11.2001 ã. èìåþòñÿ â íàëè÷èè
Ìàðêèðîâêà ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ . Áîëåå 4000 SMD êîäîâ . "Äîäýêà" . 160 ñ .. . . . . . . . . . . . . . 12.00 Âàøè ïðåäëîæåíèÿ ðåäàêöèÿ îæèäàåò ïî òåë. æóðíàëû “Ðàäiîàìàòîð” ïðîøëûõ âûïóñêîâ:
Ìàðêèðîâêà è îáîçíà÷åíèå ðàäèîýëåìåíòîâ . Ìóêîñååâ Â.Â., Ì.-ÃË-Òåëåêîì,2001ã.,352 ñ. . . . . . . . 23.00 (044) 271-44-97, 276-11-26 èëè ïî àäðåñó ðåäàêöèè: ¹ 3,4,5,6,8,9,10,11 çà 1994 ã.
Ñïðàâî÷íèê: Ðàäèîêîìïîíåíòû è ìàòåðèàëû. Ïàðòàëà Î.Í.-Ê.: Ðàäiîàìàòîð,1998 ã.736ñ. . . . . . . . . 19.00 Óêðàèíà, 03110, Êèåâ-110, à/ÿ 50. Êîììåð÷åñêîìó ¹ 2,4,5,10,11,12 çà 1995 ã.
Îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè è êîìïàðàòîðû . Ñïðàâî÷íèê .- Ì.: ÄÎÄÝÊÀ , 2001 ã., 560 ñ.À4. . . . . . . . . 44.00 äèðåêòîðó. ¹ 1,3,4,5,6,7 çà 1996 ã.
Ñïðàâî÷íèê ýëåêòðèêà. Êèñàðèìîâ Ð.À. -Ì. Ðàäèîñîôò , 1999 ã. 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 Âíèìàíèå! Íîìåðà åæåìåñÿ÷íûõ æóðíàëîâ ¹ 4,6 çà 1997 ã.
Ñèëîâàÿ ýëåêòðîíèêà äëÿ ëþáèò. è ïðîôåññèîíàëîâ.Ñåìåíîâ Á.Þ.-Ì.:Ñîëîí,2001ã..336ñ. . . . . . . . 19.00 “Ðàäiîàìàòîð-Êîíñòðóêòîð” (ïîäïèñíîé èí- ¹ 2,4,5,6,7 çà 1998 ã.
Àòëàñ àóäèîêàññåò îò AGFA äî YASHIMI . Ñóõîâ Í.Å., Ê.:"Ðàäèîàìàòîð", 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 äåêñ 22898) è “Ðàäiîàìàòîð-Ýëåêòðèê” (ïîäïèñ- ¹ 3,4,5,7,8,9,10,11,12 çà 1999 ã.
Àâòîìàãíèòîëû. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå. Âûï.14.Êóëèêîâ Ã.Â.-Ì. ÄÌÊ, 2000 ã.. . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 íîé èíäåêñ 22901) ÷èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïî ïî÷- ¹ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 2000 ã.
Ðåìîíò ìóçûêàëüíûõ öåíòðîâ. Âûï. 48. Êóëèêîâ Ã.Â. - Ì.: ÄÌÊ, 2001 ã., 184 ñ. À4 . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 òå. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà ñ ó÷åòîì ïåðåñûë- ¹ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 çà 2001 ã.
Ðåìîíò ìóçûêàëüíûõ öåíòðîâ . Âûï . 51 . Êóëè÷êîâ À.Â. - Ì.: ÄÌÊ , 2001 ã.,224 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . 34.00 êè ïî Óêðàèíå – 5 ãðí., äðóãèå ñòðàíû ÑÍà – 1,2 Äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ÷åðåç îòäåëåíèÿ ñâÿçè ïî êà-
Ðåìîíò è ðåãóëèðîâêà CD-ïðîèãðûâàòåëåé.Çàðóá.ýëåêòðîíèêà. Àâðàìåíêî Þ.Ô.160ñ.À4+ñõ. . . . . . 23.00 ó.å. ïî êóðñó Íàöáàíêà. òàëîãàì àãåíòñòâ «Óêðïî÷òà» è «Ðîñïå÷àòü» íàø
Ñõåìîòåõíèêà ïðîèãðûâàòåëåé êîìïàêò-äèñêîâ. Àâðàìåíêî Þ.Ô., 1999 ã., 128ñ. + ñõåìû . . . . . . . . 28.00  ðåäàêöèè íà 01.11.2001 ã. èìåþòñÿ â íàëè÷èè ïîäïèñíîé èíäåêñ 74435. ÏÎÌÍÈÒÅ, ïîäïèñíàÿ
Öâåòîìóçûêàëüíûå óñòàíîâêè-Jeux de luiere. -Ì.ÄÌÊ Ïðåññ , 2000 ã., 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 æóðíàëû ïðîøëûõ âûïóñêîâ: ñòîèìîñòü – íèæå ïåðåñûëî÷íîé!
Ýêâàëàéçåðû.Ýôôåêòû îáüåìíîãî çâó÷àíèÿ . Ëþá. ñõåìû . Õàëîÿí À.À.-Ì:Ðàäèîñîôò 2001ã. . . . . 24.00 “Ýëåêòðèê” ¹8,9 çà 2000 ã., ¹1,3,4,5, 6,7,8,9,10 Ñïèñîê ðàñïðîñòðàíèòåëåé
Àîíû,ïðèñòàâêè,ìèêðî- ÀÒÑ. Ñðåäñòâî áåçîïàñíîñòè..-Ì.:Àêèì.,.-125ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 çà 2001 ã.
Çàðóá. ðåçèäåíòíûå ðàäèîòåëåôîíû . Áðóñêèí Â.ß., Èçä.2-å, ïåðåð. è äîï. 2000 ã.176ñ.À4+ñõ. . . . . 24.00 “Êîíñòðóêòî𔠹3,4,5,6,7-8,9-10,11-12 çà 2000 ã., 1. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê.2
Ðàäèîòåëåôîíû . Îñíîâû ñõåìîò. ñåðòèôèöèð. ðàäèîòåë..Êàìåíåöêèé Ì.-ÍèÒ 2000ã.256 ñ.+ ñõ. . . 32.00 ¹1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 çà 2001 ã. ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî”Ðàäiîàìàòîð”,
Ïðàêòè÷åñêàÿ òåëåôîíèÿ . Áàëàõíè÷åâ È . Í . - Ì . ÄÌÊ, 1999 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 ×èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìîå êîëè÷å- ò.276-11-26.
Ðåìîíò ðàäèîòåëåôîíîâ "SENAO è VOYAGER". Ñàä÷åíêîâ Ä.À. -Ì.Ñîëîí,178 ñ.À4 + ñõ. . . . . . . . . . 28.00 ñòâî æóðíàëîâ, ñäåëàâ ïðåäîïëàòó ïî÷òîâûì ïåðå- 2. Ìîñêâà, óë.Ïðîôñîþçíàÿ, ä.83, êîðï.3,
Ñõåìîòåõíèêà àâòîîòâåò÷èêîâ. Çàðóáåæ. ýëåêòðîíèêà. Áðóñêèí Â.ß.-Ê.: ͳò, 176 ñ.À4+ñõ. . . . . . . . 19.00 âîäîì ñ ÷åòêèì óêàçàíèåì çàêàçûâàåìûõ íîìåðîâ îô.311. Ôèðìà “ÑÝÀ-Ýëåêòðîíèêñ”,
Òåëåôîííûå ñåòè è àïïàðàòû. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. -Ê.: ÍiT, 184 ñ.À4+ñõ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 æóðíàëà è ãîäà èçäàíèÿ. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìï- ò.334-71-36
Òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. Èçä. 2-å äîï.-Ê.: Í ³ ò, 2000, 448 ñ.. . . . . . . . 29.00 3. Êèåâ, óë. Óøèíñêîãî, 4,
ëÿðà æóðíàëà “Ðàäiîàìàòîð” ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî «Ðàäèîðûíîê», òîðãîâîå ìåñòî 52,53.
Ýëåêòðîííûå òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîòåíêî Ë.ß., Áðåâäà À.Ì.-K.: ÍèÒ, 2000 ã. . . . . . . . 33.00 Óêðàèíå ñîñòàâëÿåò: 1994–1998 ãã.–3 ãðí., 1999,
Ñïðàâî÷í. ïî óñòðîéñòâó è ðåìîíòó òåëåô.àïïàðàòîâ çàðóá. è îòå÷. ïðîèçâ-âà:ÄÌÊ , 208 c. . . . . . . 15.00 4. Ïîäïèñíîå àãåíñòâî “KSS”. Ïîäïèñêà
2000 ã. – 5 ãðí., 2001 ã. – 7 ãðí., Äëÿ æèòåëåé è äîñòàâêà ïî Óêðàèíå. ò. (044) 464-0220
Ðàäèîëþáèò. êîíñòðóêöèè â ñèñò. êîíòðîëÿ è çàùèòû .Âèíîãðàäîâ Þ.ÑÎËÎÍ,2001ã.,192ñ. . . . . . . . 14.00 Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ: 1994–1998 ãã.–1 ó.å,
Îõðàííûå óñ-âà äëÿ äîìà è îôèñà.Àíäðèàíîâ Â.-Ñ-Ïá."Ïîëèãîí",2000ã.,312 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00 5. Äîíåöê-55, óë. Àðòåìà, 84,
1999, 2000 ã.– 1 ó.å., 2001 ã.– 1,7 ó.å. ïî êóðñó ÎÎÎ ÍÏÏ “Èäåÿ”
Çàùèòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îò óãîíà è êðàæ. Äèêàðåâ Â.È. 2000ã.,320ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 Íàöáàíêà. 6. Îäåññà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ðàäèîðûíîê
ÊÂ-ïðèåìíèê ìèðîâîãî óðîâíÿ Êóëüñêèé À.Ë. -Ê.:HèÒ , 2000 ã. 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Íàëîæåííûì ïëàòåæîì ðåäàêöèÿ æóðíàëû è “Ëåòó÷èé Ãîëëàíäåö”, êîíòåéíåð çà êðóãîì.
CÈ-ÁÈ ñâÿçü,äîçèìåòðèÿ,ÈÊ òåõíèêà,ýëåêòðîí.ïðèáîðû,ñð-âà ñâÿçè. Þ.Âèíîãðàäîâ,2000ã. . . . . . . 12.00 êíèãè íå âûñûëàåò!
7. ã. Êðèâîé Ðîã, óë. Êîñèîðà,10
 ïîìîùü ëþáèòåëþ ÑÈ-ÁÈ ðàäèîñâ.Àíòåííû.Ñàìîä. óñ-âà. Ñïð. èíôîðì.Ì.Ñîëîí,2000ã. . . . . . . . 14.00 Âíèìàíèå! Öåíû, ïðè íàëè÷èè ëèòåðàòóðû, äåéñò-
Òîðãîâàÿ Òî÷êà.
Òåëåâèçèîííûå àíòåííû ñâîèìè ðóêàìè . Ñèäîðîâ È.Í., Ñ.-Ï.,"Ïîëèãîí" 2000 ã. 320 ñ. . . . . . . . . . . . 16.00 âèòåëüíû äî 1 äåêàáðÿ 2001 ã.

Вам также может понравиться