Вы находитесь на странице: 1из 32

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ


Îòâåòû íà âîïðîñû ïî Ýíåðãîñáåðåæåíèå
ãåíåðàòîðó Ïîòàïîâà 3 Òåõíîëîãèè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
Ðåêóïåðàöèÿ òåïëà, ãàçà, Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ
ìàòåðèàëîâ è ýëåêòðîýíåðãèè 4 Êîíñòðóêöèÿ ìîìåíòàëüíîãî èçãîòîâëåíèÿ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ. . . . . . . . . . . . . . Â.Þ.Ñîëîíèí
6 Ìàëîãàáàðèòíèé áëîê æèâëåííÿ äëÿ åëåêòðîííèõ ãîäèííèê³â . . . . . . . . . . . . . Î.Â.Òèìîøåíêî
Ñõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ 6 Áëîê ïèòàíèÿ äëÿ “áîëüíîãî” àêêóìóëÿòîðà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.Ë.Äóáîâîé
ÇÈË 431416/441516 Ýëåêòðîñâàðêà
7 Äîðàáîòêà ñâàðî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà ÒÄÝ-101Ó2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Òàòàðåíêî
Ýëåêòðîøêîëà
9 Áåñåäû ïî ýëåêòðîòåõíèêå. Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî
ê ñëîæíîìó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ë.Êóëüñêèé
Ïîòðåáèòåëè òîêà
11 Óïðàâëåíèå òðåõôàçíîé íàãðóçêîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Å.Òóøíîâ
¹6 (18) èþíü 2001 12 Ïåðåäïóñêîâèé êîíòðîëü îïîðó ³çîëÿö³¿ îáìîòîê ñòàòîðà
Åæåìåñÿ÷íûé íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë
àñèíõðîííîãî äâèãóíà . . . . . . . . . . . . . . . . Ê.Â.Êîëîìîéöåâ, Þ.Ô.Ðîìàíþê, Ð.Ì.Êîëîìîéöåâà
Ñîâìåñòíîå èçäàíèå ñ Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì 13 Áåñêîíòàêòíûé èíäèêàòîð ôàçû. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.Ë.Äóáîâîé
îáùåñòâîì ðàäèîòåõíèêè, ýëåêòðîíèêè è 13 Íà ñëó÷àé àâàðèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . È.Ï.Ñåìåíîâ
ñâÿçè Óêðàèíû
Ñïðàâî÷íûé ëèñò
Ðåãèñòðàöèîííûé ÊÂ, ¹3858,10.12.99 ã.
14 Àñèíõðîííûå äâèãàòåëè ìàëîé ìîùíîñòè ñåðèè ÄÀ
Ó÷ðåäèòåëü - ÄÏ «Èçäàòåëüñòâî
Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåêëàìíûõ óñëóãàõ íàøåãî èçäàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ñïðàâî÷íîì ñàéòå î ÑÌÈ Óêðàèíû “Ðåêëàìíûé êîìïàñ” http://www.mass-media.com.ua

Ðàäiîàìàòîð» 15 Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ âûñîêîãî óðîâíÿ èíòåãðàöèè ïî ìåòîäîëîãèè Topswitch


Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2000 ã. ôèðìû Power Integrations Inc.
15 Ñõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ “Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò GL”
Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð”
Íåòðàäèöèîííûå èñòî÷íèêè
Äèðåêòîð Ã.À.Óëü÷åíêî.
18 Âåòðîâàÿ ïëîòèíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ã.Ìàêàðåíêî, À.Í.Ìàêàðåíêî
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Î.Í.Ïàðòàëà. Çàðÿä-ðàçðÿä
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 19 Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî âåêà ãðÿäóùåãî. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Ãîðåéêî
(redactor@sea.com.ua) Ýëåêòðîàâòîìàòèêà
Ï.Â.Àôàíàñüåâ
Í.Ï. Ãîðåéêî 21 Ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè äëÿ àêòèâíî-èíäóêòèâíîé íàãðóçêè äî 15 êÂò . . . . . . . À.Í.Ìàíüêîâñêèé
À.Â. Êðàâ÷åíêî Îñâåùåíèå
Â.À. Êó÷åðåíêî
Í.Â. Ìèõååâ 22 Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû è èõ õàðàêòåðèñòèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî
Â.Ñ. Ñàìåëþê 23 Âå÷íàÿ ñïèðàëü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Áîðîäàòûé
Ý.À. Ñàëàõîâ Àâòî-ìîòî
Ï.Í. Ôåäîðîâ
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí
24 Ýëåêòðîáëîê äëÿ ïîäâåñíîãî ëîäî÷íîãî ìîòîðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ä.Ë.Êðîøêî
À.È.Ïîíî÷îâíûé (san@sea.com.ua) 25 Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð Äëÿ ëþáîçíàòåëüíûõ
Ò.Ï.Ñîêîëîâà, òåë.271-96-49 27 Î òåìïåðàòóðå ýëåêòðîíàãðåâàòåëåé è âîçìîæíîñòè åå ñíèæåíèÿ
Ðåäàêòîð Í.Ì.Êîðíèëüåâà 27 Ðåîñòàò
Îòäåë ðåêëàìû Ñ.Â.Ëàòûø,
Ïàòåíòíûé ôîíä
òåë.276-11-26,E-mail: lat@sea.com.ua
28 Èíòåðåñíûå óñòðîéñòâà èç ìèðîâîãî ïàòåíòíîãî ôîíäà
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
(îòäåë ïîäïèñêè è ðåàëèçàöèè) Ñòðàíè÷êà þìîðà
Â.Â.Ìîòîðíûé, ò.276-11-26, 271-44-97 30 “Ýòî íàäî æå!” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ë.Àëåøíèêîâ
E-mail: val@sea.com.ua 30 Äîñòèæåíèÿ íàøèõ êîëëåã
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû:
ïîëó÷àòåëü ÄÏ-èçäàòåëüñòâî Ýëåêòðîíîâîñòè
“Ðàä³îàìàòîð”, êîä 22890000, 5 Âèçèòíûå êàðòî÷êè
ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì 29 Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà “Ýíåðãîôîðóì “Óêðàèíà - 2001”
îòä.Óêðïðîìèíâåñòáàíêà ã. Êèåâà,
ÌÔÎ 322153 29 Íîâîñòè
Àäðåñ ðåäàêöèè: 31 Ìèõàèë Îñèïîâè÷ Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêèé
Óêðàèíà, Êèåâ, 32 Êíèãà-ïî÷òîé
óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê. 803
äëÿ ïèñåì:
à/ÿ 807, 03110, Êèåâ-110 Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 07.06.2001 ã. Ôîðìàò 60õ84/8. Ïå÷àòü Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííî-
îôñåòíàÿ. Áóìàãà ãàçåòíàÿ Çàê.0161106. Öåíà äîã.Òèðàæ 2300 ýêç. ñòè íå íåñåò.
òåë. (044) 271-41-71 Îòïå÷àòàíî ñ êîìïüþòåðíîãî íàáîðà íà êîìáèíàòå ïå÷àòè èç- Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïðàâèëüíîñòü âûáîðà
ôàêñ (044) 276-11-26 äàòåëüñòâà «Ïðåñà Óêðà¿íè», 03047, Êèåâ - 047, ïð. Ïîáåäû, 50 è îáîñíîâàííîñòü òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé íåñåò àâòîð.
E-mail: electrik@sea.com.ua Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «ÐÀ-Ýëåêòðèê» îáÿçà- Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîâåòà ðåäàêöèè ïî èíòåðåñóþùåìó âîïðîñó
http : // www.sea.com.ua/ra òåëüíà. âêëàäûâàéòå îïëà÷åííûé êîíâåðò ñ îáðàòíûì àäðåñîì.

© Èçäàòåëüñòâî «Ðàä³îàìàòîð», 2001


Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 1
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Недавно я имел честь быть членом жюри Всеукраинско тройство на деталях... 60х годов выпуска, которых
го конкурса работ Малой Академии наук по электронике. уже и в справочниках давно нет. Такие, наверное, у кого
На конкурс собрались школьники старших классов почти то нашлись на чердаке.
из всех областей Украины и г.Киева, представившие ра Что такое образование для жизни страны? Приведу
боты весьма широкого спектра (от электрогенератора пример. В конце 60х годов Южная Корея, нищая и голод
на энергии морских волн до усилителя мощности для... ная, пошла на отчаянный шаг  бросила почти половину
церкви). Жюри удалось наладить непринужденную атмо средств национального бюджета на образование. Тысячи
сферу научной дискуссии, когда сами школьники задава корейцев уехали учиться в иностранные учебные заведе
ли вопросы, спорили, отстаивали свои мнения. Постепен ния, создавались свои учебные заведения, приглашали пре
но и самим участникам стало ясно, кто сильнее. По подавателей изза границы, брали займы не на покупку
этому после решения жюри протестов не было. Самое ширпотреба, а на оборудование школ и институтов. Че
главное, участники прошли школу научного спора, умения рез 1015 лет начался экономический бум, невиданный
грамотно защищать свое мнение. Думаю, что этот день подъем экономики. Сейчас Южная Корея  процветаю
многим конкурсантам запомнится на всю жизнь. щая страна с уровнем жизни, которому могут позавидо
Но у меня эта защита вызвала печальные мысли. Я уже вать многие развитые европейские страны. Тот же путь
не первый год участвую в работе такого жюри. Авторам проделали и другие “азиатские тигры”: Сингапур, Гон
лучших работ я предлагал печатать их в виде статей в конг, Тайвань. В наше время уровень образования являет
наших журналах. Обычно я делал предложения 45 ав ся залогом благоденствия общества.
торам, в этом году  всего одному. Остальные работы “не В Украине идут помпезные приготовления к 10летию
тянули”. И не следует обвинять в этом школьников  независимости, на это не жалко средств, не то, что на
они сделали все, что могли. Упал уровень подготовки, образование. Правящая элита при этом демонстрирует
уровень преподавания, что, в частности, подтвердили и редкое неумение вывести страну из затянувшегося кри
результаты экзаменов по базовым предметам: матема зиса и нищеты. И понятно почему  ведь образование они
тике и физике. получили в советской школе, которая хотя и была несколь
Состояние дел в нашей школе уже давно вызывает тре ко лучше нынешней, но тоже знаниями не баловала.
вогу. Нищенская зарплата учителей привела к тому, что А что ждет наших детей?
из школ практически ушли учителямужчины, а сейчас
уходит и молодежь. Нет средств не только на компью Главный редактор журнала
тер, но даже и на примитивный паяльник или набор ра “РадиоаматорЭлектрик”
диодеталей. На защите один из конкурсантов сделал ус О.Н.Партала

Ïðàâèëà ïðèåìà â êëóá ÷èòàòåëåé Òðåáîâàíèÿ


“Ðàäiîàìàòîðà” ê àâòîðàì ñòàòåé ïî îôîðìëåíèþ
ðóêîïèñíûõ ìàòåðèàëîâ
Åñëè Âû õîòèòå ñòàòü ÷ëåíîì êëóáà ÷èòàòåëåé "Ðàä³îàìà-
Ïðèíèìàþòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè îðèãèíàëüíûå àâòîðñêèå ìàòåðèàëû,
òîðà", íóæíî äåéñòâîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. êîòîðûå íå ïå÷àòàëèñü â äðóãèõ èçäàíèÿõ è íå áûëè îòïðàâëåíû îä-
1. Ïîäïèøèòåñü íà îäèí èç æóðíàëîâ èçäàòåëüñòâà: íîâðåìåííî â íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ èçäàíèé.  íà÷àëå ñòàòüè ïî-
äàåòñÿ àííîòàöèÿ, îòäåëåííàÿ îò òåêñòà ñòàòüè. Â íåé óêà-
"Ðàä³îàìàòîð", "Ýëåêòðèê" èëè "Êîíñòðóêòîð".
çûâàþòñÿ êðàòêîå ñîäåðæàíèå, îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííî-
2. Âûøëèòå êñåðîêîïèþ êâèòàíöèè îá îïëàòå (èëè îðèãè- ñòè è ïðèâëåêàòåëüíûå ñòîðîíû.
íàë) ïî àäðåñó: 03110, ðåäàêöèÿ "Ðàä³îàìàòîðà", à/ÿ 807, Êè- Ñòàòüè â æóðíàë «Ðàä³îàìàòîð» ìîæíî ïðèñûëàòü â òðåõ âàðèàí-
åâ, 110. òàõ:
1) íàïèñàííûå îò ðóêè (ðàçáîð÷èâî),
3. Óêàæèòå â ïèñüìå ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ïîëíî- 2) íàïå÷àòàííûå íà ìàøèíêå,
ñòüþ, àäðåñ äëÿ ñâÿçè, â òîì ÷èñëå òåëåôîí, E-mail, ó êîãî 3) íàáðàííûå íà êîìïüþòåðå (â ëþáîì òåêñòîâîì ðåäàêòîðå äëÿ
åñòü. DOS èëè WINDOWS IBM PC).
 3-ì ñëó÷àå ãîíîðàð çà ñòàòüþ áóäåò âûøå.
4. Ïîäòâåðæäàòü äåéñòâèòåëüíîå ÷ëåíñòâî â Êëóáå íåîá- Ðèñóíêè è òàáëèöû ñëåäóåò âûïîëíÿòü çà ïðåäåëàìè òåêñòà, íà
õîäèìî ïîñëå êàæäîãî ïðîäëåíèÿ ïîäïèñêè, ò.å. ïðèñûëàòü îòäåëüíûõ ëèñòàõ. Íà îáîðîòå êàæäîãî ëèñòà ñ ðèñóíêîì óêàçàòü íî-
íàì êâèòàíöèè íà íîâûé ñðîê. ìåð ðèñóíêà, íàçâàíèå ñòàòüè è ôàìèëèþ àâòîðà.
Ñîáëþäåíèå ýòèõ ïðàâèë ïîçâîëèò Âàì â äàëüíåéøåì Ðèñóíêè è ñõåìû ê ñòàòüÿì ïðèíèìàþòñÿ â âèäå ýñêèçîâ è ÷åðòå-
æåé, âûïîëíåííûõ àêêóðàòíî ÷åðíûìè ëèíèÿìè íà áåëîì
ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè ïðàâàìè ÷ëåíà Êëóáà. C ïîëîæåíèåì î ôîíå ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ÅÑÊÄ (ñ èñïîëüçîâàíèåì ÷åðòåæ-
Êëóáå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÐÀ, ÐÝ èëè ÐÊ ¹1/2001 íûõ èíñòðóìåíòîâ). Âûïîëíåíèå âûøåóêàçàííûõ òðåáîâàíèé óñêîðèò
âûõîä ñòàòüè, òàê êàê ñíèçèò òðóäîçàòðàòû ðåäàêöèè ïî ïîäãîòîâêå
Ñïèñîê íîâûõ ÷ëåíîâ ñòàòüè ê ïå÷àòè. Èçîáðàæåíèÿ ïå÷àòíûõ ïëàò ëó÷øå âûïîëíÿòü óâå-
ëè÷åííûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëîì â 2 ðàçà. Ìîæíî òàêæå èç-
êëóáà ÷èòàòåëåé ÐÀ ãîòàâëèâàòü ðèñóíêè è ñõåìû íà ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÅ, îäíàêî ñëåäó-
åò ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòè ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïî èñïîëü-
×èðêîâ Ð. Í. Âîëêîâ Ä. È. çîâàíèþ êîìïüþòåðíûõ èçîáðàæåíèé â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåñ-
ñå. Ãðàôè÷åñêèå ôàéëû, ïðåäñòàâëÿåìûå â ðåäàêöèþ, äîëæíû èìåòü
ðàñøèðåíèå *.CDR (5.0–7.0), *.TIF, *.PCX (ñ ðàçðåøåíèåì 300 dpi
â ìàñøòàáå 1:1), *.BMP (ñ ýêðàííûì ðàçðåøåíèåì â ìàñøòàáå 4:1).

2 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÝÍÅÐÃÐÎÓÑÁÁÐÅÈÐÊÅÀÆÅÍÈÅ

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
http://www.necin.com.ua

Èñïîëüçîâàíèå èçíîøåííûõ àâòîìî- ñãîðàíèè óãëÿ, ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñ- íà ðûíêå.


áèëüíûõ øèí âñòðå÷àåò áîëüøèå çàòðóä- òüþ êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, ò.å. öåìåíòà. Ôèíñêàÿ êîìïàíèÿ Oy Helvar ðàçðà-
íåíèÿ. Ïðîñòî ñæèãàòü èõ íåëüçÿ, òàê Â 1994 ã. òàêîé ìåõàíèçì áûë óñòàíîâ- áîòàëà ñèñòåìó èíòåëëåêòóàëüíîãî
êàê ïðè ýòîì çàãðÿçíÿåòñÿ âîçäóøíàÿ ëåí íà îäíîé èç ÷åòûðåõ ïå÷åé Æîëüåò- îñâåùåíèÿ äëÿ øêîë, îôèñîâ, çàâîäîâ,
ñðåäà. Èñïîëüçîâàíèå øèí â äðóãèõ òåõ- ñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà (ïðîâèíöèÿ îòåëåé è äðóãèõ ìåñò, â êîòîðûõ áîëüøîå
íîëîãèÿõ çàòðóäíåíî òåì, ÷òî ñíà÷àëà Êâåáåê, Êàíàäà). Ïîëîæèòåëüíûå ðå- ÷èñëî ñâåòèëüíèêîâ èñïîëüçóåòñÿ â òå÷å-
øèíû íóæíî ðàçìåëü÷èòü, ÷òî ñâÿçàíî ñ çóëüòàòû ýêñïåðèìåíòà ïðèâåëè ê òîìó, íèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè. Ñè-
áîëüøèìè çàòðàòàìè ýíåðãèè è äîâîëü- ÷òî êîìïàíèÿ âëîæèëà êàïèòàë â äîðà- ñòåìà ðåàãèðóåò íà ïðèñóòñòâèå â ïîìå-
íî äîðîãî. Ïîýòîìó è íàáëþäàåì öåëûå áîòêó îñòàëüíûõ òðåõ ïå÷åé.  ðåçóëüòà- ùåíèè ÷åëîâåêà, âêëþ÷àåò îñâåùåíèå
ñâàëêè èç ñòàðûõ øèí, äîâîëüíî óñòîé- òå çà ãîä áûëî èñïîëüçîâàíî 1,5 ìëí. èç- ïðè íàëè÷èè â ïîìåùåíèè ëþäåé è âû-
÷èâûõ ê âíåøíèì âîçäåéñòâèÿì è áàêòå- íîøåííûõ àâòîìîáèëüíûõ øèí îò ëåãêî- êëþ÷àåò ïðè èõ îòñóòñòâèè. Êðîìå òîãî,
ðèÿì. âûõ àâòîìîáèëåé è ñýêîíîìëåíî 18000 ñèñòåìà ïîääåðæèâàåò ïîñòîÿííûé óðî-
 Êàíàäå ðàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ èñ- ò. óãëÿ. âåíü îñâåùåíèÿ ïðè ëþáûõ âíåøíèõ óñ-
ïîëüçîâàíèÿ èçíîøåííûõ øèí êàê òîïëè- Ïîäà÷à â öåìåíòíóþ ïå÷ü ðåàëèçóåò- ëîâèÿõ. Ïîýòîìó ñèñòåìà ñîäåðæèò äàò-
âà äëÿ öåìåíòíûõ ïå÷åé. Ýòà òåõíîëîãèÿ ñÿ ÷åòûðüìÿ áóíêåðàìè îáúåìîì ïî ÷èê îñâåùåííîñòè. ×åì áîëüøå óðîâåíü
ïîçâîëÿåò ïîäàâàòü öåëûå øèíû â äëèí- 2000 ò. Äâå öåìåíòíûå ïå÷è îñíàùåíû äíåâíîãî ñâåòà, òåì íèæå óðîâåíü îñâå-
íûå öåìåíòíûå ïå÷è. Ìåõàíèçì, êîòîðûé ìåõàíèçìàìè äëÿ ïðèåìà øèí îò ëåãêî- ùåííîñòè â ïîìåùåíèè âïëîòü äî ïîë-
óñòàíîâëåí íà ñòåíêå ïå÷è è âðàùàåò- âûõ àâòîìîáèëåé (êàæäàÿ øèíà ïðèìåð- íîãî âûêëþ÷åíèÿ.
ñÿ âìåñòå ñ íåé, ïîçâîëÿåò ïîäàâàòü íî ïî 10 êã) ñî ñêîðîñòüþ îäíà øèíà çà Ýêñïåðèìåíòàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ñè-
øèíû â òî÷êó, ãäå òåìïåðàòóðà äîñòàòî÷- îáîðîò ïå÷è (âñåãî ïå÷ü äåëàåò 87 îáî- ñòåìû äàëî ýêîíîìèþ ýëåêòðîýíåðãèè
íî âûñîêà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïîëíîå ðîòîâ â ÷àñ). Òðåòüþ ïå÷ü îáîðóäîâàëè äî 60%. Êðîìå òîãî, ïîñòîÿíñòâî óðîâ-
ñãîðàíèå øèí. Êàê ïîêàçàíî íà ðè- ìåõàíèçìîì äëÿ ïðèåìà èçíîøåííûõ íÿ îñâåùåíèÿ óìåíüøèëî íàïðÿæåíèå
ñóíêå, àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà øèí îò ãðóçîâèêîâ (êàæäàÿ øèíà ïðèìåð- ãëàç, à ñëåäîâàòåëüíî, è êîëè÷åñòâî ñëó-
îáðàáàòûâàåò øèíû è ïîäàåò èõ â ñåðå- íî ïî 50 êã) ñî ñêîðîñòüþ îäíà øèíà çà ÷àåâ ãîëîâíîé áîëè.
äèíó ïå÷è. ïÿòü îáîðîòîâ ïå÷è. Øèíû èìåþò òåïëî-
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî øèíû íå ïðîñòî òâîðíóþ ñïîñîáíîñòü 28 ÃÄæ/ò (òàêóþ Àâñòðàëèéñêàÿ ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ êîì-
çàìåíèòåëü òîïëèâà â öåìåíòíîé ïå÷è; æå, êàê ó óãëÿ). ïàíèÿ ÂÍÐ îáíàðóæèëà, ÷òî â êîìïðåñ-
ìåòàëëè÷åñêàÿ àðìàòóðà â øèíàõ òàêæå Êîìïàíèÿ ïîëó÷àåò äîõîä íå òîëüêî îò ñîðàõ, òðóáîïðîâîäàõ è äðóãîì îáîðó-
îáåñïå÷èâàåò âõîäíîå ñûðüå ïå÷è îêèñ- ýêîíîìèè óãëÿ, íî è çà ñ÷åò òîãî, ÷òî ïî- äîâàíèè, ïîäàþùåì ñæàòûé ãàç â ïëà-
ëàìè æåëåçà, íåîáõîäèìûìè ïðè ñæèãà- ëó÷àåò ïëàòó çà ïðèåì â óòèëü èñïîëüçî- âèëüíûå ïå÷è, èìåþòñÿ áîëüøèå óòå÷êè
íèè èçâåñòè â öåìåíòíîé ïå÷è. Áîëåå òî- âàííûõ øèí. Óìåíüøåíèå ïðîèçâîäñò- ãàçà, êîòîðûå âåñüìà òðóäíî îáíàðó-
ãî, ïåïåë, îáðàçóþùèéñÿ âñëåäñòâèå âåííûõ çàòðàò ñäåëàëî öåìåíòíûé çàâîä æèòü. Ïîýòîìó êîìïàíèÿ ïðèîáðåëà
ñãîðàíèÿ øèí, òàê æå, êàê è ïåïåë ïðè êîìïàíèè áîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíûì óëüòðàçâóêîâîå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
îáíàðóæåíèÿ óòå÷åê. Ïðèíöèï ðàáî-
òû ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ îñíîâàí íà òîì,
÷òî â ìåñòå óòå÷êè æèäêîñòè èëè ãàçà ÷å-
ðåç ìèêðîñêîïè÷åñêèå îòâåðñòèÿ íà
âíåøíåé ñòîðîíå îáðàçóåòñÿ òóðáóëåíò-
íîñòü, ñîçäàþùàÿ áåëûé øóì íà óëüòðà-
çâóêîâûõ ÷àñòîòàõ. Óëüòðàçâóêîâûå ñèã-
íàëû ëåãêî îáíàðóæèâàþòñÿ äàæå ïðè
ãðîìêîì íàðóæíîì øóìå. Ýëåêòðîííûå
ñõåìû ïðèáîðà îáíàðóæåíèÿ ïðåîáðà-
çóþò óëüòðàçâóê â íèçêî÷àñòîòíûõ çâóê,
êîòîðûé ìîæíî ñëûøàòü â íàóøíèêàõ.
Ïðèáîð ñêàíèðóåò äèàïàçîí óëüòðàçâó-
êîâûõ ÷àñòîò ìåæäó 20 è 100 êÃö. Åãî
ìîæíî ïðèìåíÿòü íà áåçîïàñíîì ðàññòî-
ÿíèè îò òðóá. Èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà
ïîçâîëèëî â êðàò÷àéøèå ñðîêè îáíàðó-
æèòü è ëèêâèäèðîâàòü âñå èñòî÷íèêè óòå-
÷åê â êîìïðåññîðíîé àïïàðàòóðå, êëà-
ïàííûõ ñàëüíèêàõ, çîëîòíèêîâûõ óïëîò-
íåíèÿõ, àðìàòóðå îòñå÷íûõ êëàïàíîâ,
ñîëåíîèäàõ è ãîôðàõ. Áåç òàêîé òåõíî-
ëîãèè óòå÷êè îáíàðóæèòü íåâîçìîæíî.
Ýòî ïîçâîëèëî ñýêîíîìèòü äî 40% ýëå-
êòðîýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé íà çàâîäå,
÷òî ñîñòàâèëî çà ãîä 166 òûñ. àâñòðàëèé-
ñêèõ äîëëàðîâ.

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 3


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÌÎÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ
Íà òîðîèäàëüíîì òðàíñôîðìàòîðå 1 çà-
êðåïëåíà ëàìïîâàÿ ïàíåëüêà 2 ñ ïîìîùüþ
âèíòà 3, ãàéêè 4 è ïëàñòìàññîâîé ïðîá-
êè 5. Ïîäáèðàþò ïëàñòìàññîâóþ êðûøêó

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ ÏÈÒÀÍÈß


îò òþáèêà çóáíîé ïàñòû, êðåìà èëè áóòûë-
êè, ÷òîáû îíà çàòûêàëà îòâåðñòèå â òðàíñ-
ôîðìòîðå 1, ò.å. ëåãêî âõîäèëà â ðàñøè-
ðåííîå ïî äèàìåòðó íà÷àëî åãî öåíò-
ðàëüíîãî îòâåðñòèÿ, íî âãëóáü îòâåðñòèÿ
Â.Þ.Ñîëîíèí, ã.Êîíîòîï, Ñóìñêàÿ îáë. (ãäå îíî ñóæåíî) íå ïðîâàëèâàëàñü. Èç
êðûøêè èçãîòàâëèâàþò ïðîáêó 5, óêîðîòèâ
Êîãäà ñîáèðàþòñÿ ïðîâîäèòü ìîíòàæ íàïðÿæåíèå è åãî âèä (ïåðåìåííîå - ïî- åå ïî äëèíå è ïðîñâåðëèâ öåíòðàëüíîå îò-
ðàäèîýëåêòðîííîãî óñòðîéñòâà íà ìèê- ñòîÿííîå), è ÷òîáû ýòî óñòðîéñòâî áûëî âåðñòèå äëÿ âèíòà 3. Ñ òðàíñôîðìàòîðà
ðîïðîöåññîðå, âûñîêî÷àñòîòíûõ òðàíçè- íàäåæíî è óäîáíî â ýêñïëóàòàöèè, ïðåä- 1 óäàëÿþò âûâîäíûå ëåïåñòêè, îòïàÿâ îò
ñòîðàõ, äðóãèõ äîðîãèõ äåôèöèòíûõ è áî- ñòàâëÿëî ñîáîé îäèí ïðåäìåò, à íå íå- íèõ ïðîâîäà è íåìíîãî ðàñêðóòèâ äëÿ
ÿùèõñÿ ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà ýëåìåí- ñêîëüêî, ñâÿçàííûõ ïðîâîäàìè, íóæíî èç- ýòîãî ëåíòî÷íóþ îáâåðòêó òðàíñôîðìàòî-
òàõ, ïåðâûì äåëîì èçáàâëÿþòñÿ îò ãàëüâà- ãîòîâèòü êîíñòðóêöèþ. Èçãîòîâëåííàÿ òðà- ðà, êîòîðóþ çàòåì âîññòàíàâëèâàþò. Ïðî-
íè÷åñêîé ñâÿçè íàãðåâàòåëÿ ïàÿëüíèêà ñ äèöèîííûìè ïóòÿìè îíà ñîäåðæèò êîð- âîäà âûâîäîâ âòîðè÷íûõ îáìîòîê òðàíñ-
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòüþ, ÷òîáû óìåíüøèòü ïóñ, ïëàòó, êðåïåæíûå ýëåìåíòû, ëèöåâóþ ôîðìàòîðà 1 äîëæíû áûòü ïðèïàÿíû ê
âåðîÿòíîñòü ïðîáîÿ âûñîêèì íàïðÿæåíè- ïàíåëü ñ çàêðåïëåííûì íà íåé ðàçúåìîì, âûâîäàì 6 ïàíåëüêè 2 è íà ìåñòà ïàéêè
åì äîðîãèõ äåòàëåé âî âðåìÿ ïàéêè è ïåðåêëþ÷àòåëåì è äð. íàäåòà èçîëÿöèîííàÿ òðóáêà äëèííåå âû-
óìåíüøèòü òðóäîåìêîñòü íàëàäêè èçãîòàâ- Îäíîé èç ñàìûõ âàæíûõ õàðàêòåðèñ- âîäîâ 6. Ïðè ýòîì âòîðè÷íóþ îáìîòêó IV
ëèâàåìîãî óñòðîéñòâà. Äëÿ ýòîãî êîíäåí- òèê óñòðîéñòâà ÿâëÿåòñÿ òðóäîåìêîñòü åãî íà 40 Â ëó÷øå âñåãî ñîåäèíèòü ïîñëåäî-
ñàòîðíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ (îñëàáèòåëü òî- èçãîòîâëåíèÿ. Áûâàåò, ÷òî äàæå ñàìûå âàòåëüíî ñ äðóãèìè âòîðè÷íûìè îáìîòêà-
êà) íèçêîâîëüòíîãî ïàÿëüíèêà çàìåíÿþò íà íóæíûå óñòðîéñòâà íåò æåëàíèÿ è âðåìå- ìè I - III è V - VII, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ.2.
ïîíèæàþùèé òðàíñôîðìàòîð èëè òîðîè- íè èçãîòàâëèâàòü, åñëè îíè òðóäîåìêèå. Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè èñòî÷-
äàëüíûé òðàíñôîðìàòîð, ïðåäíàçíà÷åí- Ïðåèìóùåñòâî ïðåäëàãàåìîé êîíñòðóê- íèêà áóäóò áîëåå âûñîêèìè, åñëè ê îäíîé
íûé äëÿ ïèòàíèÿ óñòðîéñòâà ñ âàêóóìíû- öèè èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ èç- ñòîðîíå îáìîòêè IV ïîäêëþ÷èòü îáìîòêè
ìè ëþìèíåñöåíòíûìè èíäèêàòîðàìè. Îí âåñòíûìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî åå òðó- I - III ñ ìåíüøèì íàïðÿæåíèåì, à ê äðóãîé
èìååò âûõîäíîå íàïðÿæåíèå áëèçêîå ê äîåìêîñòü èçãîòîâëåíèÿ ñíèæåíà äî ìèíè- - îáìîòêè V - VII ñ áîëüøèì íàïðÿæåíè-
40 Â. Ýòî êàê ðàç òî, ÷òî íóæíî äëÿ ïè- ìóìà. Ñ ìàëûìè çàòðàòàìè òðóäà ìîæíî åì. Åñëè âòîðè÷íûõ îáìîòîê ìàëî è âûâî-
òàíèÿ ïàÿëüíèêà. äîðàáîòàòü òðàíñôîðìàòîð, ïèòàþùèé äû ïàíåëüêè 2 îñòàþòñÿ íåçàäåéñòâîâàíû-
Îáû÷íî ïðîâîäà ïàÿëüíèêà ïðèïàèâà- ïàÿëüíèê, êîíñòðóêöèþ èñòî÷íèêà ïèòà- ìè, à ïðåäïîëàãàåìûå ê ïîäêëþ÷åíèþ íà-
þò íåïîñðåäñòâåííî ê âûâîäíûì ëåïåñò- íèÿ, ê êîòîðîé ìîæíî ïîäêëþ÷àòü íèçêî- ãðóçêè èìåþò áîëåå âûñîêîå íàïðÿæåíèå
êàì íèçêîâîëüòíîé îáìîòêè òðàíñôîðìà- âîëüòíûå íàãðóçêè êàê ïåðåìåííîãî, òàê ïèòàíèÿ (èëè íà ïàÿëüíèê íóæíî ïîäàòü áî-
òîðà, íî òîãäà ïðè ïàéêå êðóïíîé äåòà- è ïîñòîÿííîãî òîêà, íàïðèìåð, ðàäèî- ëåå âûñîêîå íàïðÿæåíèå), òî ìîæíî äîìî-
ëè íåâîçìîæíî óâåëè÷èòü íàïðÿæåíèå, ïðèåìíèê èëè ìèêðîäðåëü. Ìîæíî çàðÿ- òàòü íåñêîëüêî îáìîòîê ïî 3  êàæäàÿ (èëè
ïîäàâàåìîå íà ïàÿëüíèê, à äðóãèå íèçêî- æàòü àêêóìóëÿòîð, ïîäêëþ÷èâ åãî ïîñëå- íà äðóãîå íàïðÿæåíèå) ïðîâîäîì äèàìå-
âîëüòíûå îáìîòêè òðàíñôîðìàòîðà (äëÿ äîâàòåëüíî ñ ëàìïîé íàêàëèâàíèÿ èëè òðîì 0,6 ìì èëè òîëùå â çàâèñèìîñòè îò
íàêàëà ëàìï, ïèòàíèÿ ìèêðîñõåì) îñòàþò- ðåçèñòîðîì. Îáû÷íàÿ ýëåêòðîïëèòêà íà èñïîëüçóåìûõ íàãðóçîê. Äëÿ ýòîãî ðàñ-
ñÿ íåçàäåéñòâîâàííûìè. Íåâîçìîæíî ëåã- 220  600 Âò, ïîäêëþ÷åííàÿ ê âûõîäíîé êðó÷èâàþò ëåíòî÷íóþ îáâåðòêó òðàíñôîð-
êî è áûñòðî çàìåíèòü ïàÿëüíèê èëè ïîä- îáìîòêå íà 40 Â, ïðåâðàùàåòñÿ â ñóøèë- ìàòîðà, à çàòåì åå âîññòàíàâëèâàþò ïî-
êëþ÷èòü ê ýòîìó òðàíñôîðìàòîðó äðóãèå êó, òàê êàê íàãðåâàåòñÿ êàê áàòàðåÿ öåí- ñëå íàìîòêè.
íàãðóçêè, ò.å. èñïîëüçîâàòü åãî êàê ëàáî- òðàëüíîãî îòîïëåíèÿ è ïîòðåáëÿåò ìàëî ×òîáû óçíàòü, ñêîëüêî íóæíî íàìîòàòü
ðàòîðíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ. ýëåêòðîýíåðãèè. âèòêîâ, ñíà÷àëà îïðåäåëÿþò íàïðÿæåíèå,
×òîáû ñîçäàòü âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷å- Íà ðèñ.1 ïîêàçàíà ìàëîòðóäîåìêàÿ íàâîäèìîå íà îäíîì âèòêå. Äëÿ ýòîãî íà-
íèÿ ðàçíûõ óñòðîéñòâ êàê ïåðåìåííîãî, êîíñòðóêöèÿ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, âûïîë- ìàòûâàþò ìîíòàæíûì ïðîâîäîì ýêñïåðè-
òàê è ïîñòîÿííîãî òîêà, èçìåíÿòü âõîäíîå íåííàÿ ïî êëàññè÷åñêîé ñõåìå (ðèñ.2). ìåíòàëüíóþ îáìîòêó èç 10 âèòêîâ è èçìå-

ðèñ.1 ðèñ.2

4 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß
ðÿþò íà íåé íàïðÿæåíèå. Ïîñëå ýêñïåðè-
ìåíòà ýòó îáìîòêó íóæíî ðàçìîòàòü. Ñëå-
ìîùüþ îòðåçêà ëàêîòêàíè 18 (îáâåðòî÷-
íîé ëåíòû òðàíñôîðìàòîðà 1), ïðèêëååí-
Визитные карточки
äóåò óäëèíèòü âûâîäíûå ïðîâîäà ïåðâè÷- íîé ê êîíäåíñàòîðó 17 è òðàíñôîðìàòî-
íîé îáìîòêè 220 Â, à ìåñòà ïàéêè èçîëè- ðó 1. Âûâîäû êîíäåíñàòîðà 17 ïðèïàÿíû
ðîâàòü òðóáêîé. ê âûõîäíûì êîíòàêòàì 14 ãèáêèìè ïðîâî-
Âûâîäû 6 ïàíåëüêè 2, èçîëèðîâàííûå äàìè 19.
áîëåå äëèííîé òðóáêîé, óïèðàþòñÿ â ×òîáû íå ïîëîìàëèñü ñåòåâûå ïðîâîäà
òðàíñôîðìàòîð 1. Äëÿ ýòîãî îíè îòîãíó- 220 Â â ìåñòå èõ âõîäà â òðàíñôîðìàòîð
òû ïðèìåðíî íà óãîë 45° îò âèíòà 3. Âèí- 1 èç-çà ìíîãîêðàòíûõ èçãèáîâ ïðè ýêñ-
òîì 3 è ãàéêîé 4 ñòÿíóòû ïîíåëüêà 2 è ïëóàòàöèè êîíñòðóêöèè, èõ ïðèâÿçûâàþò ê
ïðîáêà 5 ñ íåáîëüøèì óñèëèåì, äîñòàòî÷- ïàíåëüêå 2 òîíêîé èçîëÿöèîííîé òðóá-
íûì ëèøü äëÿ óäåðæàíèÿ íà ìåñòå ïà- êîé 20. Äëÿ ýòîãî â ïàíåëüêå 2 èìååòñÿ ïàç
íåëüêè 2 âî âðåìÿ óñòàíîâêè â íåå è èç- äëÿ êðåïëåíèÿ íà øàññè ðàäèîàïïàðàòó-
âëå÷åíèÿ êîíòàêòíûõ øòûðåé 7. Æåñòêîñòü ðû. Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷èëàñü æåñòêàÿ,
êðåïëåíèÿ ïàíåëüêè 2 îáåñïå÷èâàåòñÿ íàäåæíàÿ êîíñòðóêöèÿ ñ ìàëîé òðóäîåì-
òåì, ÷òî âûâîäû 6 îêàçûâàþò íà íåå ïðó- êîñòüþ èçãîòîâëåíèÿ è áîëüøèìè ôóíêöè-
æèíÿùåå äåéñòâèå (òîëêàþò åå íàâåðõ), îíàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè, ïðåäñòàâëÿ-
óïèðàÿñü â òðàíñôîðìàòîð. ×òîáû ãîëî- þùàÿ ñîáîé îäíî öåëîå. Åå ëåãêî ïåðå-
âêà âèíòà 3 íå ïðîâàëèâàëàñü â öåíò- íîñèòü, è ê íåé ëåãêî ïîäêëþ÷àòü íàãðóç-
ðàëüíîå îòâåðñòèå ïàíåëüêè 2, ïîäëîæå- êó ñ âîçìîæíîñòüþ èçìåíåíèÿ âûõîäíîãî
íà ïëàñòìàññîâàÿ øàéáà 8. íàïðÿæåíèÿ. Åñëè ïðîâîäà íàãðóçêè çàêàí-
Êîíòàêòíûìè øòûðÿìè 7 îñíàùàþò ÷èâàþòñÿ êîíòàêòíûìè øòûðÿìè 7, òî îáåñ-
ïðîâîäà âñåõ íàãðóçîê, ïîäêëþ÷àåìûõ ê ïå÷èâàåòñÿ íàäåæíûé êîíòàêò êàê ñ ãíåç-
îïèñûâàåìîìó èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ è âõîä äàìè ïàíåëüêè 2 (âûõîäàìè òðàíñôîðìà-
âûïðÿìèòåëÿ VD1-VD4 è C1. Îíè ïðåä- òîðà), òàê è ñ êîíòàêòàìè 14 (âûõîäàìè äè-
ñòàâëÿþò ñîáîé îòðåçîê ìåäíîãî ïðî- îäíîãî ìîñòà). Ê ýòèì êîíòàêòàì ìîæíî
âîäà 9, òóãî âõîäÿùåãî â ãíåçäî ïàíåëü- ïîäêëþ÷àòü è çà÷èùåííûå îò èçîëÿöèè
êè 2 çàêðóãëåííûì êîíöîì. Äðóãîé êîíåö êîíöû ïðîâîäîâ.
îòðåçêà ïðîâîäà 9 ñòî÷åí íàïèëüíèêîì Íèçêîâîëüòíûé ïàÿëüíèê, ïðîâîäà êîòî-
ïîä óãëîì 45°, è ê îáðàçîâàâøåéñÿ íà- ðîãî çàêàí÷èâàþòñÿ êîíòàêòíûìè øòûðÿ-
êëîííîé ïëîñêîñòè ïðèïàÿí ïðîâîä 10 ìè 7, íåâîçìîæíî ñæå÷ü, âêëþ÷èâ åãî ïî
íàãðóçêè. Òàêàÿ ïàéêà íå ìåøàåò òóãîé îøèáêå â ðîçåòêó 220 Â. Ýëåêòðîëèòè÷å-
ïîñàäêå íà îòðåçîê 9 èçîëÿöèîííîé òðóá- ñêèé êîíäåíñàòîð Ñ1 ìîæíî èñïîëüçî-
êè 11. ×òîáû ïðîâîä 10 ìåíüøå èçãèáàë- âàòü ëþáîé. Åãî åìêîñòü è âûõîäíûå íà-
ñÿ â ìåñòå ïàéêè, â òðóáêó 11 âñòàâëåíà ïðÿæåíèÿ òðàíñôîðìàòîðà çàâèñÿò îò
òðóáêà 12 ìåíüøåãî äèàìåòðà, ïðèæèìà- êîíêðåòíûõ èñïîëüçóåìûõ íàãðóçîê. Ïóëü-
þùàÿ ïðîâîä 10 ê âíóòðåííåé ïîâåðõíî- ñàöèè âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ íå äîëæíû
ñòè òðóáêè 11. Ñàìàÿ óäîáíàÿ - êðóïíàÿ ìåøàòü ðàáîòå íàãðóçêè. Äëÿ ðàáîòû ýëå-
ëàìïîâàÿ ïàíåëüêà 2 ñ ãíåçäàìè ïîä êòðîäâèãàòåëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà è çàðÿä-
øòûðè äèàìåòðîì 3 ìì. Äèîäû 13 VD1- êè àêêóìóëÿòîðà, âîîáùå, íåò íåîáõîäè-
VD4, ñïàÿííûå äðóã ñ äðóãîì â ìîñò, ìîñòè â êîíäåíñàòîðå. Åñëè ïðîáèâíîå íà-
ðàçëîæåíû íà òðàíñôîðìàòîðå 1 â âåðõ- ïðÿæåíèå êîíäåíñàòîðà 17 íå ìåíüøå
íåé åãî ÷àñòè âîêðóã ïàíåëüêè 2. Ìåòàë- ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî, ïðèêëàäûâàåìî-
ëè÷åñêàÿ ñòîðîíà èõ êîðïóñà ïîâåðíóòà ãî ê íåìó, îáåñïå÷èâàåìîãî êîíêðåòíî
ââåðõ äëÿ ëó÷øåãî îõëàæäåíèÿ. Âõîä äè- èñïîëüçóåìûì òðàíñôîðìàòîðîì, òî ìîæ-
îäíîãî ìîñòà ñîåäèíåí ïðîâîäàìè 10 ñî íî íå îïàñàòüñÿ åãî ïðîáèòü, ïåðåñòàâèâ
øòûðÿìè 7, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ óñ- øòûðè 7 íà ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå. À
òàíîâêè â ãíåçäà ïàíåëüêè 2. åñëè ïðîáèâíîå íàïðÿæåíèå ìåíüøå, òî
Êðåïÿò äèîäíûé ìîñò ïàéêîé âûâîäîâ ïðè ýêñïëóàòàöèè êîíñòðóêöèè íóæíî ñëå-
äèîäîâ ê êîíòàêòàì 14, ïðèêëååííûì ê äèòü, ÷òîáû íå ïîäàòü íà íåãî íàïðÿæåíèå
òðàíñôîðìàòîðó 1 â åãî äèàìåòðàëüíî áîëüøå ïðîáèâíîãî.
ïðîòèâîïîëîæíûõ òî÷êàõ ñ ïîìîùüþ îò- Âìåñòî ïðîáêè 5 ìîæíî èñïîëüçîâàòü â
ðåçêîâ ëåíòû 15 èç ëàêîòêàíè, êîòîðîé êà÷åñòâå ïîäñòàâêè ïîä òðàíñôîðìàòîð 1
îáâåðíóò òðàíñôîðìàòîð 1. Äâà êîíòàê- ïëàñòèíó èç òîëñòîé ïëàñòìàññû. Íà íåå
òà 14 ÿâëÿþòñÿ âûõîäíûìè âûâîäàìè ïî- óñòàíàâëèâàþò òðàíñôîðìàòîð 1, à âèíò
ñòîÿííîãî òîêà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ. Îäèí 3 âêðó÷èâàþò íåïîñðåäñòâåííî â öåíò-
èç íèõ ñ íàäïèñüþ “-” ðàñïîëîæåí íà íå- ðàëüíîå îòâåðñòèå ýòîé ïëàñòèíû, ò.å. îí
âèäèìîé íà ÷åðòåæå ñòîðîíå òðàíñôîð- ñòÿãèâàåò ïàíåëüêó 2 ñ ïëàñòèíîé, áîëüøåé
ìàòîðà 1. Êîíòàêòû 14 ïðåäñòàâëÿþò ñî- ïî ïëîùàäè, ÷åì ïðîáêà 5, à ñëåäîâàòåëü-
áîé ìåòàëëè÷åñêóþ ëåíòó øèðèíîé 5 ìì, íî, ñîçäàþùåé íà òðàíñôîðìàòîð ìåíü- Æóðíàë “Ýëåêòðèê”
âûðåçàííóþ èç ëóæåíîé æåñòè îò êîí- øåå äàâëåíèå ïðè âñòàâëåíèè è âûíèìà- ðàñøèðÿåò ðóáðèêó “Âèçèòíûå êàðòî÷êè”.
ñåðâíîé áàíêè èëè ëèñòîâîé ìåäè. Êîíåö íèè øòûðåé 7 è ïðè ïåðåíîñêå êîíñòðóê- Â íåé Âû ìîæåòå ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ î ñâîåé ôèðìå, ïî
ëüãîòíûì ðàñöåíêàì.
ëåíòû, âûõîäÿùèé ñíèçó èç-ïîä îòðåçêà öèè. Ýòî äàâëåíèå ìîæíî íå ñîçäàâàòü âî- Ðàñöåíêè íà ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì ÍÄÑ:
â øåñòè íîìåðàõ 180 ãðí.
ëàêîòêàíè 15, çàâåðíóò â òðóáêó 16, â êî- îáùå, åñëè ïðè ïåðåêëþ÷åíèÿõ íàãðóçêè â äâåíàäöàòè íîìåðàõ 300 ãðí.
Îáúåì îáúÿâëåíèÿ:
òîðóþ òóãî âñòàâëåí êîíòàêòíûé øòûðü 7 ïðèäåðæèâàòü ïàíåëüêó 2 è àêêóðàòíî, îïèñàíèå ðîäà äåÿòåëüíîñòè ôèðìû 15—20 ñëîâ, íå áîëåå
äâóõ òåëåôîííûõ íîìåðîâ,
íàãðóçêè. Äëÿ áîëüøåé æåñòêîñòè êðåïëå- áåç óäàðîâ, ïåðåíîñèòü êîíñòðóêöèþ íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è Web-ñòðàíèöû.
íèÿ äèîäíîãî ìîñòà âûâîäû äèîäîâ VD1- äðóãîå ìåñòî. Æäó âàøèõ ïðåäëîæåíèé
ïî òåë. (044) 276-11-26, 271-44-97,
VD4 ïðèæàòû ê òðàíñôîðìàòîðó 1 ñ ïî- Ìåíåäæåð îòäåëà ðåêëàìû
Æåëîáêîâ Àëåêñàíäð

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 5


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß

Ìàëîãàáàðèòíèé áëîê Блок питания для


æèâëåííÿ äëÿ “больного” аккумулятора
åëåêòðîííèõ ãîäèííèê³â Ñ. Ë. Äóáîâîé, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Î.Â.Òèìîøåíêî, ñ. Á³ãà÷, ×åðí³ã³âñüêà îáë.  ìàòåðèíñêèõ ïëàòàõ íàñòîëüíûõ êîìïüþòåðîâ ÷àñòî èñïîëüçóþò íèêåëåâî-
êàäìèåâûå àêêóìóëÿòîðû, ñîñòîÿùèå èç òðåõ äèñêîâûõ ýëåìåíòîâ. Êîãäà êîìïüþ-
Íà äàíèé ÷àñ ìåõàí³÷í³ ãîäèííèêè âñå á³ëüøå òåð âûêëþ÷åí, àêêóìóëÿòîð ïèòàåò ñèñòåìíûå ÷àñû è ìèêðîñõåìó ÊÌÎÏ, ñîäåð-
âèò³ñíÿþòüñÿ åëåêòðîííèìè, ÿê³ çàïîëîíèëè âñ³ ìà- æàùóþ âíóòðåííèå óñòàíîâêè êîìïüþòåðà. Ñî âðåìåíåì íèêåëåâî-êàäìèåâàÿ áà-
ãàçèíè ³ ðèíêè.
Íàé÷àñò³øå ö³ ãîäèííèêè æèâëÿòüñÿ â³ä îäí³º¿ òàðåÿ ïðèõîäèò â íåãîäíîñòü. Ïðè âûêëþ÷åíèè êîìïüþòåðà áîëåå ÷åì íà íåñêîëü-
áàòàðåéêè ÷è àêóìóëÿòîðà íàïðóãîþ 1,5 Â, ÿêî¿ êî ÷àñîâ áàòàðåÿ ðàçðÿæàåòñÿ íàñòîëüêî, ÷òî ñèñòåìíûå ÷àñû íà÷èíàþò ñèëü-
âèñòà÷ຠíàäîâãî, àëå âñå æ ðàä³îàìàòîðè ïðàã- íî îòñòàâàòü, ñáèâàþòñÿ óñòàíîâêè â ìèêðîñõåìå ÊÌÎÏ.
íóòü â ñòàö³îíàðíèõ óìîâàõ æèâèòè ãîäèííèêè â³ä Ê ñîæàëåíèþ, áûâàåò î÷åíü òðóäíî ïðèîáðåñòè íîâûé àêêóìóëÿòîð – êîìïüþ-
ìåðåæ³, ùîá âîíè ïðàöþâàëè ðîêàìè. òåðíûå ôèðìû îáû÷íî èõ íå ïðîäàþò. Äëÿ ìàòåðèíñêîé ïëàòû ìîæíî ïðèñïî-
Îäíà ³ç ñõåì òàêîãî ÁÆ îïèñàíà â [1]. Àëå ÁÆ, ñîáèòü àêêóìóëÿòîð îò ðàäèîòåëåôîíà, íî òàêîé àêêóìóëÿòîð ìîæåò ñòîèòü äî-
ÿêèé òàì îïèñàíèé, ìຠâåëèê³ ãàáàðèòè â ðîæå, ÷åì àíàëîãè÷íàÿ ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà! Èñïîëüçîâàòü äëÿ ñáîðêè íîâîé áà-
ïîð³âíÿíí³ ç ñó÷àñíèìè ãîäèííèêàìè, éîãî äóæå òàðåè îòå÷åñòâåííûå äèñêîâûå àêêóìóëÿòîðû Ä-0,06 è äðóãèå íåöåëåñîîáðàçíî,
âàæêî ðîçì³ñòèòè íàâ³òü ó íàñò³ëüíîìó ãîäèííè- ïîñêîëüêó èõ ýëåêòðîäû áûñòðî îêèñëÿþòñÿ è íàðóøàþòñÿ êîíòàêòû ìåæäó ýëå-
êó. ² ìàéæå âñ³ åëåêòðîíí³ ãîäèííèêè ìàþòü ïëàñò- ìåíòàìè â áàòàðåå.
ìàñîâèé êîðïóñ, òîìó ïåðåõ³äíèé òðàíñôîðìà- Ñàìûé ñòàðûé àêêóìóëÿòîð ìîæíî “îæèâèòü” ñ ïîìîùüþ ïðîñòåéøåãî ñåòå-
òîð ñòຠíåïîòð³áíèì. âîãî áëîêà ïèòàíèÿ (ñì. ðèñóíîê). Åãî ñáîðêà çàéìåò íàìíîãî ìåíüøå âðåìå-
 ñâîþ ÷åðãó, ÿ ïðîïîíóþ ñõåìó ÁÆ, ÿêèé íè, ÷åì ïîèñê íîâîãî àêêóìóëÿòîðà.
ìຠäåÿê³ ïåðåâàãè (äèâ.ðèñóíîê). Ñõåìà ìຠÁëîê ïèòàíèÿ ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ñåòåâîå íàïðÿæåíèå ÷åðåç ïðå-
ì³í³ìóì äåòàëåé ³ äóæå ïðîñòà. Ðåçèñòîðè R1 ³ R2 äîõðàíèòåëü FU1 ïîäàåòñÿ íà ïåðâè÷íóþ îáìîòêó òðàíñôîðìàòîðà T1. Òðàíñ-
- áàëàñòí³.  ðîë³ âèïðÿìëÿ÷à - ä³îä VD1. ôîðìàòîð ïîíèæàåò íàïðÿæåíèå äî 3,5 Â. Äàëåå îíî âûïðÿìëÿåòñÿ äèîäíûì ìîñ-
Ñòàá³ë³çóþ÷èì åëåìåíòîì º ñâ³òëîä³îä VD2 çåëå- òîì VD1 è ïîäàåòñÿ íà ïðîñòåéøèé ñòàáèëèçàòîð, ñîñòîÿùèé èç êîíäåíñàòîðîâ
íîãî êîëüîðó, ÿêèé º íàéá³ëüø åôåêòèâíèì çàñî- Ñ1, Ñ2 è äèîäà VD2. Âûõîä ñòàáèëèçàòîðà ïîäêëþ÷åí ê àêêóìóëÿòîðó ìàòåðèí-
ñêîé ïëàòû GV1. Èçáûòî÷íîé çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðà íå ïðîèñõîäèò, òàê êàê íà-
ïðÿæåíèå íà âûõîäå ñòàáèëèçàòîðà (îêîëî 3,5 Â) íåñêîëüêî íèæå íîìèíàëüíî-
ãî íàïðÿæåíèÿ ïîëíîñòüþ çàðÿæåííîãî àêêóìóëÿòîðà. Òàêèì îáðàçîì, áëîê ïè-
òàíèÿ, ïîñòîÿííî âêëþ÷åííûé â ñåòü, íå ïîçâîëÿåò íàïðÿæåíèþ íà àêêóìóëÿòî-
ðå îïóñòèòüñÿ íèæå 3,5 Â. Ïðè ïðîïàäàíèè ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ äèîä VD2 ïðå-
ïÿòñòâóåò ðàçðÿäó àêêóìóëÿòîðà ÷åðåç èìåþùèé óòå÷êó êîíäåíñàòîð Ñ1. Áëîê ïè-
òàíèÿ î÷åíü õîðîøî “óæèâàåòñÿ” ñ âíóòðåííèì çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì êîìïüþòåðà.
áîì ñòàá³ë³çàö³¿ íèçüêèõ íàïðóã [2]. Êîíäåíñàòîð Äåòàëè. Äèîäíûé ìîñò VD1 – ëþáîé èç ñåðèé ÊÖ402, ÊÖ405 è äð., êîíäåí-
Ñ1 ïîòð³áíèé äëÿ çãëàäæóâàííÿ ïóëüñàö³é ³ äëÿ ñàòîð Ñ1 – ëþáîé ýëåêòðîëèòè÷åñêèé, íàïðèìåð Ê50-16. Äèîä VD2 – Ä220, Ä226,
“ï³äñòðàõîâêè” ãîäèííèêà ïðè êîðîòêî÷àñíîìó
ïðîïàäàíí³ íàïðóãè â ìåðåæ³. Òàê, çâè÷àéíèé
ãîäèííèê ç Æʲ äèñïëåºì ìîæå ïðàöþâàòè á³ëÿ
30 õâ íà çàðÿä³ êîíäåíñàòîðà ºìí³ñòþ 1000 ìêÔ
³ ùå 30 õâ ç âèìêíåíèì Æʲ (ïðè íèçüê³é íàïðóç³
æèâëåííÿ æèäêîêðèñòàë³÷íèé äèñïëåé çãàñàº, àëå
ãåíåðàòîð ãîäèííèêà ùå äåÿêèé ÷àñ ïðàöþº).
Äåòàë³ ÁÆ ïîâèíí³ áóòè ìàëîãàáàðèòíèìè.
Ñâ³òëîä³îä VD2 òèïó ÀË307(Â), ÀË102Á àáî ÊÄ105 è äð. Êîíäåíñàòîð Ñ2 – áóìàæíûé èëè ìåòàëëîïëåíî÷íûé, íàïðèìåð Ê73-
³íøèé [2]. Êîíäåíñàòîð Ñ1 îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíåí 17 è äð. Äëÿ ñõåìû ïîäîéäåò ëþáîé ìàëîãàáàðèòíûé òðàíñôîðìàòîð, èìåþùèé
ìàòè ìàëèé ñòðóì âèò³êàííÿ, öèì âèìîãàì ñåòåâóþ îáìîòêó íà 220  è âòîðè÷íóþ íà 3,5 Â. Ñ íåáîëüøîé ïåðåäåëêîé ìîæ-
ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàþòü êîíäåíñàòîðè çàðóá³æíî- íî èñïîëüçîâàòü “êàäðîâûå” òðàíñôîðìàòîðû îò ñòàðûõ ëàìïîâûõ òåëåâèçîðîâ,
ãî âèðîáíèöòâà, íàïðèêëàä “Maxcon”, “Xenia”, íàïðèìåð ÒÂÊ-110-ËÌ-Ê èëè ÒÂÊ-110-Ë1. Ó òàêîãî òðàíñôîðìàòîðà èçìåðÿþò
“S.H.C.”, “Samsung” òîùî. ñîïðîòèâëåíèÿ âñåõ îáìîòîê. Îáìîòêó ñ íàèáîëüøèì ñîïðîòèâëåíèåì îñòîðîæ-
Äëÿ á³ëüøî¿ âïåâíåíîñò³ áàòàðåéêó, ÿêà çíàõî- íî ïîäêëþ÷àþò ê ñåòè. Åñëè òðàíñôîðìàòîð íå ãóäèò è íå ãðååòñÿ, îí ïðèãîäåí
äèòüñÿ â êîðïóñ³ ãîäèííèêà, çàëèøàþòü. Òðåáà ¿¿ ê ðàáîòå.
ò³ëüêè ï³ä³ìêíóòè äî ãîäèííèêà ÷åðåç ãåðìàí³ºâèé Èçìåðÿþò íàïðÿæåíèå íà âñåõ âòîðè÷íûõ îáìîòêàõ. Åñëè íå îêàæåòñÿ îáìîò-
ä³îä. êè ñ íóæíûì íàïðÿæåíèåì, òî íà êàðêàñ òðàíñôîðìàòîðà íàìàòûâàþò ëþáûì
ßêùî âèõ³äíà íàïðóãà ÁÆ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä èçîëèðîâàííûì ïðîâîäîì ïðîáíóþ îáìîòêó, ñîäåðæàùóþ 30...40 âèòêîâ. ×àñ-
ïîòð³áíî¿, òî òðåáà ñïðîáóâàòè ï³ä³áðàòè òî ýòî óäàåòñÿ ñäåëàòü äàæå áåç ðàçáîðêè ìàãíèòîïðîâîäà. Èçìåðÿþò íàïðÿ-
ñâ³òëîä³îä VD2, âèêîðèñòîâóþ÷è ³íø³ ñâ³òëîä³îäè æåíèå íà ïðîáíîé îáìîòêå è ðàññ÷èòûâàþò ÷èñëî âèòêîâ íîâîé âòîðè÷íîé îá-
ð³çíèõ êîëüîð³â ³ òèï³â [2]. ìîòêè èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî íàïðÿæåíèå ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëó âèòêîâ. Ìàãíè-
òîïðîâîä ðàçáèðàþò, óäàëÿþò íåíóæíûå îáìîòêè è íàìàòûâàþò íîâóþ âòîðè÷-
˳òåðàòóðà íóþ îáìîòêó ïðîâîäîì ÏÝË äèàìåòðîì îêîëî 0,2 ìì. Ïîñëå ñáîðêè áëîêà ïè-
1. Ðàøèòîâ Î. Ã. Áëîê ïèòàíèÿ äëÿ ýëåêòðîìå- òàíèÿ èçìåðÿþò íàïðÿæåíèå íà âûõîäå.  ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè åãî ìîæíî íå-
õàíè÷åñêèõ ÷àñîâ òèïà “Ñëàâà”//Ðàä³îàìàòîð- ìíîãî óìåíüøèòü, âêëþ÷èâ ïîñëåäîâàòåëüíî ñ äèîäîì VD2 åùå îäèí äèîä.
Ýëåêòðèê.-2001.-¹2.-Ñ.3. Äåòàëè óñòðîéñòâà ìîíòèðóþò âíóòðè êîìïüþòåðíîãî áëîêà ïèòàíèÿ (åñëè ïîç-
2. Àëåøèí Ï. Ñâåòîäèîä â íèçêîâîëüòíîì ñòà- âîëÿåò ìåñòî) èëè â îòäåëüíîì ìåòàëëè÷åñêîì êîæóõå, ðàñïîëîæåííîì âíóòðè
áèëèçàòîðå íàïðÿæåíèÿ//Ðàäèî.-1992. -¹12. ñèñòåìíîãî áëîêà. Ìåòàëëè÷åñêèé êîæóõ ïðåäïî÷òèòåëüíåå ïëàñòìàññîâîãî ñ òî÷-
-Ñ.23 -24. êè çðåíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, òàê êàê áëîê ïèòàíèÿ âêëþ÷åí â ñåòü ïîñòî-
ÿííî, áåç ïðèñìîòðà.

6 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÝËÅÐ
ÊÓÒÁ
ÐÎÐÈ
ÑÊÂÀ ÐÊÀ

ÄÎÐÀÁÎÒÊÀ ÑÂÀÐÎ×ÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ ìîå ãëàâíîå - ðåæèì ÏÍ àïïàðàòà ñî-


ñòàâëÿåò âñåãî 20% [1]. Ïðè ïðåâûøåíèè
ÏÍ àïïàðàò íà÷èíàåò ïåðåãðåâàòüñÿ è

ÒÄÝ-101Ó2 ìîæåò âûéòè èç ñòðîÿ. Ýòî îãðàíè÷èâà-


åò óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè àïïàðàòà.
Ñ ïðåäëàãàåìîé äîðàáîòêîé àïïàðàò
ðàáîòàåò óæå áîëåå 4 ëåò. Àíàëèç ïðè-
À.Òàòàðåíêî, ã.Êèåâ ÷èí íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ðàáîòû àï-
ïàðàòà ïîêàçàë, ÷òî îñíîâíîé ïðè÷è-
Âûïóñêàåìûé ïðîìûøëåííîñòüþ òðàíñ- òàåò ñ ýëåêòðîäàìè äèàìåòðîì 2-3 ìì. íîé ìàëîãî ðåæèìà ÏÍ ÿâëÿåòñÿ ïåðå-
ôîðìàòîð ÒÄÝ-101Ó2 (â äàëüíåéøåì àï- Íàðÿäó ñ ýòèìè äîñòîèíñòâàìè îí èìå- ãðåâ îáìîòîê è æåëåçà ñåðäå÷íèêà. Äëÿ
ïàðàò) óäîáåí â ðàáîòå, èìååò ìàëûå ãà- åò è ðÿä íåäîñòàòêîâ, à èìåííî: îòñóòñò- óñòðàíåíèÿ ýòîãî íåäîñòàòêà â íèæíþþ
áàðèòû è ìàññó. Àïïàðàò õîðîøî ðàáî- âèå âûêëþ÷àòåëÿ ñåòåâîãî ïèòàíèÿ, à ñà- ÷àñòü àïïàðàòà íà ìåòàëëè÷åñêèõ ñòîé-
êàõ ìîíòèðóþò âåíòèëÿòîð òèïà ÂÍ-2
èëè ÂÂÔ-71ì, ðàáîòàþùèé íà íàãíåòà-
íèå âîçäóõà. Òàêèì îáðàçîì ïðîèçâîäèò-
ñÿ ïðèíóäèòåëüíîå îõëàæäåíèå ñåðäå÷íè-
êà è îáìîòîê òðàíñôîðìàòîðà. Êðåïÿò
âåíòèëÿòîð íà ÷åòûðåõ ìåòàëëè÷åñêèõ
ñòîéêàõ âèíòàìè Ì3 èëè Ì4 (ðèñ.1).
Ïîäêëþ÷àþò âåíòèëÿòîð ïàðàëëåëüíî
òðàíñôîðìàòîðó (ðèñ.2).
Íà âåðõíåé êðûøêå â ñâîáîäíîì ìå-
ñòå óñòàíàâëèâàþò àâòîìàòè÷åñêèé âû-
êëþ÷àòåëü òèïà ÀÅ1031-2ÓÕË-25 À, êî-
òîðûé âêëþ÷àåò àïïàðàò è îáåñïå÷èâà-
åò òîêîâóþ çàùèòó. Îáìîòêè òðàíñôîð-
ìàòîðà íàìîòàíû ïðîâîäîì (1-2, 3-4) è
øèíîé (7-8, 9-10) òèïà ÏÄÑÊ. Êðèòè÷íàÿ
ðèñ.1
òåìïåðàòóðà äëÿ ýòîãî ïðîâîäà áîëåå
130°Ñ. Â àïïàðàòå óñòàíîâëåíà ñõåìà
òåðìîðåãóëÿòîðà, îïèñàííàÿ â [2] ñ äî-
ðàáîòêàìè. Ñõåìà ïîçâîëÿåò êîíòðîëè-
ðîâàòü òåìïåðàòóðó îáìîòîê, æåëåçà
ñåðäå÷íèêà àïïàðàòà, ðàäèàòîðîâ ñèëî-
âûõ òèðèñòîðîâ îò +30 äî +80°Ñ, óñòà-
íàâëèâàòü òåìïåðàòóðó íàãðåâà àïïà-
ðàòà, çàùèùàÿ åãî îò ïåðåãðåâà.
Ñõåìà óñîâåðøåíñòâîâàííîãî àïïà-
ðàòà ïîêàçàíà íà ðèñ.3. Òåðìîäàò÷èêà-
ìè â ñõåìå ñëóæàò òðàíçèñòîðû VT2,
VT3, VT4. Íà òðàíçèñòîðàõ VT2 - VT5
ñîáðàíî ïîðîãîâîå óñòðîéñòâî, êîòî-
ðîå ñðàáàòûâàåò ïðè îïðåäåëåííîé òåì-
ïåðàòóðå êîðïóñîâ òðàíçèñòîðîâ VT2,
VT3, VT4 âñëåäñòâèå óâåëè÷åíèÿ êîëëåê-
òîðíîãî òîêà òðàíçèñòîðà ïðè ïîâûøåí-
íîé òåìïåðàòóðå êîðïóñà. Áëàãîäàðÿ
íàëè÷èþ ïîëîæèòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè
÷åðåç ðåçèñòîð R24, ïðîöåññ îòêðûâàíèÿ
òðàíçèñòîðîâ ïðîòåêàåò ëàâèíîîáðàçíî.
Ïðè ýòîì ñðàáàòûâàåò ðåëå Ê1, ñâîèìè
êîíòàêòàìè îòêëþ÷àåò ïèòàíèå ðåëå Ê2,
îáåñòî÷èâàÿ ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìàòîð.
Ïðè ñíèæåíèè òåìïåðàòóðû äî óñòàíîâ-
ëåííîãî çíà÷åíèÿ óñòðîéñòâî àâòîìàòè-
÷åñêè âîçâðàùàåòñÿ â èñõîäíîå ñîñòîÿ-
íèå, âêëþ÷àÿ ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìà-
òîð. Ïîðîã ñðàáàòûâàíèÿ ðåãóëèðóþò
ðåçèñòîðîì R17 â ïðåäåëàõ +30...+80°Ñ.
Äåòàëè. Òðàíçèñòîðû VT2, VT3,
VT4 òèïà ÌÏ39 - ÌÏ42, VT5 - òèïà
ÊÒ503, ÊÒ815. Ðåëå Ê1 - òèïà ÐÝÑ8,
ÐÑ4.590.063, ÐÝÑ9 èëè ëþáîå àíàëîãè÷-
íîå. Âàæíî, ÷òîáû îíî óñòîé÷èâî ñðàáà-
ðèñ.2

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 7


ÝËÅÐ
ÊÓÒÁ
ÐÎÐÈ
ÑÊÂÀ ÐÊÀ
òûâàëî ïðè íàïðÿæåíèè îò 6 Â, à òîê è þò “øëÿïêîé” ÷åðåç ïðîêëàäêó èç ñòåê- âàíèÿ òåìïåðàòóðû íàãðåâà àïïàðàòà,
íàïðÿæåíèå êîììóòàöèè áûëè 0,05 À è ëîòêàíè èëè ñëþäû ê îáìîòêå ñâàðî÷íî- ïîäîãðåâàÿ “øëÿïêó” òðàíçèñòîðà VT2
220 Â. Ðåëå Ê2 - òèïà ÐÏ-21-ÓÕË 45 èëè ãî òðàíñôîðìàòîðà, VT3 - ê æåëåçó ñåð- áûòîâûì ôåíîì, è êîíòðîëèðóþò ïîðî-
àíàëîãè÷íîå ñ ñîîòâåòñòâóþùèì òîêîì äå÷íèêà, VT4 - ê ðàäèàòîðó ñèëîâîãî òè- ãè ñðàáàòûâàíèÿ òåðìîìåòðîì. Çàòåì
êîììóòàöèè. Ñâåòîäèîäû Í1 - êðàñíûé ðèñòîðà VS1 èëè VS3. ïðèêëåèâàþò òåðìîäàò÷èêè è ïðîâåðÿþò
òèïà ÀË336À,Á,Ê, Í2 - çåëåíûé òèïà Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìà- ðàáîòó ñõåìû. Íà âåðõíåì ïðåäåëå ðå-
ÀË336Â,Ã,È. Òðàíñôîðìàòîð Ò4 - ìàëî- íèå íà ìèíèìàëüíóþ òîëùèíó äèýëåêòðè- ãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû +80°Ñ ïðè
ãàáàðèòíûé ñ âûõîäíûì íàïðÿæåíèåì ÷åñêîé ïðîêëàäêè è îáåñïå÷åíèå íàäåæ- òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû +25°Ñ

ðèñ.3

12-15 Â, îáåñïå÷èâàþùèé òîê äî 500 ìÀ. íîé ýëåêòðè÷åñêîé èçîëÿöèè ìåæäó êîð- àïïàðàò äîëæåí îòêëþ÷àòüñÿ ïîñëå ñî-
Óñòðîéñòâî ñîáèðàþò íà ïëàòå èç ñòåê- ïóñîì òðàíçèñòîðà è ìåñòîì êîíòðîëÿ ææåíèÿ 10-15 ýëåêòðîäîâ äèàìåòðîì 2
ëîòåêñòîëèòà (ðàçìåðû ïëàòû çàâèñÿò îò òåìïåðàòóðû. Ìîíòàæ òðàíçèñòîðîâ, ðå- ìì. Âêëþ÷àþò àïïàðàò ÷åðåç 7-10 ìèí
òèïîâ èñïîëüçóåìûõ ðåëå) è ìîíòèðóþò çèñòîðîâ, ñâåòîäèîäîâ âûïîëíÿþò ïðîâî- (ýòî çàâèñèò îò ñêîðîñòè ñâàðêè èëè ðåç-
íà ñòîéêàõ ïîä âåðõíåé êðûøêîé êîðïó- äîì ÌÃÒÔ-0,15, ìîíòàæ ïèòàþùåãî êè, òèïà ýëåêòðîäà, íàïðÿæåíèÿ ïèòàþ-
ñà. Òðàíñôîðìàòîð Ò4 óñòàíàâëèâàþò â òðàíñôîðìàòîðà Ò3 - ïðîâîäîì ÌÃØÂ- ùåé ñåòè (190-225 Â).
ñâîáîäíîì ìåñòå âíóòðè êîðïóñà. Ñâå- 0,35. Êîíòàêòû ðåëå Ê2 ïîäêëþ÷àþò ïà- Ëèòåðàòóðà
òîäèîäû Í1 è Í2, ðåçèñòîð R17 âûâîäÿò ðàëëåëüíî è ïîäñîåäèíÿþò ê ñâàðî÷íî- 1.Òðàíñôîðìàòîð äëÿ äóãîâîé ñâàðêè
íà âåðõíþþ êðûøêó àïïàðàòà. Ñâåòîäè- ìó òðàíñôîðìàòîðó ïðîâîäîì ÌÃØ ÒÄÝ-101Ó2. Òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå è
îä Í2 - èíäèêàòîð âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ, Í1 ïëîùàäüþ ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ 1,5-2 èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè.
- èíäèêàòîð ïåðåãðåâà. Ìèêðîñõåìó DA1 ìì2. Ïðàâèëüíî ñîáðàííàÿ ñõåìà íà÷è- 2.Ñïðàâî÷íèê ïî ñõåìîòåõíèêå äëÿ ðà-
ñëåäóåò óñòàíîâèòü íà ðàäèàòîð ïëîùà- íàåò ðàáîòàòü ñðàçó. Ðåçèñòîðàìè R16 äèîëþáèòåëÿ/Ïîä ðåä.Â.Ï.Áîðîâñêî-
äüþ 10 ñì2. Òðàíçèñòîð VT2 ïðèêëåèâà- è R18 óñòàíàâëèâàþò ïðåäåëû ðåãóëèðî- ãî. -Ê.:Òåõí³êà, 1987.

8 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÝËÅÐÊÓÒÁ
ÐÐÎÈØÊÊÀÎËÀ

БЕСЕДЫ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 5-12/2000;1-5/2001) À.Ë.Êóëüñêèé, ã.Êèåâ
Ïðîäîëæàÿ çíàêîìñòâî ñ êîëåáàòåëü- âîäíèêîâ - ýòî âîçìîæíîñòü ÈÇÌÅÍßÒÜ òûðüìÿ ñîñåäíèìè àòîìàìè, ïðè÷åì âñå
íûìè LC-êîíòóðàìè, îòìåòèì, ÷òî åñëè õî- ÑÂÎÞ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÐÎÂÎÄÈ- îíè íàõîäÿòñÿ äðóã îò äðóãà íà îäèíàêî-
òÿ áû îäèí èç ýëåìåíòîâ (áåçðàçëè÷íî L ÌÎÑÒÜ ïîä âîçäåéñòâèåì ðÿäà ôàêòî- âûõ ðàññòîÿíèÿõ èëè ÝÊÂÈÄÈÑÒÀÍÒÍÎ.
èëè Ñ) ñäåëàòü ïåðåìåííûì, òî ðåçî- ðîâ: òåìïåðàòóðû, îñâåùåíèÿ, ðàäèîàê- Ñîîòâåòñòâåííî, âñå ÷åòûðå âíåøíèõ
íàíñíàÿ ÷àñòîòà êîëåáàòåëüíîãî êîíòó- òèâíîãî èçëó÷åíèÿ, ìàãíèòíîãî ïîëÿ è ýëåêòðîíà îáðàçóþò ÷åòûðå êîâàëåíò-
ðà ñòàíåò ðåãóëèðóåìîé â øèðîêèõ ïðå- ò.ä. Êðîìå òîãî, ïðîâîäèìîñòüþ ïîëó- íûå ñâÿçè ñ ÷åòûðüìÿ äðóãèìè ýëåêòðîíà-
äåëàõ. ïðîâîäíèêîâ ìîæíî óïðàâëÿòü! ìè, ÊÀÆÄÛÉ ÈÇ ÊÎÒÎÐÛÕ ÏÐÈÍÀÄËÅ-
Êîíñòðóêöèè ÏÅÐÅÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÕ êî- Â òàêèõ ïîëóïðîâîäíèêàõ êàê ÃÅÐÌÀ- ÆÈÒ ÎÄÍÎÌÓ ÈÇ ÁËÈÆÀÉØÈÕ ýêâè-
ëåáàòåëüíûõ êîíòóðîâ ðàçëè÷íû.  îäíèõ ÍÈÉ è ÊÐÅÌÍÈÉ, õàðàêòåðíûì ÿâëÿåò- äèñòàíòíûõ àòîìîâ!
ñëó÷àÿõ ïåðåìåííîé äåëàþò èíäóêòèâ- ñÿ ñóùåñòâîâàíèå ðåãóëÿðíîé êðèñòàëëè- Âñå àòîìû â ðåøåòêå èñïûòûâàþò òåï-
íîñòü (ïðè ïîñòîÿííîé åìêîñòè), â äðóãèõ ÷åñêîé ðåøåòêè.  íåé îïðåäåëåííîå ñî- ëîâîå âîçäåéñòâèå, íåêîòîðûå êîâàëåíò-
èñïîëüçóþò êîíäåíñàòîð ïåðåìåííîé åì- ÷åòàíèå àòîìîâ ÏÎÂÒÎÐßÅÒÑß Â ËÞ- íûå ñâÿçè ðàçðûâàþòñÿ, è îäèí èç ýëåê-
êîñòè, à èíäóêòèâíîñòü îñòàåòñÿ ïîñòîÿí- ÁÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ. Âîò ïî÷åìó ìîæ- òðîíîâ áûâøåé ïàðû îòïðàâëÿåòñÿ â ïó-
íîé. íî ãîâîðèòü î ñòðóêòóðàõ ÝËÅÌÅÍÒÀÐ- òåøåñòâèå ïî êðèñòàëëó. Ïðè êîìíàòíîé
Óäîáíåå èçìåíÿòü åìêîñòü, ÷òî è îñó- ÍÛÕ ß×ÅÅÊ êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè.  òåìïåðàòóðå ïîäîáíîå íàðóøåíèå êî-
ùåñòâëÿëîñü äîñòàòî÷íî ñëîæíûì è íåíà- òàêèõ ñòðóêòóðàõ êàæäûé àòîì îêðóæåí ÷å- âàëåíòíîé ñâÿçè, íàïðèìåð, äëÿ ãåðìàíèÿ,
äåæíûì â ýêñïëóàòàöèè óñòðîéñòâîì - õàðàêòåðèçóåòñÿ òàêèì ñîîòíîøåíèåì:
ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐÎÌ ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÉ ÅÌ- ÄÂÀ ýëåêòðîíà íà 109 àòîìîâ!
ÊÎÑÒÈ ñ ïîäâèæíûìè è íåïîäâèæíûìè Â îäíîì ãðàììå ãåðìàíèÿ ñîäåðæèòñÿ
îáêëàäêàìè. Êàæäàÿ èç òàêèõ îáêëàäîê 1022 àòîìîâ, ïîýòîìó â ëþáîé ìîìåíò
ñîñòîèò èç ðÿäà ïëàñòèí. Ïîäâèæíûå ïëà- ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå â íåì ñîäåð-
ñòèíû, âõîäÿùèå â çàçîðû ìåæäó íåïî- æèòñÿ îêîëî ÄÂÓÕ ÒÐÈËËÈÎÍÎÂ ñâî-
äâèæíûìè, óêðåïëÿþò íà îäíîé îñè. áîäíûõ ýëåêòðîíîâ! Âîò ýòî è ÿâëÿåòñÿ
Ïîýòîìó, âðàùàÿ îñü, ïîäâèæíûå ïëà- ïðè÷èíîé ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÂÎÄÈ-
ñòèíû ìîæíî ââåñòè â çàçîð è âûâåñòè èç ÌÎÑÒÈ ïîëóïðîâîäíèêîâ. Âåëè÷èíà ñîá-
íåãî, èçìåíÿÿ òàêèì îáðàçîì ïëîùàäü ñòâåííîé ïðîâîäèìîñòè ñóùåñòâåííî çà-
ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè, à ñëåäîâàòåëüíî, âèñèò îò òåìïåðàòóðû.
åìêîñòü êîíäåíñàòîðà. Ïîäâèæíûå ïëà- à Îäíàêî, ïóñòü è â íè÷òîæíî ìàëûõ êî-
ñòèíû íàçûâàþòñÿ ðîòîðîì, à íåïîäâèæ- ëè÷åñòâàõ, íî äàæå â ñàìûõ ÷èñòûõ ìîíî-
íûå - ñòàòîðîì. êðèñòàëëàõ êðåìíèÿ è ãåðìàíèÿ ñîäåð-
 ñîâðåìåííûõ êîíñòðóêöèÿõ êîíäåíñà- æàòñÿ àòîìû ÏÐÈÌÅÑÅÉ.  ãåðìàíèè
òîðû ïåðåìåííîé åìêîñòè (ÊÏÅ) ïî÷òè êîëè÷åñòâî ïðèìåñíûõ àòîìîâ äîëæíî
íå ïðèìåíÿþòñÿ, ââèäó èõ íåíàäåæíîñòè, áûòü íå áîëåå îäíîãî íà ìèëëèàðä, à â
êàïðèçíîñòè, çíà÷èòåëüíûõ ãàáàðèòîâ è êðåìíèè åùå ïî÷òè íà äâà ïîðÿäêà ìåíü-
åùå ðÿäà íåäîñòàòêîâ. øå!
Ôóíêöèè ÊÏÅ ïðèíÿë íà ñåáÿ ìèíèà- Ýòî âûçâàíî òåì, ÷òî ïîñòîðîííèå
òþðíûé ïîëóïðîâîäíèêîâûé ïðèáîð, ïî- ïðèìåñè (íåêîíòðîëèðóåìûå) íå äîëæíû
ëó÷èâøèé íàèìåíîâàíèå ÂÀÐÈÊÀÏ. Îí îêàçûâàòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé ïîëó- ñîáñòâåííóþ ïðîâîäèìîñòü. Íî ñàìîå
ïðîâîäíèêîâîãî äèîäà. èíòåðåñíîå íà÷èíàåòñÿ òîãäà, êîãäà â
À ÷òî òàêîå ïîëóïðîâîäíèêîâûé äè- á òàêèå ñâåðõ÷èñòûå ïîëóïðîâîäíèêè ÈÑ-
îä? ÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎ äîáàâëÿþò èëè ÒÐÅÕÂÀ-
Ïîëóïðîâîäíèêè çàíèìàþò ïðîìåæó- ËÅÍÒÍÛÅ àòîìû èíäèÿ, èëè ÏßÒÈÂÀ-
òî÷íîå ìåñòî ìåæäó ïðîâîäíèêàìè è èçî- ËÅÍÒÍÛÅ àòîìû ìûøüÿêà.
ëÿòîðàìè (äèýëåêòðèêàìè) ñ òî÷êè çðå- Íà ðèñ.41,à ïðîêàçàíî äâóõìåðíîå
íèÿ âåëè÷èíû óäåëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ. èçîáðàæåíèå ïîëóïðîâîäíèêà, íå èìåþ-
Íî â ïîëóïðîâîäíèêàõ èìåþòñÿ îñîáåí- ùåãî ïðèìåñåé. Íà ðèñ.41,á ïîêàçàí
íîñòè, êîòîðûå çàñòàâèëè èññëåäîâàòåëåé ñëó÷àé, êîãäà â êðåìíèåâóþ (èëè ãåðìà-
ñäåëàòü ïðåäïîëîæåíèå îá îñîáîì ìåõà- íèåâóþ) êðèñòàëëè÷åñêóþ ðåøåòêó ââåäå-
íèçìå ïðîâîäèìîñòè. íî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ËÅÃÈÐÓÞ-
 ÷àñòíîñòè, ñ ðîñòîì òåìïåðàòóðû ÙÅÉ ïðèìåñè (òðåõâàëåíòíûé èíäèé).
ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäèìîñòü ïîëóïðî- Ïðè ýòîì îáðàçóåòñÿ íåçàïîëíåííàÿ
âîäíèêîâ óâåëè÷èâàåòñÿ, â òî âðåìÿ êàê ñâÿçü, ïîñêîëüêó òðè âàëåíòíûõ ýëåêòðî-
â ìåòàëëàõ îíà óìåíüøàåòñÿ! â
íà èíäèÿ ôîðìèðóþò òîëüêî òðè êîâà-
Íî âàæíåéøåå èç ñâîéñòâ ïîëóïðî- ðèñ.41

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 9


ÝËÅÐÊÓÒÁ
ÐÐÎÈØÊÊÀÎËÀ
ëåíòíûå ñâÿçè ñ ñîñåäíèìè àòîìàìè.  Ñâîáîäíûå íîñèòåëè ýëåêòðè÷åñêîãî
ýòîì ñëó÷àå ïðèíÿòî íàçûâàòü ëåãèðóþ- çàðÿäà (ýëåêòðîíû è äûðêè) â ðàéîíå ïå-
ùóþ ïðèìåñü - àêöåïòîðíîé, à ëåãèðîâàí- ðåõîäà îòñóòñòâóþò, è PN-ïåðåõîä ïðå-
íûé òàêîé ïðèìåñüþ ãåðìàíèé èëè êðåì- âðàùàåòñÿ â íåêîå ïîäîáèå áàðüåðà
íèé - ïîëóïðîâîäíèêîì Ð-ÒÈÏÀ. ìåæäó äâóìÿ îáëàñòÿìè (ñîîòâåòñòâåííî
Íà ðèñ.41,â ïðåäñòàâëåí ñëó÷àé, êîã- P è N) ïîëóïðîâîäíèêîâîãî êðèñòàëëà.
äà â êðèñòàëëè÷åñêóþ ðåøåòêó âíåäðåí Òàê îáðàçóåòñÿ ïîòåíöèàëüíûé áàðüåð!
ïÿòèâàëåíòíûé ýëåìåíò, íàïðèìåð, ìûøü- Ïîäàâàÿ íà ïîäîáíûé ïåðåõîä âíåøíåå
ÿê èëè ñóðüìà. íàïðÿæåíèå, ìîæíî ãîâîðèòü î äâóõ ñëó-
Çäåñü ÷åòûðå èç ïÿòè âàëåíòíûõ ýëå- ÷àÿõ.
êòðîíîâ äîíîðíîé ëåãèðóþùåé ïðèìå-  ïåðâîì ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíûé ïîëþñ
ñè, çàïîëíèâ âñå êîâàëåíòíûå ñâÿçè ñ ñî- âíåøíåãî èñòî÷íèêà íàïðÿæåíèÿ ñîåäè-
ñåäíèìè àòîìàìè, îñòàâèëè “íåçàíÿòûì” íåí ñ îáëàñòüþ Ð, à îòðèöàòåëüíûé - ñ
ïÿòûé ýëåêòðîí, êîòîðûé, òàêèì îáðà- îáëàñòüþ N. Òîãäà â ýòîé îáëàñòè N
çîì, ñòàíîâèòñÿ ñâîáîäíûì. Òàêîé ïîëó- ñâîáîäíûå ýëåêòðîíû ïîëóïðîâîäíèêà
ïðîâîäíèê ÿâëÿåòñÿ ïîëóïðîâîäíèêîì áóäóò “îòòàëêèâàòüñÿ” â ñòîðîíó ïåðå-
N-ÒÈÏÀ. õîäà ýëåêòðîíàìè, ïîñòóïàþùèìè îò èñ-
Âïîëíå ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî Ð-òèï òî÷íèêà íàïðÿæåíèÿ. Îíè ïåðåñåêóò ïå-
õàðàêòåðèçóåòñÿ ÄÛÐÎ×ÍÎÉ ïðîâîäè- ðåõîä è, äîñòèãíóâ îáëàñòè Ð, íà÷íóò çà-
ìîñòüþ, à N-òèï - ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ. Îñî- ðèñ.42 ïîëíÿòü “äûðêè”, êîòîðûå ïîëîæèòåëü-
áî îòìåòèì, ÷òî, íàïðèìåð, äîáàâêà îä- íûé ïîòåíöèàë èñòî÷íèêà “ïîäîãíàë” ê
íîãî ëèøü ïðèìåñíîãî àòîìà íà êàæäûå ýòîìó ïåðåõîäó.
ñòî ìèëëèîíîâ àòîìîâ êðåìíèÿ óìåíüøà- Åñëè âíåøíåå íàïðÿæåíèå ïðåâîñõîäèò
åò óäåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå êðåìíèÿ â íåêîòîðûé ïîòåíöèàë, ðàçëè÷íûé äëÿ ãåð-
24000 ðàç!... ìàíèÿ è êðåìíèÿ (ñîîòâåòñòâåííî 0,3 è
 öåëîì êðåìíèé (èëè ãåðìàíèé) êàê Ð- 0,7 Â), ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ïîëîæè-
òèïà, òàê è N-òèïà îñòàåòñÿ ýëåêòðè÷åñ- òåëüíûé ïîëþñ èñòî÷íèêà áóäåò ïðèòÿãè-
êè íåéòðàëüíûì, ïîñêîëüêó ÷èñëî ïðîòî- âàòü ê ñåáå ýëåêòðîí âñÿêèé ðàç, êîãäà
íîâ è ýëåêòðîíîâ â îáîèõ ñëó÷àÿõ ðàâíî! äðóãîé ýëåêòðîí ïðåîäîëååò ïåðåõîä,
Òàê, â êðåìíèè (ãåðìàíèè) N-òèïà ñâîáîä- ïðîíèêíóâ èç îáëàñòè N â îáëàñòü P.
íûå ýëåêòðîíû óðàâíîâåøèâàþòñÿ ÿäðà- Íî ýëåêòðîí, çàõâà÷åííûé ïîëåì âíåø-
ìè, ñîäåðæàùèìè ïÿòü ïðîòîíîâ. À äëÿ Ð- íåãî èñòî÷íèêà, ñîçäàåò “äûðêó”, êîòîðàÿ
òèïà - ÿäðàìè ñ òðåìÿ ïðîòîíàìè. çàïîëíèòñÿ òåì ýëåêòðîíîì, êîòîðûé áó-
Íà ðèñ.42 ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå ðèñ.43 äåò áëèæå ê ïåðåõîäó. Íà åãî (ýëåêòðî-
ôàçû ÄÛÐÎ×ÍÎÉ ïðîâîäèìîñòè. Ýòî íà) ìåñòå, â ñâîþ î÷åðåäü, âîçíèêíåò
êîãäà ê ïîëóïðîâîäíèêîâîìó êðèñòàëëó P- ïðîâîäíèê, îñíîâûâàþòñÿ ïðèíöèïû äåé- íîâàÿ “äûðêà”, êîòîðàÿ áóäåò ïåðåäâè-
òèïà ïðèëîæåíî íàïðÿæåíèå. Ïîä äåéñò- ñòâèÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ñîâðå- ãàòüñÿ â ñòîðîíó ïåðåõîäà. Òàêèì îáðà-
âèåì ïðèëîæåííîãî ÈÇÂÍÅ íàïðÿæåíèÿ ìåííûõ ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ. Íà çîì, â ýòîì ñëó÷àå ÷åðåç PN-ïåðåõîä
äûðêà (ïîëîæèòåëüíûé çàðÿä) ïåðåìåùà- ãðàíèöå ðàçäåëà ìåæäó äâóìÿ ðàçëè÷- áóäåò òå÷ü òîê!
åòñÿ îò ïîëîæèòåëüíîãî ïîëþñà ê îòðè- íûìè ïî òèïó ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ïîëó- Òåïåðü ðàññìîòðèì âòîðîé ñëó÷àé, êîã-
öàòåëüíîìó. ïðîâîäíèêàìè âîçíèêàþò ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜ- äà ïîëîæèòåëüíûé ïîëþñ âíåøíåãî èñòî÷-
 ïîñëåäíåì èç ðèñóíêîâ ýëåêòðîí, ïî- ÍÛÅ ÁÀÐÜÅÐÛ. Ýòà çîíà ðàçãðàíè÷åíèÿ íèêà íàïðÿæåíèÿ ñîåäèíåí ñ îáëàñòüþ N,
ñòóïèâøèé îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà ýëåê- íîñèò íàçâàíèå PN-ïåðåõîäà. Îáû÷íî à îòðèöàòåëüíûé - ñ îáëàñòüþ Ð. Òåïåðü
òðè÷åñêîãî òîêà, çàïîëíÿåò áëèæàéøóþ åãî ðåàëüíàÿ òîëùèíà ñîñòàâëÿåò äåñÿ- ýëåêòðîíû îòðèöàòåëüíîãî ïîëþñà èñ-
ê îòðèöàòåëüíîìó ïîëþñó äûðêó. Îäíî- òûå äîëè ìèêðîíà è ìåíüøå. Íà ðèñ.43 òî÷íèêà íàïðÿæåíèÿ “ïðèòÿíóò” äûðêè
âðåìåííî äðóãîé ýëåêòðîí ïîêèäàåò áëè- ïîêàçàíî ñõåìàòè÷åñêîå èçîáðàæåíèå îáëàñòè P åùå áëèæå ê ïåðèôåðèéíîé
æàéøèé ê ïîëîæèòåëüíîìó ïîëþñó âíåø- PN-ïåðåõîäà. îáëàñòè êðèñòàëëà ïîëóïðîâîäíèêà. À ê
íåãî èñòî÷íèêà àòîì. Ïðè ýòîì íà ìåñ- Ïðè ôîðìèðîâàíèè PN-ïåðåõîäà îòðè- ïðîòèâîïîëîæíîìó êîíöó êðèñòàëëà ïî-
òå ýòîãî ýëåêòðîíà âîçíèêàåò íîâàÿ “äûð- öàòåëüíî èîíèçèðîâàííûå àêöåïòîðû “îò- ëîæèòåëüíûé ïîëþñ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
êà” è âåñü ïðîöåññ ïîâòîðÿåòñÿ. òîëêíóò” îò ïåðåõîäà ñâîáîäíûå ýëåê- “ïðèòÿíåò” ñâîáîäíûå ýëåêòðîíû.
Òàêèì îáðàçîì, êîãäà ýëåêòðîíû ïåðå- òðîíû îáëàñòè N. Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå ïî- Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè ýòîì íè ýëåêòðî-
ìåùàþòñÿ âíóòðè êðèñòàëëà ïî íàïðàâ- ëîæèòåëüíî èîíèçèðîâàííûå äîíîðû áó- íû, íè “äûðêè” íå áóäóò ïåðåñåêàòü PN-
ëåíèþ ê ïîëîæèòåëüíîìó ïîëþñó âíåø- äóò ïðåïÿòñòâîâàòü “äûðêàì” îáëàñòè Ð ïåðåõîä. Âåëè÷èíà ïîòåíöèàëüíîãî áàðü-
íåãî èñòî÷íèêà íàïðÿæåíèÿ, “äûðêè” ïå- ïðèáëèæàòüñÿ ê PN-ïåðåõîäó, ïîñêîëüêó åðà çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàåò è íèêàêîãî
ðåìåùàþòñÿ ê îòðèöàòåëüíîìó. îäíîèìåííûå çàðÿäû îòòàëêèâàþòñÿ. òîêà íå áóäåò! Åñëè ïîäõîäèòü ê âîïðî-
È ïðè ýòîì âåäóò ñåáÿ òàê, êàê áóäòî Ïîìèìî ýòîãî, äîíîðû N-îáëàñòè “ïðè- ñó ñòðîãî, òî â ýòîì ñëó÷àå ÷åðåç ïåðå-
ÿâëÿþòñÿ ðåàëüíûìè ÷àñòèöàìè (êàê ýëå- òÿãèâàþò” ê ïåðåõîäó ýëåêòðîíû èç îáëà- õîä áóäåò ïðîòåêàòü î÷åíü íåçíà÷èòåëü-
êòðîíû), íî íåñóùèìè ïîëîæèòåëüíûé çà- ñòè Ð, â ðåçóëüòàòå ÷åãî â ðàéîíå ñîáñò- íûé îáðàòíûé òîê.
ðÿä! Ñàìîå ëþáîïûòíîå ïðîèñõîäèò ïðè âåííî ïåðåõîäà èçáûòêà äûðîê îòíþäü íå Åãî íàëè÷èå îáóñëîâëåíî èìåííî òåì,
íåïîñðåäñòâåííîì êîíòàêòå ìåæäó ñî- íàáëþäàåòñÿ. Èíûìè ñëîâàìè, â ïðèëå- ÷òî èñõîäíûé ãåðìàíèé (èëè êðåìíèé) ñî-
áîé îáëàñòåé ïîëóïðîâîäíèêîâ N-òèïà è ãàþùåì ê ïåðåõîäó îáúåìå îáëàñòè Ð âñå äåðæèò îñòàòî÷íûå, íåêîíòðîëèðóåìûå
P- òèïà. àêöåïòîðû áóäóò çàïîëíåíû, òî åñòü èî- ïðèìåñè. Âîò èõ-òî ýëåêòðîíû è “ïîâèí-
Òàêàÿ êîíôèãóðàöèÿ èçâåñòíà ïîä íà- íèçèðîâàíû îòðèöàòåëüíî. Òî÷íî òàê æå íû” â íàëè÷èè îáðàòíûõ òîêîâ. Òàêèì
çâàíèåì PN-ïåðåõîä. Íà ôèçè÷åñêèõ ýô- â îáëàñòè N âñå äîíîðû âáëèçè ïåðåõî- îáðàçîì, PN-ïåðåõîä íàçûâàþò åùå ÏÎ-
ôåêòàõ, èìåþùèõ ìåñòî ïðè êîíòàêòàõ äà ïîòåðÿþò ïî ýëåêòðîíó, ñòàâ ïîëîæè- ËÓÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂÛÌ ÄÈÎÄÎÌ.
ìåæäó ïîëóïðîâîäíèêàìè P-òèïà è N-òè- òåëüíî çàðÿæåííûìè èîíàìè, ñîñòàâëÿþ-
ïà, à òàêæå íà êîíòàêòàõ ìåòàëë - ïîëó- ùèìè êîñòÿê êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêè. (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

10 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÐÅÕÔÀÇÍÎÉ ÍÀÃÐÓÇÊÎÉ Â.Å.Òóøíîâ, ã.Ëóãàíñê

Íåñëîæíîå óñòðîéñòâî, ñõåìà êîòîðîãî ôàç. Åñëè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçäåëüíîãî íåííûå íà òðàíçèñòîðàõ VT1, VT2 è ðåçèñ-
ïðèâåäåíà íà ðèñ.1, ìîæíî óñïåøíî èñ- óïðàâëåíèÿ ïî ôàçàì, ìîæíî îáîéòèñü îä- òîðàõ R2...R4. Ïðè ïîëîæèòåëüíîì ïîëóïå-
ïîëüçîâàòü äëÿ óïðàâëåíèÿ òðåõôàçíîé íà- íèì îïòðîíîì, ïîäêëþ÷èâ åãî íîæêó ê âû- ðèîäå ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ òðàíçèñòîð
ãðóçêîé. Óðîâåíü ïîìåõ, ñîçäàâàåìûõ óñò- âîäàì 12 âñåõ ìèêðîñõåì. VT1, âêëþ÷åííûé ïî ñõåìå ñ îáùèì ýìèòòå-
ðîéñòâîì, ñíèæåí çà ñ÷åò ñèíõðîíèçàöèè Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ óñòðîéñòâà íàïðÿæåíè- ðîì, îòêðûò è íàñûùåí - íàïðÿæåíèå íà åãî
âðåìåíè îòêðûòèÿ ñèìèñòîðîâ ïî êàæäîé èç åì îêîëî 10 Â (ïðè ìàêñèìàëüíîì âûõîäíîì êîëëåêòîðå áëèçêî ê ýìèòòåðíîìó (òðàíçè-
ôàç ñ ìîìåíòîì ïåðåõîäà íàïðÿæåíèÿ ÷å- òîêå 18...20 ìÀ) îáðàçóþò äèîäû VD1, VD2, ñòîð VT2 çàêðûò). Ïðè îòðèöàòåëüíîì ïîëó-
ðåç íóëü. Óïðàâëåíèå ïî âñåì òðåì ôàçàì ñòàáèëèòðîí VD3, êîíäåíñàòîðû Ñ1...Ñ3 è ïåðèîäå çàêðûò òðàíçèñòîð VT1, íî îòêðûò
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîâìåñòíî ñ ïîìîùüþ ïî- ðåçèñòîð R1. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñèìèñòîðû îò- è íàñûùåí òðàíçèñòîð VT2, âêëþ÷åííûé ïî
ñëåäîâàòåëüíî âêëþ÷åííûõ îïòðîíîâ. Îäíà- êðûâàëèñü â ìîìåíòû, áëèçêèå ê ïåðåõîäó ñõåìå ñ îáùåé áàçîé, è íàïðÿæåíèå íà
êî ïðè ðàçäåëüíîé ïîäà÷å óïðàâëÿþùèõ íàïðÿæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ôàç ÷åðåç åãî êîëëåêòîðå èìååò òîò æå çíàê è àìïëè-
ñèãíàëîâ íà îïòðîíû âîçìîæíî íåçàâèñè- íóëü, èñïîëüçóþò ôîðìèðîâàòåëè èìïóëüñîâ, òóäó. Â ìîìåíòû, êîãäà íàïðÿæåíèå â ñîîò-
ìîå óïðàâëåíèå íàãðóçêîé â êàæäîé èç ñèíõðîíèçèðîâàííûå ÷àñòîòîé ñåòè è âûïîë- âåòñòâóþùåé ôàçå ïî àáñîëþòíîìó çíà÷å-

ðèñ.1
íèþ ìåíüøå 40...50 Â, îáà òðàíçèñòîðà çà-
êðûòû, è íàïðÿæåíèå íà èõ êîëëåêòîðàõ áëèç-
êî ê íàïðÿæåíèþ íà âûâîäàõ 7 ìèêðîñõåì.
 ðåçóëüòàòå íà âõîäå ýëåìåíòà DD1.3 ôîð-
ìèðóþòñÿ èìïóëüñû ÷àñòîòîé 100 Ãö, ôðîí-
òû êîòîðûõ ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàþò ñ ìî-
ìåíòàìè ïåðåõîäà ôàçîâîãî íàïðÿæåíèÿ ÷å-
ðåç íóëü. Íà âûâîä 12 ýëåìåíòà DD1.3 ïðè-
õîäèò ñèãíàë ñ îïòðîíà U1, è, òàêèì îáðà-
çîì, íà âûõîäå ýëåìåíòà ôîðìèðóþòñÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèå óïðàâëÿþùèå èìïóëüñû.
Óñòðîéñòâî ñìîíòèðîâàíî íà ïëàòå èç
ôîëüãèðîâàííîãî ñòåêëîòåêñòîëèòà ðàçìå-
ðàìè 110õ75 ìì (ðèñ.2). Ïëþñ ïèòàíèÿ íà âû-
âîäû 14 ìèêðîñõåì ïîäêëþ÷åí îòäåëüíûì
ïðîâîäíèêîì. Â óñòðîéñòâå èñïîëüçîâàíû
ðåçèñòîðû ÌËÒ, êîíäåíñàòîðû ëþáûå ìàëî-
ãàáàðèòíûå íà ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðÿæåíèå.
Òðàíçèñòîðû ÊÒ361 ìîæíî çàìåíèòü íà
ÊÒ502. Âìåñòî îïòðîíîâ ÀÎÒ128 ïîäîéäóò
ïðàêòè÷åñêè ëþáûå òðàíçèñòîðíûå. Îïòðî-
íû ÀÎÓ103Â ìîæíî çàìåíèòü íà ÀÎÓ115Â,
îäíàêî â ýòîì ñëó÷àå ïðèäåòñÿ èçìåíèòü ðè-
ðèñ.2 ñóíîê ïå÷àòíîé ïëàòû.

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 11


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

Ïåðåäïóñêîâèé êîíòðîëü îïîðó ³çîëÿö³¿


îáìîòîê ñòàòîðà àñèíõðîííîãî äâèãóíà
Ê.Â. Êîëîìîéöåâ, Þ.Ô. Ðîìàíþê, P.M. Êîëîìîéöåâà, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê

ßê â³äîìî, ïîøêîäæåííÿ ³çîëÿö³¿ îáìîòîê òðèôàçíèõ àñèíõðîí- Ñòðóêòóðíà ñõåìà ïåðåäïóñêîâîãî êîíòðîëþ îïîðó ³çîëÿö³¿ îá-
íèõ äâèãóí³â (ÀÄ) º îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ÷àñòèõ ïðè÷èí âèõîäó ¿x ç ëà- ìîòîê ñòàòîðà ÀÄ ïîêàçàíà íà ðèñ.1. Âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç áëîêà
äó.  åëåêòðè÷íèõ ìåðåæàõ ç ãëóõîçàçåìëåíîþ íåéòðàëëþ ñòàí ³çî- æèâëåííÿ ÁÆ, âèì³ðþâàëüíîãî îðãàíà ÂÎ, êîìïàðàòîðà ³ åëåêòðîí-
ëÿö³¿ ÀÄ, ÿê ïðàâèëî, êîíòðîëþºòüñÿ ïåð³îäè÷íî çà äîïîìîãîþ ìå- íîãî êëþ÷à ÅÊ, âèêîíàâ÷îãî åëåìåíòà BE, áëîêà ñèãíàë³çàö³¿ ÁÑ,
ãîììåòðà, òîáòî àâòîìàòè÷íèé êîíòðîëü ³çîëÿö³¿ ÀÄ ïåðåä êîæíèì áëîêà êåðóâàííÿ åëåêòðîäâèãóíîì ÁÊ òà àñèíõðîííîãî äâèãóíà ÀÄ.
ïóñêîì íå çä³éñíþºòüñÿ, ùî ïðè çâîëîæåíí³ òà çàáðóäíåíí³ ³çîëÿö³¿ Ïðèíöèïîâà ñõåìà ïðèñòðîþ ïðèâåäåíà íà ðèñ.2. Áëîê æèâëåí-
îáìîòîê ìîæå ïðèçâåñòè äî â³äìîâè äâèãóíà. íÿ ïðèñòðîþ ç³áðàíèé ïî áåçòðàíñôîðìàòîðí³é ñõåì³. Íàïðóãà íà
Àâòîðè äàíî¿ ñòàòò³ ïðîïîíóþòü íåñêëàäíèé ïðèñòð³é àâòîìàòè÷- íüîãî ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî â³ä îäí³º¿ ç ôàç òðèôàçíî¿ ìåðåæ³
íîãî ïåðåäïóñêîâîãî êîíòðîëþ îïîðó ³çîëÿö³¿ îáìîòêè ñòàòîðà íèçü- æèâëåííÿ ÀÄ ÷åðåç êíîïêó “ÏÓÑʔ ñõåìè êåðóâàííÿ äâèãóíîì i îá-
êîâîëüòíîãî ÀÄ â³äíîñíî çåìë³ (êîðïóñà) â ñèñòåì³ ç ãëóõîçàçåì- ìåæóâàëüíèé îï³ð, ôóíêö³þ ÿêîãî âèêîíóº êîíäåíñàòîð Ñ1, øóí-
ëåíîþ íåéòðàëëþ, ïðè öüîìó ðó÷íèé êîíòðîëü ³çîëÿö³¿ ìåãîììåò- òîâàíèé ðåçèñòîðîì R11. Öåé ðåçèñòîð çàáåçïå÷óº ðîçðÿä êîí-
ðîì ìîæíà íå çä³éñíþâàòè. Ïðèñòð³é çàáåçïå÷óº äâà ðåæèìè ðî- äåíñàòîðà Ñ1 ï³ñëÿ âèìêíåííÿ ÀÄ. Âèïðÿìëÿ÷ áëîêà æèâëåííÿ ç³áðà-
áîòè ÀÄ: çâè÷àéíèé ïóñê äâèãóíà áåç êîíòðîëþ îïîðó ³çîëÿö³¿ òà íèé ïî îäíîï³âïåð³îäí³é ñõåì³ íà ä³îä³ VD4. ijîä VD3 çàáåçïå÷óº
ïóñê ÀÄ ç ïîïåðåäí³ì êîíòðîëåì ñòàíó ³çîëÿö³¿.  îñòàííüîìó âè- ïåðåçàðÿä êîíäåíñàòîðà Ñ1, à ñòàá³ë³òðîí VD2 i êîíäåíñàòîð
ïàäêó ïðè çíèæåíí³ îïîðó ³çîëÿö³¿ îáìîòîê ÀÄ äî íåäîïóñòèìîãî ô³ëüòðà Ñ2 - ñòàá³ë³çàö³þ âèïðÿìëåíî¿ íàïðóãè òà çìåíøåííÿ
çíà÷åíèÿ ïóñê éîãî áëîêóºòüñÿ. ð³âíÿ ¿¿ ïóëüñàö³é. Áàëàñòíèé ðåçèñòîð R12 çìåíøóº êèäîê ñòðóìó
Çàïðîïîíîâàíèé ïðèñòð³é â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîïåðåäíüî¿ ðîç- ÷åðåç êîíäåíñàòîðè Ñ1, Ñ2 ïðè ïîäà÷³ íàïðóãè íà áëîê æèâëåí-
ðîáêè àâòîð³â [1] åêîíîì³÷í³ñòþ, â³äñóòí³ñòþ ãàçîðîçðÿäíî¿ ëàì- íÿ êíîïêîþ “ÏÓÑʔ.
ïè, ÿêà ðåàãóº íà ñòðóì âèòîêó ÷åðåç ³çîëÿö³þ, â³äñóòí³ñòþ òðèôàç- Âèì³ðþâàëüíèé îðãàí ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ïîä³ëüíèê³â íàïðóãè. Ïåð-
íîãî âèïðÿìëÿ÷à, íàÿâí³ñòþ àíàëîãîâî¿ ì³êðîñõåìè, ÿêà âèêîðèñ- øèé ç íèõ ç³áðàíèé íà ïîòåíö³îìåòð³ R2, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âñòà-
òîâóºòüñÿ ÿê êîìïàðàòîð. Âñå öå çàáåçïå÷óº çíà÷íî á³ëüøó íàä³éí³ñòü íîâëþºòüñÿ îïîðíà íàïðóãà íà ³íâåðñíîìó âõîä³ 9 ìiêðîñõåìè DA1,
ðîáîòè ïðèñòðîþ, çìåíøóº ñïîæèâàííÿ íèì åëåêòðîåíåð㳿, à òà- ÿêà âèêîíóº ôóíêö³þ êîìïàðàòîðà. Äðóãèé ïîä³ëüíèê íàïðóãè
êîæ éîãî ìàñó, ãàáàðèòè òà âàðò³ñòü. ç³áðàíèé íà ðåçèñòîpax R1, R14 òà onopi ³çîëÿö³¿ R13 îáìîòîê ñòà-
òîðà ÀÄ â³äíîñíî êîðïóñà. Ñïàä íàïðóãè íà îïîðàõ R1 òà R14,
ùî çàëåæèòü â³ä ñòàíó ³çîëÿö³¿ ÀÄ, ïîäàºòüñÿ íà ïðÿìèé âõ³ä 10
ì³êðîñõåìè DA1.
Åëåêòðîííèé êëþ÷ âèêîíàíèé íà òðàíçèñòîð³ VT1 òà òèðèñòîð³
VS1. Òðàíçèñòîð âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ï³äñèëþâà÷ ñèãíàëó ç âèõî-
äó 5 ì³êðîñõåìè DA1.
Âèêîíàâ÷èì åëåìåíòîì ïðèñòðîþ º ðåëå Ð, íàïðóãà íà îáìîò-
êó ÿêîãî ïîäàºòüñÿ ïðè ïycêó ÀÄ â³ä ìåðåæ³ æèâëåííÿ ÷åðåç òèðè-
ñòîð VS1.
Êîíäåíñàòîð ÑÇ çàáåçïå÷óº çàòðèìêó ïðè âìèêàíí³ åëåêòðîí-
íîãî êëþ÷à òà âèêîíàâ÷îãî åëåìåíòà ï³ä ÷àñ ïóñêó ÀÄ íà ÷àñ çãà-
ñàííÿ ïåðåõ³äíîãî ïðîöåñó â ³çîëÿö³¿ îáìîòêè äâèãóíà.
Êîíòàêòè Ê1.2 ðåëå Ê1 çàâåäåí³ â êîëî êîòóøêè ìàãí³òíîãî ïó-
ðèñ.1 ñêà÷à Ê ï³ñëÿ êíîïêè “ÏÓÑʔ áëîêà êåðóâàííÿ äâèãóíîì ÀÄ, êîí-
òàêòè Ê1.1 ââ³ìêíåí³ â êîëî ëàìïè HL áëîêà ñèãíàë³çàö³¿, a êîíòàê-

ðèñ.2

12 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ
òè Ê1.3 - â êîëî âèì³ðþâàëüíîãî îðãàíà ïîñë³äîâíî ç ðåçèñòîðîì âíî äâà ñòàá³ëiòðîíè òèïó ÊÑ156À ç íàïðóãîþ ñòàá³ë³çàö³¿ 5,6 Â.
R14. Êîíòàêòè Ê1.4 øóíòóþòü íà ïåð³îä ïóñêó ÀÄ áàëàñòíèé ðå- Îêñèäí³ êîíäåíñàòîðè Ñ2 i ÑÇ òèïó Ê50-6 íà íàïðóãó 25 i 16 Â
çèñòîð R9, ÿêèé çìåíøóº ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåð㳿 ïðèñòðîºì ïðè â³äïîâ³äíî. Êîíäåíñàòîð Ñ1 òèïó Ê73-17 1 ìêÔ, 400  ìîæå áó-
ðîáîò³ äâèãóíà. ijîäè VD1, VD5 i VD6 ñëóæàòü äëÿ çàõèñòó åëåìåíò³â òè çàì³íåíèé íà â³äïîâ³äíèé êîíäåíñàòîð òèïó ÌÁÃÎ-2. Òðàíçèñ-
ñõåìè. òîð VT1 òèïó ÊÒ603 ìîæíà âèêîðèñòàòè ç áóäü-ÿêèì áóêâåíèì ³íäåê-
Äâîïîëþñíèé äâîïîçèöiéíèé ïåðåìèêà÷ SA1 çàáåçïå÷óº âèá³ð ñîì àáî çàì³íèòè íà ÊÒ608, ÊÒ3117À. ̳êðîñõåìà DA1 cepi¿
ðåæèìó ðîáîòè ÀÄ ïðè ïóñêó - çâè÷àéíèé ïóñê áåç êîíòðîëþ Ê140ÓÄ2À. Ïåðåìèêà÷åì SA1 ñëóæèòü çâè÷àéíèé äâîïîçèö³éíèé òóì-
îïîðó ³çîëÿö³¿ àáî ïóñê ç àâòîìàòè÷íèì êîíòðîëåì îïîðó ³çîëÿö³¿. áëåð. Ðåëå Ê1 - ìàëîãàáàðèòíå òèïó ÐÏ-21 íà íàïðóãó 220  çì³ííî-
Íà ðèñ. 2 êîíòàêòè ïåðåìèêà÷à SA1 çíàõîäÿòüñÿ â ïîëîæåíí³ àâ- ãî ñòðóìó. Çàòèñêà÷àìè 1...4 ïðèñòð³é ïðèºäíóþòü äî ñõåìè êåðó-
òîìàòè÷íîãî êîíòðîëþ îïîðó ³çîëÿö³¿. âàííÿ åëåêòðîäâèãóíîì ÀÄ, ôàçè “Ñ” ÀÄ i íåéòðàë³ ìåðåæ³ N.
Ïðèñòð³é ïðàöþº òàêèì ÷èíîì. Ïðè íàòèñêàíí³ êíîïêè “ÏÓÑʔ Bci äåòàë³ ïðèñòðîþ, êð³ì òóìáëåðà, çìîíòîâàí³ íà îêðåì³é
ìàãí³òíîãî ïóñêà÷à (êîíòàêòîðà) ïîäàºòüñÿ íàïðóãà íà áëîê æèâëåí- äðóêîâàí³é ïëàò³ ðîçì³ðîì 90õ50 ìì òîâùèíîþ 1 ìì, ÿêó êð³ïëÿòü
íÿ i àâòîìàòè÷íî çä³éñíþºòüñÿ êîíòðîëü îïîðó ³çîëÿö³¿ îáìîòîê ÀÄ äî îñíîâè êîðïóñà çâè÷àéíîãî ïðîì³æíîãî ðåëå çì³ííîãî ñòðóìó
â³äíîñíî çåìë³ (êîðïóñà ÀÄ) ÷åðåç íîðìàëüíî çàìêíåíèé êîíòàêò òèïó ÐÏ23 òðüîìà øïèëüêàìè. 3àì³ñòü êîðïóñà ðåëå ÐÏ23 ìîæ-
Ê1.3 ðåëå Ê1. Ïðè íîðìàëüíîìó ñòàí³ ³çîëÿö³¿ îáìîòêè ÀÄ íàïðó- íà âèêîðèñòàòè êîðïóñ ðåëå ÐÏ24 àáî ÐÏ25.
ãà U1 íà ïðÿìîìó âõîä³ 10 êîìïàðàòîðà DA1 º á³ëüøîþ â³ä éîãî Íàëàãîäæåííÿ ïðèñòðîþ ïðîâîäèòüñÿ òàêèì ÷èíîì. Çàòèñêà÷à-
oïopío¿ íàïðóãè Uo íà ³íâåðñíîìó âõîä³ 9, i íà âèõîä³ êîìïàðàòî- ìè 1-3 ïðèñòð³é ï³ä’ºäíóþòü ÷åðåç âèìèêà÷ äî ìåðåæ³ çì³ííîãî ñòðó-
ðà 5 ç’ÿâëÿºòüñÿ íàïðóãà, ÿêà ÷åðåç ðåçèñòîð R6 ç çàòðèìêîþ ÷à- ìó íàïðóãîþ 220 Â. Çàòèñêà÷ 4 ÷åðåç çì³ííèé ðåçèñòîð òèïó ÑÏ
ñó ïîäàºòüñÿ íà áàçó òðàíçèñòîðà VT1. Îñòàíí³é â³äêðèâàºòüñÿ i ïî- ç îïîðîì 1...1,5 ÌÎì 璺äíóþòü ç êëåìîþ 3, ÿêà ïðèºäíàíà äî íåé-
äຠæèâëåííÿ ÷åðåç ðåçèñòîð R8 íà êåðóþ÷èé åëåêòðîä òèðèñòî- òðàëüíîãî ïðîâîäó ìåðåæ³.
ðà VS1. Òèðèñòîð â³äêðèâàºòüñÿ i íà êîòóøêó ðåëå Ê1 ÷åðåç êîíòàê- Çàçäàëåã³äü çà äîïîìîãîþ òåñòåðà âñòàíîâëþþòü îï³ð ðåçèñòî-
òè Ê1.4 ïîäàºòüñÿ íàïðóãà ìåðåæ³ æèâëåííÿ. Ïðè öüîìó ðåëå Ê1 ðà ÑÏ ð³âíèì 500 êÎì, ÿêèé ³ì³òóº ì³í³ìàëüíî äîïóñòèìèé oïip ³çî-
ñïðàöüîâóº, éîãî êîíòàêòè Ê1.2 â êîë³ êîòóøêè ìàãí³òíîãî ïóñêà÷à ëÿö³¿ ÀÄ. Âèìèêà÷åì ïîäàþòü æèâëåííÿ íà çàòèñêà÷³ 1-3 ïðèñòðîþ
çàìèêàþòüñÿ i äàþòü äîçâ³ë íà ïóñê ÀÄ, êîíòàêòè Ê1.3 ðîçìèêàþòü i âñòàíîâëþþòü ðåîõîðä ðåçèñòîðà R2 â ïîëîæåííÿ, ïðè ÿêîìó ðå-
âèì³ðþâàëüíå êîëî, à êîíòàêòè Ê1.1 - êîëî ñèãíàë³çàö³¿ (êîëî ëàì- ëå Ê1 ñïðàöüîâóº. Ïðè çìåíøåíí³ îïîðó R2 ðåëå Ê1 ïîâèííî âè-
ïè HL). Ìàãí³òíèé ïóñêà÷ ñïðàöüîâóº i ñâî¿ìè áëîê-êîíòàêòàìè ìêíóòèñÿ. Íà öüîìó íàëàãîäæåííÿ ïðèñòðîþ çàêií÷óºòüñÿ.
ÊÌ1.1 øóíòóº êíîïêó “ÏÓÑʔ, à êîíòàêòàìè Ê1.2 âìèêຠÀÄ. Äàíèé ïðèñòð³é, íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî [1], õàðàêòåðèçóºòüñÿ
Ïðè çíèæåíîìó îïîði ³çîëÿö³¿ îáìîòîê ÀÄ íà âõ³ä 10 êîìïàðà- êðàùîþ ñòàá³ëüí³ñòþ ðîáîòè, ï³äâèùåíîþ íàä³éí³ñòþ, º äîñòàòíüî
òîðà DA1 ïîäàºòüñÿ íàïðóãà U1<Uo, i òîìó íà âèõîä³ êîìïàðàòî- ïðîñòèì ó âèêîíàíí³ òà íàëàãîäæåíí³.
ðà íàïðóãà â³äñóòíÿ, òðàíçèñòîð VT1 i òèðèñòîð VS1 çàëèøàþòü- Ïðèñòð³é âèïðîáóâàíèé â ëàáîðàòîðíèõ óìîâàõ. Âïðîâàäæåí-
ñÿ çàêðèòèìè, à îáìîòêà ðåëå Ê1 çíåñòðóìëåíîþ. Ïóñê ÀÄ ó äà- íÿ âêàçàíîãî ïðèñòðîþ íà âèðîáíèöòâ³ äàñòü çìîãó çíà÷íî çìåí-
íîìó âèïàäêó áëîêóºòüñÿ íîðìàëüíî ðîç³ìêíåíèìè êîíòàêòàìè øèòè âèõ³ä ç ëàäó àñèíõðîííèõ äâèãóí³â ïðè çíèæåíí³ îïîðó ³çî-
Ê1.2, ïðè öüîìó çàñâ³÷óºòüñÿ êîíòðîëüíà ëàìïà HL, ÿêà ñèãíàë³çóº ëÿö³¿ îáìîòîê.
ïðî íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ³çîëÿö³¿ îáìîòîê ÀÄ. ˳òåðàòóðà
Äåòàë³. Ó ïðèñòðî¿ âèêîðèñòîâóþòü ðåçèñòîðè òèïó ÌËÒ, çì³ííèé 1. Êîëîìîéöåâ Ê.²., Ðîìàíþê Þ.Ô., Çäàíîâñüêèé Â.Ã., Êîëîìîé-
ðåçèñòîð R2 òèïó ÑÏ3-16à àáî ÑÏ5-2, ä³îäè VD1, VD3...VD6 òè- öåâà Ð.Ì. Àâòîìàòè÷íèé êîíòðîëü ³çîëÿö³¿ îáìîòîê àñèíõðîí-
ïó Ä226Á. Çàì³ñòü ñòàá³ë³òðîíà VD2 òèïó Ä814Ä ìîæíà âèêîðèñ- íîãî äâèãóíà ïðè éîãî ïóñêó // Ýíåðãåòèêà è ýëåêòðèôèêàöèÿ.
òàòè Ä814à àáî ÊÑ512À. Ó êðàéíüîìó âèïàäêó - 璺äíàòè ïîñë³äî- - 1995. - ¹1. - Ñ. 34-36.

ÁÅÑÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÍÀ ÑËÓ×ÀÉ ÀÂÀÐÈÈ


ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ ÔÀÇÛ È.Ï.Ñåìåíîâ, ã.Äóáíà, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ðîññèÿ
Áûâàþò â æèçíè ñèòóàöèè, êîãäà íåîáõîäèìîñòü çàñòàâ-
Ñ.Ë.Äóáîâîé, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ ëÿåò ïðèíèìàòü ïîðîé íåîáû÷íûå ðåøåíèÿ. Òàê è ñëó÷è-
ëîñü â ìîåé ïðàêòèêå ìíîãî ëåò íàçàä...
Åñëè íåîíîâóþ ëàìïó âçÿòü çà ñòåêëÿííûé êîðïóñ è êîñíóòüñÿ îäíèì Âûøåë èç ñòðîÿ òðåõôàçíûé ãåíåðàòîð ïåðåìåííîãî
èç åå âûâîäîâ ôàçíîãî ïðîâîäà ýëåêòðîñåòè, ëàìïà íà÷èíàåò ñâåòèòü- òîêà - ñãîðåëà îáìîòêà âîçáóæäåíèÿ. Êðóãîì òàéãà, äî
ñÿ. Òîê, âûçûâàþùèé ñâå÷åíèå, ïðîòåêàåò ÷åðåç ýëåêòðè÷åñêóþ åìêîñòü ìàñòåðñêîé îêîëî 50 êì, ïîêà ïåðåìîòàþò, ïðîïèòàþò,
ìåæäó ïàëüöàìè è âíóòðåííèìè ýëåêòðîäàìè ëàìïû. Ýòîò ýôôåêò ìîæ- âûñóøàò îáìîòêó, à íà òåáÿ äàâÿò ñî âñåõ ñòîðîí - äà-
íî èñïîëüçîâàòü äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðîñòåéøåãî èíäèêàòîðà ôàçíîãî ïðî- âàé ñâåò!
âîäà. Âûõîä ïîäñêàçàë îïûòíûé èíæåíåð-ýëåêòðèê. Ñðî÷íî
Ê îäíîìó èç âûâîäîâ ëàìïû ïðèïàèâàþò ìåòàëëè÷åñêèé øòûðü. Ñëå- äåìîíòèðîâàëè ïÿòèêèëîâàòòíûé ýëåêòðîìîòîð ñ öèðêó-
äóåò âûáðàòü òîò âûâîä, ïðè èñïîëüçîâàíèè êîòîðîãî ïîëó÷àåòñÿ íàè- ëÿðíîé ïèëû, ñìåíèëè øêèâ, è âîò çàøåëåñòåë ïðèâîäíîé
áîëåå ÿðêîå ñâå÷åíèå. Íà öîêîëü ëàìïû íàäåâàþò ñëåãêà ðàñòÿíóòóþ ðåìåíü ëîêîìîáèëÿ, äðîãíóëè ñòðåëêè ïðèáîðîâ è äîë-
ÏÂÕ òðóáêó. Ïîëîñòü â òðóáêå ñ ïîìîùüþ ñîëîìèíêè îò êîêòåéëÿ çàïîë- ãîæäàííûå 380 Â íà ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ùèòàõ... Êàçà-
íÿþò ýïîêñèäíûì êëååì (ñì.ðèñóíîê). ëîñü áû íè÷åãî îñîáåííîãî. Íî ýëåêòðîìîòîð áûë îáû÷-
 èíäèêàòîðå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ìàëîãàáà- íûé ñ êîðîòêîçàìêíóòûì ðîòîðîì. Êàêîé èç íåãî ãåíå-
ðèòíûå ëàìïû: ÒÍ-0,5; ÌÍ-6, òèðàòðîí ÌÒÕ-90 è äð. ×óâñòâèòåëüíîñòü ðàòîð? Íî åñëè îáîðîòû ïîäíÿòü âûøå íîìèíàëüíûõ â
èíäèêàòîðà íåñêîëüêî íèæå, ÷åì ó òðàäèöèîííîãî èíäèêàòîðà ñ ðåçè- äâà ðàçà, à íàãðóçêó äàòü â äâà ðàçà íèæå íîìèíàëüíîé
ñòîðîì. ìîùíîñòè, òî ýëåêòðîìîòîð âïîëíå ñïðàâèòñÿ ñ íåî-
áû÷íîé äëÿ íåãî çàäà÷åé. Åñëè ñðàçó òàêîé ãåíåðàòîð íå
âîçáóäèòñÿ, òî äàéòå êîðîòêèé èìïóëüñ ïîñòîÿííîãî òî-
êà îò àêêóìóëÿòîðà, ïîäñîåäèíèâ îäèí êîíåö íà ôàçó, à
âòîðîé - íà íóëåâóþ òî÷êó îáìîòîê.
È åùå. Ãåíåðàòîð íå áîèòñÿ êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ -
ïðîñòî èñ÷åçàåò íàïðÿæåíèå. Òî÷íî òàê æå îí ïîâåäåò
ñåáÿ ïðè ïåðåãðóçêå.

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 13


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ
Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè äâèãàòåëåé ñåðèè ÄÀ
ÀÑÈÍÕÐÎÍÍÍÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ Âèáðàöèîííûå íàãðóçêè â äèàïàçîíå ÷àñòîò 1-2000 Ãö
ñ óñêîðåíèåì, ì/ñ2, íå áîëåå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ÌÀËÎÉ ÌÎÙÍÎÑÒÈ ÑÅÐÈÈ ÄÀ Óäàðíûå íàãðóçêè, ì/ñ2, íå áîëåå . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé
Òðåõôàçíûå (ÄÀÒ) è îäíîôàç- ìóëÿòîðîâ äëÿ ïîäïèòêè ïîä- ñðåäû, °Ñ, íå áîëåå:
íûå (ÄÀÎ) äâèãàòåëè ñåðèè ÄÀ øèïíèêîâ æèäêîé ôàçîé âûñî- ÄÀÒ42271, ÄÀÒ51271, ÄÀÒ53271 . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ÄÀÒ31271, ÄÀÒ32271, ÄÀÒ53172, ÄÀÒ53182. . . . . . . . . 85
îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ êîêà÷åñòâåííîé ñìàçêè, ïîâû- ÄÀÒ53172-2, ÄÀÒ53182-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåìà, íàëè- øåííîé òî÷íîñòüþ èçãîòîâëå- Ïîíèæåííàÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, °Ñ . . . . -60
÷èåì âñòðîåííûõ êàìåð-àêêó- íèÿ è âûñîêèì êà÷åñòâîì ýëåê- Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà
ïðè òåìïåðàòóðå +35°Ñ, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ãàðàíòèéíàÿ íàðàáîòêà äâèãàòåëåé, ÷ . . . . . . . . . . . 10000

òðîìàãíèòíûõ, êîíñòðóêöèîííûõ
è èçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.
Äâèãàòåëè íà ÷àñòîòó íàïðÿæå-
íèÿ ïèòàíèÿ 50 Ãö ÿâëÿþòñÿ óíè-
âåðñàëüíûìè ïî ñïîñîáó âêëþ-
÷åíèÿ â ñåòü. Íà ðèñ.1,à ïðè-
âåäåíà ñõåìà âêëþ÷åíèÿ äâè-
ðèñ.1 Òàáëèöà 1 ãàòåëÿ â îäíîôàçíóþ ñåòü ïðè
ñîåäèíåíèè îáìîòîê â çâåçäó,
Òèï Ðèñ. U,  P, Âò n, îá/ìèí M,Íìõ10-4 I, À ÊÏÄ,% íà ðèñ.1,á - ïî ñõåìå “ñ îòî-
ÄÀÒ31271 2,à 220±22 6 2600 236 0,16 25 ðâàííîé ôàçîé”, íà ðèñ.1,â -
1,à 4 147 20 ïðè ñîåäèíåíèè îáìîòîê â òðå-
ÄÀÒ32271 2,à 220±22 10 2600 372 0,18 39 óãîëüíèê. Íà ðèñ.2,à ïîêàçàíî
1,à 6 225 30 âêëþ÷åíèå äâèãàòåëåé â òðåõ-
ÄÀÒ42271 2,à 220±22 25 2700 980 0,2 58 ôàçíóþ öåïü ïðè ñîåäèíåíèè
1,à 16 2750 588 52 îáìîòîê â çâåçäó, íà ðèñ.2,á -
1,á 50 ïðè ñîåäèíåíèè îáìîòîê â òðå-
ÄÀÒ51271 2,à 220±22 40 2700 1470 0,3 63 óãîëüíèê.
1,à 25 2750 930 58  òàáë.1 ïðèâåäåíû òåõíè÷å-
1,á 57 ñêèå äàííûå òðåõôàçíûõ äâè-
ÄÀÒ53271 2,à 220±22 90 2700 3240 0,6 68 ãàòåëåé ñåðèè ÄÀ íà ÷àñòîòó
1,à 60 2750 2150 66 íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ 50 Ãö.
1,á 63 Îáîçíà÷åíèÿ â òàáëèöå: Ðèñ. -
ÄÀÒ53172 2,à 220±22 60 1280 4600 0,55 58 íîìåð ðèñóíêà ñõåìû âêëþ÷å-
1,à 40 1320 3040 52 íèÿ; U - íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ; Ð
1,â 0,95 - íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü; n -
127±13
ÄÀÒ53172-2 2,à 60 1280 4600 0,55 58
íîìèíàëüíîå ÷èñëî îáîðîòîâ
220±11 â ìèíóòó; Ì - íîìèíàëüíûé ìî-
1,à 40 1320 3400 52 ìåíò íà âàëó; I - íîìèíàëüíûé
1,â 127±6,4 0,95 òîê; ÊÏÄ - êîýôôèöèåíò ïîëåç-
ÄÀÒ53182 2,à 380±38 60 1280 4600 0,9 58 íîãî äåéñòâèÿ.
2,á 220±11 1,55 Â òàáë.2 ïðèâåäåíû ïàðàìå-
1,â 220±22 40 1320 3040 1,7 52 òðû ôàçîñäâèãàþùèõ êîíäåí-
ÄÀÒ53182-2 2,à 380±19 60 1280 4600 0,9 58 ñàòîðîâ.
2,á 220±11 1,55 Ïðèìå÷àíèå. Ñð, Ñï - ðàáî-
1,â 40 1320 3040 1,7 52 ÷èé è ïóñêîâîé êîíäåíñàòîðû.
Òàáëèöà 2
Òèï Ðèñ. Ñð, ìêÔ Ñï, ìêÔ Ucð, Â Uñï, Â
ÄÀÒ31271 1,à 1,2±0,12 1,8±0,18 250 250
ÄÀÒ32271 3,3±0,33
ÄÀÒ42271 1,à 2,2±0,22 - 300 -
1,á 1,5±0,15 10±1 350 350
ÄÀÒ51271 1,à 3,3±0,33 - 300 -
1,á 2,2±0,22 15±1,5 350 350
ÄÀÒ53271 1,à 4,7±0,47 - 300 -
1,á 3,3±0,33 25±2,5 350 350
ÄÀÒ53172 1,à 6,8±0,68 15±1,5 320 350
1,â 20±2 45±4,5 190 200
ÄÀÒ53172-2 1,à 5,6±0,56 15±1,5 320 350
1,á 16,8±0,17 45±4,5 190 200
ðèñ.2
ÄÀÒ53182 1,á 6,8±0,68 15±1,5 320 350
ÄÀÒ53182-2 1,á 5,6±0,56 15±1,5 320 350

14 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

Íà÷èíàåì ïå÷àòàòü ñåðèþ ñòàòåé ïî èñòî÷íèêàì ïèòàíèÿ


ôèðìû Power Integrations Inc.
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ ÏÎ
ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ TOPSWITCH ÔÈÐÌÛ POWER INTEGRATIONS INC.
Ïðîöåäóðà ðàçðàáîòêè è ðàñ÷åòà TOP-
Âûõîäíîé Switch îïèðàåòñÿ íà áàçîâóþ ñõåìíóþ
Ñòàáèëèòðîí êîíäåíñàòîð Âûõîäíîé ôèëüòð êîíôèãóðàöèþ (ðèñ.1) è ñîäåðæèò 35 øàãîâ.

Íà øàãå 1 îïðåäåëÿþò ñèñòåìíûå


Ïðåäîõðàíèòåëü òðåáîâàíèÿ ê áëîêó ïèòàíèÿ:
ìèíèìàëüíîå íàïðÿæåíèå ñåòè Vac min
(íàïðèìåð, 190 Â);
ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå ñåòè Vac màõ
Áëîêèðóþùèé Êîíäåíñàòîð (íàïðèìåð, 250 Â);
äèîä ñìåùåíèÿ
÷àñòîòó ñåòè (íàïðèìåð, 50 Ãö);
÷àñòîòó ïåðåêëþ÷åíèÿ (íàïðèìåð, 100
êÃö);
âûõîäíîå íàïðÿæåíèå (Uâûõ);
âûõîäíóþ ìîùíîñòü (Ðâûõ);
Öåïü îáðàòíîé
ñâÿçè êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ h
(îáû÷íî 80%);
Êîíòðîëüíûé êîíäåíñàòîð è ðåçèñòîð ôàêòîð ïîòåðü Z (îáû÷íî 0,5, åñëè
ðèñ.1 íåäîñòóïíû äðóãèå äàííûå).

ÑÕÅÌÀ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÀÂÒÎÌÎÁÈËß “ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ-ÏÀÑÑÀÒ GL”


Âåðñèÿ ñ äâèãàòåëåì RP è ñèñòåìîé âïðûñêà òîïëèâà. “Ìîíî-Äæåòðîíèê”. Âûïóñê 1990 ã.
À1 - ÝÁÓ âïðûñêîì “Moío-Äæåòðîíèê”; À2 - æèãàíèÿ; Ð7 - äàò÷èê óêàçàòåëÿ òåìïåðàòóðû îõ- ãàáàðèòíûé ôîíàðü; W11, W12 - äâóõíèòåâàÿ
êîììóòàòîð ñèñòåìû çàæèãàíèÿ TSZ-H; À3 - ëàæäàþùåé æèäêîñòè; Ð8 - äàò÷èê òåìïåðàòó- ëàìïà ëåâîé ôàðû; W13, W14 - äâóõíèòåâàÿ
áëîê ïîñëåäóþùåãî âêëþ÷åíèÿ âåíòèëÿòîðà ñè- ðû ìàñëà; Ð9 - äàò÷èê òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî ëàìïà ïðàâîé ôàðû; W15 - ïðàâûé ïåðåäíèé
ñòåìû îõëàæäåíèÿ; Â - àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ; âîçäóõà; ãàáàðèòíûé ôîíàðü; W16, W17 - ëåâûå ïåðåä-
F1-F22 - ïðåäîõðàíèòåëè (çàâîäñêàÿ íóìåðàöèÿ); R1 - äîáàâî÷íûé ðåçèñòîð ôîðñóíêè; R2 - íà- íèé è çàäíèé óêàçàòåëè ïîâîðîòà; W18, W20
G - ãåíåðàòîð; ãðåâàòåëü âïóñêíîãî êîëëåêòîðà; R3 - ïðèêóðè- - ëåâûé è ïðàâûé çàäíèå ãàáàðèòíûå ôîíàðè;
Í - êîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ; Í1 - ñèãíàëèçà- âàòåëü; R4 - ðåãóëÿòîð ÿðêîñòè ïîäñâåòêè êîì- W19, W21 - ëåâûé è ïðàâûé ñòîï-ñèãíàëû;
òîð àâàðèéíîãî äàâëåíèÿ ìàñëà; Í2 - ñèãíàëè- áèíàöèè ïðèáîðîâ; R5 - îáîãðåâàòåëü çàäíåãî W22, W23 - ïðàâûå çàäíèé è ïåðåäíèé óêàçà-
çàòîð íåèñïðàâíîñòè òîðìîçîâ è âêëþ÷åííîãî ñòåêëà; òåëè ïîâîðîòà; W24 - ëàìïà ïîäñâåòêè âûêëþ-
ñòîÿíî÷íîãî òîðìîçà; Í3 - ñèãíàëèçàòîð íåèñ- S1 - çàìîê çàæèãàíèÿ; S2 - òåðìîâûêëþ÷àòåëü ÷àòåëÿ îñâåùåíèÿ; W25 - ëàìïû ïîäñâåòêè íî-
ïðàâíîñòè ãåíåðàòîðà; Í4 - òàõîìåòð; Í5 - ñèã- ïîäîãðåâà âïóñêíîãî êîëëåêòîðà; S3 - ðàñïðå- ìåðíîãî çíàêà; W26 - ëàìïû ïîäñâåòêè âûêëþ-
íàëèçàòîð âêëþ÷åíèÿ óêàçàòåëåé ïîâîðîòà; Í6 äåëèòåëü çàæèãàíèÿ; S4 - äàò÷èê óðîâíÿ îõëàæ- ÷àòåëÿ ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð; W27, W28 - ëå-
- ñèãíàëèçàòîð âêëþ÷åíèÿ äàëüíåãî ñâåòà; Í7 äàþùåé æèäêîñòè; S5 - äàò÷èê äàâëåíèÿ ìàñëà âàÿ è ïðàâàÿ ïðîòèâîòóìàííûå ôàðû; W29 -
- óêàçàòåëü óðîâíÿ òîïëèâà â áàêå; Í8 - óêàçà- íà 0,3 áàð; S6 - äàò÷èê äàâëåíèÿ ìàñëà íà 1,8 çàäíèé ïðîòèâîòóìàííûé ôîíàðü; W30, W31 -
òåëü òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé æèäêîñòè; Í9 áàð; S7 - âêëþ÷àòåëü ñèãíàëèçàòîðà ñòîÿíî÷íî- ëåâàÿ è ïðàâàÿ ëàìïû çàäíåãî õîäà; W32 - ëàì-
- ñèãíàëèçàòîð ïåðåãðåâà äâèãàòåëÿ è ïàäåíèÿ ãî òîðìîçà; S8 - äàò÷èê óðîâíÿ òîðìîçíîé æèä- ïà ïîäñâåòêè âûêëþ÷àòåëÿ îáîãðåâàòåëÿ çàäíå-
óðîâíÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè; Í10 - ëàìïû êîñòè; S9 - ïåðåêëþ÷àòåëü ìíîãîôóíêöèîíàëü- ãî ñòåêëà;
ïîäñâåòêè êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ; Í11 - ìíîãî- íîãî äèñïëåÿ; S10 - âûêëþ÷àòåëü îñâåùåíèÿ Õ1-Õ26 - ðàçúåìû, ðàñïîëîæåííûå: Õ1 - îêî-
ôóíêöèîíàëüíûé äèñïëåé; Í12 - êîíòðîëüíàÿ áàãàæíèêà; S11 - ïåðåêëþ÷àòåëü âåíòèëÿòîðà ëî ñòàðòåðà; Õ2, Õ3 - ñëåâà íà ïåðåãîðîäêå ìî-
ëàìïà àâàðèéíîé ñèãíàëèçàöèè; Í13 - èíäèêà- ñèñòåìû îòîïëåíèÿ; S12-S15 - âûêëþ÷àòåëè îñ- òîðíîãî îòñåêà; Õ4, Õ22 - ïîçàäè ìîíòàæíîãî
òîð âêëþ÷åíèÿ ãàáàðèòíîãî îñâåùåíèÿ; Í14 - âåùåíèÿ ñàëîíà â ïåðåäíåé ëåâîé, çàäíåé ëå- áëîêà; Õ5 - ñçàäè ñëåâà â áàãàæíèêå, Õ6, Õ7 -
èíäèêàòîð âêëþ÷åíèÿ ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð; âîé, çàäíåé ïðàâîé è ïåðåäíåé ïðàâîé äâåðÿõ îêîëî ïëàôîíà îñâåùåíèÿ; Õ8 - â áàãàæíèêå íà
Í15 - èíäèêàòîð âêëþ÷åíèÿ îáîãðåâàòåëÿ çàä- ñîîòâåòñòâåííî; S16-S18 - ïîäðóëåâûå ïåðåêëþ- òîïëèâíîì íàñîñå; Õ9-Õ11, Õ26 - ïîçàäè îáëè-
íåãî ñòåêëà; Í16 - çâóêîâûå ñèãíàëû; ÷àòåëè ñâåòà ôàð, àâàðèéíîé ñèãíàëèçàöèè è öîâêè ïîäðóëåâîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ; Õ12-Õ14 - íà
Ê1 - ðåëå øèíû Õ; Ê2 - ðåëå âêëþ÷åíèÿ îáî- óêàçàòåëÿ ïîâîðîòà ñîîòâåòñòâåííî; S19 - âû- ñîîòâåòñòâóþùèõ ôîíàðÿõ; Õ15 - íà ïåðåêëþ-
ãðåâà ëÿìáäà-çîíäà; Ê3 - ðåëå òîïëèâíîãî íà- êëþ÷àòåëü ñòîï-ñèãíàëîâ; S20 - öåíòðàëüíûé ÷àòåëå êîðîáêè ïåðåäà÷; Õ16, Õ17 - íà ïðîòè-
ñîñà; Ê4 - ðåëå âêëþ÷åíèÿ ïîäîãðåâà âïóñêíî- âûêëþ÷àòåëü îñâåùåíèÿ; S21 - âûêëþ÷àòåëü âîòóìàííûõ ôàðàõ; Õ18, Õ19 - íà çàäíèõ êîì-
ãî êîëëåêòîðà; Ê5 - ýëåêòðîííîå ðåëå ñèãíàëè- ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð; S22 - âûêëþ÷àòåëü ëàìï áèíèðîâàííûõ ôîíàðÿõ; Õ20, Õ23 - îêîëî ëåâîé
çàòîðà óðîâíÿ è óêàçàòåëÿ òåìïåðàòóðû îõ- çàäíåãî õîäà; S23 - âûêëþ÷àòåëü îáîãðåâàòå- ôàðû; Õ21, Õ24 - ñëåâà çà êîìáèíàöèåé ïðèáî-
ëàæäàþùåé æèäêîñòè; Ê6 - ýëåêòðîííîå ðåëå ëÿ çàäíåãî ñòåêëà; S24 - òåðìîâûêëþ÷àòåëü ðîâ; Õ25 - îêîëî ïðàâîé ôàðû;
óêàçàòåëåé ïîâîðîòà; Ê7 - ðåëå ïðîòèâîòóìàí- âåíòèëÿòîðà ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ; S25 - äàò÷èê Y1 - êëàïàí àäñîðáåðà; Y2 - êëàïàí óïðàâ-
íûõ ôàð; Ê8 - ðåëå çâóêîâûõ ñèãíàëîâ; Ê9 - ýëå- ïîñëåäóþùåãî âêëþ÷åíèÿ âåíòèëÿòîðà ñèñòåìû ëåíèÿ çàïàçäûâàíèåì çàæèãàíèÿ; Y3 - ôîðñóí-
êòðîííîå ðåëå óïðàâëåíèÿ ñòåêëîî÷èñòèòåëåì; îõëàæäåíèÿ; S26 - êíîïêà âêëþ÷åíèÿ çâóêîâûõ êà âïðûñêà òîïëèâà.
L - êàòóøêà çàæèãàíèÿ; ñèãíàëîâ; S27 - ïåðåêëþ÷àòåëü ñòåêëîî÷èñòèòå- Òî÷êè ñîåäèíåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ñ “ìàññîé”
Ì1 - ñòàðòåð; Ì2 - ìîòîð-ðåãóëÿòîð õîëîñ- ëÿ è ñòåêëîîìûâàòåëÿ; (óêàçàíû öèôðàìè â êðóæêàõ ó êîðïóñíîé øè-
òîãî õîäà; Ì3 - òîïëèâíûé íàñîñ; Ì4 - âåíòè- W1 - ëàìïà îñâåùåíèÿ ïåð÷àòî÷íîãî ÿùèêà; íû): 1 - ðÿäîì ñ ìîíòàæíûì áëîêîì; 2 - ñëåâà
ëÿòîð ñèñòåìû îòîïëåíèÿ; Ì5 - âåíòèëÿòîð ñè- W2 - ëàìïà îñâåùåíèÿ ïîëêè äëÿ àóäèîêàññåò â áàãàæíèêå; 3 - íà êîðîáêå ïåðåäà÷; 4 - íà
ñòåìû îõëàæäåíèÿ; Ì6 - ñòåêëîî÷èñòèòåëü; Ì7 (åñëè ïîëêà óñòàíîâëåíà); W3 - ëàìïà îñâåùå- áëîêå öèëèíäðîâ; 5 - â æãóòå ïðîâîäîâ ïîçàäè
- íàñîñ ñòåêëîîìûâàòåëÿ; íèÿ ïåïåëüíèöû; W4 - ëàìïà ïîäñâåòêè ïðèêó- ïàíåëè ïðèáîðîâ; 6 - â æãóòå ïðîâîäîâ êðûø-
Ð1 - ëÿìáäà-çîíä; Ð2 - äàò÷èê òåìïåðàòóðû ðèâàòåëÿ; W5 - ëàìïà îñâåùåíèÿ áàãàæíèêà; êè áàãàæíèêà; 7, 8 - â æãóòå ïðîâîäîâ ôàð; 9
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè; Ð3 - äàò÷èê ïîëîæåíèÿ W6 - ëàìïà ïîäñâåòêè ïåðåêëþ÷àòåëÿ S11; W7 - íà êðûøêå ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ; 10 - íàä
äðîññåëüíîé çàñëîíêè; Ð4 - äàò÷èê òåìïåðàòó- - ïëàôîí îñâåùåíèÿ ñàëîíà ñ òàéìåðîì âûêëþ- ðóëåâûì ìåõàíèçìîì; 11 - ñïðàâà â áàãàæíè-
ðû âñàñûâàåìîãî âîçäóõà; Ð5 - äàò÷èê óðîâíÿ ÷åíèÿ; W8, W9 - çàäíèå äîïîëíèòåëüíûå ëàì- êå; 12, 13 - â æãóòå ïðîâîäîâ ñèñòåìû “Moío-
òîïëèâà; Ð6 - äàò÷èê Õîëëà ðàñïðåäåëèòåëÿ çà- ïû îñâåùåíèÿ ñàëîíà; W10 - ëåâûé ïåðåäíèé Äæåòðîíèê”; 14 - â æãóòå ïðîâîäîâ ôàð.

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 15


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

ÑÕÅÌÀ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÀÂÒÎÌÎÁÈËß “ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ-ÏÀÑÑÀÒ GL”

16 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 17


ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÐÎÓÍÁÍÐÛ
ÈÊÅ ÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ

ÂÅÒÐÎÂÀß ÏËÎÒÈÍÀ
òðà, ò.å. ïðè ñëàáîì âåòðå âåòðîêîëåñî íå
âðàùàåòñÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïðîñòîè âåò-
ðîäâèãàòåëÿ èç-çà ñëàáûõ âåòðîâ äëÿ áîëü-
øèõ âåòðîêîëåñ çíà÷èòåëüíî áîëüøå. Çà-
ìåíà áîëüøîãî âåòðîêîëåñà íà êîìïëåêñ
Í.Ã.Ìàêàðåíêî, À.Í.Ìàêàðåíêî, ã.Êèåâ ñðåäíèõ ðàçìåðîâ âåòðîêîëåñî + âåòðîâàÿ
ïëîòèíà ïðàêòè÷åñêè óñòðàíÿåò óêàçàííûå
Óñòðîéñòâî è ïðèíöèï ðàáîòû. Âåò- Âåòðîâîäû ìîãóò áûòü ðàçëè÷íîé äëèíû. ïðîáëåìû, ÷åì çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ýô-
ðîâàÿ ïëîòèíà (ñì.ðèñóíîê) ïðåäñòàâëÿåò Ïîñêîëüêó ìàêñèìàëüíûé ÊÏÄ ñèëîâîé óñ- ôåêòèâíîñòü ÂÝÑ.
ñîáîé ñèñòåìó ðàäèàëüíî ðàñïîëîæåííûõ, òàíîâêè âîçìîæåí ïðè îïðåäåëåííîì äèà- 2. Âåòðîâóþ ïëîòèíó âûïîëíÿþò íå â âè-
ñóæåííûõ â íàïðàâëåíèè ê ñèëîâîé óñòà- ïàçîíå ñêîðîñòåé âåòðà, æåëàòåëüíî ñóçèòü äå èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé, à â âèäå äðå-
íîâêå âåòðîâîäîâ 1, îáðàçîâàííûõ ðàäèàëü- ýòîò äèàïàçîí. Ýòî âîçìîæíî íà ñòàäèè âåñíûõ íàñàæäåíèé. Äàííîå ðåøåíèå ïîç-
íî èëè òàíãåíöèàëüíî ðàñïîëîæåííûìè îò- êîíöåíòðàöèè âåòðà. Ñðåäíåãîäîâàÿ ñêî- âîëÿåò ñíèçèòü ðàñõîäû íà ñîçäàíèå è ýêñ-
íîñèòåëüíî âåòðîêîëåñà 2 ïåðåãîðîäêàìè 3, ðîñòü âåòðà ðàçëè÷íà â ðàçíûõ íàïðàâëåíè- ïëóàòàöèþ âåòðîïëîòèíû íà ïîðÿäîê. Òåð-
êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ëåñîïîñàäêè. ÿõ. Åñëè óñòàíîâèòü äëèíó âåòðîâîäîâ îáðàò- ðèòîðèÿ, çàíèìàåìàÿ âåòðîâîé ïëîòèíîé,
Èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå ïåðåãîðîäîê íî ïðîïîðöèîíàëüíîé ñðåäíåé ñêîðîñòè âå- îñòàåòñÿ îòêðûòîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñåëü-
ëåñîïîñàäîê ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñîêðà- òðà â äàííîì íàïðàâëåíèè, òî âåòðîâîé ñêîì õîçÿéñòâå. Åñëè â êà÷åñòâå äðåâåñíûõ
òèòü ðàñõîäû íà âîçâåäåíèå âåòðîâîé ïëî- ïîòîê áóäåò áîëåå ðàâíîìåðíûì. Òàêèì îá- íàñàæäåíèé èñïîëüçîâàòü òîïîëÿ (÷åé ïðè-
òèíû è, â êîíå÷íîì èòîãå, ñíèçèòü ñåáåñòî- ðàçîì, äîñòèãàåòñÿ áîëåå âûñîêèé ÊÏÄ âå- ðîñò äëÿ íåêîòîðûõ ñîðòîâ 2-3 ì â ãîä), òî
èìîñòü ïðîèçâîäèìîé ýëåêòðîýíåðãèè. òðîâîé óñòàíîâêè.  ìåñòíîñòÿõ ñ âûðàæåí- ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà ïîëåçíûé ýôôåêò
Óñòðîéñòâî äåéñòâóåò ñëåäóþùèì îáðà- íîé íàïðàâëåííîñòüþ âåòðîâ (áðèçû, ãîðíî- óæå ÷åðåç 5-6 ëåò, ÷òî âïîëíå ñîïîñòàâèìî
çîì. Âåòðîâîé ïîòîê ïðîõîäèò ÷åðåç âåòðî- äîëèííûå âåòðû, ìóññîíû) âåòðîâàÿ ïëîòè- ïî âðåìåíè ñî ñòðîèòåëüñòâîì èñêóññòâåí-
âîäû, îáðàçîâàííûå ëåñîïîñàäêàìè, è êîí- íà ìîæåò ñîñòîÿòü èç 1-2 âåòðîâîäîâ. íûõ ñîîðóæåíèé ïîäîáíûõ ðàçìåðîâ. Ïðè
öåíòðèðóåòñÿ íà ëîïàñòÿõ âåòðîêîëåñà. Ïðè Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ñîîòâåòñòâóþùåì óõîäå çà íàñàæäåíèÿìè
ýòîì, ñîãëàñíî èçâåñòíîìó ïðèíöèïó Áåðíóë- äîñòîèíñòâà (ïîëèâ, âíåñåíèå óäîáðåíèé, ñòèìóëÿòîðîâ
ëè, âåòðîâîé ïîòîê óñêîðÿåòñÿ, â ðåçóëüòà- 1. Ïðåäëàãàåìàÿ âåòðîâàÿ ïëîòèíà ïðåä- ðîñòà) ïîëåçíûé ýôôåêò ìîæíî äîñòèãíóòü
òå ÷åãî ñèëîâàÿ óñòàíîâêà âûðàáàòûâàåò íàçíà÷åíà äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè çíà÷èòåëüíî ðàíüøå.
áîëüøóþ ìîùíîñòü. Ïîäîáíî òîìó, êàê ïëî- â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ. Ïðîìûøëåííîå 3. Ïðåäëàãàåìàÿ âåòðîâàÿ ïëîòèíà ïîç-
òèíà ÃÝÑ ñîáèðàåò íà ëîïàñòÿõ òóðáèíû ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè ñâÿçàíî ñ ðÿ- âîëÿåò óâåëè÷èòü ìîùíîñòü ÂÝÑ. Ïðîèçâå-
ýíåðãèþ âîäÿíîãî ïîòîêà, òàê è âåòðîâàÿ äîì ïðîáëåì. Î÷åâèäíî, ÷òî ìàêñèìàëüíî äåííûå íàìè ïðåäâàðèòåëüíûå ðàñ÷åòû ïî-
ïëîòèíà ñîáèðàåò íà ëîïàñòÿõ âåòðîêîëåñà ïîëó÷àåìàÿ ìîùíîñòü íà îñè âåòðîêîëåñà êàçûâàþò, ÷òî âåòðîâàÿ ïëîòèíà ðàäèóñîì
ýíåðãèþ âîçäóøíûõ ïîòîêîâ. ïðîïîðöèîíàëüíà ïëîùàäè ñå÷åíèÿ âîçäóø- 150 ì äàåò óâåëè÷åíèå ìîùíîñòè â 5-7 ðàç.
íîãî ïîòîêà, çàõâàòûâàåìîãî âåòðîêîëåñîì Åñëè èñïîëüçîâàòü åå â êîìïëåêñå ñ âåòðî-
ïðè âðàùåíèè, ò.å. êâàäðàòó ðàäèóñà âåòðî- êîëåñîì ðàäèóñîì 20 ì, ðàâíûì âûñîòå íà-
êîëåñà. Òàêèì îáðàçîì, ïðîìûøëåííîå ïðî- ñàæäåíèé (òàêèõ ðàçìåðîâ âåòðîêîëåñî èìå-
èçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè âîçìîæíî äëÿ âå- åò îáû÷íî ìîùíîñòü 50 êÂò è ñòîèìîñòü
òðîýëåêòðè÷åñêîé óñòàíîâêè ñ áîëüøèì äè- îêîëî $50000), òî ìîùíîñòü âåòðîêîëåñà
àìåòðîì âåòðîêîëåñà. Íî ñóùåñòâóþò ÷èñ- óâåëè÷èòñÿ è áóäåò ñîñòàâëÿòü îêîëî 300 êÂò,
òî ôèçè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ íà ðàçìåð âåò- ÷òî ðàâíîçíà÷íî âåòðîêîëåñó ñòîèìîñòüþ
ðîêîëåñà. Ê òîìó æå âåòðîýëåêòðè÷åñêàÿ $300000. Óæå ïðîñòàÿ ïðèêèäêà ïîêàçûâà-
óñòàíîâêà ñ áîëüøèì âåòðîêîëåñîì è âûñî- åò, ÷òî ñòîèìîñòü ýëåêòðîýíåðãèè áóäåò ïðè-
êîé áàøíåé - ñîîðóæåíèå äîðîãîñòîÿùåå â ìåðíî â 6 ðàç íèæå îáû÷íîé, è âåòðîâàÿ
ñòðîèòåëüñòâå è â ýêñïëóàòàöèè. ×åì áîëü- ýíåðãèÿ ñòàíåò áîëåå êîíêóðåíòíîñïîñîáíîé.
øå ðàçìåð âåòðîêîëåñà, òåì âûøå íèæíÿÿ 4. Äîëãîâå÷íîñòü âåòðîâîé ïëîòèíû ñî-
ãðàíèöà èíòåðâàëà ðàáî÷èõ ñêîðîñòåé âå- ñòàâëÿåò íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò, à íå 20 ëåò,
êàê ó âåòðîêîëåñà.
Âåòðîâàÿ ïëîòèíà
Óíèêàëüíûå ýêîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Ýêîëîãè÷åñêîå âîçäåéñòâèå âåòðîâîé ïëîòèíû Ýêîëîãè÷åñêîå âîçäåéñòâèå ÒÝÑ ïðè âûðàáîòêå 1.Áîëüøàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè, çàíèìàå-
ìîùíîñòüþ 300 êÂò çà 1 ãîä ýêñïëóàòàöèè òîé æå ìîùíîñòè çà 1 ãîä ýêñïëóàòàöèè ìàÿ âåòðîâîé ïëîòèíîé, îñòàåòñÿ îòêðûòîé
Ïðîèçâîäèòñÿ: Ñæèãàåòñÿ óãëÿ - 1314 ò äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.
êèñëîðîäà - 8,7 ò; Ñæèãàåòñÿ êèñëîðîäà - 2724 ò
ôèòîíöèäîâ, êîòîðûå óíè÷òîæàþò áîëåçíåòâîðíûå Ïîïàäàåò â àòìîñôåðó: 2.Âåòðîâàÿ ïëîòèíà áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà
áàêòåðèè è ìèêðîáû - 0,09 ò ñàæè - 13 ò; ïëîäîðîäèå ïî÷â:
Çàäåðæèâàåòñÿ: çîëû - 87 ò; ñëóæèò ìîùíûì ðåãóëÿòîðîì âîäíîãî áà-
ïûëè - äî 1,7 ò; ñåðíèñòûõ ñîåäèíåíèé - 77 ò; ëàíñà, çàäåðæèâàÿ àòìîñôåðíûå îñàäêè;
ñåðíèñòûõ ñîåäèíåíèé - 0,12 ò; îêèñëîâ àçîòà - 25 ò;
õëîðèäîâ - 0,03 ò; óãëåêèñëîãî ãàçà - 3733 ò ôîðìèðóåò áëàãîïðèÿòíûé ìèêðîêëèìàò,
ôòîðèäîâ - 0,006 ò; Îáðàçóåòñÿ òâåðäûõ îòõîäîâ (çîëû è ñàæè) - 175 ò óâëàæíÿÿ è îñâåæàÿ âîçäóõ ïðèìåðíî â äâà
ïîãëîùàåòñÿ óãëåêèñëîãî ãàçà - 11,22 ò ðàçà áîëüøå, ÷åì âîäíûé áàññåéí òàêîé æå
Îòñóòñòâóþò ïðîáëåìû ñ óòèëèçàöèåé îòõîäîâ.
Ñíèæàåòñÿ êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïëîùàäè;
âîçâåäåíèÿ âåòðîýëåêòðè÷åñêîé óñòàíîâêè. ÿâëÿåòñÿ áèîòîïîì äëÿ ïòèö, èãðàþùèõ
Ðåçóëüòàò Ðåçóëüòàò áîëüøóþ ðîëü â óíè÷òîæåíèè íàñåêîìûõ-âðå-
Ñîçäàíèå â ñòåïíîé çîíå îàçèñîâ îïèñàííîãî âûøå 1.Ïîâûøàåòñÿ çàáîëåâàåìîñòü è ñìåðòíîñòü
òèïà, ÷òî áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà ýêîëîãèþ íàñåëåíèÿ.
äèòåëåé;
îêðóæàþùåé ñðåäû, îáóñëîâëèâàåò ôîðìèðîâàíèå 2.Íàíîñèòñÿ óùåðá ôëîðå è ôàóíå. çàùèùàåò ïî÷âû îò âåòðîâîé ýðîçèè, ïî-
êîìôîðòíîé ñðåäû îáèòàíèÿ äëÿ ìåëêèõ æèâîòíûõ è 3."Êèñëîòíûå äîæäè", ïîòåðè â çåìëåäåëèè è ëåñíîì âûøàÿ ñêîðîñòü âåòðà íà íåáîëüøîì ó÷àñò-
ïòèö è ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíûì ôàêòîðîì â ðåøåíèè õîçÿéñòâå, çàãðÿçíåíèå âîäîåìîâ, âðåä, íàíîñèìûé êå, ïîíèæàåò åå íà ðàññòîÿíèè äî 1300 ì
ïðîáëåìû îõðàíû è âîññòàíîâëåíèÿ ðàñòèòåëüíîãî è ñòðîåíèÿì, ìîñòàì è äðóãèì ñîîðóæåíèÿì,
æèâîòíîãî ìèðà. ×èñòûé âîçäóõ è êðàñèâûé ïåéçàæ ïîäâåðæåííûì êîððîçèè îò îñåäàþùèõ ÷àñòèö ñàæè è çà ïëîòèíîé.
áëàãîòâîðíî äåéñòâóþò íà íåðâíóþ ñèñòåìó ÷åëîâåêà ãàçîâ. Âåòðîâàÿ ïëîòèíà ìîæåò âûïîëíÿòü ðîëü
è ÿâëÿþòñÿ ñâîåîáðàçíîé ðåôëåêñîòåðàïèåé 4.Èçìåíåíèå êëèìàòà â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ âåòðîçàùèòíûõ ïîëîñ è èñïîëüçîâàòüñÿ âìå-
ïàðíèêîâîãî ýôôåêòà.
5.Óìåíüøåíèå ñîäåðæàíèÿ êèñëîðîäà â àòìîñôåðå ñòî íèõ.

18 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÇÀÐÐßÓÄÁ-Ð
ÐÐÈÀÊÇÀÐßÄ

ÇÀÐßÄÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÅÊÀ ÃÐßÄÓÙÅÃÎ


(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 2,4,5/2001) Í.Ï.Ãîðåéêî, ã.Ëàäûæèí, Âèííèöêàÿ îáë.

Èíäèêàòîðû ðåæèìà çàðÿäà. ñòåêëîòåêñòîëèòà “ïîäîãíàíû” ïîä âûõîä- - ìåíüøèì. Êîìïàðàòîð íàïðÿæåíèÿ ñî-
Ïîäñîåäèíåíèå àêêóìóëÿòîðíîé áàòà- íûå êëåììû ÇÓ. Âûõîäíîé ïðîâîä “-” áðàí íà ðåçèñòîðàõ R2, R3 è ïðåöèçè-
ðåè ê ÇÓ - îòâåòñòâåííàÿ îïåðàöèÿ. ÇÓ, ïîäñîåäèíÿþò íåïîñðåäñòâåííî ê “ñâî- îííîì ñòàáèëèòðîíå VD3. Ïîêà íàïðÿ-
èçãîòîâëåííûå ïî íàøèì ñõåìàì, íå ïî- åé” êëåììå ÇÓ. “Ïëþñîâîé” ïðîâîä ïîä- æåíèå íà çàæèìàõ ÇÓ ìåíüøå 14,2 Â
âðåæäàþòñÿ ïðè ïåðåïîëþñîâêå, à âîò êëþ÷åí ÷åðåç S1. Äëÿ íàäåæíîñòè êîí- (ýòîò ïîðîã çàâèñèò îò íåñêîëüêèõ ôàê-
“ïðîñòûå” ñõåìû ñ âûïðÿìèòåëüíûì ìîñ- òàêòîâ ñ áîëüøèì òîêîì ìîæíî óñèëèòü òîðîâ, íà êîòîðûõ ìû ïîêà íå îñòàíàâ-
òèêîì íà âûõîäå “ñîïðîòèâëÿþòñÿ” íå- êîíòàêò êëåììû “+” ÇÓ íà ïëàòå èíäèêà- ëèâàåìñÿ), ñòàáèëèòðîí VD3 íå ïðîâî-
ïðàâèëüíîìó âêëþ÷åíèþ íåäîëãî è...ïðî- òîðà ìåäíîé ïëàñòèíêîé. Âîçëå êëåììû äèò òîê èëè ïðîâîäèò ìàëûé òîê. Ïðè
èãðûâàþò! “-” ðàñïîëîæåíû ñâåòîäèîäû: çåëåíûé ýòîì òðàíçèñòîð VT1 çàêðûò, öåïü ïèòà-
Íà ðèñ.13,à ïðèâåäåíà ñõåìà èíäè- (“ñâîé”) ñèãíàëèçèðóåò î âåðíîì ïîäñî- íèÿ ñâåòîäèîäà HL2 ðàçîðâàíà, ïîýòî-
êàòîðà ïîëÿðíîñòè áàòàðåè ñ äâóìÿ ñâå- åäèíåíèè, êðàñíûé (“÷óæîé”) - îá îøèá- ìó èçëó÷àåò ñâåò æåëòûé ñâåòîäèîä HL3
òîäèîäàìè, íà ðèñ.13,á - ñ ÷åòûðüìÿ.  êå â ïîäêëþ÷åíèè áàòàðåè. (“ìàëî”).
ïåðâîé ñõåìå îáà ñâåòîäèîäà çàêðåïëå- Èíäèêàòîð ïîëÿðíîñòè ìîæíî âûïîë- Åñëè íàïðÿæåíèå íà çàæèìàõ ÇÓ ïðå-
íû âîçëå “ìèíóñîâîãî” çàæèìà òèïà íèòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèãíàëüíîé ëàì- âûñèò 14,2 Â, áàçà VT1 áóäåò çàïèòàíà
“êðîêîäèë”. Âî âòîðîé ñõåìå ñâåòîäèî- ïû íàêàëèâàíèÿ (ðèñ.15). Ïðè ðàçîìê- òîêîì ñòàáèëèòðîíà VD3, ïîýòîìó òðàí-
äû “ñâîèõ” öâåòîâ HL1 è HL3 ñâåòÿòñÿ ïðè íóòîì S1 è îøèáêå â ïîäêëþ÷åíèè ëàì- çèñòîð VT1 ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì
ïðàâèëüíîì ïîäêëþ÷åíèè êëåìì ê áàòà- ïà ñèãíàëèçèðóåò î íàðóøåíèè - íåíîá- óñèëåíèÿ áàçû âõîäèò â íàñûùåíèå (íà-
ðåå àêêóìóëÿòîðîâ, à ñâåòîäèîäû “÷óæèõ” õîäèìî ïîìåíÿòü íà îáðàòíîå ïîäñîå- ïðÿæåíèå ýìèòòåð-êîëëåêòîð ñòàíîâèòñÿ
öâåòîâ HL2 è HL4 - ïðè íåïðàâèëüíîì äèíåíèå “êðîêîäèëî┠ê áàòàðåå. Ïðè íåáîëüøèì). Ïðè ýòîì ÷åðåç çåëåíûé
ïîäêëþ÷åíèè. Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì îòñóòñòâèè ñâå÷åíèÿ ëàìïû HL1 ìîæíî ñâåòîäèîä HL2 ìîæåò ïðîõîäèòü òîê, íî
“êðîêîäèëî┠ê áàòàðåå íåîáõîäèìî ðà- âêëþ÷èòü âèëêó ÇÓ â ñåòü. ÇÓ ðàáîòàåò âñëåäñòâèå íåêîòîðîãî ïàäåíèÿ íàïðÿ-
çîìêíóòü S1, à ïîñëå âûÿñíåíèÿ - çàìê- â ðåæèìå ïîäçàðÿäà (ìàëûé òîê) - îá æåíèÿ íà òðàíçèñòîðå VT1 íåîáõîäèìî
íóòü S1. ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò ñëàáîå ñâå÷åíèå îáåñïå÷èòü íàäåæíîå âûêëþ÷åíèå HL3.
Èñïîëíåíèå ñõåì ìîæåò áûòü ðàçëè÷- HL1. Òåïåðü ìîæíî çàìêíóòü S1 è ïåðå- Äëÿ ýòîé öåëè ñëóæèò êðåìíèåâûé äèîä
íûì: âåñòè óñòðîéñòâî íà ðåæèì “çàðÿä”. VD4, äàæå äâà äèîäà, åñëè ýòî íåîáõî-
â âèäå êîðîáêè èç òåêñòîëèòà, ê êðà- Òàêîé ñèãíàëèçàòîð ïîëÿðíîñòè íå äèìî (äëÿ êðåìíèåâûõ äèîäîâ õàðàêòåð-
ÿì êîòîðîé ïðèêðåïëåíû ïðîâîäà, èäó- òîëüêî ïîçâîëÿåò çàùèòèòü ïðîñòûå çà- íî ìàëîå ïðîõîæäåíèå òîêà ïðè íàïðÿ-
ùèå ê àêêóìóëÿòîðó (ñâåòîäèîäû ðàñïî- ðÿäíûå óñòðîéñòâà îò ïåðåïîëþñîâêè, íî æåíèÿõ 0,5 Â). Òàêèì îáðàçîì ïðè âêëþ-
ëàãàþòñÿ âîçëå ïðîâîäîâ); è îáåñïå÷èâàåò ðåæèì ïîäçàðÿäà. ÷åíèè HL2 ÷åðåç òðàíçèñòîð VT1 òîê
â âèäå ïëàòû èç òåêñòîëèòà, ïðèñîåäè- Áîëåå òî÷íóþ èíôîðìàöèþ î ðåæèìå ÷åðåç HL3 áóäåò çíà÷èòåëüíî ñíèæåí è
íÿåìîé ê êëåììàì ÇÓ (ñâåòîäèîäû ìîãóò çàðÿäà äàåò ñõåìà èíäèêàòîðà íàïðÿæå- ñâåòèòüñÿ îí íå áóäåò.
áûòü ëèáî âîçëå êëåìì, ëèáî âîçëå íàä- íèÿ íà ñâåòîäèîäàõ (ðèñ.16). Ñõåìó ïîä- Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè íèçêîì íàïðÿæå-
ïèñåé èëè ñèìâîëîâ, îáîçíà÷àþùèõ ïðà- êëþ÷àþò ê âûõîäíûì êëåììàì ÇÓ. Ñâå- íèè íà áàòàðåå áóäåò èíäèöèðîâàòüñÿ
âèëüíîñòü èëè íåïðàâèëüíîñòü ïîäêëþ÷å- òîäèîä HL1 êðàñíîãî öâåòà ñèãíàëèçèðó- æåëòîå ñâå÷åíèå, à ïðè íàïðÿæåíèè
íèÿ). åò î íåïðàâèëüíîì ïîäñîåäèíåíèè áà- áîëüøåì 14,2 Â - çåëåíîå. Â ìîìåíò äî-
Ïëàòà ìîæåò âûñòóïàòü çà ãàáàðèòû òàðåè (îáðàòíîå íàïðÿæåíèå ñ êëåììû ñòèæåíèÿ íàïðÿæåíèåì íîðìû îäíîâðå-
ÇÓ, ÷òîáû ìîæíî áûëî çàêðåïèòü âû- “+” ÷åðåç VD1 è áàëëàñòíûé ðåçèñòîð R1 ìåííî áóäóò ñâåòèòüñÿ îáà ñâåòîäèîäà
êëþ÷àòåëü S1.  ëþáîì ñëó÷àå êðàñíî- çàïèòûâàåò HL1). êàê âñëåäñòâèå ïîñòåïåííîãî ïåðåêëþ-
ìó öâåòó ñîîòâåòñòâóåò “ïëþñîâîé” ïðî- Ïðè ïðàâèëüíîì ïîäñîåäèíåíèè áàòà- ÷åíèÿ òîêà ìåæäó ñâåòîäèîäàìè, òàê è
âîä, à çåëåíîìó “ìèíóñîâîé” (ýòî îòíî- ðåè ÷åðåç äèîä VD2 çàïèòûâàåòñÿ èçìå- âñëåäñòâèå èìïóëüñíîãî õàðàêòåðà çà-
ñèòñÿ êàê ê ñâåòîäèîäàì, òàê è ê öâåòó ðèòåëüíàÿ ÷àñòü ñõåìû. Áàëëàñòíûé ðå- ðÿäíîãî òîêà.
èçîëÿöèè ïðîâîäíèêîâ). çèñòîð R5 îïðåäåëÿåò âåëè÷èíó òîêà, Ìîìåíò ïåðåêëþ÷åíèÿ èçìåðèòåëüíîé
Íà ðèñ.14 ïîêàçàí âàðèàíò ìîíòàæà ïðîòåêàþùåãî ÷åðåç ñâåòîäèîäû HL2, ñõåìû ìîæíî “ïîéìàòü” ïîäáîðîì ñî-
èíäèêàòîðà ïîëÿðíîñòè íà êëåììàõ çà- HL3.  ïðîöåññå èçìåðåíèé îáû÷íî îäèí ïðîòèâëåíèÿ R3. Äëÿ ýòîé öåëè ìîæíî
ðÿäíîãî óñòðîéñòâà. Ðàçðåçû â ïëàòå èç èç íèõ çàïèòàí áîëüøèì òîêîì, äðóãîé âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîäñòðîå÷íûì ðåçèñ-

à á
ðèñ.13 ðèñ.14 ðèñ.15

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 19


ÇÀÐÐßÓÄÁ-Ð
ÐÐÈÀÊÇÀÐßÄ
R3, èìåþò îäèíàêîâûå íàïðÿæåíèÿ ýìèò-
òåð-áàçà, îäèíàêîâûå óñëîâèÿ äëÿ îòêðû-
âàíèÿ, ñâåòîäèîäû HL1, HL2 ñâåòÿòñÿ.
Ïðè ðàçáàëàíñå ñõåìû óñëîâèÿ îòêðû-
âàíèÿ òðàíçèñòîðîâ ñòàíóò íåîäèíàêî-
âûìè:
ïðè íèçêîì íàïðÿæåíèè áàòàðåè íà
ðåçèñòîðå R4 ïàäàåò ìåíüøåå íàïðÿæå-
íèå, ïîýòîìó VT2 è HL2 áóäóò îáåñòî÷è-
ðèñ.17 âàòüñÿ, à òðàíçèñòîð VT1 îòêðûâàòüñÿ,
ñâåòîäèîä HL1 æåëòîãî öâåòà áóäåò ñèã-
ðèñ.16 íàëèçèðîâàòü î ÍÈÇÊÎÌ íàïðÿæåíèè;
åñëè íàïðÿæåíèå áàòàðåè ïðåâûñèò
ïîðîã, íàïðÿæåíèå, ïàäàþùåå íà ðåçè-
ñòîðå R4, óâåëè÷èòñÿ (íà ñòàáèëèòðîíå
VD1 áóäåò íåèçìåííûì), òî âîçíèêíóò
óñëîâèÿ äëÿ îòêðûâàíèÿ òðàíçèñòîðà
VT2 è ðàáîòû ñâåòîäèîäà HL2 çåëåíîãî
öâåòà, êîòîðûé áóäåò ñèãíàëèçèðîâàòü î
ÂÛÑÎÊÎÌ íàïðÿæåíèè.
Ïîäñòðîèòü ïîðîã ïåðåêëþ÷åíèÿ áà-
ëàíñíîé ñõåìû ìîæíî ïîäáîðîì ðåçè-
ñòîðà R4, ñîïðîòèâëåíèå êîòîðîãî óêà-
çàíî ñ îòñòóïëåíèåì îò ñòàíäàðòíîãî ðÿ-
äà ñîïðîòèâëåíèé (âàæíû íå êîíêðåòíûå
çíà÷åíèÿ ñîïðîòèâëåíèé R4, R5, à èõ
ðèñ.18 îòíîøåíèå R5:R4, à òàêæå íàïðÿæåíèå
ñòàáèëèçàöèè VD1). Óâåëè÷åíèå ñîïðî-
òîðîì 1 êÎì è ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäè- ñòðåëî÷íûé èíäèêàòîð PU1 ñ “ðàñòÿ- òèâëåíèÿ ðåçèñòîðà R4 ïîìîãàåò ðàíü-
íåííûì ðåçèñòîðîì 1,5 êÎì, íî íàäåæ- íóòîé” øêàëîé; øå çàæå÷ü ñèãíàë “íîðìà”.  ñâÿçè ñ ñó-
íåå äëÿ äîëãîâå÷íîé ðàáîòû ïîäîáðàòü èíäèêàòîð íàïðÿæåíèÿ íà äâóõ ñâåòî- ùåñòâîâàíèåì íà âûõîäå íåíàãðóæåííî-
R3 èç ïîñòîÿííûõ ðåçèñòîðîâ. äèîäàõ HL1 è HL2; ãî ÇÓ èìïóëüñîâ íàïðÿæåíèÿ, çíà÷èòåëü-
ßðêîñòü ñâå÷åíèÿ ñâåòîäèîäîâ ìîæíî ñèãíàëèçàòîð ïåðåïîëþñîâêè êëåìì íî ïðåâûøàþùèõ 14,2 Â, â ñõåìó âêëþ-
“ïîäîãíàòü” ðåçèñòîðàìè R1è R5, âàæíî íà HL3. ÷åí äèîä VD2 äëÿ çàùèòû îò ïðîáîÿ
òîëüêî ïîìíèòü, ÷òî çàðÿäíîå (ïðàâèëü-  ýòîé ñõåìå ðàçëè÷íûå óçëû “ïîìî- ýìèòòåðíî-áàçîâîãî ïåðåõîäà òðàíçèñ-
íîå) íàïðÿæåíèå íà âûõîäå ÇÓ ìîæåò ãàþò” äðóã äðóãó: òîðà VT1.
ïðåâûøàòü 25 Â, ïîýòîìó ñíèæàòü ñîïðî- ñòàáèëèòðîí VD1, îïðåäåëÿþùèé ïî- Òèïû ñâåòîäèîäîâ íå óêàçàíû íà ñõå-
òèâëåíèå R5 ñëåäóåò îñòîðîæíî. ðîã ïåðåêëþ÷åíèÿ áàëàíñíîé ñõåìû íà ìå, ïîñêîëüêó èõ óäîáíî ïîäáèðàòü ïî
Ðàñïîëîæåíèå ñâåòîäèîäîâ íà ïàíå- òðàíçèñòîðàõ, â òî æå âðåìÿ “ðàñòÿãèâà- ÿðêîñòè ñâå÷åíèÿ, ãàáàðèòàì è ôîðìå -
ëè ÇÓ íàïîìèíàåò çíàêîìûé âñåì àâòî- åò” øêàëó ñòðåëî÷íîãî âîëüòìåòðà; íàäïèñåé íà íèõ íåò.  ýòîé ñõåìå, â îò-
ëþáèòåëÿì ÑÂÅÒÎÔÎÐ, à íàäïèñè äëÿ ñòðåëî÷íûé âîëüòìåòð ïîìîãàåò íàëà- ëè÷èå îò ïðåäûäóùåé, ìîæíî ïðèìåíèòü
ÿñíîãî ïîíèìàíèÿ ñëàâÿíàìè â ëþáîì äèòü ïîðîã ñâåòîäèîäíîãî âîëüòìåòðà; ñäâîåííûé äâóõöâåòíûé ñâåòîäèîä. ßð-
ðàñïîëîæåíèè äóõà, êàê ïîêàçàëà ïðàê- äèîä VD3, “âêëþ÷àþùèé” ëàìïó íàêà- êîñòü ñâå÷åíèÿ ñâåòîäèîäîâ ìîæíî ðå-
òèêà, ìîæíî âûïîëíèòü, êàê íà ðèñ.17. ëèâàíèÿ HL3 - ñèãíàëèçàòîð ïåðåïîëþ- ãóëèðîâàòü ïîäáîðîì ðåçèñòîðà R3.
Åùå îäíî çàìå÷àíèå: ñõåìà èìååò ñîâêè, çàùèùàåò èçìåðèòåëüíóþ ÷àñòü îò Ñòðåëî÷íûì ïðèáîðîì ìîæåò ñëóæèòü
âñåãî îäèí ïîðîã êîíòðîëÿ íàïðÿæåíèÿ, îáðàòíîãî íàïðÿæåíèÿ. ìàãíèòîýëåêòðè÷åñêèé ïðèáîð ñ ïðåäå-
íå óñòóïàåò ëè îíà â ðàáîòå áîëåå “óì-  äàííîì óñòðîéñòâå ñèãíàë ïåðåïî- ëîì èçìåðåíèÿ òîêà 50 ìêÀ...1 ìÀ, ñî-
íûì” ñõåìàì âîëüòìåòðîâ ñ ìèêðîñõåìà- ëþñîâêè èíäèöèðóåòñÿ ßÐÊÎ, ÷òî ïîâû- ïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R1 äîëæíî áûòü
ìè è öåïî÷êàìè ñâåòîäèîäîâ? Êàê ïîêà- øàåò îïåðàòèâíîñòü åãî âîñïðèÿòèÿ. òàêèì, ÷òîáû ïðè íàïðÿæåíèè 10  ïðè-
çàëà ïðàêòèêà - íå óñòóïàåò, ïîñêîëüêó Ðàññìîòðèì ïîñòðîåíèå è ðàáîòó èç- áîð îòêëîíÿëñÿ íà âñþ øêàëó. Òàêèì
ìû êîíòðîëèðóåì ïåðåõîä íàïðÿæåíèÿ ìåðèòåëüíîé ÷àñòè. Ñõåìà ñèììåòðè÷íî îáðàçîì, ñ ó÷åòîì íàïðÿæåíèÿ ñòàáèëè-
÷åðåç âàæíûé ðóáåæ ðàçðÿæåí/çàðÿ- âêëþ÷åííûõ òðàíçèñòîðîâ VT1, VT2 è çàöèè VD1 äèàïàçîí èçìåðåíèÿ íàïðÿ-
æåí. Äî ìîìåíòà çàðÿæåí áàòàðåÿ íå ãî- ñâåòîäèîäîâ HL1, HL2 ñáàëàíñèðîâàíà æåíèÿ áóäåò 9...19 Â. Äëÿ íàáëþäåíèÿ çà
òîâà ïîëíîñòüþ ê ýêñïëóàòàöèè, à ïîñëå ïðè íàïðÿæåíèè 14,2 Â (íà çàæèìàõ ÇÓ ïðîöåññîì çàðÿäà áàòàðåè âàæíî âûäå-
íàñòóïëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ çàðÿæåííîñòè - â ñõåìó âõîäèò è HL3, íà êîòîðîé ïà- ëèòü íà øêàëå ó÷àñòîê 13...14,5  - äè-
âëàäåëåö ïðèíèìàåò ðåøåíèå âûêëþ- äàåò äîëÿ âîëüòà íàïðÿæåíèÿ): àïàçîí íîðìàëüíûõ íàïðÿæåíèé çàðÿäà
÷èòü ÇÓ, ïåðåéòè íà ðåæèì ïîäçàðÿäà ñëåâà íà ñòàáèëèòðîíå VD1, êîòîðûé (ïðè ïîëíîñòüþ ñîáðàííîé ñõåìå íà-
èëè âåñòè ïðîöåññ çàðÿäà, êîíòðîëèðóÿ ïèòàåòñÿ ÷åðåç ðåçèñòîð R2, ïàäàåò 9 Â, ïðÿæåíèÿ ñëåâà îò âûäåëåííîãî ñåêòîðà
“êèïåíèå” îòäåëüíûõ áàíîê áàòàðåè. ýòî ñòàáèëüíîå íàïðÿæåíèå ïîäêëþ÷åíî áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü (ïîä òîêîì çàðÿ-
Ñëîæíûå ñõåìû ñ íåñêîëüêèìè ïîðîãà- ê áàçå VT1; äà) ðàçðÿæåííîìó àêêóìóëÿòîðó. ×àñòü
ìè èíäèêàöèè ñëîæíû â íàëàäêå, ìåíåå ñïðàâà äåëèòåëü èç R4, R5, êîòîðûé øêàëû ñïðàâà îò âûäåëåííîãî ñåêòîðà
íàäåæíû â ýêñïëóàòàöèè, â ïðîöåññå èí- ïîòðåáëÿåò òîê 1 ìÀ, ïîýòîìó íà ðåçè- ïîêàçûâàåò íàïðÿæåíèÿ â ðåæèìå “êèïå-
äèêàöèè òðåáóþò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ. ñòîðå R4 ïàäàåò íàïðÿæåíèå òîæå 9 Â, íèÿ” áàíîê - äîâîäêè âñåõ áàíîê äî
Ìîæíî âûïîëíèòü âîëüòìåòð íà ñâåòî- ýòî íàïðÿæåíèå ïîäêëþ÷åíî ê áàçå VT2. íîðìàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ.
äèîäàõ ïî ðàñøèðåííîé ñõåìå (ðèñ.18), Ïðè ýòîì îáà òðàíçèñòîðà, â öåïÿõ
â êîòîðóþ âõîäÿò: ýìèòòåðîâ êîòîðûõ âêëþ÷åí ðåçèñòîð (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

20 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ

ÐÅÃÓËßÒÎÐ ÌÎÙÍÎÑÒÈ ÄËß ÀÊÒÈÂÍÎ-ÈÍÄÓÊÒÈÂÍÎÉ ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÄÎ 15 ÊÂÒ


À.Í.Ìàíüêîâñêèé, ã.Ñåëèäîâî, Äîíåöêàÿ îáë.
Îïèñûâàåìîå óñòðîéñòâî ìîæåò îáåñïå÷èòü Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ðåãóëÿòîðà ïîêàçàíà ðåçèñòîð R4, è êîãäà íàïðÿæåíèå íà íåì äîñòèã-
ïëàâíóþ è áûñòðîäåéñòâóþùóþ ðåãóëèðîâêó ìîù- íà ðèñ.2. Ñ× ðåãóëÿòîðà âûïîëíåíà íà ìîùíîì íåò ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ (Uc = Uïîð, äëÿ ÊÌÎÏ-
íîñòè íà àêòèâíî-èíäóêòèâíîé íàãðóçêå. Åãî ìîæ- ñèìèñòîðå VS1 è êîíòóðàõ L1C7, L2C8 (èñòî÷íèê ìèêðîñõåì Uïîð = 0,5Uïèò), ïðîèçîéäåò íîâîå ïå-
íî èñïîëüçîâàòü â ñâàðî÷íûõ àïïàðàòàõ, äëÿ ðå- ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè ñ ïîäàâëåíèåì ãàðìîíè÷å- ðåêëþ÷åíèå çà ñ÷åò íàïðÿæåíèÿ íà âõîäå R, â ðå-
ãóëèðîâàíèÿ îñâåùåíèÿ, óïðàâëåíèÿ àñèíõðîííû- ñêèõ èñêàæåíèé íà 5-é è 7-é ãàðìîíèêàõ). Ýòîò èñ- çóëüòàòå ÷åãî òðèããåð âîçâðàòèòñÿ â èñõîäíîå ñî-
ìè äâèãàòåëÿìè, ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ íà òî÷íèê ïðèìåíåí äëÿ ïîâûøåíèÿ ÊÏÄ óñòðîéñò- ñòîÿíèå. Äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà íà âûõîäàõ Q è
ïåðâè÷íîé îáìîòêå òðàíñôîðìàòîðà â âûñîêî- âà. Êîíäåíñàòîðû Ñ7 è Ñ8 ãåíåðèðóþò ðåàêòèâ- Qèíâ ìîæíî ðåãóëèðîâàòü ïåðåìåííûì ðåçèñòî-
âîëüòíûõ âûïðÿìèòåëÿõ èëè íàãðóçî÷íîãî òðàíñ- íóþ ìîùíîñòü Qc. Åìêîñòü êîíäåíñàòîðîâ Ñ7 è ðîì R4 τè = R4C1. Êîíäåíñàòîð Ñ1 ðàçðÿæàåò-
ôîðìàòîðà äëÿ ïðîâåðêè è ðåãóëèðîâêè ñðàáà- Ñ8 (ñóììàðíàÿ) âûáèðàþò â çàâèñèìîñòè îò èí- ñÿ ÷åðåç äèîä VD5 è îòêðûòûå âûõîäíûå òðàíçè-
òûâàíèÿ ìàêñèìàëüíîé òîêîâîé çàùèòû ìîùíûõ äóêòèâíîé íàãðóçêè èç ðàñ÷åòà QC = Qlìàêñ.  ñòîðû òðèããåðà.
ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïóñêàòåëåé è äð. òðåõôàçíûõ ñèñòåìàõ ãàðìîíèêè, êðàòíûå 3-é, â Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ 27  âûïîëíåí íà äèîäàõ
Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ðåãóëÿòîðà ìîùíîñòè ïðè- ñèëó ñèììåòðèè îòñóòñòâóþò, è ãàðìîíè÷åñêèìè VD11-VD14 è êîíäåíñàòîðàõ Ñ5, Ñ6; èñòî÷íèê
âåäåíà íà ðèñ.1. Ðåãóëÿòîð ñîñòîèò èç ñèëîâîé ñîñòàâëÿþùèìè â ñåòè áûâàþò 5-ÿ, 7-ÿ, 11-ÿ è ò.ä. ïèòàíèÿ 9 Â - íà äèîäàõ VD6-VD9, êîíäåíñà-
÷àñòè (Ñ×) è ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ (ÑÓ), â ñîñòàâ ãàðìîíèêè. Íèçøèå èç íèõ íàèáîëåå èíòåíñèâíû. òîðàõ Ñ2-Ñ4, ñòàáèëèòðîíå VD10 è òðàíçèñ-
êîòîðîé âõîäÿò ôàçîñäâèãàþùåå óñòðîéñòâî Ðåçîíàíñíàÿ ÷àñòîòà êîíòóðà L1C7 ω5 = 5ω, òîðå VT2.
(ÔÑÓ) è âõîäíîé ôîðìèðîâàòåëü (ÂÔ). Ñ× ìîæåò Îïèñàííûé ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè ìîæíî èñ-
ðàáîòàòü òîëüêî ïðè ïîäà÷å íà óïðàâëÿþùèå ýëå- äëÿ ýòîãî êîíòóðà âûïîëíÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå
(3Ñ7L1)1/2 = 1/5ω. Â êîíòóðå L2C8 ðåçîíàíñ ïîëüçîâàòü â ñåòè 220 Â, ïðèìåíèâ ñîîòâåòñò-
êòðîäû äâóõ âñòðå÷íî-ïàðàëëåëüíî âêëþ÷åííûõ òè- âóþùèé òðàíñôîðìàòîð Ò1.
ðèñòîðîâ èëè ñèìèñòîðà â îïðåäåëåííûå ìî- íàñòóïàåò íà ÷àñòîòå ω7 = 7ω, äëÿ ýòîãî êîíòó- Êîíñòðóêöèÿ è äåòàëè. Òðàíñôîðìàòîð
ìåíòû âðåìåíè èìïóëüñîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ âêëþ- ðà (3Ñ8L2)1/2 = 1/7ω. Åñëè Ñ7 = 10 ìêÔ, Ñ8 = Ò1 - ëþáîé ìîùíîñòüþ 10-15 Âò ñ íàïðÿæåíè-
5 ìêÔ, òî L1 = L2 = 10 ìÃí. åì íà âòîðè÷íûõ îáìîòêàõ: U2 = 10 B; U3 = 12
Íà îïòîïàðå U1 è òðàíçèñòîðàõ VT3, VT4 âû- B; U4 = 20 B. Ðåçèñòîð R4 ëþáîãî òèïà, R10 òè-
ïîëíåí ÂÔ. Ïðè ïðèõîäå íà àíîä ñâåòîäèîäà îï- ïà ÏÝË, îñòàëüíûå òèïà ÌËÒ. Êîíäåíñàòîðû
òîïàðû óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà (ëîã.”1”) âêëþ÷à- Ñ1, Ñ2, Ñ5 òèïà Ê73-9, Ê73-17, êîíäåíñàòîðû
åòñÿ òðàíçèñòîðíàÿ îïòîïàðà, òðàíçèñòîðû VT3 Ñ3, Ñ4, Ñ6 òèïà Ê50-35, êîíäåíñàòîðû Ñ7,
è VT4 çàêðûâàþòñÿ. Íà óïðàâëÿþùåì ýëåêòðîäå Ñ8 òèïà Ê73Ï-2, Ê41-1, ÌÁÃÒ íà íîìèíàëüíîå
ñèììåòðè÷íîãî òèðèñòîðà âîçíèêàåò ïîëîæèòåëü- íàïðÿæåíèå íå ìåíåå 1000 Â. Ñèìèñòîð VS1

ðèñ.1

ðèñ.2
÷åíèå äàííûõ âåíòèëåé. Âûêëþ÷åíèå òèðèñòîðîâ íûé ñèãíàë, êîòîðûé ïåðåâîäèò ýòîò ïðèáîð â îò- ðèñ.3
ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ ïîëÿðíîñòè íàïðÿ- êðûòîå ñîñòîÿíèå.
æåíèÿ ïèòàþùåé ñåòè è ñïàäà òîêà ÷åðåç âåíòèëü ÔÑÓ ïîñòðîåíî íà æäóùåì ìóëüòèâèáðàòîðå ðàññ÷èòàí íà ïðÿìîé òîê íå ìåíåå 80 À. Òðàí-
ê íóëþ. DD1, êîòîðûé âûäàåò èìïóëüñû çàäàííîé äëè- çèñòîðû è äèîäû ñ ëþáûì áóêâåííûì èíäåêñîì.
Ìîìåíòû âðåìåíè, â êîòîðûå äîëæåí áûòü òåëüíîñòè, çàñèíõðîíèçèðîâàííûå âõîäíûìè èì- Íàëàäêà óñòðîéñòâà ñâîäèòñÿ ê ïîäáîðó ðå-
âêëþ÷åí îäèí èëè äðóãîé òèðèñòîð, çàäàþòñÿ óï- ïóëüñàìè ÷àñòîòîé 100 Ãö è âûäàâàåìûå äâóõïî- çèñòîðà R5, ÷òîáû òîê ÷åðåç ñòàáèëèòðîí VD10
ðàâëÿþùèì ñèãíàëîì Uó. ÔÑÓ ïðåîáðàçóåò óï- ëóïåðèîäíûì ìîñòîâûì âûïðÿìèòåëåì íà äèîäàõ áûë â ïðåäåëàõ 5...15 ìÀ, è ïîäáîðó êîíäåíñà-
ðàâëÿþùèé ñèãíàë â óãëîâîé èíòåðâàë α. ÂÔ VD1-VD4 è àìïëèòóäíûì óñèëèòåëåì-îãðàíè÷èòå- òîðà Ñ1, ÷òîáû äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà îäíîâè-
ôîðìèðóåò óïðàâëÿþùèé èìïóëüñ ïî ôîðìå, ëåì íà òðàíçèñòîðå VT1. Äåéñòâóåò ÔÑÓ ñëåäó- áðàòîðà íå ïðåâûøàëà 10 ìñ ïðè ïîëîæåíèè
äëèòåëüíîñòè è àìïëèòóäå. Ïðè ñîçäàíèè ÂÔ þùèì îáðàçîì (ñì. âðåìåííóþ äèàãðàììó íà ñðåäíåãî êîíòàêòà ðåçèñòîðà â êðàéíåì ëåâîì
âàæíî äîñòè÷ü âûñîêîé ïîìåõîóñòîé÷èâîñòè èõ ðèñ.3). ïî ñõåìå ïîëîæåíèè.
ðàáîòû, ïîñêîëüêó â Ñ× ïðåîáðàçîâàòåëÿ èìå-  èñõîäíîì ñîñòîÿíèè íà âûõîäàõ òðèããåðà Ëèòåðàòóðà
þò ìåñòî ñêà÷êè íàïðÿæåíèÿ áîëüøîé àìïëèòó- Q=0, Qèíâ=1. Ïîëîæèòåëüíûì ôðîíòîì èìïóëü- 1.Ãîðáà÷åâ Ã.Í., ×àïëûãèí Å.Å. Ïðîìûøëåí-
äû, êîòîðûå ìîãóò ÷åðåç ïàðàçèòíûå åìêîñòè ñà, ïîñòóïàþùèì íà âõîä Ñ, òðèããåð ïåðåêëþ÷èò- íàÿ ýëåêòðîíèêà. -Ì.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1988.
ïðîíèêíóòü â ÑÓ. Öåëåñîîáðàçíåå âñåãî ïðèìå- ñÿ, ïîñëå ÷åãî íàñòóïèò íîâîå ñîñòîÿíèå Q=1 è 2.Èâàíîâ Â.È., Àêñåíîâ À.È., Þøèí À.Ì.
íèòü ñâÿçü ÑÓ ñ Ñ× ÷åðåç îïòè÷åñêèé êàíàë (îï- Qèíâ=0, ïîñêîëüêó D=1. Êîíäåíñàòîð Ñ1, äî òî- Ïîëóïðîâîäíèêîâûå îïòîýëåêòðîííûå ïðèáî-
òîïàðó). ãî ìîìåíòà ðàçðÿæåííûé, áóäåò çàðÿæàòüñÿ ÷åðåç ðû. Ñïðàâ. -Ì.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1988.

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 21


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ

ËÞÌÈÍÅÑÖÅÍÒÍÛÅ ËÀÌÏÛ È ÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ


Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî, ã.Êèåâ
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 1-5/2001)

Ñõåìû âêëþ÷åíèÿ ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï ëàòü, òî øóíòèðóþùåå äåéñòâèå ÒÐ ïðèâåäåò ê íåäîãðåâó ýëåêòðîäîâ
ñ ïðèìåíåíèåì ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ ëàìïû è åå õîëîäíîìó çàæèãàíèþ. Ýòî ñíèæàåò íàäåæíîñòü çàæèãà-
Øóíòèðîâàíèå ýëåêòðîäîâ ëàìïû äèîäàìè èëè òåðìîðåçèñòîðàìè íèÿ ëàìï.
ñ îòðèöàòåëüíûì òåìïåðàòóðíûì êîýôôèöèåíòîì â ñî÷åòàíèè ñ îáû÷- Òåðìîðåçèñòîð, ïðèìåíÿåìûé äëÿ øóíòèðîâàíèÿ ýëåêòðîäîâ ëàìïû,
íîé ñòàðòåðíîé ñõåìîé âêëþ÷åíèÿ ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü ñðîê ñëóæáû äîëæåí óäîâëåòâîðÿòü îïðåäåëåííûì òðåáîâàíèÿì. Îí äîëæåí áûòü ðàñ-
ëàìï, óìåíüøèòü ìîùíîñòü, ïîòðåáëÿåìóþ ÏÐÀ è óâåëè÷èòü ñâåòîâûå ñ÷èòàí íà íîìèíàëüíûé òîê íå ìåíåå 0,65 À, åãî õîëîäíîå ñîïðîòèâ-
ïàðàìåòðû ëàìï. ëåíèå (ïðè 20°Ñ) äîëæíî áûòü íå ìåíåå 350-400 Îì, ñîïðîòèâëåíèå ïî
Íà ðèñ.13,à ïîêàçàíà ñõåìà ñ øóíòèðîâàíèåì ýëåêòðîäîâ ëàìï, èñòå÷åíèè 0,5-1 ìèí ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ñõåìû äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìå-
â êîòîðîé â êà÷åñòâå øóíòèðóþùåãî ýëåìåíòà ïðèìåíåíû òåðìîðå- íåå 100 Îì, ãîðÿ÷åå ñîïðîòèâëåíèå äîëæíî áûòü íå áîëåå 20 Îì.
çèñòîðû (ÒÐ) ñ îòðèöàòåëüíûì òåìïåðàòóðíûì êîýôôèöèåíòîì. Ñõåìà Íà ðèñ.13,á ïðèâåäåíà ñõåìà, â êîòîðîé â êà÷åñòâå øóíòèðóþùåãî
ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.  ïóñêîâîé ïåðèîä ïðè çàìûêàíèè êîí- ýëåìåíòà ïðèìåíåíû ïîëóïðîâîäíèêîâûå äèîäû, âêëþ÷åííûå âñòðå÷íî äðóã
òàêòîâ ñòàðòåðà â öåïè íà÷èíàåò ïðîòåêàòü ïóñêîâîé òîê. Òàê êàê â äðóãó. Ñõåìà ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.  ïóñêîâîì ðåæèìå êàæ-
õîëîäíîì ñîñòîÿíèè ñîïðîòèâëåíèå ÒÐ â 10 ðàç áîëüøå, ÷åì åãî ñî- äûé ïîëóïåðèîä òîê ïðîõîäèò òîëüêî ÷åðåç îäèí øóíòèðóþùèé äèîä è
ïðîòèâëåíèå â ãîðÿ÷åì ñîñòîÿíèè, òî ïðèìåðíî 90% ïóñêîâîãî òîêà óæå ÷åðåç 0,01 ñ äîñòèãàåò ïî÷òè óñòàíîâèâøåãîñÿ çíà÷åíèÿ (äëÿ ëàìï
áóäåò ïðîòåêàòü ÷åðåç ýëåêòðîäû ëàìïû. Ýòî îáåñïå÷èâàåò ïðåäâà- 40 Âò òîê ðàâåí 0,35 À ïðè íàïðÿæåíèè ñåòè 200 Â).  ýòîì ñëó÷àå øóí-
ðèòåëüíûé ïðîãðåâ ýëåêòðîäîâ, è ïîñëå íåñêîëüêèõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ òèðîâàíèå ýëåêòðîäà ëàìïû äèîäîì ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ òîêà ïðåä-
êîíòàêòèðîâàíèé ýëåêòðîäîâ ñòàðòåðà ëàìïà çàæèãàåòñÿ.  ðàáî÷åì âàðèòåëüíîãî ïîäîãðåâà, ÷òî ìîæåò âûçâàòü ëèáî çàòÿãèâàíèå ïðîöåñ-
ðåæèìå òîê ëàìïû, ïðîòåêàÿ ïî ÒÐ, ðàçîãðåâàåò åãî, è ïî ïðîøåñò- ñà çàæèãàíèÿ ëàìïû, ëèáî åå õîëîäíîå çàæèãàíèå.  ðàáî÷åì ðåæèìå
âèè 15-30 ñ íàñòóïàåò òåðìîäèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå, êîãäà ñîïðî- êàæäûé ïîëóïåðèîä îäèí äèîä îòêðûò, äðóãîé çàêðûò. Îòêðûòûì áóäåò
òèâëåíèå ÒÐ äîñòèãàåò ñâîåãî ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Ïðè ýòîì ðà- òîò äèîä, êîòîðûé øóíòèðóåò ýëåêòðîä, ðàáîòàþùèé â êàòîäíîì ðåæè-
áî÷èé òîê ëàìïû ïåðåðàñïðåäåëÿåòñÿ è ïðîõîäèò ÷àñòè÷íî ÷åðåç ÒÐ ìå. Ïðè îòêðûòîì äèîäå ðàáî÷èé òîê ëàìïû ïðîõîäèò ïî îáîèì âûâî-
è ÷àñòè÷íî ÷åðåç ýëåêòðîä. Âûáèðàÿ ìèíèìàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå ÒÐ äàì ýëåêòðîäà. Ïî ìåðå ïåðåìåùåíèÿ êàòîäíîãî ïÿòíà ïî âèòêàì ýëå-
ïðèìåðíî ðàâíûì ñîïðîòèâëåíèþ ýëåêòðîäà ëàìïû â ãîðÿ÷åì ñîñòî- êòðîäà òîê â îäíîì ïðîâîäå óìåíüøàåòñÿ, â äðóãîì óâåëè÷èâàåòñÿ, îñ-
ÿíèè, ìîæíî äîáèòüñÿ òîãî, ÷òî ðàáî÷èé òîê ëàìïû áóäåò ðàçâåòâëÿòü- òàâàÿñü â ñðåäíåì çà ïåðèîä ìåíüøå íîìèíàëüíîãî òîêà â êàæäîé ÷à-
ñÿ íà äâà òîêà. Òîãäà îáà êîíöà ýëåêòðîäà áóäóò ýêâèïîòåíöèàëüíû, ñòè ýëåêòðîäà. Ýêñïåðèìåíòàëüíî äîêàçàíî, ÷òî â ýòîé ñõåìå òåìïåðà-
è ëàìïà íà÷íåò ðàáîòàòü â ðåæèìå, áëèçêîì ê ðåæèìó ñ äâóìÿ êàòîä- òóðà êàòîäíîãî ïÿòíà óìåíüøàåòñÿ, à åãî ïëîùàäü óâåëè÷èâàåòñÿ. Ïðè
íûìè ïÿòíàìè. ýòîì ñðîê ñëóæáû ëàìï íåñêîëüêî óâåëè÷èâàåòñÿ, óìåíüøàþòñÿ ïîòåðè
Ïðè òàêîì ðåæèìå ðàáîòû ëàìïû ñðîê åå ñëóæáû óâåëè÷èâàåòñÿ. ìîùíîñòè â ëàìïå è íà 4-5% ïîâûøàåòñÿ èõ ñâåòîâàÿ îòäà÷à.
Íàëè÷èå øóíòèðóþùåãî ÒÐ òàêæå îáåñïå÷èâàåò çàùèòó ëàìïû îò Äëÿ óëó÷øåíèÿ ïóñêîâûõ õàðàêòåðèñòèê ñõåìû ìîæíî ïðèìåíèòü äîïîë-
ïåðåãðóçêè ïðè çàìûêàíèè ýëåêòðîäîâ ñòàðòåðà. Â òàêîì àâàðèéíîì íèòåëüíóþ êàòóøêó wä (ðèñ.13,â), íàìîòàííóþ íà îáùèé ñ îñíîâíûì äðîñ-
ðåæèìå ïóñêîâîé òîê ðàçîãðåâàåò ÒÐ, è ñ óìåíüøåíèåì åãî ñîïðî- ñåëåì ìàãíèòîïðîâîä (âñòðå÷íî ïî îòíîøåíèþ ê îñíîâíîé). Ïðè ýòîì â
òèâëåíèÿ ïðèìåðíî ïîëîâèíà ïóñêîâîãî òîêà áóäåò ïðîòåêàòü ÷åðåç ïóñêîâîì ðåæèìå óìåíüøàåòñÿ ïîëíîå ñîïðîòèâëåíèå öåïè è óâåëè÷è-
ÒÐ, ìèíóÿ ýëåêòðîäû ëàìïû, è òåì ñàìûì áóäåò îñóùåñòâëåíà çàùè- âàåòñÿ òîê ïðåäâàðèòåëüíîãî ïîäîãðåâà (ïðèáëèæàåòñÿ ê òîêó ïîäîãðå-
òà ëàìïû îò ïåðåãðóçêè. âà äëÿ îáû÷íîé ñòàðòåðíîé ñõåìû).  êà÷åñòâå øóíòèðóþùèõ äèîäîâ ìîæ-
Ñõåìà îáëàäàåò òàêæå è ðÿäîì íåäîñòàòêîâ. Â ïóñêîâîì ðåæèìå íî ïðèìåíèòü äèîäû ñ äîïóñòèìûì îáðàòíûì íàïðÿæåíèåì íå ìåíåå 10
ñõåìà ðàáîòàåò êàê îáû÷íàÿ ñòàðòåðíàÿ ñ ïðèñóùèìè åé íåäîñòàò-  è ñ ïðÿìûì òîêîì íå ìåíåå 0,3 À.
êàìè. Äðóãîé íåäîñòàòîê ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ ëàì- Âìåñòî ñòàðòåðîâ òëåþùåãî ðàçðÿäà ìîæíî ñ óñïåõîì èñïîëüçîâàòü
ïû íóæíî äàòü âðåìÿ íà îñòûâàíèå òåðìîðåçèñòîðà. Åñëè ýòîãî íå ñäå- äèíèñòîðû. Âîëüò-àìïåðíàÿ õàðàêòåðèñòèêà äèíèñòîðà èìååò ó÷àñòîê ñ
îòðèöàòåëüíûì äèôôåðåíöèàëüíûì ñîïðîòèâëåíèåì. Â ïóñêîâîì ðåæè-
ìå (ðèñ.14,à) ïðè ïîäà÷å íà ëàìïó íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ â êàæäûé ïî-
ëîæèòåëüíûé ïîëóïåðèîä äèíèñòîð îñòàåòñÿ çàêðûòûì äî òåõ ïîð, ïîêà
ìãíîâåííîå íàïðÿæåíèå, ïðèëîæåííîå ê äèíèñòîðó, íèæå âêëþ÷àþùå-
ãî íàïðÿæåíèÿ. Ñîïðîòèâëåíèå äèíèñòîðà â çàêðûòîì ñîñòîÿíèè ñîñòàâ-
ëÿåò íåñêîëüêî äåñÿòêîì ìåãàîì, ïîýòîìó òîê â öåïè áóäåò âåñüìà ìà-
ëûì. Ïîñëå ïåðåêëþ÷åíèÿ äèíèñòîðà â ïðîâîäÿùåå ñîñòîÿíèå â öåïè óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ òîê ïðåäâàðèòåëüíîãî ïîäîãðåâà è íà÷èíàåòñÿ ïðîöåññ ïî-
äîãðåâà ýëåêòðîäîâ. Íàïðÿæåíèå íà ëàìïå ïðè ýòîì ñíèæàåòñÿ ïðèìåð-
íî äî 2  (îñòàòî÷íîå íàïðÿæåíèå íà äèíèñòîðå ÄÒ1 è ïàäåíèå íàïðÿ-
æåíèÿ íà äèîäå Ä2). Äèîä â ñõåìó âêëþ÷àþò â ñëó÷àå, êîãäà îáðàòíîå
à á â íàïðÿæåíèå äèíèñòîðà ìåíüøå àìïëèòóäû íàïðÿæåíèÿ â ñåòè.
 îòðèöàòåëüíûå ïîëóïåðèîäû äèíèñòîð çàêðûò, òîê ÷åðåç ýëåêòðî-
ðèñ.13 äû ëàìïû íå ïðîõîäèò, è íàïðÿæåíèå íà ëàìïå ðàâíî íàïðÿæåíèþ ñå-
òè. Îïèñàííûé ïðîöåññ àâòîìàòè÷åñêè ïîâòîðÿåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà ýëå-
êòðîäû ëàìïû íå ïðîãðåþòñÿ, è â ëàìïå íå âîçíèêíåò äóãîâîé ðàçðÿä.
Ïîñëå çàæèãàíèÿ ëàìïû íàïðÿæåíèå íà íåé ñíèçèòñÿ äî ðàáî÷åãî íà-
ïðÿæåíèÿ, è äèíèñòîð îñòàíåòñÿ çàêðûòûì, åñëè ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå
íà ëàìïå íèæå íàïðÿæåíèÿ âêëþ÷åíèÿ äèíèñòîðà.
Ïðîöåññ çàæèãàíèÿ ëàìïû â ñõåìå ñ äèíèñòîðîì ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷-
íîé ñòàðòåðíîé ñõåìîé èìååò òî îòëè÷èå, ÷òî ðàçðûâ êîíòàêòîâ ñòàð-
òåðà ìîæåò ïðîèçîéòè â ëþáîé ìîìåíò (ïðè ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèÿõ òîêà
à á ïðåäâàðèòåëüíîãî ïîäîãðåâà, â òîì ÷èñëå è ïðè ìàêñèìàëüíîì), à â ñõå-
ìå ñ äèíèñòîðîì - â ìîìåíò åãî âûêëþ÷åíèÿ. Âðåìÿ çàæèãàíèÿ ëàìïû
äëÿ ÏÐÀ ñ äèíèñòîðîì îáû÷íî ñîñòàâëÿåò 0,5-2 ñ.
Íåäîñòàòîê ñõåìû çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì.  ïðîöåññå ãîðåíèÿ
ëàìïû íàáëþäàþòñÿ ïèêè ïåðåçàæèãàíèÿ, êîòîðûå ìîãóò äîñòèãàòü äî
30% àìïëèòóäû ðàáî÷åãî íàïðÿæåíèÿ íà ëàìïå è èìåòü äëèòåëüíîñòü
äî 400 ìêñ. Èç-çà ýòîãî ïðèõîäèòñÿ ïîâûøàòü íàïðÿæåíèå âêëþ÷åíèÿ
äèíèñòîðà, òàê êàê âîçìîæíû ëîæíûå ñðàáàòûâàíèÿ äèíèñòîðà èç-çà
ïèêîâ ïåðåçàæèãàíèÿ. Ïîâûøåíèå íàïðÿæåíèÿ âêëþ÷åíèÿ ïðèâîäèò ê
óìåíüøåíèþ óãëà îòñå÷êè, ÷òî óõóäøàåò ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðè-
â ã ñòèêè ñõåìû.
ðèñ.14

22 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ
Äëÿ óñòðàíåíèÿ ýòîãî íåäîñòàòêà ïðåäëîæåíà ñõåìà ðèñ.14,á, ãäå
äëÿ ïîäàâëåíèÿ ïèêà ïåðåçàæèãàíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíî ñ äèíèñòîðîì è
äèîäîì âêëþ÷åíà äîïîëíèòåëüíàÿ èíäóêòèâíîñòü â âèäå íåáîëüøîãî
ÂÅ×ÍÀß ÑÏÈÐÀËÜ
äðîññåëÿ Lä, à ïàðàëëåëüíî - ðåçèñòîð rä. Îïûòíûì ïóòåì óñòàíîâëå-
Þ.Áîðîäàòûé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.
íî, ÷òî ñîïðîòèâëåíèå rä íå äîëæíî áûòü íèæå 10 êÎì. Ïîñòîÿííóþ âðå-
ìåíè äîáàâî÷íîé öåïè τä = Lä/rä âûáèðàþò èç óñëîâèÿ åå ðàâåíñòâà ïî-  õèìèè âðåìÿ ðåàêöèè çàâèñèò
ëîâèíå äëèòåëüíîñòè ïèêà ïåðåçàæèãàíèÿ, ò.å. ïðèìåðíî 200 ìêñ. Èñ- îò òåìïåðàòóðû. Âûñîêàÿ òåìïåðà-
õîäÿ èç ýòîãî, èíäóêòèâíîñòü äðîññåëÿ äîëæíà áûòü íå ìåíåå 2 Ãí. Íî òóðà ñïèðàëè ñàìîäåëüíîãî ýëåê-
ââåäåíèå òàêîãî ýëåìåíòà óìåíüøàåò ïóñêîâîé òîê ëàìïû. Ïîýòîìó äî- òðîíàãðåâàòåëÿ óñêîðÿåò îêèñëå-
íèå. Âîçäóõ â îáîãðåâàåìîì ïî- ðèñ.1
ïîëíèòåëüíàÿ èíäóêòèâíîñòü äîëæíà èìåòü íåëèíåéíóþ âîëüò-àìïåð-
íóþ õàðàêòåðèñòèêó, îáåñïå÷èâàþùóþ ïîëó÷åíèå áîëüøîé èíäóêòèâíî- ìåùåíèè ïðåâðàùàåòñÿ â îêèñü
ñòè ïðè ìàëûõ òîêàõ (ðàáî÷èé ðåæèì) è ìàëóþ èíäóêòèâíîñòü ïðè áîëü- àçîòà - ñèëüíûé êàíöåðîãåí. Íåñâå-
øèõ òîêàõ (ïóñêîâîé ðåæèì). Òàêóþ èíäóêòèâíîñòü ìîæíî ïîëó÷èòü ïðè äóùèå â òåõíèêå æåëàþò èìåòü
èñïîëüçîâàíèè äðîññåëÿ ñ ôåððèòîâûì êîëüöåâûì ìàãíèòîïðîâîäîì. Ýêñ- “ñèëüíûå” ñïèðàëè, êîòîðûå ÿðêî
ïåðèìåíòàëüíàÿ ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî ïîëó÷àåòñÿ ñíèæåíèå íàïðÿ- ñâåòÿòñÿ. Òàêèå ñïèðàëè áûñòðî ïå- ðèñ.2
æåíèÿ íà äèíèñòîðå íà 50-75%. ðåãîðàþò, ïðåâðàùàÿñü â îêàëèíó.
Íà ðèñ.14,â ïîêàçàíà ñõåìà, â êîòîðîé ïðèìåíåíû äâà äèíèñòîðà Ïîíèçèòü òåìïåðàòóðó ñïèðàëè è
è rC-öåïî÷êà.  ìîìåíò âêëþ÷åíèÿ ñõåìû êîíäåíñàòîð Ñ ÷åðåç äèîä è ïðè ýòîì íå èçìåíèòü ñóùåñòâåííî
ðåçèñòîð r1 çàðÿæàåòñÿ, è íàïðÿæåíèå íà íåì áëèçêî ê àìïëèòóäíîìó åå ñîïðîòèâëåíèå ìîæíî, óâåëè-
÷èâ ìàññó. Ýêñïåðèìåíò ïîäòâåð-
íàïðÿæåíèþ ñåòè. Êàê òîëüêî íàïðÿæåíèå íà Ñ ñòàíåò ðàâíûì íàïðÿ- äèë, ÷òî óâåëè÷åíèå ìàññû ñïèðà-
æåíèþ âêëþ÷åíèÿ äèíèñòîðà ÄÒ2, îí âêëþ÷àåòñÿ, è âñå íàïðÿæåíèå ñå- ëè â 2-4 ðàçà óâåëè÷èâàåò åå æèçíü
òè áóäåò ïðèëîæåíî ê äèíèñòîðó ÄÒ1, êîòîðûé òîæå âêëþ÷àåòñÿ. Ïîñëå ïðàêòè÷åñêè äî áåñêîíå÷íîñòè.
ýòîãî íà÷èíàåòñÿ ðåæèì ïðîãðåâà ýëåêòðîäîâ ëàìïû. Äàëüøå ñõåìà ðà- Ó êóñòàðíûõ ïðîèçâîäèòåëåé çà-
áîòàåò òàê æå, êàê è ñõåìà ðèñ.14,à. Ðåçèñòîð rîãð îãðàíè÷èâàåò òîê ÷å- êàçàòü ñïèðàëü ñ áîëüøîé ìàññîé ðèñ.3
ðåç ÄÒ2 ïðè ðàçðÿäå êîíäåíñàòîðà Ñ, à ðåçèñòîð r2 ÿâëÿåòñÿ ðàçðÿä- ïî÷òè íåâîçìîæíî. Îíè õîðîøî âàðèàíò, ìîæíî èñïîëüçîâàòü âòî-
íûì ñîïðîòèâëåíèåì êîíäåíñàòîðà. Ñîïðîòèâëåíèÿ ðåçèñòîðîâ r1 = 50 çíàþò ñâîé áèçíåñ è íàîòðåç îòêà- ðîé (ðèñ.2). Òðåòèé âàðèàíò (ðèñ.3)
êÎì; r2 = 500 êÎì, à åìêîñòü Ñ = 2000 ïÔ. çûâàþòñÿ “ïèëèòü ñóê, íà êîòîðîì èñïîëüçóåò ïðàâèëî ïîñëåäîâàòåëü-
ñèäÿò”. Êàê æå óâåëè÷èòü ìàññó áà- íî-ïàðàëëåëüíîãî ñîåäèíåíèÿ, êîã-
Âìåñòî äèíèñòîðîâ ìîæíî ïðèìåíèòü òèðèñòîð (ðèñ.14,ã).  öåïü óï- çàðíûõ ñïèðàëåé? Ìîæíî âçÿòü äâå äà ÷åòûðå ñïèðàëè îáðàçóþò îäíó
ðàâëÿþùåãî ýëåêòðîäà òèðèñòîðà âêëþ÷åí ñòàáèëèòðîí, íàïðÿæåíèå ñòà- ñïèðàëè è, âëîæèâ îäíà â äðóãóþ, òîé æå ìîùíîñòè. Òåìïåðàòóðà
áèëèçàöèè êîòîðîãî âûáðàíî áëèçêèì ê íàïðÿæåíèþ ïåðåêëþ÷åíèÿ òè- âêëþ÷èòü ÷åðåç ìîùíûé äèîä èëè êîìáèíèðîâàííîé ñïèðàëè óìåíü-
ðèñòîðà.  ýòîì ñëó÷àå ñõåìà áóäåò ðàáîòàòü àíàëîãè÷íî ñõåìå ñ îä- íåñêîëüêî äèîäîâ, ñîåäèíåííûõ ïà- øàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî óâåëè÷å-
íèì äèíèñòîðîì. ðàëëåëüíî (ðèñ.1). Åñëè ïî êàêèì- íèþ îáúåìà (ìàññû), à êîëè÷åñòâî
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò) ëèáî ïðè÷èíàì íå ïîäõîäèò ïåðâûé òåïëà íå èçìåíÿåòñÿ.

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 23


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ
Ïðèáîð P1 ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü
Ýëåêòðîáëîê äëÿ ïîäâåñíîãî òåìïåðàòóðíûé ðåæèì äâèãàòåëÿ. Äëÿ êîí-
òðîëÿ òåìïåðàòóðû âûáðàíà ñõåìà [2] ñ
íåêîòîðûìè èçìåíåíèÿìè. Ïðèìåíåíèå
ëîäî÷íîãî ìîòîðà îäíîïåðåõîäíîãî òðàíçèñòîðà â êà÷åñòâå
äàò÷èêà ïîçâîëèëî ðåàëèçîâàòü ëèíåéíóþ
øêàëó èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû 0...100°C.
Ä.Ë.Êðîøêî, ã.×åðêàññû Ïðè íàæàòîé êíîïêå SB1 ïðèáîðîì P1
êîíòðîëèðóþò íàïðÿæåíèå àêêóìóëÿòîðà
 ñèñòåìàõ çàæèãàíèÿ ïîäâåñíûõ ìîòî- ìå) ïîëîæåíèå “ÏÓÑʔ. Òîê àêêóìóëÿòîð- ïî øêàëå 0...10 Â. Ïðèáîð P2 ïðåäíàçíà-
ðîâ îáû÷íî ïðèìåíÿåòñÿ ìàãíåòî, ýíåðãèÿ íîé áàòàðåè GB1 ïðîòåêàåò ÷åðåç òîêî- ÷åí äëÿ êîíòðîëÿ ÷èñëà îáîðîòîâ äâèãàòå-
èñêðû ïðè ýòîì çàâèñèò îò ñêîðîñòè âðà- îãðàíè÷èâàþùèé ðåçèñòîð R1, íèçêîâîëüò- ëÿ. Òàõîìåòð âûïîëíåí ïî ñõåìå [3] ñ íå-
ùåíèÿ ìàõîâèêà ñ ïîñòîÿííûì ìàãíèòîì. íóþ îáìîòêó òðàíñôîðìàòîðà Ò1 è êîíòàê- êîòîðûìè âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè. Ïðè
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðó÷íîãî ñòàðòåðà ñêî- òû ïðåðûâàòåëÿ. Ïîñëå çàïóñêà äâèãàòåëÿ íàæàòîé êíîïêå SB2 ïðèáîðîì P2 êîíòðî-
ðîñòü ìàõîâèêà ìàëà, ÷òî ñíèæàåò íà- ïåðåêëþ÷àòåëü SA1 óñòàíàâëèâàþò â âåðõ- ëèðóþò âåëè÷èíó çàðÿäíîãî òîêà.
äåæíîñòü çàïóñêà. Ïðèìåíåíèå ýëåêòðî- íåå ïî ñõåìå ïîëîæåíèå “ÐÀÁÎÒÀ”, ïðè  ýëåêòðîáëîêå âîçìîæíî ïðèìåíåíèå
áëîêà ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ìîùíóþ èñêðó ýòîì íèçêîâîëüòíàÿ êàòóøêà òðàíñôîð- 6-âîëüòîâûõ àêêóìóëÿòîðîâ åìêîñòüþ îò 4
ïðè ïóñêå äâèãàòåëÿ, îáåñïå÷èâàåò êîí- ìàòîðà Ò1 îòêëþ÷àåòñÿ îò àêêóìóëÿòîðà è äî 10 À•÷, èñïîëüçóåìûõ â ïåðåíîñíûõ
òðîëü òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà è ÷èñëà ïîäêëþ÷àåòñÿ ê êàòóøêå çàæèãàíèÿ ìàãíå- èìïîðòíûõ ôîíàðÿõ ñ ëàìïàìè äíåâíîãî
îáîðîòîâ. Ñõåìà ýëåêòðîáëîêà è ïîäêëþ- òî. ñâåòà. Çàðÿæàòü àêêóìóëÿòîð ìîæíî ëèáî
÷åííûõ ê íåìó ýëåêòðè÷åñêèõ öåïåé ìîòî- Ïðåèìóùåñòâà òàêîãî ðåøåíèÿ ïî ñðàâ- îò êàòóøêè çàæèãàíèÿ ðàáîòàþùåãî äâè-
ðà ïîêàçàíà íà ðèñóíêå. íåíèþ ñî ñõåìîé [1] - èñêëþ÷åíèå ïðîòå- ãàòåëÿ (ïîëîæåíèå “1” ïåðåêëþ÷àòåëÿ SA2),
Ýëåêòðîáëîê ïîäêëþ÷åí ê ìîòîðó ñ ïî- êàíèÿ òîêà àêêóìóëÿòîðà ÷åðåç êàòóøêó ëèáî îò âíåøíåãî çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà
ìîùüþ êàáåëÿ ñ 10-êîíòàêòíûìè ðàçúåìà- ìàãíåòî è âîçìîæíîå ðàçìàãíè÷èâàíèå (ïîëîæåíèå “2”), ïîäêëþ÷àåìîãî ê ýëåêòðî-
ìè. Ïåðåä çàïóñêîì äâèãàòåëÿ ïåðåêëþ÷à- ìàãíèòà ïðè íåïðàâèëüíîì ïîäêëþ÷åíèè áëîêó ÷åðåç ðàçúåì XP1. Ðîçåòêà XS2 ïîç-
òåëü SA1 óñòàíàâëèâàþò â (íèæíåå ïî ñõå- àêêóìóëÿòîðà. âîëÿåò èñïîëüçîâàòü ýëåêòðîáëîê äëÿ ïè-
òàíèÿ âíåøíèõ íàãðóçîê.
Ýëåêòðîáëîê âûïîëíåí â êîðïóñå ðàç-
ìåðîì 160x160x160 ìì. Âñå ïðèáîðû,
ðàçúåìû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ ðàñïîëîæå-
íû íà ñúåìíîé âåðõíåé êðûøêå, àêêóìóëÿ-
òîð óñòàíîâëåí íà äíå êîðïóñà. Âûñîêî-
âîëüòíûé òðàíñôîðìàòîð òèïà ÒËÌ, à
äàò÷èê òåìïåðàòóðû VT1 óñòàíàâëèâàþò
íà ïîäâåñíîì ìîòîðå.
Ðåçèñòîð R1, îãðàíè÷èâàþùèé âåëè÷è-
íó ðàçðÿäíîãî òîêà, âûáèðàþò èç ñîîòíî-
øåíèÿ:
R1=(Uak-IrR)/Ir,
ãäå Uak - íàïðÿæåíèå àêêóìóëÿòîðà; Â;
Ir - äîïóñòèìûé äëÿ äàííîãî àêêóìóëÿòîðà
çàðÿäíûé òîê; R - ñîïðîòèâëåíèå íèçêî-
âîëüòíîé îáìîòêè òðàíñôîðìàòîðà Ò1.
Ïðè Ir*R≥Uak ðåçèñòîð R1 íå óñòàíàâëè-
âàþò. Ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R5 îã-
ðàíè÷èâàåò âëèÿíèå öåïè çàðÿäà àêêóìó-
ëÿòîðà íà ðàáîòó ñèñòåìû çàæèãàíèÿ.
Êàëèáðîâêó ñõåìû èçìåðåíèÿ íàïðÿæå-
íèÿ àêêóìóëÿòîðà ïðîâîäÿò ïóòåì ïîäáî-
ðà ñîïðîòèâëåíèÿ R6, ñõåìó èçìåðåíèÿ
çàðÿäíîãî òîêà ðåãóëèðóþò ïðè ïîìîùè
ðåçèñòîðà R10. Íàëàæèâàíèå ñõåì èçìå-
ðåíèÿ òåìïåðàòóðû è ÷èñëà îáîðîòîâ ïî-
äðîáíî îïèñàíî â ëèòåðàòóðå [2,3].

Ëèòåðàòóðà
1.Øàóëà Â. Àêêóìóëÿòîð â ïîìîùü ìàã-
íåòî//Êàòåðà è ÿõòû. - 1990. - ¹6. -
Ñ.82.
2. Íå÷àåâ È. Ïðîñòîé òàõîìåòð: êàêèì
îí ìîæåò áûòü?//Ðàäèî. -1992.-¹8.-
Ñ.82.
3. Ñîíèí Å. Ðàäèîýëåêòðîíèêà â êàòåðàõ
è ÿõòàõ. - Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü,-1982.

24 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ

Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå


http//schematic.by.ru
Âîëüòìåòð ñ ñëóæáû àêêóìóëÿòîðà è ýëåêòðî- ùåíèå, îòíîñèòåëüíî êîòîðîãî ïðåùàåò ïðîõîæäåíèå òîêà îò-
òî÷íîñòüþ 0,1  ëàìï ñîêðàùàåòñÿ â 2-2,5 ðà- íà÷èíàþò èçìåðåíèå, óñòàíàâ- ðèöàòåëüíîé ïîëÿðíîñòè ÷åðåç
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðåæ- çà. Íóæåí ñïåöèàëüíûé âîëüò- ëèâàþò ñîïðîòèâëåíèÿìè ðåçè- ðåçèñòîð R1 è îïåðàöèîííûé
äåâðåìåííîãî âûõîäà èç ñòðîÿ ìåòð, èçìåðÿþùèé íàïðÿæåíèå ñòîðîâ R3, R4, à âåëè÷èíó îá- óñèëèòåëü. Âîçìîæíî ïðîõîæ-
äîðîãîñòîÿùåãî àêêóìóëÿòîðà â äèàïàçîíå 13-15  ñ òî÷íîñ- ðàòíîé ñâÿçè (îïðåäåëÿþùóþ äåíèå òîêà ÷åðåç ñòàáèëèòðîí
íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà ðàáîòîé òüþ äî 0,1 Â. Ìîæíî èçãîòîâèòü êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ ÎÓ DA1 VD3, äèîä VD2 è ðåçèñòîðû R2-
ðåëå-ðåãóëÿòîðà íàïðÿæåíèÿ è ïîäîáíûé ñ ðàñòÿíóòîé â äèàïà- è ñòåïåíü “ðàñòÿæêè” äèàïàçî- R4. Ìåæäó âõîäàìè ÎÓ (âûâîäû
ñîñòîÿíèåì áîðòîâîé ýëåêòðî- çîíå 10-15 Â øêàëîé. Ïîâû- íà) - ñîïðîòèâëåíèÿìè ðåçèñ- 2,3) óñòàíîâèòñÿ ðàçíîñòü ïî-
ñåòè àâòîìîáèëÿ. Íàïðÿæåíèå â øåííàÿ òî÷íîñòü èçìåðåíèé, ëè- òîðîâ R5, R6. Ñòàáèëèòðîí VD3 òåíöèàëîâ íå áîëåå 0,7 Â. Òà-
íåé íå äîëæíî îòëè÷àòüñÿ áî- íåéíàÿ øêàëà âî âñåì äèàïàçî- îáåñïå÷èâàåò ñìåùåíèå íà íå- êîå æå ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ áó-
ëåå ±3% îò îïòèìàëüíîé âåëè- íå, îòñóòñòâèå ñîáñòâåííîãî èñ- èíâåðòèðóþùåì âõîäå DA íà äåò íà âûâîäå 3 îòíîñèòåëüíî
÷èíû, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ óñ- òî÷íèêà ïèòàíèÿ, ýëåìåíòû çà- âåëè÷èíó, ðàâíóþ ïðèáëèçèòåëü- âûâîäà 4. Òàêèì îáðàçîì îáåñ-
ëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè àêêóìóëÿ- øèòû, íå âëèÿþùèå íà òî÷íîñòü íî ïîëîâèíå èçìåðÿåìîãî ïàäå- ïå÷èâàåòñÿ íàäåæíàÿ çàùèòà
òîðà è çàâèñèò îò åãî òåõíè÷å- èçìåðåíèé, ðåãóëèðîâàíèå çî- íèÿ íàïðÿæåíèÿ, ÷òî íåîáõîäè- ÎÓ îò ïåðåïóòûâàíèÿ ïîëÿðíî-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ, êëèìàòè÷åñêîé íû “ðàñòÿæêè” øêàëû - îòëè÷è- ìî äëÿ ðàáîòû ÎÓ ñ îäíîïîëÿð- ñòè ïðè ïîäêëþ÷åíèè. Ïîñòî-
çîíû. ×åì òî÷íåå ïîääåðæèâà- òåëüíûå îñîáåííîñòè åãî. Ïðè- íûì ïèòàíèåì. Ñîïðîòèâëåíèå ÿííûå ðåçèñòîðû òèïà ÌËÒ, â
åòñÿ îïòèìàëüíîå íàïðÿæåíèå áîð âûïîëíåí íà áàçå îïåðà- ðåçèñòîðà R7 çàâèñèò îò ÷óâñò- êà÷åñòâå ïîäñòðîå÷íûõ æåëà-
ïðè ïîäçàðÿäêå àêêóìóëÿòîð- öèîííîãî óñèëèòåëÿ è ïðåäñòàâ- âèòåëüíîñòè ìèêðîàìïåðìåòðà òåëüíî èñïîëüçîâàòü ìíîãî-
íîé áàòàðåè, òåì äîëüøå îíà ëÿåò ñîáîé èçìåðèòåëü ðàçíî- ÐÀ è ìàêñèìàëüíîãî âûõîäíîãî îáîðòíûå òèïà ÑÏ5-2, ÑÏ5-3,
ïðîñëóæèò. Áîëüøîå çíà÷åíèå ñòè íàïðÿæåíèé. íàïðÿæåíèÿ ÎÓ îòíîñèòåëüíî ÑÏ5-14, ìîæíî è äðóãèå òèïû
èìååò ïðàâèëüíàÿ ðàáîòà ãå- Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà âîëüò- êàòîäà VD3. Äèîäû VD1, VD2 ÎÓ, íàïðèìåð, Ê140ÓÄ7,
íåðàòîðà. Ïðè ïîâûøåíèè íà- ìåòðà ïîêàçàíà íà ðèñ.1. îáåñïå÷èâàþò çàùèòó ÎÓ, a Ê140ÓÄ1À, Ê553ÓÄ1 ñ ñîîòâåò-
ïðÿæåíèÿ âûøå îïòèìàëüíîãî Ïèòàåòñÿ âîëüòìåòð îò îáúåê- VD4, VD5 - ìèêðîàìïåðìåòðà ñòâóþùèìè öåïÿìè êîððåêöèè.
íà 10-12% (îêîëî 0,15 Â) ñðîê òà èçìåðåíèÿ. Íà÷àëüíîå ñìå- îò ïåðåãðóçêè ïî òîêó. VD1 çà- Äèîäû - ëþáûå ìàëîìîùíûå
êðåìíèåâûå. Ñòàáèëèòðîí
ÊÑ147À ìîæíî çàìåíèòü íà
ÊÑ156À, íî, âîçìîæíî, òîãäà
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè âîëüòìåòðà óõóäøèòñÿ òåìïåðàòóðíàÿ ñòà-
áèëüíîñòü âîëüòìåòðà è ïîòðå-
Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ áóåòñÿ óòî÷íèòü íîìèíàëû ðåçè-
íàïðÿæåíèé, Â . . . . . . . . . . . . îò 10 äî 15 ñòîðîâ R1-R3. Ìèêðîàìïåðìåòð
Ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèé ïðè òèïà Ì906 èëè Ì24 ñ òîêîì
òåìïåðàòóðå 20±5°Ñ, íå õóæå, %. . . . . 0,5 ïîëíîãî îòêëîíåíèÿ 50 ìêÀ è
Äèñêðåòíîñòü, Â. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 øêàëîé, ñîîòâåòñòâóþùåé âû-
Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå, áðàííîé çîíå èçìåðåíèÿ. Ìîæ-
íå ìåíåå, êÎì . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 íî ïðèìåíèòü è äðóãèå ñòðå-
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ ëî÷íûå ïðèáîðû ñ òîêîì ïîëíî-
òåìïåðàòóð, °Ñ . . . . . . . . . . îò -10 äî +35 ãî îòêëîíåíèÿ äî 1 ìÀ.  ýòîì
Ãàáàðèòû (ñ ìèêðîàìïåðìåòðîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî ïîäîáðàòü
Ì906), ìì . . . . . . . . . . . . . . . 65õ105õ120 âåëè÷èíó ñîïðîòèâëåíèÿ R5 ñ
ó÷åòîì âûáðàííîãî çíà÷åíèÿ
ïàäåíèÿ íàïðÿæåíèÿ íà íåì
ðèñ.1 (îêîëî 1,5 Â). Íàëàæèâàíèå
âîëüòìåòðà ñâîäèòñÿ ê åãî êàëè-
áðîâêå, êîòîðóþ âûïîëíÿþò ñ
ïîìîùüþ ðåãóëèðóåìîãî èñòî÷-
íèêà ïèòàíèÿ ñ âûõîäíûì íàïðÿ-
æåíèåì 9-16 Â è îáðàçöîâîãî
âîëüòìåòðà, íàïðèìåð, Â7-16,
ÔÇÎ, ÂÐ-11. Ïîäñòðîå÷íûå ðå-
çèñòîðû óñòàíàâëèâàþò â ñðåä-
íåå ïîëîæåíèå è íà âõîä âîëüò-
ìåòðà ïîäàþò íàïðÿæåíèå 12-
13 Â, êîíòðîëèðóÿ åãî ïî îá-
ðàçöîâîìó ïðèáîðó. Ñòðåëêà
íàëàæèâàåìîãî âîëüòìåòðà
äîëæíà îòêëîíèòüñÿ îò íóëåâî-
ãî çíà÷åíèÿ. Çàòåì íà âûõîäå
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ óñòàíàâëè-
âàþò íàïðÿæåíèå 10 Â (±0,05 Â)
è ðåçèñòîðîì R4 ïåðåâîäÿò
ñòðåëêó âîëüòìåòðà íà íóëåâîå
äåëåíèå. Óâåëè÷èâ èçìåðÿåìîå
ðèñ.2
Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 25
ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ
íàïðÿæåíèå äî 15 ± 0,05 Â, íèå íà ëàìïàõ HL3, HL4 (Uë)
ðåçèñòîðîì R6 óñòàíàâëèâàþò ïîñòîÿííî è ðàâíî 5,5 Â, ïîýòî-
ñòðåëêó íà êîíå÷íîå äåëåíèå ìó îíè ñâåòÿò ïîëíûì íàêàëîì.
øêàëû. Ïîâòîðèâ óêàçàííûå  òå÷åíèå âòîðîãî ïîëóïåðèî-
îïåðàöèè äëÿ 10 è 15 Â, äîáè- äà íàïðÿæåíèå Uë (ïîñëåäîâà-
âàþòñÿ òî÷íîé íàñòðîéêè âîëüò- òåëüíîñòü êîðîòêèõ èìïóëüñîâ
ìåòðà â äèàïàçîíå 13-14,5 Â. ñ ÷àñòîòîé 1 êÃö) ëàìïû ïðàê-
Âî âðåìÿ íàëàæèâàíèÿ ðåëå- òè÷åñêè íå ñâåòÿò, õîòÿ èõ íèòè
ðåãóëÿòîðà íàïðÿæåíèå èçìå- è îñòàþòñÿ ãîðÿ÷èìè. Ïðè ýòîì
ðÿþò íà êëåììàõ àêêóìóëÿòî- ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà ëàì-
ðà. Âèä ïå÷àòíîé ïëàòû è ïàõ HL3, HL4 ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç
ðàñïîëîæåíèå ýëåìåíòîâ íà äèîä VD2 íà çâóêîèçëó÷àòåëü
íåé ïîêàçàíû íà ðèñ.2. Ïëàòó ÍÀ1, êîòîðûé âîñïðîèçâîäèò ðèñ.3
óñòàíàâëèâàþò íà êîíòàêòíûå çâóêîâîé ñèãíàë ÷àñòîòîé 1 êÃö.
áîëòû ìèêðîàìïåðìåòðà Ì906 Ïðè áîðòîâîé ñåòè ñ íàïðÿæå- ðåçèñòîðîì ñîïðîòèâëåíèåì
è ïîìåùàþò âìåñòå ñ íèì â êî- íèåì 12 Â ðåçèñòîð R3 ñëåäó- 200...300 Îì ìîùíîñòüþ 1 Âò.
ðîáêó. åò çàìåíèòü íà äðóãîé (1,5 êÎì Ðàçðÿæàåòñÿ àêêóìóëÿ-
Ìîäåëèñò-Êîíñòðóêòîð ¹12, â ìîùíîñòüþ 1 Âò). Óìåíüøèòü òîð. ×òî äåëàòü?
1990 ã., ñòð.27 ãðîìêîñòü çâó÷àíèÿ ñèãíàëà Íîðìàëüíî ðàáîòàþùèé ãå-
Ðåëå óêàçàòåëÿ ìîæíî âêëþ÷åíèåì ïîñëåäîâà- íåðàòîð àâòîìîáèëÿ äîëæåí
ïîâîðîòîâ òåëüíî ñî ÍÀ1 ðåçèñòîðà ñî- îáåñïå÷èâàòü âñåõ ïîòðåáèòå-
Ðåëå óêàçàòåëÿ ïîâîðîòîâ ïðîòèâëåíèåì 51...82 Îì. ëåé è çàðÿæàòü àêêóìóëÿòîð. ðèñ.4
ñïîñîáíî ðàáîòàòü îò èñòî÷- Ìîæíî ïðèìåíèòü ðåçèñòîðû Ïðîâåðêó åãî íà÷íèòå ñ îïðå-
íèêîâ òîêà íàïðÿæåíèåì 12 è 6 òèïîâ ÌÒ, ÎÌËÒ, Ñ2-33À ìîù- äåëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ è íàòÿæåíèÿ ðàòîðîâ îòå÷åñòâåííûõ àâòî-
 (ïðèãîäíî äëÿ óñòàíîâêè è íà íîñòüþ íå ìåíåå 0,25 Âò. Êîí- ïðèâîäíîãî ðåìíÿ. Ðåìåíü íå ìîáèëåé ðàâíî 14,2 Â. Òîê âîç-
ìíîãèå ìîäåëè ìîòîöèêëîâ). Ïå- äåíñàòîð Ñ1 - ÊËÑ, ÊÌ èëè äîëæåí èìåòü ðàññëîåíèé, òðå- áóæäåíèÿ, íàïðèìåð, ãåíåðàòî-
ðèîäè÷íîñòü âêëþ÷åíèÿ ëàìï è Ê10-17. Òðàíçèñòîðû ÊÒ315 ùèí è äðóãèõ âèäèìûõ äåôåêòîâ. ðà Bosch90À äîëæåí áûòü 200
çâóêîâûõ ñèãíàëîâ 1 ñ. ìîæíî çàìåíèòü íà ÊÃ312À, Çàòåì íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ìÀ. Åñëè îí ìåíüøå, òî ñëåäó-
Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà óñò- ÊÒ608À, ÊÒ603À; ÊÒ313Á - íà ñîñòîÿíèå òîêîñúåìíûõ ùåòîê è åò ïðîâåðèòü âñþ öåïü äî ñèñ-
ðîéñòâà ïîêàçàíà íà ðèñ.3. ÊÒ630Ã; ÃÒ806À - íà ÃÒ701À. ðåëå ðåãóëÿòîðà íàïðÿæåíèÿ. òåìíîãî èíòåãðàëüíîãî ðåëå ðå-
Íà ìèêðîñõåìå DD1 òèïà Âìåñòî ñîñòàâíîãî òðàíçèñòîðà Ùåòêè äîëæíû áûòü ðàçìåðîì ãóëÿòîðà íàïðÿæåíèÿ (îíî, ÷à-
ÊÐ512ÏÑ10 ñîáðàí çàäàþùèé (VT3VT4) ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå ìåíåå 5-6 ìì, â ïðîòèâíîì øå âñåãî, íàõîäèòñÿ çà ïàíåëüþ
ãåíåðàòîð, ðàáîòàþùèé íà çâó- ÊÒ825À èëè ÊÒ825Á, à âìåñòî ñëó÷àå èõ ñëåäóåò çàìåíèòü. Äëÿ ïðèáîðîâ íà ùèòêå âîäèòåëÿ).
êîâîé ÷àñòîòå 1 êÃö. Ñ âûõîäà äèîäîâ ÊÄ102Á - ëþáûå äðóãèå èíîìàðîê âðåìåííî ïîäîéäóò Åñëè ïðè ðàáîòå ãåíåðàòîðà
Q1 ñ÷åò÷èêà ÌÑ ïðÿìîóãîëüíûå ñ ïðÿìûì òîêîì íå ìåíåå 0,3. ùåòêè îò îòå÷åñòâåííûõ àâòîìî- ñëûøåí “ïèùàùèé” çâóê, òî ñëå-
èìïóëüñû ÷àñòîòîé 1 Ãö ïîñòó-  êà÷åñòâå çâóêîèçëó÷àòåëÿ ïî- áèëåé. Ãëàâíîå - àêêóðàòíî èõ äóåò îñëàáèòü ðåìåíü ãåíåðàòî-
ïàþò íà âõîä êëþ÷åâîãî óñèëè- äîéäåò òåëåôîííûé êàïñþëü ñ ïåðåïàÿòü. ðà, ïðîâåðèòü ëþôò åãî ïîä-
òåëÿ òîêà íà òðàíçèñòîðàõ VT1- ñîïðîòèâëåíèåì íå ìåíåå 50 Åñëè íàïðÿæåíèå ãåíåðàòî- øèïíèêîâ è ïðè çíà÷èòåëüíîì
VT4. Íà áàçó òðàíçèñòîðà VT1 Îì. Ïåðåêëþ÷àòåëü SA1 - òóì- ðà ìåíüøå 14 èëè âûøå 14,6 Â, ëþôòå çàìåíèòü èõ. Íà èíî-
ïîñòóïàþò òàêæå (÷åðåç ðåçèñ- áëåð Ï2Ò-14 èëè ëþáîé äðó- òî íåîáõîäèìî çàìåíèòü ðåëå ìàðêè ïîäîéäóò è íàøè ïîä-
òîð R2) èìïóëüñû ñ ÷àñòîòîé 1 ãîé ñî ñðåäíèì ïîëîæåíèåì è ðåãóëÿòîðà íàïðÿæåíèÿ. Ïðè øèïíèêè, òîëüêî ëó÷øå ïîêó-
êÃö ñ çàäàþùåãî ãåíåðàòîðà. äîïóñòèìûì òîêîì ÷åðåç êîí- íèçêîì íàïðÿæåíèè (åñëè íå ïî- ïàòü ïîäøèïíèêè áîëåå âûñîêî-
Ïàðàìåòðè÷åñêèé ñòàáèëèçà- òàêòû íå ìåíåå 4 À. Âñå äå- ìîãàåò çàìåíà ðåëå ðåãóëÿòîðà) ãî êëàññà òî÷íîñòè (äëÿ áîëüøå-
òîð VD1R3 ñëóæèò äëÿ ïèòàíèÿ òàëè ðåëå óêàçàòåëÿ ïîâîðî- íóæíî ïðîâåðèòü òîê è íàïðÿ- ãî ñðîêà ñëóæáû). Äëÿ ãåíåðà-
DD1 ñòàáèëüíûì íàïðÿæåíèåì. òîâ, êðîìå òóìáëåðà è êàïñþ- æåíèå íà îáìîòêå âîçáóæäå- òîðà Bosch90À ïîäõîäÿò ïîä-
Êëþ÷åâîé óñèëèòåëü òîêà ïèòà- ëÿ, ñìîíòèðîâàíû íà ïå÷àòíîé íèÿ ãåíåðàòîðà. Íàïðÿæåíèå øèïíèêè 303 è 201, çàêðûòûå ñ
åòñÿ íåñòàáèëèçèðîâàííûì áîð- ïëàòå èç ôîëüãèðîâàííîãî ñòåê- íà îáìîòêå âîçáóæäåíèÿ ãåíå- äâóõ ñòîðîí.
òîâûì íàïðÿæåíèåì. Îáùåå ïî- ëîòåêñòîëèòà òîëùèíîé 1,5 ìì.
òðåáëåíèå óñòðîéñòâà ïî òîêó Òðàíçèñòîð VT4 ñëåäóåò óñòàíî-
ïðè âûêëþ÷åííûõ ñèãíàëüíûõ âèòü íà ìàññèâíûé òåïëîîòâîä,
ëàìïàõ íå ïðåâûøàåò 7 ìÀ, ïî- ïðèêðåïëåííûé ê ïëàòå. Ïëàòó
ýòîìó âûêëþ÷àòåëÿ ïèòàíèÿ â è êàïñþëü ðàçìåùàþò â êîðîá-
ðåëå íåò. êå èç ëèñòîâîãî äþðàëþìèíèÿ,
Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ óêàçàòåëÿ êîòîðóþ êðåïÿò â óäîáíîì äëÿ
ïîâîðîòîâ (ïåðåêëþ÷àòåëü SA1 âîäèòåëÿ ìåñòå. Ïðè ïðàâèëü-
â ïîëîæåíèå, íàïðèìåð, “Ï” - íîì ìîíòàæå è èñïðàâíûõ äåòà-
ïîâîðîò âïðàâî) ñîñòàâíîé ëÿõ ðåëå íàëàæèâàòü íå íóæ-
òðàíçèñòîð VT3VT4 íà÷èíàåò íî. Åñëè â áîðòîâîé ñåòè ïåðå-
ïåðèîäè÷åñêè îòêðûâàòüñÿ, âõî- ìåííîå íàïðÿæåíèå, êëþ÷åâîé
äÿ â íàñûùåíèå. Âðåìÿ, â òå÷å- óñèëèòåëü òîêà ñëåäóåò ïèòàòü
íèå êîòîðîãî îí íàñûùåí, ðàâ- ÷åðåç âûïðÿìèòåëü, à ìèêðî-
íî 0,5 ñ. Ñëåäóþùèå 0,5 ñ òðàí- ñõåìó - îò òðåõ ãàëüâàíè÷åñêèõ
çèñòîð ñ ÷àñòîòîé 1 êÃö ïåðå- ýëåìåíòîâ 316,343,373 èëè îò
õîäèò èç àêòèâíîãî ñîñòîÿíèÿ áàòàðåè 3336. Ïðè ýòîì íåîá-
â çàêðûòîå. Ôîðìà íàïðÿæå- õîäèìîñòü â ïàðàìåòðè÷åñêîì
íèÿ íà ñèãíàëüíûõ ëàìïàõ ïî- ñòàáèëèçàòîðå îòïàäàåò. Äëÿ
êàçàíà íà ðèñ.4 (äëÿ íàïðÿæå- áîëåå óñòîé÷èâîé ðàáîòû òðàí-
íèÿ áîðòîâîé ñåòè Uáñ=6Â). Â çèñòîðà VT4 ñëåäóåò åãî ýìèò-
òå÷åíèå ïîëóïåðèîäà íàïðÿæå- òåðíûé ïåðåõîä çàøóíòèðîâàòü

26 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÄËß ËÞÐÁÓÎÁÇÐÍÈÀÊÒÀÅËÜÍÛÕ

О ТЕМПЕРАТУРЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ


 ýòîì íîìåðå ïóáëèêóåòñÿ ñòàòüÿ Þ.Áîðîäàòîãî “Âå÷íàÿ ñïè- íîå ñîïðîòèâëåíèå ìàòåðèàëà ëèíåéíî çàâèñèò îò àáñîëþòíîé
ðàëü”. Àâòîð ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ ïîâûøåíèÿ íàäåæíî- òåìïåðàòóðû è ïðèìåðíî ðàâíî ρ = ρ0Òk, ãäå ρ0 - óäåëüíîå ñî-
ñòè ñïèðàëè íóæíî ñíèæàòü åå òåìïåðàòóðó. À ìîæíî ëè ðàññ÷è- ïðîòèâëåíèå ïðè 0°Ñ; k = 0,0036. Ïîäñòàâèâ âñå ýòè äàííûå â
òàòü, íàñêîëüêî ïðè ýòîì ñíèæàåòñÿ òåìïåðàòóðà? Ïîïðîáóåì ýòî (1) è ïðîâåäÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ, ïîëó÷èì äëÿ òåìïåðàòóðû òåðìî-
ñäåëàòü. äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ
Ïðàêòè÷åñêè âñÿ ýëåêòðîýíåðãèÿ â ñïèðàëè ïðåâðàùàåòñÿ â Ò5 = U2d/4σρ0kL2 . (2)
òåïëî, à ïðàêòè÷åñêè âñå òåïëî óõîäèò â ïðîñòðàíñòâî ïóòåì
ëó÷åèñïóñêàíèÿ. Ñ åäèíèöû ïîâåðõíîñòè íàãðåòîãî òåëà ïî çà- Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëàãàåìîå â ñòàòüå “Âå÷íàÿ ñïèðàëü” óâå-
êîíó Ñòåôàíà-Áîëüöìàíà èçëó÷àåòñÿ ìîùíîñòü Ðèç = σÒ4, ãäå ëè÷åíèå äëèíû ñïèðàëè â 4 ðàçà ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ àáñîëþò-
σ = 5,67·10-8 Âò/(ì2Ê4)- ïîñòîÿííàÿ Ñòåôàíà-Áîëüöìàíà; Ò - íîé òåìïåðàòóðû â 42/5 = 1,75 ðàçà. Íàïðèìåð, åñëè ïðè îäíîé
àáñîëþòíàÿ òåìïåðàòóðà (â Êåëüâèíàõ). Çàêîí ýòîò îòíîñèòñÿ ê ñïèðàëè òåìïåðàòóðà áûëà 1400 Ê (1127°Ñ), òî òåïåðü îíà ñòà-
íåò 800 Ê (527°Ñ). Íî ïðè ýòîì â 1,75 ðàçà óìåíüøèòñÿ è îìè-
òàê íàçûâàåìîìó àáñîëþòíî ÷åðíîìó òåëó, íî ñèëüíî íàãðåòûå ÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå ñïèðàëè, à ñëåäîâàòåëüíî, âî ñòîëüêî æå
òåëà ìîæíî óñëîâíî ñ÷èòàòü àáñîëþòíî ÷åðíûìè. Ïîñëå ïðîãðå- ðàç âîçðàñòåò ìîùíîñòü, âûäåëÿåìàÿ â ñïèðàëè.
âà íàãðåâàòåëÿ íàñòóïàåò òåðìîäèíàìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå, êîã- Ïðè âûâîäå ôîðìóëû (2) íå ñòàâèëàñü çàäà÷à ôèêñàöèè ìîù-
äà ïîëó÷àåìàÿ è ðàññåèâàåìàÿ ìîùíîñòè ðàâíû äðóã äðóãó: íîñòè, ïîýòîìó èçìåíåíèå ëþáîé îäíîé èç âåëè÷èí ïðèâîäèò ê
σSïÒ4 = U2/R, (1) èçìåíåíèþ ìîùíîñòè íàãðåâàòåëÿ. Ïîýòîìó, åñëè ïðîñòî óìåíü-
ãäå Sï - ïëîùàäü èçëó÷àþùåé ïîâåðõíîñòè; U - íàïðÿæåíèå íà- øèòü íàïðÿæåíèå, òî äëÿ ñîõðàíåíèÿ ìîùíîñòè íóæíî àäåêâàò-
ãðåâàòåëÿ; R - åãî ñîïðîòèâëåíèå ïðè òåìïåðàòóðå ðàâíîâåñèÿ; íî èçìåíèòü êàêîé-ëèáî èç ïàðàìåòðîâ íàãðåâàòåëÿ. Íàïðè-
R = ρL/Sc; ρ - óäåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå ìàòåðèàëà íàãðåâàòåëÿ; ìåð, ó ñòàëüíîé ïðîâîëîêè ρ0 â 10 ðàç ìåíüøå, ÷åì ó íèõðîìî-
L - åãî äëèíà; Sñ - ïëîùàäü ñå÷åíèÿ ìàòåðèàëà íàãðåâàòåëÿ. Äëÿ âîé, è òîãäà ìîùíîñòü íàãðåâàòåëÿ ìîæíî ïîëó÷èòü, çàìåíèâ íè-
íàãðåâàòåëÿ öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû (à ëþáàÿ ïðîâîëîêà èìååò
õðîìîâóþ ïðîâîëîêó ñòàëüíîé è óìåíüøèâ íàïðÿæåíèå â 101/2
òàêóþ ôîðìó) Sï = πdL, d - äèàìåòð ïðîâîëîêè, Sñ = πd2/4. Óäåëü- = 3,16 ðàçà.

ÐÅÎÑÒÀÒ
Þíûì ýëåêòðèêàì

Ðåîñòàò – ýòî óñòðîéñòâî, ïðåä- íî ïëàâíî èëè ñòóïåí÷àòî ðåãóëè-


íàçíà÷åííîå äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ âå- ðîâàòü ñîïðîòèâëåíèå âêëþ÷àåìîé
ëè÷èíû òîêà è íàïðÿæåíèÿ â ýëåêò- â öåïü ÷àñòè ðåçèñòèâíîãî ýëåìåí-
ðè÷åñêîé öåïè. Îñíîâíûå ÷àñòè åãî òà. Äëÿ èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû òîêà
– ðåçèñòèâíûé ýëåìåíò è ïîäâèæíûé èëè íàïðÿæåíèÿ ðåîñòàò âêëþ÷àþò
êîíòàêò, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæ- â öåïü ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ïîòðåáè-
òåëåì ýëåêòðîýíåðãèè.
×àñòî ðåîñòàò âûïîëíåí â âèäå
ïðîâîëî÷íîé êàòóøêè ñîïðîòèâëå-
íèÿ, ñ áîêîâîé ïîâåðõíîñòüþ êîòî-
ðîé ñîïðèêàñàåòñÿ ñêîëüçÿùèé êîí-
òàêò. Êîãäà êîíòàêò óñòàíîâëåí òàê,
÷òî â öåïü âêëþ÷åíû òîëüêî íå-
ñêîëüêî âèòêîâ êàòóøêè, ñîïðîòèâ-
ëåíèå ðåçèñòèâíîãî ýëåìåíòà ìèíè-
ìàëüíî, ïàäåíèÿ íàïðÿæåíèÿ íà
íåì ïðàêòè÷åñêè íåò, òîê â öåïè
ìàêñèìàëåí è ýëåêòðîëàìïî÷êà
ñâåòèò ïîëíûì ñâåòîì. Ïðè äâèæå-
íèè ñêîëüçÿùåãî êîíòàêòà âñå áîëü-
øåå ÷èñëî âèòêîâ êàòóøêè âêëþ-
÷àåòñÿ â öåïü, ñîïðîòèâëåíèå ðåçè-
ñòèâíîãî ýëåìåíòà âîçðàñòàåò, ïà-
äåíèå íàïðÿæåíèÿ íà íåì óâåëè÷è-
âàåòñÿ, ñèëà òîêà â öåïè ïàäàåò, è
ñíèæàåòñÿ ÿðêîñòü ñâå÷åíèÿ ëàì-
ïî÷êè.
Ðåîñòàòû ïðèìåíÿþòñÿ, íàïðè-
ìåð, äëÿ îãðàíè÷åíèÿ âåëè÷èíû ïó-
ñêîâîãî òîêà â ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøè-
íàõ èëè êàê ðåãóëÿòîðû è äàò÷èêè
ïåðåìåùåíèÿ, êîãäà âåëè÷èíà ñî-
ïðîòèâëåíèÿ ðåîñòàòà ïðîïîðöè-
îíàëüíà âåëè÷èíå ïåðåìåùåíèÿ
(ëèíåéíîãî èëè óãëîâîãî).

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 27


ÏÀÒÅÐ
ÍÓÒÁ
ÍÐÛÈÉÊÀ
ÔÎÍÄ

Èíòåðåñíûå óñòðîéñòâà èç ìèðîâîãî ïàòåíòíîãî ôîíäà


 ïàòåíòå Âåëèêîáðèòàíèè 2220533
îïèñàíà ñõåìà ñîãëàñóþùèõ óñò- êå íàïðÿæåíèå íóëåâîå. Åñëè ïî êàêèì-ëè-
ðîéñòâ ïî óðîâíÿì ñèãíàëîâ. Èñòî÷- áî ïðè÷èíàì (ÊÇ, ïðîáîé íà çåìëþ) òîêè
íèê ïåðåìåííîãî òîêà (ðèñ.1) ïîäêëþ÷à- â ëèíèÿõ ñòàíîâÿòñÿ ðàçíûìè, òî âî âòî-
åòñÿ ê íàãðóçêå Í ÷åðåç ñèìèñòîð VS1 ñ ðè÷íîé îáìîòêå ïîÿâëÿåòñÿ íàïðÿæåíèå,
ôàçîâûì óïðàâëåíèåì. Óïðàâëåíèå îñóùå- âêëþ÷àåòñÿ ðåëå 2, êîíòàêòû êîòîðîãî
ñòâëÿåòñÿ îò òîé æå ñåòè ïåðåìåííîãî îòêëþ÷àþò ëèíèþ.
òîêà, íî ÷åðåç äâà âñòðå÷íî âêëþ÷åííûõ Ñõåìà îïðåäåëåíèÿ îáðûâà ôàçû
ñòàáèëèòðîíà VD1 è VD2 è áàëëàñòíûé îïèñàíà â ïàòåíòå ßïîíèè 2-26448. Êàê
ðåçèñòîð R2. ×åì âûøå íàïðÿæåíèå ñòà- èçâåñòíî, îáðûâ ôàçû âåñüìà îïàñåí äëÿ
áèëèçàöèè óêàçàííûõ ñòàáèëèòðîíîâ, òåì ðàáîòû ýëåêòðîäâèãàòåëåé, êîòîðûå â ýòîì
ñ áîëüøåé çàäåðæêîé îòíîñèòåëüíî íóëÿ ñëó÷àå ìîãóò âûéòè èç ñòðîÿ.  ñõåìå
ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ âêëþ÷àåòñÿ ñèìèñ- ðèñ.5 ê ïðîâîäàì òðåõôàçíîé ëèíèè 1
òîð, òåì íèæå íàïðÿæåíèå íà íàãðóçêå Í. ïîäêëþ÷åí òðåõôàçíûé òðàíñôîðìàòîð
ðèñ.1 2, ó êîòîðîãî ïåðâè÷íûå îáìîòêè âêëþ÷å-
Òàêèì îáðàçîì ìîæíî ïîäîáðàòü ïàðû
ñòàáèëèòðîíîâ íà òðåáóåìîå íàïðÿæå- íû òðåóãîëüíèêîì, à âòîðè÷íûå - çâåç-
íèå íàãðóçêè. äîé. Ê âûõîäàì âòîðè÷íûõ îáìîòîê ïîä-
Ëþáîïûòíàÿ ñõåìà âûïðÿìèòåëÿ êëþ÷åíû ñîãëàñóþùèå óñòðîéñòâà 3, ñèã-
ïðèâåäåíà â ïàòåíòå ÑØÀ 4899271. Ñõå- íàëû êîòîðûõ ïîñòóïàþò íà ñóììàòîð 4.
ìà (ðèñ.2) ïîçâîëÿåò äëÿ äâóõïîëóïåðèîä- Ñ âûõîäà ñóììàòîðà íàïðÿæåíèå ïîäàåò-
íîãî âûïðÿìèòåëÿ îáîéòèñü áåç ñðåäíåé ñÿ íà êîìïàðàòîð 5, â êîòîðîì ñðàâíè-
òî÷êè òðàíñôîðìàòîðà Ò1. Ñðåäíÿÿ òî÷- âàåòñÿ ñ îïîðíûì íàïðÿæåíèåì Uîï. Êîã-
êà îðãàíèçóåòñÿ èñêóññòâåííî ñ ïîìîùüþ äà âêëþ÷åíû âñå òðè ôàçû, íàïðÿæåíèå íà
äâóõ äðîññåëåé L1 è L2. Îäíîâðåìåííî ðå- ðèñ.2 âûõîäå ñóììàòîðà áëèçêî ê íóëþ, è íà âû-
øàåòñÿ ïðîáëåìà ôèëüòðàöèè ïóëüñàöèé, õîäå êîìïàðàòîðà íàïðÿæåíèå òàêæå íó-
ïîñêîëüêó ýòè äðîññåëè âìåñòå ñ êîíäåí- ëåâîå. Ïðè îáðûâå ôàçû ñóììà íàïðÿæå-
ñàòîðîì Ñ1 îáðàçóþò ôèëüòð, áëàãîäàðÿ íèé ñòàíîâèòñÿ íåíóëåâîé, êîìïàðàòîð
÷åìó íà íàãðóçêå ïîëó÷àåòñÿ âûïðÿìëåí- ñðàáàòûâàåò è âêëþ÷àåò èñïîëíèòåëüíûé
íîå íàïðÿæåíèå ïðàêòè÷åñêè áåç ïóëüñà- ìåõàíèçì, îòêëþ÷àþùèé íàïðÿæåíèå â
öèé. òðåõôàçíîé ñåòè.
 ïàòåíòå ßïîíèè 2-24098 îïèñàí âû-  ïàòåíòå ÅÏ 0377285 îïèñàí ñïîñîá
êëþ÷àòåëü-îãðàíè÷èòåëü ïåðåìåí- óäàëåíèÿ ëüäà ñ ïðîâîäîâ âîçäóø-
íîãî òîêà.  íîðìàëüíîì ðåæèìå (âûêëþ- íîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è. Ñïî-
÷àòåëü 2 ðèñ.3 çàìêíóò) êîíäåíñàòîð Ñ1 ñîá (ðèñ.6) çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íà
è ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà òðàíñôîðìàòîðà ðèñ.3 ãëàâíûé ïðîâîä 1 ñ ïîìîùüþ îáå÷àéêè 2
Ò1 îáðàçóþò ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíòóð çàêðåïëÿåòñÿ íàêëàäêà 3 ñî âñïîìîãà-
íà ñåòåâîé ÷àñòîòå, ñîïðîòèâëåíèå êîòî- òåëüíûì ïðîâîäîì âûñîêîãî ñîïðîòèâëå-
ðîãî ìàëî, è îí íå ìåøàåò ðàáîòå. Íà- íèÿ 4. Ìåæäó íàêëàäêîé 3 è îñíîâíûì
ïðÿæåíèÿ âî âòîðè÷íîé îáìîòêå òðàíñ- ïðîâîäîì 1 íàõîäèòñÿ ñëîé ìàòåðèàëà 5,
ôîðìàòîðà Ò1 íåäîñòàòî÷íî äëÿ âêëþ÷å- êîòîðûé ïðè òåìïåðàòóðå âûøå íóëÿ ðà-
íèÿ ðåëå 1, êîòîðîå óïðàâëÿåò âûêëþ÷à- áîòàåò êàê èçîëÿòîð, à ïðè òåìïåðàòóðå
òåëåì 2. Ïðè âîçíèêíîâåíèè êîðîòêîãî çà- íèæå íóëÿ ñòàíîâèòñÿ ïðîâîäÿùèì. Ïðè
ìûêàíèÿ â íàãðóçêå íàïðÿæåíèå íà âòî- ýòîì âî âñïîìîãàòåëüíîì ïðîâîäå ïîÿâ-
ðè÷íîé îáìîòêå Ò1 âîçðàñòàåò è ðåëå 2 ëÿåòñÿ íàïðÿæåíèå, îí ïðîãðåâàåòñÿ è íå
âêëþ÷àåòñÿ, ðàçìûêàÿ âûêëþ÷àòåëü 2. Âîç- äàåò îáðàçîâàòüñÿ ëüäó íà ïîâåðõíîñòè
ðîñøèé òîê âòîðè÷íîé îáìîòêè ñìåùàåò îñíîâíîãî ïðîâîäà.
÷àñòîòó ðåçîíàíñà ïîñëåäîâàòåëüíîãî  ïàòåíòå Ãåðìàíèè 3840305 îïèñàíî
êîíòóðà Ñ1 - ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà Ò1, è îñ- ýëåêòðè÷åñêîå óñòðîéñòâî äëÿ ïèòà-
íîâíóþ ðîëü íà÷èíàåò èãðàòü ïàðàëëåëü- íèÿ íàãðóçêè. Ìåæäó èñòî÷íèêîì ïèòà-
íûé êîíòóð L1 - Ñ1Ò1, ñîïðîòèâëåíèå êî- ðèñ.4
òîðîãî äîñòàòî÷íî âåëèêî. Áëàãîäàðÿ ýòî-
ìó îãðàíè÷èâàåòñÿ èìïóëüñ òîêà êîðîòêî-
ãî çàìûêàíèÿ äî ìîìåíòà ñðàáàòûâàíèÿ
ðåëå 2.
Àâàðèéíîå ðàçìûêàþùåå óñòðîé-
ñòâî îïèñàíî â ïàòåíòå ÅÏÂ 0374506.
Ïðîâîäà ëèíèè ïåðåìåííîãî òîêà ïðîõî-
äÿò ÷åðåç òðàíñôîðìàòîð òîêà 1 (ðèñ.4),
íà ñåðäå÷íèêå êîòîðîãî íàìîòàíû äâå
ïåðâè÷íûå îáìîòêè, âêëþ÷åííûå âñòðå÷-
íî äðóã äðóãó. Âî âòîðè÷íîé îáìîòêå ðèñ.6
âêëþ÷åí èñïîëíèòåëüíûé ìåõàíèçì 2 (ðå-
ëå). Â íîðìàëüíîì ðåæèìå òîêè â ïåðâè÷-
íûõ îáìîòêàõ îäèíàêîâû è êîìïåíñèðóþò
äðóã äðóãà, ïîýòîìó âî âòîðè÷íîé îáìîò-
ðèñ.5

28 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÏÀÒÅÐ
ÍÓÒÁ
ÍÐÛÈÉÊÀ
ÔÎÍÄ

ðèñ.7 δ
íèÿ 1 (ðèñ.7) è íàãðóçêîé Í âêëþ÷åíû
äâà êîíäåíñàòîðà Ñ1 è Ñ2 è äâà óïðàâ-
ëÿåìûõ êîíòàêòà 2-1 è 2-2. Êîíòàêòû âêëþ-
÷àþòñÿ ïî î÷åðåäè: âíà÷àëå êîíäåíñà- ðèñ.8 ðèñ.9
òîð Ñ1 ïîäêëþ÷àåòñÿ ê èñòî÷íèêó 1 ÷åðåç
êîíòàêò 2-1 è çàðÿæàåòñÿ, çàòåì Ñ1 îòêëþ- âûõîäå âûïðÿìèòåëÿ íåîáõîäèìî îòôèëü- ñîá çà÷èñòêè ïðîâîäà îò èçîëÿöèè.
÷àåòñÿ îò èñòî÷íèêà è ÷åðåç êîíòàêò 2-2 òðîâàòü ãàðìîíèêè äâóõïîëóïåðèîäíîãî Âíà÷àëå ñ èçîëèðîâàííîãî ïðîâîäà 1
çàðÿæàåò êîíäåíñàòîð Ñ2, ïîäêëþ÷åííûé íàïðÿæåíèÿ âûïðÿìèòåëÿ.  óñòðîéñòâå (ðèñ.9) ñíèìàþò óçêóþ ïîëîñêó èçîëÿöèè,
ê íàãðóçêå. Ïîñêîëüêó êîíòàêòû 2-1 è 2- ðèñ.8 êðîìå âûïðÿìèòåëüíûõ äèîäîâ ïðè ýòîì îáðàçóåòñÿ êîëüöåâàÿ êàíàâêà ñ
2 íèêîãäà íå âêëþ÷àþòñÿ îäíîâðåìåííî, VD1...VD4 âêëþ÷åí óäâîèòåëü ÷àñòîòû 1 ñî íåèçîëèðîâàííîé æèëîé 2. Çàòåì íà ýòó
à òîëüêî ïî î÷åðåäè, íåïîñðåäñòâåííîé ñâîèì âûïðÿìèòåëåì 2.  ñóììàòîðå-âû- êàíàâêó íàäåâàþò èíñòðóìåíò, ñîñòîÿùèé
ãàëüâàíè÷åñêîé ñâÿçè ìåæäó èñòî÷íèêîì è ÷èòàòåëå 3 êîýôôèöèåíòû ïîäîáðàíû òàê, èç êîëüöåâîãî ñêðåáêà 3, âõîäÿùåãî â êà-
íàãðóçêîé íåò, ÷òî áûâàåò íåîáõîäèìî â ÷òîáû íàèáîëåå îïàñíàÿ 2-ÿ ãàðìîíèêà íàâêó, è êîëüöåâîãî íîæà 4, ÷àñòè÷íî
ðÿäå ïðèëîæåíèé. âûïðÿìëåííîãî íàïðÿæåíèÿ áûëà ñêîì- âõîäÿùåãî â èçîëÿöèþ. Ëåçâèÿ íîæåé îò-
Ïðåîáðàçîâàòåëü îðòîãîíàëüíîãî ïåíñèðîâàíà ñèãíàëîì óäâîåííîé ÷àñòî- ñòîÿò îò æèëû 2 íà îïðåäåëåííîå ðàññòî-
íàïðÿæåíèÿ â ïîñòîÿííîå îïèñàí â òû. Â ðåçóëüòàòå òðåáîâàíèÿ ê ôèëüòðàöèè ÿíèå δ. Ïåðåìåùåíèå èíñòðóìåíòà ïî íà-
àâòîðñêîì ñâèäåòåëüñòâå ÑÑÑÐ 1631679. ãàðìîíèê ðåçêî ñíèæàþòñÿ. ïðàâëåíèþ, óêàçàííîìó ñòðåëêîé, ïðèâî-
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ íà  ïàòåíòå ßïîíèè 2-31567 îïèñàí ñïî- äèò ê ñíÿòèþ èçîëÿöèè.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ
“ÝÍÅÐÃÎÔÎÐÓÌ “ÓÊÐÀÈÍÀ - 2001”
ÍÎÂÎÑÒÈ
 ÑØÀ âîçîáíîâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ÀÝÑ.  øòàòå Êàëèôîðíèÿ
Ñ 22 ïî 25 ìàÿ â êèåâñêîì Äâîðöå ñïîðòà ñîñòî- ïåðèîäè÷åñêè íà÷àëè ïðîèñõîäèòü âååðíûå îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà. Ýòî
ÿëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà “Ýíåðãîôîðóì “Óê- îáúÿñíÿåòñÿ óñòàíîâèâøåéñÿ æàðîé è ðåìîíòíûìè ðàáîòàìè íà
ðàèíà-2001”.  âûñòàâêå ó÷àñòâîâàëî 129 îðãàíè- ýëåêòðîñòàíöèÿõ øòàòà. Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ìàññîâîå èñïîëüçîâàíèå
çàöèé èç Óêðàèíû, Ðîññèè, ÑØÀ, Èòàëèè è äðóãèõ êîíäèöèîíåðîâ èç-çà æàðû îáîñòðèëî ýíåðãåòè÷åñêóþ ïðîáëåìó.  öåëîì
ñòðàí. Âûñòàâêà èìåëà âåñüìà øèðîêèé õàðàêòåð, ýíåðãåòè÷åñêèå ïðîáëåìû Êàëèôîðíèè ñâÿçûâàþò ñ íåóäàâøèìèñÿ ïëàíàìè
îíà îòíîñèëàñü íå òîëüêî ê ýëåêòðîýíåðãåòèêå, íî ïðèâàòèçàöèè, â ðàìêàõ êîòîðûõ ýíåðãåòè÷åñêèå êîìïàíèè ïëàíèðîâàëè
è âîîáùå ê òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîìó êîìïëåêñó: ýòî ïðèñòóïèòü ê ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé.
è ñèñòåìû òåïëî- è âîäîñíàáæåíèÿ, îáîðóäîâàíèå Çà ðàçâèòèåì ñèòóàöèè â Êàëèôîðíèè ñ áåñïîêîéñòâî ñëåäèò àäìèíèñòðàöèÿ
äëÿ íåôòåãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, ðàçíîîáðàç- Ïðåçèäåíòà ÑØÀ.  ÷àñòíîñòè, â Áåëîì Äîìå ñåé÷àñ îáñóæäàåòñÿ
íîå èçìåðèòåëüíîå è òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå âîçîáíîâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà â ñòðàíå àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé. Âèöå-
è ìí. äð. ïðåçèäåíò ÑØÀ Äèê ×åéíè ñîîáùèë, ÷òî â òå÷åíèå áëèæàéøèõ 20 ëåò â ñòðàíå
Îäíîâðåìåííî ñ âûñòàâêîé ñîñòîÿëàñü ìåæäóíà- äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà íåîáõîäèìî ïîñòðîèòü íå ìåíåå
ðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ “Ýíåðãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü 1300 íîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé. Çíà÷èòåëüíàÿ èõ ÷àñòü áóäåò àòîìíûìè. Ñåé÷àñ
â Åâðîïå. Âçãëÿä â ÕÕI âåê”, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â Äî- â ÑØÀ ðàáîòàþò 103 ÀÝÑ. Ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ÀÝÑ áûëî ïðåðâàíî â 1979
ìå êèíî. Íà êîíôåðåíöèè ðàáîòàëè ÷åòûðå ñåêöèè: ã. ïîñëå àâàðèè íà ÀÝÑ Òðèìàéë Àéëåíä.
“Íåôòü è ãàç”, “Ýíåðãåòèêà”, “ßäåðíàÿ ýíåðãåòèêà è Ñåìèíàð â Ýíåðãîàòîìå. 16 ìàÿ â ÍÀÝÊ "Ýíåðãîàòîì" ñîñòîÿëñÿ
ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü” è “Ýíåðãîñáåðåæåíèå ñåìèíàð ïî ïîäãîòîâêå ðóêîâîäèòåëåé êîìàíä ïàðòíåðñêèõ ïðîâåðîê
è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü”. Êîíôåðåíöèÿ ïîêàçàëà ñî- Âñåìèðíîé àññîöèàöèè îðãàíèçàöèé, ýêñïëóàòèðóþùèõ àòîìíûå ýëåêòðîñòàíöèè
âðåìåííûå èçìåíåíèÿ âî âçãëÿäàõ Åâðîïû íà ñîáñò- (ÂÀÎ ÀÝÑ). ÂÀÎ áûëà ñîçäàíà â 1989 ã. äëÿ îáìåíà îïûòîì ýêñïëóàòàöèè
âåííóþ ýíåðãåòè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü è ïîòðåáîâà- îïåðàòîðîâ àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé. Âñå àòîìíûå ýëåêòðîñòàíöèè ìèðà, íà
ëà ïåðåîñìûñëåíèÿ ðîëè è ìåñòà íàøåé ñòðàíû â áó- êîòîðûõ ðàáîòàåò 438 ýíåðãîáëîêîâ, ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè îðãàíèçàöèè è
äóùåé êîíôèãóðàöèè åâðîïåéñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî îáúåäèíåíû â Ïàðèæñêèé, Òîêèéñêèé, Àòëàíòñêèé è Ìîñêîâñêèé öåíòðû.
ðûíêà. Ýòî ïîòðåáóåò êà÷åñòâåííûõ âíóòðåííèõ ïðå- Øòàá-êâàðòèðà ÂÀÎ íàõîäèòñÿ â Ëîíäîíå.
îáðàçîâàíèé, ñîçäàíèÿ ïðîçðà÷íûõ è ÷åòêèõ ïðàâèë Ïàðòíåðñêèå ïðîâåðêè - ýòî íå èíñïåêöèè, îíè ïðîâîäÿòñÿ ïî äîáðîâîëüíîìó
äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà, ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé. ïðèãëàøåíèþ àòîìíûõ ñòàíöèé. Äëÿòñÿ ïðèìåðíî ïî òðè íåäåëè. Íà ïðîòÿæåíèè
Íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû æóðíàëû íàøå- ýòîãî âðåìåíè ýêñïåðòû èç 8-10 ñòðàí (15-20 ÷åë.) ïðîâåðÿþò îñíîâíûå âèäû
ãî èçäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå “Ðàä³îàìàòîð-Ýëåêòðèê”. äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó è àäìèíèñòðàòèâíîå óïðàâëåíèå
Âîîáùå, â îáëàñòè ýëåêòðîòåõíèêè è ýíåðãåòèêè ïî- ïðîèçâîäñòâîì, ýêñïëóàòàöèþ è ðåìîíò àòîìíûõ áëîêîâ, èíæåíåðíî-
ÿâèëîñü ìíîæåñòâî æóðíàëîâ, òàêæå ïðåäñòàâëåííûõ òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå, ðàäèàöèîííóþ çàùèòó, õèìè÷åñêóþ òåõíîëîãèþ,
íà âûñòàâêå: “Ýëåêòðîïàíîðàìà”, “Ýíåðãåòèêà è ïîäãîòîâêó è êâàëèôèêàöèþ ïåðñîíàëà, ïðîòèâîïîæàðíóþ çàùèòó è äð.
ðûíîê”, “Ýíåðãåòèêà è ýëåêòðîòåõíèêà”, “Ýíåðãåòè- Ðåçóëüòàò ïðîâåðêè - êîíôèäåíöèàëüíûé âûâîä, êîòîðûé ïåðåäàþò ñòàíöèè
÷åñêàÿ ïîëèòèêà Óêðàèíû”, “Ýíåðãîáèçíåñ”, “ÝÑ- è ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè.
ÒÀ”, “Ýíåðãîèíôîðì” è äð.  ñîñòàâ Ìîñêîâñêîãî öåíòðà âõîäèò 13 ñòðàí, â êîòîðûõ ýêñïëóàòèðóåòñÿ
Êàæäàÿ âûñòàâêà - âîçìîæíîñòü äëÿ ñïåöèàëèñòîâ 68 ýíåðãîóñòàíîâîê ñîâåòñêîé êîíñòðóêöèè. Ýòî ñòðàíû áûâøåãî ÑÑÑÐ è
ïîîáùàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì, ïîêàçàòü ñâîè ðàçðàáîò- Ôèíëÿíäèÿ. Êàæäûé ãîä Ìîñêîâñêèé öåíòð îñóùåñòâëÿåò 5 ïàðòíåðñêèõ
êè è ñâîþ ïðîäóêöèþ, îáìåíÿòüñÿ ìíåíèÿìè. Â ýòîì ïðîâåðîê.
- íåñîìíåííàÿ ïîëüçà âûñòàâêè “Ýíåðãîôîðóì “Óê-
ðàèíà - 2001”.

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail:


E-mail:electrik@sea.com.ua
electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra
http://www.sea.com.ua/ra 29
ÑÒÐÀÍÐÈÓ×ÁÊÐÀÈÊÞÀÌÎÐÀ
÷åìó ðàçâåøèâàòü ðàçíûå òàì ëþñòðû è ñîîáùèòü ìíå Êîçüìà, îò äóøè ïîòåøàÿñü
웓Œ Õ¿ƒŒ ∆≈!î ñâåòèëüíèêè, åñëè, â ñóùíîñòè, ýëåêòðîííûå
ëàìïû îñâåùàþò ïîìåùåíèå “êàê áû ìåæ-
íàä ìîèì ïðåäïîëîæåíèåì. Àíòåííûé óñè-
ëèòåëü ó íåãî ... òîæå áûë ñîáðàí íà ýëå-
Ë. Àëåøíèêîâ, ã.Êèåâ äó ïðî÷èì”! êòðîííûõ ëàìïàõ, õîòÿ è áûë âûïîëíåí ñ ïî-
Òåïåðü Âàì ïîíÿòíî, ÷òî òðåòüÿ “ñòðàí- ìîùüþ ïå÷àòíîãî ìîíòàæà. Êîðîáî÷êà, â
...Îõ è ïðàâ æå áûë Ãðèãîðèé Ñêîâîðî- íîñòü” - ýòî ïî÷òè ïîëíîå îòñóòñòâèå â êîì- êîòîðîé ðàçìåùàëñÿ óñèëèòåëü, âïîëíå ñî-
äà, ïóñòèâ â ìèð àôîðèçì: “Âñÿêîìó ãîðî- íàòå êàêèõ áû òî íè áûëî îñâåòèòåëüíûõ óñ- îòâåòñòâîâàëà ïîãîâîðêå: “áåðåøü â ðóêè
äó íðàâ è ïðàâà”! Êàæäûé ðàç, êàê ñóäüáà òðîéñòâ. Åäèíñòâåííîå èñêëþ÷åíèå - ýòî “ïÿ- - èìååøü âåùü!”
çàíîñèò ìåíÿ íà ïîäâîðüå Êîçüìû Êóçüìè- òà÷îê” íà ìîíòàæíîì ñòîëå Êóçüìè÷à - ïàÿë È ÷òî òîãäà íà ìåíÿ íàøëî - óìà íå ïðè-
÷à, âñïîìèíàþòñÿ ýòè ñëîâà óêðàèíñêîãî îí âñå-òàêè ïðè ñâåòå 25-âàòòíîé ëàìïî÷êè. ëîæó, íî ÿ íà÷àë “ïðèíöèïèàëüíûé” ðàçãî-
êëàññèêà. Êóçüìè÷ - ìóæèê íåïðîñòîé. È õî- Áóäó÷è ïðèâåðæåíöåì ñàìîé ñîâðåìåí- âîð ñ Êîçüìîé, ïî ïîâîäó åãî ñòðàííîé è
òÿ ðóêè ó íåãî çîëîòûå (è ïî ÷àñòè êèðïè÷- íîé ýëåêòðîíèêè, êàæäûé ðàç, ïîïàäàÿ â àáñîëþòíî àëëîãè÷íîé ÈÄÅÎÑÈÍÊÐÀÇÈÈ
íûé äîì ïîä êðûøó ïîäâåñòè, è ïî ñëåñàð- ýòîò çàïîâåäíèê ñòàðèíû, ÿ ñî ñìåøàííûì ê ïîëóïðîâîäíèêîâîé ýëåêòðîíèêå. Êóçü-
íîìó äåëó, äà è ïî ñòîëÿðíîìó íå ïðîìàõ), ÷óâñòâîì ãëóáîêîãî âíóòðåííåãî îòâðàùå- ìè÷ äîëãî, ñ ïå÷àëüíî îòñóòñòâóþùèì âè-
íî âîâñå íå ýòè ïîëåçíåéøèå òàëàíòû ñäå- íèÿ, ïî÷òåíèÿ è ëþáîïûòñòâà ñîïðèêàñàë- äîì, ñëóøàë ìîè äîâîäû, ìîë÷à óëûáàëñÿ
ëàëè åãî çíàìåíèòûì ïî-íàñòîÿùåìó! ñÿ ñ æèâûì ïðîøëûì ýëåêòðîííîé òåõíèêè. è ïîêà÷èâàë ãîëîâîé èç ñòîðîíû â ñòîðî-
Êîçüìà Êóçüìè÷ - ñòàðûé è çàÿäëûé ðà- Îáûêíîâåííî Êîçüìà, âêëþ÷èâ êàêîé-íè- íó. Íàêîíåö, ÿ åãî “äîñòàë”, è îí ïîâåäàë
äèîëþáèòåëü, ïðèòîì ñ âåñüìà ñîëèäíûì áóäü èç ñâîèõ ïðèáîðîâ, êàê áû çàãèïíîòè- ìíå ÈÑÒÈÍÍÓÞ ïðè÷èíó ñâîåé “ñòðàííî-
ñòàæåì. È çàìåòüòå, ðàäèîëþáèòåëü ñî çèðîâàííûé, ïîãðóæàëñÿ â ñîçåðöàíèå ðàç- ñòè”.
ñòðàííîñòÿìè! ãîðàþùèõñÿ ñâåòëî-áàãðîâûì ñâåòîì ðàäèî- - Ïîíèìàåøü, ÿ ñ äåòñêèõ ëåò îòëè÷àþñü
Çíàâàë, çíàâàë ÿ íà ñâîåì âåêó ðàäèî- ëàìï... Õîðîøî êîíòðàñòèðîâàë ñ íèìè òó- îñîáîé “äóáëåíîñòüþ” êîæè ðóê. È î÷åíü
ëþáèòåëåé âî ìíîæåñòâå (ñàì, ïðèçíàòüñÿ, ñêëî-çåëåíûé, äðîæàùèé, êàê êðûëüÿ áàáî÷- óâàæàþ, êîãäà â äîìå ñóõî è òåïëî. Òàê âîò,
ãðåøåí è âåñüìà!). Äîëæåí çàìåòèòü, ìíî- êè, âàêóóìíûé îïòè÷åñêèé èíäèêàòîð íàñò- îäíàæäû (òîìó óæ íåìàëî ëåò), íàñîáèðàâ
ãèå ÍÅ ðàäèîëþáèòåëè âîîáùå ñ÷èòàþò ðîéêè íà ëàìïå 6Å5Ñ. ìèëûå òâîåìó ñåðäöó ìèêðîñõåìû è òðàí-
íàøåãî áðàòà, êàê áû ýòî ñêàçàòü... Íó âû Íå ñïîðþ, ñâîåîáðàçíàÿ ðîìàíòèêà íî÷- çèñòîðû, ÿ ðåøèë ïîñòðîèòü íå÷òî ñòîÿ-
ìåíÿ ïîíÿëè, äà? Îñîáåííî óäèâëÿþòñÿ íîé ëîâëè “ãîëîñîâ”, ïðîèñõîäÿùàÿ â ïîë- ùåå... Ñêàçàíî - ñäåëàíî! Íî êîãäà, ïîñëå
ðàäèîëþáèòåëÿì, íàïðèìåð, ñîáèðàòåëè íîé òåìíîòå, êîãäà áóäòî èç íåáûòèÿ “ïîä- íåëåãêèõ è ïðàâåäíûõ òðóäîâ, ÿ ïîïðîáîâàë
ñïè÷å÷íûõ ýòèêåòîê, ñòàðèííûõ è íèêóäà íå ìèãèâàåò” êðóãëûé ãëàç îïòè÷åñêîãî èíäèêà- “îæèâèòü” äèâíûå ñâîè ïëàòû, òî óáåäèëñÿ
ãîäíûõ ïèñ÷èõ ïåðüåâ èëè ìàðîê, ïîñâÿ- òîðà - â ýòîì, áåçóñëîâíî, èìååòñÿ íåêèé ñ êîëîññàëüíûì ñîæàëåíèåì, ÷òî îíè áåç-
ùåííûõ Ìàî-Öçåäóíó. È óæ ñîâñåì-ñîâ- îñîáûé, òàèíñòâåííûé íàëåò. íàäåæíî ÌÅÐÒÂÛ, ïîñêîëüêó ìíîãî÷èñëåí-
ñåì íå ïîíèìàþò íàñ êîëëåêöèîíåðû ïóñ- Íî â ýòîò ðàç Êîçüìà Êóçüìè÷ ê ñâîåìó íûå è äîðîãèå òðàíçèñòîðû ñ ìèêðîñõåìà-
òûõ ïèâíûõ áàíîê. çíàìåíèòîìó 12-ëàìïîâîìó “ñóïåðó”, íà ìè, âìîíòèðîâàííûå â íèõ, áåçíàäåæíî
Íî ìû-òî, ðàäèîëþáèòåëè, êàçàëîñü áû, êîòîðîì âî âðåìåíà “îíû” óìóäðÿëñÿ ïðî- ïðîáèòû ñòàòè÷åñêèì ýëåêòðè÷åñòâîì!...
äðóã äðóãà íå òîëüêî ìîæåì çà ñòî âåðñò ðûâàòüñÿ ñêâîçü “ãëóøèëêè”, äàæå íå ïðè- Ýòî ÿ ñàì èõ è óáèë, ïîêà ìîíòèðîâàë.
óñëûõàòü áåç ïðîáëåì (è òàêè ñëûøèì!), íî êîñíóëñÿ. ß ïîíÿë - ýòî íåñïðîñòà! È, íà- À ëàìïû - è Êóçüìè÷ ñ ãîðäîñòüþ îáâåë ðó-
è ïîíÿòü ñðàçó èëè ÷óòü ïîãîäÿ. È ñîãëàñè- äî æå, îêàçàëñÿ ïðàâ. Êîçüìà, ñ òîðæåñò- êîé ñâîå õîçÿéñòâî, êîòîðîå ÿ ïðî ñåáÿ äàâ-
òåñü, ýòî íå òîëüêî ÿ òàê äóìàþ. âóþùèì âèäîì äîáûë îòêóäà-òî äëèííûé ìå- íî îêðåñòèë “ïðåäàíüå ñòàðèíû ãëóáîêîé”
À âîò ïîçíàêîìèëñÿ ñ Êîçüìîé Êóçüìè÷åì øîê, â êîòîðîì îùóùàëñÿ íå òîëüêî âåñ, íî - Ëàìïàì ìîÿ äóáëåíàÿ êîæà íå ñòðàøíà!
è äóìàòü òàê ïåðåñòàë... Òàê âîò, çíà÷èò, è çâîí ìåòàëëà. Òîëüêî óãîâîð, îá ýòîì - íèêîìó. -
âñòðåòèë ìåíÿ íà ïîäâîðüå ñàì õîçÿèí - Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî íè ÷òî èíîå, êàê ñî- Ïîãëÿäåâ íà Êîçüìó Êóçüìè÷à óæå ñîâñåì
Êîçüìà Êóçüìè÷ è, êàê ìåæäó äîáðûìè ñòàâíàÿ øòàíãà äëÿ êðåïëåíèÿ àíòåííîãî èíûìè ãëàçàìè, ÿ ñòàë ñíîâà îáîçðåâàòü
ëþäüìè âîäèòñÿ, ïðèãëàñèë çàõîäèòü. Äàáû óñèëèòåëÿ. Ñîãëàñèâøèñü íà ïðîñüáó ïîä- ïîëêè, çàñòàâëåííûå òÿæåëîâåñíîé ëàìïî-
îöåíèòü åãî íîâóþ ðàçðàáîòêó. ñîáèòü, ÿ ñòàë âìåñòå ñ õîçÿèíîì ñîáè- âîé òåõíèêîé, èìåþùåé ñ òî÷êè çðåíèÿ ñî-
Çàãëóøèâ ñîáñòâåííûé áåççâó÷íûé äó- ðàòü äîâîëüíî óäà÷íóþ êîíñòðóêöèþ, ïîëà- âðåìåííûõ òåõíîëîãèé, ìàññó íåäîñòàòêîâ
øåâíûé âîïëü, ïîñëåäîâàë ÿ çà õîçÿèíîì, ãàÿ, ÷òî ýòî îñîáûé, çíàìåíàòåëüíûé ìî- è îãðàíè÷åíèé.
îòðÿõèâàÿñü îò ñíåãà. Ìû ïðîñëåäîâàëè ìåíò. Ïîñêîëüêó îçíà÷àåò êàïèòóëÿöèþ È òîëüêî îäèí ÏËÞÑ (î÷åíü ñóùåñò-
÷åðåç óþòíóþ, êðûòóþ âåðàíäó â òåïëóþ è Êóçüìè÷à ïåðåä ìîùüþ ñîâðåìåííîé òðàí- âåííûé äëÿ Êóçüìè÷à) - îíà íå áîèòñÿ ñòà-
ïðîñòîðíóþ êîìíàòó.  äàëüíåì, ëåâîì, çèñòîðíîé òåõíèêè (à êàê æå åùå ìîæíî âû- òè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà. È åùå ïîäóìàëîñü
åå óãëó íàõîäèëàñü ñâÿòàÿ ñâÿòûõ - ðàäèî- ïîëíèòü âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûé òåëåâèçèîí- - íà êàêèå òîëüêî æåðòâû ñïîñîáåí ïîéòè
õîçÿéñòâî Êîçüìû. Òî ñàìîå, êîòîðîå “ñî íûé àíòåííûé óñèëèòåëü?). èñòîâûé ðàäèîëþáèòåëü, ÷òîáû íå ðàññòà-
ñòðàííîñòÿìè”. À “ñòðàííîñòü” ïåðâàÿ çà- Íî ÿ êðóïíî îøèáàëñÿ, î ÷åì â èçûñêàí- âàòüñÿ ñ ëþáèìûì äåëîì!? Äàæå åñëè ñà-
êëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî â ñîâðåìåííóþ ýëå- íîé è òîðæåñòâåííîé ôîðìå íå ïðåìèíóë ìà Ïðèðîäà ñòàâèò åìó ïðåãðàäû!
êòðîíèêó (ýòî âñå çíàëè) Êóçüìè÷ íå âåðèë
òî÷íî òàê æå, êàê “íè÷üÿ áàáóøêà” èç çíà-
ìåíèòîé “Âîðîíüåé ñëîáîäêè” ( ñì. “Çîëî-
òîé òåëåíîê”) íå âåðèëà â ýëåêòðè÷åñòâî! Äîñòèæåíèÿ íàøèõ êîëëåã
Íå òîëüêî ìèêðîñõåì, íî è òðàíçèñòîðîâ (ñì.”Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà â Óêðàèíå” îò 27.04.2001)
(äàæå ðàííèõ ðàçðàáîòîê) Êîçüìà â äîìå Ïðîïàæà ïðîâîäîâ â Äçåðæèíñêîì ð- ëî 126 òûñ. ðóá. Çà òàêèå äåíüãè ìîæíî
íå äåðæàë. Òàê ÷òî åñëè ïðèõîäèëà ìíå òà- íå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îáíàðóæèëàñü êóïèòü 6200 áóòûëîê “òåõíàðÿ”. Åñëè áû
êàÿ ôàíòàçèÿ - ïîïàñòü, êàê íà ìàøèíå òîëüêî â àïðåëå: âûÿñíèëîñü, ÷òî ëèíèè óøëûå ðàáîòÿãè “óãîâàðèâàëè” â äåíü ïî
âðåìåíè, â äîâîåííîå ïðîøëîå (òðèäöàòûå, ýëåêòðîïåðåäà÷, âåäóùèõ ê ëåòíèì ïàñò- 5 áóòûëîê, òî èì äîëæíî áûëî õâàòèòü ïè-
ò. å. ãîäû), òî ïîæàëóéñòà, Êîçüìà Êóçüìè÷ áèùàì ìåñòíûõ ñîâõîçîâ, ðàçîáðàíû. òüÿ íà öåëûõ òðè ãîäà. À êðåïêèå ñèáèð-
âñåãäà ðàä! Îïåðàòèâíèêè óñòàíîâèëè, ÷òî ïðîâî- ñêèå ìóæèêè çà îäíó çèìó óïðàâèëèñü!
“Ñòðàííîñòü” âòîðàÿ ñîñòîÿëà â òîì, ÷òî äà ñðåçàëè... ñàìè ýëåêòðèêè èç “Êðàñíî- Åñòü ïîäîçðåíèå, ÷òî ðàáî÷èå-ðàñõè-
íèêàêèõ ÷åõëîâ, êîðïóñîâ, ôàëüøïàíåëåé ÿðñêýíåðãî” è îáìåíÿëè èõ íà òåõíè÷åñ- òèòåëè ùåäðî äåëèëèñü ñïèðòîì ñ ìåñò-
Êóçüìè÷ â óïîð íå ïðèçíàâàë. Íî ïîä ýòî êèé ñïèðò. Ïðîñòûå ïîäñ÷åòû ïîêàçûâàþò: íûì íàñåëåíèåì. Òàê ÷òî çèìíèå ìåñÿöû
ïîäâîäèëîñü ñâåðõìîùíîå èäåîëîãè÷åñêîå 30 êì ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî àëþìèíèÿ âå- â Äçåðæèíñêîì, âèäèìî, íàïîìèíàëè èç-
îáîñíîâàíèå - ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè!  ñÿò ïðèìåðíî 9 ò. Ñòîèìîñòü ýòîãî ìåòàë- âåñòíûé ôèëüì “Íå âàëÿé äóðàêà, Àìå-
ñàìîì äåëå, ðàññóæäàë Êîçüìà Êóçüìè÷, ê ëà â ïóíêòàõ ïðèåìà öâåòíîãî ëîìà îêî- ðèêà!”...

30 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹6/2001


ÝËÅÊÐÒÓÐÁÎÐÍÈÎÊÂÀÎÑÒÈ
è ëþáèìûì ó÷åíèêîì Êèòòëåðà. Ïîä âëè- ðîñòà íàïðÿæåíèÿ â ëèíèè. Îí ïðåäëî-
ÿíèåì ó÷èòåëÿ îí îñòàâèë õèìèþ è ñòàë æèë ïåðåäàâàòü ýëåêòðîýíåðãèþ ïîä íà-
ýëåêòðîòåõíèêîì.  1884 ã. Äîëèâî-Äîá- ïðÿæåíèåì 25 êÂ. Òàêèå íàïðÿæåíèÿ èñ-
ðîâîëüñêèé îêîí÷èë ó÷èëèùå â Äàðì- ïóãàëè îðãàíèçàòîðîâ âûñòàâêè è áûëî
øòàòå è ïðèíÿë ïðåäëîæåíèå îñòàòüñÿ â ðàçðåøåíî ïîäíèìàòü íàïðÿæåíèå íå
íåì ïðåïîäàâàòåëåì. âûøå 10 êÂ. Ïîä ðóêîâîäñòâîì Äîëèâî-
Íî ïðåïîäàâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü Äîáðîâîëüñêîãî âñåãî çà ïîëãîäà òàêàÿ
ïðîäîëæàëàñü íåäîëãî. Â 1887 ã. Ìèõà- ëèíèÿ áûëà ïîñòðîåíà, è 12 àâãóñòà 1891
èë Îñèïîâè÷ ïðèíÿë ïðåäëîæåíèå áåð- ã. íà âûñòàâêå âñïûõíóëè îãíè ýëåêòðî-
ëèíñêîé ôèðìû ÀÅÃ çàíÿòü äîëæíîñòü ëàìï. Ìîùíîñòü òðåõôàçíîé ëèíèè áûëà
ãëàâíîãî ýëåêòðèêà. Ñ ýòîãî ìîìåíòà íà- 75 êÂò, íàïðÿæåíèå 8500 Â, èçìåðåí-
÷àëàñü èíæåíåðíàÿ äåÿòåëüíîñòü Äîëèâî- íûé ÊÏÄ ñîñòàâèë 75%. Ýòî áûë íàñòî-
Äîáðîâîëüñêîãî. ÿùèé òðèóìô, ïîñëå êîòîðîãî òðåõôàçíàÿ
Ê òîìó âðåìåíè óæå ñóùåñòâîâàëè ñèñòåìà ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà áûëà áåçî-
ïðàêòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè ýëåêòðîäâèãà- ãîâîðî÷íî ïðèíÿòà âî âñåì ìèðå. Èíòå-
òåëåé ïåðåìåííîãî òîêà Òåñëû è Ôåððà- ðåñíî, ÷òî ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû âû-
ðèñà. Íî èõ êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåé- ñòàâêè Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêèé âñå æå
ñòâèÿ áûë íèçîê. Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêèé äîáèëñÿ ðàçðåøåíèÿ ïîäíÿòü íàïðÿæåíèå
ðàçîáðàëñÿ â ñóùíîñòè ÿâëåíèÿ. Äåëî â â ëèíèè äî 28 êÂ, è ÊÏÄ âîçðîñ äî 80%.
òîì, ÷òî ðîòîð ýëåêòðîäâèãàòåëÿ äîëæåí Ìèõàèë Îñèïîâè÷ ïîëó÷èë ìèðîâóþ èç-
áûë îäíîâðåìåííî óäîâëåòâîðÿòü òðå- âåñòíîñòü, à â ýëåêòðîòåõíèêå íàñòóïèë
áîâàíèÿì õîðîøåé ìàãíèòíîé ïðîâîäè- íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ.
ÌÈÕÀÈË ÎÑÈÏÎÂÈ× ìîñòè è õîðîøåé ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâî-  äàëüíåéøåì Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêèé
ÄÎËÈÂÎ-ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÈÉ äèìîñòè. Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêèé ïðåä- îáîñíîâàë íåîáõîäèìîñòü ïåðåäà÷è
ëîæèë âûïîëíèòü ðîòîð â âèäå ñòàëüíî- èìåííî ñèíóñîèäàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ,
ãî öèëèíäðà (õîðîøàÿ ìàãíèòíàÿ ïðîâî- êàê íàèìåíåå ïîäâåðæåííîãî èñêàæåíè-
Îñíîâîïîëîæíèê òåõíèêè òðåõôàçíîãî äèìîñòü), à â ïðîñâåðëåííûå ïî ïåðèôå- ÿì, ïîä åãî âëèÿíèåì â Åâðîïå áûëà ïðè-
òîêà, âûäàþùèéñÿ ðóññêèé èíæåíåð Ìè- ðèè îòâåðñòèÿ çàêëàäûâàòü ìåäíûå íÿòà ÷àñòîòà ïðîìûøëåííîãî òîêà 50 Ãö
õàèë Îñèïîâè÷ Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêèé ñòåðæíè, ñîåäèíåííûå ìåæäó ñîáîé íà (â ÑØÀ ñ ýòèì íå ñîãëàñèëèñü è ââåëè ó
ðîäèëñÿ 2 ÿíâàðÿ 1862 ã. â ïðèãîðîäå ëîáîâûõ ÷àñòÿõ ðîòîðà (õîðîøàÿ ýëåêò- ñåáÿ ÷àñòîòó 60 Ãö). Îí èçîáðåë ïðèáî-
Ïåòåðáóðãà Ãàò÷èíå â ñåìüå ìåëêîãî ÷è- ðè÷åñêàÿ ïðîâîäèìîñòü). Òàê âîçíèêëà ðû ìàãíèòîýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìû, ðàç-
íîâíèêà. Îí áûë ïåðâûì ðåáåíêîì, ïî- êîíñòðóêöèÿ “áåëè÷üÿ êëåòêà”, çàïàòåíòî- ðàáîòàë êîíñòðóêöèè âûêëþ÷àòåëåé âû-
ñëå íåãî ðîäèëîñü åùå ñåìåðî. Äîì áûë âàííàÿ â 1889 ã. Êîíñòðóêöèÿ áûëà íà- ñîêîãî íàïðÿæåíèÿ (îíè ïðèìåíÿþòñÿ è
çàïîëíåí øóìíûìè èãðàìè äåòåé, íî ñòîëüêî óäà÷íîé, ÷òî óñïåøíî ðàáîòàåò äî ñèõ ïîð) è ìíîãîå äðóãîå.
ñòàðøèé Ìèõàèë íå ïðèíèìàë â íèõ ó÷à- è â íàøè äíè. Ìîùíûé àñèíõðîííûé äâè- Íàïðÿæåííûé òðóä ïîäîðâàë çäîðî-
ñòèÿ - îí ñòðàäàë âðîæäåííûì ïîðîêîì ãàòåëü, ïîñòðîåííûé Äîëèâî-Äîáðîâîëü- âüå Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêîãî. Ñ 1903 ïî
ñåðäöà. Íå èìåÿ âîçìîæíîñòè ìíîãî äâè- ñêèì, èìåë ÊÏÄ 91%, ÷òî ïðîñòî ïî- 1909 ã. îí áîëåë è ëå÷èëñÿ â ëó÷øèõ
ãàòüñÿ, Ìèõàèë ïðèñòðàñòèëñÿ ê ÷òåíèþ. òðÿñëî àìåðèêàíñêèõ èíæåíåðîâ íà âû- êëèíèêàõ Åâðîïû. Íî êàê òîëüêî íàñòóïè-
Îí ìîã ÷èòàòü ÷àñàìè, ñî âðåìåíåì íà ñòàâêå â ×èêàãî â 1893 ã. ëî óëó÷øåíèå, îí âåðíóëñÿ â Áåðëèí, ãäå
åãî ñòîëå ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ è íàó÷íî-òåõ- Ðàáîòàÿ ñ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè, Ìèõà- çàíÿë äîëæíîñòü òåõíè÷åñêîãî äèðåêòîðà
íè÷åñêèå êíèãè. èë Îñèïîâè÷ óáåäèëñÿ â öåëåñîîáðàçíî- çàâîäà ôèðìû ÀÅÃ. Êîãäà íà÷àëàñü ïåð-
 1873 ã. îòöà Ìèõàèëà ïåðåâåëè â ñòè óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ôàç. Ñ òðåõôàçíû- âàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, Äîëèâî-Äîáðîâîëü-
Îäåññó. Â ýòîì ãîðîäå Äîëèâî-Äîáðî- ìè ñèñòåìàìè ðàáîòàë è Òåñëà, íî îí ñêèé (ñîõðàíèâøèé ðîññèéñêîå ãðàæäàí-
âîëüñêèé çàêîí÷èë ðåàëüíîå ó÷èëèùå. ñ÷èòàë èõ íåæèçíåñïîñîáíûìè, òàê êàê ê ñòâî) áûë âûíóæäåí ïåðååõàòü â Øâåéöà-
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷èëèùà âîïðîñ - ãäå êàæäîìó ïîòðåáèòåëþ íóæíî áûëî òÿ- ðèþ. Çäåñü îí çàíÿëñÿ ðàñ÷åòàìè ïî
ó÷èòüñÿ äàëüøå - äëÿ Ìèõàèëà äàæå íå íóòü ïî øåñòü ïðîâîäîâ. Äîëèâî-Äîáðî- ïðîáëåìàì ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè íà
ñòîÿë. Îí óâëåêñÿ õèìèåé è â 1878 ã. ïî- âîëüñêèé íàøåë óäèâèòåëüíîå ñâîéñòâî ñâåðõäàëüíèå ðàññòîÿíèÿ è ïðèøåë ê íå-
ñòóïèë ó÷èòüñÿ â Ðèæñêèé ïîëèòåõíè÷åñ- òðåõôàçíîé ñèñòåìû: ñóììà òðåõ òîêîâ â îæèäàííûì âûâîäàì: ïåðåìåííûé òîê
êèé èíñòèòóò, ãäå áûë õèìè÷åñêèé ôà- òàêîé öåïè â ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè íåëüçÿ ïåðåäàâàòü íà ðàññòîÿíèÿ ñâûøå
êóëüòåò. Îäíàêî îêîí÷èòü èíñòèòóò åìó ðàâíà íóëþ! Ïîýòîìó ýòó ñèñòåìó òîêîâ 500 êì èç-çà ðåçêî âîçðàñòàþùèõ ïîòåðü
áûëî íå ñóæäåíî. Ïîñëå óáèéñòâà öàðÿ ìîæíî ïåðåäàâàòü âñåãî ïî òðåì ïðîâî- è íóæíî ïåðåõîäèòü íà ëèíèè ïîñòîÿííî-
Àëåêñàíäðà II â 1881 ã. ïî ñòðàíå ïðî- äàì. Áîëåå òîãî, Ìèõàèë Îñèïîâè÷ ðàñ- ãî òîêà. Ïðîãíîç Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêî-
êàòèëàñü âîëíà ðåïðåññèé. Ìèõàèë ó÷à- ñ÷èòàë, ÷òî ïðè ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè ãî áëåñòÿùå îïðàâäàëñÿ ÷åðåç 50 ëåò: â
ñòâîâàë â ñòóäåí÷åñêèõ âîëíåíèÿõ è ïî- â òðåõôàçíîé ñèñòåìå íà òðè ïðîâîäà ÑÑÑÐ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è îò ñèáèð-
ýòîìó áûë èñêëþ÷åí èç âóçà ñ çàïðåùå- èäåò ìåíüøå ïðîâîäÿùåãî ìàòåðèàëà ñêèõ ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé â åâðîïåéñêóþ
íèåì ó÷èòüñÿ â ëþáîì ó÷åáíîì çàâåäå- (íàïðèìåð, ìåäè), ÷åì íà äâà ïðîâîäà â ÷àñòü ñòðàíû áûëè âûïîëíåíû èìåííî
íèè Ðîññèè. îäíîôàçíîé ñèñòåìå. Äîëèâî-Äîáðîâîëü- íà ïîñòîÿííîì òîêå.
Âûõîä áûë îäèí - åõàòü ó÷èòüñÿ çà ãðà- ñêèé ñòðàñòíî ïðîïàãàíäèðîâàë ïðåèìó- Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðâîé ìèðîâîé âîé-
íèöó. Äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ñâîåãî îáðàçîâà- ùåñòâà òðåõôàçíîé ñèñòåìû. Äëÿ äîêàçà- íû â 1918 ã. îí âåðíóëñÿ â Áåðëèí â
íèÿ Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêèé âûáðàë âûñ- òåëüñòâà îí ïðåäëîæèë ïîñòðîèòü äëÿ ôèðìó ÀÅÃ. Íî òÿæåëàÿ áîëåçíü ñåðäöà,
øåå òåõíè÷åñêîå ó÷èëèùå â Äàðìøòàòå âñåìèðíîé âûñòàâêè â Ôðàíêôóðòå ëèíèþ ïðåñëåäîâàâøàÿ åãî ñ äåòñêèõ ëåò, îáî-
(Ãåðìàíèÿ). È ýòîò âûáîð îêàçàëñÿ óäà÷- ýëåêòðîïåðåäà÷è äëèíîé 170 êì. Ïî ñòðèëàñü. Ðîäíûå ïîëîæèëè åãî â ëó÷øóþ
íûì. Ñâîåé âûñîêîé ðåïóòàöèåé ó÷èëèùå ïðåäñòàâëåíèÿì ñïåöèàëèñòîâ òîãî âðå- áîëüíèöó â Ãåéäåëüáåðãå. Ëå÷åíèå íå
áûëî îáÿçàíî âûäàþùåìóñÿ ïðåïîäàâà- ìåíè ýòî áûëî ôàíòàñòèêîé: ïîòåðè â ïîìîãëî, è 15 íîÿáðÿ 1919 ã. Ìèõàèë
òåëþ ïðîô. Ýðàñìóñó Êèòòëåðó. Îí âïåð- ëèíèè áûëè ñëèøêîì âåëèêè. Íî Äîëèâî- Îñèïîâè÷ Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêèé ñêîí-
âûå â ìèðå íà÷àë ÷èòàòü êóðñ ýëåêòðîòåõ- Äîáðîâîëüñêèé âûâåë ôîðìóëó, ïî êîòî- ÷àëñÿ.
íèêè. Ìèõàèë Îñèïîâè÷ ñòàë àññèñòåíòîì ðîé ïîòåðè óìåíüøàëèñü ñ êâàäðàòîì

Ýëåêòðèê ¹6/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 31


Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðåäëàãàåò ÊÍÈÃÀ-ÏÎ×ÒÎÉ
Åñëè ÷èòàòåëåé çàèíòåðåñîâàëî êàêîå-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ èçäàíèé, òî íåîáõîäèìî îôîðìèòü ïî÷òîâûé ïåðåâîä â áëèæàéøåì îòäåëåíèè ñâÿçè ïî àäðåñó: 03110,
ã. Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó..  îòðûâíîì òàëîíå áëàíêà ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà ÷åòêî óêàçàòü ñâîé àäðåñ è íàçâàíèå çàêàçûâàåìîé Âàìè êíèãè.
Îðãàíèçàöèè ìîãóò îñóùåñòâèòü ïðîïëàòó ïî á/í ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå: ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð”, ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì îòä. ÓêðÏÈÁ
ã. Êèåâ, ÌÔÎ 322153, êîä 22890000. Æäåì Âàøèõ çàêàçîâ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê (044) 271-44-97; 276-11-26; E-mail: val@sea.com.ua. Öåíû óêàçàíû â ãðí. è âêëþ÷àþò ñòîèìîñòü ïåðåñûëêè.
Àíãëî-ðóññêèé ñëîâàðü ïî òåëåâèä. , àóäèî-âèäåî òåõíèêå.2-å èçä.-Ìí.ÁåëÝí,1999ã.576 ñ. . . . . . . . . . . . 18.80 Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå â âàøåì äîìå."Ïîëèãîí" Ñ-Ï.1998 ã., 292 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.80
Âõîäíûå è âûõîäíûå ïàðàìåòðû áûòîâîé ðàäèîýëåêòð. àïïàð.. Øòåéåðò Ë.À.-Ì.:ÐèÑ, 80ñ. . . . . . . . . . . . 6.00 Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå è òåëåâèçèîííûå àíòåííû "Ïîëûìÿ" Ìèíñê 1999 ã. 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 17.40
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ è ÂÏ. Âèíîãðàäîâ Â.À.-Ì.:HèÒ, 1999.-128ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.80 Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå çåðêàëüíûå àíòåííû Ãîñòåâ Â.È. -Ê.,Ðàäèîàìàòîð 1999 ã. 320ñ. . . . . . . . . . . . . . 19.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ âèäåîìàãíèòîôîíîâ . Ýíöèêëîï.çàðóá.ÂÌ . ÍèÒ,2001ã, 254ñ.À4+ñõ.. . . . . . . . . . . . . . 38.80 Ðàäèîëþáèòåëüñêèé High-End.,"Ðàä³îàìàòîð", 1999,-120ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíîáëîêîâ è òåëåâèçîðîâ. Ëóêèí Í.Â.-Ì.:Ñîëîí, 1998.-136ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 Îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå óñèëèòåëè è ðàäèîïðèåìíèêè.Ñõåìû è ðåìîíò. 2000 ã. 212ñ.À4 . . . . . . . 37.60
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíèòîðîâ. Êó÷åðîâ Ä.Ï.- Ñ.-Ï.,ÍèÒ ,2001 ã.,240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.2. Ñõåìîò.íà ÌÎÏ ìèêð.,ïðèñò ê òåë.è äð. Ì.Ñîëîí.,224 ñ. . . . . . 17.50
Çàðóáåæ. ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâë. ñèëîâûì îáîðóä.. Âûï. 15. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.3. Äîì. àâò.,ïðèñò.ê òåëåô.,îõð.óñ…Ì.Ñîëîí,2000.,240 ñ. . . . . . . 18.50
Ìèêðîñõåìû áëîêîâ öâåòíîñòè èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí,.-207ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.4. Ýëåêòð. â áûòó.,internet äëÿ ðàäèîëþá è äð.,2001ã.,240ñ. . . . . . 18.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ èìïîðòíûõ âèäåîìàãíèòîôîíîâ. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà,.-297ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.80 Àáîíåíòñêèå òåðìèíàëû è êîìïüþòåðíàÿ òåëåôîíèÿ . Ýêî-Òðåíäç,. -236 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 1. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 297ñ. . . . . . . . . . . . . . . 24.80 ÀÒÌ : òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ ñîçäàíèÿ ñåòåé . Íàçàðîâ À. Í. - Ì.: Ã.-Ë.-Òåëåêîì ,2001ã. 376 ñ. . . . . . . . . . 52.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 4. Ñïð.-Ì.:Äîäåêà,-288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 IP - Òåëåôîíèÿ . Ãîëüäøòåéí Á.Ñ., Ïèí÷óê À.Â., Ñóõîâèöêèé À.Ë. - Ì.: ÐèÑ , 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåâèäåíèÿ è âèäåîòåõíèêè. Âûï.2. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 304ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 ISDN È FRAME RELAY:òåõíîëîãèÿ è ïðàêòèêà èçìåðåíèé.È.Ã.Áàêëàíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999 . . . . . . . . 43.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ àóäèî è ðàäèîàïïàðàòóðû. Âûï.3. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 2000 ã. 288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Frame Relay . Ìåæñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå. Òåëåêîì , 320ñ. 2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð.èìïîðòí.òåëåôîíîâ. Âûï.6. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Êîðïîðàòèâíûå ñåòè ñâÿçè . Èâàíîâà Ò. - Ì.Ýêî-Òðåíäç , 284ñ., 2001ã., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð.èìïîðòí.òåëåôîíîâ. Âûï.10. Ñïð.-Ì.Äîäåêà ,1999 ã.288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Ñèñòåìû ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè . Ñîëîâüåâ À.À.-Ì. Ýêî-Òðåíäç , 2000 ã.- 270 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåì.èìïîðòííîé àâòîýëåêòðîíèêè . Âûï.8. Ñïð. ,1999 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Òåõíîëîãèè èçìåðåíèÿ ïåðâè÷. ñåòè ×.1. Ñèñòåìû Å1, ÐDH, SDH. È.Ã.Áàêëàíîâ. M.; Ý-Ò.. . . . . . . . . . . . . 39.50
Ìèêðîñõåìû ñîâðåì. çàðóá. óñèëèòåëåé íèçêîé ÷àñòîòû .Âûï.7. Ñïð. , 2000 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Òåõíîëîãèè èçìåð ïåðâè÷ ñåòè. ×.2. Ñèñòåìû ñèíõðîíèçàöèè ,Â-ISDN,ATM.,Áàêëàíîâ. Ì.; Ý-Ò. . . . . . . . 39.50
Ìèêðîñõåìû ñîâð. çàðóá. óñèëèòåëåé íèçêîé ÷àñòîòû-2. Âûï.9. Ñïð. , 2000 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Âîëîêîííî-îïòè÷åñêèå ñåòè. Ð.Ð. Óáàéäóëëàåâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.-272.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.50
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999, -288ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Âîëîêîííàÿ îïòèêà:êîìïîíåíòû,ñèñòåìû ïåðåäà÷è,èçìåðåíèÿ.À.Á.Èâàíîâ.-Ì.:ÑÑ.-99.-672 ñ . . . . . . . . . 98.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè-2 . Ì. Äîäåêà , 2000 ã. -288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.80 Âîëîêîííàÿ îïòèêà â ëîêàëüíûõ è êîðïîðàòèâíûõ ñåòÿõ À.Á.Ñåìåíîâ Ì.; Ý-Ò.,304 c. . . . . . . . . . . . . . . . . 45.50
Ìèêðîñõåìû ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ ."Ðåìîíò" ¹23 Ì.;Ñîëîí , 1999 ã.208 ñ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.70 Ñîâðåì. âîëîêîííî - îïòè÷. ñèñòåìû ïåðåäà÷è. Àïïàðàòóðà è ýëåìåíòû.Ñêëÿðîâ Î.Ê. 2001ã.,240ñ. . . . 20.00
Óñòðîéñòâà íà ìèêðîñõåìàõ. Áèðþêîâ Ñ.-Ì.: Ñîëîí-Ð, 1999.-192ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.80 Èíòåëëåêòóàëüíûå ñåòè . Á.Ãîëüäøòåéí è äð. Ì.ÐèÑ. 2000ã.,500 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.00
Öèôðîâûå ÊÌÎÏ ìèêðîñõåìû . Ïàðòàëà Î.Í. - ÍèÒ, 2001 ã., 400 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Ìåòîäû èçìåðåíèé â ñèñòåìàõ ñâÿçè.È.Ã. Áàêëàíîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.50
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 1.-Ì:Äîäåêà,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Êîíòðîëü ñîîòâåòñòâèÿ â òåëåêîììóíèêàöèÿõ è ñâÿçè . Èâàíîâ À. Ñàéð.-Ñèñòåìç , 2000 ã.375 ñ. . . . . . . 72.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 2.-Ì:Äîäåêà, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü 3-ãî ïîêîëåíèÿ . Ë.Ì.Íåâäÿåâ . -Ìîáèëüíûå êîììóíèêàöèè.,208 ñ.,2000ã.. . . . . . . . . . . 31.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 3.-Ì:Äîäåêà,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü è òåëåêîììóíèêàöèè . Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê . Ãåïêî À.È. "Ìàðêî Ïàê" 2001ã.,196 ñ.. . . 22.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõåìû - óñèëèòåëè ìîùíîñòè Í×. Turutae., 137c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Ïåéäæèíãîâàÿ ñâÿçü .À.Ñîëîâüåâ .Ýêî-Òðåíäç,288ñ.,2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê565-Ê599 , Ì."Ðàäèîñîôò", 544 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.50 Ïåðñïåêòèâíûå ðûíêè ìîáèëüíîé ñâÿçè . Þ.Ì.Ãîðíîñòàåâ, Ì.:Ñâÿçü è áèçíåñ ,2000ã. 214ñ. À4 . . . . . . . 39.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. ÊÌ1144-Ê1500 , Ì."Ðàäèîñîôò",512ñ.. . . . . . . . . . . . . . 29.50 Ýíöèêëîïåäèÿ ìîáèëüíîé ñâÿçè . À.Ì.Ìóõèí , Ñ.-Ï.ÍèÒ ,2001ã.,240 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê1564-1814 , Ì."Ðàäèîñîôò" 2000ã.512 ñ.. . . . . . . . . . . 29.50 Ñåòè ïîäâèæíîé ñâÿçè . Â.Ã.Êîðòàøåâñêèé , Ì.-Ýêî-Òðåíäç , 2001ã.,302 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.00
Àíàëîãè îòå÷. è çàðóá äèîäîâ è òèðèñòîðîâ .Ñïðàâî÷íèê.-Ì.Ðàäèîñîôò 1999 ã.,224 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 Ñðåäñòâà ñâÿçè äëÿ "ïîñëåäíåé ìèëè" .Î.Äåíèñüåâà .- Ýêî-Òðåíäç , 2000ã. 137ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.80
Çàðóáåæ. òðàíçèñòîðû, äèîäû. 1N……6000: Ñïðàâî÷íèê.-Ê.: ÍèÒ, 1999, 644 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Îáùåêàíàëüíàÿ ñèñòåìà ñèãíàëèçàöèè N7. Â.À. Ðîñëÿêîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00
Çàðóáåæ. Òðàíçèñòîðû , äèîäû. À……Z : Cïðàâî÷íèê -Ê.: ÍèÒ, 2000, 560 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 Îòêðûòûå ñòàíäàðòû öèôðîâîé òðàíêèíãîâîé ñâÿçè À.Ì.Îâ÷èííèêîâ ,-Ì.;Ñâ è Á. 2000ã. . . . . . . . . . . . . 38.50
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.1., Ì.Ðàäèîñîôò, 832ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 Ýëåêòðîòåõíèêà.Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ.Ïðèìåðû.Çàäà÷è. Èâàíîâ È. -Ì."Ëàíü" 1999 ã. . . . . . . . . . . . . . . . 14.00
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.2., Ì.Ðàäèîñîôò, 896ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 Êîìïüþòåð, ÒÂ è çäîðîâüå. Ïàâëåíêî À.Ð. -152 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.70
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.3., Ì.Ðàäèîñîôò, 832ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 Ñîâðåìåííûå ìèêðîïðîöåññîðû . Â.Â.Êîðíååâ . Èçä.2-å.-Ì.Íèëîäæ,2000 ã., 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.4., Ì.Ðàäèîñîôò, 928 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 Ìèêðîêîíòðîëëåðû ñåìåéñòâà Z86. Ðóêîâîäñòâî ïðîãðàììèñòà-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.5., Ì.Ðàäèîñîôò, 768 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Word 7 äëÿ Windows 95. Ñïðàâî÷íèê. Ðóäè Êîñò-Ì.:Áèíîì, -590ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.80
Çàðóáåæ.äèîäû è èõ àíàëîãè.,Õðóëåâ À. Ñïðàâ. ò.1, ò.2. Ì. "Ðàäèîñîôò", ïî 960 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . ïî 39.40 Îïòèìèçàöèÿ Windows 95. Óàòò Àëëåí Ë-Ì.:ÄèàÑîôò, 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.90
Çàðóáåæíûå ìèêðîïðîöåññîðû è èõ àíàëîãè. Ñïðàâ.ò.1 . Ì.-"Ðàäèîñîôò", 546 c. 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . 35.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Acrobat 3.0.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Cïðàâî÷íèê ïî çàðóáåæíûì äèîäàì . ÷.1 , Ì.- "Ñîëîí" , 2000 ã., 696 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Ilustrator 7.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 420ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Ñïðàâî÷íèê ïî çàðóáåæíûì äèîäàì . ÷. 2 , Ì.- "Ñîëîí" , 2000 ã., 696 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe PageMaker 6.5.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Îïòîýëåêòð.ïðèáîðû è èõ çàðóá. àíàëîãè. ò.1, ò.2, ò.3.,Ì.Ðàäèîñîôò,512ñ.,544ñ.,512ñ. . . . . . . . . . . . . . ïî 29.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Photoshop 4.0.-Ì.:ÊÓáÊ, .-280ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80
Ñîäåðæàíèå äðàãìåòàëëîâ â ðàäèîýëåìåíòàõ. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Ð/áèáëèîò, 156 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 Àdobe.Âîïðîñû è îòâåòû.-Ì.;ÊÓÁÊ, 1998.-704 c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Âèäåîêàìåðû . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ , 2000 ã.,192 ñ. + ñõåìû. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.50 QuarkXPress 4.Ïîëíîñòüþ.-Ì.;Ðàäèîñîôò ,1998 ã.712 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.40
Âèäåîêàìåðû . Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå .Âûï. 13. Êîðîëåâ À.-Ì. "ÄÌÊ". 2000 ã.,248 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . 42.00 Ïðîãðàììèðîâàíèå â WEB äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ. Äæàìñà Ê.-Ìí.:Ïîïóððè, 631ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.80
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.14. Ì.: Ñîëîí, 240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Õàêåðû , âçëîìùèêè è äðóãèå èíôîðìàöèîííûå óáèéöû . Ëåîíòüåâ Á. 192 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.50
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.23. Ì.: Ñîëîí, 1998.-212ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 "×àñòîòû äëÿ ëþáèòåëüñêîé ðàäèîñâÿçè" Áëîêíîò-Ê.:Ðàäiîàìàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
Èìïóëüñíûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ .Âèíîãðàäîâ Â.À. ÍèÒ,2000 ã. - 192 ñ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå 2001.Ñïðàâî÷íèê. ÎÎÎ"Òåëåñïóòíèê" 2001ã.,170ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Èìïóëüñíûå áëîêè ïèòàíèÿ äëÿ IBM PC . â.22 , Êóëè÷êîâ À.Â. ÄÌÊ , 2000 ã. -120 ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå 2001.Ñïðàâî÷íèê.ÎÎÎ"Òåëåñïóòíèê" 2001ã., 138ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00
300 ñõåì èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ.Âûïðÿìèò.,èìïóëüñí.èñò.ïèò.,ëèíåéíûå ñòàáèëçàò. è ïðåîáð. . . . . . . . . . . 25.00 "Ýëåêòðîíèêà : ÍÒÁ " æóðíàë ¹1,2,3,4,5/2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 5.00
Âèäåîìàãíèòîôîíû ñåðèè ÂÌ.Èçä. 2-å äîðàá è äîï. ßíêîâñêèé Ñ. ÍèÒ., 2000ã.-272ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . 36.00 "Ðàäèîêîìïîíåíòû" æóðíàë ¹ 1/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Ðåìîíò çàðóáóæ. ìîíèòîðîâ (âûï.27). Äîí÷åíêî À.- Ì. Ñîëîí . 2000ã.,216 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00 "Èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû" . Êàòàëîã 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Ðåìîíò ìîíèòîðîâ. Òèïè÷íûå íåèñïðàâíîñòè. Áåãëîâ Ñ. -Ì."Ðàäèîòîí". 2000ã. 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 27.60 "Ïàÿëüíîå îáîðóäîâàíèå è èíñòðóìåíò". Êàòàëîã 2000-2001 ã.ã.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00
Ðåìîíò çàðóáåæíûõ ïðèíòåðîâ (âûï.31). Ïëàòîíîâ Þ. Ì.:Ñîëîí . 2000 ã.,272 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 "Ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû" Ì."Êîìïýë" 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ (âûï.35). Ëåïàåâ Ä . À . Ì.:Ñîëîí . 2000 ã., 432 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00 ÑD-R "Pàäèîàìàòîð" 1999ã.,¹1-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
Ðåìîíò èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (âûï.42).Êóëèêîâ Â.Ã.Ñîëîí.2000 ã.,184 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 CD-R ''Ðàäèîàìàòîð" 2000ã.,¹1-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Ðåìîíò çàðóáåæíûõ òåëåâèçîðîâ (âûï.44).Ðîäèí À.Â. Ì.:Ñîëîí . 2001ã. 200ñ. À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 CD-R "Ýëåêòðèê" 2000ã.,¹1-12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
100 íåèñïðàâíîñòåé òåëåâèçîðîâ . Æåðàð Ëîðàí . Ì.: ÄÌÊ . 2000 ã., 264 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.50 ÑD-R "Êîíñòðóêòîð" 2000ã.,¹1-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
Ýíöèêëîïåäèÿ ðàäèîëþáèòåëÿ .,Ïåñèêîâ Â.Í.-Ê. ÍèÒ , 2000 ã. - 368 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 CD-R "2 â 1" - (ïî âûáîðó ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00
Ýíöèêëîïåäèÿ òåëåìàñòåðà. Ïàíêîâ Ä.Â.-Ê. ÍèÒ, 2000ã.-544 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 ÑD-R "3 â 1" - ("ÐÀ"+"Ýëåêòðèê"+"Êîíñòðóêòîð") 2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.50
Áëîêè ïèòàíèÿ òåëåâèçîðîâ .ßíêîâñêèé Ñ.Ì. -Ñ.Ï.-ÍèÒ , 2001 ã.- 224ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 CD-R "4 â 1" - ("ÐÀ"+"Ýëåêòðèê"+"Êîíñòðóêòîð") 2000ã.+ "ÐÀ"1999ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00
Áëîêè ïèòàíèÿ ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.Â. -Ì.:Ñîëîí . 2001 ã. 216ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
ÃÈÑ - ïîìîùíèê òåëåìàñòåðà . Ãàïëè÷óê Ë.Ñ. - Ê. "Ðàäèîàìàòîð" 160 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Ïðèñòàâêè PAL â ñåðèéíûõ öâåòíûõ òåëåâèçîðàõ. Õîõëîâ Á.H.-ÐèÑ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00
Cåðâèñíûå ðåæèìû òåëåâèçîðîâ . Âèíîãðàäîâ Â.À. - "ÍèÒ" 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé è ðàñïðîñòðàíèòåëåé æóðíàëà
Ñîâðåì. çàðóá. öâåòíûå òåëåâèçîðû: âèäåîïðîöåññîðû è äåêîäåðû öâåòí. À.Å.Ïåñêèí. . . . . . . . . . . . . . 29.50
Ñòðî÷íûå òðàíñôîðìàòîðû çàðóáåæíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï.24. Ìîðîçîâ. È.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999 . . . . . . . 18.80 Ê ðàñïðîñòðàíåíèþ æóðíàëà ïðèãëàøà-  ðåäàêöèè íà 01.07.2001 ã. èìåþòñÿ â
Òåëåâèçèîííûå ïðîöåññîðû óïðàâëåíèÿ . Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë.-Ñ.Ï.:ÍèÒ , 2001 ã. 448 ñ. . . . . . . . . . . . . . 34.50 þòñÿ çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè è ÷à- íàëè÷èè æóðíàëû “Ðàäiîàìàòîð” ïðîøëûõ
Òåëåâèçèîííûå ìèêðîñõåìû PHILIPS. Êíèãà 1. Ïîíàìàðåíêî À.À.-Ì.:Ñîëîí, -180ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 ñòíûå ðàñïðîñòðàíèòåëè. âûïóñêîâ:
Óñîâåðøåíñòâîâàíèå òåëåâèçîðîâ 3…5ÓÑÖÒ .Ðóáàíèê Â. ÍèÒ., 2000 ã.288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Óðîêè òåëåìàñòåðà. Óñ.è ðåìîíò ñîâðåì.ÖÒÂ ×.1. Âèíîãðàäîâ Â.-Ñ.-Ï. Êîðîíà ,2000ã.- 414ñ. . . . . . . . . . 29.40 Âàøè ïðåäëîæåíèÿ ðåäàêöèÿ îæèäàåò ïî ¹ 3,4,5,6,8,9,10,11,12 çà 1994 ã.
Óðîêè òåëåìàñòåðà. Óñ. è ðåìîíò çàðóá. ÖÒÂ ×.2. Âèíîãðàäîâ Â.-Ñ.-Ï.: Êîðîíà, 2000ã.-400ñ . . . . . . . . . . 33.80 òåë. (044) 271-44-97, 276-11-26 èëè ïî àä- ¹ 2,4,10,11,12 çà 1995 ã.
Íîâûå ýëåêòðîííûå ïðèáîðû äëÿ óñ-â ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ Õ.,"Ðóáèêîí" 2000.-236 ñ.À4 . . . . . . . . 29.00 ðåñó ðåäàêöèè: Óêðàèíà, 03110, Êèåâ-110, ¹ 1,3,4,5,6 çà 1996 ã.
Öèôðîâàÿ ýëåêòðîíèêà . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ, 2000 ã. - 208 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 à/ÿ 807. Êîììåð÷åñêîìó äèðåêòîðó. ¹ 4 çà 1997 ã.
Öèôðîâûå óñòðîéñòâà è ìèêðîïðîöåññîðíûå ñèñòåìû._Ì.ÃË-Òåëåêîì,2000 ã.336 ñ., . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
Öâåòîâàÿ è êîäîâàÿ ìàðêèðîâêà ðàäèîýëåêòð. êîìïîíåíòîâ. Íåñòåðåíêî È.È.,Ñîëîí,2001ã.,128ñ. . . . . 13.00 Âíèìàíèå! Íîìåðà åæåìåñÿ÷íûõ æóðíà- ¹ 2,4,5,6,7,10 çà 1998 ã.
Ìàðêèðîâêà ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ . Áîëåå 4000 SMD êîäîâ . "Äîäýêà" . 160 ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 ëî⠓Ðàäiîàìàòîð-Êîíñòðóêòîð” (ïîä- ¹ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 1999 ã.
Ìàðêèðîâêà è îáîçíà÷åíèå ðàäèîýëåìåíòîâ . Ìóêîñååâ Â.Â., Ì.-ÃË-Òåëåêîì,2001ã.,352 ñ. . . . . . . . . . . . 24.50 ïèñíîé èíäåêñ 22898) è “Ðàäiîàìàòîð- ¹ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 2000 ã.
Îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè . Ñïðàâî÷íèê . TURUTA . Ì.,"Ïàòðèîò" 232 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 Ýëåêòðèê” (ïîäïèñíîé èíäåêñ 22901) ÷èòà- ¹ 1,2,3,4,5,6 çà 2001 ã.
Ñïðàâî÷íèê: Ðàäèîêîìïîíåíòû è ìàòåðèàëû. Ïàðòàëà Î.Í.-Ê.: Ðàäiîàìàòîð,1998 ã.736ñ. . . . . . . . . . . . . 20.00
Ñïðàâî÷íèê ýëåêòðèêà. Êèñàðèìîâ Ð.À. -Ì. Ðàäèîñîôò , 1999 ã. 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.90 òåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïî ïî÷òå. Ñòîèìîñòü Äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ÷åðåç îòäåëåíèÿ ñâÿçè ïî
Àòëàñ àóäèîêàññåò îò AGFA äî YASHIMI . Ñóõîâ Í.Å., Ê.:"Ðàäèîàìàòîð", 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 îäíîãî ýêçåìïëÿðà ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî êàòàëîãàì àãåíòñòâ «Óêðïî÷òà» è «Ðîñïå÷àòü»
Àâòîìàãíèòîëû. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå. Âûï.14.Êóëèêîâ Ã.Â.-Ì. ÄÌÊ, 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 Óêðàèíå – 5 ãðí., äðóãèå ñòðàíû ÑÍà – 1,2 íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ 74435. ÏÎÌÍÈÒÅ,
Ðåìîíò ìóçûêàëüíûõ öåíòðîâ . Âûï . 48 . Êóëèêîâ Ã.Â. - Ì.: ÄÌÊ , 2001 ã.,184 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.50 ó.å. ïî êóðñó Íàöáàíêà. ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü – íèæå ïåðåñûëî÷íîé!
Ðåìîíò ìóçûêàëüíûõ öåíòðîâ . Âûï . 51 . Êóëè÷êîâ À.Â. - Ì.: ÄÌÊ , 2001 ã.,224 ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 Ïðè îòïðàâëåíèè ïèñåì â àäðåñ ðåäàêöèè
Ðåìîíò è ðåãóëèðîâêà CD-ïðîèãðûâàòåëåé. Çàðóá. ýëåêòðîíèêà. Àâðàìåíêî Þ.Ô.160ñ.À4+ñõ.. . . . . . . . 27.60 Â ðåäàêöèè íà 01.07.2001 ã. èìåþòñÿ â
Ñõåìîòåõíèêà ïðîèãðûâàòåëåé êîìïàêò-äèñêîâ. Àâðàìåíêî Þ.Ô., 1999 ã., 128ñ. + ñõåìû . . . . . . . . . . . . 29.80 íàëè÷èè æóðíàëû ïðîøëûõ âûïóñêîâ: ïðîñèì âêëàäûâàòü ïóñòîé êîíâåðò ñ
Öâåòîìóçûêàëüíûå óñòàíîâêè-Jeux de luiere. -Ì.ÄÌÊ Ïðåññ , 2000 ã., 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,70 “Ýëåêòðèê” ¹8,9 çà 2000 ã., ¹1,3,4,5,6 îáðàòíûì àäðåñîì. Íà ïèñüìà áåç
Àîíû,ïðèñòàâêè,ìèêðî- ÀÒÑ. Ñðåäñòâî áåçîïàñíîñòè..-Ì.:Àêèì.,.-125ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 çà 2001 ã. êîíâåðòîâ ñ îáðàòíûì àäðåñîì ðåäàêöèÿ
Çàðóá. ðåçèäåíòíûå ðàäèîòåëåôîíû . Áðóñêèí Â.ß., Èçä.2-å, ïåðåð. è äîï. 2000 ã.176ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . 29.00 îòâåòû íå äàåò.
Ðàäèîòåëåôîíû . Îñíîâû ñõåìîò. ñåðòèôèöèð. ðàäèîòåë..Êàìåíåöêèé Ì.-ÍèÒ 2000ã.256 ñ.+ ñõ. . . . . . . 33.00 “Êîíñòðóêòî𔠹2,3,4,5,6,7-8, 9-10,11-12
Ïðàêòè÷åñêàÿ òåëåôîíèÿ . Áàëàõíè÷åâ È . Í . - Ì . ÄÌÊ, 1999 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.80 çà 2000 ã., ¹1,2,3,4,5,6 çà 2001 ã. Ñïèñîê ðàñïðîñòðàíèòåëåé
Ðåìîíò ðàäèîòåëåôîíîâ "SENAO è VOYAGER". Ñàä÷åíêîâ Ä.À. -Ì.Ñîëîí,178 ñ.À4 + ñõ. . . . . . . . . . . . . 29.00 ×èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìîå
Ñõåìîòåõíèêà àâòîîòâåò÷èêîâ. Çàðóáåæ. ýëåêòðîíèêà. Áðóñêèí Â.ß.-Ê.: ͳò, 176 ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . . 24.80 êîëè÷åñòâî æóðíàëîâ, ñäåëàâ ïðåäîïëàòó 1. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, îô.803, ê.4
Òåëåôîííûå ñåòè è àïïàðàòû. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. -Ê.: ÍiT, 184 ñ.À4+ñõ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80 ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî”Ðàäiîàìàòîð”,
Òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. Èçä. 2-å äîï.-Ê.: Í ³ ò, 2000, 448 ñ. . . . . . . . . . . . 29.80 ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì ñ ÷åòêèì óêàçàíèåì çà- ò.276-11-26.
Ýëåêòðîííûå òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîòåíêî Ë.ß., Áðåâäà À.Ì.-K.: ÍèÒ, 2000 ã. . . . . . . . . . . 34.00 êàçûâàåìûõ íîìåðîâ æóðíàëà è ãîäà èçäà- 2. Ìîñêâà, óë.Ïðîôñîþçíàÿ, ä.83, êîðï.3,
Ñïðàâî÷íèê ïî óñòðîéñòâó è ðåìîíòó òåëåô.àïïàðàòîâ çàðóá. è îòå÷. ïðîèçâ-âà-Ì.:ÄÌÊ , 208 c. . . . . . 16.00 íèÿ. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà æóðíàëà îô.311. Ôèðìà “ÑÝÀ-Ýëåêòðîíèêñ”,
Ðàäèîëþáèò. êîíñòðóêöèè â ñèñò. êîíòðîëÿ è çàùèòû .Âèíîãðàäîâ Þ.À. Ì.:ÑÎËÎÍ,2001ã.,192ñ. . . . . . . 14.00 “Ðàäiîàìàòîð” ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî Óêðà-
Îõðàííûå óñ-âà äëÿ äîìà è îôèñà.Àíäðèàíîâ Â.-Ñ-Ïá."Ïîëèãîí",2000ã.,312 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.80 ò.334-71-36
Çàùèòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îò óãîíà è êðàæ. Äèêàðåâ Â.È. 2000ã.,320ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 èíå ñîñòàâëÿåò: 1994–1998 ãã.–3 ãðí., 1999, 3. Êèåâ, óë. Óøèíñêîãî, 4,
ÊÂ-ïðèåìíèê ìèðîâîãî óðîâíÿ Êóëüñêèé À.Ë. -Ê.:HèÒ , 2000 ã. 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 2000 ã. – 5 ãðí., 2001 ã. – 7 ãðí., Äëÿ «Ðàäèîðûíîê», òîðãîâîå ìåñòî 52, 53.
CÈ-ÁÈ ñâÿçü,äîçèìåòðèÿ,ÈÊ òåõíèêà,ýëåêòðîí.ïðèáîðû,ñð-âà ñâÿçè. Þ.Âèíîãðàäîâ,2000ã. . . . . . . . . . 13.90 æèòåëåé Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ: 4. ã. Êðèâîé Ðîã, óë. Êîñèîðà, 10.
 ïîìîùü ëþáèòåëþ ÑÈ-ÁÈ ðàäèîñâ.Àíòåííû.Ñàìîä. óñ-âà. Ñïð. èíôîðì.Ì.Ñîëîí,2000ã. . . . . . . . . . . . 14.80 1994–1998 ãã.–1 ó.å, 1999, 2000 ã.– 1 ó.å., Òîðãîâàÿ òî÷êà.
Àíòåííû ñïóòíèêîâûå, ÊÂ, ÓÊÂ, Ñè-Áè, ÒÂ, ÐÂ., Íèêèòèí Â.À. ÄÌÊ 1999 ,320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.60 5. Ëüâîâñêàÿ îáë., ã.Áðîäû, óë. Ñòóñà, 24,
Òåëåâèçèîííûå àíòåííû ñâîèìè ðóêàìè . Ñèäîðîâ È.Í., Ñ.-Ï.,"Ïîëèãîí" 2000 ã. 320 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . 16.00 2001 ã.– 1,7 ó.å. ïî êóðñó Íàöáàíêà.
Ýíöèêëîïåäèÿ îòå÷. àíòåíí äëÿ êîëëåêò.è èíäèâèä.ïðèåìà ÒÂ è ÐÂ. -Ì.Ñîëîí ,256ñ,2001ã. . . . . . . . . . . 16.50 Íàëîæåííûì ïëàòåæîì ðåäàêöèÿ Îìåëÿí÷óê È. È.
Êîïèðîâàëüíàÿ òåõíèêà . Áîáðîâ À.Â., Ì. - "ÄÌÊ" 2000 ã., 184 ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 æóðíàëû è êíèãè íå âûñûëàåò! 6. Äîíåöê-55, óë. Àðòåìà, 84,
Ìåòàëëîèñêàòåëè äëÿ ïîèñêà êëàäîâ è ðåëèêâèé.-Ì.ÐèÑ,2000 ã.,192ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.80 Âíèìàíèå! Öåíû, ïðè íàëè÷èè ëèòåðàòóðû, ÎÎÎ ÍÏÏ “Èäåÿ”
Ýëåêòðîíèêà äîìà è â ñàäó . Ñèäîðîâ È.Í. - Ì. "Ðàäèîñîôò ", 2001 ã. 144 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 äåéñòâèòåëüíû äî 1 àâãóñòà 2001 ã. 7. Îäåññà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ðàäèîðûíîê
Ýëåêòðîííûå êîäîâûå çàìêè .-Ñ.-Ï."Ïîëèãîí" 2000ã., 296 ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 Ïðåäîïëàòó ïðîèçâîäèòü ïî àäðåñó: “Ëåòó÷èé Ãîëëàíäåö”, êîíòåéíåð çà êðóãîì.
Àíòåííû òåëåâèçèîííûå.Êîíñòðóêöèè , óñòàíîâêà , ïîäêëþ÷åíèå . Ïÿñåöêèé Â.Â. 2000ã. 224 ñ .. . . . . . . 14.00 03110, Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âà- 8. ×åðíèãîâ, Òèòàðåíêî Þðèé Èâàíîâè÷,
Àíòåííû . Òîì 1 . Êàðë Ðîõòìàëü . Ì.: Íàø ãîðîä , 2001 ã., 416 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Àíòåííû . Òîì 2 . Êàðë Ðîõòìàëü . Ì.: Íàø ãîðîä , 2001 ã., 416 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 ëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó. ò.(0462) 95-48-53.
Ïðàêòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè àíòåíí . Ãðèãîðîâ È.Í. ÄÌÊ 2000 ã. 352 ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00

Вам также может понравиться