Вы находитесь на странице: 1из 32

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ

Ïîäïèøèñü íà 2002 ãîä! Èíäåêñ 22901


Çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
Óñòðîéñòâî äëÿ çàùèòû
òðåõôàçíûõ ïîòðåáèòåëåé ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ
3 Óòèëèçàöèÿ òåïëà
Ñòåí äëÿ èñïûòàíèÿ áëîêîâ
ýëåêòðîííîãî çàæèãàíèÿ ïèëû ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
4 Äåÿê³ àñïåêòè êëþ÷îâèõ ïåðåòâîðþâà÷³â 12/220  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ì.Ñîñíîâñüêèé
5 Ïðîñòîé áåñòðàíñôîðìàòîðíûé áëîê ïèòàíèÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Á.Åôèìåíêî
6 Ïðîñòûå ìîùíûå ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ã.Çûçþê
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
8 Çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Î.Êó÷åðåíêî
ÝËÅÊÒÐÎØÊÎËÀ
10 Áåñåäû ïî ýëåêòðîòåõíèêå. Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó. . . . . . . . . À.Ë.Êóëüñêèé
¹9 (21) ñåíòÿáðü 2001 ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
Åæåìåñÿ÷íûé íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë
11 Ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè è ñêîðîñòè âðàùåíèÿ îäíîôàçíîãî êîëëåêòîðíîãî
Ñîâìåñòíîå èçäàíèå ñ Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Â.Ïåðøèí
îáùåñòâîì ðàäèîòåõíèêè, ýëåêòðîíèêè è 12 Õîëîäèëüíèê ïîïåðåäæàº: äâåðöÿòà ñë³ä çà÷èíèòè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Â.Íîâ³êîâ
ñâÿçè Óêðàèíû 13 Îïðåäåëèòåëü ïîëÿðíîñòè îáìîòîê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Î.Íèêèòåíêî
Ðåãèñòðàöèîííûé ÊÂ, ¹3858,10.12.99 ã. ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
Ó÷ðåäèòåëü - ÄÏ «Èçäàòåëüñòâî 14 Ìèêðîñõåìû äðàéâåðîâ ðåëå è ñîëåíîèäîâ ôèðìû ON Semiconductor
Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåêëàìíûõ óñëóãàõ íàøåãî èçäàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ñïðàâî÷íîì ñàéòå î ÑÌÈ Óêðàèíû “Ðåêëàìíûé êîìïàñ” http://www.mass-media.com.ua

Ðàäiîàìàòîð»
Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2000 ã. 15 Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ôèðìû Power Integrations Inc.
16 Ñõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ Ïåæî-405
Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
Äèðåêòîð Ã.À.Óëü÷åíêî. 18 Ãåîòåðìàëüíûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Áîðîäàòûé
Ãëàâíûé ðåäàêòîð 18 Âåëîñèïåäíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Â.Âàø
Î.Í.Ïàðòàëà.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ
ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
(redactor@sea.com.ua) 19 Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî âåêà ãðÿäóùåãî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Ãîðåéêî
Ï.Â.Àôàíàñüåâ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Í.Ï. Ãîðåéêî 20 Åùå ðàç î ïèòàíèè ýëåêòðîëàìï ÷åðåç äèîä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Áîðîäàòûé
À.Â. Êðàâ÷åíêî
Â.À. Êó÷åðåíêî 21 Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû è èõ õàðàêòåðèñòèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî
Í.Â. Ìèõååâ 22 Åùå ðàç îá èñïîëüçîâàíèè ëàìï äíåâíîãî ñâåòà ñ ïåðåãîðåâøèìè
Â.Ñ. Ñàìåëþê íèòÿìè íàêàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Î.Ã.Ðàøèòîâ
Ý.À. Ñàëàõîâ 23 Óñòðîéñòâî ïèòàíèÿ ëàìïû ËÄÖ-30 îò àêêóìóëÿòîðà 12 Â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ã.Çûçþê
Ï.Í. Ôåäîðîâ
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
À.È.Ïîíî÷îâíûé (san@sea.com.ua) 23 Ñòåíä äëÿ èñïûòàíèÿ áëîêîâ ýëåêòðîííîãî çàæèãàíèÿ áåíçîïèëû. . . . . . . . . . . . . . Â.Ì.Ïàëåé
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð 26 Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå
Ò.Ï.Ñîêîëîâà, òåë.271-96-49 ÏÀÒÅÍÒÍÛÉ ÔÎÍÄ
Ðåäàêòîð Í.Ì.Êîðíèëüåâà 28 Èíòåðåñíûå óñòðîéñòâà èç ìèðîâîãî ïàòåíòíîãî ôîíäà
Îòäåë ðåêëàìû Ñ.Â.Ëàòûø, ÄËß ËÞÁÎÇÍÀÒÅËÜÍÛÕ
òåë.276-11-26,E-mail: lat@sea.com.ua
30 Òèïû ñåòåâûõ âèëîê è ðîçåòîê, èñïîëüçóåìûå â ìèðå
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
(îòäåë ïîäïèñêè è ðåàëèçàöèè) ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ
Â.Â.Ìîòîðíûé, ò.276-11-26, 271-44-97 29 Êîçüìà Êóçüìè÷ ðàññêàçûâàåò... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ë.Àëåøíèêîâ
E-mail: val@sea.com.ua
ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû: 3 Íîâîñòè
ïîëó÷àòåëü ÄÏ-èçäàòåëüñòâî
“Ðàä³îàìàòîð”, êîä 22890000, 7 Âèçèòíûå êàðòî÷êè
ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì 31 Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Áåíàðäîñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Î.Êó÷åðåíêî
îòä.Óêðïðîìèíâåñòáàíêà ã. Êèåâà, 32 Êíèãà-ïî÷òîé
ÌÔÎ 322153
Àäðåñ ðåäàêöèè: ÄÏ Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðîâîäèò îñåííþþ àêöèþ ïî ïðîäàæå
Óêðàèíà, Êèåâ, ÂÍÈÌÀÍÈÅ! òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïî ñíèæåííûì öåíàì. Öåíû íà êíèãè ñíèæåíû
íà 5–30%. Ñïåøèòå îôîðìèòü çàêàç.
Ïðàéñ-ëèñò ìàãàçèíà “Êíèãà-ïî÷òîé” – íà ñ.32.
óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê. 803
äëÿ ïèñåì:
à/ÿ 50, 03110, Êèåâ-110 Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 12.09.2001 ã. Ôîðìàò 60õ84/8. Ïå÷àòü Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííî-
òåë. (044) 271-41-71 îôñåòíàÿ. Áóìàãà ãàçåòíàÿ Çàê.0161109. Öåíà äîã.Òèðàæ 2000 ýêç. ñòè íå íåñåò.
ôàêñ (044) 276-11-26 Îòïå÷àòàíî ñ êîìïüþòåðíîãî íàáîðà íà êîìáèíàòå ïå÷àòè èç- Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïðàâèëüíîñòü âûáîðà
E-mail: electrik@sea.com.ua äàòåëüñòâà «Ïðåñà Óêðà¿íè», 03047, Êèåâ - 047, ïð. Ïîáåäû, 50 è îáîñíîâàííîñòü òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé íåñåò àâòîð.
http : // www.sea.com.ua/ra Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «ÐÀ-Ýëåêòðèê» îáÿçà- Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîâåòà ðåäàêöèè ïî èíòåðåñóþùåìó âîïðîñó
òåëüíà. âêëàäûâàéòå îïëà÷åííûé êîíâåðò ñ îáðàòíûì àäðåñîì.
© Èçäàòåëüñòâî «Ðàä³îàìàòîð», 2001
Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 1
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Îêîí÷èëîñü æàðêîå ëåòî, è ìèëëèîíû øêîëüíèêîâ è òèò. È îíè èùóò èõ ïî âñåìó ìèðó, íå æàëåÿ íà ýòî
ñòóäåíòîâ âíîâü ñåëè çà ïàðòû è ëàáîðàòîðíûå ñòîëû, ñðåäñòâ, ïîòîìó ÷òî ýòè ñðåäñòâà çàòåì îêóïàþòñÿ
÷òîáû ïîïîëíèòü ñâîé "áàãàæ" çíàíèé. Ïîçäðàâëÿåì íà- ìíîãîêðàòíî.
øó ìîëîäåæü ñ Äíåì çíàíèé!  Óêðàèíå óæå â òå÷åíèå ìíîãèõ ñòîëåòèé èìååòñÿ
Õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå ÷èòàòåëåé âîò íà êà- óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ "äàðèòü" òàëàíòëèâûõ ëþäåé
êóþ ïðîáëåìó. Â ãàçåòå "Ñåãîäíÿ" îò 29 àâãóñòà ïîÿâè- ñîñåäÿì. Âñïîìíèì î âåëèêîì ðóññêîì ïèñàòåëå Í.Â.Ãî-
ëîñü ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî â Ïðàãå ñîñòîÿëàñü Ìåæäó- ãîëå, ïðàäåäîì êîòîðîãî áûë êàçàöêèé ïîëêîâíèê, î âå-
íàðîäíàÿ îëèìïèàäà ñòóäåíòîâ óíèâåðñèòåòîâ. Ëó÷- ëè÷àéøåì ðóññêîì êîìïîçèòîðå Ï.È.×àéêîâñêîì, êî-
øèì ñòóäåíòîì-ìàòåìàòèêîì ïëàíåòû ñòàë ñòóäåíò òîðûé ïîëó÷èë èìÿ çíàìåíèòîãî ïðåäêà - êàçàêà Ïåò-
Îäåññêîãî óíèâåðñèòåòà Àëåêñàíäð Ìåòåëè÷åíêî. Òà- ðà ×àéêè, ïèñàòåëå Ô.Äîñòîåâñêîì, âåëèêîé ïîýòåññå
êîãî ðîäà ñîîáùåíèÿ äîâîëüíî ÷àñòî ïîÿâëÿþòñÿ â ÑÌÈ. Àííå Àõìàòîâîé (óðîæäåííîé Ãîðåíêî) è ìíîãèõ, ìíî-
Íàøè ñòóäåíòû è øêîëüíèêè ïîáåæäàþò â ïðåñòèæíûõ ãèõ äðóãèõ. Â ñòàëèíñêèå âðåìåíà òàëàíòëèâûõ óêðà-
ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ è îëèìïèàäàõ. Íóæíî ðàäî- èíöåâ ïðîñòî ðàññòðåëèâàëè, â ó÷åáíèêàõ óêðàèíñêîé ëè-
âàòüñÿ, ÷òî ó íàñ ñòîëüêî òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè. òåðàòóðû 30-å ãîäû òàê è íàçûâàþòñÿ "Ðàññòðåëÿííîå
Íî... â òîé æå ãàçåòå ñîîáùàåòñÿ, ÷òî ñ îêòÿáðÿ Àëåê- Âîçðîæäåíèå". Âïðî÷åì, âåëè÷àéøèé óêðàèíñêèé ïîýò
ñàíäð Ìåòåëè÷åíêî ïðîäîëæèò ó÷åáó óæå â Ëîíäîíñêîì Â.Ñòóñ ïîãèá óæå ïðè Ãîðáà÷åâå. Ïîçæå ïî íåãëàñíîé äè-
óíèâåðñèòåòå. Òî æå êàñàåòñÿ è äðóãèõ ïîáåäèòåëåé - ðåêòèâå èç Ìîñêâû ëó÷øèõ âûïóñêíèêîâ óêðàèíñêèõ âó-
îíè ïîëó÷àþò ïðèãëàøåíèÿ íà ó÷åáó â ïðåñòèæíûå ó÷åá- çîâ ðàñïðåäåëÿëè íà ðàáîòó â Ðîññèþ, ãäå áîëüøèíñòâî
íûå çàâåäåíèÿ âñåãî ìèðà, â òîì ÷èñëå è â... Ðîññèþ. èç íèõ òàê è îñòàëîñü. È âîò ñåé÷àñ íàøó òàëàíòëè-
Ïðåäñòàâüòå ñåáå, íàøè ñîñåäè ñëåäÿò çà ïîáåäèòåëÿ- âóþ ìîëîäåæü ïðîñòî ïåðåìàíèâàþò çà ðóáåæ.
ìè êîíêóðñîâ èç Óêðàèíû è ïðèãëàøàþò èõ ó÷èòüñÿ â Ïîðà áû óæå âëàñòü èìóùèì â Óêðàèíå ïîíÿòü, ÷òî
Ìîñêâó. Òîëüêî óêðàèíñêèå âóçû õðàíÿò ãîðäîå ìîë÷àíèå, òàëàíòëèâàÿ ìîëîäåæü - ýòî íàøå áóäóùåå, ýòî çàëîã
î÷åâèäíî èì òàëàíòëèâûå ëþäè íå íóæíû. ïðåâðàùåíèÿ Óêðàèíû â ïðîìûøëåííî ðàçâèòóþ áîãàòóþ
Íåäàâíî íà îäíîì èç ñîâåùàíèé èçâåñòíûé êèåâñêèé ó÷è- ñòðàíó. Êàê âîçäóõ, íóæíà Íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî
òåëü ìàòåìàòèêè Ì.Ñ.ßêèð áóêâàëüíî çàáèë òðåâîãó. Òà- âûÿâëåíèþ è ëüãîòíûì óñëîâèÿì ó÷åáû òàëàíòëèâûõ
ëàíòëèâàÿ ìîëîäåæü óåçæàåò èç Óêðàèíû, ó÷èòñÿ çà ãðà- äåòåé. Áåç ýòîãî ó íàñ áóäóùåãî íå áóäåò.
íèöåé, íî âåäü ïîòîì ýòè ìîëîäûå ëþäè òàì æå çà ãðà- Íàøè æóðíàëû ïîääåðæèâàþò òâîð÷åñòâî òàëàíò-
íèöåé è îñòàíóòñÿ. À Óêðàèíå îíè, ïîëó÷àåòñÿ, íå íóæ- ëèâûõ øêîëüíèêîâ, ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ïå÷àòàåì èõ ñòà-
íû. òüè. Â ýòîì ãîäó ïðîâåäåíà Îëèìïèàäà ïî ðàäèîýëåêòðî-
 ÑØÀ ïðèíÿòà íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà, â ðàìêàõ êî- íèêå. Âñå åå ïîáåäèòåëè ïîñòóïèëè â âóçû Óêðàèíû. Â
òîðîé òàëàíòëèâûå äåòè âûÿâëÿþòñÿ óæå â âîçðàñòå áóäóùåì ãîäó íàìå÷àåòñÿ ïðîâåäåíèå òàêîé æå Îëèìïè-
7-10 ëåò, è èì îòêðûâàåòñÿ "çåëåíàÿ óëèöà": áåñïëàò- àäû ïî ýëåêòðîòåõíèêå.
íîå îáó÷åíèå â ïðåñòèæíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Íå-
ñìîòðÿ íà ýòî àìåðèêàíöû ñ÷èòàþò, ÷òî äëÿ îãðîì- Ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà "Ýëåêòðèê"
íîé ïðîìûøëåííîñòè ñâîèõ òàëàíòëèâûõ äåòåé íå õâà- Îëåã Ïàðòàëà
Ïðàâèëà ïðèåìà â êëóá ÷èòàòåëåé Òðåáîâàíèÿ
“Ðàäiîàìàòîðà” ê àâòîðàì ñòàòåé ïî îôîðìëåíèþ
ðóêîïèñíûõ ìàòåðèàëîâ
Åñëè Âû õîòèòå ñòàòü ÷ëåíîì êëóáà ÷èòàòåëåé "Ðàä³îàìà-
òîðà", íóæíî äåéñòâîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïðèíèìàþòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè îðèãèíàëüíûå àâòîðñêèå ìàòåðèàëû, êîòî-
ðûå íå ïå÷àòàëèñü â äðóãèõ èçäàíèÿõ è íå áûëè îòïðàâëåíû îäíîâðåìåííî
1. Ïîäïèøèòåñü íà îäèí èç æóðíàëîâ èçäàòåëüñòâà: â íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ èçäàíèé.  íà÷àëå ñòàòüè ïîäàåòñÿ àííîòàöèÿ,
"Ðàä³îàìàòîð", "Ýëåêòðèê" èëè "Êîíñòðóêòîð". îòäåëåííàÿ îò òåêñòà ñòàòüè.  íåé óêàçûâàþòñÿ êðàòêîå ñîäåð-
2. Âûøëèòå êñåðîêîïèþ êâèòàíöèè îá îïëàòå (èëè îðèãè- æàíèå, îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè è ïðèâëåêàòåëüíûå ñòîðîíû.
íàë) ïî àäðåñó: 03110, ðåäàêöèÿ "Ðàä³îàìàòîðà", à/ÿ 807, Êè- Ñòàòüè â æóðíàë «Ðàä³îàìàòîð» ìîæíî ïðèñûëàòü â òðåõ âàðèàíòàõ:
åâ, 110. 1) íàïèñàííûå îò ðóêè (ðàçáîð÷èâî),
3. Óêàæèòå â ïèñüìå ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ïîëíî- 2) íàïå÷àòàííûå íà ìàøèíêå,
ñòüþ, àäðåñ äëÿ ñâÿçè, â òîì ÷èñëå òåëåôîí, E-mail, ó êîãî 3) íàáðàííûå íà êîìïüþòåðå (â ëþáîì òåêñòîâîì ðåäàêòîðå äëÿ
åñòü. DOS èëè WINDOWS IBM PC).
 3-ì ñëó÷àå ãîíîðàð çà ñòàòüþ áóäåò âûøå.
4. Ïîäòâåðæäàòü äåéñòâèòåëüíîå ÷ëåíñòâî â Êëóáå íåîá-
õîäèìî ïîñëå êàæäîãî ïðîäëåíèÿ ïîäïèñêè, ò.å. ïðèñûëàòü Ðèñóíêè è òàáëèöû ñëåäóåò âûïîëíÿòü çà ïðåäåëàìè òåêñòà, íà îòäåëü-
íàì êâèòàíöèè íà íîâûé ñðîê. íûõ ëèñòàõ. Íà îáîðîòå êàæäîãî ëèñòà ñ ðèñóíêîì óêàçàòü íîìåð ðèñóí-
Ñîáëþäåíèå ýòèõ ïðàâèë ïîçâîëèò Âàì â äàëüíåéøåì êà, íàçâàíèå ñòàòüè è ôàìèëèþ àâòîðà.
ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè ïðàâàìè ÷ëåíà Êëóáà. C ïîëîæåíèåì î Ðèñóíêè è ñõåìû ê ñòàòüÿì ïðèíèìàþòñÿ â âèäå ýñêèçîâ è ÷åðòåæåé, âû-
Êëóáå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÐÀ, ÐÝ èëè ÐÊ ¹1/2001 ïîëíåííûõ àêêóðàòíî ÷åðíûìè ëèíèÿìè íà áåëîì ôîíå ñ ó÷åòîì
òðåáîâàíèé ÅÑÊÄ (ñ èñïîëüçîâàíèåì ÷åðòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ). Âûïîë-
Ñïèñîê íîâûõ ÷ëåíîâ íåíèå âûøåóêàçàííûõ òðåáîâàíèé óñêîðèò âûõîä ñòàòüè, òàê êàê ñíèçèò òðó-
äîçàòðàòû ðåäàêöèè ïî ïîäãîòîâêå ñòàòüè ê ïå÷àòè. Èçîáðàæåíèÿ ïå÷àòíûõ
êëóáà ÷èòàòåëåé ÐÀ ïëàò ëó÷øå âûïîëíÿòü óâåëè÷åííûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëîì â 2 ðàçà.
Ìîæíî òàêæå èçãîòàâëèâàòü ðèñóíêè è ñõåìû íà ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÅ, îäíà-
Âîëîâèê È. È. Ìàêñèì³â Þ. Á. Äîâãàíþê À. Â.
Ëîøêàð Â. À. Ìàí÷óë Â. Ì. Õîõëþê Ñ. Ì. êî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòè ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïî èñ-
Äàíêî ². Ì. ßðì³é÷óê Ì. ª. Æåðåáåöüêèé À. É. ïîëüçîâàíèþ êîìïüþòåðíûõ èçîáðàæåíèé â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå. Ãðà-
Óñìàíîâ Ç. Í. Çåëèíñêèé Â. Ïàùåíêî Ñ. Â. ôè÷åñêèå ôàéëû, ïðåäñòàâëÿåìûå â ðåäàêöèþ, äîëæíû èìåòü ðàñøèðåíèå
Àíäðóùàê Î. ². Äàíèëîâ È. È. Ëûñàê Â. ß. *.CDR (5.0–7.0), *.TIF, *.PCX (ñ ðàçðåøåíèåì 300 dpi â ìàñøòàáå 1:1), *.BMP
(ñ ýêðàííûì ðàçðåøåíèåì â ìàñøòàáå 4:1).

2 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ÝÍÅÐÃÐÎÓÑÁÁÐÅÈÐÊÅÀÆÅÍÈÅ

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÒÅÏËÀ http://www.necin.com.ua


ÍÎÂÎÑÒÈ
 ßïîíèè âåäåòñÿ ðàçðàáîòêà ìàëåíüêî-
ãî ÿäåðíîãî ðåàêòîðà, êîòîðûé ìîæíî áû-
ëî áû èñïîëüçîâàòü äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýíåð-
ãèåé îòäåëüíûõ êâàðòàëîâ èëè äîìîâ, ñî-
Ñèñòåìû ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé âåíòèëÿöèè ñòåìû îòîïëåíèÿ íà 10 óñë. åäèíèö òîïëè- îáùàåò àãåíñòâî AFP.
äëÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ è æèëûõ ïîìåùå- âà íà 1 ì2 æèëîé ïëîùàäè ìåíüøå, à ãî-  äàííûé ìîìåíò ÿïîíñêèå ó÷åíûå ïûòà-
íèé ýôôåêòèâíû íå òîëüêî ñ ñàíèòàðíî-ãè- äîâîå ïîòðåáëåíèå òåïëà ñíèæàåòñÿ ñ 40 þòñÿ ïðèñïîñîáèòü ìèêðîðåàêòîð Rapid-L,
ãèåíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Ïðè èñïîëüçî- äî 15 êÂò/ì2 çà ãîä. êîòîðûé ïðîåêòèðîâàëè äëÿ ñíàáæåíèÿ
âàíèè óòèëèçàöèè òåïëà îíè òàêæå âíîñÿò Óïðàâëÿåìàÿ ñèñòåìà âåíòèëÿöèè è óòè- ýíåðãèåé ëóííûõ ïîñåëåíèé, äëÿ ðåãóëÿðíî-
âêëàä â ñíèæåíèå çàòðàò íà îáîãðåâ. Âîç- ëèçàöèè òåïëà òðåáóåò ýíåðãåòè÷åñêèõ çà- ãî èñïîëüçîâàíèÿ â çåìíûõ óñëîâèÿõ. Êàê
äóõ, óäàëÿåìûé èç ïîìåùåíèÿ, èìååò òåì- òðàò íà ïîäîãðåâ âîçäóõà ìåíüøå, ÷åì ïðåäïîëàãàåòñÿ, 200-êèëîâàòòíûé ðåàêòîð,
ïåðàòóðó 20...24°Ñ. Íå èñïîëüçîâàòü ýòî äðóãèå ñèñòåìû. Ïðè ýòîì áëàãîäàðÿ ñíè- âûñîòà êîòîðîãî ëèøü 6 ì, à øèðèíà 2 ì,
òåïëî - îçíà÷àåò ïðîñòî âûáðàñûâàòü åãî æåíèþ óñòàíîâî÷íîé ìîùíîñòè ñèñòåìû âïîëíå ìîã áû îáåñïå÷èâàòü ïèòàíèåì æè-
â ôîðòî÷êó. Óäàëÿåìûé âîçäóõ ìîæíî èñ- îòîïëåíèÿ, ïðè íîâîì ñòðîèòåëüñòâå ñíè- ëûå äîìà èëè îôèñíûå çäàíèÿ.
ïîëüçîâàòü äëÿ ïîäîãðåâà âîäû è ïðèõîäÿ- "Â áóäóùåì êðàéíå ñëîæíî ñòðîèòü íî-
æàþòñÿ èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû. Êðîìå
ùåãî âîçäóõà è òåì ñàìûì âíåñòè ñâîé âûå áîëüøèå àòîìíûå ýëåêòðîñòàíöèè èç-
âêëàä â çàùèòó îêðóæàþùåé ñðåäû. òîãî, ñíèæàþòñÿ çàòðàòû íà òîïëèâî, òàê
êàê èñïîëüçóþòñÿ áûòîâûå âûäåëåíèÿ òåï- çà ðàçëè÷íûõ îãðàíè÷åíèé, íàêëàäûâàå-
 âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåìàõ äîìîâ çàäàí- ìûõ íà èõ ïîñòðîéêó, - ñ÷èòàåò Ìèòñóðó
íîå êîëè÷åñòâî âîçäóõà, êîòîðûé óäàëÿåò- ëà (òåïëî, âûäåëÿåìîå ÷åëîâåêîì, îñâåòè-
òåëüíûìè ïðèáîðàìè, áûòîâîé òåõíèêîé, à Êàìáå, ðóêîâîäèòåëü èññëåäîâàíèé. - Íà
ñÿ, çàáèðàåòñÿ èç ïîìåùåíèé ñ âûñîêèì ñî- ìîé âçãëÿä, íåáîëüøèå ìîäóëüíûå ðåàêòî-
äåðæàíèåì âëàãè è çàãðÿçíåíèé (êóõíè, òó- òàêæå íàãðåâ ñîëíöåì). Áûòîâûå âûäåëåíèÿ
òåïëà, âìåñòî òîãî ÷òîáû ïåðåãðåâàòü ïî- ðû, ðàñïîëîæåííûå â æèëûõ çîíàõ, âïîë-
àëåòà, âàííîé êîìíàòû) ïîòîì îõëàæäàåò- íå ìîãóò ïîìî÷ü ñïðàâèòüñÿ ñ íåäîñòàòêîì
ñÿ â ïåðåêðåñòíîì ïëàñòèí÷àòîì òåïëî- ìåùåíèå, ïåðåðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî ñèñòåìå
òðóáîïðîâîäîâ â òå ïîìåùåíèÿ, ãäå åñòü ýíåðãèè".
îáìåííèêå è âûáðàñûâàåòñÿ íàðóæó Òàêîå Ìåæäó òåì Êàìáå ñ÷èòàåò, ÷òî îñíîâíûì
æå êîëè÷åñòâî ïðåäâàðèòåëüíî î÷èùåííî- “íåäîãðåâ”.
ïðåïÿòñòâèåì âíåäðåíèþ òàêèõ ðåàêòîðîâ
ìîæåò ñòàòü îáùåñòâåííîå ìíåíèå.
Êëåììíûé êîðîá Ñî ñâîåé ñòîðîíû, ìåæäóíàðîäíûå íà-
Ïîäà÷à ñâåæåãî âîçäóõà áëþäàòåëè ïîëàãàþò, ÷òî âðÿä ëè ÿïîíöû
Âûáðàñûâàåìûé âîçäóõ
ñ âîñòîðãîì âñòðåòÿò ïîÿâëåíèå â ñâîèõ äî-
ìàõ ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ.  ÷àñòíîñòè, Ìàë-
êîëì Ãðèìñîí, ýêñïåðò ïî âîïðîñàì àòîì-
íîé ýíåðãåòèêè Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ
äåë Àíãëèè, ñ÷èòàåò, ÷òî âðÿä ëè æèòåëåé
ßïîíèè óäàñòñÿ óáåäèòü â áåçîïàñíîñòè
ïîäîáíûõ íîâîââåäåíèé.
Êñòàòè, â íàøåì æóðíàëå "Ðàäèîàìàòîð-
Óäàëåííûé âîçäóõ Êîíñòðóêòîð" ¹6/2001, ñòð.23 îïóáëèêî-
Áàéïàñíûé êîðîá âàíà êîíñòðóêöèÿ äîìàøíåãî ÿäåðíîãî ðå-
Âûáðàñûâàåìûé âîçäóõ Ïíåâìàòè÷åñêèé êîðîá àêòîðà.
***
Íåìåöêèå ôèçèêè óñòàíîâèëè ìèðîâîé
ãî îò ïûëè íàðóæíîãî âîçäóõà íàãðåâàåò- Ýêîíîìè÷íûå óñëîâèÿ âíåäðåíèÿ ñîâðå- ðåêîðä: ÷åðåç ñâåðõïðîâîäÿùóþ ìàãíèò-
ñÿ â òåïëîîáìåííèêå áåç êîíòàêòà ñ óäà- ìåííûõ ñèñòåì îáîãðåâà äîâîëüíî ðàçíî- íóþ êàòóøêó îíè çàñòàâèëè òå÷ü ýëåêòðè-
ëÿåìûì âîçäóõîì è ïîäàåòñÿ â æèëûå ïî- îáðàçíû.  ðÿäå ôåäåðàëüíûõ çåìåëü Ãåð- ÷åñêèé òîê 80000 À. Òåì ñàìûì ñïåöèàëè-
ìåùåíèÿ, ñïàëüíûå è äåòñêèå êîìíàòû. Ñî- ìàíèè ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíûå íàëîãî- ñòàì Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà â
îòâåòñòâóþùèå óñòðîéñòâà ðàçìåùàþò íà âûå ëüãîòû, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ïåðâîíà- ã.Êàðëñðóý óäàëîñü ñäåëàòü âàæíûé øàã íà
÷åðäàêàõ èëè â ïîäâàëàõ. ÷àëüíûå ðàñõîäû ìîæíî ñíèçèòü íà 20- ïóòè ê ðåàëèçàöèè ðåàêòîðà, îáåñïå÷èâà-
 ñèñòåìàõ àâòîìàòè÷åñêîé ïðèòî÷íîé 30%. þùåãî êîíòðîëèðóåìûé òåðìîÿäåðíûé ñèí-
âåíòèëÿöèè çàäàííîå êîëè÷åñòâî âîçäóõà ñ  òèïè÷íîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â òåç. Òàêàÿ ñâåðõïðîâîäÿùàÿ êàòóøêà âå-
ïîìîùüþ âåíòèëÿòîðîâ ïîäàåòñÿ â ïîìå- Ëåéïöèãå 1912 ã. ïîñòðîéêè, êîòîðûé áûë ñîì â 60 ò äîëæíà áóäåò ñîçäàâàòü â ðå-
ùåíèÿ íåïðåðûâíî. Âûòÿæíûå âåíòèëÿòîðû ðåêîíñòðóèðîâàí è äîïîëíèòåëüíî òåïëî- àêòîðå ìàãíèòíîå ïîëå, íàïðÿæåííîñòü
çàáèðàþò çàãðÿçíåííûé âîçäóõ èç êóõîíü, èçîëèðîâàí, ãîëëàíäñêàÿ ôèðìà Van êîòîðîãî â 200000 ðàç ïðåâûøàåò íà-
òóàëåòîâ è ò.ä. Ïðè ïðàâèëüíîì ïîäáîðå Ophoven èñïîëüçîâàëà óïðàâëÿåìóþ ñèñ- ïðÿæåííîñòü ìàãíèòíîãî ïîëÿ Çåìëè, è
âåíòèëÿòîðîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçäóõîîá- òåìó âåíòèëÿöèè ñ óòèëèçàöèåé òåïëà. Äî- áëàãîäàðÿ ýòîìó áåñêîíòàêòíî óäåðæè-
ìåí, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì.  ñè- ìà òàêîãî òèïà ñîñòàâëÿþò äî 60% æèëî- âàòü â àêòèâíîé çîíå ÿäåðíîå ãîðþ÷åå, ðà-
ñòåìó âêëþ÷åíû òåïëîîáìåííèêè, íàïðè- ãî ôîíäà Ëåéïöèãà. Êàæäàÿ êâàðòèðà îñ- çîãðåòîå äî òåìïåðàòóðû â 100 ìëí.°Ñ.
ìåð, ïåðåêðåñòíî-òî÷íûå. íàùåíà ïðèáîðîì, óñòàíîâëåííûì íà ñòå- ßäåðíûé ñèíòåç, â õîäå êîòîðîãî àòîìû âî-
Ñîâðåìåííûå óñòàíîâêè â äîìàõ ñ õîðî- íå â ñïåöèàëüíî îòâåäåííîì ìåñòå. Âíåø- äîðîäà ñëèâàþòñÿ â àòîìû ãåëèÿ, - ýòî òà
øåé òåïëîèçîëÿöèåé, ïî ñðàâíåíèþ ñ êîí- íèé âîçäóõ ïðåäâàðèòåëüíî íàãðåâàåòñÿ â ñàìàÿ ðåàêöèÿ, êîòîðàÿ ïðîòåêàåò íà
âåêòèâíîé ñèñòåìîé îòîïëåíèÿ ïîçâîëÿþò óòèëèçàöèîííîì ïðèáîðå, à ïîòîì ñ ïîìî- Ñîëíöå. Ó÷åíûå íàäåþòñÿ, ÷òî ýòà òåõíî-
ýêîíîìèòü äî 50% òåïëà. Ýôôåêòèâíîñòü ùüþ äîïîëíèòåëüíîãî íàãðåâàòåëÿ ïîäîãðå- ëîãèÿ ïîçâîëèò â áóäóùåì (ëåò ÷åðåç 50)
ïåðåäà÷è òåïëà îò óäàëÿåìîãî âîçäóõà, âàåòñÿ äî íåîáõîäèìîé òåìïåðàòóðû.  êàðäèíàëüíî ðåøèòü ýíåðãåòè÷åñêèå ïðî-
ñîñòàâëÿåò â ïëàñòèí÷àòûõ òåïëîîáìåííè- äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î íåïðÿìîì íà- áëåìû Çåìëè, ïîñêîëüêó èç îäíîãî êèëî-
êàõ äî 60%, à ïðè âëàæíîì óäàëÿåìîì âîç- ãðåâå. Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ïîêàçàë, ÷òî ãðàììà âîäîðîäà â õîäå ðåàêöèè âûñâî-
äóõå - äàæå áîëüøå. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ýêîíîìèÿ ýíåðãèè ñîñòàâëÿåò 40%, à âû- áîæäàåòñÿ 120 ìëí. êÂò-÷àñîâ ýíåðãèè.
áðîñ óãëåêèñëîãî ãàçà ñíèçèëñÿ íà 69%. Ñåãîäíÿ äëÿ åå ïîëó÷åíèÿ òðàäèöèîííûì
êâàðòèðå ïëîùàäüþ 100 ì2: ìîùíîñòü ñè- ïóòåì íóæíî ñæå÷ü 15 òûñ. ò óãëÿ.
Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 3
ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß

ÄÅßʲ ÀÑÏÅÊÒÈ ÊËÞ×ÎÂÈÕ æèâëåííÿ ìàëî çíà÷íèé âèõ³äíèé îï³ð, öèì ÿâèùåì ìîæíà áó-
ëî á çíåõòóâàòè, àëå çîâñ³ì ³íøà ð³÷, êîëè öå äæåðåëî - ñó÷àñ-
íèé êèñëîòíèé àêóìóëÿòîð. Òàêî¿ íåäáàëîñò³ â³í, ÿê ïðàâèëî, íå
ÏÅÐÅÒÂÎÐÞÂÀײ 12/220  ïðîùàº. Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé îïèñàíèé ïåðåõ³äíèé ïðîöåñ
äëÿ á³ïîëÿðíèõ òðàíçèñòîð³â ç êåðóâàííÿì ïî îáîõ ïåðåõîäàõ
³ âåëèêèì çàïàñîì çà ñòðóìàìè áàç, òîìó ïðè ¿õ âèêîðèñòàíí³
Â.Ì.Ñîñíîâñüêèé, ³ííèöüêà îáë. àâòîð ó ðÿä³ âèïàäê³â çàñòîñóâàâ âóçîë, àíàëîã³÷íèé çà ïðèí-
öèïîì 䳿 ðîçãëÿíóò³é ñõåì³ çàïóñêó, áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ áàç ñè-
Êîíñòðóþâàííÿ ïåðåòâîðþâà÷³â íàáóëî îñòàíí³ì ÷àñîì çíà÷- ëîâèõ êëþ÷³â.
íî¿ ïîïóëÿðíîñò³. Ðàçîì ç òèì âèÿâèâñÿ ðÿä ñïåöèô³÷íèõ ìîìåíò³â, ϳä ÷àñ çàïóñêó ñõåìè íàïðóãà íà âèâîä³ 3 ì³êðîñõåìè DD1
íåõòóâàííÿ ÿêèìè íå äîçâîëÿº îòðèìàòè äîñòàòíüî íàä³éíó ³ çðó÷- çì³íþºòüñÿ ç³ øâèäê³ñòþ, íå ìåíøîþ, í³æ 5...10 Â/ìêñ, ùî çà-
íó â åêñïëóàòàö³¿ ñõåìó. áåçïå÷óº íåîáõ³äíó ³ äîñòàòíþ êðóòèçíó êåðóþ÷îãî ôðîíòó.
²ñíóþòü زÌ-êîíòðîëåðè, ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåí³ äëÿ ïðèñò- Íàñòóïíèé îäíîâ³áðàòîð âèêîðèñòàíî çà ïðÿìèì ïðèçíà-
ðî¿â òàêîãî êëàñó, äå ö³ âèìîãè âæå âðàõîâàí³. Àëå, ùîá êðà- ÷åííÿì. ³í ôîðìóº ³ìïóëüñè, øèðèíó ÿêèõ ìîæíà ðåãóëþâàòè çà
ùå ðîç³áðàòèñü ó ñóò³ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ïðè ââ³ìêíåíí³, äîïîìîãîþ ðåçèñòîðà R17. Êîíäåíñàòîð Ñ7 ô³ëüòðóº øóìè ðå-
âèõîä³ íà ðîáî÷èé ðåæèì òà ó ð³çíèõ øòàòíèõ ³ íåøòàòíèõ ñè- ãóëþâàííÿ ³ çàáåçïå÷óº ïëàâíèé âèõ³ä ïåðåòâîðþâà÷à íà ðîáî-
òóàö³ÿõ ðîáîòè òàêîãî ïåðåòâîðþâà÷à, ðîçãëÿíåìî ñõåìó, äå ÷èé ðåæèì. ijîä VD3 çàáåçïå÷óº øâèäêèé ðîçðÿä Ñ7 ïðè
زÌ-êîíòðîëåð ðåàë³çîâàíî íà “âèïàäêîâèõ” êîìïîíåíòàõ. â³äêëþ÷åíí³ ïåðåòâîðþâà÷à â³ä äæåðåëà æèâëåííÿ, à VD2 -
ijéñíî, ö³ëêîì åôåêòèâíó ñõåìó êåðóâàííÿ êëþ÷îâèì ïåðåòâî- ïðè âèìêíåíí³ áåç òàêîãî â³äêëþ÷åííÿ.
ðþâà÷åì ìîæíà ç³áðàòè íà êîìïàðàòîðàõ, îäíîâ³áðàòîðàõ, Ïðèçíà÷åííÿ åëåìåíò³â VD4, VD5 òà R18 ó òîìó, ùîá çìåí-
ëîã³÷íèõ ³íâåðòîðàõ, òàéìåðàõ ³ ùå áàãàòî íà ÷îìó. Äëÿ äàíî¿ øóâàòè òðèâàë³ñòü â³äêðèâàþ÷èõ ³ìïóëüñ³â ïðè çíèæåíí³ íàïðó-
ñòàòò³ áóëî îáðàíî ñõåìó (äèâ.ðèñóíîê), äå ñïàðåíèé îä- ãè æèâëåííÿ äî +9...10 Â.
íîâ³áðàòîð óòâîðþº ز-ðåãóëÿòîð, ÷îòèðè ëîã³÷í³ åëåìåíòè2²- ̳êðîñõåìà DD2 çä³ñíþº ðîçïîä³ë ³ìïóëüñ³â, ïðè÷îìó ó âèïàä-
ÍÅ, ïàðà ç ÿêèõ óâ³ìêíåí³ ÿê ë³÷èëüíèé òðèãåð. Äâà á³ïîëÿðí³ òðàí- êó, êîëè òðèâàë³ñòü ³ìïóëüñó äðóãîãî îäíîâ³áðàòîðà ïåðåâèùóº
çèñòîðè VT4 òà VT5 áåçïîñåðåäíüî êåðóþòü ñèëîâèìè êëþ÷à- òðèâàë³ñòü ïåðøîãî, çãàäàíèé ðîçïîä³ëüíèê ïðîäîâæóº íîð-
ìè, ó ÿêîñò³ ÿêèõ çàñòîñîâàíî äîñòóïí³ òåïåð òðàíçèñòîðè ç ³çî- ìàëüíî ïðàöþâàòè, ò³ëüêè ïåðåìèêàííÿ ïëå÷åé â³äáóâàºòüñÿ
ëüîâàíèì çàòâîðîì IRFZ44N (Philips). áåç ïàóçè, ùî íà íèçüê³é ÷àñòîò³ º ö³ëêîì áåçïå÷íèì. Ïðè áà-
Çóïèíèìîñü íà îêðåìèõ âóçëàõ ³ êîìïîíåíòàõ ñõåìè. Âóçîë íà æàíí³ óíèêíóòè òàêîãî ðåæèìó äîñèòü çìåíøèòè îï³ð R12 äî 91
òðàíçèñòîðàõ VT1 òà VT2 - ñõåìà çàïóñêó. Âîíà âìèêຠãåíåðà- Îì (ïðè ð³âíîñò³ Ñ2 ³ Ñ5, ÿê³ ïîâèíí³ ìàòè îäíàêîâèé Òʪ).
òîð, ðåàë³çîâàíèé íà åëåìåíò³ DD1.1, ïðè äîñÿãíåíí³ íàïðóãîþ ßêùî âñòàíîâèòè íà âèõîä³ ïåðåòâîðþâà÷à êîíäåíñàòîð Ñ11,
æèâëåííÿ ð³âíÿ +4,6  ³ âèìèêຠéîãî ïðè ñïàä³ ö³º¿ íàïðóãè äî ï³ä³áðàíèé ó ðåçîíàíñ ç ³íäóêòèâí³ñòþ ðîçñ³þâàííÿ âèõ³äíîãî
+4,4 Â, òîáòî ìຠã³ñòåðåç³ñ. Òàêà ñèñòåìà çàïóñêó âèÿâèëàñü òðàíñôîðìàòîðà, òî ìîæíà îðãàí³çóâàòè êåðóâàííÿ íå ëèøå
íåîáõ³äíîþ òîìó, ùî ï³ä ÷àñ ïðèºäíàííÿ ïåðåòâîðþâà÷à äî àêó- åôåêòèâíèì, àëå îäíî÷àñíî é àìïë³òóäíèì çíà÷åííÿì âèõ³äíî¿
ìóëÿòîðà íàïðóãà êåðóþ÷î¿ ÷àñòèíè (íîì³íàëüíî +5 Â) íå â³äðà- íàïðóãè. Òàêîæ çíèæóºòüñÿ ð³âåíü ñòâîðþâàíèõ ïåðåòâîðþâà÷åì
çó íàáóâຠïîòð³áíîãî çíà÷åííÿ ³ â óìîâàõ, êîëè íà ñèëîâó ÷à- çàâàä. Àëå ó öüîìó âèïàäêó âèõ³äíà íàïðóãà ñèëüíî çàëåæèòü
ñòèíó ïîäàíî ïîâíå æèâëåííÿ, à íà êåðóþ÷ó - í³, ìîæå ìàòè â³ä ºìíîñò³ íàâàíòàæåííÿ (à íà âõîäàõ æèâëåííÿ, íàïðèêëàä, òå-
ì³ñöå “íåêîðåêòíå” êåðóâàííÿ ñèëîâèìè êëþ÷àìè (íàïðèêëàä, ëåâ³çîð³â, º êîíäåíñàòîðè).  ïðèíöèï³ ìîæà îðãàí³çóâàòè êà-
â³äêðèâàííÿ îáîõ ïëå÷åé îäíî÷àñíî). ßêáè ïåðâèííå äæåðåëî íàë çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ âñòàíîâëåíî¿ âèõ³äíî¿ íà-

4 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß
ïðóãè, àëå ïðè öüîìó âòðà÷àþòüñÿ òàê³ ÿêîñò³ íàâåäåíî¿ ñõåìè, òè ºìíîñò³ âêàçàíèõ êîíäåíñàòîð³â - òîä³ çíèçèòüñÿ ðîáî÷à ÷à-
ÿê ïðîñòîòà ³ ïîâòîðþâàí³ñòü. ñòîòà. Äëÿ 50 Ãö Ñ2 òà Ñ5 ïîâèíí³ ìàòè ïî 0,22 ìêÔ. Àëå òîä³
Êîíäåíñàòîð Ñ10 (ç âèñîêèìè ïðèïóñòèìèìè ñòðóìàìè) çà- ñë³ä ïåðåðîçðàõóâàòè âèõ³äíèé òðàíñôîðìàòîð.
ïîá³ãຠìîæëèâîìó ïàðàçèòíîìó çáóäæåííþ, à òàêîæ çìåíøóº Íîì³íàëüíà ïîòóæí³ñòü îïèñàíîãî ïåðåòâîðþâà÷à 150 Âò. ²¿
øâèäê³ñòü íàðîñòàííÿ íàïðóãè æèâëåííÿ ïåðåòâîðþâà÷à. íåâàæêî çá³ëüøèòè, âèêîðèñòàâøè ïîòóæí³ø³ òðàíçèñòîðè àáî
Òðàíñôîðìàòîð Ò1 ì³ñòèòü 2õ22 âèòêè äðîòó ä³àìåòðîì 1,5 çì³íèâøè ïàðàìåòðè çàë³çà òà îáìîòîê Ò1.
ìì ó ïåðâèíí³é òà 550+50+50 âèòê³â äðîòó ä³àìåòðîì 0,5 ìì ó Ïåðåòâîðþâà÷ çàëèøàºòüñÿ ïðàöåçäàòíèì ïðè çàì³í³ ì³êðî-
âòîðèíí³é îáìîòö³. Çàë³çî Ø40õ45. ñõåì àíàëîã³÷íèìè ç ³íøèõ ñåð³é ÒÒË, òðàíçèñòîð³â òà ä³îä³â íà
Ïëîùà òåïëîâ³äâîäó äëÿ VT6 òà VT7 - áëèçüêî 300 ñì2. Ñë³ä ³íø³ áëèçüê³ çà ïàðàìåòðàìè, çì³í³ ºìíîñòåé êîíäåíñàòîð³â Ñ3
çàçíà÷èòè, ùî ñòîêîâèé ñòðóì êðàùå çí³ìàòè ç ìåòàëåâîãî òà Ñ4 íà ïîðÿäîê ó áóäü-ÿêèé á³ê, òàêòîâî¿ ÷àñòîòè á³ëüøå, í³æ
ôëàíöÿ IRFZ44N, í³æ ç öåíòðàëüíîãî âèâîäó. íà äâà ïîðÿäêè (çâè÷àéíî, ç ³íøèì òðàíñôîðìàòîðîì) òîùî.
Ïåðøå ââ³ìêíåííÿ ñõåìè ñë³ä çä³éñíþâàòè áåç íàâàíòàæåí- Îñê³ëüêè ðåæèì òðèâàëîãî ïåðåâàíòàæåííÿ º, ïî ñóò³, òèïî-
íÿ, ÷åðåç àìïåðìåòð ² ç óñòàíîâêîþ ì³í³ìàëüíî¿ âèõ³äíî¿ íàïðó- âèì äëÿ îïèñàíîãî ïðèñòðîþ, ó ðÿä³ âèïàäê³â äåøåâøèì º ñòâî-
ãè ðåçèñòîðîì R17. Óâ³ìêíóâøè ñõåìó êåðóâàííÿ ³ ïîñòóïîâî ðåííÿ çàïàñó çà ïîòóæí³ñòþ ³ çàñòîñóâàííÿ ïëàâêîãî çàïîá³æíè-
çá³ëüøóþ÷è âèõ³äíó íàïðóãó, êîíòðîëþþòü ñïîæèâàíèé ñòðóì. ßê- êà, í³æ ââåäåííÿ åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè çàõèñòó. Ìîæíà ðåêîìåí-
ùî â³í ïåðåâèùèòü ïðèáëèçíî 1 À, ñë³ä îäíî÷àñíî ³ îäíàêîâî äóâàòè òàêîæ âèêîðèñòàííÿ ãåðêîíó, íà ÿêèé íàìîòàíî ïîòð³áíó
çìåíøèòè ºìí³ñòü Ñ2 òà Ñ5. ßêùî ñòðóì õîëîñòîãî õîäó ïðè ìàê- ê³ëüê³ñòü (ðåàëüíî á³ëÿ äåñÿòè) âèòê³â “ñèëîâîãî” äðîòó, ³ òðèãåð-
ñèìàëüí³é âèõ³äí³é íàïðóç³ ìåíøèé, í³æ 0,5 À, ìîæíà çá³ëüøè- íî¿ ñõåìè âìèêàííÿ òà âèìèêàííÿ êåðóþ÷î¿ ÷àñòèíè.

Ïðîñòîé ðàçðÿäà êîíäåíñàòîðîâ, êîòîðûå îíè øóí-


òèðóþò.
Äèîäíûé ìîñò VD1 ðàññ÷èòûâàåì íà ñî-

áåñòðàíñôîðìàòîðíûé îòâåòñòâóþùèé òîê â öåïè. Åãî ïðåäåëüíîå


ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå îïðåäåëÿåòñÿ íàïðÿ-

áëîê ïèòàíèÿ
æåíèåì, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëè-
òðîí â íàãðóçêå. Ñîîòâåòñòâåííî ïîäáèðà-
åì íåîáõîäèìûé ïî íàïðÿæåíèþ è åìêîñ-
Â.Á.Åôèìåíêî, ã.Êèåâ òè êîíäåíñàòîð Ñ4.
Ïðåäëàãàåìûé áëîê ïèòàíèÿ èìååò çåòêó ñåòè - ìèíèìóì îäèí êîíäåíñàòîð Ýëåìåíòû R3, VD2, VT1 ñîñòàâëÿþò àíà-
î÷åíü ïðîñòóþ, äàæå ïðèìèòèâíóþ ñõåìó. îêàæåòñÿ ìåæäó ôàçîé è âñåì îñòàëüíûì ëîã ìîùíîãî ñòàáèëèòðîíà. Ìàêñèìàëü-
Ëèøåí òàêîé òÿæåëîé è ãðîìîçäêîé âåùè, ïðèáîðîì, à âàñ ìîæåò íåìíîãî “äåð- íûé òîê è ðàññåèâàåìàÿ ìîùíîñòü òàêî-
êàê òðàíñôîðìàòîð, è íå ñîäåðæèò íèêà- íóòü” (èëè íåìíîãî áîëüøå, ÷åì íåìíîãî). ãî ñòàáèëèòðîíà îïðåäåëÿþòñÿ ìàêñè-
êèõ äåôèöèòíûõ ýëåìåíòîâ. ß ñêîíñòðóèðî- Âñå çàâèñèò îò âàøåãî ñîïðîòèâëåíèÿ è ìàëüíûì òîêîì è ìîùíîñòüþ ðàññåèâàíèÿ
âàë åãî äëÿ ïèòàíèÿ ïîðòàòèâíîãî ïðèåì- ñîïðîòèâëåíèÿ êîíäåíñàòîðà ïî ïåðå- VT1. Äëÿ ýòîãî òðàíçèñòîðà ìîæåò ïî-
íèêà. Ïîñêîëüêó áëîê èìååò ìàëûå ãàáà- ìåííîìó òîêó. Íî âñå æå óäåðæèòåñü îò òðåáîâàòüñÿ ðàäèàòîð. Íî â ëþáîì ñëó-
ðèòû, òî ìíå óäàëîñü óïðÿòàòü åãî â áà- òàêèõ ýêñïåðèìåíòîâ. ÷àå ìàêñèìàëüíûé òîê ýòîãî òðàíçèñòîðà
òàðåéíûé îòñåê ïðèåìíèêà. Ê íåäîñòàòêàì Âåëè÷èíó ñîïðîòèâëåíèÿ ìîæíî ðàñ- íå äîëæåí áûòü ìåíüøå òîêà íàãðóçêè.
ýòîé ñõåìû ìíîãèå ìîãóò îòíåñòè îòñóòñò- ñ÷èòàòü ïî ôîðìóëå: Ýëåìåíòû R4, VD3 îáðàçóþò öåïü èíäè-
âèå ãàëüâàíè÷åñêîé ðàçâÿçêè îò ñåòè, íî Rc = 1/2πFC, êàöèè íàëè÷èÿ íàïðÿæåíèÿ íà íàãðóçêå.
çà âñå õîðîøåå íàäî ïëàòèòü. Åùå îäíèì ãäå Rc - ñîïðîòèâëåíèå êîíäåíñàòîðà, Ïðè ìàëûõ òîêàõ íàãðóçêè â ðàñ÷åòàõ
íåäîñòàòêîì ìîæíî áûëî áû ñ÷èòàòü âîç- â Îìàõ; F - ÷àñòîòà, Ãö; C - åìêîñòü êîí- íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü òîê, ïîòðåáëÿåìûé
ìîæíîñòü ïîïàñòü ðóêàìè íà ôàçîâûé äåíñàòîðà, Ô. ýòîé öåïüþ.  ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íåîáõî-
ïðîâîä, îäíàêî ñ òàêèìè âûâîäàìè òîðî- Ñîïðîòèâëåíèå äâóõ ïàðàëëåëüíî ñî- äèìîñòè â ýòîé öåïè - ïðîñòî èñêëþ÷èòå åå.
ïèòüñÿ íå ñòîèò. Ïðåäñòàâèì ñåáå ñèòóà- åäèíåííûõ ðåçèñòîðîâ Ðåçèñòîð R5 ðàáîòàåò êàê íàãðóçî÷-
öèþ, êîãäà âû êàñàåòåñü ôàçîâîãî ïðîâî- R = R1R2/ (R1 + R2). íûé, íàãðóæàÿ öåïü ïèòàíèÿ ìàëûì òî-
äà. Åñëè âû íå “çàçåìëåíû”, ò.å. íå ïðî- Çíàÿ ýòè ôîðìóëû, ìîæíî ïðèìåíèòü çà- êîì, ÷åì ñòàáèëèçèðóåò åå ðàáîòó.
âîäèòå ÷åðåç ñâîå òåëî òîê, òî ìîæåòå êîí Îìà, ÷òîáû ðàññ÷èòàòü íåîáõîäèìîå Íàñòðîéêà è êîìïëåêòóþùèå
äåðæàòüñÿ çà ýòó ñàìóþ ôàçó ñêîëüêî Âà- áàëëàñòíîå ñîïðîòèâëåíèå â öåïè äëÿ Ãàñÿùèå êîíäåíñàòîðû Ñ1 è Ñ2 - òèïà
øåé äóøå óãîäíî. Îòñþäà âûâîä íàïðà- îáåñïå÷åíèÿ çàäàííîãî òîêà â íàãðóçêå. ÊÁà èëè àíàëîãè÷íûå, îíè ñàìûå íàäåæ-
øèâàåòñÿ ñàì ñîáîé - çíà÷åíèå èìååò íå Îïðåäåëèì åìêîñòü êîíäåíñàòîðà íûå. Ìîæíî òàêæå ïðèìåíèòü è Ê73-17.
ñòîëüêî ñàì ôàêò êàñàíèÿ ôàçîâîãî ïðî- C = 1/2πFRc. Íàèëó÷øèé âàðèàíò - êîãäà èõ ìàêñè-
âîäà, ñêîëüêî âåëè÷èíà òîêà, ïðîõîäÿùå-  ñàìîì ïðîñòîì ñëó÷àå óìíîæèì ïî- ìàëüíîå íàïðÿæåíèå ðàâíî 400 Â, õîòÿ
ãî ÷åðåç âàø îðãàíèçì. Ïî ýòîé ñàìîé ëó÷åííóþ åìêîñòü íà äâà ìîæíî 250 Â, òàê êàê îíè âêëþ÷åíû ïî-
ïðè÷èíå ãàñÿùèå êîíäåíñàòîðû óñòàíîâ- C1 = C2 = 2C. ñëåäîâàòåëüíî.
ëåíû â îáîèõ ñèëîâûõ ëèíèÿõ ïèòàíèÿ. Òå- ñîãëàñíî ñõåìå íà ðèñóíêå. Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå çàâèñèò îò òðåõ
ïåðü êàê íå âêëþ÷àé âèëêó ïèòàíèÿ â ðî- Ðåçèñòîðû R1, R2 ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ôàêòîðîâ: 1) îò ñîïðîòèâëåíèÿ ãàñÿùèõ
êîíäåíñàòîðîâ ïåðåìåííîìó òîêó; 2) îò
ðåàëüíîãî òîêà íàãðóçêè, åñëè îí ïðåâû-
øàåò ðàñ÷åòíîå çíà÷åíèå; 3) îò ñòàáèëè-
òðîíà, òî÷íåå, îò åãî íàïðÿæåíèÿ ñòàáè-
ëèçàöèè. Âûáèðàéòå òàêîé, êàêîé âàì íó-
æåí. Ïðàâèëüíî ðàññ÷èòàííûé è ñîáðàí-
íûé èç èñïðàâíûõ ýëåìåíòîâ áëîê íå òðå-
áóåò íàñòðîéêè.
Íàïîñëåäîê çàìå÷ó, ÷òî ñîáðàâ ýòîò
áëîê ïèòàíèÿ è çàìåðèâ åãî ïóëüñàöèè íà
íàãðóçêå, ÿ áûë ïðèÿòíî óäèâëåí ïî÷òè
ïîëíûì îòñóòñòâèåì ïóëüñàöèé è øóìà
íà åãî âûõîäå.

Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 5


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß

ÏÐÎÑÒÛÅ ÌÎÙÍÛÅ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐÛ ÍÀÏÐßÆÅÍÈß À.Ã.Çûçþê, ã.Ëóöê


Ñõåìîòåõíèêà ñòàáèëèçàòîðîâ íàïðÿ- è VD2 ïîñðåäñòâîì ïåðåìåííîãî ðåçè- êîòîðûå âåñüìà ñõåìîòåõíè÷åñêè “íà-
æåíèÿ (ÑÍ) ïîñòîÿííîãî òîêà âåñüìà ñòîðà R2; 2) âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ òî- âîðî÷åíû”, ïîýòîìó äîðîãè è òðåáóþò
ðàçíîîáðàçíà. ×åì ëó÷øå õàðàêòåðèñ- êà Iê.ç (äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî âìåñòî R3 áîëüøèõ çàòðàò âðåìåíè ïðè ðåìîíòå.
òèêè ýòèõ óñòðîéñòâ, òåì, êàê ïðàâèëî, óñòàíîâèòü ïðîâîëî÷íûé ïåðåìåííûé Ñõåìà ÑÍ ïî ðèñ.1 ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü
ñëîæíåå èõ êîíñòðóêöèÿ. ðåçèñòîð òèïà ÏÏ3 ñîïðîòèâëåíèåì 470 êàê ìàëîìîùíûå ÁÏ, òàê è ïðîñòûå ëà-
Íà÷èíàþùèì áîëüøå âñåãî ïîäõîäÿò Îì); 3)ëåãêîñòü çàïóñêà ñõåìû (íåò íå- áîðàòîðíûå áåç îñîáûõ çàòðàò âðåìå-
íåñëîæíûå â ñõåìîòåõíè÷åñêîì îòíî- îáõîäèìîñòè â ñïåöèàëüíûõ ýëåìåíòàõ íè è ñðåäñòâ äàæå íà èõ èçãîòîâëåíèå,
øåíèè ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ. çàïóñêà, êîòîðûå òàê ÷àñòî íóæíû â íå ãîâîðÿ óæå î ðåìîíòíûõ îïåðàöèÿõ.
Ïðåäëàãàåìûå âàðèàíòû ïîñòðîåíû íà äðóãèõ ñõåìàõ ÑÍ); 4)âîçìîæíîñòü ïðî- Ïóòåì íåñëîæíûõ äîðàáîòîê ÑÍ ïî
áàçå ñõåìû ñòàáèëèçàòîðà ðèñ.1. Íå- ñòûìè ñïîñîáàìè ðåçêî óëó÷øèòü õà- ðèñ.1 óäàëîñü çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü ïà-
ñìîòðÿ íà ïðåäåëüíóþ ïðîñòîòó ñõåìû, ðàêòåðèñòèêè ÑÍ. ðàìåòðû ýòîãî óñòðîéñòâà. Ïðåæäå âñå-
îíà âåñüìà íàäåæíà â ýêñïëóàòàöèè. Åùå îäíî íåìàëîâàæíîå îáñòîÿòåëü- ãî íåîáõîäèìî ìîäåðíèçèðîâàòü ñõåìó
Òàêîé ÑÍ ïðèõîäèëîñü èñïîëüçîâàòü â ñòâî. Ïîñêîëüêó êîëëåêòîð ìîùíîãî ðå- ïàðàìåòðè÷åñêîãî ñòàáèëèçàòîðà íà-
ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ñèòóàöèÿõ. Îí ãóëèðóþùåãî òðàíçèñòîðà VT2 ñîåäè- ïðÿæåíèÿ (ýëåìåíòû R1, VD1, VD2) è â
èìååò îãðàíè÷åíèå ïî òîêó íàãðóçêè, íåí ñ âûõîäîì (ïëþñîâîé øèíîé) ÑÍ, òî êà÷åñòâå òðàíçèñòîðà èñïîëüçîâàòü ñî-
÷òî âåñüìà âûãîäíî, òàê êàê ïîçâîëÿåò ìîæíî çàêðåïèòü ýòîò ýëåìåíò íåïî- ñòàâíîé, íàïðèìåð, ïî ñõåìå Äàðëèíã-
îáîéòèñü áåç äîïîëíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ. ñðåäñòâåííî íà ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå òîíà. Î÷åíü õîðîøî ïîäõîäÿò òðàíçèñ-
Ìàêñèìàëüíûé òîê â íàãðóçêå îïðåäåëÿ- áëîêà ïèòàíèÿ (ÁÏ). Íåñëîæíî ñêîíñòðó- òîðû “ñóïåðáåòà” òèïà ÊÒ825 (ëó÷øå
åòñÿ ñîïðîòèâëåíèåì ðåçèñòîðà R3. èðîâàòü è äâóïîëÿðíûé ÑÍ ïî ýòîé ñõå- ïðèìåíÿòü 2Ò825). Âûõîäíîå ñîïðîòèâ-
Ïðè óìåíüøåíèè ñîïðîòèâëåíèÿ ýòî- ìå. Ïðè ýòîì íóæíû îòäåëüíûå îáìîòêè ëåíèå ÑÍ äëÿ ñîñòàâíûõ òðàíçèñòîðîâ
ãî ðåçèñòîðà âåëè÷èíà òîêà êîðîòêîãî ñåòåâîãî òðàíñôîðìàòîðà è âûïðÿìèòå- ñíèæàåòñÿ è íå ïðåâûøàåò 0,1 Îì (äëÿ
çàìûêàíèÿ (Iê.ç) óâåëè÷èâàåòñÿ è, íàîáî- ëè, çàòî êîëëåêòîðû ìîùíûõ òðàíçèñòî- îäèíî÷íîãî òðàíçèñòîðà ñõåìû ðèñ.1
ðîò, óâåëè÷åíèå ñîïðîòèâëåíèÿ ýòîãî ðîâ îáåèõ ïëå÷ ÑÍ ìîæíî óñòàíîâèòü íà âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå áîëüøå 0,3
ðåçèñòîðà ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ Iê.ç, øàññè ÁÏ. Îì â äèàïàçîíå òîêîâ íàãðóçêè 1...5
à çíà÷èò, è ê óìåíüøåíèþ ìàêñèìàëüíî- Òåïåðü î íåäîñòàòêàõ, ïðîÿâëÿþùèõ- À), à ïðè èñïîëüçîâàíèè òðàíçèñòîðà
ãî ðàáî÷åãî òîêà ÑÍ (îáû÷íî ýòîò òîê ñÿ èç-çà ïðåäåëüíîé ñõåìîòåõíè÷åñêîé ÊÒ825 âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå ìîæíî
íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ (0,5...0,7)Iêç). Ïðè ïðîñòîòû ÑÍ. Ãëàâíûé èç íèõ - íåâûñî- ñíèçèòü äî 0,02...0,03 Îì â äèàïàçîíå
çàêîðà÷èâàíèè âûâîäîâ ðåçèñòîðà R3 êîå çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà ñòàáèëèçà- òîêîâ íàãðóçêè 3...5 À.
âåëè÷èíà òîêà Iê.ç íå èìååò ÿâíîãî îã- öèè íàïðÿæåíèÿ (ÊÑÍ), êîòîðûé îáû÷íî Ïðè óñòàíîâêå òðàíçèñòîðà òèïà
ðàíè÷åíèÿ, ïîýòîìó êîðîòêîå çàìûêàíèå íå ïðåâûøàåò íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ. Íå- ÊÒ825 â ÑÍ ñëåäóåò â îáÿçàòåëüíîì ïî-
(ÊÇ) â íàãðóçêå ÑÍ ïðèâîäèò â ýòîì ñëó- âûñîêèì ÿâëÿåòñÿ òàêæå è êîýôôèöèåíò ðÿäêå óâåëè÷èòü ñîïðîòèâëåíèå îãðàíè-
÷àå ê ïîð÷å òðàíçèñòîðîâ ÑÍ. Ýòîò ðå- ïîäàâëåíèÿ ïóëüñàöèé. Îïðåäåëÿþùåå ÷èòåëüíîãî ðåçèñòîðà R3. Åñëè ýòîãî íå
æèì ýêñïëóàòàöèè â äàëüíåéøåì ðàñ- âëèÿíèå íà âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå ÑÍ ñäåëàòü, òî âåëè÷èíà Iê.ç áóäåò ïðàêòè-
ñìàòðèâàòü íå áóäåì. îêàçûâàåò êîýôôèöèåíò ïåðåäà÷è òîêà ÷åñêè íåîãðàíè÷åííîé, è ïðè ÊÇ â íà-
Ïðè âûáîðå òîêà Iê.ç ðóêîâîäñòâóþò- áàçû ïðèìåíåííûõ ýêçåìïëÿðîâ òðàí- ãðóçêå òðàíçèñòîð ÊÒ825 âûéäåò èç
ñÿ îáëàñòüþ áåçîïàñíîé ðàáîòû (ÎÁÐ) çèñòîðîâ VT1 è VT2. Êðîìå òîãî, âû- ñòðîÿ. Ïðè òàêîé ìîäåðíèçàöèè äàííàÿ
òðàíçèñòîðà VT2. Òàêèì îáðàçîì, ÑÍ, õîäíîå ñîïðîòèâëåíèå ñèëüíî çàâèñèò îò ñõåìà ÑÍ îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ïèòàíèÿ
ñîáðàííûé âñåãî íà 11 êîìïîíåíòàõ, òîêà íàãðóçêè. Ïîýòîìó â äàííûé ÑÍ âñåâîçìîæíûõ ÓÌÇ×, ïðèåìíèêîâ, ìàã-
âïîëíå ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ ïèòàíèÿ íóæíî óñòàíàâëèâàòü òðàíçèñòîðû ñ ìàê- íèòîôîíîâ, ðàäèîñòàíöèé è ò.ï.
ðàçëè÷íîé àïïàðàòóðû ïðè ïîòðåáëåíèè ñèìàëüíûì óñèëåíèåì. Åñëè íåò â íàëè÷èè òðàíçèñòîðà
òîêà äî íåñêîëüêèõ àìïåð. Íåêîòîðûì íåóäîáñòâîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÊÒ825, òî ÑÍ ìîæíî âûïîëíèòü ïî ñõå-
Èòàê, äîñòîèíñòâà ÑÍ ïî ðèñ.1: 1) ÷òî âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ìîæíî ðåãó- ìå ðèñ.2. Åå îñíîâíîå îòëè÷èå ñîñòî-
âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíîé ðåãóëèðîâêè ëèðîâàòü íå îò íóëÿ, à ïðèáëèçèòåëüíî èò â äîáàâëåíèè îäíîãî òðàíçèñòîðà
âûõîäíîãî ñòàáèëèçèðîâàííîãî íàïðÿæå- îò 0,6 Â. Íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòî ÊÒ816 è â ìíîãîêðàòíîì óâåëè÷åíèè ñî-
íèÿ ïðàêòè÷åñêè îò íóëåâîãî äî íàïðÿ- íåñóùåñòâåííî. ïðîòèâëåíèÿ ðåçèñòîðà R4.
æåíèÿ ñòàáèëèçàöèè ñòàáèëèòðîíîâ VD1 Íà ðûíêå èìååòñÿ âûáîð ìîùíûõ ÁÏ, Ýòó ñõåìó ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ ïèòà-

ðèñ.1 ðèñ.2

6 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß
Âèçèòíûå êàðòî÷êè

ðèñ.3 Òàáëèöà 1
íèÿ ìèíè-ýëåêòðîäðåëè ïðè ñâåðëåíèè Uâõ, Â 20 25 30
îòâåðñòèé â ïå÷àòíûõ ïëàòàõ. Ïîýòîìó Uâûõ,  17,56 17,57 17,57
èñïîëüçóåòñÿ íå âåñü âîçìîæíûé äèàïà- Iñò, ìÀ 8,23 9,11 10,03
çîí ðåãóëèðîâàíèÿ âûõîäíîãî ñòàáèëèçè- (VD2, VD3)
ðîâàííîãî íàïðÿæåíèÿ, à ëèøü ó÷àñòîê Uñò,  (VD1) 3,18 3,27 3,43
â ïðåäåëàõ 12...17 Â.  ýòîì èíòåðâàëå Iñò,ìÀ (VD1) 5,56 7,16 8,82
îáåñïå÷èâàåòñÿ îïòèìàëüíîå ðåãóëèðî- Òàáëèöà 2
âàíèå ìîùíîñòè íà âàëó äâèãàòåëÿ äðå-
ëè. Ðåçèñòîð R3 óñòðàíÿåò âîçìîæíîñòü Uâõ, Â 20 25 30
ðàáîòû òðàíçèñòîðà VT1 ñ îòêëþ÷åííîé Uâûõ,  17,56 17,57 17,57
áàçîé ïðè íàðóøåíèè êîíòàêòà ìåæäó Iñò, ìÀ 9,91 10,01 10,01
äâèæêîì ïåðåìåííîãî ðåçèñòîðà R2 è (VD3, VD4)
åãî ãðàôèòîâûì ïîêðûòèåì. Âîçìîæíî Uñò, Â (VD1) 3,4 3,43 3,43
èñïîëüçîâàíèå è ïðîâîëî÷íîãî ðåçèñ- Iñò,ìÀ (VD1) 4,6 4,6 4,61
òîðà R2, òàêèå ðåçèñòîðû áîëåå äîëãî-
âå÷íû, ÷åì ãðàôèòîâûå. Òîê Iê.ç äëÿ R4 = óìåíüøèòü òîêè ÷åðåç ýëåìåíòû VD4,
20 êÎì ñîñòàâëÿåò 5 À, äëÿ R4 = 10 êÎì R4 è VT1. Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî
- 6,3 À, äëÿ R4 = 4,7 êÎì - 9 À. ïîçâîëÿåò ïðèìåíèòü â êà÷åñòâå VT1
Åñëè ñîåäèíèòü äâà òðàíçèñòîðà òðàíçèñòîð ñ áîëüøèì êîýôôèöèåíòîì
ÊÒ8102 ïàðàëëåëüíî (ðèñ.3), òî ïðè R4 ïåðåäà÷è òîêà, íàïðèìåð, ÊÒ3102Ä(Å). À
= 4,7 êÎì Iê.ç = 10 À. Òàêèì îáðàçîì, ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, óëó÷øèò êà÷åñòâî
âêëþ÷åíèå â ñõåìó äîïîëíèòåëüíîãî ðàáîòû ÑÍ. Òàê, íàïðèìåð, ïðè ñîïðî-
òðàíçèñòîðà ÊÒ816 ïîçâîëèëî íå òîëü- òèâëåíèè ðåçèñòîðà R3 = 75 Îì ÑÍ
êî óëó÷øèòü õàðàêòåðèñòèêè ÑÍ, íî è ðèñ.1 èìåë òîê çíà÷åíèå Iê.ç = 5,5 À, äëÿ
R3 = 43 Îì Iê.ç = 7 À è ò.ä. Êàê âèäèì,
ñîïðîòèâëåíèÿ ðåçèñòîðîâ-îãðàíè÷èòå-
ëåé òîêà Iê.ç ïîëó÷àþòñÿ ñëèøêîì íèç-
êîîìíûìè äëÿ áîëüøèõ òîêîâ íàãðóçêè.
Ïðè ýòîì èìååò ìåñòî ñíèæåíèå ÊÏÄ
ÑÍ è ïåðåãðåâ ðåçèñòîðà R3, à òàêæå
çíà÷èòåëüíûé òîê ÷åðåç äèîä VD3 äëÿ
ÑÍ.
Äàëüíåéøåå óëó÷øåíèå õàðàêòåðèñ-
òèê ÑÍ ìîæíî ïîëó÷èòü èçìåíåíèåì ñõå-
ìîòåõíèêè ïàðàìåòðè÷åñêîãî ñòàáèëèçà-
òîðà (ýëåìåíòû R1, VD1, VD2 â ñõåìàõ
ðèñ.1 è 2). Óëó÷øèòü ïàðàìåòðû ýòîãî óç-
ëà ìîæíî ïî ñõåìå ðèñ.4. Íà òðàíçè-
ñòîðå VT1 cîáðàí ãåíåðàòîð ñòàáèëüíî-
ãî òîêà (ÃÑÒ). Ïîñêîëüêó òðàíçèñòîð VT1
ðèñ.4 âêëþ÷åí ïî ñõåìå ñ îáùåé áàçîé, ñõå-
ìà âåñüìà ñêëîííà ê ñàìîâîçáóæäåíèþ
íà âûñîêèõ ÷àñòîòàõ. Ñàìîâîçáóæäå-
íèþ ñïîñîáñòâóåò òàêæå îòñóòñòâèå êîí-
äåíñàòîðà, øóíòèðóþùåãî ñòàáèëèòðî-
íû VD3 è VD4. Ïîýòîìó â ñõåìó ðèñ.4
òàêîé êîíäåíñàòîð ââåäåí (Ñ1). Ðåçóëü-
òàòû èçìåðåíèé äëÿ ñõåìû ðèñ.4 ïðèâå-
äåíû â òàáë.1.
Áîëåå ñîâåðøåííàÿ ñõåìà ïîêàçàíà Æóðíàë “Ýëåêòðèê”
ðàñøèðÿåò ðóáðèêó “Âèçèòíûå êàðòî÷êè”.
íà ðèñ.5, à ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé äëÿ Â íåé Âû ìîæåòå ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ î ñâîåé ôèðìå, ïî
ëüãîòíûì ðàñöåíêàì.
íåå ïðèâåäåíû â òàáë.2. Ðàñöåíêè íà ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì ÍÄÑ:
â øåñòè íîìåðàõ 180 ãðí.
Íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî óëó÷øåíèå â äâåíàäöàòè íîìåðàõ 300 ãðí.
Îáúåì îáúÿâëåíèÿ:
ÊÑÍ âåñüìà ñóùåñòâåííî ïðè íåçíà÷è- îïèñàíèå ðîäà äåÿòåëüíîñòè ôèðìû 15—20 ñëîâ, íå áîëåå
äâóõ òåëåôîííûõ íîìåðîâ,
òåëüíîì óñëîæíåíèè ñõåìû. àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è Web-ñòðàíèöû.
Æäó âàøèõ ïðåäëîæåíèé
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò) ïî òåë. (044) 276-11-26, 271-44-97,
ðèñ.5 Ìåíåäæåð îòäåëà ðåêëàìû
Æåëîáêîâ Àëåêñàíäð

Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 7


ÝËÅÐ
ÊÓÒÁ
ÐÎÐÈ
ÑÊÂÀ ÐÊÀ

Çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè
Â.Î.Êó÷åðåíêî, ì.Êè¿â
Îñíîâíèé îáñÿã ðîá³ò ³ç çâàðþâàííÿ âèêîíóºòüñÿ äó- ìàòîðà ç íåîáõ³äíèìè òåõíîëîã³÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè íåîáõ³äíî
ãîâèì çâàðþâàííÿì, â òîìó ÷èñë³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çâà- ðîçóì³òè, ÿê³ îñîáëèâîñò³ êîíñòðóêö³¿ âïëèâàþòü íà òåõíîëîã³÷í³
ðþâàëüíèõ òðàíñôîðìàòîð³â. Äîñòóïí³ñòü åëåêòðî- âëàñòèâîñò³ òðàíñôîðìàòîðà.
òåõí³÷íèõ ìàòåð³àë³â, â³äíîñíà ïðîñòîòà êîíñòðóêö³¿ Çâè÷àéíî çâàðþâàëüí³ âëàñòèâîñò³ òðàíñôîðìàòîðà îö³íþ-
ñïîíóêóº øèðîêèé êðóã øàíóâàëüíèê³â òåõí³êè êîí- þòüñÿ ï’ÿòüìà îêðåìèìè ïîêàçíèêàìè: ïî÷àòêîâîãî çàïàëåííÿ äó-
ñòðóþâàòè òà âèãîòîâëÿòè îðèã³íàëüí³ êîíñòðóêö³¿ çâà- ãè, ñòàëîñò³ ïðîöåñó çâàðþâàííÿ, ðîçáðèçêóâàííÿ ðîçïëàâëåíî-
ðþâàëüíèõ òðàíñôîðìàòîð³â. Àëå î÷³êóâàíèé ðåçóëü- ãî åëåêòðîäíîãî òà îñíîâíîãî ìåòàëó, ÿêîñò³ ôîðìóâàííÿ çâàð-
òàò ÷àñòî íå äîñÿãàºòüñÿ âíàñë³äîê íåäîñòàòíüî¿ íîãî øâà òà åëàñòè÷íîñò³ çâàðþâàëüíî¿ äóãè. Êîæåí ïîêàçíèê çâà-
ê³ëüêîñò³ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáëèâîñò³ êîíñòðóêö³¿, ðþâàëüíèõ âëàñòèâîñòåé îö³íþºòüñÿ áàëàìè â³ä îäíîãî äî ï’ÿòè,
ñõåìíèõ ð³øåíü òà òåõíîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé çâàðþ- ïðè öüîìó êîæíîìó áàëó â³äïîâ³äຠïåâíà õàðàêòåðèñòèêà ïîêàç-
âàëüíèõ òðàíñôîðìàòîð³â. Âðàõîâóþ÷è öå, æóðíàë ïî- íèêà. Òàê ïîãàíå ïî÷àòêîâå çàïàëþâàííÿ äóãè îö³íþºòüñÿ îäíèì
÷èíຠïóáë³êàö³þ ðÿäó ñòàòåé, ùî ñèñòåìàòèçóþòü áàëîì ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ð³äêèì çàïàëþâàííÿì àáî ïîâíîþ
çíàííÿ ïðî çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè òà îñîáëè- â³äñóòí³ñòþ çàïàëþâàííÿ. Âàæêå çàïàëþâàííÿ îö³íþºòüñÿ ó äâà
âîñò³ ¿õ êîíñòðóêö³¿. áàëè ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ çàïàëåííÿì äóãè ï³ñëÿ áàãàòîðàçîâèõ äî-
Òåõíîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³ çâàðþâàëüíèõ òðàíñôîðìà- òèê³â åëåêòðîäó äî âèðîáó òà ïðèâàðþâàíü åëåêòðîäó. Çàäîâ³ëüíå
òîð³â. Åëåêòðè÷íà çâàðþâàëüíà äóãà çàïàëþâàííÿ îö³íþºòüñÿ ó òðè áàëè ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ çàïàëåí-
Îñíîâíèé îᒺì çâàðþâàëüíèõ ðîá³ò â ïðîìèñëîâîñò³ ³ îñîá- íÿì äóãè ï³ñëÿ òðüîõ, ÷îòèðüîõ äîòèê³â åëåêòðîäó äî âèðîáó. Ãàð-
ëèâî â ïîáóò³ âèêîíóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ çâàðþâàëüíèõ òðàíñôîð- íå çàïàëþâàííÿ îö³íþºòüñÿ ó ÷îòèðè áàëè ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ çà-
ìàòîð³â ç âèêîðèñòàííÿì øòó÷íèõ åëåêòðîä³â. Òàê ç óñüîãî îáñÿ- ïàëåííÿì äóãè ï³ñëÿ ëåãêîãî ðóõó åëåêòðîäó, ïåðøîãî àáî äðó-
ãó çâàðþâàëüíèõ äæåðåë æèâëåííÿ íà çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìà- ãîãî, ïî ìåòàëó. À ëåãêå çàïàëþâàííÿ îö³íþºòüñÿ ó ï’ÿòü áàë³â ³
òîðè ïðèõîäèòüñÿ á³ëüøå ïîëîâèíè. Çíà÷íå ðîçïîâñþäæåííÿ çâà- õàðàêòåðèçóºòüñÿ ìèòòºâèì çàïàëþâàííÿì äóãè îäðàçó ï³ñëÿ òîð-
ðþâàëüíèõ òðàíñôîðìàòîð³â â íàðîäíîìó ãîñïîäàðñòâ³ ïîÿñ- êàííÿ åëåêòðîäó äî âèðîáó.
íþºòüñÿ øèðîêèì âèáîðîì äåøåâèõ çâàðþâàëüíèõ åëåêòðîä³â ³ç Íàñòóïíèé ïîêàçíèê - ñòàë³ñòü ïðîöåñó çâàðþâàííÿ. Îö³íêà îä-
ñïåö³àëüíèì ïîêðèòòÿì òà íåñêëàäíîþ òåõí³êîþ âèêîíàííÿ ñàìî- íèì áàëîì ââàæàºòüñÿ ïîãàíîþ, ïðîöåñ õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ãî ïðîöåñó çâàðþâàííÿ, ÿêèé ìîæå âèêîíóâàòè áóäü-ÿêà ëþäèíà, íåñò³éêèì ãîð³ííÿì äóãè ç ÷àñòèìè îáðèâàìè. Íèçüêà ñòàë³ñòü ïðî-
îçáðîºíà çàõèñíîþ ìàñêîþ òà ìàþ÷à åëåìåíòàðí³ çíàííÿ ç öåñó îö³íþºòüñÿ ó äâà áàëè ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåð³âíîì³ðíèì
ïðàâèë çàñòîñóâàííÿ åëåêòðè÷íèõ ïðèñòðî¿â, òåõí³êè áåçïåêè òà ãîð³ííÿì äóãè, ÿêà â³áðóº òà ³íêîëè çðèâàºòüñÿ. Çàäîâ³ëüíà ñòàë³ñòü
òåõí³êè âèêîíàííÿ ïðîöåñó çâàðþâàííÿ. Öÿ, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ïðîöåñó îö³íþºòüñÿ ó òðè áàëè ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåð³âíîì³ðíèì
íåñêëàäíà îïåðàö³ÿ ïðèâîäèòü äî áàæàíîãî ðåçóëüòàòó çàâäÿêè ãîð³ííÿì äóãè ç â³áðàö³ºþ, àëå áåç çðèâ³â. Äîáðà ñòàë³ñòü ïðî-
âëàñòèâîñòÿì ÿê çâàðþâàëüíèõ åëåêòðîä³â, òàê ³ çâàðþâàëüíèõ öåñó îö³íþºòüñÿ ó ÷îòèðè áàëè, äóãà ïðè öüîìó ãîðèòü ð³âíîì³ðíî
òðàíñôîðìàòîð³â, óäîñêîíàëåííÿ òà ïîêðàùåííÿ çâàðþâàëüíèõ ç íåçíà÷íîþ â³áðàö³ºþ òà õðóñòêèì øóìîì, òð³ñêîì. Âèñîêà
âëàñòèâîñòåé ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ âæå íà ïðîòÿç³ ìàéæå ñòà ðîê³â ñòàë³ñòü ïðîöåñó îö³íþºòüñÿ ó ï’ÿòü áàë³â, äóãà ãîðèòü ñïîê³éíî,
â³ä âèíàéäåííÿ öüîãî ïðîöåñó â 1885 ð. íàøèì çåìëÿêîì Ìèêî- ð³âíîì³ðíî áåç â³áðàö³é ç ì’ÿêèì øèï³ííÿì.
ëîþ Ìèêîëàéîâè÷åì Áåíàðäîñîì, ³ íàä ïîäàëüøèì âäîñêîíàëåí- Ðîçáðèçêóâàííÿ ìåòàëó ìîæå áóòè äóæå âåëèêèì, ïðè öüîìó
íÿì ÿêèõ ïðàöþþòü âèðîáíèêè çâàðþâàëüíèõ ìàòåð³àë³â òà îá- îö³íþºòüñÿ â îäèí áàë ³ âèãëÿäຠÿê äóæå áàãàòî âåëèêèõ, ïîãà-
ëàäíàííÿ óñüîãî ñâ³òó ³ ïîíèí³. Ïðè÷îìó çâàðþâàëüí³ òðàíñôîð- íî âèäàëÿºìèõ áðèçîê ïîáëèçó øâà. Âåëèêå ðîçáðèçêóâàííÿ ìå-
ìàòîðè òà çâàðþâàëüí³ ìàòåð³àëè äîïîâíþþòü îäíå îäíîãî, òàëó îö³íþºòüñÿ ó äâà áàëè ³ âèãëÿäຠÿê áàãàòî âåëèêèõ, ïîãàíî
ñòâîðþþ÷è ºäèíó ñèñòåìó ³ ò³ëüêè çàâäÿêè òàêîìó ïîºäíàííþ âèäàëÿºìèõ áðèçîê ïîáëèçó øâà. ϳäâèùåíå ðîçáðèçêóâàííÿ ìå-
äàþòü òàêèé çíà÷íèé ³ ëåãêî äîñòóïíèé, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ðåçóëü- òàëó îö³íþºòüñÿ ó òðè áàëè ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîì³ðíîþ ê³ëüê³ñòþ
òàò. Àëå ÿêùî â öþ ñèñòåìó ïðèâíåñòè åëåêòðîä àáî òðàíñôîð- âåëèêèõ òà ìàëèõ áðèçîê ïîáëèçó øâà, ÿê³ ëåãêî âèäàëÿþòüñÿ.
ìàòîð ç ³íøèìè âëàñòèâîñòÿìè, òî öå ïðèçâåäå äî ïîã³ðøåííÿ ïðî- Ïîì³ðíå ðîçáðèçêóâàííÿ ìåòàëó îö³íþºòüñÿ ó ÷îòèðè áàëè ³ âè-
öåñó çâàðþâàííÿ, àáî íåìîæëèâîñò³ éîãî çä³éñíåííÿ âçàãàë³. ãëÿäຠÿê äð³áí³ áðèçêè, ð³âíîì³ðíî ðîçïîä³ëåí³ ïîáëèçó øâà, ÿê³
Ðîçãëÿíåìî òåõíîëîã³÷í³ òà åëåêòðè÷í³ îñîáëèâîñò³ çâàðþâàí- ëåãêî âèäàëÿþòüñÿ. Ìàëå ðîçáðèçêóâàííÿ ìåòàëó îö³íþºòüñÿ ó ï’ÿòü
íÿ, òîìó ùî êîíñòðóêö³ÿ çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà íåñêëàä- áàë³â ³ âèãëÿäຠÿê íåáàãàòî ìàëèõ áðèçîê íà ïîâåðõí³ øâà.
íà ³ ëþäèíà, âîëîä³þ÷è åëåìåíòàðíèìè çíàííÿìè ç åëåêòðî- Íàñòóïíèé ïîêàçíèê - ÿê³ñòü ôîðìóâàííÿ çâàðíîãî øâà, ìîæå
òåõí³êè ñïðîìîæíà ñàìîòóæêè âèãîòîâèòè òðàíñôîðìàòîð. Àëå áóòè ïîãàíèì ç îö³íêîþ â îäèí áàë, ïðè öüîìó âàëèê øâà
â ðåçóëüòàò³ òàêèõ åêñïåðèìåíò³â äóæå ÷àñòî, ï³ñëÿ òîãî ÿê òðàíñ- íåð³âíîì³ðíèé ïî øèðèí³ òà âèñîò³, âåëèêîëóñêàòèé ç âèäèìèìè
ôîðìàòîð âèãîòîâëåíèé, âèíèêàþòü ïèòàííÿ ç ðåàë³çàö³ºþ áåç- øëàêîâèìè âêëþ÷åííÿìè òà øïàðèêàìè.. Íèçüêà ÿê³ñòü ôîðìóâàí-
ïîñåðåäíüî ïðîöåñó çâàðþâàííÿ. Òàê³ êîíñòðóêòîðè ñêàðæàòüñÿ íÿ øâà îö³íþºòüñÿ ó äâà áàëè, âàëèê øâà íåð³âíîì³ðíèé ïî øè-
íà ïîãàíå ïåðâèííå çàïàëþâàííÿ äóãè, íåìîæëèâ³ñòü ï³äòðèìó- ðèí³ òà âèñîò³, âåëèêîëóñêàòèé. Çàäîâ³ëüíà ÿê³ñòü ôîðìóâàííÿ øâà
âàòè ïðîöåñ çâàðþâàííÿ, ÷àñò³ îáðèâè äóãè, çíà÷íå ðîçáðèçêó- îö³íþºòüñÿ ó òðè áàëè, à øîâ ìຠâèãëÿä âåëèêîëóñêàòîãî âàëè-
âàííÿ ðîçïëàâëåíîãî ìåòàëó, ïîãàíå ôîðìóâàííÿ çâàðíîãî øâà. êà ç îêðåìèìè íåð³âíîñòÿìè ïî âèñîò³ òà ïåðåâèùåííÿìè ïî êðîì-
Öå âñå ñïðè÷èíÿºòüñÿ òèì, ùî åêñïëóàòàö³éí³ âèìîãè äî çâàðþ- êàõ øâà. Ãàðíà ÿê³ñòü ôîðìóâàííÿ øâà îö³íþºòüñÿ ó ÷îòèðè áà-
âàëüíèõ òðàíñôîðìàòîð³â çíà÷íî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä âèìîã äî ëè, âàëèê øâà äð³áíîëóñêàòèé ç ð³äêèìè íåâåëèêèìè íåð³âíîñòÿ-
åíåðãåòè÷íèõ òðàíñôîðìàòîð³â, ÿê³ äóæå äîáðå îïèñàí³ â ë³òåðà- ìè ïî âèñîò³ òà íåâåëèêèìè ïåðåâèùåííÿìè ïî êðîìêàõ øâà. Äó-
òóð³.  òîé æå ÷àñ îñîáëèâîñò³ êîíñòðóêö³¿ çâàðþâàëüíèõ òðàíñ- æå ãàðíà ÿê³ñòü ôîðìóâàííÿ øâà îö³íþºòüñÿ ó ï’ÿòü áàë³â, âàëèê
ôîðìàòîð³â, ÿê³ ÿêðàç ³ âèçíà÷àþòü òåõíîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³, îïè- øâà ð³âíîì³ðíèé, ãëàäêèé, àáî äð³áíîëóñêàòèé ç ïîâ³ëüíèì ïåðå-
ñàí³ äóæå ìàëî ³ ò³ëüêè â ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³. Îñîáëèâ³ñòþ çâà- õîäîì äî îñíîâíîãî ìåòàëó.
ðþâàëüíèõ òðàíñôîðìàòîð³â º òå, ùî âîíè ïîâèíí³ óçãîäæóâàòè ² ï’ÿòèé ïîêàçíèê - åëàñòè÷í³ñòü äóãè ìîæå áóòè ïîãàíîþ ç
åëåêòðè÷íó õàðàêòåðèñòèêó çâàðþâàëüíî¿ äóãè ç õàðàêòåðèñòèêîþ îö³íêîþ â îäèí áàë.  öüîìó âèïàäêó ïðè ñïðîá³ çá³ëüøåííÿ äî-
çàãàëüíî¿ ìåðåæ³ æèâëåííÿ íà â³äì³íó â³ä çâè÷àéíèõ òðàíñôîð- âæèíè äóãè âîíà â³äðàçó îáðèâàºòüñÿ. Íèçüêà åëàñòè÷í³ñòü äóãè
ìàòîð³â, íà ÿê³ ïîêëàäàºòüñÿ ôóíêö³ÿ çì³íè íàïðóãè òà ñòðóìó. Òî- îö³íþºòüñÿ ó äâà áàëè. Ïðè âèêîíàíí³ çâàðþâàííÿ ó öüîìó âè-
ìó äëÿ êîíñòðóþâàííÿ òà âèãîòîâëåííÿ çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîð- ïàäêó ïîòð³áíà ïîñò³éíà ï³äòðèìêà êîðîòêî¿ äóãè. Ïðè íåçíà÷íî-

8 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ÝËÅÐ
ÊÓÒÁ
ÐÎÐÈ
ÑÊÂÀ ÐÊÀ
ìó çá³ëüøåíí³ äóãà îáðèâàºòüñÿ. Çàäîâ³ëüíà åëàñòè÷í³ñòü äóãè
îö³íþºòüñÿ ó òðè áàëè, ïðè öüîìó äîâæèíà äóãè çá³ëüøóºòüñÿ â³çó-
àëüíî äî ïîäâ³éíîãî ä³àìåòðà åëåêòðîäà ïðè ïîì³òí³é çì³í³ ³íòåí-
ñèâíîñò³ ðîçïëàâëåííÿ åëåêòðîäà. Ãàðíà åëàñòè÷í³ñòü äóãè
îö³íþºòüñÿ ó ÷îòèðè áàëè. Äîâæèíà äóãè çá³ëüøóºòüñÿ â³çóàëüíî
äî ïîòð³éíîãî ä³àìåòðà ñòåðæíÿ åëåêòðîäà ïðè íåâåëèê³é çì³í³
³íòåíñèâíîñò³ ðîçïëàâëåííÿ åëåêòðîäó. Âèñîêà åëàñòè÷í³ñòü äóãè
îö³íþºòüñÿ ó ï’ÿòü áàë³â, ïðè öüîìó äîâæèíà äóãè â³çóàëüíî
çá³ëüøóºòüñÿ äî ïîòð³éíîãî ³ á³ëüøå ä³àìåòðà ñòåðæíÿ åëåêòðî-
äà ïðè ïðàêòè÷íî íåçì³íí³é ³íòåíñèâíîñò³ ðîçïëàâëåííÿ åëåêòðî-
äó.
Öå îñíîâí³ òåõíîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³ çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîð-
ìàòîðà. Ðåçóëüòàòîì êîíñòðóþâàííÿ òà âèãîòîâëåííÿ çâàðþ- ðèñ.1
âàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà º, ïîðÿä ç åëåêòðè÷íèìè, ÿêðàç ö³ ïî- òàëó. Ïîòóæí³ñòü äóãè ìîæíà òàêîæ ðîçïîä³ëèòè íà òðè ñêëàäîâ³
êàçíèêè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ òðàíñôîðìà- ÷àñòèíè: â³äïîâ³äíî êàòîäíó, ñòîâïà äóãè òà àíîäíó. ³äòàê Wd =
òîðà, éîãî â³äïîâ³äí³ñòü íàçâ³ “çâàðþâàëüíèé”. Òîìó êîæåí ðîç-
ðîáíèê çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà ïåðåä òèì, ÿê ðîçïî÷à- IdUd =Id (UÊ + UÑ +UÀ), äå Id - ñòðóì äóãè, À. Êàòîäíå, UÊ, òà àíîä-
òè ðîáîòó â öüîìó íàïðÿìêó, ïîâèíåí ÷³òêî óñâ³äîìëþâàòè ìåòó, íå, UÀ, ïàä³ííÿ íàïðóãè íå çàëåæàòü â³ä äîâæèíè äóãè, L, ìì, äå
ÿêó â³í ïîâèíåí äîñÿãòè ³ ÿêèìè çàñîáàìè òà ìåòîäàìè â³í áóäå L= lÊ + lÑ + lÀ. Ò³ëüêè ïàä³ííÿ íàïðóãè ó ñòîâï³ äóãè UÑ ïðîïîðö³éíå
âèð³øóâàòè öþ çàäà÷ó.
Øëÿõàì ôîðìóâàííÿ îñîáëèâèõ åëåêòðîìàãí³òíèõ õàðàêòåðè- äîâæèí³ äóãè, òîìó UÑ = bL, äå b - ãðà䳺íò íàïðóã â ñòîâï³ äóãè,
ñòèê òðàíñôîðìàòîðà, ÿê³ ÿêðàç ³ ñòâîðþþòü ñïåö³àëüí³ çâàðþ- Â/ìì. ³äòàê, ïîòóæí³ñòü äóãè ìîæíà âèêëàñòè íàñòóïíèì ÷èíîì:
âàëüí³ òåõíîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³, ïðèñâÿ÷åí³ ö³ ñòàòò³. Wd = Id(a + bL), äå à = UÊ + UÀ. Òàêèé ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ ïî-
Ñïî÷àòêó ðîçãëÿíåìî çàãàëüí³ åëåêòðîìàãí³òí³ ïðîöåñè, ùî òóæíîñò³ äóãè äîçâîëÿº çíà÷íî ëåãøå çíàéòè ñóìó çíà÷åíü UÊ +
â³äáóâàþòüñÿ ó çâàðþâàëüíîìó òðàíñôîðìàòîð³. Íàâàíòàæåííÿì UÀ, í³æ âèì³ðþâàòè ïàä³ííÿ öèõ íàïðóã êîæíó îêðåìî. Ñóìó êà-
çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà º åëåêòðè÷íà çâàðþâàëüíà äó-
ãà, ÿêà º ñïåöèô³÷íèì åëåêòðè÷íèì åëåìåíòîì ç íåë³í³éíîþ õà- òîäíîãî òà àíîäíîãî ïàä³íü íàïðóã ìîæíà çíàéòè, ïîñòóïîâî çìåí-
ðàêòåðèñòèêîþ. øóþ÷è äîâæèíó äóãè ³ âèì³ðþþ÷è ¿¿ íàïðóãó ïðè ì³í³ìàëüí³é äî-
Òî÷íî âèçíà÷èòè åëåêòðè÷í³ ïàðàìåòðè äóãè â ðåàëüíîìó ÷àñ³, âæèí³ äóãè, êîëè ïàä³ííÿì íàïðóãè ó ñòîâï³ äóãè ìîæíà çíåõòóâà-
íåîáõ³äí³ äëÿ òî÷íîãî ðîçðàõóíêó òðàíñôîðìàòîðà, â äàíèé ÷àñ òè. Îêðåì³ æ çíà÷åííÿ ñêëàäîâèõ, ïðèñóòí³õ ó âèðàç³, ÿêèé îïè-
ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. Çâàðþâàëüíèé æå òðàíñôîðìàòîð öå ñóº ïîòóæí³ñòü äóãè, ìîæíà çíàéòè íàñòóïíèì ÷èíîì. Êàòîäíå
ïðèñòð³é, ÿêèé â åëåêòðîìàãí³òí³é ñèñòåì³ “ìåðåæà æèâëåííÿ - ïàä³ííÿ íàïðóãè UÊ ìîæíà ïðèéíÿòè äîð³âíþþ÷èì ïîòåíö³àëó
òðàíñôîðìàòîð - çâàðþâàëüíà äóãà” ôàêòè÷íî óçãîäæóº ïàðàìå- ³îí³çàö³¿ ãàçó. Ïîòåíö³àë ³îí³çàö³¿ ïàð³â çàë³çà äîð³âíþº 7,83 Â,
òðè çàãàëüíî¿ åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³ æèâëåííÿ òà âèìîãè òåõíîëî㳿 ïîòåíö³àë ³îí³çàö³¿ ïîâ³òðÿ ñêëàäຠ14 Â. ßêùî òî÷íèõ äàíèõ
çâàðþâàííÿ äî âëàñòèâîñòåé çâàðþâàëüíî¿ åëåêòðè÷íî¿ äóãè ç ìå- âèì³ðþâàíü íåìຠ(à âèêîíàòè ¿õ äîñèòü ñêëàäíî), òî îð³ºíòîâíî
òîþ îòðèìàííÿ ÿê³ñíèé ïðîöåñ çâàðþâàííÿ, ïàðàìåòðè ÿêîãî îïè- ìîæíà âçÿòè êàòîäíå ïàä³ííÿ íàïðóãè ð³âíèì 10 Â. Àíîäíå
ñóþòüñÿ ï’ÿòüìà îêðåìèìè ïîêàçíèêàìè ³ íàâåäåí³ â ö³é ñòàòò³ ïàä³ííÿ íàïðóãè, ÿêå çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä ð³çíîìàí³òíèõ
ðàí³øå. ÷èííèê³â, ïðè çâè÷àéíîìó ðó÷íîìó çâàðþâàíí³ ïîêðèòèì ñòàëå-
Çâàðþâàëüíà äóãà ÿâëÿº ñîáîþ ïîòóæíèé åëåêòðè÷íèé ðîçðÿä âèì åëåêòðîäîì îð³ºíòîâíî ìîæíî ïðèéíÿòè ð³âíèì 6...8 Â. Òà-
â ³îí³çîâàí³é ñóì³ø³ ãàç³â, ïàð³â ìåòàë³â òà ³îí³çóþ÷èõ ðå÷îâèí, êèì ÷èíîì, ñóìó êàòîäíîãî òà àíîäíîãî ïàä³íü íàïðóãè UÊ + UÀ
ïðèñóòí³õ â ñêëàä³ øàðó ïîêðèòòÿ çâàðþâàëüíèõ åëåêòðîä³â, ìîæíà ïðèéíÿòè ð³âíèì 16...18 Â. Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòîâïà äóãè, òî
ôëþñ³â òà ãàç³â, ùî ñêëàäàþòü àòìîñôåðó. Îñîáëèâîñò³ òà âëà- ãðà䳺íò íàïðóãè ó íüîìó ìîæíà ñòàíîâèòü 2...3 Â/ìì, îð³ºíòîâ-
ñòèâîñò³ äóãîâîãî ðîçðÿäó âèñóâàþòü äî çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîð- íî ïðèéìåìî çíà÷åííÿ 2,5 Â/ìì. Òàêèì ÷èíîì, îð³ºíòîâíà íàïðó-
ìàòîðà ðÿä âèìîã, áåç âèêîíàííÿ ÿêèõ íåìîæëèâî çàáåçïå÷èòè ãà çâàðþâàëüíî¿ äóãè äîâæèíîþ 6 ìì ïðè çâè÷àéíîìó ðó÷íîìó
ðåàë³çàö³þ ïðîöåñó çâàðþâàííÿ. çâàðþâàíí³ ç âèêîðèñòàííÿì ñòàëåâîãî ïîêðèòîãî åëåêòðîäà áó-
Ô³çè÷í³ âëàñòèâîñò³ çâàðþâàëüíî¿ äóãè (ðèñ.1) õàðàêòåðèçóþòü- äå ñòàíîâèòè 10 + 8 + 2,5 õ 6 = 33 Â.
ñÿ ïðîöåñàìè, ÿê³ ïðîò³êàþòü â òðüîõ ÷³òêî âèðàæåíèõ îáëàñòÿõ (Ïðîäîâæåííÿ áóäå)
(àíîäíà - lA , êàòîäíà - lK, ñòîâï äóãè - lC), ³ õàðàêòåðèçóþòü ïàä³ííÿ
íàïðóãè íà äóãîâîìó ïðîì³æêó. Ðîçïîä³ë íàïðóãè çà äîâæèíîþ äó-
ãè ìຠâèãëÿä, çîáðàæåíèé íà ìàëþíêó. Ud= UÊ + UÑ +UÀ , äå
Ud - íàïðóãà äóãè, Â, UÊ - ïàä³ííÿ íàïðóãè íà êàòîä³, Â, UÑ - ïàä³ííÿ
íàïðóãè ó ñòîâï³ äóãè, Â, UÀ - ïàä³ííÿ íàïðóãè íà àíîä³, Â.
Åëåêòðè÷íà äóãà - ïîòóæíå äæåðåëî òåïëîâî¿ åíåð㳿, ÿêà
óñï³øíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ðîçïëàâëåííÿ îñíîâíîãî òà åëåê-
òðîäíîãî ìåòàëó. Çâàðþâàëüíà äóãà ç ìåòàëåâèì åëåêòðîäîì, ùî
ïëàâèòüñÿ, ó äåÿêèõ âèïàäêàõ äîñèòü åôåêòèâíî ïåðåäຠíà
ðîç³ãð³â òà ïëàâëåííÿ îñíîâíîãî ìåòàëó â³ä 60 äî 80 åíåð㳿, îò-
ðèìàíî¿ â³ä äæåðåëà åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó, ÿêå æèâèòü öþ äóãó.
Âòðàòè åíåð㳿 ïðèïàäàþòü â îñíîâíîìó íà åëåêòðîìàãí³òíå âè-
ïðîì³íþâàííÿ äóãè â îòî÷óþ÷å ñåðåäîâèùå. Ïðè÷îìó âèïðîì³íþ-
âàííÿ çâàðþâàëüíî¿ äóãè ç ïëàâêèì ìåòàëåâèì åëåêòðîäîì çà
ñâî¿ìè õàðàêòåðèñòèêàìè íàáëèæàºòüñÿ äî ñîíÿ÷íîãî âèïðîì³íþ-
âàííÿ. Òîìó çâàðþâàëüíèê ïðè âèêîíàíí³ îïåðàö³¿ çâàðþâàííÿ ïî-
âèíåí êîðèñòóâàòèñü ñâ³òëîâèì ô³ëüòðîì, àáè çàïîá³ãòè îï³êîâ³
î÷åé, à òàêîæ çàïîá³ãàòè ïîïàäàííþ âèïðîì³íþâàííÿ äóãè íà
øê³ðÿíèé ïîêðèâ ò³ëà, àáè óíèêíóòè îï³ê³â øê³ðè. Åíåðã³ÿ äóãè òà-
êîæ âèòðà÷àºòüñÿ íà òåïëîïðîâ³äí³ñòü ìåòàë³â òà â³äáèðàºòüñÿ ðà-
çîì ç áðèçêàìè ðîçïëàâëåíîãî îñíîâíîãî òà åëåêòðîäíîãî ìå-

Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 9


ÝËÅÐÊÓÒÁ
ÐÐÎÈØÊÊÀÎËÀ

ÁÅÑÅÄÛ ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÅ
Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 5-12/2000;1-8/2001) À.Ë.Êóëüñêèé, ã.Êèåâ
Îäíîé èç èíòåðåñíåéøèõ ðàçíîâèäíîñ- P-N - ïåðåõîäà âîçðàñòàåò ïðè åãî îñâå-
òåé ïîëóïðîâîäíèêîâûõ äèîäîâ ÿâëÿþòñÿ ùåííîñòè êâàíòàìè ñâåòà, ÷òî øèðîêî èñ-
ÔÎÒÎÄÈÎÄÛ (ÔÄ).  ñîâðåìåííîé ýëå- ïîëüçóþò íå òîëüêî äëÿ ôîòîìåòðè÷åñêèõ
êòðîíèêå ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ÔÄ - ýòî äè- èçìåðåíèé, íî è â àâòîìàòèêå. À òàêæå â
îäû, êîòîðûå ðàáîòàþò ïðè âîçäåéñòâèè íà âûñîêîêà÷åñòâåííîé âèäåîòåõíèêå è ïåðñî-
íèõ ñâåòà. ÔÄ ïîäðàçäåëÿþò íà äâå îñíîâ- íàëüíûõ êîìïüþòåðàõ. Íà ðèñ.55 ïîêàçà-
íûå êàòåãîðèè: èçëó÷àþùèå (èëè ñâåòîäè- íî ñõåìíîå èçîáðàæåíèå ôîòîäèîäà, à
îäû) è ïðèíèìàþùèå ñòîðîííåå ñâåòîâîå íà ðèñ.56 - ñåìåéñòâî ÂÀÕ ôîòîäèîäà.
âîçäåéñòâèå (èëè ôîòîäåòåêòîðû).  îòëè÷èå, íàïðèìåð, îò ôîòîðåçèñòî-
 îòå÷åñòâåííîé æå ýëåêòðîíèêå äî ñèõ ðîâ, ÔÄ ñâîéñòâåííî íàëè÷èå òîêà êîðîò-
ïîð ïðèíÿòî ïðèäåðæèâàòüñÿ íåñêîëüêî êîãî çàìûêàíèÿ, êîòîðûé ïðîïîðöèîíà-
èíîãî ïðèíöèïà. À èìåííî, ïîä ôîòîäèî- ëåí îñâåùåííîñòè. Ïîýòîìó ÔÄ ìîæíî ðèñ.56
äàìè ïîíèìàþò òîëüêî ôîòîïðèåìíèêè! ïðàêòè÷åñêè èñïîëüçîâàòü â äâóõ ñîâåð-
Èòàê, ÔÄ (ôîòîïðèåìíèêè) ýòî, ïî ñóùå- øåííî ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ, à èìåííî: ôî-
ñòâó, P-N - äèîäû, êîðïóñ êîòîðûõ èìååò òîâîëüòàè÷åñêîì è ôîòîäèîäíîì.
ïëîñêîå (èíîãäà ëèíçîâèäíîå) ñòåêëÿííîå  ïåðâîì ñëó÷àå íà ÔÄ ïîäàåòñÿ îò
îêîøêî, ÷åðåç êîòîðîå ñâåò ïîïàäàåò íà ïîñòîðîííåãî èñòî÷íèêà íåêîòîðûé ïîñòî-
ïåðåõîä. Âñïîìíèì, ÷òî ÷åëîâå÷åñêèé ãëàç ÿííûé ïîòåíöèàë (îáû÷íî îò 3 äî 15 Â),
âîñïðèíèìàåò êàê âèäèìûé ñâåò ýëåêòðî- ïðèëîæåííûé â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè.
ìàãíèòíûå êîëåáàíèÿ â äèàïàçîíå îò 400 Ïðè îòñóòñòâèè ñâåòà ÷åðåç äèîä ïðîòå-
äî 700 íì. Íî äëÿ îöåíêè êîëè÷åñòâåííûõ êàåò î÷åíü íåçíà÷èòåëüíûé îáðàòíûé òîê,
ñîîòíîøåíèé, íåîáõîäèìûõ â äàëüíåéøåì, íàçûâàåìûé òåìíîâûì. Ïîä âîçäåéñòâèåì
ïðèâåäåì íåêîòîðûå íåîáõîäèìûå ôîòîìå- ñâåòà íà ïåðåõîä, ôîòîíû ñîçäàþò ýëåê- ðèñ.57
òðè÷åñêèå âåëè÷èíû. òðîííî-äûðî÷íûå ïàðû, êîòîðûå ñòàíî-
Ñâåòîâîé ïîòîê (Ô) - âåëè÷èíà, õàðàê- âÿòñÿ èñòî÷íèêîì íåîñíîâíûõ íîñèòåëåé, è  çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîãî ìàòåðè-
òåðèçóþùàÿ ÷èñëî êâàíòîâ (ôîòîíîâ), ïðî- îáðàòíûé òîê ðåçêî âîçðàñòàåò! àëà ôîòîäèîäû èìåþò è ðàçëè÷íóþ îáëàñòü
øåäøèõ çà åäèíèöó âðåìåíè ÷åðåç çàäàí- ×óâñòâèòåëüíîñòü íàèáîëåå ðàñïðîñò- ñïåêòðàëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè (ðèñ.57).
íîå ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå F. Åäèíèöà ñâåòî- ðàíåííûõ êðåìíèåâûõ ôîòîäèîäîâ îáû÷íî Îñíîâíûå ïàðàìåòðû íåêîòîðûõ òèïîâ
âîãî ïîòîêà - ëþìåí (ëì). ñîñòàâëÿåò îêîëî 0,1 ìêÀ/ëê. Òàêîé ðåæèì ôîòîäèîäîâ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñò-
Òàê êàê ñâåòîâîé ïîòîê òî÷å÷íîãî èñòî÷- ïðåäïî÷òèòåëåí, êîãäà òðåáóåòñÿ ïîëó÷èòü âà ïðèâåäåíû â òàáëèöå.
íèêà ñâåòà ïðîïîðöèîíàëåí òåëåñíîìó óã- ìàêñèìàëüíîå áûñòðîäåéñòâèå, ïîñêîëüêó Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþ-
ëó (Ω), òî ÿðêîñòü, èëè ñèëà ñâåòà õàðàê- ñ ðîñòîì çàïèðàþùåãî íàïðÿæåíèÿ óìåíü- ùèå âûâîäû. ÔÄ-27Ê è ÔÄ-8Ê - äåøåâûå
òåðèçóåòñÿ âåëè÷èíîé øàåòñÿ ñîáñòâåííàÿ åìêîñòü P-N - ïåðåõî- èçäåëèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå òîëüêî äëÿ àâ-
I = dF/dΩ. äà. òîìàòèêè, ïîñêîëüêó ó íèõ íåâûñîêàÿ ÷óâ-
Åäèíèöåé ÿðêîñòè ÿâëÿåòñÿ êàíäåëà (êä).  ôîòîäèîäíîì ðåæèìå íèêàêîãî äî- ñòâèòåëüíîñòü è äîâîëüíî çíà÷èòåëüíûå
1 êä = 1 ëì / 1 ñð. Ïðèìåðíî òàêóþ ñèëó ïîëíèòåëüíîãî èñòî÷íèêà íàïðÿæåíèÿ íåò. îáðàòíûå òåìíîâûå òîêè, äîñòèãàþùèå 1
ñâåòà èìååò ñèëüíîå ïëàìÿ ñâå÷è. Äëÿ èñ-  ýòîì ñëó÷àå ïðè óâåëè÷åíèè îñâåùåííî- ìêÀ!
òî÷íèêîâ, èìåþùèõ îòíîñèòåëüíî áîëü- ñòè íàïðÿæåíèå õîëîñòîãî õîäà âîçðàñòà-  òî æå âðåìÿ ÔÄ-7Ê - ýòî ÿâíî ôîòî-
øóþ ïîâåðõíîñòü èçëó÷åíèÿ, ââîäèòñÿ ïî- åò ïðèìåðíî äî 0,5 Â. Íà ðèñ. 56 âèäíî, ìåòðè÷åñêèé ïðèáîð, ïîñêîëüêó òåìíîâîé
íÿòèå îñâåùåííîñòè. Îíà ÿâëÿåòñÿ ìåðîé ÷òî ïîä íàãðóçêîé ïðîãåíåðèðîâàííîå ñâå- òîê åãî î÷åíü ìàë, ÷óâñòâèòåëüíîñòü âûñî-
òîãî, íàñêîëüêî ÿðêîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà- òîì íàïðÿæåíèå íà ÔÄ ñíèæàåòñÿ î÷åíü êà è, êðîìå òîãî, â ÒÓ îãîâîðåí òàêîé ïà-
áëþäàòåëþ îñâåùàåìàÿ ïîâåðõíîñòü F. íåçíà÷èòåëüíî, ïîêà òîê íàãðóçêè îñòàåò- ðàìåòð, êàê ïîðîãîâàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü.
Åäèíèöåé îñâåùåííîñòè ÿâëÿåòñÿ ëþêñ (ëê). ñÿ ìåíüøå òîêà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ äëÿ ÔÄ-28ÊÏ - ýòî íå òîëüêî èñêëþ÷èòåëü-
1 ëê =1ëì/ì2. äàííîé îñâåùåííîñòè. íî âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûé, íî åùå è âûñî-
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: îñâåùåííîñòü çåìíîé Áëàãîäàðÿ ýòîé îñîáåííîñòè, ÔÄ ïðèãîä- êî÷àñòîòíûé ïðèáîð, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ïîâåðõíîñòè â ïîëíîëóíèå ñîñòàâëÿåò îò íû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýíåðãèè! Äëÿ ýòîãî îñâî- ôèêñàöèè âûñîêî÷àñòîòíûõ (øèðîêîïîëîñ-
0,1 äî 0,2 ëê. åíû â ïðîèçâîäñòâå ñïåöèàëüíûå âèäû ôî- íûõ) íèçêîóðîâíåâûõ îïòè÷åñêèõ ñèãíàëîâ.
Ó÷èòûâàÿ âûøåñêàçàííîå, âåðíåìñÿ ê òîäèîäîâ, èìåþùèõ î÷åíü ðàçâèòóþ ïî- Çàìåòèì, ÷òî åñëè ãðàíè÷íàÿ ÷àñòîòà ñà-
ôîòîäèîäàì. Èçâåñòíî, ÷òî îáðàòíûé òîê âåðõíîñòü P-N - ïåðåõîäîâ. Èõ íàçûâàþò ìûõ îáû÷íûõ ôîòîäèîäîâ ñîñòàâëÿåò îêî-
ñîëíå÷íûìè ýëåìåíòàìè (áàòàðåÿìè). ëî 5 ÌÃö, òî äëÿ ñïåöèàëüíûõ ÔÄ ñ P-I-N
- ïåðåõîäîì (à ÔÄ-28ÊÏ îòíîñèòñÿ èìåí-
Òèï ÔÄ Òåìíîâîé ×óâñòâèòåëüíîñòü, Ïîðîãîâàÿ íî ê ýòîé êàòåãîðèè) ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà ñî-
òîê, ìêÀ ìêÀ/ëê ÷óâñòâèòåëüíîñòü, ëì ñòàâëÿåò 100-150 ÌÃö.
ÔÄ-7ê 0,06 0,52 0,33 10-8 Íî ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ñïåöèàëüíûå
ÔÄ-27ê 1 1,5 10-2 - òèïû ÔÄ óæå ïðåîäîëåëè ðóáåæ 1000 ÌÃö!
ÔÄ-8ê 1 8 10-3 -
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
ÔÄ-28êï 0,02 0,22 À/Âò 8 10-12 Âò/Ãö1/2 ðèñ.55

10 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ
Ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè è ñêîðîñòè âðàùå-
íèÿ ðîòîðà îäíîôàçíîãî êîëëåêòîðíîãî
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óäîá-
ÐÅÃÓËßÒÎÐ ÌÎÙÍÎÑÒÈ È
ñòâà ýêñïëóàòàöèè (ðàñøèðåíèÿ âîçìîæ-
íîñòåé) ýëåêòðîäðåëè ÈÝ1032 è äðóãèõ ÑÊÎÐÎÑÒÈ ÂÐÀÙÅÍÈß
áûòîâûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí, èñïîëüçóþ-
ùèõ êîëëåêòîðíûå ýëåêòðîäâèãàòåëè ïåðå-
ìåííîãî òîêà ìîùíîñòüþ äî 1,2 êÂò.
ÎÄÍÎÔÀÇÍÎÃÎ
Îäíîôàçíûå êîëëåêòîðíûå ýëåêòðîäâè-
ãàòåëè ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì âîçáóæäåíè- ÊÎËËÅÊÒÎÐÍÎÃÎ
åì øèðîêî ïðèìåíÿþò â áûòîâîé òåõíèêå,
êîãäà òðåáóþòñÿ áîëüøèå ñêîðîñòè âðàùå-
íèÿ: ïûëåñîñû, ïîëîòåðû, øâåéíûå ìàøè-
ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËß
íû, ñîêîâûæèìàëêè, êîôåìîëêè, óíèâåð- Â. Â. Ïåðøèí, ã. Èëüè÷åâñê, Îäåññêàÿ îáë.
ñàëüíûå êóõîííûå ìàøèíû, ðó÷íîé äåðåâî-
è ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèé èíñòðóìåíò Ïðè ðàáîòàþùåì ðåãóëÿòîðå òèðèñòîð
(ýëåêòðîäðåëè) ýëåêòðîðóáàíêè è ìíîãîå íàõîäèòñÿ ïîä âûïðÿìëåííûì ïóëüñèðóþ-
äðóãîå. ùèì íàïðÿæåíèåì ñ ìàêñèìàëüíîé àìïëè-
Îäíîôàçíûå êîëëåêòîðíûå ýëåêòðîäâè- òóäîé Uìàêñ = 1,4Uýô = 310 Â. Ïîýòîìó
ãàòåëè îïèñàíû â [1]. Îíè ïèòàþòñÿ êàê îò îáðàòíîå íàïðÿæåíèå òèðèñòîðà äîëæíî
ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà, òàê è îò ñåòè è ïå- áûòü áîëüøå ýòîé âåëè÷èíû.
ðåìåííîãî, è ïîñòîÿííîãî òîêà (óíèâåð- ðèñ.3 Ðåëàêñàöèîííûé ãåíåðàòîð ïèòàåòñÿ ýòèì
ñàëüíûå). Åñëè ýëåêòðîäâèãàòåëü óíèâåð- æå íàïðÿæåíèåì, íî îãðàíè÷åííûì äâóìÿ
ñàëüíûé, òî åãî îáìîòêè âîçáóæäåíèÿ èìå- ïîñëåäîâàòåëüíî âêëþ÷åííûìè ñòàáèëè-
þò îòâîäû (ðèñ.1). òðîíàìè Ä814Â äî 20 Â.
 äðåëè ÈÝ1032 ïðèìåíåí äâèãàòåëü Ðàáîòàåò ðåãóëÿòîð ñëåäóþùèì îáðà-
òèïà ÊÍII-420/220-18, êîòîðûé íå ÿâëÿåò- çîì. Ïðè âêëþ÷åíèè â ñåòü ñ âûõîäà âûïðÿ-
ñÿ óíèâåðñàëüíûì. Îí èçãîòîâëåí ïî ñõå- ìèòåëÿ ïóëüñèðóþùåå íàïðÿæåíèå ïîäàåò-
ìå ðèñ.2 è ìîæåò ïèòàòüñÿ îò ñåòè òîëü- ñÿ íà òèðèñòîð, à îãðàíè÷åííîå ñèíóñîè-
ðèñ.4
êî ïåðåìåííîãî òîêà, íî íå îò ïîñòîÿííî-
ãî è íå îò ïóëüñèðóþùåãî ñ ÷àñòîòîé 100
Ãö, êàê ýòî îïèñàíî â [2]. Ýòà ñõåìà áûëà
èçãîòîâëåíà, íî íå çàðàáîòàëà.
Ðåãóëèðîâàíèå ìîùíîñòè è ñêîðîñòè
âðàùåíèÿ ðîòîðà ó òàêèõ äâèãàòåëåé ìî-
æåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðåãóëèðîâàíèåì ïèòà-
þùåãî íàïðÿæåíèÿ ñ ïîìîùüþ àâòîòðàíñ-
ôîðìàòîðà (íàïðèìåð, ËÀÒÐà) èëè àìïëè-
òóäíî-ôàçîâûì ìåòîäîì ñ ïîìîùüþ ðåãó-
ëÿòîðà ìîùíîñòè (â äàííîì ñëó÷àå íà òè- òîò ó÷àñòîê öåïè, â êîòîðîì ïðîòåêàåò ñè-
ðèñòîðå). íóñîèäàëüíûé òîê ÷àñòîòîé 50 Ãö; íàäåæ-
Ïðè âûáîðå ñõåìû ðåãóëÿòîðà íóæíî íîñòü â ðàáîòå.
ó÷èòûâàòü ñëåäóþùåå: ïðîñòîòó èçãîòîâ- Íà ðèñ.3 ïîêàçàíî, â êàêîé ó÷àñòîê
ëåíèÿ; âîçìîæíîñòü ïëàâíîãî ðåãóëèðîâà- öåïè íåëüçÿ âêëþ÷àòü ýëåêòðîäâèãàòåëü,
íèÿ ñêîðîñòè âðàùåíèÿ è ìîùíîñòè âî íà ðèñ.4 - â êàêîé íóæíî âêëþ÷àòü.
âñåì äèàïàçîíå óïðàâëåíèÿ; óäîáíîãî è Äëÿ óïðàâëåíèÿ òèðèñòîðîì ðåãóëÿòîðà
ïðàâèëüíîãî âêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â âûáðàíà ñõåìà ðåëàêñàöèîííîãî ãåíåðà-
òîðà íà îäíîïåðåõîäíîì òðàíçèñòîðå [3]. ðèñ.5
Äîñòîèíñòâà ðåãóëÿòîðà: ìèíèìàëüíîå êî-
ëè÷åñòâî ýëåìåíòîâ, ïðîñòîòà â èçãîòîâëå-
íèè, ìàëûå ãàáàðèòû, ïëàâíîñòü ðåãóëèðîâ- äàëüíîå - íà ðåëàêñàöèîííûé ãåíåðàòîð.
êè, âûñîêàÿ ñòàáèëüíîñòü â ðàáîòå, âûñî- Êîíäåíñàòîð Ñ1 íà÷èíàåò çàðÿæàòüñÿ ÷å-
êàÿ íàäåæíîñòü (çà 5 ëåò ýêñïëóàòàöèè íå ðåç ðåçèñòîðû R1 - R4. Îáùåå ñîïðîòèâ-
áûëî íè îäíîãî îòêàçà), îòñóòñòâèå ïîñòî- ëåíèå ýòèõ ðåçèñòîðîâ 46 êÎì. Ïî ìåðå
ÿííîé ñîñòàâëÿþùåé â íàãðóçêå, òàê êàê ÷å- çàðÿäà êîíäåíñàòîðà íàïðÿæåíèå íà íåì
ðåç òèðèñòîð ïðîòåêàåò ñèììåòðè÷íûé òîê óâåëè÷èâàåòñÿ, è ïðè äîñòèæåíèè íàïðÿæå-
â ïîëîæèòåëüíûé è îòðèöàòåëüíûé ïîëóïå- íèÿ îòïèðàíèÿ íà ýìèòòåðå VT1 (UC1 =
ðèîäû íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ. Ïðèíöèïèàëü- UÝ.âêë.) îäíîïåðåõîäíîé òðàíçèñòîð îòïè-
ðèñ.1 íàÿ ñõåìà ðåãóëÿòîðà ïîêàçàíà íà ðèñ.5. ðàåòñÿ è êîíäåíñàòîð Ñ1 ðàçðÿæàåòñÿ ïî
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè öåïè ýìèòòåð-áàçà1 VT1, ðåçèñòîð R6. Ñî-
ðåãóëÿòîðà ïðîòèâëåíèå ýìèòòåð-áàçà â îòêðûòîì ñî-
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ . . . . . . . . . 220 Â ñòîÿíèè îò 5 äî 20 Îì [3], ñîïðîòèâëåíèå
×àñòîòà ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ. . . 50 Ãö ðåçèñòîðà R6 = 150...200 Îì. Ïîñòîÿííàÿ
Ìîùíîñòü íàãðóçêè: âðåìåíè öåïè ðàçðÿäà êîíäåíñàòîðà ìà-
1-é âàðèàíò . . . . . . . . . . . . . . 550 Âò ëà, è íà ðåçèñòîðå R6 ôîðìèðóåòñÿ êîðîò-
2-é âàðèàíò . . . . . . . . . . . . . 1200 Âò êèé èìïóëüñ ïîëîæèòåëüíîé ïîëÿðíîñòè.
Óãîë îòïèðàíèÿ òèðèñòîðà: Ïîäáèðàÿ ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R6,
ìèíèìàëüíûé . . . . . . . . . . . . . . . . 6° ìîæíî ðåãóëèðîâàòü ïîðîã îòïèðàíèÿ
ìàêñèìàëüíûé . . . . . . . . . . . . . . . 37° UÝ.âêë òðàíçèñòîðà è àìïëèòóäó óïðàâëÿþ-
ðèñ.2
Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 11
ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ
ùåãî èìïóëüñà, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü 5-7
 (îïòèìàëüíàÿ äëÿ óñòîé÷èâîãî ñðàáàòû-
âàíèÿ òèðèñòîðà.
Êîðîòêèé èìïóëüñ ïîëîæèòåëüíîé ïî-
ëÿðíîñòè ñ ðåçèñòîðà R6 ïîäàåòñÿ íà óï-
ðàâëÿþùèé ýëåêòðîä òèðèñòîðà, ïîñëåäíèé
îòêðûâàåòñÿ, âêëþ÷àÿ íàãðóçêó.
 îòêðûòîì ñîñòîÿíèè ïàäåíèå íàïðÿæå-
íèÿ íà òèðèñòîðå ðàâíî 1,5-2 Â. Ýòî íà-
ïðÿæåíèå ïîñòóïàåò êàê ïèòàþùåå äëÿ ðå-
ëàêñàöèîííîãî ãåíåðàòîðà, øóíòèðóåò è îò-
êëþ÷àåò åãî.
Òàêèì îáðàçîì, ðåëàêñàöèîííûé ãåíåðà-
òîð íå ïåðåõîäèò â àâòîêîëåáàòåëüíûé
ðåæèì, à çà îäèí ïîëóïåðèîä ñåòåâîãî
íàïðÿæåíèÿ âûðàáàòûâàåò âñåãî îäèí óï-
ðàâëÿþùèé èìïóëüñ è îòêëþ÷àåòñÿ äî ïðè-
õîäà ñëåäóþùåãî. Òèðèñòîð æå îñòàåòñÿ îò- ðèñ.6
êðûòûì äî êîíöà ïîëóïåðèîäà è çàêðûâà- Ïðè ìàêñèìàëüíîì óãëå îòïèðàíèÿ ϕìàêñ. êîòîðîãî èçìåíÿåòñÿ óãîë îòïèðàíèÿ â äè-
åòñÿ ïî îêîí÷àíèè ïîëóïåðèîäà.
Ñ ïðèõîäîì ñëåäóþùåãî ïîëóïåðèîäà íà äâèãàòåëü ðàçâèâàåò ìèíèìàëüíóþ ñêî- àïàçîíå ∆ϕ, ÿâëÿåòñÿ âûñîêîîìíûì è ó
àíîä òèðèñòîðà, êîòîðûé åùå çàêðûò, âû- ðîñòü, à óãîë îòïèðàíèÿ çàâèñèò îò òèïà íåãî åñòü íà÷àëüíûé ñêà÷îê ñîïðîòèâëåíèÿ,
ïðÿìëåííîå íàïðÿæåíèå ÷åðåç ðåçèñòîðû äâèãàòåëÿ (îò åãî ìîùíîñòè, âåñà ðîòîðà, ò.å. ïðè ïîâîðîòå ðó÷êè, íàïðèìåð, èç
R7, R8, îãðàíè÷åííîå ñòàáèëèòðîíàìè VD1 îò òðåíèÿ â ùåòêàõ è ïîäøèïíèêàõ è äð.). êðàéíåãî ëåâîãî ïîëîæåíèÿ ñîïðîòèâëåíèå
VD2, ïîñòóïàåò â öåïü ïèòàíèÿ ðåëàêñàöè- ×åì áîëüøå ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, òåì òÿæå- ñêà÷êîì ìåíÿåòñÿ îò 0 äî 5 êÎì. Îò ïðà-
îííîãî ãåíåðàòîðà. Íà÷èíàåò çàðÿæàòüñÿ ëåå ðîòîð, òåì áîëüøå òðåíèå, òåì áîëü- âîãî êðàéíåãî ïîëîæåíèÿ òîæå ñóùåñòâó-
êîíäåíñàòîð Ñ1, è öèêë ïîâòîðÿåòñÿ. øàÿ ñèëà òîêà òðåáóåòñÿ îò ðåãóëÿòîðà, åò ñêà÷îê, ïðè÷åì îòëè÷íûé îò ëåâîãî. Âå-
Ìîìåíò îòêðûâàíèÿ òèðèñòîðà îïðåäå- ñëåäîâàòåëüíî, òåì ìåíüøå áóäåò ìàêñè- ëè÷èíà ýòîãî ñêà÷êà äëÿ êàæäîãî ïåðå-
ëÿåòñÿ ïîñòîÿííîé âðåìåíè öåïè çàðÿäà ìàëüíûé óãîë îòïèðàíèÿ Äëÿ êàæäîãî òèïà ìåííîãî ðåçèñòîðà èíäèâèäóàëüíàÿ.
äâèãàòåëÿ èìååòñÿ ñâîé ìàêñèìàëüíûé óãîë Ñîïðîòèâëåíèå R3 âûáèðàþò ðàâíûì
êîíäåíñàòîðà Ñ1.  ýòîé öåïè íàõîäèòñÿ âåëè÷èíå íà÷àëüíîãî ñêà÷êà, ò.å. 5,1 êÎì.
ïåðåìåííûé ðåçèñòîð R1, ñ ïîìîùüþ êî- îòïèðàíèÿ òèðèñòîðà.
òîðîãî ìîæíî èçìåíÿòü ìîìåíò îòïèðà- Âûáèðàåì ýëåìåíòû çàðÿäíîé öåïè êîí- Îíî è îïðåäåëÿåò ìèíèìàëüíûé óãîë îòïè-
íèÿ, ñëåäîâàòåëüíî, ðåãóëèðîâàòü ñêîðîñòü äåíñàòîðà Ñ1 è îïðåäåëÿåì äèàïàçîí èç- ðàíèÿ òèðèñòîðà ϕ ìèí. Åñëè äâèæîê ðåçè-
âðàùåíèÿ âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è åãî ìåíåíèÿ óãëà óïðàâëåíèÿ ∆ϕ: ñòîðà R1 íàõîäèòñÿ â êðàéíåì íèæíåì ïî
ìîùíîñòü. ∆ϕ = ϕìàêñ - ϕ ìèí. ñõåìå ïîëîæåíèè, òî ñîïðîòèâëåíèå öåïè
Ïðè ìèíèìàëüíîì óãëå îòïèðàíèÿ (ϕ ìèí) Íà ðèñ.6 ïîêàçàíû îäèí ïîëóïåðèîä çàðÿäà êîíäåíñàòîðà Ñ1 áóäåò ñîñòîÿòü èç
äâèãàòåëü ðàçâèâàåò ìàêñèìàëüíóþ ñêî- ñèíóñîèäàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ñåòè è îãðà- ïàðàëëåëüíî âêëþ÷åííûõ ðåçèñòîðîâ R3 è
ðîñòü, à óãîë îòïèðàíèÿ çàâèñèò îò òèïà íè÷åííîå íà óðîâíå 20  íàïðÿæåíèå. Ïî- R4 ñ îáùèì ñîïðîòèâëåíèåì 4,85 êÎì (â
äâèãàòåëÿ (â ïðåäåëàõ òåõíè÷åñêèõ õàðàê- ñêîëüêó îòíîøåíèå 20/310 = 0,0645, òî äëÿ äðóãîì êðàéíåì ïîëîæåíèè, êàê óæå óêà-
òåðèñòèê ðåãóëÿòîðà) è íå èçìåíÿåòñÿ â sinωt = 0,0645 íàéäåí ìèíèìàëüíî âîçìîæ- çûâàëîñü, îáùåå ñîïðîòèâëåíèå ñîñòàâëÿ-
íûé óãîë ωt = 3°45’. åò 46 êÎì).
ïðåäåëàõ ðåãóëèðîâêè. (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
Ïåðåìåííûé ðåçèñòîð R1, ñ ïîìîùüþ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ ÏÎÏÅÐÅÄÆÀª: ÄÂÅÐÖßÒÀ ÑË²Ä ÇÀ×ÈÍÈÒÈ!


Â.Â.Íîâ³êîâ, ì.Ñàìá³ð, Ëüâ³âñüêà îáë.
Çàçâè÷àé óìîâè åêñïëóàòàö³¿ õîëîäèëüíèêà íà êóõí³ äóæå âàæê³. Çà ïðèíöèïîì ðîáîòè öÿ ñõåìà - íàéïðîñò³øà, àäæå äàò÷èêîì
Ìàáóòü, öå ñòàºòüñÿ ÷åðåç òå, ùî çàêëîïîòàí³ äîìîãîñïîäàðêè º íå ùî ³íøå, ÿê âìèêà÷ ñâ³òëà â õîëîäèëüíèêó (êíîïêà, ÿêà ïðè-
çàáóâàþòü ù³ëüíî çà÷èíÿòè éîãî äâåðöÿòà. Ñàìå òîìó ìåí³ äî- òèñêàºòüñÿ äâåðöÿòàìè). Íà ðèñóíêó çîáðàæåíî ñõåìó öüîãî ïðè-
âåëîñü âèêîðèñòàòè îïèñàíó íèæ÷å ðîçðîáêó. Âîíà åôåêòèâíà ³ ëàäó. ϳä ÷àñ çàìèêàííÿ êíîïêè SB1, òîáòî â³äêðèâàííÿ äâåðöÿò
äîñòàòíüî åêîíîì³÷íà, ùî º äóæå âàæëèâèì. õîëîäèëüíèêà, íàïðóãà ïîòðàïëÿº íà ðåçèñòîð R1, ÿêèé çìåíøóº
¿¿ äî 5-7 Â. ijîä VD1 âèïðÿìëÿº çì³ííèé ñòðóì. Êîíäåíñàòîð Ñ1
ðàçîì ç ðåçèñòîðîì R1 ñòâîðþº ÷àñîâó çàòðèìêó (ÿêà ïðèáëèç-
íî äîð³âíþº RC).
Êîëè êîíäåíñàòîð Ñ1 çàðÿäèòüñÿ äî íàïðóãè, ïîòð³áíî¿ äëÿ
â³äêðèâàííÿ òðàíçèñòîðà VT1, çàïóñêàºòüñÿ ãåíåðàòîð, ÿêèé
ïîâ³äîìëÿº ïðî òå, ùî ïîòð³áíî çàêðèòè äâåðöÿòà.
Âèòðèìêó ÷àñó âèñòàâëÿþòü ëàíöþæêîì R1C1 ³ ÷àñòêîâî ðåçè-
ñòîðîì R3. Ãåíåðàòîð âèêîíàíèé íà ì³êðîñõåì³ ñå𳿠176, ùî çìåí-
øóº ñïîæèâàííÿ ñòðóìó. ×àñòîòó ³ìïóëüñ³â öüîãî ãåíåðàòîðà ðå-
ãóëþþòü çà äîïîìîãîþ ëàíöþæêà Ñ2R4, à òîíàëüí³ñòü – çà äî-
ïîìîãîþ ëàíöþæêà C3R5. Äî ðå÷³, äàíó êîíñòðóêö³þ êðàùå
ï³äêëþ÷èòè ïàðàëåëüíî äî ëàìïè ï³äñâ³òêè â õîëîäèëüíèêó, àäæå
öå íàáàãàòî ëåãøå, í³æ äîáèðàòèñÿ äî SB1.
Òðåáà íàãîëîñèòè, ùî ñõåìà íå ìຠðîçâ’ÿçêè â³ä åëåêòðè÷íî¿
ìåðåæ³, òîìó íå ìîæíà äîïóñêàòè êîíòàêòó åëåìåíò³â êîíñò-
ðóêö³¿ ç êîðïóñîì õîëîäèëüíèêà, áî öå ìîæå ïðèçâåñòè äî óðà-
æåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì. ³äïîâ³äíî, íàñòðîþþ÷è ïðèëàä, íå-
îáõ³äíî ñóâîðî äîòðèìóâàòèñü âñ³õ ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè.

12 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

Îïðåäåëèòåëü
2. Îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè îáìîòîê èäåíòè÷íûõ
ñèëîâûõ òðàíñôîðìàòîðîâ â ñëó÷àå èõ çàïàðàëëå-
ëèâàíèÿ (äëÿ ïîâûøåíèÿ îáùåé âûõîäíîé ìîùíîñòè). Òàê

ïîëÿðíîñòè ïîñòóïàþò, åñëè íåîáõîäèìî ñäåëàòü ñâàðî÷íûé òðàíñôîð-


ìàòîð èëè ìîùíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè, íà-

îáìîòîê
ïðèìåð, ñåìè îäèíàêîâûõ òðàíñôîðìàòîðîâ 220Â/60 Â,
êàæäûé èç êîòîðûõ ïîçâîëÿåò ê îáìîòêå 60  ïîäêëþ÷àòü íà-
ãðóçêó äî 7À. Òàêèì îáðàçîì, îáùàÿ ìîùíîñòü ïðè çàïàðàë-
ëåëèâàíèè ñåìè èäåíòè÷íûõ òðàíñôîðìàòîðîâ ñîñòàâèò îêî-
Î.Íèêèòåíêî, ã.Êèåâ ëî 7x420 = 2,8 êÂò.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîëÿðíîñòè äàííûõ îáìîòîê ïîñòóïàþò ñëå-
Ïðîñòîå óñòðîéñòâî îáëåã÷èò ðàáîòó ýëåêòðèêó ïî îïðåäå- äóþùèì îáðàçîì. Ïðîçâîíèâ êàæäóþ èç îáìîòîê êàæäîãî
ëåíèþ ïîëÿðíîñòè îáìîòîê òðàíñôîðìàòîðîâ èëè îáìîòîê ñòà- òðàíñôîðìàòîðà, îáîçíà÷àþò ïåðâè÷íûå îáìîòêè êàê “ñåòü”,
òîðîâ àñèíõðîííûõ òðåõôàçíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé. à âòîðè÷íûå - êàê “âûõîä”. Çàòåì ïðîèçâîëüíî ñîåäèíÿþò 7
Óñòðîéñòâî (ñì. ðèñóíîê) ñîäåðæèò êëåììû äëÿ ïîäñîåäè- îáìîòîê “ñåòü 1” è “ñåòü 2” è ïîäêëþ÷àþò ê êëåììàì 5-6 (ðèñ.1).
íåíèÿ ñåìè ïðîâîäíèêîâ (òî÷êè 1-7), êîììóòèðóþùèé òóìáëåð Ê êëåììàì 1-2 ïîäêëþ÷àþò îäíó âûõîäíóþ îáìîòêó 60 Â
SA1 è ïðåäîõðàíèòåëü FU1. Äëÿ ðàáîòû ñõåìû òðåáóåòñÿ èñ- (âûõ.1.1 è âûõ.1.2) îäíîãî òðàíñôîðìàòîðà, à âòîðóþ âûõîä-
òî÷íèê ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ è âîëüòìåòð ïåðåìåííîãî òî- íóþ îáìîòêó âòîðîãî òðàíñôîðìàòîðà - ê êëåììàì 3-4.
êà. Âìåñòî âîëüòìåòðà ìîæíî èñïîëüçîâàòü ýëåêòðè÷åñêóþ ëàì- Ïîäàâàÿ ê ñõåìå ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå (âòîðè÷íûå îá-
ïó íàêàëèâàíèÿ. ìîòêè âñåõ íåçàäåéñòâîâàííûõ òðàíñôîðìàòîðîâ íå äîëæ-
Ðàññìîòðèì ðàáîòó óñòðîéñòâà äëÿ òðåõ ñëó÷àåâ. íû áûòü ïðè ýòîì çàêîðî÷åíû), ïðè ïîìîùè òóìáëåðà SA1
çàæèãàþò ëàìïó HL1 è ìàðêèðóþò âûõîäíóþ îáìîòêó âòîðî-
1. Îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè îáìîòîê ñòàòîðà äâè- ãî òðàíñôîðìàòîðà êàê “âûõ. 2.1” è “âûõ. 2.2”. Çàòåì îòêëþ-
ãàòåëÿ ñ êîðîòêîçàìêíóòûì ðîòîðîì, èëè òàê íàçûâà- ÷àþò âòîðè÷íóþ îáìîòêó âòîðîãî òðàíñôîðìàòîðà è âìåñ-
åìîãî òðåõôàçíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ïðîâîäèòñÿ ñëåäóþùèì òî íåå ïîäêëþ÷àþò ê êëåììàì 3-4 âûõîäíóþ îáìîòêó òðå-
îáðàçîì. Ñ ïîìîùüþ òåñòåðà èëè ýëåêòðîëàìïû “ïðîçâàíè- òüåãî òðàíñôîðìàòîðà. Ïðè ñâå÷åíèè ëàìïû HL1 ìàðêèðó-
âàþò” êîíöû îáìîòîê äâèãàòåëÿ è äàþò èì óñëîâíîå îáîçíà- þò êîíöû âûõîäíîé îáìîòêè 3-ãî òðàíñôîðìàòîðà êàê “âûõ.
÷åíèå: îáìîòêà I, II è III. Äëÿ íàõîæäåíèÿ íà÷àëà è êîíöà ðà- 3.1” è “âûõ. 3.2”.
íåå ïðîçâîíåííûõ îáìîòîê I-III èõ ïðîèçâîëüíî ïîäêëþ÷àþò Àíàëîãè÷íî îïðåäåëÿþò íà÷àëî è êîíåö îáìîòîê äëÿ îñòàëü-
ê êëåììàì 1-2, 3-4, 5-6. Îáîçíà÷èì êëåììû 1-2 îáìîòêè I êàê íûõ òðàíñôîðìàòîðîâ. Çàòåì ñîåäèíÿþò âìåñòå 7 âûâîäîâ íà-
åå “íà÷àëî” è “êîíåö”. Ê êëåììàì 5-6 (îáìîòêà III) ïîäêëþ÷à- ÷àëà îáìîòîê (âûõ. 1.1 - âûõ. 7.1) è 7 âûâîäîâ êîíöà îáìîòîê
þò èñòî÷íèê ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ 24-110 Â. Ê êëåììàì (âûõ. 2.2 - âûõ. 7.2)
1-7 ïîäêëþ÷àþò âîëüòìåòð ïåðåìåííîãî òîêà èëè ýëåêòðîëàì-
ïó íàêàëèâàíèÿ. Ïðè ýòîì ëàìïà äîëæíà èìåòü íîìèíàë ðà- 3. Îïðåäåëåíèå ìîùíîñòè è ïîëÿðíîñòè îáìîòîê
áî÷åãî íàïðÿæåíèÿ, ïðèìåðíî âäâîå âûøå, ÷åì íàïðÿæåíèå íåèçâåñòíîãî òðàíñôîðìàòîðà. Ïðîçâîíèâ îáìîòêè òðàíñ-
ïåðåìåííîãî òîêà, ïîäàâàåìîå ê êëåììàì 5-6. Åñëè ïðè òà- ôîðìàòîðà, ïðèñòóïàþò ê îïðåäåëåíèþ èõ ïàðàìåòðîâ è ïî-
êîì ïîäêëþ÷åíèè ëàìïà HL1 íå ñâåòèòñÿ, íåîáõîäèìî ïåðå- ëÿðíîñòè. Äëÿ ýòîãî ïðîèçâîëüíî ïîäêëþ÷àþò îäíó îáìîòêó
êëþ÷èòü òóìáëåð SA1. Åñëè ëàìïà HL1 ñâåòèòñÿ, òî ýòî ãîâî- ê êëåììàì 1-2, à âòîðóþ - ê êëåììàì 5-6. Ê êëåììàì 1-2 ïîä-
ðèò î òîì, ÷òî îáìîòêè I è II ñîåäèíåíû ïîñëåäîâàòåëüíî (Í1- êëþ÷àþò âîëüòìåòð ïåðåìåííîãî òîêà, à íà îáìîòêó (êëåììû
Ê1-Í2-Ê2). Îïðåäåëèâ ïî ñõåìå íà ðèñ.1 è ïðîíóìåðîâàâ òà- 5-6) ïîäàþò ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå ìèíèìàëüíîé âåëè÷èíû
êèì îáðàçîì îáìîòêè I è II, ïðèñòóïàþò ê îïðåäåëåíèþ ïî- (1-3 Â). Åñëè ïðè ýòîì âîëüòìåòð íà êëåììàõ 1-2 íè÷åãî íå ïî-
ëÿðíîñòè îáìîòêè III. Äëÿ ýòîãî ïðîèçâîëüíî âìåñòî îáìîòêè êàçûâàåò, òî îáìîòêè èñêîìîãî òðàíñôîðìàòîðà ìåíÿþò ìå-
III ïîäêëþ÷àþò îáìîòêó II, à íà ìåñòî îáìîòêè II - îáìîòêó III. ñòàìè è ñíîâà ïîäàþò ìèíèìàëüíîå íàïðÿæåíèå 1...3  íà
Ïðîâåäÿ àíàëîãè÷íûå ìàíèïóëÿöèè, ïî ñâå÷åíèþ ëàìïû HL1 êëåììû 5-6, ôèêñèðóÿ ïîêàçàíèÿ âîëüòìåòðà íà êëåììàõ 1-2.
îïðåäåëÿþò âûâîäû îáìîòêè III. Åñëè è â ýòîì ñëó÷àå ïîêàçàíèÿ íà êëåììàõ 1-2 îòñóòñòâóþò,
Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ïîëÿðíîñòè îáìîòîê I-III èõ âêëþ÷àþò òî óâåëè÷èâàþò ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå äî ïîëó÷åíèÿ ïîêàçà-
“çâåçäîé” èëè “òðåóãîëüíèêîì” è ïîäêëþ÷àþò ê ñåòè. íèé íà îáìîòêå 1-2. Ïðè ýòîì òðàíñôîðìàòîð íå äîëæåí “ãó-
äåòü” èëè ïåðåãðóæàòüñÿ íà õîëîñòîì õîäó. Ïåðåãðóçêà òðàíñ-
ôîðìàòîðà íà õîëîñòîì õîäó ìîæåò áûòü è èç-çà íàëè÷èÿ â
SA1 òðàíñôîðìàòîðå êîðîòêîçàìêíóòûõ âèòêîâ. Åñòåñòâåííî, äëÿ
ýêñïëóàòàöèè îí íå ïðèãîäåí.
Îïðåäåëèâ êîýôôèöèåíò òðàíñôîðìàöèè èñêîìîãî òðàíñ-
ôîðìàòîðà è èçìåðèâ ïëîùàäü ñåðäå÷íèêà, âû÷èñëÿþò ìîù-
íîñòü òðàíñôîðìàòîðà ïî ôîðìóëå S=1,3√√ P, ãäå P - ìîù-
íîñòü, Âò; S - ïëîùàäü ñåðäå÷íèêà òðàíñôîðìàòîðà, ñì2.
Ïîëÿðíîñòü îáìîòîê (åñëè èõ áîëåå äâóõ) îïðåäåëÿþò ïî âû-
øåîïèñàííîé ìåòîäèêå, îäíàêî â ýòîì ñëó÷àå îáìîòêè I è II
ìîãóò áûòü ðàçíîâîëüòíûìè. Ïîýòîìó íà÷àëî è êîíåö îáìî-
òîê îïðåäåëÿþò ïî ëó÷øåìó ñâå÷åíèþ HL1 ïðè âêëþ÷åíèè SA1
ëèáî ïî áîëüøèì ïîêàçàíèÿì âîëüòìåòðà, óñòàíîâëåííîãî âìå-
ñòî HL1.

Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 13


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

ÌÈÊÐÎÑÕÅÌÛ ÄÐÀÉÂÅÐÎÂ
Ìèêðîñõåìû ÌÑ1413 è ÌÑ1416 ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íà-
áîð èç 7 äðàéâåðîâ â îäíîì êîðïóñå (ðèñ.1). Ñõåìà îäíîãî
äðàéâåðà ÌÑ1413 ïîêàçàíà íà ðèñ.2,à, äðàéâåðà ÌÑ1416

ÐÅËÅ È ÑÎËÅÍÎÈÄÎÂ
- íà ðèñ.2,á. Îòëè÷èå ìåæäó íèìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ÌÑ1413 ðàáîòàåò ñ íàïðÿæåíèåì ïèòàíèÿ 5 Â, à ÌÑ1416 -
ñ íàïðÿæåíèÿìè îò 8 äî 18 Â. Ìèêðîñõåìû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
âêëþ÷åíèÿ ëàìï, ðåëå, ïå÷àòàþùèõ è ìíîãèõ äðóãèõ ýëåêòðî-

ÔÈÐÌÛ ON SEMICONDUCTOR
ìåõàíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ. Äèîäíûå ðàçâÿçêè ïî âûõîäàì äàþò
âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ ëþáûìè èíäóêòèâíûìè íàãðóçêàìè.
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûå ïàðàìåòðû ÌÑ1413 è
ÌÑ1416
Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå.........................................................50 Â Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûå ïàðàìåòðû ÌDC3105LT1
Âõîäíîå íàïðÿæåíèå ...........................................................30 Â Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ..........................................................6,0 Â
Íåïðåðûâíûé êîëëåêòîðíûé òîê .................................500 ìÀ Âõîäíîå íàïðÿæåíèå ..........................................................6,0 Â
Íåïðåðûâíûé áàçîâûé òîê .............................................25 ìÀ Îáðàòíîå âõîäíîå íàïðÿæåíèå ....................................-0,5 Â
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð.................îò -20 äî +85°Ñ Íåïðåðûâíûé êîëëåêòîðíûé òîê .................................500 ìÀ
Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà ïåðåõîäà.......................150°Ñ Òåìïåðàòóðà ïåðåõîäà....................................................150°C
Òåðìè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå: Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð................îò -40 äî +85 °C
â êîðïóñå DIP-16...........................................................67°C/Âò Ìèêðîñõåìà MDC3205 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèíî÷íûé
â êîðïóñå SO-16.........................................................100°C/Âò äðàéâåð â 3-âûâîäíîì êîðïóñå ÒÎ-92. Ñõåìà äðàéâåðà òàêàÿ
Ìèêðîñõåìà MDC3105LT1 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèíî÷- æå, êàê è ïðåäûäóùåãî äðàéâåðà (ðèñ.3). Îòëè÷àåòñÿ îò
íûé äðàéâåð â 3-âûâîäíîì êîðïóñå SOT-23 (ðèñ.3). Ïðåäíàç- MDC3105LT1 íåñêîëüêî ìåíüøèì êîëëåêòîðíûì òîêîì (äî
íà÷åíà äëÿ êîììóòàöèè ðåëå, ñîëåíîèäîâ, íåáîëüøèõ ýëåêòðî- 300 ìÀ).
äâèãàòåëåé, ëàìï ñ íàïðÿæåíèÿìè ïèòàíèÿ îò 3 äî 5 Â, à òàê- Ìèêðîñõåìà MDC3237Ò1 - ñäâîåííûé äðàéâåð â êîðïó-
æå åå ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ôàêñàõ, ìîäåìàõ, ïðèíòåðàõ, àâ- ñå SOT-363 ñ 6 âûâîäàìè. (ðèñ.4).
òîìîáèëüíîì è äðóãîì îáîðóäîâàíèè.

à á
ðèñ.2

ðèñ.3

ðèñ.1
ðèñ.5

Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûå ïàðàìåòðû ÌDC 3237T1


Íàïðÿæåíèå êîëëåêòîð-ýìèòòåð .......................................15 Â
Íàïðÿæåíèå êîëëåêòîð-áàçà.............................................15 Â
Íàïðÿæåíèå ýìèòòåð-áàçà................................................5,0 Â
Íåïðåðûâíûé êîëëåêòîðíûé òîê .................................200 ìÀ
ðèñ.4 Îáðàòíîå íàïðÿæåíèå äèîäà..........................................8,0 Â
Ðàññåÿíèå ìîùíîñòè.....................................................150 ìÂò
Òåðìè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå..................................833 °C/Âò
Íà ðèñ.5 ïðèâåäåíà òèïîâàÿ ñõåì âêëþ÷åíèÿ ìèêðîñõåìû
ã MDC3237T1.
à Ìèêðîñõåìà ULN2803, ULN2804 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íà-
áîð èç 8 äðàéâåðîâ â îäíîì êîðïóñå DIP18 (ðèñ.6). Ìèêðî-
ñõåìà ULN2803 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòû ïðè íàïðÿæåíèè
á 5 Â, à ULN2804 - ïðè íàïðÿæåíèÿõ îò 6 äî 15 Â. Ñõåìà äðàé-
ä âåðà (ñì. ðèñ.2,á) è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûå ïàðàìåòðû òà-
êèå æå, êàê ó ÌÑ1413, ÌÑ1416 çà èñêëþ÷åíèåì äèàïàçîíà
ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð (îò 0 äî +70°Ñ).
â Êîðïóñà ïðèâåäåííûõ âûøå ìèêðîñõåì ïîêàçàíû íà ðèñ.7: à -
ðèñ.6 å DIP-16; á - SO-16; â - SOT-23; ã - ÒÎ-92; ä - SOT-363; e - DIP-18.
ðèñ.7

14 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß ÔÈÐÌÛ


Òàáëèöà 5
Òèï Òîê ILIMIT, À
ïðèáîðà Ìèíèìàëüíûé Òèïîâûé Ìàêñèìàëüíûé

POWER INTEGRATIONS INC.


Ñåðèÿ ÒÎÐ209-210
ñ ìîùíîñòüþ äî 8 Âò
ÒÎÐ209 0,15 0,23
ÒÎÐ210 0,23 0,3
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ6,7/2001) Ñåðèÿ ÒÎÐ100-104
ñ ìîùíîñòüþ äî 60 Âò
Øàã 7. Îïðåäåëèòå ïåðâè÷íûå ïà- õîäíîé ìîùíîñòè, ïîçâîëÿÿ èñïîëüçî- ÒÎÐ100 0,88 1,25
ðàìåòðû ñèãíàëà IAVG, IP, IR, IRMS. Ñðåä- âàòü TOPSwitch ñ ìåíüøèìè ðàçìåðà- ÒÎÐ101 1,5 2,15
íèé ïîñòîÿííûé òîê íà âõîäå IAVG - ïðî- ìè. Åñëè ýòî æåëàòåëüíî, ìîæíî ïîâûñèòü ÒÎÐ102 2,2 3,1
ïèêîâûé òîê, óâåëè÷èâàÿ êîýôôèöèåíò ÒÎÐ103 2,85 4,00
ñòî âõîäíàÿ ìîùíîñòü, äåëåííàÿ íà VMIN
ÊRP è ïåðåõîäÿ ê èìïóëüñíîìó ðåæèìó. ÒÎÐ104 3,3 4,60
(ñì. ðèñ.6 â ÐÝ7/2001), ïðè÷åì âõîäíàÿ Ñåðèÿ ÒÎÐ232-234
Ýòà ìåðà, íåñìîòðÿ íà èñïîëüçîâàíèå
ìîùíîñòü ðàâíà âûõîäíîé, äåëåííîé íà ñ ìîùíîñòüþ äî 75 Âò
ïðèáîðà TOPSwitch ñ áîëüøåé ìîùíî-
ÊÏÄ: ÒÎÐ232 0,465 0,5 0,535
ñòüþ, ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü ãàáàðèòû
IAVG = P0/η VMIN. ÒÎÐ233 0,93 1,0 1,07
òðàíñôîðìàòîðà è â öåëîì óäåøåâèòü
Ïîñêîëüêó ÊRP è DMAX óæå îïðåäåëå- óñòðîéñòâî. ÒÎÐ234 1,395 1,5 1,605
íû, òî ôîðìà òîêà èçâåñòíà. Èç ðèñ.7 Øàã 12. Îïðåäåëåíèå èíäóêòèâíîñòè Ñåðèÿ ÒÎÐ200-204, 214
ñ ìîùíîñòüþ äî 100 Âò
(ÐÝ 7/2001) ëåãêî îïðåäåëèòü òîêè: ïè- ïåðâè÷íîé îáìîòêè òðàíñôîðìàòîðà. ÒÎÐ200 0,415 0,585
êîâûé Ip, ïóëüñàöèé IR è ñðåäíåêâàäðà- LP = [106P0Z(1 - η) +η]/ [Ip2 ÊRP(1 – ÒÎÐ201 0,830 1,17
òè÷íûé IRMS êàê ôóíêöèè IAVG: – 0,5 ÊRP) fSη], ÒÎÐ202 1,25 1,75
Ip = IAVG/(1 - ÊRP/2) DMAX; ãäå Z - ôàêòîð ëîêàëèçàöèè ïîòåðü, åñ- ÒÎÐ203 1,5 2,10
ëè Z = 1, òî âñå ïîòåðè ñîñðåäîòî÷åíû ÒÎÐ214 1,88 2,63
IR = Ip ÊRP;
ÒÎÐ204 2,25 3,15
IRMS = Ip [DMAX(ÊRP2/3 - ÊRP + 1)]1/2. íà âòîðè÷íîé îáìîòêå, à ïðè Z = 0 - íà
Ñåðèÿ ÒÎÐ221-227
ïåðâè÷íîé. Åñëè êàêàÿ-ëèáî èíôîðìàöèÿ ñ ìîùíîñòüþ äî 150 Âò
Øàã 8. Âûáåðèòå ïðèáîð TOPSwitch, íà ýòó òåìó îòñóòñòâóåò, òî ïðèíèìàþò
îñíîâûâàÿñü íà òàáëè÷íûõ äàííûõ ïî ÒÎÐ221 0,23 0,25 0,28
Z = 0,5. ÒÎÐ222 0,45 0,5 0,55
ìèíèìàëüíîìó òîêó I LIMIT è íà ïîëó÷åí- Øàãè ñ 13 ïî 22. Ýòè øàãè ïîñâÿùå- ÒÎÐ223 0,9 1,0 1,10
íûõ â øàãå 7 äàííûõ ïî ïèêîâîìó òîêó íû ðàñ÷åòó òðàíñôîðìàòîðà. Âíà÷àëå ÒÎÐ224 1,35 1,5 1,65
Ip èç ñîîòíîøåíèÿ: (øàã 13) îïðåäåëÿþò ìàòåðèàë è ðàçìå- ÒÎÐ225 1,8 2,0 2,2
0,9 ILIMIT ≥ Ip. ðû ñåðäå÷íèêîâ. Ýòà ÷àñòü íå ïðèâî- ÒÎÐ226 2,25 2,5 2,75
Äàííûå ïðèáîðîâ TOPSwitch ïî òîêó äèòñÿ, ïîñêîëüêó îïèðàåòñÿ ïîëíîñòüþ íà ÒÎÐ227 2,7 3,0 3,3
ILIMIT ïðèâåäåíû â òàáë.5. èìïîðòíûå ìàðêè ìàòåðèàëîâ è èìïîðò- Ñåðèÿ ÒÎÐ242-249
íóþ êëàññèôèêàöèþ ñåðäå÷íèêîâ. Íà- ñ ìîùíîñòüþ äî 250 Âò
Øàãè 9 è 10. Ïðîâåðêà òåìïåðà- ïðèìåð, äëÿ ÷àñòîòû ïåðåêëþ÷åíèÿ 100 ÒÎÐ242 0,418 0,45 0,481
òóðíûõ îãðàíè÷åíèé; èñïîëüçîâàíèå áî- êÃö ðåêîìåíäóåòñÿ ìàòåðèàë ÐÑ40 ôèð- ÒÎÐ243P/G 0,697 0,75 0,802
ëåå ìîùíûõ ïðèáîðîâ TOPSwitch äëÿ ìû TDK èëè ìàòåðèàë 3Ñ85 ôèðìû ÒÎÐ243Y 0,837 0,9 0,963
óìåíüøåíèÿ ïîòåðü ìîùíîñòè. Philips. Òèïîðàçìåðû ðåêîìåíäóåòñÿ âû- ÒÎÐ244P/G 0,93 1,00 1,070
Ïîòåðè ïðîâîäèìîñòè áèðàòü èç êàòàëîãîâ ðàçëè÷íûõ ôèðì. ÒÎÐ244Y 1,256 1,35 1,445
PIR = IRMS2RDS(ON)(100°C), Ïîýòîìó â äàëüíåéøåì ïðèâîäÿòñÿ ôîð- ÒÎÐ245Y 1,674 1,8 1,926
ìóëû, â êîòîðûõ ðàçìåðû ñåðäå÷íèêà ÒÎÐ246Y 2,511 2,7 2,889
ãäå R DS(ON)(100°C) - ñîïðîòèâëåíèå ÒÎÐ247Y 3,348 3,6 3,382
êàíàëà ïðè òåìïåðàòóðå 100°Ñ (ïðèâî- íóæíî âûáèðàòü ñàìîìó.
ÒÎÐ248Y 4,185 4,5 4,815
äèòñÿ â äàííûõ ïî ïðèáîðàì TOPSwitch). Äëÿ ðàñ÷åòà îáìîòîê ïðåäëàãàåòñÿ
ÒÎÐ249Y 5,022 5,4 5,778
Ïîòåðè ïåðåêëþ÷åíèÿ èñïîëüçîâàòü êîýôôèöèåíòû 1 âèòîê íà
1  äëÿ ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ 100-115  BW, òîëùèíó èçîëÿöèè Ì è ÷èñëî ñëîåâ
PCXT = 0,5CXT(VMAX + VOR)2fS, è 0,6 âèòêîâ íà 1 Â äëÿ ñåòåâîãî íàïðÿ- íàìîòêè L:
ãäå CXT - åìêîñòü êîíäåíñàòîðà, ïîä- æåíèÿ 230 Â. Íàïðèìåð, ïðè íàïðÿæåíèè BWE = BW + 2M + L OD,
êëþ÷àåìîãî ê çàòâîðó (Ñ5 íà ðèñ.2-5), fS ñåòè 230  è âûõîäíîì íàïðÿæåíèè 15 Â,
ó÷èòûâàÿ ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ 0,7 Â, ãäå OD - äèàìåòð ïðîâîäà â èçîëÿöèè,
- ÷àñòîòà ïåðåêëþ÷åíèé. îïðåäåëÿåìûé ÷åðåç èçâåñòíîå çíà÷å-
Òåìïåðàòóðó ïåðåõîäà â ïðèáîðå ìîæíî âî âòîðè÷íîé îáìîòêå èñïîëüçî-
âàòü 10 âèòêîâ. ×èñëî âèòêîâ â ïåðâè÷- íèå IRMS.
TOPSwitch ðàññ÷èòûâàþò êàê ôóíêöèþ Ïðîâåðêà èíòåíñèâíîñòè ìàãíèòíîãî
îáùèõ ïîòåðü íîé îáìîòêå ðàññ÷èòûâàþò ïî ôîðìóëå:
NP = NSVOR/(VO + VD), ïîòîêà BM â ñåðäå÷íèêå îñóùåñòâëÿåò-
Tj = 25°C + (PIR + PCXT)θJA,
ãäå VOR îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðèñ.6; VO - âû- ñÿ ïî ôîðìóëå:
ãäå θJA - òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò BM = 100 Ip LP/ NPÀå,
äëÿ äàííîãî ïðèáîðà TOPSwitch (ïðèâî- õîäíîå íàïðÿæåíèå; VD - ïàäåíèå íàïðÿ-
æåíèÿ íà âûïðÿìèòåëå. ãäå Àå - ýôôåêòèâíîå ñå÷åíèå ñåðäå÷-
äèòñÿ â äàííûõ ïî ïðèáîðàì TOPSwitch).
Øàã 11. Ïðîâåðêà ìèíèìàëüíîãî ×èñëî âèòêîâ â îáìîòêå ñìåùåíèÿ NB íèêà. Åñëè BM áîëüøå 3000 Ãñ, òî íåîá-
ILIMIT äëÿ äàííîãî ïðèáîðà TOPSwitch NB = NS(VB + VDB)/ (VO + VD), õîäèìî óâåëè÷èâàòü ðàçìåðû ñåðäå÷íè-
ïî òðåáóåìîìó Ip, óâåëè÷åíèå ÊRP ïðè ãäå VB - íàïðÿæåíèå ñìåùåíèÿ; VDB - êà, ÷òîáû ðåçóëüòàò îêàçàëñÿ ìåæäó
2000 è 3000 Ãñ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñ-
íåîáõîäèìîñòè. ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà âûïðÿìèòåëå ëè ðåçóëüòàò îêàçàëñÿ ìåíüøå 2000 Ãñ,
Èñïîëüçîâàíèå íåïðåðûâíîãî ðåæè- ñìåùåíèÿ. òî íåîáõîäèìî óìåíüøàòü ðàçìåðû ñåð-
ìà ðàáîòû óìåíüøàåò ïèêîâûé òîê, íå- Øèðèíà íàìîòàííîãî ñåðäå÷íèêà BWE äå÷íèêà.
îáõîäèìûé äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàäàííîé âû- îïðåäåëÿþò ÷åðåç øèðèíó ñåðäå÷íèêà (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 15


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

ÑÕÅÌÀ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÀÂÒÎÌÎÁÈËß ÏÅÆÎ-405


Êîìïîíåíòû 1312 - ñåíñîð äàâëåíèÿ âïóñêíîãî ïàòðóáêà
ÂÂ0 - àêêóìóëÿòîð 1313 - ñåíñîð ñêîðîñòè äâèãàòåëÿ
ÂÂ1 - ïîëîæèòåëüíûé âûâîä àêêóìóëÿòîðà 1317 - ïîòåíöèîìåòð äðîññåëÿ
ÑÀ - ïåðåêëþ÷àòåëü çàæèãàíèÿ 1320 - óïðàâëÿþùèé áëîê âïðûñêèâàíèÿ-çàæèãàíèÿ
PSF - áëîê ïðåäîõðàíèòåëåé 1330 - âïðûñêèâàòåëü
Ñ1300 - òåñòîâûé ðàçúåì çàæèãàíèÿ 1348 - ïðåäîõðàíèòåëü íàãðåâàòåëÿ êèñëîðîäíîãî ñåíñîðà
V1300 - ëàìïà ïðåäóïðåæäåíèÿ çàæèãàíèÿ 1350 - êèñëîðîäíûé ñåíñîð
1000 - âêëþ÷àòåëü çàìåäëåíèÿ ñòàðòåðà 4 - èíñòðóìåíòàëüíàÿ ïàíåëü
1135 - êàòóøêà çàæèãàíèÿ 8000 - ïåðåêëþ÷àòåëü âîçäóøíîãî êîíäèöèîíåðà
1205 - ïðåäîõðàíèòåëü òîïëèâíîãî íàñîñà 8005 - ðåëå ïèòàíèÿ êîìïðåññîðà
1210 - òîïëèâíûé íàñîñ 8020 - êîìïðåññîð
1215 - ñîëåíîèäíûé êëàïàí áàêà Ïðîâîäêà
1220 - îõëàäèòåëü òåðìèñòîðà FSC 10 AV - ïåðåäíÿÿ ïðîâîäêà
1225 - ðåçåðâíûé øàãîâûé äâèãàòåëü ðåãóëèðîâêè FSC 20 MOT - ïðîâîäêà äâèãàòåëÿ
1240 - âïóñêíîé âîçäóøíûé òåðìèñòîð FSC 50 P/B - ïðîâîäêà áëîêà ïðåäîõðàíèòåëåé
1302 - ðåëå ïèòàíèÿ âïðûñêèâàòåëÿ FSC 51 J - ïðîâîäêà òîïëèâíîãî ìàíîìåòðà
1304 - äâîéíîå ðåëå FSC 54 P - ïðîâîäêà òîïëèâíîãî íàñîñà

16 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ
Ìåæäóïðîâîäíûå ñîåäèíåíèÿ Òî÷êè çàçåìëåíèÿ
VC2 13V NR - ÷åðíûé 13-ïðîâîäíûé ñîåäèíèòåëü ÌÌ1 - çåìëÿ äâèãàòåëÿ íà êîðîáêå ïåðåäà÷
VC2 13V MR - êîðè÷íåâûé 13-ïðîâîäíûé ñîåäèíèòåëü ÌÌ2 - çåìëÿ íà êðîíøòåéíå àêêóìóëÿòîðà
HC23 9V GR - ñåðûé 9-ïðîâîäíûé ñîåäèíèòåëü ÌÌ4 - çåìëÿ íà õîìóòå ìîòîðà
HC27 13V BA - áåëûé 13-ïðîâîäíûé ñîåäèíèòåëü ÌÌ9 - çåìëÿ íà õîìóòå ìîòîðà
HC28 13V GR - ñåðûé 13-ïðîâîäíûé ñîåäèíèòåëü ÍÌ21 - çåìëÿ íà ñòîéêå äâåðè
HC40 6V MR - êîðè÷íåâûé 6-ïðîâîäíûé ñîåäèíèòåëü Öâåòîâîé êîä ñîåäèíèòåëåé
HC43 2V BA - áåëûé 2-ïðîâîäíûé ñîåäèíèòåëü ÂÀ - áåëûé
HC48 2V GR - ñåðûé 2-ïðîâîäíûé ñîåäèíèòåëü ÂÅ - ãîëóáîé
HC3B BV MR - êîðè÷íåâûé 13-ïðîâîäíûé ñîåäèíèòåëü GR - ñåðûé
Ùèò ñîåäèíåíèé - êîðîáêà ïðåäîõðàíèòåëåé JN - æåëòûé
13V BA - áåëûé 13-ïðîâîäíûé ñîåäèíèòåëü MR - êîðè÷íåâûé
13V MR - êîðè÷íåâûé 13-ïðîâîäíûé ñîåäèíèòåëü NR - ÷åðíûé
VE - çåëåíûé

Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 17


ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÐÎÓÍÁÍÐÛ
ÈÊÅ ÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ

ÃÅÎÒÅÐÌÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÝÍÅÐÃÈÈ


Þ.Áîðîäàòûé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.
 ìèðå íàìåòèëàñü ÷åòêàÿ òåíäåíöèÿ ê âûòåñíåíèþ èñïîëüçîâàíèÿ èñ-
êîïàåìûõ âèäîâ òîïëèâà (óãëÿ, íåôòè, óðàíà) äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýëåêò-
ðîýíåðãèè. Îñíîâíîé çàäà÷åé â íàøå âðåìÿ ñòàíîâèòñÿ ýêîíîìèÿ ýëå-
êòðîýíåðãèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì íóæíî âñïîìíèòü òàêîé äðåâíèé âèä ýíåð- ñÿ çàìêíóòàÿ êîíäåíñàöèîííî-èñïàðèòåëüíàÿ
ãèè, êàê ãåîòåðìèÿ. ñèñòåìà, êîòîðàÿ èñïîëüçóåò ãðàâèòàöèþ äëÿ èí-
Òåïëîì çåìíûõ íåäð ÷åëîâåê ïîëüçîâàëñÿ òîãäà, êîãäà íàõîäèòüñÿ íà òåíñèâíîé ïåðåäà÷è òåïëà ñíèçó ââåðõ.  íå-
çåìíîé ïîâåðõíîñòè áûëî õîëîäíî. Êòî áûë â ìåòðî, íàâåðíîå, îáðà- âåñîìîñòè òåïëîâàÿ òðóáà íå äåéñòâóåò.
òèë âíèìàíèå íà åñòåñòâåííîå êîíäèöèîíèðîâàíèå âîçäóõà, êîòîðîå ïðî- Åñëè çàáèòü íåñêîëüêî òåïëîâûõ òðóá â çåì-
èñõîäèò ñàìî ñîáîé áåç êàêèõ-ëèáî ýíåðãîçàòðàò. Ëåòîì â ïîäçåìåëüå ëþ äî óðîâíÿ ãðóíòîâûõ âîä (ñì. ðèñóíîê), òî ìîæíî îáîãðåâàòü ïî-
ïðîõëàäíî, à çèìîé òåïëî. Òàêèì îáðàçîì, ïåùåðíûå ëþäè íå èìåëè ìåùåíèå. Æàðû îò òàêîãî íàãðåâà íå ïðåäâèäèòñÿ, íî çàìåðçíóòü òåï-
áîëüøèõ ïðîáëåì ñ îáîãðåâîì æèëüÿ. Òå, êîìó äîâåëîñü èñïûòàòü çåì- ëîâûå òðóáû óæå íå äàäóò. Ýòî ïðè óñëîâèè, ÷òî òåïëî íå áóäåò ðàñ-
ëÿíêó, òàêæå ìîãóò ïîäòâåðäèòü, ÷òî â ìîðîç ïîä çåìëåé òåïëåå, òàê- òî÷àòüñÿ ÷åðåç íåïëîòíîñòè è ïëîõóþ òåïëîèçîëÿöèþ ïîòîëêà, ñòåí, îêîí
æå òåïëåå â èçáàõ ñ çåìëÿíûì ïîëîì. Ìîé çíàêîìûé ïîñòðîèë ìàñòåð- è äâåðåé.  ñòàðèíó âìåñòî òåïëîâûõ òðóá èñïîëüçîâàëè “ñóõèå êîëîä-
ñêóþ â ñêëîíå õîëìà. Îäíó èç ñòåí ïðèøëîñü ñäåëàòü áåòîííîé, òàê êàê öû”, èõ åùå ìîæíî âñòðåòèòü â ðóêîòâîðíûõ ïåùåðàõ è ñòàðèííûõ çàì-
îíà îêàçàëàñü íèæå óðîâíÿ çåìëè. Ìû áîÿëèñü, ÷òî îò áåòîíà áóäåò êàõ. Ðîëü òåïëîíîñèòåëÿ â òàêèõ êîëîäöàõ èãðàë íå âîäÿíîé ïàð, à îáû÷-
âåÿòü õîëîäîì, íî äàæå â ñàìûå ñèëüíûå ìîðîçû ñòåíà îñòàâàëàñü òåï- íûé âîçäóõ.
ëîé. Äëÿ òàêèõ ñòåí ëó÷øå âûáèðàòü þæíûé ñêëîí, òîãäà â äîìå áóäåò Êàê âèäèì, ýêîíîìèòü òåïëî è ýëåêòðîýíåðãèþ ìîæíî è òàêèì íåî-
è òåïëî, è ñâåòëî. áû÷íûì ìåòîäîì, êàê ãåîòåðìèÿ. Õîòÿ ïîä ýòèì òåðìèíîì áîëüøå ïîä-
 íàøå âðåìÿ ñòðîÿò ýêñïåðèìåíòàëüíîå ïîäçåìíîå æèëüå, íî äî ìàñ- ðàçóìåâàþò ýëåêòðîñòàíöèè, ðàáîòàþùèå íà ãåîòåðìàëüíûõ âîäàõ - ïîä-
ñîâîñòè äåëî íå äîõîäèò. Íè÷åãî íå ïîäåëàåøü - ñèëà ïðèâû÷êè... çåìíûõ ãîðÿ÷èõ èñòî÷íèêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàéîíàõ âóëêàíè÷åñêîé àê-
Ïðîáëåìà íîìåð îäèí ïîäçåìíîãî æèëüÿ - åãî îñâåùåíèå. Ñ èçîá- òèâíîñòè.  Ðîññèè òàêèå ýëåêòðîñòàíöèè íàõîäÿòñÿ íà Êàì÷àòêå.
ðåòåíèåì îïòîâîëîêîííûõ ëèíèé ýòó ïðîáëåìó ìîæíî ðåøèòü ñ ïîìî- Êîíå÷íî, òåïëî Çåìëè - íå åäèíñòâåííûé ïîäàðîê ïðèðîäû, äàþùèé
ùüþ çåðêàëüíûõ ðåôëåêòîðîâ, ñîáèðàþùèõ íàðóæíûé äíåâíîé ñâåò. íàì âîçìîæíîñòü ýêîíîìèòü ýëåêòðîýíåðãèþ. Èññëåäóÿ èñòîðèþ áûòà
Èçîáðåòåíèå òåïëîâûõ òðóá äàëî âîçìîæíîñòü ïåðåäàâàòü âíóòðåí- ëþäåé, à òàêæå èñòîðèþ òåõíèêè, ìîæíî íàéòè ìíîãî èíòåðåñíûõ èçî-
íåå òåïëî Çåìëè íà åå ïîâåðõíîñòü. Èçãîòîâèòü òåïëîâóþ òðóáó íåñëîæ- áðåòåíèé è îòêðûòèé, êîòîðûå ïî òîé èëè èíîé ïðè÷èíå áûëè äàâíî çà-
íî. Äëÿ ýòîãî çàãëóøåííóþ ñ îäíîé ñòîðîíû ìåòàëëè÷åñêóþ òðóáó ÷à- áûòû. Ñîáèðàÿ òàêèå “ìåëî÷è”, âñå áîëüøå óáåæäàåøüñÿ, ÷òî â ýíåð-
ñòè÷íî çàïîëíÿþò âîäîé, äîâîäÿò âíåøíèì íàãðåâîì äî áóðíîãî êèïå- ãåòè÷åñêîé ïðîáëåìå ÷åãî-ëèáî ïðèíöèïèàëüíî íåðàçðåøèìîãî íå ñó-
íèÿ, è äîæäàâøèñü èíòåíñèâíîãî âûõîäà ïàðà, çàïàèâàþò. Ïîëó÷àåò- ùåñòâóåò.

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÍÀß (ïåðåêëþ÷àòåëü SA8); íàëè÷èå äâóõ âûõîä-


íûõ øòåêêåðîâ äëÿ ïèòàíèÿ èìïîðòíîé (XP1)
è îòå÷åñòâåííîé (XP2) àïïàðàòóðû; âîç-
ðîâàííîå íàïðÿæåíèå ïîñòóïàåò èëè íà
àêêóìóëÿòîð GB1 (åñëè âêëþ÷èòü ïåðåêëþ-
÷àòåëü SA3), èëè íà âûõîä ÷åðåç ðåãóëèðó-
ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈß ìîæíîñòü ïèòàíèÿ îò áàòàðåè èëè “íà õî-
äó”; ðåãóëèðîâàíèå ÿðêîñòè ïåðåäíåé ôà-
ðû (ïîòåíöèîìåòð R10); âêëþ÷åíèå è âûêëþ-
åìûé óñèëèòåëü ìîùíîñòè íà òðàíçèñòîðå
VT1 (åñëè âêëþ÷åí ïåðåêëþ÷àòåëü SA2).
Èíîãäà ïðè ïèòàíèè çâóêîâîñïðîèçâî-
Â.Â.Âàø, Çàêàðïàòñêàÿ îáë. ÷åíèå ñòàíöèè îäíèì ïåðåêëþ÷àòåëåì (SA1); äÿùåé àïïàðàòóðû ñëûøåí ôîí.  ýòîì
èíäèêàöèÿ âñåõ ðåæèìîâ. ñëó÷àå ìîæíî ïðèìåíèòü ôèëüòð íà êîíäåí-
Ïðåäëàãàþ ñõåìó ïðîñòîé ýëåêòðîñòàí- Êîãäà âåëîñèïåä íà÷èíàåò äâèæåíèå, ãå- ñàòîðàõ Ñ1 è Ñ2 (îò 0,01 äî 0,5 ìêÔ).
öèè (ñì. ðèñóíîê), êîòîðóþ ìîæíî èñïîëü- íåðàòîð G1 âûðàáàòûâàåò íàïðÿæåíèå. Áëîê ïåðåêëþ÷àòåëåé ëó÷øå óñòàíîâèòü íà
çîâàòü â êà÷åñòâå áîðòîâîé ñåòè âåëîñèïå- Íî âûïðÿìèòåëü (÷àñòü ñõåìû îò ãåíåðàòî- îòäåëüíîé ïëàòå, ñëóæàùåé ïåðåäíåé ïàíå-
äà, èìåþùåãî ýëåêòðîãåíåðàòîð. Îñîáåí- ðà G1 äî òî÷êè À) è ñòàáèëèçàòîð (ìåæäó ëüþ óñòðîéñòâà. Êàæäûé ñâåòîäèîä ëó÷øå
íîñòè ýëåêòðîñòàíöèè: ñåìü âûõîäíûõ íàïðÿ- òî÷êàìè À è Á) íå áóäóò ðàáîòàòü, ïîêà ïðè óñòàíàâëèâàòü ïîä “ñâîèì” ïåðåêëþ÷àòåëåì.
æåíèé (âûáèðàþòñÿ ïåðåêëþ÷àòåëåì SA7); îïðåäåëåííîì íàïðÿæåíèè íå ñðàáîòàåò Æåëàòåëüíî èìåòü âñòðîåííûé âîëüòìåòð ñ
âîçìîæíîñòü ïëàâíîé ðåãóëèðîâêè íàïðÿ- ðåëå Ê1. Ïîñëå ýòîãî âûïðÿìëåííîå íàïðÿ- ïðåäåëàìè èçìåðåíèÿ 0...20 Â. Ïåðåä èçãî-
æåíèÿ (ïåðåêëþ÷àòåëü SA6 è ïåðåìåííûé æåíèå ïîñòóïàåò íà âõîä ñòàáèëèçàòîðà òîâëåíèåì ýëåêòðîñòàíöèè íóæíî ïåðåìî-
ðåçèñòîð R17); ïåðåêëþ÷åíèå ïîëÿðíîñòåé DA1 (AN7812 èëè Ê142ÅÍ8Á). Ñòàáèëèçè- òàòü ãåíåðàòîð íà íàïðÿæåíèå 12 Â.

18 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ÇÀÐÐßÓÄÁ-Ð
ÐÐÈÀÊÇÀÐßÄ

ÇÀÐßÄÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÅÊÀ ÃÐßÄÓÙÅÃÎ


(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 2,4-8/2001) Í.Ï.Ãîðåéêî, ã.Ëàäûæèí, Âèííèöêàÿ îáë.
Ðàññìàòðèâàåìûå “óìíûå” ÇÓ õàðàêòåðíû íå òîëü- ñîåäèíåííûå ñ êîðïóñîì, íóæíî îáÿçàòåëüíî íàäåòü ïðî÷íóþ èçî-
êî çàùèòîé îò ïåðåãðóçîê (ïðèâîäèìûå ñõåìû íå âû- ëèðóþùóþ òðóáêó.
äàþò òîê íà âûõîä, åñëè áàòàðåÿ íå ïîäêëþ÷åíà ïðà- Ïåðåìåííûé ðåçèñòîð R6 òðåáóåò îñîáîãî âíèìàíèÿ ïðè ìîí-
âèëüíî èëè åå ñîâñåì íåò), íî è âûäàþò èìïóëüñû òî- òàæå. Âî èçáåæàíèå ïîëîìîê ïðè âðàùåíèè îí äîëæåí áûòü ïðî÷-
êà ïîñëå ïðîâåðêè íàïðÿæåíèÿ áàòàðåè (åñëè ýòî íà- íûì, êðóïíîãàáàðèòíûì, èìåòü ðó÷êó óïðàâëåíèÿ ìàëîãî äèàìå-
ïðÿæåíèå íèæå íîðìû). òðà. ×òîáû èçáåæàòü îòñëàèâàíèÿ ïàéêè ïåðåìåííîãî ðåçèñòî-
Íà ðèñ.24 ïîêàçàíà ñõåìà àâòîìàòè÷åñêîãî ÇÓ, êîòîðîå ðà- ðà, íóæíî ïðèæàòü åãî ãàéêîé ê ïëàòå, îñòàâèâ â ïåðåäíåé ñòåí-
áîòàåò áîëåå 10 ëåò â (íåñêîëüêèõ ýêçåìïëÿðàõ). Ðàáîòà ÇÓ èìå- êå îòâåðñòèå äëÿ ýòîé ãàéêè, âòîðîé áîëåå øèðîêîé ãàéêîé êðå-
åò “èíòåëëåêòóàëüíûé” õàðàêòåð: óñòðîéñòâî ïîäçàðÿæàåò áàòà- ïÿò ðåçèñòîð ê ñòåíêå ÇÓ, à ðó÷êà ñ óêàçàòåëåì ïðèêðûâàåò êðåï-
ðåþ íåäåëÿìè, ïðèõîäèò àâòîëþáèòåëü, âêëþ÷àåò ìàãíèòîôîí â ëåíèå. Ïðè îáðûâå ýòîãî ðåçèñòîðà óñòðîéñòâî ñòàíåò “çàíèæàòü”
àâòîìîáèëå, ÇÓ òóò æå íà÷èíàåò “ïîäìèãèâàòü” ëàìïàìè ïîäçà- âûõîäíîå íàïðÿæåíèå, è âëàäåëåö áûñòðî îáíàðóæèò ýòîò ôàêò
ðÿäà. ïî ïîêàçàíèÿì âîëüòìåòðà.
Îäíàæäû óâàæàåìûé ìíîé ÷åëîâåê íåäåëþ ïðèãëàøàë ìåíÿ Íàïðÿæåíèå áàòàðåè ïðè ïðàâèëüíîé ïîëÿðíîñòè åå ïîäñîå-
ïîéòè ñ íèì â ãàðàæ, ïîòîìó ÷òî çàðÿäíîå óñòðîéñòâî “ñîøëî ñ äèíåíèÿ ÷åðåç VD3 ïîäâîäèòñÿ ê áëîêó àâòîìàòèêè. Íà ðåçèñòî-
óìà”, íà ÷òî ÿ îòâå÷àë, ÷òî íå ïîéäó, òàê êàê ÿ äàë ãàðàíòèþ íà ðàõ R4 è R5, R6 ñîáðàí äåëèòåëü íàïðÿæåíèÿ. Ýòîò äåëèòåëü ïè-
15 ëåò, à ïðîøëî âñåãî ïàðó ìåñÿöåâ. Ïîòîì àâòîâëàäåëåö ðàñ- òàåò öåïü ñòàáèëèòðîíà VD4. Ïðè ìàëîì íàïðÿæåíèè íà äåëè-
ñêàçàë, ÷òî ó íåãî êîíòàêò êëåììû íà áàòàðåå óõóäøèëñÿ - áà- òåëå (íèçêîå íàïðÿæåíèå áàòàðåè) ïðåöèçèîííûé ñòàáèëèòðîí íå
òàðåÿ “ñàäèëàñü”, ÇÓ âûäàâàëî èìïóëüñû íàïðÿæåíèÿ (ïîýòîìó ïðîâîäèò òîê, è òðàíçèñòîð VT2 çàêðûò (ðåçèñòîð R3 “óáèðàåò”
âîëüòìåòð ïîêàçûâàë íàïðÿæåíèå áîëüøå íîðìû!), à òîê çàðÿ- ìèêðîòîêè èç öåïè êîëëåêòîðà è ñòàáèëèòðîíà). ×åðåç ðåçèñ-
äà áûë ìèçåðíûì. Òàêèå ïîëîìêè, íåïîõîæèå íà àâàðèè ñ îáû÷- òîð R2 ïèòàåòñÿ ýìèòòåð òðàíçèñòîðà VT1, áàçà êîòîðîãî ñîåäè-
íûìè ÇÓ, èíîãäà áåñïîêîÿò âëàäåëüöåâ. Ïîñëå ïðèâûêàíèÿ âëà- íåíà ñ êîðïóñîì ñõåìû. Ýòîò òðàíçèñòîð âêëþ÷åí ïî íå ñîâñåì
äåëüöà ê “èíòåëëåêòó” ÇÓ æàëîá áîëüøå íå âîçíèêàëî. îáû÷íîé ñõåìå, ïîýòîìó ðàññìîòðèì åãî ðàáîòó äåòàëüíî. Ïðè
Åùå îäèí íþàíñ - ïñèõîëîãè÷åñêèé, åñëè ÷åëîâåê íå âåðèò òà- îòñóòñòâèè ìèíóñà íà êîëëåêòîðå ýòîãî òðàíçèñòîðà ýìèòòåðíûé
êîìó ÇÓ è íå îñòàâëÿåò åãî âêëþ÷åííûì íà ïîäçàðÿä áàòàðåè, òîê èäåò ÷åðåç áàçîâûé âûâîä íà “êîðïóñ” (áàòàðåÿ ÷åðåç âòî-
ïðåèìóùåñòâà ÇÓ íå ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ (òàê ïðè ñîöèàëèçìå óì- ðè÷íóþ îáìîòêó Ò1 ïîäàåò íà êàòîä òèðèñòîðà VS1 ïëþñîâîå íà-
íûå ëþäè ðàáîòàëè â ÷àñòü ñèëû - áîëüøå íå ðàçðåøàëè!). Òà- ïðÿæåíèå, êîòîðîå çàêðûâàåò ïî ñèëîâîé ÷àñòè öåïè äèîä VD1,
êîé ïîäõîä ïðèâîäèò ê íåäîâîëüñòâó âëàäåëüöà è ïåðåäåëêå ÇÓ. à ïî öåïè óïðàâëÿþùåãî ýëåêòðîäà - äèîä VD2, òàêèì îáðàçîì
Ðàññìîòðèì ïîñòðîåíèå ñõåìû íà ðèñ.24. êîëëåêòîð VT1 íå çàïèòûâàåòñÿ áàòàðååé, à òèðèñòîð VS1
Êàê è â äðóãèõ ÇÓ, HL1 îãðàíè÷èâàåò ïîòðåáëÿåìûé èç ñåòè òîê. âêëþ÷åí âñòðå÷íî íàïðÿæåíèþ áàòàðåè). Åñëè â òàêîé ñèòóàöèè
HL2 è HL3 - ëàìïû, îãðàíè÷èâàþùèå òîê ïîäçàðÿäà è çàðÿäà, à ïîäñîåäèíèòü óñòðîéñòâî ê ýëåêòðîñåòè - íà âòîðè÷íîé îáìîòêå
òàêæå ñèãíàëèçèðóþùèå î ïðîõîæäåíèè ýòèõ òîêîâ. òðàíñôîðìàòîðà Ò1 ïîÿâèòñÿ ýôôåêòèâíîå íàïðÿæåíèå îêîëî 20
Î÷åð÷åííàÿ ïëàâíîé ëèíèåé ÷àñòü ñõåìû - ïëàòà àâòîìàòèêè,  (ìàêñèìàëüíîå îêîëî 30 Â). Ïðè ïîëÿðíîñòè âåðõíåãî âûâîäà
êîòîðàÿ ñîåäèíÿåòñÿ äâóìÿ ïðîâîäíèêàìè “+” è “êîðïóñ” ñ áà- “+” íà íèæíåì âûâîäå îáìîòêè áóäåò “-”. Ïîêà ìãíîâåííîå çíà-
òàðååé è âûäàåò ñèãíàë óïðàâëåíèÿ ïî òðåòüåìó ïðîâîäíèêó ÷åíèå íàïðÿæåíèÿ îáìîòêè íèæå íàïðÿæåíèÿ áàòàðåè îòíîñèòåëü-
“âûõîä” Ýòà ïëàòà èìååò ãàáàðèòû 60õ150 ìì (îðèåíòèðîâî÷íî) íî îáùåãî ïðîâîäà “-”, íà íèæíåì âûâîäå îáìîòêè íåò îòðèöà-
è çàêðåïëåíà âíóòðè ÇÓ íà åãî ïåðåäíåé ñòåíêå òàêèì îáðàçîì, òåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ. Â ìîìåíò ïðåâûøåíèÿ ìãíîâåííîãî íàïðÿ-
÷òîáû ñâåòîäèîä HL5 (ñèãíàëèçàòîð ïåðåïîëþñîâêè ÷åðåç îòâåð- æåíèÿ âòîðè÷íîé îáìîòêè íàïðÿæåíèÿ áàòàðåè ÷åðåç óïðàâëÿ-
ñòèå â ïëàòå è ïåðåäíåé ñòåíêå) ìîã âûäàâàòü ñâåòîâîé ñèãíàë þùèé ýëåêòðîä VS1 è äèîä VD2 ñëîæíàÿ öåïü êîëëåêòîðà VT1
ïîëüçîâàòåëþ. Ñòåêëîòåêñòîëèòîâóþ ïëàòó ìîæíî çàêðåïèòü ïðÿ- çàïèòûâàåòñÿ îòðèöàòåëüíûì ïîòåíöèàëîì - ýìèòòåðíûé òîê VT1
ìî íà âûõîäíûõ êëåììàõ ÇÓ. Ïðè ýòîì äîðîæêè âîçëå êëåìì âû- ïðîõîäèò â öåïü êîëëåêòîðà. Ýòîò òîê, ïîïàäàÿ íà óïðàâëÿþùèé
ïîëíÿþò øèðîêèìè, è íóæíî ïðåäóñìîòðåòü ñëó÷àé “ïåðåâîðà- ýëåêòðîä òèðèñòîðà VS2, îòêðûâàåò åãî, è ëàìïà HL4 îêàçûâà-
÷èâàíèÿ” êëåìì - äàæå ïðè òàêîé ñèòóàöèè íå äîëæíî ïðîèñõî- åòñÿ ñîåäèíåííîé ñ êîðïóñîì - ÷åðåç ýòó ëàìïó ïèòàåòñÿ óïðàâ-
äèòü íàðóøåíèå ìîíòàæà. ëÿþùèé ýëåêòðîä VS1. Ìû óñòàíàâëèâàåì â ýòîì ìåñòå ëàìïó ïî
Äåòàëè ïðèïàèâàþò ê ïëàòå áåç ñâåðëåíèÿ îòâåðñòèé. Äåòàëè íåñêîëüêèì ñîîáðàæåíèÿì:
æåëàòåëüíî âïëîòíóþ ïðèæèìàòü ê ïëàòå, ñ ó÷åòîì òîãî, ê êàêîé - òðóäíî ïîäîáðàòü ðåçèñòîð âìåñòî HL4 òàê, ÷òîáû òîêà õâà-
äîðîæêå ïðèæèìàåòñÿ êîðïóñ äåòàëè. Ïîñëå íàëàäêè è ìîíòà- òàëî äëÿ çàïóñêà ìîùíîãî òèðèñòîðà, íî VS2 íå âûõîäèë èç ñòðîÿ
æà ïëàòó ïîêðûâàþò èçîëèðóþùèì ëàêîì, ýòà ìåðà åùå áîëü- ïðè îáðûâå öåïåé ìîùíîãî òîêà ÷åðåç VS1, VD1;
øå óêðåïëÿåò ìîíòàæ. Íà âûâîäû òèðèñòîðà è òðàíçèñòîðîâ, íå - ïðè íîðìàëüíîé ðàáîòå ëàìïà HL4 çàïèòûâàåò òèðèñòîð VS1
èìïóëüñàìè, ïîñëå ïðîáîÿ VS1 íàïðÿæåíèå íà ëàìïå ðåçêî
ñíèæàåòñÿ;
- â ñëó÷àå íåâêëþ÷åíèÿ VS1 ëàìïà HL4 ÿðêî ñâåòèòñÿ, åå ñî-
ïðîòèâëåíèå ïîâûøàåòñÿ, è â öåïè òèðèñòîðà VS2 ïðîõîäèò íå-
áîëüøîé òîê (“ëèøíèå” äåòàëè â àâàðèéíîì ðåæèìå íå âûõîäÿò
èç ñòðîÿ);
- â ñëó÷àå íåâêëþ÷åíèÿ òèðèñòîðà VS2 êîëëåêòîðíûé òîê VT1,
êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ òîêîì ðåçèñòîðà R2, èìååò íåáîëüøóþ âå-
ëè÷èíó, ïîýòîìó ìîùíîñòü êîëëåêòîðíîãî òîêà íå ìîæåò ïåðå-
ãðåòü òðàíçèñòîð;
- ïðè íåèñïðàâíîñòè (ïðîáîå) VT1 èëè îøèáêè â ìîíòàæå åãî
öåïåé è îáðûâå ñèëîâûõ öåïåé VS1 åãî óïðàâëÿþùèé ýëåêòðîä
íå áóäåò âûâåäåí èç ñòðîÿ - âîçðîñøåå ñîïðîòèâëåíèå ñïèðàëè
HL4 îãðàíè÷èò òîê ÷åðåç óïðàâëÿþùèé ýëåêòðîä.
Ïîñëå ñíèæåíèÿ ìãíîâåííîãî íàïðÿæåíèÿ íà âòîðè÷íîé îáìîò-
ðèñ.24 êå òðàíñôîðìàòîðà íèæå íàïðÿæåíèÿ áàòàðåè èìïóëüñ òîêà

Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 19


ÇÀÐßÄ-Ð
ÐÀÇÐÐÓßÁÄÐÈ/ ÊÎÀÑÂÅÙÅÍÈÅ
ïðåêðàùàåòñÿ, òèðèñòîðû çàêðûâàþòñÿ. (îáðàòíûé) òîê. Òèðèñòîð VS2 äîâîëüíî ùèòû VD4 è VT2 îò ïåðåãðóçêè, ïîýòîìó ê
Ïðîòèâîïîëîæíàÿ ïîëóâîëíà íàïðÿæåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíûé, ïîýòîìó ìîæíî óìåíüøèòü ïîñòîÿííîìó ðåçèñòîðó R4 = 1 êÎì ìîæ-
âòîðè÷íîé îáìîòêè “ïðèáàâëÿåò” ê íàïðÿ- ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R1, øóíòèðóþùå- íî äîáàâèòü ïðè íàëàäêå ïîñëåäîâàòåëü-
æåíèþ áàòàðåè ïîëîæèòåëüíûé ïîòåíöèàë, ãî öåïü óïðàâëÿþùåãî ýëåêòðîäà, ÷òîáû íå íî âêëþ÷åííûé ïåðåìåííûé ðåçèñòîð ñî-
ïîýòîìó âûõîäíûå öåïè áëîêà àâòîìàòè÷å- áûëî ëîæíûõ âêëþ÷åíèé. ïðîòèâëåíèåì 470 Îì. Ïîñëå ïîäáîðà
ñêè íå çàïèòàíû, óïðàâëåíèå òèðèñòîðàìè Ïðîâåðÿþò íà ëîæíûå âêëþ÷åíèÿ â ðå- ðåçèñòîðîâ è ðåãóëèðîâêè âûõîäíîãî íà-
íå îñóùåñòâëÿåòñÿ. æèìå ïîäçàðÿäà ïðè íåïðàâèëüíî ïîäêëþ- ïðÿæåíèÿ â ïðåäåëàõ 13,5...16 Â íóæíî çà-
Ïðè ïîâòîðíîì ïðèõîäå îòðèöàòåëüíîé ÷åííîé áàòàðåå. Åñëè â ìîìåíò ïîäñîåäè- ìåðèòü ñîïðîòèâëåíèÿ ïåðåìåííûõ ðåçèñ-
ïîëóâîëíû èç âòîðè÷íîé îáìîòêè íà öåïè íåíèÿ ê áàòàðåå ñâåòèòñÿ HL2, íåîáõîäè- òîðîâ è çàìåíèòü èõ íåñêîëüêèìè ïîñòîÿí-
òèðèñòîðîâ (âûõîä àâòîìàòèêè) ðàçðåøåíèå ìî óìåíüøèòü R1 (ïðîâåðèòü ïðè ïîäñîå- íûìè. Èñêóññòâî çàêëþ÷àåòñÿ â çàìåùåíèè
íà ïðîõîæäåíèå òîêà áóäåò âûäàíî ïîñëå äèíåííîé ñåòè è ïðè îòêëþ÷åííîé). Ðåçè- ðåçèñòîðà äâóìÿ (êàê â ñõåìå ðèñ.8). Ñî-
ïðîâåðêè âåëè÷èíû íàïðÿæåíèÿ áàòàðåè. ñòîð R5 ïîäáèðàþò äëÿ ìàêñèìàëüíîãî âû- âðåìåííûå öèôðîâûå ïðèáîðû îáåñïå÷è-
Åñëè íàïðÿæåíèå áàòàðåè îêàæåòñÿ äî- õîäíîãî íàïðÿæåíèÿ (ðåæèì “êèïåíèÿ” âàþò íåîáõîäèìóþ òî÷íîñòü èçìåðåíèé.
ñòàòî÷íûì äëÿ îòêðûâàíèÿ ñòàáèëèòðîíà áàíîê ïî ñõåìå ðèñ.21), ðåçèñòîð R6 - äëÿ Öåïü îáðàòíî âêëþ÷åííûõ VD5, HL5
VD4, öåïü áàçû òðàíçèñòîðà VT2 áóäåò îáåñïå÷åíèÿ íèçøåãî âûõîäíîãî íàïðÿæå- âìåñòå ñ ðåçèñòîðîì R7 îáåñïå÷èâàåò èí-
çàïèòàíà òîêîì ñòàáèëèòðîíà, òðàíçèñ- íèÿ (îêîëî 13,5 Â). Åñëè íóæíîãî íîìèíà- äèêàöèþ îáðàòíîãî ïîäñîåäèíåíèÿ áàòà-
òîð VT2 ñìîæåò âîéòè â ðåæèì íàñûùåíèÿ ëà íå îêàæåòñÿ â íàëè÷èè, ìîæíî ê ïåðå- ðåè!
(äëÿ ýòîãî âûáðàí òðàíçèñòîð ñ áîëüøèì ìåííîìó ðåçèñòîðó áîëüøåãî íîìèíàëà Òàêàÿ ñõåìà ÇÓ äîëæíà áûòü ñîáðàíà
óñèëåíèåì, îáåñïå÷åí ñðàâíèòåëüíî áîëü- ïðèñîåäèíèòü â ïàðàëëåëü ïîñòîÿííûé ðå- âìåñòå ñ âîëüòìåòðîì ïî ñõåìàì ðèñ.8...11,
øîé òîê íà áàçó è ñðàâíèòåëüíî áîëüøîå çèñòîð íåîáõîäèìîé âåëè÷èíû. Ðàäèîëþáè- ëèáî íåîáû÷íûìè âîëüòìåòðàìè, ñõåìû
ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè R2). Â ðåæèìå íà- òåëè, îáëàäàþùèå îïûòîì, ìîãóò, óñòàíî- êîòîðûõ áóäóò ïðèâåäåíû â äàëüíåéøåì.
ñûùåíèÿ êîëëåêòîðíîå íàïðÿæåíèå VT2 âèâ R6 èìåþùåãîñÿ íîìèíàëà, ïîäîáðàòü Äàííàÿ ñõåìà èñïîëüçóåò äëÿ çàðÿäà îä-
î÷åíü ìàëåíüêîå, ïîýòîìó ýìèòòåð òðàíçè- R4 è R5 ñ ïîìîùüþ ïåðåìåííûõ ðåçèñòî- íó ïîëóâîëíó ïåðåìåííîãî òîêà, ÷òî ñïî-
ñòîðà VT1 íå ïðîïóñêàåò òîê.  öåïè êîë- ðîâ (ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñòî- ñîáñòâóåò êà÷åñòâó ïëàñòèí.
ëåêòîðà VT1 ïðîõîäèò òîëüêî òåïëîâîé ðà R4 íå äîëæíî áûòü íèæå 1 êÎì äëÿ çà- (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Åùå ðàç î ïèòàíèè îáîãðåâàòü, è ëàìïî÷êè ïðîñòî âíîñÿò


ñâîþ ëåïòó. Ìû ýòîãî íå îùóùàåì, òàê

ýëåêòðîëàìï ÷åðåç äèîä (ìíîãèå


êàê íå èìååì â äîìàõ òåïëîñ÷åò÷èêîâ
íå çíàþò äàæå, ÷òî ýòî òàêîå). Ëå-
òîì ýêîíìèòü íà îñâåùåíèè åùå ïðîùå,
Þ.Áîðîäàòûé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë. íàäî ëîæèòüñÿ è ïðîñûïàòüñÿ ñ ñîëíöåì,
è âñå, è íèêàêèõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõ-
 ïîñëåäíåå âðåìÿ àâòîðû âñå ÷àùå ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû ïðèâîäèò ê ñî- íîëîãèé.
âûñòóïàþò ïðîòèâ èñïîëüçîâàíèÿ äèîäà âêðàùåíèþ âðåìåíè ðàáîòû. Äóìàþ, ÷òî Åñòü ëè ýêîíîìèÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè äè-
öåïè ïèòàíèÿ ëàìï íàêàëèâàíèÿ. Àðãó- åñëè ëàìïî÷êè áóäóò èìåòü ÊÏÄ íå 10%, îäà? Îòâå÷ó: “Åñòü, äà åùå è êàêàÿ!”
ìåíòû ðàçíûå - îò ýêîíîìèè ýëåêòðî- à 9%, òî ýòî íå òàê âàæíî, êàê ñòàâøèå Àìåðèêàíñêèå ñïåöèàëèñòû óòâåðæäàþò,
ýíåðãèè [1] äî ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ [2].
óæå ïðèâû÷íûìè ðåãóëÿðíàÿ çàìåíà ëàìï ÷òî ïðèìåíåíèå äèîäà ïðîäëåâàåò æèçíü
Äà, ëàìïû ñ äèîäîì ìåðöàþò, ýòî âèäíî.è íåðâîòðåïêà ïî ýòîìó ïîâîäó. ëàìïî÷êè â 100 ðàç, è ìíîãèå â ýòîì
Íî äëÿ îñâåùåíèÿ ïîìåùåíèé ìîæíî Íå ñïîðþ, êîãäà ãîâîðÿò îá ýêîíîìèè óæå óáåäèëèñü. Êðîìå òîãî, âî ìíîãèõ
ïðåäëîæèòü ñõåìó âêëþ÷åíèÿ äâóõ ëàìï âëàìïî÷åê, ýëåêòðîýíåðãèè è çäîðîâüÿ ëþ- ñëó÷àÿõ ëàìïû â 60 èëè 100 Âò ïðîñòî íå
îäíîì ïëàôîíå (ðèñ.1). äåé, âàæíû êîìïëåêñíûå ïîäõîäû, êîòî- íóæíû, ïîýòîìó ñòàðàþòñÿ êóïèòü ëàìïó
Ïî ìîèì íàáëþäåíèÿì, î÷êè íîñÿò â îñ-
ðûå ïðîñìàòðèâàþòñÿ â [1,2]. Íî åñëè íà 15-25 Âò, à åå õëèïêàÿ ñïèðàëü áûñò-
íîâíîì òå ëþäè, êîòîðûå ëþáÿò ÿðêèé èñ-
ïðèñòàëüíåå èññëåäîâàòü ïðîáëåìû ýêî- ðî ïåðåãîðàåò èëè ïðîñòî îáðûâàåòñÿ.
êóññòâåííûé ñâåò è íà ýêðàíàõ ñâîèõ òå-
íîìèè, òî ñòàíîâèòñÿ ÿñíîé èñòèííàÿ ïðè- Öåíà íåêîòîðûõ íàøèõ ëàìïî÷åê óæå
ëåâèçîðîâ óñòàíàâëèâàþò íååñòåñòâåí- ÷èíà íàøèõ áåä. Âî âñåì âèíîâàò íå ïðåâûøàåò ñòîèìîñòü ýëåêòðè÷åñòâà, êî-
íî áîëüøóþ ÿðêîñòü. Âîçìîæíî, ýòî íå ìíîãîñòðàäàëüíûé äèîä, à íàøà òîòàëü- òîðîå îíè óñïåâàþò èçðàñõîäîâàòü çà
ïðè÷èíà, à ñëåäñòâèå, íàñòàèâàòü íå áó-
íàÿ íåîñâåäîìëåííîñòü â âîïðîñàõ ðà- ñâîþ êîðîòêóþ æèçíü. Ïîýòîìó èìååò
äó, íî îñòûâàíèå ìåòàëëà ïðîèñõîäèò çóìíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè. ñìûñë ïîëüçîâàòüñÿ áîëåå ìîùíîé ëàì-
íåëèíåéíî (ðèñ.2), è âûõîä òåìïåðàòóðûÄîáèòüñÿ òðåõêðàòíîé ýêîíîìèè ýëåêò- ïî÷êîé, ïèòàÿ åå ÷åðåç äèîä. Ïðèìåíåíèå
ðîýíåðãèè íà îñâåùåíèè ìîæíî ëîêàëè- òèðèñòîðíûõ ðåãóëÿòîðîâ ìîùíîñòè òàê-
çàöèåé (ïðèìåíåíèåì ìåñòíîãî îñâåùå- æå ïðîäëåâàåò æèçíü ëàìïî÷åê. Ïîýòîìó
íèÿ, íàïðèìåð, íàñòîëüíûõ ëàìï), à òàê- ñ÷èòàþ öåëåñîîáðàçíûì íå òðàòèòü âðå-
æå èñïîëüçîâàíèåì ëàìï äíåâíîãî ñâåòà ìÿ è áóìàãó íà áîðüáó ñ äèîäàìè è òè-
ñ áîëüøèì ïîñëåñâå÷åíèåì ëþìèíîôîðà, ðèñòîðíûìè ðåãóëÿòîðàìè ìîùíîñòè.
êàê ýòî äàâíî óæå äåëàþò çà ðóáåæîì.
Äåëî åùå â òîì, ÷òî òåïëî ëàìïî÷êè Ëèòåðàòóðà
íèêóäà íå ïðîïàäàåò. À èñïîëüçóåòñÿ... äëÿ 1.Êîëåñíèê Å.Ñ. À åñòü ëè ýêîíî-
îáîãðåâà. Âñå âåðíî, 90% ýíåðãèè, ïî- ìèÿ?//Ðàä³îàìàòîð-Ýëåêòðèê. -2000. -
òðåáëÿåìîé ëàìïàìè íàêàëèâàíèÿ, âûäå- ¹12. -Ñ.25.
ëÿåòñÿ â âèäå èíôðàêðàñíîãî èçëó÷åíèÿ, 2.Òèòàðåíêî Þ.È. ×òî ýêîíî-
ðèñ.1 ðèñ.2
òåïëà.  ðàáîòå [1] ýòî òåïëî ñ÷èòàþò ïî- ìèì...//Ðàä³îàìàòîð-Ýëåêòðèê. -2000.
ñïèðàëè èç âèäèìîé çîíû ïðîèñõîäèò òåðÿííûì. Íî èñêóññòâåííûì ñâåòîì ìû -¹3. -Ñ.44.
ñòðåìèòåëüíåé, ÷åì èç çîíû èíôðàêðàñ- ïîëüçóåìñÿ â îñíîâíîì â õîëîäíûå âðå-
íîãî èçëó÷åíèÿ. Óâåëè÷åíèå ÊÏÄ ëàìïû ìåíà ãîäà.  ýòî âðåìÿ äîìà ïðèõîäèòñÿ

20 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ

ËÞÌÈÍÅÑÖÅÍÒÍÛÅ ËÀÌÏÛ È ÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ


(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 1-8/2001) Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî, ã.Êèåâ

Ðåãóëèðîâàíèå ÿðêîñòè ëþìèíåñ- ùèé ýëåìåíò; èçìåíåíèåì ïîëíîãî ñîïðî- ëåëüíóþ âåòâü è îáúåäèíÿþò îáùèì ïðîâî-
öåíòíûõ ëàìï òèâëåíèÿ áàëëàñòà; ðåãóëèðîâàíèåì ôàçû äîì. Äàííûé ìåòîä ïîçâîëÿåò ðåãóëèðî-
 îòëè÷èå îò ëàìï íàêàëèâàíèÿ, äëÿ êî- çàæèãàíèÿ ëàìïû. Âî âñåõ òðåõ ìåòîäàõ ðå- âàòü ÿðêîñòü â ïðèìåðíî 300 ðàç è ìîæåò
òîðûõ ïëàâíîå ðåãóëèðîâàíèå ÿðêîñòè ðå- ãóëèðîâàíèå ÿðêîñòè ëàìïû îñóùåñòâëÿåò- áûòü èñïîëüçîâàí â íåáîëüøèõ óñòàíîâêàõ
øàåòñÿ äîñòàòî÷íî ïðîñòî, äëÿ ëþìèíåñ- ñÿ çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ òîêà, ïðîõîäÿùåãî ñ 8-10 ëàìïàìè. Ïðè áîëüøîì ÷èñëå ëàìï
öåíòíûõ ëàìï òðåáóåòñÿ âûïîëíåíèå îïðå- ÷åðåç ëàìïó. Ïåðâûå äâà ìåòîäà èìåþò ýòîò ìåòîä ñòàíîâèòñÿ íåýêîíîìè÷íûì.
äåëåííûõ óñëîâèé. Îòëè÷èå ìåòîäîâ ðåãóëè- îãðàíè÷åííîå ïðèìåíåíèå èç-çà íåäîñòàò- Íà ðèñ.23 ïîêàçàíà ïðèíöèïèàëüíàÿ
ðîâàíèÿ îáúÿñíÿåòñÿ ðàçëè÷íûì õàðàêòåðîì êîâ. Íàèáîëåå ýêîíîìè÷íûì ÿâëÿåòñÿ ìåòîä ñõåìà ðåãóëèðîâàíèÿ ÿðêîñòè ëþìèíåñöåíò-
çàâèñèìîñòè ñâåòîâîãî ïîòîêà îò òîêà ÷å- ôàçîâîé ðåãóëèðîâêè âðåìåíè çàæèãàíèÿ íîé ëàìïû ñ äðîññåëåì, ïîäìàãíè÷èâàå-
ðåç ëàìïó äëÿ ëàìï íàêàëèâàíèÿ è ëþìèíåñ- ëàìïû. ìûì ïîñòîÿííûì òîêîì - ìàãíèòíûì óñèëè-
öåíòíûõ. Êðîìå òîãî, ïàäàþùàÿ âîëüò-àì- Íà ðèñ.22 ïîêàçàíà ïðîñòåéøàÿ ñõåìà òåëåì (ÌÓ). Îäíà îáìîòêà äðîññåëÿ âêëþ-
ïåðíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ëþìèíåñöåíòíûõ ðåãóëèðîâàíèÿ ÿðêîñòè îäíîé ëàìïû ïî ÷åíà ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ëàìïîé è âûïîëíÿ-
ëàìï è ïîâûøåíèå íàïðÿæåíèÿ ïîâòîðíîãî òðåòüåìó ìåòîäó. Ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ëàì- åò ðîëü áàëëàñòíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ, âòîðàÿ
çàæèãàíèÿ ïðè óìåíüøåíèè òîêà ÷åðåç ëàì- ïîé, êðîìå áàëëàñòíîãî äðîññåëÿ, âêëþ- (óïðàâëÿþùàÿ) ïèòàåòñÿ ïîñòîÿííûì òîêîì
ïó äåëàþò íåâîçìîæíûì ðåãóëèðîâàíèå èõ ÷åí ðåçèñòîð Rï ñ ðåãóëèðóåìûì ñîïðî- îò äâóõïîëóïåðèîäíîãî âûïðÿìèòåëÿ. Äëÿ
ÿðêîñòè ïóòåì ïðîñòîãî ñíèæåíèÿ íàïðÿæå- òèâëåíèåì, çíà÷åíèå êîòîðîãî îïðåäåëÿ- èçìåíåíèÿ òîêà â óïðàâëÿþùåé îáìîòêå
íèÿ íà ëàìïå. ßðêîñòü ëþìèíåñöåíòíîé åòñÿ ìîùíîñòüþ ëàìïû (äëÿ ëàìïû 40 Âò îíî ïîñëåäîâàòåëüíî ñ íåé âêëþ÷åí ðåãóëèðó-
ëàìïû ìîæíî óìåíüøèòü ïóòåì ðåãóëèðîâà- ñîñòàâëÿåò 1...1,5 ÌÎì). Ïðåäâàðèòåëüíûé åìûé ðåçèñòîð. Ñ óâåëè÷åíèåì òîêà â óïðàâ-
íèÿ òîêà ÷åðåç ëàìïó, íî ïðè ñîõðàíåíèè ïîäîãðåâ ýëåêòðîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà- ëÿþùåé îáìîòêå ñîïðîòèâëåíèå äðîññåëÿ
íåèçìåííûì èëè äàæå íåñêîëüêî ïîâûøåí- êàëüíûì òðàíñôîðìàòîðîì. Èçìåíÿÿ ñî- ïåðåìåííîìó òîêó óìåíüøàåòñÿ, è òîê ëàì-
íîì íàïðÿæåíèè íà íåé. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà, ðåãóëèðóþò ÿð- ïû ðàñòåò. Äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ïîäîãðå-
ïðèìåíÿòü ëàìïû ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ïî- êîñòü ëàìïû. Òàêàÿ ñõåìà ïðèìåíèìà è äëÿ âà ýëåêòðîäîâ ëàìï ñëóæèò íàêàëüíûé
äîãðåâîì ýëåêòðîäîâ, ñíàáæåííûå ïðîâîäÿ- íåñêîëüêèõ ïîñëåäîâàòåëüíî âêëþ÷åííûõ òðàíñôîðìàòîð.
ùåé ïîëîñîé. ëàìï. Ïðè ïàðàëëåëüíîì âêëþ÷åíèè ëàìï Íåäîñòàòêè ýòîãî ìåòîäà - ãðîìîçäêîñòü
Âîçìîæíû òðè ìåòîäà ðåãóëèðîâàíèÿ ÿð- êàæäàÿ äîëæíà èìåòü ñâîé áàëëàñò è íà- ðåãóëèðóþùèõ óñòðîéñòâ è ïîâûøåííûå ïî-
êîñòè ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï: èçìåíåíèåì êàëüíûé òðàíñôîðìàòîð. Ðåãóëèðóåìîå ñî- òåðè ìîùíîñòè, ïîýòîìó ïðèìåíåíèå ìàãíèò-
íàïðÿæåíèÿ, ïîäàâàåìîãî íà ðåãóëèðóþ- ïðîòèâëåíèå âêëþ÷àþò â êàæäóþ ïàðàë- íûõ óñèëèòåëåé äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ìîæíî

ðèñ.22

ðèñ.23

ðèñ.24 ðèñ.25

Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 21


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ
ðåêîìåíäîâàòü ïðè íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå
ëàìï.
Ïåðñïåêòèâíàÿ ñõåìà ðåãóëèðîâàíèÿ ÿð-
êîñòè ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï, â êîòîðîé èñ-
ïîëüçóþòñÿ äâà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: îäèí
îñíîâíîé, èìåþùèé ïðîìûøëåííóþ ÷àñòî-
òó, è âòîðîé âñïîìîãàòåëüíûé, âêëþ÷åííûé
ïàðàëëåëüíî ñ ïåðâûì è ïîäàþùèé ê ëàì-
ïàì íàïðÿæåíèå ïîâûøåííîé ÷àñòîòû ïîêà-
çàíà íà ðèñ.24. Ãðóïïà ïàðàëëåëüíî âêëþ-
÷åííûõ ëàìï, èìåþùèõ èíäèâèäóàëüíûå áàë-
ëàñòíûå äðîññåëè è íàêàëüíûå òðàíñôîð-
ìàòîðû äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ïîäîãðåâà
ýëåêòðîäîâ, ïèòàåòñÿ ÷åðåç àâòîòðàíñôîð-
ìàòîð ÀÒ îò ñåòè ñ ÷àñòîòîé 50 Ãö. Ìåæäó
àâòîòðàíñôîðìàòîðîì è ëàìïàìè âêëþ÷åí
âñïîìîãàòåëüíûé èñòî÷íèê âûñîêîé ÷àñòî- ðèñ.26
òû ÈÂ×, íàïðèìåð 5-15 êÃö. Äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ çàìûêàíèÿ ýòèõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ äðóã îáåñïå÷èâàåò çàæèãàíèå è ïåðåçàæèãàíèå Íåäîñòàòîê ýòîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ - ñèëü-
íà äðóãà ïîñëåäîâàòåëüíî ñ êàæäûì èç íèõ ëàìï ïðè ìàëîì íàïðÿæåíèè ïèòàíèÿ, ò.å. íîå âëèÿíèå íà åãî ðàáîòó åìêîñòíîãî õà-
âêëþ÷åí ðàçâÿçûâàþùèé è çàïèðàþùèé ïðè ìèíèìàëüíîé ÿðêîñòè. Ìîùíîñòü âûñî- ðàêòåðà íàãðóçêè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îãðà-
ôèëüòð, ðàññ÷èòàííûé ñîîòâåòñòâåííî íà ÷à- êî÷àñòîòíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ äîëæíà íè÷èâàåòñÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü. Ýòîò íåäî-
ñòîòû 50 Ãö è 5-15 êÃö. ñîñòàâëÿòü ïðèìåðíî 1% ìîùíîñòè ëàìï. ñòàòîê ñõåìû ìîæíî óñòðàíèòü, åñëè åìêî-
Ïðè íîìèíàëüíîì íàïðÿæåíèè ïèòàíèÿ Ïðèâåäåííàÿ ñõåìà ïîçâîëÿåò ïëàâíî ñòíóþ íàãðóçêó âêëþ÷àòü êàê ñîñòàâíîé ýëå-
âîçäåéñòâèå äîïîëíèòåëüíîãî âûñîêî÷àñ- ðåãóëèðîâàòü ÿðêîñòü ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï ìåíò ðåçîíàíñíîãî çàäàþùåãî êîíòóðà.
òîòíîãî íàïðÿæåíèÿ ìàëî, è îíî ïðàêòè÷å- â 200 ðàç è åå ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ëþ- Íà ðèñ.26 ïðèâåäåíà ñõåìà ïðåîáðàçî-
ñêè íå âëèÿåò íà ÿðêîñòü ëàìï. Ïðè ñíèæå- áîé äåéñòâóþùåé îñâåòèòåëüíîé óñòàíîâ- âàòåëÿ, ïîñòðîåííàÿ íà ýòîì ïðèíöèïå.
íèè íàïðÿæåíèÿ íà ëàìïàõ ñ ïîìîùüþ àâ- êå, òàê êàê íå òðåáóåòñÿ ñóùåñòâåííàÿ ïå- Áëàãîäàðÿ òîìó ÷òî åìêîñòíàÿ íàãðóçêà
òîòðàíñôîðìàòîðà èçìåíÿåòñÿ ìîùíîñòü, ðåäåëêà. ââåäåíà â çàäàþùèé ðåçîíàíñíûé êîíòóð,
ïîäâîäèìàÿ ê ëàìïàì, è èõ ÿðêîñòü óìåíü- Íà ðèñ.25 ïîêàçàíà ñõåìà ïðåîáðàçî- ýòîò êîíòóð ñòàíîâèòñÿ íå òîëüêî çàäàþùèì,
øàåòñÿ. Âìåñòî àâòîòðàíñôîðìàòîðà äëÿ âàòåëÿ ÷àñòîòû íà òðàíçèñòîðàõ ñ çàäàþ- íî è íàãðóçî÷íûì. Òîêè ÷åðåç áàçó è êîë-
ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ ìîæíî áûòü èñ- ùèì ãåíåðàòîðîì, ïîçâîëÿþùèì ïîëó÷èòü ëåêòîð êàæäîãî òðàíçèñòîðà ñîâïàäàþò ïî
ïîëüçîâàòü òèðèñòîðíûé áëîê. Òàêîé áëîê ÷àñòîòó è àìïëèòóäó âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ, ôàçå è èìåþò ôîðìó ïîëóñèíóñîèäû, ïîýòî-
ðåãóëÿòîðà ñîñòîèò èç äâóõ òèðèñòîðîâ, ïî÷òè íå çàâèñÿùèìè îò èçìåíåíèÿ íàãðóç- ìó êîììóòàöèîííûå ïîòåðè â òðàíçèñòî-
âêëþ÷åííûõ âñòðå÷íî-ïàðàëëåëüíî (èëè ñè- êè. Çàäàþùèé ãåíåðàòîð ñîáðàí íà òðàí- ðàõ ñíèæàþòñÿ ïî÷òè äî íóëÿ, ÷òî ïîçâîëÿ-
ìèñòîðà), è äàò÷èêà çàæèãàþùèõ èìïóëüñîâ. çèñòîðàõ VÒ1 è VÒ2 ñ íàñûùàþùèìñÿ äðîñ- åò èñïîëüçîâàòü ïðåîáðàçîâàòåëü íà ìàê-
Ïóòåì ðåãóëèðîâàíèÿ ôàçû çàæèãàþùèõ ñåëåì Äð â öåïè îáðàòíîé ñâÿçè. Äâóõ- ñèìàëüíóþ ìîùíîñòü. Â äàííîé ñõåìå èñ-
èìïóëüñîâ, ïîäàâàåìûõ íà óïðàâëÿþùèå òàêòíûé óñèëèòåëü ìîùíîñòè ñîáðàí íà ïîëüçîâàëèñü òðàíçèñòîðû òèïà ÊÒ805Á.
ýëåêòðîäû òèðèñòîðîâ, ìîæíî èçìåíÿòü òîê, äâóõ òðàíçèñòîðàõ VÒ3 è VÒ4. Ïðåîáðàçî- Çàïóñê ïðåîáðàçîâàòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðîõîäÿùèé ÷åðåç íàãðóçêó. Êîãäà íàïðÿæå- âàòåëü ðàññ÷èòàí íà âûõîäíóþ ÷àñòîòó 5 îò ðåëàêñàöèîííîãî ãåíåðàòîðà, ñîáðàííî-
íèå ïèòàíèÿ áóäåò ñíèæåíî äî íóëÿ, ëàìïû êÃö. Òàêîé ïðåîáðàçîâàòåëü ìîæåò îáåñïå- ãî èç RC-öåïî÷êè è ïåðåêëþ÷àþùèõ äèîäîâ
îêàæóòñÿ âêëþ÷åííûìè íà èñòî÷íèê âûñîêîé ÷èòü ðåãóëèðîâàíèå ÿðêîñòè 50-60 ëþìèíåñ- VD1, VD2. Îïûòíûé îáðàçåö ïðåîáðàçîâà-
÷àñòîòû, òîê ÷åðåç ëàìïû ñòàíîâèòñÿ âåñü- öåíòíûõ ëàìï ìîùíîñòüþ 40 Âò. Ïðèìåíå- òåëÿ, ñîáðàííîãî ïî ýòîé ñõåìå, èìåë ìîù-
ìà ìàëûì, íî â òî æå âðåìÿ äîñòàòî÷íûì íèå âìåñòî òðàíçèñòîðîâ òèðèñòîðîâ ïîç- íîñòü 200 Âò è îáåñïå÷èâàë ðåãóëèðîâàíèå
äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñòàáèëüíîãî ãîðåíèÿ ëàìï. âîëÿåò ñîçäàòü áîëåå ìîùíûå ïðåîáðà- ÿðêîñòè 150 ëàìï òèïà ËÁ-40.
Òàêèì îáðàçîì, èñòî÷íèê âûñîêîé ÷àñòîòû çîâàòåëè. (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

ÅÙÅ ÐÀÇ ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ËÀÌÏ ÄÍÅÂÍÎÃÎ ÑÂÅÒÀ Ñ ÏÅÐÅÃÎÐÅÂØÈÌÈ ÍÈÒßÌÈ ÍÀÊÀËÀ


Î. Ã. Ðàøèòîâ, ã.Êèåâ
 ðàäèîëþáèòåëüñêèõ æóðíàëàõ ÷àñòî ïóáëèêîâàëè ðàçëè÷íûå Äðîññåëü Äð1 íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü òîëüêî ñîîòâåòñòâó-
ñõåìû èñïîëüçîâàíèÿ ëàìï äíåâíîãî ñâåòà ñ ïåðåãîðåâøèìè íè- þùåé ëàìïå äíåâíîãî ñâåòà ìîùíîñòè. Åñëè ïîä ðóêîé íåò òà-
òÿìè íàêàëà. Àâòîð îïðîáîâàë âñå òàêèå ñõåìû íà ïðàêòèêå. Èñ- êîãî äðîññåëÿ, ïðåäëàãàþ ñëåäóþùèé âàðèàíò: äëÿ ëàìïû 20 (18)
ïîëüçóÿ îïûò ýòèõ èñïûòàíèé è ðÿä äîðàáîòîê, àâòîð îñòàíîâèë- Âò ñîåäèíèòü ïîñëåäîâàòåëüíî äâà 40-âàòòíûõ äðîññåëÿ; äëÿ
ñÿ íà ñõåìå, ïîêàçàííîé íà ðèñóíêå. ëàìïû 40 (30) Âò - ïîñëåäîâàòåëüíî äâà 80-âàòòíûõ äðîññåëÿ èëè
ïàðàëëåëüíî äâà 20-âàòòíûõ äðîññåëÿ. Êîíäåíñàòîðû íåîáõî-
äèìî èñïîëüçîâàòü áóìàæíûå òèïà ÊÁÃ(È) èëè ïîäîáíûå ñ ðàáî-
÷èì íàïðÿæåíèåì íå ìåíåå 600 Â, òàê êàê â ìîìåíò âêëþ÷åíèÿ
èìåííî òàêèå íàïðÿæåíèÿ íà íèõ ïîÿâëÿþòñÿ. Ýòî è îáåñïå÷è-
âàåò ïîäæèã ëàìïû. Çàòåì íàïðÿæåíèå ïàäàåò äî 250-270 Â, è
ëàìïà äíåâíîãî ñâåòà óñòîé÷èâî ãîðèò. Ó îïèñàííîé ñõåìû åñòü
îäèí íåäîñòàòîê: îäèí-äâà ðàçà â ãîä ëàìïó íåîáõîäèìî ïåðå-
âîðà÷èâàòü (ñèãíàëîì ÿâëÿåòñÿ íåñòàáèëüíîå çàæèãàíèå ëàìïû).
Çàòî îïèñàííàÿ ñõåìà âêëþ÷åíèÿ èìååò ðÿä äîñòîèíñòâ: èñïîëü-
çóþòñÿ ïåðåãîðåâøèå ëàìïû, êîòîðûå îáû÷íî âûáðàñûâàþò;
ëàìïà ïèòàåòñÿ ïîñòîÿííûì òîêîì, ÷òî áëàãîïðèÿòíî äëÿ ãëàç; âû-
ñîêàÿ äîëãîâå÷íîñòü (ó àâòîðà íåêîòîðûå ëàìïû ðàáîòàþò óæå
ïî 15 ëåò).

22 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ÎÑÂÅÙÅÍ
ÐÈÓÁ
Å Ð/ÈÀÊÂÀÒÎ-Ì
ÌÎÒÎ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÈÒÀÍÈß ËÀÌÏÛ ýìèòòåð äî 220 Îì, ÷òî, áåññïîð-


íî, óëó÷øàåò ðàáîòó âûõîäíîãî êà-
ñêàäà, ñîáðàííîãî íà ñîñòàâíîì
ËÄÖ-30 ÎÒ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÀ 12 Â òðàíçèñòîðå ÊÒ827 (VT2). Íåîáõî-
äèìîå äëÿ çàïóñêà ËÄÖ ïîâûøåí-
íîå íàïðÿæåíèå (îêîëî 1 êÂ) ôîð-
ìèðóåòñÿ íà âûõîäå óìíîæèòåëÿ
À. Ã. Çûçþê, ã.Ëóöê ñõåìû ïèòàíèÿ ËÄÖ (ýëåìåíòû
Ñëó÷àè îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåð- èìïóëüñîâ, òèïà êëþ÷åâûõ òðàíçè- ðåçèñòîðîì R5. Íà ýëåìåíòàõ VD1...VD6 è Ñ3...Ñ6). Ýòî íàïðÿæå-
ãèè, îñîáåííî â ñåëüñêîé ìåñòíî- ñòîðîâ, ñïîñîáà ïèòàíèÿ è öåïåé DD1.1, DD1.2 ñîáðàí ãåíåðàòîð íèå ïðèñóòñòâóåò òîëüêî âî âðåìÿ
ñòè, ñòàëè ñêîðåå ïðàâèëîì, ÷åì çàïóñêà ËÄÖ. Æåëàòåëüíî èìåòü ïðÿìîóãîëüíûõ èìïóëüñîâ. Ïåðå- çàæèãàíèÿ.  íîðìàëüíîì ðåæèìå
èñêëþ÷åíèåì.  òàêèõ ñèòóàöèÿõ ðåãóëèðîâêó ÿðêîñòè ñâå÷åíèÿ ËÄÖ, ìåííûì ðåçèñòîðîì R1 ìîæíî èç- íàïðÿæåíèå íà ëàìïå îïðåäåëÿåò-
íóæíî èìåòü â ïîìåùåíèè õîòÿ áû ýòî ïîçâîëèò äîïîëíèòåëüíî ýêîíî- ìåíÿòü ÷àñòîòó ýòîãî ãåíåðàòîðà. ñÿ ïîëîæåíèåì äâèæêà ïîòåíöèîìå-
îñâåùåíèå. Äëÿ ýòîãî è ñëóæèò îïè- ìèòü ýíåðãèþ àêêóìóëÿòîðà, åñëè Ýòà ïðîöåäóðà ïðîâîäèòñÿ òîëüêî òðà R5.
ñàííàÿ íèæå ñõåìà, ïîêàçàííàÿ íà íå íóæåí ÿðêèé ñâåò. Â äàííîì óñ- îäèí ðàç äëÿ êîíêðåòíîãî èìïóëüñ- Äåòàëè. Ìèêðîñõåìó Ê561ËÅ5
ðèñ.1. òðîéñòâå ðåãóëèðîâàòü ÿðêîñòü íîãî òðàíñôîðìàòîðà, ÷òî ïîçâî- ìîæíî çàìåíèòü íà Ê176ËÅ5 ñ ñî-
Ãëàâíîå, ÷òî íåîáõîäèìî â òàêèõ ìîæíî îò ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ ëÿåò äîñòè÷ü íàèâûãîäíåéøåãî ðå- îòâåòñòâóþùèì íàïðÿæåíèåì ïè-
ñõåìàõ, äîáèòüñÿ ìàêñèìàëüíîãî (ðåæèì “íî÷íèêà”) äî ìàêñèìàëüíî- æèìà ðàáîòû ýòîãî èìïóëüñíîãî òàíèÿ.  êà÷åñòâå òðàíçèñòîðà VT1
ÊÏÄ ïðè èñïîëüçîâàíèè ýíåðãèè ãî. òðàíñôîðìàòîðà ñ êîíêðåòíîé íà- ïîäîéäåò ÊÒ315Ã(Á), à òàêæå ëþáîé
àêêóìóëÿòîðà. Êàê ïîêàçûâàåò Ýòî äîñòèãíóòî ïðèìåíåíèåì áó- ãðóçêîé â åãî âòîðè÷íîé îáìîòêå. èç ñåðèè ÊÒ3102. Âìåñòî òðàíçèñ-
ïðàêòèêà, ÊÏÄ ïðåîáðàçîâàòåëÿ ôåðíîãî êàñêàäà íà òðàíçèñòîðå Ïðèìåíåíèå â ñõåìå áóôåðíîãî òîðà ÊÒ827 ïîäîéäåò åãî àíàëîã,
çàâèñèò îò òèïà èìïóëüñíîãî òðàíñ- VT1, à ïëàâíàÿ ðåãóëèðîâêà ÿðêî- êàñêàäà ïîçâîëèëî òàêæå óìåíü- ñîáðàííûé ïî ñõåìå Äàðëèíãòîíà.
ôîðìàòîðà, ÷àñòîòû è ñêâàæíîñòè ñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåìåííûì øèòü ñîïðîòèâëåíèå â öåïè áàçà- Õîðîøî ðàáîòàþò â ïàðå òðàíçè-
ñòîðû ÊÒ801 è ÊÒ8101. Òðàíñôîð-
ìàòîð Ò1 íàìîòàí íà ôåððèòîâîì
ñåðäå÷íèêå îò ÒÂÑ-110Ë4. Ïåð-
âè÷íàÿ îáìîòêà ñîäåðæèò 30 âèò-
êîâ ïðîâîäà ÏÝË-1,25; âòîðè÷íàÿ
- 375 âèòêîâ ïðîâîäà ÏÝËØÎ-
0,38.
Íàðÿäó ñ óêàçàííûìè íà ñõåìå
äèîäàìè ìîæíî ïðèìåíÿòü òàêæå
çàðóáåæíûå òèïà 1N4937 (600 Â,
1 À, t = 0,1 ìêñ). Ýëåìåíòû ìèêðî-
ñõåìû DD1.3 è DD1.4 âêëþ÷åíû
ïàðàëëåëüíî ýëåìåíòó DD1.2, ÷òî
ïîçâîëèëî óìåíüøèòü ñîïðîòèâëå-
íèå ðåçèñòîðà R3 äî 4,7 êÎì. Ñõå-
ìà ïîçâîëèëà ïèòàòü ëàìïó ËÄÖ-
40. Ðèñóíêè ïå÷àòíûõ ïëàò ñî ñòî-
ðîíû äåòàëåé è ñî ñòîðîíû ïå÷àò-
ðèñ.1 íûõ ïðîâîäíèêîâ ïîêàçàíû íà
ðèñ.2. Êëþ÷åâîé òðàíçèñòîð VT2,
èìïóëüñíûé òðàíñôîðìàòîð Ò1 è
ñõåìà âûïðÿìèòåëÿ-óìíîæèòåëÿ ñî-
áðàíû îòäåëüíî.
Íàëàæèâàíèå ñîáðàííîé áåç
îøèáîê ñõåìû çàêëþ÷àåòñÿ â óñòà-
íîâêå îïòèìàëüíîé ÷àñòîòû ãåíåðà-
òîðà, ïðè êîòîðîé äîñòèãàåòñÿ ìàê-
ñèìàëüíûé ÊÏÄ ñõåìû. Ïàðàëëåëü-
íî âûâîäàì 7 è 14 ìèêðîñõåìû
DD1 âêëþ÷åí êîíäåíñàòîð òèïà
Ê73-17 (1 ìêÔ õ 63 Â, íà ñõåìå íå
á óêàçàí).
à ðèñ.2

Còåíä äëÿ èñïûòàíèÿ


íèå, âåðíåìñÿ ê ïðèíöèïèàëü-
íîé ñõåìå áëîêîâ ÝÌ è ÌÁ.
Ðåçèñòîð R1 íà ðèñ.1 (âàðè-

áëîêîâ ýëåêòðîííîãî àíò I) ïîäáèðàþò â ïðîöåññå


íàñòðîéêè â ïðåäåëàõ
180...1200 Îì.  äàííîì ñëó÷àå

çàæèãàíèÿ áåíçîïèëû ðå÷ü èäåò î ðàçáðîñå ïàðàìå-


òðîâ òèðèñòîðîâ, íàìàãíè÷åííî-
ñòè ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ ðîòî-
ðà, çàçîðå ìåæäó íèìè è ñåð-
Â. Ì. Ïàëåé, ã. ×åðíèãîâ äå÷íèêîì êàòóøêè óïðàâëåíèÿ,
à òàêæå ïàðàìåòðàõ ñàìîé êà-
(Ïðîäîëæåíèå. ðîøî çàïóñêàåòñÿ “íà ãîðÿ- ðàòîðà, à ðåçóëüòàò íóëåâîé. òóøêè. Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå
Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 7/2001) ÷óþ”?. Ýòî áîëüøàÿ ðåäêîñòü. À Ïðåæäå ÷åì ïåðåéòè ê ðàçãî- ýòîãî ðåçèñòîðà - îãðàíè÷åíèå
åùå äâèãàòåëü ðàáîòàåò ñ ïåðå- âîðó îá èñïûòàòåëüíîì ñòåí- òîêà óïðàâëÿþùåãî ýëåêòðîäà
Ïðèõîäèëîñü ëè Âàì “âñòðå- áîÿìè. Íàñòóïàåò áåñêîíå÷íàÿ äå, êîòîðûé ïîìîæåò âûÿâèòü òèðèñòîðà VS1.
÷àòü” áåíçîïèëó, êîòîðàÿ õî- çàìåíà ñâå÷åé, ÷èñòêà êàðáþ- ïðàêòè÷åñêè ëþáîå ïîâðåæäå-  ïîñëåäóþùåé ìîäèôèêà-

Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 23


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ
öèè ÌÁ1 (âàðèàíò II), ñõåìà êî- ñîêî÷àñòîòíûõ âûáðîñîâ â îá- Ñ1 çàðÿæàåòñÿ îò êàòóøêè ïè- øóíòèðîâàí ñòàáèëèòðîíîì
òîðîé ïðèâåäåíà íà ðèñ.4, êà- ìîòêå I. Ïðè ýòîì îòïàëà íåîá- òàíèÿ ÷åðåç äèîäíûé ìîñò. Ïî- VD2, êîòîðûé îãðàíè÷èâàåò íà-
òóøêà óïðàâëåíèÿ èìååò êîðîò- õîäèìîñòü ïîäáîðà îãðàíè÷è- ýòîìó ïîëÿðíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ïðÿæåíèå óïðàâëåíèÿ òèðèñòî-
êîçàìêíóòóþ îáìîòêó II, êîòî- òåëüíîãî ðåçèñòîðà R1. åå âûâîäîâ çíà÷åíèÿ íå èìååò. ðîì. Ïîýòîìó îíî ìàëî çàâèñèò
ðàÿ óìåíüøàåò âåðîÿòíîñòü âîç- Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî â  âàðèàíòå III (ðèñ.5) óïðàâ- îò ÷èñëà îáîðîòîâ äâèãàòåëÿ.
íèêíîâåíèÿ âûñîêîâîëüòíûõ âû- îáîèõ âàðèàíòàõ êîíäåíñàòîð ëÿþùèé ýëåêòðîä òèðèñòîðà çà- Îò îáìîòêè êàòóøêè óïðàâëå-
íèÿ âûâåäåí ïðîâîä íà êíîïêó
“Ñòîï”, êîòîðàÿ ïðè íàæàòèè
çàêîðà÷èâàåò öåïü óïðàâëåíèÿ
òèðèñòîðîì íà êîðïóñ. Îäíàêî
ñòàðàéòåñü íèêîãäà íå ïîëüçî-
âàòüñÿ ýòîé êíîïêîé, êðîìå àâà-
ðèéíûõ ñèòóàöèé, èíà÷å ìîæíî
âûâåñòè èç ñòðîÿ áëîê ýëåêòðîí-
íîãî çàæèãàíèÿ.
Âî âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ âà-
ðèàíòàõ äèîä VD1 çàùèùàåò
óïðàâëÿþùèé ýëåêòðîä òèðèñòî-
ðà îò îáðàòíîãî óïðàâëÿþùå-
ãî íàïðÿæåíèÿ. Îáùèì äëÿ ýòèõ
ñõåì ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî ýòîò æå
à á óïðàâëÿþùèé ýëåêòðîä ïðàêòè-
ðèñ.4
÷åñêè “âèñèò â âîçäóõå”. Òàêîå
ðåøåíèå îòíþäü íå ñïîñîáñòâó-
åò ñòàáèëüíîñòè ðàáîòû áëî-
êîâ, è òîëüêî áëàãîäàðÿ òîìó,
÷òî íà òèðèñòîðå ðàññåèâàåò-
ñÿ ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøàÿ
ìîùíîñòü, îí â òàêîì ðåæèìå
åùå êàê-òî ðàáîòàåò.
Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñ-
òüþ âàðèàíòà III îò âàðèàíòîâ
I è II ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî êîíäåíñà-
òîð Ñ1 çàðÿæàåòñÿ îò êàòóø-
à á êè ïèòàíèÿ ÷åðåç îäíîïîëóïåðè-
ðèñ.5 îäíûé âûïðÿìèòåëü VD3. Êàçà-
ëîñü áû, ìîùíîñòü ãåíåðàòîðà
èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî íàïîëîâè-
íó, íî èñêðà â òàêèõ áëîêàõ èí-
òåíñèâíåå è ñòàáèëüíåå. Îäíà-
êî ïåðåïîëþñîâêà âûâîäîâ êà-
òóøêè ïèòàíèÿ èçìåíÿåò ìîìåíò
çàðÿäà êîíäåíñàòîðà Ñ1 âî
âðåìåíè. Ýòî ïðèâîäèò ê óõóä-
øåíèþ ðàáîòû áëîêà èëè ê ïîë-
íîé åãî îñòàíîâêå. Ýòà êàòóø-
êà èìååò äðóãèå ïàðàìåòðû ïî
ñðàâíåíèþ ñ êàòóøêàìè â âàðè-
àíòàõ I è II. Ïîýòîìó èõ âçàèì-
à á íàÿ çàìåíà íå ðàâíîçíà÷íà.
Äàëüíåéøåå óñîâåðøåíñòâî-
ðèñ.6 âàíèå óñòðîéñòâ ýëåêòðîííîãî
çàæèãàíèÿ ïðèâåëè ê ñõåìå

ðèñ.7 ðèñ.8

24 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ

à á â
ã ä

ðèñ.6, íàçâàííîé áëîêîì ÝÌ1. ðóáèòü íîæîì è ìîëîòêîì. Âû-


Êîíñòðóêòèâíî îò ïðåäûäóùèõ ñîêèå âûñòóïû 4 âòóëîê êðåïëå-
áëîêîâ îí íè÷åì íå îòëè÷àåò- íèÿ ïîçâîëÿþò îäíîçíà÷íî îï-
ñÿ, íî â íåì óïðàâëÿþùèé ýëå- ðåäåëèòü íàïðàâëåíèå íàìîò-
êòðîä òèðèñòîðà çàøóíòèðîâàí êè êàòóøêè óïðàâëåíèÿ è ìåñ-
ðåçèñòîðîì R2, ÷òî ïîñòàâèëî òî êðåïëåíèÿ åå âûâîäà. Èçìå-
åãî ðàáîòó â ñòàíäàðòíûé ðå- íåíèå íàïðàâëåíèÿ íàìîòêè
æèì. Äèîä VD2 íå âëèÿåò íà ñèëüíî èçìåíèò óãîë îïåðåæå- å
ïîëîæèòåëüíûé âñïëåñê óïðàâ- íèÿ çàòóõàíèÿ. Â êàêóþ ñòîðî-
ëÿþùåãî íàïðÿæåíèÿ, íî øóíòè- íó íàìîòàíà øóíòèðóþùàÿ îá- ðèñ.9
ðóåò îòðèöàòåëüíûé. Ïðè ýòîì ìîòêà - çíà÷åíèÿ íå èìååò. Êà- æåñòêî, ÷òîáû èñêëþ÷èòü òðå- òîðûé çàùèùàåò åå îò ìåõàíè-
êàòóøêà óïðàâëåíèÿ ïîñòîÿííî òóøêà óïðàâëåíèÿ íàìîòàíà íèå ïðè âèáðàöèè äâèãàòåëÿ. ÷åñêèõ è ýëåêòðè÷åñêèõ ïîâðåæ-
íàãðóæåíà, ÷òî èñêëþ÷àåò åå âèòîê ê âèòêó ñ ìåæñëîéíîé Ñàìûì ñëîæíûì â ðåìîíòå äåíèé. Åñëè ïðèìåíèòü èçîëÿ-
âûñîêîâîëüòíûé ïðîáîé, ÷åãî èçîëÿöèåé. ÿâëÿåòñÿ âûñîêîâîëüòíûé òðàíñ- öèþ èç ïðîïèòàííîé ìàñëîì
íåëüçÿ ñêàçàòü î êàòóøêàõ ïèòà- Îäíàêî äëÿ êðåïëåíèÿ ñåð- ôîðìàòîð, èëè êàê åãî ÷àñòî òðàíñôîðìàòîðíîé áóìàãè -
íèÿ â áëîêàõ ÝÌ è ÌÁ â âàðè- äå÷íèêà êàòóøêè â íàìîòî÷- íàçûâàþò “áîáèíà”. Äëÿ åãî ðå- îíà äîëãî íå ïðîðàáîòàåò, à
àíòå III. íîì ñòàíêå íåîáõîäèìî èçãîòî- ìîíòà ïðîñòî íåîáõîäèìû îïûò ôòîðîïëàñòîâàÿ ïëåíêà íå ïîç-
Òåïåðü äàâàéòå ïîãîâîðèì î âèòü ïðèñïîñîáëåíèå, êîíñò- ðàáîòû ñ òîíêèìè ïðîâîäàìè è âîëèò óëîæèòü ïðîâîä âèòîê ê
íåèñïðàâíîñòÿõ, êîòîðûå âîç- ðóêöèÿ êîòîðîãî ïîêàçàíà íà ïðèëè÷íîå òåðïåíèå. Êîíñòðóê- âèòêó, ÷òî â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïðè-
íèêàþò â ïðîöåññå ýêñïëóàòà- ðèñ. 8. Îíî ñîñòîèò èç ôè- öèÿ òðàíñôîðìàòîðà ïðèâåäå- âåäåò ê ìåæâèòêîâûì ïðîáîÿì.
öèè áëîêîâ. Èõ óñëîâíî ìîæíî ãóðíîé áîáûøêè 2, êîòîðàÿ íà íà íà ðèñ. 9. Äëÿ åãî ðàçáîð- Íî åñëè ïîä ðóêàìè âñå åñòü, òî
ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû: ðåçüáå êðåïèòñÿ ê îñè íàìî- êè ïîëèýòèëåíîâûé áàíäàæ íå- ïîñëå ðàçáîðêè êàòóøêè æåëà-
1) íå ðàáîòàåò âîîáùå; 2) òî÷íîãî ñòàíêà 5 è äâóõ ãåòè- îáõîäèìî ðàçðóáèòü ñ òðåõ ñòî- òåëüíî ñîõðàíèòü ïðîêëååííóþ
ðàáîòàåò ñ ïåðåáîÿìè. íàêñîâûõ ïëàñòèí 1, ïîñðåä- ðîí ïî ëèíèÿì, ïîêàçàííûì íà àðìàòóðó êàòóøêè âìåñòå ñ çà-
Îáíàðóæèòü ïîâðåæäåíèå ñòâîì êîòîðûõ ïðè ïîìîùè ðèñ.9,à,á,â. Îáðàçîâàâøàÿñÿ êðåïëåííûì íà íåé âûñîêî-
ïðè íåèñïðàâíîñòÿõ 1-é ãðóïïû, âèíòîâ 3 è 4 ìàãíèòîïðîâîä êðûøêà îòêðûâàåòñÿ, êàê ïîêà- âîëüòíûì âûâîäîì. Êàê ïîêà-
êàê ïðàâèëî, ïðîùå. Êîíå÷íî, êðåïèòñÿ ê áîáûøêå (åñëè Âû çàíî íà ðèñ.9,â. Ñàì òðàíñ- çàíî íà ðèñ.9,å. Ïî ìåðå íà-
áëîê íóæíî ñíÿòü ñ äâèãàòåëÿ. íèêîãäà íå çàíèìàëèñü ïåðå- ôîðìàòîð âûíèìàþò çà ìàãíè- ìîòêè âòîðè÷íîé îáìîòêè îñ-
Ïðè âíèìàòåëüíîì âíåøíåì ìîòêîé ìîòî÷íûõ èçäåëèé, îá- òîïðîâîä. Íî ñíà÷àëà íóæíî òàâëÿéòå âñå áîëüøèå ïîëÿ ïî
îñìîòðå ìîæíî âûÿâèòü ìåõà- ðàòèòåñü çà ïîìîùüþ ê áîëåå âûíóòü âûâîä ïåðâè÷íîé îáìîò- êðàÿì (ðèñ.9,ä) âî èçáåæàíèå
íè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ: ïîâðåæ- îïûòíîìó òîâàðèùó). Ýòî æå êè, à ïîòîì âèíòîâîé âûâîä âû- ýëåêòðè÷åñêîãî ïðîáîÿ ìåæäó
äåíèå êàòóøåê ðîòîðîì èëè ïðèñïîñîáëåíèå ïðèìåíÿþò è ñîêîãî íàïðÿæåíèÿ. Ïîñêîëüêó âåðõíèìè è íèæíèìè ñëîÿìè.
ïðåäûäóùèì “ñïåöèàëèñòîì”, äëÿ ïåðåìîòêè êàòóøêè ïèòàíèÿ íàïðàâëåíèå åãî îáìîòîê îñî- Êîëè÷åñòâî âèòêîâ íå òðåáóåò
ïëîõèå ïàéêè âûâîäîâ, à òàêæå è âûñîêîâîëüòíîãî òðàíñôîð- áîãî çíà÷åíèÿ íå èìååò, òî èõ ñòðîãîãî ïîäñ÷åòà, íî íàðóæíûé
ãðóáûå ïîïûòêè äîñòóïà ê ïå- ìàòîðà. òàêæå ïðîùå ðàçðóáèòü. Íå ïû- äèàìåòð îáìîòêè íåîáõîäèìî
÷àòíîé ïëàòå. Ìîæíî ïîïðîáî- Êàòóøêà ïèòàíèÿ íàèáîëåå òàÿñü ñîõðàíèòü ïåðâè÷íóþ îá- ñîáëþñòè, èíà÷å îáìîòêà ëè-
âàòü ïðîçâîíèòü òåñòåðîì îá- ïðîñòà â êîíñòðóêòèâíîì èñ- ìîòêó. Ñòðîãî ãîâîðÿ, åñëè îá- áî íå ïîìåñòèòñÿ â áàíäàæå,
ìîòêè êàòóøåê íà îáðûâ. Ïðè ïîëíåíèè è íàìîòàíà âíàâàë ìîòêè òðàíñôîðìàòîðà âêëþ- ëèáî áóäåò áîëòàòüñÿ âî âðåìÿ
ýòîì ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî íà ïëàñòìàññîâîì êàðêàñå. Áû- ÷èòü ñîãëàñîâàííî, òî íàïðÿ- ðàáîòû äâèãàòåëÿ è íåèçáåæíî
èõ ñîïðîòèâëåíèå èìååò áîëü- âàþò äâå ðàçíîâèäíîñòè òàêèõ æåíèå íà âûñîêîâîëüòíîì ïðî- âûéäåò èç ñòðîÿ.
øîé ðàçáðîñ, è ðå÷ü ìîæåò êàòóøåê: ñ áàíäàæîì ñòåêëî- âîäå áóäåò âûøå, õîòÿ è íå íà- Ïîñëå óñòàíîâêè àðìàòóðû
èäòè òîëüêî î âûÿâëåíèè îáðû- ëåíòîé (ñ ïîñëåäóþùåé ïðî- ñòîëüêî, ÷òîáû ýòî ìîæíî áûëî âûñîêîâîëüòíîãî ïðîâîäà åå
âà. Îðèåíòèðîâî÷íî ýòî òàêèå ïèòêîé ëàêîì) è îïðåññîâàí- çàìåòèòü. íóæíî ïåðåâÿçàòü òîíêèìè
âåëè÷èíû: êàòóøêè ïèòàíèÿ íûå ïîëèýòèëåíîì. Ïðè ðàç- Åñëè íàìîòêà ïåðâè÷íîé îá- ïðî÷íûìè íèòêàìè. Êàòóøêó
0,8...2,0 êÎì; êàòóøêè óïðàâëå- áîðêå ýòèõ êàòóøåê ìîæíî ïðè ìîòêè íèêàêèõ òðóäíîñòåé íå ìîæíî ïðîâåðèòü íà ñòåíäå áåç
íèÿ 50...100 Îì; âûñîêîâîëüò- æåëàíèè ÷àñòè÷íî ñîõðàíèòü ïðåäñòàâëÿåò, òî ñî âòîðè÷íîé áàíäàæà. Åñëè æå áëîê áóäåò
íûé òðàíñôîðìàòîð: îáìîòêà åå îáìîòêó, íî ýòî íåöåëåñî- äåëî îáñòîèò êóäà ñëîæíåå. óñòàíîâëåí íà äâèãàòåëü - îáÿ-
I 0,8 Îì, îáìîòêà II 2...3 êÎì. îáðàçíî. Èõ òàêæå ëó÷øå ðàç- Åùå ðàç âçãëÿíèòå íà òàáë.1, è çàòåëüíî ïðîèçâåäèòå ïîëíóþ
Íàèáîëåå ïðîñòî îòðåìîí- ðóáèòü âûøåóêàçàííûì ñïîñî- åñëè ó Âàñ íåò ïîäõîäÿùåé èçî- ñáîðêó òðàíñôîðìàòîðà â îá-
òèðîâàòü êàòóøêó óïðàâëåíèÿ. áîì, íå ðàçðóøàÿ êàðêàñ. Ó÷è- ëÿöèè èëè ïðîâîäà óêàçàííîãî ðàòíîì ïîðÿäêå, âñòàâèâ íà
Åå êîíñòðóêöèÿ è íàïðàâëåíèå òûâàÿ íåêðèòè÷íîñòü ýòîé îá- äèàìåòðà (ìîæíî íåñêîëüêî ñâîå ìåñòî íèçêîâîëüòíûé âû-
íàìîòêè îáìîòîê ïîêàçàíû íà ìîòêè, åå ìîæíî íàìîòàòü ïîä- òîíüøå), òî äàëüíåéøàÿ ðàáî- âîä. Øâû àêêóðàòíî çàïëàâüòå
ðèñ. 7. Ìîòî÷íûå äàííûå ïðè- õîäÿùèì ïðîâîäîì áåç ïîä- òà áåññìûñëåííà ïî ñëåäóþ- ãîðÿ÷èì ïàÿëüíèêîì, íå äîïóñ-
âåäåíû â òàáë.1 (ÐÝ 7/2001). ñ÷åòà âèòêîâ, îðèåíòèðóÿñü ïî ùèì ïðè÷èíàì: ïðè äèàìåòðå êàÿ ïîïàäàíèÿ ïðèïîÿ.
Íå ïûòàéòåñü ðàçìàòûâàòü êà- çàïîëíåíèþ êàðêàñà. Íî ïðè ïðîâîäà èëè òîëùèíå èçîëÿ-
òóøêó. Îáðûâ îáû÷íî áûâàåò â ýòîì îáìîòêà äîëæíà áûòü öèè, áîëüøå óêàçàííûõ îáìîò- (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
íà÷àëå îáìîòêè. Åå ëó÷øå ðàç- ïëîòíîé, à âûâîäû çàêðåïëåíû êà íå âìåùàåòñÿ â áàíäàæ, êî-

Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 25


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ

Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå


http//schematic.by.ru VD2 âûõîäèò èç ðåæèìà ñòàáèëèçàöèè, è åñëè îí íå ïîëíîñòüþ çàðÿæåí, òî íå îáåñ-
Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî óñòðîéñòâî ðàáîòàåò â ðåæèìå èñòî÷íèêà òî- ïå÷èò òðåáóåìûé äëÿ ïóñêà äâèãàòåëÿ íà÷àëü-
Îïòèìàëüíûì ñ÷èòàþò ðåæèì çàðÿäêè, êà (âî âõîäíîé öåïè êîíäåíñàòîð Ñ1 ñ áîëü- íûé òîê 200 À. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïóñêîâîå
êîãäà çàðÿäíûé òîê ÷èñëåííî ðàâåí 10% øèì ðåàêòèâíûì ñîïðîòèâëåíèåì). óñòðîéñòâî ýôôåêòèâíî ðàáîòàëî ïàðàë-
îò íîìèíàëüíîé åìêîñòè àêêóìóëÿòîðà, íî Åñëè çàðÿäíûé òîê óìåíüøàåòñÿ, óñòðîé- ëåëüíî ñ àêêóìóëÿòîðîì, îíî äîëæíî îáåñ-
íåêîòîðûå çàâîäû-èçãîòîâèòåëè äëÿ óâåëè÷å- ñòâî ïåðåõîäèò â ðåæèì èñòî÷íèêà íàïðÿæå- ïå÷èâàòü òîê íå ìåíåå 100 À ïðè íàïðÿæå-
íèÿ ñðîêà ñëóæáû ðåêîìåíäóþò äâàäöàòè÷à- íèÿ, è åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê ìàëîìîù- íèè 10...14 Â. Ïðè ýòîì íîìèíàëüíàÿ ìîù-
ñîâîé ðåæèì çàðÿäêè òîêîì, ðàâíûì 5% íûé ëàáîðàòîðíûé áëîê ïèòàíèÿ. Ïðè òîêå íîñòü ñåòåâîãî òðàíñôîðìàòîðà Ò1 (ðèñ.3)
åìêîñòè áàòàðåè. Äëÿ ýòîãî ñëóæèò ïðîñòîå, íàãðóçêè ìåíåå 0,3 À óðîâåíü ïóëüñàöèé äîëæíà áûòü íå ìåíåå 800 Âò.
ìàëîãàáàðèòíîå è ýêîíîìè÷íîå çàðÿäíîå óñ- íå ïðåâûøàåò 16 ìÂ, à âûõîäíîå ñîïðîòèâ- Äëÿ ñåòåâîãî òðàíñôîðìàòîðà óäîáíî
òðîéñòâî, êîòîðîå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ëåíèå èñòî÷íèêà óìåíüøàåòñÿ äî íåñêîëüêèõ èñïîëüçîâàòü òîðîèäàëüíîå æåëåçî îò ËÀ-
äîçàðÿäêè àêêóìóëÿòîðîâ åìêîñòüþ äî 100 îì. Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî ïîìåùàþò â êîðîá- ÒÐÀ ñå÷åíèåì îò 230 äî 280 ìì (ìèíèìàëü-
À-÷, è äëÿ çàðÿäêè â ðåæèìå, áëèçêîì ê îï- êó èç èçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà ðàçìåðàìè íûå ãàáàðèòû è ìàññà óñòðîéñòâà). Ïåðåä íà-
òèìàëüíîìó, ìîòîöèêëåòíûõ áàòàðåé, à òàê- 155õ80õ70 ìì. Òðàíñôîðìàòîð Ò1 íàìàòû- ìîòêîé çàêðóãëÿþò íàïèëüíèêîì îñòðûå êðàÿ
æå (ïðè íåñëîæíîé äîðàáîòêå) â êà÷åñòâå ëà- âàþò íà êîëüöåâîì ìàãíèòîïðîâîäå òèïîðàç- íà ãðàíÿõ ìàãíèòîïðîâîäà è îáìàòûâàþò åãî
áîðàòîðíîãî áëîêà ïèòàíèÿ. ìåðà Ê40õ25õ11 èç ôåððèòà 1500ÍÌ1. ëàêîòêàíüþ (ñòåêëîòêàíüþ). Ïåðâè÷íàÿ îá-
Óñòðîéñòâî âûïîëíåíî íà òðàíçèñòîðíîì Ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà èìååò 2õ160 âèòêîâ ìîòêà òðàíñôîðìàòîðà èìååò 260...290 âèò-
äâóõòàêòíîì ïðåîáðàçîâàòåëå íàïðÿæåíèÿ ïðîâîäà ÏÝÂ-2 0,49, âòîðè÷íàÿ - 72 âèòêà
ñ àâòîòðàíñôîðìàòîðíîé ñâÿçüþ è ìîæåò ïðîâîäà ÏÝÂ-2 0,8. Îáìîòêè èçîëèðîâàíû
ðàáîòàòü â äâóõ ðåæèìàõ: èñòî÷íèêà òîêà è äâóìÿ ñëîÿìè ëàêîòêàíè. Ñòàáèëèòðîí VD2
èñòî÷íèêà íàïðÿæåíèÿ, â ðåæèìå èñòî÷íèêà óñòàíàâëèâàþò íà òåïëîîòâîä ïëîùàäüþ 25
íàïðÿæåíèÿ - ïðè âûõîäíîì òîêå, ìåíüøåì ñì2. Òðàíçèñòîðû ðàáîòàþò â êëþ÷åâîì ðå-
ïðåäåëüíîãî. Ïðè óâåëè÷åíèè òîêà íàãðóç- æèìå è â òåïëîîòâîäàõ íå íóæäàþòñÿ. Êîí-
êè âûøå ýòîãî çíà÷åíèÿ (âûõîäíîå íàïðÿæå- äåíñàòîð Ñ1 - áóìàæíûé íà íàïðÿæåíèå íå
íèå ðåçêî óìåíüøàåòñÿ) - â ðåæèìå èñòî÷- ìåíåå 400 Â.
íèêà òîêà. Ðåæèì èñòî÷íèêà òîêà îáåñïå- Ïðè çàðÿäêå ìàëîãàáàðèòíûõ àêêóìóëÿòî-
÷åí âêëþ÷åíèåì áàëëàñòíîãî êîíäåíñàòîðà ðîâ åìêîñòüþ äî åäèíèö àìïåð-÷àñîâ è ðå-
â ïåðâè÷íóþ öåïü ïðåîáðàçîâàòåëÿ. Ïðèí- ðèñ.3
ãåíåðàöèè ãàëüâàíè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ öåëå-
öèïèàëüíàÿ ñõåìà çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà ïî- ñîîáðàçíî ðåãóëèðîâàòü òîê çàðÿäêè, èñïîëü-
êàçàíà íà ðèñ.1. êîâ ïðîâîäà ÏÝÂ-2 äèàìåòðîì 1,5...2,0 ìì
çóÿ âìåñòî êîíäåíñàòîðà Ñ1 íàáîð êîí- (ëþáîãî òèïà ñ ëàêîâîé èçîëÿöèåé). Åå ðàñ-
äåíñàòîðîâ, êîììóòèðóåìûõ ïåðåêëþ÷àòå- ïðåäåëÿþò ðàâíîìåðíî â òðè ñëîÿ, ñ ìåæ-
ëåì. Ìàêñèìàëüíûé òîê çàðÿäêè (òîê çàìû- ñëîéíîé èçîëÿöèåé. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ïåð-
êàíèÿ âûõîäíîé öåïè) ïðîïîðöèîíàëåí âè÷íîé îáìîòêè òðàíñôîðìàòîð âêëþ÷àþò
åìêîñòè áàëëàñòíîãî êîíäåíñàòîðà (ïðè 4 â ñåòü è çàìåðÿþò òîê õîëîñòîãî õîäà. Îí
ìêÔ òîê ðàâåí 0,46 À). äîëæåí ñîñòàâëÿòü 200...380 ìÀ. Åñëè òîê
Ïðè íàëàæèâàíèè óáåæäàþòñÿ â ðàáîòî- ìåíüøå, ÷àñòü âèòêîâ íàäî îòìîòàòü, åñëè
ñïîñîáíîñòè óñòðîéñòâà ïðè çàìûêàíèè âû- áîëüøå - äîìîòàòü. Ïðè ðàáîòå â ðåæèìå õî-
õîäíîé öåïè. Òîê çàìûêàíèÿ äîëæåí áûòü íå ëîñòîãî õîäà íå äîëæíî áûòü íàãðåâà, ÷òî
ìåíåå 0,45...0,46 À, èíà÷å ñëåäóåò ïîäî- ñâèäåòåëüñòâóåò î ìåæâèòêîâûõ çàìûêàíèÿõ
áðàòü ðåçèñòîðû Rl, R2 äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íà- èëè ïðîäàâëèâàíèè è çàìûêàíèè ÷àñòè îá-
äåæíîãî íàñûùåíèÿ òðàíçèñòîðîâ VT1, VT2. ìîòêè ÷åðåç ìàãíèòîïðîâîä.  ýòîì ñëó÷àå
Áîëüøèé òîê çàìûêàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò ìåíü- íàìîòêó ñëåäóåò âûïîëíèòü çàíîâî.
Âòîðè÷íóþ îáìîòêó íàìàòûâàþò èçîëèðî-
ðèñ.1 âàííûì ìíîãîæèëüíûì ìåäíûì ïðîâîäîì
Ñåòåâîå íàïðÿæåíèå ÷åðåç áàëëàñòíûé ñå÷åíèåì íå ìåíåå 6 ìì2 (íàïðèìåð, òèïà
êîíäåíñàòîð Ñ1 ïîñòóïàåò íà âûïðÿìèòåëü- ÏÂÊÂ ñ ðåçèíîâîé èçîëÿöèåé). Îíà ñîäåð-
íûé ìîñò VD1. Ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæå- æèò äâå îáìîòêè ïî 15...18 âèòêîâ. Íàìàòû-
íèÿ ñîáðàí íà òðàíçèñòîðàõ VT1, VT2, òðàíñ- âàþò âòîðè÷íûå îáìîòêè îäíîâðåìåííî (äâó-
ôîðìàòîðå Ò1 è ðàáîòàåò íà ÷àñòîòå 5...10 ìÿ ïðîâîäàìè), ÷òî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü îäè-
êÃö. Ñòàáèëèòðîí VD2 çàùèùàåò îò ïåðå- íàêîâûå íàïðÿæåíèÿ â îáåèõ îáìîòêàõ
ãðóçêè ïî íàïðÿæåíèþ òðàíçèñòîðû ïðåîá- (12...13,8 Â) ïðè ñåòåâîì íàïðÿæåíèè 220 Â.
ðàçîâàòåëÿ íà õîëîñòîì õîäå, à òàêæå ïðè Èçìåðÿòü íàïðÿæåíèå âî âòîðè÷íîé îáìîò-
çàìûêàíèè âûõîäà óñòðîéñòâà, êîãäà ãåíåðà- êå ëó÷øå íà ïîäêëþ÷åííîì ê êëåììàì Õ2, ÕÇ
öèÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ ìîæåò ñîðâàòüñÿ. Òîê íàãðóçî÷íîì ðåçèñòîðå ñîïðîòèâëåíèåì
íàãðóçêè âûïðÿìèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ, åãî âû- ðèñ.2 5...10 Îì. Ìåòàëëè÷åñêèå ýëåìåíòû êîðïó-
õîäíîå íàïðÿæåíèå óâåëè÷èâàåòñÿ, è ñòàáè- ñà èñïîëüçóþò íå òîëüêî äëÿ êðåïëåíèÿ äè-
ëèòðîí VD2 îãðàíè÷èâàåò íàïðÿæåíèå íà âû- øåìó ñîïðîòèâëåíèþ ðåçèñòîðîâ. îäîâ, íî è â êà÷åñòâå òåïëîîòâîäà áåç äè-
õîäå ìîñòà VD1. Ðàäèî ¹5, 1993 ã., ñòð.37 ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîêëàäîê (“ïëþñ” äèîäà ñî-
Íàãðóçî÷íàÿ õàðàêòåðèñòèêà óñòðîéñòâà Ïóñêîâîå óñòðîéñòâî åäèíåí ñ êðåïåæíîé ãàéêîé).
ïîêàçàíà íà ðèñ.2. Ïðè óâåëè÷åíèè òîêà íà- Ïóñêîâîå óñòðîéñòâî ïðîäëåâàåò ñðîê Êîíòàêòû âêëþ÷àòåëÿ S1 äîëæíû áûòü ðàñ-
ãðóçêè äî 0,35...0,4 À âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ñëóæáû àêêóìóëÿòîðà è ïîçâîëÿåò çàâîäèòü ñ÷èòàíû íà òîê íå ìåíåå 5 À.
èçìåíÿåòñÿ íåçíà÷èòåëüíî, à çàòåì ðåçêî õîëîäíûé äâèãàòåëü çèìîé, äàæå ïðè íå ïîë- Ïðîñòûå ïðîòèâîóãîííûå
óìåíüøàåòñÿ. Åñëè ê âûõîäó ïîäêëþ÷èòü íå- íîñòüþ çàðÿæåííîì àêêóìóëÿòîðå. Èçâåñò- óñòðîéñòâà
äîçàðÿæåííóþ áàòàðåþ, íàïðÿæåíèå íà âû- íî, ÷òî ïðè ìèíóñîâîé òåìïåðàòóðå àêêóìó- Ñàìîå ïðîñòîå ñòîðîæåâîå óñòðîéñòâî
õîäå ìîñòà VD1 óìåíüøàåòñÿ, ñòàáèëèòðîí ëÿòîð ñíèæàåò ñâîþ îòäà÷ó íà 25...40%, è äëÿ àâòîìîáèëÿ ïîêàçàíî íà ðèñ.4. Ñõåìà

26 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ÏÀÒÅÐ
ÍÓÒÁ
ÍÐÛÈÉÊÀ
ÔÎÍÄ

ðèñ.4 ðèñ.5 ðèñ.6


ñîñòîèò âñåãî èç îäíîãî äèîäà, óñòàíàâëè-
âàåìîãî ìåæäó ãåíåðàòîðîì íàïðÿæåíèÿ è
àêêóìóëÿòîðîì, à òàêæå òóìáëåðà SA1.
Óñòðîéñòâî âêëþ÷àåòñÿ íà îõðàíó òóìáëå-
ðîì è íà÷èíàåò ïðîÿâëÿòü ñåáÿ òîëüêî ïðè
ïîïûòêå çàâåñòè äâèãàòåëü - íà÷èíàåò ðàáî-
òàòü êëàêñîí àâòîìîáèëÿ, íî íàäåæíåå, åñ-
ëè ýòî äîïîëíèòåëüíî óñòàíîâëåííûé ðå-
âóí. Ïåðåä çàïóñêîì äâèãàòåëÿ âëàäåëåö
äîëæåí îòêëþ÷èòü ñòîðîæåâîé ñèãíàëèçà-
òîð ñêðûòíî óñòàíîâëåííûì òóìáëåðîì.
Äèîä ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáîé íà ïðÿ-
ìîé òîê íå ìåíåå 50 À è îáðàòíîå íàïðÿ-
æåíèå íå ìåíåå 20 Â. ðèñ.7
Òàêàÿ ñõåìà õîòÿ è ïðèâëåêàòåëüíà ñâî-
åé ïðîñòîòîé, íî îáëàäàåò ðÿäîì íåäîñòàò-
êîâ: ïî õàðàêòåðó ïîÿâëåíèÿ çâóêà íåñëîæ-
íî ïîíÿòü ìåñòî ïîäêëþ÷åíèÿ è ïðèíöèï
ðàáòû ñèãíàëèçàòîðà, à ïðè íåðàáîòàþ-
ùåì äâèãàòåëå ñïîêîéíî åãî îòêëþ÷èòü.
Íà ðèñ.5 ïðèâåäåíà áîëåå ñîâåðøåííàÿ
ñõåìà, èñïîëüçóþùàÿ òó æå ñàìóþ èäåþ. Äî-
ïîëíèòåëüíî óñòàíîâëåííîå ðåëå Ê1 ñâîè-
ìè êîíòàêòàìè ñàìîáëîêèðóåòñÿ è ïîçâîëÿ-
åò çàôèêñèðîâàòü âî âêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè
ïèòàíèå ðåâóíà íåçàâèñèìî îò äàëüíåéøèõ
äåéñòâèé óãîíùèêà.
 òàêîì ñîñòîÿíèè ñõåìà áóäåò íàõîäèòü-
ñÿ, ïîêà åå íå îòêëþ÷àò òóìáëåðîì SA1
èëè æå íå ðàçðÿäèòñÿ àêêóìóëÿòîð, ÷òî, ó÷è- ðèñ.8 ðèñ.9
òûâàÿ åãî áîëüøóþ åìêîñòü è îòíîñèòåëüíî
íåáîëüøîå ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè çâóêîâûì òîðûå ðàçðûâàþò öåïü êàòóøêè. Èç-çà ïðå- òûâàòü ïðè òîêå áîëåå 1,6...4,6 À (íàèáîëåå
ñèãíàëèçàòîðîì (0,2...0,3 À), ïðîèçîéäåò íå- ðûâèñòîñòè òîêà ÷åðåç êàòóøêó ãóäêà òèðè- ÷óâñòâèòåëüíû ãåðêîíû ñ îäíîé ãðóïïîé íîð-
ñêîðî. ñòîð âûêëþ÷àåòñÿ ïî îêîí÷àíèè äåéñòâèÿ ìàëüíî ðàçîìêíóòûõ êîíòàêòîâ). Ïðè ýòîì
Åñëè òóìáëåð SA1 ïðèìåíèòü ñ äâóìÿ ãðóï- ñèãíàëà íà óïðàâëÿþùåì ýëåêòðîäå. âíóòðåííåå ñîïðîòèâëåíèå òîêîâîãî ðåëå
ïàìè ïåðåêëþ÷àþùèõ êîíòàêòîâ, íàïðèìåð, Ñõåìó ìîæíî ñäåëàòü åùå ïðîùå, åñëè î÷åíü ìàëî è íèêàêîãî âëèÿíèÿ íà ðàáîòó
òèïà Ò3, òî ñâîáîäíóþ ãðóïïó ìîæíî èñïîëü- âîñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå äàò÷èêà ðàáîòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ íå îêàçûâàåò.
çîâàòü â ðàçðûâ öåïè çàìêà çàæèãàíèÿ äëÿ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ òîêîâûì Åùå îäèí âàðèàíò ñèãíàëèçàòîðà ïîêàçàí
áëîêèðîâêè çàïóñêà äâèãàòåëÿ. ðåëå Ê1 (ðèñ.7). íà ðèñ.9. Öåïü áàçû òèðèñòîðà ïîäêëþ÷à-
Äèîäû VD2 è VD3 ïîäîéäóò ëþáûå íà òîê Êðîìå òîãî, äàííàÿ ñõåìà ïîçâîëÿåò ïîä- åòñÿ òàê, ÷òîáû ïðè çàìûêàíèè êîíòàêòîâ
íå ìåíåå 1 À. êëþ÷èòü äîïîëíèòåëüíûå äàò÷èêè, ñðàáàòû- çàìêà çàæèãàíèÿ êîíäåíñàòîð Ñ1 íà÷èíàë
Ðåëå Ê1 ëó÷øå èñïîëüçîâàòü â ãåðìåòè÷- âþùèå íà çàìûêàíèå (F1, F2). Èõ ìîæíî óñ- çàðÿæàòüñÿ ÷åðåç äèîä è ðåçèñòîð R1. Òðàí-
íîì èñïîëíåíèè, íàïðèìåð, òèïà ÐÝÑ-48À, òàíîâèòü íà êàïîòå è â áàãàæíèêå. Ïîÿâëå- çèñòîð VT1 îòêðûâàåòñÿ, è ñðàáàòûâàåò òè-
ïàñïîðò ÐÑ4.590.202, èëè àíàëîãè÷íîå íà íèå òîêà â öåïè, ãäå âêëþ÷åíà îáìîòêà Ê1, ðèñòîð VS1, âêëþ÷àÿ çâóêîâîé ñèãíàëèçàòîð.
ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå 12 Â. ïðèâåäåò ê ñðàáàòûâàíèþ ãðóïïû êîíòàêòîâ Òàêèå ïðîòèâîóãîííûå óñòðîéñòâà ìîæíî
Îáåñïå÷èòü ôèêñàöèþ ñðàáàòûâàíèÿ ðå- Ê1.1, êîòîðûå âêëþ÷àò òèðèñòîð VS1. èñïîëüçîâàòü êàê îòäåëüíî, òàê è â ñîñòàâå
âóíà ìîæíî è áåç ïîìîùè ðåëå (ðèñ.6). Â Òîêîâîå ðåëå íåñëîæíî èçãîòîâèòü íà îñ- ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé ñèãíàëèçàöèè. Êðî-
ýòîì ñëó÷àå èñïîëüçóåòñÿ ýëåêòðîííûé êîì- íîâå ãåðêîíà (ðèñ.8). Ãåðêîí ïîòðåáóåòñÿ ìå òîãî, áëàãîäàðÿ ñâîåé ïðîñòîòå èõ ëåã-
ìóòàòîð - òèðèñòîð VS1. Ïðè îäíîêðàòíîì ÷óòü áîëüøèõ ðàçìåðîâ, ÷åì íàèáîëåå ðàñ- êî óñòàíîâèòü íà ìîòîöèêë èëè ëþáîå äðó-
ñðàáàòûâàíèè îí áóäåò íàõîäèòüñÿ â îò- ïðîñòðàíåííûå ÊÝÌ-1. Åãî ìîæíî äîñòàòü, ãîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, ãäå íåò ìåñòà
êðûòîì ñîñòîÿíèè, ïîêà íå áóäåò ðàçîðâà- íàïðèìåð, ðàçîáðàâ ãåðêîíîâîå ðåëå èç ñå- èëè íåîáõîäèìîñòè óñòàíàâëèâàòü áîëåå
íà öåïü ðåâóíà. Â ýòîé ñõåìå íåëüçÿ èñïîëü- ðèè ÐÏÃ-8. Íà ñòåêëÿííûé áàëëîí íàêëåèâà- ñëîæíîå óñòðîéñòâî. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ïî-
çîâàòü çâóêîâîé ñèãíàëèçàòîð, èìåþùèéñÿ þò áóìàæíûé êàðêàñ è íàìàòûâàþò äâà ìåñòèòü âñå äåòàëè óñòðîéñòâà â çàêðûòûé
â àâòîìîáèëå, èç-çà òîãî, ÷òî ïðèíöèï åãî ñëîÿ ïî 20 âèòêîâ ïðîâîäîì ìàðêè ÏÝ ñ êîðïóñ èç äèýëåêòðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, ÷òî-
ðàáîòû ïîäîáåí çóììåðó, - êîëåáëþùàÿñÿ äèàìåòðîì 1,8...2,5 ìì.  çàâèñèìîñòè îò òè- áû èñêëþ÷èòü çàìûêàíèå öåïåé íà êîðïóñ è
ìåìáðàíà ñâÿçàíà ñ ãðóïïîé êîíòàêòîâ, êî- ïà ïðèìåíÿåìîãî ãåðêîíà îí áóäåò ñðàáà- âîçíèêíîâåíèå ïîæàðà.

Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 27


ÏÀÒÅÐ
ÍÓÒÁ
ÍÐÛÈÉÊÀ
ÔÎÍÄ

Èíòåðåñíûå óñòðîéñòâà èç ìèðîâîãî ïàòåíòíîãî ôîíäà


 ïàòåíòå Ãåðìàíèè 3907558 îïèñàí òðåõ- (ðèñ.4), êîòîðûå ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ôàçàì À, Â,
ôàçíûé ýëåêòðîäâèãàòåëü. Îñîáåííîñòü Ñ ñåòè ÷åðåç ðåçèñòîðû R1, R2 è êîíäåíñàòîð
ýòîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ (ðèñ.1) ñîñòîèò â òîì, Ñ1. Ëîãèêà ðàáîòû ôàçîóêàçàòåëÿ òàêîâà: ïðè
÷òî â íåì íåò âðàùàþùèõñÿ ÷àñòåé. Ýëåêòðî- íàëè÷èè âñåõ òðåõ ôàç ãîðèò èíäèêàòîð 3; åñ-
äâèãàòåëü ñîñòîèò èç òðåõ ýëåêòðîìàãíèòîâ (êà- ëè ïîðÿäîê ñëåäîâàíèÿ ôàç ïðàâèëüíûé (ò.å. âû-
òóøåê 3 è âòÿæíûõ ìàãíèòîâ 4), êàæäûé èç êî- âîäû À, Â, Ñ ïîäêëþ÷åíû ê ñîîòâåòñòâóþùèì
òîðûõ ïèòàåòñÿ îò ñâîåé ôàçû À, Â èëè Ñ. ôàçàì), òî äîïîëíèòåëüíî ñâåòèòñÿ èíäèêàòîð
Âòÿæíûå ìàãíèòû 4 ÷åðåç íàïðàâëÿþùèå øòî- 2; åñëè ïîðÿäîê ôàç íàðóøåí, ñâåòèòñÿ èíäè-
êè 5 ñîåäèíåíû ñ êîëåíâàëîì 2, çàêðåïëåííûì êàòîð 1.
â ïîäøèïíèêàõ 1. Âûñòóïû (êîëåíà) êîëåíâàëà Ñèñòåìà îòáîðà ìîùíîñòè îò âûñî-
2 ðàçâåðíóòû â ïîïåðå÷íîé ïëîñêîñòè íà óãëû êîâîëüòíîé ëèíèè ïîñòîÿííîãî òîêà îïè-
120° ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó. Ïîýòîìó ïðè ñàíà â ïàòåíòå ÐÑÒ 90/16104. Â ïðîâîä 1 âû-
òðåõôàçíîì âêëþ÷åíèè ýëåêòðîìàãíèòîâ êî- ñîêîâîëüòíîé ëèíèè (ðèñ.5) âêëþ÷åí ïðåîáðà-
ëåíâàë íà÷èíàåò âðàùàòüñÿ ñî ñêîðîñòüþ, îï- çîâàòåëü ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ â ïåðåìåí-
ðåäåëÿåìîé ÷àñòîòîé ôàçíûõ íàïðÿæåíèé. íîå 2. Âûõîäíîå ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå ïðå-
 ïàòåíòå Ôðàíöèè 2646030 îïèñàíî óñò- îáðàçîâàòåëÿ ÷åðåç òðàíñôîðìàòîð 3 ïåðåäà-
ðîéñòâî êîíòðîëÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ðà- åòñÿ íà âûïðÿìèòåëü 4, à ñ íåãî íà ëèíèþ
áîòû äâèãàòåëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà. Óñòðîé- ïåðåäà÷è íàïðÿæåíèÿ ïîòðåáèòåëþ 5. Ó ïîòðå-
ñòâî (ðèñ.2) ñîñòîèò èç öèôðî-àíàëîãîâîãî ðèñ.1 áèòåëÿ óñòàíîâëåí ïðåîáðàçîâàòåëü ïîñòîÿí-
ïðåîáðàçîâàòåëÿ (ÖÀÏ) 2, íà êîòîðûé ïîäàåò- íîãî íàïðÿæåíèÿ â òðåõôàçíîå ïåðåìåííîå, êî-
ñÿ öèôðîâîé óïðàâëÿþùèé ñèãíàë 1. Ñ âûõî- òîðîå ÷åðåç òðåõôàçíûé òðàíñôîðìàòîð 3 ïå-
äà ÖÀÏ 2 àíàëîãîâîå óïðàâëÿþùåå íàïðÿæå- ðåäàåòñÿ â òðåõôàçíóþ ñåòü À, Â, Ñ ïîòðåáè-
íèå ïîñòóïàåò íà îïåðàöèîííûé óñèëèòåëü òåëÿ.
DA1, à ñ åãî âûõîäà ÷åðåç äèîä VD1 - íà óï-  ïàòåíòå ÑØÀ 5061836 îïèñàíà ìèêðî-
ðàâëÿþùèé òðàíçèñòîð VT1, â êîëëåêòîðíóþ âîëíîâàÿ ñèñòåìà äëÿ ïîäîãðåâà ëîïà-
öåïü êîòîðîãî âêëþ÷åí äâèãàòåëü ïîñòîÿííîãî ñòåé äâèãàòåëÿ ñàìîëåòà. Ïîäîãðåâ ëîïà-
òîêà 3. Îñîáåííîñòüþ óñòðîéñòâà ÿâëÿåòñÿ ñòåé íåîáõîäèì ïðè èõ îáëåäåíåíèè. Äëÿ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ îáëåäåíåíèÿ íà êîðïóñå äâèãàòå-
ðèñ.2 ëÿ óñòàíàâëèâàþò ìèêðîâîëíîâûé èçëó÷àòåëü 1

ðèñ.4
ðèñ.5
ðèñ.3

(ðèñ.6), êîíóñ èçëó÷åíèÿ êîòîðîãî íàïðàâëåí


íà ëîïàñòè. Èçëó÷àþòñÿ ìèêðîâîëíû íà ÷àñòî-
òå, êîòîðàÿ íå ïîãëîùàåòñÿ íè ëüäîì, íè âî-
äîé, íî ïîãëîùàåòñÿ ìàòåðèàëîì ëîïàñòåé. Â
ðèñ.6 ðåçóëüòàòå íàãðåâà ëåäÿíàÿ êîðêà ñ ëîïàñòåé
ñëåòàåò.
âêëþ÷åíèå â öåïü îáðàòíîé ñâÿçè îïåðàöèîí-  ïàòåíòå ßïîíèè 4-256821 îïèñàí ïðèáîð
íîãî óñèëèòåëÿ èíòåãðèðóþùåé öåïî÷êè R3C1, äëÿ èçìåðåíèÿ íåðåãóëÿðíîñòè âðàùå-
êîòîðàÿ ïîâûøàåò ñòàáèëüíîñòü ðàáîòû óñòðîé- ðèñ.7 íèÿ âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. Ëó÷ ëàçåðà 1
ñòâà. (ðèñ.7) íàïðàâëåí íà íàêëîííîå çåðêàëî 3, çà-
Äåòåêòîð íàðóøåíèÿ ðàáîòû ïîñëåäî- Èçëó÷åíèå ñâåòîäèîäîâ ïðèíèìàåòñÿ ôîòîïðè- êðåïëåííîå íà âàëó 2 ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. Ëó÷ ëà-
âàòåëüíî ñîåäèíåííûõ òèðèñòîðîâ îïè- åìíèêàìè 1, ñèãíàëû êîòîðûõ ÷åðåç óñèëèòåëè çåðà, ïàäàþùèé íà çåðêàëî 3, îòðàæàåòñÿ
ñàí â ïàòåíòå ßïîíèè 2-50691.  âûñîêîâîëüò- 2 ïîñòóïàþò íà óñòàíîâî÷íûå âõîäû S òðèããå- ïîä óãëîì è ïîïàäàåò íà îäèí èç ôîòîïðèåì-
íûõ óñòðîéñòâàõ îáû÷íî ïîñëåäîâàòåëüíî âêëþ- ðîâ 3. Åñëè ñâåòîäèîä èçëó÷àåò, òî ïðè ïîñòóï- íèêîâ 4, ðàñïîëîæåííûõ ïî îêðóæíîñòè ñ îäè-
÷àþò íàáîð òèðèñòîðîâ VS1, VS2,..., VSn ëåíèè òàêòîâîãî èìïóëüñà íà âõîä Ñ òðèããåðà íàêîâûì øàãîì ïî óãëó 360°/n, ãäå n - êîëè-
(ðèñ.3). Âûõîä èç ñòðîÿ (ïðîáîé) ëþáîãî èç íèõ íà åãî âûõîäå ïîÿâëÿåòñÿ ëîã.”1”, åñëè èçëó÷å- ÷åñòâî ôîòîïðèåìíèêîâ. Ñèãíàëû ôîòîïðèåì-
ïðèâîäèò ê ïåðåðàñïðåäåëåíèþ íàïðÿæåíèÿ è íèÿ íåò, òî íà âûõîäå òðèããåðà óñòàíàâëèâàåò- íèêîâ 4 ïîñòóïàþò íà èçìåðèòåëüíûé áëîê 5,
ïîâûøåíèþ åãî íà äðóãèõ òèðèñòîðàõ, ÷òî ñÿ ëîã.”0”. Áëîê êîíòðîëÿ îáíàðóæèâàåò íàëè- â êîòîðîì èçìåðÿþòñÿ èíòåðâàëû ìåæäó èìïóëü-
îïàñíî. Ïîñêîëüêó íà âêëþ÷åííîì òèðèñòîðå ÷èå “0” è âûäàåò ñèãíàë òðåâîãè î ïðîáîå îï- ñàìè ñîñåäíèõ ôîòîïðèåìíèêîâ. Ïðè íåðàâíî-
ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ îáû÷íî ñîñòàâëÿåò 1,5...2 ðåäåëåííîãî òèðèñòîðà. ìåðíîñòè âðàùåíèÿ âàëà ýòè èíòåðâàëû îòëè-
Â, òî åãî äîñòàòî÷íî äëÿ âêëþ÷åíèÿ ñâåòîäèî- Ôàçîóêàçàòåëü îïèñàí â àâòîðñêîì ñâè- ÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà. Èçìåðèòåëüíûé áëîê âû-
äîâ HL1, HL2,..., HLn, êàæäûé èç êîòîðûõ âêëþ- äåòåëüñòâå ÑÑÑÐ 1658275. Îí ñîñòîèò èç òðåõ ÷èñëÿåò êîýôôèöèåíò íåðàâíîìåðíîñòè ñêî-
÷åí ïàðàëëåëüíî ñîîòâåòñòâóþùåìó òèðèñòîðó. íåîíîâûõ èíäèêàòîðíûõ ëàìïî÷åê 1, 2, 3 ðîñòè âðàùåíèÿ.

28 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001


ËÈÒÅÐÀÒÓÐÐÓÍÁÀÐßÈÊÑÀÒÐÀÍÈ×ÊÀ

ÊÎÇÜÌÀ ÊÓÇÜÌÈ× -Íåïëîõî-íåïëîõî! - òîëüêî è ñìîã ÿ îò-


âåòèòü Êîçüìå. Íî, ðàç óæ ñïàñàòü ïðåñòèæ
ïîëóïðîâîäíèêîâîé ýëåêòðîíèêè â ãëàçàõ

ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ... Ë. Àëåøíèêîâ, ã. Êèåâ


Êóçüìè÷à áûëî âñå ðàâíî íåîáõîäèìî, ÿ ðå-
øèë ïîéòè êîçûðíûì òóçîì!
-Êóçüìè÷, à òû íèêîãäà íå ïðèêèäûâàë, êà-
êèì ìîãó÷èì “àïïåòèòîì” îáëàäàþò êàòîäû
-Âîò - âîò, âñå âû òàê! À êàê ïðèæìåò, òî âîäàìè, ÷òî îáåñïå÷èâàëî âûñîêóþ ñîïðî- ñòîëü ëþáèìûõ è âûñîêî÷òèìûõ òîáîé ðàäèî-
ñðàçó ê êîìó èäåòå? Ïðà - à- âèëüíî! Ê Êîçü- òèâëÿåìîñòü óäàðàì è âèáðàöèÿì. Äà è èç- ëàìï?! - åõèäíî òàê, ñïðîñèë ÿ Êîçüìó. Íó
ìå Êóçüìè÷ó! Çíàìî äåëî, óæ îí âûðó÷èò, óæ ãîòîâëÿëè èõ â îñîáûõ, ñòåðèëüíûõ öåõàõ. ÷òî áû îò ýòîãî ìîåãî âîïðîñà åìó, íó åñ-
îí-òî íå áðîñèò! -10000 ÷ íàðàáîòêè íà îòêàç, ýòî, Êóçü- ëè è íå ðàñòåðÿòüñÿ, òî õîòÿ áû ñòóøåâàòü-
ß ìîë÷àë, âî-ïåðâûõ, ïîòîìó ÷òî ïðîäå- ìè÷, êðóòî! - âûíóæäåí áûë ñîãëàñèòüñÿ ÿ. - ñÿ? Íî ãäå òàì!...
ëàâ äëèííûé ïóòü ïî çàíåñåííîé ñíåãîì Íî ýòî, íàäî ïîëàãàòü, ïðåäåë? Áîëüøåé -×òîáû òû “íå áðàë äóðíîãî â ãîëîâó”, ÿ
ïîñåëêîâîé ìåñòíîñòè, áëàæåíñòâîâàë ðÿ- äîëãîâå÷íîñòè íèêàêèå ðàäèîëàìïû íå èìå- òåáå îòâå÷ó òàê. Ñëûøàë ëè òû, êîãäà-íèáóäü
äîì ñ òåïëîé ïå÷êîé, ðàññëàáèâøèñü. Ïå÷- ëè? î, òàê íàçûâàåìûõ “øòàáåëüíûõ” ýëåêòðîí-
êà ýòà (åå, ñêîðåå, ìîæíî áûëî ïîëàãàòü êà- -À âîò è íåò! - óëûáíóëñÿ Êîçüìà.- Â íå- íûõ ëàìïàõ? - ãíóë ñâîþ ëèíèþ Êîçüìà
ìèíîì îðèãèíàëüíîé êîíñòðóêöèè) ÿâëÿëàñü êîòîðûõ óñòðîéñòâàõ, íàïðèìåð, â êàáåëü- Êóçüìè÷. -Òàê âîò, êîíñòðóêòèâíî îíè ïðåä-
îäíîé èç äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé äîìà, â íûõ òåëåôîííûõ óñèëèòåëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ ñòàâëÿþò ñîáîé öèëèíäð, ñîñòàâëåííûé èç
êîòîðîì ïðîæèâàë Êóçüìè÷. Îêðóæåííîå íå ãäå-íèáóäü, à íà îêåàíñêîì äíå, íà ìíî- ðÿäà êîëüöåâûõ ïðîêëàäîê èç êåðàìèêè,
óíûëî îæèäàþùèìè âåñíû ÿáëîíÿìè è ãðó- ãîêèëîìåòðîâîé ãëóáèíå, ïðèìåíÿëèñü òîëü- ñïàÿííûõ ñ ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèìè êîëüöà-
øàìè, îäíîýòàæíîå, íî äîáðîòíî ñðàáîòàí- êî î÷åíü äîëãîâå÷íûå ëàìïû. Êàê òåáå ïî- ìè, íà êîòîðûõ êðåïÿò ýëåêòðîäû. Îíè ìî-
íîå ñòðîåíèå, îäíîâðåìåííî, ñî÷åòàëî â ñå- íðàâèòñÿ ñðîê ñëóæáû - 200000 ÷? Ýòè ðà- ãóò ðàáîòàòü ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþ-
áå äîìàøíèé óþò è îò÷óæäåííîñòü, õîëîä- äèîëàìïû, îòëè÷àëèñü îò ïðèâû÷íûõ ïðèìå- ùåé ñðåäû 300 - 400 °Ñ! Åùå áîëüøåå
íîñòü ôàíòàñìàãîðè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè. íåíèåì îñîáîé êîíñòðóêöèè êàòîäà. Èõ ñåò- óäèâëåíèå âûçûâàþò òèòàíîêåðàìè÷åñêèå
À, âî -âòîðûõ, ïîòîìó ÷òî “ðàäèîëþáèòåëü êè è àíîäû äåëàëèñü íà îñíîâå áëàãîðîä- ëàìïû. Ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ îíè ðà-
ñî ñòðàííîñòÿìè” (ÿ óæå ðàññêàçûâàë â ÷åì íûõ ìåòàëëîâ, âîò òàê-òî! áîòàþò ïðåêðàñíî! Âîò ïî÷åìó îíè è îòíî-
îíè çàêëþ÷àëèñü) äåéñòâèòåëüíî ìåíÿ âûðó- -Òû åùå ñêàæåøü, ÷òî îíè áûëè äåøåâû- ñÿòñÿ ê ... “ÁÅÇÍÀÊÀËÜÍÛ̔! Èõ êàòîäû íå
÷èë, è îñíîâàòåëüíî. Íó ó êîãî åùå îòûñ- ìè? - èìåþò ïîäîãðåâàòåëåé! Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýìèñ-
êàëñÿ áû âûñîêî÷àñòîòíûé êîàêñèàëüíûé -Âîò óæ ýòîãî óòâåðæäàòü íå áóäó! Íó êàê ñèè ñ êàòîäà òàêèå ëàìïû äîëæíû áûòü íà-
âàêóóìíûé äèîä 6Ä13Ä, íåîáõîäèìûé, êàê èì áûòü äåøåâûìè, åñëè ïîäîáíûå ëàìïû ãðåòû äî òåìïåðàòóðû êðàñíîãî êàëåíèÿ -
ãëîòîê âîäû â áåçâîäíîé ïóñòûíå, ÷òîáû äëÿ àïïàðàòóðû ïîäâîäíîãî êàáåëÿ, ïåðåä ïðèìåðíî äî 700 °Ñ!
îæèâèòü èçìåðèòåëü ÷àñòîòíîé õàðàêòåðè- óñòàíîâêîé â óñèëèòåëè ïðåäâàðèòåëüíî -Íè÷åãî ñåáå! Çíà÷èò, èõ ìîæíî ïðèìå-
ñòèêè Õ1 - 1À!? “òðåíèðîâàëè” â òå÷åíèå 5 ëåò? íÿòü, íàïðèìåð, ⠓ãîðÿ÷èõ çîíàõ” ðåàêòèâ-
Çà îêíîì ìåëà ïîñëåäíÿÿ, íàäî ïîëà- Òàêèì îáðàçîì, Êîçüìà ÿñíî äàâ ïîíÿòü, íûõ ñàìîëåòîâ è ðàêåò?
ãàòü, ïðåäâåñåííÿÿ ïóðãà, äðîâà â ïå÷êå ÷òî íàäåæíîñòü ñâîéñòâåííà íå òîëüêî òðàí- -Åñòåñòâåííî!- ðàññìåÿëñÿ Êîçüìà Êóçüìè÷.
âåñåëî ïîòðåñêèâàëè. ß, êàê óæå ãîâîðèëîñü, çèñòîðàì è ìèêðîñõåìàì, ïîâåë â ñ÷åòå 1 -Ó÷òè òàêæå, ÷òî ïî ýêîíîìè÷íîñòè îíè
îòäûõàë. Äà è Êîçüìà Êóçüìè÷ íå ñïåøèë ê : 0. âïîëíå ìîãóò ñîïåðíè÷àòü ñ ïîëóïðîâîäíè-
ñâîåìó ðàäèîëàìïîâîìó ìèðêó, ïîñêîëüêó -Íó à êàê íàñ÷åò âåëè÷èíû àíîäíûõ íà- êîâûìè ïðèáîðàìè!- ß ïîíÿë, ÷òî Êóçüìè÷à
íà ïîäñòàíöèè ïîñåëêà âûðóáèëè ïîäà÷ó ïðÿæåíèé?- ðåøèë ÿ ñðàâíÿòü ñ÷åò. ãîëûìè ðóêàìè íå âçÿòü è ñòàë ñðî÷íî ïðî-
ýëåêòðîýíåðãèè. -À òû íå ñïåøè. Ñïåöèàëüíî äëÿ “ìî- äóìûâàòü îáõîäíûå ïóòè. Íàêîíåö, ìåíÿ
-Âñå íàä ðàäèîëàìïàìè ïîòåøàåòåñü, - áèëüíîé” ðàäèîïðèåìíîé òåõíèêè â Çàïàä- îñåíèëà áëåñòÿùàÿ (ò.å. ýòî ÿ òàê ñ÷èòàë)
ïîäåëèëñÿ íàáîëåâøèì Êóçüìè÷. - È ãàáà- íîé Åâðîïå, åùå â 1957 ãîäó áûëà âûïóùå- èäåÿ.
ðèòû, ìîë, ó íèõ êîëîññàëüíûå (ïî ñðàâíå- íà ñåðèÿ ðàäèîëàìï, ðàññ÷èòàííûõ íà àíîä- -Íó ÷òî æå, Êóçüìè÷, áàíêóé! Íî òîëüêî
íèþ ñ ÁÈÑàìè, åñòåñòâåííî), è àíîäíîå íûå íàïðÿæåíèÿ 12,6 è 6,3 Â.  íåå âõîäè- îò ýòèõ òâîèõ “áåçíàêàëüíûõ” ëàìï ïðè
íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ î÷åíü âûñîêîå, è íà- ëè âûñîêî÷àñòîòíûé ïåíòîä EF97, íèçêî÷à- îáû÷íûõ òåìïåðàòóðàõ ïðîêó íèêàêîãî! -
äåæíîñòü íèçêàÿ!... ñòîòíûé ïåíòîä EF98, ñìåñèòåëüíûé òðèîä- íà÷àë ÿ ïîäíà÷èâàòü Êîçüìó.
-È âîîáùå ýíåðãèè æðóò íåïîìåðíî ìíî- ãåïòîä ECH83, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ -À òû õî÷åøü, ÷òîáû è òåìïåðàòóðû íèç-
ãî! - íå óïóñòèë ÿ ñëó÷àÿ “ïîäïåòü”. - À ÷òî, ïðèìåíåíèÿ â êà÷åñòâå ãåòåðîäèíà è ñìåñè- êèå (êîìíàòíûå), è ïîäîãðåâàòåëÿ íå áûëî?
Êîçüìà, íå òàê ðàçâå? òåëÿ, à òàêæå äâîéíîé äèîä-ïåíòîä EBF83 - ïðèùóðèëñÿ íà ìåíÿ Êîçüìà Êóçüìè÷. È
-Äà êàê òåáå ñêàçàòü, äîðîãîé Øåëüìåí- äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â óçëàõ äåòåêòèðîâàíèÿ ïîä åãî íàñìåøëèâûì âçãëÿäîì, õîòèòå âåðü-
êî-äåíùèê (Êóçüìè÷ çíàë è ëþáèë óêðàèí- ñèãíàëà è ÀÐÓ. - Óäåðæàë ñâîè ïîçèöèè òå - õîòèòå íåò, îõâàòèëî ìåíÿ ÷òî-òî íåõî-
ñêóþ êëàññèêó) â àíàëîãè÷íûõ ñëó÷àÿõ ãîâî- Êîçüìà Êóçüìè÷. ðîøåå, ãäå-òî äàæå ìñòèòåëüíîå, ïîðîæ-
ðèë “òàê-òî âîíî òàê, òà òèëüêè òðîøå÷êè, -È ÷òî æå, íà ýòîì èäåÿ íèçêèõ àíîäíûõ äåííîå äîñàäîé ÷óâñòâî. Íó, â ñàìîì äåëå,
òà íå òàê!” Âîò òû ãîâîðèøü, íàäåæíîñòü íèç- íàïðÿæåíèé âûäîõëàñü? - íå õîòåëîñü ìíå âåäü è åæó ïîíÿòíî, ÷òî ýëåêòðîííûå ëàì-
êàÿ. Îé-ëè? Åùå â 1950- õ ãîäàõ, íàïðèìåð, îñòàâëÿòü íàäåæäû. ïû ïðîèãðàëè ñîðåâíîâàíèå ñ òðàíçèñòîðîì
áûëè îïóáëèêîâàíû äàííûå î íåñêîëüêèõ -Íè÷óòü! Ýòà òðàäèöèÿ áûëà ñ óñïåõîì (÷òî óæ î ìèêðîñõåìàõ ãîâîðèòü!). Êàçàëîñü
ñïåöèàëüíûõ ñåðèÿõ ðàäèîëàìï, äîëãîâå÷- ïðîäîëæåíà â ðàäèîëàìïàõ ìåòàëëîêåðà- áû, è ñïîðèòü çäåñü íå÷åãî. Íî âîò âåäü íå
íîñòü êîòîðûõ ïðåâûøàëà 10000 ÷. Ê íèì ìè÷åñêîé êîíñòðóêöèè.  êîíöå 1950-õ ãîäîâ ñäàåòñÿ Êîçüìà, çàùèùàåò ñâîè ëàìïû. È
îòíîñèëèñü ñåðèè, ïîëó÷èâøèå, êàê ìîð- â ÑØÀ ñòàë ïðîèçâîäèòüñÿ êðóïíûìè ñåðè- ïîëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî íà ëþáîé ìîé àðãóìåíò
ñêèå êîðàáëè, èìåíà ñîáñòâåííûå. ÿìè ìèíèàòþðíûé ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèé ó íåãî òóò æå ñâîé êîíòðàðãóìåíò íàõîäèò-
-Íå ñëûøàë î òàêèõ Êóçüìè÷, íå çíàþ. òðèîä GL6299, ïðåäíàçíà÷åííûé ñïåöèàëü- ñÿ! È òîãäà ÿ òàê Êóçüìè÷ó è èçëîæèë:
-À õîòÿ áû ñåðèÿ “ïÿòü çâåçäî÷åê”. ×åãî íî äëÿ ðàáîòû âî âõîäíûõ êàñêàäàõ ðàäèî- -Äà, õî÷ó! ×òîáû è òåìïåðàòóðû êîìíàò-
óëûáàåøüñÿ, àðìÿíñêèé êîíüÿê âñïîìíèë? ïðèåìíûõ óñòðîéñòâ, óñòàíàâëèâàåìûõ íà íûå, è ïîäîãðåâàòåëÿ ó êàòîäà íå áûëî, è
Êàê âèäèøü, íå òîëüêî. Èëè âîò åùå “êðàñ- áîðòó ÈÑÇ (èñêóññòâåííûõ ñïóòíèêîâ Çåìëè). ÷òîáû àíîäíîå íàïðÿæåíèå áûëî î÷åíü
íàÿ” è “ãîëóáàÿ” ñåðèè, à òàêæå ñåðèÿ ëàìï Òàê âîò, GL6299 ìîã ðàáîòàòü â äèàïàçî- íèçêîå, è òîêè ìàëûå, è ðàçìåðû ñâåðõìè-
ñ êîëáàìè èç âûñîêîòåìïåðàòóðíîãî ñòåê- íå ÷àñòîò äî 3000 ÌÃö, èìåë äèàìåòð âñå- íèàòþðíûå, ñ èíòåãðàëüíûìè ñõåìàìè ñðàâ-
ëà. “Ïÿòü çâåçäî÷åê” ñîñòîÿëà èç î÷åíü ìè- ãî 12 ìì è óðîâåíü ñîáñòâåííûõ øóìîâ íå íèìûå!...
íèàòþðíûõ ðàäèîëàìï ñ ìÿãêèìè ãèáêèìè âû- õóæå 2,5 äÁ íà ÷àñòîòå 108 ÌÃö! Çàìîë÷àë òóò Êîçüìà Êóçüìè÷, ïîñìîòðåë
íà ìåíÿ âçãëÿäîì çàäóì÷èâûì, çàòåì òåìíå-

Ýëåêòðèê ¹9
8/2001 E-mail:
E-mail:electrik@sea.com.ua
electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra
http://www.sea.com.ua/ra 29
ÄËß ËÞÐÁÓÎÁÇÐÍÈÀÊÒÀÅËÜÍÛÕ
þùèå â ïðåäâå÷åðíåì çèìíåì ñâåòå óãëû îííàÿ ñòîéêîñòü.  èõ îñíîâå òàê íàçûâàå- Êîçüìà, òàêèì îáðàçîì, ñàì îáîçíà÷èë
óþòíîé ñâîåé êîìíàòû íå ñïåøà îáîçðåë. ìûå “ñòðóêòóðû ñ àâòîýëåêòðîííîé ýìèññè- “ñôåðó íåäîñòóïíîñòè” äëÿ ñòðóêòóð ñ àâòî-
À ïîòîì ïîäáðîñèë â ïå÷êó ïàðó áåðåçîâûõ åé”. Îíè ïðåäñòàâëÿþò èç ñåáÿ ðåøåòêó ýëåêòðîííîé ýìèññèåé. Íî ìåíÿ ýòî ñîâñåì
ïîëåíüåâ è ñíîâà ïîâîðîòèëñÿ êî ìíå. ýìèòòåðîâ èç òóãîïëàâêèõ ìåòàëëîâ, ñôîð- íå îáðàäîâàëî. È (âîò ïàðàäîêñ!) ÿ îò÷åãî-
-Èçâîëü,- ãîâîðèò - íåò ïðîáëåì! Â êîí- ìèðîâàííûõ ìåòîäîì íàïûëåíèÿ â âèäå çà- òî ñòàë èçûñêèâàòü àðãóìåíòû â ïîëüçó ðà-
öå 1980-õ ãîäîâ èññëåäîâàòåëè èç ÍÈË (íà- îñòðåííûõ êîíóñîâ, èìåþùèõ òîëùèíó âñå- äèîëàìï.
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè) ÂÌÑ ãî 0,03 ìêì. Ýòè “èãëû” ýìèòòåðîâ ðàñïîëî- -Ïîñòîé, Êîçüìà! Íó è ÷òî, åñëè íóæíû ïî-
ÑØÀ çàÿâèëè, ÷òî òåõíîëîãè÷åñêèå ïðî- æåíû â öåíòðàõ îòâåðñòèé, äèàìåòð êîòîðûõ âûøåííûå íàïðÿæåíèÿ? Ñ êàêèõ ýòî ïîð
öåññû èçãîòîâëåíèÿ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ èí- ìîæåò áûòü ìåíüøå 1 ìêì. îíè ÿâëÿþòñÿ ïîìåõîé? Îñîáåííî â óñëî-
òåãðàëüíûõ ñõåì ïîçâîëÿþò ñîçäàâàòü ýëå- -Ïîñòîé - ïîñòîé, Êóçüìè÷! Íî âåäü, íà- âèÿõ îòêðûòîãî êîñìîñà, ñêàæåì?
êòðîâàêóóìíûå ïðèáîðû òàêèõ æå ìàëûõ ñêîëüêî ÿ ïîìíþ, òåîðåòèêè òðåáóþò, ÷òî- -Âîò â òîì òî è äåëî! Òàì “âàêóóìíûå Èє
ðàçìåðîâ, êàê è òðàíçèñòîðû!- áû â ïîäîáíûõ ñèñòåìàõ àíîäíûå íàïðÿæå- ñåáÿ åùå ïðîÿâÿò! - óæå â êà÷åñòâå ôóòóðî-
-À òû ìåíÿ, ñëó÷àåì, íå íà ïóøêó áåðåøü? íèÿ áûëè äîñòàòî÷íî âûñîêè? - çàèíòåðåñî- ëîãà - ëþáèòåëÿ âûñêàçàëñÿ Êîçüìà Êóçüìè÷.
- íå ïîâåðèë ÿ ïîíà÷àëó. Õîòÿ è çíàë, ÷òî âàëñÿ ÿ, çàáûâàÿ òå ÷óâñòâà, êîòîðûå èñïû- -À âîîáùå, õî÷ó òåáå ñêàçàòü, ýëåêòðîííûå
“ðàäèîëþáèòåëü ñî ñòðàííîñòÿìè” - ÷åëîâåê òûâàë òàê íåäàâíî. ëàìïû õðàíÿò â ñåáå ãèãàíòñêèé íåâîñòðå-
íà ðåäêîñòü ÷åñòíûé è íà÷èòàííûé. -Ïðàâèëüíî òðåáóþò! - âçäîõíóë Êîçüìà. áîâàííûé ïîòåíöèàë! È åùå áîëüøå çàãà-
-Íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ ïåðèîäèêó ÷èòàòü -Òàêèå “âàêóóìíûå Èє äåéñòâèòåëüíî òðå- äîê, äà åùå êàêèõ... Íàïîìíè, ÿ òåáå êàê-íè-
íàäî! Òàê âîò, òàêèå “âàêóóìíûå Èє îáëà- áóþò âûñîêèõ íàïðÿæåíèé. Äî 200 - 500 Â, áóäü ðàññêàæó íåñêîëüêî äîâîëüíî òàèíñò-
äàþò íè÷òîæíî ìàëûìè (ìåíåå ìèëëèàðäíîé èíà÷å ñèëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ïîëÿ ó ýìèò- âåííûõ ñëó÷àåâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàäèîëàìïàìè.
äîëè ñåêóíäû) âðåìåíàìè ïðîëåòà ýëåêòðî- òåðîâ íå ñôîðìèðîâàòü! Òàê ÷òî, ïî áîëü- ß áûë çàèíòðèãîâàí. È ðåøèë â ñëåäóþ-
íîâ, íå÷óâñòâèòåëüíû ê èçìåíåíèÿì òåìïå- øîìó ñ÷åòó, âñå ðàâíî ïî ýòîìó ïàðàìåò- ùåå ñâîå ïîñåùåíèå “ëàìïîâîãî öàðñòâà”
ðàòóðû, èì ïðèñóùà ïîâûøåííàÿ ðàäèàöè- ðó èì òðàíçèñòîðû íå äîãíàòü! Êîçüìû Êóçüìè÷à âåðíóòüñÿ ê ýòîé òåìå.

ÒÈÏÛ ÑÅÒÅÂÛÕ ÂÈËÎÊ È ÐÎÇÅÒÎÊ,


 ñòðàíàõ ìèðà â äàííîå íàÿ âèëêà ñ òðåìÿ ïëîñêèìè
âðåìÿ ïðèìåíÿþò 13 òèïîâ ñå- øòûðÿìè: ñåòåâûå øòûðè ðàñïî-
òåâûõ âèëîê è ðîçåòîê, êîòî- ëîæåíû â ëèíèþ. Èñïîëüçóåòñÿ

ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÅ Â ÌÈÐÅ
ðûå ìàðêèðóþò ëàòèíñêèìè áóê- â 49 ñòðàíàõ ìèðà, â òîì ÷èñ-
âàìè îò À äî Ì. ëå â Êèòàå, Èðëàíäèè, Âåëèêî-
Òèï À (ðèñ.1) - âèëêà ñîñòî- áðèòàíèè, Ñàóäîâñêîé Àðàâèè
èò èç äâóõ ïëîñêèõ øòûðåé. Èñ- è äð.
ïîëüçóåòñÿ â 52 ñòðàíàõ ìèðà, Òèï Í (ðèñ.8) - êðóãëàÿ âèë-
â òîì ÷èñëå â Áðàçèëèè, Êàíà- êà ñ òðåìÿ ïëîñêèìè øòûðÿìè â
äå, ßïîíèè, ÑØÀ è äð. (â ÑØÀ ôîðìå áóêâû V, îäèí èç êîòî-
îáû÷íî èçãîòîâëÿþò îäèí øòûðü ðûõ - çåìëÿíîé. Èñïîëüçóåòñÿ â
áîëüøå äðóãîãî). Èçðàèëå.
Òèï Â (ðèñ.2) - âèëêà ñîñòî- ðèñ.1 Òèï I (ðèñ.9) - êðóãëàÿ âèëêà
èò èç äâóõ ïëîñêèõ øòûðåé è ðèñ.7 ñ òðåìÿ ïëîñêèìè øòûðÿìè â
îäíîãî êðóãëîãî øòûðÿ çàçåìëå- ôîðìå ïåðåâåðíóòîé áóêâû V,
íèÿ. Èñïîëüçóåòñÿ â 44 ñòðà- îäèí èç êîòîðûõ - çåìëÿíîé.
íàõ ìèðà, â òîì ÷èñëå â âûøå- Èñïîëüçóåòñÿ â 17 ñòðàíàõ, â
óêàçàííûõ. òîì ÷èñëå â Àâñòðàëèè, Íîâîé
Òèï Ñ (ðèñ.3) - âèëêà ñîñòî- ðèñ.2 Çåëàíäèè, Àðãåíòèíå, Óðóãâàå è
èò èç äâóõ êðóãëûõ øòûðåé. Èñ- äð. (â ïîñëåäíèõ äâóõ ñòðàíàõ
ðèñ.8 èíîé ïîðÿäîê ïîäêëþ÷åíèÿ ñå-
ïîëüçóåòñÿ áîëåå. ÷åì â 100
ñòðàíàõ, â òîì ÷èñëå â ñòðà- òåâîãî è çåìëÿíîãî øòûðåé).
íàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ, à òàêæå â Òèï J (ðèñ.10) - øåñòèóãîëü-
Àâñòðèè, Ôèíëÿíäèè, Ðóìûíèè, íàÿ âèëêà ñ òðåìÿ êðóãëûìè
ðèñ.3 øòûðÿìè, îäèí èç êîòîðûõ -
Òóðöèè, Øâåöèè.
Òèï D (ðèñ.4) - âèëêà ñîñòî- çåìëÿíîé. Èñïîëüçóåòñÿ â 6
èò èç òðåõ êðóãëûõ øòûðåé, îäèí ðèñ.9 ñòðàíàõ ìèðà (Ñàëüâàäîð, Ýôè-
èç êîòîðûõ - çåìëÿíîé. Èñïîëü- îïèÿ, Ìàäàãàñêàð è äð.).
çóåòñÿ â 42 ñòðàíàõ, â òîì ÷èñ- Òèï Ê (ðèñ.11) - ïðÿìîóãîëü-
ëå â Ãðåöèè, Èíäèè, Ëèâèè, Ïà- íàÿ âèëêà ñ äâóìÿ êðóãëûìè ñå-
êèñòàíå è äð. ðèñ.4 òåâûìè êîíòàêòàìè è ëîïàòî-
Òèï Å (ðèñ.5) - íà âèëêå - äâà îáðàçíûì çàçåìëÿþùèì êîí-
êðóãëûõ ñåòåâûõ øòûðÿ, à íà òàêòîì. Èñïîëüçóåòñÿ â 9 ñòðà-
ðîçåòêå - êðóãëûé çåìëÿíîé ðèñ.10 íàõ, â òîì ÷èñëå â Áàíãëàäåø,
øòûðü. Èñïîëüçóåòñÿ â 35 ñòðà- Òóíèñå, Ìàäàãàñêàðå è äð.
íàõ ìèðà, â òîì ÷èñëå â Áåëü- Òèï L (ðèñ.12) - ïðÿìîóãîëü-
ãèè, ×åõèè, Ïîëüøå, Ñèðèè è íàÿ âèëêà ñ òðåìÿ êðóãëûìè
äð. øòûðÿìè â ëèíèþ (öåíòðàëüíûé
Òèï F (ðèñ.6) - íà âèëêå - äâà - çåìëÿíîé). Èñïîëüçóåòñÿ â 9
êðóãëûõ ñåòåâûõ øòûðÿ, à íà ðèñ.5 ñòðàíàõ ìèðà, â òîì ÷èñëå â
ðîçåòêå - äâà ïëîñêèõ çåìëÿ- ðèñ.11 Èòàëèè, Ñèðèè, íà Êóáå è äð.
íûõ øòûðÿ. Èñïîëüçóåòñÿ â 40 Òèï Ì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñòðàíàõ ìèðà, â òîì ÷èñëå â òèï D ñ óâåëè÷åííûìè ðàçìåðà-
Áîëãàðèè, Õîðâàòèè, Ôðàíöèè, ìè. Èñïîëüçóåòñÿ â òåõ æå ñòðà-
Íîðâåãèè, Øâåöèè. íàõ, ÷òî è òèï D.
Òèï G (ðèñ.7) - ïðÿìîóãîëü- ðèñ.12
ðèñ.6
30 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹9/2001
ÝËÅÊÐÒÓÐÁÎÐÍÈÎÊÂÀÎÑÒÈ
Ö³ íåâäà÷³ âñå-òàêè íå çóïèíèëè Ì.Ì.Áå- íà IV-é Åëåêòðè÷í³é âèñòàâö³ â Ñ.-Ïåòåðáóðç³
íàðäîñà, ³ â³í ïðîäîâæóâàâ íåâïèííî ðîç- Ì. Ì. Áåíàðäîñ åêñïîíóâàâ êðåñëåííÿ
âèâàòè ñâîþ âèíàõ³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü.  ö³ çîâñ³ì òàêîãî æ ïðèëàäó, ùî ñëóæèòü äëÿ ò³º¿
ðîêè ñâ³é òàëàíò â³í çàñòîñîâóâàâ ó ð³çíèõ æ ìåòè (äèâèñü Êàòàëîã Âèñòàâêè, ñòîð. 59,
ãàëóçÿõ - ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ (çà- ¹ 10). Âèíàõ³ä öåé çâåðíóâ íà ñåáå äóæå
ïðÿæêà äëÿ âîë³â, ïëóãè, áîðîíè, ñ³âàëêè òà ìàëó óâàãó ïóáë³êè ³ ïðîéøîâ çîâñ³ì íå-
³í.), òðàíñïîðò³ (ïàðîïëàâ íà êîâçàíàõ, ïîì³÷åíèì. Ò³ëüêè ï³ä ÷àñ ðîá³ò åêñïåðòíî¿
ãàëüìî äëÿ çàë³çíèö³ é ³í.), ó äîìàøíüîìó êîì³ñ³¿ ìåí³, ÿê âèêîíóâà÷ó ïîñàäè ä³ëîâî-
ãîñïîäàðñòâ³ (ìàøèíà äëÿ ãîòóâàííÿ ìîðî- äà, äîâåëîñÿ ç íèì ïîçíàéîìèòèñÿ. Í. Ðåé-
çèâà, ð³çí³ çàìêè é ³í.). Àëå á³ëüøå çà âñå õåëü.”.
éîãî çàéìàëè âèíàõîäè â ãàëóç³ çàñòîñóâàí- Àëå íåçâàæàþ÷è íà áåçóïèííó ³ íàïðó-
íÿ åëåêòðèêè (åëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, æåíó ðîáîòó çíàìåíèòèé âèíàõ³äíèê ç³ ñâ³òî-
ðåîñòàòè, êîìóòàòîðè ³ ò.ï.). âèì ³ì’ÿì Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Áåíàðäîñ
Íàïðèê³íö³ 70-õ ³ â ïåðø³é ïîëîâèí³ 80- çàçíàâàâ ìàòåð³àëüíèõ íåñòàòê³â. Íå îäåð-
õ ðîê³â Ì. Ì. Áåíàðäîñ áàãàòî ïîäîðîæó- æóþ÷è í³çâ³äêè ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, Ì.
âàâ. ϳä ÷àñ ñâî¿õ ïî¿çäîê çà êîðäîí éîìó Ì. Áåíàðäîñ óñ³ ðîáîòè, çâ’ÿçàí³ ç éîãî âè-
³íîä³ âäàâàëîñÿ ðåàë³çóâàòè äåÿê³ ç³ ñâî¿õ íàõîäàìè, ïðîâîäèâ çà ñâ³é ðàõóíîê.
âèíàõîä³â, ùî íå çíàõîäèëè çàñòîñóâàííÿ ³äñóòí³ñòü ìàòåð³àëüíèõ çàñîá³â ñòâî-
ó â³äñòàë³é Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿. Òàê, íàïðè- ðþâàëà òÿæê³ óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ âè-
êëàä, ó 1882 ð. Ì. Ì. Áåíàðäîñ óñòàíîâèâ íàõ³äíèöüêî¿ ðîáîòè, ³ áàãàòî ç éîãî ³äåé ÷å-
ó Áàðñåëîí³ âåëèêó àêóìóëÿòîðíó áàòà- ðåç çàçíà÷åíó ïðè÷èíó âèÿâèëèñÿ íåçä³éñíå-
ðåþ âëàñíî¿ êîíñòðóêö³¿. Ðîáîòà ç ¿¿ óäîñ- íèìè ÷è íåäîîôîðìëåíèìè ó âèãëÿä³
Ìèêîëà êîíàëåííÿ âëàñíå êàæó÷è ³ ñòàëà ïåðå-
äîäíåì äëÿ ³íøîãî íàéâàæëèâ³øîãî âèíà-
ïðèâ³ëå¿â ³ ïàòåíò³â. Àëå ³ çà öèõ ñêëàäíèõ
óìîâ öåé âåëèêèé âèíàõ³äíèê-ïðîôåñ³îíàë
Ìèêîëàéîâè÷ õîäó Ì.Ì.Áåíàðäîñà - äóãîâîãî åëåêòðè÷-
íîãî çâàðþâàííÿ, óïåðøå âèêîðèñòàíîãî
ñòâîðèâ ïîíàä 120 îðèã³íàëüíèõ ³ ñà-
ìîñò³éíèõ âèíàõîä³â.
Áåíàðäîñ íèì äëÿ çâàðþâàííÿ ñâèíöåâèõ ïëàñòèí
àêóìóëÿòîð³â. Ó 1884 ð., Ì. Ì. Áåíàðäîñ
Íå ïðîéøëî ³ 5 ðîê³â ç äíÿ âèäà÷³ Í Í.
Áåíàðäîñó ïðèâ³ëåþ íà âèíàéäåíèé íèì
Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Áåíàðäîñ íàðî- ïðîäîâæèâ ðîáîòó íàä öèì âèíàõîäîì ³ “ìåòîä 璺äíàííÿ ³ ðî璺äíàííÿ ìåòàë³â øëÿ-
äèâñÿ 26 ÷åðâíÿ 1842 ð. ó ìàºòêó ñâîãî îôîðìèâ éîãî ó âñ³õ äåòàëÿõ. õîì áåçïîñåðåäíüî¿ ä³¿ åëåêòðè÷íîãî ñòðó-
áàòüêà â ñåë³ Áåíàðäîñ³âêà (òåïåð Ìîñòî- Ó 1885 ð. Ì. Ì. Áåíàðäîñ îäåðæàâ ìó”, ÿê ðîñ³éñüêèé ïðîìèñëîâåöü, Í Ã. Ñëà-
âå) Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³. ³í ïîõîäèâ ç³ ïðèâ³ëåé íà öåé âèíàéäåíèé íèì “Ìåòîä âÿíîâ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ïëàòè çà âèêîðè-
äâîðÿíñüêî¿ ðîäèíè, îñíîâíîþ ñïàä- 璺äíàííÿ ³ ðî璺äíàííÿ ìåòàë³â áåçïîñå- ñòàííÿ âèíàõîäó Ì.Ì. Áåíàðäîñà îôîðìèâ
êîºìíîþ ïðîôåñ³ºþ ÿêî¿ áóëà â³éñüêîâà ðåäíüîþ 䳺þ åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó”, ÿêèé ïðèâ³ëåé ¹8748 íà ìåòîä “Åëåêòðè÷íî¿ âè-
ñëóæáà. â³í íàçâà⠓Åëåêòðîãåôåñòîì” íà ÷åñòü ëèâêè ìåòàë³â” â³ä 13 ñåðïíÿ 1891 ð, ÿêèé
Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Áåíàðäîñ îäåðæàâ Ãåôåñòà - äàâíüîãðåöüêîãî áîãà âîãíþ, çà- ôàêòè÷íî ïîâòîðþâàâ ìåòîä “Åëåêòðîãå-
ïî÷àòêîâó îñâ³òó âäîìà. Ç äèòÿ÷îãî â³êó ó ñòóïíèêà ìèñòåöòâ ³ ðåìåñåë, çàñíîâàíèõ ôåñò” Ì.Ì. Áåíàðäîñà.
íüîãî ïîì³òíà áóëà âåëèêà ïðèñòðàñòü äî íà âèêîðèñòàíí³ âîãíþ. Öå âèíàõ³ä ïî Ñóäîâ³ ðîçãëÿäè öüîãî ñïîðó òàê ³ íå
ð³çíèõ ðåìåñåë - â³í ëþáèâ çàéìàòèñÿ ñëþ- ïðàâó çàðàõîâàíî äî íàéá³ëüøèõ âèíà- âèçíàëè ïð³îð³òåòó Í.Ã.Ñëàâÿíîâà, àëå
ñàðíèì, êîâàëüñüêèì ³ áóä³âåëüíèì ðåìåñ- õîä³â 19 ñò. â³ä³áðàëè îñòàíí³ æèòòºâ³ ñèëè ó Ìèêîëè Ìè-
ëàìè. Ó ãîñïîäàðñòâ³ éîãî áàòüêà áóëè Ç ìåòîþ çàêð³ïëåííÿ ïð³îðèòåòó ó âèíà- êîëàéîâè÷à Áåíàðäîñà ³ ôàêòè÷íî â³äíÿëè
ñâî¿ íåâåëèê³ ìàéñòåðí³, ùî îáñëóãîâóâà- õîä³ åëåêòðîäóãîâîãî çâàðþâàííÿ é ð³çàí- äîõîäè â³ä äàíîãî âèíàõîäó, ÷èì ïîçáàâè-
ëè ñàäèáó ³ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ ëþáèâ íÿ ìåòàë³â ³ çàõèñòó ñâî¿õ ³íòåðåñ³â çà êîð- ëè éîãî ìîæëèâîñò³ ïðîäîâæóâàòè óäîñêî-
ñïîñòåð³ãàòè çà ðîáîòîþ ìàéñòð³â. äîíîì Í. Í. Áåíàðäîñ, çàïàòåíòóâàâ ñâ³é íàëåííÿ åëåêòðîçâàðþâàííÿ.
Íå áàæàþ÷è ïðèñâÿòèòè ñåáå â³éñüêîâ³é âèíàõ³ä òàêîæ ó Ôðàíö³¿ (¹ 171596, 10.Õ Ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå Ì.Ì.Áåíàðäîñà
ñëóæá³, â³í ó 1862 ð. ïîñòóïèâ ó Êè¿âñüêèé 1885 ã), Àíã볿 (¹ 12984, 28.Õ 1885 ã), âñå ïîã³ðøóâàëîñÿ, â³í âõîäèâ ó áîðãè ³, çðå-
óí³âåðñèòåò íà ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò. Ó 1866 ͳìå÷÷èí³ (¹ 38011, 31. X 1885 ð.), ²òà볿 øòîþ, çîâñ³ì ðîçîðèâñÿ.
ð. Ì. Ì. Áåíàðäîñ çàëèøèâ ìåäè÷íèé ôà- (¹ 21629, 21700, I. 1887 ð.), ²ñïàí³¿ (¹ Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó â ì. Ôàñò³â
êóëüòåò ³ ïîñòóïèâ ñëóõà÷åì ó Ïåòðîâñüêó 11131, 11132, 11134), ÑØÀ (¹ 363320, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, Ì. Ì. Áåíàðäîñ ïðîæèâ
çåìëåðîáñüêó ³ ë³ñîâó àêàäåì³þ â Ìîñêâ³. 17.V 1887 ð.), Áåëü㳿, Àâñòðî-Óãîðùèí³, íåäîâãî ³ 8 âåðåñíÿ 1905 ð. ïîìåð ó â³ö³ 63
Ó öåé ïåð³îä ÷àñó Ïàðèæ ÿê âåëèêèé íà- Äàí³¿, Øâåö³¿. Öå áóëî äóæå â÷àñíî, òîìó ðîê³â ³ áóâ ïîõîâàíèé íà öâèíòàð³
óêîâèé ³ ïðîìèñëîâèé öåíòð, äå âåëèñÿ âå- ùî ìåíø í³æ ÷åðåç äâà ðîêè ï³ñëÿ îäåðæàí- ì.Ôàñò³âà.
ëèê³ ðîáîòè â îáëàñò³ åëåêòðîòåõí³êè, ïðè- íÿ ïðèâ³ëåþ ñïîñ³á äóãîâîãî åëåêòðîçâàðþ- Ñìåðòü Ì. Ì. Áåíàðäîñà ïðîéøëà íå-
âàáëþâàâ áàãàòüîõ â÷åíèõ ³ âèíàõ³äíèê³â. âàííÿ ìåòàë³â îäåðæàâ øèðîêå ïîøèðåí- ïîì³÷åíîþ äëÿ ãðîìàäñüêîñò³. Æîäåí ç æóð-
³äâ³äàâ Âñåñâ³òíþ Ïàðèçüêó âèñòàâêó 1867 íÿ â óñüîìó ñâ³ò³. íàë³â òîãî ÷àñó, íàâ³òü òèõ, ç³ ñòîð³íîê ÿêèõ
ð. ³ Ì.Ì.Áåíàðäîñ. Ì. Ì. Áåíàðäîñ òàêîæ ðîçðîáèâ çâàðþ- óïðîäîâæ äîâãîãî ÷àñó íå ñõîäèëî éîãî
Âè¿õàâøè ç Ìîñêâè, 23 áåðåçíÿ 1869 ð., âàëüí³ êë³ù³, à òàêîæ ïðèñòð³é äëÿ øîâíî- ³ì’ÿ, íå â³äãóêíóâñÿ íà ñìåðòü âåëèêîãî óê-
Ì.Ì.Áåíàðäîñ, á³ëüøå òóäè íå ïîâåðíóâ- ãî çâàðþâàííÿ, ùî îòðèìàëè øèðîêå çàñòî- ðà¿íñüêîãî âèíàõ³äíèêà, ùî îçáðî¿â ëþäñò-
ñÿ ³ ïðèïèíèâ çàíÿòòÿ â Ïåòðîâñüê³é Àêà- ñóâàííÿ â ñó÷àñí³é ïðîìèñëîâ³é ïðàêòèö³. âî íàéá³ëüø ïðîãðåñèâíèì òåõíîëîã³÷íèì
äå쳿. Áàãàòî ÿê³ ç âèíàõîä³â Ì. Ì. Áåíàðäîñà ïðîöåñîì - äóãîâèì òà êîíòàêòíèì åëåêòðîç-
Âèíàõ³äíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ Ìèêîëà Ìè- ïðîéøëè çîâñ³ì íåïîì³÷åíèìè ó ñâî¿é âàðþâàííÿì ìåòàë³â.
êîëàéîâè÷ ïî÷àâ çàéìàòèñÿ ç þíîãî â³êó. Áàòüê³âùèí³, àëå áóëè ïðèâëàñíåí³ ³ âèêîðè- ³ä ðåäàêö³¿. Ùå â 60-ò³ ðîêè òî÷íå
Íà ïî÷àòêó 70-õ ðîê³â â³í âèíàéøîâ åëåê- ñòàí³ â ³íøèõ êðà¿íàõ. ì³ñöå ïîõîâàííÿ Ì.Ì.Áåíàðäîñà áóëî
òðè÷íèé òèãåëü. Äóæå õàðàêòåðíèì º íàñòóïíèé ëèñò ïðî íåâ³äîìå. Àëå âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé â÷å-
 1876 ð. Ì. Ì. Áåíàðäîñ ïîâåðíóâñÿ íà öå, ïîì³ùåíèé â ¹ 6 æóðíàëó “Åëåêòðèêà” íèé àêàä.Ê.Ê.Õðºíîâ ïðîâ³â âåëè÷åçíó ðîáî-
Óêðà¿íó äî ñâ ìàòåð³. Ìàòåð³àëüíå ñòà- çà 1894 ð.: “Ó ¹ 3 âàøîãî æóðíàëó òó ³ â³äøóêàâ ìîãèëó Ì.Ì.Áåíàðäîñà. Çà
íîâèùå ðîäèíè âñå ïîã³ðøóâàëîñÿ. ïîì³ùåíà çàì³òêà ïðî âèíàõ³ä àìåðèêàíöÿ ð³øåííÿì Óðÿäó Óêðà¿íè íà ìîãèë³ âè-
Çä³éñíåííÿ âèíàõîä³â Ìèêîëè Ìèêîëàéîâè- Òîìàñà Êðåíà äëÿ ïîêðèâàííÿ êîðïóñ³â íàõ³äíèêà âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê.
÷à ïîãëèíàëî çíà÷í³ êîøòè, àëå æîäåí ç íèõ ñóä³â ì³ääþ çà äîïîìîãîþ åëåêòðèêè. Äëÿ
íå ïðèíîñèâ í³ÿêèõ ìàòåð³àëüíèõ âèãîä. â³äíîâëåííÿ ³ñòèíè ïîñï³øàþ ïîâ³äîìèòè, ùî Â.À.Êó÷åðåíêî, ì.Êè¿â

Ýëåêòðèê ¹9/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 31


Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðåäëàãàåò ÊÍÈÃÀ-ÏÎ×ÒÎÉ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÏ Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðîâîäèò îñåííþþ àêöèþ ïî ïðîäàæå òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû
ïî ñíèæåííûì öåíàì. Öåíû íà èçäàíèÿ ñíèæåíû íà 5–30%. Ñïåøèòå îôîðìèòü çàêàç.
Åñëè ÷èòàòåëåé çàèíòåðåñîâàëî êàêîå-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ èçäàíèé, òî íåîáõîäèìî îôîðìèòü ïî÷òîâûé ïåðåâîä â áëèæàéøåì îòäåëåíèè ñâÿçè ïî àäðåñó: 03110,
ã. Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó..  îòðûâíîì òàëîíå áëàíêà ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà ÷åòêî óêàçàòü ñâîé àäðåñ è íàçâàíèå çàêàçûâàåìîé Âàìè êíèãè.
Îðãàíèçàöèè ìîãóò îñóùåñòâèòü ïðîïëàòó ïî á/í ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå: ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð”, ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì îòä. ÓêðÏÈÁ
ã. Êèåâ, ÌÔÎ 322153, êîä 22890000. Æäåì Âàøèõ çàêàçîâ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê (044) 271-44-97; 276-11-26; E-mail: val@sea.com.ua. Öåíû óêàçàíû â ãðí. è âêëþ÷àþò ñòîèìîñòü ïåðåñûëêè.
Âõîäíûå è âûõîäíûå ïàðàìåòðû áûòîâîé ðàäèîýëåêòð. àïïàð.. Øòåéåðò Ë.À.-Ì.:ÐèÑ, 80ñ. . . . . . . . . . . . 5.00 Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå è òåëåâèçèîííûå àíòåííû "Ïîëûìÿ" Ìèíñê 1999 ã. 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ âèäåîìàãíèòîôîíîâ è âèäåîïëååðîâ .Âèíîãðàäîâ Â.À. - Ñ.-Ï. ÍèÒ . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå çåðêàëüíûå àíòåííû Ãîñòåâ Â.È. -Ê.,Ðàäèîàìàòîð 1999 ã. 320ñ. . . . . . . . . . . . . . 18.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ âèäåîìàãíèòîôîíîâ . Ýíöèêëîï.çàðóá.ÂÌ . ÍèÒ,2001ã, 254ñ.À4+ñõ.. . . . . . . . . . . . . . 36.00 Ðàäèîëþáèòåëüñêèé High-End.,"Ðàä³îàìàòîð", 1999,-120ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíîáëîêîâ è òåëåâèçîðîâ. Ëóêèí Í.Â.-Ì.:Ñîëîí,.-136ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 Îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå óñèëèòåëè è ðàäèîïðèåìíèêè.Ñõåìû è ðåìîíò. 2000 ã. 212ñ.À4 . . . . . . . 34.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíèòîðîâ. Êó÷åðîâ Ä.Ï.- Ñ.-Ï.,ÍèÒ ,2001 ã.,240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.2. Ñõåìîò.íà ÌÎÏ ìèêð.,ïðèñò ê òåë.è äð. Ì.Ñîëîí.,224 ñ. . . . . . 17.00
Çàðóáåæ. ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâë. ñèëîâûì îáîðóä.. Âûï. 15. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.3. Äîì. àâò.,ïðèñò.ê òåëåô.,îõð.óñ…Ì.Ñîëîí,2000.,240 ñ. . . . . . . 18.00
Ìèêðîñõåìû áëîêîâ öâåòíîñòè èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí,.-207ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.4. Ýëåêòð. â áûòó.,internet äëÿ ðàäèîëþá è äð.,2001ã.,240ñ. . . . . . 17.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ èìïîðòíûõ âèäåîìàãíèòîôîíîâ. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà,.-297ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Àáîíåíòñêèå òåðìèíàëû è êîìïüþòåðíàÿ òåëåôîíèÿ . Ýêî-Òðåíäç,. -236 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 1. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 297ñ. . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ÀÒÌ : òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ ñîçäàíèÿ ñåòåé . Íàçàðîâ À. Í. - Ì.: Ã.-Ë.-Òåëåêîì ,2001ã. 376 ñ. . . . . . . . . . 49.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 4. Ñïð.-Ì.:Äîäåêà,-288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 IP - Òåëåôîíèÿ . Ãîëüäøòåéí Á.Ñ., Ïèí÷óê À.Â., Ñóõîâèöêèé À.Ë. - Ì.: ÐèÑ , 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåâèäåíèÿ è âèäåîòåõíèêè. Âûï.2. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 304ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ISDN È FRAME RELAY:òåõíîëîãèÿ è ïðàêòèêà èçìåðåíèé.È.Ã.Áàêëàíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999 . . . . . . . . 41.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ àóäèî è ðàäèîàïïàðàòóðû. Âûï.3. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 2000 ã. 288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Frame Relay . Ìåæñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå. Òåëåêîì , 320ñ. 2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð.èìïîðòí.òåëåôîíîâ. Âûï.6. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Êîðïîðàòèâíûå ñåòè ñâÿçè . Èâàíîâà Ò. - Ì.Ýêî-Òðåíäç , 284ñ., 2001ã., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð.èìïîðòí.òåëåôîíîâ. Âûï.10. Ñïð.-Ì.Äîäåêà ,1999 ã.288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ñèñòåìû ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè . Ñîëîâüåâ À.À.-Ì. Ýêî-Òðåíäç , 2000 ã.- 270 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåì.èìïîðòííîé àâòîýëåêòðîíèêè . Âûï.8. Ñïð. ,1999 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Òåõíîëîãèè èçìåðåíèÿ ïåðâè÷. ñåòè ×.1. Ñèñòåìû Å1, ÐDH, SDH. È.Ã.Áàêëàíîâ. M.; Ý-Ò.. . . . . . . . . . . . . 34.00
Ìèêðîñõåìû ñîâðåì. çàðóá. óñèëèòåëåé íèçêîé ÷àñòîòû .Âûï.7. Ñïð. , 2000 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Òåõíîëîãèè èçìåð ïåðâè÷ ñåòè. ×.2. Ñèñòåìû ñèíõðîíèçàöèè ,Â-ISDN,ATM.,Áàêëàíîâ. Ì.; Ý-Ò. . . . . . . . 34.00
Ìèêðîñõåìû ñîâð. çàðóá. óñèëèòåëåé íèçêîé ÷àñòîòû-2. Âûï.9. Ñïð. , 2000 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Âîëîêîííàÿ îïòèêà:êîìïîíåíòû,ñèñòåìû ïåðåäà÷è,èçìåðåíèÿ.À.Á.Èâàíîâ.-Ì.:ÑÑ.-99.-672 ñ . . . . . . . . . 94.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999, -288ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Âîëîêîííî îïòè÷åñêèå ñåòè . Óáàéäóëàåâ Ð.Ð. - Ì.Ýêî-Òðåíäç , 270 ñ., 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè-2 . Ì. Äîäåêà , 2000 ã. -288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ñîâðåì. âîëîêîííî - îïòè÷. ñèñòåìû ïåðåäà÷è. Àïïàðàòóðà è ýëåìåíòû.Ñêëÿðîâ Î.Ê. 2001ã.,240ñ. . . . 19.00
Ìèêðîñõåìû ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ ."Ðåìîíò" ¹23 Ì.;Ñîëîí , 1999 ã.208 ñ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 Èíòåëëåêòóàëüíûå ñåòè . Á.Ãîëüäøòåéí è äð. Ì.ÐèÑ. 2000ã.,500 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.00
Óñòðîéñòâà íà ìèêðîñõåìàõ. Áèðþêîâ Ñ.-Ì.: Ñîëîí-Ð, 1999.-192ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 Ìåòîäû èçìåðåíèé â ñèñòåìàõ ñâÿçè.È.Ã. Áàêëàíîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.00
Öèôðîâûå ÊÌÎÏ ìèêðîñõåìû . Ïàðòàëà Î.Í. - ÍèÒ, 2001 ã., 400 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü 3-ãî ïîêîëåíèÿ . Ë.Ì.Íåâäÿåâ . -Ìîáèëüíûå êîììóíèêàöèè.,208 ñ.,2000ã.. . . . . . . . . . . 29.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 1.-Ì:Äîäåêà,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Ïåéäæèíãîâàÿ ñâÿçü .À.Ñîëîâüåâ .Ýêî-Òðåíäç,288ñ.,2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 2.-Ì:Äîäåêà, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Ïåðñïåêòèâíûå ðûíêè ìîáèëüíîé ñâÿçè . Þ.Ì.Ãîðíîñòàåâ, Ì.:Ñâÿçü è áèçíåñ ,2000ã. 214ñ. À4 . . . . . . . 34.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 3.-Ì:Äîäåêà,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Ýíöèêëîïåäèÿ ìîáèëüíîé ñâÿçè . À.Ì.Ìóõèí , Ñ.-Ï.ÍèÒ ,2001ã.,240 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõåìû - óñèëèòåëè ìîùíîñòè Í×. Turutae., 137c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Ñåòè ïîäâèæíîé ñâÿçè . Â.Ã.Êîðòàøåâñêèé , Ì.-Ýêî-Òðåíäç , 2001ã.,302 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê565-Ê599 , Ì."Ðàäèîñîôò", 544 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.50 Ñðåäñòâà ñâÿçè äëÿ "ïîñëåäíåé ìèëè" .Î.Äåíèñüåâà .- Ýêî-Òðåíäç , 2000ã. 137ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. ÊÌ1144-Ê1500 , Ì."Ðàäèîñîôò",512ñ.. . . . . . . . . . . . . . 29.50 Îáùåêàíàëüíàÿ ñèñòåìà ñèãíàëèçàöèè N7. Â.À. Ðîñëÿêîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê1564-1814 , Ì."Ðàäèîñîôò" 2000ã.512 ñ.. . . . . . . . . . . 29.50 Îòêðûòûå ñòàíäàðòû öèôðîâîé òðàíêèíãîâîé ñâÿçè À.Ì.Îâ÷èííèêîâ ,-Ì.;Ñâ è Á. 2000ã. . . . . . . . . . . . . 34.00
Àíàëîãè îòå÷. è çàðóá äèîäîâ è òèðèñòîðîâ .Ñïðàâî÷íèê.-Ì.Ðàäèîñîôò 1999 ã.,224 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 Ýëåêòðîòåõíèêà.Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ.Ïðèìåðû.Çàäà÷è. Èâàíîâ È. -Ì."Ëàíü" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00
Çàðóáåæ. òðàíçèñòîðû, äèîäû. 1N……6000: Ñïðàâî÷íèê.-Ê.: ÍèÒ, 1999, 644 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.50 Ìàãíèòíûå êàðòû è ÏÊ.Óñ-âà.ñ÷èòûâàíèÿ,äåêîäèðîâ.,çèïèñè.Ïàòðèê Ãåëëü-Ì.:ÄÌÊ 2001ã.128ñ. . . . . . . 18.00
Çàðóáåæ. Òðàíçèñòîðû , äèîäû. À……Z : Cïðàâî÷íèê -Ê.: ÍèÒ, 2000, 560 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 Êîìïüþòåð, Ò è çäîðîâüå. Ïàâëåíêî À.Ð. -152 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.3., Ì.Ðàäèîñîôò, 832ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 Ñîâðåìåííûå ìèêðîïðîöåññîðû . Â.Â.Êîðíååâ . Èçä.2-å.-Ì.Íèëîäæ,2000 ã., 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.4., Ì.Ðàäèîñîôò, 928 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 Ìèêðîêîíòðîëëåðû ñåìåéñòâà Z86. Ðóêîâîäñòâî ïðîãðàììèñòà-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.5., Ì.Ðàäèîñîôò, 768 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Word 7 äëÿ Windows 95. Ñïðàâî÷íèê. Ðóäè Êîñò-Ì.:Áèíîì, -590ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Çàðóáåæ.äèîäû è èõ àíàëîãè.,Õðóëåâ À. Ñïðàâ. ò.1, ò.2. Ì. "Ðàäèîñîôò", ïî 960 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . ïî 38.00 Îïòèìèçàöèÿ Windows 95. Óàòò Àëëåí Ë-Ì.:ÄèàÑîôò, 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Çàðóáåæíûå ìèêðîïðîöåññîðû è èõ àíàëîãè. Ñïðàâ.ò.1 . Ì.-"Ðàäèîñîôò", 546 c. 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . 35.00 Ïðîãðàììèðîâàíèå â ñðåäå DELFI 2,0 . Ê.Ñóðêîâ , - 640 ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00
Cïðàâî÷íèê ïî çàðóáåæíûì äèîäàì . ÷.1 , Ì.- "Ñîëîí" , 2000 ã., 696 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Acrobat 3.0.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ñïðàâî÷íèê ïî çàðóáåæíûì äèîäàì . ÷. 2 , Ì.- "Ñîëîí" , 2000 ã., 696 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Ilustrator 7.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 420ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Îïòîýëåêòð.ïðèáîðû è èõ çàðóá. àíàëîãè. ò.1, ò.2, ò.3.,Ì.Ðàäèîñîôò,512ñ.,544ñ.,512ñ. . . . . . . . . . . . . . ïî 29.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe PageMaker 6.5.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ñîäåðæàíèå äðàãìåòàëëîâ â ðàäèîýëåìåíòàõ. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Ð/áèáëèîò, 156 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Photoshop 4.0.-Ì.:ÊÓáÊ, .-280ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ðàçðàáîòêå è îòëàäêå ýëåêòðîííûõ ñõåì.Êëîä Ãàëëå.:ÄÌÊ,2001ã., 208ñ. . . . . . . . . 22.00 Àdobe.Âîïðîñû è îòâåòû.-Ì.;ÊÓÁÊ, .-704 c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
Âèäåîêàìåðû . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ , 2000 ã.,192 ñ. + ñõåìû. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 QuarkXPress 4.Ïîëíîñòüþ.-Ì.;Ðàäèîñîôò ,1998 ã.712 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00
Âèäåîêàìåðû . Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå .Âûï. 13. Êîðîëåâ À.-Ì. "ÄÌÊ". 2000 ã.,248 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . 42.00 Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ ÑÓÁÄ . Ðóáåí Àõàÿí .- Ïèòåð , 704 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.14. Ì.: Ñîëîí, 240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ Ñîrel DRAW 6 . Ì . Ìýòüþç . - Ïèòåð , 736 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.23. Ì.: Ñîëîí, 1998.-212ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00 Õàêåðû , âçëîìùèêè è äðóãèå èíôîðìàöèîííûå óáèéöû . Ëåîíòüåâ Á. 192 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Èìïóëüñíûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ .Âèíîãðàäîâ Â.À. ÍèÒ,2000 ã. - 192 ñ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 "×àñòîòû äëÿ ëþáèòåëüñêîé ðàäèîñâÿçè" Áëîêíîò-Ê.:Ðàäiîàìàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
Èìïóëüñíûå áëîêè ïèòàíèÿ äëÿ IBM PC . â.22 , Êóëè÷êîâ À.Â. ÄÌÊ , 2000 ã. -120 ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå 2001.Ñïðàâî÷íèê. ÎÎÎ"Òåëåñïóòíèê" 2001ã.,170ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Âèäåîìàãíèòîôîíû ñåðèè ÂÌ.Èçä. 2-å äîðàá è äîï. ßíêîâñêèé Ñ. ÍèÒ., 2000ã.-272ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . 34.00 Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå 2001.Ñïðàâî÷íèê.ÎÎÎ"Òåëåñïóòíèê" 2001ã., 138ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00
Ðåìîíò çàðóáóæ. ìîíèòîðîâ (âûï.27). Äîí÷åíêî À.- Ì. Ñîëîí . 2000ã.,216 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 "Ýëåêòðîíèêà : ÍÒÁ " æóðíàë ¹1,2,3,4,5/2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 5.00
Ðåìîíò ìîíèòîðîâ. Òèïè÷íûå íåèñïðàâíîñòè. Áåãëîâ Ñ. -Ì."Ðàäèîòîí". 2000ã. 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 "Ðàäèîêîìïîíåíòû" æóðíàë ¹ 2/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Ðåìîíò çàðóáåæíûõ ïðèíòåðîâ (âûï.31). Ïëàòîíîâ Þ. Ì.:Ñîëîí . 2000 ã.,272 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 "Èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû" . Êàòàëîã 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ (âûï.35). Ëåïàåâ Ä . À . Ì.:Ñîëîí . 2000 ã., 432 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00 "Ïàÿëüíîå îáîðóäîâàíèå è èíñòðóìåíò". Êàòàëîã 2000-2001 ã.ã.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00
Ðåìîíò èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (âûï.42).Êóëèêîâ Â.Ã.Ñîëîí.2000 ã.,184 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 "Ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû" Ì."Êîìïýë" 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
100 íåèñïðàâíîñòåé òåëåâèçîðîâ . Æåðàð Ëîðàí . Ì.: ÄÌÊ . 2000 ã., 264 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 ÑD-R "Pàäèîàìàòîð" 1999ã.,¹1-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
Ýíöèêëîïåäèÿ ðàäèîëþáèòåëÿ .,Ïåñèêîâ Â.Í.-Ê. ÍèÒ , 2000 ã. - 368 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 CD-R ''Ðàäèîàìàòîð" 2000ã.,¹1-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Ýíöèêëîïåäèÿ òåëåìàñòåðà. Ïàíêîâ Ä.Â.-Ê. ÍèÒ, 2000ã.-544 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 CD-R "Ýëåêòðèê" 2000ã.,¹1-12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
Áëîêè ïèòàíèÿ òåëåâèçîðîâ .ßíêîâñêèé Ñ.Ì. -Ñ.Ï.-ÍèÒ , 2001 ã.- 224ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ÑD-R "Êîíñòðóêòîð" 2000ã.,¹1-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
Áëîêè ïèòàíèÿ ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.Â. -Ì.:Ñîëîí . 2001 ã. 216ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 CD-R "2 â 1" - (ïî âûáîðó ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00
ÃÈÑ - ïîìîùíèê òåëåìàñòåðà . Ãàïëè÷óê Ë.Ñ. - Ê. "Ðàäèîàìàòîð" 160 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 ÑD-R "3 â 1" - ("ÐÀ"+"Ýëåêòðèê"+"Êîíñòðóêòîð") 2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00
Ïðèñòàâêè PAL â ñåðèéíûõ öâåòíûõ òåëåâèçîðàõ. Õîõëîâ Á.H.-ÐèÑ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 CD-R "4 â 1" - ("ÐÀ"+"Ýëåêòðèê"+"Êîíñòðóêòîð") 2000ã.+ "ÐÀ"1999ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00
Cåðâèñíûå ðåæèìû òåëåâèçîðîâ . Âèíîãðàäîâ Â.À. - "ÍèÒ" 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00

Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé è ðàñïðîñòðàíèòåëåé æóðíàëà


Cåðâèñíûå ðåæèìû òåëåâèçîðîâ - 2 .Âèíîãðàäîâ Â.À.- ÍèÒ 2001ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ñîâðåì. çàðóá. öâåòíûå òåëåâèçîðû: âèäåîïðîöåññîðû è äåêîäåðû öâåòí. À.Å.Ïåñêèí. . . . . . . . . . . . . . 29.00
Ñòðî÷íûå òðàíñôîðìàòîðû çàðóáåæ. òåëåâèçîðîâ. Âûï.24. Ìîðîçîâ. È.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999 . . . . . . . . . . 18.00
Òåëåâèçèîííûå ïðîöåññîðû óïðàâëåíèÿ . Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë.-Ñ.Ï.:ÍèÒ , 2001 ã. 448 ñ. . . . . . . . . . . . . . 33.00 Ê ðàñïðîñòðàíåíèþ æóðíàëà ïðèãëàøà-  ðåäàêöèè íà 01.10.2001 ã. èìåþòñÿ â
Òåëåâèçèîííûå ìèêðîñõåìû PHILIPS. Êíèãà 1. Ïîíàìàðåíêî À.À.-Ì.:Ñîëîí, -180ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Óñîâåðøåíñòâîâàíèå òåëåâèçîðîâ 3…5ÓÑÖÒ .Ðóáàíèê Â. ÍèÒ., 2000 ã.288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 þòñÿ çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè è ÷à- íàëè÷èè æóðíàëû “Ðàäiîàìàòîð” ïðîøëûõ
Óðîêè òåëåìàñòåðà. Óñ. è ðåìîíò çàðóá. ÖÒÂ ×.2. Âèíîãðàäîâ Â.-Ñ.-Ï.: Êîðîíà, 2000ã.-400ñ . . . . . . . . . . 32.00 ñòíûå ðàñïðîñòðàíèòåëè. âûïóñêîâ:
Öèôðîâîå òåëåâèäåíèå . Ìàìàåâ Í.Ñ.- Ì.Òåëåêîì , 2001 ã.,180 ñòð.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Âàøè ïðåäëîæåíèÿ ðåäàêöèÿ îæèäàåò ïî ¹ 3,4,5,6,8,9,10,11 çà 1994 ã.
Öèôðîâàÿ ýëåêòðîíèêà . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ, 2000 ã. - 208 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 òåë. (044) 271-44-97, 276-11-26 èëè ïî àä- ¹ 2,4,5,10,11,12 çà 1995 ã.
Öèôðîâûå óñòðîéñòâà è ìèêðîïðîöåññîðíûå ñèñòåìû._Ì.ÃË-Òåëåêîì,2000 ã.336 ñ., . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
Öâåòîâàÿ è êîäîâàÿ ìàðêèðîâêà ðàäèîýëåêòð. êîìïîí. Íåñòåðåíêî È.È.,Ñîëîí,2001ã.,128ñ.. . . . . . . . . . 13.00 ðåñó ðåäàêöèè: Óêðàèíà, 03110, Êèåâ-110, ¹ 1,3,4,5,6,7 çà 1996 ã.
Ìàðêèðîâêà ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ . Áîëåå 4000 SMD êîäîâ . "Äîäýêà" . 160 ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 à/ÿ 807. Êîììåð÷åñêîìó äèðåêòîðó. ¹ 4,6 çà 1997 ã.
Ìàðêèðîâêà è îáîçíà÷åíèå ðàäèîýëåìåíòîâ . Ìóêîñååâ Â.Â., Ì.-ÃË-Òåëåêîì,2001ã.,352 ñ. . . . . . . . . . . . 23.00 Âíèìàíèå! Íîìåðà åæåìåñÿ÷íûõ æóðíà- ¹ 2,4,5,6,7 çà 1998 ã.
Ñïðàâî÷íèê: Ðàäèîêîìïîíåíòû è ìàòåðèàëû. Ïàðòàëà Î.Í.-Ê.: Ðàäiîàìàòîð,1998 ã.736ñ. . . . . . . . . . . . . 19.00
Îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè è êîìïàðàòîðû . Ñïðàâî÷íèê .- Ì.: ÄÎÄÝÊÀ , 2001 ã., 560 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . 44.00 ëî⠓Ðàäiîàìàòîð-Êîíñòðóêòîð” (ïîä- ¹ 3,4,5,7,8,9,10,11,12 çà 1999 ã.
Ñïðàâî÷íèê ýëåêòðèêà. Êèñàðèìîâ Ð.À. -Ì. Ðàäèîñîôò , 1999 ã. 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 ïèñíîé èíäåêñ 22898) è “Ðàäiîàìàòîð- ¹ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 2000 ã.
Ñèëîâàÿ ýëåêòðîíèêà äëÿ ëþáèò. è ïðîôåññèîíàëîâ.Ñåìåíîâ Á.Þ.-Ì.:Ñîëîí,2001ã..336ñ. . . . . . . . . . . . 19.00 Ýëåêòðèê” (ïîäïèñíîé èíäåêñ 22901) ÷èòà- ¹ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 çà 2001 ã.
Àòëàñ àóäèîêàññåò îò AGFA äî YASHIMI . Ñóõîâ Í.Å., Ê.:"Ðàäèîàìàòîð", 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 òåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïî ïî÷òå. Ñòîèìîñòü Äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ÷åðåç îòäåëåíèÿ ñâÿçè ïî
Àâòîìàãíèòîëû. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå. Âûï.14.Êóëèêîâ Ã.Â.-Ì. ÄÌÊ, 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00
Ðåìîíò ìóçûêàëüíûõ öåíòðîâ . Âûï . 48 . Êóëèêîâ Ã.Â. - Ì.: ÄÌÊ , 2001 ã.,184 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 îäíîãî ýêçåìïëÿðà ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî êàòàëîãàì àãåíòñòâ «Óêðïî÷òà» è «Ðîñïå÷àòü»
Ðåìîíò ìóçûêàëüíûõ öåíòðîâ . Âûï . 51 . Êóëè÷êîâ À.Â. - Ì.: ÄÌÊ , 2001 ã.,224 ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 Óêðàèíå – 5 ãðí., äðóãèå ñòðàíû ÑÍà – 1,2 íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ 74435. ÏÎÌÍÈÒÅ,
Ðåìîíò è ðåãóëèðîâêà CD-ïðîèãðûâàòåëåé.Çàðóá.ýëåêòðîíèêà. Àâðàìåíêî Þ.Ô.160ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . 23.00 ó.å. ïî êóðñó Íàöáàíêà. ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü – íèæå ïåðåñûëî÷íîé!
Ñõåìîòåõíèêà ïðîèãðûâàòåëåé êîìïàêò-äèñêîâ. Àâðàìåíêî Þ.Ô., 1999 ã., 128ñ. + ñõåìû . . . . . . . . . . . . 28.00 Â ðåäàêöèè íà 01.10.2001 ã. èìåþòñÿ â Ïðè îòïðàâëåíèè ïèñåì â àäðåñ ðåäàêöèè
Öâåòîìóçûêàëüíûå óñòàíîâêè-Jeux de luiere. -Ì.ÄÌÊ Ïðåññ , 2000 ã., 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00
Ýêâàëàéçåðû.Ýôôåêòû îáüåìíîãî çâó÷àíèÿ . Ëþá. ñõåìû . Õàëîÿí À.À.-Ì:Ðàäèîñîôò 2001ã.. . . . . . . . 24.00 íàëè÷èè æóðíàëû ïðîøëûõ âûïóñêîâ: ïðîñèì âêëàäûâàòü ïóñòîé êîíâåðò ñ
Àîíû,ïðèñòàâêè,ìèêðî- ÀÒÑ. Ñðåäñòâî áåçîïàñíîñòè..-Ì.:Àêèì.,.-125ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 “Ýëåêòðèê” ¹8,9 çà 2000 ã., ¹1,3,4,5, îáðàòíûì àäðåñîì. Íà ïèñüìà áåç
Çàðóá. ðåçèäåíòíûå ðàäèîòåëåôîíû . Áðóñêèí Â.ß., Èçä.2-å, ïåðåð. è äîï. 2000 ã.176ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . 24.00 6,7,8,9 çà 2001 ã. êîíâåðòîâ ñ îáðàòíûì àäðåñîì ðåäàêöèÿ
Ðàäèîòåëåôîíû . Îñíîâû ñõåìîò. ñåðòèôèöèð. ðàäèîòåë..Êàìåíåöêèé Ì.-ÍèÒ 2000ã.256 ñ.+ ñõ. . . . . . . 32.00 “Êîíñòðóêòî𔠹3,4,5,6,7-8, 9-10,11-12 îòâåòû íå äàåò.
Ïðàêòè÷åñêàÿ òåëåôîíèÿ . Áàëàõíè÷åâ È . Í . - Ì . ÄÌÊ, 1999 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Ðåìîíò ðàäèîòåëåôîíîâ "SENAO è VOYAGER". Ñàä÷åíêîâ Ä.À. -Ì.Ñîëîí,178 ñ.À4 + ñõ. . . . . . . . . . . . . 28.00 çà 2000 ã., ¹1,2,3,4,5,6,7,8,9 çà 2001 ã. Ñïèñîê ðàñïðîñòðàíèòåëåé
Ñõåìîòåõíèêà àâòîîòâåò÷èêîâ. Çàðóáåæ. ýëåêòðîíèêà. Áðóñêèí Â.ß.-Ê.: ͳò, 176 ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . . 19.00 ×èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìîå
Òåëåôîííûå ñåòè è àïïàðàòû. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. -Ê.: ÍiT, 184 ñ.À4+ñõ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 êîëè÷åñòâî æóðíàëîâ, ñäåëàâ ïðåäîïëàòó 1. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, îô.803, ê.4
Òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. Èçä. 2-å äîï.-Ê.: Í ³ ò, 2000, 448 ñ. . . . . . . . . . . . 29.00 ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî”Ðàäiîàìàòîð”,
Ýëåêòðîííûå òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîòåíêî Ë.ß., Áðåâäà À.Ì.-K.: ÍèÒ, 2000 ã. . . . . . . . . . . 33.00 ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì ñ ÷åòêèì óêàçàíèåì çà- ò.276-11-26.
Ñïðàâî÷í. ïî óñòðîéñòâó è ðåìîíòó òåëåô.àïïàðàòîâ çàðóá. è îòå÷. ïðîèçâ-âà:ÄÌÊ , 208 c. . . . . . . . . . 15.00 êàçûâàåìûõ íîìåðîâ æóðíàëà è ãîäà èçäà- 2. Ìîñêâà, óë.Ïðîôñîþçíàÿ, ä.83, êîðï.3,
Ðàäèîëþáèò. êîíñòðóêöèè â ñèñò. êîíòðîëÿ è çàùèòû .Âèíîãðàäîâ Þ.ÑÎËÎÍ,2001ã.,192ñ.. . . . . . . . . . . 14.00 íèÿ. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà æóðíàëà îô.311. Ôèðìà “ÑÝÀ-Ýëåêòðîíèêñ”,
Îõðàííûå óñ-âà äëÿ äîìà è îôèñà.Àíäðèàíîâ Â.-Ñ-Ïá."Ïîëèãîí",2000ã.,312 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00 “Ðàäiîàìàòîð” ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî Óêðà-
Çàùèòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îò óãîíà è êðàæ. Äèêàðåâ Â.È. 2000ã.,320ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 ò.334-71-36
ÊÂ-ïðèåìíèê ìèðîâîãî óðîâíÿ Êóëüñêèé À.Ë. -Ê.:HèÒ , 2000 ã. 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 èíå ñîñòàâëÿåò: 1994–1998 ãã.–3 ãðí., 1999, 3. Êèåâ, óë. Óøèíñêîãî, 4,
CÈ-ÁÈ ñâÿçü,äîçèìåòðèÿ,ÈÊ òåõíèêà,ýëåêòðîí.ïðèáîðû,ñð-âà ñâÿçè. Þ.Âèíîãðàäîâ,2000ã. . . . . . . . . . 12.00 2000 ã. – 5 ãðí., 2001 ã. – 7 ãðí., Äëÿ «Ðàäèîðûíîê», òîðãîâîå ìåñòî 52,53,194.
 ïîìîùü ëþáèòåëþ ÑÈ-ÁÈ ðàäèîñâ.Àíòåííû.Ñàìîä. óñ-âà. Ñïð. èíôîðì.Ì.Ñîëîí,2000ã. . . . . . . . . . . . 14.00 æèòåëåé Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ: 4. Ïîäïèñíîå àãåíñòâî “KSS”. Ïîäïèñêà
Àíòåííû ñïóòíèêîâûå, ÊÂ, ÓÊÂ, Ñè-Áè, ÒÂ, ÐÂ., Íèêèòèí Â.À. ÄÌÊ 1999 ,320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 1994–1998 ãã.–1 ó.å, 1999, 2000 ã.– 1 ó.å., è äîñòàâêà ïî Óêðàèíå. ò. (044) 464-0220
Òåëåâèçèîííûå àíòåííû ñâîèìè ðóêàìè . Ñèäîðîâ È.Í., Ñ.-Ï.,"Ïîëèãîí" 2000 ã. 320 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Ýíöèêëîïåäèÿ îòå÷. àíòåíí äëÿ êîëëåêò.è èíäèâèä.ïðèåìà Ò è ÐÂ. -Ì.Ñîëîí ,256ñ,2001ã. . . . . . . . . . . 16.00 2001 ã.– 1,7 ó.å. ïî êóðñó Íàöáàíêà. 5. Ëüâîâñêàÿ îáë., ã.Áðîäû, óë. Ñòóñà, 24,
Êîïèðîâàëüíàÿ òåõíèêà . Áîáðîâ À.Â., Ì. - "ÄÌÊ" 2000 ã., 184 ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 Íàëîæåííûì ïëàòåæîì ðåäàêöèÿ Îìåëÿí÷óê È. È.
Ìåòàëëîèñêàòåëè äëÿ ïîèñêà êëàäîâ è ðåëèêâèé.-Ì.ÐèÑ,2000 ã.,192ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 æóðíàëû è êíèãè íå âûñûëàåò! 6. Äîíåöê-55, óë. Àðòåìà, 84,
Ýëåêòðîíèêà äîìà è â ñàäó . Ñèäîðîâ È.Í. - Ì. "Ðàäèîñîôò ", 2001 ã. 144 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 Âíèìàíèå! Öåíû, ïðè íàëè÷èè ëèòåðàòóðû, ÎÎÎ ÍÏÏ “Èäåÿ”
Ýëåêòðîííûå êîäîâûå çàìêè .-Ñ.-Ï."Ïîëèãîí" 2000ã., 296 ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 äåéñòâèòåëüíû äî 1 äåêàáðÿ 2001 ã. 7. Îäåññà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ðàäèîðûíîê
Àíòåííû òåëåâèçèîííûå.Êîíñòðóêöèè , óñòàíîâêà , ïîäêëþ÷åíèå . Ïÿñåöêèé Â.Â. 2000ã. 224 ñ .. . . . . . . 14.00 Ïðåäîïëàòó ïðîèçâîäèòü ïî àäðåñó: “Ëåòó÷èé Ãîëëàíäåö”, êîíòåéíåð çà êðóãîì.
Àíòåííû . Òîì 1 . Êàðë Ðîõòìàëü . Ì.: Íàø ãîðîä , 2001 ã., 416 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Àíòåííû . Òîì 2 . Êàðë Ðîõòìàëü . Ì.: Íàø ãîðîä , 2001 ã., 416 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 03110, Êèåâ-110, à/ÿ 807, Ìîòîðíîìó Âà- 8. ×åðíèãîâ, Òèòàðåíêî Þðèé Èâàíîâè÷,
Ïðàêòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè àíòåíí . Ãðèãîðîâ È.Í. ÄÌÊ 2000 ã. 352 ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 ëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó. ò.(0462) 95-48-53.
Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå â âàøåì äîìå."Ïîëèãîí" Ñ-Ï.1998 ã., 292 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00

Вам также может понравиться