Вы находитесь на странице: 1из 32

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ

Ïîäïèøèñü íà 2002 ãîä! Èíäåêñ 22901


Òðàíñôîðìàòîðû â ïðàêòèêå
ðåìîíòà
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
Îãðàíè÷èòåëü íàïðÿæåíèÿ
õîëîñòîãî õîäà ñâàðî÷íîãî ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ
òðàíñôîðìàòîðà 3 Çâåðíåííÿ Ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ç íàãîäè ïî÷àòêó Òèæíÿ åíåðãîçáåðåæåííÿ
3 ²íôîðìàö³éíèé ëèñò ãàçåòè "Åíåðãî³íôîðì"
Îïûò ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîìûøëåííûõ 3 Ïÿòàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà "Ýíåðãåòèêà, ýëåêòðîòåõíèêà, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü"
ýëåêòðîäâèãàòåëåé ê áûòîâîé ñåòè
ÝËÅÊÒÐÈÊÈ - ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ
4 Íîâîãîäíèå ãèðëÿíäû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Ï.Ñàðàæà
6 Àâòîìàòè÷åñêàÿ ñâåòîâàÿ êàðòèíêà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Áîðîäàòûé
7 Äàéäæåñò ïî íîâîãîäíèì ãèðëÿíäàì
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
8 Çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Î.Êó÷åðåíêî
¹11 (23) íîÿáðü 2001 ÝËÅÊÒÐÎØÊÎËÀ
10 Áåñåäû ïî ýëåêòðîòåõíèêå. Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî
Åæåìåñÿ÷íûé íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë
ê ñëîæíîìó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Ë.Êóëüñêèé
Ñîâìåñòíîå èçäàíèå ñ Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
îáùåñòâîì ðàäèîòåõíèêè, ýëåêòðîíèêè è 11 Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí òèïà ÑÌÐ-1,5 ìîäåëè "Ðèãà-17" . . . . . . . . . . . . . . . À.Ã.Çûçþê
ñâÿçè Óêðàèíû 14 Ìîäåðíèçèðóåì ïå÷è ÑÀÒ. . . . . . . . . . . . . . . . Ä.À.Äóþíîâ, À.Â.Ïèæàíêîâ, Ð.Í.Ñâèñòóëà
Ðåãèñòðàöèîííûé ÊÂ, ¹3858,10.12.99 ã. ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
Ó÷ðåäèòåëü - ÄÏ «Èçäàòåëüñòâî 15 Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû äëÿ ñâåòîôîðîâ ôèðìû Cotco Luminant Device Ltd
Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåêëàìíûõ óñëóãàõ íàøåãî èçäàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ñïðàâî÷íîì ñàéòå î ÑÌÈ Óêðàèíû “Ðåêëàìíûé êîìïàñ” http://www.mass-media.com.ua

Ðàäiîàìàòîð» 16 Cõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ ÇÈË-5301


Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2000 ã.
ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” 18 Ñîëíå÷íûå ýëåìåíòû è ìîäóëè
Äèðåêòîð Ã.À.Óëü÷åíêî. ÍÎÂÈÍÊÈ ÍÀÓÊÈ È ÒÅÕÍÈÊÈ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð 19 Advanced Taser - íåñìåðòåëüíîå îðóæèå
Î.Í.Ïàðòàëà. ÏÎËÅÌÈÊÀ
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 19 Ïèñüìî Þ.Â.Âîëè÷åíêî
(redactor@sea.com.ua) 20 Îòâåò Í.Ï.Ãîðåéêî
Ï.Â.Àôàíàñüåâ
Í.Ï. Ãîðåéêî ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ
À.Â. Êðàâ÷åíêî 21 Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî âåêà ãðÿäóùåãî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Ãîðåéêî
Â.À. Êó÷åðåíêî
Í.Â. Ìèõååâ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Â.Ñ. Ñàìåëþê 23 Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû è èõ õàðàêòåðèñòèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî
Ý.À. Ñàëàõîâ ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
Ï.Í. Ôåäîðîâ 24 Ìîìåíòíûé ýëåêòðîïðèâîä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ô.ßêîâëåâ
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
À.È.Ïîíî÷îâíûé (san@sea.com.ua) 26 Ñòåíä äëÿ èñïûòàíèÿ áëîêîâ ýëåêòðîííîãî çàæèãàíèÿ áåíçîïèëû. . . . . . . . . . Â.Ì.Ïàëåé
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð 27 Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå
Ò.Ï.Ñîêîëîâà, òåë.271-96-49
ÄËß ËÞÁÎÇÍÀÒÅËÜÍÛÕ
Ðåäàêòîð Í.Ì.Êîðíèëüåâà 28 Þíûì ýëåêòðèêàì. Ýëåêòðè÷åñêèé óòþã
Îòäåë ðåêëàìû Ñ.Â.Ëàòûø, 30 Çàêîíû ïîäêëþ÷åíèÿ ñîëíå÷íûõ ýëåìåíòîâ
òåë.276-11-26,E-mail: lat@sea.com.ua
ÏÀÒÅÍÒÍÛÉ ÔÎÍÄ
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
(îòäåë ïîäïèñêè è ðåàëèçàöèè)
29 Èíòåðåñíûå óñòðîéñòâà èç ìèðîâîãî ïàòåíòíîãî ôîíäà
Â.Â.Ìîòîðíûé, ò.276-11-26, 271-44-97 ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
E-mail: val@sea.com.ua 13 Âèçèòíûå êàðòî÷êè
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû: 30 Êíèæíîå îáîçðåíèå
ïîëó÷àòåëü ÄÏ-èçäàòåëüñòâî 31 Ãåíèé àâòîìîáèëÿ
“Ðàä³îàìàòîð”, êîä 22890000, 31 Íîâîñòè
ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì 32 Êíèãà-ïî÷òîé
îòä.Óêðïðîìèíâåñòáàíêà ã. Êèåâà,
ÌÔÎ 322153
Àäðåñ ðåäàêöèè: ÄÏ Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðîâîäèò îñåííþþ àêöèþ ïî ïðîäàæå
Óêðàèíà, Êèåâ, ÂÍÈÌÀÍÈÅ! òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïî ñíèæåííûì öåíàì. Öåíû íà êíèãè ñíèæåíû
íà 5–30%. Ñïåøèòå îôîðìèòü çàêàç.
Ïðàéñ-ëèñò ìàãàçèíà “Êíèãà-ïî÷òîé” – íà ñ.32.
óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê. 803
äëÿ ïèñåì:
à/ÿ 50, 03110, Êèåâ-110 Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 12.11.2001 ã. Ôîðìàò 60õ84/8. Ïå÷àòü Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííî-
òåë. (044) 271-41-71 îôñåòíàÿ. Áóìàãà ãàçåòíàÿ Çàê.0161111. Öåíà äîã.Òèðàæ 2000 ýêç. ñòè íå íåñåò.
ôàêñ (044) 276-11-26 Îòïå÷àòàíî ñ êîìïüþòåðíîãî íàáîðà íà êîìáèíàòå ïå÷àòè èç- Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïðàâèëüíîñòü âûáîðà
E-mail: electrik@sea.com.ua äàòåëüñòâà «Ïðåñà Óêðà¿íè», 03047, Êèåâ - 047, ïð. Ïîáåäû, 50 è îáîñíîâàííîñòü òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé íåñåò àâòîð.
http : // www.ra-publish.com.ua Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «ÐÀ-Ýëåêòðèê» îáÿçà- Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîâåòà ðåäàêöèè ïî èíòåðåñóþùåìó âîïðîñó
òåëüíà. âêëàäûâàéòå îïëà÷åííûé êîíâåðò ñ îáðàòíûì àäðåñîì.
© Èçäàòåëüñòâî «Ðàä³îàìàòîð», 2001
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïîäõîäèò ê êîíöó âòîðîé ãîä èçäàíèÿ æóðíàëà "Ýëå- æóðíàëàõ ñ ïðîñüáîé ðàçìåñòèòü èõ íà äîñêàõ îáúÿâëå-
êòðèê".  ïèñüìàõ ÷èòàòåëè ïîñòîÿííî ïèøóò, ÷òî æóð- íèé. Òàêèå æå ìàòåðèàëû ÿ ðàçîñëàë àâòîðàì ñòàòåé â
íàë ðàñòåò, óëó÷øàåòñÿ, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ðóáðèêè, "Ýëåêòðèêå".)
æóðíàë ñòàíîâèòñÿ âñå èíòåðåñíåå. Îá ýòîì ñâèäåòåëü- 4. Ìíîãèå ïðèâûêëè çíàêîìèòüñÿ ñ æóðíàëàìè â áèá-
ñòâóåò è ðîñò ïîäïèñêè. ëèîòåêàõ. (Êîììåíòàðèé: â íàñòîÿùåå âðåìÿ áèáëèîòå-
Íî âîò, íà÷èíàÿ ñ ìàÿ ýòîãî ãîäà, ðîñò ïîäïèñêè êàì Óêðàèíû ïðàêòè÷åñêè íå âûäåëÿþò ñðåäñòâ íà ïîä-
ïðåêðàòèëñÿ, ïîäïèñêà ñòàáèëèçèðîâàëàñü íà ïîñòîÿí- ïèñêó. Íåäàâíî áûëî ïîëó÷åíî ïèñüìî èç îäíîé ðàéîí-
íîì óðîâíå. Ïðè÷èí ýòîìó ìîæåò áûòü íåñêîëüêî. íîé áèáëèîòåêè ñ ïðîñüáîé ïîäàðèòü èì ïîäïèñêó íà íà-
1. Âñå, êòî èíòåðåñóåòñÿ òåìàòèêîé "Ýëåêòðèêà", óæå øè æóðíàëû. À â Óêðàèíå 50000 áèáëèîòåê!)
ïîäïèñàëèñü, îñòàëüíûõ ýòî íå èíòåðåñóåò. (Êîììåíòà- Òàêàÿ ñèòóàöèÿ âûíóæäàåò îáðàòèòüñÿ ê èçäàíèþ æóð-
ðèé: â ýòî ÿ íå âåðþ. Ìíîãèå íå ïîäïèñûâàþòñÿ, ïîòî- íàëîâ â ñîñåäíèõ ñòðàíàõ. Ñ ÿíâàðÿ 2002 ã. æóðíàë
ìó ÷òî íå äîâåðÿþò ïî÷òå. Ðåäàêöèÿ áóêâàëüíî çàâàëå- "Ýëåêòðèê" áóäåò ïàðàëëåëüíî èçäàâàòüñÿ â Ìîñêâå.
íà æàëîáàìè íà ïëîõóþ äîñòàâêó æóðíàëîâ ïî ïî÷òå. Ñîäåðæàíèå åãî áóäåò òåì æå, íî ñòàòüè íà óêðàèíñêîì
Âûõîäîì èç ïîëîæåíèÿ áûëà áû ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà. Íî ÿçûêå áóäóò çàìåíåíû äðóãèìè ìàòåðèàëàìè. Ïîýòîìó
ýòîò âîïðîñ íàì ðåøèòü íå ïîä ñèëó.) ïðîñüáà ê àâòîðàì, ïèøóùèì ïî-óêðàèíñêè è æåëàþùèì,
2. Ïðîäîëæàåòñÿ ïàäåíèå æèçíåííîãî óðîâíÿ ÷èòàòå- ÷òîáû ñòàòüÿ âûøëà è â ìîñêîâñêîì èçäàíèè, âûñûëàòü
ëåé. (Êîììåíòàðèé: íàøà ïðåññà çàïîëíåíà ñîîáùåíè- òàêæå è ïåðåâîä ñòàòüè.
ÿìè î íåâèäàííîì ðîñòå ïðîèçâîäñòâà, à çíà÷èò, è æèç-  2002 ã. òåìàòèêà æóðíàëà "Ýëåêòðèê" áóäåò ðàñøè-
íåííîãî óðîâíÿ íàñåëåíèÿ. Íî ðÿä èçäàíèé â Èíòåðíå- ðÿòüñÿ. Ïîÿâèòñÿ ðàçäåë "Ìîäåðíèçàöèÿ è ðåìîíò àï-
òå ýòî îñïàðèâàåò è íàçûâàåò ìàíèïóëÿöèåé ñ öèôðà- ïàðàòóðû", áóäåò îïóáëèêîâàí ðÿä ñõåì èçìåðèòåëüíûõ
ìè. Ãàçåòà "Âå÷åðíèå âåñòè" îò 6 íîÿáðÿ ñîîáùèëà î ïðèáîðîâ è áëîêîâ ïèòàíèÿ, ìàòåðèàëû ïî ðàñ÷åòó
òîì, ÷òî âëàñòü èìóùèå íàìåðåíû ââåñòè öåíçóðó â Èí- ñõåì, òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ óçëîâ è ìíîãîå äðóãîå.
òåðíåòå. Åñëè ýòî ïðîèçîéäåò, òî ìû ñòàíåì òðåòüåé Âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ñ ôàêóëüòåòîì ýëåêòðîýíåðãåòèêè è
ñòðàíîé â ìèðå ïîñëå Ñåâåðíîé Êîðåè è Èðàêà, êîòî- àâòîìàòèêè Íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
ðàÿ ââåëà òàêóþ öåíçóðó, ñëàâíàÿ êîìïàíèÿ, äà?) Óêðàèíû (ÊÏÈ) î ïðîâåäåíèè îëèìïèàäû ïî ýëåêòðîòåõ-
3. Íàñåëåíèå ïðàêòè÷åñêè íå çíàåò î ñóùåñòâîâàíèè íèêå äëÿ âûïóñêíèêîâ øêîë.
æóðíàëà. (Êîììåíòàðèé: âûåçæàÿ çà ïðåäåëû Êèåâà, ÿ Íàäåþñü, ÷òî â íàñòóïàþùåì ãîäó æóðíàë ñòàíåò èí-
îáÿçàòåëüíî èíòåðåñóþñü â ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ, â êèî- òåðåñíåå è ïðèâëå÷åò âíèìàíèå âñåõ, êòî ëþáèò âñå äå-
ñêàõ ïðåññû, çíàþò ëè òàì î ñóùåñòâîâàíèè òàêîãî ëàòü ñâîèìè ðóêàìè.
æóðíàëà, êàê "Ýëåêòðèê". Ïîêà ÷òî íè îäíîãî ïîëîæè-
òåëüíîãî îòâåòà íå áûëî. Ïîýòîìó â ïåðèîä ïîäïèñíîé Ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà "Ýëåêòðèê"
êîìïàíèè èçäàòåëüñòâî "Ðàä³îàìàòîð" ðàçîñëàëî ÷ëåíàì Îëåã Ïàðòàëà
êëóáà ÷èòàòåëåé ÐÀ ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû î íàøèõ

Âíèìàíèþ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé! ÄËß ÂÀÑ, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ!


Ñ 2002 ã. æóðíàë "Ðàäèîêîìïîíåíòû" (èíäåêñ 48727), êî-
Òåõ, êòî ïîëó÷àåò àâòîðñêîå âîçíàãðàæäåíèå â òîðûé ðàíåå èçäàâàëñÿ êàê êàòàëîã ôèðìû ÑÝÀ, áóäåò èç-
ðåäàêöèè (ýòî ïðåæäå âñåãî êèåâëÿíå), èçâåùàåì, äàâàòüñÿ â èçäàòåëüñòâå "Ðàä³îàìàòîð" êàê íàó÷íî-ïîïóëÿð-
÷òî âûäà÷à ãîíîðàðà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å- íûé æóðíàë ïî íîâåéøèì êîìïîíåíòàì, ïðèáîðàì è îáîðó-
íèå 1 ìåñÿöà ïîñëå âûõîäà â ñâåò íîìåðà äîâàíèþ.
æóðíàëà ñ ïóáëèêàöèåé. Ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ñðî- Æóðíàë "Ðàäèîêîìïîíåíòû" èìååò ñëåäóþùèå ðàçäåëû:
êà ðåäàêöèÿ íàïðàâëÿåò íåâîñòðåáîâàííóþ ñóììó â 1) "Êîìïîíåíòû" - ïîñâÿùåí íîâîé ýëåìåíòíîé áàçå çàðó-
ôîíä ðàçâèòèÿ æóðíàëà. áåæíûõ ôèðì: ìèêðîïðîöåññîðû è ìèêðîñõåìû ðàçëè÷íûõ òè-
*** ïîâ, ïîëóïðîâîäíèêîâûå ýëåìåíòû (äèîäû, òðàíçèñòîðû, òè-
Ñîîáùàåì, ÷òî èçìåíèëñÿ íîìåð íàøåãî àáî- ðèñòîðû, îïòîýëåêòðîíèêà), ïàññèâíûå êîìïîíåíòû (ðåçèñòî-
ðû, êîíäåíñàòîðû, êàòóøêè èíäóêòèâíîñòè, ðàçúåìû è äð.), ïðè-
íåíòíîãî ÿùèêà. Ïèñàòü â ðåäàêöèþ ñëåäóåò íà âîäÿòñÿ òàêæå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ;
à/ÿ 50, à íå íà à/ÿ 807, êàê ðàíüøå. Îñòàëüíûå 2) "Ïðèáîðû" - ïîñâÿùåí íîâåéøèì ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûì
ïî÷òîâûå ðåêâèçèòû îñòàëèñü ïðåæíèìè. ïðèáîðàì çàðóáåæíûõ ôèðì (îñöèëëîãðàôû, ãåíåðàòîðû,
ïðèáîðû äëÿ òåëåêîììóíèêàöèé, ìóëüòèìåòðû è äð.);
3) "Îáîðóäîâàíèå" - ïîñâÿùåí òåõíîëîãè÷åñêîìó îáîðóäî-
âàíèþ è îïèñàíèþ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ìàòåðèàëîâ
Ñïèñîê íîâûõ ÷ëåíîâ äëÿ ïàéêè è ïðîèçâîäñòâà ïå÷àòíûõ ïëàò.
êëóáà ÷èòàòåëåé ÐÀ Æóðíàë âûõîäèò 4 ðàçà â ãîä. Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãîä ïî
êàòàëîãó Óêðïðåññû - 25 ãðí. 68 êîï., íà ïîëãîäà - 12 ãðí.
Ñåëåçíåâ Í. È. Êî÷óðà Â. Ò. Äàíèëîâ È. È. 84 êîï., íà 3 ìåñ - 6 ãðí. 42 êîï.
Êîëîìîéöåâ Ê. Â. ͳê³òþê ß. À. Ôåäîðåíêî Ï. Ã.
Ùåðáàêîâ Î. Ô³ðöàê Â. Â. Ïîäïèñûâàéòåñü íà æóðíàë "Ðàäèîêîìïîíåíòû"!

2 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÝÍÅÐÃÐÎÓÑÁÁÐÅÈÐÊÅÀÆÅÍÈÅ

ÇÂÅÐÍÅÍÍß
Ïðå쒺ð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ç íàãîäè ïî÷àòêó ²íôîðìàö³éíèé ëèñò ãàçåòè “Åíåðãî³íôîðì”
Òèæíÿ åíåðãîçáåðåæåííÿ
Ãàçåòà “Åíåðãî³íôîðì” - ùîòèæíåâà ³íôîðìàö³éíî-ðåê-
 öþ îñ³ííþ ïîðó ò³ëüêè-íî ïî÷àâñÿ îïàëþâàëüíèé ñåçîí, ³ ìè âñ³ õî- ëàìíà ãàçåòà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, åíåð-
÷åìî â³ä÷óòè ñåáå çàõèùåíèìè â³ä õîëîäó ³ íåïîãîäè, ìàòè òåïë³ äîì³âêè ãîçáåðåæåííÿ òà åêîëî㳿.
³ êîìôîðòí³ óìîâè ïðàö³ òà â³äïî÷èíêó. Íàä çä³éñíåííÿì öèõ ïðîñòèõ áà- Ìåòà âèäàííÿ ãàçåòè - êîìïëåêñíå ³íôîðìóâàííÿ îðãàí³â
æàíü ïðàöþþòü òèñÿ÷³ íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â - ïðàö³âíèê³â ïàëèâíî- öåíòðàëüíî¿ òà ì³ñöåâî¿ âëàäè, ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é
åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó. ïðî ñòàí òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó, ðèíêîâ³ ïåðåòâîðåí-
3 îãëÿäó íà âåëèê³ îáñÿãè ñïîæèâàííÿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðå- íÿ â ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîìó êîìïëåêñ³ Óêðà¿íè òà ñâ³òó,
ñóðñ³â âàæêî ïåðåîö³íèòè çíà÷åííÿ åíåðãîçáåðåæåííÿ íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ïðîáëåìè ìîäåðí³çàö³¿ îᒺêò³â åíåðãåòè÷íîãî ñåêòîðà,
ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó íàøî¿ êðà¿íè. Àäæå ùå é äîñ³ ïðè â³äíîñíî åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ òà åíåðãîçáåðåæåííÿ, äîñâ³ä âèêîðè-
âèñîê³é åíåðãîºìí³ñò³ âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó Óêðà¿íà âîëî䳺 ñòàííÿ åíåðãîåôåêòèâíîãî îáëàäíàííÿ, êîí’þíêòóðó ðèí-
âåëè÷åçíèì ïîòåíö³àëîì åêîíî쳿 åíåðãîðåñóðñ³â. Ìàéæå 25 ìëí. ãðè- êó, ö³íè íà åíåðãåòè÷íå îáëàäíàííÿ, òåõíîëî㳿 òà åíåð-
âåíü ùîäåííî ìîæíà çàîùàäæóâàòè çà ðàõóíîê ñó÷àñíèõ åíåðãîç- ãîíîñ³¿, çàêîíîäàâ÷³ òà íîðìàòèâí³ àêòè.
áåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â ³ çìåíøåííÿ âèòðàò ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â. Ãàçåòà “Åíåðãî³íôîðì” âèäàºòüñÿ ç êâ³òíÿ 1997 ð. çà
Íàì òðåáà ³ñòîòíî ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñíü âèêîðèñòàííÿ åíåð㳿. ï³äòðèìêè Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïà-
Ìຠáóòè ðåàë³çîâàíèé ö³ëèé ðÿä çàõîä³â ùîäî âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñ- ëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, ÿäåðíî¿ ïîë³òèêè òà ÿäåð-
íèõ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é, åíåðãîåôåêòèâíèõ ìàòåð³àë³â òà îá- íî¿ áåçïåêè, ̳í³ñòåðñòâà ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè,
ëàäíàííÿ íà áàãàòüîõ ï³äïðèºìñòâàõ, âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â ãàçó, âî- ̳í³ñòåðñòâà ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, ³ää³ëåííÿ
äè, òåïëà, ìîäåðí³çàö³¿ îᒺêò³â ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, pîç- ô³çèêî-òåõí³÷íèõ ïðîáëåì åíåðãåòèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè, Äåðæ-
âèòêó ìàëî¿ òåïëî- òà ã³äðîåíåðãåòèêè. êîìåíåðãîçáåðåæåííÿ Óêðà¿íè.
Ìåòà òèæíÿ åíåðãîçáåðåæåííÿ ïîëÿãຠâ äîíåñåíí³ äî êîæíîãî Ãîëîâà ðåäàêö³éíî¿ ðàäè - Ãîëîâà ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè
ãpîìàäÿíèíà ³äåé îùàäëèâîãî êîðèñòóâàííÿ åíåð㳺þ, ÿêó â³í ñïîæèâàº. ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè”, íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè
Çàõîäè öüîãî òèæíÿ ïåðø çà âñå íàïðàâëåí³ íà ï³äâèùåííÿ îñâ³÷åíîñò³ Ì.Ï.Êîâàëêî.
ñóñï³ëüñòâà ³, íàñàìïåðåä, ìîëîä³ ó ïèòàííÿõ åôåêòèâíîãî ïðèðîäîêî- Ãàçåòà ïîøèðþºòüñÿ çà ïåðåäïëàòîþ ñåðåä ôàõ³âö³â
ðèñòóâàííÿ. ì³í³ñòåðñòâ, â³äîìñòâ, óñòàíîâ, áàíê³â, ³íâåñòèö³éíèõ êîì-
ßê çáåðåãòè òåïëî â îñåë³? ßê çàîùàäèòè êîøòè çà ðàõóíîê çìåíøåí- ïàí³é, äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, êåð³âíèê³â ì³ñöå-
íÿ âèòðà÷àííÿ åíåðãîíîñ³¿â? Îñü ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ òóðáóþòü êîæíîãî ç âèõ òà ðåã³îíàëüíèõ îðãàí³â âëàäè, ôàõ³âö³â ï³äïðèºìñòâ,
íàñ ³ íà ÿê³ íåîáõ³äíî çíàõîäèòè â³äïîâ³ä³. Ââàæàþ, òðàäèö³ÿ â³äçíà÷à- îðãàí³çàö³é, íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóò³â, âóç³â òîùî.
òè öåé òèæäåíü íà ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó áóäå äîáðîþ çàïî- Ãàçåòà “Åíåðãî³íôîðì” äîáðå â³äîìà ôàõ³âöÿì íå ò³ëüêè
ðóêîþ ó âèð³øåíí³ ïîä³áíèõ ïèòàíü. Óêðà¿íè, ñòðàí ÑÍÄ, àëå é áàãàòüîõ êðà¿í ªâðîïè.
Áåç ñóìí³âó, Óêðà¿íà âîëî䳺 óí³êàëüíèìè áàãàòñòâàìè, àëå ïîòð³áíî Íà 2002 ð³ê çàïëàíîâàí³ ö³êàâ³ ³íôîðìàö³éí³, ðåêëàìí³
çì³íèòè íàøå ñòàâëåííÿ äî ¿õ åêîíîìíîãî âèêîðèñòàííÿ. Òîæ ñï³ëüíè- òà îñâ³òí³ àêö³¿.  ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ðåäàêö³ÿ ãàçåòè ñïèðàºòüñÿ
ìè çóñèëëÿìè çðîá³ìî òàê, ùîá íàøà êðà¿íà óâ³éøëà â ºâðîïåéñüêå íà ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ ì³æíàðîäíèõ âèñòà-
ñï³âòîâàðèñòâî òåõíîëîã³÷íî ðîçâèíóòîþ äåðæàâîþ ç åíåðãîåôåêòèâ- âîê ³ êîíôåðåíö³é, Âñåóêàð¿íñüêîãî êîíêóðñó “˳äåð ïàëèâ-
íîþ åêîíîì³êîþ. íî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó”.
“Åíåðãî³íôîðì” - ãàçåòà, ÿêà ùîòèæíÿ äîïîìàãຠ÷èòà-
Ïðå쒺ð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè À.Ê.ʳíàõ ÷àì êâàë³ô³êîâàíî ðîç³áðàòèñÿ â áóðõëîâîìó ìîð³ ð³çíî-
ìàí³òíî¿ ³íôîðìàö³¿ â ñôåð³ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîì-

Ïÿòàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà ïëåêñó.


 ãàçåò³ “Åíåðãî³íôîðì” çíàéäóòü àêòóàëüí³ òà íåîáõ³äí³
ìàòåð³àëè êåð³âíèêè äåðæàâíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëà-
“Ýíåðãåòèêà, ýëåêòðîòåõíèêà, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü” äè, êåð³âíèêè êîìïàí³é, ì³í³ñòåðñòâ òà îðãàí³çàö³é, ÿê³
Ïÿòàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà “Ýíåðãåòèêà, ýëåêòðîòåõíèêà, ýíåðãîýôôåê- ïðàöþþòü â ñôåð³ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.
òèâíîñòü” ñîñòîÿëàñü â ã.Êèåâå â Öåíòðå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ (ïð.Ïîáå- Ç ãàçåòè “Åíåðãî³íôîðì” ÷èòà÷³ äîâ³äóþòüñÿ ïðî ì³æíà-
äû, 38) ñ 23 ïî 26 îêòÿáðÿ 2001 ã. Ïðîâåäåíèå âûñòàâêè áûëî ñâÿçà- ðîäí³ åíåðãåòè÷í³ ïðîåêòè, ñòàí âèäîáóâàííÿ òà âèêîðè-
íî ñ ïðîâåäåíèåì â Óêðàèíå “Íåäåëè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ”, åå íåïîñðåä- ñòàííÿ åíåðãîíîñ³¿â ó ð³çíèõ äåðæàâàõ ñâ³òó, â íàø³é
ñòâåííûì îðãàíèçàòîðîì áûë Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ïî ýíåðãîñáå- êðà¿í³: ïðîáëåìè åíåðãåòè÷íî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè, ªâðîïè,
ðåæåíèþ Óêðàèíû. øëÿõè ³ ñòàí ìîäåðí³çàö³¿ îᒺêò³â ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íî-
Òåìàòè÷åñêèå ðàçäåëû âûñòàâêè âêëþ÷àëè: òåõíîëîãèè è îáîðóäîâà- ãî êîìïëåêñó.
íèå äëÿ äîáû÷è íåôòè, åå ñîõðàíåíèå, òðàíñïîðòèðîâêó, ïåðåðàáîòêó ϳä ïèëüíèì êîíòðîëåì ðåäàêö³¿ ãàçåòè çíàõîäÿòüñÿ
è ðàñïðåäåëåíèå, îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàçâåäêè è äîáû÷è ýíåðãîðåñóð- ïðîáëåìè ðèíêîâèõ ïåðåòâîðåíü òà ïðèâàòèçàö³éí³ ïðî-
ñîâ, ïåðåðàáîòêà òîïëèâà, ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè, íåòðàäèöèîí- öåñè â Óêðà¿í³, âèñâ³òëþºòüñÿ ñèòóàö³ÿ ç ö³íàìè íà åíåð-
íûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè, èçìåðèòåëüíàÿ è êîíòðîëüíàÿ àïïàðàòóðà, ýëå- ãîíîñ³¿ â Óêðà¿í³ òà â ñâ³ò³.  ³íôîðìàö³éíîìó äîäàòêó ãà-
êòðè÷åñêèå ìàøèíû, ïðèáîðû è àïïàðàòû, ñèëîâàÿ ýëåêòðîíèêà, îñâå- çåòè íàø ÷èòà÷ çíàéäå àêòóàëí³ çàêîíîäàâ÷³ òà íîðìàòèâ-
ùåíèå, ìàòåðèàëû è ìíîãîå äðóãîå. íî-ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè, ùî ñòîñóþòüñÿ ñôåðè ïàëèâíî-
Ê ñîæàëåíèþ, îðãàíèçàöèÿ âûñòàâêè áûëà íå íà âûñîòå. Ïåðâîíà- åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó. Íà øïàëüòàõ “Åíåðãî³íôîðì”
÷àëüíî áûëî îáúÿâëåíî, ÷òî âûñòàâêà ñîñòîèòñÿ â Ýêñïîöåíòðå Óêðà- çä³éñíþºòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ïðîâ³äíèõ êîìïàí³é ³ ï³äïðèºìñòâ,
èíû (ñì. ðåêëàìó â ÐÝ10/2001). Çàòåì ñîñòîÿëñÿ ïåðåíîñ âûñòàâêè, î ðîçì³ùóºòüñÿ ðåêëàìíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî òîâàðè òà ïîñëó-
÷åì áîëüøèíñòâî ïîòåíöèàëüíûõ ïîñåòèòåëåé íå óçíàëè.  ðåçóëüòàòå ãè, ïîäàþòüñÿ ö³íè íà îáëàäíàííÿ, òåõíîëî㳿, ìàòåð³àëè
ïîñåòèòåëåé ïî÷òè íå áûëî. Êðîìå òîãî, ïîìåùåíèå, â êîòîðîì ñîñòî- òà êîíñòðóêö³¿.
ÿëàñü âûñòàâêà, ñëèøêîì ìàëî, â íåì ðàçìåñòèëèñü ïîðÿäêà 10 ôèðì Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ ãàçåòè “Åíåðãî³íôîðì” çã³äíî ç “Êà-
èç çàÿâëåííûõ 71. òàëîãîì âèäàíü Óêðà¿íè íà 2002 ð.” - 35001.
À ýêñïîíàòû, êñòàòè, áûëè âåñüìà èíòåðåñíûå. Õîòåëîñü áû îòìåòèòü Àäðåñà ðåäàêö³¿: 04112, ì.Êè¿â, à/ñ 33, âóë.Ãîíòè, 1
ïðåîáðàçîâàòåëè ÷àñòîòû äëÿ ïèòàíèÿ ýëåêòðîìîòîðîâ ôèðìû APATOR îô.58, ÀÒ “ÓÊÐÅÍÐÃÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍߔ. Òåë./ôàêñ: (044)458-
(Ïîëüøà), èñòî÷íèêè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ ÈÁÏ-ÑÀ1-250, ñîëíå÷íûå 18-73, 458-36-62, E-mail: uez@elan-ua.net, www.pekin-
áàòàðåè ÑÊÒÁ ÈÔÏ ÍÀÍ Óêðàèíû. form.com.ua

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 3


ÝËÅÊÒÐÈÊÐÈÓÁ
–ÐÍÈÎÊÂÀÎÌÓ ÃÎÄÓ

Íîâîãîäíèå ãèðëÿíäû
Ïðåäëàãàþ ïðàçäíè÷íóþ ïðèñòàâêó ê
âîñüìèðîçåòî÷íîìó ðàñïðåäåëèòåëþ, ïîç-
âîëÿþùóþ ïîëó÷èòü ýôôåêò “áåãóùèå îãíè”
åùå â áîëåå ìîùíîì âèäå íà ýëåêòðè÷å-
ñêèõ ëàìïàõ, ñîáðàííûõ â ãèðëÿíäû, ôîíà- Þ.Ï. Ñàðàæà, ã. Ìèðãîðîä, Ïîëòàâñêàÿ îáë.
ðè è ò.ï. Íàïðèìåð, âîñåìü íåäîðîãèõ ãèð-
ëÿíä, âêëþ÷åííûõ â ðîçåòêè ðàñïðåäåëèòå-
ëÿ è ðàçâåøåííûõ â âèäå “øòîðû” èëè ðàñ-
õîäÿùèõñÿ ëó÷åé, èëè ÿðóñàìè íà åëêå ïîä
óïðàâëåíèåì îïèñûâàåìîãî óñòðîéñòâà,
ïðåäñòàâëÿþò âåñüìà èíòåðåñíûå çðåëèùå.
À â ìîåì èñïîëíåíèè ýòî åùå è áåçîïàñ-
íî (äàæå 220-âîëüòîâûå ãèðëÿíäû ïîäêëþ-
÷åíû ÷åðåç ðàçäåëèòåëüíûé òðàíñôîðìà-
òîð “Óíèêóì”), è êðîìå òîãî, ýêîíîìè÷åñ-
êè âûãîäíî è ýôôåêòèâíî, ïîñêîëüêó ñàì
ðàñïðåäåëèòåëü è òðàíñôîðìàòîð èñïîëü-
çóþòñÿ ïîâñåäíåâíî â ìåñòíîé ñåòè, ò.å. ñà-
ìûå ãðîìîçäêèå è äîðîãèå ýëåìåíòû ìîù-
íîãî àâòîìàòà ñâåòîâûõ ýôôåêòîâ â âèäå
ðàñïðåäåëèòåëÿ è ÁÏ âûäåëåíû îòäåëüíî.
Ïðèñòàâêà ïîëó÷èëàñü íåáîëüøàÿ è íåäî-
ðîãàÿ, ïîñêîëüêó íå ñîäåðæèò âûõîäíûõ
êîììóòàòîðîâ è èìååò âûõîäû òðàíçèñ-
òîðíûõ êëþ÷åé ñ ÎÊ, âêëþ÷àåìûå âçàìåí
âûêëþ÷àòåëåé ïóëüòà óïðàâëåíèÿ “Óíèêóì
²²” äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îá-
ìîòêàìè ðåëå ðàñïðåäåëèòåëÿ, à ïóëüò
ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ íàáîðà êîìáèíà-
öèè äàííûõ.
Ýòî îïðåäåëèëî êîíñòðóêöèþ ïðèñòàâêè
â âèäå íåáîëüøîé êîðîáêè, óñòàíàâëèâà-
åìîé â ãíåçäî óïðàâëåíèÿ íà ðàñïðåäåëè-
òåëå è c âåðõíèì ãíåçäîì àíàëîãè÷íîãî âè- ðèñ.1

ðèñ.2

4 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÝËÅÊÒÐÈÊÐÈÓÁ
–ÐÍÈÎÊÂÀÎÌÓ ÃÎÄÓ
äà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïóëüòà, ò.å. â ðàçðûâ íèè èìïóëüñà ðàçðåøåíèÿ çàãðóçêè íèçêî-
êàáåëÿ óïðàâëåíèÿ (ðèñ.1). Ñõåìà (ðèñ.2) ãî óðîâíÿ (óïðàâëÿþùåãî çàìûêàíèÿ) ïî
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òâîð÷åñêè ïåðåðàáî- âõîäó “=”, è äîïîëíèòåëüíî èçìåíÿòü íà-
òàííûé âàðèàíò àâòîìàòà ñâåòîâûõ ýô- ïðàâëåíèå ïåðåìåùåíèÿ îãíÿ íà ïðîòèâî-
ôåêòîâ [1], ÷òî ïîçâîëèëî, ñîõðàíèâ ôóíê- ïîëîæíîå, ïîäàâàÿ çàìûêàíèå ïî âõîäó
öèè, ðåàëèçîâàííûå â ïåðâîèñòî÷íèêå, ↔”. Ýòî ïîçâîëÿåò ðàçíîîáðàçèòü ýô-
“↔
ðàñøèðèòü óïðàâëåíèå è, ñàìîå ãëàâíîå, ôåêòû ñâåòîâîé äîðîæêè. Âåäü òàêèõ âàðè-
óìåíüøèòü ðàçìåðû êîíñòðóêöèè. Îïèñûâà- àíòîâ ïîëîñàòîé ðàñêðàñêè ñâåòîâîé äî-
åìàÿ ñõåìà íà ðåãèñòðàõ ñäâèãà - íå íî- ðîæêè (“áåãóùåãî îãíÿ”) âñåãî 30 (âîîáùå-
âèíêà, íåîäíîêðàòíî ïîäîáíûå óçëû îïè- òî èõ 256, íî êàæäûå 8 ïðåäñòàâëÿþò ñî-
ñûâàëèñü ⠓Ðàä³îàìàòîðå”, àíàëîãè÷íîå áîé òó æå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, òîëüêî ñî
èçäåëèå ïðåäëàãàåò è Welleman. Âàðèàíò ñäâèãîì, ÷òî, åñòåñòâåííî, ïðèíöèïèàëüíî
èç [1] íàèáîëåå ïîëíî èñïîëüçóåò âîç- íåðàçëè÷èìî, êðîìå òîãî, ñîâåðøåííî
ìîæíîñòè ðåâåðñèâíîãî 8-ðàçðÿäíîãî ðå- áåññìûñëåííî ñäâèãàòü ïî ðåãèñòðó âñå
çèñòîðà ñäâèãà ïðè ìàêñèìàëüíîé ïðîñòî- “0” èëè âñå “1”).
òå ñõåìû óïðàâëåíèÿ, êîòîðóþ ÿ åùå óïðî- Ïîñëåäíèå óïîìÿíóòûå âàðèàíòû êàê
ñòèë (2 ìèêðîñõåìû âìåñòî 3), õîòÿ îáùåå ðàç è âûðîäèëèñü â îäèí ýôôåêò, íàçâàí-
÷èñëî ìèêðîñõåì îñòàëîñü ïðåæíèì. íûé “íàêîïëåíèåì”, è êàê óæå áûëî ñêàçà-
Äåëî â òîì, ÷òî ÿ çàìåíèë ðåãèñòð íî, ïîòðåáîâàë îïðåäåëåííûõ ñõåìîòåõíè-
Ê155ÈÐ13 åãî ïîëíûì àíàëîãîì, ñîáðàí- ÷åñêèõ óõèùðåíèé. Âûãëÿäèò îí, îäíàêî,
íûì íà äâóõ ðåãèñòðàõ Ê555ÈÐ11 (DD3 è íåïëîõî. Ïðè íàæàòèè êíîïêè SÂ3 çàãîðà-
DD4 íà ðèñ.2). Ýòî ïîçâîëèëî áîëåå êîì- þòñÿ âñå 8 îãíåé (è ñâåòîäèîäû ÍL1-ÍL8,
ïàêòíî âûïîëíèòü ñõåìû âûõîäíûõ êëþ÷åé. è ãèðëÿíäû â ðàñïðåäåëèòåëå, è ñâåòîäèî-
ß èñïîëüçîâàë òàêæå ýëåìåíòû ìèêðîñõå- äû íà íåì), ïîñëå ÷åãî íà÷èíàþò ïî îäíî-
ìû DD1 “èñêëþ÷àþùåå ÈËȔ â êà÷åñòâå ìó ãàñíóòü, è òàê ïîñëåäîâàòåëüíî ñ îäíî-
óïðàâëÿåìûõ âåíòèëåé äëÿ çàìûêàíèÿ êîëü- ãî êðàÿ ïîêà âñå íå ïîãàñíóò, à ïîòîì ñ òî-
öà 8-ðàçðÿäíîãî ðåãèñòðà.  ðåæèìå “íà- ãî æå êðàÿ (îïðåäåëÿåòñÿ òåêóùèì íàïðàâ-
êîïëåíèå” ýëåìåíòû DD1.3 è DD1.4 ðàáî- ëåíèåì ñäâèãà, óñòàíîâëåííûì ïîñëåäíèì
òàþò èíâåðòîðàìè, à â ðåæèìå ñäâèãà - ïî- íàæàòèåì SÂ1 èëè çàìûêàíèåì ïî Õ2) ïî
âòîðèòåëÿìè. îäíîìó çàãîðàþòñÿ, ïîêà âñå íå çàãîðÿò-
Ðåæèì “íàêîïëåíèå” - äåæóðíûé è âêëþ- ñÿ è ò.ä. (ïîëó÷àåòñÿ ìàêñèìàëüíûé äèíàìè-
÷àåòñÿ îòäåëüíîé êíîïêîé SÂ3 ñî ñáðîñîì ÷åñêèé äèàïàçîí ïî ÿðêîñòè).
ðåãèñòðîâ DD3, DD4, à òàêæå ïîñëå ïîäà- Â ðåæèìå ñäâèãà îáðàçóåòñÿ êîëüöî èç
÷è íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ èëè ïîñëå ñáîÿ ïî òðèããåðîâ ðåãèñòðà. Âåðíåå, êîëåö ïîëó÷à- ðèñ.3
ïèòàíèþ öåïî÷êîé Ñ5, R13, ïåðåâîäÿùèé åòñÿ äâà, îäíî ëåâîãî ñäâèãà è îäíî ïðà-
òðèããåð DD2.2 â ñîñòîÿíèå “1” ïî âûõîäó âîãî. Ïðàâûì ñ÷èòàåòñÿ ñäâèã äàííûõ ñ âîäèòñÿ ïî ôðîíòó òàêòîâîãî èìïóëüñà,
Q (âûâîä 6), êîòîðûé ïîäàåòñÿ íà âõîäû 1 âûõîäà 0 íà âûõîä 3, à ëåâûì ñ âûõîäà 3 ïîýòîìó â íàøåì ñëó÷àå ñëåäóåò ïîäåðæàòü
è 4 DD1, ïåðåâîäÿ òåì ñàìûì ýëåìåíòû íà âûõîä 0 ïîñëåäîâàòåëüíî òàêòîâûì èì- íàæàòîé êíîïêó SÂ2 èëè óäåðæèâàòü çàìû-
DD1.3 è DD1.4 â ðåæèì èíâåðòèðîâàíèÿ. ïóëüñîì äëÿ ÷åòûðåõðàçðÿäíîãî ðåãèñòðà. êàíèå ïî âõîäó Õ3, èëè âêëþ÷åííûì âûêëþ-
Îñòàëüíûå äâà ýëåìåíòà DD1 ðàáîòà- Äëÿ îáðàçîâàíèÿ êîëüöåâûõ ñòðóêòóð ðåãè- ÷àòåëü SÀ9 íà ïóëüòå äî ïðèõîäà î÷åðåä-
þò èíâåðòîðàìè ïîñòîÿííî â ñîñòàâå èç- ñòðû DD3 è DD4 èìåþò âõîäû ïîñëåäîâà- íîãî òàêòîâîãî èìïóëüñà äî 4 ñ. Ïîñëå ñíÿ-
âåñòíîé ñõåìû ãåíåðàòîðà ñ ïîðîãîâûì òåëüíûõ äàííûõ äëÿ îáîèõ íàïðàâëåíèé òèÿ âîçäåéñòâèÿ ïî óïðàâëåíèþ çàãðóçêîé
ýëåìåíòîì íà òðàíçèñòîðå VÒ1. ñäâèãà: DSR (âûâîäû 7) è DSL (âûâîä 2) ñî- “=“ óñòàíîâèòüñÿ ïðîèçâîëüíîå íàïðàâëå-
×àñòîòó âûõîäíûõ èìïóëüñîâ ãåíåðàòîðà îòâåòñòâåííî. Íà DSR íóæíî ïîäàâàòü ñèã- íèå ñäâèãà çàãðóæåííîé ïîñëåäîâàòåëüíî-
ïðè ýëåìåíòàõ, óêàçàííûõ íà ñõåìå, ìîæ- íàë ñî ñòàðøåãî âûõîäà Q3, à íà DSL ñ ñòè, êîòîðîå ìîæíî èçìåíèòü íà ïðîòèâî-
íî óñòàíàâëèâàòü ðåçèñòîðîì R6 “Ñêî- ìëàäøåãî âûõîäà Q0 äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîëü- ïîëîæíîå, íàæàâ êíîïêó SÂ1 èëè ïåðå-
ðîñòü” â äèàïàçîíå îò 0,25 äî 10 Ãö. Ò.å. öà ñîîòâåòñòâåííî ïðàâîãî è ëåâîãî ñäâè- äàâ óïðàâëÿþùåå çàìûêàíèå íà âõîä “↔ ↔”
ïåðèîä ïåðåêëþ÷åíèÿ âûõîäîâ ìîæåò ñî- ãîâ. À íàïðàâëåíèå ñäâèãà îïðåäåëÿåòñÿ Õ2.
ñòàâëÿòü îò 4 äî 0,1 ñ, è “îãîíü” ìîæåò ëè- ñî÷åòàíèåì óðîâíåé íà âõîäàõ óïðàâëåíèÿ Äëÿ ðåàëèçàöèè îïèñàííîãî ñõåìà óï-
áî ìåäëåííî “ïîëçòè”, ëèáî áûñòðî “áå- ðåæèìàìè S1 è S0; ïðè S1 = 1, S0 = 0 ñäâèã ðàâëåíèÿ (ðèñ.2) ñîäåðæèò òðèããåðû ìèêðî-
æàòü”, à åãî âèä òîæå ìîæåò áûòü çàäàí âïðàâî, à ïðè S1 = 0; S0 = 1 ñäâèã äàííûõ ñõåìû DD2. Òðèããåð DD2.2 óæå óïîìèíàë-
ïðîèçâîëüíî ëèáî îò ïóëüòà, ëèáî âíóòðåí- âëåâî. ñÿ (óïðàâëÿåò ýëåìåíòàìè DD1.3, DD1.4).
íèì ïåðåêëþ÷àòåëåì SÀ1. Êîëüöî èç ðåãèñòðîâ èíòåðåñíî òåì, ÷òî Îí âêëþ÷åí RS-òðèããåðîì è ïî âõîäó R
Îïèñûâàåìóþ ïðèñòàâêó ìîæíî èñïîëü- èíôîðìàöèÿ, îäíàæäû çàïèñàííàÿ â òðèã- óïðàâëÿåòñÿ öåïüþ íà÷àëüíîé óñòàíîâêè è
çîâàòü è áåç ïóëüòà óïðàâëåíèÿ, äëÿ ýòîãî ãåðû, áóäåò öèðêóëèðîâàòü òàì âå÷íî (ïðàê- êíîïêîé SÂ3, âêëþ÷àþùåé îòäåëüíûé ðå-
íà ïåðåäíåé ïàíåëè (ñì. ðèñ.1) èìåþòñÿ íå- òè÷åñêè ïîêà áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ íîðìàëü- æèì “íàêîïëåíèå”. À âîò ïî âõîäó S óïðàâ-
îáõîäèìûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ, ìíîãèå èç íîå ïèòàíèå ñõåìû è íå áóäåò ñáîåâ îò ïî- ëåíèå áîëåå ðàçâåòâëåííîå è ñâÿçàíî ñ óï-
êîòîðûõ íà ïóëüò íå âûâîäÿòñÿ, íî èìåþò- ìåõ). ðàâëåíèåì çàãðóçêîé òðèããåðà DD2.1. Êðî-
ñÿ äîïîëíèòåëüíûå ãíåçäà Õ2 è Õ3 ñ óïðàâ- Äëÿ óñòàíîâêè òðèããåðîâ ðåãèñòðà ñëóæàò ìå êíîïêè SÂ2 “çàãðóçêè” è ãíåçäà Õ3 “=“
ëåíèåì çàìûêàíèåì íà îáùèé ïðîâîä. Ýòè âõîäû ïàðàëëåëüíîé çàãðóçêè äàííûõ, êî- íà ýòîé ëèíèè óïðàâëåíèÿ íàõîäèòñÿ óçåë
âõîäû, îáîçíà÷åííûå ìíåìîíè÷åñêè “↔ ↔” è òîðûå â íàøåì ñëó÷àå ïîäêëþ÷àþòñÿ ê óïðàâëåíèÿ çàãðóçêîé ñ ïóëüòà “Óíèêóì II”,
“=” Õ2 è Õ3 ñîîòâåòñòâåííî, äóáëèðîâàí- óïîìÿíóòûì èñòî÷íèêàì äàííûõ (áëîê SÀ1, âûïîëíåííûé íà òðàíçèñòîðàõ VÒ2, VÒ3.
íûå êíîïêàìè SB1 “Ðåâåðñ” è SB2 “Çà- ïóëüò “Óíèêóì II” èëè äðóãîé ýëåêòðîííûé Âõîä ýòîãî óçëà ïîäêëþ÷åí íà êîíòàêòû 9,
ãðóçêà”, ïîçâîëÿþò äèñòàíöèîííî óïðàâëÿòü èñòî÷íèê áàéòà ïî Õ1). 10 ðîçåòêè Õ1. À â ïóëüòå (ñì. ÐÝ 10/2000,
íàïðàâëåíèåì “áåãóùåãî îãíÿ”, çàãðóæàòü Äëÿ çàãðóçêè ðåãèñòðû ïåðåâîäÿò â ñïå- ñ. 4) ê ýòèì êîíòàêòàì ïîäêëþ÷åíà öåïü èí-
äàííûå ñ âíåøíåãî èñòî÷íèêà, íàïðèìåð, öèàëüíûé ðåæèì óñòàíîâêîé íà âõîäàõ S1 äèêàöèè ÍL9 è R9, çàìûêàåìàÿ íà îáùèé
ñëó÷àéíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ïîäêëþ- è S0 íàïðÿæåíèé âûñîêîãî óðîâíÿ. Îäíà- ïðîâîä âûêëþ÷àòåëåì SÀ9 âìåñòå ñ îáùèì
÷åííîãî âìåñòî ïóëüòà ê Õ1 â ñîïðîâîæäå- êî ñàìà çàãðóçêà ñèíõðîííàÿ, ò.å. ïðîèç- ïðîâîäîì âûêëþ÷àòåëåé SÀ1-SÀ8. Âîîáùå

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 5


ÝËÅÊÒÐÈÊÐÈÓÁ
–ÐÍÈÎÊÂÀÎÌÓ ÃÎÄÓ
ýòè êîíòàêòû èñïîëüçóþò äëÿ ïîäà÷è ïèòà- ìì (ðèñ.3). Ïëàòà êðåïèòüñÿ ê ïåðåäíåé ïà-
íèÿ +20 Â â ñõåìó óïðàâëåíèÿ. Íî â äàí- íåëè êîðîáêè (ðèñ.1) ñ ïîìîùüþ øòàòíûõ
íîì ñëó÷àå íà ïóëüò ïèòàíèå íå ïîäàåì, à ãàåê ãíåçä Õ2, Õ3 òèïà ÃÊ2, íà êîòîðûõ âû-
SÀ9 èñïîëüçóåì äëÿ óïðàâëåíèÿ çàãðóçêîé ïîëíåíû òàêæå êíîïêè SÂ1 è SÂ2 â âèäå îò-
íàáðàííîé êîìáèíàöèè âûêëþ÷àòåëÿìè ðåçêîâ êîíòàêòíûõ ïðóæèí îò ðåëå ÐÊÍ è
SÀ1-SÀ8 äëÿ óäîáñòâà ïðÿìî ñ ïóëüòà. Ïî- äâóõ àëþìèíèåâûõ çàêëåïîê-òîëêàòåëåé.
ýòîìó âõîä óçëà ïîäêëþ÷åí íà ñîåäèíè- Ñõåìà óïðàâëåíèÿ íà DD1 è DD2 è
òåëü ÷åðåç çàùèòíûé äèîä VD1, à ïðè ðà- êíîïêà SÂ3 ñ ðåçèñòîðîì âûïîëíåíû â âè-
áîòå ñ ïóëüòà âûêëþ÷àòåëè âíóòðåííåãî äå äîïîëíèòåëüíîé (âåðõíåé) ïëàòû ðàçìå-
áëîêà *SÀ1 äîëæíû áûòü âûêëþ÷åíû âñå. ðàìè 25õ50 ìì (ðèñ.4) â ïëàíàðíîì âàðè-
Òðèããåð DD2.1 âêëþ÷åí Ò-òðèããåðîì ñ àíòå. Âåðõíÿÿ ïëàòà êðåïèòñÿ è ñîåäèíÿåò-
âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè âûõîäîâ â ñîñòî- ñÿ ñ íèæíåé ñ ïîìîùüþ 10 ïðîâîëî÷íûõ
ÿíèå ëîã.“1”, ÷òî ðåàëèçóåòñÿ ñîåäèíåíè- ñòîåê ∅0,5 ìì. Òàêèì îáðàçîì, ïåðåíîñÿò-
åì âõîäîâ R è S íà óïîìÿíóòóþ ëèíèþ óï- ñÿ òî÷êè îáùåãî ïðîâîäà, DSR, DSL, R,
ðàâëåíèÿ è ñîåäèíåíèåì âûõîäà Q è âõî- S1, S0, Ñ, Q0, Q7 è + Vññ è îáåñïå÷èâà-
äà D. Ïðè çàìûêàíèè îáîèõ âõîäîâ R è åòñÿ æåñòêîå ìåõàíè÷åñêîå êðåïëåíèå âåðõ-
S ïîëó÷àåòñÿ ñîñòîÿíèå íåîïðåäåëåííî- íåé ïëàòû. Êíîïêà SÂ3 - íèçêîïðîôèëüíàÿ
ñòè DD2.1, ÷òî âûðàæàåòñÿ â òîì, ÷òî ïîêóïíàÿ, ðåçèñòîð R6 òèïà ÑÏÇ-27 èëè
ïîòîì îí óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîèçâîëüíîå ÑÏÇ-28 èìååò îòâåðñòèÿ äëÿ òîëêàòåëÿ è
ñîñòîÿíèå, ò.å. ïîñëå çàãðóçêè (“1” íà Q äîñòóïà ê øëèöó R6. Áëîê ïåðåêëþ÷àòåëåé
è Q) ìîæåò óñòàíîâèòüñÿ ëþáîå íàïðàâ- SÀ1 òèïà ÂÄÍ1-8 èëè ïîäîáíûé óñòàíîâ-
ëåíèå ñäâèãà (Q = S0 = 1, Q = S1 = 0 ëåí òàê, ÷òî ïîëîæåíèå äâèæêîâ âíèç ñî-
âëåâî: Q = S0 = 0, Q = S1 = 1 âïðàâî). îòâåòñòâóþò çàìêíóòîìó ñîñòîÿíèþ êîí-
Íî ýòî íå âûçûâàåò àâàðèéíûõ ñèòóàöèé, òàêòîâ. Ïðÿìîóãîëüíîå îêíî â ïåðåäíåé ïà-
à åñëè ïîäàòü íà ñ÷åòíûé âõîä (âûõîä 11) íåëè - äëÿ äîñòóïà ê äâèæêàì SÀ1. Ïàêåò ðèñ.4
DD2.1 ïîëîæèòåëüíûé ïåðåïàä, òî íàïðàâ- èç äâóõ ïëàò äîëæåí áûòü ïî âûñîòå ìåíü-
ëåíèå ñ÷åòà èçìåíèòñÿ íà æåëàòåëüíîå. øå 11 ìì, ò.å. âûñîòû êîðïóñà ÃÊ-2. Äëÿ
Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ òàêîãî ïåðåïàäà ïî ýòîãî âåðõíþþ ïëàòó ñëåäóåò ïîñàäèòü òèðîâàíû ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ DÀ1,
ôðîíòó çàìûêàíèÿ Õ2 èëè íàæàòèÿ SÂ1 ïðÿìî íà êðûøêè DD3 è DD4, à âûâîäû ïî- DÀ2 è êîíäåíñàòîðû Ñ8-Ñ11 íà äþðàëþ-
ñëóæèò óçåë ñîãëàñîâàíèÿ ñ ýëåìåíòàìè ñëåäíèõ âñòàâèòü â çåíêîâàííûå îòâåðñòèÿ. ìèíèåâîé ïëàñòèíå - òåïëîîòâîäå òîëùè-
ïîäàâëåíèÿ äðåáåçãà íà VT4. Åñëè êðûøêà ïðîçðà÷íàÿ, òî îòâåðñòèÿ íîé 2 ìì, ðàçìåðàìè ïðèìåðíî 52õ68 ìì.
Êîíñòðóêöèÿ ïðèñòàâêè âûïîëíåíà â ïîä ñâåòîäèîäû (æåëòûå, ∅3 ìì) ìîæíî íå Îñòàëüíûå ýëåìåíòû êîíñòðóêöèè ðàçìåùà-
íåáîëüøîé ïëàñòìàññîâîé êîðîáêå ðàçìå- ñâåðëèòü, à “ïîñàäèòü” èõ íåñêîëüêî íèæå, þòñÿ â ñâîáîäíûõ ïîëîñòÿõ îáúåìà êîðïó-
ðàìè 70õ55õ25 ìì (êîðîáêà-óïàêîâêà èç- îòîãíóâ òðàíçèñòîðû VT13-VT20 çà êðàé ñà. Ìîíòàæ âûïîëíåí ïðîâîäîì ÌÃÒÔ 0,1.
ïîä ÷àñî⠓Ïîëåò”). ïëàòû.
Ñõåìà 8-ðàçðÿäíîãî ðåãèñòðà è âûõîä- Ñîåäèíèòåëè Õ1 è Õ4 òèïà ÐØ2 (ïðè÷åì Ëèòåðàòóðà
íûõ êëþ÷åé, à òàêæå áëîê âûêëþ÷àòåëåé Õ4 áåç êðûøåê, òîëüêî êîíòàêòíàÿ âñòàâêà) 1. Íåìîâ À. Àâòîìàò ñâåòîâûõ ýôôåêòîâ.
*SÀ1 è ñîåäèíèòåëÿ Õ2 è Õ3 ñìîíòèðîâà- êðåïÿò ñ ïîìîùüþ ñòàëüíûõ ïëàñòèí â òîð-  ïîìîùü ðàäèîëþáèòåëþ. Âûï.104. –Ì.:
íû íà ïå÷àòíîé ïëàòå èç îäíîñòîðîííåãî öàõ ñ îòãèáàìè äëÿ êðåïëåíèÿ çàäíåé êðûø- Èçä. ÄÎÑÀÀÔ, 1989. - Ñ.51.
ôîëüãèðîâàííîãî òåêñòîëèòà òîëùèíîé 1,5 êå. Â çàäíåé ïëàñòìàññîâîé êðûøêå ñìîí-

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÂÅÒÎÂÀß ÊÀÐÒÈÍÊÀ


ñòðàíñòâå. Èç 6Å1Ï ìîæíî èçãîòîâèòü àâ-
òîìàòè÷åñêóþ ñâåòîäèíàìè÷åñêóþ ìèêðî-
êàðòèíêó, ïîäàâ íà ñåòêó 1 çâóêîâîé ñèã-
íàë. Ïðè ñîãëàñîâàíèè âõîäà ëàìïû ñ
Þ.Áîðîäàòûé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë. èñòî÷íèêîì çâóêà íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî
Öâåòîìóçûêà íå îïðàâäàëà íàäåæä. Åå Îïòè÷åñêèé èíäèêàòîð íàñòðîéêè - èí- ó ëàìï î÷åíü áîëüøîå âõîäíîå ñîïðîòèâ-
ïîòåñíèëè ñâåòîäèíàìè÷åñêèå óñòàíîâêè, òåðåñíàÿ ëàìïà.  íåé åñòü ýëåìåíòû òå- ëåíèå (êàê ó ïîëåâûõ òðàíçèñòîðîâ), à
óïðàâëÿåìûå õóäîæíèêàìè-îïåðàòîðàìè. ëåâèçèîííîé òðóáêè - ñâåòÿùèéñÿ ýêðàí è òðèîäû (à 6Å1Ï - òðèîä) î÷åíü ÷óâñòâèòåëü-
Àâòîìàòû íèêîãäà íå çàìåíÿò õóäîæíèêà, ïåðåìåùåíèå ýëåêòðîííîãî ïîòîêà â ïðî- íû. Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ôàçû ïðåäëà-
è öâåòîìóçûêàëüíûå óñòàíîâêè ñîõðàíè- ãàþ èñïîëüçîâàòü åâðîâèëêó è ñëàáîòî÷-
ëèñü òîëüêî íà íåêîòîðûõ “ëîõíåññêèõ” íûé ïðåäîõðàíèòåëü. Íàïðÿæåíèå äëÿ ïåð-
ìàãíèòîôîíàõ, èçãîòîâëåííûõ äðóæåñò- âîãî 7 è âòîðîãî ôëþîðåñöèðóþùåãî 9
âåííûìè ñòðàíàìè äëÿ íàøèõ òðóæåíè- àíîäîâ (ñì. ðèñóíîê) âûïðÿìëÿåòñÿ äèî-
êîâ ñåëà. äîì (Ä7Æ, Ä226Á). Ðåçèñòîð (120-150
Ìíîãèå ïîìíÿò åùå ñòàðûå ðàäèîïðè- êÎì) ñëóæèò íàãðóçêîé ïåðâîãî àíîäà, à
åìíèêè ñ èõ “çåëåíûì ãëàçêîì” - îïòè÷å- ïîäáîðîì åìêîñòè êîíäåíñàòîðà (4,7 ìêÔ
ñêèì èíäèêàòîðîì íàñòðîéêè 6Å1Ï, çàìå- 350 Â) ìîæíî ðåãóëèðîâàòü íàïðÿæåíèå
íåííûì âïîñëåäñòâèè 6Å2Ï è 6Å3Ï. Ìíå íà âòîðîì àíîäå. Òðàíñôîðìàòîð Ò1 (ÒÂ3)
íðàâèòñÿ èìåííî 6Å1Ï, òàê êàê åãî ñâå- íàêàëüíûé.
÷åíèå àññîöèèðóåòñÿ òî ñ “òàíöóþùåé Íå èñêëþ÷àþ âîçìîæíîñòè ðàáîòû
êîðîëåâîé”, òî ñî ñòðîãèì è ñåðäèòûì 6Å1Ï â ñîñòàâå ëàìïîâûõ óñèëèòåëåé, íà-
äèðèæåðîì (â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà èëó÷øèõ ïî ãëóáèíå çâóêà (High-End). Ïðè-
ìóçûêè). Èíäèêàòîðû 6Å2Ï è 6Å3Ï âû- ÿòíûõ âàì âå÷åðîâ, ïðîâåäåííûõ ñ õîðî-
÷åð÷èâàþò êàêèå-òî ãðàôèêè, ïîõîæèå íà øåé ìóçûêîé. À òåì, êòî ïîñòàðøå, åùå
âçëåòû-ïàäåíèÿ íàöèîíàëüíîé âàëþòû. è âîñïîìèíàíèé äåòñòâà...

6 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÝËÅÊÒÐÈÊÐÈÓÁ
–ÐÍÈÎÊÂÀÎÌÓ ÃÎÄÓ

ÄÀÉÄÆÅÑÒ ÏÎ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÌ ÃÈÐËßÍÄÀÌ


ïåðåêëþ÷åíèÿ ìóëüòèâèáðàòî-
ðà, ýòî îáåñïå÷èâàåò ïëàâíîñòü
ïåðåêëþ÷åíèÿ ãèðëÿíäû.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîù-
http://www.altnet.ru; http://www/nnov.rfnet.ru íîñòü ãèðëÿíäû ìîæíî óâåëè-
÷èòü. Äëÿ ýòîãî òèðèñòîð
Ïðåäëàãàåìîå óñòðîéñò- ïðÿæåíèåì ïèòàíèÿ 220 Â, ìîù- ïîëóïåðèîäà ñåòåâîãî íàïðÿ- ÊÓ202Ê ñëåäóåò óñòàíîâèòü íà
âî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ íîñòüþ íå áîëåå 100 Âò. Ñõå- æåíèÿ ïðîèñõîäèò èç-çà çàäåðæ- ðàäèàòîð, à äèîäû ìîñòà çàìå-
ïëàâíîãî ïåðåêëþ÷åíèÿ ìà óñòðîéñòâà ïîêàçàíà íà êè ïåðåêëþ÷åíèÿ íà ëîãè÷åñêèõ íèòü íà áîëåå ìîùíûå. Åñëè
îáû÷íîé ñåòåâîé åëî÷íîé ðèñ.1. ×àñòîòîé ïåðåêëþ÷åíèÿ ýëåìåíòàõ DD1.1, DD1.2, ôîð- èñïîëüçîâàòü ñèìèñòîð ÊÓ208,
ãèðëÿíäû ñ ÷àñòîòîé 0,2...2 óïðàâëÿåò ìóëüòèâèáðàòîð, ñî- ìèðóåìîé öåïüþ R6, R7, R9, C4. òî äèîäíûé ìîñò âîîáùå íå ïî-
Ãö. ßðêîñòü ñâå÷åíèÿ ëàìï ìîæ- áðàííûé íà ýëåìåíòàõ DD1.3,  êàæäîì ïîëóïåðèîäå íàïðÿ- òðåáóåòñÿ, à ìîùíîñòü ãèðëÿí-
íî ðåãóëèðîâàòü. Ïðåäïîëàãàåò- DD1.4. Ñäâèã ìîìåíòà îòêðûâà- æåíèÿ ñåòè êîíäåíñàòîð Ñ3 äû ìîæíî óâåëè÷èòü äî 2 êÂò.
ñÿ èñïîëüçîâàíèå ãèðëÿíäû íà- íèÿ òèðèñòîðà VD6 îò íà÷àëà ìåäëåííî çàðÿæàåòñÿ ÷åðåç ðå- Äëÿ íåáîëüøèõ åëîê èëè ïðî-
ñòî âåòîê ìîæíî èñïîëüçîâàòü
àâòîìàò ñâåòîâûõ ýôôåê-
òîâ ðèñ.2. Îí ñïîñîáåí óï-
ðàâëÿòü ñåìüþ íàãðóçêàìè-ãèð-
ëÿíäàìè. Ïèòàåòñÿ àâòîìàò îò
èñòî÷íèêà íàïðÿæåíèåì
+4,5...12 Â. Â àâòîìàòå èñïîëü-
çóþòñÿ äâå ìèêðîñõåìû. Íà
òðèããåðå DD1.1 âûïîëíåí ãåíå-
ðàòîð èìïóëüñîâ, ÷àñòîòó è
ñêâàæíîñòü èìïóëüñîâ êîòîðîãî
ìîæíî èçìåíÿòü ïåðåìåííûì
ðåçèñòîðîì R1. Òðèããåð DD1.2
ÿâëÿåòñÿ ñ÷åòíûì. Ê âûõîäàì
ñ÷åò÷èêà-äåøèôðàòîðà DD2
ïîäêëþ÷àþò ëèáî ëàìïî÷êè íà-
êàëèâàíèÿ (÷åðåç òðàíçèñòîð),
ðèñ.1 ëèáî ñâåòîäèîäû.
 ãèðëÿíäå ðèñ.3 èñïîëüçóåò-
çèñòîðû R5, R6, R7 è áûñòðî ñÿ ïîíèæàþùèé òðàíñôîð-
ðàçðÿæàåòñÿ ïîñëå ïåðåêëþ÷å- ìàòîð Ò1 äëÿ íèçêîâîëüò-
íèÿ ýëåìåíòîâ DD1.1, DD1.2 íîãî ïàÿëüíèêà. Ñõåìà ñî-
÷åðåç äèîä VD10 è îòêðûâøèé- äåðæèò òðè èäåíòè÷íûõ êàíàëà,
ñÿ òèðèñòîð VD6. êàæäûé èç êîòîðûõ ñîñòîèò èç
Íà÷àëüíûé ñäâèã ôàçû íà- ãåíåðàòîðà èìïóëüñîâ íà äâóõ
ïðÿæåíèÿ, îïðåäåëÿþùèé ÿð- ëîãè÷åñêèõ ýëåìåíòàõ è ýëåê-
êîñòü ñâå÷åíèÿ ëàìï ãèðëÿíäû, òðîííîãî êëþ÷à íà òðàíçèñòî-
óñòàíàâëèâàþò ïîäñòðîå÷íûì ðå. Ãåíåðàòîðû ïèòàþòñÿ îò ïà-
ðåçèñòîðîì R6. Æåëàåìóþ ÷à- ðàìåòðè÷åñêîãî ñòàáèëèçàòî-
ñòîòó ïåðåêëþ÷åíèÿ ìóëüòèâè- ðà íàïðÿæåíèÿ R5VD1C1. Ïåðå-
áðàòîðà óñòàíàâëèâàþò ïîäñò- ìåííîå íàïðÿæåíèå ñî âòîðè÷-
ðîå÷íûì ðåçèñòîðîì R8. Êîí- íîé îáìîòêè òðàíñôîðìàòîðà
äåíñàòîð Ñ4 ëó÷øå âñåãî âû- ïîñòóïàåò íà ãèðëÿíäû, ñîñòîÿ-
áðàòü íåïîëÿðíûì. Äîïóñêàåò- ùèå èç ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäè-
ñÿ ïðèìåíåíèå îêñèäíîãî êîí- íåííûõ ëàìï íàêàëèâàíèÿ. Ïðè
äåíñàòîðà ñ ìàëûì òîêîì ýòîì òîê â îòðèöàòåëüíûå ïîëó-
ðèñ.2 ïåðèîäû íàïðÿæåíèÿ ïðîòåêàåò
óòå÷êè.
Ïðè íàëàæèâàíèè óñòðîéñòâà ÷åðåç âñå ãèðëÿíäû è äèîäû
ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî åãî ýëå- VD4, VD6, VD8 (ëàìïû ñâåòÿòñÿ
ìåíòû íàõîäÿòñÿ ïîä íàïðÿæå- âïîëíàêàëà). Îäíîâðåìåííî
íèåì ñåòè. Ñíà÷àëà îòêëþ÷àþò èìïóëüñû íàïðÿæåíèÿ ñ ãåíå-
îäèí èç âûâîäîâ äèîäà VD11 è ðàòîðîâ ïîñòóïàþò íà áàçû
íàëàæèâàþò ðåãóëÿòîð ìîùíî- òðàíçèñòîðîâ. Åñëè íà âûõîäå
ñòè òàê, ÷òîáû ïðè ïåðåìåùå- ãåíåðàòîðà ëîã.”1”, òðàíçèñòîð
íèè äâèæêà ðåçèñòîðà R6 îñâå- îòêðîåòñÿ, è ÷åðåç íåãî (è ñî-
ùåííîñòü ëàìï ãèðëÿíäû èçìå- îòâåòñòâóþùèé äèîä) áóäåò ïðî-
íÿëàñü îò íóëÿ äî íîìèíàëü- òåêàòü òîê. Ãèðëÿíäà, ïîäêëþ-
íîé. Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ äèîäà ÷åííàÿ ê ýòîìó òðàíçèñòîðó, áó-
VD11 ïîäñòðîå÷íûì ðåçèñòî- äåò ñâåòèòüñÿ íà ïîëíóþ ÿð-
ðîì R8 óñòàíàâëèâàþò æåëàå- êîñòü. Ïîñêîëüêó ãåíåðàòîðû
ìóþ ÷àñòîòó ïåðåêëþ÷åíèÿ ãèð- ðàáîòàþò íåçàâèñèìî äðóã îò
ëÿíäû. Ïîäñòðîå÷íûì ðåçèñòî- äðóãà è ñ ðàçíûìè ÷àñòîòàìè,
ðîì R9 äîáèâàþòñÿ, ÷òîáû êîí- ãèðëÿíäû ïåðåêëþ÷àþòñÿ íåçà-
äåíñàòîð Ñ2 óñïåâàë ïîëíî- âèñèìî äðóã îò äðóãà, ÷òî ñîçäà-
ñòüþ çàðÿæàòüñÿ çà ïîëóïåðèîä åò èëëþçèþ ïåðåëèâàíèÿ ñâåòà.
ðèñ.3

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 7


ÝËÅÐ
ÊÓÒÁ
ÐÎÐÈ
ÑÊÂÀ ÐÊÀ

Çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè
(Ïðîäîâæåííÿ. Ïî÷àòîê äèâ. â ÐÅ 9,10/2001) Â.Î.Êó÷åðåíêî, ì.Êè¿â

Òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ïîðò³, ÿê áàãàòî ³íøèõ, à òàêîæ ³ íà êîðïóñ³ çâàðþâàëüíîãî òðàíñ-


çâàðþâàëüíèõ òðàíñôîðìàòîð³â ôîðìàòîðà ó ëåãêî äîñòóïíîìó ì³ñö³. Öå ðîáèòüñÿ äëÿ òîãî, ùîá êî-
Îñíîâíèìè òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè äæåðåë æèâëåííÿ çâà- ðèñòóâà÷ áóâ íå ò³ëüêè ïî³íôîðìîâàíèé, à é ïîïåðåäæåíèé ïðî ðå-
ðþâàëüíî¿ äóãè º íàïðóãà õîëîñòîãî õîäó ³ íîì³íàëüíà ñèëà çâàðþ- æèì íàâàíòàæåííÿ. Öå âèêëèêàíî òèì, ùî õàðàêòåð ðåæèìó íàâàí-
âàëüíîãî ñòðóìó. Äæåðåëà æèâëåííÿ äëÿ ðó÷íîãî çâàðþâàííÿ âèãî- òàæåííÿ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ç êîíñòðóêö³ºþ îáìîòîê çâàðþ-
òîâëÿþòü íà ñòðóìè 125...500 À, äëÿ ìåõàí³çîâàíîãî - 315...1000 À, âàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà, à êîíêðåòíî ç òîâùèíîþ äðîò³â, ç ÿêèõ
äëÿ àâòîìàòè÷íîãî - 500...2000 À, áàãàòîïîñòîâ³ äæåðåëà æèâëåí- âèêîíàí³ ö³ îáìîòêè. ³ä òîâùèíè äðîò³â çàëåæèòü âàðò³ñòü òðàíñôîð-
íÿ ìàþòü íîì³íàëüíó ñèëó ñòðóìó 1000...5000 À. Âàæëèâèì ïàðàìå- ìàòîð³â. Âðàõîâóþ÷è, ùî äðîòè îáìîòîê âèêîíóþòü ³ç ÷èñòî¿ ì³ä³ òà
òðîì º íîì³íàëüíà ðîáî÷à íàïðóãà çâàðþâàííÿ, ùî õàðàêòåðèçóº àëþì³í³þ, îñíîâíà âàðò³ñòü çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà ñêëà-
íàïðóãó íà âèõ³äíèõ êëåìàõ òðàíñôîðìàòîðà áåçïîñåðåäíüî ï³ä äàºòüñÿ ç âàðòîñò³ äðîò³â îáìîòîê. Òîìó ðîçðîáíèêè çâàðþâàëüíèõ
÷àñ ïðîöåñó çâàðþâàííÿ. Âåëè÷èíà ö³º¿ íàïðóãè ñêëàäàºòüñÿ ç íàïðó- òðàíñôîðìàòîð³â íàìàãàþòüñÿ çðîáèòè îáìîòêè òðàíñôîðìàòîð³â
ãè çâàðþâàëüíî¿ äóãè òà ïàä³ííÿ íàïðóãè íà çâàðþâàëüíèõ äðîòàõ. ç äðîò³â ÿê ìîæíà òîíøèõ, ùîá çìåíøèòè âàðò³ñòü òðàíñôîðìàòîð³â,
Öÿ íàïðóãà íå òîòîæíà íàïðóç³ õîëîñòîãî õîäó çâàðþâàëüíîãî ÿêà º òàêîæ îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ñïîæèâ÷èõ õàðàêòåðèñòèê çâàðþâàëü-
òðàíñôîðìàòîðà.  òîìó ðàç³, ÿêùî çîâí³øíÿ ñòàòè÷íà õàðàêòåðè- íîãî äæåðåëà æèâëåííÿ. Òîâùèíà êîìóòàö³éíèõ äðîò³â â ñåðåäèí³ çâà-
ñòèêà ñïàäíà, òî ðîáî÷à çâàðþâàëüíà íàïðóãà ìåíøå íàïðóãè õî- ðþâàëüíîãî äæåðåëà æèâëåííÿ òà çâàðþâàëüíèõ êàáåë³â òàêîæ çà-
ëîñòîãî õîäó. ßêùî çîâí³øíÿ ñòàòè÷íà õàðàêòåðèñòèêà æîðñòêà, òî ëåæèòü â³ä ö³º¿ õàðàêòåðèñòèêè ðåæèìó íàâàíòàæåííÿ. Òîâùèíà
íîì³íàëüíà ðîáî÷à çâàðþâàëüíà íàïðóãà òà íàïðóãà õîëîñòîãî õî- äðîò³â îïèñóºòüñÿ âèðàçîì:
äó çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà ìàéæå íå â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä S ìäð2 = I2 /J= Içâ (ÏÂ)1/2/J àáî S ìäð2 = I2 /J = Içâ (ÏÍ)1/2/J,
îäíî¿. Öåé âèïàäîê õàðàêòåðíèé äëÿ çâè÷àéíèõ åíåðãåòè÷íèõ òðàíñ- äå Sìäð2 - ïåðåð³ç áåçïîñåðåäíüî ìåòàëó äðîòó âòîðèííî¿ îáìîòêè.
ôîðìàòîð³â.
Òðåò³é âèïàäîê õàðàêòåðíèé äëÿ äæåðåëà çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó Íà öå òðåáà çâåðòàòè óâàãó ïðè ïðîåêòóâàíí³ îáìîòîê òðàíñôîð-
³ç çðîñòàþ÷îþ çîâí³øíüîþ ñòàòè÷íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ.  öüîìó âè- ìàòîð³â. Îáìîòêè òðàíñôîðìàòîð³â, ÿê ïðàâèëî, âèêîíóþòüñÿ íå “ãî-
ïàäêó íîì³íàëüíà ðîáî÷à çâàðþâàëüíà íàïðóãà ïåðåâèùóº íàïðó- ëèìè” äðîòàìè, à â ³çîëÿö³¿, òîìó ä³àìåòð, àáî ïåðåòèí äðîòó áåç ³çî-
ãó õîëîñòîãî õîäó çâàðþâàëüíîãî äæåðåëà æèâëåííÿ. Òóò íåîáõ³äíî ëÿö³¿ ³ ç ³çîëÿö³ºþ â³äð³çíÿþòüñÿ îäèí â³ä îäíîãî.
ùå ðàç ï³äêðåñëèòè, ùî õàðàêòåð çîâí³øí³õ ñòàòè÷íèõ õàðàêòåðèñ- I2 - öå ðîçðàõóíêîâèé ñòðóì ó âòîðèíí³é îáìîòö³, ÿêèé âðàõîâóº
òèê çàëåæèòü â³ä òåõíîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ïðîöåñó çâàðþâàííÿ ³ ðåæèì íàâàíòàæåííÿ ³ îïèñóºòüñÿ âèðàçîì:
â³ä êîíêðåòíèõ ô³çè÷íèõ âëàñòèâîñòåé ìàòåð³àë³â, ùî çâàðþþòüñÿ. I2 = Içâ (ÏÂ)1/2 àáî I2 = Içâ (ÏÍ)1/2 ,
Íàïðèêëàä, îäïîïîñòîâ³ äæåðåëà æèâëåííÿ ç³ ñïàäíîþ çîâí³øíüîþ äå Içâ - çâàðþâàëüíèé ñòðóì â îáìîòêàõ çâàðþâàëüíîãî òðàíñ-
õàðàêòåðèñòèêîþ, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ðó÷íîãî äóãîâîãî çâàðþâàííÿ ôîðìàòîðà;
øòó÷íèì åëåêòðîäîì, ìàþòü íîì³íàëüíó ðîáî÷ó çâàðþâàëüíó íàïðó- J - äîïóñòèìà ù³ëüí³ñòü ñòðóìó â äðîòàõ îáìîòîê çâàðþâàëüíî-
ãó 25... 40 Â.  òåõí³÷í³é äîêóìåíòàö³¿ âêàçóþòü ìåæ³ ðåãóëþâàííÿ ñè- ãî òðàíñôîðìàòîðà. Âîíà äîð³âíþº J=1,5 A/ìì çà óìîâè ïðèðîä-
ëè ñòðóìó ³ â³äïîâ³äí³ éîìó ìåæ³ ðåãóëþâàííÿ ðîáî÷î¿ íàïðóãè. Íà- íîãî îõîëîäæåííÿ îáìîòîê çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà áåç çà-
ïðèêëàä, âèïðÿìëÿ÷ äëÿ ðó÷íîãî çâàðþâàííÿ ç íîì³íàëüíîþ ñèëîþ ñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâîãî îõîëîäæåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì âåíòèëÿ-
ñòðóìó 315 À ìຠìåæ³ ðåãóëþâàííÿ ñèëè ñòðóìó 50...400 À ³ íàïðó- òîð³â. Òåïåð çðîçóì³ëî, ÷îìó õàðàêòåðèñòèêà ðåæèìó íàâàíòàæåí-
ãè 22...36 Â. Çàäàºòüñÿ òàêîæ íàïðóãà õîëîñòîãî õîäó. Äëÿ äæåðåë íÿ òàêà âàæëèâà. Ç ìåòîþ åêîíî쳿 êîøòîâíèõ åëåêòðîòåõí³÷íèõ ìà-
æèâëåííÿ ç³ ñïàäíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ âîíà ñòàíîâèòü 60...90 Â. òåð³àë³â ðîçðîáíèêè âêàçóþòü ãðàíè÷íèé ðîçì³ð ÏÂ% àáî ÏÍ%, à
²íøîþ âàæëèâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ çâàðþâàëüíîãî äæåðåëà æèâ- íå ÿêèéñü ñåðåäí³é. Òîìó çàïàñó ïî öüîìó ïîêàçíèêó ó òðàíñôîðìà-
ëåííÿ º õàðàêòåð ðåæèìó íàâàíòàæåííÿ. Çâàðþâàëüí³ äæåðåëà æèâ- òîðà íåìà, ³ ÿêùî êîðèñòóâà÷ äæåðåëà æèâëåííÿ ç ÿêî¿ñü ïðè÷èíè
ëåííÿ ïðàöþþòü â îäíîìó ç íàñòóïíèõ ðåæèì³â: ïåðåì³æíîìó, ïîâòîð- íàâìèñíî àáî íåíàâìèñíî ïåðåâèùèòü öåé ïîêàçíèê, òî çâàðþâàëü-
íî-êîðîòêî÷àñíîìó òà òðèâàëîìó.  ïåðåì³æíîìó ðåæèì³ ðîáîòà ï³ä íèé òðàíñôîðìàòîð äóæå øâèäêî âèéäå ç ëàäó, ÷åðåç ïåðåâèùåí-
íàâàíòàæåííÿì ó ïåð³îä ÷àñó tí ÷åðãóºòüñÿ ç õîëîñòèì õîäîì â íÿ òåìïåðàòóðè íàãð³âó äðîò³â, ç ÿêèõ âèêîíàíà îáìîòêà.
ïåð³îä ÷àñó tõ, êîëè äæåðåëî æèâëåííÿ íå âèìèêàºòüñÿ â³ä ìåðåæ³. À ³çîëÿö³éí³ ìàòåð³àëè äîñèòü ÷óòëèâ³ äî ïåðåâèùåííÿ òåìïåðàòó-
Òàêèé ðåæèì õàðàêòåðèçóºòüñÿ â³äíîñíèì ïåð³îäîì íàâàíòàæåííÿ ÏÍ ðè. ¯õ ³çîëÿö³éí³ âëàñòèâîñò³ ð³çêî çìåíøóþòüñÿ ïðè äîñÿãíåíí³ äîïó-
= tí/(tí+t0)100 %, ³ ðîáî÷èé öèêë tí + tõ = 5 õâ. Äæåðåëà æèâëåííÿ ñòèìî¿ ìåæ³, ïðè öüîìó âèíèêຠðóéíóâàííÿ ³çîëÿö³¿, ÿêå â ñâîþ ÷åð-
äëÿ ðó÷íîãî çâàðþâàííÿ ìàþòü íîì³íàëüíèé ÏÍ 60 %.  ïîâòîðíî- ãó ïðèçâîäèòü äî êîðîòêîãî çàìèêàííÿ äðîò³â îáìîòêè. Òàêå çàìèêàí-
êîðîòêî÷àñíîìó ðåæèì³ ðîáîòà ï³ä íàâàíòàæåííÿì ÷åðãóºòüñÿ ç íÿ íàçèâàþòü ì³æâèòêîâèì.  ðåçóëüòàò³ öüîãî îï³ð îáìîòêè çìåí-
ïåð³îäè÷íèìè âèìèêàííÿìè äæåðåëà æèâëåííÿ â³ä ìåðåæ³ íà ÷àñ t0. øóºòüñÿ. Ñòðóì â äðîòàõ îáìîòîê íåêîíòðîëüîâàíî çðîñòàº, îáìîò-
êà, à â³äòàê äðîòè òà ³çîëÿö³ÿ ùå á³ëüøå ïåðåãð³âàþòüñÿ, ðóéíóºòüñÿ
Òàêèé ðåæèì õàðàêòåðèçóºòüñÿ â³äíîñíèì ïåð³îäîì óâ³ìêíåííÿ Ï = ùå á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ³çîëÿö³¿, îï³ð îáìîòêè ïàäຠùå á³ëüøå ³ ñòðóì â
tí/(tí+t0)100% ³ â öüîìó âèïàäêó ðîáî÷èé öèêë tí + t0 = 10 õâ.  òðè- äðîòàõ îáìîòîê òðàíñôîðìàòîðà íàðîñòຠëàâèíîïîä³áíî ³ äîñÿãàº
âàëîìó ðåæèì³ äæåðåëî æèâëåííÿ áåçïåðåðâíî ïðàöþº ï³ä íàâàí- òàêèõ âåëè÷èí, ùî íå ò³ëüêè ³çîëÿö³éí³ ìàòåð³àëè, à é ìåòàë äðîò³â ïî-
òàæåííÿì ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ 100% ÏÍ òà ÏÂ. ÷èíຠïëàâèòèñü. Âðàõîâóþ÷è, ùî çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè ìà-
Öÿ õàðàêòåðèñòèêà îáîâ’ÿçêîâî ïîçíà÷àºòüñÿ íå ò³ëüêè ó ïàñ- þòü çíà÷íó ïîòóæí³ñòü, â³ä ê³ëüêîõ äî äåñÿòê³â ê³ëîâîëüò-àìïåð, òàêèé
ðîçâèòîê ïîä³é ÷àñòî âèêëèêຠíå
ïðîñòî ðóéíóâàííÿ îáìîòîê òà
âèõ³ä ç ëàäó çâàðþâàëüíîãî
òðàíñôîðìàòîðà, à é á³ëüø âàæê³
íàñë³äêè: ïîæåæó àáî ðóéíóâàí-
íÿ îáëàäíàííÿ, ÿêå çíàõîäèòüñÿ
ïîðó÷. Òîìó íåîáõ³äíî ðåòåëüíî
ñòåæèòè, ùîá ðåæèì íàâàíòàæåí-
íÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ òðàíñôîðìà-
òîðà â³äïîâ³äàâ ðîçðàõóíêîâîìó.
À ðîçðîáíèêàì îáîâ’ÿçêîâî
ðèñ.7 ðèñ.8

8 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÝËÅÐ
ÊÓÒÁ
ÐÎÐÈ
ÑÊÂÀ ÐÊÀ
ïîòð³áíî âæèâàòè âñ³ çàõîäè, ùîá êîðèñòóâà÷³ áóëè âñåá³÷íî ïî³íôîð- Ñïàäíà çîâí³øíÿ õàðàêòåðèñòèêà îäåðæóºòüñÿ â çâàðþâàëüíîìó
ìîâàí³, íà ÿêèé ðåæèì ðîçðàõîâàíèé çâàðþâàëüíèé òðàíñôîðìàòîð. òðàíñôîðìàòîð³ çàâäÿêè âåëèêîìó ðîçñ³þâàííþ ìàãí³òíîãî ïîòîêó.
Âèêîíóâàòè çâàðþâàëüíèé òðàíñôîðìàòîð äëÿ ðó÷íîãî äóãîâîãî Ç ö³ºþ ìåòîþ ïåðâèííó ³ âòîðèííó îáìîòêè ðîçì³ùóþòü íà çíà÷í³é
çâàðþâàííÿ íà ÏÍ=100% íåìຠñåíñó, òàê ÿê íàâ³òü çàì³íà çâàðþ- â³äñòàí³ îäíà â³ä îäíî¿. Ïðè íàâàíòàæåíí³ (äèâ. ðèñ.7,á) ÷àñòèíà
âàëüíèõ åëåêòðîä³â âèìàãຠ÷àñó ³ çíà÷íî çíèæóº ðåàëüíèé ðåæèì ìàãí³òíîãî ïîòîêó òðàíñôîðìàòîðà çàìèêàºòüñÿ ÷åðåç ïîâ³òðÿ, ñòâî-
íàâàíòàæåííÿ. Òàê, çà äåÿêèìè äàíèìè, òðàíñôîðìàòîðè äëÿ ðó÷íî- ðþþ÷è ïîò³ê ðîçñ³þâàííÿ Ôð. Òîìó ïîò³ê Ô2, ùî ïðîíèçóº âòîðèí-
ãî äóãîâîãî çâàðþâàííÿ íà ïðîòÿç³ äíÿ â ñåðåäíüîìó âèêîðèñòîâó- íó îáìîòêó, ïðè íàâàíòàæåíí³ ìåíøèé, í³æ ïîò³ê Ô1, ùî ïðîíèçóº
þòüñÿ ëèøå ç íàâàíòàæåííÿì ÏÍ=16%.
ïåðâèííó îáìîòêó. ³äïîâ³äíî ³ íàïðóãà U2, ÿêà ñòâîðþºòüñÿ ïîòî-
Îêð³ì ïåðåðàõîâàíèõ ïàðàìåòð³â â òåõí³÷í³é äîêóìåíòàö³¿ âêàçó-
þòüñÿ íàïðóãà æèâëÿ÷î¿ ìåðåæ³, íîì³íàëüíà ïîòóæí³ñòü, êîåô³ö³ºíò êî- êîì Ô2 ó âòîðèíí³é îáìîòö³, çìåíøèòüñÿ ó ïîð³âíÿíí³ ç U0, ÿêå ñòâî-
ðèñíî¿ ä³¿, ðîçì³ðè ³ ìàñà äæåðåë æèâëåííÿ. ðþºòüñÿ ïðè õîëîñòîìó õîä³ ïîòîêîì Ô1 íà äåÿêó âåëè÷èíó Åð, ÿêó
Ïðèéíÿòà ºäèíà ñèñòåìà ïîçíà÷åííÿ åëåêòðîçâàðþâàëüíîãî îá- íàçèâàþòü åëåêòðîðóø³éíà ñèëà ðîçñ³þâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, âòîðèí-
ëàäíàííÿ, ùî âèïóñêàºòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè åëåêòðîòåõí³÷íî¿ ïðîìèñ- íà íàïðóãà òðàíñôîðìàòîðà çíèæóºòüñÿ ³ç-çà âòðàò íà âíóòð³øíüî-
ëîâîñò³. ìó îïîð³ (³íäóêòèâíèé îï³ð òðàíñôîðìàòîðà). dz çá³ëüøåííÿì ñèëè ñòðó-
 óìîâíîìó ïîçíà÷åíí³ ïåðøà ë³òåðà îçíà÷ຠòèï âèðîáó (Ò - ìó âòîðèííî¿ îáìîòêè çá³ëüøóþòüñÿ ìàãí³òíèé ïîò³ê ³ åëåêòðîðóø³éíà
òðàíñôîðìàòîð,  - âèïðÿìëÿ÷, à - ãåíåðàòîð, Ï - ïåðåòâîðþâà÷, À ñèëà ðîçñ³þâàííÿ. Òîìó ç³ çá³ëüøåííÿì íàâàíòàæåííÿ íàïðóãà íà âè-
- àãðåãàò, Ó - óñòàíîâêà); äðóãà ë³òåðà - âèä çâàðþâàííÿ (Ä - äóãî- õîä³ òðàíñôîðìàòîðà U2 çìåíøóºòüñÿ. Ïðè êîðîòêîìó çàìèêàíí³ âòî-
âå, Ï - ïëàçìîâå); òðåòÿ - ñïîñ³á çâàðþâàííÿ (Ô - ï³ä ôëþñîì, à - â
ðèííî¿ îáìîòêè (U2=0) âåñü ïîò³ê, ñòâîðþâàíèé îáìîòêàìè, º ïîòî-
çàõèñíèõ ãàçàõ, Ó - óí³âåðñàëüíå äæåðåëî æèâëåííÿ äëÿ äåê³ëüêîõ ñïî-
ñîá³â çâàðþâàííÿ; â³äñóòí³ñòü ë³òåðè îçíà÷ຠ- ðó÷íå äóãîâå çâàðþ- êîì ðîçñ³þâàííÿ, ³ åëåêòðîðóø³éíà ñèëà, íàâåäåíà öèì ïîòîêîì,
âàííÿ ïîêðèòèìè åëåêòðîäàìè); ÷åòâåðòà ë³òåðà ïîÿñíþº ïðèçíà÷åí- ö³ëêîì âð³âíîâàæóºòüñÿ íàïðóãîþ, ïðèêëàäåíîþ äî ïåðâèííî¿ îáìîò-
íÿ äæåðåëà æèâëåííÿ (Ì - áàãàòîïîñòîâèé). Îäíó àáî äâ³ íàñòóïí³ êè òðàíñôîðìàòîðà. Òàê ôîðìóºòüñÿ ñïàäíà çîâí³øíÿ õàðàêòåðèñ-
öèôðè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïîçíà÷åííÿ íîì³íàëüíîãî ñòðóìó (îêðóã- òèêà çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà. Êðóòèçíà íàõèëó çîâí³øíüî¿
ëåíî â ñîòíÿõ àìïåð), ùå äâ³ öèôðè - ðåºñòðàö³éíèé íîìåð âèðîáó. õàðàêòåðèñòèêè òèì á³ëüøå, ÷èì á³ëüøå ³íäóêòèâíèé îï³ð òðàíñôîð-
Íàñòóïíà ï³ñëÿ öüîãî ë³òåðà îçíà÷ຠêë³ìàòè÷íå âèêîíàííÿ (Ó - äëÿ ìàòîðà. Äî îñíîâíèõ ïàðàìåòð³â, ïî ÿêèõ ìîæíà îö³íèòè òåõíîëîã³÷í³
êðà¿í ç ïîì³ðíèì êë³ìàòîì; Ò - äëÿ êðà¿í ç òðîï³÷íèì êë³ìàòîì), îñ- ìîæëèâîñò³ òðàíñôîðìàòîðà, êð³ì íàïðóãè õîëîñòîãî õîäó Uõõ,
òàííÿ öèôðà â³äïîâ³äຠêàòåãî𳿠ðîçì³ùåííÿ äæåðåëà æèâëåííÿ (1 â³äíîñÿòüñÿ ì³í³ìàëüíèé ³ ìàêñèìàëüíèé ñòðóì êîðîòêîãî çàìèêàííÿ.
- äëÿ ðîáîòè íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³; 2 - ó ïðèì³ùåííÿõ, äå êîëèâàí- Çíà÷åííÿ öèõ ñòðóì³â ó ñâîþ ÷åðãó âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî ìàêñè-
íÿ òåìïåðàòóðè ³ âîëîãîñò³ íåñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä êîëèâàíü íà ìàëüíèì ³ ì³í³ìàëüíèì ³íäóêòèâíèì îïîðîì ðîçñ³þâàííÿ òðàíñôîð-
â³äêðèòîìó ïîâ³òð³; 3 - ó çàêðèòèõ ïðèì³ùåííÿõ, äå êîëèâàííÿ òåì- ìàòîðà.
ïåðàòóðè ³ âîëîãîñò³, âïëèâ ï³ñêó ³ ïèëó ³ñòîòíî ìåíø³, í³æ íà â³äêðè- Ñèëó ñòðóìó ðåãóëþþòü çì³íîþ íàïðóãè õîëîñòîãî õîäó àáî ³íäóê-
òîìó ïîâ³òð³; 4 - ó ïðèì³ùåííÿõ ç³ øòó÷íèì ðåãóëþâàííÿì êë³ìàòè÷- òèâíîãî îïîðó òðàíñôîðìàòîðà (ðèñ.8).
íèõ óìîâ; 5 - ó ïðèì³ùåííÿõ ç ï³äâèùåíîþ âîëîã³ñòþ). Íàïðóãà õîëîñòîãî õîäó òðàíñôîðìàòîðà U0=U1W2/W1. ßêùî äó-
Óìîâíå ïîçíà÷åííÿ, íàïðèêëàä, äæåðåëà æèâëåííÿ ÂÄÃÌ-1602ÓÇ ãó ï³äêëþ÷èòè äî ê³íöåâèõ êîíòàêò³â âòîðèííî¿ îáìîòêè (äèâ. ðèñ.8,à),
ðîçøèôðîâóºòüñÿ òàê:  - âèïðÿìëÿ÷; Ä - äëÿ äóãîâîãî çâàðþâàííÿ; òî ÷èñëî âèòê³â W2, ùî áåðóòü ó÷àñòü â ðîáîò³, çá³ëüøèòüñÿ. Ïðè öüî-
à - ó çàõèñíèõ ãàçàõ; Ì - áàãàòîïîñòîâèé; 16 - ç íîì³íàëüíîþ ñèëîþ ìó çá³ëüøèòüñÿ íàïðóãà õîëîñòîãî õîäó, à îòæå, ³ ñèëà çâàðþâàëü-
ñòðóìó 1600 À; 02 - äðóãà ìîäèô³êàö³ÿ; Ó - äëÿ êðà¿í ç ïîì³ðíèì êë³ìà- íîãî ñòðóìó. Î÷åâèäíî, ùî ïðè çá³ëüøåíí³ ÷èñëà âèòê³â ïåðâèííî¿
òîì; 3 - äëÿ ðîáîòè ó çàêðèòèõ ïðèì³ùåííÿõ. îáìîòêè W1 ñèëà ñòðóìó çìåíøèòüñÿ. Ñåêö³îíîâàí³ îáìîòêè äîçâî-
Ïðèíöèï 䳿 òðàíñôîðìàòîðà çàñíîâàíèé íà ÿâèù³ åëåêòðîìàãí³òíî¿ ëÿþòü ðåãóëþâàòè ñèëó ñòðóìó ò³ëüêè ñòóïåíåâî.  òðàíñôîðìàòîðàõ
³íäóêö³¿, òîìó çâàðþâàëüíèé òðàíñôîðìàòîð (ðèñ.7) ìຠñòðèæíåâå ç ðóõîìèìè êîòóøêàìè ãâèíòîâèì ìåõàí³çìîì 4 ïëàâíî ðåãóëþþòü
îñåðäÿ 2 ³ çìîíòîâàí³ íà íüîìó ïåðâèííó 1 ³ âòîðèííó 3 îáìîòêè. ñèëó ñòðóìó (äèâ. ðèñ.8,á), ïåðåì³ùóþ÷è ïî îñåðäþ 3 ðóõîì³ îáìîò-
Ðåæèì õîëîñòîãî õîäó òðàíñôîðìàòîðà (ðèñ.7, à) âñòàíîâëþþòü êè. ßêùî çá³ëüøèòè â³äñòàíü ì³æ ïåðâèííîþ ³ âòîðèííîþ îáìîòêà-
(ïðè ðîç³ìêíóòîìó êîë³ âòîðèííî¿ îáìîòêè) â ìîìåíò ï³äêëþ÷åííÿ ïåð- ìè, òî çðîñòóòü ìàãí³òíèé ïîò³ê ³ åëåêòðîðóø³éíà ñèëà ðîçñ³þâàííÿ,
âèííî¿ îáìîòêè äî ìåðåæ³ çì³ííîãî ñòðóìó ç íàïðóãîþ U1. Ïðè öüî- òàêèì ÷èíîì çá³ëüøàòüñÿ âòðàòè åíåð㳿 âñåðåäèí³ òðàíñôîðìàòîðà.
ìó â ïåðâèíí³é îáìîòö³ ïðîò³êຠñòðóì I1, ùî ñòâîðþº â îñåðä³ çì³ííèé Öå cïðè÷èíèòü çìåíøåííÿ ñèëè ñòðóìó. Îòæå çá³ëüøåííÿ â³äñòàí³ ì³æ
îáìîòêàìè ïðèçâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ ³íäóêòèâíîãî îïîðó òðàíñ-
ìàãí³òíèé ïîò³ê Ô1. Öåé ïîò³ê ñòâîðþº ó âòîðèíí³é îáìîòö³ çì³ííó
ôîðìàòîðà.
íàïðóãó U2. Îñê³ëüêè êîëî âòîðèííî¿ îáìîòêè ðîç³ìêíåíå, ñòðóì â (Äàë³ áóäå)
íüîìó íå ïðîò³êàº, ³ æîäíèõ âèòðàò åíåð㳿 ó âòîðèííîìó êîë³ íåìàº.
Òîìó âòîðèííà íàïðóãà ïðè õîëîñòîìó õîä³ ìàêñèìàëüíà. Öÿ âåëè-
÷èíà - íàïðóãà õîëîñòîãî õîäó.
³äíîøåííÿ íàïðóã íà ïåðâèíí³é ³ âòîðèíí³é îáìîòêàõ ïðè õîëî-
ñòîìó õîä³ (êîåô³ö³ºíò òðàíñôîðìàö³¿ k) äîð³âíþº â³äíîøåííþ ê³ëüêîñò³
âèòê³â ïåðâèííî¿ W1 ³ âòîðèííî¿ W2 îáìîòîê.  çâàðþâàëüíèõ
òðàíñôîðìàòîðàõ íàïðóãà ìåðåæ³ 220 àáî 380 Â ïåðåòâîðþºòüñÿ
â á³ëüø íèçüêó - 60... 90 Â. Òàê³ òðàíñôîðìàòîðè íàçèâàþòüñÿ çíè-
æóâàëüíèìè.
Ðåæèì íàâàíòàæåííÿ (äèâ. ðèñ.7,á) âñòàíîâëþþòü ïðè çàìèêàíí³
ëàíöþãà âòîðèííî¿ îáìîòêè â ìîìåíò çàïàëåííÿ äóãè. Ïðè öüîìó ï³ä
䳺þ íàïðóãè U2, ð³âíî¿ íàïðóç³ äóãè Uä, ó âòîðèíí³é îáìîòö³ çâàðþ-
âàëüíîãî ëàíöþãà ³ äóç³ âèíèêຠñòðóì I2. ³í ñòâîðþº â îñåðä³
çì³ííèé ìàãí³òíèé ïîò³ê, ùî ïðàãíå çìåíøèòè âåëè÷èíó ìàãí³òíîãî ïî-
òîêó, ÿêèé ñòâîðþºòüñÿ ïåðâèííîþ îáìîòêîþ. Ïðîòèä³þ÷è öüîìó, ñè-
ëà ñòðóìó â ïåðâèíí³é îáìîòö³ çá³ëüøóºòüñÿ. Çá³ëüøåííÿ ñèëè ñòðó-
ìó â ïåðâèííîìó ëàíöþç³ â³äáóâàºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç çàêîíîì çáå-
ðåæåííÿ åíåð㳿 - ñïîæèâàííÿ åíåð㳿 â³ä ìåðåæ³ ïåðâèííî¿ îáìîò-
êè ïîâèííî äîð³âíþâàòè â³ääà÷³ åíåð㳿 äóç³ âòîðèííîþ îáìîòêîþ.
Îòæå, çíèæóþ÷è çà äîïîìîãîþ òðàíñôîðìàòîðà íàïðóãó â k ðàç³â,
â ñò³ëüêè æ ðàç³â çá³ëüøóþòü ñèëó ñòðóìó ó âòîðèííîìó êîë³.  çâà-
ðþâàëüíèõ òðàíñôîðìàòîðàõ ñèëà âòîðèííîãî ñòðóìó â 3 - 6 ðàç³â
á³ëüøå ïåðâèííîãî.

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 9


ÝËÅÐÊÓÒÁ
ÐÐÎÈØÊÊÀÎËÀ

ÁÅÑÅÄÛ ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÅ
Ýëåêòðè÷åñòâî - îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 5-12/2000;1-10/2001) À.Ë.Êóëüñêèé, ã.Êèåâ
Ïðè èçìåíåíèè Uê-ý â äîñòàòî÷íî øèðî- äàðòíûå óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ, ÷òî îòíîñèò- àëãåáðàè÷åñêè ñêëàäûâàÿñü ñ Gá-ý, âûçûâà-
êèõ ïðåäåëàõ ðàññìàòðèâàåìàÿ ôóíêöèÿ, ñÿ è ê áèïîëÿðíûì òðàíçèñòîðàì. Íà ðèñ.64 åò èìåííî óâåëè÷åíèå ïîëîæèòåëüíîãî ïîòåí-
êîòîðàÿ ïîëó÷èëà íàèìåíîâàíèå âõîäíîé ïîêàçàíî, êàê îáîçíà÷àþò P-N-P- è N-P-N- öèàëà ýìèòòåðà îòíîñèòåëüíî áàçû. Íî ëþ-
õàðàêòåðèñòèêè áèïîëÿðíîãî òðàíçèñòîðà, òðàíçèñòîðû. Íàïðàâëåíèå ñòðåëêè ýìèòòåðà áîå óâåëè÷åíèå áàçîâîãî òîêà íåèçáåæíî
ñîõðàíÿÿ çàêîí èçìåíåíèÿ, ñìåùàåòñÿ âïðà- óêàçûâàåò óñëîâíî ïðèíÿòîå íàïðàâëåíèå âûçûâàåò óâåëè÷åíèå êîëëåêòîðíîãî. Êàê
âî, åñëè Uê-ý ïîâûøàåòñÿ. Ïîýòîìó ïðèíÿ- ïðîòåêàíèÿ òîêà è îïðåäåëÿåò òèï òðàíçèñ- ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé ýòè äâå âåëè÷èíû?
òî ãîâîðèòü î ñåìåéñòâå âõîäíûõ õàðàêòå- òîðà. Äëÿ áîëüøåé èëëþñòðàòèâíîñòè ïðèìåì,
ðèñòèê. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íåñìîòðÿ íà òîò îñíîâîïî- ÷òî êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ òðàíçèñòîðà ïî
Òî æå ñàìîå (íî â íåñêîëüêî áîëüøåé ñòå- ëàãàþùèé ôàêò, ÷òî êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ òîêó Â = 100. Òîãäà
ïåíè) ïðîèñõîäèò ïðè èçìåíåíèè òåìïåðàòó- áèïîëÿðíîãî òðàíçèñòîðà ïî òîêó âñåãäà Iê/Iá = Â; Iê = IáÂ; dIê = dIáÂ*;
ðû êðèñòàëëà, ÷òî èìååò ìåñòî êàê ïðè èç- áîëüøå åäèíèöû, ñóùåñòâóþò òðè îñíîâíûå dIê/dIá = Â*;
ìåíåíèè òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû, ñõåìû âêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðà, â êîòîðûõ êî- dIý = dIê + dIá = Â*dIá + dIá = dIá(Â* + 1).
òàê è ïðè èçìåíåíèè ðàññåèâàåìîé òðàíçè- ýôôèöèåíò óñèëåíèÿ âõîäíîãî òîêà ìîæåò Ïîñêîëüêó âõîäíûì òîêîì äëÿ ñõåìû ÎÁ
ñòîðîì ìîùíîñòè. Äëÿ ñðàâíåíèÿ íà ðèñ.63 áûòü êàê áîëüøå åäèíèöû, òàê è ìåíüøå åäè- ÿâëÿåòñÿ Iý (èëè, ÷òî àäåêâàòíî, dIý), òî êî-
ïîêàçàíî ñìåùåíèå âõîäíûõ õàðàêòåðèñòèê íèöû. ýôôèöèåíò ïåðåäà÷è ïî òîêó (êîýôôèöèåíò
âûñîêî÷àñòîòíîãî áèïîëÿðíîãî êðåìíèåâîãî Òàêèì îáðàçîì, îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî êîýô- óñèëåíèÿ ïî òîêó À*) äëÿ äàííîãî ñëó÷àÿ
ïëàíàðíîãî òðàíçèñòîðà ÊÒ333 â ôóíêöèè îò ôèöèåíò óñèëåíèÿ ïî òîêó (Â) è êîýôôèöèåíò À*=dIê/dIý=dIê/(dIê + dIá) = Â*/(1 + Â*) <1.
òåìïåðàòóðû. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, îçíà÷àåò, óñèëåíèÿ âõîäíîãî òîêà - ïîíÿòèÿ íåàäåê-  ñàìîì äåëå
÷òî ó áèïîëÿðíûõ òðàíçèñòîðîâ êîýôôèöèåíò âàòíûå! Â = Â* = 100; À* = 100/(100 + 1) = 0,99.
óñèëåíèÿ  = f(Ò). ×òîáû ðàçúÿñíèòü ýòîò êàæóùèéñÿ ïàðà- Íî òîãäà êàêîé ñìûñë èìååò âêëþ÷åíèå áè-
 ñîâðåìåííîé ñõåìîòåõíèêå ïðèíÿòû ñòàí- äîêñ, îñòàíîâèìñÿ áîëåå ïîäðîáíî íà îñíîâ- ïîëÿðíîãî òðàíçèñòîðà ïî ñõåìå ÎÁ, åñëè
íûõ ñõåìàõ âêëþ÷åíèÿ áèïîëÿðíîãî òðàíçè- âõîäíîé òîê áîëüøå, ÷åì âûõîäíîé? Íå ñòà-
ñòîðà, êîòîðûõ, êàê èçâåñòíî, òðè:1) ñ îáùåé íåì ñïåøèòü è îáðàòèì âíèìàíèå íà òî îá-
áàçîé (ÎÁ); 2) ñ îáùèì ýìèòòåðîì (ÎÝ); 3) ñòîÿòåëüñòâî, ÷òî â êîëëåêòîðíîé öåïè âêëþ-
ñ îáùèì êîëëåêòîðîì (ÎÊ). ÷åí ðåçèñòîð Rí, à íàïðÿæåíèå áàòàðåè
Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ áèïîëÿðíîãî òðàí- Gê-ý = 15 Â. Òåïåðü ñäåëàåì åùå îäíî
çèñòîðà ñ îáùåé áàçîé (ÎÁ) ïðåäïîëîæåíèå, à èìåííî, ÷òî Iý = 2 ìÀ (ýòî
Ïðåäñòàâèì ñõåìó âêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðà, âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò èñòèíå). Òîãäà:
ðåàëèçóþùóþ ýòîò ñëó÷àé òàê, êàê ýòî èçî- Iý = Iê + Iá =  Iá + Iá = Iá ( + 1);
áðàæåíî íà ðèñ.65. Âîîáùå òåðìèí “îá- Iá (100 + 1) = 2 ìÀ;
ùèé”, èñïîëüçóåìûé â êîíòåêñòå “îáùèé ýìèò- Iá = 0,0198 ìÀ; Iê = 2 - 0,0198 = 1,98 ìÀ.
òåð”, “îáùàÿ áàçà” èëè “îáùèé êîëëåêòîð”,  ýòîì ñëó÷àå ïîñòîÿííîå ïàäåíèå íà-
îçíà÷àåò, ÷òî â êàæäîì èç ýòèõ ñëó÷àåâ îä- ïðÿæåíèÿ íà ðåçèñòîðå Rí
íà èç òðåõ çîí òðàíçèñòîðà ÿâëÿåòñÿ îáùåé U = RíIê = 4000 õ 1,98 = 7,92 Â.
ðèñ.63 äëÿ âõîäíîé è âûõîäíîé öåïåé. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ïîòåíöèàë êîëëåêòî-
Êàê ëåãêî âèäåòü, â äàííîì ñëó÷àå âåñü ðà ïîääåðæèâàåòñÿ íà óðîâíå
âõîäíîé òîê ñõåìû ÎÁ ïðîõîäèò ÷åðåç èñòî÷- Uê = Gê-ý - U = 15 - 7,92 = 7,08 Â.
íèê âõîäíîãî ñèãíàëà. Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòî- Òåïåðü ïðåäñòàâèì, ÷òî âõîäíîé ñèãíàë dIý
ìó, ÷òî âõîäíîå íàïðÿæåíèå Uâõ ïðèêëàäû- = 0,1 ìÀ. Ýòî âûçûâàåò èçìåíåíèå êîëëåê-
âàåòñÿ ìåæäó ýìèòòåðîì è áàçîé. Îäíàêî òîðíîãî òîêà
ðîëü âõîäíîãî ýëåêòðîäà âûïîëíÿåò ýìèòòåð, dIê = À* dIý = 0,99 õ 0,1 = 0,099 ìÀ.
à áàçà îñòàåòñÿ ïàññèâíîé, ïîñêîëüêó îíà çà-  òàêîì ñëó÷àå
çåìëåíà. dU = RídIê = 4000 õ 0,099 = 0,396 Â.
ðèñ.64 Ðàññìîòðèì ñëó÷àé, êîãäà âõîäíîé ñèãíàë, Ñ ïîìîùüþ âõîäíîé õàðàêòåðèñòèêè áèïî-

ðèñ.65 ðèñ.66

10 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ
ëÿðíîãî òðàíçèñòîðà îïðåäåëèì, ÷åìó ðàâ- Kp = À* Ku = 0,99 õ 26,4 = 26. è âûõîäíîå íàïðÿæåíèÿ ñîâïàäàþò ïî ôàçå!
íî dUá-ý (ðèñ.66). Îòìåòèì òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî åñëè ïî- À ïîñêîëüêó âõîäíîé òîê â ñõåìå ñ ÎÁ âå-
dIá Â* = dIê . Ñëåäîâàòåëüíî, òåíöèàë ýìèòòåðà ñòàíîâèòñÿ (â ðåçóëüòàòå ëèê, òî âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå (Râõ) íåâåëè-
dIá = dIê/Â* = 0,99 ìêÀ; âîçäåéñòâèÿ âõîäíîãî ñèãíàëà) áîëåå ïîëî- êî è ñîñòàâëÿåò îáû÷íî îò 30 äî 1500 Îì
Iá = Iê/ = 19,8 ìêÀ. æèòåëüíûì ïî îòíîøåíèþ ê çåìëå, òî ýòî âû- (â çàâèñèìîñòè îò ðàáî÷åãî ðåæèìà òðàíçè-
Íàéäåì íà ãðàôèêå òî÷êó ñ òàêèìè ïàðà- çûâàåò óâåëè÷åíèå êîëëåêòîðíîãî òîêà. Ñëå- ñòîðà). Òàê, â íàøåì ñëó÷àå
ìåòðàìè. Êàê íåòðóäíî çàìåòèòü, ýòî ýêâèâà- äîâàòåëüíî, âîçðîñøåå ïàäåíèå íàïðÿæå- Râõ = dUá-ý/dIý = 15/0,1 = 150 Îì.
ëåíòíî èçìåíåíèþ íàïðÿæåíèÿ ìåæäó ýìèò- íèÿ íà ðåçèñòîðå Rí ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ïî- Çàòî âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå ñõåìû ñ ÎÁ
òåðîì è áàçîé dUá-ý = 15 ìÂ. òåíöèàë êîëëåêòîðà ñòàíîâèòñÿ òîæå áîëåå (Râûõ) âåëèêî è ìîæåò äîñòèãàòü ñîòåí êèëî-
Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ìû âïðàâå ãîâîðèòü ïîëîæèòåëüíûì! îì è äàæå åäèíèö ìåãîì.  íàøåì ñëó÷àå îíî
î òîì, ÷òî ñõåìà ñ ÎÁ îáåñïå÷èëà â äàííîì Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèòñÿ è â òîì ðàâíî
ñëó÷àå óñèëåíèå âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ, ðàâ- ñëó÷àå, åñëè ïîòåíöèàë ýìèòòåðà ñòàíåò ìå- Râûõ = dUê/dIê = 0,396/0,099 = 4 êÎì.
íîå îòíîøåíèþ: íåå ïîëîæèòåëüíûì. Òîãäà è ïîòåíöèàë êîë-
Êu = dU/dUá-ý = 396/15 = 26,4. ëåêòîðà ïðèáëèçèòñÿ ê îòðèöàòåëüíîìó ïîòåí- (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
Òîãäà êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ ïî ìîùíîñ- öèàëó Gê-ý, ò. å. ñòàíåò ìåíåå ïîëîæèòåëü-
òè äëÿ äàííîãî ñëó÷àÿ íûì. Òàêèì îáðàçîì, â ñõåìå ñ ÎÁ âõîäíîå

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí òèïà ÑÌÐ-1,5 ìîäåëè “Ðèãà-17”


À.Ã. Çûçþê, ã. Ëóöê
Ñåãîäíÿ ïîïóëÿðíû ñòèðàëüíûå ìàøèíû ïîêàçàë, ÷òî ñëîìàëîñü ðåëå âðåìåíè ÐÂ-6. Äëÿ îöåíêè ýôôåêòà âîññòàíîâëåíèÿ óêà-
ïðîèçâîäñòâà ñòðàí äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Êîíñòðóêöèÿ ýòîãî ðåëå îêàçàëàñü íåñëîæ- çàííûõ êîíòàêòîâ íåîáõîäèì îììåòð, ÷åòêî
Íî, ê ñîæàëåíèþ, ñòîèìîñòü èõ ñëèøêîì íîé, ïîýòîìó åå óäàëîñü âîññòàíîâèòü ñàìî- ðåãèñòðèðóþùèé ðàçíèöó ïðè èçìåðåíèè
âûñîêàÿ. Âîò è äîâåëîñü çàíÿòüñÿ âîññòàíîâ- ñòîÿòåëüíî. Ýòî îêàçàëîñü íàìíîãî äåøåâ- ñîïðîòèâëåíèé 0,1 è 0,5 Îì. ß èñïîëüçîâàë
ëåíèåì òåõíèêè ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ... ëå (âñåãî 2 ãðí.) ïðèîáðåòåíèÿ íîâîãî ðåëå öèôðîâîé ìóëüòèìåòð (óíèâåðñàëüíûé âîëüò-
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ìîäåëè “Ðèãà-17” ÿâ- ÐÂ-6. ìåòð Â7-38), íî âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëü-
ëÿåòñÿ “âñåíàðîäíîé”, ïîñêîëüêó ïîëó÷èëà â  ðåëå ÐÂ-6 ïîòðåáîâàëîñü âîññòàíîâèòü íûå ðåçóëüòàòû ïîëó÷àþòñÿ è ñî ñòðåëî÷íû-
ñòðàíàõ ÑÍÃ øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå. êîíòàêòû. Äëÿ ýòîãî ïîíàäîáèëèñü ïîëíàÿ ìè èçìåðèòåëÿìè ñîïðîòèâëåíèé, íàïðèìåð,
Áëàãîäàðÿ îòñóòñòâèþ âñåâîçìîæíûõ “íà- ðàçáîðêà ýòîãî ðåëå, ò.å. îòäåëåíèå ìåõà- ñ îììåòðîì Ì41070/1. Êîíòàêòû äëÿ ðåñ-
âîðîòîâ”, êîòîðûå ïðèñóùè ñîâðåìåííîé íè÷åñêîãî áëîêà (îí íàïîìèíàåò àíàëîãè÷- òàâðàöèè ìîæíî èçúÿòü èç êîíñòðóêöèè ðå-
òåõíèêå, ñòèðàëüíóþ ìàøèíó “Ðèãà-17” ëåã- íûé óçåë ìåõàíèêè ÷àñîâ) îò êîðïóñà ñ êîí- ëå. Ýòî ïðåäóñìîòðåíî òåõíîëîãè÷åñêè (ìíî-
êî è îòðåìîíòèðîâàòü. À ýòî íåìàëîâàæíûé òàêòàìè. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îòêðóòèòü ãîå ðàíåå äåëàëè ëó÷øå, ÷åì ñåãîäíÿ). Êàæ-
“êîçûðü” äëÿ äîìàøíåãî ìàñòåðà, êîòîðîìó òðè âèíòà äëÿ ñíÿòèÿ êîðïóñà ðåëå è ñòîëü- äûé êîíòàêò çàêðåïëåí îäíèì âèíòîì, ÷òî
íûí÷å äîâîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ ñàìûìè ðàç- êî æå äëÿ îòäåëåíèÿ ìåõàíèêè è êîíòàêòîâ. î÷åíü óäîáíî, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò êàê èçû-
íîîáðàçíûìè âàðèàíòàìè êîíñòðóêöèé àâ- Êîíòàêòû ðåëå ïîäãîðàþò íàñòîëüêî, ÷òî ìàòü êîíòàêòíûé ëåïåñòîê, òàê è ïðîâîäèòü
òîìàòèêè è ýëåêòðîíèêè. Êðîìå òîãî, ìàøè- ðàáîòà ñòèðàëüíîé ìàøèíû ñòàíîâèòñÿ ïðî- ðåãóëèðîâêó çàçîðà (ðàçðûâ ñîåäèíåíèÿ) è
íà “Ðèãà-17” ñïîñîáíà äîëãî è íàäåæíî ñòî íåâîçìîæíîé. À â äàííîì ñëó÷àå ðàç- êà÷åñòâà êîíòàêòîâ. Î÷èùàåì êîíòàêòíóþ
ðàáîòàòü. Ïîýòîìó áûëî ðåøåíî âîññòà- ðóøåíèþ êîíòàêòîâ (îäíîé ïàðû) ñïîñîáñò- ãðóïïó (êîíòàêòèðóþùèå ïîâåðõíîñòè) îò
íîâèòü äâå êîíñòðóêöèè “Ðèãà-17”. Ó îäíîé âîâàë ïëîõîé çàæèì âèíòîâ, ïðåäíàçíà÷åí- íàãàðà ìåëêîé íàæäà÷íîé áóìàãîé. Åñëè
ìàøèíû îòñóòñòâîâàëè êàêèå-ëèáî ïðèçíà- íûõ äëÿ ñîåäèíåíèÿ ÐÂ-6 ñî ñõåìîé ìàøè- äîñòàòî÷íî (ïî îììåòðó), òî ìîæíî îáîéòèñü
êè “æèçíè” âîîáùå. Ñî âòîðîé ñòèðàëüíîé íû. Îäèí âèíò áûë íåäîñòàòî÷íî õîðîøî çà- êóñî÷êîì øêîëüíîé ðåçèíêè äëÿ êàðàíäàøà.
ìàøèíîé äîâåëîñü ïîâîçèòüñÿ äîëüøå, ïî- æàò, ïîýòîìó øëî äâà ðàçðóøàþùèõ ïðîöåñ- Íåèñïðàâíûå êîíòàêòû èìåþò ñîïðîòèâëå-
ñêîëüêó äåôåêòîâ ó íåå îêàçàëîñü ïîáîëü- ñà îäíîâðåìåííî: îäèí ðàçðóøàë ñåòåâîé íèå 0,5-1 Îì è áîëüøå. ×åì áîëüøå âåëè-
øå. ïðîâîä, êîòîðûé è ïåðåãîðåë âïîñëåäñò- ÷èíà ýòîãî ñîïðîòèâëåíèÿ, òåì áûñòðåå èäåò
Áîëåå äåòàëüíûé îñìîòð ïåðâîé ìàøèíû âèè, âòîðîé æå “ñúåë” ÷àñòü êîíòàêòà ðåëå. ïðîöåññ ðàçðóøåíèÿ äàííûõ êîíòàêòîâ. Êðî-
ìå ýòîãî, ñ óâåëè÷åíèåì òîêà òàêîå ñîïðî-
òèâëåíèå óâåëè÷èâàåòñÿ. Ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò,
÷òî ïóñêîâîé òîê ñòèðàëüíîé ìàøèíû “Ðèãà-
17” ïðåâûøàåò 7 À, ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíî,
÷òî ñîïðîòèâëåíèå óêàçàííûõ êîíòàêòîâ íå-
îáõîäèìî ìèíèìèçèðîâàòü.
Òàê âîò, ñîïðîòèâëåíèå ýòèõ êîíòàêòîâ
äîëæíî áûòü íå áîëåå 0,1 Îì (ýòî íàèëó÷-
øèé ñëó÷àé!). Åñëè ýòî íå òàê, òî íåîáõîäè-
ìî âûïîëíèòü âûøåóêàçàííóþ ïðîöåäóðó
î÷èñòêè êîíòàêòèðóåìûõ ïîâåðõíîñòåé.
Òàêèì ñïîñîáîì ìîæíî îöåíèâàòü ïðàê-
òè÷åñêè ëþáûå âûêëþ÷àòåëè-ïåðåêëþ÷àòåëè,
ðåëå è èõ êîíòàêòû íà êà÷åñòâî ñîåäèíåíèÿ.
×åì ìîùíåå ñèñòåìà êîíòàêòèðóþùèõ ïî-
âåðõíîñòåé, òåì ìåíüøå äîëæíà îíà èìåòü
è ïåðåõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå. Èíà÷å ãîâî-
ðÿ, âñåãäà áóäåò ðàáîòàòü çàêîí Îìà ïî îò-
íîøåíèþ ê ñîïðîòèâëåíèþ ýòèõ êîíòàêòîâ.
Âòîðàÿ “Ðèãà-17” ïîòðåáëÿëà ñëèøêîì
áîëüøîé òîê îò ñåòè, êîòîðûé äîñòèãàë ïó-
ñêîâîãî òîêà (îêîëî 7,5 À).
~220B Ïðè ðåìîíòå ñòèðàëüíûõ ìàøèí ÿ èñ-

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 11


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ
ïîëüçîâàë äåâÿòèàìïåðíûé ËÀÒÐ ñ àìïåð- ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå ñîñòàâëÿåò íåò íèêàêèõ îáîçíà÷åíèé îòâîäîâ ðåëå, èõ
ìåòðîì è âîëüòìåòðîì [1]. Êðîìå ýòîãî, ó ïðèáëèçèòåëüíî 10 Îì. Íà ëåâûé (ïî ñõåìå) íóìåðàöèè è ò.ä.
äàííîé ìàøèíû áûë òàêæå íåèñïðàâåí è îòâîä êàòóøêè L2 ñåòåâîå íàïðÿæåíèå ïî-  ñõåìå (ñì. ðèñóíîê) èìåþòñÿ îáîçíà÷å-
öåíòðîáåæíûé íàñîñ, êîòîðûé óäàëîñü âîñ- ñòóïàåò íåïîñðåäñòâåííî ñ âûâîäà ðåëå ÐÂ- íèÿ âûâîäîâ ðåëå ÐÒÊ-1 ñîãëàñíî èìåþ-
ñòàíîâèòü ñâîèìè ñèëàìè. Íî îáî âñåì ïî 6. Íî íà ïðàâûé îòâîä îáìîòêè L2 íàïðÿ- ùèìñÿ íà êðûøêå êîðïóñà. Ýòî çíà÷èòåëü-
ïîðÿäêó.  ðåìîíòå ñî âòîðîé ìàøèíîé äî- æåíèå ïîñòóïàåò ÷åðåç ïîñëåäîâàòåëüíî íî îáëåã÷àåò ðåìîíò ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
âåëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñî ñõåìîé ýëåêòðîîáîðó- ñîåäèíåííûå ýëåìåíòû êàòóøêè L3 ðåëå Ê1 Êàòóøêà ðåëå Ê1 âûïîëíåíà íåñúåìíîé. Íî
äîâàíèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, íåñìîòðÿ íà ÿâíóþ è êîíòàêòû òåðìîðåëå SÀ3. Ðåëå íåñêîëüêî ñæå÷ü åå, ïî-ìîåìó, íå òàê óæ è ïðîñòî, ïî-
ïðîñòîòó êîíñòðóêöèè (ïðîñòîòà îáìàí÷èâà!), íåîáû÷íî äëÿ ýëåêòðîíùèêà. Åãî êîíòàêòíàÿ ñêîëüêó ïðåäåëüíîå çíà÷åíèå òîêà ïðîâîäà
áûñòðî ðàçîáðàòüñÿ ñî ñõåìîé ñîåäèíåíèé ãðóïïà ðàñïîëîæåíà íåïîñðåäñòâåííî íà îáìîòêè çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò ïîðîã ñðà-
(ïîíÿòü) óçëîâ ìàøèíû ìíå íå óäàëîñü. ìåòàëëè÷åñêîì ñòåðæíå - ñåðäå÷íèêå ýëåê- áàòûâàíèÿ òåðìîðåëå. Ãîðàçäî õóæå îáñòî-
Êàê èçâåñòíî, çàâîäñêèå âàðèàíòû èçîá- òðîìàãíèòíîé ñèñòåìû Ê1. Îäíîâðåìåííî èò äåëî ñ âîññòàíîâëåíèåì êîíòàêòîâ Ê1.1
ðàæåíèÿ ñõåì ëþáûõ óñòðîéñòâ (îñîáåííî ñåòåâîå íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ è íà ïóñêîâóþ ýòîãî ðåëå. Îíè ðàçìåùåíû, êàê óæå áûëî
áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ!) âûãëÿäÿò çàïóòàííî, îáìîòêó ýëåêòðîäâèãàòåëÿ L1. Îíà èìååò ñêàçàíî, íåïîñðåäñòâåííî íà ïîäâèæíîì
ÿâëÿÿñü ïðåïÿòñòâèåì â ïðîöåññå ðåìîíòà íå ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå îêîëî 25 Îì. ñòàëüíîì ñåðäå÷íèêå L3 ðåëå Ê1. Ïðîáëå-
òîëüêî äëÿ íîâè÷êà, íî è ïðîôåññèîíàëà (ïî- Ïî ñîïðîòèâëåíèþ è êëàññèôèöèðóþò òèï ìà óñóãóáëÿåòñÿ åùå è òåì, ÷òî âñå ýòî “õî-
êà òîò íå èçó÷èò âñå íà ïàìÿòü). Íå èñêëþ- îáìîòêè äâèãàòåëÿ.  äàííîé ìàøèíå óñòà- çÿéñòâî” ðàñïîëîæåíî âíóòðè êàðêàñà êà-
÷åíèå - è ñõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ ñòè- íîâëåí äâèãàòåëü ÀÄ-180-4 I71Ñ1ÓÕË4, èìå- òóøêè L3, à äîñòóï ê êîíòàêòàì èìååòñÿ
ðàëüíîé ìàøèíû “Ðèãà-17” (ðóêîâîäñòâî ïî þùèé îäíó ðàáî÷óþ îáìîòêêó L2 è îäíó ïó- ëèøü ñ îäíîé ñòîðîíû. È âñå æå, ñèòóàöèÿ
ýêñïëóàòàöèè, 1989 ã. ÈÄÍÞ 634163.001). ñêîâóþ L1. ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòü êîíòàêò-
Ïîýòîìó ÿ è ñîñòàâèë “ñâîþ” ñõåìó ýëåêòðî- Íî ñåòåâîå íàïðÿæåíèå íà ïóñêîâóþ íóþ ãðóïïó Ê1.1. Äåëàëîñü ýòî ïîäîáíî âû-
îáîðóäîâàíèÿ äàííîé ñòèðàëüíîé ìàøèíû îáìîòêó L1 ïîñòóïàåò ÷åðåç êîíòàêòû ïóñ- øåîïèñàííîìó âàðèàíòó äëÿ ðåëå ÐÂ-6.
(ñì. ðèñóíîê). Êàê âèäèì, çäåñü âñå ïðåäåëü- êîâîãî ðåëå Ê1.1. Ïðè÷åì âðåìÿ ïîäêëþ- Åùå îäèí î÷åíü âàæíûé ìîìåíò. Íà êðûø-
íî ÿñíî è ïðîñòî. Òåïåðü ðàçîáðàòüñÿ ñìî- ÷åíèÿ ïóñêîâîé îáìîòêè äîâîëüíî ÷åòêî êå êîðïóñà äàííîãî ðåëå ÐÒÊ-1 èìååòñÿ
æåò ïðàêòè÷åñêè êàæäûé æåëàþùèé, îòëè÷à- ðåãëàìåíòèðîâàíî. Ýòî âðåìÿ ñîñòàâëÿåò îáîçíà÷åíèå ñî ñòðåëî÷êîé “Âåðõ”. Ýòî íå
þùèé êàòóøêó îò ïåðåêëþ÷àòåëÿ... äåñÿòûå äîëè ñåêóíäû, ò.å. ëèøü íà ìîìåíò êàïðèç ïðîèçâîäèòåëÿ! Äåëî â òîì, ÷òî åñ-
Ñîãëàñíî ïàñïîðòíûì äàííûì, ìàøèíà ïóñêà äâèãàòåëÿ. Òàêèì îáðàçîì, êîíòàêòû ëè èçìåíèòü ðàáî÷åå ïîëîæåíèå òàêîãî ðå-
“Ðèãà-17” íå äîëæíà ïîòðåáëÿòü â ðåæèìå ðåëå Ê1.1 äîëæíû áûòü âñåãäà ðàçîìêíóòû, ëå íà ïðîòèâîïîëîæíîå, òî êîíòàêòû ðåëå
ñòèðêè îò ñåòè ìîùíîñòü áîëåå 350 Âò.  çà èñêëþ÷åíèåì ìîìåíòà ïóñêà äâèãàòåëÿ. Ê1.1 áóäóò ïîñòîÿííî çàìêíóòûìè! À ýòî íå-
äàííîì ñëó÷àå ýòà öèôðà ïðåâûøàëà 1,6 Äëÿ âòîðîé ìàøèíû êîíòàêòû Ê1.1 ñîåäè- äîïóñòèìî.
êÂò! Ñïóñòÿ ïðèáëèçèòåëüíî 7 ñ ñðàáàòûâà- íèëèñü (“ñâàðèëèñü”) âìåñòå òàêèì ñïîñî- Êîíñòðóêòèâíî ïîäâèæíàÿ ñèñòåìà ðåëå
ëî òåðìîðåëå, ðàçìåùåííîå êîíñòðóêòèâíî áîì, ÷òî ðåàëèçîâàëñÿ ðåæèì ðàáîòû äâè- Ê1 âûïîëíåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òî ìàññà
â îäíîì êîðïóñå ñ ïóñêîâûì ðåëå (ïîýòîìó- ãàòåëÿ ñ ïàðàëëåëüíî âêëþ÷åííûìè îáìîò- ýòîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ âûêëþ÷àòåëåì, ïðè÷è-
òî îíî è íàçâàíî ïóñêîçàùèòíûì, òèïà ÐÒÊ). êàìè L1 è L2. Ïîýòîìó-òî âåëè÷èíà ïîòðåá- íîé ðàçðûâà êîíòàêòîâ Ê1.1. À ïîñêîëüêó
Ýòî ïîäòâåðæäàåò ôàêò èñïðàâíîñòè òåðìî- ëÿåìîãî òîêà áûëà íà óðîâíå ïóñêîâîãî òî- äðóãîãî ìåõàíèçìà îòêëþ÷åíèÿ ïóñêîâîé
ðåëå è äåôåêòà, ñâÿçàííîãî ñ ïóñêîâûì ðå- êà. À äëÿ ïîäîáíîé àâàðèéíîé ñèòóàöèè è îáìîòêè íå ïðåäóñìîòðåíî, òî îáÿçàòåëüíî
ëå. Åñëè ïðîâîäèòñÿ íåñêîëüêî óêàçàííûõ ïðåäíàçíà÷åíî òåðìîðåëå áèìåòàëëè÷åñêî- äîëæåí ðàáîòàòü åäèíñòâåííî èìåþùèéñÿ.
âêëþ÷åíèé ìàøèíû â ñåòü ïîäðÿä, òî ïîÿâ- ãî èñïîëíåíèÿ. Åãî êîíòàêòû SÀ3 ðàçðûâà- Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åñëè Âû ðåøèëè çàíÿòü-
ëÿåòñÿ âåñüìà õàðàêòåðíûé çàïàõ ñèëüíî þòñÿ ñïóñòÿ 5-10 ñ ïîñëå àâàðèéíîãî ðå- ñÿ ðåìîíòîì ìàøèíû “Ðèãà-17”, òî îá ýòîì
ðàçîãðåòîãî ýìàëü-ïðîâîäà ýëåêòðîäâèãà- æèìà ðàáîòû. çàáûâàòü íå ñëåäóåò. Íàïðèìåð, ïðè ðå-
òåëÿ. Ïîýòîìó óâëåêàòüñÿ òàêèìè âàðèàíòà- Èìåííî èçìåíåíèåì ïîëîæåíèÿ ïåðå- ìîíòå äàííûõ ìàøèí íåîáõîäèìî èìåòü äî-
ìè “èñïûòàíèé” íå ñëåäóåò, ìîæíî âûâåñòè êëþ÷àòåëÿ SA2 â íåòðàäèöèîííîå è óäàëîñü ñòóï ê “âíóòðåííîñòÿì”. À äëÿ ýòîãî ìàøè-
èç ñòðîÿ è äâèãàòåëü ìàøèíû. îòñîåäèíèòü ïóñêîâóþ îáìîòêó L1 îò ýëåê- íó ïåðåâîðà÷èâàþò ââåðõ äíîì, çàáûâàÿ
Íî ïðè÷èíîé áîëüøîãî ïîòðåáëÿåìîãî òðè÷åñêîé ñåòè. Ýòî âîçîáíîâèëî íîðìàëü- ïðè ýòîì îá èçìåíåíèè ïîëîæåíèÿ ðåëå
îò ñåòè òîêà ìîæåò ÿâëÿòüñÿ íå òîëüêî äå- íóþ ðàáîòó ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è ïîäòîêíó- ÐÒÊ-1. À ÷òî èç ýòîãî âûéäåò, ÷èòàòåëü óæå
ôåêò ïóñêîâîãî ðåëå, íî è, íàïðèìåð, íåèñ- ëî ìåíÿ ê ðåìîíòó ìàøèíû. ×åðåç ðàáî÷óþ çíàåò, è âñå æå, íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûå
ïðàâíîñòü äâèãàòåëÿ.  ìîåì ñëó÷àå äåëî áû- îáìîòêó äâèãàòåëÿ L2 â ìîìåíò âêëþ÷åíèÿ íåäîñòàòêè, äàííàÿ êîíñòðóêöèÿ ìàøèí âåñü-
ëî òàê. Ïîêà åùå íå ñðàáîòàëî òåðìîðåëå â ñåòü ïðîõîäèò áîëüøîé òîê (áðîñîê), êî- ìà íàäåæíà â ðàáîòå. Ïîíÿòíî, ïî÷åìó êîí-
(êîíòàêò SÀ1) è íå âûêëþ÷èëî ìàøèíó, ÿ òîðûé è çàëîæåí â îñíîâå ïðèíöèïà ðàáî- ñòðóêòîðû îòêàçàëèñü îò ñèñòåì ñ êîíäåíñà-
ðåøèë ïîïðîáîâàòü èçìåíèòü ïîëîæåíèå òû ïóñêîâîãî ðåëå Ê1. Ïðè ýòîì ñðàáàòû- òîðíûì ïóñêîì. Ïðè âûñîêèõ âëàæíîñòè è
ðó÷êè ïåðåêëþ÷àòåëÿ ðåæèìîâ ðàáîòû SÀ2. âàåò ðåëå Ê1, çàìûêàÿ ñâîèìè êîíòàêòàìè òåìïåðàòóðå êîíäåíñàòîðû áûñòðî âûõîäÿò
Äëÿ èñïðàâíîé ìàøèíû òàêèå ýêñïåðè- Ê1.1 öåïü ïèòàíèÿ îáìîòêè L1. ×åðåç íåêî- èç ñòðîÿ.
ìåíòû íåäîïóñòèìû, î ÷åì è ñêàçàíî â èí- òîðîå âðåìÿ âåëè÷èíà òîêà ÷åðåç ðàáî÷óþ È åùå. Ïðè æåëàíèè ìàøèíó äàííîãî òè-
ñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè. Íî, ðàç óæ ìàøè- îáìîòêó L2 ðåçêî óìåíüøàåòñÿ (2 À), ïîýòî- ïà ëåãêî è ìîäåðíèçèðîâàòü. Äëÿ ýòîãî ìå-
íà áûëà íåèñïðàâíà, òî ÿ ðèñêíóë ïîïðîáî- ìó êîíòàêòû Ê1.1 îòêëþ÷àþò îáìîòêó L1 îò õàíè÷åñêîå ðåëå ÐÂ-6 çàìåíÿþò ýëåêòðîííûì
âàòü. Óäèâëåíèå âûçâàë ôàêò ðåçêîãî óìåíü- ñåòè. Ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ ðàáîòû ìà- óçëîì. Ñõåì ïîäîáíûõ êîíñòðóêöèé îïóáëè-
øåíèÿ ïîòðåáëÿåìîãî òîêà äî 2 À (è äàæå øèíû SA2 èçìåíÿåò ëèøü íàïðàâëåíèå âðà- êîâàíî ïðåäîñòàòî÷íî. Ïðè æåëàíèè ìîæíî
ìåíåå) ïðè ïîëîæåíèè ðó÷êè ïåðåêëþ÷àòå- ùåíèÿ âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íà îáðàò- çàìåíèòü è ðåëå ÐÒÊ íà êíîïêó ïóñêà è
ëÿ SÀ2 â ... ñðåäíåì ïîëîæåíèè! Ïåðåêëþ- íîå. Äëÿ ðåìîíò ïóñêîçàùèòíîãî ðåëå ÐÒÊ- îáû÷íûé ïëàâêèé ïðåäîõðàíèòåëü. Ïðè ýòîì
÷àòåëü ðåæèìîâ ðàáîòû, äåéñòâèòåëüíî, èìå- 1-1ÓÕË-4,2 (ÒÓ16-523.612-81) åãî íåîáõî- îáìîòêà êàòóøêè L3 óæå íå ïîíàäîáèòñÿ.
åò ëèøü äâà ïîëîæåíèÿ, íî ìåäëåííûì âðà- äèìî ðàçîáðàòü. Äëÿ ýòîãî íàäî ðàçðó- Êîíòàêòû Ê1.1 çàìåíÿþò íà êíîïî÷íûé âêëþ-
ùåíèåì åãî ðó÷êè ìíå óäàëîñü åãî çàôèê- øèòü äâå àëþìèíèåâûå çàêëåïêè, ñêðåïëÿ- ÷àòåëü, êîíòàêòû êîòîðîãî ñïîñîáíû âûäåð-
ñèðîâàòü â óêàçàííîì ïîëîæåíèè. Òàê ïîÿâè- þùèå êîðïóñ è êðûøêó äàííîãî ðåëå. æèâàòü òîê 5 À. Âñòàâêó ïëàâêóþ èñïîëüçó-
ëàñü íàäåæäà íà èñïðàâíîñòü ýëåêòðîäâèãà- Ïðîùå âñåãî òàêóþ ïðîöåäóðó âûïîëíèòü þò âìåñòî êîíòàêòîâ òåðìîðåëå SA3. Ñàìîå
òåëÿ. Óæå ïîñëå ýòîãî ÿ ñîñòàâèë ñõåìó è ýëåêòðîäðåëüþ. Ïðè ðàçáîðêå è âîññòàíîâ- âàæíîå - îáåñïå÷åíèå âëàãîçàùèòû âñåõ óç-
îòðåìîíòèðîâàë ïóñêîçàùèòíîå ðåëå ÐÒÊ- ëåíèè ýòîãî ðåëå íóæíî ñîáëþäàòü îïðå- ëîâ. Ðåëå ÐÂ-6 ïðè êðàéíèõ ñèòóàöèÿõ ìîæ-
1 âî âòîðîé ñòèðàëüíîé ìàøèíå. äåëåííóþ îñòîðîæíîñòü, ÷òîáû íå ïîâðå- íî çàìåíèòü è òóìáëåðîì. Íî íåîáõîäèìî èñ-
Ðàññìîòðèì êðàòêî ðåæèìû ðàáîòû ìàøè- äèòü ñîåäèíåíèé. Ïðè ñíÿòèè çàùèòíîé ïîëüçîâàòü âûêëþ÷àòåëü ñ äâóìÿ ïàðàìè íå-
íû “Ðèãà-17”. Ïîñëå çàìûêàíèÿ êîíòàêòîâ ðå- êðûøêè ñ ðåëå îäèí èç îòâîäîâ (Õ1) îêàçû- çàâèñèìûõ êîíòàêòíûõ ãðóïï, ÷òîáû îáåñïå-
ëå ÐÂ-6 ñåòåâîå íàïðÿæåíèå ïîñòóïàåò íà âàåòñÿ, âîîáùå, íåçàêðåïëåííûì íèãäå. ÷èòü ðàçðûâ îáîèõ ñåòåâûõ ïðîâîäíèêîâ íà
ðàáî÷óþ îáìîòêó ýëåêòðîäâèãàòåëÿ L2. Åå Íà “ðîäíîé” ñõåìå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ âðåìÿ îòêëþ÷åíèÿ ìàøèíû îò ñåòè.

12 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ
Ñëàâà Áîãó, äåòàëè è óçëû ê ðàññìàòðè- ìíîãîå âûÿâëÿåò. Åñëè ìàøèíà ïðîðàáîòà- âàåò õîðîøåå êà÷åñòâî ñòèðêè áåëüÿ.
âàåìûì ñòèðàëüíûì ìàøèíàì îñòðûì äåôè- ëà 10-20 ëåò, òî âñþ ðåçèíó áåç èñêëþ÷å- Ïðàâäà, õîòÿ áû èíîãäà ñëåäóåò ñíèìàòü
öèòîì íå ÿâëÿþòñÿ. Èõ óäàëîñü ïðèîáðåñòè íèÿ æåëàòåëüíî çàìåíèòü íà íîâóþ. Ýòî è ìåøàëêó è óäàëÿòü îñòàòêè ìàòåðèàëîâ âîç-
íà ìåñòå, â îáëàñòíîì öåíòðå, íà ðûíêå. Ïå- áûëî ñäåëàíî. Äâà øëàíãà çàìåíèòü íå- ëå ðåçèíîâîãî óïëîòíèòåëÿ. Èíäèêàòîðîì
ðåêëþ÷àòåëåì SA2 îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåâåðñè- ñëîæíî. Òåïåðü â øèðîêîé ïðîäàæå èìå- íåîáõîäèìîñòè î÷èùåíèÿ ïðîñòðàíñòâà ïîä
ðîâàíèå (ñõåìà ïîëÿðíîñòè) ïîäêëþ÷åíèÿ þòñÿ î÷åíü óäîáíûå â çàìåíå õîìóòû äëÿ ìåøàëêîé ñëóæèò ñëàáûé íàïîð âîäû âî
ïóñêîâîé îáìîòêè L1 è íàïðàâëåíèÿ âðàùå- îáæèìà ðåçèíîâûõ øëàíãîâ, êîòîðûå íå âðåìÿ ñòèðêè áåëüÿ ÷åðåç øëàíã íàñîñà.
íèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. íóæíî ðàçáèðàòü è ñîáèðàòü êàæäûé ðàç Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íåñìîòðÿ íà
Òåïåðü î ìåõàíèêå. Ïîñëå ðåìîíòà ýëå- ïðè óñòàíîâêå è ñíÿòèè íà øëàíã. Îíè ñâîþ “äîïîòîïíîñòü”, äàííàÿ òåõíèêà ñïî-
êòðè÷åñêîé ÷àñòè ìàøèíû ïðèøëîñü çàíÿòü- ñíàáæåíû ñâîåîáðàçíûì ÷åðâÿ÷íûì ìå- ñîáíà ïðîðàáîòàòü 10-20 ëåò (è áîëåå), äà-
ñÿ òàêæå ðåìîíòîì è ìåõàíè÷åñêèõ óçëîâ. Íà õàíèçìîì. Çàæèì ïðîèçâîäèòñÿ âðàùåíè- æå è áåç åäèíîé ïîëîìêè.
îäíîì âàëó ñ ìåøàëêîé (íåêîòîðîå ïîäîáèå åì (îòâåðòêîé) âèíòà-÷åðâÿêà. Ïðè ïîêóïêå äîðîãîñòîÿùåé “íàâîðî÷åí-
âîçäóøíîãî âèíòà âðàùåíèÿ) óñòàíîâëåí Ìíîãèå è áîëåå ñîâðåìåííûå êîíñòðóê- íîé” àâòîìàòèêè íóæíî íå çàáûâàòü è î
òàêæå è öåíòðîáåæíûé íàñîñ. Ïîñëåäíèé öèè ñ ðàçìåùåíèåì ìåøàëêè â âåðòè- òîì, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî (âñå ðàâíî) äîâå-
ñëóæèò äëÿ îòêà÷êè æèäêîñòè èç áàêà ìàøè- êàëüíîé ïëîñêîñòè (ïåðïåíäèêóëÿðíî ãî- äåòñÿ êîìó-òî çàíèìàòüñÿ ðåìîíòîì è ýòîé
íû. Ýòèì îáåñïå÷èâàåòñÿ áîëåå êà÷åñòâåí- ðèçîíòàëè) îòñòèðûâàþò áåëüå õóæå, ÷åì êîíñòðóêöèè. À â çàïàñå íèêîãäà íå ïîìå-
íîå îòñòèðûâàíèå áåëüÿ è óìåíüøåíèå âè- ðàññìàòðèâàåìàÿ òåõíèêà. Äåëî â òîì, øàåò èìåòü ÷òî-íèáóäü áîëåå ïðîñòîå äëÿ
áðàöèé ìàøèíû. Êîãäà íàñîñ íåèñïðàâåí, ÷òî òàêîå ðàñïîëîæåíèå âèíòà íåýôôåê- âîññòàíîâëåíèÿ.
òî ìàøèíó ðàñêà÷èâàåò òàê ñèëüíî, ÷òî íå- òèâíî â ïëàíå ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìîãî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû â áàêå ñïîñîáíî ïåðåìåùåíèÿ æèäêîñòè è áåëüÿ. “Âèíò” Ëèòåðàòóðà
âûëèâàòüñÿ èç áàêà íàðóæó. Íàñîñ îáåñïå- îêàçûâàåòñÿ â ñòîðîíå îò ïðîöåññà ñòèð- 1. Çûçþê À.Ã. Î òðàíñôîðìàòîðàõ//
÷èâàåò öèðêóëÿöèþ âîäû: ïîä ìåøàëêîé (÷å- êè, à áåëüå ëåæèò íà äíå. Ó ìàøèí æå Ðàä³îàìàòîð.-1998.-¹2.
ðåç íàñîñ) è ïî ñîåäèíèòåëüíîìó øëàíãó - “Ðèãà-17” ñ ýòèì ÿâëåíèåì âñå íîðìàëü- 2. Çûçþê À.Ã. Ñåòåâîé àìïåðìåòð ê ËÀÒÐó
îáðàòíî â áàê ìàøèíû. Òàê âîò, äåíåæíûé íî. Çäåñü âèíò-ìåøàëêà ðàñïîëîæåíû //Ðàä³îàìàòîð-Ýëåêòðèê.-2000.-¹2.
çíàê â âèäå îäíîé êîïåéêè ñòàë ïðè÷èíîé ïî- ïîä óãëîì ê ãîðèçîíòàëè, ÷òî îáåñïå÷è-
ëîìêè öåíòðîáåæíîãî íàñîñà ýòîé ìàøèíû.
Ìîíåòà ïîïàëà ïîä ìåøàëêó è ÷åðåç ðåçè-
íîâûé óïëîòíèòåëü óãîäèëà ïîä ëîïàñòè öåí-
òðîáåæíîãî íàñîñà. Â äàííîì èñïîëíåíèè
Âèçèòíûå êàðòî÷êè
öåíòðîáåæíûé íàñîñ ïðåäñòàâëåí â âèäå
ñâîåîáðàçíîé êðûëü÷àòêè (ïëàñòìàññîâàÿ
êîíñòðóêöèÿ), âðàùàþùåéñÿ â çàìêíóòîì
(èìååòñÿ äâà îòâåðñòèÿ) ïðîñòðàíñòâå. Ìî-
íåòà çàñòðÿëà òàêèì îáðàçîì, ÷òî ÷àñòü
(âîçëå âàëà) êðûëü÷àòêè áûëà îòîðâàíà îò
ïîñëåäíåé. Äåòàëè èçíîñèëèñü òàê, ÷òî êëå-
åì èõ íå âîññòàíîâèòü. Êðûëü÷àòêó ïðèîá-
ðåë íîâóþ (ìåíåå 2 ãðí.).
Ïðîáëåìà çàêëþ÷àëàñü â ðàçáîðêå óçëà
öåíòðîáåæíîãî íàñîñà, ÷òîáû çàìåíèòü âû-
øåóêàçàííóþ êðûëü÷àòêó. Ñíÿòü ìåøàëêó
îêàçàëîñü ïðîñòûì äåëîì. Äëÿ ýòîãî íåîá-
õîäèìî îòâèíòèòü ÷åòûðå âèíòà Ì6 è ñíÿòü
äâèãàòåëü, çàòåì ñíÿòü ïàñ è øêèâ ñ óçëà âà-
ëà íàñîñà. Äâèãàòåëü çàêðåïèòü íà êîðïóñå
ìàøèíû, ÷òîáû íå âûðâàòü “ñ êîðíÿìè” åãî
îòâîäû (èñïîëüçîâàëè ïðîâîëîêó).
Ñíÿâ øêèâ, ëåãêî ñíÿòü è ìåøàëêó ëåãêèì
ïîñòóêèâàíèåì äåðåâÿííîé ðóêîÿòêîé êàêî-
ãî-ëèáî ñòîëÿðíîãî èíñòðóìåíòà. Îñëîæíå-
íèå âûçûâàåò îòäåëåíèå êîðïóñà íàñîñà îò
êîðïóñà ìàøèíû.
Øåñòü âèíòîâ, ñêðåïèâøèõ ýòè äåòàëè, â
áóêâàëüíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà “âïàÿëèñü”
â êîðïóñ ìàøèíû. Îòâåðòêîé íè÷åãî ñäåëàòü
íå óäàâàëîñü. Ïîýòîìó ÿ ïîñòóïèë àíàëîãè÷-
íî ïðîöåññó ðàçáîðêè ðåëå ÐÒÊ-1, ò.å. âîñ-
ïîëüçîâàëñÿ ñâåðëåíèåì ãîëîâîê âèíòîâ.
Ðàññâåðëèâ âèíòû, ëåãêî ðàçîáðàë íàñîñ, çà-
ìåíèòü êðûëü÷àòêó íå ñîñòàâëÿëî ïðîáëåì. Æóðíàë “Ýëåêòðèê”
Çàêðåïèòü ðåçèíîâóþ ïðîêëàäêó ìîæíî ðàñøèðÿåò ðóáðèêó “Âèçèòíûå êàðòî÷êè”.
êëååì èëè ëèïêîé ëåíòîé, ÷òîáû â ïðîöåñ- Â íåé Âû ìîæåòå ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ î ñâîåé ôèðìå,
ñå ñáîðêè íå ïîâðåäèòü ðåçèíó è îáåñïå÷èòü ïî ëüãîòíûì ðàñöåíêàì.
Ðàñöåíêè íà ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì ÍÄÑ:
ïðàâèëüíóþ ñáîðêó (ãåðìåòè÷íîñòü). Òåêñ- â øåñòè íîìåðàõ 180 ãðí.
òîëèòîâóþ ïðîêëàäêó ìåæäó êðûëü÷àòêîé è â äâåíàäöàòè íîìåðàõ 300 ãðí.
Îáúåì îáúÿâëåíèÿ:
êîðïóñîì ôèêñèðîâàë óñòàíîâêîé (âðåìåí- îïèñàíèå ðîäà äåÿòåëüíîñòè ôèðìû 15—20 ñëîâ, íå
áîëåå äâóõ òåëåôîííûõ íîìåðîâ,
íî) ðåçüáîâîãî ñîåäèíåíèÿ íà ìåñòî âàëà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è Web-ñòðàíèöû.
íàñîñà. Èíà÷å ïðîêëàäêà ìîæåò çàòåðÿòü- Æäó âàøèõ ïðåäëîæåíèé
ñÿ âíóòðè êîðïóñà íàñîñà è äîñòàâèò Âàì ïî òåë. (044) 276-11-26, 271-44-97,
ëèøíèå õëîïîòû. Ñëåäóåò òàêæå îñìîòðåòü Ìåíåäæåð îòäåëà ðåêëàìû
Æåëîáêîâ Àëåêñàíäð
è øëàíãè, âíåøíèé îñìîòð ýòèõ èçäåëèé

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 13


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

Ìîäåðíèçèðóåì ïå÷è ÑÀÒ


Ä. À. Äóþíîâ, À. Â. Ïèæàíêîâ, Ð. Í. Ñâèñòóëà, ã. Ñòàõàíîâ, Ëóãàíñêàÿ îáë.

Äëÿ ëèòüÿ èç àëþìèíèÿ è åãî ñïëàâîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ øè- Íà ñõåìå ïîêàçàíà ñòðóêòóðíàÿ ñâÿçü ìåæäó ýëåêòðîïðè-
ðîêî èñïîëüçóþò òèãåëüíûå ýëåêòðîïå÷è òèïà ÑÀÒ-0,125 è ÑÀÒ- åìíèêîì (íàãðåâàòåëåì) è àïïàðàòàìè âêëþ÷åíèÿ è çàùèòû.
0,25. Àâòîðû ðàçðàáîòàëè òåõíîëîãèþ ìîäåðíèçàöèè òàêèõ ïå- Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà â ýëåêòðîïå÷è
÷åé â ïðîöåññå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ôóòåðîâêè. Ïî ýòîé òåõ- â ñõåìå ïðåäóñìîòðåíî: ïîêàçàíèå è ðåãóëèðîâàíèå òåìïå-
íîëîãèè â 1997 ã. ðåêîíñòðóèðîâàíû ìèêñåðû è ïëàâèëüíûå ðàòóðû ó íàãðåâàòåëÿ; äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå íàãðåâà-
ïå÷è íà ëèòåéíîì ó÷àñòêå ÎÀÎ Áðÿíêîâñêèé çàâîä ôèëüòðó- òåëåì ýëåêòðîïå÷è.
þùåãî îáîðóäîâàíèÿ (Ëóãàíñêàÿ îáë., ã. Áðÿíêà, ïîñ. Ãëóáî- Ýëåêòðîïå÷ü ìîùíîñòüþ 22 êÂò èìååò îäíó ýëåêòðè÷åñêóþ
êèé). Ïðàêòè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ìîäåðíèçèðîâàííûõ ïå÷åé ïî- çîíó. Íàãðåâàòåëü çîíû ïîäêëþ÷åí ê âûâîäàì îáìîòêè íèç-
êàçàëà: êîãî íàïðÿæåíèÿ ïå÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà ÷åðåç âûïðÿìèòåëü.
òåìïåðàòóðà êîðïóñîâ ïå÷åé íå ïðåâûøàåò 50°Ñ; Âûâîäû îáìîòêè âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ òðàíñôîðìàòîðà
ñðîê ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé áåç êàïðåìîíòà óâåëè÷èëñÿ â ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ñåòè 380  ïåðåìåííîãî òîêà ñ ïîìîùüþ øêà-
ñðåäíåì â òðè ðàçà; ôà óïðàâëåíèÿ.
ðåçêî ñíèçèëàñü óãðîçà òðàâìàòèçìà îò îæîãîâ è ïîðàæå- Ñõåìîé íå ïðåäóñìîòðåí êîíòðîëü íàïðÿæåíèÿ íà íàãðå-
íèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ðàáî÷èõ; âàòåëå. Íàãðåâàòåëü çîíû ìîæåò áûòü âêëþ÷åí ëèáî îïåðà-
óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè íà 1 êã ðàñïëàâà ñíèçèë- òîðîì âðó÷íóþ ñ ïîìîùüþ óíèâåðñàëüíîãî ïåðåêëþ÷åíèÿ, ëè-
ñÿ äî 0,4-0,45 êÂò/÷; áî àâòîìàòè÷åñêè ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ïîòåíöèîìåòðà.
äîëÿ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ëèòåéíûì ó÷àñòêîì â îá- Äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû ñëóæèò òåðìîïàðà.
ùåçàâîäñêîì ïîòðåáëåíèè ñíèçèëàñü ñ 80 äî 20%;  àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ïðè òåìïåðàòóðå ó íàãðåâàòå-
óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè íà 1 êã ãîäíîãî ëèòüÿ ñíè- ëÿ íèæå çàäàííîé âêëþ÷àþòñÿ ðåëå, êîòîðûå ñâîèìè êîíòàê-
çèëñÿ ñ 7,5 äî 1,9-2,2 êÂò/÷, èç íèõ 1,0-1,1 êÂò/÷ óõîäèò íà òàìè ïîäàþò êîìàíäó íà âêëþ÷åíèå êîíòàêòîðà ó íàãðåâà-
âñïîìîãàòåëüíûå íóæäû ó÷àñòêà è ðàçîãðåâ îáîðóäîâàíèÿ; òåëÿ.
óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè íà 1 êã ãîäíîãî ëèòüÿ Íàñòðîéêà êîíòàêòîâ ýëåêòðîííîãî ïîòåíöèîìåòðà, êîíòðî-
ïðàêòè÷åñêè ìîæíî ñíèçèòü äî 0,9-1,1 êÂò/÷. Äëÿ ðàñ÷åòà óäåëü- ëèðóþùåãî òåìïåðàòóðó ó íàãðåâàòåëÿ, äîëæíà îñóùåñòâëÿòü-
íîãî ðàñõîäà ïðèíèìàëñÿ ÷èñòûé âåñ ãîäíûõ îòëèâîê áåç ó÷å- ñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðè çàäàííîé òåìïåðàòóðå íàãðå-
òà âåñà îáëîÿ, ëèòíèêîâ è áðàêà. âàòåëü ýëåêòðîïå÷è îòêëþ÷àëñÿ.

ðèñ.1 ðèñ.2

Äàííûå ïîëó÷åíû ïðè êîêèëüíîì è ñòåðæíåâîì ëèòüå õëåá- ×àñòü ïå÷åé ïèòàåòñÿ ïåðåìåííûì òîêîì íàïðÿæåíèåì 100
íûõ ôîðì Ë7, Ë10, Ë11, êîðïóñîâ ñåïàðàòîðîâ è ñòàíî÷íûõ Â. Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî ïèòàíèå ïîñòîÿííûì òîêîì ïðåäïî÷òè-
ïîìï. òåëüíåå ïî ðÿäó ïðè÷èí:
Äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ïå÷åé èñïîëüçîâàëè îáû÷íûå ìàòåðè- îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíîìåðíàÿ íàãðóçêà ïî ôàçàì;
àëû: íèõðîìîâóþ ïðîâîëîêó; àñáåñòîâûé ëèñò; ×àñîâ-ßðîâ- èíäóêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå ïîäâîäÿùèõ êàáåëåé è íàãðå-
ñêóþ ãëèíó; îãíåóïîðíûé êèðïè÷; ëåãêîâåñíûé êèðïè÷; æèä- âàòåëåé ïå÷åé íå âíîñèò äîïîëíèòåëüíûõ ïîòåðü;
êîå ñòåêëî. ïîâûøàåòñÿ îáùèé ÊÏÄ ñèñòåìû;
Ïå÷è ñíàáæàëè àâàðèéíûìè ñëèâàìè â èçëîæíèöó, ïðåäî- ïðè èñïîëüçîâàíèè òèðèñòîðíîãî âûïðÿìèòåëÿ îòñóòñòâóþò
õðàíÿþùèìè êîçëåíèå ïðè ïðîòåêàíèè òèãëÿ. ñèëüíîòî÷íûå ìåõàíè÷åñêèå êîíòàêòîðû.
Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ Ýëåêòðîïèòàíèå ïå÷åé îñóùåñòâëÿåòñÿ îò äâóõ òðàíñôîðìà-
è óïðàâëåíèÿ íàãðåâàòåëåì ïîêàçàíà íà ðèñ.1, êîíñòðóêöèÿ òîðîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ êàê ðåçåðâèðîâàíèå, òàê è âîçìîæ-
- íà ðèñ.2. íîñòü âàðüèðîâàíèÿ ìîùíîñòüþ ïðè èçìåíåíèè îáúåìîâ ïðî-
èçâîäñòâà.

14 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÅ ËÀÌÏÛ ÄËß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂ


ÔÈÐÌÛ COTCO LUMINANT DEVICE LTD.
Ëàìïà æåëòîãî öâåòà LC503MYL1-15Q è ëàìïà êðàñíîãî Òàáëèöà 1
öâåòà LC503MHR1-15Q
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ïàðàìåòð Çíà÷åíèå
Ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ ïðè òåìïåðàòóðå +25°Ñ ïðè- Ïðÿìîé òîê, ìÀ 50
âåäåíû â òàáë.1. Èìïóëüñíûé ïðÿìîé òîê ïðè 200
Ýëåêòðè÷åñêèå/îïòè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïðè òåìïåðàòóðå +25°Ñ ïðè- ñêâàæíîñòè áîëåå 10, ìÀ
âåäåíû â òàáë.2. Îáðàòíîå íàïðÿæåíèå, Â 5
 òàáë.3 ïðèâåäåíû äàííûå èñïûòàíèé ïî íàäåæíîñòè.
Íà ðèñ.1 ïðèâåäåí ÷åðòåæ ëàìïû, íà ðèñ.2 - âîëüò-àìïåðíàÿ õà- Ìîùíîñòü ðàññåÿíèÿ, ìÂò 150
ðàêòåðèñòèêà, íà ðèñ.3 - èíòåíñèâíîñòü èçëó÷åíèÿ â çàâèñèìîñòè î ïðÿ- Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð, °Ñ -40...+95
ìîãî òîêà.

Ðèñ.2 Ðèñ.3

Òàáëèöà 2
Ïàðàìåòð Óñëîâèÿ Ìèíèì. Òèïîâûé Ìàêñ.
Ïðÿìîå Ïðÿìîé òîê 20 1,7 2,0 2,5
ïàäåíèå ìÀ
íàïðÿæåíèÿ, Â
Îáðàòíûé òîê, Îáðàòíîå - - 100
ìêÀ íàïðÿæåíèå 5 Â
Èíòåíñèâíîñòü Ïðÿìîé òîê 20 1500 3000 -
èçëó÷åíèÿ, ìêä ìÀ
Óãîë ðàññåÿ- Ïðÿìîé òîê 20 - 15 -
íèÿ ïî 50%-ìó ìÀ
èçëó÷åíèþ, °

Ðèñ.1
Òàáëèöà 3
Õàðàêòåðèñòèêà Óñëîâèÿ Âðåìÿ èñïûòàíèé ×èñëî
èëè êîëè÷åñòâî ïîâðåæäåííûõ
öèêëîâ ëàìï èç N
èñïûòóåìûõ
Öèêë èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû -40°Ñ (30 ìèí)⇒
+25°Ñ (5 ìèí) ⇒ 100 öèêëîâ 0 èç 100
+100°Ñ( 30 ìèí)⇒
+25°Ñ (5 ìèí)
Òåðìè÷åñêèé óäàð -40°Ñ (15 ìèí)⇒ 100 öèêëîâ 0 èç 100
+100°Ñ (15 ìèí)
Íàãðåâ ïðè âûñîêîé âëàæíîñòè +30°Ñ⇒+65°Ñ
âëàæíîñòü 90%, 1 öèêë çà 24÷ 10 öèêëîâ 0 èç 100
Õðàíåíèå ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå Ò = +100°Ñ 1000 ÷ 0 èç 100
Õðàíåíèå ïðè âûñîêîé âëàæíîñòè Âëàæíîñòü 90%, 1000 ÷ 0 èç 100
Ò = +60°Ñ
Õðàíåíèå ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå Ò = -40°Ñ 1000 ÷ 0 èç 100
Âûäåðæêà ïîä òîêîì Ò = +25°Ñ, I=30 ìÀ 1000 ÷ 0 èç 100
Âûäåðæêà ïîä òîêîì ïðè âûñîêîé Âëàæíîñòü 90%,
âëàæíîñòè è òåìïåðàòóðå Ò = +60°Ñ, 500 ÷ 0 èç 100
I = 20 ìÀ
Âûäåðæêà ïîä òîêîì ïðè íèçêîé Ò = -30°Ñ, I = 20ìÀ 1000 ÷ 0 èç 100
òåìïåðàòóðå

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 15


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

Ñõåìà
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
àâòîìîáèëÿ ÇÈË-5301
1 - ýëåêòðè÷åñêèé çâóêîâîé ñèãíàë 20.3721-01; 2 - ïåðåäíèå óêàçàòå- 37 - ïåðåêëþ÷àòåëü ãàáàðèòíûõ îãíåé è ôàð ãîëîâíîãî ñâåòà Ï147-04.04;
ëè ïîâîðîòà ÓÏ115.3726; 3 - ôàðû ãîëîâíîãî ñâåòà 6002.3711; 4 - ïðî- 38 - ñèãíàëèçàòîð ðåçåðâíîãî îñòàòêà òîïëèâà 2202.3803-19; 39 - ñèã-
òèâîòóìàííàÿ ôàðà ÔÃ152-ÀÁ-0; 5 - ãåíåðàòîð 2022.3771; 6 - äàò÷èê ñèã- íàëèçàòîð óêàçàòåëåé ïîâîðîòà ïðèöåïà 2202.3803-08; 40 - áëîê êîí-
íàëèçàòîðà ïåðåãðåâà îõëàæäàþùåé æèäêîñòè ÒÌ111; 7 - ñâå÷à ýëåêò- òðîëüíûõ ñèãíàëèçàòîðîâ òîðìîçíîé ñèñòåìû 2302.3803-21; 41 - ñèãíà-
ðîôàêåëüíîãî óñòðîéñòâà ÇÔÏ-8101500; 8 - ýëåêòðîìàãíèò âûêëþ÷åíèÿ ëèçàòîð âêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîôàêåëüíîãî óñòðîéñòâà 2202.3803-17; 42 - ñèã-
ïîäà÷è òîïëèâà; 9 - äàò÷èê òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé æèäêîñòè ÒÌ100- íàëèçàòîð ïàäåíèÿ äàâëåíèÿ ìàñëà 2202.3803-23; 43 - ñèãíàëèçàòîð êðè-
À; 10 - äàò÷èê óêàçàòåëÿ äàâëåíèÿ ìàñëà ÌÌ355; 11 - äàò÷èê ñèãíàëè- òè÷åñêîãî óðîâíÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè 2202.3803-50; 44 - ñèãíàëèçà-
çàòîðà çàñîðåíèÿ âîçäóøíîãî ôèëüòðà ÄÑÔ-45; 12 - äàò÷èê ñèãíàëèçà- òîð çàñîðåíèÿ âîçäóøíîãî ôèëüòðà 2202.3803-20; 45 - ïðåðûâàòåëü ñèã-
òîðà àâàðèéíîãî äàâëåíèÿ ìàñëà 2602.3829; 13 - äàò÷èê ñèãíàëèçàòî- íàëèçàòîðà ñòîÿíî÷íîãî òîðìîçà ÐÑ492; 46 - âûêëþ÷àòåëü
ðà óðîâíÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè ÄÓ101-7; 14 è 28 - ïîäêàïîòíûå ëàì- ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð 3802.3710-02.03; 47 - ðåëå ñèãíàëîâ òîðìîæåíèÿ
ïû ÏÄ308-À-0; 15 - ýëåêòðîäâèãàòåëü 11.5208 ñòåêëîîìûâàòåëÿ; 16 - ýëå- 111.3747; 48 è 49- áëîê òåðìîáèìåòàëëè÷åñêèõ êíîïî÷íûõ ïðåäîõðàíè-
êòðîäâèãàòåëü îòîïèòåëÿ êàáèíû Ì3272-Á; 17 - ïåðåäíèå ãàáàðèòíûå ôî- òåëåé 1302.3722 íà 7,5 Àõ2; 50 - ðåëå ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð è çàäíå-
íàðè 36.3731; 18 - ýëåêòðîäâèãàòåëü 351.5205 ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ; 19 - ðåëå ãî ïðîòèâîòóìàííîãî ôîíàðÿ 111.3747; 51 - ðåëå âêëþ÷åíèÿ ôàêåëüíûõ
ñòàðòåðà 59.3747; 20 - ñòàðòåð 20.3708; 21 - òðàíñôîðìàòîðíî-âûïðÿ- ñâå÷åé 111.3747; 52 - ðåëå îòêïþ÷åíèÿ îáìîòêè âîçáóæäåíèÿ ãåíåðàòî-
ìèòåëüíûé áëîê 1212.3759; 22 - âûêëþ÷àòåëü ñèãíàëüíîãî êëàïàíà òîð- ðà 111.3747; 53 - êîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ 36.3801; 54 - òàõîìåòð
ìîçîâ; 23 - âûêëþ÷àòåëè ñèãíàëèçàòîðà óðîâíÿ òîðìîçíîé æèäêîñòè; 24 2541.3813; 55 - ñïèäîìåòð 48.3802; 56 - ñèãíàëèçàòîð äàëüíåãî ñâåòà
è 31 - íàãðåâàòåëè çåðêàë 20.3741; 25 è Ç0 - ôîíàðè áîêîâîãî óêàçà- ôàð; 57 - çóììåð íåèñïðàâíîñòè òîðìîçíîé ñèñòåìû ÐÑ508; 58 - âûêëþ-
òåëÿ ïîâîðîòà 19.3726; 26 - âûêëþ÷àòåëè ñèãíàëîâ òîðìîæåíèÿ ïåðåä- ÷àòåëü 20.3704 ïðèáîðîâ è ñòàðòåðà; 59 - ðîçåòêà ïåðåíîñíîé ëàìïû
íèõ òîðìîçîâ 2802.3829; 27 - äàò÷èêè ïàäåíèÿ äàâëåíèÿ âîçäóõà â êîí- 47Ê-0; 60 - ðåãóëÿòîð íàïðÿæåíèÿ 42.3702 èëè 205-3702; 61 - äèñòàí-
òóðå ïåðåäíèõ (Â31) è çàäíèõ (Â32) òîðìîçîâ 2702.3829; 29 - äîáàâî÷- öèîííûé âûêëþ÷àòåëü àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé 11.3704; 62 - âûêëþ÷à-
íûé ðåçèñòîð ýëåêòðîäâèãàòåëÿ îòîïèòåëÿ êàáèíû ÑÝÇ00-Á; 32 - ðåëå îòî- òåëü ýëåêòðîôàêåëüíîãî óñòðîéñòâà 11.3704; 63 - ðåëå óïðàâëåíèÿ ñòåê-
ïèòåëÿ 111.3747; 33 - ïåðåêëþ÷àòåëü îòîïèòåëÿ êàáèíû Ï147-04.11; 34 ëîî÷èñòèòåëåì 11.3747; 64, 66, 67, 68, 84 - êíîïî÷íûå òåðìîáèìåòàë-
- âûêëþ÷àòåëü àâàðèéíîé ñâåòîâîé ñèãíàëèçàöèè 24.3710; 35 è 36 - ïëàâ- ëè÷åñêèå ïðåäîõðàíèòåëè íà 10 À ÏÐ310; 65 - êíîïî÷íûé òåðìîáèìå-
êèå ïðåäîõðàíèòåëè ñîîòâåòñòâåííî 10 À ÏÐ119Á-01 è 6 À ÏÐ119-01; òàëëè÷åñêèé ïðåäîõðàíèòåëü íà 15 À ÏÐ315; 69 - êíîïî÷íûé òåðìîáè-

16 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

ìåòàëëè÷åñêèé ïðåäîõðàíèòåëü íà 20 À ÏÐ2-Á; 70 - ðåëå àâòîìàòè÷åñ- Áåëî-êðàñíûé - 47; 47à. Áåëî-÷åðíûé - 42ã; 42ä; 42å; 44. Ãîëóáîé - 11à;
êîãî îòêëþ÷åíèÿ ñòàðòåðà 111.3747; 71 - ïëàâêèé ïðåäîõðàíèòåëü 2 À 35; 53; 53à; 61à; 63; 6Çä.; 90ã. Áåëî-ãîëóáîé 32; 63á; 63ã. Êðàñíî-ãîëó-
ÏÐ1186-01; 72 - âûêëþ÷àòåëü íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ çåðêàë çàäíå- áîé - 43á; 94á; 94ä. ×åðíî-ãîëóáîé - 38; 38à; 65. Æåëòûé - 2á; 2â; 2ì;
ãî âèäà 3802.3710-02.20, 73 - âûêëþ÷àòåëü ïðîòèâîòóìàííîãî çàäíåãî 11ä; 34à; 52à; 52á; 52å; 52æ; 52ý; 58; 58à; 58ã; 58í; 60; 62à; 64; 90ä;
ôîíàðÿ 3802.3710-02.04; 74 - ïåðåìåííûé ðåçèñòîð ÂÊ416-Á-01; 75 - 90ë. Æåëòî-êðàñíûé - 33. Æåëòî-÷åðíûé - 35á; 35â; 44à; 44á. Çåëåíûé -
êîìáèíèðîâàííûé ïåðåêëþ÷àòåëü ñâåòà 6602.3709; 76 - ïåðåêëþ÷àòåëü 11; 11ã; 11á; 53á; 53â; 55a; 55á; 55â; 55æ; 56à; 56á; 56â; 63ý; 73à; 73â;
ñòåêïîî÷èñòèòåëÿ 4002.3709; 77 - áëîê óïðàâëåíèÿ ñòåêïîî÷èñòèòåëåì è 81 ã; 81è. Çåëåíî-÷åðíûé -41; 41à; 41è; 65à; 65á. Êîðè÷íåâûé - 3; 30ê;
îìûâàòåëåì 92.3761; 78 - äàò÷èê ñèãíàëèçàòîðà âêëþ÷åíèÿ ñòîÿíî÷íî- 30ë; 40â; 43à; 67à; 61; 81à; 81ä; 81å; 81ê; 90å. Êîðè÷íåâî-áåëûé - 18;
ãî òîðìîçà ÌÌ124Ä èëè 2702; 79 - äàò÷èê óêàçàòåëÿ óðîâíÿ òîïëèâà 18à; 19à. Êîðè÷íåâî-ãîëóáîé - 31. Êðàñíûé - 1; 1à; 1á; ²ý; 2æ; 37; 37à;
5302.3827; 80 - ðîçåòêà ïåðåíîñíîé ëàìïû ÏÑ400; 81 - ïëàôîí 37á; 50; 50á; 54à; 54á; 54â; 54ã; 57; 62; 90à; 90á; 90ì; 90í; 90ï. Êðàñ-
111.3714; 82 - áëîê ñèãíàëèçàòîðà óðîâíÿ æèäêîñòè ÑÓ1-12; 83 - òåð- íî-áåëûé - 40à; 90â; Êðàñíî-ãîëóáîé - 50à; 60ã; 60á. Êðàñíî-æåëòûé - 23;
ìîðåëå ýëåêòðîôàêåëüíîãî óñòðîéñòâà 12.3741; 85 - êíîïî÷íûé òåðìî- 35ã; 39; 39á; 60à. Êðàñíî-îðàíæåâûé - 2å. Îðàíæåâûé - 12;19; 40è; 41á;
áèìåòàëëè÷åñêèé ïðåäîõðàíèòåëü íà 30 À ÏÐ3; 86 - ôîíàðü êàáèíû 41â; 50â; 57; 58á; 73; 73á; 81; 81á; 81â; 81ý; 90; 91á; 94. Îðàíæåâî-áå-
ÏÐ142; 87 - ïðåðûâàòåëü ÐÑ950-Ï óêàçàòåëåé ïîâîðîòà; 96 - âûêëþ÷à- ëûé - 19á. Îðàíæåâî-êðàñíûé - 82; 82à. Îðàíæåâî-÷åðíûé - 41ã; 41ä; 41å;
òåëü ôîíàðÿ çàäíåãî õîäà ÂÊ403 èëè 52.3710; 89 è 90- àêêóìóëÿòîðíûå 45. Ðîçîâûé - 2; 2à; 2´; 2ê; 2ë; 2í; 30; 52â; 52´; 58â; 58ä; 58ì; 59; 59à;
áàòàðåè 6ÑÒ-110ÀÇ; 91 - äèñòàíöèîííûé âûêëþ÷àòåëü àêêóìóëÿòîðíûõ 59ã; 59ä; 6Çà; 91 à. Ðîçîâî-÷åðíûé - 36; Ç6à; 39ã; 39ä; 42; 42à; 42è. Ñå-
áàòàðåé 49.3710; 92 è 98 - çàäíèå ãàáàðèòíûå ôîíàðè 35.3731; 93 - ðûé - 2è; 46; 58ý; 59å; 59æ; 59ý; 59è; 94à. Ñåðî-îðàíæåâûé - 30ì; 58è;
çàäíèé ïðàâûé ôîíàðü ÔÏ130-Á; 94 - ôîíàðü çàäíåãî õîäà ÔÏ135-Â; 64à; 64á; 64â; 64ã. Ôèîëåòîâûé - 35à; 40ã; 40æ; 52; 52ä; 54; 55ä; 55ý;
95 - ôîíàðü îñâåùåíèÿ íîìåðíîãî çíàêà ÔÏ134; 96 - çàäíèé ïðîòèâî- 57á; 57â; 57ã; 57å; 57æ; 83; 90æ; 90ê. ×åðíûé - 1æ; 3à; 36; 4; 4à; 4á; 4â;
òóìàííûé ôîíàðü 2402.3716; 88 - ëåâûé çàäíèé ôîíàðü ÔÏ130. 11â; 11e; 17; 19â; 29; 29a; 29á; 29â; 29ã; 29ä; 29æ; 29ý; 29è; 29ê; 31à;
31á; 34á; 34â; 35ä; 37ä; 38á; 38â; 39å; 40å; 41ê; 42ê; 45à; 46à; 51á; 51ã;
Îáîçíà÷åíèå è öâåòà ïðîâîäîâ: 51ä; 52ë; 52ì; 55ã; 55ê; 56ã; 56ä; 58ê; 61á; 6Çæ; 6Çë; 6Çì; 80à; 81æ; 83à;
Áåëûé - 1â; 1ã; 1ä; 1å, 14; 14à; 15; 17à; 17á; 30à; 30á; 30â; 30ã; 30ä; 90ç; 90è; 90ð; 91â. Íå íîðìèðóþòñÿ - 55è; 94â; 94å.
30å, 30æ; 30ç; 34; 40; 42á; 42â; 43; 55; 56; 63å; 63è; 63ê; 6Çí; 80; 90â. Ñõåìó ïðèñëàë Ñ.Ì.Óñåíêî (×åðíèãîâñêàÿ îáë.)

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 17


ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÐÎÓÍÁÍÐÛ
ÈÊÅ ÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ

Ñîëíå÷íûå ýëåìåíòû è ìîäóëè


èç íàáîðà ñîëíå÷íûõ ìîäóëåé, ðàçìåùåí-
íûõ íà îïîðíîé êîíñòðóêöèè, àêêóìóëÿ-
òîðíîé áàòàðåè (ÀÊÁ), êîíòðîëëåðà çà-
ðÿäà-ðàçðÿäà àêêóìóëÿòîðà, ñîåäèíèòåëü-
(Ïî ìàòåðèàëàì http://solbat.narod.ru) íûõ êàáåëåé. Åñëè ïîòðåáèòåëþ íåîáõî-
äèìî èìåòü ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå, òî
Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè èç Âàæíûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ òåìïåðà- ê ýòîìó êîìïëåêòó äîáàâëÿþò èíâåðòîð-
ñîëíå÷íîãî ñâåòà èçâåñòåí äàâíî. ßâëå- òóðíûé ðåæèì. Ïðè íàãðåâå ýëåìåíòà íà ïðåîáðàçîâàòåëü ïîñòîÿííîãî íàïðÿæå-
íèå ôîòîýôôåêòà íàáëþäàë âïåðâûå îäèí ãðàäóñ âûøå 25°Ñ îí òåðÿåò 0,002 íèÿ â ïåðåìåííîå.
Ý.Áåêêåðåëü â 1839 ã. Íî íà ýòî ÿâëåíèå Â. Äëÿ ñðàâíåíèÿ íà ðèñ.3 ïðèâåäåíî ñå- Ðàñ÷åò ÔÝÑ âêëþ÷àåò: îïðåäåëåíèå
íå îáðàòèëè âíèìàíèÿ âïëîòü äî 1873 ã., ìåéñòâî êðèâûõ âîëüò-àìïåðíîé õàðàêòå- íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè ìîäóëåé, èõ êî-
êîãäà Ó.Ñìèò îáíàðóæèë ïîäîáíûé ýô- ðèñòèêè äëÿ òåìïåðàòóð 25 è 60°Ñ.  ÿð- ëè÷åñòâà, ñõåìû ñîåäèíåíèÿ, âûáîð òèïà
ôåêò ïðè îáëó÷åíèè ñâåòîì ñåëåíîâîé êèé ñîëíå÷íûé äåíü ýëåìåíòû íàãðåâàþò- è åìêîñòè ÀÊÁ, ìîùíîñòåé èíâåðòîðà è
ïëàñòèíû. Óæå â ÕÕ â. áûë èçîáðåòåí ñÿ äî 60-70°Ñ. Ýòî è ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé êîíòðîëëåðà çàðÿäà-ðàçðÿäà.
êðåìíèåâûé ñîëíå÷íûé ýëåìåíò, êîòîðûé ïðè÷èíîé ïàäåíèÿ ÊÏÄ ñîëíå÷íûõ ýëåìåí- Ìîùíîñòü ïîòðåáèòåëåé óêàçàíà â
ê 50-ì ãîäàì äîñòèã âûñîêîé ñòåïåíè ñî- òîâ (îáû÷íî îí ñîñòàâëÿåò 10-16%). Ýëå- ïàñïîðòàõ èçäåëèé. Ìîùíîñòü èíâåðòî-
âåðøåíñòâà. ìåíò ðàçìåðîì 100õ100 ìì ìîæåò ïîýòî- ðà íåîáõîäèìî âûáèðàòü èñõîäÿ èç ñóì-
Ïðîñòåéøàÿ êîíñòðóêöèÿ ñîëíå÷íîãî ìó ãåíåðèðîâàòü 1...1,6 Âò. ìàðíîé ìîùíîñòè ïîòðåáèòåëåé, óìíî-
ýëåìåíòà íà îñíîâå ìîíîêðèñòàëëè÷åñ- Ñîåäèíåíèå ñîëíå÷íûõ ýëåìåíòîâ â æåííîé íà 1,25. Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî
êîãî êðåìíèÿ ïîêàçàíà íà ðèñ.1. Íà ïàðàëëåëüíûå è ïîñëåäîâàòåëüíûå öå- íåêîòîðûå ïîòðåáèòåëè â ìîìåíò çàïóñ-
ìàëîé ãëóáèíå îò ïîâåðõíîñòè êðåìíèå- ïî÷êè íàçûâàåòñÿ ñîëíå÷íûì ìîäó- êà ïîòðåáëÿþò ìîùíîñòü âî ìíîãî ðàç
âîé ïëàñòèíû ð-ñëîÿ ñôîðìèðîâàí p-n-ïå- ëåì. Ïðè èñïîëüçîâàíèè äëÿ çàðÿäêè àê- áîëüøå íîìèíàëüíîé (ýëåêòðîìîòîðû).
ðåõîä ñ òîíêèì ìåòàëëè÷åñêèì êîíòàêòîì. êóìóëÿòîðîâ ñ íîìèíàëüíûì íàïðÿæåíè- Íîìèíàëüíûé ðÿä èíâåðòîðîâ 150, 300,
Íà òûëüíóþ ñòîðîíó ïëàñòèíû íàíåñåí åì 12 Â òðåáóåòñÿ, êàê ïðàâèëî, 36 ñîë- 500, 800, 1500, 2500, 5000 Âò. Äëÿ ìîù-
ñïëîøíîé ìåòàëëè÷åñêèé êîíòàêò. Êîãäà íå÷íûõ ýëåìåíòîâ, ÷òî äàåò 16...17 Â. Òà- íîñòåé âûøå 1 êÂò íàïðÿæåíèå ñòàíöèè
ñîëíå÷íûé ýëåìåíò îñâåùàåòñÿ, ïîãëî- êîé çàïàñ ïî ñðàâíåíèþ ñ íàïðÿæåíèåì âûáèðàþò íå ìåíåå 48 Â.
ùåííûå ôîòîíû ãåíåðèðóþò íåðàâíî- ïîëíîãî çàðÿäà àêêóìóëÿòîðà (14,4 Â) Îïðåäåëåíèå åìêîñòè ÀÊÁ. Åì-
âåñíûå ýëåêòðîíî-äûðî÷íûå ïàðû. Ýëåê- íåîáõîäèì äëÿ òîãî, ÷òîáû êîìïåíñèðî- êîñòü ÀÊÁ âûáèðàþò èç ñòàíäàðòíîãî ðÿ-
òðîíû, ãåíåðèðóåìûå â ð-ñëîå âáëèçè p- âàòü ïîòåðè â çàðÿäíîì óñòðîéñòâå. äà åìêîñòåé. À ðàñ÷åòíàÿ åìêîñòü ïîëó-
n-ïåðåõîäà, ïîäõîäÿò ê p-n-ïåðåõîäó è Âñå ôîòîýëåêòðè÷åñêèå ñèñòåìû ìîæ- ÷àåòñÿ äåëåíèåì ñóììàðíîé ìîùíîñòè
ýëåêòðè÷åñêèì ïîëåì âûíîñÿòñÿ â n-îá- íî ðàçäåëèòü íà äâà òèïà: àâòîíîìíûå è ïîòðåáèòåëåé íà ïðîèçâåäåíèå íàïðÿ-
ëàñòü. Àíàëîãè÷íî è èçáûòî÷íûå äûðêè, ñîåäèíåííûå ñ ýëåêòðè÷åñêîé ñåòüþ (âòî- æåíèÿ ÀÊÁ è ãëóáèíû ðàçðÿäà àêêóìóëÿ-
ñîçäàííûå â n-ñëîå, ÷àñòè÷íî ïåðåíî- ðûå îòäàþò èçëèøêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð- òîðà. Íàïðèìåð, åñëè ñóììàðíàÿ ìîù-
ñÿòñÿ â ð-ñëîé. Â ðåçóëüòàòå n-ñëîé ïðè- ãèè â ñåòü). Àâòîíîìíàÿ ñèñòåìà ñîñòîèò íîñòü ïîòðåáèòåëåé 1000 Â ò.÷. â ñóòêè,
îáðåòàåò äîïîëíèòåëüíûé îòðèöàòåëü- à ãëóáèíà ðàçðÿäà ÀÊÁ 12 Â ñîñòàâëÿåò
íûé çàðÿä, à ð-ñëîé - ïîëîæèòåëüíûé. 50%, òî ðàñ÷åòíàÿ åìêîñòü ñîñòàâèò
Ñíèæàåòñÿ ïåðâîíà÷àëüíàÿ êîíòàêòíàÿ 1000/(12õ0,5) = 167 À.÷. Ýòîò ðàñ÷åò
ðàçíîñòü ïîòåíöèàëîâ ìåæäó ð- è n-ñëî- ñäåëàí äëÿ óñëîâèÿ, êîãäà âñå äíè ñîëíå÷-
ÿìè ïîëóïðîâîäíèêà, è âî âíåøíåé öåïè íûå.
ïîÿâëÿåòñÿ íàïðÿæåíèå. Îòðèöàòåëüíîìó Îïðåäåëåíèå ñóììàðíîé ìîù-
ïîëþñó èñòî÷íèêà ñîîòâåòñòâóåò n-ñëîé, íîñòè è êîëè÷åñòâà ñîëíå÷íûõ ìî-
à ïîëîæèòåëüíîìó - ð-ñëîé. äóëåé. Ñðåäíåå çíà÷åíèå ñîëíå÷íîé
 îòëè÷èå îò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ òîêà õà- ðàäèàöèè äëÿ ðàçëè÷íûõ øèðîò è ðàçëè÷-
ðàêòåðèñòèêè ñîëíå÷íûõ ýëåìåíòîâ çà- íûõ ìåñÿöåâ ãîäà ïðèâåäåíû â ìåòåîðî-
âèñÿò îò êîëè÷åñòâà ïàäàþùåãî íà ïî- ðèñ.1 ëîãè÷åñêèõ òàáëèöàõ. Íàïðèìåð, äëÿ øè-
âåðõíîñòü ñâåòà. Íàïðèìåð, íàáåæàâ- ðîòû 50° çíà÷åíèå ñîëíå÷íîé ðàäèàöèè
øåå îáëàêî ìîæåò ñíèçèòü âûõîäíóþ ñîñòàâëÿåò â èþëå 180 êÂò.÷/ì2 ïðè îðè-
ìîùíîñòü áîëåå ÷åì íà 50%. Êðîìå òî- åíòàöèè ïëîùàäêè íà þã ïîä óãëîì 40° ê
ãî, ñîëíå÷íûå ýëåìåíòû èìåþò ðàçáðîñ ãîðèçîíòó. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñðåäíåñòàòè-
ïàðàìåòðîâ, ïîýòîìó èõ íóæíî ñîðòèðî- ñòè÷åñêè ñîëíöå ñâåòèò â èþëå 180 ÷ (6
âàòü ïî âûõîäíîìó òîêó. ÷ â äåíü) ñ èíòåíñèâíîñòüþ 1000 Âò/ì2.
Íàãðóæàÿ ýëåìåíò, ìîæíî ïîñòðîèòü Ìîäóëü ìîùíîñòüþ Ðw â òå÷åíèå âû-
ãðàôèê çàâèñèìîñòè âûõîäíîé ìîùíîñòè áðàííîãî ïåðèîäà âûðàáîòàåò ñëåäóþ-
îò íàïðÿæåíèÿ (ðèñ.2). Ïèêîâàÿ ìîù- ùåå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè:
íîñòü ñîîòâåòñòâóåò íàïðÿæåíèþ 0,47 Â. ðèñ.2 W = k Pw E/1000, ãäå Å - çíà÷åíèå èí-
Òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñðàâíèòü ìåæäó ñî- ñîëÿöèè çà âûáðàííûé ïåðèîä; k - êîýô-
áîé ñîëíå÷íûå ýëåìåíòû â îäèíàêîâûõ óñ- ôèöèåíò, ðàâíûé 0,5 ëåòîì è 0,7 çèìîé
ëîâèÿõ, íåîáõîäèìî íàãðóçèòü èõ òàê, (îí ó÷èòûâàåò ïîïðàâêó íà íàãðåâ ýëåìåí-
÷òîáû âûõîäíîå íàïðÿæåíèå ðàâíÿëîñü òîâ íà ñîëíöå). Íàïðèìåð, ïðè ìîùíîñ-
0,47 Â. Ïîäîáðàííûå ýëåìåíòû íåîáõî- òè ìîäóëÿ 1000 Âò è Å = 180 êÂò.÷/ì2 çà
äèìî ñïàÿòü ïîñëåäîâàòåëüíî äëÿ ïîëó÷å- èþëü îí âûðàáîòàåò 90 êÂò.÷ ýëåêòðî-
íèÿ áîëåå âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ èëè ïà- ýíåðãèè. Èñõîäÿ èç ýòèõ äàííûõ ìîæíî
ðàëëåëüíî äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå âûñîêî- ðàññ÷èòàòü ñóììàðíóþ ìîùíîñòü ìîäóëåé
ãî òîêà. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàêæå ïî- è, ðàçäåëèâ åå íà ìîùíîñòü îäíîãî ìî-
ñëåäîâàòåëüíî-ïàðàëëåëüíîå ñîåäèíå- äóëÿ, ïîäñ÷èòàòü êîëè÷åñòâî ìîäóëåé.
íèå. ðèñ.3

18 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÍÎÂÈÍÊÈ ÍÀÓÊÈÐÈÓÁÒÐÅÈÕÊÍÀÈÊÈ / ÏÎËÅÌÈÊÀ

(Ïî ìàòåðèàëàì çàðóáåæíîé ïå÷àòè)

ADVANCED TASER -
ðèñ.2
ÍÅÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ
Íàâåðíîå, âû ÷àñòî âèäåëè â ôèëüìàõ, êàê ëèõî ñòðåëÿþò èç
ïèñòîëåòà àìåðèêàíñêèå ïîëèöåéñêèå. À âåäü íà ñàìîì äåëå ó
íèõ íåò òàêîé íåîáõîäèìîñòè. Áîëüøèíñòâî ïîëèöåéñêèõ âîîðó-
æåíû äèñòàíöèîííûìè ýëåêòðîøîêåðàìè, êîòîðûå íà ðàññòîÿíèè
5-7 ì ìîãóò “âûêëþ÷èòü” ïðåñòóïíèêà íà íåñêîëüêî ìèíóò, ÷åãî
âïîëíå äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ðàçîðóæèòü åãî è íàäåòü íàðó÷íèêè.
Ôèðìà Taser International âûïóñêàåò âûïîëíåííóþ â âèäå ïè-
ñòîëåòà óñòàíîâêó (ðèñ.1), êîòîðàÿ âûñòðåëèâàåò ñ ïîìîùüþ ñæà-
òîãî àçîòà äâå èãîëêè, ñîåäèíåííûå ñ óñòàíîâêîé äëèííûìè òîí-
êèìè ïðîâîäàìè (ðèñ.2). Èãîëêè ïðîáèâàþò îäåæäó, è ïðè êîí-
òàêòå ñ òåëîì èç óñòàíîâêè ïîñûëàåòñÿ ìîùíûé èìïóëüñ ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè.
 ïåðâûõ ðàçðàáîòêàõ ôèðìû ýòî áûë èìïóëüñ ìîùíîñòüþ 7-
14 Âò, êîòîðûé ïðîñòî îøåëîìëÿë ÷åëîâåêà, è îí íà íåêîòîðîå
âðåìÿ òåðÿë ñîçíàíèå. Íî, êàê âûÿñíèëîñü, íå íà âñåõ ïðåñòóï- ðèñ.1
íèêîâ òàêîé èìïóëüñ äåéñòâîâàë. Åãî ýôôåêòèâíîñòü áûëà îöå- íîì óñòðîéñòâå åãî ïåðåâîä ïðèâîäèò ê âêëþ÷åíèþ ïèòàíèÿ.
íåíà â 86%. Â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ Taser M-26 èìååòñÿ òàêàÿ îñîáåííîñòü:
Ïîýòîìó ñïåöèàëèñòû ôèðìû èçîáðåëè â 1999 ã. ñïåöèàëüíûé âî âðåìÿ âûñòðåëà çàïîìèíàåòñÿ âðåìÿ è äàòà. Èõ ìîæíî â äàëü-
ñèãíàë, íàçûâàåìûé Ò-âîëíàìè. Ýòîò ñèãíàë íàïîìèíàåò òîò, íåéøåì ñ÷èòàòü ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà, ÷òî ïðèíèìàåòñÿ êàê äî-
êîòîðûé ïîñûëàåòñÿ ÷åëîâå÷åñêèì ìîçãîì äëÿ óïðàâëåíèÿ òåëîì. êàçàòåëüñòâî ïðè ñóäåáíîì ïðîöåññå. Êðîìå òîãî, âî âðåìÿ âû-
Ò-âîëíà ñáèâàåò ñèãíàëû óïðàâëåíèÿ, è ÷åëîâåê íà íåêîòîðîå âðå- ñòðåëà âûáðàñûâàåòñÿ îêîëî 40 áóìàæíûõ êðóæî÷êîâ òèïà êîí-
ìÿ òåðÿåò ñïîñîáíîñòü äâèãàòüñÿ, íî íå òåðÿåò ñîçíàíèå. Íîâûé ôåòòè, íà êîòîðûõ óêàçàí ñåðèéíûé íîìåð êàðòðèäæà äàííîãî
âàðèàíò ýëåêòðîøîêåðà Taser M-26 áûë èñïûòàí íà äîáðîâîëü- óñòðîéñòâà. Ïðè îñìîòðå ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ òàêîé êðóæîê
öàõ èç ïîëèöèè è ñïåöíàçà. Ýôôåêòèâíîñòü îêàçàëàñü ðàâíîé âñåãäà ìîæíî íàéòè è óñòàíîâèòü, êòî èìåííî èñïîëüçîâàë Taser
100%. Ïàðàëëåëüíî áûëè ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ â ìåäèöèíñêîì M-26.
öåíòðå Þæíîé Êàëèôîðíèè, êîòîðûå ïîêàçàëè, ÷òî îòðèöàòåëü- Êàê è â îáû÷íîì ïèñòîëåòå, âûñòðåë ïðîèçâîäèòñÿ íàæàòèåì
íûå ïîñëåäñòâèÿ ïîñëå ïîðàæåíèÿ Taser M-26 íóëåâûå. Êñòàòè, ñïóñêîâîãî êðþ÷êà, ïðè ýòîì ïåðâàÿ èãîëêà ëåòèò ïî íàïðàâëå-
Taser M-26 äåéñòâóåò íà âñå 100% ïîâåðõíîñòè òåëà, â òî âðå- íèþ ëó÷à ëàçåðà, à âòîðàÿ íåñêîëüêî íèæå - íà äèñòàíöèè 7 ì
ìÿ êàê îãíåñòðåëüíîå îðóæèå ýôôåêòèâíî òîëüêî ïðè ïîïàäàíèè ðàñõîæäåíèå ñîñòàâèò 80 ñì. Íà ðàññòîÿíèå áîëüøå, ÷åì 7 ì,
â æèçíåííî âàæíûå îðãàíû (íå áîëåå 40% òåëà). çàïóñêàòü óñòðîéñòâî áåññìûñëåííî: íàñòóïàåò îáðûâ ïðîâîäîâ.
 Taser M-26 âõîäÿò ñëåäóþùèå ñîñòàâíûå ÷àñòè (ðèñ.1).  ðó- Èñïîëüçîâàíèå Taser M-26 ðàçðåøåíî òîëüêî ñîòðóäíèêàì ïî-
êîÿòêó âìîíòèðîâàíà áàòàðåÿ, åñëè îíà íîðìàëüíî çàðÿæåíà, ëèöèè è òî íå âî âñåõ øòàòàõ. Çàïðåùåíî òàêæå èñïîëüçîâàòü
òî èíäèêàòîð áàòàðåè “ìèãàåò”.  ñòâîëå óñòàíîâëåíà ñèñòåìà åãî ïðîòèâ äåòåé è ñòàðèêîâ. Êñòàòè, ñîçäàòåëè ýòîãî îðóæèÿ íå
ãåíåðàöèè Ò-âîëíû íà ìèêðîïðîöåññîðå. Â ñòâîë âñòðîåí òàêæå ãàðàíòèðóþò åãî ðàáîòû ïðè íàïàäåíèè äèêîãî çâåðÿ èëè ñîáà-
ëàçåð äëÿ áûñòðîãî íàâåäåíèÿ íà öåëü. Êàê è â îáû÷íîì ïèñòî- êè, ïîñêîëüêó èõ ñèãíàëû óïðàâëåíèÿ îò ìîçãà ìîãóò áûòü ñóùå-
ëåòå, èìååòñÿ ïðåäîõðàíèòåëü (ñïóñêîâîé êðþ÷îê), òîëüêî â äàí- ñòâåííî èíûìè.

ÏÎËÅÌÈÊÀ 2. Ðîçðàõóíêè ë³í³é ìàéæå í³êîëè íå ïðî-


âîäÿòü çà ñåðåäí³ì çíà÷åííÿì ñòðóìó ïî âñ³ì
îᒺêòàì, ùîá â ïîäàëüøîìó ïðîâîäèòè êà-
ñòîâóâàòè ïóñêîçàõèñíó àïàðàòóðó. Öå åêî-
íîì³÷íî âèã³äí³øå, òà é ãàáàðèòè ìåíø³.
4. Ïðè âèêîðèñòàíí³ ëàìï ðîçæàðþâàííÿ
áåë³ îäíîãî ïåðåð³çó äî ð³çíèõ ïî ïîòóæ- â êîë³ çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà çíè-
Ðåäàêöèÿ “Ýëåêòðèêà” ïîëó÷èëà ïèñüìî íîñò³ ñïîæèâà÷³â. Íà ðèñ.1 íàî÷íî ïîêàçà- æóºòüñÿ ÿê³ñòü çâàðþâàëüíîãî øâà. Îñê³ëüêè
Þ.Â.Âîëè÷åíêî èç Ïîëòàâñêîé îáë. ïî ïîâî- íî ñê³ëüêè ïîòð³áíî ðîçðàõóâàòè ä³àìåòð³â êà- ñòðóì ïåðâèííî¿ îáìîòêè çíèæóºòüñÿ, òî ðî-
äó ñòàòüè Í.Ï.Ãîðåéêî “Çàùèòà êàáåëüíûõ ëè- áåë³â (ïðîâîä³â), íàïðèêëàä, ó ìàéñòåðí³ (äî áî÷èé ñòðóì ó âòîðèíí³é îáìîòö³ òåæ çíè-
íèé” (ÐÝ 12/2000, ñòð.2-3). Ïðèâîäèì ýòî 8 ð³çíèõ ä³àìåòð³â). æóºòüñÿ. ² õî÷ äóãà ðîçãîðÿºòüñÿ ìàéæå òàê ñà-
ïèñüìî è îòâåò Í.Ï.Ãîðåéêî. 3.  òðèôàçí³ ë³í³¿ âçàãàë³ íå ìîæíà ñòàâè- ìî, àëå ðîçïëàâëåííÿ çâàðþâàëüíî¿ ïîâåðõí³
“Ïèøó ðåöåíç³þ íà ñòàòòþ “Çàùèòà êàáåëü- òè ëàìïè ðîçæàðþâàííÿ, òîìó ùî ïðè çàïó- íå òàêå øâèäêå.
íûõ ëèíèé”. Á³ëüøó ÷àñòèíó ñòàòò³ ââàæàþ ñêó äâèãóí³â ïóñêîâèé ñòðóì ó 5...7,5 ðàç³â 5. Ëàìïè ðîçæàðþâàííÿ (êð³ì îñâ³òëåííÿ)
ïîâíèì àáñóðäîì. Õî÷ó âèä³ëèòè òàê³ çàóâà- á³ëüøèé ðîáî÷îãî, ïðè öüîìó ïàä³ííÿ íàïðó- âèêîðèñòîâóþòü ÿê áàðåòåðí³ îïîðè â ìàëî-
æåííÿ: ãè â ë³í³¿ ñòàíîâèòü â³ä 5 äî 15% (çàëåæèòü â³ä ïîòóæíèõ áëîêàõ æèâëåííÿ, â ï³äñèëþâà÷àõ
1. Êîðîòêå çàìêíåííÿ ³ ïåðåâàíòàæåííÿ êà- ïîòóæíîñò³ äâèãóíà), à ÿêùî äîäàòè é ïàä³ííÿ Í×, ÿê ñòàá³ë³çàòîðè ñòðóìó ó âèõ³äíîìó êîë³,
áåëüíèõ ë³í³é ä³éñíî ïðèçâîäèòü äî ïåðåãð³âó íà ëàìïàõ, òî äâèãóí âçàãàë³ íå çàïóñòèòüñÿ. òîùî. À äëÿ çàõèñòó êàáåë³â (ïðîâîä³â) ë³í³é
³ íàâ³òü ðîçïëàâó êàáåë³â ³ ïðîâîä³â. Àëå ùîá Äëÿ äâèãóí³â ïîòóæí³ñòþ â³ä 1 êÂò ³ á³ëüøå ïðè â³ä ÊÇ ³ ïåðåâàíòàæåíü ïðîïîíóþ äâ³ íàé-
öüîìó çàðàäèòè, â ë³í³þ âêëþ÷àþòü êîìó- ïàä³íí³ íàïðóãè íà 20-30% çàïóñê íåìîæëè- ïðîñò³ø³ ñõåìè äëÿ îñâ³òëåííÿ (ðèñ.2) ³ äëÿ çà-
òàö³éíó àïàðàòóðó (ðó÷íó, íàï³âàâòîìàòè÷íó, âèé. Òîìó íå ðåêîìåíäóþ ñòàâèòè ëàìïè ðîç- ïóñêó äâèãóíà (ðèñ.3), ÿê³ ìîæíà çíàéòè â
àâòîìàòèçîâàíó), òîáòî ïóñêà÷³, àâòîìàòè, æàðþâàííÿ (òàêî¿ ïîòóæíîñò³ ëàìï ÿ âçàãàë³ åëåêòðîòåõí³÷í³é ë³òåðàòóð³.”
çàïîá³æíèêè òîùî. íå áà÷èâ!). Ç ö³º¿ ñèòóàö³¿ îäèí âèõ³ä - âèêîðè- Þ.Â.Âîë³÷åíêî

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 19


ÏÐÎÓËÁÅÐÌÈÈÊÊÀÀ
“Òîë÷êîì ê íàïèñàíèþ îòâåòà ïî- æèì. Äåøåâàÿ ëàìïà íàêàëèâàíèÿ ïðî- ñõåìó ñèãíàëèçàöèè ïî “ìîåé” ñõåìå - àï-
ñëóæèëà èíôîðìàöèÿ îá îñòàíîâå äëèò æèçíü äîðîãîé “áîëãàðêè” èëè äðåëè. ïàðàòóðà ðàáîòàëà áû â áîëåå øèðîêîì
äâóõ áëîêîâ ÀÝÑ èç-çà ïîâðåæäåíèÿ 5.Èç ýòîãî ïóíêòà âèäíî, ÷òî Âû íå ðà- èíòåðâàëå ïèòàþùèõ íàïðÿæåíèé.
êàáåëÿ ïèòàíèÿ ïîäúåìíîãî êðàíà â äèîëþáèòåëü, à ïèøåòå ñî ñëîâ ñòàðøèõ. Íà ðèñ.2 Âû ïðèâåëè ñõåìó çàäåðæêè
àïðåëå 2001 ã. Âåäü íà ÀÝÑ âñå ÏÎ- Âåäü áàðåòòåðû ñòàâèëèñü â ÓÍ× è ìàëî- âêëþ÷åíèÿ ïóñêàòåëÿ íà âðåìÿ, ïðîïîðöè-
ËÎÆÅÍÍÛÅ çàùèòû áûëè! ìîùíûõ ÁÏ â 50-60-õ ãîäàõ! îíàëüíîå ïðîèçâåäåíèþ R2C äëÿ ñåòè ïî-
Çíà÷èò, íóæíî èñêàòü õîòü äëÿ êàêèõ-òî Åñëè áû Âû ÷èòàëè ñåãîäíÿøíèå æóðíà- ñòîÿííîãî òîêà. Íî Âû óêàçàëè ïåðåìåí-
îòäåëüíûõ ñëó÷àåâ áîëåå æèâó÷óþ ñèñòåìó ëû, òî îáíàðóæèëè áû ñëåäóþùåå: íûé òîê, è ñõåìà ñòàëà áåññìûñëåííîé!
çàùèòû, ÷åì ñóùåñòâóþùèå. “ÐÀ” 3/96 ñòð.2 “Ãåíåðàòîð øóìà íà Íà ðèñ.3 ïðèâåäåíà ñõåìà çàùèòû äâè-
À òåïåðü ïî ïîðÿäêó ïóíêòîâ Âàøåé êðè- ëàìïå íàêàëèâàíèÿ”; ãàòåëÿ, äëÿ êîòîðîé õàðàêòåðíî îòñóòñòâèå
òèêè: “ÐÀ” 3/96 ñòð.13 “Òàáëåòêà äëÿ ëàìïû òîêîâîé çàùèòû â îäíîé èç ôàç - ÊÇ íà
1. Íà Ëàäûæèíñêîì ôåðìåíòíîì çàâî- íàêàëèâàíèÿ” (ÿ íå ñòîðîííèê òàêîé çàùè- çåìëþ ñðåäíåé ôàçû ïðèâåäåò ê ãîðåíèþ
äå íåñêîëüêî ðàç ïåðåãîðàëè ïîãðóæíûå òû ëàìïû, íî ýòî äðóãàÿ òåìà); ïðîâîäà. Ïðè ýòîì òîêè äðóãèõ ôàç íåìíî-
íàñîñû âîäîñíàáæåíèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿé- “Ðàäèîõîááè” 2/2000 ñòð.40-42 - “Ïðî- ãî âîçðàñòóò è, âîçìîæíî, ñðàáîòàåò çà-
ñòâà. Ïðè÷èíà - îáðûâû îäíîé ôàçû, à òàê- ñòîé ãåíåðàòîð Í× ñî ñòàáèëèçàöèåé àìï- ùèòà! Âû ïðèâåëè íå ñîâñåì óäà÷íóþ ñõå-
æå “ãðóáî” ïîñòðîåííàÿ çàùèòà.  ïðîôè- ëèòóäû íà ëàìïå íàêàëèâàíèÿ; ìó.
ëàêòîðèè (çäàíèè ñ âûñîêîé âëàæíîñòüþ) “ÐÀ” 12/2000 “Ðåìîíò áëîêîâ ïèòàíèÿ À òåïåðü âçãëÿíèòå åùå ðàç â ÐÝ
áûëè ñëó÷àè âûãîðàíèÿ øèí ñáîðêè (çàùèò- èìïîðòíîé àïïàðàòóðû” (àâòîð óæå èñ- 12/2000 ñòàòüþ, êîòîðóþ Âû êðèòèêóåòå.
íûå àâòîìàòû òîæå áûëè â íàëè÷èè!) ïîëüçóåò ìîè ìàòåðèàëû ïî áëîêàì ïèòà- Íà ñòð.20 ìîé ìàòåðèàë îá ýëåêòðîïëèò-
3. Âû óòâåðæäàåòå, ÷òî â òðåõôàçíûõ ñå- íèÿ èç “Ýëåêòðèêà” 3/2000, à Âû ïîêà íà êå äëÿ õîçÿèíà êðèòèêóåò Þ.Áîðîäàòûé.
òÿõ ÍÅËÜÇß ñòàâèòü ëàìïû íàêàëèâàíèÿ. ñòàäèè îòðèöàíèÿ). Îí îáúÿñíÿåò, ÷òî ñïèðàëü “ïîðòèò” êèñëî-
À ÿ ïðèïîìèíàþ, êàê âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ â Ïî êàêîé ñõåìå ìîæíî ïèòàòü ðåòðàíñ- ðîä âîçäóõà, íî êðèòèê çàáûâàåò, ÷òî ïëèò-
Âèííèöêîì ïåäèíñòèòóòå ïðè ïðîâåäåíèè ëÿòîð ÓÊÂ, ê êîòîðîìó èäåò “ïëîõàÿ” âîç- êè ñî ñïèðàëüþ çàòðåáîâàíû ðûíêîì.  òî
ëàáîðàòîðíîé ðàáîòû ìîé îäíîêóðñíèê äóøíàÿ ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è (ïîñëåä- æå âðåìÿ ìîÿ ñõåìà, èñïûòàííàÿ 20-ëåòíåé
âêëþ÷èë òðåõôàçíóþ ñõåìó - ðàçäàëîñü ãó- ñòèÿ ãîëîëåäà)? Åñëè âáëèçè ïåðåäàò÷èêà ýêñïëóàòàöèåé, ëó÷øå ïðîäàþùèõñÿ íà áà-
äåíèå, íàãðåëñÿ ñòàëüíîé êîðîá, ñêâîçü åñòü àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ, äàæå â ïå- çàðå. Íà ñòð.22-24 íàõîäèòñÿ ìîé ìàòåðè-
æåñòÿíóþ ñòåíêó êîðîáà âûïàë... ïðåäî- ðèîä ÷àñòûõ ÊÇ â ëèíèè ïèòàíèå áóäåò íå- àë îá ýëåêòðîííûõ èçìåðèòåëÿõ óðîâíÿ.
õðàíèòåëü! Åñëè áû â öåïè ðàáî÷åãî ìåñ- ïðåðûâíûì. Òàê æå è ïèòàíèå ñåëüñêîé Ñõåìà âíåäðåíà íà Ëàäûæèíñêîì ôåð-
òà ñòóäåíòà áûëè ëàìïû íàêàëèâàíèÿ - îíè ÀÒÑ. ìåíòíîì çàâîäå â 1990 ã. Ñðàâíèòå ýòîò
áû ïðîñòî çàñèÿëè! À ïóñê äâèãàòåëÿ ïîñòî- À òåïåðü âçãëÿíèòå â íà÷àëî êðèòèêóåìîé ìàòåðèàë ñ êóñòàðíûìè è ïðîìûøëåííûìè
ÿííîãî òîêà (÷åðåç âûïðÿìèòåëü)? Äàæå íà ñòàòüè - òàì óêàçàíà îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ÝÈÓ è Âû óâèäèòå, íàñêîëüêî â ýòèõ ñõåìàõ
õîëîñòîì õîäó òàêèå äâèãàòåëè ïîòðåáëÿþò çàùèòû. ìåíüøå äåòàëåé, è êàê íàäåæíî è òî÷íî
îãðîìíûé ïóñêîâîé òîê! Âû ìîæåòå îòâåòèòü: Ïðîðàáîòàâ áîëåå 10 ëåò â øêîëå, ÿ îíè ðàáîòàþò! Íà ñòð.21 - ìîé ìàòåðèàë.
“Ïóñêîâûå ðåîñòàòû!” Íî âåäü ëàìïû íàêà- çíàþ ñïåöèôèêó ðàáîòû êðóæêîâ è þíûõ Ïîñëå óñòàíîâêè çàùèòíîé ëàìïû â áëîê
ëèâàíèÿ, èìåþùèå òåìïåðàòóðó ñïèðàëè â òâîðöîâ - ìîëîäûå ëþäè, îïèðàþùèåñÿ çàðÿäêè áàòàðåè êîíäåíñàòîðîâ 2000 ìêÔ
òûñÿ÷è êåëüâèíîâ, îòëè÷íî èçëó÷àþò òåïëî, íà “ñòàíäàðòíûå” çíàíèÿ, íå ÿâëÿþòñÿ òâîð- õ 1000  èñ÷åçëè ïðîáëåìû ñ ïåðåãðåâîì
çàíèìàÿ ìàëî ìåñòà. Ëàìïû “ïîäñòðàèâà- öàìè! Òâîðÿò òå, êòî ñ äâóõ ëåò ïðîáîâàë óñòàíîâêè è ñ íåîáõîäèìîñòüþ â ðåìîíòàõ!
þòñÿ” ïîä ðåæèì íàãðóçêè - ïðè ìàëîì ïî- èçìåíèòü ìèð. Òàê, Ñ.Ï.Êîðîëåâ â øêîëü- Âû ïðèâîäèòå êàê àðãóìåíòû íå ñîâñåì
òðåáëåíèè òîêà îíè ìàëî ìåøàþò, à ïðè íûå ãîäû “ãîíÿë” íà êîëåñàõ ïî ïðîâîëî- óäà÷íûå ñõåìû, ÿ æå óêàçûâàþ ðåçóëüòàòû
ïåðåãðóçêå ìíîãî ïîìîãàþò, íàäî òîëüêî êå ïàÿëüíóþ ëàìïó, à âûðîñ äî ãåíåðàëü- ñâîèõ ðàáîò.
óìåëî ýòèì âîñïîëüçîâàòüñÿ. íîãî êîíñòðóêòîðà ðàêåò (òà æå ðåàêòèâ- È âîò ðåçóëüòàò ìîèõ óñèëèé: íà ñòð.25-
4. À åñëè âêëþ÷èòü “áîëãàðêó” ÷åðåç çà- íàÿ òÿãà!). 26 ýòîãî æå íîìåðà “Ýëåêòðèêà” Å.Êîëåñ-
ùèòíóþ ëàìïó? Ïðè áîëüøîé íàãðóçêå ìî- Òåïåðü êðèòèêà Âàøåãî ìàòåðèàëà: íèê êðèòèêóåò ïèòàíèå îñâåòèòåëüíîé ëàì-
òîð îñòàíîâèòñÿ, è ðàáî÷èé óìåíüøèò íà- Íà ðèñ.1 ðàçóìíî áûëî áû çàïèòàòü ïû ÷åðåç äèîä. Çíàåòå ëè Âû, ÷òî ìíîæå-
ñòâî èçäàíèé ìèðà 30 ëåò ïóáëèêîâàëè
ñòàòüè î âêëþ÷åíèè ëàìïû íàêàëèâàíèÿ
÷åðåç äèîä äëÿ ýêîíîìèè è çàùèòû, à òå-
d1 d4 d7 ïåðü ⠓Ýëåêòðèêå” ýòà “âîëíà” îñòàíîâëå-
íà. ß ñ÷àñòëèâ, ÷òî âíåñ â ýòî ñâîþ ëåïòó
d2 d5 (ñì. ñòàòüè “Ñïàñàåì ëàìïó íàêàëèâàíèÿ”
⠓Ýëåêòðèêå” 8,9/2000).
d3 d8 Â Åâàíãåëèè ñêàçàíî, ÷òî øèðîêàÿ äîðî-
d6 ãà âåäåò â àä, à óçêàÿ - â ðàé. ß ïûòàþñü
èäòè íåëåãêîé äîðîãîé, à âû âîëüíû âûáè-
ðàòü ñâîé ïóòü ñàìè. ß õî÷ó áûòü “ìóçûêàí-
òîì”, êîòîðîãî ñëóøàåò ìíîæåñòâî ëþäåé,
ðèñ.1 à Âàì ìîæåò ëåã÷å ïðåáûâàòü â âåñåëÿùåé-
ñÿ òîëïå?
Óâàæàåìûé Þðèé Âàñèëüåâè÷, ñîîáùè-
òå, ïîæàëóéñòà, Âàøèì âäîõíîâèòåëÿì, êî-
òîðûå ñíàáäèëè Âàñ ñõåìàìè, ÷òî Âû ñïî-
ðèëè ñ âûïóñêíèêîì ÂÃÏÈ 1975 ã. ïî ñïå-
öèàëüíîñòè “Ó÷èòåëü ôèçèêè è ýëåêòðîòåõ-
íèêè”, êîòîðûé çàùèòèë â 1974 ã. ÷åñòü ïåä-
âóçîâ Óêðàèíû, ñòàâ ëàóðåàòîì 1-é Âñåñî-
þçíîé îëèìïèàäû ïî ôèçèêå.
Îòâåò íàïèñàí äëÿ òîãî, ÷òîáû Âû çàõî-
òåëè ÈÄÒÈ è ÒÂÎÐÈÒÜ.”
ðèñ.2 ðèñ.3 Í.Ï.Ãîðåéêî

20 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÇÀÐÐßÓÄÁ-Ð
ÐÐÈÀÊÇÀÐßÄ

ÇÀÐßÄÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÅÊÀ ÃÐßÄÓÙÅÃÎ


(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 2,4-10/2001) Í.Ï.Ãîðåéêî, ã.Ëàäûæèí, Âèííèöêàÿ îáë.
“Óìíûå” çàðÿäíûå óñòðîéñòâà ñ òèðèñòîðíûì âûõîäîì îá- Áëîê àâòîìàòèêè èñïîëüçóåòñÿ òîò æå, ÷òî è íà ðèñ.24 è 25.
ëàäàþò íåîñïîðèìûì ïðåèìóùåñòâîì ïåðåä äðóãèìè ñõåìàìè Ñõåìà âîëüòìåòðà Â ïðèâåäåíà íà ðèñ.8-11 (ñì. ÐÝ 5/2001),
- ýêîíîìè÷íîñòüþ è ïðîñòîòîé. Äåéñòâèòåëüíî, ïîñëå ïîäà÷è à òàêæå íà ðèñ.27. Òàêèì îáðàçîì, êðîìå âûáîðà ñõåì ÇÓ
îòêðûâàþùåãî èìïóëüñà íà óïðàâëÿþùèé ýëåêòðîä òèðèñòî- ïðåäëàãàþòñÿ òàêæå âàðèàíòû ñîåäèíåíèÿ ôðàãìåíòîâ ñõåì,
ðà ïðîèñõîäèò ïåðåäà÷à èìïóëüñà òîêà â íàãðóçêó ïðè ìàëîì ïîìåùåííûõ ⠓Ýëåêòðèêå” ðàíåå. Êðîìå óäîáñòâà â êîëè÷å-
ïàäåíèè íàïðÿæåíèÿ íà ïîëóïðîâîäíèêîâîì íåëèíåéíîì ýëå- ñòâå âàðèàíòîâ ñõåì, ýòî ïîçâîëÿåò ÿñíåå ïðåäñòàâèòü ïîñò-
ìåíòå. Ïî îêîí÷àíèè èìïóëüñà òîêà òèðèñòîð çàêðûâàåòñÿ ðîåíèå óçëîâ è èõ ñîåäèíåíèå, ïîýòîìó êîëè÷åñòâî îøèáîê â
“ñàì”.  äàëüíåéøåì èìïóëüñ òîêà â íàãðóçêó ïîéäåò ïîñëå êî- ìîíòàæå óìåíüøèòñÿ (îáðàòèòå âíèìàíèå íà íàçâàíèå ñòàòüè
ìàíäû îò áëîêà àâòîìàòèêè. Êàæåòñÿ, âñå ïðîèñõîäèò ðàçóì- - çàðÿäíîå óñòðîéñòâî íå íà äíè èëè ìåñÿöû ðàáîòû, à íà ãî-
íî, äîëæíûì îáðàçîì. Íî è çäåñü åñòü “ïîäâîäíûå êàìíè”! ðàçäî áîëüøèé ñðîê).
Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî àêêóìóëÿòîð ïèòàåò “íåæíóþ” íàãðóç- Íàçíà÷åíèå ëàìï íàêàëèâàíèÿ â ñõåìå ðèñ.26 ñëåäóþùåå:
êó (àâòîìàãíèòîëó), à êëåììà íà àêêóìóëÿòîðå âðåìåííî “ïî- HL1 - 220 Â, 60...200 Âò - îãðàíè÷åíèå îòáèðàåìîãî èç ñå-
ñàæåíà” (â ðåçóëüòàòå ìàíèïóëÿöèé ñ ýëåêòðîëèòîì èëè ðåìîí- òè îáùåãî òîêà (êàê â ðåæèìå çàðÿäà, òàê è â ñëó÷àÿõ ïðåâû-
òîì). Åñëè ïîñëå íà÷àëà èìïóëüñà òîêà, êîãäà òèðèñòîð îòêðûë- øåíèÿ ñåòåâûì íàïðÿæåíèåì íîðìû èëè ÊÇ â îáìîòêå òðàíñ-
ñÿ, íàðóøèòñÿ êîíòàêò â êëåììå àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè, â íà- ôîðìàòîðà);
ãðóçêó ïîéäåò èìïóëüñíîå íàïðÿæåíèå âòîðè÷íîé îáìîòêè HL2 - 26 Â, 5...10 Âò - îãðàíè÷åíèå òîêà ïîäçàðÿäà, èç ïðè-
òðàíñôîðìàòîðà çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà, ÷òî ìîæåò áûòü ïëî- âåäåííûõ çíà÷åíèé áîëüøàÿ ìîùíîñòü ñîîòâåòñòâóåò áîëåå
õî “âîñïðèíÿòî” íàãðóçêîé! ìîùíîìó èëè “ïëîõîìó” àêêóìóëÿòîðó, êîòîðûé îáëàäàåò
Êðîìå òîãî, íàðóøåíèå êîíòàêòîâ ìåæäó çàæèìîì “êðîêî- áîëüøèì òîêîì ñàìîðàçðÿäà;
äèë” çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà è êëåììîé áàòàðåè ìîæåò âûçâàòü HL3 - 12 Â, 25 Âò èëè 24 Â, 40 Âò - çàðÿä àêêóìóëÿòîðîâ ìî-
(è âûçûâàþò!) âêëþ÷åíèå òèðèñòîðíîãî êëþ÷à, äàæå åñëè ðå- òîöèêëîâ, ìîòîðîëëåðîâ. Ïðè áîëüøîì íàïðÿæåíèè âòîðè÷íîé
ãóëÿòîð òîêà óñòàíîâëåí â íóëåâîå ïîëîæåíèå (ýòî çàìåòíî â îáìîòêè òðàíñôîðìàòîðà âîçìîæíî ïåðåãîðàíèå íèçêîâîëüò-
ìîìåíò ïðèñîåäèíåíèÿ ÇÓ ê áàòàðåå). À âåäü ñîâñåì íåæåëà- íîé ëàìïû ìàëîé ìîùíîñòè, ïîýòîìó èñïîëüçóåòñÿ ëàìïà ïîä-
òåëüíî äàâàòü íà âûõîä èìïóëüñû â òîò ìîìåíò, êîãäà ýòîãî íå çàðÿäà ñ áîëüøèì íàïðÿæåíèåì;
òðåáóåòñÿ! HL4 - 12 Â, 100 Âò - çàðÿä àâòîìîáèëüíîé áàòàðåè. Â äàí-
Íà ðèñ.26 ïðèâåäåíà ñõåìà ÇÓ ñ òðàíçèñòîðíûì âûõîäîì. íîì ìåñòå íèçêîâîëüòíàÿ ëàìïà íå ïåðåãîðèò, òàê êàê èìååò
áîëüøóþ ìîùíîñòü ðàññåÿíèÿ è ìàññèâíóþ ñïèðàëü - áûñòðåå
ïðîãðååòñÿ HL1 è îãðàíè÷èò âåëè÷èíó òîêà;
HL5 - 26 Â (òîê îêîëî 0,12 À - ïîäîáðàòü!) - ëàìïà ïåðåçà-
ðÿäà áàòàðåè. Òîê HL5 ìèíóåò ðåãóëèðóþùèé òðàíçèñòîð è èäåò
ê ÀÁ âñåãäà, äàæå â ñëó÷àå ïåðåïîëþñîâêè êëåìì. Òîê ýòîé ëàì-
ïû ïðè íåâåðíîì ïîäñîåäèíåíèè áàòàðåè ñïîñîáåí åå ðàç-
ðÿäèòü! Âñå æå ïðèõîäèòñÿ äëÿ áàòàðåé ïëîõîãî êà÷åñòâà ïðè-
ìåíÿòü ïåðåçàðÿä, ÷òîáû äåðæàòü â íîðìå ñàìóþ ïëîõóþ
áàíêó áàòàðåè. Ýòà ìåðà ñìåøíà äëÿ çàãðàíèöû, íî ïðèõî-
äèòñÿ ê íåé ïðèáåãàòü.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ëèòåðàòóðå âñòðå÷àåòñÿ ìíåíèå, ÷òî ìàëûé
òîê çàðÿäà âðåäèò áàòàðåå. Ìîùíîñòü ñèëîâîãî òðàíñôîðìà-
òîðà äîëæíà áûòü îêîëî 200 Âò (îò ëàìïîâîãî ÷åðíî-áåëîãî
èëè öâåòíîãî òåëåâèçîðà ñ ïåðåìîòàííûìè âòîðè÷íûìè îáìîò-
êàìè). Ìàòåðèàë îá îöåíêå è ïåðåìîòêå “ñèëîâèêîâ”
âïåðåäè - íå òåðÿéòå ñâÿçü ñ “Ýëåêòðèêîì”!
ðèñ.26 Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàðÿäà (áàòàðåÿ âêëþ÷åíà ïðàâèëüíî,
íî åå íàïðÿæåíèå íèæå íîðìû) áëîê àâòîìàòèêè øóíòèðóåò âû-
õîäíóþ êëåììó íà êîðïóñ, îòáèðàÿ ñ âûõîäà “ìèíóñ” (íà áà-
çó òðàíçèñòîðà VT1 ïîäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíîå íàïðÿæåíèå).
Äèîä VD4 çàùèùàåò áàçó òðàíçèñòîðà îò îáðàòíûõ íàïðÿæå-
íèé â ïåðèîä íàëàäêè è àâàðèéíûõ íàðóøåíèé ñõåìû. Ðåçèñ-
òîð R2 íåîáõîäèì äëÿ çàìûêàíèÿ îáðàòíûõ òîêîâ VT1, ïîñêîëü-
êó òðàíçèñòîð ìîæåò çàìåòíî ðàçîãðåâàòüñÿ. Äëÿ óäîáñòâà è
îáåñïå÷åíèÿ õîðîøåãî îõëàæäåíèÿ êîðïóñ VT1 “ïîñàæåí” íà
“ìàññó” óñòðîéñòâà, ëó÷øèå óñëîâèÿ îõëàæäåíèÿ áóäóò ïðè åãî
óñòàíîâêå íà âåðòèêàëüíóþ ñòåíêó ÇÓ èç öâåòíîãî ìåòàëëà (÷òî
ñåé÷àñ íåëåãêî âûïîëíèòü).
Ðåçèñòîð R1 ñìÿã÷àåò èìïóëüñû òîêà ÷åðåç ëàìïû è òðàí-
çèñòîð è ñëóæèò äëÿ ïîâûøåíèÿ äîëãîâå÷íîñòè ðàáîòû ñõåìû.
Æåëàòåëüíî, èçìåíèâ òîê íàãðóçêè ïðè âêëþ÷åíèè âñåõ ëàìï,
ðàññ÷èòàòü íîìèíàë ýòîãî ðåçèñòîðà òàê, ÷òîáû îí ðàññåèâàë
ïî÷òè íîìèíàëüíóþ ìîùíîñòü. Ïðè òàêîì åãî ïîäáîðå è íà-
ðóøåíèÿõ â ìîíòàæå ïåðåãîðàíèå ýòîãî ðåçèñòîðà ìîæåò
îáåñòî÷èòü ñõåìó.
ðèñ.27

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 21


ÇÀÐÐßÓÄÁ-Ð
ÐÐÈÀÊÇÀÐßÄ
Äèîäû VD1, VD2 ñëóæàò äëÿ âûïðÿìëåíèÿ ïåðåìåííîãî òî- ÷àëüíîå âîçðàñòàíèå òîêà â öåïè òðàíçèñòîðîâ è R5 âûçûâà-
êà âòîðè÷íîé îáìîòêè òðàíñôîðìàòîðà Ò1. Ýòè äèîäû âêëþ- åò ðåçêîå îòêðûâàíèå ñõåìû (ñîïðîòèâëåíèå R5 ñðàâíèòåëü-
÷åíû íå ïðÿìî ê îáìîòêå, à ÷åðåç ëàìïû íàêàëèâàíèÿ - òàê íî âåëèêî), à â äàëüíåéøåì, íåçàâèñèìî îò íîìèíàëà R5 íà-
óìåíüøàåòñÿ âåðîÿòíîñòü ïåðåãðóçêè îáìîòîê â ïåðèîä ìîí- ïðÿæåíèå íà íåì íå ìîæåò ïðåâûñèòü 0,6...0,8 Â.
òàæà èëè íàëàäêè. Ó÷èòûâàÿ ñîîòíîøåíèå ïëå÷ äåëèòåëÿ íàïðÿæåíèÿ R1, R2, òà-
Âîçëå âûêëþ÷àòåëåé íåîáõîäèìî âûïîëíèòü íàäïèñè: êàÿ “ïðèáàâêà” íàïðÿæåíèÿ ñîîòâåòñòâóåò äèàïàçîíó èçìåíå-
“ÇÀÐßÄ ÌÎÒΔ èëè “ÌÎÒΔ, “ÇÀÐßÄ ÀÂÒΔ èëè “ÀÂÒΔ. íèÿ íàïðÿæåíèÿ áàòàðåè îêîëî 1 Â. Óñòàíîâêà äîïîëíèòåëü-
Ëàìïû óñòàíàâëèâàþò íàä “ñâîèìè” âûêëþ÷àòåëÿìè, ÷òîáû íîãî äèîäà (ïóíêòèð) óâåëè÷èò èíòåðâàë íàïðÿæåíèé âêëþ÷å-
ÿñíåå áûëà êàðòèíà. Âíèçó, ïîä îáîèìè âûêëþ÷àòåëÿìè, íóæ- íèÿ/âûêëþ÷åíèÿ òðèããåðà åùå íà 1 Â.
íî ðàñòÿíóòü íàäïèñü “Ïîäçàðÿä”, âûïîëíåííóþ ìåíüøèì Èíòåðâàë íàïðÿæåíèé âûáèðàþò èç ñëåäóþùèõ ñîîáðàæå-
øðèôòîì. íèé:
Ïðè ïîëüçîâàíèè ÇÓ ïîäàâàòü íà áàòàðåþ áîëüøîé òîê ìîæ- 1) âêëþ÷åíèå òðèããåðíîé ñõåìû ñèãíàëèçàöèè ðàçðÿäà
íî òîëüêî ïîä íàáëþäåíèåì âëàäåëüöà. Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïî- äîëæíî ïðîèñõîäèòü íåìíîãî ðàíåå, ÷åì çàâåðøèòñÿ ïðîöåññ
ëó÷àþòñÿ ïðè çàðÿäå îäíîé ïîëóâîëíîé òîêà (íåîäèíàêîâûå çàðÿäà áàòàðåè, ÷òîáû â ìîìåíòû ïàóç çàðÿäíîãî òîêà íà-
ïîëîæåíèÿ S1 è S2), ïàóçû â ïðîöåññå çàðÿäà óëó÷øàþò êà- ãðóæàòü áàòàðåþ, îòáèðàÿ îò íåå íåêîòîðûé òîê (â ñõåìå óêà-
÷åñòâî ïëàñòèí. çàíû âàðèàíòû óñòàíîâêè ëàìï äëÿ áàòàðåé ðàçëè÷íîé åì-
Âûïðÿìèòåëüíûå äèîäû íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü íà îáùåì ðà- êîñòè);
äèàòîðå äëÿ ñíèæåíèÿ èõ òåìïåðàòóðû. Ñõåìà ïîäîáðàíà òàê, 2) âûêëþ÷åíèå ñõåìû ñèãíàëèçàöèè ðàçðÿäà ïðåñëåäóåò öåëü
÷òîáû èõ êîðïóñà áûëè â îäíîé òî÷êå. Òî, ÷òî ìîùíîñòü ðàñ- ÍÅ ÐÀÇÐßÄÈÒÜ áàòàðåþ ïðè îòêëþ÷åíèè ñåòè èëè íàðóøåíè-
ñåÿíèÿ äèîäîâ íåîäèíàêîâà ïðè îäíîì îáùåì ðàäèàòîðå, îá- ÿõ â ñõåìå ÇÓ. ßñíî, ÷òî ïðîöåññ äåñóëüôàòàöèè íåïëîõî áû
ëåã÷àåò ðåæèì ïðèáîðîâ, îñîáåííî ïðè ðàáîòå îäíîãî äèî- ïðîâîäèòü è ïðè íèçêèõ íàïðÿæåíèÿõ áàòàðåè, íî â ñëó÷àå íå-
äà. ïðàâèëüíûõ äåéñòâèé âëàäåëüöà (âêëþ÷åíèå ÇÓ â ðåæèì “ïîä-
Äàííîå ÇÓ, íåñìîòðÿ íà ïðîñòîòó ñõåìû (ðèñ.26), íà ñàìîì çàðÿä” è ìîíòàæ â ñõåìå âîëüòìåòðà ìîùíîé ëàìïû HL1) áà-
äåëå íå î÷åíü ïðîñòî, ïîýòîìó íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü â åãî ñî- òàðåÿ ìîæåò áûòü ðàçðÿæåíà äî íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ!
ñòàâ íåçàâèñèìûé âîëüòìåòð. Ïðè òàêîì âûïîëíåíèè ñõåìû àâ- Åñëè ïîðîã âêëþ÷åíèÿ ñõåìû ñîîòâåòñòâóåò íå ñëèøêîì íèç-
òîëþáèòåëü ìîæåò ïðîòåñòèðîâàòü óñòðîéñòâî â òå÷åíèå íå- êîìó íàïðÿæåíèþ, òî â çàâèñèìîñòè îò ðåæèìà ÇÓ è âåëè÷è-
ñêîëüêèõ ìèíóò. Äîñòàòî÷íî â ðåæèìàõ “ïîäçàðÿä” è “çàðÿä” íû ðàçðÿäíîãî òîêà âîëüòìåòðà âîçìîæíû ðàçëè÷íûå âàðèàí-
âêëþ÷èòü ìîùíûå ïîòðåáèòåëè òîêà (ôàðû) è ïîíàáëþäàòü çà òû ïðîöåññà çàðÿäà:
ðàáîòîé ÇÓ ïî ñâå÷åíèþ ëàìï, à òàêæå çà èçìåíåíèåì â ðà- 1) ïðè ìîùíîì ÇÓ è íåáîëüøîé ìîùíîñòè ðàçðÿäíîé ëàì-
áîòå óñòðîéñòâà è âåëè÷èíîé íàïðÿæåíèÿ ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ ïû âîëüòìåòðà ïðè íåêîòîðîì íàïðÿæåíèè âêëþ÷èòñÿ òðèããåð-
ìîùíûõ ïîòðåáèòåëåé. Åñëè ðàáîòà ÇÓ ñîãëàñîâàíà ñ íàïðÿ- íàÿ ñõåìà âîëüòìåòðà, è ïðîöåññ çàðÿäà ïðîäîëæèòñÿ â ðå-
æåíèåì - âñå â ïîðÿäêå. Íåáîëüøîé çàðÿäíûé òîê (ñëàáîå ñâå- æèìå äåñóëüôàòàöèè (ðàáîòàþò ÇÓ è âîëüòìåòð). Òàê êàê ÇÓ
÷åíèå ëàìï) ïðè íèçêîì íàïðÿæåíèè áàòàðåè è ñðàâíèòåëüíî áîëåå ìîùíîå, ïðîöåññ çàðÿäà çàâåðøèòñÿ. Íî âîëüòìåòð áó-
áûñòðûé çàðÿä ìîãóò óêàçûâàòü íà íåïîëàäêè ñ ýëåêòðîëèòîì äåò ïðîäîëæàòü ðàçðÿäêó áàòàðåè, ïîýòîìó ÇÓ ïðèäåòñÿ ïå-
èëè ïëàñòèíàìè áàòàðåè. ðèîäè÷åñêè “äîáàâëÿòü” èìïóëüñû òîêà â áàòàðåþ.  òàêîì ðå-
Íà ðèñ.27 èçîáðàæåíà ñõåìà âîëüòìåòðà, îáëàäàþùåãî äî- æèìå áàòàðåÿ áóäåò îñòàâàòüñÿ çàðÿæåííîé, ïðîèñõîäèò åå òðå-
ïîëíèòåëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè (åãî ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ÇÓ ñ íèðîâêà.
ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè ñõåìàìè). 2) ïðè ìàëîìîùíîì ÇÓ (ðåæèì “ïîäçàðÿä”) ïðè íåêîòîðîì
Âîëüòìåòð ñîñòîèò èç òðåõ áëîêîâ: òðèããåðíîãî ñèãíàëèçà- íàïðÿæåíèè âêëþ÷èòñÿ òðèããåðíàÿ ñõåìà âîëüòìåòðà, êîòîðàÿ
òîðà-ðàçðÿäíèêà áàòàðåè, ñâåòîäèîäíîãî ñèãíàëèçàòîðà íå- íàãðóçèò áàòàðåþ ñðàâíèòåëüíî áîëüøèì òîêîì, íàïðÿæåíèå
îêîí÷åííîñòè çàðÿäà, âîëüòìåòðà ñ îãðàíè÷åííîé øêàëîé. áàòàðåè íà÷íåò ñíèæàòüñÿ. Ïðè äîñòèæåíèè íàïðÿæåíèåì áà-
Òðèããåðíàÿ ñõåìà âêëþ÷àåòñÿ ïðè áîëüøåì íàïðÿæåíèè, òàðåè ïîðîãà âêëþ÷åíèÿ òðèããåðà ðàçðÿä ïðåêðàùàåòñÿ (âîëüò-
íàãðóæàåò áàòàðåþ òîêîì ñèãíàëüíîé ëàìïû è âûêëþ÷àåòñÿ ïðè ìåòð íå äîïóñêàåò ñèëüíîãî ïàäåíèÿ íàïðÿæåíèÿ!), à çàðÿä íå-
íèçøåì íàïðÿæåíèè òàê, ÷òîáû íå “ñàäèòü” áàòàðåþ. áîëüøèì òîêîì ïðîäîëæàåòñÿ, ïîýòîìó íàïðÿæåíèå áàòàðåè íà-
Äåëèòåëü R1, R2 ïîäîáðàí òàê, ÷òîáû ïåðåä çàâåðøåíèåì ÷èíàåò ñíîâà âîçðàñòàòü... Ïðè òàêîì ñîîòíîøåíèè òîêîâ çà-
ïðîöåññà çàðÿäà (ïðè íàïðÿæåíèè íà áàòàðåå îêîëî 14 Â) ïðî- ðÿäà è ðàçðÿäà òðåíèðîâî÷íûå öèêëû ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ÷åòêè-
èñõîäèëî îòêðûâàíèå ñòàáèëèòðîíà VD1, ïðè ýòîì íà áàçó VT1 ìè, íî ãîòîâíîñòü áàòàðåè íå âñåãäà îäèíàêîâà.
ïîñòóïàåò îòêðûâàþùèé òîê. Êîëëåêòîðíûé (óñèëåííûé) òîê VT1 Âîëüòìåòð ñ îãðàíè÷åííîé øêàëîé ñîáðàí íà áàçå ìèêðî-
ïîñòóïàåò íà áàçó VT2.  ðåçóëüòàòå ïðîöåññà óñèëåíèÿ ÷å- àìïåðìåòðà PV1 è ïîäñòðîå÷íîãî ðåçèñòîðà R7.  ñâÿçè ñ òåì
ðåç ëàìïó HL1 è ðåçèñòîð R5 íà÷èíàåò ïðîõîäèòü íåêîòîðûé ÷òî äèàïàçîí øêàëû îãðàíè÷åí ñâåðõó, íàñòðàèâàòü âîëüòìåòð
òîê. Ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà R5 ïîâûøàåò ïîòåíöèàë ñðåäíåé íåîáõîäèìî íå ïî âåðõíåìó ïðåäåëó, à ïî íàïðÿæåíèþ íà ó÷à-
òî÷êè äåëèòåëÿ R1, R2, è òîê ÷åðåç ñòàáèëèòðîí VD1 óâåëè- ñòêå ëèíåéíîé øêàëû. Ñíà÷àëà íóæíî òåñòåðîì óñòàíîâèòü íà-
÷èâàåòñÿ - îáà òðàíçèñòîðà âõîäÿò â íàñûùåíèå. Ïðè ýòîì ìîù- ïðÿæåíèå, äî êîòîðîãî íà çàæèìàõ áàòàðåè ïîòåíöèàë ñðåä-
íîñòü ðàññåÿíèÿ VÒ1 îãðàíè÷åíà ðåçèñòîðîì R4, à ìîùíîñòü íåé òî÷êè äåëèòåëÿ ðàñòåò áåç âêëþ÷åíèÿ òðèããåðà (òðèããåðíàÿ
ðàññåÿíèÿ VT2 îãðàíè÷åíà ëàìïîé HL1 (íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ñõåìà óæå íàñòðîåíà ðàíåå), à ïîñëå ýòîãî ïîäîáðàòü R7 òàê,
âî âñåì äèàïàçîíå íàïðÿæåíèé íå ïðåâûøàåò ëè ïàäåíèå íà- ÷òîáû 12 èëè 13 Â íà øêàëå âîëüòìåòðà ñîîòâåòñòâîâàëè òà-
ïðÿæåíèÿ íà VT2 2 Â). Ïîäãîòîâëåííûå ëþáèòåëè ìîãóò ïîä- êîìó æå íàïðÿæåíèþ áàòàðåè. Ïðè ðàáîòå òðèããåðà øêàëà íà-
áîðîì R5 âûñòàâèòü íàïðÿæåíèå “çàêðûâàíèÿ” òðèããåðíîé øåãî âîëüòìåòðà áóäåò íåòî÷íî îòîáðàæàòü íàïðÿæåíèå, íî
ñõåìû. Ïðè ñíèæåíèè íàïðÿæåíèÿ íà áàòàðåå íèæå ïîðîãà ëàìïà HL1 ÿðêèì ñâå÷åíèåì “ïîäñêàæåò”, ÷òî íàïðÿæåíèå
âêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðû íà÷íóò âûõîäèòü èç íàñûùåíèÿ, è ïà- ñðàâíèòåëüíî áîëüøîå.
äåíèå íàïðÿæåíèÿ íà R5 óìåíüøèòñÿ.  ðåçóëüòàòå ýòîãî ïîä- Ïðè âûêëþ÷åííîì òðèããåðå ñâåòèòñÿ ñâåòîäèîä HL2 æåëòî-
âîäèìîå ê ñòàáèëèòðîíó íàïðÿæåíèå òîæå ñíèçèòñÿ, è áàçà VT1 ãî öâåòà, ñèãíàëèçèðóþùèé î íåîáõîäèìîñòè æäàòü çàâåðøå-
ïîëó÷èò ìåíüøèé âõîäíîé òîê (ëàâèííûé ïðîöåññ). Áåç äèîäà íèÿ çàðÿäà (ïîäîáíî ñèãíàëó ñâåòîôîðà). Ïîñêîëüêó â ëþáîì
VD2 òðèããåðíûé ýôôåêò ïðîÿâëÿåòñÿ áîëåå ñèëüíî è òðåáóåò- ñëó÷àå èìååòñÿ ñâåòîâàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, òî â äàííîì âîëüòìå-
ñÿ òùàòåëüíûé ïîäáîð R5 äëÿ óñòàíîâêè íàïðÿæåíèÿ âêëþ÷å- òðå îòñóòñòâóåò ëàìïà ïåðåïîëþñîâêè áàòàðåè.
íèÿ ñõåìû íà óðîâíå 12,5...13 Â. Ïðè íàëè÷èè äèîäà VD2 íà- (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

22 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ

ËÞÌÈÍÅÑÖÅÍÒÍÛÅ ËÀÌÏÛ È ÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ


(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 1-10/2001) Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî, ã.Êèåâ

Ìåòàëëîãàëîãåííûå ëàìïû
 êîíñòðóêòèâíîì îòíîøåíèè ìåòàëëîãàëî-
ãåííûå ëàìïû (ÌÃË) ïîäîáíû ðàçëè÷íûì òè-
ïàì ðòóòíûõ ëàìï ÂÄ è ÑÂÄ. Ïðèíöèïèàëü-
íîå ðàçëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âíóòðü
ðàçðÿäíûõ êîëá ÌÃË êðîìå ðòóòè è àðãîíà
(èëè äðóãîãî èíåðòíîãî ãàçà) äîïîëíèòåëüíî
ââîäÿò îïðåäåëåííûå ýëåìåíòû, îáû÷íî ìå-
òàëëû, íî íå â ÷èñòîì âèäå, à â ôîðìå õèìè-
÷åñêèõ ñîåäèíåíèé.  ðåçóëüòàòå ýòîãî óäà- ðèñ.33
åòñÿ â øèðîêèõ ïðåäåëàõ èçìåíÿòü ñïåêòð
èçëó÷åíèÿ ðàçðÿäà. Ê õèìè÷åñêèì ñîåäèíåíè-
ÿì ïðåäúÿâëÿþò ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ, ïîðîé
ïðîòèâîðå÷èâûõ òðåáîâàíèé.  íàèáîëüøåé
ìåðå ýòèì òðåáîâàíèÿì óäîâëåòâîðÿþò éîäè-
ñòûå ñîåäèíåíèÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, 40 ýëå-
ìåíòîâ. Äëÿ îñâåòèòåëüíûõ ëàìï ÷àùå âñåãî à á
ïðèìåíÿþò éîäèäû íàòðèÿ, òàëëèÿ è èíäèÿ
(òðîéíàÿ ñìåñü). â
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðèìåíåíèÿ ìîæíî âûäå-
ëèòü ñëåäóþùèå ãðóïïû ÌÃË: äëÿ îáùåãî îñ- ðèñ.34
âåùåíèÿ, ñ óëó÷øåííûì êà÷åñòâîì öâåòîïå- ðèñ.35
ðåäà÷è è äëÿ ñïåöèàëüíûõ ïðèìåíåíèé.
Òàáëèöà 4
Òèï ëàìïû Ð, Âò U, Â I, À D, ìì L, ìì Q, êëì Ò, òûñ.÷
Ñ äîáàâêàìè éîäèäîâ íàòðèÿ è ñêàíäèÿ
ÄÐÈ125 125 110 1,3 46 170 8,3 3
ÄÐÈ175 175 110 1,84 46 210 12,0 4
ÄÐÈ250-5 250 130 2,15 91 227 19 10
ÄÐÈ250-6 250 130 2,15 60 227 19 3
ÄÐÈ400-5 400 130 3,3 122 290 35 10
ÄÐÈ400-6 400 130 3,3 62 290 32 3
ÄÐÈ700-5 700 130 6,0 152 370 60 9
ÄÐÈ700-6 700 130 6,0 80 350 56 3
ÄÐÈ1000-5 1000 230 4,7 178 390 90 9
ÄÐÈ1000-6 1000 230 4,7 80 350 90 3
ÄÐÈ2000-6 2000 230 9,2 100 430 200 2
à
ÄÐÈ3500-6 3500 230 16,0 100 430 350 1,5
ÄÌÇ-3000 3000 105 15/21 190 470 240 1,5
Ñ äîáàâêàìè éîäèäîâ íàòðèÿ, òàëëèÿ, èíäèÿ
ÄÐÈ250 250 125 2,15 91 227 18,7 3
ã
ÄÐÈ400 400 130 3,4 91 227 34,0 6
ðèñ.36 á â
ÄÐÈ700 700 120 6,5 122 300 59,5 5

ÌÃË èìåþò ìàðêèðîâêó ÄÐÈ - äóãîâàÿ êðûòèÿ. Îáùèé âèä ëàìï ýòîãî òèïà ïîêàçàí âî÷íûìè (öèôðû ïîñëå äåôèñà îáîçíà÷àþò
ðòóòíàÿ ñ èçëó÷àþùèìè äîáàâêàìè. Äàëåå íà ðèñ.34 (à - ëàìïà 400 Âò â ýëëèïñîèäàëü- ìîäèôèêàöèþ: 5 - äëÿ ðàáîòû â ëþáîì ïî-
ñëåäóþò áóêâû, îáîçíà÷àþùèå êîíñòðóêòèâ- íîé âíåøíåé êîëáå; á - ëàìïà 2000 Âò â öè- ëîæåíèè; 6 - äëÿ ðàáîòû â ãîðèçîíòàëüíîì
íûå îñîáåííîñòè: Ç - çåðêàëüíàÿ, Ø - øàðî- ëèíäðè÷åñêîé âíåøíåé êîëáå; â - ýëåêòðè÷å- ïîëîæåíèè).
âàÿ è ò.ï., öèôðû îáîçíà÷àþò ìîùíîñòü â âàò- ñêàÿ ñõåì âêëþ÷åíèÿ; 1 - ïðóæèíÿùèå ðàñïîð- Íåäîñòàòêîì ëàìï ýòîãî òèïà ÿâëÿåòñÿ
òàõ, çàòåì ÷åðåç äåôèñ ñëåäóåò íîìåð ðàç- êè; 2 - ðàçðÿäíàÿ òðóáêà; 3 - îñíîâíûå ýëå- çíà÷èòåëüíûé ðàçáðîñ ïî öâåòíîñòè ìåæäó
ðàáîòêè. êòðîäû; 4 - çàæèãàþùèé ýëåêòðîä; 5 - óòåï- îòäåëüíûìè ëàìïàìè â çàâèñèìîñòè îò ïîëî-
Ìåòàëëîãàëîãåííûå ëàìïû äëÿ îáùåãî îñ- ëÿþùåå ïîêðûòèå; 6 - îãðàíè÷èòåëüíîå òåð- æåíèÿ ãîðåíèÿ.
âåùåíèÿ. Ëàìïû ñ íàïîëíåíèåì òðîéíîé ìîñòîéêîå ñîïðîòèâëåíèå ÇÝ; 7 - Âðåìÿ ðàçãîðàíèÿ ëàìï 2-5 ìèí. Âðåìÿ ïî-
ñìåñüþ èìåþò âûñîêóþ ñâåòîâóþ îòäà÷ó, äî- òåðìîáèìåòàëëè÷åñêîå ðåëå, îòêëþ÷àþùåå âòîðíîãî çàæèãàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñêîðîñòüþ
ñòàòî÷íî áîëüøîé ñðîê ñëóæáû è îáåñïå÷è- ÇÝ ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ëàìïû), à îñíîâíûå ïà- åå îñòûâàíèÿ è â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè
âàþò ïðèåìëåìîå êà÷åñòâî öâåòîïåðåäà÷è. ðàìåòðû ïðèâåäåíû â òàáë.4, ãäå Ð - ìîù- ëàìïû, åå êîíñòðóêöèè è ñõåìû âêëþ÷åíèÿ ìå-
Íà ðèñ.33 ïðèâåäåí ñïåêòð èçëó÷åíèÿ ëàìï íîñòü ëàìïû; U - íàïðÿæåíèå íà ëàìïå; I - òîê íÿåòñÿ îò 3 äî 20 ìèí.
ñ òðîéíîé ñìåñüþ. ëàìïû; D - äèàìåòð âíåøíåé êîëáû; L - ïîë- Ìåòàëëîãàëîãåííûå ëàìïû ñ óëó÷øåííûì
Ïî êîíñòðóêöèè ýòè ëàìïû ïîäîáíû ëàì- íàÿ äëèíà ëàìïû; Q - ñâåòîâîé ïîòîê; Ò - êà÷åñòâîì öâåòîïåðåäà÷è äëÿ ñïåöèàëüíîãî
ïàì ÄÐË. Ãîðåëêè èìåþò ôîðìó òðóáîê, íî ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãîðåíèÿ. è îáùåãî îñâåùåíèÿ. Â ÌÃË ýòîãî òèïà â êà-
áîëåå êîðîòêèõ, ÷åì ó ÄÐË.  êà÷åñòâå âíåø- Ïîëîæåíèå ãîðåíèÿ îêàçûâàåò ñóùåñòâåí- ÷åñòâå äîáàâîê èñïîëüçóþò ãàëîãåíèäû èòòðè-
íèõ êîëá îáû÷íî èñïîëüçóþò ñòàíäàðòíûå íîå âëèÿíèå íà õàðàêòåðèñòèêè ëàìï, ïî- åâîé ãðóïïû. Ëàìïû èìåþò ñâåòîâóþ îòäà÷ó
êîëáû ëàìï ÄÐË áåç ëþìèíîôîðíîãî ïî- ýòîìó äàííûå â òàáë.4 ÿâëÿþòñÿ îðèåíòèðî- îò 65 äî 100 ëì/Âò.

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 23


ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ /ÐÝÓËÁÅÐÊÈÒÊÐÀÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
Òàáëèöà 5
Òèï ëàìïû Ð, Âò U, Â I, À D, ìì L, ìì Q, êëì
Ëèíåéíûå ëàìïû
ÄÐÈ400 400 125 3,25 62 330 25,2
ÄÐÈ1000-1 1000 125 9,5 80 405 70
ÄÐÈ1000-2 1000 125 9,5 80 405 65
ÄÐÈ2000-1 2000 230 10,3 100 485 165
ÄÐÈ3500-1 3500 220 18,0 100 485 300
Øàðîâûå ëàìïû
ÄÐÈØ200 200 80 3.1 13 76 14
ÄÐÈØ575 575 95 7,2 21 140 44
ÄÐÈØ1200 1200 100 13.2 27 220 100
ÄÐÈØ2500 2500 115 26,0 30 360 220
ÄÐÈØ4000 4000 200 23,0 38 405 370
ÄÐÈØ7000 7000 220 35,0 46 450 630

ôîòîõèìèè (ðèñ.36,à), äëÿ ïðîèçâîäñòâà ëàê- çîðàìè â ìàãíèòîïðîâîäå, êîòîðûå îáåñïå-


òàìîâ ðàçðàáîòàíû îáëó÷àòåëè ñ ðòóòíî-òàë- ÷èâàþò ñîçäàíèå ïèêà íàïðÿæåíèÿ êàæäûå
ðèñ.37 ëèåâîé ÌÃË ìîùíîñòüþ 10 è 20 êÂò ñ èçëó- ïîëïåðèîäà (ðèñ.37).
÷åíèåì â îáëàñòè 530-580 íì (ðèñ.36,á-ã). Ðàáîòà â ñåòè 220  ñ îáû÷íûìè äðîññå-
ÌÃË ñ èçëó÷åíèåì â óëüòðàôèîëåòîâîé ëÿìè îò ëàìï ÄÐË è èìïóëüñíûìè çàæèãàþ-
îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ ýôôåêòèâíûìè èñòî÷íèêà- ùèìè óñòðîéñòâàìè ìåíåå ýôôåêòèâíà. Âíà-
Äëÿ öâåòíîãî òåëåâèäåíèÿ âûïóñêàþò ëèíåé- ìè äëÿ ìíîãèõ ïîâåðõíîñòíûõ ôîòîõèìè÷åñ- ÷àëå ëàìïû ðàáîòàþò íîðìàëüíî, íî ñî âðå-
íûå ÌÃË òèïà ÄÐÈ è øàðîâûå ÌÃË òèïà êèõ ïðîöåññîâ. Ïî êîíñòðóêöèè îíè ïîäîáíû ìåíåì íà÷èíàþò ãàñíóòü â ïåðèîäå ðàçãîðà-
ÄÐÈØ. Ýòè ëàìïû ââèäó èñêëþ÷èòåëüíî õî- ðòóòíûì òðóá÷àòûì ëàìïàì ÂÄ â êâàðöåâûõ íèÿ, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïîÿâëåíèåì ñâîáîäíîãî éî-
ðîøåãî êà÷åñòâà öâåòîïåðåäà÷è ñ óñïåõîì êîëáàõ.  êà÷åñòâå èçëó÷àþùèõ äîáàâîê ïðè- äà.
ïðèìåíÿþò äëÿ îñâåùåíèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìåíÿþò GaJ3. Ðåæèì ðàçðÿäà ïîäîáðàí òà- Íà íàäåæíîñòè çàæèãàíèÿ è ïåðåçàæèãà-
çàëîâ, âûñòàâîê è äð. Õàðàêòåðèñòèêè ýòèõ êèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíîå íèÿ ñèëüíî ñêàçûâàþòñÿ ñíèæåíèå íàïðÿæå-
ëàìï ïðèâåäåíû â òàáë.5, â êîòîðîé îáîçíà- èçëó÷åíèå â îáëàñòè 350-450 íì. Ëàìïû âû- íèÿ ñåòè, íèçêèå îêðóæàþùèå òåìïåðàòóðû,
÷åíèÿ òå æå, ÷òî è â òàáë.4. ïóñêàþò íà ìîùíîñòè îò 400 äî 3000 Âò. óõóäøåíèå ýìèññèîííîé ñïîñîáíîñòè êàòîäîâ.
Ñïåêòð ëàìï ýòîãî òèïà ïðèâåäåí íà Ñõåìû âêëþ÷åíèÿ è ðåæèìû ðàáîòû ÌÃË. Ñ óâåëè÷åíèåì ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ ýô-
ðèñ.35. Âñëåäñòâèå áîëåå âûñîêèõ íàïðÿæåíèé çàæè- ôåêòèâíîñòü ÌÃË, ðàáîòàþùèõ ñ îáû÷íûìè
Ìåòàëëîãàëîãåííûå ëàìïû äëÿ ñïåöèàëü- ãàíèÿ è ïåðåçàæèãàíèÿ ÌÃË, ÷åì ó ðòóòíûõ èíäóêòèâíûìè áàëëàñòàìè, óëó÷øàåòñÿ. Ïðè
íûõ ïðèìåíåíèé. Ñóùåñòâóåò áîëüøîå ÷èñëî ëàìï ÂÄ, äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ÌÃË â ñå- ýôôåêòèâíîì íàïðÿæåíèè 380  ëàìïû ñ íà-
ñàìûõ ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé ïðèìåíåíèÿ, äëÿ òÿõ 220 Â, 50 Ãö íåîáõîäèìû ñïåöèàëüíûå òðèé-ñêàíäèåâûì íàïîëíåíèåì ìîãóò íàäåæ-
êîòîðûõ íåîáõîäèìû ýôôåêòèâíûå èñòî÷íè- ñõåìû âêëþ÷åíèÿ è ïóñêîðåãóëèðóþùàÿ àïïà- íî ðàáîòàòü â ïîìåùåíèÿõ ñ ïëþñîâîé òåì-
êè èçëó÷åíèÿ, ñîñðåäîòî÷åííîãî â òîé èëè ðàòóðà, îáåñïå÷èâàþùèå íàäåæíîå çàæè- ïåðàòóðîé.
èíîé îáëàñòè ñïåêòðà. ãàíèå è ïåðåçàæèãàíèå ëàìï. Âî âñåì ìèðå âåäóòñÿ èíòåíñèâíûå èññëå-
Ïîãðóæíûå èñòî÷íèêè èçëó÷åíèÿ äëÿ ôîòî- Âêëþ÷åíèå ñòàíäàðòíûõ ëàìï ñ íàòðèé- äîâàíèÿ ïî äàëüíåéøåìó ïîâûøåíèþ ñâåòî-
õèìèè îáû÷íî ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â ñêàíäèåâûì çàïîëíåíèåì äîïóñêàåòñÿ òîëü- âîé îòäà÷è è óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà öâåòîïåðå-
æèäêîé èëè ãàçîîáðàçíîé ñðåäå, â êîòîðóþ êî ÷åðåç ïèêîâûé òðàíñôîðìàòîð ñ áîëüøèì äà÷è ìåòàëëîãàëîãåííûõ ëàìï.
îíè ïîãðóæàþòñÿ. Íàïðèìåð, ðàçðàáîòàíà ìàãíèòíûì ñîïðîòèâëåíèåì è ùåëåâûìè çà- (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
ñåðèÿ ìîíîõðîìàòè÷åñêèõ îáëó÷àòåëåé äëÿ

Ìîìåíòíûé ýëåêòðîïðèâîä
Ìîìåíòíûå ýëåêòðîïðèâîäû ïîçâîëÿþò äîñòà-
òî÷íî ïðîñòî ðåàëèçîâàòü ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ðàçìîòî÷íî-íàìîòî÷íûìè óñòðîéñòâàìè, ãäå
ïðèìåíåíèå äàò÷èêîâ íàòÿæåíèÿ íåæåëàòåëüíî,
íàïðèìåð, äëÿ ïëåíî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ñ íàíå-
ñåííûì ñëîåì ìåõàíè÷åñêèé êîíòàêò íåâîçìî- Â.Ô. ßêîâëåâ, ã. Øîñòêà, Ñóìñêàÿ îáë
æåí.
Ïðåäëàãàåìàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà ìîìåíò- âàíèÿ íàòÿæåíèÿ ïîñòðîåíà ïî ïðèíöèïó ñðàâ- íèå îáðàòíîé ñâÿçè ïî òîêó îò äàò÷èêà R29. ×å-
íîãî ýëåêòðîïðèâîäà (ñì. ðèñóíîê) îáåñïå÷è- íåíèÿ çàäàþùåãî íàïðÿæåíèÿ, ñíèìàåìîãî ñ çà- ðåç ðåçèñòîð R4 âûõîäíîå íàïðÿæåíèå DÀ1 ïî-
âàåò ðàáîòó ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ïîñòîÿííîãî òî- äàò÷èêà Rð (ïðîïîðöèîíàëüíîãî òðåáóåìîìó ñòóïàåò íà âõîä îïåðàöèîííîãî óñèëèòåëÿ DÀ2,
êà äëÿ ðàçìîòêè â çàòîðìîæåííîì ðåæèìå è ðå- íàòÿæåíèþ) ñ íàïðÿæåíèåì îáðàòíîé ñâÿçè ïî ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíâåðòèðîâàíèÿ âûõîä-
ãóëèðîâàíèå íàòÿæåíèÿ ëåíòî÷íîãî ìàòåðèà- òîêó ÿêîðÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ Ì (ïðîïîðöèî- íîãî íàïðÿæåíèÿ ðåãóëÿòîðà òîêà íà DÀ1 è ïî-
ëà â ïðåäåëàõ 1-10 êã. íàëüíîãî âðàùàåìîìó ìîìåíòó, ðàçâèâàåìîìó äà÷è íàïðÿæåíèÿ íà ôàçîñäâèãàþùåå óñòðîé-
Ýëåêòðîïðèâîä äëÿ íàìîòêè îáåñïå÷èâàåò ýëåêòðîäâèãàòåëåì). Ñèãíàë îøèáêè âîçäåéñòâó- ñòâî. Åäèíè÷íûé èíâåðòîð íà îïåðàöèîííîì
ëèíåéíîå ðåãóëèðîâàíèå ñêîðîñòè âðàùåíèÿ âà- åò íà ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ, ïåðåñòðàèâàÿ óïðàâ- óñèëèòåëå DÀ2 ñ ïîðîãîâûì ýëåìåíòîì, ñòàáè-
ëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà äëÿ ðàç- ëÿåìûé âûïðÿìèòåëü íà ýëåìåíòàõ VS3, VS4, ëèòðîíîì VD1 ñëóæèò äëÿ îãðàíè÷åíèÿ óïðàâ-
ìîòêè â çàòîðìîæåííîì ðåæèìå è ðåãóëèðîâà- VD23 è VD24 òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðîèñõî- ëÿþùåãî íàïðÿæåíèÿ. Äåëèòåëü íà ðåçèñòîðàõ
íèå íàòÿæåíèÿ ëåíòî÷íîãî ìàòåðèàëà â ïðåäå- äèëî íóæíîå èçìåíåíèå íàïðÿæåíèÿ íà ÿêîðå R8 è R9 íà íåèíâåðòèðóþùåì âõîäå DÀ2 ïðåä-
ëàõ 1...10 êã. ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. íàçíà÷åí äëÿ âûáîðà óðîâíÿ óïðàâëÿþùåãî
Ýëåêòðîïðèâîä äëÿ íàìîòêè îáåñïå÷èâàåò Ðåãóëÿòîð òîêà (ÐÒ) âûïîëíåí íà îïåðàöèîí- íàïðÿæåíèÿ, ÷òî íåîáõîäèìî ïðè íàñòðîéêå
ëèíåéíîå ðåãóëèðîâàíèå ñêîðîñòè âðàùåíèÿ âà- íîì óñèëèòåëå DÀ1, âêëþ÷åííîì ïî ñõåìå ïðî- äèàïàçîíà óïðàâëåíèÿ óïðàâëÿåìîãî âûïðÿìè-
ëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ îò 0,6 äî 700 îá/ìèí. ïîðöèîíàëüíî-èíòåãðàëüíîãî (ÏÍ) ðåãóëÿòîðà. òåëÿ VS3, VS4, VD23 è VD24. Óïðàâëÿþùåå
Ýëåêòðîäâèãàòåëè èñïîëüçóþò áåç ðåäóêòîðîâ. Ðåçèñòîð R3 è êîíäåíñàòîð Ñ1 - ýëåìåíòû, íàïðÿæåíèå ñ èíâåðòîðà (DÀ2) ïîñòóïàåò íà
Ýëåêòðîïðèâîä èìååò àâòîìàòè÷åñêîå îãðà- ôîðìèðóþùèå ÏÈ-çàêîí ðåãóëèðîâàíèÿ âûõîä- âõîä îïåðàöèîííîãî óñèëèòåëÿ DÀ3 ôàçîñäâè-
íè÷åíèå ñêîðîñòè â ñëó÷àå îáðûâà ëåíòî÷íî- íîãî ïàðàìåòðà DÀ1. Êîíäåíñàòîðû Ñ2 è Ñ3 ãàþùåãî óñòðîéñòâà (ÔÓ). ÔÓ ñîñòîèò èç ãåíå-
ãî ìàòåðèàëà. Ôóíêöèåé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ - ôèëüòðû èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ DÀ1. Çàäàþùåå ðàòîðà ïèëîîáðàçíîãî íàïðÿæåíèÿ, âûïîëíåí-
ýëåêòðîïðèâîäîì ÿâëÿåòñÿ ðåãóëèðîâàíèå âûõîä- íàïðÿæåíèå ñ ðåãóëÿòîðà Rð ïîñòóïàåò íà èí- íîãî íà òðàíçèñòîðå VT1 è íóëü-îðãàíà íà
íîãî ïàðàìåòðà - íàòÿæåíèå ëåíòî÷íîãî ìàòå- âåðòèðóþùèé âõîä DÀ1 ÷åðåç ðåçèñòîð R1 è ñþ- îïåðàöèîííîì óñèëèòåëå DÀ3. Ïðèíöèï ðàáî-
ðèàëà. Îäíîêîíòóðíàÿ ñèñòåìà àâòîðåãóëèðî- äà æå ÷åðåç ðåçèñòîð R2 ïîñòóïàåò íàïðÿæå- òû ÔÓ îñíîâàí íà àëãåáðàè÷åñêîì ñóììèðîâà-

24 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÝËÅÊÒÐÓ
ÎÁÀÐÂÈÒÊ
ÎÀÌÀÒÈÊÀ
íèè âûõîäíûõ íàïðÿæåíèé, ñíèìàåìûõ ñ DÀ2 è ãåíå-
ðàòîðà ïèëîîáðàçíîãî íàïðÿæåíèÿ. Òðàíçèñòîð VT1
êîììóòèðóåòñÿ ïóëüñèðóþùèì íàïðÿæåíèåì ñ ÷àñòî-
òîé 100 Ãö, ïîäàâàåìûì ñ äèîäíîãî ìîñòà VD2...
VD5, ïèòàåìîãî îò îáìîòêè II òðàíñôîðìàòîðà Ò1.
Íóëü-îðãàí íà DÀ3 ôîðìèðóåò èìïóëüñû ïî ôàçå íà-
ïðÿæåíèÿ, äëèòåëüíîñòè è àìïëèòóäå.
Íàïðÿæåíèå ñ âûõîäà
DÀ2 è òðàíçèñòîðà VT1 ïî-
äàåòñÿ íà âõîä íóëü-îðãàíà
DÀ3. Â òîò ìîìåíò, êîãäà
îòðèöàòåëüíûé ñèãíàë ñ êîë-
ëåêòîðà VT1 è ïîëîæèòåëü-
íûé ñèãíàë ñ âûõîäà DÀ2
ñðàâíèâàþòñÿ ïî àìïëèòó-
äå, ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå
ïîëÿðíîñòè âûõîäíîãî íà-
ïðÿæåíèÿ DÀ3 ñ îòðèöà-
òåëüíîãî íà ïîëîæèòåëüíîå,
îòêðûâàåòñÿ òðàíçèñòîð VT2
è îñòàåòñÿ îòêðûòûì äî êîí-
öà ïåðèîäà êîììóòèðóþùå-
ãî íàïðÿæåíèÿ. Â ýìèòòåð-
íîé öåïè VT2 íàãðóçêîé ÿâ-
ëÿþòñÿ ñâåòîäèîäû òèðèñ-
òîðíûõ îïòðîíîâ VS1 è VS2.
Òèðèñòîðû îïòðîíîâ VS1 è
VS2 âêëþ÷àþòñÿ, ïîëîæèòåëüíîå íàïðÿæåíèå ïîñòó-
ïàåò íà óïðàâëÿþùèé ýëåêòðîä îäíîãî èç òèðèñòîðîâ
óïðàâëÿåìîãî âûïðÿìèòåëÿ VS3 èëè VS4 â çàâèñèìî-
ñòè îò ïîëÿðíîñòè íàïðÿæåíèÿ ñåòè. Óïðàâëÿåìûé
îäíîôàçíûé òèðèñòîðíûé âûïðÿìèòåëü âûïîëíåí ïî
íåñèììåòðè÷íîé ìîñòîâîé ñõåìå. Äëÿ ïèòàíèÿ îïåðà-
öèîííûõ óñèëèòåëåé ñòàáèëèçèðîâàííûì íàïðÿæåíè-
åì ±15 Â èñïîëüçóåòñÿ ñòàáèëèçàòîð ñ îïåðàöèîííûì
óñèëèòåëåì DÀ4, ÷òî ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü áîëüøîãî
êîýôôèöèåíòà ñòàáèëèçàöèè è ìàëîãî âûõîäíîãî ñî-
ïðîòèâëåíèÿ.
Ñòàáèëèçàòîð îáåñïå÷èâàåò âûõîäíîå íàïðÿæå-
íèå ±15  ïðè òîêå íàãðóçêè 500 ìÀ. Íàäåæíûé çà-
ïóñê ñòàáèëèçàòîðà ïðè âêëþ÷åíèè îáåñïå÷èâàåòñÿ öå-
ïüþ ïîëîæèòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè ñ êîëëåêòîðà
VT3 íà íåèíâåðòèðóþùèé âõîä DÀ4 ÷åðåç ðåçèñòîð
R20. Ðåçèñòîð R23 è êîíäåíñàòîð Ñ9 îñóùåñòâëÿþò
÷àñòîòíóþ êîððåêöèþ DÀ4.
Äåòàëè: Îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè DÀ1...DÀ4 òè-
ïà Ê140ÓÄ7.
Ðåçèñòîð Rð òèïà ÏÏÁ-3À, ÏÏÁ-15Å ìîæíî è ÑÏ×-
2Ì, R27 - ÏÏÁ-3À, ÏÏ3—43, ðåçèñòîð R29 ïðîâîëî÷-
íûé, îñòàëüíûå òèïà ÌËÒ.
Êîíäåíñàòîðû: Ñ1, Ñ6, Ñ9 òèïà Ê73-17, ýëåêòðî-
ëèòè÷åñêèå êîíäåíñàòîðû Ñ2 - Ñ8 - Ê50-6õ25 Â.
Òðàíñôîðìàòîð Ò1-ÒÀ14-127/220-50.
Îïòðîííûå òèðèñòîðû VS1 è VS2 - ÀÎÓ115Ä,
ÀÎÓ103Â.
Òèðèñòîðû VS3, VS4 - T10-50-8, T142-50-8.
Äèîäû VD23, VD24 - Ä10-50-8, Ä112-50-8.
Òèðèñòîðû VS3 è VS4 - äèîäû VD23, VD24 óñòàíîâ-
ëåíû íà îõëàäèòåëè 0241, òðàíçèñòîð VT3 - íà ðàäè-
àòîðå 25 ñì2, ñòàáèëèòðîíû VD7 è VD8 òèïà Ä815Å
- íà ðàäèàòîðå, èçãîòîâëåííîì èç ïëàñòèíû àëþìè-
íèÿ Ï-îáðàçíîé ôîðìû, ïëîùàäü 6 ñì2.
Ýëåêòðîäâèãàòåëè ïîñòîÿííîãî òîêà ñ òàõîãåíåðà-
òîðîì ìîùíîñòüþ 1-4,7 êÂò.  ñëó÷àÿõ, êîãäà òàõîãå-
íåðàòîð èìååò íåçàâèñèìîå âîçáóæäåíèå, íåîáõîäè-
ìî ïðåäóñìîòðåòü âûïðÿìèòåëü.
Íàëàæèâàíèå ýëåêòðîïðèâîäà ñâîäèòñÿ ê óñòàíîâ-
êå ñ ïîìîùüþ ðåçèñòîðà R9 íà÷àëüíîãî óðîâíÿ óï-
ðàâëÿþùåãî íàïðÿæåíèÿ, çàòåì ðåçèñòîðîì R27 óñ-
òàíàâëèâàþò îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè ýëåêòðîäâèãàòå-
ëÿ. Ðåãóëèðóþò ñêîðîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ðåçèñòîðîì
R5.
Ýëåêòðîïðèâîäû â íàìîòî÷íî-ðàçìîòî÷íûõ ðåæè-
ìàõ äëÿ ëåíòî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ýêñïëóàòèðóþòñÿ â òå-
÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè è ïîêàçàëè âûñîêóþ íà-
äåæíîñòü. Èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ áóìàãè è äðó-
ãèõ öåëåé.

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 25


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ

Còåíä äëÿ èñïûòàíèÿ


ïîíèìàòü â ñìûñëå ðàñïëàâëåíèÿ îñòàòêîâ
ýòîãî ïðèïîÿ íà òåïëîîòâîäå. Âûâîäû òèðè-
ñòîðà íå ïåðåïóòàþòñÿ: àíîäíûé äëèííåå è

áëîêîâ ýëåêòðîííîãî òîëùå.


È â çàêëþ÷åíèå íåñêîëüêî ñëîâ î õàðàê-
òåðíûõ íåèñïðàâíîñòÿõ áëîêîâ ÝÌ è ÌÁ.

çàæèãàíèÿ áåíçîïèëû ×àùå âñåãî âûõîäÿò èç ñòðîÿ âûñîêî-


âîëüòíûå òðàíñôîðìàòîðû. Òîãäà çàæèãàíèå
èëè íå ðàáîòàåò ñîâñåì, èëè äàåò î÷åíü ñëà-
áóþ èñêðó ïðè âñåõ íîðìàëüíûõ îñöèëëî-
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 7,9,10/2001) Â. Ì. Ïàëåé, ã. ×åðíèãîâ ãðàììàõ.
Êàê ïðàâèëî, ïðè íàãðåâå â äèîäàõ è òè-
Ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñòåíäîì. Îòâåð- åìêîñòè ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïðè åå óìåíü- ðèñòîðå óòå÷êè ïîÿâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêè âî
íèòå ïîâîðîòíûå óçëû âîçáóæäåíèÿ è óñòà- øåíèè êîíäåíñàòîð óñïåâàåò çàðÿäèòüñÿ äî âñåõ áëîêàõ, íî â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòå-
íîâèòå áëîê çàæèãàíèÿ íà ñòàíèíó. Ïðè áîëüøîãî íàïðÿæåíèÿ, è ïîýòîìó âî âòîðè÷- ïåíè, ïîýòîìó, çàìåíèâ äèîäû, íå òîðîïè-
ýòîì îí çàôèêñèðóåòñÿ âòóëêîé è øòèôòàìè íîé îáìîòêå òðàíñôîðìàòîðà ôîðìèðóåò- òåñü ìåíÿòü è òèðèñòîð. Åñëè âñå îñòàëüíûå
â ïîëîæåíèè, êîãäà âûñîêîâîëüòíàÿ êàòóø- ñÿ èìïóëüñ ìåíüøåé ìîùíîñòè, íî áîëüøå- ýëåìåíòû â íîðìå, òî ñ òàêèì òèðèñòîðîì
êà íàïðàâëåíà â ñòîðîíó ðàçðÿäíèêà. ãî íàïðÿæåíèÿ. Íà ïåðâûé âçãëÿä èñêðà ñòà- áëîê ìîæåò ðàáîòàòü óäîâëåòâîðèòåëüíî.
Îòïóñòèòå óçëû âîçáóæäåíèÿ. Îíè äîëæ- íîâèòñÿ âðîäå áû ëó÷øå, íî â äâèãàòåëå Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ïîñëå ïðîãðåâà áëîê ðåç-
íû ïðèæàòüñÿ ïðóæèíàìè ê áëîêó çàæèãàíèÿ. ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò íåïîëíîå ñãîðàíèå êî ïðåêðàùàåò ðàáîòàòü, à ïîñëå îñòûâà-
Âñòàâüòå âûñîêîâîëüòíûé ïðîâîä ðàçðÿäíè- òîïëèâíîé ñìåñè. Åñëè ïîñëå ýòîãî âñå æå íèÿ âîññòàíàâëèâàåòñÿ, ïðè÷åì òàêæå ðåç-
êà â âûñîêîâîëüòíûé òðàíñôîðìàòîð (âòîðîé “ïèëà” îñòàëàñü, à èñêðà ñëàáàÿ è ñ ïåðå- êî. Òàêîå ÿâëåíèå íàáëþäàåòñÿ ïðè íàðóøå-
âûâîä ðàçðÿäíèêà, åñòåñòâåííî, çàçåìëåí). áîÿìè, òî ïðèäåòñÿ çàìåíèòü òèðèñòîð - íà íèè ïàéêè âûâîäà óïðàâëÿþùåãî ýëåêòðîäà
Óñòàíîâèòå çàçîð ðàçðÿäíèêà 1,5-2 ìì, ïðîâîäàõ âûíåñòè òèðèñòîð òèïà ÊÓ202Ì, Í òèðèñòîðà. Ïðè íîðìàëüíîé ðàáîòå èì-
ðåãóëÿòîð ÷àñòîòû - íà ìèíèìóì è âêëþ÷è- è çàêðåïèòü åãî ãäå-íèáóäü â ïîäõîäÿùåì ìå-
òå ïèòàíèå. Ïîâîðà÷èâàéòå ðåãóëÿòîð äî ñòå. Òàê æå, êñòàòè, ìîæíî ïîñòóïèòü è ñ âû-
ïîëó÷åíèÿ èíòåðåñóþùåé âàñ ÷àñòîòû. Èñ- ñîêîâîëüòíûì òðàíñôîðìàòîðîì, åñëè âçÿòü
êðà â çàçîðå äîëæíà áûòü ñòàáèëüíîé, áåç åãî îò ìîïåäà èëè ìîòîöèêëà.
ïåðåðûâîâ âî âñåì äèàïàçîíå ÷àñòîò.  íå- Ìîæíî âçÿòü êðèñòàëë îò õîðîøåãî èñ-
êîòîðûõ ñëó÷àÿõ íà ñàìîé âûñîêîé ÷àñòîòå ïðàâíîãî òèðèñòîðà è óñòàíîâèòü åãî âìå-
ìîæåò íå óñïåòü çàêðûòüñÿ òèðèñòîð, òîãäà ñòî îòêàçàâøåãî ñëåäóþùèì îáðàçîì: ñíà-
óìåíüøèòå ÷àñòîòó è ùåëêíèòå òóìáëåðîì ÷àëà íóæíî ðàçîáðàòü òèðèñòîð ÊÓ202Ì
ïèòàíèÿ. èëè Í (ïåðåä ðàçáîðêîé îáÿçàòåëüíî õîðî-
Óìåíüøèòå è óâåëè÷üòå çàçîð ðàçðÿäíè- øåíüêî åãî ïðîçâîíèòå, â òîì ÷èñëå è â
êà. Ïðè áîëüøîì çàçîðå èñêðà íå äîëæíà íàãðåòîì ñîñòîÿíèè). Äëÿ ýòîãî áîêîðåçàìè à á
ïðîïàäàòü (âïëîòü äî 5...6 ìì). èëè íàäôèëåì àêêóðàòíî îáðåæüòå âûâîäû ðèñ.14
Îòêëîíèòå óçåë âîçáóæäåíèÿ êàòóøêè ïè- òèðèñòîðà, ÷òîáû îñâîáîäèòü æãóòèêè âûâî-
òàíèÿ. Èñêðà ñòàíåò ñëàáåå è, íàêîíåö, äîâ êðèñòàëëà. Ïðè ýòîì âàæíî íå çàêëåïàòü
ïðîïàäåò - óìåíüøèòüñÿ íàïðÿæåíèå ïèòà- òðóá÷àòûå âûâîäû àíîäà è óïðàâëÿþùåãî
íèÿ áëîêà. Ïî ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîìó ýëåêòðîäà. Íîæîâêîé ïî ìåòàëëó ó ñàìîãî
óãëó îòêëîíåíèÿ, ïðè êîòîðîì åùå ñîõðàíÿ- êîðïóñà îáðåæüòå ðåçüáîâîé âûâîä êàòîäà.
åòñÿ èñêðà, ìîæíî ñóäèòü î êà÷åñòâå áëîêà. Çàæàâ òèðèñòîð â òèñêè, íå äîïóñêàÿ åãî äå-
Óñòàíîâèòå ñðåäíþþ ÷àñòîòó, è åñëè íóæ- ôîðìàöèè, êàê ìîæíî áëèæå ê êîðïóñó ïî
íî èñïûòàòü áëîê íà ýëåêòðè÷åñêóþ ïðî÷- êðóãó îáðåæüòå ñâàðíîé øîâ êðûøêè òèðè-
íîñòü, ïîòèõîíüêó îòêëîíèòå óçåë âîçáóæäå- ñòîðà, ïîâåðíóâ åå ïîñëå ýòîãî ïàññàòèæà-
íèÿ êàòóøêè óïðàâëåíèÿ. Èñêðà ñòàíîâèòñÿ ìè. Êðûøêà îòùåëêíåòñÿ.
ïðåðûâèñòîé, íî ìîùíîé. Íî â òàêîì ðåæè- Àêêóðàòíî ñíèìèòå åå âåðõ, îòêðîåòñÿ
ìå áëîê äîëãî ðàáîòàòü íå äîëæåí (è íå ìî- äîñòóï ê êðèñòàëëó. Åñëè îí îêàæåòñÿ êâà-
æåò). Åñëè ïîñëå òàêîãî èñïûòàíèÿ îí îòêà- äðàòíûì, âàø òðóä ïîøåë íàñìàðêó, êðèñ- ðèñ.15
çàë, òî íà äâèãàòåëå îí íàâåðíÿêà íå ñìîã òàëë îòäåëèòü îò êîðïóñà íåâîçìîæíî (õî- ïóëüñ íàïðÿæåíèÿ óïðàâëåíèÿ 3 Â (ðèñ.14,à),
áû ðàáîòàòü íîðìàëüíî. òÿ òèðèñòîð ïî-ïðåæíåìó ìîæíî èñïîëüçî- à ïðè îáðûâå - äî 50 Â (ðèñ.14,á).
Âêëþ÷èòå ïèòàíèå ïîäîãðåâàòåëÿ è óñòà- âàòü). Íî åñëè îí êðóãëûé, ïðîãðåéòå êîðïóñ Íà ðèñ.15 ïîêàçàíà ôîðìà íàïðÿæåíèÿ
íîâèòå ñðåäíþþ ÷àñòîòó. Ïðè íîðìàëüíîé òèðèñòîðà ìîùíûì õîðîøî ïðîãðåòûì ïà- íà êàòóøêå ïèòàíèÿ îäíîïîëóïåðèîäíîãî
ðàáîòå áëîêà è çàçîðå 3 ìì õàðàêòåð èñ- ÿëüíèêîì, çàõâàòèâ âñå âûâîäû òîëñòûì ïèí- âûïðÿìèòåëÿ. Ïîëîæèòåëüíûé èìïóëüñ õà-
êðîîáðàçîâàíèÿ â íàãðåòîì ñîñòîÿíèè ïðàê- öåòîì èëè äëèííîãóáöàìè êàê ìîæíî áëèæå ðàêòåðèçóåò ïðîöåññ çàðÿäà êîíäåíñàòî-
òè÷åñêè íå èçìåíÿåòñÿ. ê êðèñòàëëó. Äëÿ óñêîðåíèÿ ïðîöåññà äåìîí- ðà, à îòðèöàòåëüíûé - çàêðûòîå ñîñòîÿíèå
Òåïåðü ïîäêëþ÷èòå ê ÌÁ îñöèëëîãðàô. òàæà êðèñòàëëà íàáåðèòå íà ïàÿëüíèê ïî- âûïðÿìèòåëüíîãî äèîäà.
Áåñêîðïóñíûå äèîäû óäîáíåå çàìåíèòü íà áîëüøå ïðèïîÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïëîùàäè
ÊÄ102Á èëè íà ÊÄ103Á (òîæå ñ ñèíåé òî÷- òåïëîïåðåäà÷è.
êîé, íî ó ïîñëåäíåãî öâåò êîðïóñà îáÿçà- Åñëè êðèñòàëë ïîêðûò ãåðìåòèçèðóþùèì Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó
òåëüíî ÷åðíûé). Îáðàòíîå íàïðÿæåíèå ó êîìïàóíäîì, ïðåäâðèòåëüíî àêêóðàòíî óäà-  ñòàòüå À.Ã.Çûçþêà "Ïðîñòûå ìîùíûå
ÊÄ103Á âñåãî ëèøü 50 Â, íî ëó÷øå óñòàíî- ëèòå åãî. Ïðè óñòàíîâêå äåìîíòèðîâàííîãî ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ" (ÐÝ 10/2001),
âèòü äèîä 2Ä102Á ñ îðàíæåâîé òî÷êîé. êðèñòàëëà íà òåïëîîòâîä ïå÷àòíîé ïëàòû óï- ñ.3-5 èìåþòñÿ ñëåäóþùèå îïå÷àòêè:
Îáû÷íî çàìåíà îäíîãî ýëåìåíòà ñóùåñò- ðàâëåíèÿ ñíà÷àëà õîðîøî ïðîãðåéòå ìåñ- 1) íà ñ.4, ñðåäíÿÿ êîëîíêà, 4-ÿ ñòðîêà
âåííûõ óëó÷øåíèé â ðàáîòå áëîêà íå äàåò. òî óñòàíîâêè, à çàòåì ïðèëîæèòå ê íåìó ñíèçó âìåñòî "ÊÓ402" äîëæíî áûòü "ÊÖ402";
Ëó÷øå äèîäû ìîñòà çàìåíèòü âñå ñðàçó. È íîâûé êðèñòàëë è ïîçàáîòüòåñü î áûñòðîì 2) íà ñ.5 ëåâàÿ êîëîíêà, 5-ÿ ñòðîêà ñíèçó
åñëè âñå æå óòå÷êà îñòàëàñü (îñöèëëîãðàô îõëàæäåíèè êîíñòðóêöèè, íå äîïóñêàÿ ïîïà- âìåñòî "1000-2000 ìêÀ" äîëæíî áûòü "1000-
ïîêàçûâàåò ïóíêòèðíûé ãðàôèê (ñì. ðèñ.3.ã äàíèÿ îëîâÿíî-ñâèíöîâîãî ïðèïîÿ íà ìåñòî 2000 ìêÔ";
â ÐÝ7/2001), ïðåæäå ÷åì ïðèíèìàòüñÿ çà òè- ïàéêè. Ýòó îïåðàöèþ íåîáõîäèìî ïðîèçâî- 3) íà ñ.5, ñðåäíÿÿ êîëîíêà, 3-ÿ ñòðîêà
ñíèçó âìåñòî "ïðîâîäîâ" äîëæíî áûòü
ðèñòîð, ïîïðîáóéòå çàìåíèòü êîíäåíñàòîð äèòü êàê ìîæíî áûñòðåå. Ïðèìåíÿéòå äëÿ "ïðèáîðîâ".
íà çàâåäîìî èñïðàâíûé. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ïàéêè íèçêîòåìïåðàòóðíûå ïðèïîè, è ïîýòî- Ïðèíîñèì câîè èçâèíåíèÿ
èìåòü ââèäó, ÷òî èñêðà áóäåò çàâèñåòü îò åãî ìó âûðàæåíèå “õîðîøî ïðîãðåòü” ñëåäóåò

26 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ

Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå


www.nnov.rfnet.ru
Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîòèâîóãîííàÿ ñèñòåìà âåäåííîì äâèãàòåëå ñõåìà ïëàâíî (áåç èñêðû) îòêëþ÷àåòñÿ. Ìîù-
Íà îñíîâå âñåãî äâóõ äåøåâûõ èíòåãðàëüíûõ òàéìåðîâ òèïà íîñòü èñêðû çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû òðàíçèñòîðà VT2, è íà ãî-
555(ÊÐ1006ÂÈ1) ìîæíî ñîáðàòü àâòîìîáèëüíóþ ïðîòèâîóãîííóþ ðÿ÷åì äâèãàòåëå óìåíüøàåòñÿ, à íà õîëîäíîì - óâåëè÷èâàåòñÿ, îá-
ñèñòåìó, ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà êîòîðîé ïîêàçàíà íà ðèñ.1. ëåã÷àÿ çàïóñê.
Òèðèñòîð îáåñïå÷èâàåò ñðàáàòûâàíèå òàéìåðà  òîëüêî îò äàò- Ïðè çàìûêàíèè è ðàçìûêàíèè êîíòàêòîâ ïðåðûâàòåëÿ èìïóëüñ
÷èêîâ-âûêëþ÷àòåëåé, ðàñïîëîæåííûõ â óÿçâèìûõ òî÷êàõ ìàøèíû. êðàòêîâðåìåííî îòêðûâàåò VT1 è VT2. Ïðè çàêðûâàíèè VT2 âîç-
Òàéìåð À âûïîëíÿåò äâîéíóþ ôóíêöèþ - îáåñïå÷èâàåò âðåìÿ âû- íèêàåò èñêðà. Êîíäåíñàòîð Ñ2 ñãëàæèâàåò ïèê èìïóëüñà íàïðÿ-
äåðæêè (îíî ïðèìåðíî ðàâíî 1,1 RACA), äîñòàòî÷íîå äëÿ òîãî, æåíèÿ. Ðåçèñòîðû R6 è R5 îãðàíè÷èâàþò ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæå-
íèå íà êîëëåêòîðå VT2 (ïðè äîñòèæåíèè íóæíîãî íàïðÿæåíèÿ VT2
÷òîáû âîäèòåëü, âêëþ÷èâ ïðîòèâîóãîííóþ ñèñòåìó, óñïåë âûéòè ïðèîòêðûâàåòñÿ, îãðàíè÷èâàÿ äàëüíåéøèé ðîñò íàïðÿæåíèÿ). Íà-
èç ìàøèíû, è äëÿ òîãî, ÷òîáû îí, ñåâ â ìàøèíó, óñïåë âûêëþ÷èòü ïðÿæåíèå îòêðûâàíèÿ VT2 çàâèñèò îò íàïðÿæåíèÿ Uáý, êîòîðîå,
åå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, íå íóæíî óñòàíàâëèâàòü âíå ñàëîíà ìàøè- â ñâîþ î÷åðåäü, çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû. Ïðè ðàçîìêíóòûõ êîí-
íû âûêëþ÷àòåëü, ÷òî âñåãäà íåóäîáíî, êðîìå òîãî, çëîóìûøëåí- òàêòàõ ïðåðûâàòåëÿ VT1 è VT2 çàêðûòû. Ïðè äëèòåëüíî çàìêíó-
íèê ìîæåò îáíàðóæèòü ýòîò âûêëþ÷àòåëü. Òóìáëåð äëÿ âêëþ÷åíèÿ òûõ êîíòàêòàõ òîê ÷åðåç Ñ1 ïîñòåïåííî óáûâàåò, VT1 è VT2
è âûêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû ìîæíî ñïðÿòàòü ãäå-íèáóäü çà ïðèáîðíûì ïëàâíî çàêðûâàþòñÿ, çàùèùàÿ êàòóøêó çàæèãàíèÿ îò ïåðåãðåâà.
ùèòêîì àâòîìîáèëÿ. Êîãäà ñèñòåìó âûêëþ÷àþò, òî ñïàäîì âûõîä- Äåòàëè. Êîíäåíñàòîð Ñ1 òèïà ÊÌ èëè Ê73. Ðåçèñòîð R6
íîãî èìïóëüñà òàéìåðà À çàïóñêàåòñÿ òàéìåð Â. Êîãäà æå ñèñ- îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëèçàöèþ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ, è åãî íîìè-
òåìà âêëþ÷åíà, òî òèðèñòîð ïîçâîëÿåò çàïóñòèòü òàéìåð  òîëü- íàë ïîäáèðàþò äëÿ êîíêðåòíîé êàòóøêè çàæèãàíèÿ. Íà ñõåìå óêà-
êî ïðè ñðàáàòûâàíèè îäíîãî èç äàò÷èêîâ - âûêëþ÷àòåëåé çàçåì- çàíî ñîïðîòèâëåíèå R6 äëÿ êàòóøêè Á115. Äëÿ êàòóøêè Á116 ñî-
ëÿþùåãî òèïà, ðàñïîëîæåííûõ â óÿçâèìûõ òî÷êàõ ìàøèíû. ïðîòèâëåíèå R6=11 êÎì. Äëÿ ýòîé êàòóøêè ëó÷øå èñïîëüçîâàòü
Ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå â êà÷åñòâå VT2 òðàíçèñòîðû ÊÒ898À.
Ñõåìà (ðèñ.2) ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêè íà àâòîìîáèëè Äëÿ ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè ñõåìû ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ñî-
ñ êîíòàêòíîé ñèñòåìîé çàæèãàíèÿ. ñòàâíîé òðàíçèñòîð VT2 (ðèñ.3).
Ñõåìà èìååò ñëåäóþùèå ïðåèìóùåñòâà: ìîùíîñòü èñêðû óâå- Àâòîòåñòåð
ëè÷åíà; êîíòàêòû ïðåðûâàòåëÿ íå îáãîðàþò; íå íóæåí ðåçèñòîð Ñ ïîìîùüþ ýòîãî ïðèáîðà ìîæíî èçìåðèòü íàïðÿæåíèå â ñè-
â öåïè êàòóøêè çàæèãàíèÿ; ïðè âêëþ÷åííîì çàæèãàíèè, íî íåçà- ñòåìå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ (øêàëà 0-15 Â), îïðåäåëèòü ÷èñëî îáî-
ðîòîâ êîëåí÷àòîãî âàëà äâèãàòåëÿ (äèàïàçîíû èçìåðåíèÿ îò 0 äî
1500 îá/ìèí è îò 0 äî 5000 îá/ìèí), ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü
ðåãóëèðîâêè çàçîðà ìåæäó êîíòàêòàìè ïðåðûâàòåëÿ è ñîñòîÿíèå
ïðóæèíû ïîäâèæíîãî êîíòàêòà, óñòàíîâèòü ìîìåíò çàæèãàíèÿ, ïðî-
êîíòðîëèðîâàòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü öåíòðîáåæíîãî ðåãóëÿòîðà
îïåðåæåíèÿ çàæèãàíèÿ.
Ïðèíöèïèàëüåàÿ ñõåìà àâòîòåñòåðà ïîêàçàíà íà ðèñ.4. Êîã-
äà êëàâèøè ïåðåêëþ÷àòåëÿ SB1 íàõîäÿòñÿ â íåéòðàëüíîì ïîëî-
æåíèè, îí ðàáîòàåò â ðåæèìå èçìåðåíèÿ íàïðÿæåíèÿ. Ãíåçäî “-
V” (XS4) ñîåäèíÿþò ñ ìàññîé àâòîìîáèëÿ èëè ìîòîöèêëà, à ãíåç-
äî “+V” (XS1) ïîäêëþ÷àþò ê òî÷êå, ãäå íåîáõîäèìî èçìåðèòü íà-
ïðÿæåíèå. Øêàëà ïðèáîðà ðàâíîìåðíà îò 0 äî 15 Â.
Íàæàâ êëàâèøó “à” ïåðåêëþ÷àòåëÿ SB1.1, ïðîâåðÿþò ðåãóëè-
ðîâêó çàçîðà ìåæäó êîíòàêòíîé ïàðîé ïðåðûâàòåëÿ è ñîñòîÿíèå
ïðóæèíû ïîäâèæíîãî êîíòàêòà (ÏÊ). Äëÿ ýòîãî ãíåçäà “-V” ñîåäè-
íÿþò ñ ìàññîé, “+V” - ñ ïîëîæèòåëüíîé êëåììîé àêêóìóëÿòîðà,
à “Ïʔ ïîäêëþ÷àþò ê ïîäâèæíîé êîíòàêòíîé ïëàñòèíå ïðåðûâà-
òåëÿ. Çàïóñêàþò äâèãàòåëü. Êîãäà êîíòàêò ïðåðûâàòåëÿ ðàçîìê-
íóò, òðàíçèñòîð VT1 îòêðûò, êîãäà çàìêíóò, íà áàçó VT1 ïîäàåò-
ñÿ “ìèíóñ” èñòî÷íèêà, è òðàíçèñòîð çàïèðàåòñÿ. Âî âðåìÿ ðàáî-
òû äâèãàòåëÿ íà íàãðóçêå VT1 (ðåçèñòîð R4) - èìïóëüñíîå íàïðÿ-
æåíèå. ×àñòîòà ñëåäîâàíèÿ èìïóëüñîâ ðàâíà ÷àñòîòå èñêðîîá-
ðèñ.1 ðàçîâàíèÿ, à ñêâàæíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ äëèòåëüíîñòüþ çàìêíóòî-
ãî ñîñòîÿíèÿ êîíòàêòíîé ïàðû.
Òîê ÷åðåç ìèêðîàìïåðìåòð
ÐÀ1, ïîäêëþ÷åííûé ïàðàëëåëü-
íî R4, îáðàòíî ïðîïîðöèîíà-
ëåí ñêâàæíîñòè è äëèòåëüíîñòè
âðåìåíè çàìêíóòîãî ñîñòîÿíèÿ
êîíòàêòîâ ïðåðûâàòåëÿ. Ïî âå-
ëè÷èíå òîêà ñóäÿò î âåëè÷èíå
çàçîðà ìåæäó êîíòàêòíîé ïà-
ðîé. Åñëè óïðóãîñòü ïðóæèíû
ïîäâèæíîé ïëàñòèíû ìàëà, òî
âðåìÿ çàìûêàíèÿ è äëèòåëüíîñòü
çàìêíóòîãî ñîñòîÿíèÿ êîíòàêò-
íîé ïàðû óìåíüøàòñÿ, à òîê,
ðèñ.2 ðèñ.3 ïðîòåêàþùèé ÷åðåç ñòðåëî÷-

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 27


ÀÂÒÎ-Ì
ÌÎÒÎ / ÄÐËÓßÁÐËÈÞÊÁ
ÀÎÇÍÀÒÅËÜÍÛÕ
íûé ïðèáîð, óâåëè÷èòñÿ. Çíà÷èò,
ïðè íîðìàëüíîé óïðóãîñòè ïðó-
æèíû ñ èçìåíåíèåì îáîðîòîâ äâè-
ãàòåëÿ ñòðåëêà ïðèáîðà ïîêàçûâà-
åò äëèòåëüíîñòü çàìêíóòîãî ñî-
ñòîÿíèÿ êîíòàêòíîé ïàðû è íå îò-
êëîíÿåòñÿ. Àìïëèòóäà èìïóëüñîâ
ñòàáèëèçèðîâàíà öåïî÷êîé VD3
R3, è ïîêàçàíèÿ ïðèáîðà íå çàâè-
ñÿò îò êîëåáàíèé íàïðÿæåíèÿ áîð-
òîâîé ñåòè.
Íàæàâ êíîïêó “îá/ìèí” (SB1.2),
èçìåðÿþò ñêîðîñòü âðàùåíèÿ êî-
ëåí÷àòîãî âàëà äâèãàòåëÿ èëè ïðî-
âåðÿþò ðàáîòîñïîñîáíîñòü öåíò-
ðîáåæíîãî ðåãóëÿòîðà îïåðåæå-
íèÿ óãëà çàæèãàíèÿ. Àâòîòåñòåð
ïîäñîåäèíÿþò ê áîðòîâîé ñåòè.
Ñèãíàë ñ ãíåçäà “Ïʔ (XS2) ïîñòó-
ïàåò íà ÷àñòîòîìåð, ïåðâûé êàñ-
êàä êîòîðîãî íà òðàíçèñòîðå VT2 ðèñ.4
- óñèëèòåëü-ôîðìèðîâàòåëü, îáåñ-
ïå÷èâàþùèé ïîäà÷ó íà âõîä îäíîâèáðàòîðà (íà òðàíçèñòîðàõ VT3, ïå HL1. Îäíèì êîíöîì åå ïîäêëþ÷àþò ê ãíåçäó “ÑҔ ïðèáîðà,
VT4) èìïóëüñà, ñîîòâåòñòâóþùåãî âðåìåíè ïîÿâëåíèÿ ïåðâîé à äðóãèì - íà ìàññó àâòîìàøèíû. Ñëåäÿò çà îáîðîòàìè êîëåí-
ïîëîæèòåëüíîé ïîëóâîëíû (ìîìåíò îáðàçîâàíèÿ èñêðû). Ïðè ïî- ÷àòîãî âàëà, èõ ÷èñëî äîëæíî áûòü 750-800 îá/ìèí.
äà÷å íà âõîä îäíîâèáðàòîðà êîðîòêèõ ïîëîæèòåëüíûõ èìïóëüñîâ Àâòîòåñòåð ñîáðàí â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå ðàçìåðîì
íà åãî âûõîäå (êîëëåêòîð òðàíçèñòîðà VT4) îáðàçóþòñÿ ïðÿìî- 150õ100õ60 ìì íà äâóõ ïå÷àòíûõ ïëàòàõ, çàêðåïëåííûõ íà åãî
óãîëüíûå èìïóëüñû ôèêñèðîâàííîé àìïëèòóäû è äëèòåëüíîñòè. Àìï- âåðõíåé è íèæíåé ñòåíêàõ. Íà ïåðåäíåé ïàíåëè ïðèáîðà óñòà-
ëèòóäà èìïóëüñîâ îïðåäåëÿåòñÿ íàïðÿæåíèåì ñòàáèëèçàöèè VD6 íîâëåíû ìèêðîàìïåðìåòð, ïåðåêëþ÷àòåëè è ÷åòûðå ãíåçäà. SB1
è ñîïðîòèâëåíèÿìè ðåçèñòîðîâ R15, R17, à äëèòåëüíîñòü çàâè- - êíîïî÷íûé ïåðåêëþ÷àòåëü Ï2Ê ñ çàâèñèìîé ôèêñàöèåé, SA1 -
ñèò îò âðåìåíè ïåðåçàðÿäêè Ñ3 (Ñ4) ÷åðåç ðåçèñòîð R16. Èìïóëü- òóìáëåð ÒÏ1-2 íà äâà íàïðàâëåíèÿ. Ïîäñòðîå÷íûå ðåçèñòîðû è
ñû çàðÿæàþò êîíäåíñàòîð Ñ6, êîòîðûé ðàçðÿæàåòñÿ ÷åðåç ðå- êîíäåíñàòîðû - ëþáîãî òèïà. Äèîäû ÊÄ103À ìîæíî çàìåíèòü íà
çèñòîðû R18 - R22. Âåëè÷èíó ðàçðÿäíîãî òîêà ïîäáèðàþò òàê, ÷òî- Ä220. Ñòðåëî÷íûé èíäèêàòîð - ìèêðîàìïåðìåòð ìàðêè Ì261Ì
áû îòêëîíåíèå ñòðåëêè ïðèáîðà áûëî ìàêñèìàëüíî íà âåðõíèõ èëè ëþáîé äðóãîé ñ òîêîì ïîëíîãî îòêëîíåíèÿ äî 100 ìêÀ. Ïðè
ïðåäåëàõ ÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà. ýòîì íåîáõîäèìî ïîäîáðàòü ñîïðîòèâëåíèÿ ðåçèñòîðîâ R6 è R8.
Ïðîâåðÿþò óñòàíîâêó ìîìåíòà çàæèãàíèÿ è ðàáîòîñïîñîáíî-
ñòè öåíòðîáåæíîãî ðåãóëÿòîðà ñòðîáîñêîïîì íà íåîíîâîé ëàì- Ìîäåëèñò-êîíñòðóêòîð//-1989-¹7. Ñ.38.

Þíûì ýëåêòðèêàì
 ïðîøëîì ãëàäèëüíûå óòþãè íàãðåâàëè íà ñïåöèàëüíîé
ñòîéêå îêîëî îãíÿ, íà ãîðÿ÷åé ïëèòå èëè ñ ïîìîùüþ ãîðÿ-
ùèõ äðåâåñíûõ óãëåé, êîòîðûå çàãðóæàëè âîâíóòðü óòþãà
Ýëåêòðè÷åñêèé óòþã
÷åðåç âåðõíþþ îòêèäíóþ êðûøêó ñ ðó÷êîé äëÿ ãëàæåíèÿ.
×òîáû óãëè ëó÷øå ãîðåëè, ïî áîêàì êîðïóñà äåëàëè ñïå-
öèàëüíûå îòâåðñòèÿ. Âåíòèëÿöèþ óñèëèâàëè, ðàçìàõèâàÿ
óòþãîì.
Ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ýëåêòðè÷åñòâà ïîÿâèëèñü óòþãè ñ
ýëåêòðè÷åñêèì íàãðåâàòåëüíûì ýëåìåíòîì. Ïåðâûé òàêîé
óòþã äåìîíñòðèðîâàëñÿ íà Ìåæäóíàðîäíîé ýëåêòðîòåõ-
íè÷åñêîé âûñòàâêå â Ïàðèæå â 1881 ã. Ñîâðåìåííûé ýëå-
êòðè÷åñêèé óòþã èìååò íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò, íàãðåâà-
þùèé ìåòàëëè÷åñêóþ ïëàñòèíó – ïîäîøâó óòþãà. Òåìïåðà-
òóðó íàãðåâà ïîäîøâû óñòàíàâëèâàþò, âðàùàÿ ðó÷êó òåð-
ìîðåãóëÿòîðà ñ áèìåòàëëè÷åñêîé ïëàñòèíîé, êîòîðàÿ íà-
ãðåâàÿñü è îñòûâàÿ, ñîîòâåòñòâåííî ðàçìûêàåò è çàìûêà-
åò ýëåêòðè÷åñêóþ öåïü, ïîääåðæèâàÿ óñòàíîâëåííóþ
òåìïåðàòóðó íàãðåâà ïîäîøâû óòþãà.
Áîëüøèíñòâî òêàíåé ãëàäèòü ëó÷øå, åñëè îíè âëàæíûå.
Âîäà ñìÿã÷àåò âîëîêíà òêàíåé è äåëàåò èõ ãèáêèìè. Ïîýòî-
ìó âûïóñêàþò ýëåêòðîóòþãè ñ óâëàæíèòåëåì. Â òàêîì óòþ-
ãå âîäà, ñòåêàÿ èç ñïåöèàëüíîé åìêîñòè âíóòðè åãî, ïîïà-
äàåò íà âíóòðåííþþ ïîâåðõíîñòü íàãðåòîé ïîäîøâû è
ïðåâðàùàåòñÿ â ïàð, êîòîðûé ÷åðåç îòâåðñòèÿ â ïîäîøâå
ïîïàäàåò íà òêàíü è óâëàæíÿåò åå. Íåêîòîðûå óòþãè îñ-
íàùåíû ðåãóëÿòîðîì ïîäà÷è ïàðà.  òàêîì óòþãå åñòü
ïîðøåíü, êîòîðûé ïðè íàæàòèè íà êíîïêó ðåãóëÿòîðà âû-
ïóñêàåò èç îòâåðñòèé â ïîäîøâå ñòðóè ïàðà èëè êàïåëåê
ãîðÿ÷åé âîäû.

28 E-mail:electrik@sea.com.ua
E-mail: electrik@sea.com.uahttp://www.ra-publish.com.ua
http://www.sea.com.ua/ra Ý
Ýëåêòðèê ¹11
0/2001
ÏÀÒÅÐ
ÍÓÒÁ
ÍÐÛÈÉÊÀ
ÔÎÍÄ

Èíòåðåñíûå óñòðîéñòâà èç ìèðîâîãî ïàòåíòíîãî ôîíäà


Óëüòðàçâóêîâîé ýëåêòðî- ìåíòà 7, ðàñïîëîæåííûõ ðàâíî-
äâèãàòåëü îïèñàí â ïàòåíòå ìåðíî (ò.å. ñ øàãîì ïî óãëó 90).
ßïîíèè 1-50743. Óñòðîéñòâî Îò êàæäîãî ïüåçîýëåìåíòà ÷å-
(ðèñ.1) ðàñïîëîæåíî â öèëèíä- ðåç äíèùå êîðïóñà âûõîäÿò âû-
ðè÷åñêîì êîðïóñå 1, çàïîëíåí- âîäû 8. Íà äèñêå 2 ðàçìåùåíû
íîì æèäêîñòüþ 6. Ïî îñè êîð- êîðîòêèå 4 è äëèííûå 5 ëîïàò-
ïóñà ïðîõîäèò âàë 3, íà êîòî- êè. Ïðè ïîäà÷å âûñîêî÷àñòîòíî-
ðîì óñòàíîâëåí ïëîñêèé äèñê ãî íàïðÿæåíèÿ íà ïüåçîýëåêòðè-
2. Íà äíèùå öèëèíäðà çàêðåï- ÷åñêèå ýëåìåíòû ïîñëåäíèå íà-
ëåíû 4 ïüåçîýëåêòðè÷åñêèõ ýëå- ÷èíàþò êîëåáàòüñÿ.  æèäêîñòè ðèñ.5
âîçíèêàåò äàâëåíèå óëüòðàçâó-
êîâûõ âîëí, êîòîðîå ïåðåäàåò-
ñÿ íà ëîïàòêè, è äèñê íà÷èíàåò
âðàùàòüñÿ. Ñ âàëà óñòðîéñòâà
âðàùåíèå ïåðåäàåòñÿ ê ïîòðå-
áèòåëþ.
Óñòðîéñòâî äëÿ ïåðåêëþ-
÷åíèÿ òðåõôàçíîãî äâèãà-
òåëÿ îïèñàíî â ïàòåíòå ÐÑÒ
89/06065. Ðå÷ü èäåò î ïåðå-
êëþ÷åíèè òðåõ îáìîòîê äâèãà-
òåëÿ íà ñîåäèíåíèå çâåçäîé èëè
òðåóãîëüíèêîì. Äëÿ ýòîãî â ñõå-
ìå (ðèñ.2) èñïîëüçóþòñÿ áèïî-
ëÿðíûå êëþ÷è íà ÊÌÎÏ-òðàí-
çèñòîðàõ 1...5. Â ðåæèìå ïîä-
êëþ÷åíèÿ “òðåóãîëüíèê” âêëþ- ðèñ.6 ðèñ.7
÷åíû êëþ÷è 1, 2, 3, à êëþ÷è 4,
ðèñ.1 5 - âûêëþ÷åíû.  ðåæèìå ïîä-
êëþ÷åíèÿ “çâåçäà” âêëþ÷åíû ìîãóò âîçíèêíóòü ïîâûøåííûå øåííîé ÷àñòîòå ìåðöàíèå òà-
êëþ÷è 4, 5, à êëþ÷è 1, 2, 3 âû- íàïðÿæåíèÿ, êîòîðûå ïîâðåäÿò êîé ëàìïû áóäåò íåçàìåòíî.
êëþ÷åíû. âûêëþ÷àòåëü. Äëÿ óñòðàíåíèÿ  ïàòåíòå ÅÏ 0367456 îïè-
 ïàòåíòå ßïîíèè 1-50774 ýòîãî ïðåäëîæåíà ñõåìà ðèñ.4, ñàíî óñòðîéñòâî äëÿ ñíÿòèÿ
îïèñàí äâèãàòåëü, óïðàâëÿ- â êîòîðîé âûêëþ÷àòåëü çàøóí- ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñò-
åìûé òåïëîâîé ýíåðãèåé. òèðîâàí öåïî÷êîé èç ðåçèñòî- âà. Óñòðîéñòâî (ðèñ.6) íàäåâà-
Íàä ìîðñêîé ïîâåðõíîñòüþ ðà R è ñèìèñòîðà VS. Íà óïðàâ- åòñÿ íà ðóêó ñ ïîìîùüþ ðå-
(ðèñ.3) ãîðèçîíòàëüíî óñòàíîâ- ëÿþùèé ýëåêòðîä ñèìèñòîðà VS ìåøêà 3 è ñîñòîèò èç íèæíåãî
ëåí âàë 1, íà êîòîðûé íàäåò öè- ïîäàåòñÿ íàïðÿæåíèå îò äâó- êîíòàêòà 1, ñîïðèêàñàþùåãîñÿ
ëèíäðè÷åñêèé êðåïåæíûé ýëå- õàíîäíîãî ñòàáèëèòðîíà VD. ñ òåëîì, è ýëåìåíòà èîíèçàöèè
ìåíò 2. Íà ýòîò ýëåìåíò íà Åñëè â ìîìåíò âûêëþ÷åíèÿ íà- âîçäóõà 2. Ïðè èîíèçàöèè âîç-
ñòåðæíÿõ 6 êðåïèòñÿ öèëèíäð 7 ïðÿæåíèå íà âûêëþ÷àòåëå ïðå- äóõà îáðàçóþòñÿ ïàðû ïðîòèâî-
òàêîãî äèàìåòðà, ÷òî åãî íè- âûñèò äîïóñòèìîå, äâóõàíîäíûé ïîëîæíî çàðÿæåííûõ èîíîâ. Åñ-
ðèñ.2 æíÿÿ ÷àñòü ïîãðóæàåòñÿ â ìîð- ñòàáèëèòðîí ïðîáüåòñÿ, íà óï- ëè òåëî ÷åëîâåêà èìååò èçáû-
ñêóþ âîäó 5. Íà ñòåðæíÿõ ñêîëü- ðàâëÿþùèé ýëåêòðîä ñèìèñòî- òî÷íûé çàðÿä îäíîãî çíàêà, òî
çÿò ïîñòîÿííûå ìàãíèòû 3, à íà ðà ïîñòóïèò ñèãíàë, è îí îòêðî- ê èîíèçàòîðó áóäóò ïðèòÿãèâàòü-
âíåøíåé ïîâåðõíîñòè öèëèíäðà åòñÿ. Âûêëþ÷àòåëü áóäåò çà- ñÿ èîíû ïðîòèâîïîëîæíîãî çíà-
íà ñòåðæíÿõ êðåïÿòñÿ ñâåðõïðî- øóíòèðîâàí äî òåõ ïîð, ïîêà êà è ðåêîìáèíèðîâàòü ñ çàðÿäà-
âîäÿùèå ýëåìåíòû 4. Ýòè ñâåðõ- íàïðÿæåíèå íå âîéäåò â íîðìó, ìè òåëà.  ðåçóëüòàòå ñòàòè÷å-
ïðîâîäÿùèå ýëåìåíòû âûáðà- äâóõàíîäíûé ñòàáèëèòðîí çà- ñêèé çàðÿä òåëà óìåíüøàåòñÿ
íû òàê, ÷òî â ìîðñêîé âîäå (áî- êðîåòñÿ, è ñõåìà ïåðåéäåò â âïëîòü äî èñ÷åçíîâåíèÿ.
ëåå õîëîäíîé, ÷åì âîçäóõ) îíè ïîëíîñòüþ îòêëþ÷åííîå ñîñòî-  ïàòåíòå ßïîíèè 2-33874
ÿâëÿþòñÿ ñâåðõïðîâîäÿùèìè, à ÿíèå. îïèñàí ñïîñîá èñïîëüçîâà-
â âîçäóõå ýòî îáû÷íûå ïðîâîä- Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ äëÿ íèÿ ýíåðãèè âîçäóøíîãî
íèêè. Â ñâåðõïðîâîäÿùåì ñî- ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï îïè- ïîòîêà. Ñîãëàñíî ñïîñîáó
ñòîÿíèè ýëåìåíòû ïðîâîäÿò ñàí â ïàòåíòå ÅÏÂ 0359245. (ðèñ.7) âîçäóøíûé øàð 1 íà
ðèñ.3 áîëüøîé òîê, è ê íèì ïðèòÿãè- Ñõåìà (ðèñ.5) ïèòàåòñÿ îò ïî- ñòðîïàõ ïîäíèìàåò òðóáó èç
âàþòñÿ ïîñòîÿííûå ìàãíèòû. ñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ. Ãåíåðà- òîíêîé ïëåíêè 2 ñ òåïëîèçîëÿ-
Âîçíèêàåò òàê íàçûâàåìûé ýô- òîð âûñîêî÷àñòîòíûõ èìïóëü- öèîííûì ïîêðûòèåì è ñ áîëü-
ôåêò Ìåéñíåðà, è êîëåñî íà÷è- ñîâ 1 âûðàáàòûâàåò èìïóëüñû øèì ïîïåðå÷íûì ñå÷åíèåì íà
íàåò âðàùàòüñÿ. Âðàùåíèå âà- óïðàâëåíèÿ äëÿ äâóõ ìîùíûõ íåêîòîðóþ âûñîòó. Ó ïîâåðõíî-
ëà ïåðåäàåòñÿ ïîòðåáèòåëþ. ÊÌÎÏ-òðàíçèñòîðîâ 2 è 3. Â ñòè çåìëè òðóáà ñóæàåòñÿ è âû-
 ïàòåíòå Ôðàíöèè 2626115 ðåçóëüòàòå íà öåïü, ñîñòîÿùóþ õîäèò ê âåòðîäâèãàòåëþ 3. Çà
îïèñàíà ñõåìà çàùèòû âû- èç èíäóêòèâíîãî áàëëàñòà 4 è ñ÷åò ðàçíèöû àòìîñôåðíîãî
êëþ÷àòåëÿ ïðè ðàçìûêà- ëþìèíåñöåíòíîé ëàìïû 5, ïî- äàâëåíèÿ îáðàçóåòñÿ èíòåíñèâ-
íèè. Äåëî â òîì, ÷òî ïðè ðàç- äàåòñÿ ïåðåìåííîå âûñîêî÷àñ- íûé âîçäóøíûé ïîòîê, êîòîðûé
ðèñ.4 ìûêàíèè èíäóêòèâíîé íàãðóçêè òîòíîå íàïðÿæåíèå. Íà ïîâû- ïèòàåò âåòðîäâèãàòåëü.

Ýëåêòðèê ¹1
8/12/0
20 1
01 E-mail:electrik@sea.com.ua
E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua
http://www.sea.com.ua/ra 29
ÄËß ËÞÁÎÇÍÀÒÅËÐÜÓÍÁÛ
ÐÕÈÊ/ÀÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ

Çàêîíû ïîäêëþ÷åíèÿ ñîëíå÷íûõ ýëåìåíòîâ


Âñå êðåìíèåâûå ñîëíå÷íûå ýëåìåíòû öèÿ íàçûâàåòñÿ áàòàðååé.
ãåíåðèðóþò ýëåêòðè÷åñêîå íàïðÿæåíèå Ïðè ðàáîòå ñ ñîëíå÷íûìè áàòàðåÿìè
îêîëî 0,5 Â. ×òî êàñàåòñÿ òîêà, òî îí çà- ñòàëêèâàþòñÿ ñ ÿâëåíèåì, íå èìåþùèì
âèñèò îò èíòåíñèâíîñòè ñâåòà è îò ðàçìå- ìåñòà ïðè èñïîëüçîâàíèè îáû÷íûõ èñòî÷-
ðà ýëåìåíòà. Íà ðèñ.1 ïîêàçàíà õàðàê- íèêîâ ïèòàíèÿ. Ýòî ÿâëåíèå íàçûâàåòñÿ
òåðèñòèêà ñîëíå÷íîãî ýëåìåíòà (òîê ïîêà- îáðàòíûì ñìåùåíèåì. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî
çàí â óñëîâíûõ åäèíèöàõ). Óðîâåíü îñâå- èìååòñÿ íàáîð èç ïîñëåäîâàòåëüíî âêëþ-
ùåííîñòè 100 ìÂò/ñì2 ñîîòâåòñòâóåò ïðÿ- ÷åííûõ ñîëíå÷íûõ ýëåìåíòîâ, íàãðóæåííûõ
ìîìó ïîòîêó ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ â ïîë- íà ðåçèñòîð. Íà ðåçèñòîðå âûäåëÿåòñÿ
ñóììàðíîå íàïðÿæåíèå, è ïî íåìó òå÷åò ðèñ.1
äåíü. Èç õàðàêòåðèñòèêè ñëåäóåò, ÷òî ïðè
óâåëè÷åíèè òîêà íàãðóçêè íàïðÿæåíèå íà òîê. Åñëè îäèí èç ýëåìåíòîâ ïðè ýòîì çà-
âûõîäå ýëåìåíòà óìåíüøàåòñÿ, ïîêà ïðè òåìíèòü, òî ïðîèçîéäåò ñëåäóþùåå. Ñîë-
íåêîòîðîì òîêå íå óïàäåò äî íóëÿ. Ýòîò íå÷íûé ýëåìåíò, êîòîðûé íå ïðîèçâîäèò
òîê íàçûâàåòñÿ òîêîì êîðîòêîãî çàìûêà- ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïðåâðàùàåòñÿ â
íèÿ.  îòëè÷èå îò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ ïèòà- çâåíî ñ áîëüøèì ñîïðîòèâëåíèåì. Òåïåðü
íèÿ êîðîòêîå çàìûêàíèå ñîëíå÷íîãî ýëå- âñå íàïðÿæåíèå öåïî÷êè ïðèêëàäûâàåòñÿ
ìåíòà íå ïðèâîäèò ê âûõîäó åãî èç ñòðîÿ. íå ê íàãðóçêå, à ê çàòåìíåííîìó ýëåìåí-
Äëÿ ïîâûøåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ñîëíå÷íûå òó.  ðåçóëüòàòå ýëåìåíò ðàçîãðåâàåòñÿ è
ýëåìåíòû ñîåäèíÿþò ïîñëåäîâàòåëüíî. ìîæåò âûéòè èç ñòðîÿ (âçîðâàòüñÿ).
Ïîíÿòíî, ÷òî ïðè ýòîì òîê ãèðëÿíäû îïðå- Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû íåîáõîäè-
äåëÿåòñÿ ýëåìåíòîì ñ íàèìåíüøèì òîêîì. ìî ïàðàëëåëüíî êàæäîìó ýëåìåíòó ïîä-
Äëÿ ïîâûøåíèÿ òîêà ñîëíå÷íûå ýëå- êëþ÷àòü äèîä òàê, ÷òîáû ïðè ðàáîòå ýëå- ðèñ.2
ìåíòû ñîåäèíÿþò ïàðàëëåëüíî. Ïðè ýòîì ìåíòà îí áûë çàïåðò (ðèñ.2). Åñëè òå-
Íà ïðàêòèêå íåöåëåñîîáðàçíî øóíòè-
âûõîäíîå íàïðÿæåíèå îïðåäåëÿåòñÿ ýëå- ïåðü çàòåíèòü îäèí èç ýëåìåíòîâ, òî ïà-
ðîâàòü êàæäûé ýëåìåíò áàòàðåè. Äî-
ìåíòîì ñ íàèìåíüøèì íàïðÿæåíèåì. ðàëëåëüíûé åìó äèîä íà÷èíàåò ïðîâî-
ñòàòî÷íî èñïîëüçîâàòü 4-5 äèîäîâ íà
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ðåàëüíûõ ïðèìåíå- äèòü òîê â îáõîä íåèñïðàâíîãî ýëåìåíòà.
1/4 èëè íà 1/5 ÷àñòü áàòàðåè. Òîãäà ïðè
íèé ñîëíå÷íûå ýëåìåíòû ïðèõîäèòñÿ ñî- Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå öåïî÷êè óìåíüøèò-
çàòåíåíèè íàïðÿæåíèå óìåíüøèòñÿ íà
åäèíÿòü êàê ïàðàëëåëüíîå ñîåäèíåíèå ïî- ñÿ, íî çàòåíåííûé ýëåìåíò èç ñòðîÿ íå
20-25%.
ñëåäîâàòåëüíûõ öåïî÷åê. Òàêàÿ êîìáèíà- âûéäåò.

ÊÍÈÆÍÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
äèðîâàíèÿ è äåøèôðàöèè ëåãêî ÷èòàþòñÿ è äîñòóïíû çëîóìûø-
ëåííèêàì.  ýòîé êíèãå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñîâðåìåííûå òåõíè÷å-
ñêèå ðåøåíèÿ ýëåêòðîííûõ êîäîâûõ çàìêîâ, êîòîðûå ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ îõðàíû ñòàöèîíàðíûõ è ïîäâèæíûõ îáúåêòîâ.
Çàùèòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îò óãîíà è êðàæ.
Â.È.Äèêàðåâ. -ÑÏá: Ëàíü, 2000. Ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ðàçðàáîòêå è îòëàäêå ýëåê-
Ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü âëàäåëüöàì òðîííûõ ñõåì. Êëîä Ãàëëå/ Ïåð. ñ ôðàíö.- Ì.: ÄÌÊ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îðãàíèçàöèÿì è àêöèîíåðíûì îáùå- Ïðåññ, 2001. - 208 ñ.
ñòâàì, çàíèìàþùèìèñÿ ðàçðàáîòêîé è óñòàíîâêîé áëîêèðî- Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñáîðíèê ïðàêòè÷åñêèõ ðåêîìåíäà-
âî÷íûõ, êîíòðîëüíûõ, ñèãíàëüíûõ è ïðîòèâîóãîíî÷íûõ óñò- öèé ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, èçãîòîâëåíèþ è íàëàäêå àíàëîãîâûõ è
ðîéñòâ è ñèñòåì, à òàêæå ìàññîâîìó ÷èòàòåëþ. Äàí îáçîð öèôðîâûõ ýëåêòðîííûõ ñõåì ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ.
îñíîâíûõ çàïîðíûõ è îõðàííûõ óñòðîéñòâ äëÿ ãàðàæåé. Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëåíî îñîáåííîñòÿì èñïîëüçîâàíèÿ ðàç-
Áîëüøèíñòâî ïðîòèâîóãîííûõ óñòðîéñòâ è ñèñòåì äëÿ òðàíñ- íîîáðàçíûõ ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ, âîïðîñàì ðàçðàáîòêè è
ïîðòíûõ ñðåäñòâ îòëè÷àþòñÿ íîâèçíîé, îðèãèíàëüíîñòüþ è èçãîòîâëåíèÿ ïå÷àòíûõ ïëàò è êîðïóñîâ, ìåòîäèêå èñïûòàíèÿ óñ-
çàùèùåíû àâòîðñêèìè ñâèäåòåëüñòâàìè è ïàòåíòàìè. òðîéñòâ è ïîèñêà íåèñïðàâíîñòåé. Îòäåëüíàÿ ãëàâà ïîñâÿùåíà
ðåøåíèþ òèïîâûõ çàäà÷ ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ ìèêðîïðîöåñ-
Ðåìîíò ðàäèîèçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ. Ã.Â.Êó- ñîðîâ è ìèêðîêîíòðîëëåðîâ, ïðåäñòàâëåíû ïðèìåðû ïîëåçíûõ
ëèêîâ.-Ì.: Ñîëîí, 2000. ïîäïðîãðàìì.
Ðàññìîòðåíû îáùèå ïðèíöèïû ðåìîíòà ðàäèîèçìåðè- Êíèãà àäðåñîâàíà êàê ëþáèòåëÿì ýëåêòðîíèêè è ðàäèîòåõíè-
òåëüíûõ ïðèáîðîâ è ìåòîäèêè îòûñêàíèÿ íåèñïðàâíîñòåé â êè, òàê è ïðîôåññèîíàëàì.
óçëàõ ðàäèîàïïàðàòóðû. Ïðèâåäåíî îïèñàíèå ñòðóêòóðíûõ
è ïðèíöèïèàëüíûõ ñõåì íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ ðàäèîèçìåðè- Ðàäèîëþáèòåëüñêèå êîíñòðóêöèè â ñèñòåìàõ êîí-
òåëüíûõ ïðèáîðîâ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. òðîëÿ è çàùèòû. Þ.À. Âèíîãðàäîâ -Ì.: ÑÎËÎÍ-Ð, 2001.
Ïåðåìåíû, ïðîèñõîäÿùèå â íàøåé ñòðàíå, êîñíóëèñü, êîíå÷-
Ýëåêòðîííûå êîäîâûå çàìêè. È.Í.Ñèäîðîâ.-ÑÏá: íî, è ðàäèîëþáèòåëåé. Èñ÷åç äåôèöèò, à ñ íèì è ñòèìóëû ê êîí-
Ïîëèãîí, 2000. ñòðóèðîâàíèþ ýëåêòðîííîãî øèðïîòðåáà - ðàäèîïðèåìíèêîâ, òå-
Ñàìîäåëüíûå êîäîâûå çàìêè îòëè÷àþòñÿ ïîâûøåííîé ñå- ëåâèçîðîâ è ò.ï. Íî çàÿâèëà î ñåáå ýëåêòðîíèêà, èíòåðåñ ê êî-
êðåòíîñòüþ è îáëàäàþò çíà÷èòåëüíûì ïðåèìóùåñòâîì ïå- òîðîé ó íàñ íèêîãäà íå ïîîùðÿëñÿ. Ýòî - òåõíèêà ýëåêòðîííî-
ðåä òåìè, êîòîðûå ïðîäàþò â ìàãàçèíàõ. Ïðîìûøëåííûå êî- ãî êîíòðîëÿ è çàùèòû.
äîâûå çàìêè, êàê ïðàâèëî, ïîñòðîåíû íà îáùåèçâåñòíûõ òåõ- Êíèãà ðàññ÷èòàíà íà ðàäèîëþáèòåëåé, èìåþùèõ íåêîòîðûé
íè÷åñêèõ ðåøåíèÿõ, èõ ïðèíöèïèàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñõå- îïûò â êîíñòðóèðîâàíèè ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû. Íî îíà ìî-
ìû íå ïðåäñòàâëÿþò êàêèõ-ëèáî ñåêðåòîâ, à ïðèíöèïû êî- æåò áûòü ïîëåçíà è ñïåöèàëèñòàì.

30 E-mail:electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹11/2001


ÝËÅÊÐÒÓÐÁÎÐÍÈÎÊÂÀÎÑÒÈ
òåðíîì, îí â 1904 ã. îêîí÷èë Ãîñóäàðñòâåí- âûõàæèâàíèÿ íåäîíîøåííûõ äåòåé, ïðèáîð
íûé óíèâåðñèòåò øòàòà Îãàéî, ïîëó÷èâ ñòå- “èñêóññòâåííûå ëåãêèå” è ìíîãîå äðóãîå.
ïåíü áàêàëàâðà ïî ýëåêòðîòåõíèêå. Åìó Áóäó÷è óâåðåííûì â ñâîèõ ñèëàõ, Êåòòåðèíã
óæå áûëî 28 ëåò. çàìàõíóëñÿ íà ïðîáëåìó ðàêîâûõ çàáîëå-
Êåòòåðèíã óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó â íåáîëü- âàíèé. Îäíàêî ýòà ïðîáëåìà îêàçàëàñü
øóþ êîìïàíèþ NCR â ã. Äåéòîíå (øò. åìó íå ïî çóáàì: ïðåäëîæåííûå èì ëå-
Îãàéî). Ïåðåä êîìïàíèåé ñòîÿëà çàäà÷à ñî- êàðñòâa äàâàëè òîëüêî âðåìåííîå îáëåã÷å-
çäàòü ïðîñòîé è òåõíîëîãè÷íûé òàêñîìåòð - íèå. Òåì íå ìåíåå ïî èíèöèàòèâå Êåòòåðèí-
ïðèáîð äëÿ îòñ÷åòà ïðîéäåííîãî àâòîìîáè- ãà ïðåçèäåíò General Motors À.Ñëîóí îñíî-
ëåì ðàññòîÿíèÿ ñ ïåðåâîäîì åãî â äåíåæ- âàë íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ðà-
íóþ ôîðìó. Çäåñü âïåðâûå ïðîÿâèëñÿ èíæå- êà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòîò èíñòèòóò íîñèò
íåðíûé òàëàíò Êåòòåðèíãà. Îí èçîáðåë èìÿ Ñëîóíà-Êåòòåðèíãà. Èìÿ Êåòòåðèíãà
ñïåöèàëüíûé ýëåêòðîìîòîð (ïðîîáðàç øà- íîñèò òàêæå ó÷åáíûé èíñòèòóò êîìïàíèè
ãîâîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ), ñ ïîìîùüþ êîòî- General Motors, îñíîâàííûé ïî åãî èíèöè-
ðîãî ïðîáëåìà áûëà ðåøåíà. àòèâå.
 1909 ã. Êåòòåðèíã âìåñòå ñî ñâîèì êîì- Çà âðåìÿ ñâîåé èíæåíåðíîé äåÿòåëüíîñ-
ïàíüîíîì Ý. Äèäñîì îñíîâàë êîìïàíèþ òè Êåòòåðèíã ïîëó÷èë áîëåå 140 ïàòåíòîâ
DELCO (Dayton Engeneering Laboratories ÑØÀ. Â êîìïàíèè General Motors îí ïðî-
Company). Çäåñü â òå÷åíèå áóêâàëüíî äâóõ ðàáîòàë äî 1947 ã. Óìåð ×àðëüç Ôðàíêëèí
ëåò Êåòòåðèíã èçîáðåë è ýëåêòðîííîå çàæè- Êåòòåðèíã 24 íîÿáðÿ 1958 ã.
ãàíèå, è ñòàðòåð, è ýëåêòðîãåíåðàòîð. Ñî- Â ÑØÀ Êåòòåðèíã èçâåñòåí êàê àâòîð
îáùåíèÿ î ñâîèõ èçîáðåòåíèÿõ Êåòòåðèíã êíèãè àôîðèçìîâ, êîòîðûå ñ óäîâîëüñòâèåì
ðàçîñëàë ïî âñåì àâòîìîáèëüíûì ôèðìàì èñïîëüçóþò àìåðèêàíöû. Âîò íåêîòîðûå èç
Àìåðèêè. Âñêîðå ê íåìó ïðèì÷àëñÿ ãëàâíûé íèõ:
èíæåíåð ôèðìû Cadillac. Îí ïîïðîñèë óñ- “Õîðîøî ñôîðìóëèðîâàííàÿ ïðîáëåìà
òàíîâèòü ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå íà åãî àâ- óæå íàïîëîâèíó ðåøåíà”;
òîìîáèëü è âìåñòå ñ Êåòòåðèíãîì íàåçäèë “Ðåøåííàÿ ïðîáëåìà êàæåòñÿ ëåãêîé”;
íåñêîëüêî ñîòåí ìèëü ïî äîðîãàì ÑØÀ. “Èçîáðåòàòåëü ìîæåò èìåòü 999 íåóäà÷,
Ãåíèé àâòîìîáèëÿ Ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå Êåòòåðèíãà îòðàáî- íî îäíà óäà÷à èõ ïåðåâåøèâàåò”;
òàëî áåçóêîðèçíåííî, è ãëàâíûé èíæåíåð “Ñàìîå ëó÷øåå îáðàçîâàíèå - êîãäà ÷å-
Ìèëëèîíû ëþäåé ñ óäîâîëüñòâèåì åçäÿò ñêàçàë: “Îʔ.  1912 ã. ïîÿâèëàñü íîâàÿ ìî- ëîâåê äåëàåò íóæíûå âåùè â íóæíîå âðåìÿ”.
â àâòîìîáèëÿõ. Ñîâðåìåííûé àâòîìîáèëü - äåëü àâòîìîáèëÿ Êàäèëëàê ñ ýëåêòðîííûì
íàñòîëüêî ñëîæíàÿ ìàøèíà, ÷òî ãëÿäÿ íà âñå çàæèãàíèåì.
ýòè ñëîæíûå ìåõàíèçìû è “êðóòóþ” ýëåêòðî- Èçîáðåòåíèå ñòàðòåðà ïðîèçâåëî íàñòî- ÍÎÂÎÑÒÈ
íèêó, ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî â àâòîìîáèëü ÿùóþ ðåâîëþöèþ: çà ðóëü àâòîìîáèëÿ ñå- Êîìïàíèÿ Taser International, ïðîèçâî-
âëîæåí òðóä ñîòåí èçîáðåòàòåëåé.  ïðèí- ëè æåíùèíû! Äî ýòîãî àâòîìîáèëü áûë ÷è- äèòåëü íåñìåðòåëüíîãî îðóæèÿ, îáúÿâèëà î
öèïå òàê îíî è åñòü, íî âñå îñíîâíûå ýëå- ñòî ìóæñêèì çàíÿòèåì, æåíùèíàì áûëî íå ñâîåì íàìåðåíèè ñíÿòü îãðàíè÷åíèÿ íà èñ-
êòðè÷åñêèå ñèñòåìû àâòîìîáèëÿ: ýëåêòðîí- ïîä ñèëó êðóòèòü ðó÷êó. Òåïåðü, êîãäà çàïóñê ïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâ TASER M-26 ñ äàëü-
íîå çàæèãàíèå, ýëåêòðîñòàðòåð, ýëåêòðîãå- äâèãàòåëÿ ïðîèçâîäèëñÿ ïðîñòûì íàæàòèåì íîáîéíîñòüþ 7 ì. Ì-26 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
íåðàòîð, ñèñòåìó îñâåùåíèÿ ñàëîíà è ìíî- êíîïêè, æåíùèíû ìûñëåííî áëàãîäàðèëè ìîùíîå ýëåêòðè÷åñêîå øîêîâîå óñòðîéñò-
ãîå äðóãîå èçîáðåë îäèí ÷åëîâåê. Åãî èìÿ èçîáðåòàòåëÿ. âî, âðåìåííî ïîðàæàþùåå íåðâíóþ ñèñòå-
- ×àðëüç Ôðàíêëèí Êåòòåðèíã. Åñëè ó÷åñòü, À ýëåêòðîãåíåðàòîðû, ðàáîòàþùèå îò ìó ÷åëîâåêà. Òåïåðü, ïîñëå îòìåíû çàïðå-
÷òî êðîìå àâòîìîáèëüíûõ èçîáðåòåíèé çà àâòîìîáèëüíîãî äâèãàòåëÿ! Äåëî áûëî äà- òà, Ì-26 áóäóò èñïîëüçîâàòü ïèëîòû, ýêèïà-
íèì ÷èñëèòñÿ èçîáðåòåíèå ôðåîíîâîãî õî- æå íå â ïîäçàðÿäêå àêêóìóëÿòîðîâ íà õîäó. æè ñàìîëåòîâ è îõðàííûé ïåðñîíàë àýðî-
ïîðòîâ.
ëîäèëüíèêà, âîçäóøíîãî êîíäèöèîíåðà, ðàç- Òûñÿ÷è ôåðìåðîâ ÑØÀ îáçàâåëèñü ñîáñò- Îñíîâíûì ïðåèìóùåñòâîì ýòîãî óñòðîé-
ëè÷íîãî ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, òî âåííûìè ýëåêòðîñòàíöèÿìè, ÷òî ðåçêî óâå- ñòâà ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
ìîæíî ïðåäñòàâèòü, êàêîå ìåñòî â èñòîðèè ëè÷èëî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà â ñåëüñêîì áåç ðèñêà ïîâðåäèòü ôþçåëÿæ ñàìîëåòà.
òåõíèêè çàíèìàåò ýòîò èçîáðåòàòåëü. õîçÿéñòâå. Ïðèíöèï äåéñòâèÿ TASER M-26: íà ðàññòî-
 ìîëîäûå ãîäû ïóòü ×àðëüçà Êåòòåðèí-  1916 ã. Êåòòåðèíã ïðîäàë ñâîþ ôèðìó ÿíèå äî 7 ì âûáðàñûâàþòñÿ òîíêèå ïðîâî-
ãà îòíþäü íå áûë óñûïàí ðîçàìè. Îí ðî- DELCO êîìïàíèè General Motors è ñòàë åå äà ñ äàò÷èêàìè íà êîíöàõ, ïî êîòîðûì ïî-
äèëñÿ â ñåìüå íåáîãàòîãî ôåðìåðà â àìå- ñîòðóäíèêîì (íå áåäíûì, åñòåñòâåííî). Îí ñëå ïîïàäàíèÿ â öåëü ïðîõîäèò ýëåêòðè÷å-
ðèêàíñêîé ãëóáèíêå áëèç ã.Ëîóäåíâèëëÿ âîçãëàâèë èññëåäîâàòåëüñêóþ ëàáîðàòîðèþ ñêèé èìïóëüñ, ïàðàëèçóþùèé íåðâíóþ ñè-
(øòàò Îãàéî) 29 àâãóñòà 1876 ã. Îêîí÷èë ìå- General Motors, à â 1920 ã. ñòàë âèöå-ïðå- ñòåìó ÷åëîâåêà. Äàò÷èêè ñïîñîáíû ïðîíèê-
íóòü ïîä îäåæäó òîëùèíîé äî 2 ñì, âêëþ-
ñòíóþ ñðåäíþþ øêîëó, ïîñëå ÷åãî ïîëó÷èë çèäåíòîì êîìïàíèè.  ëàáîðàòîðèè General ÷àÿ êîæàíûå êóðòêè è áîëüøèíñòâî
ïðåäëîæåíèå ñòàòü ó÷èòåëåì â ýòîé æå øêî- Motors Êåòòåðèíã èçîáðåë ýòèëèðîâàííûé è ïóëåíåïðîáèâàåìûõ æèëåòîâ.
ëå (ïðîáëåìà êàäðîâ áûëà è òàì!). Õîòÿ âûñîêîîêòàíîâûé áåíçèí, áûñòðîñîõíóùóþ Ïîäðîáíî ÷èòàéòå íà ñ.19.
Êåòòåðèíã îêàçàëñÿ õîðîøèì ó÷èòåëåì, íî êðàñêó äëÿ àâòîìîáèëåé è ìíîãîå äðóãîå.
åìó õîòåëîñü ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå. Â Íî òåïåðü åãî èíòåðåñû ðàñøèðèëèñü. Â ***
1896 ã. îí ïîñòóïèë â Âóñòåðñêèé êîëëåäæ 1928 ã. Êåòòåðèíã ïðåäëîæèë äëÿ õîëîäèëü- Â ÑØÀ ïðîèçâåäåí çàïóñê ðàêåòû Athena
(øò. Îãàéî). Íî èç-çà èíòåíñèâíîãî ÷òåíèÿ íèêîâ íîâûé õëàäîàãåíò - ôðåîí. Ïðåæíèå I, ïîëåçíîé íàãðóçêîé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
ó ×àðëüçà íà÷àëî ðåçêî óõóäøàòüñÿ çðåíèå. õëàäîàãåíòû áûëè ÿäîâèòûìè è õîëîäèëüíè- ñïóòíèê Starshine 3, êîòîðûé ñîçäàí ñòóäåí-
Ó÷åáó ïðèøëîñü áðîñèòü.  1898 ã. Êåòòå- êè íå ïîëó÷èëè ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Òåïåðü íà- òàìè è øêîëüíèêàìè èç ðàçíûõ ñòðàí ïðè
ïîääåðæêå ÍÀÑÀ. Ñïóòíèê ïðåäñòàâëÿåò
ðèíã ïîâòîðèë ïîïûòêó, ïîñòóïèâ â èíæåíåð- ÷àëîñü ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî õîëîäèëüíè- ñîáîé ïîëóþ àëþìèíèåâóþ ñôåðó äèàìå-
íóþ øêîëó øòàòà Îãàéî. Îïÿòü ïðèøëîñü êîâ, êàæäûé èç ÷èòàòåëåé íàâåðíÿêà èìååò òðîì 94 ñì è ìàññîé 90 êã, íà êîòîðîé óñ-
îñòàâèòü ó÷åáó ïî òîé æå ïðè÷èíå. Êàçàëîñü, äîìà ôðåîíîâûé õîëîäèëüíèê.  ýòî æå òàíîâëåíû 1500 àëþìèíèåâûõ çåðêàë, îò-
ïóòü ê îáðàçîâàíèþ è òâîð÷åñòâó çàêðûò íà- âðåìÿ áûë èçîáðåòåí è âîçäóøíûé êîíäè- ïîëèðîâàííûõ âðó÷íóþ ó÷àùèìèñÿ ñî âñå-
âñåãäà è îñòàåòñÿ âñþ æèçíü ïðîâåñòè â öèîíåð. ãî ìèðà. Ñâåò, îòðàæåííûé îò çåðêàë, ìîæ-
ñåëüñêîé øêîëå. Íî Êåòòåðèíã ïðîÿâèë óïîð- Â 30-å ãîäû Êåòòåðèíã óâëåêñÿ ìåäèöèí- íî áóäåò âèäåòü ñ Çåìëè íåâîîðóæåííûì
ñòâî, ñäàâàÿ ýêçàìåíû áîëüøåé ÷àñòüþ ýêñ- ñêîé òåìàòèêîé. Îí èçîáðåë èíêóáàòîð äëÿ ãëàçîì.

Ýëåêòðèê ¹11/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.sea.com.ua/ra 31


Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðåäëàãàåò ÊÍÈÃÀ-ÏÎ×ÒÎÉ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÏ Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðîâîäèò àêöèþ ïî ïðîäàæå òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû
ïî ñíèæåííûì öåíàì. Öåíû íà èçäàíèÿ ñíèæåíû íà 5–30%. Ñïåøèòå îôîðìèòü çàêàç.
Åñëè ÷èòàòåëåé çàèíòåðåñîâàëî êàêîå-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ èçäàíèé, òî íåîáõîäèìî îôîðìèòü ïî÷òîâûé ïåðåâîä â áëèæàéøåì îòäåëåíèè ñâÿçè ïî àäðåñó: 03110,
ã. Êèåâ-110, à/ÿ 50, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó..  îòðûâíîì òàëîíå áëàíêà ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà ÷åòêî óêàçàòü ñâîé àäðåñ è íàçâàíèå çàêàçûâàåìîé Âàìè êíèãè. Îðãàíèçàöèè
ìîãóò îñóùåñòâèòü ïðîïëàòó ïî á/í ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå: ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð”, ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì îòä. ÓêðÏÈÁ ã. Êèåâ,
ÌÔÎ 322153, êîä 22890000. Æäåì Âàøèõ çàêàçîâ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê (044) 271-44-97; 276-11-26; E-mail: val@sea.com.ua. Öåíû óêàçàíû â ãðí. è âêëþ÷àþò ñòîèìîñòü ïåðåñûëêè.
Âñÿ ðàäèîýëåêòðîíèêà Óêðàèíû. Êàòàëîã. 2001 ã., Ê.Ðàä³îàìàòîð , 96 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00  ïîìîùü ëþáèòåëþ ÑÈ-ÁÈ ðàäèîñâ.Àíòåííû.Ñàìîä. óñ-âà. Ñïð. èíôîðì.Ì.Ñîëîí,2000ã. . . . . . . . 14.00
Âõîäíûå è âûõîäíûå ïàðàìåòðû áûòîâîé ðàäèîýëåêòð. àïïàð.. Øòåéåðò Ë.À.-Ì.:ÐèÑ, 80ñ.. . . . . . . . 5.00 Òåëåâèçèîííûå àíòåííû ñâîèìè ðóêàìè . Ñèäîðîâ È.Í., Ñ.-Ï.,"Ïîëèãîí" 2000 ã. 320 ñ. . . . . . . . . . . . 16.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ âèäåîìàãíèòîôîíîâ è âèäåîïëååðîâ .Âèíîãðàäîâ Â.À. - Ñ.-Ï. ÍèÒ . . . . . . . . . . . 24.00 Ýíöèêëîïåäèÿ îòå÷. àíòåíí äëÿ êîëëåêò.è èíäèâèä.ïðèåìà Ò è ÐÂ. -Ì.Ñîëîí ,256ñ,2001ã. . . . . . . . 16.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ âèäåîìàãíèòîôîíîâ . Ýíöèêëîï.çàðóá.ÂÌ . ÍèÒ,2001ã, 254ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . 36.00 Êîïèðîâàëüíàÿ òåõíèêà . Áîáðîâ À.Â., Ì. - "ÄÌÊ" 2000 ã., 184 ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíîáëîêîâ è òåëåâèçîðîâ. Ëóêèí Í.Â.-Ì.:Ñîëîí,.-136ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 Ìåòàëëîèñêàòåëè äëÿ ïîèñêà êëàäîâ è ðåëèêâèé.-Ì.ÐèÑ,2000 ã.,192ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíèòîðîâ. Êó÷åðîâ Ä.Ï.- Ñ.-Ï.,ÍèÒ ,2001 ã.,240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Ýëåêòðîíèêà äîìà è â ñàäó . Ñèäîðîâ È.Í. - Ì. "Ðàäèîñîôò ", 2001 ã. 144 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Çàðóáåæ. ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâë. ñèëîâûì îáîðóä.. Âûï. 15. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 288 ñ. . . . . . . . . . . . 24.00 Ýëåêòðîííûå êîäîâûå çàìêè .-Ñ.-Ï."Ïîëèãîí" 2000ã., 296 ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80
Ìèêðîêîíòðîëëåðû äëÿ âèäåî- è ðàäèîòåõíèêè . Âûï. 18. Ñïð.-Ì.Äîäåêà , 208 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ïðàêòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè àíòåíí . Ãðèãîðîâ È.Í. ÄÌÊ 2000 ã. 352 ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00
Ìèêðîñõåìû áëîêîâ öâåòíîñòè èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí,.-207ñ.. . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå â âàøåì äîìå."Ïîëèãîí" Ñ-Ï.1998 ã., 292 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ èìïîðòíûõ âèäåîìàãíèòîôîíîâ. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà,.-297ñ.. . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå è òåëåâèçèîííûå àíòåííû "Ïîëûìÿ" Ìèíñê 1999 ã. 256 ñ. . . . . . . . . . . . . 17.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 1,4. Ñïðàâî÷íèêè.-Ì.:Äîäåêà . . . . . . . . . . ïî 24.00 Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå çåðêàëüíûå àíòåííû Ãîñòåâ Â.È. -Ê.,Ðàäèîàìàòîð 1999 ã. 320ñ. . . . . . . . . . 18.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåâèäåíèÿ è âèäåîòåõíèêè. Âûï.2. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 304ñ. . . . . . . . . . . . . 24.00 Ðàäèîëþáèòåëüñêèé High-End.,"Ðàä³îàìàòîð", 1999,-120ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ àóäèî è ðàäèîàïïàðàòóðû. Âûï.3,17. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 2001ã.ïî 288 ñ.. . . . . . . . ïî 24.00 Îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå óñèëèòåëè è ðàäèîïðèåìíèêè.Ñõåìû è ðåìîíò. 2000 ã. 212ñ.À4 . . . . 34.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð.èìïîðòí.òåëåôîíîâ. Âûï.6,10 Ñïðàâî÷íèêè.-Ì. Äîäåêà ,ïî 288ñ. . . . . . . . ïî 24.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.2. Ñõåìîò.íà ÌÎÏ ìèêð.,ïðèñò ê òåë.è äð. Ì.Ñîëîí.,224 ñ. . . 17.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåì.èìïîðòííîé àâòîýëåêòðîíèêè . Âûï.8. Ñïð. ,1999 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.3. Äîì. àâò.,ïðèñò.ê òåëåô.,îõð.óñ…Ì.Ñîëîí,2000.,240 ñ. . . . 18.00
Ìèêðîñõåìû ñîâðåì. çàðóá. óñèëèòåëåé íèçêîé ÷àñòîòû .Âûï.7. Ñïð. , 2000 ã.-288 ñ.. . . . . . . . . . . . . 24.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.4. Ýëåêòð. â áûòó.internet äëÿ ðàäèîëþá è äð.,2001ã.240ñ.. . . 17.00
Ìèêðîñõåìû ñîâð. çàðóá. óñèëèòåëåé íèçêîé ÷àñòîòû-2. Âûï.9. Ñïð. , 2000 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . 24.00 Àáîíåíòñêèå òåðìèíàëû è êîìïüþòåðíàÿ òåëåôîíèÿ . Ýêî-Òðåíäç,. -236 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999, -288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ÀÒÌ : òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ ñîçäàíèÿ ñåòåé . Íàçàðîâ À. Í. - Ì.: Ã.-Ë.-Òåëåêîì ,2001ã. 376 ñ. . . . . . 49.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè-2 . Ì. Äîäåêà , 2000 ã. -288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 IP - Òåëåôîíèÿ . Ãîëüäøòåéí Á.Ñ., Ïèí÷óê À.Â., Ñóõîâèöêèé À.Ë. - Ì.: ÐèÑ , 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . 66.00
Ìèêðîñõåìû ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ ."Ðåìîíò" ¹33 Ì.;Ñîëîí , .208 ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 ISDN È FRAME RELAY:òåõíîëîãèÿ è ïðàêòèêà èçìåðåíèé.È.Ã.Áàêëàíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999 . . . . . 41.00
Óñòðîéñòâà íà ìèêðîñõåìàõ. Áèðþêîâ Ñ.-Ì.: Ñîëîí-Ð,.-192ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 Frame Relay . Ìåæñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå. Òåëåêîì , 320ñ. 2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Öèôðîâûå ÊÌÎÏ ìèêðîñõåìû . Ïàðòàëà Î.Í. - ÍèÒ, 2001 ã., 400 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Êîðïîðàòèâíûå ñåòè ñâÿçè . Èâàíîâà Ò. - Ì.Ýêî-Òðåíäç , 284ñ., 2001ã., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 1.-Ì:Äîäåêà,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Ñèñòåìû ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè . Ñîëîâüåâ À.À.-Ì. Ýêî-Òðåíäç , 2000 ã.- 270 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 2.-Ì:Äîäåêà, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Òåõíîëîãèè èçìåðåíèÿ ïåðâè÷. ñåòè ×.1. Ñèñòåìû Å1, ÐDH, SDH. È.Ã.Áàêëàíîâ. M.; Ý-Ò. . . . . . . . . . 34.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 3.-Ì:Äîäåêà,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Òåõíîëîãèè èçìåð ïåðâè÷ ñåòè. ×.2. Ñèñòåìû ñèíõðîíèçàöèè ,Â-ISDN,ATM.,Áàêëàíîâ. Ì.; Ý-Ò. . . . . 34.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõåìû - óñèëèòåëè ìîùíîñòè Í×. Turutae., 137c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Âîëîêîííàÿ îïòèêà:êîìïîíåíòû,ñèñòåìû ïåðåäà÷è,èçìåðåíèÿ.À.Á.Èâàíîâ.-Ì.:ÑÑ.-99.-672 ñ. . . . . . 94.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê565-Ê599 , Ì."Ðàäèîñîôò", 544 ñ.. . . . . . . . . . . . . 29.00 Âîëîêîííî îïòè÷åñêèå ñåòè . Óáàéäóëàåâ Ð.Ð. - Ì.Ýêî-Òðåíäç , 270 ñ., 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê700-1043 , Ì."Ðàäèîñîôò". . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Ñîâðåì. âîëîêîííî-îïòè÷. ñèñòåìû ïåðåäà÷è. Àïïàðàòóðà è ýëåìåíòû.Ñêëÿðîâ Î.2001ã.,240ñ. . . . 19.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê1044-1142 , Ì."Ðàäèîñîôò". . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Èíòåëëåêòóàëüíûå ñåòè . Á.Ãîëüäøòåéí è äð. Ì.ÐèÑ. 2000ã.,500 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. ÊÌ1144-1500 , Ì."Ðàäèîñîôò". . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Ìåòîäû èçìåðåíèé â ñèñòåìàõ ñâÿçè.È.Ã. Áàêëàíîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. ÊÁ1502-1563 , Ì."Ðàäèîñîôò". . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü 3-ãî ïîêîëåíèÿ . Ë.Ì.Íåâäÿåâ . -Ìîáèëüíûå êîììóíèêàöèè.,208 ñ.,2000ã. . . . . . . . 29.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê1564-1814 , Ì."Ðàäèîñîôò". . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü è òåëåêîììóíèêàöèè.Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê.. -Ê.:Ìàðêî Ïàê.,192ñ.,2001ã. . . . . . . . . 20.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê1815-6501 , Ì."Ðàäèîñîôò". . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Ïåéäæèíãîâàÿ ñâÿçü .À.Ñîëîâüåâ .Ýêî-Òðåíäç,288ñ.,2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
Çàðóáåæ. òðàíçèñòîðû, äèîäû. 1N……6000: Ñïðàâî÷íèê.-Ê.: ÍèÒ, 644 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 Ïåðñïåêòèâíûå ðûíêè ìîáèëüíîé ñâÿçè . Þ.Ì.Ãîðíîñòàåâ, Ì.:Ñâÿçü è áèçíåñ. 214ñ. À4. . . . . . . . . . 34.00
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.1,ò.2,ò.3,ò.4,ò.5., Ì.Ðàäèîñîôò, 2001ã. . . . . . . . . . . ïî 33.00 Ýíöèêëîïåäèÿ ìîáèëüíîé ñâÿçè . À.Ì.Ìóõèí , Ñ.-Ï.ÍèÒ ,2001ã.,240 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00
Çàðóáåæ.äèîäû è èõ àíàëîãè.,Õðóëåâ À. Ñïðàâ. ò.1,ò.2.,ò.3,ò.4,ò.5,ò.6. Ì. "Ðàäèîñîôò", . . . . . . . . ïî 39.00 Ñåòè ïîäâèæíîé ñâÿçè . Â.Ã.Êîðòàøåâñêèé , Ì.-Ýêî-Òðåíäç , 2001ã.,302 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Çàðóáåæíûå ìèêðîïðîöåññîðû è èõ àíàëîãè. Ñïðàâ.ò.1,ò.2,ò3 . Ì.-"Ðàäèîñîôò", 2001 ã. . . . . . . . ïî 36.00 Ñðåäñòâà ñâÿçè äëÿ "ïîñëåäíåé ìèëè" .Î.Äåíèñüåâà .- Ýêî-Òðåíäç , 2000ã. 137ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . 34.00
Çàðóáåæíûå àíàëîãîâûå ìèêðîñõåìû è èõ àíàëîãè.Ñïðàâ.ò.1- ò.8 . Ì.:Ðàäèîñîôò 2000 ã.. . . . . . ïî 34.00 Îáùåêàíàëüíàÿ ñèñòåìà ñèãíàëèçàöèè N7. Â.À. Ðîñëÿêîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Îïòîýëåêòð.ïðèáîðû è èõ çàðóá. àíàëîãè,ò.1,ò.2,ò.3.,Ì.Ðàäèîñîôò.,560ñ.,544ñ.,512ñ. . . . . . . . . . . ïî 29.00 Îòêðûòûå ñòàíäàðòû öèôðîâîé òðàíêèíãîâîé ñâÿçè À.Ì.Îâ÷èííèêîâ ,-Ì.;Ñâ è Á. 2000ã. . . . . . . . . . 34.00
Ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðèáîðû . Ñïðàâî÷íèê . Ïåðåëüìàí Á.Ë. Ì.:Ìèêðîòåõ , 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . 19.00 Ýëåêòðîòåõíèêà.Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ.Ïðèìåðû.Çàäà÷è. Èâàíîâ È. -Ì."Ëàíü" .. . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00
Ñîäåðæàíèå äðàãìåòàëëîâ â ðàäèîýëåìåíòàõ. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Ð/áèáëèîò, 156 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 Ìàãíèòíûå êàðòû è ÏÊ.Óñ-âà.ñ÷èòûâàíèÿ,äåêîäèðîâ.,çèïèñè.Ïàòðèê Ãåëëü-Ì.:ÄÌÊ 2001ã. . . . . . . . 18.00
Ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ðàçðàáîòêå è îòëàäêå ýëåêòðîííûõ ñõåì.Êëîä Ãàëëå.:ÄÌÊ,2001ã., 208ñ. . . . . 22.00 Êîìïüþòåð, ÒÂ è çäîðîâüå. Ïàâëåíêî À.Ð. -152 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
Âèäåîêàìåðû . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ , 2000 ã.,192 ñ. + ñõåìû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Ñîâðåìåííûå ìèêðîïðîöåññîðû . Â.Â.Êîðíååâ . Èçä.2-å.-Ì.Íèëîäæ,2000 ã., 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . 32.00
Âèäåîêàìåðû . Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå .Âûï. 13. Êîðîëåâ À.-Ì. "ÄÌÊ". 2000 ã.,248 ñ.À4 . . . . . . . . . 42.00 Ìèêðîêîíòðîëëåðû ñåìåéñòâà Z86. Ðóêîâîäñòâî ïðîãðàììèñòà-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.14. Ì.: Ñîëîí, 240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 OrCAD 7.0…9.0 ïðîåêòèðîâàíèå ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïå÷àòíûõ ïëàò. 2001 ã., 446ñ. . . . . . . . . 39.00
Çàðóáåæíûå ÂÌ è âèäåîïëåéåðû. Âûï.23. Ì.: Ñîëîí, 212ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 Word 7 äëÿ Windows 95. Ñïðàâî÷íèê. Ðóäè Êîñò-Ì.:Áèíîì, -590ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Èìïóëüñíûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ .Âèíîãðàäîâ Â.À. ÍèÒ,2000 ã. - 192 ñ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 Îïòèìèçàöèÿ Windows 95. Óàòò Àëëåí Ë-Ì.:ÄèàÑîôò, 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Èìïóëüñíûå áëîêè ïèòàíèÿ äëÿ IBM PC . â.22 , Êóëè÷êîâ À.Â. ÄÌÊ , 2000 ã. -120 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . 29.00 Ïðîãðàììèðîâàíèå â ñðåäå DELFI 2,0 . Ê.Ñóðêîâ , - 640 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00
Âèäåîìàãíèòîôîíû ñåðèè ÂÌ.Èçä. 2-å äîðàá è äîï. ßíêîâñêèé Ñ. ÍèÒ., 2000ã.-272ñ.À4+ñõ. . . . . . . . 34.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Acrobat 3.0.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ðåìîíò çàðóáóæ. ìîíèòîðîâ (âûï.27). Äîí÷åíêî À.- Ì. Ñîëîí . 2000ã.,216 ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Ilustrator 7.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 420ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ðåìîíò çàðóáåæíûõ ïðèíòåðîâ (âûï.31). Ïëàòîíîâ Þ. Ì.:Ñîëîí . 2000 ã.,272 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . 37.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe PageMaker 6.5.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ (âûï.35). Ëåïàåâ Ä . À . Ì.:Ñîëîí . 2000 ã., 432 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Photoshop 4.0.-Ì.:ÊÓáÊ, .-280ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ðåìîíò èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (âûï.42).Êóëèêîâ Â.Ã.Ñîëîí.2000 ã.,184 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Àdobe.Âîïðîñû è îòâåòû.-Ì.;ÊÓÁÊ, .-704 c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
Ýíöèêëîïåäèÿ ðàäèîëþáèòåëÿ. Ïåñòðèêîâ Â.Ì.- ÍèÒ 200ã., 368ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 QuarkXPress 4.Ïîëíîñòüþ.-Ì.;Ðàäèîñîôò ,1998 ã.712 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00
Ýíöèêëîïåäèÿ òåëåìàñòåðà. Ïàíêîâ Ä.Â.-Ê. ÍèÒ, 2000ã.-544 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ ÑÓÁÄ . Ðóáåí Àõàÿí .- Ïèòåð , 704 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Áëîêè ïèòàíèÿ òåëåâèçîðîâ .ßíêîâñêèé Ñ.Ì. -Ñ.Ï.-ÍèÒ , 2001 ã.- 224ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ Ñîrel DRAW 6 . Ì . Ìýòüþç . - Ïèòåð , 736 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00
Áëîêè ïèòàíèÿ ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.Â. -Ì.:Ñîëîí . 2001 ã. 216ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Èíôîðìàòèêà 2001 . Àëåêñååâ À.Ï. - Ì.:Ñîëîí , 2001 ã., 368 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
ÃÈÑ - ïîìîùíèê òåëåìàñòåðà . Ãàïëè÷óê Ë.Ñ. - Ê. "Ðàäèîàìàòîð" 160 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 Ìîäåìû , Èíòåðíåò , Å-Ìà³l è âñå îñòàëüíîå . Ïîòàïêèí À. - Ì.: Äåññ-Êîì , 2001 ã., 304ñ. . . . . . . . . . 29.00
Ïðèñòàâêè PAL â ñåðèéíûõ öâåòíûõ òåëåâèçîðàõ. Õîõëîâ Á.H.-ÐèÑ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Õàêåðû , âçëîìùèêè è äðóãèå èíôîðìàöèîííûå óáèéöû . Ëåîíòüåâ Á. 192 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Çàðóáåæíûå ÖÒ ñ öèôð.îáðàáîò.è óïðàâë. "AIVA". Óñòðîéñòâî.Îáñëóæ.Ðåìîíò.158ñ.+ñõ.. . . . . . . . 15.00 "×àñòîòû äëÿ ëþáèòåëüñêîé ðàäèîñâÿçè" Áëîêíîò-Ê.:Ðàäiîàìàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
Cåðâèñíûå ðåæèìû òåëåâèçîðîâ . Âèíîãðàäîâ Â.À. - "ÍèÒ" 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 "Ðàäèîêîìïîíåíòû" æóðíàë ¹ 2,3/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 5.00
Cåðâèñíûå ðåæèìû òåëåâèçîðîâ - 2 .Âèíîãðàäîâ Â.À.- ÍèÒ 2001ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 "Èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû" . Êàòàëîã 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Ñîâðåì. çàðóá. öâåòíûå TV: âèäåîïðîöåññîðû è äåêîäåðû öâåòí. À.Å.Ïåñêèí., 228ñ.À4 . . . . . . . . . . 19.00 "Ïàÿëüíîå îáîðóäîâàíèå è èíñòðóìåíò". Êàòàëîã 2000-2001 ã.ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Ñòðî÷íûå òðàíñôîðìàòîðû çàðóáåæ. òåëåâèçîðîâ. Âûï.24. Ìîðîçîâ. È.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999 . . . . . . 18.00 ÑD-R "3 â 1" - ("ÐÀ"+"Ýëåêòðèê"+"Êîíñòðóêòîð") 2000ã.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Òåëåâèçèîííûå ïðîöåññîðû óïðàâëåíèÿ . Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë.-Ñ.Ï.:ÍèÒ , 2001 ã. 448 ñ. . . . . . . . . . 33.00 CD-R "4 â 1" - ("ÐÀ"+"Ýëåêòðèê"+"Êîíñòðóêòîð") 2000ã.+ "ÐÀ"1999ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Òåëåâèçèîííûå ìèêðîñõåìû PHILIPS. Êíèãà 1. Ïîíàìàðåíêî À.À.-Ì.:Ñîëîí, -180ñ. . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Ìîäåðíèçàöèÿ òåëåâèçîðîâ 3…5ÓÑÖÒ. Ïàøêåâè÷ Ë.Ï. ÍèÒ., 2001 ã. 316 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
Óñîâåðøåíñòâîâàíèå òåëåâèçîðîâ 3…5ÓÑÖÒ .Ðóáàíèê Â. ÍèÒ., 2000 ã.288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé è ðàñïðîñòðàíèòåëåé æóðíàëà
Óðîêè òåëåìàñòåðà. Óñ. è ðåìîíò çàðóá. ÖÒÂ ×.2. Âèíîãðàäîâ Â.-Ñ.-Ï.: Êîðîíà, 2000ã.-400ñ . . . . . . 32.00 Ê ðàñïðîñòðàíåíèþ æóðíàëà ïðèãëàøàþòñÿ çà- Ïðåäîïëàòó ïðîèçâîäèòü ïî àäðåñó: 03110, Êèåâ-
Öèôðîâîå òåëåâèäåíèå . Ìàìàåâ Í.Ñ.- Ì.Òåëåêîì , 2001 ã.,180 ñòð.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 èíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè è ÷àñòíûå ðàñïðîñò- 110, à/ÿ 50, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó.
Öèôðîâàÿ ýëåêòðîíèêà . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ, 2000 ã. - 208 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 ðàíèòåëè.  ðåäàêöèè íà 31.12.2001 ã. èìåþòñÿ â íàëè÷èè
Öâåòîâàÿ è êîäîâàÿ ìàðêèðîâêà ðàäèîýëåêòð. êîìïîí. Íåñòåðåíêî È.È.,Ñîëîí,2001ã.,128ñ. . . . . . . 13.00 Âàøè ïðåäëîæåíèÿ ðåäàêöèÿ îæèäàåò ïî òåë. æóðíàëû “Ðàäiîàìàòîð” ïðîøëûõ âûïóñêîâ:
Ìàðêèðîâêà ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ . Áîëåå 4000 SMD êîäîâ . "Äîäýêà" . 160 ñ .. . . . . . . . . . . . . . 12.00 (044) 271-44-97, 276-11-26 èëè ïî àäðåñó ðåäàêöèè: ¹ 3,4,5,6,8,9,10,11 çà 1994 ã.
Ìàðêèðîâêà è îáîçíà÷åíèå ðàäèîýëåìåíòîâ . Ìóêîñååâ Â.Â., Ì.-ÃË-Òåëåêîì,2001ã.,352 ñ. . . . . . . . 23.00 Óêðàèíà, 03110, Êèåâ-110, à/ÿ 50. Êîììåð÷åñêîìó ¹ 2,4,5,10,11,12 çà 1995 ã.
Ñïðàâî÷íèê: Ðàäèîêîìïîíåíòû è ìàòåðèàëû. Ïàðòàëà Î.Í.-Ê.: Ðàäiîàìàòîð,1998 ã.736ñ. . . . . . . . . 19.00 äèðåêòîðó. ¹ 1,3,4,5,6,7 çà 1996 ã.
Îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè è êîìïàðàòîðû . Ñïðàâî÷íèê .- Ì.: ÄÎÄÝÊÀ , 2001 ã., 560 ñ.À4. . . . . . . . . 44.00 Âíèìàíèå! Íîìåðà åæåìåñÿ÷íûõ æóðíàëîâ ¹ 4,6 çà 1997 ã.
Ñïðàâî÷íèê ýëåêòðèêà. Êèñàðèìîâ Ð.À. -Ì. Ðàäèîñîôò , 1999 ã. 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 “Ðàäiîàìàòîð-Êîíñòðóêòîð” (ïîäïèñíîé èí- ¹ 2,4,5,6,7,10 çà 1998 ã.
Ñèëîâàÿ ýëåêòðîíèêà äëÿ ëþáèò. è ïðîôåññèîíàëîâ.Ñåìåíîâ Á.Þ.-Ì.:Ñîëîí,2001ã..336ñ. . . . . . . . 19.00 äåêñ 22898) è “Ðàäiîàìàòîð-Ýëåêòðèê” (ïîäïèñ- ¹ 3,4,5,7,8,9,10,11,12 çà 1999 ã.
Àòëàñ àóäèîêàññåò îò AGFA äî YASHIMI . Ñóõîâ Í.Å., Ê.:"Ðàäèîàìàòîð", 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 íîé èíäåêñ 22901) ÷èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïî ïî÷- ¹ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 2000 ã.
Àâòîìàãíèòîëû. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå. Âûï.14.Êóëèêîâ Ã.Â.-Ì. ÄÌÊ, 2000 ã.. . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 òå. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà ñ ó÷åòîì ïåðåñûë- ¹ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 çà 2001 ã.
Ðåìîíò ìóçûêàëüíûõ öåíòðîâ. Âûï. 48. Êóëèêîâ Ã.Â. - Ì.: ÄÌÊ, 2001 ã., 184 ñ. À4 . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 êè ïî Óêðàèíå – 5 ãðí., äðóãèå ñòðàíû ÑÍà – 1,2 Äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ÷åðåç îòäåëåíèÿ ñâÿçè ïî êà-
Ðåìîíò ìóçûêàëüíûõ öåíòðîâ . Âûï . 51 . Êóëè÷êîâ À.Â. - Ì.: ÄÌÊ , 2001 ã.,224 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . 34.00 ó.å. ïî êóðñó Íàöáàíêà. òàëîãàì àãåíòñòâ «Óêðïî÷òà» è «Ðîñïå÷àòü» íàø
Êîìïàêò-äèñêè è CD óñòðîéñòâà.Ïðèíöèïû çàïèñè,âîñïðîèçâåä. Íèêîëèí Â.À.., 112 ñ. . . . . . . . . . . . . 9.00  ðåäàêöèè íà 31.12.2001 ã. èìåþòñÿ â íàëè÷èè ïîäïèñíîé èíäåêñ 74435. ÏÎÌÍÈÒÅ, ïîäïèñíàÿ
Ðåìîíò è ðåãóëèðîâêà CD-ïðîèãðûâàòåëåé.Çàðóá.ýëåêòðîíèêà. Àâðàìåíêî Þ.Ô.160ñ.À4+ñõ. . . . . . 23.00 æóðíàëû ïðîøëûõ âûïóñêîâ: ñòîèìîñòü – íèæå ïåðåñûëî÷íîé!
Ñõåìîòåõíèêà ïðîèãðûâàòåëåé êîìïàêò-äèñêîâ. Àâðàìåíêî Þ.Ô., 1999 ã., 128ñ. + ñõåìû . . . . . . . . 28.00 “Ýëåêòðèê” ¹8,9 çà 2000 ã., ¹1,3,4,5,
Öâåòîìóçûêàëüíûå óñòàíîâêè-Jeux de luiere. -Ì.ÄÌÊ Ïðåññ , 2000 ã., 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 Ñïèñîê ðàñïðîñòðàíèòåëåé
6,7,8,9,10,11 çà 2001 ã.
Ýêâàëàéçåðû.Ýôôåêòû îáüåìíîãî çâó÷àíèÿ . Ëþá. ñõåìû . Õàëîÿí À.À.-Ì:Ðàäèîñîôò 2001ã. . . . . 24.00 “Êîíñòðóêòî𔠹3,4,5,6,7-8,9-10,11-12 çà 2000 ã., 1. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê.2
Àîíû,ïðèñòàâêè,ìèêðî- ÀÒÑ. Ñðåäñòâî áåçîïàñíîñòè..-Ì.:Àêèì.,.-125ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 ¹1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 çà 2001 ã. ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî”Ðàäiîàìàòîð”,
Çàðóá. ðåçèäåíòíûå ðàäèîòåëåôîíû . Áðóñêèí Â.ß., Èçä.2-å, ïåðåð. è äîï. 2000 ã.176ñ.À4+ñõ. . . . . 24.00 ×èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìîå êîëè÷å- ò.276-11-26.
Ðàäèîòåëåôîíû . Îñíîâû ñõåìîò. ñåðòèôèöèð. ðàäèîòåë..Êàìåíåöêèé Ì.-ÍèÒ 2000ã.256 ñ.+ ñõ. . . 32.00 ñòâî æóðíàëîâ, ñäåëàâ ïðåäîïëàòó ïî÷òîâûì ïåðå- 2. Ìîñêâà, óë.Ïðîôñîþçíàÿ, ä.83, êîðï.3,
Ïðàêòè÷åñêàÿ òåëåôîíèÿ . Áàëàõíè÷åâ È . Í . - Ì . ÄÌÊ, 1999 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 âîäîì ñ ÷åòêèì óêàçàíèåì çàêàçûâàåìûõ íîìåðîâ îô.311. Ôèðìà “ÑÝÀ-Ýëåêòðîíèêñ”,
Ðåìîíò ðàäèîòåëåôîíîâ "SENAO è VOYAGER". Ñàä÷åíêîâ Ä.À. -Ì.Ñîëîí,178 ñ.À4 + ñõ. . . . . . . . . . 28.00 æóðíàëà è ãîäà èçäàíèÿ. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìï- ò.334-71-36
Ñõåìîòåõíèêà àâòîîòâåò÷èêîâ. Çàðóáåæ. ýëåêòðîíèêà. Áðóñêèí Â.ß.-Ê.: ͳò, 176 ñ.À4+ñõ. . . . . . . . 19.00 3. Êèåâ, óë. Óøèíñêîãî, 4,
Òåëåôîííûå ñåòè è àïïàðàòû. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. -Ê.: ÍiT, 184 ñ.À4+ñõ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ëÿðà æóðíàëà “Ðàäiîàìàòîð” ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî «Ðàäèîðûíîê», òîðãîâîå ìåñòî 52,53.
Òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. Èçä. 2-å äîï.-Ê.: Í ³ ò, 2000, 448 ñ.. . . . . . . . 29.00 Óêðàèíå ñîñòàâëÿåò: 1994–1998 ãã.–3 ãðí., 1999, 4. Ïîäïèñíîå àãåíñòâî “KSS”. Ïîäïèñêà
Ýëåêòðîííûå òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîòåíêî Ë.ß., Áðåâäà À.Ì.-K.: ÍèÒ, 2000 ã. . . . . . . . 33.00 2000 ã. – 5 ãðí., 2001 ã. – 7 ãðí., Äëÿ æèòåëåé è äîñòàâêà ïî Óêðàèíå. ò. (044) 464-0220
Ñïðàâî÷í. ïî óñòðîéñòâó è ðåìîíòó òåëåô.àïïàðàòîâ çàðóá. è îòå÷. ïðîèçâ-âà:ÄÌÊ , 208 c. . . . . . . 15.00 Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ: 1994–1998 ãã.–1 ó.å, 5. Äîíåöê-55, óë. Àðòåìà, 84,
Ðàäèîëþáèò. êîíñòðóêöèè â ñèñò. êîíòðîëÿ è çàùèòû .Âèíîãðàäîâ Þ.ÑÎËÎÍ,2001ã.,192ñ. . . . . . . . 14.00 1999, 2000 ã.– 1 ó.å., 2001 ã.– 1,7 ó.å. ïî êóðñó ÎÎÎ ÍÏÏ “Èäåÿ”
Îõðàííûå óñ-âà äëÿ äîìà è îôèñà.Àíäðèàíîâ Â.-Ñ-Ïá."Ïîëèãîí",2000ã.,312 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00 Íàöáàíêà. 6. Îäåññà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ðàäèîðûíîê
Íàëîæåííûì ïëàòåæîì ðåäàêöèÿ æóðíàëû è “Ëåòó÷èé Ãîëëàíäåö”, êîíòåéíåð çà êðóãîì.
Çàùèòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îò óãîíà è êðàæ. Äèêàðåâ Â.È. 2000ã.,320ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 êíèãè íå âûñûëàåò!
ÊÂ-ïðèåìíèê ìèðîâîãî óðîâíÿ Êóëüñêèé À.Ë. -Ê.:HèÒ , 2000 ã. 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Âíèìàíèå! Öåíû, ïðè íàëè÷èè ëèòåðàòóðû, äåéñò- 7. ã. Êðèâîé Ðîã, óë. Êîñèîðà,10
CÈ-ÁÈ ñâÿçü,äîçèìåòðèÿ,ÈÊ òåõíèêà,ýëåêòðîí.ïðèáîðû,ñð-âà ñâÿçè. Þ.Âèíîãðàäîâ,2000ã. . . . . . . 12.00 âèòåëüíû äî 31 äåêàáðÿ 2001 ã. Òîðãîâàÿ Òî÷êà.

Вам также может понравиться