Вы находитесь на странице: 1из 32

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ

Ñõåìîòåõíèêà è ëîãèêà
Ïîäïèøèñü íà 2002 ãîä! Èíäåêñ 22901
óïðàâëåíèÿ èíæåêòîðíûõ
ñèñòåì âïðûñêà ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
Òèðèñòîðíûé ñòàáèëèçèðîâàííûé ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ñ
âîçìîæíîñòüþ ðåãóëèðîâêè 3 Ïðåäëîæåíèÿ ïî ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðàòåãèè Óêðàèíû . . . . . . . . . . . . Ë.Êîçàê
è çàùèòîé ïî òîêó 4 Ñîîòâåòñòâóåò ëè äîñòðîéêà íîâûõ ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ
Ýêîíîìèÿ è áåçîïàñíîñòü íàöèîíàëüíûì èíòåðåñàì Óêðàèíû?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À.Òîëêà÷åâ
ïðè ðàáîòå íà ýëåêòðîñòàíêàõ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß
5 Î áëîêå ïèòàíèÿ, îïóáëèêîâàííîì â ÐÀ7, 2001 . . . . . . . . . . . . . . À.Ã.Çûçþê
6 ²íäèêàö³ÿ âíóòð³øíüî¿ ðîáîòè áëîêà æèâëåííÿ . . . . . . . . . . . . . . . Â.Â.Íîâ³êîâ
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ
7 Çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Î.Êó÷åðåíêî
9 Îãðàíè÷èòåëü íàïðÿæåíèÿ õîëîñòîãî õîäà ñâàðî÷íîãî
¹12 (24) äåêàáðü 2001 òðàíñôîðìàòîðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ô.ßêîâëåâ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
Åæåìåñÿ÷íûé íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë 10 Îïûò ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîìûøëåííûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé
Ñîâìåñòíîå èçäàíèå ñ Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ê áûòîâîé ñåòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Áîðîäàòûé
îáùåñòâîì ðàäèîòåõíèêè, ýëåêòðîíèêè è
ñâÿçè Óêðàèíû 11 Ñõåìà óïðàâëåíèÿ íàñîñàìè êîòåëüíîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ï.Áîöóëà
Ðåãèñòðàöèîííûé ÊÂ, ¹3858,10.12.99 ã. 12 Åùå ðàç î âêëþ÷åíèè òðåõôàçíîãî äâèãàòåëÿ
Ó÷ðåäèòåëü - ÄÏ «Èçäàòåëüñòâî â îäíîôàçíóþ ñåòü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê.Â.Êîëîìîéöåâ
Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåêëàìíûõ óñëóãàõ íàøåãî èçäàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ñïðàâî÷íîì ñàéòå î ÑÌÈ Óêðàèíû “Ðåêëàìíûé êîìïàñ” http://www.mass-media.com.ua

Ðàäiîàìàòîð» 13 Òðåõôàçíûé äâèãàòåëü â îäíîôàçíîé öåïè. . . . . . . . . . . . . . . . . Â.Ô.ßêîâëåâ


Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2000 ã. 13 Òðàíñôîðìàòîðû â ïðàêòèêå ðåìîíòà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Þ.Áîðîäàòûé
Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
Äèðåêòîð Ã.À.Óëü÷åíêî. 14 Áèïîëÿðíûå òðàíçèñòîðû ñ èçîëèðîâàííûì çàòâîðîì ôèðìû Toshiba
Ãëàâíûé ðåäàêòîð 16 Cõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ áëîêà ïèòàíèÿ Á1-21
Î.Í.Ïàðòàëà. ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 18 “Ñîëíå÷íûì” ñóäàì - ñåìü ôóòîâ ïîä êèëåì
(redactor@sea.com.ua) ÐÅÌÎÍÒ
Ï.Â.Àôàíàñüåâ
Í.Ï. Ãîðåéêî
19 Ñîâåòû íà÷èíàþùèì ðåìîíòíèêàì
À.Â. Êðàâ÷åíêî ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ
Â.À. Êó÷åðåíêî 20 Ìîäåðíèçàöèÿ îììåòðà Ì410701 è íå òîëüêî . . . . . . . . . . . . . . . À.Ã.Çûçþê
Í.Â. Ìèõååâ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Â.Ñ. Ñàìåëþê
Ý.À. Ñàëàõîâ 21 Óñòðîéñòâî äëÿ ïëàâíîãî âêëþ÷åíèÿ ëàìï íàêàëèâàíèÿ . . . . . Ï.Í.Áåëèíñêèé
Ï.Í. Ôåäîðîâ 22 Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû è èõ õàðàêòåðèñòèêè . . . . . . . . . . Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí 23 Ñõåìà ïèòàíèÿ ëþìèíåñöåíòíîé ëàìïû . . . . . . . . . . . . . . . Ñ.Í.Ðàçäîáóäüêî
À.È.Ïîíî÷îâíûé (san@sea.com.ua) 24 Î ãàëîãåííûõ ëàìïàõ íàêàëèâàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.Ï.Âëàñþê
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Ò.Ï.Ñîêîëîâà, òåë.271-96-49
25 Ñèñòåìà îõðàíû àâòîìîáèëÿ ñ îïîçíàâàíèåì ïî ãîëîñó
Ðåäàêòîð Í.Ì.Êîðíèëüåâà
26 Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå
Îòäåë ðåêëàìû Ñ.Â.Ëàòûø,
òåë.276-11-26,E-mail: lat@sea.com.ua ÏÀÒÅÍÒÍÛÉ ÔÎÍÄ
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
27 Èíòåðåñíûå óñòðîéñòâà èç ìèðîâîãî ïàòåíòíîãî ôîíäà
(îòäåë ïîäïèñêè è ðåàëèçàöèè) ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
Â.Â.Ìîòîðíûé, ò.276-11-26, 271-44-97 9 Âèçèòíûå êàðòî÷êè
E-mail: val@sea.com.ua 29 Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ëîäûãèí
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû: 29 Êíèæíîå îáîçðåíèå
ïîëó÷àòåëü ÄÏ-èçäàòåëüñòâî
“Ðàä³îàìàòîð”, êîä 22890000, 30 Íîâîñòè
ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì 30 Ñîäåðæàíèå æóðíàëà “Ýëåêòðèê” çà 2001 ã.
îòä.Óêðïðîìèíâåñòáàíêà ã. Êèåâà, 32 Êíèãà-ïî÷òîé
ÌÔÎ 322153
Àäðåñ ðåäàêöèè: ÄÏ Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðîâîäèò îñåííþþ àêöèþ ïî ïðîäàæå
Óêðàèíà, Êèåâ, ÂÍÈÌÀÍÈÅ! òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïî ñíèæåííûì öåíàì. Öåíû íà êíèãè ñíèæåíû
íà 5–30%. Ñïåøèòå îôîðìèòü çàêàç.
Ïðàéñ-ëèñò ìàãàçèíà “Êíèãà-ïî÷òîé” – íà ñ.32.
óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê. 803
äëÿ ïèñåì:
à/ÿ 50, 03110, Êèåâ-110 Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 10.12.2001 ã. Ôîðìàò 60õ84/8. Ïå÷àòü Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííî-
òåë. (044) 271-41-71 îôñåòíàÿ. Áóìàãà ãàçåòíàÿ Çàê.0161112. Öåíà äîã.Òèðàæ 1900 ýêç. ñòè íå íåñåò.
ôàêñ (044) 276-11-26 Îòïå÷àòàíî ñ êîìïüþòåðíîãî íàáîðà íà êîìáèíàòå ïå÷àòè èç- Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïðàâèëüíîñòü âûáîðà
E-mail: electrik@sea.com.ua äàòåëüñòâà «Ïðåñà Óêðà¿íè», 03047, Êèåâ - 047, ïð. Ïîáåäû, 50 è îáîñíîâàííîñòü òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé íåñåò àâòîð.
http : // www.ra-publish.com.ua Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «ÐÀ-Ýëåêòðèê» îáÿçà- Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîâåòà ðåäàêöèè ïî èíòåðåñóþùåìó âîïðîñó
òåëüíà. âêëàäûâàéòå îïëà÷åííûé êîíâåðò ñ îáðàòíûì àäðåñîì.
© Èçäàòåëüñòâî «Ðàä³îàìàòîð», 2001
Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 1
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
17 äåêàáðÿ â Óêðàèíå îòìå÷àþò Äåíü ýíåðãåòèêà. Ñîò- Ñòðàòåãè÷åñêîé çàäà÷åé ñòðàíû ÿâëÿþòñÿ ïåðåñòðîéêà
íè òûñÿ÷ ëþäåé òðóäÿòñÿ â ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè. Ýòî ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé, ìîäåðíèçàöèÿ è ðåìîíò òî-
ðàáîòíèêè òåïëîâûõ, àòîìíûõ è ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé, ãî, ÷òî åùå ìîæíî îòðåìîíòèðîâàòü, ââåäåíèå ýíåðãîñáå-
ãàçîïåðåêà÷èâàþùèõ ñòàíöèé, òåïëîýëåêòðîöåíòàëåé, ðåãàþùèõ òåõíîëîãèé. Âñå ýòî òðåáóåò îãðîìíûõ äåíåã.
øàõòåðû è íåôòÿíèêè, ðàáîòíèêè ãàçî- è íåôòåïðîâîäîâ, Îêàçûâàåòñÿ, åùå â 1996 ã. Âåðõîâíàÿ Ðàäà óòâåðäèëà Íà-
ðàáîòíèêè, îáñëóæèâàþùèå ëèíèè ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåð- öèîíàëüíóþ ýíåðãåòè÷åñêóþ ïðîãðàììó ñòðàíû äî 2010 ã.
ãèè, òåïëà è âîäû è ìíîãèå äðóãèå. Òðóä èõ íåëåãîê, à çà- Íî ýòà ïðîãðàììà... çàñåêðå÷åíà. Èíòåðåñíî õîòü ãëàçêîì
÷àñòóþ ñìåðòåëüíî îïàñåí. È ñîâñåì íå êîìïåíñèðóåòñÿ íà íåå âçãëÿíóòü, ÷òî æå òàì ðàäèêàëüíîãî íàïèñàíî.
çàðïëàòîé, õîòÿ çàðïëàòà ýíåðãåòèêîâ ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç  ïðåäëàãàåìîì âàøåìó âíèìàíèþ íîìåðå ïóáëèêóþò-
ñàìûõ âûñîêèõ. ñÿ ñòàòüè, ïðåäñòàâëåííûå â Èíòåðíåòå î ñëîæíûõ âîïðî-
Íà äâîðå çèìà, à ìû ñèäèì â òåïëûõ äîìàõ, ïîëüçóåì- ñàõ íàöèîíàëüíîé ýíåðãåòèêè. Èç íèõ ÷èòàòåëè ñîñòàâÿò
ñÿ ýëåêòðîýíåðãèåé, òåïëîé è õîëîäíîé âîäîé (çà êîòîðûå ñåáå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò â íàøåé ýíåð-
íå âñåãäà ïëàòèì). Ïðè ýòîì ìû íå ÷àñòî âñïîìèíàåì ëþ- ãåòèêå, êàêèå åñòü ðàäèêàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî åå ïåðå-
äåé, ÷üèì íåëåãêèì òðóäîì âñå ýòî îáåñïå÷èâàåòñÿ. Ïîýòî- ñòðîéêå.
ìó è ââåäåí òàêîé ïðàçäíèê, ÷òîáû â ðàçãàð çèìû ïîçäðà- Êàê óæå óïîìèíàëîñü, â 2002 ã. æóðíàë "Ýëåêòðèê" íà÷-
âèòü ýíåðãåòèêîâ. Íèçêèé ïîêëîí âàì, òðóæåíèêè! íåò ïàðàëëåëüíî âûõîäèòü â Ìîñêâå. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðåä-
 òî æå âðåìÿ íåëüçÿ íå âñïîìíèòü, ÷òî ýíåðãåòèêà, ðîëü êîëëåãèÿ îïðîñèëà íàøèõ àâòîðîâ, êàêèå ñòàòüè îíè ìîã-
êîòîðîé â íàðîäíîì õîçÿéñòâå òðóäíî ïåðåîöåíèòü, ÿâëÿ- ëè áû íàïèñàòü â 2002 ã., íà îñíîâå ýòîãî ñîçäàåòñÿ ïåð-
åòñÿ "áîëüíîé" îòðàñëüþ. Ïðåæäå âñåãî ðå÷ü èäåò î äåôè- ñïåêòèâíûé ïëàí èçäàíèÿ íà 2002 ã. Ïðèãëàøàåì ïîòåí-
öèòå ýíåðãîíîñèòåëåé. Âäóìàéòåñü â òàêóþ öèôðó: äî òðå- öèàëüíûõ àâòîðîâ, òåõ, êòî åùå íå ïå÷àòàëñÿ â "Ýëåêòðè-
òè âàëîâîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà óõîäèò íà çàêóïêó ýíåð- êå", ïðèñûëàòü ñâîè ñòàòüè, çàìåòêè, êðèòè÷åñêèå ìàòå-
ãîíîñèòåëåé, êîòîðûõ Óêðàèíà ïîòðåáëÿåò íåîïðàâäàííî ðèàëû. Íå ñòåñíÿéòåñü, âñå íàøè àâòîðû êîãäà-òî íà÷èíàëè,
ìíîãî. Óæå óïîìèíàëîñü, ÷òî çàòðàòû ýíåðãèè íà ïðîèçâîä- à òåïåðü ñ óäîâîëüñòâèåì ñîòðóäíè÷àþò ñ æóðíàëîì. Íà-
ñòâî åäèíèöû ïðîäóêöèè â Óêðàèíå â 10 ðàç âûøå, ÷åì â äååìñÿ òàêæå íà ïîÿâëåíèå íîâûõ àâòîðîâ èç Ðîññèè. Â
ðàçâèòûõ ñòðàíàõ. Òåïëîâûå ýëåêòðîñòàíöèè âûáðàñûâàþò ïåðâîì íîìåðå áóäóùåãî ãîäà, ðàáîòà íàä êîòîðûì óæå
òåïëî â âîçäóõ. Ïîòåðè â ëèíèÿõ ýëåêòðîïåðåäà÷è, òåïëî- èäåò, áóäóò îïóáëèêîâàíû çàäà÷è ïåðâîãî òóðà îëèìïèà-
è âîäîïðîâîäàõ íåäîïóñòèìî âåëèêè. äû ïî ýëåêòðîòåõíèêå.
Âñå ýòî âîçíèêëî ïîòîìó, ÷òî ýíåðãåòè÷åñêèå ïðåäïðèÿ- Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó ïîçäðàâèòü íàøèõ ÷èòàòåëåé è
òèÿ Óêðàèíû ñòðîèëè âî âðåìåíà, êîãäà òîïëèâà áûëî àâòîðîâ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì, ïîæåëàòü êðåïêî-
ìíîãî è ïðåæäå âñåãî â Óêðàèíå. Ãàç Äàøàâñêîãî è Øå- ãî çäîðîâüÿ, òðóäîâûõ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.
áåëèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèé ãðåë âñþ åâðîïåéñêóþ ÷àñòü
ÑÑÑÐ è ñòîèë êîïåéêè. Íåôòè â 70-å ãîäû â Óêðàèíå äî- Ãëàâíûé ðåäàêòîð
áûâàëîñü â 10 ðàç áîëüøå, ÷åì ñåé÷àñ. Âñå ýòî èñ÷åðïàëîñü, æóðíàëà "Ýëåêòðèê" Î.Í.Ïàðòàëà
à òåïåðü ïðèõîäèòñÿ ïîêóïàòü ïî ìèðîâûì öåíàì.

ÄËß ÂÀÑ, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ! Òðåáîâàíèÿ


ê àâòîðàì ñòàòåé ïî îôîðìëåíèþ
ðóêîïèñíûõ ìàòåðèàëîâ
Ñ 2002 ã. æóðíàë "Ðàäèîêîìïîíåíòû" (èíäåêñ 48727), êî-
òîðûé ðàíåå èçäàâàëñÿ êàê êàòàëîã ôèðìû ÑÝÀ, áóäåò èç- Ïðèíèìàþòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè îðèãèíàëüíûå àâòîðñêèå ìàòåðèàëû, êîòî-
äàâàòüñÿ â èçäàòåëüñòâå "Ðàä³îàìàòîð" êàê íàó÷íî-ïîïóëÿð- ðûå íå ïå÷àòàëèñü â äðóãèõ èçäàíèÿõ è íå áûëè îòïðàâëåíû îäíîâðåìåííî
â íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ èçäàíèé.  íà÷àëå ñòàòüè ïîäàåòñÿ àííîòàöèÿ,
íûé æóðíàë ïî íîâåéøèì êîìïîíåíòàì, ïðèáîðàì è îáîðó- îòäåëåííàÿ îò òåêñòà ñòàòüè. Â íåé óêàçûâàþòñÿ êðàòêîå ñîäåð-
äîâàíèþ. æàíèå, îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè è ïðèâëåêàòåëüíûå ñòîðîíû.
Æóðíàë "Ðàäèîêîìïîíåíòû" èìååò ñëåäóþùèå ðàçäåëû: Ñòàòüè â æóðíàë «Ðàä³îàìàòîð» ìîæíî ïðèñûëàòü â òðåõ âàðèàíòàõ:
1) "Êîìïîíåíòû" - ïîñâÿùåí íîâîé ýëåìåíòíîé áàçå çàðó- 1) íàïèñàííûå îò ðóêè (ðàçáîð÷èâî),
áåæíûõ ôèðì: ìèêðîïðîöåññîðû è ìèêðîñõåìû ðàçëè÷íûõ òè- 2) íàïå÷àòàííûå íà ìàøèíêå,
ïîâ, ïîëóïðîâîäíèêîâûå ýëåìåíòû (äèîäû, òðàíçèñòîðû, òè- 3) íàáðàííûå íà êîìïüþòåðå (â ëþáîì òåêñòîâîì ðåäàêòîðå äëÿ
DOS èëè WINDOWS IBM PC).
ðèñòîðû, îïòîýëåêòðîíèêà), ïàññèâíûå êîìïîíåíòû (ðåçèñòî-  3-ì ñëó÷àå ãîíîðàð çà ñòàòüþ áóäåò âûøå.
ðû, êîíäåíñàòîðû, êàòóøêè èíäóêòèâíîñòè, ðàçúåìû è äð.), ïðè-
âîäÿòñÿ òàêæå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ; Ðèñóíêè è òàáëèöû ñëåäóåò âûïîëíÿòü çà ïðåäåëàìè òåêñòà, íà îòäåëü-
íûõ ëèñòàõ. Íà îáîðîòå êàæäîãî ëèñòà ñ ðèñóíêîì óêàçàòü íîìåð ðèñóí-
2) "Ïðèáîðû" - ïîñâÿùåí íîâåéøèì ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûì êà, íàçâàíèå ñòàòüè è ôàìèëèþ àâòîðà.
ïðèáîðàì çàðóáåæíûõ ôèðì (îñöèëëîãðàôû, ãåíåðàòîðû, Ðèñóíêè è ñõåìû ê ñòàòüÿì ïðèíèìàþòñÿ â âèäå ýñêèçîâ è ÷åðòåæåé, âû-
ïðèáîðû äëÿ òåëåêîììóíèêàöèé, ìóëüòèìåòðû è äð); ïîëíåííûõ àêêóðàòíî ÷åðíûìè ëèíèÿìè íà áåëîì ôîíå ñ ó÷åòîì
3) "Îáîðóäîâàíèå" - ïîñâÿùåí òåõíîëîãè÷åñêîìó îáîðó- òðåáîâàíèé ÅÑÊÄ (ñ èñïîëüçîâàíèåì ÷åðòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ). Âûïîë-
íåíèå âûøåóêàçàííûõ òðåáîâàíèé óñêîðèò âûõîä ñòàòüè, òàê êàê ñíèçèò òðó-
äîâàíèþ è îïèñàíèþ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ìàòåðè- äîçàòðàòû ðåäàêöèè ïî ïîäãîòîâêå ñòàòüè ê ïå÷àòè. Èçîáðàæåíèÿ ïå÷àòíûõ
àëîâ äëÿ ïàéêè è ïðîèçâîäñòâà ïå÷àòíûõ ïëàò. ïëàò ëó÷øå âûïîëíÿòü óâåëè÷åííûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëîì â 2 ðàçà.
Æóðíàë âûõîäèò 4 ðàçà â ãîä. Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãîä ïî Ìîæíî òàêæå èçãîòàâëèâàòü ðèñóíêè è ñõåìû íà ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÅ, îäíà-
êàòàëîãó Óêðïðåññû - 25 ãðí. 68 êîï., íà ïîëãîäà - 12 ãðí. êî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòè ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïî èñ-
84 êîï., íà 3 ìåñ - 6 ãðí. 42 êîï. ïîëüçîâàíèþ êîìïüþòåðíûõ èçîáðàæåíèé â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå. Ãðà-
ôè÷åñêèå ôàéëû, ïðåäñòàâëÿåìûå â ðåäàêöèþ, äîëæíû èìåòü ðàñøèðåíèå
Ïîäïèñûâàéòåñü íà æóðíàë "Ðàäèîêîìïîíåíòû"! *.CDR (5.0–7.0), *.TIF, *.PCX (ñ ðàçðåøåíèåì 300 dpi â ìàñøòàáå 1:1), *.BMP
(ñ ýêðàííûì ðàçðåøåíèåì â ìàñøòàáå 4:1).

2 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÝÍÐÅÓÐÁÃÐÅÈÒÊÈÀÊÀ

Ïðåäëîæåíèÿ ïî ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðàòåãèè Óêðàèíû


Ë.Êîçàê (http://www.necin.com.ua)
Óñïåøíîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè Óêðàèíû â çíà÷èòåëüíîé ñòåìû Óêðàèíû, êîòîðàÿ èìååò ïðîòÿæåííîñòü áîëåå 34 òûñ.
ñòåïåíè çàâèñèò îò ðåøåíèÿ âîïðîñà ñ ýíåðãîíîñèòåëÿìè. Íå- êì, 120 êîìïðåññîðíûõ öåõîâ, 779 ãàçîïåðåêà÷èâàþùèõ àã-
äîñòàòîê ñîáñòâåííûõ ýíåðãîíîñèòåëåé âûíóæäàåò èõ èìïîð- ðåãàòîâ (ÃÏÀ) è ïîòðåáëÿåò îêîëî 5 ìëðä. ì3 ãàçà â ãîä [4].
òèðîâàòü. Ñåãîäíÿ îêîëî òðåòè íàöèîíàëüíîãî âàëîâîãî ïðî- Ïóòåì îïòèìèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî öèêëà ìîæíî ïîâûñèòü
äóêòà òðàòèòñÿ íà èìïîðò ýíåðãîíîñèòåëåé. Ïîýòîìó ýíåðãî- ÊÏÄ ïðèâîäîâ ÃÏÀ, äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìî çàìåíèòü ãàçîòóð-
ñáåðåæåíèå äîëæíî ñòàòü ïðèîðèòåòîì ýíåðãåòè÷åñêîé ïîëè- áèííûé ïðèâîä íà ýëåêòðè÷åñêèé, à äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ÃÏÀ
òèêè Óêðàèíû [1]. ïîñòðîèòü ÒÝÖ â ìåñòàõ, áëèçêèõ ê êðóïíûì ïîòðåáèòåëÿì òåï-
Ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ Óêðàèíû - î÷åíü ýíåðãîçàòðàòíûé. ëà. Òîïëèâîì ÒÝÖ áóäåò ïðèðîäíûé ãàç, êîòîðûé ñåé÷àñ ñæè-
Ñàìûå áîëüøèå ïîòåðè èìåþòñÿ â ïðîèçâîäñòâå ýëåêòðî- ãàåòñÿ â ãàçîâûõ òóðáèíàõ ÃÏÀ. Ïðèáëèçèòåëüíûå ðàñ÷åòû ïî-
ýíåðãèè, à òàêæå â ïðîèçâîäñòâå òåïëà äëÿ îáîãðåâà äîìîâ êàçûâàþò, ÷òî ïðè ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà ìîæíî ñýêîíî-
è â âîäîñíàáæåíèè. Îãðîìíûå çàòðàòû òîïëèâà îáúÿñíÿþò- ìèòü 3,1 ìëðä. ì3 ãàçà â ãîä ñòîèìîñòüþ 250 ìëí. äîë. Â Óê-
ñÿ òåì, ÷òî ýëåêòðîýíåðãèÿ âûðàáàòûâàåòñÿ íà êîíäåíñàöèîí- ðàèíå åñòü íåîáõîäèìàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ áàçà è ìîùíîñòè äëÿ
íûõ ýëåêòðîñòàíöèÿõ, â êîòîðûõ êà÷åñòâåííî èñïîëüçóåòñÿ ïðîèçâîäñòâà áîëüøåé ÷àñòè ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ.
ìåíåå 30% òåïëà, îñòàëüíîå âûáðàñûâàåòñÿ â îêðóæàþùóþ Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðîåêòîâ íåîáõîäèìî ñîçäàòü íàöèî-
ñðåäó.  òî æå âðåìÿ â êîòåëüíûõ ñæèãàþò áîëüøîå êîëè÷å- íàëüíóþ ïðîãðàììó ïî ïåðåñòðîéêå âñåé òîïëèâíî-ýíåðãåòè-
ñòâî òîïëèâà äëÿ îáîãðåâà è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ. Ñ ÷åñêîé îòðàñëè. Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû áóäåò çíà÷èòåëüíî
ýòîé öåëüþ êàæäûé ãîä èñïîëüçóåòñÿ îêîëî 75 ìëí.ò óñëîâíî- âëèÿòü íà ýêîíîìèêó ñòðàíû è ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà. Êðî-
ãî òîïëèâà. Èç ýòîãî òåïëà 30-50% ñíîâà òåðÿåòñÿ èç-çà ýêñ- ìå êîììåð÷åñêîé âûãîäû íóæíî òàêæå ïîìíèòü î çíà÷èòåëü-
ïëóàòàöèè ìàëîýôôåêòèâíîãî è èçíîøåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, íîì ñíèæåíèè òåõíîãåííîãî âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó çà
àâàðèéíîãî ñîñòîÿíèÿ èíæåíåðíûõ ñåòåé è ò.ï. [2]. ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ ìîùíîñòåé êîíäåíñàöèîííûõ ýëåêòðîñòàí-
Îäèí èç ïóòåé ýêîíîìèè ýíåðãîíîñèòåëåé - ýôôåêòèâíîå öèé. Ñîãëàñíî [5], êàæäàÿ ñýêîíîìëåííàÿ ãèãàêàëîðèÿ òåïëà
èñïîëüçîâàíèå òåïëîòû ñãîðàíèÿ õèìè÷åñêîãî òîïëèâà äëÿ ïðåäîòâðàùàåò âûáðîñ â àòìîñôåðó 2,2 êã òâåðäûõ ÷àñòèö, 3 êã
îáîãðåâà è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå âûáðîñû òåï- îêèñè ñåðû è îêîëî 1 êã îêèñè àçîòà.
ëà, èìåþùèåñÿ íà êîíäåíñàöèîííûõ ÒÝÑ. Ýòîò ñïîñîá èç- Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðåííîñòüþ â Êèîòî íà Êîíôåðåí-
âåñòåí è ðåàëèçóåòñÿ çà ñ÷åò êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèç- öèè ñòîðîí Ðàìî÷íîé Êîíâåíöèè ÎÎÍ î êëèìàòå (äåêàáðü
âîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè è òåïëà íà òåïëîýëåêòðîöåíòðàëÿõ 1997 ã.) çàïàäíûå ñòðàíû äîëæíû ñíèçèòü âûáðîñû ïàðíèêî-
(ÒÝÖ) [3]. Íåñìîòðÿ íà åãî ðàñïðîñòðàíåííîñòü â âûñîêî- âûõ ãàçîâ, ÷òî äëÿ íèõ îçíà÷àåò ñíèæåíèå ïðîèçâîäñòâà, ïî-
ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, â Óêðàèíå îí ïðèìåíÿåòñÿ ìàëî - âñåãî ñêîëüêó ñâîè âîçìîæíîñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ îíè óæå èñ÷åð-
4% ýëåêòðîýíåðãèè âûðàáàòûâàåòñÿ íà ÒÝÖ, à 60% - íà êîí- ïàëè. Íî ñòðàíû, êîòîðûå ïðåâûñèëè ñâîè êâîòû, ìîãóò ïîëó-
äåíñàöèîííûõ ýëåêòðîñòàíöèÿõ. Îäíà èç ïðè÷èí - äåøåâèç- ÷èòü ñâåðõíîðìàòèâíûå êâîòû çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ âûáðîñîâ
íà òîïëèâà â áûâøåì ÑÑÑÐ. ïðè ðåàëèçàöèè ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ïðîåêòîâ â äðóãèõ ñòðà-
Ïðåäëàãàåòñÿ â Óêðàèíå ñìåíèòü òåõíîëîãè÷åñêóþ ñõåìó íàõ. Íàïðèìåð, â Óêðàèíå ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâà íà
ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè è òåïëà è èñïîëüçîâàòü äî 90% 30 ìëí. ò óñëîâíîãî òîïëèâà ïîçâîëèòü ñíèçèòü âûáðîñû ÑÎ2
òåïëîâîé ýíåðãèè, êîòîðàÿ ñåé÷àñ âûáðàñûâàåòñÿ. Íóæíî çà-
êðûòü áîëüøèíñòâî ÒÝÑ è ãîðîäñêèå êîòåëüíûå è íà ñìåíó ïðèìåðíî íà 80 ìëí. ò, ÷òî ñîñòàâèò ïî êâîòàì ñóììó äî 8
èì ïîñòðîèòü â êîìïàêòíî çàñåëåííûõ ðàéîíàõ Óêðàèíû (îá- ìëðä. äîë. Ýòè ñðåäñòâà áóäóò ñóùåñòâåííûì âêëàäîì â ðåà-
ëàñòíûå è ðàéîííûå öåíòðû) áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìàëûõ (5- ëèçàöèþ ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòà. Ïðîåêò ìîæíî ðåàëèçîâû-
50 ÌÂò) è áîëüøèõ (100-200 ÌÂò) ñîâðåìåííûõ ÒÝÖ, êîòî- âàòü ïîýòàïíî, à ñýêîíîìëåííûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ïîñëå
ðûå áóäóò âûðàáàòûâàòü ýëåêòðîýíåðãèþ è òåïëî èç ïðèðîä- ðåàëèçàöèè ýòàïîâ, èñïîëüçîâàòü äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ ñëåäó-
íîãî ãàçà (à òàêæå èç óãëÿ è ìàçóòà, êîòîðûå ïîñòàâëÿþò- þùèõ ýòàïîâ. Òàêàÿ ñõåìà çíà÷èòåëüíî óìåíüøèò ñòîèìîñòü
ñÿ â êîòåëüíûå). Ýëåêòðîýíåðãèÿ ÒÝÖ áóäåò êîìïåíñèðîâàòü âñåãî ïðîåêòà.
ýëåêòðîýíåðãèþ ÒÝÑ, à òåïëî èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ äîìîâ è Ëèòåðàòóðà
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ [3]. 1. Êîâàëêî Ì.Ï., Äåíèñþê Ñ.Ï. Åíåðãîçáåðåæåííÿ - ïð³îðè-
Ðàçóìååòñÿ, ðåàëèçàöèÿ òàêîãî ãëîáàëüíîãî ïðîåêòà ñðà- òåòíèé íàïðÿìîê äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè.- Ê.: Óêðà¿íñüê³
çó è â ïîëíîì ìàñøòàáå âåñüìà ïðîáëåìíà. Íî, åñëè ó íàñ åíöèêëîïåäè÷í³ çíàííÿ, 1998.- 511ñ.
÷àñòü ìàëûõ è êîììóíàëüíûõ ÒÝÖ â ïðîèçâîäñòâå òåïëà ñî- 2. Ëèõîøâà Þ.Â. Åíåðãîçáåðåæåííÿ ó æèòëîâî-êîìóíàëüíî-
ñòàâëÿåò òîëüêî 10%, òî â Ôèíëÿíäèè - 43%, â Ãåðìàíèè - ìó ãîñïîäàðñòâ³ - ïð³îðèòåòíèé íàïðÿìîê ä³ÿëüíîñò³//Êîí-
53%, â Ãîëëàíäèè - 67%, à â Âåëèêîáðèòàíèè - áîëåå 90% ãðåñ ç åíåðãîçáåðåæåííÿ. - Êè¿â, 3-6 ÷åðâíÿ 1997.- Ñ.25-39.
[1]. Ýòè öèôðû ãîâîðÿò, ÷òî òàêîé ïðîåêò âïîëíå ðåàëåí. 3. Êîçàê Ë.Þ. Åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ âèñîêîïîòåíö³àëü-
Ïîëíàÿ ðåàëèçàöèÿ ýòîãî ïðîåêòà ïîçâîëèò ñîêðàòèòü íî¿ ñêëàäîâî¿ òåïëîòè çãîðÿííÿ ïàëèâà//Ìàòåð³àëè ì³æíà-
ïîòðåáëåíèå ýíåðãîíîñèòåëåé ïðèìåðíî íà 50 ìëí.ò óñëîâ- ðîäíî¿ íàóê.-ïðàêòè÷. êîíô.- ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 4-6 òðàâíÿ
íîãî òîïëèâà è ñíèçèòü â äâà ðàçà èìïîðò ýíåðãîíîñèòåëåé 1999.- Ñ.32-35.
â Óêðàèíó, ÷òî äàëî áû ýêîíîìèþ ñðåäñòâ ïðèìåðíî 4 4. Ìàêàð Ð.Ì., Ãîâäÿê Ð., Øåëêîâñüêèé Í.À. Ñòàí, øëÿõè òà
ìëðä. äîë. â ãîä. ïåðñïåêòèâè ãàçîçàáåçïå÷åííÿ Óêðà¿íè//³ñíèê ÄÓ “Ëüâ³âñüêà
Åùå îäíèì ñóùåñòâåííûì ðåçåðâîì ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ÿâ- ïîë³òåõí³êà”. Ïðîáëåìè åêîíî쳿 åíåð㳿. - Ëüâ³â, 1998.
ëÿåòñÿ ãàçîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü, äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîòî- 5. Êîçàê Ë.Þ., Ãðóäç Â.ß., Ñåðåäþê Ì.Ä., Ñëîáîäÿí Â.². Åíåð-
ðîé íåîáõîäèìî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïðèðîäíîãî ãàçà è ãîçàîùàäæåííÿ ó ãàçîòðàíñïîðòí³é ñèñòåì³ Óêðà¿íè//Íàô-
ýëåêòðîýíåðãèè. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ãàçîòðàíñïîðòíîé ñè- òîâà ³ ãàçîâà ïðîìèñëîâ³ñòü.- 2001.- ¹3.

Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 3


ÝÍÐÅÓÐÁÃÐÅÈÒÊÈÀÊÀ

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÅÒ ËÈ ÄÎÑÒÐÎÉÊÀ ÍÎÂÛÕ Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòå-


ðèñòèêè Õ2Ð4
ßÄÅÐÍÛÕ ÐÅÀÊÒÎÐΠÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ Ýíåðãîáëîêè Õ2Ð4 ïðåäóñìàòðèâàþò
èñïîëüçîâàíèå ðåàêòîðîâ ÂÂÝÐ-1000 (àíà-
ÈÍÒÅÐÅÑÀÌ ÓÊÐÀÈÍÛ? ëîãîâ çàïàäíûõ ðåàêòîðîâ PWR). Ýëåêòðè-
÷åñêàÿ ìîùíîñòü ýíåðãîáëîêîâ - 1000
ÌÂò, òåïëîâàÿ - 3000 ÌÂò. Ñðîê ïîëíîé
À.Òîëêà÷åâ (http://www.me-press.kiev.ua) çàìåíû òîïëèâà - 3 ãîäà, çà êîòîðûå îñó-
Óêðàèíà óíàñëåäîâàëà îò ÑÑÑÐ ìîù- è íåäîñòàòîê ìàíåâðåííûõ ìîùíîñòåé, ùåñòâëÿåòñÿ 3 ÷àñòè÷íûõ ïåðåçàãðóçêè.
íóþ ýëåêòðîýíåðãåòèêó, êîòîðàÿ îáåñïå- êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ïèêîâûå íàãðóçêè Çàãðóçêà òîïëèâà â àêòèâíóþ çîíó - 80 ò
÷èâàëà âíóòðåííåå ïîòðåáëåíèå Óêðàèíû, íà ýíåðãîñèñòåìû. Èìåííî ñîâåòñêîé â âèäå 163 òåïëîâûäåëÿþùèõ ñáîðîê. Êàæ-
ìåæðåñïóáëèêàíñêèå è ýêñïîðòíûå ïî- ýíåðãåòè÷åñêîé äîêòðèíîé è áûë îáóñ- äûé ãîä îáðàçóåòñÿ 25 ò ðàäèîàêòèâíûõ îò-
ñòàâêè. ëîâëåí êóðñ íà ñòðîèòåëüñòâî Ðîâåíñêîé, õîäîâ.
Íî çà 10 ëåò ñòðåìèòåëüíîé äåãðàäàöèè Õìåëüíèöêîé, Çàïîðîæñêîé è Êðûìñêîé Ñóùåñòâóåò íåñîîòâåòñòâèå àâòîìàòèçè-
ýíåðãîñèñòåìû îêàçàëèñü â êðèòè÷åñêîé ÀÝÑ. ðîâàííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷å-
ñèòóàöèè, ÷òî äåëàåò íåâîçìîæíûì ýêîíî- Ñòðîèòåëüñòâî 2-ãî áëîêà Õìåëüíèöêîé ñêèìè ïðîöåññàìè ñîâåòñêîãî îáðàçöà
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå Óêðàèíû â ïåðñïåêòè- ÀÝÑ ìîùíîñòüþ 1000 ÌÂò ñ èñïîëüçîâà- ñîâðåìåííûì òåõíîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíè-
âå. Ñóùåñòâóåò ìíîãî îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí íèåì ñîâåòñêîãî ðåàêòîðà Â-320 íà÷àëîñü ÿì, ÷òî ñóùåñòâåííî ñíèæàåò áåçîïàñ-
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ýíåð- â 1985 ã., à 4-ãî áëîêà Ðîâåíñêîé ÀÝÑ ñ íîñòü ðåàêòîðà. Ñèñòåìû àâàðèéíîãî îõ-
ãîñèñòåì Óêðàèíû, íî êëþ÷åâûìè ïðåäïî- àíàëîãè÷íûì ðåàêòîðîì - â 1986 ã. ëàæäåíèÿ è ïîæàðîòóøåíèÿ ìîðàëüíî óñ-
ñûëêàìè ñòàëî îòñóòñòâèå ïðèîðèòåòíîñ- Ïîñëå ×åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû â òàðåëè è íå ìîãóò îáåñïå÷èòü áåçîïàñíóþ
òè ñòðàòåãè÷åñêèõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ Óêðàèíå ðàçâåðíóëîñü ìîùíîå àíòèÿäåð- ýêñïëóàòàöèþ áëîêà. Äî ñèõ ïîð íå ðàñ-
è ñîîòâåòñòâåííî îðèåíòèðîâàííîãî ãîñó- íîå äâèæåíèå, ïîä âëèÿíèåì êîòîðîãî ñìîòðåíà âîçìîæíîñòü çàïðîåêòíîé àâà-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Õìåëüíèöêèé îáëàñòíîé Ñîâåò çàïðåòèë ðèè äëÿ áëîêîâ Õ2Ð4.
Çà 10 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ íåçàâèñèìî- äîñòðîéêó ÕÀÝÑ, à Âåðõîâíàÿ Ðàäà Óêðà- Ìåæäóíàðîäíûé àñïåêò ïðîåêòà
ñòè ýëèòà ñòðàíû íå ñìîãëà ðàçðàáîòàòü èíû 2 àâãóñòà 1990 ã. ïðèíÿëà 5-ëåòíèé ìî- Õ2Ð4
êîíöåïöèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ íàöèîíàëüíûõ ðàòîðèé íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ áëîêîâ Ïîñëå ×åðíîáûëÿ â âûñîêîðàçâèòûõ
èíòåðåñîâ, êîòîðàÿ ìîãëà áû ñòàòü îðè- ÀÝÑ. Íî ïîä äàâëåíèåì àòîìíîãî ëîááè ñòðàíàõ áûë âíåäðåí ïðèíöèï “ïëàòèò òîò,
åíòèðîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè. È ýòà è êðèçèñà â îáåñïå÷åíèè òîïëèâîì ÒÝÑ êòî çàãðÿçíèë”, ÷òî çàñòàâèëî ïåðåñìîò-
ïîëèòèêà áûëà ïîýòîìó îáóñëîâëåíà íå ãî- óæå 23 ôåâðàëÿ 1993 ã. Âåðõîâíàÿ Ðàäà ðåòü ýêîíîìè÷åñêèé àñïåêò èñïîëüçîâàíèÿ
ñóäàðñòâåííîé âûãîäîé, à ìåíÿþùèìèñÿ îòìåíèëà ìîðàòîðèé. Â ðåçóëüòàòå áûë äî- ÀÝÑ. Îôèöèàëüíî ýòîò ïðèíöèï ïðîâîç-
ñóáúåêòèâíûìè èíòåðåñàìè. Îòñóòñòâèå ñòðîåí 6-é ýíåðãîáëîê Çàïîðîæñêîé ÀÝÑ. ãëàøåí â äèðåêòèâå ÅÑ N94/11 îò 14
îïûòà è ðåàëüíîé ïîëèòè÷åñêîé âîëè âûñ- 20 äåêàáðÿ 1995 ã. ìåæäó ãîñóäàðñòâà- ìàðòà 1997 ã.  ñòðàíàõ Åâðîïû è Ñåâåð-
øåãî ðóêîâîäñòâà ãîñóäàðñòâà ê äåéñò- ìè Áîëüøîé Ñåìåðêè, Åâðîïåéñêîé êî- íîé Àìåðèêè áûëè ñîçäàíû íîâûå ìåòî-
âåííûì ðåôîðìàì ïîäâåëè Óêðàèíó ê ìèññèåé è Óêðàèíîé áûë ïîäïèñàí ìåìî- äèêè îáñ÷åòà ñòîèìîñòè ýëåêòðîýíåðãèè,
ïðîïàñòè. Äî ñèõ ïîð þðèäè÷åñêèå äåêëà- ðàíäóì, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàë çàêðû- âûðàáîòàííîé íà ÀÝÑ, â êîòîðûå áûëè
ðàöèè î íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû íå ïîä- òèå ×ÀÝÑ äî 2000 ã. è ãîòîâíîñòü Ñåìåð- âêëþ÷åíû òàêèå çàòðàòû, êàê ñòîèìîñòü ñî-
êðåïëåíû ðåàëüíîé ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíî- êè äàòü Óêðàèíå ïîìîùü äëÿ ðåàëèçàöèè õðàíåíèÿ è çàõîðîíåíèÿ ÿäåðíûõ îòõî-
ìè÷åñêîé íåçàâèñèìîñòüþ ãîñóäàðñòâà. ïðîåêòîâ â ñôåðå ýíåðãåòèêè. Õ2Ð4 - òîëü- äîâ, äåìîíòàæà áëîêîâ, ýêîëîãè÷åñêèå
Ñëîæèëàñü ðåàëüíàÿ óãðîçà áóäóùåìó Óê- êî îäèí èç òàêèõ ïðîåêòîâ. çàòðàòû. È òîãäà âûÿñíèëîñü, ÷òî âûðàáà-
ðàèíû. Â 1996 ã. áåç âñÿêèõ îáñóæäåíèé ñ îá- òûâàòü ýëåêòðîýíåðãèþ íà ÀÝÑ äîðîæå,
Çàêðûòèå ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ ïðèâëåê- ùåñòâåííîñòüþ, ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíî- ÷åì íà ÒÝÑ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå äåðæàâû-
ëî âíèìàíèå ê êðèòè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ âàíèé è ýêñïåðòèç Âåðõîâíàÿ Ðàäà óòâåð- ÷ëåíû ÅÑ íà÷àëè ñâîðà÷èâàòü ñâîè ÿäåð-
ýíåðãîñèñòåì Óêðàèíû. Íî åñëè ê ðåøå- äèëà Íàöèîíàëüíóþ ýíåðãåòè÷åñêóþ ïðî- íûå ïðîãðàììû.
íèþ ýêîíîìè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ãðàììó äî 2010 ã. (ÍÝÏÓ-2010). Ýòà ïðî-  óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñòðàí
ïðîáëåì òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîì- ãðàììà äî ñèõ ïîð íå îïóáëèêîâàíà è íî- Åâðîïû áûëî ïðèçíàíî öåëåñîîáðàçíûì
ïëåêñà áûëè ïðèëîæåíû óñèëèÿ (âûäåëåíèå ñèò êàòåãîðèþ “äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâà- ïåðåéòè ê ýêñïîðòó ýëåêòðîýíåðãèè èç
ýíåðãîãåíåðèðóþùèõ êîìïàíèé è ñîçäàíèå íèÿ”. Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàëà ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû (äîñòðîéêà ÀÝÑ
îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè), òî òåõíè- äîñòðîéêó 2-ãî, 3-ãî, 4-ãî áëîêîâ Õìåëü- â ×åõèè, Ñëîâàêèè, Áîëãàðèè, Óêðàèíå,
÷åñêèå ïðîáëåìû ýëåêòðîýíåðãåòèêè ðåøå- íèöêîé ÀÝÑ è 4-ãî áëîêà Ðîâåíñêîé ÀÝÑ. Ðîññèè). Ýòà ýëåêòðîýíåðãèÿ èìååò áîëåå
íû íå áûëè. Ïîñêîëüêó ïðîåêòû Õ2Ð4, ðàçðàáîòàííûå íèçêóþ öåíó, ïîñêîëüêó â íåé íå ó÷òåíû âû-
Äîñòðîéêà Õìåëüíèöêîé è Ðîâåíñêîé â 80-å ãîäû, íå ñîîòâåòñòâóþò ñîâðåìåí- øåóêàçàííûå çàòðàòû.
ÀÝÑ (Õ2Ð4) - ïðîåêò ñòðàòåãè÷åñêîãî çíà- íûì íîðìàì ÿäåðíîé áåçîïàñíîñòè, òî Ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà îòðèöàòåëüíûå
÷åíèÿ, ðàçðàáîòêå êîòîðîãî áûëî óäåëå- ïðåäóñìàòðèâàëñÿ íîâûé ïðîåêò äîñòðîé- âûâîäû ïî áåçîïàñíîñòè Õ2Ð4, íåìàëî
íî íåäîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ. Ïðîåêò Õ2Ð4 êè ñ ó÷àñòèåì çàïàäíûõ èíâåñòîðîâ. Ñòî- çàïàäíûõ êîìïàíèé çàèíòåðåñîâàíû â äî-
èìååò ïÿòü êëþ÷åâûõ àñïåêòîâ: ìåæäóíà- èìîñòü äîñòðîéêè íà ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò ñòðîéêå ýòèõ ýíåðãîáëîêîâ. Áîëüøóþ àê-
ðîäíûé, ýêîíîìè÷åñêèé, ýêîëîãè÷åñêèé, $1480,6 ìëí. òèâíîñòü â ýòîé äîñòðîéêå ïðîÿâëÿåò Ðîñ-
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèé, þðèäè÷åñêèé. Ïîêà ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîåêò ìîäåð- ñèÿ. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî Õ2Ð4 - ïî-
Èñòîðèÿ ïðîåêòà Õ2Ð4 íèçàöèè Õ2Ð4, äîñòðîéêà ýòèõ áëîêîâ âå- òåíöèàëüíûé ðûíîê ñáûòà ÿäåðíîãî ãî-
Ýíåðãîñèñòåìà ÑÑÑÐ íàõîäèëàñü â 10 äåòñÿ ïî ñòàðûì ïðîåêòàì. Ïîýòîìó 26 àï- ðþ÷åãî, âî âðåìÿ äîñòðîéêè áóäóò çàäåé-
÷àñîâûõ ïîÿñàõ, ÷òî ïîçâîëÿëî ïîêðûâàòü ðåëÿ 2001 ã. íà çàñåäàíèè Ïàðëàìåíòñêîé ñòâîâàíû ðîññèéñêèå êîíñòðóêòîðñêèå èí-
ïèêîâûå íàïðÿæåíèÿ çà ñ÷åò ïåðåòîêîâ Àññàìáëåè Ñîâåòà Åâðîïû ëîðä Ïîíñîð- ñòèòóòû. À ïîñêîëüêó çàâèñèìîñòü ÿäåðíîé
ýëåêòðîýíåðãèè. Ýòî è îáóñëîâèëî ïðèîðè- áè âûñòóïèë ñ êðèòèêîé öåëåñîîáðàçíîñ- ýíåðãåòèêè Óêðàèíû îò Ðîññèè ñîñòàâëÿ-
òåòíîå ðàçâèòèå ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè , êî- òè Õ2Ð4 è ðåêîìåíäîâàë Åâðîïåéñêîìó åò 100%, òî äîñòðîéêà Õ2Ð4 óãëóáëÿåò
òîðàÿ ôóíêöèîíèðóåò â ðåæèìå áàçîâûõ áàíêó ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ îòêà- îáùóþ çàâèñèìîñòü óêðàèíñêîé ýíåðãåòè-
íàãðóçîê. Ïîñëå ðàçâàëà ÑÑÑÐ â Óêðàè- çàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â êðåäèòîâàíèè ýòîãî êè îò ðîññèéñêîé ñòîðîíû.
íå âûÿâèëñÿ èçëèøåê áàçîâûõ ìîùíîñòåé ïðîåêòà.

4 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß

Î áëîêå ïèòàíèÿ,
ÊÄ2999Â. ×åòûðå òàêèõ äèîäà ðàçìåùåíû íà òðåõ òåïëîîò-
âîäàõ. Áîëüøèé èç íèõ ïî ðàçìåðàì - 100 ñì2, äâà äðóãèå -
ïî 50 ñì2 êàæäûé. Êîíäåíñàòîð Ñ1 åìêîñòüþ îêîëî 24000
îïóáëèêîâàííîì â ÐÀ 7, 2001 ìêÔ. Îí ñîñòàâëåí èç äâóõ êîíäåíñàòîðîâ: 22000 ìêÔ õ 40Â
(Ê50-32À) è 2000 ìêÔ õ 50Â (Ê50-3Á). Ïàðàëëåëüíî ýòèì
À.Ã.Çûçþê, ã.Ëóöê äâóì êîíäåíñàòîðàì ïîäêëþ÷åíû äâà íåýëåêòðîëèòè÷åñêèõ
êîíäåíñàòîðà òèïà Ê73-17 (4,7 ìêÔ õ 63Â). Äëÿ òîêîâ äî 10
Ñòàòüÿ î áëîêå ïèòàíèÿ (ñì. Äàéäæåñò, ñ.41) âû- À ðåçèñòîð R11 (0,33 Îì) çàìåíåí íà ìîùíûé ïðîâîëî÷íûé
çâàëà æèâîé èíòåðåñ. Îäèí èç íàøèõ ÷èòàòåëåé ïî- ñîïðîòèâëåíèåì 0,03 Îì. Òðàíçèñòîð ÊÒ827À (VT4) çàìåíåí
âòîðèë ýòó êîíñòðóêöèþ è îñòàëñÿ äîâîëåí ðåçóëü- íà ñîñòàâíîé.  ïëàòå äëÿ ýòîãî ïðåäóñìîòðåíû ïîñàäî÷íûå
òàòàìè. Â ñõåìó áûëè âíåñåíû íåêîòîðûå èçìåíå- ìåñòà ïîä äîïîëíèòåëüíûé òðàíçèñòîð òèïà ÊÒ815Á (VT4) è äâà
íèÿ è äîïîëíåíèÿ, óâåëè÷åí ìàêñèìàëüíûé òîê äî äîïîëíèòåëüíûõ ðåçèñòîðà (RÁÝ1 è RÁÝ2).  êà÷åñòâå VT4 èñ-
10 À, òàê êàê ïèòàíèå ìíîãèõ óñòðîéñòâ òðåáóåò ïîëüçîâàíû òðè ïàðàëëåëüíî âêëþ÷åííûõ òðàíçèñòîðà òèïà
áîëüøåãî òîêà, ÷åì 2 À.  ñòàòüå êîðîòêî ðàññêà- ÊÒ8101À. Èõ ýìèòòåðû ñîåäèíåíû ÷åðåç ðåçèñòîðû ñîïðîòèâ-
çàíî òàêæå î ïåðåìîòêå òðàíñôîðìàòîðîâ ÒÑÀ- ëåíèåì 0,1 Îì. Áàçû è êîëëåêòîðû ñîåäèíåíû âìåñòå. Â êà-
270À, î òîì, êàê óìåíüøèòü òîê õîëîñòîãî õîäà, ÷åñòâå òðàíçèñòîðà VT3 (ÊÒ361) èñïîëüçîâàí ÊÒ3107È, âìå-
íå ïðèáåãàÿ ê äîìîòêå ïåðâè÷íîé îáìîòêè è ò.ä. ñòî ÊÒ361 (VT2) - ÊÒ502Â.
Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðîâåðåíà è íà äðóãèõ Äëÿ òîãî ÷òîáû èìåòü ïëàâíóþ ðåãóëèðîâêó òîêà çàùèòû êàê
òðàíñôîðìàòîðàõ, òàêèõ, êàê ÒÑ-180, ÒÑ-200 è èì â äèàïàçîíå ìàëûõ, òàê è áîëüøèõ òîêîâ, â ñõåìó äîáàâëåí
àíàëîãè÷íûõ. âûêëþ÷àòåëü SA1. Ïðè çàìêíóòûõ êîíòàêòàõ âûêëþ÷àòåëÿ SA1
ß ïîâòîðèë ñõåìó áëîêà ïèòàíèÿ (ñì. ÐÀ7/2001, ñ.41) ñ âîç- èìååì ïëàâíóþ ðåãóëèðîâêó â äèàïàçîíå òîêîâ äî 3,3 À, à
ìîæíîñòüþ ïëàâíîé ðåãóëèðîâêè òîêà íàãðóçêè (ðåæèì îãðà- ïðè ðàçîìêíóòûõ - ïðèáëèçèòåëüíî äî 10 À. Ñîïðîòèâëåíèå
íè÷åíèÿ ýòîãî òîêà). Ìàêåòèðîâàíèå âûÿâèëî íåñêîëüêî íå- ðåçèñòîðà RÁÝ1=10 êÎì, à RÁÝ2=1 êÎì.
òî÷íîñòåé â ïðèâåäåííîé ñõåìå.
Ïåðâîå. Ñîåäèíèòü âûõîä ÎÓ DÀÇ (âûâîä 6) ñ òî÷êîé ñî- Êàê èçâåñòíî, èíòåãðàëüíûå ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ
åäèíåíèÿ ðåçèñòîðîâ R4 è R23. Íîìèíàë ðåçèñòîðà R5 (240 (ÑÍ) ñêëîííû ñàìîâîçáóæäàòüñÿ, åñëè èõ âûõîä è âõîä íå çà-
Îì) íóæíî óâåëè÷èòü, ÷òîáû òîê ÷åðåç ñâåòîäèîä íå ïðåâû- øóíòèðîâàòü êîíäåíñàòîðàìè (ïî ÒÓ ýòî íåîáõîäèìîå òðåáî-
øàë ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî äëÿ ïîñëåäíåãî (ÿ óñòàíîâèë âàíèå!). Ïîýòîìó â ìîåé êîíñòðóêöèè ýòî ïðåäóñìîòðåíî êîí-
R5=620 Îì). Êàê èçâåñòíî, äëÿ óñòîé÷èâîé ðàáîòû îïåðàöè- äåíñàòîðàìè Ñ3’, Ñ9 è Ñ10. Åìêîñòè êîíäåíñàòîðîâ Ñ3’ è Ñ9
îííûõ óñèëèòåëåé íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ íå ìîæåò áûòü ìåíåå ðàâíû 2,2 ìêÔ, à Ñ10 - 22 ìêÔ õ 16 Â. Øèíà, ñîåäèíÿþùàÿ
±5 Â (äâóïîëÿðíîå). Äëÿ èñïîëüçîâàííûõ ìíîþ ÎÓ òèïà âûâîäû 7 ÎÓ DA2 è DA3, èìååò øèðèíó áîëåå 4 ìì. Óñòà-
140ÓÄ7 ñõåìà ñî ñòàáèëèòðîíîì VD11 òèïà ÊÑ156À íå ðà- íîâêà ìîùíûõ äèîäîâ òèïà ÊÄ202 ïðîäèêòîâàíà áîëüøèìè
áîòàëà. Ïîñëå çàìåíû ýòîãî ñòàáèëèòðîíà íà ÊÑ170À íîð- áðîñêàìè òîêîâ ÷åðåç êîíäåíñàòîðû Ñ2 è Ñ3 ïðè âêëþ÷åíèè
ìàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå áûëî äîñòèãíóòî. Ðåçèñòîð R7 èç ÑÍ â ñåòü. È ýêîíîìèÿ çäåñü íåóìåñòíà! Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå
ñõåìû èñêëþ÷åí, òàê êàê ñ íèì ñõåìà òîæå íå ðàáîòàëà. ß ÿ èñïîëüçîâàë âîëüòìåòð è àìïåðìåòð. Ïåðåêëþ÷àòü èçìåðè-
ïðèìåíèë ÎÓ òèïà 140ÓÄ7 êàê áîëåå äîñòóïíûå è õîðîøî òåëüíóþ ãîëîâêó âî âðåìÿ ðàáîòû - î÷åíü íåóäîáíàÿ ïðîöå-
ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàâøèå. Ïîä ýòè ÎÓ è áûëà ðàçðàáîòàíà äóðà, òàê ÷òî è ýòà ýêîíîìèÿ òàêæå íåöåëåñîîáðàçíà.
ïå÷àòíàÿ ïëàòà (ðèñ.1 è 2). Áåç íàãðóçêè ýòîò ÑÍ âåñüìà íåóñòîé÷èâ â ðàáîòå.
 ïëàòå óñòàíîâëåíû ìîùíûå äèîäû VD5-VD8 òèïà ÊÄ202À. Òîê ãåíåðàòîðà òîêà (òðàíçèñòîð VT1 - ÊÒ816Â) ñîñòàâëÿ-
Äèîäû îñíîâíîãî âûïðÿìèòåëÿ (VD1-VD4) è êîíäåíñàòîð âû- åò ïðèáëèçèòåëüíî 40 ìÀ, ïîýòîìó ýòîò òðàíçèñòîð ñíàáæåí
ïðÿìèòåëÿ Ñ1 âûíåñåíû çà ïðåäåëû ïå÷àòíîé ïëàòû. Ýòî ðàäèàòîðîì [1].
ïðîäèêòîâàíî óâåëè÷åíèåì òîêà äî 10 À. À, êàê èçâåñòíî, äè- ÎÓ òèïà Ê140ÓÄ7 èìåþò òîê ïîòðåáëåíèÿ îêîëî 2,8 ìÀ. Óñ-
îäû ïðè òàêèõ òîêàõ ðàññåèâàþò çíà÷èòåëüíûå ìîùíîñòè. Ïî- òàíîâêà äðóãèõ òèïîâ ÎÓ ïîòðåáóåò ïåðåäåëêè ñõåìû.  ìî-
ýòîìó âìåñòî äèîäîâ ÊÄ213À óñòàíîâëåíû 20-àìïåðíûå åì 10-àìïåðíîì âàðèàíòå ÑÍ òðàíçèñòîðû ÊÒ8101À óñòàíîâ-

ðèñ.1 ðèñ.2
Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 5
ÈÑÒÎ×Ð
ÍÓÈÁÊÐÈÈÏ
ÊÈÀÒÀÍÈß
ëåíû íà ðåáðèñòîì òåïëîîòâîäå ñ îõëàæäàþùåé ïîâåðõíîñ- Ïîñëå ðàçáîðêè ÒÑÀ-270 ÿ òùàòåëüíî î÷èùàþ ïîâåðõíî-
òüþ îêîëî 3000 ñì2. ñòè ðàñêëååííûõ ïîëîâèíîê ìàãíèòîïðîâäà. Ýòî äîëæíî âåð-
Î òðàíñôîðìàòîðå ïèòàíèÿ.  êà÷åñòâå ñåòåâîãî òðàíñ- íóòü ²õõ äî çàâîäñêîãî âàðèàíòà. Åñëè æå ýòî íå òàê, òî ìåæ-
ôîðìàòîðà ÿ ïðèìåíèë ïåðåìîòàííûé ñèëîâîé (îò ñòàðûõ òå- äó ïîëîâèíàìè ñåðäå÷íèêà ìîãëî ÷òî-òî ðàçìåñòèòüñÿ (îñòàò-
ëåâèçîðîâ) òèïà ÒÑÀ-270À. Âñå âòîðè÷íûå îáìîòêè óäàëèë ñ êè êðàñêè, ïàðàôèí è ò.ä.). Äàëåå. ×òîáû óìåíüøèòü ²õõ ÒÑÀ-
îáåèõ êàòóøåê. Îñòàâèë ýêðàíèðóþùèå îáìîòêè. Ïîâåðõ ýòèõ 270À, íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ïðîøëèôîâàòü ñîïðèêàñàåìûå
îáìîòîê íàìîòàë 50 âèòêîâ ∅2 ìì ÏÝÂ-2 íà êàæäîé êàòóø- ïîâåðõíîñòè ïîëîâèíîê ìàãíèòîïðîâîäà. Äåëàòü ýòî íóæíî
êå. Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷èëèñü äâå îáìîòêè íàïðÿæåíèåì ïî î÷åíü àêêóðàòíî. Åñëè ïåðåóñåðäñòâîâàòü, òî ²õõ áóäåò áîëü-
20 Â äëÿ äâóõ ðàçäåëüíûõ ñõåì ÑÍ ñ îäíèì ìîùíûì ñåòåâûì
òðàíñôîðìàòîðîì. Ó èñïîëüçîâàííîãî ÒÑÀ-270À ñîîòíîøå- øå çàâîäñêîãî! Áåç îñîáûõ óñèëèé ìíå óäàâàëîñü óìåíüøèòü
íèå âèòîê/âîëüò î÷åíü õîðîøåå (êàê äëÿ “áûòîâóõè”), ðàâíîå òîê ²õõ ñ 145 äî 110 ìÀ! Ñàìûé ïðîñòîé èíñòðóìåíò - øèðî-
2,5 âèòê./1 Â. Ïîâåðõ ýòèõ íàìîòàíû îáìîòêè (2 õ 10 Â) äâîé- êèé ïëîñêèé íàïèëüíèê (ìîæíî è íàäôèëåì ïîðàáîòàòü). Âàæ-
íûì ïðîâîäîì ÏÝËØÎ 0,41 2 õ 25 âèòêîâ. íî íå ðàñêëåèòü ïëàñòèíû ìàãíèòîïðîâîäà è ñëåäèòü çà òåì,
È åùå. Äî ðàçáîðêè ñåðäå÷íèêà ìàãíèòîïðîâîäà òîê õî- ÷òîáû íå óâåëè÷èòü (ðàñøèðèòü) ïëîùàäü ñîïðèêîñíîâåíèÿ ïî-
ëîñòîãî õîäà äàííîãî òðàíñôîðìàòîðà ñîñòàâëÿë îêîëî 145 ëîâèíîê ìàãíèòîïðîâîäà âî âðåìÿ îáðàáîòêè ýòèõ ïîâåðõíî-
ìÀ. Ýòî âûçûâàëî âåñüìà ðàçäðàæàþùèé ýôôåêò ó ïðèñóòñò- ñòåé. Êñòàòè, äëÿ ïðîâåðêè ²õõ íåò íåîáõîäèìîñòè ñòÿãèâàòü ïî-
âóþùèõ. ×òîáû ïîñëå ñáîðêè òðàíñôîðìàòîðà òîê õîëîñòî- ëîâèíêè êðåïëåíèåì ñåðäå÷íèêà. Åñëè ðàáîòàòü àêêóðàòíî, òî
ãî õîäà õîòÿ áû íå óâåëè÷èëñÿ, îáû÷íî ïðèáåãàþò ê äîìîòêå ïîä òÿæåñòüþ ñâîåãî âåñà ïîëîâèíêè äîñòàòî÷íî òî÷íî îïðå-
² îáìîòêè. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïåðåìàòûâàòü è ²² îáìîòêó. äåëÿþò âåëè÷èíó ²õõ áåç ïðèìåíåíèÿ øòàòíîãî êðåïåæà. Ìåæ-
Ýòî òðàäèöèîííûé ñïîñîá áîðüáû ñ òîêîì õîëîñòîãî õîäà ²õõ. äó ïðî÷èì “ìóñîð” òèïà ÒÑÀ-270 ñïîñîáåí îòäàòü â íàãðóç-
À êàê èçâåñòíî, ïåðåìîòàííûé òðàíñôîðìàòîð èìååò óâåëè- êó áîëåå 400 Â. Ïðè íàëè÷èè õîðîøåãî îõëàæäåíèÿ ýòà öè-
÷åíèå “ïðîñàäêè” íàïðÿæåíèÿ ïîä íàãðóçêîé, õîòÿ äëÿ ÑÍ ýòî ôðà ìîæåò áûòü è óâåëè÷åíà.
è íå ñòîëü áîëåçíåííî, êàê äëÿ ÓÌÇÈ. Òàê âîò, ÿ ïîñòóïàþ Äóìàþ, ÷òî ìíîãèì õî÷åòñÿ èìåòü äâóïîëÿðíûé ÑÍ ñ òîêîì
èíà÷å. äî 10 À, è ýòî âïîëíå ðåàëüíî.

²ÍÄÈÊÀÖ²ß ÂÍÓÒвØÍÜί ÐÎÁÎÒÈ ÁËÎÊÀ ÆÈÂËÅÍÍß


Â.Â.Íîâ³êîâ, ì.Ñàìá³ð, Ëüâ³âñüêà îáë.
Ñâ³òëîâà ³íäèêàö³ÿ â³ä³ãðຠâàæëèâó òðàíñôîðìàòîð, íà âèõîä³ ÿêîãî íàïðó- öþº íàñòóïíèì ÷èíîì. Êîëè íàïðóãà íà
ðîëü ó ð³çíîìàí³òíèõ ïðèëàäàõ. Òîìó ÿ ãà 12...14 Â. ϳñëÿ âèïðÿìëåííÿ òà çãëà- âèõîä³ íå ïåðåâèùóº âèçíà÷åíîãî ðåçè-
çâåðíóâñÿ äî â³çóàëüíîãî êîíòðîëþ ðî- äæåííÿ ïîñò³éíó íàïðóãó ïîäàºìî íà ñòîðîì R3 ïîðîãó, òðàíçèñòîð VT2 çàêðè-
áîòè áëîêà æèâëåííÿ (ÁÆ) â ðåæèìàõ ñòàá³ë³çàòîð, ïîáóäîâàíèé íà òðàíçèñòîð³ òèé. ßêùî æ ñòàëîñü ÊÇ, òî çàãàëüíèé
ïåðåâàíòàæåíü òà êîðîòêîãî çàìèêàííÿ VT1 òà ñòàá³ë³òðîí³ VD2. Òàêèì ÷èíîì ñòðóì ó êîë³ çðîñòå, îòæå çðîñòå ³ áàçî-
(ÊÇ). îäåðæóºìî ïîñò³éíó íàïðóãó 12 Â. âèé ñòðóì òðàíçèñòîðà VT2, â³í
Íà ðèñ.1 çîáðàæåíî ñõåìó ÁÆ ç ²íäèêàòîð ïåðåâàíòàæåííÿ ç³áðàíèé â³äêðèºòüñÿ, ïðè öüîìó ñâ³òëîä³îä VD3
ô³êñîâàíîþ íàïðóãîþ íà âèõîä³. Íàïðó- íà åëåìåíòàõ VT2, R2, R3 òà ñâ³òëîä³îä³ çàñâ³òèòüñÿ. Òðàíçèñòîð VT1 ï³ä³áðàíèé
ãà ìåðåæ³ ïîòðàïëÿº íà ïîíèæóâàëüíèé VD3 ç áàëàñòíèì ðåçèñòîðîì R4 ³ ïðà- òàê, ùîá â³í âèòðèìàâ ñòðóì ÊÇ. Ëàíöþã
R, VD1 - ³íäèêàòîð ìåðåæ³. Äàíå ñõåìíå
ð³øåííÿ íå çàáåçïå÷óº çàõèñòó â³ä ÊÇ, à
ëèøå ñèãíàë³çóº ïðî íüîãî. Àëå öåé íå-
äîë³ê óñóíåíèé ó ñõåì³ ðèñ.2.
ßê âèäíî ç³ ñõåìè, ÁÆ îñíàùåíèé
ï³äñòðîþâàëüíèì ðåçèñòîðîì, çà äîïîìî-
ãîþ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ ðåãóëþâàííÿ íà-
ïðóãè íà âèõîä³, òà çàõèñòîì â³ä ÊÇ.  îñ-
íîâíîìó ðîáîòà äàíîãî ÁÆ àíàëîã³÷íà
äî ðîáîòè ÁÆ ðèñ.1.
ðèñ.1

ðèñ.2

6 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÝËÅÐ
ÊÓÒÁ
ÐÎÐÈ
ÑÊÂÀ ÐÊÀ

Çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè
(Ïðîäîâæåííÿ. Ïî÷àòîê äèâ. â ÐÝ 9-11/2001) Â.Î.Êó÷åðåíêî, ì.Êè¿â
Ôîðìóâàííÿ âîëüò-àìïåðíèõ Íà ðèñ. 11 íàâåäåí³ ðåãóëþâàëüí³
ñòàòè÷íèõ òà ðåãóëþâàëüíèõ õà- õàðàêòåðèñòèêè ïîøèðåíèõ çâàðþâàëü-
ðàêòåðèñòèê çâàðþâàëüíèõ òðàíñ- íèõ òðàíñôîðìàòîð³â ÑÒØ-250 òà ÑÒØ-
ôîðìàòîð³â. ²íøèì ñïîñîáîì ïëàâ- 125, ÿê³ ÿêðàç ³ ïîáóäîâàí³ çà ïðèíöè-
íîãî ðåãóëþâàííÿ çâàðþâàëüíîãî ñòðó- ïîì âèêîðèñòàííÿ ðóõîìîãî ìàãí³òíîãî
ìó (ðèñ. 9) º ââåäåííÿ ðóõîìîãî øóíòà äëÿ ñòâîðåííÿ ðåãóëþâàëüíèõ õà-
ìàãí³òíîãî øóíòà 5 ì³æ ïåðâèííèìè 1 òà ðàêòåðèñòèê. Áóêâà Ø â ¿õ ïîçíà÷åíí³ òà-
âòîðèííèìè 2 îáìîòêàìè ³ ë³âèì 3 òà êîæ îçíà÷àº, ùî â êîíñòðóêö³¿ âèêîðè-
ïðàâèì 4 ñòåðæíÿìè ìàãí³òîïðîâîäó ñòàíî ðóõîìèé øóíò. Íà â³äì³íó â³ä ö³º¿
òðàíñôîðìàòîðà çà äîïîìîãîþ ðåãóëþ- êîíñòðóêö³¿ çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìà-
âàëüíîãî ïðèñòðîþ 6. Ðåãóëþâàëüíèé òîðè, ÿê³ ïîáóäîâàí³ çà ïðèíöèïîì âè-
ïðèñòð³é ÿâëÿº ñîáîþ çâè÷àéíó ìå- êîðèñòàííÿ çì³íè â³äñòàí³ ì³æ ðóõîìèìè
õàí³÷íó ñèñòåìó ãâèíò-ãàéêà, â ÿê³é, ÿê ïåðâèííèìè òà íåðóõîìèìè âòîðèííèìè ðèñ.10
ïðàâèëî, ãâèíò ç ïðèâîäíîþ ðóêîÿòòþ îáìîòêàìè, ïîçíà÷àþòüñÿ ë³òåðàìè ÒÄ.
çàêð³ïëþºòüñÿ, ç ìîæëèâ³ñòþ îáåðòàííÿ ßê âèäíî ç ãðàô³ê³â (ðèñ. 11), ì³í³ìàëü- âîäà, à âòîðèííà îáìîòêà 2 - íà
íàâêîëî ñâ îñ³, íà êîðïóñ³ çâàðþâàëü- íèé çâàðþâàëüíèé ñòðóì òðàíñôîðìà- ñòåðæí³ 4 ìàãí³òîïðîâîäà òðàíñôîðìà-
íîãî òðàíñôîðìàòîðà. Ãàéêà íåðóõî- òîðà ÑÒØ-125 - 35À, à òðàíñôîðìàòî- òîðà.
ìî çàêð³ïëþºòüñÿ íà ðóõîìîìó øóíò³ 5. ðà ÑÒØ-250 - 70À ïðè ïîâí³ñòþ ââåäå- Îñîáëèâ³ñòþ äàíî¿ êîíñòðóêö³¿ º òå,
Ïðè îáåðòàíí³ ãâèíòà ðóõîìèé ìàãí³òíèé íîìó ðóõîìîìó ìàãí³òíîìó øóíò³. Ìàê- ùî âåðõíº ÿðìî 5 âèêîíàíî ðóõîìèì. Çà
øóíò 5 ïåðåì³ùóºòüñÿ ïî íàïðÿìíèõ ó ñèìàëüíèé çâàðþâàëüíèé ñòðóì çâàðþ- äîïîìîãîþ ðåãóëþâàëüíîãî ïðèñòðîþ 6
â³êí³ çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà, âàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà ÑÒØ-125 - éîãî ïåðåì³ùóþòü ïî íàïðÿìíèõ, â³ääà-
çì³íþº ìàãí³òíèé îï³ð íà øëÿõó ïîòîêó 140À, à ó çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìà- ëÿþ÷è àáî íàáëèæàþ÷è äî îäíîãî ç³
ðîçñ³þâàííÿ ìàãí³òíî¿ ñèñòåìè òðàíñ- òîðà ÑÒØ-250 â³äïîâ³äíî 265À ïðè ñòåðæí³â ìàãí³òîïðîâîäà 3. Ðåãóëþâàëü-
ôîðìàòîðà (ðèñ. 10), çì³íþþ÷è òèì ñà- ïîâí³ñòþ âèâåäåíîìó ðóõîìîìó ìàãí³òíî- íèé ïðèñòð³é, ÿê ³ â ïîïåðåäíüîìó
ìèì ìàãí³òíèé ïîò³ê ðîçñ³þâàííÿ Ôð, à ìó øóíò³. Äëÿ ðîçøèðåííÿ ä³àïàçîíó âàð³àíò³ ç ðóõîìèì ìàãí³òíèì øóíòîì,
â³äòàê ñòðóì ó âòîðèíí³é îáìîòö³, íà ðåãóëþâàííÿ çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó ïðè ÿâëÿº ñîáîþ ïðîñòó ìåõàí³÷íó ñèñòåìó
äóãîâîìó ïðîì³æêó. Ïðè ââåäåíí³ ïîáóäîâ³ çâàðþâàëüíèõ òðàíñôîðìà- ãâèíò-ãàéêà.  í³é, ÿê ïðàâèëî, ãâèíò ç
ìàãí³òíîãî øóíòà 5 ó â³êíî ìàãí³òîïðî- òîð³â ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü êîìá³íó- ïðèâîäíîþ ðóêîÿòòþ çàêð³ïëþºòüñÿ ç
âîäà òðàíñôîðìàòîðà (ðèñ. 9) çìåí- âàííÿ äåê³ëüêîõ ïðèíöèï³â ðåãóëþâàííÿ ìîæëèâ³ñòþ îáåðòàííÿ íàâêîëî ñâ
øóºòüñÿ ìàãí³òíèé îï³ð íà øëÿõó ïîòî- çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó. Îäèí ³ç íèõ - öå îñ³, íà êîðïóñ³ çâàðþâàëüíîãî òðàíñ-
êó ðîçñ³þâàííÿ Ôð (ðèñ. 10). Ñàì æå çàñòîñóâàííÿ ñåêö³îíîâàíèõ îáìîòîê, ôîðìàòîðà, à ãàéêà - íåðóõîìî íà ðó-
ïîò³ê ðîçñ³þâàííÿ Ôð ïðè öüîìó ùî äîçâîëÿº ñòóïåíåâî ðåãóëþâàòè çâà- õîìîìó ÿðì³ 5. Ïðè îáåðòàíí³ ãâèíòà ðó-
çá³ëüøóºòüñÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî ðþâàëüíèé ñòðóì ç îäíî÷àñíèì âèêîðè- õîìå ÿðìî 5, ïåðåì³ùóþ÷èñü ïî íà-
çá³ëüøåííÿ ³íäóêòèâíîãî îïîðó çâàðþ- ñòàííÿì â êîíñòðóêö³¿ çâàðþâàëüíîãî ïðÿìíèõ, çì³íþº â³äñòàíü ì³æ ñòåðæíåì
âàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà ³ çìåíøåííÿ òðàíñôîðìàòîðà ðóõîìîãî ìàãí³òíîãî ìàãí³òîïðîâîäà 3 òà ðóõîìèì ÿðìîì 5,
ñèëè çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó. Íàâïàêè, øóíòà àáî ïðèíöèïó çì³íè â³äñòàí³ ì³æ çì³íþþ÷è ïðè öüîìó ìàãí³òíèé îï³ð, àëå
ÿêùî ìè âèâîäèìî ìàãí³òíèé øóíò 5 ç ðóõîìèìè îáìîòêàìè òðàíñôîðìàòîðà. âæå íå íà øëÿõó ïîòîêó ðîçñ³þâàííÿ Ôð
â³êíà ìàãí³òîïðîâîäà òðàíñôîðìàòîðà Òàê³ êîíñòðóêö³¿ çâàðþâàëüíèõ òðàíñ- ìàãí³òíî¿ ñèñòåìè òðàíñôîðìàòîðà, à íà
(ðèñ. 9), òî òèì ñàìèì ìè çá³ëüøóºìî ôîðìàòîð³â ç êîìá³íîâàíèìè ïðèíöèïà- øëÿõó îñíîâíîãî ìàãí³òíîãî ïîòîêó Ô1,
ìàãí³òíèé îï³ð íà øëÿõó ïîòîêó ìè ðåãóëþâàííÿ äîçâîëÿþòü îòðèìàòè ñòâîðåíîãî ïåðâèííîþ îáìîòêîþ 1.Ïðè
ðîçñ³þâàííÿ Ôð â ìàãí³òí³é ñèñòåì³ çíà÷íî øèðøèé ä³àïàçîí ðåãóëþâàííÿ öüîìó çì³íþºòüñÿ ìàãí³òíèé ïîò³ê
òðàíñôîðìàòîðà (ðèñ. 10). Ïðè öüîìó ç á³ëüø òî÷íîþ íàñòðîéêîþ òåõíî- ðîçñ³þâàííÿ Ôð òà åëåêòðîðóø³éíà ñè-
ïîò³ê ðîçñ³þâàííÿ Ôð çìåíøóºòüñÿ, ùî ëîã³÷íîãî ðåæèìà çâàðþâàííÿ. Öå äóæå
ïðèâîäèòü äî çìåíøåííÿ ìàãí³òíîãî îïî- âàæëèâî äëÿ ï³äòðèìàííÿ ñòàá³ëüíîãî
ðó çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà ³ ïðîöåñó çâàðþâàííÿ ó ð³çíèõ ïðîñòîðî-
çá³ëüøåííÿ ñèëè çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó. âèõ ïîëîæåííÿõ çâàðþâàíèõ äåòàëåé ³
ïðè çàñòîñóâàíí³ ð³çíèõ òèï³â çâàðþ-
âàëüíèõ åëåêòðîä³â.
Ùå îäíèì ñïîñîáîì ôîðìóâàííÿ ðå-
ãóëþâàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê çâàðþâàëü-
íîãî òðàíñôîðìàòîðà çà äîïîìîãîþ
çì³íè ãåîìåò𳿠ìàãí³òîïðîâîäà º çà-
ñòîñóâàííÿ â êîíñòðóêö³¿ òðàíñôîðìàòî-
ðà ðóõîìîãî ÿðìà (ðèñ. 12).  ö³é êîí-
ñòðóêö³¿ ïåðâèííà 1 òà âòîðèííà 2 îá-
ìîòêè çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà
ðîçòàøîâóþòüñÿ íà ñòåðæíÿõ 3,4
ìàãí³òîïðîâîäà îêðåìî îäíà â³ä îäíî¿:
ðèñ.9 ïåðâèííà 1 - íà ñòåðæí³ 3 ìàãí³òîïðî- ðèñ.11

Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 7


ÝËÅÐ
ÊÓÒÁ
ÐÎÐÈ
ÑÊÂÀ ÐÊÀ
ëà ðîçñ³þâàííÿ, à â³äòàê ³ çì³ííèé çì³íè â³äñòàí³ ì³æ ïåðâèííèìè òà âòîðèí-
ìàãí³òíèé ïîò³ê Ô2, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, íèìè îáìîòêàìè çâàðþâàëüíîãî òðàíñ-
ïðèçâîäèòü äî çì³íè ñòðóìó ó âòîðèíí³é ôîðìàòîðà, âèêîðèñòàííÿ ðóõîìîãî
îáìîòö³ 2 òðàíñôîðìàòîðà ³ çâàðþ- ìàãí³òíîãî øóíòà ó â³êí³ ìàãí³òîïðîâî-
âàëüíîãî ñòðóìó íà äóãîâîìó ïðîì³æêó äà òà çàñòîñóâàííÿ ðóõîìîãî ÿðìà
7. ßêùî ìè çá³ëüøóºìî â³äñòàíü ì³æ ìàãí³òîïðîâîäà çâàðþâàëüíîãî òðàíñ-
ñòåðæíåì 3 òà ðóõîìèì ÿðìîì 5, â³äâî- ôîðìàòîðà. Ö³ êîíñòðóêö³¿ â³äð³çíÿþòü-
äÿ÷è éîãî çà äîïîìîãîþ ðåãóëþâàëü- ñÿ ïðîñòîòîþ ³ çàñòîñîâóþòüñÿ äîâîë³
íîãî ïðèñòðîþ 6, òî â³äïîâ³äíî ìè äàâíî.
çá³ëüøóºìî ìàãí³òíèé îï³ð íà øëÿõó îñ- Àëå ó íèõ º ³ çíà÷í³ íåäîë³êè. Òàê,
íîâíîãî ïîòîêó íàìàãí³÷åííÿ Ô1. Á³ëüøà ìàáóòü, íàéïðîñò³øèé ñïîñ³á ôîðìó-
÷àñòèíà öüîãî ìàãí³òíîãî ïîòîêó òðàíñ- âàííÿ ðåãóëþâàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê - ðèñ.12
ôîðìàòîðà çàìèêàºòüñÿ ÷åðåç ïîâ³òðÿ, öå çàñòîñóâàííÿ ñåêö³îíóâàííÿ îáìî-
çá³ëüøóþ÷è ïîò³ê ðîçñ³þâàííÿ Ôð, ùî òîê. ijéñíî, â ö³é êîíñòðóêö³¿ íåìà ðó- íÿ òà ÿê³ñòü êîíñòðóþâàííÿ öüîãî òðàíñ-
ïðèçâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ ³íäóêòèâíîãî õîìèõ ÷àñòèí ³ òðàíñôîðìàòîð ìîæíà ôîðìàòîðà. Òîìó, ÿêùî ÿê³ñòü òðàíñ-
îïîðó çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòî- âèêîíàòè òàêèì ÷èíîì, ùî áóäóòü àáñî- ôîðìàòîðà íå çàêëàäåíà ï³ä ÷àñ êîíñò-
ðà. Òîìó ïîò³ê Ô2, ùî ïðîíèçóº âòîðèí- ëþòíî â³äñóòí³ ëþôòè ì³æ êîíñòðóêö³éíè- ðóþâàííÿ òà ðîçðîáêè, äîñÿãòè âèñîêî¿
íó îáìîòêó 2 òðàíñôîðìàòîðà, ïðè íà- ìè âóçëàìè òà äåòàëÿìè òðàíñôîðìàòî- ÿêîñò³ òðàíñôîðìàòîðà íàâ³òü ïðè âèñî-
âàíòàæåíí³ çìåíøóºòüñÿ, ùî âèêëèêຠðà òàêèìè, ÿê ïëàñòèíè ìàãí³òîïðîâîäà, êîìó ð³âí³ âèãîòîâëåííÿ íåìîæëèâî.
çìåíøåííÿ ñèëè çâàðþâàëüíîãî ñòðó- îáìîòêè, âèâîäè îáìîòîê. À äëÿ òðàíñ- Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ çâàðþâàëüíèõ
ìó. ² íàâïàêè, ÿêùî ìè íàáëèæóºìî ðó- ôîðìàòîð³â âçàãàë³ ³ äëÿ çâàðþâàëüíèõ òðàíñôîðìàòîð³â, òîìó ùî âîíè íà
õîìå ÿðìî 5 äî ñòåðæíÿ ìàãí³òîïðîâî- çîêðåìà - öå çíà÷íà ïðîáëåìà, îñê³ëüêè â³äì³íó â³ä åíåðãåòè÷íèõ òðàíñôîðìà-
äà 3, çìåíøóþ÷è â³äñòàíü ì³æ ñòåðæíåì íàâ³òü íåçíà÷íèé ëþôò ì³æ äåòàëÿìè òà òîð³â, ÿê³ ïðàöþþòü â ñòàëîìó ðåæèì³ ³
òà ÿðìîì çà äîïîìîãîþ ðåãóëþâàëüíî- âóçëàìè òðàíñôîðìàòîðà ïðèçâîäèòü äëÿ ÿêèõ ðåæèì êîðîòêîãî çàìèêàííÿ º
ãî ïðèñòðîþ 6, òî â³äïîâ³äíî ìè çìåí- äî â³áðàö³¿ îñòàíí³õ, âèêëèêàíî¿ ìàãí³òî- àâàð³éíèì, âèêîðèñòîâóþòüñÿ ç êîðîòêè-
øóºìî òèì ñàìèì ìàãí³òíèé îï³ð íà äèíàì³÷íèìè ñèëàìè, ÿê³ ³íäóêòóþòü ïå- ìè çàìèêàííÿìè äóãîâîãî ïðîì³æêó
øëÿõó îñíîâíîãî ïîòîêó íàìàãí³÷åííÿ ðåì³íí³ ìàãí³òí³ ïîòîêè òðàíñôîðìàòî- êðàïëÿìè ðîçïëàâëåíîãî åëåêòðîäíîãî
Ô1. Ïðè öüîìó ìåíøà ÷àñòèíà öüîãî ðà. Íàñë³äêîì öèõ â³áðàö³é º õàðàêòåð- ìåòàëó. Ôàêòè÷íî çâàðþâàëüíèé òðàíñ-
ìàãí³òíîãî ïîòîêó çàìèêàºòüñÿ ÷åðåç íèé ãóë òðàíñôîðìàòîð³â. ² ÷èì ãó÷í³øèé ôîðìàòîð ï³ä ÷àñ ñòàëîãî ïðîöåñó çâà-
ïîâ³òðÿ, çìåíøóþ÷è òèì ñàìèì ïîò³ê ãóë, òèì á³ëüøà àìïë³òóäà êîëèâàíü äå- ðþâàííÿ ìîæå ñòî ðàç íà ñåêóíäó çíà-
ðîçñ³þâàííÿ Ôð. Öå ïðèçâîäèòü äî òàëåé òà âóçë³â êîíñòðóêö³¿ òðàíñôîðìà- õîäèòèñü â ðåæèì³ õîëîñòîãî õîäó òà
çìåíøåííÿ ³íäóêòèâíîãî îïîðó çâàðþ- òîðà ³ ç á³ëüøîþ ñèëîþ äåòàë³ òà âóç- êîðîòêîãî çàìèêàííÿ ïðè æèâëåíí³ çâà-
âàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà. Ïîò³ê Ô2, ëè ñòèêàþòüñÿ îäèí ç îäíèì, çàâäàþ÷è ðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà â³ä ìå-
ùî ïðîíèçóº âòîðèííó îáìîòêó 2 òðàíñ- âçàºìíîãî ðóéíóþ÷îãî âïëèâó, ÿêèé ìî- ðåæ³ çì³ííîãî ñòðóìó ÷àñòîòîþ 50 Ãö.
ôîðìàòîðà, ïðè íàâàíòàæåíí³ æå ïðèçâåñòè äî âèâîäó ç ëàäó çâàðþ- Òîìó çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè
çá³ëüøóºòüñÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî âàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà.  ïåðøó â³äíåñåí³ äî êàòåãî𳿠òðàíñôîðìàòîð³â,
çá³ëüøåííÿ ñèëè çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó ÷åðãó âèõîäèòü ç ëàäó ³çîëÿö³ÿ äðîò³â ÿê³ ïðàöþþòü ó âàæêèõ óìîâàõ. À öå
íà äóãîâîìó ïðîì³æêó. îáìîòîê òðàíñôîðìàòîðà. ² íàâ³òü ÿêùî çíà÷èòü, ùî ïðè ðîçðîáö³, ïðîåêòóâàíí³
Ïðè ïîáóäîâ³ çâàðþâàëüíèõ òðàíñ- åëåêòðè÷í³ ïàðàìåòðè çâàðþâàëüíîãî òà åêñïëóàòàö³¿ çâàðþâàëüíèõ òðàíñ-
ôîðìàòîð³â ç ðóõîìèì ÿðìîì äëÿ ðîç- òðàíñôîðìàòîðà ³ òåìïåðàòóðí³ ðåæè- ôîðìàòîð³â íà âñ³ íàâåäåí³ çàñòåðå-
øèðåííÿ ä³àïàçîíó ðåãóëþâàííÿ òà äëÿ ìè çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ íîðìè, ÷åðåç æåííÿ òðåáà çâåðòàòè ï³äâèùåíó óâàãó.
äîñÿãíåííÿ á³ëüø òî÷íîãî ðåãóëþâàííÿ óäàðí³ íàâàíòàæåííÿ òà òåðòÿ ³çîëÿö³¿ ßêùî â êîíñòðóêö³¿ çâàðþâàëüíîãî
çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó çàñòîñîâóþòü äðîò³â äóæå ÷àñòî íàñòóïຠðóéíóâàííÿ òðàíñôîðìàòîðà, îñîáëèâî â îáìîò-
ïðèíöèï êîìá³íîâàíîãî ôîðìóâàííÿ ðå- ³çîëÿö³¿ òðàíñôîðìàòîðà. À ðóéíóâàííÿ êàõ, º ëþôò, òî ìîæíà âïåâíåíî ñêàçà-
ãóëþâàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê. Ïðè öüîìó ³çîëÿö³¿ - öå îñíîâíà ïîëîìêà òðàíñôîð- òè, ùî ÷åðåç äîñèòü êîðîòêèé ÷àñ òàêèé
òàêîæ çàñòîñîâóþòü ñåêö³îíóâàííÿ îá- ìàòîðà, ÿêà ïðèçâîäèòü äî êàï³òàëüíî- òðàíñôîðìàòîð âèéäå ç ëàäó ÷åðåç ðóé-
ìîòîê, ùî äîçâîëÿº îòðèìàòè îäíî÷àñ- ãî â³äíîâëþâàëüíîãî ðåìîíòó, ïðè ÿêî- íóâàííÿ ³çîëÿö³¿ äðîò³â îáìîòîê òà ³íøèõ
íî ñòóïåíåâå ðåãóëþâàííÿ çâàðþâàëü- ìó íåîáõ³äíî ðîçøèõòóâàòè ìàãí³òî- äåòàëåé òà âóçë³â åëåêòðîìàãí³òíî¿ ñè-
íîãî ñòðóìó çà äîïîìîãîþ ñåêö³é îáìî- ïðîâ³ä òðàíñôîðìàòîðà, çíÿòè çðóéíî- ñòåìè òðàíñôîðìàòîðà. Ç ö³º¿ òî÷êè çî-
òîê òà ïëàâíå ðåãóëþâàííÿ çâàðþâàëü- âàí³ îáìîòêè, âèãîòîâèòè òà âñòàíîâèòè ðó êîíñòðóêö³ÿ çâàðþâàëüíîãî òðàíñ-
íîãî ñòðóìó â ñåðåäèí³ ñòóïåíåâîãî íîâ³. Òàêèì ÷èíîì êàï³òàëüíèé ðåìîíò ôîðìàòîðà ç âèêîðèñòàííÿì äëÿ ðåãó-
ä³àïàçîíó çà äîïîìîãîþ ïåðåì³ùåííÿ òðàíñôîðìàòîðà ìîæå êîøòóâàòè ìàé- ëþâàííÿ çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó ïðèíöè-
ðóõîìîãî øóíòà ðåãóëþâàëüíèì ïðèñò- æå ÿê âèãîòîâëåííÿ íîâîãî. Òîìó ïðè ïó ñåêö³îíóâàííÿ îáìîòîê º íàéîïòè-
ðîºì. Òàêå ïîºäíàííÿ ïðèíöèï³â ôîðìó- êîíñòðóþâàíí³ òðàíñôîðìàòîð³â ðîç- ìàëüí³øîþ.  í³é íåìà ðóõîìèõ ÷àñòèí
âàííÿ ðåãóëþâàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê äîç- ðîáíèêè íàìàãàþòüñÿ ñòâîðèòè òàêó ³, ðåòåëüíî âèêîíóþ÷è óñ³ òåõíîëîã³÷í³
âîëÿº çâàðþâàëüíèêó äîñèòü òî÷íî ï³äáè- êîíñòðóêö³þ, ùîá â í³é áóëî ÿêíàéìåí- ïðàâèëà âèãîòîâëåííÿ, ìîæíà îòðèìà-
ðàòè çâàðþâàëüíèé ñòðóì äî êîæíîãî øå ðóõîìèõ ÷àñòèí. Ç ö³ºþ ìåòîþ îáìîò- òè äîñèòü íàä³éíèé òà äîâãîâ³÷íèé çâà-
ðåæèìó çâàðþâàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç êè òðàíñôîðìàòîð³â íàñè÷óþòü ñïåö³àëü- ðþâàëüíèé òðàíñôîðìàòîð.
âèìîãàìè òåõíîëî㳿 ïðîöåñó çâàðþâàí- íèìè ëàêàìè, à ïîò³ì çàï³êàþòü, ùîá Àëå â ö³é êîíñòðóêö³¿ º ñâî¿ íåäîë³êè.
íÿ. ñòâîðèòè ìîíîë³òíó êîíñòðóêö³þ òà óíå- Ïî-ïåðøå, ñòóïåíåâå ðåãóëþâàííÿ íå
Òàêèì ÷èíîì â³äîìî ÷îòèðè îñíîâíèõ ìîæëèâèòè ëþôò äðîò³â îáìîòîê òðàíñ- äîçâîëÿº òî÷íî âñòàíîâëþâàòè ñèëó çâà-
åëåêòðîìåõàí³÷íèõ ñïîñîáè ôîðìóâàí- ôîðìàòîð³â. ðþâàëüíîãî ñòðóìó, íåîáõ³äíó äëÿ
íÿ ðåãóëþâàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê çâà- Òàêèì ÷èíîì çà ñèëîþ øóìîâîãî âè- ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ çâàðþâàííÿ. Öüîìó
ðþâàëüíèõ òðàíñôîðìàòîð³â. Öå ïðîì³íþâàííÿ òðàíñôîðìàòîðà ìîæíà ìîæíà çàðàäèòè â äåÿê³é ì³ð³, çàñòîñî-
ñåêö³îíóâàííÿ îáìîòîê, âèêîðèñòàííÿ çðîáèòè âèñíîâîê ïðî ÿê³ñòü âèãîòîâëåí- âóþ÷è òàêèé äîäàòêîâèé ïðèéîì ïëàâíî-

8 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÝËÅÐÊÓÒÁ
ÐÐÎÈØÊÊÀÎËÀ
ãî ðåãóëþâàííÿ çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó,
ÿê íàêðó÷óâàííÿ çâàðþâàëüíîãî êàáåëÿ Âèçèòíûå êàðòî÷êè
íàâêîëî òðàíñôîðìàòîðà íàçóñòð³÷ àáî
â íàïðÿìêó äðîò³â âòîðèííî¿ îáìîòêè
çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà. Àëå
öå òàêîæ äîñèòü ãðóáå ðåãóëþâàííÿ çâà-
ðþâàëüíîãî ñòðóìó. Òîìó çâàðþâàëüí³
òðàíñôîðìàòîðè òàêî¿ êîíñòðóêö³¿ íàìà-
ãàþòüñÿ íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ çâàðþ-
âàííÿ â³äïîâ³äàëüíèõ òà òîíêîëèñòîâèõ
êîíñòðóêö³é.
²íøîþ îñîáëèâ³ñòþ çâàðþâàëüíèõ
òðàíñôîðìàòîð³â ç ðåãóëþâàííÿì ñèëè
çâàðþâàëüíîãî ñòðóìó çà äîïîìîãîþ
ñåêö³îíóâàííÿ îáìîòîê º òå, ùî ä³àïà-
çîí ðåãóëþâàííÿ íå ìîæíà ïåðåêëþ÷à-
òè íà õîäó. ²íøèìè ñëîâàìè, äëÿ òîãî
ùîá ïåðåêëþ÷èòè ä³àïàçîíè ðåãóëþ-
âàííÿ íåîáõ³äíî çíåñòðóìèòè îáìîòêè
òðàíñôîðìàòîðà. Öå âèêëèêàíî òèì,
ùî ïðè ðîçìèêàíí³ åëåêòðè÷íîãî êîëà,
åëåêòðîðóø³éíà ñèëà ñàìî³íäóêö³¿
ìàãí³òíî¿ ñèñòåìè òðàíñôîðìàòîðà ñÿ-
ãຠòàêèõ âåëè÷èí, ùî íàñòຠïðîáié
³çîëÿö³¿ äðîò³â îáìîòîê òðàíñôîðìàòî-
ðà. Òîìó áàãàòî òðàíñôîðìàòîð³â äàíî¿
êîíñòðóêö³¿ âèõîäÿòü ç ëàäó, âèêëèêàþ-
÷è íàð³êàííÿ ñâî¿õ ãîñïîäàð³â íà âñå ùî
çàâãîäíî, êð³ì ñâ íåóâàæíîñò³ àáî íå-
äîñòàòíüî¿ îá³çíàíîñò³. Òà é ï³ä ÷àñ
çâàðþâàííÿ ñêëàäíî¿ çâàðíî¿ êîíñò- Æóðíàë “Ýëåêòðèê”
ðóêö³¿, êîëè âåñü ÷àñ äîâîäèòüñÿ ïåðå- ðàñøèðÿåò ðóáðèêó “Âèçèòíûå êàðòî÷êè”.
 íåé Âû ìîæåòå ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ î ñâîåé ôèðìå,
êëþ÷àòè ä³àïàçîíè çâàðþâàëüíîãî ñòðó- ïî ëüãîòíûì ðàñöåíêàì.
Ðàñöåíêè íà ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì ÍÄÑ:
ìó, ìîæíà çàáóòè îäèí ðàç çíåñòðóìè- â øåñòè íîìåðàõ 180 ãðí.
òè çâàðþâàëüíèé òðàíñôîðìàòîð. Àëå â äâåíàäöàòè íîìåðàõ 300 ãðí.
Îáúåì îáúÿâëåíèÿ:
öüîãî îäíîãî ðàçó ìîæå áóòè äîñèòü îïèñàíèå ðîäà äåÿòåëüíîñòè ôèðìû 15—20 ñëîâ, íå
áîëåå äâóõ òåëåôîííûõ íîìåðîâ,
äëÿ òîãî, ùîá âèâåñòè ç ëàäó òàêèé àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è Web-ñòðàíèöû.
ñêëàäíèé òà êîøòîâíèé åëåêòðîòåõí³÷íèé Æäó âàøèõ ïðåäëîæåíèé
ïðèñòð³é, ÿêèì º çâàðþâàëüíèé òðàíñ- ïî òåë. (044) 276-11-26, 271-44-97,
ôîðìàòîð. Ìåíåäæåð îòäåëà ðåêëàìû Ëàòûø Ñåðãåé

Îãðàíè÷èòåëü íàïðÿæåíèÿ õîëîñòîãî õîäà ñâàðî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà


Â. Ô. ßêîâëåâ, ã. Øîñòêà, Ñóìñêàÿ îáë.
Îãðàíè÷èòü íàïðÿæåíèå õîëîñòîãî õîäà ñâàðî÷íîãî òðàíñôîðìà-
òîðà ïðè ðàçîðâàííîé öåïè ñâàðî÷íîé äóãè ìîæíî ñ ïîìîùüþ
ïðåäëàãàåìîãî îãðàíè÷èòåëÿ, îáëàäàþùåãî âûñîêèì áûñòðîäåéñòâè-
åì (ñì. ðèñóíîê). Óïðàâëåíèå îãðàíè÷èòåëåì îñóùåñòâëÿåòñÿ îò äàò-
÷èêà L, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé êàòóøêó, íàìîòàííóþ íà ôåððèòî-
âûå ñòåðæíè è ðàçìåùåííóþ âîçëå âòîðè÷íîé îáìîòêè ñâàðî÷íîãî
òðàíñôîðìàòîðà Ò1.  öåïü ïåðâè÷íîé îáìîòêè Ò1 âñòðå÷íî âêëþ-
÷åíû òèðèñòîðû VS1 è VS2, à ïàðàëëåëüíî èì - öåïî÷êà R1 è C1, êî-
òîðàÿ ïðè ðàçîðâàííîé öåïè ñâàðèâàåìûé ïðåäìåò - ýëåêòðîä îã-
ðàíè÷èâàåò íàïðÿæåíèå íà ýëåêòðîäå 1 äî íàïðÿæåíèÿ ìåíåå 12 Â.
Ïðè çàìûêàíèè ýëåêòðîäà 1 íà ñâàðèâàåìûé ïðåäìåò 2 â äàò÷è-
êå L èíäóêòèðóåòñÿ íàïðÿæåíèå, êîòîðîå îòêðûâàåò òðàíçèñòîð VT1.
Âêëþ÷àþòñÿ îïòðîííûé òèðèñòîð VS3 è òèðèñòîðû VS1 è VS2. Íà
òðàíñôîðìàòîð ïîäàåòñÿ ïîëíîå íàïðÿæåíèå ñåòè, çàæèãàåòñÿ äó- Â òèïà ÌÁÃ4-1, äèîäíûå ìîñòû VD1 è VD3 òèïà ÊÖ402À(Á) ìîæíî çà-
ãà, è èäåò ñâàðêà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñâàðêè èëè ðàçðûâà äóãè íàïðÿ- ìåíèòü äèîäàìè ÊÄ209À, îñòàëüíûå ðåçèñòîðû òèïà ÌËÒ.
æåíèå íà äàò÷èêå îòñóòñòâóåò, òðàíçèñòîð VT1 çàêðûâàåòñÿ, îòêëþ- Äàò÷èê L íàìîòàí íà ôåððèòîâîì ñòåðæíå äèàìåòðîì 8 ìì è äëè-
÷àÿ VS3, à ñëåäîâàòåëüíî, VS1 è VS2. Íàïðÿæåíèå íà ñâàðî÷íîì ýëå- íîé 100 ìì, èìååò 250 âèòêîâ ïðîâîäà ÏÝË-0,2 ìì.  íàëàæèâàíèè
êòðîäå ìåíåå 12 Â. îãðàíè÷èòåëü ïðàêòè÷åñêè íå íóæäàåòñÿ. Ñëåäóåò èçìåðèòü íàïðÿæå-
Äåòàëè. Òèðèñòîðû VS1 è VS2 òèïà ÒË-160-6 óñòàíîâëåíû íà îõ- íèå íà ñòàáèëèòðîíå VD2. Îíî äîëæíî áûòü 12-13 Â, åñëè ìåíüøå, òî
ëàäèòåëÿõ. Ðåçèñòîð R1 òèïà ÏÝÂ-100, êîíäåíñàòîð Ñ1 2 ìêÔõ600 íàäî ïîäîáðàòü ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R2.

Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 9


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

Îïûò ïîäêëþ÷åíèÿ
ïðîìûøëåííûõ à á
ýëåêòðîäâèãàòåëåé ðèñ.1 ðèñ.2

ê áûòîâîé ñåòè à á â ã ä

Þ. Áîðîäàòûé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.


ðèñ.3 ðèñ.4
Ñåãîäíÿ íà ñåëå ïîëíûì õîäîì èäåò ìîäåðíèçàöèÿ è ýëåêòðè- âèñòîé ñîåäèíåíû êîíöû îáìîòîê). Ïîñêîëüêó ïðèíÿòîå ñòàíäàðò-
ôèêàöèÿ õîçÿéñòâ è ìàëûõ ïðîèçâîäñòâ.  ñâÿçè ñ ýòèì ó ìíîãèõ íîå ïîäêëþ÷åíèå îáëàäàåò ñèììåòðèåé, òî ïåðåïóòàòü ÷òî-ëèáî
íà÷èíàþùèõ ýëåêòðèêîâ âîçíèêàþò âîïðîñû. Êàê ïðàâèëüíî ïîä- â íåì ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Äàëåå ñëåäóåò ïîäñîåäèíèòü
êëþ÷èòü ýëåêòðîäâèãàòåëü? ×òî äåëàòü, åñëè ýëåêòðîäâèãàòåëü íå êîíöû îáìîòîê òàê, êàê óêàçàíî íà ðèñ.1,à, è äâèãàòåëü, ïîëó-
ðàçâèâàåò ñâîåé ìîùíîñòè? ×òî äåëàòü, åñëè èñïðàâíûé ýëåêò- ÷èâ äîñòàòî÷íîå ïèòàíèå, ðàçîâüåò ñâîþ ìîùíîñòü.
ðîäâèãàòåëü áûñòðî íàãðåâàåòñÿ äàæå íà õîëîñòîì õîäó? Ýòè âî- Ïðè ïåðåêëþ÷åíèè 3-âûâîäíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ñ òðåóãîëü-
ïðîñû âñòðå÷àþòñÿ íàèáîëåå ÷àñòî, ïîýòîìó ïîïðîáóåì íà íèõ íèêà íà çâåçäó âàæíî íå ïåðåïóòàòü íà÷àëî è êîíöû îáìîòîê.
îòâåòèòü. Äëÿ ýòîãî èç âûâîäíûõ ñîåäèíåíèé ñíà÷àëà óäàëÿþò ìíîãîæèëü-
Äëÿ óäîáñòâà ïîäêëþ÷åíèÿ 3-ôàçíûõ äâèãàòåëåé â ñîåäèíèòåëü- íûå ïðîâîäíèêè-âûâîäû. Çàòåì îñòàâøèåñÿ òðè ñîåäèíåíèÿ ðàç-
íîé êîðîáêå ðàñïîëîæåíî 6 ðåçüáîâûõ êîíòàêòîâ, ïîçâîëÿþùèõ âèâàþò, íî íå ðàññîåäèíÿþò (ðèñ.4), “ïðîçâîíêîé” ìåòÿò îäíî-
èçìåíÿòü ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå (ðèñ.1). Ïðè ïîäêëþ÷åíèè “òðå- èìåííûå êîíöû îáìîòîê. Äëÿ ýòîãî íàíîñÿò ìåòêó (à) íà ëþáîé
óãîëüíèêîì” (ðèñ.1,à) ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå ìèíèìàëüíî, à ïðè âûâîä îäíîé èç ïàð. Çàòåì ñ ïîìîùüþ òåñòåðà îïðåäåëÿþò
ïîäêëþ÷åíèè “çâåçäîé” (ðèñ.1,á) ìàêñèìàëüíî äëÿ äàííîãî äâè- äðóãîé âûâîä ìå÷åíîé òàêèì îáðàçîì îáìîòêè (á) è ìåòÿò ñïà-
ãàòåëÿ. Îáû÷íî äâèãàòåëè èçãîòàâëèâàþò äëÿ äâóõ, íàèáîëåå ðåííûé ñ íèì êîíåö (â). Äàëåå âñå ïîâòîðÿþò: íàõîäÿò âûâîä (ã),
óïîòðåáëÿåìûõ íàïðÿæåíèé: 220  - òðåóãîëüíèê è 380  - çâåç- ìåòÿò (ä). Òåïåðü çíàåì, ÷òî êîíöû à, â, ä îäíîèìåííûå (íà÷àëî
äà, íî áûâàþò èñêëþ÷åíèÿ. èëè êîíöû îáìîòîê) è, ñîåäèíèâ èõ âìåñòå, ïîëó÷èì âêëþ÷åíèå
 ñîâðåìåííûõ ýëåêòðîäâèãàòåëÿõ ìîæíî âñòðåòèòü òîëüêî òðè îáìîòîê äâèãàòåëÿ çâåçäîé. Ê îñòàâøèìñÿ òðåì âûâîäàì, íàìå-
ñîåäèíèòåëüíûõ êîíòàêòà. ÷åííûì, ñëåäóåò ïðèïàÿòü ìíîãîæèëüíûå ïðîâîäà-âûâîäû. Òåïåðü
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êîíöû îáìîòîê äâèãàòåëÿ íå âûâåäåíû â ñî- äâèãàòåëü íå áóäåò íàãðåâàòüñÿ. Ìîæíî, êîíå÷íî, âûâåñòè âñå 6
åäèíèòåëüíóþ êîðîáêó, à ñîåäèíåíû âíóòðè êîðïóñà ýëåêòðîäâè- âûâîäîâ ñîãëàñíî ðèñ.3, íî íà ïðàêòèêå ýòîãî íå äåëàþò, à êòî
ãàòåëÿ. Ïðè ïîäêëþ÷åíèè òàêèõ ìîòîðîâ ñëó÷àþòñÿ äâå íåïðèÿò- ïðîâåë ñåáå òðè “ôàçû” óæå íå ñòàíåò ìó÷èòñÿ ñ îäíîôàçíûì ïè-
íîñòè: òàíèåì 3-ôàçíûõ äâèãàòåëåé.
1) äâèãàòåëü çàïóñêàåòñÿ, íî íå ðàçâèâàåò äîñòàòî÷íîé ìîù- Óäîáíûé ïåðåêëþ÷àòåëü “çâåçäà-òðåóãîëüíèê” îïèñàí â [1], èí-
íîñòè, òàê êàê ðàáîòàåò íà ïîíèæåííîì (220 Â, à íå 380 Â) íà- ôîðìàöèÿ î ðåâåðñèðîâàíèè äâèãàòåëåé ñîäåðæèòñÿ â [2,3].
ïðÿæåíèè. Òàêîé äâèãàòåëü íåîáõîäèìî ïåðåäåëàòü ñî çâåçäû íà
òðåóãîëüíèê; Ëèòåðàòóðà
2) äâèãàòåëü çàïóñêàåòñÿ, íî áûñòðî íàãðåâàåòñÿ, òàê êàê ðà- 1. Âêëþ÷åíèå 3-ôàçíîãî äâèãàòåëÿ â îäíîôàçíóþ ñåòü, îáëåã-
áîòàåò íà ïîâûøåííîì (380, à íå 220 Â) íàïðÿæåíèè. Òàêîé äâè- ÷àþùåå çàïóñê//Ýëåêòðèê. - 2000.- ¹8.- Ñ.15.
ãàòåëü íåîáõîäèìî ïåðåäåëàòü ñ òðåóãîëüíèêà íà çâåçäó. 2. Ðåâåðñèðîâàíèå äâèãàòåëåé ïåðåìåííîãî òîêà//Ýëåêòðèê.-
Êàê ïåðåäåëàòü óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûå äâèãàòåëè? Âîïðîñ 2001.-¹2.- Ñ.20.
î÷åíü àêòóàëüíûé, òàê êàê áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ è èìïîðò- 3. Áåçîïàñíûé äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé ñòàíîê//Êîíñòðóê-
íûõ ýëåêòðîìîòîðîâ èìåþò òîëüêî òðè âûâîäà. òîð.- 2001.-¹3.- Ñ.9.
Äëÿ äîñòóïà ê âíóòðåííèì ñîåäèíåíèÿì ðàáî÷èõ îáìîòîê íå-
îáõîäèìî ñíÿòü ïåðåäíþþ êðûøêó ýëåêòðîäâèãàòåëÿ. Îíà íàõî-
äèòñÿ áëèæå ê êîðîáêå ñîåäèíåíèé. Åñëè ñ âàëà äâèãàòåëÿ íå óäà-
ëîñü ñíÿòü ðàáî÷èé îðãàí (øåñòåðíþ, ìóôòó, øêèâ è ò.ï.), òî ïðè-
äåòñÿ ñíèìàòü îõëàæäàþùóþ êðûëü÷àòêó (à çíà÷èò, è êîæóõ ñèñ-
òåìû îõëàæäåíèÿ) è âûòàñêèâàòü ðîòîð äâèãàòåëÿ âìåñòå ñ ïåðåä-
íåé êðûøêîé.
Îáìîòêà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ïðîïèòàíà ëàêîì è ñòÿíóòà èçîëÿ-
öèîííûì ìàòåðèàëîì (íèòêàìè, òåñåìêîé, êèïåð-ëåíòîé è ò.ï.), êî-
òîðûé íåîáõîäèìî ðàçðåçàòü, ÷òîáû èçâëå÷ü âíóòðåííèå ñîåäè-
íåíèÿ. Èçâëåêàþò òîëüêî ñîåäèíåíèÿ òðåõ ïðîâîäîâ â îäíó òî÷-
êó, ñîåäèíåíèÿ äâóõ ïðîâîäîâ äëÿ ïåðåäåëêè ðàáî÷åãî íàïðÿæå-
íèÿ äâèãàòåëÿ íå ïîòðåáóþòñÿ.
Åñëè îáìîòêè èìåþò òîëüêî îäíî 3-ïðîâîäíîå ñîåäèíåíèå, îíè
âêëþ÷åíû çâåçäîé, åñëè òðè - òðåóãîëüíèêîì. Äëÿ ðàññîåäèíåíèÿ
ïðîâîäîâ íåîáõîäèìî ñíÿòü ñ íèõ èçîëÿöèþ, îòêóñèòü êóñà÷êàìè
áóñèíêó, îáðàçîâàííóþ òåðìè÷åñêîé ñâàðêîé ìåäè (ðèñ.2), è ðàñ-
ïëåñòè ïðîâîäà. Äëÿ çâåçäû ê ïðîâîäàì äîñòàòî÷íî ïðèïàÿòü òðè
ïðîâîäíèêà è âûâåñòè èõ â êîðîáêó ñîåäèíåíèé. Ñòàíäàðòíîå ïîä-
êëþ÷åíèå íà÷àëà è êîíöà îáìîòîê èçîáðàæåíî íà ðèñ.3 (ñïëîø-
íîé ëèíèåé ðàçäåëåíû ãðóïïû íà÷àëà è êîíöà îáìîòîê, ïðåðû-

10 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

ÑÕÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÀÑÎÑÀÌÈ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ


Ê1 - çàùèòà îò àâòîìàòè÷åñ-
êîãî ïîâòîðíîãî âêëþ÷åíèÿ ïðè
ñáîÿõ â ýëåêòðîñíàáæåíèè;
Ê2 - ïîäàâëåíèå äðåáåçãà êîí-
Ï.Áîöóëà, Ïîëòàâñêàÿ îáë. òàêòîâ ðåëå ïðîòîêà, îòêëþ÷å-
íèå ÊÌ1;
Ê3 - çàäåðæêà âðåìåíè íà
Ñõåìà âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå  ýòîì ñëó÷àå èñêëþ÷àåòñÿ âîç- Ê3 ðåëå Ê6 ãîòîâî ê ïðèíÿòèþ âêëþ÷åíèå äâèãàòåëÿ ¹2;
ôóíêöèè: ìîæíîñòü êîíòðîëÿ ðàáîòû íà- ñèãíàëà ñ êîíòàêòîâ Ê2.2 ÷åðåç Ê4 - ðàçìíîæåíèå êîíòàêòîâ
âêëþ÷åíèå íàñîñà ¹1; ñîñà â öåëîì, à êîíòðîëèðóåòñÿ êîíòàêòû Ê5.2 è Ê4.3, ÷òî îçíà- Ê3, âêëþ÷åíèå ÊÌ2 è Ê5, çàùè-
âûäà÷ó ñèãíàëîâ îá àâàðèé- òîëüêî ïðèâîä íàñîñà (ýëåêòðî- ÷àåò îñòàíîâêó íàñîñà ¹2. Òå- òà îò ëîæíîãî ñðàáàòûâàíèÿ Ê6;
íîé îñòàíîâêå íàñîñîâ; äâèãàòåëü). ïåðü â ñëó÷àå ïîâòîðíîãî çà- Ê5 - âûäà÷à è çàïîìèíàíèå
ïåðåêëþ÷åíèå íàñîñà ¹1 íà  äàííîé ñõåìå (ñì. ðèñó- ìûêàíèÿ êîíòàêòîâ Ê2.2 ñðàáî- ñèãíàëà “àâàðèÿ íàñîñà ¹1”;
íàñîñ ¹2 (åñëè îñòàíàâëèâàåò- íîê) â êà÷åñòâå ÷óâñòâèòåëüíî- òàåò ðåëå Ê6, çàáëîêèðóåò ñåáÿ Ê6 - îòêëþ÷åíèå ÊÌ2, âûäà÷à
ñÿ íàñîñ ¹1); ãî ýëåìåíòà ïðåäëàãàåòñÿ èñ- êîíòàêòîì Ê6.1, ðàçîìêíåò öåïü è çàïîìèíàíèå ñèãíàëà “àâàðèÿ
èñêëþ÷åíèå àâòîìàòè÷åñêîãî ïîëüçîâàòü ðåëå ïðîòîêà. Ïðè ïèòàíèÿ ïóñêàòåëÿ ÊÌ2 êîíòàê- íàñîñà ¹2”;
ïîâòîðíîãî âêëþ÷åíèÿ ïðè ïåðå- îòñóòñòâèè ïðîòîêà åãî êîíòàê- òàìè Ê6.2 è âûäàñò àâàðèéíûé Ê7 - êîíòðîëü âêëþ÷åíèÿ íà-
áîÿõ â ýëåêòðîñíàáæåíèè. òû FS çàìêíóòû. Çàïóñêàåòñÿ ñõå- ñèãíàë ñ êîíòàêòîâ Ê6.3. Îá- ñîñà ¹2.
 êà÷åñòâå ÷óâñòâèòåëüíîãî ìà íàæàòèåì êíîïêè SB2, ÷òî ðàòíàÿ ñâÿçü ìåæäó òåïëîâûìè Öåïè ïèòàíèÿ íàñîñîâ ¹1 è
ýëåìåíòà äëÿ êîíòðîëÿ ðàáîòû ïðèâîäèò ê âêëþ÷åíèþ ðåëå Ê1 ðåëå è ñõåìîé ìåõàíè÷åñêàÿ. ¹2 êîììóòèðóþòñÿ êîíòàêòàìè
íàñîñà èñïîëüçóþò ýëåêòðîêîí- è ïóñêàòåëÿ ÊÌ1. Íà÷èíàåòñÿ Ñðàáàòûâàíèå òåïëîâîãî ðåëå ïóñêàòåëåé ÊÌ1 è ÊÌ2 ñîîò-
òàêòíûå ìàíîìåòðû (ÝÊÌ), óñòà- îòñ÷åò âðåìåíè ñ ïîìîùüþ ðå- (êîíòàêòû Ò1 è Ò2) ïðèâîäèò ê âåòñòâåííî. Ýòè öåïè íà ñõåìå
íàâëèâàåìûå íà âûõîäå íàñîñà. ëå âðåìåíè Ê2 è Ê7. Åñëè íàñîñ ðàçìûêàíèþ öåïåé ïèòàíèÿ ýëå- íå ïîêàçàíû.
Çàäàåòñÿ äàâëåíèå ñðàáàòûâà- ¹1 íå âûõîäèò íà íîìèíàëü- êòðîäâèãàòåëÿ íàñîñà, ÷òî â Âðåìÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ íàñîñà
íèÿ êîíòàêòíîãî óñòðîéñòâà, íûé ðåæèì çà âðåìÿ, çàäàííîå ñâîþ î÷åðåäü ïðèâîäèò ê çàìû- ¹1 íà íàñîñ ¹2 ñîîòâåòñòâó-
áëèçêîå ê ðàáî÷åìó äàâëåíèþ â ðåëå Ê2, ïóñêàòåëü ÊÌ1 îòêëþ- êàíèþ êîíòàêòîâ FS è ñðàáàòû- åò ðàçíèöå óñòàíîâîê âðåìåíè
òðóáîïðîâîäå. Åñëè íàñîñ îñòà- ÷àåòñÿ êîíòàêòàìè Ê2.1, îäíî- âàíèþ ñõåìû. ðåëå Ê3 è Ê2. Âðåìÿ, îòâåäåííîå
íàâëèâàåòñÿ, äàâëåíèå ïîíèæà- âðåìåííî ÷åðåç êîíòàêòû Ê2.2 Ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå äëÿ âûõîäà íàñîñà ¹1 â ðàáî-
åòñÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê ñðàáàòûâà- ïîäêëþ÷àåòñÿ ðåëå âðåìåíè Ê3. ðåëå, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ñõåìû: ÷èé ðåæèì, ñîîòâåòñòâóåò âðåìå-
íèþ ñõåìû. Íî ýòîò ñïîñîá íå- ×åðåç êîíòàêòû Ê3.1 âêëþ÷àåò- íè, çàäàííîìó ðåëå Ê2. Âðåìÿ,
íàäåæåí, ïîñêîëüêó äàâëåíèå â ñÿ ðåëå Ê4, êîòîðîå ñâîèìè êîí- Òî÷êè ¹1 ¹2 îòâåäåííîå äëÿ âûõîäà íàñîñà
ñèñòåìå ìîæåò èçìåíÿòüñÿ è ïî òàêòàìè âêëþ÷àåò ïóñêàòåëü ÊÌ2 âåäóùèé âåäóùèé ¹2 â ðàáî÷èé ðåæèì, îïðåäå-
äðóãèì ïðè÷èíàì, ÷òî ïðèâîäèò è ðåëå Ê5. Ñ êîíòàêòîâ Ê5.3 AB + - ëÿåòñÿ ñîîòíîøåíèåì Ò2 = ÒÊ7 -
ê ëîæíûì ñðàáàòûâàíèÿì (èëè ñíèìàåòñÿ ñèãíàë îá îòêëþ÷åíèè CD + - (ÒÊ2 + ÒÊ3), ãäå ÒÊ7, ÒÊ2, ÒÊ3 -
íåñðàáàòûâàíèÿì). íàñîñà ¹1. Êîíòàêòàìè Ê5.2 EF + -
âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ ðåëå Ê7,
Èñïîëüçóþò òàêæå êîíòðîëü ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ê ðàáîòå ðå- GH + -
CH - + Ê2 è Ê3.
ïî êîíòàêòàì òåïëîâîãî ðåëå. ëå Ê6. Ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ ðåëå  äàííîé ñõåìå íàñîñ ¹1
AE - +
BF - + âåäóùèé, íàñîñ ¹2 âåäîìûé. Â
GD - + ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ñõåìó
ìîæíî ââåñòè ïåðåêëþ÷àòåëü
äëÿ âûáîðà íàñîñà ¹2 âåäó-
ùèì, à íàñîñà ¹1 âåäîìûì.
Äëÿ ýòîãî â ðàçðûâ ìåæäó òî÷-
êàìè ÀÂ; CD; FE è GH ââîäÿò ïå-
ðåêëþ÷àòåëü (èç ñåðèè ÏÊÓ),
îáåñïå÷èâàþùèé çàìûêàíèå
êîíòàêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàá-
ëèöåé.
Âîçìîæíî òàêæå èñïîëüçî-
âàíèå âìåñòî ïåðåêëþ÷àòåëÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî ðåëå, èìåþùåãî
÷åòûðå ãðóïïû êîíòàêòîâ íà ïå-
ðåêëþ÷åíèå. Îáìîòêó ýòîãî ðå-
ëå ìîæíî êîììóòèðîâàòü òóìá-
ëåðîì.
Äåòàëè. Êíîïêè SB1 è SB2
òèïà ÊÅ. Ðåëå Ê1, Ê4, Ê6 òèïà
ÐÏ21-003-220Â, 50 Ãö, Ê5 òèïà
ÐÏ21-004-220Â, 50 Ãö. Ðåëå Ê2,
Ê3, Ê7 òèïà ÂË68. Âîçìîæíî
âìåñòî ðåëå Ê2 è Ê7 èñïîëüçî-
âàòü îäíî ýëåêòðîìàøèííîå ðå-
ëå òèïà ÂÑ-33 (îäíàêî îò ýòîãî
ðåëå ó ìåíÿ îñòàëèñü íå ñàìûå
ëó÷øèå âïå÷àòëåíèÿ). Ðåëå ïðî-
òîêà òèïà F61KB Johnson Con-
troll, íî ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðå-
ëå ïðîòîêà îòå÷åñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 11


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

Åùå ðàç î âêëþ÷åíèè òðåõôàçíîãî äâèãàòåëÿ


â îäíîôàçíóþ ñåòü
Ê.Â.Êîëîìîéöåâ, ã.Èâàíî-Ôðàíêîâñê
 Ýëåêòðèêå ¹8 çà 2000 ãîä (ñ.15) îïóá- íî âûÿñíèòü. Îñòàþòñÿ åùå êîíäåíñàòîð è ïó-
ëèêîâàíà çàìåòêà Þ.Áîðîäàòîãî î âêëþ÷åíèè ñêîâàÿ êíîïêà äëÿ åãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè
3-ôàçíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â îäíîôàçíóþ ïðè ïóñêå, êîòîðûå äîëæíû èìåòü ìåñòî è â
ñåòü. Ïî ñëîâàì àâòîðà çàìåòêè, ïðåäëàãàå- ïåðâîèñòî÷íèêå, âåäü áåç íèõ ÝÄ íå çàïóñòèøü.
ìàÿ äîðàáîòàííàÿ èì ñõåìà ïîçâîëÿåò îñóùå- Äà åñòü åùå øòåïñåëüíîå ñîåäèíåíèå ñ ñåòüþ,
ñòâëÿòü áîëåå ëåãêèé êîíäåíñàòîðíûé ïóñê íî òàêèì ñîåäèíåíèåì, ò.å. îáû÷íîé âèëêîé,
ìîùíîãî, âûñîêîîáîðîòíîãî ýëåêòðîäâèãàòå- “ìîùíûé” ÝÄ ê ñåòè íå ïîäêëþ÷àþò.
ëÿ (ÝÄ). Ñóòü ïðåäëîæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 3. Òåïåðü î ñàìîì âêëþ÷åíèè, êîòîðîå “îá-
÷òî ñíà÷àëà îáìîòêè ÝÄ íà 220/380  ñîåäè- ëåã÷àåò” çàïóñê.  ÷åì ñóùíîñòü ýòîãî îáëåã-
íÿþò çâåçäîé ñ ïîìîùüþ òðåõïîëþñíîãî ïå- ÷åíèÿ, ïî êàêîìó ïàðàìåòðó îáëåã÷àåòñÿ ïóñê
ðåêëþ÷àòåëÿ íà äâà ïîëîæåíèÿ, à ïîñëå åãî íå ïîÿñíÿåòñÿ. Íåèçâåñòíî, èìååòñÿ ëè íà-
ðàçãîíà ïåðåêëþ÷àþò íà ñîåäèíåíèå òðåóãîëü- ãðóçêà íà âàëó ÝÄ ïðè ïóñêå èëè îòñóòñòâóåò?
íèêîì, ò.å. íà 220 Â â ñîîòâåòñòâèè ñ íàïðÿ- Âåäü âñå ýòî ñóùåñòâåííî äëÿ ïóñêà ÝÄ ïðè
æåíèåì ñåòè, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ðàáî÷åìó ðå- ðàáîòå â îäíîôàçíîì ðåæèìå. ðå ïðè íîìèíàëüíîé çàãðóçêå ÝÄ (äåéñòâóþ-
æèìó ÝÄ. Ïðè ïðåäëàãàåìîì âêëþ÷åíèè îáìîòîê ùåå çíà÷åíèå) áåç ñóùåñòâåííîé ïîãðåøíî-
1. Ñíà÷àëà íåñêîëüêî ñëîâ î òåðìèíîëîãèè. (çâåçäîé) íàïðÿæåíèå íà îáìîòêàõ èñêóññòâåí- ñòè ïðèíèìàåòñÿ
 çàìåòêå ãîâîðèòñÿ î ïóñêå ìîùíîãî, âûñî- íî çàíèæåíî îòíîñèòåëüíî íîìèíàëüíîãî, â Uê.íîì = U = 220 B.
êîîáîðîòíîãî ÝÄ. Èç [1] èçâåñòíà ñëåäóþùàÿ ðåçóëüòàòå ïóñêîâîé ìîìåíò ÝÄ çíà÷èòåëüíî Ïðè ðàáîòå ÝÄ ñ íàãðóçêîé, ìåíüøå íî-
êëàññèôèêàöèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí ïî ìîù- ñíèæàåòñÿ (M≈U2). Ìîùíîñòü, êîòîðóþ ðàçâè- ìèíàëüíîé, íàïðÿæåíèå íà êîíäåíñàòîðå
íîñòè: âàåò ÝÄ, áóäåò ñîñòàâëÿòü ïðèìåðíî 15...18% íåñêîëüêî âîçðàñòàåò. Äëÿ ýòîãî ñëó÷àÿ
ìèêðîìàøèíû, èìåþùèå ìîùíîñòü îò äî- îò íîìèíàëüíîé. Òàêèì îáðàçîì, âìåñòî îá- ðàñ÷åòíîå íàïðÿæåíèå íà êîíäåíñàòîðå
ëåé âàòòà äî 500-600 Âò; ëåã÷åíèÿ èìååì ÿâíûå çàòðóäíåíèÿ ïðè ïóñêå. Uê.ð =1,15U = 250 B, êîòîðîå è ïðèíèìà-
ìàøèíû ìàëîé ìîùíîñòè - îò 0,5 äî 10 êÂò; ÝÄ ïî ïðåäëàãàåìîé ñõåìå ìîæíî çàïóñòèòü
ìàøèíû ñðåäíåé ìîùíîñòè - îò 10 äî 200 ïðàêòè÷åñêè òîëüêî âõîëîñòóþ, ò.å. áåç íàãðóç- åòñÿ â êà÷åñòâå ðàáî÷åãî.
êÂò; êè, èëè ñ ìåõàíèçìàìè íà âàëó, èìåþùèìè Âûáèðàåì øåñòü êîíäåíñàòîðîâ òèïà ÌÁÃ×
ìàøèíû áîëüøîé ìîùíîñòè - îò 200 êÂò è âåíòèëÿòîðíóþ õàðàêòåðèñòèêó. åìêîñòüþ ïî 10 ìêÔ ñ ðàáî÷èì íàïðÿæåíè-
âûøå. Óìåíüøåíèå æå ïóñêîâîãî òîêà ÝÄ íå ÿâ- åì 250 Â.
Î êàêîì ìîùíîì äâèãàòåëå ãîâîðèò àâòîð ëÿåòñÿ ñïîñîáîì, îáëåã÷àþùèì åãî ïóñê, ïî- Ïðè íàëè÷èè êîíäåíñàòîðîâ äðóãîãî òèïà
çàìåòêè íåèçâåñòíî. ñêîëüêó áîëüøèå ïóñêîâûå òîêè âûçûâàþò ðàç- (ÊÁÃ-ÌÍ, ÁÃÒ) íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî îíè
Èç òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû òàêæå èçâåñòíî, ëè÷íûå íàðóøåíèÿ ðåæèìà ðàáîòû ïèòàþ- äîëæíû èìåòü ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå â 2...2,5
÷òî, íà÷èíàÿ ñ íåêîòîðîé ìîùíîñòè, èñïîëü- ùåé ñåòè è ýëåêòðîïðèåìíèêîâ, êîòîðûå ïè- ðàçà áîëüøå îòíîñèòåëüíî ðàññ÷èòàííîãî
çîâàíèå êîíäåíñàòîðíûõ ÝÄ ýêîíîìè÷åñêè òàþòñÿ îò ýòîé ñåòè, ïîýòîìó è âîçíèêàåò íå- Uê.íîì èëè Uê.ð.
óæå íå îïðàâäàíî èç-çà îòíîñèòåëüíî âûñî- îáõîäèìîñòü èõ îãðàíè÷åíèÿ (óìåíüøåíèÿ). Ïðè íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâêè ïóñêîâîé
êîé ñòîèìîñòè êîíäåíñàòîðîâ. Ïðåäåëüíîé Ïðè÷åì íåîáõîäèìîñòü îãðàíè÷åíèÿ ïóñêî- åìêîñòè, êîòîðóþ îòêëþ÷àþò ïî îêîí÷àíèè ïó-
ìîùíîñòüþ êîíäåíñàòîðíîãî äâèãàòåëÿ (òðåõ- âîãî òîêà ÝÄ âîçíèêàåò ïðè ïîäêëþ÷åíèè ñêà, åå âåëè÷èíó îïðåäåëÿþò èç ñîîòíîøåíèÿ
ôàçíîãî â îäíîôàçíîì âêëþ÷åíèè) ïðèíèìà- äâèãàòåëÿ ê ìàëîìîùíûì ñåòÿì. ÑÏ = (2...3)Ñð =2õ60 = 120 ìêÔ.
åòñÿ íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü 1,5 êÂò, êîòîðàÿ Âîçìîæíîñòü ïðÿìîãî ïóñêà ÝÄ ñ êîðîòêî- Âûáèðàåì äëÿ íåå 6 êîíäåíñàòîðîâ òèïà
óêàçàíà íà ïàñïîðòå ÝÄ. Èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ çàìêíóòûì ðîòîðîì áåç îãðàíè÷åíèÿ ïóñêîâî- ÝÏ ïî 20 ìêÔ íà 300 Â, êîòîðûå ïðåäñòàâ-
îá îïûòíîé ýêñïëóàòàöèè îäíîôàçíûõ ÝÄ ãî òîêà ìîæíî îðèåíòèðîâî÷íî îïðåäåëèòü ïî ëÿþò ñîáîé íàèáîëåå äåøåâûå ýëåêòðîëèòè-
ìîùíîñòüþ äî 7,6 êÂò (À.Àäàìåíêî, Â.Êèñ- ýìïèðè÷åñêîé ôîðìóëå ÷åñêèå êîíäåíñàòîðû, ñïåöèàëüíî ïðåäíàç-
ëåíêî, Â.Îíîïðè÷, Â.Øóðóá). Òàêèì îáðàçîì, IÏ/IÍÎÌ ≤ 3/4 + PÓÑÒ/4PÀÄ, íà÷åííûå äëÿ ýòîé öåëè.  äàííîì ñëó÷àå â êà-
èñïîëüçîâàíèå ïðåäëàãàåìîé ñõåìû äàæå ñ íà- ãäå IÏ - ïóñêîâîé òîê ÝÄ; IÍÎÌ - íîìèíàëü- ÷åñòâå ïåðåêëþ÷àòåëÿ èñïîëüçóåì ñïàðåííûé
òÿãîì äëÿ ìàøèí êîíöà øêàëû ÝÄ ìàëîé ìîù- äâóõïîëþñíûé íà äâà ïîëîæåíèÿ, âòîðîé ïî-
íîñòè ñîìíèòåëüíî, íå ãîâîðÿ óæå î ñðåäíåé íûé òîê ÝÄ; Ðóñò - óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü
âñåõ ýëåêòðîïðèåìíèêîâ, ïèòàþùèõñÿ îò äàí- ëþñ êîòîðîãî ïîäêëþ÷àåì ïóñêîâóþ åìêîñòü
è áîëüøîé ìîùíîñòè. ïàðàëëåëüíî ðàáî÷åé íà ïåðèîä ïóñêà. Ïðè
 çàâèñèìîñòè îò ñêîðîñòè âðàùåíèÿ ýëå- íîé ñåòè; PÀÄ - ìîùíîñòü çàïóñêàåìîãî ÝÄ.
ïåðåêëþ÷åíèè åãî â ïîëîæåíèå “Ðàáîòà” îí
êòðè÷åñêèå ìàøèíû óñëîâíî ïîäðàçäåëÿþòñÿ 4. Çíà÷èòåëüíî ëó÷øèìè ïóñêîâûìè õàðàê- ðàçðûâàåò öåïü ïóñêîâîé åìêîñòè. Ïåðâûé
íà: òåðèñòèêàìè îòëè÷àåòñÿ ñõåìà ïóñêà ÝÄ ïîëþñ ýòîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ âûïîëíÿåò òó æå
òèõîõîäíûå ñî ñêîðîñòÿìè âðàùåíèÿ äî 220/380 Â, ïðèâåäåííàÿ íà ðèñóíêå ïðè ôóíêöèþ, ÷òî è ïðè ïóñêå ÝÄ òîëüêî ñ îäíîé
300 îá/ìèí; íàïðÿæåíèè ñåòè 220 Â. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîâû- ðàáî÷åé åìêîñòüþ.
ñðåäíåé áûñòðîõîäíîñòè - 300... 1500 øåííîãî ïóñêîâîãî ìîìåíòà äâå îáìîòêè ïðè È ïîñëåäíåå. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû àâòîðû çà-
îá/ìèí; ïóñêå âêëþ÷àþò ïàðàëëåëüíî, à òðåòüþ - ïî- ìåòîê ïðèâîäèëè êîíêðåòíûå ñõåìû ñ äåòàëü-
áûñòðîõîäíûå - 1500... 6000 îá/ìèí; ñëåäîâàòåëüíî ñ êîíäåíñàòîðîì. Ïî îêîí÷à- íîé ïðîðàáîòêîé ýëåìåíòíîé áàçû, äîñòî-
ñâåðõáûñòðîõîäíûå - ñâûøå 6000 îá/ìèí. íèè ïóñêà ïåðåêëþ÷àòåëü SA1 ïåðåâîäÿò â èíñòâ è íåäîñòàòêîâ ïðåäëàãàåìûõ óñòðîéñòâ,
Ïîýòîìó, ÷òî âêëàäûâàåòñÿ â ïîíÿòèå “âû- ïîëîæåíèå “Ðàáîòà”. Ïðè ýòîì îáìîòêè ÝÄ ïðèãîäíûõ äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñîêîîáîðîòíûé” äâèãàòåëü àâòîðîì çàìåòêè ñîåäèíÿþò ïî ñõåìå òðåóãîëüíèêà, à êîíäåí- íåïîñðåäñòâåííî ñî ñòðàíèö æóðíàëà, ÷òî
ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ. ñàòîð øóíòèðóåò îäíó èç òðåõ ôàç îáìîòêè. ñîîòâåòñòâîâàëî áû åãî íàçâàíèþ “Ïðàêòè÷å-
2. Î äîðàáîòêå àâòîðîì çàìåòêè ñõåìû, ïî- Ïðè ýòîì èñïîëüçóåòñÿ ïðîñòåéøèé ïåðåêëþ- ñêàÿ ýëåêòðîòåõíèêà”.
ìåùåííîé â æóðíàëå “Ñåëüñêèé ýëåêòðîìîí- ÷àòåëü íà äâà ïîëîæåíèÿ, íàïðèìåð, ïîäõîäÿ-
òåð”. ùèé ïî òîêó è íàïðÿæåíèþ òóìáëåð. Ëèòåðàòóðà
Ñõåìà ïåðåêëþ÷åíèÿ îáìîòîê ñòàòîðà ÝÄ Ðàáî÷àÿ åìêîñòü êîíäåíñàòîðà, íàïðèìåð, 1. Òîêàðåâ Á.Ô. Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû:
ñî çâåçäû íà òðåóãîëüíèê ñ ïîìîùüþ òðåõïî- äëÿ ÝÄ 1,1 êÂò, 220/380  ñ íîìèíàëüíûì òî- Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ âóçîâ.- Ì.:Ýíåðãîàòî-
ëþñíîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ íà äâà ïîëîæåíèÿ êîì ôàçû 2,76 À ïðè íàïðÿæåíèè ñåòè 220  ìèòçäàò, 1990.- 624 ñ.
äàâíî èçâåñòíà â òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðå (ñì., è ÷àñòîòå 50 Ãö, ñîñòàâèò 2. Kaöìàí Ì.Ì. Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû è
íàïðèìåð, [2]), ïîýòîìó, â ÷åì âûðàæàåòñÿ Ñ = 4800 IÍÎÌ/U = 60 ìêÔ. òðàíñôîðìàòîðû : Ó÷åáí. äëÿ òåõí. - Ì.:
ñóùíîñòü äîðàáîòêè, èñõîäÿ èç çàìåòêè, òðóä- Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå íà êîíäåíñàòî- Âûñø. øê., 1967.- 408 ñ.

12 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÏÎÒÐÅÐÁÓÈ
ÁÒÐÅÈËÊÈÀ ÒÎÊÀ

Òðåõôàçíûé ýëåêòðîäâèãàòåëü â îäíîôàçíîé ñåòè


Â.Ô. ßêîâëåâ, ã. Øîñòêà, Ñóìñêàÿ îáë.
Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òðåõôàçíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â îäíîôàçíîé ñå- ÷èè äâóõ îäèíàêîâûõ èëè áëèçêèõ ïî ìîùíîñòè ýëåêòðîäâèãàòåëåé îäèí
òè òðåòüþ îáìîòêó ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ïîäêëþ÷àþò ÷åðåç ôàçîñäâèãàþ- èç íèõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ãåíåðàòîðà “ñäâèíóòîé” ôàçû.
ùèé êîíäåíñàòîð. Ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëåé ñ ôàçîñäâèãàþùèì Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà âêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëåé ïîêàçàíà íà ðè-
êîíäåíñàòîðîì èìååò íåêîòîðûå îñîáåííîñòè. Ïðè ðàáîòå ýëåêòðîäâè- ñóíêå. Çàïóñê ýëåêòðîäâèãàòåëÿ Ì1 îñóùåñòâëÿåòñÿ ìàãíèòíûì ïóñêà-
ãàòåëÿ â õîëîñòóþ èëè ñ íåäîãðóçêîé ïî îáìîòêå, ïèòàåìîé ÷åðåç êîí- òåëåì ÊÌ1. Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó SB2 (“Ïóñê”) êîíòàêòû 1, 2 âêëþ÷à-
äåíñàòîð, ïðîòåêàåò òîê íà 20-40 % áîëüøå íîìèíàëüíîãî. Ïðè íàëè- þò ïóñêàòåëü ÊÌ1, à êîíòàêòû 3, 4 ðàçðûâàþò öåïü ïèòàíèÿ ïóñêàòåëÿ
ÊÌ2. Ýëåêòðîäâèãàòåëü Ì1 çàïóñêàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïóñêîâîãî êîíäåí-
ñàòîðà Ñ1. Ïîñëå çàïóñêà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ Ì1 êíîïêó SB2 îòïóñêàþò.
Íà ìàãíèòíûé ïóñêàòåëü ÊÌ2 ïîäàåòñÿ íàïðÿæåíèå, êîíòàêòû ÊÌ2.1 è
ÊÌ2.2 âêëþ÷àþò íà äâå îáìîòêè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ Ì2 íàïðÿæåíèå, à
íà òðåòüþ îáìîòêó ïîäàåòñÿ íàïðÿæåíèå, ñäâèíóòîå ïî ôàçå íà 90°. Ýëå-
êòðîäâèãàòåëü Ì2 ëåãêî çàïóñêàåòñÿ, à êîíòàêòû ÊÌ2.3 îòêëþ÷àþò ïó-
ñêîâîé êîíäåíñàòîð Ñ1. Ýëåêòðîäâèãàòåëè èñïîëüçóþòñÿ êàê îáà ðàáî-
÷èå èëè ýëåêòðîäâèãàòåëü Ì1 êàê äâèãàòåëü-ãåíåðàòîð, à Ì2 êàê ðàáî-
÷èé. Îñòàíîâêà îáîèõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé êíîïêîé SB1.
Êîíäåíñàòîð Ñ1 ýëåêòðîëèòè÷åñêèé íà íàïðÿæåíèå 450 Â. Åìêîñòü ïó-
ñêîâîãî êîíäåíñàòîðà çàâèñèò îò ìîùíîñòè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è îïðå-
äåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
Cï=7000I/U,
I - òîê ýëåêòðîäâèãàòåëÿ; U - íàïðÿæåíèå ñåòè.
Äëÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ìîùíîñòüþ 1 êÂò Ñ1 300 ìêõ450 Â. Êíîïêè SB1
è SB2 òèïà ÊÅ011Ó3 èñï.1 è èñï.2 èëè ÂÊ14-21.

Òðàíñôîðìàòîðû â ïðàêòèêå ðåìîíòà ãîðåâøåé îáìîòêîé 5-6 (ðèñ.1). Äëÿ ãàëüâàíè÷åñêîé ðàçâÿçêè ïðè òàêîé
çàìåíå ïðèìåíÿþò êîíäåíñàòîð åìêîñòüþ 0,047…1 ìêÔ.
Îáðûâ îáìîòêè îáðàòíîé ñâÿçè â ÒÂÑ-110ËÀ (òðàíñôîðìàòîð âûõîä-
íîé ñòðî÷íûé) ìîæíî òàêæå óñòðàíèòü, ïåðåêëþ÷èâ åå íàãðóçêó íà óöå-
Þ.Áîðîäàòûé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë. ëåâøóþ îáìîòêó ãàøåíèÿ îáðàòíîãî õîäà ñòðî÷íîé ðàçâåðòêè. Äëÿ ýòî-
ãî îòïàèâàþò îò ÒÂÑ âûâîä ãàøåíèÿ 1 è ïðèïàèâàþò íà åãî ìåñòî âû-
Åñëè Âû íàñòîëüêî ëþáèòå ðàäèîòåõíèêó, ÷òî ñäåëàëè åå ñâîåé ãëàâ- âîä êîðïóñà, îòïàÿâ ïîñëåäíèé ñ ëåïåñòêà 2. Ïðîâîä îáðàòíîé ñâÿçè ïå-
íîé è åäèíñòâåííîé ðàáîòîé, òî çàíèìàòüñÿ ïåðåìîòêîé òðàíñôîðìà- ðåïàèâàþò ñ ëåïåñòêà 3 íà 2. Òàêèì îáðàçîì, ïðîâîä ãàøåíèÿ îêàçû-
òîðîâ Âàì íåâûãîäíî. Ðåìåñëî èçãîòîâëåíèÿ òðàíñôîðìàòîðîâ - ýòî íå- âàåòñÿ íåçàäåéñòâîâàííûì, ÷òî íå ñêàçûâàåòñÿ íà ðàáîòå òåëåâèçîðà.
âûíîñèìàÿ äëÿ òâîð÷åñêîãî ÷åëîâåêà, óäðó÷àþùàÿ ðàçóì ðóòèíà. Íåêîòîðûå ïåðåãîðåâøèå òðàíñôîðìàòîðû âûãîäíî ðàçáèðàòü è ñî-
Ïðàêòè÷åñêè ëþáîé òðàíñôîðìàòîð ìîæíî çàìåíèòü äðóãèìè ïîõîæåé áèðàòü èç óöåëåâøèõ ÷àñòåé âïîëíå ðàáîòîñïîñîáíûå ÒÑ è ÒÂÑ. Âûñî-
êîíñòðóêöèè. Îáèëüíûé îïûò ïîäîáíûõ çàìåí íàêîïëåí ïðàêòèêàìè òå- êîâîëüòíàÿ êàòóøêà îò ÒÂÑ-ÀÌ ðåäêî âûõîäèò èç ñòðîÿ, à ïîìåùåííàÿ
ëåðåìîíòà. â ÒÂÑ-110-ËÀ “òÿíåò” äàæå êèíåñêîï ñ äèàãîíàëüíîþ 61 ñì! Êàê ïðàâè-
Ïðåæäå ÷åì çàìåíèòü âûøåäøèé èç ñòðîÿ òðàíñôîðìàòîð, íàäî óáå- ëî, ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ “âèòûõ” ÒÑ-160 è ÒÑ-180 (ÒÑ-180-2) ïåðåãîðåâ-
äèòüñÿ â åãî ïîëíîì îòêàçå è ïî âîçìîæíîñòè óòî÷íèòü ïðè÷èíó îòêà- øåé îêàçûâàåòñÿ òîëüêî îäíà èç äâóõ êàòóøåê.
çà. Íàäî òàêæå óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî öåïè, ïèòàåìûå âòîðè÷íûìè îáìîò- Ðåìîíòíèêè-ïðîôåññèîíàëû ðàçðàáîòàëè ìåòîäèêè áûñòðîé çàìåíû
êàìè òðàíñôîðìàòîðà, íå èìåþò ÊÇ, à òîê ïðåäîõðàíèòåëåé ñîîòâåòñò- îäíèõ òðàíñôîðìàòîðîâ äðóãèìè, íàõîäÿùèìèñÿ ïîä ðóêîé èëè ìåíåå äå-
âóåò ðåêîìåíäîâàííîìó è ò.ä. ôèöèòíûìè. Ïðè ïðîâåäåíèè ïîäîáíûõ ðàáîò óäîáíî èñïîëüçîâàòü ñïðà-
Èíîãäà óäàåòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü òðàíñôîðìàòîð, ñïàÿâ ïåðåãîðåâ- âî÷íèêè, íàïðèìåð [1]. Íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîä ðóêîé íàõîäÿòñÿ
øèé âíå îáìîòêè âûâîä. Òàêîå ñëó÷àåòñÿ äîâîëüíî ÷àñòî, òàê êàê íå âî- òîëüêî ïðèíöèïèàëüíûå ñõåìû òåëåâèçîðîâ ñ òðàíñôîðìàòîðàìè äëÿ âçà-
âëå÷åííûé â ðàáî÷åå ìàãíèòíîå ïîëå ïðîâîäíèê íàãðóæåí áîëåå ÷åì ïðî- èìîçàìåíû. Õî÷ó äàòü ïðàêòè÷åñêèé ñîâåò ïî âçàèìîçàìåíÿåìîñòè òðàíñ-
âîäíèê â ñàìîé îáìîòêå. ôîðìàòîðîâ.
Åñëè òðàíñôîðìàòîð íå èìååò ÊÇ â âèòêàõ, à îáîðâàíà îäíà èç åãî Ìàñòåðñêèå, ïðèíèìàþùèå òåëåâèçîðû íà ñëîì, ñêîïèëè çíà÷èòåëü-
âòîðè÷íûõ îáìîòîê, òî òàêîé òðàíñôîðìàòîð ìîæíî åùå ýêñïëóàòèðî- íîå êîëè÷åñòâî òðàíñôîðìàòîðîâ ÒÑ-180. Ýòè òðàíñôîðìàòîðû ñïîñîá-
âàòü, ïåðåêëþ÷èâ íàãðóçêó íà óöåëåâøèå îáìîòêè, íàïðèìåð, èñïîëüçî- íû çàìåíèòü ñîáîé ëþáîé äðóãîé òðàíñôîðìàòîð ïèòàíèÿ óíèôèöèðî-
âàíèå ÒÂÊ-70 (òðàíñôîðìàòîð âûõîäíîé êàäðîâûé) èëè ÒÂÊ-110 ñ ïåðå- âàííûõ ëàìïîâûõ òåëåâèçîðîâ. Íàïðèìåð, äëÿ çàìåíû òðàíñôîðìàòîðîâ
ÒÑ-180 (ÒÑ-180-2) íà òðàíñôîðìàòîð ÒÑ-160 íà íåì óêðåïëÿþò ñ ïîìî-
ùüþ íèòîê êîíòàêòíóþ ïëàíêó ñ ïåðåãîðåâøåãî ÒÑ-160. Ðàçâåðòêà ðàñ-
ïàéêè âûâîäîâ ÒÑ-180 ïîêàçàíà íà ðèñ.2.
Î çàìåíå ÒÄÊÑ-9 èëè ÒÂÑ-110Ï5 òðàíñôîðìàòîðîì ÒÂÑ îò ëàìïî-
âîãî òåëåâèçîðà (ÒÂÑ-110Ë) ðàññêàçàíî â [2].
Ïîñëå “Áîëüøîé äåïðåññèè 30-õ ãîäî┠ìèíóâøåãî ñòîëåòèÿ êîììåð-
÷åñêèìè ñòðóêòóðàìè âñåõ ñòðàí áûë âçÿò êóðñ íà äåóíèôèêàöèþ è ñíè-
æåíèå ðåìîíòîïðèãîäíîñòè. Îòãîëîñîê ýòîãî ñîáûòèÿ íàøè ðåìîíòíè-
êè îùóòèëè íà ñåáå, ðåìîíòèðóÿ èìïîðòíóþ àïïàðàòóðó. Âîò ãäå áåç õî-
ðîøèõ ìåòîäèê ïî âçàèìîçàìåíÿåìîñòè ïðîñòî íå÷åãî äåëàòü…
Äàòü ïîëíóþ èíôîðìàöèþ ïî âñåì çàìåíàì âñåõ èìïîðòíûõ òðàíñôîð-
ìàòîðîâ î÷åíü òðóäíî. Ïðèâåäó òîëüêî òàáëèöó íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå-
ðèñ.1 ÷àþùèõñÿ çàìåí âûâîäîâ ÒÂÑ-110ÏÖ-15 (18; 26) èìïîðòíûõ òðàíñôîð-
ðèñ.2 ìàòîðîâ â òåëåâèçîðå RFT.
À ÷òî äåëàòü ñ òðàíñôîðìàòîðàìè, êîòîðûå óæå íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü
ÒÂÑ-110 ÏÖ15 TR (UHA) 103 TR (UHA) 104
3 11 1
áåç ïåðåìîòêè? Íå âûáðàñûâàòü æå èõ â ìóñîð…
4 7 10
Íåãîäíûå òðàíñôîðìàòîðû ëó÷øå ñîáðàòü â ÿùèê è, åñëè íàéäåòå ñïå-
5 10 Íå èñïîëüçóåòñÿ öèàëèñòà ïî ïåðåìîòêå, òî îòäàéòå åìó. Òàêàÿ óòèëèçàöèÿ îñâîáîäèò ìà-
7 3 3 ñòåðñêóþ îò íåíóæíîãî õëàìà è äàñò ïåðåìîò÷èêó ñûðüå äëÿ ðàáîòû.
8 4 4 Ëèòåðàòóðà
9 12 2 1. Ñèäîðîâ È.Í., Ñêîðíÿêîâ Ñ.Â. Òðàíñôîðìàòîðû áûòîâîé ðàäèîýëåê-
11 1 7 òðîííîé àïïàðàòóðû.- Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1999.
12 5 8 2. Âîçìîæíûå çàìåíû êîìïëåêòóþùèõ ïðè ðåìîíòå òåëåâèçî-
14 13 13 ðîâ//Ðàä³îàìàòîð.- 2000.- ¹11.- Ñ.3.

Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 13


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

ÁÈÏÎËßÐÍÛÅ ÒÐÀÍÇÈÑÒÎÐÛ
Ñ ÈÇÎËÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÇÀÒÂÎÐÎÌ
ÔÈÐÌÛ TOSHIBA
21
 ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöå äàíû ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà îòêðûòîì òðàí-
ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû: Vc - ìàêèñìàëü- çèñòîðå; Ton - âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ; Toff -
íîå íàïðÿæåíèå êîëëåêòîð-ýìèòòåð; Ic âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ; ÊÎÐÏ - òèï êîðïó-
- ìàêñèìàëüíûé êîëëåêòîðíûé òîê; Vs - ñà (ðèñ.1); ÑÕ - íîìåð ñõåìû (ðèñ.2).

Òèï Vc, B Ic, A Vs, B Ton, Toff, ÊÎÐÏ ÑÕ


ìêñ ìêñ
MG200Q1US51 1200 200 3,6 0,2 0,6 40 A
MG300Q1US51 1200 300 3,6 0,2 0,6 40 A
MG400Q1US51 1200 400 3,6 0,2 0,6 40 A
MG600Q1US51 1200 600 3,6 0,2 0,6 40 A
MG50Q2YS50 1200 50 3,6 0,2 0,6 33 B
MG75Q2YS50 1200 75 3,6 0,2 0,6 33 B
MG100Q2YS50 1200 100 3,6 0,2 0,6 36 B
MG100Q2YS51 1200 100 3,6 0,2 0,6 35 B
MG150Q2YS50 1200 150 3,6 0,2 0,6 36 B
MG150Q2YS51 1200 150 3,6 0,2 0,6 35 B 33
MG200Q2YS50 1200 200 3,6 0,2 0,6 35 B
MG300Q2YS50 1200 300 3,6 0,2 0,6 35 B
MG300J1US51 600 300 2,7 0,8 1,0 21 A
MG400J1US51 600 400 2,7 0,8 1,0 21 A
MG800J1US51 600 800 2,7 0,8 1,0 39 A
MG200Q1US41 1200 200 4,0 0,8 1,5 21 A
MG300Q1US41 1200 300 4,0 0,8 1,5 21 A
MG400Q1US41 1200 400 4,0 0,8 1,5 21 A
MG400Q1US41 1200 400 4,0 0,8 1,5 21 A
MG500Q1US41 1200 500 4,0 0,8 1,5 21 A
MG600Q1US41 1200 600 4,0 0,8 1,5 39 A
MG240V1US41 1700 240 4,0 - - 21 A
MG360V1US41 1700 360 4,0 - - 39 A
MG25Q2YS40 1200 25 4,0 0,8 1,5 33 B
MG50J2YS50 600 50 2,7 0,8 1,0 33 B
MG50Q2YS40 1200 50 4,0 0,8 1,5 33 B
MG30V2YS40 1700 30 4,0 0,5 0,5 33 B
MG75J2YS50 600 75 2,7 0,8 1,0 33 B
MG75Q2YS50 1200 75 2,7 0,8 1,0 33 B
MG100J2YS50 600 100 2,7 0,8 1,0 33 B 35
MG100Q2YS42 1200 100 4,0 0,8 1,5 35 B
MG90V2YS40 1700 90 4,0 0,5 0,5 35 B
MG150J2YS50 600 150 2,7 0,8 1,0 36 B
MG150Q2YS40 1200 150 4,0 0,8 1,5 35 B
MG120V2YS40 1700 90 4,0 0,5 0,5 35 B
MG200J2YS50 600 200 2,7 0,8 1,0 36 B
MG200Q2YS50 1200 200 4,0 0,8 1,5 35 B
MG180V2YS40 1700 180 4,0 0,5 0,5 38 B
MG300J2YS50 600 300 2,7 0,8 1,0 35 B
MG300Q2YS40 1200 300 4,0 0,8 1,5 35 B
MG400J2YS50 600 300 2,7 0,8 1,0 38 B
MG15Q6ES51 1200 15 3,6 0,2 0,6 41A C
MG25Q6ES51 1200 25 3,6 0,2 0,6 41A C
MG50Q6ES51 1200 50 3,6 0,2 0,6 41A C
MG15Q6ES42 1200 15 4,0 0,8 1,5 45 C
MG25Q6ES42 1200 25 4,0 0,8 1,5 45 C
MG50Q6ES40 1200 50 4,0 0,8 1,5 46 C 36
MG8Q6ES42 1200 8 4,0 0,8 1,5 45 C
MG100J6ES50 600 100 2,7 0,8 1,0 42 C
MG30J6ES50 600 30 2,7 0,8 1,0 43 C
MG50J6ES50 600 50 2,7 0,8 1,0 42 C
MG75J6ES50 600 75 2,7 0,8 1,0 42 C
MG100J7KS50 600 100 2,7 0,8 1,0 44 D
MG150J7KS50 600 150 2,7 0,8 1,0 44 D

14 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

39

40

38

42 41 A
43

46

45

C
44

B
D
ðèñ.1 ðèñ.2
Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 15
ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

ÑÕÅÌÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß ÁËÎÊÀ ÏÈÒÀÍÈß Á1-21

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå â ïðåäåëàõ îò 0 äî 30 Â ìîæíî èç-
ìåíÿòü ñòóïåí÷àòî ñ ïëàâíîé ðåãóëèðîâêîé â ïðåäåëàõ ñòóïåíåé.
Ïîãðåøíîñòü óñòàíîâêè íóëÿ íå ïðåâûøàåò +0,5 Â.
Âûõîäíîé òîê îò 0 äî 10 À ïðè âûõîäíîì íàïðÿæåíèè äî
10 Âò è îò 0 äî 5 À ïðè âûõîäíîì íàïðÿæåíèè äî 30 Â.
Íåñòàáèëüíîñòü âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ïðè èçìåíåíèè
òîêà íàãðóçêè íà 1 À íå äîëæíà ïðåâûøàòü 0,1% ïðè âûõîäíîì
íàïðÿæåíèè îò 3 äî 6,3 Â è 0,05% ïðè âûõîäíîì íàïðÿæåíèè
ñâûøå 6,3 Â. Ïðè èçìåíåíèè íàïðÿæåíèÿ ïèòàþùåé ñåòè íà ±10%
íåñòàáèëüíîñòü âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü
0,05%.
Ýôôåêòèâíîå íàïðÿæåíèå ïóëüñàöèé ïðè âñåõ çíà÷å-
íèÿõ âûõîäíûõ íàïðÿæåíèé è òîêîâ íàãðóçêè íå ïðåâûøàåò
0,03% îò âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ.
Âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå áëîêà â äèàïàçîíå ÷àñòîò äî
200 êÃö íå ïðåâûøàåò 0,5 Îì.
Ãàáàðèòû áëîêà íå ïðåâûøàþò 490õ260õ410 ìì.
Ìàññà íå áîëåå 28 êã.

Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå 23 Ðåçèñòîð ÌËÒ-2-1 êÎì±10%


1 Âèëêà ïðèáîðíàÿ 24 Êîíäåíñàòîð** Ê50-3-25-2000
2 Òóìáëåð Ò3 25 Êîíäåíñàòîð** Ê50-3-25-2000
3 Ïðåäîõðàíèòåëü ÏÌ3 28 Ðåçèñòîð ÏÝ-50-2,2 Îì±10%
4 Ðåçèñòîð ÌËÒ-1-51 êÎì±10% 29 Ðåçèñòîð ÏÝÂÐ-25-22 Îì±10%
5 Ëàìïà íåîíîâàÿ ÒÍ0,3 30 Òðàíçèñòîð Ï210Ø
6 Ðåçèñòîð ÌËÒ-1-51 êÎì±10% 31 Òðàíçèñòîð Ï210Ø 48 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä226Ã
7 Ïåðåêëþ÷àòåëü ùåòî÷íûé 32 Òðàíçèñòîð Ï213Á 49 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä226Ã
ÏÐ-15-4-15 33 Òðàíçèñòîð ÌÏ26À 50 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä226Ã
8 Ðåçèñòîð 4 Îì±10% 34 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä226Ã 51 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä226Ã
10 Ëàìïà íåîíîâàÿ ÒÍ0,3 35 Ðåçèñòîð ÌËÒ-2-1,1 êÎì±10% 52 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä226Ã
11 Âåíòèëÿòîð 36 Ðåçèñòîð ÏÏÇ-11 47 Îì±10% 53 Êîíäåíñàòîð Ê50-6-100-20
12 Òðàíñôîðìàòîð ñèëîâîé* 37 Ðåçèñòîð ÏÏÇ-11 47 Îì±10% 54 Êîíäåíñàòîð Ê50-6-100-20
13 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä242À 38 Òðàíçèñòîð Ï304 55 Êîíäåíñàòîð Ê50-3-25-2000
14 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä242À 40 Òðàíñôîðìàòîð 56 Ðåçèñòîð ÌËÒ-1-620 Îì±10%
15 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä242À ôåððîðåçîíàíñíûé 57 Ðåçèñòîð ÌËÒ-1-12 êÎì±10%
16 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä242À 41 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä226Ã 60 Ðåçèñòîð ÌËÒ-2-470 Îì±10%
18 Ðåëå ÌÊÓ48Ñ 42 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä226Ã 61 Ðåçèñòîð ÏÝÂ-3-24 Îì±10%
19 Êîíäåíñàòîð ÌÁÃÏ-2-1500-1-II 43 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä226Ã 62 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä811
20 Êîíäåíñàòîð ÌÁÃÎ-2-600-1-II 44 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä226Ã 63 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä811
21 Äðîññåëü ÄÒ-6À 45 Ðåçèñòîð ÌËÒ-2-220 Îì±10% 64 Ðåçèñòîð ÏÝÂ-10-120 Îì±5%
22 Ðåçèñòîð ÌËÒ-2-1 êÎì±10% 46 Ðåçèñòîð ÌËÒ-2-330 Îì±10% 65 Òðàíçèñòîð Ï214Ã

16 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÑÏÐÀÂ
ÐÎÓÁ
×ÐÍÈ
ÛÊÉÀ ËÈÑÒ

98 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5%


99 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5%
100 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5%
101 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5%
102 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5%
103 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5%
104 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5%
68 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä226Ã 82 Ðåçèñòîð ÌËÒ-1-200 Îì±10% 105 Êîíäåíñàòîð Ê50-3-25-10
69 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä811 85 Ðåçèñòîð ÌËÒ-1-24 êÎì±10% 106 Ðåçèñòîð ÏÏÇ-12 220 Îì±10%
70 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä811 86 Òðàíçèñòîð ÌÏ26À 107 Ðåçèñòîð ÏÏÇ-11 220 Îì±10%
71 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä811 87 Êîíäåíñàòîð ÌÁÌ-160-0,5±10% 108 Âîëüòìåòð Ì4200,0-30 Â, êë.1,5 Â
72 Ðåçèñòîð ÌËÒ-2-1,8 êÎì±10% 88 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-723 Îì±0,5% 109 Êîíäåíñàòîð Ê50-3-25-2000
73 Ðåçèñòîð ÌËÒ-2-750 Îì±10% 90 Àìïåðìåòð Ì4200,0-10à êë.1,5Â1 110 Êîíäåíñàòîð Ê50-3-25-2000
74 Äèîä ïîëóïðîâîäíèêîâûé Ä808 91 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5% 111 Ðåçèñòîð ÌËÒ-2-10 êÎì±10%
76 Òðàíçèñòîð Ï210Ø 92 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5% 112 Ðåçèñòîð ÌËÒ-2-10 êÎì±10%
77 Òðàíçèñòîð Ï210Ø 93 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5% 113 Çàæèì Ì3ÊÓÒ-1×
78 Òðàíçèñòîð Ï216 94 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5% 114 Çàæèì Ì3ÊÓÒ-1×
79 Ðåçèñòîð ÂÑ-1-51 Îì±10% 95 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5% 115 Çàæèì Ì3ÊÓÒ-1×
80 Òðàíçèñòîð Ï213Á 96 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5% 116 Çàæèì Ì3ÊÓÒ-1×
81 Ðåçèñòîð ÏÏ1-1 4,7 Îì±10% 97 Ðåçèñòîð ÁËÏ-0,25-200 Îì±0,5% * Äâèãàòåëü ÓÀÄ-22.
** Ïîç. 24,25 - 4 øò.
Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 17
ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÐÎÓÍÁÍÐÛ
ÈÊÅ ÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ

“Ñîëíå÷íûì” ñóäàì -
ñåìü ôóòîâ ïîä êèëåì
ðèñ.1
Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå òðàíñïîðòíûå ùå, ÷åì àâòîìîáèëü. Íà ïàëóáå êàòåðà èëè äóëÿìè ïàëóáîé è ðóáêîé (ðèñ.4) â ñîëíå÷íóþ
ñðåäñòâà (ýëåêòðîìîáèëè, ñîëíöåìî- ëîäêè ãîðàçäî áîëüøå ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïîãîäó ðàçâèâàëà ñêîðîñòü äî 5 óçëîâ, èäÿ ïîä
áèëè è ýëåêòðîìîòîðíûå ñóäà ñ ñîë- ñîëíå÷íûõ áàòàðåé. Íà îòêðûòûõ âîäîåìàõ ýëåêòðîìîòîðîì ìîùíîñòüþ 1,5 êÂò. Ñêëàäû-
íå÷íûìè áàòàðåÿìè) ïîÿâèëèñü ëåò ôîòîýëåêòðè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàòåëè íå çàòå- âàþùàÿñÿ ìà÷òà ñïîñîáíà íåñòè ïàðóñ. Øåñòü
15-20 íàçàä. Çà ýòî âðåìÿ ýëåêòðîìî- íÿþòñÿ ñòðîåíèÿìè, äåðåâüÿìè, äðóãèìè ìàøè- àêêóìóëÿòîðîâ åìêîñòüþ ïî 125 À.÷ ðàçìåùå-
áèëè íàõîäÿò âñå áîëüøåå ïðèìåíå- íàìè è ïîýòîìó ñïîñîáíû îòäàâàòü áîëüøå íû âíóòðè êèëÿ, ïîâûøàÿ óñòîé÷èâîñòü ÿõòû. Â
íèå, îñîáåííî â êðóïíûõ ãîðîäàõ. À ýíåðãèè. Ñóäàì íå ïðèõîäèòñÿ ïðåîäîëåâàòü çà- êàþòå äîñòàòî÷íî ìåñòà äëÿ äëèòåëüíîãî ïóòå-
÷òî æå ñîëíöåìîáèëè è “ñîëíå÷íûå” òÿæíûå ïîäúåìû è ñïóñêè, ðàçãîíÿòüñÿ è òîð- øåñòâèÿ êîìàíäû èç 4-5 ÷åë. Îò ñîëíå÷íûõ áà-
ñóäà? ìîçèòü íà ïåðåêðåñòêàõ, îñòàíàâëèâàòüñÿ íà òàðåé ïèòàþòñÿ íàâèãàöèîííûå ïðèáîðû, ÑÂ×
Ñîëíöåìîáèëü - ýòî ýëåêòðîìîáèëü, îáîðó- ñâåòîôîðàõ, ïîýòîìó èì íóæíî ìåíüøå ýíåð- ïå÷ü, õîëîäèëüíèê è ... ìàëåíüêàÿ ñàóíà (õîçÿ-
äîâàííûé ñîëíå÷íûìè áàòàðåÿìè, êîòîðûå ãèè. èí - íàñòîÿùèé ôèíí) ñ ýëåêòðîíàãðåâàòåëåì
ïðåîáðàçóþò ýíåðãèþ ñâåòà â ýëåêòðè÷åñêèé Àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè íà âîäíûõ ñóäàõ, ìîùíîñòüþ 1,2 êÂò, ñîâìåùåííûì ñ ýëåêòðî-
òîê, ïèòàþùèé äâèãàòåëü è çàðÿæàþùèé àêêó- ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîñêðåñíûõ ïðîãóëîê, ïå÷êîé äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè.
ìóëÿòîðû. Êîíñòðóèðîâàíèå ñîëíöåìîáèëåé è ìîãóò áûòü íåáîëüøèìè, è çàðÿæàòü èõ ìîæíî Ñòåêëîïëàñòèêîâàÿ “ñîëíå÷íàÿ” ÿõòà “Àòîí”
ãîíêè íà íèõ îôîðìèëèñü â íîâûé âèä ñïîðòà â ðàáî÷èå äíè.  êîðîòêîì ïëàâàíèè ìîæíî (ïî èìåíè äðåâíååãèïåòñêîãî áîãà Ñîëíöà)
- “áðåéíñïîðò”. Íî ýòî äîðîãîå óäîâîëüñòâèå. îáîéòèñü è áåç àêêóìóëÿòîðîâ, èìåÿ íà áîð- äðóãîãî ôèííà É. Ïàíêàëà, íà ïàëóáå êîòîðîé
×òîáû ñîëíöåìîáèëü ñ ìîùíîñòüþ ñîëíå÷íûõ òó íà ñëó÷àé íåïîãîäû ðåçåðâíûé äâèæèòåëü: ðàçìåñòèëèñü ïàíåëè ñîëíå÷íûõ áàòàðåé, íà-
áàòàðåé è ýëåêòðîìîòîðà ïîðÿäêà 1,5-2 êÂò âåñëà, ïåäàëè èëè ïàðóñ. Ïàðóñà òîæå ìîæíî ïîìèíàëà ïî ôîðìå ìàëåíüêèé àâèàíîñåö.
ìîã ñîïåðíè÷àòü ñ àâòîìîáèëåì, íóæíû ëåãêèå ïîêðûòü ôîòîýëåìåíòàìè, êàê íà ÿõòå-êàòàìà- Íà íåé íå áûëî ìà÷òû. Èçîáðåòàòåëü íàìåðåí
è ïðî÷íûå êîíñòðóêöèîííûå ìàòåðèàëû, âûñî- ðàíå “Ìàðäæîðè ʔ (ðèñ.2), ó÷àñòíèöå åæå- îáîðóäîâàòü ñóäíî âåòðîýëåêòðîãåíåðàòîðîì
êîýôôåêòèâíûå ñèñòåìû ýëåêòðîïðèâîäà, ñî- ãîäíîé ãîíêè “ñîëíå÷íûõ” ñóäîâ íà îçåðå Áàð- íà òåëåñêîïè÷åñêîé ñòîéêå è ïàðóñîì â âèäå
âåðøåííàÿ àýðîäèíàìèêà, èñïîëüçîâàíèå ïî- ëè Ãðèôôèí â ñòîëèöå Àâñòðàëèè Êàíáåððå âîçäóøíîãî çìåÿ. Íà ìåëêîâîäüå, ãäå íåëüçÿ
ñëåäíèõ äîñòèæåíèé ãåëèî- è ýëåêòðîòåõíèêè, (1998 ã.). Ïàíåëè ñ ñîëíå÷íûìè áàòàðåÿìè ïîëüçîâàòüñÿ ãðåáíûì âèíòîì, ïðîïåëëåð âå-
ýëåêòðîíèêè è äðóãèõ íàóê. Ïðèìåðîì ìîæåò ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê íàâåñ îò äîæäÿ è òðîãåíåðàòîðà äîëæåí ðàáîòàòü êàê âîçäóø-
ñëóæèòü ñîçäàííûé ÿïîíñêîé êîìïàíèåé Honda ñîëíöà èëè îáëèöåâàòü èìè ðóáêó äëÿ óêðûòèÿ íûé äâèæèòåëü.
äâóõìåñòíûé ñîëíöåìîáèëü “Ìå÷òà” (ðèñ.1), êî- ýêèïàæà, êàê íà äðóãîì ó÷àñòíèêå ãîíêè â Êàí-
òîðûé â 1996 ã. ïðîøåë òðàññó òðàíñàâñòðà- áåððå - òðèìàðàíå “Ñàíáîóò II” (ðèñ.3).
ëèéñêîãî ðàëëè ïðîòÿæåííîñòüþ 3000 êì ñî Ñîâðåìåííûå ëîäî÷íûå ýëåêòðîìîòîðû
ñðåäíåé ñêîðîñòüþ ïî÷òè 90 êì/÷, à íà ïðÿ- ïðàêòè÷åñêè íå òðåáóþò îáñëóæèâàíèÿ. Ñóäíî
íå íóæíî îáîðóäîâàòü åìêîñòÿìè äëÿ òîïëèâà
è ñìàçî÷íûõ ìàñåë.  îòëè÷èå îò ïàðóñíîãî,
ïëàâàíèå íà “ñîëíå÷íîì” ñóäíå ãîðàçäî ìåíü-
øå çàâèñèò îò êàïðèçîâ ïîãîäû. Íà íåì ìîæ-
íî ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
ñâÿçè è áûòîâûìè ïðèáîðàìè. Òàê, íà “ñîëíå÷-
íîì”êàòåðå “Ñèêðèêåðê”, íà êîòîðîì ÿïîí-
ñêèé ÿõòñìåí Êåíè÷è Õîðè â 1985 ã. â îäèíî÷-
êó ïåðåñåê Òèõèé îêåàí, ðàáîòàëè ðàäèîñòàí- ðèñ.3
öèÿ, õîëîäèëüíèê, ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü, òåëåâè-
çîð, âèäåîêàìåðà, àïïàðàòóðà ñïóòíèêîâîé
íàâèãàöèîííîé ñèñòåìû, ðàäèîëîêàòîð, ìåòå-
ðèñ.2 îðîëîãè÷åñêèå ïðèáîðû, áîðòîâîé êîìïüþ-
òåð è äàæå ìàëîãàáàðèòíàÿ ñòèðàëüíàÿ ìàøè-
íà. Ýíåðãèåé êàòåð îáåñïå÷èâàëè ïàíåëè ñîë-
ìîì ñêîðîñòíîì ó÷àñòêå äîñòèã 135 êì/÷ (ýòîò íå÷íûõ áàòàðåé ïëîùàäüþ 9 ì ìîùíîñòüþ 1,1
ðåêîðä äî ñèõ ïîð íèêåì íå ïîáèò). Îäíàêî êÂò, èç êîòîðûõ 500 Âò ïîòðåáëÿë äíåì òÿãî-
îáîøåëñÿ ýòîò “àâòîìîáèëü áóäóùåãî” êîìïà- âûé ýëåêòðîäâèãàòåëü ìîùíîñòüþ 330 Âò, 400
íèè â 2 ìëí. äîë. Òàêèì îáðàçîì, â áëèæàé- Âò èñïîëüçîâàëîñü äëÿ çàðÿäêè àêêóìóëÿòî-
øåì áóäóùåì ïîêàòàòüñÿ íà ñîëíöåìîáèëå ðîâ, ïèòàþùèõ äâèãàòåëü íî÷üþ, 200 Âò - äëÿ
ñìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå, ïîõîæå, òîëüêî òå, êî- äðóãèõ ïðèáîðîâ è óñòðîéñòâ. Ìîäóëè ñîëíå÷-
ìó äîñòóïíû “Ðîëëñ-Ðîéñû”, “Ôåððàðè” è “Ïîð- íûõ áàòàðåé ðàñïîëàãàëèñü íà êðûøå ðóáêè ðèñ.4
øå”. è ïàëóáå êàòåðà, àêêóìóëÿòîðû - â òðþìå è ñëó-
Èíîå äåëî, ìàëîìåðíûå ñóäà, ëîäêè, êàòå- æèëè áàëëàñòîì. Çà 75 ñóòîê ïëàâàíèÿ ÿïîíåö “Ñîëíå÷íûå” ñóäà ïî÷òè áåñøóìíû. Íà íèõ
ðà, ÿõòû, êàòàìàðàíû, ïðèâîäèìûå â äâèæåíèå ïðåîäîëåë 8700 ìîðñêèõ ìèëü, à ñðåäíÿÿ ñêî- ìîæíî ðàçãîâàðèâàòü, íå ïîâûøàÿ ãîëîñà,
ñîëíå÷íîé ýíåðãèåé. Ìåæäó ïðî÷èì, åùå â ðîñòü 3-5 óçëîâ, ñ êîòîðîé “Ñèêðèêåðê” øåë ñëóøàòü ïëåñê âîëí è øóì âåòðà, äûøàòü ñâå-
1838 ã. âûäàþùèéñÿ ôèçèê è ýëåêòðîòåõíèê Á. îò Ãàâàéñêèõ îñòðîâîâ äî çàïàäíîãî ïîáåðå- æèì âîçäóõîì. Ôîòîýëåêòðè÷åñêèå ïðåîáðàçî-
Ñ. ßêîáè, ñî äíÿ ðîæäåíèÿ êîòîðîãî íåäàâíî æüÿ ÑØÀ, áëèçêà ê ñðåäíåé ñêîðîñòè 9-ìåò- âàòåëè ýíåðãèè, õèìè÷åñêèå èñòî÷íèêè òîêà è
èñïîëíèëîñü 200 ëåò (ñì. ÐÝ8/2001), èñïûòàë ðîâîé êðåéñåðñêîé ïàðóñíîé ÿõòû. ñèñòåìû ýëåêòðîïðèâîäà äëÿ íèõ ñòàíîâÿòñÿ âñå
ïåðâûé â ìèðå ýëåêòðîõîä - íåáîëüøîå ñóäíî Êàê ïîêàçàë ìåæäóíàðàäíûé ýêîòóð “Ôèí- áîëåå ýôôåêòèâíûìè, ïîýòîìó äàæå íà íå-
ñ ïðèâîäîì îò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ïðîøåäøåå ëÿíäèÿ-2000”, íà êîòîðîì áûëè ïðåäñòàâëåíû áîëüøèõ ÿõòàõ ìîæíî ðàçìåñòèòü ðàçíîîá-
ïî Íåâå ðàññòîÿíèå 40 êì îò Ïåòåðáóðãà. êàê íàçåìíûå, òàê è âîäíûå ýêîëîãè÷åñêè ÷è- ðàçíîå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå, ÷òî îñîáåííî
Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå “ñîëíå÷íûå” ñóäà ïðå- ñòûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, “ñîëíå÷íûå” ñó- ïðèâëåêàòåëüíî äëÿ ïðèâûêøèõ ê êîìôîðòó
êðàñíî ïîäõîäÿò äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà, ñïîð- äà ïðèãîäíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè íå òîëüêî íà ñîë- ïóòåøåñòâåííèêîâ.
òà, ðûáàëêè è òóðèçìà. Ïåðåîáîðóäîâàòü ïîä íå÷íîì þãå, íî è íà ñåâåðå. Òàê, ÿõòà Î. Êó-
òàêîé âèä ýíåðãèè âîäíîå ñóäíî ãîðàçäî ïðî- óñèñòî ñ ïîêðûòûìè ôîòîýëåêòðè÷åñêèìè ìî- Ïî ìàòåðèàëàì æóðíàëà “Íàóêà è æèçíü”

18 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÐÐÓÅÁÌÐÎÈÍÊÒÀ

ÑÎÂÅÒÛ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÀÌ


Ïåðâè÷íûé îñìîòð
Âîò âû, íàêîíåö, ðàçîáðàëè ñâîå ÷óäî òåõíèêè. Âíóòðè âû óâèäèòå ðàç-
ëè÷íûå äåòàëè, ïëàòû, êó÷ó ïðîâîäîâ. Ðàçóìååòñÿ, ïðîâîäà ìîæíî ïîäåð-
ãàòü, à ïëàòû ïîøåâåëèòü, îäíàêî äåëàòü ýòî íóæíî îñìûñëåííî. Ñíà÷àëà
(Ïî ìàòåðèàëàì http://kulibin2000.boom.ru) âíèìàòåëüíî îñìîòðèòå âíóòðåííîñòè è ïîíþõàéòå. Åñëè âû óâèäèòå îáãî-
ðåâøóþ, òðåñíóòóþ äåòàëü èëè ïî÷óâñòâóåòå çàïàõ ãàðè, òî ëó÷øå âñåãî îá-
Ïîëüçîâàòåëè äåëÿòñÿ íà äâå êàòåãîðèè ïî îòíîøåíèþ ê ñëîìàâøåéñÿ ðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó. Åñëè ýòîãî íåò, ïðîäîëæàéòå îñìîòð. Èíîãäà ïðè-
òåõíèêå: 1) îäíè ñðàçó èäóò ê ðåìîíòíèêàì; 2) äðóãèì î÷åíü õî÷åòñÿ ñàìî- ÷èíîé íåðàáîòîñïîñîáíîñòè óñòðîéñòâà ÿâëÿåòñÿ îêèñëåíèå êîíòàêòîâ ðàçú-
ìó ïîñìîòðåòü, ïðîâîäà ïîøåâåëèòü. Äëÿ âòîðîé êàòåãîðèè è ïðåäíàçíà- åìîâ. Äëÿ íà÷àëà ïðîñòî ïîøåâåëèòå âñå ðàçúåìû, êîòîðûå óâèäèòå. Áîëü-
÷àþòñÿ ýòè ñîâåòû. øîãî óñèëèÿ ïðèëàãàòü íå íóæíî, â èäåàëå ëó÷øå âñåãî âûòàùèòü ðàçúåì,
Ðàçáîðêà àïïàðàòà î÷èñòèòü îò îêèñè è âñòàâèòü îáðàòíî. Ëó÷øå âñåãî ýòî äåëàòü ó÷åíè÷åñêîé
Ïåðåä ðàçáîðêîé îáÿçàòåëüíî âûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè èëè âûòàùèòå áà- ñòèðàëüíîé ðåçèíêîé, ïðè ñèëüíîì îêèñëåíèè ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ìåë-
òàðåéêè/àêêóìóëÿòîðû. êîé øêóðêîé, íî ýòî íåæåëàòåëüíî - ïîêðûòèå íîæåê ðàçúåìà áóäåò â ìåë-
Åñëè ýòî ñîâåòñêèé àïïàðàò - îñîáûõ ïðîáëåì íåò. Îòå÷åñòâåííûé èç- êèõ öàðàïèíàõ è îêèñëÿòüñÿ áóäåò áûñòðåå. Êðîìå òîãî, íà âûâîäàõ áûâà-
ãîòîâèòåëü â êà÷åñòâå êðåïåæà èñïîëüçóåò âèíòû ñ ïðÿìûì øëèöîì, ïîýòî- åò ñïåöèàëüíîå ïîêðûòèå, êîòîðîå îáäåðåò øêóðêà.  ïðîöåññå ÷èñòêè è ïðî-
ìó îíè èíîãäà ïîääàþòñÿ îòêðóòêå äàæå ñòàìåñêîé èëè ïèëêîé äëÿ íîãòåé. âåðêè ðàçúåìîâ èìååò ñìûñë ïîñìîòðåòü, íåò ëè âíóòðè àïïàðàòà ïîñòîðîí-
Åäèíñòâåííàÿ ñëîæíîñòü ìîæåò âîçíèêíóòü, åñëè âèíò çàëèò êðàñêîé èëè çà- íèõ ïðåäìåòîâ (ãâîçäåé, âèíòîâ, òàðàêàíüèõ ãíåçä è ïð.). Ïåðåä òåì êàê âû-
ðæàâåë.  ïåðâîì ñëó÷àå ðåêîìåíäóþò íàìî÷èòü âàòêó àöåòîíîì, ïîëîæèòü òàñêèâàòü ðàçúåì, âíèìàòåëüíî ïîñìîòðèòå êàê îí âñòàâëåí. Íà îòâåòíûõ
ñâåðõó íà ãîëîâêó âèíòà è íàëåïèòü ïëàñòûðü èëè èçîëåíòó, ÷òîáû àöåòîí ÷àñòÿõ ðàçúåìîâ áûâàþò êëþ÷è, òîãäà âû íåïðàâèëüíî íå âñòàâèòå. À áû-
ïîäîëüøå íå èñïàðÿëñÿ. Îñòàâèòü íà ÷àñ-ïîëòîðà. Èíîãäà íóæíî ñíîâà ñìî- âàåò, ÷òî êëþ÷åé íåò, òîãäà íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà ðàçúåìà ìîæåò ïðè-
÷èòü âàòêó. Åñëè êðàñêîé çàáèò ñàì øëèö - ðåêîìåíäóåòñÿ ñíà÷àëà âûöà- âåñòè ê ñåðüåçíîé ïîëîìêå.
ðàïàòü êðàñêó èãîëêîé èëè øèëîì, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæíî ñîðâàòü øëèö Åñëè ïîñëå ýòîãî ê ðåìîíòíèêàì îáðàùàòüñÿ íå õî÷åòñÿ, òî äàëüøå åùå
è ïîñëå ýòîãî ïðèäåòñÿ ëèáî âûñâåðëèâàòü âèíò, ëèáî ïðîáîâàòü îòêðóòèòü ðàç âíèìàòåëüíî ïîñìîòðèòå, âñå ëè âñòàâëåíî òàê, êàê íàäî è êóäà íàäî,
êóñà÷êàìè èëè ïëîñêîãóáöàìè. Åñëè âèíò çàðæàâåë - èíîãäà ïîìîãàåò áåí- íå çàáûëè ëè âû îòâåðòêó èëè äðóãîé èíñòðóìåíò. Ïîïðîáóéòå âîòêíóòü âèë-
çèí äëÿ çàæèãàëîê, íóæíî íàìî÷èòü èì âàòêó.  îñîáûõ ñëó÷àÿõ ìîæíî âçÿòü êó â ðîçåòêó è âêëþ÷èòü àïïàðàò. Åñëè ïðèçíàêîâ æèçíè àïïàðàò íå ïîäà-
êåðíåð, ïðèñòàâèòü ê ãîëîâêå âèíòà ñáîêó íàèñêîñîê è óäàðàìè ìîëîòêà åò, îñòîðîæíî ïîäåðãàéòå çà ïðîâîäà. Åñëè íå çàðàáîòàëî, íà ýòîì ñîâå-
ïîïûòàòüñÿ îòêðóòèòü.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîìîãàåò, íî ïîðòèò òîâàð- òóþ ðåìîíò çàâåðøèòü, ñêðóòèòü âñå êàê áûëî è îòíåñòè â ðåìîíòíóþ ìàñ-
íûé âèä âèíòà. òåðñêóþ.
Èìïîðòíûå àïïàðàòû ðåäêî áàëóþò ïðÿìûì øëèöîì, ïîýòîìó íóæíî çà- Íàïîñëåäîê íåñêîëüêî ñîâåòîâ.
ïàñòèñü êðåñòîâûìè îòâåðòêàìè ðàçíûõ ðàçìåðîâ. Âîîáùå, èíñòðóìåíò - ÍÈÊÎÃÄÀ íå êðóòèòå ïîäñòðîå÷íûå ýëåìåíòû âíóòðè àïïàðàòà. Îíè íå
øòóêà âàæíàÿ, çàíÿòèÿ ðåìîíòîì ëó÷øå íà÷èíàòü ñ íåãî. Åñòü îòâåðòêè ñòî- ðàññ÷èòàíû íà êðó÷åíèå íåïðîôåññèîíàëàìè, à ñëóæàò äëÿ ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ àï-
èìîñòüþ 1 ãðí., à åñòü â 40 ãðí. è ðàçíèöà â öåíå âïîëíå îïðàâäàíà. Èíî- ïàðàòà, à íå äëÿ åãî ðåìîíòà. Åñëè âåùü ðàáîòàëà - ðàáîòàëà, à ïîòîì âäðóã
ãäà ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ îòâåðòêà ñ î÷åíü äëèííûì ñòåðæíåì - â ïåðåíîñ- ïåðåñòàëà - êðó÷åíèå íå ïîìîæåò, à, íàîáîðîò, óñóãóáèò ïîëîæåíèå. Çà÷à-
íûõ àãðåãàòàõ âèíòû èíîé ðàç ðàñïîëîæåíû íà ãëóáèíå 15-20 ñì. Ïðè îò- ñòóþ ñêðó÷èâàíèå ïîäñòðîå÷íûõ ýëåìåíòîâ ïðèâîäèò àïïàðàò â íåãîäíîñòü,
êðó÷èâàíèè âèíòà ñ êðåñòîîáðàçíûì øëèöåì î÷åíü âàæíî äîñòàòî÷íî õîòÿ äî ýòîãî îí âïîëíå ïîääàâàëñÿ ðåìîíòó. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî î÷åíü ïðîñòî
ñèëüíî äàâèòü íà èíñòðóìåíò. Ïðè ðàçáîðêå, íàïðèìåð, àâòîìàãíèòîë òåõ- - íàñòðîéêà ïðîèçâîäèëàñü íà çàâîäå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíûõ ñòåí-
íîëîãèÿ òàêàÿ - ïîëîæèòü åå íà ñòóë, óñòàíîâèòü îòâåðòêó íà âèíò, íàâà- äîâ, êîòîðûõ íåò íè â îäíîé ðåìîíòíîé ìàñòåðñêîé. Åñëè âñå-òàêè ïîêðóòèòü
ëèòüñÿ è ðåçêèì ðûâêîì ñäâèíóòü âèíò ñ ìåñòà. Äàëüøå åãî îòêðóòèòü ëåã- õî÷åòñÿ, òî çàïîìíèòå ïîëîæåíèå ïîäñòðîå÷íûõ ýëåìåíòîâ è âåðíèòå èõ â íå-
êî. Äàâèòü íà îòâåðòêó íóæíî, ñîèçìåðÿÿ óñèëèÿ, à òî ìîæíî è àïïàðàò ïðî- ãî ïîñëå êðó÷åíèÿ. Èíîãäà ïîäñòðîå÷íûå ðåçèñòîðû îò âðåìåíè òåðÿþò êîí-
òêíóòü. Èíîãäà â èìïîðòíîé àïïàðàòóðå ïîïàäàþòñÿ âèíòû ñ øåñòèãðàííîé òàêò ñ òîêîïðîâîäÿùåé ïîâåðõíîñòüþ. ×òîáû ýòî ïðîâåðèòü, äîñòàòî÷íî ìà-
äûðêîé, äûðêîé â ôîðìå çâåçäî÷êè, à èíîãäà â ïðèäà÷ó ê ýòîìó ïîñðåäè- ëåíüêîé îòâåðòêîé ñëåãêà (íà ïîëìèëëèìåòðà!) ïîêðóòèòü ýëåìåíò è ïîñòàâèòü
íå äûðêè åùå è øïåíåê òîð÷èò. Èìåéòå â âèäó - äëÿ òàêèõ âèíòîâ òîæå áû- åãî â ïðåæíåå ïîëîæåíèå. Íî êàòóøêè íå êðóòèòå íèêîãäà!
âàþò îòâåðòêè è èõ óæå ïðîäàþò. Íå ïîëåíèòåñü ïðîéòèñü ïî ìàãàçèíàì ÍÈÊÎÃÄÀ íå ïûòàéòåñü âûïàÿòü äåòàëü, êîòîðàÿ âûãëÿäèò êàê ãîðåëàÿ.
èíñòðóìåíòîâ. Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðè ýòîì èñïîëüçóþò ïàÿëüíèêè ìîùíîñòüþ â
Ñ íåêîòîðîãî âðåìåíè çàãðàíèöà ñòàëà óâëåêàòüñÿ çàùåëêàìè. Èíîãäà 100 Âò ñî ñòåðæíåì â ïàëåö òîëùèíîé. Òàêèì ïàÿëüíèêîì ïàÿþò êàñòðþëè
âåñü àïïàðàò ñîáðàí áåç åäèíîãî âèíòà. Åñëè âû îáíàðóæèëè òàêîé àïïà- è âûêîëà÷èâàþò äîëãè. Íàéäèòå ìàëåíüêèé ïàÿëüíèê íà 25 Âò, îáëóäèòå æà-
ðàò, ñíà÷àëà âíèìàòåëüíî åãî îñìîòðèòå, ïîïðîáóéòå ïîääåòü èãîëêîé èëè ëî, ëèøíåå îëîâî îáÿçàòåëüíî ñòðÿõíèòå. Íå ãðåéòå äîëãî âûâîä äåòàëè - çà
íîæè÷êîì íàêëåéêè, âèíòû ÷àñòî íàõîäÿòñÿ ïîä íèìè. Áûâàåò, ÷òî âèíòû íà- 2-3 ñ îëîâî äîëæíî ðàñïëàâèòüñÿ (èíà÷å âû ïëîõî çàëóäèëè ïàÿëüíèê). Ïðè
õîäÿòñÿ â íîæêàõ, èíîãäà èõ âèäíî, à èíîãäà íóæíî âûêîâûðÿòü ðåçèíîâóþ ýòîì äåðæèòå âûâîä äåòàëè ïèíöåòîì èëè ïàëüöàìè è àêêóðàòíî òÿíèòå. Íå
ïðîáêó èç íîæêè. Èíîãäà âèíò ðàñïîëîæåí ïîä âûêëþ÷àòåëåì, êîòîðûé â ïîòåðÿéòå äåòàëü ïîñëå âûïàéêè.
ñâîþ î÷åðåäü êðåïèòñÿ çàùåëêàìè. Ìîæíî, îòùåëêíóâ çàùåëêè, ïîñìîò- ÍÈÊÎÃÄÀ íå îáìàíûâàéòå ìàñòåðà, åñëè ÷òî-ëèáî èñïîðòèëè è ïîíåñ-
ðåòü àïïàðàò íà ïðîñâåò íà ïðåäìåò âèíòîâ, øëÿïîê êîòîðûõ ñíàðóæè íå ëè âñå-òàêè â ðåìîíò. Åìó áóäåò ãîðàçäî ëåã÷å ðåìîíòèðîâàòü, çíàÿ, ÷òî âû
âèäíî. Èìåéòå â âèäó - çàùåëêè ëåãêî îòëîìèòü, ïîýòîìó ñîáëþäàéòå ìàê- íà ñàìîì äåëå ñäåëàëè. Ïðèõâàòèòå äåòàëè, êîòîðûå âûïàÿëè, è òêíèòå ïàëü-
ñèìóì îñòîðîæíîñòè. öåì â ìåñòà, êîòîðûå ïàÿëè.

Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 19


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ

Ìîäåðíèçàöèÿ îììåòðà Â êîíñòðóêöèþ îììåòðà (ñì. ðèñóíîê)


ââåäåí ïåðåêëþ÷àòåëü SÀ1 è òðè äîïîëíè-
òåëüíûõ ïîäñòðîå÷íûõ ðåçèñòîðà R12 -

Ì410701
R14. (Âñå ýëåìåíòû ñîõðàíèëè ñâîè îáîçíà-
÷åíèÿ è íîìèíàëû. Âíîâü èñïîëüçîâàííûå
- ïðîäîëæàþò îáîçíà÷åíèÿ óæå èìåâøèõ-
è íå òîëüêî ñÿ íà ñõåìå îììåòðà). Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ïå-
ðåêëþ÷àòåëÿ SÀ1.1 ïîçâîëèëà îòêàçàòüñÿ
îò êðàéíå íåóäîáíîãî ïðîöåññà ñî øòåê-
À.Ã. Çûçþê, ã. Ëóöê êåðîì è ãíåçäàìè ïðè èçìåíåíèè ïðåäåëîâ
Îììåòðû “ñî ñòðåëêîé” â íåêîòîðûõ Òàêîé íåäîñòàòîê õàðàêòåðåí, íàâåðíîå, èçìåðåíèÿ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà ïåðåêëþ÷àòå-
ñèòóàöèÿõ ëó÷øå ïîäõîäÿò, ÷åì öèôðîâûå âñåì øèðïîòðåáîâñêèì ñòðåëî÷íûì îììå- ëÿ SÀ1.2 óñòðàíèëà äåôåêò, ñâÿçàííûé ñ
èçìåðèòåëè ñîïðîòèâëåíèé. Ïîñëåäíèìè, òðàì (òåñòåðàì). È ÷åì áîëüøå ðàçðÿæàåò- îáÿçàòåëüíîé ïîäñòðîéêîé íóëÿ ïðè ëþáîì
íàïðèìåð, íåâîçìîæíî ïðîâåðèòü èñïðàâ- ñÿ ýëåìåíò ïèòàíèÿ îììåòðà, òåì áîëüøå ïåðåêëþ÷åíèè (èçìåíåíèè) ïîääèàïàçîíà.
íîñòü (ïî ñâå÷åíèþ) ìíîãèõ ñâåòîäèîäíûõ äîâîäèòñÿ êðóòèòü è ðó÷êó óñòàíîâêè íóëÿ. Óñòàíîâèâ îäíàæäû äëÿ êàæäîãî ïîääè-
èíäèêàòîðîâ. Ïðè÷èíà çàêëþ÷àåòñÿ â ìà- Íåäîñòàòîê òðåòèé.  ðàññìàòðèâàå- àïàçîíà èçìåðåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ñâîé
ëîé âåëè÷èíå íàïðÿæåíèÿ íà ùóïàõ ïðè- ìîì îììåòðå ïðèìåíÿåòñÿ ìàëîðàñïðîñò- “íóëü”, áîëåå êðóòèòü ðó÷êè íå íàäî. Ëèøü
áîðà. Öèôðîâûì èçìåðèòåëÿì õàðàêòåð- ðàíåííûé ãàëüâàíè÷åñêèé ýëåìåíò ïèòàíèÿ. ñî âðåìåíåì, êîãäà áàòàðåéêà “ñÿäåò”,
íà çàäåðæêà ïðè èçìåðåíèè, ÷òî â ðÿäå Ïðèîáðåñòè åãî íå óäàëîñü, à “ïðèâÿçêà” ïðèõîäèòñÿ ïîäñòðîèòü ïîëîæåíèå äâèæêîâ
ñëó÷àåâ îãðàíè÷èâàåò âîçìîæíîñòè èõ ê ñåòè ëèøàåò èçìåðèòåëü åãî ãëàâíîãî äî- ðåçèñòîðîâ. À ïîñêîëüêó áîëüøå âñåãî äî-
ýêñïëóàòàöèè. Åùå õóæå îáñòîèò äåëî ñ ñòîèíñòâà - ïîðòàòèâíîñòè. âîäèòñÿ êðóòèòü ðó÷êó ñàìîãî íèçêîîìíî-
ðåìîòíîïðèãîäíîñòüþ öèôðîâûõ ïðèáî- ×åòâåðòûé íåäîñòàòîê. Íåóäîáñòâî ïðè ãî ïîääèàïàçîíà (õ0,01, âñÿ øêàëà - 300
ðîâ. Îíè, êàê ïðàâèëî, ñëîæíåå ñõåìîòåõ- ïîäêëþ÷åíèè äîïîëíèòåëüíîãî èñòî÷íèêà Îì), òî øòàòíûé ðåçèñòîð R11 èñïîëüçóåò-
íè÷åñêè. À ýòî ïðåïÿòñòâóåò èõ áûñòðîìó íàïðÿæåíèÿ 220 Â. Ýòîò èñòî÷íèê íàïðÿ- ñÿ èìåííî â ýòîì âêëþ÷åíèè SÀ1. Òåïåðü
âîññòàíîâëåíèþ. æåíèÿ íåîáõîäèì ëèøü äëÿ ðàáîòû â äè- ùóïû îììåòðà ìîæíî çàêðåïèòü íà îä-
“Íàåâøèñü” çàâîäñêèìè “íàâîðîòàìè” àïàçîíå 0-30 ÌÎì. íîì ìåñòå è äàæå ïðèïàÿòü ê ãíåçäàì (ÿ îñ-
èçìåðèòåëüíûõ ðàäèîýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ È åùå. Ñòðåëî÷íûé èçìåðèòåëü â òàêîì âîáîäèë ãíåçäî “õ0,01” è ïðèïàÿë âõîä
(ÐÝÑ), ÿ ïðèîáðåë êîìïëåêò ïðîñòûõ ïðè- âàðèàíòå ïîçâîëÿåò èçìåðÿòü íå òîëüêî “Rõ” êðîìå ïåðåêëþ÷àòåëÿ SÀ1.1 åùå ê
áîðîâ. Îäèí èç íèõ - îììåòð òèïà ñîïðîòèâëåíèÿ ðåçèñòîðîâ, íî è âûÿâëÿòü íåìó. Íèæíèé (ïî ñõåìå) êîíåö ùóïà ìîæ-
Ì410701. Ñæå÷ü òàêîé ïðèáîð, ïîæàëóé, íåêîíäèöèîííûå êîíäåíñàòîðû (ñ äåôåê- íî îñòàâèòü áåç èçìåíåíèé. Íî, êàê ïîêà-
ñëîæíåå, ÷åì ëþáîé ìóëüòèìåòð áåç çà- òàìè äèýëåêòðèêà). Äåëî â òîì, ÷òî ìíî- çàëà ýêñïëóàòàöèÿ îììåòðà, ëó÷øå âñåãî
ùèòíîãî óñòðîéñòâà. Ýòî æå îììåòð. Êî- ãèå ñîâðåìåííûå ìóëüòèìåòðû èìåþò äè- âûâîäû ùóïîâ âñå-òàêè ê îììåòðó ïðèïà-
ìó â ãîëîâó âçáðåäåò èçìåðÿòü èì âåëè÷è- àïàçîí èçìåðåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ äî 20- ÿòü. Äåëî â òîì, ÷òî ïåðåõîäíîå ñîïðîòèâ-
íó ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ? Äàííûé îììåòð 200 ÌÎì. Íî èç-çà ìàëûõ âåëè÷èí íàïðÿ- ëåíèå ðàçúåìíûõ ñîåäèíåíèé â ðåçóëüòà-
î÷åíü ïðîñòîé êîíñòðóêòèâíî, íî â òî æå æåíèé íà ùóïàõ òàêèõ îììåòðîâ, èõ âîç- òå “ðàçáàëòûâàíèÿ” çíà÷èòåëüíî óâåëè÷è-
âðåìÿ åìó õàðàêòåðíû è íåêîòîðûå íåäî- ìîæíîñòè îãðàíè÷åíû ïðåèìóùåñòâåííî âàåòñÿ. À ýòî âíîñèò ïîãðåøíîñòü ïðè èç-
ñòàòêè. Îá èõ óñòðàíåíèè è ïîéäåò ðå÷ü. èçìåðåíèåì ñîïðîòèâëåíèé ðåçèñòîðîâ. ìåðåíèè ìàëûõ ñîïðîòèâëåíèé.
Íåäîñòàòîê ïåðâûé. Ïðè èçìåðåíèè Íàïðèìåð, íèçêîâîëüòíûå íåýëåêòðîëè- Äëÿ òîãî ÷òîáû èçáàâèòü ñåáÿ îò òðóäíî-
ðàçëè÷íûõ ñîïðîòèâëåíèé ïåðåêëþ÷àòü òè÷åñêèå êîíäåíñàòîðû, èìåþùèå äåôåê- ñòåé ñ ïðèîáðåòåíèåì äåôèöèòíûõ ýëå-
ïîääèàïàçîíû ñëèøêîì íåóäîáíî. Âñÿêèé òû äèýëåêòðèêà, îáû÷íî âûãëÿäÿò èñïðàâ- ìåíòîâ ïèòàíèÿ, ÿ èçãîòîâèë êîìïàêòíûé
ðàç íåîáõîäèìî èçìåíÿòü íîìåð ãíåçäà, íûìè ïðè ïðîâåðêå öèôðîâûìè îììåò- êðåïåæ äëÿ ðàçìåùåíèÿ âîçëå îììåòðà
ñîîòâåòñòâóþùåãî âûáðàííîìó ïîääèà- ðàìè. Òàêîå íåðåäêî áûâàëî ïðè íàïðÿ- (âíóòðè ìåñòà íå îêàçàëîñü, ïðèáîð ñäå-
ïàçîíó (õ0,01; õ0,1; õ1; õ10; õ103). Äëÿ æåíèè íà êîíäåíñàòîðå ≤0,1 âåëè÷èíû ëàí êîìïàêòíî) äðóãîãî ýëåìåíòà ïèòàíèÿ.
ýòîãî îäèí èç ùóïîâ íåîáõîäèìî âûíèìàòü åãî ðàáî÷åãî íàïðÿæåíèÿ. Ïðè ýòîì ñòî- Ýòîò êðåïåæ êîíñòðóêòèâíî âûïîëíåí â
èç îäíîãî ãíåçäà è âñòàâëÿòü â äðóãîå. èò ëèøü óâåëè÷èòü íàïðÿæåíèå, êàê âûÿâèò- âèäå ìåòàëëè÷åñêîãî êîðïóñà èç ëóæå-
Äàííûé íåäîñòàòîê ïðèñóù è äðóãèì èç- ñÿ, ÷òî êîíäåíñàòîðó ìåñòî - â ìóñîðíîé íîé æåñòè. Ðàçìåðû êîðïóñà 80õ38õ38
ìåðèòåëÿì, íàïðèìåð, òåñòåðó Ö-20 è ò.ä. êîðçèíå! Âîò ðåçóëüòàò íàëè÷èÿ ïîääèàïà- ìì. Ôóòëÿð äëÿ áàòàðåéêè ïðèêðåïëåí ê
Íåäîñòàòîê âòîðîé. Âñÿêîå èçìåíåíèå çîíà 30 ÌÎì ïðè áîëüøîì ïèòàþùåì íà- êîðïóñó îììåòðà äâóìÿ âèíòàìè Ì3. Íè-
ïîääèàïàçîíà òðåáóåò èçìåíåíèÿ ïîëîæå- ïðÿæåíèè (220 Â) â îììåòðå Ì410701. æíÿÿ êðûøêà ôóòëÿðà âûïîëíåíà ñúåìíîé.
íèÿ ðó÷êè-ðåãóëÿòîðà óñòàíîâêè íóëÿ. Ýòî, Ðåøåíî áûëî ìîäåðíèçèðîâàòü äàííûé Ýòà æåñòü ïðåêðàñíî ëóäèòñÿ, ïîýòîìó
ïîæàëóé, áîëåå, ÷åì ïðîñòîå íåóäîáñòâî. îììåòð, ÷òîáû óñòðàíèòü âñå âûøåïåðå- ôóòëÿð ñïàÿí èçíóòðè. Îäèí ýêçåìïëÿð òà-
÷èñëåííûå íåäîñòàòêè. êîé áîëüøîé áàòàðåéêè ðàáîòàåò è ïî
ñåé äåíü (óæå áîëåå 3 ëåò ïðîøëî ïîñëå
ìîäåðíèçàöèè).
È íàîáîðîò, “ðîäíûå” ýëåìåíòû ïèòà-
íèÿ ïðèõîäèòñÿ çàìåíÿòü êàæäûå ïîëãîäà,
à òî è ÷àùå (õóæå âñåãî - ôàêòîð íåîæè-
äàííîñòè, îñîáåííî êîãäà ïîä ðóêîé íåò
äðóãîãî èçìåðèòåëÿ). È íåóäèâèòåëüíî,
ïîñêîëüêó äëÿ çàìêíóòûõ ùóïîâ (çàêîðî-
÷åííûõ) òîê ÷åðåç íèõ ïðåâûøàåò 50 ìÀ!
Íåêîòîðîå âðåìÿ îììåòð ÿ ýêñïëóàòèðî-
âàë òàêæå è ñ äèñêîâûì ÍÊ àêêóìóëÿòî-
ðîì òèïà D-0,55. Íî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ
íîðìàëüíîé ðàáîòû îììåòðà òðåáîâà-
ëîñü ïàðàëëåëüíî ðåçèñòîðó R5 óñòàíî-
âèòü ðåçèñòîð ñîïðîòèâëåíèåì 10 Îì
(±5%, ÌËÒ-1 Âò).
 êà÷åñòâå ïåðåêëþ÷àòåëÿ SÀ1 óñòàíîâ-

20 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÝËÅÊÒÐÐÎ
ÓÀÁÂ
ÐÈÒÎ
ÊÌÀ ÀÒÈÊÀ
ëåí Ï2Ê. Ïîñêîëüêó ñâîáîäíîãî ìåñòà â òðû ñåðèè 830, â êîòîðûõ íàäî “ùåëêàòü” äåôåêòû äëÿ óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðè-
îììåòðå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ýòîãî ïåðåêëþ- ìíîãîêðàòíî, ÷òî íå òîëüêî ìåøàåò îïåðà- áîðîâ.  êà÷åñòâå Å2 èñïîëüçîâàí òðàíñ-
÷àòåëÿ íåò, òî åãî ðàçìåñòèë â íåáîëü- òèâíî ðàáîòàòü, íî è óñêîðÿåò èçíîñ êîí- ôîðìàòîð ñåòåâîãî àäàïòåðà àçèàòñêîãî
øîì ôóòëÿðå. Ýòîò ôóòëÿð ñïàÿí èç äâóñòî- òàêòîâ.. Äàííûé îììåòð èìååò âñåãî îäíó ïðîèñõîæäåíèÿ.
ðîííåãî ñòåêëîòåêñòîëèòà ðàçìåðîì øêàëó, êîòîðàÿ, ÿ áû ñêàçàë, íåïëîõî ñìî- Âòîðè÷íàÿ îáìîòêà ðàññ÷èòàíà íà íà-
129õ20õ40 ìì. Ýòîò ìàòåðèàë ëåã÷å îáðà- òðèòñÿ.  êîíñòðóêöèè èñïîëüçîâàí ñòðåëî÷- ïðÿæåíèå 220 Â. Âûïðÿìèòåëü - äèîäíûé
áàòûâàòü, ÷åì æåëåçî, ïîýòîìó ÿ åãî è èñ- íûé ìèêðîàìïåðìåòð òèïà Ì42304 ñ òî- ìîñòèê ÊÖ407À, ôèëüòðóþùèé êîíäåíñàòîð
ïîëüçîâàë. Çäåñü æå ðàçìåùåíû è ãíåçäà êîì ïîëíîãî îòêëîíåíèÿ 50 ìêÀ. Ïîýòîìó òèïà Ê73-17 (0,5ìêÀõ630 Â).
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ äàííûé àïïàðàò íåñëîæíî èçãîòîâèòü, ÷òî Òåïåðü, èñïîëüçóÿ ËÀÒÐ, ìîæíî îöåíè-
220 Â. Êðåïåæ ôóòëÿðîâ äëÿ ÏÒÊ è áàòà- è ñäåëàë îäèí çíàêîìûé ìíå ðàäèîëþáè- âàòü áîëüøèíñòâî êîíäåíñàòîðîâ íà êà÷å-
ðåéêè âûïîëíåí ãàéêàìè Ì3, êîòîðûå ïðè- òåëü (ÿ ïðåäíàìåðåííî óêàçàë âñå íîìèíà- ñòâî èçîëÿöèè èõ äèýëåêòðèêà.
ïàÿíû ê ñòåíêàì ôóòëÿðîâ. ëû ðåçèñòîðîâ è ïîêàçàë âñþ ñõåìó èçìå- Ëèòåðàòóðà
Ïåðåêëþ÷àòåëü Ï2Ê áîëåå óäîáåí ïðè ðèòåëÿ öåëèêîì, áåç ñîêðàùåíèé). 1. Îììåòð Ì410701 (ïàñïîðò).- Óìàíü:
ïåðåêëþ÷åíèè äèàïàçîíîâ èçìåðèòåëÿ, ÷åì Êàê ïîêàçûâàåò ýêñïëóàòàöèÿ ìóëüòèìå- ÏÎ Ìåãîìåòð, 1991.
ãàëåòíûé. Âñïîìíèì, íàïðèìåð, ìóëüòèìå- òðîâ, èõ “ñæèãàåìîñòü” îïåðåæàåò òàêèå æå

Óñòðîéñòâî äëÿ ïëàâíîãî


ôóíêöèþ çàïóñêàþùåãî. Òèðèñòîð “îòêðû-
âàåòñÿ”, è ÷åðåç ðåçèñòîð R5 â öåïü óïðàâ-
ëÿþùåãî ýëåêòðîäà ñèëîâîãî òèðèñòîðà

âêëþ÷åíèÿ ëàìï íàêàëèâàíèÿ VS1 ïîäàåòñÿ òîê óïðàâëåíèÿ (îáóñëîâëåí-


íûé íàëè÷èåì íàïðÿæåíèÿ íà êîíäåíñàòî-
ðå Ñ1). Òèðèñòîð VS1 “îòêðûâàåòñÿ”, â íà-
Ï.Í. Áåëèíñêèé, ã. Àðòåìîâñê, Äîíåöêàÿ îáë. ãðóçêó ïðîõîäèò “ïîëîæèòåëüíàÿ” ïîëóâîë-
íà ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ, ëàìïà çàãî-
Ýòî óñòðîéñòâî ïîëåçíî èñïîëüçîâàòü âàíèå äîñòóïíîé ýëåìåíòíîé áàçû. ðàåòñÿ â ïîëíûé íàêàë.
ïðè ïèòàíèè ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðîýíåð- Ðàññìîòðèì ðàáîòó óñòðîéñòâà (ðèñ. Íà âòîðè÷íóþ îáìîòêó òðàíñôîðìàòî-
ãèè, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè ïèòàþùèõ ïîä- 1, à). Ñõåìà åãî âêëþ÷åíèÿ â îñâåòèòåëü- ðà Ò1 ïîäàåòñÿ íàïðÿæåíèå, êîòîðîå ÷å-
ñòàíöèé (ëèáî ïðè çíà÷èòåëüíûõ ïåðåïàäàõ íóþ ñåòü ñîâìåñòíî ñ ëàìïîé íàêàëèâàíèÿ ðåç âûïðÿìèòåëüíûé ìîñò VD3 îáåñïå÷è-
â ñåòè), à òàêæå ïðè ýêñïëóàòàöèè ëàìï íà- ïîêàçàíà íà ðèñ. 1,á. âàåò çàðÿä êîíäåíñàòîðà Ñ1 (óäåðæàíèå â
êàëèâàíèÿ â ñâåòèëüíèêàõ, óñòàíîâëåííûõ Ïðè ïîäà÷å òîêà â öåïü íàãðóçêè øòàò- îòêðûòîì ñîñòîÿíèè îáîèõ òèðèñòîðîâ ïðè
â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ (íà áîëüøîé âû- íûì âûêëþ÷àòåëåì Q1 “îòðèöàòåëüíàÿ” ïî÷òè ïîëíîì îòñóòñòâèè íàïðÿæåíèÿ ìåæ-
ñîòå, íà êðîíøòåéíàõ, â ïîäâàëàõ è ò.ï.). ïîëóâîëíà ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ ïðîõî- äó êëåììàìè XT1 è XT2).
Îñíîâíîå îòëè÷èå ïðåäëàãàåìîãî òåõíè- äèò ïî öåïè: íèòü íàêàëà ëàìïû EL1, äèîä Ñ óêàçàííûìè íà ñõåìå ýëåìåíòàìè âîç-
÷åñêîãî ðåøåíèÿ îò ìíîãî÷èñëåííûõ (ïî íà- VD1, ïåðâè÷íàÿ îáìîòêà òðàíñôîðìàòîðà ìîæíî âêëþ÷åíèå íàãðóçêè äî 2 êÂò. Ñîá-
çíà÷åíèþ) ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ â ðàçëè÷- Ò1 (èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå òðàíñôîðìà- ñòâåííîå ïîòðåáëåíèå ìîùíîñòè óñòðîéñò-
íûõ èçäàíèÿõ - ïîñëåäîâàòåëüíîå ïîäêëþ- òîðà òîêà). Íà÷èíàåòñÿ íàãðåâ íèòè ëàì- âîì ïðè ýòîì íå ïðåâûøàåò 0,1 Âò. Ïåð-
÷åíèå óñòðîéñòâà â öåïü íàãðóçêè - ëàìïû ïû íàïðÿæåíèåì, ñîñòàâëÿþùèì 0,5 íîìè- âè÷íàÿ îáìîòêà òðàíñôîðìàòîðà òîêà îï-
(ãðóïïû ëàìï) íàêàëèâàíèÿ, ò.å. â ðåæèìå íàëüíî äåéñòâóþùåãî (ñîïðîòèâëåíèå “õî- ðåäåëÿåòñÿ ìîùíîñòüþ íàãðóçêè (â äàí-
äâóõïîëþñíèêà. ëîäíîé íèòè” â 8...10 ðàç ìåíüøå ÷åì ó “ãî- íîì ñëó÷àå 40...100 Âò). Ïðè èçìåíåíèè íà-
Ýòî ñóùåñòâåííî ñíèæàåò òðåáîâàíèÿ ê ðÿ÷åé”, ÷åì è îáóñëîâëåíî ïîâðåæäåíèå ãðóçêè íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü äèàìåòð
êîíôèãóðàöèè öåïè îñâåòèòåëüíîé ñåòè ëàìï â ìîìåíò ïîäà÷è ïîëíîãî íàïðÿæå- ïðîâîäà ïåðâè÷íîé îáìîòêè â ñîîòâåòñò-
(ïðè óñòàíîâêå èçäåëèÿ), ïîçâîëÿåò óñòàíàâ- íèÿ). Ñ ýòîãî æå ìîìåíòà ÷åðåç ðåçèñòîð âèè ñ ïðîòåêàþùèì ÷åðåç íåå òîêîì. Ïðè
ëèâàòü ïîäîáíûå óñòðîéñòâà â óäîáíûõ R2 ïðîèñõîäèò çàðÿä êîíäåíñàòîðà Ñ1 ýòîì â ðåæèìå ðàáîòû íà ïîëíóþ íàãðóç-
ìåñòàõ (íàïðèìåð, ðÿäîì ñ âûêëþ÷àòåëåì (çàøóíòèðîâàííîãî çàùèòíûì ñòàáèëèòðî- êó íà âòîðè÷íîé îáìîòêå òðàíñôîðìàòî-
ó îñíîâàíèÿ ìà÷òû). íîì VD4) è ÷åðåç ðåçèñòîð R4 - çàðÿä ðà ïîÿâëÿåòñÿ íàïðÿæåíèå îêîëî 10 Â.
Ê äîñòîèíñòâàì ñõåìû ïðåäëàãàåìîãî êîíäåíñàòîðà Ñ2 äî íàïðÿæåíèÿ, ñîîò- Èçìåíÿÿ ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R4 (à
óñòðîéñòâà ìîæíî îòíåñòè òàêæå ðàáîòó âåòñòâóþùåãî íàïðÿæåíèþ çàæèãàíèÿ òèðà- òàêæå â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ åìêîñòü êîí-
ñèëîâîãî òèðèñòîðà “áåç îòêà÷êè” (îòñóò- òðîíà VL1 (ýòîò ïðîöåññ îïðåäåëÿåò âðå- äåíñàòîðà Ñ2), ìîæíî ðåãóëèðîâàòü âû-
ñòâèå êîììóòàöèîííûõ ïîìåõ) è èñïîëüçî- ìÿ ðàçîãðåâà íèòè ëàìïû è â äàííîì ñëó- äåðæêó âðåìåíè ïðîãðåâà íèòè ëàìïû íà-
÷àå ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 5 êàëèâàíèÿ â øèðîêèõ ïðåäåëàõ. Òóìáëåð
ñ). Çàðÿäíûé òîê, ïðîõîäÿ- SA1 ïîçâîëÿåò èñêëþ÷èòü óñòðîéñòâî èç
ùèé ÷åðåç äèîä VD2, îáóñ- öåïè (ïîëîæåíèå òóìáëåðà “Ðó÷í.”) â ñëó-
ëîâëåí “ïîëîæèòåëüíûìè” ïî- ÷àÿõ åãî ïîâðåæäåíèÿ èëè ïðîâåðêè öåëî-
ëóâîëíàìè ïèòàþùåãî íàïðÿ- ñòíîñòè ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäêè. Ïðè ýòîì
æåíèÿ. ñîñòîÿíèå ëàìïû íàêàëèâàíèÿ îïðåäåëÿåò-
Ïîñëå “ïðîáîÿ” òèðàòðîíà ñÿ òîëüêî ïîëîæåíèåì øòàòíîãî âûêëþ÷à-
VL1 èìïóëüñ íàïðÿæåíèÿ (îã- òåëÿ Q1.
ðàíè÷åííûé ñòàáèëèòðîíîì Ïàðàìåòðû òðàíñôîðìàòîðà Ò1. Ñòàëü
VD5) ïîñòóïàåò â öåïü óï- Ý42. Ñåðäå÷íèê Ø7õ14, îáìîòêà ² (äëÿ
ðàâëÿþùåãî ýëåêòðîäà òèðè- ðíàãð = 40...100 Âò) 110 âèò. ïðîâîäà ÏÝÒÂ-
ñòîðà VS2, âûïîëíÿþùåãî 0,21 ìì.
Îáìîòêà ²². 1100 âèò. ïðîâîäà ÏÝÒÂ-
939-0,1 ìì.
SA1 - òóìáëåð òèïà ÒÏ1-2, êîíäåíñàòîð
Ñ2 òèïà Ê73-17-0,47 ìêÔ õ 250 Â.
Óòîëùåííîé ëèíèåé âûäåëåí ó÷àñòîê öå-
ïè, âêëþ÷àåìûé ïîñëåäîâàòåëüíî ñ íèòüþ
íàêàëà ëàìïû EL1.
à ðèñ.1 á

Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 21


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ

ËÞÌÈÍÅÑÖÅÍÒÍÛÅ ËÀÌÏÛ È ÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ


(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ñì. â ÐÝ 1-11/2001) Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî, ã.Êèåâ
Íàòðèåâûå ëàìïû âûñîêîãî äàâëå- äà÷à äîñòèãàåò 100 ëì/Âò ïðè çíà÷èòåëüíî òàêæå ðåøåíèÿ äðóãèõ ïðîáëåì, êîòîðûõ â
íèÿ ëó÷øåì êà÷åñòâå öâåòîïåðåäà÷è. Îäíàêî ëàìïîâîì ïðîèçâîäñòâå äî ýòîãî íå âîçíè-
Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â íà÷àëå ñðîê ñëóæáû ýòèõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ëàìï êàëî.  ðåçóëüòàòå âåñüìà áîëüøîé ðàáî-
60-õ ãîäîâ, ïîêàçàëè, ÷òî ïðè äîáàâëåíèè îêàçàëñÿ êðàéíå ìàë èç-çà ðàçðóøåíèÿ òû áûëè ñîçäàíû íàòðèåâûå ëàìïû ÂÄ ñî
íàòðèÿ â îáû÷íóþ 400-âàòòíóþ ðòóòíóþ êâàðöà ïàðàìè íàòðèÿ. ñâåòîâûìè îòäà÷àìè îò 90 äî 130 ëì/Âò íà
ëàìïó ÂÄ â êâàðöåâîé êîëáå ñâåòîâàÿ îò- Ïðèìåíåíèå äëÿ îáîëî÷åê ëàìï íîâîãî ñðîêè ñëóæáû 10-20 òûñ.÷. Òàêèå ëàìïû
ìàòåðèàëà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé êåðà- íàõîäÿò øèðîêîå ïðèìåíåíèå â óñòàíîâêàõ
ìèêó èç ïîëèêðèñòàëëè÷åñêîãî îêñèäà àëþ- íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ.
ìèíèÿ âûñîêîé ñòåïåíè ÷èñòîòû, ïîòðåáî- Íà ðèñ.38 ïîêàçàí îáùèé âèä òèïè÷íîé
âàëî ðàçðàáîòêè òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà íàòðèåâîé ëàìïû âûñîêîãî äàâëåíèÿ
òîíêîñòåííûõ òðóáîê, ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ (ÍËÂÄ), ãäå 1 - êåðàìè÷åñêàÿ çàãëóøêà; 2
êîíñòðóêöèé âàêóóìíî-ïëîòíûõ ââîäîâ, à - êåðàìè÷åñêàÿ ñâåòîïðîïóñêàþùàÿ òðóá-
êà; 3 - âíåøíÿÿ êîëáà èç òóãîïëàâêîãî ñòåê-
ëà; 4 - ýëåêòðîä; 5 - íèîáèåâûé øòåíãåëü,
ñîäåðæàùèé àìàëüãàìó íàòðèÿ; 6 - áàðè-
åâûé ãåòòåð; 7 - öîêîëü. Ãîðåëêà îáû÷íî
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðóáêó äèàìåòðîì îò
6 äî 12 ìì èç ïîëèêðèñòàëëè÷åñêîãî îêñè-
äà àëþìèíèÿ âûñîêîé ñòåïåíè ÷èñòîòû. Ìà-
òåðèàë îáëàäàåò âûñîêèì ñâåòîðàññåÿíè-
åì è ïîýòîìó èìååò âèä ìàòîâîãî ñòåêëà,
îäíàêî îáùåå ñâåòîïðîïóñêàíèå åãî äîñòè-
à ãàåò 90-92%. Êîíöû òðóáêè âàêóóìíî-ïëîò-
â íî çàêðûòû ìåòàëëè÷åñêèìè êîëïà÷êàìè èç
á
íèîáèÿ èëè êåðàìè÷åñêèìè çàãëóøêàìè ñ
íèîáèåâûìè ââîäàìè, íà êîòîðûõ çàêðåï-
ëåíû âîëüôðàìîâûå àêòèâèðîâàííûå ýëå-
ã êòðîäû. Ïîñëå òùàòåëüíîé âàêóóìíîé îá-
ðèñ.38 ðèñ.40 ðàáîòêè âíóòðü ðàçðÿäíîé òðóáêè ââîäÿò
àìàëüãàìó íàòðèÿ è èíåðòíûé ãàç. Ãîòî-
âûå ãîðåëêè ìîíòèðóþò âíóòðè ñòåêëÿííûõ
êîëá, îòêà÷àííûõ äî âûñîêîãî âàêóóìà.
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû ïðîçðà÷íûå
êîëáû öèëèíäðè÷åñêîé èëè ïîëóîâàëüíîé
ôîðìû.
Ëàìïû, êàê ïðàâèëî, íå èìåþò çàæèãà-
þùèõ ýëåêòðîäîâ, è äëÿ èõ çàæèãàíèÿ íåîá-
õîäèì èìïóëüñ íàïðÿæåíèÿ îò 2 äî 4 êÂ.
Ðàçðàáîòàíû òàêæå ëàìïû, êîòîðûå çàæè-
ãàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî îò ñåòè 220 Â, íî
èõ ñâåòîâàÿ îòäà÷à íà 20-25% íèæå îáû÷-
íîé.
ðèñ.39 Ïîñëå çàæèãàíèÿ ðàçðÿäà ïðîèñõîäèò
ïîñòåïåííîå ðàçîãðåâàíèå ðàçðÿäíîé òðóá-
Òàáëèöà 6
Òèï ëàìïû Ð, Âò U, Â Uë, Â I, A Q, êëì Ê, ìì L, ìì Ò, òûñ.÷
ÄÍàÒ50 50 220 85 0,76 4.0 ö42 170 6
ÄÍàÒ50 50 220 85 0,76 4.0 ýë72 156 6
ÄÍàÒ70 70 220 90 1,0 6,0 ö42 165 10
ÄÍàÒìò70 70 220 90 1,0 5,5 ýë72 165 10
ÄÍàÒ100 100 220 100 1,2 10,0 ö42 165 10
ÄÍàÒìò100 100 220 100 1,2 8,0 ýë76 165 10
ÄÍàÒ150 150 220 100 1,8 15,0 ö48 211 15
ÄÍàÒìò150 150 220 100 1,8 13,0 ýë91 211 15
ÄÍàÒ250 250 220 100 3,0 26,0 ö48 250 20
ÄÍàÒìò250 250 220 100 3,0 21,0 ýë1228 292 10
ÄÍàÒñô250 250 220 100 3,0 23,0 ö25 210 7
ÄÍàÒ400 400 220 100 4,7 50,0 ö48 278 20
ÄÍàÒìò400 400 220 100 4,7 47,0 ýë122 292 15
ÄÍàÒñô400 400 220 100 4,7 - - - -
ÄÍàÒ700 700 380 190 4,7 80,0 ö83 335 7
ðèñ.41
ÄÍàÒ1000 1000 380 250 4,7 115,0 ö83 410 7

22 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ
êè, ïîâûøàåòñÿ äàâëåíèå ïàðîâ íàòðèÿ è ìíîãî íèæå, ÷åì ó äðóãèõ ðàçðÿäíûõ ëàìï. à ïðè 5-÷àñîâîì öèêëå ðàáîòû - íà 30%
ðòóòè, ðàñòåò íàïðÿæåíèå íà ëàìïå è åå ÿð- Ó ñîâðåìåííûõ ÍËÂÄ ìîùíîñòüþ 400 Âò ìåíüøå, ÷åì ïðè 10-÷àñîâîì.
êîñòü. Öâåò èçëó÷åíèÿ ïîñòåïåííî ïåðåõî- ñïàä ñâåòîâîãî ïîòîêà ñîñòàâëÿåò 20% çà Cõåìû âêëþ÷åíèÿ ÍËÂÄ. Ñàìûì ïðî-
äèò èç ÷èñòî æåëòîãî â îðàíæåâî-æåëòûé. 15-16 òûñ.÷ ïðè 10-÷àñîâîì öèêëå ãîðåíèÿ. ñòûì ðåøåíèåì âîïðîñà çàæèãàíèÿ ÍËÂÄ
Íà ðèñ.39 ïîêàçàí ñïåêòð èçëó÷åíèÿ ÍËÂÄ Ïðè íåïðåðûâíîì ðåæèìå ðàáîòû ïðîäîë- áûëî áû èñïîëüçîâàíèå ñòàðòåðîâ òëåþùå-
ìîùíîñòüþ 400 Âò. æèòåëüíîñòü ãîðåíèÿ âîçðàñòàåò â 2 ðàçà, ãî ðàçðÿäà. Ýòè ñòàðòåðû ñïîñîáíû ðàáî-
Îñíîâíûå òèïû ÍËÂÄ è èõ õàðàêòåðèñ- òàòü ïðè òîêå 1-5 À, íî èõ íåëüçÿ ïîäêëþ-
òèêè. ÍËÂÄ âûïóñêàþò âî âíåøíèõ êîëáàõ ÷èòü ïàðàëëåëüíî ëàìïå, òàê êàê ïðè òîêå
òðåõ ìîäèôèêàöèé (ðèñ.40): â öèëèíäðè÷å- 5-6 À, êîòîðûé ïðîõîäèò ÷åðåç îòíîñè-
ñêèõ èëè ñëàáîîâàëüíûõ ïðîçðà÷íûõ âíåø- òåëüíî íèçêîîìíûé áàëëàñòíûé äðîññåëü
íèõ êîëáàõ (òèï ÄÍàÒ - ðèñ.40,à,ã), âî âíåø- ïðè çàìûêàíèè êîíòàêòîâ ñòàðòåðà, ïî-
íèõ êîëáàõ îò ëàìï òèïà ÄÐË ñî ñâåòîðàñ- ñëåäíèé ìîæåò áûòü ðàçðóøåí. Íà ðèñ.42
ñåèâàþùèì ìàòîâûì ïîêðûòèåì, ïðåäíàç- ïðèâåäåíû äâà âàðèàíòà ñõåìû äëÿ óñòðà-
íà÷åííûõ äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ñâåòèëüíèêàõ íåíèÿ ýòîãî íåäîñòàòêà.  ïåðâîì (ðèñ.42,à)
äëÿ ëàìï ÄÐË (òèï ÄÍàÒìò - ðèñ.40,á), â ïîñëåäîâàòåëüíî ñî ñòàðòåðîì âêëþ÷åíà
êâàðöåâûõ òðóá÷àòûõ êîëáàõ ñîôèòíîãî òè- ëàìïà íàêàëèâàíèÿ ìîùíîñòüþ 150 Âò íà
ïà ñ äâóìÿ öîêîëÿìè ïî êîíöàì (òèï ÄÍàÒñô à íàïðÿæåíèå 220 Â, âûïîëíÿþùàÿ ðîëü òî-
- ðèñ.40,â), ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàáîòû â êîîãðàíè÷èâàþùåãî ñîïðîòèâëåíèÿ. Ìîæ-
ïðîæåêòîðàõ çàëèâàþùåãî ñâåòà. Îñíîâ- íî òàêæå èñïîëüçîâàòü ïîñëåäîâàòåëüíîå
íûå ïàðàìåòðû ëàìï ïðèâåäåíû â òàáë.6, âêëþ÷åíèå ñî ñòàðòåðîì êîíäåíñàòîðà è
ãäå Ð - ìîùíîñòü ëàìïû; U - íàïðÿæåíèå ïè- ðåçèñòîðà (ðèñ.42.á). Íî ýòè ñõåìû ïðè-
òàíèÿ; Uë - íàïðÿæåíèå íà ëàìïå; I - ñèëà ãîäíû òîëüêî ïðè ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèõ
òîêà; Q - ñâåòîâîé ïîòîê; Ê - ôîðìà è äè- íàïðÿæåíèÿõ çàæèãàíèÿ.
àìåòð êîëáû (ö - öèëèíäðè÷åñêàÿ, ýë - ýë- Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå âûñîêèõ íàïðÿæå-
ëèïñîèäàëüíàÿ); L - ïîëíàÿ äëèíà ëàìïû; Ò íèé èñïîëüçóþò ñõåìû ñ òèðèñòîðîì. Â ñõå-
- ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãîðåíèÿ. ìå ðèñ.43 â îäèí èç ïîëóïåðèîäîâ íà-
Íàïðÿæåíèå çàæèãàíèÿ ëàìï òèïà ÄÍàÒ á ïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ êîíäåíñàòîð Ñ1 çàðÿæà-
2-3 êÂ. Âåëè÷èíà çàæèãàþùåãî èìïóëüñà çà- åòñÿ ÷åðåç äèîä VD1 äî àìïëèòóäû íàïðÿ-
âèñèò îò ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ýëåêòðîäàìè è ðèñ.42 æåíèÿ ïèòàíèÿ. Â ñëåäóþùèé ïîëóïåðèîä îò-
ñîîòâåòñòâåííî ìîùíîñòè ëàìï (ðèñ.41). Â êðûâàåòñÿ òèðèñòîð VS1, è â êîíòóðå, îá-
ñïåöèàëüíûõ òèïàõ ëàìï, ñîäåðæàùèõ âìå- ðàçîâàííîì äðîññåëåì è êîíäåíñàòîðîì
ñòî êñåíîíà ñìåñü Ïåííèíãà, ñïåöèàëüíûå Ñ1, âîçíèêàþò êîëåáàíèÿ ñ ÷àñòîòîé, ìíî-
âñïîìîãàòåëüíûå ïîëîñêè è ìåòàëëè÷åñêèå ãî áîëüøåé ÷àñòîòû íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ.
êîëüöà, íàïðÿæåíèå çàæèãàíèÿ ñíèæåíî äî Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ïðîâåðêà ñõåìû ïîêà-
180 Â, òàê ÷òî îíè çàæèãàþòñÿ íåïîñðåä- çàëà, ÷òî òîê â êîíòóðå ïðåêðàùàåòñÿ ïî-
ñòâåííî îò ñåòè, íî èõ ñâåòîâàÿ îòäà÷à íà ñëå 2-3 öèêëîâ êîëåáàíèé îáùåé äëèòåëü-
20-25% íèæå, ÷åì ó ñòàíäàðòíûõ ëàìï. íîñòüþ îêîëî 300 ìêñ.  òå÷åíèå ýòîãî
Âðåìÿ ðàçãîðàíèÿ ëàìï 2-3 ìèí. Ïî- âðåìåíè âûñîêîå íàïðÿæåíèå îêîëî 2000
âòîðíîå çàæèãàíèå ëàìïû â ïðåäåëàõ ìè- Â ïîÿâëÿåòñÿ íà êîíäåíñàòîðå Ñ1 è îêàçû-
íóòû ïîñëå âíåçàïíîãî îòêëþ÷åíèÿ, ïîêà ïà- âàåòñÿ íà ëàìïå. Êîíäåíñàòîð Ñ2 ïðåäíàç-
ðû íàòðèÿ åùå íå ñêîíäåíñèðîâàëèñü, íà- ðèñ.43 íà÷åí äëÿ ïîâûøåíèÿ cosϕ.

ÑÕÅÌÀ ÏÈÒÀÍÈß ËÞÌÈÍÅÑÖÅÍÒÍÎÉ ËÀÌÏÛ


Ñ.Í.Ðàçäîáóäüêî, Êèåâñêàÿ îáë.
Ñõåìà ïèòàíèÿ ëþìèíåñöåíòíîé ëàìïû
(ñì. ðèñóíîê) ðàáîòàåò îò àêêóìóëÿòîðíîé
áàòàðåè 12  (èñòî÷íèêà àâàðèéíîãî ïè-
òàíèÿ). Òîê ïîòðåáëåíèÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè
40-âàòòíîé ëàìïû îò àêêóìóëÿòîðà ñîñòàâ-
ëÿåò 280...350 ìÀ. Íàñòðîéêà çàêëþ÷àåò-
ñÿ â ïîäãîíêå ÷àñòîòû ãåíåðàòîðà ïåðåìåí-
íûì ðåçèñòîðîì R2 äî ïîëó÷åíèÿ ìàêñè-
ìàëüíîé ÿðêîñòè ñâå÷åíèÿ ëàìïû (ïðè ÷à-
ñòîòå ñâûøå 20 êÃö èñ÷åçàåò “ïèñê” òðàíñ-
ôîðìàòîðà). Ëþìèíåñöåíòíàÿ ëàìïà ìîæåò
áûòü è ñ ïåðåãîðåâøèìè íèòÿìè íàêàëà.
Äåòàëè. Ìèêðîñõåìà DD1 òèïà
Ê155ËÀ3 (ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàêæå
Ê155ËÀ4 èëè Ê155ËÍ1). Òðàíçèñòîð VT1
ìîæåò áûòü òèïîâ ÊÒ315, ÊÒ306, ÊÒ3102, ðûõ ëàìïîâûõ òåëåâèçîðîâ òèïà ÒÂ3-Ø,
ÊÒ312, òðàíçèñòîð VT2 – òèïîâ ÊÒ805, ÒÂ1-9 (âêëþ÷åííûé “íàîáîðîò”). Íåïëîõî
ÊÒ815, ÊÒ817, ÊÒ819. Ñòàáèëèòðîí VD1 òè- ðàáîòàþò è ñåòåâûå òðàíñôîðìàòîðû, íî
ïà ÊÑ147 (ìåíåå æåëàòåëüíî ÊÑ156). æåëàòåëüíî, ÷òîáû â íàêàëüíîé îáìîòêå
Òðàíñôîðìàòîð - âûõîäíîé çâóêà îò ñòà- 6,3 Â áûëî ìåíüøå âèòêîâ.

Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 23


ÎÑÐÂÓÅÁÙ
ÐÈÅÊÍÀÈÅ

Î ãàëîãåííûõ Òèï ëàìïû Íàïðÿæåíèå Ìîùíîñòü , Ñðåäíèé ñðîê


Ñâåòîâîé ïîòîê, ëì
ïèòàíèÿ, Â ïîòðåáëåíèÿ, Âò èëè ñâåòîâàÿ ñèëà, êä ñëóæáû, ÷

ëàìïàõ
ÊÒÌ220-150 220 150 16 êä 1500
ÊÒÌ220-250 220 150 20 êä 250
ÃÌ220-500-4 220 500 22 êä 250

íàêàëèâàíèÿ ÊÒÌ220-500
ÊÒÌ220-650
ÊÒÌ220-750
220
220
220
500
650
750
14500 êä
17300 êä
20200 êä
50
50
55
ÊÒÌ820-800-1 220 800 21500 êä 75
ÊÒÌ220-1100-1 220 1100 27000 ëì 250
Í. Ï. Âëàñþê, ã. Êèåâ ÊÒÌ220-2000 220 2000 52000 ëì 250
Ìíîãèå èç ÷èòàòåëåé åñëè íå âèäåëè, òî ñëû- ÊÒÌ230-650 230 650 17200 ëì 100
øàëè î ãàëîãåííûõ ëàìïàõ. Èõ ëåãêî îòëè÷èòü ÊÃÈ12-20 12 20 500 êä 2000
îò îáû÷íûõ ëàìï íàêàëèâàíèÿ ïî îñëåïèòåëü- ÊÃÈ12-20-1 12 20 700 êä 2000
íî-ÿðêîìó ñâå÷åíèþ. Òàêèå ëàìïû ÷àñòî óñòà- ÊÃÈ12-20-2 12 20 600 êä 2000
íàâëèâàþò â ïåðåäíèå ôàðû àâòîìîáèëåé. ÊÃÈ12-20-3 12 20 450 êä 2000
×åì æå îíè îòëè÷àþòñÿ îò îáû÷íûõ ëàìï íà- ÊÃÈ12-20-4 12 20 600 êä 2000
êàëèâàíèÿ, è ïî÷åìó îíè òàê ÿðêî ñâåòÿò? ÊÃÈ12-20-5 12 20 450 êä 2000
Âíóòðè êîëáû â îáû÷íûõ ëàìïàõ äëÿ óìåíü- ÊÃÈ12-35 12 35 1300 êä 2000
øåíèÿ èñïàðåíèÿ ðàñêàëåííîãî âîëüôðàìà ïî- ÊÃÈ12-35-1 12 35 1100 êä 2000
ìåùàþò ïîä äàâëåíèåì èíåðòíûé ãàç. Òåìïåðà- ÊÃÈ12-35-2 12 35 900 êä 2000
òóðà âîëüôðàìîâîé íèòè íàêàëà òàêèõ ëàìï íà- ÊÃÈ12-35-3 12 35 700 êä 2000
õîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 1100…1200°Ñ. Âûøå åå ÊÃÈ12-35-4 12 35 900 êä 2000
ïîäíèìàòü íåëüçÿ, òàê êàê èíòåíñèâíîñòü èñïà- ÊÃÈ12-35-5 12 35 700 êä 2000
ðåíèÿ âîëüôðàìà ðåçêî óâåëè÷èâàåòñÿ, è íèòü ÊÃÈ12-50 12 50 2000 êä 2000
ëàìïû áûñòðî ïåðåãîðàåò. ÊÃÈ12-50-1 12 50 2200 êä 2000
 êîëáàõ ãàëîãåííûõ ëàìï íàõîäÿòñÿ ëåòó÷èå ÊÃÈ12-50-2 12 50 2000 êä 2000
ñîåäèíåíèÿ ãàëîãåíèäîâ âîëüôðàìà, íàïðèìåð, ÊÃÈ12-50-3 12 50 1900 êä 2000
éîäèñòîãî âîëüôðàìà WI2. Àòîìû âîëüôðàìà ñ ÊÃÈ12-50-4 12 50 2000 êä 2000
ÊÃÈ12-50-5 12 50 1900 êä 2000
ðàñêàëåííîé äî 1800°Ñ íèòè ïîñòîÿííî èñïà- ÊÃÈ12-65 12 65 2300 êä 2000
ðÿþòñÿ è îñàæäàþòñÿ íà âíóòðåííèõ ñòåíêàõ ÊÃÈ12-65-1 12 65 2500 êä 2000
êîëáû, à îòòóäà ÷åðåç ìîëåêóëû éîäèñòîãî ÊÃÈ12-65-2 12 65 1900 êä 2000
âîëüôðàìà âîçâðàùàþòñÿ îáðàòíî íà ðàñêà- ÊÃÈ12-65-3 12 65 2200 êä 2000
ëåííóþ íèòü. Ïîëó÷àåòñÿ çàìêíóòûé ïðîöåññ. ÊÃÈ12-75-1 12 75 2800 êä 2000
Áîëåå ïîäðîáíî ýòîò ìåõàíèçì ìîæíî îïè- ÊÃÈ12-75-2 12 75 3000 êä 2000
ñàòü òàê. Ìîëåêóëû éîäèñòîãî âîëüôðàìà, íà- ÊÃÈ12-75-3 12 75 2500 êä 2000
õîäÿùèåñÿ âáëèçè íèòè âîëüôðàìà, ðàñêàëåí- ÊÃÈ12-75-4 12 75 2600 êä 2000
ÊÃÈ12-100 12 100 400 ëì 50
íîé äî òåìïåðàòóðû 1400…1800 0Ñ, ðàñïàäà- ÊÃÈ12-100-1 12 100 4000 êä 2000
þòñÿ íà âîëüôðàì è ñâîáîäíûå ìîëåêóëû éî- ÊÃÈ12-100-2 12 100 4500 êä 2000
äà. Ïîñëåäíèå ïåðåìåùàþòñÿ (ìèãðèðóþò) âíó- ÊÃÈ12-100-3 12 100 2500 êä 2000
òðè êîëáû, ïîäõîäÿò ê åå ñòåíêàì, èìåþùåé òåì- ÊÃÈ12-100-4 12 100 3800 êä 2000
ïåðàòóðó 300…1200 0Ñ, è ñîåäèíÿþòñÿ ñ
àòîìàìè âîëüôðàìà, ðàíåå îñåâøèìè íà âíó- ê áîëåå áûñòðîìó óìåíüøåíèþ òîëùèíû íèòè
òðåííåé ïîâåðõíîñòè êîëáû, è îáðàçóþò éîäè- â èíòåíñèâíî èñïàðÿåìûõ ó÷àñòêàõ è, êàê ñëåä-
ñòûé âîëüôðàì. Ïðè òåìïåðàòóðå êîëáû âûøå ñòâèå, ê ïåðåãîðàíèþ òåëà íàêàëà. Êñòàòè, è â
300 0Ñ ìîëåêóëû éîäèñòîãî âîëüôðàìà èñïàðÿ- îáû÷íûõ ëàìïàõ íàêàëèâàíèÿ ìåõàíèçì ïåðå-
þòñÿ è, ìèãðèðóÿ âî âíóòðè êîëáîâîì ïðîñòðàí- ãîðàíèÿ íèòè íàêàëà ïðîèñõîäèò àíàëîãè÷íî.
ñòâå, ïðèáëèæàþòñÿ ê ðàñêàëåííîé âîëüôðàìî- Óñòðîéñòâî ãàëîãåííîé ëàìïû ïîêàçàíî íà
âîé íèòè, ãäå âíîâü ðàñïàäàþòñÿ, è âñå ïîâòî- ðèñ. 1 è îñîáîãî ïîÿñíåíèÿ íå òðåáóåò. Îòìå-
ðÿåòñÿ ñíà÷àëà. ÷ó òîëüêî, ÷òî òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ âîëüôðà-
 ðàáîòàþùåé ãàëîãåííîé ëàìïå ýòîò çàìê- ìà ðàâíà 3420 0Ñ, ïîýòîìó íèòü è ïîäâåñêè âíó-
íóòûé ïðîöåññ ïîâòîðÿåòñÿ ïîñòîÿííî, íà âñåì òðè êîëáû äåëàþò òîëüêî èç âîëüôðàìà, òàê êàê
ïðîòÿæåíèè åå “æèçíè”. Ãëàâíûìè óñëîâèÿìè ïî÷òè âñå èíûå ìåòàëëû ïðè òåìïåðàòóðå ðà-
ýòîãî ïðîöåññà ÿâëÿþòñÿ: áîòû ãàëîãåííîé ëàìïû ïëàâÿòñÿ.
ïîääåðæàíèå òåìïåðàòóðû íèòè íàêàëà âû- Îñíîâíûå ïàðàìåòðû êâàðöåâûõ ãàëî-
øå 1400 0Ñ (ïîýòîìó ãàëîãåííûå ëàìïû ñâåòÿò ãåííûõ ëàìï
îñëåïèòåëüíî-ÿðêèì ñâåòîì); íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ Uíîì;
ïîääåðæàíèå òåìïåðàòóðû âíóòðåííåé ïî- íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîòðåáëåíèÿ â âàòòàõ
ðèñ.1 âåðõíîñòè êîëáû 500…600 0Ñ (èìåííî ïîýòîìó (Âò);
êîëáó äåëàþò èç êâàðöà, ó êîòîðîãî Ò ïëàâëå- íîìèíàëüíûé ñâåòîâîé ïîòîê Ô, èçìåðÿå-
ìûé â ëþìåíàõ (ëì);
íèÿ 1470 0Ñ);
ãàáàðèòíàÿ ÿðêîñòü Lãàá (ÿðêîñòü, èçëó÷àå-
äàâëåíèÿ éîäèñòîãî âîëüôðàìà âíóòðè êîë-
áû äîëæíî áûòü â çàäàííûõ ïðåäåëàõ. ìàÿ ïîâåðõíîñòüþ, ðàâíîé ãàáàðèòíîé ïëîùà-
äè ëàìïû â íàïðàâëåíèè ïåðïåíäèêóëÿðíîì
Åñòåñòâåííî, ïðè íàðóøåíèè îäíîãî èç ýòèõ ýòîé ïëîùàäè), èçìåðÿåìàÿ â êàíäåëàõ íà êâà-
óñëîâèé çàìêíóòûé öèêë íàðóøàåòñÿ, è ãàëîãåí-
íàÿ ëàìïà áûñòðî ïåðåãîðàåò. äðàòíûé ìåòð ( êä/ì2);
Éîäèñòî-âîëüôðàìîâûé öèêë ïðåïÿòñòâóåò îñåâàÿ ñèëà ñâåòà Iv.oc (ñèëà ñâåòà, èçëó÷à-
îñàæäåíèþ âîëüôðàìà íà âíóòðåííåé ïîâåðõ- åìàÿ ëàìïîé â íàïðàâëåíèè ãåîìåòðè÷åñêîé îñè
íîñòè êîëáû è îáåñïå÷èâàåò âîçâðàùåíèå åãî ëàìïû), èçìåðÿåìàÿ â êàíäåëàõ ( êä);
÷àñòèö ðàâíîìåðíî íà âñþ ïîâåðõíîñòü ðàñêà- óãîë èçëó÷åíèÿ (äëÿ ëàìï, âûïóñêàåìûõ ñ èí-
ëåííîé íèòè. òåðôåðåíöèîííûì îòðàæàòåëåì), â êîòîðîì
ðèñ.2 Íî íà ïðàêòèêå ðàçëè÷íûå ó÷àñòêè íèòè íà- ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ñâåòîâîé ïîòîê.
êàëà èñïàðÿþòñÿ íåðàâíîìåðíî, ÷òî ïðèâîäèò Äëÿ ïîòðåáèòåëåé âàæíûì ïàðàìåòðîì ÿâëÿ-

24 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ
åòñÿ òàêæå ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãîðåíèÿ 230 Â (3,75; 4; 6,3; 9; 12; 15; 24; 36; 40; 75; 110; ñòâà, âûäåðæèâàþùèå ïðè îñâåùåíèè êâàðòèð
ëàìï, êîòîðàÿ êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ îò 120; 220; 230 Â) ñ ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè öî- âñåãî íåäåëþ.
50…2000 ÷. êîëÿìè. Âíåøíèé âèä òàêèõ ëàìï ïîêàçàí íà Ñóäÿ ïî òàáëèöå, ãàëîãåííûå ëàìïû íà 220
Ãàëîãåííûå ëàìïû, ïðîäàâàåìûå â Óêðàèíå, ðèñ.2.  èìåþò î÷åíü ìàëûé ñðîê ãîðåíèÿ, è èõ ïðè-
âûïóñêàþò ðàçëè÷íûå ôèðìû Ðîññèè, Ãåðìàíèè, Êâàðöåâûå ãàëîãåííûå ëàìïû êàê âûñîêîèí- ìåíåíèå äëÿ îñâåùåíèÿ êâàðòèð ýêîíîìè÷åñêè
Ïîëüøè, Òóðöèè, è êàæäàÿ èç ôèðì èìååò ñâîþ òåíñèâíûé èñòî÷íèê ñâåòà øèðîêî ïðèìåíÿþò â íåâûãîäíî. Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ãàëîãåííûå
ñèñòåìó îáîçíà÷åíèÿ. àâòîìîáèëÿõ (ïåðåäíèõ ôàðàõ), êèíî, äëÿ îñâå- ëàìïû íà 12 Â, èìåþùèå ñðîê ãîðåíèÿ 2000 ÷.
Ëàìïû ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà èìåþò ñëå- ùåíèÿ êâàðòèð è îôèñîâ, ïîäñâåòêè âèòðèí â ìà- Ïðè ýòîì ñ ïîìîùüþ òðàíñôîðìàòîðà íåîáõî-
äóþùåå îáîçíà÷åíèÿ: ãàçèíàõ è íà âûñòàâêàõ, â ìåäèöèíñêèõ îñâåòè- äèìî ïîíèçèòü ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå äî 12 Â.
ÊÃÌÍ12-50-2 - êâàðöåâàÿ, ãàëîãåííàÿ, ìèíè- òåëÿõ.
Ðÿäîâîãî ïîòðåáèòåëÿ áîëüøå âñåãî èíòå- Ìîùíîñòü ïîíèæàþùåãî òðàíñôîðìàòîðà
àòþðíàÿ ñ íàïðÿæåíèåì ïèòàíèÿ 12 Â è íîìè- äîëæíà áûòü áîëüøå èëè ðàâíà ìîùíîñòè ïðè-
íàëüíîé ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòüþ 50 Âò, âòî- ðåñóåò ãàëîãåííûå ëàìïû íà 12 Â, ïðèìåíÿåìûå
â àâòîìîáèëÿõ, è íà 220 Â, ïðèìåíÿåìûå äëÿ îñ- ìåíÿåìîé ãàëîãåííîé ëàìïû. Êñòàòè, ãàëîãåííûå
ðàÿ êîíñòðóêòèâíàÿ îñîáåííîñòü; ëàìïû íàêàëèâàíèÿ ìîæíî ïèòàòü êàê ïåðå-
ÊÃÌ220-650 - êâàðöåâàÿ, ãàëîãåííàÿ, ñ íàïðÿ- âåùåíèÿ êâàðòèð.
ìåííûì, òàê è ïîñòîÿííûì òîêîì.
æåíèåì ïèòàíèÿ 220 Â è íîìèíàëüíîé ìîùíî- Êðàòêèå õàðàêòåðèñòèêè òàêèõ ëàìï ðîññèé-
ñêîãî ïðîèçâîäñòâà ïðèâåäåíû â òàáëèöå. Ëèòåðàòóðà
ñòüþ 650 Âò;
Åñëè ãîâîðèòü î íàäåæíîñòè ãàëîãåííûõ ëàìï 1. Þùèí À. Ì. Îïòîýëåêòðîííûå ïðèáî-
ÊÃÈ12-50 - êâàðöåâàÿ, ãàëîãåííàÿ, ñ èíòåð- ðû è èõ çàðóáåæíûå àíàëîãè: Ñïðàâ. Ò.
òåõ èëè èíûõ ïðîèçâîäèòåëåé, òî, êàê óòâåðæäà-
ôåðåíöèîííûì îòðàæàòåëåì, ñ íàïðÿæåíèåì ïè- þò ïðîäàâöû, ñàìûì áîëüøèì ñïðîñîì ïîëüçó- 3. -Ì.: ÐàäèîÑîôò, 2000.
òàíèÿ 12  è íîìèíàëüíîé ìîùíîñòüþ 50 Âò. þòñÿ ëàìïû ãåðìàíñêîãî ïðîèçâîäñòâà êàê ñà- 2. Åðëûêèí Ë. À. Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû
Ãàëîãåííûå ëàìïû, âûïóñêàåìûå â Ðîññèè, ìûå íàäåæíûå. À ñàìûå áûñòðî ñãîðàåìûå ðàäèîëþáèòåëþ.- Ì.: Âîåíèçäàò ÌÎ
èìåþò äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ îò 3,75 äî ëàìïû íà 220 Â - ëàìïû òóðåöêîãî ïðîèçâîä- ÑÑÑÐ, 1974.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÕÐÀÍÛ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß


äàò÷èê ïîñûëàåòñÿ âûçîâ ïîëèöèè),
÷åòâåðòàÿ è ïÿòàÿ êîìàíäû - äîïîë-
íèòåëüíûå âîçìîæíîñòè (äëÿ íèõ
Ñ ÎÏÎÇÍÀÂÀÍÈÅÌ ÏÎ ÃÎËÎÑÓ ïðåäóñìîòðåíû âûâîäû RB0 è RB7
ìèêðîêîíòðîëëåðà, êîòîðûå ïî ñõå-
ìå íå ïîäêëþ÷åíû). Íàïðèìåð, ïî
äîïîëíèòåëüíîé êîìàíäå ìîæíî îò-
(Ïî ìàòåðèàëàì çàðóáåæíîé ïå÷àòè) êëþ÷àòü ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå.
Ìû æèâåì â âåê áûñòðî èçìåíÿ- çîñòè”, 32-ðàçðÿäíûå íåïðåðûâíî ðàíû ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà îïîçíàâà- Òîãäà õîçÿèí, ïîäîéäÿ ê àâòîìîáè-
þùèõñÿ òåõíîëîãèé. Íàïðèìåð, èçìåíÿåìûå ïåðñîíàëüíûå êîäû, ïî íèÿ ãîëîñà õîçÿèíà. ëþ îäíèì êîäîâûì ñëîâîì îòêëþ÷èò
áîëüøèíñòâî àâòîìîáèëåé èìåþò êîòîðûì ñíèìàåòñÿ è óñòàíàâëèâà- Â æóðíàëå Nuts&Volts îïóáëèêî- ñèñòåìó îõðàíû, à çàòåì, óæå ñåâ íà
óñòàíîâëåííûå ñèñòåìû îõðàííîé åòñÿ îõðàíà. Íî è ýòè ìåðû íå äà- âàíà ñõåìà ðàñïîçíàâàíèÿ ïî ãîëî- ñèäåíèå, äðóãèì êîäîâûì ñëîâîì
ñèãíàëèçàöèè. Îíè äîñòàòî÷íî þò ïîëíîé áåçîïàñíîñòè. ñó (îïîçíàþùàÿ äî òðåõ ðàçëè÷íûõ âêëþ÷èò ñèñòåìó çàæèãàíèÿ. Ïðè òà-
ñëîæíû è ñîäåðæàò “äåòåêòîðû áëè- Êîäîâûé ñèãíàë èçëó÷àåòñÿ ïå- ãîëîñîâ) íà ìèêðîêîíòðîëëåðå êîé ïåðåñòðàõîâêå ïîñòîðîííèé íè-
êîãäà íå âîñïîëüçóåòñÿ ìàøèíîé,
äàæå åñëè îí óñëûøàë ïåðâîå êî-
äîâîå ñëîâî è ñóìåë êàêèì-òî îáðà-
çîì ñêîïèðîâàòü ãîëîñ õîçÿèíà (íà-
ïðèìåð, çàïèñàâ êîäîâîå ñëîâî íà
ìàãíèòîôîí).
Âõîäíûì ïðèáîðîì ñèñòåìû ÿâëÿ-
åòñÿ ìèêðîôîí. Â ñèñòåìå ìîæíî
âêëþ÷èòü ðàáî÷èé ðåæèì ðàñïîçíà-
âàíèÿ (Recog) è ðåæèì îáó÷åíèÿ
(Train). Â ðåæèìå Train íóæíî íàæàòü
êíîïêó CLT (Continuous Listening
Train) è ïðîèçíåñòè “êëþ÷åâîå” ñëî-
âî (íå áîëåå 2,5 ñ). Åñëè ñèñòåìà
îïîçíàåò “êëþ÷åâîå” ñëîâî (âñïûø-
êà ñâåòîäèîäà Status LED), òî íóæ-
íî îòïóñòèòü êíîïêó ÑLT è ïðîèçíå-
ñòè ïåðâîå êîäîâîå ñëîâî (êîìàí-
äà 1), íàæàòü è îòïóñòèòü êíîïêó
CLT è ïðîèçíåñòè âòîðîå êîäîâîå
ñëîâî è ò.ä. Êîäîâûå ñëîâà ìîãóò
áûòü íà ëþáîì ÿçûêå.
Âûõîäíûìè ïðèáîðàìè ñèñòåìû
ÿâëÿþòñÿ ãðîìêîãîâîðèòåëü (Speaker)
è ñèðåíà (Siren) äëÿ âêëþ÷åíèÿ ñèã-
íàëà òðåâîãè, ïðè÷åì ïîñëåäíèé
ôîðìèðóåòñÿ â ìèêðîêîíòðîëëåðå
öèôðîâûì ñïîñîáîì. Âûõîäíûì ïðè-
áîðîì ÿâëÿåòñÿ òàêæå èñïîëíèòåëü-
íîå ðåëå, êîòîðîå ðàçáëîêèðóåò
ðåäàò÷èêîì, êîòîðûé ìîæåò áûòü PIC16C54 ôèðìû Microchip (ñì. ðè- äâåðöû àâòîìîáèëÿ ïðè ïðàâèëü-
ñ÷èòàí íàõîäÿùèìñÿ íåïîäàëåêó ñóíîê). Ïî êàæäîìó òèïó ãîëîñà íîì êîäîâîì ñëîâå è îïîçíàíèè
ñêàíåðîì. Ýòî çíà÷èò, ÷òî âàø êîä âîçìîæíà ïîäà÷à ïÿòè ðàçëè÷íûõ ãîëîñà õîçÿèíà.
ìîæíî ñ÷èòàòü, ðàñøèôðîâàòü, à êîìàíä. Ïåðâàÿ êîìàíäà - âêëþ÷å- Ñèñòåìà èìååò òàêæå ìíîæåñò-
çàòåì îáìàíóòü ñèñòåìó îõðàíû è íèå ñèñòåìû, âòîðàÿ - âûêëþ÷åíèå âî äðóãèõ ñåðâèñíûõ ôóíêöèé.
óãíàòü àâòîìîáèëü. ñèñòåìû, òðåòüÿ - áåççâó÷íûé ðå- Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, åñòå-
Íàèáîëåå èíòåðåñíîé ðàçðàáîò- æèì (ïðè ýòîì íå âêëþ÷àåòñÿ ñèðå- ñòâåííî, íå ïðèâîäèòñÿ, ïîñêîëü-
êîé â ïîñëåäíåå âðåìÿ äëÿ öåëåé îõ- íà, à íàïðèìåð, ÷åðåç ðàäèîïåðå- êó àâòîð ðàçðàáîòêè ïðîäàåò åå
â ÑØÀ ÷åðåç Èíòåðíåò.

Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 25


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ

Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå


www.nnov.rfnet.ru ñòÿìè ìàãíèòîïðîâîäà äîëæåí áûòü âû- æåííûå îäíà â äðóãóþ). Ñòàáèëèòðîí
Óñîâåðøåíñòâîâàííûé áëîê äåðæàí ñ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé òî÷íî- VD1 ïîäáîðêè íå òðåáóåò, íî îí îáÿçà-
çàæèãàíèÿ ñòüþ. Äëÿ ýòîãî ïðè ñáîðêå ìåæäó åãî òåëüíî äîëæåí áûòü â ìåòàëëè÷åñêîì
Îñíîâíîå îòëè÷èå óñîâåðøåíñòâîâàí- êðàéíèìè ñòåðæíÿìè ïîìåùàþò áåç êëåÿ êîðïóñå. Öåëåñîîáðàçíî ñíàáäèòü åãî
íîãî áëîêà çàæèãàíèÿ îò [1] - çàìåòíîå ãåòèíàêñîâóþ (èëè òåêñòîëèòîâóþ) ïðî- íåáîëüøèì òåïëîîòâîäîì (îáæèìêà èç
óëó÷øåíèå åãî ýíåðãåòè÷åñêèõ õàðàêòåðè- êëàäêó òîëùèíîé 1,2 ìì, ïîñëå ÷åãî äå- ïîëîñêè òîíêîãî äþðàëþìèíèÿ).
ñòèê. Ó íîâîãî áëîêà äëèòåëüíîñòü èñ- òàëè ìàãíèòîïðîâîäà ñòÿãèâàþò ïðî÷íû- Êîíäåíñàòîð Ñ2 òèïà ÌÁÃÎ, ÌÁÃ×
êðû ïîñòîÿííà âî âñåé ðàáî÷åé ïîëîñå ìè íèòêàìè. Ñíàðóæè òðàíñôîðìàòîð èëè Ê73-17 íà íàïðÿæåíèå 400...600 Â.
5...200 Ãö è ðàâíà 1,2...1,4 ìñ. Îùóòèìî ïîêðûâàþò íåñêîëüêèìè ñëîÿìè ýïîêñèä- Ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè è òåì
èçìåíèëàñü è ìîùíîñòü, ïîäâîäèìàÿ ê êà- íîé ñìîëû, íèòðîêëåÿ èëè íèòðîýìàëè. áîëåå ðåãóëèðîâêó áëîêà ñëåäóåò ïðîâî-
òóøêå çàæèãàíèÿ. Íà ÷àñòîòå 20 Ãö ïðè Ïåðâîé íàìàòûâàþò îáìîòêó III, â êîòî- äèòü ñ òàêîé êàòóøêîé çàæèãàíèÿ, ñ êîòî-
êàòóøêå Á-115 îíà äîñòèãàåò 50...52 ìÄæ, ðîé êàæäûé ñëîé îòäåëÿþò îò ñëåäóþùå- ðîé îí áóäåò ðàáîòàòü (âêëþ÷åíèå áëî-
à íà ÷àñòîòå 200 Ãö - îêîëî 16 ìÄæ. Óâå- ãî òîíêîé èçîëÿöèîííîé ïðîêëàäêîé, à çà- êà áåç êàòóøêè çàæèãàíèÿ, íàãðóæåííîé
ðåííîå èñêðîîáðàçîâàíèå ïðè ïóñêå äâè- âåðøàþò òðåõñëîéíîé. Äàëåå íàìàòûâà- çàïàëüíîé ñâå÷îé, ñîâåðøåííî íåäîïóñ-
ãàòåëÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðè áîðòîâîì íà- þò îáìîòêó II. Îáìîòêó ² îòäåëÿþò îò òèìî). Äëÿ ïðîâåðêè äîñòàòî÷íî èçìå-
ïðÿæåíèè 3,5 Â, íî ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïðåäûäóùåé äâóìÿ ñëîÿìè èçîëÿöèè. ðèòü ïèêîâûì âîëüòìåòðîì (àâîìåòð ñ
áëîêà ñîõðàíÿåòñÿ è ïðè 2,5 Â. Íà ìàê- Äëèòåëüíîñòü èñêðû è â îïðåäåëåííîé ïðåäåëîì ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ 500 Â)
ñèìàëüíîé ÷àñòîòå èñêðîîáðàçîâàíèå ñòåïåíè åå ìîùíîñòü îïðåäåëÿåò òðèíè- íàïðÿæåíèå íà íàêîïèòåëüíîì êîíäåíñà-
íå íàðóøàåòñÿ, åñëè ïèòàþùåå íàïðÿæå- ñòîð, ïîñêîëüêó âñå ïåðèîäû êîëåáàíèé, òîðå Ñ2. Àâîìåòð ïîäêëþ÷àþò ê êîíäåí-
íèå äîñòèãàåò 6 Â, à äëèòåëüíîñòü èñêðû êðîìå ïåðâîãî, ñîçäàþòñÿ è ïîääåðæèâà- ñàòîðó Ñ2 ÷åðåç äèîä Ä226Á (èëè ïîäîá-
- íå íèæå 0,5 ìñ. þòñÿ òîëüêî ýíåðãèåé íàêîïèòåëÿ. Ïî- íûé), à çàæèìû åãî øóíòèðóþò êîíäåíñà-
Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà áëîêà ïîêàçà- ýòîìó êðàéíå æåëàòåëüíî ïîäîáðàòü òðè- òîðîì åìêîñòüþ 0,1.. .0,5 ìêÔ íà íàïðÿ-
íà íà ðèñ.1. Îñíîâíûå åå èçìåíåíèÿ îò- íèñòîð ñ ìèíèìàëüíûì îòêðûâàþùèì òî- æåíèå 400...600 Â. Ïðè íîìèíàëüíîì íà-
íîñÿòñÿ ê ïðåîáðàçîâàòåëþ - ãåíåðàòî- êîì. Õîðîøèì ìîæíî ñ÷èòàòü òðèíèñòîð, ïðÿæåíèè ïèòàíèÿ (14 Â) è ÷àñòîòå èñêðî-
ðó çàðÿäíûõ èìïóëüñîâ, ïèòàþùèõ íàêî- åñëè áëîê îáåñïå÷èâàåò íà÷àëî èñêðîîá- îáðàçîâàíèÿ 20 Ãö íàïðÿæåíèå íà
ïèòåëü-êîíäåíñàòîð Ñ2. Ñðåäíèé óðî- ðàçîâàíèÿ (ñ ÷àñòîòîé 1...2 Ãö) ïðè ïèòà- íàêîïèòåëüíîì êîíäåíñàòîðå äîëæíî
âåíü íàïðÿæåíèÿ íà êîíäåíñàòîðå Ñ2 íèè áëîêà íàïðÿæåíèåì 3 Â. Êðîìå òðè- áûòü 345...365 Â. Åñëè íàïðÿæåíèå ìåíü-
óìåíüøåí äî 345...365 Â, ÷òî ïîâûøàåò íèñòîðà òèïà ÊÓ202Í â áëîêå ìîæíî øå, òî ïîäáèðàþò òðèíèñòîð. Åñëè ïîñëå
íàäåæíîñòü áëîêà è îáåñïå÷èâàåò òðåáó- ïðèìåíèòü òðèíèñòîð ÊÓ221 ñ áóêâåííû- ïîäáîðêè áóäåò îáåñïå÷åíî èñêðîîáðà-
åìóþ ìîùíîñòü èñêðû. Ôóíêöèè ïóñêîâî- ìè èíäåêñàìè À-Ã. çîâàíèå ïðè ïîíèæåíèè íàïðÿæåíèÿ ïè-
ãî è ðàçðÿäíîãî äèîäîâ âûïîëíÿåò îäèí Òðàíçèñòîð ÊÒ837 ìîæåò áûòü ñ ëþáû- òàíèÿ äî 3 Â, íî íà êîíäåíñàòîðå Ñ2 ïðè
ñòàáèëèòðîí VD1, ÷òî îáåñïå÷èâàåò áî- ìè áóêâåííûìè èíäåêñàìè, êðîìå Æ, È, íîìèíàëüíîì íàïðÿæåíèè ïèòàíèÿ áóäåò
ëåå íàäåæíûé çàïóñê ãåíåðàòîðà ïîñëå Ê, Ò, Ó, Ô (ñòàòè÷åñêèé êîýôôèöèåíò ïå- ïîâûøåííîå íàïðÿæåíèå, ñëåäóåò ïîäî-
êàæäîãî öèêëà èñêðîîáðàçîâàíèÿ. ðåäà÷è òîêà äîëæåí áûòü íå ìåíåå 40). áðàòü ñòàáèëèòðîí VD3 ñ ïîíèæåííûì
Îäèí èç íàèáîëåå îòâåòñòâåííûõ óçëîâ Ïðèìåíåíèå òðàíçèñòîðà äðóãîãî òèïà íàïðÿæåíèåì ñòàáèëèçàöèè.
áëîêà - òðàíñôîðìàòîð Ò1. Åãî ìàãíèòî- íåæåëàòåëüíî. Òåïëîîòâîä òðàíçèñòîðà Äàëåå ïðîâåðÿþò áëîê íà âûñøåé ÷à-
ïðîâîä Ø15õ12 èçãîòîâëåí èç îêñèôåðà äîëæåí èìåòü ïîëåçíóþ ïëîùàäü íå ìå- ñòîòå (200 Ãö), ïîääåðæèâàÿ íîìèíàëüíîå
ÍÌ2000. Îáìîòêà ² ñîäåðæèò 52 âèòêà íåå 250 ñì2. áîðòîâîå íàïðÿæåíèå. Íàïðÿæåíèå íà
ïðîâîäà ÏÝÂ-2 0,8; ²² - 90 âèòêîâ ïðîâî- Ñòàáèëèòðîí VD3 óñòàíàâëèâàþò íà êîíäåíñàòîðå Ñ2 äîëæíî íàõîäèòüñÿ â
äà ÏÝÂ-2 0,25; III - 450 âèòêîâ òîãî æå òåïëîîòâîä (äâå ïîëîñû ðàçìåðàìè ïðåäåëàõ 185...200 Â, à ïîòðåáëÿåìûé òîê
ïðîâîäà. Çàçîð ìåæäó Ø-îáðàçíûìè ÷à- 60õ25õ2 ìì, ñîãíóòûå Ï-îáðàçíî è âëî- ïîñëå íåïðåðûâíîé ðàáîòû â òå÷åíèå
15...20 ìèí íå äîëæåí ïðåâûøàòü 2,2 À.
Åñëè òðàíçèñòîð çà ýòî âðåìÿ íàãðååòñÿ
âûøå 60°Ñ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå,
òåïëîîòâîäÿùóþ ïîâåðõíîñòü ñëåäóåò
óâåëè÷èòü.
Äëÿ îòäåëüíûõ ýêçåìïëÿðîâ òðèíèñòî-
ðîâ ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ êîððåêòèðîâ-
êà íîìèíàëîâ êîíäåíñàòîðà Ñ3 è ðåçè-
ñòîðà R4. Åñëè íà ÷àñòîòå 200 Ãö èñêðî-
îáðàçîâàíèå áóäåò íåóñòîé÷èâîå (êðàò-
êîâðåìåííûé ñáîé â ïîêàçàíèÿõ âîëüòìå-
òðà, ïîäêëþ÷åííîãî ê íàêîïèòåëþ), òî
ñëåäóåò óâåëè÷èòü åìêîñòü êîíäåíñàòîðà
Ñ3 íà 0,1...0,2 ìêÔ, à åñëè ýòî íå ïîìî-
æåò, âåðíóòüñÿ ê ïðåæíåìó çíà÷åíèþ è
óâåëè÷èòü ñîïðîòèâëåíèå ðåçèñòîðà R4 íà
100...200 Îì (óâåëè÷åíèå ñîïðîòèâëåíèÿ
óìåíüøàåò, à óâåëè÷åíèå åìêîñòè óâåëè-
÷èâàåò äëèòåëüíîñòü èñêðû).
ðèñ.1

26 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÀÂ
ÐÒÓÎ
Á-Ì
ÐÌ
ÈÎÊÀ
ÒÎ

ðèñ.3
ðèñ.2
Áëîê óñòàíàâëèâàþò â ìîòîðíîì îòñå- VT1, VT2. Âõîä òðèããåðà ïîäêëþ÷àþò ê òîê àêêóìóëÿòîðà âîçíèêàåò ëèøü òîãäà,
êå â ïåðåäíåé, áîëåå ïðîõëàäíîé åãî äàò÷èêó R1. Ðåçèñòîðîì R2 óñòàíàâëèâà- êîãäà àìïëèòóäà âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ
÷àñòè. Èñêðîãàñÿùèé êîíäåíñàòîð ïðåðû- þò ïîðîã ñðàáàòûâàíèÿ ðåëå ïðè òåìïå- óñèëèòåëÿ òîêà ïðåâûñèò íàïðÿæåíèå àê-
âàòåëÿ îòêëþ÷àþò è ñîåäèíÿþò åãî âûâîä ðàòóðå îõëàæäàþùåé æèäêîñòè 92...94°Ñ. êóìóëÿòîðà. Àìïåðìåòð ïîêàçûâàåò ñðåä-
ñ ñîîòâåòñòâóþùèì êîíòàêòîì ðîçåòêè Ñ êîëëåêòîðà òðàíçèñòîðà VT2 ñèãíàë óï- íåå çíà÷åíèå çàðÿäíîãî òîêà, ðàâíîå
ðàçúåìà Õ1. Ïåðåõîä íà êëàññè÷åñêîå çà- ðàâëåíèÿ ïîäàåòñÿ íà ýëåêòðîííûé êëþ÷ ïðèìåðíî îäíîé òðåòè îò àìïëèòóäíîãî
æèãàíèå âûïîëíÿþò óñòàíîâêîé âñòàâêè- íà òðàíçèñòîðå VT3, êîòîðûé âêëþ÷àåò çíà÷åíèÿ ñóììàðíîãî çàðÿäíîãî è ðàçðÿä-
çàìûêàòåëÿ Õ1.3. èñïîëíèòåëüíîå ðåëå Ê1 ýëåêòðîâåíòèëÿ- íîãî òîêîâ.
Ëèòåðàòóðà òîðà M1. Ñòàáèëèòðîí VD1 ïðåäîòâðà- Â çàðÿäíîì ycòðîéñòâå ìîæíî èñïîëü-
1. Êàðàñåâ Ã. Ñòàáèëèçèðîâàííûé áëîê ùàåò ëîæíûå ñðàáàòûâàíèÿ ðåëå ïðè çîâàòü òðàíñôîðìàòîð òèïà ÒÑ-200 îò òå-
ýëåêòðîííîãî çàæèãàíèÿ//Ðàäèî.- êîëåáàíèÿõ áîðòîâîãî íàïðÿæåíèÿ. ëåâèçîðà. Âòîðè÷íûå îáìîòêè ñ îáåèõ êà-
1988.- ¹ 9.- Ñ.17; 1989.- ¹ 5.- Ñ.91. Ìîíòàæíóþ ïëàòó óñòàíàâëèâàþò â òóøåê òðàíñôîðìàòîðà ñíèìàþò è ïðî-
êîðïóñå ëþáîãî ñòàðîãî ðåëå òèïà PC- âîäîì ÏÝÂ-2 1,5 ìì íàìàòûâàþò îáìîò-
ÐÀÄÈÎ 8/94 527, à òðàíçèñòîð VT3 - ïîä âèíò íà ýòîò êó, ñîñòîÿùóþ èç 74 âèòêîâ (ïî 37 âèòêîâ
Ðåëå ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ êîðïóñ. íà êàæäîé êàòóøêå). Òðàíçèñòîð VÒ2 óñ-
ÂÀÇ2103...2108 òàíàâëèâàþò íà ðàäèàòîð ñ ýôôåêòèâíîé
Òåðìîáèìåòàëëè÷åñêèé äàò÷èê òèïà ÐÀÄÈÎËÞÁÈÒÅËÜ 8/96 ïëîùàäüþ ïîâåðõíîñòè îêîëî 200 ñì2.
ÒÌ108, ïðèìåíÿåìûé â êà÷åñòâå ðåëå Ñõåìà äåñóëüôàòèðóþùåãî Äåòàëè. Äèîä VD1 òèïà Ä242À,
âêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîâåíòèëÿòîðà â ñèñòåìå çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà Ä243À, Ä245À, Ä305, äèîä VD2 - îäèí
îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ, î÷åíü ÷àñòî âûõî- Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî (ðèñ.3) âûïîëíå- èëè äâà âêëþ÷åííûõ ïîñëåäîâàòåëüíî
äèò èç ñòðîÿ. Â æàðêóþ ïîãîäó, â óñëîâè- íî ïî ñõåìå îäïîïîëóïåðèîäíîãî âûïðÿ- ñòàáèëèòðîíà òèïà Ä814À, VD3 òèïà
ÿõ èíòåíñèâíîãî ãîðîäñêîãî äâèæåíèÿ ìèòåëÿ íà äèîäå VD1 ñ ïàðàìåòðè÷åñêîé Ä226. Òðàíçèñòîð VT1 òèïà ÊÒ803À, VT2
âåíòèëÿòîð ðàáîòàåò ïî÷òè íåïðåðûâíî, ñòàáèëèçàöèåé íàïðÿæåíèÿ (VD2) è óñè- òèïà ÊÒ803À èëè ÊÒ808À.
êîíòàêòû äàò÷èêà âêëþ÷åíèÿ âåíòèëÿòîðà ëèòåëåì òîêà (VT1, VT2). Ñèãíàëüíàÿ ëàì- Ïðè íàñòðîéêå çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà
ïîäãîðàþò, à âîññòàíîâèòü èõ íåâîçìîæ- ïî÷êà Í1 ãîðèò ïðè âêëþ÷åííîì â ñåòü ñëåäóåò ïîäîáðàòü íàïðÿæåíèå íà áàçå
íî. òðàíñôîðìàòîðå. Ñðåäíèé çàðÿäíûé òîê òðàíçèñòîðà VÒ1. Ýòî íàïðÿæåíèå ñíèìà-
Ñõåìà ýëåêòðîííîãî ðåëå òåìïåðàòó- îêîëî 1,8 À ìîæíî ðåãóëèðîâàòü ïîäáî- åòñÿ ñ äâèæêà ïîòåíöèîìåòðà (470 Îì),
ðû ïîêàçàíà íà ðèñ.2.  êà÷åñòâå äàò- ðîì ðåçèñòîðà R3. Ðàçðÿäíûé òîê çàäà- ïîäêëþ÷åííîãî ïàðàëëåëüíî VD2.  ýòîì
÷èêà èñïîëüçóåòñÿ “øòàòíûé” òåðìîðå- åòñÿ ðåçèñòîðîì R1. Íàïðÿæåíèå íà âòî- ñëó÷àå ðåçèñòîð R2 âûáèðàþò ñ ñîïðî-
çèñòèâíûè äàò÷èê òåìïåðàòóðû òèïà ðè÷íîé îáìîòêå òðàíñôîðìàòîðà 21  òèâëåíèåì îêîëî 500 Îì. Ïåðåìåùåíè-
ÒÌ106. (àìïëèòóäíîå çíà÷åíèå 28 Â). Íàïðÿæå- åì äâèæêà ïîòåíöèîìåòðà äîáèâàþòñÿ,
Îñíîâíûì óçëîì ñõåìû ÿâëÿåòñÿ òðèã- íèå íà àêêóìóëÿòîðå ïðè íîìèíàëüíîì ÷òîáû ñðåäíåå çíà÷åíèå çàðÿäíîãî òîêà
ãåð Øìèòòà, ñîáðàííûé íà òðàíçèñòîðàõ çàðÿäíîì òîêå 14 Â. Ïîýòîìó çàðÿäíûé ðàâíÿëîñü 1,8 À.

Èíòåðåñíûå óñòðîéñòâà èç ìèðîâîãî ïàòåíòíîãî ôîíäà


 ïàòåíòå Âåëèêîáðèòàíèè 2227846 ÷èê 1. Íà âíåøíþþ äâóõïðîâîäíóþ ëè-
îïèñàíî óñòðîéñòâî äëÿ îáíàðóæå- íèþ íàäåâàåòñÿ òðàíñôîðìàòîð òîêà 2,
íèÿ êðàæè ýëåêòðîýíåðãèè. Îáû÷íî îáìîòêà êîòîðîãî ÷åðåç âûïðÿìèòåëü 3
äëÿ êðàæè ýëåêòðîýíåðãèè ïîòðåáèòåëü ïîäêëþ÷åíà ê ÷óâñòâèòåëüíîìó àìïåðìå-
ïîäêëþ÷àåòñÿ òîëüêî ê ôàçíîìó ïðîâîäó, òðó 4. Åñëè òîêè â îáîèõ ïðîâîäàõ ëèíèè
à â êà÷åñòâå âòîðîãî ïðîâîäà èñïîëüçó- îäèíàêîâû (êðàæè ýëåêòðîýíåðãèè íåò), òî
åò òðóáû îòîïëåíèÿ èëè âîäîïðîâîäà. àìïåðìåòð äàåò íóëåâûå ïîêàçàíèÿ. Ïðè
Ïðè ýòîì ÷åðåç äâà ïðîâîäà ââîäà ñå- ðàçáàëàíñå òîêîâ â ëèíèè ïîêàçàíèÿ àì-
òè ïîòðåáèòåëþ ïðîòåêàåò ðàçíûé òîê, ïåðìåòðà ôèêñèðóþò ôàêò êðàæè.
êîòîðûé ìîæíî îïðåäåëèòü. Íà ðèñ.1 ïî- Â ïàòåíòå Ãåðìàíèè 268570 îïèñàíà
êàçàíî, êàê ýòî äåëàåòñÿ. Ýëåêòðîýíåð- ñõåìà óïðàâëåíèÿ øàãîâûì ýëåê-
ãèÿ ïîòðåáèòåëþ ïîäàåòñÿ ÷åðåç ñ÷åò- òðîäâèãàòåëåì. Íà ðèñ.2,à èìïóëüñû ðèñ.1

Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 27


ÏÀÒÅÐ
ÍÓÒÁ
ÍÐÛÈÉÊÀ
ÔÎÍÄ
ñ âûõîäà ãåíåðàòîðà òàêòîâûõ èìïóëüñîâ
1 ïîñòóïàþò íà äâîè÷íûé ñ÷åò÷èê 2, à ñ
åãî âûõîäîâ - íà äåøèôðàòîð 3. Âûõîäû
äåøèôðàòîðà îáúåäèíÿþòñÿ ïî òðè íà
÷åòûðåõ ýëåìåíòàõ ÈËÈ 4-1, 4-2, 4-3 è 4-
4, íî òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïîñëåäíèé âõîä
îäíîãî ýëåìåíòà ÈËÈ ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì
âõîäîì ñëåäóþùåãî ýëåìåíòà è ò.ä. Âû-
õîäû ýëåìåíòîâ ÈËÈ ïîäêëþ÷àþòñÿ ê à
óñèëèòåëÿì ìîùíîñòè (äðàéâåðàì) è äà-
ëåå ê îáìîòêàì øàãîâîãî äâèãàòåëÿ. Íà
ðèñ.2,á ïîêàçàíû äèàãðàììû íàïðÿæå-
íèé â ñõåìå, èç êîòîðûõ âèäíî, ÷òî âûõîä-
íûå ñèãíàëû ýëåìåíòîâ ÈËÈ ïåðåêðû-
âàþòñÿ âî âðåìåíè. Ýòî î÷åíü óäîáíî
ïðè óïðàâëåíèè øàãîâûì äâèãàòåëåì, ïî-
ñêîëüêó ïåðåõîä èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ
äâèãàòåëÿ â äðóãîå ïðîèñõîäèò ïëàâíî,
áåç ðûâêîâ. á
ðèñ.2 ðèñ.3
Ïåðåêëþ÷àòåëü èç êàó÷óêà îïèñàí
â ïàòåíòå ßïîíèè 2-288116. Êíîïêà èç ìåùàòüñÿ ïîëûå öèëèíäðû 3. Â âåðõíèõ
ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà 3 (ðèñ.3) îïè- ÷àñòÿõ òðóá óñòàíàâëèâàþò êëàïàíû 2.
ðàåòñÿ íà îñíîâàíèå 6, âñòàâëÿåòñÿ â Ïðè îòêðûâàíèè êëàïàíà ñîîòâåòñòâóþ-
íàïðàâëÿþùóþ 1 è çàêðûâàåòñÿ äåêî- ùèé öèëèíäð çàïîëíÿåòñÿ âîäîé è ïîä
ðàòèâíîé íàêëàäêîé 2.  íèæíåé ÷àñòè äåéñòâèåì ñèëû òÿæåñòè îïóñêàåòñÿ âíèç.
êíîïêè ìåæäó äâóìÿ âàëèêàìè óñòàíàâëè- Ïðè ýòîì öèëèíäð âî âòîðîé òðóáå (ïó-
âàåòñÿ êîíòàêò 4. Íà îñíîâàíèè ðàñïî- ñòîé) ïîäíèìàåòñÿ ââåðõ. Îáà öèëèíäðà
ëàãàåòñÿ ïðîâîäíèê 5, ó êîòîðîãî ïîä 3 ñîåäèíåíû òðîñîì, íàëîæåííûì íà
êîíòàêòîì 4 èìååòñÿ ðàçðûâ. Ïîýòîìó øêèâ ýëåêòðîãåíåðàòîðà 5. Ïðè îïóñêà-
ïðè íàæàòèè íà êíîïêó 3 êîíòàêò çàìû- íèè îäíîãî èç öèëèíäðîâ âàë ýëåêòðîãå- ðèñ.4
êàåò ðàçðûâ ïðîâîäíèêà 5. Îïèñàííûé íåðàòîðà âðàùàåòñÿ è âûðàáàòûâàåò
ïåðåêëþ÷àòåëü óäîáåí òåì, ÷òî â íåì òîê. Êîãäà ïîëíûé öèëèíäð äîõîäèò äî íè-
èìååòñÿ òîëüêî îäíà äâèæóùàÿñÿ äåòàëü æíåãî ïîëîæåíèÿ, ïóñòîé öèëèíäð â äðó-
- êíîïêà 5. Âòîðîå óäîáñòâî - ìàëûå ãà- ãîé òðóáå îêàçûâàåòñÿ íàâåðõó, åãî êëà-
áàðèòû è âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè â ëþáûõ ïàí îòêðûâàåòñÿ, è îí çàïîëíÿåòñÿ âîäîé,
ìåñòàõ. ïîñëå ÷åãî èç íèæíåãî öèëèíäðà âîäà âû-
Ñïîñîá èäåíòèôèêàöèè àâòîìî- ëèâàåòñÿ. Òåïåðü óæå äðóãîé öèëèíäð
áèëÿ îïèñàí â ïàòåíòå Âåëèêîáðèòàíèè îïóñêàåòñÿ âíèç, è ñíîâà âàë ýëåêòðîãå-
2227866. Ñïîñîá çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íåðàòîðà âðàùàåòñÿ è âûðàáàòûâàåò
êðîìå îáû÷íîãî íîìåðíîãî çíàêà 4 â îï- òîê. Ðàáîòà óñòðîéñòâà ïðîäîëæàåòñÿ äî
ðåäåëåííîì ìåñòå (êîòîðîå íåèçâåñòíî òåõ ïîð, ïîêà â ïîëîñòè 1 èìååòñÿ âîäà.
âëàäåëüöó) çàêðåïëÿåòñÿ èäåíòèôèêàöèîí- Â ïàòåíòå ÅÏÂ 0391601 îïèñàí âåò-
íàÿ êàðòî÷êà 3, â êîòîðîé äóáëèðóåòñÿ ðîãåíåðàòîð. Ïîñêîëüêó ñèëüíûå ïî- ðèñ.5
íîìåð (ðèñ.4). Íà òðàññå ðàçìåùàþòñÿ òîêè âîçäóõà íàõîäÿòñÿ íà áîëüøîé âû-
óñòðîéñòâà îïðîñà: óñòðîéñòâî 1 îïðà- ñîòå, ïðåäëîæåíî çàïóñêàòü âîçäóøíûé
øèâàåò èäåíòèôèêàöèîííóþ êàðòî÷êó 3 çìåé 1 (ðèñ.6) â çîíó óñòîé÷èâîãî âîç-
(íàïðèìåð, ïî ðàäèîêàíàëó), à óñòðîéñò- äóøíîãî ïîòîêà è óäåðæèâàòü åãî òàì íà
âî 2 ñ÷èòûâàåò îïòè÷åñêèì ïóòåì íîìåð òðîñå. Íà êðûëå çìåÿ óñòàíàâëèâàþò ðî-
ìàøèíû ïî íîìåðíîìó çíàêó.  ñëó÷àå òîðíîå âåòðîêîëåñî 3, íà âàëó êîòîðî-
óãîíà àâòîìîáèëÿ îáû÷íî ìåíÿþò íî- ãî íàõîäèòñÿ ýëåêòðîãåíåðàòîð. Âûðà-
ìåðíîé çíàê, íî î ñóùåñòâîâàíèè êàðòî÷- áîòàííàÿ ýëåêòðîýíåðãèÿ ïåðåäàåòñÿ íà
êè 3 íå çíàþò. Åñëè â ðåçóëüòàòå îïðî- çåìëþ ïî êàáåëþ 4, ñâÿçàííîìó ñ òðîñîì
ñà âûÿâëÿåòñÿ, ÷òî óñòðîéñòâà 1 è 2 äà- çìåÿ. ðèñ.6
þò ðàçíûå íîìåðà, òî âêëþ÷àåòñÿ ñèãíàë  ïàòåíòå Ôðàíöèè 2680249 îïèñàíî
òðåâîãè è àâòîìîáèëü çàäåðæèâàåòñÿ äëÿ óñòðîéñòâî êîíòðîëÿ çàðÿäà áàòà-
âûÿñíåíèÿ. ðåè. Óñòðîéñòâî íåîáû÷àéíî ïðîñòîå
 ïàòåíòå Âåëèêîáðèòàíèè 2224807 (ðèñ.7). Àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ ÀÁ ïîä-
îïèñàí ãåíåðàòîð ýëåêòðè÷åñêîé êëþ÷åíà ê öåïî÷êå èç ïîñëåäîâàòåëüíî
ýíåðãèè. Ãåíåðàòîð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âêëþ÷åííûõ ðåçèñòîðà R1, ñâåòîäèîäà ðèñ.7
ãîðíûõ ðàéîíîâ, â êîòîðûõ èìåþòñÿ óã- HL1 è ñòàáèëèòðîíà VD1. Íàïðÿæåíèå
ëóáëåíèÿ èëè ïîëîñòè, êîòîðûå âî âðåìÿ ñòàáèëèçàöèè ñòàáèëèòðîíà VD1 âûáèðà- ìàëüíîì çàðÿäå ÀÁ ñîïðîòèâëåíèå ðåçè-
äîæäåé èëè òàÿíèÿ ñíåãîâ çàïîëíÿþòñÿ åòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðè ðàçðÿæåí- ñòîðà R1 ðàññ÷èòûâàþò èç óñëîâèÿ ñâå-
âîäîé (íà ðèñ.5 îáîçíà÷åíî 1).  íèæíåé íîé ÀÁ ðàçíîñòè íàïðÿæåíèé ìåæäó ÀÁ ÷åíèÿ HL1 íà ìàêñèìàëüíîé ÿðêîñòè. Âñå
÷àñòè ïîëîñòè óñòàíîâëåíû äâå âåðòè- è ñòàáèëèòðîíîì áûëî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïðîìåæóòî÷íûå ñîñòîÿíèÿ îöåíèâàþò ïî
êàëüíûõ òðóáû 4, â êîòîðûõ ìîãóò ïåðå- ñâå÷åíèÿ ñâåòîäèîäà HL1. Ïðè ìàêñè- îòíîñèòåëüíîé ÿðêîñòè ñâå÷åíèÿ HL1.

28 E-mail:
E-mail:
electrik@sea.com.ua
electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua
http://www.sea.com.ua/ra Ýëåêòðèê ¹10
2/2001
ÝËÅÊÐÒÓÐÁÎÐÍÈÎÊÂÀÎÑÒÈ
ìåíè Ëîäûãèí ðàçî÷àðîâàëñÿ Ëîìîíîñîâñêóþ ïðåìèþ. öåëóþ ñåðèþ èçîáðåòåíèé â
â âîåííîé ñëóæáå è óøåë â îò-  1875-78 ãã. Ëîäûãèí çàèí- ÷åðòåæàõ è íàáðîñêàõ: ñïîñîáû
ñòàâêó. òåðåñîâàëñÿ èäåÿìè íàðîäíè- èçãîòîâëåíèÿ ñïëàâîâ, ýëåêòðî-
Ëîäûãèí ïîñòóïàåò íà Òóëü- êîâ è òðè ãîäà ïðîæèë â êîëî- ïå÷è, ýëåêòðîàïïàðàòû äëÿ
ñêèé îðóæåéíûé çàâîä ïðîñòûì íèè-îáùèíå íàðîäíèêîâ â Òóàï- ñâàðêè è ðåçêè. Ëîäûãèí ïðåïî-
ðàáî÷èì è, ñêîïèâ íåáîëüøóþ ñå. Ïîñëå ëèêâèäàöèè êîëîíèè äàåò â Ýëåêòðîòåõíè÷åñêîì èí-
ñóììó äåíåã, îòïðàâëÿåòñÿ â Ïå- Ëîäûãèí ñíîâà â Ïåòåðáóðãå, ñòèòóòå, ðàáîòàåò â ñòðîèòåëü-
òåðáóðã. Çäåñü îí èùåò ñðåäñò- ðàáîòàåò íà ðàçíûõ çàâîäàõ, íîì óïðàâëåíèè Ïåòåðáóðãñêîé
âà äëÿ ñîçäàíèÿ çàäóìàííûõ èì óñîâåðøåíñòâóåò ñâîé âîäîëàç- æåëåçíîé äîðîãè.
“ëåòàòåëüíîé ìàøèíû”, âîäî- íûé àïïàðàò, òðóäèòñÿ íàä äðó- Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ìåíÿ-
ëàçíîãî àïïàðàòà è íà÷èíàåò ãèìè èçîáðåòåíèÿìè. åò âñå ïëàíû. Ëîäûãèí íà÷èíà-
ïåðâûå îïûòû ñ ëàìïàìè íà- Â 1880 ã. áûë ñîçäàí ýëåêòðî- åò çàíèìàòüñÿ ëåòàòåëüíûì àï-
êàëèâàíèÿ. Ñëóøàåò ëåêöèè â òåõíè÷åñêèé îòäåë Ðóññêîãî òåõ- ïàðàòîì âåðòèêàëüíîãî âçëåòà.
óíèâåðñèòåòå è Òåõíîëîãè÷åñ- íè÷åñêîãî îáùåñòâà, äåéñòâè- Ïîñëå Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþ-
êîì èíñòèòóòå. Ñâîé ïðîåêò ýëå- òåëüíûì ÷ëåíîì êîòîðîãî èç- öèè 1917 ã. èçîáðåòàòåëü íå
êòðîëåòà Ëîäûãèí ïðåäëàãàåò áèðàþò Ëîäûãèíà. Íà Âåíñêîé ñðàáîòàëñÿ ñ íîâîé âëàñòüþ è
ðîññèéñêîìó Âîåííîìó ìèíèñ- ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé âûñòàâêå óåõàë â ÑØÀ.
òåðñòâó, íî íå äîæäàâøèñü îò ëàìïû Ëîäûãèíà ïî âñåì ïà- Â 1922 ã. Ëîäûãèíà ïðèãëà-
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× íåãî îòâåòà, ïðåäëàãàåò åãî ðàìåòðàì îïåðåäèëè çàðóáåæ- øàþò â Ðîññèþ äëÿ ó÷àñòèÿ â
ËÎÄÛÃÈÍ Ôðàíöèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â íûå. Çà ýòî Ëîäûãèí áûë íà- ðàçðàáîòêå ïëàíà ÃÎÝËÐÎ.
âîéíå ñ Ïðóññèåé. Åãî ïðèãëà- ãðàæäåí îðäåíîì Ñòàíèñëàâà III Íî èçîáðåòàòåëü áûë ñåðüåçíî
Èçâåñòíûé ðóññêèé èçîáðå- ñèëè âî Ôðàíöèþ, èçîáðåòà- ñòåïåíè - ðåä÷àéøèé ñëó÷àé áîëåí è ïðèãëàøåíèå îòêëîíèë.
òàòåëü-ýëåêòðîòåõíèê Àëåêñàíäð òåëü âûåõàë òóäà, íî íå óñïåë ñðåäè ðîññèéñêèõ èçîáðåòàòå- Â ìàðòå 1923 ã. Àëåêñàíäð Íè-
Íèêîëàåâè÷ Ëîäûãèí ðîäèëñÿ â íè÷åãî ñäåëàòü, òàê êàê Ôðàí- ëåé. êîëàåâè÷ Ëîäûãèí óìåð â Íüþ-
1847 ã. â ñåëå Ñòåíüøèíî Òàì- öèÿ ïîòåðïåëà ïîðàæåíèå. Ëî- Íî â 1884 ã. íà÷àëèñü ìàññî- Éîðêå.
áîâñêîé ãóáåðíèè. Åãî ðîäèòå- äûãèí âîçâðàùàåòñÿ äîìîé. âûå àðåñòû ðåâîëþöèîíåðîâ, Åãî èäåè îïåðåæàëè âðåìÿ.
ëè áûëè íåáîãàòûìè äâîðÿíàìè. Â 1872 ã. Ëîäûãèí ïîäàåò ñðåäè êîòîðûõ áûëè äðóçüÿ Ëî- Ïðèíöèïû, çàëîæåííûå â ïðî-
Ïî ñåìåéíîé òðàäèöèè Àëåê- ïðîøåíèå, à â 1874 ã. ïîëó÷à- äûãèíà. Îí ðåøàåò óåõàòü çà åêò ýëåêòðîëåòà, áûëè èñïîëüçî-
ñàíäð äîëæåí áûë ñòàòü âîåí- åò ïðèâèëåãèþ (ïàòåíò) íà ñïî- ãðàíèöó, ðàáîòàåò âî Ôðàíöèè âàíû òîëüêî ÷åðåç ïîëâåêà.
íûì, ïîýòîìó â 1859 ã. îí ïî- ñîá è àïïàðàòû ýëåêòðè÷åñêî- è ÑØÀ, ñîçäàåò íîâûå ëàìïû Êîíñòðóêöèÿ âîäîëàçíîãî àï-
ñòóïàåò â Òàìáîâñêèé êàäåò- ãî îñâåùåíèÿ. Åãî ëàìïà íàêà- íàêàëèâàíèÿ, èçîáðåòàåò ýëåê- ïàðàòà ÿâëÿåòñÿ ïðîîáðàçîì
ñêèé êîðïóñ. Ïîñëå ýòîãî îí ëèâàíèÿ áûëà çàïàòåíòîâàíà òðîïå÷è, ýëåêòðîìîáèëè.  1906 àêâàëàíãà, èçîáðåòåííîãî
ïîñëåäîâàòåëüíî ó÷èëñÿ â Âîðî- âî ìíîãèõ ñòðàíàõ. Ëàìïî÷êà ã. Ëîäûãèí ïðîäàåò ñâîè ïàòåí- Æ.È.Êóñòî ñïóñòÿ 70 ëåò. Ïåð-
íåæñêîì êàäåòñêîì êîðïóñå è â Ýäèñîíà çàãîðåëàñü ÷åðåç 6 òû ïî ëàìïàì íàêàëèâàíèÿ ñ âîå â ìèðå ýëåêòðîíàãðåâàòåëü-
Ìîñêîâñêîì þíêåðñêîì ïåõîò- ëåò ïîñëå îñâåùåíèÿ Ïåòåð- íèòÿìè èç òóãîïëàâêèõ ìåòàë- íîå óñòðîéñòâî - òàêæå èçîáðå-
íîì ó÷èëèùå, ïîñëå êîòîðîãî áóðãà ëîäûãèíñêèìè ëàìïàìè. ëîâ ôèðìå General Electric. òåíèå Ëîäûãèíà. À ëàìïû íàêà-
áûë íàïðàâëåí ñëóæèòü â 71-é  1874 ã. Àêàäåìèÿ íàóê ïðè-  1907 ã. Ëîäûãèí âîçâðà- ëèâàíèÿ ãîðÿò è ñåé÷àñ â êàæ-
Áåëåâñêèé ïîëê. Íî ê ýòîìó âðå- ñâàèâàåò Ëîäûãèíó åæåãîäíóþ ùàåòñÿ â Ðîññèþ. Îí ïðèâîçèò äîé êâàðòèðå.

ÊÍÈÆÍÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
Çàùèòà òðàíñïîðòíûõ ëåíãàöèè óãíàííûõ ñðåäñòâ ýëåêòðè÷åñêèå àïïàðàòû, ýëå- Ýëåêòðîííûå êîäîâûå
ñðåäñòâ îò óãîíà è êðàæ. ïî ðàäèîêàíàëó, ñèñòåìû îï- êòðè÷åñêèå ìàøèíû, îñâåòè- çàìêè. È.Í.Ñèäîðîâ - Ñ-Ïá.:
Â.È.Äèêàðåâ, Á.Â.Êîé- ðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ òåëüíûå óñòàíîâêè, ïðîâîäà è Ïîëèãîí, 2000.
íàø, Â.Ì.Ìåäâåäåâ - ïîäâèæíûõ îáúåêòîâ, çàðó- êàáåëè, ýëåêòðîèíñòðóìåíò, Ñàìîäåëüíûå êîäîâûå çàìêè
Ñ-Ïá.: Ëàíü, 2000. áåæíûå àâòîñèãíàëèçàöèè è èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû. îòëè÷àþòñÿ ïîâûøåííîé ñåêðåò-
Ýòó êíèãó ìîæíî ðåêîìåí- ïðîòèâîóãîííûå óñòðîéñòâà. Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëåíî íîñòüþ è îáëàäàþò çíà÷èòåëü-
äîâàòü âëàäåëüöàì òðàíñ- Êíèãà ìîæåò áûòü ïîëåç- ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè ïðè ðà- íûìè ïðåèìóùåñòâàìè ïåðåä òå-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå îð- íîé èíæåíåðàì, òâîð÷åñêèì áîòå ñ ýëåêòðîîáîðóäîâàíè- ìè, êîòîðûå ïðîäàþòñÿ â ìàãàçè-
ãàíèçàöèÿì, çàíèìàþùèìñÿ ðàáîòíèêàì, ñòóäåíòàì, ðà- åì, ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. íàõ. Â êíèãå îïèñàíû îáùèå òðå-
ðàçðàáîòêîé è óñòàíîâêîé äèîëþáèòåëÿì, à òàêæå ðà- Ïðèâåäåíû îáøèðíûå äàííûå áîâàíèÿ è íîðìû ïî ýëåêòðîííûì
áëîêèðîâî÷íûõ, êîíòðîëüíûõ, áîòíèêàì ìèëèöèè. ïî îáñëóæèâàíèþ ðàçëè÷íîãî êîäîâûì çàìêàì Ïðèâåäåíî ìíî-
ñèãíàëüíûõ è ïðîòèâîóãîííûõ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 9òåï- æåñòâî ñõåì äâóõ êëàññîâ çàìêîâ:
óñòðîéñòâ è ñèñòåì. Ñïðàâî÷íèê ýëåêòðèêà. ëîãåíåðàòîðîâ, ýëåêòðîêàëî- ðåëåéíûõ è ýëåêòðîííûõ. Ñõåìû
Êíèãà ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñ- Ð.À.Êèñàðèìîâ - Ì.: Ðà- ðèôåðîâ, âîäîíàãðåâàòåëåé, ïîñòðîåíû íà ñîâðåìåííîé ýëå-
òåé.  ïåðâîé ÷àñòè ðàññìà- äèîñîôò, 1999. êîòëîâ, ýëåêòðîêèïÿòèëüíèêîâ, ìåíòíîé áàçå: èíòåãðàëüíûõ ìè-
òðèâàþòñÿ çàïîðíûå è îõðàí-  ñïðàâî÷íèêå ïðèâîäÿòñÿ òåëüôåðîâ è äð. êðîñõåìàõ, òðàíçèñòîðàõ, òèðèñ-
íûå ñðåäñòâà äëÿ ãàðàæåé, îáùèå ñïðàâî÷íûå ñâåäåíèÿ Ñïðàâî÷íèê ïðåäíàçíà÷åí òîðàõ, ñòàáèëèòðîíàõ, ãåðêîíàõ.
Êíèãà ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì èçäàíèåì
áëîêèðîâî÷íûå, ñèãíàëüíûå (óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ, ôîð- äëÿ ýëåêòðèêîâ, èìåþùèõ êâà-
òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, â êîòî-
è ïðîòèâîóãîííûå óñòðîéñòâà ìóëû, êðàòêèå ñâåäåíèÿ îá ëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ íå ðîì íàøëè îòðàæåíèå ïîñëåäíèå
äëÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ êàê ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîóñòàíî- íèæå òðåòüåé, à òàêæå äëÿ äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè ðàäèîòåõ-
áåç èñïîëüçîâàíèÿ ðàäèîêà- âîê). Äàíû ñâåäåíèÿ îá ýëå- ñïåöèàëèñòîâ, çàíèìàþùèõ- íèêè è ýëåêòðîíèêè.
íàëà, òàê è ñ åãî èñïîëüçîâà- êòðîðàäèîýëåìåíòàõ è èõ íà- ñÿ ýêñïëóàòàöèåé è ðåìîí- Êíèãà ìîæåò îêàçàòüñÿ ïî-
íèåì. Âî âòîðîé ÷àñòè ðàñ- äåæíîñòè. Îïèñàíû òðàíñ- òîì ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáî- ëåçíîé èíæåíåðàì, ñòóäåíòàì
ñìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ïå- ôîðìàòîðû. âûïðÿìèòåëè, ðóäîâàíèÿ. è ðàäèîëþáèòåëÿì.

Ýëåêòðèê ¹1
8/22/0
201
01 E-mail:
E-mail:electrik@sea.com.ua
electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua
http://www.sea.com.ua/ra 29
ÝËÅÊÐÒÓÐÁÎÐÍÈÎÊÂÀÎÑÒÈ

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÿäåðíûé ñèíòåç áûë ÷àñòîé òåìîé ñóùåñòâåííîãî óñïåõà. Èì óäàëîñü çåðíûå ïðèíòåðû ñòàëè íàñòîëüêî
íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ æóðíàëîâ. Çà- çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü ñòàáèëüíîñòü õîðîøè, ÷òî íà íèõ ìîæíî ïå÷à-
òåì î íåì ïðàêòè÷åñêè çàáûëè. Íî è äàâëåíèå ïëàçìû. Ïðîáëåìà ÒÎ- òàòü ôàëüøèâûå äåíüãè. ×òîáû äàòü
äîñòèæåíèÿ ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ ñíî- ÊÀÌÀÊà ñîñòîÿëà â òîì, ÷òî ïëàç- âîçìîæíîñòü ñëåäñòâåííûì îðãà-
Ñòóäåíò 5 êóðñà Âîðîíåæñêîãî âà ïðèâëåêëè ê íåìó âíèìàíèå. ìó ëåãêî óäàâàëîñü ðàñêðóòèòü, íî íàì îïîçíàòü ïðèíòåð, â óïðàâ-
ãîñóíèâåðñèòåòà Ìàêñèì Äàõèí Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ óïðàâëÿåìî- çàòåì îíà çàìåäëÿëàñü è òåðÿëà ëåíèå óñòðîéñòâà ïå÷àòè æåëòûì
îøòðàôîâàí íà 6000 ðóá.. Îí áûë ãî òåðìîÿäåðíîãî ñèíòåçà íåîáõî- ñòàáèëüíîñòü. Èçó÷èâ äåòàëè ïî- öâåòîì çàêëàäûâàåòñÿ ñïåöèàëü-
çàäåðæàí ïðè ïîïûòêå ïðîäàòü îä- äèìî íàãðåòü âåùåñòâî (äåéòåðèé âåäåíèÿ ïëàçìû, ôèçèêè îáíàðóæè- íàÿ ïðîãðàììà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé
íî èç ñàìîäåëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñ- è òðèòèé) äî ñîòåí ìèëëèîíîâ ãðà- ëè, ÷òî îíà óñèëèâàëà íåðîâíîñòè â ðàñïå÷àòêó ïðèìåøèâàþòñÿ äî-
òðîéñòâ, ïîçâîëÿþùèõ íåãëàñíî äóñîâ è ñæàòü åãî äî îãðîìíîé ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Îíè óñòàíîâèëè ïîëíèòåëüíûå æåëòûå òî÷êè ìàëî-
ïîëó÷àòü àóäèîèíôîðìàöèþ. Ïðè- ïëîòíîñòè. Ïðè ýòîì âåùåñòâî ïå- äàò÷èêè, ðåãèñòðèðóþùèå ýòè íå- ãî ðàçìåðà (ïàòåíò Âåëèêîáðèòà-
áîðû, êîòîðûå ñïîñîáíû ïðèíè- ðåõîäèò â ñîñòîÿíèå ïëàçìû, êîòî- ðîâíîñòè, è âûðàâíèâàëè èõ ñ ïî- íèè 2361211). Ýòè òî÷êè äëÿ ãëàçà
ìàòü ñèãíàëû íà ðàññòîÿíèè äî ðóþ íóæíî óäåðæàòü, ÷òîáû îíà íå ìîùüþ äîïîëíèòåëüíûõ ìàãíèòîâ. ñîâåðøåííî íåçàìåòíû. Îäíàêî
200 ì, â îñíîâíîì ïðåäíàçíà÷à- ñîïðèêàñàëàñü ñî ñòåíêàìè àïïà-  ðåçóëüòàòå äâèæåíèå ïëàçìû íà ñïåöèàëüíûõ ïðèáîðàõ ýòè òî÷-
ëèñü äëÿ îáìàíà ïðåïîäàâàòåëåé ðàòà, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ. ñòàëî óñòîé÷èâûì, ÷òî äàëî âîç- êè âèäíû. Îíè ñêëàäûâàþòñÿ â ðè-
íà ýêçàìåíå ñòóäåíòàìè, êîòîðûå Ñîâåòñêèìè ó÷åíûìè À.Ñàõàðî- ìîæíîñòü óäâîèòü äàâëåíèå â íåé. ñóíîê, èíäèâèäóàëüíûé äëÿ êàæäî-
ïëîõî çíàëè ïðåäìåò. Íî â òîì âûì è È.Òàììîì áûëà ðàçðàáîòà- Ìíîãèå ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ãî ïðèíòåðà.
æå ðàäèóñå ýòèì ïðèáîðîì ìîæíî íà óñòàíîâêà ÒÎÊÀÌÀÊ. Êàçà- ýòî äîñòèæåíèå - áîëüøîé øàã íà Êîìïàíèÿ óæå íà÷àëà â Âåëèêî-
áûëî ñêðûòíî ïðîñëóøàòü ëþáîå ëîñü, âîò-âîò ïðîáëåìà òåðìîÿäåð- ïóòè ê ñîçäàíèþ ïðîìûøëåííîé áðèòàíèè ïðîäàæó ÷åòûðåõ òèïîâ
ïîìåùåíèå. Ðàéîííûé ñóä ïðèçíàë íîãî ñèíòåçà áóäåò ðåøåíà. Íî â ìîäåëè òåðìîÿäåðíîãî ðåàêòîðà. ïðèíòåðîâ ñî âñòðîåííûìè “÷èï-
Äàõèíà âèíîâíûì, íî ó÷èòûâàÿ ïî- ýòèõ óñòàíîâêàõ òàê è íå óäàëîñü *** ñåðâåðàìè”, êîòîðûå ìîæíî îáíà-
ëîæèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè, ðå- ðåøèòü ïðîáëåìó äëèòåëüíîãî Êîìïàíèÿ Hewlett-Packard ðàç- ðóæèòü ÷åðåç Èíòåðíåò. Ïðàâîçà-
øèë íàêàçàòü åãî òîëüêî øòðà- óäåðæàíèÿ ïëàçìû. ðàáîòàëà òåõíîëîãèþ “ïåðñîíàëü- ùèòíèêè óæå áåñïîêîÿòñÿ î òîì, íå
ôîì. Íåäàâíî èññëåäîâàòåëè èç Íà- íîé” èäåíòèôèêàöèè ñâîèõ ïðèíòå- ñìîãóò ëè õàêåðû ÷åðåç òàêîé îí-
*** öèîíàëüíîãî òåðìîÿäåðíîãî öåíò- ðîâ ïî èõ ðàñïå÷àòêàì. Ñîâðå- ëàéíîâûé ïðèíòåð óçíàòü, ÷òî íà
Êîãäà-òî óïðàâëÿåìûé òåðìî- ðà ÑØÀ â Ñàí-Äèåãî äîáèëèñü ìåííûå öâåòíûå ñòðóéíûå è ëà- íåì ïå÷àòàåòñÿ.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÆÓÐÍÀËÀ "ÝËÅÊÒÐÈÊ" ÇÀ 2001 ã.


íîìåð æóðíàëà íîìåð ñòðàíèöû

ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ Â.Î.Êó÷åðåíêî. Çâàðþâàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8, 10-6, 11-8, 12-7


Â.À.Æîâòÿíñüêèé. Ìåõàí³çìè åíåðãîçáåðåæåííÿ â óìîâàõ ðèíêîâèõ ïåðåòîâðåíü Â.Ô.ßêîâëåâ. Óñòðîéñòâî äëÿ çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ ñâàðî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà . . . 10-8
â Óêðà¿í³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3 Â.Ô.ßêîâëåâ. Îãðàíè÷èòåëü íàïðÿæåíèÿ õîëîñòîãî õîäà ñâàðî÷íîãî
Òåõíîëîãèè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 òðàíñôîðìàòîðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-9
Þ.Áîðîäàòûé. Ðåêóïåðàöèÿ òåïëà, ãàçà, ìàòåðèàëîâ è ýëåêòðîýíåðãèè . . . . . . . . . . . . 7-3 ÝËÅÊÒÐÎØÊÎËÀ
Íîâîñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3 À.Ë.Êóëüñêèé. Áåñåäû ïî ýëåêòðîòåõíèêå. Ýëåêòðè÷åñòâî – îò ïðîñòîãî
Óòèëèçàöèÿ òåïëà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3 ê ñëîæíîìó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1...11
Çâåðíåííÿ Ïðå쒺ð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ç íàãîäè ïî÷àòêó Òèæíÿ åíåðãîçáåðåæåííÿ . . . . 11-3 Äëÿ ïîñòóïàþùèõ â âóçû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8, 4-10, 5-9
²íôîðìàö³éíèé ëèñò ãàçåòè “Åíåðãî³íôîðì” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3 Ì.óðíèê. Åëåêòðîííèé ñ³ãíàë³çàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Ïÿòàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà “Ýíåðãåòèêà, ýëåêòðîòåõíèêà, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü” . . . . . . 11-3 Äëÿ ïîñòóïàþùèõ â âóçû ïî ýëåêòðîòåõíè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì. Âûñøèå ó÷åáíûå
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ çàâåäåíèÿ (III è IV óðîâíåé àêêðåäèòàöèè). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Ë.Êîçàê. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðàòåãèè Óêðàèíû. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3 ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÒÎÊÀ
À.Òîëêà÷åâ. Ñîîòâåòñòâóåò ëè äîñòðîéêà íîâûõ ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ íàöèîíàëüíûì Â.Óñàðñüêèé. Ïåðåðîáêà áàòàðåéêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
èíòåðåñàì Óêðàèíû? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-4 Â.Ðåçêîâ. Ìèíè-òåñòåð äîìàøíåãî ýëåêòðèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ Â.Þ.Ñîëîíèí. Ãðîìêîñòíîé ìîäóëÿòîð âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèé êîìïëåêñ ó 2000 ðîö³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Þ.Ï.Ñàðàæà. Ñåòåâîé èñòî÷íèê ïåðåìåííîãî òîêà “Óíèêóì” . . . . . . . . . . 1-11, 2-11, 3-10
ÝËÅÊÒÐÈÊÈ - ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ Þ.È.Áîðîäàòûé. Ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè íà òðåõ äåòàëÿõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
Þ.Ï.Ñàðàæà. Íîâîãîäíèå ãèðëÿíäû. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-4 Þ.Áîðîäàòûé. Ýêîíîìèÿ íà êóõíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Þ.Áîðîäàòûé. Àâòîìàòè÷åñêàÿ ñâåòîâàÿ êàðòèíêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-6 Î.Ã.Ðàøèòîâ. Îãðàíè÷èòåëü âðåìåíè çâó÷àíèÿ äâåðíîãî çâîíêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Äàéäæåñò ïî íîâîãîäíèì ãèðëÿíäàì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-7 È.Í.Ïðîêñèí. Èíäèêàòîð ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïðèáîðîâ ê ñåòè 220  . . . . . . . . . . . . 2-10
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß Í.À.Ôèñþí. Óñòðîéñòâî äëÿ çàïóñêà îäíîôàçíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
Î.Ã.Ðàøèòîâ. Áëîê ïèòàíèÿ äëÿ ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ ÷àñîâ òèïà “Ñëàâà” . . . . . . . 1-2, 2-3 ñ ïóñêîâîé îáìîòêîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Î.Ã.Ðàøèòîâ. Áëîê ïèòàíèÿ ñ çàùèòîé îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ Þ.Áîðîäàòûé. Èññëåäîâàíèå ÈÊ èçëó÷åíèÿ ëàìï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
èç ïðîñòûõ äåòàëåé ïðîøëûõ ëåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Þ.Áîðîäàòûé. Ðåâåðñèðîâàíèå äâèãàòåëåé ïåðåìåííîãî òîêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Â.Â.Åôðåìîâ. Ñåòåâîé áëîê ïèòàíèÿ äëÿ àâòîìîáèëüíûõ ðàäèîñòàíöèé. . . . . . . . . . . . . 1-4 ².ß.²âàí÷åñêóë. Ðåìîíò åëåêòðîïðèâ³äíîãî êîìïëåêòó øâåéíî¿ ìàøèíè “×àéêà-132 ̔. . . 4-11
Í.Ï.Ãîðåéêî. “Íåâèäèìûå” áëîêè ïèòàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Â.Â.×åðëåíåâñêèé. Ñõåìà óïðàâëåíèÿ øàãîâûì äâèãàòåëåì ÷àñîâ . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12
Î.Ã.Ðàøèòîâ. Ñòàáèëèçèðîâàííûé áëîê ïèòàíèÿ 5/9  500 ìÀ ñ çàùèòîé íà ðåëå. . . . 2-3 Ñ.Ë.Äóáîâîé. Ïðèáîð äëÿ îòïóãèâàíèÿ êîìàðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
À.Â.Êðàâ÷åíêî. Ñõåìîòåõíèêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4, 3-4 Þ.Øóëèìîâ, Â.Ôåäîùóê. Óïðàâëåíèå øàãîâûì äâèãàòåëåì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11
Î.Ã.Ðàøèòîâ. Ìàëîãàáàðèòíûé ïðîñòîé áëîê ïèòàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 À.Ã.Çûçþê. Çàùèòà ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû îò ïîâûøåíèÿ ñåòåâîãî
À.Í.Ìàíüêîâñêèé. Ïðåîáðàçîâàòåëü ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ 12 Â àêêóìóëÿòîðà â íàïðÿæåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12
ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå 220 Â 50 Ãö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3, 5-5 Í.Ï.Âëàñþê. Ïîèñê íåèñïðàâíîñòåé â êîëëåêòîðíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëÿõ (ñ ïîìîùüþ
Î.Ã.Ðàøèòîâ. Ñåòåâîé áëîê ïèòàíèÿ äëÿ ïëåéåðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 ãåíåðàòîðà è îñöèëëîãðàôà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
Î.Ã.Ðàøèòîâ. Óíèâåðñàëüíûé áëîê ïèòàíèÿ íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5 Â.Å.Òóøíîâ. Óïðàâëåíèå òðåõôàçíîé íàãðóçêîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11
Â.Þ.Ñîëîíèí. Êîíñòðóêöèÿ ìîìåíòàëüíîãî èçãîòîâëåíèÿ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ. . . . . . . . . 6-4 Ê.Â.Êîëîìîéöåâ, Þ.Ô.Ðîìàíþê, Ð.Ì.Êîëîìîéöåâà. Ïåðåäïóñêîâèé êîíòðîëü îïîðó
Î.Â.Òèìîøåíêî. Ìàëîãàáàðèòíèé áëîê æèâëåííÿ äëÿ åëåêòðîííèõ ãîäèííèê³â. . . . . . . . 6-6 ³çîëÿö³¿ îáìîòîê ñòàòîðà àñèíõðîííîãî äâèãóíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12
Ñ.Ë.Äóáîâîé. Áëîê ïèòàíèÿ äëÿ “áîëüíîãî” àêêóìóëÿòîðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6 Ñ.Ë.Äóáîâîé . Áåñêîíòàêòíûé èíäèêàòîð ôàçû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13
À.Ìàíüêîâñêèé. Ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ àêêóìóëÿòîðà â òðåõôàçíîå È.Ï.Ñåìåíîâ. Íà ñëó÷àé àâàðèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13
íàïðÿæåíèå 380  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4 Ë.Ä.Áîãîñëàâåö. Èñêàòåëü ñêðûòîé ïðîâîäêè íà ëîãè÷åñêîé ìèêðîñõåìå. . . . . . . . . . . 7-10
Ë.Ä.Áîãîñëàâåö. Áëîê ïèòàíèÿ èç ôèëüìîñêîïà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4 Þ.Áîðîäàòûé. Ïðîâåðêà òèðèñòîðà ÊÓ112À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10
À.Ïî÷òàðèê. Åùå îäíà ñõåìà ïèòàíèÿ ýëåêòðîííûõ ÷àñîâ îò ñåòè. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4 À.Ðèøòóí. Àâòîìàò çàõèñòó êîìï’þòåðà â³ä ïåðåíàïðóã â åëåêòðîìåðåæ³ . . . . . . . . . . 7-11
Î.Â.Òèìîøåíêî. Ðàä³îàìàòîðñüêèé áëîê æèâëåííÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5 Î.Â.Áåëîóñîâ. Òåðìîðåãóëÿòîð äëÿ ìèíè-èíêóáàòîðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-12
Þ.Áîðîäàòûé. Çíàêîìñòâî ñ òðîè÷íîé ñèñòåìîé ñ÷èñëåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5 Â.Ô.ßêîâëåâ. Óïðàâëåíèå ìàãíèòíûì ïóñêàòåëåì îäíîé êíîïêîé. . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13
Â.À.Åðìîëîâ. Óñèëèòåëü ìîùíîñòè ñ òðåìÿ ñîñòîÿíèÿìè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6 Â.Ñàìåëþê. Ïîìåõîóñòîé÷èâûé àêóñòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10
Ä.Ë.Êðîøêî. Ñïîñîá âîññòàíîâëåíèÿ ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8 È.À.Ìàëåíêîâ. Ìîùíûé ñòóïåí÷àòûé ñòàáèëèçàòîð ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ . . . . . . 8-13
Â.Ì.Ñîñíîâñüêèé. Äåÿê³ àñïåêòè êëþ÷îâèõ ïåðåòâîðþâà÷³â 12/220  . . . . . . . . . . . . . . 9-4 Â.Â.Ïåðøèí. Ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè è ñêîðîñòè âðàùåíèÿ îäíîôàçíîãî
Â.Á.Åôèìåíêî. Ïðîñòîé áåñòðàíñôîðìàòîðíûé áëîê ïèòàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5 êîëëåêòîðíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11, 10-10
À.Ã.Çûçþê. Ïðîñòûå ìîùíûå ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6, 10-3 Â.Â.Íîâ³êîâ. Õîëîäèëüíèê ïîïåðåäæàº: äâåðöÿòà ñë³ä çà÷èíèòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12
À.Ã.Çûçþê. Î áëîêå ïèòàíèÿ, îïóáëèêîâàííîì â ÐÀ7, 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5 Î.Íèêèòåíêî. Îïðåäåëèòåëü ïîëÿðíîñòè îáìîòîê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13
Â.Â.Íîâ³êîâ. ²íäèêàö³ÿ âíóòð³øíüî¿ ðîáîòè áëîêà æèâëåííÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6 Ê.Â.Êîëîìîéöåâ. Óñòðîéñòâî óïðàâëåíèÿ îäíîôàçíûì ýëåêòðîäâèãàòåëåì . . . . . . . . . 10-10
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÊÀ Â.Ô.ßêîâëåâ. Óñòðîéñòâî äëÿ çàùèòû òðåõôàçíûõ ïîòðåáèòåëåé . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12
À.È.Ñàïðîíîâ. Óñòðîéñòâî òî÷å÷íîé ñâàðêè ñâîèìè ðóêàìè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Þ.Áîðîäàòûé. Òàê ñîâåðøåííåé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12
È.Í.Ïðîíñêèé. Ðåìîíò ñâàðî÷íîãî àïïàðàòà ÒÄÝ 101Ó2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Ä.À.Øàíäðåíêî. Ñåíñîðíûé âûêëþ÷àòåëü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12
Þ.Ï.Ñàðàæà. ×åòâåðòüâîëíîâàÿ ýëåêòðîñâàðêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 È.Í.Ïðîêñèí. Ïîêà âàñ íåò äîìà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13
À.Òàòàðåíêî. Äîðàáîòêà ñâàðî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà ÒÄÝ-101Ó2 . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 Â.Ãîðîáåö. Ïîèñê íåèñïðàâíîñòåé â êîëëåêòîðíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëÿõ â äîìàøíèõ
Â.Å.Òóøíîâ. Áëîê óïðàâëåíèÿ ñâàðî÷íûì ïîëóàâòîìàòîì 6ÕÃ.367.024. . . . . . . . . . . . . . 7-6 óñëîâèÿõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-25

30 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua Ýëåêòðèê ¹12/2001


ÝËÅÊÐÒÓÐÁÎÐÍÈÎÊÂÀÎÑÒÈ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÆÓÐÍÀËÀ "ÝËÅÊÒÐÈÊ" ÇÀ 2001 ã.


À.Ã.Çûçþê. Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí òèïà ÑÌÐ-1,5 ìîäåëè “Ðèãà-17” . . . . . . . . . . . 11-11 ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Ä.À.Äóþíîâ, À.Â.Ïèæàíêîâ, Ð.Í.Ñâèñòóëà. Ìîäåðíèçèðóåì ïå÷è ÑÀÒ . . . . . . . . . . . . 11-14 Ñ.È.Ïàëàìàðåíêî. Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû è èõ õàðàêòåðèñòèêè . . . . . . . . . . . . . . . 1...12
Þ.Áîðîäàòûé. Îïûò ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîìûøëåííûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé ê áûòîâîé ñåòè . . 12-10 Þ.Áîðîäàòûé. Ïðîäëåíèå ñðîêà ñëóæáû àâòîìîáèëüíûõ è ìîòîöèêëåòíûõ ëàìï . . . . . 3-24
Ï.Áîöóëà. Ñõåìà óïðàâëåíèÿ íàñîñàìè êîòåëüíîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-11 Þ.Áîðîäàòûé. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå “ëàìïî÷êèíîãî” âîïðîñà . . . . . . . . . . . . . . . 3-24
Ê.Â.Êîëîìîéöåâ. Åùå ðàç î âêëþ÷åíèè òðåõôàçíîãî äâèãàòåëÿ â îäíîôàçíóþ ñåòü . . 12-12 Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24
Â.Ô.ßêîâëåâ. Òðåõôàçíûé äâèãàòåëü â îäíîôàçíîé öåïè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Ã.À.Áóðäà. Ïåðåõîäíèê äëÿ ëàìï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26
Þ.Áîðîäàòûé. Òðàíñôîðìàòîðû â ïðàêòèêå ðåìîíòà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Þ.Áîðîäàòûé. Âå÷íàÿ ñïèðàëü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ Î.Ã.Ðàøèòîâ. Ýêîíîìèì ýëåêòðîëàìïî÷êè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-24
Íîâûå ìèêðîñõåìû äëÿ ýëåêòðèêîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13 Þ.Áîðîäàòûé. Ñàìîäåëüíûé àêêóìóëÿòîð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-24
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà ñîåäèíåíèé àâòîìîáèëÿ MAZDA 626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-16 Þ.Áîðîäàòûé. Åùå ðàç î ïèòàíèè ýëåêòðîëàìï ÷åðåç äèîä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-20
Òîêîâûå êëåùè UNITEST ôèðìû Ch.Beha Gmbh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-18 Î.Ã.Ðàøèòîâ. Åùå ðàç îá èñïîëüçîâàíèè ëàìï äíåâíîãî ñâåòà ñ ïåðåãîðåâøèìè
Ïðåîáðàçîâàòåëü ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ ÊÐ1446ÏÍ1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14 íèòÿìè íàêàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-22
Íîâûå öèôðîâûå ìóëüòèìåòðû ôèðìû Mastech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15 À.Ã.Çûçþê. Óñòðîéñòâî ïèòàíèÿ ëàìïû ËÄÖ-30 îò àêêóìóëÿòîðà 12 Â . . . . . . . . . . . . . 9-23
Ï.Ï.Ìàðòûí÷óê. Ïðèáîð ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé òèïà Ö4317.3 . . 2-16 À.Ðèøòóí. Äåÿê³ äóìêè ùîäî ðîáîòè ëþì³íåñöåíòíèõ ñâ³òèëüíèê³â . . . . . . . . . . . . . . . 10-23
Ïðèáîðû äëÿ ýëåêòðèêîâ ôèðìû ÂÅÍÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12 Ï.Í.Áåëèíñêèé. Óñòðîéñòâî äëÿ ïëàâíîãî âêëþ÷åíèÿ ëàìï íàêàëèâàíèÿ. . . . . . . . . . . 12-21
Íîâûå âûïðÿìèòåëüíûå äèîäû áîëüøîé ìîùíîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13 Ñ.Í.Ðàçäîáóäüêî. Ñõåìà ïèòàíèÿ ëþìèíåñöåíòíîé ëàìïû. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-23
Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ êîíòðîëëåðà óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì àâòîìîáèëÿ Í.Ï.Âëàñþê. Î ãàëîãåííûõ ëàìïàõ íàêàëèâàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-24
NISSAN TERRANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16 ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Ëàáîðàòîðíûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14
Ð.Â.Ãîëîâàõà, Ã.À.×àóñîâñêèé, Ä.È.Ëåâèíçîí. Àêóñòè÷åñêèé ýëåêòðîííûé ñèãíàëèçàòîð
Êàáåëüíûé ëîêàòîð è ïðèáîðû äëÿ ñîðòèðîâêè ïðîâîäîâ ôèðìû Ch.Beha.Gmbh,
èçìåðèòåëü åìêîñòè è èíäóêòèâíîñòè ÍÌ8018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15 ñòåïåíè óñòàëîñòè âîäèòåëÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-27
Öèôðîâûå ìóëüòèìåòðû Mastech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16 Â.Ì.Áîñåíêî. Ýëåêòðîïóñêàòåëü äëÿ àâòîìîáèëÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-28
Ìèêðîñõåìà äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûìè áàëëàñòàìè ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï À.Â.Êðàâ÷åíêî. Óñòðîéñòâî ââîäà-âûâîäà ÊÌ1823ÂÂ1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-29
IR21571 ôèðìû International Rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18 Ñ.À.Åëêèí. Ãåíåðàòîð “Ïè-Ïà” â àâòîìîáèëå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24
Ñâåðõìîùíûå îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè ôèðìû Apex Microtechnology . . . . . . . . . . . . 5-15 Ã.Ë.Òåðíîâñêèé, Â.Â.Áîãàòûðåíêî. Öèôðîâîé ñòåíä êîíòðîëÿ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ
Ìîùíûå ÌÎÏ òðàíçèñòîðû ôèðìû Philips Semiconductors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16 àâòîìîáèëüíûõ äàò÷èêîâ-ðàñïðåäåëèòåëåé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26
Cõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ “Øêîäà-Ôåëèöèÿ LX” . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16 Â.Í.Ãóðêèí. Îõðàíà äëÿ âåëîñèïåäà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
Àñèíõðîííûå äâèãàòåëè ìàëîé ìîùíîñòè ñåðèè ÄÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14 Ð.Â.Ãîëîâàõà, Ä.È.Ëåâèíçîí, Ã.À.×àóñîâñêèé. Óñòðîéñòâî êîíòðîëÿ óñòàëîñòè
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ âûñîêîãî óðîâíÿ èíòåãðàöèè ïî ìåòîäîëîãèè Topswitch âîäèòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26
ôèðìû Power Integrations Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15, 7-14, 9-15 Ð.À.Ìàêñèìåíêî. Åëåêòðîííà ñèñòåìà çàïàëåííÿ íà ìîòîöèêë³ ÈÆ-56 . . . . . . . . . . . . 3-27
Ñõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ “Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò GL”. . . . . . . . . . . . . . 6-15 À.Â.Êðàâ÷åíêî. Ýêîíîìàéçåð ïðèíóäèòåëüíîãî õîëîñòîãî õîäà. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-25
Ñõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ ÇÈË 431416/441516 . . . . . . . . . 7-15 Äàéäæåñò ïî àâòîìîáèëüíîé ýëåêòðîíèêå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3...12
Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ òåñòåðà Ö4311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14 Ä.Ë.Êðîøêî. Ýëåêòðîáëîê äëÿ ïîäâåñíîãî ëîäî÷íîãî ìîòîðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24
Ïðèáîðû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ Óðàë 4320-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-16 Â.Ì.Ïàëåé. Ñòåíä äëÿ èñïûòàíèÿ áëîêîâ ýëåêòðîííîãî çàæèãàíèÿ áåíçîïèëû . . 7-25, 9-23,
Ìîùíûå áèïîëÿðíûå òðàíçèñòîðû ñ èçîëèðîâàííûì çàòâîðîì 10-24, 11-26
ôèðìû INTERNATIONAL RECTIFIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-18 Ä.Î.Ðèæèêîâ. Àâòîìîá³ëüíèé ñòðîáîñêîï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ìèêðîñõåìû äðàéâåðîâ ðåëå è ñîëåíîèäîâ ôèðìû ON Semiconductor. . . . . . . . . . . . 9-14 8-30
Ñõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ Ïåæî-405. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16 Ñèñòåìà îõðàíû àâòîìîáèëÿ ñ îïîçíàâàíèåì ïî ãîëîñó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-25
Ìèêðîñõåìû òðèããåðîâ è ðåãèñòðîâ ñ ìîùíûìè âûõîäíûìè äðàéâåðàìè ÏÀÒÅÍÒÍÛÉ ÔÎÍÄ
ôèðìû Texas Instruments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-14 Èíòåðåñíûå óñòðîéñòâà èç ìèðîâîãî ïàòåíòíîãî ôîíäà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2...12
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ôèðìû Power Integrations Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1 Ïàòåíòíûå êóðüåçû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-29
Ñõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ ÃÀÇ-53À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-16 ÄËß ËÞÁÎÇÍÀÒÅËÜÍÛÕ
Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ òåñòåðà Ö4342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-17 Í.Â.Ìèõååâ. Êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü ïðîâîäà äëÿ ýëåêòðîïðîâîäêè è
Ñâåòîäèîäíûå ëàìïû äëÿ ñâåòîôîðîâ ôèðìû Cotco Luminant Device Ltd . . . . . . . . . . 11-15 èçãîòîâèòü ïëàâêèé ïðåäîõðàíèòåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30
Cõåìà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ àâòîìîáèëÿ ÇÈË-5301. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-16 Îá èçìåíåíèè ñîïðîòèâëåíèÿ ïðè íàãðåâå ìåòàëëîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30
Áèïîëÿðíûå òðàíçèñòîðû ñ èçîëèðîâàííûì çàòâîðîì ôèðìû Toshiba . . . . . . . . . . . . 12-14 Èçìåíåíèå ñîïîðòèâëåíèÿ ìåòàëëîâ ïðè äàâëåíèè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29
Cõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ áëîêà ïèòàíèÿ Á1-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16 Èçìåíåíèå óäåëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ìåòàëëîâ ïðè ââåäåíèè ïðèìåñåé . . . . . . . . . . . 4-28
ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ Ýëåêòðè÷åñêàÿ ëàìïà íàêàëèâàíèÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-29
Ë.Ï.Ôîìèíñêèé. Òåïëîãåíåðàòîð Ïîòàïîâà – ðàáîòàþùèé ðåàêòîð õîëîäíîãî  ìèðå êîíäåíñàòîðîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-24
ÿäåðíîãî ñèíòåçà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-18 Î òåìïåðàòóðå ýëåêòðîíàãðåâàòåëåé è âîçìîæíîñòè åå ñíèæåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . 6-27
À.È.Êóëåø. Âåòðîýíåðãåòè÷åñêàÿ óñòàíîâêà äëÿ òåïëèöû. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18 Ðåîñòàò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27
Ñ.Ñåâðèêîâ. Âå÷íûé äâèãàòåëü óæå ñîçäàí? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18 Ýëåêòðè÷åñêèé ãåíåðàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-27
Þ.Áîðîäàòûé. Òðàäèöèîííûå ãèäðîäâèãàòåëè âìåñòî ñóùåñòâóþùèõ. . . . . . . . . . . . . . 3-19 Âîçìîæíà ëè “âå÷íàÿ ëàìïî÷êà”?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-29
Þ.Áîðîäàòûé. Áèîýíåðãåòèêà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20 Âåëè÷èíû ñåòåâîãî íàïðÿæåíèÿ è ÷àñòîòû â ñòðàíàõ ìèðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-24
Áèîìàññà: ÷èñòàÿ ýíåðãèÿ äëÿ áóäóùåãî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21 Þíûì ýëåêòðèêàì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-27, 10-27, 11-28
Ë.Ñ.Äóëüíåâ. Âåòðîýíåðãåòèêà Óêðàèíû - âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . 5-18
Òèïû ñåòåâûõ âèëîê è ðîçåòîê, èñïîëüçóåìûå â ìèðå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-30
Í.Ã.Ìàêàðåíêî, À.Í.Ìàêàðåíêî.Âåòðîâàÿ ïëîòèíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18
Ë.Ï.Ôîìèíñêèé. Îòâåòû íà âîïðîñû ÷èòàòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-18 Êàê âîäà ïðîâîäèò ýëåêòðè÷åñòâî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-29
Þ.Áîðîäàòûé. Ãåîòåðìàëüíûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-18 Çàêîíû ïîäêëþ÷åíèÿ ñîëíå÷íûõ ýëåìåíòîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-30
Â.Â.Âàø. Âåëîñèïåäíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-18 ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ ÞÌÎÐÀ
Ñîëíå÷íûå ýëåìåíòû è ìîäóëè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-18 Ýíåðãåòè÷åñêèå ôàíòàçèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-29
“Ñîëíå÷íûì” ñóäàì - ñåìü ôóòîâ ïîä êèëåì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-18 Ë.Àëåøíèêîâ. Êàê ïîéìàòü óñïåõ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30
ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÈÄÅÈ Ë.Àëåøíèêîâ. “Ýòî íàäî æå!”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-30
Þ.Áîðîäàòûé. Ìîëíèÿ â êàðìàíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-18 Äîñòèæåíèÿ íàøèõ êîëëåã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-30
ÍÎÂÈÍÊÈ ÍÀÓÊÈ È ÒÅÕÍÈÊÈ Îñâåùåíèå âàííîé (èç öèêëà “Íîâûå òåõíîëîãèè”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-29
Advanced Taser - íåñìåðòåëüíîå îðóæèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-19 Ê âîïðîñó î ëàìïî÷êå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-30
ÏÎËÅÌÈÊÀ Ñðåäíåå âðåìÿ, êîòîðîå ó÷åíûé îòäàåò ðàáîòå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-30
Ïèñüìî Þ.Â.Âîëè÷åíêî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-19 Òåîðåòè÷åñêèé ïîäõîä ê ñèñòåìå êëþ÷åé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-30
Îòâåò Í.Ï.Ãîðåéêî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-20 ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ
ÇÀÐßÄ-ÐÀÇÐßÄ Ë.Àëåøíèêîâ. Êóçüìà Êóçüìè÷ ðàññêàçûâàåò... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-29
Í.Ï.Ãîðåéêî. Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂÎÑÒÈ
âåêà ãðÿäóùåãî . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19, 4-22, 5-20, 6-19, 7-21, 8-21, 9-19, 10-19, 11-21 Ëèñò äî ðåäàêö³¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
Â.Ì.Áîñåíêî. Çàðÿäêà ñóõèõ ýëåìåíòîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22 Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-31
Í.Ï.Ãîðåéêî. Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äíÿ ñåãîäíÿøíåãî. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20 Âàëüäåìàð Ïàóëüñåí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-31
À.Ìàíüêîâñêèé. Óñòðîéñòâî ïåðåêëþ÷åíèÿ ñ àâòîìàòè÷åñêèì çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì . . . 3-21 Ïî ñëåäàì ïèñåì â ðåäàêöèþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Â.Ì.Áîñåíêî. Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî “Òóðèñò”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22 Âåðíåð ôîí Ñèìåíñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31
ÐÅÌÎÍÒ Âûñòàâêà “Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ýëåêòðîáîðóäîâàíèå - 2001” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31
Ñîâåòû íà÷èíàþùèì ðåìîíòíèêàì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-19 Ïî ñëåäàì íàøèõ ïóáëèêàöèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
ÝËÅÊÒÐÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ ×àðëüç Ïðîòåóñ Øòåéíìåö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-31
À.Í.Ìàíüêîâñêèé. Ïîëíàÿ àâòîìàòèçàöèÿ óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîíàñîñîì . . . 1-22 Êîíôåðåíöèÿ “Óêðàèíà: ýíåðãåòè÷åñêèé óçåë Åâðîïû” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-31
Â.Ñàìåëþê. Ðåãóëÿòîð ïîòóæíîñò³ äëÿ íàãð³âàëüíèõ ïðèëàä³â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-24 Àíêåòà “Ýëåêòðèêà”: èòîãè 2000 ãîäà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
À.Ðèøòóí. Àâòîìàò çàõèñòó êîìï’þòåðà â³ä ïåðåíàïðóã â åëåêòðîìåðåæ³ . . . . . . . . . . 1-25 Ïÿòàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà ýíåðãåòèêè, ýëåêòðîòåõíèêè è ýëåêòðîíèêè
Ë.Ô.Ëÿñêîâñêèé. Òåðìîðåãóëÿòîð èç...òàéìåðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21 “Ýëêîì Óêðàèíà 2001” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-30
È.Ï.Ñåìåíîâ. Òîêîâîå ðåëå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-21 ªâãåí Îñêàðîâè÷ Ïàòîí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-31
Î.Â.Áåëîóñîâ. Ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð íàïðÿæåíèÿ ñåòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-22 Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà “Ýíåðãîôîðóì “Óêðàèíà - 2001” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29
Þ.Áîðîäàòûé. Êîììóòàöèÿ âîäÿíîãî íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-22 Ìèõàèë Îñèïîâè÷ Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-31
À.Í.Ìàíüêîâñêèé. Ðåãóëÿòîð ìîùíîñòè äëÿ àêòèâíî-èíäóêòèâíîé íàãðóçêè äî 15 êÂò. . 6-21 Ïåðâûé òðàíñàòëàíòè÷åñêèé êàáåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-31
Â.Á.Åôèìåíêî. Íåñêîëüêî ýêâèâàëåíòíûõ ñõåì çàìåíû îïòîòèðèñòîðà ÒÎ125 . . . . . . . 8-22 Â.Ñàìåëþê. Ïèîíåð ýëåêòðîòåõíèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-31
À.Í.Õèëåíêî. Òåðìîðåãóëÿòîð äëÿ èíêóáàòîðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-23 Â.Î.Êó÷åðåíêî. Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Áåíàðäîñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-31
Î.Â.Òèìîøåíêî. Ïðîáíèê åëåêòðèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-23 Êíèæíîå îáîçðåíèå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-30, 11-30, 12-29
Â.Í.Êàïëóí. Óíèâåðñàëüíûé òèðèñòîðíûé ðåãóëÿòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-20 Èðâèíã Ëýíãìþð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-31
Â.Ô.ßêîâëåâ. Ìîìåíòíûé ýëåêòðîïðèâîä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-24 Ãåíèé àâòîìîáèëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-31
À.Ã.Çûçþê. Ìîäåðíèçàöèÿ îììåòðà Ì410701 è íå òîëüêî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-20
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ëîäûãèí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-29

Ýëåêòðèê ¹12/2001 E-mail: electrik@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua 31


Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðåäëàãàåò ÊÍÈÃÀ-ÏÎ×ÒÎÉ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÏ Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð” ïðîâîäèò àêöèþ ïî ïðîäàæå òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû
ïî ñíèæåííûì öåíàì. Öåíû íà èçäàíèÿ ñíèæåíû íà 5–30%. Ñïåøèòå îôîðìèòü çàêàç.
Åñëè ÷èòàòåëåé çàèíòåðåñîâàëî êàêîå-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ èçäàíèé, òî íåîáõîäèìî îôîðìèòü ïî÷òîâûé ïåðåâîä â áëèæàéøåì îòäåëåíèè ñâÿçè ïî àäðåñó: 03110,
ã. Êèåâ-110, à/ÿ 50, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó..  îòðûâíîì òàëîíå áëàíêà ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà ÷åòêî óêàçàòü ñâîé àäðåñ è íàçâàíèå çàêàçûâàåìîé Âàìè êíèãè. Îðãàíèçàöèè
ìîãóò îñóùåñòâèòü ïðîïëàòó ïî á/í ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå: ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî “Ðàäiîàìàòîð”, ð/ñ 26000301361393 â Çàëèçíû÷íîì îòä. ÓêðÏÈÁ ã. Êèåâ,
ÌÔÎ 322153, êîä 22890000. Æäåì Âàøèõ çàêàçîâ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê (044) 271-44-97; 276-11-26; E-mail: val@sea.com.ua. Öåíû óêàçàíû â ãðí. è âêëþ÷àþò ñòîèìîñòü ïåðåñûëêè.
Âñÿ ðàäèîýëåêòðîíèêà Óêðàèíû. Êàòàëîã. 2001 ã., Ê.Ðàä³îàìàòîð , 96 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 Ýíöèêëîïåäèÿ îòå÷. àíòåíí äëÿ êîëëåêò.è èíäèâèä.ïðèåìà Ò è ÐÂ. -Ì.Ñîëîí ,256ñ,2001ã. . . . . . . . 16.00
Âõîäíûå è âûõîäíûå ïàðàìåòðû áûòîâîé ðàäèîýëåêòð. àïïàð.. Øòåéåðò Ë.À.-Ì.:ÐèÑ, 80ñ.. . . . . . . . 5.00 Êîïèðîâàëüíàÿ òåõíèêà . Áîáðîâ À.Â., Ì. - "ÄÌÊ" 2000 ã., 184 ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ âèäåîìàãíèòîôîíîâ è âèäåîïëååðîâ .Âèíîãðàäîâ Â.À. - Ñ.-Ï. ÍèÒ . . . . . . . . . . . 24.00 Ìåòàëëîèñêàòåëè äëÿ ïîèñêà êëàäîâ è ðåëèêâèé.-Ì.ÐèÑ,2000 ã.,192ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ âèäåîìàãíèòîôîíîâ . Ýíöèêëîï.çàðóá.ÂÌ . ÍèÒ,2001ã, 254ñ.À4+ñõ. . . . . . . . . . . 36.00 Ýëåêòðîíèêà äîìà è â ñàäó . Ñèäîðîâ È.Í. - Ì. "Ðàäèîñîôò ", 2001 ã. 144 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíîáëîêîâ è òåëåâèçîðîâ. Ëóêèí Í.Â.-Ì.:Ñîëîí,.-136ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 Ýëåêòðîííûå êîäîâûå çàìêè .-Ñ.-Ï."Ïîëèãîí" 2000ã., 296 ñòð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìîíèòîðîâ. Êó÷åðîâ Ä.Ï.- Ñ.-Ï.,ÍèÒ ,2001 ã.,240ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Ïðàêòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè àíòåíí . Ãðèãîðîâ È.Í. ÄÌÊ 2000 ã. 352 ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00
Çàðóáåæ. ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâë. ñèëîâûì îáîðóä.. Âûï. 15. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 288 ñ. . . . . . . . . . . . 24.00 Cïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå è òåëåâèçèîííûå àíòåííû "Ïîëûìÿ" Ìèíñê 1999 ã. 256 ñ. . . . . . . . . . . . . 17.00
Ìèêðîêîíòðîëëåðû äëÿ âèäåî- è ðàäèîòåõíèêè . Âûï. 18. Ñïð.-Ì.Äîäåêà , 208 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå çåðêàëüíûå àíòåííû Ãîñòåâ Â.È. -Ê.,Ðàäèîàìàòîð 1999 ã. 320ñ. . . . . . . . . . 18.00
Ìèêðîñõåìû áëîêîâ öâåòíîñòè èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.-Ì.:Ñîëîí,.-207ñ.. . . . . . . . . . . . . . 24.00 Ðàäèîëþáèòåëüñêèé High-End.,"Ðàä³îàìàòîð", 1999,-120ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ èìïîðòíûõ âèäåîìàãíèòîôîíîâ. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà,.-297ñ.. . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå óñèëèòåëè è ðàäèîïðèåìíèêè.Ñõåìû è ðåìîíò. 2000 ã. 212ñ.À4 . . . . 34.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð. èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ. Âûï. 1,4. Ñïðàâî÷íèêè.-Ì.:Äîäåêà . . . . . . . . . . ïî 24.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.2. Ñõåìîò.íà ÌÎÏ ìèêð.,ïðèñò ê òåë.è äð. Ì.Ñîëîí.,224 ñ. . . 17.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ òåëåâèäåíèÿ è âèäåîòåõíèêè. Âûï.2. Ñïðàâî÷íèê.-Ì.:Äîäåêà, 304ñ. . . . . . . . . . . . . 24.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.3. Äîì. àâò.,ïðèñò.ê òåëåô.,îõð.óñ…Ì.Ñîëîí,2000.,240 ñ. . . . 18.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ àóäèî è ðàäèîàïïàðàòóðû. Âûï.3,17. Ñïð.-Ì. Äîäåêà , 2001ã.ïî 288 ñ.. . . . . . . . ïî 24.00 Ðàäèîëþáèòåëÿì ïîëåçíûå ñõåìû.Êí.4. Ýëåêòð. â áûòó.internet äëÿ ðàäèîëþá è äð.,2001ã.240ñ.. . . 17.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâð.èìïîðòí.òåëåôîíîâ. Âûï.6,10 Ñïðàâî÷íèêè.-Ì. Äîäåêà ,ïî 288ñ. . . . . . . . ïî 24.00 Àáîíåíòñêèå òåðìèíàëû è êîìïüþòåðíàÿ òåëåôîíèÿ . Ýêî-Òðåíäç,. -236 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ ñîâðåì.èìïîðòííîé àâòîýëåêòðîíèêè . Âûï.8. Ñïð. ,1999 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ÀÒÌ : òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ ñîçäàíèÿ ñåòåé . Íàçàðîâ À. Í. - Ì.: Ã.-Ë.-Òåëåêîì ,2001ã. 376 ñ. . . . . . 49.00
Ìèêðîñõåìû ñîâðåì. çàðóá. óñèëèòåëåé íèçêîé ÷àñòîòû .Âûï.7. Ñïð. , 2000 ã.-288 ñ.. . . . . . . . . . . . . 24.00 IP - Òåëåôîíèÿ . Ãîëüäøòåéí Á.Ñ., Ïèí÷óê À.Â., Ñóõîâèöêèé À.Ë. - Ì.: ÐèÑ , 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . 66.00
Ìèêðîñõåìû ñîâð. çàðóá. óñèëèòåëåé íèçêîé ÷àñòîòû-2. Âûï.9. Ñïð. , 2000 ã.-288 ñ. . . . . . . . . . . . . . 24.00 ISDN È FRAME RELAY:òåõíîëîãèÿ è ïðàêòèêà èçìåðåíèé.È.Ã.Áàêëàíîâ.-Ì.:Ýêî-Òðåíäç,1999 . . . . . 41.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè.-Ì.:ÄÎÄÅÊÀ, 1999, -288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Frame Relay . Ìåæñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå. Òåëåêîì , 320ñ. 2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Ìèêðîñõåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè-2 . Ì. Äîäåêà , 2000 ã. -288 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Êîðïîðàòèâíûå ñåòè ñâÿçè . Èâàíîâà Ò. - Ì.Ýêî-Òðåíäç , 284ñ., 2001ã., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00
Ìèêðîñõåìû ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ ."Ðåìîíò" ¹33 Ì.;Ñîëîí , .208 ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 Ñèñòåìû ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè . Ñîëîâüåâ À.À.-Ì. Ýêî-Òðåíäç , 2000 ã.- 270 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00
Óñòðîéñòâà íà ìèêðîñõåìàõ. Áèðþêîâ Ñ.-Ì.: Ñîëîí-Ð,.-192ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 Òåõíîëîãèè èçìåðåíèÿ ïåðâè÷. ñåòè ×.1. Ñèñòåìû Å1, ÐDH, SDH. È.Ã.Áàêëàíîâ. M.; Ý-Ò. . . . . . . . . . 34.00
Öèôðîâûå ÊÌÎÏ ìèêðîñõåìû . Ïàðòàëà Î.Í. - ÍèÒ, 2001 ã., 400 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 Òåõíîëîãèè èçìåð ïåðâè÷ ñåòè. ×.2. Ñèñòåìû ñèíõðîíèçàöèè ,Â-ISDN,ATM.,Áàêëàíîâ. Ì.; Ý-Ò. . . . . 34.00
Èíòåãð. ìèêðîñõåìû. Ïåðñïåêòèâíûå èçäåëèÿ. Âûï 1,2,3 -Ì:Äîäåêà,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 7.00 Âîëîêîííàÿ îïòèêà:êîìïîíåíòû,ñèñòåìû ïåðåäà÷è,èçìåðåíèÿ.À.Á.Èâàíîâ.-Ì.:ÑÑ.-99.-672 ñ. . . . . . 94.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê565-Ê599 , Ì."Ðàäèîñîôò", 544 ñ.. . . . . . . . . . . . . 29.00 Âîëîêîííî îïòè÷åñêèå ñåòè . Óáàéäóëàåâ Ð.Ð. - Ì.Ýêî-Òðåíäç , 270 ñ., 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê700-1043 , Ì."Ðàäèîñîôò".2000ã. . . . . . . . . . . . . . 29.00 Ñîâðåì. âîëîêîííî-îïòè÷. ñèñòåìû ïåðåäà÷è. Àïïàðàòóðà è ýëåìåíòû.Ñêëÿðîâ Î.2001ã.,240ñ. . . . 19.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê1044-1142 , Ì."Ðàäèîñîôò".2000ã. . . . . . . . . . . . . 29.00 Èíòåëëåêòóàëüíûå ñåòè . Á.Ãîëüäøòåéí è äð. Ì.ÐèÑ. 2000ã.,500 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. ÊÌ1144-1500 , Ì."Ðàäèîñîôò".2000ã. . . . . . . . . . . 29.00 Èíòåëëåêòóàëüíûå ñåòè ñâÿçè. Á.Ëèõöèíäåð.:Ì.Ýêî-Òðåíäç, 2000ã., 206ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. ÊÁ1502-1563 , Ì."Ðàäèîñîôò".2001ã. . . . . . . . . . . . 29.00 Ìåòîäû èçìåðåíèé â ñèñòåìàõ ñâÿçè.È.Ã. Áàêëàíîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê1564-1814 , Ì."Ðàäèîñîôò".2001ã. . . . . . . . . . . . . 29.00 Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü 3-ãî ïîêîëåíèÿ . Ë.Ì.Íåâäÿåâ . -Ìîáèëüíûå êîììóíèêàöèè.,208 ñ.,2000ã. . . . . . . . 29.00
Èíòåãðàëüíûå ìèêðîñõ. è èõ çàðóá.àíàëîãè. Ñåð. Ê1815-6501 , Ì."Ðàäèîñîôò".2001ã. . . . . . . . . . . . . 29.00 Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü è òåëåêîììóíèêàöèè.Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê.. -Ê.:Ìàðêî Ïàê.,192ñ.,2001ã. . . . . . . . . 20.00
Çàðóáåæ. òðàíçèñòîðû, äèîäû. 1N……6000: Ñïðàâî÷íèê.-Ê.: ÍèÒ, 644 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 Ïåéäæèíãîâàÿ ñâÿçü .À.Ñîëîâüåâ .Ýêî-Òðåíäç,288ñ.,2000ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
Çàðóáåæ.òðàíçèñòîðû è èõ àíàëîãè., Ñïðàâ. ò.1,ò.2,ò.3,ò.4,ò.5., Ì.Ðàäèîñîôò, 2001ã. . . . . . . . . . . ïî 33.00 Ïåðñïåêòèâíûå ðûíêè ìîáèëüíîé ñâÿçè . Þ.Ì.Ãîðíîñòàåâ, Ì.:Ñâÿçü è áèçíåñ. 214ñ. À4. . . . . . . . . . 34.00
Çàðóáåæ.äèîäû è èõ àíàëîãè.,Õðóëåâ À.. Ñïðàâ. ò.1,ò.2.,ò.3,ò.4,ò.5,ò.6. Ì. "Ðàäèîñîôò", . . . . . . . . ïî 39.00 Ýíöèêëîïåäèÿ ìîáèëüíîé ñâÿçè . À.Ì.Ìóõèí , Ñ.-Ï.ÍèÒ ,2001ã.,240 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00
Çàðóáåæíûå ìèêðîïðîöåññîðû è èõ àíàëîãè.Ñïðàâ.ò.1,ò.2,ò3,ò.4. Ì."Ðàäèîñîôò",ïî 576ñ.2001ã. ïî 36.00 Ñåòè ïîäâèæíîé ñâÿçè . Â.Ã.Êîðòàøåâñêèé , Ì.-Ýêî-Òðåíäç , 2001ã.,302 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Çàðóáåæíûå àíàëîãîâûå ìèêðîñõåìû è èõ àíàëîãè.Ñïðàâ.ò.1,2,3,4,5,6,7,8.Ì.Ðàäèîñîôò 2000ã. ïî 34.00 Ñðåäñòâà ñâÿçè äëÿ "ïîñëåäíåé ìèëè" .Î.Äåíèñüåâà .- Ýêî-Òðåíäç , 2000ã. 137ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . 34.00
Îïòîýëåêòð.ïðèáîðû è èõ çàðóá. àíàëîãè,ò.1,ò.2,ò.3.,Ì.Ðàäèîñîôò.,560ñ.,544ñ.,512ñ. . . . . . . . . . . ïî 29.00 Îáùåêàíàëüíàÿ ñèñòåìà ñèãíàëèçàöèè N7. Â.À. Ðîñëÿêîâ. -Ì.: Ýêî-Òðåíäç,1999.. . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðèáîðû . Ñïðàâî÷íèê . Ïåðåëüìàí Á.Ë. Ì.:Ìèêðîòåõ , 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . 19.00 Îòêðûòûå ñòàíäàðòû öèôðîâîé òðàíêèíãîâîé ñâÿçè À.Ì.Îâ÷èííèêîâ ,-Ì.;Ñâ è Á. 2000ã. . . . . . . . . . 34.00
Ñîäåðæàíèå äðàãìåòàëëîâ â ðàäèîýëåìåíòàõ. Ñïðàâî÷íèê-Ì.:Ð/áèáëèîò, 156 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 Ýëåêòðîòåõíèêà.Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ.Ïðèìåðû.Çàäà÷è. Èâàíîâ È. -Ì."Ëàíü" .. . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00
Ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ðàçðàáîòêå è îòëàäêå ýëåêòðîííûõ ñõåì.Êëîä Ãàëëå.:ÄÌÊ,2001ã., 208ñ. . . . . 22.00 Ìàãíèòíûå êàðòû è ÏÊ.Óñ-âà.ñ÷èòûâàíèÿ,äåêîäèðîâ.,çèïèñè.Ïàòðèê Ãåëëü-Ì.:ÄÌÊ 2001ã. . . . . . . . 18.00
Âèäåîêàìåðû . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ , 2000 ã.,192 ñ. + ñõåìû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Êîìïüþòåð, ÒÂ è çäîðîâüå. Ïàâëåíêî À.Ð. -152 ñ.,Ê.: "Îñíîâà". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Âèäåîêàìåðû . Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå .Âûï. 13. Êîðîëåâ À.-Ì. "ÄÌÊ". 2000 ã.,248 ñ.À4 . . . . . . . . . 42.00 Ñîâðåìåííûå ìèêðîïðîöåññîðû . Â.Â.Êîðíååâ . Èçä.2-å.-Ì.Íèëîäæ,2000 ã., 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . 32.00
Èìïóëüñíûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ÂÌ .Âèíîãðàäîâ Â.À. ÍèÒ,2000 ã. - 192 ñ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 Ìèêðîêîíòðîëëåðû ñåìåéñòâà Z86. Ðóêîâîäñòâî ïðîãðàììèñòà-Ì.: ÄÎÄÝÊÀ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00
Èìïóëüñíûå áëîêè ïèòàíèÿ äëÿ IBM PC . â.22 , Êóëè÷êîâ À.Â. ÄÌÊ , 2000 ã. -120 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . 29.00 OrCAD 7.0…9.0 ïðîåêòèðîâàíèå ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïå÷àòíûõ ïëàò. 2001 ã., 446ñ. . . . . . . . . 39.00
Âèäåîìàãíèòîôîíû ñåðèè ÂÌ.Èçä. 2-å äîðàá è äîï. ßíêîâñêèé Ñ. ÍèÒ., 2000ã.-272ñ.À4+ñõ. . . . . . . . 34.00 Word 7 äëÿ Windows 95. Ñïðàâî÷íèê. Ðóäè Êîñò-Ì.:Áèíîì, -590ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Ðåìîíò çàðóáóæ. ìîíèòîðîâ (âûï.27). Äîí÷åíêî À.- Ì. Ñîëîí . 2000ã.,216 ñ.À4. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 Îïòèìèçàöèÿ Windows 95. Óàòò Àëëåí Ë-Ì.:ÄèàÑîôò, 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ðåìîíò çàðóáåæíûõ ïðèíòåðîâ (âûï.31). Ïëàòîíîâ Þ. Ì.:Ñîëîí . 2000 ã.,272 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . 37.00 Ïðîãðàììèðîâàíèå â ñðåäå DELFI 2,0 . Ê.Ñóðêîâ , - 640 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ (âûï.35). Ëåïàåâ Ä . À . Ì.:Ñîëîí . 2000 ã., 432 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Acrobat 3.0.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ðåìîíò èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (âûï.42).Êóëèêîâ Â.Ã.Ñîëîí.2000 ã.,184 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Ilustrator 7.0.-Ì.:ÊÓáÊ, 420ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ýíöèêëîïåäèÿ ðàäèîëþáèòåëÿ. Ïåñòðèêîâ Â.Ì.- ÍèÒ 200ã., 368ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe PageMaker 6.5.-Ì.:ÊÓáÊ, -420ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Ýíöèêëîïåäèÿ òåëåìàñòåðà. Ïàíêîâ Ä.Â.-Ê. ÍèÒ, 2000ã.-544 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ Adobe Photoshop 4.0.-Ì.:ÊÓáÊ, .-280ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00
Áëîêè ïèòàíèÿ òåëåâèçîðîâ .ßíêîâñêèé Ñ.Ì. -Ñ.Ï.-ÍèÒ , 2001 ã.- 224ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Àdobe.Âîïðîñû è îòâåòû.-Ì.;ÊÓÁÊ, .-704 c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00
Áëîêè ïèòàíèÿ ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ. Ðîäèí À.Â. -Ì.:Ñîëîí . 2001 ã. 216ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 QuarkXPress 4.Ïîëíîñòüþ.-Ì.;Ðàäèîñîôò ,1998 ã.712 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00
ÃÈÑ - ïîìîùíèê òåëåìàñòåðà . Ãàïëè÷óê Ë.Ñ. - Ê. "Ðàäèîàìàòîð" 160 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ ÑÓÁÄ . Ðóáåí Àõàÿí .- Ïèòåð , 704 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Ïðèñòàâêè PAL â ñåðèéíûõ öâåòíûõ òåëåâèçîðàõ. Õîõëîâ Á.H.-ÐèÑ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ Ñîrel DRAW 6 . Ì . Ìýòüþç . - Ïèòåð , 736 ñ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00
Çàðóáåæíûå ÖÒÂ ñ öèôð.îáðàáîò.è óïðàâë. "AIVA". Óñòðîéñòâî.Îáñëóæ.Ðåìîíò.158ñ.+ñõ.. . . . . . . . 15.00 Èíôîðìàòèêà 2001 . Àëåêñååâ À.Ï. - Ì.:Ñîëîí , 2001 ã., 368 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
Cåðâèñíûå ðåæèìû òåëåâèçîðîâ . Âèíîãðàäîâ Â.À. - "ÍèÒ" 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 Ìîäåìû , Èíòåðíåò , Å-Ìà³l è âñå îñòàëüíîå . Ïîòàïêèí À. - Ì.: Äåññ-Êîì , 2001 ã., 304ñ. . . . . . . . . . 29.00
Cåðâèñíûå ðåæèìû òåëåâèçîðîâ - 2 .Âèíîãðàäîâ Â.À.- ÍèÒ 2001ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 Õàêåðû , âçëîìùèêè è äðóãèå èíôîðìàöèîííûå óáèéöû . Ëåîíòüåâ Á. 192 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Ñîâðåì. çàðóá. öâåòíûå TV: âèäåîïðîöåññîðû è äåêîäåðû öâåòí. À.Å.Ïåñêèí., 228ñ.À4 . . . . . . . . . . 19.00 "×àñòîòû äëÿ ëþáèòåëüñêîé ðàäèîñâÿçè" Áëîêíîò-Ê.:Ðàäiîàìàòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
Ñòðî÷íûå òðàíñôîðìàòîðû çàðóáåæ. òåëåâèçîðîâ. Âûï.24. Ìîðîçîâ. È.À.-Ì.: Ñîëîí, 1999 . . . . . . 18.00 "Ðàäèîêîìïîíåíòû" æóðíàë ¹ 2,3/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïî 5.00
Òåëåâèçèîííûå ïðîöåññîðû óïðàâëåíèÿ . Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë.-Ñ.Ï.:ÍèÒ , 2001 ã. 448 ñ. . . . . . . . . . 33.00 "Èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû" . Êàòàëîã 2001 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Òåëåâèçèîííûå ìèêðîñõåìû PHILIPS. Êíèãà 1. Ïîíàìàðåíêî À.À.-Ì.:Ñîëîí, -180ñ. . . . . . . . . . . . . . . 12.00 "Ïàÿëüíîå îáîðóäîâàíèå è èíñòðóìåíò". Êàòàëîã 2000-2001 ã.ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Ìîäåðíèçàöèÿ òåëåâèçîðîâ 3…5ÓÑÖÒ. Ïàøêåâè÷ Ë.Ï. ÍèÒ., 2001 ã. 316 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 ÑD-R "3 â 1" - ("ÐÀ"+"Ýëåêòðèê"+"Êîíñòðóêòîð") 2000ã.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00
Óñîâåðøåíñòâîâàíèå òåëåâèçîðîâ 3…5ÓÑÖÒ .Ðóáàíèê Â. ÍèÒ., 2000 ã.288ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 CD-R "4 â 1" - ("ÐÀ"+"Ýëåêòðèê"+"Êîíñòðóêòîð") 2000ã.+ "ÐÀ"1999ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00
Óðîêè òåëåìàñòåðà. Óñ. è ðåìîíò çàðóá. ÖÒÂ ×.2. Âèíîãðàäîâ Â.-Ñ.-Ï.: Êîðîíà, 2000ã.-400ñ . . . . . . 32.00
Öèôðîâîå òåëåâèäåíèå . Ìàìàåâ Í.Ñ.- Ì.Òåëåêîì , 2001 ã.,180 ñòð.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00
Öèôðîâàÿ ýëåêòðîíèêà . Ïàðòàëà Î.Í., ÍèÒ, 2000 ã. - 208 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé è ðàñïðîñòðàíèòåëåé æóðíàëà
Öâåòîâàÿ è êîäîâàÿ ìàðêèðîâêà ðàäèîýëåêòð. êîìïîí. Íåñòåðåíêî È.È.,Ñîëîí,2001ã.,128ñ. . . . . . . 13.00 Ê ðàñïðîñòðàíåíèþ æóðíàëà ïðèãëàøàþòñÿ çà- Ïðåäîïëàòó ïðîèçâîäèòü ïî àäðåñó: 03110, Êèåâ-
Ìàðêèðîâêà ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ . Áîëåå 4000 SMD êîäîâ . "Äîäýêà" . 160 ñ .. . . . . . . . . . . . . . 12.00 èíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè è ÷àñòíûå ðàñïðîñò- 110, à/ÿ 50, Ìîòîðíîìó Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó.
Ìàðêèðîâêà è îáîçíà÷åíèå ðàäèîýëåìåíòîâ . Ìóêîñååâ Â.Â., Ì.-ÃË-Òåëåêîì,2001ã.,352 ñ. . . . . . . . 23.00 ðàíèòåëè.  ðåäàêöèè íà 31.12.2001 ã. èìåþòñÿ â íàëè÷èè
Ñïðàâî÷íèê: Ðàäèîêîìïîíåíòû è ìàòåðèàëû. Ïàðòàëà Î.Í.-Ê.: Ðàäiîàìàòîð,1998 ã.736ñ. . . . . . . . . 19.00 Âàøè ïðåäëîæåíèÿ ðåäàêöèÿ îæèäàåò ïî òåë. æóðíàëû “Ðàäiîàìàòîð” ïðîøëûõ âûïóñêîâ:
Îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè è êîìïàðàòîðû . Ñïðàâî÷íèê .- Ì.: ÄÎÄÝÊÀ , 2001 ã., 560 ñ.À4. . . . . . . . . 44.00 (044) 271-44-97, 276-11-26 èëè ïî àäðåñó ðåäàêöèè: ¹ 3,4,5,6,8,9,10,11 çà 1994 ã.
Ñïðàâî÷íèê ýëåêòðèêà. Êèñàðèìîâ Ð.À. -Ì. Ðàäèîñîôò , 1999 ã. 320 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 Óêðàèíà, 03110, Êèåâ-110, à/ÿ 50. Êîììåð÷åñêîìó ¹ 2,4,5,10,11,12 çà 1995 ã.
Ñèëîâàÿ ýëåêòðîíèêà äëÿ ëþáèò. è ïðîôåññèîíàëîâ.Ñåìåíîâ Á.Þ.-Ì.:Ñîëîí,2001ã..336ñ. . . . . . . . 19.00 äèðåêòîðó. ¹ 1,3,4,5,6,7 çà 1996 ã.
Àòëàñ àóäèîêàññåò îò AGFA äî YASHIMI . Ñóõîâ Í.Å., Ê.:"Ðàäèîàìàòîð", 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 Âíèìàíèå! Íîìåðà åæåìåñÿ÷íûõ æóðíàëîâ ¹ 4,6 çà 1997 ã.
Àâòîìàãíèòîëû. Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå. Âûï.14.Êóëèêîâ Ã.Â.-Ì. ÄÌÊ, 2000 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.00 “Ðàäiîàìàòîð-Êîíñòðóêòîð” (ïîäïèñíîé èí- ¹ 2,4,5,6,7,10 çà 1998 ã.
Ðåìîíò ìóçûêàëüíûõ öåíòðîâ. Âûï. 48. Êóëèêîâ Ã.Â. - Ì.: ÄÌÊ, 2001 ã., 184 ñ. À4 . . . . . . . . . . . . . . . 33.00 äåêñ 22898) è “Ðàäiîàìàòîð-Ýëåêòðèê” (ïîäïèñ- ¹ 3,4,5,7,8,9,10,11,12 çà 1999 ã.
Ðåìîíò ìóçûêàëüíûõ öåíòðîâ . Âûï . 51 . Êóëè÷êîâ À.Â. - Ì.: ÄÌÊ , 2001 ã.,224 ñ.À4 . . . . . . . . . . . . . 34.00 íîé èíäåêñ 22901) ÷èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè ïî ïî÷- ¹ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 2000 ã.
Êîìïàêò-äèñêè è CD óñòðîéñòâà.Ïðèíöèïû çàïèñè,âîñïðîèçâåä. Íèêîëèí Â.À.., 112 ñ. . . . . . . . . . . . . 9.00 òå. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà ñ ó÷åòîì ïåðåñûë- ¹ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 2001 ã.
Ðåìîíò è ðåãóëèðîâêà CD-ïðîèãðûâàòåëåé.Çàðóá.ýëåêòðîíèêà. Àâðàìåíêî Þ.Ô.160ñ.À4+ñõ. . . . . . 23.00 êè ïî Óêðàèíå – 5 ãðí., äðóãèå ñòðàíû ÑÍà – 1,2 Äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ÷åðåç îòäåëåíèÿ ñâÿçè ïî êà-
Ñõåìîòåõíèêà ïðîèãðûâàòåëåé êîìïàêò-äèñêîâ. Àâðàìåíêî Þ.Ô., 128ñ.A4 + ñõåìû. . . . . . . . . . . . . 29.00 ó.å. ïî êóðñó Íàöáàíêà. òàëîãàì àãåíòñòâ «Óêðïî÷òà» è «Ðîñïå÷àòü» íàø
Öâåòîìóçûêàëüíûå óñòàíîâêè-Jeux de luiere. -Ì.ÄÌÊ Ïðåññ , 2000 ã., 256 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00  ðåäàêöèè íà 31.12.2001 ã. èìåþòñÿ â íàëè÷èè ïîäïèñíîé èíäåêñ 74435. ÏÎÌÍÈÒÅ, ïîäïèñíàÿ
Ýêâàëàéçåðû.Ýôôåêòû îáúåìíîãî çâó÷àíèÿ . Ëþáèò. ñõåìû . Õàëîÿí À.À.-Ì:Ðàäèîñîôò 2001ã. . . 24.00 æóðíàëû ïðîøëûõ âûïóñêîâ: ñòîèìîñòü – íèæå ïåðåñûëî÷íîé!
Àîíû,ïðèñòàâêè,ìèêðî- ÀÒÑ. Ñðåäñòâî áåçîïàñíîñòè..-Ì.:Àêèì.,.-125ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 “Ýëåêòðèê” ¹8,9 çà 2000 ã., ¹1,3,4,5, Ñïèñîê ðàñïðîñòðàíèòåëåé
Çàðóá. ðåçèäåíòíûå ðàäèîòåëåôîíû . Áðóñêèí Â.ß., Èçä.2-å, ïåðåð. è äîï. 2000 ã.176ñ.À4+ñõ. . . . . 24.00 6,7,8,9,10,11,12 çà 2001 ã.
Ðàäèîòåëåôîíû . Îñíîâû ñõåìîò. ñåðòèôèöèð. ðàäèîòåë..Êàìåíåöêèé Ì.-ÍèÒ 2000ã.256 ñ.+ ñõ. . . 32.00 “Êîíñòðóêòî𔠹3,4,5,6,7-8,9-10,11-12 çà 2000 ã., 1. Êèåâ, óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 3, ê.2
Ïðàêòè÷åñêàÿ òåëåôîíèÿ . Áàëàõíè÷åâ È . Í . - Ì . ÄÌÊ, 1999 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 ¹1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 çà 2001 ã. ÄÏ “Èçäàòåëüñòâî”Ðàäiîàìàòîð”,
Ðåìîíò ðàäèîòåëåôîíîâ "SENAO è VOYAGER". Ñàä÷åíêîâ Ä.À. -Ì.Ñîëîí,178 ñ.À4 + ñõ. . . . . . . . . . 28.00 ×èòàòåëè ìîãóò ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìîå êîëè÷å- ò.276-11-26.
Ñõåìîòåõíèêà àâòîîòâåò÷èêîâ. Çàðóáåæ. ýëåêòðîíèêà. Áðóñêèí Â.ß.-Ê.: ͳò, 176 ñ.À4+ñõ. . . . . . . . 19.00 ñòâî æóðíàëîâ, ñäåëàâ ïðåäîïëàòó ïî÷òîâûì ïåðå- 2. Ìîñêâà, óë.Ïðîôñîþçíàÿ, ä.83, êîðï.3,
âîäîì ñ ÷åòêèì óêàçàíèåì çàêàçûâàåìûõ íîìåðîâ îô.311. Ôèðìà “ÑÝÀ-Ýëåêòðîíèêñ”,
Òåëåôîííûå ñåòè è àïïàðàòû. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. -Ê.: ÍiT, 184 ñ.À4+ñõ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 ò.334-71-36
Òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîðÿêèí-×åðíÿê Ñ.Ë. Èçä. 2-å äîï.-Ê.: Í ³ ò, 2000, 448 ñ.. . . . . . . . 29.00 æóðíàëà è ãîäà èçäàíèÿ. Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìï- 3. Êèåâ, óë. Óøèíñêîãî, 4,
Ýëåêòðîííûå òåëåôîííûå àïïàðàòû îò À äî ß. Êîòåíêî Ë.ß., Áðåâäà À.Ì.-K.: ÍèÒ, 2000 ã. . . . . . . . 34.00 ëÿðà æóðíàëà “Ðàäiîàìàòîð” ñ ó÷åòîì ïåðåñûëêè ïî «Ðàäèîðûíîê», òîðãîâîå ìåñòî 52,53.
Ñïðàâî÷í. ïî óñòðîéñòâó è ðåìîíòó òåëåô.àïïàðàòîâ çàðóá. è îòå÷. ïðîèçâ-âà:ÄÌÊ , 208 c. . . . . . . 15.00 Óêðàèíå ñîñòàâëÿåò: 1994–1998 ãã.–3 ãðí., 1999, 4. Ïîäïèñíîå àãåíñòâî “KSS”. Ïîäïèñêà
Ðàäèîëþáèò. êîíñòðóêöèè â ñèñò. êîíòðîëÿ è çàùèòû .Âèíîãðàäîâ Þ.ÑÎËÎÍ,2001ã.,192ñ. . . . . . . . 14.00 2000 ã. – 5 ãðí., 2001 ã. – 7 ãðí. Äëÿ æèòåëåé è äîñòàâêà ïî Óêðàèíå. ò. (044) 464-0220
Îõðàííûå óñ-âà äëÿ äîìà è îôèñà.Àíäðèàíîâ Â.-Ñ-Ïá."Ïîëèãîí",2000ã.,312 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00 Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ: 1994–1998 ãã.–1 ó.å, 5. Äîíåöê-55, óë. Àðòåìà, 84,
Çàùèòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îò óãîíà è êðàæ. Äèêàðåâ Â.È. 2000ã.,320ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 1999, 2000 ã.– 1 ó.å., 2001 ã.– 1,7 ó.å. ïî êóðñó ÎÎÎ ÍÏÏ “Èäåÿ”
ÊÂ-ïðèåìíèê ìèðîâîãî óðîâíÿ Êóëüñêèé À.Ë. -Ê.:HèÒ , 2000 ã. 352ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 Íàöáàíêà. 6. Îäåññà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ðàäèîðûíîê
CÈ-ÁÈ ñâÿçü,äîçèìåòðèÿ,ÈÊ òåõíèêà,ýëåêòðîí.ïðèáîðû,ñð-âà ñâÿçè. Þ.Âèíîãðàäîâ,2000ã. . . . . . . 16.00 Íàëîæåííûì ïëàòåæîì ðåäàêöèÿ æóðíàëû è “Ëåòó÷èé Ãîëëàíäåö”, êîíòåéíåð çà êðóãîì.
êíèãè íå âûñûëàåò!
 ïîìîùü ëþáèòåëþ ÑÈ-ÁÈ ðàäèîñâ.Àíòåííû.Ñàìîä. óñ-âà. Ñïð. èíôîðì.Ì.Ñîëîí,2000ã. . . . . . . . 14.00 Âíèìàíèå! Öåíû ïðè íàëè÷èè ëèòåðàòóðû äåéñòâè- 7. ã. Êðèâîé Ðîã, óë. Êîñèîðà,10
Òåëåâèçèîííûå àíòåííû ñâîèìè ðóêàìè . Ñèäîðîâ È.Í., Ñ.-Ï.,"Ïîëèãîí" 2000 ã. 320 ñ. . . . . . . . . . . . 16.00 òåëüíû äî 31 ÿíâàðÿ 2002 ã. Òîðãîâàÿ Òî÷êà.

Вам также может понравиться