Вы находитесь на странице: 1из 35

Handbook on Sea Safety for Small Scale Fishermen

Written by
John Swamy

Translated by
Ubald Xavier

Design and layout by


C.RAravindan

Published by
South Indian Federation ofFishermen Societies (SIFFS)
for theTamil Nadu Sea Safety Project

Funded by
Rural Development and Panchayat Raj Department, Government ofTamil Nadu
underAsian Development Bank's Tsunami Emergency Assistance Project.

Printed at

G.K Printers, Kochi

© SIFFS 2008

^"**\

SIFFS
Web site: www.seasafetysouthasia.org
seJi
4T

Qa=LULL|Lb L6(&uT(5ur7as(6i5ai<arr<ajr

«6BTrru5) ^eu£Fr/«rrso a_«5efi1^ ^lili_ib

asarra etisnns£\ icppib ssurmlilggianir)


^Ijr5)(ipa;ir>
LDCTfl^@eo njrrffirfa 6umn&$&>(&) (LpeiyrscTGrj G^rrsbrnjliu^rr«<5 8>(rf)&,uuQ\\b
uLpsmLDiLirreffr O^rrL^soaerflei) u51« (LpaiilujiDrreBigj Sm\S\i^.^Qff,n^\eo.
g-<so&60 OT)ffiujmsfTuu(^ib Q^rrLf51eoft6tfl60 u51«eijih ^u^^msiJTgj iBidjTLSliq.^
Q^rtLrSleo. Qu(5$6u(n)Lb tnaastT QsirrOTjauSleisr 2_6otjt<oi| G^65)iouioff)uju y,rraj$
OffuJ€u^liso Qu(TF,Lb uiij@ 6u<£la<£lfT)gj. srsoiGai drj6OTLSli£|-LJLSlebrCSurT^j
(LpCTra(jT,^0^ji_(SoT urr§jamJL| S-uarjiSirorrfijffi^ub ..g^Qj^ujLb srmue^ff,
<3\$ib§\ 0«rrsrr6TTG6iJ6OTr@ib

"aswrjGuoeu iSlm«« emaj^^rruj crrajaiisffxsTr


^6ffoT<55OT rfleo iSlewioaa (oOsu^^rriLi.

$rpj<5iT LfigcTiSliq.^ 0^(TLf^l«sb Qffi£ju_|Lb &m<5i}na<snn£\uj rjjiTii) »iDrrrr 25


eu(Tf)i_^^lfT)@ (Lp6oTi_| gj@LJL| 2_u(oLurr<^)^gj si_g£j<£@<stt OffecTn^djpG^rruD.
^>5«rr60P3J«(5ffl60 Qurr(rF)isTT |g)ipui_|Lb 2_uSlitGff^(Lpii) u5)<%l6)<% @ot)(dgu;.
fyQm&fteo jBrrth ^|^la grfijub Qffeoai^leoOT)®). eSl&nyeims, <s£® $(njii>tS)
efil^GeiifTLb. "Qurr(Lp§j L|60fTjB§j Qurr(LOgi ^^Leu^rb^sTT iBconSliq. suburb
jguorreoT £qj©$)©)«err ^emecT^gjih (ipu^aiiotni_|5gjeffl@Lb". ^ujij^lrjLb
u([gff,nS ui_@ ^LfTgj erguiii iSlrjffffs^ecr ^6065)so.
ui_@ fteSlLpaiftj, ^p^(ff,<si}§\ Gurr<5OT[D iSl 17ft ft ©near fterr <^ji)u©ibGurTftj
iSlrrjemrj ererfl^l©) £_^efi1a@ ^sinLpa^Lb njlstneo lg)(rF){i)ftftj. ^Oearecfleo
«n.Lli_Lon:a L6scTiSliq.uu^rreo LDrj)nj6iirrft6rr 2_i_65Tu}.iLirrft eupgj 2_^a|eurr.
(old^jud «ot)it .sisgrjTero)iffi@ O^isbTu^ih ftjjrjib erscru^rriso r|n3^1 ftOT)rj Gffrrjj
§j6fili_eumb. ^(orjTrreo ^OTrp rJl65)606inLfl ^juutq. ^eoso. U60^rru
ull ^ujjB^lrjrijftSTT ^(iTjuu^rreo sraieusrrs^ gnrjub Qffeijrp iBeisr
LSllq.ftft (Lp Uf U_|(oLDrT ^aiSlKSfTS^ ftJTITlb QffSJTp u5<obTl5]4ftft^lq.ftlrr)ftJ.
sraj6ijerrei| rrjmlftioTT 3}T5jft] L6ebrtSltq.<£« (jjpbq.u_)CSLDrr ^eu6iierr6ij rBmlaiSTT
8>m& LSecTiSlLq-affi (upt^ftlrDftj. ^gjGurrsbrp (jjp<scr(S(SoTiT)rjrju urTemftuSliso Qftsisr
rr^QarriSTOr4(r?ijB^iT0^]Lb. GuiTftj LDrreirr u rr gy a rr u i_| Qp es) p ft©n stt
tSlsijTUfbpaj^leoioiDeo. 2_£rnT6wrLDiTft eurreoflemeo ^njlftisnft ^njljBaj
QarreTTerrrruDeo £Bi_gjja(§eiT Qftecrrpj $u° it Gyrr6cTle^60 iDfTrbfTjfijftcsTjaQ s_lL
ul_@ ^eu^a@GTrstTrrai§j. asmg O^rflujiT^ ftjjrra}£§l©u ^ujjB^lrjub u(ip_
jgrral (ourreoTrrGeorr ui_@ aeSl^jB^rr(o€orr tSlfTjsnrr 2_^efi1ffi@ ^(SiriLpftft
(LpixfLurrLD©) (ourr@ub j$<sff)<si). ftuueo rj^i LDrTL_i—ld 2_6tt<stt ^i_f5jft(5inefTLL|ii)
sirrOTOTiq. Offeoeu^rreo ffiULKsbftSTrmsu <qrji)u@Lb iSlrrftfflfflnscTftisneTT ^efilrrft
8><si\\b, ^jaujaiftj GpjrjnijaeTtleo ffiuueoaetnerr a_^eS1a@ ^OTiLpftfte^ii) Q^rfl
ujrrft, pjlem60. ^jjjftj (ourrebTrr) ^rjjluJTTOTiLDftQnisrT rj«ffi6i|ib. urrgjarruLj
2_U(Sij(SM raftstt unjnjlu_|ub. ^sjeirr 2_uGujrTftr5Jft(STT uprrjIiLjub asipeuftj
£TT65T "ftl_SO UTTftJftrTUL) 6B)ftGlLI®."
ai_60 urTg|asrTui_| srtbijTprreo steam ?
<5i_6u1su uujototid QftuJGeijrrrj urrgjarruGurrgl $(n}ubiS) ©ff®
siijjgt] (o9m)ioiiSB)^(ouj fti_s\) urrftjftn"ui_| STsisTftKofrjrTub. a>i_60
urr§|«rruL| urj)rj$)uj ^rrjleij eSlu^gj (Spr/rfijaerflco (S^CTxaiujiTjm
ft<oU60)(30«<oB)<oTT @<5B)m^§J £5(SOT<o5TlblS1«6TO«l4l_SN {g)(fF>ftft (SliLJj)
Qftuju_|ub.

<5&l U£5 ftj ft ft(STT SJ ff) U($ €11 ftj


(y)60ii) Qurr^erT Gff^ib ^rrj)
u@6Uftj u3L_@iDiscTrrjl 2_uS)rj
(Sft^(upub (qrrjugi^lrrjftj. «i_©)
urrftjftrruLj 2_uftg<swjrr5JftSTr

^u^gj ^rrj)u®ii>(2ufTg>]
UlU<ScTU($££ft ftn.Lq.UJ<SoT.
c^jeiirmrri_ib 2_u (Siurr agi
ffiLgjjagefr ifi6Wi]k).ft« Qrjiriogijih (\pm.

J^SI
^)suT(ipib surrcBfleoco ^rj51a<stJ)«istJ)UJ ^pjljB^j
OarrcrioT@ <a i_ e^j .5 @stt Q#<so<so (2su<5ffuT ®ub.
<Ki_s61eo ^rsj^l i£<skiilb^uu<ajjj<5<STT <surr<snfl6V>60
^n5)«S5)«su)iu ^p5)j5§| QarrerrerT siirrQ<sOTn;e5)LJ
(S(oU<ooijT@ub.

---»»,- iju^,^^^^— ^MQ^^^^H

South Indian Federation of Fishermen Societies


ui_£)co ©SlrfldF©) iDjTjrryib j§rjr &&\®\ @60<su)60
lurj^lrjib u(Lp§jurTrja@ii) &.usirj<5OTrnii«®rr
iDpgjjib iDrrfb/riJu Qun-(n)L_«(CT3ib ^eunjrriDeo
Ul_£l60 SLCTT6TT \F>lhl8Sl1J\S), SSuSl/Jp], «L_60 UfTOJ
iDjopib ^\es)ff,9 &np$ff> Ourr^ilaCTr a.p^lujrra
a_eiT6rr<SOT6urT otcotlnoWS) srflurrrj^gjjaj OarTeirreTT
(oQ16VBr(j)llb.
2_u«rjcOTrr5ja(6i5Lb ui_£l60 CB)6u««uuL.®eTr
eiT6OT0jrT crcOTgy ffrflurrrj^gia Qan:6TT6TT
Q<su<smQi\b.
j§)rj<5i| GjsrjrBjaerfleo lS«5ct iS)iq.a»@ib (Sung] 8><sii<s&&>ff>
(o 6U <SOTTiq. ILI68)<5U
1. ^TJ61| LDfbpub ^(TT)L_L_rT65T (2rj>ITr5J«6rf]6U Ul_«1®3 6fil6TTft@ CTlfluJ
(o&jotbt^ld. efilerrarftj jBrr6i5T@ *§l6ff)ffffi6rf)6t) jg)(Tf)jijftjib urrrruuQJiT
a(6rr;ft@ 0^rfliL|ib aj6RfT6wrib Jgi)(n)a« (o6U6roT@ib.

2. QJ6t060uSl6ST .mrjubu u@^lu5l60 ^({5 efil6Tra@ OTrfluj (o6U6wr@ib.


6U65)6uuSl6ijr rJsTT^rbGapu |g)6tni_uu(ft,$uS]60jub efi)6rra(g errfliu
£aj6iror®ii).

3. ^r/6ij (oiTjrjrBjasTfl©) ui_@ rrjr5i«5irj^^l6b rJlgjj^^uuiltq.^iB^n'g^jih


^(rr^QjiT aewrtq-uurra efilL^l^^©fbgl 6fil6rra@ srrfl6u6e>^u_|ib
tSlrrj UL-@a6Tfl6iiT rTji_iorrL_i_si6i»siu-jub ft685rarr65ofla« G6iJ6tsijr@ib.

'Qeucrrerfl jSlsorrGsu <aSlsTT«amij errflu_|ii>


ftLCO^rrek srniiftSTr d?®
«i_<o6)eo <sS\u8,$6Gt (ourrgj <bjfT)u©ib

1. ^rr-ftii)
OTuSurrftjii) ftsL®ft,60rrft ^t^rjemrj sr^gjajft Qasuso (2siJ6M(j}\ib.
fti_(o6leb iD6ff)Lp jfisorj Gaiiilaft (tpujrrjal OffUJuJ CsusscT^ib.
^LLljb^llJlijaioTtlsoT (oLOSU Uu^fjftJ ^(TT)ft@ub jflT ajSTflaStDSTT as;
^LDITSoT ftj Sffufl llSl 65) 6BT UIU 65T U®S) d§l (Sffftffl^ftjft QftrTSTTSTT
GsLISiH5T($ub.

2. Q<SUUS1<5\)
QsuuSlsb GrrjijiiiasTfleo urrujasmsTr uiu6cTu@j£aj6ija,6cT (np60ub
QsuuSlsQso ^(njjBftj urrajftrr^ftja 0 a rrstt sttso mi), ^)aj a,rraii)
sjrbugisusff)^ @S8)rDuuS^rr@ @i^.jfismrj ^STrsurra uujsctu®^^
2-^61^lb.

3. Uftl
2_S0ltnjft, 2_6BcT6l| QurT(TF)L_ftSiT)STT ST@ft|ftJ QftSUSO (oSllSWr^LD.
2_^rTT7S8cTU3TTa l51sfuailsh) LDfbrjjlJub a^ajSTTSTT 2_SffoTSlja6TT.

***
4. (2LDrTfflDrT6OT Gune&Gmeo
GiDiTftiDrrscT surT6!3fl6tn6uuSlsoTGurTaj ,-^sff)66T^aj Qurr(rF)Llas5)STT
u_|U3 UL_Garr© Garr^aj g)rrjjaaLDrra ailiq. sfili_£6Li6M®Lb. Ctasojii)
ui_al65)6oT arnbrruarsj Grjjrr sr^lrt $sff)a65)iu umta@Lb susMSMib
r£)rrjj£5a, G6U6roT@ib. (2iD60jub Ourfliu ^smsoasTT surrFjalrrj^rr
eT6cTU6iD^iL|ib urrrrfBaja Qarr6TT6TT (26iJ6tnjT®ub.

5. «l_(o61s\) (SfiFjlrj. GlJ(rr)USljrj<S(oTfl(ScT «6U<SOT£56ff)5) F-TJUUftJ


ai_s51sb (S^iq. 6ij(f5usurTa6Ttl6ijT asusoT^sm^ Frruu^parra, ai_sb
urrajarruLi ffluusoT. LDrbmjub i_rrrra 6iD60L_ Gurr6cTp6iD6ijastD6TT
^surjrjrTLDsb uuJ6oTu®S3a, (Ssusw^ub.

6. iD<o6Tub ^STrrjrriDGA) (Sua-a.iso


^(rrjsurr iDrbOrrjrr^surflLib (ouaubCufraj pjubL^lasmaiurTScT
6urrrr^s5)^ftsinsTr ldl_®ld &_uGujn"a1aa (oSusbct^ld. ^fTTjsuit
rj3LDa@ 2_^6u 6UfTF,6urTrT STSoralrrj jBib61a6tnaGujrT® ^(rrjaa
G6U65cT®li).
ui_@ asfilL^iB^rrsu ftsuscflfta (Ssusitotl^ujswsij:
asol^rjja, ui_6U)a rjjliblrrsia, (o6U6ff5T(fj)ib. Qpiq.iun"a. rjSls5)60uSlso ui_6ma
iSlLq.^ajaQarT6WT® Gatq. 6iJ(rf>u6ijrraOT>6Tr sr^lrr Gjsnaal Jg)(rT)aa
(o6U6roTfJ\Lb. ^6ofl^^6nflujrTa rjrj^nioeo an.L_i_uorra ifjjajaj^saTrrg^ib
(oftrrrj3aj a1i_uu^6tjrrro^ib (S^tq. 6U(r5U6urra(63a@ a6wr® iSltq.aa
sr6rf)^rr@ub. g>es)tj arflujrTa Q^rflrB^na) ldl.®Gio $$&> Qeuem(^\b.
^6b6orra. rJleff)60iiSl6b $$&> (tpiLipalaaa «ai_naj. @^^(j56urTuSl6b
ui_al60 atltq. 6ff)suaauuL.®srrsTr urrajarrui_| a.uar/6BCTT5ja6!T)STT
(S^ensua® sjrfju sr^gjaj uuJ6cTu@^^1a Qansrrsrr 6su6troT©ib.

ui_@ftSTr (SuDrr^s^ja@ 2_L_uL.i_rrsu asusaflaa (S6U6Voriq.iU6V)6u:

GiBrr^laQarT6OTTi_ ui_@a6Tf1s}jT @ujjB^]rj^6iT)^ 2_i_6urtq.ujrra rflrpjai^l


Ul_al6irr 2_L_L|p(UDLb Q6U<5Tfll_)fD(Lplh rfj6060 Q6U6Tf)ffffSj$6ijT 2_a6S)lL|l_6iir
^rjrTUJ C>6iJ6ror®Lb. sfllrflffeo tDnjnTjtb rjrraalsij ^(rjr^^rr©) ajrjjarreulaiDrra
^smL^aj a6ff)rja@ ^1 r^jjldiSlefili_ GojcwiT^Lb. alrrjj efilrflasb ui_al6or
$\Li-$$m ^peoib Ourfl^rra QjrruJuq s_6wr®. ^^laiorra urr$aauuL_i_
ui_al60 2_6TT6rr rj3urra6rr tDrjjpLb Qurr(rr;ila6m6rr Qen rrjj ui_al60 s/rjjjTjl a«nr/
Gar/ £6U6wr®ib.
urT§jarTUL|«@ (2^66)6uujrr66T 2-u&>ij<5mmiB>6n
1. 2_60ltjB^ ff^aj6W5T6^
2. (giq-fjjrt rSlr/uiSluj Q«rrsTTft606bT
3. (Lpa6u 2_^efll OulLuj.
4. LDL_a@ 5,8,$
5. ^)68)a arrL.@ub a(rr)6fil
6. i_|sSl rjlsmso ^pjliijub s,(H)eS\
7. a_uS1rr urrajarrui_)a a&jffib
8. a.uS1rr urrajarruLj 606ir)STrujib
9. (ftjrfluj ST^lOr/rTsrfluLjft ft6MSMrTtq.
10. «uu6b £rji_rrrr sr^l0r/rr6TtluL| ftrra}6orib
11. ai_60 urrajan"ui_| rf1uu6OT
12. 6U6ff)eouS]6b OurrfTFj^ajub 661srra(g
13. unajarruL) 6filsrra@
1. a.eorjj5^ ffj5§j<6W6i| (ffrjewcuaiGO Srjffsir iSleittftilGn))

@§J «=^§j6tror6i|«6TT ^i_rfii^liu u«@6uuu®^^uul.l_


2_6OTT61| 6U6B)«. <^j>U£gj (o0}fj 151 « 6tfl60 2_6OTT6l|
Jg)6060FT£ I06B)6OUS16O \j£\<5to\U «L_©LiU®£g5 2_£61|lb.
C£(TT) l5)6T0«L_ 6^(J5 (o6116fl)6fT 2_6OTT6W61J FT@ QfflUlL|lb.
(§>§] g{5§J 6U(r3i_r5J«6TT 6ii6B)rj 0«i_rriD60 @(T5«@ib.

LIFE RAFT/LIFE BOAT

•INDIAN OCEANi
EMERGENCY RATION
CONTENTS

rviTAM^SEDBBEAO] '
I WITH GLUCOSE ] BLOCKS
APROX-10.000 KJ.
MANUFACTURED BY -

JYOTHSNA PYROTECHNICS
( AN ISO 9002 COMPANY)
BAtMJALORE- 560067, INDIA
APPROVED BY

-DIR. GENrOF SHIPPING - MUMBAI


REPLACE- WITHIN 5 YEARS
2. (§ii>$!J QffirrGTT«GO<sijT (eumli-ij §s>m)
^6U#rj«rT6or&i«6Tfl60 uuj6otu®^^ QprnQmBsftaGtoa
Lurra ^$« (gfa$V cr^gi* Q#6060 uiu6OTu©ib. rjrfleo
L6ig5uu0jfi)cTsrra> (y)«arr60 urTaib ^6OTr6OTTij 6W6U^^)
(5{5§i LDrr^^^l(t)@ Jg)(n) (ip6U)n) ^6OTr6OTT°n; iDrrfrjfrjl urrgj
3. (ipgeo 2Lg<aSl Quiliq. (o°oueivjL_ stlu® urraero)

j§)§j LD(rT)i5§j LDrr^^l6B)(7a6TT ^L-iii^liu Quiliq.. 6r^1rj


unTjrrLDeo 6TrT)uglib arrujr5J«6TT LDjTjrjnjib 2_i_60 ffrrrjri^
(oF5ITUJa6B)6tT ^nj«RrT(o61cT,LDrTcT, @<SOTTUU©^^ (S6U6VfiTtq.lU
U>(n){5§j LDIT^^l6Wr7a6TT @^60 J§j(fT)ai@Lb. @^6OT 8>rT60rT
6U£§I rrjrrsTr ^nrjljsgj uLusmu®^^]* Q«rr6TT6TT6on"ib.
4. I0l_«(§ 8>gjj£l (6ff)j5o°oLl)

§\ §1(15 iS)iq.««rr^ U60 2_u(SiurT«^^lff)«n:6Br


6U66l6H)L0UJrT6OT 0>^*£). 6U6TO60, ffiuSkj] (SurT6ijTn)6U{T)rr5l6OT
dpit>^5ra«6Tfl60 @(n)n3§j 2_L_6oTi^.ujrTa 6fil©uil©a
Q«rT6tT6fT61|lb LDfT)J7) (o£65)6U«(6_TTj«@lb UIU6OTU®^^1«
Qarr6TT6TT6omb.

Tamilnadu Sea Safety Project


5. $]<oB)ff «ml@ib atyfoEi (ambuioTo)

§£§\ $6WcT«6B)6TT §J6V)60llULDrrcT, arTL.(jj)U) <5(TF)6&I.


$<56)& ^fTjujrT^J £F,£5)(STf]&>(&)LD l§)60)60LlS)60 §)<o5)£5
ULU6ku©^^l §i6G)& ^JT?J5§J UUJ 6Wfl 5> §\ fli
QcTilT6TT61T60ITlb.

»••-
\ - - Jm'~''
f
_i

^^S' V^^BB
jir
Wr.- • ' \^HI
w( v&
I ^<IH
»W^^ JM

i
6. i_|dil j61cts)co ^p51i4ib ffidjefil (ggl.iSl.wdo.)

§J lSqjT L^l^UU<5)jrja(6T3«R@ Li5)«61|lb UIU6J2J6TT6TT


«(56fil. LjfDuuili- @i_£*§l(b@ ^iflLurreoT urT6&)£uS)60
surjg] (ScTrj 2_^eijLb 6ul^i «n-L_iq.. j§)£<o3T pjpeoib
(Sa^6B)6iJiurr6or J§i_rfij«6B)6rr ^swl. lurr 6ttuu©^^1
(S^6B)6uu u @\b (Surrgj a_u (Siunr £)£§]«
Q«rT6TT6rr6orTib.
7. 2.uS)r) urrgjcBfTULja; fteuffib (gdgooou gjiTftQasiL)

@§j L61^a@ib ^6OT6B)ld QarT6uTjri_ <^,rr(635r jSlrrj^


$6017607 <^65)l_ 6Ulq.6fi)60r76OT§j. jgJ6B)£ £FL.6V)L-Ujn"cB
^6OTflj5^)(l7;UU£6tf7 pjp60lb jSlfleO (JpLJ>c€) 6fill_ITLD60
urr§jarr^§j« Q«fT6TT6TT6omb.
8. 2-iiSlr) urT§j«rTUL] 6u<S5)6rrujib (eu)60o°oLJ urriu)

cS§i ^J)?®* l&JD^^leO 6Hlll_6lllq.6fi)60r76oT Ll5)$6B)QJ.


£6oTJT6oljf ifleO 8,5) ff> 6T7l UU611 r) « 6T7 f§ rfl 60 £jp££l
6fili_r7iD6pjib jjSjb^I «6B)it (2#rr6i|Lb uiuewu ©££§)£
Q«rr6T76T760r7Lb. rj!£ff60 Q^rfliun-^eiirja^ib J3J6iD£
uiu6OTU©^$ *5r5jaj6B)6TT urT§jai7^§ja Qanr6T76f760r7Lb.
9. fgffliu l%$u65)ljl|cT) «OT6wrrTi^
(QfJisolSiurT^lrjrTo^Lj)

(§§j (grfluj g^6ifl6iJ)HJ iS)rr$u6o")£§j iSIn) (S^65)6iiujn:6OT


Our7(J5L-cB6T7l6OT (0LD6O eSiLpff QsHJlLjU) 2_U«jT6BoTlb.
^^eijr pjp60ib ^gg)iuuuu(pLb 65)#6B)«iun:6OT§| c^uS)
61S)£« @n51«@Lb. (§)§] 2_60«6T76fil60 6JIT)glJaQar76T7
6T7UUL_L_ 6B)ff6Wa (Jp6Wn)UJr7@lb. J§)g)6OT PJp60lD «6ffoT
CTrj)iarg>5s Q^rflLLjii) grrrTib 6U6S)rj 2_eTT6TT ©LiliDiT6oTib Lorr)
pib «uu60ffi(6TT)cTj@Lb 60^6wa ^|6J)jljlS1 jBrnb <^,U£
$60 @$(\T)S>£Qn)n\b <5imueG)8> Q^rfliuuu^^gjcorrLb.
10. «ulj60 GpLrrr) (sr^lQ^rrrerfluq &n$6ttib
(SrjL_rTij rflo°oU6Trfti_r7)

@§J c^gyL61<s^LU^$ei3TrT6orr6oT ^u&,[j<sm\b.


@$<5G)ff, 61169)60 LDfT)/T)JLb UL_@cS<oTf)<SO «L_lq. 6&I®
6ii^rr60 «uu60 Lonj/ryib (SfjLnrj Qun-(r$££uuL_i_
Ul_@«6ifl 6071760 «6V0TL_n51lJJUUI_6J§J61Jn'@Lb.
^^6oTIT60 61169)60 ^<oWlq.«cSULrriD60jLb UI_e£)<SO
(SLDfT^mogyib ur7§j«r7^§ja Q«r767r6T76or7ib.
11. «i_<so urT§j«iTLJL| ffluueir (6t5 Orjeroaiaj, eroilfrjLDrj)

§)§j ^!T(S7)* n5frj^$60r7697 $6171017697 Lol^69)6U.


@69)^ j§rfl697 (0LD6O 6£lrfl^$(rr;n3^r760 151710 ^u^^eo
@(TT>5id£)(2fT)r7Lb 67697U69)£ 2-6997r7£g]lb. {51069)10 (o£lq.
611(1510 6fiilOf7697lb lOfbpiO UL_@«(67F,c7j@ a6997@LSllt>aia
67617l^f7(gLb.
12. 6U65)60iiS,60 Qurr(r$g§|ii ©fi1cTT«@ (uenfTei^ euxsoil)

@§J cSSC")6"" (&$J5£ (oJ5rjrSI«67fl60 6^6Tfl(r3LD £69769)10


Oar76997l_§|. @69)£ 61169)60, Ul_£)60 Qur7(r5£gj60£l760
iSlrrj UL-(8)ffy(<Srf)ff>(8) Q^697UL.@ 6069)60 §|69o7iq.««u
UL-l7LD60jlb UL_@«6lfl697 (SLDf7^60«6lfl661(r7;r5§|Lb UI7§]
anga^a Q«r76f76T7 2_£6i|ib.
13. UrT§J«fTUL| sfil6fTft@ ((fouiq. 65)60L_)

§)§] Q606T769)6Tr LOppiD <£I(S1ILJL| pj]f7)T5J<$(Sltl60 <oTrflu_JL£)


£69769)10 Qffif769o7l_§J. Q606T769)6T7 rfjlnrj 6fil6T7c7i69)«
j§)rj<olj OtolJtoTflcTcT^^rrjffilTcT, ULU697Ll(J5i££60r7lb. cfl611UL|
j£]fT) 6fil6TTc7569)« UIU6OTU®£$ c§£{,LJ£$60 2_6T7(o6T7r7lO
67697U69)£lL|Lb «rTLlt^5jQaS176776176017ID.

South Indian Federation of Fishermen Societies


i_|gjuui_@ ai_s6l©) ^rjja@Lb (Surrgjub. ^(rrjefilLpn GrjiTr5J<£<oTfl60jLb
@®lou^^160 2_<5Tr(5TT Q&njbfF, uj5^T5jffieiD(oTr ui_c€)6b (qrrj)frjl Srpjn^l
eurj ^Qjeo ^rrbu^Lb. ^riCorrjuraiaerrleo ^emLpsjgjff Qff60uairfl6or
(oLO®) QurrrjjjuLj <bjrQufy&6<s\n)§\. ui_^1eo Qffeoueinta^a® $&&&)
Qgirfliurrs; rQejneouSleo urrgjcBrruL) 2_u«rj65oTT5jaeTT ui_cfleo ^eo©)n^
ff>(n)<omff>$6Q ui_@ ffieSlLp GrBrTrB^rreo ^smLp^gjff QffgoTrD&jrjneo
er^65)(SoT (Tjuita56B)(5rr snuunprrj (upuLiqib. @©f)^ LoeoT^leo QarrOTar©
0ffuJ6bui_ Caj6ircr©Lb.

'«i_66")eOT jb@(o6ij uiueOTrii (Surr6oTrr60 (giq-j^rj ^(t^sugj mrrCrrrr"

«650Ti550TmrL @S5)Lp UI_@«SlfleO 6£6oTrj51(T)@ GlDTJ)UL.L_ JBrnlftSTT £5r5Je€)


l66otiS1ul^ Q^rrL^lisoleo rr-@u@(SeiimT ffOTLOujeoj&^Lb 6filerr«@
CTrf1uU^rT)@Lb LO<6wQ<om<6W®niS5oT0r)UJ UUJ(6WU@^§Jcil6oTrD6oTrr.
^ajeurrp uuj(5oTU@^§jLb(ourT§j «6ii6oTa@ioiT)psijn"eo ui_@ ^ eSlugj
§ia@(srr(oTrrr« ajrTuJuL| 2_cttstt§j. <£<s5oT65oTnu}. {§6Mp 6Tcrfl$60 $ui51
i£L<5«rr§j. iS1iq.^^rreo £, uL_rrjB§j L$]iq.«5@Lb. ui_@ «i_66leo Jg)(Tj)&
@Lb(ourr§| ^rr])u@Lb S, 6filu^^rT6oT§j $&>$$&} <ojrr)u®Lb ^ 6Slusi65)S)
©Sli ^u^^rrisoTgi. «i_6oleo |g)(n)s@Lb ui_t€eo $ efilu^gj <8jrr)UL_
i_rrsb ui_cf)60 2_srr(SeTrmt §, iSliq.^^ ul_$6ot sicrra^e) ^(jrj^
airrrpj Jjil|i_6ot (ounr/rrL_(oeiJ6Miq.uS1(r3«@Lb. 6T6ot(o6ij /§ 6li1u^§] <ej"jt)
uL_i_L$l6oT .^^gunsoT £umTrrf$siJ65)£56Li]i_ $ efiluajgji <ojrjiui_rrLDeo
@(TF)cBft (up6oT ffi(rF,^©^i_6oT 6£(rT) 8, ^sjngsoTuurTeoT QarreBoT^Qffeoso
• • »

U&>&$ 8iL-l—<olD<ofT5i61T

1. {g)ujrj)<£)rrLb u(Lg§j $a$, ^r/ub &irriurj>5i sriflQurr^erT rglrruiSl 6insij^^l(5a«


Sajswr@ub. insulsurreor efilaneouSleo ^fflOLagub £F,rjLDrprrj STrflQurT(rT)(S5)STr
uajeinu@^§j^eo sin.L_rrgjj.

2. UL^lew efilrflffSinso fffflQffiugi eineu^^lfr^aa SeueBor^ub.

3. 6£6isrrr}j«@ (oiDrrjuili— jBrrLaeiT ffii_eoleo ^r&j^l QgrrLfpleo GteuJu&jrraerr airrerflanso


<-2^rrjlffi<smffiS6ff>6Tr Qgrflrjg] OffimsTTsu^fbarrffi eurrOeffirreulLj Gluiliq. raebreinrr)
<5OTTiq.uurr& s!f)6ij^^l(i5^^eo SeiJ6ror@Lb.

4. ^6ofluul_l_ ifieisriSliiL^^ei} «a.L_rr§|. s«.iLi_LDrr«ei|Lb iSlrnrr urrrr(Sinaja@


Q^6iTU@ub euaoauSlgijub iB6BriSliq.^^suleo pt®u@sj6u Saisror^ub.
5. ui_iil60 @ijgij GfBrjr5J(Serfleo 6filerra@ srrfliu (oai0Jijr@ub. "i_rTrrff emsoil"
em&J3i$(rF|ftffi G©jsroT@Lh.

6. ui_^l60 @r/si) Grjjr/rijffiSTflisu 6^(rF,ajrr efilil© ^(njairr fteskiLLjjrTffi efilu^l^l^jBgj iSIp


UL_@ffisrfl6m rji_iDmli_^0n^ct ftrbrpjub a6usaflfligija Qs,n<m^.(n)9,s)m Seusrorfilii.
7. ul& a_sfrsrr Qurr(TF)L.ffi0n6Tr ul_@i_sw Gffrr^§| asL-iq. snsu^^l^^^eo (o&j<o8BT©ib.
8. LOio5)ipffi«rr60ub Q&rri_raj@ub Surrgjub. (ipiiLiL|ib Currgjib ffii_eo ^Il&Qijsot ^prrjirj
SB)L_lL)lb 6T6BT(SlolJ SeuWlDfT* @(J5^gS0 (oQJ6TOT@ub.

9. (offi6in&iijrTOTr enflOurr^sn a_6rr6Tr&rr erajrrrjj urfKaffrr^l^gja QffirTETTtgrjgso SeiJ6OTT@Lb.

10. ai_6uleo smajjjgj ud«j Lonj rpjib GurrercgLJ Qurr^uffisiT s_u6ajrr&l««s sn.i_rr§j.

•--*-•

South Indian Federation of Fishermen Societies


iSeureu Loaasrr aj6Ml&| lilaaQjrraerr uDL.®u5lOTrrfjl ^ugewa OTglrr Q&rr<srr(ErF>iii
6mgrflujub QamsMTLeurrasTT. 6uiTL_®ub urrrrgaj OffirrensTTeomb 6r6wro OTesisrOTub
2_®r)l_UJ&JITS>6iT. ^jjft 6T65BT 66BT8,$6OTfTSO $60 SJ5IJitl a ClflSO 6U(IT) SUnLU
rriliOrSOTiTg^Lb ueo GrFjirraiffierfleu Qurrnrjerr Gaaib LDil@u5l6ijrn51 efilsmeoiD^luurjip
arBjffisrr s_uSl68)r/iL|ib ^upaalswrnsisTiT

"&J(rj)(y)<sijT ffirreurr^rrt&Tn' currubaewa OTrfl(upcirr<5flrrj


eroeu^gngiJ (Surrsoa Qa@ib'
STOTp emsTTten^eurT 6iirTa(g,uuiq. (tpsin a(rf)3jjg6o ^eBir/jl «i_gya(§6iT Qseoaiarreo
u51auQurfluj @ipiJL|«6)neTr ffrf)^s>Smpsis\h.

a_r5jaerr aj([T)69)aOT)UJ ,J!iLisiJ60jL_65r sTg1rruurTrTiS@ii) @@tbu ^r6jag^leoTiT«srr


6^(5 SeiJ65)6rr a_rsia6in6TT ^tpaa (ojBrrrian'eo @®Lbugglisijr .j^&ieo rjlemisueiniu
arj)U(oB)6tsT QauJaj urr^rajasir. (offamjaerr £jrj)ijL_rrir)6u $g}(rF)«<£ Guoeo @rrj1u
uILl_ ^LGeofTffeineiJraeffiiSTr 2_r5jasrraj ^SOTprrL- eurrubeSleb {5ani_ (up enrrju
u gig gjr&i a err.

6§ij(ipib eSKoSuafLpib 2_6bi_uj iSotqj j5e65TuiTffi(oSTT ! uj6W6ii6rrS)gl(o6)6)jr Qi_i(njaa


Qffujaj |6LDa@ib rjjuogj 2_L_65)iDa(63a(§ib urrajarruLj ^)errl««aan.iDruj
urrgjarruLj a_uar/6MTrfjffi6Bi(5TT uuj6snj®g$ iScbnSliii.gQgrruSlsuleo rr@u@6ii§j
urrrjuburfluj iSeorajrraisTmaluj rrjub @suQeurT(rf)6ijrr1ioi5T gemeuujrruj ffii_6miDujrr@ub.

a
(olKoTTrja iS-oTTTiSUloTTLb
eurTubai ifieoTGkJ^eoib

*««~

.ilnadu Sea Safety Project


«i_6pj«@6T7 Q06O6OJLO (Lpem
fflpUr7^«@Lb UL.Lq.LU60

surrcoflso)©) ^rj^aena / 6urrQeOTrT661u Ouiliq.


c^j^aLorra errflQurr^err
ui_al60 e^lrflffeo Loprnjub j£rjr aal^j
^Lurb^lrjib u(iggiJurrrj«@LQ 2-u«rr6BoTrfi]«6rr
jBr5JS«iijLb LorjguLb .suSlrnj
«i_eo urnu Lorf)rruii) ^sn^ff ffrrrjj5£ Qurr^LSiSTT
2.6orjjB^ ffff,^emei\
@iq.jgrj rglr/uiSluj Q«rr6trsJ606ijT
(y)£60 2_£6fil Ouiliq.
lol_(S@ «£$

L|6fil $61060 ^rrjlu^ib «(n)6fi]


2_u51rj ungjanuLjsi -ksuslo
S-uSlr) urrgjarruL) 6»J6B)6ttuju)
«uu60 (Sr/i_rrrj CT^lClr/rreifluq *rr$66Tib
«i_60 urr§|«rruL| rfluueirr
61J6B)60uSl60 Qurr(Tf)£§]Lb IoL?I6Tt4@
urrg|srruL| 6fi)6fr«@
MH romiMTio*

£>v