Вы находитесь на странице: 1из 40

1.

jkT; & iqnqpsjh ¼UT½

jkt/kkuh & iqnqpsjh

ysf¶VusaV xouZj & fdj.k cnh


2. jkT; & neu vkSj fno ¼UT½

jkt/kkuh & neu

iz’kkld & iz¶Qqy iVsy


3. jkT; & yík[k ¼UT½

jkt/kkuh & ysg

ysf¶VusaV xouZj & jk/kk —".k ekFkqj


4. jkT; & tEew vkSj d’ehj ¼UT½

jkt/kkuh & Jh uxj¼xzh"edkyhu½] tEew ¼’khrdky½

ysf¶VusaV xouZj & fxjh’k pUnz eqewZ


5. jkT; & nknjk vkSj uxj gosyh ¼UT½

jkt/kkuh & flyoklk

iz’kkld & izQqYy iVsy


6. jkT; & y{k}hi ¼UT½

jkt/kkuh & dokjRrh

iz’kkld & fnus’oj 'kekZ


7. jkT; & vaMeku vkSj fudksckj }hi ¼UT½

jkt/kkuh & iksVZ Cys;j

ysf¶VusaV xouZj & Mh ds tks’kh


8. jkT; & fnYyh ¼UT½

jkt/kkuh & ubZ fnYyh

eq[;a=h & vjfoUn dstjhoky

mijkt;iky & vfuy cSty


9. jkT; & egkjk"Vª

jkt/kkuh & eqacbZ

eq[;ea=h & m)o Bkdjs

jkT;iky & Hkxr flag dks’;kjh


10.jkT; & dsjy

jkt/kkuh & fr:ouariqje

eq[;ea=h & fiukj;h fot;u

jkT;iky & vkfjQ eksgEen [kku


11.jkT; & v:.kkpy izns’k

jkt/kkuh & bVkuxj

eq[;ea=h & isek [kkaMw

jkT;iky & ch Mh feJk


12.jkT; & gfj;k.kk

jkt/kkuh & paMhx<+

eq[;ea=h & euksgj yky

jkT;iky & lR;nso ukjk;.k vk;Z


13.jkT; & xksok

jkt/kkuh & i.kth

eq[;ea=h & izeksn lkoar

jkT;iky & lR; iky efyd


14.jkT; & vka/kz izns’k

jkt/kkuh & gSnjkckn ¼izLrkfor vejkorh½

eq[;ea=h & okbZ,l txu ekgu jsM~Mh

jkT;iky & fcLok Hkw"k.k gfjpanu


15.jkT; & iatkc

jkt/kkuh & paMhx<+

eq[;ea=h & dSIVu vefjanj flag

jkT;iky & oh ih flag cnuksj


16.jkT; & ukxkySaM

jkt/kkuh & dksfgek

eq[;ea=h & uhfQm fj;k

jkT;iky & vkj ,u jfo


17.jkT; & es?kky;

jkt/kkuh & f’kykSax

eq[;ea=h & dksujkM laxek

jkT;iky & rFkkxr jkW; ¼vkj ,u jfo vfrfjDr½


18.jkT; & f=iqjk

jkt/kkuh & vxjryk

eq[;ea=h & fcIyc dqekj nso

jkT;iky & jes’k cSl


19.jkT; & rsyaxkuk

jkt/kkuh & gSnjkckn

eq[;ea=h & ds panz’ks[kj jko

jkT;iky & rfefylkbZ lkmaMjktu


20.jkT; & flfDde

jkt/kkuh & xaxVksd

eq[;ea=h & izse flag rekax ¼ih ,l xksys½

jkT;iky & xaxk izlkn


21.jkT; & fgekpy izns’k

jkt/kkuh & f’keyk

eq[;ea=h & t;jke Bkdqj

jkT;iky & caMk: nRrk=s;


22.jkT; & xqtjkr

jkt/kkuh & xak/khuxj

eq[;ea=h & fot; :ikuh

jkT;iky & vkpk;Z nso ozr


23.jkT; & NRrhlx<+

jkt/kkuh & jk;iqj

eq[;ea=h & Hkwis’k c?ksy

jkT;iky & vuqlqb;k mbds


24.jkT; & vle

jkt/kkuh & fnliqj

eq[;ea=h & lckZuan lksuksoky

jkT;iky & txnh’k eq[kh


25.jkT; & if’pe caxky

jkt/kkuh & dkydkrk

eq[;ea=h & eerk cuthZ

jkT;iky & txnhi /ku[kM


26.jkT; & e.kiqj

jkt/kkuh & baQky

eq[;ea=h & ,u chjsu flag

jkT;iky & utek gsirqYyk


27.jkT; & e/; izns’k

jkt/kkuh & Hkksiky

eq[;ea=h & deyukFk

jkT;iky & yky th VaMu


28.jkT; & dukZVd

jkt/kkuh & csaxyq:

eq[;ea=h & ch ,l ;sfn;qjIik

jkT;iky & otqHkkbZ okyk


29.jkT; & jktLFkku

jkt/kkuh & t;iqj

eq[;ea=h & v’kksd xgyksr

jkT;iky & dyjkt feJ


30.jkT; & vksfM’kk

jkt/kkuh & Hkqus’oj

eq[;ea=h & uohu iVuk;d

jkT;iky & x.ks’kh yky


31.jkT; & fetksje

jkt/kkuh & vkbtksy

eq[;ea=h & iq tksjeFkkaxk

jkT;iky & ih ,l Jh/kju fiYybZ


32.jkT; & mRrj izns’k

jkt/kkuh & y[kuÅ

eq[;ea=h & ;ksxh vkfnr; ukFk

jkT;iky & vkunh csu iVsy


33.jkT; & rfeyukMw

jkt/kkuh & psUubZ

eq[;ea=h & ds iykuhLokeh

jkT;iky & cuokjhyky iqjksfgr


34.jkT; & fcgkj

jkt/kkuh & iVuk

eq[;ea=h & furh’k dqekj

jkT;iky & Qkxw pkSgku


35.jkT; & >kj[k.M

jkt/kkuh & jkaph

eq[;ea=h & gsear lksjsu

jkT;iky & nzksinh eqewZ


36.jkT; & mRrjk[kaM

jkt/kkuh & nsgjknwu

eq[;ea=h & f=osanz flag jkor

jkT;iky & csch jkuh ekS;Z