Вы находитесь на странице: 1из 5

PRACTICE – TOBE – NO.

1
Bài 1: Điền “am, is hay are”
1. She ……….tired. 11. That………not my mother.
2. Jack and Nam……………… 12. ………it a new dress?
hungry. 13. ……..you a good actress?
3. Mai and I ………….good 14. ……..Nam and Hoa good
students. students?
4. My sisters………….very tall. 15. My parents……. strict.
5. The boy…………..lazy. 16. Her hair……long
6. They………very hard-working. 17. Their house…….big
7. It……….an amazing story. 18. The meal……… delicious.
8. Our school………….very well- 19. Our
known. books……..interesting.
9. A cup of milk……….good for 20. The water……..hot.
your health.
10. It…………an old lovely house.
Bài 2: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh
1. My mother / be / tall. ->…………………………………………………..
2. What / be / his name /? -
>…………………………………………………..
3. The children / be / fine. ->…………………………………………………..
4. The children / be / good students -> .…………………………………………………
5. Her name / not be / Hung. ->…………………………………………………..
6. Where / he / be / from /? ->…………………………………………………..
7. Nga / be / a new student /? ->…………………………………………………..
8. This / be / my father. ->…………………………………………………..
9. You / be / Hoa /? ->…………………………………………………..
10. How / you / be / today /? ->…………………………………………………..
Bài 3: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc
1. How old you (be)? ->…………………………………………………..
2. You (be) fine? -
>…………………………………………………..
3. This (be) Phong? -
>…………………………………………………..
4. He (not be) a doctor. ->…………………………………………………..
5. They (not be) teachers. -
>…………………………………………………..
Bài 4: Chuyển các câu sau sang phủ định
1. That is a pen. ->…………………………………………………..
2. The book is on the table. ->…………………………………………………..
3. Nam and Ba are very well. ->…………………………………………………..
4. He is a doctor. ->…………………………………………………..
5. The children are good students. ->…………………………………………………..
6. Thu is pretty. ->…………………………………………………..
7. She is in her classroom. ->…………………………………………………..
8. They are tall. ->…………………………………………………..
9. It is hot. -
>…………………………………………………..
10. My name is Lan. -
>…………………………………………………..
Bài 5: định và nghi vấn rồi trả lời YES hoặc NO
2. That is a pen. ->…………………………………………………..
3. The book is on the table. ->…………………………………………………..
4. Nam and Ba are very well. ->………………………………………………….
5. He is a doctor. ->…………………………………………………..
6. The children are good students. ->…………………………………………………..
7. Thu is pretty. ->…………………………………………………..
8. She is in her classroom. ->………………………………………………….
9. They are tall. ->…………………………………………………..
10. It is hot. -
>…………………………………………………..
11. My name is Lan. -
>…………………………………………………..

PRACTICE – TOBE – NO. 2


Bài 1: Viết câu hỏi và trả lời theo gợi ý.
Ex1: Your school / big? 
-> Is your school big? -> Yes, it is.
Ex2: Those clocks / small? 
-> Are those clocks small? -> No, they aren’t.
1. His room / big? 
……………………………………………………………………………………….
2. Her house/ in the country? 
……………………………………………………………………………………….
3. Thu’s books/ in the desk? 
……………………………………………………………………………………….
4. Lan’s father/ a doctor? 
……………………………………………………………………………………….
5. Minh’s house/ Le Loi street? 
……………………………………………………………………………………….
6. Mr Trung and Mr Huan/ engineer?
……………………………………………………………………………………….
7. Binh and Mai/ class 6B? 
……………………………………………………………………………………….
8. your class/ the third floor? 
……………………………………………………………………………………….
Bài 2: Viết câu hỏi cho câu trả lời
1. ………………………. this? - It’s an armchair.
2. ………………………. that? - It’s a stereo.
3. ……………………. these? - They are lamps.
4. ………………………. those? - They are telephones.
Bài 4: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân
1. My sister is a nurse.
………………………………………………………………………………………..
2. There are 29 students in my class.

……………………………………………………………………………………….
3. That is my teacher.

……………………………………………………………………………………….
4. These are pencils.

……………………………………………………………………………………….
5. I’m 20 years old.

……………………………………………………………………………………….
6. Her father is 45 years old.

……………………………………………………………………………………….
7. His name is Tuan.

……………………………………………………………………………………….
8. We are in the classroom.

……………………………………………………………………………………….
9. I live in Quang Ninh

……………………………………………………………………………………….
10. Yes, these are her pens.

……………………………………………………………………………………….
11. She is in class 9C.

……………………………………………………………………………………….
12. Her class is on the second floor.

……………………………………………………………………………………….
Bài 5: Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng.
1. What’s you name? -> What’s your name?
2. What is he name? He name is Tam.
…………………………………………………
3. How many chair there are in your house? …………………………………………………
4. What do your father do?
…………………………………………………
6. They are a nurses.
…………………………………………………
7. Who’s they?
…………………………………………………
8. Is Nam and Ba students?
…………………………………………………
9. Who they are? They are engineer. …………………………………………………
10. Where Ha’s house?
…………………………………………………
Bài 6: Chuyển các câu sau sang số nhiều
1. It is a ruler. .
……………………………………………
2. There is a desk in the classroom. . ……………………………………………
3. This is a flower. . ……………………………………………
4. There is a bench in the room. . ……………………………………………
5. That is my book. . ……………………………………………
6. The ruler is on the table. . ……………………………………………
7. What is this? . ……………………………………………
8. Is that your student? . ……………………………………………

Bài 7: Dịch các câu sau sang Tiếng Anh

1. Bạn trai tôi là người Đức.2. Mấy cái bút của anh ta có màu xanh.

3. Có phải bọn họ 8 tuổi không?

4. Người đàn ông kia là bố của bạn à?

5. Điện thoại của bạn là gì?

6. Địa chỉ nhà của bố mẹ bạn là gì?

7. Họ của bạn là gì?

8. Bạn đang học lớp mấy?

https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU