Вы находитесь на странице: 1из 8

НББ-ийн тест

ӨБХ-ИЙН БҮРТГЭЛ

1 A
2 D
3 A
4 B
Бодлого1
Зээл

ХЗ БХД₮
С-1 - 17,465,554 4 С-1 ХХХ
1 30,000,000 12,534,446 6 4 19,651,911

30,000,000 30,000,000 19,651,911


С-2 - - С-2 ХХХ

ЗХТХА ЗХО
3 2,186,357 2,186,357 4 2,186,357
5 566,829 566,829 6 566,829

2,753,186 2,753,186 2,753,186

Ор Барьцаа хөрөнгө Зар


С-1 0
2 30,000,000 30,000,000 7
30000000 30,000,000
КБМ₮
С-1 ХХХ 30,000,000 1
6 13,101,274

13,101,274 30,000,000
С-2 ХХХ

3
5
PMT 6550637
Эхний Зээлийн нэрлэсэн Эцсийн
Огноо Үндсэн дүн Хүү
үлдэгдэл үнэ үлдэгдэл
Х.02.08 30,000,000 6,550,637 900,000 5,650,637 24,349,363
Х.03.08 24,349,363 6,550,637 730,481 5,820,156 18,529,207
Х.04.08 18,529,207 6,550,637 555,876 5,994,761 12,534,446
Х.05.08 12,534,446 6,550,637 376,033 6,174,604 6,359,842
Х.06.08 6,359,842 6,550,637 190,795 6,359,842 0
Бодлого2
Бусдаас татсан эх үүсвэрийн бүртгэл

1 1 Дт: КБМ₮ 50,000,000


Кт: ИҮӨ 50,000,000
2 Дт: ИҮӨ 50,000,000
Дт: ИҮЗ 2,500,000
Кт: КБМ₮ 52,500,000
2 1 Дт: БХД₮ 130,000,000
Кт: БСБАЗ 130,000,000
2 Дт: ЗХЗ 577,777.78
Кт: ХТЗХӨ 577,778
3 Дт: БСБАЗ 130,000,000
Дт: ХТЗХӨ 577,778
Кт: БХД₮ 130,577,778
3 1 Дт: КБМ$ 7,004
Кт: МГӨ 7,000
Кт: МГО 4
2 Дт: МГӨ 7,000
Кт: БХД$ 7,000
4 1 Дт: БХД₮ 200,000,000
Кт: ТСЗ 200,000,000
2 Дт: ТСЗХЗ 13,200,000
Кт: ХТТСЗХӨ 13,200,000
3 Дт: ТСЗ 200,000,000
Дт: ХТТСЗХӨ 13,200,000
Кт: БХД₮ 213,200,000
Бодлого3
ГАДААД ВАЛЮТЫН БҮРТГЭЛ

1 1 Дт: КБМ₮ 18,109,000


Кт: ГВАЭҮ 18,109,000
2 Дт: ГВАЭҮ 18,109,000
Кт: КБМ$ 18,076,500
Кт: ГВАО 32,500
1 Дт: КБМ$ 24,472,800
Дт: ГВАЗ 17600
Кт: КБМ₮ 24,464,000

2 1 Дт: ГВХТЗ 211,400


Кт: ГА 211,400
2 Дт: ГП 410,200
Кт: ГВХТО 410,200
3 КБМ$
13,950 38781000₮ 18,500
1 10,300 28,644,300
2 13,850 38,544,550
4 63,550

C2 19600$

КБМ-С2 54566400₮
КБМ-С2 бодит 54566400₮
ГВХТО 63550₮
АШИГ 198800
БХД$ ГВТХО
51,467,000 3 44,200 122876000₮ 10,300 28,644,300 1 63550₮
3 18,500 51,467,000 13,850 38,544,550 2 169050₮
5 169050₮

C2 38550$ 232600₮

БХД-C2 107323200₮
63550₮ БХД-C2 бодит 107323200₮
ГВХТО 169050₮
4
5

Вам также может понравиться