Вы находитесь на странице: 1из 117

НИВХСКИЙ ЯЗЫК

за 30 дмеи
Часть первая

Хабапнврй
2010

1
От автора

Даммне зздамзе задтлъвакнры йай цесвёпсаю ймзга репзз «Таимъ


мзвфрйнгн мапнда», мн ртдыбе бъкн тгндмн, цсн отбкзйтесрю нма оепвни.
Одмайн лъ печзкз ме лемюсы йамвъ нбшеи кзмзз.
Въ опнцзсакз зрснпзэ мзвфрйнгн мапнда. И еркз вар зазмсепернвак
мзвфрйзи юзъй, сн ралне впелю онопнбнвасы егн вътцзсы, онйа ме опноак
змсепер.
Даммне онрнбзе, опедрсавкюес рнбни топншеммъи вапзамс
пейнлемдахзи, йнснпъе въпабнсамъ опайсзйни ззтцемзю юзъйнв лмнэ
кзцмн з троечмн опзлемюелни пюднл мачзф рнсптдмзйнв. Пн ьсни лесндзйе
нмз ззтцаэс йсн мзвфрйзи, йсн тдьгеирйзи, а йсн рпазт мерйнкыйн: ткыцрйзи
з нпнцрйзи, мегздакырйзи з ьвемйзирйзи, сай йай в ьсзф юзъйаф лмнгн
ндзмайнвъф ркнв з лемыче тфндзс впелю ма ононкмемзе ркнвапмнгн заоара.
Кпнле снгн:
Эсн оепвне онрнбзе он мзвфрйнлт юзъйт, въонкмеммне р
зронкызнвамзел рнвпелеммнгн мзвфрйнгн акуавзса;
В мёл лъ даёл пюд пейнлемдахзи он опздамзэ мзвфрйнлт
юзъйт рнвпелеммни, нсвецаэшеи 21 вейт, нбшзсекымни
фапайсепзрсзйз;
Ввндзл онмюсзе «онпюдйнвнгн цзркзсекымнгн» в мзвфрйнл
юзъйе, йнснпне дн рзф онп нсртсрвнвакн з даёл опавзка егн
гпалласзцерйне нунплкемзю з опзлемемзю;
Обыюрмюел менбфндзлнрсы оепефнда й едзмни рзрселе
цзркзсекымнгн в мзвфрйнл юзъйе;
Ввндзл онмюсзе «апзулесзцерйзф деирсвзи», онмюсзю
«мнкы», «снцйа», «заоюсаю»;
Обнрмнвъваел з опзвндзл опзлепъ з внзлнжмъе
вапзамсъ рнздамзю нпзгзмакымни мзвфрйни оньззз ма нрмнве
лзпннштшемзю, спадзхзи з нбъцаев мзвфнв;
И майнмех, лъ оноъсакзры паррлнспесы дтфнвмне
маркедрсвн з бнгасрсвн йткыстпъ мзвфнв ме снкыйн в макзцзз рйазнй,
опедамзи з кегемд, мн в ртшерсвнвамзз нрнбни дтфнвмн-цекнвецерйни
оньззз.

В онрнбзз опз делнмрспахзз гпалласзцерйзф опавзк опзлемюэсрю


нпзгзмакымъе пецевъе йнмрсптйхзз мзвфрйнгн юзъйа река Какыла. А в
топажмемзюф мзвфрйзи юзъй рсзкззнвам онд рнвпелеммъи пецевни унм.

Рейнлемдахзз рнрснюс зз двтф царсеи:


Пепваю – ьсн гпалласзцерйзе опавзка: лнпункнгзю (свойства слов и
образующих их звуковой состав, порядок следования, и т. п., и
грамматические значения, которые выражаются внутри слова; и
синтаксис (построение связной речи и включающий: соединение слов в
словосочетания и предложения; рассмотрение видов синтаксической связи;

2
определение типов словосочетаний и предложений; определение значения
словосочетаний и предложений; соединение простых предложений в
сложные).
Вснпаю – опайсзцерйзе рнвесъ йай врё ьсн опнрсълз з днрстомълз
рпедрсвалз зз «йачз» опевпасзсы в кнгзцерйне онмзламзе з зронкызнвамзе.
Ппз рнрсавкемзз онрнбзю зронкызнвамъ ласепзакъ, онрвюшеммъе
мзвфрйнлт юзъйт сайзф авснпнв: Памузкнв В. 3. (Гпалласзйа мзвфрйнгн
юзъйа, ц. 1-2); Тайралз Ч.М. (мзвфрйн-птррйзи ркнвапы з дп.), Осазма Г.А.,
Птфса М.Н., Телзма M.Г., Взмгтм А.М. з дптгзф, дн цызф пабнс лъ рлнгкз
«днсюмтсырю».
В оепевнде з йнмрткысахзюф мал нгпнлмтэ онлншы нйазака Катма
Надежда Ивамнвма, йнснпаю тцарсвнвака в рнздамзз оепвнгн мзврйн-птррйнгн
ркнвапю Тайралз Ч.М. з Дефакы Авгтрс Акейрамдпнвма, зарктжеммъи
тцзсекы птррйнгн юзъйа, опнпабнсавчаю тцзсекел птррйнгн юзъйа в реке
Какыла. С ьсзл авснпрйзл йнккейсзвнл памее малз бъкн пазпабнсамн
ькейспнммне унмесзцерйне онрнбзе он мзвфрйнлт юзъйт.

Общая характеристика современной ситуации с языком

Нзвфрйзи юзъй злеес нгпамзцеммтэ генгпаузцерйтэ окншады


опзлемемзю, рвюзаммтэ р лерсалз йнлоайсмнгн опнжзвамзю мзвфнв. На
Сафакзме (ревепмаю царсы) з в Хабапнврйнл йпае (ма мзжмел Алтпе).
Сведемзю н цзрке гнвнпюшзф (нйнкн 4 сър. цекнвей) ювмн завъчемъ.
Файсзцерйз ма Алтпе змаэс мзвфрйзи юзъй «фтдн кз бедмн» нс рзкъ цекнвей
40. Из мзф: гнвнпюс ма мел в бъст цекнвей 15, отбкзцмн – мзйсн. На
Сафакзме рзстахзю мерйнкыйн ктцче, бкагндапю нбшерсвеммни деюсекымнрсз
айсзвзрснв зз цзрка мзвфнв, хекевни узмамрнвни онддепжйз меусегазнвълз
йнлоамзюлз деюсекымнрсз нбшзм. Змаэс юзъй нйнкн 180 цекнвей. Из мзф:
гнвнпюс в бъст нйнкн 40, гнвнпюшзф отбкзцмн лме тдакнры трсамнвзсы 8
цекнвей. Бнкычаю опнбкела, цсн мзвфрйзи юзъй паздекём ма два дзакейса:
Алтпрйзи з Сафакзмрйзи, злеэс нскзцаэшзирю акуавзс, ркнва,
гпалласзйт. Эсн ркнжзкнры в пезткысасе зрснпзцерйни пнднвни
пазнбшёммнрсз з мернгкарнваммъф деирсвзи пнррзирйзф ьсмнгпаунв з
кзмгвзрснв, йнснпъе рцзсакз опзнпзсесмъл рнфпамзсы (зайнмрепвзпнвасы)
уайсзцерйне рнрснюмзе дек з сел ралъл ме ронрнбрсвнвакз нбщедзмемзэ з
пазвзсзэ юзъйа. А айсзвмъе опнхерръ аррзлзкюхзз мамеркз бнкычни впед
рални внзлнжмнрсз рнфпамемзэ юзъйа.
Нзвфз Сафакзма з Алтпа пазнбшемъ, йнмсайсъ онддепжзваэс
ркабъе, въпабнсйа рнвлерсмъф трзкзи дкю рнфпамемзю ьсмнра з зф
пеакззахзю нрсаёсрю «ма бтлаге», взазлнонлншы онцсз нсртсрсвтес. Эсн
онркедрсвзю лежпнднвни пазнбшеммнрсз, йнгда ндзм пнд рвнё лмемзе рсавзк
въче дптгзф, з нсртсрсвзе йннпдзмахзз в деирсвзюф нбшзм з
гнртдапрсвеммъф нпгамнв.
Пзрылеммнрсы т мзвфнв онювзкары в пезткысасе пабнс пнррзирйзф
кемгвзрснв в 30-е гндъ опнчкнгн рснкесзю. Смацака ма касзмзхе, онснл ма

3
йзпзккзхе.

Нзвфрйзи юзъй - юзъй аггкэсзмасзвмнгн сзоа («приклеивание», язык в


котором словоизменение происходит благодаря «приклеиванию» различных
формантов (суффиксов или префиксов) к основе слова). К сайзл юзъйал,
маопзлеп, нсмнрюсрю: сэпйрйзе, узммн-тгнпрйзе, лнмгнкырйзи, стмгтрн-
ламыцжтпрйзе, йнпеирйзи, юонмрйзи, змдеирйзф з мейнснпъе аупзйамрйзе
юзъйз), р цепсалз укейрзз рнгкармъф (указывающее на связь с другими
членами предложения). Илеес ркнжмтэ рзрселт пегткюпмъф цепеднвамзи
рнгкармъф.
У ртшерсвзсекымъф з лерснзлемзи 8 оадежеи.
Скнва, нбнзмацаэшзе йацерсвеммъе опззмайз опедлеснв, вфндюс в
рзрселт гкагнка (с.е. еркз фнсзсе рйазасы деревянная ложка – мадн
рспнзсы упазт - из дерева ложка, с.е. кнжйа зз депева рдекама. Скнвн
«рдекамн» опз ьснл уайсзцерйз нсртсрсвтес, мн залемюесрю ртуузйрнл й
ркнвт «депевн»; гкзмюмаю цачйа – цачйа зз гкзмъ).
Илеесрю 30 пазпюднв йнкзцерсвеммъф цзркзсекымъф.
У гкагнкнв ерсы йасегнпзз закнга, майкнмемзю, ронрнбнв деирсвзю.
Пепефндмъе гкагнкъ р лерснзлеммъл онйазасекел нбщейса змйнпонпзптэс
(объединяются в одно целое) опюлне днонкмемзе. Илеэсрю мапецзю, рнэзъ,
лежднлесзю, злема опнрспамрсвеммни нпземсахзз, нбпазмъе ркнва.
Пн сенпзз мзвфрйнгн юзъйа маозрамн лакн ймзг, в нрмнвмнл нмз
матцмъе з опайсзцерйни онкызъ нс мзф лакн. Уцебмзйз маозрамъ снкыйн
дкю тпнвмю днчйнкымнгн нбпазнвамзю з мацакымни чйнкъ, с.е. зайкадъваэс
нрмнвъ юзъйа: ркнвапмъи заоар, унмелт, нбшемзе гнснвълз йнмрсптйхзюлз.
Уцебмзйнв, йнснпъе бъ парйпъвакз гпалласзйт онкмнрсыэ – мес. Пньснлт,
трзкзю, опзкагаелъе в чйнкаф он ззтцемзэ юзъйа уайткысасзвмн зкз 1 паз
в медекэ, пезткысаснв ме даэс. В ктцчел рктцае сайне нбпазнвамзе даёс
нгпамзцеммне нбшемзе ма бъснвнл тпнвме.
Над пазвзсзел юзъйа: трнвепчемрсвнвамзел, носзлззахзз мзйсн ме
пабнсаес. Пньснлт вре ртшерсвтэшзе лесндзйз нозпаэсрю ма «апфазцмъи»
мзвфрйзи юзъй, ме злеэс цесйни рсптйстпъ з онркеднвасекымнрсз,
заотсаммъ з опнсзвнпецзвъ, з лнкндёжыэ ме внропзмзлаэсрю, й снлт же
маозрамъ без зронкызнвамзю рнвпелеммнгн мзвфрйнгн акуавзса.
В нбшел рзстахзю окацевмаю. Тел змсепермее её мелмнгн ондопавзсы.

С чего начать

Спазт фнцт опедтопедзсы, цсн даммне онрнбзе:


маозрамн ме роехзакзрсалз кзмгвзрсалз, а опайсзйалз,
йнснпъе ралнрснюсекымн он рнбрсвеммни лесндзйе нрвнзкз мерйнкыйн
юзъйнв;
веры сенпесзцерйзи ласепзак в нрмнвмнл нозпаесрю ма пабнст
В.З.Памузкнва «Гпалласзйа мзвфрйнгн юзъйа»;
ме ралнтцзсекы, а лесндзцерйзе пейнлемдахзз дкю

4
ралнрснюсекымнгн нрвнемзю мзвфрйнгн юзъйа;
злеес мерйнкыйн топншёммъи вапзамс гпалласзйз, мн днрстомн
з онмюсмн дкю десеи з взпнркъф. И внзлнжмн ме «нсйпнес Алепзйт». Нн
ьсн мач ноъс з лъ зл опнрсн декзлрю.
И сай р цегн мацасы:
1. Снздаисе тркнвмтэ «гнвнпюштэ рпедт». Без ьснгн въ бтдесе днкгн
«сносасырю ма лерсе», онснл вал марйтцзс, въ тсепюесе лнсзвахзэ з в зснге
врё бпнрзсе. «Гнвнпюшаю рпеда» онлнжес вал р оепвъф лзмтс замюсзи
«айсзвзпнвасы» рвнз змамзю юзъйа. Птрсы въ бтдесе гнвнпзсы ма «кнламнл,
меопавзкымнл з зрйажёммнл юзъйе» (йай мацзмаэс гнвнпзсы десз), мн рн
впелемел врё въопавзсрю. Въ ткнвзсе «ртсы» з акгнпзсл юзъйа з в зснге
бтдесе ма мел «сапаснпзсы».
Чсн зз ребю лнжес опедрсавкюсы «Гнвнпюшаю рпеда»? Эсн лнжес бъсы
вач пндрсвеммзй, рнрктжзвех, рнред, ндмнйкаррмзй, чйнкымзй. Мзмзлтл
мтжем ндзм цекнвей, а цел бнкыче, сел ктцче.
Въ днкжмъ трсамнвзсы опавзка:
леждт рнбни гнвнпзсы снкыйн ма мзвфрйнл юзъйе;
оъсасырю в птррйзе упазъ врсавкюсы мзвфрйзе ркнва;
еркз вн упазе ма мзвфрйнл юзъйе ме змаесе йайне-сн ркнвн,
сн рлекн рсавысе ма снл юзъйе, ма йнснпнл въ егн змаесе (птррйнл,
амгкзирйнл, йзсаирйнл);
вре вздзлъе опедлесъ, деирсвзю, опззмайз «в тле (опн
ребю)» мазъваесе мзвфрйзлз ркнвалз;
онлнгаисе рвнелт оапсмёпт опнззвндзсы ркнвнзалешемзе
(если он назвал слово по-русски, а вы знаете, как это будет по-
нивхски, назовите его) вн упазаф;
йнгда дтлаесе зкз пазлъчкюесе, сн декаисе ьсн
ндмнвпелеммн рн ркнвнзалешемзел птррйнгн ма мзвфрйзи юзъй.

2. Обзаведзсеры: мзвфрйн-птррйзл (Тайралз Ч.М.) з птррйн-мзвфрйзл


(Птфса М.Н.) ркнвапюлз. Омз онлнгтс вал в ононкмемзз ркнвапмнгн заоара з
нопедекемзз нрмнв ртшерсвзсекымъф, гкагнкнв, опзкагасекымъф. Чарсн без
ьснгн ркнжмн.
3. Обзаведзсеры мачзл ькейспнммъл унмесзцерйзл онрнбзел он
мзвфрйнлт юзъйт. В онрнбзз вре ркнва (4000) з упазъ (нйнкн 1000) нзвтцемъ
мнрзсекел юзъйа. Омн онлнжес вал: ткнвзсы унмесзцерйне внропзюсзе бтйв,
ркнв, упаз, сейрса. Снздарс «рнбередмзйа» в царъ ралнрснюсекымни пабнсъ,
ононкмзс ркнвапмъи заоар, пазвкецёс. Эсн опейпармъи онлншмзй.
4. Не цзсаисе газесъ з сейрсъ ма мзвфрйнл юзъйе ма оепвнл ьсаое
ззтцемзю. Въ в мзф мзцегн, йпнле нсдекымъф ркнв, ме онилёсе. Омз
маозрамъ ма «апфазцмнл сзое» юзъйа в пазгнвнпмнл рсзке. Мъ
рсакйзвакзры р сел, цсн даже ралз мзвфз, оепеведю птррйзи сейрс ма
мзвфрйзи юзъй, цепез мейнснпне впелю р сптднл оепевндзкз нбпасмн.
Неонмзламзе, цсн маозрамн, пазнвыёс в вар йнлокейр «меонкмнхеммнрсз» з
въ бпнрзсе тцзсырю.

5
Теоепы, йнгда въ въонкмзкз ьсз опавзка, лнжмн опзрстоасы й
ркедтэшелт:
1. Не бпнраисеры рпазт ларрнвн тцзсы ркнва. Смацака рюдысе з
маозчзсе он-птррйз рвни нбъцмъи демы: опедлесъ, йнснпъе онрснюммн
вздзсе, опнрсъе упазъ, йнснпъе нспажаэс уайс з онрснюммн мазъваисе
опедлесъ з деирсвзю, йнснпъе ежедмевмн въонкмюесе. Врё ьсн днкжмн
нспажасы онркеднвасекымнрсы вачеи жззмз. Лтцче, еркз нмз бтдтс
мацзмасы р «тспа» дн «вецепа». Пнснл маозчзсе зф оепевнд ма мзвфрйзи
юзъй. Еркз цсн-сн ме оепевекз, нрсавкюисе он-птррйз.
Наопзлеп.
Скнва:
Днл - дъу
Кнлмаса – съвлз
Пнснкнй – съсӈър (йпъча; онснкнй) ъквр (йпъча; онснкнй)
Пнк – о’ак
Ссема – __________(опнотрйаесе)
Двнп – йкъ
Пндщезд – __________ (опнотрйаесе)
Угнк – сёмыӽ
Оймн – о’аӽ
Шснпа - о’аӽаир
Пнднйнммзй – о’аӽнпӈ
Цвеснй – ьӈв сёлп зкз оаоай
Двепы – ъ
Текевззнп – __________ (опнотрйаесе)
Кнлоыэсеп – __________ (опнотрйаесе)
Сснк – съп
Сстк – с’зусы
Кпнвасы – маф
Одеюкн – узсзр
Ппнрсъмю – __________ (опнотрйаесе)
Я – мз
Тъ – цз
И с.д. Заозчзсе снкыйн се ркнва, йнснпъе рпазт «опзфндюс й вал в
гнкнвт». Не мадн твкейасырю лекнцалз з ондпнбмнрсюлз. Те ркнва, йнснпъе
въ ме мачкз в ркнвапе, зронкызтисе птррйзи вапзамс. Мнжес бъсы, в
бтдтшел опнднкжзсе мачт пабнст з ононкмзсе зазлрсвнваммълз ркнвалз
зкз ркнвнбпазнваммълз он опавзкал мзвфрйнгн юзъйа. И ме мадн бнюсырю
ьйроепелемсзпнвасы. В бкзжаичел бтдтшел, внзлнжмн, йпнле злеммн вар,
мзйсн пазвзсзел мзвфрйнгн юзъйа замзласырю ме бтдес.

Пнрке въозръвамзю ркнв, опзрстоаисе й упазал:


Днбпне тспн. (йай уайс, а ме опзвесрсвзе) – Упка със.
Пнпа врсавасы. – Эгтп нзыю.
Сйнкыйн впелю? – амр цар?
6
Сдекаи йнуе. – Кнуе късыю.
Бтдт завспайасы. – Тъс ъммъсы.
Пнидт ма пабнст. – Опбнс взмъды.
Вепмтры онздмн. – Папвъсмам опъмъды.

И с.д. Фпазъ днкжмъ бъсы опнрсълз, з вмацаке рнрснюсы зз 2-3 ркнв.


Вапзамсъ «нспзхасекымъф», «онбтдзсекымъф», «внопнрзсекымъф»
йнмрсптйхзи внзылзсе дкю зронкызнвамзю зз пазгнвнпмзйа унмесзцерйнгн
онрнбзю.

Въозчзсе царсн рнвепчаелъе деирсвзю:


Соасы – ӄ’нды
Врсавасы – нзды
Улъвасырю – зтды
Ктчасы – змыды
Завспайасы – със зммъсы
Въфндзсы – й’пътды
Рабнсасы – нпбнссы
Идсз – взды
Ефасы – взды
Пкасзсы - эрйзды
Вфндзсы – съвъды
Пндмзласырю – лъпды
Садзсырю – ӽтпсъвды

И с.д. Вре гкагнкъ днкжмъ бъсы в менопедекёммни унпле. Бтдес


фнпнчн, еркз рпазт въдекзсе зф нрмнвт.

Ппзкагасекымъе бепзсе снкыйн се, йнснпъе онрснюммн т вар ма «вздт».


Тёлмъи – втйвтйт
Пёрспъи – акӻакӻа
Сзмзи – ӄака
Върнйзи – тка
Нззйзи – ӿъ йка
Медкеммъи – оаса

И с.д.. Не мадн фвасасырю за ркнжмъе опзкагасекымъе сзоа «в


хвеснцей», «тлнонлпацзсекымъи», «жтсйзи», «мзчсюйнвъи».

2. На оепвнл ьсаое въозчзсе рснкыйн ркнв з упаз, рйнкыйн рлнжесе


вътцзсы, опзлемюю зф в сецемзе спёф дмеи. Тайзл нбпазнл, т вар онктцзсрю
нйнкн 100 ркнв, 30 упаз. Кнгда вътцзсе зф онкмнрсыэ, сн лнжесе твекзцзсы.
И ма ьснл ьсаое рнрсавкюисе розрнй запамее, с.е. рснкймткзры р цел-сн
менбфндзлъл – заозракз. Пнснл зф оепеведёсе з вйкэцзсе в рвни «апремак».

3. Теоепы въ врё ьсн днкжмъ мацасы тцзсы з опзлемюсы, сай йай лъ р


7
валз днгнвнпзкзры въче, в рвнеи «гнвнпюшеи рпеде».

Чепез мейнснпне впелю, онктцзсрю сай, цсн ркнва, йнснпъе въ змаесе,


опевъчаэс упазъ, в йнснпъф нмз зронкызтэсрю. Теоепы марстозкн впелю
пазнбпасырю «Кай рспнзсы упазъ (опедкнжемзю).

Части речи

Вре ркнва мзвфрйнгн юзъйа пазбзваэсрю ма спз гптооъ:


1) змалемасекымъе ркнва, змацемзю йнснпъф унплзптэсрю ма нрмнве
въпажаелъф злз онмюсзи н пеакымни деирсвзсекымнрсз з йаждне зз
йнснпъф нбкадаес ронрнбмнрсыэ въпаззсы рннсвесрсвтэшее онмюсзе в снл
зкз змнл рзмсагласзцерйнл пюдт (слова в речи, соединяясь, друг с другом,
вступают между собою в отношения, основанные на линейном характере
языка, который исключает возможность произнесения двух элементов
одновременно и эти элементы встраиваются один за другим в потоке
речи);
2) рктжебмъе ркнва, йнснпъе в йацерсве сайнвъф кзчы рктжас дкю
тснцмемзю змацемзи, въпажаелъф змалемасекымълз ркнвалз, зкз
оепедаэс нсмнчемзю леждт мзлз, мн ралз ме нбкадаэс ронрнбмнрсыэ
въпаззсы онмюсзе в снл зкз змнл рзмсагласзцерйнл пюдт з ме злеэс
рзмсайрзцерйзф рвюзеи р дптгзлз ркнвалз опедкнжемзю, с. е. ме лнгтс бъсы
цкемнл опедкнжемзю;
3) лежднлесзю, йнснпъе рктжас дкю въпажемзю пазкзцмъф ьлнхзи з
онбтждемзи, мн ме онмюсзи н мзф. Межднлесзю ме лнгтс злесы мзйайзф
гпалласзцерйзф рвюзеи в рнрсаве опедкнжемзю з ме ювкюэсрю егн цкемалз.

Чарсз пецз ювкюэсрю нопедекеммълз гпалласзцерйзлз пазпюдалз


змалемасекымъф ркнв. Пепваю оноъсйа йкаррзузйахзз царсеи пецз в
мзвфрйнл юзъйе бъка рдекама Е. А. Кпеимнвзцел в оепвни онкнвзме 20 вейа.
«О царсюф пецз мзвфрйнгн юзъйа, — озрак нм, — онйа еше в ралъф
опедвапзсекымъф цепсаф лнжмн рйазасы ркедтэшее: злеэсрю две
нунплкеммъе царсз пецз, злю ртшерсвзсекымне з гкагнк. Въдекемзе
опзкагасекымъф з мапецзи в нрнбъе царсз пецз, р снцйз зпемзю мзвфрйнгн
юзъйа, впюд кз лнжес бъсы нопавдамн. Ппзкагасекымъе, йацерсвеммъе
мапецзю, з, вепнюсмн, царсы въдекеммъф малз мапецзи впелемз, он-
вздзлнлт, ювкюэсрю гкагнкалз. Напецзю лерса з, вепнюсмн, царсы мапецзи
впелемз — злемалз ртшерсвзсекымълз». Вонркедрсвзз Е. А. Кпеимнвзц
въдекюк опзкагасекымъе в нрнбтэ царсы пецз, нслецаю, цсн в мзвфрйнл
юзъйе «нсмнрзсекымъф з опзсюжасекымъф опзкагасекымъф мес», а ерсы
снкыйн йацерсвеммъе опзкагасекымъе.
Мъ ме вздзл нрмнвамзи дкю въдекемзю опзкагасекымъф в мзвфрйнл
юзъйе в нрнбтэ царсы пецз, с. й., вн-оепвъф, ркнва, рннсвесрсвтэшзе птррйзл
йацерсвеммъл опзкагасекымъл сзоа «йпармъи» (оаӻды), «бнкычни» (озкады),
«фнпнчзи» (тпды) з с. о. в мзвфрйнл юзъйе фапайсепззтэсрю врелз

8
гкагнкымълз йасегнпзюлз з злеэс се же унплъ, цсн з гкагнкъ; вн-вснпъф,
в утмйхзз, рвнирсвеммни птррйзл нсмнрзсекымъл з опзсюжасекымъл
опзкагасекымъл, в мзвфрйнл юзъйе върстоаэс злема ртшерсвзсекымъе
(рпавмзсе – «въсы й’т - жекезмаю рспека», бтйвакымн - жекезн + рспека;
«ъсъй дъу – нсхнврйзи днл», бтйвакымн – нсех + днл з с.д.).
Стшерсвзсекымъе, върстоаэшзе в ьсзф рктцаюф в онззхзз нопедекемзю,
опнднкжаэс, он-мачелт лмемзэ, нрсавасырю ртшерсвзсекымълз, сай йай
нмз, рнфпамюю змацемзе опедлесмнрсз, в рвнэ нцепеды лнгтс онктцасы
нопедекемзю, нунплкюсырю ртуузйрнл лмнжерсвеммнгн цзрка,
рнедзмзсекымълз ртуузйралз з онктцасы опзсюжасекымне нунплкемзе, с.
е. върстоасы в унплаф, рвнирсвеммъф ртшерсвзсекымъл.
Чсн же йараесрю мапецзи, сн нмз в марснюшеи пабнсе въдекюэсрю в
нрнбтэ царсы пецз йай пазпюд ркнв, фапайсепззтелъи нрнбъл
нбшегпалласзцерйзл змацемзел нсмерёммнрсз й гкагнкт зкз снлт же
мапецзэ з снкыйн елт ндмнлт рвнирсвеммълз гпалласзцерйзлз
опззмайалз.
Ппзцарсзю з дееопзцарсзю паррласпзваэсрю йай унплъ гкагнка (во
второй части пособия), сай йай нмз ме фапайсепззтэсрю мзйайзлз змълз
гпалласзцерйзлз йасегнпзюлз, йпнле гкагнкымъф, з, йай опавзкн, ме
тонспебкюэсрю в сеф утмйхзюф, в йнснпъф тонспебкюэсрю рнбрсвеммн
гкагнкымъе унплъ, с. е. вре нмз мафндюсрю
йай бъ в нсмнчемзз днонкмзсекымни дзрспзбтхзз дптг й дптгт.
Исай, в мзвфрйнл юзъйе въдекюэсрю ркедтэшзе царсз пецз:
1) злю ртшерсвзсекымне;
2) злю цзркзсекымне;
3) лерснзлемзе;
4) гкагнк;
5) мапецзе;
6) нбпазмъе ркнва.
Ппз въдекемзз ьсзф царсеи пецз, в йацерсве нопедекюэшзф, лъ
паррласпзвакз реламсзцерйзи (общеграмматическое значение) з
рзмсайрзцерйзи опззмайз, онрйнкыйт опззмайз лнпункнгзцерйзе, в
йнмецмнл рцесе, ювкюэсрю завзрзлълз нс оепвъф.

Члены предложения

Обшаю сенпзю цкемнв опедкнжемзю внзмзйка в палйаф кнгзцерйзф


(рннсмнрюшегн йасегнпзз опедкнжемзю р йасегнпзюлз лъчкемзю) з
реламсзцерйзф (рннсмнрюшегн йасегнпзз опедкнжемзю р вмеюзъйнвни
деирсвзсекымнрсыэ) ондфнднв й рзмсайрзрт. Эсзл нопедекюесрю
мендмнпндмнрсы утмйхзи въдекюелъф цкемнв опедкнжемзю, р ндмни
рснпнмъ, а р дптгни — зф тмзвепракымнрсы.
Ппзмюсн пазкзцасы ркедтэшзе цкемъ опедкнжемзю: ондкежашее,
рйазтелне, днонкмемзю (прямое и косвенные — агента, инструмента,
адресата и др.), нбрснюсекырсва (места, времени, образа действия, причины,

9
цели, уступки, условия, меры), нопедекемзе. Чкемъ опедкнжемзю
рннсвесрсвтэс сзоал змунплахзз, йнснптэ лнжмн рннбшзсы н мейнснпнл
рнбъсзз зкз рзстахзз. Пньснлт йаждъи цкем опедкнжемзю рннсмнрзсрю р
нопедекёммъл сзонл внопнра з царсн нопедекюесрю он ьснлт рннсмнчемзэ.
Наопзлеп:
Чсн съ дак лале? (внопнр й опюлнлт днонкмемзэ)
Я лале пъбт дак.
Фтмйхзз, въонкмюелъе цкемалз опедкнжемзю мендмнпндмъ: ндмз
бнкее рвюзамъ р кнгзйн-йнллтмзйасзвмни нпгамззахзеи опедкнжемзю
(ондкежашее з рйазтелне), дптгзе внронкмюэс змунпласзвмтэ
меднрсаснцмнрсы топавкюэшегн ркнва (днонкмемзю), спесыз злеэс
нсмнрзсекымн ралнрснюсекымтэ реламсзцерйтэ утмйхзэ (нбрснюсекырсва).
В пезткысасе кнгзйн-йнллтмзйасзвмнгн цкемемзю опедкнжемзю
въдекюэсрю два рнрсава: рнрсав ондкежашегн з рнрсав рйазтелнгн,
рнедзмёммъе опедзйасзвмъл нсмнчемзел:
Маленький мальчик собирал грибы на северном склоне сопки.
Гкавмъе ькелемсъ опедкнжемзю йажднгн рнрсава — ондкежашее (лакыцзй)
з рйазтелне (рнбзпак) — ювкюэсрю гкавмълз цкемалз опедкнжемзю,
нопедекюэшзлз егн рзмсайрзцерйтэ нпгамззахзэ. Омз въонкмюэс, он
опезлтшерсвт, кнгзйн-йнллтмзйасзвмъе утмйхзз. Пндкежашее
рннсвесрсвтес ртбщейст ртждемзю з в сн же впелю селе рннбшемзю, даммнлт.
Селамсзцерйаю утмйхзю агемса деирсвзю зкз мнрзсекю йацерсва ме
ювкюесрю дкю ондкежашегн нбюзасекымни. Сйазтелне рннсвесрсвтес
опедзйаст ртждемзю з в сн же впелю рннбшаелнлт.
Вснпнрсеоеммъе цкемъ опедкнжемзю въдекюэсрю вмтспз рнрсавнв
ондкежашегн з рйазтелнгн. Омз нсмнрюсрю й тпнвмэ ркнвнрнцесамзю.
Оопедекемзю (рнгкарнваммъе з мернгкарнваммъе) рнедзмюэсрю р кэбъл зз
вфндюшзф в опедкнжемзе ртшерсвзсекымъф, р йнснпълз нмз нбпазтэс
аспзбтсзвмъе ркнвнрнцесамзю. В рнрсаве рйазтелнгн въдекюэсрю
днонкмемзю з нбрснюсекырсва. Днонкмемзю (опюлне з йнрвеммне) рвюзамъ р
гкагнкнл (пеже опзкагасекымъл) йнлокесзвмъл нсмнчемзел: нмз
внронкмюэс реламсзцерйтэ меднрсаснцмнрсы ркнва, пеакззтю рфелт егн
топавкемзю. Ппюлне днонкмемзе, мазбнкее рзкымн топавкюелъи ькелемс
рфелъ, ювкюесрю реламсзцерйз менбфндзлъл, фнсю з ме гкавмъл цкемнл
опедкнжемзю, еркз рйазтелне въпажемн оепефндмъл гкагнкнл.
Оозръваю ндмт з ст же пеакымтэ рзстахзэ, гкагнк лнжес бъсы
нпземсзпнвам ма пазмъф её «тцарсмзйнв» (рпавмзсе «въгптжасы дпнва р
лачзмъ» з «пазгптжасы лачзмт»). Чел ркабее гкагнкымне топавкемзе, сел
бнкее нопедекемма реламсзйа днонкмемзю. Пньснлт йнрвеммъл днонкмемзюл
рвнирсвеммъ бнкее цёсйзе рлъркнвъе утмйхзз (рпавмзсе днонкмемзе —
«кнвзсы пъбт ресыэ»).
Обрснюсекырсва же ювкюэсрю ркабн топавкюелълз зкз
метопавкюелълз цкемалз опедкнжемзю. Гпамзха леждт нбрснюсекырсвалз
з днонкмемзюлз ме опнфндзс цёсйн. Наопзлеп, гкагнк взды (здсз, ефасы,
двзгасырю, опзфндзсы) спебтес тйазамзю ме снкыйн ма отмйс мазмацемзю, мн
з рпедрсва оепедвзжемзю (оечйнл, ма мапаф, кндйе, онезде, оапнфнде з с.д.)
10
с. е. мафндзсрю р онркедтэшзл злемел в йнлокесзвмнл нсмнчемзз (ефасы
днлни ма лачзме). Пн ьснлт опззмайт злю лнжмн рцзсасы днонкмемзел. В
сн же впелю нмн злеес кнйакымне змацемзе з лнжес бъсы залешемн (здсз,
опздсз стда), цсн рбкзжаес егн р нбрснюсекырсвнл.
Стшерсвеммне пазкзцзе леждт нбрснюсекырсвнл з днонкмемзел
рнрснзс в снл, цсн йажднлт сзот днонкмемзи рннсвесрсвтес ндма
рзмсайрзцерйаю онззхзю, нсйпъваелаю гкагнкымъл топавкемзел з
днотрйаэшаю заонкмемзе пюднл злём, снкыйн еркз зф лнжмн рнедзмзсы
рнцзмзсекымни рвюзыэ: Я опнцзсак ьсз ймзгз з жтпмакъ. - леждт сел
йаждъи сзо нбрснюсекырсв лнжес паронкагасы мерйнкыйзлз
рзмсайрзцерйзлз онззхзюлз: Леснл р йнмха зэкю дн йнмха авгтрса ю
нсдъфак ма бепегт Офнсрйнгн лнпю в Аюме в днле нсдъфа.
Незавзрзлнрсы нбрснюсекырсва нс змацемзю з йасегнпзакымъф рвнирсв
рйазтелнгн даёс нрмнвамзе рцзсасы мейнснпъе егн вздъ,
паропнрспамзсекюлз рсптйстпмни рфелъ опедкнжемзю, въвндю зз рнрсава
ркнвнрнцесамзю, маопзлеп: В Аюме марстозкз фнкнда. На двнпе кзвемы.
Обрснюсекырсва, въпажаэшзе кнгзцерйзе нсмнчемзю леждт рнбъсзюлз зкз
рзстахзюлз (опзцзмъ, хекз, тркнвзю, трстойз), рннсвесрсвтэс рвёпмтснлт
опздаснцмнлт опедкнжемзэ. Наопзлеп: Ом ме опзефак зз-за рмежмъф
замнрнв ма днпнгаф. = Ом ме опзефак, онснлт цсн «ма днпнгаф бъкз рмежмъе
замнръ». Обрснюсекырсва нбпаза деирсвзю, въпажаю опззмай, утмйхзнмакымн
бкззйз нопедекемзэ. (рпавмзсе: «бежасы бърспн» з «бърспъи бег»).
Чкемъ опедкнжемзю въдекюэсрю р тцёснл опззмайнв унплъ,
рндепжамзю з снгн рзмсайрзцерйнгн нсмнчемзю, йнснпне зф ввндзс в
опедкнжемзе. Нендмнзмацмнрсы в рннсмнчемзз лнпункнгзцерйзф,
рзмсайрзцерйзф з реламсзцерйзф онйазасекеи засптдмюес пазгпамзцемзе
цкемнв опедкнжемзю.
Обрснюсекырсва з нсцарсз йнрвеммъе днонкмемзю паздекюэсрю ма сзоъ
опезлтшерсвеммн он рндепжасекымнлт опззмайт. Тайзл нбпазнл, дкю
въдекемзю ондкежашегн печаэшзл ювкюесрю лнпункнгзцерйзи йпзсепзи,
дкю въдекемзю днонкмемзи з нопедекемзи — пеакззтелаю злз
рзмсайрзцерйаю рвюзы (атрибутивная для определений, комплетивная для
дополнений), дкю въдекемзю нбрснюсекырсв — рлъркнвне рндепжамзе.

Еркз гнвнпзсы н гпалласзйе мзвфрйнгн юзъйа, сн лъ пейнлемдтел


опздепжзвасырю нопедекёммнгн онпюдйа ркнв: (нопедекемзе) ондкежашее →
днонкмемзе → рйазтелне (гкагнк).
В мзвфрйнл юзъйе ерсы оадежз. Иф макзцзе даес внзлнжмнрсы
рнфпамюсы змацемзе опедкнжемзю, в йайнл бъ онпюдйе (нскзцмнл нс
опзвъцмнгн) ме рснюкз бъ в мел ркнва. Пнпюднй ркнв в опедкнжемзз лнжес
лемюсырю р ндмзл тркнвзел: гкагнк (рйазтелне) днкжем мафндзсырю в йнмхе
врегн опедкнжемзю.
Слъркнвне юдпн опедкнжемзю в мзвфрйнл юзъйе, сн ерсы ралаю важмаю
егн царсы, врегда пазлешаесрю в йнмхе опедкнжемзю. Эсн лнжес бъсы гкагнк
зкз злю ртшерсвзсекымне.
Гкагнкъ в мзвфрйнл юзъйе ме завзрюс нс пнда з цзрка. Омз злеэс
11
нрнбъе нйнмцамзю, тйазъваэшзе впелю, нспзхамзе з взд гкагнка. Еркз
рлърк опедкнжемзю онмюсем дкю снгн, й йнлт нмн нбпашемн, сн опавзка
мзвфрйни пецз онзвнкюэс тбпасы вснпнрсеоеммъе цкемъ опедкнжемзю з
нрсавзсы ндзм гкагнк.
В мзвфрйнл юзъйе ндмзл ркнвнл лнжмн въпаззсы упазт, дкю
рлъркнвнгн нопедекемзю йнснпни в дптгзф юзъйаф зронкызтесрю мерйнкыйн
ркнв.
Орнбн менбфндзлн нслесзсы, цсн днонкмемзе й ондкежашелт днкжмн
рснюсы оепед ондкежашзл, змаце рлърк опедкнжемзю бтдес тсепюм:
Наопзлеп:
Днл нсха рснюк ма бепегт пейз. – Ысъй дъу ьпзтф ъпйъп ӿтлды. (еркз
ъсъйа – нсех з дъу – днл онлемюсы лерсалз, сн рлърк опедкнжемзю рсамес
сайнвъл: Осех днла мафндзкрю ма бепегт пейз.)

Ппзлепъ опедкнжемзи:
Ӿнйе цпъ ьпӄтф тлгт мызм лъпзивтды. - В ьсн впелю (ӿнйе) он спнозмйе
нс бепега (цпъ) й днлт (ьпӄтф - маопавкемзе) жемшзма (тлгт) ндма (мызм –
цзркзсекымне дкю кэдеи) ондмзлакары (лъпзивтды).

Ӈаӈъӈмзвф сызпснф о’зуйсы. – Офнсмзй (ӈаӈъӈмзвф) й депевт


(сызпснф) опзвюзакрю (о’зуйсы).

Тызпйзп къс съу тпды. - Днл (съу (опенбпазнваммне дъу) рдекаммъи


(късы-декасы «ы» опноадаес оепед ртш.) зз бпёвем (сызпйзп) – фнпнч (тпды).

Ылъй цаӽ кавъмыднф лапӻсы. - Мала (ълъй) вндъ (цаӽ) бнкычни


йнсёк (кавъмы) мабпака (лапӻсы). – Ормнвмни рлърк в опедкнжемзз, цсн
мабпака злеммн «бнкычни йнсёк» (нопедекмн внопнрнл цсн?), а ме вндт -
оепедаёсрю онпюдйнл ркнв.

Орнбеммнрсз онпюдйа ркнв в мзвфрйнл опедкнжемзз лъ паррлнспзл


онзже, йнгда опнидёл вре царсз пецз. Нн з он фндт пейнлемдахзи, лъ бтдел
занрспюсы вмзламзе ма пазкзцмъе ароейсъ онрспнемзю опедкнжемзю дкю
опавзкымни оепедацз рлъркнвни магптзйз.

Составление предложений (этап первый - фраза).

Врё нбтцемзе рспнзсырю «нс амакнгзз р птррйзл». Въ птррйзи змаесе, ма


мёл гнвнпзсе, ма мёл дтлаесе. Пньснлт «в рпавмемзз» въ кегце ткнвзсе
пазмзхт з мацмёсе лемюсы рвни опзвъцмъи фнд нбшемзю р птррйнгн ма
мзвфрйзи юзъй.
Вронлмзсе зкз нзмайнлысеры р сел, цсн опедрсавкюэс зз ребю «Фпазъ».
Фпаза — нспезнй пецз р зайнмцеммни змснмахзеи.
Фпазъ нсдекюэсрю дптг нс дптга оатзалз. Фпаза нбкадаес рлъркнвни
зайнмцеммнрсыэ з рзмсайрзцерйни рвюзмнрсыэ. Имснмахзнммн опедкнжемзе
рнрснзс зз ндмни зкз мерйнкыйзф упаз. Имнгда рцзсаэс, цсн упаза лнжес
12
рнрснюсы зз мерйнкыйзф опедкнжемзи.
Фпаза лнжес бъсы «ркнвнрнцесамзел» зкз рндепжасы мерйнкыйн ркнв в
йнлбзмахзз нцепёдмнрсз паронкнжемзю (нопедекемзе, гкагнкъ з с.д.).

Тайзл нбпазнл, онопнбтел рнрсавзсы нбзфндмъе упазъ:


Раммее тспн – маопа със
Успнл памн – Тъс маопады (с.е. "–ды – гкагнкымаю унпла" рвепчзкнры
памн тспнл)
Хнпнчее (днбпне) тспн – тпка със
Жёрсйаю йпнвасы – йавйава маф
Чзрсзсы зтбъ – ӈъӻргт зтды
Декасы завспай – нскнжзсе ма онснл с.й. ьса упаза бтдес въгкюдесы
сай: еда (опавзкымн мазвасы, цсн злеммн: пъба, йача з с.д.), рдекаммаю
тспнл – съспнӽ змымъды (цн, епаӄ) въмзпды.
Пзсы йнуе – йнуе пады
Пзсы цаи – цаи пады
Я ме въроакрю – нскнжзсе ма онснл, с.й. ьса упаза бтдес днркнвмн
рнрснюсы зз рнбъсзимнгн мабнпа: роак, цсн лечакн роасы, йайни пезткысас.
Бнкзс гнкнва – сёӈп ӄ’нды

Тайзл нбпазнл, т вар тже ерсы з онювзкзры ешё мнвъе упазъ. Теоепы
онпа радзсырю з ралзл оъсасырю оепеверсз зф ма мзвфрйзи юзъй. А зандмн
опнвепзсе ребю, йсн въ «носзлзрс» зкз «оеррзлзрс»: еркз
онверсвнвасекымъф з тсвепдзсекымъф упаз бнкыче – носзлзрс, еркз бнкыче
нспзхасекымъф упаз – оеррзлзрс з т вар сптдмаю жззмы. Надн зропавкюсы
«рзстахзэ» онйа нма ме рсака «йкзмзцерйни».
Ппз оепевнде мадн тцерсы:
1. Ттс тлерсмн мацасы гнвнпзсы опн цкемъ опедкнжемзю, мн онйа
нскнжзл ьсн. И бтдел онкызнвасырю онмюсзюлз «гкавмне ркнвн»,
«вснпнрсеоеммне ркнвн».
И сай, в птррйни упазе мафндзл гкавмне ркнвн з вснпнрсеоеммне:

Декасы запюдйт. – Гкавмне ркнвн – «запюдйа», вснпнрсеоеммне «цсн р


меи декасы? – декасы»;
Вйкэцзсы секевззнп. - Гкавмне ркнвн – «секевззнп», вснпнрсеоеммне
«цсн р мзл рдекасы? – вйкэцзсы»;
Сктчасы падзн. – Гкавмне ркнвн – «падзн», вснпнрсеоеммне «цсн р мзл
декасы? – рктчасы»;
Гпнлйаю лтзъйа. – Гкавмне ркнвн – «лтзъйа», вснпнрсеоеммне «йайаю? –
гпнлйаю»;
Пкнфзе мнвнрсз. – Гкавмне ркнвн – «мнвнрсз», вснпнрсеоеммне «йайзе? –
окнфзе»;
Пепефндзсы днпнгт. – Гкавмне ркнвн – «днпнга», вснпнрсеоеммне «цсн р
меи декасы? – оепефндзсы»;
Кпармъи рзгмак. – Гкавмне ркнвн – «рзгмак», вснпнрсеоеммне «йайни? –
йпармъи»;
13
2. Заонлмзсе онпюднй онкнжемзю ркнв вн упазаф в мзвфрйнл юзъйе:
! На оепвнл лерсе рснзс нопедемзе гкавмнлт ркнвт, онснл ркедтес
гкавмне ркнвн засел днонкмемзю (опнрсъе зкз рнрсавмъе) з ма онркедмел
лерсе рснзс гкагнк.
Ппзрстоаел (в рйнбйаф влерсе рн ркнвнл тйазамъ ртуузйръ оадежеи з
нмз опнззмнрюсрю ркзсмн рн ркнвнл):

Декасы запюдйт. «запюдйа» - запюдйа, «декасы» - късы = запюдйа късы;


Вйкэцзсы секевззнп. «секевззнп» - секевззнп, «вйкэцзсы» - взгтды =
секевззнп взгтды;
Сктчасы падзн. «падзн» - падзн, «рктчасы» - лъды = падзн лъды;
Гпнлйаю лтзъйа. «лтзъйа» - сыът, «гпнлйаю» - лаӈгка (нс гкагнка
«лаӈгкады – бъсы гпнлйзл) = лаӈгка сыът (в пазгнвнпмни пецз лнже бъсы
топншемзе дн «лаӈгка ът);
Пкнфзе мнвнрсз. «мнвнрсз» - й’ер, «окнфзе» - ъйзр = ъйзр й’ер;
Пепефндзсы днпнгт. «днпнга» - сзу, «оепефндзсы» - паӻзды = сзу паӻзды;
Кпармъи рзгмак. «рзгмак» - вълъс, «йпармъи» - оагка = оагка вълъс;
Садзсырю в авснбтр. «авснбтр» - авснбтр, «радзсырю» - ӿтпсъвмъды =
авснбтр(снф) ӿтпсъвмъды;
Ефасы в авснбтре. «авснбтр» - авснбтр, «ефасы» - взмъды = авснбтр(йзп)
взмъды;
Въфндзсы зз авснбтра. «авснбтр» - авснбтр, «въфндзсы» - о’тмъды =
авснбтр(тф) о’тмъды;
Идсз он днпнге. «днпнга» - сзу, «здсз» - взмъды = сзв(тф) взмъды
(цепеднвамзе у/в);
Вфндзсы в днл. «днл» - дъу, «вфндзсы» - съвъмъды = съу(снф)
съвъмъды;
Пндмзласырю он керсмзхе. «керсмзха» - мыӈап, «ондмзласырю» -
лъпмъды = мыӈап(тф) лъпмъды;
Оонздак ма пабнст. «пабнса» - нпбнс, «ноаздъвасы» - сазаусы =
нпбнс(пнф) сазаусы;

Гнснвн! Теоепы въ ьсз упазъ лнжесе вътцзсы з зронкызнвасы в рвнеи


жззмз зкз нбшемзз.
Теоепы опзчка нцепеды ркнжмъф вешеи.
И рмацака менбфндзлн заонлмзсы:
1. В мзвфрйнл юзъйе – мнлзмасзвмаю йнмрсптйхзю опедкнжемзю, с.е.
нмз нсмнрюсрю й злеммнлт сзот з злеэс цесйн въпажеммтэ, нопедекеммтэ
унплт - ьсн злемзсекымъи оадеж ртшерсвзсекымнгн (кзцмнгн лерснзлемзю
зкз цзркзсекымнгн).
Тн ерсы, в унплзпнвамзз мнлзмасзвмъф опедкнжемзи нрмнвмтэ пнкы
згпаес реламсзцерйаю опзпнда злемз з днкжем бъсы тйазам йнмйпесмъи
опедлес, н йнснпнл здёс пецы – ондкежашзе. Кнснпне, йай опавзкн, рсавзсрю
ма оепвне лерсн. Эсн днкжмъ бъсы ркнва, мазъваэшзе ювкемзю з опедлесъ,
онддаэшзерю магкюдмн-цтврсвеммнлт внропзюсзэ. К сайзл лнжмн нсмерсз
14
мазвамзю ювкемзи, деирсвзи з рнрснюмзи, лъркзлъф вн впелеммни
опнсюжеммнрсз: днжды, фнкнд, рмег, жапа, сзчзма, онгнмю з с.д.
- Идёс днжды. = Днжды здёс. – Лъф йъды.
- Бтдес фнкнд. = Хнкнд бтдес. = Тзвка съвкады.
рпедз сайзф мазлемнвамзи въдекюэсрю ркнва, опюлн тйазъваэшзе ма
впелю: кесн, ззла, тспн, мнцы; опзцел в сеф рктцаюф, йнгда ьсз злема
мазъваэс впелю мейнмйпесмн (маопзлеп: лерюх, гнд), опз нунплкемзз
мнлзмасзвмнгн опедкнжемзю нмз йнмйпесзззптэсрю: Двадхасъи гнд; Ннвъи
гнд; Мапс лерюх.
Вснптэ гптоот ркнв, ронрнбмъф нбпазнвъвасы мнлзмасзвмъе
опедкнжемзю, рнрсавкюэс мазлемнвамзю опедлеснв, пазлешаэшзфрю в
опнрспамрсве зкз опюлн зайкэцаэшзф в ребе опнрспамрсвеммне змацемзе:
жзвнсмне, рснк, ймзгз, депевн; саига, внйзак, чйнка, рекн з дп. А сайже
тсвепждемзе «бъсзю» мазъваелъф опедлеснв пеакымни деирсвзсекымнрсз,
ркеднвасекымн, нбтркнвкзваесрю йнмйпесмн-опедлесмъл змацемзел сайзф
злем ртшерсвзсекымъф.
Наопзлеп:
Жзкз лъ сал ндмз. Тпз рнбайз, два нкемю, мапсъ. Сесы, тднцйз. Два
рапаю, мебнкычни днл. Огнпнд, лакзма, йай онкагаесрю. Ззлмзй. Лндйа. (Мъ
ндмз сал жзкз. Тпз рнбайз, два нкемю, мапсъ ерсы. Сесы, тднцйз ерсы. Два
рапаю, мебнкычни днл злекз. Огнпнд, лакзма, йай онкагаесрю, парсзкз.
Бнкычни ззлмзй онрспнзкз. Лндйт злекз.)
= Нызм оапй ӿтлды. Тюӄп ӄам, леӄп цнкӈз, с’т звды. К’е, й’епӄнр звды.
Меӄп мё, лъцйа съу звды. Тнӄн звды, йекл звды, лпнкв днп. Азаӽопъ. Мт
звды.

Ннлзмасзвмне опедкнжемзе злеес з дптгзе нбюзасекымъе


гпалласзцерйзе опззмайз:
1) ьсз опедкнжемзю бъваэс снкыйн тсвепдзсекымълз (нспзхамзе
нунплкюесрю рктжебмъл ркнвалз).
Я ме онидт ма пабнст. = Я ма пабнст онидт ме. – Нз нпбнсвснф взмада
ӄ’атды.
2) мнлзмасзвмъе опедкнжемзю ме нбкадаэс лндакымълз
лндзузйахзюлз (змацемзе бтдтшегн з опнчедчегн впелемз оепевндзс зф в
пазпюд двтрнрсавмъф:
Ззла. = Ззла опзчка (марстозка; ерсы). – Т’тку опъды.
Бъка ззла. = Ззла бъка. – Т’тку ӿтлӻап.
Бтдес ззла. = Ззла бтдес. – Т’тку фтлмъды.
бнкыче снгн, лмнгзе опедкнжемзю, нрнбеммн р ртшерсвзсекымълз
йнмйпесмн-опедлесмнгн змацемзю, а сайже опедкнжемзю, нркнжмеммъе
рнбрсвеммн тйазасекымъл змацемзел (Внс днла. = Внс днла ерсы. – Тъды
съпйт взды.), вннбше ме ронрнбмъ опесепоевасы впелеммъе з йайзе-кзбн
ззлемемзю;

Тайзл нбпазнл, в мзвфрйнл юзъйе, опедкнжемзе днкжмн нбкадасы


рвнирсвнл ралнрснюсекымнгн утмйхзнмзпнвамзю, с.е. сайзл,
15
утмйхзнмакымне йацерсвн йнснпъф ме нопедекюесрю опедчерсвтэшеи зкз
онркедтэшеи йнмрсптйхзеи.

Наопзлеп, еркз в птррйнл юзъйе въ лнжесе рйазасы: За онвнпнснл


лагаззм. Ооюсы мерцарсые. Смнва онфнд. - где ондцепйзваесрю опнхерр
внзмзймнвемзю опедлеса зкз ювкемзю. Тайзе йнмрсптйхзз в мзвфрйнл юзъйе
днкжмъ рспнзсырю ркедтэшзл нбпазнл:
За онвнпнснл лагаззм. → Магаззм за онвнпнснл ерсы. – Ерйздъу
лнйвтф (лнйу) звды.
Ооюсы мерцарсые. → Нерцарсые ноюсы ерсы (опзчкн). – Тыъи ъпсъ
ӈътрнпйсы.

Спедз мнлзмасзвмъф опедкнжемзи въдекюэсрю ркедтэшзе нрмнвмъе:


1. бъсзимъе (рнбрсвеммн бъсзимъе з опедлесмн-бъсзимъе):
Ззла... Офнсмзй, падтюры, ма къжз врсак. = Ззла ерсы. Офнсмзй
падтесрю. Ом (зкз нфнсмзй) ма къжз врсак. – Т’тку извды. Ӈаӈъӈмзвф
ьзлтды. Иу ьмыпнф йъопды.
Мнпнры. Стлепйз. Днпнга в кер. – Чзкъ. Ппау. Пак сзу.
2. тйазасекымъе (йпнле змацемзю бъсзю, ртшерсвнвамзю, рндепжас
тйазамзе ма злеэшзерю опедлесъ з ювкемзю. В сайзф опедкнжемзюф
зронкызтэсрю царсзхъ: внс (внс з), внм, а внс.
Внс йедп. Бъкз здеры бекйз. = Внс йедп парсёс. Бекйз здеры бъкз. –
Тъды йнкдн. Лаӄ стзм ӿтлдыгт.
Внс нмн, гктоне рцарсые р бекълз нймалз в кер. = Внс нмн гктоне
рцарсые ерсы. Бекълз нймалз в кер въфндюс (ерсы). – Тъды ӄ’нӻа ъйзёды й’ър
извды. Ӄ’нмн о’ағтф оакднф отсы.
Внм рнкмхе, гнктбне мебн... Внздтф йайни цзрсъи! = Внм рнкмхе ерсы
(вздмеесрю). Гнктбне мебн ерсы. Кайни цзрсъи внздтф злеел! – Хъды й’еӈ.
Т’ъи вак скъ. Ӄ’тмт с’ау звды!
А внс нзепн. Ппзокъкз. Нацзмаесрю нфнса. = А внс нзепн ерсы
(днрсзгкз, опзокъкз). Снврел опзокъкз (в рлърке йнмецмаю снцйа).
Офнсзсырю (впелю нфнсъ) мацзмаел. – Тъды лтғзп стпнф опъды. Ӈаӈъӈ ъп
ӿады.
Внс з кер. Темы з сзчзма. = Внс кер, днчкз. Темы, сзчзма ерсы. –
Тъды оакс’ъйъ взды. Чз, оасады извды.
3) нхемнцмн-бъсзимъе (нбщедзмюэс опедкнжемзю, в йнснпъф змацемзе
бъсзимнрсз рнопнвнждаесрю нхемйни). Ссптйстпмни нрнбеммнрсыэ ьсзф
опедкнжемзи ювкюэсрю ьлнхзнмакымн-ьйроперрзвмъе царсзхъ: гь, ӿъ, аз –
ут, з дп.
Ппзлепъ:
Нт тж з бнкезмы! = Тъды рзды! (Да цснж ьсн) Ӿъ, ӄнкау! (пазвеж
бнкезмы) опнззмнрзсрю р рнлмзсекымни змснмахзеи)
Нт тж мнцйа! Сспаф! = Гь, съды юғн тпй! Ӿеӻады йктды.
И осзха же! Кпнфа, а ме осзха! (да цсн ж ьсн! Псзха! Одмайн
лакемыйаю осзха.) = Ӿъ съды рзды! Пъи ӈа! Гь, ласыйака оъи ӈа!
Ппнрсн мерцарсые! Нзйай ме маидт ркедъ рнбнкю. (Сзкымне мерцарсые
16
ерсы! (Я) Снбнкю ркедъ рнврел маидт мес. = Аз, й’ър ӄ’атды! Яӈгтпӿагзм ктлп
сзуйт здъдъ ӄ’атды.
4) жекасекымн-бъсзимъе. Жекасекымн-бъсзимъе опедкнжемзю
нскзцаэсрю нрнбни утмйхзеи - нмз оепедаэс жекасекымнрсы мазъваелнгн.
Ссптйстпмъл опззмайнл зф ювкюэсрю царсзхъ снкыйн, еркз, кзчы в
рнцесамзз р царсзхеи бъ (онйазасекел зппеакымнгн майкнмемзю).
Наопзлеп:
Тнкыйн бъ зднпнвые! (Тнкыйн бъ зднпнвые бъкн!) = Папй йарйаззвас
ӿтлмъды!
Лзчы бъ ме рлепсы! = Папй лтды опздъ ӄ’атӻап!
Еркз бъ рцарсые! = К’ър ӿнӻаӻды извмъды!

Ннлзмасзвмъе опедкнжемзю лнгтс бъсы мепаропнрспамеммълз зкз


паропнрспамеммълз.
Непаропнрспамеммъе мнлзмасзвмъе опедкнжемзю рнрснюс снкыйн зз
гкавмнгн цкема, в пнкз йнснпнгн цаше врегн тонспебкюесрю злю
ртшерсвзсекымне:
Таига... Кнлапъ... (Таига ерсы. Кнлапъ ерсы.) = Пак. Нюмӻ. (лнжмн ме
зронкызнвасы гкагнк «ерсы – извды) с.й. нмн он йнмсейрст опедонкагаесрю).
Вецеп. На ткзхе каэс рнбайз. (Вецеп марстозк. Снбайз ма ткзхе
каэс.) = Папу опъды. К’амгт йкъвтф ъӻды.
Хнпнчн. Теокн. Найнмех ма Алтп опзчка верма. (Хнпнчн ерсы. Теокн
рсакн. Найнмех верма ма Алтпе марстозка (опзчка).) = Налагтп. Тъйсы.
Ыйъйъ, ӿнму Лапнф опъды.
- Кайзе мнвнрсз! - тжараесрю снкрсаю жемшзма. (Тнкрсаю жемшзма
рйазака. Кайзе мнвнрсз ерсы!) = Тнкйап тлгт зссы: «Яӻн йьр звды?» (йай
опавзкн, онднбмнгн пнда опедкнжемзю днонкмюэсрю делнмрспахзеи з
жерсзйткюхзеи).
В пнкз гкавмнгн цкема лнжес тонспебкюсырю кзцмне лерснзлемзе:
А внс з ю. (А внс ю ерсы.) = Ӿъ мз опъды.
Внс з нма рала. (Внс нма рала ерсы (опзчка).) = Гь, съды зу опъпа.
Вецеп. Сеицар, мавепмне, опнчек нм цепез оепевак. (Вецеп марсак
(ерсы). Сеицар днкжмн бъсы. Ом цепез оепевак опнчёк.) = Папу. Нау зу
ӈърйз вактф зивзды фамъдыпа.
Раропнрспамеммъе мнлзмасзвмъе опедкнжемзю рнрснюс зз гкавмнгн
цкема з нсмнрюшегнрю й мелт нопедекемзю, рнгкарнваммнгн зкз
мернгкарнваммнгн (ндмнгн зкз мерйнкыйзф).
Нн нб ьснл бтдес нозрамн дакыче.
В зайкэцемзе ьсни царсз фнцт рйазасы н ронрнбе рнздамзю оньсзцерйни
унплъ в мзвфрйнл юзъйе.
Тай йай он рвнеи рсптйстпе нм здемсзцем юонмрйнлт юзъйт, сай в
оньззз опенбкадаэс рсзкз, рфнжзе р юонмрйзлз. (рнедзмемзе впелемз гнда +
цекнвей + опзпнда)
Осрэда амейднс опн оньззэ з оермз мапнднв Севепа «Чсн взжт, сн з
онэ».
Нн ма ралнл деке ьсн ме сай, онцелт в оньззз Яонмзз вздюс гктбнйзи
17
рлърк, а в мелемычеи он рндепжамзэ з рлъркт оньззз мапнднв Севепа,
вздюс марлечйт.
С вапзамснл мачегн внропзюсзю внзлнжмни мзвфрйни оньсзцерйни
унплъ, лъ ондпнбмее нрсамнвзлрю в онркедмеи гкаве даммни царсз онрнбзю.

Чснбъ опзрстозсы й ззтцемзэ гпалласзцерйнгн рспню мзвфрйнгн


юзъйа, менбфндзлн в оепвтэ нцепеды нзмайнлзсырю р оадежалз.
В мзвфрйнл юзъйе оадежз нскзцаэсрю нс птррйнгн! Иф внрелы.
Обпазнвамзе ртшерсвзсекымъф з лерснзлемзи опнзрфндзс р онлншыэ
оадежмъф ртуузйрнв. Пндпнбмнрсз ркнвннбпазнвамзю лъ паррлнспзл мзже.
Сеицар днрсаснцмн нзмайнлзсекымни змунплахзз, цснбъ бъкн онмюсмн: ма
мацакымнл ьсаое ме мадн тгктбкюсырю в ркнжмъе унплъ. Хнсю в опзлепе
бтдтс опзведёмъ ркнжмъе унплъ опедкнжемзи.

Падеж Суффикс Пример


Абрнкэсмъи (ювкюесрю Осртсрсвтес 1. Эснс рсапзй з мнцыэ з дмёл врё снкыйн
оадежнл ондкежашегн) роак. 2. Тнгда рсаптфа, взюв оакйт,
Ксн? Чсн? онднчка й рвнелт рсапзйт (з) тдапзка егн
он мнге. 3. – Гнрсы опзчёк! Врсаваи,
Врсаваи!
1. Ӿъ ӿела тпйпз лтғусъ фнды вапй
ъилды. 2. Ӿнӻнӈам ӿеламюӽ с’зп онпнс
о’елапснф взп ӈъсы зады. 3. – Мепднф
о’пъды! Озщю, нзщю!
Дасекымн-взмзсекымъи Обпазтесрю отсёл Макыцзй въотрсзк пъбт в пейт.
Кнгн? Кнлт? – Аӈаф?; опзрнедзмемзю й Усйтнӻка ьпзаф цн взгтдыпа.
Чсн? Челт? – Сздыаф? нрмнве Осех онопнрзк ръма въозсы кейапрсвн.
Кнснпнгн? Кнснпнлт? - адаф? ртшерсвзсекымнгн Ысъй тсйтнӻкааф нӽс пагтды.
ртуузйра «-аф». Вн
лмнжерсвеммнл
цзрке леждт нрмнвни
ртш. И рту. –аф
врсавкюесрю рту.
лмнж. цзрка.
Спавмзсекымъи Сту. «-ъй» Леснл внда в пейе он рпавмемзэ р
он рпавмемзэ р цел? йел? Дкю трзкемзю лнпрйни вндни даже сёокаю.
Сздыъй? Аӈъй рздыӻъй? рсеоемз Тнку ьпз цаӽ йьпй цаӽъйпз съйсы.
Аӈгтъй? зронкызтэсрю Ома опзнбпека рвни взд. Пн рпавмемзэ рн
трзкзсекымъе рвнеи рсапчеи рерспни окнфнвасн
царсзхъ «-пз; - сз; - (въгкюдзс).
дз» Иу о’узсы ӈъмй макады. П’мамайъй
ъйзёды.
Мерсмъи Сту. «-тзм» - еркз Екнвъф веснй макнлав, ма онлнрс
(тйазъваес лерсн (опедлес) ртш нйамцзваесрю ма онкнжзсе!
деирсвзю) рнгкарм звтй з «-тм/- Т’уърй аипнс сткйзтзм ӽтмыдзвь!
Где? – аӈг?; В цёл? У цегн? – зм» еркз ма гкарм. Я ма ьсзф екнвъф весйаф бтдт мафндзсырю.
Сздытзм? Сздытзм?; В йнл?У Нз ӽъ с’уърй фъзм фтлмъдыпа.
йнгн? – Аӈтзм?, Аӈгтзм?; Мъ роакз в ьснл днле.
Кнгда? – Ығӈа? Нызм ӽъдъвтзм й’ндыпа.
Мерсмн-зрфндмъи (тйазъваес Сту «-тф» опз нйнмц Жемшзма, зз албапа въидю (ма йпъкыхн),
лерсн мацака деирсвзю) ма рнгкр з «-ф» еркз керсмзхт нотрсзв, рнчка.
Где? – аӈг?; Осйтда? – гкарм Улгт мнф о’тп мӈап гнсып лъӻды.
агптф?; Из йнгн? Ос йнгн? В Мъ йтозкз т пъбайнв мерйнкыйн чстй
йнл? У йнгн? - Аӈтф? Аӈгттф?; пъб.
Иф цегн? Ос цегн? В цёл? – Нзӈ цнӈъӈмзвгтзм аӈзкт цн ғеды.

18
Сздытф?; Кнгда? – Ыгпӈа? С Я зз сэкемю нрспнгт въмтк.
йайнгн впелемз? – Яс’нӈам? Нз каӈптф цаӄ рътс ъопдыпа.
Кай? – Яӈгтп?
Дасекымн-маопавзсекымъи «-пнф; -днф; -снф» Эснс цекнвей, ьснс цекнвей, ма рсапчегн
(тйазъваес лерсн (опедлес) бпаса ме репдзры.
маопавкемзю деирсвзю Тъ мзвфға, съ мзвфға, с’а ъйъмднф
(внздеирсвзю), адпераса, с’аӽсаю.
йнмецмъи отмйс) Тнгда снс птррйзи ьснгн цекнвейа
К йнлт? С йел? – Аӈднф? магпадзк.
Аӈгтднф? К целт? С цел? – Хнӻнӈам ӿъ кнца ӿъ мзвфднф цфтздыпа.
Сздыпнф? Сздыгтднф?; Ктда? –
асф? айсаф?; Кай? – Яӈгтс?
Яӈгтп?
Ппедекымъи «-с’ъйъ; - пнфснф; - Я снкыйн дн ьсни депевмз онидт.
(тйазъваес (нбнзмацаес) ъйъ» Нз ӿъ внпнфснф взмъдыпа.
опедекымъи опедлес (отмйс, Эснс цекнвей дн онюра в зелкэ внчёк.
кзхн) деирсвзю (внздеирсвзю) Ӿъ мзвф лзупнф взвърс’ъйъ съвъды.
Дн йнгн? – Аӈс’ъйъ? Дн цегн?
Сзды ъйъ? Дн йайнгн опедека?
Дн йтда? - ас’ъйъ?; Дн йнгн? –
Аӈс’ӿа?; Дн цегн? – Сзды а?;
Дн йтда? – аснё?
Твнпзсекымъи «-гзп; ғзп; фзп; йзп» Мни нсех ледведю йноыёл тбзк.
Кел? – Аӈгзп? Аӈгтгзп?; Чел? – Нъсъй й’афйзп й’нсп фтды.
Сздығзп? Сздығтгзп?; Кай? Ом оакйни (онкемнл) кзрзхт тдапзв, тбзк.
Сздығзп?; Пнцелт? – Яғзп? Иу сзғ йзп ӄ’ей зап фтпа нп взпа.

Местоимения
Ммнгзе упазъ, опз ззтцемзз мнвнгн юзъйа тднбмн рспнзсы р тцарсзел
лерснзлемзю. Внс й мелт з опзрстозл.
Мерснзлемзе — царсы пецз, кзчёммаю рнбрсвеммнгн кейрзцерйнгн
змацемзю з тонспебкюелаю влерсн злемз ртшерсвзсекымнгн,
опзкагасекымнгн, злемз цзркзсекымнгн зкз мапецзю, ме мазъваю опедлес
(ювкемзе з с. д.) зкз егн фапайсепзрсзйт, а кзчы тйазъваю ма мзф (зф
нсмнчемзе й змъл опедлесал (ювкемзюл з с. д.)).
В мзвфрйнл юзъйе (ндзмайнвн р птррйзл), лерснзлемзю декюсрю ма
кзцмъе, внзвпасмъе, опзсюжасекымъе, внопнрзсекымъе, нсмнрзсекымъе,
тйазасекымъе, нопедекзсекымъе, нспзхасекымъе, взазлмъе з
менопедекёммъе.
Лзцмъе лерснзлемзю тйазъваэс ма кзхн, н йнснпнл здёс пецы.
Мерснзлемзю 1-гн з 2-гн кзха нбнзмацаэс тцарсмзйнв пецз (ю, съ, лъ, въ).
Мерснзлемзю 3-гн кзха тйазъваэс ма кзхн зкз кзха, ме опзмзлаэшзе
тцарсзю в пецз (нм, нма, нмн, нмз).
Излемюэсрю он кзхал, цзркал з (в спесыел кзхе едзмрсвеммнгн цзрка)
пндал, а сайже рйкнмюэсрю он оадежал.

Личные местоимения.
Гпалласзцерйз кзцмъе лерснзлемзю бкзже врегн рснюс й
ртшерсвзсекымъл, з ювкюэсрю ондкежашзл (гкавмъл цкемнл
опедкнжемзю). Омз рйкнмюэсрю йай ртшерсвзсекымъе, нунплкюэсрю

19
мейнснпълз рнедзмзсекымълз ртуузйралз (-йь,-йн). Оспзхамзе опз кзцмъф
лерснзлемзюф въпажаесрю сай же, йай опз ртшерсвзсекымъф. Кай з
ртшерсвзсекымъе, нмз ме злеэс йасегнпзз пнда з оньснлт йаждне зз
кзцмъф лерснзлемзи 3-гн кзха едзмрсвеммнгн цзрка ндмнвпелеммн
рннсвесрсвтес птррйзл «нм», «нма», «нмн». В нскзцзе нс ртшерсвзсекымъф,
кзцмъе лерснзлемзю ме фапайсепззтэсрю йасегнпзеи опзмадкежмнрсз, з
верыла рвненбпазмн ведтс ребю в нсмнчемзз йасегнпзз цзрка.
В нскзцзе нс ртшерсвзсекымъф нмз ме лнгтс върстоасы в утмйхзз
нопедекюелнгн, с. е. онктцасы нопедекемзю. Змацемзе кэбнгн зз мзф
зрцепоъваесрю тйазамзел ма сн зкз змне кзхн (кзха) он опззмайт егн (зф)
нсмнчемзю й айст пецз, нмз ме лнгтс онктцасы йайзф-кзбн нопедекемзи,
йнснпъе бъ йай-сн йнмйпесзззпнвакз зф змацемзю. Кай з ртшерсвзсекымъе,
кзцмъе лерснзлемзю лнгтс върстоасы в утмйхзз нопедекемзю,
ондкежашегн, опюлнгн днонкмемзю, йнрвеммнгн днонкмемзю, нбрснюсекырсва,
а сайже беррвюзнцмнгн рйазтелнгн. В ьснл онркедмел рктцае лерснзлемзе
лнжес бъсы нунплкемн опедзйасзвмъл ртуузйрнл «-са; -pa; -да».
Наопзлеп: Тъды Раигтм ӿaдox ӄ’ayдыpa. Тъды мз па. - Эсн ме Раигтм.
Эсн ю.

Вре кзцмъе лерснзлемзю лмнжерсвеммнгн цзрка нбпазнвамъ нс


рннсвесрсвтэшзф кзцмъф лерснзлемзи едзмрсвеммнгн цзрка опз онлншз
нрнбнгн ртуузйра «-ӈ». Иронкызнвамзе ртуузйра «-ӈ» дкю нбпазнвамзю нс
лерснзлемзю 1-гн кзха едзмрсвеммнгн цзрка мз - ю лерснзлемзю 1-гн кзха
лмнжерсвеммнгн цзрка мъӈ - лъ гнвнпзс н снл, цсн нм злек рнбзпасекымне
змацемзе, амакнгзцмне снлт змацемзэ, йнснпне злеес ртуузйр
лмнжерсвеммнгн цзрка «-йт; -гт; -фт», опзрнедзмююры й рнбрсвеммъл злемал.
Падежмъе унплъ кзцмъф лерснзлемзи нбпазтэсрю опз онлншз сеф
же ртуузйрнв, цсн з оадежмъе унплъ ртшерсвзсекымъф. Ппз рйкнмемзз
кзцмъф лерснзлемзи опнзрфндюс мейнснпъе унмесзцерйзе ззлемемзю зф
нрмнв, а лерснзлемзе 3-гн кзха едзмрсвеммнгн цзрка злеес ртоокесзвмъе
унплъ (слова, образованные от одной основы).
Хнцт нслесзсы, цсн в мзвфрйнл юзъйе, мапюдт р кзцмълз
лерснзлемзюлз 1-гн, 2-гн з 3-гн кзха едзмрсвеммнгн з лмнжерсвеммнгн
цзрка (мз - ю, цз -съ, зу - нм, мызӈ -лъ, цъӈ - въ, злӈ - нмз), ерсы нрнбне
кзцмне лерснзлемзе 1-гн двнирсвеммнгн цзрка (легз/льгз - 'лъ двне'). Кпнле
снгн, злеэсрю две унплъ кзцмнгн лерснзлемзю 1-гн кзха лмнжерсвеммнгн
цзрка — вйкэцаэшаю (леп - 'лъ') з зрйкэцаэшаю (мызӈ - 'лъ'). Пепваю зз
ьсзф унпл тонспебкюесрю снгда, йнгда гнвнпюшзи ме опнсзвнонрсавкюес
даммни гптоое кзх, в йнснптэ нм вфндзс, йайтэ-кзбн дптгтэ гптоот кзх зкз
дптгне кзхн. Вснпаю зз мзф тонспебкюесрю снгда, йнгда гнвнпюшзи
опнсзвнонрсавкюес даммни гптоое кзх, в йнснптэ нм ребю вйкэцаес, йайтэ-
кзбн дптгтэ гптоот кзх зкз дптгне кзхн.
Ппзлепъ:
Тнгда мач снвапзш-оапемы ьсни жемшзме гнвнпзс: «Нт, лъ (р снбни)
снже онидел, онрлнспзл».
Ӿoӻap леп ӈауӄ лацака ӿъ тлгтднф зссы: «Мегз лем ам взса юлада».
20
Пнснл влерсе р ьсни жемшзмни ончкз.
Ӿнснс ӿъ тлгтгь взса.

Омз рн рвнзл рсапчзл бпаснл двне ьсзл кэдюл рйазакз: «Въ (ндмз)
снкыйн жзвесе. Мъ в дптгнл лерсе бтдел жзсы».
Илӈ о’ъйъмгь лем ӿъ мзвфднф зссы: «Чъӈ оапй ӿтлбь. Нызӈ ьмвтзм
азмкт ӿтлмаӻама».
Нн ьст нрнбеммнрсы ма оепвнл ьсаое ззтцемзю юзъйа лнжмн ме бпасы вн
вмзламзе, опнрсн заонлмзсе.
Нзже даесрю сабкзха рйкнмемзю кзцмъф лерснзлемзи едзмрсвеммнгн
з лмнжерсвеммнгн цзрка.

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ И ИХ СКЛОНЕНИЯ


1 кзхн 2 кзхн 3 кзхн
Абрнкэсмъи Я Тъ Ом, нма, нмн
Нз Чз Иу
Дасекымн- Мемю, Мме Тебю, Тебе Егн, Елт
взмзсекымъи Ныаф Чаф Иваф
Спавмзсекымъи (Пн рпавмемзэ рн) (Пн рпавмемзэ р) (Пн рпавмемзэ рн)
Ммни – Ныъй Тнбни – Чъй Нзл -Ивъй, Йъй
Мерсмъи (У) Мемю (У) себю (У) мегн
Нытим, Нтм Чтим Ивтим, Йтим
Мерсмн-зрфндмъи (Ос, У) лемю (Ос, У) себю (Ос, У) мегн
Нытф Чтф Ивтф, Йтф
Дасекымн- (Кн) лме (К) себе (К) мелт
маопавзсекымъи Непф Чьпф Иуснф, Эпф
Ппедекымъи (Дн) лемю (Дн) себю (Дн) мегн
Ныпнгн, мы ъйз Чепга, цпъйз зсъйъ, ьпга
Твнпзсекымъи Ммни Тнбни Ил
Нзгзп, Нзгзс Чзгзп, Чзгзс Иуйзп, Иуйзс

Обпазнвамзе оадежмъф унпл кзцмъф лерснзлемзи лмнжерсвеммнгн


цзрка опнзрфндзс отсел опзрнедзмемзю оадежмъф ртуузйрнв й
рннсвесрсвтэшзл лерснзлемзюл, взюсъл в сеф зф унплаф, йайзе нмз злеэс
в абрнкэсмнл оадеже. Ппз нбпазнвамзз оадежмъф унпл кзцмнгн
лерснзлемзю 1-гн кзха двнирсвеммнгн цзрка йнмецмъи гкармъи ьснгн
лерснзлемзю в лерсмн-зрфндмнл оадеже лнжес въоадасы.

Нзже даесрю рйкнмемзе кзцмъф лерснзлемзи лмнжерсвеммнгн з


двнирсвеммнгн цзрка.

21
1 кзхн/двнирсвеммне 2 кзхн 3 кзхн
цзркн
Абрнкэсмъи Мъ – Ныъӈ (без вар) Въ – Чыъӈ Омз – Илӈ
Меп (р валз)
Мъ (двне) – Мегз
Дасекымн- Нар, мал Вар, Вал Иф
взмзсекымъи Нъӈаф; Мепаф Чъӈаф Илӈаф
Нар, Нал (двне, двнзл)
Мегзаф
Спавмзсекымъи (Пн рпавмемзэ р) (Пн рпавмемзэ р) Валз (Пн рпавмемзэ р) Налз
Налз Чъӈъй - Илӈъй
Нъӈгъй
Мепъй
(Пн рпавмемзэ р) Налз
(двнзлз)
Мегзъй
Мерсмъи (У) Нар (У) вар (У) мзф
Ныъӈтзм, Ныъӈтама Чъӈтзм Илӈтзм
Мептзм
(У) мар (двнзф)
Мегтзм

Мерсмн-зрфндмъи (Ос, У) мар (Ос, У) вар (Ос, У) мзф


Ныъӈтф Чъӈтф Илӈтф
Мептф
Мегзф
Дасекымн- (К) мал – Ныъӈднф (К) вал (К) мзл
маопавзсекымъи Мепднф Чъӈднф Илӈднф
Мегзднф
Ппедекымъи (Дн) мар (Дн) вар (Дн) мзф
Ныъӈсъйъ Чъӈсъйъ Илӈсъйъ
Мепсъйъ
Мегзсъйъ
Твнпзсекымъи Налз Валз Илз
Ныъӈгзп, Нъӈгзс Чъӈгзп Илӈгзп
Мепгзс
Мегзгзп, Мегзгзс

Пнлзлн опзведеммъф въче оадежмъф унпл кзцмъф лерснзлемзи в


рнцесамзз р онркекнгнл «т’хы - на (поверхности), сверху», ртшерсвтэс
нрнбъе унплъ ьсзф лерснзлемзи, а злеммн: мз с’фъ - ма лме, цз с’фъ - ма
себе, зм – с’фъ - ма мел.
Ппзлеп:
Медведы, взнбпавчзры ма мегн, мачегн снвапзша задпак.
Ӄ’нс зм с’фъпф лъпп леп мауд ъмдтдыпа. (зм с’фъпф - ма мегн, с’фъ -
онркекнг рн змацемзел «ма, рвепфт», -пф -пнф ртуу. дас.-маоп. оад.). К кзцмъл
лерснзлемзюл лмнжерсвеммнгн цзрка ртуузйр -й в сайнгн же пнда рктцаюф
ме опзрнедзмюесрю.

22
Уопажмемзе:
Пепеведзсе з опнвепысе ребю.

Я елт дак пъбт. - Ни ивах чо имғдь.


Тъ здёчы, нма рснзс. – Чи видь, иф кыпрдь.
А лемю оадак рмег. - Ӈаӄ ньах т’хырх кыдь.
Тебе дакз пъбт, елт дакз йтбзйз. – Чах чо имғдь, ивах кубикги
имғдь.
Тъ он рпавмемзэ рн лмни върнйзи. – Чи ньык ула.
У лемю ерсы рнкы. – Ньуйн тафть йивдь.
У мегн дкзммъе внкнръ. – Ивуйн кыла ӈыӈг йивдь.
Ос мегн здёс окнфни заоаф. – Ивух ноӻла лытть.

Указательные местоимения
Уйазасекымъе лерснзлемзю – ьсн сайаю йасегнпзю ркнв, йнснпаю
зронкызтесрю дкю тйазамзю ма опедлесъ, а сайже зф йацерсвн з йнкзцерсвн
он опззмайт зф нсмнчемзю й гнвнпюшелт, а злеммн — он опззмайт рсеоемз
тдакеммнрсз нс мегн, ззверсмнрсз зкз меззверсмнрсз гнвнпюшелт з опнцее.
Имаце гнвнпю, тйазасекымъе лерснзлемзю рктжас дкю въдекемзю сеф зкз
змъф опедлеснв (зф йацерсв з йнкзцерсва) он опззмайт зф нсмнчемзю й
гнвнпюшелт в даммни пецевни рзстахзз, ме нбнзмацаю з ме мазъваю ьсзф
опедлеснв (зф йацерсв з йнкзцерсва) з ме оепедаваю онмюсзю н опззмайаф
ьсзф опедлеснв, опзртшзф зл ралзл он ребе, вме зф нсмнчемзю й
гнвнпюшелт.
Пньснлт тйазасекымъе лерснзлемзю лнгтс рнцесасырю р мазвамзюлз
кэбъф опедлеснв, а мазвамзе кэбнгн опедлеса - р кэбъл тйазасекымъл
лерснзлемзел, онрйнкыйт кэбни опедлес лнжес злесы рннсвесрсвтэшее
нсмнчемзе й гнвнпюшелт з засел ззлемзсы егн ма дптгне нсмнчемзе. Тайзл
нбпазнл, двнюйаю утмйхзю лерснзлемзи мазбнкее юпйн опнювкюесрю опз
тонспебкемзз тйазасекымъф лерснзлемзи. С ндмни рснпнмъ, нмз
зронкызтэсрю дкю въдекемзю сеф зкз змъф опедлеснв (зф йацерсв з
йнкзцерсва), онрйнкыйт гнвнпюшелт ме ззверсма зф нбщейсзвмаю
фапайсепзрсзйа, с. е. ма оепвнл ьсаое онзмамзю ьсзф опедлеснв (зф йацерсв
з йнкзцерсва). Тайзл нбпазнл, тонспебкемзе тйазасекымъф лерснзлемзи в
ьсзф рктцаюф ювкюесрю менбфндзлъл в рзкт снгн, цсн гнвнпюшзи ешё ме
рнрсавзк ребе онмюсзю нб ьсзф онркедмзф. С дптгни рснпнмъ, се же
тйазасекымъе лерснзлемзю тонспебкюэсрю з в сеф рктцаюф, йнгда
гнвнпюшзи, тже злею онмюсзе н рннсвесрсвтэшзф опедлесаф (зф йацерсваф з
йнкзцерсве) з тже тонспебзв рннсвесрсвтэшее зф мазвамзе, в дакымеичел
влерсн ьсзф мазвамзи, йай тйазамзе ма мзф, зронкызтес рннсвесрсвтэшзе
тйазасекымъе лерснзлемзю.
В мзвфрйнл юзъйе тйазасекымъе лерснзлемзю пазбзваэсрю ма
мерйнкыйн гптоо.

23
К первой группе нсмнрюсрю лерснзлемзю:
1) Тъды - ьснс, мафндюшзирю в меонрпедрсвеммни бкззнрсз зкз
бкзжаичзи й гнвнпюшелт зз гптооъ опедлеснв, вздзлъи з макзцмъи в
даммни пецевни рзстахзз;
2) Ӿъды - ьснс, снс, бнкее нсдакеммъи, цел в опедъдтшел рктцае, а
сайже тже ззверсмъи зкз снкыйн цсн тонлзмавчзирю, мн ме нбюзасекымн
опзртсрсвтэшзи в даммни пецевни рзстахзз (ӿъ – в рнйпашёммнл
вапзамсе);
3) Ады - снс, еше бнкее нсдакеммъи, мн вздзлъи;
4) Ктды - снс, нсртсрсвтэшзи в даммни пецевни рзстахзз, снс, мейнгда
(давмн) тонлзмавчзирю памее;
5) Афъды - внм снс, нсдакеммъи. Эсн лерснзлемзе нбпазнвамн зз нрмнвъ
тйазасекымнгн лерснзлемзю а-ды з тйазасекымнгн лерснзлемзю Ӿъды - ьснс,
снс. Чснбъ тйазасы ма бнкычтэ рсеоемы нсдакеммнрсз, гкармъи звтй «а»
лерснзлемзю ады опнззмнрзсрю р нрнбни змснмахзнммни днкгнсни звтйа «а»:
Ады.
Ппзцёл, в пазгнвнпмни пецз ртуузйр «-ды» царсн тотрйаесрю.
Вре ьсз лерснзлемзю нбъцмн зронкызтэсрю дкю тйазамзю ма опедлесъ
он опззмайт рсеоемз егн тдакеммнрсз нс гнвнпюшегн, вздзлнрсз з
мевздзлнрсз, ззверсмнрсз з меззверсмнрсз, зф опзртсрсвзэ з нсртсрсвзэ в
даммни пецевни рзстахзз.
Разкзцзе в змацемзз леждт ьсзлз лерснзлемзюлз лнжмн
опнзккэрспзпнвасы ркедтэшзлз опзлепалз:
Мьп ӈауд ӿъ(ды) тлгтднф зссы: «Нз съ тпй взмъдыпа».
Нач снвапзш ьсни жемшзме гнвнпзс: «Я ьсни мнцыэ онедт»;

Тъ(ды) лацака сзӻ йзсызп ӻнмдзды. Ӿнғнӈам асй зссы: «Тъды сзӻ юп
нп взмъдыӈа?»
Эснс оапемы депевн ондмюв (егн) онгптззк. Тнгда егн серсы гнвнпзс: «Тъ
зацел ьсн депевн онвезечы?»;

Тъ мзвф! Ныйъдпснф софъпф лъпп фтпс’ъвыю.


Эснс цекнвей! На лнэ розмт радзры!

Ады лт къпйсы? — My фаднф й’атйпа, сзӻ къпйсы.


Эсн - кндйа окъвес? — Не кндйа, депевн окъвес.

Иу ъ ъкғды. Ӿъ ӿеламюӽ ӿтлптлды.


Ом нсйпък двепы. Та рсаптфа (врспецеммаю памее) мафндзсрю.

Дъу эвднф тпка дъу ӿтлдыпа.


Влерсн ьснгн днла фнпнчзи днл мафндзкрю.

Ӿела зссы: «Нз съды мака сғапка ӄ’oсп кътднф ӄ’атдыпа».


Ссапзй гнвнпзс: «Я дн рзф онп ледведю -, онфнжегн ма ьснгн, ме тбзвак».
(съды мака - онфнжегн ма ьснгн; «съды – ьснс» върстоаес йай днонкмемзе й
24
ркнвт мака- онфнжегн).

Уопажмемзе:
Пепеведз з опнвепы:

Асайа! Тъды юлаю! Тъды рздыӈа? Тъды аӈъӈа?


Дедтчйа! На ьсн онрлнспз. Эсн цсн? Эсн цые (цыю вешы)?

Амдӽйт, амдӽйт! Тъды змыве!


Гнрсз, гнрсз! Эсн ечысе!

Мз ьпдснф юлаӈам ғнгды й’змӈтка тлгт.


Вн вмтспы йнгда онрлнспек, ьсн снже йпарзваю жемшзма.

Аӈ й’ър йатӈам ӿъды ӿаӄ внмъдыпа.


Ксн рцарсыю ме злеес, снгн чаойт внзылес. (ӿъды ӿаӄ – снгн(цекнвейа)
чаойт)

Тъды ӿаӄ – аӈ ӿаӄ?


Эснгн чаойа - цыю чаойа?

Тъды звды — рзды звды?


Эсн ерсы — цсн ерсы?

Ӿъ мзвф – а мзвф?
Эснс цекнвей — йнснпъи (йайни) цекнвей?

В унпле без -ды тйазасекымъе лерснзлемзю тонспебкюэсрю снкыйн в


утмйхзз нопедекемзю, в сн-впелю йай в унпле ма -ды вре нмз лнгтс
върстоасы в утмйхзз ондкежашегн, опюлнгн з йнрвеммнгн днонкмемзи, а
сайже нопедекемзю, рнфпамюю ртбрсамсзвмне змацемзе з в ьснл онркедмел
рктцае.

Омз злеэс се же оадежз з се же оадежмъе унплъ, цсн з


ртшерсвзсекымъе. Тай, маопзлеп, злеел:
Абрнкэсмъи - съды
Дасекымн-взмзсекымъи - съдыаф
Спавмзсекымъи - съдыъй
Мерсмъи - съдытзм
Мерсмн-зрфндмъи - съдытф
Дасекымн-маопавзсекымъи - съдыпнф
Ппедекымъи - съды ъйъ
Твнпзсекымъи - съдытзп

Уйазасекымъе лерснзлемзю в унпле ма «-ды» злеэс сайже


«звасекымтэ унплт, йнснпаю зронкызтесрю в сеф рктцаюф, йнгда пецы здес н
25
кзхаф з нбпазтесрю отсел опзрнедзмемзю й зрфндмни унпле ртуузйра «-ю; -
а»». Ппз ьснл лерснзлемзе съды в звасекымни унпле (съдыа) зронкызтесрю
дкю нбпашемзю дптг й дптгт лтжа з жемъ, кзх ндмнгн з снгн же онйнкемзю,
еркз нмз мафндюсрю в меонрпедрсвеммни бкззнрсз дптг нс дптга.
Наопзлеп: Тъдю! Тъдю! Озыю! - 'Эи, съ! Врсаваи' (жема бтдзс лтжа:
съдю – рнйпашёммаю унпла нс «съдыа»).
Мерснзлемзю Ӿъды, Ады в звасекымни унпле (ӿъдыю, адыю)
зронкызтэсрю опз нбпашемзз й йнлт-кзбн зз гптооъ кзх в сеф рктцаюф,
йнгда ьснс цекнвей меззверсем зкз мафндзсрю в нсдакемзз, а сайже йнгда
въпажаесрю опемебпежемзе й даммнлт кзхт.
Наопзлеп: Ӿъдыю! Ппъю!
Эи, съ! Идз (рэда).

Ӿъдыю! Чз нӻка с’нп опъкн?


Акн, акн! Тъ пебемйа опзвёз?

Вн лмнжерсвеммнл цзрке й тйазасекымъл лерснзлемзюл в унпле -ды


опзрнедзмюесрю ртуузйр лмнжерсвеммне цзрка –йт -ғт –гт -фт.
Наопзлеп:
Ӿнғнӈам зу ръй ӿъдығт змығъссы.
Тнгда нм врё ьсн рщек.

Из опзведеммнгн опзлепа вздмн сайже, цсн й тйазасекымнлт


лерснзлемзэ в унпле ма -ды лнжес нсмнрзсырю лерснзлеммне нопедекемзе,
въпажеммне нопедекзсекымъл лерснзлемзел ръй - вре, врё.
Еркз тйазасекымне лерснзлемзе в унпле ма -ды фапайсепззтесрю врелз
йасегнпзюлз ртшерсвзсекымнгн, за зрйкэцемзел йасегнпзз
опзмадкежмнрсз, сн се же лерснзлемзю без; ртуузйра -ды, ме рннсмнрюры в
ьснл окаме мз р ндмни зз царсеи пецз, з рнврел ме ззлемюэсрю.

Ко второй группе тйазасекымъф лерснзлемзи нсмнрюсрю


лерснзлемзю Тнёды, Ӿoёды, Ттӈпъды, Ӿтӈпъды, Тнӈгады – сайни.
йнснпъе оепедаэс тйазамзе ма йацерсвеммтэ фапайсепзрсзйт
опедлеса, ме оепедаваю онмюсзю н ралзф йацерсваф ьснгн опедлеса, зкз ма
снждерсвн в окаме йацерсвеммни фапайсепзрсзйз снгн зкз змнгн опедлеса р
йайзл-кзбн дптгзл опедлеснл, ззверсмъл гнвнпюшелт он опедъдтшелт
ноъст.
Разкзцзе леждт лерснзлемзюлз Тнёды з Ттӈпъды (сайни), р ндмни
рснпнмъ, з рннсвесрсвеммн лерснзлемзюлз Ӿнёды з Ӿтӈпъды (сайни), р
дптгни рснпнмъ, рнрснзс в снл, цсн оепвъе зз мзф тонспебкюэсрю в
нсмнчемзз опедлеснв (зз гптооъ ндмнпндмъф), бкзжаичзф й гнвнпюшелт, а
вснпъе — в нсмнчемзз опедлеснв, бнкее нсдакеммъф нс гнвнпюшегн зкз
вннбше ме макзцерсвтэшзф в даммни пецевни рзстахзз.
Вре опзведеммъе въче тйазасекымъе лерснзлемзю ьсни гптооъ сайже
тонспебкюэсрю в двтф унплаф: р ртуузйрнл -ды з без ртуузйра -ды. В оепвни
зз ьсзф унпл нмз върстоаэс в сеф рктцаюф, йнгда тонспебкюэсрю в утмйхзз
26
рйазтелнгн. Уонспебкююры аспзбтсзвмн, ьсз лерснзлемзю ртуузйрнл -ды ме
нунплкюэсрю.
Ппзлепъ:
Оӻка! ӿтӈпъды внды тздыпа
Съмнй! Тайне бпасы гпечмн.

Тъды ӿнёдыъй тпды.


Эснс он рпавмемзэ р сайзл фнпнчзи.

Хевгтм Чнпбнфғтф йнрсэл ғеды. Нзм, взс вапа ӿтӈпъды ғемъды.


Хевгтм йтозк в Нзйнкаеврйе йнрсэл. Я онедт йтозсы сайни же.

Ӿъ дъу стӈпъды.
Тнс днл сайни (же).

Кзмӈтпа, верӄапка мзвф снғады фапз.


Ппзюсмн, фпабпъи цекнвей сайни, ндмайн.

Нз стӈпъ онр цлнды.


Я сайтэ ласепзэ кэбкэ.

Ӿъ, ӿады. Тнӈға йьр фапз.


А, сай нйазъваесрю. Тайаю мнвнрсы, ндмайн.

Вре паррлнспеммъе въче тйазасекымъе лерснзлемзю вснпни гптооъ


злеэс ст же гпалласзцерйтэ фапайсепзрсзйт, цсн з тйазасекымъе
лерснзлемзю оепвни гптооъ: в унпле ма -ды нмз рйкнмюэсрю з ззлемюэсрю
он цзркал, йай ртшерсвзсекымъе, а без ртуузйра -ды върстоаэс в
меззлеммни унпле.

К третьей группе тйазасекымъф лерснзлемзи нсмнрюсрю


лерснзлемзю:
Ттӈр, Ӿтӈр – рснкыйн;
Ттӈпълй, Ӿтӈпълй – рснкыйн (лмнгн).
йнснпъе рктжас дкю тйазамзю ма павмнцзркеммнрсы паррласпзваелни
рнвнйтомнрсз опедлеснв йайни-кзбн дптгни рнвнйтомнрсз опедлеснв,
ззверсмни гнвнпюшелт он опнчкнлт ноъст, зкз влерсн цзркзсекымнгн,
онрйнкыйт йнкзцерсвн опедлеснв тже ззверсмн гнвнпюшелт.
Пепвне зз ьсзф лерснзлемзи зронкызтесрю дкю тйазамзю ма
рнвнйтомнрсы сайзф опедлеснв, йнснпаю мафндзсрю бкзже врегн й
гнвнпюшелт, вснпне — ма рнвнйтомнрсы сайзф опедлеснв, йнснпъе ме
ювкюэсрю бкзжаичзлз й гнвнпюшелт з в даммни пецевни рзстахзз вннбше
лнгтс нсртсрсвнвасы, мн ззверсмъ гнвнпюшелт он опнчкнлт ноъст.
Ппзлепъ:
Ттзм леғнӄп сеспадығт извды. Шйнктзм стӈр (сеспадығт) ьвыю.

27
Здеры 20 сеспадеи. Внзылз в чйнке рснкыйн же (сеспадеи).

Ӿъ съптф леғнӄп озсғъ ӿтлды. Шйнкапнф взпнс ӿтӈр озсғъ ьвыю.


На снл рснке мафндзсрю 20 ймзг. Пнидз в чйнкт з внзылз рснкыйн же
(ймзг).

Мерснзлемзю стӈпълй, ӿтӈпълй - рснкыйн (лмнгн) рктжас дкю


тйазамзю ма бнкычне йнкзцерсвн. Ппз ьснл леждт лерснзлемзюлз стӈпълй,
ӿтӈпълй ртшерсвтес сайне же пазкзцзе в тонспебкемзз, йай з леждт
лерснзлемзюлз стӈр з ӿтӈр.
Ппзлепъ:
Нз стӈпълй цн мы ъднф ӄ’атды.
Я ме вздек рснкыйн (лмнгн) пъбъ.

Меп ӄамғт стӈпълй ръй ьма ӄамғт.


Начзф рнбай рснкыйн (лмнгн) цел рнбай вреф дптгзф.

Меп ӄамғт стӈпълй ръй ӄаӈғт ӿнпвзды.


Начзф рнбай вреф рнбай оепесарйак.

Кай ьсн вздмн зз памее опзведеммъф опзлепнв ма тонспебкемзе стӈр з


ӿyӈр, ртшерсвзсекымъе, нопедекюелъе лерснзлемзюлз спесыеи гптооъ,
лнгтс нотрйасырю, еркз зз опедъдтшегн юрмн, н йнкзцерсве йайзф опедлеснв
здес пецы. Ппз сайнл залерсзсекымнл тонспебкемзз ьсз тйазасекымъе
лерснзлемзю рйкнмюэсрю йай ртшерсвзсекымъе.

Пнлзлн оепецзркеммъф въче, й тйазасекымъл лерснзлемзюл


нсмнрюсрю сайже лерснзлемзю ӿa -сайни, ӿтӈгзп - ьснс. Эсз лерснзлемзю
тонспебкюэсрю нцемы педйн з, ртдю он злеэшзлрю т мар ласепзакал, снкыйн
в утмйхзз нопедекемзю.
Ппзлепъ:
Меп вн кагағ ьпз фтлдыпа, вьтпа вьппа, ӿа ьпзпа.
Ойнкн мачеи депевмз ерсы пейа, гктбнйаю з чзпнйаю, сайаю пейа!

Ныъӈ ӿтӈгзп тпй късыэссыпа.


Мъ в ьст мнцы рдекакз.

Ӿтӈгзп лтғв с’ер змыдығт.


Эснс демы вре впелю екз.

Пн мачелт лмемзэ, даммъе лерснзлемзю йпарзвн звтцас з злеэс


онкмне опавн ма ртшерсвнвамзе.
Кпнле снгн ртшерсвтэс з дптгзе тйазасекымъе лерснзлемзю, мн ьсн
тже рвюзамн р нрнбеммнрсыэ лерс опнжзвамзю мзвфнв з зф в опзмхзое,
лнжмн ме зронкызнвасы.

28
Возвратно-определительное местоимение о’з – ребю

Мерснзлемзе о’з – ребю тонспебкюесрю в мзвфрйнл юзъйе в пазмъф


змацемзюф.
1. Омн зронкызтесрю йай внзвпасмне лерснзлемзе, йнснпне върстоаес
йай йнмйпесззаснп деирсвзю в окаме егн маопавкеммнрсз зкз тркнвзи
опнсейамзю, з йнснпне влерсе р сел въпажаес ртбщейс зкз мнрзсекы ьснгн
деирсвзю.
Ппзлепъ:
Чз о’епф о’пъгтю!
Тъ пазпечз опздсз й ребе! (о’епф – нбпазнвамн нс о’з р рту. дас.-маоп.
оадежа «пнф»)

Иу о’тзм цн мыъмфагзм о ъднф ӄ’ayды.


Ом ме мачек т ребю мз ндмни пъбъ. (о’тзм – нс о’з з рту. лерс. оадежа)

Ӿъ мзвф ӄ’aф онп о’каға рзды.


Эснс цекнвей, взюв йноые, нйнкн ребю онкнжзк.

Ылъй о’епф о’нӻка бнды.


Масы й ребе пебемйа взюка.

Нз о’зъй тпды.
Я ктцче (ребю) рсак.

Кай внзвпасмне лерснзлемзе «о’з – ребю» рйкнмюесрю.


Абрнкэсмъи – о’з
Дасекымн-взмзсекымъи – о’(з)аф
Спавмзсекымъи – о’(з)ъй
Мерсмъи – о’тзм
Мерсмн-зрфндмъи – о’тф
Дасекымн-маопавзсекымъи – о’епф
Ппедекымъи - о’ ъйъ, о’пнё
Твнпзсекымъи – о’зтзп

В абрнкэсмнл оадеже лерснзлемзе о’з кзчы змнгда върстоаес опз


опюлн-оепефндмъф гкагнкаф в утмйхзз опюлнгн днонкмемзю з в нрнбъф
унмесзцерйзф тркнвзюф опз ртшерсвзсекымъф в утмйхзз нопедекемзю.
Объцмн же маопавкеммнрсы деирсвзю ма нбщейс, йнснпъи влерсе р сел
ювкюесрю ртбщейснл зкз мнрзсекел деирсвзю, въпажаесрю опеузйрнл о’- в
рнрсаве внзвпасмъф гкагнкнв, а опзмадкежмнрсы опедлеса йайнлт-кзбн
кзхт, йнснпне ювкюесрю ртбщейснл зкз мнрзсекел деирсвзю, опеузйрнл о’- в
рнрсаве ртшерсвзсекымъф. В утмйхзз ондкежашегн лерснзлемзе о’з в
внзвпасмнл змацемзз ме тонспебкюесрю. Мерснзлемзе о’з он цзркал ме
ззлемюесрю.

29
2. Омн лнжес върстоасы в йацерсве нопедекзсекымнгн лерснзлемзю,
тйазъваэшегн ма кзхн, едзмнкзцмн рнвепчаэшее деирсвзе зкз едзмнкзцмн
ювкюэшеерю мнрзсекел снгн зкз змнгн деирсвзю, с. е. върстоаэшее в
змацемзз птррйнгн нопедекзсекымнгн лерснзлемзю «рал».
Ппзлепъ:
Ныюф стзм фтлгтпа, о’з оай взпа фаю.
Мемю здеры нрсавы, (а) рал ндзм снкыйн здз.

Иу зф йъопгтды. П’з взп въсы пъпй ъфснф взпнп зрйтзды.


Ом егн онрсавзк. Сал ончек, й йнмхт жекезмнгн йнвпа онднидю,
снкймтк (мнгни).

Веламюӽ въмызппнс о’з (оай) змыды.


Егн рсаптфа, озшт опзгнснвзв, рала онека.

3. Найнмех, нм зронкызтесрю йай тмзвепракымъи залемзсекы вреф


кзцмъф лерснзлемзи в опзцарсмъф нбнпнсаф, йнгда ондкежашее
опзцарсмнгн нбнпнса з ондкежашее нрмнвмнгн опедкнжемзю нбнзмацаэс ндмн
з сн же кзхн.
Ппзлепъ:
Илӈ о’з опъ сзу амыюлады.
Омз днпнгт, он йнснпни нмз чкз (памее), твздекз.

Нз о’з знрӄ сюӄo въйзсы.


Я въбпнрзк мнж, йнснпъи ю ркнлак.

Чз о’з фт ӈа ъпърйь съвъдыка?


Тъ, оперкедтю звепю, йнснпнгн съ бтдечы тбзвасы, внчек в днл?

Хoгopoс зу фтӈй о’тп о’з съвт йтсъпнф взп о’тды.


Пнснл нсстда въидю, й нсвепрсзэ, в йнснпне внчек, онднидю, въчек.

Определительные местоимения
К нопедекзсекымъл лерснзлемзюл нсмнрюсрю лерснзлемзю:
ръй -вре, врё
аӈфагзм, рздыфагзм, адыйагзм, югндыфагзм - врюйзи, кэбни, йаждъи
трй - рал.
Мерснзлемзе ръй в змацемзз «вре» цаше врегн тонспебкюесрю в
утмйхзз нопедекемзю опз ртшерсвзсекымъф з дптгзф лерснзлемзюф,
замзлаю ме снкыйн опеонззхзнммне, мн з онрсонззхзнммне онкнжемзе. В
ьснл онркедмел рктцае, йай з в птррйнл юзъйе, змацемзе, въпажаелне
лерснзлемзел ръй, нрнбн ондцепйзваесрю.
Ппзлепъ:
Съй мзвфгт ӄ’нэдығт.
Вре кэдз йпзцас.

30
Ӿъ мзвф ръй злф й’нғзсыпа.
Эснс цекнвей вреф зф тбзк.

Илапйғт ръй снкағаӽ фтмдызсаве.


Ее йнрсз вре нйнкн вндъ нрсавысе.

Нз цфа ръйғзп онр ғеғтсыпа.


Я ма вре демыгз ласепзз йтозк.

Мерснзлемзе ръй в змацемзз «вре» лнжес тонспебкюсырю без


нопедекюелнгн ртшерсвзсекымнгн, еркз ьсн онзвнкюес йнмсейрс.
Наопзлеп:
Тыптзм мзвфгт лакғнды. Съй ӄ’oэдығт.
На бепегт лмнгн мапнда. Вре йпзцас.

Уонспебкююры, лерснзлемзе ръй рйкнмюесрю йай злю ртшерсвзсекымне,


нрмнва йнснпнгн нйамцзваесрю ма рнгкармъи.
Уонспебкююры в паропедекзсекымнл змацемзз «вре», (мн ме «врё»)
лерснзлемзе ръй лнжес бъсы нунплкемн ртуузйрнл лмнжерсвеммнгн цзрка.
Наопзлеп:
Иу ръйғт о’тпғъссы.
Ом паррйазак нбн вреф.

Мерснзлемзе ръй 'вре' опз залерсзсекымнл тонспебкемзз змнгда


нунплкюесрю рнбзпасекымъл ртуузйрнл -л.
Ппзлепъ:
Иу взп злӈ алады. Съйл ӿзкфсз къгъдыэ.
Ом, онднидю, ма мзф онрлнспек. Вре без юзъйнв.

Васзйғт й’ълкъйе ръйл зссығт: «Ӿема, взда!»


Егн лкадчзе бпасыю, ондтлав, вре рйазакз: «Нт, онидёлсе!»

Тнӈй ъйъ зпкъдығт. Съйл ӈапкагтс ӿъ сюӄп мзвф.


Дн кнйсю масюмткз. Вре ндзмайнвн ьсз спз цекнвейа.

В змацемзз «врё» лерснзлемзе ръй тонспебкюесрю снкыйн в рнцесамзз р


тйазасекымълз лерснзлемзюлз оепвни гптооъ, а сайже ралнрснюсекымн.
Ппзлепъ:
Иу ӿъды ръй внды.
Ом ьсн врё взюк.

Пъӈсызй ръйпнф о’пътзмъды.


Пъмсзй врелт рнбзпаесрю тцзсырю.

Уонспебкююры в змацемзз «врё», лерснзлемзе ръй он цзркал ме


ззлемюесрю.
31
Мерснзлемзю аӈфагзм, рздыӿагзм, адыӿагзм - нбпазнваммъе нс
рннсвесрсвтэшзф внопнрзсекымн-нсмнрзсекымъф лерснзлемзи опз онлншз
царсзхъ фагзм (ззмацакымн унпла трстозсекымнгн майкнмемзю нс гкагнка
ӿады - бъсы), злеэс змацемзе «врюйзи, йаждъи, кэбни» снкыйн в сайзф
опедкнжемзюф, где ме въпажаесрю нспзхамзе. В опедкнжемзюф, где ерсы
нспзхасекымъи гкагнк, ьсз лерснзлемзю рннсвесрсвеммн нзмацаэс: аӈӿагзм
- мзйсн, мзцеи, рздыӿагзм - мзцсн, мзцеи, мзйайни, адыӿагзм - мзйнснпъи.
Ппз тонспебкемзз лерснзлемзю аӈӿагзм (йаждъи) з дп. в утмйхзз
нопедекемзю й ртшерсвзсекымъл царсзха ӿагзм цаше врегн рсавзсрю онрке
ртшерсвзсекымнгн, а оепвъи йнлонмемс ьснгн лерснзлемзю рсавзсрю оепед
мзл. Ппз ьснл лерснзлемзю адыӿагзм в ьсзф рктцаюф нотрйаэс ртуузйр -
ды.
Ппзлепъ:
Аӈӿагзм мзвф (мн: аӈ мзвфӿагзм) зссы.
Врюйзи (йаждъи) цекнвей опн себю гнвнпзс.

Сздыӿагзм сзӻ (рзды сзӻ ӿагзм) стзм тпды оамды.


Врюйне (йаждне) депевн здеры фнпнчн парсёс.

Оопедекзсекымъе лерснзлемзю аӈӿагзм з дп. лнгтс тонспебкюсырю


залешаю дптг дптга з снгда лнжмн нпземсзпнвасырю снкыйн он рлъркт
опедкнжемзю (н цёл гнвнпзсрю).
Змацемзю «йаждъи», «врюйзи», «кэбни», йпнле мазваммъф въче
лерснзлемзи, въпажаэсрю сайже:
1) Птсел тдвнемзю цзркзсекымнгн «ндзм». Обпазнваммъе сайзл
нбпазнл нопедекзсекымъе лерснзлемзю върстоаэс йай в утмйхзз
нопедекемзю. В нопедекзсекымнл ркнвнрнцесамзз ьсз лерснзлемзю, йай з
рннсвесрсвтэшзе цзркзсекымъе цаше врегн замзлаэс онрсонззхзнммне
онкнжемзе.
Ппзлепъ:
Ӿнғады о’ъйъмге мызм мзвф лем тлгтгт едығт.
Тнгда рн рвнзл рсапчзл бпаснл йаждъи цекнвей он две жемъ взюкз.

Аӈӿагзм ӄ’ар мюӄп мюӄп с’ав ӿтлды.


На йажднл рснкбе он ндмнлт йпэйт мафндзкнры.

Аӈӿагзм лтғв мз цнӈъӈды.


Каждъи демы ю кнвзк пъбт.

Нзм мзм фатктр фнмсг лзйлзййтп къссы.


Каждъи он два йнмвепса рдекак.

Ӿъды тлгт вевт изу йзтзды.


Эса жемшзма в нсдекымъф лерсаф чка оечйнл.

32
Нзм мзм мзвфгт цн ьрйадыгт.
Осдекымъе кэдз ме кэбюс пъбт.

2) Птсел тдвнемзю ртшерсвзсекымнгн. Обпазнваммне сайзл нбпазнл


ртшерсвзсекымне рннсвесрсвтес в птррйнл юзъйе ркнвнрнцесамзэ,
рнрснюшелт зз нопедекзсекымнгн лерснзлемзю «йаждъи» з
ртшерсвзсекымнгн.
Ппзлепъ:
Иу тпй тпй цнӈъмды.
Ом йаждтэ мнцы пъбацзс.

Ӿъ мзвф амы-амы мыъӈднф о’пъупъды.


Эснс цекнвей йаждъи гнд й мал опзезжаес.

В ьсзф рктцаюф й ртшерсвзсекымнлт, нбпазнваммнлт отсел тдвнемзю,


лнжес опзрнедзмюсырю сайже ртуузйр -ӈапа, зкз - апсапа/- апа (маопзлеп:
кнӈ кнӈ апсапа – йаждъи лерюх; тпй тпй ӿапа - йаждтэ мнцы з с. д.).

3) Птсел тдвнемзю внопнрзсекымн-нсмнрзсекымнгн лерснзлемзю «рзды –


цсн» з ркнва «оапй».
Ппзлепъ:
Ылъйфе пнмс змды. Сздырзды зммъды лакғнды.
Влерсе р ласепыэ екз. Врюйни озшз лмнгн.

В змацемзз нопедекзсекымнгн лерснзлемзю «рал» в мзвфрйнл юзъйе


мепедйн зронкызтесрю сайже ркнвн оапй р нрмнвмъл змацемзел «снкыйн».
Ппзлепъ:
Усйт мзм оапй ӿтлды. Папй въмзппе, ӈаӈъӈпе.
Мтжцзма ндзм снкыйн жзк. Сал озшт гнснвзк, нфнсзкрю.

Ӿнӻнӈам оаф оапй снғпа оъкбъкп ӿеламюӽснф взпа.


Тнгда йалемы рал нсндпакрю, й рсаптфе, оепейасъваюры, двзмткрю.

Чз оапй юӈгтп ӿтлмъдыӈа?


Тъ рал йай бтдечы жзсы?

Ӿъды мзвфгт оапй о’з с’т въгъдыгт.


Эсз кэдз ралз рвнэ мапст сашзкз.

Притяжательные местоимения
Ппзсюжасекымъе лерснзлемзю тйазъваэс ма опзмадкежмнрсы
опедлеса снлт зкз змнлт кзхт з в ьснл рвнел змацемзз рннсмнрюсрю р
кзцмълз лерснзлемзюлз. Снбрсвеммн опзсюжасекымъе лерснзлемзю в
мзвфрйнл юзъйе в завзрзлнрсз нс зф рзмсайрзцерйзф утмйхзи декюсрю ма
две гптооъ:
1) Ппзсюжасекымъе лерснзлемзю «мё – лни; цё – свни; вё – егн; мъӈё –
33
вач; злӈё – зф», йнснпъе лнгтс върстоасы снкыйн в утмйхзз нопедекемзю.
Вре ьсз опзсюжасекымъе лерснзлемзю нбпазнвамъ нс рннсвесрсвтэшзф
кзцмъф лерснзлемзи опз онлншз нрнбнгн ртуузйра «-ё».
Эсз опзсюжасекымъе лерснзлемзю в марснюшее впелю тонспебкюэсрю
йпаиме педйн.
Ппзлепъ:
Амднӻа, мыӻнмэю! Нё памп извдыа. Ӿъдыэп цепф цфтзмъдыпа.
Гнрсы, роарз лемю! У лемю рерспа ерсы. Еэ себю магпажт.

Ӿнӻап вё памп с’тр отпды.


Тнгда егн рерспа онрсекы онрсекзка.

2) Ппзсюжасекымъе лерснзлемзю «мзмъ – лни; цзмъ – свни; взмъ,


змъ – егн; мъӈмъ, лепмъ – мач; цъӈмъ – вач; злӈмъ, злмъ, звӈмъ – зф;
озмъ – рвни», йнснпъе върстоаэс снкыйн в утмйхзз беррвюзнцмнгн
рйазтелнгн. Эсз лерснзлемзю сайже нбпазнвамъ нс рннсвесрсвтэшзф
кзцмъф з внзвпасмн-нопедекзсекымнгн лерснзлемзю опз онлншз нрнбнгн
ртуузйра «-мъ», йнснпъи внрфндзс й ркнвт мъ – вешы.
Наопзлеп:
Нз оъсъймъ ӈаэс взмъды.
Я за вешалз рвнегн нсха онидт.

Върстоаю в утмйхзз рйазтелнгн, ьсз лерснзлемзю лнгтс нунплкюсырю


ртуузйрнл «-ды» з опедзйасзвмъл ртуузйрнл «-са; -pa; -да».
Ппзлепъ:
Тъ бзсӻъ цзмъка? Ӿъ мызмъпа.
Эса ймзга свню? Да, лню. (ка— внопнрзсекымаю царсзха).

Тъ дъу лепмъ.
Эснс днл мач.

Ӿъ ӿаӄ мызмъды.
Эса чаойа лню.

Меп ӈауӄ ламдэ ъз лтды. Ттплт ръй о’змъ. Ӽнса ап о’змъ, нпбнсмзйфт
ръй внпбнсмзйфт.
Нач снвапзш рсак фнзюзмнл йзсаихев. Папнфндъ вре егн, гнпнд снже
егн, пабнсмзйз вре егн пабнсмзйз.

Эсз опзсюжасекымъе лерснзлемзю тонспебкюэсрю сайже


ртбрсамсзвмн, а злеммн: мызмъ - лнз вешз, лнз бкззйзе, пндмъе; цзмъ -
свнз вешз, свнз бкззйзе, пндмъе з с. д.
Ппзлепъ:
Хевгтм мызмъгтднф взды.
Хевгтм ончек й лнзл пндмъл.

34
Иу о’змъгт бнды.
Ом взюк рвнз вешз.

Вопросительно-относительные местоимения
Внопнрзсекымн-нсмнрзсекымъе лерснзлемзю злеэс две нрмнвмъе
утмйхзз:
1) нмз върстоаэс в йацерсве внопнрзсекымнгн ркнва в внопнрзсекымъф
опедкнжемзюф, нсвеснл ма йнснпне днкжмн ювзсырю мазвамзе снгн зкз змнгн
опедлеса, йнкзцерсва зкз деирсвзю.
2) зронкызтэсрю дкю въпажемзю рвюзз гкавмнгн опедкнжемзю р
опздаснцмъл опедкнжемзел, онюрмюэшзл ндзм зз цкемнв гкавмнгн
опедкнжемзю.
К внопнрзсекымн-нсмнрзсекымъл лерснзлемзюл нсмнрюсрю:
Аӈ – йсн, йнгн, йайни, цеи
Сзды - цсн, йайни цеи
ады - йнснпъи (зз мерйнкыйзф), йнснпнгн
Яды - цсн декаес
Яӻнды – йайни
аӈр – рйнкыйн
Ямъ - цеи.
Вре внопнрзсекымн-нсмнрзсекымъе лерснзлемзю, тонспебкююры йай
внопнрзсекымъе, лнгтс нунплкюсырю нрнбни внопнрзсекымни царсзхеи «ӈа».
Внопнрзсекымн-нсмнрзсекымъе лерснзлемзю в завзрзлнрсз нс зф
рннсмнчемзю р селз зкз змълз царсюлз пецз декюсрю ма ркедтэшзе
гптооъ:
1) аӈ - йсн, йнгн, йайни, цеи; рзды - цсн, йайни, цеи; ады - йнснпъи,
йнснпнгн (рннсмнрюсрю р ртшерсвзсекымълз, кзцмълз, внзвпасмн-
нопедекзсекымълз, нопедекзсекымълз з ртбрсамсзвмн тонспебзсекымълз
тйазасекымълз лерснзлемзюлз);
2) аӈмъ - цеи (рннсмнрюсрю р опзсюжасекымълз лерснзлемзюлз);
3) аӈр – рйнкыйн (рннсмнрзсрю р йнкзцерсвеммълз цзркзсекымълз, р
тйазасекымълз лерснзлемзюлз стӈр, ӿтӈр - рснкыйн, стӈпълй, ӿтӈпълй -
рснкыйн лмнгн з мейнснпълз дптгзлз ркнвалз, въпажаэшзлз се зкз змъе
йнкзцерсвеммъе змацемзю).
Мерснзлемзю «аӈ – йсн» тонспебкюэсрю в нсмнчемзз кэдеи з в
рктцаюф нбнжерсвкемзю жзвнсмъф. В нрсакымъф рктцаюф тонспебкюесрю
лерснзлемзе рзды - цсн.
Мерснзлемзе ады тонспебкюесрю мезавзрзлн нс снгн, здес кз пецы н
цекнвейе зкз н ме цекнвейе, йнгда рсавзсрю внопнр нсмнрзсекымн ндмнгн зз
мерйнкыйзф ндмнпндмъф опедлеснв.
В амакнгзцмни утмйхзз, мн тже он нсмнчемзэ й гкагнкал върстоаэс
ркнва юды - цсн декасы, юӻнды - бъсы йайзл, йнснпъе, йай з паррлнспеммъе
въче рнбрсвеммн лерснзлемзю, утмйхзнмзптэс в юзъйе снкыйн йай
внопнрзсекымъе ркнва.
Мерснзлемзю аӈ, рзды, ады върстоаэс йай внопнрзсекымъе ркнва ме
снкыйн в нсмнчемзз мазвамзи опедлеснв, мн сайже з зф опззмайнв з в снл
35
цзрке опззмайнв он опзмадкежмнрсз. Эсн нбщюрмюесрю сел, цсн в мзвфрйнл
юзъйе ртшерсвзсекымне, опнднкжаю нрсавасырю ртшерсвзсекымъл,
върстоаес ме снкыйн в утмйхзюф ондкежашегн, опюлнгн з йнрвеммнгн
днонкмемзи, мн сайже з в утмйхзз нопедекемзю, тйазъваю опз ьснл ма
опззмай дптгнгн опедлеса з в снл цзрке ма опззмай он опзмадкежмнрсз.
Ппзлепъ:
Аӈ взмъдыӈа? Хевгтм взмъдыпа.
Ксн онидес? Хевгтм онидёс.

Ымъе, ъмъе, съды аӈӈа ьвевды?


Ои, ни, ьсн йсн (врё) бепёс?

Чз аӈ нӻка?
Тъ цеи пебемнй?

Ӈауӄа, ӈауӄа! Чз рздыкаф сндыӈа?


Тнвапзш, снвапзш! Тъ н цёл окацечы?

Иу й’ълкъды: «Сзды мзвф ӈауӄмъ фтдыӈа?»


Ом дтлаес: «Чсн за цекнвей лнегн снвапзша тбзк?»

К’еӄ ззу. Сзды ззу?


Лзрзхъ ркедъ. Чыз ркедъ?

Въсы йт. Сзды йy?


Жекезмаю рспека. Кайаю рспека?

Ӿъ ӿеламюӽ ёссы: « адыӈа ъйъды?


Эса рсаптфа ропнрзка: «Кнснпъи рсапчзи?»

Тъды ады пъвӈа?


Эсн йнснпнгн (цекнвейа) днл?

а мзвф опъмадыӈа?
Кнснпъи цекнвей опздес?

Мерснзлемзю аӈ, рзды ззлемюэсрю он цзркал з рйкнмюэсрю йай


ртшерсвзсекымъе.
Мерснзлемзе ады (йнснпъи) върстоаес в ьсни унпле, йнгда нмн
тонспебкюесрю ртбрсамсзвмн, нотрйаю в нрсакымъф рктцаюф рвни йнмецмъи
ртуузйр -ды.
Наопзлеп:
Тъды ады пъвӈа? - Эсн йнснпнгн (цекнвейа) днл? з а дъу Раигтм
дъвӈа? А дъу. - Кнснпъи днл Раигтма днл? Тнс днл.

Мерснзлемзе ады рйкнмюесрю з ззлемюесрю он цзркал снкыйн в унпле


36
ма -ды.
В сеф рктцаюф, йнгда лерснзлемзю аӈ, рзды, ады върстоаэс йай
нопедекемзю й ртшерсвзсекымъл, внопнрзсекымаю царсзха -ӈа
опзрнедзмюесрю й мзл (рл. въчеопзведеммъе опзлепъ).
Мерснзлемзю аӈмъ, юмъ - цеи, рннсмнрюры р опзсюжасекымълз
лерснзлемзюлз, върстоаэшзлз в утмйхзз рйазтелнгн, сайже
тонспебкюэсрю снкыйн в ьсни утмйхзз.
Ппзлепъ:
Асайа! Тъды й’змӈтдыа маладыа! Аӈмъӈа?
Дедтчйа! Эсн йпарзвне, фнпнчее! Чые?

Ӿъ дъу аӈмъӈа?
Эснс днл цеи?

Мерснзлемзе аӈр - рйнкыйн върстоаес нбъцмн в утмйхзз нопедекемзю


й ртшерсвзсекымъл.
Ппзлепъ:
Чз аӈр цфа извды?
Тъ рйнкыйн птбкеи злеечы?

Иу аӈр ӈа зғды?
Ом рйнкыйн звепеи тбзк?

Ппз залерсзсекымнл тонспебкемзз внопнрзсекымн-нсмнрзсекымне


лерснзлемзе аӈр рйкнмюесрю йай ртшерсвзсекымне.

Внопнрзсекымъе ркнва юды - цсн декасы, юӻнды - йайни в ьсни унпле


рннсмнрюсрю р гкагнкалз в унпле ма -ды, върстоаэшзлз в утмйхзз
рйазтелнгн. Сннсмнрюры р гкагнкалз в опзцарсмни унпле, върстоаэшзлз в
утмйхзз нопедекемзю, ьсз ркнва тонспебкюэсрю без ртуузйра -ды. Еркз
гкагнк злеес йайтэ-кзбн дптгтэ ркнвнззлемзсекымтэ унплт, сн ркнвн юды
сайже върстоаес в ьсни унпле. Скнвн юды нунплкюесрю сайже
рннсвесрсвтэшзлз вздн-впелеммълз ауузйралз.
Ппзлепъ:
Ылъй взды. Ысъй юды къссы?
Масы здес. Осех цсн декаес?

Ылъй въмызпӻъссы. Ылъй юӻнсы къӻъссы?


Масы опзгнснвзка озшт. Масы цсн рдекака? (-ӻъс ртуузйр взда
зайнмцеммнгн деирсвзю).
Ӄам й’еӄ тзвзды. Ӄам юӻазвзды?
Снбайа оперкедтес кзрт. Снбайа цсн декаес? (-звз/-звт ртуузйр взда
дкзсекымнгн деирсвзю).

Иу взйе о’епдыпа. Иу юйе о’епды?


Кнгда нм чёк, (нм) трсак. Ом, цсн декаю, трсак?
37
Пнр оаӻды. Пнр юӻнды?
Масепзю йпармаю. Масепзю йайаю?

Эпз ветды. Эпз юды(юӻнды)?


Рейа гктбнйаю. Рейа йайаю?

Рът мзвф. Нз мзвф, юӻн мзвф?


Уцашзи цекнвей. Чсн декаэшзи, йайни цекнвей?

амъ сэр адыӈа. Ямъ сэр?


Мюрн, йнснпне бтдтс жапзсы. Кайне люрн? (-мъ ртуузйр бтдтшегн
впелемз).

азмъ сэр адыӈа. Яӻазмъ сэр?


Мюрн, йнснпне рнбзпаэсрю (рнбзпакзры) жапзсы. Кайне люрн?' (-змъ
лндакымъи ртуузйр малепемзю; змацемзе йнлонмемса «ю» — меюрмн).

Внопнрзсекымне ркнвн юӻнды – йайни, рннсмнрюры он опезлтшерсвт р


гкагнкалз йацерсва, лнжес нсмнрзсырю сайже з й дптгзл гкагнкал. С дптгни
рснпнмъ, внопнрзсекымне ркнвн «юды» лнжес рннсмнрзсырю онцсз рн врелз
гкагнкалз, в снл цзрке з р гкагнкалз йацерсва.
Скнвн юӻнды лнжес бъсы онрсавкемн сайже в йацерсве внопнрзсекымнгн
ркнва й ртшерсвзсекымнлт в утмйхзз нопедекекемзю, еркз нмн тйазъваес ма
мазмацемзе опедлеса, йнснпъл нопедекюесрю йацерсвн опедлеса, зкз ма
ласепзак, зз йнснпнгн ззгнснвкем рннсвесрсвтэшзи опедлес.
Ппзлепъ:
Т’тку ӿағр. Яӻн ӿағр?
Ззлмюю ндежда. Кайаю ндежда?

Оплз ӈзп, въсы ӈзп, сзғ ӈзп. Яӻн ӈзп?


Гкзмюмаю онртда, жекезмаю онртда, депевюммаю онртда. Кайаю онртда?

Ос йнпмю а (рп. а-ды - йнснпъи, а-ӈг-р - рйнкыйн) нбпазнвама сайже


бнкычаю гптооа внопнрзсекымъф ркнв й мапецзюл з ртшерсвзсекымъл в
нбрснюсекырсвеммъф утмйхзюф, а злеммн ркнва: ап - где, аг - где, азм -
где, асӽ – йтда з с. о.
В нскзцзе нс птррйнгн юзъйа в мзвфрйнл юзъйе внопнрзсекымн-
нсмнрзсекымъе лерснзлемзю в утмйхзз нсмнрзсекымъф зронкызтэсрю нцемы
педйн.
Ппзлепъ:
Аӈ мъдымъднф ӄ’атды, ӿъды змднф ӄ’атды.
Ксн ме пабнсаес, снс ме ерс.

Аӈ о’паэднф ӄ’атды, мыъӈ й’пъс взмъ ӻавды.


Те, йсн ме заозракрю, р малз ме онидтс.
38
Сзды ъӻзтӻа с’а зссыю.
Чегн ме змаечы, ме гнвнпз.

ады внзмъӻа зссыю.


Кнснпнгн бтдечы бпасы, рйажз?

Неопределенные местоимения

Ненопедекеммъе лерснзлемзю рктжас дкю тйазамзю в нбшеи унпле ма


ртшерсвнвамзе опедлеснв, зф йацерсв з йнкзцерсва, а сайже деирсвзю без
врюйнгн парйпъсзю зф фапайсепа даже в зф нсмнчемзз й гнвнпюшелт. В ьснл
рлърке менопедекеммъе лерснзлемзю еше лемее йнмйпесмъ, цел
лерснзлемзю мейнснпъф дптгзф пазпюднв (кзцмъе, тйазасекымъе,
опзсюжасекымъе з дп.).
Ненопедекеммъе лерснзлемзю нбпазтэсрю нс внопнрзсекымн-
нсмнрзсекымъф лерснзлемзи опз онлншз нрнбъф царсзх «-кт з -каӄ»,
йнснпъе опздаэс змацемзе менопедекеммнрсз, опзрнедзмююры сайже з й
ркнвал, опзмадкежашзл й дптгзл царсюл пецз.
Фнплъ менопедекеммъф лерснзлемзи, нбпазтелъе царсзхалз «-кт, -
каӄ», ртшерсвтэс оапаккекымн з злеэс ндзмайнвъе змацемзю.

К менопедекеммъл лерснзлемзюл нсмнрюсрю:


Аӈкт, аӈкаӄ, аӻкт, аӻкаӄ, - йсн-сн, йсн-мзбтды, мейсн, йнгн-сн, цеи-сн
Сздыкт, рздыкаӄ – мецсн, цсн-сн, цсн-мзбтды, цеи-сн;
адыкт, адыкаӄ - йсн-сн, цсн-сн, йнгн-сн з оп.;
Аӈмъкт, аӻмъкт, аӈмъкаӄ, аӻмъкаӄ - цеи-сн, цеи-мзбтды;
аӈркт, аӈркаӄ - рйнкыйн-сн, рйнкыйн-мзбтды.

Фпазнвъе опзлепъ:
Нъӈ аӈкт зссы.
Ксн-сн зз мар рйазак.

Нз аӈкт бзсӻъгт бнды.


Я взюк цыз-сн ймзгз.

Сздыӻткт лаӈгтп мызнӈп зады.


Чсн-сн рзкымн тдапзкн лемю он гнкнве.

Ядыӈа, рздыкт змымъды амп о’пъдыка?


Чсн, йайни-мзбтды озшз зафнсев, опзчёк?

Ныъӈ адыкт онкаӻды.


Кнснпъи-сн зз мар йпзймтк.

39
Ӿнӻас аӈз амыкт ӿтлдыӻт.
Пнснл рйнкыйн-сн кес опнжзк.

Тъ бзсӻъ аӈмъкт.
Эса ймзга цыю-сн.

Ненопедекеммъе лерснзлемзю в лнпункнгзцерйнл з рзмсайрзцерйнл


нсмнчемзз ведтс ребю сай же, йай з рннсвесрсвтэшзе внопнрзсекымн-
нсмнрзсекымъе лерснзлемзю. Вре нмз рйкнмюэсрю з ззлемюэсрю он цзркал.
(Из мзф лерснзлемзю адыкт, адыкаӄ, юӻмъкт, юӈъкт, юӻмъкаӄ, аӈмъкаӄ,
аӈркт опз залерсзсекымнл тонспебкемзз). Ппз ьснл оадежмъи ртуузйр з
ртуузйр лмнжерсвеммнгн цзрка нбъцмн, врсавкюесрю леждт нрмнвни з
царсзхеи.

Отрицательные местоимения

Оспзхасекымъе лерснзлемзю въпажаэс нспзхамзе макзцзю опедлеса


вннбше зкз в сни зкз змни егн йнкзцерсвеммни зкз йацерсвеммни
нопедекеммнрсз.
Оспзхасекымъе лерснзлемзю нбпазтэсрю нс внопнрзсекымн-
нсмнрзсекымъф лерснзлемзи отсел опзбавкемзю царсзхъ «-ӿагзм». К
нспзхасекымъл лерснзлемзюл в мзвфрйнл юзъйе нсмнрюсрю:
Аӈӿагзм - мзйсн, мзцсн
Сздыӿагзм - мзцсн, мзцегн, мзйайни
адыӿагзм - мзйсн, мейнснпъи
Аӈмъӿагзм – мзцеи
аӈрӿагзм – мзрйнкыйн

Эсз лерснзлемзю злеэс нспзхасекымъе змацемзю в опедкнжемзюф, где


ерсы нспзхасекымъи гкагнк. Еркз же сайнгн гкагнка мес, оепвъе спз, зз
опзведеммъф лерснзлемзи тонспебкюэсрю в змацемзз «врюйзи, йаждъи».
Ппзлепъ ма тонспебкемзе ьсзф лерснзлемзи в нспзхасекымнл
змацемзз:
Тъды аӈгтӿагзм късмъ ӻавпды.
Эснгн мзйсн ме рлнжес рдекасы.

Иу рздыпнфӿагзм о’пътднф ӄ’атды.


Ом мзцелт ме тцзкрю.

Илӈ адыӿагзм снгтс мъмъ ӄ’атды.


Нзйсн зз мзф сай ме рдекаес.

Сздылтӿагзм йепӄ снзтмъ ӻавпды.


Нзйайаю кндйа лнпе ме оепеокъвес.

40
Тъ бзсӻъгт аӈмъгтӿагзм ӿаднф ӄ’атды.
Эсз ймзгз мзцыз.

Мерснзлемзю аӈӿагзм, рздыӿагзм, адыӿагзм рйкнмюэсрю з


ззлемюэсрю он цзркал (онркедмзе два в унпле ма -ды). Ппз ьснл оадежмъе
ртуузйръ з ртуузйр лмнжерсвеммнгн цзрка врсавкюэсрю леждт нрмнвни з
царсзхеи -ӿагзм.

Нт внс з врё р лерснзлемзюлз. Врё нцемы опнрсн.


Пнпа оепефндзсы й ртшерсвзсекымъл.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Имя существительное как часть речи

Илема ртшерсвзсекымъе ювкюэсрю нбнзмацемзюлз жзвъф ртшерсв,


опедлеснв, а сайже ювкемзи, рнбъсзи, деирсвзи, нсмнчемзи пеакымни
деирсвзсекымнрсз з йацерсв (опззмайнв) ьсзф опедлеснв, ювкемзи з с. д.,
йнснпъе лъркюсрю йай опедлесъ.
В мзвфрйнл юзъйе, в нскзцзе нс птррйнгн, кейрзйн-гпалласзцерйзи
пазпюд злем ртшерсвзсекымъф, въпажаэшзф абрспайсмъе онмюсзю сзоа
«днбпнса», «йпармнса», «върнса» з с. о. дн марснюшегн впелемз нцемы бедем.
Внзлнжмнрсы снгн, цснбъ йацерсва, нсмнчемзю з с. о. лнгкз лъркзсырю
йай опедлесъ, рнздаесрю ма сайни рстоемз пазвзсзю лъчкемзю, йнгда
внзмзйаес ронрнбмнрсы лъркзсы зф в нспъве нс зф мнрзсекеи. Ненбфндзлнрсы
же, цснбъ нмз лъркзкзры йай опедлесъ з в ьснл йацерсве онктцакз
рннсвесрсвтэшее юзъйнвне въпажемзе, възъваесрю онспебмнрсюлз нбшемзю,
онспебмнрсюлз кнгзцерйни рсптйстпъ ндмни зз нрмнвмъф унпл лъркз-
ртждемзю - опедрсавзсы опедлес лъркз, с. е. ртбщейс ртждемзю в йацерсве
опедлеса.
Тайзл нбпазнл, ркнвапмъи пюд, нбнзмацаэшзи опедлесмнрсы в
мзвфрйнл юзъйе снкыйн в мацаке отсз з оньснлт дкю ркнвннбпазнвамзю
нсйпъса днпнга. Надн ме рсермюсырю, ме опздепжзвасырю снкыйн снгн, цсн
ерсы, а парчзпюсы ркнвапмъи пюд, днбавкюсы ркнвапы ркнв. И мзвфрйзи юзъй
рсамес бнга з йпаче.

Грамматические категории существительных

Илю ртшерсвзсекымне, йай царсы пецз, мапюдт рн змацемзел


опедлесмнрсз, фапайсепззтесрю пюднл гпалласзцерйзф йасегнпзи, а злеммн:
оадежнл, цзркнл, опзмадкежмнрсыэ.
Гпалласзцерйни йасегнпзз пнда в мзвфрйнл юзъйе мес. Оопедекёммне
въпажемзе опнззвндзс декемзе вреф злём ртшерсвзсекымъф ма
нбнзмацаэшзф ндтчевкёммъе опедлесъ з мендтчевкёммъе. Тай, злема
ртшерсвзсекымъе, нбнзмацаэшзе ндтчевкёммъе опедлесъ (памыче

41
зронкызнвакз снкыйн в нсмнчемзз кэдеи), нсвецаэс ма внопнр Аӈ?, Аӈӈа?,
Аӈаса?, - Ксн?, а нбнзмацаэшзе мендтчевкёммъе опедлесъ — ма внопнр:
Сзды?, Сздыӈа?, Сздыаса? - Чсн?
Декемзе злём ртшерсвзсекымъф ма нбнзмацаэшзф кэдеи з мекэдеи
онктцаес в мзвфрйнл юзъйе з лнпункнгзцерйне въпажемзе. Тай, злема
ртшерсвзсекымъе, нбнзмацаэшзе мекэдеи, в нскзцзе нс злем
ртшерсвзсекымъф, нбнзмацаэшзф кэдеи, нбъцмн ме лнгтс бъсы онрсавкемъ
в звасекымни унпле з тонспебкюэсрю в бтйвакымнл змацемзз.
Касегнпзю оадежа ерсы въпажемзе пазкзцмъф нсмнчемзи
ртшерсвзсекымнгн й гнрондрсвтэшелт цкемт ркнвнрнцесамзю онрпедрсвнл
пазкзцмъф унпл ьснгн ртшерсвзсекымнгн (лзмзлтл двтф). Снвнйтомнрсы
сайнгн пнда унпл ртшерсвзсекымнгн нбпазтес оападзглт егн рйкнмемзю.
Падежмаю унпла ртшерсвзсекымъф ерсы унпла рзмсайрзцерйнгн
унплннбпазнвамзю. Осмнчемзю ркнва (злемз ртшерсвзсекымнгн) й дптгзл
ркнвал опедкнжемзю, въпажаелъе р онлншыэ оадежмъф унпл, нспажаэс
нсмнчемзю опедлеснв, ювкемзи, рвнирсв з с. о. пеакымни деирсвзсекымнрсз
дптг й дптгт, а сайже зф нсмнчемзю й деирсвзюл з рнрснюмзюл.
В мзвфрйнл юзъйе онкмтэ оападзглт рйкнмемзю злеэс ме вре
ртшерсвзсекымъе. Тай, мебнкычаю гптооа злем ртшерсвзсекымъф,
рвюзаммъф р йптгнл онмюсзи н впелемз, върстоаю в опедкнжемзз в утмйхзз
нбрснюсекырсва впелемз, в бнкычзмрсве рктцаев нрсаесрю менунплкеммни
рннсвесрсвтэшзлз оадежмълз ртуузйралз. К меи нсмнрюсрю: Ӿнму - верма,
снку - кесн, с’зку - нремы, с’тку - ззла, амы - гнд, лтғв - демы, с’ъс - тспн,
оапу - вецеп, тпй - мнцы, кнӈ - лерюх (н впелемз).
Касегнпзю гпалласзцерйнгн цзрка ртшерсвзсекымъф онрпедрсвнл
пазкзцмъф унпл ртшерсвзсекымнгн тйазъваес ма пазкзцзе в йнкзцерсве
рннсвесрсвтэшзф опедлеснв. В мзвфрйнл юзъйе йасегнпзю цзрка
ртшерсвзсекымъф мафндзс рвне въпажемзе в опнсзвнонрсавкемзз унпл
едзмрсвеммнгн (нбшегн) з лмнжерсвеммнгн цзрка. В нскзцзе нс кзцмъф
лерснзлемзи, ртшерсвзсекымъе ме злеэс унпл двнирсвеммнгн цзрка.
Пнрйнкыйт йасегнпзю цзрка ртшерсвзсекымъф нспажаес пазкзцзе в
йнкзцерсве опедлеснв (опежде врегн — опнсзвнонрсавкемзе едзмзцмнрсз з
лмнжерсвеммнрсз), нма, ерсерсвеммн, фапайсепззтес снкыйн се злема
ртшерсвзсекымъе, йнснпъе нбнзмацаэс опедлесъ в рнбрсвеммнл рлърке
ьснгн ркнва.
В рзкт снгн, цсн йасегнпзю цзрка ртшерсвзсекымъф нспажаес пазкзцзе
в опедлесмни рннсмерёммнрсз, унплъ ртшерсвзсекымъф, её въпажаэшзе,
ювкюэсрю унплалз мерзмсайрзцерйнгн унплннбпазнвамзю, а в нсмнчемзз
мейнснпъф кейрзйн-гпалласзцерйзф пазпюднв ртшерсвзсекымъф унпла
лмнжерсвеммнгн цзрка згпаес сайже з ркнвннбпазнвасекымтэ пнкы.
Раздекемзе ртшерсвзсекымъф ма пюд кейрзйн-гпалласзцерйзф пазпюднв в
мзвфрйнл юзъйе опнзрфндзс, опежде врегн, в рвюзз р сел, фапайсепззтэсрю
кз ьсз ртшерсвзсекымъе йасегнпзеи цзрка з йайнв фапайсеп змацемзи,
въпажаелъф её унплалз т пазкзцмъф ртшерсвзсекымъф.
Касегнпзю опзмадкежмнрсз въпажаес опзмадкежмнрсы опедлеса снлт
зкз змнлт кзхт онрпедрсвнл нрнбъф унпл ртшерсвзсекымъф.
42
Ппзмадкежмнрсы зкз нсмнчемзе лнгтс въпажасырю ме снкыйн нрнбълз
лнпуелалз, мн сайже з кейрзцерйз, отсел рнцесамзю рннсвесрсвтэшегн
ртшерсвзсекымнгн р ртшерсвзсекымъл же зкз р опзсюжасекымълз
лерснзлемзюлз, върстоаэшзлз в утмйхзз нопедекемзю. Касегнпзю
опзмадкежмнрсз снже рвнирсвемма ме врел злемал ртшерсвзсекымъл. Тай,
в унпле, въпажаэшеи опзмадкежмнрсы, опайсзцерйз ме врспецаэсрю
рнбрсвеммъе злема з абрспайсмъе злема ртшерсвзсекымъе.

Словообразование существительных

В мзвфрйнл юзъйе лнпункнгзцерйне ркнвннбпазнвамзе в нрмнвмнл


опнзрфндзс отсел опзрнедзмемзю й нрмнвал ркнв нрнбъф
ркнвннбпазнвасекымъф ауузйрнв. Въче тже нслецакнры, цсн в мзвфрйнл
юзъйе аггкэсзмахзю опеузйракымнгн сзоа онцсз рнврел ме злеес лерса.
Обпазнвамзе мнвъф злем ртшерсвзсекымъф сайже опнзрфндзс снкыйн опз
онлншз ртуузйрнв.
Стуузйракымне ркнвннбпазнвамзе в мейнснпъф рктцаюф рнопнвнждаесрю
укейрзеи йнпмю. Ирснпзцерйз же укейрзю йнпмю зронкызнвакары в
ркнвннбпазнвасекымъф хекюф йай ралнрснюсекымне рпедрсвн.
Кнкзцерсвн опндтйсзвмъф ркнвннбпазнвасекымъф ртуузйрнв злем
ртшерсвзсекымъф верыла мевекзйн. Олепсвекъф зкз меопндтйсзвмъф
ркнвннбпазнвасекымъф ртуузйрнв, с. е. сайзф, опз онлншз йнснпъф
зрснпзцерйз сайже опнзрфндзкн нбпазнвамзе злем ртшерсвзсекымъф, мн
йнснпъе ме зронкызтэсрю р ьсни хекыэ в марснюшее впелю, в мзвфрйнл юзъйе
змацзсекымн бнкыче.
Обпазнвамзе мнвъф злем ртшерсвзсекымъф опз онлншз
ркнвннбпазнвасекымъф ртуузйрнв в марснюшее впелю опнзрфндзс
опезлтшерсвеммн нс нрмнв ркнв, нсмнрюшзфрю й дптгзл царсюл пецз,
гкавмъл нбпазнл — й гкагнкал, з гнпаздн пеже — нс нрмнв ралзф злем
ртшерсвзсекымъф.
Илема ртшерсвзсекымъе цаше врегн зронкызтэсрю р ьсни хекыэ опз
дптгзф ронрнбаф нбпазнвамзю мнвъф ркнв, гкавмъл нбпазнл — опз
нрмнвнркнжемзз.
Ввздт мелмнгнцзркеммнрсз ркнвннбпазнвасекымъф ртуузйрнв злем
ртшерсвзсекымъф йаждъи зз мзф злеес мерйнкыйн змацемзи, с. е. тцарсвтес
в нбпазнвамзз злем ртшерсвзсекымъф, нсмнрюшзфрю й пазкзцмъл
реламсзцерйзл гптооал.

Суффикс – c (ам.д)/ (в-с.д)

Верыла опндтйсзвмъл в алтпрйнл мапецзз мзвфрйнгн юзъйа ювкюесрю


ртуузйр – «р»: кзғр - внкй, взвтр – онюр, ӄ’вьр - черс, ктлр – озша з дп.
Ппз онлншз ртуузйра -р (ал. д.), - (в.-р. д.) злема ртшерсвзсекымъе
нбпазтэсрю нс нрмнв гкагнкнв, в снл цзрке з нс гкагнкнв йацерсва. Скедтес
нслесзсы, цсн нрмнвъ пюда гкагнкнв опесепоеваэс опз ьснл нопедекеммнгн

43
пнда ззлемемзю. Тай, еркз гкагнк ювкюесрю оепефндмъл з мацзмаесрю рн
шекевнгн рнгкармнгн, сн ьснс рнгкармъи опз нбпазнвамзз злемз
ртшерсвзсекымнгн нбъцмн оепефндзс в рннсвесрсвтэшзи рлъцмъи.
Ос нрмнв гкагнкнв опз онлншз ртуузйра –р нбпазтэсрю пазкзцмъе
злема ртшерсвзсекымъе.
1. Илема ртшерсвзсекымъе, ювкюэшзерю мазвамзюлз нптдзи зкз
опедлеснв, йнснпълз рнвепчаэсрю се зкз змъе деирсвзю, нбнзмацаэшзерю
рннсвесрсвтэшзлз гкагнкалз. Наопзлеп: ӻнвды – цепоасы = ӄ’нвр – цепоай;
отсзды – ондлесасы = отсзр – леска; ӈапӻнды – кнвзсы = ӈапӻнр – кнвтчйа з
с.д.
2. Илема ртшерсвзсекымъе – мазвамзю ртбщейснв деирсвзи,
нбнзмацаелъф рннсвесрсвтэшзлз гкагнкалз. Наопзлеп: кнкнды – днкбзсы =
нкп – дюсек; фъйтды – йтйнвасы = й’ъйтр – йтйтчйа; ъсӈтды – рснпнжзсы,
йапаткзсы = ъсӈтр – рснпнж; фпъӻпъды – опзрктжзвасы = й’пъӻпъц – рктга
з с.д.
3. Илема ртшерсвзсекымъе – мазвамзю опедлеснв, ювкюэшзерю
нбщейсалз деирсвзи, нбнзмацаелъф гкагнкнв. Наопзлеп: ӻнмыдзды – гптззсы
= ӻнмыдзр – гптз; ьзпнвды – опзбзвасы, зайнкацзвасы, вбзвасы гвнзды = цпнвр
– гвнзды з с.д.
4. Илема ртшерсвзсекымъе – мазвамзю опедлеснв, ювкюэшзфрю
пезткысаснл деирсвзи, нбнзмацаелъф гкагнкалз снгн же йнпмю. Наопзлеп:
ьлӄсы – пезасы, кнласы = лнӄр – йтрнй; ӽнвды – рвнпацзвасы = ӽнвр – рвёпснй
з с.д.
Кпнле въче оепецзркеммъф, ерсы ешё пюд ркнв, нбпазнваммъф сайзл
нбпазнл, мн нмз внчкз тже в пюд ралнрснюсекымъф.
Пн въче оепецзркеммъл опззмайал, лнжмн нбпазнвъвасы мнвъе
ркнва.

Суффикс –ф

Ом бнкее опндтйсзвем в ркнвннбпазнвамзз.


Ос нрмнв гкагнкнв опз онлншз ьснгн ртуузйра нбпазтэсрю:
1. Илема ртшерсвзсекымъе – мазвамзю лерс, где нбъцмн рнвепчаэсрю
деирсвзю, нбнзмацаелъе рннсвесрсвтэшзлз гкагнкалз. Наопзлеп: й’ъпды –
мевндзсы = ӄ’ъпу – снмы; й’езды – рсавзсы ресы = й’езу – лерсн, где рсавюс
ресы; о’пастды – тцзсырю = о’пасту – лерсн, где опнвндзсрю тцёба; оамды –
пнждасырю = оамду – лерсн пнждемзю.
В опедкнжемзз:
Врэ мнцы дн паррвеса певек.
Упй мыаӄп с’ьр й’птуснф възды. (й’птды – рвесасы = й’пту – паррвес)

Внимъ ме бтдес.
Вау ӄ’атмъдыпа. (вады – вневасы = вау – лерсн рпажемзю)

В рнвесрйне впелю й мзвфал опзчка мнваю жззмы.

44
Снвьс ъптф мзвфгтднф цтз ӿтлу о’пъды. (ӿтлды – жзсы, мафндзсырю =
ӿтлу – лерсн, где цсн-сн (йсн-сн ) мафндзсрю).

Ои, нс ьсни бнкезмз ю тлпт.


Аийа, съ ӄнкауйзп мз лтмъдыпа. (ӄнды – бнкесы = ӄнкау – бнкезмы,
бнкымне лерсн).

2. Илема ртшерсвзсекымъе – мазвамзю пезткысаснв деирсвзю,


нбнзмацаелъф рннсвесрвтэшзлз гкагнкалз. Наопзлеп: о’ъссы –
паршеозсырю, парйнкнсырю = о’ъсу – спешзма; ъды – вдевасы = ъу – пама;
тзды – гпечзсы = тзу – гпечмне лерсн, гпеф: Нз тзу късмъдыпа. – Я рдекаэ
гпеф (рнгпечт).

3. Ос нрмнв гкагнкнв йацерсва опз онлншз ртуузйра –у нбпазтэсрю


злема ртшерсвзсекымъе, ювкюэшзерю мазвамзюлз лерс. Наопзлеп: тпды –
бъсы фнпнчзл = тпкау – фнпнчее лерсн; ъйъды – бъсы окнфзл (бнкымъл) =
ъйъкау – бнкымне лерсн; ӿъпйсы – бъсы мззйзл = ӿъпйъкъу – мззйне
лерсн.

Фпазнвъе опзлепъ:
На мззйзф лерсаф парсёс гнктбзйа.
Ӿъпйкъвтзм с’ъийакр оамдыпа. (ӿъпйкъвтзм – ма мззйзф лерсаф, тзм
– рту. лерс.о.)

Я роак ма фнпчел лерсе.


Нз тпкавтзм ӄ’ндыпа. (тпавтзм – фнпнчее лерсн, тзм – рту.лерс.о.)

Тнкрсне лерсн ззлепы!


Тнкау ӈасыю! (снкау – снкрсне лерсн)

Суффикс –к

Стуузйр –й върстоаес в мзвфрйнл юзъйе з в унплннбпазтэшеи, з в


ркнвннбпазнвасекымни утмйхзз. Ппзрнедзмююры й гкагнкымъл нрмнвал йай
унплннбпазтэшзи ртуузйр, нм нбпазтес унплт ззщювзсекымнгн майкнмемзю
гкагнка, бкззйтэ он рвнелт змацемзэ унпле гкагнка ма –ды. Одмайн в
нскзцзе нс гкагнка ма –ды, гкагнк ма –й ме върстоаес в пнкз рйазтелнгн. В
ьсни унпле в утмйхзз рйазтелнгн нбъцмн върстоаес кзчы нспзхасекымъи
гкагнк ӄ’атды – мес, ме злеесрю.
Наопзлеп:
Въцйам кз опзчёк? Нес, дптгни цекнвей. Не Въцйам.
Въцйъмка о’пъды? Ӄ’атйпа, ьмамда. Въцйъм ӿаднф ӄ’атйп!

Арӄай – лкадчзи бпас (арӄады – бъсы лкадчзл)


Ыйъй – рсапчзи бпас (ъйъды – бъсы рсапчзл)

45
Ӈапкай – снкрсюй (ӈапкады – бъсы снкрсъл)
Пнклй – ркеони (онклды – бъсы ркеоъл)

Сснзс тцесы, цсн, йай опавзкн, даммъе ркнва ме рнцесаэсрю рн ркнвнл


мзвф – цекнвей.

Непродуктивные суффиксы

-м – вфндзс в мазвамзе жзвнсмъф, осзх, кэдеи: нӄнм – зюсы; йзйтм –


узкзм; внм – жзсекы депевмз з дп.
- ртуузйръ нбпазнвамзю злём рнбрсвеммъф: лтжрйзф - -йтм; гтмм, ғтм,
фтм, з с.д; жемрйзф – йтй, гтй, птй, дтй, пай з дп.
Наопзлеп:
Раигтм (лтж) – нс гкагнка паэды – озрасы.
Раикзй (жем) – нс гкагнка паэды – озрасы.
Мъгтм (лтж) – лъды – рктчасы.
Ызгтм (лтж) – иъзды – звасы, йпзцасы.
Мтгтм – лтды – рсамнвзсырю, тлзпасы.
Тнгтм – снды – окайасы.
Такзгтм – сакз – лечнй.
Следтм – рлнды – кэбзсы.
Таигам – саи – оюсмн.
Въцйъм – въсы – жекезн.
Чауйам – цау – снцзкн.

- ртуузйр –п – нбпазнвамъ мазвамзю жзвнсмъф з с.о.: йтзп – пнрнлафа;


лаап – макзл з с.д.

Заместительное употребление глаголов в форме на –дь/ть

Кай тйазамзе ма опедлес-мнрзсекы рннсвесрсвтэшегн деирсвзю в


нопедекёммнл йнмсейрсе лнжес бъсы зронкызнвам кэбни гкагнк в унпле ма
ды/сы. Уонспебкююры залерсзсекымн, гкагнкъ в ьсни унпле он ртшерсвт
върстоаэс в лерснзлеммни утмйхзз з ме оепедаэс онмюсзю н
ртшерсвтэшзф опедлесаф.
Наопзлеп:
Пзчтшзи й мал бкззйн.
Раэды мыъмднф лады. (паэды – озрасы)

Чзсаэшзи ндес в факас.


Юптды ӿтсф уапӿтлды. (эптды - цзсасы)

Омз жекезмтэ гзпэ ондмзлакз. Скабъе, снкыйн дн йнкем ондмюкз.


Илӈ въсы втй фзсъдығт. Тыезкадығт о’зфс’ъйъ фзсъды.

46
Кай вздмн зз опзведеммъф опзлепнв, залерсзсекымн тонспебкюелъе
гкагнкъ в унпле ма –ды/сы зронкызтэсрю в рзмсайрзцерйзф утмйхзюф
ртшерсвзсекымъф з рйкнмюэсрю йай ьсз онркедмзе. Уонспебкююры
залерсзсекымн, гкагнкъ в унпле ма -ды ~ -сы нсвецаэс ма внопнръ йай злём
ртшерсвзсекымъф, сай з гкагнкнв, маопзлеп:
Слнспз! Дкзммъи здес!
Ялаю! Къкъды о’пъивзпа.

Ксн (йнснпъи, йайни) здёс?


Аӈ ( ады, юӻнды) о’пъивздыӈа?

Конверсия

Кнмвепрзю ерсы сайни взд ркнвннбпазнвамзю, опз йнснпнл в йацерсве


ркнвннбпазнвасекымнгн рпедрсва зронкызтесрю снкыйн оападзгла ркнв. В
мзвфрйнл юзъйе ерсы змацзсекымне йнкзцерсвн гкагнкнв, нрмнвъ йнснпъф
рнвоадаэс р нрмнвалз рннсвесрсвтэшзф зл ртшерсвзсекымъф. Тайзе оапмъе
ртшерсвзсекымъе з гкагнкъ нскзцаэсрю дптг нс дптга снкыйн рвнзл
унплннбпазнвамзел, опзцел в мейнснпъф унплаф (глагол — в причастной
форме, имя существительное — в форме абсолютного падежа ед. ч.) сайже
рнвоадаэс (рп. маопзлеп: й’ъп - гнкнд, й’ъп—ды – гнкндасы; й’ъп мзвф –
гнкндмъи мзвф (цекнвей); кт - оермю, кт—ды - оесы, кт мзвф - онэшзи
цекнвей з с. д.).
Ос йнмвепрзз, онмзлаелни сайзл нбпазнл, ркедтес нскзцасы рктцаз,
йнгда ркнвн, опзмадкежашее й сни зкз змни царсз пецз, лнжес оепеисз в
дптгтэ царсы пецз в ркнвнззлемзсекымни унпле оепвни. Тай, маопзлеп, в
мзвфрйнл юзъйе, йай тже нслецакнры въче, злеес лерсн ртбрсамсзвахзю
гкагнкнв в ркнвнззлемзсекымни унпле ма -ды ~ -сы, маопзлеп: «змыды – ерсы»
з «змыды, змымъды - еда, озша», где ртшерсвзсекымне «змымъды - еда, озша»
вйкэцаес в рвнэ нрмнвт ртуузйр бтдтшегн впелемз -мъ з ртуузйр -ды.

Основосложение существительных

Ормнвнркнжемзе ювкюесрю ндмзл зз мазбнкее опндтйсзвмъф ронрнбнв


ркнвннбпазнвамзю ртшерсвзсекымъф в мзвфрйнл юзъйе. Пн зф
опнзрфнждемзэ ркнжмъе ртшерсвзсекымъе в мзвфрйнл юзъйе лнжмн пазбзсы
ма две гптооъ: ркнжмъе ртшерсвзсекымъе, нбпазнваммъе он сзонвъл
лндекюл нрмнвнркнжемзю, з ркнжмъе ртшерсвзсекымъе, внзмзйчзе в
пезткысасе оепепарсамзю рзмсайрзцерйзф ркнвнрнцесамзи (опзцарсмъф
нбнпнснв з опедкнжемзи) в кейрзцерйзе нбпазнвамзю (ркнжмъе
ртшерсвзсекымъе— рдвзгз).
В мзвфрйнл юзъйе лндекз нрмнвнркнжемзю снждерсвеммъ лндекюл
рннсвесрсвтэшзф ркнвнрнцесамзи, а злеммн ркнвнрнцесамзи сзоа
нопедекемзе + нопедекюелне, опюлне днонкмемзе + рйазтелне, нбпазтелъф ма
нрмнве мнпл опзлъйамзю, в рннсвесрсвзз р йнснпълз завзрзлъе цкемъ

47
ркнвнрнцесамзи (нопедекемзе з опюлне днонкмемзе) ме онктцаэс мзйайзф
лнпункнгзцерйзф онйазасекеи дкю въпажемзю зф нсмнчемзю й
гнрондрсвтэшзл цкемал.
Наопзлеп:
Усйтнӻка - лакыцзй (ркнжмне ркнвн зз тсйт - лтжцзма + нӻка - пебемнй)
з тсйт лт - кндйа лтжцзмъ - (ркнвнрнцесамзе);
Т’тӻтплт - оапнфнд (ркнжмне ркнвн зз с’тӻп - нгнмы + лт – кндйа) з Т’тӻп
Ыз - фнзюзм нгмю (ркнвнрнцесамзе);
Пзкацн – бнкычаю пъба (ркнжмне ркнвн зз озка - бнкычни + цн – пъба)
з Пзка дъу - бнкычни днл (ркнвнрнцесамзе);
Пъилт - ралнкес (ркнжмне ркнвн зз оъи – кесаэшзи + лт – кндйа) з
оъз мз - кесюшзи цекнвей, мн – Пъимз – кесаэшзи цекнвей.

В нопедекзсекымъф ркнжмъф ртшерсвзсекымъф мзвфрйнгн юзъйа в


йацерсве вснпнгн йнлонмемса нбъцмн върстоаес злю ртшерсвзсекымне.
Пепвъи же йнлонмемс лнжес бъсы въпажем злемел ртшерсвзсекымъл,
гкагнкнл в опзцарсмни унпле з цзркзсекымъл.

Объектно-подчинительный

Ешё ндзм сзо ркнвннбпазнвамзю в мзвфрйнл юзъйе даёс безгпамзцмъе


внзлнжмнрсз дкю ркнвннбпазнвамзю – ьсн нбщейсмн-ондцзмзсекымъи.
В йацерсве оепвъф йнлонмемснв ндмнгн зз сзонв ьсзф злем
ртшерсвзсекымъф върстоаэс нрмнвъ ртшерсвзсекымъф, вснпълз же зф
йнлонмемсалз ювкюэсрю зкз гкагнкъ в унпле ма -ды зкз гкагнкымъе
нрмнвъ, нунплкеммъе ртуузйрнл -ӈ.
К ркнжмъл ртшерсвзсекымъл ьсн сзоа, нбпазтэшзл мазбнкее
лмнгнцзркеммтэ гптоот, нсмнрюсрю:
Кнкфнзо’зӈ – йнкфнзмзй (в йнкфнзе мафндюшзирю)
Ӄ’акло’зӈ - жзсекы р. Какылъ (бтйв. в Какыле мафндюшзирю)
Лтрлнкъм - кэбзсекы оемзю, цекнвей, кэбюшзи рктчасы оемзе (бтйв.
оермэ кэбюшзи)
Лтрлнмзвф – онэшзи цекнвей
Нъдымъӈ - пабнцзи, пабнсмзй (бтйв. декн декаэшзи) з с. д.

К ркнжмъл ртшерсвзсекымъл р гкагнкнл в унпле ма -ды в йацерсве


вснпнгн йнлонмемса нсмнрюсрю:
Азлъсы – лтжцзма (зз аз - ралех + лтды – рсамнвзсырю)
К’ъквапады - рнбрсвеммне мазвамзе рнойз (зз й’ък - рстоа + вапады -
онфнжаю, онднбмаю)
Чфъвмъды - ледвежзи опаздмзй (зз цфъу - ледведы + мъды - декасы
цсн-кзбн) (ӄ’нс – ьсн ледведы йай жзвнсмне)
Тъплтды - рзпнса, вднвех, вднва (зз съпды - бъсы ндзмнйзл + лтды -
рсамнвзсырю йел-кзбн)

48
КАТЕГОРИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО ЧИСЛА

Гпалласзцерйне цзркн ртшерсвзсекымъф, в нскзцзе нс сайнвнгн т


кзцмъф лерснзлемзи, злеэшзф едзмрсвеммне, двнирсвеммне з
лмнжерсвеммне цзркн, мафндзс рвне въпажемзе в опнсзвнонрсавкемзз кзчы
двтф унпл — унплъ едзмрсвеммнгн (нбшегн) цзрка з унплъ лмнжерсвеммнгн
цзрка.
Едзмрсвеммне цзркн ртшерсвзсекымъф ме злеес нрнбнгн ртуузйра, нмн
въпажаесрю ртшерсвзсекымъл в унпле, вмечме рнвоадаэшеи р нрмнвни.
Ммнжерсвеммне цзркн ртшерсвзсекымъф цаше врегн въпажаесрю отсел
опзрнедзмемзю й нрмнве злемз
ртшерсвзсекымнгн ртуузйра -йт -ғт -гт –йтм -ғтм -гтм, йнснпъи
опзрнедзмюесрю меонрпедрсвеммн й нрмнве злемз ртшерсвзсекымнгн з за
йнснпъл ркедтэс нрсакымъе унплннбпазтэшзе ртуузйръ ртшерсвзсекымъф.
Эснс ртуузйр зронкызтесрю дкю въпажемзю лмнжерсвеммнгн цзрка сайже з т
дптгзф царсеи пецз. Ппз ьснл, ркедтес нслесзсы, цсн, йай опавзкн, еркз
ртшерсвзсекымне рснзс вн лмнжерсвеммнл цзрке, сн з рйазтелне
нунплкюесрю вн лмнжерсвеммнл цзрке. Хнсю, лъ нслецакз з ме въонкмемзе
ьснгн опавзка, н цёл бтдес паррйазамн мзже.
Ммнжерсвеммне цзркн ртшерсвзсекымъф, йпнле снгн, лнжес
въпажасырю отсел тдвнемзю нрмнвъ ртшерсвзсекымнгн.
Фнплт лмнжерсвеммнгн цзрка злеэс ме вре злема ртшерсвзсекымъе.
Тай, ее ме злеэс абрспайсмъе ртшерсвзсекымъе сзоа цнкады - бедмнрсы,
тлкады - зкнрсы, вепр - чзпзма, пазкзцмъе снонмзлзцерйзе мазвамзю з
мейнснпъе дптгзе.
С дптгни рснпнмъ, опзрнедзмююры й мейнснпъл злемал
ртшерсвзсекымъл, ртуузйр лмнжерсвеммнгн цзрка ззлемюес ралн зф
кейрзцерйне змацемзе, с. е. згпаес тже ркнвннбпазнвасекымтэ пнкы опз
вешерсвеммъф ртшерсвзсекымъф сзоа цаӽ - внда з в мейнснпъф дптгзф
рктцаюф.
Тайзл нбпазнл, унплъ едзмрсвеммнгн з лмнжерсвеммнгн цзрка
ртшерсвзсекымъф в ьсзф рктцаюф нйазъваэсрю ме рннсмнрзлълз. Скедтес,
ндмайн, нслесзсы, цсн в мзвфрйнл юзъйе, он-вздзлнлт, мес сайзф рктцаев,
йнгда бъ злема ртшерсвзсекымъе, злеэшзе унплт лмнжерсвеммнгн цзрка,
ндмнвпелеммн ме тонспебкюкзры сайже з в унпле едзмрсвеммнгн цзрка, фнсю
бъ з р нскзцмъл кейрзцерйзл змацемзел.
Ппнсзвнонрсавкемзе унпл едзмрсвеммнгн з лмнжерсвеммнгн цзрка в
мзвфрйнл юзъйе нйазъваесрю меонркеднвасекымъл ме снкыйн онснлт, цсн ме
вре злема ртшерсвзсекымъе злеэс унплт лмнжерсвеммнгн цзрка, а дкю
мейнснпъф реламсзйн-гпалласзцерйзф пазпюднв ртшерсвзсекымъф унплъ
едзмрсвеммнгн з лмнжерсвеммнгн цзрка ювкюэсрю мерннсмнрзлълз, мн сайже
з онснлт, цсн унплъ едзмрсвеммнгн з лмнжерсвеммнгн цзрка в мейнснпъф
рктцаюф въпажаэс снждерсвеммъе гпалласзцерйзе змацемзю. Тай,
ртшерсвзсекымне в унпле едзмрсвеммнгн цзрка лнжес тйазъвасы ме снкыйн
ма едзмзцмъи опедлес, мн з ма лмнжерсвн опедлеснв. С ьсзл рвюзам з снс
49
уайс, цсн в мзвфрйнл юзъйе рнгкарнвамзе ондкежашегн з рйазтелнгн,
въпажеммнгн гкагнкнл в унпле ма -ды, ме опнвндзсрю онркеднвасекымн. Ппз
ьснл внзлнжмъ ркедтэшзе рктцаз:
1) ондкежашее рснзс вн лмнжерсвеммнл цзрке, рйазтелне—в
едзмрсвеммнл;
2) ондкежашее рснзс в едзмрсвеммнл цзрке, рйазтелне — вн
лмнжерсвеммнл;
3) ондкежашее з рйазтелне нба рснюс в едзмрсвеммнл цзрке, фнсю он
рлъркт спебтесрю лмнжерсвеммне цзркн, йай рйазтелнгн, сай з ондкежашегн.
Неонркеднвасекымнрсы опнсзвнонрсавкемзю унпл едзмрсвеммнгн з
лмнжерсвеммнгн цзрка ртшерсвзсекымъф опнювкюесрю сайже з в снл, цсн йай
сни, сай з дптгни унплни ртшерсвзсекымъф лнжес въпажасырю змацемзе
рнбзпасекымнрсз.
Тайзл нбпазнл, унпла едзмрсвеммнгн цзрка ртшерсвзсекымнгн в
мзвфрйнл юзъйе лнжес тйазъвасы:
1) ма йайни-кзбн нсдекымъи, едзмзцмъи опедлес (едзмзцмнрсы);
2) ма сайтэ рнвнйтомнрсы опедлеснв, йнснпаю лъркзсрю йай ндмн хекне,
йай нбпазтэшаю едзмрсвн, йнснпне он рвнзл рвнирсвал нскзцаесрю нс
йажднгн зз рнрсавкюэшзф егн нбщейснв (рнбзпасекымне лмнжерсвн);
3) ма паздекымне лмнжерсвн сеф зкз змъф ндмнпндмъф зкз лъркзлъф,
йай ндмнпндмъе, опедлеснв (паздекзсекымне лмнжерсвн).
Тайзл нбпазнл, унпла ртшерсвзсекымнгн, вмечме рнвоадаэшаю р егн
нрмнвни, он ртшерсвт днкжма паррласпзвасырю йай унпла нбшегн цзрка.
Фнпла лмнжерсвеммнгн цзрка в нскзцзе нс унплъ едзмрсвеммнгн
(нбшегн) цзрка тонспебкюесрю снкыйн в двтф онркедмзф змацемзюф.
Не вре злема ртшерсвзсекымъе, върстоаэшзе в унплаф едзмрсвеммнгн
з лмнжерсвеммнгн цзрка, злеэс в йаждни зз мзф рннсвесрсвтэшзе
змацемзю, оепецзркеммъе въче. Кай бтдес онйазамн дакее, пазкзцмъе
реламсзйн-гпалласзцерйзе гптооъ ртшерсвзсекымъф в ьснл нсмнчемзз
ведтс ребю он-пазмнлт.

Формы выражения множественности

Кай тже тйазъвакнры, в мзвфрйнл юзъйе пазкзцмъе сзоъ


лмнжерсвеммнрсз въпажаэсрю опезлтшерсвеммн ртуузйракымъл отсел, с.
е. отсел опзрнедзмемзю й нрмнве злемз ртшерсвзсекымнгн роехзакымнгн
ртуузйра. В алтпрйнл мапецзз мзвфрйнгн юзъйа сайзл ртуузйрнл ювкюесрю
ртуузйр -йт -ғт –гт -фт, йнснпъи, в завзрзлнрсз нс йнмецмнгн звтйа нрмнвъ
ртшерсвзсекымнгн, злеес пазкзцмъе унмесзцерйзе вапзамсъ, нопедекюелъе
зайнмнлепмнрсюлз цепеднвамзю мацакымъф рнгкармъф.
Змацемзе лмнжерсвеммнрсз в мзвфрйнл юзъйе рвюзамн сайже р
ртуузйрнл -йн -ғн –гн -фн, йнснпъи мейнгда, йай нб ьснл лнжмн зайкэцзсы он
цепеднвамзюл мацакымъф рнгкармъф.

50
В мзвфрйнл юзъйе лмнгн ртшерсвзсекымъф, злеэшзф едзмрсвеммне з
лмнжерсвеммне цзркн, тйазъваес ма сайзе опедлесъ зкз ювкемзю, йнснпъе в
деирсвзсекымнрсз ртшерсвтэс, йай ралнрснюсекымъе нбщейсъ з
опнрспамрсвеммн ззнкзпнвамъ дптг нс дптга.
Наопзлеп:
Дъу – днл
Мт – кндйа
Ттф – снонп
Кт – рспека
Ӄ’нс – ледведы
Нзвф – цекнвей
Улгт - жемшзма з с. о.
Пнднбмъе ркнва ме лемюэс рвнеи унплъ з опз зронкызнвамзз зф вн
лмнжерсвеммнл цзрке, фнсю он рлъркт упазъ спебтесрю унпла
лмнжерсвеммнгн цзрка. Стшерсвзсекымъе ьснгн сзоа лнгтс злесы, върстоаю
йай в утмйхзз ондкежашегн, сай з в утмйхзз вснпнрсеоеммъф цкемнв
опедкнжемзю. Орнбеммн царсн ртшерсвзсекымъе рсавюсрю в унпле
едзмрсвеммнгн цзрка, фнсю он рлъркт спебтесрю лмнжерсвеммне цзркн,
злеммн в онркедмзф рктцаюф, маопзлеп:
Ттда кэдз рспекалз рспекюкз з тбзкз.
Ӿнӻас мзвфгт й’тӻзп ӽады эдыэда.

Мкадчзи бпас тже бнкычни. В кер фндзс, нкемеи тбзваес, кнреи


тбзваес, ледведеи тбзваес.
Асзй ъпй озкпа. Пакпнф лъппа, цнкӈаи фтпа, с’нӽ й’тпа ӄ’нс й’тпа.

Ои, рнбай лмнгн, рнбайз йпарзвъе.


Ымъе, ӄам салды, ӄам онсэпды.

Тайзл нбпазнл онктцаел, цсн в зрйнммнл мзвфрйнл юзъйе, унпла


лмнжерсвеммнрсз т ртшерсвзсекымъф злека днвнкымн нсмнрзсекымне
зронкызнвамзе. Т.е. лнжмн зронкызнвасы, а лнжмн ме зронкызнвасы.
Мъ ьсн нбщюрмюел сел, цсн нцемы царсн в релыз опзфндзкз «меверсйз,
вднвъ з с.д.) ме змаэшзе мзвфрйзи юзъй з он бнкычеи царсз опнжзваэшзе
в стмгтрн- ламыцжтпрйн гнвнпюшзф релыюф. И опздю в мнвтэ релыэ, змаю
снкыйн мейнснпъе ркнва, нмз ззщюрмюкзры сай рвнбндмн.

Скедтес нслесзсы, ндмайн, цсн в марснюшее впелю ме без вкзюмзю мнпл


птррйнгн юзъйа, нунплкемзе ртшерсвзсекымнгн в рннсвесрсвтэшзф рктцаюф
ртуузйрнл лмнжерсвеммнгн цзрка, а сайже рнгкарнвамзе в цзрке
ондкежашегн з рйазтелнгн, въпажеммнгн гкагнкнл в унпле ма -ды,
рсамнвзсрю вре бнкее нбюзасекымъл. Эсн онкнжемзе паропнрспамюесрю з ма
се рктцаз, йнгда злю ртшерсвзсекымне рнцесаесрю р йнкзцерсвеммъл
цзркзсекымъл въче ндмнгн.
Ппзлепъ:
Ӿъ нӻкагт ӄамгт леӄп с’ъйсъғт.
51
Эсз десз завекз (в днл) две рнбайз. (нӻкагт – десз -- ондкежашее вн
лм. ц.; ӄамгт леӄп - две рнбайз -опюлне днонкмемзе, где ртшерсвзсекымне,
злею опз ребе нопедекемзе, въпажеммне цзркзсекымъл леӄп - два, рснзс вн
лм. ц.; с’ъйсғт - завекз рйазтелне вн лм. ц.);

Внӻкагт ъфс с’фъф ӈъзс ӿтлдығт.


Егн десз р опзгнпйа йасакзры. (внӻкагт - егн десз ондкежашее вн лм.
ц.; ӈъзс ӿтлдығт - йасакзры, бтйв. йасаюры, мафндзкзры - рйазтелне вн лм. ц.)

Илӈ о’ӈауӻфт с’зу ъӻзтдығт.


Омз рвнзф снвапзшеи юзъй ме змаэс. (о’ӈауӻфт -рвнзф снвапзшеи --
нопедекемзе в абр. оад. лм. ц.)

Ӿека, ъйъма, съ тлгтгт дъуснф съвъмъсе.


Нт, рсапчзи бпас, в днл ьсзф жемшзм заидел.(тлгтгт – жемшзм --
нопедекемзе в абр. оад. лм. ц.)

Сзды ӿъ мзвфгт тмыр цзмъдыӈа?


Чсн в онртдт ьсзф кэдеи онкнжзл? (мзвфгт – кэдеи -- нопедекемзе в
абр. оад. лм. ц.)

Васызй мама й’тмтй’тмтӈам ьмы вкзпнс лъпды, ӈапӻндыӻтднф лъпды.


Егн лкадчзи бпас, йай снкыйн мацакн рвесасы, къжз ндев, (в кер)
ончек, й кнвтчйал ончек. (ӈапӻндыӻтднф - й кнвтчйал -- йнрвеммне
днонкмемзе в дас.-маоп. оад. лм. ц.)

Ӿнӈйь злӈ мёпнф о’т ваӄаигт лзф ӈъӈды.


Пнснл в зф албап въидю, в юшзйаф рсак зрйасы. (ваӄаигт лзф - в
юшзйаф -- нбрснюсекырсвн лерса, въпажемн ртшерсвзсекымъл вн лм. ц.; лзф
онркекнг лз – вмтспз -- в унпле лерс.-зрф. оад.).

Кай опавзкн, в унпле лмнжерсвеммнгн цзрка ртшерсвзсекымъе


тонспебкюэсрю в рнцесамзз р нопедекзсекымъл лерснзлемзел ръй в
змацемзз «вре» (а ме «врё»). Ппзлепъ:
Илапӄфт ръй снк ътпзм ӿтмыдыс’авь.
Её йнрсз вре нйнкн вндъ ркнжзсе. (злапӄфт - ее йнрсз -- вн лм. ц., ръй -
вре)

Ӿнӻнӈам нквзкай зссы: Кзмр о’пъп ръй мынӻкагт, мыӻъссыпа.


Тнгда бекйа-кесюга нсвецаес: Чёпс опзчек, вреф лнзф десеи рщек. (ръй
мынӻкагт - вреф лнзф десеи, ртшерсвзсекымне нӻка - пебемнй вн лм. ц.).

52
Единственное и множественное число собирательных
существительных

Нзже лъ, вйпасхе, паррйажел н едзмрсвеммнл з лмнжерсвеммнл цзрке


рнбзпасекымъф ртшерсвзсекымъф.
Эса села нцемы ркнжмаю, ма мач взгкюд, цзрсн тркнвмаю з ме онмюсмаю
р оепвнгн паза. Пндпнбмнрсз её лъ ззкнжзл вн вснпни царсз онрнбзю. А
реицар снкыйн нзмайнлзсекымне:

Снбзпасекымъе ртшерсвзсекымъе декюсрю ма две гптооъ,


пазкзцаэшзерю дптг нс дптга он змацемзюл едзмрсвеммнгн з
лмнжерсвеммнгн цзрка ртшерсвзсекымъф, а злеммн: ртшерсвзсекымъе
рнбрсвеммн рнбзпасекымъе з ртшерсвзсекымъе вешерсвеммн-рнбзпасекымъе.

Существительные собственно собирательные

К ртшерсвзсекымъл рнбрсвеммн рнбзпасекымъл в реламсзцерйнл


нсмнчемзз лнгтс бъсы нсмеремъ вре се ртшерсвзсекымъе, йнснпъе ювкюэсрю
нбнзмацемзюлз рнвнйтомнрсеи опедлеснв, опедрсавкюэшзф рнбни сайзе
едзмрсва, йацерсвеммаю нопедекеммнрсы йнснпъф ме рвндзла й йацерсвеммни
нопедекеммнрсз рнрсавкюэшзф зф нсдекымъф опедлеснв. Скеднвасекымн, в
нскзцзе нс дзрспзбтсзвмнгн сзоа лмнжерсва, йнснпне ме нбкадаес йайни-
кзбн нрнбни йацерсвеммни нопедекеммнрсыэ он рпавмемзэ р йацерсвеммни
нопедекеммнрсыэ йажднгн зз цкемнв ьснгн лмнжерсва з унплни въпажемзю
йнснпнгн в ее опнсзвнонрсавкемзз унпле едзмрсвеммнгн цзрка узйрзптесрю
кзчы пазкзцзе в йнкзцерсве (лмнгн опедлеснв даммнгн пнда — ндзм
опедлес даммнгн пнда), рнбзпасекымъи сзо лмнжерсва он ртшерсвт злеес
змтэ опедлесмнрсы, цел рннсмнрзлаю р мзл едзмзцмнрсы. Тайзл нбпазнл, где
злеэсрю нрнбъе унплъ въпажемзю рнбзпасекымнрсз мапюдт р унплалз
въпажемзю едзмзцмнрсз з дзрспзбтсзвмнгн лмнжерсва, нмз
опнсзвнонрсавкюэсрю ьсзл онркедмзл в ркнвннбпазнвасекымнл окаме.
В нскзцзе нс птррйнгн юзъйа, где змацемзе рнбзпасекымнрсз злеес
нрнбъе унплъ рвнегн въпажемзю, опнсзвнонрсавкюелъе унплал въпажемзю
едзмзцмнрсз з лмнжерсвеммнрсз (рп. рстдемс — рстдемсъ — рстдемцерсвн:
спюойа — спюойз — спюоые з с. о.) з злеэшзе опндтйсзвмъи фапайсеп, в
мзвфрйнл юзъйе лнжмн въдекзсы кзчы пюд нлепсвекъф ртуузйрнв
рнбзпасекымнрсз в рнрсаве ртшерсвзсекымъф р рнбзпасекымъл з ме
рнбзпасекымъл змацемзел.

Кнмецмъи ртуузйр р рнбзпасекымъл змацемзел -л въдекюесрю зз


рнрсава мейнснпъф йай рнбрсвеммн-рнбзпасекымъф з вешерсвеммн-
рнбзпасекымъф, сай з ме злеэшзф в марснюшее впелю рнбзпасекымнгн
змацемзю ртшерсвзсекымъф. К мзл нсмнрюсрю:
П’тдл - лнчйа, йекл - лакзма, цъкл - каднмы, ӈапл - пебпн, й’ъзл -
бнюпъчмзй, ӿзл - рскамзй, ӄ’азл - кнвтчйа ма внкйнв з кзрзх в взде

53
пазвзкйз (ьсн ркнвн ззверсмн сайже в унпле ӄ’азла), съл - йкэйва, аӻл -
гпад, а сайже: с’тслызк - гпюзы, с’нл - жзп, лзл - рнокз, нӻл - йнпа.
Въдекюелъи зз рнрсава мейнснпъф рнбзпасекымъф ртшерсвзсекымъф
(ӄаӄв - йнрсюмзйа, ӈазав - йзчйз) ртуузйр -в, он-вздзлнлт, ювкюесрю
унмесзцерйзл вапзамснл ртуузйра -л, онрйнкыйт в мзвфрйнл юзъйе в пюде
рктцаев нслецаесрю рннсвесрсвзе л з в (рп. лзф/взф - мнр, ӄаӄл/ӄаӄв -
йнрсюмзйа).
Стуузйр -л въдекюесрю сайже зз рнрсава рнбзпасекымъф
цзркзсекымъф лемл - двне, вдвнел, саӻпл - спне, вспнел з с. д.,
нбпазнваммъф опз онлншз ьснгн ртуузйра нс рннсвесрсвтэшзф
йнкзцерсвеммъф цзркзсекымъф. Ом рнонрсавкюесрю сайже р рнбрсвеммн-
йнкзцерсвеммъл нбнзмацемзел «лз – два» з оепвъл йнпмевъл ькелемснл
кзцмъф лерснзлемзи двнирсвеммнгн цзрка з змйкэззвмъф унпл
лмнжерсвеммнгн цзрка 1-гн кзха.
Кнмецмъи ртуузйр –рй/-йр, он-вздзлнлт, сайже р рнбзпасекымъл
змацемзел, злеэс ртшерсвзсекымъе:
Ӿзрй – йнмнокю, йпаозва; ласатр, квзрй - нонпйз (обувь), рп. зквзды -
ндевасы нбтвы ма бнртэ мнгт; с’уърй - екнвъе весйз; йзрй – пюрйа; цзрй –
вникнй; ӈъйр – йтрсапмзй; ӈайр – оптс; снйр - мазвамзе ндмнгн зз взднв
йтрсапмзйа, зз йнснпнгн декаэс лтмдчстйз; сткйр - марсзк зз жепдеи в
днле рсапнгн нбпазха, ма йнснпнл рндепжакрю ледведы; зйр – топюжйа зз 9
рнбай; сыерйцн - царсзйнвъе онпндъ пъб (цн 'пъба'), стйр - рщеднбмъи йнпемы.

Не бтдел дакыче оепецзркюсы з дптгзе ртуузйръ. Пндпнбмн ззкнжзл


вн вснпни царсз.

Существительные, употребляющиеся только в единственном


числе
Тнкыйн унплт едзмрсвеммнгн цзрка злеэс вре снонмзлзцерйзе
мазвамзю, с. е. рнбрсвеммъе мазвамзю гнп, пей, нзеп, бтфс з с. о. К ьсни же
гптоое нсмнрюсрю абрспайсмъе ртшерсвзсекымъе, нбнзмацаэшзе опедлесмн
лъркзлъе йацерсва, деирсвзю, рнрснюмзю. В мзвфрйнл юзъйе ьсз
ртшерсвзсекымъе верыла мелмнгнцзркеммъ. К мзл нсмнрюсрю: ткр - върнса,
йъкр - дкзма, вепр - чзпзма, сзвка -фнкнд, ӄ’авка - жапа, цнкады - бедмнрсы,
ӄ’нкады - бнгасрсвн, тлкады - зкнрсы, лпаӈзды - кемы, й’ъпф – бнкезмы (ркнвн:
лаӽ – ьозделзю, бнкезмы лнжес върстоасы вн лм.цзрке). К
ртшерсвзсекымъл, нбнзмацаэшзл опедлесмн лъркзлъе деирсвзю з
рнрснюмзю з злеэшзл снкыйн едзмрсвеммне цзркн, нсмнрюсрю мейнснпъе
ртбрсамсзвзпнваммъе гкагнкъ в унпле ма -ды. Въче тже тйазъвакнры, цсн в
мзвфрйнл юзъйе лнжес ртбрсамсзвзпнвасырю зкз ртбрсамсзвмн
тонспебкюсырю. Пн-ртшерсвт, кэбни гкагнк в унпле ма -ды. Ппз ьснл, еркз
гкагнк в унпле ма -ды зронкызтесрю йай нбнзмацемзе деирсвтэшегн кзха зкз
пезткысаса деирсвзю, рсамнвзсрю внзлнжмъл егн онрсамнвйа в унпле
лмнжерсвеммнгн цзрка, в нскзцзе нс сайзф рктцаев, йнгда,
ртбрсамсзвзптюры, нм нбнзмацаес деирсвзе зкз рнрснюмзе, лъркзлне йай

54
опедлес.
Спавмзсе маопзлеп:
Ӿтлды - жззмы з ӿтлды, ӿтлдыӻт - жзвтшзи, жзвтшзе
Раэды - озрамзе з паэды - озчтшзи, озчтшзе, рнцзмемзе, рнцзмемзю
Юптды - цсемзе з эптды, эптдыӻт - цзсаэшзи, цзсаэшзе
з с. о.
Тнкыйн в унпле едзмрсвеммнгн цзрка тонспебкюэсрю сайже мейнснпъе
дптгзе ртшерсвзсекымъе, маопзлеп: ё - пжавцзма, ка - весеп, къф - онгнда,
с’ъс - тспн, оъс - завспа, оапу - вецеп, мълп - вцепа, мъф - регндмю з дп.

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Пепвъе кзмгвзрсъ, зрркеднвавчзе мзвфрйзи юзъй, маопзлеп Л. Я.


Шсепмбепг, роехзакымн ме паррласпзваю внопнра н рйкнмемзз, декак, сел ме
лемее, мерйнкыйн залецамзи он ьснлт онвндт в пабнсе «Обпазхъ ласепзакнв
он ззтцемзэ гзкюхйнгн юзъйа з ункыйкнпа». Ппежде врегн нм нслецаес, цсн
«в гзкюхйнл юзъйе рйкнмемзи в мачел рлърке ме ртшерсвтес, з онркекнгз
залемюэс з мачз опедкнгз, з оадежмъе укейрзз». Падежмни укейрзеи в
мзвфрйнл юзъйе Л. И. Шсепмбепг бък рйкнмем рцзсасы снкыйн звасекымтэ
унплт ртшерсвзсекымъф ма -а, -аз, -ю, -н.
В йпасйнл гпалласзцерйнл нцепйе алтпрйнгн мапецзю мзвфрйнгн юзъйа
Е. А. Кпеимнвзц въдекюес цесъпе оадежа: абрнкэсмъи, въпажеммъи
нрмнвни злемз ртшерсвзсекымнгн, маопавзсекымъи р ртуузйрнл -снф -пнф -
днф, лерсмн-зрфндмъи р ртуузйрнл -тф з свнпзсекымъи р ртуузйрнл -озп –
тзп –гзп -фзп. Кпнле снгн, в ьсни пабнсе нслецаесрю нрнбаю звасекымаю
унпла злем ртшерсвзсекымъф, йнснпаю ме нопедекюесрю авснпнл йай
оадежмаю, з нрнбне нйнмцамзе -аф, йнснпне опзмзлаес опюлне днонкмемзе
опз гкагнке в зарсавзсекымни унпле.
Змацзсекымн онкмее нозръваесрю рйкнмемзе мзвфрйзф
ртшерсвзсекымъф В. Н. Савекыевни. В. Н. Савекыева днонкмзсекымн
въдекюес еше спз оадежа (лерсмъи, опнднкымъи, лерсмн-опедекымъи),
паррласпзваес змацемзю оадежеи, а сайже нозръваес мейнснпъе унплъ
ртшерсвзсекымъф, йнснпъе, он её лмемзэ, фнсю з ме ювкюэсрю оадежмълз,
мн опзлъйаэс й онркедмзл он мейнснпъл рвнзл цепсал.

Состав падежей. Особенности склонения

В мзвфрйнл юзъйе злеес лерсн едзмъи сзо рйкнмемзю дкю вреф злем
ртшерсвзсекымъф, с. е. оадежмъе змацемзю въпажаэсрю рннсвесрсвеммн
ндмзлз з селз же ртуузйралз дкю вреф злем ртшерсвзсекымъф. Нес
пазкзцзи сайже з в рйкнмемзз злем ртшерсвзсекымъф, рснюшзф в
едзмрсвеммнл з лмнжерсвеммнл цзрке — з в снл, з в дптгнл рктцае й
ртшерсвзсекымнлт в йнрвеммнл оадеже опзрнедзмюесрю ндзм з снс же
оадежмъи ртуузйр.

55
Одзмайнвъе дкю вреф злем ртшерсвзсекымъф оадежмъе ртуузйръ
върстоаэс, ндмайн, в пазкзцмъф унмесзцерйзф вапзамсаф в завзрзлнрсз нс
йнмецмнгн звтйа нрмнвъ ртшерсвзсекымнгн. Тай, в завзрзлнрсз нс йнмецмнгн
звтйа нрмнвъ ртшерсвзсекымнгн опнзрфндзс цепеднвамзе мацакымъф
рнгкармъф оадежмъф нйнмцамзи (дасекымн-маопавзсекымнгн, опедекымнгн з
свнпзсекымнгн оадежеи). В мейнснпъф оадежмъф ртуузйраф, сайже в
завзрзлнрсз нс фапайсепа йнмецмнгн звтйа ртшерсвзсекымнгн, злеэс лерсн
въоадемзю гкармъф (в сеф рктцаюф, йнгда ртшерсвзсекымне нйамцзваесрю ма
гкармъи). Тайнгн пнда въоадемзю гкармъф нслецаэсрю в ртуузйраф
дасекымн-взмзсекымнгн, лерсмнгн, лерсмн-зрфндмнгн з дасекымн-
маопавзсекымнгн оадежеи. Ппз опзрнедзмемзз оадежмъф ртуузйрнв й
нрмнве ртшерсвзсекымнгн онркедмее сайже лнжес опесепоевасы мейнснпъе
унмесзцерйзе ззлемемзю. Тай, еркз йнмецмъи гктфни шекевни
ртшерсвзсекымнгн опз ьснл оноадаес в онкнжемзе леждт двтлю гкармълз,
нм нбъцмн нзвнмцаесрю. Дакее, еркз ртшерсвзсекымне нйамцзваесрю ма
гкармъи «з» зкз «т», гкармъе ьсз опз опзрнедзмемзз оадежмъф ртуузйрнв,
вйкэцаэшзф гкармъе «н, а з зкз ь», змнгда оепефндюс рннсвесрсвеммн в
гкармъе «ь з н». (Тай, маопзлеп, опз опзрнедзмемзз ртуузйра дасекымн-
маопавзсекымнгн оадежа –снф -пнф -днф злеел: ьпз – пейа = ьпьпф – й пейе;
тзт – екымзй = тзнпф - й екымзйт). Кнгда злю ртшерсвзсекымне рснзс в
едзмрсвеммнл цзрке, оадежмъи ртуузйр зкз опзрнедзмюесрю
меонрпедрсвеммн й егн нрмнве, зкз леждт мзлз врсавкюэсрю
рнедзмзсекымъе, трзкзсекымъе з мейнснпъе дптгзе ртуузйръ. Нейнснпъе
царсзхъ, а змнгда з рнедзмзсекымъе ртуузйръ, опзрнедзмюэсрю й злемз
ртшерсвзсекымнлт з онрке оадежмнгн ртуузйра. К ртшерсвзсекымнлт вн
лмнжерсвеммнл цзрке рмацака опзрнедзмюесрю ртуузйр лмнжерсвеммнгн
цзрка, засел оадежмъи ртуузйр.
Сйкнмемзе, с. е. ззлемемзе ртшерсвзсекымнгн он оадежал, ювкюесрю
ндмзл зз рктцаев ззлемемзю унплъ ртшерсвзсекымнгн, злеэшегн хекыэ
въпажемзе нсмнчемзи ьснгн онркедмегн й дптгзл ркнвал опедкнжемзю.
Пнлзлн ззлемемзю ртшерсвзсекымнгн он оадежал, в мзвфрйнл юзъйе
нсмнчемзе ртшерсвзсекымъф й дптгзл ркнвал опедкнжемзю въпажаесрю
сайже нрнбълз рнедзмзсекымълз ртуузйралз.
Оскзцзе оадежмъф унпл нс унпл ртшерсвзсекымъф, нбпазтелъф
рнедзмзсекымълз ртуузйралз, рнрснзс опежде врегн в снл, цсн оепвъе
въпажаэс нсмнчемзю мендмнпндмъф цкемнв опедкнжемзю, а вснпъе снкыйн
ндмнпндмъф цкемнв опедкнжемзю — ртшерсвзсекымъф, ювкюэшзфрю
ондкежашзлз, опюлълз з йнрвеммълз днонкмемзюлз, а сайже
нопедекемзюлз.
В нскзцзе нс мейнснпъф юзъйнв, в йнснпъф оадежмъе унплъ рктжас
снкыйн дкю въпажемзю нсмнчемзи опедлеса, ювкемзю з с. о. й деирсвзэ, в
мзвфрйнл юзъйе нмз въпажаэс сайже з нсмнчемзю леждт опедлесалз,
ювкемзюлз з с. о.
Тайзл нбпазнл, рйкнмемзе ртшерсвзсекымнгн в мзвфрйнл юзъйе лнжмн
нопедекзсы йай ззлемемзе унплъ ртшерсвзсекымнгн в хекюф въпажемзю егн
нсмнчемзи й гнрондрсвтэшелт цкемт ркнвнрнцесамзю, нспажаэшзф кзбн
56
нсмнчемзю опедлеса, ювкемзю з с. о. й деирсвзэ, кзбн нсмнчемзе
опедлеснв, ювкемзи з с. о. леждт рнбни.
Кай бтдес онйазамн мзже, рсеоемы рзмсайрзцмнрсз оадежмъф унпл
пазкзцма. Еркз змацемзю унпл мейнснпъф оадежеи (абрнкэсмнгн, дасекымн-
взмзсекымнгн, рпавмзсекымнгн) в нрмнвмнл нбтркнвкемъ зф утмйхзюлз
въпажемзю нсмнчемзи ртшерсвзсекымнгн й гнрондрсвтэшелт цкемт
ркнвнрнцесамзю, сн змацемзю унпл дптгзф оадежеи (лерсмнгн, лерсмн-
зрфндмнгн з дп.) в бнкычни лепе мнрюс ралнднвкеэшзи фапайсеп.
В мзвфрйнл юзъйе в егн алтпрйнл мапецзз, онкнжеммнл в нрмнвт
даммнгн онрнбзю, оападзгла рйкнмемзю вйкэцаес в ребю ркедтэшзе оадежз:
абрнкэсмъи, дасекымн-взмзсекымъи, рпавмзсекымъи, лерсмъи, лерсмн-
зрфндмъи, дасекымн-маопавзсекымъи, опедекымъи, свнпзсекымъи.
Обпазхъ рйкнмемзю злём ртшерсвзсекымъф: ъсъй – нсех; ьпз – пейа;
лацака – оапемы.
Педежз Ед. ц. Мм. ц. Ед. ц. Мм. ц. Ед. ц. Мм. ц.
Ысъй Ысъйфт Эпз Эпзғт Мацака Мацакагт
Абрнкэсмъи

Ксн? Чсн?
Дасекымн- Ысъйаф Ысъйфтаф Эпзф Эпзфғт Мацакаф Мацакагтаф
взмзсекымъи
Кнгн? Кнлт?
Чсн?Челт?
Кнснпнгн?
Кнснпнлт?
Спавмзсекы- Ысъйъй Ысъйфтъй Эпзъй Эпзғтъй Мацакаъй Мацакагтъй
мъи
он рпавмемзэ р
цел? йел?
Мерсмъи Ысъйтзм Ысъйфтзм Эпзм Эпзғтзм Мацаказм Мацакагтзм
Где? В цёл? У
цегн? В йнл? У
йнгн? Кнгда?
Мерсмн- Ысъйтф Ысъйфтф Эпзф Эпзгттф Мацакатф Мацакагтф
зрфндмъи
Где? Осйтда?
Из йнгн? Ос
йнгн? В йнл? У
йнгн? Из цегн?
Ос цегн? В
цёл? Кнгда? С
йайнгн
впелемз? Кай?
Дасекымн- Ысъйпнф Ысъйфтднф Эпзпнф Эпзғтднф Мацакатф Мацакагтднф
маопавзсекы- Эпьпф
мъи
К йнлт? С йел?
К целт? С цел?
Ктда? Кай?
Ппедекымъи Ысъй ъйъ Ысъйфтс’ъйъ Эпз ъйъ Эпзғтс’ъйъ Мацакас’ъйъ Мацакагтс’ъйъ
Дн йнгн? Дн
цегн? Дн
йайнгн
опедека? Дн
йтда? Дн йнгн?

57
Дн цегн? Дн
йтда?
Твнпз- Ысъйфзп Ысъйфтгзп Эпззп Эпзғтгзп Мацакагзп Мацакагтгзп
секымъи
Кел? Чел?
Кай? Пнцелт?

К тйазаммъл въче оадежмъл унплал опзлъйаес нрнбаю унпла


звасекымнрсз ртшерсвзсекымъф, зронкызтелаю опз нбпашемзз й йайнлт-
кзбн кзхт.
Эст унплт ртшерсвзсекымъф мекызю рцзсасы оадежмни, сай йай злю
ртшерсвзсекымне в звасекымни унпле ме ювкюесрю цкемнл опедкнжемзю з ме
мафндзсрю в йайзф-кзбн нсмнчемзюф й дптгзл ркнвал опедкнжемзю.
Нейнснпъе зз оепецзркеммъф въче оадежеи: рпавмзсекымъи з (в
царсз рвнзф змацемзи) абрнкэсмъи, з дасекымн-маопавзсекымъи въпажаэс
нсмнчемзю леждт ртшерсвзсекымълз, с. е. тйазъваэс ма нсмнчемзю
опедлеснв, ювкемзи з с. о. дптг й дптгт; нрсакымъе оадежз въпажаэс
нсмнчемзю леждт ртшерсвзсекымъл з гкагнкнл,, с. е. тйазъваэс ма
нсмнчемзю опедлеснв, ювкемзи и с. о. й деирсвзюл.
Пнлзлн оадежмъф ртуузйрнв, в мзвфрйнл юзъйе в въпажемзз
нсмнчемзи злем ртшерсвзсекымъф й гнрондрсвтэшелт цкемт
ркнвнрнцесамзю опзмзлаэс тцарсзе сайже нрнбъе рктжебмъе ркнва сзоа
онркекнгнв. Бнкычзмрсвн онркекнгнв, върстоаю опз ртшерсвзсекымъф в
рктжебмни утмйхзз, йнмйпесзззптес опнрспамрсвеммъе змацемзю,
въпажаелъе оадежмълз ртуузйралз, йнснпъе нбъцмн опзрнедзмюэсрю в
ьсзф рктцаюф ме й злемал ртшерсвзсекымъл, а й нбрктжзваэшзл зф
онркекнгал. Кпнле снгн, мейнснпъе онркекнгз нунплкюэс ртшерсвзсекымъе
ралнрснюсекымн, без оадежмъф ртуузйрнв, с. е. сай же, йай з оадежмъе
ртуузйръ, рктжас дкю въпажемзю нсмнчемзи ртшерсвзсекымъф й
гнрондрсвтэшелт цкемт ркнвнрнцесамзю. Иф нскзцзе нс оадежмъф
ртуузйрнв зайкэцаесрю в снл, цсн, вн-оепвъф, рнфпамюесрю жзваю рвюзы зф
змацемзи р кейрзцерйзлз змацемзюлз змалемасекымъф ркнв, нс йнснпъф нмз
опнзрфндюс, з цсн, вн-вснпъф, въпажаелъе злз гпалласзцерйзе змацемзю
мнрюс верыла йнмйпесмъи фапайсеп. С дптгни рснпнмъ, йай онйазъваес
амакзз оадежмъф ртуузйрнв, мейнснпъе зз мзф сайже опнзрфндюс нс
змалемасекымъф ркнв з мейнгда, опежде цел рсасы оадежмълз ртуузйралз,
утмйхзнмзпнвакз йай онркеркнгз.
Хапайсепмни нрнбеммнрсыэ рйкнмемзю в мзвфрйнл юзъйе ювкюесрю
внзлнжмнрсы въмнра снгн зкз змнгн оадежмнгн ртуузйра «за рйнбйт». Тай, в
ндмнпндмъф злеммъф ркнвнрнцесамзюф, с. е. в сайзф, йнснпъе рнрснюс зз двтф
зкз бнкее ндмнпндмъф цкемнв опедкнжемзю — йнрвеммъф днонкмемзи зкз
нбрснюсекырсв, рннсвесрсвтэшзи оадежмъи ртуузйр лнжес бъсы
опзрнедзмем снкыйн й онркедмелт цкемт ркнвнрнцесамзю, а опедчерсвтэшзе
цкемъ лнгтс сайнгн нунплкемзю ме онктцзсы, върстоаю в абрнкэсмнл
оадеже, йнснпъи фапайсепззтесрю мткевъл онйазасекел.
Эсн же злеес лерсн сайже в сеф рктцаюф, йнгда снс зкз змни цкем
опедкнжемзю онвснпюесрю дваждъ, бтдтцз паропнрспамем опз онвснпемзз

58
йайзл-кзбн нопедекемзел.
Ппзлепъ:
Ӿнӻас нӻкагт оаӽйн сызӻпйнӻзп уъмды.
Тнгда десз йалмюлз з оакйалз бпнракз. (в ндмнпндмнл ркнвнрнцесамзз
оаӽйн сызӻпйнӻзп – йалмюлз з оакйалз ртуузйрнл свнп.оад. -озп -ӻзп -гзп -
фзп нунплкемн снкыйн онркедмее йнрвеммне днонкмемзе)

Ӿнла с’нӻрйт каӄпйн с’аӻпйнднф ӿтмыдзды.


Орсакымъе нпефз бекйал з бтптмдтйал нрсавкемъ. (в ндмнпндмнл
ркнвнрнцесамзз каӄпйн с’аӻпйнднф - бекйал з бтптмдтйал -- ртуузйрнл дас.-
маоп. оад. -снф -pox -днф нунплкемн снкыйн онркедмее йнрвеммне днонкмемзе)

Илӈ ӿаӄ мзвф сыаӄп ӿаӄфзп оъззды.


Омз чаойалз, чаойалз р спёф цекнвей бпнрзкз. (в ркнвнрнцесамзз ӿаӻ
мзвф ӿаӄгзп - чаойалз, чаойалз спеф цекнвей -- ртуузйр свнп. мад. сайже
опзрнедзмюесрю снкыйн й онркедмелт егн цкемт)

Ӿнӻнп оапй ьӻтф лағпа. Вълъффн въсъффнднф ӿнмгтп зспа.


Пнснл рал нбпасмн (й бепегт) опзрсак. Егн ласепюл з нсхал сай
рйазак. (в ндмнпндмнл ркнвнрнцесамзз вълъффн въсъффнднф - егн ласепюл з
нсхал -- ртуузйрнл дас.-маоп. оад. -снф -пнф -днф нунплкемн снкыйн
онркедмее йнрвеммне днонкмемзе).

Абсолютный падеж

Абрнкэсмъи оадеж злеес мткевни онйазасекы, з злю ртшерсвзсекымне


в абрнкэсмнл оадеже рнвоадаес р нрмнвни ртшерсвзсекымнгн, нс йнснпни опз
онлншз роехзакымъф ртуузйрнв нбпазтэсрю нрсакымъе оадежмъе унплъ
злем ртшерсвзсекымъф. Илю ртшерсвзсекымне в абрнкэсмнл оадеже, йай з в
дптгзф оадежаф, лнжес бъсы нунплкемн рнедзмзсекымъл ртуузйрнл.
К злемз ртшерсвзсекымнлт в абрнкэсмнл оадеже едзмрсвеммнгн
цзрка, еркз пецы здес н цекнвейе, лнгтс бъсы онрсавкемъ внопнръ Аӈ?,
Аӈӈа?, Аӻ?, Аӻӈа? - йсн, йнгн, йайни, цеи?'; Аӈмъ?, Аӻмъ?, Аӈмъӈга?,
Аӻмъӈга? - цеи?.
Еркз же пецы здес ме н цекнвейе — Сзды?, Сздыӈа? - цсн?, йайни?, цеи?'.
Внопнр ады? - йнснпъи (зз мерйнкыйзф)?, йнснпнгн? лнжес бъсы
онрсавкем й кэбнлт ртшерсвзсекымнлт.
К злемз ртшерсвзсекымнлт вн лмнжерсвеммнл цзрке рсавюсрю се же
внопнръ, мн й рннсвесрсвтэшзл внопнрзсекымн-нсмнрзсекымъл
лерснзлемзюл опзрнедзмюесрю еше ртуузйр лмнжерсвеммнгн цзрка, с. е.
злеел рннсвесрсвеммн: Аӈгт? Аӈгтмга?, Аӻгт?, Аӻгтӈа?, Аӈмътӻт?, Аӻмъӻт?,
Аӈмъӻтӈа?, Аӻмъӻтӈа?, адыӻт?, Сздыӻт?, Сздыӻтӈа? (влерсн царсзхъ –ӈа
лнжес бъсы онрсавкема царсзха –аса, йнснпаю въпажаес опемебпежемзе,
меднвнкырсвн).
Абрнкэсмъи оадеж замзлаес нрнбне лерсн в рзрселе рйкнмемзю,

59
въдекююры зз нрсакымъф оадежеи рвнеи лмнгнутмйхзнмакымнрсыэ. Илю
ртшерсвзсекымне в абрнкэсмнл оадеже ювкюесрю мазъвмни унплни
ртшерсвзсекымнгн. Абрнкэсмъи оадеж ювкюесрю сайже оадежнл
ондкежашегн, з опзснл едзмрсвеммъл оадежнл ондкежашегн, онрйнкыйт в
мзвфрйнл юзъйе злеес лерсн снкыйн мнлзмасзвмаю йнмрсптйхзю
опедкнжемзю.
Ппзлепъ:
1. Эснс рсапзй з мнцыэ з дмёл врё снкыйн роак.
2. Тнгда рсаптфа, взюв оакйт, онднчка й рвнелт рсапзйт (з) тдапзка егн
он мнге.
3. – Гнрсы опзчёк! Врсаваи, Врсаваи!

1. Ӿъ ӿела тпйпз лтғусъ фнды вапй ъилды.


2. Ӿнӻнӈам ӿеламюӽ с’зғ онпнс о’елапснф взп ӈъсы зады.
3. – Мепднф о’пъды! Озщю, нзщю!

Фтмйхзю абрнкэсмнгн оадежа йай мадежа ондкежашегн въфндзс за


опедекъ оадежмъф утмйхзи, онрйнкыйт унплни абрнкэсмнгн оадежа в ьснл
рктцае въпажаесрю нсмнчемзе ондкежашегн й рйазтелнлт, йнснпне ме лнжес
паррласпзвасырю йай нсмнчемзе ондцзмемзю.
В завзрзлнрсз нс закнга гкагнка, ондкежашее в абрнкэсмнл оадеже
лнжес въпажасы ртбщейс деирсвзю (нрмнвмни закнг), ртбщейс, нс йнснпнгн
кзчы зрфндзс онбтждемзе рнвепчзсы рннсвесрсвтэшее деирсвзе, мн
йнснпъи рал ме рнвепчаес егн (онбтдзсекымъи закнг), ртбщейс деирсвзю,
йнснпъи, влерсе р сел, ювкюесрю з нбщейснл ьснгн деирсвзю (внзвпасмъи
закнг), ртбщейс, нс йнснпнгн кзчы зрфндзс онбтждемзе рнвепчзсы
рннсвесрсвтэшее деирсвзе з ювкюэшзирю ндмнвпелеммн нбщейснл, ма
йнснпъи маопавкемн ьсн деирсвзе (онбтдзсекымн-внзвпасмъи закнг),
рнрсавмни ртбщейс деирсвзю, цкемъ йнснпнгн рнвепчаэс деирсвзю,
маопавкеммъе дптг ма дптга (взазлмъи закнг).
Ппзлепъ:
Ӿнӄе сыпъ ьпӄтф тлгт мызм лъпзвтды.
В ьсн впелю он спнозмйе нс бепега й днлт жемшзма ндма ондмзлакары.

Ӿнӻнӈам зу зссы: «Намайа! Чъӈ ъсъйаф мыьмыаӄ й’пътгтве!»


Тнгда нм гнвнпзс: «Ссапчаю рерспа! Даисе нсхт мелмнгн нсднфмтсы!»

Ӈаӈъӈмзвф сызпснф о’зуйсы.


Офнсмзй опзвюзакрю й депевт.

Маӈгка мзвфгт аӈагзм о’къзгтднф ӄ’атды.


Мнгтцзе кэдз мзйнгн лзлн ребю ме опнотрйакз.

Хьвгтмге Въцйъмге вззс ктдыӻт.


Хьвгтм з Въцйам, ондпажаю дптг, дптгт оекз.

60
Еркз ондкежашее снгн зкз змнгн опедкнжемзю въпажемн опзцарсмъл
нбнпнснл, сн внзлнжмъ з сайзе рктцаз, йнгда нмн ювкюесрю ртбщейснл
деирсвзю, нбнзмацеммнгн гкагнкнл-рйазтелъл в узмзсмни унпле, з
ндмнвпелеммн нбщейснл деирсвзю, нбнзмацеммнгн дптгзл гкагнкнл в
опзцарсмни унпле, върстоаэшзл й мелт в онззхзз нопедекемзю.
Наопзлеп:
Тзӻ йзп къс съу тпды.
Днл, рдекаммъи зз бпевем, фнпнч.

Кпнле снгн, абрнкэсмъи оадеж ювкюесрю оадежнл опюлнгн днонкмемзю


опз опюлн-оепефндмъф гкагнкаф.
Ппзлепъ:
Васзй ӈа ӈъӈп въйъм въмызппе, сытрйт ӿьпе, ӄамғт аппе, сзӻ с’апе.
Васзй ӿтлп въмызппе, сытрйт ӿьпе, ӄамғт аппе, сзӻ с’аса, о’ъйъм ӈапзапе.
Кнгда лкадчзи бпас ма звепеи нфнсзкрю, егн рсапчзи бпас гнснвзк
озшт, вапзк люрн, йнплзк рнбай, йнкнк дпнва. Мкадчзи бпас, нрсаваюры
(днла), гнснвзк озшт, вапзк люрн, йнплзк рнбай, йнкнк дпнва, ждак рвнегн
рсапчегн бпаса. (йаждне зз опюлъф днонкмемзи ӈа - звепеи, сытрйт - люрн,
ӄамғт - рнбай, сзӻ - дпнва, о’ъйъм - рвнегн рсапчегн бпаса -- въпажемн
ртшерсвзсекымъл в абр. оад.).

Кай вздмн зз опзведеммъф опзлепнв, опюлне днонкмемзе в мзвфрйнл


юзъйе нбъцмн меонрпедрсвеммн опзлъйаес й рйазтелнлт, в сн впелю йай
ондкежашее замзлаес в опедкнжемзз оепвне зкз вснпне лерсн з
опедчерсвтес опюлнлт днонкмемзэ. Ппз нсртсрсвзз в мзвфрйнл юзъйе дкю
бнкычзмрсва гкагнкымъф унпл мнпл рнгкарнвамзю р ондкежашзл в кзхе, а
сайже опз нсртсрсвзз нбюзасекымъф мнпл рнгкарнвамзю ондкежашегн з
рйазтелнгн в цзрке, сайни онпюднй ркнв вн лмнгзф рктцаюф ювкюесрю
нрмнвмъл ронрнбнл, опз онлншз йнснпнгн ондкежашее нскзцаесрю нс
опюлнгн днонкмемзю.
Спавмзсе маопзлеп:
Ӿнӻнп й’еӄ вазаӽ ӈъӈп взды.
Тнгда кзрзха ончка зрйасы хаокэ. (бтйв, кзрзха хаокэ зша ончка)
з
Ӿнӻнп вазаӽ й’еӄ ӈъӈп взды.
Тнгда хаокю ончка зрйасы кзрзхт.

Хнсю в мзвфрйнл юзъйе ерсы роехзакымъи дасекымн-взмзсекымъи


оадеж, в унпле йнснпнгн върстоаэс йнрвеммъе днонкмемзю, тйазъваэшзе
ма нбщейс, ма йнснпъи маопавкемн онбтждемзе рнвепчзсы сн зкз змне
деирсвзе з йнснпъи, влерсе р сел, ювкюесрю пеакымъл въонкмзсекел ьснгн
деирсвзю, сайне йнрвеммне днонкмемзе лнжес върстоасы сайже з в
абрнкэсмнл оадеже, в нрнбеммнрсз в сеф рктцаюф, йнгда нмн топавкюесрю ме
снкыйн сел зкз змъл йатзасзвмъл гкагнкнл, мн з опюлн-оепефндмъл
гкагнкнл в дееопзцарсмни унпле.
Ппзлепъ:
61
Нз Паюм цн ӈъӈс взгтдыпа.
Я онркак Паюма кнвзсы пъбт. (Паюм — рнбрсвеммне злю в абр. оад.)

Оӻкагт! Ӄамғт с’ъйс иъсӈтгтвь!


Десз! Снбай, заведю, зарсавысе (зф) (егн) йапаткзсы! (ӄамғт – рнбай -- в
унпле абр. оад.).
Нейнснпъе опюлн-оепефндмъе гкагнкъ топавкюэс двтлю
ртшерсвзсекымълз в абрнкэсмнл оадеже, ндмн зз йнснпъф върстоаес в
утмйхзз опюлнгн днонкмемзю, дптгне — в утмйхзз йнрвеммнгн днонкмемзю
зкз нбрснюсекырсва. К ьсзл гкагнкал нсмнрюсрю: злтды - давасы йнлт-мзбтды
цсн-мзбтды, юпды - йнплзсы йнгн-кзбн цел-кзбн, лапдсы - макзвасы цсн-кзбн
цел-кзбн зкз йтда-кзбн, рзды - онкнжзсы цсн-кзбн йтда-кзбн, раптды -
маонкмюсы цсн-кзбн цел-кзбн, юрӄалды - забпасы цсн-кзбн т йнгн-кзбн, ъды -
вдевасы цсн-кзбн, йтда-кзбн, ьӻпнды - вечасы цсн-кзбн ма цсн-кзбн,
иърйълды - нбщюрмюсы цсн-кзбн йнлт-кзбн, зуйсы - заопюгасы йнгн-кзбн вн
цсн-кзбн, опзвюзъвасы цсн-кзбн й целт-кзбн, въкйсы - днбавкюсы цсн-кзбн й
целт-кзбн, юӻды - опзчзвасы цсн-кзбн й целт-кзбн, ъғды - онзсы йнгн-кзбн-
цел-кзбн, нрсавзсы йнлт-кзбн цсн-кзбн зз едъ, озсыю, эотды - нотрйасы цсн-
кзбн в жздйнрсы меонкмнрсыэ з дптгзе.
Ппзлепъ:
Ысъй о’ленсэ мыъйъм й’злды.
Осех нсдак рвне птжые лнелт рсапчелт бпаст. (о’ленсэ - рвне птжые,
мыъйъм - рсапчелт бпаст -- рснюс в унпле абр. оад.)

Нз цн ӿъ мзвф апды.
Я онйнплзк ьснгн цекнвейа пъбни. (цн - пъба, ӿъ мзвф - ьснгн цекнвейа
-- в унпле абр. оад.)

Ныълъй цаӽ кавъмы лапӄсы.


Мню ласы макзка вндъ в бнкычни йнсек. (цаӽ - вндъ, кавъмы - в
бнкычни йнсек в унпле абр. оад.)

Нз ьӻгтс акз лткй раптды.


Я бърспн маонкмзк цтлачйт югндалз. (акз - югндалз, лткй -цтлачйт в
унпле абр. оад.)

Ысъй стф ваӄа рзды.


Осех онкнжзк снонп в юшзй. (стф -снонп, ваӄа -в юшзй — в унпле абр.
оад.).

Иу цн мыасзй арӄалғъссы.
Ом забпак т лнегн лкадчегн бпаса (врэ) пъбт. (цн - пъбт, мыасзй - т
лнегн лкадчегн бпаса --- в унпле абр. оад.).
Кнрвеммне днонкмемзе зкз нбрснюсекырсвн в абрнкэсмнл оадеже
нбъцмн опзлъйаес меонрпедрсвеммн й рйазтелнлт, а опюлне днонкмемзе
рсавзсрю оепед йнрвеммъл днонкмемзел зкз нбрснюсекырсвнл, цсн тже ралн
62
он ребе гнвнпзс н пазкзцзз рзмсайрзцерйзф утмйхзи рннсвесрсвтэшзф
ртшерсвзсекымъф мерлнспю ма сн, цсн нмз върстоаэс в ндмни з сни же
оадежмни унпле. В ьсни рвюзз нрнбне змацемзе злеес снс уайс, цсн опз
мейнснпъф зз ьсзф гкагнкнв йнрвеммне днонкмемзе зкз нбрснюсекырсвн
лнжес рснюсы з в рннсвесрсвтэшел йнрвеммнл оадеже.
Ппзлепъ:
Ылъй кеоғзп о’нӻка апды.
Масы онйнплзка рвнегн пебемйа фкебнл. (кеоғзп – фкебнл рснзс в
унпле свнп. оад.)

Ысъй о’паипнф салф рзды.


Осех онкнжзк в сптбйт сабай. (о’паипнф - в рвнэ сптбйт в унпле дас.-
маоп, оад.)

Нз съӈз ӈазтм ӿтл сыпнврснx ьӻпндыпа.


Я онверзк калот ма гвнзды, мафндюшзирю в рсеме. (сыпнврснф - ма гвнзды
рснзс в унпле дас.-маоп. оад.)

Иу паӄ ӈъӈпнс въмыднф рзды. Ӿнӻнп ӈзп ӿеламюӽснф злӻды.


Ом, пзр маидю, в йнсек онкнжзк. Пнснл цачйт рсаптфе нсдак. (въмыднф
- в йнсек, ӿеламюӽ - рсаптфе в унпле дас.-маоп. оад.).

Стшерсвеммн опз ьснл, цсн й йнрвеммнлт днонкмемзэ зкз


нбрснюсекырсвт, въпажеммнлт йай ртшерсвзсекымъл в абрнкэсмнл, сай з
ртшерсвзсекымъл в йнрвеммнл оадеже, лнжес бъсы онрсавкем ндзм з снс же
внопнр. Тай, маопзлеп, й нбрснюсекырсвт лерса о’паи з о’паипнф - в рвнэ
сптбйт в опедкнжемзюф: Ысъй о’паипнф салф рзды. з Ысъй салф о’паи рзды.
лнжес бъсы онрсавкем внопнр: асф салф цзды? - Ктда сабай онкнжзк?
Кай тже нслецакнры, унплт абрнкэсмнгн оадежа злеэс сайже
нбрснюсекырсва впелемз, въпажеммъе ртшерсвзсекымълз, нбнзмацаэшзлз
пазкзцмъе опнлежтсйз впелемз.
Ппзлепъ:
Тъ ӿела тпйпз лтусз ӄ’нды вапй ӿъилды.
Эснс рсапзй мнцыэ з дмел вре снкыйн розс. (бтйв. роасы снкыйн змаес)
(тпйпз лтусз - з мнцыэ з дмел в унпле абр. оад.; пз ~ сз трзкзсекымаю
царсзха)

Папу й’еӈ эӻмам злӈ ӄамгт ръй ъӻдыӻт.


Вецепнл йнгда рнкмхе рекн, зф рнбайз закаюкз. (оапу - вецепнл рснзс в
абр. оад.).

Ппз въмнре снгн зкз змнгн ртуузйра йнрвеммнгн оадежа «за рйнбйт» вре
цкемъ ндмнпндмнгн ркнвнрнцесамзю, йпнле онркедмегн, бтдтцз менунплкемъ
ьсзлз ртуузйралз, сайже върстоаэс в унпле, рнвоадаэшеи р унплни
абрнкэсмнгн оадежа.
В абрнкэсмнл оадеже злю ртшерсвзсекымне върстоаес сайже в сеф
63
рктцаюф, йнгда нмн ювкюесрю нопедекемзел й дптгнлт ртшерсвзсекымнлт в
унпле кэбнгн оадежа. Илю ртшерсвзсекымне в утмйхзз нопедекемзю
опедчерсвтес нопедекюелнлт з в рвнэ нцепеды лнжес онктцзсы
нопедекемзе, въпажеммне ртшерсвзсекымъл зкз дптгзлз царсюлз пецз.
Ппзлепъ:
Ыфс въитм легз ъсъй оаӽ ӿтлдыпа.
Пнд фнклнл мачегн нсха йалемы мафндзсрю.

Ӿъ въсы ӻни сыъӻтзм оъй ӈъвз ӿтлдыпа.


На вепчзме ьсни жекезмни кзрсвеммзхъ гмездн йтйтчйз мафндзсрю. (й
ртшерсвзсекымнлт сыъӻтзм - ма вепчзме нсмнрзсрю нопедекемзе ӻни ~ ӄни -
кзрсвеммзхъ (в абр. оад.), й йнснпнлт в рвнэ нцепеды нсмнрюсрю нопедекемзю
въсы бтйв, 'жекезн' (в абр. оад.) з Ӿъ - ьсни)

Тёӈп леӄп ӿела ӈниӄ ӿтлпа сыъи сёӈп сюӄп ӿела ӈниаӄ ӿтлпа.
Яихн рсапзйа р двтлю гнкнвалз (здеры) мафндзкнры, еше юихн рсапзйа р
спелю гнкнвалз (здеры) мафндзкнры. (й ртшерсвзсекымнлт ӈниӄ - юихн
нсмнрзсрю нопедекемзе ӿела - рсапзйа, й йнснпнлт в рвнэ нцепеды в оепвнл
рктцае нсмнрзсрю нопедекемзе сёӈп леӄп – гнкнвъ две, а вн вснпнл рктцае
сёӈп сюӄп – гнкнвъ спз).

Оопедекемзе, въпажеммне ртшерсвзсекымъл в абрнкэсмнл оадеже,


лнжес тйазъвасы йай ма опзмадкежмнрсы, сай з ма нсмнчемзе в чзпнйнл
рлърке ркнва, в снл цзрке лнжес оепедавасы фапайсепзрсзйт хекнгн он
царсз. Стшерсвзсекымъе, тонспебкюэшзерю в ьсни утмйхзз в мзвфрйнл
юзъйе, рннсвесрсвтэс птррйзл опзсюжасекымъл з нсмнрзсекымъл
опзкагасекымъл. Кай тже нслецакнры, в мзвфрйнл юзъйе мес нсмнрзсекымъф
опзкагасекымъф. Чсн йараесрю внопнра н опзсюжасекымъф опзкагасекымъф,
сн ркедтес нслесзсы, цсн в мзвфрйнл юзъйе злеэс лерсн едзмзцмъе рктцаз,
йнгда злю ртшерсвзсекымне, върстоаэшее в утмйхзз опзсюжасекымнгн
опзкагасекымнгн з тйазъваю ма опзмадкежмнрсы, нунплкюесрю нрнбъл
ртуузйрнл -ьн амакнгзцмн кзцмъл лерснзлемзюл, върстоаэшзл в сни же
утмйхзз.
Ысъйьн памп - рерспа нсха (ъсъй -нсех) з мыъӈыьн памп - мача рерспа
(мыъӈ - лъ).
Оопедекемзе он опзмадкежмнрсз, въпажеммне ртшерсвзсекымъл в
абрнкэсмнл оадеже, лнжес тйазъвасы йай ма нсцтждаелтэ, сай з ма
менсцтждаелтэ опзмадкежмнрсы; маопзлеп, ркнвнрнцесамзе ълъй зтр
(ълъй - ласы, зтр ~-сытр - люрн) в завзрзлнрсз нс йнмсейрса нзмацаес:
1) люрн, опзмадкежашее ласепз з
2) люрн рални ласепз йай царсы ее сека.
Оопедекемзе он нсмереммнрсз, въпажеммне ртшерсвзсекымъл в
абрнкэсмнл оадеже, въпажаес верыла чзпнйтэ нбкарсы нсмнчемзи з
зацарстэ ме злеес ьйвзвакемса в птррйнл юзъйе в взде нсмнрзсекымнгн
опзкагасекымнгн зкз нопедекемзю, въпажеммнгн ртшерсвзсекымъл в
пндзсекымнл оадеже.
64
Ппзлепъ:
Ӈыаӈъӈмзвф валӄзп ктл сзу къссы.
Офнсмзй птйавзхеи рдекак ркедъ, онфнжзе ма рнбнкзмъе. (ктл сзу -
ркедъ, онфнжзе ма рнбнкзмъе, ктл - рнбнкы, сзу -ркедъ).

Иу о’ъйъм бнпнп ӿъ лаюӄа сыпъф взд.


Ом рвнегн рсапчегн бпаса взюв, он бепегт р ьсзлз оакасйалз ончек.
(ӿъ лаюӄа сыпъф - он бепегт р ьсзлз оакасйалз, ӿъ - ьснс, ьса з с. д., лаюӄа -
оакасйа, сыпъф - он бепегт)

Ны ай злӈ цӈаи вай озсӻъ Внпгтй фзлдығт.


Одмаждъ нмз дакз Внпгтй ймзгт р йапсзмйалз. (цӈаи вай озсӻъ -
ймзгт р йапсзмйалз, цӈаи - йапсзма, вай - снкыйн, озсӻъ - ймзга)

Лнӄ ӈзп съп с’фъзм ӿтлды.


Чачйа в взде йалбакъ мафндзкары ма рснке. (кнӄ ӈзп - цачйа в взде
йалбакъ, кнӄ - йалбака, ӈзп - цачйа).

Илю ртшерсвзсекымне в утмйхзз опзкнжемзю сайже върстоаес в


унпле абрнкэсмнгн оадежа.
Ппзлепъ:
«— Асзйа! Амсӽ-тлгт о’пъдыпа». Васзй юлады, ӿъ тлгт юлады: тмыз й-
тлгт.
« — Бпас! Гнрсы-жемшзма опзчка». Егн лкадчзи бпас рлнспзс, ма ьст
жемшзмт рлнспзс: кэднед-жемшзма. (амсӽ-тлгт: амсӽ - гнрсы, тлгт -
жемшзма в унпле абр. оад.; тмыз й-тлгт: тмыз й -кэднед, тлгт - жемшзма в
унпле абр. оад.)

Ӿъ лзу ӿтсъзм й’еӈ-мзвф ӿтлдыпа.


На репедзме ьсни зелкз рнкмхе-цекнвей мафндзсрю. (й’еӈ-мзвф –
цекнвей-рнкмхе й’еӈ - рнкмхе, мзвф - цекнвей в унпле абр. оад.).
Фтмйхзю абрнкэсмнгн оадежа йай унплъ ртшерсвзсекымнгн —
опзкнжемзю он ртшерсвт сайже ме ювкюесрю оадежмни, онрйнкыйт
нсмнчемзе леждт ртшерсвзсекымъл-опзкнжемзел з дптгзл
ртшерсвзсекымъл ме мнрзс ондцзмзсекымнгн фапайсепа.
В ркнвнрнцесамзз ртшерсвзсекымнгн р йнкзцерсвеммъл цзркзсекымъл
зкз ркнвнл, оепедаэшзл йнкзцерсвеммне змацемзе, оепвъи цкем сайнгн
ркнвнрнцесамзю сайже върстоаес в абрнкэсмнл оадеже, а вснпни цкем в
унпле снгн зкз змнгн оадежа рннсвесрсвеммн пнкз в опедкнжемзз врегн
ркнвнрнцесамзю в хекнл. Ппз рнцесамзз ртшерсвзсекымнгн р цзркзсекымълз
дн оюсз нмн замзлаес лерсн нопедекемзю, с. е. върстоаес опеонззхзнммн з
оньснлт врегда злеес унплт абрнкэсмнгн оадежа мезавзрзлн нс оадежа
цзркзсекымнгн. Ппз рнцесамзз ртшерсвзсекымнгн р цзркзсекымълз бнкыче
оюсз нмн върстоаес в онззхзз нопедекюелнгн в унпле снгн зкз змнгн
оадежа рннсвесрсвеммн пнкз в опедкнжемзз врегн ркнвнрнцесамзю в хекнл, а
цзркзсекымне врегда злеес унплт абрнкэсмнгн оадежа, маопзлеп:
65
Тъ мзвфгт лт с’нӄ ӻзп цн ӈъӈдығт, ӿъдыэ ӈалй лтӻзп цн ӈъӈдығт.
Эсз кэдз ма оюсз кндйаф пъбт кнвюс, се ма релз кндйаф пъбт кнвюс.
(лт с’нӄ ӻзп – ма оюсз кндйаф, лт - кндйа, с’нӄ - оюсы, -ӻзп ртуу. свнп. оад.;
ӈалй лтӻзп - ма релз кндйаф).
Найнмех, унплт абрнкэсмнгн оадежа ртшерсвзсекымне злеес в
рктцаюф, йнгда нмн върстоаес в йацерсве рйазтелнгн зкз злеммни царсз
рнрсавмнгн рйазтелнгн.
Върстоаю в утмйхзз рйазтелнгн в тсвепдзсекымнл опедкнжемзз, злю
ртшерсвзсекымне в абрнкэсмнл оадеже тонспебкюесрю без гкагнка-рвюзйз.
Ппзлепъ:
Тъды снмызпа. Нз цал кнвптф рътс ъопдыпа. Тъды цъӈ цаӄпа.
Эсн сн ралне. Я, зз ондлъчйз чалама въмтв, (рэда) опзмер. Эсн вача
нрспнга.
(цаӄ - нрспнга, -pa онйазасекы кнгзцерйнгн тдапемзю)

Ыйъма! Т’а мызӻю! Нз мзвф нӻкада.


Ссапчзи бпас! Не тбзваи лемю! Я цекнвецые дзсю. (мзвф нӻкада -
цекнвецые дзсю, мзвф - цекнвей, нӻка - пебемнй, дзсю, -да онйазасекы
кнгзцерйнгн тдапемзю).

Ппз нспзхамзз макзцзю рвюзз леждт ондкежашзл з рйазтелъл,


въпажеммъл ртшерсвзсекымъл, тонспебкюесрю вронлнгасекымъи гкагнк
ӿaды - бъсы в змузмзсзвмни унпле (ӿаднф) з нспзхасекымъи гкагнк ӄ’атды.
Наопзлеп:

Тъды Въцйъм ӿаднф ӄ’атды. Тъды Ӽевгтмда.


Эсн ме Въцйъм. Эсн Хевгтм. (Въцйъм ӿаднф - He ерсы Въцйъм,
Въцйъм рнбрсвеммне злю в абр. оад.).

Скедтес сайже нслесзсы, цсн в опедкнжемзюф, где въпажаесрю лъркы


нб нсртсрсвзз йайнгн-кзбн опедлеса, рннсвесрсвтэшее ртшерсвзсекымне,
сайже в унпле абрнкэсмнгн оадежа, рнцесаесрю р нспзхасекымълз
гкагнкалз ӄ’атды - мес, ме злесы, ме злеесрю, къғъды - ме злесы; ӻавпды -
мес, ме злесы, йнснпъе в ьснл рктцае тонспебкюэсрю в змалемасекымнл
змацемзз.
Ппзлепъ:
Нау снктзм цн ӄ’атды.
Сеицар в лнпе пъбъ мес. (цн - пъба в унпле абр. оад.)

Нытф цаӽ ӄавпд.


У лемю вндъ мес. (цаӽ - внда в унпле абр. оад.)

Лтлпсз къғъп юӈгтп вззмъдыӈа?


Даже озшз ме злею, йай онидечы? (ктлпсз, ктлп - озша в абр. оад., -
сз — трзкзсекымаю царсзха).
В йацерсве злеммни царсз рнрсавмнгн рйазтелнгн ртшерсвзсекымне
66
върстоаес в абрнкэсмнл оадеже опз рнцесамзз р гкагнкнл лтды -
рсамнвзсырю йел-кзбн.
Ппзлеп:
Раигтм нӻкагтпътмзвф лтды.
Раигтм рсак тцзсекел. (нӻкагтпътмзвф - тцзсекы в абр. оад.).

Дательно-винительиый падеж

Стшерсвзсекымъе в дасекымн-взмзсекымнл оадеже нсвецаэс ма


внопнръ: аӈаф? - йнгн?, йнлт?, рздыаф? - цсн?, целт?, адыаф - йнснпнгн?,
йнснпнлт?.
Илемз ртшерсвзсекымнлт в дасекымн-взмзсекымнл оадеже мзвфрйнгн
юзъйа в птррйнл юзъйе рннсвесрсвтес злю ртшерсвзсекымне в дасекымнл
кзбн в взмзсекымнл оадеже в завзрзлнрсз нс снгн, злеесрю, кз в вздт
онзвнкемзе зкз опзмтждемзе рнвепчзсы рннсвесрсвтэшее деирсвзе.

Дасекымн-взмзсекымъи оадеж нбпазтесрю отсел опзрнедзмемзю й


нрмнве ртшерсвзсекымнгн ртуузйра -аф. Вн лмнжерсвеммнл цзрке леждт
нрмнвни ртшерсвзсекымнгн з ртуузйрнл -аф врсавкюесрю ртуузйр
лмнжерсвеммнгн цзрка. Дасекымн-взмзсекымъи оадеж ювкюесрю унплни
ртшерсвзсекымнгн, върстоаэшегн в опедкнжемзз в утмйхзз йнрвеммнгн
днонкмемзю, нбнзмацаэшегн нбщейс, ма йнснпъи маопавкемн онбтждемзе
рнвепчзсы сн зкз змне деирсвзе, з влерсе р сел — пеакымнгн въонкмзсекю
ьснгн деирсвзю, онрйнкыйт ондкежашее нбнзмацаес кзхн, нс йнснпнгн кзчы
зрфндзс онбтждемзе рнвепчзсы даммне деирсвзе, мн йнснпне ралн ьснгн
деирсвзю ме рнвепчаес.

Илю ртшерсвзсекымне върстоаес в унпле дасекымн-взмзсекымнгн


оадежа опз гкагнкаф:
1) йатзасзвмн-оепефндмъф, нбпазнваммъф нс меоепефндмъф гкагнкнв
опз онлншз ртуузйра –гт; -йт;
2) йатзасзвмн-опюлноепефндмъф, нбпазнваммъф нс опюлн-оепефндмъф
гкагнкнв опз онлншз снгн же ртуузйра;
3) йатзасзвмн-йнрвеммноепефндмъф, нбпазнваммъф опз онлншз снгн же
ртуузйра нс йнрвеммноепефндмъф гкагнкнв;
4) йатзасзвмн-внзвпасмноепефндмъф, нбпазнваммъф сайзл же нбпазнл
нс внзвпасмъф гкагнкнв.
Ппзлепъ:
Усйтнӻка ьпьпф цнаф взгтдыпа.
Макыцзй въотрсзк пъбт в пейт (бтйв, онзвнкзк тисз) (цнаф 'пъбт'
йнрвеммне днонкмемзе в дас.-взмзс, оад.)

Ысъй тсйтнӻкааф нӽс пагтды.


Осех онопнрзк ръма въозсы кейапрсвн. (тсйтнӻка-' аф 'ръма' йнрвеммне
днонкмемзе в дас.-взм. мад.; нӽс 'кейапрсвн' опюлне днонкмемзе в абр. оад.).

67
Ылъй о’нӻкааф мъгтды амдӽйтднф вағпгтды.
Масы зарсавзка рвнегн пебемйа трсъдзсырю гнрсеи. (о’нӻкааф 'рвнегн
пебемйа' йнрвеммне днонкмемзе в дас.-взм. оад.; амсӽйтднф 'гнрсеи' йнрвеммне
днонкмемзе в дас.-маоп. оад.).

Иу о’ъсъйаф о’тим ӿтлгтимъды.


Ом онопнрзк рвнегн нсха жзсы т мегн. (о’ъсъйаф 'рвнегн нсха' йнрвеммне
днонкмемзе в дас.-взм. оад.).

Фнплт дасекымн-взмзсекымнг н оадежа злеэс снкыйн се


ртшерсвзсекымъе, йнснпъе нбнзмацаэс ндтчевкеммъе опедлесъ, лнгтшзе
върстоасы в йацерсве нбщейса онбтждемзю.

Сравнительный падеж

Спавмзсекымъи оадеж ерсы унпла ртшерсвзсекымнгн, нбнзмацаэшегн


опедлес, р йнснпъл он рсеоемз опнювкемзю снгн зкз змнгн деирсвзю,
въпажеммнгн йацерсвеммъл зкз мейацерсвеммъл гкагнкнл, рпавмзваесрю
дптгни опедлес. Стшерсвзсекымне, нбнзмацаэшее ьснс онркедмзи, рсавзсрю
в абрнкэсмнл оадеже з върстоаес в утмйхзз ондкежашегн. Тайзл нбпазнл,
рпавмзсекымъи оадеж рктжзс дкю въпажемзю в опедкнжемзз нсмнчемзи
леждт злемалз, а ме леждт злемел з гкагнкнл.
Спавмзсекымъи оадеж нбпазтесрю опз онлншз ртуузйра -ъй (ал. м.).
К ртшерсвзсекымнлт в рпавмзсекымнл оадеже царсн опзрнедзмюесрю
трзкзсекымаю царсзха -сз -пз -дз.
Гкагнк, нбнзмацаэшзи деирсвзе, он рсеоемз опнювкемзю йнснпнгн
рпавмзваэсрю два опедлеса, даесрю в ндмни зз унпл; въпажемзю
йнкзцерсвеммни лндзузйахзз деирсвзю. Скедтес нслесзсы, цсн ьсз унплъ
гкагнка тонспебкюэсрю сайже з в рктцаюф, йнгда опедлес рпавмемзю ме
лъркзсрю в опедкнжемзз.

Ппзлепъ:
Тъ ӿнмсӄ оепды. Эма ӿнмсӄ оепё ӿнмсӄъйпз оепды.
Эснс лечнй сюжекнвасъи. Дптгни лечнй он рпавмемзэ р
сюжекнвасъл лечйнл бнкее сюжекъи. (опедлес рпавмемзю тонлзмаесрю
снкыйн вн вснпнл опедкнжемзз; злю ртшерсвзсекымне, нбнзмацаэшее егн
(ӿнмсӄъйпз 'даже он рпавмемзэ р лечйнл'), даесрю в рпавмзсекымнл оадеже
(-пз трзкзсекымаю царсзха)

Иу о’узсы пасады. П’мамайъй ъйзёды.


Ома опзнбпека рвни взд. Пн рпавмемзэ рн рвнеи рсапчеи рерспни нма
фтже. (о’мамайъй 'он рпавмемзэ рн рвнеи рсапчеи рерспни' в рпавмзсекымнл
оадеже);

Тнку ьпз цаӽ йепӄ раӽъйпз ӄ’авды.


Леснл внда в пейе он рпавмемзэ р лнпрйни вндни даже сеокаю. (йьпӄ
68
раӽъйпз 'он рпавмемзэ р лнпрйни вндни': раӽъпйзпз 'он рпавмемзэ р вндни' в
рпавмзсекымнл оадеже).

Чнкӈз ӄамъй ӄала ьӻды.


Окемы он рпавмемзэ р рнбайни бегаес бърспее. (бтйв, в бегамзз
бърспъи)' (ӄамъй 'он рпавмемзэ р рнбайни' в рп. оад.).

Илю ртшерсвзсекымне в рпавмзсекымнл оадеже върстоаес в


опедкнжемзз в йацерсве йнрвеммнгн днонкмемзю з нсвецаес ма внопнръ
рздыъй?, аӈъй рздығтъй?, аӈгтъй? 'он рпавмемзэ р цел?, р йел?'.

Местный падеж

Змацемзе лерснмафнждемзю въпажаесрю сел же ртуузйрнл, цсн з


змацемзе зрфндмнрсз деирсвзю.
Мерсмъи оадеж нбпазтесрю опз онлншз ртуузйра –тзм/-зм. В унпле -
тзм ртуузйр лерсмнгн мадежа опзрнедзмюесрю нбъцмн й сел злемал
ртшерсвзсекымъл, йнснпъе нйамцзваэсрю ма рнгкармъи. С опзрнедзмемзел
й злемал ртшерсвзсекымъл, нйамцзваэшзлрю ма гкармъи, ьснс ртуузйр
трейаесрю дн -зм зкз -тм, а змнгда (в сеф рктцаюф, йнгда ртшерсвзсекымне
нйамцзваесрю ма гкармъи з) рнфпамюесрю ндмн з. В лерсмнл оадеже
ртшерсвзсекымъе змнгда нунплкюэсрю сайже ртуузйрнл -тзме, йнснпъи, он-
вздзлнлт, ркедтес паррласпзвасы кзчы йай бнкее онкмъи вапзамс
ртуузйра -тзм, онрйнкыйт, злею ндмн з сн же змацемзе, нмз тонспебкюэсрю в
оапаккекымъф йнмрсптйхзюф.

Ппзлепъ:
Ӄ’аӽела сёмыӽағтзм мағтф оъкъп ӈадпэ тлды.
Ссапеичзма парйзмтвчзры ма мапе, фпаою кежзс. (сёмыӽағтзм – ма
мапаф)

Нз ӿъ с’уърй фъзм ӿтлмъдыпа.


Я ма ьсзф екнвъф весйаф бтдт мафндзсырю. (с’уърй фъзм - 'ма екнвъф
весйаф', с’уърй 'екнвъе весйз', с’фъ — фъ онркекнг рн змацемзел 'ма
онвепфмнрсз', -змь < -тзмь).

Т’уърй аипнс сткйзтзм ӿтмыдзве!


Екнвъф веснй макнлав, ма онлнрс онкнжзсе! (сткйзтзм - 'ма онлнрс',
сткйе 'юла', сткйе 'онлнрс').

Стшерсвзсекымъе в лерсмнл оадеже върстоаэс в опедкнжемзз в


йацерсве йнрвеммъф днонкмемзи, а сайже нбрснюсекырсв лерса з впелемз з
нсвецаэс ма внопнръ: аӈг?, азм? - 'где?', рздытзм?, рздығтзм? - 'в цел?, т
цегн?', аӈтзм?, аӈгтзм? - 'в йнл?, т йнгн?', ъғпӈа? - 'йнгда?'. Върстоаю в ьсзф
утмйхзюф, злю ртшерсвзсекымне в лерсмнл оадеже тйазъваес ма опедлес
йай лерсн, где рнвепчаесрю сн зкз змне деирсвзе зкз нртшерсвкюесрю сн зкз
69
змне рнрснюмзе, маопзлеп:
Ныъӈ ӿъ дъвтзм ӄ’ндыпа.
Мъ роакз в ьснл днле. (ӿъ дъвтзм 'в ьснл днле', съу - 'днл').

Ӿъ ьпз лъзм ӈа ӿтлдыпа.


У зрснйа ьсни пейз звепы жзвес. (лъзм - т зрснйа', лъ 'зрснй').

Ӿела с’зу ӿтсъзм кавъмы ӄ’нпӄ’нпгтды.


Ссапзй ма репедзме днпнгз бнкычни йнсек йзоюсзк. (с’зу ӿтсъзм
'онрпедзме днпнгз', с’зу - 'днпнга', отсъ 'репедзма').

Мнжес тйазъвасы ма кзхн, опедлес зкз лерсн, где зкз т йнснпнгн цсн-
кзбн злеесрю зкз мафндзсрю, маопзлеп:
Оӻкагтзм цтз озсғъ извмъдыпа.
У десеи бтдтс мнвъе ймзгз.

Ӈаӈъӈмзвфгт ӿъ ӿела тзм леӄп кнӈ ӿтлдығт.


Офнсмзйз мафндзкзры т ьснгн рсапзйа два лерюха.

Улгт сткйртзм ӿтлды.


Жемшзма ма онлнрсе мафндзкары.

Имнгда — ма впелю рнвепчемзю снгн зкз змнгн рнбъсзю, деирсвзю,


маопзлеп: Ныъсъй 1958 амытзм оамды - Мни нсех пндзкрю в 1958 гндт.
Вопнцел, ртшерсвзсекымне, тйазъваэшее ма впелю рнвепчемзю снгн зкз
змнгн деирсвзю (рнбъсзю) цаше врегн нунплкюесрю ртуузйрнл зрфндмнгн
мадежа -тф зкз върстоаес в абрнкэсмнл оадеже (ртшерсвзсекымъе амы -
'гнд', ъп - 'впелю' з дп.). Скедтес нслесзсы, цсн змнгда унпла лерсмнгн
оадежа зронкызтесрю дкю въпажемзю нсмнчемзи злемз й злемз, маопзлеп:
Тнку ьпз цаӽ йепӄ цаӽъйпз ӄ’авкъды. - Леснл внда в пейе он рпавмемзэ р
лнпрйни вндни даже сеокаю. (ьпз цаӽ - 'внда в пейе', цаӽ 'внда', ьпз 'пейа'; ьсн
ркнвнрнцесамзе ьйвзвакемсмн аспзбтсзвмнлт ркнвнрнцесамзэ ьпз раӽ
'пецмаю внда').
Змацемзе лерснмафнждемзю въпажаесрю ме снкыйн лерсмъл оадежнл,
мн сайже з лерсмн-зрфндмъл. Одмайн, еркз ртшерсвзсекымне в лерсмнл
оадеже лнжес тйазъвасы снкыйн ма нгпамзцеммъи тцарснй опнрспамрсва,
где кнйакззтесрю деирсвзе, сн лерсмн-зрфндмъи оадеж гкавмъл нбпазнл
тонспебкюесрю в сеф рктцаюф, йнгда тйазъваес ма оепелешемзе, ма двзжемзе
в опнрспамрсве, з кзчы змнгда, нбъцмн в рнцесамзз р онркекнгалз,
тонспебкюесрю в снл же змацемзз, цсн з лерсмъи оадеж.
Наопзлеп:
Иу юлады. Тзу ӿтсъзм онп ӿтлды. Ӿаӻап нзп сызвтф ӄалады.
Ом онрлнспек (ма мегн). Пнрпедзме днпнгз кежзс. Пнснл врсав, он
днпнге онбежак. (сзу ӿтсъзм - 'онрпедзме днпнгз', сзу 'днпнга', отсъ
'репедзма', -зм ртуу. лерс, оад.; сзвтф 'он днпнге', -тф ртуу. лерс.-зрф. оад.).

70
Васзй ӈъсыф каӻаф ӄ’т мюӄп ӈаӄп цевды.
Внзке мнг егн лкадчегн бпаса ндма рспека в рмег внсймткары. (васзй
ӈъсыф каӻаф - 'внзке мнг егн лкадчегн бпаса', васзй - егн лкадчзи бпас',
ӈъсыф - 'егн мнгз', каӻа - онркекнг 'внзке, пюднл', -ф < -тф ртуу. лерс.-зрф.
мад.).

Ӿoӻас мз сзӻ каӻазм йъопс ӽады.


Тнгда ю рсав внзке депева върспекзк. (сӻ каӻазм - 'внзке депева', сзӻ -
'депевн', каӻа - 'внзке, пюднл', -зм < -тзм ртуу. лерс. оад.).

Местно-исходный падеж

Мерсмн-зрфндмъи оадеж нбпазтесрю опз онлншз ртуузйра -тф/ф.


Пнркедмзи вапзамс ьснгн ртуузйра тонспебкюесрю в сеф рктцаюф, йнгда
ртшерсвзсекымне нйамцзваесрю ма гкармъи.
Мерсмн-зрфндмъи оадеж в павмни лепе тонспебкюесрю сай же з в сеф
рктцаюф, йнгда тйазъваесрю кнйакззахзю деирсвзю.
Мерсмн-зрфндмъи оадеж злеес ркедтэшзе змацемзю:
а) ма зрфндмъи отмйс двзжемзю в опнрспамрсве:
Ӿъ нӻка вапа маӻтф о’акднф сюпӄп лъғды.
Эснс пебемнй сайже, р мапъ ма онк ропъгмтв, ротрсзкрю.

Улгт мёф о’тп мӈап ӄнсп лъғды.


Жемшзма, зз албапа въидю (ма йпъкыхн), керсмзхт нотрсзв, рнчка.

б) ма зрфндмъи лнлемс вн впелемз:


Рабнсмзвфгт завндтзм мыъмыбем цартф ӈафс’нғн мъдымъдығт.
Рабнцзе пабнсаэс ма завнде р 9 царнв дн 6.

в) ма кзхн зкз опедлес, нс йнснпнгн зкз зз йнснпнгн цсн-кзбн


нсмзлаесрю, бепесрю з с. о.: ма хекне зкз гптоот опедлеснв, зз йнснпни зкз
йнснпъф въдекюесрю егн царсы зкз царсы опедлеснв, ма зрснцмзй рведемзи з
опнцее.

Вн вреф ьсзф рктцаюф въпажаесрю нскнжзсекымне змацемзе.


Ппзлепъ:
Ныъӈ цнӈъӈмзвфгтф аӈзкт цн внды.
Мъ взюкз т пъбайнв мерйнкыйн чстй пъб. - Спавмзсе: Ныъм
цнӈъӈмзвфгтзм аӈзкт цн ғеды. - Мъ йтозкз т пъбайнв мерйнкыйн чстй
пъбъ. (цнӈъӈмзвфгтзм - 'т пъбайнв' в лерсмнл оадеже).

Нз каӈгптф цаӄ рътс ъопдыпа.


Я зз сэкемю, нрспнгт въмтв, опзмёр (её).

Нз й’ерйзп оапй лъса (бтйв. версыэ снкыйн ркъчак) ӿъ мзвфгтф оапй


лъса.
71
Я онмаркъчйе снкыйн змаэ, нс ьснгн цекнвейа снкыйн ркъчак.

Кепӄ уз ӈатф кеке озкйап й’еӈ.


Из лнпрйзф звепеи ралъи бнкычни йзс.

Ыӈгтф ӈап вапйсыпа.


Изн пса йпнвы снкыйн.

Илю ртшерсвзсекымне в лерсмн-зрфндмнл оадеже лнжес тйазъвасы


сайже ма снс зкз змни тцарснй опнрспамрсва, ма снс зкз змни опедлес з с.
о., в йнснпнл зкз он йнснпнлт, цепез йнснпне опнзрфндзс двзжемзе,
оепелешемзе з с. о.
Ппзлепъ:
Аӈагзм ӿъ сыпъф взийзды.
Нзйсн он ьснлт бепегт здсз ме лнжес.

Ӿъ мзвфгт лтғзс ӄепйтф вззвздығт.


Эсз кэдз ма кндйе он лнпэ окъвтс.

Оӻка о’актф уъуъды.


Ребемнй онкзаес он онкт.

Иу о’ерӄтф ла ӻнсып юпды.


Ома, ротрсзв эйнкт цепез нйнчецйн, майнплзка егн.

Ӄам ӿъ й’съф о’тдыпа.


Снбайа въчка цепез ьсн нсвепрсзе.

Кай тже нслецакнры, унпла лерсмн-зрфндмнгн оадежа (нбъцмн — в


рнцесамзз р онркекнгалз) зронкызтесрю сайже в рктцаюф, йнгда тйазъваесрю
ма лерсн опнсейамзю деирсвзю, з без онркекнгнв — ма впелю рнвепчемзю
деирсвзю.

Ппзлепъ:
Ӿап ӄ’нӻа лзф ьӻзды.
Тай опн ребю (бтйв, вмтспз лъркеи) дтлак. (ӄ’нӻа - 'лъркы', лз онркекнг
рн змацемзел 'в, вмтспз', -ф<~тф ртуу. лерс.-зрф. оад.).

Иу снкйап ӄни мюӄп нзтзм онпа й’те отмыде о’ӈъсыф.


Ом т йнлекю ндмни бнкычни кзрсвеммзхъ кег, рспекъ з ктй нйнкн
рвнзф мнг онкнжзк. (о’ӈъсыф - 'рвнз мнгз', каӻа онркекнг рн змацемзел 'нйнкн,
пюднл').

Иу съ ъптф о’пъды.
Ом опзчек в ьсн впелю.

72
Стшерсвзсекымъе в лерсмн-зрфндмнл оадеже, тонспебкюелнл в
тйазаммъф въче змацемзюф, върстоаэс в опедкнжемзз в йацерсве
йнрвеммъф днонкмемзи зкз нбрснюсекырсв лерса, впелемз з нбпаза деирсвзю
з нсвецаэс ма внопнръ: аг?, аӈг?, аӈгь? - 'где?, нсйтда?', аӄптф? -
'нсйтда?', аӈтф? аӈгттф? - 'зз йнгн?, нс йнгн?, в йнл?, т йнгн?', рздытф?,
рздығттф? - 'зз цегн?, нс цегн?, в цел?, т цегн?', ъғпӈа? - 'йнгда?', юӻнӈам? - 'р
йайнгн впелемз', юӈгтп? Яӈгтс? - 'йай?'.

Чснбъ вн впелю пецз бъкн опнше нпземсзпнвасырю, йайни ртуузйр


зронкызнвасы – Тн задаисе внопнр. Кайни ртуузйр въ бтдесе зронкызнвасы в
внопнре, сайни ртуузйр мадн зронкызнвасы т ртшерсвзсекымнгн.

Дательно-направительный падеж

В дасекымн-маопавзсекымнл оадеже й злемз ртшерсвзсекымнлт


опзрнедзмюесрю ртуузйр -снф -пнф -днф, цепедтэшзи рвни мацакымъи
рнгкармъи в завзрзлнрсз нс фапайсепа йнмецмнгн звтйа опедчерсвтэшеи
лнпуелъ он зайнмнлепмнрсюл цепеднвамзю мацакымъф рнгкармъф.
Еркз опедчерсвтэшаю лнпуела нйамцзваесрю ма гкармъи, ртуузйр -
снф (сёпф 'ма бепег', сё - 'бепег') мепедйн сепюес рвни гкармъи. Скедтес
нслесзсы сайже, цсн нцемы царсн ртуузйр дасекымн-маопавзсекымнгн
оадежа опнззмнрзсрю р йнмецмъл твткюпмъл ӽ влерсн задмеюзъцмнгн ф.
Кнмецмъи шекевни ьснгн ртуузйра лнжес нзвнмцасырю, еркз онркедтэшее
ркнвн мацзмаесрю р рнмамса. В бърспнл опнззмнчемзз йнмецмъи рнгкармъи
ьснгн ртуузйра лнжес нотрйасырю.
Стшерсвзсекымъе в дасекымн-маопавзсекымнл оадеже върстоаэс в
опедкнжемзз в йацерсве йнрвеммъф днонкмемзи з нбрснюсекырсв. Върстоаю в
ьсни унпле, ртшерсвзсекымне лнжес тйазъвасы ма опедлес, ма йнснпъи
маопавкемн деирсвзе. Кнрвеммъе днонкмемзю, нбнзмацаэшзе сайнгн пнда
нбщейсъ деирсвзю, върстоаэс опз йнрвеммн-оепефндмъф гкагнкаф сзоа:
ӄакады - 'мемавздесы йнгн-кзбн, цсн-кзбн; рлнспесы репдзсн ма йнгн-кзбн,
цсн-кзбн', тлды - 'репдзсырю ма йнгн-кзбн', вағпды - 'рсъдзсырю йнгн-кзбн',
й’змӈтды - 'бъсы дптжекэбмъл й йнлт-кзбн', с’аӽсады - 'паррепдзсырю ма йнгн-
кзбн', рамыды - 'паррепдзсырю ма йнгн-кзбн', йтздъды - 'пазптчасы, кнласы цсн-
кзбн', цфтзды - 'магпаждасы йнгн-кзбн' з дп.
Ппзлепъ:
Тъ мзвф, съ мзвф, с’а ъйъмднф с’аӽсаю.
Эснс цекнвей, ьснс цекнвей, ма рсапчегн бпаса ме репдзры.

Ӿнӻнӈам ӿъ ламдэ ӿъ мзвфднф цфтздыпа.


Тнгда ьснс йзсаех ьснгн цекнвейа магпадзк.

Раигтм ӿъды фпъғпъ мыъйъмднф ӄакады.


Рамгтм зз-за ьснгн внзмемавздек лнегн рсапчегн бпаса.

Мнжес тйазъвасы з ма опедлес, в онкызт йнснпнгн, дкю йнснпнгн з с. о.


73
рнвепчаесрю деирсвзе:
Ӿъ лацака ъксығтднф ласыйз дъу мюӄп късп ъксығт ӿтлгтды.
Эснс оапемы, рдекав дкю рктг лакемыйзи днлзй, зф онрекзк (сал).

Ысзйа, оъс мз о’нӻкагтднф ӈаӈъӈмъдыпа.


Бабтчйа, завспа ю дкю рвнзф десеи бтдт нфнсзсырю.

Веламюӽ ӄамднф сэр сёрӄ ӈзп цызпнс ӄам апды.


Егн рсаптфа, люрн рнбайе в онкнламмтэ цачйт онкнжзв, рнбайт
майнплзка.

Ӿъ тлгтнӻка леп ӈауӄ-лацакаднф зммъды мъпнп цаи пагтды.


Эса девтчйа, едт дкю мачегн снвапзша-оапмю опзгнснвзв, цаел (егн)
маонзка.

На адперас пецз (опз мейнснпъф гкагнкаф), маопзлеп:


Нз о’ъсъйпнф зссы.
Я рйазак рвнелт нсхт. (рп. о’ъсъй фезды - гнвнпзсы рвнелт нсхт, где
днонкмемзе в абр. оад.).

Оӻка о’ълъйпнф ёссы.


Ребемнй ропнрзк рвнэ ласы. (рп. Оӻка о’ълъй ёссы - Ребемнй ропнрзк н
рвнеи ласепз, где днонкмемзе в абр. оад.).

На йнмецмъи отмйс зкз хекы двзжемзю, а сайже ма опедлес (лерсн),


он маопавкемзэ й йнснпнлт рнвепчаесрю деирсвзе.
Ппзлепъ:
Ӿъ ӈалг мзвфгт с’тпснф сэр ӻнмдздығт.
Эсз релы цекнвей люрн ма мапст магптззкз.

Ӿнӻнӈам лтп о’пъды. Иу лтпднф сюпӄп взды.


Пнснл кнчады онднчка. Ом ма кнчады, опъгмтв, онефак.

Нз въмы съпднф лъпды.


Я ондмюкрю ма йпаи йнска.

Ӈаӈъӈмзвф ьма й’мъйпнф взӈам йъппа ьмы цътпа.


Кнгда нфнсмзй опзчек й дптгнлт лърт, нм нрсамнвзкрю (з) рмюк къжз.

Ӿъ лацака нзп мёпнф съвъды.


Эснс оапемы, врсав, в албап внчек.

Упй мюӄп ӄам сзғ съфснф ъғды.


Одмаждъ мнцыэ рнбайа (он маопавкемзэ) й вепчзме депева закаюка.

Нз ӈъсыфснф лъмдыф федыпа.


74
Я ндек снпбаза ма мнгз.

П’з взп въсы пъпй ъфснф взпнп зрйтзды. П’ъйъм ьпӄднф вапйпа.
Сал й йнмхт жекезмнгн йнвпа онднидю, (егн) снкймтк. В рснпнмт егн
рсапчегн бпаса пазвепмткрю.

На опедлес, вмтспы йнснпнгн опнзрфндзс двзжемзе, оепелешемзе:


Ӿъ ӈа стпнф йтссы.
Эснс звепы в нзепн тоак.

Ока! Нз цӈағзс о’пъдыпа. Эӻгтп оакпнф лъпыю.


Съмнй! Я за снбни опзчек. Бърспн в кер здзйа.

Илӈ с’тғ снф ӻнсып твғъсығт .


Омз в нгнмы нотрсзв, рнжгкз.

Аӈгтп ъӈй ӿаваю. Нз цъӈгпнф оъззмъдыпа.


Сзкымее пнс нсйпни. Я в свни пнс бпнчт.

На опедек в опнрспамрсве опз ззлепемзз паррснюмзю, ма опедек вн


впелемз зкз ма опнлежтснй вн впелемз, дн йнснпнгн зкз в сецемзе йнснпнгн
опнзрфндзс деирсвзе.
Ыпй ц ъуснф лакадыпа.
Уже дн свнегн днла бкззйн.

Ӿъӈгпт кзкз й’птуснф взды.


Назавспа дн ралнгн паррвеса чек.

Ныъӈ саусы къғз с’ткуснӽ матмъды.


Нал фвасзс рнкемни йесъ ма ззлт.

Иу пайснӽкт сюӄп лтғуйт взды.


Ом тефак ма спз дмю.

На лерсн рнвепчемзю деирсвзю (в нрмнвмнл в сеф рктцаюф, йнгда й


ьснлт ртшерсвзсекымнлт нсмнрзсрю онркекнг).

Иу съу ьпӄснф взӈам съв лзф ктдығт.


Ом йнгда й рвнелт днлт онднчек, вмтспз днла оекз. (съв лзпф -
'вмтспз днла', съу - 'днл', лз - 'в, вмтспз', -пф<-пнф ртуу. дас.-маоп, оад.).

Т’ъсйе нзӈам лъ ьпӄснф йтэды.


Успнл, йнгда врсакз, в зрснйаф чтлекн. (лъ - 'зрснй', ьпӄ онркекнг -
'рснпнма', -снф — ртуу. дас.-маоп, оад.).

Иу лъпӿтлйе ъпнф сыът къссы.


75
В сн впелю, йнгда нма рктчака, т двепеи зачтлекн (бтйв, чтл
рдекакрю).

Ӿнӻнӈам зу лъды: Пактф уевщэды.


Тнгда нм тркъчак: В саиге зарвзрсекн.

Ӿнӻнӈам ӿъ ӈа йтссы. Ктспа ӄ’атғъспа. Ӿнӻнпнс лзв лзпф зссы.


Тнгда звепы тоак. Уоак, зрцез. Пнснл онд зелкеи гнвнпзс. (лзв лзпф -
'онд зелкеи', лзу 'зелкю', лз онркекнг 'в, вмтспз', -пф<-пнф ртуу. дас.-маоп.
оад.).

На кзхн зкз опедлес, тцарсвтэшзи в снл зкз змнл деирсвзз ма


мепавмъф нрмнвамзюф р ртбщейснл деирсвзю:
Ысъйа, ълъйа, мз взмъйса, ӿъ ӈапнф тғлтмъйса.
Осех, ласы, онидт-йа ю, р ьсзл звепел бтдт (ю) вневасы.

Иу ӿела снф ӿтлды.


Ом жзк рн рсапзйнл. (рп. Иу ӿела тзм ӿтлды - Ом жзк т рсапзйа).

Мнжес тйазасы сайже ма опедлес, парйпъваэшзи фапайсеп деирсвзю:


Лаӈпйт мзвфднф оылемғтдығт.
Тэкемз опевпасзкзры в кэдеи. (рп. птлтды - 'опевпашасы вн цсн-кзбн',
йнснпъи спебтес опюлнгн днонкмемзю в абр. оад.).

Имнгда — ма ронрнб рнвепчемзю деирсвзю:


Чз ғъкъднф ӈасыю.
Тъ дкзмт ззлепы.

Дасекымн-маопавзсекымъи оадеж зронкызтесрю ме снкыйн дкю


въпажемзю нсмнчемзи злемз й деирсвзэ, йай в въчеопзведеммъф
опзлепаф, мн сайже змнгда з дкю въпажемзю нсмнчемзю злемз й злемз,
маопзлеп:
Ӿъ вн ьпдтф сзу ьпзпнф цаӻ ӈа дзу извды.
Ос ьсни депевмз днпнга й пейе, днпнга, он йнснпни фндюс за вндни, ерсы.
(сзу ьпзпнф - 'днпнга й пейе', сзу - 'днпнга', ьпз 'пейа', -пнф ртуузйр дас.-
маоп, оад.).

Тъ амытф мынӻкаднф ӈалг амы.


В ьснл гндт лнелт пебемйт (зронкмзкнры) релы кес. (в опедкнжемзз
гкагнка-рйазтелнгн мес).
Дкю фапайсепзрсзйз змацемзю дасекымн-маопавзсекымнгн оадежа
ювкюесрю ртшерсвеммъл з сн, цсн в мзвфрйнл юзъйе опз онлншз ртуузйра
ьснгн оадежа нс гкагнкымъф нрмнв нбпазтесрю нрнбаю унпла гкагнка, йнснпаю
зронкызтесрю в йацерсве рвнегн пнда «ззщюрмюэшегн» цкема опз рнбрсвеммн
гкагнке з дееопзцарсзз, с. е. утмйхзнмзптес йай змузмзсзвмаю унпла
гкагнка, маопзлеп:
76
Нау цз ълднф о’пътю.
Теоепы съ тцзры окавасы. ( ълднф бтйв, 'окаваэ', ълды - 'окавасы,
окъсы', -днф ртуу. дас.-маоп. мад.).
Илема ртшерсвзсекымъе в дасекымн-маопавзсекымнл оадеже,
върстоаю в опедкнжемзз нбрснюсекырсвалз лерса з йнрвеммълз
днонкмемзюлз, нсвецаэс ма внопнръ: аӈднф? аӈгтднф? - 'й йнлт? р йел?',
рздыпнф?, рздығтднф? - 'й целт? р цел?', асф? айсонф? - 'йтда?', юӈгтп?, юӈгтс?
- 'йай?'.

Предельный падеж

Стшерсвзсекымне в опедекымнл оадеже тйазъваес ма опедекымъи


отмйс в опнрспамрсве зкз опедекымъи лнлемс вн впелемз рнвепчемзю снгн
зкз змнгн деирсвзю, а сел ралъл сайже ма опнлежтснй впелемз, в сецемзе
йнснпнгн опнзрфндзс деирсвзе. Илема ртшерсвзсекымъе в опедекымнл
оадеже нбъцмн ювкюэсрю в опедкнжемзз нбрснюсекырсвалз лерса з впелемз,
а сайже йнрвеммълз днонкмемзюлз.
Ппедекымъи оадеж нбпазтесрю опз онлншз мерйнкыйзф ртуузйрнв:
-с’ъйъ - ъйъ, цепедтэшзи рвни мацакымъи рнгкармъи в завзрзлнрсз
нс фапайсепа йнмецмнгн звтйа опедчерсвтэшеи лнпуелъ.
Ппзлепъ:
Нз ӿъ вн ъйъ взмъдыпа.
Я (снкыйн) дн ьсни депевмз онидт. (вн ъйъ - 'дн депевмз', вн 'депевмю').
Ӿъ мзвф взвърс’ъйъ лзу съвъды.
Эснс цекнвей дн онюра в зелкэ внчек. (взвърс’ъйъ - 'дн онюра', взвър
'онюр').

Иу тпйпз лтусз мыъмыбем амыс’ъйъ ӻнпйнптды.


Ом мнцыэ з дмел девюсы кес йзоюсзк. (мыъмбзм амыс’ъйъ - 'девюсы
кес', мыъмбзм - 'девюсы', амы - 'гнд').
Меп ӈауӄ-тлгт зссы: Чз лфнӄп амыс’ъйъ стзм ӿтлмъды.
Нач снвапзш-жемшзма гнвнпзс: Тъ дерюсы кес здеры бтдечы
мафндзсырю.

Папус’ъйъ о’пътнӻкагт цнӈъӈмзвфгт й’пъс цн ӈъӈдығт.


Дн (ралнгн) вецепа тцемзйз влерсе р пъбайалз пъбт кнвзкз.
(оапус’ъйъ - 'дн вецепа', оапу - 'вецеп').

Ысъй ӿъилмъус’ъйъ ӿтлдыпа.


Осех жзк дн рсапнрсз. (ӿъилмъус’ъйъ - 'дн рсапнрсз', ӿъилмъу
нбпазнвамн нс гкагнка ӿъилды - 'бъсы рсапъл' опз онлншз ртуу. -у).

-с’ӽа; - а ~ - ӻа, цепедтэшзи рвни мацакымъи рнгкармъи в


завзрзлнрсз нс фапайсепа йнмецмнгн звтйа опедчерсвтэшеи лнпуелъ.
Ппзлепъ:
Нз ьпз а взмъдыпа.
77
Я (снкыйн) дн пецйз онидт.

Ыйъм ӈърйз а лъпды.


Ссапчзи бпас ондмюкрю дн фпебса.

Нз лфнӄп лзмптпй амыс’ӽа ӿъ внзм ӿтлдыпа.


В ьсни депевме ю жзк дн 18 кес.

Илӈ ӿъ мзвф дъуснф мёпаф лъпс о’тпйтдығт.


Омз й днлт ьснгн цекнвейа ондмювчзры, й албапт (вешз) оепемеркз.
(бтйв. оепесашзкзры).
Стуузйр с’ӽа; а; -пӻа опнзрфндзс нс гкагнка ьпӻады (с’ӽады, пӽады,
ады) - 'здсз дн йнгн-кзбн, цегн-кзбн; декасы цсн-кзбн дкю йнгн-кзбн, цегн-
кзбн'.
Ппзлепъ ма тонспебкемзе ьснгн ркнва:
Ӄам о’з ърднф веды.
Снбайа онбежака й рвнелт фнзюзмт (бтйв, маопавкююры й рвнелт фнзюзмт
онбежака).

Ныьпӻагтп тлгт ьвгтю.


Дкю лемю жемт внзылз. (мыьпӻагтп: мы- лерснзлеммъи онйазасекы
нбщейса 1-гн кзха ед. ц., -гт ртуузйр онбтдзсекымнрсз, -п дееопзцарсмъи
ртуузйр).

Ӿъ сзӻ стйпъй с’ӽагтп птмыӻды.


Эсн депевн опюлн рэда тйазакн. (с’ӽагтп: с’ӽа нрмнва гкагнка ьпӻады, -
гт ртуузйр онбтдзсекымнрсз, -п дееопзцарсмъи ртуузйр).

-снғн; -пнғн; -днғн, цепедтэшзи рвни мацакымъи рнгкармъи в


завзрзлнрсз нс йнмецмнгн звтйа ртшерсвзсекымнгн.
Ппзлепъ:
Ысъй мыъмыбем царснғн нпбнссы
Осех пабнсаес дн 9 царнв.

Ӈаӈъӈмзвфгт лтғзс съуснғн вздығт.


Офнсмзйз едтс ма кндйаф дн днлт.

Оӻкагт чйнкапнғн вздығт.


Десз здтс дн чйнкъ.

Стшерсвзсекымъе в опедекымнл оадеже нсвецаэс ма внопнръ:


аӈс’ъйъ, аӈгтс’ъйъ -'дн йнгн?', рзды ъйъ?, рздығтс’ъйъ? - дн цегн?', ас’ъйъ?
- 'дн йайнгн опедека?, днйтда?', аӈс’ӽа?, аӈгтс’ӽа? - 'дн йнгн?', рзды а,
рздығтс’ӽа? - 'дн цегн?', ас’ӽа? - 'дн йайнгн опедека?, дн йтда?', аӈднғн?,
аӈгтднгн? - 'дн йнгн?', рздыпнгн?, рздыднғн - 'дн цегн?', аснчн? - 'дн йтда?'.
Вре спз паррлнспеммъф въче ртуузйра опедекымнгн оадежа
78
зронкызтэсрю в ндмзф з сеф же унмесзцерйзф з лнпункнгзцерйзф тркнвзюф з
в ндзмайнвъф йнмрсптйхзюф, цсн з даес нрмнвамзе паррласпзвасы зф йай спз
пазмъф ртуузйра ндмнгн з снгн же опедекымнгн оадежа. Назбнкее
тонспебзсекымъл зз мзф ювкюесрю ртуузйр –с’ъйъ; - ъйъ.
Ппедекымъи оадеж опнсзвнонрсавкюесрю дасекымн-маопавзсекымнлт
оадежт, онрйнкыйт ьснс онркедмзи фнсю з лнжес въпажасы се же змацемзю,
цсн з опедекымъи оадеж, ндмайн дкю мегн ювкюесрю фапайсепмъл въпажемзе
хекнгн пюда дптгзф змацемзи, йнснпъе ме лнгтс бъсы въпажемъ унплни
опедекымнгн оадежа.

Творительный падеж

Твнпзсекымъи оадеж нбпазтесрю опз онлншз ртуузйра –йзп; -ғзп; -гзп


~ -фзп, цепедтэшегн рвни мацакымъи рнгкармъи в завзрзлнрсз нс фапайсепа
йнмецмнгн звтйа опедчерсвтэшеи лнпуелъ.
Стшерсвзсекымъе в свнпзсекымнл оадеже върстоаэс в опедкнжемзз
в йацерсве йнрвеммъф днонкмемзи з нбрснюсекырсв нбпаза деирсвзю з
опзцзмъ з тйазъваэс:
ма нптдзю, опз онлншз йнснпъф рнвепчаэсрю рннсвесрсвтэшзе
деирсвзю, маопзлеп:
Ныъсъй ӄ’афйзп ӄ’нсп й’тды.
Мни нсех тбзк ледведю йноыел.

Ӿнӻнмам ӈаӈъӈмзвф летсэғзп ӽады.


Тнгда нфнсмзй върспекзк зз птжыю.

Иу сызпйзп й’еӄ зап зғпа нп взпа.


Ом, оакйни кзрзхт тдапзв, тбзк (ее) (з) тмер.

Ысъй с’нӽ ӈнфйзп федыпа с’ъӄпйзп навпа.


Осех жзпнл рнфаснгн масеп, бнгткымзйнл нбйтпзк.

Амдӽ ӿзп лтғзп мыъӈднф взды.


Гнрсы опзокък й вал ма кндйе-беперсюмйе.

Нзвфгт ӄамгзп взс’адыгт.


Нзвфз ездюс ма рнбайаф.

- ма ласепзак, зз йнснпнгн декаесрю снс зкз змни опедлес, маопзлеп:


Нз каӈп ӈъғпйзп йз къссы.
Я зз мепозцыеи йнжз нбтвы рдекак.

Опбнсмзвфгт оаӽйзп съв къссы.


Рабнцзе онрспнзкз днл зз йалмеи.

Чз оакпнф лъпыю. Мъпнс с’уърйғзп о’пъ късыю.


79
Тъ здз в кер. Кнгда опздечы, зз екнвъф веснй бакагам рдекаи.

- ма опндаваелъе опедлесъ з опедлесъ, вълемзваелъе ма дптгзе


опедлесъ, опзлепъ:
Еронмзвфгт ктлпъ, й’еӄъ ламдэ салф мюӄпйзп пъйзс’адығт.
Ктохъ кзрзхт з рнбнкю вълемзвакз ма ндзм кзрс ламыцжтпрйнгн
сабайа.

Чнӈъӈмзвф цнғзп ерйзды.


Ръбай опндак пъбт.

- ма ронрнб рнвепчемзю деирсвзю. Ппзлепъ:


Оӻка лтуйзп оамды.
Ребемнй дмюлз парсес.

Илӈ вадығт. Вздығзп въсы.


Омз дпакзры. Текалз бнпнкзры.

Меп ӈауӄ-лацака ӄ’нӻагзп снды.


Нач снвапзш лъркеммн окацес. (бтйв. - 'лъркюлз, тлнл').

Нз й’ерйзп оапй лъса ӿъ мзвфгтф оапй лъса.


Я онмаркъчйе снкыйн змаэ. (бтйв. версыэ, мнвнрсыэ ркъчак), нс ьснгн
цекнвейа снкыйн ркъчак.

Т’ъкгтгзп оапй йепй лъды.


В опедамзюф (бтйв, опедамзюлз) снкыйн н лнпе ркъчакз.

Хапайсепмн в ьсни рвюзз, цсн в мзвфрйнл юзъйе ерсы хекъи пюд


мапецзи нбпаза деирсвзю, нбпазнваммъф нс гкагнкымъф нрмнв опз онлншз
ркнвннбпазнвасекымнгн ртуузйра -р з ртуузйра свнпзсекымнгн оадежа.
Ппзлепъ:
Лнӈ мюӄп вздығт, лғерйзп вздығт.
Одзм лерюх окъкз, гпебю, окъкз. (лғьрйзп : лғь~ды - 'гперсз', -р
ркнвннбпазнвасекымъи ртуузйр, -йзп ртуу. свнп. оад.).

Ӿнӈгтс снрйзп ӿтлдыпа.


Тай, окаца, жзкз. (снрйзп: сн-ды - 'окайасы', -р, -йзп се же ртуузйръ).

- ма опзцзмт снгн зкз змнгн деирсвзю. Ппзлепъ:


Нзвфгт ӄ’авкагзп лтлтдығт.
Лэдз нс жапъ тлзпакз.

Илӈ ъпй о’епдығзп тғлтизйзды.


Омз тже нс трсакнрсз вневасы ме лнгтс.

80
Иу иъйпдығзп ёссы.
Ом зз-за меднвепзю ропнрзк.

Стшерсвзсекымъе в свнпзсекымнл оадеже нсвецаэс ма внопнръ:


аӈгзп?, аӈгтгзп? - 'йел?', рздығзп?, рздығтгзп? - Чел?', юӈгтп?, юӈгтс? - 'йай?',
юғп? - 'онцелт?'. Стуузйр свнпзсекымнгн оадежа –йзп; -ғзп; -гзп; -фзп
внрфндзс й опюлн-оепефндмнлт гкагнкт зғпды (йзпды, фзпды) - 'онкызнвасырю
цел-кзбн, ефасы ма цел-кзбн, мнрзсы цсн-кзбн з с. д.' (саӄн фзпды -
'онкызнвасырю мнжнл', лт фзпды - 'ефасы ма кндйе', ъвмы йзпды - 'гперсз,
онкызнвасырю веркалз', лъмды ғъи фзпды - 'онкызнвасырю оаптрнл, ефасы ма
оаптраф', ӿаӄ фзпды - 'мнрзсы чаойт' з с. о.).

Послелоги и их роль в склонении

Кай тже тйазъвакнры, в мзвфрйнл юзъйе в въпажемзз пазкзцмнгн пнда


опнрспамрсвеммъф з впелеммъф нсмнчемзи бнкычтэ пнкы згпаес нрнбъи
пазпюд рктжебмъф ркнв, йнснпъи нопедекюкрю Л. Я. Шсепмбепгнл з Е. А.
Кпеимнвзцел йай онркекнгз. Нейнснпъе зз ьсзф рктжебмъф ркнв ззверсмне
лерсн замзлаэс сайже в въпажемзз нсмнчемзи злемз й гнрондрсвтэшелт
цкемт ркнвнрнцесамзю. Скедтес, ндмайн, тйазасы, цсн ьса гптооа ркнв злеес
хекъи пюд нрнбеммнрсеи, йнснпълз нма нскзцаесрю нс онркекнгнв в
рнбрсвеммнл рлърке ьснгн ркнва.
Скнва ьснгн пазпюда он рвнелт опнзрфнждемзэ пазбзваэсрю ма
злеммъе з гкагнкымъе. Оскзцзю ьснгн пазпюда рктжебмъф ркнв нс
онркекнгнв в нбъцмнл (тзйнл) онмзламзз ркнва рвндюсрю й ркедтэшелт:
1) Пнркекнгз топавкюэс злемел, спебтю егн нунплкемзю
нопедекеммъл оадежмъл ртуузйрнл, з рсавюсрю в опедкнжемзз онрке
рннсвесрсвтэшегн ртшерсвзсекымнгн зкз дптгнгн злемз. Пн змнлт ведтс
ребю в ьснл нсмнчемзз мзвфрйзе онркекнгз: ркнва паррласпзваелнгн пазпюда
рктжебмъф ркнв злеммнгн опнзрфнждемзю, - върстоаю опз ртшерсвзсекымнл
(зкз дптгнл злемз) в рктжебмни утмйхзз, ме снкыйн ме топавкюэс зл, мн,
манбнпнс, нбъцмн ралз нунплкюэсрю оадежмълз ртуузйралз.
Стшерсвзсекымне же в рнцесамзз р ьсзлз рктжебмълз ркнвалз върстоаес в
унпле, рнвоадаэшеи р унплни абрнкэсмнгн оадежа. Скедтес опз ьснл
нслесзсы, цсн, върстоаю в рктжебмни утмйхзз опз дптгзф змалемасекымъф
ркнваф, мзвфрйзе онркекнгз лнгтс опзрнедзмюсы й ребе снкыйн се оадежмъе
ртуузйръ, йнснпъе оепедаэс опнрспамрсвеммъе нсмнчемзю. Тайзл нбпазнл,
ркнва ьсни гптооъ йнмйпесзззптэс опнрспамрсвеммъе нсмнчемзю,
оепедаваелъе рннсвесрсвтэшзлз оадежмълз ртуузйралз. Сктжебмъе
ркнва ьснгн же сзоа, мн гкагнкымнгн опнзрфнждемзю, върстоаю в рктжебмни
утмйхзз опз змалемасекымъф ркнваф, сайже ме спебтэс онрсамнвйз зф в
йайнл-кзбн оадеже. В бнкычзмрсве рктцаев гкагнкъ, нс йнснпъф опнзрфндюс
ьсз онркекнгз, мапюдт р мзлз лнгтс зронкызнвасырю в рктжебмни утмйхзз,
върстоаю в дееопзцарсмни унпле ма –с/-п.
2) В нскзцзе нс нбъцмъф онркекнгнв, йай опавзкн, ме злеэшзф жзвни

81
рвюзз рн змалемасекымълз ркнвалз з нбкадаэшзф кзчы гпалласзцерйзл
змацемзел, дкю мзвфрйзф онркекнгнв фапайсепмн нштшемзе жзвни
реламсзцерйни рвюзз рн змалемасекымълз ркнвалз снгн же йнпмю. Бнкее
снгн, в мзвфрйнл юзъйе онцсз врел онркекнгал рннсвесрсвтэс нлнмзлзцмъе
ркнва, рн змалемасекымъл змацемзел. Кпнле снгн, еркз рнбрсвеммн
онркекнгз злеэс днрсаснцмн чзпнйзе з абрспайсмъе змацемзю, сн змацемзю
бнкычзмрсва мзвфрйзф онркекнгнв верыла йнмйпесмъ, а руепа зф
тонспебкемзю в рзкт ьснгн бнкее нгпамзцема. Влерсе р сел ркедтес нслесзсы,
цсн в ьснл нсмнчемзз мзвфрйзе онркекнгз ме опедрсавкюэс рнбни
ндмнпндмни гптооъ — рсеоемы зф гпалласззахзз пазкзцма.
3) Нейнснпъе мзвфрйзе онркекнгз, в нрмнвмнл гкагнкымнгн
опнзрфнждемзю, ралнрснюсекымн, без тцарсзю оадежмъф ртуузйрнв, нбпазтэс
гпалласзцерйтэ унплт ртшерсвзсекымнгн, въпажаэштэ егн нсмнчемзе й
гнрондрсвтэшелт цкемт ркнвнрнцесамзю. Тайзл нбпазнл, ьсз онркекнгз
рбкзжаэсрю р оадежмълз ртуузйралз (онркекнгз пткйт, снлрй ~ пнлрй,
с’лърй ~ лърй з дп.).
Кай тже тйазъвакнры, мзвфрйзе онркекнгз лнжмн пазбзсы ма две
гптооъ: ркнва злеммнгн з ркнва гкагнкымнгн опнзрфнждемзю.
Тайне декемзе онркекнгнв ма две гптооъ нопавдъваесрю ме снкыйн
пазкзцзел отсеи нбпазнвамзю онркекнгнв, мн рннсвесрсвтес з пазкзцзэ ьсзф
онркедмзф в окаме зф гпалласзцерйни фапайсепзрсзйз, онрйнкыйт нма вн
лмнгнл нопедекюесрю зф опнзрфнждемзел.
Нзже лъ опзвндзл мазбнкее тонспебзсекымъе онркекнгз, он
внзлнжмнрсз тйазъваю ма зф опнзрфнждемзе:

Вый - 'под'
Ппзлепъ:
Къкаӈа оаӽ въи узды.
Злею мафндзкары онд йалмел. (оаӽ - 'йалемы').

Усйтнӻка съп въитзм о’къвды.


Макыцзй ропюсакрю онд рснкнл. (-тзм ртуу. лерс. оад.).

Ӿела о’ ъй въитғе цн ӈъйз внғъсп эзды.


Ссапзй зз-онд рвнеи мапъ, пъбт за фвнрс взюв, въсашзк. (-тғе ртуу.
лерс.-зрф. оад.).

Пнркекнгт въи рннсвесрсвтес змалемасекымне ркнвн въи - 'мзз,


ондмнжзе'.
Ппзлепъ:
Тъу въи въпйсыпа.
Нзз днла ргмзк.

Ӿъ тлгт ъфс въипнф лъгды.


Эса жемшзма ротрсзкары й ондмнжзэ фнкла.

82
Чз въғды ьвзю, въипнф йтсйтипа.
Тъ макест кнвз, цснбъ вмзз ме тоака.

Ӿнӈгтп тсйт сюпӄп въипнф лъғды.


Мтжцзма, сай опъгмтв, вмзз ротрсзкрю.

Т’хы - 'на'
Ппзлепъ:
Чз мыйъд с’фъпф лъпп ӿтпсъвыю.
Тъ ма лнэ розмт, взнбпавчзры, радзры. (мыйъд - 'лню розма', с’фъ
онркекнг, -пф<-пнф; -днф; -снф ртуу. дас.-маоп. оад.).

Наӽ с’фъзм тлгт мызм онпп ӿтлды.


На мапаф жемшзма ндма кежзс. (маӽ - 'мапъ', с’фъ онркекнг, -зм ртуу.
Мерс.оад.).

Иу ӈаиӄнмӄ ъйп маӽ с’фъ пнвды.


Ом шемйа замерю (в днл), й мапе опзвюзак.

Пнркекнгт с’фъ рннсвесрсвтес змалемасекымне ркнвн с’фъ -


'онвепфмнрсы, вепф', йнснпне в ралнрснюсекымнл тонспебкемзз нслецаесрю
верыла педйн, маопзлеп:
Ӿъғп цаӽ с’фъпф о’тп къпйсы.
Ийпа, ма онвепфмнрсы вндъ ондмювчзры, окавака.

Ӄ’оми ~ ӽоми - 'сбоку'


Ппзлепъ:
Ывмы лт ӽнлззм ӿтлды.
Верка рбнйт кндйз кежас. (-зм < -тзм - ртуу. Мерс.оад.).

Ысъй съу ӄ’нлз мё къссы.


Осех рбнйт днла албап рдекак.

Пнркекнгт ӄ’нлз, рннсвесрсвтес змалемасекымне ркнвн ӄ’нлз - 'бнй'.


Ппзлепъ:
К’т ӄ’нсп ӄ’нлз эӻды.
Пткю оноака ледведэ в бнй.

Нз ӄ’нлз ӄ’ндыпа.
У лемю бнкзс бнй.

Лаӻа/лаӻай - 'возле, около, рядом'


Ппзлепъ:
Ӿнӻас мз сзӻ каӻазм йъопс ӽады.
Тнгда ю, внзке депева рсав, върспекзк. (-зм<-тзм ртуу. Мерс.оад.).

83
Вълъй съу каӻаф въмы йъопгтды.
Егн ласы внзке днла йнсек онкнжзка. (~ф<-тф ртуу. лерс.-зрфнд.оад.).

Тъ сеӈз леп ӄ’ам кағаф ӿтлдыпа.


Эса гнпбтча нйнкн мачеи рнбайз кежака.

Пнркекнг -каӻа злеес верыла йнмйпесмтэ реламсзйт, он рвнелт


фапайсепт бкззйтэ й змацемзэ змалемасекымъф ркнв.
Ппзлепъ:
Оӻкагт вн каӻапнф взс ӄнпӈз даӄпзмъды.
Десз, онидю в нйперсмнрсз депевмз, рнбпакзры згпасы в нйпмаи.

П’ун каӻапф лъғӈам мыъӈ цфтзды цъӈднф ӄнсымъдыпа.


Кнгда й нйперсмнрсюл рвнеи депевмз ондщедесе, мачт магпадт вал
ротрсзл.

Ле злеес сн же змацемзе, цсн з каӻа, с. е. 'внзке, нйнкн, пюднл'.


Ппзлепъ:
Ӿъ мзвф със нзп о’тӈам сьӈзрн амыӻ кезм ӿтлды.
Кнгда тспнл ьснс цекнвей врсак з въчек, гнпбтча нйнкн ртйз кежака.

Иу цъӈ дъу каӻазм ӿтлды.


Ом внзке вачегн днла жзвес. (-зм<-тзв ртуу. лерс.оад.).

Ӿъ мзвфгт цъӈ вн каӻаф лағдыпа.


Эсз кэдз в нйперсмнрсз вачеи депевмз опзрсакз. (-пф<-пнф —снф ~ -
днф ртуу. дас.-маоп. оад.).
Снонрсавкемзе онркекнгнв каӻа з ке тйазъваес ма опнззвндмъи
фапайсеп оепвнгн онркекнга.

Ми - 'внутри, в'
Ппзлепъ:
Нз съ ваӄа лзфснф йапснрй ӿтмдзды.
Я онкнжзк в ьснс юшзй йапснчйт. (-м<-тзм ртуу. лерс.оад.).

Ипамп нӻка опъ лзтф ӄнп ӿтлдыпа.


Егн рерспъ ръм в бакагаме роасы нрсакрю.

Ӿнӻнп зу оак лзпф взӈам о’узс пасады.


Пнснл, йнгда в кер внчек, рвни (опежмзи) нбкзй опзмюк. (-пф <-пнф
ртуу. дас.-маоп. оад.).
Пнркекнгт лз рннсвесрсвтес нлнмзлзцмне й мелт змалемасекымне
ркнвн лз - 'вмтспы'. Ппзлепъ:
Ӿнӻап о’ъйъм бнпнп съу ъ ъктғпнп лз ьпӄснф ъифсы.

84
Свнегн рсапчегн бпаса взюв, двепы днла нсйпъв, вн вмтспы снкймтк.
(лз - 'вмтспы', ьпӄ онркекнг в змацемзз 'рснпнма', -снф; -пнф ~-днф ртуу. дас.-
маоп.оад.).

Ӿнӻап лз ьпӄснф юлады.


Пнснл вн вмтспы онрлнспек.

ъ съу лз алаӈам: аӈагзм ӄ’атды.


Двепы нсйпъв, вмтспз днла онрлнспек: мзйнгн мес.

Т’ағр - 'между, среди'


Ппзлепъ:
Нз сзғ с’ағптзм съу м ъды.
Я твздек леждт депевыюлз днл. (-тзм ртуу. лерс, оад.).

Иу ӈағт с’ағптзм ӿтлды.


Ом жзк рпедз звепеи. (-тзм снс же оадежмъи ртуузйра).

Иу ӿъ ӄни нзтзм вззкъфйт леӄп с’ағптзм о’къвды.


Ом т йнлкю ьсни кзрсвеммзхъ леждт йнпмюлз ропюсакрю. (-тзм снс же
оадежмъи ртуузйр).
Сннсвесрсвтэшее ьснлт онркекнгт змалемасекымне ркнвн с’ағп -
'опнлежтснй' тонспебкюесрю кзчы в едзмзцмъф рктцаюф в ркнвнрнцесамзз ӿъ
с’ағптф - 'в ьсн впелю, в ьснс опнлежтснй'.

Ӿерӄ/эрӄ, тонспебкююры в рктжебмни утмйхзз, тйазъваес ма сн, цсн


деирсвзе маопавкемн в рснпнмт опедлеса, йнснпъи нбнзмацаесрю
рннсвесрсвтэшзл ртшерсвзсекымъл. Кпнле снгн, в мейнснпъф гнвнпаф
онркекнг ьпӄ нунплкюес ондкежашее, тйазъваю ма сн, цсн деирсвзе зрфндзс
р егн рснпнмъ.
Ппзлепъ:
Ыйъды ьпӄ нп о’фъднф кағмъды.
Ссапчзи бпас нп (взд махзнмакымнгн тйпачемзю) нбпасмн спебтес.

Ӿнйе сы ъ ьпӄтф тлгт мызм лъпзвтды.


В ьсн впелю он спнозмйе й (днлт) жемшзма ндма ондмзлакары. (-тф
ртуу. лерс.-зрф. оад.).

К’къ ьпӄснф йт ӈаюӄфт ъғдығт.


На ткзхе се шемйз каюкз. (-снф ртуу. дас.-маоп. оад.).
Пнркекнгт (ӿ)ьпӄ рннсвесрсвтес нлнмзлзцмне й мелт змалемасекымне
ркнвн рн змацемзел 'рснпнма'.
Ппзлепъ:
Ӿнйе зу сзғ ьпӄйзп ьросы.
Пнснл нм депевюммъл йнмхнл (бтйв, рснпнмни) йнкымтк. (-йзп ртуу.

85
свнп. оад.).

Иу съвтӈам юлады: оак ьпӄтзм озкйъп мзвф онпды. Тнк ьпӄ оарӄтзм
ӿела ӿапа ӿеламюӽ ӿапа ӿтлдығт.
(В днл) внидю, онрлнспек: (ма мапе) в рснпнмт кера (бтйв. ма кермни
рснпнме) бнкычни цекнвей кежак. (На мапе) в рснпнмт лнпю (бтйв. ма вндмни
рснпнмъ онкнвзме) рсапзй з рсаптфа мафндзкзры. (-тзм ртуу. лерс. оад.).

Ыты - 'перед, впереди' (в опнрспамрсвеммнл нсмнчемзз).

Ппзлепъ:
Нз стф съв ъсъ рзды
Я онкнжзк снонп оепед днлнл.

П’аӻ ъсъзм сзӻ ӿтлды.


Пепед нймнл кежас дпнва. (-зм<-тзм ртуу. лерс, оад.).

Ӈаӈъӈмзвф съв ъсъпф лъғды.


Офнсмзй ротрсзкрю оепед днлнл. (-пф<-пнф ртуу. дас.-маоп. оад.).
Олнмзлзцмне й ьснлт онркекнгт змалемасекымне ркнвн ъсъ
тонспебкюесрю нцемы педйн (маопзлеп, внзлнжмн рйазасы: ъсъ ьпӄ -
'оепедмюю рснпнма')

Тара - 'против, напротив'


Ппзлепъ:
Хевгтм ъсъй сапазм ӿтпсъвп ӿтлды.
Хевгтм рздек маопнсзв нсха. (-зм < -тзм ртуу. лерс, оад.).

Ӽъ мзвф сапапф ӄаӈам оъзп лъғды.


Наопнсзв ьснгн цекнвейа, оепедвзгаюры, кесю, ротрсзкрю. (-пф < -пнф
ртуу. дас.-маоп. оад.).

Ӿнӻнп леп ӈауӄ съвғды ӿела ӈъсф сапапф ӿтпсъвды.


Тнгда мач снвапзш внчек в днл. Наопнсзв мнг рсапзйа рек. (-пф < -пнф
ртуу. дас.-маоп. оад.).
Внзлнжмн рнцесамзе ркнва сапа в утмйхзз нопедекюелнгн р
тйазасекымъл лерснзлемзел, маопзлеп: съ сапа - 'маопнсзв ьснгн лерса'.
Тайзл нбпазнл, в едзмзцмъф рктцаюф ркнвн сапа тонспебкюесрю йай
змалемасекымне.

Ынки/ынк - 'впереди, раньше'


В нскзцзе нс онркекнга ъсъ, тонспебкюелнгн в снл же змацемзз
снкыйн в опнрспамрсвеммнл, рлърке, онркекнг ъмйз/ъмй тонспебкюесрю йай
вн впелеммнл, сай з в опнрспамрсвеммнл змацемзз. Эснс онркекнг
опнзрфндзс нс оепефндмнгн гкагнка иъмйзды - 'здсз воепедз, памысе,

86
ноепежасы в цел-кзбн', рнвоадаю р нрмнвни даммнгн гкагнка (маопзлеп: Нз
иъмйзды - Я здт воепедз егн, ноепежаэ егн).
Ппзлепъ:
Чтз амыъмй чйнкапнф ёкйа ъопдығт.
Пепед мнвъл гнднл в чйнкт опзвезкз ёкйт.

Нюғп ъғпъйтм о’ӈауӄ ъмй лъппа, йъо уеп змыпа.


Кпъра, давмн воепедз рвнегн снвапзша ондмюкары, цепелтфт рнбзпаю,
ека.

Ыри - 'сзади'
опнзрфндзс нс гкагнка иъпзды - 'здсз рзадз, нсрсавасы в йайнл-кзбн
нсмнчемзз', маопзлеп:
Илӈ взды. Т’ълп мтғзпа нӻка ъпъп взпа.
Омз здтс. Хнпей воепедз, пебемнй рзадз здес.

Нз о’ъсъй ъпзс о’пъзвтды.


Я здт рзадз нсха.

Иу о’ъсъй ъпъп о’пъзвтды.


Ом здес рзадз нсха.

Лыс - 'мимо'
опнзрфндзс нс оепефндмнгн гкагнка къзды - 'здсз лзлн, лзмнвасы цсн-
кзбн', рнвоадаю р нрмнвни онркедмегн. Кай з в опедъдтшзф рктцаюф, рал
гкагнк в унпле дееопзцарсзю ма -с/-п нбъцмн тонспебкюесрю в рктжебмни
утмйхзз.
Ппзлепъ:
Ӄам й’ърймнмӄ къзп взды.
Снбайа опнчка лзлн йнсемйа. (-п онйазасекы 2-гн з 3-гн кзха ед. ц.).

Ӿнӈтс ӿъ мзвф кърс взды.


Тай лзлн ьснгн цекнвейа чкз. (-с онйазасекы 1-гн кзха ед. ц. з вреф
кзх лм. ц.).

Илӈ мыъм дъу кърс вздығт.


Омз чкз лзлн мачегн днла.

Пнркекнг кър - 'лзлн', в нскзцзе нс гкагнка, върстоаю в рктжебмни


утмйхзз, дееопзцарсмнгн нунплкемзю ме онктцаес.
Наопзлеп: Нз мё кър взды - Я чек лзлн албапа.

Тулк(у) / рулку - 'по, через, сквозь'


опнзрфндзс нс оепефндмнгн гкагнка пткйтды - 'закезасы, опнкезасы,
зартмтсы', рнвоадаю р нрмнвни онркедмегн.

87
Върстоаю в рктжебмни утмйхзз опз злемаф ртшерсвзсекымъф,
онркекнг пткйт тйазъваес ма нбщейс, он онвепфмнрсз йнснпнгн, вднкы
йнснпнгн, а сайже цепез йнснпъи опнзрфндзс сн зкз змне двзжемзе,
деирсвзе.
Эст утмйхзэ ркнвн пткйт въонкмюес ралнрснюсекымн, ме онктцаю
оадежмнгн нунплкемзю з, злею верыла абрспайсмне змацемзе, он ртшерсвт
рснзс ма отсз опевпашемзю в нрнбъи оадежмъи ртуузйр (ртуузйр
опнднкымнгн оадежа).
Ппзлепъ:
Ныъӈ озка ьпз пткйт взды.
Мъ окъкз он бнкычни пейе.

Ӿнӻас цпъф пткйт лъғс вздығт.


Пнснл он бепегт ротрйаюры, ефакз.

Меп ӿаӄ сюӄп мзвф ӿаӄфзп ъ пткйт оъғзда.


Мъ чаойалз спеф цекнвей цепез двепы бпнрзл.

Иу с’тғ лз пткйт эсзды.


Ом (егн) цепез нгнмы засашзк. (с’зғ лз пткйт - 'цепез нгнмы', с’зғ -
'нгнмы', лз онркекнг рн змацемзел - 'вмтспз, в', пткйт паррласпзваелъи
онркекнг).

Иу ӄам бнп ӿнмсӄ пткйт сёӈп мтғзгзп эсздыпа.


Ом, рнбайт взюв, в лечнй гнкнвни воепед (ее) зартмтк.

К’ры(р), к’ры(т) - 'с'


Эсн ркнвн опнзрфндзс нс гкагнда зғпъды - 'бъсы влерсе р йел-кзбн'
(лнпуела з- в рнрсаве ьснгн гкагнка ювкюесрю лерснзлеммъл онйазасекел
нбщейса. В нскзцзе нс памее паррлнспеммъф онркекнгнв гкагнкымнгн
опнзрфнждемзю, ьсн ркнвн, тонспебкююры в рктжебмни утмйхзз, нбъцмн
рнфпамюес дееопзцарсмне нунплкемзе. Влерсе р сел нмн злеес бнкее
абрспайсмне змацемзе, цел бнкычзмрсвн зз ьсзф онркекнгнв.
Ппзлепъ:
Нынка лъпӻазн ӄ’нпка(ӈ)гт й’пъп лъпмъдыпа.
Мни ръм отрсы онидес, р бнгасълз онидес. (ӄ’нпка(ӈ) - 'бнгасъи, бнгац',
-гт ртуу. лм. ц.).

Ысъйа! Ныаф оакпнф мыъйъм й’пъп лъпгтю!


Осех! Осопавы лемю рн рсапчзл бпаснл в кер!

Ысъйа! Чнка ӿела снф взп зссыю: «П’нӻкааф ӈаӈъӈмзвф й’пъп


лъпгтю».
Осех! К бедмнлт рсапзйт рфндз з рйажз: «Свнегн ръма р нфнсмзйалз
нсопавы (в кер)».

88
К’рығры ~ хрығры - 'ради, для, из-за'
опнзрфндзс нс гкагнка фпъғпъды - рктжзсы, нбрктжзвасы йнгн-кзбн.
Върстоаю в рктжебмни утмйхзз, онркекнг ӄ’пъғпъ/ фпъғпъ змнгда
рнцесаесрю р ртуузйрнл свнпзсекымнгн оадежа -йзп; -ғзп ~ -гзп; -фзп.
Ппзлепъ:
Нз о’ълъй фпъғпъ внпф взды.
Я снкыйн падз ласепз онефак в депевмэ.

Ныълъй сту й’пъғпъ ӿъ тсйтнӻка ӄассы.


Мню ласы зз-за бпаса ьснгн лакыцзйа птгаес.

Нз о’нрӻка й’пъғпъгзп ӿтлды.


Я падз рвнегн пебемйа жзвт. (о’нӻка - рвни пебемнй, й’пъғпъ - 'дкю,
падз, зз-за'; -йзп; -ғзп ~ гзп ~ -фзп ртуу. свнп. оад.).

Тъ внмгт легз й’тмъдығтда. Ӿъ ӿела тлгтнӻка й’пъғпъ легз


й’тмъдығтда.
Эсз депевемрйзе жзсекз мар тбыэс. Из-за днцепз ьснгн рсапзйа мар
тбыэс.

Т’мыск ~ мыск - 'цепез, онвепф цегн-кзбн'.


Илю, опз йнснпнл ьснс онркекнг върстоаес в рктжебмни утмйхзз,
тйазъваес ма, нбщейс, онвепф йнснпнгн, цепез йнснпъи рнвепчаесрю йайне-
кзбн двзжемзе зкз деирсвзе. Въонкмюю рктжебмтэ утмйхзэ, ьснс онркекнг
ме опзрнедзмюес мз оадежмъф, мз дееопзцарсмъф ртуузйрнв, рбкзжаюры,
сайзл нбпазнл, он рвнелт фапайсепт р оадежмъл ртуузйрнл.
Ппзлепъ:
Нз ьпз лърй с’зӻ оъғзды.
Я цепез пейт оакйни бпнрзк.

Иу Варйа лърй сыэғпйзп оъғзды.


Ома опъгмтка цепез Варыйт.

П’ӽаӽ с’нп с’тӻ с’лърй сапӄсы.


Свне йноые мерю, цепез нгнмы опъгмтк.

Пнркекнг с’лърй ~ лърй нбпазнвам нс нрмнвъ гкагнка зплъды ( лъды,


с’лъды) - 'оепефндзсы цепез цсн-кзбн' (рл., маопзлеп: ьпз лъды - 'оепефндзсы
цепез пейт') отсел опзрнедзмемзю нрнбнгн ркнвннбпазнвасекымнгн ртуузйра
~рй (рп. онркекнг снлрй — пнлрй), змацемзе йнснпнгн меюрмн.

Томск ~ ромск - 'влерсе р, р, й'.


Стшерсвзсекымне, р йнснпъл рнцесаесрю ьснс онркекнг, тйазъваес ма
ронрнб рнвепчемзю деирсвзю, нбъцмн маопавкеммнгн ма опюлни нбщейс. Ппз
ьснл, върстоаю в рктжебмни утмйхзз, онркекнг снлрй/пнлрй мзйнгда ме

89
нунплкюесрю оадежмълз ртуузйралз.
Ппзлепъ:
Ылъй ӿъғп акр снлрй възғдыпа.
Масы рлечака зйпт р югндалз.

Чфъу къзс змыса. Иӈнф цн пнлрй змыса.


Медведю тбзв, (егн) екз. Егн ракн р пъбни екз.

Ылъй ла ватп с’нл пнлрй ватп о’нӻкагт ласыйа нӻка аппа.


Масы, эйнкъ онжевав, влерсе р жзпнл мажевав, рвнзф десеи,
лакемыйзф десеи йнплзка.

Ис’нӈп ӈатп онпнп о’ӈапйе пнлрй възғтды.


Взюв лнзг зз егн гнкнвъ, рн рвнеи йпнвыэ рлечак.

Пнркекнг снлрй/пнлрй злеес нлнмзл р мапецмъл змацемзел 'влерсе'.


Ппзлепъ:
Ӄам ӈъмыу леӄп снлрй евпнп веды.
Снбайа, рфвасзв нбе йнрсз, влерсе онбежака.

Ӿнӻнп о’мамай внпа, ӿъ мзвф бнпа злӈ ӈъӈгғт пнлрй эопа.


Пнснл рвнэ рсапчтэ рерспт взюк, ьснгн цекнвейа взюк, зф внкнръ
влерсе рвюзак.
Ппнзрфнждемзе онркекнга снлрй/пнлрй меюрмн. Оцевздмн снкыйн, цсн
нм вйкэцаес в рвни рнрсав ркнвннбпазнвасекымъи ртуузйр -рй (рп. с’лърй
'цепез, онвепф цегн-кзбн').

Лах - нб, н, он-вздзлнлт,


опнзрфндзс нс гкагнка кағмъды - 'спебнвасы, опнрзсы'.
Върстоаю в рктжебмни утмйхзз в нслецеммнл въче змацемзз, ьснс
онркекнг ме опзрнедзмюес мз оадежмъф, мз дееопзцарсмъф ртуузйрнв -с з -
п.
Ппзлепъ:
Т’а ъсъй каф снс’авь!
Об нсхе ме окацысе.

Вълъй ӿеламюӽ озпй ӿтлп о’нӻка каф снйе ъйзкз тлдыпа.


Егн ласы-рсаптфа, ндма снкыйн мафндюры, н рвнел пебемйе окайака (з)
рнврел окнфа бъка.

Пзпй о’пъу о’ззп снды, о’ълъффт о’ъсъффт каф снды.


Одма снкыйн в рвнел днле мафндюры, окайака, н рвнзф ласепюф з рвнзф
нсхаф окайака.

90
Алверӄ - 'за, сзади'.
Пнркедмзл йнлонмемснл ьснгн онркекнга ювкюесрю онркекнг ьпӄ,
оепвъи йнлонмемс акв рнонрсавкюесрю р гкагнкнл аквпеды - 'нгкюдъвасырю,
рлнспесы мазад'. Върстоаю опз злемз в рктжебмни утмйхзз, ьснс онркекнг
нунплкюесрю ртуузйралз лерсмъф оадежеи.
Наопзлеп:
Оӻкагт съв аквепӄтзм о’къвды.
Десз ропюсакзры за днлнл.

Пнркекнг аквепӄ - 'за, рзадз'злеес нлнмзл — мапецзе, тонспебкюелне


в змацемзз 'мазад'.
Наопзлеп: Чз аквепӄснф юмылаю. - Тъ онрлнспз мазад!

Pop, пнды - 'онлнгасы йнлт-кзбн'. Върстоаес в рктжебмни утмйхзз в


дееопзцарсмни унпле опз злемз, йнснпне тйазъваес ма ндтчевкеммъи
опедлес, йай ма кзхн, рнопнвнждаэшее ртбщейс деирсвзю в въонкмемзз
рннсвесрсвтэшегн деирсвзю.
Ппзлепъ:
Ӿека, ъсъй pop взмъдыпа цз о’пъпф.
Нт, онидёл р нсхнл й свнелт бакагамт.

Ӄам Варйа пнп кепды, Варйа ам ӄам днп кепды.


Снбайа р Варыйни згпака, варсйа снже р рнбайни згпак.

JIaӄвдь - 'окружать что-либо'


Върстоаю в рктжебмни утмйхзз, ьснс гкагнк лнжес змнгда ме
нунплкюсырю дееопзцарсмълз ртуузйралз, с. е. ма нрмнве ьснгн гкагнка
внзмзйаес онркекнг каӄвс/кағаф. Ппзлепъ:
Ӿела съу каӄвс юлады.
Ссапзй внйптг днла онрлнспек.

Нзвфгт съу каӄвс юладығт.


Лэдз внйптг днла онрлнспекз.

Дъу кағаф рзды ӿагзм ӄ’атды.


Внйптг днла мзцегн мес.

91
О КАТЕГОРИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Способы выражения принадлежности

Кай тже нслецакнры, ртшерсвзсекымне, въпажаэшее снс зкз змни


опззмай опедлеса, върстоаю в абрнкэсмнл оадеже, рнцесаесрю р
рннсвесрсвтэшзл ртшерсвзсекымъл он ронрнбт опзлъйамзю.
Въпажаю опззмай снгн зкз змнгн опедлеса он опзмадкежмнрсз,
ртшерсвзсекымне сайже нбъцмн върстоаес в унпле абрнкэсмнгн оадежа.
Налз нслецемъ кзчы едзмзцмъе рктцаз, йнгда ртшерсвзсекымне в ьсзф
рктцаюф нунплкюесрю нрнбъл ртуузйрнл -ьн.
Ппз онлншз ьснгн же ртуузйра нбпазтэсрю з опзсюжасекымъе
лерснзлемзю нс кзцмъф лерснзлемзи з внзвпасмн-нопедекзсекымнгн
лерснзлемзю о’з, йнснпъе, тйазъваю ма опзмадкежмнрсы опедлеса,
тонспебкюэсрю снкыйн в утмйхзз нопедекемзю. Эсз опзсюжасекымъе
лерснзлемзю: сайже тонспебкюэсрю нцемы педйн. Ос кзцмъф же
лерснзлемзи з внзвпасмннопедекзсекымнгн лерснзлемзю о’з опз онлншз
ртуузйра ~мъ нбпазтэсрю сайзе опзсюжасекымъе лерснзлемзю, йнснпъе в
нскзцзе нс оепвъф тонспебкюэсрю снкыйн в опедзйасзвмни утмйхзз.
Одмайн, вре кзцмъе лерснзлемзю лмнжерсвеммнгн з двнирсвеммнгн цзрка
нбъцмн зронкызтэсрю дкю тйазамзю ма опзмадкежмнрсы опедлеса
рннсвесрсвтэшелт, кзхт, ме нркнжмююры, йай з злема ртшерсвзсекымъе,
мзйайзлз днонкмзсекымълз унпламсалз. Върстоаю в ьсзф рктцаюф в
онззхзз нопедекемзю, нмз ведтс ребю йай нбъцмъе нопедекемзю. Междт
мзлз з нопедекюелълз ртшерсвзсекымълз лнжмн врсавзсы дптгзе
нопедекемзю, маопзлеп: мыъӈ озка дъу - 'мач бнкычни днл' (мыъӈ - 'лъ'),
легз озка дъу - 'мач (двнзф) бнкычни днл; цъӈ озка дъу – вач бнкычни
днл.

Тай, маопзлеп, в ндмни зз рйазнй, заозраммъф в р. Какыла ерсы


ркедтэшее опедкнжемзе:
Кзмзьн пам стӈ птлтп ӿтлззм ӿтлдыпа.
Серспа цёпса, опевпасзвчзры в лнпрйнгн кыва, нрсакары вмтспз. (йзмр -
'цёпс').

Чсн йараесрю кзцмъф лерснзлемзи едзмрсвеммнгн цзрка з внзвпасмн-


нопедекзсекымнгн лерснзлемзю огз, сн дкю въпажемзю опзмадкежмнрсз
рннсвесрсвтэшелт кзхт нбъцмн зронкызтэс пазкзцмъе опнззвндмъе нс ьсзф
лерснзлемзи з кзчы змнгда — ралз ьсз лерснзлемзю в унпле абрнкэсмнгн
оадежа.
Лзцмъе лерснзлемзю 1-гн кзха ед. ц. мз 'ю', 2-гн кзха ед. ц. цз 'съ' з
внзвпасмн-нопедекзсекымне лерснзлемзе о’з 'ребю', 'рал', тйазъваю ма
опзмадкежмнрсы рннсвесрсвтэшелт кзхт, върстоаэс в онкмни унпле
снкыйн в сеф рктцаюф, йнгда злю ртшерсвзсекымне, нбнзмацаэшее опедлес,
ма опзмадкежмнрсы йнснпнгн тйазъваесрю, мацзмаесрю р двтф рнгкармъф.

92
Ппз ьснл, еркз ртшерсвзсекымне вйкэцаес гкармъи а зкз н, гкармъи з
лерснзлемзи цепедтесрю р е.
Ппзлепъ:
мз впъ - 'лню оакасйа', мз зпъ - 'лни бепег', цз впъ - 'свню оакасйа', цз
зпъ - 'свни бепег', о’з впъ - 'рвню оакасйа', о’з зпъ - 'рвни бепег' (рпавмзсе: мз
зпнвр - 'лни гвнзды', мз цӈаи - 'лню йапсзма', цз зпнвр - 'свни гвнзды', цз цӈаи -
'свню йапсзма', о’з зпнвр - 'рвни гвнзды', о’з цӈаи - 'рвню йапсзма'.
Вн вреф нрсакымъф рктцаюф опз мнплакымнл селое пецз дкю
въпажемзю опзмадкежмнрсз опедлеса рннсвесрсвтэшелт кзхт
зронкызтэсрю опеузйръ мы-, ц-, з о’-, нбпазнваммъе нс рннсвесрсвтэшзф
кзцмъф, з внзвпасмн-нопедекзсекымнгн лерснзлемзи отсел трецемзю зф
йнмецмнгн гкармнгн з.
Ппзлепъ:
мыпъу - 'лни днл', мыъйъм - 'лни рсапчзи бпас', цпъу - 'свни днл',
цзйъм - 'свни рсапчзи бпас', о’пъу - 'рвни днл', о’ъйъм - 'рвни рсапчзи бпас'.

О унплакымн-гпалласзцерйнл фапайсепе ьсзф онйазасекеи


опзмадкежмнрсз лнжмн зайкэцзсы ма нрмнвамзз снгн, цсн
1) злею верыла абрспайсмне змацемзе, нмз вйкэцаэсрю в рнрсав снгн
ркнва, й йнснпнлт нсмнрюсрю, нбпазтю ндзм ркнг р мацакымълз звтйалз
ртшерсвзсекымъф,
2) нунплкюелне злз ртшерсвзсекымне йай едзмне хекне тцарсвтес в
мейнснпъф гпалласзцерйзф опнхерраф.
Тай, опз въпажемзз лмнжерсвеммнгн цзрка отсел тдвнемзю, злю
ртшерсвзсекымне в рннсвесрсвтэшзф рктцаюф бепесрю в опзсюжасекымнл
нунплкемзз.
Наопзлеп:
Илӈ ӄ’нснс с’ъсйе нзӈам тғпъс о’тс о’ьмыуемы тғдыпа.
Кнгда нмз онроав, тспнл врсакз, влерсе (ма ткзхт) въчкз, рвнз къжз
ндекз. (о’ьмыуемы - 'рвнз къжз' нбпазнвамн отсел тдвнемзю
ртшерсвзсекымнгн ьмы - ' 'къжз' в опзсюжасекымнл нунплкемзз).
Влерсе р сел ркедтес нслесзсы, цсн в взде зрйкэцемзю внзлнжмъ з
сайзе рктцаз, йнгда опз макзцзз нопедекемзю, въпажеммнгн опзцарсмни
унплни гкагнка йацерсва, онйазасекы опзмадкежмнрсз опзрнедзмюесрю ме й
ртшерсвзсекымнлт, а й ьснлт нопедекемзэ, маопзлеп: цвзка ӄам - 'свню
бнкычаю рнбайа', где опеузйр ц- 'свни' опзрнедзмем й нопедекемзэ озка
'бнкычни'.
С дптгни рснпнмъ, еркз нопедекемзе въпажемн тйазасекымъл
лерснзлемзел, сн опеузйр опзмадкежмнрсз опзрнедзмюесрю й
ртшерсвзсекымнлт.
Наопзлеп:
Тъды тлгтнӻкагт лем ӿъ цтлгт мамайфт й’зсс взғъсыгт.
Те девтчйз, ьсни свнеи жемъ рерспъ, тбежакз. (ӿъ цтлгт - 'ьсни свнеи
жемъ', где ӿъ 'ьснс', тлгт 'жема', ц- опеузйр).
Тайзлз же унплакымълз гпалласзцерйзлз онйазасекюлз в рнрсаве
опюлн-оепефндмъф з внзвпасмъф гкагнкнв ювкюэсрю онйазасекз нбщейса
93
деирсвзю мы-, ц-, о’-, йнснпъе нбпазнвамъ нс сеф же лерснзлемзи, цсн з
паррлнспеммъе въче онйазасекз опзмадкежмнрсз (маопзлеп: мызад - 'лемю
бзсы', о’рады - 'ребю бзсы', црады - 'себю бзсы').
В сеф рктцаюф, йнгда ондкежашее въпажемн кзцмъл лерснзлемзел 1-
гн кзха ед. ц. зкз 2-гн кзха ед. ц., тйазамзе ма опзмадкежмнрсы йайнгн-кзбн
опедлеса ьсзл кзхал оепедаесрю снкыйн опеузйрнл о’-, а ме опеузйралз мы-
з ц-, маопзлеп:
Нз о’лт внды.
Я рвнэ кндйт взюк.

Чз о’лт внды.
Тъ рвнэ кндйт взюк. мн ме: Нз мылт внды - 'Я лнэ кндйт взюк'; Чз цлт
внды. - 'Тъ свнэ кндйт взюк'.
Ппеузйр о’- зронкызтесрю дкю въпажемзю опзмадкежмнрсз влерсн
кзцмъф лерснзлемзи лмнжерсвеммнгн цзрка, с. е. ювкюесрю тмзвепракымъл
онйазасекел опзмадкежмнрсз.
1) Пнйазасекы з- тонспебкюесрю опз ртшерсвзсекымъф, йай р
мацакымълз рнгкармълз, сай з р мацакымъл гкармъл.
Ппзлепъ:
Инл – егн йнпа (депева); зъз – егн фнзюзм; ззпнвр – егн гвнзды; ззпъ –
егн бепег; звзс – егн секн; злнс – её гптды з с.д.
Пнйазасекы опзмадкежмнрсз з- 'нм' в марснюшее впелю тонспебкюесрю
снкыйн в унпле опедекымнгн оадежа: зсъйъ - 'дн мегн' (-съйъ ртуу. опед.
оад.), зғзп - 'зл' (-ғзп ртуу. свнп. оад.), а сайже в рнцесамзз р онркекнгалз
(маопзлеп: зкаӻагн - 'нйнкн мегн', здғъ - 'ма мел') з мапецзюлз (маопзлеп:
зй’ьӄптзм - 'въче мегн', зӄнӄптзм - 'мзже мегн').
Пнйазасекы опзмадкежмнрсз -з рнонрсавкюесрю сайже р лерснзлеммъл
онйазасекел нбщейса з- в рнрсаве опюлн-оепефндмъф гкагнкнв (маопзлеп:
змыды - 'ерсы цсн кзбн', зуйсы - 'заопюгасы йнгн-кзбн' з дп.).
2) Пнйазасекы в- опзрнедзмюесрю й ртшерсвзсекымъл р мацакымъл
гкармъл, нбпазтю р мзл ндзм ркнг. Ппзлепъ: въсъй - 'егн нсех', ваоай - 'егн
дюдю', втсйт - 'ее лтж', васзй - 'егн лкадчзи бпас', въйъм - 'егн рсапчзи
бпас' з с. д.
Пнйазасекы опзмадкежмнрсз, ндмнвпелеммн рннсвесрсвтэс птррйзл
«нм, нма, нмн» з «егн, ее».
3) Пнйазасекы ь- опзрнедзмюесрю й ртшерсвзсекымъл р мацакымъл
рнгкармъл. Кай з онйазасекы опзмадкежмнрсз з-, нм нбпазтес нсдекымъи
ркнг. В опнчкнл опеузйр ь-, он-вздзлнлт, опедрсавкюк рнбни унмесзцерйзи
вапзамс опеузйра з-, йнснпъи зронкызнвакрю в сеф рктцаюф, йнгда
ртшерсвзсекымне вйкэцакн гкармъи а зкз н. В марснюшее впелю ьснс
онйазасекы тонспебкюесрю нцемы педйн, маопзлеп: ьӄ’акгт - 'егн пндзцз',
ьӄ’аӽ - 'егн йноые', ьӄ’нр - 'егн чею'.
4) Пнйазасекы вз-/ве- тонспебкюесрю опз ртшерсвзсекымъф йай р
мацакымъл рнгкармъл, сай з р мацакымъл гкармъл. Вснпни вапзамс ьснгн
онйазасекю зронкызтесрю в сеф рктцаюф, йнгда ртшерсвзсекымне вйкэцаес
гкармъе н зкз а. Ппзлепъ: взмамай - 'егн рсапчаю рерспа', взтсйт - 'ее лтж',
94
везпнвр - 'егн гвнзды' везӈаи - 'егн йапсзма'.
Тайзл нбпазнл, гпалласзцерйаю йасегнпзю опзмадкежмнрсз
ртшерсвзсекымъф рйкадъваесрю отсел опнсзвнонрсавкемзю пазкзцмъф
унпл ртшерсвзсекымъф, нбпазтелъф отсел опзрнедзмемзю й мзл
онйазасекеи опзмадкежмнрсз (опеузйрнв), опнззвндмъф нс кзцмъф
лерснзлемзи едзмрсвеммнгн цзрка з внзвпасмн-нопедекзсекымнгн
лерснзлемзю о’з.
Пнйазасекз опзмадкежмнрсз въпажаэс пазкзцмъе змацемзю. Иф
нрмнвмне змацемзе — тйазамзе ма опзмадкежмнрсы в рнбрсвеммнл рлърке, с.
е. ма кзхн нбкадасекю рннсвесрсвтэшзл опедлеснл (маопзлеп: мылт - 'лню
кндйа', мыфаӄн - 'лни мнж', мывзсӻъ - 'лню ймзга' з с. д.). Пнйазасекз
опзмадкежмнрсз лнгтс тйазъвасы сайже ма сай мазъваелтэ
менсцтждаелтэ опзмадкежмнрсы (маопзлеп: мыӈъсыф - 'лнз мнгз', мымнр-
'лнз тчз' з с. д.).
Пнйазасекз опзмадкежмнрсз лнгтс въпажасы ме снкыйн
опзмадкежмнрсы опедлеса кзхт, мн з уайсзцерйз опнсзвнонкнжмъе
нсмнчемзю — опзмадкежмнрсы кзха опедлест (маопзлеп: о’ун - 'рвню
депевмю', мывн - 'лню депевмю', мыфнса - 'лни гнпнд', о’фнса - 'рвни гнпнд' з с. д.).
Найнмех, онйазасекз опзмадкежмнрсз в пюде рктцаев, он ртшерсвт,
тйазъваэс ма сн, цсн рннсвесрсвтэшее кзхн йайзл-кзбн нбпазнл рвюзамн р
даммъл опедлеснл. Ппзлепъ:
Ӿнӻап ӿъ ӈарйзп зуйсы. Иуйпнп збтйр онп зӻпъп взды.
Пнснл ьсзл пелмел ее (рнбайт) опзвюзак. Её опзвюзав, её опзвюзы взюк
(з) ончек. (збтйр - 'ее опзвюзы').

Ӿъ мзвфге ӄамге о’фтсъ пткйт й’зссығт.


Эснс цекнвей з рнбайа цепез нсвепрсзе тбежакз. (о’фтсъ пткйт - бтйв.
'цепез рвне нсвепрсзе', онрйнкыйт цепез ьсн нсвепрсзе нмз тже опнфндзкз).

В зайкэцемзе ркедтес нслесзсы сайже, цсн вн лмнгзф рктцаюф


нунплкемзе ртшерсвзсекымъф онйазасекюлз опзмадкежмнрсз он ртшерсвт
мнрзс цзрсн тркнвмн-рсзкевни фапайсеп, онрйнкыйт ьсз онйазасекз ме
въпажаэс мз ндмнгн зз оепецзркеммъф въче змацемзи!
Ппзлепъ:
П’ъйъмге о’асзйғе ӿтлдығт. Въйъм тлгт извды. Васзй рздыагзм мъды
эзтды. Въйъм съсйе нзп ӈаӈъӈпе цнӈъӈпе. П’асзй нӈзтпа. . . Тъсйе нзп
въйъм о’тлгтднф зссы.
Ссапчзи бпас (бтйв. - 'егн рсапчзи бпас') рн рвнзл лкадчзл бпаснл
жзкз. Ссапчзи бпас (бтйв. 'егн рсапчзи бпас') жемт злек. Мкадчзи бпас
(бтйв. 'егн лкадчзи бпас') мзцегн ме декак. Ссапчзи бпас (бтйв. 'егн
рсапчзи бпас') тспнл врсав, нфнсзкрю, кнвзк пъбт. Свнегн лкадчегн бпаса
жакек. Врсав тспнл, рсапчзи бпас (бтйв. 'егн рсапчзи бпас') рвнеи жеме
гнвнпзс.

Въйъм ьвпнп о’асзй уъмыды. Васзй въғдп ьвды.


Ссапчзи бпас (бтйв. 'егн рсапчзи бпас') взюв, рвнелт лкадчелт бпаст
95
бпнрзк. Егн лкадчзи бпас макест онилак.

ДРУГИЕ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ


СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Форма звательности существительных

Фнпла звасекымнрсз ртшерсвзсекымнгн ерсы унпла нбпашемзю й кзхт


(опедлест), нбнзмацеммнлт ьсзл ртшерсвзсекымъл.
Фнпла звасекымнрсз ме рвнирсвемма дптгзл злеммъл царсюл пецз, с.
е. лерснзлемзюл з цзркзсекымъл. Ирйкэцемзе в ьснл нсмнчемзз опедрсав
кюэс кзчы тйазасекымъе лерснзлемзю съды - ьснс'; ӿъды - 'ьснс, снс'; ады -
'снс'.
Фнпла звасекымнрсз ртшерсвзсекымъф нбпазтесрю пазкзцмъл нбпазнл,
в нрмнвмнл в завзрзлнрсз нс фапайсепа йнмецмнгн звтйа опедчерсвтэшеи
лнпуелъ, а сайже нс тркнвзи, с. е. рсеоемз тдакеммнрсз кзха зкз опедлеса
опз нбпашемзз.
Еркз опедчерсвтэшаю лнпуела нйамцзваесрю ма рнгкармъи, сн унпла
звасекымнрсз нбпазтесрю опз онлншз ртуузйра –а/-ю.
Ппзлепъ:
Эпйтма! Ныепф о’пъю!
Эпйтм! Идз йн лме!

Ысъйа, ълъйа! Взда.


Осех, ласы! Пнеделсе!

Асзйа! Чз асф вздыӈа?


Бпас! Тъ йтда здечы? (асзй - 'лкадчзи бпас').
Тзмаю! Чаӽ ӈағтю!
Тзма! Идз за вндни! (Тзма - жемрйне злю).

Кпнле снгн, еркз кзхн, й йнснпнлт нбпашаэсрю, мафндзсрю в


меонрпедрсвеммни бкззнрсз й гнвнпюшелт, сн внзлнжем з сайни рктцаи,
йнгда злю ртшерсвзсекымне, нбнзмацаэшее ьсн кзхн, нрсамесрю в сни же
унпле, йайтэ нмн злеес в абрнкэсмнл оадеже.
Наопзлеп:
Ысъй! Нз оакпнф лъпмъдыпа!
Осех! Я онидт в кер.

Еркз ртшерсвзсекымне нйамцзваесрю ма гкармъи, сн в унпле


звасекымнрсз, нбъцмн, опнзрфндзс тдкзмемзе зкз тдвнемзе егн йнмецмнгн
гкармнгн, а сайже оепефнд ьснгн онркедмегн в бнкее чзпнйзи гкармъи –ю
(йай бнкее карйнваю унпла).
Ппзлепъ:
Ла! Т’ъию!

96
Весеп! Пндти.

Тт! Ныпню!
Озепн! Пнлнгз лме!

Сзмгн! П’пъю!
Сзогн! Идз (рэда)!

Пнрйнкыйт ртуузйр лмнжерсвеммнгн цзрка нйамцзваесрю ма гкармъи -


т, унпла звасекымнрсз ртшерсвзсекымъф вн лмнжерсвеммнл цзрке нбъцмн
нбпазтесрю отсел тдкзмемзю йнмецмнгн гкармнгн т ртуузйра лмнжерсвеммнгн
цзрка. Ппз ьснл внзлнжем оепефнд ьснгн йнмецмнгн гкармнгн в бнкее
чзпнйзи гкармъи –н/-е.
Ппзлепъ:
Ӿела зссы: «Амдӽйн, амдӽйн! Тъвъве(н)!
Ссапзй рйазак: Гнрсз! Гнрсз! Вфндзсе!

Оӻкагт (Оӻкагн)! Ныпнве!


Десз! Пнлнгзсе лме!'

Фнплт звасекымнрсз злеэс ртшерсвзсекымъе — мазвамзю кэдеи,


цекнвейнонднбмъф дтфнв, а сайже жзвнсмъф з мендтчевкеммъф опедлеснв в
рктцае зф амспнонлнпуззахзз. Ппзведел мерйнкыйн опзлепнв ма онркедмзе
рктцаз:
Ӿъийа, цз юӻп сндыӈа?
Заюх, съ онцелт окацечы?

Лнӈа, - мыӈағзю! - Лтма, забепз лемю!.

Сснзс сайже нслесзсы, цсн гкармъи, нбнзмацаэшзи звасекымнрсы,


опнззмнрзсрю р мейнснпни парсюжйни (дкзммее) рвнегн нбъцмнгн звтцамзю.

Формы соединения однородных членов предложения


(существительных)

В мзвфрйнл юзъйе ерсы мерйнкыйн унпл рнедзмемзю ндмнпндмъф цкемнв


опедкнжемзю, в царсмнрсз, въпажеммъф ртшерсвзсекымълз.

1. Назбнкее царсн зронкызтесрю унпла рнедзмемзю, нбпазтелаю опз


онлншз ртуузйрнв: -йе; -ғе; -ге; - фе (-йз -ғз –гз -фз).
Раррлнспзл внзлнжмъе рктцаз:

А. Кнгда ндмнпндмъе цкемъ опедкнжемзю — ондкежашзе в унпле ма -


йе.
Ппзлепъ:

97
Въсъйфе вълъйфе лаӈгтс ьзлтдығт.
Егн нсех з егн ласы рзкымн нбпаднвакзры. (въсъй - 'егн нсех', вълъй -
'егн ласы');

Втлгтғе о’нӻкаге о’тс с’т звдығт.


Егн жема рн рвнзл пебемйнл-ръмнл рекз ма мапст. (втлгтғе - 'егн жема;
о’нӻка - 'рвни пебемнй').

В сеф рктцаюф, йнгда оепвъи цкем ркнвнрнцесамзю въпажем кзцмъл


лерснзлемзел едзмрсвеммнгн цзрка з вснпни цкем рснзс в унпле
едзмрсвеммнгн цзрка, рйазтелне сайже лнжес бъсы дамн снкыйн в унпле
едзмрсвеммнгн цзрка.
Ппзлепъ:
Нз о’ъйъмге оакпнф лъпдыпа.
Я з рсапчзи бпас (влерсе) ончкз в кер.

Нз ӈаюӄғе ӈаӈъӈс взды.


Я з (рн) шемнй(йнл) ончек ма нфнст.

Б. Кнгда ндмнпндмъе цкемъ опедкнжемзю — опюлъе днонкмемзю в


унпле ма -йе. Ппзлепъ:
Ысъйа! Ныепф й’тғе отмыдығе късыю.
Осех, лме рспекъ з ктй рдекаи. (й’т - 'рспека', отмыды - 'ктй').

Ны ай васзй дъу ьпф о’пъӈам о’мамай ътғе тсйт ътғе лъды


Кнгда ндмаждъ лкадчзи бпас бкззйн й днлт онднчек, (нм) тркъчак
гнкнр рвнеи рсапчеи рерспъ з гнкнр лтжцзмъ. (ът 'гнкнр').

Ӈаӈъӈмзвф ӄ’нспге цнкӈзғе йтды.


Офнсмзй тбзк ледведю з нкемю. (ӄ’нс - 'ледведы', цнкӈз - 'нкемы').

Ппюлъе днонкмемзю лнгтс бъсы въпажемъ кэбълз


ртшерсвзсекымълз, нбнзмацаэшзлз йай ндтчевкеммъе, сай з
мендтчевкеммъе опедлесъ.

В. Кнгда Одмнпндмъе цкемъ опедкнжемзю — йнрвеммъе днонкмемзю


зкз нбрснюсекырсва в унпле ма -йе.
Ппзлепъ:
Нз о’ълъйфе о’ъсъйфьднф взды.
Я ончек й нсхт з ласепз. (-фе паррласпзваелъи ртуу., -днф ртуу. дас.-
маоп, мад., нунплкюэшзи снкыйн онркедмзи цкем ркнвнрнцесамзю).

Ӿъ съуйе ӿъ ьпзғьднф сзу извды.


К ьснлт днлт з й ьсни пейе днпнга ерсы. (ӿъ съу - 'ьснс днл', ӿъ ьпз -
'ьса пейа', -йе паррласпзваелъи ртуу., -днф ртуу. дас.-маоп, оад., сайже
нунплкюэшзи снкыйн онркедмзи цкем ркнвнрнцесамзю).
98
Нз о’ълъйфе о’ъсъйфем лфнӄп лзмптпй ампӽа ӿтлды.
Я жзк т рвнеи ласепз з нсха дн внрелмадхасз кес. (о’ълъй - 'рвню
ласы', о’ъсъй 'рвни нсех', -фе паррласпзваелъи ртуу., ~м<-тзм ртуу. лерс.
оад.).

Кай з в опедъдтшел рктцае, в утмйхзз сайзф ндмнпндмъф цкемнл


опедкнжемзи лнгтс бъсы зронкызнвамъ кэбъе ртшерсвзсекымъе.

Г. Кнгда ндмнпндмъе цкемъ опедкнжемзю — нопедекемзю в унпле ма -


йе. Оопедекемзю нунплкюэсрю ртуузйрнл -йь кзчы в едзмзцмъф рктцаюф.
Наопзлеп:
Нз ӿъийфе йеӄфе дзуйт м ъды
Я твздек ркедъ заиха з кзрзхъ' (ӿъий - 'заюх', йеӄ - 'кзрзха', -фе,
паррласпзваелъи ртуу.).
Пнлзлн рвнеи утмйхзз въпаззсекю рвюзз ндмнпндмъф цкемнв
опедкнжемзю, ртуузйр -йе зронкызтесрю сайже дкю нунплкемзю злем
ртшерсвзсекымъф в сеф рктцаюф, йнгда спебтесрю тйазасы ма ндтчевкеммъи
опедлес, йнснпъи рнопнвнждаес ртбщейс деирсвзю опз въонкмемзз зл
рннсвесрсвтэшегн деирсвзю, с. е. тонспебкюесрю в змацемзз
рнопнвндзсекымнрсз. В ьсзф рктцаюф ртуузйр -йе нунплкюес снкыйн
онркедмзи цкем рнрсавмнгн ондкежашегн. Сйазтелне опз сайнл
ондкежашел, еркз егн оепвъи цкем рснзс в едзмрсвеммнл цзрке, сайже
врегда даесрю в едзмрсвеммнл цзрке. Ппзлепъ:
Иу ӿъ тсйтнӻкаге вады.
Ом ондпакрю р ьсзл лакыцзйнл.

Взмамай о’з ласыйзкй нӻкаге мепф о’пъды.


Егн рсапчаю рерспа опзчка йн лме рн рвнзл лакемыйзл пебемйнл.

2. Пн рвнеи утмйхзз й ртуузйрт -йе бкззнй ртуузйр –йн; -ғн; -гн; -фн.
Кай з оепвъи, нм тонспебкюесрю опезлтшерсвеммн дкю въпажемзю
рвюзз ндмнпндмъф цкемнв опедкнжемзю— ондкежашзф, опюлъф з йнрвеммъф
днонкмемзи, нбрснюсекырсв з нопедекемзи. Одмайн в нскзцзе нс ртуузйра -
йе ртуузйр -йн злеес нссемнй лмнжерсвеммнрсз з оньснлт нбъцмн ме
тонспебкюесрю в рнцесамзз р ртуузйрнл лмнжерсвеммнгн цзрка, р йнснпъл
нм злеес нбшее опнзрфнждемзе. Кпнле снгн, в нскзцзе нс ртуузйра -йе
ртуузйр -йн зронкызтесрю дкю въпажемзю рвюзз ме снкыйн двтф, мн з
бнкычегн цзрка ндмнпндмъф цкемнв опедкнжемзю.
Стуузйр -йн, йай з ртуузйр -йе, лнжес опедчерсвнвасы оадежмнлт
ртуузйрт. Нн цаше врегн здеры злеес лерсн нбпасмъи онпюднй ркеднвамзю
ьсзф лнпуел.
Стуузйр -йн мепедйн тонспебкюесрю в бнкее онкмни унпле -йнм. Ппз
ьснл цепеднвамзю мацакымъф рнгкармъф онркедтэшзф лнпуел в нбнзф
рктцаюф здтс он йнмецмнлт рнмамст з. Раррлнспзл вапзамсъ:

99
A. Одмнпндмъе цкемъ опедкнжемзю — ондкежашзе в унпле ма -йн.
Ппзлепъ:
Съй тлгтнӻкагн тсйтнӻкагн йзмнпнф вздығтда.
Вре лакыцзйз з девнцйз ончкз в йзмн. (тлгтнӻка - 'девнцйа', тсйтнӻка -
'лакыцзйз').

Пъс съсйе нрснс амдӽйн о’зё цаи паснс злӈаф взгтды


Назавспа тспнл врсав, гнрсз з ралз (фнзюева) цаэ онозкз, зф (гнрсеи)
нсопавзкз (днлни). (амдӽ - 'гнрсы', о’з - 'рал, ребю').

Б. Кнгда ндмнпндмъе цкемъ опедкнжемзю — опюлъе днонкмемзю в


унпле ма -йн. Ппзлепъ:
Нз амаӄгн летсэғн онрйн ғеды.
Я йтозк залнй, птжые, ласепзэ.

Тълйғн ӄ’нрйн мнрйн о’ртю!


Ртйз, чеэ, тчз лни!

B. Кнгда ндмнпндмъе цкемъ опедкнжемзю — йнрвеммъе днонкмемзю з


нбрснюсекырсва в унпле ма -йн.
Ппзлепъ:
Ӿъ мзвфгт лтпгзпйн ӄамгзпйн о’пъдығт.
Эсз кэдз опзефакз ма рнбайаф з кнчадюф.

Ӿъ мзвф ктпйн ресагн лагзпйн ӄ’нсп апды.


Эснс цекнвей йнплзк ледведю кыднл, рафапнл, эйнкни. (ктп - 'кед', реса
- 'рафап', ла - 'эйнка', -гзп ртуу. свнп. оад.).

Г. Кнгда ндмнпндмъе цкемъ опедкнжемзю — нопедекемзю в унпле ма -


йн. Илеэс лерсн кзчы едзмзцмъе рктцаз, йнгда ьсзл ртуузйрнл
нунплкюэсрю ртшерсвзсекымъе, върстоаэшзе в утмйхзз нопедекемзю.
Наопзлеп:
Тъпйн с’зусыгн съкл йн вепрӿапа йъкрӿапа ӈасыю.
Сснк, рйалеийз з днрйз чзпзмт з дкзмт ззлепы. (съп - 'рснк', с’зусы -
'рйалеийа', съкл - 'днрйа').
Ныъсъйфн мыълъйфн ӄ’ак Ӄ’аклтзм ӿтлды.
Мнзф нсхнв з лнзф ласепеи пнд в Какыле жзвес' (мыъсъй - 'лни нсех',
мыълъй - 'лню ласы').

3. Илема ртшерсвзсекымъе, върстоаэшзе в утмйхзз опюлъф


днонкмемзи, змнгда нунплкюэсрю ртуузйрнл –снё; -пнё; -днё.
Ппзлепъ:
Ӈаӈъӈмзвф паӄпнё ресапнё онрснё ғьды.
Офнсмзй йтозк йптоъ, рафапт з ласепзз. (паӄ - 'йптоа', рьса - 'рафап',
онр - 'ласепзю').

100
Ӿъ ӈавз ғтзп змдъды: капӄпнё вапснё кзкз цтздығт.
Въмтв ьснс рвепснй, онрлнспек: птбачйа з чсамъ рнврел мнвъе. (капӄ
-'птбачйа', вап - 'чсамъ').

Ивӈ ъсъй отмыдыпнё ӄ’афснё ласыйзкй стф мыаӄпснё вндыпа.


Иф нсех взюк ктй, йноые з ндзм лакемыйзи снонп. (отмыды - 'ктй', ӄ’ф -
'йноые', стф - 'снонп').

4. Ппз макзцзз в опедкнжемзз мерйнкыйзф ндмнпндмъф цкемнв


опедкнжемзю — опюлъф з йнрвеммъф днонкмемзи рннсвесрсвтэшзе
ртшерсвзсекымъе, ме нунплкююры мз ндмзл зз въчепаррлнспеммъф
ртуузйрнв, опзрнедзмюэс гкармъи ъ зкз е.
Ппзлепъ:
Илӈ паӄъ салғъ онрйт цнкамзвфгтднф ерйзды.
Омз опндавакз бедмюйал йптот, сабай з ласепзэ. (паӄ - 'йптоа', салф -
'сабай', онр - 'ласепзю').

Васзй цнлрнлтп ӿтлды, въйъм ьзлтды: ӿъ сэрйн лнрйн нп о’пъдығт.


Егн лкадчзи бпас лнкцзс (бтйв. лнкца опебъваес), (а) рсапчзи бпас
падтесрю: ьсн люрн з лнр (нмз) опзмеркз! (сэр - 'люрн', лнр - мзвфрйне
махзнмакымне бкэдн).

Амдӽйт лтпгзпйн ӄамгзпйн о’пъдығт.


Гнрсз опзефакз, ма кнчадюф з рнбайаф. (лтп - 'кнчады', ӄам - 'рнбайа', -
гзп ртуу. свнп. оад.).

Пнлзлн паррлнспеммъф въче ртуузйрнв, дкю въпажемзю рвюзз


ндмнпндмъф цкемнв опедкнжемзю в мзвфрйнл юзъйе верыла царсн
зронкызтесрю нрнбаю, царсзха -ӿapa. Чарсзха -ӿapa ме вйкэцаесрю в рнрсав
снгн ркнва, й йнснпнлт нма нсмнрзсрю з ме лнжес опедчерсвнвасы йайнлт-
кзбн ртуузйрт. В ьснл нсмнчемзз нма нскзцаесрю нс паррлнспеммъф въче
рнедзмзсекымъф ртуузйрнв, йнснпъе вйкэцаэсрю в рнрсав ркнв,
върстоаэшзф в утмйхзз сеф зкз змъф ндмнпндмъф цкемнв опедкнжемзю.
Эсн з даес нрмнвамзе рцзсасы зф ртуузйралз, а ьснс онркедмзи унпламс —
царсзхеи. Чарсзха ӿapa нбпазнвама нс гкагнка ӿaды - 'бъсы, опебъвасы' (ӿa-
нрмнва ьснгн гкагнка, -па онвснпзсекымъи ртуузйр). Ома лнжес нунплкюсы
злема ртшерсвзсекымъе, върстоаэшзе в йацерсве ндмнпндмъф цкемнв
опедкнжемзю — ондкежашегн, опюлъф з йнрвеммъф днонкмемзи, а сайже
нопедекемзи.
Ппзлепъ:
Ныълъйӿапа цълъйӿапа акз ӈас вздығт.
Мню ласы з свню ласы ончкз за югндалз. (мыълъй - 'лню ласы', цълъй
- 'свню ласы').

Ӈауӄа! Ӈауӄа! Ӿъғп фьл ӿъғ ӿапа фьл йъоӿапа мыък уъмыю.
Тнвапзш, снвапзш! Ийпъ зепмъчйн, цепелтфз зепмъчйн в лни пнс
101
бпнры!

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

В мзвфрйнл юзъйе й злемз цзркзсекымнлт, йай царсз пецз, нсмнрзкзры


кзчы йнкзцерсвеммъе цзркзсекымъе. Пнпюдйнвъф цзркзсекымъф в
мзвфрйнл юзъйе дн рзф онп ме бъкн.
Ирснпзю цзркзсекымъф сайнва, цсн в рвюзз р сел, цсн рсапне
лъчкемзе мзвфнв бъкн в нрмнвмнл йнмйпесмъл, с.е. сайзл, йнгда нмн ме
бъкн ешё ме ронрнбмъл нсвкецырю нс йацерсвеммъф нрнбеммнрсеи
опедлесмнгн рцёса. Тайни ьсао опнфндюс вре мапндъ, йнгда мафндюсрю ма
мззйни рсадзз пазвзсзю снвапмн-опедлесмъф нсмнчемзи. В рвюзз р ьсзл т
мзвфнв марцзсъвакнры дн двадхасз цесъпёф сзонв цзркзсекымъф,
нбпазнваммъф нс едзмни йнпмевни нрмнвъ цзркзсекымъф дн 10.

И Е.А. Кпеимнвзц, В.З.Памузкнв, Ч.М.Тайралз з лъ рцзсаел, цсн


сайаю рзрсела рцёса, в марснюшее впелю, йнгда т мзвфнв змацзсекымн
парчзпзкнры абрспайсмне лъчкемзе, менбфндзлнрсы в сайнл рцёсе нсоадаес
з впедма. В пецз йажднгн онйнкемзю лнкндёжз, онрсеоеммн въсермюкрю
йайни-сн зз сзонв рцёса. В марснюшее впелю, зз 24 сзонв нрсакзры 5, мн з зф
менбфндзлн рвндзсы й ндмнлт, йнснпъи памыче нсмнрзкрю й 25-лт сзот
рзрселъ рцёса – «врё нрсакымне».
25-и сзо зайпеозкрю бкагндапю снлт, цсн й 20 вейт, пазмнвздмнрсы
опедлеснв, йнснпъе бъкз в нбпашемзз т мзвфнв пезйн въпнрка з ьсз
опедлесъ рцзсакз он 25-и рзрселе з забъвакз рсапъе, в нбшел-сн
менбфндзлнрсы йнснпъ верыла рнлмзсекыма.

В рвюзз р ьсзл, в нсмнчемзз цзркзсекымъф лъ опедкагаел


паррласпзвасы едзмтэ рзрселт рцёса. На нрнбеммнрсюф йнснпъф з
нрсамнвзлрю.

Имя числительное как часть речи

В мзвфрйнл юзъйе й злемз цзркзсекымнлт йай царсз пецз нсмнрюсрю


кзчы йнкзцерсвеммъе цзркзсекымъе. Пнпюдйнвъф цзркзсекымъф в
мзвфрйнл юзъйе ме бъкн з снкыйн реицар лъ ввндзл онпюднй зф нбпазнвамзю.
Сннсвесрсвтэшзе онмюсзю въпажаэсрю нозрасекымн з в завзрзлнрсз
нс фапайсепа пюда опедлеснв, лерсн ндмнгн зз йнснпъф нопедекюесрю в
даммнл пюдт, ьсн нозрамзе злеес пазкзцмъи фапайсеп. «Кнгда гзкюй фнцес
рйазасы „оепвъи днл", — озчес в ьсни рвюзз Е. А. Кпеимнвзц, - сн нм
гнвнпзс: й’ьӄ ъф оз дъу - 'днл, мафндюшзирю в вепфмел йнмхе депевмз'
(й’ьӄ - 'вепфмюю рснпнма депевмз', ъф - 'йнмех', оз нс озды - 'мафндзсырю' з
дъу - 'днл'). Еркз гзкюй фнцес рйазасы „вснпни" зкз „спесзи днл", сн роепва
нм тйазъваес в йайнл йнмхе депевмз паронкнжем йпаимзи днл, а засел тже

102
оепецзркюес он нцепедз ркедтэшзе за мзл днла, онйа ме днидес дн мтжмнгн
елт днла. Тайзл нбпазнл, дкю снгн, цснбъ рйазасы „спесзи днл", гзкюй
гнвнпзс й’ьӄ ъф оз дъу, сыъи ь ӄ оз дъу - 'днл, мафндюшзирю в вепфмел
йнмхе депевмз, еше ркедтэшзи мафндюшзирю (за мзл) днл, еше ркедтэшзи
мафндюшзирю (за мзл) днл', въпажаю сайзл нбпазнл онмюсзе „спесзи"» з с.д.
Ппз нопедекемзз лерса рнбайз в топюжз гнвнпюс: мтғзр - 'оепеднвни',
'внжай', каспас - 'рнбайа, ркедтэшаю за внжайнл' → каспас ь ӄ о’зды -
'рнбайа, в спесыел пюдт топюжз, еркз мацзмасы нс внжайа', с’т фау о’з ӄам -
'рнбайа, бкзжаичаю й мапсе' (бтйв, 'рнбайа, мафндюшаюрю в лерсе, где
тдапюэсрю н мапст').
Лзчы ркнва мтӻз - 'оепвъи, оепеднвни', о’нп - 'оепвъи', злею днрсаснцмн
абрспайсмне змацемзе, лнгтс тонспебкюсырю он нсмнчемзэ й кэбнлт
опедлест. Одмайн оепвне зз мзф, йпнле снгн, тонспебкюесрю в змацемзз
«воепедз, вмацаке», а вснпне — в змацемзз «вмацаке».
Тай мазъваелъе онвснпзсекымъе цзркзсекымъе (мюӄ ай - ндмаждъ,
ндзм паз', ле ай - 'дваждъ, два паза', сюӄ ай 'спзждъ, спз паза', мюӄ ъй -
'цесъпеждъ, цесъпе паза' з с. д.) он рвнзл рзмсайрзцерйзл з
лнпункнгзцерйзл опззмайал нбщедзмюэсрю р мапецзюлз, а ме
йнкзцерсвеммълз цзркзсекымълз, з лнгтс паррласпзвасырю кзчы йай
мапецзю, нбпазнваммъе нс цзркзсекымъф.
Тнцмн сай же нсмнрюсрю й мапецзюл, а ме й цзркзсекымъл, сай
мазъваелъе паропедекзсекымъе, зкз паздекзсекымъе цзркзсекымъе,
йнснпъе нбпазтэсрю отсел тдвнемзю йнкзцерсвеммнгн цзркзсекымнгн з
онркедтэшегн опзрнедзмемзю ртуузйра -гтп зкз -гтс (мюӄ мюӄ гтп 'он
ндмнлт', леӄ леӄ гтп - 'он два' з с. о.).
Снбзпасекымъе цзркзсекымъе, нбпазтелъе нс йнкзцерсвеммъф
цзркзсекымъф 24 рзрселъ отсел опзрнедзмемзю ртуузйра –л → (лемл -
'двне, вдвнел', сюӄ л - 'спне, вспнел', мюӄ л - 'цесвепн, вцесвепнл', с’нӄ л -
'оюсепн, воюсепнл' з с. д.), тонспебкюэсрю йай в змацемзз рнбрсвеммн
рнбзпасекымъф цзркзсекымъф «двне», «спне» з с. о., сай з в змацемзз
мапецмъф нбпазнвамзи нс цзркзсекымъф «вдвнел»/«вспнел» з с. о.
Наопзлеп:
Ӿнйе лемл нӻка оамды.
Чепез, мейнснпне впелю т нбнзф пндзкнры он пебемйт.

Ӄ’нка мзвфгт птв лем тлгт извды лемл.


Бнгасъе кэдз, два бпаса, жемт злекз вдвнел.

Пнрйнкыйт ркнва ьснгн сзоа, в нскзцзе нс йнкзцерсвеммъф


цзркзсекымъф, йай опавзкн, ме рйкнмюэсрю, сн нмз сайже бкзже рснюс й
мапецзюл, цел й цзркзсекымъл.
Тайзл нбпазнл, в мзвфрйнл юзъйе злю цзркзсекымне ювкюесрю
мазвамзел йнкзцерсва опедлеснв зкз цзрка (опз абрспайсмнл рцесе).
Соехзузйа мзвфрйзф цзркзсекымъф рнрснзс в снл, цсн цзркзсекымъе
вреф рзрсел дн оюсз вйкэцзсекымн з цзркзсекымъе лмнгзф рзрсел онрке
оюсз тйазъваэс ме снкыйн ма йнкзцерсвн опедлеснв, мн, ндмнвпелеммн, з ма
103
рал взд рцзсаелъф опедлеснв. Тайзл нбпазнл, ьсз цзркзсекымъе оепедаэс
ме здеэ йнкзцерсва йай сайнвнгн, а здеэ йнкзцерсва нопедекеммнгн пнда
опедлеснв. В рвюзз р ьсзл цзркзсекымъе в мзвфрйнл юзъйе бкзже й
ртшерсвзсекымъл, цел вн лмнгзф дптгзф юзъйаф. Ослесзл, ндмайн, цсн в
нскзцзе нс ртшерсвзсекымъф йнкзцерсвеммъе цзркзсекымъе ме лнгтс
онктцасы нопедекемзз, въпажеммъф опзцарсмълз унплалз гкагнкнв.
Чзркзсекымъе в мзвфрйнл юзъйе върстоаэс вн вреф сеф
рзмсайрзцерйзф утмйхзюф, цсн з ртшерсвзсекымъе, в снл цзрке ме снкыйн в
утмйхзз нопедекемзю, мн з в утмйхзз нопедекюелнгн.
Сйкнмюэсрю мзвфрйзе цзркзсекымъе снцмн сайзл же нбпазнл, йай з
ртшерсвзсекымъе. В нскзцзе нс ртшерсвзсекымъф цзркзсекымъе ме
ззлемюэсрю он цзркал, ме злеэс унплъ звасекымнрсз з ме фапайсепззтэсрю
йасегнпзеи опзмадкежмнрсз, цсн, сай же йай з роехзузйа
нбшегпалласзцерйнгн змацемзю, даес нрмнвамзе дкю въдекемзю
цзркзсекымъф в нрнбтэ царсы пецз.
Скнва р менопедекеммн-йнкзцерсвеммъл змацемзел нсмнрюсрю в
мзвфрйнл юзъйе ме й цзркзсекымъл, а й дптгзл царсюл пецз. Тай, ркнва
лакӻнды - 'лмнгн, бъсы лмнгзл', салды - 'лмнгн, бъсы лмнгзл' (снкыйн он
нсмнчемзэ й жзвъл ртшерсвал), оърйсы - 'лакн' ювкюэсрю гкагнкалз, а
ркнва ьпӻакз - 'лмнгн', ӿърйсы/мызмаӄ - 'лакн' — мапецзюлз.

В нбшел дптгзе нрнбеммнрсз цзркзсекымъф, йнснпъе малз ме


оепецзркюэсрю, злеэс бнкыче зрснпзцерйне змацемзе з ондпнбмн нозрамъ т
Памузкнва. Пньснлт ме бтдел ма мзф нрсамавкзвасырю, а оепеидёл й
рзрселе цзркзсекымъф.

Система числительных

Кай тонлзмакнры въче, рзрсел цзркзсекымъф в мзвфрйнл юзъйе бъкн


нйнкн двадхасз оюсз. И йаждаю бъка рспнгн опзвюзама й рцест
нопедекёммъф опедлеснв: кндйз, мапсъ, рвюзйз эйнкъ, рвюзйз йнпла дкю
рнбай, оптдыю р мамззаммни йнпэчйни, мевнда з сай дакее. Тайзл нбпазнл,
опз зронкызнвамзз сайзф цзркзсекымъф, ме бъкн менбфндзлнрсз мазъвасы
рал опедлес.
Ппз оепефнде й абрспайсмнлт (рнвпелеммнлт з опнгперрзвмнлт)
зрцеркемзэ, внзмзйаес менбфндзлнрсы в мазвамзз ралнгн опедлеса, н цзрке
йнснпнгн здёс пецы.
На мач взгкюд, сайаю рзрсела змацзсекымн опнше, цел заонлзмасы вре
пазмнвздмнрсз рцёса, сел бнкее, цсн рннсмнрзлъе й ьсзл рзрселал опедлесъ
въчкз зз нбзфнда.
Тайзл нбпазнл, лъ опедкагаел пазнбпасырю р онпюдйнл:
1. Кнкзцерсвеммъф цзркзсекымъф.
2. Обпазнвамзю онпюдйнвъф цзркзсекымъф (йнснпнгн дн марснюшегн
впелемз в мзвфрйнл юзъйе ме бъкн).
3. Обпазнвамзел цзркзсекымъф бнкыче 10.

104
1. Кнкзцерсвеммъе цзркзсекымъе:

А. Ппз рцёсе дн 10.


Нзже дкю тднбрсва нбнзпемзю даесрю оепецемы цзркзсекымъф нс «0» дн
«10» дерюсз вйкэцзсекымн з рзлвнкъ дкю нбнзмацемзю меонкмнгн
цзркзсекымнгн/дпнбмнрсз:

Ннкы – ӿнмы (нс ӿнмӻау – отрснса) – в сайнл йацерсе памыче в мзвфрйнл


юзъйе ме зронкызнвакрю.
Одзм – мюӄп (мюӄ )
Два – леӄп (леӄ )
Тпз – с’юӄп
Чесъпе – мъӄп
Пюсы – с’нӄп (с’нӄ )
Шерсы – ӈаф
Селы – ӈалй
Внрелы – лзмп (лзм )
Девюсы – мыъмыбем
Дерюсы – лӽнӄ
Тнцйа – йъпӄ (нс йъпды – нрсамнвйа) – в сайнл йацерсве памыче в
мзвфрйнл юзъйе ме зронкызнвакрю.
Заоюсаю – оепӄ ( нс оепӄсы – бъсы йпзвъл) – в сайнл йацерсе памыче в
мзвфрйнл юзъйе ме зронкызнвакрю.
Пнйазасекз змалемасекю, дпнбмнрсз цзрек, апзулесзцерйзф деирсвзи
в мзвфрйнл юзъйе памее нсртсрвнвакз, мн рнвпелеммъе тркнвзю
зронкызнвамзю юзъйа спебтэс зф ввнда, оньснлт лъ опедкагаел ркедтэштэ
рфелт нбпазнвамзю:
- дпнбмъф цзркзсекымъф – нма унплкюесрю р онлншыэ ртуузйра -ъф,
йнснпъи опзрнедзмюесрю й цзркзсекымнлт змалемасекю. Наопзлеп: 2/3 →
леӄп с’юӄпъф – две спесызф; 5/7 → с’нӄп ӈалйъф з с.д.
- дерюсъе, рнсъе, сърюцмъе – мазвамзел цзрка онрке ралнгн (хекнгн)
цзркзсекымнгн. Наопзлеп: 5.4 → с’нӄп йъпӄ мъӄп; 2,8 → леӄп оепӄ ӈалй з
с.д.
- окэр – маӈгнды (нс ркнва маӈгнды – магпнлнздзсы, мабпнрасы,
майздасы цсн-к.).
- лзмтр – юрӄалды (нс ркнва юрӄлды – нснбпасы, нсмюсы цсн-к.).
- тлмнжзсы – салды (рнрсавкюсы ларрт, лмнжерсвн цегн-к.).
- паздекзсы – пнзды (декзсы, паздавасы).
- павмн – йъпды (нрсамнвзсырю, нрсасырю).

Ппз ьснл, ласеласзцерйзе деирсвзю нунплкюэсрю сайзл нбпазнл: в


мацаке здес сн цзркн, р йнснпъл опнззвндзсрю деирсвзе, за мзл здёс цзркн,
ма йнснпне опнззвндзсрю деирсвзе з в йнмхе, гкагнк, нбнзмацаэшзи
деирсвзе. Чзркзсекымъе леждт рнбни паздекюэсрю рктжебмъл ркнвнл УХ
(нс лерсмн-зрфндмнгн риуузйра – тф).
Наопзлеп:
105
5 – 3 = 2 → с’нӄп тф с’юӄп юрӄалды леӄп йъпды.
2 ф 2 = 4 → леӄп тф леӄп салды мъӄп йъпды.
6,7 + 0,3 = 7 → ӈаф оепӄ ӈалй тф ӿнмы оепӄ с’юйп маӈгнды ӈалй йъпды.
2/3 + 1/2 = 1 → леӄп с’аӄпъф тф мюӄп леӄпъф мамгнды мюӄп йъпды.

Мъ ралз зронкызтел сайни онпюднй рцёса, з нм мал йажесрю


днрсаснцмн тднбмъл даже опз въцзркемзюф.

Б. Сцёс нс 10 дн 20.
Кай з в нпзгзмаке мзвфрйнгн юзъйа (опзлемюесрю опзмхзо
дерюсзпзцмни рзрселъ опз оюсзпзцмнл ронрнбе нбпазнвамзю), йнгда
нбпазнвамзе сайзф цзркзсекымъф опнзрфндзс за рцёс йнлонмемса –тпй, сай
же, лъ рцзсаел, внзлнжмн йай в дптгзф юзъйаф (дерюсзпзцмаю маопзлеп в
юонмрйнл), опнрсъл рнрсавкемзел:

Чзркн Меп мзвфгт Мегз вапзамс


Вапзамс
Дерюсы лӽнӄ лӽнӄ
Одзммадхасы лӽнӄ мюӄптпй лӽнӄ мюӄп
Двемадхасы лӽнӄ леӄптпй лӽнӄ леӄп
Тпзмадхасы лӽнӄ сюӄптпй лӽнӄ сюӄп
Чесъпмадхасы лӽнӄ мъӄптпй лӽнӄ мъӄп
Пюсмадхасы лӽнӄ с’нӄптпй лӽнӄ с’нӄп
Шерсмадхасы лӽнӄ ӈаптпй лӽнӄ ӈаф
Селмадхасы лӽнӄ ӈалйтпй лӽнӄ ӈалй
Внрелмадхасы лӽнӄ лзмптпй лӽнӄ лзмп
Девюсмадхасы лӽнӄ мыъмыбемтпй лӽнӄ мыъмыбем
Двадхасы Меӻнӄ Меӄп лӽнӄ

В. Сцёс нс 20 дн 100.
Ппз рнрсавкемзз цзркзсекымъф ьснгн дзаоазнма, в нпзгзмакымнл
мзвфрйнл юзъйе, опзлемюесрю оюсзпзцмаю рзрсела рнрсавкемзю з ьсн, ма
мач взгкюд метднбмн. Пньснлт, опз жекамзз тзмасы рзрселъ леп мзвфгт
(нпзгзмакымтэ), лнжесе нбпасзсырю й оамузкнвт. Мъ же в рвнёл
опайсзцерйнл нбшемзз опзлемюел рзрселт дерюсзпзцмтэ, р нонпни ма 10,
100, 1000, 1 000 000 ( он амакнгзз птррйнгн, р йнснпнгн з опзфндзсрю в жзмз
оепевндзсы).

Чзрка Меп мзвфгт Мегз вапзамс


вапзамс
Дерюсы Мфнӄп Мфнӄп
Двадхасы Меӻнӄ Нюӄп лфнӄп
Двадхасы ндзм Меӻнӄ мюӄптпй Нюӄп лфнӄп мюӄп
Тпздхасы Чфнӄп Тюӄп лфнӄп
Снпнй Нфтй Нъӄп лфнӄп

106
Пюсыдерюс Т’нӻнӄ Т’нӄп лфнӄп
Шерсыдерюс Ӈафлӽнӄ Ӈаф лфнӄп
Селыдерюс Ӈалйлӽнӄ Ӈал лфнӄп
Внрелыдерюс Мзм лӽнӄ Мзмп лфнӄп
Девюмнрсн Ныъмыбемлӽнӄп Ныъмыбем лфнӄп
Ссн Ны аӈӄ Ны аӈӄ
Ссн ндзм Ны аӈӄ мюӄп Ны аӈӄ мюӄп
Дверсз Ме аӈӄ Мюӄп мы аӈӄ
Тпзрса Т’ аӈӄ Тюӄп мы аӈӄ
Чесъперса Нпъӈӄ Нюӄп мы аӈӄ
Пюсырнс Т’н аӈӄ Тнӄп мы аӈӄ
Шерсырнс Ӈаф аӈӄ Ӈаф мы аӈй
Селырнс Ӈалй аӈӄ Ӈалй мы аӈӄ
Внрелырнс Мемп аӈӄ Мзмп мы аӈӄ
Девюсырнс Ныъмыбем аӈӄ Ныъмыбем мы аӈӄ
Търюца Нелӄа Нелӄа
Търюца ндзм Нелӄа мюӄп Нелӄа мюӄп
Две сърюцз Меӄп мелӄа Меӄп мелӄа
Ссн сърюц Ны аӈӄ мелӄа Ны аӈӄ мелӄа
Мзккзнм Нелӄа мелӄа
НО
1998 гнд Нелӄа мыъмыбем мы аӈӄ Мфнӄп мыъмыбем
мыъмыбемлӽнӄп лзмп мыъмыбем лӽнӄп лзмп
аӈы аӈы
Или
Кай в леп мзвфгт

Кнкзцерсвеммъе цзркзсекымъе рсавюсрю оепед нопедекюелъл ркнвнл,


с.е. ркнвнл, й йнснпнлт нмз нсмнрюсрю.

Наопзлеп:
Шерсы цекнвей гпебкз.
Ӈаф мзвфгт лғедығт.

Тпз лакыцзйа бежакн.


Тюӄп тсйтнӻкағт ӄаладығт.

Я вздек двтф заихев.


Нз леӄп ӿъий змдъды.

Два кнрю въчкз зз кера.


Меӄп с’нф оактф о’тдығт.

3. Пнпюдйнвъе цзркзсекымъе.
Кай нслецакнры въче, в мзвфрйнл юзъйе нсртсрвтэс онпюдйнвъе
107
цзркзсекымъе. И опз менбфндзлнрсз тйазасы ма онпюднй, зронкызтесрю
ркнжмаю рзрсела рнонрсавкемзю.
Эсн нцемы метднбмн, еркз ма опайсзйе мацзмаечы царсн
зронкызнвасырю мзвфрйзе цзркзсекымъе.
Пньснлт лъ, йай вапзамс, въбпакз ронрнб нбпазнвамзю онпюдйнвъф
цзркзсекымъф р онлншыэ ртуузйра –гт.

Одзм – мюӄп → оепвъи – мюӄпгт → оепвъе (лм.ц) – мюӄпгтгт


Два – леӄп → вснпни леӄпгт → вснпъе (лм.ц.) – леӄпгтгт
И с.д.

Пнпюдйнвъе цзркзсекымъе ззлемюэсрю он оадежал йай


ртшерсвзсекымъе, р онлншыэ сеф же ртуузйрнв, йнснпъе рсавюсрю онрке
ртуузйра «онпюдйнвнгн цзркзсекымнгн» зкз ртуузйра лмнжерсвеммнрсз.
Наопзлеп:
Пепвъи нрсамнвзкрю. Вснпни нопнйзмткрю, а спесзи опъгмтк.
Нюӄпгт йъпды. Меӄпгт оъкӈды, сюӄпгт сю ӄпа.

Вре вснпъе бъкз рзкымее оепвъф.


Съй леӄпгт мюӄпгтъй верӄапдыка.

Тпесырю рнбайа в топюжйе рднфка.


Тюӄпгт ӄам зйптзм лтдыка.

Вре нфнсмзйз вепмткз оюсъи оаспнм.


Съй ӈаӈъӈмзвфгт с’нӄпгт летсэ й’т о’фъдығт.

Я ме оепвъи, ю вснпни.
Нз мюӄпгт ӄ’атды, леӄпгт ӿады.

Тпесызл върспекнл тбзк.


Тюӄпгт ӄ’тгзп зғды.

В спесыеи пъбе мачкз йнпэчйт.


Тюӄпгт цнпнф о’пн змдъды.

Из опзведёммъф опзлепнв вздмн, цсн онпюдйнвне цзркзсекымне


нбкадаес врелз рвнирсвалз ртшерсвзсекымнгн.

ПОЭТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В НИВХСКОМ ЯЗЫКЕ

Спазт нгнвнпэры, цсн йай сайнвни «мзвфрйаю оньззю» з сел бнкее


йайнгн-сн амакзза оньсзцерйзф унпл мзвфнв ме ртшерсвтес.
Эсн рвюзамн р сел, цсн:
1. Дн йнмха 30-ф гнднв 20 вейа юзъй бък безозрылеммъл. В рвюзз р цел,

108
врё, цсн злек мапнд, бъкн трмъл свнпцерсвнл з оепедавакнры зз трс в трса
вмтспз пнда. И еркз рйазйз, кегемдъ оеперйазъвакзры рсапъл онйнкемзел
лнкнднлт, сн оньззю бъка кзцмъл свнпцерсвнл з, йай опавзкн, опнрсн
въпажака марспнемзе, пазлъчкемзю з ьсн кзцмне, йай опавзкн, ме
оеперйазъвакнры.
2. Ммнгн рзк з ьмепгзз т кзмгвзрснв тчкн ма сн, цснбъ пазнбпасырю в
рсптйстпе юзъйа з внррнздасы гпалласзцерйтэ унплт з ма ззтцемзе
оереммнгн, рсзфнсвнпмнгн ркнжемзю ме фвасзкн рзк;
3. Оцемы нгпамзцеммне йнкзцерсвн кэдеи пабнсакн он рбнпт трмнгн
маркедзю, йнснпъе рнрпеднснцзкзры в нрмнвмнл ма рбнпе рйазнй, кегемд,
заопеснв з оньсзцерйзе опнззведемзю нрсакзры без днкжмнгн вмзламзю.

Внс сеоепы онопнбтел рйнмрсптзпнвасы сн, цсн лнгкн бъ бъсы з лнжес


ьсн вднфмнвзс рнвпелеммзйнв
Врё, цсн въ опнцзсаесе мзже, ьсн опедонкнжемзе, въдвзмтсне малз ма
нрмнве амакзза, пейнмрсптйхзи лзпннштшемзю мзвфнв.
В нрмнве трмнгн мапндмнгн свнпцерсва т вреф мапнднв кежзс
взазлннсмнчемзе рнедзмемзе впелемз гнда + опзпнда + цекнвей.

Песни нивх диф

Нзвфз, цсн жзвтс в ьснл лзпе, нотсамъ гтрсни запнркыэ саигз,


лзпрйзф дек. И врё, цсн кежзс т мзф ма репдхе, - врё ьсн, цсн ркъчас з цсн
нмз вздюс, върйазъваэс в рвнзф дтчевмъф оермюф з оепежзвамзюф. И внс,
йнгда нмз ркъчас гнкнра осзх, онэшзф рпедз хвеснв з депевыев рвнз оермз,
йнгда ркъчас гнкнр кюгтчйз, жзвтшеи в внде, йажесрю зл, цсн зз врегн
жзвнгн, зз врегн жзвтшегн ме онёс рвнеи рнбрсвемни оермз снкыйн мзвф...

«…Без врюйзф трзкзи двзжес нма мебнл з зелкеэ, окемюес даже бнгнв
з дтфнв, мезпзлъф мачелт гказт, рлюгцаес репдхе ртпнвъф нфнсмзйнв з
пъбайнв...»
Тайнва лнгка бъсы оермю мзвфнв.

О цёл же лнгкз оесы мзвфз?


А внзлнжмн лнгкз нмз оесы оепед нфнсни з ма нфнсе, пазгнвапзвакз
нмз в оермюф р дтфалз, опнрзкз зф онлнцы в нфнсе. Ппнрзкз опншемзю т
звепеи, за сн, цсн нмз тбзваэс зф з в рвнзф оермюф опнрзкз внзпндзсырю.

Тзквъссы,
Пак аӈлт лъды
Ыт цнкӈз
Нз оаи злъды иаӽ
Ӿтл тпй?

109
(Нарсаес нремы,
И гнпъ нгкачаэсрю
Кпзйалз нкемю -
Нн пазве трстокэ елт ю,
Одзм йнпнсаю мнцы?..)

Масы, вепнюсмн, лнгка оесы пебёмйт, оепедаваю елт рвнэ кэбнвы з


забнст. Бъка върнйаю рлепсмнрсы т мзвфнв, зз 10-12 десеи въжзвакз 2-3. И
в рвнзф оермюф нмз опнрзкз дтфнв зашзсзсы зф, оека десюл, йайни
опейпармъи лзп з йай еи бтдес окнфн без дзсю. Пекз нмз н рвнзф
оепежзвамзюф з гнпе, йнгда опзфндзкнры фнпнмзсы, з йажднгн опнвнжакз в
дакёйзи отсы, жекаю лзпмнгн ронйнирсвзю з онйню.

Т’тӻ ӄ’атды.
Чз ӄ’нды.
Ӄ’нды ӄ’атдыка.
Т’ъсйе сзу змдъды ӄ’атды.
Ӈаӄ въэф йъпды.

(Нес нгмю.
Тъ розчы.
Икз ме розчы.
Успнл ркеднв ме маидечы.
Орсакзры онд рмегнл.)

Пек чалам в йалкамзюф, йнгда зрйак днпнгт в вепфмзи зкз мзжмзи


лзпа. Разгнвапзвак р дтфалз опедйнв. И снкыйн пзслзцмъи звтй бтбма
маонлзмак елт, где егн днл з он ьснлт звтйт нм мафндзк днпнгт нбпасмн. Нн
оеперйазъвасы егн оермы – сабт. Имаце дтфз нбздюсрю з кзчас чалама
рзкъ.

Мнг оесы эмнча, йнснпнлт рспачмн бъкн оепвъи паз здсз ма нфнст.
Нз аӈ? Аӈ ӄ’атды
Паӻды с’зку ӄ’ьӈ
Ныӄ’а птғды

Я йсн? Я мзйсн
Кпармне нреммее рнкмхе
нснбпакн лне злю

Мнгка оесы девтчйа з жема, йнгда ждакз рвнегн лтжцзмт в фзжзме:

Ӿзмыӈт ӿағр
Ныьзлтка
Ла сьӻды с’ағп ӈъи
Та сьӻыю
110
Иу о’фъднф опъма ӄ’атды!

(Легйа ндежда
На внзкэбкеммнл лнел,
О весеп, дтэшзи рпедз днкзм,
Не дти жерснйн сай дн сни онпъ,
Пнйа нм ме вепмесрю в днл пндмни!)

***
Кепӄ каӽаӿ
Кмъй вайсы цпъ
Ыпсъ с’ъс цнӽоъи ӈа,
Ыпсъ с’ъс мз цзаламъды
Чз змдъ мыьзлтка…

(Внзке лнпю,
На рйакзрснл бепегт,
Успн йаждне ю взжт рсаэ осзх,
Успн йаждне рлнспесы бъ ма себю,
Нн себю ме вздмн, лзкъи лни...)

Мнг оесы мзвф, йнгда снпнозкрю бърспее вепмтсырю й рвнзл пндмъл з


кэбзлни р бнгасни днбъцеи:

Ӄнмтонусп кап
Лап зады. Таӽвапй цпъ
Мт къпйсы.
Ывмы ӄ’атды с’фъ о’нва
Ӈътрнпйсы о’ъиды.

(Бекноеммъе внкмъ
Набегаэс. Вднкы йалемзрснгн бепега
Лндйа окъвёс,
Верка ме нскнжзсы мз ма лзг
Не нрсавкюес снрйа он себе.)

И внзлнжмн сай оек в гнпе нсех, йнгда онфнпнмзв, вронлзмак рвнегн


взпнркнгн ръма:

Ӈалй ӄ’ак трйз лаӈгкады извды


Яӽс мепф ӄ’нпды
Ныӈтзм тснғка оамыды
Омыозкамзвф ӈакады утпды
Урйз лаӈгка оаф.
Тъсйе ӄтмт лъпзвзды цар,
Чар ӿнғаӈам здъпа
111
Ӄтмт лъпзвады тмвап
Халалка онр иъстды
Фзсзр мытзм
Иу ӿтпсъвпа, нзпе
Иу легз фнӽап фадыпа
Тъфс кепдыпа мз
Папй оапу опъдыпа
Тъкуснф скъ,
Умығп офъднф отды,
Ныпълй зу ьвды,
Иссы: «Взс ӄ’нда,
Ысъй, ълъй йатйпа
П’знғка оъйрмъды!
Ӿтсв онпс цъӈднф!»
Иу зелды тспа –
Ӿнга ьӈвды
Чӈъп йър мепф!
Нз йълкъды ьзлтпа:
«Ыпсъ ъп, о’амдтв’зсы,
Ӈаплады ьзлтды, ӈаплады ъйъка ъп,
Опды зу цзғе!
Пзкй’ап с’тплт,
Аӽсы мыъм епф,
Хнӽтп утвды окасй’п
Ла тлка ьпӄтф
Мтимъды леп ласыйакй, -
Ягтс ӿтлмъ иъзтды мыъм.
Ӄнмт онрйзс эосы
Ныъм ӿеды оепснф
Ӽнгап ӿзрйсы утпды
Умыӽмэф съкйтп ьвпа,
Ныъм скъ йър лнфпап зссы,
Ткъпнф юлады аӈднӽкт,
Ныъм лзу йър аӈднӽлт
Яӽнгтды,
Тёӈп ӿъпйсы ӿъс йъгтды,
«Памп ӿтлмъдыкт, ӄатсъмъдыкт, -
Съй йър ъсъп ӿтлды», -
Нз ӄ’нга ӄълкъды ьзды
Илднф леӽпап зссы с’аӈпады.
Маӈгтп ъйзды цзӈды утпды
Кър леӽпап зссы,
Паи ьӄрйтп - ӿнғады
Ныъм цепф въйзды…
Ыкӿъъкӽъгтп й’ъопды
Съй йтмтды цӈъмый,
112
Ыпсъ лтғв, ъпсъ лтғв
Съй сезды ӿнғады цз ӿзкф.
П’каэды ӿапа о’пъ ос’тӻ ,
Мнпӄады знрӄсы онксъпнӽ…
Нз сюӄпс нзды, ӄ’нӽаӿавпмзвф,
Пнкғды цзӈпады мз!
Ӈъэп лзвтф мз,
Ялады с’къ,
Маӈгтп ъйзды цзӈды утпды
Ӈъпғъс мз орады.
Масыйа нӻка мз вамдтды,
Пъип взды, - офъдъ ӄ’атды!
Тъды зу, оепды ӿтлды
Пепоекады сзу!

(Селз пнднв рнйпнвзша ерсы


Нн зацел бнгасрсва лме,
Раз т мар пндзкрю ръм -
Векзйамт, онднбмъи рал
И дпагнхеммъл йалмюл!
Пн тспал, в паррвеса цар,
В цар, йнгда еше вздма
Ппедпаррвесмаю звезда,
В люгйни сйамз онйпъвак
На онрсекз т ребю
Тн рздек нм, сн врсавак,
И, бъвакн, влерсе р мзл
Забавкюкрю ю врегда.
А кзчы вецеп опзфндзк
И вдакз, ма мебераф,
Звездъ онювкюкзры вмнвы,
За птйз лемю нм бпак,
Гнвнпзк: "Иделсе роасы,
Паоа, лала ме днкжмъ
Съма онйздасы!
В репедзмйт кюгт й вал!" -
Ом карйакрю, гнвнпю, -
И, йазакнры, пархвесакз
Тпавъ рцарсыю дкю лемю!
Дтлак ю снгда, кэбтюры:
"Впелю лзмес, ондпарсечы,
Ждес кз паднрсы, ждтс кз бедъ,
Врспесзл зф р снбни!"
Кай бнкычнлт йнпабкэ,
Днвепюкз лъ елт,
Нн ондтк снгда междаммн
113
Весеп зкни рн рснпнмъ,
Забнкек лакэсйа мач, -
Кай мал бъсы, ме змакз лъ.
Пепевюзы зз бекни сйамз
Мъ мадекз ма ребю,
И, йпзрсакымни цзрснсъ
Зепйакн в птйе депжа,
Мъ бнгнв мебер лнкзкз,
К мебт взнпъ нбпасзв,
Мъ бнгал зелкз лнкзкзры,
Нззйн гнкнвъ рйкнмзв.
"Бтдес жзв зкз ме бтдес, -
Вре завзрзс нс бнгнв", -
Дтлак ю з вреи дтчнэ
Ил лнкзсырю бък гнснв.
И в нсцаюмые з гнпе
Зайкзмак бнгнв, лнкзк,
Нн маопармн бъкн, - врйнпе
Пнсепюкз лъ себю...
Пнрсеоеммн рсамнвзкрю
Вре опнзпацмее свни кзй,
С йаждъл тспнл, р йаждъл тспнл
Вре ркабее бък юзъй.
И бкермтвчаю, йай зрйпа,
Жззмы опепвакары маврегда...
И врйнцзк ю, йай безтлмъи,
Зайпзцак нс гнпю ю!
Тн йасакрю он зелке ю,
Тн рлнспек ма мебера,
Тн в нсцаюмые з гнпе
Удапюк ю в гптды ребю.
Веды дзсю, цсн ю кекеюк,
Уонпфмткн, - ме вепмтсы!
Внс нм, ьсни жззмз бпеммни
Гнпыйзи з сюжекъи отсы!)

Мъ ме в рнрснюмзз опнззверсз ондпнбмъи амакзз мзвфрйзф


рсзфнсвнпмъф унпл. Дкю ьснгн менбфндзлъ роехзакымъе матцмъе пабнсъ он
рбнпт, амакззт оерем з опзцзсамзи мзвфнв. Внзлнжмн, йсн-сн зф мзвфнв
маозчес сн, цсн фнцес рйазасы егн репдхе, сай йай знв опедйнв з йпнвы
вецмъ. Нн даже сайзе мебнкычзе опзлепъ онзвнкюэс рйазасы, цсн оноъсйз
върйазасы рвнё нсмнчемзе, т мзвфнв опнззвнкымн лнгка бъ внзмзймтсы йай
онркамзе - онркамзе рзкал опзпндъ, дтфал, цекнвейт.
Пньззю лнгка бъ ръгпасы пнкы рвненбпазмнгн онрпедмзйа леждт
кэдылз з нйптжаэшзл зф лзпнл. Увздев йайни-мзбтды опейпармъи взд,
мзвф зроъсъвак внрснпг, з ьснс рвни внрснпг адпернвак меонрпедрсвеммн
114
опзпнде, дкю цегн з рнздавак оермэ.
Снцзмювчзи рсзфнсвнпемзе, йай опавзкн, днкжем бък мадеюсырю ма
вонкме нопедекеммъи пезткысас: кзбн нм фнсек заптцзсырю днбпъл
паронкнжемзел дтфнв, йнснпъе мезпзлн опзртсрсвнвакз внйптг, кзбн
паррцзсъвак онвкзюсы ма онрстойз з цтврсва дптгзф кэдеи - днбзсырю
зф бкагнрйкнммнрсз, ондцзмзсы ребе зф
онлъркъ, опнбтдзсы в зф репдхаф кэбнвы з с. о.
Амакзззптю внзлнжмъи фнд лъркз оньснв зз мзвфнв, т мар рнздавакнры
воецаскемзе, цсн дкю мзвфнв рсзфнсвнпемзе лнгкн бъ бъсы цел-сн впнде
зайкзмамзю, р онлншыэ йнснпнгн нмз фнсекз онвкзюсы ма лзп. Эса
нрнбеммнрсы рвюзама р нрнбеммълз нсмнчемзюлз леждт цекнвейнл з
нйптжаэшзл егн лзпнл, леждт цекнвейнл з опзпндни.
В ралнл деке, еркз евпноеирйзе оньсъ внропзмзлакз
деирсвзсекымнрсы, нйптжаэшзи лзп, опзпндт йай мецсн нсдекымне нс ребю,
рнздаммне дн цекнвейа з ртшерсвтэшее вонкме нбнрнбкеммн, внрснцмн-
аззасрйаю оньззю, йай, вопнцел, з врю йткыстпа ьсзф мапнднв, нрмнвама ма
опедрсавкемзз н мепарснпжзлнл едзмрсве опзпндъ з цекнвейа. Чекнвей
здеры ме «введем» в опзпндт, нм ме ювкюесрю цел-сн върчзл он нсмнчемзэ
й меи з мз в йнел рктцае ме лнжес бъсы лепзкнл вреф вешеи, нм врегн
кзчы царсзха лзпа, ртшерсвтэшаю в онрснюммнл взазлндеирсвзз р
нрсакымълз егн царсюлз з сай же, йай нмз, ондвепжем онрснюммъл
ззлемемзюл. Едзмрсвн цекнвейа з опзпндъ зрйкэцаес паздекемзе лзпа ма
ртбщейс - цекнвейа з нбщейс - опзпндт. В пезткысасе рсзпаесрю гпамы леждт
сел, йсн вздзс, з сел, цсн вздзсрю, ртбщейс з нбщейс опебъваэс в
рокавкеммнл рнрснюмзз, репдхе цекнвейа рсамнвзсрю царсыэ репдха
опзпндъ, а онснлт внзлнжмн меонрпедрсвеммне нбшемзе леждт репдхел
цекнвейа з репдхел опзпндъ.
Илеммн ьсн нбрснюсекырсвн вн лмнгнл лнгкн з нопедекзсы
нрнбеммъи фапайсеп мзвфрйни оньззз. Еркз в Рнррзз з Евпное оньззю
врегда бъка кзчы ндмзл зз ронрнбнв нспажемзю деирсвзсекымнрсз, сн т
кэдеи Алтпа нма въонкмюка пнкы онрпедмзйа леждт цекнвейнл з
нйптжаэшзл егн лзпнл, декака внзлнжмъл зф нбшемзе, ювкюкары
рпедрсвнл днрсзжемзю гаплнмзз цекнвейа з лзпа.

(йнмех оепвни царсз)

Пнркеркнвзе.

Кай ю тже гнвнпзк, ьсн онрнбзе днкжмн злесы опнднкжемзе, в йнснпнл


бтдес парйазамн н гкагнкаф, мапецзюф з дееопзцарсзюф в мзвфрйнл юзъйе.
Салн онрнбзе днкжмн бъкн въисз цесвёпсни ймзгни в рбнпмзйе, мн
нбрснюсекырсва ркнжзкзры сай, цсн нмн въфндзс оепвни ймзгни.
Пнкызтюры рктцаел, фнцесрю йпасйн амнмрзпнвасы дптгзе ймзгз,
йнснпъе гнснвъ й зздамзэ з опзверсз въдепжйз зз мзф.

115
Сндепжамзе:
Ос авснпа.
Обшаю фапайсепзрсзйа рнвпелеммни рзстахзз р юзъйнл.
С цегн мацасы.
Чарсз пецз.
Чкемъ опедкнжемзю.
Снрсавкемзе опедкнжемзи (ьсао оепвъи - упаза).
МЕСТОИМЕНИЯ
Лзцмъе лерснзлемзю.
Уйазасекымъе лерснзлемзю.
Внзвпасмн-нопедекзсекымне лерснзлемзе "о’з".
Оопедекзсекымъе лерснзлемзю.
Ппзсюжасекымъе лерснзлемзю.
Ненопедекеммъе лерснзлемзю.
Оспзхасекымъе лерснзлемзю.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Илю ртшерсвзсекымне йай царсы пецз.
Гпалласзцерйзе йасегнпзз ртшерсвзсекымъф.
СЛООБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Стуузйракымне.
Залерсзсекымне.
Кнмвепрзю.
Ормнвнркнжемзе.
КАТЕГОРИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО ЧИСЛА.
Фнплъ въпажемзю лмнжерсвеммнрсз.
Едзмрсвеммне з лмнжерсвеммне цзркн ртш.
Уонспебкюэшзерю снкыйн в едзмрсвеммнл цзрке.
СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Снрсав оадежеи. Орнбеммнрсз рйкнмемзю.
Абрнкэсмъи оадеж.
Дасекымн-взмзсекызъи оадеж.
Спавмзсекымъи оадеж.
Мерсмъи оадеж.
Мерсмн-зрфндмъи оадеж.

116
Дасекымн-маопавзсекымъи оадеж.
Ппедекымъи оадеж.
Твнпзсекымъи оадеж.
ПОСЛЕЛОГИ
О КАТЕГОРИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Сонрнбъ въпажемзю опзмадкежмнрсз.
Скнвнззлемзсекымъе унплъ ртшерсвзсекымъф.
Фнпла звасекымнрсз ртшерсвзсекымъф.
Фнплъ рнедзмемзю ндмнпндмъф цкемнв.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Илю цзркзсекымне йай царсы пецз.
Сзрсела цзркзсекымъф.
Пнпюдйнвъе цзркзсекымъе.
ПОЭТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ, ПЕСНИ НИВХ ДИФ
Пнркеркнвзе.

117

Оценить