Вы находитесь на странице: 1из 9

2

±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸×õ.

1.«¾¢¸Á¡É ±ñ½¢ì¨¸ìÌ (  ) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.

(4 ÒûÇ¢¸û)

2. ̨ÈÅ¡É ±ñ½¢ì¨¸ìÌ (  ) ÌȢ¢θ.


3

(4 ÒûÇ¢¸û)

3.±ñ½¢ì¨¸ìÌ ²üÈ ±ñ¨½ ±Øи.


4

(8 ÒûÇ¢¸û)

4.Å¢ÎÀð¼ þ¼ò¾¢ø ±ñ½¡Öõ ±Øò¾¡Öõ ±Øи.

±ñ ±ØòÐ

þÃñÎ

À¾¢ýãýÚ

20

(10 ÒûÇ¢¸û)

5. ¸¡Ä¢Â¡É þ¼í¸Ç¢ø Å¢ÎÀð¼ ±ñ¸¨Ç ±Øи.

6 9 1

4 2 1

1 1 1

2 4 8

1 8 7
5

(10 ÒûÇ¢¸û)

6. º£É Á½¢îºð¼¸õ ¸¡ðÎõ ±ñÏìÌ Å÷½Á¢Î¸.

7 2 23 7 5 8
7 3
2
(6 ÒûÇ¢¸û)

7. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ±ñ¸Ç¢ý Á¾¢ô¨À ´ôÀ¢ðÎ “«¾¢¸õ”

“̨È×” ±É ±Øи.

1 ³ Å¢¼ 3 ________
9 ³ Å¢¼ 7 ________

(8 ÒûÇ¢¸û)

8. ÜðÎò ¦¾¡¨¸ìÌ ²üÈ ¸½


¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ±Øи.
12 ³ Å¢¼ 15 _______
20 ³ Å¢¼ 13 _______

+
6

(8 ÒûÇ¢¸û)

9. ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼Ô¼ý þ¨½ò¾¢Î¸.

2 + 3
1

4 + 9 3
7

1
9 - 8

9
6 + 4

6
10 - 7

1
8 + 1

1
6 + 6

5
12 - 8
(16 ÒûÇ¢¸û)

10. Á¾¢ôÀ¢üÌ ²üÈ À¼í¸ÙìÌ Åñ½õ ¾£ðθ.

11
8

(6 ÒûÇ

11. Á¾¢ôÀ¢ý þ¨½¸¨Ç ±Øи.

6
9

10

(6 ÒûÇ¢¸û)

12.¸½ì¸¢Î¸

12 + 3 =

10 - = 3

+ 6 = 10

16 - 9 =
(4 ÒûÇ¢¸û)

13.¾£÷× ¸¡ñ¸

1. §Ã†É¢¼õ 4 º¢ÅôÒ ¿¢Èô ÀóиÙõ, 4 ¿£Ä ¿¢Èô


ÀóиÙõ ¯ûÇÉ.§Ã†É¢¼õ ¯ûÇ ¦Á¡ò¾ Àóиû
±ò¾¨É?

+ =
10

2. «õÁ¡ 7 ¾ì¸¡Ç¢ô ÀÆí¸û Å¡í¸¢É¡÷. 3 ¾ì¸¡Ç¢ô


ÀÆí¸¨Çî º¨ÁòРŢð¼¡÷.Á£¾õ ¯ûǨŠ±ò¾¨É?

- =

3. ¿¢„¡Å¢¼õ 6 ¦Àýº¢ø¸û ¯ûÇÉ. «Åû §ÁÖõ 5


¦Àýº¢ø¸û Å¡í¸¢É¡û.þô¦À¡ØÐ «ÅÇ¢¼õ ¦Á¡ò¾õ
±ò¾¨É ¦Àýº¢ø¸û ¯ûÇÉ?

+ =

4. ´Õ ܨ¼Â¢ø 18 ÃõÒò¾¡ý ÀÆí¸û


þÕó¾É.«Á£É¡ 7 ÀÆí¸¨Çî º¡ôÀ¢ðÎÅ
¢ð¼¡û.ܨ¼Â¢ø Á£¾õ ±ò¾¨É ÀÆí¸û ¯ûÇÉ?

5. ´Õ §¾¡ð¼ò¾¢ø 9 ÃõÒò¾¡ý ÁÃí¸Ùõ, 8


Á¡ÁÃí¸Ùõ þÕó¾É.§¾¡ð¼ò¾¢ø ¯ûÇ ¦Á¡ò¾
ÁÃí¸û ±ò¾¨É?

(10 ÒûÇ¢¸û)