Вы находитесь на странице: 1из 436

о11лл,1I


ТЛО1(’I2

$1ООО
(ам 1 1О ан ьаiл,о

ОI1УЛТ’11

ЛО2
91.О
(i 1 ВЛ- 1Ю’О О’ВН ЗОПА
О1]Ъ’1П’19Ыи

пчлол
• iоаоо
(л->i) iнзо
МОi1УЛП1ЗМI
1ЧЛО2
6-2О 12ОсОО
(л-$) 1Н1\/О
Моi1у1-i18
ПЧЛО[Л2ё1

1М2О[ЛОО
(ам 1 л-) га’но
МО1ГПП1$ГП
92_I-о п’ЛО2
(i 1 ЗЛ- л-г) гн’но
б-2Ю ЫОIiЪЛ1У18ГН
П’’ЛО2
$пi2Оа[Д1Оо
(ами 1 iгюв iiг
99-IЮ МОIГЛ11$Ыи
• iмвгiоаоо
( 1 д- IЕГЬ Т’11I
бЧО
9-АО
)ОНО
(2л- 2О’ЪЧ1О ЛТ’Л
9-го оIрлл’,1
9-АО п/’О21
$1МЗМООО
1-1я л iоi iiч а гiч
оi1Вг1 2ЮiН2Л-ГЮ
Л]1А Оi1’НОВ ЮГ’4З
ОI\(НО2 ГI1ОМЗ
• т,лоВI
77 О $1ГВМОсЛДОО
(алл) ?Ш iаг’лпн емIiг’а 2МЮ
.
ОI1П1’1$I
лулоВ

ЗiГ\Ос[ЛЮО
() ао пошмоо ОГIЛО]
о .о
6ОiО л’лоВ
9О’ О 1МЫООО
(л- (ог-о) т’ но 1$ ллчл
О О11ЛТ’1I
О’ О
О
I-1 О1\ЛП1 11IiПО 2Ю
оо-о г’ю11лл’,11
66 о
9б !0
н-1 ОУ1П$Г\II ОI1ПО ЮГ12
О ГЮi1ПЛЧ1I
О6 О ПЛОВ
i_ _о зiоау’оо
(ам’ 1 л-) л’ но i’i
о1 о
2.0 ЛЛОВ
к 2.0
(i 1 2Л- ]Ч2 110 ‘Э1 ЗМЮ
к 2О плО
о 2.0 81ЭГОЛiОО
(2л- 1Ч2$ 110 ЛОО (11В8) г1’но огiii
—1

ЕГЮIГ]Е МЕСНАГi1СА1 ЭЧЭТЕМ


ОГI-ЧЕНiС1Е
Сооiiпд Лii с,есi
(1) 1)гiсар iе гасiаог.

Ос пы iпсар Ше гаiасг ii1е Ше еппе ап Ше гаiа1сг аге iiоi ОШегiзе согтiргезе Iiii ап аа глау Ьiга оi1 о iiг
11.
(2) Сес1< Шеге i$ ехсеваiуе агтоiяi оГ гiз1 ог Ьоiiег $саiе ассIжо1]1а1п9 агоiпс Ше гасНаог сар ог Ше а1ег iпiеi.
1 ГТ
Iерасе сооiiпд 1оiс1 i и i$ ехсезие1у соп1агтiiпаес.
2. Еп9iпе ы’ сесI
(1) Еп9iпе он агпоiп сIiес1

i
(а)Зор 1iе еЫс1е оп Iече дгоiлкi.
1о’л,ег 1iггii
(Ь)Аег аггпiп9 ыр Ше епдiпе, з!ор Ше епдiпе апс 1еае а i i$
огiуе гпiпЫе$.
(с)Ореп I,е Ьоппе (iоос) ап рii1 оы Ше он 1ее1 деде. ‘Фiре
епдiпе оН Ы Ше оН 1ее1 даде.
(с)1пзег1 1пе он 1ее1 9а9е iпо е 9iсiе I,оiе апс Шеп рцII оци
(е)Сiес i Ше он 1ече i ЬеЬл’ееп Ше 1оег Iiтi ап Ше iррег
А1О42еЗ,О1 1iгт,i Ы iе он 1ее1
Неегепсе: 1 iе он Iее i о’, шае iне Пiа Шеге по 1еаi-
ауе апсI Шеп гер1епiзi Iiе он о Ше iррег 1iтн пiагi.
СА1ТiОГ
Зо по! е! Ше оН IееI уо Ьеуоп Ше оррег Iiгтiii гпагI.
(2) Епiпе оН щаii!у с!iес
(а)Сес iо 1е он оп Ше оН Iее1 9а9е сопапiiпае ап
сiес iПiе епуiпе он i по iiiiп.
<Н1МТ
СI,ес i Ипе он iз сне9гаесн, глiхесI iШ гтIоi5Шге, сI,5соогес, ог
i1i1ес. 1 i з оЬiоiзIу Ьасi iп iа1iу, герiасе Ше оН.
З. Ваегу сесi
(1) Сi,есI Ьаегу ресiiс гаУiу ог еасi, сен.
5ресiIiед а1iе: 1.25 - 1.29 (1оiс егпрегаШге 20°С)
<н i мт>
1 з,оii1 пы чагу 9геаIу Ьеееп iI,е сеII$.
4. Аг сеапег iIег о1етп сюсI
(1) СI,есI i Ше аiг сiеапег i11ег е1егт1ел5 аге iiу ог сIо99е.
5. Еап аегпаог У Ье сiес
(1) Сiес i iе гiЬ$ апс ЬасI Ы Ше ЬеI сгасIiпд ог IагТIа9е.
СIiесi< iе епiге сiгсiiгпегепсе,
СА1)ТiОГФ
IП[iе ЬеII i $0 ОГП оii 1iа соге iге е ехроеес, герiасе Ше ЬеП.
1 сгасIiп9 геасIiее Ше соге iге (iгi огiе ог ггiоге IосаIiопз),
00000 герiасе Ше ЬеII.
000000
I (опе ог гтiоге) гiЬЬеi шЬЬегз аге с[iiрре, герiасе Ше ЬеИ.

ВОЮО54ЗО1
-2

(2) МаIе зiге Ша еасii рi1Iеу Ье1 i п рiасе.

охх А088652

(З) Тепзiоп ап I1ехiЫе ‘оiiпле сiесI


‘М[Ii Аiг сопiiопп уегiп: $ресiiе уаIiе:

1егп Еп9iпе IпзаИаiОп 1,1$ ресiо п


I1ег рiI1еу о. 2
Тепвiог 332-УЕ 834-932(85-95) 343-539(35 55)
К3-УЕ 588-686(60-70) 343-539(35 55)
11ег рьиеу
1ехiЫе уо1пiе ЗЗ-’Е 4-5 8-11
Уаег рiюр рьиеу (IООЩIО 2д[гт,п1]) КЗ-УЕ б-7 7-95

<Н 1
i гесогтiгтiепсiесi Iпа Фе епiпе iоЫ Ье оррес апс 1е а
i ог че гпiп1е5 ог оiоге ЬЫоге епiоп ап 1ехiЬ1е лоiiпгiе Ы
Ше У Ье1 5 сiесIес1 ог
СА1)Т1ОМ>
АIегпаог рiiiiеу
Тепзоп апсI ЯехiЫе уоiшiiе Ы 11iе У Ье1 $iо1I Ье гпеазiлес
Ье1ееп iIпе 5ресiIес рiI1еуз.
Меазгiп9 АЬо’еIi5е1 аI1е5 Ы \( Ье1 IегI5iоп апс IiехiЫе уоIiяпе азiгле
Сгапi< зiа рiI1еу ро$Iiоп ‘а сгапIiпд ‘а Ьееп опе аI 1еа iло пiе.
> АЬое-1i1е а11е5 Ы У ЬеII еп5iоп ап IiехiЫе уоiыгтiе аiiпiе
аз а дiiiсiе Iiа1 а Iеаз 120 гпiпi1ез iае разе зiгiсе iе
Сооiег согтiргеввог рiЛiеу аггт1ес1-1]р егi9iпе зорресi.
У\Лер сIiесiгщ iIiе ЬеI iiсi iаз Ьееп iзе ог 120 гтiiпЫез ог
iоп9ег, геег о Ше зресiiiеi аIiез 11е п Ше i1пзресiоп1 со
iШоШ Аiг сопсIiопiп у51егт1: 1]ГТIГI.
\Мiеп ас111Iг19 Ше ЬеII ‚чIiiс iа Ьееп 15е1 ог 120 тпЫе5 ог
снег рiIIеу о. 2 Iоо9ег, 5е1 Ше теазiiгегтiеп(з ю Ше гоеiап Ы Ше ресiюiе ла
i]е 1i1есю iп Ше {Iпэрес1оп1 со1iгоп.
снег рiiiiеу \Лдiеп Ше Ье1 iепзоп саде iесi ог гоеаiгегоепi, сесI
ассiгасу iiп9 Ше опа$Iег 9а9е Ьеогеап1.
аег рiiгтiр рьиеу
(

Меаз1гiп9 роэiоп
А!егпаог рi11еу

СгапI iа11 рiiIiеу

А161б81)О1

6. i9пiiоп iгрiгi9 сi,есI


(1) Сiес Ц$iП9 08-11
(а)Лагпi iр Нiе егIдiпе.
(Ь)Соппес 08-11 [о ОIС,
(с)Ассогсiп9 [о [[,е iпзiгiiс[iопз оп [йе зсгееп, о [о [iе [ЕСI] са[а гтiопi[ог] зсгееп. Зе1ес[ [1пi[iоп [iпIIп9 (1)].
з
(с1)Маiе ыге Фа iг,iоп 1iпiiп з iШiп I,е зресiiес1 уаiiiез.
8ресiiе а1iе

Епiпе 1дпi1оп iгiпiпд


З-УЕ О - 15° ВТIЗС (аi iсде 5рее)

О - 15° ВТОС (аI iсiiе 5рееI)

<СА1)ТiО>
> Тiпп о ан Ше ассеогу iсн,е апс А/С.
С,есI 1 Ше е1есгiс ап i$ ОРР.
Веоге сI,есп iдпiiоп iгпiп, е! iе зi роiiiоп о Р гап9е.
(е)МаI<е ыге iiа iг1сгеа$пд еп9Iпе гоаiоп iгiiпiесiае1у асуапсе i9пiiоп iгт1iп9.
() Ассогсiп9 о Ше iпгiсоп оп Ше $сгееп, о о Ше [Асе ез] $сгееп. 8еIес [ТС еггтiiпа1 ОГ] о iiгп i оп.

Го7
5ресiiес1 а1iе
1пi$iоп iiгрiпд
4-8° ВТОС (а Iс1е реес1)
К3-УЕ 4- 8° ВТОС (а I1е реес)

<СА1)ТIОГ*
Тцгп о ан Ше ассезеогу аi1сiе ап А/С.
Сi,есI II Ше еiесiгiс ап i$ ОРЕ.
Веоге сiiесIiп9 i9пiiоп Iiп,iп9, е1 iIiе Iii1 роiоп 10 Р гагiуе.
(2) СiесI ыiп егiега1 iп$1г1птпеп
(а)УУаггii ыр Нiе еп9iпе.
(Ь)Согiпес Ше iгтiiп9 i9I, сир о Ше iге агпезз Ы Ше iдпiiоп сои авзепiЫу (мо. 1 су1iпег).
<СА1)ТIОГ>
Аег сI,есi<, аре Ше iге iагпезз зесыгеу.
(с)$I,огi-сiгсi Ьеееп Пiе 01.0 12 (ЕЯТ) <- 4 (Е) 1егг1,па1$
i оI-с iюiпд iа9по$i5 сiiесI ‘iге агкi епдпе сопгоi зу5IегтI iп$рес­
ЕР1-Т iоп нiге.
ЗТ 09991-87403, 09991-87404
<СА0Т1О
161514 1312 1110 9 еег сопiе Фе зюгi-сiгсыi1 роi1iоп$. О1йегiе а аiIiпе пIау
осс1г.
п8 765432

Е
О121О.О6

(фМаIе iге iа iдпiiоп iп1iпд i$ /i1Ып Ше зресiiесi Уа11е$.


8ресiiе а1iе

Егiiпе п8юп iпiпд

З5-УЕ 4-8° ВТОС (а с1е 5рееф


Кз-УЕ 4 - 8° ВТОС (а iЛе $реесi)

<САI]ТIОГ*
> Тiiгг’ о ан Ше ассеаогу з’i1сIiез ап А/С.
Снiесн II 1iеп Ше еiесiтiс ап iэ ОРР.
Веоге с1iесiпу iяiiоп т’iп, $еI Ше ii/ роi1iогi о Р гап9е.
(е)Орегi Ше еiог1-сiгсii ЬеЁ,ееп О[С 12 (ЕРIТ) <- 4 (Е) егглiпа15.
() Ма<е зыге Ша i9пiiоп Iiглiпу з iШп Ше 8ресi/iе уа1iез.
$ресiiе а1е

Еп9iпе 19пIiоп iг11iI1д


3-УЕ О - 15° ВТОС (а iс1е $реес)
КЗ-УЕ О - 15° ВТОС (а i1е 5рее)

<САI)ТIОМ>
Тiпп Ы( ан Iiiе ассеогу iс)iез ап А/С.
СIiес1 i iеп iiе еiесiтiс аi iз СРЕ.
‘ 8еоге сI1есIiп9 iгiiiоп Iiпiiл9, 5е1 iе iiЁ ро5iiоп ю Р гап9е.
-4

()МаI<е iге iа iпсгеаiгщ епфпе гоаiо, iгпгпесiiаеIу асУапсе5 i9пiiог1 iгтiiп.


7. ЕпЯiпе iсiiе реесi сIiес
(1) Сес1 i,эiп9 03-11
(а)Ууаггтi нр Ше егщiпе.
(Ь)Сопгiес 03-11 о ОIС.
(с)АссогсIп9 о Ше iпзгiiсiогiз оп Ше $сгееп, о о Ше [ЕСI) аа гтIопiIог] зсгееп. $е1ес [Епiпе го1аiоп}.
(Л)Мае вiпе 1Ёа еп9iпе i1е рее 15 iЫп Ше 5рес9есi уаiеэ.
ресiiе аiiiе

Епдiпе г1дiг1е i1е $рееi


З-УЕ 650-800 Г/грiп
К3-УЕ 65080о Г/пнп

<СА1)Т1О
> Тiгп о аН iiе ассеогу iiсI1е5 апсI А/С.
Сiес i iеп Ше еIесiтiс ап i ОЕ
> Веоге сiесIi еп9iпе iс1е 5рееI, 1iе зЫиI ровiiiоп о Р гапе.
8. Согпргеззiоп ссI
(1) ‘Д/аггя iр 1iе еп9iге.
(2) еггюуе ЁIiе аiг сiеапег а$8егтIЫу.
(3) еггiоуе аI Ше i9пiiiоп соi а$5егтпЫIе5.
(4) Гег?,оУе аII Ше $рагI рIув.
(5) 1егтiое ан Ше iе1 iпесог соппесiог$.
(6) СIiес согтIрге$зiоп Ы еасi суiiпсiег$
(а)Аiасi Ше согтIрге$$iоп 9а9е ю Ше рIiiд 1iоiе.
(Ь)РЫIу ореп i,е ШгоШе.
(с)Сгапi Ше еппе Ёо сI,есi Ше согт1рге8iоп.
кг II
о Зресiiес1 а1iе

$ресIес уаIе 1лпi1 А1IсаЫе егепсе


Епiпе
1ра (1сд/сгп2} 1ра {1у/сгг12} iра {11/Спi2)
332-УЕ 1470 (150) 1078(11 0} 147(15)
К3-УЕ 1476 (150) 1078 {11О} 147(15)
А 108947
<САТIО
1)5е а iЫиу сiагес Ьа!егу о iа1 еп9iпе реес геасiе а
Iеа8I 250 г!гпiп.
Согпргеззiоп 5по11с1 Ье пiеазiiгеi iсIу.
> ‚ЛЛiегi Iiiе сiiес[ огI i сопiрiеiе, Ье iге о сiесI сiiапо1 с
IгоI1Ые сое оiiIрш апсI егазе 1. Теп с)iес ог гюгрпа сосiе
оi1рii1.
Н1
I сотргевiоп ргеiге i iо роiiг а агга1I агг’оiiп Ы
еп9iпе оН iпо 1iе суIiпсег апс Шеп гоеа$IIге согпрге оп
а9аiп.
> 1 согтiргеiоп iгiсгеазез, 1iе рiэоп гiп9 гтiау Ье огп оЫ
i сопiргезiоп ое пы с),ап9е, уа1уе-геае раii$ гпау
iае а аii,ге.
9. СО агкi НС 1ееI сiпес
(1) аг 11iе еппе.
(2) iасе Ше еп9iгiе а 2500 гiiрiп ог 180 зесоп.
(3) А сие $рееси, iпег Ше ?е$ег ргоье iпо Ше аii рiре аз сиеер ав а еаз 40 ст
(4) СиiесI Ше 1ееiз Ы СО агiси НС.
8ресi5еси а1iю

1ее1 о СО 1ее1 Ы НС

3$ УЕ 02 % ог езз 200 рргтi ог


кз ‚(Е 0 2 % ог ез 200 рргтi ог
—5

РА А\Ю А1ТЕРГ\]АТОЕ У ВЕ[Т


СОМРОГ\ЕТ8
iШ Аiг сопс1iiопiп зузiегл:

Рагi ЬеI асI]11311г19 зIiсiег

Еап 8 аПегпаiог У ЬеI

9.8{1 оо}I
07
19(194}
32{326}

А1егпа1юг авзегтiЫу

44(449}

Рап 8< аIiегпаiюг У Ье1

:1 Н

Епдiпе п1егсоег РН

о
- о

/
/

1 Ггл {I9сг111: Зресiiе IюгЯIiе


А161682О1
—6

ЕМОУА1
1. ап а!iегпаог У Ье гегло’а1
iШ Аiг сопдiiопiпд уегт1: (1) 1оо$еп ЬоАапсi В.
(2) Тiiгп аiзiп9 ЬоI С о сесгеа5е Iеп5iоп Ы е ап а1егпасг Ч
Ье1, апс гегiiоУе iе ап 8 а)егпаог У е1 гот еасi рi1iеу.

Воi С

ВоIА

Шао Аг СОГ’ЁОГП9 узегп

А161683

1. Рап 8 аiiегпаог У 1е1 iпзiаiiаiiоп


(1) Тегпрогагiiу аасIi Пiе ап 8 аегпа1ог \] Ьеiо еасi рыиIеу.
—7

2. Рагi 8 а1егпаог У Ье1 агiiеп


iп Аiг сопс1iiопiп9 зузегтi: (1) Тiгп а1iгщ Ьо1 С о асii.1$ еп5iоп Ы Ше ап а1егпаЮг У

(2) Тi9Ыеп Ьо1з А апсi В.


ТооI: Ргезе оге гепсI, {Топiсii (О125-МН) ог
есiiа1ег
}
$ресiiесi уаIiiе:Т 1 9* {1 949*с} (Во1 А)
Т44Г4*гт1 {449I<д*с} (Воi В)

Во1 С

ВоI А
1071
Во1 В

iШоШ Аiг сопсiЁiiопiп вувегп:

А1е168Зо1

3. Рап 8 а1егпа1ог У Ье1 сiес (Зее раде О71)


—8

УАIУЕ С1ЕАIАГIСЕ (З8-УЕ, К3-\IЕ)


13РЕСТ1ОГ1
<НIМТ
Тiе 111I$IТаIiоп5 аге iза5ес оп З81-УЕ а урiсаi ехатрIе.
1. Ваегу глiп1$ егяiiпаi i5соппес1оп
2. Епдiпе iшегсоег РН геглоа1(8ее рае 07-52)
3. Аiг сiеапег сар гегпоуаi
4. Аiг сiеапег iIег еIегт’еп гепюуаI
5. \/асiшпi $еп$ог с1$соппесiоп (Зее рае 06-140)
6. Уасiшпi зi1сiiгщ а1е а$$егРЫу (iШ ВгасIе) соппесiоп (1НО) (Зее рае 06-140)
7. Уасiшгтi $iСЫП9 ае а$$егТIЫу (iiШ Вгасе) сi$соппесiоп (1Л-iО) (Зее рае 06-140)
8. пIеI аiг егпрега1ыге вепог сзсоппесiоп (Зее рае 06-140)
9. Ргес1еапегiозе гегтiоа1 (Зее рае 06-141)
10. Аiг сiеапег азегтiЬ1у гегтюуаi (ее раде 06-141)
11. Уепii1аiоп Iюзе о. 2 гегпоаi (8ее рае 06-141)
12. УепЫаiоп Iiое сiвсоппесiоп (Зее рае 07-231)
13. Ассе1егаiогсопго саЫе а$$ег11Ь1ус1i$соппесiоп ($ее рае 06-177)
14, ТIiгЫIе Ьосiу Ьгасе о. 2 гегпоiаI (Зее рае 06-142)
15. Ассе1егаогсопго1 саЫе Ьгаi<е гегпоа1 ([НО) (8ее рае 07-61)
16. Аiг сiеапег зiiррогЁ ЬгасI<е о. 2 геп,оуа (Зее раде 07-61)
17. Г]оi8е iЖег гегтiоа1 (Зее рае 07-231)
18. 6гошi саЫе сii5соппесIiоп (Зее рае 07-232)
19. Еп9iпе iiге сi5соппес1оп (Зее рае 07-232)
20. iдпiiоп соiI а$егг1Ыу гегпо”а! (Зее раде 07-232)
21 Оi ее1 ае гегтоаi
22. Суiiпсег Iiеасi сочег гегпоУаi (Зее рае 07-232)
23, 1 су1iпсег согТIргез5iоп Iор сIеа сепег зе1Ёпi
(1) Ро$iiУе1у гоае iе сгап iа рI1еу апсI аIiдп Ше iгiiiпд т1агi5
(пЫсi,е$) iШ Ше 0° роiiоп. Мае iке Ша еас iп,iпд гтаг в

I
ро$ёопес аз з1iоп iп ?пе Ёадгай,.
<нiМТ>
Тiгяп гтiагi д I аг’у iгтiiгщ гпагI з ргорегIу розiiопеа, розiiУеу го[ае Ше
сгапзiа рьиеу аап о асiiз Ше розiiоп.

Мо1с,
т
А1651 57]О
—9

24. УаI”е сiеагапсе сiесI


<СА1)Т1ОМ
Уа1iе сiеагаясе зiоii11 Ье сIлесе1 iеп Ше еп9iпе i$ со1.
(1) Сiес< Ше а1е сiеагагiсе а Ше Iосаiоп зiогi п Ше iа9гагт1.
о. 1 суIiпсег соппргеiоп ор сеас сепег (а)Меазiне iе сiеагапсе Ьеееп Пiе Уаiе 1iег аг Iiе сагтi
1 Iiа 1зiп9 а П,iсIпе$$ да19е.
Вресiiес уаiое: М 0145 - 0235 п,о, (4iеп Ше еп9iпе 5 сЫф
ЕХ 0.275 - 0.365 глгтi (,Л,еп Ше епiпе i со1)
<СА1)Т1О>
\/аI’,е сiеагапсе зю1]1сI Ье сесес чiШ Ше сапiзIiа Ьазе сiгсiе.

о Iгi сае Ы Ше а1ые оШег Шап Ше апаг уаIiе, гесог Ше


Ыеагапсе уаiiiе.

ЕХ

УаIе сiеагапсе

о о
i iс1е ЁХ iсе

Саггi Ьа5е сiгсIе


Уа1е ii1ег
А1З9247О1

(2) Ровiiiiе1у гЫае Ше сгап<$а Ьу 360° ап Ше о. 4 су1iпег о Ше ор еа сепег.


(3) СIiес Ше ае сiеагапсе а Ше 1осаiоп [iоп iп Ше iагапi.
Го. 4 суiiiпiег согяргеiоп ар еаi сепег (а)Меа$ыге
сагйз Ше сiеагапсе Ьеееп Ше а1е ii1ег апсI Нiе
а 11$iп а Шiс(пе3з 9ауе.
ресiiес1 уаiые: Ы 0145- 0235 гтiпi (I,еп Ше епiпе I с0IФ
ЕХ 0.275 - 0365 гпгтi (лФеп I,е епiпе со1с)
°
<САЛ1О
‘/ае сIеагапсе iоi1с Ье с[есIес ii iIiе сатiа1 Ьа8е сiгсiе.

о
п сае Ы Пiе аIiiе оШег Шап Фе $апсiагсI уаIiе, гессгсi iпе
о:гоо сiеагапсе уаiiiе.

ЕХ

\‘аiуе сiеагагiсе

о о
I зiсiе ЕХ iе

Сагл Ьа$е сiгсiе


Уа1е 1i[ег
А1З924О1

<НIыТ>
Тiе iНiгаiопз аге Ьа$ес ог 337-УЕ а урiса1 ехапIрiе5.
—10

1. ЧаIе сiеагапсе ас11$греп


00000000
(1) Iепоуе о Ьо1з апсi Ё,еп Ше iгт1iп9 сiаiп ссуег Мо. 2.
00
ю

$7

А14 1452

(2) Ро$iУе1у гоае Ипе сгапI<5)1а рiI1еу апс гегоуе опIу о сагт
о о $а1 iП1IП еаг пв1а11аюп Ьо1з.
о
о
о

(3) РозчеIу гоае I,е сгаа рiiеу атiс аiп iiе iтiiтiу пiаЖ
(пЫсi,е) iIi Ипе 0° роiiоп. Мае iге ФаI еасп iппiп9 гтiагi з
ро$iIiопесI а5 зiогi iп Iiе сНагагй.
СА1)Т1О

I сгапIIiа
i апу Iпiiп гтiаг i ргорегiу ро$11опес, розiiуеiу го1ае IIiе
1 роIIеу а9аiп о а (iе роi11оп.
Тiглiп9 пiаг

т
А165157О1
—11

(4) РЫ а рагi гiiаг оп еасi рIае 01 Ше сйаiп Ша гпаiсiе Ше гпiп


гоагI<.$ оп Ше сатiiiаi гпп еаг апс Ше са1$а iппiп9
)оооО 5ргос(еI.
ао о о о
о
Об Уе1Iо (3$7-УЕ) ог доIс (кз-УЕ) паг рIае8 аге а$асiе ю iе
Раiгi Раiпгпаг сiап iп Пгее iосаiопз. iезе глаг рiае ппасIi Ше оiеI
гIпаг)$ оп еасi iп1п9 зргосIе ап й1П9 9еаг, Ше аЬое ог i5
1юпесеагу.

Тiгпiппiагi
с)
с
А13924О1

(5) 1о0$еп iе сап $1а1 iглiп9 ргосе iпваИаiоп Ьу 1П9 е


НосiГ19 $егсе IiехадопаI рагi Ы Iiiе сапiiа’.

А 138637101

А
(6) егтiое 1iе сiiаiп соуег 5егуiсе Iiоiе сге рiо iiiпд а 5осI<еЁ
iехадоп гепсп 10
003 0000

(-)

А 139244

(7) IпзегI а iiаШеасi сге,сгiуег iпо Пiе сiаiп еп$юпег зегуiсе I,оiе.
1)5е Фе 5сгесiгУег 10 гтiоуе Iiiе Iеп$iопег $IОррег рiае Е1о’п-
агсi агi iо) iе оррег рiае iпег iюiосiес $а1е. 1]
<САТЮ

I и 5 сiiЯсii11 10 iюиосI Ше зIОррег риаiе, iе Ше зегiсе Iiеха9огiаi


раг1 Ы Ше саiт1iаi ю i1iюиу го1а1е Ше сагтiIiа1 юо Ше гiдЫ апсi 1е1
5iсIез.

00 ,- о
О О

Но! о
ю—
—5оррег рiа[е )
А13928)О1
—12

(8) Ргоп Ше зае езсгiЬе iп [1], iiзе Ше зегiсе ехауопа1 рагЁ Ы


Ше сапiа1 ю iiй1у гоае Ше сазiа о Ше гi9I,1, ап но 1
[*2]
<НIМТ*
1’ о1а1iп9 Ёiе сапiIiа о Ше гi9Ы ергеез Ше еп$iопег р1iюег

о
(
Рi1п9ег -

8оррегр1ае
А1З9282)О1

(9) Ргогя Ше зае е5сгЬе п [*2], рI1 оiлi Ше IаШеа сгегег


гогг’ Ше сiаiп еп$iопег $егУiсе iоiе. Аiiуп Ше 1о1е$ Ы Ше эШр
рег рIае ап Iiе епзiопег, аг iп$егI а гос Ы 2.5 гтiгi, iп iiагтiеег
<СА1)ТiО>
> 1 и i сШiсi11 о гiВег а гос Ы 2.5 глгтi iп iагтiеiег, 5Ii9Ыиу гоiаiе
Нiе сатIiа о Ше Iеi ап Шеп 10 Ше гii1 Ьеоге а11егтiрi п о
iпаегi Ше гос а9аип.
> НоIсI Ше сапi1iаа iаип Ше $егчiсе iехаопаI раг1 Ы Ше сагтi
iа11.
> Еiх П,е госi Ы2.5 гтiтл п сiа пеегiНi аре о ргеУепi II гогтп гор
00
00 рiпд.
у о

т
А 139289

ж
(IОЩеопоуе Iiе сала iгпiпд еаг пзiа11аiоп ЬоП.
° °

1)

А 1392 90

(11) егпоуе Ше са$1а iР1iп9 зргосiеi

о
о

о
а)

А139291
—13

(12)IегтюУе Ше Ьо1Ёапс Шеп Ше сапiзагтiiп зргосе1.

А 139292

(1 3) Мае зiiге ШаI [iе сагт$1ай агкi Нiе сапзiа о. 2 аге роii­
3-суIiпсег 4-суiiпiег опес1 ав вiоп п Ше iа9гагт1.
сап сагп


о О
[[Н о

00

4-суiiпсIег 2-суiiпсiег
сагп сагй

А 139246)01

<СА1)Т1О*
ро$iiiуе
11 уоii Уапi о го1ае IIпе сап,Iаi чi1i Ше саiп i$соппес1еi,
у гоiаiе Ше сгапIiа Ьу 90° о ргеуепI Ше iiIIу орепе аiе
гогр iп1е1егпд ‚,iШ Ше рiзIоп, апсi п,аIе 81]ге ШаI Ше пЫсiез оп Ше
90°
сгап5а ры1еу аге роопе а п Ше бiа9гагп.

(14) епiоуе iе сапiа$ Ьеаяп9 сар Мо, 1 п iе огсег iоуiп п Ше


2 сiiадгагтi
о о

А139245)01
4

(15) iегiiое iiе сагтiiаЁ Ьеагiпд сар Го. 2 п iе огсег iоп п


6 5 8 7
iа9гап.
п0 о <САIЛIОЫ>
Ноiсiiгщ Пiе сагт,iа1 п а погiгопа1 ро$iiiоп, совеп Ше Ьо1 ееп у
1

2 4 1 3
А1З924О2

(16)Iегподе 1iе саiIiа.

а
ч
о
о

т А141446

(17)Iегпоче е сагiпйа Го. 2.

а
а
о
00

А 14 1447

(18) Кеер Ше саiп Iшп9iпу оп iПл а горе ог iге.


о
° <СА1)ТIОМ
Ргееп огеi9п рагiс1е$ готтi уеШп п5iIе Не iгпiп9 сiап соег

А14 1448

(19) iЧегiiоуе iе ае iiе$.


о - - о
00 0 0
о о о О
о о
ооОО 0

0° 0= 0 00

Уа1е 1iiег
А139257О2
—15

(20) Меа5Iне Пiе Шiспе$$ Ы а1е 1iiег iiп9 гпiсгоiреег.

Меазiiгiпу
роiп В

АО3З16О1

(21) ЗеIесI а а1е 1iег о Ша а1е сiеагапсе асар1$ фiп iе Эр­


УаIе iГ[ег ]ес аIез апсi а?асi Iiе есi 1iег.
Ыс<пез5
А \/аiуе IЁег о Ье $еесе
в ТiнсКпез Ы Ше гегтюе ‘‚аIуе 1iег
С Меаегесi еаIле сiеагапсе
_—Сосе гтIагi<iп9
8ресiес ‘ае: 1Г А = В (С - 018 гтгл)
о
+

ЕХ А =В + (С - 0.31 гпт)
<НIЫТ>
А1З925ОО1 Тепу-пiпе урез Ы аiе iег аге ргоiсеi ‘iiiп Iiе гапе Ы
5 12- 5.68 гтiгт

1епiсаоп о. Тспе$ (ППгТi) IегIсаоп о. ТIi с(пез (гтIгIп)


512 42 5.42
14 5 14 44 5.44
5.16 46 546
518 48 548

20 5.20 50 5.50

22 5 22 52 552
24 524 54 554
5 26 56 5.56

5.28 58 5.58
5.30 60 5.60
5.32 62 5.62

534 64 5.64

5.36 66 5.66
5.38 68 5.68
40 640

(22)Аасi Ше а1е 1iег$.


(23)Соа Ше сагп Ы Ше сагпаi о. 2 ап Шеоiгпаi ЫШе суiiпег
епiпе оН апсi аi.асi е сар Ыо. 2.

а
(_) ‘‚

А141449
—16

(24)Соа iе сапi оПiе саг151а апс iе о1гпаi$ оПI,е су1iпсег еа


Ш епуiгiе оiI апс аас[, Ше сазiа.

а
о
о

Т А141446

(25)Ас1i1 iе розiiопз Ы ?Iiе сап iа ап Ше саг11$1ай о 2 аз


3-суiiпсiег 4-су1iпсег п Ше бiа9гай.
сагтi сагп


о О О

оiоо

о
ъ0 0

4-суiiпег 2-суiiпсiег
саг сагii

А139246Л01

(2б)Сiес Ше гогi тiаг апс пIлтIЬег$ оп Ше сагiiзIiа Ьеагiп9 сарз


3 4 1 2
о. 2 апс аасi iе сайа ЬеагiгI9 сар о. 2.
г (27)Тi9I1еп П,е сап iа Ьеагiпд сар ГIо. 2 iп Пiе огiегiо’п п Ше
сiiа9гагТI
о ресi1iеi уаiе:Т 1 2.5*гл {1 27i*сгт1}
СА1)Т1О>
Но!п iе сатiа1 iгi а iоготiа1 рооп, iiдЫеп iIiе Ьоi5 еея у
о —‘
О О О

7 5 8 6
А139245]Оз

ТIiгыв( (28)Тiфiег’ iе сагт’$Iпа ЬеагЁп9 сар о. 1 п ‘е огсIег $I1о’п п


з сiiа9гагп.
о о
$реiесi уаIiе:Т 12. 5*г1п (1 279*сгт1}
<СА1iТОГФ
1
МаIе iiге iа 1е сагтэ1iа1 1г1I515 1 iгi iе гооУез iп Пiе сашзiа1
Ьеагiп сар о. 1 Ьеоге Ыепiп IIiе ЬоIIз.
21
о [_

ю о
4
А139245Л0-4
—17

(29)Асiiз iе ро5iiоп$ Ы Ше iгтпiп9 грагIз оп Ше сазiа iггiiп


000’ ргосе апi сап iiглiп9 еаг а $?1оп п Ше с]iадгагтi.
000 000
(3О)А1i9п 1Iе ЁiгтIiп9 гтiаг (по1сi) оп ?1,е сгапзаЁ рдiiеу iН, ?iе 0°
/ ро$iIiогI.

1 е
ос1
А16515О1

(З1)Агi iе iгтiiii9 гпагI сп I,е сагп$I,ай iгппд зргосi<е л’Ш Ипе


раiп ,тiагi оп Ёiе сЁiаiп апс а1Ёасi 1,е сатiiа iгпiп9 $ргосI(еI
Раiп гпаг1 ап Ше сiлаiг о9еШег.
(32)А9п Ше IпосI рiп Ы Ше 5I1аi iШ Ше рiп 1-Ые iгi Ше сап$­
Тiгтiiгi гйагi
ч а iг11iп ргосIеЁ апс аПас1i Ше сап$1а iглiп9 зргос1е ю Ё
?iе сап 5iа1.
<СА1)Т1ОГ
! iе пос рiп Iое$ по Ш iп (не рiп ноiе, iе (не егiсе (iехао­
паI рагi Ы Ше сагтiнiа( (о 51нднiIу го(аIю Ше саоiна1 (о Ше гiIi(
°
ап ей 5с1е$ iп(i1 Ше пос рIп Ш$ п Ше рiп ноне. Оп оон Ёгоп1у
рi(i (не сагзнай (гоiпу ргос)е(. ОШегi$е Ше епсi рогiiоп Ы
(7 О Ше пос рнп го(п( с1аоiае Ше 5еаI $шiасе, гезОiiп ю веаi
сiеес(.
сагтiз
Геег геггюе iiгее Ьо1з. i Неу аге геапо’ле, герiасе iе
Рiп Iiоiе Кпосi рiп iаi Iiгтiпу вргосIе1.

0 1

Оо по гегтюе
А14145ОО1

(33)Соа iiе геасiесi раг ап ЬеагIп9 вшiасе Ы iе сап1$I1а iгТiпд


Ноiсiiпд 5ргосе1 iпэа1Iа1iоп ЬоII чi1Iл а 5гт1аI агпоiiп Ы егiiпе он апс]
егпрогагi1у аас Ше Ьоi.
(З4)Тi9еп Ше саiа нгiiнп9 ргосе п51аI1аноп Ьо1 Ьу 11П9 Ше
вег’йсе iехауопа раг! Ы Ше сагл,Ы1
Зресii9есI уаIые:Т47Гi*Гii {4799*с}
а

А138637Ю1
—18

(З5)А1iп Ше iтiп9 гпагI оп Ше са 15I]а iгпiпд еаг iШ Ше раiпi


Раiп пiагi гпагi оп Ше сiаiп апс аасIп Ше сапла iiгтiiп9 еаг ап Ше
саiп одеШег.
о (З6)АIi9п Ёiiе Iпосi рп Ы йе сагп$аi Го. 2 МШ Ше рiп по!е п Ше
сап iа iгпiп9 еаг ап аасi Ше сап,iаI iгяiп еаг о Ше

:$ сап,аiаi Iо. 2.

°)

Т[11iп9 йiагi А1З92д1О

(37)Тепiрогагiiу ацас[i спе сагтiiай iгпiп9 еаг iп[аI1а?iоп ЬоI.

А 139290

(38)РiН оЫ iiе госi Ы2.5 гтлгтi iп сiiаг,ееггог,, ?iе сi,аiп епiопег.


<СА1)ТiО
1)зе iiе ер’iсе 1еха9опа1 рагI Ы {Iiе сагп$1аП ю 8IiуIу гоае Нiе
сап $1а[ о iiе Iеi. 1iе сiаiп а Ше еп5iопег е $аддIп9, рii1
оiй Ше гоi о! 2.5 гргп п iап,е1ег
о

о
о

00
0

о
А141451
—19

i -‚--‚
(39) МаI<е зiге Фа еас iгяiпд гтiагI
дгагтi.
5 розiiопес а5 $1Ог1 iп I,е iа

—7
Тiгяiп9 глагi

осГi е
/,г
А165157)О1

А
(4О)Соа ‘о ог ?i,гее Шгеаз гогп IIе Ьо1 епс рогiiоп Ы Ше Ыiаiп
000000
сочег эегуiсе IiоIе зсгеё рIi д,i Тiгее Вопс 1324.
ю <СА1]Т1О>
С)еагi ап е9геае 1iе Ьоi апi IIiе ЬоiI 1,оiе.
(41)Аасi Ше сI,ап соег $ег(iсе iо1е сгеi рiыд iiп а $осiеi
iехаоп ‘гепсi 10.
$ресiiес уае:Т1 7*т {1 73д*сп,}

А 139244

(42) РозШе1у гоае Ше сгапэiа рi1еу ап аасii ‘о 5i1а iгп


о iпд деаг I1$а11аIоп ЬоИ5.
8ресiГiесi уа1iiе:Т8.ОГi*гТ1 {82iд*сгт1}

о)

А13 92 87

(43)Аррiу ТI,гее Вопс 1280Е п [iе осаЁiоп поп п Ше сiагагтi.


<СА1)Т1О
Сiеап агiсi егеа5е 1iе ппа1iп вiiгасе.
О ‚Л]iIiiiп Иiгее ггiiпЫез а1ег аррiуiп9 ТI,гее Вогiс 1280Е, а1ас Ше
пiаiпд ш1асе.

о о Аоi 1аг11г19 Ше епуiгIе ог а Iеа5I о 1iоiгз аiiег

— : [Лсiiб §а51е аррIiес роiгii А145447О1


—20

(44)Т19Ыеп ,о Ьо1 о аасi’ Ше iг’д сI,айi сочег о, 2.


000000
5ресiiесi уаIiе:Т85гл {871<д*сггi}

‘о

л
А14142

2. СуIiпсег iеа соуег iпзаИаiогi (Зее рае 07-243)


3. Оi еуе а9е iл5аIiаоп
4. гiiоп оi а5егтiЫу iп$аIIаiол (Зее рае 07-243)
5. Еп9й1е iге соппесiiотi (Зее рае 07-244)
6. гошii саЫе сопгiесiоп (Зее рае 07-244)
7. оiзе ег iп$аНаiоп (ее рае 07-244)
8. Аг сiеагюг ыррог эгасе о. 2 iп5аНаог1 (Бее рае 07-75)
9. АссеIегаог согго саЫе Ьгасiе1 iп5аНаоп (Зее рае 07-76)
10. ТгоiIе Ьоу ЬгасIеi о. 2 т1$ааiоп (Зее рае 06-148)
11. АссеIегаог сопго саЫе аз$егпЫу соппесiоп (Зее рае 06-1 48)
12. УепIаiотi iое сотiпесiоп (ее раде 07-244)
13. УегЫаоп iое Мо. 2 iп1аIаiоIп (Вее рае 06-149)
14. Аг сеапег а$$етвЫу тiзiаНаiiоп (ее раде 06-149)
15. Ргесiеагюг ое й,$аIIаiот1 (8ее рае 06-1 49)
16. п1еаiгегiiрегагiiге $епогсоппесiоп (ее рае 06-150)
17. ]асiоп, ‘сi,iп9 чаIе аеп,Ыу (i1i Вгасе) сопгiесiiоп (АНО) (Вее рауе 06-150)
18. \(асiшгя $ сЫгiд аIе аеттЫу Вгас) соппесiiоп (НО) (Зее рае 06-1 50)
19. \(асщгт’ 5IП$ОГ соппес1оп (ее рае 06-1 50)
20. Аiг сеапег 1ег е1ег’iеп iгаНаоп
21 Аг сiеапег сар iпаНаЁоп
22. Ваiегу пiпi егпiiпа соппесюп
Зресiiiес уаЮе:Т6.4Г*Гп {65I*сIт}
23. Епуiпе он Iеаа9е с1iес
24. Епiгiе лiсiегсочег ЕН iпзiаI1аоп(ее ране О785)
—21

РАТIА1. Е IС1Е АЗ8ЕМВ[У (337-\/Е, К3-УЕ 1 РР)


СОМРОЕГ\iТ$

х2
7/ 2

/
/
:7 х2

175{Т6)1

х2 Ргопi Ылiiрег соег

Воггiе (юо) 1осi ррог юг ЕiIгоре:

Расiiаог iррог ГЧ асiаог зiррогЁ 1)’iР

х2
[55{5б}
00 х2

1 5.5{56} 1
1 55{56} х2
I
1

[55{5б} [5.55б} х2

1 гтi {*1}]: ресiiесI Iогсiiе


А159484О1
—22

К3-УЕ / ог Еiiгоре:

Ехiiаiiзi рiре ррог[ сiiiап Го. 2

Ехiiаii рiре азе1

1071 Ех11а15 рiре а88егпЫу РР

147(479)1 Ех1iаii рiре ргiп

3З-\]Е 1 ог Ецгоре

Еха5 рiре рро свьоп о. 2

. Ехiаiiз рiре азI4е1

Ех1паыз рiре а880глЫу РР

‚47479} Ъ—Ех1,аi рiре зргiп9

3В-УЕ / ехсер Еiгоре:

Ехаз рре рро сзьоп Ыо. 2

Ехiаii рiре аз1е

Ехiаiз рiре а55егтЫу РР

[47{479} -Ъ--——- Ехiаы рiре 5ргiгЮ

Ггтi { iспi}: Зресi1есi огiiе • оп-ге1]5аЫе раг


А159431О2
—23

5.5(56) х2
[5.0(51)
Ваегу Iiо1с соiп сiагтiр

Ваегу

Ваiiегу соег
1071
Рабiаiог гевеге ап рiре

жэ

ВаI!егу Iтау
ас1iааг гебегче апi аззеглЫу

о
Т

ю
1 {*} 1: Зресiiiесi ощiiе
А 14 5460302
—24

юг АiЛоглаiiс ТгагiзахIе:

Он сооIег оЫиеI iIо8е • Он сооiег iпIеI по5е

1 75{76}
Iасiiа1ог iп1е Iпо5е
х4

‘“/аег Ьура IIо5е

УiИi а1ег ап азегтiЫу

адiа1юг оы1е iо5е


Г1 8{1 84}(

I$лi
18{1 84) асiiаог Ьгасiе о. 1

‘М1i Аiг СопсIiIiогIiп9 $узепi:


iасiаог ыррогi гогтiгiiе
Сооiег гЫгiдегап
сi$сЬаг9е Iiо5е о. 1

ас1iаог азегiiЫу
54{55}
ж4

асiа1ог сгаiг’ сос


. О-гiпд

—IаiiаIюг зiррог гогйггiе 1МГ

5.4(} 1

Сооег гегi9егаг11 Сооег сопсегiвег азегтiЫу


1iсiii рiре А (чiШ гесеiуег)

1 { сгii}1: Зресiiес iогсiе • Моп-геiзаЫе рагi


$ Аррiу согпрге$зогоiI О-О118
А159497О1
—25

Аiг сiеагiег сар

7 7 Аiг сеапег iiег

7.5{76}

пе аiг Iегтiрегашге
епог

(1

Аiг сIеапг аззегпЫу

РгесIеапег Iiозе

• О-гiг’9
Уасiiцii егзог

Уасiяiгт i1сI1iп9 а1е азегтпЬ1у


(iШ ЬгасеЁ)
о

1 Ггт {Iсгтi} : 8ресiiе 1огсiе • раг


—26

ИНО:

[75;б}]

Сiагсоаi сапiвег Аг сiеапег в[ау Мо. 1


ооиiеI Ьове Мо, З

Ассе1егаог сопiгЫ
саЫе аз8еглЫу

Сiiагсоаi сап’вiег
оыиiеi Iозе Мо. 2

8.5{87}

‘/(г Ьуразз ноне Мо. 1


(iозiаIIаIiоп розаiоп ыррег)

Iт576)I 7’

х2
УУаIег Ьуразз Ьоне Мо. 1
(iпзiаiiаiiоо розiiiоо 1о’ег)
‘75(76)

х2 -“,),
--

21(214)

ТнгоцIе Ьоу зiау


ТнгоIIiе бобу ЬгасКеi Мо. 2

ТМго{IIе Ьоу анвеопЫу


\]егШiаiiоп йозе Мо. 2

О . О-гiгщ

1 {спi} 1: 3ресiiес огсiiе • оп-ге1,8аЬ1е рагI


—27

Сiагсоа сапiiог
оЫ!еi iозе Го. З

Аiг сiеапег $(ау о, 1

‚о

Сiпагсоаi сапiег
оЫиеI iозе о. 2

Сiiагсоаi сапiiег
оЫ1е юе

[7.5(7611 -х2
Ч1а1ег Ьураз5 iове о. 1
(1пза11аiоп робШоп ыррег

\ЛIаег Ьуразв iiое 1о. 1


о
\\ (IпзiаНаiiоп робi(iоп 1оег)

Тiго(11е Ьосу Ьгасе1 Го. 2

х2
85(87)

[21(214)

ТIпгоше 1ос1у зiау


ТiiгоIIIе Ьсiу аегЫу

О-гiп9

еп1i1а1iоп Iпо8е 2
Ассеiегаiог ссп(гоi
саЫе аз5егIЫу о

1 Мгii {спi} Зресiес огяiе рагI


А159487Ц01
-28

‚ЛЭ:

Уасiшгтi IIо8е а8зег1Ыу

‘ю..
азэеглЫу


хЗ
[щiдi1

х2
Г191941
\‘епi1аiоп IIо$е ,,-

паiе глапiо1

1Iе-ор
. ааIе асыытi Ьозе

Рые iеiiчегу рiре {19{194}

• О-гiп х2

РiеI позе
Рiiеi iгiесог а$зегйЫу
х4

Iпесог уiЬгаiогi iп$11аог


Ое1iегу рiре эрасег о. 1
—®

(х2 2{214
1 х2

к
ТIпгойIе Ьосiу Ьгасi<е


со$

1 {9!сгтi}: Зресiiесi огяiе • оп-геаЫе раг


А1б1723О1
—29

5iii 1еег IпоЬ

СогюЫе Ьох сагре х2

Сог’зоiе Ьох аээейiЫу

[131Зз}I х2

Реаг согiзоiе Ьох

1 1

ВiпЖ еег ЬооТ ге[аiпег 1 1

• Воi х2
1

[24{245}

‘Вон

0 1

Тгап5гРзiоп Лоог ii аввегтiЫу 1З{1З3] х2

йi {сгт} Зрасi{iесi огяые • Г\оп-геiзаЫе рагi


4. АррIу МР Огеазе
015 99 З4О2
-зо

Ргопi зiрепiоп сго йiегпЬег

[2о(1224]
Ргоп? заЫ1ег Iiпi< а$$етЫу РН

о
174(755)1

г
о

Еп9iпе гтiоiiпiпд iо1е соег гепiоаI


(сос еаiег ресiiсаiiоп iеЫсiе)

н
1{}1
Епiпе гтIОУiП9
сопiтоi гоI

о
120{1224} о Ргоп 5IаЫиi2ег Iiгii<
азегтЫу [Н
о

Ргопi заЫ1iгег Ьаг


74{755}

-
гоi зiзрепiоп
[24{245}I—4 сго гтiегтiЬег [н

х2
\

—Н
ж2
Т
ж2

24{245}’
{Iцсгтi: 5ресiiес IогсIые
А1595З1)О1
IгопI iвреп5iоп
СГО8$ гтiегяЬег

Ргогii 1аыег а85епIыу н [12о1224}

1 74{755}I

Еп9iгIе гпоiл,iп iiоiе со”ег


(Саг i1Ii соiсi-ге9iогi ресiiса1iоп$)

Епдiпе глоiпд
согт[го гос

120{1224 РГОПI аЫIiег


iпi< а$зегiЫу 1Н

Ргоп аЫ1iег Ьаг 174755)1

Ргоп $1$репзiоп
1 24{245} СГО8 гтiегтiЬег [Н

х2

<2 35{357 1
1 24{245}1
Ггii {сгтi}) 5ресТес 1огще
А б87О
—32

I21{214)I
Ргсп Ьгаiе ЛехiЫе I,озе о. 1 ([Н е)

-

[84{8б}i

х2
____
о Зрее епог ) 1Н
(iШ АВЗ 8 УС)

ж2

Ргоп ахiе а$$егпЫу н Тiе гоi епсi 1Н

Ргоiпi сгiче зiа


авег,Ь1у 1Н
• 42(428)

i27(275}1

с
1’

с1 Ргоп ii ЬгаIе расi


. 196{1999)
Ргогi iзс Ьгаiе АхIе пы
су1iпсег а$егт1Ыу [Н
‘Сир
52{530}

01

Ргоп $II8рег)зiоп 1оег аггтi о. 1 ГН

1 {*С}: 8ресi1есi 1огЯ1е • Моп-гезаЫе раг


—33

Г21{214}] Ргог Ьгаiе IехiЫе I,озе о. 1 (Н 5iсе)

с—
/1

о
84{86}

$реесi зепог РГ ГН
(Мф АВ 8 \/ЗС) 9б{979}

Тiе гос егiсi РН

Ргоп ахiе аззегтiЫу Н

. [42{428} о
Ргоп сгiе iiа1
о а$$егтIЫу Н

I 27{275}I

Егогii Ьгае ра

. [ 6{1 • Сир
АхIе ГiiiЬ пi
Ргопi iс Ьгаiе
i52(530} суёег аегпЫу РН

о
о

- о
-

гоп 1iрепiоп 1оег аггii о. 1 ЕН

{д*р} : ЗресiiесI огяiе • оп-ге1$аЬ1е рагi


А1548О1
—34

Ргопi гiе iпЬоагс оiгй iоiе эпар гiп

гоп гiе з1,а1 аз$егпЫу Н

Ргопi гiе 5IiаП а5егяЫу [Н

Г\Iоп-гезаЬ1е раг
А149649С1
ьс • епЬ.о рвi4iоосi :I{шо} шг]
[оо}оо
1’9}99
юс1шош оа оi1есп 11о
‘Ч-] РО о!! 1(ей1
Н РIЮ роi
сию.
АIЯшО ЫШПIОЭ б1!юо1
I{}1
па
. ом юлоз еоц iшпоэ бее
:а-
ОП99дЧ
iсi 01 9Г10-11О’ • ОпЬсц р0Ц!о0сI : {шоб} ш
оо}оо
• —ф
I{}91
О!ЭПЫО
д7Т
н рi ро еI
ь
с!1а.
сй10.
iяшэе iшпiоо б1]!.Ющ3 ____/
елоэ па
I. О ЛОЛОЗ ООЦ 1ШПIОО бIфщ
:аНп
9-
ОГОбб
пЬо рОЦКЮС [{шо6i} 1
)
2
\
о
1
// г1
Н 1I! 6IЩIiп0Ш еiл6i
сж
-38

Тог Ауiощяiс iгаiшебе:


46 489

‘б

75765

Еп9iпе ГЛОI)П1iп9 iпзiiiаiог [Н

1:
1:
1:

1:

/
/

{*г) : $ресii9есi огсе

А1*ес
—39

Юг Магшаi ‚гаяэах’е:

4щ*89

-—-

1Г 1

11

Епiпе гРоiiп1п iп$Ыиаог [Н л


11

/1/

[* {спi}I: 3ресiiесi IогсIiiе


А61689О1
—40

ог Аоiогi,аiiс Iгагiзахiе:

ВгеаШогшЬе ЮеI йове 119 (194)1

Вааегу-1о-дгоыпсi саЫе

(602)! 1
/
Ёпiпе гтюппiiпд Ьгасе( ГН

Еп9iпе тоыпiп9 ЬгасIе1 Ы

78 {795}

хЗ --

Тогiе сопчегег аегiiЬ1у


80 {816} 128 {286}I
28 {286}
IЫегепсе Ьо1

Огiiе р1ае апс гп еаг

{д*сг} : 8ресiiес огс1iе МР геае арр1iсаiоп


А14965ОЗ
-41

ог Аiiогпа1iс Iгагшахiе: 8агег а58егпЫу

о Г

с
1071
°
‘,
0 1

с’ ф еегепсе ЬоI
_-[28{286} %—_‚ б4б53
, _____
1
ф 130
1

О00
137(377)1 1

ф
178(795)1
_________

ф
1
ф

28{286)1

еаг еiс рiаiе /1

7
Огiуе рае апс гiпд еаг

ТгагiахIе азвепiЫу (АТМ)

8.4(85} Тгапгг1i8зiоп согiгоi саЫе а$егт1Ь1у

[гii {Iсгл} 1: 8ресiiесi ог’ое • Моп-геiзаЫе раг


А1652О7О1
—42

3З-УЕ:
Вайегу-о-9го11п саЫе 19{194}

1 а

‘бе—
о
1 0С
1 1
1 1

Еп9iпе аiоiiпЁп Ьгасiе 1Н


1О7

о ж2

9 с
159 {602}1

х2

С1iсi геIеазе суiiгiбег аззепiЫу i2О {2ОЗ

ВО 816

Еп9iпе гтiоiпiп9 Ьгасiе Р

[п {*с1: ЗресiПесi огсiiе А1ЗО5Ю1


—43

К3-/Е:

Ваегу-о-9гоопс саЫе

19 {194}

[59 {602}]

Епiпе гтiоiлi1iп
ЬгасIе 1Н

071

СIiйсIi ге саЫе аегпЫу

о
х2

59{6О2

а
/
о

i
жЭ —-

180 {81б

Епiпе глоiпiп Ьгас1<е РР

1 *1{i9гсл}1: Зресiiес огсiiiе


АI6ЗЗО4ЮI
—44

юг Магшаi Тгаг’ахIе: аг1ег аегйЫу

п-

х2 1 711
6465з


,,‘
_ еаг еп рIае
о
/ с
Рiуее! расег Мо.1
,

2° Пуiее
_7
1 з7{З77}1
78785}
ф

е
° 119{194}1 Я
•164{653}]

/
СIЫсiп сiiзс азепiЫу °

СIiсii соег аветЫу (


Тгап5ахе аепiЫу (МТХ)

*с}1 5ресiiiесi огще • оп-геiаЫе раг


А1616дЗIО
—45

Iасiiаог iпiе позе

\Л(а?ег Ьура8з I,ое

Р1аег Ьура 1,ое Мо.1


(1паНаоп ро5iоП ррег)
———п

Неаег о’е1 а1ег Ьо5е

Сагя ро$iiiоп $П$ОГ

17.}I

12О(О4
\ЛIаIег егтiрегаШге
еяог

190(92}i с
э

190(92)1 • ЗаБiе
ТIiеггяоза1

\Л/аег iпiеi

1—

1—--- ‚

‘1аег Ьуравз 1,озе Го.1


(Iпа11аiоп ро5Шоп оу’ег)
\аег Ьуравз рiре iозе

ас1iаог оЫие юе
Неаег iп1е iаег пое

[мгI1 сяi} $ресiiеб ояiе • !оп-геiзаЫе раг А141464О2


—46

Рап ЬеIЁ ас1ыз1iп9 Ьаг

i19194}
А1егпаiог авегтiЫу

з2з26)i

• ‘/Уег рогтiр 9аВIе

4 с
Л!аег рiiгпр а$етЫу с
с (О

сс е

хЗ

хЗ 9.о{92}
[12(22 ж2 с-)
_______
%-_с \
-
Л1аIпег

У\!аег рштiр рii1еу

IсIег рьиеу СгапI< розоп епог

IсIег рiеу о. 2 7.5{76}

iШ Аiг Сопсiiiiопiгiу $у5iегл:


жЭ
Эрасег

[29{296}]

хЭ

Соглрге8$ог а8$егпЫу
Ii гт1а9ге сс

паг’ аепiаог У Ье Рая аегпа?ог У ЬеiI Он Лiег Ьгас!е

[*гii {Iспi} 8ресiiесI огсiе • Ыоп-геiзаЫе раг *: 382-УЕ


А159489О1
—47

-[75(76)

Он iее1 аiiе <4


Iпiiоп сои азеггiЫу

IО7

ссс (

85{87} х4
Ехiаiз iiаг’iо1с iеа iгЫаог о.1

Ёхаii гт’апiо1с 1,о iеас

ю г
рЮ
)

{25{255}1 -
-

Ех1iаi1 гIапiоIс сопег1ег 25{255}

Мапiо1с вау
25{255} 25{255}

[гп {сгп} ресiiе IогЯiiе • оп-геiзаЫе раг


А161б9ОЮ1
—48

1ЕМОУА1.
1 РiюI врiIi ргечепоп чогI
(8ее рае 08-3)
2. Ва1егу еггiiпа’ iсоппесiоп
3. СоЫип Лii iН,сIгааI (Зее рауе 12-6)
4. Регiдегап НРС-134а (I1З4а) ‘i1пгаа1 (‘iФ Аiг сопсьиопiп9 зуепi) (Зее рае 52-42)
5. Ргояiге гепiочаI
б. Еп9iпе он ‘i0,гаа1
7. АЫогiiаiс гапах1е 1iiс ьи iсгаьа1 (ог А.iопаiс 1Тап8а1е) (Зее рае 26-102)
8. МапоаI гап$ахIе оI iсiгаа (ог Мпiа1 гап$ахIе)29-1З)
9. Ехпа рiре аэ$егтIЫу РР гегтю”а! (ее рае 11-15)

[о7П 10. Вгае iiiiс i iсгаа (ог Мапiiаi гап$ах1е)


11. Ваегу Iiоi согi сагпр гет’оча1
(1) Iегтiое спе Ьс1, iооеп о пд, апсi гегпоуе iе Ьаегу iо
со’п сIагпр.

\
\‚

7А138622

12. iасаог гезег’е iагi а$$ейIЫу геiтоа1


(1) Оi5соппес iiе гасаог ге5еп/е апi рре, апс гегтiоче iе гасiiаог геег’е 1агй а$егт1Ыу.
13. Ваегу соег гепiолаI
14. Ваегу геiо”аI
15. Ваiегу iгау геiтючаI
(1) егпоуе Фгее iзо1 апс iеп геп’ое iе Ьаегу гау.

7
А135791

16 Аiг сiеапег сар гегтiоаI


17. Аг сеапег i(ег е1еюег гепiоча(
18. \!асыпп, епог с1согппесiоп (Зее рае 06-140)
19. ‘]асщл iсiiг уаIуе а$егг1Ь1у (нiШ ВгасIе) сiсоппес1оп (1НО) (бее рае 06-140)
20. \/асiшт $‘iс1iП9 а1е аззегтiЫу (iiI Вгасе1) сi$соппес!iоп (1Нi) (Зее рае 06-140)
21. пiе аг епрегаге епог дi$сопгiесiоп (ее рае 06-140)
22. РгесIеапег Iiозе геiтiоуаI (ее рае 06-141)
23. АгсiеапегазегiЫу гегтпоа1(ее рае 06-141)
24. аiаог iпе Iiое iсоппесiоп (8ее раде 12-10)
25. ‚Iа1ег Ьураз iое свсоппесiоп (8ее раде 12-10)
26. Iаiаог о1е ое сiсоппес1iоп (нее рае 12-10)
27. ‚д(ii а1егап аззегйЫу гегпоуаi ($ее рае 12-11)
28. Он сооiег оЛiе( IIо$е гегтюа1 (ог Аоiоггiаiiс гап$ахIе) (Зее рае 26-98)
—49

29. Оi) сооiег гiiе Мо5е гегпоаI (огАоглаiс Iгапзахiе) ($ее рае 2698)
ЗО. Неаег iгiiе ‚аег юе дiзсогнiесiiоп (iНО) (8ее рае 52-73)
31. НеаегiпIеiiег iое iсоппесiо1 ([НО) (Зее раде 52-164)
32. Неаiег оiе аег iое сi8соппесоп (НО) (ее рае 52-73)
33. Неаег оiШе ёаег iiо$е iсоппесiог (1.НО) (Зее рае 52-164)
34. йоп1 Ьштрег соег гепюуа (Зее раде 82-5)
35. ап а1еггiаЮг У Ье гегпоа! (Зее рае 07-6)
36, Сооег гегiегап iсоп I,о5е о. 1 соппесюii (iШ Аiг сопсiiопiп9 $у51егт1) (Зее рауе 52-131)
37 Сооiег гЫгi9егапЁ iзс[iаге iозе Ыо. 1 iсоппесiсi (нi АIГ согсШiопiпд $у$етт) (ее рае 52131)
38. СогтIрге5$ог а5$егТIЫу iIi гпагiе сiысi геглоа (iIi Аг сог’сiiопiп уегт) (Зее рае 52-131)
39. Сооiег гегi9егап 1iсii рiре А i$соппесiоп (,ii Аiг сопсiiогiiпд зувегтi) (Вее рауе 52-136)
40. ГасНаог а$$егпЫу гегтiоаI
(1) егтiоуе оiг Ьо1з агд йiеп iе гасiаог Ьгасе Го. 1
-

ос

I1

А1з578

(2) епiое Ше гаiаог а5егпЫу Ш Ше сооIег сопеп$ег а$егт1-


Ыу (iШ есеуег) (нiШ Ай Сосiiопiп9 $у$егп).

С)

\
М

41. РiеI iiое сii$соппесоп


[ооеп Ше ср аг’с согпес Ше ЮеI о$е.
(1)
о

кi1
1

А 137995
—50

42. Ассеегаог соп%го саЫе азегтiЫу дiсоппесIоп (Н)


(1) Iоозеп опе по апс аi$соппес iе епс раг Ы Iе ассеега1ог

т сопго1 саЫе а$$еРIЫу гогтi iе I-iгое ьоау азегпЫу.

А 159491

43. Ассе1егаог сопiгоi саЫе аеглЬ1у ссоппес1оп ([НО)


(1) [оо$еп опе пi апс iвсоппес Ше еп рагI Ы Ше ассе1егаог
согiiгоi саЫе а5$егйЫу гооi Ше ШгоШе эосу а$вегпЫу.

А 159491

(2) Оi$соппес Iпе ассе1егаог сопiгоi саЫе а$5егтIЫу п Нпе огсег Ы


Ше Ьгас1е <А>, <В>, ап <С>.

<А>

с
1,

161695)01


А$ ог ЬгасIе <С, iсопiiес Ше ассеiегаюг сопгоI свЬ е
а5эегяЫу а5 iiо’п п Ше i1iiэ1гаiоп.

:
1!
‘1

/
\
—51
44. гоiгк1 саЫе iсоппесiоп
(1) Iегтiоче iе о! апс! с ссппес Фе дго’иiс саЫе

7’

Ю71
\
‚1

А1б17О4Оi

45. \/асiiiвтi iозе а5$егпЫу с1i$соппесiоп


(1) 1ооеп Пе сир апс сiiсоппес iе уасiшпп иiое $егпЫу.

1Н0:

М617ОЗ)О1

46. Епiпе гоогй гтiаiп iге сiсоппесiоп


(1) Оi$соппес еасii соппесiог апi еасi сIагт,р агiсi iеп iсоппес iе епдiпе гоогп гтiаiп iге гогii iе гап$ах1е аз5егй-
Ыу.
47. Епiпе ‘iге iiзсоппесiоп
(1) егтiоуе 1iе 9iоУе сопiрагЁпiеп оог апi соппес Ше соппесог Ы Ше епiпе сопго согтiрi1ег (НО).
(2) епiоуе Ше гiiгтiегi рапе) iiпегсоег 1о. 1 ап iсоппес Ше соппесог Ы Ше епдпе сопгЫ сопiрiег ([НО).
—52

(З) Оi$согiес Ше соппесiог гогл Ше еп9iпе гоогi геiау Ьох.

ог­
-

2 00ПЕ
Пооооо

13 592

(4) егтюуе ,е угогтiгтiе ап рiiН оii Ше еп9iпе iге оаг Ше


АНО: ег9iпе ГООтР.

1_но г

7
/
А1617О2О1

48. Сiiйсi геIеае суiпег а%егРЫу сiiвсопгiесiоп (ЗЗ-УЕ) (8е рае 29-14)
49. Сiсi iое с1соппесiоп (33-ЧЕ) (ее раде 29-14)
50. С1iсi саЫе сiагяр гегпоа1 (к3-ЧЕ) (8ее рае 29-14)
51. С1iйсi гееае саЫе а$$егРЫу соппесiоп (К3-УЕ) (Зее рае 29-15)
52. ее1п9 сошт’п юIе соег Мо. 1 геглоУа (Р-iО) ($ее раде 48-6)
53. $еегпд соiiшiп юе соег Мо. 1 геглоа1 (1Н0) (ее рае 48-15)
54. еегп соiпгтiп а$$епIЫу согюесюп (ИНО) ($ее рае 4955)
55. еегiя9 соIштiп аэегпЫу iзсоппес5оп ([НО) (Зее рае 49-70)
56. 8i Iе”ег iоЬ геппоаi (ог Магшаi гапзахе) (Зее раде 29-54)
57. Реаг сопое Ьох гегтюаI (ог Магшаi 1гапах1е) (Зее рае 29-54)
58, Сопвоiе Ьох сагре геп,оуа (юг Маiiыаi гапахе) (Зее рае 29-54)
59 Соп$Ые Ьох а$$егтIЫу гейiоаI (ог Магша гапзахе) (ее рае 29-54)
60. Тгап$п1$ют 1оог зi1 а$5егяЫу геiтоа (ог Мапiа гапахIе) (8ее рае 29-55)
61. Егщпе шiсегсоег [Н гепiоуаI
(1) Iегпоче Шгее сIiрз, iiе сгед, апс Шеп Ше еппе iшсегссчег [Н.
62. Епiпе псегсоег ГН гегпоаI
<НIЫТ>
егiiоУе i 1$iп9 Ше апе ргосесге а Ше [Н 5iе.
—53

63. Ргоп $?аЫиiег 1iпI аегтiЫу [Н геп,оуаi


(1) епiоуе о п апi iеп iiе гоп заЫиiег iiп) а$5егпЫу [Н.

]\ / А163308

64. гог з?аЫиi2ег iiпI а$ег11Ыу Н гегiiоа1

етйоче i $П9 1е атт’е р[осесиге а iе 1Н $се. 071


65. Ргоп $аЫиiег Ьаг гегтiоуа ($ее рае 42-16)
66. Ггопi 515репВог1 сгозз гпегiiЬег 1Н гегтюа
1 (1) еiт’о”е оiiг ЬоIIз апс йеп Ше гоп 1iреп$iоп сго пiеглЬег
— 1_н

1—i С1О8

67. Ггоп зiзрепзiоп сгоз гпепiЬег РН гегтiоаi

1$iПд пе вагпе ргосесiiге а Ше 11-] $се.


68. Ргоп Ьгае IехiЫе ое Мо. 1 1Н сiiсоппес1iоп (iлоii АВЗ х \/$С) (8ее рае 36-7)
69. оп Ьгаiе iехiЫе юе о. 1 РН iiвсоппесiоп (iШоi1 АВ$ У5С) (Зее рае 36-7)
70. реес зеп8ог Р [Н i$соппесiоп (iiii АВЗ \‘8С) (Зее рае 36-7)
71. $рее егiзог Р IН сiсоппесоп (ii АВ$ 8’ ‚]$С) (Вее рае 36-7)
72. гсг’ сс пае су%псег аепЫу Ы геiтюча (Вее раде 36-8)
73. гоп? сiiзс Ьгае суIiпсiег азепiЫу ГН гегтiоа ($ее рае 36-8)
74. Ахе iiЬ пц гегтiоа1 ([Н) ($ее рае 36-8)
75. Ахе пЬ пы гегпоуаi (ИН) (ее рае 36-8)
76. Те год епд [Н дiвсоппесiiоп ($ее рае З68)
77. Тiе гос епс i*i с1iзсоппесiогi (ее рае 36-9)
78. Ргоп iос аЬзогЬег а$$епIЫу [Н сюсоппесiоп
(1) егт’оче о Ьоiэ ап о пiй ап ссопгiес е iос аЬогЬег аепiЫу [Н апд Фе $еегiп9 гiiс1е [Н.
79. Ргог IiосI аЬ5огЬег а$$епIЫу РИ 5соппес1оп

ОI$соппес а [Н зсе.
—54

80. Ргоп сгуе iа аепiЫу Н гегтiоа1


(1) 1)е а рIа5iс 1агтiгпег о 9Шу 1iе епс рог4оп Ы $е готi1 сг уе
о $1аi1 азеглЫу 1_Н агi рЫ iiе юп с]гiе $i,а1 аегтпЫу [Н оi Ы

Гоо о
Ше 5ееИп9 пiсе [Н.
<СА1)Т1ОЫ
Ауоiсi сап1адiгi9 Пiе сгi’е зIаi оii1Ьоагс оiп1 эооi.
> Ауоiс iагпа9iп9 Ше вреес епог гоiог.

а о

С148б7

(2) Ры i,е епсi рогiоп Ы iе iьЬ пь 4гепс1 оп Ше гогi гiе зiа1


iпЬогс1 оiпi апсi гейiое Ше гоп г’е iаi а$$егтIЫу [Н.
<СА1)Т!ОГ>
Аос1 1агт]а9iп Ше оiI 5еаi.
Ауоiсi агтадiп9 Ше Ьоо ЫШе гоп сiФiе $i1а1 а5егг1Ыу 1Н
Ее зiпе поi ю сгор Ше гопю гiуе iа авеп,Ыу ГН.

С1З7зi

81 гоп сгiуе $аi а5егт1Ыу Н гегпоаI


нiТ>
Озсоппес а [Н е.
82. $Ёеегiгi iгшсi<Iе 1.Н гепiоуаi
(1) еiтюе 1,е сир апс Пiе пi.
(2) Оi5соппес iе о,ег аггтi ЬаII оiг’ гоIт’ iе еегйi9 iгшс1 е Ьу
$iП 58Т
8Т 09628-00011
<СА1)ТIО
Ро апiа9iп IIiе сi сочег [Н Ы Ше гоп1 зрепоп оег
аггтi Мо 1 [Н.
8$Т
Кеер ЗЭТ iiп оп а эг1п9.

А15952 1) 01

83. 8iеегiп9 пiю1е Н гегiiоаi

Оi$соппес а [Н iсiе.
84. / гегю”аi
/ (1) Iеооуе iуе Ьоi ап Шеп iе гасаог еррог[

/
А1 307
—55

85. Тгап iiiоп согiгоi саЫе азегтiЫу сii$соппесiоп (ог АЛогтаiс


гапэахIе)
(1) То i1епу ор аiх iоогл, рiл а гтiагIiп оп ИIе iгапп,iзЁоп соп­
го1 саЫе а$$егпЫу.
(2) егтпоуе Фе ЬоI.

\К :‘
о
Магiiп9
А1З 627Ю2

(3) iетое Ёiе сир ап iiзсоппесi Ше гап5п1i5$iоп сопгоi саЫе


г а5егпЫу.

77

А1З862

86. Епуiпе а5$еглЫу МШ Iгапзах!е гелоа


(1) Рiасе Ше епфпе iiйег.

А14544

(2) Репое Ше Ьо ап Шеп Ше аiг сIеапег пIеi ЬгасIе 1


А13622

(3) егтiое о Ьо апi спе пii ап с$соппес Пе еп9г1е

п51i1аог IН.
гпоыппд

а
/I
т /
—56

(4) Iегтiоче Iiе ЬоII апс сiсоппес Ше Ьаегуо-9го1ш саЫе.

27 о

—, ЖТ588

(5) Iеггюче чо Ьо аяс соI1яес Ше епфге ггюыпiп9 iг15Ы)аIог


юг Аiогтiаiс Тгаiахiе: [Н (ог Аiiогтiаiс гап$ахIе).
(6) Iегтiоуе iгее ЬОII$ ап iсоппесi пе еядiпе гтiоiiппд iг$1iаiог
\ 1.IЧ (ог Мапiюi гапзах1е).

ог Мапiiаi Тгапах1е:
нI1/_2

с-)
+\

А161701)О1

(7) iегiiоче х Ьо ап iзсогiпес Ше гоп зiэрепеiоп сгО$$ ггюгт1-


Ьег гогтi Ше уеi,iсIе.
(8) Орегаiе Iпе еп9iпе 1iег о гегт,оуе iе еп9iпе ав$егТIЫу л’iШ гап
$ахiе гогг’ iе чеЫсiе
о

)
А138 599

87. Рогi iзрепiоп сго пiегтiЬег гегтiоаI


(1) Кеп,оуе опе ЬоI Ы Ше еп9iпе Р1оiп9 соп1го го ап iсоппес
Ше гоп $1$реп$iоп сго$$ пiегт’Ьег,
—л

А1 589
—57

2\
88. Вгеа?.,ег iЬе iое гегпо’аI (ог Аiоп,аiс Iгапзахiе)
(1) Регтiое Ше сапр агiс Шеп Ше ЬгеаШег ыЬе еi iозе.

38596

89. Загег а$эе[лЫу геглоуаi


(1) Тiiгп iр Ше его,iпаI сар апб гегтiоуе Ше пы ап Шегi егтпаi 30.

к
(2) Г3iсоппесi Ше соппесШг.

А138611

(3) егтiоуе Iiiе IоI1 апс 1еп 1iе iге iагпе Ьгас<еI апс с1ссп-
пес iо сiiрв апсi iе сiагпр ([Но).
(4) iегпоУе о ЬоI аяс iЛiеп iiе $агiег а$$еттЫу.

4
1?
/

Сир розiiоп
Сиапiр роiiоп
А162845)С1

90. ТогсII]е сопуегiег $еI оi1 гегтiоаI (ог Аiогтiаiс ЁгагахIе)


(1) iегтiо’е iх огсiе сопуегег зеi Ьо1з.
о
с
о

А1 3Е695
—58

91. Тгапах1е а$егт’Ыу (АТМ) гетроу (ог АЫопiас гагiзахiе)


Еппе iIап9ег о. 2 Еп9iпе Iпагiег Мо. 1 (1) А1асй аiе епдёое 1ап9ег о. 1 апсi о. 2 о Ше осаiопз зiо,п
_‘‚ __\_
п iе да9гп1.

Епюе iапег о. 1 12281-97401


II Епдiпе )пап9ег о. 2 1 2282974оЗ
Во 91671-80820
снц’iТ>
Тiе еп9iпе ,ап9ег8 о. 1 апс о. 2 апд ?пе Ьо аге iрр у
рагI5.
5ресiiесi уаiе:Т2О*Гй {2О4д*сгп}
(2) 1)$е Ше епдiпе зIiп9 есе ап Ше сiпаiг’ Ыос ю Iiаiд Ше
с еп9iпе а$егпЫу Мi1 гап5ах1е.
(3) 1$е а iгап ,ог’ ас о щэрог i,е iгап5ахе а$5егтIЫу (АТМ)

А145449о1

(4) егтпоуе Н,гее Ьо1 ап iеп Ше еп9iпе ЬгасI<е РР


о
/
‘‚
/

2‚

А 138629

(5) егроче еi9Ы Ьоi апб 1iеп 1iе гап5ахе а8зегтпЫу (АТМ).

А 13 86 13
—59

92. Тгап$ахе азвегтЫу (МТХ) гегтiоа1 (ог Мапiаi гап$ахiе)


Ёпдiпе Iпапег о. 2 Еп9iпе IIап9ег 1о. 1 (1) АiасIi е ег’пе агдег Мо. 1 аясi Мо. 2 ‘ю iе Iосаiопз iо’п
п Iпе сiагагя.

Еп9iпе ,апег Го. 1 12281-97401

- Епiгiе папег Го. 2 1 2282-9740


д
ВоI1 91671-80820
<НiТ

Тiе епIпе 1аг1ег$ о. 1 апсi о. 2 апс Ше Ьоi$ аге ррIу


раI5.
ресГiес уаЮе:Т2ОГ*iТ1 {2О4д*сг’}
(2) [!$е Iйе епдiпе $Iiпу сеуiсе апсi Ше сIаiп Ьос Ю iап Ше
еп9iпе а8$егтIЫу iШ гапахIе.
(З) 1)зе а 1гапгпiВ$iоп 1асI о эiррог1 Фе IТап5ахIе а$$епIЫу (МтХ).

А14544О1

(4) Iегтюе 1iгее Ьо ап еп iе епiгiе гiiопiпд 1эгасi<е IР.


,
о
/

/

4
//


/ i -‚

А 138629

(5) iеглое еiii Ьо апс 1еп -iе Iтап5ахiе а5зегiiЫу (МТХ).

А 159496

93. iзгiуе рIае ап гiг1 еаг геггiоа! (ог АЛоп,аiс гапзахIе)


о 0с
(1) 1)$е ЗЭТ о iх Ше сгапI51аi
о
8ВТ 09210-87701
ос° о

00 о
о
о

о 8т

А 1545ОО1
—60

(2) еп,оуе iх ЬоII5 апс Шей Ше гiуе р1ае ап гпд 9еаг.


с
се

т-с (Ут
с с с
А1—.1а

94. Сiiс со’ег а$егпЬ1у гегiiоа1 (юг Мапiа1 iгапзахiе) (Зее раде 27-48)
95. Сiiсi, iс а$еI11Ыу гепiоуаI (ог Мапiюi iгап$ахiе) (Зе® рае 27-48)
96. Гiу1iееI геп,оуаi (ог МапiаI гап$ахIе)
о (1) 1)зе ЗЗТ о iх П,е сгапI$а.
°
35Т 09210-87701

о
о А15949аО1

(2) егтiоуе зiх Ьо1з апсi iеп iе 1у4iее1.

()

о
о О
о ()
о
о

т А19499

97. РIу’ее1 расег Мо. 1 гегпоа1 (ог Мапiю гат15ахIе)


(1) Iегпо’е Пе 1у1iееi эрасег Мо 1 гопп iе сгапЁiаi
о

о
А15 9505
61

98. Iеаг епсi р!ае гегпоа1


(‚ (1) егiпоуе Пiе ЬоII апсI i,еп iе геаг епi р(ае.

о о-’-

ос

о А1З8б19

99 1аег Ьура$$ IIо$е ?о. 1 геггiоа1 (1)ррег)


(1) Iоо$еп I’е сiр, 1iсоппес Ше аег Ьура$з iозе о. 1 (1)ррег), апсi гегтiоуе Ше iеаег оое1 а1ег iозе гогтгаi­
Ше
ог а пIеI i,озе.
1ОО.1аег Ьура$$ рфе I,озе iЁсогiпесiоп
(1) Iоозеп Ше сир ап iзсоппес1 Ше аег Ьура рiре iое.
101 Л1аег Ьура5з iозе Мо. 1 геп,оуаi (1оег)
(1) 1оо$еп Пiе сир, сi5соппесЁ $.iпе аег Ьураэз iозе Мо. 1 (1оУег), апси геп1ое 1iе iеаiег iпие Iiозе гогт’ iiе ыаег
iъура$$ рiре 1о$е.
102 Яаiаог оЫие iое гегтiоа1
(1) Iоозеп iе с)iр апi гетюуе iiе гасiiаiрг сыНе? ?1о$е.
1О3.ТiгоШе Ьосiу Ьгасеi Ыо. 2 гегроуаi
(1) етоуе ‘о 1о115 апс ?,еп Ше ШгоШе Ьоу ЬгасIеI о. 2.

7 1

А 135734

1 О4.Ассеiегаог сопгоI саЫе Ьгасе( гетлоуаI (1Н0)


(1) Iеглое iе ЬоII апс Шеп Иiе ассеегаог сопго саЫе Ьгасе.

А 161726

1 05.Аiг сiеапег ррог Ьгас1е Ыо. 2 геп,о’а1


(1) Iер,оче о Ьо$ ап iегi iiе аг сiеапег зррог Ьгасiе о. 2.

АIЗВ6ОЗ

1Об.Уепi1аiоI1 I1о$е Гiо. 2 гегтюуаi (Зее рае 06-141)


—62

107.Епдiпе iге гегтiоуаi


(1) Оiсоппес еасii $еп$ог сопгiесог апс Iiе сiагпр агiс гегйоуе IIiе ег’пе ге.
1О8.Ехiац гпапiоI iпеа iп$iа1юг Г1о. 1 гепiсуа
(1) Репiоче оiiг Ьо1 ап iеп iе ехiаi( гт,апiоIсI iеа iП51 ааг
о.1.

МЗВ6ОВ

1О9Мапiо)с1 iау гегпоУа)


З8ЪУЕ: (1) Ше Ьо1, Ше пы, агiсi Ше гтiапiоiд Ёау.

КЗ-УЁ:

А16169О1

110 Ех1а1$ гпапiо1с сопУегег гегiiоуаi


(1) епiоуе Iпгее ЬЫи, о пi, аг,б Ше ехiаы глапiо1сi соп,егег
(2) Iепiоче Ше ехiаi апоIс о-1-’еас 9а$iе.

А 161691
—63

111.IсiiегрiiiIеу Го. 2 гегт’оаI


(1) Регiiое е Ьо1, iiе а5]ег, апс iе iдIег ро1еу Го. 2.

К3-УЕ ое пы iауе а Ёа$11ег

А141457

112.?сiег рiiiiеу гегi,оуаi


(1) егтюе Ше пi апд аIiег, апс Ше iдIег рiiiiеу.
н

А4 458

113.СгапI ро$i1оп зепзог гегтiочаi


(1) егтюУе Ше ЬоIi апс Шеп Ше сгапI ро$iiоп Веп$ог.

\-

114.Л1аег рогпр рiiiiеу гегпоуа


332-УЕ: © ‚
(1) 1)е а а ап апi-гоаiоп оррег. Iепiо’,е iiгее ЬоI
апс Шеп Ше рiлтiр рi1Iеу

КЗ-УЕ: ©

‚° о

А15д52)О1
115аег рiшiр а$еппЫу гегРоУа
ю (1) Еегпое пее ЬоI, о пiв, ап iiе аег рiя-йр азегiiЫу

А 159525

116.Рап ЬеIi ас1юiп9 Ьаг гегтюуаi


(1) егтюе о ЬоI ап ?,еп iiе ап Ье11 а1]в1iп9 Ьаг.

а
А О91О

117Аiегпаог а$зеглЫу гегiiоаI


(1) Iегi,о”е Iе Шгоыi ЬоIi, Ше пiii, ап Ше а11егпаог аз$егпЬ у

5
-

АО2

118Т,гоШе Ьосу азегРЬ1у гегт,оуаi (i*]О)


(1) Осоппес Iiе сагсоаI сап$ег оЫЛе iозе Тiо. 2.
САЛiОГ

о > Ехегсi$е саге псi ю iеоггтi ап сапiае Пiе iоае.


> 1Пе iIо5е I$ агла9е, герIасе а пе спе.

А 165061

(2) Реггюе Шгее Ьоi ап Ше ШгоШе Ьоу ау ап гегiiоуе Ше


Шгое Ьосу а$$егТЫу.

02

(‘ К
—65

119.Т,гоiе Ьоу а$ветIIЫу гегтiоуаi ([НО)


о
(1) ОзсоппесШе сiагсоа1 сапег ое iове 1о. 1 апс о. 2.
<САI)ТiОГ*
> Таiе саге по о сеоггп айсi сагiiае П’е iоае.
1е iоае iа сIеогп,е ог аспа9ес1, герIасе чiIi а пе опе.

7 А159 500

(2) егпое Шгее Ьо апс iIпе iгоШе Ьоу ау апс гегтiое iе


ШгоШе Ьобу а$$егпЫу.

/
ф?

7У/ М65062

120.О-гiп9 гегтiочаI
(1) ейiое iе О-гiп9.

оо

А1 5773

121 .Рцеi с1еУегу рре гепiочаi


(1) Ретiоуе о ЬоIз апсI IIiеп iiе йiеI сiеIiУегу рiре ыиIi еI iпесог
аззеглЫу, апсi сеIiегу рiре $расег Ыо. 1.
<СА11Т!О
1 Ве iге по о сгор iе Юе пес1о авепiЫу.

А1З796

122iе iпесога$$егпЫу гегтiоуа


Iп811аог (1) епiое Ше деi пIесIог аегтiЫу гогп Ше [11е1 е1егу рiре.
(2) егтiоуе Ше е1 п)есог О-гп ап Ше п)есог Ьгаоп iп$Iаог
‚р,,’ гогтi Ше ые1 iгiес1ог а$$еГРЫу.

О-гiгiд
Ао9о71
—66

123Уепiаiоп ое гегтiоа1
(1) 1ооеп Фе сПр аг’ гегтпое Нiе уепЫаiог,

А1Б5ОО

124.ТiгоШе Ьосу ЬгасIе гегтiоаI


(1) егтюуе о Ьо1 агкi iпеп е ШгоШе 1зосу Ьгасеi

А 135756

125 Iпiаiе гтiапЫс гегтюаi


(1) еiтiое Шгее IэоIЁ5, 1уо гi$, апс iе паIе глапо1.
п

‚у

413 5740

126.Кпос сопгоi $егI$ог гегпоаi


(1) еттпое iiе i,i атiсi iiеп Ше пос соп1то $еР$ог.

М А107018

127.Ыоiе i11ег гегтiочаI


(1) егтюче 1iе Ьо1 апс Iiеп Ше паiе Нег.

А1З 8602
—67

128Сап, роiiоп $ег1ог гегйоа1


(1) егпо’iе Нiе Ьо1 апс Шеп Пiе сагг’ роiоя еп$ог.

А1 35732

12д.’Iаег iп1е гегiоаi


(1) егтiое Пiе Ьоi, i,е пЫ, апсi Ше аег iпiеi
1071
(‚
‚(()\

А 138607

13О.Тiегiо1а ге,роуаi
131 Чаег 1егтiрегаiiге $еп$ог гегтiоа

(1) 1)зе е еглрегаiпе зеп$ог 5осе ю гетое IМе а1ег
‚1 егпрегаЮге $еп$ог
ТооI; Л1аег егтiрегаiге вег,ог восI<еI (КТС (В2ОТ-19) ог
щIчаiвЩ
е
гу

А1ЮО$

132.1дпiiоп соН авегпЫу гегпоаi


(1) iегпое е Ьо ап еп Ше iiiiоп соН аегпЫу.

А 138605
—68

13З.О ее! а9е гегпоа1


(1) Iего’е iе оi! ееI
(2) егтiо’е I,е ЬоП апс ,еп iiе он iее ае Ьгасе

[НО:

о2

ок
А16198О1

134Раг[iаi еп9iпе а$егРЫу герIасепiеп

1 ТА11АТ1ОГ1
1.
Он 1ече 9а9е i$а1аiоп
НО:
(1) пегЁ iiе он ееI аде Ьгасiе г’о Ше iiiе оне п Ше i,еа
соег апб ое а Ьоi о аасi Ше iгасiе.
Зресiес уае:Т7.5*гт1 {76щ*сгт}
(2) Аасi’ I,е оi 1ее1 а9е.

1_Н О

х
г О
\ ( А16698О1
—69

2. Iпiiоп сои а%епiЫу iг,аIIаюп


(1) 1)$е а Ьо о аасii iе i9пфогi соI а$егпЫу.
ресiiе уа1еТ7.5М*гП {76i9*сгл}

о.
А1зебо

з. \Раег егтiрегаге епзог г1$аИаоо


(1) АасIi iе аег егпрегаiге епзог О$iпд Iiiе а1ег Iеггрегашге
епог осiее iiгоiд1 а пе
ТооI. аег егтiрегацге епзог зосе {КТС(В20Т-19) ог
ес1iУа’оп}Рге$е огсi1е мгепс ‘i1Ii гас1е1
(ТЫипiсI-ii (О125i-МН) ог есiiiУа1еп}
8ресiiе уаIое:Т2ОГ’ * {2О4*сгп}

4. Т1еггт1о$а iпаiIаiоп
(1) АИасi а пе’м дазIе Iю Ше Шегглоеа.
(2) АНг, Ше оеI гтiагi< оп Ше а1ег iпIе iШ Ше i99iе ча1е оп Ше
Шегп1о$а ап аас Ше фегп,о6аi
\7
( \ __7

А 108593

72 ‘Л1аег п1е паНаоп


(1) 1е а Ьо ап пii о аасIi Ше iае iп1е.
3ресiiес уа1iе:Т9.ОГ*П1 {92сгп} (ВоI)
1 Т=9.ОМ*п1 {92i<9*Сгп} (iК)
— (
(1

А 13 8607

б. Саiтi ро1iоп $епог iп5аiIаiоп


(1) Соа 1iе О-гiп9 ЖIi а згiа!1 агпоiяi Ы егiпе оН.
(2) 1ве а Ьо о а[асi е сагп роiiоп вепог.
$ресе ча1iе :Т7 {7б*с}
СА1Т1С>

Оiiгп iгiiа11аоп, п,аIе $1]ге Ша е О-гiп9 i пы сы ог рiпсiеi.

/ А135732
—70

7. Гоiе iIег iпа1аiоп


(1) 1)$е а Ьо1 ю аюас’ iе пое $iiег.

1
$ресiiесi уаiIе:Т9.ОЫ*гтI {92*сгп}

А138О2

8, КпосI сопiгоi зепзог iп5?а11аiоп


(1) 1)е пЛз ю аПасii iе IпосI сопгоI 5еп50г.
Зресiiесi уаIое:Т20Г’i*гт, {2О49*сп,}

-i i—р-­
4-
Аасi йiе г’осI согйгоi ег’ог п е гапе iоп п 1iе сагагтi
\

С15°

А1О7О9О1

9. iпЁаI<е апапi{оIсi пвiаIIаiiоп


(1) А1п Ше iсiепЫ]саiiоп раг ап аiас а пе азiе о Ше паI<е
iепiсаог раг
пiагii1Ыi
о
оо( г

А135747ЦС1

(2) 1е гее Ьо$ апс о пiз о аасi iе iпаi<е гiiапiо1 егтiро


гагИу.

(3) Т91еп Пiе о1$ апс Iiе п1$ iгi Ii,е огсiег iожi п ?пе сiа9гап1
ресiiе уа1е:Т 1 9*г11 {1 949*сп,} (Воi)
з Т19*гт1 {194i*сг1,} (Гi)
2

А1З5739О1

10. Тiго?Iе Ьоу Ьгасi<е iп5аiiаiоп


(1) Iзе о Ьо15 о аасi е Шго1iе Ьосу Ьгасi<еi
$ресiiiеа уаIiе:Т21 гi {2141<д*сгт,}

о -

с
А 135756
—71

\/епЫаiогi Iо$е iп$аНаiоп (ее рае 27-48)


Магiiп (1) Ас1$ о п1агIг9 о Ше ррег iсе Ы Ше еЫсIе апс аИасii Ше
уепiiаiоп
1е1’о11е
Ч
<Нiг’т>
еiпiс1е
— Ч Ч

Кпо Аз зiолi iп 1iе iiа9гат1, аiiасi Ше пIагIiпд апi сир.

Магiп9
\

-
‘,еЫсiе 1О7
Кпо
А155О78О1

п51Iаог 12. Рiе гi)есог аеглЬ1у iпаiiаiоп


(1) Аасi а пе iп)есIог ‘йЬгаiоп iп5Шаог.
(2) Соа а пе iiе1 iпесог О-гiпд 9а5оге.

‘7

О-гп9
А090671

(З) ‚ЛЛ,iе гоаiп Ше iiеI iгiесог аз$епIЫу о Ше гiу ап 1е $iе5,


аас1 iе iе1 е1iегу рiре.
САТО>
/ Оыгiпд паI1а1iоп, гтiаiе iге iа {iе О-ггд i пы ог рiпсеб.
н (4) МаIе вiге iiа Фе еi iпiеог аз$етЫу гЫаIе$ 5пIоыЫу.
<СА)ТО
i iiiе iе пес1ог аз5еглЫу 1ое5 по гоа1е сiоо?Ыу, герiасе П,е Оп­
п iIi а гiе спе апI аас, i),е iп)есiог аб5егтIЫу адаiп

А1 07005

13. Рiiе е1iегу рiре iп5а1Iаiоп


(1) Аасii сIеIiегу рiре врасег о. 1 апс епiрогагИу аасi, Ше еi
сiеНегу рiре агi ые1 iп]ес?ог а$егт1Ыу iШ Ёiо Ьо(з.
о
<САОТIОЁ*
iеп аасЫпд 1iе iiеi сеИегу рiре, Ье iiге по! ‘о с!гор Фе !iе1
iпес!ог азеоiЫу.
\
(2) Маi<е вiiге Ша! !Iiе йеI iпIесiюг а$егоЬ1у гоа1е згтооiIiIу.
сСАОТ!ОЁ*
1iе ые песог а ейiЫу ое поI гоIаIе вгтооШу, герасе 1е О[­
iп9 ‚чii а пе опе ап а1ас1п 1-iе йе) п)есiог аззеоiЫу а9аiгь
А 137996 З) Тi9Ыегi о ЬоIа.
ресi1е а1iе:Т2 1 й, {2 1 4д!*сй,}
—72

14. О-гiп9 iп8?аIiаiоп


(1) Аас а пе’’ О-гпд.

А1 5773

15. Т,гоШе Ьоу аепiЫу iп$а1Iаiоп (АНО)


(1) 1е 1’’о ЬоI (А) 2г1с1 а Ьо1 (В) о аЦасI’ ‘е iгоШе Ьосу а$етт’
Ыу апс аiе IiгоШе Ьобу ау.
о ресi1есi уа1iе:Т21i*йi {214iд1*сгт1} (Во1А)
=75*’ {7б9*с} (Вон В)

А1З1

(2) Соппес Ше сiiагсоа сапi5ег оЫ1е озе о. 2.


<СА1ТIО

А1iасл ле ое о Нiа 15 гпагI19 гтIас1е5 11’аI ЫIIiе IiiЬе.

А1б5О1

16. ТIiгоiе Ьобу а$$егпЫу iпзаНаiоп ([НО)


(1) IЗзе о Ьо1 (А) ап а Ьо!! (В) Ю а1iас iе ПiгоШе Ьоу аегi
с
Ыу апс iе ШгоIе Ьосу ау.
1 1 01В ресес уаЮе:Т21 Ггтi {2 1 4*сй,} (Во1 А)
{76д*сп,} (Вон В)

—1 ‚

А165Об2О1

(2) Соппес Ше сiагсоаI сапег оЫ<е iое ап 2.

<САI)ТIОГ*
Аасii Ше I,озе зо ШаI Iз гпагiп аiа1сiез ШаI Ы Ше iiЬе.

А 159500
—73

17. А1егг’аог а$еттЫу iгаНаiоп


(1) 1)зе а 1ГОо91 Ьа1 ап по о егпрогапIу аасi, Iiе аегпаог

\
(5 а$$егТIЫу.

т
IВ. Рап Ье1 а1iп9 Ьаг п$а11аог1
(1) 1)е о Ьоi о егпрогагНу аiасi Ше ап ЬеII асi5iп9 Ьаг.
(2) Тi9еп зо А. 1071
5ресiiес1 уаIiе:Т32М*гП {З26д*сп1} (Во1А)

А1ОО1)О1

19. г1ег рiнтiр а$зеIтIЫу iп1аIIа?iоп


Во (1) IЬве Шгее ЬоI$ ап о пi о аiасIi Нiе iаег рiлр аепiЫу
Шгоыдii а пе,” 9азIе1.

х
ТооI: Ргее огя1е угепсi i1i, га1сю (125М-МН гот
То,пiс1i ог з ещiаIеп}
рес5ес1 ае:Т9.ОГ*р1 {929*сгп} (ВОП)
Т9Оп, {92д*сО,} (Ы1)

А159525С1

20. ‚Ёаiег рiнтIр рiiНеу iп$ааiоп


(1) 1е гее Ьо!Iв о епiрогагIу аас е аег ршпр рi1iеу.
(2) 1)$е а сгесгiег а ап ап1i-гоа[iоп орре. ТiдЫеп iгее Ьо1$.
3ресiiесI уаIiе:Т12Г’i*гТ {122дсгп}

о,

А159524О1
—.74

21. Сгап< роог еог пзаИаiоп


(1) Соа[ Ше О-гiг’9 Ш а $ПIЗН ая-’ошй Ы еп91е оi’.
1’ (2) 1ве а ЬоIi 10 а1асIi Ше сгапI< розiоп $егi$ог.
3ресiiес аIiе:Т7.5*Г11 {7бi9сгтi}

‚к <СА1.)ТIОЫ
Оiгiпд iп5IаIIаIiоп, гтiае 1ге iе О-пп9 $ по i1ес ог рiпс1ес

22. сНег рiiiеу iпзЁаiIаiiоп


9— — -

(1) 1е а пi апд iаiег о аНас, Н,е iсНег рi1iеу.


Зресес1 уаIе:Т44М*П1 (449<дсгп}

т А141458

23. Iсiiег рi1еу о. 2 п5аНа1iоп


(1) 1зе а ЬоI апс лаз1,ег ю аас1, -iе iIег рiЛiеу Ыо. 2.
3ресiiе уа1i,е:Т44 {449i(д*сп,}
<Н1Т>
К3-ЧЕ сiое$ по iауе а азiег

Т А 14 1457

24. ЕжI,аоi пiаг’iоI согуегег iг1$аНаiоп


<3>
(1) 1)5е Иiгее Ьо ап о пii о егррогагi1у аасIп 1iе ех1а1$

о гiiапiо1с сопуегег ШгоiiдIi а пе” ехiiаiiэ рiа,iiо1 о-iеас1 §а


1<еi

(2) ТI91еп 1,гее Ьо1 апс о пi п Iпе огсiег iоп iп йе iа9гагп


о О
$ресiiiес уаiiе:Т25*гп {255i*сгт1} (Во1)

Тс-/ Т=25*т {255i9*сгт1}

А16169)О1
—75

25. Мапоi iау iп1аПаiоп


3’Е:
\ (1) 1е а о1 апсI пi о аас’ е ,аг’о1с ау.
ВресiiесI уа1е:Т25Г*гп (255iд1*сгр} (ВсI)
(255iд*сгп} (Жi)

ё
КЗ-УЕ

А6169О1

26. Ехао (т’апiос1 еа п$1Iаог Мо. 1 паНаiоп


(1) е оiг Ьо !ю аас’ ‘е ех’а1$ т’апо1с{ ‘еа Мо. .

5ресiiе ае:Т8.5Г*гП {87i<у*сгт1}

МЭ 8608

27. Еп9iпе iге соппесiiоп


(1) Соппесг еасii епог соппесог агсi е сiагтiр апс аасi Iiе еп9Iпе iге.
28. \/еп1аiог iое о. 2 паiоп (Зее раде 06-149)
29. Аiг сiеаг’ег iiррог Ьгасiе о. 2 п$1аIIа1оп
(1> 1е о оI ю аюас, пе аiг сiеагiег iiррогю Ьгас1е 2.
ресi9ес а1е.Т7 5*Т’ {7бI<*сгп)

о
-

А138603
—76

ЗО. Ассе1егаог согйгоI саЫе Ьгасiе iпза1Iаоп (1Н)


(1) (Л$е а Ьо1 о аiасi iе ассеiегаiюг сфг’гоI саЫе ЬгасIе.
$ресi1ес уаЮе:Т5.О*гя {51i4*ср,}

ъ
А1б172

31. ТiгоШе Ьосiу Ьгасеi Г)о. 2 пза1аiоп


(1) Тепiрогаг1у 9Iiеп iiе Ьоi (А) атi есогеу i9iiеп Ьо (В) апд
/ А (А) п йа огсег о аiасi Ше ШгоШе Ьоу ЬгасIе о. 2.
/
Зресi!iед уаiое:Т7.5*гт1 {7бI<д*спп} (Вса А, В)
В

А135734]О1

32. аiа1ог оi)е Iiозе iпаIiаоп


(1) 1)е а сНр о аас1п Ше гаШаiюг оi1е iое.

аасiп iе гас1iасг ооiе iое, пiаI<е iiге iiаi тагiiтiд ая ср I<поЬ асе iе «еЫсе ор
33. \‘а1ег Ьура5з 1о$е о. 1 сопгiесоп (1оег)
(1) 1)$е а сир о а1асIi 1iе ‘аег ура иiо5е Го. 1 (1оег)
<Н 1
Ч/1iеп аИасп9 iе аег Ьура (iозе Го. 1 гiiаiе зiге Ша i гпагI<iп9 асе$ iiе уеiiiсiе ор апс Иiа с1р поЬ асев
1iе гii оПIiе уеЫсiе.
34. \Л1аег Ьура$$ рiре IIо5е iп$а11аiо,
(1) 1)зе а сир Ёо аИасii Ше ‘аег Ьура$$ рiре iо$е.
<Нiт>
\iеп аiiасЫп9 Ше iаег Ьура рiре iое, гтiае вiiге Ша i$. тiiагiп апс сiр поЬ асе Ше еЫсiе тор.
35. ‘1iаег Ьураз5 юе о. 1 пааоп (1.ррег)
(1) IIае а сир о аасi Iiе iа1ег Ьура% i1о$е о. 1 (IIррег).

‘М,еп аас1iп9 Ше аег зура iIо5е 1 гiiаIе $1ге Ша iз гпагIiпд асе Ше еЫ1е Iор ап Ша i5 сир поЬ асе$
И,е гiдЫ Ы 1пе е1iiс1е.
36. iеаг егк р!ае iг1$аНа?iоп
(1) 1)$е а Ьо1 о а11асi Ше геаг егiс р1ае.
о/ Зресi6ес {76д*спп}

о
о

о А138619

37. Огiуе р1ае апсi гiп еаг iг’за(Iаiоп (ог АЫогтiаiс гап$ах1е)
(1) Соа о ог iгее 11,геас гоп Ше е рогог’ Ы Ше сгуе р1ае ап гп деаг пааоп Ьо Ш Тее Вопсi 1324.
<СА1)Т1О
СIеап/се9геае iе сгi’е рiаiе агкi гiп еаг iпа11а1iоп ЬоI апс IIiе ЬоIi юIе.
—77

(2) 1$е $х Ьоз о аасii iе аг’,е рiае апс гiп9 еаг


с

С,)

1

С
А13861$

(З) IIзе ЗЭТ о iх Ше сга


00 8Т 09210-87701

°о
о

оО0
о о

осг
О

о
А145452)С1

(4) Тi9Ыея iх Ьо1з п 1[пе огсiег зIпо’п п Iiiе сIiа9гапI.


00 3ресiiес уаiые:Т78 гтi {795д*сй,}
СА’Л1ОЫ>
о Ауоiс агiiт19 Iiе етI9Iпе !ог аI еа опе iоог а1ег iп51аНаiоп.

о о
А 1 38б17)О1

7° а
38. ЯуФее1 расег о. 1 iпаIiаогi (ог Мапiа1 гаг’$ах(е)
(1) Аасi ?йе 1уФее1 расег ГIо. 1 о iе сгап51а.
о
\‘

дбд о
о
дд
о
о (

А159505

39. йу1ее iiiзiаiiаiiогi (ог Мапiiаi гагiзах1е)


(1) Соа о ог iгее 1геа$ гойi аiе епб рогiiоп оI Ше 11уiее1 паа1iоп Ьо iШ Т,гее Вог 1324.
СА1ТIОЫ
Сiеап ап сIе9геа$е iе 1у%41ееI пзаIIаiоп 1оИ апi iе Ьо Iое.
—78

(2) 1$е $iх Ьоз о аасii 1iе 1уiееI.

00 б

Т А15949д

(3) 1)зе ЭВТ 10 iх 1iе сгапIIiа1.


°
о ВЭТ О92О-877О1
1О7 о
ао
о

о
о
зэт
о

о
00

о
о А159526О1

(4) Тi9Ыегi зх Ьо1$ iп iе огсег iп ?е сНагагтi.


00 8ресi(iесi уаЮе:Т78М*гт’ {7д59*сп,}
о <СА1)ТIО>
о
о о Аоii 1аг1юд iе еп9iпе ог аI еа1 опе iоiiг а1ег iпза1iаiогi.
°
з О

° (5­
:4)
О

о
00

о
о А159529)О1

40. С1iсI, iзс азепiЫу iпзiаiiаiiоп (ог Мапiа1 гап5ах1е) (5ее рае 27-50)
41. СiсIi сочег а$зегпЫу сIiес[ ({ог Мапiа IгапзахIе) (5ее рае 27-49)
42. СIЫсi соiег а5$егТIЫу iпзаНаоп (ог Мапыаi гагi$ах1е) (5ее раде 27-50)
43. Тгап$ахIе а55егтiыу (АТМ) iп$аНаiо1
Еп9iпе IагI9ег о. 2 Еп9iпе iIап9ег 4О• 1 (1) АасIi е епуiпе I1апег5 Мо. 1 апсi Мо. 2 о iе Iосаiоп5 $1Оп

п iе сiагагп.

Епiпе iапдег 1 12281-97401

ЕпЁпе iащег о. 2 1 2282-974бЗ


Во1з 9167-8О82О

Тие еп9iгiе IIаа9ег$ (1о, 1 апi ГIо. 2 апс] ие Ьо1$ аге вррiу
раг$.
зресiiеси уаIi:Т2ОГ’гп {2О4i<*сп1}
(2) 1)5е Ше егI9iпе $1iП9 ечсе ап Ше с,аiп Ь1ос а iiапд Ше
ск еп9iпе а8егяЬ1у Ii Iгап$ахiе.
(З) 1)е а гап5п1iзiог1 асi о $1ррОГi Нiе IТап$ахIе а$зегяЫу (АтМ).

А 14 544 9) 0 1
—79

(4) 1е 1о пеi $еа ЬоI$ (А) апс зiх Ьо1з (В, С’ апс 13) о аIIасI, I,е
А гап$ахiе аегпЫу (АТМ).
Зресiiе уа1iе:Т64*гГ1 {б53ii*сгл} (ВоI А)
Т=64Ы*Гт, {б5319*сгIп} (Во В)
Т64*й, {б5З9*сгТ,} (Во С)
Т=37М*гi, {З77д*Сп,} (Вок 13)

с •+

А138б1З)О2

(5) 1Iе Ш[ее Ьо1$ о аасIi iе еп9iпе гйошIiiпд Ьгасе


а (а)Тегпрагагiiу Ыеп ЬоII С.
/ (Ь)Тi!iеп Ьо А ап В (iп апу огсег).
/ , /
ЗресiГiесi уа е:Т8О*гп (81 бIспп}
-
(с)Тi9еп Ьо С.
“/
— $ресiiес уаые:Т8О*П1 (81 6iспп}
ТооI: асiе ргее огще гепсi (ТогiсЫ (О11ОО-МН)
с ог еiаеп}

А138629О2

44. Тгапзахе а5егпЬ1у (МТХ) iп$аIIаiоIп


Епiпе iiапдег ГЧо. 2 Егiдiпе Iiапдег о. 1 (1) АЦасi Ше еппе I1апег8 о. 1 апс Мо. 2 о Ше Iосаiоп$ з1iоп
iп Ше с1а9гагт1.

ЕI1пе ,апдег о. 1 12281-97401


Епiпе 1апдег Го. 2 12282-97403
ВоI 91671-80820

Т[,е еп9iпе I1ап9ег о. 1 апс Ыо. 2 апсi Ше ЬоIIз аге iррIу


раг$.
Зресiiе а1iiе:Т2О*ГТ1 {2О4i9*сгтi}
(2) 1)е Ше епдпе 1iг еУiсе ап Ше сiiап Ыосi о 11ап9 Ше
еп9iпе а$$епIЫу ‘iIi гапах1е.
(З) 1)зе а гаг1$гл5iоп асI ю зiррогI Ппе (гапахе азегтiЫу (МТХ).

А14544дiС1
—80

(4) 1е о пе еа1 Ьо1{ (А) апс $х Ьо$ (В, С, апi О) о аасi iе


А гап$ахIе а$$егтIЫу (МТХ).
8ресiiесi уаiiе:Т64*гТ1 {65Здсйi} (ВоI А)
В {65зф*сгп} (Во1 В)
Тб4i\1*гТ1 {653Iф*сIР) (Воп С)
Т=37М*гтI {З77д1*сп) (Во1 О)

Т А159496Ю1

ак
5) 13е пее Ьо А аiсi В о аас е еппе пс’жп9 Ьае

! а
/ (а)Тегпрогагiiу 9Ыеп ЬЫи С
А /
-
(Ь)ТiЁеп Ь0П$ А ап В (iп апу огсIег).
8ресiiе уаIые:Т8О*гТ1 {816iу*сп,}
(с)Т:9еп Ьо С.
$ресiед уаiiю:Т80Ы*ГТ1 {816i*сп1}
ТооI: асiе ргее ощiе гепсi {ТопiсЫ (011 ООГ МН)
ог есоiаIег)
А138629Ю2

45. Тогще сопегЁег е1 Ьо iпа1аiоп (огАогтiаЁiс гап$ахIе)


(1) Аас1i $х огсi1е сопуегег эе Ьо
с с ресе {286I<9*ст}
<НIТ:

с 4
Ве9iп Iу 1iIiег1iп9 i,е геегепсе Ьо1 ($i1ег).
с <СА1Л1О>
Ве iiге о iiе 8ресЁiе Ьо1з. 1)е Ы оПiег Ьо пiау саюе IiдЫеп пд
г аi1пге ог iЫогттiаiоп Ы Ге iпiе 5iiаре Ы 1пе сопУег?ег, ге$1I пд п
сопiегег гпапсiоп.

М 38595

46. 3агег аепiЫу iпзааiогi


(1) 1)е о Ьо1 Ёо аЁасI, Ше Ёагег аБ$еп-IЫу.
3ресiе {3779*с}
(2) Соппесi Ше соппесiог.

[
А138611
81

/ (3) Аас1i ю с1р$ ап а сIагРр ю Ше iге iаггiе Ьгасе, агб iзе


а Ьоi о аНасIi Ше iге Iпагпе ЬгасI<е ([НО).
5ресiiе уа1iе:Т 1 9* (1 94д*с}
\ (4) 1)$е пi (о а11ас, (еггтiгiа! ЗО
ЗресiЛеi {9ОI*сгт1}

Сир ро$Iiогi
а: Сiагпр розiiоп А162845Ю1

2
47. ВгеаIлег 1iЬе iеI iое iп$а11аiог1 (ог Аiогтiаiiс (гап5ах(е)
(1) Аас1-i Ше ЬгеаШег Ше iе1

З85д6

48. гоп 1зреп5iог сго ттюггйег iпаНаiоп


(1) 1)$е а ЬоI ог iе еп9(пе гг’оуiп сопго1 го о аiас е гоп i

ю реп5iоп сгозз гтiегтiЬег.


ресiесi ёа1iе:Т12ОГ1*г11 {1224I*сгл}

А1 59

49. Епдiпе а55еглЫу iii гапахiе пзаi1аiоп


(1) Рiасе Ше еп9iпе Шег.
(2) Орегае Ше епдпе ег о рIасе Ше егдяе ае$епIЫу ‘iШ тгап
5ахIе iп Ше iеЫс1е.

А14544В
82

(3) 1$е о Ьо1з о аас), i,е еп9iпе гг1о1пiп9 iп$iIаог 1Н (огАiо


ог АЫоii,аiс Тгаг’$ахIе: тас гаг’ах1е).
Зресiiеi уаiiiе:Т75 Ггт {765i*спп}
(4) 1)е Шгее ЬоIз о аас Iiе епiпе гпошiiпд п$о1аог [Н (ог
Аiогiiас iгаг’ахе).
8ресi1ес уаае:Т75*п1 {765Iд1*сгт1)

ог МапiаI Тгап8ахiе:
\-

О7\

\
о
Оi2
+\

\
А1617О1О1

(5) 1)зе о ЬоI апс спе пi ю аююас’ ю’е епдпе гпсiшюг’9 iпi аЮг

$ресiiес {9б9*с} (ВоI)


Т=75Ы*гг1 {765I*сгт,} (Ги)
4Во1 /2

Вон

\\ )/ А1З862ОО1

(б) IЬзе зiх Ьов о ейiрогагНу а?ас1i iе гор 51$реп5iоп СГО$5


п’егтiЬег о 1пе
(7) Ас1цiп9 iIiе рооп, iдеп е Н зг’с Ы е Ьо А, В аг’с
С iп йе $ресiiес1 огпiе Ьу i9Непiг19 еасI, Ьо1 п згтiаii 5ер$
о $ресiiеi \да111е:Т 11 8Ггл {1 2ОЗi<у*Сгл} (Вон А)
(!)
Т=1ООгтi {1О2ОI*сг1,} (В0ЦВ)
в Т=6б*пп {б73I<д*сгп} (Во1 С)

г
А13599)О1

(8) 1)5е а ЬоII 10 а11асi Ше аiг сiеапег iпIеi Ьгасе( Ыо. 1.


8ресi1е уаiiю:Т1 8Ыiтi (1 84I4*сгп}

о

А З8б2
—83

ф
(9) 1)зе а Ьоi о аасIi 1iе Ьа1егу-о-гошисi саЫе.
ресеа ча1iе:Т19М*ПП {1941*сп1}

о
27

—Л

50. Тгапгт,iiоп сопiтоi саЫе аззегтiЫу iп$а11аiоп (ог Аогпас 1гап


эах)е)
(1) 11е а пеi с1р о аас1i iiе iгаг’5гтi5$iоп сопго саЫе аеттiЬ1у.

А13862

(2) АI9 -ю ор апсi Ьоогт iепiсаiоп г11агiп9 ап солпес Iiе


гап$г11i$$iоп сагiгоI саЫе аепiЫу $i а ЬоI.
Зресе {85iу*сгi,}
Н1ыТ>
Рог Ёпоггпаiоп огI гап$я1iз$iоп сопiгоi саЫе а$$егпЫу соппес
iоп, (Зее рае 26-66)

МагI<iп МЭ 27О2

51. абiаог ррог1 1’РЛ iп1аIIа1iоiп


2 (1) 1зе Ж’е ЬоI$ ю аасi iе гасIiаЁог 51ррогю
$ресiiесi ла1е:Т5. 5 *, {56Iiсгт}

1’ /)

А1 3307

52. $еегiпд гшсIе 1Н п5аIiа1оп


(1) Аiасi I,е еегiп9 гпiсIе [Н о Iiе гоп $1$реп$iоп оег аггii о. 1 [Н апс iдЫеп Ше пii
3ресiес уаIiе:Т52 {5ЗОд*сгп}
(2) А1асi а пеi сир.
53. Зеегiп9 пiс1е РН iп$ааiоп

АасIi пд Ше агтiе ргосесге а Ше IН iсе.


—84

54. Ргоп сiгiуе 5а а55егпЫу i..Н паIIаоп


(1) Рi Ше $рIiпе Ы Ше iпЬоагсi оiп а5зеглЫу [Н апсi пег Ше гоп
$[1а азегтiЬ1у [Н.

Ауоiс агтiа9iп Ше он зеаi,


Ауонс сашаiпд Ше iгнче iа Ьооi
(2) Рi Ше $рIiгiе Ы Ше iгоп гiуе зiа а$$еглЫу [Н П Ше зеег п
пiiсiiе [Н ас iП$егi и
<СА1)Т1О*
Ауоiс апiадiпд Нiе гiе iiа оi1Ьоаг ;оiпI Ьоо.
>
С140522 > МаIе боге iа iеге i апу огеп раiIiсiе аасiес ю Ше рее
епог гоюог апсI Ше iп$егюiоп агеа.
Ауоiсi агтiаiгi Нiе рее 5еп$ог го?ог.
Ауоii сагтiадiгi9 iIiе оН зеаi.
55. Iгогi iгче Iiа азегтiЫу ЕI-i паИаiогi
<НiМТ:
Аасi 15iП9 iiе $агтIе ргосесiiге а I,е [Н вiсе.
56. Ргоп IiосI аЬогЬег аегпЫу 1.Н iпаНа1iоп ($ее рае 36-16)
57. Ргопi iiосi аЬ$огЬег аетЬ1у Н паНаiоп (Зее рае 36-16)
58. Тiе го еп [Н iпаI1аiоп (Зее рае 36-16)
59. Тiе госi епс РН iп5а1аiоп (Зее рае 36-16)
60. АхIе шЬ пi iпзаiIа!iоп ([Н) (Зее рае 36-16)
61. Ахе IiiiЬ пi iпза11а1оп (iН) (8ее рае 36-16)
62. Ргоп сйс ЬгаI<е суIiпсег аз5егрЫу [Н iп5IаIIаIiоп (Зее рае 36-16)
63. Ргоп сii8с ЬгаI<е суIiпсег а$зегтIЫу Н iп5аI1аог1 ($ее рае 36-17)
64. реесi зепзог РI 1Н iпзаi1аiог (iШ АВ$ 8 \i’$С) (5ее рае 36-17)
65. $реесi 5еп$ог Р Н iп$аИаоп (нiШ АВЗ 8 У8С) (8ее рае 36-17)
66. Ргоп Ьгае ЛехiЫе I1о$е Мо. 1 (1Н) пза1Iаiоп (нiiоiПАВ5 8 \/8С) (Зее рае 36-18)
67. Ргопi ЬгаIе 1ехiЬ1е йое 1о. 1 (КН) iп5а11аiоп (iЦiсШАВ$ \/С) (Зее рае 36-18)
68. Iгогi зi$реп$iоп сгоз гтiепiЬег Ш iп$[аIIаЁоп
(1) 1е iоiг Ьо1з Ю аас1i Ше гогi зц5регiзiоп сгоэ глеглЬег [Н
8рёсЁПесi а1iе:Т35IЧ*гт1 {357<д*ст}

—1 С140118

69. Ггой $1$реп5iоп сгоз гтiеглЬег Н паНаiоп

А1ас, i iвiп Ше $агтIе ргасеоге а Ше [Н е.


70. Ргоп аЫiег Ьаг пзаI1аоп
ГН: 1Н: (1) А1i9п I-iе тагI<$ ап а[асIi IIiе гоп $аЫ1Ёег Ьаг Ьы51
ОоеI пiаг
Го. 1 о iе ГОI1 аЫIiаег Ьаг.

4/
ОоеI гiпаг 77
(1(1

С 40 230
—85

(2) Аасi, И,е $iаЫиiег Ьгасе о I,е гогй ваЫиiег Ьаг ‘i1ii Пiе

222
Ьгасе посIi рогоп асiпд Ше ‘‚еЫсIе гог’i.
(З) 11$е о1г Ьо$ 10 аIIасI, Ше гогi1 1аЫ1iег Ьаг 10 Ше уеЫсiе.
о
Зресiiе ча11е:Т24Ы*ГП {245iф*стТ1}

С140121

(4) Соппесi iiе гоп аЫ1iег 1iпI а$эегтIЫу [Н апсi 1,е гоп 1аЫ-
1iег Ьаг Жi а пiй.
с 8ресесi чаiiiе:Т74I%4*гii {755*ср}
СА1)ТIО
ТЁе ЬаIi оiп1 iоi1 по! Ье вIгаiпес!.
(5) Соппес! !!iе гоп1 5!аЫ1iег 1iпI а$5егпЫу IН апсi Ше гоп 5!аЫ-
Ii!ег Ьаг ‚ii а пi.
8ресi?iесi уае:Т74*гП {755*сгт1}
СА1ТЮМ
Тие ЬаiI оiп1 з1оЫ1 пои Ье зигаiпе.
А133ОВ

71. Еп9iпе iшсегсоуег [Н iпза11аiоп


(1) 1зе а зсге апсi Iiгее сiiр о а1ас1i iе епiпе ш1сегсоуег [Н.
72. Еп9iпе iпегсоег Н iп5а1Iа1юп

Аасi Iiе агпе ргосеге а 1iе [Н iсе.


73. Тгапвп,iоп 1оог 1i а$еп,Ыу iп$аНа1оi (юг Мапа гап5ахе) (Зее рае 29-55)
74. Соп8ое Ьох аеiтЫу паНаi.iог (ог Мапыа IтапзахIе) (Зее рауе 29-56)
75. Соя$оiе Ьох сагре пвааоп (ог Мапыа iгаявах) (ее рае 29-56)
76. Iеаг соп$оIе Ьох паНаоя (ог Магшаi 1гапахе) ($ее рае 29-57)
77. iii еег гiоЬ паНаоii (юг Мапыа гап$ах1е) (ее рае 29-57)
78. 8{еегiг9 соiiятш аепiЬ1у согшесоп (НО) (ее рае 49-64)
79. 8еегi соiiiгпп а$зей,Ыу со песо ([НО) ($ее рае 49-79)
80. $еегiп9 соiiiпмi iо1е соуег о. 1 паНаiог (РНО) (ее рае 48-10)
8’. $‘ее соиi юе сое 4с. ‚ аiоп (IНО) (Вее рае 4в-8)
82. СIсi геIеа5е саЫе аейiЫу iпаI1аоп (К3-ЧЕ) ($ее рае 29-21)
83. С1с геIеа$е саЫе а$еп1Ь1у ас$й1еп (К3-УЕ) (Зее рае 27-21)
84. С1цсI, саЫе сап1р iп$аIIаiог’ (К3-УЕ) (Зее рае 29-21)
85. Ссi юе пааiоп (337-УЕ) (8ее рае 2922)
86. С1iйс геIеа$е су1ясег а$$еттЫу п5аНаiоп (38-\/Е) (8ее раде 29-22)
—86
87. Еп9е iге соппесiiоп
Вгiп Ше еппе мiге iг’о Ше ‘(еЫсе яегюг апс а$асi IIпе дгоп,
(1)
гiе.

1Н0:

А61 7О2)О

(2) Соппес iе соппесог о €iе еп9iпе гоогт’ геау Ьо.


(3) Соппес Ипе соппесог Ы Ше епiпе сопгЫ сопiрiег ап аас
Ше 9IоУе согпраггiеп1 сiоог (IНIЗ).
(4) Соппес Ше соппесог Ы Ше еп9iпе соп(гоI согпрi1ег агi аас
ооо
п
Ше iпг1глеп? рапеi iiпегсоуег Ыо. 1 ([НО).

Попоо3
ч,,

13 592

88. Еп9iпе ГООГгI гтiаiп ‘iге сопгiесiоп


(1) Соппес еасIi соппесог апсi iiе сагт1р атii соппес iе еп9iпе гоогтi гтiап iге Ю 1iе гап$ахiе а$5ешЫу.
—87

89. Уасiпi 11о$е авеоiЫу согiпесiоп


(1) СоппесШе часiшпi ове авеп,Ыу мIi а сир.

1Н0:

Ю7

А617ОЗО1

90. Сгопс саЫе соппесiоп


iiе гошiс саЫе I, а ЬоIi
(1) Соппес
ресiiес1 уаIые:Т8.О*гТ1 {82I*сгл}

2
\

7
А1617О4О

91. АссеIегаог сопiго! саЫе аз$епIЫу сопг’есоп (НО)


(1) Соппес iе епс раг Ы iе гссе1егаог согго1 саЬ!е аегрЫу с
Фе 1iгоШе Ьосу аегiiЫу апс iэе Пiе сго оо гепсIi апсi Iiе
огсiiiе гепсi Iю iiеп опе пiК.
Тооi: Сго оо гепсi {КТС (В5З-12) огефiiаеп1}

/
$ресiiес уа1iе:Т8.5*Г11 {87сусгтi}

ог Ше аiэгтiегi ргосеФяе Ы Ше ассеiегаiюг сопiтоi саЫе


а$егт1Ыу(Зее ране 06-179)
т
—88

i усы ые а огсiые гегiс’ мi-’ ап З$Т ог iооi о iiеп ф


ехепе оегаII 1епф, саiсii1ае Ше огсые геас п

г ‘iф Ше зресiiеб саIсьиаiiоп оггтш)а. (Зее рае 01-5.)


92. АссеIегаог согго1 саЫе а$еп1Ыу соппе1iоп ([НО)
(1) А?iасi Ше ассе<егаог сопго саЫе аейiЫу о Ьгасеi С> а
III !погi п Ше сiа9гагл.

тп
- -
/Аi63

к (2) А1i9п [Iiе дгеег тагпд розiiоп оп Ше ассе1егао сопiгоI саЬ е


аеппЫу iШ ЬгасIе В> апс аасii Ше ассеiегаiог сопго
саЫе аззегТ)Ыу.

/7 <Н1МТ>
Адп Iiе Ьгасiе агкi [iе гееп гпагiп9 юг аИас1iтiеп а$ $ю1оп
п е сгагт’

‘Ъгееп гтiагiгiд ЬгасIе

ТIiгоIIIе 5iсiе ооаi iс1е

)
А15д512О1

(3) АНасi, iе ассе1егаог сопго’ саЫе аеiтiЬ1у о Ию Ьгас1е <А>

\
А15 9492

(4) Соппес 1iе епсi рг Ы iе ассеiегаiог согiго1 саЫе аз5егпЬ у о


iе НпгоШе осу егпЫу ап iе iе сго оо геясп арс е
огсце ‘гепс[i о iЫеп спе пЛ,
Тооi: Сго оо1 гепсI, {КТС (гВ83-12) ог есii,iУа1ег)
о $ресесi уа’1е:Т8.5Г*п1 {874*сгп)
<Н1МТ’

Зее 06-184 ог iе ас1iз1лiеп ргосесыге Ы 1iе ассеегаог


сопiгоi саЫе аетЬ1у.
Ч\Л,еп Фе оа1 IепдШ Ы I,е саЫе i ехепсе о д1еп Ше
А 159491 саЫе 15iП9 а 1огсе угепсi чiШ 38Т апсi Ше Iооiз, ееггп пе
Пiе геасiп9 оПiе огсiые гепсii Iу Не [оггтша ($ее рае 01
5)
—89

93. йiе1 позе соппесiоп


(1) Соппес iе iе1 1озе iШ а сир.
<Нiт>
МагIiгщ соппесiпд Ше ЮеI Iiое, гiiаIе iге Ша I пiагIiп агiсi
iпоЬ асе Ше еЫсе юр.
сIр

к Ё1З7995О1

94. 1асаог а$егт1Ь1у iпа1аiоп


(1) паI1 Ше гасiа1ог 51]ррогЁ 9ГОГлг11е$ 1ЛЛ/ о Ше гасIiасг ррогi
1ЛЛЛ.ТI,еп iпза11 Ше гаiаог аз$егпЫу iФ Ше сооiег сопепзег
а$$егРЫу (лiШ Ресеiуег) (iШ Аiг сопiопiгi9 узегтi).
<САТIО
л1i
1
п$а1i Ше гасаог iiррог 9гогт1япе 1Л iШ i паег бiаттiеiег
$iiе аспу iопчагсi

(2) па11 Нiе гасiiаiог ЬгасIе Ыо.1 уi 4 Ьо а1ег п1аИiп9 Ше га


аог ррог1 дгогппiез.
ресiiе уа еТ18iпi {184i*сгп}
СА1ТЮФ
с,
Iпа1 Ше гаiiаiог $1ррог дгоглгяе чiШ ё агег iапiеег iе асiп
iоуп’чагс.

95. СооIег гегiегап Iiс1i,iс рiре А сопгпесiоп (‘ii Аiг сопсiопiп9 $уег11) (Зее рауе 52-137)
96. Сагт1рге5ог а$зегтпЫу нii Р1а9ге1 сiiс iп$аНаiоп (iШ Аг сопШiопiР9 $узегт1) (Зее рае 52-134)
97. Сооiег гегi9егаг1 сIiзсiагде iое о. 1 сопiесiогi (iiI, Аiг сопсШюпiп9 5у$егт1) (ее рае 52-134)
98. СооIег гег9егап[ ысiоп [iое о. 1 соппесiоп (iШ Аiг сопсiопiяд зу$iегтI) (Зее рае 52-134)
99. Рап 8 аiегпа?ог У ЬеI iп5а11аол
(Зее рае 07-6)
1ОО.Егопi Ыгпре соег iпза1iаiоп (8ее рае 82-15)
1О1.Неаег оi1е iое соппесiоп (ГНIЗ) (Зее рае 52-87)
102Неа(ег оыiе а1ег iо$е сопгiесiоп ([НО) (8ее рае 52-177)
1О3.Неаег iяiе’аег iIо5е соппесiiоп (IН1З) (ее рае 52-87)
1О4.Неаег п1еаег юзе соппесiiоп (1.НО) ($ее рае 52-178)
105011 сооiег п1е iое пзiаIiаiiоп (ог Аiiiогтiаiс гап$ах1е) (Зее рае 26-99)
106.011 сооiег оiй1е IIо$е 1п$аi1а1iоп (ог АiКогтiаiс ?гап$ахIе) (Зее рае 26-100)
1О7.\М1i аег ап азеглЫу iп$а1Iаiоп (Зее рае 12-13)
—90

1О8.асiаог оiЛе 11о$е соппесiiоп (Зее рае 12-14)


1О9.’Ёаег Ьураз$ Iiозе соппесiоп (Зее рае 12-14)
11ОМасiаЮг iпiе I1о$е соппесiiогi (Зее рае 12-14)
111.Аiгсiеапег а5$егтiЫу п$а1а1юп (Зее рае 06-149)
112.Ргесiеапег iое iгзаI1аiоп ($ее рае 06-149)
11З.Iп1е гiг егтiрегаШге зепног соппесiоп (8ее рае 06-150)
114Уасоiiгп $Мi1СI1iпд а1е а$зеглЫу (Ш ВгасIе) соппес1оп (ННО) (Зее рае 06-150)
115Уасшлй вмi1сЫп9 а1е а$зегяыу (,iП Вгасе) соппесiоп (1Н0) (ее рае 06-150)
11бУасiклi зепвогсоппесiоп (Зее рае 06-150)
11 7Аiг сiеапег i1ег еIегт,еп iгi1а1!аiоп
118.Аiг сIеапег сар iпаНа1iоп
119.Ва?Iегу гау iпза11аюп
(1) 1]зе Шгее Ьо1з о аасi Ше Ьаегу гау.
$ресiед 5’*р {569*сгт1}

А 13579

120 ВаПегу iязЁаiIаiiоп


121.Ва1егу соег iпза1аiоп
122асiiаЁогге5ег’еапi а$$егтIЫу iпаi1аiоп
(1) СоппесНiе гасiаог геерiе апI рiре апс аасi iе гасаоггеэег’е 1агi а$5егпЫу.
123.Ваегу iо1б сIоп сiатр iп5аI1аiоп
(1) АИасiп спе Ьо, Ii9Ыеп ‘о пi1, апс аасi Ше Ьаегу iо1 оп
II
сiагiiр.
Зресiес уа1iе:Т5.5пi {56i< сггi} (ВОП)
Т=5.О*Iт1 {51Iу*сп1} (Ы)

А1З8б2

124.Ехiа рре а5$егяЫу Р паНаiоп (Зее рае 11-16)


125Ва1егу еггт,iяаi сопгiес1оп (Вее рае 11-16)
ресiiеа ‘,аiще:Т6 .4 {65i9*ст’}
126.ВгаIе 1ii гер!егЫигпеп (ог МапiiаI гап$ахIе) (Зее рае 45-4)
127С(iйс’ рiреiiпе аiг Ыеесп9 (ог Магшаi [апзах1е) (Зее рае 27-3)
128С(Цс’ 1еаа9е сiесI (ог Мапiа1 гап$ах1е)
129Вгае Iiiс агтiоiлi сIiес (о[ МапаI гап5ахе) (ее рае 45-4)
1ЗО,Соо1ап гер1епiпiеп (Зее рае 12-6)
131 Епдiпе он гер1епiiгеп
132 .Аiопiас гапзах1е 1iiс гер1ег1iгпег’ (ог Аiсгпас гапзахIе) (8ее рае 26-103)
133 .А’пiаiс гап$ах1е Iiiс сI’ес (сг АЫопiас гаг’$ах!е) (Зее рае 26-63)
134Мапоаi гапахIе оi герепЫитег (ог Маяiа1 гапхIе) ($ее раде 29-23)
1 35$Ii 1еег ро$iоп с’ес1< (ог Аiогтiас гая$ах1е)
(Зее раде 26-136)
—91

1 36.Соо1ап еаа9е сi,есI ($ее рае 1 2-6)


1 З7Соо1агi агроцп сiесс
1ЗВ.О1 1еаIа9е сiес
139.Рiiеi 1еаIае сесI (Зее рае 08-7)
14О.ЕхIiаiв1 9$ IеаIа9е сiесI (Зее рае 11-16)
141 .Еядiпе сIе-8рее сIiес< ($ее рае 07-4)
142.I9пiiiоп iгяiпд сiiес (Зее рауе 07-2)
143.СО апсi НС Iеуеi сiесi (Зее раде 07-4)
1441егiегап НРС-134а (i1З4а) i1iп Аiг сопi$юпiп9 $у$еР) (Зее рае 62-42)
145Ргогi Фееi iгi1аIiаiiоп
$ресi1есI ‚(аiце:Т1 (1 О5О*сiтi}
146Ргоп?iiее1 аiiпгтiеп сiесI апс ас151гт1еп
(8ее рае 42-5)
147.Тез гйосе сiесI (8реес Зеп$ог Сiгсцii)
нiIi А88: (ее раде 44-15)
ii \3С: (Зее рае 44-76)
—92

РАIТIА[.. ЕГЮiГIЕ А88ЕМВIУ (33-УЕ 1 4ЛIО)


СОМРОЕМТ$

/I
х2
\\
х4

/ х2

х2

1 5{7б} 1
Егоп Ьорег соег
ж2

Воппе (iiооф iос iiррог

Рас1iаог 5ыррогI 1ХЛ!

1
<2 -°

i5{56}]

1 ж2

гтi {Iсгл} Зрасi1iес огсiе


А1б1725О1
—93

Ехiiаi рiре зоррог сiьоп Г4о. 2

ЕхI,аiiз рiре азе

Ехiiаiз1 рiре азей,Ыу 1Ч

Ехiпаiзi рiре ргiп

1 {}I

47479}

4х2

37{377}i Ргореiiег iИi сепег Ьеагiп9 зпа аз5егтIЫу

ж4

1 37{377}I

{1*СП1}] Зресiiесi огсiiiе • оп-ге18аЫе раг[


А16О77ОЗ
—94

5.5{56} ж2 [5О51)
Ва1егу 1,о1с
сiочп сIаiтiр

Ваiегу

ВаIегу соег
асiаог гезеге
апI рiре

жЭ
5.5 56
Iааог гезеге агii< аепiЫу Ваiiегу гау

/74
/

17

(1

М*г, сiтi}]: ЗрасiПе 1огсiе


А117241С
—95

75{7б} 1
асiiа1ог iгiiе I1о$е

‘IУа1ег Ьура$з I,о$е

i1ii iаег ап аегтiЫу

Еасiаог оiНЛеI iозе


+
18{184}1

1В184) асiаог Ьгасе О.1

уiШ Аiг согIсШiопiп9 $у5егл:


асiа1ог iiррогi 9гог11г11е1
СооIег гегiегап
сiзсiаге iпозе О.1

1асiаог а9егпЫу
54{55)

Iаiа1ог сгаiп сосi


О-гiпд -- -
-
-

Iасаог 81ррог1 ОготпеI [ХЛ1Г

1 54{55}]

Сооiег гегi9егап СооIег сопсепзег


1сii1iс рiре А аз5ейпЫу (i1ii гесеiУег)

1 (сгй) ресiйес огсiе • оп-геiаЫе раг


АррIу соглрегог он го-ОI[8
—96

Аг сiеапег сар

77 Аг сеапег %ег ‚егтiе’i1

[7.5{7б

(4
IпIе аiг егт1регашге
$еп5ог

1
Аiг сiеапег аз$еггIЫу

175 76}I

Ргесiеапег iозе
х2
• О-гiп9
\/асiшг ег$ог

Уасiшгтi злйсЫг азепiЫу


(‚лиШ Ьгас1е)
о

{4*д}]: $ресiiеi огяiе • раг А1454ВО1


—97

75(761
Сiагсоаi сапiзег
оЫие IIо$е о. З

Аiг сIевпег зIаУ Но. 1

Сагсоаi сапiзiег
ооIIеI I,озе Мо, 2 1071
Сiiагсоаi сапiзiег
оЫиеI Мове

‚75{7Щ} Л
х2 Ма1ег Ьуравз Iiозе Мо. 1
(IгзЁаiiаiiоп розi?iоп iiррег)

а’ег Ьуразз ое Мо. 1


.7%
‚д (IпзiаiIаiiоп ровiiiогi 1оег)

ТIiгойIе Ьоiу ЬгасIе1 Мо. 2 о

[7 5(76) 1—
1 х2,”

‚21(214)

ТIiгоИIе Ьоу зiау


Т)iгоПiе Ьосiу азвеiтiЫу

О-гiп9

УегiiIа1оп Iiове Мо. 2


Ассеiегаiог сопiгоI
саЫе аззегяЫу О

{9Щ) 5ресiiес Iощые . раг


А1594е7О2
—98

Уасiшгтi I1о5е азегтiЬ1у

1
19(194)’

Уепiiаiоп iое
_,1
19{194}

1паi<е о,апiо1с

Уасо ое а$зеЫу

• Эазе

РыеI сiе1iегу уре 21{214}

О-гiпд х2

Рiе1 1,озе
Рiеi iпесiог аззегтiЫу

ж4

Iпес1ог чiЬгаiiоп iп1аог


оеii’легу рiре расег о. i
19194}i

о -

ТгоIе Ьоу Ьгасе

I)

1 {9сгт}]: ресiПесi 1огсiе • Моп-геiаЬ1е раг[


—99

$)ii1 еег iпоЬ

Соп$оiе Ьох сагреi


ж2

1071
Сопзоiе Ьох аВ$епIЫу

1З(1ЗЗ} ж2

Реаг согiвоiе Ьох

3Ы1 1еег ЬооI геiаiпег

i24{245) 1

•ВоII
24{245}]— ж2

Тгапп,iзэiоп 113(133)1 х2
i1оог азегпЫу

{9Гсгя) $ресiiеб сгпiе • оп-геоаЫе раг(


4. МР Огеа$е аррiуiп9 рО$iОп
С15995О2
-1 00

Ргогi i,репзiоп
СГОЗЗ гпейiЬег Н

Ргоп 1аЫиЁег хЗ
iiпi аегпЫу Н

174{755}I

Епфпе йiоiiгп
iгiзiiIаог !I
О

174(755}! (‚О
--
-- О
[75(7б5}

Ргоп ваЫ(ег
iiя аз$етЫу [Н

ф
Ггогi аЫиiег Ьаг 174{755}i

Ргог З1$СГЗЮП
сгозз пiегтiЬег [Н
1 24{245)—4х2

1 35{357}1
1
х2
ж2
1
24{245}1
i М*гп {Ё *сгп} 1: ресiiе огяое
А1617О6О
—101

[21{214}i
Ргопi Ьга<е iIехiЫе i,ое о. 1 (1Н $iсiе)

-—-з

184(86)]

х2
- о Зрее епог РР 1Н
(i1Iп АВЗ
[96{979}
х2

Ргог ахiе аегпЫу н Тiе гос ег 1Н

—— 1

Iгоп сгiуе iiа{


аззегтiЫу 1.Н
• 42{428}

27{275
х2
с
1

71
Ргоп сiз Ьгаiе рас
. 196{1999
Ргоп сiс Ьгаi<е АхIе IшЬ пы
суiiпсiег а55егт)Ыу [Н
• Сир
52{530}

Ргоп iюрепзiоп о’ег аггп о. 1 ГН

*р 1: Зресiiес1 ощiе • Моп-ге1$аЫе раг


Ад485О1
—102

i21{214 Ргоп Ьгаiе iехiЫе i,ое о. 1 (Н зiе)

1(

в4{8б} о о7
г’]0
о
Зреесi $П5ОГ РЕ Н
(ii АВ$8У8С)
х2

Тiе гос епсi Н

Ргопi ахiе аегпЬ1у IН

• 42{428} о
Ргоп сге зIiа
о аззегiiЫу iН
\
- 1 27(275}1

гоп сiзI Ьгае расI


з
• 196{1999}
• Сир Ргоп? С1i8с Ьгаiе
Ахiе iiоЬ по
152{530}] су1iпсег а$$еггIЫу Н
о

1 ф

111
-
- 1
--
-
-
-- 1

1 —

Ргопi $1$репiоп аггтi о. 1 Н

1 {<*С}]: Зресiiiед Iогсiiю • оп-геiаЫе


—1 03

Ргоп сгче iгiЬоагд iпое пар гп

Ргопi сiгiуе $I1аI авегтiЬ1у IН

Ргоп сгiуе iiа авепiЫу [Н

• Гогi-геiаЬ!е рагi
А14965ОО1
ОГ899
ьюд о епоi-iiо • опЬщ ророод : шоб}
[оооо

{о)е 1
юсшаш оэ iоi еiп ыо
I-i•1 Р1Ю РО о!1 е
н рiю РО. о!!
сцо.
1
)сше8в 1ШПIОО бiiыее ___—7
лоо па
О ЛОО ООЦ ШП!ОО бIЮ
I—
—1 05

Т :
.1
54 551}

1
Епдiпе iiош’iп
iпзii1аог Р{Н
и
II
.1 1

(*2 о43

о
с1 —ф-.я,”’

1 $ресiiесi огсiiе
А1617О7О1
СОГ699’
епЬю рцос :{шоф} ш’]
о
у
ы,
1I
НП О)Е1Г15Ы бы!кшош э1I!6п3
90 —
—107

ВаИегу-о--гошiб саЫе 19(194)

5д(602},

Егi9iйе гт,оiлi1iг ЬгасIе1 [Н

х2
б

с 7
‚ с
[59(602)

х2

СIЫсIi геIеазе суiiпег а55егтЫу 120{203}I

(i*1) : 8ресiiес огсе


Аi63477О1
—108

Тгагзег зiепег р аiе

О-гiп9 о

Тгап5ег а55егтIЫу
[80(81 б;
‚59{602}i
х2 ж2

180(816)

Епiпе пiоiп1п Ьгасiе? РР

*й1 *СГГ1 5ресiiед Iощые оп-геiiаЫе раг[


С15889]О2
—1 09

8аг1ег а8еглЫу

О
Р 1б4{б5з

,- 7.5{75} Геаг еп р1ае

7
:
-
о

Р1уIпееI расег Мо. 1

ЖЭ )
7о РIуее1

iз7{з77}Г.
ф хб [I8{795
с
е
ф
о

е
е с (19(194}i • б4б5Э}
е
е
с
1 х2

СЮс[i сiвс а$бегпЫу

ж2
СiiсIп соуег аз5егтIЫу
Тгагi5ахIе абеггiЫу

1 *р {9*с} Зресiiес огсiе • оп-геоваЫе раг


А1616З1О2
—110

Iасiiа1ог iгi1е юе

Ьура I,озе

‘Л/аiег Ьураз$ I,ое о.1


(Iгiзаiiаiоп роiiоп iщрег)
_—11

Неаег оЫиеI iаег I-iове

Сагп розiiоп епог

17.)1 — 1

— 1

I 2Щ2О4
\а1ег егтiрегаыге
$Г15ОГ
• Оазе2

I д.О{92}

• Оаэе
I9.о{92}

)
ТiпеггтiоаЁ

‘Фа1ег п1е —
—— — _—1

-)

‘Маiег ура iое о.1


(п5а11аiоп роiiоп Iоег)
4 Ьуразз рiре Iiо5е

асаог оЫ1е iозе


Неаег iпIеi ,аег Iюе

т 1 {*с.’}: 3ресiiес1 1огсое • оп-геозаЬ(е раг


—111
-

Рап ЬеII ас}11в1iп9 Ьаг

[19{194}
АIегпаог а$зегпЫу

1 32{326}1
44{449}

107
________

Чаег рiiпiр уае

Л!аег рiгпр а5егт1Ыу г

хЗ -
- -
[9.о{92) -

жЭ 9Ю92 ж2
112(122}1 -

\iЧа%ег рiптiр рiИеу

IсIег рЫеу Сгап ро1iоп вепог

сНег рi1еу о. 2 [7.5{76}

iНi Аiг СопсIIIiопiп9 зузепi:


жЭ
8расег
: [29{29б}]

хЭ
е
I2д{296}1_-
Соглрге8зог аз5егIIЫу
) iФ йiадпеi сiсi,

Рап аегпаог У ЬеI Рап 8 аIегяаог У Ье


Оi iiег Ьгасi<е?

(* {9Сгт) ресi1iес1 огiе • ]оп-геiаЫе раг


А1594В9Ю2
—112

[75{7б}]

ОИ ее1 аiе iпiiоi соi азетыу

ж4

Ехiiаii5 раiiiо1с iiеаi пзЫаог

а Ех),аi1 гпапiоiс 1о Iiеас дае1

00
о

х2
[25{255}]

Ехiаi гпаг’iоIс1 сопегег 25(255)

Мапiо1с1 зау
25(255 25(255}

[Ггтi {I<дсгп} 8ресiiiес огпiе • Гiоп-ге1$аЫе раг[


А161Б9О)О1
—113

РЕМО\/А1
1. РеI $рiП ргеУепiоп ог
(Зее реде 08-3)
2. Ваегу еггiiпа1 ссоппесiол
3. Соо!iп Юiс (ее рае 12-б)
4. Регегап НРС-134а (134а) i)iсiга’лiа (iШ Аiг сопiiопгi 5у5еп1) (Зее рае 52-42)
5. Ргоп Ше геглоаI
6. Епдiпе он iiсiгаа1
7. Мапiаi IгагI5ахIе оН i iсгаiа1 ($ее рае 29-37)
8. Ехiiаiзiрiре аегпЬ1у Р1 гегтiо,аI (5ее рае 11-15)
9. Ргоре1iел’iШ а сегiег Ьеагiп9 iа аегтiЫу гепiоуа (Зее рае З53)
10. ВгаIе 1iiс iсгаа1
11 Ваегу соiп сап1р гепiоа(
Г07!
(1) Кегпоуе опе Ьо1, ооеп о пi, апс гепiоУе ?е Ьаегу I,оIс
соп сагпр.
1/

322

12. асаог ге5еге апi а$$егтIЫу гегтюЫ


(1) Оiзсоппес iе гасIаог гезепле апI рiре, апс гегпоче Ше гаiаог ге$еге аг а$$еглЫу.
13 8аегу соуег гегпо”аI
14. ВаIiегу геяiочаI
15. Ваiег гау гепiоуа
(1) епiо”е iгее Ьо агкi ‘ег’ iе Ьаегу тау.

А135791

16. Аiг сiеапег сар гегпоаI


17. Аiг сiеагюг iiег еIейiеi геггiоаI
18. \1асiiiшi епог сiiзсоппесiоп (Зее рае 06-140)
19. \/асiнлггi С1г19 аIе а$$егпЫу (iНi Вгасiе) соппесiоп (Зее рае 06-1 40)
20. 1п1е аiг епiрегаЮге епог соппесiiоп (Зее рае 06-140)
21. Ргесiеапегiюе гейiоуа (Зее раде 06-141)
22. Аг сеапег аеiЫу гегiiоуаI (Зее раде О6141)
23. адiаог iпе ноне сiнсоппес1iоп ($ее рае 12-10)
24. ‘Лаег Ьура$з iое сiсопгiс1оп (ее раде 12-10)
25 асаог оы1е озе свсоппесiоп (Вее рае 12-10)
26. аегап а5$егтiЫу геглоаi (ее раде 12-11)
27. Неаiег iпе аег iое с1i$саппесiоп (8ее раде 52-164)
28. Неаег оi1е iаег ноне всоппес1iоп (Зее рае 52-164)
—114

29 IгопI Ыiпiрег соуег гегпоаI (8ее рае 82-5)


ЗО. Рап а1егпаог У ЬеiI гегоаi (Зее раде 07-6)
31 Сооiег гегуегапi 51]СiОП iозе о. 1 ссоппесiоп (iШ Аiг соги1i1опiп9 уепi) (5ее рае 52-1 31)
32. Сооiег ге 9егапа$с1аг9е ю$е о. 1 соппес’iоп (1i Аiг сопсiiолiгщ уеР) (Бее раде 52-131)
33. Согiiргеззог аззегiiЫу ii iтiадпе с1Ысi гетт’оа1 (iШ Аiг сопсIЁiопiг’д $уеп) (Зее рде 52-131)

34. Сооiег гЫгi9егап iiЯi,iс рiре А iсопгесiоп (i Аiг СОПОПП9 зу$еп1) (5ее рае 52-136)
35 IасЛа1ог а$зепЫу гегпоа1
(1) егтiоуе оыг ЬоПз апс [iеп Нiе гасiа1ог Ьгасе1 Го. 1

с,

А13576

(2) еглое Иiе гасiiааг аегтiЬ1у ii Iiе сооiег сопепвег азегii


Ыу (i1 есеге) iпес (ii Аг сопсiiопiпд уегл).

11

А159522

36. РiеI 11о$е i$согшесiоп


(1) 1оо$ег iе ср аг’ соппесiее iо5е.

‘1

А1375
—115

37. Ассе1егаог сопiтоi саЫе а$зегтiЫу зсоппес{iоп


(1) Iоо$еп опе пы ао iсоппес Iiе епс раг Ы 1iе ассеIегаог

р’ сопiгоi саЫе а$$еРIЫу гоггi Ше ШгоПiе Ьосу аегiiЫу.

А 159491

(2) Оiзсоппес
ЬгасIе iе ассе1егаог согiго1 саЫе iп 1iе огсiег Ы Ше
<А>, <В>, апi <С>.

<А>

,:
г

616?5О1

п
А юг Ыасе <С>, бi$соппесi Ше ассЫегаШг сопго1 саЫе
/ аззегтiЬ(у а помп п 1iе iI11$гаiоп.

38. Огоiкiс саЫе i$соппесiоп

) (1) Репiоуе е Ьо1 ап сiiзсоппесiПпе гоiпс саЫе.

т /
159523
—116

39. Уасiшгтп Iiозе а5$еглЫу дiзсоппесiоз,


(1) Iоозеп iе сир ап с1i$соппес IIiе асоогтi iсе а$еп1Ыу.

А15944

40. Епдiпе гоогп траiп iге сiсоппесiоп


(1) Оi$соппес еасi соппесог апс Ше сiашр агi i5соппес1 Ше еп9iпе гоол лаiп iге угол Ше ?гап5ахiе а$етЫу.
41. Епдiгiе уiге сIi$соппесоп
(1) егтiоуе Ше iпгiiгпег раг,еI шiсегсоуег Мо. 1 ап iсоппес Ше соппесог Ы Ше еп9iпе сопгоI сопiрiЛег.
(2) Оiвсоппесi Ше соппесог гопi Ше епдiпе гоогп геIау Ьох.

опп
ы -оооо1
ч-!,

13 592

Гегiiо”е II,е апсi оi iе ‘iге оагсi Нпе

7 (З)
еп9iпе
дгопiгпе рi1I еп9iпе

,1’

А 159502

42. СIiсIi ге!еазе суIiпег а5$егiIЫу сi$соппесiоп ($ее рае 29-38)


43. С1iс iое соппесюг (Зее рае 29-38)
44. еегiп9 соiiлрп ю1е соуег Но. 1 гегтiоуа (Зее рае 48-15)
45. Зеегiгщ соIiгiiп аеяiЫу сiзсоппесоп (Зее рае 49-70)

46. ЗIii 1еег гiоЬ гегпоа1 (нее рае 29-59)


47. еаг согЫе Ьох гетт’оаi (ее рае 29-59)
48. Соп$оiе Ьох сагре гегтiочаI ($ее рае 2959)
49. Сопвое Ьох а$$етЫу геггюаi (ее рае 29-59)
50. ТгапЫв5iоп ]оог ii1 а5егт1у гегпочаi (ее рае 29-60)
51. Епдiпе ыпсегсоуег 1Н гегiiоа1
(1) iеггiое Нiе бсгем, iiгее с1iр, апсi iiiе еп9iпе iiпсегсоег 1Н.
52. Егiпе iiпегсоуег * геппоа
<Н 1
Iегпое i 1$iпд Ше $агле ргосесге аз Ше [Н зiе.
—117

53. гоп аЫНег iп аепiЫу 1.Н гегт,оуаi


(1) егтiоче о пii апсi iiеп iе гоп заЫиiег 1iтiI аеЫу 1_Н.

‘‚
/

54. Ргоп заЫiiег iпi авегтiЬ1у РН гегтюаI

оiпд iе вате ргосесне а Ше IН еiсiе.


55. гоп1 заЫиiег Ьаг геп,оуаI ($ее рае 4216)
56. гоп репоп сгоз пiегпЬег 1Ч егяоаi
(1) егтiоуе ог Ьо11. апс iеп iе 1оР $1)$репоп Сго$ пiепiЬег
1_Н

-4
1—! С14О18

57. Ггоп $о5реп$iоп СГО$3 гтiегтiЬег НН гегпоуа


нiТ
iепiое 11Г19 ,е ап,е ргосесыге а iе [Н зсе.
58. рееб епог РЕ [Н соппесiiоп (Зее рае 3б7)
59. $рееб еог i IН сiiсоппес’iоп ($ее рае 36-7)
60. Ргоп сiс ЬгаIе супсег авегпЫу 1Н гепiоуа (Зее рае 36-8)
61. Iгоп iс Ьгае супсег аегтЫу Н геп,оуаi (Зее рае 36-8)
62. АхIе iiЬ пы гегпочаI (1Н) (Зее рае 36.8)
63. АхIе чЬ нЫ гентюуа (КН) (ее рае 36-8)
64. Тiе госi епс [Н ссогiпесiсп (Зее рае 36-В)
65. Тiе гос епс Н б5соппесоп (Зее раде 49-85)
66. Ргоп iiос аЬ$огЬег аззегтiЫу [Н сiiБсоппесiоп ($ее рае 07-53)
67. Iгог iос аЬ$огЬег авегпЫу Н всоппес1iоп (ее рае 07-53)
ба. iгог iа1 а$$епIЫу [Н геггюаI (Зее раде 07-54)
69. гоп сiге эiа а55егтiЫу Н гегпода (Зее раде 07-54)
70. $еегп9 гшсiе Ы-1 гегтiоаI (Зее рае 07-54)
71. $еегт19 гшс!е I-i гегтiоуаi (Зее рае 07-54)
—118

72. Рас1iаог iрроii 1/Л гегпоаI


(1) 1еiтюе iе Ьо1з апс iеп iiе гаiаог iррог1 [у’д

:-‘
1

А159495

73. Епуiпе аз$егпЫу ‘Г Iгапзахiе гегпоа1


(1) Рiасе i.Iiе еп9iпе ii1ег

А 159530

(2) Кегпое Пiе ЬоП ап iiеп Ше аiг сiеапег iгiiе ЬгасIе о. 1

А1З862

(З) iегтiое о ЬоIз апс спе пiИ апс ссоппес iе епiпе пiоiлii
iг19 iпбi1аог

А 138620

(4) iеп,оуе Нiе Ьо агiс i$соппес Ше ЬаiIегу4о-9го11пс1 саЫе

А161705
—119

(5) егпоуе iпгее Ьо апс iсаппес 1iе егI9iпе то1пiп9 iпзi1аог


1-н.
7
2

А15д518

(6) еппое iх Ьо15 гпс сiсогпес1 iе гоп э1зрелзiОп Сго8$ гтiегй­


Ьег Iгоп, iе уеЫсiе.
(7) Орегае iе епдiпе Iiег $о гегтiоуе ,е епiгiе аепiЫу ‘i гап­
5ахiе гопi iе чеЫсIе.

74. Ргоп зырепьоп сго гтiегпЬег геглоаI


(1) егiпое пгее ЬоIз Ы iе епiпе Гт1огйл119 п51а1ог РЛ апб сii­
соппес Ше гоп зi$репзiог сгозз о,егтЬег.

4
А11 692

75. Епгiе п,ОцпiП9 iпэЫаIог гепiочаi


(1) Еегтюуе Фе Ьо1 ап’ IIiеп Ше еп9пе йпо1П1п]9 iп511ао( Р.

А 138632
—120

76. $агег аз5егтiЫу гегтiоа1


(1) Тiгп iр 1пе еггi,iпа1 сар апс геп,оче Iiе пii апсi Iiеп еггiiiпа ЗО

к
(2) ОЁсоппес Iiе соппесог.

А 138611

(З) егпоуе Ше ЬоII ап Шеп Ше iге 1агпе$ Ьгасе. Оi$соппес

г
с1iр апi Ше Ыагтiр.
(4) егтiоУе о Ьо1 апс iегi [iе агег ав$еп,Ыу.

‚к

: Сир розiiоп
СIагпр роiiоп
А162845О1

77. ТгапзахIе аз$егтiЫу зiiррог


Епдiпе папег о. 2 Еп9iпе Iiап9ег Мо. 1 (1) А1ас, 1пе еп9iпе Iiапдег о. 1 ап Го. 2 о iе осаiопз
п йпе сiа9гаг11.

Егiпе iапег Го. 1 12281-97401

Едiе ап9е 1о 2 12282-97403

Во1 9167 1-80820

<Н 1
Лпе егiIпе йапдег о. 1 агс Го. 2 апс Пе ЬоI1 аге рр у
рагз.
$ресiiес уа1це:Т2Опп (2О491сгл}
(2) 1)зе Iiе епдiпе Бип9 сеуiсе апсi 1Iiе сi,ап Ыосi о 1апу Ше
еппе авзегпЬиу гаг’ахие.
1 -
(3) 1)зе Ше гапепiiезiоп асi о iррог1 Ше гапБах1е азБеглЬиу
-
А145449О1
—121

78. Тгапзiег а$ет1Ыу гепiоа1


(1) епiое 1е Ьо, 1пе тагзег зiепег р1ае РН, апс пе гап$ег
а$$егтIЫу.

7’

: %‚

С15991

79. ТгагiзахIе аепi1зIу гегтiоаI


(1) епiоче еi9й ЬоIiз ап iеп Пiе гап$ахе аегтiЫу.

/9’о \,

А 15 94 96

80. СIIЛсi соуег а$$епIЫу геглоа1 (8ее 27-67)


81. С1с, iэс а$зейIЫу гегтiоаi (8ее 27-67)
82. ПуФее гепiоiаI
° 00 (1) 1)$е $ЗТ о х 1,е сгапI)iа.
0
о Т 09210-87701
00
о
о
О
О

о
00

о
А159498)О1
—122

(2) Кегпое х Ьо ап ‘еп Ше уiее.

00

о
о

А15949

83. Е1уiееi расег Но. 1 гегiiоаI


о (1) егпоуе не iуiее1 расег Но. 1 гогп Ше сгапiiiа.
с
о

о
а
о
о

о о А159 505

84. Iеаг епс р1ае геттюаi


(1) егпоУе Ше Ьо1 ап Шеп Ше геаг еп ра1е.
(‚ (
о’__ О

А1 38619

85. ‘Гаег Ьура5$ iозе о. 1 гегiiоаI (Iiррег)


(1) [созеп Ию сiр, i$соппес1 Нiе аег Ьура$з iозе Го. 1 (1)ррег), апс геггiоче iе iеаег оЫIе1,аег iое гопi Ию га
аог пеI iое.
86. \1аег Ьура рiре iое сiсоппесiоп
(1) 1ооеп 1[пе сир апi сi$соп11ес Пе %‘аег iзура$ рiре
87. Iаег Ьура5$ iiое Ыо. 1 гегтюа1 (1оег)
(1) Iоовегi iе сIiр, iсоппес Ше ‘аег Ьура$5 I-iозе Ыо. 1 (1оег), ап гегiлоуе Ше iеаег iп1е аег iо$е гогтi Ше аег
Ьурав рiре IIо$е.
88. аiаог оiй)е I,о8е гегпоуа
(1) 1о0$еп йiе сIр ап геттюе Iiе гадiаог оыiе iое
89. Тiгое оу гасе 2 гегтюа1
(1) ерiое о Ьо апс i,еп 1iе 1го1е Ьосу Ьгасе Ыо. 2.

А135734
—123
90. АссеIегаiог сопго1 саЫе Ьгасiе гегточаi
(1) еiтюуе Ше Ьо1 апсi Шеп Ше ассеiегаог соп[гоI саЫе Ьгасi<еi

ъ
А161726

91. Аiг с)еапег iiррог Ыас1<е о. 2 гегяоа


(1) Iетое о ЬоIэ агiсi пеп П,е аiг сеапег ррог Ьгасе Мо. 2.

о

А13В6О3

92. \IепiiiаНоп ое Го. 2 гегтю”аI (8ее раде 06-141)


93. Еп9iпе ге гегтiоа1
(1) Овсоппес еасii эепог соппесог апсi 1iе сагпр апс гегтiоуе iе епдiпе iге.
94. Ехiаii пао1с iеа гiiIаог о. 1 гепiоа
(1) Iеп,о’е аiг оiз апс iеп iiе еха папiо1с iеаЁ iпЫаог
Мо. 1.

95. Мапiо1сI ау геггюа1


(1) 1егтпое Пiе ЬЫи, 1,е пц, апа 1,е п,апНо1с ау.

А1б1 722
—124

96. Ех1а1I5 гтiапiоIс сопУегiег геггiоуаI


1’ (1) Iегпоуе Фгее Ьоi1$, 1о пi, ап Нiе ех1а15 гпапо1сi сопуегег.
(2) егiоуе Фе ехiаi iапо1 о-еас 9азIе.

I2

А161691

97. IсЛег рi11еу Го. 2 гегт,оУаi


(1) егiiоуе е Ьо, 1,е аiег, апс Ше iсег рiНеу о. 2.

т А 16 1685

98. Iег рШиеу гегпоаi


(1) iЧегтiое Пiе пi агiс ‘а5i,ег, апсi I,е ёiег рiIIеу.

() А1684

99. Сгап розiiоп 5епзог гепiоа1


(1) егiiое Ше Ьо1 апс ШепШе сгапI роiiоп зеп5ог.

у
л
—125

1ОО’//ег рiгпр рыIIеу гегтiоуаi


(1) II5е а зсгесгiег а ап апi-гоаiоп iоррег. егтiоуе Шгее Ьо1[5
апсi Шеп Ше аег ргтiр рiI1еу.

А159527

101 аег рiгтiр а$зеггIЫу гегтiоуаi


(1) Iегiiое Нiгее Ьо11, 1о пiiЁз, апсi Iiе а1ег рiгтiр а55егпЫу.

к
А 159525

102Рагi Ье1 асiвiгi аг гепiоуа


(1) Iегтюе о Ьо агiд Шеп Ше ап Ьеi а1iпд Ьаг.

а
09101

1О3.А1егпаог аззегiiЫу гегтюаi


(1) Неiтюе i,о i,гоi1, Ьоi, Ше пi1, апс Ше аiегпаог аззейiЫу.

А1 9 02

104.ТIiгоНIе ЬоIу аз$еггпЫу гегйоа


(1) Оi$еопресй],е сiiагсоаi сапег оiе iое Го. 1 ап Го. 2.

ф’
сд1зТ1оМ>
> Ехегсi$е саге по о сеоггт апс апае Нiе iове.
1 Ше iое з еоггяеi ог агг1а9е, герiасе iШ а пе опе.

А1 59500
—126

(2) Реп,ое Шгее Ьо апсi iе iгоШе Ьоу ау апс геппое )iе


ШгоIе Ьосу азеттiЬ1у.
о

2 1 А 165062

(3) егроуе iе О-гiп,

А1 5773

1О5.РiеI сiе1iегу рiре гегтiоа1


(1) Регi,оуе ‘о Ьо1 агiсi П,еп Ше iiе сеIiегу рфе iШ iеi iпесiог
а5$еглЫу, ап с1еНегу рiре расег Го. 1
<САТ1О

Ве зале поi о гор Iiе iпесiы аззегпЫу.

А 1379%

1Об.РеI iпес1ог гзегтiЫу гепiоаi


Iпiiа1ог (1) еттiоуе iе 1iеi iп]есог а$эегпЫу Iгогп iе сIеIiУегу рiре.
(2) етоУе iе iе1 iпесог О-гiпу агсi Ше iпес1ог уiЬгаiоп iпзц1аог
1гогтi Ше ?iе1 iгесШг авегтiЫу.
7’

О-гiп
АО9О67

1О7.УепЫаiоп 1о$е гегйоа1


(1) [ооеп Ше сIiр апб гегпоУе Ше уегiIаЁог’

А 165060
—127

1ОВТiгое Iзосiу ЬгасIе гетоа1


(1) ‚епiо’,е уо Ьо апс Шеп Ше ШгЫие Ьосу Ьгасiе.

с
А 135756

1О9.1паIе пiапiоIсI гегтiоуаi

Ю71
(1) егпое 1iгее ЬоIз, Ьыо пii, апс Iiе iпаI<е гiпапiоiс.

А13574

(1 110. Кгiосi сопго1 эегiзог гегтiоаI


(1) еii,о”е iiе пi апс IIiеп Ше Iгiос1 сопго1 $егI$ог.
Ь ) с

т
ы А107018

111.Гоiе iIег гепiоа


(1) Iеттое iе Ьоi апсi Iiеп iе пое iI1ег.

1
А 138602

112Сагт розiIiоп 5П$ОГ гегтiоа1


(1) ейiоуе iе Ьо1 ап ,еп Ше сап ро$iiiоп $епзог.

/ Аi35732
—128

113.’iУаег п1е гегпоа1


(1) егiпоуе е Ьоi, Пiе пi, агi Ше аег iIIIе[.

ф \9\ \

А38О7

114.Тiеггйо$а гегтiоаi
115’Л/аег егпрега1i]ге вегiог гегтюуаI
(1) 1)е iе аег егтiрегаыге $еп$ог восе о гегтiоуе 1iе аег
еоiрегаШге $еп$о.
ТсоI: еiiiрега1iiге зегiзог осIе {КТС (В2ОТ-19) ог
2
еiаеп}

(О А1В6О6

116.1упiiогi соiI а5зегIIЫу гегтiоуаi


(1) Регтюе i,е ЬоI апi 1iеп i,е i9пiIiоп сои а5$егтIЫу.

7’

А 138605

117.ОiI IееI дае гепiоУа

7 (1) егпое iе оН Iе”еI 9ае.


(2) Еегтпо’е iе Ьо апс iеп Ше оН iееI ае Ьгасе.
О)

ж /

\( А1 5950

118. Рага1 епiпе аегiiЫу герIасегпеп


—129

I М$ТАI[АТIОМ
1
О IеУеI саде т,зiаi1аiоп

д
(1) 1ае а ЬоIо аiас Iе оi( 1ее 9З9 Ьгасе.
ресiiес уа1це:Т7.5Г*П1 {7б9*С}
(2) АасIi Iпе он Iее1

\\

( А15950

2. 19пiiоп соН авзеiтiЫу iпвiа11аiоп


(1) 1]е а ЬоI о аас1, iе i9пiiоп соН а55еггIЫу.
8ресiе аiiе:Т75*гЛ {76д*сгт1}

б
А136О5

з. \Лiаег епiрега!iпе епог паi1аiоп(1) Аiасi пе аег ейiрегаiпе епог ы$й19 iе аег егтрегаШге
зепзог осее Н,гоiiдi, а даIеi
ТооI: Фаег егррега1iпе зепог осе {КТС (В20Т-19) ог
\—
еЯ11iУаеп}
‘Ч2) Рге$е 1огЯ1е чгепсi ф,i’ га’сIiе {1.25Ф-МН гогтi
Тоiпiсii ог ?. ецiуа(епЦ
8ресiiесi ча1iе:Т2О*Т {2О4i9*сгг1}

(О А1З86О

4.
Теггпоа г’{аIIаiiог
(1) Аi1асi а пе азе1 Ёо IIiе iеггтiоаi
(2) АIi9П Iпе ое! гтiагI оп Пе аег iпiе мiП iiе 1i99е ча1е оп ?iе
I,егп,оа1 апс аi.асй Пе 1I1еггпо51а.

Т А108593
—130

5. аег пе п?аНаiотi
(1) 1эе а Ьо апсi пЫо а?асi iе а{ег iг’еi
Вресiiес уаiе:Т9 О Ы*г1, {92i*сгп} (Вон)
Т=9ОМ*гт, {92*сгт1} (Мii)
фу\

А1З8О7

б. Сагтi ро$iiоП зепог iп$1аi1аiоп


(1) Соа Ше О-гiп9 iШ а 5гпаiI агйоiлi Ы егщiпе он.
(2) 1е а ЬонI !о а1асi Ше сагтi рооп зепзог.
реснеа ча це:Т7.5*П1 {769спп}
<САТО

О1гiп9 iп5аНаiiоп, плаIе iге НiаI Ше О-гiп 15 пЫ спi ог рiпс1е

А 135732

7. Ыоiэе iIег iпзаi1аiоп


(1) 1)зе а Ьо1 о аiас, Ше поiае i1ег.
8ресi1iес уа1е:Т9.ОГ\i*П1 {92д*сгI,}

А 138602

8. Кг’ос сог’го1 еог г’аНаiоп


(1) 1)5е пi о аЁасi 1iе Iг’ос сопго1 $епзог.
3ресiiесI уаiе:Т2Опп {2О4д*сгп}

Аасi Iiе (посI согiгоI вепзог ii Ше гапе iя Ше iа9гагп

А1О7О9)О

9. 1п[ае гпапiiо1с iп51а1аюп


iсiепЁiiсаiоп агi а11ас а пе о Пiе п1аIе
(1) Аiiдп 1е рагз уае
iбепiсаiоп рагi пiапо.

о о сг
о

А1З5747О1
-
—131

(2) Це Шгее Ьо1з апс )о пiЁв о а.1ас)i Ше п)а)е гiiапiо1 )егпро­

)
1 5/ гаИ)у.
)) (З) Тi9)1еп Ше ЬоI) апсi Ше пIК$ п Ше огег з)iоп п Ше

/
8ресiiе уа1пе:Т19*гп {1949*ст} (Во1)
—.

) Т19*1{194*сгг}(i)

А1З57Зд01

10. Т)iгоще Ьоу ЬгасIе) iп$iаiiаiiоп


(1) Асо )о п,аг)iпз Ш Ше iiррег $iе Ы Ше уейiсе ап аiас)i Ше
уепi)аоп )Iо$е.
рес5ес ‘а)це:Т21 М*г {214I9*сгт1}

Л1357

11. УепЫаiiоп )Iо$е iп5)а1)аоп


Маг<iпд 1 б° (1) Асф.$ )ёо паг)iп9$ Ш Ше iррег iе Ы Ше уе)iс1е ап а)ас), Ше
егпЫа)оп Iiое.
[еIiо1Ше 1. <Нiт>
чеiпiсIе — .. .

КпоЬ А$ $)1оп п Ше сiаугагп, аас)п Ше гтIагi<1п9 ап сир.

450
1
Магиiп9

Рi9ЫоПi1е
уеi,iсIе
КпоЬ
А165078Ю1

12. Гiе1 iпесог аз$егпЫу iпа)а1)аiоп


iп81Iаог (1) Аасиi а пе’ iпесог уiЬгаiоп iпзi1а)ог.
(2) Соа) а пе iле) iпес)ог О-гiп9 ‘лиШ дао1iпе

( О

О-гiп9
А090671
—132

(3) I,i1е гоаiп9 Пiе iеI iгiесог а5егт1Ыу ю 11iе гi9i апсi Iе1 з ез
а1iас1i Ше iiеI е1iегу рiре.
<СА1Т1ОIФ
Оiгiп пв1ааоп, п’аI<е ноге Iiа Ше О-гпд iо1 еi о рiпс1ес
/ (4) МаI<е iге Ша Ше iеi iп)есог аз5егпЫу гоа(е5 глооШIу
<СА1)ТiО
1 Ше ЮеI песог ав$егТIЫу ое по! го!аiе гпооЫу, герасе Ше О
гiп iШ а пе опе ап аiiас!i Ше 1]е1 iпIесIог аззегРЫу адаiп.

А1О 7005

13. Рiе1 с1е1iегу рiре iпза11аiоп


(1) Аасi сеIiегу рiрё расег Гс. 1 агiсi еп1рогагiу аасп Iпе йе
сiеiiУегу рiре апс iеi iп)есЮг аегпЫу чii о Ьо.

л
СА1ЛIО
\ЛПiеп аiасЫп Ше iiе1 е1iУегу рре, Ье iге пы о сiгор Ше ые
iпесог а$еп1Ыу.
(2) Маiе iге Ша Ше еI iпесог аепiЬ1у го1ае5 пiаоШIу.
САЛ1ОIФ
I iiе iiе1 iгiес1ог аззегпЫу сiое по го1ае гтiоо1Ыу, герiасе 11,е О
чiЦi а пе опе агкi аасi Иiе е1 песог аепiЬ1у аап
А 137996 (З) ТiI,?еп ‘о ЬоI.
$ресИес уа1е:Т21 гТi {214i*сгт1}
14. Т)iгое Ьабу а$5егiпЫу п$1аiiаiоп
(1) АасIi а г’еч О-гiпд.

А1 5773

(2) 1)$е о Ьоii (А) апс а Ьо1 (В) ю аасi iе гоШе Ьоу а$ег
Ыу апс iе iгоШе Ьоу зау.
8ресiiес уа1iе:Т2 1 гтi {2 1 4iд*сгт1} (ВоI А)
/ / ф-в
Т7.5*гТ1 {7б*сгi1} (Во1 В)

А 16 5062 Ю 1

(З) Согпес iiе сi’агсоаi сапiег оЫ1е iое о. 1 апс о. 2.


САО>
О АИасIi iiе ,озе о 1iiа i$ гпагiiпд гпаIсЬе$ Ша Ы Ше iiЬе.

А15 9500
-
—133

‚-у 15. Аепiаог а$$етIIЫу iп5аНаiоп


(1) [Гзе а ГО1]9I Ьо1 апс пы ф еглрогагi1у аасi Ше аИегпаог
а85егТIЫу

Т А1

16. Гап ЬеI асi)IiзIiп9 Ьаг iп$аIIаiог’

а
(1) 1)е 1о ЬоIз о Iегярогагiiу аЦас Шеап Ье1 ас(iп9 Ьаг.
4iiii- ВоI (2) Тдiеп Ьо А.
8ресес1 уа11е:Т32Г*П] {32бi*сгт1} (ВоI А)

Т А1Од О1О1

17. ршпр аепiЬ1у iпа1а(iоп


(1) 1)5е Шгее Ьо1 апб о пi о аасi Ше а1ег рiгпр а8егяЫу
Шгоо9I а пе 9азе.
ТооI: Ргее огще гепсi1 iШ гасiе (0125М-МН гогп

1 ТоiпiсЫ ог еiчаеп}
8ресiiе уа1iе:Т9.О*г11 {92i9*сп,} (Вон)
Т=9.Опi {92i9*сгт1} (i)

Вон

А159525О1

18. ‘/Уаег рiшiр рi1Iеу iпеа11а1iоп


1I © (1) 1)зе Шгее ЬоIз о егпрогагiiу аасi Ше аег рiяор рI]IIеу.
(2) 1$е а $сгегiУег аз ап апi-гоаiоп зiоррег. Тiiеп Шгее ЬоIз.
ресi11е уа1iе,Т 1 {1 229*сгт1}

‚° о,

(
М 59527

19. Сгапi< розiоп зепзог iпзаНаюп


(1) Соа Ше О-гiп9 iШ а згтiаii агпоiп1 Ы еп9iпе он.
(2) зе а Ьоi о аас Ше сгап розiiоп зепзог.
8ресiiе уа1iе:Т7.5*гГ1 {7б*сп1}
<СА1)ТIОГ>
- ,, Оiгiпд iпз1а1iаiоп, гтiаIе зiге ШаI Ше О-гiпу i поi 1iв1еi ог рiпсiесi

12 А1 38609
—134

20. снег рiiiiеу iпза1Iанiоп


(1) Аас iе iсЛег рiлIеу iii а пы апс а
8ресiес iа ое Т44М*гп {4499сгг}

о
()

Т АIбIба4

21. сНег рi1iеу ГIо. 2 iп$аi1а1iоп


(1) 1)е а ЬоI апсi iазiег о аасi iе сНег роiiеу Мо. 2.
$ресiiес уае:Т44*П1 {449*с}

—р

А161685
т

<3? 22, Ехiiаiюi глапiiоIсi согiуегег iп$(аIIаЁо1


(1) 1)е а Ьо1 апс по 10 а1iас1i Iiпе гпапiЮ1с 5Iау.
(2) Т19111еп Шгее ЬоI15 апi 1о п1]1 iп Ше огег $Iпоп iп Ше iа9гагг1
5ресi1ес уа’ле:Т25Мпi {255д*сйп} (ВоЁ)
{255i*сп1} (i,1)
Т

со
А16191)О1

23. Мапiос зау iпза11аiоп


(1) 1)е а ЬоII агкi пiПо ацасi, Ше тапiос 8ау.
$ресесi уаiiе:Т25*п1 {255i<д*сп,} (Вок)
{255i*сгт1} (i)

А 1617 22
—135

24. ЕхIiаii пiапоIс1 iеа1 iпЫаог о. 1 iп$аIаоп


(1) 1$е оыг оi1 ю а1ас1i IIiе ехi1а1$1 гт’апiо1 пеа пц1а{ог Мо. 1
$ресiес1 уаiiе:Т8. 5М*гл {87iд*сп1}

А138б08

25 Еп9iпе iiге п$аiIаiоп


(1) Соппес еасi епог соппесог апс ‘е сIапiр апс аасi iе еп9iле е. Ю7
26. \(епiIа1оп iiое о. 2 iпваIIаiоп (ее раде 06-149)
27. Аг сеапег эiррог Ьгасе о. 2 па1iа?iоп
(1) 1)е Ьдо ЬоI$ о аасi iе аг сIеаIпег э’ррог Ьгасiе1 о. 2.
Зресiiес уаое:Т7.5ГЧ*г11 {76I<д*сгр}

А 138603

28. АссеIегаiюг соггоI саЫе ЬгасIе iпза1Iаiогi

ъ
(1) 1)ае а Ьоi о аНас 1iе ассеIегаог сопго! саЫе ЬгасI<е.
Зресi1ес уае:Т5.О*Гт {51 сгтi}

\)

С/ \ А161 726

29. ТiгоШе ЬосIу Ьгасе Го. 2 iп5аiIаiоп


(1) ТегтiрогагiIу iдЫеп iе ЬоI (А) аг весiге1у i9Ыеп ьоа (В) апi
А (А) п Iiа огсег о аасii Iiе Iiго$е Ьосу ЬгасIе Мо. 2.

4, в
3ресёiе уаiiе:Т7.54*П1 {76д*сгт1} (ВоIА, В)

А135734)О1

ЗО. асiаог оii1е г15аI1аоп


(1) 1зе а сир о аЁ1асi iI-iе гаiаог оо1iе (iозе.

\ЛiIiеп аас1iп9 Iiе гас1iаог оiiе iое, гтiае iге На i1 ппагiл аг сир I<поЬ асе Пiе уепiсIе ор.
31. ‘(аiег Ьуразз IIо5е Мо. 1 iп$1аI1а1оп (1оег)
(1) 1)86 а сИр о аас iе аiег Ьуразв ‚1086 Мо. 1 (1оег).
—136

НIМТ
‘Мпеп аасЫп9 Ёiiе ‘аег Ьураз ое о. 1 ггiаiе зiге iаЁ i пiагiп асе [iе еЫс1е ор ап Ша сНр <гюЬ асе
iе гi9i1 Ы Iiе уеЫсiе.
32. Чаег Ьураз5 рiре iове п51аI1аiог1
(1) а сир ю аасиi iе ‘а1ег Ьура рре ю$е.
н1Т
\М,еп а1ас1iп9 iе аег Ьура рiре iозе, глаiе ыге IIiаI i5 ппагiпу ап сир поЬ асе Ье уепiсiе iор.
33. ‘/а’(ег Ьура$5 1iое о. 1 iпзааiоп (1.Iррег)
(1) 1)е а сIф о а1асЁi iе аег Ьура i1о$е о. 1 (1ррег).
<Н1ыТ>
Мiеп аасi1iп9 Ше ‘аег Ьура 1о$е о. 1 тiаIе iге Ша iiз гiiагi<iгщ асез Ше уеIiiсiе ор ап Ша с1р iпоЬ асе
Ше гi9Ы Ы Ше уеЫсiе.
34. еаг епс р1ае iг1$аi1а1iоп
(1) I.)$е а Ьо о а1асп Ше геаг еп рIае.
3ресiiе уа1iе:Т7.5ГI*гл (76д*сгт1}

о А138619

35. РIу ее врсег о. 1 п$’ааiог


(1) А[асi iе IулiiееI расег Мо. 1 о Iiе сгапIiа.
О ОО
о
-‚\

О
О

о
о А 159505

36. РiуI1ее1 па11а1iоп


(1) Соа о ог Пгее П,геа iгогi, [)iе еп рогiоп Ы е 1уiее1 iп$1а11аiоп ЬоIЁ iШ Тгее Вогiсi 1324.
<СА1Т1ОГ
Сiеагi агiс iегеае Ше уЛiее1 iпеiаiiаiiоп Ьо1 агiсI Ше Ьоi о1е.
(2) 1$е вiх Ьо1$ ю а11асi Ше Луiее1.

о о

о
° О
о

т
—137

(З) Це ЗЭТ ю iх Пiе сгггiIзIаi


о
0 5Т 09210-87701
о
о
о
о о
зэт
О

о
о

О
00

о
о А5952бО1

(4) Тi9Ыеп iх Ьоi1 iп Ше огег зIiоп п Ше iа9гагл.


о
о $ресес уае:Т78М*п1 {7д5*’}
о
о <СА1)Т1ОТ
00
Аоi зIагIiп9 iiе епiпе ог аI Iеазi опе Iiоiг аег iп51а11аiоп.
о
3 б
о

о
О А159529Ю1

37. С1Шс, сiс а$зегIIЫу iп$а(1аiоп (Зее раде 2769)


38. С1iсi, соег аепiЬ1у сIiес ($ее раде 27-68)
39. СIЫсi соег аз$еггЫу iпза1Iаiоп (ее рае 27-69)
40, Тгапзахiе аззегiiЫу 51ррог1
Епiпе iiап9ег о. 2 Еп9iпе iпап9ег о. 1 (1) Аасii (i,е егщiпе I1п9еГ$ Мо. 1 агсi Мо. 2 о Iiе 1оса.iоп$ $I1о’п
п Ипе сiагапi.

Епдiпе iапег о. 1 1 2281-97401

Епiпе папдег Мо 2 1 2282-97403

8оiз 91671-80820

Те епдпе Iпапдег Ма. 1 ап Мо. 2 ап iе ЬоI аге


раг5.
8ресiiе уа11е:Т2О*т (2О4д*сп,}
(2) 11$е I’е еппе Iгщ iечiсе ап 1iе с1ап Ыос о iIатI9 IIiе
с, епiпе а$егт1Ь1у i1 гагпахе.
(3) 1)$е Иiе гапзр1iззiоп асI< о зiррог1 1iе гап$ах!е а$$егiIЫу.

А145449О
—138

41. Тгая$ахIе а$$епIЫу п$а1Iаiоп


А (1) 1]е но пе зеаi ЬоIз (А) апс зiх ЬоI1 (В, С, ап О) ю а1ас е
[гагiзахiе аб$егРЫу.
8ресiiеi уаii,е:Т64 гт, {6531д*сп,} (Вон А)
Тб4*гт, {б5З*сгт,} (Во1 В)
Тб4Г*гп {65Зд*СП1}(Во1С)
Т37*гт1 {3779*с} (Вон О)

сл

Т 0 А159496О1

42. Тгапег а$зейIЫу Ёг1$1а11аiоп


(1) Тегярогагу 1i9i1еп Ьо11 А, В, апс С.
(2) РiвЫяу Ше гаязег $iепег рiаiе Н адаiя Ше гапвег аегя
Ыу, iд1еп Ьо З ап Шея Е.
(З) Тiеп Ьо1з А, 3, ап С.
ЗресiiесI уаIiю:Т80Г’I*iтi {81б*сп,} (ВоПв А, В, ап С)
Т37Г’]*i, {377*с} (Воин О аг Е)

С159а91О1

43. $1агег а5зегтIЫу iп5IаIIаIiоп


(1) 1)$е о ЬоЦ о а1асIi Пiе загiег а58егiIЫу.

ф
$ресiiес уа1iе:ТЗ7 Г’*т {З774*с}
(2) Соппесi Iiе согiгiесiог.

А138612
—139

(З) АИасIi о сiiрз ап а сiагтiр о Ше iге Iiагпее Ьгасiе, ап iе


а Ьоi о аасi iе ‘iге агпе5 Ьгасе.
\ 1’

А
ресеi уаiiiе:Т 1 9М*гт, {1 94<у*с,}
(4) 1® пЫ$ о аас егп,iпа1 ЗО.
ЗресП1ес аIiiе:Т8.8*ГТ1 {9О*с)

г
1

: Сир ровiiоп 07
Сiагтiр ро5iiОП
А162845Ю1

44. Епiпе гт,оiпiп9 iлаоiаЮг Аi iпэа1Iаоп


(1) 1зе а IэоIiiо аасi Фе епдiпе гтiоiiпiп пвiаог I.
Зресес а1е:Т75пi {765<*сгт,}

‚ / Веоге 1па1 i911епiп9. аИас Пiе еп9iпе а$5еггIЫу мii гап5ах1е


ю Ше уеЫсIе.

А 136632

45. Ргог $1iреЫоп сго гпепiЬег iп1а11аiоп


(1) 1)5е Пiгее ЬоiIз Ы Ше еп9iпе йiоiпШiд iпзi,1аог о а1асi Ше
гоЫ зi$реп$iоп СГО$$ гiпегтiЬег.
Зресiiесi а1iiе:Т48Г%I*гТ1 {489iд*сгп}
<Н1МТ

Тi91еп Ё[е Ьо1$ п П,е огсег iоп п е сIiа9гагР.

‚_____ А1)О1

46. Епiпе а$$егРЫу мiп Iгап$ахiе iп$аI1аiоп


(1) Пасе Ше еп9iпе Ii!ег.
(2) Орегае Ше еппе IiПег о рiасе Ше еп9iпе а$5епIЫу Ш гап
5х1е п i,е еiс1е.

А 159530
—140

(3) 1зе iгее ЬоП 10 а11асi 11iе епдiпе гтiоiiг1iп iпзi1а1ог [Н.
3ресiiес1 уаIiе:Т75Г\РТ) (7654*сг1,}

()

о
/‘

А159518

(4) 1)е о Ьо1 апс опе пiз о аЁасiп Пе еп9iпе п1о1пiп iП$1 аог
1*1.

8ресiiес уаiце:Т95 М*г1, {969iд*сп,} (Вон)


{7б5*с} (Ми)

/ 2
IВоП /

Воi
/
/1

Т А 138620101

(5) 1)5е iх ЬоII$ [о [еггiрогагiiу а?[ас [не гоп[ ззрепiоп сго$З


гпегтiЬег о Ше ‚‘еЫсiе.
(6) Асiiпд Ше роШоп, iдЫеп Ше Н агпа ГН $iе Ь0П$ А, В ап
С iiШ Ше зресiiе ощiе Ьу i9Ыепiпд еасй Ьо1 iг’ 5таII мерз
8ресiе1 аIiе:Т 11 8I\iгг {1 2О3I*сп1} (ВоI А)
п
Т=1ООгя {1О2О9*сгп} (Воц В)
Т=ббГ*п, {673д*сгл} (Вон В)

(7) 1)е а Ьоi о аасi Ше аiг сiеапег п’е гасе Мо. 1


8ресiiес1 уаЮе:Т18*ГЛ (1 849*сйп}

о
о

ч
А1З862

(8) 11$е а ЬоI о аасй Ше Ьае-1о-9го1шс саЫе.


Зресiес ча1еТ19*йП {194iдi*сгт1}

А161705
—141

47. Iасiаог зiррогI 1Р iпа11аiоп


(1) 1)е iуе Ьо1[ о а1асi Ше гаiаог $11РРОГ 1Ф/I.
8ресi1ес уаiiе:Т55*П1 {56*сгт,}

кТ
••°
н
А15949Е

48. 8еегiп9 Iлi,сIе 1Н iп5а11аIоп


(1) Аасi 1е $еегiп9 пiс1е [Н [о [iе гоп[ в1рег1iоп !оег агпi Мо. 1 [Н апс [i9Ыеп Ипе гш[.
ресiiес уа1iiе:Т52Г,I*гт1 {53Оi*спп} 07’
(2) Аасi а пе сIiр.
49. $еегiп9 пiсIIе iН iп$аИа1iоп
<н1Т>
АiасI, i iiпд Ше загтiе ргосесiне аз Ше IН зiе.
50. Ргоп гiуе iа аз$егтIЫу 1Н iпа11аiоп (Зее рае 07-84)
51. Ргоп сгiуе аегтЫу ГН iпiа1iаiоп (Зее рае 07-84)
52. Ргоп iос1< аЬогЬегаегiЫу 1Н пааiоп 8ее рге 36-16)
53. РгопЁ iос аЬ8огЬег аеглЫу РН iп1аНа1iоп ($ее рае 36-16)
54. Те госi епi 1Н iя$IаiIаIiоп (Зее рае 36-16)
55. Тiе го еп IН iпааiоп (Зее рае 36-16)
56. Ах!е iЬ пi[ iп1а11а1iоп ([Н) (Зее раде 36-16)
57. АхIе iЬ пЛ iп$1а11аоп (КН) (Зее рае 36-16)
58. Iгоп сIi$с Ьгае су1iпег а$$егтIЫу [Н iпза1Iаiоп ($ее рае 36-16)
59. Ргоя iзс ЬгаIе суiiпсiег аззепiЫу 1Н iпзаI1а1iоп

Аас, i i$iП Фе загпе ргосеiiiге а Iiiе 1Н iсе.


60. $рее еп$ог Р [Н iпаiIаiiоп (8ее раде 36-17)

П1
61. рее еп$ог Р} Н iгiаIIаiся

Аасi, i iiпу IIiе 5агпе ргосесге а Ше [Н $iсе.


62. Ргоп зi$репзiоп сговв гiiепiЬег 1Н iп$а1Iаiог1
(1) 1ве оiiг ЬоIIв 10 аiiасii 1iе гоп1 $иБреп$iоп Сг0$$ гпеггiег [Н.
ресiiесi уаI Ю:Т35Г\i*П1 {357дспi}

0140118

63. Ргоп $ырепзiоп сгоз ггiегiiЬег Н iгiзаI1аюп


<нп’Т>
А11ас, i iпд 1пе агтiе ргосесiыге а iе 1Н $iе.
—142

64. Ргог ${аЫ1ег Ьаг пваIIаог’


1Н: (1) Аiiуп Н,е с1ое1 глагiз агiсi аiасIi iе гоп $аЫ1ег Ьаг Ыi
Оо’’е1 гiiагi<
Iо. 1 о Ше гог1 5аЫIiег Ьаг.

Оое1 iаг
II

С140123Ю1

(2) А1ас1i 1,е аЫиiег Ьгас1е о iiе iгоп аЫиi2ег Ьаг мi1i iе
Ьгасе1 по1сi рогоп асiп 1[iе уеi,iсiе гоп.
(З) 1)е оiг Ьо( ю аасi iI,е гоп аЫIiгег Ьаг о Iпе уе,iс1е
3ресесI а1iе:Т24Г1*П1 {245i!*сгл}

С 140122

(4) Соппес iiе гоп ваЫ1iег 1пI< аегйЫу 1Н апс Ше гоп вIаЬ
Iiгег Ьаг i1Ii а пы.
ресiiеi уа1ое:Т74 {7559*сп,}
<сА1л-1оы>
Тiе Ьа1Iоiп 51оЫс1 гiо Ье гаiпе1,
(5) Соппес е гоп аЫ1iег IIп азегпЬ1у Н ап Ше гоп ваЬ
Iiгег Ьаг i(Ii а пы.
00
8ресИ1ес а1ые:Т74 {7559*с}
сСАОТIОМ>
Т,е Ьа1iоiп1 ,оi1сi по е iгапеi
‚ А16ЭЗОб

65. Епiпе шiсегсоуег [Н iпз1а11аiоп


(1) 1$е а сге апсi Iпгее сiiрз ю а1асi iiе еппе iпс1егсоег [Н
66. Ея9iпе 1)псегсоуег iН пза)iаоп
<н iыт>
Аасii i iiгi I,е апiе ргосесiiге а Ше [Н зiсе.
67. Тгаптiвiоп iоог ii аегтiЫу iгаI1аiоп (Зее рае 29-60)
68. Сопвоiе Ьох азегтiЫу пз1аi1аiогi (Зее раде 78-35)
69. Согьое Ьох сагре iпа11аiоп (8ее рае 78-36)
70. Iеаг сопвое Ьох пза11а1iоп (Зее раде 78-36)
71. iii 1еег поЬ г1ааiоп (Зее рае 78-36)
72. $1еегiп соштiгi а$8еггIЫу сопгiесiоп (Зее рае 49-79)
73. iеегiп9 соIштпi iоIе соуег Ыо. 1 пааЁог’ (8ее рае 48-Iа)
74. СIЫсii IIо$е соппесiiоп (Зее рае 29-43)
75. Снис’, геiеа$е су1iпег азегтiЬ1у й$IаIiа’,оя (Зее рае 29-44)
—143

76. Еп9iгiе iге сопгiесiоп


(1) Вгiп9 I,е еп9iпе ‘iге iпiо 1iе еЫс1е iпiегiог агс а?асi Ню 9гогт1-
гг’еi

А155О2

(2) Согiпес Ше соппесог ю Ше еп9iпе гоогтi геiау Ьох.


(3) Соппес[ Ше соппесог Ы Ше еп9iпе сопiгоi согпрЫег ап а11асi
Ше iягшi,еЫ рапеi iшсегсочег Мо. 1.

‘9 ОПОО
ы 00000

13 592

77. Еп9iпе гоогтi гпаiг’ iге соппесiоп


(1) Соппес еасIi соппесiюг агiсI Ше сiагтiр апсi соппесi Ше еп9iпе гоогп гтiаiп iге 10 Ше 1гапах!е а5зеглЫу.
78. \‘асыиiгтi I1о5е а5ег1]Ыу соппесiоп
(1) Соппес iе асiшггi ое а8егт1Ь1у нiIi а сир.

А159494

79. Сгоiпс1 саЫе соппесiоп


(1) Соппес,е дгоiлiсi саЫе ii а ЬоIi
с) 8ресiЛесI а1iе:Т8ОГI*П1 {82уст}

А159 523
Г
—144

80. Ассеiегаiюг сопiтоi саЫе а55егтiЫу соппесiоп


(1) АЦасi Ше ассе1егаог сопiтоi саЫе азеггiЬ1у с ЬгасI<е <С аз
эiпо’п п Ше сiа9гагт

Аi63i81

7к (2) АIiуп Ше гееп глагIiп ро$iiоп оп Ше ассе1еггог сопгоI саЬ е


аегпЬ1у ‘iШ ЬгасI<е В> апсi аасi Ше ассеIегаог соп(го
саЫе а5$егпЫу.
<н1iТ>
А1i9п iiе Ьгасе апс Ше гееп гi,агI<iп ог а11асiпiеп а Iiоп
iп Фе iгагт.

Ьгасе
Чгееп IТагI(iп9

ТiпгоIе зiсIе Оп,п, Еоогii iсе

д
А159512)О1

(3) Аас1i Ше ассе1егаог сопго1 саЫе аззегтпЫу о Ше Ьгасiе <А>

Т А159492

(4) Соппес ,е еп рагI Ы ?iе ассе1егаог согiiгоi саЫе азвегiiЬ у Ёо


4ч) iе ШгоI[Iе Ьосу аззегiпЫу апсi ые iе сго оо гепсi ап Iiе
огсiiiе ‘гепсi о iiеп iе п11.
ТооI: Сгоооiгепсii {КТС (ВМЗЗ-12) огещiуа1епi}
о 8ресед уа1ii:Т8.5*гТ1 {87*спп}

> Зее рае 06-184 ог Ше аiгреп ргосеге Ы Ше ассе ега


1огЪопго1 саЫе аеггiЫу.
‚ЛЛiеп Ше оаI Iеп9Ш Ы Ше саЫе i$ ехепе о i9Ыеп Ше
т 2 А15949 саЫе 1зiп9 а оге гепсi iiШ $Т апс Ше оо1з, еегпi пе
Ше геасiп9 Ы Ше огсiiе нгепсii Ьу Ше огпiii1а (Зее рае 01
5)
—145

81. Рiiеi ое соплесiоп


Соппес Ше Юе I’ое а сIiр.
(1)
<НIГiТ:’
1 Маг<iп Чдiеп ссппесiп9 Iiе i]е1 о$е, гпаiе цге iа i$ гттагiIР9 апс
сир i<по часе Ше еысие ор

А1З7995О1

1 82. асiаiог аз$егяЫу iпза11аюп


(1) 1паi1 iе гаааог воррог дгоп1гйе 1)Ё/ о iе гасiа1ог $цррог
1\РТiiеп паН iе гасiiаог аепiЫу iНi 1iе соЫег сопсеп$ег
аззегпЫу (нЦIi есеiчег) ($i, Аг Сот1 IОПIГI9 ву5IегiI).
<СА1.)Т1О
1п$а1I Ше гасIа1ог выррогi гоггiгпе 1Л/ ‚iШ 1 $тпаIIег iапiеег
зiе асiп соупiаг.

А15922

(2) пзаI1 iе гасiаог Ьгасiе о.1 ii 4 Ьоi аег iп$а11iг9 Iiе гаси
аIог 5iррог 9гогтгле1$.
ресiiе ‘,а1’це:Т1 {1 849*сгт1}
<СА1)Т1О
яII’ Iп$iаII Пiе гасiа1ог 5IiррогI угоп1IТ)е! ‘И[i iI5 Iаг9ег iаглеег iсе асп
ф11 сiочпагб.

\
А1З57е

83. Сооiег гегi9егап1 1iсi рiре А сопгiесоп (лИi Аiг сопопiгi зу1епi) (Зее рае 52137)
84. СсгIIрге$$ог а$5егпЫу iШ гпале с1iсi п1аI1аiоп (iИi Аiг сопсШiопiп у$егг1) (Зее рае 52-134)
85. Сооiег гегiегаг сiзсi1аг9е IIо5е о. 1 соппесiоп (iШ АIГ сопсШiопiгi зу$еп1) (8ее рае 52-134)
86. СооIег гегiегагй зiсiоп 11о5е Го. 1 сопiiесiоп (iI Аiг согiсЫиопiп $уегР) (8ее рае 52-134)
87. Рап аПегпаог У Ьеi iп$а1а1юп
(8ее рае 07-6)
88. гоп Ьшiрег соег г аНаiоп (Зее рае 82-15)
89. Неаег оЫIе аiег iое сопгiесiоп ($ее рае 52-1 77)
90. Неаег пIе а1ег I,о5е сопгiесiоп (Зее рае 52-1 78)
91 МШ аег ап а$егт1Ыу iп$аПаiоп (ее рае 12-13)
92. асiiаогоЫиеП1о$е соппесiiол (Зее рае 12-14)
93. аег iэура85 iозе соппесiiоп (8ее рае 12-14)
94. Агсеапега$$еглЫу iп5аНаiоп (8ее рае 12-14)
95. Аiг сiеапег а5егт1Ыу пзаИаюп ($е рае 06-149)
96. Ргесiеапег ?Iо$е гi а1Iаоп (Зее раде 06-149)
—146

97. Iпiеаiг егiiрегаШге зепзог согiпесiогi (Зее рае Об15О)


98. Уасцшя 5уiсЫп9 аiе азэегiiЫу (i1i ВгасIеi) соппесiоп ($ее раде 06-150)
99. Уасiллi, $еп5ог соппесiоп (Зее рае 06-150)
1 ОО.Аiг сеапег iIег еiепепi iп$аi1а?iоп
101 .Аiг сiеапег сар iпза11аiоп
1О2Ваегу гау iп1а11аюп
(1) 1)$е гее 1011$ ‘о аасi iiе Ьаегу гау.
\ 8ресес уае:Т 5 5М*гтi {5бIд*сгт1}

А1З571

1ОЗВаПегу iп5аiаiоп
1О4Ваегу соег iпаНаогi
1О5Ласаог ге$ег’е 1ап а$егоЬ1у аНаогi (8ее разе 12-15)
1О6Ваiегу IiоIб оп сIагпр п$аИа1оп
(1) А1асi, спе ЬоI, Ё91еп ‘о пi, апсi аас ‘е Ьаегу пос1 с1о’п
сiагпр.
(1
$ресiесi а1ое:Т5.5Т*П1 {56д*сгт,} (Во1)
\
Т5.О*гт, {51I4*сгт1}(ы)
оо

“3862

107Тегпрогагу Iiегпд оПIiе ргоре(Iегii а сепег Ьеагпд зiа а$$епIЫу (Зее раде 35-5)
1О8йпаI 9епiпд оПI,е ргореIIег ллiii а сегiег ЬеагiгI9 аззегтiЫу (Зее раде 35-5)
1О9ЕхIiаiiз рiре аеп,Ыу Р iпа1iаiоп (ее рае 11-16)
110. Ва1егу еггйiпа1 соппесiог,
8ресiiес уаi1е:Тб.4Гi*гП {65*сп,}
111. Вгаiе iiiс гер1епiзiiтiеп (Зее рае 45-4)
112Ссi рIреiпе аiг Ыееiгi9 (Зее раде 27-3)
11З.СiЫсi ]iiiсI 1еа1а9е с1,ес
114.ВгаIе iiсI агтIоI]пI сiесI ($ее рае 45-4)
115.Сооiiп9 1ii гер1епi51г11еп1 (Зее рае 12-6)
116Еп9iпе он гер1епнзIiгпеп
117.Мапiюi гап$ахiе он герiепi51гпеп ($ее рае 29-45)
118.СооIiп9 11ii iеаiа9е с1iес (Зее рае 12-6)
119.Соо11п9 1iii агоiдi спес
120.ОН еаауе с),ес<
121 .йеI еааде сiес (Зее рауе 08-7)
122.Еха$да$ IеаIа9е сIiес ($ее раде 11-16)
123Еп9iпе се-$реес сIiес (ее рае 07-4)
124Iпiiоп iпiiп9 сiес ($ее рае 07-2)
125СО аг НС еУе сI,ес (Зее рае 07-4)
126егi9егапЁ НРС-134а (1З4а) i1Iiпд (i11i Аiг сопсiопiпд 5уегп) (8ее рае 52-42)
—147

127.гоп iге iп$аНаог1


ресi1iе аiiiе.Т 1 ОЗГгп {1 О5ОIд*Сгт1}
I28Лгоп? Фееi аIiпгяепi с’есI ат’ег’
($ее рае 42-5)
12дТе5 гтiосiе с1iесI ($реесi $ег15ог5у8егя)
iIi АВ3: (8ее рае 44-15)
—148

(З$-\/Е, КЗ-\IЕ 1 РР)


СОМРОМЕЫТ$

1 1
/
х2

/ х2
1

х2

7.5{76} 1
Егоп Ьшiiрег со”ег

Вогiгiе (юо) 1ос зоррог ог Еiiгоре:

Iаiаог ыррог IХЛ!Р Расiа1юг 51ррог 1ЛЛ

ж2.
о х2

I5.5{5б}1
1 55{56 х2
55{56Я
-


I555б1 <2

1 “ ЗресIесi огсiые
А159484)О1
—149

К3-УЕ 1 ог Еiiгоре:

Ехiiаi,б рiре эiIррог СiiэIiiоп о. 2

Ёхiiаiюi рiре да$1е1

Ехiаi рiре аз$епIЫу РР

[4779I г’— ЕхIiаii рiре 3рГiП9

3$-УЁ / ог Еiгоре:

Ехаз1 рiре ррс сзьоп о. 2

Ехап$ рiре азе

Ехiiаii рiре авегтiЫу Р

[47{47}] — Ехаiз рiре 5ргiп9

З$-УЕ 1 ехсер Еiiгоре:

Еха рiре рро сыьоп о. 2

Ехiiаiiз рiре да5i<е

ЕхIiаiз рiре аззейiЫу Р

(47{47д}] —ЕхIiаiiз рiре ргiг

1 {i*сп,} : 8ресi1е огсiе • Г\iоп-геii$аЫе рагi


—150

5.5{56} х2
[5Щ51}
Ва1егу ЬоIс соп сIаггр

Ваегу

8аегу сочег

ас1iа1ог геепе апi рре

жЭ
- 55{56)]
Ваегу Iгау
асiiаог геег’е 1ап1 а5зегIIЫу

°—
:

гтi {*сгт1} ресiесi 1огЯ1.Iе


А1454бОО2
—151

ог АЫогпаIiс Тгап8ахiе:

ОН сооiег оi1е iозе Он сооIег iпiе iое

х4

асйаог iгiIеI iiое

аег Ьура55 iозе

аег ап авеiтЫу

а1iа?ог оiШе iое


+
118{1 84}1

118(184)] iабiаог Ыасiе о. 1

Аiг Сопсi1iопiп9 уз1егii:


Рас1iаог 8IIррогI гогiiгт’е
Сооег гегi9егап
сI1аг9е ю$е о. 1

Еаiаог аз8еггiЫу
[5.455} _---

х4

Iасiаог сгаii сосi<


• О-гiп9 -- -
--
-

—Расiаог $1ррог1 гогтiгле I’РР

Сооiег гЫгiдегап СооIег сопсепег а$$ег1Ыу


iС1]i рiре А (iii гесеiег)

i 8ресi1iес Iогсiые • ГФЗп-геII$аЫе рагi


Аррiу согпргеог оИ гО-О118
А15д497О1
—152

Аiг сiеагiег сар

77 Аг сiеагiег Iiег е1егтiеп

[7.57б 1

1п1е аiг епiрега1аiге


епог

Аiг сiеапег аз5ейпЫу

175 76} 1
РгесIеапег Iiозе
х2

• О-гiп9
\/асiшгт, зепог

\‘асiшгл 5iсi1iп Уа)Уе аз5егтIЫу


(Ш Ьгасе)

[Мгi, {9*с) $ресi1iес огсiе • Гоп-ге15аЫе раг[ А14548бО


—153

АНО:

175) I

Сiiагсоаi сапi$ег АЁг с!еагiег зiау Мо. 1


оьиеi ноне Мо. З -%

- -

Ассе1егаог сопiгоi -

саЫе аввогюЫу 1071


СГiагсоаi сапiзiег
оыиIеI ноне Мо. 2

Г85(87}

У\/аiег Ьуравв юно Мо. 1


(iпэiаiiаiiоп розiiiоп оррег)

‚х2 (а1ег Ьуранз побе Мо, 1


(iпбiаiiаiiоп ронiiоо 1омег)

ж2 ,-‘
—‚5) -
----
-- ф
--

I2Ч214}( -

Тнгоше Ьоу нiау


Тнго1е Ьобу Ьгасе1 Мо. 2

Тнгойiе Ьобу азбеопЫу


УепЫа%оп ноне Мо. 2

О-гiгп

[*п, {iсгт4] Зресiiесi iогЯые • оп-геы$аЫе рагI А145487Ю2


—154

Сiiагсоаi сапЁ$ег 17.5{76} 1


оiе iое о. З

Аiг сеаоег э?ау Мо. 1

11)

СМагсоаi сапiзег
оыи1е ове Мо. 2

1 СIагсоаi сапiЫег
1 оЫиеI iове
1
7.576} х2
1 1
УУа?ег Ьуразз iое Мо. 1
1
1
—,
1
1
1
1 (IпзiаiIаiiоп розiiiоп iiррег)
1
1 —— 1 1
1
1
1

-- 1 1

1
1
1
1
1 - \iУаIег Ьуразз Iю$е Мо. 1
(1пзаIIа1iоп розiiiоп iоег)
О 1 1 у’,
‚. 1 1 -

1 1
1 1
1 7 ‚‘ 7
ТiлгоЦIе Ьосiу Ьгасiе Мо. 2 I’% “

175(76)1
х2 7
гв5(87}I
[21(214)1

ТiпгоШе Ьосу вiау


ТМгоIiIе Ьосу аззеоЫу

О-гiпд

УегйiIаiiоп Ьозе Мо. 2


Ассеiегаiог сопiгоi
свые авзегйЫу О

ресi1iесi огпiе оп-геiзаЫе рагi


А159В7)О1
—155

5iiI Iеег iпоЬ

Сопзоiе Ьох сагре! ж2

071
СогзоIе Ьох азэеглЫу 1

113(133}] х2
1

1
Реаг сопзоiе Ьо<

Вый Iечег ЬоЫ гаiаiпег

‘ВоП ж2
1

i24(245}

‘ВоП

Тгапвiтiiiоп Iоог Ii1 аегiiЫу 113(1з3}i х2

{*ст} 1: 8расiiiес огiiе • Гоп-геiаЫе ран


Арру МР Огеазе
С1599З4О2
—156

“НО:

Ргоп iiзрепоii сгоз гтiегтiЬег

‚120(1224)’
Нгогй $аЫи)жег IпI< а$$егпЫу Н

7
2 :0

Н
7.
___

-
-- ЕпуiпегпЫп9
согйгоi год

о
12О{1224} “Н:,’ С Ргопi зIаЫIi2ег Iiпi<
@‘ аззейiЫу [Н
о
о

‘ф

Ргоп ваЫIiгег Ьаг


74{755}
о—’
Ргопi лврепiоп
1 24{245}—4 сгозз гяетЬег [Н

Ах2
х2
Т
1 24{245}’
I {соi}: ЗресШосi Iогяое
АI59БЗIЦС
—157

[НО:

гоп 51реп8iоп
СГО$$ гпегтiЬег

гогi 1аЫиiег Iiгii ав$егтIыу iН 12О{1224]i

74(755}

Еп9iпе гтiоiпiп9 iiое соег


(Саг ‘дЩi со(с1-геiог’ Вресi$саiоп$)

ЕпIпе гпопi
согг1го гос

120{1224} РГОГII з1аЫИег


‘пI а$зе11Ь1у [Н

о
о

‘ф

Ргог $аЬгег Ьаг _______

Ргопi iврепiоп
24{245}__4 сгоз гйетЬег [Н

=:
35{357

ж2Ъ-_—-Iз5{З57 ‚24(245)
{спi: $ресiiес1 огя1е
А1б1а87О
—158

I 21(214)1
Ргоп гаiе 1ехiЫе iiое о. 1 (1Н $iсiе)

——ъ

8.4{86)

_о о Зрее $еп$ог Р 1Н
АВ 8

ж2

Ргоп ахiе аепiЬ1у iн Тiе гос епi IН

Ргопi сгуе iiа


а$5егIIЫу iН
• 42(428}

27{275 /
х2
е
/

ю!
Ргоп сзI Ьгаiе рас
. [196{1999})
Рго д$с Ьгае Ахiе IпiЬ пы
суiiпег аз5еглЫу 1Н
‘Сир
52{530}

( о

°
с

гоп iрепiоп оег аггтi 1о. 1 1Н

[* 9сга}1: Зресi1еi огщю • Моп-геiаЫе раг


Д159485]О1
—159

Г21(214Л Ргопi ЬгаIе IехiЫе iозе 4О• 1 (РН зiсе)

1’

84{86}] о т1
О?

о
8реесi егзог РI IН
(iШ АВЗ 8 У$С)
х2

Тiе гоi епсi РН

РгопI ахiе азвегiпЫу РН

• 42(428) 0
Ргопi сгiуе 5i1а1
о -
а$$егРЫу РН

[2ц275}
-- -

Ргопi сIiзi Ьгаiе расi

. [19б{1999}i
• Сир Ргоп сПас Ьга1е
Ахе IЫ РI
______

i52(5З91 суIiгiег азепiыу Н


1

_1
- -
1 ф
0
1

1 ——

гогi1 $1рег1iоп сег аггтi \1о. 1 IН

1 {дсгя)1: 8ресiiiес Iощые • оп-ге1]$аЬ1е раг


—160

Ргопi сгiуе iпЬоаг оiя ,оiе впар гiп

гоп1 бгiуе зiiа1 а$8егтIЫу IН

Ргоп{ сгiуе $IIаП азеппЬ1у 1Н

оп-геызаЫе рагI
А149649!О1
ьс! • опЬ.ю рецiаос :I{шэбй ш
[оооо]

о
IЭСШШ ОЮ IЛО!11ОСП
нп Р- О) еi
Т:
Н РIЮ РО 01’.
с’но.
Лсше$е 1i1цпоэ
лоопа
. о елоо еiоц iшпоо !лее$
I9 —
• опЬо рероес13 : {шэ46} ш
I{оо}оо i
1{}I .—
ЮСШШ ОО 1IО!911ОСП$ 1,]О
нп рiю ро е
о
)
рiю ро ан
(од}
1ЯШ ШПiОО
юлоо па
1- ОГ\I Ю/’ОО 1О1 1]ШПIОО

И9
—163

75(765} 54{551}

Епiпе глоiшп iпз1Iiаог IН 1/’

/
95969

к
у
/ II

I гi {i*} 1 ресiiе ощые


А15949ОО1
—164

ог Аiiогтiаiс гапзахе:
I 4В489’

иЗ

75765

Еп9iпе пiоiiпIiпд iпзii)аiог 1Н

н
ф.

— о

-ещ

Iг\*п, i 1*сг) Вресiiесi 1ощiе

*116*60
—165

?ог Мапыаi гагшахIе:

гН
1 75(765} 484а9I

Епiпе гт1о11гiiп9 iп$iIа1ог [Н

I Ггтi {9сп1}I: ресПе IогЯIIе


А,а1е89О1
—166

ог АЫогтiаiс гап5ах1е:

ВгеаШег IцЬе !оеI Iiое

4
19 (194}

Ваегу-1о-9гоiл1с1 саЫе

(602}I //
Х34
Епдiпе глоiпiiпд Ьгасiе? [Н

Епдiпе гйоIпIIiгi9 ЬгасIе ГР


2
78 {795)

хб

I2в{286} Тогiiе сопег[егазегiiЬ1у


80(816}

28 {286}
е1егеясе Ьоi

Огiуе рiаiе апс гiг19 еаг

гii {I *сгл} : $ресiiес огс11,е МР геа8е аррIсаiоп


А14965ЮЗ
—167

З8-УЕ:
8а(егу-о-дгоiлiс саЫе (19 {194}(

9{бО2} жЭ

)
Еп9iпе гРо11пiп9 ЬгасIе [Н
1071

х2

(-)

\
с
[59 {602}I

с
с
1-ъ х2

С1iс1п геIеазе суiiпсIег аз$еглЫу {о {2ОЗ

хЗ

[80 {816}i

Еп9iпе тоiя11Iп Ьгасi<еI Р.

1 {*щ]: Зресi1iес огще


А16З3О51О1
—168

К3-УЕ:

ВаЁiегу-Iю-дгошiсi саЫе

)19{194}’

(602}I жэ

Егiiпе тоiг’iп
Ьгасе [Н
‚1/л о

С1iсi ‘iге саЫе аегI1Ь1у

о
х

[59{б02]

о-----
о

о
-
‚о
о

180 (816!]

Еп9iпе гтюiятiiп9 ЬгасIе I

8ресi1iе огсые
А1б3ЗО4)О
—169

Расiаог пiе iiое

Уа1ег ураээ пое

‘Л/аег Ьурав iое Го.1


(1п$аПаiоп ро$iiiоп iррег)

Неаiег оые1 ‘iаег юе

п :

Рiаог оiЛIе

\Р’/iег Ьураз$ пое о.1


(IпзIаIIаiiой ро$i1iоп iоег)
Ьура рре

Неаiег iп1е ‘аег iое

А14711О1
—170

ог Аi1огi,аiс Iгап$ахIе: $аг[ег аеглЫу

о
О7
ф ф

ф
Реегепсе ЬоiI
о I28286}1
ф)
ф

%—.
ж2 [}I

‘:
ф

ф 6
О.о
1

1
13I(37)1 1

х5
с
128(286}1

/
о

[64{653}} ‘%

х2
7
Огiуе рiае ап гiп еаг

ТгагiзахIе аегтiЫу (АТМ)

ТгапгТ1i$$iап сопIгоI саЫе аззеггiЫу


8.4(85}

. Сйр

{д*сп1} Зресiес огяiе • ‘IбпгеыаЫе раг


А1652О8О1
—171

ог Магшаi iгапзахiе: 5агег а$ВеггIЫу

2 х2

Р)уiее расег О.1

с
сс’

2 Р1уее1 зiiЬ-аззегРЫу
7,

хб 78{795}1

119{194}1 ‘164(653}1

СIЫсIi сiс аз$егпЫу

СIЩсIi соег аветЫу


64(653}] х2

Тгапзахiе аззегпЫу (МТХ)

[ыгт (*сгп) 5ресФес ощiе • оп-геiаЫе рагi


А1бЗ4аОО1
—172

Рап ЬеI{ ас}1$iп Ьаг

19194)
А1егпаог азепiЫу

iЗ2{З2УI

\ЛiаIег рыггiр да81(е

с
рiiгтпр азегпЫу с

ссоо
ъ
е’

жЭ
19о{92} —®

е1
жЭ 90(92} е
I12{122) _________
х2
\

“!Уаег рiлгiр рыиIеу

IсIег рiI1еу СгапI розiiоп егiог

IсIIег рьиеу Го. 2 75{76

Аiг Согiогiп9 уегтi


жЭ
Эрасег
)29{29

Г29{296}
Согтiргеззог а5зегТIЫу
,iШ гтIа9пеI с1iс

ап 8 аIiегпаiюг У ЬеIi Рап а1егпа1ог У Ье!1 Он i11ег ЬгасIе

i *гл (Г*ст} 1 8ресiiес IОГсiiiе • оп-ге1$аЫе раг *: З$-УЕ


А159489О
—173

З8ЪУЕ:
Уепi1аiоп
‘75{76}i по$е о. 2

12(122}1
х4 i9.О92
жи

УепiIаiоп йо8е

Суiiгiсiег Iiеасi соуег

I9пiIiоп сои а$$егтIЫу

Суiiпсiег Iiеас соег аi<е

Сап па1 1йiiп оН


сопго1 а1е аззеглЫу

Тпiiгi сiаiп
(Ье11) сочег

I5(76) • ОазIеI

[44(450
с
23(238))
12 122 [12{122 ®

44 450

[150(1 530}] 6 Оi рагi


12(122)1

Сгап iа1 рi1Iеу ‘

ЛЪ
1 1
Тiгтiiп9 сiiаiп (Ье1) соег он 5еаI ‘1
+ж2
I8.5(87)
х2 1 42{428}1

СгапI розiiiоп егiзог 1 8.5{87} 1 [37{З771


I8,587Л

Зресiiiесi огяiе • оп-геiаЫе раг


МР геае арр1iсаiогi
А 161720) 01
СП62Ёд ае.i6 4
1IВС1 еп-iо . епЬ.о рецюес1 : (шо5)
1 1
о$ые ьоiосi
1
I!О ЮЛОП
(iIя) ецо iдшii.
1- —
iiеi !О
Кс
[{я2}я2 1]
ф-­ (
ее о
.юдоо (iесi)
!ецо бы!ш!1
елл оноо
но iш 4ешО
щ$е юлоо реац ер1щд.
IIс1шо9е I!оо 1о!i161
лоо рец ер’ф
еоц ыое’щд
1
Цх
{б}об
.оМ $ОЦ
iюцецiюд
%7/. 1
—175

Сiiаiп егiзiопег рii]п9ег

19.0

СIiаiп
1 д.0{92} 1

(7576]
с
ТiггIiп9 сiiаiгi ж2 с’

епiоп аггп п

ооб
со
I19{194)I
Тiгтiiп9 сI,аiп дiiiсiе

ж2 -

СгапI< апдIе зепзог


рiаiе Мо. 1 Тiгг’iп9 саiп 9оiсе о. 2

7.576}

I iii {i(*са1} 1: 8ресiiос1 1огсiiе


А161718ЗО1
—176

IЕМОУА[
1 Рiе1 зрiiI ргеУепiоп огI
(ее рае 08-3)
2. Ваегу еггт,iпа) с1i$соппесюп
З. Соо1iп Нiiс iiсiга’ыа1 (ее рае 12-6)
4. егiегап НРС-134а (134а) i,сiгаа1 (i11i Аiг сопiiогiiп $у$ея1) (Зее рае 52-42)
5 Ргоп iге гегтпо’аi
б. ЕПДЁПе он
7. Аiогтiас Iтап$ахiе 1iс i1га’а1 (ог Аiiопiас гг’ахе) (ее раде 26-102)
8. Магшаi гап$ах1е он нкггман (ог МагшаI гаг’ах1е) (8ее рае 29-13)
9. Ех,аi рiре а$$еглЫу РР гегтюуаi (Зее рае 11-15)
$ 10. ВгаI<е 1iйсI iПiга’аi (ог МагшаI iтап5ахiе)
11. Ва1егу IiосI оп сiагтр геггiоуаi (Зее рае 07-48)
12. аiа1ог геБегуе апI а$$егпЫу гетоа1 (5ее рае 07-48)
13. Ва$.егу соуег гегтiочаi
14. Ваiiегу геглоа1
15. Ваегу гау гепiоуаi (Зее раде 07-48)
16. Аг сIеапег сар гегтiоа1
17. Аiг сiеапег i1ег е1еглеп геiтюа1
18. Уасiiжi $еп$огiзсоппесiоп (Зее раде 06-140)
19. Уасiшгтi змiсЫп9 а1че а$$егтIЫу (iФ ВгасIе) iсоппесiоп (IНО) (8ее рае 06-140)
20. ‘]асiщ iсiiгiд аiе а$$егiЫу (i1i Вгасе) сiсоппесiоп ([НО) (8ее рае 06-1 40)
21. IпIе? аiг егпрегаыге епог iзсоппесiогi (ее раде 06-1 40)
22. Ргесеапег iое гепiоа (Зее раде 06-1 41)
23. Аiг сIеапег аегтiЫу гегпоа (Вее раде 06-141)
24. iас1аог п1е Iiое сйсог’г’есюп (Зее раде 12-10)
25. ‘//аег Ьура iозе сйсоаг’есюп (8ее рае 12-10)
26. Еаiаог оЫ1е ое iсоппесЁiап (Зее рае 12-10)
27. ‚МI, аег ап а55егIIЫу геггiоаi ($ее рае 12-11)
28. О1 сооIег оiЛ1е ое гетоуаi (ог АЫогтiаiiс гаг1$ахе) (ее раде 2698)
29. Он сооiег iпIе 1iое геппо’а1 (ог АЫогтаiiс 1тапах1е) (Зее рае 26-98)
ЗО. Неаiег iпiе а1ег пое ссоппесiоп (АНО) ($ее рае 52-73)
31. Неа1егiЫе1аег 1о5е сiзсоппесiоп ([НО) (Зее рае 52-164)
32. Неаiег оЫ!е а1ег iозе сзсоппесiоп (НIЗ) (8ее рае 527З)
33. Неаiег оЛ1е iозе сэсопi,есоп (1.НО) (Зее рае 52-164)
34. Ргоп Ьшлрег соуег гегтiоаi (Зее раде 82-5)
35. Гап 8 а1егпа[ог У ЬеI гегпоуа (8ее рае 07-6)
36 Сооiег гегi9егаг зiс1огi i1о$е о. 1 iэсоппесiоп (‘ii Аiг сопопiп $ует) (8ее рае 52-131)
37. Сооiег гЫгiдегапi сii$сiагде IIо$е о. 1 сiзсоппесiоп (‚чi1 Аiг сопсiiiопiп9 $уегл) (8ее рае 52-131)
38. Согпргезог а$$егтIЫу iПi тапе с1iiсi гегтiочаi (М11 Аг сопбiiопп $уегт1) (8ее рае 52-131)
39. Сооiег гегi9егап iiс1ыиа рiре А сii$соппесIiоп (лiШ Аiг сопiiогiiп эуеггi) (Зее рае 52-136)
40. асIiаог аззегтiЫу гегпоуаi (5ее рае ОТ-49)
41. Рiе iове сiсогiлесiоп (ее рае 07-49)
42, Ассеегаог согiго саЫе а$егЫу соппесiоп (НО) (Зее рае 07-50)
43. АссеIегаог согтоI саЫе аззегтiЫу соппесiоп (1.НО) (Зее рае 0Ь50)
44. Огошiс саЫе сi$соппесоп (Вее рае 07-51)
45. Уасiшг” юе а$$е1тЬ1у сiсоппесiсп (Зее раде 07-51)
46. Еп9iпе госпi граii д’iге сii$соПгIес(Ёоп (Зее рае 07-51)
—177

47. Еппе лге соппесю, (Зее рае 07-51)


48. С1iсIi геIеазе су1iпег а$егтЫу геiiiоуаi (3$-УЕ) ($ее раде 29-14)
49. С1iЛсI, ,озе сiзсоппесiоп (3$-УЕ) (Зее раде 29-14)
50. С1ос, саЫе сIапiр гегтiоча (К3-УЕ) (8ее рае 29-14)

51. С1цсi геiеа5е саЫе а55еIтIЫу сii$соппесiоп (К3-УЕ)(Зее рае 29-14)


52. $еегiп9 соIiл-яп 1юiе соуег о. 1 гегтiоа1 (АНО) (Зее рае 48-6)
53. 8еегiп9 соiiiйiп ,оiе сфуег о. 1 гегтюа1 (1Н0) (8ее рае 48-15)
54. $1еегiг соIшт,п аззегiiЫу сIi$соппесIiоп (IНО) (8ее раде 49-55)
55 еегiп9 соi’л-тiп азетЬ1у iiсоппес1iоп (НО) (Зее разе 49-70)
56. $Iii е,ег поЬ геггiоаI (ог Мапiiаi гапах1е) (ее разе 29-54)
57. Геаг соп$Ые Ьох гегпоаI (ог Мапа1 гагпвахiе) (Зее рауе 29-54)
58. Соп$ое Ьох сагреЁ геппочаi (Гог Мапiа1 гап$ах1е) (Зее рае 29-54)
59. Сопзоiе Ьох а$$егпЫу гетiоа( (ог Мапiа1 гап$ах1е) (Зее раде 29-54)
60. Тгапгпiiбп ]оог ii а$$егтiЫу гегiiоуа (ог Мапiiаi гапзахIе) (8ее рде 29-55)
61. Еп9iпе ш1сегсоуег [Н гегпо’а1 ($ее радо 07-52)
62. Епiгiе шисегсоуег IН гепiоуаi (8ее рае 07-52)
63. Ргоп ваЫ1iег IiгiI аегйЫу [Н гегiiочаi ($ее рае 07-53)
64. Ргоп ВЁЗЫIi!ег IiгiI аегi,Ыу РН гегтiоуаi (Зее раде 07-53>
65. РгопЁ $аЫи1!ег аг гегтiоаI (Зее раде 42-16)
66. Гоп( ii5реп$iоп сгоз тiегйЬег [I-i гегт1оа (5ее рае 07-53)
67. Ргоп з1]зреп$iоп сго глейiЬег К гегтiоа1 ($ее рае 07-53)
68. Ргоп ЬгаIе бехiЫе iое Гiо 1 1Н сзсоппесiоп (‘iiоЫ АВ8 ё \/ЗС) (Зее рае 36-7)
69. Iгоп Ьгае 1ехiЫе iiое о. 1 iН iзсоппесiоп (ШоЫ АВЗ \‘ЗС) ($ее рае 36-7)
70. 8рее зеп$ог РР I-’ i$соппесюп (iШ АВ$ \‘$С) (Зее рае 36-7)
71. $реес зегог I ГШ сIiзсоппесiоп (‘iШ А88 8 “ЭС) (бее рае 36-7)
72. Ргоп сIi$С ЬгаIе суIiпсiег а$$егтIЫу 1.Н гегтюуаi (Зее раде 36-8)
73. Ргоп сiзс ЬгаIе суiiпсiег а$5епIЫу ЕН геггюа1 (8ее рае 36-8)
74. А<Iе iiЬ пi геглоуаi (IН) (Зее рае 36-8)
75. АхIе IiЬ пi[ гегтюаI (КН) ($ее рае 36-8)
76. Тiе госI еп [Н сii5соппесIiоп (Зее рае 36-8)
77. Тiе госI епс iН iзсоппесiоп (Зее рае 36-9)
78. Ргоп iосi аЬзогЬег аззегтiыу [н сi$соппесiоп (Зее рае 07-53)
79. гоп ,ос1 аЬ$огЬег а$$ейIЫу РН соппесiоп (ее рае 07-53)
80. Ргоп гiуе $I1а авзегтiЫу 1+1 гегтiоаi (Зее рае 07-54)
81. Ргоп сiгiуе 5I1а азегпЫу ГН гегтiоа1 (ее раде 07-54)
82. Зеегiп <п’сI<1е [Н гепiоуаi (Зее раде 07-54)
83. Зеегiп9 п.iсiе IН гегпоуаi ($ее раде 07-54)
84. Расiа1юг iррог 1Л гегтпоаI (Зее рае 07-64)
85. Тгапзя,i$iоп сопго1 саЫе аегтiЬ1у сiсоппесiоп (ог АЫопiаiс гап$ах1е) (Зее рае 07-55)
86. Епдiпе а$ЗеГРЫу i1п гап$ах1е гегiпоуаi (8ее рае 07-55)
87. Ргоп iреiiоп сго греiiЬег гепiоа1 (ее рае 07-56)
88. Вгеа1,ег ШЬе iеi 1,ое гегтiоа1 (ог Аiогiаiс гапах1е) (Зее рае 07-57)
89. $аг1ег азегтiЫу геппоаI (ее рае 07-57)
90. Тогще сопуегiег ЬоI гегяоаI (ог Аi1огтiаiс гагахIе) (Зее рае 07-57)
91 Тгап5ахIе а58егтIЫу (АТМ) гегтiоУа (ог Аi[огтiа1iс 1гапах1е) (Зее рае 07-58)
92. ТгагI$ахiе а5$егтIЫу (МТХ) гегтю”аI (ог МапiаI тагiах1е) (ее рае 07-59)
93. ТiгоШе Ьоу ЬгасIе1 Мо. 2 гегтiоа1 (Зее рае 07-61)
94. Ассеiегаог согiгоI саЫе 1гас<е1 геп,оуаi (1.НО) (ее рае 07-61)
—178

95. Аiг сiеапег зiррог ЬгасIе 2 гегтiоаI ($ее рае 07-61)


96. /епЫаоп 1о5е Го. 2 гепiоа (Зее рае 06-141)
97. Епдiпе ге гегпоаI (Зее рае О762)
98. УепIаiоп ое гегпоа1 (Зее рае 07-66)
99. Гiоiзе i1ег гегтюаi (8ее рае 07-66)
1ОО.I9пiЁоп сои аэ$етЫу гегтiоуаi (8ее рае О7б7)
101 Он iееI ае гегпоа1 ($ее рае 07-68)
1О2.СуIiпег ,еасI соег гешоа1 (Зее рауе 07-232)
1ОЗ.СгапI1iа рi11еу гегтiоа1
ф-
(1) Роi1Iеiу гоае iе сгапiзIiа рьиеу апi аii9п Ше Iiгтiiпу гпагI
(по1сiез) ‘iШ Ше 0° роiоп. МаIе iiге Шаi еас, iггiп9 пiаг з
розiiопес а$ зIпоп iп Ше iiа9гагп.
Тiгя19 гтiаг НIыТ>
1 апу iгрiп9 гтiагI< i$ ргорегIу розiiопес1, ро$iiУеу гоiае Пiе
сгап($11а рiiIiеу ада:п Ю а1$1 iе ро5iiоп.

оЕсI1
т
А165157.IО

(2) Рiх Ше сгапГiа рдIIеу ап оо5еп Ше Ьо1 Ьу Ы$П9 88Т.


ЗЭТ 09278-87201

о
о

А14545ЗЮ1

(З) 1)$е ЗЭТ апс iе сгап$I]а рiiНеу Ьо1 о геттiое I,е сгапзiа

7 рi11еу.
$$Т 09306-87501

\ЛЛ,еп аIIасi,iп9 $Т ю Ше сгап1iаi, сi,есI Ше iп$1а1аiог1 ро 1 оп


10 гоаiе iiге ШаI Ше 53Т хiп9 ЬоII сое пы согтпе п соп1ас1 Ш Ше
ыiаiп соег.

А4545ДО1
—179

1О4.Чаег рштiр р11еу гегi,оуаi


З8-УЁ: @ (1) 1)зе а зсгегiчег аз ап апi-го1аiоп зоррег. Гегпое Шгее Ьоiiз
апс iiегi Ше ‘а1ег рIiгРр рыIIеу.

‚°

КЗ-\/Е:
[О7
ф
°
о

А 145423)01

1О5.I11егр11еу о. 2 гегпоа1
(1) !егтiоуе iiе Ьо1, Iiе азiег, апсi Ше iсiег рьиеу 2.

_\
К3-УЕ с1ое по iауе а азiiег

А141459

1Об.IсIегрЫ1еу гетоаi
(1) егiiоуе Ше пы апс азiiег,апс] Ше i1ег рыНеу.

о
‘—ъ

А141450

1О7.Са$1а iгг’iпд он сопiгоI чаiе а$егпЫу гегтiоа1


(1) Iегiiоуе iе ьоа ап Iiеп Нiе сап нгi,iп9 онi сопго1 а1е
рС аззегпЫу.
с

А135729
—180

1О8Сгап розiогi епог гегтiоа1


(1) Iегтпое iiе о1 ап Шея Ше сгаяI роiоп $еп5ог
о

1
1090<1 раг гегпоа1
(1) етоуе е1ееп Ьо1 агiс Iiгее пii.
(2) 1)зе а 1аШеа 5сге’с1гiуег гаррес1 п ргоесiуе аре о геглое
iе он рап.
<САI)ТIОЫ>
о Ачоiс iапiа9iгiу Ше оiI рап ап Ше суIiпег ЫосI.

$
о

А1З921

11О.Тпiйiд сiаiтi (Ье1) сочег геп,оаI


(1) егтое I,iгееп ЬоI апс 1’о пii.

382-УЕ: КЗ-УЕ:
е
о о

о
о - о 4- 4-
то а
о

‘о 4- о
о
о О)

о4- о

о
4- о

А141454О1
—181

(2) 1е а ЛаШеас $сгесгiуег гаррес п ргЫесiе аре о iаI<е


°ф апс гепiоуе iе iяiiпд сiпаiп соуег.
<СА1)Т1ОГФ
суIiп
А”оiсi атадiг19 Пiе Iiпiiп9 сiпаiп соег, IIiе суНпсIег Ыосi, ап Iiе

1
ег iеасi.


А14 1453

(З) егтюе Iiе азIе.

А141455

111 Тiгрiп9 сi,аiп (еI1) соуег оН еа гегпоа1


(1) е а аiеас1 сге’гуег о еттюуе ‘пе Нп1п9 сiатi 1Ье’)
он веаi.

о
Рго1есiе аре
1оос сiiiр
АОз3З2Ю1

2. 112Сгапi ап!е епог рiаiе о 1 гегпоуаi

Овс
/ (1) Iегпоуе Нiе сгаг* агщiе 5еп$ог рIае Мо. 1.

1
—182

11ЗСiiаiп еп5iопег рiiiядег геiоаi


(1) Мое Ше зоррег рае допагсI апс iоIсi iлiiег iп осес1
о
о
$ае. [*11
<НiТ>
о
1 i5 сi[iсiI 10 опiосi Ипе 5Iоррег р!а?е, 1]$е Фе егiсе iехао
паi рагI Ы Ше сап151а1 10 $!9111Iу го1аiе Ше сагл$11а1 Iо Ше Г 9111
+ агiс 1е1 $iе$.
(2) гот -iе iезсгiЬесi iгI [*1], iе I,е $епiiсе 1еха9опа1 раг Ы
Iпе сагтIiа1 о $IiуЫиу гоае Ше сап $1аi ю Ше гiiл1 ап ю
т $Iоррег рiаiе РIш,ег
А1 8ОО5)О1 [*2]
<Н 1
Iо1а1iг19 Ше сап $1аI о Ше гi9i ергеееез Ше елзiопег рiпег
(З) Егогп Ше ваiе езсгiЬес п [*2), аii9п Ше оiез iп Ше $Шррег
рiаiе апсi Ше с?iаiп 1епiопег р11п9ег. [*3]
о
00
iiсi1 о аiiдп $.iе iо1е п iiе зоррег р1ае апсi е са п
о
[еп5iопег р1цпег, 8Ii9ii?Iу гоа1е 1iе сагт iа1 о пе Iе iе ап
Шеп ю Ше гiдiiю iе Ьеоге аююетрюiп9 о аIi9п Iiiегп а9аiп.
/0

т 3оррег р1ае Рiiлi9ег


М 8555О1

(4) Ргогп Ше $iаIе езсгiЬе iп [З], iпег а го Ы2.5 гпгтi п iагпеег


iпо Ше ,оIев п Ше ?оррег р1ае ап Ше саiп епаiопег рпдег
00
(5) Ргтiоче е iе гш, апс Ше с),аiп епопег рiлп9ег.

7+
108556

114Тп1Iп9 сiаiп епзiоп аггii гепiоаI


(1) Iегтiоуе е ЬоII агк Шеп Ппе iiгтiiп9 сiаiп 1еп5iоп аггтi.

О8557

п 1
—183

115.Т1гйiп9 сi,аiп iiсе гегiiоуа


\ (1) епое о Ьо11 апс Шел Ше iлiiп9 саiп 9iе.
4

) ‘108558

о
11бТ1г11Iп9 сiiаiп дiiе Мо. 2 гегiпоаI
о (1) Келое о Ьоз апс 1,еп Пiе iгтiп сi,аiп iiсе Мо. 2.
071
у О
.5 о О
о

О Ос
О

Ё1О8559

117Сi’аiп гегтiоаI
—184

IГIТА1.1.АТIОГI
1 СIiаiп iпв1а11аiоп
МагI< рiае Маг рiа!е (1) А1iп Ше пiаг рIаiев iп Ше Iосаiiопз вiоп iг, Ше iадгап1 (уе о
[ЗЗЪУЕ] ог 9о!сI [КЗ-УЕ]) iiШ Ше Iiiтiiп9 ггiагI агк аасi, Ше
00 С
саiп.
0

1ОО <СА1)ТiО
о
Аас1i iе рьиеу ‘чПi Иiе iiгтi:гi9 гтiагI аI iIiе сгаг* 8I1а! $iе Ье1ееп
Нiе 1уо ппаг рiа1е.
г
Тiгтiiгщ глагi ( Тгт1iп9 гтiаг :°

4°о

Маг рае

(Г О
О
р
00
Тйi,iп9
оО
гтiагi о
с

А1б5155О1

2.
0
Тiггiп9 сiiаiп iлсiе Го. 2 iп5аi1аiоп
О
(1) 1е о Ьо1$ о аИас Фе iгтiП9 сiаiп iiсе о. 2
‚О

8ресiiiе уа1iе:Т75Г\i*П1 {7б9*сп1}


О

000
0
О 0

00

ОО
О.О О

т А 108559

Тiгрiпд сiаiп дЫисе iпзаiаiоп


\ (1) 1Ье о ЬоIв о а?асIi Фе {iгпiпд саiп оое.
4 Зресi1iес уа1i,е:Т7.5*гТ1 {76д*сгл}

‚. \
о
/

) А 108558
—185

Тiггiiгщ сIiаiп епзоп аггя iп5а1Iаiоп


ъ
(1) Це а Ьо1 о а1асi Фе IiгтIiпд сiаiп епiоп аггт’
$ресiiесI а1iе:Т 1 9Гi*п, {1 94д*сгт,}

: ъ
ъ
“э

ъ 1

5. Сiаiп 1епюпег р1ып9г iп5а1Iаiоп


о (1) 1)зе а Ьо1 апсi пы о аасi, е сiiаiп егiвiогiег рiыи9ег.

00
$ресi11е
<н11Т>
{929Гсгг1} О7
IIзе Ше 5егiсе 1еха9опа1 раг Ы Ше сагт,з),а1 Iю ВIi9ЫIу гоае

7.
1 е

Ше савла о Ше 1е?. ‚/Уiф Ше сiаiп а Ше сiаiп [еп$Ёопег


рIiшдег зiе 5а9дiп, аасi I,е сiаiп егiзiопег рI[я19ег.
(2) Рыиi оi Ше го Ы 2.5 гпгт’ п iагпеег гогтi Ше сI,аiп епiопег
р11п9ег.
108556

Сгаг* апдiе еп5ог р1ае Го. 1 iп$1аi1аiоп


(1) А1ас, Iiе сгапI апуiе егiог р1ае Мо. 1 iп а ау
Огтiаг з i’ пiагIз аге уi$iЫе.

оо
/
соо

А1Зд255О

Тiгт,iп9 Ыиаiп (Ье1) соег iпза1iаiоп (ЗЪЧЕ)


(1) А?ас а пе азIе о 1I,е iгяiп9 сiаiп соуег.

Г)

А 108562

гс (2) Аррiу Тiгее Вопсi 1280Е п Ше iосаiоп Iiоп п Ше iаугагп.


<СА1)Т1О
ос Сiеап ашi егеае Ше гтIаIiп9 еiiгiасе.
00 с \МШiп Шгее гiiiгiЫез аег аррIуiп Тi,гее Вогк 1280Ё, аiасi Ше
о
с 1г11iп9 сIiаiп соег.
Л1Iiiп Гiееп тiпiйез аег аррIуiя9 ТIiгее Воп 1280Е, iIiiеп
Ше сIiап соег ‚чин Ше 5ресипес огiе.
Ачоi Вагiгщ Ше епiпе ог а iеаз Iч,о но1]г$ аег iпза1Iаiiоп.

с’

Iiсiiiiсi аIе арр1уiп роiпI8 А1445бО2


—186

38-УЕ;
[iсiiiсi 9а8Iе1 аррIiеi роiгi
о -------------

о
бооо

оо— с
С /0
п о
с—


АВ
о

3-4пi З-4iтiгл А-А 3-4 гтгя п сiагiе’ег В-В З гг’гтi п iагтiеег


С-С 6 ггiгл п сiагпе1ег

А1З925)О2

(3) 1)$е iIееп Ьо5 апс ‘о П1]З О а1ас1, iе iгт1iг’ сIiаiп сочег
В+ 8ресi9е {122Iд*сгТ1} (ВоА, В)
Е
о {238Iщ*сгп} (Во1 С)
о - -в
о Т=12М*гтi {122д*сгп} (ы О)
04.Е
с- {238 *сгп} (Во1 Е)
о *Н Т=44Ггп {45О*сгп} (Во! Р, Н)
г ‘оО’р Т12Г*гл {122i9*ст1} (Воi О)
с
оп,iпа1 IегщШ [гтгт1 опiпа1 iапiе1ег [гт’гтi]

О
14 б
в зо
с 35
Е 80
30
А 25
А13925ЗО1

8. Тгтiiп сI,аiп (Ье1) соуег iпз1а11аiог’ (КЗУЕ)


(1) АасI, а пе а$е о iе iгрiг9 сI,аiп соуег

А10Е562
—187

(2) Аррiу Тiiгее Вог 1280Е п Ше Iоса’iоп $I1оп п Ше iа9гаIР.


<СА1)ТIО
> Сiеап ап бе9геа$е Ше гпаiп 5iлiасе.
00 °
с Шiп Шгее п,iпЫез аег аррiуiгщ Тiгее Воп 1280Е, аЦасi Ше
iтiпд с[iаiп соуег.
Л/iШiп iееп тiпое аег арр1уiп Тiгее Воп 1280Е, 1i91еп
о? Ше сЁiаiп соег ъчiШ Ше ересiiiеi 1огсiе.
> АуоiсI агiгi Ше епiпе ог а 1еа1 1о iоцгв аег iпаI1а1iоп.

о
ф
[i’iii давiе аррiуiпд роiп А14145ею2

КЗ-УЕ:

: Ысi,iс1 9а$е1 арр1iес роiпi


о

00
оО
о
о
о о с —1—
о


п
Ас А В
о
о

оо
г.
о
3-4 пiпi
А-А
/
/
Оiаггiеег 3-4 гпгтi В-в
7
Оiагт,еiег З гтiгп
С-С Оiагпеег б

А16516О1

+0 (3) 1зе Шiгееп Ьо1$ апсi о пi’ о ацасi, iе Iiпiiп9 сIiаiп соуег.
00
3ресiiе уаIiiе:Т12*ГТ1 {122д*сгп) (ВоIА, В)
Т2ЗГi*гт, {2З8i*сгя} (Во1з С апс Е)
Т12*гп {122I*сп,} (Ыо О)
О Ен-
Т=44Г4*гл {45Оi9*сг1,} (Вон пы Н) ,

со о +- р {122i9i*сгл} (Во1 С)
о
о
о вЫ1
Гогт1Iпа1 сагтiеег [гпгii]

о
оп1iпа IепIi [гРпП]
°-i
О4-А А
14 б
зо б
35 8
А+ 80 8
(о 25 10
А. О
25 б
к
А139251)О1
—188

9. ОП рап iпаПаiоп
(1) Аррiу Тiгее Вопi 1280Е (З - 4 тгтi п сiап,еег) п iiе Iосаоп
IВгг’гi, $юiп п Iе сiiа9гагй.
<нIыТ
]УЁШг гаще А п Iiе са9гагп, ргогооп Ы ТIiгее ВопсI 1280Е
1оаг iе Iгап5ахIе а$5егтIЫу (АТМ) 51о1сI Ье 1.5 грiтi ог Iе5з
А <СА1Л1ОI
> Сiеап апi егеазе iе iiiа1iп 8шIасе.
ЧiIiiп iiгее ггiiпЫез аег аррIуiпд Тiiгее Вопi 1280Е, аiасI, Ше
о
Ргог15iоп он рагI.

I7гтiпi 1 .5гргт, ог Iез \ЛЛШiП iееп гтiiпЫез аег аррнунпд ТIiгее Вопсi 1280Е, 9Ыеп
Ше он рагi i11i Ше зресне огяiе.
> Ауоiсн загiнпд Ше еп9iпе ог аI 1еае о Iiоi,ге аег iп5iаIIаI оп

— 1iыис 9а$i(е аррiiе роiп


А1Зд254О2

(2) [)зе еiееп зоi1в аг 1iгее пЛ$ Ю аас Пiе он рап.


росiIе уаIе:Т8.5*П1 {87i*сг,} (Воi А апс В, З)
т4’]*Т {4284*сгт1) (Во1 С)
А

о О

о
о 4-о

о
А А АС

А1З9251)О1

10. Сгапi роiiогi $еп$ог iпва1а1iоп


(1) Соа а пе О-гiпд ii а вя,аН аiтiоыя Ы впiпе он.
(2) 15е а Ьо1 о аас Ше сгапi< ро5iIiог, зеп5ог.
8ресiес {76Iу*сп,}
СА)Т1ОФ
/0 Оiгiп9 iп$а1iаiоп, глаIе ге ШаI [iе О-гiпу iэ поi сы ог рiпсiе]

А138О

11. СагтI5iIаИ 1iгiiп оi согiiгоI аiе а5зейIЫу п5iа1iаiоп


(1) СоаI О-гiр9 нii а згiпаii апiоiп Ыегщiпе он.

р (2) 1)ве ЬоI о аас i.Iiе сап,,а? iгтiп оiI согi?гоi


8ресiе уаiiе:Т7.5*гii {76*сп,}
азеп,Ь у
с
<САТIО

Огiп iп1а!1а1iоп, тае зiге ?,а1 iе О-гiп з по сiI ог рiпсiе

А 135729
—189

12, IсIIег рi11еу iп$а11аiогi


(1) 1ве а пi ап а$i1ег о аiас, iе iсЛег рi11еу.
8ресiiес уа1iе:Т44Г*ГТ1 {449д*ст}

А 1414 бС

‚- 13. IсЛег рi1iеу о. 2 iпаiiаЁiоп


(1) 1.$е а Ьо1 апсi Ю а1асi Ше iсiег рiНеу о. 2.
$ресi1iеi уа е:Т44*гт’ {44дI<9*с}
НIТ
к3’/ сIое$ пы Iiае а а$I1ег

А 1414 59

14. ‘д1ег ршiiр рiЛiеу iг$аПаiоп


3З-УЕ:
(1) 1)8е Пiгее Ьо1 10 (елрогагу а1асi 11,е а1ег рытiр рiiIiеу.
(2) 1)ае а асгегiуег а ап апii-гоаiоп $Iоррег. Тi9Ыеп Шгее Ьо1.
8ресiiе уа1iе:Т12*пп {122iд*сгп}

А145423О1

15. ТiпIiп9 сiаiп (Ье1) соуег он 5еаI п5аа1iоп


(1) Соа.Ше нр Ы а пе iгiiпд сiай, (Ье1) сфуег оН зеан ii а эграН агроiкiЫМР геае.
<СА1)Т1ОГЬ>
Кеер сIiiр, агiсI, апб оШегогеi9гi рагiiсiе5 Ы[IIпе нр.
сН 1 ГТ>
Ргезз 1еп91 гогтi Ше епсi зiiiiасе Ы Ше IЛглiп9 сiаiп (ЬеII) соег рор-1р аглоiЫ Ы 0.5 тпi ог Iе$з апсi ргез ы серШ
Ы 1 гтiггi ог 1е$
—190
(2) 1)ве 35Т о леiiiса1iу рге а пе iггiiпд саiп (Ье1) соег о
эеаi.
ЭВТ 09223-87202
<СА1)ТiОФ
Зо по! сiа9опа11у рге п Ше 1iо1п9 сiiаiп (ЬеI!) соег оi зеаI.

ЭВТ

А145455а01

у 16. СгапII,а рiIiеу iп$а11аiоп


1 (1) йх Ше сгапIзiа1 роIiеу апсi 1iЫегi Ше ЬоII Ьу iп 8$Т.
8$Т 09278-87201
Зресiесi уа1iе:Т1 5О*гт, (1 53Оi<д1*сгп}

ЭВТ
А145153Ц01

17. Су1iпег еасI соуег iпза1Iаiог’ (Зее рае 07-243)


18. Он IееI ае iпза1Iаiоп (Зее рае 07-68)
19. 1дпiiоп сои а$зепIЫу iпзаI1аiоп (Зее раде 07-69)
20. Моi$е i1ег iгiа11аiогi (8ее раде 07-70)
21. Уепi1аiоп I1о$е iпзаi1аiоп (8ее раде 07-71)
22. Еп9iпе iге iп$1аIIаiогi (Зее рае 07-75)
23. Уепаiоп iое о. 2 iпваI1аiоп (Зее раде 06-149)
24. Аiг сIеапег ррог Ьгасе1 о. 2 iп1а11аiогi (Зее рае 07-75)
25. Ассеiега?ог сопго1 саЫе ЬгасI<е iпа11аiоп (1Н0) (Зее рае 07-76)
26. Т,гоШе Ьоу Ьгасi<е Мо. 2 iпаiIаiоi, (Зее рае 07-76)
27. Тгап8аIе аегтiЫу (АТМ) iпваI1аiоп (ее рае 07-78)
28. Тгапах1е азегiЫу (МТХ) iпа11а1iоп (8ее рае 07-79)
29. Тогсiiе сопУегiег 5е1 Ьо1 iгiва1iа1iоп (ог Аiйоггiаiс 1гап8ахе) (Зее рае 07-80)
30. 5агег а$$егпЫу г15а!1аЁюп (Зее рае 07-80)
31. Вгеа,ег ШЬе i,еi юе паI1аюп (ог Аогпа1с 1гагiах!е) (5ее рае 07-81)
32. Ргоп з15репзiоп сго теп,Ьег iп$а1Iа1iоп (Зее рае 07-81)
33. Еп9iпе аззеглЫуiШ гаг15ах1е iп5Ёа)1аiоп (8ее рае 07-81)
34. Тгагiыт’iоп сопгоI саЫе а$еггЫу па11аоп (ог АЫоггаIс гап$ах1е) (Бее рае 07-83)
35. Наiа1ог бррог1 iЯУI п51а?IаIiоп (Зее рае О783)
36, 81еегiп iпiсI1е 1.Н iп5[аIIаIiоп ($ее рае 07-83)
37 8еегiп псI1е iН iп51а1а1iоп (8ее рае 07-83)
38, Ггогii гiуе $I1а1 а55епIЫу [Н п$а11а1лоп (Зее рае 07-84)
39. Ггопi гiе iа а$$еглЫу 1*’ iп5а1Iа1iоп (8ее рае 07-84)
40, Ргоп 5I1оСI аЬ$огЬег а$$егпЫу 1..Н iп5аi1аiол (Зее раде 36-16)
41 Ргоп $1ОС аЬзогЬег а5$егРЫу II-i iп$а11аiоп (Зее рае 36-16)
42. Тiе го епа [Н iп$аНаiог1 (Зее рае 36-16)
43. Тiе го егк Н iп$аiIаiоп ($ее рае 36-16)
44 АхIе IiiЬ пы iп$а1!аiоп (1Н) (нее рае 36-16)
45. АхIе iЬ пii iпа11аiоп (IН) (Зее рае 36-16)
—191

46. Ггоп iс ЬгаIе су1iпсег а$ВегтIЫу [Н iп$а1а1iоп (Зее рае 36-16)


47. Iгоп Сi$С Ьгаiе суIiоег а$$егТIЫу ЕН iп5аI1а1iоп (Зее рае 36-17)
48. 3рее епог Г [Н iг1$а1Iаiог1 (iШ АВ5 8 \/8С) (8ее рае 36-17)
49. $реес $еп$ог РГ ГШ iп$а11аiоп (ii1 АВЗ ‘(ЭС) (Зее рае 36-17)
50, Ргопi ЬгаIе ЯехiЫе i,ове Мо. 1 ([Н) iпв1а11аiоп (i,оi АВ$ 8 УЗС) (Зее рае З618)
51 Ргог,1 ЬгаIе 5ехiЫе Iiое 1 (ПН) iгiа11аiоп (i1iоi АВЗ У$С) (Вее рае 36-18)
52. Ргогп з1$репзiоп сгоз шепiЬег 1Н iпв1аI1аiоп (8ее рае 07-84)
53. Ргогi $ы$реп$Iоп сгф$$ я-iегтiЬег Н iп$аI1аiоп (Зее рауе 07-84)
54. Ггоп аЫ1ег Ьаг па1<аог (Зее рае 07-84>
55. Епiпе 1]псIегсоУег [Н паIаiог (Зее раде 07-85)
56. Епдiпе шiсегсоуег Н паI1аiоп (8ее рае 07-85)
57. Тгагпгпiвiоп Iоог ii аепiЬ1у iп$аНа1оп (сг МапiiаI гапах1е) (Зее рае 29-55)
58. Соп$аIе Ьох а5$егпЫу па11аiоп (ог Мапа1 гапах1е) (8ее рае 29-56)
59. Соп$оIе Ьох сагре iп1а1аiоп (ог Мапiа1 1гапах1е) (Зее рае 29-56)
60. еаг согI5оIе Ьах iпа1Iа1оп (ог Мапыаi гап$ах1е) (бее рае 29-57)
61 $iiiП 1еег iпоЬ iп5аi1аiоп (ог Мапiiаi iтапах1е) (Зее рае 29-57)
62. еегп соiшiiя а$$еггIЫу соппесiоп (АНО) (Зее рае 49-64)
63. 8еегiп9 соIiшiп а$5егпЫу согюесоп ([НО) (Зее раде 49-79)
64. 8еегiпд соiштiп i,ое соуег Го. 1 iп$а11а1iоп (1НО) (5ее раде 48-10)
65. 8еегiп9 соiiнпп iiоIе соег о. 1 iп5а11а1iоп (1.НО) (8ее раде 48-18)
66. С1iсi геiеазе саЫе аз$егТIЫу iп$а1Iаiоп (КЗ-\ЛЕ) ($ее ра9е 29-21)
67. СЮсi гееае саЫе а$$егтIЫу асiзй1еп (К3-УЕ) (Зее рае 27-21)
68. С1iйсi саЫе сiагiiр iп$а11аiоп (к3-УЕ) (Зее рае 29-21)
69. СIцисIi iое iп$а1Iаiоп (ЗЗЪЧЕ) (Зее рауе 29-22)
70. С1iс, геiеа5е суIiпсег а$$егтIЫу iпзаI1аiоп (ЗЗЪУЕ) (Зее раде 29-22)
71. Епуiпе iге сотiпесiоп (Зее раде 07-86)
72. Ёп9iпе гооп, гтiаiгi нiге соппесiоп (Зее раде 07-86)
73. Уасiшгп Iiозе азегтiЬ1у сопгюсiоп (Вее раде 07-87)
74. гопп саЫе соппесiоп (8ее рае 07-87)
75. АссеIегаогсопго1 саЫе азепiЬ1у ссппесiоп (АНО) (ее рае 06-148)
76. Ассе1егаог сопгоi саЫе а$зегпЫу соппесiiоп ([Н0) (Зее рае 07-88)
77. Р1]еI iое соппесоп (Зее рае 07-89)
78. Гасйаог аепiЬ1у iпаI1аiоп (Зее рае 07-89)
79. Сооiег гегi9егаг, IiЯIiсI рiре А соппесiоп (i?i, Аiг сопсiопiп9 $узегл) (Зее раде 52-137)
80. Согiргеог авегт,Ыу (М[i гпапе сiiсI,) iп1а1Iаiоп (ii Аiг сопiiопiп $уеп1) (Зее раде 52134)
81. Сооiег гегiдегагi с1i8сi1аге iое Ыо. 1 соппесiоi (i1I, Аiг сопсii1iопiп $узегп) (8ее рае 52-1 34)
82. Сооiег гегi9егап $осiоп I,озе ГЧо. 1 сопгiесiоп (iФ Аiг сопсiiiопiпд узегii) (8ее ра9е 52-1 34)
83. Рап 8 аIiеглаiог У ЬеII iп1а1Iа1iоп
(Зее рае 07-6)
84. гоп Ьштiрег соуег iп!аi1а1оп (Зее рае 82-15)
85. Неаег оi1е1 ‘аег ое соппесiiоп (АНО) (Зее рае 52-87)
86. Неаег оi1е аег iое соппесiоп (1.НО) (Зее рае 52-177)
В7. НеаегiЫеаег юе соптпесiiоп (Р.I-iО) (Зее рае 52-87)
88. Неаегiп1еа1ег1,озе соппесiiоп (1Н0) (Зее рае 52-178)
89. Он сооег iп1е 11о5е пзiаIнаiоп (ог Аii1югiаiс гапзах1е) (Зее рае 26-99)
90. ОiI сооегоi11е Ьо5е iпзаI1аiоп (огАыиогпаiс1гапзах1е) (Вее рае 26-100)
91 iIi ‘ыаег ап а$егт1Ыу iп[аIIаiоп (ее рае 1 21 З)
92. Раiа1ог оыиIе iое соппесiiоп(Зее рауе 12-14)
—192

93. Гаег Ьура$5 11о5е соппесiоп (ее рае 12-14)


94. КасIiаог iпе iозе соппесiоп (Зее рае 12-14)
95. Аiг сiеапег азвегпЫу iпзiаI1аiоп (Зее рае 06-149)
96. Ргесiеапег iозе iг,$а11аiоп (Зее раде 06-149)
97. Iп1е аiг егпрегаiге епог соппесоп (Зее рае 06-150)
98. Уасiгп $i1сЫпд а1е аэеiтiЫу (‘iШ ЭгасIе) соппесiоп (АНО) (Зее рае 06-150)
99. \(асшлтi зiсЫя9 УаiУе а$$еглЫу (i1iп ВгасIе) соппесiiоп (Ы-Ю) ($ее рае 06-1 50)
1ОО\iасiклii $егiог сог’песiоп (Зее рае 06-150)
101 Аiг сiеапег i1ег е1егпеп iгiа1iаiфп
102 Аiг сiеапег сар iпа1Iаiоп
1ОЗ.Ваегу iгау iпБ1а1Iаоп ($ее рае 07-90)
1О4.Оаегу iп$аIаiоп
105Ваегу соег iпза1Iаiоп
IОбМасIiаЁог ге5епIе апI< аз$етРЫу iпза1iаiоп (Зее раде 07-90)
1О7.Ваегу Iiо1 олiп сiапiр iпаi1?iоп (ее раде 07-90)
1О8Ех1iаi рiре аепiЫу Я iпаiiаiоп ($ее роде 11-16)
109. Ва?егу еггтiiпа1 соппесiоп
8ресiе1 чаIе:Т6.4Г’I*гл {65i*срп}
110. Вга1е iiiiс гер1епi$1г11епi (ог МапI]аI гап5ах1е) (8ее рае 45-4)
111.СIШсIi рiреiiпе агЫеесп9 (ог Магшаi гапзах1е) (Зее рае 27-3)
112СiiсI-i Iiii 1еа<е сiес (ог Мапа1 гап$ахIе)
113 Вгае iци аглоiп1 сiесI (ог Мапаi гапзах1е) (5ее рае 45-4)
114.Соо1iп9 Iцiс герепiiглег (Зее рае 12-6)
115Еп9iпе оН гер1епi$iiР1егй
116.АЫоIт1аiс1гап$ах1е гер1епi$1гт1еп1(огАЫог11а1iс гап5ах1е) (8ее рае 26-1 03)
117.АЫогтiаiс гапзах1е Лцис сI,ес (ог Аiогтпаiс гаг1$ах1е) (Зее рауе 26-63)
118Магiыаi гап$ах1е он герIепiiгтiер (ог Мапыаi гагшах1е) (ее разе 29-23)
119.,i Iечег роiоп сIiес (ог Ацопiаiiс IТап$ахIе)
(8ее рае 26-136)
12О.СооIiп iоис 1еа1<ае сiес (5ее рае 12-б)
121.Соо1iп9 Ii,iсI атогiсiес
122Оi еа1ае сiесi
123.Рiе1 еаае сI,ес (Зее рае 08-7)
124.Ех1а1Ба$ 1еаIае сIiесI (Зее рае 11-16)
125.Егiiпе iс1е-зреесЗ сiпес (Зее рае 07-4)
12619пiiОп гРiп9 сес (Зее ра9е 07-2)
127СО ап МС 1ее1 сiесI< (Зее рае 07-4)
128.егi9егап 1-iРС-134а (I1З4а) i1Нпд (М1i Аiг сопсiопiп9 5у$ей1) (5ее рае 52-42)
129.Ггоп iге iп$а11а1iоп
8ресi11е аые:Т1ОЗ*гтп {1С5О*сгп}
13О.РгопIiее1 а1i9агпепс11есi а®гт1ея
(8ее рае 42-5)
131 .Тевi тюе сiiес ($реесi епог сiгсi1)
i1IiАВ$: (Зее ра9е44-15)
iiШ У$С: (Зее рае 44-76)
—193

СНАП\I (3З-УЕ 1 4\IУIЗ)


СОМРОIIЕГТ8

х2
/
1 :7
/
1

х2

1
х2 Егогi Ьштiрег соег

Вогiпеi (iiооф 1ос зыррог

iасiiаЁог iiррог В1\1Р

[5.5(5б} О

- х2
‘5556}1

8расiiесI огяiiе
А161725О1
—194

Ехаiiз1 рiре iiррог сiiзьоп о. 2

. Ехаi рiре даэIе

Ехiiаi1 рiре аззегтiЫу РГ

Ехiаiiз рiре $ргiП9

47 479}

47{479} 1

1 37з77)]
РгореIiег iШ сепег Ьеагiп9 1iа аззегтiЬ у

х4

1 37{377}1

Мпi {*} 8ресiес огсiiе • Ыоп-геызаЫе раг


А1б5О77ОЗ
—195

[5.5{5б)] х2
1 5.о{51} ВаЦегу iпо!с
сог сiагтiр

Ва1егу

Ваегу соег
Еаiаог гееге
апI рiре

5.5 56
Iабiаог гезепiе 1апI азегтiЬ1у Ваiiегу гау

\‘
о

1 Гпi {9сг11}I: 8расiiес огсiе


А161724О1
—196

1 75{76) 1
Еаiа1ог iп1е Iiозе
,х4

‘/аег Ьура$ Iпо$е

i1Ii аег ап аз$егпЫу

О7 асiаог оiйIе iозе

+
18{184}

1В{184) асИаiог Ьгасе О.1

‚i1Ii Аiг сопсiiопiгi у1егтi:


Расiiаiог iррог1 дгогтiггiеi
СооIег гЫгiдегапi
сi5с1агде iозе ГЮ.1

асйа1ог а$эегI]Ыу
5.4{55}
х4

Iасiаiог гаiп сосI


• О-гiп9 - --

асаог эiррогi гопiгтiе [\Дд

1 54(5) 1

Сооiег гегiегап Сооiег согiсiепзег


iiсщiс рiре А аВ$еггiЫу (чi1[i гесеiег)

‚Ггтi (сгтi) 1 $ресiiесi огсiiе • Гоп-ге15аЬ1е рагi


ф Аррiу согтiрегог он ООI[8
М6Э478Ю
—197

Аiг сiеапег сар

77 Аiг сiеагег 1I1ег еIегтiегi

iпiеI аiг егтiрегаШге


зепзог

1
Аiг сiеапег а$зегтIЫу

I7.57б}
Ргесiеапег iозе

• О-гiп
\/асiшгтi зеп$ог

\асiщгтi 8\сЫгi а1е а$$еппЫу


(ii ЬгасIе)
о

1 {*,}I: 8ресiIе огсiiе • оп-ге1i5аЬ1е раг


—198

СIпагсоаi саг1i$ег 1 75{76}


оЫ1е IIо8е о. З

Аiг сiеагiег вЮу Мс, 1


1

Сагсоа1 сапiзiег
ооiiеi ‘лове Мо. 2

Сiлагсоаi сапiвiег
оыиIеI лове

I7.5{76}1 Х2

1
‘ ]а1ег Ьуравв ‚лове Мо. 1
(IпвiаНаiiог ровiiiоп оррег)

аiег Ьуравв ‘лове Мо. 1


11 (iпвIаIIаIiоп ровiiiогл о’ег)

Т’лгойiе Ьобу Ьгасе Мо. 2

(В.б{81} I х2

I21{214}

ТIлгойIе Ьосiу вiау


Т’лгойiе Ьосу аввейлЫу

• О-гiлд

УепIiIаIЛоп ‘лове Мо. 2


Ассеiегаiог сопго1
саЫе аввевлЫу 0 1

i Г1гп {9сп1}I: Зресiiес огсiiе оп-геызаЫе раг

А159487О2
—199

ЗЫГ 1еег Iг’оЬ

Сопзоiе Ьох сагре!


ж2

1071
Сопзоiе Ьох а85егтiЫу

I 1З(133}I >0

Реаг сопзоiе Ьох

З1пii 1еег Ьоо геiаiг’ег

24{245}I

•ВоI
124245} ж2

Тгап5п55оп I1з(133} х2
9оог ii1 аз$еггIЫу

1 Мгii {*т} ЗресiIiесi огсiiе • оп-геiiзаЫе рагi


МР Сгеае аррiуiР роiiоп
С15дЗ5О2
—200

48{489}i

Ргопi репiоп
сгоз гтiегтIзег Н

Ргопi 8iаЫ1iег хЗ
IiпI азеоiЫу Н

1 74{755}

Еп9iпе ггюшiiiп9
г15Ыаог РЛ

174(755}1 -

[щ765у]

Ргоп в1аЫиiег
IiпI азегтiЫу [Н

ф
Ргог, аЫ1iег Ьаг 1 74{755}1

Ргоп 5репзiоп
сгов гйепiЬег [Н
124{245}

1 35{357}I --

х2 Т
35{357} 124(245)1
1 *р спi}1: Зресiес IогЯые
А1б17О6О1
—201

21(214)1
Ргоп Ьгаiе 1ехiЫе Iпое о. 1 (1Н $iе)

——

1
-—

‚84(86)

х2
о Зреесi зепзог РР 1Н
(,iИ АВ$ УЗС)

Ргоп ахiе аззеггiыу iн Тiе гос епс [Н

РгоР сiгiе iа*


аз5егг)Ыу 1Н
, 42{428)

27{275}I

е
Ii

Ргоп iзI( Ьгае ра


I 196{1999}i
Ргопi сiiзс Ьгаiе АхIе IiыЬ пiЛ
суiiгiсiег аззегтiЫу [Н
.СIiр
52{530}

Ргоп 815П5ЮП о’ег агпi То, 1 [Н

1 {*сп1} 1: Зресес огсе • Гоп-геiiаЬ1е рагI


—202

I21{2141 Егоп! Ьгае 1ехiЫе Гiозе о. 1 (Н $iе)

8.4{86} о

о ж2 О
8рее егiвог ЕР Н
(iШ АВ$ 8 96{979}
х2

Тiе госi епс Н

Ргогг ахIе аэзегтiЫу Н

с
Егопi сiгiче iiаii
о
аз5егтIЫу РН

1 27{275}I
<2
-

Ргоп сiiI ЬгаIе ра


I1{д}I
.
Сир Ргогтi сiiс ЬгаIе
АхIе IiiЬ пы 52(530}
суiiпсiег аззегiЫу ГН
о

0
1 — - 1
1 ——

1 ——

Ргопi зIюреп5iоп 1оег аггп 1 Н

I {Iспi} 1 8ресiiес огсiiiе • Моп-геiаЬ1е раг


—203

Ргоп сгiче iпЬоагсi оiп1 IiоIе пар гiп9

Ггоп iгiiе зi,а а5$еiтiЫу Н

Ггоп сiгiуе iа а55еггЬ1у IН

Гоп-ге11$аЬ1е раг
А14дб5ЮО1
—204

3еегiп9 со1iгтп iiоiе соег Го. 1 5.4{55}]

25{255}1
Оi соег

Зiеегiп9 соiiшiп а$$егIIЫу

. Сир

52{530}
• СIiр

Тiе госi епсi РН


г
52(530)

• 142{428}1 Тiе год епсi [Н

Ргоп зызрепзiоп сгозз гiiеглЬег


%:
1

1 118{1203}1 <2 х2
1 1
________
Ф— • (42{428}i

<2
I 100(1020)’

[гIгii {I9Гспi}1: Вресiiе огсiiе • оп-геозаЫе раг


—205

I7()1 .?

Епiпе тоi,п:п
iпзiIаiог Н

‘х2

о’,
о

{*гтi {*с} 1: 8ресiiесi огiые


А1617О7О1
ОГб999
опЫо рэ!!Оо1 :){шоб} ш
о
НП iО)п1i! бi шiош е1л6ы3
{6в}в {9/}i
9О—
—207

Вайе-о-го1]пс саЫе 19(194)

(59{бО2 хЗ

Епiпе тоiшIiп9 ЬгасIе IН

с х2
б

\
с 7
с
I 59(602}i

х2

С1Ысi геIеае суiiпсiег а5$егтIЫу 2о{2оз}]

1гI1 (к9*сгл)1: ЗресШесi 1огсе


А16З477О1
—208

—Тгап8ег епег рIае

. О-гiп9

О
Тгапзег аеЬ1у

________
I80{816}1
I59{602}I

[8О{81б} Iз7{377Т1
ЕП9Iпе тоiп1iп Ьгасе РЛ

1 ‘гг {дспi}] $ресiiес огяiе оп-геiзаЫе рагI


С15988дО1
—209

8аг1ег аззегйЫу

1 ЗI{377}
х2

107
о
е
съ ЕIуМiее1 врасег ГIо.1
- е

ф
ф
о

фр2ф КуIееi зыЬ-аззегйЫу

ёцтхб

с.
фее
е

е
е те
е е
е
1 19{194}(
_______
• 164(653}1
ф
х2

1
СiiЯсIi сiiзс аззеггiЫу

С1Ысi сочег азвегяЫу х2

Тгапзахiе аззегяЫу (МТХ)

: ресiес огще • оп-ге115аЫе ран


А16З48О!О2
—210

асаог iпiеi iiоэе

IУаег Ьур288 iпо5е

\ЛIаiег Ьура [1о5е


(iгiаiiаЁоп рО$i’ОП цррег)

Неаiег оi1е ‚‘аег Ьозе

1
сг с

асiiаог оЛIе1 I1о5е

‘Д!аег Ьура55 iiозе о 1


(iпва11а1iоп розiiоп 1оег)
УУаiег Ьура8 рiре 1по8е

Неаiег iпIеI аег iIо5е

А149711О1
—211

Рагi ЬеII асiп Ьаг

[19{194}
А1iегпаог аегпЫу

132(326)1 2

Л/а1ег рiпяр 9азIе1

с
/аег ргi1р аегпЬ1у (

ъ
с 1 е
с
е

- -
9.О{92} х2
Г12{1221 ®-- _______ \

3
()

ЧЧаег ршiiр рыПеу --


- -

Iiег рiIiеу Сгап роiоп епог


44{449)

1iег рiНеу Го. 2 [7.5(76)1

iiii Аiг Соii1опiп9 зуiепi:


8расег хЗ
с

129(296}I
гхЗ

1 29{296}I__ :?
Согтiргезвог авеяiЫу
‘уiШ гяагiе сiiсi

Рагi Г аIегпа1ог У ЬеII Рап 8 а1егпаог У ЬеIi


ОН iiiег Ьгасiе

1 гтi (Iщi*спI} 1: Зресiiес огяiе оп-ге1$аЫе раг


А159489С2
—212

Уепi1аiоп
Iiозе Го. 2
1 12{122
-
х2
х4 -
хii О 19.О(92}

Чеп1iIаiоп I,озе

СуIiпсег 1iеас соег

I9пi1iог1 соН а88егIIЫу

Суiпс1ег Меаi сочег дазiе(

СайiIiа1 Iiгйiп9 он
сопгоI чаiъ’е а55егIIЫу

ТiгтIiп9 сiаiп
(ЬеI) соег

75(76) •
1 1
2

I 44(450} х4
с
---- - 23{238}I
12 122

I1?i122} -
44 450

1 50(15З0 ‚iпх6 Он
12122}I рап

75(76)
СгапI 5I1а1 рi11еу --Ч8.587i]

Тiгтiп9 сiаiп (Ье1) оН 5еаI 1 1 •ж2


185(87)] х2
‚42(428}
х7
Сгап розi(iоп епог 185{87} [37(377)
185{87}
1 Гпi {i!сгп} : 8ресiiес 1огсые • оп-геiiзаЫе рагi
ф МР геаэе аррiiсаiiоп
А1672ОО2
—213

СI,аiп епзiопег р1iiгег

СI,аiп

сс

Тiгпiп9 сiiаiп <2


епзiогп аггтi

ос о

19{194Я

Тiггiiяд с,аiп 91iе

Сгагi апIе епог


р1ае 1 Тiгпiп9 сiаiп i,iсе 2

1 7.5{Iб} 1

1 : Зресiiе огсiiiе
А161718Ю1
214

ЕМО\/А1.
1 РiеI зрiiI ргеепiоп огI
($ее рае 08-3)
2. Вае[у ептiiпаi сiiсопгiес1iоп
3. Сооiп9 1iiс iсгаа1 (Зее рае 12-6)
4. iегiдегап НIС-1 34а (11 34а) й,сIгааI (iШ Аiг сопсЛiiопiп9 зу5егТ1) (ее рае 52-42)
5. Ггоп iге гегтiоаi
6. Егiдiпе оi л’iЁкгааi
7. Мапа гап$ах1е оП iШсгааI (Зее рае 29-37)
8. ЕхIа181рiре а$$епIЫу ГI гегт’о”аI (Зее рае 11-15)
9. РгореiIег iШ а сепег Ьеагiп9 $1а аз$егРЫу гегiпоа1 (ее рае 35-З)
10. Вгае Iii iШсiгааI
11 Ваегу iо iоп сiаглр гегi,оуаI (Зее рае 07-113)
12. асiаог ге$еге апI а$егРЬ1у геiiiочаi (Зее рае 07-113)
13. Ваегу со/ег геяпоа1
14. ВаЁегу гепiоаI
15. Ваегу гау геп,о’аI (ее рае 07-113)
16. Аiг с1еагег сар гегт’оуаi
17. Аiг сIеапег i1ег еiегпеп гегтюаi
18. ‘/асiiцгтп епог iвсопгiесiоп (Зее рае 06-1 40)
19 ‘/асоiл i1сЫп аiе а55егIIЫу (,Шi Вгасе) сiiзсоппесiоп (Зее рае 06-140)
20. 1гi1е аiг Iегтiрегашге епзог сiбсогшес1iоп (Зее рае 06-140)
21. Ргесiеапег ое геггоа1 (Зее рае 06-141)
22. Аiгсеапег аегтiЫу гегтiоа1 (Зее рае 06-141)
23. асIiа1ог iпiеI Iпо$е сiiсоппес1оп (5ее раде 12-10)
24. Чаег Ьура5з iiоэе сii5сог1песiоп (5ее раде 12-10)
25. Iасiiа1ог оi1е1 iiое iсоппесоп ($ее рае 12-10)
26. ‘Мi аегап а$$егтiЫу гегтюаI (Зее рае 12-11)
27. Неаег iп1е аег I,о5е сiсоппес1iоп (Зее рауе 52-164)
28. Неа1егоШ1е1аегозе сIi$соппесiiоп (Зее рауе 52-164)
29. Iгоп Ьшiпрег со’ег гегтiоа1 (Зее рауе 82-5)
ЭС. Iап а1егпаог У ЬеI гегтiоаI (ее рае 07-6)
31. Сооiег гегi9егап зiсiiоп IIо$е Мо. 1 сН$соппесiоп (Ii Аiг сопсiiопiп9 $у$егг1) ($ее рае 52-131)
32. СооIег гегi9егап с1i$с1агде озе о. 1 iзсоппес1iоп (iШ Аiг сопсШiопп9 зу$егп) ($ее рае 52-131)
33. Соiтргеог а$$еггIЫу iiШ гiiадпеI сьс[i гегтiоуаi (мii Аiг сопiiопiп зузепi) (ее раде 52-1 31)
34. Сооiег гегiдегаii1 1iсцiа рiре А ii5соппесiоп (iIп Аiг сопсШiопiп $у$еп) (Зее раде 52-136)
35. Iаiаог азеггi1э1у гепiочаi (ее раде 07-114)
36. Рiе1 I,о5е сiсоппес1iоп ($ее рае 07-114)
37. АссеIегаог согiiгоi саЫе а$егйЬ1у iзсоппесiоп (Зее раде 07-115)
38. гоiiпб саЫе сIi5соппесiоп ($ее рае 07-115)
39. Уасiшгтi 1о$е аззегтiЫу сii$сопг1есiоп (Зее рае 07-116)
40. Епдiпе гоопi гпаiп мiге сii$соппесiоп (Зее рае 07-116)
41. Ег’iпе iг iсоппесiоп (ее раде 07-116)
42. С1iсIi геIеае суIiег а%егпЫу геггоУа1 (Зее раде 29-38)
43. СIiiiсi, iое iсоппесоп (ее рае 29-38)
44. 1еегiгщ соiiкiпп iо1е сочег Мо 1 гегтiоа1 ($ее рае 48-15)
45 Зеег пд со iгiпп аегпЬ у с’ всоппес! оп (Зее раде 49 70)
46 п еег поЬ гегйоуа (Зее рае 29 59)
215

47 Геаг согiо1е Ьох гегтiоа1 ($ее рае 29-59)


48 Согт8оIе Ьох сагре геiiоуа (Зее рае 29-59)
49 СопоIе Ьох аегiiЬ1у гегтiоаI ($ее рае 29-59)
50 Тгап$гРiiоп 5оог iii а$$еРIЫу гегтiоа1 (Зее рае 29-60)
51 Еп9iпе шiсегсоуег [Н гегтiоа1 (Зее рае 07-116)
52 Еп9iпе ш,сiегсоуег Н гегпоа1 (бее рае 07-116)
53 Ргоп! аЫ1iег iiпI аэ$егтIЫу IЛ-i гегтiоа1 (Зее рауе 07-117)
54 Ргоп заЫ1iег 1iп а5$егпЫу 1Н геiтiоа1 (Зее рае 07-117)
55 гоп аЫиiег Ьаг гегтiочаi (Зее рае 42-16)
56 Ргоп $1$РП$1ОП СГО$$ ггеплЬег [Н гепiоiа1 (Зее рае 07-117)
57 Iгоп $ыРП$1ОП сго глеппЬег [- геглоа1 (Зее рае 07-117)
58 рее $еп$ог Р 1Н $соппес1оп (ее рае 36-7)
59 Зрее $егIзог РI Н сiiзсоппес1оп ($ее рае 36-7)
60 РгопI iс ЬгаIе су1iгiсег авегпЬ1у 1Н гегпоа1 (Зее раде 36-8)
61 Ргоя Сi5С Ьгае суIiясег авепiЫу Н гегтiоуаi (Зее раде 368)
62 АхIе iiiЬ пы гегюоуаi (1.I-i) (Зее раде 36-8)
63 АхIе IiiЬ пы гегт’оа1 (РН) (Зее рае 36-8)
64 Те го еп IН iсоппесiiоп (Зее рае 36-8)
65 Те го епсi ГН сiiсоппесiоп ($ее рае 36-9)
66 Ргоп iосI аЬогЬег аегтiЫу IЛ-i сiсоппес?iоп (ее рае 07-53)
67 Ргоп iосI< аЬогЬег аегiiЬ1у КН сi$соппесiоп (Зее рае 07-53)
68 гоп дгуе БI1а аетЫу [Н гепIоуаi (Зее рае 07-54)
69 гоп сiгiуе iа аззеглЫу IН гегтiоа1 (Зее рае 07-54)
70 $Ёеегiп9 iпiiсI1е [Н гепiо’а (Зее рае 07-54)
71 $еегiп IпiсI1е 1*1 гегпоаI (Зее рае 07-54)
72 асIiаiог зiррогi [М гепiоуаi ($ее рае 07-118)
73 Еп9iпе а$8егiiIзIу iШ Iгаглзахiе гепiочаi (Зее рае 07-118)
74 Iгоп iрепiоп сго гпегпЬег геiтюа) (8ее рае 07-119)
75 Епдiгiе гтiошiпд iпзi,1аог ГГ гегтiоуаi (Зее рае 07-119)
76 ЗагТега$$ей1Ыу геггюа1 (Зее рае 07-120)
77 Тгапзахiе азэегяЫу эiiррог (Зее рае 07-1 20)
78 Тга,i$ег а$зеiтIЫу тепiоуаi (Зее рае 07-121)
79 Тгап$ахе азегпЬ1у гегтiоуаi (Зее рае 07-121)
80 ТiгоIе Ьоу Ьгасе Ёо. 2 гегпоа1 ($ее рае 07-122)
81 АссеIегаог согiго1 саЫе Ьгас1е1 геточаI ($ее рае 07-1 23)
82 А г сiеагiег ыррог Ьгас<е о. 2 геггюа1 (8ее рае О712З)
83 \‘епiIаiогi iiозе о. 2 гегпочаi (Вее рае 06-141)
84 Еп9iпе iге гегпоа1 (ее рае 07-1 23)
85 УепiIаiоп IIо5е гегтiоаi (Зее рае 07-126)
86 Моiзе iег гегпочаI (Зее раде 07-127)
87 пiоп сои а$егРЫу гегтюаi (Зее рае 07-128)
88 0 iее даче гегпоуа ($ее рае 07 128)
89 Су пiег iеас соуег гегтюча (Зее раде 07 249)
—216

90. СгапIз,аi рi11еу гетоа1


(1) Ро$iiiУеiу го1ае Ше сгап$аi рi11еу апс Ше 1гя1п9 ппагI8
(посIiез) iе 0° роiiоп. Маiе цге iа еасi iгтiiп9 гРаГi 5
( роiопесI а п Пiе сiiадгагтi.
Н1гт>
Тiпiiпдгт’агi<
о 1 апу iгтiiпу гйаг iэ ргорегу ро5iiiопес, розiiеiу гоIаIе Ше
сгапзiа рiI[еу адаiп Ш асо Ше розiiоп.

iО7

о1сГi 1

А165157)О1

(2) Рiх Ше сгапiа рiНеу ап Iоозеп Ше ЬоII Ьу цП9 ЗЭТ.


1
!
$$Т 09278-87201

А14545ЗО1

(3) 1$е $ЗТ апсi iе сгап$!па рiiiiеу Ьа1 о гегiiоУе Ше сгапiаi

7 р11еу.
8$Т 09306-87501
<сАЛ1ог’>
\Мiеп а?ас1iп 85Т Ю 1iе сгапIiа1, сIпесI Юе iп1а11а1iоп О5 1 оп
ю гт,аIе зiiге 1iа1 Ше 8Т 1хiп ЬоII сое поi согтiе п сопiасi ч Ш Ше
/1
1 сIап соег.

А145454Ю1

91 ‘Л/аег рiлтiр р’11еу гегiлоа1


(1) 1)е асгечгiУег аз ап ап -гЫаоп зоррег. Репiое iгее Ьо з
ап 1iеп Ше аег рiгтiр рiIIеу.

А159527
—217

92. Iс1ег рI]IIеу Мо. 2 гегпоа1

:
(1) Iегпое Ше Ьо1, Ше а$1,ег, апс Ше i1ег рiIеу о. 2,

А14145

93. IсIiег рьиеу гетоаI


(1) Гегроуе iе пы апсiаьиег Шеп [не iсiег рiiiiеу.

А14 1460

94. Сайiа1 iглiгiд оi сопгоI а1Уе аз$егтIЫу гегтiоа1


(1) Iегпое Ше Ьо1 агсi Шегi Ше сагi iа iгi,iп9 сопго1 чаiче

р
г
а$$егтIЫу.
С

7
)
С)

А1З 5729

95. Сгап роiiоп епзог геггюаI


(1) Репiое Ше ЬоII агi Шеп Ше сгап розiоп зеп5ог.

77

1
—218
-

96. Он рап гегяочаi


(1) егро’е е!ееп Ьо1 агiсi Шгее пiii$.
(2) 1)8е а iаПпеас $сгесгiУег гарресI iп ргоiесiiУе Iаре о зIiаIе
апi гегг’оуе Iiе он рап,
ССАОТIОГ’]>

о О Ауоiсi сIагiiадiгiд е он рап апсi Ше суiiпсiег Ыос.

- о 4-

4-
о
1

А139251

97. ТiIтIiп9 сiаiп (Ье1) соег гепiоа1


—+
(1) егтiоче Ыгееп ЬоI агiс iо яii
о

оо 0+.
а

о, °

А139252

(2) 1$е а ]аiпеас1 5сгегiIег гарресi п ргоесiУе аре о iаi<е


4
апсi геглоуе iе IiгтIiпд сiiаiп соуег.
<СА1)ТiО>
Аоiс 1атiауiпд 1iе iгтiiп сiаiп со’лег, Ше суiiпiег Ыосi, ап Ше су
iгкiег IiеаI.

Т А14п453

(З) егтюе Ше да$е.

Че
г

/
—219

98. Тiпiiгпд сйаiп (Ье() соег он зеаi гепiо,а1


(1) 1.]$е а iаШеас 5сге,сггег ю геггюуе iе Iiглiгiд сап (Ье) оiI
еа

о
Рюес1е iаре
оос сыр
АОЗЗ1З2О1

99. Сгап ап9Iе $П$ОГ р1ае Мо. 1 геРiоа1


(1) епiое iе сгап апдIе веп$ог р1ае о, 1.

йоо ССоэ
1

2 А139255

1ООС,аiгi еп$iапег рiiвiдег геглоа1


(1) Мое [iе зоррег рiае огi’агс агiсi i,оi i пег пiос1(е
о $аiе. [*1]
о

о
Ii i 5 сii{iсi11 о ып1ос Ше оррег рIае, iззе Ше $еМсе 1еха9о-
паi раг Ы Ше саг115i1аi о 5IIдЫу гоае Ше сагл5iIЫI о Ше гi9
агiс е iе$.
(2) Ргоггi ЁIiе за1е сезсгiЬе п [1], iе ?,е зегуiсе iехадопаI ран Ы
iе сап1$I1а о $1i91у гоае Ше саIтI1а о Ше гiдI аiс1 Iпо( i.
3оррег р1ае Рiпег
А1 8ОО5iО1 [*2]

оа1г19 iе сап Iiа о iе гi9Iл iерге$$ез IIпе епзiопег рIIiп9ег.


(З) Ргогтi iе зае есгiЬесi iп [*2], а1iп Ше оIе iп Ше оррег
рiае ап Ше сiаiп Iепзiопег рIIIгI9ег. [*3]
<Н1г»Т
о
о о
о 1 i i ЖiсiI 10 аIi9гi 1iе IIоIе5 п 11,е $IОррег р1ае ап IIiе с,аiп
епзiопег р1iiпег, зIiдIШу го1ае iе сагт?iа1 ?о iе е зiде апi
Шеп о iе гi9Ы зiiе Ьеоге аИегпрiп9 о аIi9п Iiiеп, а9аiп.
о

8оррег р1ае Р111п9ег


А1 8555О1

(4) Ггопi iе ае сезстЬе п пег а гос Ы 2.5 глгп п сап,еег


iпо iе iо1е iп Ипе оррег рае аг1с Ше сI,аiп еп$iопег рiiiпдег.
00 (5) Регпоуе Нiе Ьо11 !i,е пiЛ апс Н,е сiаiп еп$iопег р11п9ег.

2
108556
220

101 .Тiггiiп9 саiп 1еп$iоп аго, геоiоаI


(1) iе,тiоуе Ше ЬоII апс Пiеп Ше Iiгтпiп9 сiаiп епiоп аггп.

/ 2 А1О557

: 102.Тiглiя9 с[,аiп 9IIiсIе гегтiочаi


(1) Iегтюе о зоI апс Шеп iе iгтйпд сiп
1)
(1\
‘з

) А1 08558

1О3Тiгiiiп сiаiп се Мо. 2 гегтiоУа


(1) егтпо’е о ЬоIз апс I,еп 1iе iгрiп9 сiiаiп уiiс1е Мо. 2.
10

\ «0

/ ) 0000

---—

А1О 8559

104.Сiiаiп геппоа1
221

1
1 Сiаiп iпаIIаiоп
МагI рIае Магi< р1ае (1) АIi9гi iе гтiагi р1а?е (9оIф п пе Iосаiiоп $1]оп п Н,е сiа9гаг11
i1ii Фе iтТ1Iп9 тагiз ап аасi Фе сIiап.
00000
<СА1)ТiОМ
Ааасi iе рьиеу iЁi Пiе iп гтiагi аI Пiе сгап 5IIаа бпIе Ье’чееп
о
iiе о пiаг рIаез.

ТiггIiп9 гi,агI Тiп,iг пiаг

07

о
о

Магi рiае

Тiп1iп9
гйаг

А1155О1

2. Тiгтiiпд сiаiп 9iс1е Го, 2 iп$аiIа1iоп


(1) 1)$е о ЬоI о аасIi IIiе iгiiп сiаiп iiе Г’1о. 2.

О°­
1
10 б
5ресiiес уаIIе:Т7.5М*гтi {7бд*сгй}
о
о о
о

О б

1о0 __-___

0о О

А1О8 559

, з Тпiп сiаiг 9iже п5аНаЁюп


(1) 1)е ‘о Ьо11$ ю аIIасI 1е 1iР1iп9 сiаiп дiе
Зресiес уа1iе:Т7.5*гп {7бiд*сгО}

у , $‘-
‚ _(_

) А 108558
222

4. Тiiтiiп сiаiп епоп аггтi iпа11а1iоп


(1) 1Ье а ЬоII о аЦасi, Ше Штiгiу сiаiп Iеп$iоп апл.
$ресiiеi УаII)е:Т1 9*р {1 94<д*1т’}

О8557

5. Саiп еп$юпег р1iгег iп$а11аоп


(1) 1)$е а Ьо агк пiЛо аасi iе саiп еп$iопег рiнiег.
8ресiiесI уа1iе:Т9.О*ГТ1 {929*сгтi}
00
<НIТ

о ( 1)зе Ше 5еМсе еха9опа1 раг Ы Ше сап1$1а ю 911iу го1а1е

77i Iiе сагiвiаi о Ше 1е. /iШ iе сiаiп а Ше сiаiп еп5юг]ег


рIIIп9ег з сiе за99iп9, аiIасI, i,е саiп епзiогiег рiiкiдег.
(2) Рii1 оЫ Ше го Ы 2 5 глпi iп агтiеег гогтi Ше сiаiп епзопег
рIIяI9ег.
108556

б. Сгап1 ап9Iе зепог р1ае о. 1 Iп5а11аоп


2
(1) Аасi iе сгапI апдiе еп$ог р1ае Ыо. 1 iп $С а iау $iа О
Огтiагi г1,аГI$ аге Уi$iЫе.

ооо ооЧ

2
7. ТiгIIiп9 спап (ЬеII) саег iп5а11а1оп
(1) АiасIi а печ.’ 9аIе о iiе 1iгт1iП9 саiп со”ег.

д.’

А 108562

\2 —
(2) АррIу Тiгее ВогкI 1280Е п ?Iiе Iосаоп iоп п Iiе агагп.
<САТiОГ*
С1еап ап едгеазе 1iе п,а1iп iiгГасе,
00
о
У/iЦ,iп iгее гпiпiiеэ а1ег аррiуiп ТI,гее Воп 1280Е, а11асi Пе
iiпiiп9 сI,аiп соег.
‘о > ‚Лi1Iпiп Ыееп п111Ы1е$ ааег арруiгщ Тгее Воп 1280Е, iдi1еп
Ше с1аiп соуегiШ Ше ресес Iощiе.
9 ъ
с Аоiс заг1iп9 Ше еп9iпе ог а Iеа о 1IоI]г5 аег п$IаIIаIiоп.

о
Ыс1ыисI а$I(еi арр1уiп роiпз А141456)О2
223

З$7-УЕ:
iщiiс 9а8еi аррIiес роiпi
о —-----

о
о с
0
о
В
___
о

101
А А
с В В_
о о

/
О
З-4гт, 3-4гтiгт’ А-А 3-4 гйгтi п сiiагт’еег В-В 3 пiпi iп iагпеег
С-С 6 гпгй п сiiап,еiег

А139256Ю2

(3) 1)$е iееп Ьо1з апс Ьо пiй о аасIi Iiе iпiiр сiа’г’ соуег.
Е ресiiес1 Уа11]е:Т 1 {1 22уiсгп} (Во1 А, В)
о
о Т23*гт1 {238д*сгт1) (Во1 С)
о
о {1229*сiт} (ii З)
04Е
с.+ Т23*гт1 {238i9*сгт,} (Во1 Е)
Н оР {45О*сп,} (8о11 Р, Iiй Н)
Р
‘о {122iд*Сгт,}(Во1)
з
0+
© IогпЁпа1 епуIi [гПг1]
14
Гопiпа1 Ёап1е1ег [ггп]
6

А4О о
4-А зо
35

80
б
8

8
о
о зо 10
4-А 25 б
А139253]О1

8. Он рап iпваI1аiоп
(1) Аррiу Тгее Вопс 1280Е (З -
4 гпгп iп сIiап,еег) п ?iе 1осаноп

I8гпгй оп п ?ле сiадгагп.


нi
УiШiп гапе А п Ипе сiа9гагт1, ргЫгiоп Ы Тгее Вопс 1280Е
оаг Пiе гапахIе а5ВеггIЫу (АТМ) $I1о1i Ье 1.5 гтiгтi ог Iе$$.
А СА1)ТIОГ]>
Сiеап апс сiедгеае Ше гтiаiп iг{асе.
\ЛНiiп Шгее гт’iпЫез аег аррiуiпу Тiiгее Воп 1280Е, аiiасIi Ше
о Ргоiгiiзiоп оiI раг’.
I7гтiгг 1 .5гтiгй ог е ‚ЛЛIiiiп IШееп гпiпЫиее аiiег аррiуiя9 Тiгее Вогiс 1280Е, i9Ыеп
Ше он рап iШ Ше зресi1iе ощ1е.
> Ао 5аг1iп9 Ше еп9нпе ог а Iеазi 1о Iо1г5 аЛег iпва11а1iоп,

—: 1iсыисi азIе аррiiесi роiп

А1Э9254)О2
—224

(2) 1)$е еIеiеп ЬоI ап iгее пiз с аасi, iе он рап.


8реснiес1 уаЮе:Т8.5*ггi {879*ср1) (Во1 А апс В, МЫ О)
Т42*ГI, {4281д*сгл} (Воi С)

о О

В1+

+0

о
А А АС

А1З9251О1

9. СгапI роiiогi 5епБог iп1аiIаiоп


(1> Соа а пе Олтiд iii а ЫРаН агтiоiпi Ы епдiпе ы.
(2) 1$е а Ьо1 о аПасi iе сгап< роiiiоп еп$ог.
Зресiес1 уаiе:Т75Ы*пП {7б)9*ст}
? 77/
Оiкiпд iп$аi1а!iоп, гтiаКе iiге ШаI Н,е Огiгi ‘5 по сi ог рiпсI1ес

10. Сап $1а1 iгтпг19 ой сопгоI а”е а$егт1Ыу iпза1Iа?iоп


(1) Соа а пе О-гiп9 Ш а $гТ,аН аглоiп Ы ел9iпе он.

р с
(2) Iн$е Ьо1 о а$.асi iiе сатвI,а iп,iп9 он соЫгоi а1е а$$егii у
8ресiiе уаае:Т7.5*гт, {76*сгй}

ч
<СА1)ТIО
Оiгiп9 iп$аНаiоп, пiаiе эдге 1а Ше О-гiп iз поI сiл ог рiпсе
)

А1 35729

11. i1ег рьиеу iпаIIаiоп


(1) 1)5е а пы апi iазi,ег о а?асi iiе iсЛег рьиеу.
Зресiiес уаiiе:Т44 гтi {4499*ср1}
‘Ъ
°

А141460

—225

12. 1с1ег рiiiiеу Го. 2 iпа11а{iоп

/
(1) 1)эе а Ьо1 апс азiег о аПасi Фе iсПег рiiiiеу Г4о. 2.
Г\\ ресiес уаIIю:Т44М*ГТ1 {44д4*ст}

А141459

13. Ф]аегршiiр рыиIеу iпа11аiоп


(1) 1)е Iiгее Ьо1 о егтiрогагi1у а?асi Ше аег рiiгпр рьиеу.
(2) 1)зе а $сге’с1гiУег аз ап ап1-го1аiiоп зiоррег. Тiiеп Шгее ЬоiIз.
ресiес1 уа1iе:Т 1 (1 22i9*сп,}

А15527

14. Тпiлд сiаiп (Ье1) соуег оН зеаi iпэаНаiоп


(1) СоаПiе нр Ы а пе iглiпд сiаiп (ЬеI) соуег он $еаi ii а вгпаii агтюiшi ЫАпiглiх МР геае.
<СА11Т1О>
Кеер с1iр$, апс, апс оiегiоеiдп раг1iсез ЫПIiе нр.
Н1Г’IТ
Рге$$ 1Ё епд?1 гогтi 1iе епс зiг1асе Ы Ше iгтiп9 сiап (Ье1) соег: рор-1р аглоiп Ы 0.5 гРгтi ог Iез5 апсI ргезз Ш серШ
Ы 1 гiiпi ог Iе$$
(2) 1е ЗЭТ о егiса(1у ргез i1 а пе’ iггiiг’9 с’аiп (Ье1) соуег оi

еа
ЗЭТ 09223-87202

00 пы ба9опа11у рге п )iе IiгтIiп9 с)iап (Ье1) соег он $еаi.

А145455)О1

15. Сгапз,а рiiiiеу iп$а11аiоп


(1) Рiх Ше сгапi12 рьиеу апс i9Ые1 Ше Ьо1 Ьу iiiп 38Т.
/
ЗЭТ 09278-87201

8ресiiеб {153Оу*сгр}


А14545З)О1

16. Суiiпсiег iеа соег па11аоп (5ее рае 07-260)


17. Он 1ее1 аде iп$а11аiоп (8ее рае 07-129)
18. Iдпiогi соi) аз$епIЫу iп1а11а1iоп (Зее рае 07-129)
19. Гоi5е i!1ег п81а1iаiоп (Зее рае 07-130)
—226

2С. I,оё iпзаНаiiоп (ее рае 07-131)


21. Егiдiпе мiге iпаI1аiоп (8ее рае 07-1 31)
22. Уепiiiаiiоп iое Iо. 2 iп51а1Iаiоп ($ее рае 06-149)
23. Аiг сiеапег iррог Ьгасе Го. 2 iпа11аiоп (Зее рае 07-1 35)
24. Ассе1егаог согго1 саЫе iгасiе пэаНаЁюп (Зее рае 07-1 35)
25. ТiгоШе Ьоу ЬгасIе о. 2 п$а1аiоп (Зее рае 07-135)
26. Тгапзахiе аэзеглыу зiррог1 ($ее рае 07-137)
27. Тгапег а55егтiЫу iпаПа1iоп (5ее рае 07-138)
28. Тгап$ег а$5егпЫу iп1аIIа1iоп (5ее рае 07-1 38)
29. Загiег а$$егпЫу iпа11аiоп (Зее рауе 07-1 38)
ЗО. Епдiпе гтюыпiпд iгi$Ы1аог iп5ЁаIIаIЛоп (Зее рауе 07-139)
31 Ггоп эiзрепiоп сго п,егi,Ьег iпза11аiоп (Зее рае 07-139)
32. Еп9iпе аз5егпЫу iПi гапзахIе iпзаI1аiоп (ее рае 07-139)
33. аiаог зiррог 1Ф1Г iг,з1а11аiоп (ее рае 07-141)
34. $еегiпд 1гiiсI1е [Н iпа1Iаiiоп (Вее рае 07-141)
35. $еегiп iпцсI1е Н iпа1Iа1оп (Зее рае 07-141)
36. Ргоп сгiуе зIiа а$$егРЫу [Н iп$аI1аiiоп (Зее рае 07-84)
37. Ргоп сгiуе $I,а авео,Ьу ГН iга11аiоп (Зее рае 07-84)
38. Ргоп Iпос аЬогЬег аегтiЬ1у [Н iп1а11аоп (Вее рае 36-16)
39. РгопIiосI< аЬогЬегаеглЬ1у Н пааоп (ее рае 36-16)
40. Тiе го епсi IН iп1а11аiоп (Зее рае 36-16)
41. Тiе госi еп КН iпза1Iаiоп (ее рае 36-16)
42. Ахiе шЬ пiii iпаi1аЬоп ([Н) (5ее рае 36-16)
43. АхIе iЬ пi п$а1iаiоп (АН) (8ее рае 36-16)
44. гоп1 сIiс ЬгаIе суIiпсег аз$егйЫу 1.Н iпаIIа1iоп (Вее рае 36-16)
45. Ргопii$сЬгае суiiпдега8зеглыу Н iп51а1iаiоп ($ее рае 36-17)
46. 8рее 5епзог Р [Н iпэiаiiаiiогi (Зее рае 36-17)
47. Зреед 5еп5ог Н п5аИаiоп (Зее рае 36-17)
48. гог з’зреп$Iоп сго гпеглЬег [Н iпзаНаоп (5ее рае 07-141)
49. Iгопi,зреп5iоп сгозэ глеглЬег Н гiза11аЬоп (8ее рае 07-141)
50. гогi з1аЫНег Ьаг iпа11аiоп (8ее рае 07-1 42)
51. Еп9iле iiпсегсоУег 1.i-i iп$а11аiоп ($ее рае 07-142)
52. Еп9iпе .iг,сiегсоуег Н iп$а11аоп (ее рае 07-142)
53. Тгап5гт1iiоп Лоаг $1i а$5егт]Ыу iпа11аiоп (8ее рае 296О)
54. Соп$оIе Ьох а$$епiЫу iп$аНаiоп (ее рае 29-61)
55. Соп$оIе Ьох сагре iп5а1iаiоп (Зее рае 29-61)
56. еаг сопзоiе Ьох iпа11аiоп (Зее раде 29-62)
57. 8Iii Iеег псЬ iп$аI1аiоп (Зее раде 29-62)
58. Зеегiп соiiлтiп аепiЬ1у соппесiоп ($ее раде 49-79)
59. $еегiгi со1iгiiп IiоIе соуег Го. 1 iп1аiiаiоп (Вее рае 48-18)
60. СiiЛсI, Iпозе соппесiоп (Зее рае 20-43)
61. СIiЛсI, геiеа$е су1iпег аетЫу iпзiаiIаiiоп (Зее рае 29-44)
62. Еп9iпе iге соппесiоп ($ее рае 07-143)
63. Епдiпе гоогтi гтiаiп iiге соппесiоп (Зее рае 07-143)
64. Уасiiштi iю$е аепiЫу соппесiоп ($ее рае 07-143)
65. гоiпс саЫе соппес(юп (ее раде 07-143)
66. Ассе1егаог сопго1 саЫе а$$егIпЫу соппесiоп (Зее рае 07-144)
—227

67. Рiе1 iо$е соппесiоп (Зее рае 07-1 45)


68. Iаiаог а$зегпЫу iп5аi1аiоп (Зее рауе 07-145)
69. Сооiег гЫгi9егап 1iсiiс1 рiре А соппесiоп (iШ Аiг сопсШiопiпу зузегii) (Зее рае 52-137)
70. Сопрге$$ог аегпЫу ч, п1адге с’с1 п$аНаiогi (iiI, Аг сопiiояiп зузiепп) (ее раде 52-134)
71. Сооiег гегiегагi iсI1аг9е Iiое Г’Iо. 1 соппесiоп (iШ Аiг сопс1iiопiпд $узiегп) (Зее рае 52-134)
72. Ссоiег гЫгiдегап 1]сiоп iое Ыо. 1 соппесiоп (дiIп Аiг сопсiiiопiпд $у$егт1) (Зее раде 52-134)
73. Рая 8 аIегпаог У Ье1 п1а1iа1iоп ($ее рае 07-6)
74. Ргоп Ыялрег соуег iпаIIаiiоп (Зее рае 82-15)
75. Неаег оi1е аег iое сопгiесiоп (5ее рае 52-177)
76. Неаег л!е аег Iа5е соппесоп (8ее рае 52-178)
77. ЛI маегап аепiЫу па(Iа1iоп (Зее рае 12-13)
78. аiаог оЫ1е Iо5е соппесiоп (8ее рае 12-14) е
79. (аег1ураз$ iiоэе солпесiоп (Зее рае 12-14)
80. Iасiаог iп1е iIо5е соппесiо (8ее рае 12-14)
81. АiгсIеапега$зегтIЫу iп$а1аiоп ($ее раде 06-149)
82. Ргесiеапегю5е iгi5аiiаiоп (Зее рае 06-149)
83. 1п1е аiг егпрегаге епог соппесiоп (Зее рае 06-1 50)
84. ‚сщп 54сЫпд ёае г5епЫу (мii Вгасе) соппесiагi (Зее рае 06-150)

85. \/асiшпi 5П5ОГ соппесiоп (Зее раде 06-150)


86. Аiг сiеапег i1ег е1еггеп iп$а11аiог1
87. Аiг сIеапег сар iп$а11аiiоп
88. Ваегу гау ($ее рае 07-1 46)
89. ВаI*щ iго1*IiIаiiоо
90. Ваегу соуег iпваIIаiогi
91. iасiаогге$егуеапi а$егпЫу Iп$аIiаiоп (ее разе 1215)
92. Ваiегу юIсI соп саг11р iп$а11аiоп (ее раде 07-146)
93. Тегтiрогагу i9епiп9 оI Iiе ргореiiег iIi а сег,Iег Ьеагiяд зiа1 а$егтпЫу ($ее раде 35-5)
94. Рiтiаi Ыепiп9 Ы Фе ргореiiег ‘нii а сепег Ьеаг:пд iа азегт,Ыу ($ее рае 35-5)
95. ЕхIiаi рiре аегтiЫу Р iгi5iаIIа5оп (Зее рае 11-16)
96. Ваегу еггтiiпа1 соппесiоп
8ресiiесI уа1iю:Т6.4*г11 {659*сгР}
97. Вга1е 11iс гер1епiб1г11еп9 (Зее рае 45-4)
98. СIЫсIi рiреiiпе аiг ЫеесЛп9 (5ее рае 27-3)
99. С1исi 1iii еаа9е сiiесi
1ОО.ВгаIе 1iiсi аг о’гi сюсii (5ее рае 45-4)
101 СооIiпд 1ii гер1епi$пеп (ее рае 12-6)
102.Епдiгю ы герiег$i1гйеп
1 О3.Мапiа1 Iгап$ахIе си гер1епi$ш1ег (Зее рае 29-45)
104.С0о1iп9 Iii 1еаа9е сIпес($ее рае 12-6)
105.СооIiп9 Л1]i агтiоопi сi,есI
189.01 1.iщ. юа
1О7.Рiе1 iеаауе сiiесI (Зее рауе О87)
1О8.ЕхI1а11$ даз еаIаде сйесI ($ее раде 111б)
109Епдiпе iбIереес сес (Зее раде 07-4)
11ОIдпiiоп iп,iпд сiесI (Зее раде 07-2)
111СО ап НС 1ее сiесЦ8ее раде 07-4)
112Яегiегагi НРС-134а (I1З4а) ii1iгi9 (нiН, Аiг сопi1опп9 зузеп) (Зее раде 5242)
—228

113. Ргопi иге iпзиаiiаиiсп


5ресiiес ‘аiые:Т 1 03 {1 05ОIi*сгп}
114Ргог’,ее1 аНппеп сiесi асi,згт’ел
(Зее рае 42-5)
115Те пiосе сiесI (3рее $П$ОГ сiгсi1)
АВБ: (Бее раде 44-15)
—229

САМ8НАРТ (3$-ЧЕ)
СОМРОГЕГТ8

Аiг сiеагiег сар

77 Аiг сiеапег i1ег еIеглеп

1 7.5{76}

Iп1е аiг егтпрега1iiге


зепог

Аiг сIеапег аззегiiыу

7.5 76} 1
Ргесiеапег Iiозе
х2

• О-гiпд
\асiiiюi зегог

Уасiшгт 5IсЫп9 аIе аБегТ1Ь1у


(МIii Ьгасе)

I {*сг} 1: ресiiесi огсiiiе • Моп-геII$аЫе раг


—230

7.5 76

Уеп1i!аоп Iпое о. 2 I9.о921]

х2
дпiоп СоН АзвегтiЫу

Уепiiiаiiоп I1о8е

жи Супсег iеа1 соег


1 12{122} 1
1

Су1iпсег Iiеас соуег 9азIе

‚12.5 1271 1
Сагтiз1iа1 Ьеагiп9 сар Мо. 2

[12.5{127 хВ
12.5{127} 1

Сагтi,а Ьеагiп сар Мо 2

Сагт81аi1 iгйiп зргосiеi


Сап,I,аI Ьеагiпд сар Г1о. 1
Сагтiiа1

i47{47}}
СагтiiаП о. 2

[8.О82
Сап151а iгтiiпд еаг

Тiгпiп сiаiп (ЬеI1) соег о. 2

л
8.5{87}

с
17 173

Сiiаiп соег вегуiсе IпоIе


сге го

{{*}]: 8ресШес 1огще • оп-ге1$аЫе раг


А141676Ю4
—231

IЕМОУА1.
1 Ваегу гтiпi iеггтiiпаi сiвсоппесiiоп
2. Еп9iгIе псiегсоег Н геггiоа1 (Зее раде 07-52)
З. Аiг сiеапег сар гегтiоаI
4. Аг сiеапег i1[ег е1егтiеп гегтюаI
5. Уасiшгтп епог iзсоппесоп (Зее рае 06-140)
б. \/асоштi $i1сЫп9 а1е а$егтiЬ1у (мiШ ВгасI<е) ссоппесiоп (НО) (Зее рае 06-140)
7. /асщ $i1сЫпд ‚iаiуе а58епIЫу (i?.i Вгас<е) сi$соппес?iоп ([..НО) (8ее рае 06-140)
8. iп1е аiг егiiрегашге зепог iзсоппесiоп (8ее рае 06-140)
9. Ргесiеапег Iпо5е геггiса1 (Зее рае 06-141)
10. Аiгсiеапег а55егтIЫу гегтiоа1 (Зее рае 06-141)
11. Уепi1а1iоп 1ю5е Го. 2 гегтюуаi (Зее рае 06-141)
12. Уепi1а1iог, 1о$е с1iвсоппесiогп
(1) Iоозеп $.I,е сир ап сiзсоппесПIiе уепi1аiог’ iое.

— -

А1З6З5

13. Ассеiегаiог сопiтоi саЫе а$$егIIЫу соппесiоп (ИНО) (Зее раде 06-1 42)
14. Ассеега[ог сопго1 саЫе аз$егпЫу сii$соппесiоп ([Л-из) (Зее рае 07-50)
15. Т,го11е ЬосIу гасе о. 2 гегiiоуа ($ее рае 06-1 42)
16. Ассеегаог сопгоI саЫе ЬгасIеI гегоа1 (11-Ю) (Зее рае 07-61)
17. Аiг сiеапег зiiррогЁ Ьгасе о. 2 геп,оуаi (Зее рае 07-61)
18. Моiзе i11ег геглоа
(1) епiое IIiе Ьо!1 агiсi Шегi йе iоiе iIег.

А 138602
—232

19. гоiг саЫе с1iзсоппесiоп


(1) ет’ое iе Ьо ап ссоппес е 9гОл1б саЫе.

---

1-Но:

/
2

) й /

А1617О4О1

20. Еп9iпе iге iзсоппесiоп


(1) еглое зепог соппес?ог5 апс агпезз сIагI,р$ ап iзсоппес Ше еп9iпе мiге.
21. Iг1iоп сои аз$еоiЫу гегтюа1
(1) Осоппес iiе iдг’iюп соН соппесiог.
(2) Iепiоуе iе Ьоi алс iеп Нiе iгiiiоп сои аегтiЫу.

А 138605

22. Он iееI ае гегiiоуаi


23, Су1iпег iеа соуег геглоуаi
(1) епiое ееуеп Ьо, ‘о пiiз, агiс Iiiе суНгiег iеас1 соуег
4
0

Ос

-
1
А138634
—233

24. Тiiтiiгi сI,аiгi (ЬеI) соуег о. 2 гегтюа1


(1) епiоуе о Ьо1э апс iеп Ше Ёiгтiiгщ сагi ссуег 2.
000000

00

А14 1452

25. Сапа iiпiпд еаг гепiоа1


(1) Роiе1у го?ае Ше сгап51а1 рii1еу агкi гегтюе опiу 1’о
саглэа iлiп9 еаг гiэ1аНаiоп Ьоi?.
()

А1З287

(2) Роi1iе1у гоае Нiе сга Iзi,а рi1iеу апсi аIi9п Пiе iгпiгi п,агI
(
(пос,ез) iii iе 0° розiiоя. Маi<е вiге ШаI еас ?iлiгi9 гт,агI з
роспес аз зiоп п Ше iа9гап1.
<Н1Т>

Тiгт,iп9 гiаг i аiу iгтiiп9 гiiагI i ргореИу роiюпес1, ровiе1у гЫае Нiе
1
( с-) сгапзiа рiИеу аап с асi iе ро1iоп.

Во

о’! *

осIi

А1б5157С1
—234

(3) РЫ а раiп таг оп еасЬ р’аIе Ы ‘е сiаiп Ёiа пiасiев Iiе пi п


п,аг оп iе сапiа !Рiг19 еаг апсi iе сагл$I1а гп пд
$ргосiеi
50 0
бОО 00 ос НiгТ
о о Уе11о пiагI< рIаев аге а1асIiес о Ше сI,аiп iп Шгее IосаIiоп$
iезе уеПо гпагi рIае5 гтiас[i iе сiо’еi гiiагIз оп еас пi П9
Рап гяагi< Рап гйагI
зргоссе1 а ,е тiП9 уеаг, 1iе аЬоче ер з iiпгiесеззагу

лГнтипд гт,агI
А1З924О1

(4) 1о05еп Ме сагтiiа Ёiгпiп9 ргосе 151аНаог1 Ьо1 Ьу ‚зiгi Ше


НоIсйпд ег”iсе ехадопа1 рагi ы Ше сагйзiа.

с)
О

А1З837О1

(5) Регтое iе сiаiп соег $егуiсе iоiе $сге рI19 15iп9 а осIе
iехаоп гепсi 10.

ю
о

А13244

(б) Iпзег а 1аШеа сгенсгiуег [г1О iе сIiаiп еп5юпег $егУiсе ю е


1)е Пiе сгесгiег о пюоче Ше 1епопег оррег р ае
опагсI апс юо1с1 Ше оррег рае iпег iя1осiес1 [*1]

1 i iiсц11 ?о iiгi1осI Ше зIюррег р1ае, iе Ше ег се


IIеха9опаi раг Ы Ше сагiпIпа1 Ш $1iЫ1у гЫаШ Ше сап1$I1а Ш
Ше гi9iii ап еП

00
о о

НоIi
о
—оррег р1ае
А139288]О1
—235

(7) Ргогп Ше е$сгiЬед iii [1), iе Ше егуiсе iехаопа раг? Ы


Ше сап впа о зIiдiг?Iу гоiа(е Ше сап151iа о Ше гдii ап 1

Тiгп Н1Т
оаiп Ше сап о Ше гi9 ергее Ше еп$опег рЮпдег.

о ‚)

-
Р1ш9ег

Ыоррег р1ае 2

А1З922Ю1

(8) Ргопi Ше зае сiесгiЬед п i*21, рi1i оi Ше iаШеа зсгегiуег


гогтi Ше сiаiп еп$iопег зегуiсе iоIе. Аi9п Ше о(е Ы Ше
оррег рIае ап Ше еп$iопег апс iпзег! а год Ы 2.5 ггiгп п
с iагтiеЁег.
<СА1)Т1О
П П i iПсi11 10 iпбег1 а го Ы 2.5 ргп п агпе1ег, $Н9Ы1у го1а1е
IIiе сагг151-1а1 Iо iIiе IеП апсI 11еп 10 1iе гёЫ ЬЫоге аIIеггIрIiгI9 (о
iпвег( Пiе гоi ааiп.
сагоЕi­
Пiе сагт iа1 ыiп IIiе егiсе Iiехаотiа1 раг1 Ы 1iе

ао
о о
Пiе
х гоI Ы 2.5 опоi п сiiагоеiег i1i (аре (о ргеяеп1 1 гооi (гор

А 139289

(9) егтоуе iйе сагпзI,а IiгтIiгп9 деаг iпз1а11аюп ЬоIi

о)

А1З29О

(1О)Iепiое iе сап П1П9 9еаг.

А1З929
—236

26. Сап за iпiп9 ргосIе гегпоуаI


(1) Репiоуе iе Ьо апсi iеп е сапiа iп1п9 5ргосI(е.

° о

А1З922

27. Сап $11а Ьеагiп сар Т’Iо. 1 гегiiоаi


<СА1ТIО

90° 1 уоо ‘ап1 о го1ае Ше сап ‚iШ Ше слаiп $соппесе, ро ле у


гоiаiе Ше сгап iа{ Ьу 900 о ргееп Ше iу орепе ае !гопi
iгегегiп9 iШ Ше рi8Iоп, ап гпае зiге Ша Ше поiсiiе оп Ше
сгапi(51а рiНеу аге роiогiес а зiочп п Ше сiiа9гагп.

А165О59о1

(1) МаIе л.ге $iа {iiе сап зiа1 ап iе сап Го. 2 аге
3-суIiпсег 4-суiiпсег ро5i1опес а$ iолп п Iiiе сагагп.
сагп сапi

о
Оо
о

4-суIiпег 2-суIiпег
сагтi сагп

А139246О1

(2) егроуе Ше са$1а Ьеагп9 сар о. 1 п Ше огбег 51О’П п Ше


2 са9 га Рi.

з - -

о
°
1
А139245О1
—237

28. Сап Ьеагiп сар Мо. 2 гегтiоа1


6 5 8 7 (1) Iегтiое Ше сап а1 Ьеагiп9 сар о. 2 п Ше огег аiоп п Ше
о
сIiа9гагт
<СА1ТЮ
о НоIсiп iе iпа1 IГI а ,огiогйа роi1iоп, Iоо$еп iе ЬоП ееп1у.

о
41
ф- 2 °

з
А 1 Зд25)О2

29 Сапiа гепiоуаI
(1) еп,ое ‘ю сапiiа.

\
С)
а
о

А14 1446

ЭС. Сагiiiiа1 о. 2 гепiоуа


(1) епiоуе iiе сапiiа1 Го. 2.

а
о

М41447

(2) Кеер iе с,аiя ШП9 оп а горе

Рге’еп1 iогеiгi рагiсе iгоп еПiпд iпiсiе ‘е iiгтiпд с1iап соег.

А14144

31 Сагiзiа iгпiп ргосе с1iес


Асапсеi дпiоп (1) 1)зе а УiпуI аре ог зосьиi<е о соуег Ше рогэ ехсер ог опе рог
рогi
л / оп Ше iгiiiп асуапсе зiсе $1Оп п Ше а9гагп.
(2) Ях Ше ехадоп раг ог аег-$егУсе Ы Ше сапп51,а1 о Ше iе
iiп iе Ьазе апсi аасi, i о Ше сагпiа iгтiiп $ргосIе а
Ьо1.
Оеiауес поп Зресiес чаiiе:Т47*П1 {479д*с}

АС33448102
—238

,%Ф (З) 1)5е 1iе аiг i,п апд а Ше аiг ргеззiге Ыарргох. 100 iРа {1 Iд/
сгтi2} о iе iгтiп асапсе iсе рог iоп п Ше сiiа9гагп.

1)5е iiе ог 81]сЫиIе ог соУегiпд ю аоi 1iе оi зса1егiпд Лiеп


Iiiе аiг ргеоге аеб.

Iпiр’егпеп аЬо’iе о геiеа5е iiе осi< рiп ог iе iа1ез ау апу е


IосI<.
(4) оа1е iе саiа гт1iпд $ргосI<е о пе пiiп9 асуапсе се Ьу

АОЗ44Э)О1
I,ап1 (Ше сiiгесiогi Ы Ше аггоу iоп п Ше iа9гагп) Ш Ше
сопсьиоп аЬо’е.
Ыегепсе: Тие 5ргосiе гоае$.

Тiе сагiэ(iа iгпг9 $ргосIе гтiау гоае п ,е iйтiпд асiапсе


iгес1iоп Ьу iе аiг ргеззiге йiоы гоаiп Ьу iiагк. п ас1
оп, i гтау Ье бiсыIЁ о iiпIос iе ос рiгi п iе сопсi оп

iеге Iiе ргеiге iагс о Ье арр1iес iiе о аг еаа9е


гогп 1iе рог рагi
Ше сагпiа iгпп ргосIе i гоаШа ЬЫоге Ше iосi р п з
iюIосе, а огсе $ аррес гопi Фе гапз”еге гесiоп апс
гтлаi<е i iiсiI ю ып1ос< 1iе рiп.
(5) АоI Пiе ае 1а апе роiiоп iеге Ше iос рiп 5 (iе ап
гтюуе Ше саiа iгтпд $ргосi<е Ьас апс огШ а iпiез ю
с,есi Ше гапде Ы гтiоУгпепi апс $iiiп9.
еегепсе: Мi Ье аЫе ю тоуе 5гТIооШIу п а гапе Ы арргох
225°.
(б) Iоа1е Фе сапа iппiп 5ргосiе Ьу iапс апсi Iос а Ше
1ае 1а9 апе ро$iог1.
(7) Реггiоче е Ьо апсi Iiеп iе сапiа iiтiп ргосеi

1 Г\I8ТАIIАТIО 1I
Сап о. 2 iп$аIIаiогi
(1) Соа Ше сайi Ы Ше са лiа о. 2 апа Ше олгпаIз Ы Ше су пбег
iiеасi iШ еп9iгIе он апсi аасi Ше сат’I,а Го. 2.

о
о

т А14144д

2. Сап1$1аП пза1Iа:оп
(1) Соа Ше саг Ы Ше сагл$i-1а1 апс Ше iоiiгпаз Ы Ше суНпсег йеасi
i1i епге ОН апсi а$ас Ше сайппа1i

а
0 07

т А 141446
—239

3. Сагi,зiаИ iеагiп9 сар Го. 2 iп$IаiIа(iоп


(1) Ас1$ Ше роiопз Ы Ше сагт,$i1а аг Ше сап1$а о. 2 а$
З-суiiпсег 4-суiiгiег
сапп сагтi п iе сiiагайi.

о о

_2 оо

‚071
о
о о

4суiiгк1ег 2-суIiпег
сапi сагтi

А139246)О1

(2) Сiесi Iiе гоп гтагi$ апс пiрiег оп iiе сапзiа Ьеагiп9 сарв
3 4 1 2 о. 2 агкi аас е саа еаттщ сар о. 2.
(3) ТiЫеп iе саглI,а ЬеагiгI9 сарв о. 2 п iе огсiег iоп iп Iiе
iа9гагт1.
, 3ресiiесi уа1iе:Т12.5*Гр {127Iф*сгт1}
СА1)ТiОЫ
НоIп9 Ше саттiеiа11 iii а iогiопаi ро1iоп, 1i91еп Ше ЬоIi5 еуепiу.
о _

8
А 1 39245О3

4 Сап Ьеагiтп9 сар )о. 1 паНа1Iоп


ТЬг1,$
з (1) ТiдЫеп Ше сагла Ьеагiп9 сар Ыо, 1 п Ше огег iап п Ше
о о iадгагп.
3ресi1есI уа1iе:Т12.5гп {127I9*сгт1}
СА1)Т1О
-‘
Мае пге 1а1 iе сап iа -гiз 1i п 1iе дгооев п ‚не сапiзiiа1
2 Ьеагiп9 сар Го. 1 Ьеоге ‚i1епнп9 iiе ЬоI’$.

4
А139245Ю4
240

\ф о оо
5. Сагii$I1а iгт1iг1 зргосIе iпзаI1аюп
(1) Асыв Ше ро$iiоiiв Ы Ше iгтiiпу пiаг оп Ше саглзiа iг11п9
5ргосI(еI апс с тiвIiЫи iгтiiп деаг а Iiоп iп Ше iа9гап1.
(2) Ай9п Ше iтп гагi (пос[i) оп Ше сгапi,а рiЛIеу iШ Ше 0°
розiiоп.
(З) Айдп Iiе i,тiп гпагI оп iе сапiз1,а тiп9 зргосi<е ‘iШ Ше
/
раIп пiагi< оп Ше сап апс аасi Ше саiа Ф11п9 ргосе
аг’с Ше сiаiп о9еШег.
о °

о1сI’ / е

А1б515)О1

(4) АIi9п iе пос рiя Ы Ше сап iа iШ Ше рiгi iо1е iп Ше


сапiзiiа iп,iп9 вргосIе апсi аас Ше сапп$Iа iгтiп 5ргосIе
РаiпгйагI о i,е сап15)аi
<САТО>
Тiпiiп гтiагi
ч > Ше i<посi рп оез поi п Ше ргi IiоIе, ое Ше ееп’се ехадо­
паi раг Ы Ше сатiаП 10 э1iЫу го1а1е Ше сагпзiiа1 10 Ше г1i1
апс 1е1 iп1ii Ше IпосI рiп 1i1 п Ше рiп по1е. 00 поI 8Iгоп9Iу
рi1i Ше сапiiа11 Iiiтiпд $ргосКеi. ОШегi$е Ше епс рогiiоп Ы
Ше iпос рiп гОiЫ сiаОа9е Ше $еа зж1асе, ге$11п9 п ееаI
еiес1.
Геег гегтiое Iiпгее Ьо1. 1 iеу аге геп,оеi, герiасе IIiе сагт­
iгпiпд $ргосIе1.

Рiп IiоIе КпосI< рiп


с
0 1

Зо по гегпое
А14145О!О

НоiсIп9 (5) СоаI Ше 1геае рагi апа Ьеагiгi9 гасе Ы Ше сал$Iiа гтпiп9
$ргосiе па1Iаiог, Ьо1 ‘iШ а $гРаII агпоып Ы еп9iгIе он ап
егг’рогагу аасi Ше ЬоI.
(6) Тiдеп Ше сагт15I1Ы П1П9 зргосI<е iп$аIIаюп Ьо1 у Ыпд Ше
$егiсе iIеха9опаI раг Ы Ше сап
Зресiiес уаiiе:Т47Г\1 гт1 {479I*сгп}
о

А138637Ю1
—241
б.
Сапвiа Iiпiiп9 9еаг iп$а11а1iоп
К
Раiп iаг (1) Айп Ше йтпд йiагI ог Ше сапiiiа {iпiгщ еаг Ш Ше раiп
гiiагI оп Пiе саiп апсi а?асi iiе саг IП1IП еаг агiсi пе
о сiаiп о9еП1ег.
(2) Ад е пос рп с е сiа Мс. 2 рс iое п iе

74 сапiз1iа iгiiiп еаг ап аасi Iiе сатiiаi Гпг’д 9еаг о Ше


сап1$1а Мо, 2.

Тгйп9 гiiагi А1392д1)О1

(3) Тегтiрог2гiiу аi.ас1i огiе сагiiзйа iгтiп9 еаг iп$аПаiоп Ьс1.

А1З2дО

(4) Рi1 ооЁ Ше го Ы 2.5 пит’ п сiагпеег гопi Ше сiап юпэопег


<САТ1ОМ

11е Ше 8ер’iсе IIеха9опаI раг Ы Ше саглi,Ы! ю $Ii9Ыиу гоюаюе Ше


сагiа1 ю Ше Iе. ‘Л/ин Ше сюiаiп а Ше юепзiопег а99iпу, рiЛi

° оЫ Ше го Ы 2.5 тпi п iагтеюег.

о
00
о

А14 1451
—242

(5) МаКе iге еас iгйiг’д п’аг 5 роiопес1 а Iiсп п Ше а


9гагт1.

ТiгТ1п19п1аг

06
1..О7

/,г

А 165157)0 1

А
(б) Соа 1,о ог Шгее Ёiiгеасiв гогтi iе ЬоИ епс рогоп Ы I,е сна п
60 0 00 00
соег зегуiсе Iiоiе $сге’ р1i iШ Тнгее бопсi 1324.
ю СА11Т1О>
Сiеап агiс сIе9геа5е Нiе Ьо1 апс Нiе Ьо1 Iю1е,
(7) Аас пе сiаг’ соуег егсе ое сге Ы$iгIд а зос1<е
ехаоп гепсi 10.
$ресПес ае:Т17*п1 {173iд*сп1}

А 139244

(8) РовiУеIу гЫае iiе сгап$1а рЫеу ап аас1i о стiiаi


/
гпiг, еаг iпаНаiоп ЬоIв,
Зресiе ае:Т8.Огтi {82iфсйi}
(..)

А1з2а7

7. Уае сiеагапсе сiес (нее рае 07-9)


8. Уае сеагапсе ас)iггiеп
НI1Т
Рог iпоггт1аоп оп чаIче сIеагапсе (Зее рае 07-10)
243

9. Тiгпёп9 сI,аiп (Ье) соег о. 2 iтiва11аiоп


(1) Аррiу Тiгее Воп 1280Е iii Нiе осаiоп зiомп iп iе iа9гагп


<САТЮГi>
СIеап айi седгеа8е iiе гРаIiп9 iк1асе.
Ii1i’п iЁгее глiпiев аег аррIуп Тiгее Вогп 1280Е, ааасIi Iiiе
гпаiп 811г(асе.
о А”оi агп iiе еп9iгIе ог а еа$ 1чо iоiг а1ег пв1аИаюгп.

— : 1iсiйсi 9аIе арр1iес роi А1454471О1

(2) 1)зе о 1ъоi о аасI, Ше iгтппд сI,аiг’ соег Мо. 2.


00Ооо 00
5ресiес уаiiе:Т8.5*Гл {87i*Сгi}

А14 1452

10. Супаег iеас сфуег пааiiоп


(1) Аррiу ТIiгее Вопа 1280Е п iе 1осаiоп Iiоп п 1iе сiа9гагп.
СА1)ТIОы>

\
Сеап агпi сегеае 1е гтiа1iп $г[асе.
‚Л/iШiп Шгее гтiiпi1ез аег аррiуiп9 ТIiгее Вопсi 1280Е, аiiасi, 1iе
гт,аiп iл1асе.
\\ > Аоi 51агiiп 1iе еп9iгiе ог а еа iо iюог аег iпа1Iаоп.

: 1i1iiiс даi<е арр1еi роiп А1454О1

(2) Тiеп еIееп ЬоiI$ апс о пыЁ п $па1 ер п фе огег $iол/п


2 4 6 п пе сiiадгайi о аiас, Ше суйпсiег еа соуег.
о
ОЪО0
04 4 4
00
$ресес аIiе:Т12*Т {122i9*сгт,} (Вон)
Т9О*гт1 {92i*сп1} (i)
ф9
1оо

ё’ Чоу о
$
1 3 1 7 11
5

11. Он ееi дауе пзаiIаiоп


12. iПiЁiоп сои а55еггIЫу iпа11аоп
(1) 1)$еа Ьоi ю аююасю юiе iпiюiоп сои азегтiЫу.
$ресiГiес уаI1е.Т=7 5М*гр {7б9*сп,}

А 138605
—244

13. Еп9iпе iге iпва1Iаiоп


(1) Соппес $еп5ог сопгiесог апс ыиге iагпез сiаяiр$ ап аасIi iе еп9iпе ‘iге.
(2) Соппес Фе i9пiIiоп сои а$5еаIЫу соппесог.
14. гоiiпсI саЫе согiпесiоп
ГНО: (1) Соппесi IIiе гоiпс саЫе iй а ЬоI.
$ресiiесI уаIiе:Т8. ОЧiтi {82I*Сгi1}

iтi 7/
г
1Н0:

%
э 2

А617О4О1

15. МсЁе i1ег ааi.ог’


(1) 1)5е а ЬоII о аИас, iе поiе Нег.
Зресi1ес уа1iе:Т9. ОЫгтi {92i*сгт1)

А1ЗбО2

16. Аiг сIеагiег 1iррогi Ьгас<е ГIо. 2 iпаНаiоп (Зее рае 0Ь75)
17. Ассеiегаогсопгоi саЫе Ьгасi<еiпа1iаiоп (1Н0) (Зее рае 07-76)
18. ТiгоШе ЬосIу Ьгасi<е о. 2 iпЁаI(аiо (ее рае 06-1 48)
19. АссеIеаог сопгоi саЫе а$$егтIЫу согшесiiоп (iНО) (Зее рае 06-148)
20. Ассеегаог сопгоI саЫе а$$егтIЫу соппес[iоп ([НО) (Зее рае 07-88)
21 УепЫа[iоп IIо$е соппесiоп
Магiiпд 450
(1) Ссппес Ше ‘ейi1а.Iоп ,озе ‘iШ Ше гт1агiпд 1асiг Ше еi се
/ ор
1ейЫ
i,е еiiсIе
н, ГТ
КпоЬ А$ в1оп п Ппе аiа9гагii, аИас, е гпагп9 апд сир.

22. Уегаот, Iiое о. 2 п$аИаiоп (Зее раде 06-149)


23. Аг сIеапег а5$егпЫу iпаНаогi (Зее раде 06-149)
—245

24. РгесIеапег [iое iпааiоп (ее раде 06-149)


25. п1е аiг егiпрегаге епог соппесiоп (Зее рае 06-1 50)
26. \‘асшлл 5iСiiП9 а1е а5егт1Ыу (ii ВгасеЁ) соппесоп (АНО) ($ее рае 06-150)
27. Уасiшгтi сiiп аiе а5зегпЫу (i?Ii ВгасiеI) сопгесЁiоп ([НО) ($ее рае 06-150)
28. Уасiялтi зепзог согiпес[iогi (Зее раде 06-150)
29. Аiг сеапег 1ег еIейiеп iп$1аI1аiоп
30. Аг сеапег сар iпз1аiiаiоп
31. Ва1егу гiiiп егтiпа1 соппесiоп
ресiiес уаiI,е:Т6.4М*гТ1 (65Iф*сп,}
32. Еп9iпе ОН Iеаа9е с1,ес
33. Ег’дiпе пегсоег РН iiаI1аог’ $ее рае 0Ь85)
—246

САМЭНАЕТ (К3-\1Е)
СОМРОЕТ$

Аiг сiеапег сар

77 Аiг сiеапег iIТег еIеп,еп1

1 7.5{7б}

пIеI аiг егтiрегаiiге хЗ


епзог

1
Аг сiеапег аегтiЫу

175 76}1
РгесIеапег iое
х2
• ОГiп9
Уасшгтп зеязог

Уасiiыгй вiсЫпд аIе а5зепIЫу


(iНi Ьгасiе)
о

{*с} : 8ресiiе огяiiе • Гоп-геiiзаЬ1е рагЁ М45486)О1


—247

7.5 76

УепiIа1iоп I,озе ГIо. 2


9.СЦ92у

ж21дпi1огi соi) аззегiiЫу

/епi1аiоп Iпозе

хii СуIiпсег Iпеас соег


Гi 2{1 22} 1

СуIiпсiег iеасi соег уа$Iе

[12.5 12}1

Сазiа Ьеагi, сар Мо. 1 Сатiiа1 Ьеагiп9 Мо. 2

ТТ
сар

[12.5127}
ж4
Т
хВ

г Сагов1а Ьеагiп9
сар Мо. 2

Сайiа тIй9 ргосе

Сап,а
Саг8iа1 Мо. 2

47{479

)во(82Я Ф

Сагпiа1 Iiгтiiпд еаг


ТЁгтiiя9 сiiаiп (Ье) соег о.2

8.57}]

с
17173
с
СIiаiп соУег земсе
iоIе зсге рiiщ

[* {9сгя} Зресiiе 1огще • Гоп-ге118аЫе раг


А1б1717О1
—248

IЕМО\/А1
1 Ваегу ГIIiПI]З еггпiпа1 с5соппес1iоп
2. Егiпе ыпсегсоуег Н геглоа1(5ее раде 07-52)
<Н1ЫТ?
Iеглое I 1$iпд iе 5агле ргосесiiiге а iе [Н вiе($ее рае 07-52)
З. Аiг сIеагiег сар гейiоуаi
4. Аiг сiеапег i1ег еIегтiеп гейiоа!
5. Уасiлюi $еп$ог дi$соппесIiоп (Зее рае 06-140)
б. Уасiшгт, зiсiiiп9 а1е а$зеоIЫу (‘iШ Вгасiе) iзсоппесiоп (Зее рае 06-140)
7. IiiIе аiг 1епiрегаiiге зепног iсогiпесёоп (Зее рае 06-1 40)
8. РгесIеапег 11о5е гегпоаi (Зее рае 06-141)
9. Аiг сiеапег а$еглЫу гегпоуаi (Зее рае 06-141)
10. \Ёепi1аiоп Iiове о. 2 гегроуаi (Зее рае 06-141)
11. Уепiаiоп 1о$е сiзсоппес1iоп
(1) Iоозеп 1iе сир ап сI$соппесШе уеп1i1аiоп iое.

А 138635

12. АссеIегаiюг сопгоI саЫе а5$егтiЫу сIi$соппесЁоп (8ее раде 06-142)


13. Тiiгоше Ьосiу Ьгасе Го. 2 геглоа1 (5ее рае 06-142)
14. Ассеега1огсопго1 саЫе Ьгасе геглоаI ($ее рае 07-61)
15. Аiгсiеапег ррогЬгасiе Но. 2 гегпоа1 (Зее рае 07-61)
16. ЫоЁ5е i1ег гет’о”аi

( (1) Iеггюе 1!iе ЬоIi ап ссоппес iе дгооп саЫе.

А 138602

17. Огоцп саЫе сiiзсоппес1оп


(1) егтюе ‘е Ьо ап соппес ‘е угоюс1 саЫе.
с)

э’
\

А 159523

18. Еп9iпе iге i$соппесЁiоп


(1) Регое егiог соягiесог ап агпеэ$ сIагтIр5 ап с1i5соппес iiе епiпе iге
—249

19. I9пiiiоп соi аеглЫу гегоаI


(1) Оiвсоппес iе i9пiiоп соН соппесог.
(2) Iегпое е Ьо апс Шеп iiе дпiюп саП азеппЫу.

о
А138605

20. ОН IееI ае гепiоа1


21 СуIпс1ег iеа соег геоiоа1
(1) епое е1ееп ЬоI5, о пii, ап iе суIiпсiег iеасi соег.
4 4

о о
о -I $ $ $

А1Э8З4

22. Тiгтiп сiiаiп (Ье) соуег Мо. 2 гегiпоа1


О 00 00 оо
(1) егтiоуе iо ЬоIЁ ап Феп Н,е iглiп сiаiп соуег о. 2.

‘о

л
М4 1452

23. Сатiзiа1 iгрiпд деаг гетоа1


(1) Ро$iiУеiу гоае Ше сгапi$I1а1 рi11еу апс гегйое опiу ‘о
iiйiiп9 деаг паНаiоп Ьоiз.

А14 5502
—250

(2) Розiiеу гоае 1iе сгал рiiIеу апд аiп Iiе ЁiгтIiп9 пIагi5
(посiiез) уii I,е 0° ро$iiiол. Маiе $ыге Ш еасп iп11п9 тагi $
розспес1 ав вiомг’ ii Iiе са9гат.

Тiп1iп9 гпаг 1 апу Iiгпiп9 гпагi з ргорегу розiiiопесi, розiiiеIу гоiае Iiе
/ _.----- д сгапзiа рiIеу адаiгI о асiз iе розоп,

а’!
1О7

А165157)О3

(З) Рii а раiг глаг оп еаi р)ае Ы iе спап iаЁ п,а?с?,е iе п, п


ппаi оп Ше сагт’па еаг апс Ше сатлпа пп п
00 00 ргосiе
о сОсо
О
НiТ>
о ф
УеIiо гпагi рiаез аге аас1iес Ёо Ше сагi п Шгее осаiап
ОРан ГРапграгI iезе уе1о гтаг рIае гпасi Пiе со’еI пIагI<5 оп еасii гп п
$ргос(е апсi iе 1iпiп 9еаг, Ше аЬое ер i iппесеагу

00

2
аг
о
А1455О1Ю1

(4) 1оо5еп е сат,вiа1Ё iгтiiп9 зргосIе iп$а1аiоп 1оI Ьу i гщ iе


Ноiсiп9 5егсе iехаопаi раг Ы Ше саiiаi

о °

(\-4? А1З86З7О1
—251

(5) Iегтюче Ше сIiаiп соег 5егУiсе Iiоiе сгеi рIiд о$iг а восIе
Iiехадоп ‘гепсI, 10.

А 139244

Р(6) Iпаег а 1аШеа сгепуег по Ше сIiап епотiег вегсе ,Ые.


1зе Ше асгесiгiег о ппое Ше еп$опег аШррег рае
опагс апсi iо1сi Ше оррег рiаiе iпег iп1осI<есi зае. (1}
<Н1Т
2
I i з сШi1сii1 о iiп1осI Ше зIюррег р1ае, iзе Ше зегiсе
iIеха9опаi раг Ы Ше сатiзiа о зiiдьиу гоЫе Ше сапзйа Ш
Э

Ше гi9Ш ап е зiез.

НоIсiп9 ос
00

о
с— $оррег р1ае
А1455О3О1

(7) гопi Ше зае езсгЬе п [1), iiзе Ше зеМсе i1еха9опа рагi Ы


Ше сапiзiа Ю зН9ШIу гЫае Ше саiiЫiа Ш Ше гЫ ап iоI .

Ти гп
оаiп9 Ше сап зпа Ю Ше гiд ергеазез Ше Iепзiопег р1iiпег.

о а

Р1ипег

8(оррег рIаiе ,
А139292Ю1
:
—252

(8) гогт iе 5а1е iе$сгiЬес п [*2] рiН оi П,е 1а,еад


гогп !,е сiаiп еп$iопег егуiсе Iпое. А9п 1,е iIЫе$ Ы Ше
зiоррег р1ае ап Ше еп5iопег апсi iпег а гос Ы 2.5 питi п
сiагтiеег.
<СА1)Т1О]>
%i; i дi[iсii 10 iп5егI а гос Ы 2.5 ппi п агтiе1ег, аН9Ыиу гоiаiе
iе сапiIiай 10 IIiе iе1 агк 11еп Iо Iiпе гiдЫ Ьеiоге а1iегтiр1 пд 10
iпзег1 IIiе госi адаiп.
НоIсI 1iе сапiа1iа 1iпд Ше егiсе iехадопа рагI Ы Ше сагп
о
00 о
йх iе гос Ы2,5 пiй я агяеегi Iарею ргеуепI iЧгогя iгор
4-
0
рiп9.
г

А145 504

(9) егтiоуе Iiе сатiз1iа iгiiпд еаг гiаIIаiоп Ь0II

с)

А 145505

(1О)еттiое$iе сап15iаПiп1iп9 9еаг.

7/
(О)

А1455

24. Сап iа iгпiп9 ргос<е гепоiаI


(1) егтiое Ню о1 агiс Н,еп Ше сагл51аИ Нтiп $ргосI<е

А 145507
—253

25. Сап вiа Ьеагiп сар Ыо. 1 геппоуа


<СА1ТiО>
1 уоi ап о го1ае Ше сапiiа ‘iШ Ше сiпаiп i5соппесе, ро$1iеIу
90° гЫае Ше сгапiЫ,а{ Ьу 900 о ргеуеяi Ше 1у ореяе аiе гоп,
пег1егiпд чiШ Ше рi1оп, апс пiаiе еiге Ша Ше поiсIIе5 оп Ше
сгапIiiаа рьиеу аге роiопеб а зiоп п Ше iа9гапп.

А165О59СЗ

(1) Маiе $1]ге Iiа IIiе сап1$I1а апсi Iе сагт,’ай Гiо. 2 аге
3-суIiпсег 4-суiпсег роiiопе а зIiоiп iп iе агаттi.
сагтi сап

о о
г
_о_
- -

ао

4-суiiпсег 2-суiпег
сагп сагтi

А1З926Ю1

(2) Непiоуе П-ю саР15I,а Ьеагi сар Ыо. 1 iп Пiе сгсiег iогi iп П-ю
iа9гагт1.

, о

з
ъ о оо

А1Зд245)О1

26. Сар зiа Ьеагiпд сар Мо. 2 гегтiоа1


6 5 8 7 (1) епое iе сар $i1а Ьеагiпд сар Мо. 2 п Ше огег iоп п Ше
сiа9Тат.
<СА1Т1ОМ
Ноiдiп i-iе са iа! п а iогiiопаI ро$iIiОп, Iоозеп Ше ЬоIiа еепIу.

0 10 30
А1З245О2
—254

27. Сагтiа гегтiоуаi


(1) егтюуе iI,е саг1$1,а.

(_)
о
о
- -I
ОС \

А 145508

2. Сагтпiла1 о. 2 гет1оУ21
(1) ейiоуе [е саттiiаП о. 2.

\ С)
о ч
о

А14 5509

(2) Кеер iе сiаiп iiiгi9 ог’ а горе ог iге.


<СА1)ТIО>
Рге”егii огеiгi рагiiсiе гоп, еi1пд iп$iсIе [е iТ1iП с!iаiп со’,ег

А 14 5510

29, Сапа ГПiП9 ргосе сес


АсiУапсес iпiiоп (1) В1осI аII iе рОГ$ ехсер опе iгтiiгщ асапсе $iсIе рог iШ чiпуi
рог Iаре.
2

(2) Рiх П,е Iiехаоп рагI ог а1ег-зег’iсе Ы Ше сагiiзIiа о Ше iзе

ьа
ыiп Ше Ьае апс аасIi i о Ше сат11а iгтiiп9 $ргосе1 iШ а

!Зеiауесi пЁiоп Зресi1е уае:Т47 *ГГ) (479<*с}

АОзз44аО2

(3) 1е iе аiг 9Ш апс асiсi Ше аг ргеiге Ы аррго. 100 Ра


{i <9/сйп2} Ю Ше iтiп9 асуапсе 5iсе рог $iоп п Ше адгап1.
<СА1лТ1О
1)е Пiе ае ог $1]сЫиIе ог со”егiп Ю ачоii Ше о1 8са11егпу iеп
Ше аiг ргееге iз асiес.

тпрепiеп1 аоуе ю геiеазе IIiе осi рiп 0г IIiе 1а1е1 а апе

(4) оае iе сапIiа iгт1п $ргосе1 о Пiе iгт’iп асiчапсе $iсIе Ьу


АОзз449о1
i,ап (Ше гесiоп Ы Ше агго’, п Ше iадгапi) iШ Пiе
сопii1оп аЬоуе.
еегепсе: Т?iе ргосе гЫае.
—255

<Н 1
Т[iе сатза гт1iп9 ргосе гтiау го1ае п Н,е iп1iпд асуапсе
iiгесiiоп Ьу Iiе аiг рге$$1.ге ‘iоi гоап Ьу iапсi. ассiгт­
п
iау Ье iсi о iп1осI Ше осi рiп п Ше сопi1iоп
ыIiеге iе ргеiiге агсi о Ье арр1ес се о аг еаiа9е
гогп ЁIiе рогi рагI.
> Ii ?I,е сап зiа Ютiiп9 $рГОсI<е 5 гоаесI Ьеоге I,е осi рiгi 5

iпIосесi, а огсе i аррiе гогтi iе !гапзУег$е сiiгесiоп ая


пiае i i1iсШ1 о iяiосI iе рiп.
(5) Ачо I’е ае ад аiiдiе роiоп уi,еге iiiе Iос< рiгi Б Ш1е ап
глоуе Ше сагп$[па iгТiiп 5ргосеi ЬасI ап огШ а т’е о
сесI Ше гагще Ы гпоттiеп1 апсi з1с]iп9.
1Ыегепсе: Мiiз Ье аЫе о гтiое $п1ООШу п а гапе Ы арргох.
22.5°.
(6) Роае Ше сапiвiа1 Шi,п9 ргосе Ьу iапд ап IосI< I а Ше
ае 1а ап9Iе розiоп
(7) Гегпое Ше ЬоiI ап Шеп Ше сае,а iппiп зргосIе.

1Ы$ТА11АТ1О
1. СагЫпа1 о. 2 пза!Iаiiоп
(1) СоаПiе сап оПiе сапппа о. 2 апс Ше)о1гпаi$ оПiе суiiпсег
еа м’ епге он ап аасi Ше сапвI,а о. 2.

1 а а

о
А 145511

2. Сагп5I,аi iпза1аiоп
(1) Соа е сапi оI iе апс iе оыгпа Ы пе су1iпег Iiеа
ii епiпе оi аг’с1 аасIi ‘е сапiзiаi

(__)

А145 508
—256

3. СагтiЛiа iеагп9 сар Ыо. 2 пзаIаiотi


ЗсуIiпсIег 4-суiiпсiег (1) Асы$ Ше роэiiопэ Ы Ше сап iаi апсi Ше саiв,а о. 2 аз
сагп сапi п Ше сiа9гагп.


о - О
‚н о

ОО

4-суiiпег 2-суiiпсiег
сап сап]

А1392461О1

(2) СIiесI iе гоп гтiаг ап пIлтIЬег$ оп iпе сапзiа ЬеагiгiЯ сар


3 4 1 2 о. 2 апсi аасН 1,е сагп5i,а1Ё Ьеагiп9 оар о. 2.
(3) Тi9iiеп Фе сазiа Ьеагiп9 сарз о. 2 п Ше огег $I1оп п Ше
сiiа9гапI.
о ресiiе уа1iе:Т12.5*ГГ1 {1279Спп)
<САТ1ОМ
о
Но1сiп Ше сагла[iа1 п а iогопа1 роюп, iф,еп Ше ЬоIIз ееп у
оIо ) )
о 0°
8
А1З9245ОЗ

Тiiгi? 4 Сап iа ЬеагIпд сар о. 1 iпаI1аотi


з (1) ТЫеп е сагтiiаЁ Ьеагiп9 сар Го. 1 п Фе огсiег iоiп п iiе
- о iа9гаг11.
5ресiесi уаIiю:Т 1 2.5*гт, {1 27I<9*сгт1}

2
-
о__ Маiе зiге ШаI Пе сагтiзiiа1 iгi iп Ше дгоое п Ше сапiЬа
1еагп9 сар о. 1 Ьеоге i1епiг Ше Ьо
о 1

4
А1Зд245О4
—257

5. Сап iппп9 ргосе iпаI1аiоп


Соо О
о°° (1) Ас Нiе О$ЮП$ Ы iе iгйiпу п1аг($ оп 1iе сап iа1 Iiпiiпд
ргосI<е апi са,а iп1iп9 деаг аз зоп iп iе сiадгагт1.
(2) АIiдп Ше Iiгпiпд паг (пЫс) оп Ше сгапзiа рiiiiеу iШ Ше 0°
/ ро$iiоП.
(З) А1iгi iе iгiiiп пiаг оп I,е сазiа iо,iо ргосе iii iпе
/
раiп оiагi оп Iiе сiаiп апс аасi Фе сап iгпiп ргосе
апсi iе сiаiп ЮдеIIiег.

ос1 (г
А1655О1

(4) А1i9п Цiе посI рiп Ы Ё1,е сатзаi iН, Ипе рiп iоiе п iе
сап iа iгтiп $ргосi(еI апс аасi Ше сагпзйа iгт1iп9 зргосе
Ёо Ше сап iаi
Раiп1аг
сА1-,тIо
Тiгiпiп гтiагI > II Ше I<посi рiп оез пы 111 п Ше рiп iоIе, ое Ше зегуiсе I,ехао­
паi рагI Ы Ше сагп$I1а1 Ш $IёфIIIу го1ае Ше сапiза1 Ш Ше гiШ
апсI Iе зiсIе5 1]пПI Ше посI рiп iз п Ше рiп iпоiе. Оо пы егопд1у
рiзIi Ше сагпзI,а1 1iглiп 5ргосIе!. ОШегi$е Ше епсI роьоп Ы
Ше пос рiп пiiуы сiапiауе Ше ееа 5Ыиасе, ге$1Лiпу п $еаi
еес1.
еег гегтiое Iiпгее ЬоIз. Шеу аге гегiiое’Л, герiасе iе саг­
пiа1 гг’iг $ргосеi

Ри’ ю1е Кгос рiгi

геглое
А145513О1

Но1сiп (5) Соа Фе 1геасе рагi апсi Ьеагiп9 зшiасе Ы Iiе сагтiI,а1 iгпiр
росе пiаI’аiоi Ьоi а згтаИ агйош Ы егщпе оН агiс
еглрогагi1у а?асIi Ипе ЬоIi
(6) Тi9еп i,е сап 51а1 iгт1iпу 5ргосIе iпза1iаiоп Ьо1 Ьу iзiп 1iе
$егУiсе IIеха9опаi рагi Ы Ше сагт1$i1а1,
8ресi1е {479*ст}
о В
о
о”

А1З86З7О1
—258

б. Сап зiа iпiiп еаг iпа1(аiiоп


(1) А1i9п iе соеI гIIагi($ оп iе саглIiа iп1iп еаг апс Иiе сI,а п
Раiгй йiаг
апс а1ас, Фе сагт15i1а1 iгтiiп9 9еаг.
(2) Аiiп iе Iпосi рiп Ы Ii,е саiа о 2 iШ iе рiп iо1е п Ше
сагл$I1а1 iо1iп9 еаг апс а(ас Ше сагт1$I1а iпiiп еаг 10 Ше
сагп$1а1 о. 2.

глагI< А14550аю1

(3) Тегпрогапiу аасi опе сатiа пiгд деаг п5ааоп Ьо

А1455О

(4) РiШ оц Ше го Ы 2.5 пит’ п сагпеег гоп’ Ше сiiаiп еп$iопег


<СА1ТОГЧ>
1е Ше зег’,се 1еха9опа1 раг Ы Ше саг11$i]аI 10 зIiфIIу гоIаIе Ше
сааi1iа1i Iо Ше еII. Л]IШ Ше сI,аiп а! Ше !епiопег е рi
о1Ше го! Ы2.5 гтiгт п с1ап,е1ег

о
00
о
0

о
о

А145516
—259

(5) Мае зi.ге iа еасi, iп,iг Ii1аг з розi1iопес аз зiiоп iп iе


са9гагп.
(1
‘1
____

ТiпгтiагI

•0

ос1 1 \)

А165157!О1

А
(б) СоаЁ .‘о ог II,гее ?iгеасi гопi П,е ЬоI епс рогiогi Ы Iiе сiаiп
соуег 5епIiсе ю1е 5сге рI19 Пi Тгее Вогiсi 1324.
ю СА1)ТiОЫ
Сiеагi апI 1егеа5е Нiе ЬоII апс е ЬоIi iое.
(7) Аiас’ Ше сiiаiп соег 5егУiсе ое 5СГ рЮд Ы5П9 а зосе’
а ‘ехаопл,гепсi 10.
$ресiiесI уаIiе:Т1 7* (1 73д*с}

АЗ9244

(8) Роiлеу гЫае е сга $1аi рiНеу, аас о саiт1$i1а1 iпiiпд


еаг iп$[аПаЁоп Ьо1, апсi аасi Ше ЬоI
апс ‘о Ьо1з.
о Вресiiес уа1iе:Т8О*гП {82I9*сп,}

о 14 5 5 17

7. Уа(е сiеагагюе сIiес1 ($ее рае 07-9)


8. УаIе сIеагапсе асЩ.$гйепi

ог г[оггiiаiот, оп уае сеагапсе(Зее раде 07-10)


—260

9. ТiгйЁп9 сiаiг’ (е1) соуег Мо. 2 iгаiоп


(1) Аррiу ТIiгее Вопсi 1280Е п е осаоп iонп п iе садгап1

о
<СА1)Т1ОМ
Сеап апi се9геа5е Ше гяаiп вiнiасе
\Гiiiп Пiгее гiiiпыее а1ег арр1упу Тiгее Вопс 1280Е, аi1асi Ше
пiаiп ‘iгасе.
о Аiоiс агiпд Ше ег)9iпе ог а IеазЁ о [о1г5 аiег п5аIаiоп

— 1iс1ii а$iе1 аррIiеi роiп А145447О1

(2) Ы$е ‘о о аас, iе iгтiп сiап соуег о. 2.


0 00 оо
$ресiес {87I9*спп}
00
ю

А 1414 52

10. Суiпсiег iеад соуег iп$а11а1iоп(1) Аррiу Т),гее Вопс 1280Е п }iе iосаоп з1,оп п 1,е сiагагп
<СА1ТIО>
> СIеаII апсi сегеазе iiе йiаiп зiмiасе.
М1Ып 1iгее гпiiшIеэ а1ег арруiп9 Тгее Волi 1280Е, а1асi Пе
\\°2 гта1iп i1асе.
\ А’юiсi загп iе еп9iпе ог а iеаз !‘о огз а1ег iпаПаiоп
\\ \\\
\
\\
1.iсiiiс азе аррПесi рОIП А14545бО1

(2) Тi1,iеп еечеп Ьо$ апд ‘о пi1э iп зр-iаII п Ше огсег з1iочп

2 4 6 п iiе сiагат о аЦас Пiе суiпсег I,еасi соуег.


о
О о
ресес уаiiе:Т 1 2Ы*гл (1 22i9*сгр} (ВоI)
ао Т9.Огтi {92i<9*сгг1} (‘щ)

‘_1
—(о Хо) о

, 3 1 7 11
5 А1зааз4о1

11. ОiI iее ае iпаIIаiоп


12. iуг’iiоп соИ аз$еппЫу п$а11аiоп
(1) 11$е а Ьо1 о аас[i 1,е пИiоп соИ а55егтIЫу.
5ресiiед {7бiд*сгт,}

А 138605
—261

13. Епiпе ,iге iiаЯаiiоп


(1) Соппесi зепог соппесIюг$ апсi IIагпез$ сIагтIр$ агiсi аасii iе егIдiпе л’iг iагпе$$.
(2) Соппесi Ипе i9пiiоп сои а$зеггIЫу соппесiог.
14. Огоiiпсi саЫе соппесiоп
(1) Соппес 1,е егiуiпе iге i-Iагпе$В лii а ЬоН.
3ресiiе уа!iе:Т8О*ГП {82iд*сг1,}

т А 159 523

071
15. Ыоiе iiег паНаюп
(1) 1)зе а ЬоИ о аас1, йпе по$е i1ег.
$ресесI ‘а1iе:Т9.О гiп {92 9*с}

А 138902

16. Аiг сIеапег зiррог ЬгасIе Ыо. 2 iп$аI1аiоп (Зее рае 07-75)
17. АссеIегаог сопго1 саЫе Ьгасе iя$аЧаiоп (ее раде 07-76)
18. Т,го1е Ьоiу гасе о. 2 iпаНаiоп (Зее рае 06-148)
19. АссеIегаог согiЁго саЫе а$еглЫу соппесiогi (Зее рае 06-148)
20. \(епiаюп пое соппесiоп
Магiп 450 (1) Соппес Не уепi1аЁiогi iое ii ?iе тiагiiгi асiг1д iе уеI,iс’е
Iор
<НIт>
Ше еЫсiе
КпоЬ А8 iiожi п iе Ёагапi, аасIп Ше гг’агi<iпд ап сiр.

г -

А1386З6)О1

21 Уепi1аiоп Iiозе 4о. 2 iг1$аI1аiоп (Зее рае 06-149)


22. Аiг сеапег а55егтIЫу iп$аi1аiоп (Зее рае 06-149)
23. РгесIеапег Iiое iпва11аiогi (ее рае 06-149)
24. 1гiiе аiг егiiрегаыге зеп5ог соппесiiоп (Зее рае 06-150)
25. Уасiшгп ‘iсiiпу “ауе азегтЫу (ii Вгасе) соппесiiоп (Зее рае 06-150)
26 ‘/асiюгп 5еп$ог соппесiог’ (Зее рае 06-150)
27. Аiг сiеапег iIег еIегреп iп$аiIаiiоп
28. Аiг сiеагiег сар iп$а11аiоп
29. ВаПегу тiпii еггт’iпаi соппесiоп
8ресНес iа1ые:Тб.4*Iт1 (65*сп,}
30. Еп9iпе он Iеаа9е сiiес
31 Епiпе iкпсегсоуег iН iпа11а1iоп (Зее рае 07-85)
-262

СУЫиЮЕi НЕАО САКЕТ (38-\/Е, К3-УЕ 1 ГР)


СОМРОГЕГТ8

/1 /1

к
о

х2
4 2

1
/
1

х2

17.576}I
х2 Ргопi Ыiгтiрег соег

Вопгiеi (iiоос) IосI $Iiррог[ ог Еiiгоре:

ас1iа1ог зiррог [ЛМ ас1iаог зiррог ‘М

х2
[5.5{56}
о х2

I555б1
I5.5{6}i ж2 1

‘ {5.5б}] 55{56} х2

[* { спi}: ресi1ес 1огЯ1е


А1Б9484О1
—263

К3-Е 1 ог Еiлоре:

Ех1iа5 рiре 11ррог[ сii’iоi о. 2

Ехiаiл1 рiре 9аз1е1

Ех1лаiв рiре а8зегтЫу РI

071
[47{47д в— Ехiаiiз1 рiре зргiп9

З3-УЕ / ог Еiiгоре:

Еха рiре рро сзьоп о. 2

. ЕхIiаii рiре а$Iе1

ЕхI1а11$ рiре аввегтiЫу Р

[47{479} ъ— Ех[аiз1 рiре зргiп

З8-\/Е / ехсерЁ Еi горе:

Еха рре рро соьоп Мо. 2

ЕхIiаi рiре уае

Ех1а1$ рiре а$$епIЫу ЕР

‚47{479} Ехаiзi рiре зргiпу

1 {*}: 8ресi1есi огяiе • оп-геiзаЫе раг


—264

5.5{56} х2
[5.о{51Я
Ваегу 1лос оп сатр

ВаIIегу

Ваегу соег

Iаiаог геегче ап рiре

Ваегу Iгау
Iабiаог геег’iе апi азегтiЫу

i { *сггi) 1 $ресi1ес1 огяiе


А1454бОО2
—265

ог Аiогяаiс Тгап5ахе:

ОН сооIег оiШе iiое ОН сооiег iпiеi I,озе

I5{76} 1
Iаiа1ог iпIе iое
х4

‚Л1аег Ьура$ iозе

‘ЛЛШ ‘аег ап ав$еггIЫу


2

Iасiаог оiК1е ю$е


+18{1 84)]

1Щ184)
В.лi аiаог Ьгасе1 о. 1

iШ Аiг Сопсi1iопiп9 8у81еп1:


Iаiiаог $1ррогi §гог1п1е1
Сооег гЫгегап1
iзс1iаге IIо$е о. 1

Расiаог а$5егIIЫу
1 54{55}]
х4

iас1iаог гаiп сосI


О-гiг --
--
-

—Расаог 51ррог гоаiге 1)Ч

1 54{55} 1

Сооiег гЫгi9егапI Соо!ег сопсепег аеглЬ1у


IiЯЫсi рiре А (iiШ гесеiег)

[* {*с} : Зресiiе огще • оп-геiаЬ1е раг


Аррiу согтiргевзог оН гЮ-о118
А154д7О1
—266

Аiг сiеаяег сар

Аiг сiеапег iIег еiеггiеп

75{76}

iпIе аiг iегтiрегашге


8П5ОГ

( 1

Аiг сеапег а$ВегтIЫу

аж2
Ргесiеапег iпое

• О-гп9
\]асiшгтi епог

\‘асш.ш, $‘чi1сЫп аIуе а5егг1Ыу


(iШ ЬгасIе)
о

{ 1сгii): ЗресiIiесI огсiiiе оп-геiаЫе рагЁ

А14548бО2
—267

АНО:

Г75;б 1

СiпагсоаI сапiзiег Аiг сiеапег зiау Мо. 1


оЫиоI йозе Мо. З к -%

Ассеiегаiог сопiгоi
саЫе аззегоЫу

СiпагсоаI сапiзег
оыиiеI Iiозе Мо. 2

8.5{87}

а1ег Ьура5з йозе Мо. 1


(iпзiаНаiiотi роэiiiоп ыррег)

ГI5i6}I

фх2/а1ег Ьуразз позе Ыо. 1


(iпзаiiа1iоп розiiiоп оег)

х2 7 ‘1
-,

[21i214}

ТгоШе Ьобу зiау


ТгоН1е Ьоу Ьгаое[ Мо 2

ТiiгопIе ЬосIу аБвегтIЫу


Чеп1iа1iоп iiозе Мо. 2

О-гiпд

1 {сгл} 1: 3ресi{iес 1ощiе • раг(


—268

Сiагсоа1 сапiбег [7.5(7б}


оi1е1 iозе о. З

Аiг сiеагiег зiау Мо. 1

О --

1
Спагсоаi сапiвiег
--

оЫиеI [побе Мо. 2

СЬагсоаi сапiзiег
опIIеI [побе
1
7.5(76) х2
1 а1ег Ьурабз [позе Мо. 1
.
1 1
1 (IпзiаiIаiiоп роэi(iоп iiррег
_. 1 1
1 1
7 1
1
1 1
1 1 1
1 1
11.’ . 1 1 а[ег Ьурезб [побе Мо. 1
(Iпзiаiiаiiоп робiiiогi iочег)
О 1 1 —
1,’ 1 11 ——
1 1
1 1
1 1
Т[пгонiе Ьос[у ЬгасIЫ Мо. 2 2 ( 10

[тбб

ж2 7
I8.5{В7)

I21(214)1

ТiпгоШе Ьоiу а[ау


Т[пгоIIiе Ьосiу абзегтпЫу 1

(1:— • О-ггю

\Iепiiiаiiоп [побе Мо. 2


Ассеiегаiог сояiгоI
саЫе азбегтпЫу О

1 {9*сп1} 1 8ресiiес огще рагi


—269

1 ЗЫй еег поЬ

Соп5оIе Ьох сагреi х2

Сопзоiе Ьох азэегтiЫу

[1З{1Зз} х2 1

1 1
1
1
1
1

Реаг сопоIе Ьох

ЗiiiiI 1еег ЬооI геiаiгiег

. Во1

24{245} 1

•3оi1

Тгапзггйз8оп Лоог вЫ1 а58егоЫу 13{1ЗЗ}1 х2

{)*щ}: $расi1]ес IогсIIIе • Моп-геiiаЫе раг


. Аррiу МР Огеа5е
С159934О2
270

АНО:

Ргоп iюрепiоп СГО8 гiiегтiЬег

1 12О{1224
Ргогт 5аЫi7ег 1iпI а$$егг)Ыу Н

‚74{755)

н
Епiпе пiоiiяiгi Iiоiе соег гегтiоа1
(соIс еайiег зресiПса1оп еЫсе)

-
- Еiпдпе п1очп9
сопiгоi гос

[120{1224} Ргоп15аЫНег iпI(

Ргоп 81аЫиiег Ьаг


— 74{755}

Ргоп iрепзоп
[24{245}}—4 СГОЗ$гйегпЬег IН

1
(24{2451
1 *р {*с.р}. 8ресiiес IогЯIiе
А 159531)01
—271

1Н0:

Ргоп iрепiоп
СГОЗ5 гтегйЬег

Ргоп заЫ1iгег Iiпi< а8егпЫу Н I120{1224}i

=
I 74{755}1

Епiпе опiг соег


(Саг ii сос-ге9iоп $ресiiсаiоп5)

74(755}(
Еп9Iгiе ГТIОУП9
-
соп1го госi

(
12Щ1 224) РГОПI заЫ1iег
-‘ iiпi аз$егтIЫу [Н

Ргогi 5аЫiег Ьаг 74{755}

-
-
Ргоп1 зi5реп$iоп
[24{245}.—4 сго ггеiтЬег [Н
х2

1 Чзз]

ж2—{35(357)I Т
24{245}1

гп {9спi}I: ресiГiес Iогс’ые


А161687О1
—272

[?1{214}i
Ргогi Ьгае ЛехiЫе Iпо$е 1 (1Н $iе)

IВ.4{86}

о $реес вепог Е ГН
(‘ф АВ$ 8< УЗС)
1
х2

Ргопi ахiе аВ$егIIЫу [Н Тiе госi епсi [Н

Ггоп сгiуе $1а1


аззепiыу 1Н
• 42{428}

1 27{275}1 /
х2
е

Ргопi сi1 Ьгае рас


. I196{1999}
Егоп iс Ьгае АхIе iiiЬ Г’1]1
суIiпег а$зегтIЫу 1Н
.Сiр
1 52{3о}1
о

( 01

°
О

Ргоп 515реп8iоп Iо’ег аггт 1 [Н

{*с,} 1: 8ресi1Iес огяiе • Гоп-геiзаЫе рагi


А159485О1
—273

121(214)1 Ргоп Ьгае 1ехЫе iозе Мо. 1 (Н зiсе)

оо

iВАв6} i.
х2 ОГ
о
рее $егiзог Р Н
(‘iШ АВ8 8 У$С) 96(979)]

Тiе гос епс ГН

Ргоп ахiе а$зеглЫу Н

.I42{428}1 О
Ргогi? сгi”е зIiа1
О аввеiтЫу ГН

1 27(275)’
- -

Ргой сii51 ЬгаIе рас

. ‚196{1999
• СIIр Ргоп сIiзс ЬгаIе
АхIе шЬ пi,1
52(530)1 су1iгсIег а$$епIЬу РН
о

1 0

-
-
- ,1 ф
- -
-
1
0
-
-
-

Ргопi $IIВрепзiоп оег агiтi о. 1 ГН

{<Д*Т1) 8ресiiес iогсце • Г\Ёоп-гец5аЫе раг(


А159486)О1
—274

гоп сг’е iпЬоагс оiп1 Iiоiе эпар гiп

Ргогii сгiе 8I-IаI1 а8$еглЫу РН

Ргоп сiгiуе зiа1 авзепiЫу 1Н

. Гоп-геiаЫе раг
А149б49О
• Ьо реюосi {шо6} ш)
({ос}оо]
1}Я -
129}91 I
Н1рерое!1
-
__
- ___
Ё4 рi РО !1
С!Ю.
I,с?шеве ш11о бiшэе ___
па
•он елоо е,оч IiШПIОО Iее
ОГ989
е па-iiо • епЬоТ рецюе {шоб} ш
I{оо }оо )

еяшеш вою iюiiiаспз iiо
о
Н] РIЮ РО о!1
1{8}i1
Н ре РО е1
Сi!1О.
IЯШа$Ве ШПiОО боi
юлоз па Г2С
. ‘О ЮлОО ВО1 IIШПIОЭ 63
:ан
9Ё2—
—277

75765 Т 54{551)

Епдпе глоiлiiпд iп81Iаог Н / /


/
/

/ / /

95{969 х2
о

К
\

\ /

1 {i<*СгI,} 8ресiiесi огце


А1594О)О1
—278

ог Аii1опiаiс 1гап$ахе:
i48{48д]

жЭ

75765 1
1 Л)

1
Егдiпе гпоiiя1iгд iпзiiiаiог [Н

у’

75(765}’

[*т {гсгл}1: 8ресiiес огсiiе

А145465I02
—279

ог Мапiа1 IТап8ахIе:

ж3
48489)I

пЛ

Епiпе йiоп1iпд iпвыиаiог [Н

о
<2

1 7(5)1

[I4* {iсгтi)I: 8ресiiеi огпiе


А161689О1
—280

ог АЫогпаiiс Iгапзахiе:

Вгеаiiпег iлЬе ?iюI ноне ‚19 (194)1

ВаIIегу-Iо-дгоыпа саЫе

{602}1

ЖЭ’
1

Ейдiле глоiп?iпд ЬгасIеi [Н

Егiпе г11о1пiпд Ьгасе ГГ


2
78 {795}

хЗ

{81б Тогсiiе сопегiег аззегiЬ1у


28 {286)I

28 {286}
Реiегепсе ЬоП

Огiе ра?е апс гiп еаг

1 {*}: 8ресiiе огпе МР геае аррiса1Лоп


А149651ЮЗ
—281

З82-УЕ:
Ваеу1о-9го1пс1 саЫе [19 194}

хЗ

1)

Епiпе п,оiппiпд Ьгасе4 1Н

с х2

о®
\

59 {602}i
е

о
с

4 х2

СЫсIi геiеа5е суIiпсiег аз5егтпЫу (20 {2ОЗ

8О {816}1

Епiпе пiоiiп1п Ьгас1е II

ВресiПеб Iощые
АI6ЗЗО5ЮI
—282

Ю-ЧЕ;

Ваегу-1о-гошiI саЫе

‚19 {194}—

[59 (602}Г жЭ

Епдiпе гйО1пiП9
Ьгас1е ‘Н
о

СIЫсI, iге саЫе аепiЬ1у

‚59{бо2

I!о
Епдiпе пiоiпiп Ьгасе РР

i ‚4* *р}: $ресi1е огсiе


А16ЗЗО4О1
—283
-

Iасiаог iгiiеi ноне

\‘Уаiег Ьуранн ноне

Уа1ег Ьуразэ )позе Ыо.1


(Iпза11а1iоп ровiiоп iррег)

Неаiег оiIе аег юзе

сг

0\ 1
1
з

1——

Расiа?ог оЫиеI -1о$е

‚7

‘Уаег Ьураз8 I1о$е Го.1


(Iг1$а11аiоп роiоп 1о’ег)
\(‚г Ьура рре ‘ое

Неаег iпIе ‘а1ег ноне

А149711О1
—284

ог Аiогтiас 1тап5ахе: Загег а$$егТIЫу

2
о

о 2

е
Ыегепсе ЬоII
о
е
1 28(286}1
ф с
_

Со ( [64(653}’
78{795)

I 37{377}1
х5

2Щ28б)

о
о
Огiуе рiаiе ап гiп еаг

Тгагiзахiе аззегтiЫу (АТМ)

Г84{85} 1 Тгап$г11i$iоп сопгоI саЫе аззейiЫу

• Сир

[г* {д*сгт1: $респес 1огсе • Гоп-геiваЬ1е раг


Аа52О8О1
—285

ог Мапiаi гапзахе: Загег а$еглЬ1у

37З77)
х2

о ГОЛ

Рiуiiееi расег ГО.1

/
“ 2 РIуiееi з1Ь-а5егт)Ыу

хб 78(795}

фф

ф ‚“ф

119{194}1 .164{653}1
е

сI

о
С!Ысi iiвс азегiiЫу —

СIЫсi соег аззегпЫу -


О
к— —-Л
х2

Тгапзахiе азвегтiЫу (МТХ)

[Гпi (*сгп) Зресi[iе 1огсiiе • оп-геiiаЫе раг


А1Б34ВОО1
—286

Рап Ье асiiп9 Ьаг

19{194}
Аiегпа1ог а$еп1Ыу

I 32{326}i 2

[44(449)]

1!аег р1ггiр

‘Маег рiлiр аэзегйыу сссс


е
--

-П!1Г :У
- - -- с
- - -
с

1 9О(92} жЭ - - -
-
(

хЭ 9.о{92}
Г12{122}1 -- ______ х2

‘Л!атег ршр рiiiiеу

1ег рiЛеу Сгап розiiоп $еп$ог

сНег рiПеу 2 [7.5{76}

‘iШ Аiг СопсШiопiп Зу$егй:

[?9{29б}I

{29{29б}

Согiiргезвог авзеппЫу
iШ гIIа9гIеЁ сысii

Рап аегпаог У ЬеИ Рат 8 аIегпаог У Ье1 о iег Ьгасе1

(ы* (i<сгii}] $ресiiес огще • Г1оп-геаЬ1е рагi *; з$-УЕ


А1594а9ю1
—287

ОН ееi аiiе I9пiIiоп сои азвеггiыу

107

1
85{87}
Ехйаi гпапiоi iiеа iпi(аог о.1

. ЁхIiаi гпапiс1с уо I,еасi давiеi

ро 0°

25{255}1

Ехiiаi$i йапiоiс сопег1ег 25{255}

Мапiо1 ау

I25{255)1 -25{255

1 ]л {сш}]: ресiiес IогсIIю • оп-геiаЬ1е раг


—288

З8-УЕ:
УепiIаiоп
[5 76} iое о. 2

хii [9щ92}
х4

\/еIтЫаIiогi iiозе

СуIiгiбег 1iеа соег

19пЁiоп соН азегтiЫу

-,

Суiiгкiег Iiеасi соег дазIе

Сап Iiйiiп9 оi
сопiгоi а’е а8ВегйЫу

ТIп1Iг9 СII
(ЬеI) соег

7.5{7б) • аiе

с
[44(450)
: {2З(2З8)
12 122

[12(122)
----- 44 450

[15О15ЗО 4. хб
12(122) Оi рап

Сгапi i,а1 рШIеу ‘

ТiгтIiп9 саiп (Ьеi) соег оiI БеаI


{85{87 4х2
х2
‚42{428}’

Сгап1 розiiоп эепог


_______
Г85{87})
х7
[ззI
iв5(87)

[Гт (iсгт1}]: $ресiiес огяiiе • оп-гедаЫе рагi


МР геае аррiiсаiiоп
А16172ОО1
ОП69 дс1с’
:i о1се$па-iю . эпЬоi реiоес1 : (шо6) г1
iо1ю 1О!!$Осi iео
1{9’}’ 1 1
ее О .ЛОО
(есi) оIвцэ б11!ш!1.
епс iецiiаю
iесi ‘Ю
‘i1 Атi5i--
а

1
О$О
юлоо (тi)
Ы114Э
б1!ш!1
/1с1шо влiел iоноо
1!о ЩШЦ ЦЦШ
е)е ЮЛОС рЦ ]ЭРII!IАО.
Аiш I!оо 1iОЦ!1)I
юлоо рец юрiлiо
оц iiоц’щ.юд
——п
{б}об
еоц
1Iо!ц1ед
:д-
68—
—290

О7
Сiпаiп Iеп$iопег рIIлI9ег

i90i

СIiаiп
19.с{92} i

1
(7576)
с
Тiгп сiiаiп х2 с

Iепвiоп аггп

1 9{1 94)]
Тiгпп9 сiпаiп iiiсе

Сгапi ап9Iе 5еп5ог


рае Мо. 1 Тiп1п9 сiаiп iiiе Гiо. 2

[*т {9*сгт,} : Зресi1ес огiIе


Мб71ВО1
—291

СагозЁаi[ Ьеагiп сар Мо. 1


12.5{127}
Сагпзiiаii Ьеагiп9
сар Мо. 2
1 12.5(12й] хб

Т
‚125(127}I

хб

т
СатзIiЫи Ьеагпя
сар Мо. 2
Сап 51аi iiгяiп9
зргосiеi

Сапiiа11

СаглзIа1 Мо. 2

[47{479}
хIО *Су1Iпег iiеас Ьо1

апег

о
С

С]С

Суiiпсiег iеас

СуIiпсег Iпеасi азе


С?

*: РIа5iс ге9iоп сiагпрiп9 гпеФоi


Гпi {)*с.’}: ЗресiПесI огiе • оп-ге1!5аЫе раг
—292

IЕМОУА1
1 Рзеi зрНi ргеУепiоп iогi
(ее раде 08-3)
2. Ваiiегу глiпii еггiпiгiа1 сi5соппесiоп
З. Сооп9 гаа (Зее рае 1 2-6)
4. егi9егап1 НРС-134а (I134а) ШсгааI (iШ Аiг сопсШiопiп9 5у5IегII) (8ее рае 52-42)
5 РгопЁ iге гегрочаi
б. Епдпе о мсгауа<
7. АЫоггiаiс 1гапах1е 1iii лiii,сiгааI (огАiiогтiаiс Iтапзахiе) ($ее рае 26-1 02)
8. Мапа1 гагах1е он ‘iШгамаI (ог Мапа1 iгап5ахIе) (ее рае 29-13)
д. ЕхIiаi рре аетЫу гегпочаi (Зее ре 11-15)
• 10. Вгаiе iiiс ‘iс1гааI (огМапыа1
11. Ванегу iо1сI боп с!аглр гепiоуаI (Зее рае 07-48)
12. асЁаог гееге ап ав$епЫу гегпоча! (Вее рае 07-48)
13. Ва1егу со’ег гепiоаi
14. ВаЁегу геРiоаi
15. Ваегу Iгау гетiо’а1 (Зее рае 07-48)
16. Аiг сiеапег сар геглоа1
17. Аiг сiеапег IiПег е1егтiеп гегпоуаi
18. Уасышт $П$ОГ 1i5сог1песiоп (Зее рае 06-140)
19. \/асiшгтi iсiп9 ае а$$еп-IЫу (ii Вгасiе1) сi5соппесiоп (АНО) (Зее раде О614О)
20. Уасiшп, СЫпу а1е а5$егТIЫу (iIi Вгасе!) i$соппесоп ([НО) (Зее раде 06-140)
21 1п1е аiг егiiрегаiне епзог сiiзсогшес п ($ее рае 06-1 40)
22. Ргесiеапег оэе геггюа1 (Зее рауе 06-141)
23. АiгсIеапега$$ейIЫу геггiоаi (Зее рае 06-141)
24. Iасiаог iпIе iю$е сiсогiгiесiоп (Зее рае 12-10)
25. ‚ЛЛаIег Ьура$$ Iiозе сi$согг1есiоп (Зее рае 12-10)
26. ааог сые I,ое сiзсоппесiоп (Зее рае 1 21 О)
27 УУii аегап а55егтЫу гегтiоаI (Зее рае 12-11)
28. Он соЫег оiе йо5е геiтюаI (ог АЫоглаiс Iгапзахiе) (Зее рае 26-98)
29. Он ссоег iп1е ое гепоан (ог Аiоп,аiс Iгап$ахIе) (Вее рае 2698)
ЗО. Неаiег iпIе ‘аег iое iсог,песiоп (НО) (Зее рае 52-73)
31. Неаiег iр!еI ,аег юе iзсоппесiоп (1.Нс) (ее рае 52-164)
32. Неаег оыПе аег iое бiсоппесiо (НО) (5ее рае 52-73)
33. Неаiег оЫ1е1’аег ое сiсопгiесiоп ([НО) (ее рае 52164)
34 Iгсп Ьштiрег соег геглоуа! (8ее рае 82-5)
35 Рап 8 аегпаог У Ьеi гегтiо\’аI (Зее рае 07-6)
36. Сооiег гегiегап1 сiоп Iiое с, 1 сiiсоппес1iоп (iIi Аiг сопiiiопiг уеIт1) (ее рае 521 31)
37. Сооег гегiеггп сii$сiIаг9е -Iо$е Го. 1 сiвсоппесiоп (I, Аёг сопiiогiп $у$ег1) (8ее раде 52-131)
38. СотРрге5ог а$еглЫу iiШ та9пеi сIiЁсi гегтiоа1 (МПп Аiг сопiiояп $узегг1) (8ее рае 52-131)
39. СоЫег гегi9егап 1iЯi1i рiре А сii5соппесiог1 (ii Аiг согкiiiiогiЁп9 зуепi) ($ее рае 52-136)
40. Расiа1ог аззегтпЫу гепiоуаI (5ее рае 07-49)
41. Рдеi iое сЛсоппесiiоп (Зее рае 0749)
42. Ассе1егаог сопiгоi саЫе аззеглЫу iзсоппес1iоп (IНО) (5ее рае 07-50)
43. Асе1ега1ог сопго1 саЫе аегтiЬ1у сзсогiпесiоп ([НО) (5ее рае 07-50)
44. Сгоцп саЫе с15соппес1юп (8ее рае О751)
45 \!ас.шп, Iпо$е аеггiЫу сiсоппесiоп (Зее рае 07-51)
46. Епiпе гоогтi гпаiп с1i5соппесiоп (Зее рае О751)
—293

47. Епдiпе iiге с5зсоппесiоп (Зее рае 07-51)


48. С1iс, ге1еае су1iпсег а$зегтIЫу гегтiоуаi (38-УЕ) ($ее раде 2914)
49. СI1с, iiое ii$соппесiот, (38-УЕ) (Зее раде 29-14)
50. СIiсii саЫе сiагтiр гегiiоуаi (Кз-УЕ) (8ее рае 29-14)
51. С1Ысi ге1еае саЫе аззегпЫу с8сог1песЁiоп (К3’Е) (Зее рае 29-14)
52. $1еегiп соiiiттнi iоIе соуег Мо. 1 гегтiоуаI (IЧО) (5ее ре 48-б)
53. $еегiп9 СО)1шпп iоiе соег о. 1 геiтюаi ([НО) (Зее рае 4815)
54. $еегп9 соIiклп а55егпЫу сiзсоппес1iоп (‘*10) (Зее раде 49-55)
55. 1еегiп9 соiiятiп а5зегпЫу сiвсоппесiоп (1Н0) (Зее рае 49-70)
56. $1iй еег поЬ гепiоча (ог Мапiа гая$ахIе) (Зее рае 29-54)
57. еаг соп5оiе Ьох гегтiоуаi (ог Мапiа гап5ахiе) (Зее раде 29-54)
58. Соп5оIе Ьо< сагре гегпоа1 (ог Мапцаi гап$ах1е) (бее рае 29-54)
59. Соп$оiе Ьох аегпЫу гегтiо’i (ог Мапiа1 IгапзахIе) (Зее рае 29-54)
60. Тгап$гт1I35iоп 1оог $iii азепiЫу гегпоа) (ог Мапiа1 Iгап$ахiе) (Зее рае 29-55)
61 Епуiпе iпсIегсоег 1.Н гегтюа1 (Зее рае 07-52)
62. Еп9iпе iпсегсоуег 1*1 гегiiоУа (Зее рае 07-52)
63. гоп $аЫиiег iп аегпЬ1у IН (Зее раде 07-53)
64. Ргоя $аЫ1iхег Iiп< а$еглЬ1у iН геяiоуаi (8ее раде 07-53)
65. Ргоп заЫ1i2ег Ьаг геп,оуаI (ее рае 42-16)
66. Ргоп 51зреп$iог сгоз глегпЬег [Н гегтiоа1 (Зее рае 07-53)
67. Ргоп $iюрепiоп сгозз тегйЬег IН гегтiоа1 ($ее рае 07-53)
68. Егоп Ьгаi<е iехiЬ1е IIо$е Го. 1 [Н сi5сопг1есiiоп (i,оi АВ$ 8 \(ВС) ($ее раде 36-7)
69. Ргоп ЬгIе ехiЬ1е I1о$е Г’о. 1 РН сi$согн1есiоп (iЁiоii АВ$ У$С) ($ее рае 36-7)
70. рее епог Г Ы соппсоп АВ УЗС) (ее рае 36-7)
71. Вреесi еп$ог РР РН соппесiоп (Мф АВ$ 8 \‘ЗС) (ее раде 36-7)
72. Ргопi сiс ЬгаIе суiiпдег азегтЫу 1_Н гегпоаi (Зее раде 36-8)
73. Ргоп Сi$С Ьгае суiпег а$$егтiыу iН геггюуаi (Зее раде 36-8)
74. Ахiе iiЬ пы геггiоа1 ([Н) (8ее рае 36-8)
75. АхIе iiiiЬ пы гегпоаI (1*]) (Зее рае 36-8)
76. Те гос еп Ы-i сi$соппесоп (Зее рае 36-8)
77. Тiе госi епс ЕН аi$соппесоп (Зее рае 36-9)
78, Ргсп ос аЬзогЬег азэейiЫу 1Н iзсоппесiоп (Зее раде 07-53)
79. Ргоп зосI аЬэогЬег аззегтiыу II-I бi$ссПпесiоп (ее раде 07-53)
80. iгоп сгуе аззегтiЫу II-] гепiоаI ($ее рае 07-54)
81 Ггоп гiуе iа а%егпЫу IН гегпоаI (Зее рае 07-54)
82, 5еегiп9 пiiсi1е Ш гегтюа1 (Зее рае 07-54)
83. 8Iеегiп9 пiсi?е Н гегтiоа1 ($ее рае 07-54)
84. Iас1аог цррог 1.ЧЛ геггiоуаi (Зее рае 07-54)
85. Тгап5глi55iоп сопго1 саЫе а$5еIтIЫу сi$соппес1iоп (ог Аiогпас Iгап$ахIе) (8ее рае 07-55)
86, Еп9iпе а$$егТIЫу iШ гап5ах1е гегт,оуаi (Зее рае 07-55)
87. Ргол зIIзрепзiоп СГО$$ пiегтiЬег гегтпоуаI (Зее раде 07-56)
88. ВгеаШег iЬе iе1 Iiо$е гепiо’а1 (ог Аiоп,аiс гагiзахiе) (Зее рае 07-57)
89. 8агег азепiЫу гегтюуаi (Зее рае 07-57)
90. Тогсi,е соп”егiег Ьоii гегтiоаi (ог Аыспiаiс гап$ахiе) (Зее раде 07-57)
91. ТгапахIе а$$егпЫу (АТМ) гегпоаI (ог АiiогпаiIс гапахIе) (5ее раде 07-58)
92. Тгап$ахiе а5егг1Ыу (МТХ) гегтiоуаI (ог Мапца Iтапзахiе) ($ее раде 07-59)
93. Тiiго1е Ьосу ЬгасIе Мо. 2 геглочаi ($ее раде 07-61)
94. АссеIегаог согоI саЫе ЬгасIе1 (IНО) (Зее рае 07-61)
—294

95. Аiг сеапег зiррог Ьгасе о. 2 гегтiоа1 (Зее рае 07-61)


96. Уегiiаiогi Ю5О Ыо. 2 геггiоуа (Зее рауе 06-141)
97. Епiпе ‘iге гегтпоуаi (ее рае 07-62)
98. \/епПаiоп обе геггiочаi (Зее раде 07-66)
99. Ыоi5е i1ег геоiоуаi (Зее рае 07-66)
1ОО.I9пi1оп сои а$егоЫу гегооаi (ее рае 07-67)
1О1Оii 1ее1 ае геяiоУаI (Зее рае 07-68)
102.Суiiпсiег iеас1 соуег гегтiоаI (ее рае 07-232)
1ОЗ.Сгап$ар111еу гепiоа (8ее рае 07-178)
104 ЛЛЛаIег рiкр рiiiiеу гепiоуаi ($ее рае 07-179)
1О5.iсI1егрiI1еу Го, 2 геглоа1 (ее рае 07-179)
1 06.Iсiiег рiНеу гепiоа1 (Зее рае 07-179)
107.Саг5iа11iп1iп9 он сопго1 аiе а$зегтIIIу гегтiоаI ($ее раде 07-179)
108.СгапI ро$iIiоп $еп$ог гегтiоаI ($ее рае 07-1 80)
1О9Оi ратi гепiоа (Зее рае 07-180)
11О.Тiiтiiл9 сiiаiп (Ье1) соег гегйоаI (Зее рае 07-180)
111 Тiп,iп сiаiп (ЬеII) соег он $еаi гегпоа1 (Зее рае 07-181)
112.Сгап апе вепог р1ае о 1 гегтiоа1 (Зее рае 07-181)
11З.Сiаiп iеп$iопег р1п9ег герiоуаi (Зее рае 07-1 82)
114.Тёгiiп сiiаiп еп$iоп аггтi гепiоа1 ($ее рае 07-182)
115ТёгтIiп9 Ы,аiп iiiсiе геглсгI ($ее рае 07-1 83)
11б.Тiгтiiпд сiаiп i]iсiе Го. 2 гегтiоа1 (ее рае 07-183)
117Сагi гегтюуаI

i7 Но1сiп9
118.СагйIiаНiг11iп9 5ргосе гегтюуаi
(1) Регтюуе 1iе сап IiаII i.IГРIп9 аргосIе iпааi1а1iоп ЬоI Ьу ып 1е
ег’iсе iехаопа1 рагi Ы Фе сап $i1а.

т А14146Э)О1

119СаР1аiПзеапй9 сар о 1 гегтю’,а


(1) Iегтiое [е сагт11аЬеаг1п9 сар ГIа, 1 п Iпе огегоп п
сiiагагтп
о о

О2

о ОЁ о

А1З9245Ю1
—295

12О.Сагт1$1аi Ьеагiп9 сар Мо. 2 гегтоа1


6 5 8 7 (1) Кегiiое Ше сап зiа1 Ьеагiп9 сар Мо. 2 п Ше огсег Iоп iп Ше
iа9гагТ1.
сСА1Т1О
Нобп iIiе саш81а1 п а Iiогiопа1 ро8iiоп, Iоозеп Фе Ьо11 ееп1у.


4 1 3
А1 З9245)О

121 Сап iа гепiочаi


(1) Iегi,оуе Ше пзIiа.
ГОЛ
о

о
э

А141461

122.Сагп$Ёа1Ё 2 гегтiоа1
(1) Iегпое ле сагт15I1а о. 2.

а
а о

А141 462

123.Уаiуе 1iег гегт,оуаi


о - о (1) егпое 8iхееп а1е 1i1егз.
0 О О
о о о
о о Огапе iе геiтюеi а1е 1ег Ьу iпаНаiогi роiоп.

0° о о 0°

УаIе 1iег
А1Э9257Ю2

iеа п1аог Мо. 1 гепiоа


(1) еiоуе оiiг ЬоIi апсi Шеп П,е ех1а1]в гпапо1б I,еа iпзi1аiог
о.1.
,1

А 138608
—296

125.МапЁоiс ау гегпоа1
ЗЗЪ\’Е: (1) егтiоУе Ше Ьо1, Ше пi, ап Ше тапо 5ау.

КЗ-\/Е:

Мб1б9бО1

126.Ех1а118 ггiап:о11 сопег1ег герiо’аi

н
1) Iегтiое гее Ьо1$, о пi, апсi е ехI,а11$ пiагно1с сопуегег

1/
1

1) -
о,

А161691

127.Су1iпсег ,еасi гегпоаi


(1) )$е а соiЫе iехаоп чгепс1 8 о оозей iiе суIiгег еа Ьо
п гпа11 ерз п iе огег $I1оп п iе бiа9гагп апс iеп гегпое
4 6 9 7 1 Iiiе суiiпсiег iеа Ьо1$ апсi /аег5
ЗТ: 09043-97401
СА1ТIО
\iеп рii1Iiп оiЛ 1iе суiiгхiег еа Ьоiiв, Ье iге пы 10 iгор Пiе
о о
о о а1iег iгi Пiе суiпс1ег Iiеаб.
о > Оеiiаiоп гопi Пiе ресе оыег гпау сагпае 1iе суiпiег IiеасI
о о о (2) еппоуе Фе суiiпсiег 1iеа.
о о О О О

— о

2 8 10 5 3

А 139258301
—297

128.СуiiпсIег iеас 9азIе гегiiо’а1


(1) егiпое ЁI,е суIiгiсег iеа уа5Iеi

Сiеап аясi сIiесI i,е Ьо1 йоIе оп Ше су1iпсег ЫосI 5iсе.


> Апу сапiае зiоiIс Ье гераiге МШ а Iар.
129.Су1iпсег iеас1 ЬсI сес
(1) Меа$IIге ‘Iiе оiiсе сiiагеег Ы iiе раг ‘iI,iп гапде А п
А сIiа9гагII iiп а егпiег саiiрег.
1iрпi: 875 гппi
25гтiгт 2Оггюп (Н 1
н а
Тiе оЫ5iе сiапiеег iiоЫб Ье йiеаыгесi iп гтюге Шап спе
$4

Пн 1осаiоп. 1 Пiе гпiпiтцт а1iе i$ аI ог аЬое Цiе 1iрiiэ, Ье 5iке Ю


герiасе П,е су1iпег Iiеас ЬоI ‚iПi а плi ог’е. ОПiегiзе Ше Ьоi
гпау сагтiае Ше еп9iпе.
А1О8575)О1

1 ‘Ь3ТАц.ЛТ1 О
1 Суiiпiег iеас даI<е iпзаПаiоп
(1) Арру Тiгее Вопс 1280Е п пе iосаiоп iоп iп Нiе сiiагагтi.
СА1)Т1О
о
1о СIеап апс егеазе iе гтiа1iп iл1асе.

г
Аег арр1уп9 ТI,гее ВогпI 1280Е, аасii iе су1iгкег iеас уаiе1
2о’п,
‘Мфiп Шгее гiiiпiлез апсi iiЫеп iIе суiiпсiег iеас ЬоIi iiIiiп ii­
2О3шгл ееп п,iпЫе5.

2.5п1гI1 Суiпсег Iiеасi


Суiiпсiег Iiеас
а$Iе
Су1iпег Ь1осI

1iЯ1ii азе аррiiесi роiп


А1З92591ОЗ

(2) А?ас а пе су1iпсег I,еас §а5еЁ п iе iгесiоп зiоп п iе


сiiа9гагтп

0:0:0:0: <СА1)Т1О
СiiесI iп$а11аiоп сiгесiоя.

ОсОс ОС 0° 0
О О С
Ргогii \0

АОЗЗ157)С1

2. Суiiгiсiег iеас1 iп1аIIа1iоп


СА1)Т1ОМ
ТiЫеп ‘е су1iпсег iiеа Ьо1 Ьу I,е р1аiiс геiоп сiапiрiпд гйе1Iiо.
(1) Аасi Ше су1iпсег Iiеасi
<СА)Т1О>
Аоi1 агтiаiп9 iе су1iiпег iеа1 §аI<е( Югiп па1Iаiоп.
(2> Соа Ше Шгеаеб раг а Ьеагпд 5г!асе Ы Ше супег iеа Ьо iШ а $пIаII апiоiш Ы еппе о1.
—298

(З) IIзе а оiЫе ,ехаоп угег,сi, 8 о еппрогагiiу iIiеп Ше су пег


iеас1 Ьо1з агiс ‘азI1ег$ п згтiаII ер iп Ше огсег зIiоiп п Ше
сiiа9гапi апсi Шеп i9Ыеп Шей, iШ Ше $ресiе 1огще.
7 5 2 4 10 38Т: 09043-97401
$ресiес уа1ыеТЗ4Ггп {347iсгтi}
о—

с 0 0 ф

° ео °

0 ф о о

о о о о о о
о
)

9 3 1 6 8

А1ЗЭ258)О2

(4) Рii а раiпi п,агI оп Ше еп9iпе гоп1 iе Ы Ше Iiеасi Ы еасi


Рiгзi iгте Зесогiсi iггiе суIiпсiег еас Ьо1.
90° 900

Еп9iгiе гогтi

Раiгт гт,агi

А 139265301

(5) 1.i$iпд Ше раiгii гпагI< аа а i9Ыеп еасi су1iпег Iiеа ЬоI iп о $ер$, 90° аI а Iiгпе, п Ше огег iогi п iе
сПа9гагп.
(6) Мае зiге ла1 розiог1$ Ы а1 iе раiп гiiаг iО%’ Ша Ше Ьо1 iае Ьеея i9Шепе 180°.
(7) \Мiег аас1Iгщ е суiiгiсiег еасi, мре о ргоiтiкiесi 1iЯ1iб 9а$е,
СА1)Т1О
Мiеп чiрiп9 он IIiе 1iсi1iс 9ае1, ргеУепI и гогтi еiп iгiзисие iiе о1е5 Ы iе ьоIн$ ап пос рiп.
з.
Ехiiаы5 ,апiос сопуегiег iпэа1Iаiоп

л
<2> <3>
(1) 1)зе Нiгее ЬоIIв аяс о гii1з о аасi Ше ехiао$ грап го
сопуеiiег iп Ше огсiег iоп п Ше iагатi.
о (2) 1)зе Нпгее Ьо1 апс о пii о а1ас? Ше ехiаiiз пап о
согiеiiег п iе огiег зiоп п Ше сiiа9гагг.
Зресiес уаii,е:Т25 гii {255I<*сгт1} (ВоI)
<1> Т=25Г*т {255I9*сгт’} (МП)

А161691.)01
—299

4 Мапiо1сI ау па1асп
38-УЕ: (1) 11$е а Ьо1 ап п о аасi Ппе гпапос1 iау.
ресi1сiесi уаIiе:Т25*ГТ1 (255iд*сгт1} (Во1)
Т25М*гт1 (255i<ф*сп,} (ы1)

К3-\/Е:

1071
4—
2 \
\

А16169б)О1

5. Ехiаы рiапiоIс1 ,еаЁ iпi1аог Ыо. 1 iпзаIIаiоп


(1) 1е ог Ьо15 о аЦасi 1iе ехiаi гпапiоIс еа iпii1асг с. 1
ресi19ес а1iе:Т8.5*гп {87iд*сгп}

А13860В

б. \Iаiче iег iпваНаiоп

0
о— О
- о О
(1) Соа iе епс рогЁоп Ы iе уауе еiт епдпе оi

О О О О
(2) АЦасi $iхееп ‘,а(уе iегз.
о о <СА1Л1О
с о о О о
А11ас П,егтi Ьас !о Iпе огiфпаi роi1iоп5.

О О О
о
о О О о
00 0= 0°
]а1уе iег
А1З257О1

7,
Са5па ГЧо. 2 iпза11аiоп
(
(1) Соа II,е сагтi Ы 1iе сагй$!1а1 Мо. 2 апс Пiе оыгпа1$ Ы iе суiiпсiег
iii епдiпе оi апс аIIасI, Iпе [iа Мо. 2.
а
а
о

А14146
—зоо
8.
Сайii,а[ па1Iаiоп
(1) Соаi iе сап’ Ы iе саоi’а ап Ше оiгпа1 Ы Ше суiпсег iiеас
iШ епдiпе он апс аНасi Ше сап15I1а.

о Ч
о2

т А1 41461

9. Сагтiз,а1 Ьеагiп9 сар Го. 2 iп$[а11аiоп


-

З-суiIпег 4-суiiпсiег (1) Асiiз ?1е роi1iоп$ Ы П,е саг1з’а апс iе сап1$1аi Мо 2 а
сагтi сагл 51ОЯ п Ше сiа9гагй.

о О о —

00

4-суiпсiег 2-супсiег
са гтi сапi

А1З9246О1

(2) СIес -iе гоп пIагi<$ ап п1ггйег$ оп 1iе сап Ьеагп9 сар
3 4 1 2
Го. 2 ап а{ас’ Iе сагт,Iiай Ьеагiпд сар Мо. 2.
(3) Тiiеп Ше саiiiа ЬеаШi9 сарв о. 2 п Ше огег iоп п Ше
сiа9гагл
8ресiiес1 уа1е:Т1 2. 5М*гii {1 27<9*сгл}
СА1ТI0
°
Но!iп9 1iе сагл$1а1 п а iiогiоп1аi роiоп, 1iЫеп Ше Ьо118 ееп у

8° 6°°
5
А1З9245iОЗ

10. Сайiзi,аП Ьеагiп сар 1 iп5(аИаiiоп


(1> Тiiег 1.iе сагт151а Ьеагiп9 сар Го. 1 п Ше огег 5I1оп и Ше
Iа9гап1
Зрес[iес уае:Т12.5М*гТП (1271д*сгл}
сСАУТЮЫэ
Веоге 19Ыег1iп9 iIiегтi, гтiаIе 81ге iа е сап iа I1Г1]51$ п Ше
21 9ГООУ$ ЫШе сап iiа1 Ьеагiп9 сар8 Го. 1.
о iгтi •п
о о’ о т0о
4
А139245.Ю4
—301

Сагт18i1а1 iгТ1iп9 зргосе iпза1Iаiоп


(1) А1i9п Нiе посi рiп Ы Пе iiа iШ iе рiг, iо1е п Нiе
000 РаiпгпагI сагл$1а 1гтiiп9 $ргосIе апс аасI, Ше сатзi,а ?iгпiп9 ргосе
10 Ше сагп1iа1.
Тiгтiп9 гтiаг
<САТ1ОIФ
IШе посI рiг’ сiое5 по! Ш п !I,е рiп I,оIе, е 1!,е 8егiсе iеха9о-
паi раг! Ы Ше сап15!iа! !о iЫиу гоiаiе Ше сап,Iiа1i 10 Ше гiуЫ
ап Ы! iiп!ii Ше iпос1 рiп 11 п Ше рiп о1е. Зо по! з!гоп9Iу
рой’ Ше сап’з1iа! !Iп1п $ргос(е!. СШегiзе Ше епс рог!Ёоп Ы
Ше пос1 рiп пii1i! сiагтаде Ше $еаi зiвiасе, гез11iп9 п зеаi
сеес1.
сагпз
е’ег гегпое iгее ЬоIiз. П пеу аге гегiiое, герiасе Цiе
аП iгтiiпд $ргосiе.

Рiп IiоIе КпосI рiп

о л

Оо пы гегтюе
А1445ОЮ1

(2) Соа Ше геасiес раг ап Ьеагiп9 $ЫиIасе Ы iе сап зiа 1iгпiп9


/1 НоIсIiп9 зргосIе iп$аа1iоп Ьо1 iШ а тта11 агi,оiпi Ы егщiпе он апсi
Iегпрогагiу аас Iiе Ьо1.
(3) Т9Ыеп Ше саз,а гяп9 $ргосе1 iп51а1Iаiоп Ьоi Ьу 11$iпд Ше
весе iехаопа раг Ы iе сай51а1,
$ресiiес1 аiое :Т47Г*п, {47д(9*сгр}
()

Р А141463Ю1

12. Сiiаiп iп$аi1аiоп (ее раде 07-184)


13. ТiгтIiп9 саiп 9оiсIе Го. 2 пэа1аiоп (8ее рае 07-184)
14. Тiгтiiп9 сIiаiр 91iс1е iпза1iаiоп (ее рае 07-184)
15. Тiгтiiпу с[iаiп IегI$iоп аггп пзаНаiогi (Зее рае 07-185)
16. Сiаiп епзiопег рIIнI9ег iпзаI1а1iоп (Зее рае 07-185)
17. Тiгпiп9 сIiаiгi (Ье1) соуег он 5еаI iпзаНаiоп (Зее рае 07-1 89)
18. Тiгтiiп9 сiаiп (ЬеII) соёег iп$ЁаIIаIiоп (3$-’Е) (Зее раде 07-185)
19. СгапI< аг91е 5еп$ог рiае о. 1 iгiа11а1iоп (5ее рае 07-185)
20. Тiп,п9 сiаiп (Ье1) соуег iгiза11а1iоп (К3-УЕ) (Зее раде 07-186)
21. Он рап iпа1Iа1iоп (Зее раде О7188)
22. СгапI роiiогi епог iп$а11аюп (Зее рауе 07-188)
23. Сагтi$IIаiI Iiппiп9 ы! сопiгоi а!е аВ$егпЫу iп$а11аiоп (8ее рае 07-188)
24. 11ег рiПеу iпз1а1Iаiоп (Вее рае 07-189)
25. I1ег рi!1еу о. 2 iпзаI1а(iоп (ее раде 07-1 89)
26. аег рiшiр р1iеу iязаI1аiоп (Зее рае 07-1 89)
27. Сгап рiIiеу iп$а1Iаiоп ($ее рае 07-1 90)
28. Суiiядег iеа соег iпiаi1аiоп (ее рае 07-243)
29. Оi) 1ееi ае iп$а11аоп (Зее рае 07-68)
ЗО. 1дпiiоп сын азейiн1у iп$а11аiоп (Зее рае 07-БО)
31 озе ii1ег iп$аi1а1iоп (Зее рае О77О)
32. Iiозе iп$аНаот1 (Зее раде 07-71)
33. Епдiпе iiге iг15а11аiог1 (Зее рае 07-75)
34. УепiIа1оп I1о$е Го. 2 iпза11аi.оп (Зее рае 06-149)
35. Аiг сIеагiег дррогi ЬгасIе Го. 2 iп$а11аiоп (Зее рауе 07-75)
36. Ассе1егаог соггоI саЫе Ьгасе пзаИаiоп ([НО) (Зее рае 07-76)
37. ТIпго[е Ьосiу ЬгасI<е Мо. 2 iгiа!1аiоп (ее рае 07-76)
38. Тгапах1е аегтiЫу (АТМ) iп$а1Iаiоп (Зее рае 07-78)
39. Тгапах1е аегтпЫу (МТХ) iп?а’1аiогi (8ее рае 07-79)
40. Тогсце соя”егег Ьо1 iпа ао (юг Аiiогтiаiс гапвахе) ($ее раде 07-80)
41. 8агег вегт,Ыу iпа11а?Ёоп (Зее рае 07-80)
42. ВгеаФег 1iЬе еi iове iпзаI1аiогi (ог АЫоп1аiсгап$ах1е) (Зее рае 07-81)
43. гоп? iiрепзiоп сго ггiегiЬег iп$iа11аiоп (Зее рае 07-81)
44. Еп9iяе а$еттЫу iiШ гагахе паНаiог’ (ее рае 07-81)
45. Тгап5п1iiог1 сопго1 саЫе а55егIIЬ!у гiза!!аiоп (огАiогяаiс гапах1е) ($ее рае 07-83)
46. Iасiiаог 5ыррогI 1М iп5аI1а?iоп (5ее рае 07-83)
47. 8еегп9 iгшсIiе [Н iпзаi1аiоп (5ее рае 07-83)
48. Зеегiгi9 пiюе 1Н iпзааiогi (ее рае 07-83)
49. Ггоп гiе iа а5$епIЫу [Н iпэаI1аюп (Зее рае 07-84)
50. Ргоп сiг!че iiа? а5зегпЫу Н iп$а11аiоп (Зее рае 07-84)
51 Ггоп зiiосi аЬзогЬег аегтiЫу [Н iп$а11а?.оп (8ее рае 36-16)
52. Ргоп в1iос аЬогЬег 85$егпЫу ГН п5ааiоп (Зее рае 36-16)
53. Тiе гос епс 1Н iп$аI1аiоп (Зее рае 36-16)
54. Тiе госi епс ГН iпваI1аiоп (Зее рае 36-16)
55, АхIе IiiЬ пы iпа11аiоп ([Н) (Зее рае 36-16)
56. АхIе IiiЬ пiз iпа1iаiоп (АН) (Зее рае 3616)
57 Ргопсiiзс Ьгае суIiпег а$$егпЫу [Н iг1$аIIа1Ёогi (Зее рае 36-16)
58. Егогiсзс Ьгае су1iпсег аепiЫу IН iпза!1а1оп (Зее рае 36-17)
59. 3реес епог РГ [Н iгiза11аiоп (i1i АВ УЗС) (Зее раде 36-17)
60. Зреесi епог РЕ Н iпаНа1iоп (iiii АВ 8 \28С) (Зее раде 36-17)
61 РгопЬгаiе ехiЫе iое Ыо. i (1Н) а(Iа1iог’ (iiПiоЫАВ3 8\/С) (Зее рае 36-18)
62. Ргоп Ьгае IехiЫе Iiое Ыо. 1 (КН) iпа11аiоп (ёiНоЫ АВ 8 \/С) (Зее раде 36-18)
63. гоп ыврепвiоп СГО$З пiегпЬег [Н п1аi1аiюп (Зее ре 07-84)
64. !гоп iврепiоп сго гiiегтiЬег iН iпаi1аiоп (ее рае 07-84)
65. гогi аЫНег Ьаг пiаI1аiоi, (ее рае 07-84)
66. Еппе i,псегсоуег [Н iпваiIаiоп (8ее рае 07-85)
67. Еп9нIе iлiсегсоуег IН пв1а11аiоп (Зее рае 07-85)
68. Тгап5гт1i$юп iiоог iiI аепЫу па11аiоп (ог МагшаI гагiах1е) (Зее рае 29-55)
69. Соое Ьох аеiтiЫу iгi1аНаiоп (ог Мат,ыаi гапзахIе) (Зее раде 29-56)
70. Соп5оIе Ьох сагреЁ iпа!1аiоп (ог МапоаI гапзахIе) (ее рае 29-56)
71. Iеаг сопое Ьох п5аНаiоп (ог Мапiаi 1тарах1е) (8ее рае 29-57)
72. 8iiЁ iеег 1по1 iпа11аiоп (ог Магшаi гап$ахiе) (Зее раде 29-57)
73. еегiщ сЫып,л аззепЫу соппесiiоп (НО) (Зее рае 49-64)
74. $еегiп9 со1iглп аз$еглЫу соппесоп (1Н0) (Зее рае 49-79)
75, еегiп9 соiiшiп ю1е соуег о. 1 па!аiоп (РНО) (Зее рае 481О)
76. 81еегiпд соiiяiiп оiе соуег Го. 1 iп$IаIIаIюп (1.Но) (Зее рае 48-18)
77. Сдсi геiеа$е су1iпег а$зегтIЫу iпа1iа1Лоп (К3-УЕ) (Зее раде 29-21)
303

78 С iсii геIеа$е саЫе азэегiiЫу ас11?гт1еп (К3-\IЁ) (Зее рае 27-21)


79 С Ыс саЫе сiалiр iп5IаiIаIiоп (К3-УЕ) (Зее рае 29-21)
80 С Лсii I,о5е iпз1а1iаiоп (3$-УЕ) (Зее рае 29-22)
вi с геiеа$е суiiпсег а55егтIЫу iпзаiаiоп (3$ЪУЕ) (8ее рае 29-22)
82 ЕП9IПе iге соппесiоп (5ее раде 07-86)
83 Еп9пе гооп’ пiап ге согшесiоii (Зее рае 0Ь86)
84 Уасiшт озе азегтiЫу соппесiiоп (Зее рае 07-87)
85 Огошiс саЫе сотiпес[iоп (Зее рае О787)
86 Ассеегаог сопiгоi саЫе авегпЫу соппесiiоп (ЯНО) (Зее раде 07-87)
87 Ассе1егаог сопiгоI саЫе а$$егпЫу соппесiiоп (IНО) (Зее рае 07-88)
88 РЪеI о5е соппесiоп (Зее раде 07-89)
89 асiаог а$егпЫу iп$аI1аiоп (Зее рае 07-89) 07’
90 Сооег гегдегап 1iсiс рiре А соппесiоп (лI, Аiг сопiiiопiп9 $уегТ1) (8ее рае 52-137)
91 Сопiрге5вог аепiЫу (мiШ гтiапе сIiс) iгiзаI1аiоп (iШ Аiг сопIiIiопiп9 зу$ег11) (Зее раде 52-134)
92 Сооег гегiегап с1i$с[1аге iое Го. 1 сопгiесiiоп (ii АIГ сопс1iопiпд у$еп1) (Вее рае 52-1 38)
93 Сооiег гегiдегап 5iiсiОП ноне Го. 1 соппеснiоп (уiШ Аiг сопсIi1iопiп нузегр) (8ее раде 52-134)
94 Гап аiiегпаiог ‚1 iеII iпаНаiоп
Рая. 07-6)
95 Ргоп 1яярег соуег iп5а11а1iоп (8ее рае 82-15)
96 Кеаiег оii11е ‚‘аЁег IIо5е соппесiiоп (IНО) (Зее рае 52-87)
97 Неаiег оiеаег Iiое соппесiЛоп (IНIЗ) (5ее радо 52-177)
98 Неаiег iгi1е аег iозе соппесiоп (АНО) (Зее рае 52-87)
99 юе согмесоi (1Н0) (Зее разе 52-178>
100 01 сооIег iпiеi iое iпа1iаiоп (огАйогпаiсгап$ах1е) (Зее рае 26-99)
101 Он сооiег оiн1е но$е iпза1аiоп (ог АнЛоглаiiс гапвахе) (Зее рае 26-100)
102 У1iШ аег ап азегтпЬ1у iпа11аiоп (ее раде 12-13)
103 Лаег Ьурав5 iое соппесiогi (Вее рае 12-14)
104 аег Ьураз iое соппесiогi (Зее раде 12-14)
105 Iас5аог iп1е iове соппесiоп (Зее раде 12-14)
106 А г сеапег аепiЬ1у iпа11аiсп (8ее раде 06-149)
107 Ргесеапег ое iпаI1аiоп (Зее раде 06-149)
108 пIе аiг егпрегаоге зегiог соiпесiогi (Зее раде 0б150)
109 (асiшгл iсi1iп9 аIе аепiЫу (Жii Вгасiе) соппесiiоп (НО) (Зее рае 06-150)
110 Уасiшгп лi1сIiiп уаI”е азегйЫу (i ВгасIеI) соппесоп (1Н0) (Вее рае 06-150)
111 \/асiшгй 5епаг соппесiоп (ее рае 06-150)
112 А г сIеагiег Ыег еIегтiегй iгiза11аiiоп
113 А г сiеапег сар п$1а11аiоп
114 Ваегу гау п$а)1аiог (Зее рае 07-90)
115 Ванну IпМаiiанiоя
116 Ваiiюгу соуег iп5а1аог
117 аiiаог ге5егУе ап а5эеТлЫу iпэа?iаiоп (5ее раде 07-90)
118 Ва(Iегу iос соп сiатр iпза1iаiоп ($ее рае 07-90)
119 Ех1аы5Ё рiре а55егIIЫу i iп51а1iаiоп (8ее рае 111б)
120 ВаИегу Iеггтiiпаi соппесiiоп
ресiiе 4*гт1 {б59*сгт,}
121 ВгаIе Лiiiсi гер1епiзiппеп (ог Мапыаi гап$ахiе) (Зее рае 45-4)
122 С iiiсi рiреIiпе аiг Ыеесiп9 (ог Мапiа1 гапзах1е) (Зее раде 27-3)
123 С iсi Яiiс 1еаауе сI,есI (ог Мапiiаi гап5ах1е)
—304

124.ВгаIе 1ii1 (ог Мапiiаi гап$ах1е) ($ее раде 45-4)


125.Сооiiп9 1iiiс герiепi$iпгт1егi (Зее рае 12-б)
126Еп9iпе он герIепнзiгтiеп
1 27.АЫогпаiс гап$ах1е iii гер1епiзiглегi (ог АЫогтпаiiс 1тап$ахе) ($ее раде 26-103)
128АЫограiiсiгагI$ахIе 1iiiсi сIiесI (ог АiЛоггiаiс Iгап$ахiе) (Зее рае 26-63)
129Мапiаi Iгап$ахiе он гер1епi5I1гт1еп (ог Мапiаi гагiзахiе) ($ее рае 29-23)
1 ЗО.ЗI,i Iеег ро$iiоп сiесI
(Зее рае 26-136)
131 .Соо)iп iiлс iе1<а9е сiiесI< (Зее рае 12-б)
132.СооНп iiяс агяошii с,есi
133.Оi 1еа1а9е сi,есi<
134ые 1еаа9е с1iес1 (Зее раде 08-7)
1З5.Ех-ю$I9а51еаiа9е с1iесi (Зее рае 11-16)
1З6.Епуiпе i1е-5рее с1,ес ($ее рае 07-4)
1З7Лдпiiогi Iiгйiпд с)iес1 ($ее рае 07-2)
IЗВ.СО апс КС еуеi с1,ео (Зее рае 07-4)
13дIегi9егап i-iГС-134а (1З4а) 1i1iп9 (ii Аг сопсiюпIп9 5у5егт1) (Зее рае 52-42)
140.Егопi iге iпзаНаiоп
$ресес1 уа1iе:Т1 О3*гп {1 О5Од*сгй}
141Ргспч’ееi а
($ее рае 42-5)
142.Те$1 гтiосiе сiiес (ЗреесI $еп$оГ сiгсi1Ё)
уШ АВБ: (Зее рауе 4415)
‘iШ У8С: (Вее раде 44-76)
—305

СУ1ПIОЕ1 НЕАIЗ ОАЗКЕТ (3$-ЧЕ 1 4\Л/О)


СОМРОЕТ$

г
х2
(2
/ \2
/ 7

х2

‚7.5{76}

х2 Ргоп Ьыгiiрег соег

Вопгiе (Iпоос) ос< зыррог

iаiа1ог 51ррог[ I’iII:

55{} 1

- х2
[55{56} [5.5{5б}

1 9*}: $расiiес1 огсiые


А161 725О1
—306

Ехiаiiз рiре зiiррогi с1I$ьогi о. 2

Ехаii1 рiре 9азi(е{

ЕхIiаiiз рiре аз$егтIЫу Р

ЁхI,аiз рiре $РГП9

47(479}

---

х2

I з{з77}I
РгореiIег iШ сепег Ьеагiп9 $1аП азегаЬ у
i1ж4

[Ггтi (4сгii}’: ЗресiГiесi огще рагi

А165О77Ю2
—307

5.5(56} ж2

ВаПегу iiос очп сIаглр

Ва1егу

107
Ваег’ соег

асiа1ог гезеге ап рiре

жЭ

Ваегу гау
ас1iа{ог гевегУе аг’i а$егт1Ь1у


о

{*}]: ЗресШес огяiiе


А14546ОО2
—308

7.5{76}]

Гасiа[ог iп1е Iiозе


х4

Гаег Ьура iое /


1/

йi ‘аег ап аззепiЬ)у

Гасiаiог оЫиеI iое


[18(184)

[i8{184} Еасiiа1аг Ьгасе

iШ Аiг сопсШiопiп9 $у$IегтI:


Раiа1ог ыррог дгогйгпе
Сооiег гегi9егап
сiаге О.1

Iасiаог азегпЬ1у
-

ж4

. -- -

асiа’юг сгаiп сос


• О-гп9 1

асЛаог зiррог1 9гопIгтIеI 1’ЛЛ

Г5{})

Сооiег гегiегап СооIег согIбеп$ег


1iс1iiсi рiре А аепiЬ1у (iШ гесеег)

iI*гл (I*сп1) : ЗресiЛеi огсiiе • огi-гео$аЫе раг

Ррру сот’iрегог оi О-О1В


А163478Ю1
—309

Аiг сiеапег сар

77 Аiг сiеаiiег i1ег еiегтiегii

757б}

пIе аiг ейiрегаШге хЗ

5епзог

дiг сIеапег азэегiiЫу

к
175 76}I

Ргесеапег юе
х2
• О-гп
Уасiшгiп зепзог

Уасiшiтi уi1с1iiп аIе азегтiЫу


(чiI Ьгасе)
о

Гп’ {сгг} : ЗресПе огяiе • оя-геаЫе раг


—310

Сiiагсоа сагiзiег
оы1е 105е о. З

Аiг сiеапег Ыау Но. 1

СЬасоа[ сапI(ег
оiКIеI iiобе Мо. 2

Сi,агсоаi сапiзег
оЫие[ Ёюзе

1 1
х2 ‚Л/аег Ьуразз ноне Мо. 1
-, (1пз1ааiоп ровiоп iфрег)

У” Ч]аiег Ьуравз Ьоне Мо. 1


(IпзiаНаiiоп розiiiоп оег)

Тнгоше Ьоду Ьгасе Мо. 2 /

1 75{76}
‚ О
Габюп

121214

ТЬгоПIе Ьоду эiау


ТнгоIIне Ьосiу аззегпЫу

• О-гнп9

Уепi1а1iоп ноне Мо. 2


Ассеiегаiог сопiгоI
саЫе а5зеоIЫу О

*р’ {спi}i Зресiiесi огщ.е . оя-ге1$аЫе раТI

А159487Ю2
—311

Зiii 1еег iпоЬ

Сопэоiе Ьох сагре


ж2
:

1071
Сопзоiе Ьох аз5ейIЫу

Ё1зiзз}] х2

iеаг соп8оiе Iэох

II iеег ЬооI геаiпег

[24{245}

‘Вон
24{245}I— ж2
о

Тгапзгi,iззiоп [1 3(1 }1 х2
Iiоог зЫ1 аепЬ1у

{*}: 3ресiГiе ощiе • Г1оп-геiаЬ1е раг


МР Згеа5е аррIуiп роiiоп
С159935О2
—312

Ргоп 81реп$iоп
СГО8 ггiегтiЬег АН

Ргоп аЫПег хЗ
Iiгi аз5егтIЫу Н

74{755)i

Еп9п1е гюыпiп9
iпЫаог Р

____ ­
{Ц755)( - Ц[ оо
0 о
--

[75{7б5

Ргоп аЫ(iег
Iiп аззепiЫу [Н

0-

‘т

Ргоп 51аЫиiег Ьаг [74(755)!

Ргоп 81]8П$1ОП
сгозз гпегiiЬег IН
[24(245) х2

[35{357} -

х2
35)з5} 124(245)!
Ггтi *р) 8ресiТiес огяiе
А1617С6)О
—3 13

Ргопi Ьгае 1ехiЫе iое о. 1 ([Н $Ёсе)

18.4{86}]

о2 1О7
Зрееве5огР1Н
(‘iii АВЗ 8 \]$С)
ж2

гоп ахiе а5$егтIЫу iн Тiе гос епс [Н

Ргоп сiгiче
аз$епIЫу 1Н
• 42(428}

27{275}
х2
е


1
Ргоi, сii Ьга<е рас
. I1961999I
Ргопi iс Ьгае АхIе шЬ пы
суIiпег аввегпЫу 1Н
‘СИр
52(530}

° ц

Ргоп з реп5iо оег аггii о. 1 [Н

{<*с} 3ресiiес огс1е • Г4оп-ге1$аЫе раг


А15945Ю1
—314

Ргоп Ьгае IехiЫе iпоэе о. 1 (Н iсе)

8.4{86) о

о
8реес $епзог РГ ГН
(йi АВ5 8 \/ЗС) 1 96{9 79}
х2

Тiе гос еп IН

Ргоп ахiе а$еп1Ыу Н

. I42{428}
Ргогii ге зi,а
аегйЫу IН
\
[2Т{27

Ргопi i$1( Ьгае ра

. I6{}] .СНр Ргог’ сН$с гае


Ахе i,iiЬ пы 52{530}
су1iпсег а$$етЫу ГН
о
!II
а

о
‘о

Ргоп( iрепiоп 1о’ег аггтi о. 1 РН

{<9{*ср} 8ресiiiе огяiе • ог’-геiаЫе раг


А1594В61О1
—315

ЮН
Егогii сiгiе iпЬоагсi оiп1 йоiе пар гiп9

-1

Ргоп с1г’е Iiа1 аегтЫу Н

Ргоп сгiе 1iа1[ а5зепIЫу IН

. оi1-ге1$аЫе рагI
А149е50Ю1
ОГ99
iс о по-iю • епЬлоi рощоо : [{ша} ш
I{оо}оо 1
1{I—
1(€ои)81
еяшеш ою 1Ю!1ЮС1$П цо
Н] рIЮ ро он
i-:I РЫО
С1!1о.
1
1ЯШеЕ ОШПIОЭ бЩЮэ
_юлоо па
1{} 1
О .АОО еiоц 1шп1оэ б11!юе
9
—317

жЭ
75 765) 54(55 III

Еп9iпе гтоiв,Нп9
iпЫа1ог РН
/

1 х2 о 9
о
/‘

{*с}) $ресiес Iогсiые


А1617О7О1
i
ОПЬЮI роцос :{{шо6} ш]
[1
1
о /
о
о
нп ю4еп9ы! быщпош оыбы
{69й8’
{992)91
911$—
—319

Ва1егу-о-9гош1с саЫе 1д94}

59{602}i хЗ

у
Епiпе пiоiiпiп ЬгасIеI [М

х2
б

7
с
с
[59{602}}

о
с


х2

СiосЬ геIеа5е суiiпiег а$$ейIЫу 1 2О{2Оз]

[\1гл (9*С): Зрес1iес1 1огсые


А13477О1
—320

7 2

Тгапег $ii1епег рIае

О-гiп о

Тгапег а$еп1Ыу
- 8О{81б]
59{6О2} -------

-- ж2 ж2

х4 8081 6}]

Ег9iпе П1ОГ1П9 Ьгасе Р

гт срУ: Зресi1е1 огсiе оп-геiзаЫе раг


С159889О
—321

Ыагег аеппЫу

х2
-[б4{653})

107
ф

РIуiее1 расег Го.1


о
ф

ф (2 ­ Яу1ее 8iiЬ-а8еп1Ыу

ф
хб 78{795}

с
ф
!19{194}i • 64{б53

СЫсii дiс аепЬу

СIiсIi соег а5зеглЫу


I64{653}г х2

Тгапэахiе а5зегяЫу (МТХ)

(9i*])1: Зресiiiес 1ощiе • Г1оп-геiiваЬ1е


А16З48ОО2
—322

Раiiаог iпе iове

Ьура$$ 1о5е

‘Л(аiег Ьура8з пове Г\Iо,1


(1пза1аiоп роШогi ррег)

Неаег оЫ1е чаег Iпое

1— ср

------; -
о-

1—--

Iасiiаог оЫиеI Iiозе

в
в
Уаiег Ьура iозе Мо.1
(Iп1а1iаiiогi розЁюп 1очег)
Уаег Ьураз$ рiре iпо8е

Неаег п1е ‘аег !iое

А149711О1
—323

Рап Ьеi асI$iп Ьаг

[19{194)
Аiегпа1ог аегпЬ1у

З2{З2б}i

\‘Уаiег рйiр §азеi

аiег рогiр а88егРЫу :ссс

жэ
- -
i9о{92]
о

жЭ 9,О(92} х2
22)1
‚__

Уа1е рооiр рiЛiеу

Iiiег рыНеу Сгагii ровШогi зепног


1
ИIег рiНеу Мо. 2 [7.5{76}
}

iй Аiг Сопiогiп9 $узIегтI:


ЖЭ
Эрасег
i29{296)I

жЭ
\ 1 —2

29{296}

СогтIрге$зог а5зеггiЫу
чii гпапе сIiiсi

Рап а1егпа1ог У ЬеIi Рап 8 аiегпаЁог У Ье1


ОН Н1ег Ьгасе

(iсгл}]: $ресiiес огсiiе оп-ге15аЫе раг


А1594891О2
—324

47.5{Iб}}

ж4
Он 1ее1 91]9 9ПннОП сон’ а85еглЫу

Се‘СС

1
85{В7) <4
Ехiiаi тiапоIс iiеаi iпiаог о.1

ЕхIIаII5I гтiапiоIс 1о Ьеасi а5iе1

00
о

[25{255}
хЗ

ЕхМа181 гiiапiо1с1 сопуегiег 25(255)

Мапiо!сI вау
25(255) 25(255)

1 спi?1: 5ресiЛеб ощiiе • Гоп-геiiаЫе


—325

УепiIаiоп
iiое о. 2
I757} 1
[12122I

хii 9щ92}

\‘еггЫаiЛоп Iiое

СуIiпсег iiеас соег

]п1iоп сои а5егТ1Ыу

. Суiпс1ег IiеасI соег дае

Сат’зiаi iпiiп9 оi
сопгоi ‘аIе а5егТIЫу

ТiгпЁпд с’аН’
(1е1) соег

• азе

‚44{45О} х4
С

2З2З8)
12122

I12122} —
44450

I150{153о 6
12122} ОН рагi

75(76}
Сгагii зiа1 рiiIiеу 2 [85{87}

1 —
11 1

сЁап (ЬеI) оН еаi


1
ТiОIiП9 1 1
1 -

[8587}
1
1 1
1 1 ж2 х
х2Т1 i42(42}
_______
х7
Сгап роiоп епог [в5{87} 1 13Цз77}
{б.5{87}

[* Iспi) ресiiе още • раг


МР геае аррiсаiоп
А16172ОО2
—326

СIiап епiопег рiiiп9ег

Сiiаiп

ТЁгтIiпд с1аiп х2
)
с-
епзiоп аггп

i191д4Л

Тiгйiп9 сiаiгi 9iiсе

х2

Сгапi< агiде 8П5ОГ


рiаiе о. 1 Тiяiiп9 сiiап iiсе о. 2

[гт, {Iсгтi} ресiПес огсi1е


А1б1718)О1
—327

СаглзЁа1 Ьеагiпд сар Мо. 1


(12.5(127)]
Саоi8ЬаП Ьеагiп9
ж8 сар Мо. 2
[12.Щ127)

х4
7 (125(127]

ж8

СаглэiiаЯ Ьеагiпя
сар Мо. 2
СайiвЬа!i iiгпiпд
зргссе

Сап18I,а1

4 Сагг’Ы’а(i Мо. 2

хIО *СуIiпег 1iеас ЬоIi

‚Л(а5IIег

е
е

СуIiпсIег iеасi

. Суiiпсег еас 9авiе

_ъ _—‘ (

Рiа$iс гедiоп с1агтiрiп пiеШосi


[* {i9*сгп} 8ресiе ощiiе • оп-геiаЫе раг
А16171б]О1
—328

1ЕМОУА1.
1 ЕiюI зрiii ргеегi1iоп iогI
(Бее рае 08-3)
2. Ваiегу егпiпаi сiiсоппесiоп
З. Соо1п9 iоi iШсгачаI (Зее рае 12-б)
4. ейегап НС-134а (1З4а) гаа1 (нIi Аг сопiопiпд уетi) (ее раде 52-42)
5. iгоп1 иге гегтюУаI
6. Еп9iпе он ниiпсгаа1
7. Мапi,аI гап5ахIе о1 iiiсгаа1 (Зее рае 29-37)
8. Ехiа15 рре а$зегяЫу К гегпоуа (Зее рае 11-15)
9. Ргореiiег iф а сепег Ьеагп9 за а5$егпЫу гегiоа ($ее рае 35-З)
10. Вгае Лiiсi iШгаа1
11. Ваегу iо1сi соп сiагпр гегпоаi (5ее рае 07-113)
12. асiiа1ог ге5егуе IапI< азерiЬ1у гегтiочаi ($ее рае О711З)
13. ВаНегу ссуег гегт,оа1
14. Ваииегу гегтiоаI
15. Ваегу гау геiтюа1 (Зее рае 07-113)
16. Агсiеапег сар гегтiоа1
17. Аiг сiеапег i1ег еiегреп гегрочаi
18. Уасiiыгтп епог сi$соппесiоп (Вее рае О614О)
19. \(асiiыгii вУ’iСiiпд ае авзегтiЫу (iШ Вгасе) сiзсоппесiоп (ее рае 06-140)
20. iп1е аiг егтiрегаге епог сii$соппесiоп (Зее рае 06-140)
21. РгесIеапег 1iое гегтюуаI (ее раде 06-141)
22. Аiг сIеапег аепiЫу гепiоуаi (Зе рае 06-141)
23, Касйаог iп1е iое сiiзсогiпесiап (Зее раде 12-10)
24. ‚(Iаег Ьура$$ 1о$е i$соппесiог1 (Зее рае 12-10)
25, Расiiаог о1е iое сi5соппесюп (ее раде 12-10)
26. \/ii аегап а$$епIiэIу геглочаi (Зее рае 12-11)
27. Неаiег iпiеI аег 1iозе д$сопгiес1iоп (Зее рае 52-164)
28. Неаiег оЫ11 ‘а1ег iiое соппесiоп (Зее рае 52-164)
29. Iгоп Ьгпрег соуег гегтiоуаI (Зее рае 82-5)
ЗО. Рап 8 а1iеггiаог У ЬеII геглоа (Зее рае 07-6)
31. Сосiег геiгi9егапi 8IюIiоп iоэе Го 1 iзсоппесiоп (‘iШ Аiг соiiопiп зуег,,) (Зее раде 52-131)
32. Сооiег гегi9егаг сс?,аге озе Го. 1 сiзсоппес1оп (iП Аiг сспсьиопiпд $узеп1) (ее раде 52-131)
33. Сойiргезог а$$егтIЫу iЁi, гтiадпе с1iсi геп,оуаI (ii Аiг сопiог1iП9 $узегт1) (Зее рае 52-131)
34. СоЫег гегi9егап 1iiс рiре А i$соппес1iоп (Нi Аiг сопсьиогiiя9 у5е1т1) (8ее рае 52-1 36)
35. Iааог аепiЫу гегтюуаi (8ее раде 07-114)
36. Рiе I,ое i$соппесiоп (Зее рауе 07-114)
37. Ассе1ега1огсоп1го саЫе а$$егпЬ1уi$соппесiоп (Зее рае 07-115)
38. гоiпсI саЫе iiвсоппесiоп (8ее рае 07-115)
39. ]асщгт iове аегiiЬ1у сiiзсоппесiоп (Зее рауе 07-116)
40. Епдiге гоогр таii iге iсопяесiоп (Зее рае 07-116)
41 Епдге ге с$соппесоп (ее рауе О7116)
42. Сiсi ге1еае су(iпсiег епiЬ1у сiiсогпесю (Зее рае 29-38)
43. СЫсIi I,ое ii$сопг’есюп (Зее разе 29-38)
44. 81еегп9 соiщтiг, ,о’е сфуег Го. 1 гегтiоаi (Зее раде 48-15)
45. еегiп9 соiшiiп а$$егпЫу сiiсоппесiоп (Зее рае 49-70)
46. 8I, Iе’ег IпоЬ гегтiоуаi (Зее рае 29-5д)
—329

47. еаг соп$ое iох гепiоiа ($ее рае 29-59)


48. СопоIе Ьох сагре гегтiоуаI (5ее рае 29-59)
49. Сопзоiе Ьох а$зегпЫу геточаi (8ее раде 29-59)
50. Тгапггiiiоп Iоог Ii а55егтIЫу гегпоУаI (8ее раде 296О)
51 Епдiпе iшсiегсоег 1Н гегпо’,а( (ее рае 07-116)
52. Епдiпе шсегсоУег [- гегтiо’iаI (Зее рае 07-116)
53. Ргогi$ аЫиi2ег iпI а$5егтIЫу IН гегтюаI(5ее разе 07-117)
54. Ргоп аЫ1i2ег iпI азегтiЬ1у ГН геiтюа1 (ее раде 07-117)
55. Ргоп ваЫIi2ег Ьаг геп,оуаI (8ее рае 421б)
56. гопв1жреп5iоп со гiiегтiЬег iН гегiiоуаI (ее рае 07-117)
57. гопз1реп$iоп сго.з гтiепiЬег Н гегiоаI (Зее рае 07-117)
58. Зреед епзог РГ [Н сiiсоппес5оп (ее рае 36-7) 071
59. Зрееi епог Р РН сiвсоппес1iоп ($ее рае 36-7)
60. Ггсгi сiс Ьгаiе супсег аепiЫу [Н гегтiоУа (8ее раде 36-8)
61 IгопI СIi5С ЬгаIе су1псег аз5егЫу Н геггiо’а (Зее рае 36-8)
62, АхIе iiЬ поi гегтiоаI ([Н) (Зее рае 36-8)
63, АхIе iй гш гетiiоаI (ГН) (Зее рае 36-8)
64. Тiе госi епс [Н iзсоппес1iоп (Зее рае 36-8)
65. Тiе гос еп’ iН сi$со,песiоп (Зее рае 36-9)
66. Ггопi $I1Ос аIэ5огЬег а$зегпЫу [Н i5соппесЁiогi (Зее раде 07-53)
67. Ргогй вI-iос[ аЬ$огЬег а$$епIЫу Н iсоппесiоп (Зее рае 07-53)
68. Ргоп сгiе за а5$егтIЬ!у IЛ-1 гегйоУаi ($ее рае 07-54)
69. Ргоп сiгiуе $I,а аз$егпЫу Н гегТ]оУаI (Бее рае 07-54)
70. еегiпд пiюI1е [Н гегтiоуаi (Зее рае 07-54)
71. еегiп9 IпiсI1е ЕН гегiiоуаi ($ее рае 07-54)
72. аiаогвiррог1 1’Л гегтюа1 (Зее рауе 07-118)
73. Егщiпе аввегтiЫу ‘iШ гаг1$ахiе гетiсуаi (Вее рае О7118)
74. Егоп зiрепзоп сгоз гтпегiiЬег гегтiоаI (ее рае 07-119)
75. Епiпе гтiоiiп1iп iпзi1гог IЕ геггюа1 (Зее рае 07-119)
76. $агега$$егРЫу гегтiоуаI (Зее рае 07-120)
77. ТгапзахIе а$$егяЫу ыррог1 (Зее раде 07-120)
78. Тгапег аеоiЫу геiтюаI (8ее рае 07-121)
79 Тгап$ахiе авегпЫу герiоуа ($ее рае 07-121)
80. ТIiгоIIIе Ьоу Ьгасе Го. 2 гегтiоаI (Зее рае 07-122)
81. Ассеiегаiюг сопго1 сЫе ЬгасI<е гер,оуаI (5ее рае 07-123)
82. Аiг с!еапег 51ррог1 ЬгасI<е Го. 2 геяiоуаI (ее рае 07-123)
83. Уепаiоп iпоБе Го. 2 гегоа1 (ее раде 06-141)
84. Епiпе iге гегпоаi (Зее рае 07-1 23)
85. ‘епа?iоп 1пое гегтiоуаi (8ее раде 07-126)
86. Го5е i1ег о’а1 (Зее рае 07-127)
87. пiiоп сои а$бепiЫу гегтюа1 (ее раде 07-128)
88. Он 1ее1 ае гетоа1 (5ее рае 07-128)
89. Суiiпсег еас соег гейпоуаi (Зее рае 07-249)
90. Сгапзiа рii1еу гегтiоа1 (5ее рае 07-216)
91. ‚ЛIаег рiктiр рiIеу гетоаi (8ее рае О721б)
92. снег рi1Iеу Но. 2 гегтiоуаI (Зее раде О721 7)
93. 11ег рiI1еу гегйоаi (8ее рае 07-217)
94. Сагт1iа11 IiгIIiп9 он сопго1 аiе а$5егРЫу геппоаI (8ее рае 07-217)
—330

95, Сгап розiIiоп епог геiтiоуаi (8ее рае 07-217)


96. Оi рап гегпоуаi (Зее рае 07-218)
97. Тiпiiпд сiаiп (Ьеi) сочег гегоаi (Зее рае 07-218)
98. Тгтгд сiап (Ье) соiег оi еа гегтiоа (Зее рае 07-219)
99. Сгап апдiе еп$ог р1ае о. 1 геттюаI (ее ране 07-219)
1ООСiiаiп еп$iопег рII!п9ег гепо’а( (Зее рае ОТ219)
101 Тiгпiп сюiп iепiоп аггтi геIтюУаI (Зее рае 07-220)
1О2Тiгтiiп сiаёп 91iсIе геггюа1 (8ее рае 07-220)
1О3Тiгтiiп сiап дiе 2 геглоуаi ($ее рае 07-220)
104.СI,аiгi геглоаI
1 О5Сагп5iай iг11iп9 зргосIе геглоуа
iпваiа1iогi ЬоП Ше
iе сагi,I,аЁ iгтiiп9
(1) егтiоеехаопа1
Ноiп
$егуiсе раг Ы Ше ргосе
сапiiа. Ьу 11$iпд

()

т А141463Ю1

106.Сагп$[Iа[1 Ьеагiп9 сар Го. 1 геп,оуаi


2 (1) iегяое Ше сагйiа1 Ьеайпд сар о. 1 п Ше сгег iоп п Ше
адгагп.
о о
4

‘о
ъ0 о

А1З924Б)О1

1О7Сапiа Ьеагiгiд сар о. 2 гепiоа1


6587 (1) Iегiiсе i1е сагг$I1аi Iеагйi9 сар о. 2 п iе огсег iочп п
сiадгап.
<СА1ТiОМ
Но1iп9 Ше саглiа1 п а iогiопiа1 роiiоп, со$еп Ше Ьоi8 ееп у

4 1
А139245Ю2

1О8.Сагп$I,а гегт’оуаI
(1) iеггое Ше сагтi,аi

а

00

т А 14 1461
—331

1О9Сапi,а о. 2 гегiiочаi
(1) Еегтiоуе !iе сатiзiаа Го. 2.

о
о о

А14462

11ОУаI”е 1ii1ег гег,оуаI

00
о о
(1) егйое $iхееп уауе 1Ёег$.

О О О

о Огапiге i,е гегтiоуе ‚ауе Iiiег$ Ьу iпа!1аоп розiiоп,


О О оо

О
о
о
О О О О
00 о о 00

\(аiуе Iiiег
А1З9257О1

111.Ех,аi пiапiоi пеа iг1$1Iаог Го. 1 гепiоа1


(1) егпоуе ог ЬоI ап iiiеп Ше ехiаiз гйапiо1 iiеа iп5ц1аог
Но. 1.

А 138608

112.МагIоIс ау гегпоУа!
(1) Пегiiое Ипе ЬоI, 1iе пi, апб i-iе гтiагiоi 5ау.

А1 1722
332

113Ех{,аii п,аг’iоIс согуегег геггiоаi


(1) Iегтiоуе Шгее Ьо1$, о пi1в, апс iе еФа1${ й,атiоIс сояегег

1)
°

А 161691

114.Су%ег iеа гегтюУа)


(1) 1е а оiiЬ1е iехадоп гепсi В ю оо$етI iiе супсег ,еасi Ьо
п пiа11 iер п Фе огег $Iо’п п 1(iе сiа9гап ап Шеп гегпоче
4 6 9 7 1 Ше су1iпег еа о1?$ ап а1ег$.
сСА1ТiОМ>

> ‘Л1[еп р11iiI1 он! i!iе суiiпс!ег йеас! Ьо, Ье нiге по! ю сiгор !!Iе
п е суIпс!ег iеас!,
о о о оС Оеiа?iоп гого 1!iе 8ресiIiе! огсег оiау сiаоiаде 1!iе суIiпег !iеаi
(2) Iеооуе Ню суiiпс!ег !,еа,
о
о о

о о О О О
зо

2 8 ‘О 5 3

А 1392 58301

115СуIiпсег 1,еа да<е геггiоаI


(1) егпоуе Ше супег еас1 9а$i(е.
<НIМт>
Сiеап апсi сiiесI П-ю ЬоП iоIе оп iе суIiп]ег Ь1ос $iс]е.
Апу агпае $IIоI]1сi Ье гераiге ‘i1i а ар.
11б.Суiiпсег iеад ЬоИ сiiесi
(1) Меа81ге Ппе оЫ$iсе сiагiiеег Ы Iiе рагi iiп гапе А п Ше
А сiа9гао1 115iп9 а уегпiег саI!рег.
IiгрiI$: 8.75 пiгтi
25iiгтi
*14
[И ТIпе о1$iсе сюгпеег пои Ье п,еагес iтi гтiоге iап спе
!осаiоп. 1 ‘е гпiг’iпiцг’i а1iе 5 а ог аЬоче ?пе Iiйii$, Ье $iге о
гер1ас Ше суiiпiег йеас Ьо1 iФ а пе огiе. ОШег5е Ше Ьо
гоау сIагТIа9е Ше епгiе
А1085 )О
—333

1 i\ЮТАШТI ОГ,I
1 Су1iгiег iеасi iгiаi1а1оп
(1) Аррiу Тгее Вопс 1280Е п iе осаiоп iо’гi п iе сiадгагтi.
<СА1)ТIО*
о Сiеап аiхi седгеае Ипе шаIiп9 зiвiасе.
1ъ о
Аег аррIуг ТIiгее Воя 1280Е, аiасIi iе суНпсег 1iеас уа5)е
2йiй
л 243гтiаi 2гпгп i[I,iп Шгее гтiiпые апi 1iЫеп Нiе суIпсег iеас Ьо ‘лiiiiп iе­
2О3гтгя еп аiпЫез.

1 СуIiпег iеасI
2.бпiпi СуНгiсiег iiеасi

Суiiпсiег Ыос

Щыи а$Iе арр1iес роiп


А1З9ЯОЗ

(2) А1Ёасi а гiе’ суIпсег iеаб п Ше iгесiоп iоп iп Ше


сIIа9гагя.
СА1)ТО
Сес iпз1аНаоп 1iгесоп.

:0:0:0:0:
Ос сОС Ос О
О
О

Ргоп \О

АОЗЗ157)О1

2. Суiпсег iiеас iйаа1оп


<СА11ТIО
Тi9еп Ше суiiпiег iеа ЬоП Ьу Ше р1а81с геiоп сIагтiрiпд гтiеШос.
(1) Ас1, Ше су1iпсег Iiеасi.
<СА1)ТIО’
Ауоiс сIагпа9iп9 1iе суiiпсiег IiеасI 9аз)<е С1]ГiПд п$Ёаiаiоп.
(2) Соа Нiе ,геадес раг апс Ьеагiпд 5Ыиасе Ы Пiе суiпс1ег еасi ЬоI йШ а згтiаiI агпоыгi Ы епфпе он,
(З) 1)$е а соiЫе IIеха9оп мгепсi 8 10 Iегтiрогагiiу Ii9IiIеп Iнiе су!нпсiег
,еаб ЬоI1 апсI аВ1ег5 ii гпаН ер п 1iе огсег iоп п Ше
iаугаiтi ап iеп i9Ыеп iегп ‘i1i iе $ресiiе огсiе,
7 5 2 4 10 8ресiiе уаi1е:Т34Ы*гл {З47i9*сгт1}

?
о о
о

о о о О О О

о
)

9 3 1 6 8

А1З 92 58) 02
—334

(4) Р’й а раг гйаг оп е епдпе готi е о )пе )пеас Ы еасi


Рiгз Iiгтiе есопсi iгтiе суIiпег iеас о!i
900 90°

Епiпе гоп

РаiпI ттаг?

А1З9265О1

(5) Iiзiпд е рагй лат1 а а 9’iбе, iдЫеп еасi суiпбег Ьоi п ‘о з1ер, 90° а а iгпе, п iе огiег 511о”п п Пiе
сйа9гагтI.
(б) МаIе зiге Па роi1оп$ Ы аН Нiе раiпi ппагв Iiо iа iе ЬоI$ iаче Ьееп НiIiепеб 180°
(7) ‘М,еп аН1асЫп iе су1IРсег Iiеасi, ре о ргоНгiiсесi IiП1i 9а(е.
°СА1)ТiОФ°

Л,еп чiрiп он ?нiе iiсi уаiе1, ргеег, i гопi уеШп9 iпзiсне Ше нIоIе8 Ы Ше Ьоi1 апсн ос рiв.
з ЕхI,аiiз гт,апiоiс сорегег iп$аIIаiiоп
<2>
(1) iасi а яеу’ ехаi1 ат1ос согтегег 1ГОЫ91 а пе
1) (2) 1е Шгее Ьо апс 1о гiii о аас, Пiе ехiаызЁ пап о
сопегег п iе огсiег iоп п iе с1а9гаIт.
5ресiiе аIiiе :Т25М*гТI {255дI*сп1} (ВоI)
Т
Т=25*п, {255*сгтi} (о1)
<1>

12

А1б1б91цО

4. Мапiосi ау iпзаI!а?iоп
(1) 1)$е а ЬоI апс пiЁ о аасiп iе гтiапiо1с 5ау.
Зресiе уа)ые:Т25*ГП 25519сгтi} (Вон)
Т=25М*гя {2551щ?сгтi} (МiЮ

) (
4

А161722

5. ЕхI1а’$ гтiапiо с’ iеа iпзi1аог о. 1 па1Iаоп


(1) еоiн Ьоз о аасIi Ше ехI,а1$ гтiапо1с’ iеа iп51)1аог Го 1
-
$ресiiес1 уа1iе:Т8.5Г*гт1 {879*сп,}
/

А 138608
—335

б. \(аче i1ег iгаНаiоя


— (1) Соа iе епс рогiiоп Ы Ше аiе 5егтi ‘Ш еп9iпе оi.
00 О О

о о о
(2) А$IасI, зiхеегi а1е iег.
СА1)ТIО
° о О
АПасIп Ппепi ас ю Ше оп9iпаi ро5I1iоП.

о ___0 О
о
о о ф О О
00
00

\(аiуе 1iег
‘1З927Ю1

7. Сагт’,а 2 iпа11iоп
(1) Соа iе саггт Ы iпе сагii5?1а 2 ап Ше о1iгпаI$ Ы Ше суiiпсег
iеас еп9iпе оН апс аНас Ше са$а о. 2.

о
о

А141462

8. Саппзiiай iпза11а1оп
(1) СоаI Ше сагй Ы Ше сап $1а1 ап Ше огпа1$ Ы Ше суiiпег iiеа
iШ епiпе он апб а(асi Ше саглiа.
а

о о

‚у

А14141

9. Сагiаi Ьеагпд сар 2 iпзаНаiоп


3-суiiпсег 4-суIiРсег (1) Асi1 Ше ро$iюл Ы Ше саггза1 апсi Ше сайiеiа1 о. 2 а
сагй са гй $йоп п Ше iiаугагтi.

0о-

00

4-су1iпсег 2-суiiпсег
саIР сапi

А1З9246)О1
—336

(2) СiесI [е гоп гтiагI апсi пiкт’Ьег оп Ше са за Ьеагiп9 сарз


3 4 1 2
о. 2 апсI аасIi Ше сагт зi,а Ьеагiп9 сар Ыо. 2.
(3) Тйеп Ше сап,зйа еагiп9 сар$ 2 п Ше огег 1оп п Ше
сIiа9гагР.
3ресiiе уа1iе:Т 1 2.5*п, 1 27I*сп1}
-

Но1iп Ше сапiiа п а огопiа роi1iоп, IiдЫел Ше Ьо1в ечеп у


о

о о

7 5 8
А 139245)03

Тiгi,з1 10. Сапi а1 Ьеагiгi сар о. 1 iпа11аiоп


з (1) Т9Ыег е са-’а еагiт1 сар о. 1 п пе огбет вiоп п пе
ь сiадгагт1.

1 ресi1есi уае:Т1 2. 5* (1 27д*сг,}

о )°
<СА1)Т1ОЧ>
Веоге I9Ыепiп Шегр, гтiае iге iI,аI Ше сапiза Шгi i1 п Ше
2 угоое Ы Ше сап Ыа1 Ёеагпд сар 1.
д
О1_ 0 _3
4
А1Зд2451О4

11. Сат’iа гпiп9 $ргос1е паIаiоп


(1) Адп пе iпосI рiп Ы iiе сагзйа1 ‘мiШ Ше рiп йое п Ше
Рапаг1 сап за1 Iiпiп9 ргосе апс аас1i Ше сап iа1 iп1iп9 $РГОС(
000

о iе сапiiа.
Тгт1iп9 пiаг1
ч <СА1iТ1ОЫ
I 1iе IгюсI рiп сое$ по! Ш п Ше рiп !Iо!е, iзе Ше зегiсе iiехао
па раг! Ы Ше сапiiiа1 Ш 1i9Ыиу гоiаiе Ше сап,ай 10 Ше г9Ы
(-)
апс1 е1 Ше опЬ! Ше пос! рiп Ш п Ше рп 1iое. Оо ПЫ ВГОП у
рi!i Ше сапi9I1а$ Штiпд ргосе1. Оеге Ше еп1 рог!оя Ы
Ше пос рiп глЫ с!агпа9е Ше 5еаI ыгасе, ге$1)I1iп п еа
еес1.
еег геггюе пгее о)’в. Нiеу аге гегйо’,ес, герiасе 1iе саттi
iаа iгтiа $ргоссе.

Рп оIе Кпос рiп

о
ос
ос

Оо ПО гегпое
А14145ОО1

(2) Соа? пе геасе ран ап Ьеагiп9 5IлIасе Ы [iе сагтпiа 1 гтн П9


Нодiп $ргосIе1 п51аНа1огн ЬоII л’iФ а гн,а1 агтнош,1 Ы епуiпе оi атi
IегРрогагiIу а11асi Iiiе ЬоII
(З) Тi9н1еп 1iе сагрзI,ай Iiгпiп9 зргосIе1 iгI$IаIIаЁiогн Ьо1 Ьу О5iП9 IIiе
егсе 1iеха9опа ран Ы IIiе сагтi1iа1.
ЭресiЯесi уаiiне:Т47 гт {479*Сгй}
()

т А14146ЗЮ1
12. Сiiа:п iп$а1а1оп (Зее рае 07-22 1)
13. Ттйпд сiаiп 9Ыи6е Го. 2 iпаНаюп (Зее раде 07-221)
14. Тiгтiiп с1iап 1]iсIе iпзаНа1оп (ее рае 07-221)
15. Тiгпiп9 сiаiп еп5iоп аггп гiз1аi1аiоп (Зее рае 07-222)
16. Сiпаiп епзiопег р1ш,ег г1$IаIIаIiоп (Зее рае 07-222)
17. Сгапi апуiе епзог р1ае о. 1 iп5а11аiоп (Зее рае 07-222)
18. Тпiiп9 сап (Ье1) сочег п$а1Iалоп (Зее рае 07-222)
19. Тiгпiгп9 сiаiп (ЬеII) соег он 5еаi п5а1iа’оп (Зее рае 07-225)
20. Он рап па1iаiоп (8ее рае 07-223)
21. Сгап ровiiоп 5епзог iпзаНаоп (Зее рае 07-224)
22. Сапiiа iтiп он сопго1 аiе а$5етЫу iпа11аiiоп (Зее раде 07-224)
23. IIег роi!еу iпзiаIIаiог’ (Зее раде 07-224)
24. iсIег рiiiIеу Мо. 2 iп$аI1а1iоп (Зее рауе 07-225)
25. аег рiiгiiр рiI1еу па1Iа1iоп (ее рае 07-225)
26. Сгапвiа рiiiеу пзаПаiоп (8ее раде 07-225)
27. Суiгег еас соег iпаНаiогi (Зее ра9е 07-260)
28. ОН 1ее1 ае iпаI1аiоп (ее раде 07-129)
29. I9гiiiiоп соI аз$епiЫу iпаНаiоп (Зее рае 07-129)
ЗО. Ыое iИег п а1аiоп (ее раде 07-130)
31, \‘епi1а1iоп I1о$е iпз?аI1аiоп (Зее рае 07-131)
32. Егпе ге iза11аiоп (Зее рае 07-135)
33. \(епi1аiоп iое Го. 2 iпа1Iаiоп (Зее рае 06-149)
34. Аiг сiеапег иррог1 Ьгас1е1 Ыо. 2 iпа11аiоп (8ее рае 07-135)
35. Ассе1егаог согiгоi саЫе Ьгасiе iга1аiоп (Вее рае О7135)
36. ТiiгоПIе Ьоу Ьгасiе о. 2 iп$аiiа:оп (Зее рае 07-135)
37. Тгагiах1е а$5епIЫу З11РРОГ (Бее рае 07-1 37)
38. ТгапахIе а$5егРЫу iгiзаi1аiоп (8ее рае 07-1 38)
39. Тгапег а55егтIЫу iп$1а11аiоп (Зее рае 07-1 38)
40. $аi1ег а$зегпЫу iп5аI1а1iор (Зее рае 07-138)
41. Егiдiпе пiопiiпу iп$11аог К) iг5аНаоп (Бее рае 07-139)
42. Ргогй 5о$реп5iог сго пiеггЬег iп5а11аiоп ($ее раде 07-1 39)
43. Егщiпе аззегРыу i1i гап5ах1е iп5IаIIаЁiогI (Зее рае 07-139)
44. асаогзiiррог 1’ЛЛ iпза11аiоп (Зее рае 07-141)
45. Зеегiп9 IпiсI1е [Н iпза11аiогi (8ее рае 07-141)
46. $еегiп9 пiсе IН iгзаНаiоп (Зее рае 07-1 41)
47. Ргоп $I,а1 аз$егтЬ1у IН паI1гiоп (Зее разе О784)
48. Ргоп сiгiче Iiа1 аззегiпЫу IН iпз1а11аiоп (Зее раде 07-84)
49. Ргоп iос аЬ5огЬег авзегiiЫу [Н iпiаi1а1iоп (Зее рае 3б16)
50. Рго зIiосi< аЬ$огЬег а$$егпЫу Н па1iа1оя (Зее рае 36-16)
51. Те го епс [Н г-$ааюп (Зее раде 36-16)
52. Тiе госi епсi IН п$а11аiоп (ее рае 4992)
53. АхIе i11]Ь пы iпза11аоп (IН) (ее рае 36-16)
54. АхIе I,iЬ пii па1Iаiоп (АН) (Зее рауе 36-16)
55. Ргопi с5с ЬгаIе суIiпсiег а$$егIIЫу [Н п$iаi’аIiоп (Вее рае 36-16)
56. Ргоп сс Ьгаiе суIпег аепiЫу Н iпаНаiоп (ее рауе 36-17)
57. 5реес $епог Р [Н i,i 1Iаiсп (Зее раде 36-17)
58. 8реес епзог РI iН iпiаI1аiоп (Зее рае 36-17)
59. Ргоп[реп8iоп сго п,еiЬег [Н па1iа1iоп (ее рае 07-141)
—338

60. Ргопзирепiоп СГо$$ глегтiег iI—I iп$аIIаiоп (Зее рае 07-141)


61. Егоп заЫiхег Ьаг паIiаiоп (Зее ра9е 07-142)
62. Егщiпе iкiсiегсоег [Н iпз1аI1аiоп (Зее рае 07-142)
63. Епiпе iшсегсоуег Н iпiаIIаiоп (Зее раде 07-142)
64. Тгапгт1i$$iоп Iiоог зI,i азегтiЬ1у iпза11аiоп (Зее рае 29-60)
65. СопзоIе Ьох аегРЫу iпаiIаiоп (Зее рае 29-61)
66. Соп$оIе Ьох сагре iпаI1аiоп ($ее рае 29-61)
67 iеаг согiоIе Ьох iпаIiаiоп (ее ре 29-62)
68. $ii1 еУег iпоЬ п$а1!аiоп (ее раде 29-62)
69. 8еегп9 соiглп а$$егпЫу соппес1оП (Зее раде 4д79)
70. $еегп9 соiiюiп Iпоiе соег Го. 1 па11аiоп (8ее рае 48-18)
71. Сiiсi iiо$е соппес?iоп (Зее рае 29-43)
72. Сiiiсп геiеа$е су1iпег аезегтпЫу iп$а1Iаюп (8ее рае 29-44)
73. Епiпе ёiге соппесiоп (8ее рае 07-143)
74 Епуiпе гоогтi гпаiп iге соппесiоп (8ее рае 07-143)
75. ‘]аСщл ое а$5егтiЫу соппес:огi (Зее рае 07-143)
76. гоiпс саЫе соппесiоп (Зее рае 07-1 43)
77. Ассе1егаог сопгоI саЫе аз5егтIЫу соппесiiоп (5ее рае 07-144)
78. Рiе Iiозе соппесiiоп (Зее рае 07-145)
79. асiаогаззеiЫу iпзаI!аiоп (ее ра9е 07-145)
80. Сооiег гегi9егагй iсыис рiре А соппесiоп (iii Аiг сОпiiог1iП9 $у5егл) (Зее раде 52-137)
81 Согпрге$зог а$зегпЫу (ii1 гтIа9пеI сIiсi) iп$аИаiоп (iШ Аiг сопiiiiопiп9 $ует) (ее рае 52-1 З4
82. Сооег гегi9егап ii$с,агде Iiое о. 1 согiпесiогi (‘ii Аг сопЛЁiопiп $у5ет) (Зее рае 52-134)
83. Сооег гЫгi9егап $1сiiоп iове о. 1 соппесiоп (iНi Аiг соПiiiОПiп9 $узIегII) ($ее рае 52-134)
84. Рап 8 аIегпаiог У Ье1 пзаI1а1оп (Зее рае 07-6)
85. Ргсп? Iхiгррег соуег п$iаI1аiо, ($ее раде 82-15)
86. Неаiего Iеаег iое соппесiоп (ее рае 52-177)
87. НеаIег п1е аег [iое соппесiоп ($ее рае 521 78)
88. ‘ГФШ iаег ап аегтпЬ1у iгiаI!аiоп (ее рае 12-13)
89. iое соппесiiоп (Зее раде 12-14)
90. ‘Л1аег Ьура$$ ое соппесiогi (ее рае 12-14)
91. Iас1iаог iп1е I1о5е соппесiоп (Зее раде 12-14)
92. Аiг сiеапег а8$епiЫу iг1аIiаiоп (Вее рае 06-1 49)
93. РгесIеапег озе iп8аIiаiоп (ее рае 06-149)
94. 1пIе аiг епiрегаШге зепаг сопгiесiiоп (Зее рае 06-150)
95. Уасiшгтi зiсЫп9 аIе а5$егпЫу (ii Вгасiе) согiпесiоп ($ее рае 06-1 50)
96. Уасiшгтi $епзог соппесiогi (8ее ра9е 06-1 50)
97. Аiг сiеапег П1ег ееглеп iпзаiIаiоп
98. Аiг сiеапег сар iпзаI1аiоп
99. Ваегу Iтау iп5а1iаiоп (Вее рае 07-146)
1ОО.Ваегу iпэа1iаiоп
101 Ваiiегу соуег ii$а11а1оп
1О2.аiiаог ге$ег’е апi а$5еТ1]Ыу iл51а11аiоп (Зее рае 12-15)
1О3Ва1егу оIс огi сiагяр iг1$а11а1iоп (Зее раде 07-146)
104.Тегпрогагу i9Ыепiгi9 ЫШе ргореIiег мiП а сепег 1зеаг!п $а а55егтЫу ($ее рае 35-5)
105.Рiгiа( i1’егiiгщ Ы Iiе ргореIIег Ii а сепег Ьеагiп9 $I1а а$5егпЫу (Зее рае 35-5)
1О6.Ехiаiю рiре аеггЬ1у Р iг$а11аiоп(3ее рае 11-16)
-.339

107. Вацегу еггпiгiаi соппесiоп


5ресГiес уаiiзе:Тб.4*гТ1 {б5*сп,}
1О8.Вгае 1iiс герiегiiэIгтiеп (5ее рае 45-4)
1О9Сiiсi рiреiiпе аiг Ыеесп9 (Зее рае 27-З)
11О.С1сI, Пц 1еаIа9е сiес
111.ВгаIе1iii агтiоiп сiес (Зее рае 45-4)
112Сооiiпу Лiлсi гер1епiз1iгiпеп (Зее рае 12-б)
11ЗЕгiдiпе он герIепi$н1гРеп
114Мапiаi гап5аЖIе он гер1епiзiоiеп (8ее рае 29-45)

II’
115.СооIiп Iiiс 1еаIа9е сiесI (Зее рае 12-6)
116СооIiп9 Iiйс агтюiлi сiесI
117ОiI iеаI(а9е сI,есI
118Рiе еааде сiiесi (8ее рае 08-7)
119.Ех1аi$ да 1еа1а9е сIiес[ (Зее рае 11-16)
12ОЕпiпе iIе-$реесi сiiес (ее рае 07-4)
121.19пiоп ?iгiпд сI,есi (Вее раде 07-2)
122.СО ап НС е’(еI спес (Зее рауе 07-4)
12ЗКегi9егап НРС-134а (Р134а) i11iп9 (iШ Аiг сопсIiiопiпу $узегт1) (Зее ра9е 52-42)
124.РгслI ию iпв*вЛаиiоа
5ресi11ес уаiiе:Т1О3пi (1О5О9*сгя}
1 25Ргоп ‘фее1 аiiдпiтiепi с[iесI< а1$гпег
(6* ра 26-136)
12бТез гiiое сiiесi ($рееi 5епзог $у5егп)
лН АВБ: (ее рае 44-15)
—340

ТiМIЖ СНАIМ (ВЕIТ) СОЧЕ1 О1[ $ЕАI (3З-\/Е, К3-УЕ)


СОМ РО Г’I Е Т8

• 154(551)1
1 I

‚1

.i
1
11

11
1
1’ / 7
1 1 /1’
Ее. пюоАi Ьш ВН
/
(Iг

7
/

[i4*гтп {*сгл)1: $ресiГiес (огс11е


А 159490)01
—341

1 107
Сга 51а1 рЫIеу

15О{15ЗО

Тiгтiiп9 сI,аiгi (Ье) соег он зеаi

Рап 8 аЦегпаiог У Ье1

ЁШ Аiг сопсШiогiiп Ву$егтi:

Еап 8 аегпаог У Ье

[* {I9сй1}1: ресiiес 1огсiiе оп-ге1,$аЫе рагi

4. МР геае аррiiсаiюп
А 161712)01
—342

IЕМО\/А1
1, Ргоп ге Н гегроуаi
2. Еп9iпе iiпс1егсоег iН гегтiоуаI
(1) егпоУе опе iэоП, 1iгее сIIр5, апс йе епiпе iнiсегсоуег ГН.
З. Гап 8 а11егпаог \‘ Iе1 епiоуа (Зее рае 07-6)
4. Ргесiеагiег iо$е геглоа1 (8ее раде 06-141)
5. Аг сеапег iпIе ЬгасIе о. 1 геiтюаI
(1) епю»е Ше Ьо апб Шег Ше аiг сеапег iпе Ьгас<е о. 1.

о
(\- /(\
А1З 86 23

6. Егае ГПООПiП9 пз1аог Н гегг’оуаi


(1) 5iрроii пе епiпе а$зеппЫу ‘Л] ‚гагiаахiе Ф а
<СА1)Т1О
Лiеп а1асЫпд а дагауе асi, р11 а рiесе Ы апiае ргееп оп
аае.

А 145457

(2) егтiое о ЬоIз апсi пы аг сйзсопгiес iе еппе ггiОiiп П9


iпцIаог ГШ.

1 ‘7
/
II
//
1491

7. Сгаппа? рыНеу геггiо’,а


(1) йх Пiе сгапi51ай рiПеу Ьу 1$iп 38Т апсi Iоо$еп iе Ьоi.
3Т 09278-87201

А14545ЗО1
—343

(2) 1)зе 8$Т (о геглоуе (iе сгапзIiа( рШiеу.

7 ЗЭТ 09306-87501
<СА1.1ТiО
\iеп аасЫп 55Т Ю iе сгапiЁiа1, сiiесi Ше iп$IаIiаIiогI роi1iоп
Ю таIе iге Ша Ше ЗЭТ хiгi ЬоI с1ое пЮ согпе iп соп1ас Ш Ше
саiп соег.
/1
1
1

А145454)О1

()
8. Тiгт,iп сiаiп (ЬеI) соуег он веаi гегпоуаi
)22\\ (1) II5е а 1аi-iеа 5сгесгiуег гаррес п ргЫесiiУе аре о гегпоуе
Рго1есiе Iаре iiе ГГ1iП9 саiп (Ье1) соуг он 5еан.
2 \ <СА1Т1О
А1ег Ше 1iгт1гщ сап (ЬеI) со’г он еаI i геп’оуеб, таIе нге Ша

Л]
а
Ше сгапIiа1 iа по I 1 iа а ггiеп И iШ зап рарег
(4ОО).

А1О7954О1

ЗТА11АТ1О
1. Тiгт’iп сi,аiп (Ьеi) соуег он Беан iпвааiоп
(1) Соа Ше Пр Ы а пем тiпд сi’ап (ЬЫ) сочег Ы еа iШ а впiаН агтiоiш Ы Аглгрiх МР дгеа$е.
<СА’.)ТIО
Кеер сЫрз, $ап, апсi о1iег огеiгi рагiсIе о Ше нр.
(2) 1)е $$Т о ег?iсаi1у Г$$ {i а пе’ iгтiiп9 сiаiп (ЬеII) соуег он
5еан.
$$Т 09223 В7202
СА1ТIОГ
Зо по! с!iа9опа1у ргез п !!iе iо1п9 с1аiп (Ьеi) соег оН 8еа!.
\.Л/iре геае о !iе сгапiiа!.

Рге$$ 1ег9Ш гоп’ iе ег’с $‘цгасе Ы iе п119 сIiап (Ье1)


ророр агпоп Ы 0.5 гтш, ог ез апс рге$$ (i iерИi Ы
соуег:
1 ппгл ог Iе5$
А145455Ю1

2. СгапIв1iа р1iеу iп$Iаiiаiiоп


(1) Рiх Ше сгапI$1ай рiIIеу апсi i9Ыеп Ше Ь0Н Ьу iзiг9 ЗЭТ.
$ЗТ 09278-87201
Зресiiе уае:Т 150 гп {1 ,53Од*сгп}

эвт
М455З)О1
—344

з.
Епiпе глоi,пiп iгiзЫа?ог Н iпа1аiоп
4
(1) Орегае Iiе асI о соппес iе еппе п1оыРП9 iгыиаог н
?‘о Ьо1 апсi а гiii.
7 5ресiiесi чаIiе:Т95*П1 {9б9д*сп,} (ВоI)

/ ) Т75Ггтi 765*сп1} (1)


(2) Iегро’ле iiе асI<.

Во1

А149149О1

4. Аiг сеапег iпе Ьгас1е о. 1 iп$а1iа1iоп


(1) 1.Iзе а iоИ.о аасii Ше аiгсеаг’ег iпе гасiеГс. 1.
$ресiеб уа1]е:Т1 8*йп (1 849сгл}

о
/

АЗ862З

5. Ргесiеапег iое iпаПаЁоп (Зее раде О6-14д)


6. Рап а аIегпаЮг У ЬеiI iп5аi1а?iоп (Зее рае О7б)
7. Рая аегяаог У Ье1 асIiшяпеп (Зее рае 07-7)
8. Рап 8 аегпаог У ЬеI сiiес(8ее рае 07-1)
9. Егiдiпе он Iеаi<а9е сiiес
10. Ёпдiпе iпсегсоуег ГШ iп5аЛаiоп(8ее рае 0785)
11. гог’Нiге ГК iпаIIаiог’
8ресiес ае:Т1О3i\)*гп {1,О5ОI*сгл)
—345

ЕГЮ1ГЕ ГЕАГ 011 8ЕА1 (33-\/Е, КЗ-ЧЕ 1 РР)


СОМРОЕТ$

г 1 о

7
х2

77
\

1 :7 х2

I7.57б}1
х2 РгопI Ьыгтiрег соег

Воппе (iоос) Iосi iррог[ ог Еiгоре:

ас1iа1ог зоррог Iас1iаог зiiррогi 1II

I 55{56}] х2 -

о х2

I5.5{56}1
(555б}( ж2
555б}I I55{56}1 х2

[гл {I*сгт,}1: 5ресiiесI огсiiiе


А159 84) 01
—346

КЗ-УЕ / ог Еiгоре:

Еха рре рро сзьоп Мо. 2

ЕхIiаiiз рiре 9авIе

ЕхIiаii рiре азегтЫу Р

[47479} Ех1,аiiз рiре 8рГЁп

З-УЕ / ог Еiгоре:

Ехаз рiре зрро сзIоп о. 2

• Ехаз рIре 9а5Iе

ЕхI1ац5 рiре а$зегРЫу Р

—--- Ех1паi рiре ргiп

ЗЗЪУЕ / ехсер Еiiгоре:

Еха$ рiре зрро сiоп о. 2

Ехiаiiз рре дазе

ЕхЁаiiз рiре а55епIЫу РI

ъ— Ех,аii рiре зргiп

[Мтi {д*сгт}I: 3ресiiесi огсiiе • оп-ге1,5аЫе раг


А159483Ю2
—347

5.5{56} х2

Ваегу IiоIсI соп сiаоiр

Вайегу

1071
Ваегу соег

асiаог гезегУе 1апI рiре

Т
хЗ

Ваегу Iгау
ас1iа1ог ге$егёе 1ап а55егтIЫу

(<*}]: $ресiiе огсiiе


А14546О1О2
—348

ог Аiогйаiiс Тгапзахiе:

ОН сооiег оi1е1 Iпо$е ОН сооiег iпiеi iозе

Еабiа1ог iгiIеI iозе


х4

Л!аег Ьура88 1о8е кк


ii ‘аег ап а$етЫу

асiiаог оЫ1е iозе


+
а
Г18(184}]

Г1е{184 iаiаог iзгасIе о. 1

iШ Аiг СопсШiопiп9 3у8егт1:


аiаог $ыррогi 9гогггпе1
СооIег гЫгiегап1
сЛзсiагде Iiозе о. 1

Iасiаог аегтiЫу
I{}]
х4

1 -- - --

Iаiаог сiгаiп сос


О-гпд -
-,

—Рас1iа1ог iiррог1 гопiгтiе1 11

5.4(55)

Сооiег гегiегап Сооiег сопсiепзег аззепiЫу


IЁс’iлсi рре А (чiI, гесеiчег)

(‚*п, {iд*ср1} $ресiiе (огкiе оп-гецзаЫе раг


АррIу согтiргезог си 1О-Оi18
А159497iО1
—349

Аiг сiеалег сар

77 Аiг сеапег Пег еепiег

{7.5{7 I

пiеi аiг iегтiрегашге


зетп$ог

Аiг с(еапег а$зегтIЫу


7

i7.576}I

Ргесеапег i1о5е
х2
• О-гiп9
Уасiшгл 9П8ОГ

Уасiiiнтi УiсЫг19 аiе аззеггiЫу


(Жi Ьгасi<еI)
о

(*}I: Зресii9еi огяiiе • оп-ге1i5аЫе рагi А145486О1


—350

8Ы1 1еег Iпо

Сопоiе Ьох сагре х2

СопоIе Ьох аеп,Ыу

[1З{133}] х2

Ееаг соп5оiе Ьох

Ы1 еуег Ьоо геiаiгiег

•Во1 х2

[24{245}

•ВоI

Тгаг’зггiiззiоп Лоог ii[ а5$ерIЫу [13(133)1 х2

{*с,} : $расiiес1 огiе • оп-ге1I$аЫе раг(


Аррiу МР Сгеазе
С159934Ю2
—351

Ргоп i5репюп СГО58 ггiетЬег

120{1224}

Ргопi 1аЫ1iег iпI а5зегпЫу I*

174755И

О7

о
н1

Епдiгiе гпоiiпiп iiоiе соуег гегйоуаi


(соi ‘еаНiег $ресiПсаiоп еЫсIе)

__
у
1 Е9iпе гТ1оiп9
сопгоI госi

12О(1224 Ргоп аЫиiег


аз$егпЫу [Н

Ргоп аЫиiег Ьаг


74{755}

Ргоп iрепвоп
24{245} СГО5$гтiегiiЬег 1Н

124{245}1
Г1’т {9сп,}I: Зресiiес 1огсые
А159531301
—352

РгопI 113реп$iоп
СГО$З гiегпЬег

Ргогi аЫиiег iiiii< а5егяЬ1у РН 120{1224}i

174{755}1

:7’

Еп9iпе гт,оiлiIiп9 I-юIе соуег


(Саг ‘iШ сосi-геiоп зресiiсаiог) н
1 {55}1
Еп9Iпе ппоУп 1

сог’IгоI гос

(
1 120{1224} О. РГОП аЫиiег
. х 1iп а$зегйЫу [Н

о
о

Ргог зiаьигег Ьаг 1 74(75}(

гоп1 iрепiоп
-

[24245)]—4 Сго$$ гтегпЬег [Н

?—1
\

з5{35}I 1 24{2451
1
ресiiес оге
А1е1687ю
—353

[2 1{2 14]
Ргогii ЬгаIе IехiЫе Iiозе Г1о, 1 (1Н зсiе)

1 -

[8.4{8б}

107 1
5рее 5еП5Ог РР Н
(iIп АВ$
х2

Ргоп ахе аетЫу н ТIе го егкi [Н

Ргоп iге iа1


а$5егпЫу [Н
• 42{428}

/
{27{275})

сi1 Ьгае рас


.
Ргопi iзс Ьгае Ахе IпiЬ пы
суiпсiег а55еIтiЫу [Н
• СИр
52{530}

Ргоп зiрепiог оег аггтi о. 1 [Н

1 р ()*}]: 5ресiIiесi огяiiе • оп-геiзаЬ1е раг


—354

I21{214}I Ргог Ьгае ЛехiЫе i-1о$е I\1о. 1 (Н зiсе)

х2 О
$реес зегiог Р IН
(чiШ АВЗ 8 \(ЗС) -1 9б{979
х2

Те го еiс Н

Ргоп ахiе аепiЫу Н

•(42{428 00
Ргоп{ сiгiуе зIiа
а5зегйЫу IН

\
27(215)]
х2
-

Ргоп сii$) Ьгае расi

• I1961999
СiЁр Ргоп сзс Ьгаi<е
АхIе IiiiЬ пы
1 525ЗО} суiiпсiег а$$егпЫу Н
о

до

гог $ыврепiоп оiег агпi о. 1 Н

*г11 {*ср}: 8ресiiес1 ощ1е • оп-геiзаЫе раг


А159486О1
—355

Ргопi сiгiуе пЬоагс оiп1 ,оiе пар гiп9

Ргогтi сгiуе эiпа1 а$$егйЫу Н

гоп сiгiуе $11а1 аегтiЫу 1Н

• ог-геiаЫе рагI
А149649О1
ьв • епЬюi Р!эес1$ :iшэ4буш]
I{оо }оо ]
___жi
I{i}’ i ?
____
юсшш ою iо сi9г
НП рIЮ рО) 0Ц ______
ро еi

сю.
iшее шпоэ
елоэ зпс
I .ЮДОа 01011 1IШПIОЭ !ее
О9
1ес ОIС ГЭ-1О • епЬо рецiзес5 {шс} шГ’
I{оо}ооI

Ж
1 I{оа}я 1
1
юяш9ш ою ЫОi1ЮС$ПВ
с
н ро о!1 1{в}i1
{од}
Н РIЮ РО е!
Сi!Ю.
ф10.
IЯше ШП1ОЭ !о
елоэ i5ПО
. ЛОэ еоц БIшеЮ
:аI-п
—358

О7
хЗ
щ765 154{5511

Еп9iпе ГГ1О[1П11П9 пзЫаiюг РН /


/ /

[59}]- ж2

7 “1

[Ггтi {спi} 1 8ресiе оге


А159490Ю1
—359

ог АЫопiа1с гап$ах1е:
48{489}]

‘4

75765

Епдiпе гi,оiяiiгi9 iп$ii1аог 1Н

\)‚ о1Н о
/

Г7Ще6Я

Вресiiесi огсiiе
—360

{ог Майыаi Iгапвахiе:

071

Еп9iпе гтiоiиi1iп iпЫа1ог [Н

/ /
/

I 75(7б5

1 IгI1 {сгп}I: 8ресПiесi IюгПое


А161689О1
—361

асНаог iЫе ое

\Л/аег Iуразз пое

1а1ег Ьурав5 iое о.1


(гi1а11а1оп роэШоп iррег)

Неаег оЫиеI аег I1о$е

с 0

асiiаог оЫIе iiозе

‚7

Л1аег Ьура5$ iое о.1


(!п$а11аiоп роШоп 1омег)
\Уаег Ьура рiре iое

Неаег iпiеi чаег iiое

А149711О1
—362

ог Аiогпа1iс Iгап5ахiе:

ВгеаШег ШЬб ?ыеi Iiобе 119(1

Вааегу-iо-дгоiiпсi саЫе

{602)i
//
Егiiпе iтюпп{iпд Ьгасiе( [Н

Епдiпе г1о1п1iп9 Ьгасе Р 2


78 (795}

ТагЯце сопчегег а$еI11Ь1у


[во {816}I 28 {286}

28 (286)
!еегепсе Ьо

Огiуе ра1е агiс гiп деаг

{сгй} 3ресi1iес 1огсiiе . МР геае аррiiсаiiоп


А14д651О3
—363

332-УЕ:
8аЦегу-о-9гоiiяс1 саЫе 19 (194}

(602)1
жЭ

Еп9Iпе то1пiп9 ЬгасiеI IН

х2


с
59 {602)i
е)

съ

Сii?сIi ге1еае суIiпсег аегтiЫу 20 {2оз}I

8О {816}I

Епдiпе гпошi1iп Ьгасе Р.Р

[* {i9*сгт,} : 8ресiiесI ощiе


А1бЗ3О5О1
—364

КЗ-УЕ:

Ваегу-о-9гоыпсi саЫе

I 19194—
I5 {602}( хЗ

Епiпе гiiоiпiiп
Ьгасе1 1Н

СIыс iге саЫе а$ей1Ыу

<2

{бО2

о о

[80 {816}

Еп9iпе IТ’Оцг’iП Ьгасе

ЗресiПесi огяiiе
А1б3 304 Ю
—365

ог Аiоглас гап$ах1е: 81агег аегтЫу

I 3З77)
х2

О7

28{286
Реiегепсе Ьо1
б4(653}
ф х2

г х6
1 78(795)’
ф
Епiпе геаг он еа

28(286)1

Реаг епсi р1ае

х2

Огiуе рIаIе апI гiпд еаг 164(653)

Тгапвахе аетЬ1у (АТМ)

Тгагглiзiоп согiго1 саЫе аззеглiзiу

. Сир

1 {i9*сп1) Вресiiе iощое • 4оп-геiаЫе раг


МР геазе аррiiсаiЛоп
А16522ЗО1
—366

сг Магiыаi Тгагiах1е:

51агег аегтiЫу
164{653}I
137{377}1
°Г/

,0 1 7.5{75}1
о О Ееаг епс р1ае
с
1

хЗ

ф Рiу’iiееi врасег

Епдiпе геаг он еа17Щ795}
ф

Р1уiее1 аз5егоЫу

° !19{194}1

• 164{653}1
хб / , х2

СIiiсIi с1iс аз$еоIЫу о

ж2
СЫсIi соег аззегйЫу
Тгап$ахiе а5$егтIЫу (МТХ)

[гт {9*сго}I: $ресiIiесi огсiiе Гоп-ге15аЫе раг


МР геазе арр!саНоп А1б17191О
—367

РЕМОУА[.
1. 1iеI 5рiIi ргеуепiiоп огi ($ее рае 08-3)
2. Ваегу Iегпiiпаi дi$соппесiоп
3. СооIiг Iыис i iга’а1 (Зее рае 12-6)
4. егi9егап I-1ГС-134а (1 34а) ‘iШс1га’а (iШ Аiг сопiопп9 5у5ет) (Зее рае 52-42)
5. Ргоп ге гегйоа1
б. Епдпе оН Мфсiгаа1
7. Аiйогтiаiс гап5ах1е 1iiiс i1Iiсiгаа1 (ог Аiопiаю гап5ахiе) (Зее рае 26-102)
8. Мапiа1 iгапзахiе он мншгааi (ог Мапыаi гагi$ах1е) (Зее рае 29-13)
9. ЕхаIi рiре а5егпЬ1у Р гегпоа1 (Зее рае 11-15)
10. ВгаI<е 1iiiб й’гааI (ог Мапiаi Iгап$ахiе)
11. Ва1егу !,оIсI сIолп сiагРр гегпоуаi (Зее рае 07-48)
12. асаог геегю аЫ азейiЫу гег оа (Зее раде 07-48)
13. Ваегу соег гегтiоа1
14. Ва1егу гегтiочаI
15. Ваегу гау геттюуаi (8ее раде 07-48)
16. Аiг сiеагiег сар гегтiоуаi
17. Аг сеапег iЦег еIегпеп гегпоа1
18. \/асiшгп 8еп5ог сi5сог1г1ес1iоп (Зее рае О614О)
19. Уасiiiшi iсiiп аiе а$егт1Ыу (мiПi Вгасiе1) соппесЁог’ (АНО) ($ее рае 06-140)
20. Уасiыгп iсiiп9 а1че аззегрЫу (‘i1ii Вгасе) сIiзсоппесюп ([НО) (ее рае 06-140)
21. 1пIеаiгегтiрегаШге епзогсiсоппесоп (Зее рае 06-140)
22. Ргесеапег 1о$е гегтiочаi (Зее рае 06-1 41)
23. Аiг сiеапег а$зеглЫу гегпоа1 (8ее рае 06-141)
24. iаiа1ог iпIе iое сiзсоппесоп (Зее раде 121О)
25. аег ура iое соппесiоп (Зее рае 12-10)
26. ааiа(ог оi1е iое сIiзсопгiесiогi ($ее рае 12-10)
27. дУi, аегап а$$егтIЫу егтпоУа1(8ее рае 1211)
28 Он сооiег оiiе I1о$е гегяоа1 (ог Аоiогтiаiiс Iтагах1е) (8ее рае 26-98)
2. Оi сооiег iп1е iо$е геппочаi (ог АЩоггiаiс гап5ахiе) (Зее рае 26-98)
ЗО. Неаiег iп1е ‘гег iое ii$соппес1оп (АНО) (Зее рае 52-73)
31. Неаег п1еа1ег ,озе ссоппесiоп ([НО) (Зее рае 52-164)
32. Неаiег оо1е iаег iое с1iсоппесiоп (МО) (ее рае 52-73)
33 Неаег оШе аег ноне сiiзсопяесiоп (1Н0) (ее рауе 52-164)
34. Ргоп Ыюiрег соуег гепiоа1 (ее раде 82-5)
35. Iап аегпаог У Ье гегтюа1 (ее рае 07-6)
36. Сооiег гЫгiдегагii зсiоп ое Мо. 1 iзсоппесiоп (ог Аiогтпаiс 1тапах1е) (Зее рае 52-131)
37. Сооiег гегiдегап iсI,аге iове Го. 1 сIi$соппесiоп (ог АЫоiтiаiсгапзах1е) (Зее рауе 52-131)
38. Согтiргезог а$егпЫу Мi ппа9пе сiiсi, гегтiоа1 (ог Аiогпа1iс гап$ахiе) (ее раде 52-1 31)
39. Сооiег гегi9егап1 1iii рiре А i$согипесiогi (ог Аiопiа1с гп5ах1е) (ее раде 52-1 36)
40. аiiа1ог аепiЬ1у гегпоуаI (8ее рае 07-49)
41 йе1 ое сiсоппесiоп ($ее рае 07-49)
42, АссеIегаог сопгоI саЫе аепЫу ссоппесiоп (1НС) (Зее раде 07-50)
43. АссеIегаог сопiтоI саЫе аегтпЬ1у сiсоппесiоп ([НО) (Зее рае 07-60)
44. СЭгоiiпс саЫе сi8соппес!iоп (8ее раде 07-51)
45. iое а$5етIIЫу сопгес1iогi (Зее рае 07-51)
46. Егiiпе гост гпаiп iге сi$соппесiоп (Зее рае 07-51)
47. Епiпе ге дi5соппесiоп (ее рае 07-51)
368

48. СIысii гееазе супаег аегпЫу с1i5соппесiоп (381Е) (ее раде 29-14)
49. С1Шс iозе i$соппесёоп (3$2-УЕ) (Зее рае 29-14)
50. Сii1с, саiе сiапiр гегтiоуа( (КЗ-\(Е) (Зее рае 2914)
51. Сii1сI, геIеазе саЫе аегпыу согiесiiой (КЗ-\/Е) (Зее рае 29-14)
52. $еегп соiшiп iоIе соуег о. 1 геглоаI (НО) (Зее рае 48-6)
53. еегп9 сьилiiп iiоIе соуег о. 1 гегi,оуаi ([НО) (Зее рае 48-15)
54. еегп солт1п аззегтiЫу сЯ$сопгесiоп (АНО) (8ее рауе 49-55)
55. Зеегп согiii а5$егтIЫу бiзсоппес?iоп (1Но) (5ее раде 49-70)
56. Iii 1е,ег поЬ геггiоуаi (ог Магшаi гап$ах1е) (Зее рае 29-54)
57. Iеаг сспзоiе Ьох гегтiоаi (ог Мапiiаi гагюах1е) (Зее раде 29-54)
58. Согi$о(е Ьох сагре гегпоiа! (ог Магшаi гапах1е) ($ее рае 29-54)
59. Сагое Ьох аеппЫу гегпоаi (ог Мапыа гап$ах1е) ($ее раде 29-54)
60. ТГат1й1i$$iоп оог аз$егг)Ыу гегтiоаi (ог Магша Ёгап5ахIе) (8ее рае 29-55)
61. Еп9пе iшегсоег [Н гегтоаi (Зее рае 07-52)
62. Еп9iле iпегсо”ег Н гегроа1 ($ее рае 07-52)
63. 1гоп заЬ1I2ег Iiп а5$егпЫу 1.Н гегпО’I ($ее раде 07-53)
64. гоп 5[аЫIег iпi а$егпЬ!у ГШ гегпоаI (Зее рае 07-53)
65. Ргог аЫиiег Ьаг ггпоаI (ее раде 42-16)
66. Ггоп iрепзоя сго пiегтiЬег [Н гегпоуа (Зее рае 07-53)
67. гоп iрепоп сгов т,ег,Ьег Н гегпоаI (Зее рае О753)
68. гоп Ьга)<е )ехiЫе ое 1 [Н сiiзсоппесiоп (iiiоii АВ5 8 УС) (Зее раде 36-7)
69. iгоп1 Ьгаiе iехЫе 1iозе i%iо 1 ЕН с$соппесоп (*iШоi А8З У$С) (Вее рае 36-7)
70. 8рее епзог I 1Н соппессп (ii АВ$ 8 У8С) (Зее рае 367)
71 реес1 5еп5ог ЕТ Н соппесiiоп (1Ii АВ 8 УЗС) (Зее рае 36-7)
72. Ргоп $С Ьгае суIiпсег аз$еггIЫу [Н геггюа1 ($ее рае 36-8)
73. Рюг i$С Ьгае суНгiсег а8$езтIЫу Н гегпоаI (Зее рае 36-8)
74. АхIе iiii пiЛ гегтiоаI ([Н) (5ее рае 36-8)
75. Ахiе iiЬ пiЛ геглоа1 (АН) (Зее рае 36-8)
76. Тiе госi епс 1Н сопгiесiоп (5ее рае 368)
77. Тiе го епс -i с5соппес1iоп (Вее рае 36-9)
78. Ргоп зIiос аЬ$огЬег а$$егпЫу [Н бсоппесiоп (ее раде 07-53)
79 гоя iосi аЬ5огЬег а$$епIЫу Н дi5соппесiоп ($ее рае ОТ-53)
ВО. Ргоп сгiуе зiа аззегпыу IН гегтiоуаi (5ее рае 07-54)
81. Ргоп дгiе iаi аегпЬ1у 1Н гепiоа (8ее рае 07-54)
82. еегп пiсIе [Н гейiочаi (Зее рае 07-54)
83. $ееIпд iшсi(е Н гетоа (Зее ре 07-54)
84. аа1юг iiррог 1\ЛЕ гегi,оаI ($ее рае 07-54)
85. Тгап8тт1iвiоп сопгЫ саЫе а5еп1Ыу зсоппесiоп (огАiiогпаiс гап$ах(е) (ее раде О755)
86. Епдiпе а$$егт,Ыу iШ iгагI$ахiе геггiоуаi (8ее раде 07-55)
87. Ргоп iрепiоп сго гюегтiЬег гегпочаI (Зее раде 07-56)
88. Вгеафег оЬе ое< юе гегтiоа1 (ог Аоттас гап$ахIе) (Зее рае 07-57)
89. $1агег авепiЫу гетоа1 (Зее рае 07-57)
90. Тогсiе сопегег ЬоI гегпоуаi (огАыогпас гап5ах1е) (9ее рае 07-57)
91. Тгап5ахе аегЬ1у (АТМ) гегтiоа1 (ог Аiогла:с !гал5ахIе) (5ее рае 07-58)
92. Тгап5ае аепЫу (МТХ) гегтiоа1 (ог Мапiа гапах1е) ($ее раде 07-59)
—369

93. Огiуе р1ае ап гiп еаг гегтiоаI (ог Аiiогтiаiс гапзах1е)


00 (1) 1)зе $$Т о х ?Iпе сгапI8а1.
Т 09210-87701
ОО
о

00
О
о

О
О $8Т
о о
А14545ОО1

(2) еiоче iх ЬСК$ ап Шеп iе сIгле рае апсi г1п9 деаг.


с

А 136618

94. СIiсii соуег азепiЫу гегтiоа1 (ог Мапiа гагi$ах1е) (Зее рае 27-48)
95. С1iiсi iс аепiЫу гето”а (ог Мап1]аi IТап$ахIе) ($ее раде 27-48)
96. Р1уiее1 гепiоiа1 (ог Мапоаi гапахIе)
о
о (1) 1iе ЗЭТ о iх Фе сгапI<Iiа.
о
о 55Т 09210-87701
00 о
о
о
о
зэт
о
Оо

о
о А159498!О1

(2) !еглоуе эiх ЬоIIз ап Шеп Иiе 1у1iее.

о
оО/

о
о

А1б949
—370

97. Р1уiее1 расег Мо. 1 гегiпоаI (ог Мапiа1 1гапах1е)


О (1) еттюуе Ше 1учIiее1 расег Мо. 1 гогтi Ше сгаЫ$i,а.
о

о
о
о

о А159505

98. Еп9iгIе геаг он 5еаI гепiоан


Ргоiесче аре (1) 1) а iШiiу пг[е о сi о йе нр Ы Iйе еп9iпе геаг оiн еа1.
(2) 1)5е а IаШеа $сгесгIУег гарресi п ргоесiУе аре о гегйое
Ше епдпе геаг он $еаi,
СА1)Т1О
С11гi9 А1ег Ше епдiпе геаг оН веаi а гепюе, гпаiе аiiге Ша! Ше сгапi
зiа iаа по Нiач.
1 и аа а гпепсi ‘чиш аапсi рарег (4400).


т А1О7948О1

IГЮТАI1ЛТIО
1. Еп9г’е геаг ы еаi паiiаiоi
0.5 гпггi, 1 ггiгй (1) Соа i,е нр Ы а пе еп9нгIе геаг аН $еаi ЖI, а гтiа!н агпошi Ы
МР 9геа5е.
<СА1ЗТ1О>

п
Кеер с11р5, 5апс, апI оiпегогеi9г рагiсiе о1Иiе Нр.
(2) 11$е ЗЭТ о посI п а пе еп9iпе геаг о1 еа о i.Iiе 1осаоп
51О/П п Ше 1iа гая,.
д 88Т 09608-87302
с <СА1Т1О>
> Оо поI 1iаопа11у пос п iе епдiпе геаг он зеа.
В8Т
ре геазе ЫГШе сгапI1iаi1.

Т А1С7949О2

2. Огiуе р1ае ап гIп9 деаг iп$[аiIаIiоп (ог Аiотаiс ?гагiзахiе)


(1) Соа1о ог1iгее i,геа гот Ше епа рогiоп ЫШе ге р1ае аяс гiпд деаг п5?аiiаоп Ьо1Ш Т,гее Воп 1324
СА1ТIОМ
Сiеап iе9геае Ше сiгiуе р1ае апi гiгщ еаг iп51а11аiоп Ьо1 ап Ше Ьо по1е.
(2) 1)зе зiх Ьо1$ о аiасii Ше гiе рiаiе ап гiп9 9еаг.
с

с
А 138618
—371

(3) 1$е 38Т о iх Iпе сгапI$1а.


о ЗЭТ 09210-87701

о
о
А145452О1

(4) ТiдЫегi $i о1в п i,е огег з1,оп п 1,е сiадгаIт


8ресiес1 аое:Т78i*пi {795*с}
Ю7,, , , , i
00
<СЁ)Т1О
о
Ауоi зIагiiп9 IIiе епдiпе ог аI Iеа8Ё огiе i,оi,г аПег iп81аI1аiоп.

°(з

()
о

о
А138617)О1

Р1уiее эрасег Ыо. 1 iпеаIIаiоп (ог Мапа1 гагеахIе)


/0 (1) А11асi Ше 1уiее1 врасег Го. 1 о Ше сгапI$1аi

120
°

о
о

о) А 159605

4. Р1у1iее1 п5а11а?iоп (ог Мапiiаi гапзах1е)


(1) СоаI о ог Шгее Шгеас$ гогл Ше еп рогiоп Ы Ше Iуiее1 пза11аiоп Ьо1 iШ Тiгее ВогШ 1 324.
СА1)ТIО
Сiеап егеае Ше Яучiееi iпаiiаiiоп ЬоН апд зо11 1оiе5.
(2) 1ве $IХ Ьо11 о аНас Ше ЛуIiее1.
(-у
о
)+
о О “

о
((;9)) о

о
о

А 159499
(З) 1)зе 3$Т о х Ше сгап$а.
о Оо ЗЭТ 09210-87701
о
о
со
а
о
эвт
о

о
Оо

о
о А15926О1

(4) Т9Ыеп iх Ьо1 п i,е огсег iо/п п Ше ба9гагп.


0 ЗресiЛесi уа1iе:Т78М*гт1 {7959*ср}
о <САТIО
о А’ос аг1лiд 1е еппе ог а’ 1еа спе iсг аег г’аIа’iог’.
о
о
о
00

О
00

о
о А159529О1

5. С.йсi сiс аейiЫу я5аНаiоп (ог Мапiа1 гаг5ахiе) (Зее рае 275О)
б. Сiс соег а$5егпЫу с1ес/ас)1i$Iл1еп (ог Мапiаi гап$ахiе) (ее рае 27-49)
7. Сiсii соег аепiЫу п$ааiоп ([ог Гагша1 ‚гапзахе) (5ее рае 27-50)
8. Тгап$ах’е а5$епiЫу (АТМ) iпзаНаiоп (ее рауе 07-78)
9. ТгапахIе а$$егтIЫу (МТХ) iпз1аНаiоп (Зее рае 07-79)
10. Тогще сопегег ве Ьо iпза1аоп (iогАiйогпаiЛс гап$ах1е) (5ее рае 07-80)
11. $агег егпЫу гаI1аiоп (ее раде 07-80)
12. Вгеаi,ег iЬе ыеI iое п$аПаЁiоп (ог Аiiогпа1с гап5ахе) (Зее рае 07-81)
13. гоя iрепiоп сго гпеглЬег iпа!аоп ($ее рае 07-81)
14. Еп9пе а$е iЫуП iга1$ахе iлвiаiIаiоп (ее рае 07-81)
15. Тгаг’п,iоп сотiiгоI саЫе а$$епЫу пзааюл (огАiоггiаiс гап$ахiе) (8ее рае 07-83)
16 асаог $РРОГ 1\i паНаiог, (Зее ра9е О7ВЗ)
17. $еег19 IгiсIiе 1_Н тваIIаiоп (ее раде 07-83)
18. $еепп пцсI1е Н iпаНа1iоп ($ее рае 07-83)
19. Iго сге iiа а$$егIIЫу 1Н iя$1аi1аiоп (Зее рае 07-84)
20. гоя бпуе iiа а$$ейIЫу Н iпа1аiо (ее раде 07-84)
21, гопiос< аЬотЬег авегiЬ1у 1Н iпаПаiоп (Зее рауе 36-16)
22. гоп Iiос аЬогЬег азейiЫу РН iпа11а1iоп (Зее рае 36-16)
23. Те гос епсi 1Н iп$аНа1iоп (Зее рае Зб1б)
24. Те го епс Н п$аНа1ог1 (Зее рае 36-16)
25. Ахе iЩ п я$iаНаот, (1}) (Зее раде 36-16)
26. х1е iiiЬ пiй аНа1ог (КН) (Зее рае 36-16)

27. Ггоп iс ЬгаIе суiiег ав$егРЫу 1_н паНа1iоп (Вее рае 36-16)
28. 1гоп iс Ьгае суИпсIег а$егт1Ыу Н п$аНаiоТ1 (5ее раое 36-17)
29. Зреес $еп$Ог ЕН 1.Н г15аНа1iоп (ii АВ$ \18С) ($ее раде 36-17)
30. Зрее $П$ОГ Я * пеа1)аiоп АВ \/ЗС) (8ее рае 36-17)
31. Ргоп Ьгае 1ехiЫе юе iо. 1 (1.Н) iпзаНа1отi АВЗ а \(8С) (8ее рае 36-18)
32. Ргог Ьгае iехiЬ1е -юзе о. 1 (КН) пзаПаiоп (iiоiАВ$ 8’ \‘8С) (Зее ра9е 36-18)
33. Ргог iретiiоп сго пiетйег IН iпаНаiоп ($ее рае 07-84)
—373

34. Ргоп 1реп$iоп сгозв гтiегi,Ьег РН iпва112iоп (Зее рае 07-84)


35. Ргоп заЫиiег Ьаг iпаi1аiоп (Зее рае 07-84)
36. Егiiпе iшсiегсоуег 1Н iп1аiiаiоп (ее рае 07-85)
37. Еп9iпе шiсiегсоуег I*i па1аiог’ ($ее раде 07-85)
38. Тгапытй55юп Iоог ii1 азегтiЬ1у п$аI1аiог1 (ог Мапоаi гап$ах1е) (8ее раде 29-55)
39. Соп5оIе Ьох а$$егтIЫу iл$аIIаiоп (ог Магiiаi Iгап$ахiе) (Зее раде 29-56)
40. Соп5оIе ох сагре iг1аI1а1iоп (ог Магшаi гагi$ах1е) ($ее рае 29-56)
41. iеаг соп$оiе Ьох iгiа1аiоп (ог Мапiа1 гап$ах1е) (Зее рае 29-57)
42. $)пi еУег )по1 iпзаiiаiоп (ог Мапаi гапахiе) (Зее рае 29-57)
43. $Iеегiп9 со1штп а$$еРIЫу соппесiоп (РНГЗ) (бее рае 49-64)
44. ЗIеегiп9 соIiлтiп а$егпЬ1у соппесiiоп ([НО) (Зее рае 49-79)

45. $еегiп9 соiыпп iюiе соег Го. 1 паiiа1iоп (НО) (Зее рае 48-10)
46. $еегiп9 со1iгйп пое соуег о. 1 iпзIаIIаIiоп (Ы-Ю) (Зее рае 48-18)
47. СIЫсIп геiеа5е саЫе а5$егтIЫу пза1iаiоп (К3-УЕ) (ее рауе 29-21)
48. СIiiсп геiеазе саЫе аегiiЬ1у ас1гРеп (КЗ-УЕ) (Зее рауе 27-21)
49. С1ысп саЫе сiап,р iпаi1аiоп (КЗ-УЕ) (Зее рае 2921)
50. Сiiсi Iiозе iпза11аiоп (З$-УЕ) ($ее рае 29-22)
51 С1iiсI, геIеазе суIiпег авеппЬ1у г’а11аiоп (З82’]Е) (ее разе 29-22)
52. Еп9iге л’iге соппесiоп (8ее рае 07-86)
53. Епiпе гоогг’ гтiаiп iге согiгiесiоп (Зее рае 07-86)
54. Уасоiлii аеiЫу сопiiесiоп (Зее рае О787)
55. Сгоiiп саЫе соппесоп (8ее раде 07-87)
56. Ассеегаог согiiгЫ саЫе авегт,Ыу согн,есiоп (НО) (Зее рае 07-87)
57. Ассеегаiюг сопiгоI саЫе а88еггIЫу соппесiiоп ([НО) (нее рае 07-88)
58. IiеI iюе соппесiоп (Зее рае 07-89)
59. аiаiог аз$егтIЫу iпаiiа1iоп (Зее рае 07-89)
60. Сооiег гегi9егап iiсI рiре А соппесiоп (,iШ Аiг сопс:1iопп 5у8егл) ($ее рае 52-137)
61. Сойiргеог аззей,Ыу ‚мПii п1а9пе сiысi кiзаИа!iоп (iП Аiг сопсIiiiОпп9 $у51егт) (Зее рае 52-134)
62. Сооiег гегi9егап1 сii5с1аг9е 1о5е Но. 1 соппеооп (iШ Аiг сог,сiопiпд $у$егп) (Зее раде 52-1 34)
63. СооIег гег9егi ‘,сюп iое о. 1 соппесiоп (уiПi Аiг сопсiiIлопiпд уетiп) (Зее раде 521 34)
64. Гап аiiегпаiог У Ье) iпэiаiiаiiоп
(Зее рае 07-6)
65. Ргоп Ывiiрег соег iпа1Iа1iоп (Зее рауе 82-15)
66. Неаег оiIе аег I1о$е соппесiоп (РНО) (Зее рае 52-87)
67. Неаiег о 1еаег йо5е сопгiесiоп ([НО) (ее рае 52-177)
68. Неаег iгпiеi аег 1о$е соппеоiот1 (НО) (Зее рае 52-87)
69. Неаег iп1еаег iое соппесiоi (1Н0) (ее раде 52-178)
70. Оi соо!ег iп1е ое iпаI1аiiоп (ог Аiiоппаiс гаг’$ах1е) (Зее рае 26-99)
71 Он сооiег оЫиеI I,ое гпа11аiоп (ог АЫогпаiс гапах1е) (ее раде 26-100)
72. ЧЛiп л’аегап аз$егтiЫу iпiаI1аiоп ($ее рае 12-13)
73. аiаог оiiiIе i,ое соппесiоп (Зее рае 12-14)
74, \Л]аег Ьура Iiое соппесоп (е рае 12-14)
75. iасаЁог iпIе соппесiогi (Зее раде 12-14)
76. Аг сiеапег а$8егiiЫу iпаНа1оп (Зее рае 06-149)
77. Ргесiеагiегi,озе гi1а11аiоп (Зее рае 06-149)
78. Iпе аiг егiпрегаШге зеп$ог соппесiоп (5ее рае 06-150)
79. \/асiшгтi iсiп9 аiе а$ег11Ыу (ii.I, Вгасi<е) соппесiоп (1*10) (Зее рае 06-1 50)
80. Уасiшгт 5iс1Iп9 а1е азеггйз1у (лiШ Вгасi<е) согiпесЁiоп ([НО) (Зее рае 06-150)
—374

81. \(асш.ктi епог соппесiiоп (Зее рае 06-150)


82. Аiг сiеапег i1ег еiегт,еп iг,заIiаiоп
63. Аг сiеапег сар iгiзаiiа?iоп
84. Ва1егу гау iгiаIIа1iоп (Зее раде 07-90)
85. Ваегу iп$а11а1iоп
86. Ваегу соуег iг1$а11аiоп
87. асiаог геегче аЫ а$$егпЫу iп$аI1аiоп (Зее рае 07-90)
88. Ваегу !iоII iонп сiагтр iг1аI1а1iоп (Зее рауе 07-90)
89. ЕхIiа$ рiре авеггiЫу ГГ{ iпа11а1iоп ($ее рае 11-16)
ДО. Ваегу еггйiа1 соiiтiесоп
8ресi1е {б51*спi}
91. Вгаiе 11ii герIег1i$I1гпеп (ог МапI]а1 гап$ахIе) (ее рае 45-4)
92. С!осIi рре1,е аг ЫеесИгд (ог МайiаI гапахе) (ее раде 27-3)
93. СЙЛсIi Iiiсi IеаIае сI,есI< (!ог МапiаI гапах1е)
94. Вгае Iiii агтiоiлi сесi< (рог Мапаi гап5ахIе) (Вее рае 45-4)
95. Сооiп9 1ьиi герегii51гiеп (Зее рае 12-б)
96. Еп9iпе ОН гер1епi$11гпеп
97. Аыогяаiсгапзах1е 1iiiiс гер1епiiпеп (огАо?опiаiсгагiзах1е) (Зее рае 26-103)
98. АЩолаiс гап5ахiе 1ьисi с1,есI (ог Аiогга1iс iгап$ахIе) (Зее рае 26-63)
99. МапаI гап$ах1е оi гер1епiзiгiiеп (ог Мапiаi гап$ах1е) (Зее рае 29-23)
1 ОО$Ы iеег роi1iоп сI,ес (ог Ащогйаiiс гаi5ах1е) (8ее рае 07-90)
101 СооIiп9 Лцiс iеаiауе сесi (5ее рае 12-6)
102СооiIгщ ]iiс1 агтiоцп сIiес
1ОЗ.Оi 1еаIае сIiес
104Рiiеi 1еаIаде сiес (Зее рае 08-7)
О5Ех1аа$ еа<ае сес (Зее рауе 11-16)
1ОбЕп9iпе iс1Iе-$реес сIiесс (Зее раде О74)
107.IдпiIiоп iо,iп9 с,есI (Вее рае 07-2)
108.СО ап НС е”е сiiесi (Вее рае 07-4)
1О9Яегiегап НРС134а (I134а) iI1iя (ii Аiг согкШiопiпу 5у$егТ1) (Зее рае 52-42)
11О.РгопПiге iп$аIIаiiоп (Зее рае 07-91)
111.Ргог?1ее1аIi9ггреi1iс1есI агтiеп
(Зее раде 42-5)
112.Теэ п,осе сiесI< (5реес $егiБог сiгсii1)
мii АВЗ: (ее разе 44-15)
iШ УВС; (ее раде 44-76)
IООА ООО’ 7ЗIоТОО(Х Г,» Р 20. 2007 946 2М

—375

ЕГЮiЕ ЕА ОШ. 8ЕА1 (387-УЁ 1 4УIС)


СОМРОМЕТ

107

/ ж2

х2 Ргоп ЫиIIрег соег

Вояпеi (оос) 1ос 81]рротi

асiа1ог iiррог [У’IР

х2
Н----

I М*гр {дсп1}I 3расiiесi iогс1]е


А16125о1
Оi4-1ОА ООО” 7Г1ОТСОбХ Г Ра 7(’ Т’ 20, 207 940 М •
—376

Ехiаi рiре ррог1 сiiзiiоп I\о. 2

• ЕхIiа15i рiре

ЕхI,а1$1 рiре а8$егтIЫу РI

Ёхаi рiре зргi

47{479}]

4х2

I 37{37 Ргореiiег iШ сепiег Ьеагiп [iа а$егРЫу


х4

1 37{77}1

i гл {iспi} $ресiес огс1]е оп-геiзаЬ1е раг


014-I009А_Ь00077хI0т096Х Гш Рацс 777 Тос4ау. Мшс1 20. 200 940 АМ

1 —377

5.5 (56}
5.О {51)1 Ваi{егу [,оIб
с1о0п сiагпр

ВаПегу

Ва?iегу соуег

асiiа1ог гезеге
?апi< рiре

5 5 (56)]
Iгау
Ваёiаiог гезегуе IапI аеееоiЫу ВаИегу

[ыгт’ I?сгт}]: ЗресiЛесi Iогяое

4
А163290)0
7Чi() ТО%Х Г” Р З7 Тс’. 20 2007 940 АМ

—378

I