Вы находитесь на странице: 1из 2

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ДАЭУГ 2020 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр


2019 он 2020 оны 07-р сар 2020 он
№ Компани Нэгж
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Өссөн дүн
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 4,752.59 9,136.00 8,348.15 91.38% 74871.187
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 57,968.70 56,647.00 49,432.44 87.26% 474659.045


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц 230,365.20 236,987.01 237,390.51 100.17% 2044394.239
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 12,070.41 16,586.00 19,090.07 115.10% 171200.56
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 7,333.40 7,212.00 5,496.22 76.21% 74748.911
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 18,555.10 18,830.50 17,461.80 92.73% 137434.6
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц - 2,306.40 1,614.00 69.98% 15023.9
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 26,058.91 19,967.60 21,973.63 110.05% 143418.427
9 УХАА-ХУДАГ цах м.квтц 1,616.50 1,726.36 106.80% 19,071.03
ДҮН цах м.квтц 357,104.32 369,289.01 362,533.18 98.17% 3,154,821.90
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 2,439.00 2,500.00 1,286.00 51.44% 124,833.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 20,374.00 20,020.00 17,903.00 89.43% 1,317,951.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 148,537.00 162,404.00 142,523.00 87.76% 2,214,993.00
4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 8,892.00 9,359.00 10,175.00 108.72% 316,480.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 14,953.00 15,023.00 13,334.00 88.76% 333,154.00


6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 26,200.00 5,500.00 6,600.00 120.00% 180,200.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 39,920.60
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 2,807.39 2,807.00 2,807.64 100.02% 91,553.02
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 2,232.00 1,749.50 1,651.10 94.38% 50,180.19
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 361.30 400.00 446.30 111.58% 21,871.60
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 43,967.60
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 26,436.20
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал - - - 0.00% 428,389.00
ДҮН дул Гкал 226,795.69 219,762.50 196,726.04 89.52% 5,189,929.21
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц - - - 0.00% 1,320.82
ДИЗЕЛЬ

2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц - - - 0.00% 493.53


3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 17.24 12.00 21.47 178.92% 188.11
ДҮН цах м.квтц 17.24 12.00 21.47 178.92% 2,002.46
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 3,003.29 2,980.00 3,020.52 101.36% 27,555.14
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,130.58 1,984.00 1,582.08 79.74% 15,559.74
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц 105.18 85.00 102.63 120.74% 302.02
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц 460.25 750.00 595.00 79.33% 1,535.60
5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 225.67 180.00 170.94 94.97% 522.66
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц 14.95 20.00 15.00 75.00% 46.05


7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц 26.00 27.00 34.10 126.30% 105.47
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 24.78 29.99 30.58 101.97% 184.69
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 10,533.73 11,718.21 6,483.97 55.33% 77,182.25
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 11,763.40 13,492.17 7,871.25 58.34% 82,950.12
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,381.12 1,381.12 1,502.06 108.76% 10,227.21
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,295.53 1,295.53 1,649.32 127.31% 10,226.40
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц 1,744.48 1,910.50 1,783.55 93.36% 14,986.16
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц 11,334.71 14,869.17 7,999.79 53.80% 91,178.47
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц 1,531.78 1,531.78 1,218.21 79.53% 10,517.37
16 БӨХӨГ НЦС цах м.квтц - 2,289.06 1,847.30 80.70% 14,825.23
ДҮН цах м.квтц 45,575.45 54,543.53 35,906.31 65.83% 357,904.57
дул Гкал 226,795.69 219,762.50 196,726.04 89.52% 5,189,929.21
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 402,697.01 423,844.54 398,460.95 94.01% 3,514,728.93

Вам также может понравиться