Вы находитесь на странице: 1из 68

Кетонларын алынмасы, тятбиги

Молекулларынын тяркибиня ики карбощидроэен радикалы иля


бирляшмиш карбонил  Ж = О групу олан цзви маддяляря кетонлар дейилир.
Мясялян,

ЖЩ3 – Ж – ЖЩ3 – диметилкетон (асетон)


||
O

Кетонларын цмуми формулу R−C−R 1– дир.


||
O
1
Р вя Р радикаллары ейни вя мцхтялиф ола биляр. Тяркибиня эюря
кетонлар ейни сайда карбон атомларына малик алдещидлярля изомердир. Мяс,
асетонла пропион алдещиди ейни тяркибя маликдир – Ж 3Щ6О кетонларын ян
садя вя мцщцм нцмайяндяси йухарыда эюстярилян асетондур. Асетон характер
ийли, йаныжы, рянэсиз майедир. 56,20 Ж – дя гайнайыр. Суда, спиртдя, ефирдя,
йахшы щялл олур. Ян эениш истифадя едилян щялледижи олуб, йаьлары,
гатранлары вя диэяр маддяляри йахшы щялл едир. Асетон «эцмцш эцзэц»
реаксийасыны вермир вя полимерляшмир. Бу хассяйя эюря кетонлар
алдещидлярдян фярглянир.
Алынмасы: Асетон мцхтялиф цсулларла мяс, одунжаьын пиролизиндян
вя кумол цсулу иля алыныр.
Тятбиги: Бир щялледижи кими асетон сянайенин бир чох сащяляриндя
лакларын, сцни ипяйин, дярманларын, тцстцсцз барытын, кинолентлярин вя с.
истещсалында, щямчинин, бир чох цзви маддялярин синтезиндя (хлороформ,
йодларын вя с.) илкин хаммал кими истифадя олунур.
Карбон туршуларынын адландырылмасы, изомерлийи, щомолоъи сырасы,
физики вя кимйяви хассяляри, алынмасы

Молекулларында карбощидроэен радикалы иля бирляшмиш бир вя йа


бир нечя карбоксил (ЖООЩ) груп олан цзви бирляшмяляря карбон
туршулары дейилир.
Йалныз гарышга туршусу Щ – ЖООЩ мцстясналыг тяшкил едир.
Онун молекулунда карбоксил групу щидроэен атому иля бирляшмишдир.
«Карбоксил» групунун ады онун тяркибиндя олан карбонил ( Ж = О) вя
щидроксил (ОЩ) групларынын адларындан дцзялмишдир.

Тяснифаты. Карбон туршуларыны 2 яламятя эюря тясниф едирляр:

1. Молекулундакы карбоксил групларынын сайына эюря бирясаслы


(ЩЖООЩ) ики ясаслы (ЩООЖ – ЖООЩ туршянэ туршусу,
ЩООЖ – Ж6Щ4 – ЖООЩ терефтал туршусу) вя чохясаслы
туршулар.

2. Радикалын гурулушундан асылы олараг – доймуш (ЖЩ 3ЖООЩ),


доймамыш (ЖЩ2 = ЖЩ – ЖООЩ акрил туршусу,
ЖЩ3 – (ЖЩ2)7 – ЖЩ = ЖЩ – (ЖЩ2)7 – ЖООЩ олеин туршусу) вя
ароматик (Ж6Щ5ЖООЩ бензой туршусу) туршулар.

Бирясаслы доймуш карбон туршуларынын цмуми формулу ЖнЩ2н+1


ЖООЩ вя йа Р – ЖООЩ – дыр.
Адландырылмасы вя изомерлийи. Доймуш карбон туршуларынын
адлары бйенялхалг адландырмайа эюря онларын уйьун эялдийи мцвафиг
доймуш карбощидроэенлярин адларына «туршу» сюзц ялавя етмякля
дцзялдилир. Карбон туршуларынын тарихян йаранмыш адларындан да чох
истифадя едилир. Карбон туршуларынын молекулларында карбон
зянжиринин нюмрялянмяси ЖООЩ групунун карбон атомундан башланыр.
Бу сябябдян карбон туршуларынын изомерлийи йалныз карбощидроэен
радикалынын изомерлийи иля мцяййян олунур.
ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖООЩ ЖЩ3 – ЖЩ – ЖЩ2
– ЖООЩ
пентан туршусу 
ЖЩ3
3 – метил бутан туршусу

Доймуш бирясаслы карбон туршуларынын щомолоъи сырасынын


бязи нцмайяндяляри вя онларын адлары

Бейнялхалг
Тарихян
Карбон туршусу адландырмайа
йаранмыш ады
эюря ады
ЩЖООЩ Щ – ЖООЩ метан туршусу гарышга
туршусу
ЖЩ3ЖООЩ ЖЩ3 – ЖООЩ етан туршусу сиркя туршусу
Ж2Щ5ЖООЩ ЖЩ3 – ЖЩ2 – пропан туршусу пропан туршусу
ЖООЩ
Ж3Щ7ЖООЩ ЖЩ3 – (ЖЩ2)2 – бутан туршусу йаь туршусу
ЖООЩ
Ж4Щ9ЖООЩ ЖЩ3 – (ЖЩ2)3 – пентан туршусу валериан
ЖООЩ туршусу
Ж5Щ11ЖОО ЖЩ3 – (ЖЩ2)4 – щексан туршусу капрон туршусу
Щ ЖООЩ
Ж6Щ13ЖОО ЖЩ3 – (ЖЩ2)5 – щептан туршусу енант туршусу
Щ ЖООЩ
Ж15Щ37ЖОО ЖЩ3 – (ЖЩ2)14 – щексадекан палмитин
Щ ЖООЩ туршусу туршусу
Ж16Щ33ЖОО ЖЩ3 – (ЖЩ2)15 – щептадекан маргарин
Щ ЖООЩ туршусу туршусу
Ж17Щ35ЖОО ЖЩ3 – (ЖЩ2)16 – октадекан туршусу стеарин туршусу
Щ ЖООЩ

Карбон туршуларынын електрон гурулушуну вя карбоксил групунда


атомларын гаршылыглы тясиринимцвафиг олараг ашаьыдакы схемлярля
тясвир етмяк олар.
−¿¿

σ +¿ σ ¿
ЫЫ схемдян эюрцнцр ки, Ж = О групунуноксиэен атому Ж = О
рабитясинин  - електронларыны юзцня тяряф чякдийиндян карбон атому
гисмян мцсбят йцклянир вя ОЩ групдакы оксиэен атомунун
електронларыны юзцня чякир. Щидроксил групунун оксиэен атому юз
нисбятиндя О – Щ рабитясинин електрон сыхлыьыны юзцня тяряф чякиб, бу
рабитянин полйарлыьыны артырыр вя суда мящлулларда щидроэенин протон
шяклиндя айрылмасыны асанлашдырыр.
Физики хассяляри. Доймуш карбон туршуларынын илк цзвляри кяскин
ийли майелярдир. Спиртляр кими карбон туршуларынын молекуллары юз
араларында вя щямчинин су молекуллары иля щидроэен рабитяси ямяля
эятирир.

Бу сябябдян карбон туршулары йцксяк температурда гайнайыр, илк


цзвляри ися суда йахшы щялл олур. Пеларгон туршусундан ЖЩ 3 – (ЖЩ2)7 –
ЖООЩ башлайараг, али туршулар ийсиз, суда щялл олмайан бярк
маддялярдир.
Кимйяви хассяляри. Карбон туршуларынын цмуми хассяляри гейри –
цзви туршуларын мцвафиг хассяляри иля охшардыр.
Карбон туршулары зяиф електролитлярдир. Суда мящлулларда онлар
гисмян диссосасийа едир вя лакмусун рянэини гызардыр.

1. РЖООЩ Щ+ + РЖОО– карбоксилат аниону


Карбон туршулары минерал туршуларынын бцтцн хассяляриня
маликдир.
2. 2 РЖООЩ + Мэ  (РОО)2Мэ + Щ2
3. РЖООЩ + НаОЩ  РЖООНа + Щ2О
4. 2 ЖЩ3ЖООЩ + ЖаО  (ЖЩ3ЖОО)2Жа + Щ2О
5. ЖЩ3ЖООЩ + НЩ3  ЖЩ3ЖООНЩ4
6. 2 РЖООЩ + ЖаЖО3  (РЖОО)2Жа + ЖО2 + Щ2О

Карбон туршуларынын характер хцсусиййятляриндян бири онларын


спиртлярля гаршылыглы тясирдя олуб мцряккяб ефирляр ямяля
эятирмясидир. Бу рексийалара ефирляшмя реаксийалары дейилир.
Ефирляшмя реаксийасында карбон туршусундан ОЩ групу, спиртдян ися Щ
атому айрылыр.

Алынмасы. Лабораторийада карбон туршуларыны онларын дузларына


сулфат туршусу иля тясир етмякля алырлар.

2 ЖЩ3ЖООНа + Щ2СО4 т
⃗ На2СО4 + 2 ЖЩ3ЖООЩ

Сянайедя карбон туршуларынын алынмасынын цмуми цсуллары бирли


спиртлярин, алдещидлярин вя алканларын оксидляшдирилмясидир.

Р – ЖЩ2ОЩ + О кат , т РЖООЩР – ЖЩО + О ⃗
Аэ2 О
РЖООЩ

Гарышга туршусу ЩЖООЩ

Физики хассяляри. Гарышга (формиат, метан) туршусу кяскин ийли,


1010 Ж – дя гайнайан рянэсиз майедир. Су иля истянилян нисбятдя гарышыр.
Дяридя йаныг ямяля эятирир.
Кимйяви хассяляри. Гарышга туршусу карбон туршуларынын цмуми
кимйяви хаассяляриня маликдир. Онун дузлары формиатлар адланыр. Бязи
спесифик хцсусиййятляриня эюря гарышга туршусу диэяр карбон
туршуларындан фярглянир.
1. Щомолоъи сырада о, ян гцввятли туршудур. (диссосасийа
дяряжясиня эюря о фосфат туршусуна йахындыр)

2. Молекулунда алдещид (ЫЫ) групу олдуьундан о, алдещидляр цчцн


характерик олан «эцмцш эцзэц» реаксийасына дахил олур.
Алынмасы. Щал – щазырда сянайедя гарышга туршусуну метанын
катализатор иштиракында оксидляшдирилмясиндян алырлар:

2 ЖЩ4 + 3 О2 ⃗
кат , 2 ЩЖООЩ + 2 Щ2О

Тятбиги. Гарышга туршусу цзви маддялярин синтезиндя


редуксийаедижи маддя кими, щямчинин туршянэ туршусунун алынмасында
тятбиг едилир. Бундан башга о, йейинти сянайесиндя дезинфексийаедижи вя
консервляшдирижи кими, тохужулуг сянайесиндя парчаларын
бойанмасында, тиббдя – гарышга спирти ады иля 1,25 % - ли спирт мящлулу
шяклиндя ревматизмя гаршы дярман кими истифадя олунур. Гарышга
туршусунун мцряккяб ефирляри щялледижи вя ятирли маддяляр кими
истифадя едилир.
Сиркя туршусу ЖЩ3ЖООЩ
Физики хассяляри. Сиркя (асетат) туршусу ади температурда
характерик кяскин ийли, рянэсиз майедир. +16,60 Ж – дян ашаьы
температурда о, буза охшайан кристаллар шяклиндя бяркидийиндян «бузлу
сиркя туршусу» адыны алмышдыр. Су иля истянилян нисбятдя гарышыр. 3 –
9 % - ли суда мящлулу сиркя (сцфря сиркяси), 70 – 80 % - ли мящлулу ися
сирк ессенсийасы ады иля мялумдур.
Кимйяви хассяляри. Сиркя туршусу карбон туршуларынын цмуми
кимйяви хассяляриня маликдир. Онун дузлары асетатлар адланыр. Гарышга
туршусундан фяргли олараг сиркя туршусу вя диэяр доймуш бирясаслы
карбон туршулары оксидляшдирижилярин тясириня гаршы давамлыдыр.
Алынмасы. Щал – щазырда сиркя туршусуну бир нечя цсулла алырлар.
1. Сиркя алдещидляринин каталитик оксидляшдирилмясиндян
О
//
2 ЖЩ3 – Ж + О2 ⃗ кат , 2 ЖЩ3ЖООЩ
}¿
Щ
2. Бутанын катализатор иштиракында щаванын оксиэен иля
оксидляшдирилмясиндян

2 ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ3 + 5 О2 ⃗


т , П , кат, 4 ЖЩ3ЖООЩ + 2 Щ2О
Тятбиги. Сиркя туршусу кимйа сянайесиндя пласктик кцтляляр,
мцхтялиф бойалар (мяс. индиго), дярман маддяляри (мяс. аспирин,
фенасетин), асетат лифи истещсалында, йанмайан киноплйонкалар,
ултрабянювшяйи шцалары бурахан шцшя алынмасында истифадя олунур.
Сиркя туршусунун дямир, алцминиум вя хром металлары иля дузлары
парчаларын бойанмасында, гурьушун 2 – асетат ися гурьушун аь бойаьы
(белил) кими истифадя олунур. Мис 2 – асетат вя сиркя туршусунун бязи
тюрямяляри, мяс. 2,4 – дихлорфеноксисиркя туршусунун натриум дузу кянд
тясяррцфатында щербисид ады иля алаг отларына гаршы мцбаризядя тятбиг
олунур. Сиркя туршусундан тярявязлярин консервляшдирилмясиндя, онун
ефирляриндян ися ятриййат вя гяннады истещсалында истифадя олунур.

Ефирляр
Мцряккяб ефирляр

Молекуллары оксиэен атому васитясиля бирляшмиш ики


карбощидроэен радикалындан ибарят олан цзви маддяляря садя ефирляр
дейилир.
Мяс. ЖЩ3 – О – ЖЩ3 – диметил ефири, ЖЩ3 – О – Ж2Щ5 – метил –
етил ефири. Садя ефирлярин цмуми формулу Р – О - Р - дир (Р, Р -
карбощидроэен радикалларыдыр)
Туршулар вя спиртляр арасында суйун айрылмасы иля эедян
реаксийаларда ямяля эялян цзви маддяляря мцряккяб ефирляр дейилир.

О О
// //
Щ – Ж + Ж2Щ5 ,
⃗ Щ–Ж
}¿ }¿
ОЩ ОЖ2Щ5

Туршу вя спиртдян мцряккяб ефирин алынмасы иля эедян реаксийа


ефирляшмя реаксийа адланыр. Мцряккяб ефирлярин цмуми формулу
О
/
Р−Ж ¿
"} {} # size 12{О−{Р} sup { ' } } {} } } {¿¿
¿ (гарышга туршусунун мцряккяб ефирляриндя Р =
Щ)
Адландырылмасы. Мцряккяб ефирлярин адлары «ефир» сюзц ялавя
етмякля мцвафиг туршу вя спиртлярин адларындан вя йа туршуларын
дузларынын адларына уйьун дцзялдилир.

Мцряккяб ефирляр чичяклярдя, мейвялярдя, эилямейвялярдя олур вя бу


биткилярин хцсуси ийи бунунла ялагядардыр.
Физики хассяляри. Бирясаслы карбон туршуларынын нисби молекул
кцтляси кичик олан мцряккяб ефирляр: суда щялл олан, судан йцнэцл, учужу
майелярдир. Ефирлярдя щидроксил групу олмадыьындан онларын
молекуллары арасында щидроэен рабитяси йаранмыр. Буна эюря дя
мцряккяб ефирляр онлара мцвафиг олан туршулара вя спиртляря нисбятян
даща ашаьы температурда гайнайыр вя бу да онларын йцксяк учужулуьуу
изащ едир. Мцряккяб ефирлярин чоху хошаэялян мейвя ийиня маликдир.
Мясялян, гарышга туршусунун етил ефири – ром, сиркя тууршусунун
изоамил (изопентил ефири) – армуд, сиркя суршусунун амин (пентил ефири)
– банан, йаь туршусунун етил ефири – ярик ийи верир.
Кимйяви хассяляри. Мцряккяб ефирляр су иля гаршылыглы тясирдя
олуб туршу вя спиртя чеврилир. Мясялян

О
||
ЖЩ3 – Ж – ОЖ2Щ5 + ЩОЩ ⃗+
Щ ЖЩ3ЖООЩ + Ж2Щ5ОЩ

Мцряккяб ефирлярдян суйун тясири иля спирт вя туршуларын


алынмасы иля эедян реаксийалара мцряккяб ефирлярин щидролизи дейилир.
Щидролиз ефирляшмя реаксийасынын яксидир. Демяли, ефирляшмя
реаксийасы дюняр просесдир.

Щидролиз мцряккяб ефирлярин ян мцщцм хассясидир. Садя ефирляр


щидролизя уьрамыр.
Алынмасы. Сянайедя вя лабораторийада мцряккяб ефирляри гаты
сулфат туршусу иштиракындан ефирляшмя реаксийасы цзря алырлар. Тябии
мцряккяб ефирляр щямчинин дя биткилярдян цзви щялледижилярля
чыхарылыр.
Тятбиги. Мцряккяб ефирлярдя нитроселлцлоза лакларынын
щялледижиси кими истифадя олунур. Мцряккяб ефирляр мейвя
ессенсийалары шяклиндя диэяр ятирли маддялярля йанашы мейвя
ширяляринин, сяринляшдирижи ичкилярин вя гяннады мямулатларынын
истещсалында, ятир вя одекалон щазырланмасында ишлядилир. Бир сыра
мцряккяб ефирляр тиббдя ишлядилир: изоамилнитрат стенокардийа
тутмаларыны азалдыр, етилнитрат периферик ган дамарларыны
эенишлянирир.

Метилакрилат ЖЩ2 = ЖЩ – ЖООЖЩ3 вя

Метилметакрелат ЖЩ2 = Ж – ЖООЖЩ3ЖЩ3
Пластик кцтлялярин истещсалында эениш истифадя олунур.
Йаьлар

Йаьлар - цчатомлу спирт олан глисеринин вя бирясаслы (ясасян али)


карбон туршуларынын мцряккяб ефирляридир. Беля бирляшмялярин цмуми
ады триглисеридлярдир. Триглисеридляр ясас етибары иля палимитин,
стеарин вя олеин туршулары ямяля эятирир. Стеарин туршусунун
триглесириди илк дяфя олараг 1854 – жц илдя М.Бертло тяряфиндян синтез
едилмишдир.
ЖЩ2 – ОЩ ЩО – ЖО – Ж17Щ35 ЖЩ – О – ЖО – Ж17Щ35
 
ЖЩ – ОЩ + ЩО – ЖО – Ж 17Щ35  ЖЩ – О – ЖО – Ж 17Щ35 + 3
Щ2О
 
ЖЩ2 – ОЩ ЩО – ЖО – Ж17Щ35 ЖЩ – О – ЖО – Ж17Щ35

глисерин стеарин туршусу стеарин триглисериди

Мяншяйиня эюря йаьлар битки вя щейвани мяншяли, агрегат щалына


эюря бярк вя майе щалда, тяркибиня эюря ися ясасян доймуш вя доймамыш
али карбон туршуларынын галыгларындан ибарят олур. Триглисеридлярин
тяркибиня чох вахт бир туршунун дейил, мцхтялиф туршуларын галыглары
дахил олур.

ЖЩ2 – О – ЖО – Ж15Щ31

ЖЩ – О – ЖО – Ж17Щ35

ЖЩ2 – О – ЖО – Ж17Щ35

Физики хассяляри. Йаьлар судан йцнэцлдцр вя суда щялл олмур. Онлар


цзви щялледижилярдя бензолда, карбон 4 – сулфиддя (ЖС2) вя с. йахшы
щялл олур. Тябии бярк йаьлар мцхтялиф триглисеридлярин гарышыьы
олдугларындан, сабит бир температурда яримирляр. Щейвани йаьлар (мал
пийи, гуйруг пийи) адятян бярк, битки йаьларынын (эцнябахан, гарьыдалы,
зейтун йаьы) яксяриййяти ися майедир. Лакин майе щейвани йаьлар (балыг
йаьы) вя бярк битки йаьлары (щинд гозу йаьы) мялумдур.
Гурулушу вя кимйяви хассяляри. Бярк йаьларын тяркибиня башлыжа
олараг доймуш палмитин Ж15Щ31ЖООЩ, стеарин Ж17Щ35ЖООЩ, майе
йаьларын тяркибиня ися ясасян доймамыш олеин Ж 17Щ33ЖООЩ, линол
Ж17Щ31ЖООЩ, линолин Ж17Щ29ЖООЩ туршулары дахилдир. Майе йаьлары
щидроэенляшдирмякля бярк йаьа чевирмяк олар.

ЖЩ2 – ОЖО – (ЖЩ2)7 – ЖЩ = ЖЩ – (ЖЩ2)7 – ЖЩ3


 
ЖЩ – ОЖО – (ЖЩ2)7 – ЖЩ = ЖЩ – (ЖЩ2)7 – ЖЩ3 ⃗+Щ2

 
ЖЩ2 – ОЖО – (ЖЩ2)7 – ЖЩ = ЖЩ – (ЖЩ2)7 – ЖЩ3

майе йаь

ЖЩ2 – ОЖО – (ЖЩ2)7 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – (ЖЩ2)7 – ЖЩ3


 
ЖЩ – ОЖО – (ЖЩ2)7 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – (ЖЩ2)7 – ЖЩ3
 
ЖЩ2 – ОЖО – (ЖЩ2)7 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – (ЖЩ2)7 – ЖЩ3

бярк йаь

Щидроэен икигат Ж = Ж рабитясинин гырылдыьы йердян


карбощидроэен радикалына бирляшир вя бярк йаь алыныр. Бу реаксийа цзря
сянайедя битки йаьындан маргарин алыныр. Мцряккяб ефирлярин
нцмайяндяси кими йаьлар щидролизя уьрайыр. Щидролиз йаьларын цмуми
кимйяви хассясидир.

ЖЩ2 – О – ЖО – Р ЩОЩ ЖЩ2 – ОЩ


 
ЖЩ – О – ЖО – Р + ЩОЩ  ЖЩ – ОЩ + 3 РЖООЩ
 
ЖЩ2 – О – ЖО – Р ЩОЩ ЖЩ2 – ОЩ

Йаьларын щидролизи дюняр просесдир.


Тятбиги. Техникада йаьлардан глисерин, карбон туршулары, сабун,
сфеарин алмаг цчцн эениш истифадя олунур.
Майе йаьлардан ялиф йаьы вя лаклар алыныр. Йаьлар гиданын мцщцм
тяркиб щиссяси олкб жанлыларын щяйатында мцщцм рол ойнайыр.
Карбощидратлар вя зцлаллар кими йаьлар да инсан организминдя
оксидляшяряк енеръи айырырлар.

Сабун вя диэяр йуйужу маддяляр


Сабун. Али карбон туршуларынын (Ж10 – Ж21) натриум вя калиум
дузларына сабун дейилир. Ади сабун ясас етибариля палмитин, стеарин вя
олеин туршуларынын дузлары гарышыьындан ибарятдир. Натриум дузлары
бярк сабун, калиум дузлары ися майе сабундур. Натриум дузларына нисбятян
калиум дузлары суда йахшы щялл олур вя бу сябябдян даща эцжлц йуйужу
тясириня маликдир. Бу йахынларадяк сабун алмаг цчцн илкин хаммал кими
щидроэенляшдирилмиш битки йаьлары вя щейван пийляриндян истифадя
едилирди.

ЖЩ2 – ОЖО – Ж17Щ35 ЖЩ2 – ОЩ


 
ЖЩ – ОЖО – Ж17Щ35 + 3 НаОЩ т
⃗ ЖЩ – ОЩ + 3 Ж17Щ35
ЖООНа  
сабун ЖЩ2 – ОЖО – Ж17Щ35 ЖЩ2 – ОЩ

Бурадан да, гялявинин иштиракы иля йаьларын щидролизи


сабунлашма адыны алмышдыр. Гиймятли гида маддяси олан йаьлара гянаят
етмяк мягсядиля щал – щазырда сабун истещсалында лазым олан карбон
туршулары нефтин парафинлярини оксидляшдирмякля алыныр.

2ЖЩ3–(ЖЩ2)16–ЖЩ2–ЖЩ2–(ЖЩ2)16–ЖЩ3+5О2 ⃗
т , кат 4ЖЩ3–(ЖЩ2)16–

ЖООЩ+2Щ2О

Молекулунун тяркибиндя 10 – 16 карбон атому олан туршулары гяляви


вя йа сода иля нейтраллашдырмагла ял – цз сабуну, 17 – 21 карбон атому
олан туршулардан ися палтар сабуну вя техники мягсядляр цчцн ишлядилян
сабун алыныр.

Ж17Щ35ЖООЩ + НаОЩ  Ж17Щ35ЖООНа + Щ2О


сабун

Тяркибиндя Жа2+ вя Мэ2+ ионлары олан жод суда сабун пис йуйур,
чцнки сабуну тяшкил едян туршу галыглары иля Жа 2+ вя Мэ2+ ионлары
чюкцнтц верир. Она эюря дя сабунла йанашы олараг, жод суда йахшы йуйан
синтетик йуйужу маддялярин истещсалы инкишаф етдириилр.
Карбощидратлар

Карбощидратлар (сахаридляр) – тяркиби Жн(Щ2О)м – цмуми формулу


иля ифадя олунан цзви маддялярдир (н вя м  4). «Карбощидрат» сюзцнцн
щярфи мянасы сулу карбон демякдир. Беля ки, бу синфин илк юйрянилян
нцмайяндяляринин тяркиби санки карбонла судан ибарят иди – Ж н(Щ2О)м .
Гурулушларындан асылы олараг карбощидратлар моносахаридляря (глцкоза,
фруктоза, рибоза), дисахаридляря (сахароза, малтоза, лактоза) вя
полисахаридляря (нишаста, селлцлоза) бюлцнцр.
Моносахаридляр (н = 4 - 10)
Щидролизя уьрамайан карбощидратлар моносахарид адланыр.
Бунларда ян мцщцмц глцкозады Ж6Щ12О6

Глцкоза Ж6Щ12О6
Глцкоза битки вя жанлы организмлярдя, хцсусян чохлу мигдарда цзцм
ширясиндя, балда, йетишмиш мейвя вя эилямейвялярдя олур. Инсан
организминдя глцкоза язялялярдя, ганда вя аз мигдарда бцтцн щцжейрялярдя
олур. Тябиятдя фотосинтез реаксийасы цзря ямяля эялир.

6 ЖО2 + 6 Щ2О ⃗ Ж6Щ12О6 + 6 О2 – Г


Изомерлийи. Ж6Щ12О6 формулуна глцкозадан башга диэяр
карбощидратлар да маликдир. Бунлардан бири фруктозадыр.
Гурулушу. Глцкоза бешатомлу алдещидспиртдир вя онун молекулу
ашаьыдакы гурулуша (Ы) маликдир.

Щ Щ Щ ОЩ Щ Щ
| | | | | //
ЖЩ – Ж – Ж – Ж – Ж – Ж
| | | | | }¿
ОЩ ОЩ ОЩ Щ ОЩ Щ
О
//
вя йа ЖЩ2ОЩ – (ЖЩОЩ)4 – Ж
алдещидспирт }¿
Щ
Глцкозанын эюстярилян алдещидспирт гурулушу онун кимйяви
хассяляри иля тясдиг едилир.
Физики хассяляри. Глцкоза (цзцм ширяси) – ширин дадлы, суда йахшы
щялл олан аь кристал маддядир. Суда мящлулдан о Ж6Щ12О6  Щ2О
кристалщидраты шяклиндя айрылыр.
Кимяйви хассяляри. Глцкоза алдещидляр вя спиртляр цчцн характерик
олан кимйяви хассяляря маликдир. Бундан башга о, бязи хцсуси хассяляря дя
маликдир.
Алдещид групунун реаксийалары.
Глцкозанын реаксийасы. Глцкозаны Щ1 иля редуксийа етдикдя 2 –
йодщексан ямяля эялир ки, бу да карбон зянжириндя щеч бир хашялянмя
олмадыьыны сцбут едир. (Редуксийа бир нечя мярщялядя эедир)

Ж6Щ12О6 + ЩЪ  ЖЩ3 – ЖЩЪ – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ3


Катализатор иштиракында глцкоза щидроэенля редуксийа олунараг
алтыатомлу спирт – сорбит ямяля эятирир.

ЩОЖЩ2 – (ЖЩОЩ)4 – ЖЩО + Щ2 ⃗


Ни ЩОЖЩ2 – (ЖЩОЩ)4 –
ЖЩ2ОЩ
сорбит
Глцкозанын оксидляшмяси. Глцкозанын «эцмцш эцзэц» реаксийасына
дахил олмасы вя зяиф гыздырылдыгда мис – 2 щидроксидля гаршылыглы
тясириндян глцкон туршусунун алынмасы онун молекулунда алдещид
групунун олдуьуну эюстярир.
О
//
Ж6Щ12О6 + Аэ2О ⃗
40−600 Ж ЖЩ2ОЩ – (ЖЩОЩ)4 – Ж + 2 Аэ
глцкон туршусу }¿
ОЩ
Щидроксил групларынын реаксийалары

Глцкозанын металларла гаршылыглы тясириндян биратомлу


спиртлярдя олдуьу кими алкоголйатлар – сахаратлар ямяля эялир ки, бу да
онун молекулунда ОЩ групунун олмасыны эюстярир.

2Ж6Щ12О6 +2На  2 Ж6Щ11О6 – На + Щ2


Мис 2 – щидроксидин Жу(ОЩ)2 глцкоза иля гаршылыглы тясириндян
мис 2 – сахаратын алынмасы глцкоза молекулунда бир нечя ОЩ групунун
олмасыны тясдиг едир.

Ж6Щ12О6 + Жу (ОЩ)2 ⃗
НаОЩ Ж6Щ7О(ОЩ)3 Жу + 2 Щ2О
мис 2 – сахарат

мис 2 – сахаратын мящлулу тцнд эюй рянэлидир. Бу реаксийадан


тиббдя сидикдя шякяри мцяййян етмяк цчцн истифадя едилир.
Алынмасы : Лабораторийада глцкозанын формалдещиддян алмаг олар.
(А.Б.Бутлеров)

6 ЖЩ2О ⃗
Жа( ОЩ )2
Ж6Щ12О6

Сянайедя глцкозаны ясасян сулфат туршусунун иштиракы иля нишаста


вя селлцлозанын щидролизиндян алырлар.

(Ж6Щ10О5)н + нЩ2О ⃗
Щ 2 СО4 т
нЖ6Щ12О6

Тятбиги. Глцкоза гиймятли вя асан мянимсянилян гида маддясидир.


Тиббдя глцкозадан ганын консервляшдирилмясиндя вя организми
мющкямляндирижи мцалижя васитяси кими истифадя олунур. Глцкоза
гяннады сянайесиндя, эцзэц вя йолка ойунжагларынын щазырланмасында,
тохужулуг сянайесиндя парчалара бязяк вурулмасында ишлядилир.
Практикада глцкозанын гыжгырдылмасындан истифадя едилир.
Тяйини. Глцкозаны «эцмцш эцзэц» реаксийасы вя мис 2 – щидроксидля
гаршылыглы тясири иля тяйин етмяк олар.

Фруктоза Ж6Щ12О6 (мейвя шякяри) – глцкозанын изомери олуб онунла


бирликдя ширин мейвялярдя вя балда олур. О, сахарозадан 1,5 дяфя,
глцкозадан ися 3 дяфя шириндир. Алдещидспирт олан глцкозадан фяргли
олараг фруктоза кетон спиртдир.
Фруктоза цчцн дя тсиклик  вя  - форма характерикдир. Фруктоза да
глцкоза кими сахаратлар, мцряккяб ефирляр ямяля эятирир вя щидролизя
уьрамыр. Глцкозадан фяргли олараг тяркибиндя алдещид групу
олмадыьындан фруктоза эцмцш 1 – оксидин вя мис 2 – щидроксидин
тясириндян оксидляшмир.
Глцкозанын 3 – жц изомери галактозадыр. Галактоза глцкоза иля
бирликдя сахарозанын изомери олан лактозанын щидролизиндян алыныр.
Галактоза глцкозадан 4 – жц карбон атому иля бирляшмиш щидроэен
атому вя ОЩ групунун фязада мцхтялиф йерляшмяси иля фярглянир.

Сахароза Ж12Щ22О11
Сахароза дисахаридлярин ян мцщцм вя ян чох йайылмыш
нцмайяндясидир. Щидролиз заманы ики моносахарид молекулуна
парчаланан карбощидратлара дисахаридляр дейилир.
Йайылмасы. Сахароза щямчинин чуьундур вя йа гамыш шякяри
адланыр. Онун молекул формулу Ж12Щ22О11 – дир. Шякяр чуьундурунда 12 –
20 %, шякяр гамышында 14 – 26 % сахароза олур. О щямчинин бир чох мейвя
вя тярявязлярин тяркибиндя олур.
Физики хассяляри. Сахароза (ади шякяр) глцкозадан чох ширин, суда
йахшы щялл олан аь кристал маддядир.
Кимйяви хассяляри. Сахарозанын ян мцщцм кимйяви хассяси Щ +
ионунун иштиракында гыздырылдыгда щидролизя уьрамасыдыр. Бу заман
глцкоза вя фруктоза ямяля эялир.

Ж12Щ22О11 + Щ2О ⃗
Щ+ Ж6Щ12О6 + Ж6Щ12О6
 - глцкоза  - фруктоза

Сахароза чохатомлу спиртлярин хассялярини эюстярир – металларла вя


метал щидроксидляри Жа(ОЩ), Жу(ОЩ)2

Ж12Щ22О11 + Жу(ОЩ)2 ⃗ Ж12Щ22О9 Жу + 2Щ2О


мис 2 – сахарат (тцнд эюй рянэли)
Лакин глцкозадан фяргли олараг сахароза «эцмцш - эцзэц»
реаксийасыны вермир вя мис 2 – щидроксидин тясири иля оксидляшмир.
Демяли, онун молекулунда алдещид групу йохдур.
Сахарозанын юзцндян башга 2 изомери вардыр: малтоза вя лактоза.
Алынмасы. Сахарозаны шякяр гамышындан вя шякяр чуьундурундан
айырырлар. Бунун цчцн чуьундур хцсуси машынла хырда доьранылыр вя
цзяриня гайнар су ялавя едилир. Бу заман чуьундурун тяркибиндяки сахароза
суйа кечир. Алынмыш мящлулда шякярдян башга мцхтялиф туршулар,
зцлаллар вя бойайыжы маддяляр дя олур. Гатышыглар ящянэ сцдцнц (Жа
(ОЩ)2) тясири иля чюкдцрцлцр. Бу заман калсиум – щидроксидля сахароза
Ж12Щ22О11  ЖаО  2 Щ2О тяркибли, суда щялл олан сахарат ямяля эятирир.
Касиум – сахаратын тяркибиндяки калсиум вя мящлулдакы калсиум –
щидроксидин артыьыны чюкдцрмяк цчцн мящлула карбон 4 – оксид
бурахылыр.

Ж12Щ22О11  ЖаО  2 Щ2О + ЖО2  Ж12Щ22О11 + ЖаЖО3 + 2 Щ2О

Сонра мящлул сцзцлцр, вакуум шяраитиндя бухарландырылыр вя


мящлулдан чюкян шякяр айрылыр. Айрылан шякяр тямиз олмадыгда,
сахароза йенидян суда щялл едилир, алынан мящлул активляшдирилмиш
кюмцрдян кечирилир, бухарландырылыр вя кристаллашдырылыр.
Тятбиги. Сахарозадан ясасян гида маддяси кими вя гяннады
сянайесиндя истифадя олунур. Щидролиз реаксийасы иля ондан сцни бал
алырлар.

Нишаста вя селлцлоза (Ж6Щ10О5)н

Нишаста вя селлцлоза битки аляминдя эениш йайылмыш мцщцм


полисахаридлярдир.

Нишаста.

Нишаста картофда (20 % - я йахын), буьдада (72 % - я йахын), дцйцдя


(86 % - я йахын) вя битки кюкляриндя йыьылыр. О, фотосинтез
мящсулларындан биридир.
6 нЖО2 + 5 нЩ2О ⃗
Щв (Ж6Щ10О5)н + 6 ЩО2

Нишаста – тяркиби (Ж6Щ10О5)н формулу иля истифадя олунан тябии


полимердир.
Физики хассяляри. Нишаста дадсыз, аь тоздур. Сойуг суда щялл олмур,
лакин исти суда шишяряк йапышган хассяли каллоид мящлул ямяля эятирир.
Кимйяви хассяляри. Нишастанын мцщцм кимйяви хассяси онун
щидролизидир. Бу реаксийа ферментлярин тясириндян вя йа туршу иля
гыздырылдыгда баш верир. Щидролизин сон мящсулу глцкозадыр вя онун
сянайедя алынмасы да буна ясасланыр.

(Ж6Щ10О5)н + нЩ2О ⃗
Щ 2 СО4 т
нЖ6Щ12О6
нишаста  - глцкоза

Шяраитдян асылы олараг нишастанын щидролизи аралыг


мящсулларын алынмасы иля тядрижян эедя биляр.

н
(Ж6Щ10О5)н  (Ж6Щ10О5)н ⃗
Щ 2С 2 Ж12Щ22О11 ⃗
+Щ 2 О
н
Ж6Щ12О6
нишаста декстрин (мен) малтоза  - глцкоза

Нишаста глцкозадан фяргли олараг эцмцш 1 – оксиди вя мис 2 –


щидроксиди редуксийа етмир. Бу ону эюстярир ки, нишастанын молекулунда
алдещид групу йохдур, чцнки схем 1 – дя эюстярилдийи кими нишастанын
молекулу глцкозанын  - тсиклик молекулларынын 1,4 вязиййятялриндя
йерляшмиш ОЩ групларынын бирляшмяси нятижясиндя ямяля эялмишдир
(поликонденсляшмя реаксийасы цзря).
Нишастанын характер реаксийасы онун йодла гаршылыглы тясирдя
олуб эюй рянэ ямяля эятирмясидир. Гыздырылдыгда эюй рянэ итир,
сойудулдугда ися йенидян ямяля эялир.
Алынмасы. Нишастаны тябии нишасталы маддялярдян – ясасян
картофдан, щямчинин дцйцдян вя гарьыдалыдан алырлар.
Тятбиги. Нишаста гида маддяси кими инсанын карбощидратлара олан
тялабатыны юдяйир. Организмдя нишастанын щидролизи нятижясиндя
глукоза алыныр. Глцкозанын бир щиссяси организм тяряфиндян
мянимсянилир, артыьы ися глцкоэеня чеврилиб гара жийярдя ещтийат
шяклиндя йыьылыр.
Нишаста – гяннады мямулаты истещсалында истифадя едилян
декстрин, патка (декстринлярин глцкоза иля гарышыьы) вя глукозанын,
щямчинин етил спиртинин алынмасында, йапышган кими, парчалары
нишасталамаг цчцн, щямчинин каьыз вя полиграфийа сянайесиндя истифадя
едилир. Нишаста ясасында антибиотикляр, витаминляр, тибби мялщямляр вя
с. щазырланыр.
Тяйини. Нишастанын тяйини онун йод иля гаршылыглы тясирдя олуб,
эюй рянэ ямяля эятирмясиня ясасланыр.

Селлцлоза

Селлцлоза нишастайа нисбятян даща чох йайылмыш карбощидратдыр.


Битки щцжейряляринин галыглары селлцлозадан ибарятдир. Гуру аьажда 50
% - я гядяр, памбыг вя сцзэяж каьызында ися 98 % - я гядяр селлцлоза олур.
Физики хассяляри. Тямиз селлцлоза аь, бярк маддядир. Суда вя ади
цзви щялледижилярдя щялл олмур, мис 2 – щидроксидин аммонйакда
мящлулунда йахшы щялл олур.
Кимйяви хассяляри. Селлцлоза да нишаста кими «эцмцш эцзэц»
реаксийасыны вермир. Лакин селлцлозаны тяшкил едян Ж 6Щ10О5 – гурулуш
щалгаларындакы щидроксил груплары гейри – цзви вя цзви туршуларла
ефирляшмя реаксийаларына дахил олур. Селлулозадан сцни вискоз ипяйи
истещсал едирляр. Вискозу дар узун йарыгдан кечирдикдя селлофан алыныр.
Алынмасы. Селлцлозаны биткилярдян – памбыгдан, одунжагдан,
гамышдан вя с. алырлар. Селлцлозанын алынмасынын ян чох йайылмыш
цсулу сулфид цсулудур. Бу цсулда хырдаланмыш одунжаьы Жа(ЩСО 3)2 вя
йа НаЩСО3 мящлулу иля автоклавларда 0,5 – 0,6 МПа тязйигдя вя 150 0 Ж
температурда гыздырырлар. Бу заман селлцлоза диэяр маддяляр (лиэнин,
пентазоллар, щексазонлар, гатран) гарышыьындан азад олур. Ону су иля
йуйурлар, гурудурлар вя сонракы емала (ясасян каьыз истещсалына)
эюндярирляр.
Тятбиги. Селлцлоза кятан, памбыг шяклиндя парча истещсалында
истифадя олунур. Онун бюйцк мигдары каьыз, етил спирти истещсалына
сярф олунур. Селлцлозанын щидролизиндян алынан глцкозанын
гыжгырдылмасы иля етил спирти алыныр. Бу жцр алынан спирт щидролиз
спирти алыныр (1 тон гуру аьаждан 200 л спирт алмаг олар).
Селлцлозанын кимйяви йолла ишлянмясиндян вискоз вя асетат сцни
ипякляр, пластик кцтляляр (селлцлоид, селлофан), йаныжы (нитроселлцлоза)
вя йанмайан (диасетилселлцлоза) кино вя фото материаллар, лаклак,
каллодиум (тиббдя) алыныр, тринитроселлцлозадан ися тцстцсцз барыт
щазырланыр.

Азотлу цзви бирляшмяляр

Аминлярин тяснифаты, хассяляри, гурулушу, алынмасы вя


тятбиги

Азотлу цзви бирляшмялярдян ян ящямиййятлиляри


нитробирляшмяляр, аминляр, аминтуршулар вя зцлаллардыр. Молекулунда
карбощидроэен радикалына билаваситя бирляшмиш бир вя йа бир нечя
нитрогруп – (НО2)2 олан цзви бирляшмяляря нитробирляшмяляр дейилир.
Аммонйак молекулунун бир вя йа бир нечя щидроэен атомунун
карбощидроэен радикалы иля явяз олунмуш тюрямяляриня аминляр дейилир.
Р3
|
НЩ2 – Р Р1 – ЩН – Р2 Р1 – Н – Р 2

Бирвалентли радикал олан – НЩ2 групу амин групу адланыр.


Тяснифаты вя адландырылмасы. Молекулундакы – НЩ 2 групунун
сайындан асылы олараг аминляр моноаминляря вя диаминляря айрылыр.
Тяркибиндя бир – НЩ2 групу олан аминляр моноаминлярдир. Азот атомуна
бирляшян радикалларын сайындан асылы олараг моноаминляр бирли, икили
вя цчлц аминляря бюлцнцр.
Р3
|
Р – НЩ2 Р1 – ЩН – Р2 Р1 – Н – Р 2
бирли икили цчлц

Сямяряли адландырмайа эюря бирли аминлярин адлары радикалын


адына «амин» сюзц ялавя етмякля дцзялир. Бейнялхалг адландырмайа ясасян
мцвафиг алканын адынын яввялиня «амин» сюзц ялавя едилир:

НЩ2 НЩ2 ЖЩ3


| | |
ЖЩ3 – НЩ2 ЖЩ3 – ЖЩ – ЖЩ3 ЖЩ3 – ЖЩ – ЖЩ –
ЖЩ3
метиомин, изопропиламин, 2 – амин – 3–
метилбутан
аминметан 2 – аминпропан

Икили вя цчлц аминлярин адландырмаг цчцн сямяряли адландырмадан


истифадя едилмяси ялверишлидир.
ЖЩ3 – НЩ – ЖЩ3 ЖЩ3 – НЩ – Ж2Щ5
диаметиламин метилетиламин

Диаминляр – тяркибиндя 2 НЩ2 групу цзви бирляшмялярдир. Мяс.


Етилендиамин Щ2Н – ЖЩ2 – ЖЩ2 – НЩ2
Щексаметилендиамин Щ2Н – (ЖЩ2)6 – ЖЩ2 – НЩ2
Изомерлийи аминлярин изомерлийи 3 сябябля ялагядардыр.
1. Карбощидроэен радикалынын изомерлийи иля

ЖЩ3
|
ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – НЩ2 ЖЩ3 – ЖЩ – ЖЩ2 –НЩ2

2. – НЩ2 групунун зянжирдяки йери иля


НЩ2
|
ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – НЩ2 ЖЩ3 – ЖЩ – ЖЩ3

3. Азот атомуна бирляшмиш радикалларын сайы иля

ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – НЩ2 ЖЩ3 – НЩ – ЖЩ2 – ЖЩ3


бирли амин икили амин

ЖЩ3
|
ЖЩ3 – Н – ЖЩ3
цчлц амин
Аминляр дя аммонйак кими ясасы хассяйя маликдир вя она эюря
доймуш аминлярин суда мящлулу лакмусу эюй рянэя бойайыр. Башга сюзля
десяк, аминляр – цзви ясаслардыр.
Аминлярин ясаслыг хассяси азот атому иля бирляшмиш
карбощидроэен радикалынын електродонорлуг хассяляриндян асылыдыр.
Беля ки, аммонйака нисбятян доймуш аминляр гцввятли, ароматик аминляр
ися зяиф ясаслардыр. Бу онунла ялагядардыр ки, доймуш карбощидроэен
радикалы електродонор хассясиня малик олдуьундан, Р  НЩ2 рабитя
електронларыны юзцндян итяляйяряк, азот атомунда електрон сыхлыьыны
артырыр. Нятижядя азот атому судан вя туршулардан протону юзцня даща
бюйцк гцввя иля жялб едир, йяни доймуш аминин ясаслыг хассяси амонйака
нязярян артыр. Ароматик радикаллар ися яксиня, електрон сыхлыьыны азот
атомундан юзцня тяряф чякяряк азотда електрон сыхлыьыны азалдыр.

Доймуш (алифатик) аминляр

Кимйяви хассяля. Доймуш аминляр су иля алкиламмониум


щидроксидлярини, туршуларла ися алкиламмониум дузлары ямяля эятирир.

1. ЖЩ3НЩ2 + ЩОЩ  ЖЩ3НЩ3ОЩ  ЖЩ3НЩ3+ +ОЩ-


метиламмониум – щидроксид

2. (ЖЩ3)2НЩ + ЩЖл  (ЖЩ3)2 НЩ2 Жл


диаметиламмониум – хлорид

Доймуш аминляр ясасы хассяйя малик олдугларындан, онларын суда


мящлуллары гяляви реаксийа эюстяриб гырмызы лакмус каьызыны
эюйярдир. Аминлярин дузлары суда диссосиасийа едиб вя онлара гяляви иля
тясир етдикдя илкин аминляр айрылыр.
РНЩ3Жл ⃗ +Щ 2 О
РНЩ3+ + Жл-

РНЩ3Жл + КОЩ  РНЩ2 + КЖл + Щ2О

Йандырылдыгда аминляр щавада йаныр.

4 ЖЩ3НЩ2 + 9 О2  4 ЖО2 + 2 Н2 + 10 Щ2О


Физики хассяляри. Рянэсиз, НЩ3 групу иля фяргли олараг, йаныжы,
суда щялл олан газдыр.
Тятбиги. Доймуш аминляр цзви ясас вя коррозийа вя инэибитор кими
истифадя олунур. Аминляр арасында бюйцк ящямиййят кясб едяни ароматик
амин – анилиндир.

Анилинин гурулушу, хассяляри вя тятбиги

Анилин Ж6Щ5НЩ2 (аминбензол, фениламин) бирли ароматик


аминлярин ян садя нцмайяндясидир. Анилинин гурулуш формулу белядир.

вя йа Ж6Щ5 – НЩ2

Физики хассяляри. Анилин – зяиф характер ийли, рянэсиз, судан аьыр,


йаьлытящяр майедир. О, суда аз, спиртдя, ефирдя вя бензолда ися йахшы
щялл олур. Щавада гисмян оксидляшяряк тцндляшир. Анилин 6 0 Ж – дя
донур, 1740 Ж – дя ися гайнайыр.
Кимйяви хассяляри. Фенолда олдуьу кими анилинин дя кимйяви
хассяляриндя атом групларынын гаршылыглы тясири айдын нязяря чарпыр.
Ясас хассяляри. Ж6Щ5 – радикалынын НЩ2 групуна тясири.
Анилин аммонйака нисбятян зяиф ясасдыр. Беля ки, анилин
туршуларла дуз ямяля эятирир, лакин лакмусун рянэини дяйишмир. Бунун
сябяби, фенил радикалынын амин групундакы азотун електрон жцтцнц
юзцня тяряф чякмяси нятижясиндя азот атомунда електрон сыхлыьынын
азалмасы вя азот тяряфиндян Щ+ ионунун зяиф жязб олунмасыдыр. Она
эюря дя щям доймуш аминляр, щям дя аммонйакдан фяргли олараг анилин
суда Щ+ ионуну гопарыб юзцня бирляшдиря билмир вя нятижядя лакмусун
рянэини дяйишдирмир. Лакин гейд етдийимиз кими о гцввятли туршуларла
дуз ямяля эятирир.

Ж6Щ5НЩ2 + ЩЖл   Ж6Щ5НЩ3 Жл вя йа Ж6Щ5НЩ2  ЩЖл


фениаммониум – хлорид

Бу дузлара гяляви иля тясир етдикдя анилин сярбяст щалда алыныр.

Ж6Щ5НЩ2  ЩЖл + НаОЩ  Ж6Щ5НЩ2 + НаЖл + Щ2О

Бензол нцвянин реаксийалары НЩ2 групунун бензол щялгясиня тясири


Амин групу да юз нювбясиндя бензол щялгясиня тясир эюстярир. Беля
ки, анилиндя бензол нцвясинин щидроэен атомлары асанлыгла
щаллоэенлярля явяз олунур. Мяс. анилин бензолун юзцндян фяргли олараг
бромлу су иля гаршылыглы тясирдя олуб, 2, 4, 6 триброманилин ямяля
эятирир.

Бензол ися бромлу су иля реаксийайа эирмир. Бензолдан фяргли


олараг, анилин щямчинин асан оксидляшяряк мцхтялиф рянэли маддяляр
ямяля эятирир. Мяс, бойа кими истифадя олунан гара анилин вя с.
Алынмасы. Анилин нитробензолун редуксийасындан алыныр. Илк
дяфя олараг бу редуксийаны Н.Н.Зинин тяклиф етмишдир. Редуксийаедижи
кими о, аммониум – сулфиддян истифадя етмишдир.

Ж6Щ5НО2 + 3 (НЩ4)2 С  Ж6Щ5НЩ2 + 3 С + 2 Щ2О + 6 НЩ3


Щал – щазырда сянайедя анилини щидробензолу хлорид туршусунун
чугун йонгарлары иля гаршылыглы тясириндян алынан атомар щидроэенля
редуксийа етмякля алырлар.

Ж6Щ5НО2 + 6 Щ ⃗
Фе ЩЖл Ж6Щ5НЩ2 + 2 Щ2О
Анилин щямчинин нитробензолун катализатор иштиракында
молекулйар щидроэенля редуксийасындан да алыныр.

Ж6Щ5НО2 + 3 Щ2 ⃗
т , кат Ж6Щ5НЩ2 + 2 Щ2О
Тятбиги. Анилин – анилин бойаларынын (индиго, фуксин, азобойалар)
дярман маддяляринин (стептосид, норсулфазол, сулфадимезин, новакаин,
фенасетин вя с.) анилинформалдещид гатранларынын, бязи партлайыжы
маддялярин алынамсында илкин хаммал кими истифадя едилир. Анилинин
тяйини онун хлорлу ящянэин (ЖаОЖл2) тясириндян ьянювшяйи рянэ
алмасына ясасланыр.

Аминтуршуларын тяснифаты, хассяляри, алынмасы, тятбиги

Моллекулларын тяркибиндя амин (- НЩ 2) вя карбоксил (- ЖООЩ)


групу олан цзви маддяля аминтуршулар дейилир.

Щ2Н – ЖЩ2 – ЖООЩ


аминсиркя туршусу

Тяснифаты вя адландырылмасы. Аминтуршулар Щ 2Н – Р – ЖООЩ


(моноаминмонокарбон туршулары) карбощидроэен радикалындан Р асылы
олараг алфатик, ароматик, алитсиклик вя щетротскилик аминтуршулара
бюлцнцр. Аминтуршуларын щямчинин явязолуна билян вя явяз олуна
билмяйян амин туршулара айрылыр. Бейнялхалг номенклатурайа ясасян
амин туршулары адландырмаг цчцн мцвафиг карбон туршусунун адынын
яввялиня «амин» сюзц ялавя етмякля амин групунун карбоксил групуна
нязярян йери рягямля эюстярилир. Сямяряли адландырма цсулунда амин
групунун зянжириндяки йери йунан щярифляри иля эюстярилир (бу щалда
ЖООЩ групу нюмрялянмир) зцлалларын тяркибиня дахил олан
аминтуршуларын бир чоху тарихян йаранмыш адларла да адланыр.
 
ЖЩ3 – ЖЩ – ЖООЩ
|
НЩ2
2 – аминпропан туршусу
 - аминпропион туршусу
Изомерлийи. Аминтуршулар цчцн 2 изомерлик гурулуш вя фяза
изомерлийи (стереоизомерлик) характерикдир. Гурулуш изомерлийи
карбощидроэен зянжиринин гурулушундан (А, Б) вя карбоксил групуна
нязярян амин групунун йериндя (Ж, Д) асылыдыр. Мясялян,

А. ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ – ЖООЩ Б. ЖЩ3 – ЖЩ – ЖЩ –


ЖООЩ
| |
НЩ2 НЩ2
2 – аминпентан туршусу 2 – амин – 3 метилбутан туршусу

Ж. ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ – ЖООЩ Д. ЖЩ3 – ЖЩ – ЖЩ2 –


ЖООЩ
| |
НЩ2 НЩ2
2 – аминбутан туршусу 3 – аминбутан туршусу

Физики хассяляри. Аминтуршулар кристалл гурулушлу нисбят йцксяк


0
(250 Ж – дян йухары) температурда парчаланмагла ярийян, суда йахшы
щялл олан рянэсиз маддялярдир. Онларын суда мящлуллары електрик
кечирижилийиня маликдир. Аминтуршуларын кимйяви хассяляри онларын
молекулунда НЩ2 вя ЖООЩ групларынын олмасы иля ялагядардыр.
Индикаторлара тясири. Молекулларында амин вя карбоксил
групларынын сайы аминтуршуларын суда мящлуллары нейтрал олур вя
индикаторлара тясир етмир. Лакин тяркибиндя амин вя карбоксил
групларынын сайы мцхтялиф олан аминтуршуларын суда мящлуллары зяиф
ясасы вя йа зяиф туршу хассяси эюстярир.

  
ЩООЖ – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ – ЖООЩ
|
НЩ2

глутамин туршусу
 - аминглутар туршусу (зяиф туршу хассяли)

Е 
ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ – ЖООЩ
| |
НЩ2 НЩ2
, Е – диаминкапрон туршусу
(зяиф туршу хассяли)
Амфотерлик хассяси. Аминтуршулар амфотер хассяли олдуьундан щям
гялявилярля, щям дя туршуларла гаршылыглы тясирдя олур.

НЩ2ЖЩ2ЖООЩ + НаОЩ  НЩ2ЖЩ2ЖООНа + Щ2О


аминсиркя туршусунун На – дузу

ЩООЖ – ЖЩ2НЩ2 + ЩЖл  ЩЖООЖЩ2НЩ3+ Жл-

(вя йа ЩООЖЖЩ2НЩ2  ЩЖл)

Алынмасы. Аминтуршулар зцлалларын щидролизиндян

(– НЩ – ЖЩ – ЖО – НЩ – ЖЩ – ЖО –)н + 2 нНЩ2 – ЖЩ – ЖООЩ


| | |
Р Р Р

вя щаллоэенявязи карбон туршуларына аммонйакын тясириндян

ЖЩ3ЖООЩ ⃗
+ Жл 2
ЖЩ2 – ЖООЩ ⃗
+2 НЩ 3
ЖЩ2 – ЖООЩ +
НЩ4Жл
| |
Жл НЩ2

Тятбиги. Жанлы организмлярдя зцлаллар аминтуршулардан синтез


олунур. Инсан вя щейванлар аминтуршулары зцлалы гидаларла ялдя едир.
Аминтуршулардан тябабятдя мцалижя васитяси кими, кянд тясяррцфатында
щейван йемляриня ялавя кими истифадя едилир. Шахялянмиш
аминтуршулардан (Е – аминкапрон,  - аминант туршулары) синтетик
лифляр истещсалында мономер кими истифадя олунур.

Зцлаллар

Зцлаллар тяркибиндя азот олан мцряккяб туршулу вя мцряккяб


гурулушлу ири молекулу цзви бирляшмялярдир.
Тяснифаты. Зцлаллар кимйяви тяркибиня эюря садя вя мцряккяб
зцлаллара айрылыр. Садя зцлаллара протеинляр, мцряккяб зцлаллара ися
протеидляр дейилир. Протеинляр щидролизя уьрадыгда йалныз
аминтуршулар ямяля эялир. Протеидлярин щидролизи заманы ися
аминтуршуларла йанашы гейри – зцлал тябиятли бирляшмяляр
(карбощидратлар, нуклеин туршулары, фосфат туршусу, липидляр вя с.)
алыныр.
Щяллолма габилиййятиня эюря зцлаллар щялл олан глобулйар вя
щялл олмайан зцлаллара бюлцнцр. Щялл олан зцлаллар адятян кцря
формасында олур. Онлара мисал олараг щемоглобини (ганын зцлалы),
абумини (йумуртанын зцлалы), инсулини (мядяалты вязинин зцлалы)
эюстярмяк олар. Онлара мисал олараг фибромин (тябии ипяйин зцлалы),
коллоэени (язяля вя вятярлярин зцллары),  - каротини (тцк вя дырнагларын
зцлалы) эюстярмяк олар.
Гурулушу. Зцлалларын нисби молекул кцтляси алты миндян бир нечя
милйона гядяр дяйишя билир. Бцтцн мялум олан зцлалларын тяркибиня
ясасян ийирми мцхтялиф  - амин туршусу галыьы дахилдир. Пептид
аминтуршулардан биринин – ЖООЩ , диэяринин ися – НЩ 2 групунун
гаршылыглы тясири заманы йараныр. Зцлалларын полипептид зянжириндян
ибарят олмасыны илк дяфя олараг А.Й.Данилевски (1888) сюйлямиш, Е.
Фишер ися ХХ ясрин яввялляриндя тяжрцби йолла тясдиг етмишдир. Щал –
щазырда зцлал молекулунун илкин икинжи, цчцнжц вя дюрдцнжц гурулушу
мцяййян едилмишдир. Бир гисим зцлаллар каллоид мящлул ямяля
эятирмякля суда дузларын дуру мящлулунда щялл олур, башга бир гисми
ися тамамиля щялл олмур. Бязи зцлаллар кристалл шяклиндя мювжуддур.
Зцлаллар електролитлярдир.
Кимйяви хассяляри. Зцлалларын характерик кимйяви хассяляри
онларын щидролизя уьрамасы, денутарасийасы вя рянэли реаксийалар
вермяси иля ялагядардыр. Зцлалларын ян мцщцм хассяси онларын
щидролизидир. Щидролиз йа ферментлярин тясириндян, йа да зцлалларын
туршу вя гяляви мящлуллары иля гыздырдыгда баш верир. Щидролизин сон
мящлулу аминтуршулардыр.

Щ Щ
| |
Щ – Н – ЖЩ – ЖО – Н – ЖЩ – ЖО … + 2нЩОЩ  2нНЩ2 – ЖЩ –
ЖООЩ
| | |
Р1 Р2 Рт
т = 1, 2, 3 …
Зцлалларын тяркибин вя кимйяви гурулушу барядя ясас мялумат
онларын щидролизи нятижясиндя ялдя едилир.
Тяйини (рянэли реаксийалар). Зцлалларын тяйини онларын характер
рянэли реаксийалар вермясиня вя эцжлц гыздырылдыгда парчаланмасы
нятижясиндя йанмыш ляляк ийинин чыхмасына ясасланыр. Зцлаллара гяляви
мцщитдя бир нечя дамжы мис купоросу мящлулу иля тясир етдикдя
гырмызы – бянювшяйи рянэ ямяля эялир. Адятян бу реаксийа иля
бирляшмядя пептид рабитясинин олмасыны сцбут едирляр.
Алынмасы. Зцлаллар инсан вя щейван щцжейряляринин биосинтези
нятижясиндя ямяля эялир. Зцлаллары аминтуршуларындан лабораторийада
да синтез етмяк олур. Жанлы организмляринин щцжейряляриндя
аминтуршулардан зцлалларын ямяля эялмяси просесиня биосинтез дейилир.
Тятбиги. Сянайедя зцлаллардан тябии лифляр (ипяк, йун) дяри,
ъелатин, пластик кцтляляр вя йапышган шякилдя истифадя едилир.
Зцлалларын ящямиййяти. Зцлаллар жанлы организмин ясас тяркиб
щиссясини тяшкил едир. Онлар битки вя щейван щцжейряляринин
протоплазмасы вя нцвянин тяркибиня дахилдир. Зцлаллар жанлы
материйанын характерик яламятлярини вя функсийаларыны, бойартма,
нясилартырма, щярякят, щиссийат органларынын фяалиййятини,
хястяликлярин тябиятини, иммунитет щадисясини вя с. тянзим едир. Гидада
зцлалларын олмамасы вя йа аз мигдарда олмасы жидди хястяликляря сябяб
олур.
Нуклеин туршулары. Нуклеин туршулары (полинуклеотидляр, енте)
молекулларын мцяййян гайдада нювбялянян мононуклеотидлярдян ибарят
биополимерлярдир. Нуклеид туршулары илк дяфя щцжейря нцвясиндя ашкар
едилдийиндян, онларын ады латынжа нцвя мянасыны верян (нуклеус)
сюзцндян эютцрцлмцшдцр. Мононуклеотидляр карбощидрат (рибоза вя йа
дезоксирибоза) фосфат туршусу вя щетротсиклик азотлу ясаслардан тяшкил
олунмушдур. Мононуклеотидин тяркибиндяки карбощидратын тябиятиндян
асылы олараг нуклеин туршулары дезоксирибонуклеин туршуларына (ДНТ)
вя рибонуклеин туршуларына (РНТ) бюлцнцр. ДНТ – нын тяркибиня
карбощидрат кими дезоксирибоза, РНТ – нын тяркибиня ися рибоза
дахилдир. ДНТ вя РНТ – нын щяр биринин тяркибиндя 4 жцр щетротсиклик
ясас олур. РНТ – дя 2 жцр примидин ясасы – урасил (У) вя ситозин (С) 2 жцр
пурин ясасы аденин (А) вя гуанин (Г) вардыр. РНТ – дан фяргли олараг ДНТ
– нын тяркибиня урасил явязиня башга пиримидин ясасы амин дахилдир.
Ялавя алдещидляря сярбяст айрылан эцмцш назик, парлаг шяклиндя
тябягя шяклиндя сынаг шцшясинин диварына чюкцр. Бу реаксийа эцмцш
эцзэц реаксийасы адланыр вя алдещидлярин тяйини цчцн истифадя едилир.
Диэяр алдещидляр дя оксидляшдикдя мцвафиг карбон туршуларына
чеврилир.

Доймуш биратомлу спиртлярин физики вя кимйяви хассяляри,


алынмасы,тятбиги.

Физики хассяси: молекулунда 12 – йя гядяр карбон атому олан спиртляр


майедир, 12 – дян чох оланлар ися бярк маддялярдир. Доймуш биратомлу
спиртлярин ян садя нцмайяндяляри метанол вя етанолдур. Метанол (ЖЩ 3ОЩ) -
метил спирти, одунжаь спирти вя йа карбинол рянэсиз,су иля истянилян
нисбятдя гарышан чох зящярли майедир. Метил спиртинин молекулунда
биркарбон атому олдуьу цчцн молекулдахили дещидратлашмайа уьрамыр.
Етанол (Ж2Щ5ОЩ) - чахыр спирти вя йахуд етил спирти юзцня мяхсус ийи олан
рянэсиз майедир. 78,3оЖ гайнайыр, щавада зяиф эюй аловла йаныр, с иля
нисбятдя гарышыр. Спиртляр нейтрал маддялярдир. Индигаторун рянэини
дяйишмир вя електрик жяряйаныны кечирмирляр.

Кимйяви хассяляри: Спиртляр актив металларла реаксийайа эиряряк


щидроксил групунун (ОЩ) щидроэенини асанлыгла явяз едяряк алкоголйатлар
адланан давамсыз маддяляр ямяля эятирирляр.

2Ж2Щ5ОЩ + 2На  2Ж2Щ5ОНа + Щ2

Спиртлярин мцщцм кимйяви хассяляриндян бири туршуларла


гаршылыглы тясирдя олуб мцряккяб ефирляр ямяля эятирмясидир.
Бу реаксийа ефирляшмя реаксийасы адланыр. Спиртлярин мцщцм
хассяляриндян бири дя су чякиси маддялярин иштиракы иля
дещидратлашмасыдыр. Етанолун молекулдахили дещидратлашмасы гаты
сулфат туршусунун иштиракы иля йцксяк температурада эедир.

Биратомлу бирли спиртляр нисбятян асан оксидляшяряк алдещидляр


ямяля эятирирляр. Мяс: етанол йцксяк температурда мис ики оксидля
оксидляшиб, спесифик хоша эялмяйян ийя малик олан асеталдещидя чеврилир.

ЖЩ 3 −ЖЩ 2 −ОЩ+ ЖуО→ ЖЩ 3 −Ж +Жу+Щ 2 О


səh 262
асеталдещид

Икили спиртляр оксидляшдикдя ися кетонлар ямяля эялир.

ЖЩ 3 −ЖЩ −ЖЩ 3 + ЖуО→ ЖЩ 3 −Ж −ЖЩ 3 +Жу +Щ 2 О


səh 262 -2

Цзви маддяляр кими спиртляр дя йанараг карбон газы вя су ямяля


эятирир.

ЖЩ 3 −ЖЩ 2 −ОЩ+3 О2 →2 ЖО 2 +3 Щ 2 О

Алынмасы: сянайедя спиртляри алканларын щаллоэенли тюрямяляриня


гялявилярин дуру мящлулу иля тясир етмякля алырлар. Мяс:

Ж 5 Щ 11 Жл+КОЩ ← Ж 5 Щ 11 ОЩ+КЖл
пентанол
Метанолу яввялляр одунжаьын щидролизиндян алырдылар. Она эюря дя
бязян одунжаг спирти дейилир. Щал – щазырда метил спиртини каталитик
синтез йолу иля карбон ики оксидля (ЖО 2) щидроэенин гаршылыглы
тясириндян алырлар.

ЖО+2 Щ 2⃗
т , ката ЖЩ 3 ОЩ

етанол

Етанолу ися щал – щазырда етили щидратлашдырмагла алырлар.

ЖЩ 2 = ЖЩ 2 +ЩОЩ ⃗ ЖЩ 3 −ЖЩ 2 ОЩ
етилен етанол

Етил спиртинин тяркибиндя глцкоза олан шякярли маддялярин


гыжгырмасындан алырлар. Бу заман глцкоза ферментлярин тясириндян спирт вя
карбон дюрд оксид (ЖО4) парчаланыр.
C6H12O6 qıcqırma 2C2H5OH + 2CO2

Тятбиги: метил спиртиндян щялледижи кими вя мцхтялиф цзви


маддялярин, бойа вя дярман маддяляринин истещсалында истифадя олунур.
Етанолдан щямчинин синтетик куаучук пластик кцтля адикалон, ятир, анатомик
препаратларын консервиляшдирилмясиндян истифадя олунур. Етил спиртинин
бензинля гарышыьы дахили йанма мцщщярикляриндя йанажаг кими дя
истифадя олунур. Техники ещтийажлар цчцн ишлядилян спиртляря ичмясин
дейя пис ийли маддя вя бойа гатылыр. Пентил спиртиндян мцряккяб ефирлярин
истещсалында истифадя олунур. Изопентил спиртиндян ися сцд
мящсулларынын йаьлылыьыны тяйин етмяк цчцн истифадя олунур.
Чохатомлу спиртлярин. Етилен гликол вя глисерин хассяляри, алынмасы
вя тятбиги.

Доймуш икиатомлу спиртлярин цмуми формулу ЖнЩ2н(ОЩ)2 ян садя


нцмайяндяси ися ЖЩ2ОЩ – ЖЩ2 – ОЩ (етан диол 1;2 етилен гликол) Бунлара
гликоллар дейилир. Гликол ады онлара сыранын бир чох цзвцнцн ширин
олдуьу цчцн верилмишдир. Йунанжа «гликол» «ширин» демякдир.
Физики хассяси: Етилен гликол рянэсиз, сярбятя бянзяр, ширинтящяр
дадлы майедир, суда вя спиртдя йахшы щялл олур, чох зящярлидир, 197,6 0Ж
дя гайнайыр.
Кимйяви хассяси: Етилен гликолун кимйяви хассяляри ясас етибары
иля биратомлу спиртлярин хассяляриня охшайыр. Беляликля,етилен гликолда
биратомлу спиртляр кими гяляви металларла, щидроэен щаллоэенитлярля вя
туршуларла гаршылыглы тясирдя олурлар.
Лакин биратомлу спиртлярдян фяргли олараг етилен гликол чох
асанлыгла мис ики щидроксидля(Жу(ОЩ)2) реаксийай эиряряк парлаг эюй
рянэли мис ики гликолйат бирляшмясинин мящлулуну ямяля эятирир.

Бу реаксийа чохатомлу спиртлярин тяйини реаксийасыдыр.


Алынмасы: Етанын 1,2 дищаллоэенли тюрямясиня гялявилярин суда
мящлулу иля тясир етмякля алмаг олар.

Доймуш цчатомлу спиртлярин ян садя нцмайяндяси 1,2,3 пропан


триолдур вяйа глисерин ЖЩ2ОЩ – ЖЩОЩ – ЖЩ2ОЩ
Доймуш цчатомлу спиртлярин цмуми формулу ЖнЩ2н – 1(ОЩ)3
Физики хассяси: Пропан триол вя йахуд глисерин рянэсиз, юзлц (гаты),
щидроскопик (суйу юзцня чякмя) ширинтящяр дадлы, су иля истянилян
нисбятдя гарышан майедир. 2900 Ж – дя гайнайыр, етилен гликолдан фяргли
олараг зящярли дейил.
Кимйяви хассяси: Глисерин вя етилен гликол кими кимйяви
хассяляриня эюря бир атомлу спиртляря охшайыр. Онлар да актив металларла,
щидроэен щаллоэенидлярля, туршуларла реаксийайа эирирляр. Чохатомлу
спирт кими ися мис ики щидроксидля (Жу(ОЩ)2) парлаг эюй рянэли мис 2
глисерат мящлулуну ямяля эятирир.
Глисерин али карбон туршулары иля мцряккяб ефирляр (глисеритляр)
йяни, йаьлар ямяля эятирирляр. Тябиятдя глисерин йаьларын тяркибиндя олур.
Алынмасы: Глисерин йаьларын щидролизиндя щямчинин синтетик
йолла нефтин крекинги вя пиролизиндян алынан пропилендян алыныр.

Тятбиги: Етилен гликолун суда вя спиртдя мящлулу ашаьы


температурада донмадыьындан гышда автомобил моторларында антифрист
ады иля ишлядилир. Ондан щямчинин синтетик лиф олан ласйонун вя
партлайы маддялярин истещсалында истифадя олунур. Глисериндян
ятриййатда вя тибдя дярини йумшалдыжы мялщямлярин щазырланмасында,
эюн дяри истещсалында, дяриляри гурумагдан мцщафизя етмяк цчцн,
тохужулуг сянайесиндя парчалара еластик вя йумшаглыг вермяк цчцн, ял – цз
сабунларынын алынмасы цчцн истифадя олунур. Нитроглисеринин спиртдя
бир фаизли мящлулу цряк хястялийиндя, ган дамарларыны эенишляндирян
дярман кими истифадя олунур.

Фенолларын физики вя кимйяви хассяляри, алынмасы вя тятбиги

Молекулларында щидроксил груплары билаваситя бензол нцвяси иля


бирляшмиш цзви маддяляря феноллар дейилир.

Фенолларда щялгянин карбон атомларынын нюмрялянмяси щтдроксил


групу иля бирляшмиш карбон атомундан башланыр. Феноллара крезоллар да
аиддир. Щидроксил групларынын сайындан асылы олараг феноллар бир, ики
вя цч атомлу олур. Бунлардан бюйцк практик ящямиййятя малик оланы
фенолдур. Фенол Ж6Щ5 ОЩ
Кимйяви хассяси: Биратомлу фенолларын ян садя нцмайяндяси
фенолдур О, характерик ийли,рянэсиз, кристалл маддядир (т тн = 410Ж ) Сойуг
суда аз,790Ж – дя ися истянилян нисбятлярдя щялл олур. Фенол зящярлидир вя
дяридя эеж саьалан йаралар ямяля эятирир.
Фенол туршу хассясиня маликдир вя бу сябябдян о, тякжя натриум вя
калиум металлы иля дейил доймуш биратомлу спиртлярдян фяргли олараг,
щямчинин гялявилярля гаршылыглы тясирдя олуб, мящлулларда нисбятян
давамлы олан фенолйатлар ямяля эятирир.

1. 2Ж6Щ5ОЩ + 2На  2Ж6Щ5ОНа + Н2


натриум фенолйат
2. Ж6Щ5ОЩ + НаОЩ  Ж6Щ5ОНа +Щ2О

Фенол молекулунда оксиэен атомунун бюлцнмямиш п – електрон


жцтцнцн бензол нцвясиня тясири нятижясиндя щялгянин 2,4,6 – вязиййятиндя
олан карбон атомларында  - електрон сыхлыьы артыр.она эюря дя щямин
карбон атомларында бромла,нитрогрупла явязолунма реаксийасы асанлыгла
эедир. Мяс: фенол бензолдан фяргли олараг гыздырылмадан вя катализаторсуз
бромлу су вя нитрат туршусу иля реаксийайа эириб 2,4,6 – вязиййятляриндя
явяз олунмуш трибром вя тринитрофенол тюрямялярини ямяля эятирир.

Алынмасы: фенолу сянайе мигйасында ясас етибары иля 3 цсулла


алырлар.
1. Даш кюмцрцн пиролизиндян алынан даш кюмцр гатранындан
2. Бензол вя пропилендян «кумол цсулу» иля
3. Хлорбензолдан
Хлорбензол цсулу иля яввял бензол вя хлордан хлорбензол алыныр.
Сонра хлорбензол сярт шяраитдя (автоклавда тязйиг алтында вя 3000Ж – дя )
гяляви мящлулу иля гыздырылыб фенола чеврилир.

Ж6Щ6 + Жл2  Ж6Щ5Жл + ЩЖл


Ж6Щ5Жл + НаОЩ  Ж6Щ5ОЩ + НаЖл

Тятбиги: Фенол эцжлц антисептик маддя олуб, дезинфексийаедижи


«карболка» кими ишлядилир. Фенолун чох мигдары фенол бойаларынын,
дярманларын, карпромин, партлайыжы маддялярин, пикратларын (пикрин
туршусунун дузларынын), фенолформалдещид пластик кцтляляринин,
фенолпластларын синтезиндя ишлядилир.

Алдещидлярин адландырыламсы, изомерлийи, физики вя кимйяви


хассяляри, алынмасы вя тятбиги

Моллекулларында карбощидроэен радикалы иля бирляшмиш алдещид


групу
олан цзви маддяляря дя алдещидляр дейилир. Алдещидлярин цмуми формулу:

Йалныз гарышга алдещидиндя – ЖЩО групу щидроэен атому иля


бирляшмишдир.

«алдещид» сюзц щидроэени итирмиш спирт демякдир вя 2 латын сюзцнцн –


алкогол (спирт) вя дещидроэенляшмя (щидроэени итирмя) сюзляринин
бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. Карбощидроэен радикалынын
тябиятиндян асылы олараг алдещидляр доймуш (сиркя алдещиди ЖЩ 3 - ЖЩО)
доймуш (акролин ЖЩ2 = ЖЩ - ЖЩО) вя ароматик (бензой алдещиди Ж 6Щ5 -
ЖЩО) алдещидляря айрылыр. Доймуш алдещидлярин тяркиби Ж нЩ2н + 1 ЖЩО
цмуми формулу иля ифадя олунур. (н  0)
Адландырылмасы: Бейнялхалг адландырмайа эюря алдещидин ады
мцвафиг доймуш кабощидроэенин адына «ал» сонлуьу ялавя етмякля
дцзялдилир. Тарихян йаранмыш адландырмайа эюря алдещидляр
оксидляшяркян чеврилдикляри карбон туршуларынын тарихи адларына уйьун
адланыр (гарышга алдещиди, сиркя алдещиди вя с.).

метанол вя йа гарышга етанол вя йа сиркя пропанал вя йа


алдещиди (формалдещид) алдещиди (асеталдещид) пропион
алдещиди

Изомерлийи: Алдещидлярин молекулунда карбон зянжиринин


нюмрялянмяси алдещид групунда олан карбон атомундан башланыр. Бу
сябябдян алдещидлярин

изомерлийи йалныз алдещид нрупу иля бирляшмиш радикалын


изомерлийи иля мцяййян едилир.
бутанaл 2 – метил пропанaл

Алдещидлярин кимйяви хассяляри алдещид групунун електрон гурулушу


иля ялагядардыр.

Карбонил групундакы карбон атомунун СП2 щибридляшмя щалындадыр.


Щямин щибрид орбиталлар бир мцстяви цзяриндя тягрибян 120 0 – ли бужаг
алтында йюнялмишляр. Карбон атому бу цч СП 2 – орбиталлары иля цч башга
атомла (Ж, О, Щ)  - рабитяси йарадыр. Карбон атомунун щибридляшмямиш П
орбиталы ися оксиэени П – орбиталы иля йандан ютцрцляряк карбонла оксиэен
арасында  рабитяси ямяля эятирир. Оксиэен атомунун електромянфилийи
карбона нязярян бюйцк олдуьундан рабитянин даща мцтящяррик електрон
булуду карбон атомундан оксиэеня тяряф чякилир вя нятижядя оксиэен гисмян
мянфи - карбон атому ися гисмян мцсбят + йцклянир. Беляликля, Ж+ = О-
рабитяси эцжлц полйарлашыр, бу да карбонил групу сахлайан цзви маддялярин
йцксяк реаксийайаэирмя габилиййятиня сябяб олур. Бир тяряфдян оксиэен
атому ЖО групу иля бирляшмиш щидроэен атомуна тясир едиб, онун
оксидляшмясини асанлашдырыр, диэяр тяряфдян Ж = О рабитяси цчцн
бирляшмя вя полимерляшмя реаксийалары характерик олур.
Физики хассяляри: Алдещидлярин щомолоъи сырасынын биринжи
цзви газ, сонра эялянляр майе, али алдещидляр ися бярк маддялярдир.
Сыранын илк цзвляри суда йахшы щялл олур, молекул кцтляси артдыгжа
алдещидляринсуда щялл олмасы азалыр. Алдещидляр арасында ян
ящямиййятлиляри формалдещид вя асеталдещид олдуьундан онларын
мисалында алдещидлярин кимйяви хассялярини нязярдян кечиряк.
Формалдещид – ЖЩ2О
Физики хассяси : Формалдещид – кяскин ийли, рянэсиз, зящярли газдыр,
0
- 19 Ж – дя гайнайыр, суда йахшы щялл олур, 35 – 40 % - ли суда мящлулу
формалин адланыр.
Кимйяви хассяси: Формалдещид йцксяк реаксийайа эирмя габилиййятиня
малкидир. Онун цчцн ян чох оксидляшмя вя бирляшмя реаксийалары
характерикдир.
Оксидляшмя реаксийасы: формалдещидэениш бир оксидин аммонйакын
суда мящлулу иля гыздырдыгда, гарышга туршусуна оксидляшир вя эцмцш ися
редуксийа олунур.

ЩЖЩО+ Аэ 2 О⃗
т, НЩ 3⋅Щ 2 О ЩЖООЩ+2 Аэ

Бирляшмя реаксийасы: Бу реаксийалар алдещидлярин карбонил


групундакы икигат Ж = О рабитясинин гырылмасы нятижясиндя баш верир.
Щидроэенин алдещидя бирляшмяси нятижясидя спирт алыныр. Мяс:
формалдещид метанола чеврилир. Бу реаксийа алдещидлярин редуксийа
реаксийасыдыр.

метанaл метаnол

Алынмасы. Сянайедя формалдещид метанын катализатор иштиракында


щаванын оксиэени иля оксидляшдирилмясиндян алыныр.

ЖЩ 4 +О2⃗
5000 Ж , кат ЩЖЩО+Щ 2 О

Формалдещид метанолун катализатор иштиракында щаванын оксиэени


иля оксидляшмясиндян дя алырлар.

2 ЖЩ 3 ОЩ +О2⃗
Жу вя йа Аэ 2 ЩЖЩО+2 Щ 2 О

Асеталдещид – ЖЩ3ЖЩО

Физики хассяси: Асеталдещид (сиркя алдещиди вя йа етанол) кяскин


ийли, асан учужу, 210 Ж – дя гайнайыр, суда йахшы щялл олан рянэсиз
майедир.
Кимйяви хассяси: Кимйяви хассяляриня эюря асеталдещид
формалдещидя охшайыр. Онун цчцн дя окидляшмя реаксийалары
характерикдир.

1.
2. ЖЩ3ЖЩО + 2Жу(ОЩ)2 т
⃗ ЖЩ3ЖООЩ + Жу2О + 2Щ2О

3.

Алынмасы : Сянайедя алдещиди ики цсулла алырлар. Кучеров


реаксийасына ясасян асетилендян

ЖЩ  ЖЩ + ЩОЩ ⃗
ЩэСО 4
ЖЩ3 – ЖЩО

етиленин катализатор иштиракында бирбаша оксидляшмясиндян

ЖЩ2 = ЖЩ2 + О ⃗
т , П , кат ЖЩ3ЖЩО (кат – Жу, Фе, Пд дузлары)

Лабораторийада алдещидляри бирли спиртлярин оксидляшмясиндян


алырлар. Оксидляшдирижи олараг мис 2 – оксид, щидроэен - пероксид вя с.
тятбиг едирляр.мяс: етанолун бухарыны щава иля бирликдя цзви мис 2 оксидля
юрцтлмцш, кюзярдилмиш мис тору цзяриндян бурахдыгда сиркя алдещиди
алыныр.

ЖЩ3 – ЖЩ2 – ОЩ + ЖуО т


⃗ ЖЩ3ЖЩО + Жу + Щ2О

Тятбиги: Формалдещид полиформалдещид, фенолформалдещид,


карбощидроформалдещид вя диэяр гатранларын, бойа маддяляринин, синтетик
каучукун (уротропин) вя партлайыжы маддяляри (щексоэен) истещсалында
истифадя олунур. Формалин дярилярин ашыланмасында, анатомик
препаратларын консервляшдирилмясиндя, биналары вя жярращийя алятлярини
дезинфексийа етмяк цчцн, еляжя дя кянд тясяррцфаты зярярверижилярини
мящв етмяк цчцн тохумалрын дярманлашмасында ишлядилир. Сиркя
алдещидиндян башлыжа олараг сиркя туршусу, хлорал ЖЖл 2ЖЩО , пластик
кцтля (фенолпласт) , дярман маддяляри алынмасында истифадя олунур.
А.М.Бутлеровун цзви бирляшмялярин кимйяви гурулуш нязяриййяси

ХЫХ ясрин орталарында кимйа «щяр аддымда азмаг мцмкцн олан


гаранлыг мешяни» хатырлардырды. Бир чох фактлар топланмышды ки, онлары
изащ едян, ялагяляндирян нязяри ясаса жидии ещтийаж дуйулурду. Бу
вязиййят кимйяви гурулуш нязяриййясинин мейдана эялмясиня сябяб олду.
Мясялян:
1. ейни тяркибя малик мцхтялиф маддялярин олмасы
2. карбонун чохлу сайда цзви маддяляр ямяля эятирмяси
3. цзви бирляшмялярдя карбонун валентлийинин гейри –
мцяййянлилийи – изащ олунмамышды.
Бу суалларын жавабы 1861 – жи илдя А.М.Бутлеровун иряли сцрдцйц
цзви бирляшмялярин кимйяви гурулуш нязяриййясиндя юз яксини тапды.
Бу нязяриййянин ашаьыдакы мцддяалары вар:
1. Цзви маддялярин молекулларында атомлар бир – бири иля
юз валентликляриня мцвафиг олараг мцяййян ардыжыллыгла
бирляширляр.
Молекулда атомларын бирляшмяси ардыжыллыьына маддянин кимйяви
гурулушу дейилир.
Бцтцн цзви бирляшмялярдя карбонун дюрд валентли олмасы
щаггындакы мцддяайя вя онун атомларынын зянжирляр вя щалгалар ямяля
эятиря билмяси габилиййятиня ясасланараг цзви бирляшмялярин гурулуш
формуллары йазылыр.

Щ Щ Щ Щ Щ Щ
     
Щ–Ж–Щ Щ–Ж–Ж–Щ Щ–Ж–Ж–Ж–Щ
     
Щ Щ Щ Щ Щ Щ

метан етан пропан


2. Маддялярин хассяляри йалныз молекулларын тяркибиня дахил
олан атомларын тябиятиндян вя сайындан дейил, щям дя бу
молекулларда атомларын бирляшмя ардыжыллыьындан
асылыдыр.
Цзви маддялярин гурулуш нязяриййясинин бу мцддяасы изомерлик
щадисясини изащ едир. Беля ки, Ж4Щ10 тяркибли карбощидроэеня карбон
атомларынын бирляшмя ардыжыллыьындан асылы олараг ики мцхтялиф
маддя уйьун эялир. Беля бирляшмяляр изомерляр адланыр.

ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ3 ЖЩ3 – ЖЩ – ЖЩ3ЖЩ3
бутан изобутан

3. Маддянин хассяляриня ясасян онун молекулунун гурулушуну


мцяййян етмяк, молекулун гурулушуна эюря ися маддянин
хассялярини яввялжядян сюйлямяк олар.
Натриумун етанол молекулунун (Ж2Щ6О) 6 щидроэен атомундан бирини
явяз етмясини нязяря алараг, демяк олар ки, етанол молекулу Ж2Щ5ОЩ
гурулушуна маликдир,чцнки На, адятян,ОЩ групунда олан щидроэени явяз
едир. Буна эюря дя етанолун формулу диметил ефириндя олдуьу кими ЖЩ 3 –
О – ЖЩ3 дейил, Ж2Щ5ОЩ – дыр.

4. Маддялярин молекулларындакы атом вя атом груплары


гаршылыглы олараг бир – бириня тясир едир.
Мясялян, ЖЩ4 калиум – перманганатла гаршылыглы тясирдя олмур.
Метан молекулунда щидроэен атомларынын бирини фенил (Ж6Щ5) радикалы
иля явяз етдикдя, бу радикалын тясири нятижясиндя метил групунун
реаксийайа дахил олма габилиййяти дяйишир.
Атомун гурулушу бахымындан кимйяви елементлярин дюври системи вя
дюврц гануну. Карбонун гурулушу вя хассяляри

Щяр щансы елементин дюврц сисемдя тутдуьу мювгейи билдикдя,


ашаьыдакылары мцяййянляшдирмяк олар.

1.Атомунун тяркиби: нцвясинин йекуну, протон, електрон вя нейтронун


сайыны .
2. Атомунун електрон формулуну
3. Атомунун електрон конфигурасийасыны
4. Редуксийаедижилик вя оксидляшдирижилик хассясини
5. Оксидляшдирмя дяряжясини
6. Металлыг вя гейри – металлыг хассясини
7. Оксид вя щидроксидин хассясини.
Дейилянляри ашаьыдакы мцддяаларла цмумиляшдирмяк олар.
Ы. Ясас йарымгрупларда сыра нюмряси артдыгжа елементлярин
металлыг хассяляри эцжлянир, гейри – металлыг хассяляри ися зяифляйир.
ЫЫ. Дюврлярдя солдан саьа эетдикжя елементлярин металлыг хассяляри
зяифляйир, гейри – металлыг хассяляри эцжлянир.
ЫЫЫ. Бюйцк дюврлярдя солдан саьа эетдикжя елементлярин металлыг
хассяляринин эцжлянмяси кичик дюврляря нисбятян йаваш баш верир.
ЫВ. Дюврлярдя солдан саьа эетдикжя елементлярин оксид вя
щидроксидляринин ясас хассяляри азалыр, туршу хассяляри ися артыр.
В. Ясас йарымгруп елементляри оксидляринин ясас хассяляри йухарыдан
ашаьыйа доьру эетдикжя артыр. Ейни хассяляри ися азалыр.
Ейни бир йарымгрупда йерляшмиш гейри – металларын ямяля эятирдийи
оксиэенсиз туршуларын гцввятлилийи елементлярин сыра нюмрясиня уйьун
олараг артыр.
ЩФ  ЩЖл  ЩБр  ЩЪ
Щ2С  Щ2Се  Щ2Те оксиэенли туршуларын гцввятлилийи ися азалыр.

Сыра нюмряси артдыгжа, атомларын електрон гурулушлары дюври


сурятдя тякрар олдуьундан, атомларын хассяляринин дяйишмясиндя дя
дюврцлцк мцшащидя олунур.
Атомун радиусу онун нцвясиндян ян узагда йерляшмиш електрона гядяр
олан мясафясидир (нанометрля юлчцлцр).
Дюврлярдя солдан саьа доьру эетдикжя атомларын радиусу кичилир. Бу,
нцвянин йцкц артдыгжа електронларын нцвяйя даща эцжлц жязб олунмасы иля
изащ едилир. Йарымгрупларда йухарыдан ашаьыйа доьру эетдикжя атомларын
радиусу бюйцйцр.
Мясялян:

Р (С2-) > Р (С0) > Р (С2+)

Дюврлярдя солдан саьа эетдикжя електронларын нцвя тяряфиндян даща


эцжлц жязб олунмасы нятижясиндя ионлашма енеръиси артыр. Нейтрал щалда
олан атомдан бир електрон гопармаг цчцн лазым олан енеръийя ионлашма
енеръиси дейилир. Йарымгрупларда йухарыдан ашаьыйа доьру эетдикжя
харижи електронларын нцвядян узаглашмасы нятижясиндя ионлашма енеръиси
азалыр.
Ъ (Ли) = 520 кж/мол, Ъ (Жс) = 375 кж/мол
Ионлашма енеръиси ня гядяр аз оларса, елеметин металлыг хассяси бир о
гядяр эцжлц олур.
Ъ (Ще) = 2375 кж/мол
Атомун бирляшмядя рабитя електронларыны юзцня жязб етмя хассясиня
електромянфилик дейилир. Електромянфилик бу ишаря иля ишаря олунур. ЕМ.
Литиумун нисби електромянфилийи ващид гябул олунмушдур. ЕМ (Ли) = 1
Сыра нюмряси артдыгжа дюврлярдя нисби електромянфилик артыр,
групларда ися азалыр.
Елементлярин вя онларын бирляшмяляринин хассяляринин дюври олараг
дяйишмяси атом кцтляляринин артмасындан дейил, даща дягиг олараг
атомларын нцвя йцкцнцн тядрижян артмасындан асылыдыр.
Елементлярин дюврлярдя Д.И.Менделейев тяряфиндян дцзэцн
йерляшдирилмяси тясдиглянди. Бу елементляри ейни йарымгрупда (Ар вя К,
Жо вя Ни, Те вя Ъ) йерляшмишди. Щяр бир дюврдя елементлярин сыра
нюмряси артдыгжа атомларын нцвясинин йцкц тядрижян бюйцйцр, онларын
харижи енеръетик сявиййясиндяки електронларын сайы да артыр. Нцвя
йцкляри бюйцдцкжя електронларын нцвяйя жязб едилмяси эцжлянир вя
атомларын радиусу тядрижян кичилир. Атомларын радиусу кичилдикжя,
елементлярин електронвермя габилиййяти зяифляйир, електроналма
габилиййяти ися тядрижян эцжлянир. Бу да елементлярин металлыг
хассяляринин зяифлямяси, гейри – металлыг хассяляринин ися тядрижян
эцжлянмяси демякдир. Дюврцн сонундакы елемент атомунда електронларын
сайынын 8 – я (1 – жи дюврдя 2 – йя) чатмасы вя онларын щамысынын
жцтляшмиш вязиййятдя олмасы ади шяраитдя атомун електронвермя вя
електроналма имканыны сырайа йахынлашдырдыьы цчцн о ня метал, ня дя
гейри – метал хассяси эюстярмир, юзцнц «тясирсиз» (няжиб) елемент кими
апарыр. Дюври сиситемин 1 – жи дюврцндя 2, 2 – жи вя 3 – жц дюврляриндя 8,
4 вя 5 – жи дюврлярдя 18, 6 – жы дюврдя 32 кимяви елемент олмасы енерэетик
сявиййялярдя орбиталларын електронларла долмасы ардыжыллыьы иля изащ
едилир. Ы енерэетик сявиййядя с – орбиталы олдуьундан 2 електрон, ЫЫ
енерэетик сявиййядя с – орбиталында 2, п – орбиталында 6 електрон, ЫЫ
електрон тутуму 8 - дир . ЫЫЫ енерэетик сявиййядя с - ; п -; д –
йарымсявиййяляри вар .Тутуму 18 - дир ЫЫЫ дюврдя атомларында 3с- вя 3п-
електронла дола билдийиндян жями 8 електрон ола биляр. ЫЫ вя ЫЫЫ
дюврлярин щяр бириндя 8 елемент 3д- енеръиси 4с- бюйцк олдуьу цчцн ЫЫЫ
дювр електронларла долмур. 4 – жц вя 5 – жи дюврлярин елемент атомларында
3д - вя 4д – електронла дола билдийи цчцн елементлярин сайы 18 – дир. 6 – жы
дюврдя артыг 4ф електронла долдуьундан елементлярин сайы 32 – дир.
Карбон даща йцксяк електромянфилийя малик олан типик гейри –
металларла (Ф, О, Н, Жл вя С ) бирляшмяляриндя +4 оксидляшмя дяряжяси
эюстярир.Електромянфилийи аз олан гейри – металларла (силисиум вя с) вя
металларла бирляшмяляриндя карбон цчцн 4 оксидляшмя дяряжяси
характерикдир.Карбон атомларындан ямяля эялян бясит маддялярин кимйяви
хассяляри охшардыр, дуда вя аьаж кюмцрц даща чох, алмаз даща аз реаксийайа
габилдир. Ади шяраитдя карбон чох тясирсиздир, лакин гыздырдыгда бир чох
маддялярля гаршылыглы т електрон ясирдя олур. Карбонун металларла ямяля
эятирдийи бирляшмяляр карбидляр адланыр.
Карбонун щидроэенля ямяля эятирдийи бирляшмяляр
карбощидроэенляр адланыр. Ян садяси Метандыр (ЖЩ4) Д.И.Менделейевин
дюври системиндя ЫВ групунун ясас йарымгрупунда карбон Ж, силисиум Си,
эерманиум Эе, галай Сн вя гурьушун Пб елементляри йерляшир.Д.И.
Менделейевин габагжадан хябяр вердийи эерманиум инди йарымкечирижи
кими эениш тятбиг едилир.
ЫВ груп елементляри арасында бцтцн жанлы организимлярин тяркибиня
дахил олан карбон вя йер габыьынын мцщцм елементи олан силисиум даща
бюйцк ящямиййятя маликдир. Онларын атомларынын гурулуш схеми
ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир.
Карбон вя силисиум атомларынын гурулуш схеми.

Кимйяви Енерэетик сявиййяляр цзря


Електрон формулу
ишаряси електронларын йерляшмяси
- -
Ж 16Ж 2е , 4е 1с2/ 2с2 2 п2
- - -
Си 44Си 2е , 8е , 4е 1с2/ 2с2 п6/3с2 3п2
Електронларын орбиталлар цзря йерляшмяси
1 с2 2 с2 2 п2
+6Ж
   

3 с2 3 п2 3 д0
+14 Си
  
Карбон вя силисиум атомларынын гурулуш схемляриндян эюрцндцйц
кими, онларын харижи енерэетик сявиййядя дюрд електрон олур. Одур ки,
карбон вя силисиумун ян йцксяк оксидляшмя дяряжяси + 4 олмалыдыр. Мяс:
ЖО2 вя СиО2 оксидляшмя оксидляриндя карбон вя силисиум + 4 оксидляшмя
дяряжяси эюстярир. Щидроэенли бирляшмяляриндя мяс: ЖЩ 4 (метан) вя СиЩ4
(силан) бирляшмяляриндя карбон – 4 силисиум ися + 4 оксидляшмя дяряжяси
эюстярир:
+ 4 −2 + 4 −2 −4 +1 +4 −1
Ж О 2 Си О 2 Ж Щ 4 Си Щ 4
Щяйяжанланмамыш щалда карбон вя силисиум атомларынын щяр
бириндя ики гошалашмамыш електрон олур. Бунунла да изащ едилир ки,
карбон вя силисиумун оксидляшмя дяряжяси щям дя +2 ола биляр. Мясялян:
+2 −2
карбон атому беля оксидляшмя дяряжясини Ж О бирляшмясиндя эюстярир.
Енеръинин тясириндя С – електронлардан бири сярбяст п – орбитала кечя
биляр. Онда бу елементлярин атомларында гошалашмамыш дюрд електрон
олур.

1 с2 2 с2 2 п2 Нормал щалда карбон атомунда


+6Ж електронларын йерляшмяси
   

1 с2 2 с2 2 п2
Енеръинин тясириндян
+6Ж
    електронларын араланмасы

Електронларын араланмасы
1 с2 2 с1 2 п3
нятижясиндя карбон атомунда
+6Ж
     електронларын йерляшмяси

Бу жцр просес карбонун + 4, - 4 оксидляшмя дяряжяси эюстярдийи бцтцн


бирляшмялярин ямяля эялмяси заманы баш верир.
Електролитик диссосасийа. Кимйяви реаксийалар

Яридилдикдя вя йа суда щялл едилдикдя ионларына айрылан, еля она


эюря дя яримиш вя щялл олмуш щалда електрик жяряйаныны кечирян
маддяляря електролитляр дейилир. Туршулар, дузлар вя ясаслар гцввятли
електролитляр яридилдикдя вя суда щялл едилдикдя ионларына айрылмайан,
еля она эюря дя електрик жяряйаны кечирмяйян маддяляря гейри –
електролитляр дейилир. Спирт, шякяр гейри – електролитлярдир.
Електролитляри суда щялл етдикдя вя йахуд яритдикдя ионларына
айрылмасына електролитик диссосасийа дейилир.

КЖл ⃗
диссосасийа К+ + Жл-

Молекулларда атомлары бир – бириня баьлайан гцввя рабитя адланыр.


Кимйяви рабитянин ямяля эялмясиндя иштирак едян електронлара валент
електронлары дейилир. Кимйяви рабитянин 4 типи мцяййян едилмишдир. Ион
рабитяси, ковалент рабитя, щидроэен рабитяси, метал рабитяси. Ионлар
арасында ямяля эялян рабитя ион рабиятси адланыр.
Цмуми електрон жцтц васитяси иля йаранан рабитяйя ковалент рабитя
дейилир. Ковалент рабитяни ямяля эятирян електрон жцтлярини атомлар
арасында пайланма хцсусиййятиня эюря 2 нювц вар.

1. Полйар рабитя;
2. Гейри – полйар рабитя.
Цмуми електрон жцтц щяр ики атома ейни дяряжядя мянсуб олан
ковалент рабитяйя гейри – полйар ковалент рабитя дейилир. Гейри – полйар
ковалент рабитя ейни нюв атомлар арасында йараныр. Мяс:

Цмуми електрон жцтц атомлардан бириня доьру чякилмиш олан ковалент


рабитяйя полйар ковалент рабитя дейилир. Полйар ковалент рабитя мцхтялиф
нюв атомлар арасында баш верир. Мяс:

Рабитянин цмуми електрон жцтцнц рабитяни йарадан атомларын ясасян


жцтляшмямиш (йяни тяк) валент електронлары ямяля эятирир. Бу заман валент
електронлары анти – паралел () спинляря (йяни истигамят) маликдир.
Йалныз бу шярт дахилиндя тоггушан ики атомун електрон булудлары
юртцляжяк нцвяляр арасы електрон сыхлыьы артыр вя онун васитяси иля щяр
ики нцвя жязб олунараг давамлы молекул ямяля эятирир. Ковалент рабитя
ясасян нюгтя вя дцз хятля эюстярилир.
Ковалент рабитяни ямяля эятирян орбиталларын юртцлмяси
истигамятиндян асылы олараг ковалент рабитя сигма () вя  (пи)
рабитяляриня айрылыр. Рабитяни ямяля эятирян атомларын мяркязлярини
бирляшдирян ох бойунжа орбиталларын ютцрцлмяси нятижясиндя йаранан
рабитяйя сигма рабитяси дейилир. Бцтцн тяк гат рабитяляр сигма рабитясидир.

Рабитяни ямяля эятирян атомларын мяркязлярини бирляшдирян охун


щяр ики тяряфиндя орбиталларын йандан ютцрцлмяси щесабына йаранан
ковалент рабитя  (пи) адланыр. Бцтцн чохгат рабитяляр  рабитясидир.

ЖЩ2  ЖЩ2 НН


 рабитяси щямишя сигма рабитясиня перпендикулйар олур вя сигма
рабитяйя нисбятян зяифдир, асанлыгла гырылыр. Чцнки сигма рабитясиндя
орбиталларын ютцрцлмяси  рабитясиня нисбятян бюйцкдцр.

Цзви кимйа – Карбон бирляшмяляри кимйасыдыр.


Цзви бирляшмялярин жанлы тябиятдя вя инсан щяйатында ролу

Цзви кимйа – цзви маддялярин тяркибини гурулушуну, хассялярини вя


алынма цсулларыны юйрянир. Цзви бирляшмяляр щям тябиятдя йайылмыш,
щям дя сцни сурятдя кцлли мигдарда синтез олунмушдур. Цзви бирляшмяляр –
битки вя жанлы организмляри тяшкил едян маддяляри ясас тяркиб щиссясидир.
Бцтцн цзви бирляшмялярин тяркибиня карбон дахил олдуьу цчцн цзви
кимйасы да адланыр. Лакин тяркибиндя карбон олан бир чох маддяляр (ЖО,
ЖО2, НаЩЖО3) гейри – цзви кимйаны юйрянир. Она эюря дя цзви маддялярля
гейри - цзви бирляшмяляр арасында кяскин сядд гоймаг олмаз. Илк дяфя 1824 –
жц илдя алман алими Вюлер гейри - цзви маддя олан дисиандан цзви маддя
олан туршянэ туршусуну алмышдыр.

Ж ООЩ
|
(Ж  Н)2 + 4 Щ2О  2 НЩ3 + ЖООЩ
гейри – цзви маддя цзви маддя
дисиан туршянэ туршусу

Сонралар Колбе, Бертло вя диэяр алимлярин сайясиндя цзви гейри –


цзви маддялярин бир – бириня чеврилмясинин мцмкцнлцйц эюстярилмишдир
вя бир даща сцбут олунду ки, цзви маддялярля гейри – цзви маддяля арасында
кяскин фярг йохдур. Щал – щазырда цзви бирляшмялярин сайы 13 милйона
йахындыр ки, бу да сайы 1 милйона йахын олан гейри – цзви маддялярдян
чохдур. Цзви маддялярин тяркибиня карбонла йанашы Щ, О, С, Н вя
щаллоэенляр дя дахилдир. Цзви бирляшмялярля гейри - цзви бирляшмяляр
арасында кяскин фярг олмаса да цзви бирляшмяляри гейри - цзви
бирляшмялярдян бир нечя фяргли бирляшмяляри вар.

1. Карбон атомлары бир – бири иля бирляшяряк узун зянжир вя


щалга ямяля эятирмясиня эюря;
2. Изомерлик щадисясиня эюря;
3. Нисбятян ашаьы температурда парчаланмасы вя
кюмцрляшмясиня эюря;
4. Карбонун диэяр елемент атомлары иля рабитясинин
ковалентлийи вя бу бахымдан да онларын молекулйар гурулуша
малик олмасы иля;
5. Цзви маддялярин чохунун бир – бири иля чятинликля
гаршылыглы тясирдя олмасына эюря;
6. Онларын чохунун йаныжы олмасына эюря;
7. Щомолоъи сыра ямяля ятирмясиня эюря;
8. Битки вя жанлы организмлярин ясас тяркиб щиссясини тяшкил
етдийиня эюря;
9. Мигдаржа чох олмасына эюря.

Карбощидроэенляр тяснифаты.
Доймуш кабощидроэенляр щомолоъи номенклатурасы, гурулушу,
изомерлийи

Молекуллары йалныз карбон вя щидроэен атомларындан ибарят олан


маддяляря кабощидроэенляр дейилир. Карбон атомлары арасындакы рабитянин
Щ
|

( Щ− Ж −Щ
| )
характериндян асылы олараг кабощидроэенляр доймуш Щ ,
Щ Щ
| |

доймамыш
(Щ= Ж=Ж −Щ )
вя ароматик олурлар.
Доймуш кабощидроэенлярин бейнялхалг ады алканлардыр.
Молекулунда карбон атомлары арасында тяк рабитя олан
кабощидроэенляря доймуш кабощидроэенляр дейилир. Доймуш
3
кабощидроэенлярдя карбон атому сп щибрид щалындадыр. Алканларын
цмуми формулу ашаьыдакы кимидир : Ж н + Щ2н+2 . яэяр бурадан н = 6 оларса
онда бу алканын кимйяви формулу беля олажаг Ж6Щ14. Алканлары
адландырмаг цчцн ясасян ики цсулдан истифадя олунур:
1. Сямяряли вя йахуд расионал адландырмаг: бу цсул тарихян даща
гядимдир. Бу цсулла ясасян доймуш кабощидроэенляря метанын
тюрямяляри кими бахырдылар;
2. Бенялхалг номенклатура иля адландырмаг: алканын илк дюрд
нцмайяндясинин ады тарихян гябул олунмуш тривал адлардыр. Бу
адлар бейнялхалг номенклатурада да сахланылыр. Бунлар 5 – жи
кабощидроэенлярдян башлайараг онларын адлары молекулдакы
карбон атомларынын сайыны эюстярян ядядлярин йунанжа адларына
«ан» шякилчиси ялавя етмякля дцзялир. Йалныз Ж 9Щ20 ады йунан
мяншялидир. Алканлар ашаьыдакы кими щомолоъи сыра ямяля
эятирирляр :

ЖЩ4 – метан ЖЩ3 – метил


Ж2Щ6 – етан Ж2Щ5 – етил
Ж3Щ8 – пропан Ж3Щ7 – пропил
Ж4Щ10 – бутан Ж4Щ9 – бутил
Ж5Щ12 – пентан Ж5Щ11 – пентил
Ж6Щ14 – щексан Ж6Щ13 – щексил
Ж7Щ16 – щептан Ж7Щ15 – щептил
Ж8Щ18 – октан Ж8Щ17 – октил
Ж9Щ20 – нонан Ж9Щ19 – нонил
Ж10Щ22 – декан Ж10Щ21 – десил

Щомолоъи сырадан эюрцндцйц кими сыранын щяр бир цзвц юзцндян


сонракы вя юзцндян яввялки алкандан бир ЖЩ2 групу иля фярглянир. Она
эюря дя ЖЩ2 – йя щомолоъи фярг дейилир.
Ейни синфя мянсуб олан вя бир – бириндян бир вя йа бир нечя ЖЩ 2
групу иля фярглянян маддяляря щомологлар дейилир.
Алканлар гурулушуна эюря щям хятти (йяни нормал) гурулуша, щям дя
шахялянмиш (йяни изо) гурулуша маликдирляр. Яэяр алкандан бир щидроэен
атому айырсаг, йердя галан бирвалентли галыьа радикал дейилир. Алкан
радикалыны адландырмаг цчцн алканларын адынын ахырындакы «ан» сонлуьу
«ил» сонлуьу иля явяз олунур.
Радикалларын цмуми формулу Жн + Щ2н+2 .
Алканлар зянжиринин гурулушуна эюря бир нечя бир – бири иля изомер
олурлар. Кимйяви тяркибляри вя нисби молекул кцтляляри ейни, лакин
гурулушуна вя хассяляриня эюря бир – бириндян фярглянян маддяляря
изомерляр дейилир. Бу щадисяйя ися изомерлик щадисяси дейилир.
+
Мяс: бутаны (Ж4Щ10) зянжирин гурулушуна эюря ики жцр йазмаг олар.
Щ Щ Щ
| | |
Щ Щ ЩЩ Щ− Ж −Ж −Ж −Щ
| | | | | | |
Щ− Ж −Ж −Ж −Ж −Щ Щ Ж Щ
| | | | |
Щ Щ Щ Щ Щ
нормал – бутан изо – бутан

Алканларда изомерлик бутандан башланыр.

Шахялянмиш алканлары адландырмаг цчцн ясасян бейнялхалг


номенклатурадан истифадя олунур. Алканларын изомерлярини адландырмаг
цчцн ашаьыдакы ардыжыллыьа риайят етмяк лазымдыр.

1. Молекулда ян узун карбон зянжири сечилир вя шахялянмя йахы олан


тяряфдян башлайараг карбон атомлары нюмрялянир.

2. Кичик радикалларла бирляшмиш карбон атомундан башлайараг


онларын нюмряси вя мцвафиг радикалын ады эюстярилир.

3. карбощидроэен зянжириндяки карбон атомларынын сайына уйьун


эялян алканын ады дейилир. Яэяр бир карбона ики радикал
бирляшярся, карбонун нювряси ики дяфя тякрар олунур вя ейни
радикаллар йунан сайлары иля (2) ди, (3) три, (4) тетра, (5) пента, (6)
щекса вя с. эюстярилир.

Ж5Щ12 изомерлярин йазаг

Щ Щ Щ Щ
| | | |
Щ Щ ЩЩ Щ Щ− Ж −Ж − Ж − Ж −Щ
| | | | | | | | |
Щ−Ж −Ж −Ж −Ж −Ж −Щ Щ Щ Щ - Ж -Щ Щ
| | | | | |
Щ Щ Щ ЩЩ Щ
нормал – пентан 2 – метил – бутан
ЖЩ 3
|
ЖЩ 3 −Ж −ЖЩ 3
|
ЖЩ3
2, 2 (ди) метил – пропан

ЖЩ3 – ЖЩ – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ – ЖЩ3


| |
Ж2Щ5 ЖЩ3

2 – метил 5 етил щексан

Щ ЖЩ3 Ж 2 Щ 5 Щ Щ Щ Щ
| | | | | | |
Щ− Ж −Ж −Ж −Ж −Ж − Ж− Ж −Щ
| | | | | | |
Щ ЖЩ3 Щ Щ Ж 3 Щ 7 Щ Щ

2, 2 – ди метил, 3 етил, 5 пропил щептан

Метан.
Гурулушу, физики вя кимйяви хассяляри, алынмасы, тятбиги

Метан доймуш карбощидроэенлярин 1 – жи нцмайяндясидир. Гурулуш


формулу ЖЩ4. Метан тябиятдя эениш йайылмышдыр. О, битки вя щейван
галыгларынын щавасыз мцщитдя парчаланмасы нятижясиндя ямяля эялдийи
цчцн бязян ону батаглыг вяйа сахта газыда адландырырлар. Метан тябии газын
ясас (80% - 90%) тяркиб щиссясидир. О, нефтля бирэя йердян чыхан газларда
да олур. Метан ийсиз,рянэсиз щавадан тяхминян 2 дяфя йцнэцл газдыр. Бцтцн
алканлар судан йцнэцлдцр. Ж – Щ рабитяси зяиф полйар ковалент рабитя
олдуьундан алканлар суда практик щялл олмур . Кимйяви жящятдян метан
диэяр алканлар кими аз фяалдыр, ади шяраитдя ня бирляшмя реаксийаларына
дахил олмур, ня дя калиум перманганат мящлулу, гяляви, бромлу су вя сойуг
гаты сулфат туршусу гаршылыглы тясирдя олмур. Метанын оксидляшмяси
йалныз йцксяк температурда баш верир. Метан вя онун щомолуглары явязетмя
оксидляшмя вя парчаланма реаксийаларына дахил олур. Ян характер реаксийа
явязетмя реаксийасыдыр.
Ы Явязетмя реаксийалары.
1. Ишыг вя йа йцксяк температурда хлор метан молекулундакы
щидроэени тядрижян явяз едяряк мцхтялиф щаллоэенли тюрямяляри ямяля
эятирир.

ЖЩ3Жл – хлор метан (метил хлорид)


ЖЩ3Жл2 – дихлор метан (метилин хлорид)
ЖЩЖл3 – трихлорметан (хлороформ)
ЖЖл4 – тетрахлорметан (карбон дюрд хлорид)
Хлорун метанла гаршылыглы тясири зянжирвари механизм цзря эедир.
Радикал механизми. Тябии вя сцни газларын лабораторийа вя йарымсянайе
мигйасында хлорлашмасы вя бромлашмасы реаксийасы 1930 – жу иллярдян
Азярбайжан алими Йусиф Мяммядялийев тяряфиндян эениш тятбиг
едилмишдир.

ЫЫ. Оксидляшмя реаксийалары.


1. Метан вя онун щомологлары йанаркян карбон 4 оксид вя су ямяля
эятирир. (ЖО4 вя Щ2О) Метан натамам йандыгда щис алыныр. Сянайедя щиси
бу йолла алырлар.
-4 +4

ЖЩ4 + О2  ЖО2 + 2 Щ2О


-4 0

ЖЩ4 + О2  Ж + Щ2О

Тсиклопарафинляр, гурулушу, тятбиги, хассяляри вя алынмасы

Молекулунун тяркибиндя карбон атомлары гапалы зянжир ямяля эятирян


вя цмуми формулу Жн Щ2н олан карбощидроэенляря тсиклопарафинляр вя
йахуд тсиклоалканлар дейилир. Тсиклопарафинляри адландырмаг цчцн
мцвафиг алканын адынын явязиня тскило сюзц ялавя олунур.
Тсиклопарафинляр пропандан башлайыр.
тсикло – пропан тсикло – бутан тсикло –
пентан

Тсиклопарафинлярдя изомерлик щадисяси бир нечя сябябдян тсикло –


пентан мейдана эялир. Мяс: ашаьыда эюстярилмиш 3 тсиклопарафинин
кимйяви формулу Ж5Щ10 – дур вя онлар бир – биринин изомерляридир.

1. ди – метил тсиклопрапан
2. метил тсиклобутан
3. тсикло пентан

Тсиклопарафинляр ясасян бязи нефтин тяркибиндя тапылмышдыр ки,


бурадан да она нафтенляр ады верилмишдир.
Физики хассяси: Ади шяраитдя тсикло пропан вя тсикло пентан вя тсикло
щексан ися майедир. Алканлар кими тсикло парафинляр суда щялл олмурлар.
Кимйяви хассяси: Кимйяви хассяляриня эюря тсиклопарафинляр
алканлара йахындыр. Лакин онлардан фяргли олараг гапалы зянжирин
гырылмасы нятижясиндя тсиклопарафинляр бирляшмя реаксийаларына дахил
олурлар.

+ Щ2 т
⃗ ЖЩ3 + ЖЩ2 + ЖЩ3
тсикло попан пропан

+ Жл2 т
⃗ ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ2Жл
Алынмасы: Лабораторийа шяраитиндя тсиклопарафинляри алмаг цчцн
доймуш карбощидроэенлярин ди щаллоэенли тюрямяляриня актиы металларла
тясир едир.

Тсиклопарафинляри щямчинин нефтдян дя алырлар.

Тятбиги : тсиклопарафинлярдян тсикло пропан тибдя – тсикло щександан


вя метил тсикло щександан бойа вя дярман васитяляринин истещсалында
алыныр.

Доймамыш карбощидроэенляр, тяснифаты.


Етилин щомологлары, адландырылмасы, изомерляри, хассяляри,
алынмасы, тятбиги.

Молекулда карбон атомлары арасында икигат вя цчгат рабитяси олан


карбощидроэенляря доймамыш карбощидроэенляр дейилир.
Доймамыш карбощидроэенляр 3 йеря айрылыр.
1. Етилен (ЖЩ2 = CH2)
2. Асетилен (CH ≡ CH)
3. Dиен (CH2 = C = CH2)
Молекулларында карбон атомлары арасында 1 дяня ики гат рабитяси
олан карбощидроэенляря етилен сырасы карбощидроэенляр дейилир. Цмуми
формулу ЖнЩ2н щибрит формасы сп2
Адландырылмасы :
Етилен сырасы карбощидроэенляринин бейнялхалг ады алкенлярдир.
Етилен сырасы карбощидроэенлярини бейнялхалг цсулла адландырмаг цчцн
онлара уйьун эялян алканын адынын ахырындакы «ан» «ен» шякилчиси иля
явяз олунур. Səmərəli адландырмада ися «ан» «илен» шякилчиси иля явяз
олунур вя 2 гат рaбитяси олан карбон атомунун нюмряси гейд олунур.
Мяс : ЖЩ2 = ЖЩ – ЖЩ2 – ЖЩ3 (бутен - 1)
Етилен сырасы карбощидроэенляринин щомолоъи сырасы ашаьыдакы
кимидир.
Етилен (етен) – Ж2Щ4
Прорилен (пропен) – Ж3Щ6
Бутилен (бутен) – Ж4Щ8
Пентилен вя йа амилен (пентен) – Ж5Ж10
Щексилен (щексен) – Ж6Щ12
Щептилен (щептен) – Ж7Щ14
Октилен (октен) – Ж8Щ16
Нонилен (нонен) – Ж9Щ18
Декилен (декен) – Ж10Щ20
Изомерлийи: Алкенлярдя дя изомерлик бутендян башлайыр. Лакин
алканлардан фяргли олараг алкенлярдя изомерлярин сайы даща чохдур. Сябяби
алкенлярдя изомерлийин щям икигат рабитянин йериня эюря, щям дя зянжирин
угрулушуна эюря олмасыдыр.
Ж4Щ10 Ж4Щ8

ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ3 1. ЖЩ2 = ЖЩ – ЖЩ2 – ЖЩ3


бутен - 1

ЖЩ 3−ЖЩ −ЖЩ 2
|
ЖЩ3 2. ЖЩ3 – ЖЩ = ЖЩ –
ЖЩ3 бутен – 2

ЖЩ 2 = Ж −ЖЩ 3
|

3. ЖЩ3
2 метил – пропeн

Физики хассяляри : Етилен рянэсиз, ийсиз щавадан азжа йцнэцл, йаныжы


суда аз щялл олан газдыр. Етилен сырасы карбощидроэенляри цчцн бирляшмя,
оксидляшмя вя полимерляшмя реаксийалары характердир.
Етилен гырмызы, гонур рянэли бромлу су иля реаксийайа эиряряк
мящлулу рянэсизляшдирир вя ди – бром етан ямяля эятирир. Бу реаксийа
етиленин тяйини реаксийасыдыр.

ЖЩ 2 = ЖЩ 2 +Бр 2 → Ж Щ 2 −Ж Щ 2
| |
Бр Бр ди – бром етан

Етилен сырасы карбощидроэенляри щидроэен щаллоэенитлярля


реаксийайа эирдикдя щидроэен атому, щидроэен атому ян чох щидроэени олан
2 гат рабитяли карбон атомуна, щалоэен ися ян аз щидроэени олан 2 гат
рабитяли карбон атомуна бирляшир. (Марковников гайдасы)

ЖЩ2 = ЖЩ – ЖЩ3 + ЩЖл  ЖЩ3 – ЖЩЖл – ЖЩ3


пропан хлор – 2

Етилен сулфат туршусунун иштиракы иля юзцня су бирляшдиряряк


щидратлашыб етил спирти ямяля эятирир.

ЖЩ2 = ЖЩ2 + Щ2О ⃗


Щ 2 СО 4
ЖЩ3 – ЖЩ2 – ОЩ
етил спирти

Полимерляшмя реаксийасы: (ЖЩ2 = ЖЩ2)н  (– ЖЩ2 – ЖЩ2–)н


Алынмасы: Сянайедя алкенляри алмаг цчцн алканлары
дещидроэенляшдирирляр (щидроэени айырмаг)
дещидроэен ЖЩ2 = ЖЩ2 + Щ2
ЖЩ3 – ЖЩ3 ⃗
Лабораторийада спиртляри дещидратлашдырмагла алырлар.

ЖЩ3 – ЖЩ2 – ОЩ ⃗
дещидрат ЖЩ2 = ЖЩ2 + Щ2О
Тятбиги : Спиртлярин алынмасында, полимерлярин алынмасында,
синтетик каучукун вя антифиристин алынмасында истифадя олунур.

Асетилен, щомололары, адландырылмасы, хассяляри, алынмасы,


тятбиги, изомерлийи

Молекулунда карбон атому арасында цч гат рабитяси олан


карбощидроэенляря асетилен сырасы карбощидроэенляри вя йахуд алкинляр
дейилир. Алкинлярин цмуми формулу Жн Щ2н-2. Щибрит формасы сп
Адландырылмасы: Алкинляри адландырмаг цчцн алканларын адынын
ахырындакы «ан», «ин» иля явяз олунур вя цч гат рабитянин йери эюстярилир.

ЖЩ  Ж – ЖЩ2 – ЖЩ3 бутин – 1


ЖЩ2 – Ж  Ж – ЖЩ3 бутин - 2
ЖЩ º Ж – ЖЩ – ЖЩ3 3 metil butin - 1
|
ЖЩ3

ЖЩ º Ж – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ЖЩ3 пентин – 1

Физики хассяляри : Асетилен рянэсиз, ийсиз, суда аз щялл олан газдыр.


Кимйяви хассяляри: Алкинляр кимйяви хассяляриня эюря алкенляря
охшайыр. Онлар да бирляшмя, оксидляшмя вя полимерляшмя реаксийасына
эирирляр. Алкенлярдян фяргли олараг алкинляр бирляшмя реаксийасына
мярщяля иля эедир. Мяс:

ЖЩ º ЖЩ + Щ2  ЖЩ2 = ЖЩ2
ЖЩ2 = ЖЩ2 + Щ2  ЖЩ3 – ЖЩ3 щидроэенляшмя реаксийасы

Алкинляр щидроэен щаллоэенидлярля Марковников гайдасы иля


бирляшир.

Щ3Ж – Ж º ЖЩ + ЩЖл ® Щ3Ж – ЖЖл º ЖЩ2

Асетилен щавада йанараг карбон газы вя су ямяля эятирир. Мясялян:

2 Ж2Щ2 + 5 О2  Ж2 + 2 Щ2О
Полимерляшмя реаксийасы : асетилен dimerləşərək винил асетилен ямяля
эятирир.

ЩЖ º ЖЩ + ЖЩ º ЖЩ ⃗0
т ЩЖ º Ж – ЖЩ = ЖЩ2
винил асетилен

Алынмасы: Сянайедя метандан вя калсиум карбитдян алырлар. Метаны


0
1500 Ж гыздырдыгда асетилен вя щидроэен алыныр. Мясялян:

2 ЖЩ4 ⃗
15000 Ж Ж2Щ2 + 3 Щ2

Лабораторийада ися щям калсиум карбиддян, щям дя диброметана


гялявилярин спиртдяки мящлулу иля тясир етмякля алырлар.

Ж Щ 2 −Ж Щ 2 +2 КОЩ ⃗
Р−ОЩ ЖЩ≡ЖЩ+2 Щ 2 О+2 КБр
| |
Бр Бр

Тятбиги : Асетилендян металларын кясилмясиндя, гайнаг едилмясиндя,


спирт вя алдещидлярин алынмасында, щялледижилярин алынмасында, сцни
каучукун вя сцни йапышганын истещсалында истифадя олунур.
Диен карбощидроэенляри хассяляри, алынмасы, тятбиги каучук
полимерляшмя реаксийалары

Молекулумун тяркибиндя 2 ядяд ики гат рабитяси олан


карбощидроэенляря диен карбощидроэенляри худ алкадиенляр дейилир.
Цмуми формулу ЖнЩ2н–2, щибрит формасы СП2
Диен карбощидроэенляри адландырмаг цчцн мцвафиг алканын адынын
ахырындакы «н» «диен» сонлуьу иля явяз едирляр.

Мяс :ЖЩ2 = ЖЩ – ЖЩ = ЖЩ2 ЖЩ2 = Ж – ЖЩ = ЖЩ2


Бутадиен 1,3 |
(дивинил) ЖЩ3
2 – метил бутадиен 1,3
(изопрен)
Физики хассяляри : Дивинил рянэсиз, ийсиз, учужу газдыр. Иопрен ися
рянэсиз, ийсиз, учужу майедир.

Кимйяви хассяси : Диен карбощидроэенляри дя кимйяви хассяляриня


эюря етилен сырасы карбощидроэенляриня охшайыр. Онлар цчцн дя
характерик реаксийа бирляшмя реаксийаларыдыр. Диен карбощидроэенляри
бирляшмя реаксийаларына эиряркян рабитяляринин щяр икиси ейни вахтда
гырылыр вя бирляшмя зянжиринин ужларында эедир. 2 – жи вя 3 – жц карбон
атомунда 2 гат рабитя йерини дяйишир вя ортайа кечир.

Яэяр мцщитдя кифайят гядяр бром оларса. Бир молекулда бромда


бирляшяряк тетрабром бутан ямяля эятирир.

Алынмасы : Сянайедя дивинили 2 цсулла алырлар :


1. Етил спиртини молекуллар арасы дещидроэенляшмяси вя
молекул дахили дещидратлашмасы нятижясиндя (Лебедев
реаксийасы)
2.

Щ Щ Щ Щ
| | | |
Щ− Ж −Ж −Щ + Щ −Ж − Ж −Щ → ЖЩ 2=ЖЩ−ЖЩ= ЖЩ 2 +2 Щ 2 О+Щ 2
| | | |
Щ ЩЩ Щ

2. Нефт газларында вя нефтин емалында алынан бутанын


дещидроэенляшмясиндян алыныр.
Тятбиги : бутадиен вя изопрен асанлыгла полимерляшдийи цчцн сцни
каучукун алынмасында истифадя олунур. Чохлу сайда ейни молекулларын бир
– бири иля бирляшяряк ири молекуллу бирляшмяляр ямяля эялмяси просесиня
полимерляшмя реаксийасы дейилир. Полимерляшмя реаксийасынын цмуми
тянлийи ашаьдакы кимидир. (ЖЩ2 = ЖЩ2)н ⃗ (- ЖЩ2 – ЖЩ2 -)н

2 нюв каучук мялумдур : сцни вя тябии каучук. Тябии каучук


биткилярдян ясасян вятяни Бразилийа олан щевейа аьажынын сцдябянзяр
ширясиндян алыныр. Тябии каучук елестиклийин нятижясиндя гырылыб вя
даьылмаьа гаршы давамлыдыр. Тябии каучук суйу вя газы кечирмир. Йахшы
диелектрикдир, суда практик олараг щялл олмур, цзви щялледижилярдя
шишяряк щялл олур, гыздырылдыгда йумшалыб вя йапышган олур, сойугда
бярк вя кювряк олур, молекулунда 2 гат рабитя олдуьу цчцн бирляшмя
реаксийалары характерикдир.
Мяс : 1300 - 1400Ж каучуку кцкрдля бирликдя гыздырылдыгда икигат
рабитяляр гырылыр вя кцкцрд бирляшяряк санки молекуллары бир – бириня
тикир. Бу реаксийа васитяси иля резин алырлар. Резиндян техникада эениш
истифадя олунур.
Лебедев цсулла

2 Ж2Щ5ОЩ  ЖЩ2 = ЖЩ = ЖЩ + 2Щ2О + Щ2


Ароматик карбощидроэенляр.
Бензол, гурулуш, номенклатурасы, щомологлары, изомерлийи.
Бензол вя фолуолун хассяляри, алынмасы, тятбиги

Молекулунда бир вя йа бир нечя бензол щялгяси олан


карбощидроэенляря ароматик карбощидроэенляр дейилир. Ароматик
карбощидроэенлярин бейнялхалг ады аренлярдир. Бу карбощидроэенлярин илк
нцмайяндяляри хощ ийли олдуьу цчцн бу ад верилмишдир. Аренлярин илк
нцмайяндяси бензолдур. Бензолун кимйяви формулу Ж6Щ6, гурулуш формулу
ися вя йа
Бензолун бу гурулуш формулуна ясасян демяк олар ки, бензол
доймамыш карбощидроэендир. Лакин апарылан тядгигатлар нятижясиндя
мцяййян едилмишдир ки, бензол доймамыш карбощидроэенлярдян фяргли
олараг бромлу су вя калиум перманганат мящлулу иля реаксийайа эирмир вя
бцтцн карбон атомлары ейни мясафядядир. СП2 щибрид орбиталлары бир
мцстяви цзяриндя йерляшдийиня онларын арасында олан сигма рабитядя бир
мцстяви цзяриндядир. Ики гат рабитяли карбонларда олан тяк П електронлары
мцстявинин йухарысында вя ашаьысында ейни дяряжядя йандан юртцлцр. Буна
эюря дя бензол молекулунда айрылыгда 3 П рабитя дейил. Карбон
атомларынын щамысы цчцн цмуми олан 6 електронлу ващид П системи ямяля
эялир.
Щомологлары. Молекулунун йан зянжириндя доймуш карбощидроэен
радикалы олан бензолун щомологларынын цмуми формулу ЖнЩ2н – 6 – дыр.
Бензолун щомологларына бензол молекулунда олан щидроэен атомларынын
бир вя йа бир нечясини карбощидроэен радикалы иля явяз олунмуш тюрямяси
кими бахмаг олар.
Мяс: Ж6Щ5ЖЩ3 – метил бензол вя йа фолуол
Ж6Щ4 (ЖЩ3)2 – 2 - метил бензол вя йа ксилол
Ж6Щ5Ж2Щ5 – етил бензол вя с.
Изомерлийи: Бензолун щомологалрында изомерлик щялгядяки
радикалын карбон зянжиринин гурулушуна, радикалын сайына вя вязиййятиня
эюря мцшащидя олунур.
Бензолда карбон атомларынын щамысы ейни вязиййятдя олдуьу цчцн
фолуолуну изомерии йохдур. Ксилолун ися3 изомери вар. Изомерляр бир –
бириндян радикалын щялгядя йериня эюря фярглянир.
Физики хассяси: Бензол рянэсиз, ийсиз, спесифик ийли, суда щялл
олмайан йаныжы майедир. 80,10 Ж – дя гайнайыр. Майе бензол вя онун
бухарлары зящярлидир.
Кимйяви хассяси: Бензол кимйяви хассяси доймуш вя доймамыш
карбощидроэенлярдян фярглянир. О, доймамыш карбощидроэенлярдян фяргли
олараг бромлу су вя калиум перманганат мящлулу иля реаксийайа эирмир.
Явязетмя реаксийаларына даща чох мейл эюстярир. Бензол катализаторун
иштиракы иля щаллоэенлярля явязетмя реаксийасына эирир.

Бензол бирляшмя реаксийасына чох чятинликля эирир. Никел (Ни) вя


платин (Пт) катализаторун иштиракы иля гыздырылдыгда юзцня щидроэен
бирляшдирряк тсиклощексан ямяля эятирир.

Лакин бензолун щомологу олан фолуол бензолдан фяргли олараг калиум


перманганат мящлулу иля реаксийайа эириб, бензол туршусу ямяля эятирир.

Алынмасы: ароматик карбощидроэенляри ясасян даш кюмцр гатранындан


вя нефтин емалындан алынан газлардан алырлар. Сянайедя бензолу Злински
цсулу иля асетилендян алырлар.

3 Ж2Щ2 ⃗
4500 −5000 Ж Ж6Щ6

Лабораторийада ися бензол туршусунун дузларына гялявилярля тясир


едирляр.
Ж6Щ5ЖООНа + НаОЩ  Ж6Щ6 + На2ЖО3

Тятбиги: бензолдан анилини, бойалары, щялледижилярин истещсалында,


фолуолдан ися дярман маддяляринин, партлайыжы маддялярин вя
щялледижилярин истещсалында истифадя олунур.

Оксиэенли цзви бирляшмяляр.


Спиртляр тяснифаты, щомолоъи сырасы, адландырылмасы,
изомерляри.

Оксиэенли цзви бирляшмяляря спиртляр, феноллар, алдещидляр, карбон


туршулары, мцряккяб ефирляр вя карбощидратлар дахилдир. Спиртлярля
фенолларын молекулунда ейни бир функсионал груп щидроксил групу (ОЩ)
карбощидроэен радикалы иля бирляшмишдир. Карбощидроэен радикалынын
тябиятиндян асылы олараг спиртляр доймуш (ЖЩ3 – ЖЩ2 – ОЩ), доймамыш
(ЖЩ2 = ЖЩ – ОЩ),
ароматик вя феноллара айрылыр.

Молекулларында карбощидроэен радикалы иля бирляшмиш бир вя йа


бир нечя щидроксил групу (ОЩ) олан цзви бирляшмяляря спиртляр дейилир.
Спиртлярин тяркибиндяки ОЩ групунун сайындан асылы олараг спиртляр 1
атомлу, 2 атомлу, 3 атомлу вя чохатомлу олурлар. Доймуш биратомлу
спиртлярин цмуми формулу ЖнЩ2н+2ОЩ

Адландырылмасы : Доймуш биратомлу спиртляри адландырмаг цчцн


мцвафиг алканын адынын ахырына «ол» шякилчиси ялавя олунур вя йахуд
радикалын адына спирт сюзц ялавя етмякля дцзялир. Мяс : ЖЩ 4  ЖЩ3ОЩ
метанол вя метил спирти

Ж2Щ5ОЩ етанол вя етил спирти


Ж3Щ7ОЩ пропанол вя бутил спирти
Ж4Щ9ОЩ бутанол вя бутил спирти

Молекулунда 2 вя йа 3 щидроксил групу олдугда «диол» вя «триол»


шякилчиси ялавя олунур.
Щидроксил групунун (ОЩ) зянжирдяки йери рягямля эюстярилир.
Зянжирин нюмрялянмяси иля щидроксил групуна ОЩ йахын олан тяряфдян
башланыр.

ЖЩ 3 −Ж Щ −ЖЩ 3
|
ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ2 – ОЩ ОЩ
пропанол – 1 пропанол - 2

Щидроксил групунун (ОЩ) вязиййятини щямчинин «бирли», «икили» вя


«цчлц» сюзляри иля дя явяз етмяк олар. Яэяр щидроксил групуну сахлайан
карбон атому бир карбонла бирляшибся – бирли, ики карбонла бирляшибся –
икили, цч карбонла бирляшибся цчлц спирт адланыр.

ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ2 –ЖЩ2 – ОЩ бирли бутил спирти вя йахуд бутанол


-1

ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ – ЖЩ3 икили бутил спирти вя йахуд бутанол


-2
|
ОЩ

ЖЩ 3
|
ЖЩ 3 −Ж −ЖЩ 3
|
ОЩ цчлц бутил спирти вя йахуд бутанол -
3

Доймуш биратомлу спиртлярдя изомерлик щомолоъи сыранын цчцнжц


нцмайяндяси олан пропанолдан башлайыр. Спиртлярдя изомерлик щям
щидроксил групунун вязиййятиня эюря, щямдя зянжирин гурулушуна эюря
мцшащидя олунур. Она эюря дя спиртлярдя изомерлярин сайы мцвафиг
алканларын сайындан чохдур. Бутанын ики изомери олдуьу щалда бутил
спиртинин (Ж4Щ3ОЩ)4 изомери вардыр.

1.ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ2 –ЖЩ2 – ОЩ

2.ЖЩ3 – ЖЩ2 –ЖЩ – ЖЩ3


|
ОЩ

ЖЩ 3
|
ЖЩ 3 −Ж −ЖЩ 3
|

3. ОЩ

4. ЖЩ3 – ЖЩ – ЖЩ2– ОЩ
|
ЖЩ3

2 – метил пропанол – 1