You are on page 1of 22

UKUR DINDING DUA TUAN

(PARTY WALL SURVEY)

OLEH :
MOHAMAD PAUZI BIN MAT ZAM
(
(pauzi@ptsb.edu.my)
i@ b d )

JABATAN KEJURUTERAAN AWM


POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH
SECARA AM

„ Dinding dua tuan ialah dinding sepunya rumah kedai atau kediaman dua
pemilik lot yang bersebelahan di mana garisan sempadan yang
memisahkannya melalui dinding sepunya tersebut.
„ Pada asasnya garisan sempadan patut berada diatas garisan yang betul-betul
membahagi dua dinding.
dinding Walaubagaimanapun ianya juga diterima sekiranya
ia berada pada sepertiga bahagian tengah dinding.
„ Ini bermaksud jika tebal dinding ialah 9 inci, bahagian sepertiga tengah
adalah 3 inci. Selanjutnya anjakan melebihi 1.5 inci (0.19 ling) dari garisan
tengah dinding akan merubah status dinding daripada sempadan dinding
duatuan kepada sempadan inklusif (perlanggaran).
„ Maka ditetapkan bahawa anjakan sebanyak 0.15 ling atau 0.030m bagi rumah
kedai perlu dibuat tanam pastian.
SECARA AM
SECARA AM

Š Tujuan dibuat ukur dinding dua tuan adalah untuk menentukan


sempadan dinding sepunya bagi lot-lot kedai dan rumah terletak pada
b h i
bahagian t
tengah
h atau
t 1/3 bahagian
b h i t
tengahh dinding
di di (Middl Thi d)
(Middle-Third)
tersebut disebabkan perkara-perkara berikut:
„ Kes 1 : Berlaku apabila ukuran dibuat selepas pembinaan (Bangunan
itu siap).
siap) Dalam kes biasa,
biasa untuk apa-apa
apa apa pembangunan sesuatu
perancangan untuk membuat rumah kedai atau teres, mula-mula
kerja diserahkan kepada ‘Architech Planner’. (Nota : Projek
perumahan sekarang berdasarkan ‘pre-comp plan’ yang diluluskan
oleh
l h pihak
ih k berkuasa
b k tempatan.))
„ Kes 2 : Pembinaan dibuat mengikut ukuran yang telah dijalankan.
Lazimnya semasa pembinaan dibuat, batu sempadan akan hilang.
Oleh itu ukuran muktamad hak milik perlu dibuat pula selepas
pembinaan untuk menetapkan batu sempadan.
PRA SYARAT UKURAN
PRA-SYARAT
DINDING DUA TUAN

Š Pengukuran hendaklah dijalankan setelah kerja-kerja pembinaan


selesai
l i dengan
d syarat kerja
k j pembinaan
bi i diselesaikan
itu di l ik dalam
d l
tempoh 3 tahun.
Š Satu kawalan pemidang yang diukur di bawah ukuran kelas satu
hendaklah dijalankan terlebih dahulu.
Š Sempadan hendaklah ditentukan dengan kaedah ukuran dinding
duatuan.
Š Sempadan yang ditentukan di bawah kaedah ukuran dinding
duatuan hendaklah terletak di dalam ketebalan dinding.
dinding
SECARA AM
TATACARA & KEPERLUAN
PENGUKURAN DINDING DUA TUAN
Š Pemeriksaan ke atas bangunan
„ Jenis rekabentuk bangunan, adakah sama seperti pelan tatatur atau pelan
arkitek.
„ Adakah bangunan tersebut terdapat pengubahsuaian berbanding pelan
asal.

Š Pemeriksaan ke atas dinding dua tuan


„ Adakah dindingnya lurus. Kelurusannya hendaklah ditentukan secara
pengamatan atau pengukuran mudah dan ukuran ini tidak perlu
j
ditunjukkan di muka surat buku kerjaj luar.
„ Pastikan adakah dinding itu terdapat tambahan atau ubahsuai.
„ Adakah dinding itu berkembar atau tunggal.
„ Sekiranya dinding dua tuan adalah kayu atau lain-lain bahan yang nipis,
jurukur hendaklah menyatakan di dalam muka surat rajah buku kerja
luar. Dalam kes ini, ketebalan dinding dua tuan tidak perlu dinyatakan.
TATACARA & KEPERLUAN
PENGUKURAN DINDING DUA TUAN

Š Pengukuran yang mencukupi perlu dibuat untuk membuktikan bahawa


sempadan garisan tengah dinding.
dinding
Š Jika terdapat lencongan pada dinding di mana garisan sempadan tidak
melalui pertengahan dinding maka ofset yang mencukupi ke dinding perlu
dibuat supaya dinding tersebut dapat diplot.
diplot
Š Jika tanda sempadan tidak boleh ditanam maka catatkan kedudukannya
sebagai tiada tanda.
TATACARA & KEPERLUAN
PENGUKURAN DINDING DUA TUAN
TATACARA & KEPERLUAN
PENGUKURAN DINDING DUA TUAN
LANGKAH LANGKAH MEMBUAT PENGUKURAN
LANGKAH-LANGKAH
(BANGUNAN EMPAT SEGI DENGAN DINDING LURUS)

Š Buat penyiasatan ke atas bangunan seperti di atas.


Š Buat penyiasatan ke atas dinding dua tuan seperti atas.
Š Menjalankan kerja ukur kawalan. Ukur lot asal berdasarkan tanda-tanda
yang berada di kedudukan asalnya.
Š Ukur ofset bangunan dan mana-mana yang perlu. Lakukan ukur penjajaran
di mana pemidang dibuat disekeliling lot rumah / kedai untuk memudahkan
pengambilan ofset dan menempatkan tanda-tanda sempadan lot rumah /
kedai.
Š Pengukuran ofset-ofset dibuat ke dinding dua tuan dan lain-lain bahagian
bangunan tersebut.
tersebut Ofset dibuat untuk menentukan bahawa garisan
sempadan berada di bahagian 1/3 tengah bangunan tersebut. Ofset dibuat
secara jejarian.
Š Menanam tanda sempadan
* Tanda sempadan ditanam di atas garisan unjuran bahagian tengah dinding
tersebut untuk memperenggankan lot-lot tersebut.
LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT PENGUKURAN
(BANGUNAN EMPAT SEGI DENGAN DINDING LURUS &
BERSUDUT TEPAT (RAJAH1))

i. Pengukuran ketitik tengah dinding di bahagian hadapan dan belakang bangunan dilakukan.
Semakan dua kali dijalankan ke atas garisan cerapan (contoh : garisan 21-57 dan 26-66)
ii
ii. Titik persilangan diantara garisan sempadan dinding duatuan dan garisan kawalan pemidang
ditandakan. Cerapan dijalankan kepada titik persilangan dan disemak dengan kaedah semakan
duakali. (Kedudukan titik persilangan diperolehi melalui hitungan. Contohnya hentian 56 dan
67)
iii
iii. Ukur ofset bangunan dan mana
mana-mana
mana yg perlu.
perlu Lakukan ukur penjajaran di mana pemidang
dibuat disekeliling lot rumah/kedai utk memudahkan pengambilan ofset dan menempatkan
tanda-tanda semp. lot rumah/kedai. (contohnya garisan 59-60)
iv. Pengukuran ofset-ofset dibuat ke dinding dua tuan dan lain-lain bahagian bangunan tersebut.
Ofset dibuat untuk menentukan bahawa garisan sempadan berada di bahagian 1/3 tengah
bangunan tersebut. Ofset dibuat secara jejarian, ofset berturutan dan penting dibuat dgn cara
semakan dua kali.
v. Menanam tanda sempadan
* Tanda semp.
semp ditanam di atas garisan unjuran
nj ran bahagian tengah dinding tersebut
terseb t utk
tk
memperenggankan lot-lot tersebut.
vi. Pengesahan dinding adalah lurus perlu dibuat dimukasurat gambarajah.
RAJAH 1

22
LANGKAH LANGKAH MEMBUAT PENGUKURAN
LANGKAH-LANGKAH
(BANGUNAN EMPAT SEGI DENGAN DINDING LURUS)
LANGKAH LANGKAH MEMBUAT PENGUKURAN
LANGKAH-LANGKAH
(BANGUNAN EMPAT SEGI DENGAN DINDING LURUS)
LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT PENGUKURAN
(BANGUNAN DI MANA DINDING DUA TUAN ADALAH
LURUS TETAPI TIDAK BERSUDUT TEPAT)

Š Bangunan di mana dinding dua tuan adalah lurus tetapi tidak bersudut tepat,
oleh itu di bahagian kedudukan sebenar garis tengah dinding dua tuan perlu
ditentukan.

di mana;
Jrk _ AB = 1.2 × tan θ

Š A bukan
b k titik tengah
t h yang sebenar
b b i dinding
bagi di di dua
d tuan.
t B adalah
d l h kedudukan
k d d k
sebenar pada titik tengah. Tandakan A dan ukur jarak AB dan seterusnya titik B
dapat ditentukan.
LANGKAH LANGKAH MEMBUAT PENGUKURAN
LANGKAH-LANGKAH
(DINDING TIDAK LURUS DAN MERAGUKAN)

Š Pengukuran ketebalan dinding di hadapan, tengah dan belakang akan


menunjukkan perubahan arah atau penjuru / bengkok jika ada. Pengukuran
yang teliti
t liti perlu
l dibuat
dib t ke
k dinding
di di tersebut.
t b t
Š Perubahan dalam ketebalan / kelebaran dinding tidak semestinya menunjukkan
perubahan arah atau step ( Bengkok / Penjuru / Keganjilan ), kerana adalah
perkara biasa dinding di bahagian belakang lebih nipis daripada yang hadapan.
hadapan
Š Jika perubahan arah atau step dijumpai, atau jika tidak dapat dipastikan
kelurusan dinding dengan pengukuran mudah, maka pengukuran di dalam
rumah pperlu dibuat supaya
p y dinding
g dapat
p diplot.
p Pengukuran
g ke titik p
pentingg
perlu di semak dua kali.
Š Pengukuran perlu diminimumkan dan cara yang mudah adalah mengukur
seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.
LANGKAH LANGKAH MEMBUAT PENGUKURAN
LANGKAH-LANGKAH
(DINDING TIDAK LURUS DAN MERAGUKAN)
ASPEK PERUNDANGAN DAN PENGUKURAN

Š Adalah tidak perlu sempadan bersama itu melalui 1/3 bahagian


tengah dinding tersebut kerana Perundangan Tanah, adalah
tidak menjadi hal jika sempadan melalui 1/3 bahagian tengah
atau tidak asalkan ia melalui dinding dua tuan tersebut. Ini
adalah kerana pendaftaran easement akan melibatkan seluruh
dinding tersebut (KTN – Seksyen 284 dan lain-lain).
Š Garisan sempadan dinding dua tuan tidak semestinya tepat
membahagi
b h i dinding
di di tersebut
b kepada
k d 2 bahagian
b h i yang sama.
Š Walaupun apabila jurukur mengukur sempadan sedemikian, ia
pperlu menandakan sempadan
p tersebut sehampir
p mungkin
g
membahagi sama dua lot yang bersebelahan itu.
ASPEK PERUNDANGAN DAN PENGUKURAN

Š Jika kerja dibuat secara hitungan, dan didapati dinding tersebut


tidak tepat terbahagi dua, adalah tidak perlu diubah tanda
tersebut asalkan garisan sempadan keseluruhannya melalui
bahagian.
Š Lencongan
g ((Kinks)) dalam ggarisan sempadan
p seperti
p ini pperlu
mempunyai 2 kedudukan tiada tanda di A.
MASALAH YANG DIHADAPI DALAM
PENGUKURAN DINDING DUA TUAN

Š Pengubahsuaian pada bangunan atau rumah dinding dua tuan


yang didirikan tidak mengikut pelan tatatur atau pelan arkitek.
Pengubahsuaian begini boleh menyebabkan berlaku
perlanggaran sempadan dan ini merumitkan kerja mengukur.
Š Kerja-kerja pembinaan, pengubahsuaian atau perubahan
terhadap bangunan dan butiran-butiran seperti longkang, pagar,
saluran paip dan sebagainya boleh mengakibatkan gangguan
d kerosakan
dan k k kepada
k d tanda-tanda
d d sempadand asal. l
Š Tuan rumah tidak benarkan masuk.
Š T d sempadan
Tanda d banyak
b k yang hilang.
hil
Bagaimana Setakat Ini ?
Ada Sebarang Soalan ?
Biar CONFUSE Jangan KONFIUS

Impossible
Construction