Вы находитесь на странице: 1из 3

О театре замечания

У Еврепида: а может быть мы на самом деле мертвы

ὁ κύματ᾿ οἰκῶν ὄρνις, ἡρμήνευσεν ἂν


τὸν παῖδ᾿ ἐν ὑγροῖς κύμασιν τεθνηκέναι·
νῦν δ᾿ ἐκλιπὼν ἤθη τε καὶ νομὸν βίου
δεῦρ᾿ ἔπτατ᾿· οὔκουν ἔσθ᾿ ὁ παῖς ἐν οἴδμασιν.

Эврипид 638 фр. Полиид

833
ΦΡΙΞΟΣ
τίς δ᾿ οἶδεν εἰ ζῆν τοῦθ᾿ ὃ κέκληται θανεῖν,
τὸ ζῆν δὲ θνῄσκειν ἐστί; †πλὴν ὅμως† βροτῶν
νοσοῦσιν οἱ βλέποντες, οἱ δ᾿ ὀλωλότες
οὐδὲν νοσοῦσιν οὐδὲ κέκτηνται κακά.

Сократ Горгий

судить меня будут так,


как дети судили бы врача, которого обвинил перед ними
повар. Подумай сам, как защищаться такому человеку
перед таким судом, если обвинитель заявит: «Дети,
этот человек и вам самим причинил много зла, и пор-
тит младенцев, пуская в ход нож и раскаленное
522 железо, изнуряет вас, душит и одурманивает, назна-
чая горькие-прегорькие лекарства, морит голодом и
томит жаждой — не то что я, который закармливает
вас всевозможными лакомствами!» Что, по-твоему, мог
бы ответить врач, застигнутый такою бедой? Ведь если
бы он ответил правду: «Все это делалось ради вашего

Герой этимология – оберегающий, стерегущий, Гера – стерегущая, оберегающая

филакс

Кратил

Г е р м о г е н . Мне кажется, Сократ, здесь я с то-


бою вполне согласен. А вот «герой» — что это будет
такое?
С о к р а т . Понять это нетрудно. Ведь имя это изменилось не сильно и ясно обнаруживает
происхождение от «Эрота».
Г е р м о г е н . Как это?
С о к р а т . А разве ты не знаешь, что герои — полу-боги?
Г е р м о г е н . Ну так что же?
С о к р а т . Да ведь все они произошли либо от бога, влюбленного в смертную, либо от
смертного и богини. Так что если и на это имя ты посмотришь с точки зрения древнего
аттического наречия, то скорее сможешь его понять. Ты обнаружишь, что прелесть этого
слова в небольшом отклонении от имени Эрота, благодаря которому и родились герои.

И либо
поэтому герои так называются, либо потому что они
были мудрецами и искусными риторами, а к тому же
еще и диалектиками, умевшими ловко ставить вопросы,
а это выражается глаголом «говорить» (εϊρειν). Таким образом, как мы только что сказали,
те, кого на аттическом наречии называют героями, были своего рода
риторы, искусные в спорах, так что род риторов и
софистов оказывается героическим племенем

Ἑρμογένης
καὶ ἐγώ μοι δοκῶ, ὦ Σώκρατες, τούτου πάνυ σοι σύμψηφος εἶναι. ὁ δὲ δὴ ‘ἥρως’ τί ἂν εἴη;

Σωκράτης
τοῦτο δὲ οὐ πάνυ χαλεπὸν ἐννοῆσαι. σμικρὸν γὰρ παρῆκται αὐτῶν τὸ ὄνομα, δηλοῦν τὴν ἐκ
τοῦ ἔρωτος γένεσιν.

Ἑρμογένης
πῶς λέγεις;

Σωκράτης
οὐκ οἶσθα ὅτι ἡμίθεοι οἱ ἥρωες;

Ἑρμογένης
τί οὖν;

Σωκράτης
πάντες δήπου γεγόνασιν ἐρασθέντος ἢ θεοῦ θνητῆς ἢ θνητοῦ θεᾶς. ἐὰν οὖν σκοπῇς καὶ τοῦτο
κατὰ τὴν Ἀττικὴν τὴν παλαιὰν φωνήν, μᾶλλον εἴσῃ: δηλώσει γάρ σοι ὅτι παρὰ τὸ τοῦ ἔρωτος
ὄνομα, ὅθεν γεγόνασιν οἱ ἥρωες, σμικρὸν παρηγμένον ἐστὶν †ὀνόματος† χάριν. καὶ ἤτοι τοῦτο
λέγει τοὺς ἥρωας, ἢ ὅτι σοφοὶ ἦσαν καὶ ῥήτορες καὶ δεινοὶ καὶ διαλεκτικοί, ἐρωτᾶν ἱκανοὶ
ὄντες: τὸ γὰρ ‘εἴρειν’ λέγειν ἐστίν. ὅπερ οὖν ἄρτι λέγομεν, ἐν τῇ Ἀττικῇ φωνῇ λεγόμενοι 98ε] οἱ
ἥρωες ῥήτορές τινες καὶ ἐρωτητικοὶ συμβαίνουσιν, ὥστε ῥητόρων καὶ σοφιστῶν γένος γίγνεται
τὸ ἡρωικὸν φῦλον.

ἀλλὰ οὐ τοῦτο χαλεπόν ἐστιν ἐννοῆσαι, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τῶν ἀνθρώπων, διὰ τί ποτε
‘ἄνθρωποι’ καλοῦνται: ἢ σὺ ἔχεις εἰπεῖν;

Ἑρμογένης
πόθεν, ὠγαθέ, ἔχω; οὐδ᾽ εἴ τι οἷός τ᾽ ἂν εἴην εὑρεῖν, οὐ συντείνω διὰ τὸ ἡγεῖσθαι σὲ μᾶλλον
εὑρήσειν ἢ ἐμαυτόν.
Важно: параллель Нергал и Инанна при спуске к Иришкигаль – снятие одежд, атака на
Иришкигаль

Второе важно: Эрешкигаль не едет на пир богов – также и Гестия

Третье бездна=Тартар= центральный огонь

Треножник Ночи стоит на краю бездны Треножник Аполлона не здесь – Плутарх с


критикой Орфея

Дельфы – Гея – Фемида – Астерия -- Аполло

В бездну сливаются четыре реки Гадеса и оттуда же они изливаются


Потому что вода без-основана как бездна (хасм)
Колодцы западного изгнания
Сицилия Кампана как визуальные пейзажи ада

Кокит земля запад


Ахерон – воздух, пар, туман Ахеруса – озеро
Океан вода север
Стикс - στυγεϊν, слав. стужаться)
Перифлегетон (Флегетон) Φλεγέθων, пламенный, Πυριφλεγέθων, огнепламенный) -- огонь
Лета

«Федон» мы живем во впадине койлэ?

Вам также может понравиться