Вы находитесь на странице: 1из 4

SAMPLE WEEKLY HOME LEARNING PLAN

Source: Appendix D. MEMORANDUM DM-CI-2020-00162, from DIOSDADO M. SAN ANTONIO Undersecretary

Republic of the Philippines


Department of Education
REGION XIII

BUTUAN CITY
SAN CARLOS CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
BRGY. TUNAW, BUTUAN CITY

DAY AND TIME LEARNING AREAS LEARNING LEARNING TASKS MODE OF DELIVERY
COMPETENCIES
8:00-9:00 Wake up, make up your bed, eat breakfast and get ready for an awesome day!
9:00-9:30 Have a short exercise/meditation/bonding with family.
Monday MATHEMATICS Illustrates well-defined sets, Consider the following sets: Send outputs to Google
9:30-11:30 subsets, universal sets, null set, U = {a,b,c,d.e,f.gh,i } classroom account provided by
cardinality of sets, union and A = {a,b,c,d.e,f.g} the teacher or any other platform
intersection of sets and the B = {set of vowels} recommended by the school. I
difference of two sets. C = (consonants} have the parent hand-in the
D = {a.b,i.j} output to the teacher in school.
E {f,a,c,e}

I. Present the following using Venn


diagram. 1. Intersection of B and C
2. Union of D and E 3. Intersection
of B. D. and E 4. A-D 5. (A
intersection E) minus )

II. Answer the following


1. What is the cardinality of Set B?
2. List down all the subsets of B.
11:30-1:00 LUNCH BREAK
1:00-3:00 FILIPINO Nahihinuha ang kaugalian at 1.1.1asahin ang "Alamat ng Lawa Ipasa ang output sa pamamagitan
kalagayang panitpunan ng lugar na ng Paoay" na matatagpuan sa ng Google Classroom account na
pinagmulan ng kuwentong bayan httls:/imttakwentontzalama ibinigay ngguro o sa ibang
batay sa mga pangyayari at usapan tsapilipinas.bloRspot.com/ Sagutin platfonn na ginagamit ng
ng tnga tauhan. ang mga sumusunod na tanong: paaralan
Dalhin ng magulang ang output
1. Tungkol saan ang alamat? sa paaralan at ibigay sa guro.
2. Anong mga ugali ang ipinakita
ng mga tauhan sa alamat?
3. Sa paanong paraan natamo ang
partsa o gantimpala ng mga tauhan
sa alama?

II.Panoorin ang video clip na


matatagpuan sa
huis://www.votitube.com! watch?
v=Vkl)Dvt7N11 'k& t= 13s

Sagutin ang mga sumusunod na


tanong:
1. Tungkol saan ang video?
2. Anong ttgali ng tauhan ang
ipinakita sa vidco cliP?
3. Paano nakaaapekto sa tauhan ang
kasalukuyang kalagayan sa kanyan
paniniwala? Paano ito nagbago?
Susing salita: kultura, tradisyon.
kalagayang panlipunan
Tuesday SCIENCE Describe the components of a An informative text explaining the Send outputs to Google
9:30-11:30 scientific investigation. process of scientific investigation classroom account provided by
(definition, types. components, and the teacher or any other platform
examples) is given to the learner recommended by the school.
through the school LMS. Have the parent hand-in the
1. Given 2 scenarios of scientific output to the teacher in school.
experiments, identify and describe
the component/s of scientific
investigation that were used. 2.
Given a science problem, design
∎•our investigation by providing
the possible steps (components) in
scientific investigation that will
help you solve the problem.
11:30-1:00
1:00-3:00 EDUKASYONG Natatanggap ang mga 1. Ipasa ang output sa pamamagitan
PAGPAPAKATAO pagbabagong nagaganap sa sarili 1.N1agdikit ng iyong larawan sa ng Google Classroom account na
na may pagtataya sa mga kilos kwaderno, ilarawan ang iyong sarili ibinigay ng guro o sa ibang
tungo sa maayos na pagtupad ng at isulat ito sa baba ng iyong platform na ginagamit ng
kanyang mga tungkulin bilang larawan. paaralan.
nagdadalaga/nagbibinata. 2.Isulat ang mga pagbabagong sa Dalhin ng magulang ang output
iyko mula pagkabata hanggang sa sa paaralan at ibigay sa guro.
kasalukuyan. Anu-ano ang mga
napansin mong pagbabago?
11.Kapanayamin ang dalawa
hanggang tatlo na tulad mo ay
nagdadalaga. Ang paksa ay tungkol
sa paraan ng paglinang ng mga
angkop na inaasahang kakayahan at
kilos sa panahon ng pagdadalaga o
pagbibinata. Bigyang puna ang mga
paraan ng kanilang paglinang ng
mga inaasahang kakayahan at kilos
batav sa natutunan mo sa
pamamagitan ng isang ltham.
Wednesday ENGLISH Identify real or make- Text….. text….text… Text….. text….text…
9:30-11:30 believe. fact or non-fact images. Text….. text….text… Text….. text….text…
images. Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text…

11:30-1:00 LUNCH BREK


1:00-3:00 TLE Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…

Thursday Araling Panlipunan Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…


9:30-11:30 Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…

11:30-1:00 LUNCH BREAK


1:00-3:00 MAPEH Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…
Text….. text….text… Text….. text….text… Text….. text….text…

Friday Self Assessment Task, Portfolio Preparation e.g Reflective Journal, Other Learning Area Tasks for Inclusive Education
9:30-11:30
11:30-1:00 LUNCH BREAK
1:00-3:00 Self Assessment Task, Portfolio Preparation e.g Reflective Journal, Other Learning Area Tasks for Inclusive Education
3:00-ONWARDS FAMILY TIME