Вы находитесь на странице: 1из 265

И З  ФОО ДН В  Р

О К ЙС ИС О Й  ГООН ЕВТСР ДА УС Й КЕТ   БИБЛИО И 

ой к ьс л По , Пет р  Пеи вор т ч 

1.  тс но чо Пр ь  итс ко йо тс  трино ще ь ны  нан ло к х  си не че й 


ы ме изгиба х ны но те  жебо зе л х то  элене м в  пр и  рличны за х  
вида х  бено т а  и  фоа мр х  си не че я 

1.1.  а к йс исоР я на н  гове тсра дус я ке т  библио а 

diss.rsl.ru 
2005 
ой к ьс л По , Пет р  Пеи вор т ч 

тс но чо Пр ь  итс ко йо тс  трино ще ь ны  нан ло к х  си не че й 


ы ме изгиба х ны но те  жебо зе л х то  элене м в  пр и  рличны за х 
вида х  бено т а  и  фоа мр х  си не че я   ны но [Элетр к й 
ресурс] :  с и Д . ... кад н . х н те . на у к :  05.23.01  ­
М . :  Б Р Г ,  2005  (И з  фодо н в  Р
о к йс исо й 
но н ве тсра дус Го й и ек  т Библио ) 

ьны л те иор тС е  коции рук ст н , здаи н я  и  си не журо я 

ны л По й  тес т к : 
http://diss.rsl.ru/diss/02/0109/020109020.pdf 
с кеТ т итс д  возво иор пс я  п о у  экзепляр м , 
су м яще дох на я  в  фод н е  РБ Г : 

ой к ьс л По , Пет р  Пеи вор т ч 

тс но чо Пр ь  итс ко йо тс  трино ще ь ны  нан ло к х  си не че й 


ы ме изгиба х ны но те  жебо зе л х то  элене м в  пр и  рличны за х 
вида х  бено т а  и  фоа мр х  си не че я 

о тсоР в  н/ Д   1998 

а к йс исоР я на н  гове тсра дус я а ек т  библио ,  2005 


го д   ны но (элетр к й  ) се тк . 
^ V ­  ;'••  
/ ' • ­ / 

r'"^ 
о 
^'  .К .^' 
У  .,  J 

стерст1Е^и Мин о  ог ещ б о  и г оньл а о и с е  пф о р о  оин ва о з а р б я  Р Ф  
к и вс о т с о Р й ын ве т  гс р а д у с о й ын сьл е т и о р т й  уе ти с рвеин  т

Н а  пав р х  рсип о к у и 

ДУ К  624.072.2.012.45.044:666.973.2 

ок с ь л о П й  Пт е р ив о Пр т е ч 

чонПртс ь  и  тщеркниотс ь   н ка л о ы х  снчеи й 


г м еы а б зи х  жнотлебзы х  элмнеот в  пр и  рлчзинаы х 
а в ди х  бноте а  и  фомар х  снчеи я 

т с о нь л а ц и е п С ь  05. 23. 01. ­ Сыньл е ти о р т е и кц кур тсно , зин а д  я


и и сн еж у р о  я

и ц а т р е с Ди я  н а и н ак  сс и о е о ун е ч й н е п ст и 


т а д и д н ак а ик с е ч и тн х е х  ну а к  

ын ч у а Н й ьле  рти дов ку : 


ы н е ж у л с аз й  дле т яе ь  нк у а и  и  ткин х е и  РФ , 
о т ко д р и  тксечинхе х  нк у а , по с е ф о р р  Р.Л . Мя л и а н 

отсоР в  ­ на " J Дон у   1998. 


Н АИ Д ОРЖ СЕ Е 

В НД И Е Е   6 
Г лав Ь   НИ Я О Т С Е   В ПО Р С А 
1.1.  спЭерикмнальт ы е   и во лс де на я   п роч н ст и   н л о ак ы х   сеч н и й   пр и 
раз л и ч н ы х  виад х  бонет а   14 
1.2. Внлия е  раз личн ы х  фортак в  н а  прочн ст ь  бало к  п о  поперчн й  сил е  20 
1.3.  Прочн ст ь  раз личн ы х  воид в  бноте а  в  условия х  двухосн г о  н апжреян о ­
г о  снияотс я   24 
1.4. Модет ы  расчет а  прочнст и  нлонак ы х  счени й   ж ел з он б т ы х 
ол ба к   26 
1.4.1. Общ и е  сневди я   26 
1.4.2. Миодкет а  нро м   31 
1.4.3. Миодкет а  НИЖ Б   33 
1.5. Модет ы  расчет а  п о  озанбрвдои ю  и  ррыаскит ю  нлонак ы х  т р е щ и н ... .  38 
1.5.1. Общ и е  сневди я   38 
1.5.2. Расче т  трещ иностйк и   н л о ак ы х  сечни й  п о  микодет е  СНи П 
2.03.01. ­ 84*  :  40 
1.5.3. Рчсае т  трещ иностйк и  нлнокаы х  счени й  п о  миодкет е  Н4Б ИЖ 1 
1.5.4. Расче т  ш ирн ы  ррыаскит я  нлонак ы х  трещ и н  п о  микодет е  нро м  ..  .43 
1.6. В ЫВ ДО Ы  П О  ГВАЛ Е   1  45 
Г л ав 2 . СВ ТЙСО А  БЕТОНВ , ИЬВОЗПСЛНАЫ Х   В  ОАЫПТ Х 
2.1. Хиеркста и  использ ван ы х   е рм и а т л о в   47 
2.2. Сватсо ы  бноте в   50 
2.3. Механичск е  свйотс а  иволсдена ы х  бонет в   52 
2.3.1. Пирз мне а я  пчорнтс ь  и  диормватн сеф ь   52 
2.3.2.  улМод ь   уп и р гост ,  иц енфт оэк   пу тсог р и   и   п о ер ч н ы е   орм а ефд ­
ци и   54 

2.3.3. Снруытк е  измне и я  в  бонета х   56 
2.3.4. Прочн ст ь  бноте в  пр и  рженяасти и   58 
2.3.5. Механичск е  свойст а  ферамизбокнт а   62 
2.4. В ЫВ ДО Ы  П О  ГВАЛ Е  2  62 
Г л ав З .  ЬНЫЛАИРПТМЕСЭК Е   ДЕ ВО ИЛС НА Я   В НИ Я Л Я   В ИД А 
НОТЕ Б А   И   Ф МР О Ы   Н Г О П Р ЕЧ О   Н ЕИ Ч С Я   Н А   И В Т П ОР С Н Е Л Е 
МЕН ОТ Э Л В  П О  ННОЫЛКА М  СНИЕЯ Ч М  . 
3.1. Прогам а  иволсденаи я  и  хиеркста и  опы нт х  блоа к   64 
3.2. Миодкет а  ипсынати я   73 
3.3.  етХарк р   рещ т и н о б раз в н и я   и  раз руш ени я   л е м эн о т в   п о   нл о к а м у 
сечнию   80 
3.4.  жНапенря о­ормиванефд о е   н и яо тс е   по ы н т х   об раз ц в   п р и   з урга ­
ж не и и  внше й  нзоургак й   9Г  
3.5. В ЫВ ДО Ы  П О  ГВАЛ Е   3  113 
Г л ав 4 .  ОМЕНДРКАЦИ И   П О   ТЕ Ч У У   В ИД А   НОТЕ Б А   И   Ф МР О Ы 
Н ЕИ Ч С Я   ПР И   Т Е Ч СР А Е   П О   В О З АР НИ Б О Ю   И   Ш ИРН Е 
Р Ы АС К ТИ Я  ННОЫЛКА Х   ТРЕЩ ИН . 
4.1.  Соверш нвостаи е   о дм е т в   расч ет а   шер;т тсо кй тснио и   н л о ак ы х   се ­
ч ен и й  и з  раз личн ы х  воид в  бноте а   118 
4.1.1. Уочнте и е  микдоте и  нро м   118 
4.1.2. Роменкацд и и   п о  свошре нтаси ю  микдоте и  НБ ИЖ а   131 
4.2.  Внлия е   в ид а  бноте а  и  фмро ы  счени я  н а  ш инр у  ррыаскит я   н л о ак ы х 
рещ т и н   143 
4.2.1. Анали з  рзеолуьта в  эпсирекмнт а   143 
4.2.2. Плредожн и я  п о  утче у  вид а  бноте а  и  уровн я  нжурганеи я   пр и  опред ­
л ен и и  ш ирн ы  ррыаскит я  нлнокаы х  тщер и н  п о  микодет е  нро м   151 
4.3. В ЫВ ДО Ы  П О  ГВАЛ Е   4  159 
Г л ав 5 .  МОНЕДЦАИРК И   П О   Т Е Ч С АР У   Н ТСО П Р Ч И   Н ОЫ Л К А Х 
НЕ И Ч С Й  ИМЕЫА ГЗИБ Х  ЖНОТЫЕ БЗ ЛЕ Х   О ТН Е М Э Л В  . 
5.1. Соверш новстаи е   и о дк м е т и  СНи П  2.03.01. ­ 84* п о  рчсате у   п роч н ст и 
н л о ак ы х  счнеи й   ,  162 
5.1.1. Уче т  вниля я  вид а  бноте а  н а  прочнст ь  нлонак ы х  счени й   162 
5.1.2.  чеУ т   н вил я я   орм ф ы   сечния   н а   п чор н тс ь   л ме н оэ т в   и з   раз л и ч н ы х 
в иод в  бноте а   167 
5.1.3. Оц нек а  вниля я  онетльоси г о  птлеор а  срез а   170 
5.1.4. Внлия е  полрдь н г о  амривона я   177 
5.1.5.  чУе т   н вос м т е г о   н и в ля я   мро ф ы   и   н со т ш е и я   раз м е о в   сеч н и я , 
п рол ет а  сзер а  и  плоьдрнг о  амривона я   182 
5.1.6.  лжоПдерни я   п о   вос шре н во тс а и ю   и о дк м е т и   расч ет а   п роч н ст и 
н л о ак ы х  счнеи й   193 
5.1.7.  чУе т   в тй с о в   маре з и ноб к т ф а   п р и   расч ет е   п чор н тс и   н л о ак ­
ны х  счени й   197 
5.2.  Соверш новстаи е   и о дк м е т и   Б НИ Ж а   п о   чсарте у   п роч н ст и   н л о ак ­
ны х  счени й   200 
5.2.1. Уочтн е и е  рнасчеты х   з вае и с м т о й   лд я  элемнот в   и з  бонет в  н а  по ­
ы ри ст х  з аполнеяит х   200 
5.2.2. Плжодерни я   п о  свошре нвотсаи ю   и о дк м е т и  НБ ИЖ а  дл я  расчет а 
л емэ н о т в  и з  раз личны х  виод в  бноте а  и  фмро ы  счени я   208 
5.2.3. Плоржедни я   п о  свошре нтаси ю   и о дк м е т и   Б НИ Ж а   л д я   расч ет а 
ид с п е р н о  амривона ы х  элемнот в   212 
5.3. Оц нек а  эивнтксео ф и  плжодерн ы х  роменкацд и й   222 
5.3.1. Эивтнкесо ф ь   и пс ло ь з в на и я   о и з к н в тсе я в  ­ рушак ечноик в   в  кчатсе ­
в е  з аполнеит й  дл я  облчген ы х  бонет в  и  кцнокуритс й  и з  ни х   222 
5.3.2. Эонкми я  поперчн й  арутма ы  пр и  расчет е  желзонбт ы х  блоа к  с 
о чуте м  плреоджни й  аровт а   228 

5.4. В ЫВ ДО Ы  П О  ГВАЛ Е  5  233 


В НО С Ы Е  В ЫВ ДО Ы  И  ПЕНИ ОЖРДЛ Я   236 
Р У ТИ А Е Л А   239 
Е Н И О ЖП Р Л Я   258 

В В ЕДЕНИ Е 

т с о н ь л а у кт А ь   ыме т . Пиыншвео е т с онв и т к е ф э и  гоьнле тиор тс о   о рп ­


в т с д о зв и а  ннж омз в е о  бе з ин ав  со т шснре в о я ин пав о ри т к е о р я  кйци кур тсно , 
ин е ч п с е б о я  и х  ни тсонже да , дт с онч ев о гл и  и и т эсночим о к . В  ронва й  се т ­
н еп и   т э о  и с в аз т   о т  и н е ж с я  т с оми т с и   и т тс о км е о д у р и  и ксечигол нхе т х 
в о с це рп , г онм к э о  ин ав озь л п си я  ыньл аи р е т ам х   и  и к с ечи т е г р н э х   ер ­
восру , пин е ми р е  ныв о х ын ав о  ут шснре в о с х  мол аи р е т а в  и йци к ку р т сн о , 
ш;у д еВ е  мт с е о  в  конь л а тип а м  в т сьл е ти о р т с е   н а  бш уй аж и л ю  к еп с р еп ­
ви т у  с тин а р х о с я   з а  ынм о т еб оз л еж и  им яци кур тсно к .  шоенп с У е   ш ин е р е 
ын е л в а т с о п х   а дз ч  е уб р т т  г о к шри о  ин е р д енв я  ынчизл а р х   о див в  а н о т е б , 
а т к  ка к  пин е ми р е  кг о дж а о  и х  ни х  де а т  ншьил об а й и к с эечим он к й  эк е ф  т
шил ь  в ын е ол д е рп х  ух яиволс . 
и т зв а Р е  жын о т еб оз л е х  ци к у р т сн о к й  тнсе о  сн аз яв о  с  ою ащжие р п м 
о тсор м ци кк у р т сн о й  и з  бон т е в  н а  пы т си р о х  зх яле тинлопа , та к  ка к  они , бал ­
ра дог я  мол а й  пт с он т л и  и  вт с онж мз о и  ин ав озьл п си я  ын т с ем х  мол аи р е т а в 
и   о д х то в   а в т с д о зв и р п ,  ю я л овз п т   н е в т сщ еу о   т и ы вс о п ь   о кн и х е т ­
и к с е ч и м он к э е  иле тза коп . Сд е р и  ти ка х  бон т е в  шь ел оби ан е  неар тсорп а ­
е ин , ка к  ино тсезв , ие м т н о т еб ко тзим а р е , та к  ка к  мл аи р е т а ы  дл я  птс дозви р ­
в а  ктзимаре а  исю етм я к с е пчи т к а р и  пюу сдв о . 
к ан д О о   ел об е   ы м вш е д и  м я л е тин л оп аз и   сю т я л в я я   ын е д о р и п ,  озги ­
ни е л в о т е  кы р о т х  теуб р т  ншьние м а х  эар тзаогрен т  и  си о т с о т  лши ь  в  дыбо ­
ч е  сыьяр , ег о  дин елб о р я  и  рев с а . Пен д л с о е  он еб о с о  вон д ыг , кд г о а  яялв ­
с те я  ом а д о х т и  в т с д озви рп а  гон д ри п о  г он елип о  кянма . К  ти к а м  знилопа ­
яле т м  с т ясон т я  ­и к иняшчует ск азври ,  фу т ,  зм еп а   и   еи г у р д . н еб о с О о 
н е а р т с о рп а ы   в   ис оР и   и   ан р т с х   г ен ж и л б о   ь ж е б у р аз я   и к ня т с е з в и ­
к ин ш ч у е к а р и   (Сын р ев й  Кза кв , Ркилб уп с е и  Ззьяа кв а , Сян д е р я  Азяи , Ка ­
н а т с х за , ю г  Уыни а р к , М)яива дло . 

в   ен д л с о п е  вм е р я  в  рынчизл а х  оя т с алб х в ст сьл е ти о р т а  сл а т и  шк о ри о 


сь т я н е м и р п я  ын о т еб о р и ф , ы р о т к е  ю ялв а т с д е рп т   об с й  он д у   и з  рдивзноа ­
е т с он й   гщ б е о о  кс а л а  ын оциз пм о к х  волаире там . Пр и  эмо т , вс е  бшьлео е 
ин а м в е   в   я л це х  им он к э и   ила тс , ю а к елви рп т  н о т е б ы   с и к с ечил а т ем н м 
ыв о рби ф м м аеинаворим . 
ын е д в о р П е  в  РСГ У  пньл е тин ем р о  к н о т еб о ктизм а р е у  ин ав о д ел с и  я
и л за к о п , чт о  омин д и  и з  нел оби а е ынви  эт к е ф х   и ы пнви т к еп с р е х  ясю тялв  я
рби ф ы   и з   г об у р г о   г о в т ь л аз б о   н кол в а   (ГВ)Б , ы р о т к е   ю а ч у л оп т   е т уп м 
ин е л в а п я  ов тьл аз б й   он р г й  ы дор п , ин ав г я ытв я  н к ол в а   и з  рв алп с а  и 
о к т ип о р й   он р е м и л о п й   й е ци з о п м к . т с онви т к еп с р еП ь   би ф р   и з   ГБ В   уб о ­
с т е ави л а с я   н е  кьл о т о   и х  м­и ок сизечн афх ем и  имав тсйов , ми кз лб и    к
ци р т ам е ан о т кеб о тзим а р е , н о  и ь т с о нн ечи а р г о е ю  звосап , донзишве й  ис ­
г он д х о  сыьяр , по т с о р й  пин еч у л о я  бг ов тьлза о  ван к ол , а  та к  ж е  соми т ­
ь тс ю  то ка й  фы рби , ка р о т я  в  7 ­ 10 ра з  нежи , че м  сяьанл т . 
о к р Ши е  пин е ми р е  жын о т еб оз е л х  ци к у р т сн о к й   и з  рынчилз а х  ви ­
од в  бно те а  веыазв т унь  нл е т я о т с а ю  нт с оми д о хб е ь  ри т зва я  и  стшснре в о ­
ин а в о я  мо д т е в  ртечса а ци к ку р т сн о й  с  уо т еч м и к с сечи фциеп х  ое т с он еб с й 
в ол аи р е т ам . 
дерС и  ос рпов в  ти р о е и  н о т еб оз л еж а  шьнаеми ан я  тсон я ь   о  вин яил и 
див а  бно те а  ис т е м я  в  ртечса е ы жн о т еб оз л е х  кци к у р т сн о й  п о  нм он л к а у 
ю ни е ч с . Нр т ом с е я  н а  то , чт о  эм о т у  вс о рп у  пнщ е яв с о о  зоньл е тич ан е  кило ­
в т с еч о  ртоба ,  д о   гес о  н ем рв и   о н   н е   ш еан л  г оньл е т ачн о к о   ши н е р я   а к к  в 
ш еа н й  снеар т , та к  и  з а  рож еб у м  [129]. 
и л ан А з  рнеа е  вын е л ыоп х   об а р т  т е зыав к оп ,  тч о  в  нщ е я о т с а е  вм е р  я
е л п о к ан н   ш ь ол б й ынь л а тн еми р еп с к э й  аи р е т ам л   п о  т с онч рп и   и  тщноеир ­
т с о кй о т с и   ын о л к ан х   ин е ч с й  о тн ем л э в  гончизлар о  ли ф о рп я   и з  г ол еж я т о 
ан о т е б . Ти к а х  дына х  дл я  эо тнем л в  и з  ли к г е х  бон те в  пр и  мк р а е  п о  сен д р й 
т с он т л п и  Д  1800 и  мен е  и  мк р а е  Д  1900 и  бел о е  (кы р о т е  в щ не я о т с а й  дси ­
он ци а т р е с й  ртоба е  в  ця л е х  ув т сб о д а  иин еж о лз я  мл аи р е т а а  нн авз ы  ог елб ­
о 

ы нм е ч и  имано теб ) ­ зньл е тич ан о   ьн ш е м . Дын а е   о  син елви т о рп и  т с й е д ­


и в ю  пынч е р п о х  си л н о т еб о р и  кф о тзим а р е а   н а  ов он с е  ГБ В к пс ечи т к а р и  от ­
ю утв с т у с . 
Вс е  ещ е  не т  понл й  ят с он и  о  вин яи л и  вди а  бно те а  н а  син елви т о рп е 
ы м е а б и гз х  о тн ем л э в  онч е р п о й   ели с ,  а т к   а к к  к с ечи т к а рп и  ю ув т с у с т о  т
ы н тп о е  дныае , пын еч у л о е  в  оыв о к ани д х  уяив ол с х  и  пр и  еони д й  ми до те ­
к е  иин а ыпт с я  о тн ем л э в   и з  рынчи лз а х   о див в  бано те . Км о р е  тог , дын а е  о 
т с он ч р п и  нын о л к а х  син еч й  эо тн ем л в  и з  ог он еч г лб о  бн о т е а  н а  ит с езв ­
к ян е  ­ ркиншчуе к а е  вс е  ещ е ын мел сич ол а , а  п о т с о кй о тт сщонеир и  ­ пи т кар ­
к с еч и ю оутв с т у с т . Н е  пси л д ов р ь   а т к   ж е  ияинаво делс , ын е л оыпв е  од ­
н е м р в он о  п о  еони д й  ме ки до те , н а  ба к л а х  рончизла й  фом р ы  син еч я  и з  тя ­
о г л еж , ог он еч г лб о  и  лго кге о  бвно те , кы р о т е  пю я л овз т  пе т у м  пг ом я р о 
ин е л в а т с о п с я  т и ч у л о п ь  ел об е  дын р ев о т с о е   ын а д е   о  вин яи л и   див а  н о т еб а 
н а  нич л ев у   о нь л е д р п й  онч е р п о й   ыли с , н ем о т  инавзо рбощнеир т я   и 
н и шр у  иытр ксар я  ын о л к ан х   щ ие р т н   в  эа тн ем л х  гончизлар о  яли форп . В  
з яв с и   с  эми т , рциа дн ем о к е и   иНС П   2.03.01  ­  84  в  ишн ое т и  т с онч рп и   и 
т с о к й о т с щ он е и р т и  ын о л к ан х  ин еч с й  жын о т еб оз л е х  о тн ем л э в  н а  но ке ­
ыро т х  а див х  ы т си р оп х  зе л тин л оп а й   и з  ­ з а  оив т с у с т я  ынчо та со д х  епс к э ­
ь ын л а т е м и р х  дын а х  пн е д ви р ы  с  ишеин лз й ью отсонж р тс . Вт с ем е  с  тме , 
е ы а зв т  ин е м о с е  вт с онж мз о ь ин ре ар тсорпса я  л у м р о ф ы  нр о м  дл я  оерп ­
ин е л д я   н и шр ы  иытр ксар я  ын о л к ан х   щ ие р т н   в  эа тн ем л х   и з  он т еб в   н а 
ы т с и р оп х х зяле тнилопа , та к  ка к  и х т с о кй о тт сшонеир ь  нежи . 
Д о  си х  по р  не т  ег они д о  мин е я  в  оинш ео т и  сн еп т и  вин яи л я  н а  пчор ­
т с он ь  нын ол к а х  син еч й г ооньл е ти с он т о  пт ел о р а  сзае р , пг оньл д о р о  аимр ­
я ни а в о р , м р о ф ы  пгончер по о  ин еч с я  эо тн ем л в   и  ди г у р х  вор т ка ф . Сщуе ­
ю ущ и в т с е  пин еж ол д е р я  ую ыатв ич , ка к  поливар , лши ь  ои д н  и з  пнелсичер ­
ын х вор фт ка , а  н е  и х он ст с емв о е  вени я л . 
г о н аз к У о  к т а с о д ен а   шн и е л ы   ы в он е  ын течсар е   ле дом и  Ж И Ы Б   и 
а КСИ Н , кы р о т е  н ав он с ы   н а  оин ел д е рп и  ин е р т унв х  уйил с , ид о х с я  и з  
г о к с ечи т к а ф о  нн еж я рп а о  ­ дг он ав рим о ф е о  ин я о т с о я  в  эе нт мел . Оан д ­
о к , эт и  мки д о т е и  рна тобазр ы  и  пн е р в о р ы  пк о а  тькло о  дл я  эо тн ем л в  и з  тя ­

1о л е ж | о  бнао те . Нми д о хб е о тин рар тсорп а ь  и х  н а  этн ем л ы  и з  дигур х  во ди в 
ан о т е б . 

jC о т еч у м  ог н ежозли , нл опв е  но дивечо , чт о   еб з  иин ав о д ел с я   ерп ­
ын е л с и ч х   ыш в е  вос рпо в  ннж омз в е о т ав о ри т к е о рпза ь  в тшьснлиоб о  иизг ­
ым е аб х  эо тнем л в  с  зон а д й  нюь т с онж е д а . 
i Дл я  ин е л оп с в я  ын аз к у х  о л еб о рп в   ы лб а  н елв а т с оп а   ча дз а  е л с и ­
]а в о дг ь ин ел сви т о рп е  див т сй е ю  пынч е р п о х  си л  иым е аби гз х  эо тн ем л в  рза ­
личимо й м фор ы  сяниеч , вын е л оып х  и з  рынчилз а х  во ди в  бан о т е , в  то м  чси ­

л е   и ынхав| до рим а он с р еп си ,  и  рта обазр ь  циа дн ем о к е р и   п о  тшснре в о с ­


ин а в о ю  о д т ем в  ртечса а  ын ол к ан х  ин еч с й   с  уо т еч м  е т с он еб с о й  фзи ­

­о к и|лк с[ее ч ин а х х  св т сй ов а  эи т х  бвно те . 
ин а в о д е л с И я   п о  дона й  тме е  псил д ов р ь  о р тв а м  в   1975 ­  1997 го ­
хад ]  в   о т м   л сич е   и   в   ив т с ев т о с и   с   о к с й и с о р щ бе О й   ом арго п й 
"Ар у ^т р к е т и х а  и ов тьсле стиор т " и  го тн а р м  н а  1995 ­1996 гы до . 

ча да З и я инв иао д ел с ; 

!  1.  т с ев о рП и   ин о р т с е в е   ы нь л е а р п е   ин а в о д е л с и я   о к зи ф ­
и к с е ч ин а х е м х  стсйов в  не л оби а е ын хр е т к а р х  во ди в  бнао те : тог леж я , ог елб ­
1е ч ^нг о о  ­ н а ­ ие к ншчяуеткса рвз е   и  лго кге о  ­ н а  ке тзимаре , а  та к  ж е  ке ­
1а р |13и
но теборби фо т а   н а  ов он с е  ГВ Б , кы р о т е  н ав озьл п си ы   в  оын тп х  же ­
ын о т е б з о л х  эа тн ем л х  п о  иин еч уз ю ин ел сви т о рп я  понч е р п о й  сели . 
2. т с ев о рП и ынь л а тн еми р еп с к э е  ин ав о д ел с и я   т с он ч р п и   и  тщноеир ­
т с о кй о т с и  нын ол к а х  син еч й  иым е аби гз х ын жо т еб оз л е х  бол а к  рончи лз а й 
ф(|»рм ы  сяниеч , ын елв о т гзи х   и з  тог леж я , г он еч г лб о о   и  лго кге о  бо т е ­
в но , в  то м  чл си е  и огнаворим  даонсреп и . 
3. Утив он а т с ь  вин яил е  вди а  бн о т е а  н а  птсонч р ь  нын о л к а х  син еч й  i 
а тн е м л э х  ргночизла о  пяли фор . 
10 

4.  тич зуИ ь   о рп в с   о б   и н а в зо р б о и   и   н и шр е  и ы тр к с а р я   ын о л к ан х 


щ ие р т н  в  ба к л а х  пр и  рынчизла х  ва ди х  бн о т е а  и  фам р о х  сяниеч . 
5. Рта обазр ь  и к с ечи т к а рп е  циа дн ем о к е р и   п о  ут еч у   див а  н о т еб а   р п и 
т еч с а р е  пт с онч р и  и т с о кй то т сщонеир и  нын ол к а х  син еч й  жын о т ебзо л е х 
к ол аб . 
6. Ут ав о тшснре в о с ь  о тем д  ртечса а  иНС П  2.03.01­84  п о  нын о л к а м 
я ин е ч с м  в  чтса и  утеч а г ооньл е ти с он т о  т е л о рп а  сзаер , пг оньл д о р о  аорим ­
ин а в я  и  фом р ы  пгончер по о  син еч я йци кк у р т сн о . 
7. Ит ав о д ел с ь  нув о ю  мки д о т е у  НБ Ж И а  дл я  ртечса а  нын ол к а х  сеч ­
ин й  жын о т еб оз л е х  эо тн ем л в  с  ць л е ю  е е ине а рр тсорпса я   н а  этн ем л ы  и з  
ы н ч и зл а р х  во ди в  бн о т е а  и  пр и  сынж о л х  фам р о х  сяниеч . 
8. тил е д рп О ь  у к с ечим он к э ю  т с онви т к е ф э ь   о т   ин е р д ен в я   о л д е рп ­
ын е ж х  рын т еч с а х йц риа днемо ке . 
о вт А р  зт е ащ и ; 
­ Ныво е ыньл а  этн еми р еп с к е  дныа е  п о  пи тсонч р , т с о кй о т сщонеир т и 
ын о л к ан х  син еч й  и  шн и р е  ри ытр к с а я  нын о л к а х  тщ еи р н  иым е аби гз х  же ­
ын о т е б з о л х  о тн ем л э в  пт я и  фор м  сяинеч , иын елв о т гз х   и з  бвно те : тя ­
г о л еж о   н а  он т о лп м  е к ян тсезви , г он еч г лб о о   н а  ­е к иншчяуеткса взри е   и 
го кгел о   н а  ке тзимаре ,  а  тж к а е   и з н о т еб о тизм а р е к о рби ф а   н а  в он с е  г об у р г о 
г о в ьт л з а б о  ван кол ; 
­ ин еж ол д е рП я   п о   течу у   див а   н о т еб а   и  м р фо ы   ин е ч с я   ы м е а б и гз х 
о тн е м л э в   рп и  течсар е  т с онч рп и   и т с о ткй о т сщонеи р и   ын о л к ан х   ин е ч с й 
п о ю ущ дви т сй е м  нам р о м  и к ми д о т е е а  НБ Ж И ; 
­ Ныв о е  дын а е  о ин ел  рд е рп с а и  нин еж я рп а й  в  ха т ум о х  в  пт ел о р е  сер ­
з а  дл я  эо нтем л в  и з  рынчизл а х  во ди в  бано те ; 
­  ыв оН е   ын а д е   о   ин я и л в и   тн це о р п а   г о нь л д о р п о   ин а в о р и м а я   н а 
т с он ч р п ь  нын о л к а х  син еч й  эо тн ем л в  и з г тол еж я о  и  ли к г е х  бвно те ; 
­ Пинежол дер я  п о  ут еч у  пт ел о р а  сзер а  и  пгоьнл дор о  аин ав о рим я  пр и 
т еч с а р е  пт с онч р и  нын о л к а х  син еч й  п о  мки д о т е е  нмро ; 
II 
­ Пин еж ол д е р я   п о  ут еч у  вди а  бно те в  пр и  ртечса е  шни р ы  риытр кса  я
ын о л к ан х  тщ еи р н  п о ю ущв ди т сй е м  нма ро ; 
­ у к с ечим он кЭ ю т с онви эт к е ф ь  о т  вин е р д ен я  ын еж ол д е рп х  ртечса ­
ын х йциа рднемо ке , 
ан ч у а Н я  нн з ив о а  ры тоба ; 
­ Пн еч у л о ы  ныв о е ыньл а т эн еми р еп с к е   ын а д е  п о  пт с онч р и  и  тщеир ­
т с о к й о т с он и  нын о л к а х  син еч й  иым е аби гз х  жын о т еб оз л е х  эо тн ем л в  пя ­
т и  фр о м  сяниеч , иын елв о т гз х  и з  тог леж я , ог он еч г лб о  и  лго к е о  бо те ­
он в  и  иын а пт с х  в ыв оо к ани д х  уяив ол с х  п о  еони д й  ме ки до те ; 
­ Пн еч у л о ы  ныв о е ыньл а т эн еми р еп с к е   ын а д е  п о  пт с онч р и  и  тщеир ­
т с о к й о т с он и  ын о л к ан х  и н е ч с й ын о т еб оз л еж о тизм а р е к х   ол аб к   с  форби ­
ыв м еин аав о рим м  быв о ть л аз м  вм он к л о ; 
­ Пн еч у л о ы  ныв о е  дын а е  о  вин яи л и  вди а  бн о т е а  и  фом р ы  син еч я  н а 
н и шр у  риытр к с а я  нын о л к а х  тщнеир ; 
­ н еч у л оП ы   ы в он е   ын а д е   о  т с оми с в аз и   ин е ж я р п ан й   в  а т ум о х х   о  т
нв о р у я  нзку р г а и  в  пт е л о р е  сз е р а  дл я  рынчилз а х  во ди в  бано те ; 
­ Пн еч ул о ы  ныв о е  дын а е  о  вин я и л и  птн це о р а  пг оньл д о р о  аав о рим ­
ин я  н а  птсонч р ь  ын о л к ан х  ин еч с й  во тнем л э , ын елв о т гзи х   и з  рчизла ­
ын х  во ди в  бано те ; 
­ Рна тобазр ы  рциа дн ем о к е и  п о  ут е ч у  ст сй ов в  рынчизл а х  бно те в  пр и 
т еч с а р е  птсонч р и  нын о л к а х  син еч й  иым е аби гз х  эо тн ем л в  п о  дув м  мо те ­
м а ки д ; 
­ на тобазр Р ы  циа дн ем о к е р и   п о  т е ч у у   т сй ов с в   ы н ч и зл а р х   он т е б в   и 
л и ф о рп я   о тн е м л э в   н а  т с о кй о т сщонеир т ь   ын о л к ан х   ин е ч с й   ы м е а б и зг х 
ы н о т е б зо л е ж х  бо л а к  пр и  ртечса е  п о  дув м ма мки до те ; 
­ Рна тобазр ы  рциа дн ем о к е и  п о  ут еч у  пт ел о р а  сз е р а  и  фом р ы  син еч  я
рп и  ртечса е  пт с онч р и  нын о л к а х  син еч й  п о к ми д о т е е  нмро ; 
­ Рна тобазр ы  рциа дн ем о к е и   п о  ут е ч у  вди а  бн о т е а  н а  шн и р у  рыр кса ­
и т я  нын о л к а х  тщ ие р н  пр и  ртечса е  п о к ми д о т е е  нмро ; 
12 

­  н аД а   кн ц е о а  о к с ечим он к э й т с о нви т к е ф э и   рп и  ин е р д енв и   о л д е рп ­


ын е ж х йц риа ндемо ке . 
т с он рвео т с До ь   ын е ч у л о п х  о та ьлзуер в  ин ав о д ел с и й   и  н еж ол д е рп ­
ын х  рциа дн ем о к е й   п о ин а пв о ри т к е о р ю   и  рт еч с а у  ым е аби гз х  но тебзо леж ­
ын х  эо тн ем л в  п о  нын о л к а м  сяин еч м  и з  чеыр т е х  во ди в  бн о т е а  он еч п с еб а 
он ч у ан й  ь т с он ав с об ю   и  и к оысв м  енв о р у м о  к с ечи т си т а с й  и тсонже дан , 
ын е ч у л о п х   рп и   к т об а р о е   шг ь о л б о   в т с ечил о к а   о т а ь л зу е р в   н ь л е тщ а о 
ын е д в о р п х во энтемир пс к . 
ко с е ч и кт а р П е  зин еч ан е  и ин е вр д ен е о рт а ьл у з е в  ры т о б а . 
ын е ч у л о П е  рт а ьл уз е ы  и  оын ав он с е  н а  ни х циа рдн ем о к е и  пли овз и 
т и ы св о п ь  нт с онж е д а ь  и т с он эчим он к ь  иым е аби гз х  жын о т еб оз л е х  энем л ­
во т , вын е л ыоп х  и з  тог леж я , ог он еч г лб о  и  лго кге о  бон т е в  пр и  нич л а и 
л и и  ив т с у с т о и   в  ен д л с оп м  г ов рби ф о  яинаворим а . ын а т об азр Р е   о кер ­
ци а дн е м и   п о  ин ав о ри т к е о рп ю   и  т еч с а р у  ын о л к ан х   ин е ч с й   и з  ынчизл а р х 
о див в  б,нао те в  то м  чл си е  и ^ан о т есбюоутзь ли пм са р е фк о рби я  ын т кеорп ­
м и  оим яцизан гр ,  в  чт с он т с а и м о рп о  г аИП Нв а кв е С . циа дн ем о к еР и   п о 
т еч с а р у  эо тн ем л в  и з  бон т е в  н а  ик ян т с евз е  ­ ркиншчуе к а е  вшло и  сонв а т с о й 
ь т с ач ю  в  п.п . 3.29 ^ 3.33 Си Н П  2.03.01 ­ 84*. 
С  уеи т с ач м  ар о тв а  ра т об а зр н  ГС О Т  ­ 22263 ­ 76. "Щн е б ь  и  по с е к  и з  
ы т с и р оп х  гын р о х  пдор . Ти к с ечин х е е  у"яиволс . 
ын а Д е  п о ин ел сви т о рп ю  понч е р п о й  сли е ебзо л еж о рби  кф о тзим а р е ­
ын о т х  эо тнем л в  ин ав озьл п с ы  в  " Ряциа дн ем о к е х  п о ин ав по ри т к е о р ю  же ­
ын о т е б з о л х йци кк у р т сн о " (С
м о рп г а И П Н в а к в е , 1996 г)до . 
т а ьл зу еР ы  ин ав о д ел с и й  н е р д енв ы   в  уынб еч й   с це о р п с   в  Ро к св о т с о м 
он е в т с р а д у с о г м   о нь л е т и о р т с м   е т и с р е в ни у .  о к св о т с оР м   он р у т к е т и х р а м 
т у и т сн и е  и  в  ди г у р х  вх за у . 
иц а б о рп А я  рт о б а ы  и и  пцкаил б у . 
ын в о с О е  пин еж о л я ци да т р е с и и н а ов о ки лб уп ы  в  24 рха тоба . 
13 

лаиретаМ ы и ц а т р е  дис и н е  дож о л ы  и л и ч пу л о и ин  ое р б о д е  н а  нн ч у а о  ­


и к с е ч ин х е т х  яцин е р фн о к х  го ксво тсоР о   н р е жн и о   ­ г оньл е ти о р т с о   и т нс ­
ту а  (1976, 1977, 1978, 1979 г..г ) , н а  Вю онзс е й  кцин е р фн о и  п о  ли к г е м  бе ­
ан о т м   (г .  наверЕ ,  5 ­ 7  а т с у гв а ,  1985  .г ) ,  н а   он д р ан у дж ем й   он ч у а ­
о к с е ч ин х е т й  цни е р фн о к и   ынви"Эт к е ф е  и г ол н х е т и   и  мл аи р е т а ы   л д я  се т ­
ы в он х   и  ою ащидж р г х  йци к у р т сн о к "  (г . Р­во тсо ­ан уноД ,  1994 г.) , ннч у а о  ­
и к с е ч ин х т х   я ц ин е р ф н о к х   о к св о т с о Р й  он ев т с р а д у с о г й   име да к и   иор тс ­
в т ьс л е т а  (1995 ­ 1996 г..г ) , мон д р ан у дж е й  ннч у а о  ­ по к с ечи т к а р й  кнер фно ­
ци и  (г . Р­во тсо ­ан уноД , РУГС , 1997 г.) . 
ан о ц и т р е с и Д я  ртоба а  вс ал янлыоп ь  в  пои р е д  с  1975 п о  1997 гд о ы  н а 
рде фа к е  ын о т еб оз л еж х   и  ын ем а к х  ци к у р т сн о к й  го ксво тсоР о  тсра дусог ­
г он е в о  сгоьнле тиор т о  ут е и с р евин а  по д ов  рт с д ов к у м  згон ежулса о  де т яе ­
л я  нк у а и  и  ткин х е и  РФ , др о т к о а и  тк с ечин х е х  нк у а , пр о с е ф о р а  Р.Л . Ман яли а . 
о тв А р  псл ав зоьл я м яци ка ть л у сн о и  зю угщед в а о еи лр о т а р об а й  тирое и  жел ­
н о т е б зо а а  НБ Ж И , дро т ко а и  тк с ечин х е х  нк у а , пр о с е ф о р а  А.С . Зав о с ел а . 
р у кт р т С а  и  ое ъ б м  ры т о б а . 
ци а т р е с и Д я  и о т с о т   и з  яине д в ,  5 гвал , ынв о с х   в о дыв ,  к сип а 
р у т а р е тил ы  и  пйин еж оли р . Он а ­т иж ср е ^^­^с
д о ц ин а р т , 56 рво нкуси , 53 тилба ­
цы , 175 лын р у т а р е ти х  иа кинч о т с . 
14 

В ГЛА А  1. НИ СОТЯ Е АС 


ОР ПОВ . 

1.1. Эыньл а тн е м и р еп кс е ин ива о д ел с я  пт с онч р и  нын олк а х 


ин е ч с й  пр и ы рн ч ил з а х  ва д и х  бн о т е а 

К  нмще я о т с а у  вн ем р и  не лп о к а н  бшьол й ыньл а тн эеми р еп с к й  мире та ­


а л  п о ин а ив о д ел с ю ин селви т о рп я ы жн о т еб оз л е х ци кк у р т сн о й  пр и  дтсйе ­
ив и  пынч е р п о х  сли . О н  ое аыв т х т  пк с ечи т к а р и   св е  оынв о с е  рно дивза ­
т с и  ын о т еб оз л еж х  о тнем л э в   [ 61  ], оюсаещчи л т я  о м р о ф й  гончер по о 
я ни е ч с , ынь л е ти р ав д е рп м  м еин ж я рп ан , ыньл о д рп м   и  ынч е р п о м   им р а ­
м е ни а в о р . 
к ан д О о  в т шсьнил об о   итэ х  ин ав о д ел с и й   н е л ы о пв о   н а  а тн ем л э х   и з 
г о л еж я т о   ан о т е б .  К   ин м  е у д е л с т  т с ен т о и  ин ав о д ел с и я   В.Н . аво кй Ба ,  .М С . 
ог кшсниар Бо , П.И . Вав еьли с а , А.А . Гаве здов , А.Б . Гыашвлео , Л.А . Дшор ­
ачив е к ,  .А С . Зав о с ел а ,  .А С . Зачи р о ,  Ю.Л . Иав о тз ,  .Ч Б . Иа с учив а т н г ,  .О Ф . 
а н иь л И , В.И . Кав он учл о , А.П . Ка сиз д у ,  .Л В . Кавцоезну , Р.Л . Ман яли а , В .В . 
ав о лй а хи М , В.П . Мав он ф о р ти , Б.Н . Оави кынс , В.А . Оа м с т , П.И . Па сил е к у , 
.И А . Таво ти , А.Л . Шышюнтк , Б.А . Шк а т с о а  и  дхигур . И з  зынж еб у р а х  роба  т
еу делс т  оти ем т ь ин иав о д ел с я  Л . Баог ксвноар , Б . Брарелс , Р . Варе ьтла , В . 
а г р е бн с й В а ,  Т . Гонгеи , Г . Книа , В . Ка дьл е ф е р ,  Ф . Ла т драгное ,  П . Рнаги а  и 
хи г у р д . 
ю с е щ им И я ыньл а тн эеми р еп с к е  дын а е  дю а т  вт с онж мз о ь  днчо та со о 
н л оп о  и  вн о р т с е е   т ин це о ь  оынв о с е  зт с он р ем он к а и   в  ртоба е  жебзо ле ­
ын о т х  о тнем л э в   и з  г ол еж я т о  н о т е б а   рп и  он ем рв он д м  ив т сй е д и   еп о ­
ын ч е р х  си л  и  ию ащби гз х  мв о тн ем о . 
ин а в о д е л с И ю  ы н о л к а н х   ин е ч с й  ын о т еб оз л еж х  о тн ем л э в   и з  бе ­
но т в   н а  ы т с и р о п х  яле тинлопза х   нщ е я в с о п о   зд а р о г о   шьн е м е  в т с ечил о к о 
т об а р , нел оби а е  зыньл е тич ан е  и з  ни х  вн е л оып ы  Г.С . Аывмеил , М.А . Аам х ­
15 
ы вм о т , Л.Н . Брйов ксу , К.И . Вывмо кли , Ю .А . Гми цк було , A.M. Жзоарунга ­
ы мв , Н.А . ывменро К , А.А . Кывмце я р д у ,  .Р Л . Мм он яли а ,  .А Б . Пывмо дари , 
Ю .А . ымв он емй оП ,  В.Н . Рми кщснаи ,  В.И . о кнемол С , A.M. Юынми т я р , Д . 
м он с а Х , Р . То р лй е м  и  дим гур . 
В  оа ытп х   Д . Хн о с а а   [  152,  153] , пшви д ов р м   ов с и  ин ав о д ел с и я   в 
о к сн а к и р е м А м  ит у и т сн е  бн о т е а  н а  эха тнем л , вын е лыоп х  и з  вын еч уп с х 
ы т с ин л г х  сцнеал в  и  иын а пт с х  пр и  птелор е  сзер а  2 ho и  5 ho , рынчизла х 
а к р ам х  бно те а  и  па тнцео р х  пг оньл д о р о  аин ав о рим я  ( Ц а  = 2,5 и  5 %), уа тс ­
но е л в ,  тч о   рп и   ичорп х   ын в а р х  яив ол с у х   т с он ч р п ь   и  т с о кй о т сщонеир т ь 
ын о л к ан х  син еч й  эо тн ем л в  и з  ли к г е х  бон те в  нежи , че м  и з  тголеж я о  бе ­
на о т . ынчи г о л ан А е   д оы в ы  н е ч у л оп ы   .оРр лй е Т м   [  147  ]  , шви д ов рп м 
ьнле тинварс о  шьил об ен е  этн еми р еп с к ы   н а  эа тн ем л х   и з н о  кт еб о тзим а р е а   и 
н о т еб а  н а  зоньл м  ги вар . 
ы тп О ы  Ю .г .о Ацкиб у лГо о   [ 42 ] псил д ов р ь  н а  ба к л а х  поньл г у ом я р ­
г о  син еч я  и з н о т е пб о тил р е а  пр и  па т е л о р х  сз е р а   1,5 ho , 2,5 ho и  3,3 ho . Ао тв р 
и д о х и рп т  к  ву д оыв , чт о  речса т ын о пт еб о тил р е х   ол аб к  п о  понч е р п о й  сли е 
еу делс т  ти д озви рп ь   а к к   л д я  о тн ем л э в   и з   г о н ы чб о  г ол еж я т о   ан о т е б ,  ос ­
нсалг о  [140 ] . 
В  АМ С И е  [ 1 , 6 ] сил д ов рп ь  иин а ытп с я  бо л а к  с  по т ел о р м  сзер а  1,5 ho 
и  2 ho и з  бно те а  мо р а к  250­350 н а он лди о ти й  пзем . Оытп ы  пилза ко , чт о  пр и 
н е м за е  тголеж я о  бно те а он пт еб озм е м  птсонч р ь  нын ол к а х  син еч й  сажин ­
с те я  н а  20 ­ 30%, печи р м  неп тс ь  син еж я  т с онч рп и  е а т с а зр ов т   с  уньем ­
е и нш м  пг оньл д о р о  аяинаворим . 
ин а в о д е л с И я   A.M. Юни т я р а   [158] псил д ов р ь   н а  ба кл а х   и з  рчизла ­
ын х   о див в   и кгел х   в но т е б .  В  в т с еч а к е   г он п у р к о   л е т и н л о п аз я   л д я   н о т еб а 
с и л ян е м и р п ь  ттимза де , лан ди о ти я  пз м е а  и  ктзим а р е . Жын о т еб оз л е е  бк л а и 
с   ы н ч и зл а р м  ынь л о д рп м   и  ынч е р п о м  еин ав о рим а м   с и л а ы в пт с и ь   р п и 
т е л о рп е  сзаер , бо кзил м  к  2ho. Оын тп е  зинеча я   QQ сил ян езми ь   в  ши к о ри х 
х а л е д рп ,  н о  в о  ве с х  ся ач у л х   ыл б и  мьшне , че м  дл я  эо тнем л в  и з  тг ол еж я о 
16 

но б те а . Аналогич ы е   рез ул ь ат ы   п н ч е ул о ы   в  работ е  В .К . Попв а   [122], про ­


в и до ш ге о   с п ке р и м э н т   н а  желзонбт ы х   а б лк х   и з  ш нобтелка а   пр и  раз ­
ли ч н ы х  паролет х  срез а . 
Д ла ь н йе ш м у   и во лс де на ю   п чор н тс и   н л о ак ы х   чн е с и й   ж ел з об ­
он т ы х  бало к  и з  лиегк х  бонет в  пщосвяен ы  работ ы   [23, 25, 50, 55, 79, 80, 83, 
114,  131, 145,  146,  151], корыт е   п вор и л д с ь   в  основ м   н а   п рн е д ж а я ­
ны х  кцонхрукстия .  спЭерикмнт ы   Ю .А . Балу я   [25] н а  балк х   м о пу г л ь р я н ­
г о   сечния   и з   агл оп н б ри ет а   п азок л и ,  чт о   прнеджаяи е   п ов ы ш ае  т
в ле и ч н у   п ел ь р д н о й   п о ер ч н й   и лс ы   и   е ла я д то т   уров ен ь   в л ен п оя и я   на ­
л он к ы х   рещт и н .  В мест о   и ц не ф т эо к а   К =  0,15,  погритня о   в   н орм а х   1970 
дог а  [115] дл я  опелнрдия   QQ И М  пстеаглдр я  пермн ы й  иц фен тоэк : 
К  = 0,125 +0,00262  ц а „ ,  (1.1)* 
гд е  \х  ­ киц ефн оэ т  полрдь н г о   арм и ов н я ; 
Оц  ­ унатсвоиш се я  нжапенряи е  в  плоьдрн й  арумта е  плсо е 
п ча дер и  плевьдиратнго о   н ж ап е ря и я  н а  боте н 
ол ь ш Б а я   раб от а   п ров ен д а   в  НБ ИЖ е   п о   и во лс де на ю   п роч н ст и   и 
рещ т и н ос й к т и   н л о ак ы х   чн е с и й   п н ред ж а я ы х   ерам з к он б и т ­
ны х   б ло а к   ав д у рт о г о   ч ен с и я   [23]. Рзелуьта ы   сп к ери э м н о т в   п оз в л и и 
п ол уч и т ь   л му р о ф у  дл я  опелнрдия   п ер м н ог о   з н ач е и я  иц фен т оэк а  К г 
в   мролу ф е   QQ, ипслоьзмеу й   в  норма х   1976 г o д a tl41 ]  с  уочет м   пе н тс и   об ­
ж и ат я  бноте а  и  работ ы  свосе в  сыжта х  плок . 
К 2 =  1,5 + 2 (а б  / R„p) + 0,25 (Fj'"'­1  bho),  (1.2) 
дг е  FCB''^'^''  ­ площ ад ь  свесо , дл я  корыт х  улок н  нижн х  гнаре й  условн о 
п ри н я т  равн ы м  30°. 

*  ­ В   лмуро ф е   1.1. и   юпулдсео щ и х   п р и   на л и з е   сп кери э м н ал ь т ы х   а нд ы х 


раз н ы х   а во р т ,  сохране ы   вс е  бвенук ы е   об з н ач е и я ,  пыртиня е   в   н орм а х 
е в й д с от а ш и х  н а  момен т  провенди я   и с л о ве д а н й . 
17 
т с он ч р П ь   ын о л к ан х   ин е ч с й  ын о т еб оз л еж х   о тн е м л э в   и з   г елб о ­
ын е ч х  бон те в  н а а  ик ян т с езв х  ­ ра киншчуе к а х  нен ми а е  иан еч зу . 
ы в р Ве п е  эм о т у  был а  пнще яв с о а  ртоба а   [86], ван е л оып я  Р.Л . Мяли а ­
м он , М.С . Хима о , Ф.М . Оымв еж д у р . Бакл и г онь пл г у ом я р о  син еч я  резма ­
о р м  15 X 25 X 300 с м  исил аыв пт с ь  пр и  пт е л о р е  сзаер , бо кзи л м  к  2ho. В  кеча ­
в тс е  кг онп у р о  зл е тинл оп а я  дл я  бн о т е а  псил ян еми р ь  ик ян т с евз и  ­ риншчуе ка ­
к и  Кго кнсема о  кр еь а а  Ро к св о т с о й  от с а лб и  и го  Кксга д ра о  крье а а  А з  СРС . 
и клеМ м  зел тинл оп а м  иж у л с л  кыв це р ав й   к о с еп . В  рта ьлзуе е  ин ав о д ел с и  я
ылб о  оноеч м т , чт о  бк л а и  и з  бон т е в   н а  уын аз к х  а к ян т с езви х   ­ ршчуе ка ­
а к ин х  рюа тоба т   н е  хежу , че м   и з  тыл еж я х  вно теб . Сен д р е  зниеча е  кф эо ­
т н е ци ф а  К е  сялв а т с о т  0,19, чт о к с печи т к а р и  се а д пв о т  с о  син д е р м  зниеча ­
е м  угонза к о тн еци кф э о а  дл я  тг ол еж я о  бано те . Уаыв тич я  рсозрба , ао тв ­
мар и  был о нав ро днемо ке о  зин еч а е  внич л е ы   QQ от ял е д рп ь  с н еци  кф э о ­
о т м  К  =  0,15, пы т яни р м  в  Си Н П  II ­ В . 1­62 дл я г тол еж я о  бан о т е . 
ин а в о д е л с И ю  пт с онч р и  нын о л к а х  син еч й  бо л а к  и з о т мсинрзео кле ­
г о  огонечг лб о  н о т еб а  н а  иа к ян т с евз х   ­ ра киншчуе к а х г Ео к сйи р о т апв о  ме ­
ин е д ж о р т с я   нщ е я в с о п а   т об а р а   [51], а р о т к я  с али д ов рп ь   р п и   ын ч и з л а р х 
а т е л о рп х  сзер а  н а  озца рб х г поньл г у ом я р о   я ни е ч с . Сен д р е  зниеча е  ко ­
тн е ци ф э а  К , пон еч ул о е  в  оа ыпт х  B.C. Дав е ф о р , рнва о  0,16, чт о  выш е  К 
= 0,15, ргомеу дн мо ке о  в  со р а т й  рци к а д е и  Си Н П  [140] дл я  тголеж я о  бано те . 
ин а в о д е л с И ю  рт об а ы  сон е т к  бо л а к г дов р а т ув о  пли ф о р я  в  зно е  дйе ­
ив т с я  пынч е р п о х   и с л  пр и  пт ел о р е  сз е р а  2ho пнще яв с о а  ртоба а  Г.С . Ав еи л а 
[4, 89]. Оытп ы  псил д ов р ь  н а  оын чб х  и ын еж  пя рп ан д е р х  озца рб х  и з  бе ­
но т а   н а  к ян тсезви е   ­ киншчуе к а р е  г о к с т аи г л еП о  ин е дж о р т с ем я   о рв а т С ­
г о к сь л о п о   яар к .  В  в т с еч а к е  ын о л а т э х  си л аыв пт си ь   цз а р б о ы   и з  г ол еж я т о 
ан о т е б . Был о  онелв а тсу ,  тч о  он ев т сщеу е  ин я и л в е   н а  тсонч рп ь  к н е т с и 
ю а ыз в к о т  кс ал с  бано те , пнцео р т  г онч е р п о о  ин ав о рим а я   и  уо г л  нн о л к а а 
в о т ум о х . В  мшьне й  сн еп т и  сс т е азыв к я  вин яи л е  птнцео р а  пг оньл д о р о  ар ­
я ин а в о р и м , унв о р я ин еж  пя рп ан д е р я  и  вди а  бан о т е . 
18 
В  ртоба е  Б.Г . Ав он е с к а  [2], пн е д ви р ы  рт а ьл уз е ы  иин а ыпт с я  оынчб х 
и ын еж  пя рп ан д е р х  бо л а к г ов др а т ув о  син еч я  пр и  пт ел о р е  сз е р а   l,5h и  3h. 
к л Ба и  был и  вн е л оып ы   и з  бн о т е а  н а  ик ян т с езв е   ­ ркиншч уе к а е  г о к св яни С о 
ин е д ж о р т с е м я  о к св о т с о Р й   и т с алб о .  о тв А р   и д о х и рп т   к  ыньл е ти р ав д е рп м 
а д оы в м   о  т с оми д о хб ен и   т еч у а  т о б а р ы   о с ев в  ы т а ж с х   ол п к   р п и  т е ч с а р е 
ол аб к  п о  понч е р п о й  сели , 
н т с е зв И а  тж к а е  ртоба а  Х.Р . Хж д а и   [151], в  ко р т о й  исал во делс ь  не ­
щ ау с я  стсонб соп ь  нын ол к а х  ин еч с й  ынь л о г у ом я рп х  ын о т еб оз л еж х   аб ­
кол , ын е л оыпв х   и з   н о т еб а   н а  он ти а р г м   н бщ е е   и  ов к ян т с евзи м   е ксп . 
к л Ба и  исил аыв пт с ь  пр и  пт е л о р е  сз е р а  ронв а м   1,14ho, 2,28ho и  4ho. Был о  ус ­
но е л в а т ,  тч о  щау с ен я  т с онб с оп ь   ол аб к   п о  онч е р п о й   ли с е   и с в за т   н е 
кь л о т о  о т  вди а  бано те , н о  и  о т  пт е л о р а  сзае р , птнцео р а  пг оньл д о р о  и  пепо ­
г он ч е р о  аяинаворим . 
и л ан А з  ыньл а тн еми р еп с к э х   ын а д х   т е зы а в к о п ,  тч о   т с онч рп ь   ан ­
ын о л к х  син еч й  бо л а к  и з  ли кге х  бвон те , ка к  поливар , нежи , че м  ачиголна ­
ын х  бол а к  и з  тг ол еж я о  бан о т е . Пт с онч р ь  ын о л к ан х  ин еч с й  бол а к   и з  об ­
ын е ч г л х   он т е б в   н а  а к ян т с евзи х   ­ х а киншчуе к а р ,  н с ал г о с о   ю с ме щ и  я
ны м а д ,  кзилб а   к  т с онч рп и  ы н ч и г о л а н х  о тн ем л э в   и з  голеж я т о   на о т е б . 
к ан д О о  дл я г онь ол е т ачн о к о  ришн е я  дг он а о  вс о рп а  нми д о хб е а  пвноа тсо ­
к а  дыньле тинлоп х  во тнемирепс к э , та к   а к к  дын а е  о  пт с онч р и  ын ол к ан х 
ин е ч с й  жын о т еб оз л е х   ол аб к   и з  оын еч г лб х  он теб в   н а  ов он с е  щнб е я  и 
а к с еп , пым е ач ул о х  пр и  дин елб о р и  о к ян т с езви в  ­ рво киншчуе ка , пк о а  от у с т ­
ю у тв с . 
В  ен д л с оп е   м е рв я   св е  бшьел о е  ин е р д енв е  ю а ч у л оп т  ын о т еб о р и ф ,  в 
т с он т с а ч и  и к г е л е ын ви т к у р т сн о к е  ын о т еб о р и ф ,  е д и я  ы р о т к х  н ав о с а   н а 
ин ю е л ч к в и  в  бун о т е ю  сс ем ь г о к щй о т с еч ол е о  ван кол , сгонб соп о  в  псцеор ­
с е  рт об а ы  кциз опм и  т амин рп с ов ь  бе л о е  ви к оыс е  п о  син ев а р ю  с  мир та ­
це й ю ращви г я т с а е  яинеж ярпан . Пр и  эмо т , се у д ел т  уь тыав ич , чбо т ы  сйов ­
19 

в тс а   и   р иг е о м ч т с к е   ие р к с т х а и   мра и юу щ и х   л е м эн о т в   н е   л ив с я ь 
б ы  причн о й  пвленояи я  довтек ф , оюслабя щ и х  срутк у  бонета . 
В   в ча тсе к е   мра и юу щ и х   о вк л н   в   щ н яо тсае е   в мер я   и п с льо з ю у с т я   в 
оснв м   и к тор е   з е р т ок и   он т к й   ьл а н т с о й   п ров и л к ,  н ляыкетс е   и   си н ­
и че т с к е   н в ол к а ,  нвлок а   и з   п ри н од ы х   нрог ы х   п ор д   и   р ду г и е .  Г рубо е 
б аз л ь ов т е   в н ол к о   (ГВ Б )  в  сварнеи и   с  другим   м ва и д и   м и н ерал ь ы х   во ­
ол к н   об л аед т   в ы о кс й   ор з к и н й   ь ост й к ю   в  сред е   ц ем н т ог о   ам к ­
н я  и  в  7 ­  10 ра з  деш вл е   ал и м ч ет ск х   ибр ф . Эт и   п иер м щу в тс а   в   а соч ет ­
ни и  с  выокс й  прочньст ю  н а  рженяасит е  пзоювля т  роменквдат ь  Г Б В  дл  я
ш ог и р к о  пиогчтескра о  примен я  дл я  дисперн ог о  армиован я  бонет а  и 
ж ел з он б т а . 
И с о вл е д а н и ю   изо­кф механичск х   вс йо т в   и б он р ет ф в   с   раз л и ч ­
ны м и  вмаид и  волк н  пщвсояне ы  рбато ы  Г .И . Биердчовгск о   [15], И.В , В ол ­
во к а   [31], Э.Б .  олбаскК о   [73], Б.А .  рыКлов а   [76], Л.Г .  вобрутаК а   [82],  Ф .Н . 
Р аб и н ов ч а   [128]  и   рдугих .  оль ш Б о й   б ое ъ м   и а кт х   и с ло в е д а н й   п ри м ен ­
е л ьт н о   к   ерам и з б ок н т ф у   ыб л   в ы п лно е н   в   Р Г СУ .  Эт о   раб от ы   .Л Р . 
н М аи л я а   [92]. Р.Л . Мнаиля а   [93], С.А . Очнедаск о   [108]. А.В . Ш илов а  [92, 93], 
оры т к е   в п и е р д тл о и   и в т н ек ос ф э ь   н вил я я   и д сп ер н ог о   арм и ов н я   н а 
п роч н ст ь  и  доримватнефы е  свйотс а  фибронетв . 
П р о в е нд ы е   в   РГ С У   в о н и а лд се я   па з о к л и ,  чт о   ноди м   и з   н аи б ол е е 
и в т н ек ы ф э х   в иод в   иб ф р   с ет в л я я   ВГ Б ,  с   вулеичн м   п роц ен т г о   с о ед р ­
ж на и я   оры т к х   в п т ло ь   д о   15% нлнокуе о  реаст т   п роч н ст ь   а к к   пр и   сж и ат , 
и го ас т д я   20%, та к  и  пр и  рженяиаст и   ­ д о   70%) и  боле . Пр и   отэ м  мулод ь  уп ­
ругост и  тиак х   и б рон ет ф в   нс и ж теа я   н а   10 ­  15%о , а  плеьдрны е   орм а ефд ­
ци и  пр и  коврекмнат м  сижта и  и  рженяасти и  взоюатср т  н а  20 ­ 30 %> [93]. 
П ов ы ш ен ы е   п роч н ст ы е   и ер к ст ха и   и б ерамон з к т ф в   п ол ­
ж е ил ь т н о   за кс ы в ю с т я   н а   п роч н и ст ,  рещт иносйк и   н орм ал ь ы х   сеч ­
ни й   и д сп ер н оа м в н ы х   л е мэ н о в т .  Дан ы е   о   соп и в р т л ен и   п о   на ­
20 

ын о л к м   я ин е ч с м ын о т еб оз л еж о тизм а р е к о рби ф х   ы м е а б и гз х  о тн ем л э в 
мор к е ы сн т с емв о х ин иав о д ел с й  ар о тв а  [5, 6, 7, 91, 94, 121] ою утв с т у с т . 

1.2. Виня л е  рын ч ил з а х о р факт в  н а  пт с онч р ь  бол а к 


п о он пч е р п о й  сл и е 

оз б О р  ыньл а тн еми р еп с к э х   ын а д х   о   т с он ч р п и   ын о л к ан х   ин е ч с й 
ол аб к   и з   ын ч и з л а р х   о див в   он т е б в  т е з ы а в к о п ,  тч о   игонм е  л е т ав о д ел с и и 
л а ч у л оп и ыви пч е р ови т о р е  ры та ьлзуе . Ка к  сеив тс дел , зин еч а е н еци  кф э о ­
о т в  К  ил ем и  зыньл е тич ан й  рсорзба . Зу т с ач ю  эт о  сс олзыав я ь  с  ндорн дое ­
ь т с он ю  бон те в  и ь ст с онж л ю  ег о г он ав н­рониемж оя рп аф е д о  ин я о т с о  я
в  зно е  див т сй е я  пынч е р п о х  сли . 
к ан д О о   но д и в е ч о ,  тч о   онич рп й   ло тс ь   г о нь л е т и ч а з н о   ин е д ж о х с а р  я
ы н тп о х  дына х  с ми к с еч ти т е р о и  ясю тя лв я  тж к а е  дигур е р фо т к а ы  кы р о т е 
н е  усю аытв ич я  сю мущив т сщеу и  мм а д о т е и  ра течса . 
В  пув р е ю  одер ч ь  эт о  ос ти с он т я  к  вин яи л ю  ию ащби гз х  мво нтемо , ко ­
ыро т е  сн т с емв о о  с  понч е р п о й  со ли й ю сув т сб о п т  ришн уе рз а ю  этн ем л а  в 
т е л о рп е  сзаер . Пеин дж р ев т д о м  м он еж о лзи у  ст аж ул , в  чи тсно а , ио делс ­
ин а в я  [64, 107, 170], кы р о т е  уньл е ти д еб о  дю зыав к о т  зтсомис ва ь  пьле д р ­
он й  онч е р п о й   лис ы   о т  внич л е ы  ю агщбеи з о  т н е м о а   и  ою авинце т  по ­
ен д л с е  сешино т о м  М  / Qho. 
о д яР м ел  ит ав о д ел с й  пн еж о л д е р ы  л у м р фо ы  дл я  оин ел д е рп я  оисон т ­
о нь л е т й   щ еу с н й  т с онб с оп и   ол аб к   п о  онч е р п о й   ли с е   в  зт с оми с в а и   о  т
т е л о рп а  сзаер . Сн с ал г о о  [168], нреми па , ран т еч с а я  зт с оми с в а ь  ие м т  вди : 

^  ­430|и/Кц ­0,105­­153­^ ,  (1.3) 

д г е  К ц  ­ ца к с ечи р дн ли я  птсонч р ь  бн о т е а  неи таж ; 


а  / ho ­ оыньл е ти с он т й  пелор т  сзаер . 
21 

н А л иа з   азпокы ,вет   ч т о   н о ц ед к а   н и в ля я   н ео лт ь с и г о   п тл ео р а 
зерс а   н а   нщ у с е ю   сп о б н т ь   н л о ак ы х   чн е с и й   п ир в до т   к   л он к т е и ю 
нрасчетой   п роч н ст и   о т  опы нто й   в   1,5  ­ 2 раз . Ондак о   в  двейуюст щ их   н ор ­
ма х   н ив л я е   н ое тл ь с и г о   п лт ое р а   зерс а   ы чуи т с в еа я   ли ш ь   освк ен о ,  пу ­
ет м  вневди я  в  расче т  длин ы  пцкеори и  нлонак г о  сечн ия . 
К   ч и лс у   м ал ои з уч ен ы х   в оп р с ,  нрмсето я   н а   б ол ь ш о е   ол и в ч к ест о 
с п ек р и м э н а л ь т ы х   ад н ы х ,  нстио я   ж ак т е   н в ил я е   п роц ен т а   п р о дл ь н ­
г о  амривона я  и  фмро ы  поперчн г о  счени я  элемновт . 
И с о вл е д а н и ю   н вил я я   п цор не т а   п ол ь р д н г о   арм и ов н я   н а   п роч ­
н тсо ь  нлонак ы х   чн е с и й   п о  ппочерн й   ил с е  пщ всояне ы  работ ы   .А А . Бер ­
зю к а  [16], А.Б . Г олы ш ев а   [43], B.C. Дев орф а   [51], А.С . Звлоасе а   [106], А.П . 
з д у и сК а   и  Л.Г . Дивноск й   [77], В .П .  ановрМфит а   [101], И.А .  воиТт а   [148], 
A.M. Юинт ря а   [158] и  дигур е   [65,  107,  113, 149]. Нопалкен ы й   ире а м т л   по ­
з е в ол я т   гов ри т ь   о   о тм ,  чт о   плеьдрна я   п о ер ч н а я   ис ла ,  восприн мае  я
польрдн й   урой а м т ,  зваис т   о т   в ид а   н зурга и к ,  плтоер а   зерс а   и   п роц ен т а 
п о лр д ь н г о   арм и ов н я .  С   вулеичн м   п о сн л е д г о   в зо еа тс р т   и   н агел ь ­
н а я   и лс а   Qa в   плоьдрн й   а ру м е т .  Е е   влеичн а   с ло бе т к я   в   з ав и с м о т и 
о т  диамрет а   жре н тс й   о т  8 д о  25% в  опы ат х   [148] и  о т   15 д о  35 % ­  [77]. Со ­
лгнса о   [106], пр и  из мне и и   п цор не т а  польрднг о   арм и ов н я  о т   1 д о  3 % 
п ле ь д р н а я   п о ер ч н а я   иа л с ,  впсоирн меа я   нлоак ы м   сеч н и м ,  воз рас ­
ае т т   п ри м е н о   в   1,2  ­  1,3  раз .  еудлС т   ит ме о ь   п р и   ом т э ,  чт о   балосю нты е 
з н ча е и я   п о ер ч н й   и лс ы   Qa  в   аблк х   с   м а т уо х и   и   бе з   н и х   п р и   п чор и х 
рав н ы х  условия х  близк и  дур г  к  дугр . 
В   д ря е   раб о т   п ред т и н я а   поы кт а   уч ест ь   н ив л я е   ев с х   п ер ч и сл н ­
ны х  вы ш е  форвтак : пчорнтс и  бонета , птлеор а  сзер а  и  проц ент а   п р о лд ь н ­
г о  армиован я , кырот е  ою плеядр т   нщ у с е ю  спосбн т ь   ж ел з он б т ы х 
б ло а к   п о  нлонак ы м   с е ч нм и я . Ондка о   тэ и  з ваисмто и   б ло е е  громзкд и   п о 
срав н е и ю   с   в ы раж м ен и я ,  пирвнед ы м и   в   НС и П а х   [140,  141]. В   чансто ­
22 
и тс , в яин иав о д ел с х  Х.Р . Хж д а и  [151] пан еж о л д е р я  ран т еч с а я  зт с оми с в а ь 
е ми т  вди : 
Q=­181,55­6Rnp+209|a+f(43­2,6qx+l,5Rp­48,2)+qx(96,36+3,6R„p­92,7^)(I.4) 

в   ю ущ в и т с й е д х   а м р он х   [142] вин яи л е  нич л ев ы   Ц з   в  пом я р м   див е  н е 


я с т е ыа в и ч у ,  а   нич л ев а   QB , ам е ин рп я   в   е т чсар ,  е ач в т о т   н р е м и рп о 
ин д е р с м  зяин еч ан м  птнцеор а  аяинаворим . Тт с он д у р ь  пин еч у л о я  аечи т лна ­
о кс й  и тсоми вза , ю ащыве тич у й   ин я л в е   тн це о р п а  гоьнл дорп о  аворим а ­
я ни , снза яв а  с  тме , чт о  вин яи л е  понь л д о р й  ар у т а м р ы с т е пялв я о р я  ка к  в  вди е 
он ч е р п о й  сыли , та к  и  ог ов е с о  уяил с , ко р т о е  ве яи л т  н а  су т аж ю  зн о у  и  те м 
ымас м  н а  пунч е р п о ю  су ли , вум е амин рп с о ю  бмон те . 
щьол Бо е  в т с ечил о к о ынь л а тн еми р еп с к э х   ын а д х  н елп о к ан о   и   п о   си ­
ин а в о д е л с ю  ин яи лв я  ы т аж с х  о л п к   н а  пт с онч р ь  ын о л к ан х  ин еч с й  жел ­
ы н о т е б зо х  иым е аби зг х  эво нтем л . 
ин д О м   и з  пыв р е х   о ы пт в   в  нш еа й  неар тс , ынще яв с оп х   м он а д у  во ­
у с о рп , был и  иин ав о д ел с я  М.С . Бог о кшсниар о   [18], ишгвеа ыпт с о  тр и  бкл а и 
еб з  понч е р п о й  аыру тамр . Пт с онч р ь  иын а тп с х   ол аб к  был а  в  сен д р м  н а 
53 % выш е  аынчи г ол ан х  бо л а к г онь пл г у ом я р о  сяинеч . В  оа ытп х  У.В . Руа ­
са к а  [129, 130] аонюлт сб е  уин еч л ев е  пынь л е д р х  пынч е р п о х  сли , вирпсо ­
ы м е а ин х  тымв о р а и  сим яин еч , п о  син е в а р ю  с иыньмл по г у м я р , даги тсо ­
л а  47 и  22 % сн ев т с ев т о о  в  ба к л а х  с  понч е р п о й  ао р у т ам р й  и  бе з  не . Ч.Б . 
о с у ч и в о т ан г И м  [64] исил аыв пт с ь  бк л а и  тг ов р а о  синеч я  с  рынчилз а м  со ­
е иш н о т м  ррбе а  и  по л к  с  по т е л о р м  сз е р а  о т  1,5ho д о  4ho. Сн с ал г о о  певор ­
ын е д м  ияин а ыпт с м  пт с онч р ь  нын о л к а х  син еч й  тыв о р а х  бо л а к  д о  55 % 
ы шв е а р п т   т с он ч р п ь   ын ч и г о л ан х  ынь л о г у ом я рп х   к ол аб .  Н а   ин ав о с и 
ын шр б и о х о этнемирепс к в  был а  пн еж о л д е р а  фол у м р а  дл я  оин ел д е рп я  пчор ­
т с он и  нын ол к а х  син еч й  тывор а х  бо л а к  с  уо т еч м  внич л е ы  пт ел о р а  сзаер : 
23 

Q6ax= ^ ^  +(1,8­ 1,95^) F^Rp+qxho,  (1.5) 

д г е  Cicp ­ рин яо тс а е  мдж е у ыньмл е тил е д р гп с а р оз у и  пм ани т с ал и  в 


т е л о рп е  сзае р , 
И з  ынж еб у р аз х  йел таво делс и , сшхвиам н з я  м а с о рпЬв и   т с он ч р п и 
ыв о р а т х  бкола , нми д о хб е о  втил еыд ь  оыншрби е  оытп ы  П . Бах а  и  О . Гфар а 
[159], Г . Ггн еи о  [163, 164], Ф . Лт д р а гн ои а  и  Р . Вре тьла а  [170, 174], Л . Баар ­
г о к с в он о   [56]  и   М . г р ебн сйВа а   [175].  П о  а т ьл уз е р м  к т об а р о и  ирепс к э ­
ы нь л а т н е м х   ын а д х   Г .  гниГе о   и ч у л оп л   и з  ив о л с у я   и с е в он а р я   ын т е ч с а р е 
л у м р фо ы  дл я  оин ел д е рп я  т с онч рп и   ын о л к ан х  син еч й  в  зт с оми с в а и  о  т
ин е ж о л п я  ноньл а р тй е й  оис , т о  ет с ь  п о  аи г о л ан и  с  ро т еч с а м  пт с онч р и  нро ­
ы нь л а м х  сйниеч . Рын т еч с а е  фы л ум р о , ую ащыви т ч е  вин яил е  сы т аж х  по л  к
и  г оньл е ти р ав д е рп о   ин е ж я р п ан я   н а   т с он ч р п ь   ын о л к ан х   й ни е ч с ,  ылб и 
н еж о л д е р п ы  Р . Вморе ьтла . 
зоб О р ыньл а тн эеми р еп с к х   ын а д х  пт е зыав к о ,  тч о  мигон е  аво делс и ­
иле т , ач ем т о я  онь л е тиж о л п е  ин яи лв е  ы т аж с х  ол п к   н а  тсонч рп ь  нол кан ­
ын х  сйниеч , н е  пя д ови р т  кын т е р кн о х  пин еж ол д е р й  п о  и х  уу теч . Оыньл е д т е 
л е т ав о д е л с и и  лич у л оп и ы пвич е р ови т о р е  ы та ьлзуер . Ок ан д о  се у д ел т  оем т ­
ь ти ,  тч о  ин елв а т с оп с е   ы н тп о х   ын а д х   с м и к с ечи т е р о т и   п о  а л у м р о ф м 
иНС П   н е   еа д т  т с онж мз ов и   т и в ыя ь   он и т с и е   ин я и л в е   ы т аж с х   кол п ,  а т  к
а к к   н а   т с он ч р п ь   ын о л к ан х   ин е ч с й   е а ыз в к о т   ин я и л в е   ы нь л е т и с о н т й 
е л о рп т  сзер а  и  поньл д о р е  аеин ав о рим . 
ел оби аН е  ынрево тсо д е  т а ь л уз е р ы   угом т   ы тб ь  н еч у л оп ы   ьк л о т о   р п и 
о м я рп м ин селв а т с оп и  пт с онч р и  нын о л к а х  син еч й  бо л а к г он пьл г у ом я р о 
ин е ч с я   с  аынмчи г о л ан и   п о  ра р емз а м  им а кл аб , н о  июмщеи и  к л о п у  в  саж ­
о т й  знео . 
ын а Д е  о  вин яил и  фом р ы  син еч я  н а  пт с онч р ь  нын о л к а х  син еч й  п о 
он ч е р п о й   ли с е  сил с он т ь   к  а тн ем л э м   и з  г ол еж я т о   на о т е б . ин е д в С я   о 
24 
т с он ч р п и  тывор а х  и ыв о др а т ув х  бо л а к  и з  дигур х  во ди в  бно те а  пк о а  мола ­
ны е л с и ч . 
1.3. Пт с онч р ь  рынч ил з а х  во д и в  бон т е в  в  уявиолс х 
г он с х ву д о г нон е жя рп а о  синя о т с о я 

аК к  ино тсезв , нел оби а е  дын р ев о т с о е  дын а е  п о т с о к тй о т сщонеир и  на ­


ын о л к х   ин е ч с й  ын о т еб оз л еж х  о тн ем л э в   угом т   ы тб ь  н еч у л оп ы   ьк л о т о 
рп и  ут еч е  рт об а ы  н о т еб а   в  уяив ол с х  г он с х ув д о  г он еж я рп ан о  ин я о т с о я  ­
и т аж с я   ­ ряниеж я тса . и р е ти р К и  т с онч рп и   н о т еб а   рп и  онж л с м  неж ярпан ­
он м  ин яо тс , ын т с евзи е   к  мще я о т с ан у   ин е м р в , н ав о с ы   н а   ы н ч и зл а р х 
яи р о е т х  пт с онч р и  [13, 14, 26, 38, 84], лби о ыньл а тн ем эи р еп с к х  дныах . 
ин а в о д е л с И е  т о б а р ы  ы л еж я т х  он теб в   в  уяив ол с х  и т аж с я   ­ реж я тса ­
ин я  вн е лыоп о  уж е  дл я  бон те в  ко с ал в  В  15 ­г  70. Эм о т у  пнщ е яв с о ы  оытп ы 
X.  р е фп у К а   [169]  ­  н а   хани тсалп ;  .К П .  ни г е рВ а   [26]  ­  н а   замирп ­
х а к р е ьм с о в ;  .К С . Кан я тепар ,  В.Д . в об еГл а   [40, 68] ­  н а  ы л оп х  хар днилц ; 
.П М . Биач , Ю .А . Вавьебор , Г.С . Ав еил а  [4, 17,33] ­ н а  кхабу . 
и кге Л е  н о т еб ы   рп и  онж л с м  он еж я рп ан м  ин я о т с о и   н е ч уз и ы  ж к а т е 
нч о т а с о д о  шо к ри . Кн о т еб о тизм а р е ы  кс ал а  В  7,5 ­J­ 35 исил ав о д ел с ь  в  ра ­
а т об х  Л.Н . Бров к с у й   и  А.А . Кв це я р д у а   [23, 81], П.М . Бич а  и  А.В . Яшни а 
[17], Ю .А . Вв еьб о р а  и  А.А . Гв е здов а  [33]. Оытп ы  Г.А . Гавеин , В.Н . Кю си ­
к а  и  Н.И . Лнив е а   [39] пнще яв с о ы  яы т си еч м  ан о т еб м  кс ал а  В  2,5. Пеболпе ­
о т н  кос ал в  В  7,5 ­^ 15 и о т еб тф у н  ко с ал в  В  10 ­т ­ 25 исил ав о д ел с ь  в  ртоба е 
Г.С . Ав еил а  и  A.M. Жв оз а р у гн а а  [3]. 
ын е ч г л б О е  бн о т е ы  в  уяив ол с х  си т аж я  ­ рин еж я т с а я  нен ми а е  иечзу ­
ны .  н т с евзИ ы  лши ь  оытп ы  Г.С . Ав еи л а  и  Р.Л . Мн яли а а   [4], пын е д в о р е  н а 
аб у к х  и з  бно те в  н а  ик ян тсезв е  ­ ркиншчуе к а е  III гп у р ы  дл я  бно те в  ксал ­
о с в  В  15 ­^ 30. Се у д е л т  оь ти ем т , чт о  в  ра тоба х  [4,17, 33] п о  еони д й  мки до те е 
си л ав о д е л с и ь   ы н ч и зл а р е   див ы   в но т е б . ен д л с оП е   е я л о зв п т   т и в он а т с у ь 
25 
дж е м у  нми и  бел о е  нынж е д а е  сшиное т о я  ки р е ти р я  пт с онч р и  пр и  сонж л м 
он е ж я р п ан м  син яо тс . 
а в ин а р С я   т а ь л зу е р ы   о ы пт в  ын ел сич е р п х   в о р тв а ,  нж ом о   ем т о ­
ь ти , чт о  он и  ию е м т  зыньл е тич ан е  ряние джохса , а  идгон а  и ыв пичерови тор . 
а Т к  в  оа ыпт х   [17, 23, 169] с  уеин ч л ев м  т с онч рп и  бно те а  ки р е ти р й  пчор ­
т с он и  яс теажинс ,  дго т а   а к к   в  т об а р е   [33]  о н   н е   ис вза т   о т  с ал к а   ан о т е б . 
1Р с т е м я  и  рорзба с  оын тп х  дын а х  дл я  бон т е в  оов к ани д й  пи тсноч р . П о 
ын а д м  [169] ки р е ти р й  пт с онч р и  тг ол еж я о  бн о т е а  кс ал а  В  35 выш е , че м  в 
а ы пт о х   [17,  33]. Уын аз к е  ин е дж о х с а р я   нж о м о  ь тинс я ъбо ,  ­оп ум о и д в , 
е и ч зл а р м  и д о т ем к  пин е д в о р я  йин аыптси , соб соп в  пин еж о ли р я  и зкурган , 
о д тем в  ине ар тсу я   ин е р т я   дж е м у   м цз а р б о и   и  м а ти лп и   в о с е рп ,  а  ж к а т е 
ы н м ч и зл а р и  см ав т с о и  бон те в  и  пынм т с онч р и м а ки т с хи р е т к а р и  знилопа ­
йел т . о кна дО , р т ом с ен я   н а  ич злар е   ын ч е о к х  о та ьлзуер в  йниаво делс и , 
нж о м о  оти ем т ь  сю уещ д л , 
и р е ти р К й  т с онч рп и   н о т еб а   в  уяив ол с х  и т аж с я   ­ рин еж я т с а я   и с в за  т
а к к  о т  вди а  бано те , та к  и  о т  ег о  пи тсноч р . С  уеин ч л ев м  ков киб у й  пчор ­
т с он и  аньл е ти с он т я   т с он ч р п ь  н о т еб а   рп и  онж л с м  он еж я рп ан м  яо тс ­
ин и  птеа д . 
н о т Бе ы   н а  ы т си р оп х  ял е тинл оп за х   п о  ин ев а р с ю   с  тымл еж я и   юеми  т
ел об е  ву л к уып ю  фом р у  кови р й  (а с  / Rnp ­ рСт  / Rp ). С  уеин ч л ев м  пт с онч р и 
л е т и н л о п за я  уан з к я  кави р я с  пт е ажилб р я  к  пйом яр . 
лД я   ын е ч г л б о х   он т е б в   н а   к я н т с е вз и е   ­  киншчуе к а р е   и р е ти р к й 
т с он ч р п и   в  уяив ол с х  и т а ж с я   ­ рин еж я т с а я   е а м ин з т  онч т уж ем о рп е   ол п ­
ин е ж е  п о  син ев а р ю  с  ты л еж я м  и  ли к г е м  бимано те . Ок ан д о  в  нам р о х  пкеор ­
ниавори т я   [141] уын за к й  и р е ти р к й   ян и р п т  ын я о т с оп м   л д я   е св х  он теб в 
н а  пы т си р о х х зяле тинлопа . 
26 

1.4. Мд о т е ы  рт еч с а а  пт с онч р и  нын окл а х  син еч й 


ын о т е б о з ел ж х  бол а к 
1.4.1. Оищ б е  сяине две . 

В  Нынви т ам р о х  а тн ем у к о д х   ы нз а р х  а р т с н   [96, 97,  141, 142,  161, 167, 


171] речса т ын жо т еб оз л е х  эо тнем л в  п о  нын о л к а м  сяин еч м  пти дозви р ­
с я  рынмчилз а и  мима до те . В  эо т й  сз яв и  ин с е р тн о  пти д ел с о р ь  ка к  рзына е  ме ­
ки д о т и  т е ч с а р а ы нви т к у р т сн о к х  о тн ем л э в   п о  онч е р п о й   ли с е  ю аыв тич у  т
ин е м и р п е  рынчизл а х  во ди в  бано те . 
Н а  и р о ти р е т и   ш гы в б е о  г о к с т е в о С о   ю оз С а   еч с а р т   ы н о т е б оз л е ж х 
ци к у р т сн о к й   п о  нын о л к а м  яин еч с м  сли д озви рп я   т о лп в ь  д о   1955 гд о а  п о 
до тем у  ым е а к с уп о д х   й ин е ж я р п ан ,  в  о р т о к м  сил ыавтич у ь   ьк л о т о   и г у рп е 
иц а м р о ф е д . Сн с ал г о о  эм о т у  мд о т е у  гынв а л е  сю ащим ж е  уил с я  вни рпсо ­
сил ам ь  бмон те , а  гынв а л е  рю ащви г я т с а е  яинеж ярпан , ю ащ ик нз ов е  в  на ­
он л к м   ин еч с , сил амин рп с ов ь   он ч е р п о й   и  о т ун г о т й  йору тамр .  В  
1955 гд о у  в  нам р о х  и и тк с ечин х е х  уяив ол с х  НТ и У   123­55  [105] бы л  пяни р  т
ы в он й  мо те д  ртечса а  ын о л к ан х  ин еч с й  ын о т еб х   и  жын о т еб оз л е х   но к ­
ци к у р т с й  п о  рюш ащуирз м  ум яил с , рын а тобазр й  М.С . Бои к сшниар м  по  д
ов т с д ов к у р м  А.А . Гве здов а  н а  ов он с е во энтемир пс к , пын е д в о р х  в  1937 ­
1940 и   1946 ­  1947 га д о х  н а  эа тн ем л х  и з  тг ол еж я о  бно те а  сен д р й  пноч р ­
и тс . Ныв о й  мо т е д  бсл ав о риз а я  н а  пов д е р й  ов он с е  ­ уяин ев а р х  рисевон а  я
ы нь л е д р п х  уил с й  п о  нм он л к а у  сюинеч . Похер д  о т  уынв ол с х  неж ярпа ­
ин й  к и к с фечи т к а м  уяил с м  в  нон л к а м  син еч и  пил овз л  пр и  пори т кеор ­
ин а в и ци  кк у р т сн о й  стимон к э ь  мл а те , цтнем , зиле тнилопа . Пжз о е  н а  онос ­
в е  го т э о  д о т е м а   ыб л  а тобазр н   о тем д  течсар а   п о  м онь л е д рп у  ин я о т с о ю 
(Си Н П  1I­B. 1­62). Фл у м р о а  дл я  оин ел д е рп я  оньл е д рп й  понч е р п о й  сыли , 
о м е а ин р п с о в й  бмон те , ил ем а  вди : 
27 
^  KRM.' 
Q 6 = ^ r ­ '  (1­6) 
дг е  К  = 0,15 дл я  тыл еж я х  бвно те . 
ин а в о д е л с И я  рт об а ы  эо тн ем л в  и з  ли кге х  бно те в  пли озв и  уноа тс ­
тив ь  пун ежи о ю  пт с онч р ь  и т с о кй то т сщонеир ь  эо тн ем л в  и з  ли кге х  бо те ­
он в  п о  син ев а р ю   с  тиымлеж я . Уон за к е  ин еж о л п е   ылб о  ун е тч о   в  Си Н П 
­П В .  1­62  [140] и  "Ряци а дн ем о к е х   п о ин а пв о ри т к е о р ю  ци к у р т сн о к й   и з  лге ­
и к х  бвно те " [132]. Реч с а т  эо тн ем л в  и з  ли к г е х  бон те в  п о  понч е р п о й  сли е 
нсалгос о  [132] псли д овзи р я  п о а  фол у м р м  дл я  тг ол еж я о  бно те а  с  уо т еч м  по ­
г он е ж и о тн еци  кф э о а  К  = 0,12. 
ш й и е нь л а Д е  ин ав о д ел с и я  илза коп , чт о  паньл е д р я  анч е р п о я  сали , 
а м е ин р п с о в я   м но т е б , с т е ян емзи я   н р е м и рп о  ньл а оцир п о р о   но ч рп ­
т с и  бно те а  н а ени рж я тса . В  сз яв и  с  эи т м  в Б НЖ И е  плиж о д е р и  от ял е д рп ь 
у нь л е д р п ю  пунч е р п о ю  су ли , вум е амин рп с о ю  бон т е м  п о ел фумро : 
0 » = ^ ^ ^ ,  (1.7) 
С 

аро т к я  вш ло а  в  нм р о ы  Си Н П  11­21­75 [141]. 


ни е ч а З е тн еци кф э о а  К г  дл я  эо тн ем л в  с  понч е р п о й  ао р у т ам р й  и з  
г о л еж я т о  бно те а  пт янир о  рынв а м  2, дл я  бон т е в  н а  пы т си р о х  зял е тинл оп а х  с 
ы в це р а в к м  по к с е м  ­ 1,75, дл я  бон т е в  с  пы т си р о м  по к с е м  ­ 1,5. 
лД я  эо тнем л в  бе з  понч е р п о й  ы р у т ам р , уаыв тич я  от с он ап ь  впзане ­
г он о   г о кп у р х о   я ш ин у е з р а ,  аньл е д рп я   ан ч е р п о я   али с , ам е ин рп с ов  я
м он т е б , ос те яле д рп я  п о ел фумро : 
^^К^Ш Л   (1.8) 
с 
д г е  К з  ­ дл я  тголеж я о  бн о т е а  рев а н  1,2, а  дл я  бон т е в  н а  пы т си р о х 
я л е т ин л о п за х  ­ 0,8. 
а нь л е д р П я  анч е р п о я  али с , вам е ин рп с о я  ым е аби гз м  о тн ем л э м 
с  понч е р п о й  ай о р у т ам р , рнав : 
Qx6 = Q6 + qxC,  (1.9) 
28 

рП и н р  е м о нв а р о о н е л  рд е р п с а й  к з у р г а н е л у  м р о ф а  (1.8) е ж о м т  бт ы ь 


н е л в а т с д е рп а  в  ве ди : 
Qx6 = 2 ylK^RM^'q­  ,  (1.10) 
тЭ а  фа л ум р о , ка к  ино тсезв , се ув т с ев т о т  шмйе н д оыгв ен у  но л кна ­
м у  сюниеч , пр и  ко р т о м 

C = J ^ ,  (1.11) 

рП и  ив тсйе д и  он еч т о д е р с о й   ыли с , он еж ли рп й   к   ен х р в й   нарг и 


тн е м л э а   в  пал е д р х  г он л к ан о  я н и е ч с , пт с онч р ь  этн ем л а  днжл о а   ы тб ь 
н е р в о рп а  тж к а е  п о  фл у м р о е  (1.9) пр и  дни л е  пци к е о р и  нгон л ка о  сяниеч , 
но в а р й  пт е л о р у  сзаер . 
и каТ м  мзоарбо , нав о я  р у т к у р т с а  у м р фо л   и ын ав о рцние дф и е   з на ­
ин е ч я о тн еци кф э о в  К г  и  К з , пы т яни р е  в  нам р о х   1976 га до , ою аж р т т  ка  к
ин я и л в е  вди а  и  кс а л а  бано те , та к  и  ви д  мг о кл е о  зяле тнилопа . Ок ан д о  к  оп ­
ын е л д е р м  ва ди м  бон те в  н а  пы т си р о х  зял е тинл оп а х  нм р о ы  пли д о х д о и  из ­
ш ин л е  онож р тс . 
и л ан А з  пг он еж л д е р о   в   1946 гд о у  А.А . Гыв е дз ов м   и  М.С . Бошниар ­
и кс м  мдо те а  ртечса а  пт с онч р и  нын о л к а х  син еч й  и  ег о  рци к а д е я  в  Си Н П 
11­21­75 птезыав ко , чт о  нр т ом с е я  н а  ег о  зыньл е тич ан е  дв тснио тсо а  п о  свар ­
ин е ю  с  "кми к с ечи с ал " мо д т е м  ртечса а  п о  понч е р п о й  сели , в  не м  сре до ­
с т иж я   яр д и к с ечи р пм э ул оп х  йе тсомис вза ,  в  ы р о т к х  ыньл е д т о е  р о т к а ф ы 
с ю аы т в и ч у я  нноч та со де , а ы нр о т к е е  н е  ун е тч ы  весво . Вин еж азро е  у  рд я а 
е л т ав о д е л с и й   л ы а зв а   и  л у м р фо а  дл я  ин ел д е рп о я  оньл е д рп й  чер по ­
он й  сли ы  Qe, вом е а ин рп с о й  бон т е м  в  нон л к а м  синеч . Пми о о  эог т , 
ы н аз к у й  мо те д  ре яле зда т  речса т  этн ем л а   н а  ии гз б  и  н а  се р з  бе з  утеч а  и х 
зи я в с о м и за в . В  не м   н е  ус т е аыв тич я  ж к а т е   яр д  ти ка х  вор т ка ф , ка к  оисон т ­
ы нь л е т й   е л о рп т   за е р с , оньл д о рп е  еинаворим а , оньл е ти р ав д е рп е  е ж я р п н а ­
е ни ,  м р о ф а   г он ч е р п о о   я ин е ч с .  Вс е   т э о   л ыа зв о  т с оми д о хб ен ь   ьла д ­
шг й е н о ин ав о стшснре в о я  угонза к о  ма д о т е . 
29 

аК к   ив т с д е л с е   о г н е ж о ы зл в ш и е ,  ми г онм и  м ял е т ав о д ел с и и   ы лб и 
н еж о л д е р п ы  уин еч о т я  фол у м р ы  (1.7.)­ Пс лив я о я  ря д  ныв о х  фоу м р л  дл я  оп ­
ин е л д е р я  щеу с н й  ст с онб с оп и   п о  нм он л к а у  син еч ю   [34, 52, 57, 63, 65, 
102, 122]. 
т а ьл зу еР ы  итэ х  йин ав о д ел с и ,  ын е л ыопв х   оп д  ов т с д ов к у р м   .А А . 
в е зд оГ в а   и   .А С . в о с ел а З а   лге и   в  в он с у   ы в он х  ю ущви т сй е д х   р он м  иНС П 
2.03.01 ­ 84* [142], вын е д в х  с  1986 га до . 
д яраН у  с еин ав о ст сшнре в о м  нр о м  оыньл е д т е  ртоба ы  был и  нелварп ­
н ы   н а   ин е ч у л о п е   е л о б и ан е   он л п й   и   но ч т й   ни т р а к ы   он е ж я р п ан ­
г но а в р и м о ф е д о  син я о т с о я г жон т ебзо л е о  этн ем л а  пр и  див тсйе и  пепо ­
ны ч е р х  си л  [49,148,157]. 
шьло Бо е  кв т с ечил о о ыньл а тн е эми р еп с к х  и и ксеч ти теро х  роба т  позв ­
ли и  стале д ь  ныв о й  ш а г  в ин ав о  ст сшнре в о и  мд о т е а  ртечса а  пт с онч р и  же ­
ын о т е б з о л х  эо тн ем л в  н а и дв т сй е е  пынч е р п о х  сли . В  НБ Ж И е  А.С . Зела ­
ыв о с м  рна тобазр а  ран течса я  мл е д о ь  [37, 61] в о кр т о й  уяил с , дю ущви т сй е е 
в  нон л к а м  синеч , в  то м  чл си е  и  уи л с я  в  бнео т , осю тял е д рп я  н е  эипм ­
и к с ечи р , а  ид о х с я  и з  рин е р т ом с а я  г он еж я рп ан о  ин я о т с о я   в  этн ем л е  по ­
л с е  оинавзо рб я  и  ри т зв а я  нын о л к а х  тщнеир . 
В  НК С И е  по д ов т с д ров к у м  А.Б . Гывшлео а  вн е л ыоп ы и ин ав о д ел с  я
гон ав­онриежм яорпанфе д о  ин я о т с о я ын жо т еб оз л е х  эо тнем л в  в  зно е 
г он т с е м в о с о  див т сй е я  пынч е р п о х  си л  и  ию ащби гз х  мво нтемо , кы р о т е  по ­
л и о зв и  утничо т ь  рун т еч с а ю  мл е д о ь  пт с онч р и  п о  нын о л к а м  сяин еч м  [43, 
74, 98]. В  не й  ун еч о т ы  вин я л е  ни г у рп е х  дциам р о ф е й  бн о т е а  н а  хе т кар р 
юп э р  нйинеж ярпа ,  и гз б  понч е р п о й   и  поньл д о р й  р у т а м р а ы   в  мтсе е  пер ­
ин е ч с я   он л к ан й   що н ие р т й   и  ди г у р е  ы р о т к а ф .  н и лД а  ци к е о рп и   он с а п о й 
ос к й  тщнеир ы с т е оял е д рп я  н а  ов он с е  мци аз мин и  фци кн у и  ми г он х  пер ­
ын х е м . В  кв т с еч а е  ки р е ти р я  ршинуерз а я  пт яни р о  уив ол с е  динеж тсо я  пер ­
о нь л е д й т сс ом е а иж и  в и нн елв а рп и  гг онв ал о  няинеж ярпа . 
30 

в   а м р он х  СШ А  [161] речса т  нщеу с й  ст с онб с оп и  п о  нын ол к а м  сеч ­


я ин м  вс т е ян л ыоп я   п о ым де а к с уп о м  м яин еж я рп ан , н о  ус т е аыв тич я   ив д  бо те ­
на . ю ущви т сй еД е   в  этн ем л е  ин еж я рп ан я   зерс а   u„  о т  онч е р п о й   лис ы   Ґ„ 
сю т я л е д р п о я  п о ел фум р о : 

д г е  Ьо ) ­ шни р а  скн е т и  эа тнем л ; 


Ф   ­ кн еци ф э о т  би тсно апзе ; 
d  ­ рачоб я  вт оыс а  син еч я  (в  д)хюамй . Пр и  эо т м  дл  я
ын е ж я р п ан д е р п х  эо тн ем л в  днжл о о  ссь т юалдб о я  уеиволс : d < 0,8h. 
нсалгоС о  [130], дю ущви т сй е е  нин еж я рп а я  сзер а  н а  днж л о ы  пышвтеар ь 
ы м е а к с уп о д х  нин еж я рп а й  v>c, оым е ял е д рп х  п о ел фум р о : 

1)е  = К ( 1 , 9 # ' + 2 5 0 0 Р „ ^ ) ,  (1.13) 

д г е  К  = 1  ­ дл я  тг ол еж я о  бан о т е ; 


К  = 0,85 ­ дл я  бно те в  н а  ков це р ав м  пе кс ; 
К  = 0,75 ­ дл я  бон те в  н а  по т си р о м  пе кс ; 
/  О 

fc ­ ца к с ечи р днил я  пт с онч р ь  бн о т е а  н а  си т аж е  (ф/тн у ю йд м  ); 


Р щ  ­ кн еци ф э о т  аяин ав о рим ; 
У и  ­ панч е р п о я  сли а  (в )х фа тну ; 
М и  ­ ию ащби гз й  мтнемо , дю ущви т сй е й  он ем рв он д о  с  понч е р п о й 
олис й  У и  в ом е ави р т рам с а м  син еч и  (ф/тну ю)мдй . 
В  уын за к х  а л у м р о ф х   ин е ч аз я   Uc н е  днж л о ы  ы ш т в а е р п ь   3,5  ^jУi   , а 
шин о е т е  (V„d/M„) < 1. 
лД я  ньл е ти р ав д е рп о   ын е ж я р п ан х   о тн е м л э в  ым е а к с уп о д е   е ж я р п ан ­
ин я  сз е р а  Uc н е  днж л о ы  пьывштеар : 
Uc = К  (0,6 41'+  700 VndMn),  (1.14) 
д г е  К  ­ уеыавтич т  ви д  бн о т е а  (дл я  тг ол еж я о  бн о т е а  ­ 0,6). 
31 

Пр и  эот м  з наче и е  Uc должн о  ньиатходс я  в  предлах : 

2 # ' < D e < 5 V 7 ' .  (1.15) 


аК к   вн и д о   и з  привенд ы х   ад н ы х ,  нмро ы  СШ А , тжак е  ка к  и  оечст ­
в ен ы е , уычит вюа т   п но и ж е у ю   п чор н тс ь   н а  сер з   и  слаык вни е   л е м эн о т в 
и з   и л егк х   но б те в   п о   варс н е и ю   с   ж е л яы т м и .  Пр и   отэ м   б лоь ш е е   нс и ж е е 
н с ти о я  к  лмокге у  бноте у  с  пытисро м   по м е с к . 
н А ли а з у р я   в  ц лое м   д о мт е ы   расч ет а   н л о ак ы х   чн е с и й   ж ел з обн т ­
ны х   л е м эн о т в   п о   п о чер н й   си л е ,  можн о   м иь о е т ,  чт о   нресмот я   н а   раз ­
ли ч н ы й  пход д  к  утче у  работ ы  элемнот в  и з  раз личн ы х  воид в  бонета , нмро ы 
раз н ы х   ар тс н   нс и ж юа т   п роч н ст ь   н л о ак ы х   чес н и й   л е мэ н о в т ,  вы полн е ­
ны х   и з   и л егк х   об н е т в .  В   варснеи и   с   л ме н аэ т и   и з   ж ел огя т о   но б те а   тэ о 
нс и ж е е   и гае ост д т   15  и   35  %  венсто о   л д я   цо н р у к с т и й ,  имею щ и х 
п о ер ч н у ю   р у т ма у   и  бе з   н е .  Сопивртлен е   п о чер н й   ил с е   но кур тс ­
ци й   и з   бо л чге н ы х   но б те в   н а   п ы ори ст х   з ап ол н е я и т х   п ко а   в ои л с д е н а ы 
н о ч а т е сд . 
Ан ал и з   в ы п лн о е ы х   в о и л с н да е й   и  раз личны х   и д о мт е к   расч ет а   на ­
л он к ы х   чн е с и й   за п ко ы в те , чт о  ниаблео е   п ри з н а ы м и   и   и п в т н сре к ы м и 
в  Росийк й   Ф царе д и и   ю в ля с т я   и одк м ет а  расчет а   п о  плеьдрны м   ос я т ­
нм ия ,  паритн я я   в   н орм а х   и   и к до м те а   а Б НИ Ж ,  плжодерн а я   А.С .  алЗесо ­
вы м . В  сзвя и   с  эимт , аорвт м   ва п л не тсо а   ц ле ь  распронти ь   и  усоверш н ­
в о та с ь   бо е   л е м д о и   н а   и з г б м е аы е   л е мэ н ы т ,  вы полне ы е   и з   раз л и ч н ы х 
в иод в  бонета , в  то м  числ е  и  н а   иербамзокжфтл нбе ы е . 

1.4.2.  М етоди к а   н ор м 

Р асч е т   п роч н ст и   н ло к а ы х   чн е с и й   ж ел з он б т ы х   и з г б аем ы х 


л е м эн о т в   п о   в юуйе тс д щ и м   н ма р о м   Ни С П   2.03.01  ­  84  высптелоня я   в   на ­
щ яо тс е е  вмер я  п о  мдоте у  пльедрны х   н ио я с й т . 
32 

лД я  эо тн ем л в  с  понч е р п о й  ао р у т ам р й  речса т  н а  див тсйе е  понч е р п о й 


лис ы с пти д озви р я  п о  нел оби а е  ом он с ап у  нм он л к а у  син еч ю  и з  уяиволс : 
Q ^ Qb + Qsw + Qs,inc,  (1.16) 
он ч е р п о П е   ил су е   Qb ом е а ин рп с ов е   м но т е б , с т е ял е д рп о я   п о 
ел ум р о ф : 

с 

дг е  с  ­ днил а  пци к е о р и  нел оби а е  ог он с ап о  нгон л ка о  син еч я  н а 


у нь л о д р п ю  ос ь а этнем л ; 
ь ф 2 ­ ктн еци ф э о , ую ащыви т ч й  вин яи л е  бано те : дл я  тг ол еж я о  и 
г о т си еч я о  ­ 2,0; мг о т син р зе о кл е о  ­ 1,7; лго кге о  пр и  мк р а е  п о 
ен д р с й  пт с он т л и  D1900 и  бе л о е  ­ 1,9, D1800 и  мен е  пр и 
о клем м  пон т л м  зл е тинл оп а е  ­ 1,75, пр и  мо к л е м  по т си р о м  ­ 1,5. 
9f ­ ктнеци ф эо , ую ащыви т ч й  вин яи л е  сы т аж х  по л к  в  тыв о р а х  и 
ыв о р а т ув д х  эха тнем л , а н еци ф  кэ о т  ф п  ­ уе аыв тич т  вин я л е 
ы нь л о д р п х  сли . 
ин е ч а З е  Qb, вон ел сиыч е  п о л  фу м р о е  (1.17) пс т е амин р я  н е  мен : 
Qb < фь з  (1 + Ф г  + Фп ) Rbtbho ,  (1.18) 
дг е  фь з  ­ ктнеци ф эо , ую ащыви т ч й  вин яил е  бано те : дл я  тголеж я о  и 
г о т си еч я о  ­ 0,6; мг о т син р зе о кл е о  ­ 0,5; лго кге о  пр и  мк р а е  п о  сен д р й 
т с он т л п и  D 1900 и  бел о е  ­ 0,5, D 1800 и  мен е  ­ 0,4. 
рП и   т еч с а р е   ы н о т е б оз л е ж х   о тн е м л э в   с   он ч е р п о й   ору тамр й 
нж л о д а  быт ь  тж к а е  он еч п с еб а  т с онч рп ь  п о  нм он л к а у  ин еч с ю  в  пе д р ­
ал х  ук тсач а  мдж е у  хима тумо , мдж е у  оо р п й  и  ооби г т м  и  оимаб г т . 
еч с аР т  жын о т еб оз л е х  эо тн ем л в  бе з  понч е р п о й  ар у т а м р ы  н а  дтсйе ­
и в е   он ч е р п о й   лис ы   л д я  ин еч п с еб о я   т с он ч р п и   п о   он л к ан й   щ н еи р т е 
еж л о д н  псь ти д озви р я   п о  нел оби а е  ом он с ап у  нм он л к а у  ин еч с ю  и з  уолс ­
я ив : 
33 

с 

д г е  пав р я  чтса ь с пт е амин р я  н е  бе л о е  2,5 Rbtbho и  мен е ( фьз 1+фп ) Rbtbho. 
Фь 4 ­ ктн еци ф э о , пы м е а мин р й  рынв а м  дл я  бано те : дл я г тол еж я о  и 
го кгел о  ­ 1,5; мг о т син р зе о кл е о  ­ 1,2; лго кге о  пр и  мк р а е  п о  сен д р й 
т с он т л п и  D 1900 и  бе л о е  ­ 1,2, D 1800 и  мен е  ­  1,0. 
ын е д в и р П е  выш е  оынв о с е  рциа дн ем о к е и  нр о м  п о  рт еч с а у  нщеу с й 
т с он б с о п и  ын ол к ан х  ин еч с й  н е  ую аытв ич ,  а к к  ино тсезв , вин яил е  фро ­
м ы  син еч я  н а т с о ки то т сщонеир ь  нын о л к а х  сйниеч . В  ни х  в  яонв м  вди е  н е 
с т е ыа в т и ч у я  вин яил е  пт ел о р а  сзер а  и  птнцео р а  пг оньл д о р о  аин ав о рим я  н а 
т с он ч р п ь  нын ол к а х  сйниеч . Км о р е  тог , дю ущви т сй е е  нм р о ы  н е  рорпса ­
сю т я н а р т с я  н а ын о т еб оз л  феж о рби е  киц к у р т сн о . 

1.4.3. Мкидоте а   НБ И Ж а 

нсалгоС о   ов н й   он т е ч с а р й   ле дом и  а Б Ж И Н , ин ел д е рп о е   щ еу с н й 


т с он б с о п и ын жо т еб оз л е х  эо тн ем л в  пр и  див т сй е и  ию агщбеи з о  мтн ем о а 
и  понч е р п о й  сл и ы с  пти д овзи р я  н а  ов он с е  сю ущид е л х  пйниежол дер : 
­  в  кв тсеча е  ргон течса о  с т е амин рп я  он л к ан е   е ни ч с , щ е я д о х рп е 
п о  нон л к а й  тщнеир е  и  со т аж й  зн о е  бн о т е а  на д  е е  вшонри е й  (рси . 1.1, а) ; 
­ речса т  с ти д озви рп я   и з  сг он т с емв о о  ршине я  уин ев а р й  исевон ар  я
ы нь л о д р п х  сли , пынч е р п о х  си л  и  мо тн ем о в  о т  вш иен х  и  вин е р т ун х  уис ­
йи л , дю ущви т сй е х  в  нон л к а м  синеч ; 
­  в  речса т  вс т я д ов я  оньл д о рп е  Nbi и  понч е р п о е   Qbi уил с я  в  бн о т е е 
а н д   ш он ри е в й   он л к ан й   щ ын е и р т , ыв е с о е  и л с у я   в  онч е р п о й  р у т ам р е 
QSWJю  пащ ек с е р й  нун о л к а ю  тщуние р , а  тж к а е  уи л с я  Ns и  Qs, хире т кар ­
ю щу зи е   у нь л о д р п ю   и   ын ч е р п о е   лис ы   в  оньл д о рп й   е р у т ам р ,  ес реп ­
ю ща е к й  нун ол к а ю  тщние р у   и  сли ы  зин елпц а я   в  нон л к а й  тщнеир е  Ns и 
Cls,/Rcp 

т .  ­­2 

си Р . 1.1  ан т еч с аР я  см е х а  уи л с й  в ^о нл к а ю о м  син еч и  (а) , рын т еч с а е  эюпр ы 


ы нь л а м р о н х  и ынь л е кт а с х  нин еж я рп а й  в онь л а  вки т р е м  синеч , пще я д о х р м 
ер ч з  вшн ир е у  нон л к а й  тнщие р ы  (б ) и  уяил с , пын еж о ли р е  к  нм енж и у 
колб у  по д  нон л к а й  тонщие р й  (в) . 
35 
­  исул я   в   но б те е   ю по ле я д р с т я   ид о х с я   и з   п эю р   расп ел дн и я   н ор ­
мл ь а н ы х х Ст  и   леьтаснкы х  х Х у   жнепаяри й   в  нмролаьн м   сеч н и ,  прохяд ­
ще м   ч ер з   ш рв е ин у   н л о ка й   рещ т и н ы   (рис .  1.1, б) , и   иретк я   п чор н тс и 
н о бт е а   пр и   о п кл с м   н ж ап е ря о м   н ио я с т :  пр и   отэ м   с теа ч и я   о дп и у с т ­
мы м  ипслоьзвнаи е  гипезот ы  пиксло х  сечни й  в  з он е  д о  верш ин ы   н л о ак й 
р ет щ и н ы ; 
­  нрасчет я   п эю р а   н орм ал ь ы х   н ж ап е ря и й   п ир н с м теа я   в   в ид е   п ря ­
м оуг л ь н о  укчаст а  с  нжапенмряи , равн ы м и  Rb, на д  вшре ино й   н л о ка й 
рещ т и н ы   и  треугольн о   у кч а с т а   с   ис м ла ь к н ы м и   н ж ап ме ря и и   рав н ы м и 
Rb, по д   в ерш и н о й   н л о ка й   рещ т и н ы   в   п ле а д р х   сж о ат й   з он ы   но б те а   на  д
н мро ла ь ы м и  трещ ин ам ; 
­  нрасчет я   п юэ р а   л ь е т на с ы к х   н ж ап е ря и й   п ир н с м теа я   ри в к ол н ей ­
но й  с  мисмлаькны м и   з н ч ма е и я и  у  вшре ин ы   н л о ка й   р е щт и н ы ,  равны м и 
Rsh,  емыоплярд и   п ри б л ж ен о   и з   ире т к я   п роч н ст и   н о бт е а   п р и   п л ос ­
ок м  нжапенря о м   н ио я с т : киц ефн оэ т   п ло н т ы  эпю р ы   л еь т а с н к ы х   на ­
ж п ен ря и й   на д  вшре ино й   н л о ка й  трещ ин ы  прин смает я  равны м   0,35, по  д
в шре и н о й  ­ 0,7: 
­  усиля ,  ирезтюуках щ и е   польрдную   и   п о ер ч н ы е   и лс ы   в   п ро ­
ол ь д н й  арумта е  и  сил ы  з ац еплни я  в  нлнока й  трещ ин е , оюпелярдст я   и з 
рав н о еси я   в н ер ту и х   ису л й   в  нижне м   е б л ко ,  меаокст м   н л о ак й   р те ­
щ ин о й  и  нормаль ны м  сечн им , пщ ряохде м  чер з  е е  вшре ину . 
П ров е к а   п ч о нр т с и   нл о ка ы х   чн е с и й   м оуг лп ь ря н ы х ,  авроты х   и 
а в д ур то ы х   л е м эн о т в   и з   ж ел огя т о   но б те а   с   н е м аг о п яр й   и   м е а го н п я р й 
о р у м та й  пиорзсвтд я  и з  условия : 
Q = Qsw + Qbi + Qb2,  (1.20) 
П оп ер ч н е   уси л е   Qsw, восприн мае е   п о чер н й   урой а м т ,  оп ­
с е т л яр д я  п о  формуле : 
Qsw = qswC,  (1.21) 
36 

П оп ер ч н е   уси л е   Qbi, восприн мае е   но б те м   н а д   н л о ка й   рт е ­


щ и н ой , осетплярд я  п о  формула : 
пр и  X <  h^f 
Qb, = 0,35Rshb'fX.  (1.22) 
пр и  X > h^s 
Qb, = 0,35 Rsh[bx + ib'f­b)h^f].  (1.23) 
П оп ер ч н е   уси л е   Qb2,  еризтхакую щ е е   н ач л ь о е   уси л е   в   п ро ­
олдь н й  арумта е  и  сил ы  з ац еплни я  в  нлонак й  трещ ин е , ою плеядрст я   п о 
орм ул а ф : 
пр и  X < hV 
Qb2 = 0,35 Rsh [2b(xo ­ x,)+(bV­ b) (h^f ­ x)].  (1.24) 
пр и  X > h^f 
Qb2 = 0,7 Rshb (xo ­ X).  (1.25) 
В ел и ч н а   RSH  сте ляподр я   no  приблжен о й   з ав и с м о т ,  получен ­
но й  и з  кирет я  пчорнтс и  бноте а  пр и  поклс м  нжнепаяр о м   н ио я с т : 
Rsh,=2,5Rbt(H­5ay/Rb),  (1.26) 
гд е  Су  ­ вальикертны е  нжнепаяир я  о т  мнестог о  двийетс  я
о чс р е т н д й  ил и  равн омер о  распрелдн о й   н агруз и к , 
п ри н м ае ы е  н е  блое е  0,5 Rb­
В ал ь и к ерт н ы е  нжапенряи я  Qy дстеапоку я  отпелряд ь  п о  формула : 
­ по д  соченстрд й  нзоургак й  F: 

a,= Јa­f),  (1.27) 
­ по д  равн омер о  распелрдн о й   н агруз ой к : 

^y=f(l­f),  (1­28) 
н З ча е и я   в ы тос ы   о жс та й  зно ы  х  и  Х о  на д  вшре инма и   н л о ак й   и  н ор ­
ь л ма н о й   рещ т и н   ю оп ел я р д с т я   и з   вару н е и й   рав н о еси я   п ол ь р д н ы х   ис л   и  
м ное т в   в   н л о ак м   сеч н и ,  Kotopbie  ормиуюантсф я   в   урав н е и  я
37 

и с е в он а р я  пынь л о д р х  си л  и  мо тн ем о в  в  нонь л ам р о м  синеч , пщ е я д о х р м 


е рч з  вшнир е у  нон л к а й  тщынеир , и  и з  уив ол с я ин ав о дрим о ф е я   в  эо т м  се ­
ин еч : 

^^0,а^Н1­,­Щ­г ')^   (1.29) 

1Л х =
о 2(Ь­1/)­Х1Л о о ,  (1.30) 

где а   = 2Е/з ь Е ;  ^s = As/bho;  У  = ^ ^ ^ ­ ­ ^ ' ;  L = ­ ^  (1.31) 


Dm  0,оК  ьо ОП

нилД а  ци к е о рп и  он л к ан й   щн и е р т ы   С  н а  унь л о д рп ю   со ь  тн ем л э а 


с т е я л е д рп о я   и з   ин е в а р у я  исевон ар я   о тн е м о в  в  ненжи м   к олб е   ан д   н а ­
он л к й  тщйнеоир : 

с — —  +, Кб " / ^мг )  +  .  (1­32) 


qsw  у   qsw 

т с он в и е тн И ь  ил с у я  в  понч е р п о й  р у т ам р а е  н а  ец ин д у  дни л ы  эел ­


тн е м а  qsw и  поньл д о р е  уил с е  Nb2 в  бн о т е е  нг енжи о  бк ол а сю  отя л е д рп я  п о 
малумро ф : 
пр и  X < h^f: 
Nb2 = 0,5 Rb [b (xo ­ X) + 2 (bV­ b)( hV­ x)].  (1.33) 
рп и  X > hV. 
Nb2 = 0,5 Rbb (xo ­ x).  (1.34) 

q s w = ­ ^ ­  (1­35) 

ни рШ а  со т аж й  пк л о и  b'^f, ва м и д ов я  в  ртечса , пс т е амин р я  н е  бел о е  b + 


3  h'^f.  рП и  ин ав о рим а и   к л оп и  ым т ун к м аз и  м а т ум о х и   еж о м т  сь т аыв ич у  я
ан л о п я  шни р а  пи кло . 
В  в тсеча к е  ын т еч с а р х  ин е ж о л п й  г он л к ан о   ин е ч с я  в  а тн ем л э х  с 
ын м е ч о т д е р с о и  м а кз у р г ан и  сю атви р т ам с а р я   ын о л к ан е   ин е ч с я  с   рев ­
о шн и й  по д  гмзоур , а  пр и  рн р ем онв а о он рел д е рп с а й  нкз у р г а е  ­ с  вошнир е й 
н а ни  ряо тс а и  о т  оыроп , ронва й  1/4 па телор . 
38 

еч с аР т  пт с онч р и  кн е т с и  о л а б к  пс ти д озви р я  н с ал г о с о   п . 3.30., в а л г ы 


иНС П  2.03.01­84*. 
лсЕ и  птсонч р ь  эо тн ем л в  п о  нм он л к а у  син еч ю с т ое авич еп с б я  бе з  
он ч е р п о й   ыру тамр ,  т у м о х ы  сю атвил ан т с у я   он в и т к у р т сн о к ,  н с ал г о с о 
иНС П  2.03.01­84*. 
еч с аР т  пт с онч р и  нын о л к а х  син еч й  пс ти д озви р я  мо д т е м  по делсо ­
г о нь л е т а в о  пин еж лби р я  д о  син е д апв о я  воми д ов й  в  речса т  нкз у р г а и  и  теро ­
о к с ечи т й  пи тсноч р , пом е ач у л о й  п о м ал фум р о . 
ави р т ам с а Р я   в  цо л е м   ы в он й  о т ем д  Б Ж И Н а   [61], нми д о хб е о  о­е м т . 
ти ь  сюущед л . 
с я аы в о н с О ь   н а  оин ел д е рп и  ин е р т унв х  йил су , ид о х с я   и з  фечи т ка ­
го кс о  г он ав ­рониемж оя рп анф е д о   ин я о т с о я   в  е нт мел э ,  ыв он й   о тем  д
т еч с а р а  к с ечиз ф и   ел об е  ньлив а рп о   и  н о р т с е в е   п о  ин е в а р с ю   с  ов а л г й 
иНС П  2.03.01  ­ 84  е аж р т о т  ин елви т о рп с е  г он т еб зо л еж о  тн ем л э а   р п и 
ив т сй е д и  пынч е р п о х  сли . 
ыв оН й  мо т е д  ви д ов т  в  речса т  ря д  ныв о х  и  вынж а х  фвор т ка : ст с емв о ­
он е  див тсйе е  ию ащби гз х  мо тн ем о в  и  пынч е р п о х  сли , пунь л о д р ю  ау т ам р ­
ур , оьнле тирав дерп е  еин ж ярпан , ы т аж с е   к л оп и   в  тывор а х   и  дыв о р а т ув х 
ха нтем л э , ы р о т к е  з а  иеиню лч к с м  г ен д л с оп о   в  гв а л е  Си Н П  2.03.01  ­ 84 
н е  уяюсыавт ич . 
к ан д О о  эо т т  мо т е д  ра тобазр н  дл я ын о жт еб оз л е х  эо тн ем л в  и з  теж я ­
гол о  бано те . Нми д о хб е о тин рар тсорпса ь  ег о  и  н а  этн ем л ы  и з  ди г у р х  во ди в 
ан о т е б , в  то м  чл си е  ли кге х  с ыв фо рби м м аеин ав о рим . 

1.5. Мд о т е ы  рт е ч с а а  п о ин ва оо з а р б ю  и и  рты кр с а  ю


ы н о лк а н х  тищ е р н 
1.5.1. Оищ б е и сн е д ев я 
о рпВ с  о т с о кй  то т сщонеи р и  нын о л к а х  сйинеч , нд я р а у  с  ро течса м  и х 
т с он ч р п и  , яс те ялв я  н е  мен е  вынж а м  в  пки т к а р е ин ав о при т к е о р я  жебзо ле ­
39 
ын о т х  во тнем л э . м о т э оП у   н е  нй ач у л с о   м он а д у   с о рп в у  н е л д у о   и ч з на ­
о нь л е т е в кт с ечил о о  роб а т  [19, 20, 28, 48, 55, 59, 120, 172, 173]. 
ин е л в я о П е  нын о л к а х  тщие р н  уын аз к е л е ит ав о д ел с и  ою ян с я ъб т  п о 
у м оз н а р . Он д и  сю аызв я т  и х  пин елв я о е  с  вонич л е й  ию агщбеи з о  мтн ем о а  в 
он л к ан м   ин еч с ,  игур д е   ­ ю а тич с т  ыми д о хб ен м   еч у т   ын т с е м х   и т р ев ­
ы нь л а к х   ю ща и м ж с х   йил с у , ь тер т и   ­  и х  ин елв я оп е   ю а ыз в я с т   с   и с он т ­
ынь л е т м  о т ел о рп м   за е р с . Исю етм я   к ы пт о и г он ав рцн дие ф и о   д о х д оп а 
к  уяив о л с м ин авзо трб ощнеир я  с  уо т еч м ын пел сич е р х во фр т ка . 
ни рШ а  и ытр к с а р я  ын ол к ан х  щ ие р т н  ж к а т е   и с в за т   о т  нелсичер п ­
ын х  выш е в фор т ка . В  чи тсно а , вин яи л е  пг оньл д о р о  аин ав о рим я  и  пор ­
тел а  сз е р а  он еч м т о  в  ра тоба х  М.С . Боог кшсниар , А.М , Юани т я р , А.А . Бе ­
юз е к р а  и  ди г у р х  о р тв а в   [17, 20,  158]. Вин яил е   о див в  бн о т е а   н а  риытр к с а е 
ын о л к ан х  тщ ие р н  он еж а р т о  в яи ин ав о д ел с х   [4, 20, 44, 55] и  деигур . Зс е д ь 
бос о  ои т е м т м  то т  фт к а , чт о  пр и  оыв о к ани д х  уянв о р х  нкз у р г а и  ин еж я рп ан  я
в  понч е р п о й  р у т а м р а е  о л аб к  и з  бон те в   н а  пы т си р о х  зх яле тинлопа , вделс ­
ив т с е  пон ежин о й т с то кй о т сщонеи р и  хин делсоп , бу д т  выщ е . Сьле таво дел ­
н о  уд б т   шь л о б е   и  циам р о ф е д и   он ч е р п о й  ы р у т а м р , а р о т к я   е а ыз в к о  т
о н е в т щс уе е  вин яи л е  н а  шн и р у  риытр к с а я  нын о л к а х  тщнеир . 
к ан д О о  т с овил д ев а рп с ь  итэ х  ин еж ол п д е рп й   нж о м о  тин с ыяв ь   ьк л о т о 
рп и  о м я рп м  ин е лв а т с оп с и   ы н тп о х   ин е ч аз й   н и шр ы  иытр к с а р я   н о л к ан ­
ын х  тщ еи р н   в  эа тн ем л х   и з  рынчилз а х   о див в  ано теб . Нт с оми д о хб е ь  дьла ­
ш йи ен х  оын тп х  и и ксе тчи теро х  ин ав о д ел с и й с т е авил а с уб о я   и  тме , чт о 
еч с а р т  п о  ри ытр к с а ю  тщ ие р н  яяс те ялв , в  рд я е  свеачул , вынж а м  дл я  пр об д о а 
ы р у т ам р . 
и л ан А з   ы н е л оы п в х  ин ав о д ел с и й   п о  т с о кй о т сщонеи р т и   и   н и шр е 
и ы тр к с а р я  ын о л к ан х  щие р т н  лза коп , чт о  нен ми а е  ынм еч узи и  сю тя лв я  я
н о т еб ы  н а  ик ян т с евз е  ­ ркиншчуе к а е  с  пы т си р о м  пмо ксе . Ою ув т с у с т т  в  су ­
ю у щ ви т с щ е х  нам р о х  и  уин аз к я  п о  ртечса у  и ин ав о р пи т к е о р ю  фзо ел ж о рби ­
ын о т е б х  эво нтем л . 
40 

1.5.2. Реч с а т т с кой т тс он ищ е р и  нын окл а х  син еч й  п о 


ки дотем е  Си Н П  2.03.01 ­ 84* 

В  дю ущви т сй е х   а м р он х  речса т   п о  оин ав оз рб ю   щ не и р т , нын ол к а х  к 


о нь л д о р п й   с о и  эа тнем л , меж о т  н е  пяьс ти дозви р , ел с и  сс т еюалдб о я  уолс ­
ив е  (1.18). 
лД я  оын ев т с ев т х  йци кур тсно к , ин елв я оп е  тщ еи р н  в  кы р о т х   н е  до ­
о м и т с уп , а  тже ка , кд г о а  зт с оми с в а ь  (1.18) н е  вяс те янлыоп , речса т  п о  оарб ­
и н а в оз ю   ын о л к ан х   щ ие р т н  с ти д овзи рп я   и з   яив о л с у ,  н с ал г о с о  м о р т о к у 
ын в а л г е  яинеж ярпан , ю ущви т сй е д е   в  н о т еб е   п о  ын о л к ан м  м а к щдоалп ,  н е 
нж л о д ы   т и д о х с в е рп ь  ю ущви т с ев т о с х   ы нь л е д р п х   и н е ч за й   т с он ч р п и 
н о т еб а  н а е рниж я тса , ою ащчи ев т х  ум онще рп у  ки р е ти р ю  пи тсноч р . Эо т  т
и р е ти р к й   а в он с н   н а   т еч у е   ин я и л в я   г он с х у в д о   г он е ж я р п ан о   ин я о т с о  я
"рин еж я т с а е  ­ сеи таж " н а  пт с онч р ь  бн о т е а  пр и инеж ря тса и  (рси . 1.2). 
ын т е ч с а Р е  зт с оми с в а и  ию е м т  вди : 
<7mt^  Yb4Rbt,ser,  ( 1 . 3 6 ) 

д г е н еци ф кэ о т  уив ол с я  ртоба ы  уь 4 ос т е ял е д рп я  о ел фумро : 

Уь4 =  ~^2laB^  '^^  "^ ^^^^^  ^'^  ^^'^^­^ 


се дЗ ь  а   ­ ктн еци ф э о , пы м е а мин р й  рынв а м  0,01 ­ дл я  тголеж я о  бе ­
но т а  и  0,02  ­ дл я  лго кге о  бано те , В  ­ кс а л с  бн о т е а  п о  пт с онч р и   н а  сеи таж , 
аПМ . 
ин е ч а З е  а В  пс т е амин р я  н е  мен е  0,3. 
ин е ч а З я   ын в а л г х  ю ащви г я т с а р х   (amt)  и  ынв а л г х   ю ащ и м ж с х  (Стшс ) 
ин е ж я р п ан й  в  бн о т е е сю т оял е д рп я  п о ел фумро : 

mt(mc)= ­ ^ 7 ­ ±  1(—Г ­ )  +^  ­ '  (1­38) 


2  / ' 2 
д г е  О х  ­ ноньл ам р о е  нин еж я рп а е  в  бн о т е е  н а  пе к щдоал , 
/ I T  • ' • ' * • • « ' ' ) ' ' '  •  ' 

пнр е о лу я и к д й   со и  элемна,т  о т  внше й  нзургак и  и  уисл  я


п в е л р ьд а и т н о г о   о б ж и а ят ; 
Gy ­ нормаль н е  нжнепаяри е  в  бноте е  н а  площ екад , плаерьно й 
п о л ьр д н й  ос и  элемна,т  о т  мнестог о  двейист я  опорны х  рцеакий , 
о ч с е нр т д ы х   ис л  и  распрелдн о й  нагрузик , а  та к  ж е  усил  я
об ж и ат я  ввитслде е  пвелрьдаитног о  нжапенряи я  хомут в  и 
о г н ыт у х  сержтн й . 
Н а ж п ре ян и я   а^,  Gy,  Тх у  оюпелярдст я   ак к  дл я  упруго о  тел а  (з а  ислкю ­
ч не и м   ел ь ас т к н ы х   ж н е п а ия р й   о т   в юу йе тс д щ ге о   щ я гт еу р к о   м о не а т ,  оп ­
е м ы л р яд х   п о   ламуро ф м   л д я   го и п ч ксе л т а о   н и яо тс я   л е эм н о в т ) ,  ат к   ак  к
н орм ал ь ы е   рещ т и н ы   н а   е к уч аст ,  гд е   жостеаид я   об раз в н и е   н л о ак ы х 
р е тщ и н , ка к  правил о   вю у т с о . 

1.5.3. Расче т  тщеринйкотс и   н ка л о ы х  счени й 


п о  мки доте е  НБ ЖИ а 

Н ов а я   и о мд к е т а   Б НИ Ж а   лд я   чсар те а   п о   об раз в н и ю   рещ т и н   раз ­


а нб о т а  н а  баз е  элемнот в  пмлогьуняр о  счени я  и з  тжеляог о  бонет а  и  име ­
е т  сюулде щ и е  основ ы е   п ол ж ен и я . 
Р а с р ми вт е я   в д а   ч а ул с я   расч ет а   рещ т и н ос й к и   н л о ак ы х   се ­
ч ен и й   б ал о к   в   з ав и с м о т и   о т   н ли а ч я   л и и   в и тс у о я   в   ни х   н орм ал ь ы х 
р етщ и н . 
Пр и   н ал и ч и   н орм ал ь ы х   рещт и н ,  ислу я   об раз в н и я   ойи чрескт
н орм ал ь й  трещ ин ы  ою лпяедрст я  пр и  увлоси и  распелрдни я   ел ь ас т н к ы х 
н ж ап е ря и й   в   п ле а д р х   в ы тос ы   о жс та й   з но ы   Х о  (рис .  1.3.,а )  с   плеьдрны м 
н жап еря и м   зерс у   Rsh, овчеюат щ и м   об раз в н и ю   н л о ак ы х   р е тщ и н   в   се ­
р еи д н е   отэ й  з он ы . Поперчн а я   и лс а  пр и  образ овни и   рещ т и н ы   с ет оп л я р д  я
п о  формуле : 
42 

Вв\&„ 
BSQuHumedS ие)имн  
В  40  С   20  ) 
В  45  (25  J" 
5й   (27.5) 
65  С  30   Г
­ е е  mi 

си Р . 1.2.  и р е ти р К й  пт с онч р и  бон т е в  пр и  дон с х ув м  с­ин ежт ая т с а р и 


в а т кни д р о х  гынв ал х  нин еж я рп а й  (в  са кб о к х  ун аз к ы  кс а л ы  бн о т е а  н а 
ы т с и р оп х )х зяле тнилопа . 

си Р . 1.3. ан т еч с аР я  см е х а ин ел рд е рп с а я  ныньл ам р о х  и ыньл ке т а с х 


ин е ж я р п ан й  дл я ин оел д е рп я  уи л с й  оин ав оз рб я  нын о л к а х  тщ ие р н  : а  ­ пр и 
и ч л ан и  нынь л ам р о х  тщнеир ; б  ­ пр и  и х и в т ос ус т . 
43 

QS=2/3Rshibxo,  (1.39) 
д г е  вт оыс а  со т аж й  зн о ы  Х о с т ое ял е д рп я  и з  вяинежаыр : 
xo = h o V ^ ,  (1­40) 
а  внич л е а  Rshi, сю ущва т с ев т о я  син д е р м  зяин еч а м  а^  ­ п о л фу м р о е  (1.26). 
В о  во р т м  сеачул , пр и ив  от с у с т и  ныньл ам р о х  тщенир , уил с е  озоарб ­
ин а в я  ко к с ечи т р й  он л к ан й  тщние р ы  нс ти д о х а я  памин р я  инел дерпса е 
ы нь л е т а с к х  нин еж я рп а й  в  пал е д р х  вг е с о  син еч я  (рси . 1.3,6), с  пыньл е д р м 
е и н ч аз м  Rsh, ою ащчи ев т м  оин ав зо рб ю  нын ол к а х  тщеир н  н а  унвор е  цне ­
р т а  тт с еж я и  пг он е д ви р о  сяинеч , гд е  и х  внич л е а  маньл ми с к а . 
ан т е ч с а Р я  фл у м р о а  в  эо т м  сач у л е  ие м т  вди : 
Q^2 = 2/3 Rsh2bh,  (1.41) 
н и ч лВе а  Rsh дл я  эго т о  сач у л я  пн еч у л о а  и з  ки р е ти р я  пт с онч р и  бн о т е а 
с  о т еч у м  ын ев т с д е р с оп ен х   ин е ч а з й   а^   н а  нв о р у е   р т н це а  т с еж я т и   е в и рп ­
г но е д о  сяниеч : 

Rsh2 = Rbt ^1 + — ^  + ­^,  (1.42) 

и л ан А з   ын т е ч с а р х   у м р фо л   т е зы а в к о п ,  тч о   ав он я   ан т е ч с а р я   л е д ом ь 
а Б ЖИ Н , уе аыв тич т   н е  тькло о  нич л а е  ил и  оив т с у с т е   в  син еч и  ньламро ­
ын х   щ не и р т ,  н о   и  и к с ечиз ф е  ки т си р е т к а р х и  о л а и р е т а м в   и  о к с ечи т к а ф е 
ни е л д е р п с а е  нин еж я рп а й  в ом е ави р рт ам с а м  инеч с . Уаыв тич я  инежозл ­
е но , в  зч а д у ин иав о д ел с я  ви д о х т  окн ец а  оынв о с х  зе т с оми с в а й  нов й  ме ­
ки д о т и   л д я  течсар а т с о кй о т с щоние р т и  ы н о л к а н х   ин е ч с й   с  ць л е ю   е е  рса ­
ин е а р т с о р п я   н а  этн ем л ы   и з  рынчилз а х   о див в  н о т еб а   и  рончизла й  м р фо ы 
я ин е ч с , 

1.5.4. Реч с а т  шн и р ы  ри ты кр с а я  нын окл а х  тищ е р н 


п о к и мд о т е е  нр о м 
лД я  оин ел д е рп я   н и шр ы  риытр к с а я  ын о л к ан х  щ ие р т н  ноеж л дерп , 
а к к  он еч м т о  выш е , мв т с еж он о  фл ум р о , пн ев т сщ еуми р о хи эксечир пм . 
44 

он в с О е  вин яил е  н а  шн и р у  ри ытр к с а я  нын о л к а х  тщ еи р н  ое азыв к  т


ин е ж я р п ан е   в  понч е р п о й  аеру тамр , пом е а к е с р е й  тщйнеоир . С  и х  уечил в ­
е ин м  ю а т с а рз ов т  циам р о ф е д и   он ч е р п о й  ы р у т ам р ,  тч о   еч лв т   з а   об с й 
сор т  шни р ы  риытр кса я  тщнеир . Н а  зин еч а я  шни р ы  риытр кса я  нын ол к а х 
щ ие р т н  ве яил т  син елпц е  понч е р п о й  ар у т а м р ы  с  бмон те , дтемаи р  хво тумо , 
лу дом и  ут с о г у рп и  бно те а  и ы ар у т ам р , а  тж ка е  ря д  ди г у р х вор фт ка . 
еч с аР т  п о  шни р е  риытр к с а я  нын о л к а х  тщ еи р н  пр и  аин ав о рим и  хо ­
ма тум и  ыньмл а р он и   к  понь л д о р й   с о и  эа нтем л , нм р о ы  рю у дн ем о к е т  вы ­
т ян л о п ь  п о е флумро : 

д г е  ф 1 ­ ктн еци ф э о , ую ащыви т ч й  хе т к а р р  и т с онь дл е тил ь  див т сй е  я


к зо у р г ан , ви д  и  вт с онж ал ь  бан о т е ; 
г | ­ кн еци ф э о т  пым е а ин р й  рнывма : пр и о св енж р т й  ар у т ам р е 
г о к с е ч и д о р еп о  пли ф о р я  ­ 1 ;  рп и  сов енж р т й  ар у т ам р е  гго к дал о 
л и ф о рп я  ­1,3; понч л ов р й г о к пс ечи д о р е о  пли ф о р я  и  ка т на х  ­
1,2; гаялкд ­  1,4; 
dw ­ дт ем аи р  хво тумо ; 
a  = Es/Eb;  ^s = Asw/bs. 
ин е ж я р п а Н е  в  ха т ум о х с т е  оял е д рп я  п о ел фумро : 

a s w = ^ 5 ,  (1.44) 
А  ха пП

дг е  зниеча е  asw н е  днжло о  пытшвае р ь   CTs.ser; 


Q и  Qbi ­ снев тс ев то о  лав е я  и  пав р я  чт с а ь  фл у м р о ы  (1.19), в  ко р т о й  ве ­
нич л а  Rbt зн е м а а  н а  Rbt,ser, а н еци ф  кэ о т  {рь 4 ус т е аж онм я  н а  0,8. 
рП и  оив т с у с т и   в ом е а рви р т ам с а й   н зо е  пынч е р п о х   и с л  нынь л ам р о х 
щ н еи р т , т о  ет с ь  ел с и  вс т е янлыоп я  уив ол с е  М   < Mere, дс т е а к с уп о я  утыав ич ь 
ы и нш в е о п е  пгончер по о  уил с я  Qb, вг ом е а ин рп с о о  эо тн ем л м  п о  ртечса у 
45 

и з  уяиволс : o^t  ^  Yb4Rbt,ser, гд с  уь 4 " кн еци ф э о т  уив ол с я  рт об а ы  бнао те , оп ­
ын е л д е р й  п о л фу м р о е  (1.37). 
ан з к У я  мки д о т е а  н е  уе аыв тич т  вин яи л я   г он с р е п и д о  аяинаворим , 
ор то к е  ое азыв к т  зоьнле тичан е  вин яи л е  н а и мк с ечин а х е е  св тсйов а  бн о т е а  и 
г е о  син елпц е  с йо ару тамр . 

1.6. В ЫВ ДО Ы  п о   ВАГЛ Е  1 

1. Аил ан з  ын р у т а р е тил х  о кинч о т си в   л за к о п ,  тч о   в  щ е я о т с ан е   м е рв  я


е л п о к ан н   ш ь ол б й ынь л а тн еми р еп с к э й  аи р е т ам л   п о  т с онч рп и   и  тщноеир ­
т с о кй о т с и  нын о л к а х  син еч й  эо тн ем л в  рг ончизла о  пли ф о р я  ка к  и з  толеж я ­
ог , та к  и  бон те в  н а  пы т си р о х  зх яле тнилопа . Оо кна д , вс е  ещ е  не т  пон л й  яс ­
т с он и  о  вин яил и  вди а  бно те а  н а ин  селви т о рп е  иым е аби зг х  эо тнем л в  пепо ­
он ч е р й  сели , та к  ка к  дл я  эо тн ем л в  и з  ны р о т к е х  во ди в  бвно те , в  чт с он т с а и 
г он е ч г л б о о   с  пы т си р о м  о к с еп м   н а  нынч о рп кзи х  а к ян т с евзи х   ­ ршчуе ка ­
а к ин х к с печи т к а р и ю утв ос т у с т . 
2. Ою ув т с у с т т  яинаво делс и , ын е л ыопв е  н ем рв он д о   п о  еони д й 
е ки д о т ем , н а  ба к л а х  рончизла й  фом р ы  син еч я  и з  тог леж я , ог он еч г лб о  и 
го кгел о  бвно те , кы р о т е  пю я л овз т  пе т у м  пг ом я р о ин селв а т с оп я  птич у л о ь 
ел об е  дынрево тсо е   ын а д е   о  вин я и л и   див а  н о т еб а   н а  внич л е у  оньл е д рп й 
он ч е р п о й   ыли с ,  н ем о т  ин ав оз рб ощнеи р т я   и   н и рш у   и ы тр к с а р я   ан ­
ын о л к х  тщнеир . 
3. Д о  си х  по р  не т  ег они д о  мин е я  в  оишн ое т и  вин я л я  н а  пт с онч р ь 
ын о л к ан х  син еч й г оньл ое ти с он т о  пт ел о р а  сзаер , пг оньл д о р о  аин ав о рим  я
и  ди г у р х  фвор т ка . Сю щуив т сщеу е  пин еж ол д е р я  п о  и х  ут еч у  н е  нш ла и  пк о а 
в  дю ущвит сй е х   а м р он х  дгонжл о  ояинежар т , та к   а к к  бсю утриз а я   н а  очил т ­
он й  о т  Си Н П  2.03.01 ­ 84^мк и д о т е е  и  уюыавт ич , ка к  плив а р о  лши ь  ои д н  и з  
ын е л с и ч е р п х  вор т ка ф . Он ем рв он д о  мки до те а  Си Н П  сиж р е д о т  ря д  по ­
и к с ечи р пм э ул х  зйе тсоми ва , кы р о т е  н е  ую аыв тич т  ми г он х вор фт ка . 
46 
4.  ыв о Н й   о тем д  а Б Ж И Н , с я аыв он с ь   н а  ин ел д е рп о и   ин е р т ун в х 
йил с у , ид о х с я  и з г о к с е фчи т к а о г он нав ­рониемж оя рп аф е д о  ин я о т с о я  в 
е нт м е л э , фк с ечиз и  бел о е  пньлив а р о  и  вн ор тсе е  п о  син ев а р ю  с  гов ал й 
иНС П   2.03.01  84  е аж р т о т  ин елви т о рп с е  гон тебзо леж о   тн е м л э а   р п и 
ив т сй е д и  пынч е р п о х  сли . Оо кна д , эт а  мки д о т е а  пк о а  н е  меж о т  быт ь  рорпса ­
неар тс а  дл я  рт еч с а а  эо тнем л в  и з  бн о т е а  н а  пы т си р о х х зяле тнилопа , та к  ка  к
н а т о б а зр а  н а  бза е  эо тн ем л в  и з г тол еж я о  бано те . 
5. Сю ущив т сщеу е  мд о т е ы  ртечса а  нын о л к а х  син еч й  жын о т еб оз л е х 
ци к у р т сн о к й   н е юс тян рар тсорпса я   н а  этн ем л ы   и з н о т еб о тизм фа р е к о рби а   с 
ы м в о т ь л аз б и  вм ан к ол и  и  н е  ою аж р т т  и х и к с сечи фциеп е  ои тсноеб с . Со ­
ын т с е м в е  иин ав о д ел с я  р о тв а а   [5, 6, 7,  121] о ин селви т о рп и  п о  нын о л к а м 
я ин е ч с м ын о т е б оз л еж о тизм а р е к о рби ф х   ы м е а б и гз х   о тн е м л э в   н а   ан ­
щи яо тс й  мн ем о т  ясю тя лв я  еиынмев тсни д . 
6. Вс е  он еж лзи е   ыш в е е ув т сьл е т див с т   о б  т с оньл а у т к а и  нелва тсоп ­
ын х  зчад , сын ав о ри л ум р о ф х  в о  вин е д в и  дон а й и дца трес и . 
4? 

ВАЛГ А  2. ВТСЙО А  ОНТЕБ В  ИСПОЛЬЗВАНЫ Х 


В  ОПЫТА Х 

лД я  инаво делс и я   ыл б и  т яни рп ы  ын р е т к а р х е   див ы  ог леж я т , гелбо ­


г он е ч о  и  лго кге о  бнао те . Пин д ел с о й  бы л  дув х  во ди в  ­ с  фыв о рби м  аорим ­
е ин а в м   и з  г об у р г о  г ов тьлза б о  н к о л в а   (ГВ Б )  и   еб з   огне . Ты л еж я й   о т еб н 
с л а в и л а т о г и рп я  н а  щнб е е  и з  пг он т л о  ик ян т с езв а  и  ковцер ав м  пе кс , ог елб ­
ын е ч й  ­ н а  щнб е е  и  пк с е е  и з  ик ян т с евз а  ­ ра киншчуе к а , а  ли к г е й  ­ н а  кпур ­
он м  зле тинлопа е   и з  ктизм а р е а   и  ковцер ав м   е ксп . Ли к г е й о тзимаре корби ф ­
о т еб н  км о р е  уын аз к х  мол аи р е т а в  саж р е д о л   10 % ГБ В  о т  сг он р ам у о  вс е а 
тн е м ц а  и  па ксе . 

2.1. Хк и т с и р е кт а р и ын иав о зьл оп с х  мол а и р е т а в 

лД я  тголеж я о  н о т еб а  исл ав озьл п с я   н е бщ ь  кь т с онп у р ю   5 ­ 2 0  м м  и з  


к ян т с е зв и а г о Жк св он ри о ин е д мж о р т с е я о Рк св о т с о й  от с алб и  и го ксб Ку кар о 
р еь а к а  о цкен оД й  и тсалбо . в т сй ов С а   н бщ е я   и об х  орье а к в   кз и л б и   урд г  к 
уг р д . Он и  ию ем т  пун т о л ю у к с ечил а мт си р к о р ки ю  у р т к у р т с , ­онм е т ы р е с й 
т ец в , нынв о р е й  ры т сив о к а й  имозл . И х  иан и т с я  т с он т лп ь  рнва а  2,69 г/с м  , 
ыа н п с я  пт с он т л ь  фиц к а р и  5­20  м м   ­ 1450 к/г м  , мк р а а  щн б е я  п о  пноч р ­
т с и  ­ 600. 
В  в т с еч а к е  г о к л е м о  л е тинл оп аз я   л д я  г ол еж я т о   н о т еб а  сл ав озьл п си  я
ы в це р а в к й  ронче й  по с е к  с  ноынпс а й  пь т с он т л ю   1650 к/г м ^ и  ме л у д о м  кп у р ­
т с он и  ­  1,22. 
лД я  пин елв о т ги р я  ог он еч г лб о  бн о т е а  исил ав зоьл п с ь   н е бщ ь  и  пе ­
кос , пым е ач у л о е  деин лб о р м  ик ян т с езв а  ­ ркиншчуе к а а го Пксйамовре о  кьра ­
р е а  Аго кспан о  рнаой . 
и к с п ан А е  ик ян т с евз и  ­ ркиншчуе к а и г о  Пк сй ам ов р е о  кр еь а а  ­ па тс дер ­
л е тив и  огон е агр о  пяине джохсиор , с­ол т егво тл еж о  ца тев , сн еж о л ы  и з  ра ­
48 

цошп  мроигакн з мо в   и   и мю е т   п у ори ст ю   ур т к с .  Перд л   п роч н ст и 


п р и   и жс та и   и н сход й   нрог й   мса ы   ав и со т л   5,3  ­  6,5  МПа .  Ф изок ­
м ехан и ч ск е   в с йо т а   щ б ен я   аз ук н ог о   и к з н в т с ея а   ­  ушрак ечник а   п ри в о ­
с т яд я  в  таблиц е  2.1. 
Таб л и ц а   2.1. 
Ф изо­к механичск е   св ой т а  щ ебн я  и з  
и з к н в тсе я а  ­ рушак ечник а 
в С йтос а  з аполнеит  я Щ еб н ь  фцраки , 

м м 
5­10  10­20  5­20 

и нИ с т а я  пнлотс ь  з ерн , г/мс "  2,61  2,61  2,61 


н П л от с ь  в  кеуск , г/с м  1,86  1,79  1,82 
П н л от с ь  н асы пн ая , к/г м  992  913  927 
б Ое ъ м  межз рновы х  птосу , %  47,1  49,12  48,5 
П о р си т ь  з ерн , %  28,7  31,3  30,3 
В оп д гл щ ен и е  п о  вусе , %  12,2  9,82  14,2 
П роч н ст ь  пр и  сижта и  в  ц илнрде , МП а  1,6  1,2  1,3 

П ол уч ен ы е   ан д ы е   л ье в ю у т с и д т   о   н изо к й   п роч н ст и   и   б лоь ш й 


п о рс ит и   м е у г о и л дс о   з ап ол н е ия т .  П о   плроеждн й   Р .Л .  нМаиоля м 
[85] кацик лсф и   изнтвясе к   ­ рушак ечни к   П ерв ог м ай ск о   арь к е а   з на и м ­
е т  промежчнут е   п ло ж не и е   м де у  III  и  IV  пургма и   арб он к т ы х   з ап ол н и ­
е тл й . 
Согл асн о   Г ОС Т  ­ 22263  ­ 76  [46] имеуылсд й   щ бе н ь  име т  мкра у   п о 
п роч н ст и  П  ­  150, чт о  сльевутсид т   о  ег о  прингодст и  дл я  получени я  бе ­
о нт в  класо в  В  20 ­ 25. 
П осе к   ­ рушак ечни к   ц кар и ф и   д о   5 м м   име т   м у ол д ь   руп нк ост и   2,57  и 
н ыса п у ю  пнлотс ь  д о   1250 к/г ^м .  . 
4Э 

Дл я   ог л е к о   но б те а   в   в т чс ае к е   пур н к го о   з ап ол н е и т я   прилсямен   ек ­
мар з и т   ог в Р ск т о   з ва до а   с   н асы п н о й   н пь л т о с ю   ц рак и ф и   5 ­  20м м   ­  670 
/г к м ^ и  прочньст ю  пр и  сижта и  в  ц илнрд е  фцраки и   10 ­ 20м м  ­  1,72  МПа . В  
в ач ест к е  могелк о  з аполнеит я   и пс ло ь з в а я   от т  ж е  кварц еы й   п есок , чт о  и 
лд я  тжелогя о  бнотеа . 
Дл я   ог л е к о   и ерам б з ок н т ф а   прилсямен   ерам з к и т   ог т о   ж е   за ­
в до а   пур н ь к тсо ю   д о   10 мм , а  квцраеы й   п осе к   и ме л   лу мдо ь   пур н к тсо и   1,5  и 
н ыса п у ю  пнлтос ь   1475 к/г ^м . 
В  квтчсае е  польрдн й  рабоче й   р у тм а ы   в  опы нт х   а б лк х   и сп ол ь з ­
в с ла ь  слат ь  ксла а  А  ­ III мкра и  35 Г С  доримате м   10, 14,  16, 20 и  28 мм . Ар ­
р у тм а а   0  10  А   ­  III  ласпвяот ь   в   ха б т у .  Поперчна я   р у мт а а   бы л а   вы ­
п ол н е а  и з  слат и  ксла а  А  ­1  0  6,5  и  8 м м  либ о  ксал а  А  ­ III 0  6 мм . Пер  д
и з о в л г е тн м   оса кр в   лд я   по ы н т х   об раз ц в   ру м а т а   бы л а   и сп ы ан т а   н а 
раз ы в  согласн о   [47] н а  маш ина х  тип а  У М  ­ 5, У М  ­ 20 и  Г С М  ­  100 с о  ш ак ­
ло й   50  т .  В с е   и ер к ст ха и   ал и ст ,  привенд ы е   в  таблиц е   2.2.,  опрелдя ­
лись   а к к   н дерс е   и о м ч ет ск ар ф е   и пс ы на т й   т пя и   об раз ц в   лд я   ру м ат ы 
с ла к а  А  ­ III и   15 образ ц о в  ­ дл я  арутма ы  ксла а  А   ­1. 
баТ л и ц а  2.2. 
М ехан и ч ск е  свйотс а  слат и 
Кл а с с  Gy, М П а  аи ,  М П а  Es*10•^  т и с он т О .  ти с он т О . 
а р м а ту р ы  м м  МП а  ин е л д У е  р ем онв а Р ­
л с оп е  рза ­ он е  уи л д ­
ыа вр , 5о, %  ин е е  по ­
лс е  рызра ­
ав , 6р , % 
А   ­ I  6,5  265  373  2,05  23,8  15,7 
А ­ I I I  10  439  615  2  23,65  12 
А ­ Ш  16  447,5  681,3  2,02  28,15  16,9 
А ­ I I I  20  420  717,5  2,03  22,5  13 
:  Пелрд ы   чу тсе к П ри м еч ан
и   аз ук н о й   ру м ат ы   в   МП а   и з нме я ­
илс ь  в  сюудле щ и х  инервталх :  06,5  А  ­1­(255  ­ 277 МПа) ; 010  ­А Ш   ­ (437 ­
445 МПа) ; 0 1 6  А  ­ III ­ (430 ­ 465 МПа) ; 020  А  ­ III ­ (414 ­ 422 МПа) . Амар ­
рут а  014  и  28 м м  н е  ипсы т влас ь  и  влиечн а  Су  птриня а  п о  н орма . 
bU 

б оу р г е  ов тьл за б е   но к л о в , он ав зьл оп си е   л д я е бо тзимаре корби ф ­


но т а с т е зу хи р е т к а р я  ю мущид е л с и  пим яле тза ко : 0  ­  160­7­ 260 Мм к ; птол ­
т с он ь  2,85 г/^м с ; птсонч р ь  н а ине рж я тса е  ­ 400 Ма П ; мл у д о ь  ут с о г у рп и  9275 
аПМ ; уин е л д е  пр и  рывзра е  ­ 0,27 %. 

2.2. Св а т с о ы  бон т е в 

ва тсоС ы   го к ел о   и   г о л еж я т о   он т е б в   с и л а р и б д оп ь   но т е ч с а р ­
ы нь л а т н е м и р е п с к э м  м о д т е м . т с онжив д оП ь   он т е б й   сем и   л д я  ын аз к у х 
о див в  бно те а  сл я в а т с о а  2 ­ 3 с м г сон т р а дн т о  ка с ун о . Пт с онжив д о ь  фо рби ­
н о т е б о т зи м а р е к а л ся в а т с о а  3­5  м с . 
ва тсоС ы  бон те в  н а  ик ян тсезв е   ­ ркиншчуе к а е  в  оич л т е  о т  лго кге о  и 
г о л еж я т о   он т е б в  н а рб о д п ы   л д я   ув д х   ын ч и з л а р х и к с ечи р т ем ол ун а р г х   ос ­
ов а т с в  ел тинл опза й   ­ г он ав рин оц к а р ф о   и огн аворин ц кар фен .  р П и 
отэ м  ьсилыавтичу ,  а к к  оливарп ,  ыншвеоп е  дохсар ы   д ов ы   в  ин ев а р с и   с 
ы нм ч б о и  бимано те , сын аз яв е  с  пыоншве й ь т с вонб е р т оп д о ю  ктанобра ­
ын х  ел тинл оп аз й   и  ь т с онб с оп ю   и х  т ав здо с ь  к е ф э т  ав о рим у к ав ом а с ­
яни . 
ыв р еП й  са тсо в  оын еч г лб х  бон т е в  бы л  па рб о д н  с  уо т еч м  пен мир ­
ин я  ын ав о рин ц к а р ф ен х   й е л т ин л о п з а , ым е ач у л оп х   р п и   ин е л б о р д и   зи ­
к ян т с е в а  ­ ркиншчуе к а а  н а ев птс дозви р . Са т с о в  ти ка х  бон те в  пс ти д ови р я  в 
лб а т . 2.3. 
лД я  пин елв о т ги р я  он теб в  пс л ян еми р я  н емц дн ал т р оп т  йис ор в Н ­
го кс о  здова а  "Пйи р а т ел о р " аь т с онви т к ю  400. Пк р ев о р е  псилагрев до ь  чырте е 
ва тсо а  пр и  рынчизла х  ра дохса х  ца тнем . Дл я  кго джа о  и з  ни х си ил я во т зг ь 
ирес и   взц оа р б ,  ы р о т к е   д о   тн е м о а   ин а ы п т с и я   силн а р х ь   в о   ын ж а л в х 
а к л ип о х  пр и р у  тт а р епм е  16 ­ 20° С . 
51 
цилб а Т а  2.3. 
ва тсоС ы  оын еч г лб х  бон те в  нг оньл ам р о о  тине др в я  н а 
он а в р ин о ц к а р ф ен м  ­е к иняшчует ск азври е 
г о к сй ам ов р еП о  кр еь а а  пр и  К ц  = 400 и  Si = 2­3 с м 


л ас К с  Р асхо д  мериалот в  н а   1  м   онбета ,  Плнотьс , к/г м 
о нб е т а  к  г
ц  П  Щ  В  Уе в  Y28 

100  220  950  630  320  2120  2105 


В 7, 5 
150  300  900  610  320  2130  2115 
В 1 0 
200  365  870  590  315  2140  2125 
В 1 5 
250  440  845  570  310  2165  2150 
В 2 0 
300  560  770  530  300  2160  2145 
В 2 5 

е ни а ч м р П : рохса д  вд о ы  да н  дл я  си х у х  зйел тнилопа . 


цилб а Т а  2.4. 
ва тсоС ы  тог леж я , ог он еч г лб о  и  лго кге о  бон те в гон еев тсе тс о 
ни е д р в т я  кс ал а  В  25 н а ын ав о рин ц фк а р х  зяле тинлопа х 
рп и  К ц  = 400 и  Si = 2­3 с м 

­  ­  " ­  ­  • —  ­  '  • ­  ­  • "­  • •  —  • • $•  •  " " 

Ви  д Р асхо д  мериалот в  н а   1  м   обнета , к г  П н л от с ь 


о нб е т а  сухог о  бе ­
он т а , кг/и^ 
Ц  П  щ  В 
5­10 м м   10­20 м м 
ж еТ ля ы й  300  635  546  819  175  2370 
Об л ег ­ 450  550  425  425  310  2050 
ч ен ы й 
и егк Л й  500  775  184  217  215  1765 
52 

о р Вт й   а тсо в  ын еч г лб о х   но т е б в   ыб л  а рб о д п н   н а  орни ц кар ф ­


ын а в х  зяле тинлопа х   (тлба . 2.4.). Та м  ж е  дн а ы  св а т с о ы  тголеж я о  и  лго к е о 
в но т е б . 
а тсоС в  н о т еб о тзим а р е к а   н а   м ^  в   зца рбо х   о р тв й   ирес и   ыб л   ян и р п  т
ю у щм ди е л с : цн ем т  мк р а и  400 ­ 480 кг ; кывцер ав й  по с е к  ­ 700 кг ; кзим а р е  т
ь т с он п у р к ю  д о   10 м м  ­ 430 кг ; вд о а  ­ 250 л . Фо т еб о тзим а р е к о рби н  аж р е д о с л 
мор к е  уын за к х  мол аи р е т а в  ­  118 к г  фби р  и з  ггобур о  бг ов тьлза о  вн к ол а 
(ГВ)Б , т о  етс ь  }j,f =  10 % о т  сг он р ам у о  вс е а  цтн ем а  и  па ксе . Пт с он т л ь  ке ­
н о т е б о т зи м а р а  л ялв а т с о а  в  сен д р м   1600 к г  / м^ , а н о т еб о тзим а фр е к о рби а  ­
1750 к г / м 1 
ин е л в о т з г И е  он т еб й  с ем и  с оли д озви рп ь   в  лонр тароба й   но т е б ­
е к ш л ам , а  е е  уин е т олп е   ­ в  фам р о х  н а  сон т р а дн т м  ело тс рбив . Див аб о м 
рп и   мо т э ,  тч о  ин елв о т ги рп е н о т еб о тизм а р е к о рби ф а  с ол я в т щс уе о ь   о т ем ­
о д м  г оньл е ти д ун рп о  ин ашвем р еп я   п о  роьнле зда й  ти голнхе .  тЭ о  дале ­
сол ь   с   ь л це ю  гонремонвар о  инел дерпса я   о к л ов н   и  о н т е б й   и с ем .  Н а 
о в р еп м  эпа т е с ал  пя в о т ги р ь  ранров тса я  чь тса , а  н а  во р т м  ­ он а  пш еим р е ­
сал в ь  с  змел тнилопа . Пр и  то к а м  мд о т е е  н а  чцаи т с а х  пк с е а  осю узта рб я  це ­
ын т е м е   и кч ол б , ы р о т к е   ю а ж ин с т   ив т сй е д е   к с еп а   н а   но к л о в .  щаб О  я
тсоьнле тижло д рп ь  пин ашвем р е я  н е  пышлв ае р а  5 мт уни . Пт с онч р ь  бо те ­
н а  вес х  во ди в с ал оя е д рп ь  п о  иин а ытп с ю  н а  си т аж е  коб у в  с  рорбе м   150 м м 
нсалгос о  ГС О Т  [44, 45], Фи­ок сизечн а х ем е ки хтс ре т кар и  н о т еб о р и ф а 
с и л я е д рп о ь  п о  иин а ыпт с ю  коб у в  с  ро рб е м   100 м м  н а  си т аж е  и  ро кса л  в  со ­
ив т с ев т о и  с  ГС О Т  10180­90. 

2.3. Мки с еч ин а х е е  св т с й ов а ын ва ио д ел с х  бон т е в 


2.3.1. Пан е м з и р я  пт с онч р ь  и т с овни т ам р о  дф е ь 
лД я  ин еч ул оп я   ын а д х   о  он емзи рп й   т с он ч р п и   и т с онви т ам р о ф е д и 
ы н ч и зл а р х  во ди в  бно те а  был и  ин а ытп с ы  н а  цоньл а р тн е е  си т аж е  61 пазми р , в 
53 
о т м  чл си е  21 ­ и з  тголеж я о  бнао те , 24 ­ и з г оон еч г лб о  бн о т е а  н а  ик ян тсезв е 
­ ркиншчуе к а е  и  16 ­ и з  лго кге о  бано те . Вс е  пмзи р ы  рорезма м   15 х  15 х  60 с м 
с и л а в и л а т о зг и ь   в  ыв о к ани д о х  яив ол с у х   и   д о   тн е м о а   ин а ы п т с и я   и д о х на ­
сил ь  в  зо ытр к а м  пинще м о и  пр и р у  тт а р епм е  20±4°С . Пан езми р я  птсонч р ь 
и  мл у д о ь  ут с о г у рп и н о т еб о тизм а фр е к о рби а  осил я е д рп ь  п о а рт ьл зу е м  ис ­
и н а ы тп я  пзи р м  ро р езм а м   10 х   10 х  40 см . Вс е  оын тп е  рт а ьл зу е ы  пи довир ­
сил ь  к  оцза рб м  оынв о с х ын ст р а дн т х  рорезма в  с  пщьо м ю о тн еци  кф э о в 
я ни е д в и р п . Пмз и р ы  исил аыв пт с ь  ст ачн еп у т о  ­ вю ащ ет с а рз о й  о к с ечи т а с й 
й о з к у р г на . 
и л ан А з  ро та ьлзуе в  иин а ыпт с я  пз и р м  (рси . 2.1) пт езыав к о , чт о  зечна ­
ин я  пон емзи р й  пт с онч р и  нсил д о х а ь  в  пал е д р х  (0,72 ­ 0,74) R^"'' ­ дл я  тя ­
г о л еж о  бнао те ; (0,8 ­ 0,99) R^"'' ­ дл я  ог он еч г лб о  бн о т е а  и  (0,84 ­ 0,96) R^"'' ­
л д я  лог к е . И з  рси . 2.1. вноди , чт о  оын тп е  зин еч а я  Rb дл я  тг ол еж я о  бо те ­
н а  ию е м т уньл е ти р ов ут елв о д ю  ст с оми д о х ь  с  дныима , пынме д ви р и  в  нро ­
х ам .  л Д я  г он еч г лб о о   и  г о к г е л о   он т е б в   ы н тп о е   и н е ч аз я   о н е мз и р п й 
т с он ч р п и   в  сен д р м  рнв а ы  Rb^"'' = 0,85  R^"'' , чт о  нкьл о к с е о  выш е , че м  дл  я
г о л еж я т о  бн о т е а  то к а й  ж е  пи тсонч р . Пын еч у л о е  дын а е ю а пдж р ев т д о т  ре ­
т а ь л уз ы  ин ав о д ел с и й   [3,  21,  85,  И ]  о   мо т ,  тч о   ишное т е   о н е мз и р п й 
т с он ч р п и  к о кв киб у й  дл я  бон т е в  н а  пы т си р о х  зх яле тинлопа , ка к  поливар , 
ы вш е ,  е ч м   л д я  г ол еж я т о   ан о т е б . ен д л с оП е  с т е ялв я я  еив т с д ел с м   ы шв н о е п ­
он й  понч е р п о й т с ом риж я т с а и  оын еч г лб х  и  ли кге х  бвно те . 
ци а м р о ф е Д и   и т аж с я   з и рп м   р п и   ян в о р у х   кз у р г а н и   0,95  ­  1 о т   узра ­
ю ш ащ и х  сл я ва тсо и   0,81  ­  1,4  /м м  ­ дл я  тголеж я о  бнао те ;  1,1  ­ 2,2 м/м м  ­
л д я  гонечг лбо о   и   1,17  ­  1,8  ­ дл я  лго кге о  нао теб . Син д е р е   ин е ч з а я  и т э х 
ци а м р о ф е д й  пын ел сич е р х  во ди в  бн о т е а  рнв а ы н ев стс ев то о   1,15;  1,65 и 
1,49 м/м м , чт о  тж к а е е ув т ссьл е т див т  о  поыншве й т с онви дт ам р о ф е и  бо те ­
он в  н а  пы т си р о х  зяле тинлопа х  п о  син е в а р ю  с иы тмлеж я . 
54 
2.3.2. Мл у д о ь  уитсогурп н е и, кц фи ф э о т  ут с ог у рп и  и ын пч е р п о е 
и ц а м р о ф де и 
и­окгсуерчпиУт с алп е  св тсйов а  тог леж я , ог он еч г лб о  и  лго кге о  бо те ­
он в  исил ач уз ь  н а  те х  ж е  охзца рб , чт о  и  пр и  оинел дерп и  пон емзи р й  пчор ­
и т с но . 
и л ан А з   ы н пт о х   ын а д х   (рси .  2.2)  т езыав к оп ,  тч о  т с оми с вза ь   ан ­
ы нь л а ч х  ме л у д о й  ут с о г у рп и   рп и  си т аж и   о т  ков киб у й  т с онч рп и   л д я  теж я ­
ог л , ог он еч г лб о   и  лго кге о  бон т е в  н а ын ав фо рин ц к а р х  ял е тинл оп за х 
в   о л це м  ш о р х о  с т е у с ал г о с я   с м  ряциа дн ем о к е и   р он м   [141,  142]. Пр и  эмо т , 
ы нь л а ч н е  л у д о м и  ут с о г у рп и  ог он еч г лб о  и  лго кге о  бон те в  кс ал а  В  25 в 
ин е в а р с и  с ы тл еж я м  нж и е н ев тс сев то о  н а  33 и  55%. 
лД я  ын еч г лб о х   он т е б в   н а  ик ян т с езв е   ­ ркиншчуе к а е   с  ноци кар фе ­
ын а в о р ин и  ел тинл оп аз м  ыньл ач н е  л у д о м и  ут с о г у рп и   н а   10 ­12 % нжеи , 
е ч м   я ни е ч з а , ын е д ви рп е   в  Си Н П  2.03.01  ­  84  л д я  он теб в   н а  ы тсироп х 
рп и  пт с он т л и  уь = 2,2 т/^м . Дл я ин оел д е рп я  Е ь  ти ка х  бно те в с т е ру дн ем о к е  я
а н е зм и о д в я  фл у м р о а  Га фар : 

Е ь = ^ ,  (2.1) 

д г е  R ­ кав о киб у я  пт с онч р ь  бано те . 


П о  ра т ьл зу е м  иин а ыпт с й  бын о т е х  пзи р м  был и  вн е л сиыч ы  ки ф эо ­
т н е ци ы  т с о г у рп и   V. Пр и  яин еж я рп ан х   0,5  Rb^"^ уын за к е  тн еци ф э о к ы 
л д я  бно те в  н а  пы т си р о х  зял е тинл оп а х  осил за к ь  н е  нежи , че м  дл я  тголеж я о 
на о т е б ,  а   рп и   е л об е   и к о ы св х   ян в о р у х  ин еж я рп ан й   ­  н о и  ькло сен о   ы вш е . 
еуд лС т  оти ем т ь  тже ка , чт о  с  пеиыншв о м  нв о р у я  нин еж я рп а й  ци ф эо к ­
тн е ы  ут с о г у рп и  сю атжин с я   е т м  иенвисе тн , че м  нжи е  кс ал с  бнао те . Пул о ­
ын е ч е   ын а д е   л д я  г он еч г лб о о   и  лго кге о  он теб в  шор х о  сю ут а л г о с я   с 
м а ы пт о и  [21, 85,  111]. 
55 
Re.MHa 
[  / 
SO  JtML f i i ^ 
^^ 

20 
K'­:^  P^ ^0 
> ^ > ^  7 

^  20  30  R^Mfla 

си Р .  2.1 Пан езми р я   т с он ч р п ь г о тл еж я


о  ­ О , о­ог н ечг лб Р  и  лго кге о  ­К 
в но т е б . 1­ п о  Си Н П  2.03.01­84*, 2­ V "  = 0,85 R'"" 

Е^­Ю^.Ма П

.Й а ПМ

си Р .  2.2 Ныньл ач й  мл у д о ь т с уо г у рп и г тол еж я о  ­ О , 


г он е ч г л б о о  ­ Р  и  лго кге о  ­К  бвно те . 1, 2, 3 ­ п о  Си Н П  2.03.01­84* 
н ев т с ев т о с о  дл я  бно те в г толеж я о  и  н а  пы т си р о х ял зе тинл оп а х  пр и 
У Ь = 2,2т / м ' и у ь = 1,8т / м 1 
56 

Н а  ов он с е о к с е счи т си т а й  ок т об а р и  оын тп х  дына х  (рси . 2.3) пул о ­


н еч ы  т с оми с в за и о  тн еци ф э о к в  т с о г у рп и   р п и  о в е с о м  и т а ж с и   о т  унв о р я 
й ин е ж я р п ан , кы р о т е с т е ру дн ем о к е я  от яле д рп ь  п о м фал ум р о : дл я  тголеж я о 
н о т еб а  ­

v = ^­K(fy­,  (2.2) 
л д я  лго кге о  и г оон еч г лб о 

v = l ­ / ^ ( | ^ ) ,  (2.3) 

д г е  зин еч а я тн еци  кф э о а  К  дл я  тог леж я , огонечг лб о  и  лго к е о  бон те в 


нв а р ы н ев т сс ев то о  0,35; 0,21 и  0,15. 
ы н тп О е  зин еч а я тн еци  кф э о а  Пан о с а у , тж к а е  ка к  и  дигур е  хкар ­
ки т с р е т и   с и л д о х ан ь   в  о р т о к ен й   т с о м и с в за и   о т   див а   на о т е б .  каТ ,  р п и 
нв о р у е  ин еж я рп ан й  ронв а м   0,5  Rb син д е р е   ин е ч аз я тн е ци ф э о к а   ц  са тсо ­
лив и  0,2 ­ дл я  тг ол еж я о  бан о т е , 0,23 ­ дл я  ог он еч г лб о  и  0,245 ­ дл я  лго кге о 
на о т е б . Пын еч у л о е  дын а е ю ув  ст сьл е т див т   о  тмо , чт о н еци  кф э о т  пепо ­
он ч е р й  дциам р о ф е и  он т е б в  хш о р о  с т е у с ал г о с я   с  ны м е у ри м о м   и  рынв а м 
0,2 тькло о  дл я  тг ол еж я о  ан о т еб . Дл я  он т еб в   н а  пы т си р о х  ял е тинл оп за х   о н 
н а   16 и  24 % выш е , т о  ет с ь с т уе авич л ев я  с  уеиншь м м  пт с он т л и  бано те . 
ын ч и г о л ан А е  дын а е  был и  пн е ч у л о ы  и  в я иин ав о д ел с х   [21, 85]. Пышвное ­
ын е   п о   ин е в а р с ю   с  ыл еж я т м   он т е б м   и н е ч аз я  тн еци ф э о к а   н о с а уП а 
нж о м о  отин с я ъб ь  мол а й  пь т с онч р ю  и  ни кз м  ме л у д о м  ут с о г у рп и  пы т яни р х 
ы т с и р оп х  зйел тнилопа , а , сьонле таво дел , и  пыоншве й ь т с онви дт ам р о ф е ю 
ы т с и р оп х  бвно те . 

2.3.3. Сын р у кт р т е  иин е м з я  в  бан о т е х 

ын р у т к у р т С е   и н е мз и я   в  ы м е у д е л с и х   х на о т е б , ы р о т к е  ире т кар х ­


с ю у зт я ыньл е пт ав о д ел с о м  ум еин т олп , реин т олп уз а м   и  решину рз а м  ма ­
5? 

о)   р 
0.9 
0.6 
:  !  iNT  "  i'0M%f 
0.6 
0.5 
0.2  0.9  0.6  0.8 

/­g.g/  % 
^  • 
0.8  • 
t  1 

•  < 

0.6 
0.5 
0.2  0.9  0.6  О.а  f^s 

<3 

0.8  •  i 

0Ј 
0.5 
0.2  О.и   0.6  0.6 
е 

ис Р .  2.3  тсивмоаЗ ь   иц н е т ф э о к а   т с о г пу р и   V  о т   ьленитос й 


н и ч л ев ы  нжнепиаяр я  пр и  сижта и  бонетв : а  ­ тжеялог ; б ­ обчлген о ; 
в ­ логек . 
58 
ол а и р е т