You are on page 1of 1

ADITZ TRINKOAK

NOR
JOAN ETORRI IBILI EGON
noa nator nabil nago O
____ ____ _____ _____ R
doa dator dabil dago
A
goaz gatoz gabiltza gaude
zoaz zatoz zabiltza zaude I
zoazte zatozte zabiltzate zaudete N
doaz datoz dabiltza daude
nindoan nentorren nenbilen nengoen L
_____ _____ _____ _____
E
zihoan zetorren zebilen zegoen
gindoazen gentozen genbiltzan geunden H
zndoazen zentozen zenbiltzan zeunden E
zindoazten zentozten zenbiltzaten zeundeten N
zihoazen zetozen zebiltzan zeuden

NOR-NORK
EDUKI ERAMAN EKARRI JAKIN O
dau(z)kat darama(tza)t dakar(tza)t daki(zki)t R
_____ _____ _____ _____ A
dau(z)ka darama(tza) dakar(tza) daki(zki)
I
dau(z)kagu darama(tza)gu dakar(tza)gu daki(zki)gu
dau(z)kazu darama(tza)zu dakar(tza)zu daki(zki)zu N
dau(z)kazue darama(tza)zue dakar(tza)zue daki(zki)zue
dau(z)kate darama(tza)te dakar(tza)te daki(zki)te
neu(z)kan nerama(tza)n nekar(tza)(re)n neki(zki)en L
_____ _____ _____ _____
E
zeu(z)kan zerama(tza)n zekar(tza)(re)n zeki(zki)en
geneu(z)kan generama(tza)n genekar(tza)(re)n geneki(zki)en H
zeneu(z)kan zenerama(tza)n zenekar(tza)(re)n zeneki(zki)en E
zeneu(z)katen zenerama(tza)ten zenekar(tza)ten zeneki(zki)ten N
zeu(z)katen zerama(tza)ten zekar(tza)ten zeki(zki)ten