Вы находитесь на странице: 1из 4

Имя: Лилия Харт Натура: Ловкач Клан: Тореадор

Игрок: тест Маска: Конформист Поколение: 13


Хроника: Концепт: Проститутка Сир: Джон Вилкок
Атрибуты
Физические Социальные Ментальные
Сила _________●OOOOOOOO Харизма_________
●●●
OOOOOOOO Восприятие_________
●●
OOOOOOOO
Ловкость _______
●●●
OOOOOOOO Манипуляция_______
●●
OOOOOOOO Интеллект_______
●●
OOOOOOOO
Выносливость ______
●●
OOOOOOOO Внешность_________
●●●●●
OOOOOOOO Смекалка_________
●●●●
OOOOOOOO
__
Способности
Таланты . Навыки . Познания .
Внимательность_____
●●●
OOOOOOOO Знание животных__
OOOOOOOO Гуманитарные_______
●●●
OOOOOOOO
Атлетика_______OOOOOOOO Ремесла_________OOOOOOOO Компьютеры_______
OOOOOOOO
Драка_________OOOOOOOO Вождение_________
●●
OOOOOOOO Финансы_________OOOOOOOO
Уклонение_________
●●
OOOOOOOO Этикет_________ ●●
OOOOOOOO Расследование______
OOOOOOOO
Эмпатия_______●●●●●
OOOOOOOO Стрельба_______ OOOOOOOO Законы___________
OOOOOOOO
Экспрессия_________
OOOOOOOO Хол. оружие________
OOOOOOOO Лингвистика________
●●
OOOOOOOO
Запугивание_______
OOOOOOOO Исполнение______●●
OOOOOOOO Медицина_________
OOOOOOOO
Лидерство_______
OOOOOOOO Безопасность______
OOOOOOOO Оккультизм_________
OOOOOOOO
Знание улиц_________

OOOOOOOO Скрытность________
●●
OOOOOOOO Политика_________
OOOOOOOO
Хитрость______●●
OOOOOOOO Выживание_______________

OOOOOOOO Ест.Научные______
OOOOOOOO
_ Преимущества
Дисциплины . Дополнения Добродетели
_____________
Прорицание ●
OOOOOOOO _____________
Связи ●
OOOOOOOO Сознательность/Убежденность
_____________
Стремительность ●
OOOOOOOO _____________
Ресурсы ●
OOOOOOOO ●●●●●
OOOOO
_____________
Присутствие ●
OOOOOOOO _____________
Статус ●
OOOOOOOO Самоконтроль/Инстинкты
_____________OOOOOOOO _____________
Союзник ●
OOOOOOOO ●●●
OOOOO
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO Смелость
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO ●●
OOOOO

Другие Трайты Человечность/Путь Здоровье


_____________OOOOOOOO __________________ Побит ¨ wx
_____________OOOOOOOO ●●
O ●●
OO ●●
OO ●●
OO OOO Задет -1 ¨ wx
_____________OOOOOOOO Ранен -1 ¨ wx
_____________OOOOOOOO Сила Воли Тяжело ранен -2 ¨ wx
_____________OOOOOOOO
_____________OOOOOOOO ●●
O OOOOOOOOO Травмирован -2 ¨ wx
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Искалечен ¨
_____________OOOOOOOO -5 wx

_____________OOOOOOOO Обездвижен ¨ wx

_____________OOOOOOOO Запас Крови Торпор ¨ wx

_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Слабость


_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Опыт
_____________OOOOOOOO ¨
■¨■¨
■¨■¨
■¨■¨
■¨■¨
■¨■
_____________OOOOOOOO ____
Пунктов крови за ход:: 1 0
Достоинства & Недостатки
Merit
Достоинства Type
Тип Cost
Стоимость Flaw
Недостатки Type
Тип Bonus
Бонус
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
Другие Трайты
______________ OOOOOOOO ______________
OOOOOOOO ______________ OOOOOOOO
______________ OOOOOOOO ______________
OOOOOOOO ______________ OOOOOOOO
______________ OOOOOOOO ______________
OOOOOOOO ______________ OOOOOOOO
Rituals
Ритуалы Пути
Название Уровень
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO

Опыт Психозы
Полный:
Весь потраченный:
Потрачен на:

Языки

Бой
Оружие/Атака Сложность Урон Дистанция Выстрел/ход Патрон/магазин Сокрытие Броня
Класс:____________
Рейтинг:__________
Штраф:__________
Описание:
Расширенные Дополнения
Союзники Ментор

Связи Ресурсы

Слава Слуги

Стадо Статус

Влияние Другое(___________________)

Имущество
Снаряжение(с собой) Снаряжение(приобретенное)

Охотничьи угодья Средства передвижения

Узы крови/Братания
Привязан к Уровень Привязан к Уровень
__________________________ _______ __________________________ _______
__________________________ _______ __________________________ _______
__________________________ _______ __________________________ _______
__________________________ _______ __________________________ _______
Убежища
Расположение Описание
История
Прелюдия

Цели

Описание
Возраст:
Внешний возраст:
Дата Рождения:
Дата смерти:
Волосы:
Глаза:
Раса:
Национальность:
Рост:
Вес:
Пол:

Внешнее
Список котерии Набросок персонажа