Вы находитесь на странице: 1из 10

ЛИСТА ЧЛЕНОВИ СЕПТЕМВРИ 2017 - НЕОБНОВЕНО ЧЛЕНСТВО

Име Презиме ЕМБГ Датум на издавање


АЛЕКСАНДРА РИСТОВСКА 1902980455170 2016-09-30 00:00:00
АНЕТА СТАНОЕВА 0610981459930 2016-09-30 00:00:00
ДУГАЏИН РЕЧИЦА 1901991450123 2016-09-30 00:00:00
ЈОРДАН СТОЈМЕНОВСКИ 1910965450033 2016-09-30 00:00:00
МИРЈАНА НАУМОВСКА 0205966455102 2016-09-30 00:00:00
АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВСКИ 1207963450025 2016-09-29 00:00:00
АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВСКИ 1611982450104 2016-09-29 00:00:00
АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКА 2111975455118 2016-09-29 00:00:00
ГОЦЕ ВОЛЧЕВСКИ 2102974420044 2016-09-29 00:00:00
ДЕСПИНА ЈЕГЕНИ 2203985455088 2016-09-29 00:00:00
ЗДЕНКО КРЕЧАР 0404957450141 2016-09-29 00:00:00
ИВАН ЌЕТКОВИЌ 0708965710100 2016-09-29 00:00:00
МАРТИН ПАНОВСКИ 2404975450008 2016-09-29 00:00:00
МИРСАД ФАКИЌ 0402982450072 2016-09-29 00:00:00
СИЛВИЈА МИЈАНОВИЌ ДЕЛОВСКА 1010966455127 2016-09-29 00:00:00
ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА 1912968455012 2016-09-28 00:00:00
ЕЛЕНА ДИМЕВСКА 3012974455055 2016-09-28 00:00:00
АНГЕЛЕ АНДЕВСКИ 0605980450073 2016-09-27 00:00:00
ДУШКО УГРИНОВСКИ 1907989450092 2016-09-27 00:00:00
ЈОВАНКА ВЕСОВА 0705959455094 2016-09-27 00:00:00
ЈОВИЦА МИСАИЛОВСКИ 1209977450225 2016-09-27 00:00:00
ЛЕПА ЛОЖАНКОВСКА 2001959455094 2016-09-27 00:00:00
ЉУПЧО ПЕРИНСКИ 1206962450041 2016-09-27 00:00:00
НИКОЛА ДАВИДОВ 1508983450005 2016-09-27 00:00:00
ОРХИЕЕЈА СТОМНАРОСКА-ДАМЧЕВСКИ 1709975445006 2016-09-27 00:00:00
АРМЕНД РАМАДАНИ 1809982450141 2016-09-26 00:00:00
ВЛАДО БОШКОВСКИ 1810962450119 2016-09-26 00:00:00
ВЛАДО ВЕЉАНОСКИ 2712958450041 2016-09-26 00:00:00
ИВАН АЛЕКСОВ 1801951450096 2016-09-26 00:00:00
ЈАНА ЃЕОРЃИЕВСКА 0107981455109 2016-09-26 00:00:00
ОРДЕ ИВАНОВСКИ 2407985450129 2016-09-26 00:00:00
ФИЛИП ТОДОРОВСКИ 0807985420042 2016-09-26 00:00:00
ЦВЕТАНКА ЗЛАТИЧАНИН 1812978465003 2016-09-26 00:00:00
ЏЕВАТ СУЛЕМАН 1207990450185 2016-09-26 00:00:00
АНА ПОТА 0912979455096 2016-09-25 00:00:00
ДЕЈАН ЦВЕТКОВСКИ 2801980450201 2016-09-24 00:00:00
ДУШКО ИЧОЌАЕВ 2901932450016 2016-09-24 00:00:00
ЕНА РИЗВАНОВИЌ 0112958455006 2016-09-24 00:00:00
БЛАГОЈА БОГОРУЈЧЕВСКИ 0606984450074 2016-09-23 00:00:00
БЛАГОЈА СТОЈАНОВ 2008978450073 2016-09-23 00:00:00
ДЕЈАН ЃУРКОВИЌ 1209989450069 2016-09-23 00:00:00
ЗОРАН ЏАМБАСКИ 0106962491505 2016-09-23 00:00:00
КИРО ГЕОРГИЕВСКИ 2410973450078 2016-09-23 00:00:00
КРСТЕ САРЏОВСКИ 1605936450000 2016-09-23 00:00:00
ЛИДИЈА ПОПОСКА 0812968435013 2016-09-23 00:00:00
МОНИКА ШТЕРИОВА 3112992455040 2016-09-23 00:00:00
СТОЈЧЕ СТАМЕНКОВСКИ 1908987450148 2016-09-23 00:00:00
ТРАЈЧЕ МИТРОВСКИ 2512980450145 2016-09-23 00:00:00
ТРАЈЧЕ СТОЈАНОВ 1410990450118 2016-09-23 00:00:00
ХОЏА БЕЊАМИН 1306983450097 2016-09-23 00:00:00
АЛЕКСАНДАР ВЕЛКОВСКИ 1005991450098 2016-09-22 00:00:00
АЛЕКСАНДРА КАЛАУЗАРОВА СПАСЕНОСКА 3108981485013 2016-09-22 00:00:00
АНДРЕА ЖЕРНОВСКИ 1108982450011 2016-09-22 00:00:00
ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ 2309961450088 2016-09-22 00:00:00
ЕЛЕНА НИКУШЕВСКА 1107982455076 2016-09-22 00:00:00
ЈАСМИНКА ЈОШЕВА 2907969455091 2016-09-22 00:00:00
ЈУЛИЈАНА СТОЈАНОВА 1905961475054 2016-09-22 00:00:00
КАТЕРИНА ШОШОЛЧЕВА ТРЕНЕВСКА 0803970455073 2016-09-22 00:00:00
МЕТОДИ СИМЈАНОВСКИ 0508951450174 2016-09-22 00:00:00
ПХИЛИППЕ ГЕОРГЕС ЛАХАЈЕ 1105960450175 2016-09-22 00:00:00
ФИЛИП ЧАДИКОВСКИ 0903980450104 2016-09-22 00:00:00
АТИНА АНДРЕЕСКА-ФАРЦАЛА 1710962455051 2016-09-21 00:00:00
ЕЛИЗАБЕТА ДАВИТКОВСКА 2211970499006 2016-09-21 00:00:00
СУЗАНА КУЗМАНОСКА 0710963455078 2016-09-21 00:00:00
АЦЕ КОЛЧАКОСКИ 1111965440038 2016-09-20 00:00:00
ДАВОР БУЊЕВАЦ 1903989450119 2016-09-20 00:00:00
ЗЛАТКО АВРАМОВСКИ 1302982450047 2016-09-20 00:00:00
ЉУПЧО НИКОЛОВ 2104968450171 2016-09-20 00:00:00
МАРЈАН МИТРОВСКИ 1208986450088 2016-09-20 00:00:00
САРИНА СТОЈАНОВСКА 1104982455123 2016-09-20 00:00:00
АТАНАС ЈАНЕВ 1911987450017 2016-09-19 00:00:00
БОБАН КИТАНОВИЌ 2607967450102 2016-09-19 00:00:00
БРАНКО ПЕТРОВСКИ 1810955450065 2016-09-19 00:00:00
ВЕСНА КОЛЕСКА 2904960445000 2016-09-19 00:00:00
ВИКТОР КАЛИН 2004984450071 2016-09-19 00:00:00
ГАБРИЕЛА ТУШЕВСКА 0603973455008 2016-09-19 00:00:00
КЕМАЛ УМЕР 0212971450158 2016-09-19 00:00:00
КОСТАДИН АЛАРОВ 1801945450092 2016-09-19 00:00:00
ЉУПЧО ТАСЕСКИ 1807955470014 2016-09-19 00:00:00
МИЛЕ ЦВЕТКОВСКИ 0801965450095 2016-09-19 00:00:00
МИХТАР ФАТМИР 0104982450179 2016-09-19 00:00:00
СУЗАНА АЛЧИНОВА MONEVSKA 0305962455145 2016-09-19 00:00:00
АНЕТА СПАСОВСКА 2510981455105 2016-09-17 00:00:00
ВЕЛИМИР ЧАЛОВСКИ 1802976450178 2016-09-17 00:00:00
САШКО ЈОВЕВ 0803964450078 2016-09-17 00:00:00
АМЕТ СЕЉМАНИ 2806970450019 2016-09-16 00:00:00
ЕМИЛ НАЦКА 1006968450036 2016-09-16 00:00:00
ЗОРАН ВЕЛКОВ 1407980450062 2016-09-16 00:00:00
ИРФАН САЛИЈУ 1302976450140 2016-09-16 00:00:00
МИЛОВАН СТАМЕНКОВСКИ 0108982450026 2016-09-16 00:00:00
СУЗАНА АРСОВА КОСТАДИНОВА 2906963455077 2016-09-16 00:00:00
ФАТМИР ХАЛИЛОВСКИ 0105979450156 2016-09-16 00:00:00
ФУАТ ИСЕНИ 2612977450023 2016-09-16 00:00:00
ЦВЕТАНКА МИЛАДИНОВА 0203946455111 2016-09-16 00:00:00
ВЕСЕЛ ВЕСЕЛ 1501980450158 2016-09-15 00:00:00
ГОЦЕ ВАСИЛЕВСКИ 0212975450098 2016-09-15 00:00:00
ЈАНА ЃОРЃИНСКА 2507977455035 2016-09-15 00:00:00
МАРИЈА ШИШОВСКА 3108989455059 2016-09-15 00:00:00
МУАМЕТ АБДУЛОВ 0209977450183 2016-09-15 00:00:00
РЕЈХАН ЧУЧУЉ 2412972950061 2016-09-15 00:00:00
БИЛЈАНА ДИМОВСКА 0704982455062 2016-09-14 00:00:00
БРАНКО СТОЈКОВСКИ 2202966450095 2016-09-14 00:00:00
ГОРАН ТОДОРОСКИ 2106964450072 2016-09-14 00:00:00
ДОРКА МИХАЈЛОВА 2610979455070 2016-09-14 00:00:00
ЕРГУЛЈ АГУШ 2703977450126 2016-09-14 00:00:00
ЈАСМИНКА ГУЊОВА КОСТОВА 2609966495024 2016-09-14 00:00:00
МАГИЦА СОКОЛИЧ 0206963455132 2016-09-14 00:00:00
МИРКО КРСТЕСКИ 1210976450009 2016-09-14 00:00:00
САШО ПИПЕРКОВ 2403983450126 2016-09-14 00:00:00
АЛЕКСАНДАР ТАСЕВСКИ 3003968450077 2016-09-13 00:00:00
БЕРИША ИБРАИМ 2508974450152 2016-09-13 00:00:00
БИЛЈАНА ТОДОСОВСКА 2108985455158 2016-09-13 00:00:00
БИЉАНА ТАШЕВСКА 1209983455085 2016-09-13 00:00:00
ГОЈКО МАТЕСКИ 0107940450100 2016-09-13 00:00:00
ДЕЈАН ГЕОРГИЕВСКИ 3112979450021 2016-09-13 00:00:00
ЛИДИЈА БОШЊАКОВСКА 3103950455033 2016-09-13 00:00:00
НАДА ИГЊАТОВСКА 0703951455033 2016-09-13 00:00:00
НИКОЛА НЕДЕЛКОВСКИ 1202968450048 2016-09-13 00:00:00
АСЛАН ВИШКО 1812967450101 2016-09-12 00:00:00
БРАНКО ЦУЦУЛОВСКИ 0407939450028 2016-09-12 00:00:00
ИВОНА МИЛОСАВЛЕСКА 0910977455126 2016-09-12 00:00:00
ИРФАН БАЈРАМ 0309982450129 2016-09-12 00:00:00
ЈУЛИЈАНА ЗАФИРОВА 2009966455106 2016-09-12 00:00:00
ЛУК ДЕБЛИКИ 1910969040026 2016-09-12 00:00:00
НИКОЛА ПЕТКОВСКИ 1705980450101 2016-09-12 00:00:00
ТОМЕ ТРАЈКОВСКИ 0103962450265 2016-09-12 00:00:00
ХАНИ ДОСТИНОВА 1110973465000 2016-09-12 00:00:00
АНГЕЛИНА ЌУКА 1503948455124 2016-09-10 00:00:00
ДРАГАН ДИМИТРИОСКИ 2512957450081 2016-09-10 00:00:00
СЛОБОДАН СЕРАФИМОВСКИ 0101960450141 2016-09-10 00:00:00
ФАРУК ХАСИЌ 2406969450015 2016-09-10 00:00:00
БИЛЈАНА НАСТОСКА ТОШКОВСКА 1206986435019 2016-09-09 00:00:00
ВАСИЛ БАРАКОВСКИ 1508977450044 2016-09-09 00:00:00
ГЕОРГИ РАВАНСКИ 1901979450061 2016-09-09 00:00:00
ДЕЈАН САЈКОВСКИ 1604965450137 2016-09-09 00:00:00
ИЛИЈА РИСТОВСКИ 3007982450131 2016-09-09 00:00:00
НИКОЛЧЕ ЛАЗАРОВСКИ 2509978450137 2016-09-09 00:00:00
ОЛГА КЕНДРА 2112959455058 2016-09-09 00:00:00
САШКО ПЕТРОВСКИ 2806981450169 2016-09-09 00:00:00
ЏЕМШИ ДИБРАНСКИ 2012991450098 2016-09-09 00:00:00
ЈАСМИНА МУСТАФА 0601990455000 2016-09-08 00:00:00
АНГЕЛ ПЕЈОСКИ 0302982450167 2016-09-07 00:00:00
ГОРАН НЕШКОСКИ 0302973450073 2016-09-07 00:00:00
ДАРКО ДУРИДАНСКИ 2103982450099 2016-09-07 00:00:00
ЈЕТА ЦАКОЛИ АЉИЈА 2901981455007 2016-09-07 00:00:00
МИЛАН ТОЦИНОВСКИ 1306976450170 2016-09-07 00:00:00
ПАТРИЦИЈА КАЛАМАРАС 2901962455055 2016-09-07 00:00:00
САШО ЈОСИФОВСКИ 2309967450004 2016-09-07 00:00:00
ХРИСТИНА ТАРАБУНОВА 2709987455094 2016-09-07 00:00:00
БИЉАНА ЗАРИНСКА 1109976455032 2016-09-06 00:00:00
БОГДАН НЕДЕЛКОВСКИ 2308960470054 2016-09-06 00:00:00
ЗВОНИМИР ЦУЦУЛОВ 0710954450039 2016-09-06 00:00:00
ЉУПЧО КРСТЕСКИ 2105958450080 2016-09-06 00:00:00
МАРЈАН НАЈДОВСКИ 1607967450168 2016-09-06 00:00:00
МУАМЕТ ОСМАНИ 0809977450059 2016-09-06 00:00:00
ФАТОС РЕКА 1212123333331 2016-09-06 00:00:00
АЛЕКСАНДРА ТАСЕВСКА 2507982455035 2016-09-05 00:00:00
АНДРЕЈ ЕФРЕМОВ 2206986450003 2016-09-05 00:00:00
БОГИЊА ПЕРИЌ 1909985455025 2016-09-05 00:00:00
ВАНЧО КАЗАНЏИСКИ 1408947450053 2016-09-05 00:00:00
ВАЊА ЗДРАВЕВА 0904967495006 2016-09-05 00:00:00
ВЛАДИМИР ТОМОВСКИ 2008984450026 2016-09-05 00:00:00
ГОРАН ПОПОВСКИ 0106955450062 2016-09-05 00:00:00
ИРЕНА КАЛИЧАНИН 2002973455001 2016-09-05 00:00:00
ЛИЛА МАТЛИЕВСКА 0603967455152 2016-09-05 00:00:00
МИРХАН АРИФИ 0411987450045 2016-09-05 00:00:00
МИТКО МАНЧЕВ 2306965483003 2016-09-05 00:00:00
НЕБОЈША ПЕШИЌ 1308960450025 2016-09-05 00:00:00
ОЛГА СТЕФАН ЗОРБА 1511949455066 2016-09-05 00:00:00
ТАМАРА БУШТРЕСКА 1311968455094 2016-09-05 00:00:00
ЕЛИСЕЈ ЦИЦИМОВ 0305955450057 2016-09-04 00:00:00
СЛАВЧЕ ПЕТРОВСКИ 0108959450035 2016-09-03 00:00:00
АЛЕКСАНДАР ЏИКОВ 2607984450019 2016-09-02 00:00:00
АЉИЈИ ФЉАКРОН 2310994420050 2016-09-02 00:00:00
ДРАГАН ПОПОВСКИ 0109947450087 2016-09-02 00:00:00
ИСМЕТ ИБИШИ 1903966450219 2016-09-02 00:00:00
КАРАНФИЛЧО КУЗМАНОВСКИ 0604960450070 2016-09-02 00:00:00
МАРЈАН СОФРОНИЕСКИ 2906980473011 2016-09-02 00:00:00
МИЛКА МИЦЕСКА 2303963429010 2016-09-02 00:00:00
НИКОЛА СТОЈАНОВ 1505947450032 2016-09-02 00:00:00
ГОРАН БОГДАНОВСКИ 2207968450051 2016-09-01 00:00:00
ДЕЈАНЧО ЦВЕТАНОВСКИ 0809972450077 2016-09-01 00:00:00
ИЉБЕР ЧИЉАФИ 1209984454554 2016-09-01 00:00:00
ЉУБОМИР СЕНКОВСКИ 1706953450147 2016-09-01 00:00:00
ЉУПКА АЛЕКСОСКА 2903984455051 2016-09-01 00:00:00
ТАСЕ ЦВЕТАНОВСКИ 2506952450016 2016-09-01 00:00:00
ТРИФУН АЈАНОВСКИ 0908982450065 2016-09-01 00:00:00
ХРИСТИНА КРСТЕВСКА 0101979499516 2016-09-01 00:00:00
Членски пакет Мобилен телефон
АМСМ Silver Classic 078864277
АМСМ Classic
АМСМ Classic 0716887777
АМСМ Classic 071293945
АМСМ Classic 070387144
АМСМ Europe Premium 072526320
АМСМ Classic
АМСМ Classic 070597667
АМСМ Classic
АМСМ Classic 071444464
АМСМ Classic 071879574
АМСМ Classic 076282810
АМСМ Classic 070220990
АМСМ Classic 078867525
АМСМ Classic
АМСМ Silver Classic 072248747
АМСМ Classic
АМСМ Classic 077500229
АМСМ Classic 078333934
АМСМ Europe Premium 070593936
АМСМ Classic ON-Line 075283864
АМСМ Classic 078268031
АМСМ Classic 075410630
АМСМ Classic ON-Line 070247566
АМСМ Classic
АМСМ Europe Premium 075311027
АМСМ Classic
АМСМ Classic
АМСМ Classic 075442487
АМСМ Classic
АМСМ Classic 070269926
АМСМ Classic
АМСМ Classic
АМСМ Classic 078212477
АМСМ Classic 075490939
АМСМ Classic 070305405
АМСМ Classic 071916064
АМСМ Classic 072666607
АМСМ Silver Classic 076664522
АМСМ Classic 070479697
АМСМ Classic 071332648
АМСМ Classic
АМСМ Classic
АМСМ Silver Classic 071713338
АМСМ Classic 072231060
АМСМ Classic 071840236
АМСМ Europe Premium ХАЛК 070261135
АМСМ Europe Premium ХАЛК 078277633
АМСМ Classic 070487503
АМСМ Classic 078283839
АМСМ Classic 077585040
АМСМ Classic 072230670
АМСМ Classic
АМСМ Classic 070206057
АМСМ Classic
АМСМ Classic
АМСМ Classic 070403202
АМСМ Classic
АМСМ Classic 070350380
АМСМ Europe Premium 075965135
АМСМ Classic 072236990
АМСМ Classic 077584822
АМСМ Classic 078290665
АМСМ Classic 071344213
АМСМ Classic 070609679
АМСМ Europe Premium 070359725
АМСМ Europe Premium
АМСМ Classic
АМСМ Europe Premium 071302303
АМСМ Classic 075303540
АМСМ Classic 078266566
АМСМ Classic
АМСМ Classic
АМСМ Classic 070772104
АМСМ Classic 075402229
АМСМ Classic 070850862
АМСМ Classic 070694953
АМСМ Classic
АМСМ Classic 078496413
АМСМ Classic 078353015
АМСМ Classic 071264881
АМСМ Classic 070278911
АМСМ Classic
АМСМ Classic 078350070
АМСМ Classic
АМСМ Classic 071858306
АМСМ Classic 070760860
АМСМ Europe Premium ХАЛК 077728939
АМСМ Classic 071303239
АМСМ Classic
АМСМ Classic 075402464
АМСМ Europe Premium
АМСМ Europe Premium 070252802
АМСМ Classic 03226064
АМСМ Europe Premium 071724597
АМСМ Classic 070267265
АМСМ Classic 072205775
АМСМ Classic 071266872
АМСМ Classic
АМСМ Classic 071652515
АМСМ Classic
АМСМ Classic 070953493
АМСМ Classic 075219091
АМСМ Classic
АМСМ Classic
АМСМ Classic 070245271
АМСМ Classic
АМСМ Classic
АМСМ Classic 070300628
АМСМ Europe Premium
АМСМ Europe Premium
АМСМ Classic 078445538
АМСМ Classic 071257797
АМСМ Classic 070337724
АМСМ Classic 070222567
АМСМ Classic
АМСМ Classic
АМСМ Classic 072607000
АМСМ Europe Premium 070572222
АМСМ Classic 070363454
АМСМ Classic 071230399
АМСМ Classic 075742448
АМСМ Classic
АМСМ Europe Premium
АМСМ Classic
АМСМ Europe Premium
АМСМ Classic 070382666
АМСМ Silver Classic 078208908
АМСМ Silver Classic 075326127
АМСМ Classic 075224118
АМСМ Classic
АМСМ Classic
АМСМ Europe Premium 078270946
АМСМ Europe Premium ON-Line 071349141
АМСМ Classic
АМСМ Europe Premium 070206350
АМСМ Classic
АМСМ Classic 070403064
АМСМ Classic 076350535
АМСМ Europe Premium
АМСМ Classic 078445432
АМСМ Classic 078311490
АМСМ Europe Premium ON-Line 070362816
АМСМ Europe Premium 070398446
АМСМ Classic 070204812
АМСМ Classic 071206265
АМСМ Classic
АМСМ Silver Classic 070385533
АМСМ Classic 070530760
АМСМ Europe Premium ХАЛК 070344701
АМСМ Classic
АМСМ Europe Premium ХАЛК 077967700
АМСМ Classic
АМСМ Classic 077892996
АМСМ Europe Premium 070217177
АМСМ Europe Premium ХАЛК 072222830
АМСМ Classic 071211613
АМСМ Classic
АМСМ Classic 076202857
АМСМ Classic 077571901
АМСМ Classic 070210312
АМСМ Classic 070818907
АМСМ Classic 070220462
АМСМ Classic 070359721
АМСМ Classic
АМСМ Classic ON-Line 071369029
АМСМ Classic 070220355
АМСМ Classic 075333858
АМСМ Classic 071714547
АМСМ Classic ON-Line 070787672
АМСМ Classic 070235751
АМСМ Classic 075462052
АМСМ Europe Premium 078410710
АМСМ Classic 071474509
АМСМ Europe Premium 075298035
АМСМ Europe Premium 072234817
АМСМ Classic
АМСМ Europe Premium ХАЛК
АМСМ Classic
АМСМ Classic
АМСМ Europe Premium ХАЛК 078482582
АМСМ Classic 070268274
АМСМ Europe Premium 070852057
АМСМ Classic 071267726
АМСМ Classic
АМСМ Classic
АМСМ Classic 077917161
АМСМ Classic 070273170071310171
Причини за необновување на членство Дали ќе дојде да го
незадовосто интервеции Цена Друго/ Коментар обнови членство