Вы находитесь на странице: 1из 1

1 3 4 6

17 900
7 700 3 000 -0,450 7 200 Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé
¹ ïî Íàèìåíîâàíèå Ïëîùàäü,
ïëàíó ì2
1 Ãàðàæ 46,20
2040 2040
600 600 2 Âõîäíîé òàìáóð 8,46

Ä Ä 3 Ãåðäåðîáíàÿ 9,45

900 700
îáóâíèöà
2 500
ïîñòåð 4 Ïðèõîæàÿ 34,70

1 400
1 200

800
ïóô
1 600 5 Êàáèíåò
3 òîðøåð
25,80
350
600
7,82 ì2 6 Ëåñòíè÷íàÿ êëåòêà 3,66

800
çåðêàëî
9,45 ì2 ïîëêè
5 900 Ñàíóçåë
7 5,00
1 1 050 1 050

2 000
6 200

6 200
1 000
ýêðàí
Êëàäîâàÿ

600
8 4,75

350 ïîñòåð 25,80 ì2 9 Ðàçäåâàëüíàÿ çîíà 4,00


2040

800
4 áðà 900 10 Ãîñòèííàÿ êîìíàòà 56,00
46,20 ì2 ïóô
çåðêàëî øêàô
100 600 450 600 600 600 450 600 100 Êóõíÿ - ñòîëîâàÿ
11 29,04
-0,300 h=2300ìì

400

600
12 Êîìíàòà îòäûõà 42,95
à Ã
13 Ïàðíàÿ 6,90
34,71 ì2

3 000
7

+1,950
5,00 ì2 14 Òîïî÷íàÿ (òåïëîãåíåðàòîðíàÿ) 12,60
2 000
Ðàçäåâàëêà 8,05
6 15

500
-0,300 3740
4 700
3,66 ì2 16 Õîçÿéñòâåííàÿ êîìíàòà 28,20

600
2100
16 Â 17 Âåðàíäà 34,35
4,75 ì2

18 300
îòì. íèçà +2,600
28,20 ì2 600 8 ïîñòåð Èòîãî : 360,11
500
2540
ìåñòî äëÿ åëêè
400 Â ÌÅÑÒÀÕ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÄÂÅÐÅÉ
23 300

1 000

9
1 600
ÓÊÀÇÀÍ ÐÀÇÌÅÐ ÄÂÅÐÍÎÃÎ ÏÎËÎÒÍÀ
800

1 500 ìîðîçèëüíûé 4,00 ì2


12 100

øêàô
15 900 900 (ÏÐÎÅÌ ÏÎÄ ÄÂÅÐÜ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ØÈÐÅ)
12,60 ì2 14 äóõ.
øê
8,05 ì2

175
ðàçìåùåíèå 10
600 600

9 100
òåõíè÷åñêîãî óçëà

1 500
(êîòåë, íàñîñ è ïð.) õîëîäèëüíèêè îòì. íèçà +2,600
600 ï.ì. 1 770
1 400

1 400
4 280
700

900

1 000 56,00 ì2
6 000
1 150 700 1 150

1 110
600 600

2 400
2 000

2 300 2540

2 100
1 200
400
13 æóðíàëüíûé
900

ñòîëèê 700
11
140

175 1 050 1 050 1 110


6,90 ì2
600 600

1 110

1 110
1 500
1 580

29,04 ì2 îòì. íèçà +2,600

520
Á Á
42,95 ì2
12 2540 2540
400 400
äâåðü h=2100
ôðàìóãà 840
5 000

îáùàÿ âûñîòà 2940


17
Áàññåéí Âåðàíäà
+0,000 34,35 ì2
-0,450
Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
À Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹Äîê. Ïîäï. Äàòà ã. Ëèïåöê, óë. Óíèâåðñèòåòñêèé ïð. ä. 1
Àðõèòåêòîð Ëîáàíîâà Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
6 200 5 500 6 200
17 900 Àðõèòåêòîð Äðóæèíèíà Ïëàí ðàññòàíîâêè ìåáåëè 1 ýòàæ Ï 3
Çàêàç÷èê
1 2 5 6