Вы находитесь на странице: 1из 1

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ДАЭУГ 2020 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр


2019 он 2020 оны 08-р сар 2020 он
№ Компани Нэгж
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Өссөн дүн
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 10,518.87 10,540.00 9,452.03 89.68% 84323.215
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 57,212.84 56,647.00 63,191.51 111.55% 537850.555


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц 238,640.88 226,702.47 238,156.02 105.05% 2282550.259
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 17,100.86 18,572.00 19,264.44 103.73% 190464.996
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 7,332.87 7,212.00 7,039.34 97.61% 81788.249
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 18,315.60 19,147.00 18,649.20 97.40% 156083.7
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц - 2,306.40 2,366.03 102.59% 17394.92
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 26,273.74 21,564.40 22,867.01 106.04% 166285.438
9 УХАА-ХУДАГ цах м.квтц - 2,956.00 1,655.41 56.00% 19,071.03
ДҮН цах м.квтц 375,395.66 365,647.27 382,640.99 104.65% 3,535,812.36
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 3,162.00 3,000.00 3,283.00 109.43% 128,116.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 22,280.00 22,020.00 20,765.00 94.30% 1,338,716.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 145,849.00 169,268.00 146,344.00 86.46% 2,361,337.00
4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 9,069.00 10,299.00 11,274.00 109.47% 327,754.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 15,422.00 15,023.00 15,661.00 104.25% 348,815.00


6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 6,352.00 5,500.00 7,000.00 127.27% 187,200.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 39,920.60
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 2,823.34 2,823.30 2,844.00 100.73% 94,397.00
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 1,275.00 1,749.50 1,135.68 64.91% 51,315.87
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 354.40 400.00 377.80 94.45% 22,249.40
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 43,967.60
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал - - - 0.00% 26,436.20
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал - - - 0.00% 428,389.00
ДҮН дул Гкал 206,586.74 230,082.80 208,684.48 90.70% 5,398,613.67
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц - - - 0.00% 1,320.82
ДИЗЕЛЬ

2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц - - - 0.00% 493.53


3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 17.89 12.00 22.52 187.67% 210.63
ДҮН цах м.квтц 17.89 12.00 22.52 187.67% 2,024.98
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 3,814.78 3,810.00 3,825.74 100.41% 31,380.88
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,038.08 1,940.00 1,502.34 77.44% 17,062.08
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц 105.21 90.00 106.39 118.21% 408.41
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц 350.40 750.00 583.80 77.84% 2,119.40
5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 212.50 180.00 218.34 121.30% 741.00
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц 15.30 20.00 12.18 60.90% 58.23


7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц 26.00 27.00 35.21 130.41% 140.68
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 25.12 25.03 30.24 120.82% 214.93
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 8,113.95 12,188.21 9,587.89 78.67% 86,770.13
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 10,494.53 12,208.52 11,379.37 93.21% 94,329.49
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,536.68 1,536.68 858.10 55.84% 11,085.31
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,697.71 1,697.71 1,010.87 59.54% 11,237.27
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц 1,942.45 1,942.45 1,430.55 73.65% 16,416.71
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц 12222.342 14,723.23 10,727.51 72.86% 101,905.98
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц 1,451.54 1,451.54 860.16 59.26% 11,377.53
16 БӨХӨГ НЦС цах м.квтц - 2,269.18 1,381.29 60.87% 16,206.52
ДҮН цах м.квтц 44,046.59 54,859.54 43,549.98 79.38% 401,454.55
дул Гкал 206,586.74 230,082.80 208,684.48 90.70% 5,398,613.67
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 419,460.14 420,518.81 426,213.49 101.35% 3,939,291.90