You are on page 1of 222

pFæ^jËÖ] †mçßi

szHZ
-Í‘òzë
0.G
îG
wzZ¢
'
á gë·¦?
CZÎ~&{ •
•Z •z?
g
änÚ¡‰Ÿ] ènÛn×ÃÖ] èÃÚ^rÖ]
cZ™
yÎ 0
:Ñ*
.çnI!îsZs Wcg 8®gz
E E

cZ™Š !
yÎ 0 Bg *
Wò* ! uš òsÑZœ
ÔZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•pôt £]
wzZ¢( îG -Í‘òzë) òz2 Zk
0.G à‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰[Âx *
á gë·¦?‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰'
CZÎ~&{ •
EÒO5!
vZ¶g ~gŠ ‡j åOu£Z†·{•ZxsZ ü E‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ÃÈ é
vZ¶g ~gŠ ØZ~g»ÑZÝ°Za·ƒqËZ e‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
+G
ðsZîG - Í ‘ A
0 eY:f *ZÔ öW ·*
.G Ññ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰8
iì
è ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰MH
[Â'  F
zK
Ö B
],634‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰#
| 1429.ìY 2008‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰wÍ Zg !
T
( 0332,2316945)igŠ Z'
Õ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰®
S
9zg 450‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰t@
.nI!îsZsWcg 8®gz‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Ñ*
çEE
c Z™Š !
yÎ 0 Bg *
Wò* ! uš òsÑZœ
ÔZ
íÆY
cZ™Š ! Bg *
Wò* ! uš òsÑZ œ
ÔZ
c Z™~r~! ãZ6
š¨„
c Z™4•Š !Ü 1x‰ZŠ°œ
W‰  ÔZ
c Z™kg¯Ô 3ãß »çG .J2H
4EÛ š¨KìY
&•

cZ™g Zi ! zŠg ZÔÜ=Z G0G


îE4»$
zŠg Z{ iöwÎZÔyWÅZ;„
cZ™g Zi !

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ów¾ p…^’Þ] Ø•^Ê oF³Ë³_³’³Ú{Š Zñ™ÐwŠîL>XG
sWcg 8®gz~R (gzZ›zmïð•Zë
gzZ»yÎ 0 .nI!îsZ
çEE
ˆßŽÚ ÔÚ¡‰] Í• àŽm…;nÊ ;Ö… æ
# Š~ ݬ ëL YE
LG
ÅxsZ èE & ZŠg X gzZ ]5z^VÍ *
Í KZ ä }g ZŠ Z kZž• D™ ZŠ Zt]» yÎ 0 c Z™
ZÆVzhz™É Ô7VÅÑ: Ñ‚Æ}g ZŠ Z x‰( òsÑZ œ
]YZy ÔZ )ðsÑZ G -Í›ÅZ G
0.G
îG Ö }
îœ!ÎZgzZ # 
Ð]ogzZ›ð•ZŠŽz!
Æ
änÛn× 1ñ]æ ^jËe Íæ†ÃÛÖ] pFæ ^jËÖ] †mçßi
á Ðj§ŒZÃ
X ÅÝq]Š XÅä™x ¬Ã;kZÆ™x ÈZ»ä™ígzZù •
Û «¹F
X ñâ • ta]Zg tŠyŠÃ}g ZŠ ZkZ\¬vZ
ð]ˆrÖ] àŠu] àm…]‚Ö] oÊ ä×Ö] ÜÒ]ˆq
iZ
Y ëÑZg ZŠ
G0!sÑZ îG
îG -Í›ÅZ G
0.G îœ!ÎZ
G
c Z™
yÎ 0

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


h ^ŠjÞ ]
szHZ òz2 Zk  à L L~ÄczDñ*Š îSgzZ1z8 gÆ]Ñ» ` WŽ +Š ï ~½mïtÅq*
GL!} {È
4E
Å
Æó óîG
E$
ïqÔ+y s Zz AÍ ÑZx™ ZÔÆÔZzY m ÑZ¦Ô è 5Z ?{Ô]Ñ»gzuÔì CY ãTÐ x *
E G4
G5E -Í‘ñZz éG
0.G 5©E
+Å EI
i .Å E4›¢E
=°Z „g ïE LG3EÔ=r îS*g Ô+g ð Z Î ŠBZ x WZ r
47 G9 I
i B E4› ©
 ™ Ô èG Zz èG •Z wÍ Z Ô+ åOÉZ x- :Z Y Zß
# ä×ùÖ] ٠牅 ‚ÛùvÚ
"
EO5!
é5O_ ÔxsZ üLÒE
jz Ôݬ — G Ô[zZ ÄâZ îSï 4hÒX3Z ñfz Y xxÓÐgzÆ ~
GE  \WgzZ ]»'! ‹Zf Å
‚ÛùvÚ†9Ò]JƒÒZ) ÕäO‘]|gzZ~gŠ‡oÏm‚ù‘ Ün×ÃÖ] ‚f ‚ÛùvÚ {•ZY !Z•Ô¿! ݬÔï»
ï L #GZ
L Ò$ èE
G 4hÒ3XZ èE
‡É 7ïGE ‡sÜ~xsZݬŽ Ô Ý^Þ 1Ò ~gŠØZ p…^’ÞŸ] àÛu†Ö] Ø–Ê
L #GZ
X •ÌðsZ
Ü`e ^ßÂæ Ü`ß o•…æ oFÖ^Ãi ä×Ö] Ü`Ûu…
àšZ q Zâ ! à°Z•Z

CZšZ~ åE 4hI©3E
5E á gë·¦
Z {•
3E
t ðE Š qÑZzY ëÑZxŠ {
4ÉZg
ðsÑZ îG -Í›ÅZ G
0.G îœ!Î!
G

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


î*9°Zm~g »ÑZÝ°Za·ƒqËZ e]|îG
G -Í‘ã!
0.G

Ññ~( ]g ¸8-)-iz'
·* î*9°Zm~gŠ ØZ ~g »ÑZÝ°Za·ƒqËZ e
Y 1914~Z 14/âZy@12G
¡~Y 1921 Ôì MYÐÅ\¬vZ èg ~g »Z[-Z1Z wÎg È !
ö©Ÿ »\WX ñƒ Za V; Æ~g »Z2
Ò»yŠ q Û
ZÔ1á¼ZŠ Ì~ Ò»J÷B‚B‚Æò ÂkgŠ ~ ( J÷)ðsZ•gæ ä \WˆÆŠÅyWŒ
Ù !
ÆyZ vßgzZ • ì g WC  ™xz$]|vg )
~xWÆVÍßÐKÅr qZž ¬Š ä \Wñƒ D WÐ
 ™yÃtž Y7ж‚q
-ÂzWgŠkZvßÅX•r Z LZ ä\WÔ•ìg W7B‚Æ]o~(
B‚
xEtgzZ Ôì Ýq)@ ]
]g '~ {h á xsZ +tž ¹ä kZ ?• ìg™
z`ŠxEÎÔ• jœ£Z†·{ •
gzZ ]2z u“áZz ä ƒ Za s ÜÆ xsZ ~ y;f Z z [¨Æ VÍßÐ ½Å b‚gzZ, m<!]
{h 
mjœ£Z†·{ • á xsZ +„ Ug ¯r ™ËZ e™Ít Ô• ïŠÐ j§iZgzZ {•e
.]!
ZŽÆ]ŸZ ‹Z
î*9°Zmjœ£Z†·{ •
gzZÔ‰ Y G á 6 ì HW
r â ŠzwŠÆ\ž Z(Z6
\Wä]‡5kZÔ‰ nÆ]‡5Ð Gî*9°Z
\¬vZèYÔ å@  Zg%AÐ G
W7x„yjzs á xsZ+Ã\WžˆƒªtÅ\W
î*9°Zmjœ£Z†·{ •
õ]ÌÜã! Š'zéÔžz'
V˜ z ~$˜Ô ~g ! 
D Û zûÔyòzgâð*
 Z•
Ô„ ZŠzÕÃ\W)g fÆ•ÏZä
z vgÆ \Wg »y
z ] ‚ ˆZgzZ 0 WÔ å Yƒ Ýq yEZ z yjùÃ\W%Æ •kZ Â å *
™3 Zcz 3 Zg WÐ
X ˆ'ag›ÅxsZ9gzZxsZ~]!

_
 F
:š z½
Ð Vz•dZ yJZ » ÝZÔ KÔ! gzZ} ZÔ! Ð ;gE- | ÷ä \W~Y 1935
ÔHÝqwz®ÍÆ™k0
Û 'wq @
ÆyJZÆ,Æ\WÔì gZ Œ eg kgt »\WÔHÝqwz®Í ZuzŠ Æ™Ýq•œ ° 98~,gzZ
:¸¾g Zgt6
x !ZÆyJZÆXŠ
Húæ6 án
gîm{ÃwDZ·ËZ et沕
ó ó•…›Za+4q Z~g »ZÝ°ZaL L
~ yn Û ä \W~ Y 1942Ô Hk0
•
ze † Ð w~iqÐ ZÐ| ÷;gE- ›yJZ »îG
0E&ŠxEä \W~ Y 1941
4G
The Qur'anic Foundation And Structure of nÆ~ e ÝZ 8 ä\W{z´ÆkZÔ H,Ô} ZÔ *Z
e Å~ e ÝZ8gzZ– Thesis 6
X ÅÝq~¤ qçñÆthe Muslim Society
—
: ]â }

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


w‚zŠ ä7 â½{gzŠtH{gzŠ —@¬B‚Æ G
J á xsZ +ä \W~ Y 1949
î*9°Zm jœ£Z†·{ •
&
( m
Z Æz) e ZoR  c
ÔM%Z {•ñ; „ gÔ Z”Ôy0YÔíŸÔkz& ZÔ.5 Ô]~uä \WyZgzŠ kZ Ô ;g ~g Y
YH
Û V~´ ˜vŠgzZ[²~Š:Ôt Z²Ôx •
yZgzŠÏZÔ ðâ • á ÔyŠg ZÔ^Ô OZÔ÷Z•
Û Ô6¤'
Ôx buÔ *
a eÔ*
Š 5½hI'
éG $ Ô ·IÔ
õ0 â½{gzŠtÔ H{gzŠ »´ ˜{,Æ*Š ä \ì~Y 1957Ô‰ G iZ• Û uÐ ÄÜ ï GšÒ7EÐ +
Y Å •LZ\W
Û }gzŠ —ÆR@¬Ì~Y 1970gzZÔY 1969ÔY 1964ÔY 1960ä \WˆÆkZÔ ;g ~g YJ
~ËÆTÔñâ • { â

{kÆ y d ä VM • + òsZ ¬ {z \W2ÔH wJ xsZ ä VÍß ~ Š Z® Å VzgZD
b Ù
J
$
X H{gzŠ » ( øÒ¹ ‚) Seychelles
:x ª»cg 8®gz
tÃß Z ~ Y 1958Ã7Æ äw wY » VòsZ ~ i Z0 Z o1%z±ˆÆ ä™g\ Z —Zä \W
´Š Z•Æ}g ZŠ Z kZÔ cÛ x ª » World Federation of Islamic Missions G
â• 0!sÑZ >úåÓÉ@°Z
îG
Ö }
@°Z t Ãß ZX • ¿sz^nÆ»# Ö }
z +Š # Ž ‰ G ì‡]Y%k#gzZ CÑçÔ ãqzgÔdÔ
wq @
Xì @YHÌY Z̀Z{°‡! » The MinaretÐY 1964•Æ
Aleemiyah Institute of Islamic Studies G0!sÑZ îG
îG -Í›ÅZ G
0.G îœ!ÎZ• Z6ëZÐ ƒ
 »tÃz kZ
G

Å Xì
IE -ÍÉ A + "
}g ZŠ Z kZXì ( çl4ÉZz _ ðBEòsÑZ ü.EZ >g ZŠ Z)ì çEE
.nIG 5F
5ÒE
4»G hZzgç a^g îsZ • Z6ë Z ZuzŠ » kZgzZ
X •_ƒù • á ÃZ ZiÐÎ~Vâ ! ivŠgzZ ~ m
ôZÔzŠg ZJ
[ZÐ
á ÌîG
Z FòzëtÔì;g YHù •
Xìïq »]:Sq -Í‘òzëszHZòz2 Zk
0.G à•Æ}g ZŠ ZÏZ[Z
:•t]:S{n{nÅkZ
:]:SÅòz2Zk
à
Û Z~b)¨( °%Z )BZ~kZX 1
Hg (ZÃ~zg: xgzZwZŠZÔs »ZñOÆy¸zo Z•
Xì Š
Xì Š3g§{pÅÃUÆ^gzZã‚ M Ôª œñOÆ•gzZ;Ô ñ~kZ X2
GE
Xì Š Š ò ðW3¢6
c ÏZìð MÃdÛ {Š c
Œ  z[ÂñZgŽÐ~Y Zg M ¨Z~kZX 3
iÐ<
–~p ÖZûx ¬gzZ ãZzÔs ™¹ÃZ~kZ
XìŠ X4
!
XìˆS0 ̞Ͽ]‡zZ‰nÆä™F
Œ
d Û Ð[ZŽÃ‚fÆb‚ X5
3gÃæÌÃs²Æ¢q)gzZ]ÝÔ];Åb‚~kZ
Xì Š X6

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xì Š ZÜæi»{h
H7~i Z0 ]b) X7
G `gŠ B‚ Æ x * Æä{÷,gzZ[! Š q Z~kZ
zg
Ô•™ÆÃ]×b X8
X‰
X •]ZŠ¸PÌÆåó¸ b§Å5¸vŠ~òzëkZ{z´Æ]:S{gÃèX 9
:] >
tx *
ÆqZPÐ ~X Û "Ãq
ÔN â • Z F6 ]
]¬çñh gzZb)~)ä\W
X•
1. The Qur'anic Foundation And Structure of Muslim Society

2. Islam and Christianity in The Modern World

3. The Beacon Light

4. What Is Islam

5. Islam Verses Marxism

6. Islam To The Modern Mind

7. Through Science And Philosophy To Religion

8. Which Religion

9. Islam And Western Civilisation

10. Beyond Death

11. Philosophy of Worship In Islam

:w56
w ÙZ
Xì ~©qZÆðsZîG -Íe
0.G \zÑZ ~Š )11
‘ Ygâ ZŠ%»\WX ZƒwÙZ»\WÃY 1974yŽ 3Ô| 1394ciz'

X :]ZWÆøZŠzD[!
@ gZP~}g !
Ær ™ËZ e
äVrZ6µñkZÔñ M6 × Æ¶°Zmr
g Z'  ™ËZ eY 1974yŽ 18ï» m 
+Z†ËZ e WZk *
iz T Æ^

ƒxzøÐ+ÆxsZgzZ®ÔݬÝq
ËZ e nÆVÅxsZ~Ô Š ZxsZݬÐwÙZÆr
 ™ËZe L L
ó Xó VƒW
O¹Ðg »i§Æ~g »Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:jœ@ŠúWz6
gŠkZÆ]ùdÅyZ›)Ô• X™ M VâzŠ =z GV˜ Ô ¶œ
%{z ]Zf Å ~g »Z Ý°Z aL L
Š[æ» ( WZ®) Great ThinkerÃyZž¸b Zæ
X c
E -.Å
.G
:Hg ÖZ »]ÑìyZ~}g !
Ær ™ËZ e~Yâ 1937Þâ23ä;gE-| ¥ -
Z! ²%gœ ö Z m +Z†Wz6
òsZ Ô›ÅDÔéÅg ZŠ™ÔÄZÑÔn ™~'
Z'ÅyZŽ ¬Š 7òŠ M ðà 6yZ~ Ï0
i KZ ä ~ L L
ó Xó ¬Š7~Ëä~,j6yZgzZ¢
 &Åä™Ãx »ËÔ‹ZWz~b)
Û wz4»V8g KZ6gâ ZŠ%Ær
g ~g ‚z ~g YÃuÆyZ…gzZÔ ñâ •
Åp  ™ËZ e \¬vZžì ¬ŠÐ\¬vZ
Û ‚]Š X
} MX ñâ •
ãZgâvZ†·X •
cZ™îG -Íe
0.G uzY ëZŠ *Z
‘ Yg

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


l^Û×Ò oÊ…^Ãi

~g » Åäz x «
Y f,ZgzZ +Š VÐ w‚59ž² ⽎ ì œ
%dgzZ ´Š q
Z îG
0!sÑZ îG
G
-Í›ÅZ G
0.G
G îœ!ÎZ
Û »hg ÖZgzZë!
x •Z9• w8ZñƒD™ o‚ »{h
] b)7gŠÃVâ ›6
m<! R@¬Žì sz^~
' &
Ô ( ê [f) m ß'™á Ð ( ê tæ)C ðW Lx Z™Y f0Ð }g ZŠ Z kZv:ZX Ã}Š
Z ÆzÔ *
Š
X •ìg}Šx •Zuxg » »+Š VgzZ•ñƒ“J M%ZWZ'gzZi•Û ZWZ
Æ]”Ã]! î*9°Zm~gŠ ØZ ~g »ÑZÝ°Zaƒq *
kZIw‚59ä G ÑñËZ e]|‹¸ÆîG -Íe
0.G ‘ Y

Ü z kZž HkCB‚
3 Zg WÌÐ xE~)B‚B‚Æ+ŠDŽì ]gz¢Åx Z™Y f,z •f, ZÃxsZݬ‰
z [¨ÆVÇ)gzZ Vâ ›[ú%Ð [fgzZÃàx • »xsZ~ y! i Å4Zá{Ši[fh
]ž @

!
™ $Ð v WÅe Û gzZ]tIèÔã—Ôò ¸Ô öÀÓh Ž Y f, ZX Ù!ZiZ »V•ß0Ð xsZÐ y;f Z
g Zz‘•
ñOÆä;B; t ‚ÆËgzZƒZ}
! !
í! Ù ª»XÔ Ã}Š]úŠ s§Å{ Zg Å[g LZ6gî9
gzZ qÑ!
C
ÅG 0!sÑZ îG
îG 0.G
G îœ!ÎZ ä \WÃ7Æ]gz¢ÏZX ,Š™•z nÆxsZ +Š Ï0
-Í›ÅZ G 
i KZÐ j§g‡z! z ]³
XìV•á ÃnÆŠÆuÆ\Wwq@ Ž ¿gŠ ã
~Y 1959
Ð Z Z(Ð ƒ
½=g f »VŒžìti q  »}gZŠ Z kZXì ZgŠËÐ ]çYz kgZævŠ ½i§ »îG -Í‘
0.G
i§kZ[»»}g ZŠ Z kZX •D YñJ 7
6  M.A xEh
J ]z ~)B‚ÆxE´ŠVŒgzZì ~ m
ôZgzZ! ²
e Å M.A{z´Æäƒ+ŠÝ¬Y CáZzäƒ-Zrg ÃÐVŒžì Š
z! ²gzZ•DƒïqÆ~¤ Šú
c
X •n  &g7½Åk
gÌ¢  
’zk½~y!
i~ m ôZ
]:SPÅîG -Í›AX™!Y
0.G
gzŠ ( 1
:‚ {
Ö }
# xt~}gZŠ ZÔì ~g‚z~gYwq@
Ðw‚æ ⽎ì @ Ù ~îG
ƒ»»ArZ‚w‚C -Í‘v:Z
0.G
X •hZzÐw‚:ež²Ð}gZŠZ\WÔ•ìg}Šx •Zà°ZØævZgZâZî·1Zg
•Zz‘Z•Y !Zf *Z
uÒgzŠ
:g
VŒžì ÝqsÑtÃ}g ZŠ ZkZv:ZXì @
Y Hx ÈZ {°‡!u{gzŠ Ì~îG
»g -Í‘b§Åkg ZævŠ
0.G

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


‚Zsf `gŠ
ä{ E
Xì Åög D
î*9g ~gŠ ‡Z®
mvZ G  ¼¦ËZeWz6
?g•Zcìf *Z
Z°¦Ñ¹Ãz=.‚)
( yÎ 0
ª
 ™ãjÑZy{vZ¾·]|g
Øær •Z•{ E
‚ÑZ f *Z
jZðsZ]Zg âZ=r.‚ )
( yj
î*9°ZmFåÃÖ;·¦Y !Z f *Z
G
( gjz·ðsZeYtÜZzs¦%gœ.‚)
Øæ㛌·)´]|Y !Z f *Z
( yÎ 0 ñf‹ Ég ~œ %Ô ÔZ|•Ág .‚ )

( îG0!sÑZ G -Í›ÅZ G
0.G
îG 
îœ!ÎZkæ) •Zz‘Z •
à°ZØævZg Zâ Zî1Zg
G
( ;gE-zŠg Z¹Ãzf *Z.‚) Øær
 ™ážƒqWz6
)´]|
X •ìgD™7]â } KZg •Z•g•
G
E -Ê
:Y ëÑZg ZŠgzZ îª Z° ú Z ( 3
GE
©Å {B

Æ}g ZŠ ZÔì ;g U% »xúz mZp~ eÆ ä™Ýq „Ç W~}g ! Æ b)¦ÑÐ i ZgŠž²îG -Í‘


0.G
E +G GE
XìCY~Š ̽ÅÅZ ° ú gzZì CYðZ™wÅ+âò ðW3¢{°‡!
GE {B ÃY CÆw‚~y W
 ™FåÃ*
gzZr  ™y{vZ;*
Ññ]|Ôr  ™~gŠ‡Z®
Ññ]|Ôr  ¼¦?]|~ ZB {gZŠZ
t wÒZ °X• ìg ïŠ x•Z ]â}
Å+âò: ( †
 ÃÔ;gE- Df*Z) r
 ™Ý°Z m
³?ËZeWz6]|
•Z •)à°ZØæãZgâvZ†·)´]|gzZ à°ZØær
g  ™{•á gë·¦?]|YëÑZgZŠKgzg •Z •# Ö } 
X•ìg}Šx•Z( îG -Íe
0.G ‘ Y
-Í›ÅZ G EÄ
: îG
0.G
G îϨB Z ( 4
Ù » îG*G
ZÃXY Cx ÓÆ}g ZŠ Z ìÌŠ ZZßC Ð ZvŠÆ}g ZŠ Z
-Í›ÅZ G EÄ
H„~:z¤
Š îϨB ZÐ~]Zi q
Ù *
èYì xiÑ6D̈¤C Ñ~ kZ•D™g ÖZ ~m
™• ôZz ! ²y!
) Ùì
»]Ñì LZ6qçñ‰ •Š ‹C
Z4x •»xsZ+ŠgzZä™]!
äàÐiZ0 ~y! ôZgzZ! ²~Y Cb§kZìz»[»Æ}g ZŠ Zt
i ~ m
XìCƒZa Š Z¦ZÅ
: îG -Í›ÅZ îG0G Å
0.G
G E4») Z ( 5

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•ÆkZXì *
g ¸ZÃV6&~k 
’~Y CÑ»x ªÆkZXì x ª » G -Í›ÅZ îGE
0.G
îG 0G Ð Zq
4»)ÅZU~i q Z »îG -Í‘
0.G
»[»(ÆîG
zb -Í‘ÌtX •D YñZ•]Y!£~ m
0.G ôZz! ²y!

) 6]* ZÄ*Šzh ]
ZÐY C‘x Ó

:{ E Þ ‡( 6
‚Z.
;g @
Y H[NZ » { E Þ ‡Ð Vzg ZŠ ZgzZ V-gE- ZÅyÎ 0
‚ Z + F
. yzÛgzZ yÎ 0
nÆ îG
0.G-Í‘eY


:•tx * ‚ZyZ
ƼÐ~{ E
( ;gE-ž J e f *Z .‚ÔîG -Íe
0.G ‘ Yk
æ.‚ ) ˆÃËZ e
ò ZìŒæq¦ËZ e
( yÎ 0 îœ!ÎZKg .‚ÔîG
Ôgjz·ðsÑZ G -Íe
0.G ‘ Yk
æ.‚ )
( yÎ 0
Ô…) ¹zg Ã+-Zy;'
ËZ e
( yÎ 0 Ôç]§}çÔîG -Íe
0.G ‘ Yk
æ.‚ ) jœ@ŠúWz6
&
( m
ZÆzÔîG -Íe
0.G ‘ Ykæ.‚ )
 @g 2 yZ/ *
ÑñgHz'iŸ
( i•Û ZÔîG -Íe
0.G ‘ Yk æ) •Zz‘Z•Y !Z f *Z
vZg Zâ Zî1Zg
(OiÑZ G îœ!YÔ[Š Z! ²zg u) ÷ñ·•* Ññ
(OiÑZ G
îœ!YÔ}) -f *Z*
Ññ
²ÐŠ-Wz6
( yÎ 0 •
ÔgƒÑÒ»xsZ® á Z±6
.‚Ôyc Þ »Ô,)
Š Z.
( yÎ 0
Ôyz,) /ZÒWz6
Ô ;gE-c Z™Ô];%gœ.‚Ô];)
( yÎ 0 ×;ÒWz6
Ô;gE-cZ™,%}çÔ,zyh
( yÎ 0 ]) dZg¼Wz6
(M%Z! †Ôx *
~uÔyc Þ »)
Š Z. ½Z•*
Ññ
( t Z²Ô,) w¾Wz6
( yŠg ZÔ[Š Z! ²) Œf *ÑZ
Ô[Š Z! ²)
( yÎ 0 ”Z·*
Ññ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


( yÎ 0 &
Ôc
Z;gE-| ÷åÃÔ~ m
ôZ ) Š-Wz6
( yÎ 0 &
Ô c
Z;gE-| ÷åÃÔ ~ m
ôZ) /Zg ÖZWz6
y{WZWz6
( yÎ 0
Ô|•eY~ m
ôZzÏg Ã} ZX *ZÔ ;gE-| ÷åÃ)
Ôò ÂkgŠ )
( yÎ 0 ~g gtZ†Wz6
( yÎ 0 0.G
îG -Íe‘ YåÃÔyc Þ »Ôõg @
Š Z. ) a •tŠ ™·?Wz6
( yÎ 0ÔîG0.G-Íe
‘ YåÃÔ];Ô ! ²) ÏÑwD Z·•?Wz6
( yÎ 0îG0.G-Íe
‘ YåÃÔ]âçòsZh ] ) á%¬·Wz6
( yÎ 0
ÔîG 0.G-Íe
‘ Yk
æx £ì‡ÔsÜzèÔh ? ) r
 ™~' Û u)´
™iZ•
ÔyZŠ%xsÑZ;x‰Zg ZŠåÃÔg
( yÎ 0  ™/Z@Zi·)´
•Zf *Z)r
zYËZ e
~g »Zº Zh
( London School of Economics f *Z .‚Ô,z]âçh
])
ÔcZ™Ô Ò»}g ñ6
( yÎ 0 .‚ÔBZ' ) ƒZ†Wz6
( ;gE-c Z™ (,)…X *ZÔ,zyh
])  ™Ý°ZPWz6
r
sg ¬»³¸ÆîG -Í‘òzë/szHZ òz2Zk
0.G à
sßñ?Ôì ¢«Å·ùÆòzë‘]gzZ {Š™k
’Æà °ZØæ r á gë·¦?)´]|òzëÃ7
 ™{ •
X •ìg}Šx •Zu]â}
KZÐwÅY ëÑZg ZŠKggzZg
•Z•~îG -Íe
0.G ‘ YÐw‚&ž²

òzëÔì @ Ö }
„~#
g¦ Ü zÒZ »\WÔ•` Z'
Å}g ZŠ Z‰ × w5gzZlZžÔDIZÔuk
iÔ4ð•Z\W
ž²¾ð•ZÆw‚zŠ GÔ• ”6],630ã½Žì Œ6òzë 215áZz äƒ ~g YÐ}g ZŠ Z¢«Å
Û•
}WX ñâ•'KZh
'× ~¿zDÆ\W\¬vZÔìp°ëÑÒÃtÅ\W~
:öZa z©zx *
á gë·¦x *
Y q0{ • z 0ÆäZy]ZŠ ‚Æ„iË‘´]ZÎ Ir
Zg7 »\WÔ• r Zl  ™?]|
y5L L~º´LZÐzzÅäƒ* { »\WÔì ÉÔ¦0ïî¦0´ ÓZ†¦0g ZGzgh¦
Z ydyZ0
Æó óY fª
¾Vƒ ÇÆ]ZÎI„iËx ®~Y 1971ðÑŽ ]Š ÑzÅ\WÔìg•Ðx *
X ðƒ~( g7ug I)8
:ŠÅò ÂkgŠzš
 F

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ðkg Z=Z]'Zsf `gŠK
 n! '
ä\W½dZh × gzZÔ ÅÝqÐVƒ Ç ð!
WLZ ä\W½´Š ðZ’Z
X ÅÝq
¯gÍÔgƒÑtçgðÂeYÔuu/ß.1 I!c ]|{ ÇgŠD¬¦ðsZ x‰Zg ZŠÔc Z™tëZ x‰Zg ZŠ
!
wzZ ~ yJZX Å~ Y 1998 .ì | 1419 ÐtëZ x‰Zg ZŠ ŠÅ g
u {gzŠgzZ Ô]ZÎpÑz¦ðsZ x‰Zg ZŠ
X ˆÅ «•~iZ ³ZÆ™Ýqci7( dZ)
tâ{n{nÆò ÂkgŠ
‚Zi*
:{ E
&
gyZ†·ƒq)´Y éE 5 Z ÀY !Z f *ZÔ ~gŠ ‡·g c
ÒŒ Å ?ÔvZ¶g ~zg ZD Ù xéZ†·?WZ ?ï h Z èL
GE
4 Ò3
X EjB

Ù & œ·)´Ô ~G
G.Å G Å
tëZ x‰Zg ZŠ g
•Z •) ~gŠ ‡£Z g ŒZ)´ w ð©3EZz w ð©š. Z ìY( gƒÑðÂeY) ~zg ZD
+Z†?ÔtëZ x‰Zg ZŠ Y ëÑZg ZŠ Kg ~çg ³•Z·?)´ÔL~gŠ ‡£Zg U)´ ( c Z™
i ݬ)´Ô4m
d
z¦ðsZ x‰Zg ZŠgœ) ~QÉ·)´Ô!cKìY ¿~ß (æ°Z y-ø)´Ô (.1 !
! c x‰Zg ZŠ ) ~gŠ ‡
!
\¬vZÂgî)zÔî» »¦wÎg)´Ô ( pÑ
:cìÆ‚D{°‡!
G©B+
G Å
1Z)´]|Ô+zZ£Z;)´]|‘Zzg
•Z •Ô~ßc á Š-¦? è Z U%~{E
È {• E4
G¨ ‚ZÆ\W~‚D
á ]ZÎ뢡
X•ï• Ù Í)´yWÅZ•ÔpÑz¦vZe
·•ÔyZŠ%ÝgC ñ)´ÔyZŠ%~gŠ‡y4a·¯Z
u‹iYZÐc슼
:g
uÌÐY fsf `gŠÆyzu 0
Xì]i YZÅg Ã\W
~GwÎg xÝ)´ g •Z •z ‘Z •Y !Z f *ZÔ ~gŠ ‡ ¼Z Y M)´L_ög •Z •Ô Y !Z f *Z
Y z)´Ô~gŠ ‡sÑÔZ†·)´xsÑZ •Ô ~gŠ ‡y_Z†?ï GE4hÒX3Z ?Ô ã›Œ·)´ ]|¯g=Zf *ZÔ
E
X \¬vZÂg ã é)™3ÅZ>Z†·•)´ÔpZ ¼Z
:•ïŠÃY C-Zrg Ãr
 ™?Ž ~  ~tì " u•
ILG
!
Æyz u 0
ä \WV- gzZ c Ù nÆw”ÆD™ƒ F
Í{i ZzgŠ »DIZC Ð s %Z öÀÓhèaä r
Ñ!  ™?
ÐVTZzÆcìyZ\WB]i YZÐcìXgzZ S7g uÐc슼
uÐcìXÔ ÅÝq]iYZÅg
Û «Š ‹ZtÃY C-Z rg ÃÐx *
: •D â • Æó ó &m‚vÖ] oÊ é‡^qŸ]L L
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe
&m‚vÖ] oÊ é‡^qŸ]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


æ áø^Þ‚Â ð^v’Ê ÜvÊ] p„Ö](]÷‚Ú†‰ "
# ‚ÛùvÚ^ÞŸçÚæ^Þ‚nù ‰ oF× Øù‘(]÷‚e] ^Ûñ]• †ÓŽÖ]æ ‚ÛvÖ] ÔÖ Ü³ã׳Ö]
èÛñ¤] àÚ àm‚Ö] Ýçm oÖ] á^Šu^e ÜãÃfi àÚæ ànÃÛq] äe^v‘]æ äÖ• oF×Âæ(äÊ…^ÃÚæ äjÆ¡eæ äju^’Ëe áø^_vÎ ð^Ç×e
ó ó óóóó óóó Ø•^ËÖ] ‚nŠÖ] á^Ê ‚Ãe ^Ú]! àn$‚ùvÛÖ]æ àm‚`jrÛÖ]
!÷¡â] ÔÖ „Ö àÒ] ÜÖ á]æ oím^ŽÚ à oi^mùæ†Ú ÄnÛq oÊ åˆnq] á] oßÚ g×_Ê oe à¿Ö] àŠu] ‚Î
‚nù ŠÖ] pçÖçÛÖ] t^vÖ] àe p‚rÚŸ] p‚ßfŽÏßÖ] oËßvÖ] å^•…çù ßÚ ‚ÛùvÚ ‚nù ŠÖ] †m‚ÏÖ] äe… oÖ] †nÏËÖ] ‚fÃÖ] ÙçÏnÊ
Åæ†Êæ ÙçÏßÚæ ÙçÏÃÚ àÚ äjm]æ… oÖ ‡çri ^Ú ØÓe äiˆq] oÞ]!†nϳv³Ö] o³i]糊Ö] pæ‡ç³Û³ŽÖ] …]‚³nñæ… k³í³e
înŽÖ] èÚ¡ÃÖ] è×n–Ê ð^Û×ÃÖ] ƒ^j‰] سn׳r³Ö] pƒ^³j‰]þ VÜãßÚ ( oím^ŽÚ è×ùq] ÔÖ„e oÞ‡^q] ^³Û³Ò Ù糑]æ
^÷–m]æþ!ènÞ^jŠÒ^fÖ] oŽi]†Ò èßm ‚Ûe èm ‚rÚŸ] Ýç×ÃÖ]…] ‚e &m‚vÖ] în• oñ^n–Ö] p…•^³Ï³Ö] ‚³Û³u] …^³í³jÊ]
àn‰…ù ‚ÛÖ] ƒ^j‰] oÞ‡^q] ^÷–³m]æþ !p…•^ÏÖ] á^vfŠÖ] ‚f‚ÛvÚ ojËÛÖ] †nfÓÖ] ojËÛÖ] înŽÖ] è×n–³Ê o³Þ‡^³q]
&m‚vÖ] Ý^Ú] ÙçÏÃÛÖ]æ ÙçÏßÛÖ] ÄÚ^q à ‡^rÚ ÜãßÚ ØÒ!oʆ•Ÿ] oÞ^ϳv³Ö] ೊu ‚³Ûù³v³Ú ƒ^³j‰Ÿ] î³nŽÖ]
!p†a‡Ÿ] oËF_’ÛÖ] ‚f ‚ÛùvÚ înŽÖ] Ø•^ËÖ]
‚f înŽÖ] è×ÛÖ] ÀÊ^u à‡^rÚ çâæ oۿŸ] oËF_’ÛÖ] ð^n• înŽÖ] †nfÓ³Ö] '‚ù³v³Û³Ö] o³Þ‡^³q] ^÷³–³m]æþ
à‡^rÚ ÜãßÚ ØÒ!oۿŸ] oËF_’ÛÖ] ð^ß$ înŽÖ] '‚ùvÛÖ] oÞ‡^q]^÷–³m]æþ ! p•^e• •]†ÛÖ] '‚ùvÛÖ] ˆmˆÃÖ]
'‚ùvÛÖ] à ‡^rÚ çâæ oۿŸ] o× ‚rÚ] ‚ÛùvÚ Ü¿ÂŸ] ojËÛÖ] èÏm†_Ö] …‚eæ èÃm†ŽÖ]…‚‘ äí³n•æ 傳Ö]æ
o× ‚Ûu] ojËÛÖ] änÏËÖ] '‚ùvÛÖ] ÐÏùvÛÖ] èÚ¡ÃÖ] ØqŸ] înŽÖ] å‡^q]æ oi…çŠÖ] ‚Ûu] o‘æ Ý^ÚŸ] Øn׳r³Ö]
oßÚ†Ò] ^÷–m]æþ !pç×a‚Ö] '‚ùvÛÖ] Ñ^v‰] ‚ÛùvÚ å^ŽÖ] Ñ^ʤ] oÊ †`jŽÛÖ] înŽÖ] å‡^q] ‚Îæ p…糶ޅ^³`‰
înŽÖ] àn‰…‚ÛÖ] ‹nñ… å‡^q] ‚Îæ p…•^ÏÖ] ͆• ÜnÓvÖ] ‚f ‚ÛùvÚ înŽÖ] è×n–Ê Øn×rÖ] pƒ^j‰] é‡^³qŸ^³e
Ìm†ŽÖ] ‚nŠÖ] è×ÛÖ] †nÚ] à oÎ]†ÃÖ] Ünâ]†e] înŽÖ] è×n–Ê à pæ†m çâæ ojŽrÖ] pçÖ^m ‚ßfÖ] ‚³Ûù³v³Ú ^³_³Â
p•^e• •]†ÛÖ] •‚rÛÖ] àÛu†Ö] Ø–Ê änÏËÖ] †ÛÃÛÖ] înŽÖ] à p…çµ o׳óÖ] '‚ù³v³Û³Ö] å^³• o³×³Â k³Â^³Û³q
冒 oÖ]ˆÆ à ‡^rÚ çâæ p‚nÊÖ] Ù牅 Ý¡Æ înŽÖ] †’ÃÖ] änÏÊ àÚ é‡^qŸ^e kʆŽi ‚Î ^÷–³m]æþp‚ßãÖ]
înŽÖ] à pæ†mçâæ oÛ¾^ÓÖ] Øn×ì ‚ÛùvÚ ‚nŠÖ] äín• å‡^q] ^ÛÒ oÛ³¾^³Ó³Ö] ‚³nó‰ ‚³Û³u] ‚³nŠÖ] î³nŽÖ]
àÂçâæ p…çËÚ]†Ö] p•‚rÛÖ] oÎæ…^ËÖ] ànŠu •^•…] înŽÖ] à pæ†m çâæ p…çËÞ^ãrâ^ŽÖ] á^ì o× k‰^³m…
pç×â‚Ö] '‚ùvÛÖ] Ñ^v‰] ‚ÛùvÚ å^ŽÖ] ^ßíñ^ŽÚ înŽÖæ!p‚ßfŽÏßÖ] pç×â‚Ö] ‚³nó‰ ‚³Û³u] î³nŽÖ] ä³í³n•
oe] înŽÖ] à ‡^rÚ çâæ oF–i†Ú ‚n‰ înŽÖ] à‡^rÚçâæ Üm†ÓÖ]‚f àe†Û î³nŽÖ] à³Â èÒ…^³fÛ³Ö] 鳇^³qŸ]
pçjjÖ] o•†ÏÖ] oÛ•^ãÖ] Ü•^â ‚ÛùvÚ Ýæ‚íÛÖ] ÐÏùvÛÖ] änÏËÖ] èÚ¡ÃÖ] înŽÖ] à³Â‡^³r³Úç³â憳ndz‘ ೊv³Ö]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


èÚ¡ÃÖ] ÐÏùvÛÖ] †fÒŸ] äÏnÏ• å‡^q] ‚Îæ oÞ^ÛÃßÖ] Ün×vÖ] ‚f ‚ÛùvÚ '‚ùvÛÖ] înŽÖ] oÞ‡^q]^÷–m]æ þp‚ߊÖ]
înŽÖ] à oÓÞçjÖ] á^ì àŠu…‚nu ^ÞŸçÚ Øn×rÖ] înŽÖ] à pæ†m çâæ oÞ^ÛÃßÖ] ‚n•†Ö] ‚f ‚³Ûù³v³Ú î³nŽÖ]
…‚‘^ßíñ^ŽÚ înŽÖæ!pç×â‚Ö] ÐvF‰] ‚ÛùvÚ å^ŽÖ] á^Ûn׉ o³e] î³nŽÖ] à³Â pç³×³â‚³Ö] à³nŠu†³m„³Þ ‚³nù ŠÖ]
äín• à ‡^rÚ çâæ oÞ^ÇÊŸ] p…•^ÏÖ] oËßvÖ] á^ì ^•… ‚Ûu] Ý^ÚŸ] înŽÖ] à³Â èÒ…^³fÛ³Ö] 鳇^³qŸ] èóm†³ŽÖ]
änÏËÖ] înŽÖ](pç×â‚Ö] ÐvF‰]‚ÛùvÚ å^ŽÖ] înŽÖ] p]E ÜãßÚ ØÒ!pæ†â…^ÛÖ] Ù牅 Ù• å^³ŽÖ] ‚³nŠÖ] ܳm†³Ó³Ö]
îñ^ŽÚ în• à ‡^rÚ Dp‚ßfŽÏßÖ] pç×â‚Ö] ‚nÉ ‚Ûu] înŽÖ](p‚ßãÖ] p•^e• •]†ÛÖ] •‚rÛÖ] àÛu†³Ö] س–³Ê
ä×Ö] oÖæ å^ŽÖ] Ý^ÚŸ] äín• æ å ‚Ö]æ à ‡^rÚ çâæ pç×a‚Ö] '‚ùvÛÖ] ˆmˆÃÖ] ‚f å^ŽÖ] †nãŽÖ] '‚ùvÛÖ]‚ß³ãÖ]
p†’fÖ] ÜÖ^‰ àe ä×Ö] ‚f înŽÖ] p‚q oß$‚u Ù^Î"
# ofßÖ]†fÎ å^ri†Û‚nù ŠÖ] oß$‚u Ù^Î pç×a‚Ö] '‚ùvÛÖ]
^Þ†fì] Ù^Î p†ñ]ˆrÖ] Ünâ]†e] àe ‚nÉ înŽÖ] ^Þ†fì] Ù^Î pæ^ŽÖ^e†nãŽÖ] ‚ÛùvÚ àe oFv³m î³nŽÖ] ^³ß³$‚ù³u Ù^³Î
löœ†Î Ù^Î p‡^jÖ] Ünâ]†e] Ý¡‰Ÿ] în• à oÞ]†âçÖ] oru ‚Ûu] înŽÖ] à p†ÏÛÖ] ‚ÛùvÚ àe ‚nÉ ÐÏù³v³Û³Ö]
àm ‚Ö] àm‡ ^ßín• ÀËÖ àÚ køÃÛ‰ Ù^Î oÆ]†ÛÖ] ànŠvÖ] àe †Óe oe] àe ‚ÛùvÚ xjËÖ] oe] oÞ^e†Ö] '‚ùvÛÖ] o׳Â
‚u Ù^Î oÚæ‚nÛÖ] p†ÓfÖ] Ünâ]†e] àe ‚ÛùvÚ àe ‚ÛùvÚ xjËÖ] çe] ^ß$‚ùu Ù^Î oÎ]†ÃÖ] ànŠv³Ö] à³e ܳnu†³Ö] ‚³fÂ
Ù^Î p‡çrÖ] o× àe àÛu†Ö] ‚f t†ËÖ]çe] ÀÊ^vÖ]^ß$‚ùu Ù^Î oÞ]†vÖ] ÜÃô ßÛÖ]‚f àe Ìn_×Ö]‚f t†ËÖ]ç³e]^³ß³$
àe ‚Ûu] xÖ^‘ çe] p‚Ö]æ ^ß$‚ùu Ù^Î p…çe^ŠnßÖ] Ô×ÛÖ] ‚f àe ‚Ûu] xÖ^‘ oe] àe ØnÃÛF‰] ‚nÉçe] ^ß$ ‚³u
ovm àe‚ÛùvÚ àe ‚Ûu] ‚Ú^u çe] ^ß$‚ùu Ù^Î p•^mˆÖ] •ÛùvÚ ‚ÛùvÚ àe ‚ÛùvÚ †â^›çe] ^ß$‚ùu Ù^Î Ô×ÛÖ] ‚³fÂ
oe] àÂ…^ßm• àe æ†Û à èßnn àe á^nˉ ^ß$ ‚u Ù^Î ÜÓvÖ] àe †Že àe àÛu†Ö] ‚f ^ß$‚ùu Ù^Î …]ˆfÖ] Ù¡³e à³e
Üãi^Ò†e kÚ]•æ Üãe ^ßÂæ Üãß oFÖ^Ãi ä×Ö] o•…Eæ†Û àe ä×Ö]‚f à ”^ÃÖ] àe æ†Û àe ä×Ö]‚f oÖçÚ Œçe^Î
Ý]æ‚e èÛñ]• éç×F‘ Ü׉æ äe^v‘]æ äÖ•æ än× oFÖ^Ãi ä×Ö] oב ‚ÛùvÚ ^ßÃnË• æ ^Þ‚n‰ àÂD àm‚Ö] Ýç³m o³Ö] ^³ß³n׳Â
# ‚ÛvÚ äÏ×ì †nì o×F oFÖ^Ãi ä×Ö] oבæ !äÖ¡q Øq ä×Ö] Ô×Ú
!ànÃÛq] äe^v‘]æ äÖ•æ"
G
E -Ê
GE {O
( kgÃY ëZ ) îª Z° ú Z
©Å B

~š FÅvZ¶g ~çg +-Zg‡z·?uZžÔ WZ ?Ð „ Z’Z~ c Z™tëZx‰Zg ZŠ ä \Wp ¤


Z
EG
+
•gæ ~ Y 2003( kgÃ?) îªG©EÅZ ° ú{OB!‚q ä \WpÅÝq]Š XÅ+âò :J
Z {°‡! w‚&ã½
 ™G·~g ‡?~]ZÎ{g‘Ô²
X H~ãZôÅr
:ÄÜz³
:XG
Ö ZŠ_~&r á Z£Z¦c)´]|ä\WnÆw”ÆxEãqzg
(
6  ŠÆ ê »'#
ugI„  ™{ •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Z;·?)´]|yÎ 0
WZ?~‹gZËs\W{z´ÆkZÔñƒsæÐÄÜ~‹gZËsgzZÔų
9
X •ÑÌÆ\¬vZ é):X+g~gŠ ‡sÑÔZ†·)´xsÑZ•gzZãˆ
Ôì dwŠgzZ ãZzÔ óð•Zi Z0
F\Wwq @ Z ~k
 
’z~k½»\WÔ•'z¿+4Æñ0
dZ\W
X •sf `gŠx * Ûk
Æ]>Å\WÔ•` â•’zŠg ZgzZ_y!


( zŠgZ ) àn×Ú^ÓÖ] å•^fÃe àn׉çjÛÖ] èËvi( 1
( zŠg Z) èÚ^Ο] oÊ •çÃÏÖ] h^fvj‰] oÊ èÚ^jÖ] èrvÖ]( 2
( zŠg Z) ÐËŽÖ] ÐnÏvi oÊ Ð×ÏÖ] ÄÊ…( 3
( zŠg Z) xnfÏÖ] àjjÖ]æ èÏvöÖ] ÜÓu oÊ xnrßÖ] ÙçÏÖ] ( 4
( zŠg Z) á^–Ú… †`• oÊ àÛu†Ö] l^Ò†e ( 5
( zŠg Z) # Ù牅^m æ ‚ÛvÚ ^m è×òŠÚ oÊ Ùç׊ÛÖ] ÌnŠÖ]( 6
"
( zŠg Z ) p†ÛÂ ð^–Î ÐnÏvi …• p†ÛÎö 1ñ]‚‘DS
( zŠg Z) éçFÒˆÖ] ï^‰æ] à l]•^ŠÖ]†nã_iDT
( zŠg Z ) á^nf’Ö]æ „nÚ¡jÖ] Ün×Ãi oÊ á^ŠuŸ]æ Ì_×Ö]DU
( zŠg Z ) ‚q^ŠÛÖ] oÊ éç×’Ö] ð]•Ÿ ‚q]çŠÖ] á^ni] ÜÓu DML
( zŠg Z) †rËÖ] è߉ ð^–Î oÊ …‚’Ö] †mçßiDMM
( _) ?¸yÃ~w'
Ÿg£Zx â Z( 12
( zŠgZ ) # Ý•• ‚Öæ ‚n‰ •¡nÛe ÜÖ^ÃÖ] †mçßiDMO
"
( zŠg Z ) ¬¦Ñ»)qC( 14
( zŠg Z) ¬¦Ñ»o %ZB‚ÆŠ%ZgzZ¦Zß ( 15
( zŠg Z ) Ðm†ŽjÖ]æ ènv•Ÿ] Øñ^ŠÚ oÊ ÐnÞŸ] ÙçÏÖ]DMR
( zŠg Z) änÛn× pFæ^jÊ Íæ†ÃÛÖ] pFæ^jËÖ] †mçßiDMS
_gzZzŠg Zy!
X GÌWZ F 
)ÆÃsf `gŠä\WžZ
E‹{!
( zŠg Z ) §
öW x *Ñ( 18
( zŠg Z ) 9—Zš  F ( 19
EÅ Å
( zŠg Z ) ' ËpZ~æ¾5.]é}E
WZI! 3 Z( 20

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


( _) ( ï-Zx â ÕäÉ)gz»Z bÑ( 21
( _) ֏( 22
( zŠg Z ) vZwÎg c
~ 
Y Z0 ÑZg Zâ Z( 23
]mZ °{ k

Xì¯kió óY Zu bÑYZ-Zk
à L LbÑÅY Zu[Âg•Å_Z÷®žZ

X ~ŠK
 F
ÃÃF{z´ÆyZ
:ÁxY•zÏ(
Ö }
‹Ô ]ZÎ^k#»# gœÔgœT
*  IZ^sßñ{z´ÆÁxd
 ) z<
‘Æ]Zή
X •ìg ïŠx •Zu]â}
KZ ÌÐwÅÁgƱÃw¾Æuu/ß} Z* Z*ZgzZgœÆ]ZÎyÎ 0
Yf
:~¢qÅ<Ñ}w
.ìY 2002gzZÔ ÅÝq]Š XÅ{/~öÅ{]
â {-Zz~Y 1997 .ì | 1418 Z
 ÔZ Z
 g ä\W
X ÅÝq]Š XÅvZš
 e~| 1422
Û « ._Æ y•
• á KZ ~ +g ZŠ, » #
Ö } Û gàz wJ]â}
Å +Š gzZÔ ñâ • Å \W]+Z [g vZ
}ZX ñâ
oÏm‚’Ö]•çÛvÚ†nÛÂ
änÚ¡‰Ÿ] ènÛn×ÃÖ] èÃÚ^rÖ^e äÏËÖ] Ùç‘] ƒ^j‰]
änÛn×ÃÖ] èfjÓÛÖ] æ ènÛn×ÃÖ] è×ËvÖ] ÙçòŠÚ æ
x2008/2/8

ä×nÛq l]†$ ^i
•Zz‘Z •
à°ZØævZg Zâ Z·î·1ZWz6
g
änÚ¡‰Ÿ] ènÛn×ÃÖ] èÃÚ^rÖ] †m‚Ú

y̈Z)g fÆwZÎÔì wZÎ=g fq


ZÐ~ ù Zg fÆDÔì Ã7ÆHîG -Í‘òzë/szHZ òz2 Zk
0.G à
ܳjß³Ò á] †³³³Ò„³³Ö] س³a] ]糳׳³ò³³‰^³³³³Ê :ì ~Še
Z@tÃã̈Zq âä]Ñ»[gÔì@
™w”»w!Ðx¥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


gŠ'
D™Äc Z' Z@)g fÆ]ÑZÎx Z™/ôÔåŠ
ÞZe ƒqzÑ„B‚Ækzwz4 Ÿ»òzë: !áç³Û³³×³³Ã³³iŸ
»b)7gŠ~ Ýzg Å< Û x Z™/ôˆÆq éŒG
 zy M Œ ©$E
ZÆkz Ô;g @Û wi *
â• Z@)g fÆkz \¬vZgzZÔ Tg
e
Xì ~g YÐw‚ ( 1400)•zÁŸtgzZÔìg D™7i
]gzpÅŸÏZîG
ì ~š -Í‘òzë Ôì ~g YŸ» òzëÐ wzZizgÆx ªÆòsÑZ œ
0.G ÔZ \¬vZh
Û ]!
zy M Œ ZŽÆb)B‚Æ~ m á gë·¦?)´]|Ž
 ™{ •
gt²ð•Z ä sßñÔì·ù» òzëÆr
Û wJÃ@¦)ÅyZ \¬vZÔ• ñâ•
gzZtg Y‘œÃx »dkZÆyZgzZ ñâ • Ûk
 
’~ Ýzg ÅY •]Zg „gzZ<
}ZX ñ¯«*
vZg Zâ Zî1Z
G0!sÑZ îG
îG -Í›ÅZ G
0.G 
îœ!ÎZkæ
Û X 14
2008X ~gz•
Ôm†fi l ^Û×Ò
•ZzyWÅZ•Y !Zf *Z
ðM~çg³•Z·?)´]|g
c Z™tëZx‰Zg ZŠg
•Z•zY ëÑZg ZŠKg

»yZgzZÔ •ìgÚ¹ ~"7pyZgzŠgzZì J 7ò ÂkgŠÐtëZx‰Zg ZŠ ä {• á gë·¦ *


Ññ
Û ÆY ëZgzZ g
}Š x •Z øZ• $ gD
u øL G ~ ( G0!sÑZ G
îG 0.G
îG îœ!ÎZ )}g ZŠ Z q
-Í›ÅZ G Z À ` Wì Wz ¹·_
¸Ð bÑŠÃVzzëLZ ä \Wì H·_Ð V»Pä ~»îG
yZì Hh -Í‘~ óWë[ÂÃk
0.G i• ì g
X s%ZЉgzZì t· Z…Ð~ óWë‰Æ
Ö /ZÃsßñ\¬vZ
X}™†ŸZ~DÆyZgzZ+-Z°#

!]³•Z·
tëZx‰Zg ZŠxŠ {
| 1429x ZžZxø17
Y 2008~g†27.ì

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


äߊu lô^Û×Ò

7]æ… †’ ÐôÏvÚ(Ð×_Ú äËn×ì (ÙçÏßÛÖ]æ ÙçÏÃÛÖ] ÄÚ^q


_~&pˆm•†+ ànŠu å^• ‚n‰ ?)´]|
o2]†Ò Ù^fÎ] àŽ×+( äm†`Ú Ýç×ÃÖ]…]•VÜÛj`Ú

~b ˜Z ~g øÔ• ïŠ Ì6gî~k
’]! g‘àSÐ}Ž x Z™Y f{z}g ø
ZŽÆ]ÑZÎ{z •n
gwÅßw¸~XkZ ñZg ~k
+Z n kZÔ• B ’tÅyZ~X{Š™7èYÔì @
Y ¹ò :Ã[ZŽ,Z
Xì êŠ!Zj»[¾{zžì @ ƒê~h $
ZßCZ »?tgzZÔì @YcŠ}Š!Zj»}à ˜À~]Zk
’
:XG
Ö ZŠ ~È î{ •
á gë·¦ *
(
,D~f „ e Z~x Z™Y fyZŽ â}g øD°Z ê »'#
.q Ññ)´]|
\W~g ZŠ)f ŶŠ]!
áZzäW y¯yznkZÔì6 ZŽÆ]ÑZÎ~{g ZŠ Z LZgzZÔ•n
gmZ•Ð}gzZ•
òzëszHZ òz2Zk L ™ ¦ÃyZ•ìg ïŠ {z]!
à LÆ ZŽŽÐw‚&zŠ ã½Ô•Tg ïŠ]! ZŽÆ]ÑZÎ
X •ìg™ù •á Ðx * Æó óîG0.G-Í‘

Ö ZŠ ']|Ô• ŠŽñ]!
# ZŽ Æ ]ÑZÎZgzZŠ¼áZzp g mÐ Ï0 i òsZ ~ îG -Í‘òzë
0.G
:XG
× Ã]! L Š¼gzZÔì 1x »ÐÃè‰
Ü Š ~(
G (
#O
kZÅyZÔì Hè '
EG ZŽÐVß ZjÆ} ïE 3µ ~¶Š]! ZŽ äD°Z ê »'
s%Z~ b)‰{Š™k
’~ ó óîG -Í‘òzëszHZ òz2 Zk
0.G  Ö }
à L LëXì ]gz¢ÅÚ ŠÐÃÅ]³Ã# d
ï4ÌÐ kZ {Ò Mž• n ÅyZgzZÔ• Ù ŠÐ { óÅgŠÃ@[kZ ÅyZŠŽz!
gyZgzZÔ• D™G @ Æ
X ÏñYÅ7

Š¤
~m áM
@{ •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


àm†Ê• ‚‘ ànŠvi lô^Û×Ò
~&/Z@Zi·*
Ññ)´]|
o2]†Ò ènÚ¡‰Ÿ] ènÛn×ÃÖ] èÃÚ^rÖ] &m‚vÖ] ƒ^j‰]
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe
oF×Âæ (oFfjrÛÖ]æ oFË_’ÛÖ](å‚Ãe ofÞŸ àÚ oF× ݡŠÖ]æ éçF×’Ö]æ(äÖ Ôm†•Ÿ å‚uæ p„Ö] ä×Ö ‚Ûv³Ö]
‚Ãe^Ú]( pF‚ãÖ] xne^’Úæ èÛu†Ö] xni^ËÚ Üâ àm„Ö](]÷‚ã ]çÊæ] àm„Ö] äe^v‘]æ äÖ•
]! Ù Ôì ðâ •
LZ LZÆy̈ZC
_ Û Ð •+ŠG @
Å+ŠY fäT•nÆ=°Z[gvZ=°x Ó
ÅË~Š !
'ÅËÔì CY0§»}uzŠ ËÙpÅËÔ• n
g ]ÝŠ „~(]‚ˆZtÔ• Dƒ]‚ ˆZgzZ
6Ôì CY w$ ]‚ ˆZsÜÔì CY0çÅË*
„ ÎâÅwdZz wqZÐ äY w$ zg »ËÔì CY0~Š !
W
X óì
ó 6
V¦g Zæzg ZŠ »wqZL LÔì C™s
 ZÜÅ]!  ½g
kZ ~ už
LZ~ž Zƒ tØ= ¬ŠÃòzë{Š™A
k0 %Ær á gë·¦?)´]|ä ~ Z
 ™~&{ • 
á yZ:c
k[ÂtvZY •
d Û ä sßñr
â•  ™?pÔ ñWI ¹=} :tèaÔVßÄg™Zz™8» ÅVƒ :yZ
á
ÄgB‚LZ„[ÂQì „gƒù •

gzZFïªZzg0 Zzi§»V1ÂyZÔì H·_»Ã‰vŠ År
Z LZ}LÆyZgzZi Z0  ™?ä~
Zž²°»r
q  ™?gzZ~Ôì Zi ZâЄ Û zû} (
 Z• ¹ä\¬vZÃr
 ™?]|Ô•n
g]Ì~h
gZŠ™Ær
 ™?™g @ Zƒ ÌðÃwq¾Ô•… YÃ}uzŠq
Z8 Ѥ ZëÐ d̈¤: â iÔ•ìgB‚
 ™?)\W{zÂáx »Ð„zg¨~}g !
X Y{g7%Gs Z‹Z»/‡Å ( r Æ/‡gzZ
~(âZt Â}™s Z‹Z »]ѾƊ *Z LZŠ¤
•á ðà c  ™c LZh
}™s Z ‹Z »]Ñ¾Æ r % ðÃ
~(¹tÂá™s Z‹Z »/‡gzZ]Ѿƶ‚}uzŠ LZ ¶‚q
sZ ‹ZtgzZÔì ]! ZZ
 pì 7]!
:cÛ [p H䲕
â• á Æy! i_Ôì |tÉì7w¾gzZyˆZ»áZzä™
E 58E
{Š:gåpY zîÏF Ù
5 yZi ÿFŠX X X} ØÉMžÅÚ}Š/‘C
8
$g «ž: Ô å5E
h 4E
G "ŠpžªWv
5E
Û Wœd.
vŠ gzZ Áx ~z*Š ~ gzŠ î6kZž • +• Þ ‡r á gë·¦ ?)´ ]|nºZ
 ™ {•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.comX •x¤u~yZyÆY ëZgzZög D
zkgŠŠŽz!
Æ]5z^
 ½·Y m
~ Û ‚#
ÑZ¦[8LZgzZÔ ñâ • Ö /Z6kZgzZ #
Ö }
Å•+ŠÃƒ
 ëgzZÃyZ \¬vZ
}WM}WX ñ¯=g f »]•~zy znAÆ*Šz+Š n}g øÃx »kZÜgzZºœÆ
ZgzZ]»'
~&/Z@Zi·
( WîsZ) îG
0!sÑZ G -Í›ÅZ G
0.G
îG îœ!ÎZg Z¼
G
01X 02X 2008Y

änñ]‚je]
pæF^jÊ Ìôß’Ú V‡]
ÐvÖ] ]çÎ…^Ê Üâ àm„Ö] äe^v‘]æ äÖ] o×Âæ èÖ^‰†Ö] Üi^ì o× ݡŠÖ]æ éç×’Ö]æ èÖ¡rÖ] 醖vÖ ‚Ûv³Ö]
‚Ãe ^Ú]!èÖ¡–Ö]æ

ššzUšÔ7•Zz DIZ yÃÐ x » gzZ x * cZ™ ó óòsÑZ œ


Æ yÎ 0 ÔZL LszHZ G0!sÑZ îG
îG -Í›ÅZ G
0.G
G îœ!ÎZ
sÜ;ãqzgzd»kZt Z]Æó ó ð^ÛŠÖ] oÊ ^ㆳÊæ k³e^³$^³ã׳‘]L L
Æ*ŠÉ 7~q H ZZÆyÎ 0
D•ˆÊ •‡ Üã×Ö]EXì ~g ‚z~g YôZß !
c
ôZzš~äÃäÃ
ÖÔäÔ+gHÔ ¯gæÔY f Ô Y x ~ xsZ ݬ ]Z| Cc;ôZzšcôZß !Æ ZB {g ZŠ Z
( v:Z)X •V• á Ã~#
Ö }
ÅxsZ+ŠÐñZcZÐwÅiËZegzZiWz6 Ôig¼ÔiåÔ
EE
{!
Gg Ñ~ Vzg ó!£gzZ èG3 ÆwzZ•v:Z Ì~ "%]Z|‰Cc
E4¨ ;ÆZB {g ZŠ Z b§ÏZ
X •D Y

kà L LÌ} :Vz%Œ6 b)*Šzh {”~g YÐY ëÑZg ZŠÆ{g ZŠ ZxkZž ðƒ~g7ÌÕ{zv:Z
]
x *»}g ZŠ ZÔì sŠ ZáÆ•0 Å{g ZŠ ZŽ ‰ W~ ^Å¢«Ð x *
eg e6]â } Æó óîG -Í‘òzëszHZ òz2Z
0.G
m ?Ì( îG 0.G » òzëÏZÐ ÚÏZì ÐÚÅ ( vZ¶g jœ£Z†{ •ZxsZ +) ,xT
-Í‘òzë)x *

X òzëÑZzä™g ðOE 3!z×zgÃòzëvŠ ªÔì XXänÛn× pFæ^jÊ Íæ†ÃÛÖ] pFæ^jËÖ] †mçßiZZx *


Zg7žZ
 ÔŠ
H
:¢qgzŠgzZ+âò :
:Å -;X&
G
X
X ì ö Z<tžì CƒãZzÐkZÌZzÑÅkZžì x »y•!
ê s§q Z( bŠ ò :) +âò :
Z¤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xì \¬~g ! Ûž6
yâ •
DMSRVé‚ñ^ÛÖ]E !ÜÓnjËm ä×Ö] ØÎ ÔÞçjËjŠm
( ì @Û yҦѬ)ìêŠ ò :Ã?\¬vZž £Š â•
â• Û \W•y7( ¦Ñ¬) ò :Ð\Wvß
Xì]!
u *
ç~(
„@ "~ekZnkZÔì Ìx »ui *
ÃÌÏ~hðgzZÅ ! bŠ ò :s§~uzŠ Â
Z (
:ì~pÑŠ ƒ ZŠ1Zž 6
óå^jÊ] àÚ o× äÛ$] á^Ò Ü× †nÇe ojÊœ àÚ
( cZ™aŠÔ 35mÔäZ[ÂÔ > ½ÔŠ ƒ ZŠ1Z)
áZz¶Š ò :{k
Xì6 »kZŠ Š ò :ÆD%ÿT
c
:cÛ ä~
â•  \Wžì ~òg ZŠµgzZ
!…^ßÖ] o× ÜÒ œ†q] ^njËÖ] o× ÜÒ œ†q]
Ô)lÔòg ZŠò)
( 20[!
Xƒ8ŠÐƒ  ~äY~3Žì ¿{z8Š {Š c  ~¶Š ò :
iЃ
-;X&
G
Æ£gzZx £kZŽ vß,Z F~¢qgzŠ ÌQpì x £+F
ui *
gzZy•!
êq Z +âò :žŠŽz!
ÆkZ
Z•Tgu" nÆäàJ
pÔƒ: VY™zgÃÐwßZgzZ°Z ¸ÆkZp¤ £kZÃ\WLZ Dƒ7IZ
Xì CƒÕÅyZ *
λ?B‚Æx *
:ì ~-~ óWë
Ö Ó•Â{ z:gzÇg f
»# —÷e c
@c w¾ c ÄCZž êŠ 7]iYZ yâ ‡ÃòŠ Wx ¬q
9™kc Z
îŠ7]i YZ ¦ Ù ÃDÁc
C IYËÌu 0<ÑÔì @™ (ZÐg eÆ#Ö ÓðÄ:gzZì @ ZŠ¤
Y* >%
Ù žì pŠgB‡g•t „:Ô7]0
òŠ WIZ *
C ]Zf ðÃp ÖZt ÔÇg¬Ô_ åOC&Ô ?kc
Äc x *
CZž
Z°Ð ä™wEZ nÆIZ *
yZy¿(ZgzZÔì •ÂÅxsZª p ÖZtX}Q@ kÐx *
™„ LZ
\WLZ Ì{zÔƒêŠ:} :1ƒŠÝ¬Zg7¿q Û x Z™Y •žJ
Zž•D â• Zwgz¢~S
VŒÔ ǃ[c
Z° ?ÂÔ >%Æ ãÒ [˜ VâzŠ ÑZzì gzZ äBèY Ô ñ Y ¹?ÃkZ „:Ô YÉ7?Ã
ª
Xì x *
+F
x»ðsZ
( c Z™yWÅZY MÔ[ZŠ s Z[ÂÔ 2`Ô 476mÔ-òzë)
Ši Åt · ZzŠ ŽZx°gzZ] Ã%ZÔŠ YzŽ{Ñçòs ZÐzz Å] ÒÅVúI Z *
ñOÆI ZÀ` Wžìzz ¸

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ìg Wÿ{g )Ð +Š Dz Y fkÜZx ZúÐzz Å ~i ! Ù gz ZŠŸÔ ƒz ]ÐÏZgz ZÔì ~
ò :ÅuÑz¬(C
: cÛ ä~
â• +
 ̈Zí~}g ! Ü z„z` WÔ•
ÆTž•ìgNŠë‰
!än× ÐËjÚ!]çו]æ ] ç×–Ê Ü× †nÇe ]çjÊ^Ê ]ç×òŠÊ Ÿ^ãq ^‰æ¨… Œ^ßÖ] „íi] ^ÛÖ^ Ðfm ÜÖ ]ƒ]
( c Z™aŠÔÔäZ[ÂÔ 33mÔ > ½)
â7b){zÔÐB¯g ZŠuÃVŠY( nÆ+âò :)vß ÂÇ} hg7Ãݬ( Íh ) Ë\¬vZZ

XÐ,™{ ZeÌÃVzuzŠgzZÐVƒ{ ZeÌŠp ÂÐ,Š ò :ÆD%{z:ÔÐN Y
Å+ ZgzZ}g âÆxÑÔ•ìg}Š[ZŽùù7ØÃ9‚Ðzz Åäƒg DÆ~ F
 * ÁkˆZvßIZ *
`W
Ôc W~wŠ ÌŽÉ ë7ó ó p…•] ŸL gLzZó ó ܳ³³×³³³Â]ŸL ŠL Žz!
Š}Š[ZŽ c ÆZËÐzz
Æäƒ:D~}g !
Ôì DÛÌtž’ eI~gŠ ZÑñOƶŠ[ZŽßƒ:x¥XðÃZ
c  žìÌt~wßZÆY ëZèÑq
Xì4bŠ[ZŽ 9Æ™qŽg s§Å?gzZݬ} (
Ð LZ
á )´
: •˜ ò •
Ü z ïŠ ò :)ƒžZ (ݬŽ q
ÅkZ[ZŽgzZÔ}Š ò:6w¸ÆkZ ( ‰ Š 4 Z
ÆkZ Â$ž:ƒª?¤
` WgzZ )™Éâs§ÅkZ ƒ Lg~àgzZ ËžZ({z¤
ZgzZ( ì –(Z äžy#ž )}™[™s§
žá:x »ÐãbZÐ s§KZÔ‘[ZŽ 9ˆÆkZgzZÔ}™ qŽg ( )gfÆr šZ ù Zg fh
]À
?{z¤ Û w'Ãx Zwc
Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰}Š:g Z Œ x ZwÃw'žì sp »"0
!
^Ñ6( <ÑgzZ ) \¬vZ~ kZ
6kZÉ Ô}Š ò :Ð ñZg KZ {zž7^
Y nn Z Â( @) 8 Š 7~[Â Ëi»Z{æW7Ë
0
Ð ?kZ óp…•]ŸZ¸ž 6¾pó …•]ŸZžì xiÑ
ÆyZgzZx Z™/ô$Žž ¹Ìä ]Z|,Z™| (
X¸ŽZevZègÉ@
E
G©. Å
( c Z™º„Ô 49Ô 48mÔ ö- ZÌgŠ .bÑ)
ÆVÍß „,ZQ• ïŠ ò:ïš gzZßÐ ó ó*
)´~}g ! Z ÌŠŽz!
Z L LKZ vßIZ*
¤ `gŠ
Æ]g „Ñ!
á
: •˜ ò •
Oz }nnÆiÆZËÃ?ˤ
z ïgzZg X z aÎð•Z {z Â;gï7[ZŽ ~ wZ¸ZÆ+y Z
ÆZËgzZÔ ñYƒ~g7~g ZŠ)f ( ŶŠ ò :) ÅkZÐ kZž}™lˆi(Z ñƒf
x »ÐŠ ¾Z
:¼Š ¾ZzïšÐbZ ñƒDg eÐ\¬vZgzZ ñƒn Ö wzÑÅY ëZ£~}g !
gwì»#
Xì Y™„h$
 .Ü1ïšÐbZèYÔá1
gzZIYsÜgzZsÜ]P̀ÅkZÔìnçx„e

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


G-©E.Å
( c Z™º„Ô48mÔ ö ZÌgŠ .bÑ)
ƒžì ¯ ?n kZ~¢qgzŠ Â{zÉ 7wì» kZÃIZ*
ÌQ ñƒ DƒÆ*ZçgzZ° Z¸z wßZ x ÓyZ
( v! Ãs %ZñOÆt · ZgzZÔ}Š ZƒÃ
f oZ )X ñJ (
á )´ H ¢qgzŠžì 'â ÌÃ|kZB‚B‚ÆVzx ÓyZ
7ŠŽñ?ÇðÃÌ~gzŠÆò •
á )´ž 6Ô¸•*
:•˜Špò • Æ<Ø èƒ  É Ô¸
 ƃ
,ÅwZ ¸ZÆ[W{zž7xiÑ6?,ZèY}Š ò :ñƒ Ù ŠÃ]¸Å?Š {zžìg (ZÃ$?
xiÑ)Z Zz6
ë[Z ‰ {g „ªsÜ[ZgzZ‰ƒ( ») {$?~äâ i}g øZ  gzZÔñY~
E
G©.Å
( c Z™º„Ô 39mÔ ö- ZÌgŠ .bÑ) X ,™q nZÅK
 F
gzZ,ÅwZ ¸ZÆ[Wëžì (
á )´
:•˜ÐáZjÆBg)´ò •
Xì ¹täVrZžì ÜÅwZ¸ZÆ$ É 7ò :~|t•DƒgŠ ™ÐVúIZ* Ž ò :{z
G-©E.Å
( c Z™º„Ô 41mÔ ö ZÌgŠ .bÑ)
æY LZ ?IZ *
‰Æ` Wž6]! Ø è•*
kZk\ZpÔ•< sÜ?Æ¢qgzŠž Zƒx¥Ð ]Zg „Ñ!
`gŠ
}g ! Ø èÝZÐzz ÅÕZzЄm{c
ÆhY fä \¬vZèÑqÔ•D™kCspÌñƒD™Ü< ‚f
X •„hY fáZzäg eÐí{Š c ž c
iЃ Û~
â•
DNTV†›^ÊE!ð^Û×ÃÖ] å•^f àÚ ä×Ö] oŽím ^ÛÞ]
Ö 5ÅáZzä™#
XÐOg7sp »# Ö 5Ë~ðÍh{zž cÛ ~}g !
â• ÆhY f(~uzŠ
DQPVå‚ñ^ÛÖ]E !ÜñŸ èÚçÖ áçÊ^ímŸ
IƒxZ}÷ÐkZž Cƒ7Ì]P̀Åì hÃðÍhÆgzZ Ëì ]!
nZg * ÅgzŠ ÂIh~¢qgzŠžZ
IZÔ spÐ VÍßñOÆ ö:XZspÔ[AZÐ ðÍh( v!
Å
ÆyZgzZ ßF
à ( Vzg Z-â) ]zW f oZ)XÐN Yƒ
Ü zC
ƒ•ðZŠ ö:XZsp‰ Ù ÃyZÉ 7y•
á yc
á Æ?x Ót*
Å
X ’ e* • 5V;~V;
:?[ZŠ W
X •D YG™f[ZŠ W¼ÆVß Zzá
 6
Y ëZµ~sf[Z
:•˜Šy{£Zg ZMZ)´{Š Zñ™?0Z?
[Š Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰7oÑ * ¾p¤
ƒ÷Zƒ d Z Ôƒ‚
gmÐ yZ0
{ dZ {zžìt oÑ«~ “
 ?: oÑ
•zt ÜZ nÆxsZ?q
gzZd {dZUŽ » ƒ 3gÄg R•gzZt ÜZÔ
ZgzZÔ7~x ¸<{zì ~yZ0

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


.WD
Xì~gz¢e
Ù žƒyC
~ ™z G~Š ZzgzZ Ôìg )a Ð qC Ù é~Äcz DîJ0kI
4E
G  ?:oÑ
&žì ~gz¢nÆ“
( ~K¬~zëi Z ) ìg Ÿg/èZggzZ ÅwŠžƒèé
˜ÍÅY f‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰}™g (Zò˜ÍÉ Ô}™Ì6
Ð…õ]ÒÔìggzŠÐVß Zzª
zŠÔY ´ZÔY Z%Z :oÑ
Ôƒw'~§ÅVzh N ÔVƒ c Ù „ c
gŠC Ôƒ@
Q~Vzg Zi !ZÔìg Î~[dzï‰
p¤ Ü zC
Ù žìtò
î*9°Zm~Ä]|w–gzZ
:G
Xƒ?Z1» ó gó ÇŠ™ïG Ù LL
E
L ¢caíŠ ºgzC
XƒÑZzËg‡z!
gzZJÔy!
i·gzZx3 yYÔiZ‡ŠKÔ—ÓóžìxiÑnÆ?:oÑ
ÔƒiÎ6
Xƒ: ÑZz]ZŠ ¬sfg c gzZË ãƒ …
bá$ c
ÉÃÔƒg ÇÌ6
ÔsÔy›:oÑ
' hÔƒ:wŠ)
Y~]! ÑZzäƒ{ŠispÔ[ú%ÐyZc
ðœŠÅY Z%ZÔzglF
ÔݪԃÑZzs»ZgzZw°:oÑ
á Š!
X}g e: ÌÐ{•
~Š Zi M ~g7 Åä™cgzZ[ZŽ z w ZÎÃkZgzZÔ• ]! ×·
ÅtÐ Y Z' žì ~gz¢nÆ?:oÑ
É Ôƒ: ~Š ¬„ »™gzZ ä‹sÜÔ}™g¨6yq
Zq
ZÔŒb§hZÔñ7gNk
’ÅY KZgzZÔ}Š
E
A+Z6
°Š é)E tèYÔ}™: kCÏqÑ~s Z‹ZÆtÔáZ e]Š ¬Åä™ qŽgs§ÅhgzZGh
Xì F
{ ZegzZ { Zeu 0
uw–É Ô7ëÑÆäƒxsZ?¿(ZÔì ã¶
g Ågz¾gzZ
( y M ÅZY MÔ[ZŠ s Z[ÂÔ 2`Ô 474mÔ-òzë)
Å+âò :~ ãZôÅkZgzZÔƒ [{gŠ¤
 F
ÅÝqš •á » ?C
Ù â Ë{zžì ~gz¢Ìt nÆ?:oÑ
G-©E.Å
( ö ZÌg ) Xƒ
Z¤
q ZžnkZÔƒ•ZzÐs²Æ: âiªÔƒ} YÃs²Æ: â i LZ{ zžì òiÑÌtnÆ?:oÑ
Ù ª™hgÃs²?ƒs ÜÆkZs²s§~uzŠgzZÔƒtZz°ZC
kZÔì Y}Š7ò :6tZz°ZC Ù ªs§
E
G©.Å
( ö- ZÌg ) XìIYÌ{zƒ}Y: s²»äâ i LZŽžì–äò • á )´n
ò:}žì ~gz¢ bŠˆÆ„zg¨e
.[ZŽ » ò :É Ôì ƒ
 o *
™m

¤Ð ¶Š ò :6
XCÙ :oÑ
ZÔ ñY0:=g f »àZƇ¢
Xì4Ùñ{ÐkZƒ{织¢¤
Ôì DÛÌó ó~gŠZ ÑLž Ü z'Ã?ˤ
L n kZÔ}Y7~ž¾ ~p ÖZs™Â@M 7[ZŽ ‰ Z :oÑ
X cÛ ó ó p…•] ŸL L~}g !
â• Y7~}g!
Æ32ä\ M Š Æb)48д âxâZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


MgzZÔ‘ ó ó=pZv!
¬>ZðzDZvZz~y Ô‘l6tgzu Â}™ qzÑ rò :Z
z[ZœZL Lc  ?:oÑ
X‘
Æ {gtg• ( Vƒ: VY „Š¤
•á Æ kZ {zìe) ÃY ºz Y fdë LZ Âá ™åò :Z
 ?:oÑ
™wJï@ hŽgzZᙃIzcÐ yZB‚Æs »ZgzZò3ƒwDZ¤
šÐZ ñ Mt ‚]! ZÔ ñ‹

 F
:K Ð ZÅîG
~i q -Í‘òzë
0.G
{È~ó óîG
ÃæÃY ëZwßZykÑZ ‚äq* -Í‘òzëszHZ òz2Zk
0.G à L ŠL Žñ~Vð;Æ\ M :Mg ‡m
³
tÃY f‰p¤
Z ) ÅIä~K
 F
gzZg »i§Ž »™~ òzëkZÔì ÅÒÃÅäZ•gzZ™]! g
ZŽ ñƒn
-gzZ b & ZÅMg ‡vŠgzZb‚ä~t XXga]„Ú áçÏŽÃm ^ÛnÊ Œ^³ß³×³ÖæL L:tZ@r
 ™w–pñ M:IK
 F
Ð ,z ûiE $ ä ~ ( • Y Cz Y f]Z|DIZ tÆX)b)‰ÔHg (Z ñƒ n gÃæÃñZcZÆ
Ù !
ØŠ½],Æ],ž åHg(ZñƒïŠ {C Ù ‡bÑŠ ä~w'
{C Z„zñƒ˜
_ö]|dZŽ Hg (Zi Z0
Z óJ
äY~i Z0 Û {Ãx ÓyZ 'ß Z ‚¸ M
µÅZÆ™k¤Œ  Ÿz ÅZÌä ~Ô¸
ƒUÌæÆs
Xì ÅÒÃÅ
Ù ` M ÔìgzŠ »Š YzŽèa ¢qgzŠžìt {zì ~ òzëÃk
gzZ ìNvß(C iŽ ]! Ð ZgzZë Z ~uzŠ
~i q
Ù nÆä™x¥ñZgÅVúÆ„A
Æä™ Za s%Z ñOÆŠ ŽZgzZ•Tg D Y~Y ëÑZg ZŠC kZ
kZB‚B‚ÆwZ¸ZÆ ïGE
Y fÆ„A ZŽ nÆb & Z Å9‚ä ~ n kZ Ô• 9gŠ
4hÒX3ZY f~ ]!
¸ÃZÆ™ÜwZ¸ZÆY fÆ´ )Z6Ôc
h ZÔØŠÉÌwZ¸ZÆ
]mZÆZkZ ä~ Â;g °%ZX¤
9‚‰~¢qgzŠèYÔÅÒÃÅä™7Ã`¹· ZÆ™7wZ ¸ZZä ~ÌÂ;g ¹· ZX¤
ZgzZÔ H
Å7?ŠÐg Û sÜgzZsܤ
uzy M Œ Z~[ZŽÆXËžì ˆƒJ Û gzZƒ~V~fÆ
ukZ 46‘•
£Š C{z … –Hä r
 ™?c Û ž• y7 Ug ¯ ÂñY
uz y M Œ
~ßñÆÝV#0ÆkZ1(KZ g
kZÆ¢qgzŠJ
ÆY fÆ„A Z
 nkZ( ì ßIt»b‚Æ„„ÌËp¤
Z)Ô ñYƒ-~g øž @
Ù °%ZgzZ ¹· Z ä ~ n kZÔ Cƒ7-Ã9‚ ÂN YG: 7~G @
s¦ Z ñ•~ b)Æb§C wZ¸Z
ZÐK
ƒ»cŃÂs§q  F ÌwZ¸ZÆY fZB‚B‚ÆwZ¸ZÆ
gzZg »i§kZÔ•‘ nÆG @
}uzŠ ËnÆä™x¥wZ ¸ZÆ?Æ„„gzZ ËÃkZžÏìg ã‚ MtnÆ9‚s§~uzŠgzZÔ ÏñY
X Ïìg:]gz¢ÅäY~Y ëÑZg ZŠ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ü z Ù Š òzëvßáZz‚f ïEÒ}3!‰ž @
G
zÒ‰ èn kZÐ s
 Ÿz}gŠä ~]!
t:Mg ‡m
³
!
x ÓÅ.Þ £æž7t ÈgzZ Ÿ» »s%Z öÀÓhèÑq ?‰ G™f VYwZ¸ZÆY fZ~ kZž•g: ~ E

X ’ eã™~g ZŠs§ÅhÂ…Ôì(KZ hgzZ(KZs%ZÉ ÔVƒ„ß'!
:•˜ ~w'
_ö]|dZ
»òg »•ëŠ·Ôì hIt»yZgzZÔì ë!
+Š »Š·•ë òg »Ôƒë!
¾ ]!Û »ž7gz¢t
Ž•

DZ\¬vZzÔì hIt»yZgzZì ë!
( gĄc&
ƒ ßgÔ 19`Ô 499mÔtçg òzë)
wZ¸ZÆÈ-Š Y fyZì ÛZ ð×Z {zì s %ZŽ »yZB‚ÆÈ-Š Y fžÆkZŠŽz!
~w'_ö]|dZ
Û Ü~G @
: •D â • ÅZLZ
4E
5ÅZ ?{Æ~
Û œ{C
gzZˈÆyZžñâ • Ù !Ù ‡bÑŠ +ZÐg
{C Û 6
uzyWŒ 45E
äƒ èEG
G  \Wä]|dZ
Y fgzZgzg –Y fÔÈ-ŠY f~G@
{{ ÅZkZ ä \WÌQ1„g: ]gz¢Å?Š ÅÈ-ŠY f™m{gzZ Å?Š
~È-ŠÝ°Z m Û Ü?Š Åm¾ZyZ™m{gzZ
³?Ô ~gzg –£Z2}Ôì ŠŽñÌò :»¬Æ\W6Xž ðâ •
,Xì •¸zÝ H »È-ŠY f~}g ! Y77t~wZÎèÑqX {)z„{
ÆZkZž Š £Zæg ~ßñÔ
Û ·_»Ô 140Ô139mX X ànnfßÖ] Üi^ì"
XN â• # ‚ÛvÚZZ "Å]|dZnÆ
Ã~¸=bÑŠÆXžñZ•gzZ‘]! ZŽ „zykÑZ ‚ìÑ G î%ßsp" ä~~òzëÃk 
ižtÝÒZ
Ë ƒ7µZzÌ òŒ8 c
E
Mg ‡ñƒ D™s Z‹Z »kZ~É Ô $ tðÃ~kZÐíž7ÌtÈ »kZpÔ ñ M
Þ ‡~ÝzgÅbÑŠ]!
.
Ĥ Ü zÆ·_Ã\ MžVƒ@
Ž‰ Ö }
¬~#
™ iZ: Z b ÅDIZvŠgzZ]Z|y¤ÔY f
ÌÅMg ‡yZvŠÉíž @ Û iÐ+
N â• Û Ù706kZ ÂñY MÃ
 Å b &Z ~÷gzZoÅkZñOÆäâ •
g {Š Zg Z»äƒ[c
!ð]ˆrÖ] àŠu] àm…]‚Ö] oÊ ä×Ö] ÜÒ]ˆqX •n ;ÐòzëkZŽ ñYƒb &Z
Û ‚#
~ +g ZŠÃ³x ÓÆòzëkZgzZÔ ñâ• Ö /Z6žo ZÜB‚ÆŠ ŽZz t · ZÃ
 ë \¬vZ
Û «ðzy
X ñâ • u
q*

á gë·¦
~&CZÎ{•
ä×a] æ Ü×ÃÖ] Ý•^ì
änÚ¡‰Ÿ] ènÛn×ÃÖ] èÃÚ^rÖ^e

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


á^jŠÒ^e oŽi]†Ò

ð ^nÖæŸ]æ ð ^nfÞŸ^e Ð×Ãjm ^Ú h^jÒ


* á yZ » ~
Yƒ{»kzÐzzÅì:vZY •  *™Ñ
á yZ ä ~
 \WÐzz kZ Âå¹7vZY •
6~ g—iŠq ÛH
Zž~XkZ+Š ñf•D â •
Zž ¹ä ¿q
?ìãÒßtcì~[ÂË]o»kZc ƒ{aÆyŠPŸ»kz
W Š
E EG
G©4h. Å
2H
c Z™ ãß »çJ.G Û É[Zø: ö- Z
4&•

oFÖ^Ãi ä́Û‰^e h]çrÖ]


iŠ q
ZžìtžÜ » Tì –•Æ 24gzZ 23e
WÅl Z >gÎä ]Z|+¬§Zz {gÃè ~!¬]gß
 \W ÂY7~}g !
ä~ Æ 2ÅZzf ]|gzZ»[ôZÔbzggzZ ñƒ¢q~~t{Çg ! Û ZPÆVz•
Š Z• Û»
ƒ{Ÿ»kzyŠ {gGÐzzkZÂÇVzŠ CÀž c
XŠ Û ¾vZY •
â• á yZ%
!ä×Ö] ð^Žm á]Ÿ]L]‚Æ ÔÖƒ ØÂ^Ê oÞ] ðoŽÖ àÖçÏi Ÿæ
( 15{g 0 WlZ >gÎ)
24Ô 23e
Û ?Œ
: •D â • Û x âZ~‚Åe
W{gÃè
pƒæ ènjËÖ]æ |æ†Ö] à åçÖª‰ ànu…^ËÓÖ äÖçÎ o× ݡŠÖ] än× änfÞ oFÖ^Ãi ä׳Ö] g³i^³Â! ð^³Û³×³Ã³Ö] Ù^³Î
oju ^Úçm†ŽÂ èŠÛì äß ouçÖ] ‹fju^Ê ÔÖƒ oÊ à%jŠm ÜÖæ(ÜÓj×ò‰] h]çre ÜÒ†fì] ]‚Æ ànÞ†ÏÖ]
!èq†ù ËÚ é…çŠÖ] å„â än× kÖˆßÊ äe …^ËÓÖ] Ìq…]æ än× ÔÖƒ Е
Û)
( ]zÛ! ²Z_ZnZY §Zg ZŠÔÑ°ZY4ZÔ 385m?Œ
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
b MPNS oÞ^%Ö] Äne… MMóóóóóóóóóóóðNLLR oòÚ ML
GGÅ
?7cì ÿ © ZZ
5  Zzy›ÑZzä™qø~¬ª q
ˆÆä™qø {zÔƒ ;g wÎg c ø~¬ª
qžŽ ›)q
Zž~}g ! ÛH
ÆZkZx Z™ñf• D â •
G

þ ‚
c Z™Ô~gâ£Z´:b Æc ø¨Çƒ ÿ5© ZZ
?7c  ZzÌ[Z¿(ZH Âì @ @
Yƒy›™ƒT
h^âçÖ] áçÃe h]çrÖ]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û ñƒDƒzás§Åd
:ž•D â • LZÅvZègm¬0z/]|~pÑg
usîq
Z
gzŠ&6ígzZÔì bŠ „ZÍŪ
‚g Å ~
vZwÎg·gzZ+
 Zuz Å\¬vZ¿aZЃŠ 4
q }g ø
Ü zC
~„kZ‰ Ù ~gzZ ¶7]zZ°Ð q Ë™| (Ð ~
 vZ wÎg= Z Ü zq
 å{z ‰ ZX • }g¦

X @
ƒ5GÂ@
Y%‰ Ü zkZ~¤
ZÔVß Ze™OÃ~ vZwÎg( v! f oZ) b§Ëž åLg
Å
?žZZ˜z‚âxå£G
( cZ™aŠÔÝZz> çE ( xsÑZyÃ[!Ô1`Ô76mÔpÑ›)
qø™| ( ™{Š Zg Z »J
ÐkZ Â* Ož ñâZ~wÎg]zZ°IÐxsZwJ»ÅvZègm¬0z/]|
x ÓÔxsZž … Y 7?H;c
ÃVƒk Û Š•
â• á g Z6
wZÎË 6ZŽ äx?Zz> }Zmg—ÐW~g
uÏZ ?σ H
ó ó?ì êŠ S
Û »ÔŠxsZžŽÅvZèg 61Z0)M]|Ô OïŠ Zg ZgzZ§Zz »xsZ wJ»ÅvZèg tzg Ã/]|
¸•
 {)zq øgzZuÑz¬{k
X ‰ƒs çƒ Ænx Ó—‚̄ !
ÆäÑxsZp
qø c ‰ GIÐxsZwJž Zƒx¥ÐáZjÆevZègx Z™/ôÑ!
ƒuÑÔƒ¬{zì e{ k zgq
@
Xá™wJxsZQ™ƒT {zc Š™OÐZ Âc
ñYc •¬zŠ ÌnÆD
 VŒ•D Yƒs çƒ
%J Ô
! h]ç’Ö]^e Ü×Â*] ä×#Ö]æ
ðNLLR áçq ML!bMPNS! oFÖæŸ] p•^Ûq MO
*
™™f »©ÝÐiZzW—ˆÆiúgzZ -7
vZwÎg c
á gë·?*
 ™{ •
r Ö {
Ññ)´]|[»#
ÛH
?•ìg WsfzgqŽ~b)yZ+Š ñf•D â•
kZV;zäkZ c ZZƒJ 7
W~Vî Ç}g ø»±q Ðyî N Y*
E?^ c
ì^Y-7
vZwÎg c
hx?Zz> }Z (1
ì 9qÑñzgiZ It»kZHÔ7„ìŠzgŠvZwÎgc
?ßc hx?Zz> }Zž~Š ZƒÃg _
Z
yZfZÆ¿ÏZw–ÔñYÅk
 Y¤
’,ÅkZÂì^ Z?^
Y*
c
ì^ ŠzgŠÐpÖZ„yZˆzIÐyZfZ
Y-7 (2
ŠzgŠˆz¬Ð
?ñYÅyÒÌ,ÅkZ•DƒwEZ~VsÁ{ZeÂÔ•{Ze}g‚áZz"7
AÄ!
ÌÐ çX=E YJ 7©ÂÝÐ iZzW—û%&ˆÆi úžì;g W`g2ŠÐV-œV; }g ø ( 3
™fÃkZì@
?•{ Ze+F
JáZz"7 AÄ!
©ÂÝgzZä™çX=E ™ftž I»¿gÃèÔì@
YH[™
ÍÂ6
•M ôZzšc
ÔZ£zgžìIt»¿kZ7ž•F ôZß !
vZwÎgÃkZì @
~ ŽŠzgŠt
YJ 7 (4
ÐgzŠ¤
?7ØðÃ7ZÂñYJ 7 Zp

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


gzZ • uæáZzìvZ wÎgc Y*
žì I » ¿{gÃè kZ ?^ c
ì^YÐg ±ZÆ <Ñ IvZ wÎg c ( 5
yZ ã!
$ñZ'ÔâYJ
]g ¸z O]! ;Š YzŽ™ Y V;z ä kZ å7Žt ¬Ô • `g {Ð xsZ uæ
gzZ c
Ž ?ì ¬H¦ÑÌ~}g! Ûe
Æ¿gÃèkZgzZ N â•ÁB‚Æ,~ Ýg Å< Û ]!
 z yWŒ ZŽÆ]ÑZÎ
X¾ p ÖZttäkZ
·*
㸻Y Ññ:x?Zz•
oÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Y f'  ™V̀'vZŠ ZæZ Y qÔì pÑŠzgŠ°‡!
» ZžŽ ) r Y -7vZ wÎg c
tgzZì ^ hx?Zz > }Z (1
Û ñƒïŠš
: •D â • Åt òZzŠ ZgzZƈŸ( •”%zcÆÈ-Š
 F
„ žÐÉ
g lZ/ÂgzZ¯ç ê Z™ VZB;g !
¡ ]‚Ôg !
õ0
Ôg !
&Ð qíz q Ëe .ˆÆ"7i úÒ«gzŠ
E-Ê
vZ Ôc
Ô~ hx?Zz > }Z Ô ~ hx?Zz > }Z ÔŠzgŠ™| 7g !
vZ wÎg c RZ ÷ ZvZNZˆÆ
( c Z™®
•á ÑZg ZŠÔ 15mtŠ ZæZ]à ) Xñ7
6
j§Æwz4 vZÑ c
z`z²Ô~ hx?Zz> }Z
:•D™ÜwZ¸ZÆ”%zcLZ ~â å*
Ññ

ÒC 6~sw£Zt•D™x¯v߉~[æúvZwÎg c
Ô%ÑZz þ Z!Ôì F hx?Zz > }Zž cÛ
â•
X 7—~i ZŽÆkZ:ì 7{)zˆz[ŒÛ zs§zãÈ%Zݬ
5kI.ÅZŠ ZæZ)
( gƒÑðsZ„Ô 59mÔt éG
 ™ãæ£Z@*
: •˜ r Ññ
kZ,ÐJ6 }wIZgzZ•D™IJÃ óv
ó ZwÎg c
hx?Zz> }Z Lž ‹;g !
L Š Ðy!iÅÔ²Ô;z
G-d
kl}g øèÑqÔ•D™wEZ+•
yÇg ) á *
]ÜgzZ• D Zh Z Z ç Z »yZgzZÔ• D™6[æzY Z0
E¡ 

LZgzZ • … Y ?z ïVƒ: VY Y Z0z [æúp¤ ZÃpÑŠzgŠ ]gß]gzZ ]gßkZ +Š
Ü {Z[ é£gÅZ ) X •D™SÅä™ (Zó
I
( 65mÔˆ
 ™~â ·-Š-·?
: •˜ r
Û Æà ¬Z}
º• ™wìtgzZì k7ŠzgŠÐ \Æ[ævZ wÎg c
žì @ Z
hx?Zz > }Z ¿ðä
ÌÃ÷kZÆkZ Ð,Š à~ÅzmvZ-½{Çg !
Y*
X YY¹7^ ÊzgŠkZ
( cZ™®
•á ÑZg ZŠÔ34mÔžo ZÜgzZ#
Ö Zs%Z )
Z[Z•ŠŽñbÑŠ]{vŠ {z´ÆyZÔ•fp â Ð ÃÅ'
¤ » ZRÆÈ-ŠY f]‚ ½ZPÑ!
zgqt

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


}g ø }ž’ e 㙄~}g! Û•
» Z LZÐZ Âì êŠg Z Œ
ÆyZZÆ' Û »gzZ { ZeÃVß Zz"7ŠzgŠ yZ ¿{gÃè
?ìg W7Â~ŠiÅ} :Æ„Ze}÷ÂÈ-ŠyÇg )

X ǃ^ ÃyZ•„ŠzgŠp ÖZtž [ƒ"
Y-7 U [Z
žZ (2
:•ŠŽñg
u~pÑ> ½~}g !
kZ ÂňÆyZ f Z]!
„g
éÅkZ Â’ñƒ ïŠyZf ZÃyf ¸ ?Z
 :cÛ Š•
â• á g Z ä~
 \Wž cÛ ä m°Z0z/0vZ†]|
â•
Û Øgû%kŠ6kZvZì k7ŠzgŠ6íŽ —" Ôð7ŠzgŠ6íQÔð7
}÷ÐvZˆÆkZ Çñâ •
{zžVƒ@ ZÐ ~VzÈÆvZŽì x £q
™yZ~gzZ ǃ«Ãq  {z—" z™Ôaz n
Z~ ¼
(cZ™:{ÃaŠÔ64Ô65m> ½) :ÇVƒ~( {È)
ˆÆyZf Z • „ŠzgŠ ]ÜÑ! U
{gÃèž Zƒ" ÌtgzZ Š
ƒ"
U
ÐguˆÆyZ f Z -7ŠzgŠ Z
 [Z
Xì Ì[Z Nz•
'
̄ ! YsÜ: -7
Éì ^
Å
c X ° w ðÒh.Z ÅZ L!L ‚g »q*
z·c n Æ -z ,• ‰ ØŠ™ÜbÑŠP Ðzz Ū
Zîsp
Ö ZY 1zZz x Z™/ô~ TÔN â•
~X• ‰ G ÜÌwZ ¸ZÆÈ-Š Y f{z´ÆwZ¸ZÆ# Û ·_ » ~
 wÎg
Xì iZŽ »"7 ·c
~ ÔvZwÎg c
U
:ì" užŽì^
ÐpÑg Y* AÄ!
™çX=E ™fˆÆxs~iú ( 3
ÐiZzW—ÂD¢xsx?Zmg—Z
ä×Ö] Ÿ] äÖ]ŸÔ _7 Û Åà¬vZègÛi0vZ†]|
 •D â •
( c Z™: {ÃaŠÔ88mÔ> ½) ÕZ ‚ÛvÖ] äÖæ Ô×ÛÖ] äÖ äÖ Ôm†• Ÿ å‚uæ
Tž˜ âZèY ñW: ñ~ i úÅ]Z|t£ž’ e ´g wì »]!
kZ ñƒ D™¿6g
uÑ!
{gÃèp
Xì {z(ƒ@
Wñ~x Zg WÆáZzäÎc
ä™]zˆÔƒ@
Wñ~i úÐ
á )´
: •˜ ò •
Üñ^Þ o× Üâ †ãq • çŽm á]Ÿ] ^â†nÆæ ‚q^ŠÛÖ] oÊ èÂ^ÛrÖ] †Òƒ h^fvj‰] o× ^Ë×ìæ ^÷Ë׉ ð^Û×ÃÖ] ij۳q]
!p…^Îæ] Ø’Úæ]
á ~zë)
( vhZG*Z ÝZÔ1`Ô 660mò •
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
E!
™ ó óÑZzäC,¸Å(L LöW -š »Ñ
*
H ó óÑZz äC,¸Å(L Lp»Ñ ä(mvZ G 4hÒX3Zx â Zž~}g !
GE
î*9g ) y{ Ÿg£Z ï ÛH
kZx Z™ñf• D â •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ûs
?,Š â • Ÿzì |HÅkZ~ó óyZÑZ + L LyWŒ
Û ÀF
LZÔì
h^âçÖ] áçÃe h]çrÖ]
gt ‚Ã[²¹É H7Ð k0
Hñƒ n LZ ó óÑZz äC,¸Å(LÀL F»Ñ ä( mvZ G 4hÒX3Zx âZ
î*9g ) ïGE
G
X •ñC&ä¹IZt é¨G4]IZ~ âÆkZžì~[²Zy—çOX
Xì ÃÐ èƒzmc
( 3)Ð èƒtc ( 2)ìÃÐ òE 5E
" t( 1 )
E! E -E
XƒÑZz¶Š¸Ðs§Å\¬vZŽ ªX ǃJÿ ±ÿGyiz'öƒE._Æw¸¬
› © 5š ¢ #

Ù ÑèYÔq œzZgzZ ~—ì p»kZ ƒ >z±Z c


dZz «g ZÐ VzuzŠÐ p ÒC > ðE4ÉZ t é¨GG
3E 4]IZ ~
â »kZ¤
ZgzZ
Xì @
ƒ
( 168X 169™Ô14¢Ô[²Zy—)
E
Û ~ó ó]ZŠ)Z L Lã 飧rZ)´
: •D â •
X•ëà ó óã‚gx•yxgŠÆVzÈÆkZgzZ\¬vZ]tLž
L
E
( 484mÔ ã 飧r ÆI ]ZŠ)Z)
:ì ~ó .
ó ZL L{z´ÆkZ
óoÖ^Ãi äe Ð×Ãjm ^Úæ ä×Ö] à …^fìŸ]/ ä×Ö] àÚ Ý^ãÖ^e ØfÏjŠÛÖ ]æ] gnÇÖ] à …^fìŸ]VéçfßÖ]
¸0Ð ]Ìz]Zf ÅkZgzZvZ /bŠ ,¸Åwc YÅvZX •pÆ>t
()g fÆx AZÐ+
X bŠ
.Z) ! oFÖ^Ãi äe Ð×Ãjm ^Úæ ä×Ö] à †fíÛÖ]/ ä×Ö] àÚ Ý^ãÖ^e ØfÏjŠÛÖ]æ] gnÇÖ] à†fíÛÖ] VofßÖ]æ
( îªG©EÅZg ZŠ„X784Ô™
¸0Ð ]Zf ÅkZgzZvZX ÑZz ¶Š ,¸Åwc Y ÅvZX • pÆÑ
()g fÆx AZÐ +
X ÑZz¶Š
Eš!
:cÛ Üw¸t»x?Zm}]|ä\¬vZXì@
â• W~ öW - ƶŠ¸Å(» L Lm
DU Vá]†Û ٕEó ÜÓiçne oÊ áæ†ì‚i ^Úæ áç×Ò ^i^Ûe ÜÓòfÞ]æ
!DUUVä›E óÐf‰ ‚Î ^Ú ð^fÞ] àÚ Ôn× “ÏÞ ÔÖ]„Ò
)
( 357™Ô9¢ÔyZÅZyþ
E!
) Xì H™f öW -š ¸»ÑÌäݬg$
( 441mx΢ÔvZy)F *
Ññ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Eš!
ÑZz ¶Š ,¸Å(L L öW - »ÑžXì Cƒ "
U
]!t ÐáZjÆV1ÂŹ! ²gzZ]c Û Z åE
WÅyWŒ <XÅ
¸ä] ç¸B Z™ÄgÃ7ÃTX •D WÌÆó ó
EÑ‘
X ( 9™Ô 4¢ÔyWÅZY M) Xì HÀF
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
bMPNS( †Ë¿ÛÖ] †Ë‘(MSóóóóóðNLLR( 5…^Ú MT
Z~¬Š
az»Y 1zZzY m
Û H
Å Ä
c
ì^Y > é)+ Z ˆz > ðG Zž ~ }g!
W3B Z ° ËÂ » Y 1zZ z Y m  û Zz ¨Z IZ hY f • D â•
ÆX kZ ®
`ƒ„~Vo) zŠY fáZzp
gmÐÝÈ-Š~yÎ 0 x ÓÂÀ` WÉ ]ZÎ IV; }g øèY ?7
G
5B-dZÆgzzËÂ{z•ë ~È-Š6Ã\WLZŽÐ~yZX •
ÆËÂY fŽgzZX •b‡Æi ZŽz[ éE
•”
tèÑqX •D™Š c
Ìaz+” Ð x * •
ƨZz©pZ® á Z c
•Dg åÐ x * 7Z ~È-ŠvŠ Â
Æ~cE
bÑŠ „0
¶ÅkZƒs§Thñƒf  x »Ð s »ZÃ7Æ]ÑqyZ à ¬[» X • ë ~È-ŠÃ\WLZ
G
4h.Å
G-©E
c Z™/Z` Zu¦: ö ZX ñYƒ„z-ÅkÜZx Zúbß{Š ‚ž @ Û yÒÉ
X• â•
h^âçÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]
G-d
)gzZ s¦Z 0É È-Š Ö0fX σ: —6DIZ ÌË[ éE  ›ÅTžìX (Z q
5B ZgzZ i ZŽ Ô + Z!¬X
kZ1Ô•ŠŽñ?£Üæ z óÅ<
 IZY f6ZkZX • b‡ÆËÂgzZgzJ
]Z| ( g
uIZ )+ª
XìzzÅŠ Áz•gzZ]gz—m! ™g ïZÐgzzË»„„zÝËŠŽz!
ÅyZsÜgzZsÜt* Æ
Y7~}g !
Z]Zzfm»kZXìŠ
ËÂÃgzkZn kZXìÐY 1zZzY m ÆgzzËÂT~wZÎ
X •ëõ ÖZ]Zz¯!
ÛZ
: •D â •+-ZixsÑZ •
oÊ äiçÚ ‚Ãeæ ^nÞ‚Ö] oÊ äi^nu é ‚Ú oÊ äÏ×ì ‚Ãeæ äÏ×ì ØfÎ Ù^u ØÒ oÊ ˆñ^q "
# ofßÖ^³e س‰ç³jÖ] á]
óÅ]çÞ] ä$¡$ o×Âçâæ èßrÖ]æ èÚ^nÏÖ] l^‘†Â oÊ &ÃfÖ] ‚Ãeæ fÖ] é‚Ú
w¾Z·,Ô134mÔx ®ZY Ë)
( ÅF
\WgzZ ÌyZgzŠÆÏ0
i ~z*ŠÔ Ì~ˆgzZ ̬РöZa Å\WÔì ^ Ù Ë» ~
Y~ wqC  \W
Ü zÆäƒ~ c i'ݬˆÆäYá p=Ð *Š Å
zŠgzZÔ Ì‰
~•yZyˆÆäƒ_¬{g !
X Iƒ9&ÀtXì ^
YË»\W~VÂgßx ÓyZÔÌ~¼
 gzZÌ
 \W~X•ìg™Ýq]Š XÅä™7wZ ¸Z {zÆ+¬~‚ÅyZgzZ]c
Å~ Û {zë¬Ðƒ
W ãWŒ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xì]o»ä™ ¬ŠÐgzÆ\W¬Ð~gzWp=~*Š
Û
W ) :]o»gzЈyWŒ
( 1: e
DOSVå†Ïe E !Ünu†Ö] h]çjÖ]ça äÞ] än× h^jÊ kÛF×Ò äe… àÚ Ý•] oÏ×jÊ
Û wJ/¹ „z—" ðâ•
äâ • Û wJ/ÂÅyZ ävZ ÂnJ]ÜPÐ [g LZ ä x?ZmxŠ WQ
XìÑZz3gu"ÑZz
ÆkZ ?ì HŠ Z%ÐkZ¸¼äx?ZmxŠ W]|Ž ]Ü{z
X •D Y‘wZ ¸ZPÆY fz+¬~}g !
Û )´
:•˜ ?Œ
XX²] Ù牅 ‚ÛvÚZZ •†ÃÖ] Ñ^‰ o× ^eçjÓÚ pœ…VèËñ^› kÖ^Î l^Û׳ӳÖ] o³Ê سmæ^³jÖ] سa] Ì׳jì]æ
Û ‚)
( ] zÛ Ô w z Z¢Ô 324Ô ?Œ ól^Û×ÓÖ] oãÊ (ÔÖ„e ÄËŽjÊ
mxŠ W]|žì cÛ ä®
â•  )q
Z Ô• ( wZ ¸Z) ZÆsz@
IZ ~}g ! W
Æ ]Ü~`™e
ªÔ• Š Z%¸Ð ]ÜÔÅ ¬ŠÐazÆ\W ¬Š Zƒ – ó ó~
vZ wÎg·L L6ñ 0
Æl²ä x?Z
™ ¬ŠÆ™7az» ~
X *  \W
:•˜M0Z)´
á] ‚ÛvÚ Ðve Ô×ò‰] h…^m Ù^Î èòn_íÖ] Ý•• ͆jÎ] ^ÛÖ "
# ²] Ù牅 Ù^Î h^_íÖ] àe†³Û³Â à³Â
àÚ oÊ kíËÞ æ Õ‚ne oßjÏ×ì ^ÛÖ ÔÞŸ h… ^m Ù^ÏÊ ‚Ãe ]‚ÛvÚ kʆ ÌnÓÊ ²] Ù^ÏÊ o³Ö l†³Ë³Æ
kÛ×ÃÊ XX²] Ù牅 ‚ÛvÚ ²] Ÿ] äÖ] ŸZZ ^÷eçjÓÚ •†ÃÖ] Üñ]çÎ o׳ k³mœ†³Ê o³‰ œ… k³Ã³Ê†³Ê Ôuæ…
ƒ]æ oÖ] Ð×íÖ] guŸ äÞ] Ý•• ^m kÎ ‚‘ ²] Ù^ÏÊ ÔnÖ] Ð×íÖ] gu] Ÿ] ÔÛ‰] o³Ö] Ì–³i Ü³Ö ÔÞ]
!ÔjÏ×ì^Ú ‚ÛvÚ Ÿ çÖæ ÔÖ l†ËÆ ‚ÏÊ äÏve oßjÖ^‰
( 1`Ô75mÔt`ZztZ^Z )
cÛ ÂðƒŠiuY æ ( ~Š ¿Z)Ð x?ZmxŠ W]|Z
â•  cÛ ä~
â• Û ÅvZèg/]|
 \Wž• D â •
ÃyZ ä\Wž cÛ ä\¬vZ ÂÔ,Š j=žVƒ@
â• ™ ¬ŠÐgzÆ( ~
 )·Ð•~[g}÷} Z:
 Š LZ= ä ÂZ
Ð ]gŠ„  [g}÷} Z: Ån²ÂÔH7Za ÃyZ ä ~J
ÌZèÑq?*

䳳׳³Ö] Ÿ] ä³³³Ö] ŸL 6 VZuä~gzZ ~Š7
L Vâ2Æl²ä~Âc YbzgÐs§KZ~ígzZÔcÛ Za
â•
Š 5B‚Æx *
~t‘x ÓÃ\Wtìc Yä~¬Š Zƒ– XXä×Ö] Ù牅 ‚³Û³v³Ú
»Täž *
LZx *
~Š™]nÅ\Wä~ ÂH7az »yZ ä \WZ
 xŠ W} ZÔ ¹ s ä \W: cÛ ä \¬vZÔì [8
â•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


™: Za Ã\W~ÂDƒ: ~
X @ ·( [8}÷)¤
ZgzZÔ
:•˜Ïß W)´
!äe ÄËŽjÊ ²] Ù牅 ‚ÛvÚ •†ÃÖ] Ñ^‰ o× ^eçjÓÚ pœ…
( yM6›Ô 1¢Ô 377mÔ ãšZbzg )
 ËÐgzÆyZ¬Š Zƒ–vZwÎg·6
X ÅÔ® y2Æl²äx?ZmxŠ W]|
G
§ 4É
-E
žG
:•˜ ö Z–1Z)´
ÌnÒæ Ý•• ^m ØqæˆÂ ²] Ù^ÏÊ oÖ l†ËÆ ^ÛÖ ‚ÛvÚ Ðve Ô×ò‰] h… ^³m Ù^³Î èò³n_³í³Ö] Ý•] ͆³jÎ] ^³Û³Ö
o‰œ… kÃÊ… Ôuæ… àÚ oÊ kíËÞ æ Õ‚ne oßjÏ×ì ^ÛÖ h…^m ÔÞŸ Ù^Î [äÏ×ì] ܳÖæ ]÷‚³Û³v³Ú k³Ê†³Â
gu] Ÿ] ÔÛ‰] oÖ] Ì–i ÜÖ ÔÞ] kÛ×ÃÊ ²] Ù牅 ‚ÛvÚ ²]Ÿ] äÖ] Ÿ ^eçjÓÚ •†ÃÖ] Üñ]çÎ o× km]†³Ê
çÖæ ÔÖ l†ËÆ ‚ÏÊ äÏve oßjÖ^‰ ]ƒ]æ oÖ] Ð×íÖ] guŸ äÞ] Ý•• ^m k΂‘ VØqæˆÂ ²] Ù^ÏÊ ÔnÖ] Ð×í³Ö]
! ÔjÏ×ì ^Ú ‚ÛvÚ Ÿ
3E
( Q¢Ô489mÔ> ðE4ÉZbÑŠ )
+-ZixsÑZ •
: •˜ Z
Ô×ò‰] h… ^m Ù^Î èòn_íÖ] Ý¡ŠÖ] än× ݕ] ͆jÎ] ^ÛÖ "
# ²] Ù牅 Ù^Î zh^_í³Ö] à³e †³Û³Â à³Â
^ÛÖ ÔÞŸ h… ^m Ù^Î äÏ×ì] ÜÖæ ]÷‚ÛvÚ kʆ ÌnÒæ Ý•• ^m ²] Ù^ÏÊ oÖ l†Ë³Æ ^³Û³Ö ‚³Û³v³Ú гv³e
²]Ÿ] äÖ] Ÿ ^eçjÓÚ •†ÃÖ] Üñ]çÎ o× kmœ†Ê o‰œ… kÃÊ… Ôuæ… àÚ oÊ kí˳Þæ Õ‚³ne o³ß³jϳ׳ì
Ý•• ^m kÎ ‚‘ ²] Ù^ÏÊ ÔnÖ] Ð×íÖ] gu] Ÿ] ÔÛ‰] oÖ] Ì–i ÜÖ ÔÞ] kʆÃÊ ²] Ù牅 ‚³Û³v³Ú
!ÔjÏ×ì ^Ú ‚ÛvÚ Ÿ çÖæ ÔÖ l†ËÆ ‚ÏÊ äÏve oßjÖ^‰ ]ƒ] oÖ] Ð×íÖ] guŸ äÞ]
w¾ZÔ 134mÔx ®ZY Ë)
( ÅF
:•˜Š0Z •
Ðve h… ^m Ù^ÏÊ ä‰œ… ÄÊ… èòn_íÖ] Ý•• h^‘] ^ÛÖ "
# ²] Ù牅 Ù^Î Ù^³Î h^³_³í³Ö] à³e †³Û³Â à³Â
kÃÊ…æ oÏ×ì kÛÛi] ^ÛÖ ÔÞ] h…^m Ù^ÏÊ [‚ÛvÚ àÚæ [‚ÛvÚ ^Úæ änÖ] ouæ^Ê oÖ l†ËÆ Ÿ] ‚Ûv³Ú
ƒ] Ôn× ÔÏ×ì ݆Ò] äÞ] kÛ×ÃÊ ²] Ù牅 ‚ÛvÚ ²]Ÿ] äÖ]Ÿ hçjÓÚ än× ]ƒ^Ê Ô•†Â oÖ] o‰]…
!ÔjÏ×ì ^Ú åŸ çÖæ Ôjm…ƒ àÚ ð^nfÞŸ] †ì•çâæ ÔÖ l†ËÆ ‚Î ÜÃÞ Ù^ÏÊ ÔÛ‰] ÄÚ äÛ‰] kÞ†Î
( xzŠ¢Ô151mÔŠ0Ñòzëqù)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


 ™~â åZsÑZ •e
r Zzg¸ îE $ ÔˆÅÜÐáZjÆòzë qùgzZx ®ZY ËÔ > ðE
4›E
0G 3E
4ÉZ bÑŠŽ g zgq
uÑ!
3E
ñYƒ ÌÀF»]g „! ²Åòz2Z qùgzZx ®ZY ËÔ > ðE4ÉZbÑŠž @
• D™Ü~zŠg ZÃkZëÔì ÅÜÌä
X ñYƒ" Ì?ŠÅr
U  ™~â ågzZ
:•˜ ~â åZsÑZ •
ó~
ó äƒCÙ ªbcÆ\W~j‚`~uzŠ L L
Û Š•
á g Zä~
E
ƒ[‚g Z » æÐ x?ZmxŠ WZ
VrZŠ  ž c
â• ZzgÐ[ éŒBÄZ0/]|
 wÎgžì e
]n~÷žVƒ @ ZpgŠÆ~
™„ ·ôZ1 Ð \W~:g ÇŠgz6} Zž Hn²~ \¬~g !
[ ») ä
?H7ÌZa ÃyZ ä ~ i~èÑq *  ·ä ?xŠ W} Zž :c
TùÃ~ Û Š•
â• á g Z ä \¬ hÎÔ£Š™„
( ðƒ ~Š sÑ) KZgzZÔ H Za ÐB; LZÃíä \WZ
 ž *
TÐ b§kZ ä ~ [g} Zž Hn²
™x¥ä~Îó v
ó ZwÎg·vZÑZ!Z ÑÔ ¬Š Zƒ–t6
V-0 VZŽuä~ÂéYg0
Æl²Âc Z}÷bzg
hÔǃ Zg \ {Š c Š 4
iÐ t‘x Óq Æ\WŽ ǃ c Æ¿„,ZB‚Æu 0
5Ãx * x *
LZ ä \Wž 1
ÐôZzÆyZ ä ?Z Š 4
 gzZÔ• }g \ Ð t‘x Óq }÷{z~ µZzƒF ?xŠ W} Z :cÛ ä \¬
â•
™: Za ÌÃ?~ÂDƒ: ~
X @ ·¤ ZgzZÔ Å]n~g vä~ÂìÅ„  ZpgŠÐí
-G
( gƒÑ: éCEE4´òsZÔ`~uzŠÔ 12Ô 11mÔ ïG3‹ÅZí)
E
:•˜ ~gzg –_öc
™i·*
Ññ
¼ ƒgŠ ™{ k
 Ðzz ÅT)ÔŠ {z Z
 Ð ( x?Zz > ðÒ}ÅZmz é5E
4E
G á g Z »kŠZg—
"Z) xŠ W]|žì Š •
5E
c Ü zC
Z¸Tg D™glZz ¬ŠgzZ¸D zg‰
Hn²gzZ Hìs§Åy•Wû%q ٠‰؊ Ÿ~ *ŠÐ
glZä?ÐWZzÆX) ?•y÷ž ðƒwi *
kzÔVƒLe]nЕÐgzÆ( ~
 )·:vZ
~Âä×Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ ä×Ö] Ÿ] äÖ] ŸL L嬊 Zƒ–6
l²ä~ÂåH Za =ä\WZ ž Hn²( Å
4 4E
E5Å
è Z ?{ {zž ðƒwi *
EG
G5 kzX 3gB‚Æx * LZ ä ?x *
»XÔì 7ðÕœzZÐ ~
·ž å Š
™
( gƒÑ: {ÃëÔ111mÔ™f bc) X D YG: Za Ì?ÂDƒ: {zpÔ•Ð~Š ÑzZ ~g v•
:•˜ ãS³•Z0Š-)´
xv‘ ànvÖ^’Ö] Ì׊Ö] †n‰æ àn׉†ÛÖ] à߉ àÚ äjÒ†³e æ ä³â^³r³eæ "
# ä³e ij˳ŽjÖ]æ س‰ç³jÖ] á]
óîÖ] oÖ l†ËÆ ^ÛÖ "
# ‚ÛvÚ Ðve Ô×ò‰] h… ^m Ù^Î èòn_íÖ] Ý•• ͆jÎ] ^³Û³Ö &³m‚³u ܳÒ^³v³Ö]
w¾ZÔxzŠ¢Ô814mÔ=°ZZvZ Á)
( ÅF

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


äx?ZmxŠW]|ž 6Xì < Z (‰â¬ŠÐ)•
 Å (Y1zZ)G™gzZYm gzZÜÔËÂÆ~
'  \W
XcÛ 7az» ~
â• \W
:•˜Vy'Š£Z¦)´
Ù^Î ^`ß ²] å^ãÞ ojÖ] å†rŽÖ] àÚ ØÒ] ànu "
# ‚ÛvÚ ^Þ ‚n‰ •çqæ ØfÎ Ý•• åçe] "
# ä³e س‰ç³i ‚³Îæ
ó"
# ofßÖ^e ä׉çi oa l^Û×ÓÖ] á] än× h^jÊ l^Û×Ò äe… àÚ Ý•• oÏ×jÊ oFÖ^Ãi äÖçÎ oÊ àm†ŠËÛÖ] ˜Ã³e
( ÅF
w¾ZÔãU Ô242mÔxæZ G
Yb îvÜ)
Ü zT åc
xŠ W]|‰ Ü z kZÃ\Wä ( x?ZmxŠ W )x H[ZÆ\W¬Ð öZa Å ~
¯az‰  \W
Û +¬‰Ô c
WÔ•D â•
h^jÊ l^Û×Ò ä³e… à³Ú Ý•• o³Ï³×³jÊ ZZ`™e  gŠ {”Iäx?Zm
3Ð|
 \WŠ Z%Ð]Ü~XXän×Â
Xìaz» ~
:•˜Š0Zƒq
àâ çFŠÊ ð^ÛŠÖ] oÖ] pFçj‰]æ š…Ÿ] ²] Ð×ì ^ÛÖ Ù^Î ^nfÞ kßÒ ojÚ ²] Ù牅 ^m k×Î Ù^Π醳ŠnÚ à³Â
ojÖ] èßrÖ] ²] Ð×ìæ ð^nfÞŸ] Üi^ì ²] Ù牅 ‚ÛvÚ •†ÃÖ] Ñ^‰ o× gjÒ •†ÃÖ] Ð×ìæ l]çÛ‰ Äf‰
‚ŠrÖ]æ |æ†Ö] àne Ý•• æ Ý^níÖ]æ h^fÏÖ]æ Ñ]…æŸ]æ h]çeŸ] o× oÛ‰] gjÓÊ ð]çuæ Ý•• ^³ãß³Ó³‰]
^e^i à_6 nŽÖ] ^Ûâ †Æ ^Û×Ê Õ‚Öæ ‚n‰ äÞ] ²] å†fì^Ê oÛ‰] pœ†Ê •†ÃÖ] oÖ] †¿Þ oFÖ^Ãi ²] å^nu] ^³Û³×³Ê
óänÖ] oÛ‰^e ^ÃËŽj‰]æ
( xzŠ¢Ô150mÔŠ0Ñòzëqù)
 :c
Za }iä \¬vZZ Û ä~
â•  \W ?¸ Ñ“
 \W~
vZ wÎg c Û {x]|
¹ä ~: • D â •
Æl²gzZÔc Û Za Ãl²gzZ Ô ñâ•
â• Û Za y•W]‚ ÂcÛ Y Z2 Z ( y •
â• á yc
á LZ) s§Åy•WgzZ ðâ •
• Û
Û Za ü
 kZ ä \¬vZgzZ ó óY m
- Í‘
é)žGY Zjz xŠ W]|~ T c â• ÑZ ?{vZ wÎg· L L–6( y2 ) ñ0
mxŠ W]|gzZÔ –6V¤gzZ VJÔVê ÔVzi ZzgŠÆ¼
 ( ug Ix * Û «-
)ÌZ Z÷QX ðâ • jÃx?Z
\Wtž~Š¸Ãx?ZmxŠ W]|ä\¬vZÔ ¬Šx *  Ôc
Z÷ÂÅÃs§Ål²äVrZZ Û Za Ãx?Z
â•
gzÆx * ŠžðŠ äy-Ã( Y ZjzxŠ W )VâzŠyZZ
}÷gzZÅ/ÂäVrZÂc  :Ô•g ZŠuÆŠ ÑzZÅ
 ËÐ\¬vZÐ
X ÅÔ®
Û
W ) :]o»gzÐ*™yWŒ
( 2e
( 89:{•>gÎ) ó]æ†ËÒ àm„Ö] o× áçvjËjŠm ØfÎ àÚ ]çÞ^Òæ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X¸D™Ô( ]¾) ìÐgzÆ~
 \W6 Û »¬( Ð~gzWp=Å ~
Vz•  \W )LZuZµ
 \Wž Çñ Yƒx¥tÐXÔ•D YG Mg ‡t@wZ¸ZÆ+¬yZP~‚Å`™e
~ WkZ :Mg‡m
³
X Å ¬ŠÐgzÆ~
 \WäVÍß̬Ð]Š X!
]Š ÑzÅ
:•˜M0Z)´
# ²] Ù牆³e t…ˆ³í³Ö]æ Œæ Ÿ] o³³×³Â áç³v³j˳jŠm ]ç³Þ^³³Ò ]÷•ç³`m á] Œ^³³f à³e] à³Â
óä³%ÃfÚ ØfÎ "
(wzZ¢Ô124mÔM0Z‚)
 \W ( s ÜÆyZ )6
~ Û » ) `g •
( Vz•  Û k„0Z]|
 \WŠ·ž• D â•
gzZkzZ¬Ð ƒÅ ~
X¸D™ÔìÐgzÆ
E
§i$E
:•˜ ö ]»_Z1Zx âZ
oÊ 'çÃfÛÖ] ofßÖ^e ^Þ†’Þ] Üã×Ö] ]çÖ^Î Üâ ç×i^Î ]ƒ] à³nÒ†³ŽÛ³Ö] o³×³Â á憳’³ß³jŠm p] áç³v³j˳jŠm
( wzZ¢Ô 67mÔug Zæ‚) !é]…çjÖ] oÊ äjÃÞ ‚rÞ p„Ö] á^ÚˆÖ]†ì•
Û Šæ ~g ø s ÜÆ y ZvZ c
Ôâ •  ¸ D ™ÔŠæ ( s ÜÆ y Z )6W抷
: ëgz Z D ±Ð y Z Z
X • D 0
~ > Zg Âë ( p° ) ÚÅXÐg zÆ~
 Ñá Zz äƒ_¬~ ä â i ~y
W
:•˜ï±)´
Ôe^jÓeæ á^ÚˆÖ]†ì] oÊ ^ßÖ äq†íi á] ^ßi ‚Âæ p„Ö] oÚŸ] ofßÖ] ‚Ûu] Ðve Ô×òŠÞ ^Þ] ^³ß³e… ܳã׳Ö]
( 1¢Ô88mÔg ]gŠ‚) !^ßñ]‚Â] o× ^Þ†’ßi á] Ùˆßi ^Ú †ì• än× وßi p„Ö]
WÐ ëä»X• D™ ¬ŠÐgzÆ~
Za ~ äâi ~y  £Z ò Z Ñ kZë :[g}g ø} ZvZ} Z
Û wi*
žtÔ Ç ñâ• Û
W6yZ ÂÃTÌÐgzÆ [Â kZgzZXì H{°z » äâ •
~ ]gßÅ[ ~y
Û Šæ~g øs ÜÆV7Š}g ø
X â•
Û )´
:•˜ ?Œ
æ ð^‚Ö] ] „ãe •ç`m l•^ÃÊ •ç`m kÚˆâ ]çÏjÖ] ^Û×Ê á^Ë_Æ Øi^Ïi†³fnì •ç³`m k³Þ^³Ò VŒ^³f à³e] Ù^³Î
VÙ^Î Üãn× ^Þ†’ßiŸ] á^ÚˆÖ] †ì• oÊ ^ßÖ äq†íi á] ^ßi ‚Âæ p„Ö] oÚŸ] ofßÖ] Ðve Ô×òŠÞ^³Þ] V]ç³Ö^³Î
( ãU
Yb Û ‚)
Ô 27mÔ ?Œ !á^Ë_Æ]çÚˆãÊ ð^‚Ö] ] „ãe ]ç• ]çÏjÖ] ]ƒ] ]çÞ^ÓÊ
Û » )y é¨E‹“Š· Æ6ž• D â • Û ñk„0Z ]|
E
@  Ô¸ Tg D ±B‚Æ( \ÆVz•
ƒ o‚ÌZ
D™ ( ¬Š ) wZÎÐgzÆ( ~
 )ò ZÑkZë :¹gzZÔ L ß:ZzB‚ƬŠ kZŠ·:Ô D Yv¸Š·

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û Za ~ äâ i ~y Û {°zÐ ëä»X•
E
( y é¨E‹“) yZ ~g ø žt Ô Çñâ• Wn }g øÃyZ žì câ•
Û ä k„0ZX â •
Û Šæ ~«£Æ
E E
“Ãy é¨E‹“ÂÅ ¬ŠtgzZÔ ñW~«£Æy é¨E‹“Š· Z  :Ôcâ•
X ( ‰ v¸) ðƒ
:•˜ ~z¡è‡)´
‚) !é]…çjÖ] oÊ lçÃßÛÖ] á^ÚˆÖ]†ì] ofße ^Þ†’Þ] Üã×Ö] áçÖçÏmæ ànÒ†ŽÛÖ] o׳ á憳’³ß³jŠm
( 94mÔÏgŠÔ ~z¡
Û Šæ ~g øÐgzÆ~
ÅXâ•  yâ²Zy ¸ ëgzZX¸ D™ÔŠæ sÜÆW抷
WÑ kZvZ c
Xì ˆÅp°~> Zg Â
I
E-G$
oE
X •D â • Û ô=Å]g „Ñ!
Û {Š Zi ÷ szHZ ~Ž ÁZ½+-Z ž0·)´ñƒD â • zgqÅ~z¡)´
ÔÖƒ oÊ àn׉çjÚ Üãjfñ^Þæ Üãje†Ò áçËŽÓjŠmæ Üâæ ‚Â o× oÖ^Ãi ²] á憒ßjŠm p] áçv³j˳jŠm
†ì• oÊ^ßÖ äq†íi á] ^ßi‚Âæ p„Ö] oÚŸ] ofßÖ] Ðve Ô×òŠÞ^Þ] Üã×Ö] VáçÖçÏmæ äe…‚ß "
# äjÚ]†³Ó³e
Ðve^Þ†’Þ] Üã×Ö] áçÖçÏm ]çÞ^Òæ Üâæ‚ o× ]çf×Æ ð^‚Ö] ] „ãe ]ç• ]ƒ^Ê än×Â^ßi †’³Þ^³Ú Ÿ] á^³Úˆ³Ö]
!á^ÚˆÖ] †ì• oÊ ä%Ãfi p„Ö] ÔnfÞ
( ÅF Ô349mÔ ~z é}E
w¾ZÔwzZ b 4ÉZZ{Š Zi•íq)
G3E
ŠæÐ\¬vZ~«£ÆV7Š LZÐgzÆÔì~~0
 { Çg !
zZ} g—Š·
ŽÄZÑz]³kZÅ~
¬ŠÐgzÆ~ ¸ ëgzZX¸ D™ ¬Š ÅäƒgzŠÆV6KZgzZ¸D™Ô
 ò Z Ñ kZëvZ c
Û _¬~äâ i ~y
ÆyZ ~g øžtX Çñâ• Wn}g øÃyZ žXì H{°zÐëä»X•D™
Û Šæ~«£
G
 ÑkZ LZvZc
Æ~ :¸ë ( Š·) {zgzZ õL) YW̈¸6
ÔŠ LZÂD™ ¬ŠtŠ·Z
 Xâ•
Û _¬~äâ i ~y
X Çñâ• Û Šæ~g øÐgz
W ÂÃXâ •
:•˜ ~i Zgx âZ
醒ßÖ]æ xjËÖ] áçÖªŠm p] áçvjËjŠm ]çÞ ^Ò á•†ÏÖ] ÙæˆÞæ "
# ‚³Û³v³Ú &³Ã³fÚ Ø³fÎ à³Ú •ç³ãnÖ] á]
U
(¬ ¢Ô598mÔL‚) !oÚŸ] ofßÖ^e ^Þ†’Þ]æ ^ßn× xjÊ] Üã×Ö] VáçÖçÏm ]çÞ^Òæ
àe] à &ÃfÛÖ] ØfÎ ²] Ù牆e t…ˆíÖ]æ ŒæŸ] o× áçvjËjŠm ]çÞ^Ò (†n–ßÖ]æ è¿m†Î oße oÊ kÖˆ³Þ
U
(¬ ¢Ô 599mÔL‚) ! p‚ŠÖ]æ é•^jÎæ Œ^fÂ
:¸ ëgzZ Ô¸ D™ÔŠægzZ ì¬Ð wz4
 ò Z ÑvZ c
gzÆ~ Û gzZ ƒÆ~
ÆyWŒ  \WŠ·

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xâ•Û Šæ~g øgzZ cÛ «ì…Ð
â•
 \W ( \ VâzŠ )t X ðƒ wi*
Ð ƒÆ ~ ÆyÑgzZ î•E
~}g ! Û µ( e

G W{gÃèt Å {• ÒgÎ)
ñ~‡gzZ {Š yÔk„0Z ]|w¸t X¸ D™Ô ì~«£Æ`g •
  \W¬
gzZ kzZÐgzÆ~
Xì~z%Ð
:•˜ ìã0
vZY zè‡
o× pœ ]æ†ËÒ àm„Ö] o× á憒ßjŠm áçvjËjŠm "
# ofßÖ] &ÃfÚ ØfÎ pœ ØfÎ àÚ •çãnÖ] pœ ]ç³Þ^³Òæ
oÊ äjË‘ ‚rÞ p„Ö] á^ÚˆÖ]†ì] oÊ 'çÃfÛÖ] ofßÖ^e Üãn× ^Þ†’Þ] Üã×Ö] Váç³Öç³Ï³mæ h†³Ã³Ö] o³Ò†³ŽÚ
(wzZ¢Ô94mÔ~1‚) óé]…çjÖ]
:¸ ëgzZÔ¸ D™Ô ìs ÜÆVÃæÆ[²¬Ð ƒÆ~
6VÃæyZ ~g øvZ c  \WŠ·
X •D 0 Û ŠæÐgzÆ~
~> Zg Âë( p° )ÚÅXâ •  yâiy
WÑyZ
:•˜ +‚¬
+'
 Zyâ²Zy
X„ Z å)A EÂiZ•Zr]¾c
WwÎgžx?Zz>Z ðÒ}Åm g!
Z}
( 15mÔ +‚)
X •D™ÔŠæÐgzÆ~
·yâ iy
WwÎgЕëvZc

:•˜k̀0Zx âZ
!ä³%ÃfÚ ØfÎ "
# ²] Ùç‰ †e t…ˆí³Ö]æ ŒæŸ] o³×³Â áç³v³j˳jŠm ]ç³Þ^³³Ò •ç³ãm á] Œ^³³f à³e] à³Â

( wzZ¢Ô 411mÔk̀0Z‚)
ìÐgzÆ \W¬ Ð ƒÆ ~
 \W~«£Æ `g •
 Û k„0Z ]|
gzZ kzZŠ·ž• D â •
X¸D™ HÔ
:•˜ ®g ZŠ /Z†*
Ññ
Æyâiy :¸ ëgzZX¸ D™ÔŠæ s ÜÆ[²WæÐgzÆ~
WÑ kZvZ c  *™ÑŠ· L L
( Z 4mÔ ( _) ®g ZŠ‚) X •D 0 Û Šæ~g øÐgz
~]Zg Âë™f »Xâ •
:•˜ ã›/Z†•)´
E
¬Št Ð ½ÅY f LZ ÂDƒ b  Ð [²bD{)z y é¨E‹“ µgzZ‡ Z µ Š· ÆÜæ
¬™ 3“Z
:¸D™ H

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ôe^jÒæ á^ÚˆÖ] †ì• oÊ^ßÖ äq†íi á] ^ßi ‚Âæ p„Ö] oÚŸ] ofßÖ] á ‚Ûu] Ðve Ô×òŠÞ ^Þ] ^ße… ܳã׳Ö]
ó^ßñ]‚Â] o× ^Þ†’ßi á] Ùˆßi ^Ú †ì• än× وßi p„Ö]

Gž-E
Û• @… ö:XWž
Å
‚) ( ö§ GZzÁ ÒZ { Zzg )X™[”6V7Š}g øˆyWŒ @gzZ ~ ·yâ ²Zy WÑ•
( wzZ¢Ô 185mÔã›
:•˜Ïß W)´
àe] äÖ^Î ä%ÃfÚ ØfÎ "
# Ù牆e t…ˆíÖ]æ Œæ Ÿ] o× áçvjËjŠm ]çÞ^Ò †n–ß³Ö]æ 迳m†³Î o³Ê k³Öˆ³Þ
^Þ†’ßi á] á^ÚˆÖ] †ì• oÊ ä%Ãfi á] ^ßi ‚Âæ p„Ö] ÔnfÞ Ðve Ô×òŠÞ ^Þ] Üã×Ö] áçÖçÏmæ é•^³jÎæ Œ^³fÂ
óå] á憒ßnÊ ^Þæ ‚Â o× ÝçnÖ]
( yM6›Ô 1¢Ô 505mÔ ãšZbzg )
6 
`g •gzZ kzZÐgzÆ\W¬ÐƒÆ~
g—{zX ðƒwi * ÆygzZî•E
~}g ! Ûe

G W{gÃèt
ëÐgzÆÑ kZ}¾vZ c
:¸ë ( Š·) {zgzZX ì ~z%Ð {Š yz k„0Z‚tX¸D™Ô ì
~«£ÆÔŠ}g ø ` WÔì cÛ {°z » äâ •
â• Û _¬~ äâ i ~y
Wä»Xž• D™ ¬ŠÐ•
X CYÅŠæÅyZ:Ôâ • Û Šæ~g ø
:ì~~z é}E 4ÉZZ[ é£I
G3E gÅZ îG
0_Iq
G
Üãm ‚m] ]çÕææ é]…çjÖ] ]çq†ì] ànÒ†ŽÛÖ] àneæ Üãßne h†³v³Ö] ‚³j•] ]ƒ] ç³Þ^³Ò ܳãÞ] p‚³ŠÖ] pæ…
á] á^ÚˆÖ] †ì• oÊ ä%Ãfi á] ^ßi ‚Âæ p„Ö] ÔnfÞ Ðve Ô×òŠÞ ^Þ] Üã×Ö] ]çÖ^Îæ "
# ofßÖ] †Òƒ ij•ç³Ú
óá憒ßnÊ ^Þæ ‚Â o× ÝçnÖ] ^Þ †’ßi
( ãU
¢Ô 203mÔ~z é}E 4ÉZZ[ é£I
G3E gÅZ G0_Iq )
îG
 \WÃVð;LZ™á]Zg Š·ÂCYƒJðZ±yxgŠÆWægzZŠ·Z
~  žì e
ZzgÐ~‡x â Z
Wä»X• D™ ¬ŠÐgzÆÑ kZ}¾ëvZ c
äâ i ~y g6(Åp°{Š™™f Å
:ëgzZ n
Û Šæ~g ø~«£ÆV7Š}g øÂ` WžtÔìc
X CYÅŠæÅyZ:â • Û {°z»äâ•
â• Û _¬~
)´
:•˜ 㢣ZY
WÑÃë L LX _â ¬ŠÐ Z}
[ÂŽgzZyâ ²Zy Û » ~Š·Z
ÂDƒ[¦Ð Vz•  ¬Ð ä F Û
ZÆyWŒ
( 17mÔ ã¢‚) Û «„6
Xâ• Û »ÐÜÆyZσwi *
Vz• 6
yZ
:•˜ï±)´

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


óá^ÚˆÖ] †ì] 'çÃfÛÖ] ofßÖ^e Üãn× ^Þ†’Þ] Üã×Ö] áçÖçÏm !醒ßÖ]æ xjËÖ] áçf×_m pœ áçvjËjŠm
( cZ™aŠÔ 14mÔpÑA°)
Û Šæ~«£ÆyZ~g øÐgzÆyâ iy
X â• :¸ëgzZÔ¸D™Ô]¾gzZ슷
WÑvZ c
:•˜v0Z)´
óé]…çjÖ] oÊ lçÃßÛÖ] á^ÚˆÖ] †ì• ofße ^Þ†’Þ] Üã×Ö] áçÖçÏmæ ànÒ†ŽÛÖ] o× á憒ßjŠm
( c Z™·gâÔ 5:íqÔ2¢Ô 643mÔpÑ~g g)
Û Šæ~gøÐgzÆ~
Xâ•  yâiy :¸ëgzZÔ¸D™ÔŠæ6
WÑsßñ~> Zg ÂvZ c g ñŠ·
:•˜³0Zƒq
å…ç`¾ ØfÎ "
# ofßÖ^e Üãn× á憒jߊmæ èn×a^rÖ] oÊ h†ÃÖ] àÚ ÜãÞ]†nq áçe…^vm ]çÞ^Ò•ç³ãnÖ] á]
Z| Z ù Z$
( xg X ¢Ô 1 45mÔZ ) óÜãn× á憒ßmæ ÜãÖ xjËnÊ
 \WsÜÆyZgzZ¸ D ±Ð [²Ïz7LZ~ qYgzŠŠ· G
ÐgzÆ\W¬ÐæWÅ ~
X ¶CYÅŠæÅyZgzZÔ ¶Cƒ«ìÃyZ ¸D™ÔŠæ
:•˜ ~Š Z•yÑ0Š ƒ ZŠ)´
]‚‰] áçe…^vm "
# å•çqæ ØfÎ ]çÞ^Ò †fnì •ç`m oÊ kÖˆÞ ^ãÞ] o× &m‚vÖ] Øa]æ á憊˳۳Ö] г˳i]
Üãn× ^ßi†’Þ Ÿ] á^ÚˆÖ]†ì] ä%Ãfi p„Ö] ofßÖ] Ðve Üã×Ö] áçÖçÏm çÞ^Òæ h†ÃÖ] oÒ†³ŽÚ à³Ú á^³Ë³_³Ææ
( ÅFÔ31mÔ G
îG
0E -.ÅZ)
4˜ß Z îG@E óá憒ßnÊ
ƒÅ~ \WŽ ðƒwi* ~}g ! ÆŠ·Æ6`™e W( {gÃè)tžìt · Z6
kZ »$ögzZ+¬
E
:¸ ëgzZ¸ D ±Ð‡ ZgzZy é¨E‹“uæÆ[²¬Ð ( ~gzWp= )
gzÆÑ kZ ( LZ) ÂvZ c
Û _¬~äâ i ~y
X CYÅŠæÅyZ:Çñâ• Û Šæ~g øÐ
W ÂÃTâ•
:•˜ ~â åZsÑZ •
H ¬Š Å ìÐ ËÂÆ\W~¨£Æ ( Wæª)g ñ ( ƒ Iª) ¬ Ð äWÆ kZ vß {zgzZ
X¸D™
-G
( gƒÑ: éCEE4´òsZÔ 14mÔ ïG3‹ÅZí)
E
•Z•~È-Šgzu·°ß•
:•˜gƒÑBÑZeYg
Š·gzZ ~Š·ÆyµgzZî•EÛ µgzZ6žì–~§·Š¼•Æ XX]æ†ËÒ àm„Ö] o³×³Â áç³v³j˳jŠmZZ

G

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Y ˬ ÌÐ ]Š Ñz Z
̈Æ]Ãz Âì ^  Ô¸ D™ HÔ ìÐ ËÂÆyâ ²Zy
WÑÜæ
( xzŠ¢Ô113mÔ ~g ÎZ<Z) X ’ e*Y
ƒ^
~gzWp=~ *Š) ƒÅ ~
 \Wž Zƒx¥tÐ wZ¸ZÆ+¬Š¼~‚ÅyZgzZ]c Û :Mg‡m
WňyWŒ ³
X¸D™Ô]¾zì6
ÔŠgzZ]nKZÐgzÆ~ Z Zµ)[ÂIZgzZx?ZmxŠW]|¬Ð(
\W(Lu
Vš]†jÂ]æ Ù^Ó•]
¬Š Å]¾z ìä V-Š·ÐËÂÆ~
 \Wž Zƒx¥tÐ wZ ¸ZÆ+¬gzZžg I]c Z
Wž¾tðä
Iâ èY )X 7xiÑ6ë Ì÷» x?ZmxŠ W]| b§ÏZÔ Y0 7?Š n }g ø ¿» V-Š· gzZÔ Å
( 7•ëÆ]â ©ZÆVkÑ
ëÆ]â ©ZÆVkÑIâ
?ÐVƒ•“
Ü zkZ Â,Š â •
Vƒ•ÆkZ‰ Û yÒÆg ïZË%~
 wÎgÆkZgzZ \¬vZZ
 ]â©ZÆVkÑIâ

:•˜yæ5)´+ŠÝ¬àßZg•
gâ ) ! ^ßÖç‰†Ö èÃm†• ^ãÞ] o× …^ÓÞ] †nÆ àÚ äÖç‰…æ ²] “Î ]ƒ] ^ßÚ ˆ×i ^ß×fÎ àÚ Äñ]†•æ
 #ZwdZƒÔ 216mÔg ZâÑZ
(~
ÍÔì CƒxiÑ6ë {z Â,™yÒÆg ïZ Ë% ~
}g øtž c  vZ wÎggzZvZ Z
 Ã<ÑÅY m
Z Iâ
X ˆ0<ÑnÆ~
 wÎg
:•˜+-Zx ˆx âZ
äÖ牅 æ] oFÖ^Ãi ²] “Î ^Ú á] änÊ xnv’Ö] ÙçÏÖ]æ ä×fÎ àÚ Äñ]†• Ý¡ŠÖ] än× ^ßnfÞ èߊe س’³jm ^³Û³Úæ
³"
# ^ßÖç‰†Ö èÃm†• äÞ] o× ^ßÚ ˆ×m …^ÓÞ] †nÆ àÚ ^ãßÚ
 #ZwdZc93Ô92ò = Zìò 4Z )
(~
Z IâB‚Æ<
x™ Z wÎggzZ \¬vZžìt w¸90ÆkZÔì µÌ<ÑÅY m  Å~
 *™Ñ
Û yÒ Ã<ÑÅVÍßIâ ¤
{zž6Y ¯ kZì xiÑ Ì6ë {z Â,™: ( , )g ïZ ðÃ6kZgzZ N â • Z ~

 wÎg}g ø
Xì<ÑÅ ~
( Šg ),6 Û yÒ~
kZgzZ ñâ •  wÎgÆkZgzZ \¬vZ…¬ÌŽÐ~VkѬž Zƒ"
U
ÐkZ:Mg ‡m
³
Ë 0?ŠgzZÔì ¿.
Xì $ Þ ‡n}g ø{zÂ,™:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Š qZ
:]o»gzОg Ig
:ì Å ¬ŠÐgzÆx Z™/ôŠpä~
 *™Ñ
>Z‡) óàm†q^ãÛÖ] ÔnÖ^Ã’e xjËjŠm á^Ò äÞ] "
# ofßÖ] à ‚n‰] àe ²]‚f àe] ‚Ö^ì à³e ènÚ] à³Â
(cZ™·gâÔ447mÔpÑ
X¸D™ÔìÐgzÆ+̀é£&Y ZL~
 \W
Û ~bÑÅg
: •D â • u{gÃè~g ‡Z5
pœ Dàm†q^ãÛÖ] ÔnÖ^Ã’eE oFÖ^Ãi ²] àÚ …^ËÓÖ] o× 醳’³ß³Ö]æ x³j˳Ö] g³×³_³m p] Dx³j˳jŠm á^³ÒE
ð]†ÏËÖ] Õ•^³f Ðve ð]‚Ÿ] o× ^³Þ†’³Þ] ܳã׳Ö] VÙç³Ï³m á^³³e!!!!! ܳãñ^³³Â• èÒ†³feæ ܳãñ]†³Ï³Ë³e
„Ô2¢Ô100mÔ]‡%) !ànÛ׊ÛÖ] ÔnÖ^Ã’e †’ßjŠmæ xjËjŠm "
# á^Ò!!!!!àm†q^ãÛÖ]
(6›
Ð gz Æ Vƒ ¬Š Å yZ gzZ +̀é£&Y ZL¸ D™ ÔŠæ zZ ì Ð \¬vZ s ÜÆ gñ ~  \W
Û Šæ ~g ø ~ «£Æ ÔŠ vZ c
 \WX X X XÐ gz Æ +̀é£&Y ZL â •
Y ZL~ Û gzZX X X X
:¸ D â •
X¸D™ÔŠægzZ ìÐgzÆVâ ›
óÜã‘¡ì]æ Üãi¡‘æ Üãiç ‚e ^ãËnÖe èÚ Ÿ] å„a ²]†’ßm ^ÛÞ] "
# ²] ofÞ Ù^Î
( c Z™·gâÔŠ •Z[ÂÔxzŠ¢Ô64mÔpÑð̈)
Ö Z kZŠæ Å#
ÆmÜZgzZ Vzi úÅyZgzZ VÍß ( Y ZL) ®Æ# Ö Z kZ \¬vZGcÛ ä~
â•  \W
Xì @Û Ðgz
â•
á憒ßiæ áç·†i ^ÛÞ] ÜÓÞ^Ê ÌnÖÖ] oÞçÇe] ÙçÏm "
# ²] Ù牅 kó۳‰ Ùç³Ï³m ð]•…‚³Ö] o³e] à³Â
óÜÓñ^ËÖe
( cZ™·gâÔŠ •Z[ÂÔ2¢Ô 64mÔ ð̈)
~g vgzZì @ Š tigÐgzÆ( VzM)Y 7»GÔz™lˆÃVÂn}÷c
Yc Û ä~
â•  \W
Xì CYÅŠæ
`gŠ ~â å_ö·•
uÑ!
:•˜~bÑÅg
¢Ô64mÔ ð̈) óh†vÖ] oÊ ànvÖ^’Ö ]æ ð^ËÖÖ^e äÞ^Ãj‰Ÿ] ‡]çq änÊæ Ù^_e àe] Ù^Î
( c Z™·gâÔŠ •Z[ÂÔ2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xìi ZŽ »ä™ÔŠæÐgzÆG™gzZY 7yZgzŠÆ( Š ˜)k ukZ•ëw80Z
 ~g
`gŠ ~OßY·í?
uÑ!
:•˜~bÑÅg
Y‰â ¬ŠÐazÆmÜZzwqZgzZ]Z f ÅVzÈw=Æ\¬vZž Zƒ"
Xì ^ U
ÐgukZ
( yMtŠ ZæZÔwzZ¢Ô194mÔ ~ óW2Zí)
:•˜ˆÆä™Üg uÑ! zgq~â åZsÑZ •
á ]{ *
™ ¬ŠÐËÂÆ ö:XZyÑ=~&§IZ
Å
IZŽ -7
{ogzZXì@ uXì ù •
ƒ]m Z»kZÐg
Xì n¾gzZ|¸ÌÅkZì w©VŒÆŸ
G
I
( 668mÔs3Z]¶ùýi 5ÅZ)
½
çe] å]æ… óÜÓñ ^ËÖe á憒ßi æ] áç·†i ^ÛÞ^Ê ÜÓñ^ËÕ oÊ oÞçÇe] Ù^Î "
# ofßÖ] à ð]•…‚Ö] oe] àÂ
ó•¨]•
Ô 447mÔ > ½)
( c Z™aŠÔY Z…Za[!
Xì @ ¾( Šæ)„6
ƒxÐÜÆ„Y ! V7Š c &
tigÃVÍß ?èYÔ *
ðe~Y !
¾ÃícÛ ä~
â•  \W
:•˜ ~â åZsÑZ •
èYÔì @ U
ƒx¥°»nÆË„xsZ Ç~ kZÉ Ôì " i ZŽ »ËÂÌÐ g
u ( {gÃè) kZ
•Z ° {gÃè ¾éÔƒ Åq=w ðÃ~ ¿kZžìt oÑ1Ô• 7Š Z% G ›)
XÆ g
G
I
( 669mÔs3Z]¶ùýi½5ÅZ)
kò• á] Ù^ÏÊ oßnÊ^Ãm á] oÖ ²] Å•] Ù^ÏÊ "
# ofßÖ] oi]†’fÖ]†m†• ¡³q… á] Ìnß³u à³e á^³Û³% à³Â
ànjÃÒ… o×’mæ å ðç•æ àŠvnÊ ^•çjm á] å†Ú^Ê ä•] Ù^ÏÊ lç• kò³• á]æ †³nìç³âæ ÔÖ l†³ì]
kãqçi ‚Î oÞ] ‚ÛvÚ ^m èÛu†Ö] ofÞ ‚ÛvÛe ÔnÖ] äqçi]æ Ô×ò‰] oÞ] Üã×Ö] ð^‚Ö] ]„`e ]ç³Â ‚³mæ
óxnv‘ &m‚u ]„a Ðv‰]çe] Ù^Î óoÊ äÃËŽÊ Üã×Ö] o–ÏjÖ ]„a ojq^u oÊ oe… oÖ] Ôe
5G
( gƒÑð éE C&Ô îG<EÒZ> [°Y Yâ[!
4E Ô100mÔzâ 0Z )
ÝgzZ ñZg År ÑñQÆ™ÜÐ áZjÆ r
 ™ ~â å *  ™ ~â å *
ÑñëÀF» g zgq
uÑ!
X •D™yÒ
Ö }
Ãí \¬vZ < ¬Šž Hn²gzZ Zƒ¢q~ # Å ~
 Ñ ¿Ó
* ZzgÐ ð0y¢
Zžì e
q
ä kZ ÔVzŠ™ ¬Š Âìe ¤
ZgzZ Ôì 4{Š c Z c
itgzZ VÅg ~ –ÃkZìe ¤ Û ä~
â•  \WX}Š s¬

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¬ŠtgzZ Ôñ7«gzŠgzZÔ}™çz b§hZgzZ Ô}™çzž c
Š¬ÃkZ ä~
 \WÔ £Š™„ ¬Šž Hn²
 )·a1 Vƒ @
} Z ÔÆ Øg Ñ ( ~ ƒzás§Å\WgzZ Vƒ@ ZpgŠÐ•~vZ} Z :ž,™
™„
\WvZ} ZÔ} zƒ~g7{zž @
VƒZƒzás§Å[g LZ~~
 qkZ KZÐazÆ\W~( ~
 )·
X <wJ~h}÷®
 ËÅ~

:•˜~bÑÅg ukZ ~â å*
Ññ
b§Tž Zƒ"
U
Ð kZÔ7w®}*Û ¬Š nÆkZ » ~
â•  \WèagzZÔ Zƒ"
U
îG<ZÜËÂÐ kZ
Xì^ YÌ»]Z f ÅË~¬ŠËÂb§ÏZì ^ Y» ¬Š ÅËËÂ
( gƒÑ: {ÃòsZÔ`,ßh ZÔ240mÔ ïG
E3‹ÅZí)
`gŠ ~,ZÕ•t Z²Z îG%´
uÑ!
:•˜•Æg
gnrßÊ äiçÚ ‚Ãe äe ؉çjÖ] ‡]çq o× قm ‹n×Ê "
# ofßÖ] é^nu oÊ á^Ò ^ÛÞ] ]„a á] ène^açÖ] Ùçϳiæ
å]æ…^Ú än× ٠‚m Üãrñ]çu ð^–ÏÖ "
# äi^Êæ ‚Ãe ^–m] áçÃe^jÖ]æ èe^v’Ö] ä×ÛÃj‰] ‚Î ]„a ð^³Â‚³Ö] á]
äjq^u oÊ †¿ßm àÓm ÜÖæ äjq^u oÊ äjÊ¡ì àÚ‡ á^Û% oÖ] Ì×jím á^Ò ¡q… á] o³Ï³ãnfÖ]æ o³Þ]†³f_³Ö]
Üã×Ö] ØÎ Ü$ Ø’Ê ‚rŠÛÖ] kñ] Ü$ ª•çjÊ é^–nÛÖ] kñ] äÖ Ù^ÏÊ Ìnßu àe á^Û%ÃÖ ÔÖƒ Øq†Ö] oÓ³ŽÊ
o–ÏjÖ Ôe… oÖ] Ôe äqçi] oÞ] ‚ÛvÚ ^m èÛu†Ö] ofÞ ‚ÛvÚ ^ß³nfß³e ÔnÖ] ä³q ç³i]æ Ô׳ò³‰] o³Þ]
å ‚ne „ì]æ h]çfÖ] å ð^rÊ á^Û% h^e oi] Ü$ ÔÖƒ Äß’Ê Øq†Ö] Ð×_Þ^Ê Ôjq^³u †³Ò„³iæ o³jq^³u
àÚ ÔÖ á^Ò^Ú äÖ Ù^Î Ü$ ^â ^–ÏÊ äjq^u†Ò„Ê Ôjq^u†Òƒ] Ù^Îæ äÃÚ äŠ×q ªÊ á^Û% o׳ ä³×³ì•œæ
oÊ †¿ßm á^Ò^Ú ]†nì ²] Õ]ˆq äÖ Ù^ÏÊ Ìnßu àe] oÏÖ å‚ß àÚ Øq†Ö] t†ì ^Û³×³Ê ^³â†³Òƒ^³Ê èq^³u
†m †• å^i] ‚Îæ "
# ²] Ù牅 l‚ã• àÓÖæ äjÛ×Ò ^Ú ²]æ Ìnßu àe] Ù^ÏÊ oÖ äjÛ³×³Ò o³ju o³jq^³u
!&m‚vÖ] 冒e h^⃠änÖ] oÓŽÊ
w¾ZÔ 58mÔtŠ ¬Z—Z)
( ÅF
:{ozÝ » ~zJi ¹œ~,WÕ]|
ð] ‚ãŽÖ] èq…• áæ• äjq…• kŠn×Ê å†fÎ oÊ ou "
# ofßÖ] á] o× "
# äi^Êæ ‚Ãe ð]‚Þæ ؉ç³i ]„³`Ê
óáç·†m Üãe…‚ß ð^nu] ÜãÞ^e oFÖ^Ãi ²] |†‘ àm „Ö]
( ÅF·,Ô58mÔtg Z ¦Zz]â ZÆZzËpZ~”ZŠ°Z °tŠ ¬Z—Z )
I „
ÆY Z å£\yZzgŠ »\WgzZÔ•{0
i~ ç¡ ZGKZ~
 \Wž,' Y ¯ìY Z0
gzZˈÆ]ÃzÅ ~  \Wt

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û ( ù) ô¥ä \¬vZ~}g!
I

•{0 Š 4
iq Æ[g LZY Z å£\—"ž ðâ• ÆX7ÁÐZgŠ
Xì@ Štig7ZgzZ
Yc
:ÀFu{gÃè
»g
]Ãß ZˆËÂÐkZ å~]§Å ~
 \Wì ~k
 ) ! ;z
uŽ§Zztž•ëtL( ËÂ+”
¢g
ZzgЙ¯Z .‚ð0y¢~Lä ãZdž• ïŠ [ZŽ ëX YY H7wÑ+Z6
Zžì He
q
Û : ]ZZs§ÅkZ {zpå@
ÔD â • ÆÅvZègyA0y¢]|¿
YÐzzÅ]gz¢Ëk0
™ c
zZ ¬Š „zgzZ Y~KÆ™çz Â:c
kZçO| 7tž ¹™ 2àZz6 Û ä VrZ¹Рð0y¢ä kZ
â•
Š™ Zg7x »gzZÅ*ƒzW~(
X c QŽ k0
äVrZ Š Æy¢]|gzZÔ H¸ä
:•˜ ~â å•
G
I
( ýi 5ÅZ)
½ U
X Zƒ" Ì]Ãß ZˆËÂ~e
ZzgkZ
ÛZ
: •D â •x â ZxsÑZ •
YË) ó"
# äi^Êæ ‚Ãeæ äi^nu oÊ äjfnÆæ ofßÖ] 醖u oÊ Ø‘^u oßÃÛÖ] ]„a Ô• Ÿæ
TÔ 139Ôx ®Z
( ÅF
Y]Ãß ZˆgzZÏ0
Xì ( Ýq ) ^   ðE
iÔ " 4‘E
3G  qÅ ~
Ôg—ª  \W( ËÂ) ptž7—ðÃ~kZ
uÑ!
:•˜~ïÅg Û u•
`gŠ ~zÇg(y{i Z•
(431mÔgz»Zú)Xì9Ç! uwßZe
ÐpÒÆg Zzgt
Ø Z™:gzZì @
X> WxiÑuÑ Â:~ËÂÆb§kZgzZì CYƒãZzŠ Z%gzZx|9»ËÂÐ]Zg „yZ
Ð mÀ0)Ç! %6Šp{zì c
gzZÔ •g D »“ CgzZ Œs ÜÆmÀÃËÂkZ ä ]Z|X
( 433mÔgz»Zú ) X •D™Šg »kZ
u~ŠŠDZ†•
:•˜~bÑÅg
pæ… ‚ÏÊ äi ^ÛÚ ‚Ãe ^Ú] æ äiçnFu oÊ Ý†ÓÛÖ] äi]„e Å^ËŽj‰Ÿ]æ ؉çjÖ] ‡]çq o³×³Â Ù ‚³m &³m‚³v³Ö]æ
óîÖ] †nfÓÖ] oÊ oÞ]†f_Ö]
( c Z™aŠÔ 98mÔzâ 0Zíq G
î<EÒZb •Z)
Y~Ï0
\WgzZì ^ iÅ\WÐgzÆ~ iG
 \Wq é¨EI 4]ZgzZËžì ?Š6]! 
kZ~ ( k u
¢) g
XìgÃè~ãZd{zÂ( ËÂ)ˆÆ]ÃzÅ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:Å ¬Š ÌÐgzLZŠpä~ g—
Û mvZ G
: •D â • î*9g ~,WÕ]|t Z²Z)´
‚Ú ^ãn× ĉææ ‚‰] kße èÛ›^Ê oÚŸ †ËÆ]E "
# äÖçÎ ^ãßÚ ØñŸ• è$^Çj‰Ÿ]æ ؉çjÖ] ‡]ç³q o³×³Â ^³ß³Ö
á^fu àe] ävv‘ æ †nfÓÖ] oÊ oÞ]†f_Ö] å]æ… &m‚vÖ] †ì] oÖ] Do×fÎ àÚ ð^³nfÞŸ]æ ÔnfÞ Ð³v³e ^³ã׳ì
oe] àe] pæ…æ "
# ofßÖ] ke… ojÖ] äãqæ ²] Ý†Ò o× Ý] å „a èÛ›^Êæ zÔÖ^Ú àe ‹Þ] à ÜÒ^³v³Ö]æ
!ÔÖƒ Ø%Ú †e^q à èfn•
( ÅF ZŠ°Z°tŠ ¬Z—Z )
Ô57mÔtg Z ¦Zz]âZÆZzËpZ~”
:•˜Vy'Š£Z¦
ofßÖ] ke… kÞ^Òæ ‚‰] kße èÛ›^Ê ki^Ú ^ÛÖ Ù^Î ÔÖ^Ú àe ‹Þ] à "
# äÖçΠ؉çjÖ] àÚ "
# äß ð^q^ÛÚæ
‚Ãe oÚ] ^m ²] ÔÛu… Ù^Îæ ^ã‰]… ‚ß ‹×rÊ "
# ²] Ù牅 ^ãn× Øì• gÖ^› oe] àe o³×³Â Ý] o³aæ "
#
å‚ne äe]†i t†ì]æ å‚ne "
# å†Ëu ‚v×Ö] ]çÇ×e ^Û×Ê Ù^Î ^â†fÎ †Ëve å†Ú]æ 商fe ^ãßËÒæ ^ãn× ð^³ß³$ †³Òƒæ o³Ú]
‚‰] kße èÛ›^Ê oÚŸ†ËÆ] lçÛmŸ ouçaæ knÛmæ ovm p„Ö] ²] Ù^Î Ü$ änÊ Är_•^Ê "
# Øì• É†Ê ^۳׳Ê
óànÛu]†Ö] Üu…] ÔÞ^Ê o×fÎ àÚ àm „Ö] ð^nfÞŸ]æ ÔnfÞ Ðve ^ã×ì‚Ú ^ãn× ĉææ
( ÅF
·,Ô ãU Ô241mÔx ZžZjZY Z%ZyÒ°xæZ G
Yb îvÜ)
]Ãzñ‡ Z›
 \Wä VMˆ0
Å~  ÒÃ]|{-Zz ÅñZ]|Z Û ´ â 0÷Z]|
 ž• D â •
Û 3g6
Ô ñâ • ?\¬vZÔVâ ~÷} Z :cÛ gzZ‰Ös§ÅuÆyZgzZ ñW~
â•  \W ÂX ¶Å ( lgz6 F

•Z
âGJ  ÔcÛ ¬» äŠÅGä \WgzZÔ c
â• Š óÃkZ ~gŠ e KZ ä ~
 \WgzZ Åp°ÅkZgzZ
{z \¬vZ cÛ gzZ‰ 4~GÅkZ ~
â•  \WˆÆkZ à ïègzZÔZŠÅÐ ug I„
 Š LZ ä ~
 \W Â
Û ]nŇZ›
Ôâ •  ÒÃò Z ~÷( vZc 
) ÔÇ}%7LÔì {0i {zgzZì @
g â gzZì @ 
™{0iŽžì ]Zf
Û 3g —"Ô â •
XìÑZzäâ • Û WzÃGkZÐgzÆY m
Z¬ÐígzZÑLZ
:cžÜgzZVy'Š ´i0£Z)´
mÔxæZ G
îvÜ) óäi^Êæ ‚Ãeæ äi^nu oÊæ å•çqæ ØfÎ "
# äe ؉çjÖ] x’m äÞ] ] „a àÚ “í×jÊ
( ÅF
ÔãUÔ 244
Yb
gzZ ^ Ù )]Ãß ZˆgzZ]§Å\WÔ¬ÐöZa Æ\WË» ~
Y( ~]gßC  \WžìtžÜ»c
Xì 9

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û Üe
:•˜ ñƒD â • Zzg ~g gx âZ
^Þ] Üã×Ö] Ù^ÏÊ zg×_ÛÖ]‚f àe Œ^fÃÖ^e oÏŠj‰] ]ç_vÎ ]ƒ] á^Ò zh^_íÖ] àe †Û á] ÔÖ^Ú àe ‹Þ] à³Â
pÑ~gg) ! áçÏŠnÊ Ù^Î ^ßω^Ê ^ßnfÞ ÜÃe ÔnÖ] ؉çjÞ ^Þ]æ ^ßnϳŠjÊ "
# ^³ß³nfß³e ÔnÖ] س‰ç³jÞ ^³ß³Ò
(cZ™·gâÔY ‡ÑZ[Z1ZÔ1¢Ô137mÔ
g•Ã (ÅvZ èg ) k„]|/]| ÂCW1 Å à‚ÈÌZ Û ´ â 0 ÷Z ]|
 ž• D â •
Ô4'
lg !ë ÂD™76
6  *™Ñ LZs§~¾ë—"vZc
gîÆazÃ~ :ëgzZÔ D™ÐWËÂ
X Cƒlg !
6 Û wi *
yZÂâ• lg !
6  *™Ñ LZs§~¾ë[Z
ë:Ô•D ¯azÃug IRÆ~
Û ˆÆä™Üg
: •D â • uÑ! x âZ
{gÃèZ
EóØ×ÛÖ] àÚ è×Ûe àm ‚jÚ Øe Ü×ŠÚ å†ÓßmŸ oò• ]„aæ ànvÖ^’Ö]†ñ^Še ؉çjÖ] ] „â س%Ú ‡ç³r³m ÔÖ] „³Òæ
Ô143mÔx®ZYË
DÅF
ZtgzZ Ôì ^
ËÉ ÔYƒ7g ïZÃy›ËÐ kZžìX (Zq YË» ( G™) Y 1zZx Ó b§ÏZ
™7g ïZÐkZÌáZz( I)+Š}uzŠ
XM
:•˜ˆÆä™Ü~g gg
u{gÃè~â å•
ÂÔ»ts" Û c
ZŒ »îG
0k8 " Û Ôƒ mðÃÐ ÑÃkZžZ
Z Œ Y ËÂÌB‚ÆÑ)Ð g
 Ô• ^ ukZ
èg ) k„]|ä/]|nÆä™G6kZžì ¹ä ûIZgzZÔhÌt]gßq
Z Å#!
ËÂ
Zzg ~uzŠžZ
iZŽ »kZÐ e YˈÆ]ÃzB‚Æ~
 å: ^ 9žnkZ: Ô HËÂÐ( ¿vZ
X ‰ WpÆq )Z~kZnkZ7w®,Ð! ôË6 ËÂkZèagzZXì"
U
( `,ßh ZÔ 242mÔ ïG
E3‹ÅZí)
:•D™™f]ùÂFÆg zgq~â ·-£Zæg?
uÑ!
Û I!
X x?ZmXZŒ ËÂ~uzŠgzZMZ&
ËÂqZ•'gßzŠ Å~ Ëž¶Š°î>XG
 #! -E5G
4E"6
kZ ( Z
X ¶Š°Ì¬Š Å\WB‚ÆËÂÆk„]|ž ( 2
Å
Xì Øg̈Yz•
'
̄ ! ÑZ%Ëž 劰*
ÌY éCÑ} ZzY 1zÑZðx?Z:Y m Ct (3
( c Z™G*ZÝZÔwzZ¢Ô335mÔòz2ZŒZ )
:•˜~[ZŽÆwDZ6
u{gÃè~â åZsÑZ*
g Ññ
¯azÃkZgzZ Å ¬Š ä k„]|ž åË» q âTVŒgzZÔì ^
g—t Ôc Y VâzŠ Y !
z t!
ËÂ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


iZŽx°»Y! ™ ¬ŠÐg—ž åYƒ: n kZB‚Æ~
ËÂÇÐkZpÔ å`g {Ðg (ZzD* 
Û ½Åä™ËÂB‚Æ~
Xìg•r»3ZçOðâ • g—žì " ŠpÐ/ô¹!
U Ô @
W7xiÑ

( cZ™x‰Zg ZŠÔ 5¢Ô89mÔ òz2 ZŠ ZæZ)


Û ô=Å~g gg
:•˜ ñƒD â• u{gÃè~È-Šgzu·°ß•
Û ¬Š {z Å ¬Š ¶CY Å„
gzZÔ¸ D â •  ZpgŠÐ k„]|žìt Â{zì ]gß™ ZÜŽ ~ g
ukZ
ËÂ]gß~uzŠ d
Å]Zz¯! Ûd
Œ Û ÆkZ Ôì q )Z Â6äƒ ^
Œ YÆ]gßkZ Ô ¶C™ c
Yƒ lg !
Ô• 5gzZ ¦Âîz xg/6äƒ ^ Û wJ ¬Š ~g øÐazÆvg )
YÆkZ Ô,Š â • y#vZžÔì
9 bÑ ~g ÎZ <Z) XÐzzFì w¸»„g/9Xì »äƒ: ^ á »Š0ZsÜ
YÆkZw¸f •
( xzŠ¢Ô112mÔ~g ‡Z
:~ÃÅ+¬gzZY fazgzZËÂ
Z ä VrZ~X• D Y G 7wZ ¸ZÆ+¬z Y fyZ~ sf [Z
6iZŽÆgzgzZËÂÆY 1zZzY m
 ZÜ
XìÅs
Û Ïß W)´
: •D â •
ÔnfÞ å^re ؉çi] oãÖ]VäÖçÎ Ø%Ú ^jnÚæ ^nu ²] ‚ß "
# ofßÖ] å^re ²] oÖ] ؉çjÖ] oÊ^‰^e p…] Ÿ^Þ]æ
( ¼¢Ô 128mÔ ãšZbzg‚) !ojq^u oÖ oF–Ïi á] "
#
ðÃ}Ô]Ãz c
ƒ ]§ ~ Š 4
 \ W{ ZpÔ7 `wðÃq }g ø ~ ä¯azÃ~
 \Ws§Å\¬vZ
Û ~g7~
Xâ• ™ ¬ŠÐgzÆÑÅ ~
 q ~÷žVƒ@  Ñ}¾~vZ} Z :¾
:•˜ ãS)´
‡]çq o× á¢] oÖ] "
# å ‚ã àÚ Ønq ‚Ãe ¡nq ànm ‚ãÛÖ] àm•^ãÖ] ànÊ…^ÃÖ] ð^۳׳óÖ] èÛ³ñ] г˳i]‚³Î
á] l^e†rÛÖ] àÚ…^‘ ‚Îæ l^ÛÛÖ] ‚Ãeæ "
# äi^nu oÊ l^q^vÖ] ð^–ÏÖ oFÖ^Ãi ²] oÖ] "
# äe ؉çjÖ]
óäjq^u o–Ïi ªrjÖŸ] Ñ‚‘æ ”¡ì^e oFÖ^Ãi ²] oÖ] "
# äe '^Çj‰] àÚ
·,ÔxzŠ¢Ô814mÔ=°ZZvZ Á)
( ÅF
 \W~ðZzg~
Ã~  qKZž•56
]!  ` W™áÐäâ iÆ~
kZJ Û ˆy Œ
 \WyŒ Û @g ¬[W
wŠ tœgzZmÜZ ÌäTžì {”/Š]! ƒ~]§ { ZpÔ,™azs§Å\¬vZ
tgzZÔ]Ãß Zˆc

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xì ðƒ~g7~
 qÅkZ ÂìHazs§Å\¬vZÃ~
 \WÐ
:•˜tŠúi'
'
mÔtŠúi') óÜãiçÚ ‚Ãe ànvÖ^’Ö]æ ð^nfÞŸ^e ä$^Çj‰Ÿ]æ oFÖ^Ãi ²] oÖ] ؉çjÖ] ‡çrmæ
( gz»Zú!ZfwzZ¢Ô270
E
§3BÄ ÕE
E E
" g q0ZŒ•)´
:•˜ ö Zà ä 5Ñ
ìb*Z¹Z%) óèÚŸ] ÄnÛq ä³e ÄËß³m á] س‰ç³i] ä³³nÖ] oF³³Ë³_³’³Û³Ö] ä³³fnfv³eæ Ùª³³‰] ܳm†³³Ó³Ö] ²]æ
E
(cZ™aŠÔ[2Z G 0‹8Ô17mÔ~z éŒBŠÅZ
îE
Z Vƒ@
0)gfÆ[Âkž ¯azs§ÅkZÃ~ ™ (¬Š)wZÎÐ\¬vZ~
 ½ÔÆkZgzZVƒ@
Û «œÃ#
Xñâ• Ö Z
:•˜4~z éŒB„£Z¦)´
]ç׉çi •…æ "
# ‚ÛvÚ äfnfve Ÿ] l]•]†ÛÖ] å „â Ý^Ûi] oÊ änÖ] ؉çi]Ÿ p] DîÖ] oFË_’ÛÖ] äfnfv³eæE
óÜn¿ÃÖ] ²]‚ß oâ^q á^Ê oâ^re
E
( cZ™aŠÔ[2Z G0‹8Ô 17mÔ ~z éŒBŠÅZíq)
îE
)ì c Zzg )Vƒ@
W ( ~e ·ÔÆkZsÜ~äƒ}g7ÆŠ Z%KZs§Å\¬vZ~
¯azÃ~
Š 4
Xì xq Æ\¬vZ ( ]³) { Y~÷—"ƒ ¯azÃ( ]³) { Y~÷( cÛ ä~
â•  \Wž
:•˜ ~©tZ†)´
óèו^ËÖ] l]æ„Ö]æ èvÖ^’Ö] Ù^ÛŸ^e ؉çjÖ] ‡]çq o× &m•^uŸ] kÖ•
( yMtŠ ZæZÔzâŠÔwzZ¢Ô 48mÔt‡ß ZbÑíqt¬°Z >•)
ÑŠg
XìC™ª Š qZ6 Z )õ Ã]ZzfgzZ’™wqZ
iZŽÆËÂÆ( Y 1zZzY m
á
:•˜ ~ŠŠ_övZàz{ •
óh^rjŠm ²] ofße ؉çjÖ]æ ²] o× ð^ß%Ö] Üm ‚Ïi ð ^‚Ö] h•] àÚæ
( c Z™aŠÔxzŠ¢Ô 14mÔ îGœEÅ]ZvZÁ )
@ ZÐ~¬Š[ZŠ W
 \W( Q)gzZ ñYÅ ( Y z )p°Å\¬vZ¬žìtq
ñYH (az)Ë» ~
X ñYƒwJ¬Šž
:•˜ ~zJ²Z ¹œt Z²Z îG%´

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


!^i]çÚ]æ] ð^nu] ÜãÞ çÒ àne ð^Û×ÃÖ] àÚ Üa †nÆæ ð^nfÞŸ^e ؉çjÖ] oÊ Ñ†Ê Ÿ
Ô 59mÔtŠ ¬Z—Z)
( ÅF
X Vƒ‰ 0
]Ãzc 
Vƒ{0 Û ðÃ~ËÂB‚Æ( Y 1)Y 1zZgzZY m
i{ ZpÔ7t• Z
:•˜Vy'Š)´
äi^Êæ ‚Ãeæ äi^nu oÊ "
# ofßÖ^e å‡]çqæ ؉çjÖ] èv‘ èÂ^ÛrÖ]æ èߊÖ] Øa] g³a„³Ú á] س‘^³v³Ö]æ
ó&m•^uŸ] än× kÖ• ^ÛÒ ànvÖ^’Ö]æ ð^nÖæ Ÿ]æ àn׉†ÛÖ]æ ð^nfÞŸ] àÚ †nÇe ]„Òæ
ÔxzŠ¢Ô244mÔxæZ G
( ÅF îvÜ)
-Í‘
žG
G™Y 1zZgzZx?Z ê Y m ZvŠ {z´Æ\WgzZ ~  \WqŠ 4 Æ®  û Zz¨ZIZžìt( x¯ )Ýq
X •ŠŽñg
Š qZ6
kZgzZì 9]Ãß ZˆgzZ~Ï0
iË»
Û ñƒD™c0Æ!…çfÏÖ] h^v‘^e ]çßnÃj‰^Ê …çÚŸ] oÊ Üi†nvi ]ƒ]ZZ~©tZ†*
:• D â • Ññ
Xó ù
ó âŠæÐgJIZ ƒ YƒyZª~Vñ» LZ?Z  ªL L
G4$ G
i‚gJ[ôZa1x Z%b •Z ñ¬Š :Š›Ñ~g W'
h g »zgñZgŠh
Øž4z ª”VZ ð3G wúëŠ Z å)-dZ'
2
V.Z•
X‡gwJî0<Eg$ i ‚ ¬Š \¬~g !
@@
h [»iZ {7 ZŠ¤
azZgV.Zz
( gz»Zú!Zfòz2 Z Gî ”ù )
Ü zTªXì YYHÜÌ6
Zg7ÑZg vgzZ ƒ YƒyZª~gñZ ?‰ ËÂÃ ( ÕZ ?ëZ f Z )]g „Ñ!
{gÃè
z™ ¬ŠÐ \¬vZ ñƒD ¯azÃyZgzZX z™ ¬ŠÐgzÆgJ[ôZ nÆ! x»~Ñ?Ânƒ:
X ñYVÃqJzgŠ ¬ŠÐ•
' 3G
Å ( g ðE©ÅZ[ôZ)yZž @
uIZ) +ª)Y f
:ËÂgzZ( g
:•˜ ( ª))yâ²Z©z•
w4
) ól]çÚŸ]æ ð^nuŸ] änÊ pçjŠmæ ˆñ^q å•^f àÚ ànvÖ^’Ö]æ äñ^³nfÞ^³e oF³Ö^³Ã³i ²] o³Ö] س‰ç³jÖ]
( wzZzÔ 5mÔg Z'
ÑZ
Z'{Š%z {0
˪)Xì '  Yaz » ( Y 1zZ) G™gzZY m
i~ ( gz) kZXì ^ ZÆkZ s§Å\¬vZ
YVâzŠ]>Zˆz]>ZI
(ì^
:•˜ ã»Øè‡
å@
Yc
¯azÃ\W~Ï0
i b§TÉ å: mºÐª
qÅÏ0
isÜ*
¯az~]YqÃ~
 *™Ñ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


EE
5{$gŠ )
( 710mÔgŠ Z‡ZgŠ Z1!ZfåG Y*
Xì^ ¯azÃ\ẄÆwÙZb§ÏZ
:•˜ ( ª)) ~ŠŠ@k 
2¦•
I
E-oÒÉ I
î*9ggŠ ØZ†••
+ZpmvZ G @Z%{ŠzÁ«vZ c
ªgŠ ØZ† ÷ G éJ5G $gî+$
4]vZ c
h   Z + Zƒ
ž„ o
 Z b Ib #•
X„ @c Ö d\¬ñZ}
y## i Z1Zp ¬ŠgŠp„
 ZiZŽgî
(×z„Ô 1`Ô 129mÔtk òzë)
2
Xì ^ Û «Ð •
Y ]gßtèYÔâ • î*9g ( ãŒ)gŠ ØZ† •=vZ c
'ÅvZ G o
:¾ b§kZìt ƒ
Y) b I‰â Е
Xì ( ^ '
ÅËc Ö wÅËÐ\¬vZèY
Ð( gz)#
ËÂgzZÈ-ŠY f
. \
5š á•
:•˜ ~ŠŠ ÿG Z·{ •
Ð ÜÆvZ wÎg·Z0
c  ž ñY žâ ¬Š b§kZÐ Z}
z Z} žì ^
Y Âaz » b§kZÐ Y m
ZgzZ Y 1zZ
( 423mÔyZÑZt¾) X}Š™~g7~
 qV#~÷~‘œÆZ]|
:•˜ ~â åZsÑZ·•
gŠ Z 1 ) ó …ç`ÛrÖ] å‡çq ‚Î ] „âæ ÙçfÏÛÖ] Ñç×íÛÖ] ]„a èÒ†fe ²] ªÂ• &Ö^%Ö]æ
á ÑZg ZŠÔ708mÔgŠ Z‡Z
•

Xì c Û^
Šg Z Œ ™ ¬ŠÐ ( ËÂ)•
Yä( Y f)g/ÃkZÔì * '
Å}Èw=ËÐ\¬vZ ( n) ~Š
³?È-Š ?
:•˜Ý°Z m
änfßeæ änÖçe ؉çjmæ oFÖ^Ãi ²] àÚ Ù]çŠÖ] áçÓm á^e ˆñ^q Ý^¿ÃÖ] ð^nÖæŸ] àÚ ‚u^eæ ofßÖ^e ؉ç³jÖ] á]æ
ó"
#
( c Z™x‰Zg ZŠÔ6`Ô 327mÔ òz2ZŠ ZæZ)
Ñ c Y—" Ë»•»Y 1zZ c
àzÆ\¬vZËÂgzZԃР\¬vZ ( ‰â ) wZΞ b§kZX ì ^ Z
Ym

Xƒ» ~
:•˜ „{ £Zæg?
î%d ö:XZ fâ Y ¬Šžt}Š
Å
X슎ñ~Vzox ÓgzZì ^ t}Š™ Zg7x » Z÷V#G
Yt ·Ñ!
zŠg ZÃòsZ: {g »Z·Ô 173mÔtæg òzë)
( c Z™g Zi !
þ ˜(~uzŠsßñ
:•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û {°z Ð yˆZ LZ äÂŽž • t pgzZ ì „
X Vƒ ‡â Ð )g f Æ kZ ì 1â •  gŠ IV# e
( 213mÔtæg òzë)
.¬GÅZÃ{ ZpXì ^
x¯ÃË~ kZ(~uzŠ { Zpƒ çE Ö dž *
t}Š™x » Z÷V##
Y t· ! ™ ¬ŠÐ \¬h
X7
zŠg ZÃòsZ: {g »Z·Ô123mÔtæg òzë)
( c Z™g Zi !
DZ\¬vZzX 7`wðûkZ•D™ ¬ŠÐ\¬hÆY 1zZËG~kZèYì „
 gŠ -7
{o
zŠg ZÃòsZ: {g »Z·Ô40mÔtæg òzë)
( c Z™g Zi !
:•˜ c
™i·•
E&
Û Ôƒ @ Ù azžì Š
I
Ñ~ w¸kZgzZ¿ðà c
ƒ"ZŒ Y HÝq[½Ð Tì q {zC HÜÐ ~ç B i
l
á]æÔì –~ ¬Š [ZŠ W~ adä ~gb
)´Xì 4ZŠ Ì*  *™
™Ýq ËÂÐ=gf Æ ~
á VvZ}™Ýq˪‰å•^f àÚ ànvÖ^’Ö]æ äñ^nfÞ^e oFÖ^³Ã³i ²] o³Ö] س‰ç³jm
ZÆkZs§Å: •
ÆY m
(43mÔpÑŠzgŠbc) XB‚ÆVzÈ(ÆvZgzZB‚
:•˜ ~È-Š ÷?
‰â ¬ŠÐ \¬vZ „
 Zg { Z'™}Šaz » yZ c
‰â Šæ Åä™ ¬ŠÐ àz c
Ñ Ë=g fÆ [òZ ~Š â)
( 1`Ô 99mÔyWÅZsg ç) U
Xì " Û ]Zg •
i ZŽ »kZÐyWŒ á ZgzZg
u]c
Zzg
:•˜ ~gzg é£\£Z2•
[Ÿ Ý] ànÛÖ^ÃÖ] h… ð^nÖæ]æ ð]‚ãŽÖ]æ ànÏm‚’Ö]æ ð^nfÞŸ] àÚ ànvÖ^’Ö] Ì׊Ö^e ÜÒ‚ß ؉çjÖ] ‡çrm]
ð]‚ãŽÖ]æ ð^nÖæŸ] àÚ ànvÖ^’Ö]æ ð^nfÞŸ^e l]ç‚Ö] oÊ Ø‰çjÖ] ‡çrm ^ßíñ^ŽÚ ‚ßÂæ ^Þ‚ß Vh]ç³r³Ö]
gnri á] á¡Ëe ÔnÖ] ؉çi] oÞ] Üã×Ö] äñ^• oÊ ÙçÏm á^e Üãi^Êæ ‚Ãeæ ܳãiç³nFu o³Ê à³nϳm ‚³’³Ö]æ
ÔÖƒ †nÆ oÖ] ojq^u o–Ïiæ oiç•
E ;X+Å
( gƒÑäZ G0G
îE 5©.ÅZZåE
4»$Ô,Z°ZwZšZÔ 31mÔ åE 5 Z)
I
c
ì^YË»vZY 1zZgzZY Z å£\Ô¢œÔ Y m Š 4
Z ( ª) G™xq Æ( È-Š Y f )}g vc
W:wZÎ
Y*
?^
I
Z~Vƒ ¬Šq
YË»¢œzY Z å£\zY 1zZzY 1zY m
yZÔì ^ Š 4 Š 4
ÆY x}g øgzZq }g ø:[ZŽ
 qgzZqJÅ ¬ŠÐ•Ævg )
~g Z'~ V#a1~vZ c
¾žgî,!
ÔÌ]ÃzˆgzZ Ì~]§Å

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X¾ ]ÜgzZ‰kZVƒLe
E ;X+Å
0G
( gƒÑäZ îGE 5©.ÅZZåE
4»$Ô ,Z°ZwZšZÔ31mÔ åE 5 Z)
:•˜ ~â ·-Š-·?
tÝ Z÷~kZ?7c Y( *
ì^ ñaz)Ë»+ŠyÇg )   ]ÀWc
gzZ~ WžìtX¦Z 4 Z
ë Zq
-
žG Í ‘
Y ‰â ¬ŠÐgzgzZ ÜÆ ö:XZ yÑ=vŠgzZx Z™/ôÔx?Z ê x Z™Y m
Å
ÅTì ^ Z ~
 ]ÀWžì
Û ~g7Š Z%y#~÷c
X} Š â • Û wJ¬Št~÷ÜÆVzÈw=gzZ(yZLZ :vZ} Zžìt]gß
Ôâ •

Ö Zs %Z)
( 37mÔ žo ZÜgzZ#
:•˜ ~È-Š ~Ž ZŠvZ£*
ÑñÀf *ZÆÝÈ-Š)ë}g ø
^n$æ Üâ…^$^e ؉çjÖ] á] Øe ˆñ^q ^Ûãn×Ò èn쇆fÖ]æ èmçnÞ‚Ö] éçnvÖ] oÊ ð^nÖæ Ÿ]æ ð^nfÞŸ^e س‰ç³jÖ] á] ܳ׳Âæ
!ke^$ ^–m] Üãe
( ÅF
Ô 53mÔ]é}E
3ÅZ )
YËÂ~VpqVâzŠˆÆ]ñgzZ~Ï0
Vz Àgz Z]»rÆyZÉ Xì ^  Zž Zƒx¥
i »Y 1z Zgz ZY m
U
Xì ( " YËÂÌÐ
)^
:•˜ ~Šëh
•Û ·?ÆÝÈ-Š)ë}g ø
@* Ññ]|xsÑZ •Ô~â åZsÑZ·* Ññ]|# Ö ÑZœÔ S{ £Zæg *
Ññ]|Ôyâi Ú
°vZ }Z Ô ~ŠëZ@* •Z •Ô ãæ̀é£&~g »Z£Z 2*
Ññ‘Zz g á Ô ãæ £Z
Ññ]|Š ƒ ZŠ1Z bg •
G I“E
6iZŽÆËÂ~]>gzZ]ª“Ô]! ¯LZ LZ ä ~ ð ºZ +-Z´*
4h Ññ]|g •Z •ng ÑZ
Û ~1zgivZÔ*
G3.Å G Å
tž¸D™ c â• Ññ]|w ð©E Zz w ð©š. Z ìYr  ™-Zz}÷Ôì Å ( ]mZ ) ô¥
) ÌnÆ}uzŠ n kZ • à{Ð ( ]³) {YgzZ •
'
X … â 7( { Yz • 'Šp ( Ô;z)t ¦A¤
Å
ËÂ~ kZgzZ¸_7ug IŸ\¬vZ G Ññ]|Y éCÑ} Zz ò)ЛÅZx â Z”%}g ø
î*9g jœ´ ÓZ†·*
X¸ D™ H ËÂ~ ¬Š L L Ì\¬ v Z G
î*9g /Z† Üñ g
•Z •)´ ]|gzZ X ì ŠŽñ
(72Ô73]Ñ£)
Û u•
:•˜g(y{i Z•
( 400mÔgz»Zú )Xì„
 gŠq
Š 4
Æîzxg/ËÂnºZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


žG-“
X •b‡ÆiZŽÆËÂqzæXâ½ê )\¬vZ ÒÈ-ŠY f'
» Z}g ø
( 401{gÃè!Zj)
Û » ô=gzZ¨ÅkZ sÜÔì „q
gzZì t• s !
Zy w– »wqÑZ Ôw ËÂgzZ]Z¯! Š 4
ËÂq }g ø
Xì ŠsÜq Z 4
( 404gz» Zú )
 û Zz¨ZIZg/
X •b‡Æi ZŽÆË®
( 407gz»Zú )
Z¾Jw–V;Ôì 7s%Z ðÃ~ kZ V; ÆyZgzZÔ• b‡ÆËÂiZŽ'
» Z]ÆÈ-ŠY fnºZ
( 416mÔgz»Zú ) Ù '!
X •g ZD Âìe: Y „
Y Ì]Ãß ZˆgzZ Ì~Ï0
—ÑXì 9gzZ ^  Ðzg ÅbÑŠ {z•b‡ÆËÂTg/nºZ
iÅVÍg)
(435Ôgz»Zú )B
‰ì^
YË»yZ ̈Æ]ÃzÆY 1zZzY m
Z
Ù !
gzZËž Zƒx¥Ð bÑŠxÓyZX ZƒãZzb§Å×zgizg¬¦Ñ»ËÂÐX{C Ù ªbÑŠ {z•t:]Z|Mg‡
{C
XH7gïZ»kZäݬIs»ZÌËìÝ »g/tgzZå^ ŠZx ÓB‚ÆY 1zZzY m
YzòZg~yc Zaz
gïZÐË»Š0Z •
gïZy´ÑZZ»Y 1zÑZzY m ËÂñƒD™¿#Åg/äT¿{z¬Ðƒ
Ñ!  ~( ~ Ö Z
 )t·#
X •Š0Z •{zH
Û u•
:•˜g(y{i Z•
 gŠ *
Š0Zƒqì 7„ ™ (Zž•D â•Û gzZ• D™g ïZ » ( gz) kZ q nZÆyZgzZŠ0Zƒq ( 1
Û " óa
Xì ðâ • ó ß ZzËpZ° îÏG CÄZ >°ØZL L[Âxq
5ÒE Z6
XkZä
( 398mÔgz»Zú )
3G
gzZŠ0Zƒqg ïZgzZŠg »g ðE©ÅZ>gc 3G
igzZg ðE iG
©ÅZÃq é¨EI i§±§{Å b &ZÅx ¸~gzŠ LZ ( 2
4]ZÔËÂ6
( 129mÔ C>Z q •) X H qzÑäÆágzZ{èˆÆyZ
mºgzZ VzŠ¤ •á Æ yZ~ b)yZgzZ Ô• Šº( Š 0Z ) {z ~ b) Fžìt sÜ * C (3
»g/Z åE
<XÅÔìg Ì^6yZ {zÐzz Å]ugzZ]”ÅËgzZÔ Å7ðZ ð3E .6XÅyZ ä ËgzZ%ÆÆá

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Š7B‚ »yZ~]c
Xì „B‚Æg/hÔ YYc Ã, Z™ghgB‚
( 128mÔC>Zq •)
ÆŠ0Z]ZŠ¸~g´?•
:•˜~}g!
À×Æ]æ(†’Ûe Åçf_Ú bUSPoÊçjÛÖ] oÛjnãÖ] †ru àe] înŽ×Ö Ý†ÓÛÖ]†fÏÖ] é…^m‡ oÊ Ü¿ßÛÖ]†âç³r³Ö]
!äfŽÖ] ÄÊ•ZZ oÊ oß’vÖ] oÏjÖ] ØÃÊ ^ÛÒ Ù¡–Ö] oÖ] äfŠÞæ ènÛni àe] oÊ ÙçÏÖ]
( 3`Ô 331mÔ‹Zsg ç)
ŠE.Å
3E
{ZeÊ0ZgzZì Å]!
J Jð•Z6 Š0Z~kZäVrZXì "ÅvZ î*gVv0ZŽ ê ZC
G 9 Ù œZ
E{8
0kIÅZ«Š[ÂKZä ö- (+-Zi)b§TXì¹
Xì¹ ({ZeÊ0Z)~ îE
:Šg6
Š0Z»Z
)´xsÑZ •
oÊ Ü×ÓjÊ ènÛni àe] ð^q oju á^Ú‡Ÿ] àÚ àÚ‡ oÊ äe ÄÛ‰Ÿæ á^m•Ÿ] سa] à³Ú ÔÖƒ ‚³u]†³Ó³ß³m ܳÖæ
ó…^’Ÿ] †ñ^‰ oÊ änÖ] ÐfŠm ÜÖ^Ú Å‚je]æ …^ÛÆŸ] ð^ËÖÖ] o× änÊ ‹f×m Ý¡Óe ÔÖƒ
Ô133mÔx®ZYË)
(ÅF
Ø èÌË )yc
‹~äâ iË( ËÂg ïZ )t:gzZ H7g ïZ »ËÂäËÐ~( áZz<
V ŒÔ Š Š Z IZ
~ ( —) k£ ÐTžÅ'!
ZÃVÍßg »/Š* ÆËÂgzZ ñWŠ0ZJ
( ]{ð) +Z~}g ! 
X ¶Å7'äË~äâ iËs§ÅTà ï®
$
+Zq ŠwZ e
Z( ÅËÂg ïZ)gzZX c
:•˜(~uzŠsßñ)´
óä×%Ú Ý¡‰ Ÿ] Øa] àne äe …^‘æ ä×fÎ ÜÖ^ ä×Ïm ÜÖ ÙçΠ؉çjÖ]æ è$^³Ç³j‰ ¡³Ö ènÛ³ni à³e]…^³Ó³Þ] á] ÔfŠuæ
Ô134mÔx®ZYË)
(ÅF
ì]! ZtXì Hg ïZÐËÂgzZX 8ZŽ äŠ0Zžì°»]!
+Zq tn( ÆÀz]ª) Å\W
~xsZݬ( Š0Z) {zÐzzkZX Å7]!
X ‰ƒx *
$ +Z¬ÐkZäݬÌËž
: •˜ r ™g(ˆÆkZÔì ÅÜÌäg(y{iZ• Û u•]g „tÅmvZ G +-Zi)´
î*9gZ
¬ÆXkZgzZ H7ä ݬËIЊ0Zƒqg ïZ »Ëž ˆƒx¥]!
” t6gîs ™Ð kZ
X •Š0Zƒq¸
( 399mÔgz»Zú )
:Šg6 á )´
Š0Z »ò •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:•˜ ñƒD™Šg~eÆËÂg ïZ6 á )´w¸»Z
Š0ZƒqˆÆä™Üò • +-Zi)´
änÛni àe]Ÿ] Ì×íÖ]æ Ì׊Ö] àÚ ‚u] å†Óßm ÜÖæ äe… oÖ] "
# ofßÖ^e ؉ç³jÖ] ೊv³m o³Ó³fŠÖ] Ù^³Îæ
á)
( ÔQ¢Ô350mÔò • ó ä×fÎ ÜÖ^ ä×Ïm ÜÖ^Ú Å‚je^Ê
xÆŠ0Z%g ïZ » ( ËÂ) kZX ì ?V; Æ\¬vZË» ~
 \Wc â•Û ämvZ G x â Z
î*9gZ
Iâ Ëw¸»TžÅŠ XZ®
$ ( ÆËÂg ïZ) kZ äŠ0ZX H7ä ËÐ ~îz
+Z~}g !
X H7äݬ
YazgzZË»Y 1zZzY m
XìïgzZ^ Å\¬vZ~¬ŠžtÝÒZ
Z~{Çg!
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
†ËÓÖ] l^Û×Ò h^e
( b)Æ]Üt¬ )
¬»kZ6
ä™g ïZÐ"7

qÜÐ "7iúä ~çgzZ d
 }÷ž~}g !
ÆZkZ <Ññz'x « ÛH
y¤z x Z™ñf• D â•
X ¶ŠŽñegzZÉd Ü zkZXì7Å\Wiú_7
zŠ}÷‰ 7_7
7i úëž•ëgzZì Hg ïZ
EG
G4h. Å
g©xÝ: ö-© Z
c Z™Ôy{1! !]æ†qçi ]çßne
h^açÖ] ܉^e h]çrÖ]
(Z ÂZpƦÑg±%}™gïZ %ÜÐ 5ZŠ Z Åi ú]gúŠ% Ú! Z b‚tœñ¯'~!¬]gß
•¬ ðä
'
žth × Xì [zx Zw-7 Û -7
:gzZn• »i úèY•g Ç{k >%gzZ•̀ÃzÉÃ]gúzŠ%
JÐzzÅ{L{k
Û Åi úž:ì Hg ïZÐ5ZŠ ZÅi úä~çgzZd
ŽÐ†• èYì CW7xiÑ[6~çgzZd
~!¬]gß
Ù gzZì ¬i ú†•
»¬¬C Û èY D Yƒ•
Û » ÂD™g ïZÐ †•
Û Åi ú~çgzZ d
¤ZX¬ž:ì [z x Zwž
Xì¬g ïZ
á )´
: •˜ ò •
^•†Ê oÛŠmæ †m†vi Ä_Î oßÃÛe š†Ê àÚ ƒçì^Ú DäÚæˆ×e Ä_Î^Ú çâæ äÖçÎ ^ÛãßÚ ÜÂ] š†ËÖ^Ê äÖç³ÎE
!†ËÓÖ] oÖ] gŠßm p] ÙçãrÛ×Ö ð^ßfÖ^eD†ËÓm oju äÖçÎE äe ØÛÃÖ]æ å•^ÏjÂ] Ýæˆ×Ö ¡ÛÂæ ^Û×Â
á ~zë)
( c Z™G* ZÝZÔwzZ¢94mò •
X}™g lZz/Â6
÷•kZ LZл2gzZ qízq Ëg—Æ[g LZž’ eÃ~çgzZd
~!¬]gß

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


! h]ç’Ö]^e Ü×Â]* ä×#Ö]æ
ðNLLR p…çßq PóóóóóóóóóóóóbMPNR ärvÖ]æƒO
Û »gzZ ¶Š àÇÃY f
¬»áZzì•
Z~ pÑŠ ~Àä r
q  ™¿zx âZÆK~g øž~}g !
ÆZkZx « ÛH
y¤zx Z™Y f• D â•
ƒO6
VrZ Š ¯ ËÐƱÆr
 ™ƒqž‰ƒk' Ö Z™År
45•z ÁÃw™zÆXÅyÒ#  ™ƒq Ó
*
Û ƒq 10ä
b ì [ÂE ÅvZtžì yZZgzZ ¢ Z÷gzZ Vƒ k7x¯ »vZ~ž ¹Ð yZgzZ ñèÃ]Zg yWŒ
 ?gzZVƒ k7ÐZ~ì ðWÂ6í ` WVƒ @
kZ ä ƒ ™]zˆÅkZ~ ‰ƒ k'k• ™áÐ/Åw‚
VzŠ hg * Zž c
™]zˆÅkZ~ÂZƒ: ;g »±Z÷ð¤ Û QX σñ~g vÂЃ C:¤
â• Zì ãCtÅæ”'
iki~
Û Xì êŠB‚ H Zg øyWŒ
 ™ƒq„‰ˆyWŒ
r Û ž•Ù Š ` Wž cÛ „B‚ @
â• Û 1Ç
™7g ïZ »x¯ÆvZyWŒ
ž cÛ är
â•  ™x âZQXì ù Û ìù
ÅyZyWŒ Û Ž ¬Šž c
ÅyWŒ Û är
â•  ™ƒqÂ5¬» ð;gÅd
Håä
Û 6VzGÅyZ ̈Æä%• D™¿gzZ• _7ˆyWŒ
ˆyWŒ Û Žì iÚZ »yWŒ
Û gzZ #
Ö Z™År
 ™ƒqt
X •ïÍäZ F
Æ
Yƒq {z¹gzZ ÅcÐr  ™x â Zä kZì @ Zz~g «~gŠ ‡ÃpŽ ¿ò *Ü 1yŠ}uzŠ6]!
Z‰ ÏZ
,Z•,Z,ZY fx Ó é¨G
SÒŒ!ž ¹gzZÅkZ‡ à ÇÃY fx ÓQäkZpc Œ¹ä r Û »Ì?gzZ•
 ™x â ZÔ• Û »Ì
X Y™7ȯ~ž¾ p ÖZ
X ~Š ð‹…i ZzWÅu 0  ™ƒqû%Fžì‹ÐVÍg )
x¯]zˆÐGÅr   ™ƒq
•]â Z™FÅr
?ì ¬H~}g ! á ÅY fgzZvZà z#
ÆáZzä™q ø~y• Ö Z™ !
,Z X1
?ì¬H~}g!
ÆVzi úyZ•S7  ™x â Z,i úÎär
~Y ZMZÅr Ü 1[»
 ™Z‰ X2
?7c
;g ¹!
ÐV¥øyZb ïÆyZ X3
<Ñ?ì ¬H~}g ! á Ì”%cÆyZÂ~yZì ~Š àÇÃx ÓZ
ƳÅyZ ÂÐN Yƒï•  gzZ X4
Û b & Z~gøÐzgÅ
!N â•
c Z™çîsZvZ ¹:Í ¬Š »\W•
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
VzÈ( LZvZèY @ ƒ7t:Z »¬6
yZÐp ÖZyZX •‰ GÜp ÖZŽÆr  ™ƒqg0
ZÆ!¬]gß
Û ~g7 ÃnÅ
E3Å
wÎg6kZgzZ ð3nä VrZžì Ð áZjÆ ç¸E Z 0 ÷Z ]|~ pÑ~g gž 6ì @
â•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:cÛ ä~
â• vZ
óå†eŸ ä×Ö] o× ܊ΜçÖ àÚ ä×#Ö]•^f àÚ á]
ÓZ >gÎÔ‘Z[ÂÔ664mÔ 2` ~g g)
( cZ™·gâÔ{Z
 ™x â Zžìt4p@
+Z r Ö Zžtä r
ƒ7t :Z »¬Ì6yZÐä™yÒkZ Âì ÅyÒ#  ™x â ZX[Z
Xƒg e »Š YzŽÐX,™: yÒ'!
Æ kZ Âì êŠ V1ÇÃY f¿Ž c
~zë~}g ! ì ]! Û »Ãr
àZzì •  ™ƒq c ™x â Z J
Ãr V˜
X H¬äkZžì ~~K¬
å‚ÏjÃm Ÿæ ÜjŽÖ]•]…œ á^Ò á] lŸ^ÏÛÖ] å„â Ø%Ûe Øñ^ÏÖ] ᜠØñ^ŠÛÖ] å„â ‹ßq oÊ pFçjË×Ö …^jí³Û³Ö]æ
!†ËÓm †Ê^Ò äÞœ å•^ÏjÂ] o× ð^ße ]„`e äf›^íÊ ]†Ê^Ò å‚ÏjÃm á^Ò á]æ †ËÓm Ÿ ]†÷ Ê^Ò
(tæg„xzŠ¢278m~K¬~zë)
X •ðƒŠg Zzg
Š q ZŠ¼~¤ÅY fb§ÏZ
!ÜÖ^ †nÆ àÚ èÃÒ… ànÃf‰ àÚ Ø–Êœ ÜÖ^ àÚ á^jÃÒ…
îÈ‚°Z îGpb¸Ô10Ô` Ô154mX w é)™ÅZ + )
( ]zÛ G
óð^nfÞŸ] è$…æ ÜãÞ^Ê ð^Û×ÃÖ]]çÚ †Òœ
( ]zÛÔ 150mÔ10` Ôw é)™ÅZ + )
:•˜ ~gŠ ‡+-Zg ‡z?
Z zŠX @
u Û »ÑZzìÐkZñY¹6
ƒ7• ZX •'gßzŠ ÅkZpìZ'
gîÆàÇžtq Û »Ãy›
¹I•
ZgzZÔ Ïƒ *
¤ ‰ÐZì @
™yZZh Û » ÑZzì ~ ]gßkZ ÂñY ¹•
Yƒ• Û »~ pÆ`g{Ð xsZžt
X σ7wJ]ZŠ„{)z{izgiúÅkZÇ}™7yZZh
‰J
Z
 gzZσ*
™Ìb ïh á
‰Âì{”~Š •
( 59mÔ 1`Ô~z2Zg‡z)
Û »gzZ ÑZz ¶Š àÇÃY fb‚w¸'¯èa
 ™~g « Âì Ðtg«tgŠ ‡D¬Ÿm»áZzì •
KZž’ eÃr
Ù b»t ÜZiZñƒÙ ŠÃe
X}™{C á
gŠ ‡y•
g «ze
Û ÐVzh
:• D â • %LZ ÌŠpr
 ™~gŠ ‡k1Z·*
ÑñZ§Ætg «tgŠ ‡Ÿ
[Š ZÆyZÔ N Z”:Ð <
 IZ Y f{zžì ~gz¢nÆ y›C Ù É yÇhZz x ÓÆòsZ ]úŠ Z åE
<XÅ
G
Æ™W6¿gzZg ZŠ™ÆyZ ¦Ñ]i YZ šÔ ,™mé›S ‹¢Ð$Å<
¤  IZY fX ,™: „@
Ã~ x Z•Zz

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


„Ô2007Y ~]
Z eÜæ) X ,™:x »áZzäYá~3ggzZx ZwÔ {L{ k
»Õ
(Üæ
:•˜(~uzŠ
‰z/Â{ z ƒ à Ze™•ÂÅ+Š ݬР÷c
ZgzZá ™yZZh
¤ w¸LZ ~ èâ ä ËVz³vZ f ç¤
Z
( 2007Y ~]
ZeÜæ) Xá™Ì³h
‰Âƒh
%»ËgzZ b ïh á
‰Âƒ{”~Š •
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
bMPNT oÞ^%Ö] Äne…(MLóóóóóóóO/Q/NLLSð

èu^eŸ]æ †¿vÖ] h^jÒ


( yÒ»gñZ^
Y* Y)
gzZ^
´g«zŠ~)q
T•_0
! á zŠx ZúgzZx â Zžì ZƒòZg•(Zq
)qQ• Z~gzŠÆ` Wž~}g ! ÛH
ÆXkZ+ŠY fD â •
qÅ{>gzZ qÃgž•n
gzZy»~ª g (Zq Ô•D J 7
Z c _7iúgzZ•f
™s§ÅÐWÆ"ñOH»
Ûe
?N â •Á[ZŽ~ÝzgÅg Û Ôì Lg \
uzyWŒ B‚Æì
oÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
ƒ {Š c
š Ì)q% iúpì @ i ¹ [ZN » kZì CY S7B‚Æ)qŽž~ i ú ™Sì <
 -0
!
)q
HzŠgzZì <
 Ì*
6ì < \  Ì*
\ á VâzŠ6"H»kZ Âñ0
yxgŠÆVâ • ! Ø Z™
)qXì CYƒ>
:ì@ už
ƒx¥ÐpÑg
Ù^Î äne] à &m†u àe æ†Û àe †ËÃq oß$‚u …æ^ŠÚ à èÚ^‰] çe] ^ß$‚u èfn• oe] àe †Óeç³e] ^³ß³$‚³u
!änËjÒ àne ^ãʆ› oì…]‚Î ð]•ç‰ èÚ^Û än×Âæ "
# ä×Ö] Ù牅 oÖ] †¿Þ] oÞ^Ò
( cZ™aŠk éE
5ÒÉZ[Â 256zâ0Z )
Zz²Z…) !ჟ] çvÞ àÛmŸ] gÞ^q àÚ ^ãÖ oì†mæ
(5`Ô120mÔZ
bMPNS ÙæŸ] Äne…(NMóóóóóóóóóNLLRðoòÚ(NLh]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
*
™'!
~-[

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


äƒ »ÆiúÅ-c
x¯J äƒ »[c
J “
WXì J1ì ^
Y * ™x¯~-[yŠÆug MZ G
{)z * îœ.9E
Y*
?ì^ » ~Ç*

G
4h.Å
G-©E
c Z™Ô¯c
yZçg·: ö Z
oFÖ^Ãi äÞçÃe h]çrÖ]
I
ÌszH! VŒ• x ZwÌ~ª
%ZžJ q Å[ƒ
 t {)z [ZŽz xsgzZ Á 3 ÕäS5!• x Zw~ i ú,q Ž
Ô *
Û xgg
žVƒgzŠÐx â ZvߎXì n•  gzZ ú
6+¢qx ÓÂñ7
[Z x âZXì Y™szH!
%Z¿p
M á ZÆu c
™IÐ}g • B; ÂBŠ D™]!
~'Ãˤ
Zì Z
 Zz xgg
 Ì7Z B7J
yZi ZzWÅ¿
á )´Xì {z(*
:• ˜ ò • yxgŠÆiúÅ-gzZ[{z´ÆkZXì^
™]! Y*
Ðy!
i•
Ÿæ àm‚nÖ] ÄÊ… ÝçÏ×Ö ‡çrmŸ ð^‚Ö] oÊ Å†• ]ƒ]æóóóóóóóóäÚ^ŠÎ ªe ^Ûm†vi åæ†ÓÚ Ý¡ÓÖ^³Ê 傳óe ^³Úœ
!]çÛ$ô]ø ÔÖƒ ]ç×ÃÊ áªÊ ]†÷ ãq á^Š×Ö^e ànÚªi
( G*Z ÝZÔÄZ[Žzo zÑ°[! á)
Ô 2`Ô 158mÔò •
ólçÇÖ ‚ÏÊ g_ím Ý^ÚŸ]æ k’Þœ èÃÛrÖ] Ýçm Ôfu^’Ö k×Î ]ƒ]
á !Zfm5)
( sZ 2` 160mò •
~yxgŠX ’ exglñ{J
Xì {z( ÂÐ,™'! i úy
WÐqzÑÆ[Æ-žtÝÒZ
ðNLLR p…æ†Ê NN óóóób MPNS Ý]†vÖ] ݆vÚ NO h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
™ ¬Š™ VZB;ˆÆä3gzZyZ f Z
*
ÛH
Æb)yZx Z™Y f•D â•
ž~}g !
kZv߉gzZ•_â ¬Š™ VZB; ˆÆyZ f Zv߉èY ?7c
ì< VZB; ~ ä™ ¬ŠˆÆyZ f Z ( 1)
 *
X •D™sÜÆ
VZ7B;c
?’ e* ’ eã™ ¬Š™ VZB;~]úŠ Ëc
~yLZ {ZpˆÆä3( 2)
ä×# Ö] áçÃe h]çrÖ]
YÂì ‡â ¬Š™ VZB;¿ðä
^ <XÅðƒ7Šg Zzù6
Z Z åE äVZB;~ä™ ¬ŠˆÆyZf Z~!¬]gß ( 1)
X 7`wðÃÌÂñVZ:B;¤
ZgzZì
Zp7`wðà Âf⬊™ VZB; nÆ: {r
:B; ˆÆ ä3¤ ZˆÆä3 (2)é
 ™~ ]úŠ ¿ðä
 \Wžì4ÂñVZ
X忸» ~

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


E
§ BÄ „
3E
:•˜ ö Z ~z éŒB £Z •)´
(l]ç×’Ö]†e• é…ç$ªÛÖ] l]ç‚Ö] àÚ^Ûâ†nÆæ (Í]ç_Ö]æ éç×’Ö] oÊ çâ ^ÛÒ (]†n%Òç‚m á^Ò "
# ä³Þ]
é^ÓŽÛÖ] |†• oÊ !å•^Ê] äãqæ ^Ûãe xŠÛm ÜÖæ (äm‚m Äʆm ÜÖæ ÔÖƒ Ù^%Ú]æ (ØÒŸ] ‚Ãeæ ÝçßÖ]‚ßÂæ
!^Ûâ†nÆæ àn’vÖ] à’vÖ] |†•æ
( cZ™aŠg »f ÑZ îGªEr°`318m~z éŒBŠÅZ )
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
bMPNS oÞ^%Ö] Äne… NOóóóóóóóóóóNLLR ðoòÚ NN
™vÃVzŠ%gzZ*
* ™xâ»gJnÆWÂÅ ezg
ÛH
ÆZkZx Z™Y f• D â •
ÆyZ •ìg™xâÃVzG¼~eÆyÅ ezgáZz K,D,A ž~}g !
àZz½6ezg c
W ?7c
’ e *
™vÐ V;zÃ]ª! Û Z {Š%Ð VzGgzZ ?ì ÷¿t?ì ¦Ñ¬H »¿kZ
ÅŠ Z•
ÅVzŠ%®ŠnHÐV-h Ç
?ÏñW7xiÑ•ÂÅ]ª!
c Z™vZ†·
h^âçÖ] áçÃe h]çrÖ]
Y*
X 7^ ƒK{ Zpƒ•gæX 7^
™ygzZ¼ c Y•zsÜs¥ðÃ~•zy*G
!äjònâ à ÌÎçÖ] †nnÇi‡çrm Ÿ
E3.Å
(@Ãtæg 2¢490m]‡ ç«G Z°‚,Z°Z[]Z•ß Z[Âty~zë)
Û~
: •D â • *™Ñ7^
Y»c
Î6
GÅy›
XìI{Š c
iн6
GÅy›»6
g ZŒ=
„Z[Z1Z‰zâ 0Zò)
( 113™^
GB+Å
:ì ~g é5 ZŠgzg UgŠzk
;Z ì
X Ý]†u†e^ÏÛÖ] oÊ ä$•^u èÓ‰ oÊ …æ†ÛÖ]

( G*Z ÝZÔ 1¢343mY ¼ÑZ`Ô >g é<XŠÅZ[ÂÔg é5B+ ZŠg )
Xì x Zw»6
kZ ñYc
¯3 Zg *Ž~y*G
Z Åè~ kZž7^
6ì Y Zj Yƒ·6GËÐt0g Z-Šž *
c ¯ ¿6
zZÆVzGª*
™ª b§kZÃG
Ù tˆÆä%c
Xì x Zwb§C 
ƒ~Ï0i * ZÃVâ ›gzZ•ê*
àZ j kZhuŠ¼ž
6

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


óÔmƒ©m Ÿ æ†fÏÖ] gu^‘ pƒ©iŸ †fÏÖ] o× àÚ ÙˆÞ] †fÏÖ] gu^‘ ^mW"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î
( 126mÔï-Zx â ÕäÉgz»ZbÑ)
ZN{ z:gzZ àyvÃGr
X ñàZ j  ™Â:Ô YF  6
ZÐGáZzá Gž cÛ Š•
â• á g Zä~
 *™Ñ
ÌÅwdZ {)z Î3ZÔ*
Q »6¿kZgzZì ^
YÂñY c
¯ ªÆ™ì‡y2 c Ù !
,gZ-ŠC Ù !
C ZgzZ
ÆgJ¤
Ås¥ËgzZÆ®Š ñZÎ~ kZgzZì @
ƒ •z y*Gx ¬ » Vâ ›X 7G=ì yk=tžì ]i YZ
ƒžòsZÔì x̀h
”e ŠÅÃGÅy›gzZXì x Zw *
.Â* ™~h !
k6kZ c
*
¯ { Ç]g ˆÐZÔ7]i YZ

Xì •»k±¿(Z
:ì ~~K¬~zë
óì
ó {z(* zw1Ô *
™iZ' 
0zgÔ *
ÎÔ ÎÔ*
¯]g q6
GL L
( 2` 263mkŠ —Z®Z :zŠg Zty~zë)
:cÛ Š•
â• á g Zä~
g—
XXä́jne oÊ ämƒ©m^Ú å†fÎ oÊ ämƒ©m knÛÖ ]ZZ
E
u[ éŒBÄZg N1kzŠÁZ )
( 199m1`Ô]zÛÔ754g
Xì@
0 ÏZÌ~Gì CƒZ j
ZÐ]!
Zj TÃè
Z~yÐ]!
:•˜ ~w'
åÃ]|dZ
•ÂÅgJIZGÐ TÔ• ŠŽñgñZƒ ¯ ykÕg6yZ™ŠÅÃgJžì ÛZ ð×Zt
 t~ kZ Âc
 ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì 7^
ÅgJIZÐ ä·6GZ Ø è4}g ø¦
Y~ < Ù žŽ Ôì bŠ Zj
C ZÃyZgzZì Cƒ
ÅyZ à zZ & ~ ÂÐ ä¯ yk6kZgzZÐ ä™k6kZ Âì CƒWuF ;Z
ÅyZgzZ•ÂÅyZgzZ -
( c&
ƒ ßgÔ9` Ô437Ô 436mÔh
]tçg òzë) X σ•Â
t£m»5ZŠ ZÅX•gñZ {zŠ Z%Ð]gz¢¦ÑÔì x ZwÜïÐGÆÜÑ]gz¢%ˆÆä+Š~GÃè
Ü z D™®ŠÔ *
~Gq ËðÃÅˉ
~VÂgßyZ ƒ ˆ¤ ™®ŠÃè~}iÅËÆ]iYZ%‰ÔƒÐŠ mZ
Xì ^YÜÅÃG
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
bMPNS oÞ^%Ö] p•^Ûq MQóóóóóóóóóNLLR áçqMN
*
™ì‡u6 Y ¯Å"ŠÆÏÙxŠ
Ë6

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Zvß{zžì ¤Sq
ˤ Û Z¼ÆyZ0
ZÅŠ Z• {q
ZžÆZ¦ÑkZ"
! ÛH
•qÑy¤z+ŠY f•D â •
Ù ¿{z¤
ÆVzg ZD ZžJ { »kZ wJ e we Å¿kZ {z ÂBNŠ ]*
VŒ±z©»kZyZ0 ÆVî 0
¶ Æ¿
c äñÃgaË~º´}g ø6gîx ¬gzZ•f
yT{g! Û Z {z Â} hg]*
zŠÃkZŠ Z• ÆVî 0
¶ LZ~q ½Z
WžìtwZÎ[ZX ;g: {g e ðÃ%G sZ ‹Z ÌÃgagzZ ðƒ"
c U
9]! Ù É ÒZgzZì CYà ŠæÐ yZ
ÅyZiŠC
zwŠ ¬{zgzZ•f
zÚ! ™t · Z6 ZkÙxŠzŠnÁ!
]!
q 7c »B;»tg ‚6Y ¯Å]Š ÞÅkÙxŠkZ
ÇñYN
× Ð îœ…‡•Z'
+' zÄbÑŠÃ[ZŽ ?~]gßÅxz²x°c sÏñB„ZͦфZÍÅyZ HVƒy›
xz²Æh
G
4h.Å
G-©E
yñ•-{·: ö Z Û
ó]æ†qçiæ]çßneX N â •
h^âçÖ] ܉^e h]çrÖ]
:p~½»]Š Þ
0Z ) X ì ]Š Þ~ ¹ bŠ¸ÅkZƒ¢q ¿ðÃ6T c
ƒ H{@x »q T
( [²Zy—‰~g4Z|Z
X•ë]ŠÞöŠ¸ÅkZƒÝqD»qTÐÚ ŠB÷V\Wc

:pk˜Z »]Š Þ
óð^–ÏÖ] ‹×rÚ oÊ é•^`ŽÖ] ÀË×e Ðu l^f$ Ÿ Ñ‚‘ …^fì]
I
( G*Z ÝZÔ]ZŠ é£gÅZ[Â5` 461mg êZg-Z)
[Â7` 93mëZ°Zs Z ) óá^fŠuæ ànÛíi à Ÿ á^nÂæ é‚â^ŽÚ à …^fì] oâVÜnrÞ à³e] Ù^³Îæ
I
(@ÃtægÔ]ZŠ é£gÅZ
:]Š Þv
>Š é£gÅZ[ÂtZ†Z ) óÙçì‚Ö]æ |^ÓßÖ]æ lçÛÖ]æ gŠßÖ]Ÿ] äßm^Ãm ÜÖ ðoŽe ‚ãŽm á] ‚â^Ž×Ö ‡ç³r³mŸæ
I

( cZ™vx¯ 159m
Xì CƒÁê]Š Þ¸
:]Š Þ•
W™f »¶Š]Š Þ6
Xì c Û Ôìx]Š Þ•~yZƒÐ]¬$m»gñZX
uzyWŒ
]â £M~g
:]Š Þ_ ZÑ
X ñY~Š]Š ÞÐ+
YÅT
*
ÆkZc
¦æ X1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xƒ¬ZñÆ~úŠ]Š Þ X2
X Vƒy›gzZŠ%áZz¶Š „ZÍ~Šzu X3
á
Xƒ._Æ[»Š°»Vz@• X4
Xƒy›Ì{ ZÍ Âƒy›m¦æZ
 X5
YbŠ]Š ÞÅqw!˃x¥/Š•
Xì7^ X6
( 5`ÔmÔ›9bÑ)
ƒ»VzŠ%g e~*
Xì~gz¢* ƒ{ ZÍ »VzŠ%Ú!
iugzZXì~gz¢* Ô•¬y›zŠ Ái ZÁ~Šzu
çOX • ë ( kÙxŠ) kÙ†ªÃyZ• D C{)z yZ0
{»kZÐ ]*
ÆVð; ÆËŽ vß,Z

™
:•˜[²Zy—r
!äne]æ änì ^e Øq†Ö] äf• ͆Ãmæ Äfjm p„Ö] Ìñ^ÏÖ]
Xì7]i YZÅkZ~<ÑÂñYH0zÕ6 Z
VÍßÐ)g fÆkZ¤
Û Š•
: •D â • á gZ ~
 wÎg~žg Ig
u
XXl^`fŽÖ^e •æ‚vÖ]]æ ð…•]ZZ
+Å G
Þ ØZo zÑ°wÁZÔ]c
( gƒÑòOZyZgÃÔL G
„Z[Â 297mÔ å<X Z îG
-BE )
!Z$
„wŠ ¬p¤ sÐzzÅÏÙ†ªÅkZ6
ZÇñYH7h „ZÍÅkÙ†ªb‚tœñ¯'
~!¬]gß
X 7x]Š ÞÅkZ6
Y ¯Å];ŽzsfzgqèYƒ:VY
Ü zÆ~ga ä kZèY CW7tŠ ™k˜Z c
Üçz {@x²7¬ŠÃga ‰ ƒ ~½p°Å]Š Þ6kZ X1
Xì~gz¢
‹ÛŽÖ] Ø%Ú Ü×ÃÖ] ÜjmŸæ(Å‚Ê Ÿ]æ ‚`• ^Ê ‹ÛŽÖ] Ø%Ú kÛ× ]ƒ] Ý¡ŠÖ]æ é³ç³×³’³Ö] ä³n׳ Ù^³Î !N
ó èßm^ÃÛÖ^eŸ]
(@Ãtæg 6031m8`!Š ZzòsÑZ îªG©EÅZ )
Xì @
ƒÝqÐÜçDÛZégzZ
gÃèž 67x]Š Þ~eÆqw!²‰*
ƒ: x¥»/Š•†Ðzz ÅyZhÆ]Š Þ_ Zщ X3
X Zƒ
X z™gzŠÃŠzu)g fÆ]2:cÛ Š•
â• á g Zäx?Zm\WX @
ƒ7ÝqDDÐkZèYÐzzŵ X4

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


!†ÓÞ] àÚ o× ànÛnÖ]æ o‚ÛÖ] o× èßnfÖ] Ý¡ŠÖ] än× äÖçÏÖ!Q
DONR”éçFÓŽÚE
™7{ZÍc¦ægzZ7{ZÍk0
Xì ~gz¢* ÆyZcä™" ~gaÅgaª
U
sÐzzÅ„0
X ÇñYH7h ¶Å]*

¶ÆVî 0
¡~!¬]gßžtÝÒZ
bMPNRå‚ÃÏÖ] pƒNSóóóóóóóóOL!MN!NLLQðóóóh]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
 St £
w¦ÑÅä™pôî
3‹ÅZt £ªcopy rightž~}g !
Hw ¹ÜZz ãâ ‡Ô¦ÑÅ îœE ÆXkZx « ÛH
y¤zx Z™Y f•D â•
•D™wEZÐZ}g ZŠ ZZ~{)z m e ÏÅ soft waresZb§ÏZ~tEŠzîG4&ŠÃZÀ` W?ì
0E
G
c Z™{ZZæq :t  gŠ *
?ì„ ™wEZÐZ »yZ HX
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
ðZ´q5ðÃäTèY7^ ™Ýq œn LZ]i YZ š ÐœÅ}uzŠ ËÿÌË~!¬]gß
Y *
òŠ W}uzŠ ŽÃ„á Zz 䙊 XZ}Z } Š uzgÐ ä™ÜÅkZÃVzuzŠžì hÃkZ[ Z
ÃCg ˆÆkZž @
»ä VZ œ„ÃkZ Â1™Š XZ®c è[  c à ¯ ZzŠ äˆX ÙÝq œŠp: Ãàyv:Ãá Zz䙊 XZ
¼Ôû%«Ì{z Åg »q q ZÆ™~uŠgŠÆ™ ay wâ ¹™%%äá Zz 䙊 XZ}g œèY õG /J4X3 e *
ƒh
Ù ™NŠy Dg »VÍßgz Z Š
~Š Z®ÅVzg ZD ï:%»jà ( Vz̀@ Ô CŠ c
) Vzg c i~œ¼ y v¼ì ! pÅkZ
ˆž¶: O¤Å¬ÌZ N VZ æÔG “
 ZŠ'sg rðZ’Z ä T[ ZÔÑ ä™| Û l™\ Y
 z•
¿Ìðà ƒ:t ‚wJ e Åä™nôh¤ ZÔ‰ {g} ñy»nƽ/[ ZÔ Š
ƒ Z9 W6uyvz {g Ä~
ö:X Z ÅgzZ ¦ÑÕžì YƒùtÔ ÇÇg 7xŠ~Š XZgzZ Ç ñW7~ y Zy( ÑZzp
Å
g tØ » " )
Åx ¬Z åE<XÅX } 7*
VZ ò » * Û wJÃyvz}g Ä, Z
ÅzgŠ ð•Z~« £ÆVñ¸~uzŠÃVâ ›gz Z ñâ •
X ǃo ^Z »b)sf `gŠÐï{gÃèX Çñ YŒ^ Ð Z hñƒ D™Ã6òsZ}Õgz Z
YÃq p
á : N ¯ÃkZ ðÃ:X}ŠuzgÃVzuzŠÐ®
ÐZ: ,™ù •  SÅkZÆ™"[ ðÞìg (ZÃh
i X1
XìgmºnÆ„h
i{Z ,™sp~]gß~uzŠ
ûkZž @
X ǃh»ä™IÌÃXgzÆh
iˆÆh
i X2
iì ßÅht~Š]iYZÅ®
X Y™7qŽgÐkZh á Z™á£zçÃz/äh
• i X 3
Ì~ hÆVzuzŠ ªXì Y WÌ~uÅ]iYZx ¬ƒ M
\Y[ÂV#?ž ItHz núš »h
i X 4

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•
X σ: ]i YZÅ® á ZnÆVzuzŠ Â}Š]i YZ™ánúc Ë ƒ]i YZ
ZgzZì $
Æ™m{¤
c á ägzZ ËŠŽz!
i Â~Š™ ù •
áá£zç »yvLZÐ kZž ǃ hÃh i¤
Æ Æ˜Ð s§Åh Z X 5
X•M
]× b òÐ]×b ÂÆkZXn {g: {Š yv~hÆh
yZ Å}] iž,Š™ù Ÿb§kZÃwâ kZ
gŠkZÃELZ c™ c ZgÎ~g Z-Š KZ‰ƒ{Šyv~hÆVzuzŠŽ Š
* »zgÐs¥, Z~oKZ´ â~
Ó ) RÃb§kZ ;ßx¤
ž (Ë ~y»Š KZ »g ;ß c
*
™:Lc
xâÃykZƒ@
c
¤ }iÅVzuzŠž *
ãã0
J ™[Z§
W|
gîñ Û zh
 z• yÅŠ XZ hgzZ®
 hX xsÑZ °g¢ÑÔzz ~uzŠéÅkZ c
 S hÔ;@ ƒsp »WÃVß Zz dÛ
Œ
Z ÅpÑŠzZŠ1ZX ì à ™g(Z ÌwÅs²x ¬q
Zzgq
Ðe Û„
Z ä kZ~ *Š ~g7gzZì ˆ~Šg Z Œ gŠ Ì6
äÏfŠm ÜÖ ^Ú o³Ö] гf‰ à³Ú Xì!ÅkZ {zá™ÝqÃqTÆ™Uy›ŽžìCƒ"
U
¦ÑÝZÅkZ
óäÖçãÊ Ü׊Ú
( gz?6›Ô]Z>ZY § Z¼` Z¥Z °xzŠ¢437mŠ î ZŠ1Z )
y
h ÅyZ Z åE Û zh
 z•
<XÅì ~g Y | y Þ ‡• Ìb I ¬Ñt £tžìt |
ÅyZ Ì~ s²gzZ • Ìq ØZ .
Ù ~Ú kZÃy̈ZÐ !Åyâ‚ c
Å b§ÏZ1ì öRÅ {Š .ZÆ b§C  gŠ |
[ ÂX X X X X ì „ Ûz
 z•
Ö Óc
97 Æ#
} wg c $Å{g ZŠ Z c ÝZŽ ÜÅkZgzZ öZa ÅY âZ ~uzŠ
Yƒµc ù !
¿m{çOσ: ^
ÅkZ c ú ™zÑ* ƒ~¬Æwâ ht [ZX ì g¢Z
¸z ³ ¸ Š
gzZ] Ë ƒ 7öRÅ®
 ñtž $  SÅ]
+Z ņtèagzZ ǃš¸» ó ówâ h L Lq
ZÝZgŠ {z Ç}™¿(Z%Æt ŸZ¿ŽgzZ σ ^
Y | Û zh
 z• y
s¦ZY •ŠpÆY •}uzŠ {z´~]gß+ZgzZ7y‚ W)zgÐ s¥: ï¸ÆkZÚ¸VŒžì ]gß
E
XŠ Û ðŸÃš¸Æs ‡zZgzZò êwZñZž 6•ïŠg ZŒ
Šg ZŒ
c Û yJ.
Þ ‡Ãq ØZÐ[ ð{š!wâÌ
E
g-Z Z~z éŒB„ ) ( c Z™: { ÃòsZÔm >Š é<XI
gÅZz •ß Z òúŠ °‚¬
{Z ®ZÔ 1` Ô 132mÔA ð{©ÅZ ìY)
( 2¢553m
 gŠ Ì*
X ǃ„ ¬yJ6
™Z VÍß,ZnkZ
× i·,343m¬»ä™pô"hÔtZ@7ÔiZ fp â )
( cZ™x'
Z
J ~!¬]gßžt ÝÒZ ( gƒÑ…Á¤
z6  ShzŠ XZz;@
2` 322® hÔb)¨h
])
Ü z kZ ( núš c
‰
ÅkZÃgzZ ËJ ƒ<ú{ Zp ) ñY à: ]i YZ Å®
•á Z ÅkZÐ ú ™gzZ³ ¸Ô'Ô]
¸ÝZ
Y Ü
X σ: ^
bMPNSoFÖæŸ] p•^ÛqNPóóóóóóóóðNLLRáçqNMóóó h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


| Û zh
 z• y
ÅVçgzZ m
e Ï-ezÅVIgzZäÇ
Û zh
 z•
H¬¦Ñ »| yÅ{)z îÔ m
e Ï-ez ÅVIÔVâ Çž~}g ! ÛH
ÆZkZx Z™Y f• D â •
Û zh
 z•
gzZ| y 
ÅkZÔì ;g™íx Z¤z6 {Š c
ÆÙJgzZ ð§"F ižŽ {)z legzZvgzZ ?ì w'ð¾ÅkZ H ?ì
c Z™vZ†·:t ?ì ÷Ðg ±Z¦Ñx » »i]
av
h^âçÖ] áçÃe h]çrÖ]
y
h  Û zh
 z•
Åqx Zwžì x Zw¬tžìt¬»| yÅ{)zîÔ m
e Ï-ezÅ{)zVIÔVâ ÇžtXª
:ì @Û Š•
â• á g Z~ˆyWŒ
Û à¬vZX σ~}%iÆ„x ZwÌð¾ÅVÍß, ZgzZìCƒ„x Zwxk! Ûz
 z•
|
XX醳ìŸ] æ ^³nÞ‚Ö] o³Ê ܳnÖ] h]„³Â ܳãÖ ]ç³ß³Ú] à³m„³Ö] o³³Ê èŽu ^³³Ë³Ö] ijnŽi á] áç³fv³m à³m„³Ö] á]ZZ
DMU(km•(MT¸ …çßÖ]é…ç‰E
X ~]y WgzZ *Šì [Z±u*ŠgŠnÆyZ“ ( ÙJ) elZ'
~Vâ ›ž•T eŽ vß{zG
y
h ÅyZ Z åE 6x » ežŽ Šp]Z &
<XÅì F e ÏÅ {)z VIÔVâ Çèa~ Ýzg Åžg Ie
{)z îÔ m WkZ
| Û zh
 z• yÅyZ •: »ä™íx Z¤ ÆÙJgzZ ð§"Ž {)z legzZvžìtX ZuzŠXì x Zw|
z6  z• Ûz
ZÌ' × Z¤
 F
z6
6
]¬çñ³‚Ôm F Ôm¸{z´Æ' × Z¤
 F
z6 gñZ´Š)g fÆkZžnkZì7x Zw é¨GÒŒ!
6
E4F
ÔÌegzZ• M × Z¤
YAŠ Ì' z6´Š6kZž7x Zw~%ZÑ| Û zh
 z• yÅ ~z Kb§TX • Dƒí6æEÎ5G7

y
Y ~h ÌnÆ«™ ( pistol)w^ b§TXì qNwEZß »yZp7x Zw Šp]Z&
,q +Z Z åE
<XÅ
Vñ»VâzŠ ^
Y * y
YqtèY7x Zw~g Zh
z^ ÅkZ~%ZÑÂÔ ÌnÆ% Zež Z e c Ë
ä™OÃËgzZì $
gñZ ´Š)g fÆyZìX »|  z• Û zhy
Åi) îgzZ me ÏÔg WÏ~zÔ ~zKb§ÏZÔì $ Ë YÅwEZnÆ
× Z¤
™wEZ¬Z åE<XÅ• x Zw†9 Š'  6ð§"gzZ ÙJ)g fÆyZpì ^
z6F × Z¤
Y 9 Š' z6F
6gñZd^
Yz
 ñ»{ k
V ˜ Xì Z × Z¤
wq¾9Š »' z6
}' × Z¤
gzZì ŒZ 9 Š'  F
z6
6 YiZXì s¸ñ6
gñZ ^ ªÅä
× Z¤
•Dƒí'  ÆnVâzŠ}'
z6 gzZiZ)g fÆcable kZžì ãæWo ‘{zÂì m» ãæWÅi] 
avJ
:cÛ ä~
â• g—èaX
W䕆Âæ äßm‚Ö œ†fj‰] ‚ÏÊ l^`fŽÖ] oÏi] àÛÊ
( c Z™·gâÔÜ-PS
Zð[!
wzZ¢13myZÑZ[Â~g g)
WKZgzZ+Š LZ GäkZ XÐ]2¿Ž
X 1XÃz'
w'ãZzgzZXì à zZzƒ
 o„ÈÐyZ ƒ`¬»yZgzZƒ: ãZz~A çÆäƒx ZwžŽÐ Vñ»,Z Z åE
<XÅ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û Zw'~Vñ»}uzŠ‰kZgzZi]
’ e xgÑ ~ [Åx »w'ãZzÊ Z• av%ZX ì 4„ *
™g (ZÃx »
z +Š~ ÏZž’ e *
™g (ZÄ w'gzZ ’ e bŠ hgÃx »áZz ãæWo ‘gzZ`kZ ñWxx »w'ÃyZ „‰gzZ
Xìyâ‚ »}g ÖÐ[Z±Æ]y
WgzZ«™Åz' W
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
bMPNS oÞ^%Ö] p•^Ûq MQóóóóóóóóóóóðNLLR áçqMN
ŠB‚ÆCŠ c
iz¶~:WÃ|ŠzŠÆ~–zñÇ
CŠ c
i c
¶~á$ Æ|ŠzŠÆ~–|ŠzŠ » ñÇ HžÆXkZ "!x« ÛH
y¤z +Š ñf• D â •
EG
G©4h. Å
c Z™yZ/·: ö- Z X £Š™s
 Ÿz~ÝzgÅ< Û ?7c
 yWŒ ì YYœB‚Æ
h^âçÖ] áçÃe h]çrÖ]
ì w'ßtÂVƒxzn½gzZgŠª•zVâzŠ¤
Z~ßX ½xzŠgzZgŠq
ZX •,qzŠ !
gAqŠ 4
Æs ¦Z
:•˜ ã éE4‘E
5G %)´X ×cƒg JŠ ZÆå·%c
ƒB‚Æå·{ZpÔ
óèÚ†vÛÖ]è×ÃÖ] Ý‚ÃÖ ð^ŠßÖ]æ Ø•^ËjÖ] Øu änÖ] ÝçÛ–ÛÖ] oßÃÛÖ] æ ‹ßrÖ] V á^Ë‘çÖ] Ý‚Â ]ƒ]æ
( cZ™vx¯ 3`79m¼W1°Z[!
ÔtZ@)
ž¶B‚Æ|ŠzŠÆ}uzŠ|ŠzŠ »q
Z~!¬]gßZ åE <XÅÔì ½s%Z Ì~|ŠzŠÆ~–gzZ ñÇ b§ÏZ
YŠB‚Æ
Xì ^
:•˜ ã éE4‘E
5G %)´
†ÏfÖ] ^Ú^Ê( ÜßÇÖ]æ †ÏfÖ]æ ØeŸ] ÜvÖ å•]†Úæ ¡•^ËjÚ ˜Ãfe ^Ûã–Ãe èË×jí³Û³Ö] á^³Û³v³×³Ö] ijne ‡ç³r³m
!ÜßÇÖ]æ †ÏfÖ] á^fÖ] ÔÖ„Òæ oi^ífÖ] ÄÚ h]†ÃÖ] ]„Òæ ᪖Ö] ÄÚ ˆÃÛÖ]]„Òæ ‚u]æ ‹ßq ‹nÚ]çr³Ö]æ
( cZ™vx¯ 3`85mÔ ðWE $ °Z[!
tZ@)
h]ç’Ö]^e Ü×Â*] ä×# Ö]æ
ðNLLR p…çßq OóóóóóóóbMPNR ärvÖ]æƒN
*
g â Ã@
m•Z' Z ]|ä gâ Y ðÃò *
Âizžì @
WŽ ~ pÑguž~}g !ÆXkZ +Š ñf• D â • ÛH
î”EizkZ~s²}g øXì [ZN~äg â Ãgâ YkZX ¶ÅÒÃÅäv™gâ 7
gâ Yò *
G YÃv W6
x?Zz> ðÒ}ÅZ
?ÙÝq[ZN™g â ÐZëž @
Xìx *

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


G
4h.Å
G-©E
c Z™ ãß »Y Mh
•Û ·*
Ññ ö Z
oÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
 \ W~pÑg
Âizä~ uq
ZXì cÛ ÌÉÃÃkZgzZ c
â• Û % Z ä~
â•  \ W»äg â Ã( yZ³ )gâ Yò *î”Eiz
G
ÅV>ÁÐ kZ nÆá Zz äg â Ðg Zz}Š}uzŠgz Z V>{Š c
]g t i nÆá Zz äg â Ðg Zz¬ Ã
tž Câ • Û 6{7 gzZ ¶B
g { 2~ y{°‡!nÆäg â ÃÂiz •vZègÈ ¬]|žì ~ g u ~uzŠX ~Š
x âZX cÛ %Z »äg â ÃkZä ~
â•  \ Wn kZ ¶Cg â 7
YnÆ仿v W6x?Zz> ðÒ}ÅZm•Z'
Z]|Âiz
:•˜vZ¶g ~g g
ó ЊmçÊ É‡ç×Ö Ù^Î "
# ä×Ö] Ù牅 á] "
# ofßÖ] tæ‡ èŽñ^ àÂ
+Å GG$
(: {ÃaŠX[Zz-Zðx ç Z ÿ ©Gâ[!
? 5 Ô>•Z[Z1ZwzZ¢247m~gg)
:•˜vZ¶g ð̈x âZ
!ɇçÖ] ØjÏe "
# ä×Ö] Ù牅 oÞ†Ú] kÖ^Î Ôm†• Ý] àÂ
( cZ™·gâX ÝZ‹o[ÂX xzŠ¢32mpÑð̈)
:•˜vZ¶gzâ 0Zx âZ
oÊ ^ã×jÎ àÚæ èߊu ]„Òæ ]„Ò ä×Ê èe†• Ùæ] oÊ ^Ƈæ ØjÎ àÚ Ù^Î "
# ä×Ö] Ù牅 à å†m†a oe] à³Â
p„Ö] àÚ oÞ•] èߊu ]„Ò æ ] „Ò ä×Ê è%Ö^%Ö] èe†–Ö] oÊ ^ã×jÎ àÚæ oFÖæŸ] àÚ oÞ•] ]„Òæ ]„Ò ä×³Ê ènÞ^³%Ö]
!ènÞ^%Ö] é†ÛÖ] oÊ †Òƒ
&
( gƒÑyÎ 0 5G
ð éE4E
C· ,Ô r iß ZO[! 5{ÅZ[Z1ZÔ240mzâ0Z )
Ô åG
kÖ^ÏÊ ^Âç•çÚ ^vÚ… ^ãjne oÊ lœ†Ê èŽñ^ o× k×ì•^ãÞ] é†nÇÛÖ] àe äÒ^ËÖ] éŸçÚ èfñ^‰ à ÄÊ^Þ àÂ
oÏÖ] ^ÛÖ Ünâ]†e] á] ^Þ†fì] "
# ä×Ö] ofÞ á^Ê É]‡æŸ] å„â äe ØjÏÞ kÖ^Î ]„`e ànÃß’i^Ú ànßÚ©³Û³Ö] Ý]^³m
ä×Ö] Ù牅 †Ú^Ê än× îËßi kÞ^Ò ^ãÞ^Ê É‡çÖ] †nÆ …^ßÖ] lªË³›] Ÿ] èe]• š…Ÿ] o³Ê à³Ó³i Ü³Ö …^³ß³Ö] o³Ê
Då…çÒ„Ú äÖ]çuE óä×jÏe
Š q Z];ŽzFÅTc
~g Û %Z»ä™OÃyZ³ò *
â• Š q ZÑ!
 \WžìtžÜgzZhv»žgIg
Âizä~ zgq
X ˆÅyÒ
X •ë£Âiz~s²}g øgzZì yZ³ ̈Ãt Z]»Âizž•D™ïÅÂizë[Z
( 829m]BZiz9) Ô@~( î”Eiz ( 1
X r ZizZz r iz` G

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


™.Å
AE
( éÓZY4ZX 3110mÔWÑZ ê Z)Ô¡ ¤ Ô@X r ZizZz r iz `X G î”Eiß Z ( 2
I-E
# IE
#-
X r ZizZzr izÔ`Ô r iß Z™åÓÉz ö Ñ î”iß ZzZ ö ÑZz™åE
E E
G ÓÉÔm' Zx ‚X Gî”Eiß Z ( 3
™.Å
AE

( yZk ZzÆÜ* ZÜ,X ã{ZY4ZX 1029m‰ß Z ê Z )
]Zg _
X¡¤ Ô@Ô r ZizZzr iz `Ô G î”Eiß Z ( 4
E A ™.Å
0. ZxzŠ¢Ô 2448mpÑZ êEZ)
( c Z™îG Š “

X r ZizZz r iz`X @Ô G î”Eiß Z ( 5


( ‹ŠKìYy;'
„Ñ*
X 931m]BZ b I )
:•˜ ~â å_ö·•( 6
á]…‚rÖ] oÊ áçÓi ojÖ] oâæ xnv’Ö] çâ ]„a k×Î ”†e] Ý^‰ ^ãÖ Ù^Ïm o³jÖ] o³âæ †³n$Ÿ] à³e] Ù^³ÎæZZ
( cZ™·gâxzŠ¢32mðûZZíq ) !äe xn’i lç‘ ^ãÖæ ÍçÏŠÖ]æ
!”†e] Ý^‰ äÖ Ù^Ïm ^Ú oâæ èÒ†vÖ^e èƇæ ÄÛq ɇçÖ]DS
5{ÅZ[Z1ZÔ240mzâ0ZZîG<EÒZ b •Z )
( åG
] „â oßnÃÖ] Ù^Î o`jÞ] ^ãjÒ†u 膉æ ^ãjËíÖ ^ãe knÛ‰ ”†e] Ý^‰ èÒ†vÚ èƇçÖ] ŒçÚ^ÏÖ] o³ÊæDT
!äe xn’i lç‘^ãÖæ ÍçÏŠÖ]æ á]…‚rÖ] oÊ áçÓi ojÖ] oâæ xnv’Ö] çâ
( c Z™·gâÔÝZ‹o[ÂwzZ¢Ô247m~g gíq )
Xì ÙÃVâzŠ¡
¤
gzZ@Âizž Zƒx¥ÐV1ÂŹÑ!
zgq
:•˜ ~È-Šr
 ™Ã·?
6nVâzŠì x ¬ • Ú~ Ïg ÃgzZÂiz~ ! ²žì @
ƒx¥¸Ð VÂg„Å~yz ÏgÃz ! ²¹L L
VâzŠ@gzZ¡
X6 ¤
ªì @ WtŠ ™
G G©E.Å
á ÑZg ZŠ·,X wZzg
"
( c Z™®
• •!þ â [ÂX 229m è ZŠ ZæZ)
Ò› 3G E4
G5

Xì[Z Ng »gzZ ^
Y* ™OÃVâzŠX •ëÃVâzŠ@gzZ¡
g âgzZ* ¤
ÂizžtÝÒZ
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
bMPNS oÞ^%Ö] p•^Ûq PóóóóóóóóóóóóóóNLLR oñŸçq ÜÓm
™ %fgzZ|
* Û zh
 z• yÅV”LgÆVzgâ Y

îŠ^åñÇZ ÛH
gåñÇnÆ|ŠzŠV; }g øž~XkZ+ŠY f•D â •
 V;Æ]Z|áZzp

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Û Æ™ %fÃkZvß ðŸQgzZ • D™|
 z•
| Û 6]Z|ðŸÃV”ªÃkZ nÆäX|ŠzŠ vß {z Âì
 z•
Y*
?^ c
ì^ W •D™
Y¬Ñtc
E
cZ™ ! 2H
~h±3çJ.G
! Û [;zxÝ:t
4&•

oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]


~ kZèYì ^ Û |ŠzŠáZzp
t • ïŠ N Æ™ %fÃVzônÆäXÃ|ŠzŠ lz•
Y* g åñǤ
Z
Y • D Ñ~ wEZ Zl gzZ“
Z b§ÏZXì ^
ˤ  Í »yZÆ™ %fÃVzô¤ ™ ù Ÿw‰Ãwâ w'
ZgzZì *
🤠 gŠgzZ ^
ZˆÆkZXì „ Ys¥^ YÌt•D™|
Y~wâ gzZ!KZèYì ^ Û B; ÆðŸ
 z•
ä™ %f ƒ.Þ ‡Æä3“  Í »gâ Y TèYì ^ Y Ìt• D™| Û“
 z• ÍÆ™ %fÃVzôyZ]Z|
X ’ e( È) *
™i Z•ZÐx »kZQƒ60 ©$E
Z »±q éŒG ZÐzzÅä™ %fÆVzôyZ¤
ZpX 7ƘðÃ~
bMPNS oÞ^%Ö] p•^Ûq UóóóóóóóóóóNLLR oñŸçqRóóóh]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
* ÐúÆu
Î~s§ÅÐW™wïw!
ì Le*Îs§ÅÐW™wïw! Ðs§ÅúÆuLZ¿q Zž~}g ! ÛH
ÆZkZx Z™ñf•D â •
E G G
E4h. Å
Û !
H - ©
c Z™ç •
J
.
G2 4& !
Sh±wBZ†~g ‡ ö Z Y*
X •?^ c
ì^YnÆkZt<ÑñzgiZ
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Y *
7^ Î nÆ“ isÜgzZ sÜÆg±¦ÑË%(~uzŠ™wïw!
 iz d LZÿ{gÃè~!¬]gß
Ðzz ÅTÐ~g FðÃÐZgzZ H b ï »eKZ ä ~ !vZwÎg c Z~ { Çg !
Ån²gzZ ðW]gúq Å~ \WXì
cÛ ä~
â• Ë Îw!
 \W ÂVƒ $ uÆeKZ~ H Âì @
6 ™IÃVß ! Ù Ø»kZgzZ‰¤
ÆkZC ÆuÆkZ
w!
XƒàZzä5ÐVß ! ÆVÂgú~uzŠgzZà Zz¶Šw!
LZÃVß ! ÃVÂgúŽìÒ6
]gú+Z
^ãe^‘] Ü$ ojße] kvÓÞ] oÞ] kÖ^ÏÊ "
# ä×Ö] Ù牅 oÖ] l ð^q 霆Ú] á] †Ó³e o³e] k³ß³e ð ^³Û³‰] à³Â
# ä³×Ö] Ù牅 gŠÊ ^³ã‰]… Ø‘^³³Ê]^³³ãe o³ß³%vô³jøŠm ^³³ãqæ‡æ ^³³ã‰œ… ц³Û³jÊ pçF³Ó³•
èב]çÖ] "
!èבçjŠÛÖ]æ
( c Z™·gâÔÈZ°Ýß Z[! ÔxzŠ¢879mpÑ~g g)
( c Z™·gâÔ G ÔxzŠ¢204mpÑ›)
îÏuZß Z÷*’[!
u{gÃè
:•˜ ~zâx â Z~bÑÅg
ð]ç‰æ é]†Ú] æ] Øq… †Ã• á^Ò ð]ç‰ Í¡ì¡³e Ý]†³u ç³ãÊ o³Ú•• †³Ã³Že ^³â†³Ã³• k³×³‘æ á] ]ç³Ö^³Î

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


†ñ^‰æ oÚ•¤]†ÃŽe Å^ËjÞŸ] ݆vm äÞŸæ!&m•^uŸ] ÝçÛÃÖ Í¡ì¡e ^Ûâ†nÆæ tæˆÖ]æ ݆vÛ³Ö]†³Ã³•
!å ð]ˆq] †ñ^‰æ å†Ë¾æ å†Ã• àÊ‚m Øe äjÚ]†ÓÖ å ð]ˆq]
( xzŠ¢204m›bÑ~zâ )
tÂÐN Îw!
Æ( `zi c ƒŠ%{ Zp ) y̈Z ÌËB‚ÆVß !
ƒxøÔ]gúc LZ ðä Û Yf
Zž•D â •
Ö Z™ÅkZ¢
zzÅ# œÐY Z b Æy̈Zžìtzz~uzŠì x Zwt ·Ñ!
Zx ÓgzZw! Š qZ
ÐzzÅxÀÅg
:ì~~K¬X ÇñYH®ŠÃY Zb
Zx ÓgzZo*
Ôw!
Æy̈ZÉXì x ZwÐ
!^â†nÆ †Ã• æ] ^â†Ã• á^Ò ð]ç‰ Ý]†u oÚ•Ÿ] †ÃŽe †ÃŽÖ] Ø‘ææ
(@ÃtægÔ‚'mZ[]ZÔ îG 04XZÆZ[ÂÔ5` 358m~K¬)
G
Y*
Xì ^ Î(~uzŠ™wïw!
* ~!¬]gßžtÝÒZ
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
ðNLLRáçqMRóóóóóóóóóóóóbMPNSoFÖæŸ] p•^ÛqMU
´g]©B‚ÆÏz7
ÛgzZð|
~ kz7}÷gzZX Vƒk
ö;g~ Vâ kÆwh~g »uq
5 Z~ž~}g ! ÛH
ÆXkZ+ŠY f• D â•
gzZÐ wÅg ZŠDÔ•k
ö;g VAzŠ à Zzp
5 Û Ûq
gmÐ º• ZáZz ä™x »B‚}÷
ZgzZ ð|q
ïŠ ŸyÆ}uzŠq Û ]©}g øÐä™x »B‚
Z Ìä3gzZX •D YD Wy}g ø{zgzZ•‰ƒRŒ
gZŠDžì Þ7 t Ð \WVƒ y.6~Ð Z
 Xì x Zw *
3» yÆyZžì c
C ä ð¸ òsZq
Z=X •
ÆyZ {)z*
3»kZVƒ@ ™BÃi *Ž6 yLZgzZ?7cVƒY™wEZ *
3Zƒå» yÆyZ~ÐwÅäƒ
G
G-©E4h. Å
ãZgâvZ†*
ÑñÄc: ö Z gJ
?ì ¬»p V¹*ZzgÐyZ~xsZ ?7c
VƒYŸy
oFÖ^Ãi ä́Û‰^e h]çrÖ]
Æ~z•+ŠgzZì [ÂIZŽ ð|XìÛZuzŠgzZ ð|q Û ZzŠm»\Wèa~!¬]gß
Z~XìЊ Z•
Û »\¬vZÌQƒH: VY„g
b ï»Vâ ›ÐVÂgúÅyZžì yâ• » Z}
Ãx?Zm}ð|p¤
Zì ÑZz+ â
:ìc Û ä\¬vZž 6Xìc
â• Cw'ÌÃVâ 3ÆyZ b§kZXì ^ Y
àm„Ö] àÚ kßF’vÛÖ]æ l^ßÚ©ÛöÖ] àÚ kß’vÛÖ]æ ÜãÖ Øu ÜÓÚ^Ûæ ÜÓÖ Øu gjFÓÖ] çiæ] àm„Ö] Ý^Ãø ›øæ
DQ Vå‚ñ^ÛÖ] é…ç‰E !ÜÓ×fÎ àÚ gjFÓÖ] çiæ]
4zŠm!
gzZ àŠ b§ÏZXƒ:“
 Í »k
  Íg ZŠ%Ôƒ *
òc
“ 3w'žZ
 ì^ Ü z kZ *
Y‰ 3» ð|<ÑñzgiZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Y ¯Å]gz¢Xƒx ÈZ »VÂúŠ ÅyZ6
YÂñYƒV-LLgzZ6
]Z|Ûb§ÏZì ^ gîx:gzZÔƒ:6
Y ¯Å
Xƒ: u 0
* 3,qÅyZ6
gzZx Zwž•M ]©à ŠgzZ4zŠ ÌÐ
Y*
oÑkZ1Ô•^
ÅyZÔ´g 4zŠ àŠÐ VÇ)ž•t {z • Åx Zw,q Ž Îâ Æ›)gzZ›ä <Ñžt ÝÒZ
3B‚ÆyZ •7‘*
Y Ì¢
Éì ^ 3gzZB; ÆyZ¤ CZÃ]ZŠ ¬zg ZîZÆyZgzZ *
ZpÔ * ™g (Z äzÔ^
<gzZçzÐkZgzZì Y8 Ì8y›ÃkZžì c
Cu 0
Ìã0
N
Ñ»›)c
ƒ›ì ey̈ZÇÂä<Ñ
Xìx¥Ð]Zg „ÅY •x Óž 6Xì Y™Ì
+E
-GBE
:•˜ ê 0Z)´
ð^ŠËßÖ]æ ˜ñ^vÖ]æ †a^_Ö]æ gßrÖ] àne цʟæóóóóóóó †ºâ^› äÛvÖ ØÒ©m ^Úæ Œ†ËÖ]æ oÚ•¤] …©³‰æ
óo%ÞŸ]æ †Ò„Ö]æ †Ê^ÓÖ]æ Ü׊ÛÖ]æ †nfÓÖ]æ †nÇ’Ö]æ
G
©J$
(@ÃtægÔ >g é<X Z[ÂÔ1` 222ú Z°Zs Z)
Š Å
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
NLLRð oòÚ ML
bŠ6
tZ™y»ŠÃ{)zð*
áZzä™x » qÑsÜ
D ZzrV·h ZŠ ÅVÍßgzZ • D ¯6i§~ m
ôZ w! ÛH
ž~XkZ +Š ñf• D â •
Æ VÍߎ ( x s) ð*
Z ?^
¤ Y*
c
ì^Y ¢
tZ™ »kZ c
W Âì Lg6ñZ™~ykÆËð*
Z „ (ZgzZ?^
q Y*
c
ì^Y ãæWÅkZ•
{)zyÅkZpy
°»~ykäkZ²?7c cebŠwïÐykkZÃð*
kZc Y*
W Âì ^ tZ™ÐãæWÅ ð*
EG
G©4h. Å
c Z™_r á Z£Z¦cÄc: ö- Z
 ™{ • ?ǃH »kZXìH6
oFÖ^Ãi ä́Û‰^e h]çrÖ]
Û {— ¸<
Œ
d  ´g Sh ZŠakZì c
W¬»äJ (Sh ZŠ~g
Š q Z,â½gzZìÐ~xsZ]
ôg Sh ZŠèa
Ù gzZXì x Zw*
Xìx ZwÌãæWÅx ZwC Š 4
 Zzq
™¿#ÅkZgzZì Z  Zß Zð
Æ>gzZZ
:•˜vZ¶g+-Zg ‡z?
òz2Zg ‡z) Xì x ZwÌ]̀ZÅkZgzZx ZwÌ*
Zz™ÐËÔì x ZwÌ* &
™x »tì x Zw*
ñSh ZŠ
( wzZ` 259m
:•˜ ~©r
 ™·ì*
Ññ
Xì x ZwÌ]̀ZÅä&
ñSh ZŠsÜgzZì x Zw*
ZzrSh ZŠ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


× iÔ G
Å
( iDx' 0{š. ZZg ÓZ[!
îG Ô 261mtZ@7)
Û ï+46
:–ñƒD â • !¬]gßäx Z™y¤Æ{àâ6›x‰Zg ZŠ
ZÔì ~gz¢ð•Z ´gp Ò»Š¶zŠzu¦Ñ~kZp7{g e ðÃ%ÆkZÔì ¿~gz¢q
¤ Ö s
Z&»#
Ö s) x » kZ b§ÏZXì CYƒ ^
# Y*ÌãæWàZz äƒÝqÐ kZ ÂñY H¿qÑsÜ~ kZ
E
Ö sqÑs ÜZ åE<XÅXì x ZwãWŒ
Û ú3E y»ŠaÆ( {)z
" G{š.Å
ä¯ # 0 ZZyz¬ÌbŠ6
Žì îG tZ™ykc
6› òzë)  gŠ ãæWÅkZ:gzZ79bŠ6
Xì „ tZ™y»Š c
ykÃ( x s) ð*
áZz
( ¼¢Ô 277mÔ
áZz 䙿qÑsÜÆgzŠ kZž Zƒx¥ÐbÑŠ {gÃèx ÓžtÝÒZ
ykÃyZgzZì x ZwãæWÅVÇ*
Xìx ZwŽì yz¬6bŠ6
{k ñZ™y»Š c
:ì @Û \¬vZ
â•
DN å‚ñ^ÛÖ]E óá]æ‚ÃÖ]æ Ü$Ÿ] o× ]çÞæ^ÃiŸæZZF
Z[ZXì 7^
¤ YÌ~tZ™ ¢ /J4X3 e bŠwïÐykc
x ZwgzZì x ZwãæWÅkZèY õG y»ŠÃð* ~!¬]gß
ZgzZX}™ÔÐ yk´ âBzg LZ {z ÂG ay
´ ⤠b ¼ ~ ykkZÐ ]i YZ Åyk´ â ä ð* kZ
X Y™7ÔÃkZ {z[ZÂHpy
~ykÌQäð*
kZgzZåHIÐä™x »äyk
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
bMPNSoÞ^%Ö] Äne…NóóóóóóóóóóNLLR ðØm†µ] OL
w¦ÑÅ-8Y
»TXì @
Y 1^»Ð { Z9~g ø: ;â Ž ÔVƒM» -8 Y ~( Ðw‚23 éE " ½) Vƒxi 5~g »uq
5SG Z *0
·~
9zg 100~¹ÆðÑŽÐ {Z 9~g ø¤
Z[ZÔì 4w‚ »yŽÐ ðÑŽžì V- ¼g »i§X ì @ g
ƒZf
ˆÅgHbÑÌŽ69zg 1200kZ {g ZŠ Z Zg ø [ZX Ð~ -8 Y ªæ kZ9zg ( Î{g ! yŽ b§kZÂÐ
) 1200J
I
Æw‚6gzZ6x !ZÆw‚ªÔì êŠ «o9zg 168: Ñ‚69zg 1200 ÕäS5!X ì @ ™ï• á «oÐ [ˆÆkZ
[ˆÆ·9zg 100ÌÆw‚áZz äW6
V7zg 1368kZ[ZÔ Zƒ9zg 1368ä » -8 Y Zg ø6äƒ qzÑ
kZÔ9zg 359¶{zÔÐ [ˆÆ‚!Î Š Š «oQ…kZ[ZX9zg 2568ñƒÀtñƒ¦9zg 1200Ð
c
{z´ÆÝZŽ ¶gtc ƒ†ŸZ~ ä}gøÐ bÑZkzu~g7…b§kZX9zg 2927 ðƒ ¶gtb§
WX ;g @
GE
kZ)Š Z%Ð -8 Y X σ liZâÐX ’ e ~ ðW3¢Ð \WnÆkZ ?7c
ì^Y n}g ø {zÔì „gY ~Š…

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


c Z™*0
·:b‚ ZB‚Æ
q
X ( ì ÝÅ
oÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Y¢
Xì ^ «o{gÃèÃ\W~!¬]gß
 ™ã×gvZ¢-{*
: •˜ r Ññ
Y¢
X ǃ^ »kZnkZì x ÅZ » b§q Ö ÓÉì 7ŠÎtžì wì»Y f
ZÐs§Å#
]
( wzZ¢250mb)¨h )
:•˜~}g ! i
Æ-. ~ŠŠvZe
zZ6 ñ·?
GG
7~¬ÆŠÎ éG
5S©G3©8{zèYXì ^
Y* Ôì M( ¶ZgX «o)ŠÎŽ6kZgzZ -.
Ñ~sÜLZgzZ ¢ i
zZ6

G-©E.Å
( Û¢93m ö Ze ñ )
E
§‹{!
kI öW wW?
:•iZBg ~w'
6Ø{Æ # Ö i 5gzZì CY à ™ äzÐ { Z9Åxi 5Ž ¶g {z( PROVIDENT FUND) -. izZ6
H-4E
pì ȊίgÍB‚ƆŸZ ¶gt6Ø{Æ# Ö i 5Xì @ƒ~VVö $gÍtÔì Q:ZzÐZ
G G G +G
b Iwâ n kZ7ŠÎ é5 GtZ å<X 7{gz÷wâ ¶g °ŸZtůgÍgzZì @
G
S©3 ©8 EÅ ƒ~{gz÷wZñZ þ »ŠÎèa
© B

Xì w'gzZ ^
Y¢
ÐZ™™
( x΢Ô225mÔtëZ ~ óWëíq'
)
Y¢
Xì ^ «o6
kZgzZ -{gÃèžtÝÒZ
! h]ç’Ö]^e Ü×Â*] ä×#Ö]æ
bMPNRärvÖ] pƒMSóóóóóóóóóðNLLRp…çßqMT
´g†ñ~(
~(
Æ°%
Ü zÃ
ä3‰ D 3p•{Š c qx ¬†ñÅh
i¼Ðª ižÆXkZ bÑx « ÛH
y¤z+Š ñf•D â •
cZ™g$
Z·:t ?ì÷ ´g†ñ~(  Å°„:gzZCZ”7ÐY âZÅÅ
i~]gßkZXì +
»h 
h^açÖ] áçÃe h]çrÖ]
ZzgÐ ÷Z]|ž 6Xì Ig
ìe uñzgi Zƒ Š
N ZÆyŠ:eÃXž ´g†ñ~(âZ »h
Zg0
»:g0 i

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


…^˾Ÿ] Ün×Ïiæ h…^ŽÖ] “Î oÊ "
# ä×Ö] Ù牅 ^ßÖ kÎæ
!^Ú÷ çm ànÃe…] àÚ †%Ò] Õ†jÞ Ÿ ᜠ¼eŸ] ÌjÞæ èÞ^ÃÖ] Ð×uæ
& - Í GG
¨$
( yÎ 0
ð éEG
54E E E
CÔg 騅ÑZ êGE°Y Yâ [! xzŠ¢100mÔ ~ènZ ìY)
Š¬»¿#Åg »i§ÆyZ ä ~
]|çOÔc  x™Zg—gzZìg »i§ »V±XgzZWæ´g†ñ~({Š c
i
:ž cÛ Š•
â• á g Z ä~
 x™ Zg—žìe ñ 0ZvZ†
ZzgÐ/
XXh…]çŽÖ]]çËu]æ oFv×Ö] æ†ÊæX ànÒ†ŽÛÖ] ]çËÖ^ìZZ
E - Í GG
¨$
E
( c Z™·gâÔg 騅ÑZ êG[! Ô2`875mÔ~g‡Z 9)
:ž cÛ Š•
â• á g Zä~
 x™ Zg—žì e
ZzgÐÅvZèg {k
Ù 1Z]|~e
C Zzg ~uzŠq
Z²
(129mÔ›9)óŒçrÛÖ] ]çËÖ^ì ovF×Ö] ]çì …œæ h…]çŽÖ]]æˆq
:ì~~K¬òzë
X N Yƒb§ÅVƒ={zž ‚ñYHÁ™^»ÃVsñ

á +$
:•˜~g é5B+ ZŠgò • ¬0Z}Z·¦)´
 q )Ñ!
Xì < N Yƒ'
Z' ƒáZz6
Æ}g )Æ. zZ {zž *
™ÁÚ Z™^»ÃVsñ
( wzZ¢X 923™~GwÎgxÝ)´Ô›9bÑ!Zf)
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
¬»i ZzWÅ]gú~ãZpÆgzZ]g ˆÔ ~g FÔ½
Š¤
•á zŠ *ZH ?Èc
ì Ç{°‡tH ó ì
ó ]gúÌi ZzWÅ]gúLž y¤zx Z™ñf•D â•
L ~ZkZx « ÛH
G
•IÐkZ Å&Zp…õÅk g »zÆb§ÏZÔY ZÑz ߆]5çCg ˆÔ ?gzZîG4¨E4h! b§ÏZÔ~EŠ c
0G Vƒ´Š
Û b & ZÅVÍßVÅÑ™}Š[ZŽ Üæz¦Ñx™ñZ'
XN â• ?ìÏzðÃ6 yZc
+
G- Í‘
cZ™ ö Zæq
oÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
žìt È »¦Ñ]gz¢Xì $ Ë ‹ 7i ZzWKZ ¦Ñ]gz¢š ÃòŠ WbZ n kZ ó ì
ó ]gúÌiZzWÅ]gúL L
G
nÆs 4¨E4h!c
0G
 Ÿz ÅZ¦ÑËîG Њ *Z ~EŠ c
´Š LZ űŠ¤
•á b§ÏZ ÏÆk‹i ZzWKZ~ {)z ]Š Þ
Y Â,™}g7™{g~}Š6¤
^ ZgñZ {gÃètÂìe *
™ (| Û zh
 z• y) Y ZÑz ß6Y ¯ Å]z¢c
Ðr ™?Ë
Ë 3Š ÌV×gzZ {nCZ]gúbZ •Æ]gz¢ÉX •4ZŠ~¦Ñ]gz¢tèYì
ólËž 6Xì $

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Y Ìc6
x âZXì ^ Ð ËZeŠ% ƒ: ËZe ~7¤
WgzZ ` ´ {°‡! W b§ÏZ Ôƒ bŠ „ZÍ~
Z nÆ` ´gzZc6
:•˜]»_Z1Z
!^ã•†Ú Ä•çÚ oÖ] gnf_Ö] †¿ßmæ ‚â^ŽÖ]æ ÜÒ^vÖ] Ÿ] ^`ãqæ oÖ] oãj•] àÚ †¿ßm Ÿæ
. ÐÉ
( c Z™aŠ·,Ô ø Zz‹Z°`Ô îG 04XZÆZ[ 424më‡-Z + )
G
+E
-GBE
:•˜ ê 0Z)´
‚e Ÿæ !!!!!! ͆ÃjÖ äqçÖ] ð]‚e] àÚ ^ãÖ ‚e ¡Ê gÞ^qŸ] ÄÚ è×Ú^ÃÛ×Ö tæ†íÖ] àÚ ^ãÖ ‚e Ÿ 霆³Û³Ö] áŸ
^ÛÖ éçãŽe ènfßqŸ] äqæ oÖ] †¿ßm á] ‡çrmŸ äÞ] Ø‘Ÿ]æ !!!!!óóóóó ð^_ÃÖ] æ„³ì¡³Ö ÌÓ³Ö] ð]‚³e] à³Ú
!é…憖×ÖŸ] ^ßmæ…
ÐÉ
(@Ãtæg·,X ø. Zz‹Z°`G04XZÆZ[ÂÔ8¢352Ô351mëZ°Zs Z)
îG
Y•t•F
V;Ô7^ Û Zxø)i ZzWÅyZgzZ•'™ ãZpÆc
Š Z• 
k½{z~X…õ+ZÅVÂgúp
iZzWgzZ -7Ð & â gzZì ^ Ù !
YQ ÂñY:C i ZzWÅyZgzZ ,™ ãZpÆc

k½'gú~ kZgzZƒykZ(¹¤
Z
Y*
Xì7^ Ù !
‹ÃVÍßÆC
!h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
ð NLLQ áçq NS óóóóóóóóóóbMPNR! oFÖæŸ] p•^Ûq OL
w¦ÑÅäÎ[ä{ (
H ÂñÎ[ä { ( ðä
Z?7c
ì^Y * ÛH
Î[ä { ( nÆ]gúzŠ% Hž~XkZx Z™ñf• D â •
Ûe
XN â•Á[ZŽ ¬x™ñZ'
?7c
ÇñYƒ<gzZçz»kZ
h^âçÖ] áçÃe hçrÖ]
ÆŠ ˜ì ^ g6ÔŠ~]gßÅŠ ˜sÜgzZsÜ[ä{ (nÆ]gúzŠ%~!¬]gß
Y nÆ% Ze-
T•gz$~«£Æg
u ôÜkZ wZ ¸ZÆyZpì ¹Ì^
YÃkZ ä Y f‰p¤
ZX ì {z(t ·Ñ!
{ z´

:ì ò Z¤ á g Z» ~
Š• äÎ[ä{ (~
 \Wž 6X •ðW,Ïz6
Ù^ÏÊ ^•^ne èÚ^Ç%Ö^Ò äjnvÖæ 䉜…æ èÓÚ xjÊ Ýçm èÊ^vÎ oe^e oiœ Ù^Î äß ä×Ö] o•… ä×Ö]‚f àe †e^q àÂ
!•]çŠÖ] ]çfßjq]æ ðoŽe ]„a ]æ†nÆ "
# ä×Ö] Ù牅
( c Z™: {÷÷·,578mVnZ[ŠzZŠ1Z)
E
§½}8
:•˜ à ¬vZ¶g ö )´

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


( cZ™vG* ZÝZ·,6` 422mg êZg-Z) X •]çŠÖ^e å†Ómæ
á )´
:•˜ à ¬vZ¶gò •
àn oÊ gnâ] áçÓnÖæˆÇ×Ö •]çŠÖ^e h^–íÖ] ^Ú] é†nì„Ö] oÊ Ù^Î h†vÖ] †nÇÖ p]D•]糊Ö^³e 决ӳmæE
!îñ^ŽÛÖ] èÚ^ än×Âæ åæ†ÓÛÊ ð^Šß×Ö äŠËÞ áˆnÖ á]æ Ñ^ËiŸ^e•çÛvÚ çãÊ æ‚ÃÖ]
á)
( c Z™vG*ZÝZ·,Ô 6` 422mÔò •
ñYƒ<gzZçzª@
7 Û ðÃ6
7t• <gzZçz~ÏŠŽñÅ8 7µðÃÐäÎ[ä6
gnkZ k èa
Vß !
Xì 7<gzZçzú â *
Yµ »8 Ü z ï Š8
g‰ gÃ} À6
Vð;Æm ôgž 6Ç
E½}8
:•˜ à ¬vZ¶g ö§ )´
óx‘Ÿ] çâæ ojËm äe ÍçrÛÖ] ä߉ oÊ æ] äÞ^߉] àne Ý^ÛŸæ É^f‘ †Ë¾ o× ^Ú ÄßÛmŸæ
( c Z™vG*ZÝZ·, 1` 154mg êZg-Z)
:•˜ à¬vZ¶g ~z éŒB„)´
X pFçjËÖ] än×Âæ é…憖×Ö Èf‘ àÚ É^f’Ö]†Ë¾ o× ^Ú Ÿæ
( cZ™: {ÃaŠ·,X Yçß Zx ©Zx Ó63mb *Z ¹Z%)
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
wEZ»}4ZzxA6
A ÔZ
Ô VzÀ,Z ?ì ¬H » iú~ VzÀ yZ ƒ Î {)z xA66VzÀX ?ì ¬H » {)z }4ZgzZ xA6
c Z™kz;Z†:t ?ì ÷ ( {z´Æi ú)]Ñqx ¬wEZ»{)zxA6
gzZ}4Z
h^âçÖ] áçÃe h]çrÖ]
Š~g Zi !
n kZÔì CƒðƒBg Zl¾Å Alcohol ÔZ~yZ•[ø {)z}4ZgzZxA6Ž À` W
X ÇñYHyÒÃXkZQByY¬»wEZÆg Zl¾ÅÔZë¬
:w¦ÑÅÔZ
:•˜ ~GwÎgxÝ)´
ð¯ÐY âZg ZŠ3 ¶
vŠgzZ a
ÅugŠ ZÔxnÔk'ZÔŽ ÔäZŠZÔ{èÔßÉ CYð¯7ÐgùZgzZgLÔZ
Bî{z}Š hgv ÄЕg} 7
ì @ Ž {è ™ »gùZÉ 7°» * Yc ¯ ÐgùZ sÜnÆîžZ  Xì CY
9
gZl¾ÅV1ZÑvŠ {z´Æîq Æ( vZ é):X+g )Š-1Zx â ZgzZWZx â ZgzZ CW7tŠ ™p°Åî6
Š 4 ÔZnkZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xì ^ ¹uŽg Zl{zÅÔZZ åE<XÅXì ^
Y{zã:J Y{zƒ:gzW¹Ž
Xì ^
Y * Y wEZ »^4ZgzZ ÔZ~g ZlgzW¹)gzZ ¾ž Š
Î Âì ^ ƒ ãZzt Ð ,{gÃè
qÅiúgzZ Ì~]Ñqx ¬»VzÀ,Z Z åE
ª <XÅ ÇñY Hg´„ u0
7ZƒñƒÑ {)z  cxA66VzÀ
Ø Z™ðÃ~Vziú+ZgzZì^
Xì 7> Y<Ì~
( 323X 322m4¢›9bÑ)
Š ò : »i ZŽÆ(alcohal)ÔZÐáZjÆs ¦Z[Z wZ ¸Z ä)žp¤
» {)z ÂgzZxA6ÌQpÔì c Z
gzZX 7µðà * ÃwEZÆ{)z ÔZ• ŠŽñZ
™uF 7HŠz ]gzpèaX ǃ àzZz4 *
 ]c ™: wEZ
GE
mg—X ñYH: wEZ7ZÆìt4ÂVƒZa Ì]2zu“~wŠgzZƒY é<X§©ÅZÎs%Z~Tq+ZQ
:cÛ Š•
â• á g Zäx?Zz> ðÒ}ÅZ
XXÔfm †m Ÿ^Ú oÖ] Ôfm †m^Ú Å• ZZ
uX ~èF
( 2518;g )
Xƒu 0
Ð]2zu“Žz™g (Z¿{z™hg7Z,™2~—»,qŽ
KZ ò :»i ZŽÆyZ ë@ ™: wEZ »ÂzxA6u‡ • ŠŽñ]c
ì àzZ „ * 7@Š u‡)Z

Û '
X ìg Z Œ (
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
bMPNS†Ë‘ MQóóóóóóóóóóóNLLRð 5…^Ú MR
™
w¦ÑÅ eg »^i
¦ÑÅkZgzZì ÷ * ™ c
™wEZ » eg »^i *8ö À` WžÆZkZ Ö ÛH
x Z™y¤z +Š ñ f• D â •
?ì Hw
YEŸE
9 G©G
E4h.Å
-
~ ð½5 yZ/·: ö Z
oFÖ^Ãi ä́Û‰^e h]çrÖ]
ÇÃkZgzZì=gf »¶Š ¹F zg » ~ŠÎkZgzZì b
Ãg ! q zg » ~ŠÎtèYì x ZwÇwEZ » eg »^i
Z »g ! ™
Û x Zw
Ô•sf `gŠ[òZƶŠg ZŒ
6 Ü zƶŠÆ£Œ
kZ ¶g‚3„‰ Û kZJgzZ•M Û Ð Jvß)g fÆeg »^i
ᣌ ™À` W ( 1)
Z †Xì©
50000ä\W¤ ^»

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ZÆyŠ:eÌ{zì *
ZXg0
¤ Û 9zgg ZD
™:Zz50000Zg7ä\W²Ç}™ ZŠ Z9zg 48500Ã\WJÂ1£Œ Ù
X ÇñYƒqzÑ5ŠÎ6 ZÆyŠ:e\W
¶gkZÂn™:x »tg0
ðJ e }Ô‚ 2áZz y»Š6yZ • Cƒ=g fÆ eg »^i
™žŽ ( +Š A) Transactions ÒZ À ` W ( 2)
ZÆyŠ 40 ä \W¤
6kZ ÂÅ: :Zz ¶gtg0 ZgzZXì wq]gßà¡Zq
Z Ìt• f
°ŸZ ¶g‚3}gzZ‚
X ÇñYƒqzÑ5ŠÎÌ
•D YÖ™ñuì @Þ Z
W.  gzZ•  qzÑ *
;Vƒ 0
{Š c
iÐgŠ e KZvßÒZ™áeg »^i
™ ( 3)
Zc
q Ù 60000ÐZJÂì9zgg ZD
g ZD ٠15000{ Z 9ſˤ
Z†Ô•D Y- E~ÐÆŠÎgŠŠÎQgzZ
40 tžì ] !Ù ªÂà™¤
~C y
Z ~g Zh Å 50000 Ð eg »kZ ä kZ[ZXì @ ™ »=z ÅJ
™~g Y eg »^i ÄÑ
Û Ð b§q
ì êŠ „ nŒ ™gzZX Çìg ꊊÎgzZ ÇñZz™ÁÅkZt Z åE
Z Ìeg »^i <XÅY™7:Zz ¶gt ~ yŠ
:ìwßZž 6ì @ W„~p°Å ðWE œ6
$ gtÂì © y
kZgzZnÆ~g Zh 
( 3` 306m:~z2 Zg ‡z!Zf) V]çFe…ô çãö Êø ^÷ÃËûÞø äe †ù qø àm• ØÒ
:cÛ Š•
â• á g Z~ˆyWŒ Û ä\¬vZgzZ
DNSQ å†ÏfÖ]E XX] çFe†ù Ö] ݆uæ ÄnfÖ] ä×Ö] ØuœZZ
DNST å†ÏfÖ]EX] çFe†ù Ö] àÚ oÏe ^Ú ]æ…ƒæ ä×Ö]çÏi] ]çßÚ• àm„Ö] ^ãm ]^mZZ
àáqtäˤ Û Ãg!
ZgzZì sŠZáƶŠ rz• zg »~ŠÎb§q
Z* ™ª*8öžtÝÒZ
™wEZÃeg»^i
ÐLZävZ~e W~y
W{gÃègzZìŠ
c Û x ZwÇÊÎ~ˆyWŒ
ŠgZŒ Û èY’ ehZryYÐqkZÐZÂì
YÐV¹ bŠŠÎ Âì c
kZ ZåE<XÅXì ^ Š™I6wâ LZÐh ŠÎZ Š™IÐh
 Xì c ŠÎ†gzZì c
Š¬»äge
XñYàZryYÐq
ðNLLR oòÚ MTóóóóóóóóóóóó h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
¯~zñ~{)zŠ ~…õ
*
å‹~}g!
ÆkZÐx Z™ñfй?ì ÷ *
Z´gzZ * ÛH
¯~zñž~XkZ•qÑz+Š ñf•D â •
tgzZ • D Z´ ~zñÅVEZpÆÔ VEÔ V5LZ c Ü z kZpì ^
X • D W6~z KY f~Š Z®M‰ Y *

- Í‘ G
G-©E4h.Å
+
G
c Z™ ö Zæq : ö Z ?•Qx ¬~g Zi!
m

h^âçÖ] Ý¡ÃÖ] ÐnÊçje h]çrÖ]
gzZì c Û^
Šg ZŒ ñƒ D™kª6k
Y*  zÔ ~z K
¦ÐZ ä ‰çOì s %Z~Y Zg WÅx Z™ñf~ZÆ-i

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¬Æk¦@ÑZz äWÃ~sW‰žX ì c Û^
Šg Z Œ Û éÅ@ÆsWÐZgzZ äƒ:k
Y ñƒ ïŠg ZŒ ¦ä ‰
ß* Š¬»k
Yc ¦6@áZz“
Ð VúÃ6 +hZ ~z KçOì ¬¸ ÌVŒÂ7„k  ¦ ÕäSuZV;zÉ 7~
ÆkZ¤ Ö w¬6
ZgzZ ǃ„# 
kZkªñzgiZ Âì „k +hZ ~zKžñYƒ"
¦@ÑZzäWÃ6 UZ:Xì

Y™ÅgñZ^
X σ^ Ys܃: "
U

k¦@'
Û Š•
: •D â • á g Z ~w'
_öV{Ÿg£Z {•Z]|dZ
Äf_ßÛÖ] xfŽÖ] Ÿæ ‚fÃi ÜÖ é•†ÛÖ] ƒ] ^ßãâ ^ÛÚ ]„ì] ‡]çrÖ^e kfq^Ê é !†Ú äÚ^Ú]æ oב à۳ k³×³ò³‰
^Ú^nÎæ ]•çr‰æ ^ÂçÒ… äÖ^ÃÊ]æ äi…ç‘ änÊ äÖæ‚fm &nve á^Ò á] ÜÃÞ …^³Ë³Ó³Ö] ijnß³‘ à³Ú ç³â Ÿæ ^³ãnÊ
Ÿg£Zx âZ]î{g ZŠ ZÔ 1¢Ô 312Ô 311mÔg ¨Z]
) ! ^Ã_Î oÇfßm Ÿ áƒ^³Ê ä³×³Ç³Žm ÔÖƒ á] à³¾æ ]•ç³Ã³Îæ
( c Z™
îG4$bÑ) {Š™yÒVŒä ~ ÂS7i út ‚ÆN
0E Wä Tž Š
HwZÎ~}g !
Æ¿, ZÐí
Cƒ’]gßðÃ~ kZ:gzZì CY Å]Š „ÅN Š ò :»i ZŽ ñƒ D™~
W Â:èY c ZÐ w¸( Æ
Š@zqÃgé]»wKZÐZyZgzŠÆ"7i ú¤
ZV; ìÐ ( ]
ÃÆgñª)]¬¡Åg ñt:gzZXì

7i ú¦Ù t ‚ÆN
C WÐZ ÂÐ,Š™…¸gzZw'Ð iúÐZtžì @
™wìtgzZƒ CWÊ´zx ªz
X ’ e•7
:ž cÛ Š•
â• á g Zä\W Š
HwZλnÏZÐm\¬vZ G  b§ÏZ
î*9gpZZëZ·?Z
W Â,Š¬»k
N  ZgzZ7ŠŽñVŒ{zgzZìk
¦ÐZ¤  Ø Z™:
¦> Ø Z™~i úƒt ‚sW
žì 7>
oèÉ 7„ Cƒk
 Y q ) Ñ!
¦V;zžìt%Z |gzZXì ^ Y*
èÑqÔ ñYƒ ^ 
k¦éÌ´g »
]gßÅkZ~sWžt:ì 8 ŠÃ\WLZ ¿tc
Í• D W6}n™^ßÐzz Ū  é¨GrÅsW¦Ã
( c Z™tçg„Ô 1`Ô 184mÔtëZòzë) X óì
ó Õ

^ zgzZ ~z K Z åE
Y wEZ »™-i 
<XÅ• 7k t Ð VÂg „VâzŠ Ñ!
Ð VúÞì ãZz Ç!
¦kð½‘áZz “ {gÃè
 Ÿzt ~ KÏZX • Dƒ Œ6„ VúÃÌ(áZz äWÃ~ yZž Zƒ ^
žì ~gz¢Ìs Y nÆgñZ
Ð VúÃ~kZžì ^
áZz“ Y wEZ »k
¦gzZ™-ez ÅgñZ ^
Y ªì ¬¸ Ì»k
¦gzZ™-ez6y¯b!
ñ

X •7k¦@
XìC Ù ª éuSSgñZsfzgqÐò :ÆvZ¶gpZZëZ?

X 7„k¦ ÕäSuZV;zÉ 7~¬Æk  W
¦@ÑZzäWÃ~N X1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.comXƒ:VY„éÆk¦6 Ù ª{zp¤
gî~C ZXì @Éì 7k
¦x * ÐVúÃ
»(áZz“ X2
~N WèY7k 
¦{ z6qgzZ ËsW `g { c W{ Zp Â7k
¶( (Z~ N  Ð VúÃZ
¦(ÑZz“  X3
I
gzZ®Z ÕäS5!Úg ZÖgzZ6ã0
žìzz ¸ì Ðzz Åäƒ q ÃÉ 7Ðzz ÅsWÔÅk  
¦Ð(áZz “
ÐZÉì @ 
Y¹x ZwÐZÆ™t:Z »k¦6
kZ „:gzZì @ 
Y Œk 6
¦Â:Ã@ãZzáZz“ l•Û ñƒG×0
Xì @ W
YŒéÆ@ÆN
*
™ o‚ »-i
z Â} 7* y
Y nÆäh 
yâ‚~g:Z} (ˤ z~¢qgzŠ
Zžì [ƒx ¬Ú ZX »-i
Ù éE
ÐV-zZi FÃáZz äY äWgzZ•D YG ·}"-ezÃ7Æ«™6(kˆC " ½b§ÏZXì @
5SG 7
YHx OZàS6]Ó~g»uX •D YG ·}"-i
^Ði ˜ðZƒ4-ì @ zZ ZaÆÚ Š
ZiÐq
Ð i˜ ðZƒÐˆÆá
 ~ i˜ b§ÏZgzZJ ~ i ˜ ðZƒ™áÐ äƒ 4ZŠ~} e Z ðZƒ ÂñY H
á
]g c ™-ez ÅòŠ WgzZ• Tg º}"-ez ÚJ
i4- ì Sg k Ð ^g7]
å Z ̈ÆkZÉ J
äF
Z
~VƒóÐs Z§Z FÐ)g fÆ}"ÚJЈÆäƒ4ZŠ~¹™+KnÆ<Ñ}w
å
Xì@
Y3g
sÜÆxsZ™ V~ VzyÆV â ›Ð=g fÆ-ezgzZ ~z KB‚B‚Æk
 ÅUZg ZîZ$
g ñÀ` W
á Í" Å~
•ìg™Vìø~y•  xsZ9gzZxsZ)g fÆbÑŠë! Ùi
LZvZ f çMvZ f ç•ìgÉZC
gzZ ~z Kì ‚ìe wŠŽ »Tì 1 ¯=g f » ózF Ø Zè{ ZeÆx lZx Ó4-
•LZÃ-ezgzZ ~z Kä <
Åîσ!
Z
Û ZÆ}Ñç-ez
6~z K¼Ž vßžì |tì Ì=g f òÀ»]â ¥w”gzZì Ìyâ ‚ » ô¸nÆŠ Z•
 CZÐZCgCggzZ• D Yƒ W
•gzZ • f
FÅnkZ~}Õ ”Kz »d YZ • Ù Š
OÐ kZ Z'c
Û ½ž 6ØŠ ñ:Ì6bŽ%™hgÃwZ ¸Z SZg ñƒ Ù ŠÃ: â i]Ñqä Y fž•ŠŽñBV
Æ]̀Z6yWŒ
ÅVZŒŠgzZ ~ Û ò : » iZŽ
 q ÅVÍß ò : »i ZŽ Æ ä™÷z6]̀Z ~ VÂŒŠgzZÐ spÆ q MÆ yWŒ
ÔÐzzŪ
˜
¬0Zb‚g )
( gƒÑòO Z¢™1` +$
4hÒX3Z ñf‰ì ~}g!
ÒÆ ïGE 
ÆVñZ¤ w'z^
z6 YsÜgzZsܬ»iZŽÆ™-ezgzZ ~zKžtÝÒZ
ð¯ Vc
zñÅVŽ!
VâÇVñZge VI4- Vc á gzZÔ~zñÅÆgzZyWŒ
zñ{Š6" ÅVÂgúŽ6µñÆ~Š• Û ]zˆ]*
.´gwì»]!
ì~gz¢e kZÔ•xZwz^  {z•CY
Y*
ƒ
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


!bMPNS †Ë¿ÛÖ] †Ë‘MLóóóóóóóóóóðNLLR 5…^ÚMM
Y_ùZÅg ZlXgzZÏyÃnÆŠ%
?ì ^
ä ¿Ë¤ Y <~g ZlXgzZ _ùZ ÏyÃnÆŠ%ž~}g !
ZgzZ ?ì ^ ÛH
ÆZkZx Z™ñf• D â •
G G
©E4h. Å
c Z™Ï„G· ö Z - ?ì¬H »iúÅkZÂVƒÃVáùZZZiÐq
Z~i ú
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
ÆVÂgúsÜwEZ »äÎX •ïŠ™s Y7¬»Ü _ùZÆ„Š%sÜ~wZÎèa
 ŸzZg fënkZì Š
ž cÛ ™á ~B; N !
â• ÃäÎgzZ~B; N ZŠÃ1gyŠq  w=wÎgèY7nÆVzŠ%ì ^
Z ä~ Y n
Ö Z~÷t
VzŠ%Æ#
Xì x Zw6
o× Ý]†u àm„â á] Ù^Î Ü$ äÖ^Û• oÊ ä×ÃrÊ^f⃄ì]æ äßnÛm oÊ ä×Ãr³Ê ]†³m†³u „³ì] "
# ä³×³Ö] o³fÞ á]
óojÚ] …çÒƒ
5ÒÉZ[ÂÔ561mpÑŠ ƒ ZŠ1Z)
( : {÷÷·,Ôk éE
X ¶Å~0
e_ùZ ~g7Å ~ YcVzŠ%_ùZÅ~0
 \WèYì^ e
äßÚ ä’Ê ä×Òè–Ê àÚ ofßÖ] Üi^ì á^Ò
5ÒÉZ[ÂÔ 579pÑŠ ƒ ZŠ1Z )
( : {÷÷·,Ôk éE
 ìß †]JŠvŠ {z´Æ~0
èYX ì {z(_ùZ Å{)z | e sÜc VzŠ%gzZ ~0
egzZ äÎnÆVÂgú
kZ ÂVƒ @1ÅVGЕ~ž c
0 Û ä~
â•  \W ¶_ùZ Å|
 ÅTñƒ¢q~ ~t{ Çg !
¿qZiŠq
Z
kZ ÂVƒ8 Šg-i »V¥izŠ6
•~ž cÛ ä~
â•  \W ¶_ùZÅìßÅkZgzZ ñWQû%~uzŠ {z~Š Z¤
_ùZä
X ÕZ ~Š Z¤
_ùZä
ð^q Ü$ äu†_Ê Ý^ß‘Ÿ] xm… ÔßÚ ‚q] oÖ^Ú äÖ Ù^ÏÊ äf• àÚ Üi^ì än×Âæ "
# ofß³Ö] o³Ö] ð^³q ¡³q… á]
!äu†_Ê …^ßÖ] Øa] è×u Ôn× p…] oÖ^Ú Ù^ÏÊ ‚m‚u àÚ Üi^ì än×Âæ
( : {÷÷·,Ô ?ÓZ[Â580mpÑŠ ƒ ZŠ1Z)
 ÔäΞ Zƒx¥ÐkZž•˜ˆÆä™Üg
Æ{OŽì x Zw_ùZÅìßgzZ| á )´
u{gÃèò •
uñzgi Z nÆVzŠ%žtÝÒZXì {z(nÆyizŠ%_ùZ ÅigzZÆ@
g  Ôìßž• ˜ÐáZj
Ô|
Xì x Zw| ÎgzZìw'~0
 gzZ;ßÔ* e
Œ^vßÖ]æ †Ë’Ö]æ ‚m‚vÖ^e ÜjíjÖ]æ äÖçÎ oÖ] Ý]†u †Ë³’³Ö]æ ‚³m‚³v³Ö]æ g³â„³Ö^³e ܳjí³jÖ] á] ܳ׳óÊ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


æ &m‚vÖ^e Ù^q†×Ö Ù¡u è–ËÖ^e ÜjíjÖ] á] Ø‘^vÖ^Ê óóóóóóóó ð^ŠßÖ]æ Ù^q†×Ö åæ†³Ó³Ú ”^³‘†³Ö]æ
ó Üãn× Ý]†u†Ë’Ö]æ ‚m‚vÖ]æ gâ„Ö^e
( cZ™G*Z ÝZ·,Ô øE4ÓÉZ °`ÔkŠ ‚¢Ô309mò • á)
‚m‚vÖ^e ÜjíjÖ] p‚ßríÖ] oÊæ Ý]†u gâ„Ö^e ÜjíjÖ]æ( è–ËÖ] p糉 ^³Û³e ܳjí³jÖ] Ù^³q†³×³Ö 决ӳmæ
! ^ÃnÛq ð^ŠßÖ] æ Ù^q†×Ö åæ†ÓÚ ”^‘†Ö]æ Œ^vßÖ]æ †Ë’Ö]æ
(@Ãtæg·,îG G04XZÆZ[!
Ôé{¢Ô 335m~K¬)
 gŠ <_ùZÅ]JŠgzZË{z´Æ~0
X 7„ eäÎnÆVÂgú
 ™Ý°Zm
: •˜ r ³?~}g ! iúB‚ÆY âZx Zw{gÃè
Æ"7
X ˆƒi únkZ•7‘VâzŠ {zèa
( ,Zg¢147mÈ-Šx‰Zg ZŠ òzë)
Ü zÆiú™m{•x Zw~ª
]Š „ž’ e ÈÐ kZ‰ Ù {z•x Zw,qŽ nÆVÂgúgzZVzŠ%žtÝÒZ
qC
Û » iún kZ 7‘Y âZ ^
ZŠ Z9• Û Ž ì *
gzZ { z({gÃèèa pì òzøПgz [Œ
Y* ƒ >% » x ZwÌ~
X ÇñYƒ
 ™ZëZ·YZ1Zœ
: •˜ r
 gzZ m@
yZ ;)z – Ô| Ë Y Ã Å „ ~0
 Ô ;ß }ì x Zw < _ùZ Å]JŠ ~uzŠì $ e sÜ_ùZ
Ë X Ì*
YX 7Š%gzZì $ Û •^
Î]gúžì Ú Z t• n ÆVâzŠ ]gúzŠ%VáùZ ÅVÂJŠ
Y*
ì ðW1Å"
Ð ?žì ]!
H cÛ Zƒ¢q™X_ùZ Å|
â• Ö }
 ~# Åg—¿q
Zžì ~g
uX
8 Šg-i »V/6?žì ]!
H cÛ Zƒ¢q™X _ùZ ÅìßyŠ}uzŠQ ~Š N _ùZ { z ä VrZ
â•
: Zg7w¸q
ZÃkZgzZÅ~0
ež cÛ Vƒ ¯_ùZÅq¾vZwÎg c
â• Šg @
Ån²gzZX c ZÌÃkZäVrZVƒ
( yÒ»g-igzZ_ùZ[!
Ô16z62mÔ<Ñg ·)X *

bMPNT ÙæŸ] Äne…NMóóóóó)ML/P/NLLSóóóóó h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
* Û ]zˆ.
°ÃˆyWŒ Þ ‡*
gzZ®
Û Ð ¹ ~KÅVƒ Ç}g øž~}g !
gzZ {¦1 ª• `ƒ äZ6ˆyWŒ ÛH
ÆXkZ +Š Y f• D â•
Û b§kZžìgŠ c
MV; }g øˆyWŒ Û ëX • ‰ O
,Š °ÃV¶yZƈyWŒ
?ì Hi§¦Ñ » kZ ?: c
cZ™vZ†X • Xì ~Š Z®

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
[! þ vZ¶g ~g gx â Z&ì @
L Lä Zzgq
ƒx¥Ðe Û äZ6
ZÅpÑ~g gi ZŽ »ä°ÃV¶ÆˆyWŒ gzZ{¦1
¹vŠ~X°†ÂcÛA
â•%6
y! Û ÃˆyWŒ
iÅ÷Œ Û äÅvZègy¢]|Z
 žìcÛ Ü~ó óyWÅZ ¦
â•
ÃV1ÂyZ~ g
ukZž cÛ Üw¸»w80Z äv0Z)´~ bÑÅg
â• ukZX c ÛÅ
Š °ÃyZ‰ŠŽñ'PŒ
X VƒžgIY •ZÆ\¬vZ~Xì i ZŽ »ä°
pÑ ~g g) óцvm á] Ìv’Ú æ] èËnv‘ ØÒ oÊ á•†ÏÖ] àÚ pç‰ ^Ûe †Ú]æZZ
( xzŠ¢746m
^ãÖ Ý]†Ò] ÔÖƒ á]æ …^ßÖ^e ä×Ö] ܉] ^ãnÊ ojÖ] gjÓÖ] Ðm†vi ‡]çq &³m‚³v³Ö]]„³a o³Ê Ù^³_³e à³e] Ù^³Î
^ãnÊ ojÖ] Øñ^‰†Ö] цvm á^Ò äÞ] Œ¨^› Ðm†› àÚ Ñ]‡†Ö] ‚f t†ì] ‚Îæ Ý]‚Ο^³e ^³ãn›æ à³Â á糑æ
ókÃÛjq] ]ƒ] è×ÛŠfÖ]
( c Z™·gâÔ7íqÔ2`Ô746mÔ ~g g)
X¸D °ÃkZQgzZ @ Û ¦á‚g {zkƒ ¤x â Z]|
ƒ–( vZp)l~X¸D â •
 ™~â åZsÑZ •
: •˜ r
°) t ZwZgzZ}Š Z™®Š ÂñYƒ{íf/5Z
Å ( * ŠgyZžì ( y‚ W ) ™]gßt
 •g D™ ¦Ã]c
ÃkZ¤
søË: Ç Z] Z pì 7Âx Z •ÑZZ
 ZzÆ:â »{°‡'Y ¯( Ä Zg )Ð {ÅkZ~]gß
Û Z{Š c
Xì [Š ÑZà Z[Œ Š ·~c
iÌgzZ ÂñYc gŠ™w˜~ã0
ÃÐ {kZ™°~( @'
)
( cZ™x‰ZgZŠÔxg X¢Ô56mÔòz2 ZŠ ZæZ )
:•˜ ÷?
Û m
° ¾ì ðâ • ?4]gßÅä™®Š ÌnÆtZgzZƈyWŒ Û ]zˆ.Þ ‡* Y *
ä Y •ì^ ™®Š
YnkZ7äw" ðÃÌ*
Xì ^ °v W6 zZˆÆä™®ŠgzZX {)z G 0!•Z
îG
G E.Å
á ÑZg ZŠÔ 238mÔ èG ZŠ ZæZ)
4 ©
( c Z™®
• E 5

:•˜ ~â ·-Š-·?
Š™®Š~}ic
yZ ~g6]gzgzZ ñYc ŠwZe~,.Š !
ñYc W)Ëc gŠžìt4ÃtZgzZkl
~c
ŠwZeVƒ} 7
X ñYc : Vƒ 0
V˜(u 0
Ë™5ã0
~( Ä Zg )Ð {™°Ã
( 3¢195mi»yZgzZb)Æ\W )

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:•˜ ~gŠ ‡ZëZ·?=ÕZgœ
Þ ‡kZ Š
Zt gzZ ñY Å]zˆ~ kZž ;g: .
™ƒxtZgzZÆkZžì60 ƒ {¦1 * Û :X
Z6ˆyWŒ
ñY 再nÆkZ~ ä™®ŠgzZ ñY c
Š™®Š(Åo ôZ™• ~} Àu 0
Ë ÂÐVƒ ù Ÿ
á z118m<Ñg ·)X} 7
( îŠ 4
• : è6
kZž @
BZ e è™ ¯¿™ ή6
kZ c
} 7
: è6
kZž @
gŠ c
,.z c ™®ŠÔ *
* Šg (Z ä <Ñ~}g !
°ÃyZžì c Û ~!¬]gßžtÝÒZ
ÆV¶{¦1ƈyWŒ
kZƒCƒW{Š c
ñYH¿6 Û ~]gßT~VÂgß{gÃè~º´T:ì ^
iňyWŒ Yƒ
 ÜZe~
bMPNT ÙæŸ] Äne… NTóóóóóóMS!P!NLLSðóóóóóóó ÐÊçÛÖ] ä×Ö]æ
ÂnÆ\¬vZ
wEZ » Z}
gïZ v߉7c
ì^Y * ÂnÆ à¬z ug nvZž~}g !
™wEZ » Z} ÛH
ÆXkZ +Š Y f• D â •
c Z™k1Z·:t ?•D™
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Y*
ì^ Ù »y!
™wEZ Â{ zC iÌËnÆà¬vZ ¬ÑgzZì x £ì‡ÆvZ žŽì »y! 
iÏg ÃZ}
XƒsŠ ZáÆ*;ZŠŽß ZZ
 ZzŽ
:•˜ ~zg J6
m
+Z†)´
gq]çÖ^Ò èÇ×Ö] Ô×i àÚ äÊ•]†m^Ú Ñ¡›^e áƒ] çãÊ ä×Ö] ÀË³×³Ò èdz׳e ܳ‰] Ñ¡³›^³e ņ³ŽÖ]•…æ] ]ƒ]æ
( à¬vZ]Ì112mkZ çE .E
2ÅZ ) !èn‰…^ËÖ^e ]‚ì ܉^Ò p†ì] èÇÖ àÚ æ] Üm‚ÏÖ]æ
:•˜~}g ! Â]BZŒ'
ÆZ}
Œ)  ™Ô»ŠŽß ZZ
X à¬vZÔ´ â Ôr  ZzìÀF %Ð{ÒWªWgzZŠpÂtZ}
tgzZì“ 
( 332mÔ]BZ
:•˜ ~â ·-Š-·?
,6kZäËLgzZ•ñWD™wEZÃkZ+'
» ZÐV- œgzZì ^
YwEZ » Z}
ÂnÆà ¬vZ
X Å7
( 384mi»yZgzZb)Æ\W )
:•˜ ~gŠ ‡+-Zg ‡z·?
Û Ž •M
uz yWŒ
~g Z• ÝzŠÆÜ}g !
Yá1p ÖZ {z sÜnÆà¬vZžt q ÆkZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


gU<Ø èŽ < Ø è ZuzŠì 7^Y ÌwEZ » Z} Ø è kZ 7^
 Â6< Y  ðÃgzZ {z´ÆyZ• ñW
ÂZ åE<XŃ: wÈZ »p[Zy
Z} Ë~Tì ^ Y Ü1nÆà¬vZ Â(ZC Ù {z´ÆY •Zw®žìt{zì
( wzZ¢66~ óW2Zg ‡z) X 7B pðÃ~%1
h]ç’Ö^e Ü×Âœ oFÖ^Ãi ä×#Ö]æ
bMPNT ÙæŸ] Äne…NUóóóóóóóóóóóMT/P/NLLSð
9
r786ñOÆ°°Z èE.°W ZvZp
Yr»kZc
?ì ^ Û H+ŠY f
ì ÌgÅVîzyH r786ñOÆ°°ZÝ°ZvZpž•D â•
]ZÎvZ†·:t
oÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Yr786~]Zk
Y •ZÆà¬vZ~ÝZtèYì ^ ’KZñOÆ Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä׳Ö] ܳŠe ~!¬]gß
Häz nÆvÐ! Š Z"Åžg I
:•˜ ~çg+-Zg ‡z·?XìŠ
@ '
ƒ à{Ð • zígzZì Lgå* {z ñY H: qzÑÐv:ZgzZ°°ZÝ°ZvZ px »Ž cÛ ~g
â• Š qZ
4X3 e*
pì7~gz¢r»yZ õJ/G ™qzÑ™| 7°°ZÝ°ZvZpÃx » ^ Ù nÆ䙿6
YC ukZì
g
]gßÅ䃰°ZÝ°ZvZp6kZ Â@ Y3g7Ð o ôZÃ]Z½»6gîx ¬èaì •'̄ ! Ìr
~ óW2Z g ‡z) XØŠ™qzÑrŠ Z°ZäVÍßnkZì ! Š Z"ÅkZ~
( x΢442m
 ™~â ·-Š-?
: •˜ r
6 
gîx ¬oèž ZƒnkZ`ZzgÃkZ]¸ì;gW`w©»™ÆkZÐVÍg)•Š°ÆpÑvZp786
]¸nÆäXÐ !ŠZ" ì Cƒ !Š Z" ÅpÑvZ pÐ T• ïŠ N™h M
vZ pä VÍg)
Z »! ŠZ" ¤
vZ p ƒ:60 ™[™s§Å ( ›)) VîzyÃkZ G qzÑ™ŠZ°ZÆ
Z%Zì ß Â*
( 8`Ô348mÔi»yZgzZb)Æ\W )Xì4r»„pÑ
h]ç’Ö^e Ü×Âœ oFÖ^Ãi ä×#Ö]æ
MPNT ÙæŸ] Äne…NUóóóóóóóóóóóóóóóMT/P/NLLSð
-0 Z ÃAzŠ
!
˜
!
•_0 ˜ á ~}Ñçy›}g øÀ` W~}g !
Z ŽÃ AzŠ6µñÆ~Š • ÛH
ÆXkZ+Š ñf•D â•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


?ìÌgÅVÇ)Ëc
ì]i YZ~<ÑÅkZc
W
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Z•_0
IèÆyZ{zžƒÌg+ZÅ›)Ë~º´kZt¤ Z »VßYŽÃAzŠ6
!
˜ á ~!¬]gß
µñÆ~Š •
)ž @
,™[AZÐ "0
!
˜ á ÅäZy›)ËtžŒ¸ ÑZzÚ Šžƒï•
Z y›V;z Âì ~Š• á ~ ]âÎg
á ~]âÎgIèÆ<
~}ÑçkZɃ: ï• Ø èÌËt~s²c ZgzZX ñW:UB‚ÆVÇ
º´Ë¤
Ø Z™gzZ s
7> á ( ›)gzZ›) vßxÓ
YQ ƒ D™wEZ6gîÆÙpsÜÃkZ6µñÆ~Š•
 DðÃì ^
?Š ¬ZñÆkZ Âì @
ά»ïc
 ÔZ
< Û Ô {z(Ôx Zw6
 ZzÔn• ZXì( ^
qËðä Ù ~ÝZèY
Y) b IqC
Xì)fÆkZ* Ñ
h]ç’Ö^e Ü×Âœ oFÖ^Ãi ä×#Ö]æ
bMPNT oÞ^%Ö] Äne…(RóóóóóóóóóóóóóNP/P/NLLSð
E
3H
"
w¦ÑÅ ïG G H3½G5©u ±ÌewÎ
8
E3H
ÛH
"
gzZ *
`ÃoÑ» {)z ïHG3½G 5©Gu ±Ìe wΞ~}g !
8 ÆZkZ•qÑy¤z +Š ñf• D â •
G
G-©E4h. Å E
c Z™Bg *
 ™gâ Z·: ö Z
r ?7c
ì^Y*
ÎBzg~ ïG G
H3½G5©u3H
"
™qzÑ" µ} (
±ì*
8
oÖ^Ãi äÛ‰ ^e h]çrÖ]
E3H
Ö Ópì C™ qzÑ/µðÃc Ö Ó=g fÆ ïHG3½G
"
ŠÎ{zì îŠ «oŽ # ì C`ÃoÆ™ \ZBzg# 5©Gu8 ±
E3H
"
Y*
:7^ 5©G
ÎBzg~ ïHG3½G u8 ±nkZ @ ƒ7u 0 Ð
:•˜+-Zg ‡z?
Û x Zw é¨GÒŒ!ÊÎ~ *™yWŒ
Šg ZŒ
x ÓÅkZ n kZì c Û gzZì nÅŠÎtèYì x Zw*
ÎBzg~;kZ kZ
:ì@Û vZ6ìb§Å[ZÑzk
â•  Ö wÅŠÎgzZì 7h»ä™Y ]Z~kZÿËIƒx Zwq â
ò#
ä×Ö] àÚ h†ve ]çÞƒ^Ê]ç×ÃËi ÜÖ á^Ê óànßÚ©Ú ÜjßÒ á]çeF†Ö] àÚ oÏe^Ú]æ…ƒæ ä×Ö]]çÏi]]ç³ß³Ú] à³m„³Ö]^³ãm]^³m
óäÖ牅æ
DNST(NSU å†ÏfÖ]E
¯w'Ãx Zw, Z Z åE
( 3¢305™òz2Zg ‡z) Xì „ZeJ* <XÅ
:•˜ ~â ·-Š-·?*
Ññ
Ö ÓgzZìŠÎ¬Ñ«o{”gH6
Xì Š„ŠÎÃkZÌ# ¶g

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


( ~â ·-„ 6¢295mi»yZgzZb)Æ\W )
Ù jœÝ°Z¶?
:•˜ ~zg ZD
XìŠÎ¶g àZzYÐx *
Æ«o6
VÝkZYò ¸
( yZÅZY M„wzZ¢338™bRZÜnãËi)
h]ç’Ö^e Ü×Âœ oFÖ^Ãi ä×#Ö]æ
bMPNT oÞ^%Ö] Äne…(SóóóóóóóóóóóóóóóóóóNQ/P/NLLSð
Û c
£Œ
¢ Ö Ó
Äg•ÆYZg ÇizgÐs§Å#
Û c
„g}Š¯gÍŽÐ JnŒ Äg•ÆYZg Çizg ÅyÎ 0 ÆXkZ+ŠY f•D â•
gœž~}g ! ÛH
G G
E4h. Å
ÔŠ• á gZ: ö Z ?•M
- © áì
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
y
kYZh VñZŠÂÂÐ,h
 y
6 YÂì îŠ6
Z 'â i °Xì ^
¶g×ÃÄg¤ Ö Ó¤
VÇÄgÃË# Z~!¬]gß
gzZƒ :ÂñY ŽB; Vð; q ðä Yt<Ññzgi ZÔVñZŠQÂÐ,h
Zžì ^ y( 6VÇ)g JŠ ZgzZ ÇÆ
Û )ƒPÂñYŽ( 6
 z•
X ( ñYÅ| VÇ)6 g JŠ Z
Û ¶°Zmã éE
: •D â • 4‘E
5G %)´
óØqŸ] ØqŸ àÛ%Ö] oÊ •]ˆm äÞ] p†m Ÿ]
(G0ÅpZz îG@+E
îG ZÔZ[! 4ÉZ[ÂÔx΢Ô74mÔtZ@)
Ô q ðG3E
+E
ÛG
- BE
: •D â •î*9°ZmêG0Z)´
•]ˆm äÞ] p†iŸ] ÄnfÛÖ^e^ãf• Øq¡Ö ០p†jŽÛÖ] †nì ànfm ÜÖæ èñ^Ú xe†e Å^eæ èònŠÞ ÌÖªe p†j•] çÖæ
óØqŸ] ØqŸ àÛ%Ö] oÊ
(@Ãtæg G0ÅpZz îG@+E
îG ZÔZ[!
6¢190mëZ°Zs Z)
gzZ ǃŠÎ{zQÂì ©
Y*
X ǃ^ Ì«oÐnzHB‚Æ3ZzÅ ¶gkZ™}Š6
gîÆnŒ Û ¶g×J¤ Zp
h]ç’Ö^e Ü×Âœ oFÖ^Ãi ä×#Ö]æ
NR/P/NLLSðóóóóóóóóbMPNT oÞ^%Ö] Äne…(T
ZÆG
´gwYg0
Y*
?^ c
ì^YÜZewYÆ[†g0 ÛH
ZÆGž•qÑy¤z+Š ñf•D â•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


G
4h.Å
G-©E
á gZ: ö Z
c Z™ÔŠ •
h^açÖ] áçÃe h]çrÖ]
! ì ZƒŠgZz~ugIg už 6Ôì 9ÜZe c ´g »VßY6 zZÆGž3YÃ]!
kZ ÆäSzZ~!¬]gß
zz Å{L{ k
ÃyZ c Û Â}g ¦
â• Ð6VzGzŠx?Zz > ðÒW}ÅZmg—žì ~z%ÐÅvZèg k„0Z]|
QX åLg 2~UZuzŠgzZ åÇ7Ð( V#)Æ[% q ZÐ~yZÉì ;g Yc Š7[Z±Ð
cÛ Š•
â• á g ZQX c Û Ô5~C
ŠÄg6VzGVâzŠÆ™„~ V”zŠÐZgzZ ðâ • Ù ä x?Zz > ðÒW}ÅZmg—
( •C™™f »\¬vZVåF VâzŠyZÏVƒ:ÈVåtJ
èY ) σf~[Z±6 Z

( cZ™aŠÔYçß Z[ÂÔ1`Ô 34mÔ ~g g)
( c Z™aŠÔ îGE4›EÅZ[!
0G Ô[ZŠ s Z[ÂÔ2`Ô894mÔ ~g ‡Z{ Zzg )
(ìY ZSÑZ[ŽzzwbZ Gî`•Z?-Z[! >g é<XŠÅZ[Â 1` 141m›{Zzg )
G
( c Z™aŠÔwbZù{ çEE.2ÅZ[!
Ô>g é<XŠÅZ[ÂÔ1`Ô 13Ô 12mÔ ðûZ{ Zzg )
YÐ +
^ kZ ä qÑy¤gzZ +Š ñfОgIg
 Å[ZN ÜZe {)z wY6VzGžì Åo ^Z Å]! uÏZ

ÛG
: •D â •î*9°Zm~z éŒB„)´
&m‚vÖ] ]„`Ö è߉ ‚m†rÖ]æ( á^vm†Ö] Ä•æ àÚ ‚njÂ] ^Ú áªe ^ße^v‘] p†ìªjÚ àÚ èÛñŸ] ˜Ãe ojÊ] ‚Îæ
G0_Iq )
îG ! èÒ†e Ü¿Â] á]†ÏÖ] éæ¡jÊ é‚m†rÖ] xnfŠje knÛÖ] à ÌnËíjÖ] oq†m á^Ò ]ƒ]æ(
( cZ™: {ÃaŠ624m:~z éŒBŠÅZ
á )´
: •˜ ò •
Ä•æ àÚ ^ßÞ^Ú‡ oÊ ‚njÂ] ^Ú än× Œ^Ïmæ ( Å^fi¡Ö ÔÖƒ Ä•æ h‚Þ &m‚vÖ] àÚæ ÔÖƒ à³Ú „³ìç³mæ
äß ä×Ö] o•… gn’íÖ] àe å‚m†e áœDoFÖ^Ãi ä×Ö] äÛu…E p…^ífÖ] †Òƒ ‚³Îæ!!!!!åç³v³Þæ Œ¤] á^³’³Æ]
! á^i ‚m†q å†fÎ oÊ ØÃrm á^e o‘æ]
3G
( g ðE©ÅZZk s Zèzh
›Z äz°È:^
„Z > [[! á ~zë)
2` 245mò •
D™kª6
ZÏZX ì c Û^
ŠgZŒYÜZe {)z Vi
ÔwY6GgzZ•ÅÜ~ÃKZä Y •Z]Zg„Å b§ÏZ
6Y ¯ Ū Ü záZz äWž’ e *
˜ ÿkZvß~‰ ™[AZÐzz Å: âiŠ YpÔì ^
Y ÜZe wY~Gñƒ
N Y~ŠÄgV1Ze ÅVßYnÆè{°‡!
4nÏZÔN Yð=ùÅVßYc žƒ: (ZgzZ$™: ~gz¢ð•Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X ñYHÌ6
пkZžì¸
bMPNT oÞ^%Ö] Äne…/UóóóóóóóóNS/P/NLLSðóóóóóh]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
gzZÌw!
nÆä™s ™gzZu¦ÑÅs *

ki ññ
*
™wEZ( ›) Z, Q
/J4X3 e *
gzZX õG V¹tž7c
™s ™J ì uðà éS‘ÑÅs *

ki ññž~}g ! ÛH
ÆXkZ+Š ñf•D â•
ì HðÃnÆ]gúzŠ%~kZgzZ?ì ^
c YÌ( Ìw! ac
) * ’ e*
™wEZZ,Z nÆä™s ™ÆkZ
™s ™Ðj§VâzŠVâzŠ
X •?•M
G
4h.Å
G-©E
cZ™/Z@Zi *
Ññ: ö Z
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
)ÌJ Ðzz Åä™: ¿6kZž7gH+Z é‘SÑu ðÃnÆs *
V˜É ǃ { k 
ki ññ~!¬]gß
w! a) ðZzŠ ÌËnÆ!Zi ZÆVß !
Ô * ~gz¢)X ì 7òiÑ * s *
™s ™J ì^Y!ZiZ »kZƒ w!
~gz¢
BïÐVèZ ( s * 
kiññ)w! {zžì 4nÆ&Zppì ^
~gz¢)Âc YwEZ » ( Z,ZÔ›)!Wc (Ì
I
ì Cƒ {Š c
i] ðž\~«£ÆVzŠ%~ VÂgúèY ,™: wEZ Z,ZÔ,™s ™Ð j§gzZ Ëc ( , h 3Z )
I
gzZ]áÐ ä™wEZ Z,ZgzZ ˆ~Š] ðž\‚q
CY| ( ZÃVzŠ%gzZ‚} â 'ÃVÂgúžì c Zzgž 6
W~ e
wEZZ,Z]Z|Š%gzZñYƒÁ]áÅyZž @
áïw!
s*

kiññ]gúnkZÔìCYƒÁÐäh 3ZgzZì
x âZX σ: Ì1Å1uâÆw! Ù ØÆyZÐ% ïs*
ÃVzC 
kiññÆVÂgúgzZ ñY| (
]áž @
,™
:•˜ ~zâ
Øq†Ö] †Òƒ ÑçÊ p„Ö] †ÃŽÖ] èÞ^ÃÖ^e •]†ÛÖ]óóóó é…çßÖ]æ ÌjßÖ]æ “ÏÖ^e ‡çrmæ Ð×v³Ö] ä³nÊ Ø³–³Ê Ÿ]æ
ÄnÛq Ð×u h^fvj‰] ]„a ÅçÛrÚ àÚ Ø’vnÊ!!!! 霆ÛÖ] t†Ê oÖ]çu p„Ö] †ÃŽÖ] ÔÖ„Òæ änÖ]çuæ
ó^ÛãÖçuæ†e ‚Ö]æ ØfÏÖ] o× ^Ú
wzZ¢128m~z ðE
( c Z™aŠX >[Zwá[! 3ÒÉ›9bÑ)
á
:•˜ ~g ‡Z5)´> ½bg •
Í^Õ] 霆ÛÖ] éçã• áŸæ Ð×vÖ]†$] ^m^Ïe àÚ Øn×vÖ] é†ËßÖ ‚Ãe]æ Ì¿Þ] äÞŸ ÌjßÖ] 霆Û×Ö oFÖæŸ] ]ç³Ö^³Î
ØÒ†ÚªÊ^ãmçÏm Ð×vÖ]æ ^ãËÖm ÌjßÖ]æ ˆÿ q Øq†×Öæ ^ãßÚ ðˆq ànÊiæ ^Êi ^ãÖ á] ð^q ƒ] Øq†Ö] éçã•
óäe gŠÞŸ]çâ ^Ûe ^ÛãßÚ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.comX 2¢5m> ð½Wh. ZbÑ> ‡%)
( yMtŠ ZæZX uZšZ[!
ó‡çrm èÞ^ÃÖ] oÊ é…çßÖ^e sÖ^ çÖæ 醊Ö] kvi àÚ èÞ^ÃÖ] Ð×u oÊ -‚jfmæ:ì ~~K¬
(@ÃtægX‚'mZ[]Z îG 04XZÆZ[Â5¢358m~K¬)
G
bMPNT oÞ^%Ö] Äne…/MRóóóóóóóóóóóP/Q/NLLSðóóóóóh]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
-7
Æ6
i§Åuiñ
vZÐìLZB‚X •ìg| 7êVZpÆ6& §m{q
ZÀ` Wž~}g ! ÛH
ÆXkZ+ŠY f•D â•
~uzŠXì ;g^uiñðÃh
Ìb§ÅäÇi§ÅkZžt]! •á žì &tÑZzG
ž•s ïb§kZ,i ZzWÅvZ
 ™ IÃx ZúÐ ¿kZ HY f2?ì ÷ *
?• M ™Âx Z¤
Zz™gzZ * z6, ZÔ * êÅ b§kZX ì Cƒ
‹Ôú
G
4h.Å
G-©E
c Z™jœŠú@: ö Z
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
ž 6ì { z( -7 Û 1ì ¿?gzZ]Š Xxq
6Y ¯Å ÓÑ~z*ŠÃ ãZpÆgzZyWŒ ZŠp(KZ -7pÑÆ
Xì ~~K¬
!å†Óm ‹Ö^rÛÖ] oÊ ^nÞ‚Ö] oÊ^ÃÛ›œ†Î çÖZZ
Û zUZz> }Z °[!
(@Ãtæg·,yWÅZ> KŒ 5` 316m~K¬òzë)
ÐZvߞг7Ð iZ0
Z kZ¤ Û Ð wq
ZÃì Ìz»ˆyWŒ ZŽ óv
ó ZL LugIÌZ » \¬vZ b§ÏZ
Ð ÷ÕxÓÃ\¬vZ b§TèÑq σ •ÂŪ
'â u0 °ÌZ~ kZ Âì ^ (KZŽ }ŠUÐ uiñ
Y*
 Zz( ´g) *
Xì Z ™u0
Ð÷ÕxÓÌÃVñ*
xÓÆkZ4-ì~gz¢
þ ~yi{‚

` 163myi { ‚) ó^–m] äñ^Û‰] ämˆßi grm ÔÖ„ÓÊ “ñ^ÏßÖ] ÄnÛq à ä×Ö] ämˆßi grm ^ÛÒZZ
( òz2Znc
g!Zf2
/B‚Æe Špp}Š Ì:UÐuiñÐ"7
¬gÅuñÑZz"7 ~]gß{gÃèÃx * ZgzZ
Æ\¬vZvߤ
Xìx Zwƒ@ °ÌZÆ\¬vZ c
WX~ª Û ~i Z0
yWŒ ZkZ¤ Ø
ZzZì {z(ÌÂì k7
:•˜vZ¶g ~ŠŠ [•
] é›.ÐÉZ G
îœ^IZ) óèãf• ¡e Ý]†vÊ á•†ÏÖ] †nnÇi oÖ] p•]]ƒ]æ åæ†ÓÛÊ oÏn‰çÛÖ] èm^†e Ì×ÓjÖ] ^³Ú]XX
I
D190m> ð½Wh!íq'

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


,™wìuiñÐZ vßÐzz ÅT7^
c Y -7Ð i Z0 °ÌZÆ \¬vZž Zƒx¥Ð bÑŠ {gÃè
Z kZê
Ë{zžì k7Ð i Z0 ZgzZX ñ7cœ£z nZ¾Z ~z*Š c
Z kZ pÑÆðä ¬g ÅuñŠpÑZz "7
}™e
X ñYƒ»i§ÅäÇž @
ñ7 Z{Š ‚:gzì ^
ÐiZ0 Yƒ:g¦»äÇ~+
¤
Z Âì @
ƒ6
i§ÅäÇ
*
™ Y~…õ+ZÃY fÉ ,™:ÈÇ!
gzZZ äS¯ÃÀkZY fƒ@ Z~À¦ÑgzZ^
ƒx » qÑsܤ YÌË

H IÃVñZ¤z6k&ZÔ —Ðzz Å¿{z(Ìˤ
Z [ZX ’ e ã™ b &Z ÅkZ™Z™„0
¶ÅwdZ {z(gzZ ^
Y
XÐN Y{gxzøÐä™ÝqÆ]⥴ŠgzZMíkÜZxZúÂñY
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
bMPNS oÞ^%Ö] Äne…/ ðNLLR Øm†µ]/OL
]2u“PgzZw¦ÑÅVz&
Ã
ÛH
ž~XkZ•+ŠY f•D â•
™ (Z »yZ HÔ•D™} &
?ì 9*   Ô ZZ
Ã~Z  g { â ]Z|”‰ ( 1
ÅŠ XZ~ ÙpÅ]Ãz Åtzç÷Z *
¦ä •ZzgÌg c ¿tžì I»yZì nZ ‹Z6ä™} & ÃÃ]Z|‰( 2
Z™ ¯ } &
ÅyZgzZìg ÖZ »•Ðtzç÷ZÌgt Z åE<XÅX • D î ð‹g•Ã}uzŠ q Ã~ VzyLZ {zgzZì
yZ HXì „ZetgzZì @ ™} &
™g ÖZ »•Ðtzç÷ZwÎg! ôÂì @ ÔðÃŽXì CW~}%iÆqø
?ìßc
ì 9It»]Z|
?ÇѬH6 ™} &
kZÂì @ ÃÐ+ ñ zç÷Z ñZ'
 Å ( tŠ ™QgzZt )[Z Nw‰ZØ{”ðä
Z ( 3
c Z™Ôyƒ N
ãYuÔI•W·
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Y é‘SÑtÂñYVÃVzŠ%y›[ ZN »kZžì @
)´ž 6Xì ^  kZ} &
™Ð +  Z~!¬]gß
ÿðä
:•D™Üq )Z»Y f6 58²Z îGE
kZ öÐG 0™z
è΂’Ö]æXX äÛu…] Üã×Ö]XX äÖ †ËÆ] Ü$ ãö ×ùÖ]ZZ çvße …^ËÇj‰Ÿ]æ ð^‚Ö^e knÛÖ] Å^ËjÞ] o× ð^Û׳óÖ] ij۳q]ZZ
Üâ ‚Ãe àÚ ]æ ð^q àm„Ö]æ oFÖ^Ãi äÖçÏÖ(svÖ^Ò èe^nßÖ] ^ã×ì ‚³i o³jÖ] ènÖ^³Û³Ö] ènÞ‚³fÖ] l^³fq]ç³Ö] ð]•]æ(
DML/QU †ŽvÖ]E óá^ÛmŸ^e ^ÞçÏf‰ àm„Ö] ^ßÞ]çì Ÿæ ^ßÖ †ËÆ] ^ße…V áçÖçÏm
! ÜÃÞ Ù^Î[ ^`ß k΂’i á] ^ãÃËßnÊ(ki^Ú oÚ] á]( ä×ùÖ] Ù牅 ^m Ù^ÏÊ( "
# ofßÖ] Øq… Ùª‰æ
(@ÃtægÔ![ZjZY Z å˜ZzYZZ> PÅZÔxzŠ ` 1579m!Š ZzòsÑZ îªG©EÅZ)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.comÅi *zg 2ÃVz&
Ãx Z™Y fX ’ e* Û ÎâÅwZÎ~ ZBX
™ qŽgs§ÅÝZ ÅZ…n kZì ¦z•
r
~ p°Åg 2 á Z$c¦)´ž 6ì w=z ^
 ™{ • Š 4
Y q 
ÆY fi *zg 2 Û nq
gzZ• ïŠ ZŒ ZÐ x lZ
ñàÚðÃ~ # Ö } Å¿dZ ˿㊠Z ðÞì È»kZgzZ•ë i*~ Ïg Äð²g 2 ž• D â •Û
E š! .Å
°² öW Š Z%ÅkZÐ kZ ÂÇVzŠ ÅWZ_¨]|g 2
-  Zž• D™ ¹t Z
ƒx »V#¤
gŠkZ Š 4Óh
 è Zx ZúgzZ
EG
Eš!
Å)gzZ nÆ\¬z: 4vZì m{gzZì ]Š „¦Ñg 2
ì x ZwgzZuÑÐ öW - ÏZg 2 žVY )X 7¦Ñì Cƒ
(X
Eš!
»x ÍÃ bzg Åèžìt |ÅkZgzZ • ¸ öW - Æ °²g 2 Û xj%vZ àz { •
kZ • D â• á#Ö ÑZœ
wq »Äx Z~›z ~g gž 6ì " ÐÄg
U Š q Z¿tgzZ ñY Ht@[Z N »ä™ ay
 ñYHt@[ZN
wâ c
kZx *
»vg ) ™t@[ZNg²ZÃbzgÅvg )
àzgzZVƒ@  
V#žìt»g 2kZÝq:Xì x{Ãg 2
kZ {zì ~z%
Æ àz kZ » wâ c
x Í kZ s^É » wâ c
x Íì s^àz {zž n kZ: ñYƒ çÅgzs¿žì @
Y 1n
( ~ m  ZzÃzÅkZgzZì9g 2
³òzë)Xì Z  ÛZ
tžìt»kZ¬gzZX •Dƒg§ëzxŠ {ÔY !
Œ
( | 1422x ZžZxøÔ71DÔòsZ}CÇzd)
G-d
á )´Xì ^
˜ò • Y]ZñÑZ àZ[Z Nw‰ZÆ·ÞxÎgŠ¶šÔ7ï ò& ðÃ~[ éE
G [Z Nw‰Z
5B ZÆ]ZñZ ñZ'
:•
ÜãnÖ] ^ãe]ç$ Ø’mæ ‡^q ð«nuŸ]æ l]çÚŸ] àÚ å†nÇÖ äe]ç$ ØÃqæ Ñ‚’i æ] oב æ] Ý^‘ àÚ †vfÖ] o³Êæ
!Äñ]‚fÖ] oÊ]„Ò èÂ^ÛrÖ]æ èߊÖ] Øa] ‚ßÂ
G3.ÐÉ>PÅZ°È^
(G*ZÔÝZÔ2`243m!¸ZNYZ å˜Zz ïG „Z> ðÒWu[!Ôò•á)
 zuÌX »Vz&
„  Û 4ZgzZ’ e *
Ã~]¬z• Û ÅkZ…ˆÆDÆiZŽÆÝZ
™uZgŠ Z Ì»]¬z•
XìCƒ,@ Û gzZì
ÆÝZKZq•
Ûr
: •D â • ™ZëZ·Y YZ1Z=ÕZgœ
D Y}½} &
ÃV˜žìt ]! Y Ìt• Dƒ} &
xñègzZì ^ ÃÆò~g g w°]|~Z
 g {â
x âZ]|ê*
Ü{7L Lx * Z0Ð Vz&
äì Ì[Âq  w½q
ÃgzZì • Zt7°
Ð V;z•
ÑŠ~Vz&
Ìtì –* Ã}gÃBÃ~[ÂÏZÔ,™[ZNw‰Z™ÑŠBÃX 7]oðûkZó ótŠ ™Q
Ë ƒÌ~Và'
Xì$ ÆyÔìzzš
( 244m16z<Ñg ·)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


YƒŠzŠ%Ì¿?:gzì ~gz¢*
w‰ZØ{Xì @  gŠ »+
ƒ„ Š ã
 nkZ숿g6
+ ÅwqZ~•+Š
c ÔZ Z
ƒZ Ôƒ nÆtŠ ™Qx âZ c
 g 22{ Zp õg @ ƒ nÆtzç÷Z {z { Zpì w=z ^  Å[ZN
Y¿t ƒ+
X 7¦Ñì °²ç»x Íõg @
Ô 30
xz²»(mºgzZ HÅVz&
mºQ c ÃB‚ÆBÃ }• _ƒ òZg ]¬$
Ϲ ~ZÆi *zg 2

´g§{pÅU»mÜZgzZì ~gz¢ * x ÓyZÃkÜZx ZúÔ]¬Z ºZgzZ ðÃÜyZgzZoÑÅx Í
™[AZÐ ]¬$
X’e
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
bMPNS gq… NSóóóóóóóóóóðNLLR kŠ+] NO
3»yZˆÆ¶ŠuZgpx ZwgzZ‘ÃV2%
*
Vzgâ Yg ZŠ%gzZk
ò~( Feed) uZgpÅV2%À` Wž~}g ! ÛH
y¤zx Z™Y f• D â•
ÆXkZx «
Û yÒ?ì ¬¦Ñ H »kZì w'“
™â• Û ¢¹ {zÐ Tì @
 Í »V2%+Z H• CYƒ/• á“
YHï• Í»
Û «íY Zb
jœí·X ñâ • à¬zug nvZÔN â• Û «i»XkZ
oFÖ^Ãi ä×# Ö] áçÃe h]çrÖ]
 Í »k
“  gZŠ%p¤
òc Z~uZgpÅ (•DBgâYw'~x¬s²Ž c
ì@
Yc Í »VzgâYXª)ÍZwÃâ
3“
~b ˜Z¨X •Sg C3Ì„  •gzZ• CQ~VaËV#%~ VÂŒŠXì w'“  Í »yZì @ ƒwEZ
<XÅXì {z(wEZ »kZ ÂñYƒgZŠ1$
%f ZåE “
 Í »gâYÐ ä3„ ZX •ë ó!ó °L LÃgâYáZz ä3Ïn
 •¤
yÒV-]æÅ"0 ÃyZäY•Ô ñYƒ!ZiZ»1$
! ž @ !
ñY3g™|0 6
yånÆ]æâZÃVzgâY,Z¬Ð
 ÍÆVzgâY yZ¤
~“ yŠ kŠÃ{)z ñÇÔ .
ZpX ñY 3gJ yŠgeÃ~–ÔJ
zZgzZJ yŠ&é%Ôì ðâ•Û
:•˜ò• á )´Xìw' é¨G
SÒŒ!* ZW
3»yZƒ:iZ0 u
ZgzZ}™:eZ 1$
ÅYâZu0*
†ÏfÖ]æ ØeŸ] oÖ] ]„`e… ^•œæ( ä×u ÄßÛm Ÿ è‰^rßÖ^e p„Çjm äÞçÒæ “ßÖ^e ä×vÖ Ù^v×Ö ^ã×Òª³e Œª³e ¡³Ê
óè‰^rßÖ] k×Òœ á]æ é¡íÛÖ] èq^q‚Ö] å†ÓiŸóóóóóóóóóóó! èq^q ‚Ö]æ èÖ¡rÖ]
( c Z™G* ZÝZÔ œ! á)
¯Z[ÂÔ6mÔ 306mò •
bMPNSå‚ÃÏÖ] pƒ ÜÓmóóó óóóðNLLR †fÚçÞ NOóóóóóóó h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
Üïw! 
Æã%
ÐyxgŠÆã%
Ytž•ëgzZ•s ïw!
~kZì ^ v߉ž~}g ! ÛH
ÆXkZ+ŠY f•D â•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


]ZÎ{g‘g Zâ Z-{:t Ûe
?N â•ÁÐ,[ZŽ ?7{k
ðÃ~kZªZzH ÂX 7{ k
ðÃ
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
äZaâgzZ àZz Wâw! g Z’Ã\WLZ {Š Zg ZÐkZgzZ} h 3ZgzZdâw!
~]gßkZ ƒ* Z
]gz¢šÐ}n¤
Ù Øc
C  » Cgß$
ƒ: Ž •ñWvZw!
6 ZgzZXì ðWÒ~pÑg
)}nÆ]gúˤ
( {)zã% u6
àZz
Ë ™s ™w!
Xì $ :
Ð}n~]gßkZ ƒá  »]ÐÅ
!ÌjßÖ]æ Ü• çÖ]æ †•çÖ] à †ŽÂ àÂ"
# ä×Ö] Ù牅 oãÞ
( c Z™aŠÔ ã{Z®ZÔk éE 5ÒÉZ[ÂÔ 376pÑ> ½)
:•˜ ~g ‡Z5)´
ànfq^vÖ]„ì^e Œªe ŸD &m‚vÖ] ]„a kvi l^ΆÚE à³ãâç³qæ à³Â …ç³Ã³ŽÖ] ð^³Šß³Ö] ÌjÞ ç³a Ìjß³Ö]
!&ßíÛÖ^e äfŽm ÜÖ^Ú äãqæ†Ã•æ
(@ÃtægÔ‚'mZ[]ZÔ îG
04XZÆZ[ÂÔ5` 358mÔty)
G
á )´
: •˜ ò •
èeç×_Ú ð^Šß×Ö èßmˆÖ] ០‚Ãe äjÖ]‡] Üm†vi oËÊ äffŠe ^³`߳ ^³ãq懆³Ë³ß³m †³Ã³• ^³ããqæ o³Ê á^³Ò ç³Ö
óànŠvj×Ö
( G*Z ÝZÔÍZ‹Z °`Ô îG á)
04XZÆZ[ÂÔ6` 373mò •
G
b)Æ\W ) X ì ~Š]iYZä Y •Åä™s ™ÆyZ ÂN WvZw!
Š ”)6}nÆ]gú¤
Z
( 7` 129i»yZgzZ
 i1ì ^
“ Y *
™s ™ÃVß !
kZ ƒ @ {nžN WvZ b§kZw!
WÃ]gß$ 6}nÆ]gúˤ
ZžtÝÒZ
X ’ e*  Åä™{Š c
h —7{nÐ+ iŒz
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×# Ö]æ
!
-0 gzZ *
¯j
Ë
Y*
?^ c
ì^Y?Xì ÷ -0
!
gzZ *
¯j ÛH
Ëž+Š ñf•D â•
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
ˤ
vZ~ j ZXƒ: x¯<Ñs ÜðÃ~ kZ²ì ^
Y( -0
!
) *
6y$
\ gzZ *Ëc ` ´Æ~g FÌË
¯j
D Y~Y sZš
ž’ e ãƒo ôZt1ì ^
Y „Y6g FËÃkZ c
*
¯j Û c
Ë»kZ ƒz¼ »yWŒ Y •ZÆ\¬

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ŠwïÃkZ‰
X ,™ c 4)6X) q )gzZ‰
Ü zD™ ( ~çG.nE Ü z
!á^e†ÏÖ]æ ð¡íÖ]‚ß äˆßm àÓÖæ „mçÃjÖ] Ðn×Ãje ŒªeŸæ
(@ÃtægÔ‚ð{Z[]ZÔ îG 04XZÆZ[ÂÔ 5`Ô 356m~K¬~zë)
G
á )´
: •˜ ò •
àÚ ðo• æ] ᕆÏÖ] àÚ á^Ò^Ú^Ú]æ óó!oFÖ^Ãi ä×#Ö] ð^Û³‰]æ] á]†³Ï³Ö] ^³ãnÊ g³jÒ]ƒ] l]ƒ^³Ã³Û³Ö^³e Œª³eŸæ
èvi^ËÖ] Éæ‚×ÛÖ]æ] ˜m†ÛÖ] o× ð†Ïm á^e ᕆÏÖ^e ð^ËŽj‰Ÿ] oÊ Ì×jì]óóóóóó äe Œªe ¡Ê l]ç³Â‚³Ö]
óóóóóóóóäŠËÞ ƒçÃm á^Ò äÞ]"
# ofßÖ] àÂæ oÏŠmæ ØŠÇm æ kŠ› oÊ æ] än× Ð×Ãmæ Ñ…æ oÊ gjÓm æ]
! èÊçË×Ú kÞ^Ò]ƒ] ‚–ÃÖ] o× „mæ^ÃjÖ] ˜ñ^vÖ]æ gßrÖ] ‚Žm áªe Œªe Ÿæ
( G*Z ÝZÔ øE 4ÓÉZ °`Ô îG04XZÆZ[ÂÔ6`Ô363mò •
G á)
ˤ
pôËj Z¸ D™ HxŠ6\WLZ ÌÅzmvZ -\Wì ^ Y* Ëc ~gFžt ÝÒZ
Y h ÄgzZ j
™7
Ü zD YY sZš
X ’ eÜʼn  c Y-0
Æ]g Ó%:gzÔì^ »kZnÆ{)z ïEE
! !
ƒZƒJ0
38E ~q
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
™wJ]úŠ ÅáZzãæWx ZwôÜ
*
*Ñ~]úŠ Å¿,Zƒ@
™• Û Z ÌŠp{zgzZƒx ZwôÜãæWÅ¿Tž~XkZ+Š ñf•D â•
™g ZŒ ÛH
]ZÎk1Z·:tÔ^
Y*
c
ì^Y
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
X 7^ 3»yZƒÅx Zwð¾̈¸ÅVÍßXèYÔ7^
Y* Y*Ñ~]úŠ Å¿{gÃè~!¬]gß
™•
[ÂÔ5` 343mty) !Ý^Ã_Ö] ØÒªm Ÿæ èm‚ãÖ] ØfÏm Ÿ á] oÇfßm Ý]†vÖ]çâD äÖ^ÚE gÖ^ÇÖ] á^Ò á^Ê
(@ÃtægÔ îG 04XZÆZ
G
3»yZƒÅx Zwð¾̈¸ÅVÍßX
Y*
X 7^
Ù žt ÝÒZ
 mZpzx Zú~ ]úŠ ÅVÍß,Zƒ Åx Zw ãæWÅX’ e ã™7wJÃ]úŠ Å¿kZC
»ƒ
Y*
ì^ *
Y
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×# Ö]æ
wEZ » ZzŠ à Zzä™È¬~ypgzex c
Z
Y*
?^ c
ì^YwEZ » ZzŠ¬%nÆ&Zp~ex c
Z c ÛH
ug MZypgž~XkZ+Š ñf•D â•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


{g‘]ZÎݬ·:t
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Ž ,™wEZtzŠ Z +Z &Zp¤
Z nƶŠ x •Z6]‡zZ {gHLZgzZ w©Ã e wdZx Ó~x c
ZÆe
 Dðà Â,ŠuzgÃypƬ6
X 7s gîzz

( gƒÑ…Á¤z6 ]
Ô 1` 130mb)¨h )
 ™Ý°Z¶?
: •˜ r
Ë ™wEZN ZzŠ ó ó¬ú â L L~{/z ex c
¡µnÆyZÐ p ÒãKgzZ ?ªÆ•$ Z •e&Zp
X F::  »2g ¬ãK} (
ËgzZVƒ:
E
( ÅXyWÅZ òG
5rX 1` 227mbRZƒ)
U
Æypg b§ÏZ ÂZƒ" ZN ZzŠ à Zz1zgìÐ]Zg „{gÃèb§TžtÝÒZ
iZŽ »ä™wEZ~ ex c
zŠ • „
g {izg {g !
]gz¢Åp  gŠgzZ 9´g} izggzZì ^
YtÂ,™wEZtzŠ Z ¬úâ ]gúðä
Z Ì~¹
X7
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
w¦ÑÅ~/Y ,zz%~q ZŠß Z G
îœ.9E
)- ~y
îGœ.9E WÆ¹Æ ug MZ ypgžì ` Zzgt~ V¸´ ‰ž~}g ! ÛH
ÆXkZ +Š Y f• D â•
rg ÃÐ i úÅ-Xì sf `gŠi§ »TÔì CY Å ZŠ Z iúÅ ~/ñ,{°‡!
ˆÆ iúÅ- yŠÆ( q ZŠß Z
ZQXì CY Å ZŠ Z ®
 ) U˜Æ™+ Û «g zŠ Åò¬ Æ™ ZŠ Z #
 Ån• Ö ‡Z z yZ f Z ¿q
Z {°‡!
ˆÆ äƒ
Å ZŠ Z®
 )!Û «gg eÅ)UuˆÆ#
n• Ö ‡ZQX •CYÅ ZŠ Z®
 )!Û «gg eÅ× UuˆÆä™#
n• Ö ‡
W6«g ~Šžì CY Å ZŠ Z6j§kZ®
Æ™{ƒ~y  )!
iúÅ[f{°‡! Ö ‡ ZQX • CY
ˆÆä™#
YZ¢xsˆÆ «g ¶a gzZÔ• D Yƒ} 9nÆ «g ¶a ˆÆ¾
«gg e ÅY (ˆÆkZXì@
ë ~/Y ,ÃkZXì CY Å ZŠ Z Æ i ú Å [fi~ ®
 )! z ˆ Æ kZÔì CY Å ZŠ Z gÃè &~
i úÅ F
X •D™7bÑŠsf `gŠ+iX6
{7X •
àÛÒ á^Ò †içÖ^e Üjímæ lçFב ‹Ûì á^–Ú… †ã• oÊ èÃÛrÖ] †ì] o–Î à³Ú "
# ä³×³Ö] Ù糉… Ù^³Î
Ýçm oÊ á^–Ú… †ã• †ì] éçב ‹Ûì ð^–Î oב àÚ †nßÛÖ] t]†‰ à³Úæ èß³‰ à³nóf‰ é³ç³×³‘ o³×³‘
~zëÔsg šZÒ!Zft.) óè߉ oÊ l^Ê^Ú äjfÎ… ࠼ϊm kÎæ ØÓÖ áƒçmæ †`¿Ö] ‚³Ã³e èó۳r³Ö]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


( ~ å£ÅZgâ
gX-izgžh  ZPžzZŠ°0
!
„ Z0
z”! {”,;i úZgžC Ù„ Zw®~  { Cª‚g]|i Zi ú+ZŠ ‹Z
Y
. Å {Š 4
„ÅvZègZÝð0 Z÷Zg ! 0E4Œ Z *
é5G “ 8ÏÆZ îG
Zzg ! G G
!WBÈ õ gC
/š ± Ù gŠ0
ZlzŠg Zæ E
E¾ &xsà Ò«g
•Š ] cŠ U iZ òŠ W/vZ wÎg c
ÇyZg c ŠØ]g ñ”! {” ,~z iúw‚œ8¤ Zxï~ 9iZž
z• Z wJ!”!
iú + {” ,ž yZ0  Û iúz yZ g3z gŠ â i ú zZ i ú0
i•  Û ïGiG
Šñ• 7 Ú ,P –
4F
GiE
p†Û ÄnÛq oÊ oßÚ ki^Ê^Ú ð^–ÏÖ]÷†nËÓi æ]÷†n’Ïi l^ÃÒ… Äe…] oFÖ^Ãi ä³×³Ö o³×³‘] á] k³mç³ÞL Lï 4&Z
G
( ò å£ÅZgâ ) ó^ãqçjÚ ØËßÖ] éçב
Í ÂÅ ZŠ Zi úÅ~/Y ,äTž•D™wÑ+ZОg Ig
w‚, c Š q Z6
÷kZ LZ ~/Y ,+iXžtÝÒZ
U
Zƒ" Ðgu~ŠX ÏN YƒŽ‚ÐkZ {z•,i úY ,Î)fÆkZžì ~g
u~uzŠgzZ S7
i úÅ
ZgzZ ÇñYƒ{g ñ»Vzi ú{”Y ,Åw‚Î]‚Ð"7
7ÅkZ/âZ¤ gÃè&~yŠÆ-Òiú«gg ež
X ÏN YƒwJÌ,i ú{”,Å ( wÈzIZ )V”gzZ ( Š Z] Zì)+-ZzÆáZz"7
Zz! kZÂ
:žì* kZ•Æ~/ñ,+iXbÑŠ {gÃèr
!
™x¥t"  ™?[»
Þ ‡gzZ 9ªZz{gÃèg
?•wÑ+Z. Š q Ztc
W (1
?•°»nÆVzi ú{”Y ,ÅŠ ÑzZgzZ+-ZzÉ Vziú{”Y ,iúq
Z H (2
Û Å~Çzx âZ²?σ9,iúÅV-ÇgzZx â ZÂìCYÅ ZŠ ZÐ+
D»”Ån• Û ~/ñ,t¤
 Ån• Z ( 3
?7
Y®
?ì ^  )ÅÒH Âì iúÒt¤
Z ( 4
Û Z VÅÑÉ Vzg ZD
b & Z ÅŠ Z• Ù ™ â•
Ûe Á[ZŽB‚Æ wZ ¸ZÆ y¤Æ ´ )Zì!Zj! Üæ [» x H
E G G
( v!f oZ )•D™þG 4h©g$ zZ ÿG 5Ò}EÔ$[Å}uzŠq
Z™ƒ{øo6 Û
XkZ~V¸´}g øèYX • â •
E#-FE4›$E
~]Y/ßvŠ²X •D B~çG èGâ gzZ•D B~È-Š +iXÆ~/Y ,~º´Æuu/ß :^â
.
F2 B E
E
Æ Y fgzZ y¤Æ ~w'gzZÈ-Š Ý]Z|\Wn kZX • D B~È-Š èGâ gzZ• D B~w'+iX
E4› $

Û ÜÌ~zë
X ,Š µñ»t]™ â •
H G EG
4h.Å
Û y„Z : ö Z
E - ©
c Z™ ãß »çG•
J
.24&
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Ø Z™zŠ Y~ ~/Y ,zz%ˆÆkZÔ• D™c6~/Y ,g
Æ> Š q Z {”™f ~!¬]gßë¬Ð ƒ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:•˜ ~g ]Z¶g~gØZZ5XÐ,™„0 ¶ÅkZë •D Yñ0 ]ÑÈZÌæ
éçFב ØÓÖ ]÷†e^q ÔÖ]ƒ á^Ò á^–Ú… †ã• àÚ èÃÛq †ì• oÊ ˜ñ]†ËÖ] àÚ éç×F‘ o³–³Î à³ÚV &³m‚³u
Ý^ÏÚ ÝçÏm Ÿ l]•^fÃÖ] àÚ ªòn• á] o× Å^Ûq¡Ö ˜Î ^ßÚ äÞŸ ^Ã_Î Ø›^e è߉ ànÃf‰ oÖ] å†Û o³Ê èjñ^³Ê
]æ‚߉] Ÿæ àn$‚vÛÖ] àÚ]çŠnÖ ÜãÞ^Ê äm]‚`Ö] |]†• ènÏfe Ÿæ äm^`ßÖ] Øϳ߳e 鳆³f Ÿ ܳ$ l]ç³ß³‰ èjñ^³Ê
óànq†íÛÖ] àÚ ‚u] oÖ] &m‚vÖ]
( c Z™aŠÔ953Ôg
•Z ¶gÔ 242mÔò«Z]¬ç>Z)
w‚,Æ¿kZtÂà| 7 Û Ð~øZ•
i ún• Û {”Y ,yŠÆ-~y
WÆug MZypgäT:g
u
¬X Ç ñYƒ( {g ñ ) {¦nÆVzi ú{”]¯Æ
žì ( ³ #) ´oÆq )Z kZtèYì ë!
u{gÃè) Yƒ7x £ì‡»{”]¯Åw‚ A‚]Š „ðÃÐ~]ZŠ „
ZÃg
Æt.( ÂH™f ät.¤
ukZäVrZ:gzZ•7$ötZ@b ZÑèYÔ » bzÑvŠ ËÆtZ@:gzZÔ7g ±Z ðûä™Ü
Ãg
U
X H" ÐguÃÝZ
:•˜ ~ŠŠ_öm á
+Z†{ •
p†Û ð^–Î Ø%Ú ‚ßm^ÛÞ gm„Ói ]†Þ• än†• ‚Â]çÎ æ ‚•^e ņ• æ ØÏ o–jÏÚ ÌÖ^íÚ äÓÞ• Ür³ß³µ
!á• ‚ßÞ^Ú æ
( cZ™·gâÔ24mÔi*
! Ú)
ð^–Î &m‚u Ø%Ú èn†ŽÖ] ‚Â]çÏÖ] äe„Óiæ ØÏßÖ]æ ØÏÃÖ] o–jÏÛÖ ^ËÖ^íÚ &m‚vÖ] áçÓm á] ‹Ú^íÖ]ZZ
óåçvÞæ p†ÛÃÖ]
Û òzë!ZfX g Û yÒ30mîGœ¢ÜZ G
E È ™Å
•
( th •Z äzíZŒ C Z)
î éE
uÅ~/Y ,‰ÔƒD™d
Xg †ÅkZÜÑ°Z¸gzZƒ³ #ÆŸ»ÆÜz=g
užt]!
,v0
:•˜ ~©tZ†)´
àÚ èÃÛq †ì• oÊ oב àÚ ÀË×e èÂç•çÛÖ] &m•^uŸ] oÊ èÂçÛrÛÖ] ‚ñ]çËÖ] oÊ oÞ^Ò çŽÖ] 决҃æZZ
]„a Ù^Îæ è߉ l]çב àÚ äe Øì]^Ú äß k–Î è×n×Ö]æ ÝçnÖ] oÊ è•æ†ËÛÖ] l]ç×’Ö] ‹³Û³ì á^³–³Ú…
àÓÖæ èÂç•çÛÖ] &m•^uŸ] ^ãnÊ ^âçËß’Ú ÄÛq ojÖ] gjÓÖ] àÚ ®• oÊ å‚q] ÜÖæ Ô•¡³e Å糕ç³Ú
p…•] Ÿ ÔÖƒ áç×ÃËm ÜãßÚ †n%Ò …^‘ æ]„a ^Þ†’ oÊ ð^Ãß‘ èßm‚Ûe è`ÏËjÛÖ] àÚ èÂ^Ûq ‚߳ †³ãj•]
óoãjÞ] àne]„ÓÖ] ä×# Ö] xfÏÊ ÜãÖ Ä•æ àÚ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•
( th Û òzëÔ!ZfÔ G ÔZg U
î”ç>ZZg ¶ÑZ° G ÑZÔ52mÔb‚g #·ù)
Û õ0
ÂÅ ZŠ Z ,i ún• Ãq ZŠß Z G
îœ.9Eä T:g Š qÑZ °·ùZ
užì H™f ~·ç>Z g Z¯ä ã»Ø•
¬Š 7~ V1ÂyZÃkZ ä ~gzZÔì qçñµz— š g
utÔ Ïñ Yƒ ZŠ Z ,iúÅw‚q Z ÅkZ
EE
{!
Žìg•~VÍßyZ~º´Y 3t~gzŠ}g øpÔ•Å ¦·çñg Š q Zä è 3 ÆyZ~X
E
G4¨

ä ¾¿tžx¥7= Ô• ìg™vß ÒZ~ yZ ¿( » ~/Y ,)tgzZÔ• ñƒ ¶ Y •Ð Ø


X}™{ nÃVIÑ\¬vZÔì HŠ XZ
EÑ‘
:•˜ ~gJ¥ãjZy{Ÿg£Z* Ññ] ç¸B ZxâZÆ~w' Yf
àÚ èÃÛq †ì• oÊ ˜ñ]†ËÖ] àÚ éç×F‘ o–Î àÚV &³m‚³u Ôh ÍL]¬çñgŠ ~g ]Z G î*9gm~g ‡Z)´L L
˜Î ^ßÚ äÞŸ ^Ã_Î Ø›^e è߉ ànÃf‰ oÖ] å†Û oÊ èjñ^Ê éçF׳‘ سӳÖ]÷†³e^³q ÔÖ]ƒ á^³Ò á^³–³Ú… †³ã•
~z‡Zx âÑZ` ÛbÑjgŠVvx âZ îÖ] l]ç߉ èjñ^Ê Ý^ÏÚ ÝçÏm Ÿ l]•^fÃÖ] àÚ ªòn• á] o× Å^Ûq¡³Ö
i!
G
Ôgâ • Û \¬vZÂg ã ä ¢x â ZK
Õ Œ i Ú ZñbÑgŠ ã‡gi)´
^ãÞ] ànÛÂ]‡^ãi¡‘ gÏ èÃÛrÖ] å„â oÊ ‹ÛíÖ] éçFב àÚ •¡fÖ] ˜Ãe oÊ ‚njÂ] ^Ú ÔÖƒ à³Ú x³fÎ ]
óoËíiŸ åçqçÖ Ý]†u ÔÖƒæ èÒæ†jÛÖ] †ÛÃÖ]æ] Ý^ÃÖ] l]çב †ËÓi
Å
C+ ZX xÎ¢Ô 261mÔtçg òzë)
( wzZTòO Z Ÿg£ZŠ åE

:•˜ÐWÔì [g ¦6 
],¸¦ÀF
»]g „Å~g ‡Z5
c Ztž• D™ ZŠ ZÐ +
w‚q ˆÆ-i ú~ Vzà‰Ž ì ¿{z •{Š c
 kZ ,i ú õ0 
iÐ ƒ
gÃ~• )Ž Ôì x ZwÐ {Žz FtÔ N Yƒ {g ñ»Vzi ú( uzá) {”Y ,Å/~g ‚
( Ð Y fáZzp
X 7{æ7
:•˜~}g ! Æg u{gÃèr  ™~ëZ/ZpÑ·?z_öx
†ã• àÚ èÃÛq †ì• oÊ ˜ñ]†ËÖ] àÚ éç×F³‘ o³–³Î à³Ú:ì CYÅ7g uq Z~]oÆ~/Y ,kZ
Xìqçñ¡ë! ut óè߉ ànÃf‰ oÖ] å†Û oÊ èjñ^Ê éçF³×³‘ سӳÖ]÷†³e^³q ÔÖ]ƒ á^³Ò á^³–³Ú…
g
( wzZ¢272mtëZ òzë)
•
:•˜ ~&jœh Û ·?Y SZzY !Zf *ZÆÈ-ŠY f)ë}g ø
XX å†nÆ oÊ Ÿæ Øñ^–ËÖ] oÊŸ äe ÙŸ ‚j‰Ÿ] x’m Ÿ Åç•çÛÖ]æ Åç•çÚ ]„aZZ
( xzŠ¢622mth
•Û òzë)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Þ ‡~{)zbcg
X Cƒ7wÑ+Z. uqçñgzZìqçñg
ut
Š q ZŽ ~}g !
Ô qçñ{zì CY Å7g
¡ë! Æ ~/Y ,zz%ž Zƒx¥Ð Y •z $ö]Zg „Ñ!
zgq
X •( ]{ð)
X •ìg™Ýq]Š XÅ™gT¼ 0Ðg
uqçñZg fë[Z :x Z™Mg ‡
:•˜yD·g Æ-Z #Z
^u¡_‘] äjfi… ½^_vÞ Ÿ ÔÖ„e oÛ‰ ä_u p] ®ŽÖ] Ä•æ àÚ ÙçÃËÚ Ü‰] ça ^jÇÖ äËm†Ãi Åç•çÛ³Ö]
# ä×# Ö] Ù牅 oÖ] hçŠßÛÖ] Åçß’ÛÖ] Ð×jíÛÖ] h„ÓÖ] çâ
^ãvfÎ]æ èËnÖÖ] &m•^uŸ] †• çâ äjfi… "
! èËnÖÖ] &m•^uŸ] Å]çÞ] àÚ ^ÂçÞ ‹nÖ àÓÖ ¡ÏjŠÚ ^ÛŠÎ å†fjÃm ð^Û×ÃÖ] ˜Ãeæ
äÕæ á^ne ÄÚŸ] á^Ò oßÃÚ p] oÊ äÖ^u Ü× ‚u Ÿ äjm]æ… Øvi Ÿ äÞ] o× ð^Û×ÃÖ] ÄÛq]Vä³jm]æ… Ü³Ó³u
óàneƒ^ÓÖ] ‚u] çãÊ h„Ò äÞ] p†m &m‚ve oß '‚u àÚ Ü×ŠÚ &m‚vÖ
( cZ™aŠ89+88mÔg •Z %çG 4G
.nG&)
:p°~½Å qçñ
I
±ì+»wBÌZÐ ö0g Z äzt
Å
Xì @ 
ƒZƒZ¤ûg »kZž•ë nkZ qçñÃqçñX ZƒZ¤
:p°k˜ZÅ qçñ
 \WÃTì ^Ñ]{ð{zt
H[™s§Å~
XìŠ
uqçñ
:ûg »g
ŠqZ®tpì*
Åg u)nxµ Zq
â(g ZÃkZäY f‰Xì +F 
•gzZk ŠqZ®t
ÑÐg
ì7Ð~V©
:¬¦Ñ»ä™yÒgzZe
ZzgÅg
uqçñ
ZV;Xƒ Ì~ pTì e Ô7^
ÅkZ¤ Y e Š qZ qçñÌnÆËžì q )Z6kZ »Y f
Zzg Åg
Ðí ä Tž cÛ ä~
â•  ï\Wžì g YQ ÂVƒ;g™yÒ ÎçñYzz
u~ pÑ›èYì ^
XìNZ~VIÑ{zÂì ^Ñtžì Ìx¥ÐZgzZÅyÒg
Ñq u
:•˜ ã?v0ZxsÑZ •
h„Ò äÞ] p†m &m‚ve oß '‚u àÚ "
# äÖçÏÖ äÞ^nfe ^Þæ†ÏÚŸ] Åç•çÛÖ] èm]æ… Üm†vi o× ]çÏËi]æZ
( yM: {à ¹zg Ã73mËZ8bÑ) óÜ×ŠÚ äq†ì] àneƒ^ÓÖ] ‚u] çãÊ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


EE
:•˜ ãY›ZZpÕZjZ)YZ îGÏG
5{¢
äÕ]æ …]†Î^e ͆Ãmæ Ä•çÖ] á^nfe ^Þæ†ÏÚŸ] á^Ò oßÃÚ p] oÊ äÖ^ve ÜÖ^Ã×Ö Åç•çÛ³Ö] èm]æ… Ø³v³m Ÿæ
( pÑ~èF )lÔg •ZwßZ G îÈ‚g ) ä_×Æ o× ÌÎçÖ^eæ] è¾^ËÖ] èÒ^Ò…æ]
IgÅ
:•˜| 642x b ä Z0!
Õ }Å szHZ~gzi ç Z Ý°Z†0y¢z/1Zx âZ
¡
Øvi Ÿ èËnÖÖ] &m•^uŸ] †• Åç•çÛÖ] &m‚vÖ] á] Ü×Â] VÅçß’ÛÖ] Ð×jíÛÖ] çâæ Åç•çÛÖ] èʆÃÚ
&m‚v×Ö áçÕ]çÖ]æ óóóóóóóóóóó äÕæ á^nfe ^Þæ†ÏÚŸ] á^Ò oß³Ã³Ú p] o³Ê ä³Ö^³u ܳ׳ ‚³u Ÿ ä³jm]æ…
ØfÏjÊ ]çÛ‡ ^ÛnÊ ^÷e^Šju] &m‚vÖ] ]çÃ•æ ‚âˆÖ] oÖ] àneçŠßÛÖ] àÚ ÝçÎ ]÷…†³• ܳãÛ³¿³Â]æ Í^³ß³‘]
óÜãi^ ç•çÚ Œ^ßÖ]
( gƒÑòŠ » ZòsZX 47mÔb Õä}ÅZ0Z)l)
uqçñb &0Z
:•˜ˆÆä™™f¬gzZp°Åg
P)Š ;iÔŠ „{z( n) {z¤
y‚gg¢{Š c Š q Z( ¦çñ) ]{ð
 X • 9FÅVß Zz ä {g
iÐ ƒ
ÅyZ) vßQgzZÔ•f
s¦gzZ Ïg ) Š q ZЂf ( ‡Ã) LZ nÆ[Z NŽ •( yZcgzZY 5ß
{g
X ( •ïŠ™qzÑ¿gzZ)•f Š qZ]{ðÅyZ ( ™NŠÃ
™wJg
:•˜ ~©tZ†] éE
Ä
5kB Z1Z)´
oÊ åç$ ‚u] ^Û á]çìŸ] Å•… ojÖ^‰… oÊ äe Ð×ójm ^³Úæ Å ç•çÛÖ] &m‚vÖ] ]„a o× ݡÓÖ] k×’Ê ‚³Î
ó á^–Ú… èÃÛq †ì•
( yMtŠ ZæZÔ 13mÔ G!¬°Z >•)l)
îG
~ó y
ó pg G W°{NuZqyZpÑZqŠgLá
y
îœ.9E uqçñ0Ð~/ñ,
L ‚gLZä~0ÆkZgzZg
XìÅyÒ,
A
E -r
:•˜ ( ya) Ô™ ö ËZ e
uÃqçñä ëX ñY ~Š™[™s§Å/ôc
~V©Åg g8W™{ŠpŽì g
~ u{z qçñ
@ á ~ ¬Æg
™ï• uÃkZ äZz »kZ%Z Ô Cƒ 7g
u~ µZzgzZ%ÑZÑqçñž H7g Ñn kZ
ÜÅkZžì @ u~ kZ ÂñY ‹ c
ƒt Ñ » ä™™f  » g J 7 » qçñg  ‰‰‰‰‰‰‰ì
uZ
( Š !
WßÜo 184m( Wá)g
•ZxE) Xìx Zwe
Zzgz
Y*
(ì^ ™ ZŠ Z)Xì‡ Ãc
* ~/Y ,zz%ÐzzÅX•D™™fÃ{ŽzgzZCyZ~~/Y ,ë[Z
ë!

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


H% iúY ,KZt ‚Æ VÍßy´ÑZ Z~KÌQ ÂñYƒ Ì^ EE
a’{z( -æF Z ~/Y ,zz% ( 1
Y îp©$ °¤
E½}8
§
:•˜ ö )´Xì^ Y*
*
™g ÖZ»CgzZXì CgzZ { k *™Y ,i úèYXì
!^â†ã¿m¡Ê èn’ÃÚ †nì^jÖ] ០å ð^–Î o× å†nÆ Ä×_m Ÿ á] oÇfßmæ
( gz?6›„Ô ðAXgÅZŠ@[! ¼ÔxzŠ¢Ô650mÔg êZg-Z )
X ’ e* Ù ªÃkZnkZÔì { k
™:C í@ Ü z_7
~iúèYÔ’ e´Š7q :ZÃˉ i úY ,
á )´
: •˜ ò •
^ßâ^Ûe |…^ŽÖ] ä××Âæ ‚rŠÛÖ] oÊ èjñ^ËÖ] ð^–Î å†Óm äÞ](á]ƒŸ] h^e oÊ Ý‚ÏiD îÖ]!!!! oÇfß³mæE ä³Öç³Î
oÊ á^Ò ð]ç‰ än× š›Ÿ] ÄÚ ð^–ÏÖ] çâ ÅçßÛÛÖ] á] å†a^¾æ ^³â†³ã¿³m¡³Ê èn’³Ã³Ú †³nì^³jÖ] á] à³Ú
០ènÛm†vi èa]†ÓÖ] á]æ hçqç×Ö ^ßâ oÇfßm á]†a^¿Ö]æ k×Î óxßÛÖ] oÊ å•^Ê] ^ÛÒ å†nÆ æ] ‚r³ŠÛ³Ö]
óèn’ÃÚ èn’ÃÛÖ] …^ã¾]
( gz?6›„Ô ðAXgÅZŠ@[! á)
¼ÔxzŠ¢Ô650mÔò •
Ù ªÔ ’ e*
C Ù ªn kZÔì ( { k
™:C )Cí@ ~Ki úY ,
~iúžìtAÅkZÔì {z(-7
Û ò•
H~( • D â• á )´) Ô(gzZ Ëc
ƒ~K{ Zpì qN-7 i úY ,ñƒ ïŠ q :ZÃËžìt
E E
Ø Z™gzZÔì nÆ[ŽzVŒ ö G( Â)Vƒ
4&
èYÔìa’Š Z%Ð>
Ìg ÖZ »{ k
Xì { k ™E3
+E
-GBE
:•˜ ê 0Z)´
gq]çÖ^Ê ^ãjÎæ à éçF×’Ö] t]†ì] oÊ Ø‰^ÓjÖ] …^ã¾] àÚ änÊ^ÛÖ ‚³r³ŠÛ³Ö] o³Ê o³–³Ï³iŸ èjñ^³Ë³Ö] á]
óð^ËìŸ]
(@ÃtægÔyZf ÑZ[!
ÔwzZ¢Ô455mÔ ëZ°Zs Z )
 Zz -7™¾n kZÔìg ÖZ » :~i ú~ kZèYÔN Y S7:~K,i ú( Y ,) {”]¯
Z

Ù ¤)´
:•˜æ°Z†0C
ó‚rŠÛÖ] oÊ ^ãn–ÏmŸæ äjne oÊ ^ãn–Ïm á] oÇfßm ^ãjÎæ à l]çב äji^Ê ]ƒ]
(@ÃtægÔW Z|ZY ,°`ÔwzZ¢Ô 192mÔ ~z2 Z G îvÜ)
X~Kž:}™~yY,ÅkZ{zž’eÂñYƒ]¯iúÅËZ

:•˜4zÆ5)´

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


o× Œ^ßÖ] ÌÏmŸ oju ‚rŠÛÖ] oÊ Ÿ äjne oÊ ^ãn–Ïm á] oÇfßm èjñ^ËÖ] o–Î ]ƒ] pæ^jËÖ] ij۳r³Ú o³Êæ
óå†nÆ än× Ä×_m á] oÇfßm ¡Ê èn’ÃÚ kÎçÖ] à éç×’Ö] †nì^i ០ÔÖƒ
( c Z™·÷·,ÔwzZ¢Ô 127mÔx ©ÑZg¾bÑ°x é¹BÄZgg-Z)
iúÆ kZÃVÍßž @ ™ ZŠ Z i ú{”]¯KZ ¿ðÃZ
Ô~Kž:ñ7i ú~ yž ’ eÐZ Âìe* 
 o*
X 7ƒ LZgzZì { k
™g ÖZ »{ k ™y
* Ü zÃi úèY-:Ø»{ k
¸Ð‰ Æähg
Dƒ>%Æ{ k  Å[Z N~/Y ,zz%vߎž Zƒx¥Ð s¦ ZY •]Zg „
Ð ¿kZ LZ {z •_7Ð +
Y*
Xì ^ Ž •D™g ÖZ 5'
gzZ { k LZ~kZ {zèYÔ•
»{k
 Åx â Z ñƒD J 7i úÅ~/Y ,èYÔì @
iúÒÂc
+ ƒŠ §~+
 ÅV-ÇgzZx â Z~~/Y ,zz% (2
×Çc  Å×¥ä x â Z  c
Ô Ïƒ Å+ Û {”Y ,ä x â Z¤
 Åi ún•
~ ]gßkZ ÂÔÅ+ Û c
Z Ô Ån• Ôσ Å
ÅyŠ y#†Ôì oÑ+
 Åi ú”~ Y ,èYÔ @ Û ~ ]gßkZ ÂÅ+
ƒ 7Ž‚Ð)f n•  Å×Ǥ
ZX Å
X Vƒ@  Åiúy#
™+
E½}8
: •˜ ö§ ) ´
ð^–Î š†ËÖ] çÖæ x‘Ÿ] çâ Ÿæ] kÎçÖ] æ] ÝçnÖ^e äކΠ†’ æ] †ã¾ äÞ] š†ËÖ ènßÖ] ‚ß ànnójÖ] à³Ú ‚³e Ÿæ
(cZ™G*ZÝZ·,ÔwzZ¢Ô418mÔgêZg-Z) ó‚ÛjÃÛÖ] o× ]„Ò Ýçm †ã¾ ànÃm äßÓÖ
V-ÇЬx â Z ñƒ D J 7~/Y ,èYÔ ðƒ: ZŠ Z \zZzg$ Û Åx â ZZ
ÂÅ~ÇÂðƒ: ZŠ Zi ún•  ž Zƒx¥
ZgzZ ó ó ÕZ• D™ ZŠ Z r
x âZ¤  ™x â Z}g øi úŽ Åi úkZ ä ~ Å+  vß\Wž• D CtÃ
 L LX ,™V- +
Zƒx¥Ð kZ ÂÔƒ ðƒY ,ÌÅ ~Çiú¸ž @  ÅY ,Å{)z)c
W7xiÑtÐ kZpÔ Å+ ×¥Ëä
gzZì Å+ Ü zgzZ Ëä r
 Åi úY ,ʼn  ™x â ZpÅ Â+
 Å {)z)c Û ä VâzŠ ~ÇgzZ x âZž
×i ún•
èY ðƒ: ZŠ Zi útÌ~]gßkZ ÂÔÅ+
 )!
nÆ¡Åi ú®  ÅY ,gzZ ËÐ [ˆLZ LZäV-Ç
×ÅyŠ}uzŠ Ë~ÇgzZ}™+
 Å{)z×ÅyŠ}uzŠ Ëx âZžƒ:tÔƒ „q Zi úÅx âZgzZ ~Çžì oÑt
E
§iE

:•˜ ö Z]»_Z1Zx âZX}™+  Å{)z
ó†ì• š†jËÛeæ!!!!!!霆Ú^e Øq… ð]‚jÎ] ‚ŠÊæ
( c Z™aŠ·,Ô G
î%âÑZ[!
Ô29mÔë‡-Z + )
X ÏñYƒ‡ Ãiúƒ;g| 7
n•Û gzZ ðÃŽ}™Y ZMZÅx âZ, ZËðä Z
E
+
-BE
:•˜ ê 0Z)´
G

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


óÝæ‚ÃÛÖ] çâæ •^viŸ] àÚ ‚e ¡Êóóóóóóóp‚jÏÛÖ] š†Ê †nÆ ^•†Ê o×’m Ý^Ú^eæ]
(@ÃtægÔ G î%â ÑZ[!
ÔwzZ¢Ô631mÔ ëZ°Zs Z)
Š ŽZ~i úÅ~ÇgzZx âZèYÔÏñYƒ‡ÃiúÅkZ ƒ;g| 7
n•Û gzZ ðÃŽ}™Y ZMZÅx âZ,Z ðä
Z
XìxznVŒ{zgzZÔì~gz¢
:•˜ ã éE 4‘E
5G %x âZ
ó•^viŸ] àÚ ‚e ¡Ê èÏÊ]çÚæ èÒ†• ð]‚jΟ] ០†ì• ^•†Ê o×’m àÚ Ì×ì ^•†Ê o×’m àÚ Ÿæ Ù^Î
( yMº• ÑG î%âÑZ[!
î”,Ô G ÔwzZ¢Ô 127mÔtZ@)
nkZÔìx* ÑY ZMZèYÔƒ;g| 7
»kZñgzZ• n•Û gzZðÃŽ σ:úÆxâZkZiúÅáZz"7
n•Û
XìòiÑŠŽZ~kZ
:•˜¶Š Zux âZ
•^viŸ] àÚ ‚e¡Ê èÏÊ]çÚæ èÒ†• ð]‚jΟ] áŸD †ì• ^•†Ê o×’m àÚ Ì×ì ^•†Ê o×’³m à³ÚŸæ ä³Öç³ÎE
ó‡çrm Ÿ äÞ^Ê ÝçnÖ] †`¾ o×’m àÚ Ì×ì ‹Ú] †`¾ oב àÛÒ èË‘æ] ^Û‰] á^•†ËÖ] ]†m^Çi ð ]ç‰æ
( yMtŠ ZæZ·,ÔwzZ¢Ô73mÔ > çG Ù œZ )
.2EÅZ >C
Åx âZáZz"7i úÅ×Å ` Wi úÅ×ÅyŠ¸¦ Z nkZÔì ~gz¢Š ŽZ~Vzi úÅ~ÇgzZx âZ
ðä
Y)X σ:i úÂÇñ7
( 7^ ~Y ZMZ
0Š&0vZDx âZ
$ ÕZ` @
:•˜ îGœG
ó•^viŸ] grnÊ èÒ†• ð]‚jΟ] ០†ì• ^•†Ê š†jËÚæ
(@Ãtæg·,Ô G î”û Z °`ÔwzZ¢Ô177mÔ îG !‡ß Z bÑ)
G
E
§3BÄ ÕE
E E
" )´
:•˜ ö Z à ä 5Ñ
ànÚçm àÚ àm†`¾æ †’Âæ †`¿Ò ÝçÚ^ÛÖ] š†Ê p] 䳕†³Ê †³nÆ ^³•†³Ê ^³n׳’³Ú Ý ^³ÚŸ] áç³Ó³m Ÿ á]æ
ó•^viŸ] àÚ ^ãnÊ ‚eŸæ èÒ…^ŽÛ×Ö
Ô158mÔ ~z éŒBŠÅZêJZb *Z¹Z%)
( cZ™Ã·÷Ô îG%â ÑZ[!
:•˜ ~z éŒB„)´
éçF×’Ö èßÛ–jÚ Ý^ÚŸ] éçFב áçÓjÖ •^viŸ] àÚ ‚e ¡Ê Ý^Ú¡Ö Õ…^ŽÚ p‚jÏÛÖ] ០p]D èÒ…^ŽÛ³×³ÖE
óp‚jÏÛÖ]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


( ·÷Ô 158mÔ~z éŒB„)
VâzŠèYÔƒÅiú„q
Z+
 Å~ÇgzZx âZZ Ü z kZi úÅ~ÇgzZx â ZžìtžÜ »]Zg „Ñ!
 σ 9‰ zgq
Å×ÅyŠ¾äx â Zž @
+ ~~/Y ,zz%iúz+
ƒ7„x¥tèYìa * Š ŽZtpì oÑŠ ŽZ~V¦Å
ðƒY ,ÌÅ ~Çi úÅ×ÅyŠ kZžì @
èÑqÔ7c Y ¬Š 7t pì Cƒ+
 Å ~Ç6+
 Åx â ZgzZÔ Å
žì @ Ü z D™ ZŠ Z i úÅ ~/Y ,žt ]!
Y3g wìt ‰ ~uzŠXì Cƒ Å+
 ÅiúÅ×¥ÏZ Åx â Z ä ~Ç
Û Åx â Z,iúõ0
Æ~/Y ,ž 6ÔÏñYƒÒŠ lŠp:gz Ôσiún• Û i úY ,ðÃ~%ÑZÑ6x â Z¤
tƒn• Z
G I
5!
á £Z¦*
4
:•˜]Zεyp Zr
 ™VxszHZ { • Ññ+ŠÝ¬q
ZÐ~( Vß Zz+ â ^
Y) èG
E 45E

.~y
WÆug MZy pgŽ ,iúõ0 Û ,i úY ,~%ÑZÑ6áZz"7i ú¤
tÂVƒn• ZžtÝq
X Ïñ YƒÒiútƒ: iúY ,6 Û tÔ•CYS7
ZgzZìi úÐn•
¿kZ~%ÑZѤ yŠÆ
( 48msg šZÒ)
Û «gzŠ Åòë[Zž•ïŠ™y´Z ÌÃV-ÇgzZì CƒÅn•
ìg| 7n• Û+ Ü z D™+
 Åx âZ‰ ž Zƒx¥
gzZì @
ƒy´Zt~ÉF
z,i úVv0 Û «gg e Å×ë[Zžì @
kgZ ZBZXг7iún• ƒy´ZQÔ•
0ÌÒi úÅx âZ Lž Zƒx¥Ðw¸Æsg šZÒr  ™èÑq•D™+ Û ~iúC
 Ån• Ù {°‡! ~ÇgzZx âZ
G
EE4$
Ò) ÿ¨3 x â Z ÂÔ•DƒG+
ÑZz"7 Û ]Z|~ÇgzZÔì Cƒˆ0Òi úÅx â Zž Zƒx¥Âì CY
 Åiún•
Û )n¾~ÇgzZ (
ÅV-Çžì t · Z»Y •6kZèYÔ Cƒ7i ú~]gß+ZèÑqX ‰ 0( áZz"7n•
Û )ª
n• q ㊠Zx âZž Š
q dZ ~ÇgzZì ~( Ò)ª ƒtZnçVŒ1Ôƒ~ª
q dZÐyZx â ZžÏƒA
i ú
X ðƒ: 9i útnkZÔ•~(
E
§iE

:•˜ ö Z ]»_Z1Zx âZ
óØËßjÛe š†jËÚæ!!!! 霆Ú^e Øq… ð]‚jÎ] ‚ŠÊæ
( yM6›·,Gî%âÑZ[!X 29më‡-Z+ )
+E
-GBE
:•˜ ê 0Z)´
óØËßjÚ Ý^Ú^e š†jËÛÖ] ð]‚jÎ] ‚ŠÊæ p]
(@Ã~ægÔ îG%â ÑZ[!
ÔwzZ¢Ô631mëZ°Zs Z)
X σ7i úúÆx â ZáZz"7
ÒÅ~ÇáZz"7
n• Û
:•˜ ã éE4‘E
5G %x âZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ÐÏvjm¡Ê Ý^ÚŸ] Ðu oÊ Ýæ ‚ÃÚ èn•†ËÖ] Ì‘ææ ð^ße ð]‚jΟ] ០ØËßjÛÖ] Ì×ì š†jËÛÖ] o׳’³mŸæ
óÝæ‚ÃÛÖ] o× ð^ßfÖ]
Ñ·,Ô îG%â ÑZ[!
( yMº• ÔwzZ¢Ô 127mÔtZ@)
Û èYÔ Çñ77iúúÆáZz "7ÒÑZz"7n•
Y ZM Z ÅxzngzZÔì xzn~x âZ•z »†• Û
Ë YÅ7
X$
Š&0vZDx âZ
$ ÕZ` @
:•˜ îGœG
ó‡çrmŸ ÌnÖÖ] o× pçÏÖ] ð^ße ០ØËßjÛe š†jËÚæ
(@Ãtæg·,Ô Gî”û Z°`ÔwzZ¢Ô 177mÔ G !‡ß ZbÑ)
îG
YY ZM ZÅ®c ~ ¸èYÔÇñ7
X 7^ 7i úúÆáZz"7
ÒÑZz"7
n•Û
:•˜¶Š Zux âZ
Ý^ÚŸ] Ðu oÊ Ýæ‚ÃÚ èn•†ËÖ] Ì‘ææ ð^ße ð]‚jΟ] áŸDØËßjÛÖ] Ì×³ì š†³j˳۳Ö] o³×³’³m Ÿ ä³Öç³ÎE
( yMtŠ ZæZ·,ÔwzZ¢Ô73mÔ > çG .E Ù œZ ) óÝæ‚ÃÛÖ] o× ð^ßfÖ] ÐÏvjm¡Ê
2ÅZ>C
E
" )´
:•˜ à ÕäE 5Ñ
Ô îG%â ÑZ[!
Ô 158 mÔ b *Z ¹Z%) óÝ^ÚŸ] ØËßiæ ä•]†jÊ^Ò ÝçÚ^ÛÖ] àÚ Ÿ^u oFÞ•] Ý^ÚŸ] áçÓm Ÿ á]
( c Z™·÷
Xƒ;g| 7
Òx âZgzZÔƒ;g| 7
n•Û ~ÇžÔ Çƒ7~ª
qÌŠ ZÐ~Çx âZ
zgq
dZÐ ~Çx â Zžì oÑt n Æ ( äƒ 9)¡Åi úÅx âZgzZ V-ÇžìtžÜ »Y •]Zg „Ñ!
 ÅÒ¿ðÃgzZƒ;g J 7
ÔÏñYƒi úÂ}™Y ZMZÐ+ i úÅY (c Û x âZ¤
׆ԃ~iún• ZªÔƒ~ª
q
Xì ~~/Y ,zz%ž 6X σ: 9iúÂÔ,™Y ZMZÆ™+ Û ~ÇgzZƒ~iúÒx â Z¤
 Ån• ZgzZ
ì {z(Y •w– i úÌ~ ]gßkZ ƒ ÅiúÒÐ „ qzÑ+  ~ÇgzZx â Z~ ~/Y ,zz%¤
 Ń Z ( 4
]úŠgzZ *
š)tÂñYH * Z p»¦Z D
š¤ gzZÔì {z(B‚ƦZ D
 ÒgzZÔì CY Å ZŠ Z®
 û !
®  )!
ÒtèYÔ
Œ
d Û q ZŠß Z G Y Hg OZ »i úkZw‚}g7èYÔì òZgB‚Æx ÈZ} (~ ~/Y ,zz% ( bŠ
 gzZÔì@
îœ.9EZ
Å~/,r
 ™x âZV#~KV#žì CY~Š q :Z)g fÆr šZ ù Zg fh
]z *Š¬¬ÐkZ Âì @
Y@
W
~V¸´ÆVâ òQgzZX < °ˆÅVzi ú{”Y ,KZ™ â • Û•
ÑtŽgŠtŽ Æáz+mx ÓÔÐ,™ ZŠ Zi ú
G4I!
yZŽ Ô•ïŠ Îƒe »Vß ‚ggzZV1ÂyZ6~ 6µñÆyŠx‰q ZŠß Z îœ ~/Y , èG5v!
vZwÎgŸ G . 9
E E45E f oZ Â

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ì Cƒ6qçñkZsÜgzZsÜk
½Å q ZŠß Z îGœ.9EkZ {°‡!
gzZÔ• Cƒ è~ ]m Z ÅZkZ ä Y fwìëÆ
σ °ˆÅVz i úÅVß ‚ãZ~¿kZ Ôг7i úÅ ~/Y ,ë ` Wž
ÅyZ Ô• _ {g~ VziúVx{Ž c
uŽ ~ ]mZÆ~/Y ,zz%sg šZ Òr
Å7g  ™w–gzZXì ï~/Y ,zz%tgzZÔ ÏñYƒ °ç
:•˜Špsßñž 6ìZ
 Zz~/Y ,zz%Z
 ®ÆkZì CY
Xì$'»t.èYÔìC*
™uF  Zz*
»kZgzZÔì Z ™¿6
uÅt.
g
( 15msg šZÒ)
4GI
45!
:žì CƒV-¼k
½Å èEG5E Æ~/Y ,zz%™^ÐW¼
61ZèYÔ•( g »zc) aÆ61Z {zH Âg Ç{ k }™: ZŠ ZÃkZŽgzZÔì Z
äâ: c  ZzÔï~/Y ,
E
W~?ŠgzZX •D™IÐ"7
e iúÃVÍßÌ~/Y ,èGâtgzZåHIÃVÍßÐ"7
E4› $ iúÌä
Û
X •D™wÑ+ZÐãWŒ
Dä×Ö^e ƒ^nÃÖ]E DèmŸ]Eóoב ]ƒ] ]‚f óoFãßm p„Ö] km]…]
ZŠgzZÔì! ;z{zì H^
X NZXì `g {ÐxsZ{] Y*
c
$
® ÃkZgzZÔ } â7~/Y ,zz%¿ŽgzZ
Xσ{z(iúÂг7
Ò® )! Û Z{Š c
™ïŠZ• g e~iúÒž•˜Y •Ž ñY1{zŠZ%ЦZD
iÐkZc ZgzZ
¤
Û ZVz%Ð V¸´iZgŠgzŠ H ÂvßÆôLZèYÔì CY ð0
~/,zz%™ƒ ¦ŠZ• ~ ~/Y ,zz%̦ZD
tÂ
Xì~~K¬Xì{z(xZ™Y •w–tgzZ•Dƒq
Ñ~
pç‰ á^Ò á] oÞ]ç×vÖ] èÛñŸ] ‹Û• Ù^Î óóóóóóóó å†Óm oÂ]‚jÖ] Ønf‰ o× á^Ò]ƒ] èÂ^ÛrÖ^e Åç_³jÖ]
óå†Óm äÞ] x‘Ÿ]æ îñ^ŽÛÖ] Ì×jì] Äe…Ÿ] oÊæ Ñ^ËiŸ^e å†Óm Ÿ è$¡$ Ý^ÚŸ]
(@ÃtægÔwzÑZ®ZÔ îG%â ÑZ °[]ZÔwzZ¢Ô83Ôtyòzë)
gzZÔ7{z(t ·Ñ! Û Z&{z´Æx âZ¤
ƒŠ Z• Û ãZÖ[ÑZÒÔì {z(®
ZÔ•D â •  )ÅÒ6 
gîƦZ D
Û Zg e¤
Xì{z(žìt9ƒŠ Z• Z
Ù ¤)´
:•˜æ°Z†0C
p‚jÎ]çÖ^Ú] oÂ]‚jÖ] Ønf‰ o× á^Ò]ƒ] å†Óm ^ÛÞ] èÂ^ÛrÖ^e Åç_jÖ] á] oŠì †ŠÖ] èÛñŸ] ‹Û³• à³Âæ
ó^Î^Ëi] å†Ò ‚u]çe èÃe…] p‚jÎ] á]æ änÊ Ì×jì] ‚u]çe è$¡$ p‚jÎ] ]ƒ] æ å†Óm Ÿ ‚u]çe á^ß$] æ] ‚u]æ
(@Ãtæg·,ÔYZMÑZz G î%âÑZ°‚éÓZ®ZÔwzZ¢Ô153mÔ~z2Z G îvÜ)
8E
Û ZzŠ¤
ÂÅY ZMZ Åx â Z äŠ Z• ZÔƒ6gîƦZ D Z
 ì {z(‰ Ü z kZ® ) ÅÒ• D â • Û ö u[ÑZ Ò
g

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xì{z(t·Ñ! ZgzZÔì ^
ÂÅY ZMZäg e¤ Y
:•˜ ~z éŒB„x âZ
äe p‚jÎ] á] oÞ]ç×vÖ] èÛñŸ] ‹Û• Ù^Î oÂ]‚jÖ] Ønf‰ o× ^ÛãnÊ èâæ†ÓÛÊ äÂç³_³iæ 决nÆ †³iæ ^³Ú]æ
óèâ]†ÓÖ] x‘ Ÿ^Ê èÃe…] äe p‚jÎ] á]æ ^Î^Ëi] å†Óm ¡Ê ^nÂ]‚i áçÓm Ÿ è$¡$
( cZ™·÷·,Ô G î%âÑZ[! Ô156mÔ~z éŒB„)
:•˜ pZZëZ·*
Ññ
G
s%Z~ kZVƒ ~Ç{Š c 
iÐ &ž• ptƦZDgzZÔì {z(¦Z å5ÅZ-ZB‚Æ®
 ) Òi ú
Xì ~g UgŠXì {z(Ìtq
Š 4
ƉÔì
p‚jÏm á^e oÂ] ‚jÖ] Ønf‰ o× çÖ ÔÖƒ å†Óm p] á^–Ú… t…^ì èÂ^Ûre Åç_jÖ] Ÿæ †içÖ] o׳’³m Ÿæ
ó… ‚Îæ é]†eæ gñ^Æ… éç×F‘ oÊ ð]‚jΟ] å†Óm äm‡] ˆfÖ] à å^f•Ÿ] oÊæ …‚Ö] oÊ ^ÛÒ ‚u]çe èÃe…]

Ü×Â] oFÖ^Ãi çâæ óá^–Ú… †nÆ oÊ èe^v’Ö] ä×ÃËi ÜÖ äÞŸ gvjŠÚ †nÆ èÂ^ÛrÖ^e ØËßÖ]æ :ì~g é5B+ ZŠg
( …Z‡ZzF
ß Z[!
ÔwzZ¢Ô 243mÔtëZòzë)
 ™~ëZ+-Zw°?
: •˜ r
 )]ÒÐZgzZÔ *
xiÑ® šÃ}uzŠq
™ ¦* Z•pƦZD
X {z(B‚ƦZ D
 š
gzZ7B p¦Z D
Ø Z™š t ·Ñ!
Y >
Ôs%Z~ &gzZÔ ^ ¿zŠ q
J ZB‚Æx â Zžì ˆðâ• Û V- h
•ÅTÔì ~Š ¬
‰DZ \¬ðztç°Z òz2Z °Z åE»˜Xì{z(t·Ñ! ÂVƒ~Çg egzZ
( gƒÑigŠ Z'
Ô 342mÔwΰZ;òzë)
Y
 ™+-Zg ‡z·?
: •˜ r
Ôòz2 Zg ‡z) ™}Š]úŠÃVÍßgzZÆ™x ÈZB‚Æ®
Xì {z(-7 Ø è
 )iúÒ~4<
( xzŠ¢Ô226m
t • _7Ð ® Û Z {Š c
 ) ™ïŠ Z• g e ~ Ti úÒ+ZžìtžÜ »s ¦Z Y •]Zg „Ñ!
iÐ kZ c zgq
Xì {z(ÐzzÅAŦZ D
 )!
® ÌQ•_7
Ò+/Ã~/Y ,zz%¤ Š 4
ZÂÔì {z(q Æs ¦Z
Ø Z™ c
ë[ZXØŠ™Mg ‡t@ä ë{z Ô• 7gŠ ]ÑÈZŽÆiú> Š Y~ ~/Y ,zz%: ]Z|Mg ‡
Xì CYÅ7?Šg•Ðs§ÅVß Zzä™ZŠ ZgzZ+ âÆ~/Y ,zz%~Y KZŽ •ºs§Åg
ukZ
Zzg à Zz äY Å7~]mZÆ~/Y ,zz%ž ǃx¥ ÂñY à ZeÃr6]c
]c Z¬Ð ƒ
ZzgyZ¤ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


™| ( Ã~/Y ,zz%Ž[WgzZY f{zQgzZXì ( Š §)s%ZÌ~
ÐkZ~wZ ¸ZÆyZ•ñƒG~g Y{°‡!
YHMg ‡t@:%»Š §~~i!
Xì@ yÒÆY fh
] Š qZ {gÃè~!¬]gßXìŠ §
gzZg
E
:•˜ ¹ éE
5š^)´
oÊ èjñ^Ê éç×F‘ ØÓÖ ]†e^q ÔÖƒ á^Ò á^–Ú… †`• àÚ èÃÛq †ì• oÊ ˜ñ]†ËÖ] àÚ é³ç³×F³‘ o³–³Î à³Ú
óè߉ ànÃf‰ oÖ] å†ÛÂ
( tZ@bÑt.)
Û {”Y ,q
,Æ ¿kZtÂH ZŠ Z Ãn• Û {”Y ,Ã- ~y
Z Ð ~ øZ• WÆ ug MZ ypg ä T
X ÇìYƒ( {g ñ ) {¦nÆVzi ú{”( Y ,)]¯ÆVß ‚( 70)
:•V-¼tZzgŠ¼~}g ! Æ~/Y ,zz%~~ åW £ÅZgâòzë
àÛÒ á^Ò †içÖ^e Üjímæ lç×F‘ ‹Ûì á^–Ú… †`• oÊ èÃÛrÖ] †ì] o–Î à³Ú "# ä³×#³Ö] Ù糉… Ù^³Î
Ýçm oÊ á^–Ú… †ã• †ì• oÊ éç×F‘ ‹Ûì ð^–Î oב àÚ †nßÛÖ] t]†‰ àÚæ è߉ ànÃf‰ éç³×F³‘ o³×³‘
·÷·,Ô 49mÔ ~ å£ÅZgâòzë) óè߉ oÊ l^Ê^Ú äjfÎ… ࠼ϊm kÎæ ØÓÖ áƒ©mæ †ã¿Ö] ‚Ãe èÃÛrÖ]
( c Z™
ÅVß ‚,ä kZž cÍ Âà | 7F Ã-~y
z ì,i úõ0 WÆug MZypg ä T c Û ä~
â•  *™Ñ
Y , õ0
B‚ÆyZf ZˆÆ×Ã- ~y WÆug MZ ypg ä TÔì ~ çG 2.ÅZ ` ZugzZX à | 7,i ú
.E
X ÏñYƒŽ‚,i ú{”]¯Åw‚q
ZпkZ ÂÔ à| 7
,i ú
:ìÌV-¼~ò å£ÅZgâòzë
-izgžh ! ZPžzZŠ°0
„ Z0z”! {” , ; iúZgžC Ù „
 Z w®~  {C ª ‚g ]|i Zi ú~ZŠ ‹Z L L
Y
ÅvZègZÝð0 Z÷ZÔg !
. Å {Š 4
0E4Œ Z *
é5G “ 8ÏÆZ îG
Zzg ! G G
!WBÈ õ gC
/š ± Ù gŠ0
ZlzŠg Zæ E
E¾ &xsà Ò«gg X
E "
™3E
Š ]cŠ Ui ZòŠ W/vZwÎg c
ÇyZgc ÔŠØ]g ñ”! {” ,~z iúw‚œ8¤ Zxï~ .
E-
 ç GiZž„
iú+ zÔ•Z wJ! ”! {” ,ž yZ0 i• Û i úz yZg3zgŠ â iúzZ i ú0Šñ•Û ? ïGiG7 Ú,P –•
4F
GiE
Ôï 4&Z
G
éç×F‘ p†Û ÄnÛq oÊ oßÚ ki^Ê^Ú ð^–ÏÖ ]÷†nËÓiæ ]÷†n’Ïi l^ÃÒ… Äe…] oFÖ^Ãi ä³×#³Ö o³×³‘] á] k³mç³Þ
ó^`qçjÚ ØËßÖ]
( 48m~ å£ÅZgâòzë)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ÃkZ ÂNƒ ,,i úXž7x¥ÃkZgzZ Nƒ ,,i úÅ¿TX ì w®Ð~
g—•ÅiúkZ
Wû%]‚ˆÆBÃÒgÎ~ «gC
gzZ ÏÆZ e Ù Ôñ7B‚Æxsq
ZÒ«gg e yŠÆ-ž’ e
ä \WÔ‹Ð~  w=wÎg ä ~ž cÛ äÅvZ èg Z]|Ýð0.ÅZ÷ZX ñ7W
â• Ã ÒgÎû% {gG
 yZ ( {gÃè) i útÂN Yƒ ,,i úÅw‚ ( 700)Î]‚Рˤ
x Z™/ôX ÇñYƒ {g ñ »ƒ Zž cÛ
â•
cÛ ä~
â•  \W?VYÌZ âZ ÅiúkZ Cƒ7{Š c
iÐ w‚ÏZÔ, Â/ÅòŠ W~
vZwÎg c
Ån²ä
 ÅiúkZgzZÔ ÏN YƒwJƒ
+  ,i ú{”Y ,ÅŠ ÑzZgzZ+-ZzÆyZÉ 7Å¿kZsÜž
 Ń
Æ°çgzZ {g ñÆVzi ú{”( ]¯)Y ,x ÓÅ/x Ó~÷Ž Å+
 Åi úÒkZ«gg e ä~Xì V-
X ÕZì n
G I!
Û ±5Š §~]c
4
ǃc
â• ZzgyZä\WÔ•D™7 èG5gzZ•¬Æ~/Y ,zz%ÃXžbÑŠ {z•t:x Z™Mg ‡
E45E

ž
Xì ¬»iúF Û õ0
zìøZ• B‚B‚Æs  ZÜÅ q ZŠß Z G QgzZug MZypg~‰
îœ.9E (Z
sÜB‚Æs
Xì ¬Ì»yZ f ZgzZVziúõ0  ZÜÅ q ZŠß Z G zypg~‰gzZ
îœ.9E (2
B‚Æxsq
»"7 Z »Ò«gg esÜ~kZgzZÔ Åug MZypgž:ì s
 ZÜÅ-sÜ~‰gzZ (3
Xì ¬
yŠÆq ZŠß Z îGœ.9E
X쬻"7 »i úY ,q Û {”Y ,~‰gzZ
ZsÜÐ~øZ• (4
Y ,zz%B‚B‚ÆŠ §kZ [Z Ôì yxgŠÆVÑg Å ~/ñ,zz%sÜ ÂŠ §{gÃèt :x HyZ m
³
Û ±5Š §ÌyxgŠÆkZì @
X•â • %{xgzZ[ZNŽ6
ƒA ~/
Xì( {¦) {g ñnÆVzi ú{”Y ,ÅVß ‚,iút~VìZzg‰ (1
™ZŠ Z,iúY ,Åw‚,c
Xì @ ÍÑZz"7
i út (2
X ÏN YƒŽ‚,i ú{”( ]¯)Y ,Åw‚q iútäT
ZÐ)fÆkZÂS7 (3
X ÏN YƒwJ,i ú{”Y ,x ÓÅŠ ÑzZgzZ+-ZzÆkZgzZÅkZŠp ÂS7 iútäT (4
4G4I
5!z•¬Æ~/Y ,zz%Ž )Y fÆ( d
X •V-¼ wZ ¸ZÆ( yZ• èEG5E Û èâgzZ)¢qgzŠ[Z
Œ
k³³³³³mœ…]:•4ZŠ•ÆÏzÆe
WkZgzZÔ•g»zcÆ61Z{zÂÔ•D™IÃVÍßÐ~/Y ,zz%]Z|Ž ( 1
Xì@ iú(Å~/Y ,zz%)Ã}ÈŽ ¬Š7ÿ,Zä\W DèmŸ]E oב ]ƒ] ]‚f oãßm p„Ö]
™IÐ"7
ZŠgzZÔìYg {gzZ! ;z{ zì H^
Xì `g {ÐxsZ{] Y* Ã~/Y ,zz%¿Ž
$
gzZ® (2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


™Šg » ~/ñ,zz%gzZXì C *
ÝZ * ™uF  Zzt.r
»kZgzZÔì Z  ™w–* ~/Y ,zz%
™¿6 (3
Ü ×gzZ46
Xì‰ á gzZÔì*
™Šg » qg •
éZpt* á~
™Šg » qg •
c Û ‡ÃgzZ ^
Šg ZŒ Y* Ô {z(äx Z™Y •Ãiúzz%Å~/Y ,ñƒÙ ŠÃX]ÑÈZ {z•t:x Z™Mg ‡
$
Ô®
G4I
!
~uzŠpX •TgÆ~u @ Ü zC
‰ Ù nÆVzøo6 i ZŽÆiúzz%Å~/ñ ,Ž6è 5yZìÀpXì
E4
G5E

6
áZzä™uF Û :gzZÔ•D™SÃVÍßÐñY ftÂ: nÆx ÈZÆi ún•
Ãi ún• Û zzÂñY¬Š¤
Zs§
IÐzz ÅŠ Y]ÑÈZйÃ~/ñ,zz%gzZVß Zz ä™uF
Æ~/ñ,zz%ž 6Ô•D™ƒµðÃ
ÊzuÆ<Ñ~䙃µ6
Æ>%ÆCðÃÔYg {Ô! ;zðÃÔg»zcÆ61Z ðÃÆ™g 0 Vß Zzä™
• D B4Ã\WLZx ZúgzZY fŽžì @ f oZ )X • ïŠ Î} :
ƒx¥t ÂÐ wZ¸Z {gÃèÆY •èÑqÔ ( v!
yÎ 0 iúÅ ~/Y ,zz%žìt ]!ÅÀ™| (Ð ƒ
 QgzZÔì ^
Y *
-76Y ¯ Å];Žz {gÃè iú+ZÃyZÔ
6gî~Š ZÐZ ~/ñ,zz%¸ž ǃ Š
îGœ.9E ¬Š 7Ì}Ôì CY S7®  )! ì CY S7Ì~äÃTÆ
G4I
!
Å ZŠ Z® )! ~/ñ,zz%tž7™f ðà »®  yZ• bÑŠ ÌæÆ è 5èÑqÔƒ ˆS7Ãq ZŠß Z
 ) ~ƒ E4
G5E

X ñY
gzZ ~È-Š„A
D™Mg ‡t@wZ¸ZÆy¤zY •Ô[W~w' kg•zŠÆyz u 0
R'~ sf ë[Z
,Z Ì™ƒ ZC x * È -Š Ýëž ñYƒx¥Ã ( ~w'c
Æ~w'c ~È-Š ) •¬Æ~/ñ,zz%ž @
Ô•
XìcÛ ¡½gzZ^
â• Y* äs sZ}g øÃX•ìgƒ>%ÆwqZ
$
Ô]{ðÔ®
( ~/ñ,gzZ ~w' I ZY f
)<
:•˜ ~w '
_ö]|dZx â ZÆ~w'
Ý
ÐiúkZžì @ H q ZºZ -7
YŒt~kZgzZÔì Š Wž ~/ñ,i ú
»kZ~ypgug I{ â-y
» kZ &Z ~x[Â ËXì•®
y¶ $
z ë! Z N ,ÌÅ\!
¡Ô • CY F VâÉ KZ Ž/
X7
( gĄc&
ƒ ßgÔ3¢Ô459mÔtçg òzë)
EÑ‘
:•˜(~uzŠsßñ] ç¸B Z
IÒ›¢E II
 +ZzÔ qNø z qçñøG
+ Z {Š .+ ŠgŠ• õG/“ $
4&uÔ0 Z {Š™_ZuZ¥Ã ]Z+[¾ži§+Z
Ô0
EE
Û~
{Šñ•  ÆÔZ¦gâ6  ì‡îœG3‹¢ª
g—Ô„ Hz•ª ˜ +Z yû'Ëq )ZÔ q ¯æzë! Š NZ
Z
Ô0

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ó ÔÖƒ Ÿ] ^ãÖ é…^ËÒ Ÿ ^â†Òƒ ]ƒ] ^ã×’n×Ê éçFב oŠÞ àÚ
~ènZz!”Zz›z ~g ‡Zz£Zzy ÔŠg Z¦
ZX –{g ñZgzZ%,Z b i ! WŠ c
i úyWh Û } i úžC
VaŠ™lñZ• Ù
( xÎ¢Ô 621mÔtçg òzë) ‰ÅvZèg´ â 0÷Zùî)zðûZz
uÅkZÔì ˆð¯ ®
g ~'„¹ ~ +Šì Š
$ HŠXZ nÆ{gñÆVziúŽ (~/Y,)i§t
yû Æ „Ze ~'gzZ ª
˜ +F ´g ŠNZ » kZ gzZÔì qN *
kZÔì w‰gzZ ë!
$ ™ ZŠZt gzZ qçñ
ÂñYWŠc
»kZ¸gzZB|7 „‰ÂñYwÈiú¿Ž :ì cÛ ä~
â• gâ6
g—Ôì ì‡q)Z»Vâ›6
Xì{gñ
:•˜ pZZëZ *
ÑñG $ ÕZgœÆ~w'
îœG Ý
ZÏZN ,Ž/ž•BtgzZ•_7
Ði úq Ю ) ~ypg-íZ c ž ~/ñ,
gŠ‘
tIƒZŠ Z
Xì ¡ë!
( c Z™ZxÝ•·,ÔyÒ»i úY ,Ôxg XzÔ 46mÔ<Ñg ·)
:•˜~[Â~uzŠsßñ*
Ññ
Ü z k• ¤
Âì S77×i úʼn Û -7i úq
Z }Ôì n• Zq
Z(Åi úq Ù VƒNƒY ,,i úÎ
ZC
étpÆ,žn kZÔ ñYƒ ZŠ ZY ,Å×ÀÐ×q
Z •ž Yƒ7tÔì -7×k• ~Y ,
ØÃ³Ê ð^³³–³Ï³Ö]æÔìgÃèp°tÅY ,~g UgŠX 7iúq Ù ªgzZÔ•Z
ZéÅVziúk•žìC  Zß Z
~núÆVƒ ,x ÓŽ/Ô ðƒY ,Å„q
Z ÂÔ Zƒ÷»Z
 Zzq
Z~"7 ZÂÔ äjÎæ ‚Ãe gq]çÖ]
i úq
σ:Y ,Ń
 N Yñ7 :JZ ƒ  Vƒ~)f ]‚ZzæÌ6 Y ¯ Åp°kZX $ Ë ƒ7i úq
Z
콡wìtÔ ]„ãÖ ^â ð^–Î äÚˆ×m änÊ ^ãeçqæ ‚Ãe kÎçÖ] à kñ^Ê éç×F³‘ Ø³Ò :ì ~~K¬~zëX
ÆVƒ ,Ž/{zì S7  Å~/ñ,gzZÔ ÏñYƒZŠ ZY ,ÅVziúŽ/Ði úq
i úŽÐ+ Zž
~/Y ,gzZ•,i úY ,Š¼)fÆkZ¤
Z ?7c
ðƒŽ‚Ð)f Ìi úq
ZÐkZ17ðƒÂx £ì‡
~"7
Ð+  Å×ÆyŠm{ËVƒk7,i úY ,Å׆Ž/žì Å+
kZ ÂÅ7+ t~
z ”èa~×ÇgzZÔi úV#ÅyŠ V#†ì oÑ+  Åi ú”~Y ,žÔðƒ: Y ,Ìʼn Ü zq
Z
†’ æ] †`¾ äÞ] š†Ëe ènßÖ] ‚ß ànnÃjÖ] à³Ú ‚³e ŸæXì ~g UgŠX 7Ž‚Ð)f n•Û Z åE<XÅ7H
WZzÏZX ‚ÛjÃÛÖ] o× ]„Ò Ýçm †ã¾ ànÃm äßÓÖ ð^–Î š†ËÖ] çÖæ x‘Ÿ] çâ Ÿæ] kÎçÖ]æ] ÝçnÖ^e äÞ†³Î
 c
~ƒ t~Y ,{z Vƒ:Š c
 Žž}™+
«Ðƒ Û Y•
yŠgzZVƒ,iúŠ¼)fÆT• D â•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


| 7ŽžÔ}™+ Ù Ô ˆƒHz”~]gßkZžÔVƒk7{zì)f}÷Ž iúV#ë
¸~iúC
ä³³³³³n׳³³Â †³³³³`¾ Ùæ] ènÞ Ø³³³ã‰Ÿ]æXì ~g UgŠX σ„q
Zëc  àZzˆÆkZ[Z [
«~ƒ
Åi úÅ×ÅyŠm{Täx â Zžì YƒÂƒÐ® )iútgzZ àÌ™”äkZ¤ ZQ‰ †³³`¾†³³ì•æ]
I
7+  ÅkZäkZ1ì c
7„¹!)fÆkZi úÅizgkZ ÕäS5!ì Å7äkZ+
 Åi úm{kZÅ+ 
oÑi úŠ ŽZ nÆY ZMZèa1Å+  Åi úm{ä kZp¤ Z Âì Å+  ÅiúÅyŠ}uzŠ ä kZÉ Å
b ÏÑZgâ ó ^Ûãi¡‘æ ^ÛãÞ^Ó³Ú •^³v³i]æ:ì ~Y ZMZ_ ZÑg UgŠ ðƒ:i úÅkZZ åE<XÅìŠ ®oÑtgzZì
äV-Çx ÓgzZx â Z~~/ñ,ž ǃgŠ * ‰ ä•†Ê †nÆ ^•†Ê ^n×’Ú áç³Ó³m Ÿ á]æ :ì~
¹tó!
® Òi úgzZ•D™ ZŠ ZЮ
 )!  )ÃTσÒi útƒ: (ZZ
 gzZƒS0  Åi úÅyŠ „q
!
+ Z
çÖ ÔÖƒ å†Ó³m:ì~g UgŠXƒ~Ç{Š c
iÐg ec 
g ež•tpƦZD B‚ƦZ D
gzZì {z(-7 
 «ÅZ
~-‘ ¸°Z > [x Z™ñ•WZzÏZ‰ gq]çe èÃe…] p‚jÏm á^e oÂ]‚jÖ] Ønf‰ o³×³Â
 gžT
ì {z( -7B‚Æ ¦ZD ®
 )!
…Zâ~gŠ‘  c ]Z'‘
 4- ë {z(• _7®  )!…Zâ

ð^Û×ÃÖ] Ìß‘ ‚³ÎæVìÐ~ê~g é5B+ ZŠg ó…‚Îæ é]†eæ gñ^ƆÖ] éçFב oÊ ð]‚jΟ] 决ӳm :ì ~gUgŠ
ó…^’ÚŸ] àÚ †n%Ò oÊ ^ãÖ àn×Â^ËÖ] é†%Óe †nÇm Ÿæ^ã×Â^Ê änËŠiæ ^ãÚƒæ ^â …^ÓÞ] oÊ ^fjÒ
Z|ZY ,[!
( c Z™tçg„X W X wzZ¢274X 273mtëZòzë)
:•˜ñƒDâ• Û ïÅò:Ñ! zgqr  ™~ëZ/ZpÑ·?xÆ~w' Ý
†ã• àÚ èÃÛq †ì• oÊ ˜ñ]†ËÖ] àÚ éç×F‘ o–Î àÚ:ì CYÅ7g uq Z~]oÆ~/ñ,kZ
Z5Xì qçñ¡ë! ut‰ è߉ ànÃf‰ oÖ] å†Û oÊ èjñ^Ê éçFב ØÓÖ ]÷†e^q ÔÖ]ƒ á^³Ò á^³–³Ú…
g
ÝçÏi Ÿ l]• ^fÃÖ] àÚ ^÷òn• á] o× Å^Ûq ¡Ö ˜Î^ßÚ ä³ÞŸ ^³Ã³_³Î س›^³e:•D â •Û ~L]¬çñ~g ‡
]¯Åw‚A‚]Š „ðÃžì ´*
Æ#Ö Z q )ZkZtžnkZìë!
†gutX l]ç߉ èjñ^Ê Ý^ÏÚ
ÅvZèg´ â 0÷Z~ {)z®ŽÆg
u9kZì ´og Ë ƒ7x £ì‡Æ{”
ut2w¸Z $
Ãi úËŽX ÔÖƒŸ] ^ãÖ é…^ËÒŸ ^â†Òƒ ]ƒ] ^ã×’n×Ê éçFב oŠÞ àÚ:cÛ ä~
â•  kŠZg—žì~z%Ð
ã‡gi ¹]Z†)´mY ¯ 7{g ñðÃgzZ» kZ {z´ÆkZXá| 7ñWŠ c
 Â( ƒ S7: ) ñY wÈ
Z
Û ~K
èÃÛrÖ] å„â oÊ ‹ÛíÖ] éçFב àÚ •¡fÖ] ˜Ãe oÊ‚njÂ] ^³Ú ÔÖƒ à³Ú x³fÎ]:•D â• Ú ZñbÑ
ÐkZ‰ oËíi Ÿ åçqçe Ý]†u èÒæ†jÛÖ] †ÛÃÖ] æ] Ý^ÃÖ] l]çב †ËÓi ^ãÞ] ànÛÂ]‡ ^ãi¡‘ gÏÂ
ì{zZ'
c
½w‚žÆ™yát•_7,i úVv0 ˆÆ-iúÃ( q ZŠß Z îGœ.9E )-kZžì ]Š ¬(‰ÅT

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X DZ \¬vZz•ŠŽñ×~} :ÝZ {ŽztÐ{ŽzŠ¼ìx Zwtì{g ñ»Vzi úðƒKgŽ/
( wzZ¢273+272mtëZòzë)
:•˜ ~w'
~çg£Z+-ZÒ*
Ññ
nÆVƒ ,Ž/ž•BtgzZ•_7Ðx *
Æ~/ñ,i úŽ~ypgy
Wc  v߉
gŠ‘
Xì¡ë!
gzZßÇ!
tì °»t
Ù 1yzg0
( yM•E Z£Zi*Yq: {[·,wzZz133m<Ñyâ ‡)
:•˜ ~w'
~çg+-Zg ‡z·?
 Å~/ñ,i ú]ÎgP Ãq ZŠß Z G
• _7Ð + Æug MZ ypgžìg•tŽ ~ V¸´‰
îœ.9E
µ Zµ ZÃyZ•ðƒY ,,i úÌÎì ßtì x £ì‡ÆVzi ú,Å/~g7tžì @
YHtwìgzZ
Xì ~gz¢-7
( yÒ»Vzi úY ,xzŠ¢134mòz2Zg‡z)
Æ¢qgzŠ
 ™~GwÎgxÝ)´]|ݬ[ÆÝ~w'
:•˜r
Å/~g ‚ ÂN Y à| 7ÉF ÅyŠq
z ,i úõ0 ZÃ-~y
WÆypgžìg•~VÍß| 7yZ‰
†t•ë ~/ñ,ÃkZgzZ•CYƒZŠ Z,iú,
Xì ë!
•
( gƒÑwåh Û]
RZ[ÂxzŠ¢352m›9bÑ)
( ~/ñ,gzZÈ-ŠY f)
³?È-Š ?
 ™y×°Z m
:•˜ ã¢r
ÃkZ s§År ™x âZžì ~ ò • á ì 7"
U-7mº&~ ~/ñ,~y WÆ pÑypg
È-Š òzë)X ’ e *
hgÃkZ Z åE<XÅì ÅÜ>Ø Z™ÅkZÐ y{è‡gzZxsÑZõgzZì 79*
™[™
( c Z™®á ÑZg ZŠÔ 4` 346Ô345m
•
:•˜(~uzŠsßñr  ™?
~/ñ,+
/Ò«gg ežug MZypg-y WgŠ ™SVWx ZoZ :– qzæîG 3BÄZÃ~/ñ,
0©EE
ÄmÀsÜŠØÝq/G 0J" Ã]Z+Y ,Ò«gg e iZžyŠ™Š NZÍ+Zz„
îG  ÝZ" ¬ÑŠØ{Š™ ZŠ Z
 ÜÑ°Z¸zqÜz
à &ÇÖ] ˆnÛm Ÿæ àm‚Ö] ͆Ãm Ÿ p„Ö] Øa^qŸ] ‚‰^ËÖ] •^ϳjŸ] ]„³a ‚³Ï³jóm ŸÔ„
( c Z™®
•á ÑZg ZŠ·,254mòz2Z m
³) óànÛ%Ö]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:•˜ ~ŠŠvZe
ñ?
Æ~/ñ,{e{ec
 ) !
® Z~y
i úq Æ~/ñ,
WÆug MZypgžìg•iúŽÐ x *
<Ñì ÝZ"gzZ®Âtì CYƒx £ì‡ÆVziú ,Ž/iútž• BgzZ• _7Ð x *
$
X 7ÝZ ðÃÅkZ~{0
E
G©. Å
( yM6›x΢337m ö- Ze ñ )
:•˜(~uzŠsßñr
 ™?
Ö ‡ZzyZf Z,i úõ0
Æ# Y H ZŠ ZÐ x *
}Ô•òZg'gßZÅkZgzZì @ Æ~/ñ,ÃTi út
: 7ÝZ ÅkZ~•l<Ñì ¦Z ºZgzZÝZ" ¡X ì CY Å ZŠ Z® Ò«gg e }gzZB‚
 )!
Ö Z+$:ì "
ñ,¦¡kZ :‰‰‰‰‰w®Ð# U
Ð÷c uË
w¸ÆevZèg/ô: ðW~g
ä™g ïZì x{Ã{oŠ YgzZŠ OZ . Þ ‡*
gzZ ÝZ" gzZ ®
$
tžì ¬ZñÆ <Ñ„ * ™uF
Ã~/
G-©E.Å
( 3` 341Ô 340m ö Ze ñ ) X $ Ë ƒ7x £ì‡Æn• Û i úÒðÃgzZ•6
h„áZz
:•˜"{ hÃZ6›x‰Zg ZŠy¤
U
gzZì " Ðg  ]ÀW Â:ì CYÅ ZŠ ZÐi§sg ”~V¸´‰Ž ~/ñ,
u9ËÅ~
s É@ Û (F
 ]ÀWiút b§ÏZì ðâ •
Ô/ôÆ~ Å kZ: gzZì S7i út Špä~
 g—:
Ø èÆ‹g Z[Z7"
gzZ™f ðûkZ Ì~ V1ÂxÅ<
zx * U
ÌÐ ÷c
w¸Æ( evZèg ) É@
$
iZŽÆkZs§ÅÃÃì q‰<Ññzgi Z¶Ã»kZgzZì ®6gîDi út6Y ¯ kZ7y¶

HyÒi§Ž »"7ÆVzi úY ,~ V1ÂÅ4}ì Y Z íZ6+Š[WgzZ ãÒ[˜ *
™[™Ãi§z
~- ~y sÜ Â~ kZXì q gzZ ~/ñ,zz%gzZì gzZ {zì Š
WÆ ug MZ ypgÃVzi ú õ0 
{¦nÆyZgzZx £ ì‡ »Vzi ú{”Y ,Åw‚ÏZÔ, c
/~g7 ™| 7® Ö ‡Zz yZ f Z
B‚Æ#
 )!
Å/~g7¤
ZªXìgÃèi§»"7gîÆY ,ÃVzi úx ÓÅ/~g7~4}ÃgzZì @
6 YŒ{gñz
»y•Wz }i~Vh§VâzŠ yZgzZÔÄÑÂVƒÄѤ ٠ƒg ZD
ZgzZ ÏN Y S7,iúg ZD Ù Š Z®ÅVziúY ,
î”^Z[ÂÔ 2`Ô58Ô 57m6›òzë)ì t•
( xΰZz G Û
 ™~â ·-Š-·?
: •˜ r
<ÑÔ•V™&~kZgzZì ßÇ!
ìŠ ÑZ> ¸ÑzwjÑ( ` )
H™f wì»VÍ߉Ž~wZÎ!v!
uèY’ eã™7„,iúÃy›žìt¬»<Ñ7b ˜ZðÃÅ~/ñ,~
Žžì ~g

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


t»<ÑÐg¦Æ~/ñ,kZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰Xì ~' Ûq
ÐkZ)f »\¬vZ}Š™ ,™ú1yYn•Z¿
ÞZ 7z%èYƒ" U
Ð~ ]ÀW{zžì ~gz¢nƤÅq ËXì @ Yƒë!
„x ÂZg ‚
Å q ZŠß Z G
îœ.9Eb§ÏZ~}g !  g { â Ô Yƒ7x¥[ZN »kZgzZ¤Åq ËÆ
ÆVzizggzZi úÅZ
U
»bcyZ n kZÔ 7"  ]ÀWt • D Y G yÒ bcŽ~}g !
†Ð ~ Æ} izggzZ i ú
XìßÇ!
´g {o
( ~â ·-„ 2`Ô493mÔi»yZgzZb)Æ\W )
:•˜ ~È-Š jœh
•Û ·?
GE
iút:ìxŠ ƒÐðZ¸ÉÐ îG U
0;X§¢:gzZì " Ð îG0I Zzg:ì xÎñÐ~/ñ,žŽ i út
4&u]c
G
î”^ZzwZ[ÂwzZ¢288mth
(G Û òzë)Xì ~gz¢[AZÐkZì îJ0G
• $
4]® 
:•˜(~uzŠsßñ
g!
U
:gzZì " Û :ìN®
ÎzæÅkZÐyWŒ $ +
{z {z(ì öW Ð~/ñ,q
Š 4 5šG
Æyz åE 3!Ž i út
U
Xì " Ðgu
Z|ZY ,[!
(W xzŠ¢617mth
•Û òzë)
E‹{!
:•˜ ~È-Š ã›{Š ZiçZ öW xÝ*
§ Ññ
- ~íW-gŠž0 4ŒE
@9 ò :z à°ynz y„Z b ìz èEG
Z¸âîE E4ÓÉZŠ ZigŠž ~/ñ,i ú
“Zß Z /Zz ïG3E

 Z®
X„ i ú+ZÉŠg Z0
$ Zˆ9ÃgŠz0
W Z®·Â+ZzŠg Z0
 
A Z0 ypg
gZ¦
Ï ¸: {[´Š·,58mÔ ¼ZZ
( ðÑZßg Zi ! Û ðòz2 Zb ì)
Z•
R'gzZ6Y ¯ Å];Žz FžŽ ~/Y ,zz%žt ÝÒZ
 Zz6Y ¯ ÅwZ ¸ZÆY fÆ´ )g•Æyz u 0
unZZ
Û ‚#
( }W )X ñâ • Ö /Z6
žo ZÜ…\¬vZXì4„*
™uF
ÃkZnkZì
!h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ p‚ßÂ^Ú ]„a
¬¦Ñ» ãi_
b ï{zèYì @ ZÐ Vð; LZÐzz Å]á]ÒyZŽ âðÞÆZkZ"
™wZ4 ! ÛH
•qÑY f• D â •
kZ H Âì {ç»äƒ2~V-g »x ZwvŠgzZ *
i Â}™: åÃ]áKZÐB;LZ {z¤
Z[ZÔ ‚
g7®
 ,ZÅ
Û Ü!Zfì ~Š]i YZÅä™ ãi_ä<ÑLLÃ
XN â•
G
4h.Å
G-©E
c Z™y{yZ/: ö Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


oFÖ^Ãi ä×# Ö] ܉^e h]çrÖ]
gzZx Zw( Üï*ÐB;) ãi_Æg±¦ÑË%~!¬]gß
Y*
䙿, ZäÅzmvZ-\WèYì ^
ƒx¥DgzZ {Š c
B‚gzZì @ i {çgzZsp »äƒ2~*
ižƒ„Ú Z »]á6¿Ë¤
ZpXì cÛ y²ÃáZz
â•
Z~]gßkZ ƒYY7k0
tLL¤ á c
ÆkZ {zžìgzŠ âZ ~ç1ƒ{”~Š • á~
ƒ: ÌŠ Z¦ZÅä™~Š •
 ÅvÐ( *
ì ;g™Ð+ ) CsÜgzZsÜtèY ǃ7{ k
i {k 6kZžì yZ ÂÇ}™ ãi_¿
á ~zëž 6ǃg Ç{ k
:ìgÃè~ò • ÂÇ}™Ð+
 Å{)z]¯¤
ZgzZ
Ù^eæ Ÿ á] oFq†m ^ÞˆÖ] Í^ì çÖæ! áçÃ×Ú‚nÖ] xÒ^Þ &m‚vÖ ^Ûm†vi å†Ò á]æ ÌÓÖ^e ð^³ß³Û³j‰Ÿ] ]„³Òæ
!XX än×Â
á)
E$ E$
( c Z™G*Z ÝZÔ åh©GÑâzxhZ åh©Gâ [!
Ô 2`Ô 399mÔò •
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×# Ö]æ
é…^`_Ö] h^jÒ
ØŠÇÖ]æ ðç•çÖ] æ ð^rßj‰Ÿ] h^e
( b)Æ<gzZYçzÔY ¼Z)

* × i[W
™<gzZYçzÔY ¼ZÐx'
‰xixi[W{z´ÆkZ?ì ÷ *
™s ™: {0
zY ¼ZÐxixi[Wž~}g ! ÛH
ÆXkZx Z™ñ f•D â•
c Z™‰ ]Z†:t ?ì ÷ *
™<gzZçzÐã0
kl
h^âçÖ] áçÃe h]çrÖ]
Xì {z(*
™Y ¼ZÐxixi[W~!¬]gß
:•˜ pZZëZ·?=ÕZgœ
èe¤
ZgzZì ¿{h
I*
* ðŠÐxixi[WQ1™s ™Ð{)z¢eÃÅ 0
™ (Z Âc *
¬ž~]gßkZ
xixi[W~ kZžì x Zwz ^ ¿tÂHgzŠÃ„
Y*  •z Å 0
* ðŠÐ „xixi[W•gzZ H: wEZ {)z
gzZ c
Xì CWxiÑ$Å
( 66mÔb)ÆäZÔxzŠz1¢Ô<Ñg ·)
á )´
: •˜ ò •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


!Ù^ŠjÆŸ]Ÿ ݈ڇ ð^Ûe ð^rßj‰Ÿ] å†Óm
DG*Z ÝZ { OZ[! á ~zë)
1` 180mò •
6
(u 0 ðŠ:Ð kZÃÜzú„
x Z•ZxgzZ ñYc  •ªÆì ^
Y*
™<gzZçz)g fÆxixi[W
Û '
Xìgg Z Œ Ö wÅkZgzZá™[_
g ‡zz# }iu 0
ã0
kltž @ñYH<
h]ç’Ö]^e Ü×Â*] ä×#Ö]æ
ðNLLR áçqMLóóóóóóóóóbMPNRoFÖæŸ] p•^ÛqMO
*
™Y ¼Zн»
•?7c
ì^Y* ÛH
™Y ¼Zн»ž~ZkZ+ŠY f•D â•
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Þ ‡Æx »Æ™ {zgzZì YY–¼6Tžƒ½»{zx ¬Š Z%н»¤
ÑÅkZQ ƒ. Z~!¬]gß
Y*
Xì^ ™Y ¼ZÐkZÐzzÅk¼gzZ
*
á )´
: •˜ ò •
áªe ènÞ^ì†i^jÖ] oÊ ä×× ]„Öæ Ü×ÃÖ] äe^jÓÖ èÖ• äÞçÓÖ ^–m] Ý]†ju] äÖæ äÚçÏiæ äjÖ^Ï’Ö èe^jÓ³Ö] Ñ…æ ]„³Ò
&m‚vÖ ^Ò Ý†jvÛÖ] Ü×ÃÖ] àÚ ®• än× gjÒ ^Ûe ‡çrm Ÿ ènÃÊ ^ŽÖ] gjÒ oÊæ àm‚Ö] h•] àÚ äÛ³n¿³Ã³i
óÔÖ„Ö èÖ• á^Ò ^Úæ äÏËÖ]æ
á)
(@ÃtægÔY ¼ÑZ`Ô 1`Ô240mÔò •
Hg » nÆY ¼Z6gîàSèa {z ƒĎN
zz%n kZì Š
~ÄŽN Š Z%Ð ½»~!¬]gߤ
ZgzZ
YY ¼ZÐkZÐzzÅäƒ: ]:SŽ»
XìqzægzZ ^
á )´
: •˜ ò •
]ƒ] ^ãÖ x×’m Ÿ ^ÛnÊ èâ]†ÓÖ] Ý‚Â ^ãßÚ „ì©m å^Þ†Òƒ^ÛÒ èe^jÓ×Ö èÖ• äÞçÒ ˜neŸ] oÊ è×ÃÖ] kÞ^³Ò ]ƒ]æ
äßÚ Ä_Î Ü$^ÚçÏjÚ á^Ò]ƒ] Øâæ oÖ]çfÖ] цíÖ^e å‡]çq àÚ å^ßÚ ‚Î^ÛÒ ÝçÏjÚ †nÆ è‰^rß³×³Ö ^³Ã³Ö^³Î á^³Ò
!Zf) óoÞ^%Ö] †a^¿Ö]Ÿ Ý] ^ãe ð^rßj‰Ÿ] å†Óm Ä_ÏÖ] ‚óe ^³ãÖ èÛ³nΟ èó_³Î
( {gÃè
Y6
Xì^ ÄŽN
gzZqN*
™Y ¼Z6 Þ ‡Æ™gzZËx ¬žtÝÒZ
½».
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


!bMPNS ÙæŸ] Äne…TóóóóóóóóóóóðNLLR Øm†µ]S
Û &Æ<
]o»øZ•
U
tx¥•" Оg I]c Û øZ•
WÅyWŒ Û g eÆçz ._ÆD}÷ž~}g ! ÛH
ÆXkZ+ŠY fD â •
U
?•" Û &Æ<q
ÐV¹øZ• Š 4
Æs ¦Zžì *

h^âçÖ] áçÃe h]çrÖ]
E
Û •" Û &Æ<q
Å
Xì =°Z[gyâ • U îÈÑŠžŽ •øZ•
Ð ú3 Z G Š 4
Æs ¦Z
DP km•!é‚ñ^Ú å…ç‰E
D]æ†ã›^Ê ^fßq ÜjßÒ á]æE

* Š 4
™´q Æs¦ ZXì @ÑŠ6
™ª äðŠÆy$ }g7tgzZì+»¾Itž•D â • Û Y f~‚Å Zzç¡ ÃÂ
Û *

 ñ»n»]g ÓtŠ
Z H™f+»¾I( Zz ç¡ Z) Z
 èYì n• ·» ã06
y$}g7gzZ * Jmã0 ~u * gzZ
Xì V-¼]g „Åt£Z]Z‚XÐVƒg Ñn• Û ÌtZ åE<XÅXì e* ™4ZŠ ã0
~u * gzZìgzZƒeJ V˜ì
èÇÖ^fÛÖ] èÇn‘ ^ãnÊ •… æ] &nu èe^ßr×Ö è×Ú^ÓÖ] é…^`_Ö] gq æ] oFÖ^Ãi ä×Ö^Ê D]æ†ã›^Ê ^³fß³q ܳjß³Ò á]æE
ØŠÇÖ] oÊ š†ËÖ] á] ^ß×Î ÔÖ„Öæ Ü–Ö^e ¡÷ŠÆ oÛ‰ ç³âæ ႳfÖ] ijnÛ³q سŠÇ³e áç³Ó³m ^³Û³Þ] o³âæ
é…^`_Ö] äfq çÛÊ èÇÖ^fÛÖ] èÇn‘ †Òƒ ^ÛÖ äÞ ¢ á‚fÖ] †â^¾ ÄnÛ³q سŠÆæ Ñ^³Žß³j‰ Ÿ]æ è–³Û³–³Û³Ö]
! ^•÷†Ê áçÓnÊ ^ÛãnÊ ð^ÛÖ] ð]†q] àÓm ^ÛÚ ÌÞŸ]æ ÜËÖ]æ àÓÚ] ^Ú gŠve è×Ú^ÓÖ]
( gz?6›Ô 348mÔt£Z]Z‚)
E
Š!
Å}²Ôì My*» b§kZ¼ Ì~X 57mÔ3¢Ô~ç¡ ‚gzZX 119mÔ 3¢Ô ãšZ bzg‚~‚Åe WkZ
Û Æx?Zz > ðÒW}ÅZmg—VW'
kZ Ì}Z• '
h × X 슎ñs
 ŸzÅkZ Ì~Ô 1¢Ô526m!Š ZzòsÑZ îªG©EÅZ[Â
ÑŠ6
X •D™ª
]„Ò äe ØÃÊ ð^ÛÖ] ^ãf’m ÜÖ èe^ßq àÚ å‚Šq àÚ é†Ã• Ä•çÚ Õ†i àÚV Ý¡ŠÖ]æ é³ç³×³’³Ö] ä³n׳ Ù^³Î
!…^ßÖ] àÚ ]„Òæ
!XX†ŽfÖ]]çÏÞ]æ †ÃŽÖ] ]ç×ŠÆ ^Ê èe^ßq é†Ã• ØÒ kviZZV Ý¡ŠÖ]æ éç×’Ö] än× Ù^Îæ
G-E
4ÓÉ
(1¢Ô175™ö§žG~«Z‹Z)
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
bMPNS( †Ë¿ÛÖ] †Ë‘(MS (ðNLLR( 5…^Ú MT(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


éçF×’Ö] h^jÒ
èÚ^Ο]æ á]ƒŸ] h^e
Ö ‡ZgzZyZf Z)
( b)Æ#
Ü zÆyZ f Z
]zˆ‰
Z¤
{zH ÂN YƒqzÑ3Zf Z~VzKg e&gzZƒ;g™]zˆ¿q Zž~}g ! ÛH
ÆXkZ+ŠY f•D â •
Ç}Š[ZŽ »yZf Zq
 c
?»Vâ Zf Zƒ Z ƒbŠ[ZŽ »yZf Z¤ Ç}Š[ZŽ »yZf Z¿
ZgzZÇÇg ~g Y]zˆc
cZ™£Zn5:t
oÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Û É ,Šhg *
[ZŽ »kZ™ÍyZf ZgzZ ,Š™È Ì]zˆÅˆyWŒ ™'! Ù ÂñYƒ qzÑyZf Z Z
ÅnC 
ƒebŠ[ZŽ »Vâ Zf ZƒZce bŠ[ZŽ »yZ f Z«ÃáZzG
¤ Ü zà ¤
ÂN YƒqzÑ3Zf Z F‰ Z•g ïŠ
Xì 4
Ù^ÛŸ] àÚ ðoŽe Ÿæ á]†ÏÖ] é ð]†Ïe ØÇjŽmŸæ èÚ^Ο]æ á]ƒŸ] Ù¡ì oÊ ÄÚ^ŠÖ] Ü×Ó³jm á] o³Ç³fß³mŸæ
óèe^qŸ]æ Å^Ûj‰Ÿ^e ØÇjŽmæ Ä_Ïm á] oÇfßm é ð]†ÏÖ] oÊ á^ÒçÖæ èe^qŸ] pç‰
(@ÃtægÔwzZ¢Ô 57mÔ ~K¬)
á )´
óØÓÖ] èe^q] oÖ†ã¿mæ ÙæŸ] h^q]…†ÓiçÖæ :•˜ò •
á)
( c Z™GÝZÝZwzZ¢397ò •
:•˜ ~z éŒB„)´
óØ–Ê] çâ ^ÛÞ] Å^Ûj‰ Ÿ]æéæ¡jÖ] à Õ^ŠÚŸ] á]
( c Z™aŠ202m~z éŒB„)
E
" )´
:•˜ à ÕäE

óéæ¡jÖ] à oju ÔŠÚ] äßÚ áçߊÛÖ] ÄÛ‰]ƒ]æ
( cZ™aŠ202mb *Z ¹Z%)
XcebŠ[ZŽ »kZ}Š ð‹Ž yZf Z«Éceã™7]zˆ‰
Ü zÆyZ f Z~!¬]gßžtÝÒZ
h]ç’Ö^e Ü×Âœ oFÖ^Ãi ä×#Ö]æ
bMPNT ÙæŸ] Äne…NUóóóóóóóóóóóMT/P/NLLSð

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


~& â ÃkZgzZw¦ÑÅ ¬ŠˆÆyZ f Z
-7
ÛH
ÆXkZ+Š ñf•D â•
ž~}g !
Xïc
 c
< ìZ W?ìHw¦ÑÅkZìCYžâ¬ŠŽˆÆyZfZ(1
 Zzc
‰•?^Y* c
ì^Y-7& â ìŠ ÅyZ f Z ( 2)
6
EG
G©4h. Å
çîsZyZ/·•: ö- Z
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Çñ7¬Š {gÃèŽì ¤¹ Å"7ÆkZX ì ï{zì CY žâ ¬ŠŽˆÆyZ f Z~!¬]gß (1
Xì {°zÌ»®
 ËÅkZ
:•˜ŠvZÔ?
6 Û Ð y Z f Z ("
 Z•
º # ä×Ö] Ùç‰†Ö è×n‰çÖ^e äÆ]†³Ê ‚³ß³Âç³Â‚³mæXì ~g UgŠìï-7
» ¬ŠkZ
w¸»yZ) ^e‚Þ p] D]ç‚mæ äÖç³ÎEì ~188mwzZ¢g-ZZ~z éŒB„X}™Y ¬Š™áaz» ~ vZwÎg
‰DZvZzX ñƒBïª( }™Y ¬Š
( igŠ Z'
112mòz2ZÔ)
Y
 kZ ñY1| 7
ÐBJ™ÍvßžÐ+ Zì CY S7¬ŠŽˆÆyZ f Z
6& â Ði ZzW—LLÃkZ¤ (2
Z Æ ]¦Y ¬Š ~ F
 ~ ug MZ ypgž• ˜ Y •~}g ! Y ÂÐ B™ b & Z KZ c
zž 6ì aZÉ ^
X BJ]¦Y ¬Švßž @ Ði ZzW—]¦Y ¬Šž’ eÃKx â ZÂñYS7
ñ7  )!
® F
z
E
" )´
:•˜ à ÕäE

†ãq ^ÛÒ åçÛ×ÃjnÖ ÜrÃÖ] •¡e oÊ äe †ãrÖ] Ý^Ú¡Ö gvj‰] àÓÖ xnv’Ö]çâ ÝçÏÖ]æ Ý^³ÚŸ] o³Ë³í³mæZZ
Ø–Ê Ÿ^Ê ÝçÏÖ] Ü×Ãm ÜÖ á] Üã–Ãe Ø’Ê ]„Öæ Ñ]†ÃÖ]‚Êæ än× ݂Πànu ð^ß%Ö^³e ä³ß³Â ä³×# ³Ö] o³•… †³Û³Â
ó Ø–Ê] ð^Ëì Ÿ^ÊŸ]æ ]çÛ×ÃjnÖ †ãrÖ] Ý^Ú¡Ö
( c Z™aŠÔ)©ZzF
ß Z[!Ô382mÔ ~z éCŠÅZìb *Z¹Z%)
h]ç’Ö^e Ü×Âœ oFÖ^Ãi ä×#Ö]æ
MP/P/NLLSð!bMPNT ÙæŸ] Äne…NQ
Ö ‡Z
 > }Zk~#
ÎJ
Ö ‡Z Z
qzÑ# ¬Št~]
 žì Š )‰Æ4Ýž~}g !  ) z<
ÆXkZ® ÛH
 IZY f•D â •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


 X • TgÆKx âZ ì]Z|x ÓŠŽñ~K Âì CYƒ
 b *ZZk > }ZZkyf ¸Z
vßx ÓÂì (J
c
 c
<  Zz c
Z Û Îb§kZ c
ì n• WgzZ ?ì Ì?Š ðÃÅ¿kZ HžìtÞ7Ô•D™„
 gŠ.™ƒ} 9
Ûe
X ,Š µñ»t]™ â •Á-[ZŽ ?ï
Vh^âçÖ] Ô×ÛÖ] áçÃe h]çrÖ]
G
•D™yÒ¬»kZgzZp°Åïë¬Ð™ bÑŠÆ[ éE
Z]Z|Mg ‡ž @ 5B-dZÆ!¬]gß
X ÃyTÃ|Å
:p°Åï
E
§iE

:•˜ ö ZvZ¯)´
óÕ†jÖ^e h^ÏÃÖ] Ý‚Âæ ØÃËÖ^e h]ç%Ö] äÛÓuæ Ì׊Ö] äfu]^Ú gvjŠÛÖ]
DQ oÞ] ‚nÒ ä‘¡ìE
~ä™ ZŠ ZÆïžìt¬»kZgzZƒ * 
Y ( YZ )[8ä ( VÍg )) G™xÃTžì ¿{zï
X 7{kðÃ~ä™:gzZì [ZN
E
Û vZ¶g ö +-Z ƒ ´)´
§½}8
: •D â •
mÔgêZg-Z) óØ–Ê] ä×ÃÊ àÓÖ ‚ñ]æˆÖ] è߉ Õ†jÒ^e^j Ÿæ é ð^‰] gqçmŸ ä³Ò†³i Dh]•]^³ãÖæ E
(G*ZÝZÔwzZ¢Ô477
ÐähgZ
p7{k Zzi<
ž 6@ U
™7(" Ö 5gzZ{k
 ZzÃ#
)Z * »T(•[ZŠWÆiú)
™uF
Xì([ZN)aZ*
™» (ï)kZ
Û ò•
: •D â • á )´
ó äÒ…^i oònŠm Ÿæ ä×Â^Ê h^%m hæ‚ßÛÖ]
á òzë)
( G* ZÝZÔ 1`Ô 103mÔò •
X @ gzZì M[Z NÃáZzä™ÆkZžì{zï
ÑZzä™uF
ƒ7g Ç{k
Û 6
: •D â • á )´
x £}uzŠò •
…^jíÛÖ]çâæ (áçnÖ ç‘Ÿ] än× ^Ú o× p†q ‚Îæ XXÅç_jÖ]æ ØËßÖ]æ gvjŠÛÖ]æ hæ‚ßÛÖ] àne Ñ†Ê Ÿ g³×³_³Ú
àÚ ^fvjŠÚ oÛŠnÊ (……‚Ö] o× p‚ßÊ• |çÞ èn•^u oÊ ^ÛÒ h•Ÿ]æ hæ‚ßÛÖ]æ gvjŠÛÖ] àne цËÖ] Ý‚Â à³Ú
(ä߉^vÚ ‚m‚Ãi çâæ VknÛÖ] h‚Þ àÚ (äj×n–Êæ äe]ç$ àne äÞ] &nu àÚ ^eæ‚ßÚæ (å†$ ©mæ äfvm Å…^³ŽÖ] á] &³nu

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


†nÆ àÚ ^÷†fi ä×ÃËm ä×Â^Ê á] &nu àÚ ^Âç_iæ (h]ç%Ö] äe ‚mˆmæ gq]çÖ]æ š†ËÖ] o× ‚ñ]‡ äÞ] &nu àÚ ¡³Ë³Þæ
äÞ^e oÞ^jŠãÏÖ] |†‘æ èߊÖ] ܉] än× Ð×_m ‚Îæ óp‚ßq†fÖ] à ØnÃÛ‰] înŽÖ] |†• àÚ b] ^Û³ju ä³e†³Ú©³m á]
ób] Õ†jÖ] o× Ýç×Ö] Ý‚Âæ ØÃËÖ] o× h]ç%Ö] äÛÓu æ V•]‚ÚŸ] oÊ Ù^Î ó‚ñ]æˆÖ] àߊÖ] áæ•
á òzë)
( G* ZÔÝZÔwzZ¢Ô123mÔò •
Ôïžì ~gY]Š¬Å]Z|YfàßZ6 Ø ègUX7t•
TÐ „z< Û ðÃ~q«gzZÒÔïÔ[zq
á ž•ënkZïÃkZXì~ggŠíqÆ~,Wbâž 6Ô7t•
ÃkZäqg• Û ðÃ~[ŠZgzZ[zq
TŠ ZÐYZ[0
H~ tXì ˆÅyÒ¤gzZ[ZN»kZž•ën kZ[zqgzZX~Š ßF
gzZHI
XìCƒCŠc
iÅ[ZN6 ZiÐZ
kZgzZÔìZ Û tž•ënkZÒgzZX•DYuÍõÆè~
 Zzzn•
Š7¬»ä™xiÑÆkZÃkZèYÔì@
c
XŠ ™ (Ðs§KZ)ŠpÃkZÑZzä™»kž
Z •ënkZq«gzZ
:gzZì@ Š[ZN6
Yc ä™ÆkZžìt¬» (ï)kZžì¹~ŠZæZXì @  6
ƒt:Z »< kZ LL
X7({k Ö 5ðÃ6
z)# ä™
E
Û vZ¶g ö§ +-Z ƒ ´)´
½}8
: •D â •
óÌ׊Ö] äfu] ^Úæ p†ì] äÒ†iæ é†Ú "
# ofßÖ] ä×ÃÊ^Ú çâæ è×n–Êæ ^e•œ æ^eæ‚ßÚ oÛŠmæ DäfvjŠÚæE
( G* ZÝZÔ 1`Ô 123mÔg êZg-Z)
EE
Hû%|Š Wq  \WÃTžì {z ( ï)X • ë ÌG
Z ä ~ 5{¢gzZ[Š ZÔ [zqÃkZ ( ïÆçz)
îÏG
Xƒ* Y( YZ)[8ä( G™Y f)xgzZÔƒ
EE
Û ò•
: •D â • á )´~ô=Å ó óG zgq
5{¢L L]g „Ñ!
îÏG
óh]ç%Ö^e è×n–Ê]ƒ ä×Â^Ê †n’m äÞŸ Dè×n–Êæ äÖçÎE Z
á)
( G*Z ÝZÔ1`Ô124mÔò •
YƒÑZz¤ÐzzÅ[ZNÑZzä™ »kZžë nkZ¤Ãï
Xì@
E
§3BÄ B„
E
:•˜ ö Z~z éŒ )´
àÚ áçnÖç‘Ÿ] än×Â^Ú oÖæŸ]æ Åæ†ËÖ] Øa] än×Â^Ú çâæ (p†ì] äÒ†iæ é†Ú ä×ÃÊ ^Ú çãÊ g³v³jŠÛ³Ö]^³Ú]
ó…‚Ö] oÊ^ÛÒ Ø–Ê] ä×ÃÊ àÓÖ^e ^j Ÿæ é ð^‰] gqçm Ÿ äÒ†iæ (hæ‚ßÛÖ]æ gvjŠÛÖ] àne цËÖ] Ý‚Â
( c Z™aŠÔ> }Z[ZŠ WÔ276mÔ~z éŒBŠÅZ îG
0_Iq )
G
Û IZ6Tžì {ztgzZÔƒ c
•5wßZIZz qz• Û uF
â• QÆ™iŠq  \WÃTžì {zï
Z ä ~

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


* Ö 5z { k
™ »kZp CW7xiÑ# ðÃÐ ä™uF Û ðÃ~[zqz ïž
Æ( ï) kZX 7t•
Xì ( [ZN )aZ
Û {ukŠpZZëZ·?iÖZg$
: •D â • G $ ÕZgœ]|
îœG
Ô ~Š(F
c ÅkZ c  kŠZg—Šp{ZpÔƒ: ~I*
ƒ HÐZä ~ ¼6uF
1ÔƒI~ qÑÞ{z ï
ä™:gzZ[ZN *
X 7¼ Þ6 ™ »kZX c Š qZp¤
W:™f »kZ~g ZÔcÛ Iäx Z™Y f
â•
( xzŠz6<Ñg ·)
:•˜ ~w'
+-ZÒ£Z)´
Ì[zqgzZïÃkZ LÔ ðW7N @
~<Ñ6 Zz²ZòÃXÔ•{— ¸)~‰
kZÔ•ë ÌZ
X 7`w¼~ä™:gzZì [ZN *
™ »Tž{zÒgzZÔ•ë
( 106<Ñyâ ‡)
Ö ‡Z
 > }ZZk~#
Xì ïÎJ
Ö ‡Zž’ e'YˆÆäƒx¥¬»kZgzZp°Åï~gTÑ!
Zk»V-Çzx â ZyZgzŠÆ# zgq
b *ZZkÔ> }Z
:•˜ ~g gx â ZXì ïÎJ
²] Ù牅 Ù^Î Ù^Î äne] à é•^jÎ oe] àe ²] ‚f à XXèÚ^Ο] ‚ß Ý^ÚŸ]]¨]… ]ƒ] Œ^ß³Ö] Ýç³Ï³m o³jÚ h^³e
óoÞæ†i oju ]çÚçÏi ¡Ê éçF×’Ö] kÛnÎ] ]ƒ] "
#
G!
î%‡ÑZÃx âÑZZzPgZfZkÜZxh öW - [!
(cZ™·gâÔ G Ô1`Ô88mÔpÑ~gg)
ZzgÐ-ZzLZ{Šy!Z0vZ†]|?ÐVƒ}9“
ž•D™e  ÂAŠÃxâZvßZ
‰Ü zÆ#
Ö ‡Z
XdŠ:=J
Z
 ƒ:}9JÜ zkZvß?ÂñY½#
‰ Ö ‡ZZ
 cÛ ä~
â• \W
Û ~bÑÅg
: •D â • ukZvZ¶gv+-Zg$
 á
)´~g gbg •
Ô~g ØZ >•) óéçF×’Ö] o× ou Ù^Î ]ƒ] Ì’Ö] oÊ áçÚçÏm ‚ÛvÚæ èËnßu çe] Ù^ÎZZ
( xzŠ¢Ô 276m
X¾ > }ZZkyf ¸Z Ü zkZvß•D â •
 ÐVƒ} 9‰ Û }ukŠ·z •1Zx âZ
á gâ Z·•È-Š_ö~bÑÅg
:•˜ ~ò{• ukZ
^ãÖ ¡ì oÊ áçÚçÏm ]çÞ^Ò ÜãÞ] ^ã–Ãe àÚæ èÚ^Ο] Ý^Ûi ‚Ãe ^ãÖ áçÚçÏm çÞ^Ò ÜãÞ] &m•^uŸ] ˜Ã³e à³Ú ܳ׳ómæ Z
(2`Ô187mÔ~g]Z;) ó…^jíÛÖ] …‚Ö] èn•^u pæ^_v_Ö] äÖ Äq]†mæ ^ßfjÒ oÊ ] „Óâæ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


@
ƒx¥tÐ g Š q Z‰gzZÔ¸Dƒ} 9ˆÆäƒ »# Ö ‡Zvßžì @ Š qZ‰
ƒx¥tÐ g
Åg UgŠíq ~z éŒB„nÆkZXì ~V1 ~g øï¸gzZÔ¸Dƒ} 9yxgŠÆ# Ö ‡Zvßžì
Xceã™qŽgs§
:•D™e
ZzgÃg
u{gÃèÌvZ¶g›x âZ
! oÞæ†i oju ]çÚçÏi ¡Ê éçF×’Ö] kÛnÎ] ]ƒ] "
# ²] Ù牅 Ù^Î Ù^Î å•^jÎ oe] àÂ
G !
( cZ™aŠÔ > ðW kÜZxh ö- [!
Ò} ÒÉ W ÔwzZ¢Ô 220mÔpÑ›)
Û ~bÑÅg
: •D â • ukZvZ¶g ~zâx âZ
oÃÊ^ŽÖ] ga„ÛÊ Ý^Ú Ÿ] †fÓm ojÚæ éçF×’×Ö Œ^ßÖ] ÝçÏm ojÚ Üa ‚Ãe àÛÊ Ì׊Ö] à³Ú ð^³Û³×³Ã³Ö] Ì׳jì]æ
à š^n o•^ÏÖ] ØÏÞæ èÚ^Î Ÿ] àÚ áƒ©ÛÖ] ɆËm oju ‚u] ÝçÏmŸ á] gvjŠm äÞ] èËñ^›æ oFÖ^Ãi ²] äÛu…
äÛu… ‹Þ] á^Òæ èÚ^Ο] oÊ áƒ©ÛÖ] „ì] ]ƒ] ]çÚçÏm á] gvjŠm äÞ] ð^Û×ÃÖ] èÚ^Âæ oFÖ^Ãi ²] äÛu… ÔÖ^³Ú
áçnÊçÓÖ]æ èËnßu çe] Ù^Îæ oFÖ^Ãi ²] äÛu… ‚Ûu] Ù^Î äeæ éçF×’³Ö] k³Ú^³Î ‚³Î ჩ³Û³Ö] Ù^³Î ]ƒ] Ýç³Ï³m ²]
(ËZg ZŠ·,Ô5`Ô103mÔ›bÑ~zâ ) óéçF×’Ö] o× ou Ù^Î ]ƒ] Ì’Ö] oÊ áçÚçÏm
á x âZ:?Ǿ “
vZ¶gw• rx âZgzZ ?ÐVƒ} 9“
 nÆi úvßžì s%Z~Y fîzx
è‡gzZXì ïtǃ: Z9ðÃJÜ z kZ}™: »#
‰ Ö ‡Zyf ¸J
Z Ø è»®
 žìt<  )q
ZgzZ
Ö ‡Zyf ¸„‰žìtïžì c
} 9vßx ÓÂ}™ qzÑ# Û ÜÐY fx ¬gzZ´ â x â ZänÈ
â•
ÌävZ¶g£Zx â Z6ÏZX íJ Ö ‡Šyf ¸Z
 > }Z# Ü z kZ÷Z]|X ñYƒ
 ¸ Dƒ} 9‰
> }Z Zkyf ¸Z Ü z kZ vßž• D â •
 Ð Vƒ} 9‰ Û Y fƆÃgzZ•1Z x â Z ]|Xì Hw¸

:ì ÅÜÌävZ¶g ~èF zgq
uÑ!
x â ZÃg
Ù^Î äne] à é•^jÎ oe] àe ²] ‚f àÂXXéçF×’Ö] |^jjÊ] ‚ß Ý^nÎ Üâæ Ý^Ú Ÿ] Œ^ßÖ] †¿jß³m á] èna]†³Ò h^³e
é•^jÎ oe] &m‚u oFŠn çe] Ù^Î !kq†ì oÞæ†i oju]çÚçÏi ¡Ê éçF×’Ö] kÛnÎ] ]ƒ] "
# ²] Ù牅 Ù^³Î
Ÿ] Œ^ßÖ]†¿jßm á] Üa†nÆæ "
# ofßÖ] h^v‘] àÚ Ü×ÃÖ] Øa] àÚ ÝçÎ å†Ò ‚Îæ xnv³‘ ೊu &³m‚³u
‚ΠჩÛÖ] Ù^Î ]ƒ] áçÚçÏm ^ÛÞ^Ê éçF×’Ö] kÛnÎ]æ ‚rŠÛÖ] oÊ Ý^Ú Ÿ] á^Ò]ƒ] Üã–Ãe Ù^Îæ Ý^nÎ Üâæ Ý^Ú
óÕ…^fÛÖ] àe] ÙçÎ çâæ éçF×’Ö] kÚ^΂ΠéçF×’Ö] kÚ^Î
5G
( gƒÑð éE C&Ô 1`Ô76mÔpÑ~èF
4E )

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


 c
Z Û ä~
â• ZzgÐ{Šy1Z]|Xì{z(*
\Wžìe Ü zD™qzÑiú
™gOZ»xâZ™ƒ}9»VÍ߉
Û (~èF
1ZX • Dâ• xâZ)}1ZÔVƒ Wòžß:NŠ=J
Z
 ƒ:}9JÜ z kZ ÂñYƒ qzÑ#
‰ Ö ‡Z
vßžì ¹{z(Ã]! ZÐ~DIZvŠgzZ/ôÆ~
 )q
kZ ä®  \Wì g uÅ{Šy
u9Œg
Ü zkZvßÂñY½#
}9‰ Ö ‡ZÅiúgzZƒ~KxâZZ
 ž cÛ äY f‰X,™gOZ»xâZ™ƒ}9
â•
Ö ‡Šyf¸Z
Xìw¸» (vZ¶g)ugMZ0ZtgzZX¾ > }Z#  ÐVƒ
: •˜ r  ™ã¢i·?+ŠÝ¬iŸÆÝ~È-Š)ë}g ø~ô=Åg uÑ!zgq
݈Æä™ÜwZ¸ZÆY•) ?õJ/G 4X3 e*
ƒZ9‰Ü z¾ÃV-Ç~]gß+Z ƒ~KЬxâZ¤ Z
ó ó> }Z#
Ö ‡ŠLgLzZó ób*ZZkL Lq
9
Æ(vZ é):X+g)N
Š4 0£ZxâZgzZWZxâZQ(•D™s
 ŸzÅs¦Z
ó ób*ZZkL Lñƒ˜,Å<
AÅäƒ}96 Ø èÆÃ~(1¢231) ëZ°Zs ZX’ e*
ƒZ96
* ó ób*ZZkL Lª XXänÖ] èÂ…^ŠÛÖ] gvjŠm †Ú] äÞ Ÿ |¡ËÖ] o× ou ØnÎ ànu Ý^³nϳÖ]æ Lì
ƒZ96 L ÅyÒt
g)s§Æäƒ}9n kZì%Z »äƒ}9 ó ób *Z Zk LLžì aZ n kZ
X’e ã™®
(cZ™x‰ZgZŠÔ2`Ô380mÔ~èF kgŠ)
: •D â •Û vZ¶g ã éE4hIÅZdZ0·x âZ
5G
]æçŠmæ ]çË’nÊ éçF×’Ö] oÖ] ]çÚçÏm á] |¡ËÖ] o× ou ჩÛÖ] Ù^³Î ]ƒ] Ýç³Ï³×³Ö o³Ç³fß³m ‚³Û³v³Ú Ù^³ÎZ
E
( c Z™·gâÔs ð©{ÅZ îGG!œ[! Ô86mÔ·x â Z ¤¸ ) !gÒ^ßÛÖ] àne ]æƒ^vmæ ÍçË’Ö]
} 9nÆi ú¾ ó ób *Z ZkL Lyf ¸Z Û ( vZ¶g)·x âZ
 onÆVÍßX • D â•
 žìt ƒ
X ,™' B‚Æ}uzŠq
Z' Zñ0
»gzZÔ,™'Z'
ÃkZ™ ¯•gzZÔN Yƒ
zgq~©tZ†·] éE
Ä
:•˜6íqÆguÑ! 5kB Z1Z)´
]ƒ] äe^v‘]æ äËnßu çe] Ù^Îæ g$çÊ Ý^Î éçF×’Ö] kÚ^΂ΠØnÎ]ƒ] ÔÖ^Ú àe ‹Þ] kmœ… ð¡Ã³Ö] o³e] à³ÂZZ
]ƒ] "
# ofßÖ] à é•^jÎ oe] &m ‚vÖ Ý^ÚŸ] ]æ†m oju áçÚçÏmŸ ÜãÞ^Ê ‚rŠÛÖ] oÊ Ý^ÚŸ] ÜãÃÚ àÓm ܳÖ
Ù^Î ]ƒ] áçÚçÏm ÜãÞ^Ê ÜãÃÚ á^Ò]ƒ]æ •¨]•æ oÃÊ^ŽÖ] ÙçÎ çâæ oÞæ†i oju ]çÚ çÏi ¡Ê éçF×’³Ö] k³Û³nÎ]
++Å 3Ò›G

( c Z™·gâÔ89mÔ·x â Z ¤¸Z åE C Z þG Z ) !o`jÞ] |¡ËÖ] o× ou
Y ¹ ó ó> }Z #
Ð ~¢ Â@ Ö ‡ŠL LZ
 ž ¬ŠÃñ´ â 0÷Z ]|ä ~ž• D â •
Û Y YZ1Z]|
ƒ: ~Kx â ZB‚Æx ¸Z Û ( s ¦Z ) [ôZÆyZgzZ•1Zx âZ ]|X D Yƒ} 9
 ž• D â •
uÅ{Š y1Z]|~ kZèYÔBNŠ:Ãx â ZJ
\Wžì ~z%g Z
 ÐVƒ:} 9JÜ z kZvß
‰

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


á x âZ¸gzZXßNŠ:=J
»Š ƒ ZŠgzZw• Z
 Vƒ:} 9JÜ z kZ ÂñY½#
‰ Ö ‡Z Z
 ž cÛ ä~
â• 
X¾ b *ZZkyf ¸Z Ü zkZvß ÂƒŠŽñx â ZB‚Æ( x ¸)yZ¤
 žN Yƒ} 9‰ ZgzZXì w¸
Û mvZ G
:• D â • î*9g´ â x âZ
èÎ^›…‚Î o× ÔÖƒ p…] oÞ]Ÿ] äÖ Ý^Ïm ‚ve ÔÖƒ oÊ ÄÛ‰] ÜÖ oÞ^Ê éç×’FÖ] Ý^Ïi ànu Œ^ßÖ] Ý^³nÎ^³Ú]æ
!‚u]æ Øq†Ò]çÞçÓm á] áçÃn_jŠmŸæ ÌnËíÖ]æ ØnÏ%Ö] ÜãßÚ á^Ê Œ^ßÖ]
5G
( gƒÑð éE C&Ô56mÔ´ â x âZ ¤ í!)
4E
Ü z ÏZž ”7u ðÃä ~ ~}g !
ÃkZ ~žt1ñYƒ Z9‰ kZÎÔ * Ü zÆ #
ƒZ9 »VÍ߉ Ö ‡Z
ÅkZ vßx Ót gzZ • DƒáZz y$
¯ gzZ y$ Ü ¤ ÅVÍß
~g ¸ ~ VÍßèY Vƒ8 Š ._Æ ‰
X ñYƒb§ÅòŠ Mq
Zž n Ü ¤
g7‰
Ö ‡Zä\ Mž Zƒx¥tÐw¸ÆvZ¶g´ âxâZ Då‚ñ^³ÊE
É H7w¸»äƒ}9~u¥ËyZgzŠÆ#
kZŠpä ~ž c
œÅVÍß~XkZžìt ñZg ~÷É ”7u ðÃ~}g!
Ô’ e ´gÃæê Û ä\ M
â•
Ë~yZ n kZ•0Z ~¢ÐzzÅäƒy$
¯ v߉gzZ•0ZÐk
ŠÐzz Åäƒ ~g¸v߉èY
X7{kðÃ~í@ z*¼Ì6
9
X •˜6õ/GI » èE.°W Zt ËZ*
d qÆkZ~Š0 Ññ
Ù^Î o×vÛÖ] à èn•^vÖ] oÊ^Ú änÊ è×ÛrÖ]æ ÄŠjÚ†ÚŸ]æ ÔÖƒ oÊ ga]„Û³Ö] o³×³Î^³Þ Ù]ç³Î] Ì׳jì]æ
ÜÖ ÜãÃÚ Ý^ÚŸ] á^Ò]ƒ] ä³Þ] á憳%ÒŸ]æ o³Ã³Ê^³ŽÖ] Ù^³Îæ èÚ^³ÎŸ] Ùæ] o³Ê Ýç³Ï³m ä³³Þ] ÔÖ^³Ú à³Â pæ…
oßÇÛÖ] oÊ Ù^Îæ îÖ] éç×F’Ö] o× ou ‚ß áçÚçÏm èËnßuçe] Ù^Îæ èÚ^Ο] àÚ ÜnÏÛÖ] ɆËm oju]ç³Úç³Ï³m
ÝçÏm oÃÊ^ŽÖ] Ù^Îæ ÔÖ^Ú Ù^Î ]„`e éçF×’Ö] kÚ^΂ΠჩÛÖ] ÙçÎ ‚ß éçF×’Ö] oÖ] Ýç³Ï³m á] g³v³jŠm
ÙçÎ ÔÖƒ àÚæ oÞ]†ÃŽÖ] Ù^Îæ!éçF×’Ö] o× ou Ù^Î ]ƒ] èËnßuçe] Ù^Îæ èÚ^³ÎŸ] à³Ú ჩ³Û³Ö] Ɇ³Ê]ƒ]
ÍçË’Ö] Ù‚ÃnÖ „òßnu ÝçÏnÊ èÚ^Ο] àÚ áƒ©ÛÖ] É]†Ê ‚ÃeŸ] Ý^ÚŸ] ÝçÏmŸ äÞ] ‚Ûu]æ oÃÊ^ŽÖ]æ ÔÖ^Ú
óé çF×’Ö] o× ou ‚ß ÝçÏm äÞ]èËnßu oe] ÙçÎ ÄÚ
5G
( gƒÑð éE C&Ô 56mÔ ¤ í.ÅZzzù òŒšE.ÅZÙ )
4E
&
Æó óö L LŽì „z ]!
ÐC Ø Zè~}g !
1XìX WztèÑqX •ZwZ ¸ZÆVß Zz ä™ÜÆ< kZ
á x â ZX Dƒ } 9~ qzÑÆ #
Âg ) Y fÒZ gzZ w• Ö ‡Z \ Mžì ~z%Ð ´ â x â Zžì 6íq
Ö ‡Z ƒ x âZB‚Æ VÍßZ
vZ èg )•1Z x âZ X N Yƒ} 9ˆÆ äƒ »Æ #  ž cÛ ä( vZ
â•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


nÆi úvßžìt ïL Lì ¹~ oX ÕZXÐVƒ} 9‰ Ü zÆó ó> }Z ZkL Lvß cÛ ä( Å
â•
á x â ZgzZXì Hw¸ävZ¶g ´ â x âZ6ÏZX¾ > }Z#
¶g w• Ö ‡Šyf í!Z N Yƒ} 9‰ Ü z kZ
ZkL LZ
 ž cÛ äÅvZ èg•1Zx â ZgzZ}™ »#
â• Ö ‡Z yf í!Z Ü z kZž c
 Vƒ} 9‰ Û ävZ
â•
á x â ZÔ´ â x â Zž• D â•
vZÂg )£Zx â ZgzZ w• Û ãZÄx â ZX ( N Yƒ} 9nÆi úA )¾ ó ó> }Z
™ƒZ9x â ZˆÆkZX ñYƒ: rg ÃÐ# Ö ‡Zyf í!J
Z ǃ: Z9J ‰Ü zkZx âZž•D â •
Û ( \¬
Ü zÆó ó> }ZZkL Lx âZž c
X ǃZ9‰ Û ä( ÅvZèg )•1Zx â ZžZ
â•  gŠ.
 ÔÇ}™„
:•˜x Â5•
ჩÛÖ] Ù^Î]ƒ] ÝçÏÖ]æ Ý^ÚŸ] ÝçÏm äÞ^Ê ‚rŠÛÖ] oÊ Ý^ÚŸ] ÄÚ ÝçÏÖ] á^Òæ Ý^ÚŸ] †nÆ áƒ©³Û³Ö] á^³Ò á]ZZ
!xnv’Ö]çâæ è$¡%Ö] ^ßñ^Û× ‚ß |¡ËÖ] o× ouù
(@ÃtægÔ1`Ô57mÔ ~K¬~zë)
Ü z ë b *Z Zö9O~ÇgzZx âZ ÂVƒ~KB‚Æx âZ ]Z|~ÇgzZƒ {z´Æx â Zyf í!¤
} 9‰ Z
Ø è»X •[W}g øN Yƒ
Xì9w¸¸gzZì¸<
E½}8
:•˜vZ¶g ö +-Z ƒ ´)´
§

óD|¡ËÖ] o× oùu ØnÎ ànuE Üi©Úæ Ý^ÚŸDÝ^nÏÖ]æE


( G*Z ÝZÔwzZ`Ô 479mÔg êZg-Z)
Xì * b *ZZkÃV-ÇgzZx âZ
ƒZ96
Û vZ¶gò •
:• D â • á )´
Äñ]‚fÖ]æ èm†nã¿Ö]æ |¡‘ Ÿ]æ |^–mŸ]…çÞæ ˆßÓ³Ö] o³Ê ] „³Ò D|¡³Ë³Ö] o³×³Â o³uù سnÎ à³nu ä³³Öç³ÎE
^Þ ð^Û× ‚ß |¡ËÖ] o× ouù ჩÛÖ] Ù^Î]ƒ] ÝçÏÖ]æ Ý^ÚŸ] Ýç³Ï³m 鳆³n섳Ö] o³Ê Ù^³Î!óóóóóóó^³â†³nÆæ
á òzë)
( G* ZÝZÔ 1`Ô 479mÔò • óè$¡%Ö]
Ô b ÏÑZgâÔ+ÃkZ *
ƒZ9‰ Ü zÆb *ZZöO9»V-ÇgzZx âZ
yf í!Z Ü z kZx ¸gzZx âZžì c
 ÐVƒ} 9‰ Û ~ {ífXì H™f Ìä {)z ù Z$
â• gzZtIÔb &Z
Ø è»X •[ M}g øt¾ b *ZZö9O
Xì <
E
½}8
:•˜(~uzŠvZ¶g ö§ +-Z ƒ ´)´
óå¡’Ú oÊ Ý^ÚŸ] Ý^nÎ oÖ] ‚ÃÎ ÜnÏm ჩÛÖ]æ ‚rŠÛÖ] Øì•ZZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ô 1¢Ô 400mÔg êZg-Z)
( G*Z ÝZÔyZf ÑZ[!
äƒ} 96
X ñYÖ{zJ (KZÆx âZ ƒ@ ™#Ö ‡Zyf í!gzZñ M~Kðä
Z
:•˜=ÕZgœ0Šú=ÕZy;'
Ý^nÏÖ] á] oÖ] é…^•] Ý¡ÓÖ] oÊ |¡ËÖ] o× oùu ‚ß ÝçÏm ^Þ‚ß oÊ ^ÓÖ] oÊæ îÖ] éçF×’Ö] o× ou äÖçÎZZ
óèÚ^Ο] à ä³Æ]†Ê ‚ß ÝçÏÖ] ÝçϳnÊ áƒ©³Û³Ö] á^³Ò]ƒ] ^³Ú]æ Ý^³ÚŸ]†³nÆ áƒ©³Û³Ö] á ^³Ò]ƒ] ÔÖƒ ‚³ß³Â
( ö6 zy´~g \·,Ô17mÔt‡ß Z¿)
XÐVƒ} 9‰ Ü zÆb *ZZöO9vßq Š 4 }g øì ~°»
ZgzZXƒ {z´Æx â Zyf í!Z
vß Âƒ„yf í!x â Z¤  žì A
* ƒ Z9‰Ü z kZžì {g •
á Zs§kZ~x¯
Û Ð#
 Z•
X ñYƒº Ö ‡ ZZ Ü zkZ
 ÐVƒ} 9‰
0Š&0vZD)YZ #Z
:•‘=ÕZ ` @
óéç×’Ö] o× ouù ‚ß ÝçÏÖ]æ Ý^ÚŸ] ÝçÏmæZZ
( yMtŠ ZæZÔyZ f ÑZ[!
ÔwzZ¢Ô 155mÔt‡ß Z bÑ)
XÐVƒ} 9‰ Ü zÆ> ðÒW}ÅZZö9Ox ¸gzZx âZ
:•˜|700°á~ŠzÑZ+-Z ` Zux âZ
-·,Ô 9 mÔäZuòzë) ó^Ûñ^Î &ÓÛm Ÿæ ‚ÃÏm á] oÇfßm ÜnÏm ჩÛÖ]æ Øq… ‚rŠÛÖ] Øì•]ƒ]
( ©g ðI
i½Éâ
X}™:g OZ™ƒ} 9gzZ ñYÖž’ eÐZƒ@Ö ‡Zyf í!gzZ ñYƒ4ZŠ~KZ
™#  òŠ M
:ì i ZBg~}g ! ÆZÑ! zgq~Š ! Mg©yâ²Z©z[Zâݬ( g Q Z )ª)g•
ÙçÏm oju ð^Û×ÃÖ] ˜Ãe Ù^Îæ èÚ^Ο] É †Ëi oju ]÷†•^u á^Ò á]æ Ý^ÚŸ]]朅 ]ƒ] Ÿ] ‚rŠÛ³Ö] سa] Ýç³Ï³mŸæ
kÖ‚Â éç×F’Ö] o× ouù Ù^Î]ƒ]æ Ý^nÏÖ] gqæ †fÒ] ä×Ö] ÜnÏÛÖ] Ù^Î]ƒ] ˜ÃfÖ] Ù^Îæ éçF×’Ö] kÚ^Î ‚³Î ܳnϳ۳Ö]
(kg¯,•ZGÔ1`Ô61mÔgZ'
ÑZw4
) óÍçË’Ö]
»#Ö ‡Z ƒ¢q( ~K )xâZ¤
ZgzZXB:NŠÃxâZJ Z  ÐVƒ:}9J ‰Ü z kZ (~iú)KIZ
Yf‰gzZXN Yƒ}9 ¾ ó ó> }Z# Ö ‡ŠL Lyf í!Z
 ž•cÛ äYf‰XVƒ}9ˆÆäƒ
â•
 gŠ.¾ > }ZZkZ
XN YÅ„  gzZXì@  ZzxªÂ¾º ZvZyf í!Z
YƒZ  •cÛä
â•
Û ñƒD™s
: •D â • Ø è~g ]Z¶g ~g ØZ·yÎ0ZZ)´
 ŸzÅs¦ Z<

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


XXéçF×’Ö] ou ‚ß ÝçÏÖ]æ Ý^ÚŸ] ÝçÏmæ V^ßjÛñœ Ù^Î ZZ
( gz?6›„·,ÔxzŠ `Ô 339mÔ > ½bÑ]‡%)
Ü zÆ> }Z Zkx ¸gzZx âZ • c
Vƒ} 9‰ Û ä ( vZÂg èEG
â• 58™ÆyZgzZ WZx â Z s ¦Z )[W}g ø
4E


Û ~ô=Å ó óãzF
: •D â • u{ukŠ~ŠŠ /Z†•
‚Zñ¾ÑzL L¿ÆpÑg
o× ou ‚ß ÝçÏm äÏËÖ] oÊæ knfÖ] àÚ t†ì] oÞ憒fi oju èÚ^Ο] •†rÛe é³çF³×³’³×³Ö ]ç³Úç³Ï³iŸ p]
óéçF×’Ö]
-G©E
3G4É
G
0.ЛÅZsg šZ„·,Ô¬
( îG U …Z > ½bÑ ÷ Z]š)
`Ô 10Ô 9mÔ ×
Ö ‡ZsÜvß ?ª( g
# •Z)ƒ:} 9JÜ z kZßNŠ:=J
‰ Z
 ž cÛ Ðx Z™/ôä~
â•  \W
Ü zÆ> }ZZkvßžì ~}X Vƒ WòÐyždŠ:=J
ƒ} 9‰  ^Z: nÆi úÐzzÅ
Z
XN Y
Û {ukŠ~ŠŠ_ö/Z†•]|
: •D â •
(1`Ô321Ô] é›.ÐÉZ G  {'
îœ^IZ)X„ > }ZZkŠ4
!
h Ø è0
žªW< Z&Y •
Ü zÆ> }ZZkžìt<
X ’ e3Z‰ Ø èX cÛ äx Z™Y •
â•
:•˜y{+-ZÚ[Zâ
Ù b)
C X ó óVƒ} 9~lj
Ü zkZ¾ > }ZZkÑZzìrZ
 žì–äY •L L
(h
Û {ukŠ~&~Šëìã0
:• D â • vZY zè‡
Ñâ )
Ô44mÔì$ XŠ&'x â Z > }ZZkŠ 4Ö ‡ZzŠØ&yZ f ZžªW<
z#  zz' Zp&§L L
i úy0
( gz»ò OZ-·,
Ü zÆ> ðÒ}ÅZZkgzZñY½#
X ñYƒ} 9x â Z‰ Ö ‡ZzyZf Zžìti§<
 »"7

:•˜ #)´
!oßÛ• MN •ç• å• …æ•^re k‰†Ú] éç×’Ö] o× ou äÒ]†m ‡ˆnÞ á^m‚jÏÚ æ •ˆnì†e Ý^Ú] äÖçÎ

( 44ì$Ñâ )
ì%Z> }ZZkèYÌ~ÇgzZ ñYƒZ9x â Z
X ñYƒzÅkZž @

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


E
§iE

:•˜ ö Z]»_Z1Zx âZ
( gz?ð™Z·,Ô 24mÔ ë‡-Z+ ) ó|¡ËÖ] o× ou ØnÎ ànu Ý^nÏÖ]æ
( ìï) * ƒZ9‰ Ü zÆb *ZZk
E
" )´
ó|¡ËÖ] o× ou ØnÎ ànu Ý^nÏÖ]æ :•˜ à ÕäE

( cZ™aŠÔ 277mÔ ~z éŒBŠÅZìb ÏÑZgâ )
( ìï) * Ü zÆb *ZZk
ƒZ9‰
:•˜ ~È-ŠZi Z³Z •
ou ÜnÏÖ] ÙçÎ kÎæ h]†vÛÖ] h†Ïe ]÷†•^u á^Ò á] Ý^ÚŸ]æ ÝçÏÖ] Ý^nÎ h•Ÿ] àÚæ p] Ý^³nϳÖ]æ ä³Öç³Î Z
óh^rnÊ Ý^nÏÖ^e †Ú] ]„a äÖçÎ àÛ• oÊ ÜnÏÛÖ] ០|¡ËÖ] o×Â
( 72mÔb ÏÑZgâíq b ïÑZ )
Ö ‡ZèYì ï*
äáZz ä™# Ü zÆb *Z ZkÃV-ÇgzZx â Z ƒ d
ƒ Z9‰ Û Æ[Zøx â Z¤
Œ Z
X ’ e* YZÅkZ:Ôì H%Z»äƒ} 9~KÅw¸kZLZ
™ ( wJ )"
E
" ZZ0Zg q0Œ#Z)´
:•i ZBgvZ¶g à ÕäE

ÙçÎ kÎæ p] DØnÎ ànuE h]†vÛÖ] h†Ïe]†•^u á^Ò á] Ý^ÚŸ]æ ÝçÏÖ] Ý^nÎ p] DÝ^nϳÖ]E h•Ÿ] à³ÚæE
óh^rnÊ äe†Ú] äÞ¢ D|¡ËÖ] o× ou EÜnÏÛÖ]
( cZ™aŠÔ 277mÔ ~z éŒBŠÅZìb *Z¹Z%)
G!
Ö ‡Z Z
ZkÑZzä™# ‰Ü zkZÔì *
ƒZ9ƒd Û Æ[Zø{zZ
Œ  »x âZgzZx ¸Ð~] éE 5B-o ( Æiú)
X ’ e*
™wJÃkZ:Ôì H¬»äƒ} 9äkZèYÔ¾ b *Z
:•˜4~z éŒB„£Z¦)´
Ù^ÛÓÖ] àe] à †ãÞ Ÿ] gÓ‰ oÊ ^ÛÒ éçF×’Ö] o× ou ‚ß †Ê‡æ àŠvÖ] Ù^³Îæ D|¡³Ë³Ö] o³×³Â o³uE
á^Ê |¡ËÖ] o× ou äÖçÎ àÛ• pœ Ý^nÏÖ^e†Ú] ÜnÏÛÖ] ០p] Dh^rnÊ äe†Ú] äÞŸE é†n섳Ö] o³Ö] ^³mˆ³Ã³Ú
óÝ^nÏÖ^e ^ãnÖ] …•^fnÊ éçF×’Ö] „òßnu ÜãßÚ hç×_ÛÖ] Üãu¡Ëe •]†ÛÖ]
( cZ™aŠÔ > }Z[ZŠ WÔ 277mÔ ~z éŒBŠÅZíq)
ž 6ÔN Yƒ} 9‰ Ü zÆ> }Z Zkž• D â •
Û•
Û ix âZz Œx â Z ( Vƒ} 9‰
Ü zÆb *Z Zk)
(E
™wJ& H¬» x ª ä yf ¸èY ) Xì ~z%ì [™s§Å {ífŽ Ð w¾0Z ~ ç ÑZ ïE½]
* ¡

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ö ‡Z ª ( ’ e
kZÐb #ÅVÍßyZèYì H¬»x ª~KÆb *ZZkw¸LZ äáZzä™#
X ’ e* Ü z
™~¢)g fÆx ªs§ÅkZ:ì iú[£‰
:•˜ ~â åZsÑZ •
E-!
Æ[ZŠ WîÏ E~ > }Z G
) A îªEr`¼~g UgŠÃäƒ} 96b *ZZkz > ðÒ}ÅZZkž õJ/G
4X3 e 'ˆÆkZ
Xì ¹
( cZ™x‰Zg ZŠÔwzZ¢Ô 121mÔ òz2 ZŠ ZæZ)
:•˜xj%~.1•Z'
Z·*
Ññ
Kx â ZªÆì ( [Š Z) ï* Ü z kZÃ~ÇgzZ x â Z ÂñY¹ b *Z Zk~ #
ƒ Z9‰ Ö ‡Z ‰
Ü zT
Û Æ[Zø
Œ
X Vƒd
( 136mÔ _ÔtŠzŠzòzë)
 ™Ã·?
: •˜ r
Ö ‡Z ƒ
 0£Zx â ZgzZ•1Z WZx âZ ÂVƒŠŽñ~K¬Ð #
N Ü z TžìtžÜ
 ~ÇgzZx â Z‰
x âZgzZì aZ * Ö ‡Zy
ƒ} 96
# Š 4
Wq á x â ZgzZ *
Æw• ƒZ96 Ö ‡ŠgzZ b *ZZkq
> }Z# Š 4
Æ
á 6
X ì @• kZ Ìכּx Z™/ôx ¬gzZ+”ZgY #gzZÔì aZ * ƒZ9ЄqzÑq Š 4
Æ´ â
Ù ZŽ )
( cZ™x‰ZgZŠÔwzZ¢Ô321mÔ îªG©EÅZC
:ÅV-s ŸzÅZkZävZ¶g+-ZÒ£Z)´]|
Ü zkZã6
Xì ÌnÆx â Z¬¸žZ‰  •gÆ{ z•ŠŽñ~Kvߎ
.¿$Z
> }ZZkçE
( 79mÔ<Ñyâ ‡)
Û {ukŠpZZëZ·?G
:• D â • îªGG îGœG
$ ÖZg$ $ ÕZgœ
.¿$Z
b *ZZkçE
( ~K¬)XìnÆx â Z¬¸ã6  žZ‰ Ü zkZ•gÆ{ z•ŠŽñ~Kvߎ
( xÎzÔ 26mÔ<Ñg ·)
Ûk
: •D â • ZpZZëZ)´ îGœG
’~[ZŽÆY KZq $ ÕZgœ
¡ (E
:ì ~ç ÑZ …
Ù^Îæ èe^q ¡Ö è%×%Ö] ^ßñ^Û× ‚ß èÂ^ÛrÖ]æ Ý^ÚŸ] Ý^Î éçF×’Ö] o׳ o³u èÚ^³ÎŸ] o³Ê ჩ³Û³Ö] Ù^³Î ]ƒ]æ
óÌ’Ö] oÖ] ]çÚ^Î éçF×’Ö] kÚ^Î ‚Î Ù^Î ]ƒ] †Ê‡æ àŠvÖ]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


( wzZ¢Ô 54mÔtëZòzë)
Š 4
x âZX N Yƒ} 9~ÇgzZx âZq Æs¦ ZX •[ M}g øÂãJ Ö ‡Zyf í!Z
 > }ZZö9O~# 
X žZs§Å•vß Â¾ > }Z# Ö ‡Šyf í!Z  ž•D â •Û•
Û ix âZgzZŒ
?*
ÑñnÆrÅ]c M b *ZZö9O~‰gzZì c
ZzgyZXì c M > }ZZö]9O ~]Zg „¨‰ VHç³³³³Þ

Xì cÛ 6õG
â• /I
d qÆtëZòzëä~ëZ/ZpÑ
O ~Š rt ~ VâzŠ ä {ukŠ ~w_Z M ãjÑZ ~gŠ ØZ y{ Ÿg£Zx â Z { •Z ] ç¸EBÑ‘Z
3Z6> ðÒW}ÅZ Zö9ž
X ñYƒZ9 J¦6 b *ZZö9gO zZ}™qzÑ
( wzZ¢Ô 55mÔtëZ òzë)
:ïžÜ
E
á :]Z|Mg ‡

 ž ˆƒ ãZz ÛZ ðç¡ Z ]!
KZ u±g •
t Ð ]Zg „{gÃè yZ Ås¦ Z Y •gzZ g
™ÖÃ~Çz x âZ~ VÂgßyZ ƒc Ö ‡ZcVƒÆÐ ¬ ]Z|~Çz x â Z~
M x â Z¬¬ Ð äƒ qzÑ#
x¥Ð ïgzZ ! l¬gzZ p°Åï\ Mèa gzZì aZz ï* ƒ Z96> }Z Zö9gO zZì ï>Ö ‡Z
#
Ås¦ Z Y •‰É ì [Z N ÎJ Ö ‡Zž σ ˆƒ x¥Ã\ M Ì]!
 > }Z Zö9O~ # t n kZ • `™
Xì –{z(ú # Ö ‡Z™ƒ} 9gzZ*
ƒZ9¬Ð> }ZZö9OÂ~V1Â
zXìg:—gzZg ½ðÞ @
X =pZv! •ïŠ™s ŸzÌÅZkZZgfë[Z
™ƒ} 9 c
* Ö ‡Z
ƒZ9¬Ð> }ZZö9O~#
Ö ‡Z
#
:ì {z(ú
X •D™7òzëxÆ4}¬Ðƒ
 ë~ckZ
:•˜x Â5•
o× ou äÖçΠჩÛÖ] È×e]ƒ] ÝçÏm Ü$ ‚ÃÏm àÓÖæ ^Ûñ^Î …^¿jÞŸ] äÖ å†Óm èÚ^³ÎŸ] ‚³ß³Â سq†³Ö] Ø³ì• ]ƒ]
(@ÃtægÔwzZ¢Ô57mÔ ~K¬òzë) ól]†Û–ÛÖ] oÊ]„Ò |¡ËÖ]
Ü zÆ #
™g OZ™ƒ} 9nÆ kZ ÂñYƒ 4ZŠ ( ~K ) ‰
Ö {zÉ Xì {z( * Ö ‡Z ¿ðÃZ

b *ZZkyf ¸Z
X ñYƒZ9QÂãJ  gzZñY
á )´
: •˜ ò •
á òzë)
mÔò • !|¡ËÖ] o× ou ჩÛÖ] È×e]ƒ] ÝçÏm Ü$ ‚ÃÏm àÓÖæ ^Ûñ^Î …^¿jÞŸ] äÖ å†Ómæ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


( G*Z ÝZÔwzZ¢Ô 400
b *ZZkyf ¸Z
X ñYƒZ9 Âã6 ™g OZ™ƒ} 9nÆòŠ W
 QñYÖ{zÉì {z(*
:•˜ ~z éŒBŠÅZ£Z •
oÊ ^ÛÒ åæ†ÓÚ äÞ^Ê ^Ûñ^Î †¿jßm Ÿæ (‚ÃÏm äÞ^Ê ‚rŠÛÖ] سq… سì•æ (èÚ^³ÎŸ] o³Ê ჩ³Û³Ö] „³ì] ]ƒ]æ
!áç×Ê^Æ äß Œ^ßÖ]æ èÚ^Ο] ð]‚je] Ý^nÏÖ] èâ]†Ò äßÚ ÜãËmæ (oÞ^jŠãÎ l]†Û–ÛÖ]
( c Z™aŠÔ > }Z[ZŠ WÔ 278mÔ ~z éŒBŠÅZ G 0_Iq)
îG
Ö ‡Zyf ¸Z
tèY}™:g OZ™ƒ} 9gzZ ñYÖ{z ÂñYƒ4ZŠ~K¿ðÃgzZ}™ qzÑ# 
U
X •…¸Ð( Z ) kZvßèÑq Zƒ" * Ö ‡ZÐkZì{z(
ƒ{z(»äƒ} 9ЄqzÑÆ#
:•˜ ~©tZ†)´
…^¿jÞ] äÖ å†Óm ‚rŠÛÖ] Øì• ]ƒ] äÞ] oÖ] é…^•] änÊæ Ì’Ö] oÖ] ÜãÕ]çÚ àÚ p] Ý^ÚŸ] Ýç³Ï³mæ ä³Öç³ÎZZ
ól]†Û–ÛÖ] ÄÚ^q oÊ |†‘ äeæ |¡ËÖ] o× ou ‚ß ÝçÏm Ü$ Ä•çÚ oÊ ‹×rm Øe ^³Û³ñ^³Î é³çF³×³’³Ö]
( wzZ¢Ô 155mÔt‡ß Z bÑíqt¬°Z >•)
™g OZ »i ú™ƒ} 9nÆkZ ƒ4ZŠ~Kðä
{zÉì {z(* á Zs§Å]!
Zžì {g• kZ~kZ
X ñYƒZ9‰Ü zÆb *ZZkQñYÖ(Ë
Û {ukŠpZZëZ·?îGœG
: •D â • $ ÕZgœ
Ü z kZã6b *ZZkZ
Z9‰  ñYÖÉì {z(*
™g OZ™ƒ} 9ÐZ Âc Ü zÆ#
W¿ðÉ Ö ‡Z

( xÎzÔ26mÔ<Ñg ·)
» V-iúŠŽñ~K c Ù !
ñƒ ñWÐC Ö ‡Zž Zƒ "
yZgzŠÆ # t Ð Vß ZjP yZÆ ógó Zzy
U :%_L L#â
Ö ‡ZJ
X ñY”#  > }ZZk™ÖÉì {z(*
™g OZ™ƒ} 9
Ø Z™ÏyÊ Z%Ð{z(
?ì >
Ø Z™ÏyÃÐ kZ c
ë¬n kZ ?ì Š Z%> W Âì {z( * Ö ‡Zž Zƒx¥t Z
ƒ Z9~ # zgq
 Ð Y •wZ ¸Z Ñ!
Ø Z™
•ïŠ™p°¦ÑgzZ ~½Å>
Xƒã‚W~KXž @
Û ò•
: •D â • á )´
oʆã¿Ö] oב àÚæV冒jíÚ oÊ p…æ‚ÏÖ] ÙçÏÒ Ý]†vÖ] o× Ð×_m‚Î (hçfvÛÖ] ‚• ç³a åæ†³Ó³Ú ZZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


oÖ] á^Ò ^Úçâæ V^Ûm†vi åæ†ÓÛÖ] o×Âæ óÔÖƒ äÖ å†Ò äÖ …„ Ÿæ Ý^Ú Ÿ] éçFב ØfÎ èÃÛrÖ] Ýçm äֈ߳Ú
äÒ†i á^Ò ^Úçâæ V^ãmˆßi åæ†ÓÛÖ] o×Âæ ó^nß¾^Ú]†u Dän× ²] èÛu…E ‚ÛvÚ änÛ³Šmæ óh†³Î] Ý]†³v³Ö]
óoÖæŸ] Í¡ì Í•]†mæ (ä×ÃÊ àÚ oFÖæ]
á)
( G*ZÝZÔ 1`Ô 131mÔò •
-äT:ì –~~gz;Z¿ä~gzŠx âZž 6ì @ ƒ6
x Zwt :Z »kZ LLXì¡»[8{z(
„E
kZ LgzZXì ( x Zwª) {z(t Âà | 7ŦÑg± Ë%¬ Ð i úÅx âZ ~ yLZ iúÅç¡ yŠÆ
Š 4
{z(t:Z »{z(LX •ë~x ZwvZ¶g·x âZÃkZXì F
q Æx ZwtgzZì @
ƒ6a’{z(t:Z»
X •ë Ì\zZs ÜÃÏZXì ( 4) \zZÐä™ ( * »Tžì {ztXì @
™: ) uF ƒ6
¸Ý
:•˜ îGœG
$ ÕZgœ
Zì @
»kZp ¤ ƒg Ç { k Þ £ »Z
]Š „Ð ä™ÆkZì .
ÑZz ä™gzZì CYƒ³*  Zzt :a’{z(
Xì {L[‚g Z»kZg ! *
PgzZìÁÐx Zw{ k ™
Þ £Æ{—ñ)<
Xì . Û [Z±Ïz6
 tñâ • ™ »T:¸Ý{z(
ukZ:17IÃqÑ*
kZžJ
( xzŠzÔ6mÔ<Ñg ·)
:Xi
\zZs Ü&Ôì ¸Ý{z(Š Z%ÐkZ Âì {z(* Ö ‡Zž ǃ Š
ƒZ9Ž ~# ƒx¥! lÐ {z(]d°Ñ!
zgq
Ö ‡ ZJ
\zZÔì ïÎ~#  > }ZZkž•wZŠ6kZx Ó{z‰ G™f ÌbÑŠæÆx Z™Y •èYÔ•ë
 IZáZz 䙿{Š c
< i6ZkZÉ Ô H7w¸»äƒ {— ¸<
 z [ŽzÆkZ äž4ÌËì aZ Ôì
sÜ »ïÂì Š c Û ï¿t²[ZX Zƒ"
Šg ZŒ U*ƒï»¿kZ ÌÐ ÃÆ' » ZÆyZÔ • ( ~w ')
Zƒx¥tÐ bÑŠ Z åE<XÅXì @ ƒx¥Ð ?ŠÆ{ukŠîGœG
$ ÕZgœž 6ì „ ( ¸ Ý{z( ) \zZs ÜsÜ* ™
uF Ö ‡Z™ƒ} 9gzZ`ZðÃÐ~VÍߊŽñc
¿ïäkZ • # Ö ‡Z~K¤
ñYWðÃgzZƒ„gƒ# Zž
THx » ( ¸Ý{z( ) \zZ½ Üq
ðÃÐZ6
X M7{ k Š™ù ŸäkZÃkZ åN[ZNŽÐZ6
ZgzZ c Š™
kZÔc
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


éçF×’Ö] Øñ^ŠÚ
( b)Æi ú)


k¦~CÅ~: {t ‚Æ~i ú
TìÐk
6  gZ-ŠÅKž~}g !
Y6
¦ÅpÑ~: {[f+ ÛH
ÆXkZ•qÑy¤z+ŠY f•Dâ•
kZÃ[xZ‰ìŠ 3Š6
c 
gîãZzÞË:gzZì7ãZzk 3Š D™sZîÃVÍß
c
¦ÅVß Zzä™sZîpìŠ
Ã@~jt‚ñƒ_7 iúX Cƒ7iúñƒDƒt ‚ÆkZì—°»ÐužŽk
¦+ZžìnZ‹Z6
š.\
c Z™~& ÿ Z·~g ‡:b‚
5
G ?7c
σiúc
Wì@
W
oÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
iú~ ]gßkZ ÂD W7Ã6gîãZzáZz ä™sZî~Tì k
¦+Z ÅpÑ~: {èa ~!¬]gß
Z c
{z(iúƒs§q zZÆu c
6 
t ‚k¦gzZÔVƒ D WÃ6gîãZz vß~ Tk
 Ø Z™ðÃ~
ZÔì 7>
¦{z¤

4‘E
:•˜ ã é5E
G ÔZ+-Zy;'

^Þ] Øm†fq &m‚vÖ èÏ×ÃÚ é…ç‘ æœ †mæ^’i äñ]„ve æ] äm‚m àne æ] ÌÏŠÖ] oÊ ä‰œ… ÑçÊ áçÓm á] å†Ómæ
!å†Óm Ÿ †¾^ß×Ö æ‚fi Ÿ &nve é†nÇ‘ é…ç‘ kÞ^Ò çÖæ é…ç‘ æ] g×Ò änÊ ^j÷ne Øì ‚ÞŸ
E E$
( cZ™vx¯·,Ô é£G{n âz> ðÒ}ÅZ åh©G
- ¢ â [!
wzZ¢Ô 142mÔtZ@)
Ø Z™ðÃ~i úÂñWÃ@~jt ‚¤
X 7> Z ñƒ_7

:•˜pZZëZ·?
Ì´g »sW Â,Š¬»k
 ZgzZ7ŠŽñVŒ{zgzZì k
¦ÐZ¤  Ø Z™:
¦> Ø Z™ ƒt ‚sW
ž7>

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


G
ÅsW¦ÃoèÉ 7„ Cƒk
¦V;zžìt%Z îGªG Y q ) Ñ!
G3©8gzZÔì ^ Y*
èÑq ñYƒ ^ 
k¦é
]gßÅkZ~sWžt:ì8 ŠÃ\WLZŠp¿tc
XƒÕ ÍÔ•D W6 {nž^ßÐzzŪ  é¨Gr
( c Z™tçg„Ôi ú]Z@[!
wzZ¢Ô184mtëZ~zë)
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
bMPNSgq…MPóóóóóóóóóóóML)T)NLLRð
-7  )™ƒ} 9gzŠÐ•
i úЮ
Z ñƒ n
q g: p Ò»K
 F ¿ðÃyZgzŠÆi úž~}g !
Ås$vß¼ c ÆXkZx Z™y¤• D â • ÛH
EG
G©4h. Å
òŠ Zi WÉæg : ö- Z ?7cÏñYƒiúÅyZ•D™ ZŠ Zi ú™ƒ} 9µ Z~Y ZMZÅx âZ „
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Yi úÅkZ Âì @
ÆðqZÆK{zžìtoÑ1ì \zZsÜpì ^ Z
™Y ZMZ Åx â Z ñ Z™hgÃV$¿ðä
Z
Xƒ„g0
|†• oÊ]„Ò ‡çrm äÞ^Ê h]†vÛÖ] oÊ Ý^ÚŸ]æ ‚rŠÛÖ] o’Î] o³Ê Ý^³ÚŸ^³e p‚³jÎ] ç³ÖæV èm‚³ß³`Ö] o³Êæ
ópæ^v_Ö]
(@Ãtæg îG%â ÑZ[!
Ô88mÔwzZ¢)
! ]‚q ]†nfÒ ‚rŠÛÖ] á^Ò ]ƒ]Ÿ] ð¡íÖ^e Ø’ËÖ] änʆfjÃm ÜÖ]„Öæ ‚u]æ á^ÓÚ ‚rŠÛÖ] á^Ê
( G*ZÝZ îG%â ÑZ[! 586m1¢ò • á)
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
bMPNS á^fÕ NLóóóóóóóóóóóMP!S!NLLRð
-7 Ü z{z(gzZg Zlʼn
iúÅÏ~‰ Ü zÆ[ëWqƒ
x âZ ~È-Šq
Z ?ì {z(-7 k
iúJŠX6
äƒ[ëWqƒž~XkZ•qÑy¤z+Š ñf•D â • ÛH
tE
ÅyZ HX å64{,™ #]‚[ëWqƒizg kZ²~Š™~964æ™ #]‚ ð®
 ) Å öW A ÑZÏi úä
s܈Æ[ëWqƒ._Æ'Æ]‡zÑZx Â0Ði úÆc Z™x‰Zg ZŠ µZz~žgÃ2?7c
ˆƒÏi ú
Ü z {z(J
ž 6ì ‰ 4ä™áÐ [ëWqƒVŒÆ®
 )z < 4kŠ
 IZë²ì {z( -7iúJ
BZe ÝzgÜægzZ -6 
XkZžì lg Z ¦ ÏZ Ì¿B‚B‚ÆäƒgÃè~Ã{)z<Ñg·
Ð\WXì6
t]X

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


G
4h.Å
G-©E
c Z™~gŠ ‡vZ† ö Z
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
tE
ZŠ Z%Ðó ó~Š™~964æñ]‚ ð®
I`’r¤  ) Å öW A ÑZÏiúä x â ZL Lw¸Æt~!¬]gß
S¦.èY7Ì{k ™S¦.Š Z%Ðw¸{gÃèkZ¤
ðÃgzZì 9iúQÂì * ZgzZ‰ƒg Ç{ k
1ˆƒi úÂì
Ü z {z(ÐÒqƒXÐ'4&zŠ ÁiZ ÁÐzz Å]ÒÅŠ Z•
kŠ ÁiZ Á‰ Û Z~i úÅ+ÏJ
`’rgzZ ä™
}g ø ~}g !
Æ‰Ü z {z(X ì ~ ä™g OZJ
4äo ôZp ¤
Zì Lg m$
Ð p ÒÆÌñgzZì @
ƒ4
Z
J ˆÆÒqƒž cÛ V- { i Z0
â• Ü z {z(ä Y •‰X • N WÐ ]Zg„Z]%¥Ås¦ ZY •
Z »‰
 ( { 2) ägq
™zZJ Z `gÎJ
Z
 ž cÛ ä Y •‰Xì ‰
â• Ü z {z(tÂVƒYY¬Š%GkC~g ZØŠÃ`gÎ
~ŠgiJ
Z
 ˆÆå
 `gÎL L• ˜Y •‰X ì {z(¬ì ^ Ü z {z(t ÂñYƒ:
Y -7i úˆÆkZì ‰
Zpñ7
kZ¤ ~‰Ü z{z()gzZ}Š h ÂÃkZžì Z
 Zz6 Ü z{z(tÂì ¹!
kZÂÅ qzÑiúÌðÃyZgzŠ kZì ‰
1ÏñYƒi úÂà| 7
X ǃg Ç{ k ä
E Ä
B E
3E ½}8
:•˜ ö§ Z ö§ )´
é‚r‰æ é‡^ßq o× æ] ¡ËÞ æ] èfq]æ æ] ð^–Î çÖæ ^Ï×_Ú éçFב åæ†ÓÚ ‡çrm Ÿ^Ú ØÒæ ^Û³m†³v³i 决Òæ
( cZ™G*Z ÝZÔwzZ¢Ô 370mÔg êZg-Z ) óÑ憕 ÄÚ †Ó• Ÿ ç`‰æ éæ¡i
á )´
: •˜ ò •
åç×ÏÞ ^Ú xnv’i oÇfßmV ÙçÎ]! Ñ憎Ö] ÜÓu oÊ oãÊ ^ãnÊ …^vi Ÿ ànÃÖ] kÚ]• ^ÚæD Ñ憕 Ä³Ú ä³Öç³ÎE
h^v‘] ᢠÅç×_Ö] ÜÓu oÊ oãÊ xÚ… …‚Î ‹ÛŽÖ] ÄËi†i ÜÖ^Ú äÞ] à³Ú ‚³Û³v³Ú Ý^³Ú¡³Ö س‘Ÿ] à³Â
ó‚nÃÖ] éçFב oÊ än× ]çŽÚ áçjÛÖ]
á)
( cZ™G*Z ÝZÔ 1`Ô371mÔò •
+E
-GBE
:•˜ ê 0Z)´
äÚçm †’Ÿ] hæ†ÇÖ]æ ð]çj‰Ÿ]æ Åç×_Ö] ‚ß é‡^ßrÖ] éçFבæ éæ¡jÖ] 邳r³‰æ é³çF³×³’³Ö] à³Â ij߳Úæ
á^Ò l^Â^‰ '¡$ Ù^Î äß ä×Ö] o•… oßãrÖ] †Ú^ àe èfÏ &m‚u àÚ p…^ífÖ] Ÿ] èÂ^Ûr³Ö] pæ…^³Û³Ö
# ä×#Ö] Ù牅
ànuæ ÄËi †i oju èƇ^e ‹ÛŽÖ] Ä×_i ànu^Þ^i çÚ àãnÊ †fÏÞ á]æ àãnÊ o×’Þ á] ^Þ^ãßm "
mëZ°Zs Z) óh†Çi oju hæ†Ç×Ö Ìn–i ànuæ ØnÛi o³ju 鳆³n㿳Ö] ܳñ^³Î Ýç³Ï³m
(@ÃtægX wzZ¢432

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ý]• ^Ú á^ŠÞŸ] á] o×–ËÖ] …^jì]æ(Åç×_Ö] ÜÓu oÊ oãÊ xÚ……‚Î ‹ÛŽÖ] ÄËi†i ÜÖ^Ú Ø‘Ÿ] oÊ †Òƒæ
ók×u†¿ßÖ] à ˆr ]ƒ^Ê éç×F’Ö] Øvi ¡Ê Åç×_Ö] oÊ ‹ÛŽÖ] ”†Î oÖ] †¿ßÖ] o× …‚Ïm
( 1` 434mëZ°Zs Z)
†nÆ oÊ äñ^–Îæ äÃ_Î grmæ äÃ_Î ]ƒ] äñ^–Î gqæ oju éæ†ÓÚ èvnv‘ oãÊ ¡ËÞ éç×F’Ö] k³Þ^³Ò á]æ
o×’m á] …„Þ çÖ ^ÛÒ óóóóóóó Å憎Ö] ÔÖ„e äÚˆÖ^Ú é‚ã à t†ì äÛi]çÖæ èm]æ†Ö] †a^¾ oÊ åæ†Ó³Ú
ó å†nÆ oÊ o×’m á] grmæ Ü$ ªmæ x’m änÊ p•^üÊ åæ†ÓÛÖ] kÎçÖ] oÊ
( wzZ¢Ô433mÔëZ°Zs Z)
:•˜ ~g7y;'
x •
óå†Ómæ‡çrm l^ÎæŸ] å„â oÊ Åç_jÖ]æ
(@Ãtæg 1` Ô52mÔ~K¬)
X ˆƒZŠ Zi ú~!¬]gßžtÝÒZ
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
bMPNT †Ë‘(PóóóóóóóóóóóóNLLRð p…æ†Ê NN
-7
i úÐ} ÀÑ ã0
kZÔZ%^~Û
Ûe
XN â•Áµñ»t]™}Š[ZŽ »wZÎsfzgqã!
$ñZ'
ä~Ô åZƒÎã0
°»6
VzÀgzZVð;}÷ÑïÃaä~ÐÛkZX Š
 ~ÛÆã0
%™¤ ^qZ
c Z™çîsZ@·:t ?ˆƒi ú~÷HÅ ZŠ ZÐVð;4gzZVzÀ4Zi úÅY (
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
cZ
y$  ã0
‘gzZX Zƒ ‘ã0 ƒ Û { Zp ) ã0
~( VZ. c
Ð äY%™¤ » aèa ~!¬]gß (1
X σ: ZŠ Zi ú%ñðŠÃkZÂÑ {Š c
iÐëgŠq
Z6 }À
:•˜ ã éE4‘E
5G %)´
|ˆße ^njÊ] †neˆÖ] àe]æ Œ^f àe] ០ð^ÛÖ] àÚ ^ãnÊ ^Ú ÄnÛq |ˆÞ g×Ò æ] oÚ••æ] é^• ^³ãnÊ k³i^³Ú á]æ
ó݈ڇ †òe oÊ orÞ‡ l^Ú ànu ä×Ò ð^ÛÖ]
Ñ·,X`Z°`wzZ ` 43mtZ@)
( yMº•
l‡^q …^ÛvÖ] Ùçeæ t^q ‚Ö] ð†ìæ †ÛíÖ]æ ÙçfÖ]æ Ý‚Ö ^Ò À×ÇÛÖ] ‹rßÖ] àÚ äÞæ• ^Úæ Üa…‚Ö] …‚³Îæ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


( k•ÑZ[!
1`74mtZ@) óˆri ÜÖ •]‡ á]æ äÃÚ éçF×’Ö]
Û =ÕZgœ]|
: •D â •
ƒ u 0
kZ „z å » kZ ¬ŽX Š *
Ìt ÂñY 7~ ,.u 0
Ì{¢q
Z» kZ Š
ƒ u 0
* » ,.T
ã0
ƒ»

( xzŠz42m<Ñg ·)
ì~gz¢*
™u 0 gzZ} À ÂÎ~} À c
»y$ ñðŠ} ÀÐã0
ÆkZÐ&§gzZ Ëc
y$ kZ4-
( 2z44m<Ñg ·) Û *
Xìn• ¢»yZ•S7
,i úŽÐyZgzZ
X k| 7 zŠ ðƒ: ZŠ ZiúÅY (Å\W~!¬]gßžtÝÒZ
{g !
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
bMPNS oÞ^%Ö] Äne… / ðNLLR Øm†µ] / OL
Rg »‰Zz]ZrÅ«g ~uzŠ ÅÏ
 Zz~ «g ~uzŠ ÅiúÅ ³ÑZÏä r
ZiZ
rZ  ™x â ZÆK~g øžÆZkZ Ö ÛH
x Z™ñf• D â •
r Šˆär
 ™x â Z Âc  ™q Ù !
ZÐ~öC X ˆ¬~qÃg Ì.x ÓàZzÐWX ‰ - ~qÃg ñ OÆì
 ) ~!¬]gßHÔÅ ~g7 i úÆ™œ{>ä VrZQX ‰ - ~ qÃgQgzZ ½rZ
® Zi™JZÐ qÃg ä
X ǃ6
í{zÂǃw! ZžìI»yZX ˆƒiúÆr
zðût~i ú¤  ™x â Zw–?7c
ˆƒ
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
:ì~~K¬òzëX ˆƒ9i úZ åE<XÅ1™œ{>QgzZ Hg Zƒ» qÃgªÁgär
 ™x â Z~!¬]gß
á^e gq]æ †nnÇi æ] å…]†Ói æ] äÛm‚Ïi æ] àÒ… †nì^i æ] å†nì^i æ] gq]æ Õ†jeŸ] •çrŠÖ] grm ŸæZZ
! oÊ^ÓÖ] oÊ]„Ò gq]çÖ] Õ†i çâæ ‚u]æ ®Že äe çqæ èÏnÏvÖ] oÊæ kÊ^ím ^ÛnÊ †ãrm
(tæg„wzZ¢126m~K¬~zë)
:•˜pZZëZ?
 Zzœ{>nÆ°ˆÅkZÂñY{gÐáÈZ
XìZ  ZzðÃZ
 Ð~i ú]‚Zz
( xg XzÔwzZ` Ô48mÔ<Ñg ·)
 ZzuF
X •Z ̃ tp~Z  Zzc
*
™g(ÃkZc
í@c*¼ÅÁgÔí@
ÅZ ZzgzZ
.E
( gƒÑçEE2_hZxÝ•X xg XzÔwzZ `Ô 48m<Ñg ·)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


+E
-GBE
:•˜ ê 0Z)´
än× grm äÞ^Ê ^ãÕçÚ †nÆ oÊ ^ãe oiœ æœ ^ãn× •]‡æœ ^ãßÚ “ÏÞ æœDàm‚nÃÖ] l]†nfÓi oßÃmE ^ãÒ†³i ]ƒ]
! Ý^nÏÖ] oÖ] •çÃm äÞ^Ê ÄÒ… oju l]†nfÓjÖ] à ^㉠]ƒ] Ý^ÚŸ] ᜠ…]†‰Ÿ] ÌŽÒ oÊ †Òƒæ( •çrŠÖ]
(@Ãtæg„·,X 170mxzŠ¢X ëZ°Zs Z)
Z Z åE<XÅX c
œ{>û%„q Û g Zƒèa~!¬]gßžtÝÒZ
WnÆ]ZrÌs§Åx ªÐqÃgx â ZgzZ ZƒÌn•
X ˆƒ9i úgzZÔ Zƒ°»
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
bMPNT݆vÚQóóóóóóóóóóNQ/LM/NLLSð
Û » ~i ú
™NŠÐyWŒ
-7
Y*
?ì¬H »i ú?^ c
ì^Y-7 Û ~iúÌËž~XkZ+Š ñf•D â•
ÐkZ™Ägt ‚yWŒ ÛH
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Û ñƒÙ ŠÃkZ™ VZ~B; c
ƒ k7yWŒ Û t ‚LZ ~g ‡ðÉ
™ÄgyWŒ Ü z D J 7ôzZ F Z
~ ug MZypg¤
Ù Ð ÷kZXì Hg Ñ~i ú]Z@Ã÷{gÃèäx «
σ‡ÃiúÅnC Y •x ÓX ÏñYƒ‡Ãiú~]gßkZ
:•˜]»_Z1Zx â ZX Òc ÔZ
ƒ<  Zzc Û {Zp
ƒn•
óÌv’Ú àÚ äiœ†Î éç×’Ö] ‚ŠËm
E$
( cZ™aŠ> }Z åh©Gâ [!
32m+ )
4‘E
:•˜ ã é5E
G ÔZ+-Zy;'

änʆ¿ßÖ]æ Ìv’ÛÖ] ØÛu áŸóóóóóóóóóó èËnßu oe] ‚ß äiç×F‘ l‚ŠÊ Ìv’ÛÖ] à³Ú Ý^³ÚŸ] œ†³Î ]ƒ]
Ñ†Ê Ÿ ]„a o×Âæ å†nÆ àÚ àÏ×i]ƒ] ^ÛÒ …^’Ê Ìv’ÛÖ] àÚ àÏ×i äÞŸæ †n%Ò Ø³Û³Â Ñ]…æŸ] g³n׳ϳiæ
óÅç•çÛÖ]æ ÙçÛvÛÖ] àne
E$
( vx¯Ô> }Z åh©Gâ [!
Ô1` 137ÔmtZ@)
E
§E
3 BÄ 5E
" )´
:•˜ ö Z à ÕäE
Ñ
óä×Ûvm ÜÖ á]æ Ìv’Ú àÚ ä¿Ëvm Ÿ^Ú éœ†Î
( c Z™aŠ336m~z éŒB„ìb *Z ¹Z%)
!ä×#Ö] äÛu… èËnßu oe] ‚ß Ìv’Ú àÚ äiœ†Î ^â‚ŠËmæ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


E$
(@Ãtæg > }Z åh©Gs[!
1` 101m~K¬)
:•˜ZëZ?
Xì i ú@ é¨G
SÒŒ!-7 Û ™NŠÐpÑÜ~i ú
yWŒ
( 3z112m<Ñg ·)
:•˜ ~â ·-Š-·?
Zì79-7
X ÏñYƒ‡Ãi úÂH (Zäˤ Û ~ôzZ F
™NŠNŠˆyWŒ
( 3` 68mi»yZgzZb)Æ\W )
X ÏñYƒ‡Ãi úÂÅ]zˆÐkZ™ VZc Û äˤ
™ÄgnÈyWŒ Z~kZi úvŠ c
ƒôzZF
žtÝÒZ
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×# Ö]æ
bMPNT ÙæŸ] Äne…N
ó óp L LñOÆó ón L L~i ú
-7
Á[ZŽ ~ Ýzg Åg
e Û Xƒ @
uz yWŒ ó óY ªL(
™~i ú¿t {zgzZÔñ7 L Å ó Šó ŸL LðÞx Z™ñf• D â•
ÛH
cZ™/Z@Zi·:• ?7c
ñ7
{g ! Û
zŠi ú{zžN â •
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
:•˜ ~w' _öy{Ÿg£Z*
Ññ~}g !Æ!¬]gßÑ! `gŠ
Ïã : ÌJ
BÃ x @ ó Šó L Lc
Li úÅ yZ Ç Vð7 pÔ nñOž}™pŽ Ôx ZwVâzŠ wZŠ c
ª Z åS)’ó!
EE
™ ZŠ ZÃÏZgzZ ‚
ZQì Le *
¤ gp» „ w2swŽgzZ ÏñYƒë! z‡ õš „ ë [ ð‹š!z [z å›E!
swñZŠ Z¿tÂc
6 7à {ÐwqzŠ ‰ w$
p¤ : pÐT} 7
ZgzZσ:‡ ÃiúÂá$ t+Z
·x â Z *
¦<Ø ègøz \¬vZ¶g WZx âZ *
¦<Ø è } g ø Š
òÐ y! i Zœcx c il»{ Z'ågŠ ‡
y!
Ì»m\¬vZ G î*9gŠ- 1Zx â Z Â7~ˆyWŒ Û ÝZƒ Ñ$
 ZgzZԇà é¨G
t¤ Š 4
SÒŒ!iúq ÆÅ\¬vZèg
X •[sz{MwZ ¸ZÆ+y
OgzZgzZì ë!
iúž}n[Wq )Z™ƒt· Z
( gĄc&
ƒ ßgÔ¼¢322mtçg òzë)
:•˜È-Š_ö„{
£Zæg?
G
ÃswËZ åS}¢žì 7— Ì~ kZgzZì 7—Â~ äƒ: Ç Z] swÆÔnÔpÔŠ
`g #gzZ: Ç Z]
LZ ÂtÐ yZgzZ•gzmvߎ1ì i úŠ Y̄ !
]‡zZ ÎgzZ ! Š Z" J*
™ ZŠ ZÐ `g #Æ}uzŠ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ù ªæF
swðÊpžìC N% wZŠgzZì „
 gŠ ÌiúÅyZÔ •Tg D™ÒÃ'ß Z ‚{zgzZ @
ƒ7ZŠ ZÐ ` %
ÂúÆkZñ7Z åS)’Ø{ ªc Ø{wZŠ¿Ž ÂX Zƒ7ZŠ Z6gî}g7Ð` %LZì „Š ŸÉì 7
•X ,™ 1| 7
i úúÆkZ\Wì k7 N% wZŠ¿Ž1³7
~iZzWÅæF :i ú
( cZ™: {ÃòsZ: {g »Z··,X 306mtæg òzë)
Xì79i úÅkZÂìk7 p ñOÆó ón L L Up¿ðä
wZŠ c Z~!¬]gßžtÝÒZ
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×# Ö]æ
bMPNT ÙæŸ] Äne…MM
ÏŠŽñÅ]gúî~EJ$ qt ‚Æ~i ú
ù]gúî~EJ$ q¤
?ì ¬H » iú ƒ p c ÆX kZ +Š ñf• D â •
Z t ‚Æ ~i úËž~ }g ! Û H
E
2H
c Z™kg ¯ãß »çJ.G Û @@Zi :t
4&•

oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]


Å~iúc •'gßzŠ ÅkZ ƒ´òŠ W¤
ì {z(iú~]gßkZ Âǃìs§Å~i úÂc Z( ÐW )t ‚Æ~i ú
Z b§ÏZì {z(:gzƒ @
¤ Wñ~i úÅ~i úžƒ @
™: '!
ÐgzikZž6oÑkZ1ì ^ Yi úQ Âσ"s§
YÌ-7
X ì^ ˆyWŒÛ ™ Îf~ŠÍÅî~EJ$ qÉ쬸̃î~EJ$ q
óá]†ÏÖ] ð†Ïm Ü$ ˜ñ^u ^Þ]æ p†ru oÊ oòÓjm á^Ò"
# ofßÖ] á] èŽñ^ àÂ
Û [!
( ·gâÔøqSzMP%Zv°V°Z > PŒ Ô1` 44m~g g)
( c Z™aŠÔ 1` 143m›)
:•˜ ~z éŒB„£Z •
ó¼×ÇÖ] äßÚ Í^ím Ÿ &nve ]†‰÷ p]D'‚vjmE Üñ^Î æ] p]D‚Â^Άã¾E oÖ] äqçjÖ] å†Óm Ÿ
Ð . ÐÉ
( c Z™aŠÔ ö {nÑs`Ô369Ôm~z éŒB„)
}

o×’ÛÖ] Í^ím &nve Üãi]ç‘]]çÃÊ…]ƒ]Ÿ] äßÚ h†ÏÖ^e á^Ò á]æ å†ÓmŸ '‚vjm Øq…†ã¾ oÖ] o׳‘ ç³Öæ
ÐÉ
(@ÃtægÔ öÐ}. {n s[! Ô1`Ô108mÔ~K¬E óå†Óm„òßnvÊ éœ†ÏÖ] oÊ Ùˆm á]
( éM}EG
$ Z1` 108m~K¬) óå†Óm á^ŠÞ] äqæ oÖ] oב çÖæ
gzZ 9iú ƒ H:ìs§Å ~i úgzZƒ @
™: '! ƒ ïEE
Ðgzigzi1î~EJ$ q c 38Eì eƒ ÌŽÐWÆ~iúžt ÝÒZ
Y
Xì ^

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
•{— ¸«gXˆÆ-gzZ,Åiú{— ¸<

?]Îgg ec  ]ÎgbˆÆ-2ìH,Å]Îg {— ¸<
•{— ¸< ž~XkZx Z™ñf•ë H
G
4h.Å
G-©E
c Z™ÔxéZ†·: ö Z
h^âçÖ] áçÃe h]çrÖ]
:ì sfzgq,Å]Îg {— ¸<

gegzZ¬Ð-geÔ¬Ð׫gg e b§ÏZˆÆY (zŠgzZÔˆÆ[fzŠÔˆÆ×zŠÔ¬Ðò«gzŠ
ÔˆÆ-]Îg
E
§iE4É
:•˜ ö Z]»_Z1Zx âZ
!Äe…] ^â‚Ãeæ èÃÛrÖ]æ †ã¿Ö] ØfÎæ á^jÃÒ… ð^ŽÃÖ]æ h†ÇÛÖ]æ †ã¿Ö] ‚Ãeæ †rËÖ] ØfÎ èߊÖ]æ
( …Z‡ZzF
ß Z[!
34më‡-Z + )
uÅpÑ›?Š Å]ÎggeˆÆ-gzZ
:ìg
]ƒ] èm]æ… oÊæ!^Ãe…] ^â‚Ãe Ø’n×Ê èÃÛrÖ] ÜÒ‚u] oב ]ƒ]V^ÂçÊ†Ú ä߳ ä³×³Ö] o³•… 决m†³a o³e] à³Â
!^Ãe…]]ç×’Ê èÃÛrÖ] ‚Ãe Üjnב
( …Z‡Z[!
2`87më‡-Z+ bÑëZ°Zs Z!Zf)
«gzŠˆÆ{— ¸<
 «gg eˆÆi úÅ-žì ƒ
 onÆ~iúžì e ZzgÐvZ¶gŠ- 1Zx â Z*
¦
E
+-BE
:•˜ êG0Z)´Xì aZqŠ 4
Æs ¦Z¸}™ ZŠ Z
!ànjÃÒ… Ü$^Ãe…] o×’m á] ^Þ‚ß ؖʟ]æ
( 2`87më‡-Z+ bÑëZ°Zs Z)
-7»XÔì ï-7«gzŠˆÆ kZ²• {— ¸<Š 4
q Æ s ¦Z «gg eˆÆ-žìt ÝÒZ
XìaZ
!bMPNS †Ë¿ÛÖ]†Ë‘TóóóóóóóóNLLR 5…^ÚUóóóóóóóóóh]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
*
W™^ßs§Å{ƒÐx ª
Ñ ä™x ª ñOÆ {ƒ~ «g ~uzŠ Å[fiúx â Z q ÛH
ÆZkZ +Š ñf• D â •
Zž~ }g !
ˆƒi úÅkZ H 1™Ìœ{>äkZ~y
?7c zŠ6
W‰ ^ßs§Å{ƒ{g ! ˆX¸
h

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


c Z™Ô~g «h·:b—Z
oÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Ö~ {ƒÐzz ŶŠ vÆ~ÇgzZ Š
Æw¸9Š ƒ Z9nÆ«g ~ŠgzZ H: \zZ {ƒ Zœä x â Z¤
Z
žìt91ì H¬»i úŠ Y~]gßkZ äY •‰X H Z'äkZtÔ å’ e: RßÃkZpX ˆƒi úÅkZ ¬Zñ
Xì CYƒi ú
:•˜Y YZ0Zݬ)´
! äÒ†i^Ú Ù^ÛÒ] änÊ áŸ äiçFב Ø_fiŸ •^ á^Ê(‚Ãm ÜÖ h†Î] Ý^nÎ oÖ] á^Ò á]æ! è‘¡íÖ] oÊæ
( ¢Z™ðsÑZx‰ZzyWÅZ>g ZŠ Z·,wzZ¢738mÔ6{g @
@
~zë)
E
" )´
:•˜ à ÕäE

^Ûãvq…]æ äiçFב •^ŠÊ oÊ xnv’jÖ] Ì×jì] ^Ûñ^Î Üjj‰] ^Ú ‚Ãe änÖ] ÙæŸ] •çÃÏÖ] à oâ^ŠÖ] •^ á]æ
èv’Ö^e äßÓÖ ØvmŸ á^Ò á] çâæ éçF×’Ö] oÊ Ý^nÎ é•^m‡ é‚ÃÏÖ] oÖ] Åçq†Ö] oÊ^Ú èm^Æ áŸ •^ŠË³Ö] Ý‚³Â
!ØímŸ
( cZ™·÷Ô 254m~z éŒBŠÅZêJZb *Z¹Z%)
:•˜ ~z éŒB„£Z •)´
ó˜Ê…Ÿ †nì^i äÞŸ ^_×Æ ä×Ãqæ •^ŠËÖ^e ÙçÏÖ] •… oÊ oÏFjß³Û³Ö] o³Ê ȳÖ^³e‚³Î D•^³ŠË³Ö] Ý‚³Â ^³ãv³q…]æE
(254m¹ZÔZZ~z éŒB„)
:•˜ îGœG
$ ÕZgœ
WgzZ Lß: Š
y ƒ Z9 J¦¤
ZgzZ7œ{>gzZ ñW^߃: Z9 J¦J
Z
 Š Û
wÈ\zZ {ƒ~ n•
Ø è9gzZ}™œ{>ÂL ß™ƒZ9 J¦¤
X Zƒg Õ1ÏñYƒi ú~< ZgzZ}™œ{>~
(xgXz48m<Ñg·)
E
§½}8
:•˜4ö )´
ØnÎæ oÃ×mˆÖ] ävv‘æ š†Ëe ‹nÖ ^ÛÖ š†ËÖ] ˜Ê†Ö äi çFב ‚ŠËi ÔÖƒ ‚Ãe •çÃϳÖ] o³Ö] •^³Âç³×³Ê
g-Z ) óÐvÖ]çâæ Ù^ÛÓÖ] äÏÏu ^ÛÒ äf•Ÿ]çâæ gq]çÖ] †nì^jÖ ‚rŠmæ ^ònŠÚ áçÓm äßÓÖ ‚³ŠË³iŸ
(@ÃtægÔ ðAXgÅZŠ@[!wzZ¢550mg êZ
á )´
: •˜ ò •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


á )
mò • !ØímŸ èv’Ö^e äßÓÖ ØvmŸ á^Ò á]æ ÔÖƒ á] äב^u ^Ûe p] Ù^ÛÓÖ] äÏÏu ^ÛÒ äÖçÎ
( wzZ¢550
X ˆƒi ú~!¬]gßžtÝÒZ
!h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
bMPNS oÞ^%Ö] p•^Ûq SóóóóóóóóóóNLLR ð oñŸçq O
¬»i ú6 á ~qÃgB‚Æx âZ%Gx ª
äƒï•
á ~qÃggzZ H7x ªä¿kZ å~qÃgx â Zc
ï• W~K¿q ÆZkZ+Š ñ f•D â•
Zž~}g ! ÛH
EG
G©4h. Å
c Z™ÔZæq ö- Z X Z̀ÂzZž?ðƒ7«gqZsÜcðƒ7i ú~g7Å¿kZ c
WX Zƒ
oFÖ^Ãi ä́Û‰^e h]çrÖ]
Æx âZ™| 7
~ª á ~‰
qÅx ª`’r¿tgzZ å~qÃgx â Zž Zƒï• Ü z,Z~iú~Ǥ
Z~!¬]gß
]¤ä kZp¤ á ~qÃgB‚
Zƒ[ÌÌtgzZƒðƒu#Åx â ZžñYïg ZlâZ Å qÃgÐZgzZ ñYƒï•
X ǃÑZzä0
ëgkZ{zgzZÏñYƒi úÅkZX ǃ°» qÃggzZx ª»g ZlâZ ÂX VƒS7
:
á )´
: •˜ ò •
XXänËÓm ÅçÒ†Ö] È×fm á] oÖ] Ý^nÏÖ] äe oi] ^Ú áŸ(x‘ ÌÏm ÜÖæ ÄÒ†Ê ^Ûñ^Î †fÒ ç×ÊZZ

( G* ZÝZ > }Z G îªEr[!1` 445mÔg é5B+ ZŠg )
rdÛ Æª
Œ qÅ qÃg c
S7r~ª ZakZXì n•
q Å qÃg¤ Û ~ª
q Åx ª`’r¦Ñg±%èY
 gŠi úÂåd
X σ„ Û Æª
Œ qÅx ªp½rñƒr¤
ZX σ: 9i ú̽rñƒ
+E
-GBE
:ì –ä ê 0Z)´
†fÒçÖ oju Ý^nÏÖ] èÖ ^u oÊ Ÿ] x’m Ÿ |^jjÊŸ] ០oÖæ] á^ÓÖ^Ûñ^Î èÛm†vjÖ] ^ã•†Ê Ìß’ÛÖ] Ù^Î ç³Öæ
oßvÊ ÄÒ]…çâæ Ý^ÚŸ] oÖ] ð^qçÖæ!å‚Ãe ^ÛÒ |^jjÊŸ] èÖ^u š†Ê Ý^nÏÖ] ០^Â…^• †n’mŸ Ý^Î Ü$ ]‚Â^Î
óx’mŸ h†Î] ÅçÒ†Ö] oÖ] á^Ò á]æ(x’m h†Î] Ý^nÏÖ] oÖ] á^Ò á] †fÒ Ü$ å†ã¾
îªEr[!
( > }Z G 1` 508mëZ°Zs Z)
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
bMPNS†Ë‘NTóóóóóóóNLLRð 5…^Ú NU
*
™s Zs ZgzZ{ W{ WÔ {zZ{zZ»Y 5߉~i úª
q

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


vŠ {z´Æiú c %zc ) g§ÿL X3Z ‰žÆXkZ Ö
q ( h
~ i úª ÛH
•qÑy¤z +Š ñf• D â •
tž• D Ct 6{7 X • n
g ~gY Ìi úKZ~B‚gzZ • D™{ W{ WLgzZ s Q s Q L{ zQ {zQ L~ ]‡zZ
Þ7 tÐ ]Z|\WX Cƒ7‡ Ãi úÐ kZgzZì CW6( h Û ZågzZﻎì CƒªÅ]
%zc)Š Z• zz[_

Ûe
gŽ â vZÙ â • ì Cƒ‡ Ãiú~ ]gßkZ Hì 9J
ÁÐ ,[ZŽ ?7c u¾w¸t »VÍßyZžì
c Z™ Z}
{È: t X Vƒ
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
cizŠ c
 ~ i ú{)z ( { WÔ s QÔ {zQ ) p ÖZ {gÃè¤
¼ Zžì t· Z6]! Z~!¬‹gß
kZ »s¦ Z ñ•x Óp¤
X ÏñYƒ‡ ÃiúQÂGZŠ ZÐzzÅ~g FgzZ¤ÔŠgŠÔ ã.6
ˤZgzZσ:‡ ÃiúÂGZŠ ZÐzzÅ™fÆ
E
§ iE4É
:•˜vZ¶g ö Z]»_Z1Zx âZ
XX …^ßÖ] æ] èßrÖ] †Òƒ àÚ Ÿ èfn’Ú æ] Äqæ àÚ äñ^Óe Å^Ëi…] æ å¨^jÖ] æ ànÞŸ]æ !!!!!! !! éçF×’Ö] ‚ŠËm
E$
( yM6›Ô31mÔ > }Z åh©G â[! ë‡-Z + )
:•˜ ã éE 4‘E
5G %x âZ
é•^m‡ o× قm äÞŸ ^`Ã_Ïm ÜÖ …^ßÖ] æ] èßrÖ] †Òƒ àÚ á^Ò á^Ê äñ^Óe ÄËi…^Ê oÓe æ] å¨^iæ] ^`nÊ áù] á^³Ê ZZ
! Œ^ßÖ] Ý¡Ò àÚ á^ÓÊ Ì‰ªjÖ] æ ňrÖ] …^`¾] änÊ áŸ ^`Ã_Î èfn’Ú æ] Äqæ àÚ á^Ò á] æ ÅçŽíÖ]
E$
(G0.Б•
îG Ñ·,Ô> }Z åh©G â[!ÔwzZ `Ô 135mtZ@)
:•˜vZ¶gpZZëZ * ÑñîGœG
$ ÕZgœ
q+ZxŠzŠq
ª Z¤ZgzZ σ:‡ Ãiú‰ òÐy! 
ip ÖZ })zs Q{ WgzZ Zƒ~g ¤t¤ Z6
¤ g * æL°f


æ ànÞŸ] ០ZZ V ì ~g é5B+ ZŠg XX …^Þ æ] èßq †Ò„³Ö Ÿ :ì~g UgŠX 7`wÌZ Š ?Ø úc ÐW~
äe |†‘ çÖ æ …^ßÖ] àÚ Ôe ƒçÂ] æ èßrÖ] Ô×ò‰] oÞ] Ü`×Ö] Ù^Î äÞ^Ò …^‘ ^Ûa †³Ò„³e á^³Ò ]ƒ] åç³v³Þ
( c Z™tçg„Ô 1`Ô 181mÔtëZ òzë) ! äiçב ‚ŠËiŸ
:•˜ ~â åZsÑZ*
Ññ
ó óσ:‡Ãi úÌA
} zYòp ÖZ {)zsQ c ZЊ c
{ W¤ Å c izŠ L L
( c Z™x‰Zg ZŠÔ1`Ô278m~z2ZŠ ZæZ)
qkZpX σ:‡ Ãi úƒŠ c
` Wê Å c izŠz¼
¤ s QÔ {zQ~i úž Zƒx¥ÐbÑŠ {gÃè
ZAÅä™{ W{ Wc
Ù À` WèYì ÕgzZ tuZu I]
zï» Z (Ã\WLZgzZ nÆä™Ýq]àKZ ¿C ~gzŠÆÀ
z z[_

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


zŠ%gzZ°zY c
g6\WLZ¿ðä Ù ªcå
Zn kZÔì ;g™{ ZeÃVÍßgzZÔì ;g ¯ ä·.ZnÆä™C
Ö Z™ !
žÏƒH ‡Ãi úÅ¿,Z Â-# 
vg )gzZ °ßsZ(
=vßžƒ@ z]
ѪÅ[_ ztnÆöú
:c Û Š•
â• á g Z ä~
 \WXì sp »uÑz¬ÐzgÅg u6 ¿,Z
( 455mÔ > ½Ô G î<Eâ 0Z { Zzg ) !XX Õ†û •ô ð^m†Ö] †nŠm á] ZZ
KZt ~ ÝZX ì [ 0{v »d{Š =Ô pÑ{ Õ{Ô œ
% ãqzg ÔD¬: *WpÃpÃÔ ‹‹V˜ ~gzŠ î6À ` W
X ,™wßz wâ Ð yZ™ ¯ +Š"gzZÆ™{ ZeÃkÜZx ZúÐ j§ÌËž• ñƒÆnÆäÅ~g Z0
»Š
zz[_
9] »h •D™™f]â ´Åc³*
%zcﻞñYƒx¥…ž @  ~ekZ
gzZcï»ë¬Ðƒ
X •ÐÎzã-gzZìA Û gzZZzîŠ[_
™Æe Z• z]
z»c³*
gzZì
gzZï»c~ó ó9—Z îG
!Z@L L[ÂKZ ãjZc g Zc{Š ZiçZÝ°Z¢c*
G ZÆ¢qgzŠ
ÑñZ§ãqzgxq
Û ñƒ˜]⠴ų*
: •D â • c
gz {¾Ð뇊g Zu ZgzZÜÁwZŠZÔ {Šút ÜZÔÑyEZÔ cÎgx £Ô ’z +Ô‹g Z§žŽì { zcåzï»
Ø è ¥Ð~‹g Z <
gzZƒª » < Ø Zè gzZƒ Ç» îG
0E •ÔƒÈ0
4]Ü)ZZ 6gîå» ~
 ~·<у
XƒéІOîGœE 4]]YgŠ
( 228m9—Z G !Z@)
îG
Ñz H: qzÑu|äVM•Dƒ{zc³*
x £ÆcÎggzZVƒG:ð]â £Æe
Vċ:J
Vƒñƒ: sæЪzŠÅ ’z+XƒH:ðx Ó& ~ÃY âÑZ °§gzZv! vZù§ÔvZ °§ÔvZ\Z§X
•„c³* cÆnkZ éSE4¨GG
5G $ ÂVƒ ñƒ: éÐ {Šút ÜZgzZÜÁwZŠZÔÑyEZÔ`®]§Ô
îG
!Z@)
G Xì Z Û ÐÄÅyZÉ •7"
 Zzg Z• U
Ìt £nÆyZÐzgÅ<ÑgzZ
( 227m9—Z
Å
E Û ™f ]â´Ž ä sßñr
C+ Zx âZÆ¢q§zŠ~ Ýzg Å yZ ðâ •
gzZ Îz åE  ™c nÆyTų*
cgzZï»c
àZ~g »f Zz™fIgzZVzi úŽ ?ï» c cÆ¢qgzŠž• Î {i Z0
• ³* Z »ª
qÅ<ÑÈZÚgÔ g§ÈZc
z[·ZÔ_Z¨ZƉ Ü zÃVzc³*
„,ZkÜZx Zúbß{Š ‚ž•D 3Š A
™{zÆäzg©gzZ ä` ZÔá

yZÆgzŠ kZ•Å™f]ÌŽ Åï»c~9—Z G
x * !Z@äsßñr
îG  ™cèÑqX •D Yƒg66+ â wZ$
Z
r f oZ )X VƒÌsæÐ]â £yZ {z<YpTg7Š c
 ™cèÑq ( v! ã! Æ]â £yZ ÂÃVzcŠ .
x *
iJ
Xì Z Û ÐVzc³*
 Zzg Z• , Zžì –äsßñ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:•˜vZ¶gÏß W)´~}g ! ÆVzcáZzä¾ *Š6 x *
Æg§gzZw éE 7OŠÔg é¹O!yZÆ¢qgzŠ
Øì‚m ðŸ©â (¼ÏŠÞ ^Ú æ oFÖ^Ãi ä×# Ö] oŽíßÖ ^Þ] VÙ^ÏÊ á•†ÏÖ] Å^Û‰ àÚ ^÷_Î^‰ p]… ‚Î æ †Û àe] Ù^Î ZZ
æ ÜãßnÂ] oÓfi æ Üâ•ç×q †Ãô ŽÏi VÙ^Î oFÖ^Ãi ä×# Ö] ð^nÖæ] kÃû Þ ]„a !!!!! ܳ₳u] Íç³q o³Ê á^³_³nŽÖ]
]„a ^ÛÞ] (Üãn× á^nŽÇÖ] æ ÜãÖçÏ h^â„e äÞ^vf‰ ä×#Ö] ÜãjÃßm ÜÖ æ (oFÖ^Ãi ä×# Ö] †Òƒ oFÖ] Üãeç×Î àòÛ_³i
(á^_nŽÖ] àÚ èÏÃ’Ö] VÙ^Î (†nfq àe] à èfn• oe] àe] t†ì] æ (á^_nŽÖ] àÚ çâ ^ÛÞ] æ (Å‚fÖ] Øa] o³Ê
¼ñ^u o× Üâ‚u] ØÃrm á] ᕆÏÖ] é ð]†Î ‚ß á熒m àm„Ö] ðŸ©â àne æ ^߳߳ne Và³m†³n‰ à³e] Ù^³Î æ
! Ñ•^‘ çãÊ äŠËße oÚ… á^Ê ä×Ò á•†ÏÖ] Üãn× œ†Ïm Ü$ (än×q… ^_‰^e
( yM6›Ô 23îGG!WÔ%²Z >gÎÔ 12`Ô383Ô 384mÔ ãšZbzg )
Ð\¬vZë:cÛ ä \W ÂåŠ
â• ¤
Ðzz ÅG Û Ž ¬ŠÃ¿Ëä¿vZèg/0vZ†]|
ˆyWŒ
y-~ ù ÆyZ ( • D Z¤
 ggzZ} z3ŠÃ\WLZŽ vßt) D¤
Ðzz Å°z c 7ë1• Dg e
YÀE
/Ÿ &zgÆVñÆ yZžìt {z Âì Åp°Ž Å ( VÍg )
ƒ} 9õH  ƒ 4ZŠ
)vZ Y 1zZ ä \¬vZX ì @
ÅvZY 1zZ ä \¬vZ Ô• Dƒ twŠÆyZЙfÆ\¬vZgzZ • Czg @WÅyZgzZX • D Y
IZÐ s§Åy- ÂtÉ ÏñWÙƒ" 6yZc
$
žŽ )® Û 7t p°
ÏñYƒ »=ÅyZž ðâ •
ÆVÍß )6¿Tž cÛ ävZ¶g+§0Zx â ZXì @
â• ƒ~ ( ƒÑZz¶ŠžðŠgzZ ~g k6
x *
Æg§
6g Z-Š™ VZÃ ( g k)q
Vî 0 Z ËÐ~ VÍßyZ ƒ CWªÅä¤
Ðzz ÅG Û ( t‚
ƈyWŒ
) tŠ ™ªZz ¿t Â}Š Z¤
Ðg Z-ŠÃ\WLZ ¿{z¤ Û Zg7 t ‚ÆkZgzZzŠ è™;
Z ÂzŠ™ »ˆyWŒ
X ( ìg kÑZz¶ŠžðŠÃVÍß:gz)ì ( ™ Zfzc9gzZÔ¬
vZèg–! Z› Û ËâvZ†0·vZ†1Z)´
 Y •Z]|~B‚gzZÅ™f]g„{gÃèÅ ãšZ bzgÌävZ¶g?Œ
:•˜Ô ÅÜÌe
ZzgÅ ¿
Üãn× -†Î ]ƒ] "
# ofßÖ] h^v‘] á^Ò kÖ^Î ^Û`ß ä×Ö] o•… Ðm‚’Ö] †Óe oe] k³ß³e ð^³Û³‰] à³Â ZZ
ᕆÏÖ] Üãn× -†Î ]ƒ] ÝçnÖ] ^÷‰^Þ] á^Ê ^ãÖ ØnÎ ! Üâ•ç×q †ÃŽÏi æ ÜãßnÂ] ÄÚ‚i ä×# Ö] ÜãjÃÞ ^ÛÒ á•†³Ï³Ö]
!XX Ünq†Ö] à_6 nŽÖ] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ] kÖ^ÏÊ ! än× ^÷nŽÇÚ Üâ‚u] †ì
ouæ^Ê ä’nÛÎ Øq… ÐŽÊ Ýçm l]ƒ Ønñ]†‰] oße Ý¡ŠÖ] än× oF‰çÚ ÀÂæ ZZ VoÞçrÖ] á]†Û çe] Ù^³Î æ
óäf×Î à oÖ |†Žm àm…„fÛÖ] gu] Ÿ oÞ^Ê ä’nÛÎ ÐŽm Ÿ “nÛÏÖ] gu^’Ö ØÎ ( oF‰çÚ oFÖ] ä×# Ö]
Û ‚)
( ! ²Z_ZnZY §ÑZg ZŠÔ 15`Ô 249Ô 250m?Œ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Â@ ÛZ
Y J 7ˆyWŒ  *™Ñž• C™yÒ¿à¬vZ èg–! Z›
 t ‚Æ[ôZÆ~  Y •Z]|
YÀE
yÒÚÅyZä\¬vZ b§T¸D Yƒ} 9õH /Ÿ z& gÆŸÆyZgzZ¸”Õ²WÐV\WÅyZ
¿ðÃ~yZ Âì @
YJ 7 Û t ‚ÆyZZ
ˆyWŒ  ž•vß, ZÀ` Wž Š c Û
CÃY •Z]|Xì ðâ •
W 3kIÅ
E‹
X š°Z è Zðv!
G fúZ:¹äY •Z]|Xì @ 
Y¤™ƒlƒ"
1KZ ä òŠ Wq
Z ÂcÛ ÷zÐ LZu Z µä x?Zm.ñ]|yŠq
â• CävZ¶g ãœZyZ/1Z
Zž c
Ž @ Û ÐáZz1kZžÅkzs§Åx?Zm.ñ]|ä\¬vZ Âàh M
™7IÃVÍßyZ~žØâ •
X •D 3Š™wÅwŠ CZ=
:•˜ ~ó774°õZ bŠM0/0³•Zƒq
àÚ oFÖ^Ãi ä×# Ö] Ý¡Ò ÜãÂ^Û‰ ‚ß Ü`ß ä×#Ö] o•… èe^v’Ö] á^Ò ^ÛÒ ^ãÂ^Û‰ ‚ß h•Ÿ] áçÚˆ×m ܳãÞ]
Ÿ æ áçì…^’jm ]çÞçÓm ÜÖ ä×# Ö] †Òƒ oFÖ] Üãeç×Î ÄÚ àn×i Ü$ Üâ•ç×q †Ã³ŽÏ³i "
# ä³×# ³Ö] Ù糉… é³æ¡³i
X ! ènŽíÖ] æ h•Ÿ] æ áçÓŠÖ] æ l^f%Ö] àÚ Üâ‚ß Øe ÜãnÊ ‹nÖ ^Ú áçË×Ójm
( ]zÛÔY §ÑZg ZŠ·,4`Ô 51mM0Z‚)
ňyWŒ Û Ð~
vZ wÎgevZègx Z™/ôž 6•F
Ã]c
WňyWŒ Û ™ƒ[Š Z !
vß sgzZ(t
YÀE
Û {zX¸D Y7
yWŒ s§Å™fÆvZwŠÆyZgzZÔ¸D Yƒ} 9õH
x3 /Ÿ z& gÆyZgzZ¸D™ ‹]zˆ
X¸F
Ã]c ½pgzZ[Š ZgzZyjɸD™]
WyZÐZ} zÐØ:gzZ¸7D `˜™ÍÃ
kZpì @ ƒgŠ ™ÐY 5ßLLŽì÷~g (Z)q ZžŽ [_ z]
zžìtžÜ»wZ¸ZÆx Z™Y •gzZ+¬
Å
}Š h M } À c
}Š™ qzÑ * CE+ Zx â Zh
g â 4ênÆä™{ ZeÃVÍß™0Îz åE Ù gzZ¿C
%C Ù ž7tÈ »
x *
7J ( ã‚Zy
Æ]â £Æs¦žŽ yZc³*   ™c]|w– )~gzŠÆŠ YgzZî6kZž 6
c gZ r
Lgwì ðû ~È0
Å<ÑÃVzc³*
yZ Â:X •ìg Yá s§Å„Ze6x *
Æs¦™ ¯ h
%ÃVÍß … Y
Û ÅvZèg¡ •X »†OÅ ~
: •D â • g—:gzZì
ó^÷nãÞæ]÷†Ú] èÃm†ŽÖ^e ‚nÏi åçÛjmœ… á] Ÿ] ð]çãÖ] oÊ Äe†i çÖæ “íŽÖ ¼Î ]çjËj×i Ÿ ZZ
GÅ GG
( wzZ ` 379mth •Û ~zë!ZfÔ35mÔ îG 4hI©3E
!Gå5E
E $ §[ZŠ W° G
Z îªG 0E
îG4hÅZ G@:XE
îE -ÊZ )

)Xì ^ Ì9 Šs§ÅkZ Âǃ:È0


Y* Z
»„Zâz%ZzZÆ<Ñ{zJ pƒ;gh ZÌ~Zƒ¿ðä
Z
ÅgzŠ Â*
X ( ì ]! %ÐkZ
ƒh
z]
[_ z ïE Û Ž¸vß, Z Ì~yzÅZíž Zƒx¥ÌtÐ bÑŠ {gÃè
 ™Ã\WLZ™ÍˆyWŒ
L 8™gzZwqr

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


 =rZ G
gZâ ZÆ~  o{Š c
î*9gž åƒ i * ~yzÅZ힊Žz!
zz[_
ƒ»] ÆkZp¸ïŠ Z¤
 Ùª
6}iÆ™C
Z c
yž Û ñƒDâ•
â• Û Ä¤ÅyZÉ cÛ 7]j6
â• yZäevZègÉ@ gzZxZ™/ôÌQ1å:âiq Š4
»]ŸAz
à_6 nŽÖ] àÚ ä×#Ö^e ƒçÂ]™ÍtÂä•vZègY •Z]|gzZX@
W7VY] zZÆgZ-ŠœzZÃyZc
z6 ìZƒ•y-g0ZÆ
XJ 7Ünq†Ö]
EE
xg o Z~ kZÃg§yZcgzZ <ÑY fÆ¢qgzŠ1ì ^ Z *
Y îp©$ °p ¤ z z [_
W »] žìt ÝÒZ
,Š™: »Ã§Z Ù ªÆ[_
•gzZyZZÆVÍß™ W~k]~C z]
z+”
áZzä™x *
Ãg§z<Ñž’ e
$
X
!h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
bMPNS ÙæŸ] p•^Ûq ÜÓmóóóóóóóóóNLLRðoòÚNU
-7
:ИÃr»x âZgzZw¦ÑÅ]ÑÙZ]Zr
ZŠ ZИÃ]ÑÙZ]Zr?ì Hw¦ÑÅ]ÑÙZ]Zr~i úž~}g ! ÛH
ÆZkZx Z™ñf•D â •
ZgzZ ?7c
(Z{z¤ ìZ kZ Â}™: ZŠ ZИÃrñƒD Y~qÃgx âZ ðä
 Zzœ{>6 ZXì ÷nÆx âZ *

Û Ð zz Å ä™ œ {>èY σ {Š ¬ÑZ Z
X σ í@~ ]‚Zz gzZ øZ•  Zz cσ ZŠ Z i ú Å kZ Â}™
G
4h.Å
G-©E
c Z™r
 ™y×°Z†: ö Z
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
E
+
-BE
:•˜ ê 0Z)´Xì <
G ™ ZŠ ZИnÆx âZgzZì<
 Ì*  ]ÑÙZ]Zr~!¬]gß
mëZ°Zs Z) !˜Ëìæ ÄÊ… ØÒ ‚ß †fÓm á^Ò Ý¡ŠÖ]æ é çF×’Ö] än× äÞ] pæ… ^ÛÖDÅç³Ò†³Ö] †³nfÓ³iæE
(@Ãtæg„wzZ¢529
•†ËßÛÖ]æ ÝçÚ^ÛÖ] ០Ý^ÚŸ^e ‚nÎ óÙ^ÏjÞŸ]æ Ùçì‚Ö^e ݡŸ] oÖ] ä³jq^³v³ÖD†³nfÓ³jÖ^³e Ý^³ÚŸ] †³ãqæE
ó†ãrÖ] oÖ] ^ÛãÖ èq^uŸæ ð^ËìŸ] †Ò„Ö] oÊ Ø‘Ÿ] ០äe †ãrÖ] ^ÛãÖ àŠmŸ
(@Ãtæg„Ô > }Z îGªEr[! wzZ¢528mëZ°Zs Z)
X@  Zzœ{>6
ƒ7Z uF
Æ<èY7Z
 Zzœ{>6
xâZ~!¬]gß
•çrŠÖ]æ ÅçÒ†Ö] l]†nfÓiæ ènÛŠjÖ]æ ƒçÃjÖ]æ ð^ß%Ö^Ò è߉ Õ†je grmŸ äÞŸ gq]ç³Ö] Õ†³je ‚³nÎ
ó‚nÛvjÖ]æ ÄnÛŠjÖ]æ ànÚªjÖ]æ àm‚nÃÖ] l]†nfÓiæ |^jjÊŸ] 鳆³nfÓ³i o³Ê à³m‚³nÖ] ijʅæ ^³ãi^³v³nfŠiæ
( ðAXgÅZŠ@[!
xzŠ¢174mëZ°Zs Z)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


 ZzÂ
Xì Z Ðiú)g fÆxsÂgzZì ÌÂ
Ði ú)g fÆ÷LZ »áZz"7 Û Æi ú
i úÐ~øZ•
:•˜]»_Z1Zx âZ
! Ý¡ŠÖ] ÀËÖæ óóóóóóóóó èvi^ËÖ] é]†Î^ãfq]ææ äÃß’e tæ†íÖ]æ óóóóóóóóó èÛm†vjÖ] ^㕆ÊZZ
( c Z™: {ÃaŠ·,22më‡-Z + )
Xì@ Zzœ{>Ð%$
ƒZ c
ä™g(c
Ðí@
c Û Ëc
*¼Æn• Ðä™y
¸ c
ÐuF
ÆZ ZzÌË
á^e gq]æ †nnÇi æ] å…]†Ói æ] äÛm‚Ïi æ] àÒ…†nì^i æ] å†nì^³iæ] g³q]æ Õ†³je Ÿ] ç³`ŠÖ] g³r³mŸæ
!kÊ^ím^ÛnÊ †ãrm
â·,ðAXgÅZŠ@°[!
(@Ãt] wzZ¢126m~K¬)
äY •pì {Š ¬ÑZZ
 Zzi ú~]gßÅä™:ì Z ™œ{>ZuzŠ~!¬]gßñƒ Ù ŠÃ]Zg „yZ
 Zz *
X 7Z ¾û%zŠ~{ƒ~y
 Zzœ{>Âñ7 W¤
Zžì –Ìt
+E
-GBE
:•˜ ê 0Z)´
^ÛãnÊ än× ç`‰ Ÿ Ù^Îæ Ø’Ëm ÜÖ pæ^v_Ö] |†• oÊæ ç`‰¡Ê é†nìŸ] é‚ÃÏÖ] o³Ê ‚³ãŽjÖ] …†³Òç³ÖæZZ
XXè‘¡íÖ] oÊ ]„Ò
( ðAXgÅZŠ@[!2` 173Ô 172mëZ°Zs Z)
X ˆƒi ú~!¬]gßžtÝÒZ
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
NLLRáçqOóóóóóóóóóóóóóbMPNSoFÖæŸ] p•^ÛqR
]o»p ÖZÆ]¦ñ¬Š
Zz̀ÂzZžX £Š]o»p ÖZÆ]¦ñ¬Š~ÝzgÅg Û
uzyWŒ
c Z™vZ†·:t
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
sƒ]|žì ~Š ƒ ZŠ ! Z -Z%X • ñƒŠg Zzg »f Z ZaÆ]¦ñ¬Š~ i úÅ F
z~ Ýzg ÅÄg
Š qZ
:ð2B‚Æp ÖZyZ]¦ñ¬ŠÃx?Zz> }Zm\Wäx?Zm
Õø^m$]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø!Õø†ö ËöÓûmø àûÚø Õö†ö jûÞøæø Äö×øíûÞøæø Ô ø Ö ÄßíûÞøæø Ô ø eô àöÚô ç+ Þö æø Õø†ö Ëô ÇûjøŠûÞøæø Ô ø ßönû Ãô jøŠûÞø ^Þ(]ô Ü$ ãö ×# ³Ö]ø
Ôø eø ]„øÂø á$ žô Ôeø ]„øÂø Íö^íøÞø æø Ô ø jøÛøuû…ø ]çû qö†û Þø æø ‚öËô vûÞøæø oÃFŠûÞø Ô ø nû Öø]ôæø ‚öröŠûÞøæø oû×(³’ø³Þö Ô ø Öøæø ‚ö³fö Ãû ³Þø

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


( 8mŠ ƒ ZŠ! Z-Z%) кvô×ûÚö …ô^Ë$ ÓöÖû^eô ‚rÖ]
:ì~z%¬ŠtÐÅvZègŠ&0Z]|
oûßô %ûÞöæø Ôø nû ×øÂø ØöÒ$ çø jøÞøæø Ô ø eô àöÚô ç+ Þö æø Ôø nû Öø]ô höçû jöÞø æø Õ
ø †ö Ëô ÇûjøŠûÞøæø Ôø mô ‚öãø jûŠÞøæø Ô ø ßö³nû Ãô ³jøŠûÞø ^³Þ(]ô Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø
Ô ø Öøæø ‚öfö Ãû Þø Õ
ø ^m$]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø!Õø†ö röËûmø àûÚø Õö†ö jûÞøæø Äö×øíûÞøæø Õø†ö ËöÓûÞø Ÿøæø Õ†öÓö³ŽûÞø ( ä³×% ³Òö†³nû íø³Öû] Ô ø nû ×ø³Âø
‚rÖ] Ô ø eø]„øÂø á$ žô Ôeø]„øÂø oŽFíûÞø æø Ô ø jøÛø³uû…ø ]çû ³qö†û ³Þø ‚ø³Ëô ³vû³Þøæø o³ÃF ³ŠûÞø Ô ø nû Öø]ôæø ‚ö³rö³ŠûÞøæø oû³×(³’ø³Þö
!кvô×ûÚö …ô^Ë$ ÓöÖû^eô
XXÜ׉æ äÖ]æ ofßÖ] o× ä×Ö] oבæZZ(ì ~e ZzgÅ ð̈gzZ
( cZ™aŠF ß Z[! 378Ô381m> }Z[ÂÔ~z éŒBŠÅZ îG0_Iq )
G
+E
-GBE
:•˜ ê 0Z)´Xìg•-7 ¬Šsf `gŠq
Š 4 Æs ¦Z
Vän× ä×Ö] èÛu… èËnßu oe] ‚ß …çãŽÛÖ] ^‚Ö] á]ZZ
Ÿøæø Õ ø †ö ÓöŽûÞø ä×Ò †ø nû íøÖû] Ô ø nû ×øÂø oûßô %ûÞöæø Ô ø nû ×øÂø ØöÒ$ çø jøÞøæø Ô ø eô àöÚô ç+ Þö æø Õø†öËô ÇûjøŠûÞøæø Ô ø ßönû Ãô jøŠûÞø ^(Þ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
‚öËô vûÞøæø oÃFŠûÞø Ô ø nû Öø]ôæø ‚ö röŠûÞøæø oû×(’øÞö Ô ø Öøæø ‚öföÃû Þø Õø^m$]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø!Õ ø †ö röËûmø àÚø Õö†öjûÞøæø Äö×øíûÞøæø Õ ø †ö Ëö³Óû³Þø
óкvô×ûÚö …ô^Ë$ ÓöÖû^eô Ô ø eø ]„øÂø á$ žô Ô ø eø ]„øÂø oŽFíûÞø æø Ô ø jøÛøuû…ø ]çû qö†û Þø æø
(@Ãtæg F
ß Z[!
2`74mëZ°Zs Z )
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
ðNLLR 5…^ÚNUóóóóóóóóóbMPNS †Ë‘NT
ì@ Ü zðZ’Z»Y (
‰
ƒqzÑ“
Ü z»Y (ˆÆÒ[z¾ª) ?ì @
‰
“ Ü z»iúÅY (ž~}g !
‰
ƒqzÑ“ ÛH
ÆXkZx Z™Y f•D â •
Š Z%Ðy~V1ÂÅ}gzZ• â • Ûs
 Ÿz ?ì ÝÃìN H._ÆÌñ~‰ Ü zÆY (gzZ[f( ì @ ƒ qzÑ
w¸ÆvZÂg èEG58™c
4E Š6w¸Æx âZ¾ò :~]ZŠ „gzZ ?σ ßF
•1Zx â Z ?ÇñY c Ãw¸¾gzZÔ >Ùc
ì nÒ
uEZŠŽ ~]
ZÆkZì iú]‡zZ ñZ' )Åg c Ûe
Š}g øèYX • â • zgq?6
Á-[ZŽ »b)Ñ!
•Xì{çzsp »äƒù Ÿi úÐzzÅTìCƒí@ z*¼~i úÅY (ÐzzÅäƒ
G G
E4h.Å
-
yg7º ZG: ö Z©
ÐG3!
]Z΄iËt&Ãx‰Zg ZŠ : ê ›
h]ç’Ö]æ ÐnÊçjÖ] äßÚæ h]çrÖ] oÖ^Ãi äÛ‰^e

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Š6w¸ÆvZ¶g•1ZWZx â Z Þò :~ ]ZŠ „ž• D™s
c  Ÿz Å]!  ~!¬]gß
kZë¬Ðƒ
X ÇñY
E
Û vZ¶g ö§ )´
½}8
: •D â •
!îÖ] oÞ^%Ö] ÙçÏe Ü$ Ñ¡›Ÿ] o× Ý^ÚŸ] ÙçÏe ojËm äÞ] ^â†nÆæ ènq]†ŠÖ] oÊ ^ÛÒ x‘ Ÿ]æ
(@Ãtæg„ÔwzZ¢Ô 52mÔg êZg-Z )
w¸Æ}uzŠˆÆkZÔǃ6
Xì ~{)zäZuž 66 w¸ÆvZ¶gWZx â Z é¨GÒŒ!ò :žìt]!
ÛZ
á )´
:•˜vZ¶gò •
ÙçÎ Ü$ ‚ÛvÚ ÙçÎ Ü$ ̉çm oe] ÙçÎ Ü$ èËnßu oe] ÙçÎ o× ѡ› Ÿ] o× pFçjËÖ] ܳ$ ^³ãi…^³f Ùç³Î]
ÙæŸ]æ …^níÖ^e ojËÛÖ^Ê gÞ^q oÊ b^fu^‘æ gÞ^q oÊ èËnßu çe] á^Ò ]ƒ] ØnÎæ •^m‡ à³e ೊv³Ö]æ †³Ê‡
pœ… äÞŸ Õ…^fÛÖ] àe ²]‚f Ù^Î DÝ^ÚŸ] ÙçÏe äÖç³ÎE óóóóóóóóó] ‚³`jr³Ú o³j˳۳Ö] à³Ó³m ܳÖ]ƒ] x³‘]
!pçÎ]æ ‚•] äÖçÏÊ pFçjËÖ] oÊ ànÃe^jÖ] Üu]‡æ èe^v’Ö]
(@Ãtæg·,wzZ¢52mò • á òzë)
Q6w¸ÆvZ¶gŠ- 1Zx âZQ6w¸ÆvZ¶g•1Zx â Z é¨GÒŒ!ò ::ì V- ]g „ÅäZužVƒ H~
Û ix âZQ6w¸ÆvZ¶g·x âZ
9
vZ¶g•1Zx âZ Z ¹Ìt X ǃ6w¸ÆvZ é):X+gŠ c
 žì Š i0ŒgzZ•
 ì ÛZw¸ªpÔìg (ZÃ?ƒs§~uzŠŠ¤
•1Zx â ZÔƒ:$?žZ •á Æ\WgzZs§q
Z
Š »x Z™/ôävZ¶g•1Z x âZž c
gZh Û ävZ¶g ug I0vZ†ž ǃ n kZ ò:6w¸ÆvZ¶g
â•
Û ØZ'
Xì ~¸gzZo¢w¸»\WnkZÔðâ• × ÐÉ@
~eÆò :gzZÔcÛ
â•
á )´
:•˜(~uzŠvZ¶gò •
!ð]†Ïj‰ Ÿ] ÄÎ]çÖ] çâæ ^Ï×_Ú l]•^fÃÖ] oÊ Ü¿ÂŸ] Ý^ÚŸ] ÙçÎ o× pFçjËÖ] ð^Û×ÃÖ] ØÃq ‚Î
á òzë)
(@ÃtægÔwzZ¢Ô 53mÔò •
XìcÛ ³6
â• w¸ÆvZ¶gWZx âZ é¨GÒŒ!ò :~]ZŠ „äx Z™Y f
:•˜vZ¶g ~âçtGZ0/+-Z` Zu)´
àe ‚ÛvÚ ÙçÏe Ü$ ̉çm oe] ÙçÏe Ü$ änfu^‘ ÙçÏe Ü$ èËnßu oe] ÙçÎ o× ѡ› Ÿ] o× pFçj˳Ö] ܳ$
oÊ b^fu^‘æ gÞ^re èËnßuçe] á^Ò ]ƒ] ØnÎæ •^m‡ àe àŠu ÙçÏe Ü$ ØmˆãÖ] àe] †Ê‡ Ùç³Ï³e ܳ$ ೊv³Ö]
oju äÞ^Ú‡ oÊ ð^Û×ÃÖ] Ü×Â] á^Ò äÞŸ ] ‚`jrÚ ojËÛÖ] àÓm ÜÖ]ƒ] x‘] ÙæŸ]æ …^níÖ^e ojËÛ³Ö^³Ê g³Þ^³q

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


!äÏËÖ] oÊ èËnßu oe] Ù^n Üã×Ò Œ^ßÖ] oÃÊ^ŽÖ] Ù^Î
‹.Å
( ~g ð âà °Z ü Z:·,Ô157mÔäZuòzë)
I
i½ É 3
E
Š c Ù 0•
i0Œx âZQsD Û ix â ZQŒ0·x âZQŠ-1Zx â ZQÔ Çƒ6w¸ÆvZ¶g•1Zx â Z é¨GÒŒ!ò :
Ôìg (ZÃ?ƒs§~uzŠ èEG 58™gzZs§q
4E ZvZ¶g•1Zx â ZZ  žì Š ¹ÌtÔ6w¸ÆvZÂg
Š6w¸ÆvZ¶g•1Zx âZ ò :ª)ì ÛZ]!
•1Z WZx â ZèY ( }™ c p
« ƒ:$?Z
~}vßx Óž cÛ ävZ¶g w•
â• á x â ZžJ
VŒÔ• ( áZz + Y {Š c
i ) DZ~ Y fÆgzŠ LZvZ¶g
X •Š ÑzZÅ•1Zx âZ
:•˜vZ¶g*·0•Z'
Z)´
óð]†Ïj‰ Ÿ^e ÄÎ]çÖ] çâæ ^Ï×_Ú l]•^fÃÖ] oÊ äÖçÎ o× pFçjËÖ] ð^Û×ÃÖ] ØÃq
. Å GE G-o.Å E
( cZ™: {ÃIèÔ 64mÔ ö Z îG Ð } Ð )
04$bÑ ö Z G 0E
îG4‘)
Š6
Xìc w¸ÆvZ¶g•1Zx âZ Þò:~eÆ]ZŠ „äx Z™Y f
Û vZ¶gx Â5•
: •D â •
ämœ†e ÜãËÖ^ím á] o•^Ï×Ö oÇfßmŸ ²] Ü`Ûu… ‚ÛvÚæ ̉çm çe]æ èËnßu çe] ðo• oÊ ^ße^v‘] ÐËi] ]ƒ]
ànÃe^jÖ] àÚ á^Ò äÞŸ èËnßu oe] ÙçÏe „ì ©m ²] äÛu… Õ…^fÛÖ] àe ²]‚f Ù^Î Üãßne ^ÛnÊ ]çË׳jì] ]ƒ]æ
!oŠì†ŠÖ] ¼nvÚ oÊ ]„Ò pFçjËÖ] oÊ ÜãÛu]‡æ
( g ðI
i½Éâ·,ÔxÎ¢Ô 215mÔ ~K¬)
è‡ ÂN Yƒ 56XËvZÂg·x âZgzZ Š-1Zx âZ Ô•1Zx âZ ª ( s ¦Z[W ) [ôZ}g ø Z

 gzZX 7ƒ
Z~ :W ( ~XËwZ ¸ZÆ) s ¦Z[WZ  o *
™¿#ÅyZÐ ñZg KZÃ ( ?z)
É@ \WèYÔÇñY 1w¸»vZ¶g•1Zx â Zž c
gzZ•Ð ~ É@ Û ävZ¶g ug I0vZ†Âƒ
â•
X cÛ ( ØZ'
â• × )s%Z~ò :B‚Æ
+E
Û vZ¶g ~ ç¸. Z êG0Z)´
Å - BE
: •D â •
ÙçÏe Ü$ ̉çm oe] ÙçÏe Ü$ Ñ¡›Ÿ] o× èËnßu oe] ÙçÏe oj˳m o³j˳۳Ö] á] ènq]†³ŠÖ] o³Ê x³v³‘æ
!]‚`jrÚ àÓm ÜÖ]ƒ] †ním Ÿæ ²] Ü`Ûu…•^m‡ àe àŠvÖ]æ †Ê‡ ÙçÏe Ü$ ‚ÛvÚ
(@ÃtægÔ¼¢Ô452mÔëZ°Zs Z )
Q·x â ZQŠ- 1Zx âZQÔ Ç}Š ò:6w¸ÆvZ¶g•1Zx âZ Þ?žì cÛ ÛZÃ]!
â• kZ~äZu

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Š7g (ZÐZƒ:$?Z
X ÇñYc w¸ÆvZÂgŠ c
 gzZÔ6 Û ix âZ
i0Œx â ZgzZ•
E
+
-BE
:•˜vZ¶g ~^ê 0•Z'
G Z0/)´
àe àŠvÖ] ÙçÏe Ü$ †Ê‡ ÙçÏe Ü$ ‚ÛvÚ ÙçÏe Ü$ ̉çm oe] ÙçÏe Ü$ Ý^ÚŸ] ÙçÏe ^ϳ׳_³Ú pFç³j˳Ö] ܳ$
!•^m‡
E

( c Z™aŠÔ 3`Ô599mÔëÖZ ç Z )
¡
ÆvZÂgŠ c Û ix âZQ·x â ZQŠ- 1Zx âZQÔ ÇñY c
i0Œx â ZQ• Š6w¸ÆvZ¶g•1Zx âZ é¨GÒŒ.G'W:
X6

X cÛk
â•’ó xó â ÑZw¸Z é¨GÒŒ!ò …ZyZx´ÑZ£Z G
îÈ‚g L Lx ¯!‚gx6
XkZä~w'
_öy{Ÿg£Z{ •Z*
Ññ
]
( gƒÑðÂeY·,ÔwzZ¢Ô95mÔh tçg òzë)
:•˜ ~zâ'Ù bvZÔ?
~C
ó Xó } zYc
Š ò :6
w¸ÆÏZì dZz\zZЃ  ~Y »Z {zèaWZx â Zw–Âì ]ZŠ mZ°s%Z¤
ZL L
E
( c Z™îG 5Ò7eYÔwzZ¢Ô 12mÔ¯òzë)
0ÒG
7^Y* Š6w¸Æg/ò :ƒ56
™nZ²ZÐkZ ÇñYc XËs ¦Z[W¤ zgq
ZžìtžÜ»]Zg „Ñ!
E
gmB‚Æ]ZŠ „X é£G
]gßkZ ƒ ‚ Z ÂñYƒµZzs%ZyxgŠÆs ¦Z[W~Xˤ
-¢Z{z¤ ZgzZÔ
ÆgzŠ LZgzZ cÛ g Zh
â• Š »x Z™/ôävZ¶gWZx â ZèYÔ ÇñYc
Š6
w¸ÆvZ¶g•1ZWZx â Zt:ÑZZò :~
Û ØZ'
X¸sgzZDZ~Y fÆgzŠ LZ\WgzZ ðâ • × ~XkZB÷É@
s kZë[Z ÂÔì6w¸ÆvZ¶gWZx âZ ò :~]ZŠ „ž Zƒx¥tÃ\WZ
 Ÿz Å]!  : ]Z|Mg ‡
Ü z »Y (ˆÆ[fq
‰
qzÑ“ Š 4 Š Z% HvZ¶g•1Zx â ZÐ yˆÆ[fž• D™
ÆyZgzZ ?• f
?ì @
ƒ
E E
Û vZ¶g ö Z]»_Z1Z)´
§i4É
: •D â •
!š^nfÖ ]çâæ ÐËŽÖ] hæ†Æ oÖ] hæ†ÇÖ] àÚ h†ÇÛÖ] kÎæ
( ~fzZg×M„Ô 21mÔ ë‡-Z+ )
Ü z»[f
䃻~Cªy[z¾™áÐ[ëW[z¾‰
Xì J
+E
-GBE
:•˜vZ¶g ~^ê 0Z)´
o•… äŽñ^Â æ ƒ^ÃÚ æ †ÛÂæ Ðm‚’Ö] †Óe oe] ga„Ú çâæ Ý^ÚŸ] ‚ß š^nfÖ]çâ ÐËŽÖ] p] š^nfÖ ]çâæ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ܿŸ] Ý^Ú Ÿ] ÙçÏe Ÿ] ØÛÃmŸæ ojËmŸ äÞ] †ã¾ ]„`eæ b] x‘Ÿ]çâ Ý^ÚŸ] ÙçÎ á] kf%Êóóóóóó Ü`ß ²]
tægÔwzZ¢Ô 427mÔëZ°Zs Z ) !^Ûâ †nÆ æ] ^Ûâ ‚u] ÙçÎ æ] ^ÛãÖçÎ oÖ] ä߳ ق³Ã³m Ÿæ
(@Ã
Ø è ¸gzZ Ôì ~CŠ Z%Ð yq
gzZ f ç]|Ô/]|Ô& œ–1Z ]|< Š 4
ÆvZ¶g•1Z x âZ
Š ò ::6w¸}uzŠ {z´Æw¸ÆvZ¶gWZx â Zž Zƒ"
ÇñY c U
:Xì Ì»evZègȬ]|
X ÇñYH:wz°s§Åw¸ÆgzZËc èEG 58™Ðw¸ÆvZ¶gWZx â ZgzZÔ Çƒ¿:gzZ
4E

:•˜vZ¶g ~g ØZ·0•Z'
Z•
än× äÖçÎ èËnßu oe Ÿæ óóóóóóóó èËnßu oe]‚ß é†ÛvÖ] ‚Ãe Ð³Ê Ÿ] o³Ê p„³Ö] š^³nfÖ]ç³â г˳ŽÖ] ܳ$
(@ïÔ121Ô 120mÔ ë{Zi) !ÐÊŸ] •ç‰] ]ƒ] h†ÇÛÖ] kÎæ†ì]æ Ý¡ŠÖ]
Š 4
•1Zx âZXì Cƒ~}g )Æy•WˆÆquŽì ~C{z q ÆvZ¶g•1Zx âZŠ Z%Ð y
X N Yƒ{ (}g )Æy•WZ Ü z~y
 ì { z‰  \W?Š ÅvZ¶g
W»[fžìug Iw¸» ~
:•˜vZ¶g ã éE4‘E
5G %+-Zy;'

oÊ p„Ö] š^nfÖ]çâ ÐËŽÖ] Ü$ óóóóóóóóó ÐËŽÖ] gÇm ÜÖ^Ú ^ãjÎæ†ì]æ ‹ÛŽÖ] ke†Æ ]ƒ] h†ÇÛÖ] kÎæ
ÑÔ82Ô81mÔtZ@)
(º• ! èËnßu oe] ‚ß é†ÛvÖ] ‚Ãe ÐÊŸ]
Ü z ~y
äƒ [z¾y‰
ÆvZ¶g WZ x âZ Xì J Ü z » [f
W » [fgzZ Ôì 6äƒ [z¾ `gΉ
Vzg )Æy•WˆÆquŽì~C{zŠ Z%Ðyq
Xì Cƒ6 Š 4
:•˜vZ¶gyÑ·)´
än× äÖçÏÖ Dé†ÛvÖ] ‚Ãe ÐÊŸ] oÊ àñ^ÓÖ] š^nfÖ]çâæ ÐËŽÖ] gnÇÚ oÖ] ^ãeæ†Æ à³Ú h†³Ç³Û³Ö] k³ÎææE
ÙçÎ äe oFjËÛÖ] xnv’Ö] á] ÜnrÞ àe] Ù^Î óóóóóóóóóóóó ÐÊŸ] •ç‰] ]ƒ] ^ãjÎ憳ì•æ Ý¡³ŠÖ]æ é³çF³×³’³Ö]
oÖ] äß ٠‚Ãm Ÿæ Ý^ÚŸ] ÙçÏe Ÿ] ØÛÃm Ÿæ ojËmŸ äÞ] äßÚ ‚nËj‰]æ änfu^‘ ÙçΟ gâ „³Û³Ö] g³u^³‘
^–m] †ã¾æ ð^ŽÃÖ]憒ÃÖ] kÎæ p] ànjÎçÖ] àm „â oÊ Ý^ÚŸ] gâ „Ú ^ßÖ †³ã¾ ]ƒ^³Ê óóóóóóóóóó^³Û³ãÖç³Î
!äe ØÛÃÖ]æ äÂ^fi] ^ßn× gqæ ^Ûã×nÖ• àÚ pçÎ] äÞ]æ äjv‘æ ä×nÖ•
(E
G 5 Zg ZŠÔwzZ¢Ô70mÔç ÑZ…)
( >%°Z î” éE‹ Å ¡
Cƒ~ Vzg )Æy•WˆÆquŽ ì J äƒ T¸Æ~CkZ ªyÐ Ò[z¾‰ Ü z »[f
E
+
Ü z ~y Û ä~
-BE
ävZ¶g ê 0ZX N Y7{ (}g )Æy•WZ
G  ì {z ‰ W»[f:ž c
â•  \WèYÔì

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


4 8 G - E!
©
E 5
Æw¸ÆvZ¶g WZx â Zž Zƒx¥Ìt Ð kZX » èG™ž:ì »vZ¶g WZx â Z w¸/ ö gzZ 9ž ¹
E W
X ÇñY H qŽgs§Åw¸Æ èEG 58™Ð w¸ÆvZ¶gWZx â Z:gzZÔ Çƒ:¿gzZ ò :6w¸ÆgzZ Ë{ z´
4E

ÅkZgzZ?Š ÅkZ b§ÏZgzZÔ ZƒCÙ ª<


Ø è»vZ¶g WZx âZ~eÆV!zÆY (gzZ)…Z :
ÅvZ¶g WZx â Z6ë ÂÔì ~ ¸Ð ?Š Å èEG58™?Š ÅvZ¶gWZx â Zž Zƒx¥ÌtgzZ ðƒx¥¡
4E

 Zz*
Xì Z ?Š ÅyZgzZq nZ
™¿6
:•˜vZ¶gY YZ0ݬ)´
!å‚ß ‡çrmŸ š^nfÖ] gÇm ÜÖæ é†ÛvÖ] ke^Æ^Ú ‚Ãe ð^ŽÃÖ] oבçÖ oju ènÞ^íÖ] oÊæ
( cZ™yWÅZ >g ZŠ ZÔwzZ¢Ô 403mÔ6{g @
mZòzë)
WZx â Z ¶ðƒ: T ÌZèÑqÔÅ ZŠ ZY (i úˆÆäƒT
¸~CJ ¸quä ˤ
Zžì ~6{
X 7^ Š 4
YiúÅkZq ÆvZ¶g
á )´
:•˜vZ¶gò •
äÞ] àÚ äß å^ßÚ‚Î^Ûe äÖ]‚m©Ú †vfÖ] oÊ än× oŽÚæ x‘Ÿ]çâ Ý^ÚŸ] ÙçÎ á] kf%Ê Ü³‰^³Î èÚ¡³Ã³Ö] Ù^³Î
!Ý^ÚŸ] ÙçÎ à قÃmŸ
á)
(@ÃtægÔwzZ¢Ô 265mÔò •
WZx â Zžì ðƒb§kZG@
ÅkZ~ëZ°ZdgzZÔì ÛZw¸»vZ¶gWZx â Zž cÛ ävZ¶ġ)´
â•
X ÇñYH: wz°Ðw¸ÆvZ¶g
:•˜vZ¶gy{è‡)´
ÜÖæ é†ÛvÖ] ke^Æ^Ú ‚Ãe ð^ŽÃÖ] oבçÖ ojué†ÛvÖ] o×m p„Ö] š^nfÖ]çâ ²] ä³Û³u… è˳nß³u ç³e] Ù^³Î
!å‚ß ‡çriŸ é†ÛvÖ] ‚Ãe áçÓm p„Ö] š†jÃÛÖ] š^nfÖ] gÇm
(@ÃtægÔwzZ¢Ô73mÔy{è‡òzë)
ZŠ ZˆÆquY (iúäˤ
Z:Ôì CƒˆÆquŽì ~é{zŠ Z%Ðyž cÛ ävZ¶g•1Zx âZ
â•
Š 4
ÅkZq ¸ìSg#~ðZhaˆÆquŽ ~é{zJ
ÆvZ¶gWZx â Zƒðƒ: T ÌZèÑqÅ
Yi ú
X 7^
:•˜ ~â å㢣Z;•
äÞ]†ã¾ ] „ãeæ x‘Ÿ]çâ Ý^ÚŸ] ÙçÎ á] kf%Ê óóóóóóóóóóóó Ý^ÚŸ] ‚ß š^nfÖ]ç³â г˳ŽÖ] †³v³fÖ] o³Êæ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


!îÖ] ^Ûâ†nÆ æ] ^Ûâ‚u] ÙçÎ æ] ^ÛãÖçÎ oÖ] äß ٠‚Ãm Ÿæ ܿŸ] Ý^Ú Ÿ] ÙçÏe Ÿ] ØÛÃm Ÿæ ojËmŸ
i )Z·,ÔxzŠ¢Ô 9mÔ‹ZY ´Z )
( c Z™çì6
U
ì ÛZw¸»ÅvZègWZx âZž Zƒ" Š 4
ÐkZì ~Cq ÆvZ¶gWZx â ZŠ Z%Ð yžì ~d
Š ò ::%Æw¸ÆÅvZègWZx âZž Zƒx¥ÌtÐkZgzZÔ
w¸ÆyZ:gzZÔÇñYH¿:gzZ ÇñYc
X ÇñYH qŽgs§Åw¸ÆgzZ Ëc
èEG58™Ð
4E

:•˜ÐWsßñ•
áçÒ àÚ Ü¿Â Ÿ] Ý^ÚŸ] änÖ] gâƒ^Ú o× قm ^–m] &m‚vÖ] ]„³a k³×³Î î³Ö] гʟ] •ç³Šm à³nu ä³Öç³Î
!äÖ]æ‡ ‚Ãe Ÿ] áçÓm Ÿ ÐÊŸ] •]•ç‰] á^Ê š^nfÖ]çâ ÐËŽÖ]
i)Z·,ÔxzŠ¢Ô10mÔ‹ZY ´Z)
( cZ™çì6
Ø èÆvZ¶g WZx â Z g
6< utžVƒ H~ : N Y 7{ (}g )Æy•WZ Û »~
 žì yâ •  \W
X •D Yƒ{(ˆÆäƒT
¸~C}g )Æy•WèYÔì nÒŠ Z%Ðyžì C™ª
ÑŠ
:•˜ÐWsßñ•
o× èÖŸ• |†‘] ]„a k×Î îÖ] ÐËŽÖ]çâæ …^ãßÖ] š^ne g⃠ànu ð^ŽÃ×Ö áƒ] Ü$ †e^q &m‚u oÊ äÖçÎ
óäß ²] o•… ܿŸ] ^ßÚ^Ú] ga„Ú
i )ZÔxzŠ¢Ô11mÔ‹ZY ´Z)
( cZ™çì6
¸yª~CÅyŠZ
tžVƒH~X ZƒT Ü z kZyZf Z ÅY (Q L ì
 ðƒ‰ L ~ÅvZèg'
Ygu
Xì ª Ø èÆÅvZègWZx âZ}g øg
ÑŠ ôÜ6
< u

:•˜vZ¶g ~k4ZÝ°Z†•
èËnßu oe ] ‚ß ÐËŽÖ^Ê óóóóóóóóóóÑ•^’Ö] †rËÖ] Åç×› oÖ] ÐËŽÖ] gnÇÚ àÚ - ‚³jfm ð^³ŽÃ³Ö] k³Îææ
! h†ÇÛÖ] kÎæ t†ì •]çŠÖ] †ã¾ ojÛÊ å ‚Ãe •]çŠÖ] …çã¾ äjfnÆæ š^nfÖ]çâ
0.ЛÅZ^Zg ZŠÔwzZ¢Ô 184mÔ îGœE
( ]zÛ îG Ø Z åE)ÅZZîªG©EÅZ)
$g ÑZ<
~CŠ Z%Ð yq
Š 4  qƒÆtŠ ™òÐ äƒT
ÆvZ¶g•1Zx â ZXì J Ü z »Y (
¸Æy‰
Ü z»[fÂñYƒC
X ÇñYƒ»‰ Ù ª„(Z
 :XìO g @
*¸»kZgzZÔì
ƒT
Ù ¤)´
:•˜vZ¶g ~g gæ°Z†0C
!é†ÛvÖ] o×m p„Ö] š^nfÖ] èËnßu oe] ‚ß ÐËŽÖ] oÊ Í¡íÖ]æ ÐËŽÖ] gnÇi ànu ð^ŽÃÖ] kÎæ Ùæ] æ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


(@ÃtægÔ 1`Ô67mÔ òz2 Z G
îvÜ)
ˆÆquŽì ~C{zŠ Z%Ð yq
Š 4
ÆvZ¶g WZx âZXìˆÆäƒT Ü z wzZ »Y (
¸y‰
Xì Cƒ
:•˜vZ¶g ~z éŒB„£Z •
àe] à èm]æ…æ å†m†a oe] æ ƒ^ÃÚæ ‹Þ]æ èÏm ‚’Ö]æ Ðm ‚’Ö] ÙçÎ çâæ é†ÛvÖ] ‚Ãe p„³Ö] š^³nfÖ]ç³â
Øa] àÚ å…^jì]æ Üâ†nÆæ p†â^¿Ö] •¨]• æ oÂ]‡æŸ]æ ˆmˆÃÖ]‚f àe †Û Ù^Î äeæ Ü`ß ²] o•… Œ^fÂ
àÚ gqçÛe çÖæ ^ÛãÖçÎ oÖ] äß ٠‚Ãm Ÿæ Ù^Î Ý^ÚŸ] ÙçÎ †vfÖ] oÊ su…æ óóóóóóóó g×Ã$敆fÛÖ] èÇ×Ö]
æ ^v•]æ ä×nÖ• á^Ò &nu äfa„Ûe ØÛÃÖ]æ äÂ^fi] grnÊ ga„ÛÖ] gu^‘ äÞŸ ØÚ^Ãi é…憕 æ] Ìó•
^–m] Ý^ÚŸ] ÙçÎ Ù^ÛÓÖ] pçÎæ b] ^ÛãÖçÎ o× pFçjËÖ] îñ^ŽÛÖ] ˜Ãe ØÃq oÖ] kËj×m Ÿæ ^³je^³$ ä³fa„³Ú
Ÿ š^nfÖ] æ] é†ÛvÖ] äÞ] oÊ ••†i ]ƒ] äÞ]†ÚŸ] h†Î]æ é†ÛvÖ]æ š^nfÖ] o× Ð×_m ÐËŽÖ] á] äב^u^Û³e
†fÒ] à pæ†Ú Ý^ÚŸ] ga„Ú á] kÛׂΠóóóóóóó ^ãjÎæ ØfÎ éçF×’Ö èv‘ Ÿæ ÔŽÖ^e kÎçÖ] o–Ïßm
!ä×a] †fÒ] àÚ ^Ûâæ g×Ã$æ •†fÛÖ] å…^jì] ^Ú kÛׂΠóóóóóóóŸ^q…æ ð^ŠÞ ànÃÛq] èe^v’Ö]
( c Z™aŠÔ95mÔ¹ZÔZZ~z éŒB„)

gzZ {kÙ 1Z]|Ôf ç]|Ô÷Z]|ÔÈ ¬]|Ô & œ–1Z]|tgzZì CƒˆÆquŽ ~C{z
C
~¹IZXì w¸»ŽZevZèg ~C
Ù ªŠ ƒ ZŠÔ¦ZizZx â ZÔm
+Z†0/]|Ô k„0Z~e
Zzgq
Z
x âZ :ž cÛ Ôì ~Š ßF
â• Ãw¸ÆvZ¶gWZx â Z~ëZ°Zs ZXì Hg (ZÃÏZ Ìäºx â ZzŠÞx âZÐ
gzZ • <Ø èr  ™vZ¶g WZx â ZèYX Ç ñY H: qŽg s§Åw¸Æ èEG 58™Ð w¸ÆvZ¶g WZ
4E

Ž äY x‰gzZXì Z
 Zz* Ø èÆyZgzZq nZÅyZ6
™¿6
< Ø ègzZ ãZz?ŠÅ\W
U
ë ÂXì" <
Š6w¸Æ èEG
Ð kZw¾]¸Åw¸ÆvZ¶gWZx â ZgzZX ÇñY H7]ZZs§ÅkZ Âì c 58™ò :
4E

ŠŠ F
~~CgzZquZ
 žìt]!
+F
[ŒÛ ZgzZì @ VâzŠqugzZ ~Ct :Z »yžì ÝqÌ
ƒ6
¶gWZx â Zž * Ü z:gzZì @
YÌtä\WXì Cƒ9i úIЉ Ü z:6
ƒ»‰ Y ¯Å—ÂñYW( —)
Ø èÏZž *
ä ºzŠÞÃ< Y Ìtä \WgzZXì ~z%Ð ŽZevZ èg]Òôz/ô' Ø è »vZ
» Z<
X •'
» ZƹIZŽì Hg (ZÌ
:•˜vZ¶g ~:ZyÑ·•
០änfu^‘ áæ• ga„ÛÖ] gu^‘ ÙçÎ äe ojËÛÖ] xnv’Ö] á] ÜnrßÖ] àe] Ù^³Î î³Ö] š^³nfÖ]ç³â ä³Öç³Î

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


†Óe oe] ga„Ú çâæ é†ÛvÖ] àÚ Ñ…] š^nfÖ]æ g×ÏÖ] èÎ… oâæ èÏËŽÖ] äßÚæ èΆÖ] à 鳅^³f г˳ŽÖ]
oÞ‡^ÛÖ]æ ð]†ËÖ]æ •†fÛÖ] …^njì] çâæ Ü`ß ²] o•… å†m†a oe]æ †neˆÖ] àe] æƒ^ÃÚ æ èŽñ^ æ гm‚³’³Ö]
Ù^Î äÞ] ‹Þ] à pæ…^ÛÖæ ð]†v’Ö] oÊ é†ÛvÖ]æ á^nßfÖ] oÊ š^nfÖ] äÞ] ‚ÛvÚ à oÓu æ†Ê‡ Ù^³Î ä³eæ
^–m]æ š^nfÖ] h^⃠‚Ãe Ÿ] áçÓmŸ å•]ç‰æ ÐÊŸ] •ç‰] ojÚ "
# Ù^ÏÊ ð^ŽÃÖ] oב] ojÚ "
# of߳׳Ö
š^nfÖ] o× ØÛvm ovm àe ‚Ûu]æ é†ÛvÖ] o× äÞçÏ×_m ^ÛÒ š^nfÖ] o× ÐËŽÖ] áçÏ×_m èdz׳Ö] سa]
!xi^ËÖ]æ é†açrÖ]( •¨]• oÞˆÛÖ]æ ˆmˆÃÖ]‚f àe †ÛÂæ g×Ã$æ ovm àe ‚ÛvÚ å…^jì]æ ^›^nju]

( c Z™yWÅZ>g ZŠ Z·,Ô 14mÔ ~gz;Z¿Z~gz8Z ç¸3š.Z)
E E
+
G !
Ø èr Ø è/ öW gzZ 9ž c Û ä êGE
G 4E8 - © - B
Ð ÏZgzZì ]g „Ð G î£g yèYÔ » èEG 5 ™ž:ì »<  ™< â• 0Z

{kÙ 1ZgzZÛ²Z0Z Ô f çÔȬ Ô& œ–1Z <
C Ø èt gzZ Ôì x3 Ð qu~CgzZÔì ÖZ îGG £gŽì .
Û ix â Zw¸tì Hg (Zäãi âgzZY Z•
ÐvZ¶g·x âZXì Ì»vZ¶g• Û zŠÞÃÏZgzZXì »ŽZevZèg
Z gzZ ~C~ ~Š !
ä \Wžì ~z%ÐÅvZèg÷Z]|èYì qu~Y õ WŠ Z%Ð yžì e
©
„(gzZ ÔN Yƒ {(}g )Æ y•WZ
 :cÛ ä~
â•  \W?Vð7“
 Y (~ž Hn²Ð ~
 g—
£ZXì Ht :Z6qu b§Tì HÌ6~Ct :Z »yä ¹IZ b§ÏZÔì Cƒ„ˆÆ~C
+G +G
Xì Hg (Z Ìäã'× Š ƒ ZŠgzZ m
+Z†0/ÔºÔ öW A 0·ÃÏZì HÜ6
~CÅôZä öW A 0
™
:•˜vZ¶gk1Z bÑr
ó XXé†ÛvÖ] ‚Ãe p„Ö] š^nfÖ]çâZZ !ÐËŽÖ] èËnßu oe] ‚ßÂæ
( gƒÑö6
>%Z·,ÔwzZ¢Ô 91mÔk1ZbÑ)
XìCƒˆÆquŽì~C{zŠ Z%Ðyq
Š 4
ÆvZ¶g•1Zx âZ
qzщ Ü z »Y (ˆÆäƒ »Æ nÒ Xì LgJ
nÒ ‰Ü z ~y zgq
W »[fžìtžÜ »Y •]Zg „Ñ!
gzZ ËcèEG58™~«£Æw¸ÆvZ¶gWZx âZXì ò:6ÏZ ._Æw¸ÆvZ¶g•1ZWZx â ZXì @
4E Yƒ
:gzZ @ Ü z»[fÂZƒµZzs%Z~p°ÅyZ
ƒ7»6Y ¯ Å—‰  èYX ÇñYH: wz°s§Åw¸Æ
n kZXì ¬ZñÆŽZevZègx Z™/ô'
» Zw¸»vZ¶gWZx â Z²Ôì @ Ü z »Y (Ðzz Å—
Yƒqzщ
YÂг7
X σ: ^ Z¬äƒ»ÆnÒ6
i úÅY (¤ Y ¯Åw¸ÆvZ¶gWZx âZ
:•˜ ~GwÎgxÝ)´
»[fó óÐÊŸ] •ç‰] ]ƒ] h†³ÇÛ³Ö] k³³Îæ †³³ì•:cÛ ä~
â• vZwÎgžìt?Š ÅvZ¶g•1ZWZx âZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¸ ~C„(6¬ZgzZÔ ñYƒ { ( ¬Z Z
0Z)´Xì ĈÆäƒ T  ì @Ü z kZ ‰
ƒ‰ Ü z ~y
W
Û yÒÅvZègŠ&0vZ†]|ž :•˜)ZŠ
# ²] Ù牅 k³m]…Z:•D â•
éçF×’Ö] å„â o×’m "
t?ŠgzZq
ZX¸_7 vZwÎgä~ó ó ÐÊ Ÿ] •ç³Šm à³nu
iúÅY (ˆÆÌ „(\Wž ¬ŠÃ~
# ²] Ù牅 á^Ò é†ìŸ] ð^ŽÃÖ] éçFב éçF×’Ö] å„ãe Ü×Â] ^Þ] Ù^Î †nŽe àe á^ÛÃß³Ö] à³ÂL L:ì
^ãn×’m "
Ü zÆY (ï
É GE4hE&ÅVÍßx Ó~ž•D™yÒÅvZèga0yˆ]|ó ó è%Ö^%Ö] †Û³Ï³Ö] ½ç³Ï³ŠÖ
4E
~ŠgzZX å @ e »]Zg ~ŠZ
Y [ze0 Ü z kZ iúÅY (~
 ¸ D™ J 7‰  vZ wÎgX Vƒ } Y {Š c
i
äƒ T Ü z »[fž Zƒ "
¸ ~C‰ U
Ð kZXì@
ƒ[z¾ˆÆäƒT
¸ ~CÅ ¬Z0
e »]Zg
XƒS7 Ü zÆ~CLä\Wž7"
i úÅY (‰ U
ÐguË2ì LgJ

h
( gƒÑw6,•Û ÔxzŠ¢Ô 259mÔ›9bÑ)
:•˜sßñ)´
à
Xì LgJ Ù ª~CŽˆÆqugzZì @
 åÆkZì CƒC Ü z»[f
ƒqzÑÐ[ëW[z¾‰
h
( gƒÑw6,•Û ÔxzŠ¢Ô784mÔyWÅZyþ
‚)
:•˜ ~ëZ/ZpÑ?yWZž
]|¸gzZÔì Sg#ÄŠ F
Z6¬ZˆÆquŽ •ëÃ~CkZ yžìtw¸»ÅvZègWZx â Z
6Y ¯ Åe ZgzZevZ ègÛi0vZ†ÔȬ ]|Ôª0! Z Ô {k
Zzgq Ù 1ZÔ†0f çÔº Z & œ *
C ¦
× ( îG
gzZg N1ZÔg20~' Û ix âZÔug I0vZ†Ôm
!Zzg °)¦ZizZx âZÔ•
G +Z†0/2Xì< Ø èÌ»k„0Z
/~èF
!Zf~k
;Z ìä x ø 0x â Z&ì CƒÐ g
ukZG @ Û ÔŠçE
ÅkZÔì w¸Ì»ºgzZY Z• .O(
gnÇm ànu h†³Ç³Û³Ö] k³Îæ †³ì• á]æ :cÛ ä~
â• vZwÎgž :ì cÛ ™fÅvZèg {k
â• Ù 1Z]|e
C Zzg
¸¬ZZ
gzZÔ ñYƒT Ü zy
 ì { z‰ W»[f—"X XXÐÊŸ] gnÇm ànu ð^ŽÃÖ] k³Îæ Ùæ] á]æ гʟ]
¸ ¬Z Ïìg ~éJ
ÂÔǃ: T Z
 žì x¥Ãƒ
 tgzZÔ ñYƒ T
¸ ¬Z Z Ü z wzZ »Y (
 ì {z ‰
Ü z»[fJ
Xì ‰ äƒ[z¾Æ~Cž Zƒ" U
•
( gƒÑwåh Û ·,ÔxzŠ¢Ô 252mÔ ~g gbÑ~g ØZ G
î5X4
)
:•˜pZZëZ?
#b§ÅtŠ ™ ðêÑÑê!
†ˆÆ¶ze qu~ [f+
YŽ ì x * Ø è }g ø y
» ~ékZ~ <
Xì @ Z {Š c
ƒ 4 35‚q iÐ {Š c Ü zt gzZ Ôì Sg ðƒ
Z Ái Z Á~ VzàyZ ‰
igzZÔ 4 18‚q

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


( gƒÑðsZ„ÔxÎzÔ 13mÔ<Ñg ·)
:•˜sßñ?
ò[pÆVzg*1Ôì Lg}™: [z¾ÞZ yJ
Z
 gzZì @ Ü z»[f
ƒqzшÆ[ëW[z¾‰
òqƒgzZì@
XìLgJ Ü zÞZyˆgzZÔì@
ƒqzÑY (‰ Ü z{z(6
Yƒ‰ äW
( c Z™tçg„ÔwzZ¢Ô47mÔtëZ òzë)
:•˜ ~È-Š ~â åZsÑZ •
~ékZÌŠ%~]
)gzZÔ ñYÅ ZŠ ZiúÅY (A
ìg CYÌÏ~CàZzˆÆquZ
 žìto ôZ
ÙçÎ á] kf%Ê Ü‰^³³Î èÚ¡³Ã³Ö] Ù^³³ÎXì ~w¸Æ•1Zx â Zo ôZžìtÝqX }yZ f Z„6
[z¾Æ
X x‘Ÿ]çâ Ý^ÚŸ]
( yMtŠ ZæZÔxzŠzÔ 11mÔíq ìg-i ©)
:•˜(~uzŠsßñ•
zi úÅY (n kZÔì @
ƒˆÆ‚| lÜ z ¹· Z »Y (Ôì @
e‰ Ü z »Y (ˆÆ‚| l
YW‰ eÐ [z¾
( c Z™x‰Zg ZŠ·,ÔwzZ¢Ô95mÔ òz2ZŠ ZæZ) Xì ƒ
 oˆÆ‚| l
e yZ f Z
:•˜ ã¢Ý°Z m
³?
CƒÆquˆ~CgzZì @Ü z»Y (ˆÆäƒT
ƒ‰ ¸~CžìtÆY (Òg ! Ø è»•1Zx â Z
gŠ<
Ü z »Y ( ƒW ]‚ñh ‚‰
W â‰ Ü z »[f²:ÔìÆW âdÛ À` W *
Œ ¸» ~CÔì
ƒT
Ü zž• ë r
‰  ™Ž : Ôì Æ‚| l Û Y (z [f‰
Œ
ed Ü z ~ âu`À ` WèYÔ Çƒ dÛÆ
Œ
Xì9{zì @
ƒWâ »Y (
( c Z™®
•á ÑZg ZŠ·,Ô 177mÔòz2 Zm
³)
 ™?
:•˜sßñr
:ì 644ñ 9vZ¶g•1Zx â Zw¸¬ZñY (‰Ü zgzZì 6427ñ7[ëW[z¾}ÃyŽ 20Ô 19
Ü z ªÞZ y[z¾z[ëW[z¾Îâ ]z·
E
ñ é<XA+G
g @ Š 4
Zq
Xì »437‚q Æ•1Zx âZY (‰
á !¸à Z 7„
x âZžìt o ôZžì ~ ò •  gŠvZ¶g•1Zx â Z w¸¬Zñiúz yZf Z Iâ Ð W 96{gÃè
Æ ËyZ f Z ÅY (gzZ ñY S7: iúÅY (¬ Ð [z¾Æ ÞZ ygzZ ñY H¿6w¸Æ r
™
( c Z™®
•á ÑZg ZŠÔxzŠ¢Ô40mÔÈ-Š òzë) Ü ziZIq
Xì 79‰ Š 4

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:•˜(~uzŠsßñr
 ™?
‰g ZlÅkZ Ô} zYƒ T
¸ÞZ yžì @Ü z kZvZ¶g•! Zx â ÑZÉ
ƒ‰ Ü z »Y (ˆÆ[z¾
ƒ {Š c
@ Z~ VÈñ‰gzZ4æäa‚q
i ÌÐ kZ~ VÈñ‰gzZ427‚q Z~ VÈñ
Xce*
™, û‚zŠ ä7ÅôZÉ Ôce*
™:, ÃÁЂ| l
e~Y (z[f:Ôì
( xzŠ¢Ô43mÔÈ-Š ~ óWë)
:•˜ ~ŠŠvZe
ñ·?
4]‚q
Ôì LgÐ p ÒÆVÈñZJ ZÐ 4ä‚q Ü z »[f
ZÐ [ëW[z¾‰
Xì7{Š c
iÐ4]‚q ZgzZ7ÁÐ4ä‚q
Z
G-©E.Å
( yM6›ÔxÎ¢Ô 29mÔ ö Ze ñ )
:•˜6›y¤
Xce* eyxgŠÆY (gzZ[f˜À
ƒ9z‚| l
( {àâ6›x‰Zg ZŠÔxÎ¢Ô 45mÔ6›~ óWë)
:•˜ ã¢i·?
 ðE
kZ y" 4‘EZ®Ôì @
3G VâzŠnÒgzZ >Ùt:Z »yq
ƒ6 Š 4 Û ÔŠÞžìt?ŠÅ•1Zx â Z
ƺgzZY Z•
:cÛ ~ Tì CƒÐ e
â• Zzg ÅÅvZèg {k
Ù 1Z]|G @
C ¸VâzŠ²Ïƒ ¾‰
ÅkZ ÔN YƒT Ü z
¸Æ¬ZñOÆyVŒ XXÐÊŸ] gnÇm ànué†nì Ÿ] ð^ŽÃÖ] kÎæ Ùæ] á]L L
kZtgzZÔì™f »äƒT
á g Z ñƒ D™yÒ ‰
Š• Ü z ~y
W »[f~ e Z ÅŠ ƒ ZŠ1ZgzZÔ ñYƒ T
Zzg q Ü z
¸ nÒ²ì Yƒ ‰
iÐkZgzZÔ Çƒ: ¾¬ZŠ ZÎ~ÏŠŽñÅnÒžìC
Zzg ôÜ{Š c
ãZde Ù ªgzZó ó ÐÊŸ] •çŠm à³nuL L:ì
Y]|B‚ÆŒ•~‰zZÍä
…^ãßÖ] š^ne g⃠ànu ð^³ŽÃ³×³Ö áƒ] ܳ$:ì ÅÜÐÅvZèg'
( c Z™x‰Zg ZŠÔxzŠ¢Ô 398Ô 397mÔ~èF
kgŠ ) !ÐËŽÖ]çâæ
:•˜ ã›xéZ†*
Ññ
Xì @ Ü z»[f6
Yƒ»‰ Š 4
ÞZyq Û dZ1ZgzZŠçE
Æ{)zY Z• .O(Š mZ1ZÔug I0vZ†Ô•1Zx âZ
( {àâHZzäZ>g ZŠ ZÔwzZ¢Ô428mÔ‹Z ±Â)
GE
~ ]ZŠ „gzZXì nÒ q
Š 4
ÆvZ¶g•1Zx âZŠ Z%Ð yž Zƒ "Ut Ð îG
0;X§¢zDßZ ]Zg „{gÃèžt ÝÒZ
Z ã½~ â¤
»4]gzZ‚q ƒ6w¸ÆvZ¶g•1Zx â Z Þò :
ÌñÎâ Æ[fgzZ Y (n kZXì @

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Y ¯ ÅbÑŠ {gÃè Âì Cƒ6435 c 40ñ7 yZ f Z Å[fV˜ }X}™: ZŠ Zi úz yZf Z¬Ð kZ Ôce *
ƒ9z
x c Š 4
Z {gÃè4Zq Æ èEG58™gzZX 7^
4E Š 4
Yq ÆvZ¶gWZx âZ¬Ð 410ñ 9c 415ñ 9yZf ZÅY (6
~x c ZXì, ûZgŠ &Îâ Æquz ~CèYÔ 79i úz yZ f Z ÅY (¬Ð W 9~
Z {gÃèyZ ä ˤ
zŠÃi ú~]
y´ZÃV-ÇLZ nÆ"7{g ! )[WXì {Š ¬ÑZ Z
)KZ] Ü z {gÃè
 Zz {z ÂÅ ZŠ Ziú¬Ð ‰
X ñYƒ~' ,Š™
)f »yZž @
h]ç’Ö^e Ü×Â] ²]æ

}iB;ÉV ðG34<X ~{>
´g6
á VâzŠxZúgzZx âZ Ì~kZX •f
!¬]gßZåE<XÅX •ï• w6 :B; ~ª
}iJ qÅ{>]Z|¼]|
?ì¬H Âìk7  KZÐb§kZòŠ Wx¬¤
Òz< Z2?ì¬H Âì@
J 7
 )Ðb§kZx âZ¤
® Z~
c Z™òsÑZ œ
 
ÔZ ã{Z# Zk;Z†:t
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
gzZX z™ c
w#Ö zi !
b§Å È ~}>ž cÛ gzZì c
â• Û Iä~
â• g—ÃkZèYì{z(¢
w6
}i:~{>
;g| 7i úb§kZ¿ðä Û {>~
Z[ZX ¶CYWÃ~CÅVNÅ\W ÂD â•  žì ŠŽñ~ g
 \WZ u
XìCYƒwq¾iúÔì ¸Ý{z(¿tX ’ e* YugпkZÐZ Âì ;gJ 7 c
ì
!g×ÓÖ] •]†jÊ] •çrŠÖ] oÊ änÂ]…ƒ ÜÒ‚u] •ö†ôjøËûmø Ÿ Ù^Î "
# ä×Ö] Ù牅 ᜠ‹Þ] àÂ
gÅ ž E

( ÔŠ ðEZ °ÐZg¯Z ûiE
B $ ùö Z[! Ô 1`Ô 166mÔ ðûZò)
]ƒ] än_e] é†Ë p…] kßÓÊ "
# ä×Ö] Ù牅 ÄÚ knב Ù^Î äne] à ݆Î] àe ä×Ö]‚f àe ä³×³Ö]‚³nf à³Â
!‚r‰
BgÅZ G
( Š ðE îªEr[!
Ô1`Ô 166mÔ ðûZò)
(h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
bMPNSÙæŸ] Äne…NMóóóóóóóóNLLR ðoòÚ NL
Û Å~Ç~Y ZMZÅx âZ
]PŒ
Û Å ~ÇúÆ x âZž~ }g !
VziúVâzŠ ~˜ gzZ ~u?ì ¬H » ]PŒ ÛH
ÆZkZ x Z™ñf• D â •
cZ™*ÆZ†:t ?ì ¬H »i úÅkZì @ Û ~i ú~uúÆx âZ¿Žžth
™]PŒ × ?~
'
ä×# Ö] áçÃe h]çrÖ]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


@Û Š•
â• á g Z~ˆyWŒ
Û \¬vZX •sf `gŠbÑŠÆs ¦Zì Iq
Š 4
Æs ¦Z * Û ]zˆÃ~ÇúÆx â Z
™yWŒ

XXáøçû Ûöuø†û iö ÜûÓö×$ Ãø Öø ]çû jö’ôÞû*]æø äü Öø ]çû Ãö Ûôjø‰û^Êø áö•†û ÏöÖû] ðø p†ôÎö]ƒø]ôæø ZZ
W9{g 0
( 204e sZ²ÑZ>gÎ)
X ñYÅØg6 ƒ Yƒg
?ž @  gzZÐZ’™ Îy» ÂñYJ 7 ÛZ
yWŒ gzZ
X •sf `gŠžgIg
Š q Z²
9) XX]çj’Þ^Ê ð†Î ]ƒ] "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^ÎD äß ä×Ö] o•…E é†m†a oe] àÂ
( 174m1` :›
Xƒglñ{?Â}™]PŒ Û ( x âZ )Z
 :c Û ä~
â• vZwÎgžì e ZzgÐ(ÅvZèg ) {k Ù 1Z]|
C
]æ†fÓÊ †f$Òø ]ƒ¬Ê äe Üi©nÖ Ý^Ú¦] ØÃô qö ^ÛÞžD"
# E ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^ÎD äß ä×Ö] o³•…E 决m†³a o³e] à³Â
XX]çj’Þ^Ê ð†Î ]ƒ]æ
E
( c Z™aŠZ ðG Û Z f Z[!
3{$ Ãx â ÑZY Œ Ô61mzâ 0Zò)
ñYÅY Z MZÅkZž HgHn kZÃx âZ L LcÛ ä~
â• vZwÎgžì e
ZzgÐ( ÅvZèg ) {k
Ù 1Z]|
C
Û { zZ
X’ÐzÂÂ}™]PŒ  gzZ¼rÌ?¾r{zZ

XXé ð]†Î äÖ Ý^Ú¦] é œ†ÏÊ Ý^Úž äÖ á^Ò àÚZZD"
# E ä×Ö] Ù牅 Ù^Î
E
( c Z™aŠÔZ ðG Û Zf Z[!
3{$ Ãx â ÑPŒ Ô 61mzâ 0Zò)
Û Å ( ~Ç)kZ]PŒ
Xì ]PŒ Û Åx â Zƒx â Z» ( ~Ç)¿T L LcÛ ä( ~
â•  )vZwÎg
ÛZ
Ð Ùñ{B‚ÆyjÃ]PŒ Ü z ÏZt Âì Š
 ǃÝq‰ Š¬»G
c ™ Îy»Ðg¨Ž ~fÑe
WÑ!
{gÃè
Ù !
X ǃ¬¸»VâzŠC Ði úc  •[ZX ÇñY‹
ƒ~i úìe®
Û ~ i úž Š
» kZgzZì {z(nÆ ~Ç]PŒ Š qZz e
ƒ ãZz •¸ » s ¦Z ~ Ýzg Åg zgq
WÑ!
Û úÆx â ZŽ ¿(ZXì ¬¸ »VâzŠ ~˜c
]PŒ ƒ~ui úìe[ZXì ~gz¢„* •ÐzÂgzZ xglñ{
™®
Š 4
X ÏñYƒi úwq¾Xì {z(¿t»kZq Æs ¦Z[ZÔ}™
!h]ç’Ö]^e Ü×Â*] ä×#Ö]æ
ðNLLR áçq MLóóóóóóóóóóóóbMPNS oFÖæŸ] p•^Ûq MO
-7
iút ‚ÆsW

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ÏñYƒi úƒÎ(sW )ht ‚ÆkZgzZƒ;g| 7
?7c ÛH
Zž~XkZ+Š ñf•D â•
iú¿ðä
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
g!
g!
6kZ¤ Y -7i úñƒ Dƒt ‚hn kZì 7»k
ZpXì ^ ¦¬»@áZz äW~ ( h )sW
i út ‚ÆsWÐzzkZQƒ@
Xì¸Ý{z(-7 Û ~q ËÐä7
Wt• Ã
:•˜vZ¶gpZZëZ)´ îGœG
$ ÕZgœ
´g »sW Â,Š¬»k
 ZgzZ7ŠŽñVŒ{zgzZìk
¦ÐZ¤  Ø Z™:
¦> Ø Z™~iúƒt ‚sW
ž7>
ÅsW¦ÃoèÉ 7„Cƒk
¦V;zžìt%Z|gzZì^Yq )Ñ!
èÑqñYƒ^Y*

k¦éÌ
]gßÅkZ~sWžt:ì8ŠÃ\WLZŠp¿tc
Xì Õ Í•DW6  é¨Gr
{n™^ßÐzzŪ
( wzZ¢184mtëZ òzë)
Yi ú~!¬]gßžtÝÒZ
Xì 9gzZ ^
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
i úÐVzÀŠß Wyp~g6ª
-7 b
ÃX+W
nÆW{)z} ÀÆyZgzZ å M7ã0 OÒZˆÆ!²iDqžì lg Z ¦
: r Ö {
 ™?[» #
ä +WOpX¸ ‰ƒ u 0 Ðzz Å% ïÆVØÑgzZ VPi Ì{z¸ ñƒê ä VrZ} ÀŽ¸ ‰ [Š
*
Ù Š 7Z c
E
ÅäZC • ˆƒ ,i ú{Š™ ZŠ Z {z ÅyZ HX Å ZŠ Z {i » iúgzZ: éºE q ÏZÐ spÆvZ
B-#FiúÆ™ ³~ ª
9 G G
©E4h. Å
c Z™òsÑZ œÔZ KÃÑ!E.
è °ZŠ&: ö Z
W - ?•ë Hx Z™Y f}g ! Æ{ i »i ú2ì ]gz¢
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
»k]gzZy$ Æ~iú~X• _ ZÑP c iúž’ e * ƒx¥t ¬Ð ƒ  ( b‚tœ' ¯)~!¬]gß
ÐëgŠq .E
ZçF c
*$ } À¤ Zžìt¬»ú„  •gzZìú„  •yp ZƒcèagzZì oÑÌ* ƒu 0
Є •
Û *
G
Âì ' Z'ëgŠ¤
ZgzZX Zƒ Ì{ k " ì n•
ÂS7Z åS}¢gzZ 7σ Âà | 7i úG u 0 »kZ ÂñY µ {Š c
™u 0 i
G
ZgzZ ZƒÌg Ç{ k
¤ ÂS7 Z åS}¢gzZì {Š ¬ÑZZ
 Zzi ú+Zªðƒa’{z( ÂS7 i úGu 0"žì Z  Zz*
™u 0
X ( 7Z Û )Xì4{Š ¬Z»kZgzZσ<
 Zzzn• "žì<
 s Ü1ˆƒi úGu 0  * ÂìÁÐëgŠ
™u 0
:•˜ ã éE4‘E
5G %)´
†ã_Ê Ôe ^n$æ oFÖ^Ãi äÖçÏÖ än× o×’m p„Ö] á^ÓÛÖ]æ äeç$æ o×’ÛÖ] á‚e àÚ gq]æ è‰^rß³Ö] †³nã_³i
! å†$] Õ†–m Ÿæ ð^ÛÖ^e än׊Æ] Ü$ än‘†Î] Ü$ änju Ý¡ŠÖ] än× Ù^Îæ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ŠG
$
( cZ™vx¯ÔJçG zk•ÑZ[!
.¢ ÔwzZ¢Ô71mÔtZ@)
+E
-GBE
:•˜ ê 0Z)´
! Å^ÛqŸ^e ]„aæD ð^ÛÖ^e hç%Ö]æ á‚fÖ] †ã_mE
( k•ÑZ[!
ÔwzZ¢Ô384mÔ ëZ°Zs Z )
ñƒêk0 Ù èa~!¬]gßpì n•
Æ¿C Û *
™u 0 nÆi úž Zƒx¥Ð bÑŠ {gÃè
»} ÀgzZy$
Ü zÆäðŠ} À {Šß WypLZÃVÍßyZ¤
gzZž åg e »äYÁ]gú,‰ Z~]gßkZ¸:gzZ {z´ÆVzÀ
ì 9-7iú~ VzÀ {Šß Wyp » yZ6Y ¯ Åg± ¦ÑkZQ ÂD Ö ]gúÐ kZž ¶: [ø
Š q +Z ðÃ
Ü z DðŠ} ÀgzZX ì ~gz¢gzZ”ZÐ ðÌÅVzÀ]gú,ÔèY
Z c äÖ Ã( { TÑ) ]gú‰
q gzZ ðä
E
+
Û -7
-BE
:•˜ ê 0Z)´Xì n•
G zŠ79iúÂà| 7
{g ! iú~VzÀ{Šß WypŠŽz! Š
ÆkZgzZ Cƒ[ø
çâ^Ú h^Ói…]†nÆ àÚ ^ãjÖ]‡] àÓÚ]æ ÄÞ^ÛÖ] …‚ÏÖ] á^Ò á] š†Ê á^ÓÛ³Ö]æ hç³%Ö]æ ႳfÖ] à³Â ^³ãjÖ]‡]æ
^â]‚e] ç×Ê ‚•] é…çÃÖ] ÌŽÒ áŸ ^ãÃÚ o×’m Œ^ß×Ö äi…ç ð]‚e^eŸ] ^ãjÖ]‡] àÚ àÓÛjm ÜÖç³Ö o³ju ‚³•]
!^ÛãÞ çâ] gÓi†m á] än× àm…ç¿vÚ àm†Ú] àne o×je] àÚ ƒ] ÐŠÊ èÖ]‡¡Ö
( k•ÑZ[!
wzZ¢382mëZ°Zs Z)
:•˜x ø0Zx âZ
…] ݈×jŠm ÜÖ]ƒ] ^Ûeæ á^ÓÚŸ^e ‚nÏÚDgq]æE †ã_i ¡Ê oâ^Ú] ^ã×vÚ ‹ËÞ p] D è‰^rßÖ] †nã_³i ä³Öç³ÎE
‚•] é…çÃÖ] ÌŽÒ áŸ ^ãÃÚ o×’m Œ^ß×Ö äi…ç ð]‚e^eŸ] ^ãjÖ]‡] àÚ àÓÛjm ÜÖ çÖ oju ‚•] çâ^Ú h^Ói
!^ÛãÞçâ] gÓi†m á] än× àm…ç¿vÚ àm†Ú] àne o×je] àÚ ƒ] ÐŠÊ èÖ]‡¡Ö ^â]‚e] ç×Ê
G
( JçG .¢ z$ k•ÑZ[!
Š
Ô 1`Ô 168mÔk;Zì)
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
MPNR>Ö]ç•(NPóóóóóóóóóNLLQð(†fÚçÞ(NS
ÎðyZgzŠÆi ú
*
7c
Ïìg ¹! W ÂiúyZgzŠ c
i úÅkZ c ÎðiZz7 ä ¿Ë¤
Zž~}g ! ÛH
ÆZkZ +Š ñf• D â •
c Z™GyZ/·:b‚ σ{Š ¬ÑZZ
?7c  ZziúH ?7c
;g ¹!
çz»~iú?
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
E
+
-BE
:•˜ ê 0Z)´Xñ7
G zŠ[Z‰ ^IVâzŠçzgzZi úÅ¿{gÃè~!¬]gß
i úÆ™çz{g !

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


!èãÏãÎ ä–Ïßmæ p] ÈÖ^e Ø’Ú èãÏ`Îæ
(@ÃtægÔ>g é<XŠÅZ[!
ÔwzZ¢Ô77mÔ ëZ°Zs Z)
E½}8
: •˜ ö§ ) ´
( G*ZÝZÔ1` 144gêZg-Z) XXá^¿Ïm ÈÖ^e èãÏ`Îæ!!! óóó ä–Ïßmæ
Û -7
Xìn• zŠ~!¬]gßžtÝÒZ
i úÆ™çz{g !
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×#Ö]æ
!bMPNR å‚ÃÏÖ] pƒ NQóóóóóóóóóóóóóóóóð NLLQ †fÛ‰• \ NT
¬»ähg-i ú™ú1yY
+Šy¤zx Z™ñf•D â •
kZHgzZì ¬H »ähg™ú1yYi úÅ-žÆXkZ Ö
?ì ðWÏz ðÃ6 ÛH
G
4h.Å
G-©E
c Z™yZ/·: ö Z
oÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Å-vß Âc Û~
•Dâ • Š qZXì { k
 \WX • ðW,Ïz °»6ähgiúÅ-~ g Z („¹ *
hg-i ú
E
.&Ì¿Ž • D â •Û XÐN Yƒ~ è ¸QÇ}Š™$6VߊÆyZ \¬vZ c
E
G4Ó¡ ÐN Wi !Ð ähgi ú
¬o{z} hgg±š.&¿Žžì ÌV- ~e ZX Ç}Š™$6wŠÆkZ \¬vZ} hgÐzz Å:
Zzgq

Ý]çÎ] ànãjßnÖ å†fßÚ •]çÂ] o× ÙçÏm "
# ä×Ö] Ù牅 ^ÃÛ‰ ^ÛãÞ] å^$‚u å†m†a ^e]æ†Û àe ä³×³Ö]‚³f á]
!àn×Ê^ÇÖ] àÚ àÞçÓnÖ Ü$ Üãeç×Î o× ä×Ö] àÛjínÖ æœ l^ÃÛrÖ] Üã•æ àÂ
(ÄZ[ÂX 1`X 284mpÑ›)
óäf×Î o× ä×Ö] Äf› ^ãe ^Þæ^ãi l]†Ú &×$ èÃÛrÖ] Õ†i àÚ " # ä×Ö] Ù牅 Ù^Î
( g±)ðîGœ.E AÄZuF°Y Yâ[! ÔG AÄZ[Z1ZÔwzZ `Ô 66mÔpÑ~èF
îœ.E )
ƒ̀ÃzÉÃgzZ ¬oy›ÐzzÅTì{L{k
Xì @ *
hgi úÅ-žtÝÒZ
h]ç’Ö]^e Ü×Â]* ä×#Ö]æ
!bMPNS oÞ^%Ö] Äne…]U óóóóóóóóóóóóóNLLR ðoòÚ MT
-7
i ú6
Ï™~K
Y{>6Ï™ H *
ì^ ™{>6kZgzZi ú6 )À` Wž~}g !
Ï™ »VÍß~] ÛH
ÆXkZ+Š ñf•D â •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ûs
cZ™yâg· X N â• Ÿz7c
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Yƒ6
^ ™ ZŠ Z {>gzZiú6
Y ¯Åg±¦ÑË* ì CYð¯nÆVÍßgzmgzZ®Ž Ï™szc¤
Z~!¬]gß
™7ZŠ Z {>gzZ qÃg c
_7i ú c
M ™7x ª Âc
M Ž nÆVÂyZgzZ VzgzmÔVÉ%ä <ÑèYì
³7™Ö {Zp,™ ZŠ ZiúKZnƒ ̉{zžì ~Š ]iYZ M
™4 c Ö76}i~ª
q ÌËÇ!
ñƒ
ZŠ Z {>gzZ qÃg ( r0
rW )Vâ Zig ec qÅ{ƒ{ Zp™Ö6
ƒ~ª ™ ZŠ Z {>gzZ qÃg {°‡!
}i •M Z
J  V; X
iú™Ö6 }iÐzz Åg±Ë¿ðä
Ï™nÆkZ ÂY™7{>gzZ qÃg1ì YÖ6 ZgzZ σ: i ú:gz ,™
]gßkZ’ e * á ZÆqÃg {g •
ƒ- Zg fÐ}g • á Z nÆ{>Xñ7i úÐ}g •
á Z™Ö6 Y
„}i {zÉ 7^
™ VZŠpg !
Ð Ëc Ð }iq ðÃ%ñqunÆä¯ ªÏÅ{>{zž7^
g ! Yt nÆ¿,Z~
Š qÌuä ~iúgzm~B‚gzZ ˆðVZs§ÅuÆ~i úÚðä
c ZV;σ: 9i ú:gzñÎÐ ã%
™ Z^Z
¤ Û nÆgzmgÃèŽ Š
Z b§ÏZX ån• c
0 á Z »uVŒèYÏñYƒiúÂ3g6q ðƒðVZkZuÐ T
Ì{g •
Y n Æ kZ Âì Y™{>gzZ qÃg:gzZì YÖ6}i: ÂÐzz Åg± Ë¿ðÃ
™Ö6{)z Ï™{zžì ^
]i YZÅ"7 á ZsÜÐZä<ÑZ
i úÐ}g •  èY7]gz¢ÅqËnÆp guñ7
i úÐ}g•áZ
G
ÆÏ™¤ Z ÌQpì 4„ ÈÐ ] é¨EÒ¹$ Y" n kZ „g: ]gz¢ðÃÅäÎÆq ËÐWÆÏ™ Âì ~Š
c
XŠ 0 á ZÐs§Å~i úèYÏñYƒi úŠ
{g • Š Î{)z®ðÃÐW
c
:•˜ ~gzŠx âZ
ð^Ûm] ªÚæ] •çrŠÖ]æ ÅçÒ†Ö] Ä_jŠm ÜÖ á^Ê ‚rŠmæ ÄÒ†m]‚Â^Î oב Ý^nÏÖ] ˜m†Û³Ö] o³×³Â …„³Ã³i ]ƒ]
oÏ×j‰] •çÃÏÖ] Ä_jŠm ÜÖ á^Ê än× ‚rŠm ^òn• äãqæ oÖ] Äʆm Ÿæ ÅçÒ†Ö] àÚ ˜Ëì] •çrŠÖ] Øóqæ
è×fÏÖ] oÖ] äãqææ äfßq o× Är_•] á]æ •çrŠÖ]æ ÅçÒ†Ö^e ªÚæ]æ è×fÏÖ] oÖ] än×q… ØÃqæ å^˳Πo³×³Â
( !ÔZ> ðÒWu[!25m~gz;ZCZ) ó‡^q ªÚæ]æ
:•˜~bÑÅ]g „Ñ! `gŠ ã éE4‘E
5G %)´
Ÿ]æ ‚r‰^Ê š…Ÿ] o× ‚rŠi á] l…‚Î á] Ý¡ŠÖ] än× äÖçÏÖ än× ‚rŠm ®• ä³ãqæ o³Ö] ijʆ³m Ÿæ
Ÿ äjãfq o× ÔÖƒ Ä•æ á]æ ð^ÛmŸ] •çqçÖ å]ˆq] 䉜… ˜Ëím çâæ ÔÖƒ ØÃÊ á]æ Ô‰œ†³e Ý檳Ê
óäÚ]‚ÃÞ Ÿ ämˆrm
( !ÔZ>+[!
Ô1`Ô161mÔtZ@)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
bMPNT oÞ^%Ö] Äne…/MPóóóóóóóóN/Q/NLLSð
-7
iú6
kZgzZ¹xÅvZÂÐVz•ÅA‡
 ™?[»
;ix?Zr
H\WìZƒ–6 ÆA‡vZÂtžì wì»]Z|~i ú¼ì ;gYH7:%»TA‡t~ZBK
g e !
Û ðÉg ~g ø•D â •
XN â• Û
c Z™žgzZ¶ZK¿£Znc
g ~g‡
h^âçÖ] áçÃe h]çrÖ]
»vZ™5ÃVz•4Š'
Z~g ‚¹  b§kZ1ì „g Y ÅÒÃÅä¯ x * i~ Tì Š 3Š:%{z » A‡
c
ì 79žŽì YYc¯@»x *
ËÐ~Vñ* CÌÆyZ cx *
Æ~  wÎgÆkZgzZvZˆÆä5ÃVz•
7`wðÃ~"7iú6 –: îG<ZÜx *
A‡kZ ÇñYH7g ±Z »kZƒŠ Z
ðÃJ •Ð¼Å]øƒ t
YYHspnÆä™ »Ãq i ÚÐZ ÂVƒ^6ä™spÃA‡kZ ~i úgzZ}™ Z×ðZ±~kZ ðä
Z%Z
Xì7`wðÃ~"7
i ú6
A‡kZ]gß¾ì
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ p‚ßÂ^Ú ]„a
*  i úª
ƒ~Ù gzZo*
b»yZgzZ R»{)zw! ~"»z¬ª
q
gzZ w!
ñƒÐ ¸¤ Z ?ì ÷ R»o*
gzZ w!
~"»z ¬ª
qž~}g ! ÛH
ÆXkZ +Š Y f• D â•
EG
G©4h. Å
á : ö- Z
]ZÎß{ • ?ì ¬H Âñ7 ÆËo*
i úgzZVƒk0
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
gzZo* (~nÃo*
ž’ eì {z(ÌÜZe6 gzZw!
b§ÏZì {z(( R» ) *
ZØF gzZ R»o*
w! ~ªqŬ
»y̈Z n kZì u 0 »y̈ZJ
y$ Ü z kZƒ: ( Ïn )„
‰  •~C Ù ªJZ 6
y$Æy̈ZX ñYH®ŠÃVß !
E
Ô›)gzZ y›~A çkZì u 0
gzZ àZz ¬Ô ïE38E Ì( x Í ï0?) N
Ñ»y̈ZÉ ì u 0 gzZ o*
Ìw!
~¬ª
Z] qÐ y$ ÆkZŽ o*gzZw!
{ zÆy$Æ]gúî~EJ$ q¤
Z~!¬]gßZ åE<XÅ•'
Z'
 àZzkÎ
ƒ
ñƒ DƒB‚qu 0
gzZì u 0 Yi úB‚ÆkZ ƒk0
tèYì 9gzZ ^ }uzŠ ËgzZVƒ ñƒ
Æ¿u 0
 gŠi ú
Xì„
ó†nÊ^¾Ÿ] “Î ]„Òæ åæ†ÓÚ èe^ßrÖ] èÖ^u †ÃŽÖ] Ð×u

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


(@ÃtægÔ‚'mZ[]ZÔ îG
04XZÆZ[ÂÔ 5`Ô358mÔty)
G
!Ý‚Ö]æ ˜nvÖ] èΆìæ †ÃŽÖ]æ†Ë¿Ö] èÃe…] àÊ‚m
( ÏZÔ 5`Ô 358mÔty)
E
§E iE
3BÄ §E4É
:•˜ ö Z ö Z]»_Z1Zx âZ
ó†a^› äÛvÖ ØÒ©m ^Úæ Œ†ËÖ]æ oÚ•Ÿ]…çò‰
¸Kc Z™aŠÔ >g é<XŠÅZ[ÂÔ 9mÔë‡-Z+ )
4‘E
:•˜ ã é5E
G ÔZ+-Zy;'

]„a oÊ Øì‚mæ †a^_Ö] ÜvÖ ‚Öçi ‚Îæ h^Ã×Ö] äe ¼×jíÛÖ] ០†a^› äÛv³Ö سҩ³m ^³Úæ o³Ú•¤] …糉æ
!†Ê^ÓÖ]æ ˜ñ^vÖ]æ gßrÖ] h]çrÖ]
( g‚ ÆäWZ°`1` 45mtZ@)
ì u 0»y̈ZèagzZÔ,Š™®ŠˆÆU»gzZ ’ e U»7w!
y$ z o*
~ªqkZÃî~EJ$ qz ïE3EžtÝÒZ
8E
Yi úÂñ7
Xì9gzZ^ ÆËo*
i úgzZƒk0 c
w! ZnkZÔøqz ïE3E
Æˤ c
8Eƒçz!y›c Û »{Zp
ĥ
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
bMPNT …çßÖ] Äne…N
¬»qiú6 ³( 60)J‚
A ÃÆ¢
³ 60Ð cZ™žŽì k
Ž pì6A ÃÆ¢ ö;g~ º´Æg0
5 z´Iyñ•/ßžì @
™wZÎb‚
HÆä™ ZŠ Z i únÆkZgzZ 7c Û )~ ]gßkZ b‚ HÔì á
ì Yƒ• , à »¢ ŠzuÅc Z™
³48 J
XÐVƒ]â©Z
Û )b‚¤
• ZXì @ WcZ™:ZzˆÆx ª]Zgq ZgzZyŠ q
ZgzZì @
Yg0zÐ c Z™ˆÆ‹ zŠC
 Ù b‚ :^â
G
G-©E4h. Å
c Z™ ( W
îsZ )ÛÓZ†: ö Z ?7c ǃ~^{zì x ªcZ™Ž »kZH Âì @
ƒ
oÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
:ì @Û \¬vZ
â•
!éç×’Ö] àÚ ]憒Ïi á] |^ßq ÜÓn× ‹n×Ê š…Ÿ] oÊ Üje†• ]ƒ]æ
DMLM ð^ŠßÖ] é…ç‰E
}i ?Z
Xì 7`wðÃ~ä™qiúÂz™^6 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


èÚ^Ο] pçßm oju †Ê^ŠÛÖ] ÜÓu o× Ù]ˆm Ÿæ †’ÛÖ] lçne Ñ…^Ê ]ƒ] ànjÃÒ… oב ]÷†Ê^ŠÚ t†ì à³ÚZZ
( 27mÔ ~gzŠ) XX^Úçm †ŽÂ èŠÛì å‚×e oÊ
Û )¦Ñ
:•
ÅàÂÇ L ß:Zz Z
 gzZ ÏñYƒ" qnÆkZ ÇñYòЊzuÅàÆ™p»¦Ñ^¿Ž
U
iú~g76
X ǃxiÑ-7 kZ „DƒqzÑŠzu
4)ÅZãy·x â Z )
( 375m2` ›9bÑ!ZfÔ 265m1Ô`Ôo ðiE
:^]æ
Z »Ä)Т
{i Z0 ³c Û À` WXì t•
éñOÅ t• Û {g VZžŽžì ]Zg&gzZyŠ&]æÅ^¦Ñ
Xì'
Z'
Æ¢ Û {g VZÐp ÒkZì@
³ 98.734 tgzZ•¦Ñé54t• Yc
Î
( 371mÔ 2`Ô›9bÑ)
Ç}™ ZŠ Zi ú~g7 É Ç}™7qi úKZ {z Z åE
<XÅì @
™^ÁÐ A Ã{gÃè6gî¦Ñb‚~!¬]gßÑ!
{gÃè
Û )6
X ǃ7g Ñ• gî¦Ñ}™^c Z™Ðg0
z„iŠXp¤
Z
h]ç’Ö^e Ü×Â] ä×Ö]æ
ð NLLR p…çßq!OóóóóóóóóóóóóbMPNR! ärvÖ] æƒN
*  )!
W~K»VÂgúnÆ® iú
Ñ~ôzZ F
Ðn¾Å•  )!
gzZ® )&ZpžÆZ¦ÑkZ"
i ú~] !
xsZY fgzZx « ÛH
y¤•D â•
Û +'
{z(ÃäW~K»VÂgú ÞY f‰èYX N â • × ÐÄbÑŠgzZ ‡•Z'Ã[ZŽ ?7c
•$Ë ƒ¢q
Y*
t]X •ë qNgzZ^ Ôa’
c Z™ÔòsÑZœ
ÔZÔ2·0-{·:b‚
oFÖ^Ãi äÛ‰^e h]çrÖ]
Û „~VzyLZ&Zpžì ¸ Â\zZgzZ4~ kZì : â i »Š YzŽžŽ¢qgzŠ
gzZ ,™ ZŠ Z ògzZ ]‚Zz ÔøZ•
eÆi úžì t · Z » ~ t·# Ö Zx ÓÂ6kZXì cÛ M̀Z ï
â• IL“!  \WÃ]Š „ÅyZ „~y
gzZ aZ ä ~
~  i úÅ&Zp~kZžì:û} #q
 \W¸gzZì aZЃ g @  nÆ&Zp~
x £4gzZaZЃ
á à ¬y â •
Xì Ìy• Û»
Š q ZP6
:•D YGMg ‡t@žg Ig ½kZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ZzgЕvZèg ( Ý>Zx Z)•x Z]|
:ì e
! àãiçne †ÃÎ ð^ŠßÖ]‚rŠÚ †nì Ù^Î "
# ä×Ö] Ù牅 àÂ
( 1`Ô 226mÔ9nZz(nZÔŠ ‹ÑZ9Á ÒZw‡z.Z°ãZ çE .•ÅZz£Z { Zzg )
‰ìzãzg0
Z » yÆyZK+4Ѓ
 ÅVÂgú"cÛ ä~
â• vZwÎg
Zzg ~uzŠÐ•vZèg•x ZÝ>Zx Z]|
:žì e
àÚ †nì ^ãi†ru oÊ ^ãi¡‘ æ^ãi†ru oÊ ^ãi ¡‘ àÚ †nì^ãjne oÊ éœ†ÛÖ] éçב "
# ä×Ö] Ù糉… Ù^³Î
!^ãÚçÎ ‚rŠÚ oÊ ^ãi¡‘ àÚ †nì^â…]• oÊ ^ãi¡‘ æ ^â…]• oÊ ^ãi¡‘
( wzZ¢Ô236mÔ9nZz(nZÔÝŠ ‹! ‰zÑZ °ãZ çE.•ÅZ{ Zzg )
iú{z ÅkZgzZÔƒ~ yÑZŠŽì 4Ð i úkZƒ~} #ÆkZŽ iú{z Å]gú! cÛ ä~
â•  vZ wÎg
kZŽì 4Ð i úkZƒ~öÆyŽ i ú{z ÅkZgzZÔƒ~öÆyŽì 4Ð iúkZƒ~yÑZŠŽ
Xƒ~KÅ ( x ¸gzZDª)FÆ
Û ~e
: •D â • ZÅà¬vZègŠ&0vZ†]|
Zzgq
Ô9nZz(nZÔ ãZ çE
.•ÅZ { Zzg ) !èÛ×¾ ^ãjne oÊ á^ÓÚ ‚•] àÚ ä×Ö] oÖ] gu] éçב àÚ é œ†Ú] kב ^Ú
( wzZ¢Ô227m
XƒS7 g @
~} #q Š 4
„¹ÆyLZäkZŽì {zq Æ\¬vZi ú[8{Š c  Å]gú
iЃ
: •D â • Û ¿\¬vZèg/0vZ†]|
# ä×ùÖ] Ù牅 Ù^Î
!àãÖ †nì àãiçne æ ‚q^ŠÛÖ] ÜÒ ð^ŠÞ ] çÃßÛi Ÿ "
( cZ™·÷Ô4ZàZY ûZ`zy Ô84mÔŠ ƒ ZŠ1Z)
°Y Yâ [!
Xì 4 ( ÐäW~K ) nÆyZy »yQ1Ãzg:ÐäW~KÃVÂgúKZ cÛ ä~
â• vZwÎg
^m kÖ^ÏÊ "
# ofßÖ] oÖ] l ð^q ^ãÞ] ^`ß oÖ^Ãi ä×Ö] o•… p‚Â^ŠÖ ]‚nÛu o³e] é³ œ†³Ú]‚³nÛ³u Ý] à³Â
Ôjne oÊ Ôiçב æ oÃÚ éç×’Ö] ànfvi ÔÞ] kÛ× ‚Î Ù^Î ÔÃÚ éç×’Ö] gu] o³Þ] ä³×³Ö] Ù糉…
Ôiçב æ Õ…]• oÊ Ôiçב àÚ †nì Ôi†ru oÊ Ôiçב æ Ôi†ru oÊ Ôi¡‘ à³Ú †³nì
oÊ Ôiçב àÚ †nì ÔÚçÎ ‚rŠÚ oÊ Ôiçב æ ÔÚçÎ ‚rŠÚ oÊ Ôiçב àÚ †nì Õ…]• oÊ
knÏÖ oju änÊ o×’i kÞ^Ò æ äÛ×¾ ]æ ^ãjne àÚ ðo• o’Î] oÊ ‚rŠÚ ^ãÖ oßfÊ l†Ú^Ê Ù^³Î p‚³r³ŠÚ
!ØqæˆÂ ä×Ö]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


4E3
X A -Bt
( wzZ¢225 úGnZz(nZX é)žG°yx0Zz G
3 
î*G'•0Zz£Z{ Zzg )
»"7 i úB‚Æ\W=~ vZwÎg c
Hn²gzZNƒ¢q~~ ~tÓÇg !
•\¬vZègqx Z]|
G
Û ä~
'
ZŽ i ú{z ~g é£+1ƒ B
ãzg0 g tØ»"7i úB‚}÷?žì x¥=ž c â•  \Wì tع
+G
'
~©q ZÆyŽì 4Ð iúkZƒ~ {#Ž i ú{z ~g é£ gzZƒ~ {#Ž ì 4Ð i úkZƒ~ ~YÃ
+G
' +G
'
kZƒ~KÅDŽ iú{z ~g é£ gzZƒ~KÅDŽì 4Ð iúkZƒ~©q ZÆyŽ iú{z ~g é£ gzZƒ
Û %Z ä( •vZ ègqx Z ]|)\WçOXƒ~K~÷Ž ì 4Ð i ú
~ äÃÆ} # LZ™ â•
XŠ VŒ‰C™ J 7
ƒwÙZ»yZžJ i ú•zQðZ´(Å"7 Z{Š c
i úåLg Zƒ0  V˜
iЃ
 nÆ&Zp¢qgzŠ c
{zV˜(4gzZaZЃ Š q Z Ñ!
ƒyzÅZížì ¸žÜ »žgIg `gŠ ! Mg ‡x H
Û (F
ðâ • Ã&Zp›vŠgzZ ]Ò ôä ~
 \W »"7i ú~ ÏZì :Ãq
g @ Z »} #Æy³7i ú
ãzg0
Z nÆ&Zpž ǃx¥tÂñY ¬Šs§~uzŠ¤
½kZpì 4gzZaZ -7iú~ „ yp¤ ZpXì
yZ •e * Zž c
W~K'gúy›¤ Û %ZÉ c
â• Û 7IÐ äW~KÃ ( &Zp )]Òôä~
â•  \WŠŽz!
Æ
X ,™Ýq ( »[ZN ) îO~8CZ™| 7 Ì{zžzŠ]i YZÃyZÉÃzg:Ã
 )!
i ú®
ä™ ZŠ Zi ú~KÃVÂgúÐ s§Å ~ Ö }
 \W~X•CY Å7~ # Š q Z {z[Z
ÅMg ‡žg Ig
Xìi ZŽgzZ]i YZÅ
¡Ê ‚rŠÛÖ] oÖ] äiœ†Ú] ÜÒ‚u] kÞƒ^j‰] ]ƒ] "
# ofßÖ] äe È×fm äne] à '‚vm ^ÛÖ^‰ ÄÛ‰ p†âˆÖ] àÂ
!^ãÃßÛm
( c Z™aŠ·,Ô]
RZ àZY ûZ`zy
[!
ÔwzZ¢Ô 183mÔpÑ›)
KÃ~çKZ )ÐZ {zÂ}™Ô]i YZnÆKzziÅkZÐËÐ~?Z
 ž cÛ Š•
â• á g Z ä~
 \W
XÆzg: ( ÐäY
mÔpÑ›) !²]‚q^ŠÚ ²] ð^Ú] ]çÃßÛiŸ Ù^Î "
# ²] Ù牅 á] †Û àe] à³Â
( wzZ¢Ô183
(4ZàZY ûZ`zy Ô84mpÑŠîZŠ1Z)
°YYâ[!
XÃzg:ÐVzKÅ\¬vZÃ( VÂgú)V-ÈÅ\¬vZvß ?ž cÛ Š•
â• á g Z ä~
 \W
!àãÖ]çÞ ƒ^Ê ‚q^ŠÛÖ] oÖ] ÜÒ ð^ŠÞ ÜÓÞ ƒ^j‰] ]ƒ] ÙçÏm "
# ²] Ù牅 kó۳‰ Ùç³Ï³m†³Û³Â à³e] à³Â
( 1`Ô 183mÔpÑ›)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


G
Û Š•
á g Zä~
'
ç~g é£+Ð?Z
Š]i YZÃyZ•e]i YZnÆäYKVc
X z™ c  c
â•  *™Ñ
ÅäYKÃVÂgúKZ ?ž cÛ (%Z)¬ÃVzŠ%y›ä ~
â• Š qZ Ñ!
 \Wž Zƒx¥Ðžg Ig `gŠ ! ò Z¤
yZ m
³
ZŠ Z® ~gzŠ ug IÆ~
i ú( &Zp ) ]Òô{°‡!
 )! Š]i YZ
 \Wž Zƒx¥XÃzg:Ð äYKÃyZgzZz™ c
nÆyZ {°‡!
ä~ ÒZ ÅyZgzZ‰CÑp=~KnÆä™
 \WÐzz ÅäY äWÐ ]ÒgzZe
už 6ì h»•
~ pÑg Ñ~ ®
 ) ! Û ]iYZ Å]!
i úÌÃVÂgúž ~Š â • Û mº{ i ZzgŠ µ Z
kZ™ â•
X :ì
oju †Û àe] äßÚ Øì‚m Ü×Ê ÄÊ^Þ Ù^Î ð^Šß×Ö h^fÖ]]„a ^ßÒ†i çÖ "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î †Û àe] àÂ"
!l ^ Ú
( c Z™·÷·,ÔwY°Zù] Ô66mpÑŠ ƒ ZŠ1Z )
RZ °Y ûZwZŒZ[!
4Â),ŠhgnÆ(äW~® iú»]Òô)VÂgúÃ}iZzgŠ(mº)kZë¤
 )! žZ cÛ ä~
â•  \W
ä0
QJ Û kZÆ~
]Ãz¿\¬vZèg/0vZ†]|(ˆÆyâ• Û «*
 \W )ž•Dâ• ]|(ǃ
Xñƒ:4ZŠÐ}iZzgŠ(mº)kZ
Z) ¶]i YZ ÅäWKÃ ( VÂgú) ]Òô~ ~
iú~ y¤p ¤  ~tgzŠž Zƒx¥Ð ug Ig `gŠ
u Ñ!
\¬vZèg/0vZ†Z
 ñƒ D™¿#ÅiZŽ kZ å cÛ Iä ~
â•  \WÐ ä™ IÃVÂgúgzZ ( ¶~"7
ä¿\¬vZ èg/0vZ†]|6kZ Â;e )zgÐ äW~KÃVÂgúä }Š Zñ™Æ ¿
LZ™ƒ nZg *
 \Ws§q
w¸» ~ Zž cÛ Ð yZgzZ Å: ]!
â• ]Ãz™ƒ nZg*
J  ÃyZÉ †Ze JÃ}Š Zñ™
gzZ Zg â 6J
ëž• ët \WgzZì »zgÐ ä™ IgzZì ~Š]i YZ ÅäW~KÃVÂgúä ~
 \W~Tžì ( g
u)
YŽ •ìg™¿#Å~
( ì 7^ g—\Wtª)Ð,™IÐäW~KÃVÂgú
:•˜vZ¶g›x âZ
Ÿ ÙçÏm "
# ä×Ö] Ù牅 kÃÛ‰ Ù^Î †Û àe ä×Ö]‚f á] ä×Ö]‚f àe ÜÖ^‰ oÞ†fì] Ù^³Î h^³ã• à³e] à³Â
än× ØfÎ^Ê Ù^Î àãÃßÛßÖ ä×Ö]æ ä×Ö]‚f àe Ù¡e Ù^ÏÊ Ù^Î ^ãnÖ] ÜÓÞƒ^j‰] ]ƒ] ‚q^ŠÛÖ] ÜÒ ð^ŠÞ ]çó߳۳i
!àãÃßÛßÖ ä×Ö]æ ÙçÏi æ "
# ä×Ö] Ù牅 à Նfì] Ù^Î æ ¼Î ä×%Ú äßÚ äjÃÛ‰ ^Ú ^òn‰ ^f‰ äfŠÊ ä×Ö]‚fÂ
( wzZ¢Ô 183mÔpÑ›)
G
Û Ã~ Û äÅ\¬vZèg/0vZ†]|
'
K&Zp~g é£+Ð ?Z
 ž ‹ñƒ D â•  \Wä ~ž c
â•
nž cÛ ävZ†0wš ]|6kZX z™: I7Z ? Â,™Ô]i YZ ÅäY ( nÆ®
â•  ) !
i ú)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


LZ) yZ ä/0vZ†]|6kZÐ,™ I( Ð äYK )à ( VÂgú) yZgz¢ë Z{
JÚ ZÃ ( d
ëZ{žƒë ?gzZVƒ;g‹g ý \W»~ž c
uÅ~ Û gzZ¶”7¬.
â• Z e b§kZä~ž †Z e
XÐ,™I( ÐäWK )ÃVÂgú
ä×Ö]‚fÃÖ àe] Ù^ÏÊ Øn×Ö^e ‚q^ŠÛÖ] oÖ] tæ†íÖ] àÚ ð^ŠßÖ]] çÃßÛi Ÿ "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î †Û àe] àÂ
ÙçÏi æ "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î ÙçÎ] Ù^Î †Û àe] å†eˆÊ Ù^Î ¡Æ• äÞ„í³jnÊ à³q†³í³m à³ã‚³ÞŸ †³Û³Â à³e
(wzZ¢Ô183mÔpÑ›) !àã‚ޟ
Ü zÆ]ZgÃVÂgúKZc
0vZ†XÃzg:ÐäWK‰ Û ä~
â•  \Wž cÛ ä¿\¬vZèg/0Z]|
â•
6kZÔ Ï,Š™ 0
'Š Y{zèYÐ,Š 7å
Ð yÃVÂgúëž cÛ ä }Š Zñ™Æ¿\¬vZèg/
â•
yZž ) cÛ ä~
â•  vZ wÎgžVƒ H~ž cÛ gzZ ( †Ze ) »QÃyZ äÅ\¬vZ èg/0vZ†]|
â•
XÐ,hg7ÃyZ랃ë ?gzZ ( Ãzg:ÃVÂgú
]ƒ] ‚Î]æ äÖ Ù^Ïm äÖ àe] Ù^ÏÊ ‚q^ŠÛÖ] oÖ] Øn×Ö^e ð^Šß×Ö]çÞ„ñ] "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î †³Û³Â à³e] à³Â
ó Ÿ ÙçÏi æ"
# ä×Ö] Ù牅 à Ô$‚u] Ù^Î æ å…‚‘ oÊ h†–Ê Ù^Î ¡Æ• äÞ„íjm
( wzZ¢Ô183mÔpÑ›)
Š]iYZ ÅäYKÃVÂgúKZÃ]Zgž c
Âz™ c Û ä~
â• vZwÎgž cÛ ä îQE
â• 0“\¬vZèg/0Z]|
0“\¬vZèg/0Z]|6kZX Ï,Š™Š Y'gútÂQž ¹ä ŠZz]|}Š Zñ™Æ/0Z]|
îQE
uÅ ~
]i YZÃVÂgúë)7ž•ë\WgzZVƒ;g ‹g vZwÎgÃ\W~ž cÛ gzZZg â 6
â• ÃyZä
J
( Ð,Š7
àÚ àã¾ç¿u ð^ŠßÖ] ]çÃßÛi Ÿ "
# ä׳Ö] Ù糉… Ù^³Î Ù^³Î ä³ne] à³Â †³Û³Â à³e ä³×³Ö]‚³f à³e Ù¡³e à³Â
kÞ] ÙçÏi æ "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î ÙçÎ] ä×Ö]‚f äÖ Ù^ÏÊ àãÃßÛßÖ ä×Ö]æ Ù¡e Ù^ÏÊ ÜÓÞƒ^j‰] ]ƒ]‚q^ŠÛ³Ö]
( wzZ¢183mpÑ›) ! àãÃßÛßÖ
 )!
]gßÅ® iú)Ð VzKÃVÂgúž cÛ ä~
â• 0“ \¬vZ èg/0Z ]|
 \Wžì ~z%Ð îQE
K )ÃVÂgúgz¢ë Z{n¹ä wš ]|X ,™Ô]iYZÐ ?{z Z
 z™: IÐ h
z CZ ( ~
ÃVÂgúž )ì cÛ ä~
â• vZwÎgžVƒ H~ž ¹Ð yZ ävZ†]|6kZÐ,™ I( Ð äW
XÐ,™IÃyZgz¢ëžƒë ?gzZ( z™: IÐK
ä×Ö]æ äÖ àe] Ù^ÏÊ Øn×Ö^e ‚q^ŠÛÖ] oÖ] ð^Šß×Ö]çÞ„ñ] "
# ofßÖ] Ù^Î †Û àe ä×Ö]‚f Ù^Î Ù^Î ‚â^rÚ à³Â

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


]çÞ„ñ] "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î ÙçÎ] Ù^Îæ g–Æ æ äfŠÊ Ù^Î àãÖ áƒªÞ Ÿ ä×Ö]æ ¡Æ• äÞ„íjnÊ à³ãÖ áƒ^³Þ Ÿ
!àãÖ áƒ^Þ Ÿ ÙçÏi æ àãÖ
( cZ™·÷Ô4Z àZY ûZ`zy°Y Yâ [!X 84mpÑŠ ƒ ZŠ1Z )
Ü zÆ]ZgÃVÂgúc
)‰
nÆäY] Û Š•
â• á gZ ä~
 \Wž cÛ ä îQE
â• 0“\¬vZèg/0vZ†]|
N;Š YtèYÐ,Š7]iYZÇ!
ÃVÂgúë Z{n¹ä}Š Zñ™Æ/0Z]|Ôz™ c
Š]i YZ
×gzZ †Z eÃïyZ äÅ\¬vZèg/0Z]|6kZÐ,Š 7]i YZ ( ÅäYK )ÃVÂgúë Z{nÏ
ÃVÂgúyZ랃ë ?gzZzŠ]i YZ ( ÅäYK )ÃyZž cÛ ä~
â• vZwÎgžVƒH~cÛ gzZ ñƒ
â•
XÐ,Š7]i YZ ( ÅäYK )
àe] Ù^ÏÊ ‚q^ŠÛÖ] ]çi^m á] ä×a] Øq… àÃßÛm Ÿ Ù^Î "
# ofßÖ] á] †Û àe ä³×³Ö]‚³f à³Â ‚³a^³r³Ú à³Â
äÛ×Ò ^ÛÊ Ù^Î ]„a ÙçÏi æ "
# ä×Ö] Ù牅 à Ô$‚u] ä×Ö]‚f Ù^ÏÊ àãÃßÛÞ ^Þ^Ê †Û³Â à³e ä³×³Ö]‚³fóÖ
!l^Ú oju ä×Ö]‚fÂ
EE
( é£Ð}¢z G Ô 97mÔ > ½Ô£Z{ Zzg )
î”û Z[!
YÊ%Ëž c
ÂÆzgÐ äWKÃzziKZ {zž7^ Û ä~
â•  \Wž cÛ äÅvZèg/0vZ†]|
â•
cÛ ÐyZä/0vZ†]|6kZÐ,™IÐäWKÃVÂgúë c
â• Û ä}Š Zñ™Æ/0vZ†
â•
Û ~zZgXÐ,™ Iëž• ìgÈt \WgzZ Vƒ ;g™yÒ ~
]|ž• D â•  wÎg g
uÃ\W~ž
X Å:]! Û wÙZÐd
äâ •
J LZä/0vZ†
:Mg ‡x H
G
Û %ZÃVzŠ%ä~
+'
Zž c
•e]i YZ ÅäYK'gú~g é£ ¤ â•  \W{°‡! Š q Z {z•t
~Xžžg Ig
 ÅVÂgú~ Xž‰ g ¦
Å yÃiúaZÐ ƒ Û {zÆ ~
Ì}Z• vZ wÎgèÑqz™ c Ö ÃyZ
Š ]iYZÉ Ãzg #
 \WŠŽz!
IÐ1zgÃVß Zz1zgÉ »zg7ÐäW~KÃVÂgúä~ c
ÆkZpìŠ Û ~~YÃq
Šg Z Œ g @
 wÎgÁ¸k0
kZQÂà~ ÆyZZ Z » ƒ ÎàŠÐ<
 ž 1™ä]Z|\WÌ{ i Z0  q nZ Åx Z™/ôQgzZ cÛ
â•
ðö Ì.
Z eÔ ÌZg â 6J
ÂðW" ZÉ ÅøiuÆe
âÅäg â ¤ ¬g Ë%)c
ƒCZì e ÅáZz 䙿#Å
X cÛ ÌmsgzZ
â•
i ú»VÂgúž 6XÐ,Š ò :„ »i ZŽ6kZƒ »i ZŽ ¬Žž Zƒx¥ÌtОg Ig
 )!
® Š qZ Ñ!
`gŠ
äWKÃ&ZpY fÆ¢qgzŠ¤
Z[ZX Ig¦
Ž •ŠŽñžg Ig
Š q Z ôÜ0ÆkZžX »äW~KnÆ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


 )!
nÆ® Zì ˆƒqzÑð§"gzZŠ YzŽ~¢qgzŠèaž•D™7AtnÆ1zgÐ
i ú'gú¤
Š qZ Ñ!
»g Z2zŠ}÷Âce )zgÐ äYKÃVÂgún kZ ǃ0
`gŠ Zg f ]Z|\W¤ 'Š YzŽÂÏN YK
ž cÛ y Ò~
â•  wÎgw¸ä îQE 0“\¬vZèg/0vZ†]|Z ž ÇñYƒx¥Ã\W ÂN â• Û ·_ÐÃ~•
)Æ™ ZŠ Z®
Ð] i úÌ{zžzŠ]i YZ7ZÉÃzg:Ð äYKÃVÂgúKZž c
 )! Û Š•
â• á g Z ä~
 ݬzŠg »u
Û g ïZÐzz ÅAà ZzŠ YzŽ¸ä}Š Zñ™Æ/0vZ†]|6
ž ¹™ VZn™ â • kZ ÂN ¾[Z N »{LZ
0“\¬vZèg/0vZ†]|™ÍtX ÏN;Š YzŽ'gútèYÐ,™IÐ VzKÃVÂgúyZë Z{n
îQE
w ¸~ž cÛ ™ƒ×gzZ Zg â 6J
â•  Ô †ZeÃyZÉ ce *
™„ IÃVÂgú[ZÐzz ÅŽV; ž Å7e
×ÅyZ ä
ÅŠ YzŽ~ ¿#Å ~ Š ]iYZ ÅäWKÃVÂgúž ) Vƒ ;g™7 ( g
 wÎg w¸) ?gzZ ( z™ c u) ~
 wÎg
XÐ,™IÐäWKÃVÂgú랃ë ( ÐzzÅA
ÅxsZ +Š Ð iZ0
Z ÏZÃY fgzZ Çìg „ iZŽ {z ÂñYƒ "
U
Ð~vZ wÎg i ZŽ »ZTž Zƒ x¥
Ø Z™gzZ #
gzZÑ: Ì[¢Åa’> Ö w6¿{Š™^ vZ wÎgžƒŠ°z[£Ã<ÑŽce ã™#
YÆ~ Ö }

Û {g •
P 6äW~KÆ VÂgúñƒ D â • á Zä~ åL]Ì» ð§" gzZŠ YzŽ
vZ wÎg s§ÅÏZ ñYƒ [!
gzZ VzŠ%ÔN W:™ ÎÒpÔá:Ð Vz¥Ô(: k] »“
 iz d
i •e * Z 'gúž,Š ÎVc
W~K¤ È0
už 6Ôƒ: yizŠ%o %ZÔN W:™Xg-i Zƒ¬Xƒ:Ð} i ZzgŠq
:ì ~pÑg Z *
Y*
W»VÂgú
Û •\¬vZègȬ]|
:•Câ •
‚rŠÛÖ] oÊ ^ãÖ èßmˆÖ] oÊ Øʆi (èßmˆÚ àÚ éœ†Ú] k×ì• ƒ] ‚rŠÛÖ] oÊ ‹Ö^q "
# ä×Ö] Ù牅 ^³Û³ß³ne
ÜÖ Ønñ]†‰] oße á^Ê ‚rŠÛÖ] oÊ †jífjÖ]æ èßmˆÖ] ‹fÖ à ÜÒ ð^ŠÞ]çãÞ] Œ^ßÖ]^ãm] ^m "
# o³fß³Ö] Ù^³Ï³Ê
! ‚q^ŠÛÖ] oÊ á†jífi æ èßmˆÖ] Üãñ^ŠÞ ‹fÖ oju ]çßÃ×m
( cZ™G*Z ÝZ·,Ô297mÔY ûZ G îE4¢E
0G [! Ôzâ 0Z)
 iz d
êk]ÑZz “ i]gúq × ~ ãZž¸ â •
Z Å\Ü' Û p=~ ug IK~
 vZ wÎgiŠ q
Z
 iz d
gzZ Ü k]ÑZz“ iÃVÂgúKZ !Íß} Z cÛ ä~
â• vZ wÎg ( ™NŠt) ðW~Kðƒ CZF
Z ñƒ
<k]ÑZz “ iä VÂgúÅyZž ˆÅÒÐzz ÏZ6LZu Z µèYzŠ uzgÐ äZ F
 iz d Z~K
Š™qzÑ*
X c Z F
Z~KgzZ
Û •\¬vZèg5
: • Câ • i]|
›) ! è×n×Ö] Ô×i gn_i ¡Ê ð^ŽÃÖ] àÒ]‚u] l‚ã• ]ƒ] "
# ä×Ö] Ù牅 à '‚vi kÞ^Ò

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


( wzZ¢183mpÑ
X ñÎ:Òp]ZgkZ ƒ¢q~iúÅY (]gúðÃÐ~?Z
 ž cÛ ä~
â•  \W
Zzg ~uzŠq
X ì ~e ZÅ •\¬vZèg5
i]|
!^fn› ‹Ûi ¡Ê ð ^ŽÃÖ] àÒ]‚u] l‚ã• ]ƒ]"
# ofßÖ] àÂ
( 96mpÑ> ½ÔwÍZ ¢183mpÑ›)
X ñÎ:Òp ƒ¢q~iúÅY (]gúðÃÐ~?Z  ž c Û ä~
â• vZwÎg
ZzgÐ îQE
X :ìe 
0“\¬vZèg{kÙ 1Z]|
C
!l¡Ëi àâ æ àq†íjÖ àÓÖæ ä×Ö] ‚q^ŠÚ ä×Ö] ð^Ú] ]çÃßÛi Ÿ Ù^Î "
# ä×Ö] Ù牅 á]
( c Z™·÷Ô4Z àZY ûZ `zy 84mpÑŠ ƒ ZŠ1Z)
°Y Yâ [!
q+Z{ zpÔÃzg:ÐäW~KÅ Z}
žN Y~ª ?ž c
Ã( VÂgú)V-ÈÅ Z} Û Š•
â• á g Zä~
 \W
X Vƒ: ðƒðÎÒp
i ñƒ D W~K'gú‰Ì~gzŠ ug IÆ~
zd Š q Z Ñ!
 \Wž Zƒx¥tОg Ig `gŠ ! ò Z¤
yZ m
³
D W~Kž cÛ Ân ÏZ c
â• Û ±5Ìä ~
â•  ݬzŠg »uŠpª ZÔ'ÎÒpÔpk]»“
qtgzZ ¿™ Z F i
 » ð§"gzZŠ YzŽžŽ )н™ ZF
g¨Zg f \WpÔz™I( ì : ZgzZÔ äÎÒpÔ“
 iz d Ü z
iÃVÂgúKZ‰
E
Û

 »Š YzŽŽ @Šª
: q „z~ VÂgú‰ä ~  \WžÏñYƒx¥ÛZ ðç¡ Z]! t Ã\W ÂÐN â •
Û a’{z(gzZx ZwÃäWÆyZgzZ• D™ IÐ äW~KÃVÂgú]Z|Y fÆ` WÐzz ÅTgzZ)ì
ïŠg ZŒ
ñƒGg (Z[òZÆŠ YzŽñƒ D WKä VÂgúèaž cÛ 7tÐ x Z™/ôä ~
â•  \WÌQp( •
:cÛ É ÔzŠ™IÐäWKÃVÂgúKZnkZ•
â•
"l¡Ëi àâ æ àq†íjÖ àÓÖæ ä×Ö] ‚q^ŠÚ ä×Ö] ð^Ú] ]çÃßÛi Ÿ "

X z™IÐäÎÒpÃyZÉÃzg:ÐäWKÃVÂgú
:cÛ ~g
â• u~uzŠgzZ
"‚rŠÛÖ] oÊ †jífjÖ] æ èßmˆÖ] ‹fÖ à ÜÒ ð^ŠÞ]çãÞ] "

X zŠuzgн™ ZF  izd


ZgzZÜ k]ÑZz“ Ü zD W~K(ÉÃzg:ÐäWK )ÃVÂgú
i‰
Ðx Z™/ô&Zpž åt{zåcÛ x ÈZŽ »vÐ o %ZB‚ÆVzŠ%»yZ ä~
â• Ü z D W~K»VÂgú
 \W‰
Û p=6V»KZ KZ Ìx Z™/ôgzZ n
X Dƒâ • gp=(KZ ÂD¢xs~
 \W„‰gzZ‰'ƒ~9ú

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xƒ:o %Z»VÂgúgzZVzŠ%ÐzzÅàZB‚q
Zž @ VŒ
'Y¬'gúžJ
ZzgÅpÑ~g g
:ì~e
oב àÚ æ "
# ä×Ö] Ù牅 kf$ æ àÛÎ èe çjÓÛÖ] àÚ àÛ׉ ]ƒ] àÒ "
# ä×Ö] Ù牅 ‚³ã o³Ê ð^³Šß³Ö] á]
( wzZ¢119mpÑ~gg)!Ù^q†Ö] Ý^Î "
# ä×Ö] Ù牅 Ý^Î ]ƒ^Ê ä×Ö] ð^•^Ú Ù^q†Ö] àÚ
ÛZ
¬s§ÅVzyª)‰CYƒ ~9 Âp¢xsÐ iún• 'gú~gzŠ ug IÆ~
vZwÎg
/ô) vß ÂD YJZ ~
vZ wÎg Z vZ wÎggzZ ( ‰CY
 Q TgÆx Z™/ôáZz "7i úgzZ ~
X D Yƒ} 9Ì( x Z™
Û •\¬vZèg•x Z]|Ý>Zx Q
: • Câ •
!Ù^q†Ö] ØfÎ ð^ŠßÖ]„Ëßm^ÛnÒ ÔÖƒ á] áæ†m ]çÞ^Ò æ ¡n×Î &ÓÚ Ü׉ ]ƒ] "
# ä×Ö] Ù牅 á^Ò
wzZ¢149mŠ ƒ ZŠ1Zò)
( cZ™·÷X > }ZðwY°ZIY ûZs Z¾Z[!
- Í‘
žG
I)tž¸BŽZ ê vZyZçgx Z™/ôgzZ Tg â •
( * Û p=k
Š ~hðÂf
QxsZ
~vZwÎg
X N Y¬¬ÐVzŠ%'gúž å@
ƒnkZ
y
WЃ )ÅÀ` W,K~ ( yzÅZí) ~tgzŠèa! Mg ‡m
 &Zpn kZ‰: Œ6w2Fb§Å] ³
Ü z à gzZ ‰Cƒ ~9~
 \Wn kZ åsp »o %ZÆ VÂgúgzZ VzŠ%~½™JZ ‰
gÖZ » iÕä ~
Û p=( ÃòÐK&Zp~kZžk
 \WgzZ Dƒâ •
p=Å ~ Š âZ)k
 Û
Š ~hðˆÆä¢xsñƒD â •
Ìx Z™/ô ÂD YJZ ~ Û p=6V»KZ KZ Ìx Z™/ôÐzz Åäƒâ •
 Dƒ â•
 \W Â'Y ¬'gúZ Û
 \W1åsp »yizŠ%o %Z Ì~gzŠ ug IÆ~
~ Š q Z Ñ!
 \Wž Zƒx¥ÌtÐ g `gŠX D Yƒ} 9
Yÿ^
ñY3g „^ Ö Z™ â •
YgzZ ñYH »ÃŠ YzŽykÑZ ‚ž~Š½tÃtÖ# Û [!
‡ »Š Y½pzŽkZä
cÛ g OZ »äY-ÆVÂgúgzZ 3g ñè6(KZ KZÃx Z™/ôä ~
â• Š q Z Ñ!
 \Wž Zƒx¥Ð g `gŠž 6
á à¬ÅÀ` WgzZXì Yƒ ZaŽ»yizŠ%o %ZÐ kZèYN W:~]
y• )'gúˆÆ` Wž cÛ 7t1
â•
]Z|Š%~w2TÅKÔì@
ƒ3 Zgµ Z»äYäWÆ &Zp{°‡!
~])yZž•ìg „NŠ\WÃ]
)
»Š Z®:ì 4Ø»äWÆVÂgú:ÃVzŠ%ì Cƒi úñYÅVÂgú~w2~ŠÔ ~uzŠ ñOÆkZ•_7

X ȊY:gzZ
Û bÑÅ ]
:•˜vZ¶g ~zâx â ZñƒD â • ó RZ àZY ûZ `zy
 [!
L vZ¶g›x âZ
Æ
àÚ éƒçì^Ú ð^Û×ÃÖ]^a †Òƒ ½æ†Že àÓÖ ‚rŠÛÖ] ÄßÛi Ÿ ^ãÞ] oÊ †a^¾ h^fÖ] &m•^u] àÚ äãf• æ ]„³a

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ÿæ é†ì^Ê h^n$ Ÿæ ^ãiç‘ ÄÛŠm Øì¡ì l]ƒ Ÿæ èß³mˆ³jÚ Ÿ æ èfn_³jÚ áç³Ó³iŸ á]ç³â æ &³m•^³uŸ]
^âçvÞ æ é‚ŠËÚ äe Í^ím ^Ú Ðm†_Ö] oÊ áçÓm Ÿ á]æ^ãe àjjËm àÛÚ ^âçvÞ æ èe^• Ÿæ Ù^q†Ö^e è_×jí³Ú
‚n‰ æ] tæ‡ l]ƒ 霆ÛÖ] kÞ^Ò ]ƒ] ämˆßjÖ] èâ]†Ò o× ÙçÛvÚ tæ†íÖ] àÚ àãÃ³ß³Ú à³Â o³ãß³Ö] ]„³a æ
!½æ†ŽÖ] l‚qæ ]ƒ] ÄßÛÖ] ݆u ‚n‰ Ÿ æ tæ‡ ^ãÖ àÓm ÜÖ á^Ê é…çÒ„ÛÖ] ½æ†ŽÖ] l‚qææ
( c Z™aŠwzZ¢183mpÑ›bÑ~zâ )
ñY»zg7ÐKÃVÂgúQÂN Yð0
¤ Ù ª]!
ZozÑsfzgqžì CƒC Š q ZÅ[!
tÐ g `gŠ
Ñ!
»]gúzŠ%Ôê:g-i Zƒ ¬Ôê: k]ÑZz ( ä™bâ ) “ iÔñÎ:Òp]gúX •to zÑ{zX Ç
 iz d
: [òZvŠÆŠ YzŽ b§ÏZÔVƒ: VH± ( {g ZzWgzZ Vc ²z lJàZz ä™ 0 'Š Y) yZŽ âÔƒ: o %Z
á &Zp ( à Zz äWK )gzZ N Y ð0
~Š • Z ( ƒ: ~ 5 Zg sp »Š Yª)ƒ ðZæF
_ ZÑ{gÃè¤ %N3 Zg ÔVƒ
!
ƒ: ( ~0 )OÅËc á ]gú¤
ƒ: {”~Š • ZgzZì ¸Ý{z(* Ù ØÂVƒ{”
™IÐäYKÃ~çKZ »C
™IÐäYKÃVÂgú+ZQÂVƒŠŽñ_ ZÑ{gÃègzZ
( vZy4)Xì x Zw*
ë¸ ÂY fÆ¢qgzŠèY c Š™@'Ç!„nçÂäVrZž ïÅvZ¶g ~zâx âZ ä\W@Š !]Z|Mg ‡
Y*
Xì ^ gzZx ZwÔa’{z( * VƒyZŽ { Zp ) VÂgú é¨GÒŒ!n kZì sp »Š YzŽèaž• Tg
YK» ( Sh1c
ÆäYKÆVÂgú~gzŠ ug IÆ~ Û ï¬ZñÆwßZ ä ~zâx âZgzZ
ŠÉ š ZÜñƒ D â•
 vZ wÎgž c
Ù ØÆyZ *
Ý{z(nÆVzC ™IÐäYKÃVÂgúQ ÂN Yð0 Z ¶ˆÅe
Ì[Z_ ZÑ{z¤ ¬gÅ_ ZÑXn
á 'gú¤
¬g Å {gÃè _ ZÑgzZ Vƒ: {” ~Š •
e ZgzZ ( ce * ٠ت)ì ¸
™7IÐ äYKÃV-ç KZÃVzC
Y*
^ gzZx Zw*
™IÐäYKÃVÂgúnÆVǸgzZ+-ZzÆVÂgúyZQ•e * Z ñƒD™
YK'gú¤
* YÂñY H ZŠ Z ¬ZñÆwßZÆ<Ѥ
Îò :»x ZwgzZa’{z(6kZgzZì ^ ZÃx » b IgzZ ^
YÌËèY )ì
( ì CŠ c  o*
igzZƒ ÐÃNógzZd
E
Û x ZwgzZ a’{z(ÃäYKÆ VÂgúä è â ™ ¯ ?ŠÃX• D Y G 7bÑŠP {z ~ sf [Z
gZ ΠE4
G› $

Š
Xìc
ZzgЕ\¬vZègȬ]|Ý>Zx Z
X :ì e
!Ønñ]†‰] oße ð^ŠÞ kÃßÚ ^ÛÒ ‚rŠÛÖ] àãÃßÛÖ ð^ŠßÖ] '‚u] ^Ú "
# ä×Ö] Ù牅 Õ…•] çÖ
( c Z™·gâÔ]
RZà ZY ûZ`zy
[!
ÔwzZ¢Ô 120mÔpÑ~g g)
( c Z™·÷Ô84mpÑŠ ƒ ZŠ1Z)Ô( c Z™·gâÔwzZ¢183mpÑ›)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


µb§T ïŠ uzggz¢Ð äW~KÃyZ Âì à™Š XZ[Z ä VÂgúŽ Ù Šª
qt~
vZwÎg¤
Z
X ‰ˆ~Šuzg'gúÅLZuZ
E
WK»VÂgúž•˜ ñƒD™wÑ+ZÐ g
\¬vZègÈ ¬]|èYì a’Óz(gzZx Zw* `gŠ èGâ
uÑ! E4› $

qt~
ª vZwÎg¤ Þ ‡Å1zgÐäW~]
Z‰. ){zÐzz ÅTž¶~Š ¯ª
q {zäVÂgú~gzŠÆ•
X È zgÃVÂgúgz¢ÂÙ Š
E
ÅVÂgúÅgzŠÆ•\¬vZègȬ]|žˆ W~™Â]!
tÃyZŠpÐ?ŠkZÅ è â ! Mg ‡]Z|
E4
G› $

VÂgúÅ •\¬vZègȬgzŠgzZ ¶™gzZui*


{Š c qÅVÂgúÅgzŠÆžg I]§Å ~
iЪ vZwÎgª
q
kZ ~vZ wÎg¤Zž cÛ ä •\¬vZègÈ ¬ ]|Ðzz ÅT¶~Š™ qzÑð§"gzZ ÙJ„ {Š c
â• i¼ ä
E
gzZ ð§" H{z äVÂgúÅ •\¬vZègȬgzŠžÅ: s E4› $ Û Igz¢ÂÙ ŠÃª
 ŸzðÃtä èGâ pX D â• q
)ÃyZ™NŠ~VÂgúÆ¢qgzŠ ( [òZ )C{zëž @
Ð] ¸:~gzŠÆ©]§Ž G Za [òZÆŠ YzŽ
Ž ä VÂgúó óY ûZ _uZ â Lž
L cÛ t Ž ä •\¬vZ ègȬ ]| ÂñY 1x »Ð s »Z¤
â• ZèÑq ,™ I
ÎÒpÔ“
Ã[f YgzZiZÔ* iª¶Ì~gzŠÆ~
 iz d  ݬzŠg »uŽì ª
q „zŠ Z%Ðì à™Š XZª
q
X <} À
`gŠ
uÑ!
:•˜vZ¶g ~zâx âZ~bÑÅg
æ h^n%Ö] àŠu æ gn_Ö]æ èßmˆÖ] àÚ oßÃm ‚rŠÛÖ] àãÃßÛÖ ð^ŠßÖ] '‚u] ^Ú p]…"
# ä×Ö] Ù糉… á]ç³Ö
!Ü×Â] ä×Ö]æ ^âçvÞ
( wzZ¢Ô 183mÔ›bÑ~zâ )
i ª ïŠ uzggz¢Ð äW~KÃyZ Âì à™Š XZ [Z ä VÂgúŽ Ù Š ª
zd qt ~
 vZ wÎg¤
Z
ÎÒpÔ“
X {)zÔ<} ÀÃ[f YgzZiZÔ * i
:•˜ ~Š !
WÎ& œ·•~bÑÅ •\¬vZègȬg `gŠ
uÑ!
àãÃßÛÖ èßjËÖ] oÂ]æ• àÚ å†nÆæ èßmˆÖ]æ gnn_jÖ] àÚ ð^ŠßÖ] '‚u] ^Ú "
# ‚a^• çÖ äŽñ^ kÖ^Î oßÃm "
"!^vm†‘

( c Z™ðsÑZx‰ZzyWÅZ >g ZŠ ZX wzZ¢208mŠ ƒ ZŠ! ZòZŠBZg Zâ Z)


Æ•vŠgzZ 䙓 i ÔäÎÒpÆVÂgú~
 iz d  \W¤
Zž cÛ ä •\¬vZ ègȬ ]|
â•
Û {@x»[òZ
X ïŠuzgÐäW~KÃVÂgúšZÜÂD â•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


~]gúÅ\Ü' × ä~  \WÃT¶ªq „z ÅVÂgúÅ •\¬vZègȬgzŠž Zƒx¥Ð ]Zg „Ñ!
`gŠ
á Z H š ZÜä~
7tÌ èSg •  \W™NŠª
qtp¶„g^ðƒCZF Z~K~ª qÅ“ iŽ ¶@Š
 izd
Ü zÆäW~KÃVÂgúKZž c
i‰
zd Û Éìg e » ð§"gzZŠ YzŽèYN W:~K'gúˆÆ` Wž c
â• Û
â•
zŠuzgн™Z F i
ZgzZ“
:•˜ v+-Zg$
)´~}g !
Æg `gŠ
uÑ!
gn_Ö] ÄßÛe ÔÖ]ƒ oÖ] "
# äi…^•Ÿ gßjrnÊ •^ŠËÖ] äßÚ ±Žím ^Ú ±Ö] †¿ßm á] h^fÖ] ]„a ±Ê o³ÖæŸ]æ
‹Ûi ¡Ê ‚rŠÛÖ] àÒ]‚u] l‚`• ]ƒ] ZZ•çÃŠÚ àe] 霆Ú] gßm‡ &m‚u àÚ Ü×ŠÚ pæ… ^³Û³Ö à³mˆ³jÖ]æ
àÓÖæ ä×Ö]‚q^ŠÚ ä×Ö] ð^Ú] ]çÃßÛi Ÿ ZZ Ù^Î äß ä×Ö] ±•… å†m†a oe] &m‚u à³Ú •æ]• ç³e] pæ…æ XX ^³fn›
èßjËÖ] àÚ änÊ àÚŸ] ÐÏvjnÖ Øn×Ö^e ÄÎ]çÛÖ] ˜Ãe ±Ê ÔÖ]ƒ ‚nÎ ÔÖ]„Òæ XX l¡Ë³i à³aæ à³q†³í³nÖ
‚qçm ÜÖ ½†• o× äjÏ× ^`ÞŸ èŽñ ^ ÙçÎ oÊ ^Ï×_Ú ÄßÛÖ] oÊ Ü`–Ãe ÙŸ‚j‰] ÄßÛm ]„`eæ •^ŠË³Ö]æ
á^Ò á]æ ÄßÛÖ^e |†’i ÜÖ ^`ß ä×Ö] ±•… èŽñ^ á] o× ÄßÛm ÜÖ æ†m ÜÖ än× Ù^ÏnÊ ÄßÛÖ pœ… çÖ kÖ^ÏÊ
ÄßÛÖ] ànÃi Ù^Î à`–Ãe àÚ Øe ØÓÖ] àÚ ÄÏm ÜÖ ']‚uŸ^Ê ^–m]æ ÄßÛÖ] p†i ^`Þ] ±–jÏm ^`Ú¡³Ò†³a^³¾
!ØÓÖ] Ðu oÊ Ÿ k$‚u] àÚ Ðu ±Ê áçÓnÊ
( ]zÛÔ26¢Ô 159mÔ v)
Ôƒ sp »Š YzŽÐ XñY ÅÃs§Å ( gñZ) VÂ!
H[AZÐ yZž @ yZžìt 4~ [!
kZ
 iz d
IГ Û {g •
igzZäÎÒpñƒD â • á Zs§Å ( [òZÆŠ YzŽ) 4Zä~
 \WèYñY
:Òp{zÂì e*
ƒ¢qK]gúðÃÐ~?Z
 cÛ ä~
â•  \Wžì~g
uÅpÑ›ž 6cÛ
â•
Ãzg:ÐäWKÃ( VÂgú)V-ÈÅà¬vZ?ž cÛ ä~
â• uÅpÑŠ ƒ ZŠ1ZgzZX ñÎ
 \Wžì~g
 \WÃäWK»VÂgú6µñ‰b§ÏZX Vƒ: ðƒ ðÎÒpžN Y~ª
]Zg ä~ q +Z { zp
IÃVÂgú é¨GÒŒ!ä Y f‰ž Zƒx¥Ð( ï) kZXƒ Dyâ Z z ðZÐ Š YzŽž @cÛ ÈB‚Æ
â•
9wÑ+Zt ª)ì q N{z ì H wÑ+Z Ž Ð w¸Æ • \¬vZ ègȬ ]| n Æ ä™
Zž c
¤ Û ž 6ˆð0
â• 7Žì H¤Ð oÑ+ZÃƘkZ ä •\¬vZ ègȬ]|èY ( 7
]|èÑqX cÛ 7I ¬Š 7ä~
â• Û IÂÙ Š ( ª
 \Wž Ç ñY ¹ ÂD â • q )t ~
 vZ wÎg
Û IÐ x¯C
b§ÏZì ;gƒ x¥» äâ • Ù ªÆ \Wp¤
Z cÛ 7ÌI éG
â• 58ZÜä •\¬vZ ègÈ ¬
Z n kZ ðƒÐVÂgú‰É ðƒ7µZzÐVÂgúx ÓŠ XZ( ÅgñZ qÑs Ü)
( ÅäWK»VÂgú)¤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ž:ì ÅŠ XZ ( ÅgñZ qÑs Ü) ä VMσ( Ƙ) nÆVÂgúyZ ÌÂñY ̃"
U
Ƙ
U
( σ" Ƙ) nÆVÂgúx Ó
gzZ‡ ¢ c Y x »Ž ~ ÝZž Zƒ x¥Ð bÑŠ
Ð VƒgñZ ¦Ñ)æ ~ kZÉ Ç ñY »zg 7ÃkZƒ b IgzZ ^
Â:gzX ÇñYc Û b IgzZ ^
Šg ZŒ YgzZ ÇñYH!Zi Z »yZÐVƒ[òZÆð§" c
Yb§ÏZÃx » b IgzZ ^ ]*
v
ÙQ
YgzZ b I¬ÑŽ • D YG ZŠ Z ( ]Ñ©) wdZ b§kZ¼~ Vzg ZŠ ZIègzZ (Æ„„gzZÝC
Dƒ ^
¦ÑkZèažÐN άt y¤gzZY fÌ~ kZ H • D Y ñ0
ÌgñZ¦Ñ)¼ ~ ]5ç„ yZp•
ƒ a’Óz(gzZ x Zwx »t ˆÆ ` Wn kZì {ç » ð§" gzZŠ YzŽÐ x » ( ^
ÆY fX†X Š YgzZ b I)
Ô pÑ~g g »~ kg ZæÆ yZ~ ÏŠŽñÅyZQgzZì x Zw gzZ ^
Y*
*
g @
Zkz£ c
* Š 4
¯ ~zñ~ {)zKq
žÐN Îò :{z H ÂVƒ „g Y~g @
Zkz£c
ƒ „g Yð¯~zñ{°‡! YvŠgzZ ~È g*Š
Z~]Ñ©b IgzZ ^
¤
{z(gzZx Zw*Ñ~ kZ c
™• ™ÂÃVñZ¤
* z6yZ n kZì ;gƒ[‚g Z »gñZx ZwyZgzŠÆ]Ñ©^
Y yZèa
E
Ü z à ~ e x c
‰ Z™Å<Ñ}wž ÇñYƒx Zwq Š 4 4› $
Æ è â yZ Ì*
EG Y<Ñ}w»VÍß ÂQÉ ì a’
]ÃZy H H~VâŠÆk²6]ZgZ'× Æ+Š ÈÇg)
‰~gzŠÆÀ` Wb§ÏZì Cƒí~*™ ~g7„  ZgÓZ'
Y 9E
HŸÀ
Lg é5 ) V;z»g§yZcgzZ]Z|yZpÆgzZ ï 4hÒX3ZY fÌQŠŽz!
GE Æ]ÃZy
yZpDƒ7x » qÑs ÜgzZ
"gzZÔŠ YzŽ~k²Ævg) V#èaž cÛ 7tä ï
â• 4hÒX3Zݬc
GE ?ÌËp•Tg _( w‚/w‚gzZì
{z(gzZx Zw*Ñ~VñZ¤
™• z6yZˆÆ` Wn kZì ;gƒ[‚g Zy´ÑZZ»gñZ qÑsÜgzZì sp » ð§
X kgZZBZXìa’
gzZ {z( * Ûd
W~ K » VÂgúžì ;gƒ x¥t Ð XVƒ ;g ™k¤Œi Y •‹Zg „{z P ~ sf [Z
¯ ?Š äx Z™Y fgzZx «
ì c È ¤yZà ( ]Zg „) bÑŠ 4ZgzZ ÇñYÁ{ i ZzgŠ »Š YzŽÐkZèYì ƒ
 o*
Ø Z™gzZ#
( •b‡Æa’> Ö wª)7b‡ÆäWnÆ®
 )!
iú~KÆVÂgúŽ
î*9g ã‚ »)´
:•˜mvZ G
oãÞ äÞ] äß oÖ^Ãi ä×Ö] o•… †Û à pæ…^Ú ØnÖ‚e l^Â^ÛrÖ] oÖ] tæ†íÖ] àãßÚ h]ç³Ž×³Ö |^³fm Ÿæ "
çãÊ Ý]†vÖ] oÖ] p•] ^Ú æ Ý]†u èßjËÖ]æ èßjËÖ] gf‰ èÂ^ÛrÖ] oÖ] àãqæ†ì áŸæ tæ†íÖ] à³Â h]糎Ö]
!Ý]†u
AÄZ ° G $
Ñ}G
(@Ãtæg·,îGÏ)E î%âÑZ ÷ ðyÒwzZ¢388mù éE )
5{ÅZù Z$
Zzg kZ7b I( *
ÐÅ\¬vZèg/]|ŽÃ7Æe W ) *
ƒ¢q~ Vo) nÆVÂgúyZŽ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


 »ŽÂ
gzZì : Ð Vzy »VÂgúžÌn kZgzZ åc Û IÐå
Šâ• ÃVÂgúyZŽ ä VrZžì ~z%
Xì x ZwÌ{zñàJ
x ZwqŽgzZì x ZwŽ
E½}8
:•˜mvZ G î*9g ö§ )´
äe ojËÛÖ] ga„ÛÖ] o× ¡nÖ ]‡çr çÖ æ ^Ï×_Ú ÀÂæ æ ‚n æ èÃÛrÖ çÖ æ èÂ^ÛrÖ] àâ…ç–u 决ӳm æ
!á^ÚˆÖ]•^ŠËÖ
ÔwzZ¢Ô 418mg êZg-Z)
î%âÑZ[!
(@ÃtægÔ G
- BE+E
î*g êG0Z)´
:•˜mvZ G 9
àÚ Ø–Ê] ^ãjne †ÃÎ oÊ ^ãi¡‘"
# Ù^Î æ àÓiçne oÊ á†Î æ oFÖ^Ãi äÖçÏ³Ö l^³Â^³Û³r³Ö] ᆳ–³v³m Ÿæ"
àãÖ †nì àãiçne æ ^â‚rŠÚ oÊ ^ãi¡‘ àÚ Ø–Ê] ^â…]• àv‘ oÊ ^ãi¡‘ æ ^â…]• àv‘ o³Ê ^³ãi¡³‘
Ù^Î èn×n×Ö]æ èm…^ãßÖ] éçF×’Ö]æ ‡çrÃÖ]æ èe^ŽÖ] ØÛ³ŽÊ ä³Ï³×³›] à³ãq憳ì à³Ú èß³j˳Ö] à³Ú©³m Ÿ ä³Þ Ÿæ
"îÖ] •^ŠËÖ] …çã¿Ö ^ã×Ò éçF×’Ö] oÊ èâ]†ÓÖ] o× ÝçnÖ] pFçjËÖ] æ oÊ^ÓÖ] o