Вы находитесь на странице: 1из 13

ПРИЛОГ 1.

ЈЕДИНСТВЕНA ЦАРИНСКA ИСПРАВA


(ЈЦИ)
A ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗA

ЈЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА ИСПРАВА 1 ДЕКЛАРАЦИЈА


2 По и ала /извозник БР.

1
3 Обрас и 4 Товарни лист
ПРИМЕРАК ЗА ЦАРИНАРНИЦУ ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

5 Наименова а 6 Бро пакета 7 Ре ерентни бро

8 Примала БР 9 Ли е одговорно за инанси ско поравна е БР.

10 Зем а сла а/ 11 Зем а тргов а/ 13 ЗПП

одред. произв.

14 Декларант/заст пник БР. 15 Зем а отпреме/извоза 15 З.отпреме.изво/ и 17 З.одред/ и

а б а б
16 Зем а порекла 17 Зем а одреди та

18 Идентитет и на ионалност превозног средства на поласк 19 Кон. 20 Услови испор ке

21 Идентитет и на ионалност активног превозног средства ко е прелази грани 22 Вал та и к пан износ из акт ре 23 К рс вал те 24 Врста посла

25 Врста саобра а а 26 Ун тра а врста 27 Место товара 28 Финанси ски и банкарски пода и

на грани и саобра а а

29 Излазна аринарни а 30 Место робе

1
31 Пакова е и Ознаке и бро еви – конте нер бро – бро и врста 32 Наим. 33 Ши ра робе
наименова е
робе бр.

34 Ши ра зем е порекла 35 Бр то маса (kg) 36 Повласти а

а б
37 П О С Т У П А К 38 Нето маса (kg) 39 Квота

40 Сажета деклара и а/Прет одни док мент

41 Доп нска еднини а 42 Цена робе 43 М.В.

44 Додатне
ин орма и е /
Поднете Ши ра 45 Прилаго ава е
исправе /
Потврде и
одобре а 46 Статисти ка вредност

47 Обра н Врста Основи а Стопа Износ НП 48 Одложено пла а е 49 Иденти ика и а склади та
дажбина

Б ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

Ук пно:

50 Прин ипал БР. Потпис: Ц ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

51 Планиране Заст п ен од стране:


транзитне
аринарни е Место и дат м:
(и зем а)

52 Гаран и а Ши ра 53 Одреди на аринарни а (и зем а)

не важи за

Д КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ Пе ат: 54 Место и дат м:

Рез лтат:

Став ене пломбе: Бро : Потпис и име декларанта/заст пника:

Идентитет:

Рок (дат м):

Потпис:
E КОНТРОЛА ЦАРИНАРНИЦЕ ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА
A ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

ЈЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА ИСПРАВА 1 ДЕКЛАРАЦИЈА


2 По и ала /извозник БР.

2
3 Обрас и 4 Товарни лист
ПРИМЕРАК ЗА АОП ЦАРИНАРНИЦЕ ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

5 Наименова а 6 Бро пакета 7 Ре ерентни бро

8 Примала БР. 9 Ли е одговорно за инанси ско поравна е БР.

10 Зем а сла а/ 11 Зем а тргов а/ 13 ЗПП

одред. произв.

14 Декларант/заст пник БР. 15 Зем а отпреме/извоза 15 З.отпреме.изво/ и 17 З.одред/ и

а б а б
16 Зем а порекла 17 Зем а одреди та

18 Идентитет и на ионалност превозног средства на поласк 19 Кон. 20 Услови испор ке

21 Идентитет и на ионалност активног превозног средства ко е прелази грани 22 Вал та и к пан износ из акт ре 23 К рс вал те 24 Врста посла

25 Врста саобра а а 26 Ун тра а врста 27 Место товара 28 Финанси ски и банкарски пода и

на грани и саобра а а

29 Излазна аринарни а 30 Место робе

2
31 Пакова е и Ознаке и бро еви – конте нер бро – бро и врста 32 Наим. 33 Ши ра робе
наименова е
робе бр.

34 Ши ра з. порекла 35 Бр то маса (kg) 36 Повласти а

а б
37 П О С Т У П А К 38 Нето маса (kg) 39 Квота

40 Сажета деклара и а/Прет одни док мент

41 Доп нска еднини а 42 Цена робе 43 М.В.

44 Додатне
ин орма и е /
Поднете Ши ра 45 Прилаго ава е
исправе /
Потврде и
одобре а 46 Статисти ка вредност

47 Обра н Врста Основи а Стопа Износ НП 48 Одложено пла а е 49 Иденти ика и а склади та
дажбина

Б ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

Ук пно:

50 Прин ипал БР. Потпис: Ц ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

51 Планиране Заст п ен од стране:


транзитне
аринарни е Место и дат м:
(и зем а)

52 Гаран и а Ши ра 53 Одреди на аринарни а (и зем а)

не важи за

Д КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ Пе ат: 54 Место и дат м:

Рез лтат:

Став ене пломбе: Бро : Потпис и име декларанта/заст пника:

Идентитет:

Рок (дат м):

Потпис:
A ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

ЈЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА ИСПРАВА 1 ДЕКЛАРАЦИЈА


2 По и ала /извозник БР.

3
3 Обрас и 4 Товарни лист

5 Наименова а 6 Бро пакета 7 Ре ерентни бро


ПРИМЕРАК ЗА ПОШИЉАОЦА/ИЗВОЗНИКА

8 Примала БР. 9 Ли е одговорно за инанси ско поравна е БР.

10 Зем а сла а/ 11 Зем а тргов а/ 13 ЗПП

одред. произв.

14 Декларант/заст пник БР. 15 Зем а отпреме/извоза 15 З.отпреме.изво/ и 17 З.одред/ и

а б а б
16 Зем а порекла 17 Зем а одреди та

18 Идентитет и на ионалност превозног средства на поласк 19 Кон. 20 Услови испор ке

21 Идентитет и на ионалност активног превозног средства ко е прелази грани 22 Вал та и к пан износ из акт ре 23 К рс вал те 24 Врста посла

25 Врста саобра а а 26 Ун тра а врста 27 Место товара 28 Финанси ски и банкарски пода и

на грани и саобра а а

29 Излазна аринарни а 30 Место робе

3
31 Пакова е и Ознаке и бро еви – конте нер бро – бро и врста 32 Наим. 33 Ши ра робе
наименова е
робе бр.

34 Ши ра з.порекла 35 Бр то маса (kg)

а б
37 П О С Т У П А К 38 Нето маса (kg) 39 Квота

40 Сажета деклара и а/Прет одни док мент

41 Доп нска еднини а 42 Цена робе 43 М.В.

44 Додатне
ин орма и е /
Поднете Ши ра 45 Прилаго ава е
исправе /
Потврде и
одобре а 46 Статисти ка вредност

47 Обра н Врста Основи а Стопа Износ НП 48 Одложено пла а е 49 Иденти ика и а склади та
дажбина

Б ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

Ук пно:

50 Прин ипал БР. Потпис: Ц ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

51 Планиране Заст п ен од стране:


транзитне
аринарни е Место и дат м:
(и зем а)

52 Гаран и а Ши ра 53 Одреди на аринарни а (и зем а)

не важи за

Д КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ Пе ат: 54 Место и дат м:

Рез лтат:

Став ене пломбе: Бро : Потпис и име декларанта/заст пникa:

Идентитет:

Рок (дат м):

Потпис:
A ЦАРИНАРНИЦА ОТПРЕМЕ/ИЗВОЗА

ЈЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА ИСПРАВА 1 ДЕКЛАРАЦИЈА


2 По и ала /извозник БР.

4
3 Обрас и 4 Товарни лист

5 Наименова е 6 Бро пакета


ПРИМЕРАК ЗА ОДРЕДИШНУ ЦАРИНАРНИЦУ

8 Примала БР.

14 Декларант/заст пник БР. 15 Зем а отпреме/извоза

17 Зем а одреди та

18 Идентитет и на ионалност превозног средства на поласк 19 Кон.

21 Идентитет и на ионалност активног превозног средства ко е прелази грани

25 Врста саобра а а 27 Место товара

на грани и

4
31 Пакова е и Ознаке и бро еви – конте нер бро – бро и врста 32 Наим. 33 Ши ра робе
наименова е
робе бр.

35 Бр то маса (kg)

38 Нето маса (kg)

40 Сажета деклара и а/Прет одни док мент

44 Додатне
ин орма и е /
Поднете Ши ра
исправе /
Потврде и
одобре а

55 Претовар Место и зем а: Место и зем а:

Идентитет и на ионалност новог превозног средства: Идентитет и на ионалност новог превозног средства:

Ктр. (1) Идентитет новог конте нера: Ктр. (1) Идентитет новог конте нера:

(1) Унеси 1 за ДА и 0 за НЕ (1) Унеси 1 за ДА и 0 за НЕ

Ф ПОТВРДА Назив нови пломби: Бр: Идентитет: Назив нови пломби: Бр: Идентитет:
НАДЛЕЖ-
НИХ Потпис: Пе ат: Потпис: Пе ат:
ОРГАНА

50 Прин ипал БР. Потпис: Ц ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

51 Планиране Заст п ен од стране:


транзитне
аринарни е Место и дат м:
(и зем а)

52 Гаран и а Ши ра 53 Одреди на аринарни а (и зем а)

не важи за

Д КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ Пе ат: 54 Место и дат м:

Рез лтат:

Став ене пломбе: Бро : Потпис и име декларанта/заст пника:

Идентитет:

Рок (дат м):

Потпис:
56 ДРУГЕ НЕЗГОДЕ У ТОКУ ПРЕВОЗА/ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ Г ПОТВРДА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Х НАКНАДНА КОНТРОЛА (када се ова примерак користи за твр ива е дома ег стат са робе)

ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ РЕЗУЛТАТ ПРОВЕРЕ

Тражи се провера а тенти ности исправе и та ности података садржани о Ова исправа (1)

е потвр ена од стране надлежне аринарни е, а пода и о с та ни

не исп ава слове поглед а тенти ности и рег ларности (види примедб доле).

Место и дат м: Место и дат м:

Потпис: Пе ат: Потпис: Пе ат:

Примедба:

(1) Унеси Х где треба

И КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ

Дат м приспе а: Примерак бр.5 вра ен

Контрола пломби: дана

након заво е а под

Примедба: бр.

Потпис: Пе ат:

ТРАНЗИТ ПОТВРДА (П а г в г а а а а )

Овим се потвр е да е исправа ...................................................................................................................................................................издата од аринарни е Пе ат одреди не


аринарни е
................................................................................................................................... (име и зем а) под бр. ........................................................................................

била поднета и да тог дат ма нис твр ене неправилности вези са по и ком на ко се исправа односи.

Дат м: Потпис:
ЈЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА ИСПРАВА 1 ДЕКЛАРАЦИЈА
2 По и ала /извозник БР.

5
3 Обрас и 4 Товарни лист

5 Наименова а 6 Бро пакета


ПРИМЕРАК ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ ПРИЈЕМА

8 Примала БР.

14 Декларант/заст пник БР. 15 Зем а отпреме/извоза

17 Зем а одреди та
ВРАТИТИ:
18 Идентитет и на . превозног средства на поласк 19 Кон.

21 Идентитет и на ионалност активног превозног средства ко е прелази грани

25 Врста саобра а а 27 Место товара

на грани и

5
31 Пакова е и Ознаке и бро еви – конте нер бро – бро и врста 32 Наим. 33 Ши ра робе
наименова е
робе бр.

35 Бр то маса (kg)

38 Нето маса (kg)

40 Сажета деклара и а/Прет одни док мент

44 Додатне
ин орма и е /
Поднете Ши ра
исправе /
Потврде и
одобре а

55 Претовар Место и зем а: Место и зем а:

Идентитет и на ионалност новог превозног средства: Идентитет и на ионалност новог превозног средства:

Ктр. (1) Идентитет новог конте нера: Ктр. (1) Идентитет новог конте нера:

(1) Унеси 1 за ДА и 0 за НЕ (1) Унеси 1 за ДА и 0 за НЕ

Ф ПОТВРДА Назив нови пломби: Бр: Идентитет: Назив нови пломби: Бр: Идентитет:
НАДЛЕЖ-
НИХ Потпис: Пе ат: Потпис: Пе ат:
ОРГАНА

50 Прин ипал БР. Потпис: Ц ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

51 Планиране Заст п ен од стране


транзитне
аринарни е Место и дат м:
(и зем а)

52 Гаран и а Ши ра 53 Одреди на аринарни а (и зем а)

не важи за

Д КОНТРОЛА ПОЛАЗНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ Пе ат: 54 Место и дат м:

Рез лтат:

Став ене пломбе: Бро : Потпис и име декларанта/заст пника:

Идентитет:

Рок (дат м):

Потпис:
56 ДРУГЕ НЕЗГОДЕ У ТОКУ ПРЕВОЗА/ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ Г ПОТВРДА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

И КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ

Дат м приспе а: Примерак бр.5 вра ен

Контрола пломби: дана

након заво е а под

Примедба: бр.

Потпис: Пе ат:

ТРАНЗИТ ПОТВРДА (П а г в г а а а а )

Овим се потвр е да е исправа ...................................................................................................................................................................издата од аринарни е Пе ат одреди не


аринарни е
................................................................................................................................... (име и зем а) под бр. ........................................................................................

била поднета и да тог дат ма нис твр ене неправилности вези са по и ком на ко се исправа односи.

Дат м: Потпис:
A ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА

ЈЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА ИСПРАВА 1 ДЕКЛАРАЦИЈА


2 По и ала /извозник БР.

6
3 Обрас и 4 Товарни лист

5 Наименова а 6 Бро пакета 7 Ре ерентни бро


ПРИМЕРАК ЗА ЦАРИНАРНИЦУ УВОЗА

8 Примала БР. 9 Ли е одговорно за инанси ско поравна е БР.

10 Зем а сла а/ 11 Зем а тргов а/ 12 Пода и о вредности 13 ЗПП

одред. произв.

14 Декларант/заст пник БР. 15 Зем а отпреме/извоза 15 З.отпреме.изво/ и 17 З.одред/ и

а б а б
16 Зем а порекла 17 Зем а одреди та

18 Идентитет и на ионалност превозног средства приспе 19 Кон. 20 Услови испор ке

21 Идентитет и на ионалност активног превозног средства ко е прелази грани 22 Вал та и к пан износ из акт ре 23 К рс вал те 24 Врста посла

25 Врста саобра а а 26 Ун тра а врста 27 Место истовара 28 Финанси ски и банкарски пода и

на грани и саобра а а

29 Улазна аринарни а 30 Место робе

6
31 Пакова е и Ознаке и бро еви – конте нер бро – бро и врста 32 Наим. 33 Ши ра робе
наименова е
робе бр.

34 Ши ра з.порекла 35 Бр то маса (kg) 36 Повласти а

а б
37 П О С Т У П А К 38 Нето маса (kg) 39 Квота

40 Сажета деклара и а/Прет одни док мент

41 Доп нска еднини а 42 Цена робе 43 М.В.

44 Додатне
ин орма и е /
Поднете Ши ра 45 Прилаго ава е
исправе /
Потврде и
одобре а 46 Статисти ка вредност

47 Обра н Врста Основи а Стопа Износ НП 48 Одложено пла а е 49 Иденти ика и а склади та
дажбина

Б ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

Ук пно:

50 Прин ипал БР. Потпис: Ц ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

51 Планиране Заст п ен од стране:


транзитне
аринарни е Место и дат м:
(и зем а)

52 Гаран и а Ши ра 53 Одреди на аринарни а (и зем а)

не важи за

Ј КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ Пе ат: 54 Место и дат м:

Рез лтат:

Став ене пломбе: Бро : Потпис и име декларанта/заст пника:

Идентитет:

Рок (дат м):

Потпис:
J КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ
A ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА

ЈЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА ИСПРАВА 1 ДЕКЛАРАЦИЈА


2 По и ала /извозник БР.

7
3 Обрас и 4 Товарни лист

5 Наименова а 6 Бро пакета 7 Ре ерентни бро


ПРИМЕРАК ЗА АОП ЦАРИНАРНИЦЕ УВОЗА

8 Примала БР. 9 Ли е одговорно за инанси ско поравна е БР.

10 Зем а сла а/ 11 Зем а тргов а/ 12 Пода и о вредности 13 ЗПП

одред. произв.

14 Декларант/заст пник БР. 15 Зем а отпреме/извоза 15 З.отпреме.изво/ и 17 З.одред/ и

а б а б
16 Зем а порекла 17 Зем а одреди та

18 Идентитет и на ионалност превозног средства приспе 19 Кон. 20 Услови испор ке

21 Идентитет и на ионалност активног превозног средства ко е прелази грани 22 Вал та и к пан износ из акт ре 23 К рс вал те 24 Врста посла

25 Врста саобра а а 26 Ун тра а врста 27 Место истовара 28 Финанси ски и банкарски пода и

на грани и саобра а а

29 Улазна аринарни а 30 Место робе

7
31 Пакова е и Ознаке и бро еви – конте нер бро – бро и врста 32 Наим. 33 Ши ра робе
наименова е
робе бр.

34 Ши ра з.порекла 35 Бр то маса (kg) 36 Повласти а

а б
37 П О С Т У П А К 38 Нето маса (kg) 39 Квота

40 Сажета деклара и а/Прет одни док мент

41 Доп нска еднини а 42 Цена робе 43 М.В.

44 Додатне
ин орма и е /
Поднете Ши ра 45 Прилаго ава е
исправе /
Потврде и
одобре а 46 Статисти ка вредност

47 Обра н Врста Основи а Стопа Износ НП 48 Одложено пла а е 49 Иденти ика и а склади та
дажбина

Б ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

Ук пно:

50 Прин ипал БР. Потпис: Ц ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

51 Планиране Заст п ен од стране:


транзитне
аринарни е Место и дат м:
(и зем а)

52 Гаран и а Ши ра 53 Одреди на аринарни а (и зем а)

не важи за

Ј КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ Пе ат: 54 Место и дат м:

Рез лтат:

Став ене пломбе: Бро : Потпис и име декларанта/заст пника:

Идентитет:

Рок (дат м):

Потпис:
A ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА

ЈЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА ИСПРАВА 1 ДЕКЛАРАЦИЈА


2 По и ала /извозник БР.

8
3 Обрас и 4 Товарни лист

5 Наименова а 6 Бро пакета 7 Ре ерентни бро

8 Примала БР. 9 Ли е одговорно за инанси ско поравна е БР.


ПРИМЕРАК ЗА ПРИМАОЦА

10 Зем а сла а/ 11 Зем а тргов а/ 12 Пода и о вредности 13 ЗПП

одред. произв.

14 Декларант/заст пник БР. 15 Зем а отпреме/извоза 15 З.отпреме.изво/ и 17 З.одред/ и

а б а б
16 Зем а порекла 17 Зем а одреди та

18 Идентитет и на ионалност превозног средства приспе 19 Кон. 20 Услови испор ке

21 Идентитет и на ионалност активног превозног средства ко е прелази грани 22 Вал та и к пан износ из акт ре 23 К рс вал те 24 Врста посла

25 Врста саобра а а 26 Ун тра а врста 27 Место истовара 28 Финанси ски и банкарски пода и

на грани и саобра а а

29 Улазна аринарни а 30 Место робе

8
31 Пакова е и Ознаке и бро еви – конте нер бро – бро и врста 32 Наим. 33 Ши ра робе
наименова е
робе бр.

34 Ши ра з.порекла 35 Бр то маса (kg) 36 Повласти а

а б
37 П О С Т У П А К 38 Нето маса (kg) 39 Квота

40 Сажета деклара и а/Прет одни док мент

41 Доп нска еднини а 42 Цена робе 43 М.В.

44 Додатне
ин орма и е /
Поднете Ши ра 45 Прилаго ава е
исправе /
Потврде и
одобре а 46 Статисти ка вредност

47 Обра н Врста Основи а Стопа Износ НП 48 Одложено пла а е 49 Иденти ика и а склади та
дажбина

Б ДЕТАЉИ ОБРАЧУНА

Ук пно:

50 Прин ипал БР. Потпис: Ц ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

51 Планиране Заст п ен од стране:


транзитне
аринарни е Место и дат м:
(и зем а)

52 Гаран и а Ши ра 53 Одреди на аринарни а (и зем а)

не важи за

Ј КОНТРОЛА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ Пе ат: 54 Место и дат м:

Рез лтат:

Став ене пломбе: Бро : Потпис и име декларанта/заст пника:

Идентитет:

Рок (дат м):

Потпис: