Вы находитесь на странице: 1из 5

ÛÄÓÀÅÀËÉ

“ÐÉÒÅÄËÉÈÂÀÍ ÉÚÏ ÓÉÔÚÖÀÎ,


ÃÀ ÓÉÔÚÖÀÎ ÉÂÉ ÉÚÏ ÙÌÒÈÉÓÀ ÈÀÍÀ,
ÃÀ ÙÌÄÒÈÉ ÉÚÏ ÓÉÔÚÖÀÎ ÉÂÉ.”

«ÉÏÀÍÄÓ ÓÀáÀÒÄÁÀ», ÈÀÅÉ I, 1.

“ÃÀ ÉÚÏ ÚÏÅÄËÉ ØÖÄÚÀÍÀ ÁÀÂÄ ÄÒÈ ÃÀ âÌÀ ÄÒÈ ÚÏÅÄËÈÀ...


ÃÀ ÈØÖÀ Ö×ÀËÌÀÍ ÙÌÄÒÈÌÀÍ: ÀäÀ ÍÀÈÄÓÀÅÉ ÄÒÈ ÃÀ ÁÀÂÄ ÄÒÈ ÚÏÅÄËÈÀ...
ÌÏÅÄÃÉÈ, ÂÀÒÃÀÅÉÃÄÈ ÃÀ ÛÄÖÒÉÍÄÈ ÌÀÈ ÄÍÀÍÉ ÌÖÍ, ÒÀÎÈÀ ÀÒÀ
ÄÓÌÏÃÉÓ ÈÕÈÄÖËÓÀ âÌÀÎ ÌÏÚÖÓÉÓÀ. ÃÀ ÂÀÍÈÄÓÍÀ ÉÂÉÍÉ
Ö×ÀËÌÀÍ ÌÖÍÉÈ ÐÉÒÓÀ ÆÄÃÀ ÚÏÅËÉÓÀ ØÖÄÚÀÍÉÓÀÓÀ.”

«ÛÄÓÀØÌÉÓÀλ, ÈÀÅÉ XI, 1−8.

1\ ÊÀÝÏÁÒÉÏÁÀÌ ÃÉÃÉ áÀÍÉÀ ÛÄÉÝÍÏ ÄÍÉÓ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÞÀËÀ ÃÀ


ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ; ÀÌÉÔÏÌ ÂÀÓÀÊÅÉÒÉ ÀÒ ÀÒÉÓ= ÒÏÌ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓÀÂÀÍ ÃÀ-
ÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ÌÓÏ×ËÌáÄÃÅÄËÏÁÒÉÅÉ ÔÒÀÃÉÝÉÄÁÉ Ä Í À Ó ÓÀÌÚÀÒÏÓ
ÐÉÒÅÄËÓÀßÚÉÓÀà ÌÉÉÜÍÄÅÄÍ ÃÀ ÌÀÓ ÆÄÁÖÍÄÁÒÉÅ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÀÓ ÌÉÀßÄ-
ÒÄÍ\
ÁÉÁËÉÀÛÉ= ÒÏÌÄËÉÝ ÈÀÅÃÀÐÉÒÅÄËÀà ÞÅÄË ÄÁÒÀÄËÈÀ ÒßÌÄÍÀÓ
ÀÓÀáÀÅÃÀ= ÍÀÈØÅÀÌÉÀ= ÒÏÌ À à À Ì Ì À ÃÄÃÀÌÉßÀÆÄ ÌÝáÏÅÒÄÁ ÀÒÓÄÁÄÁÓ ÓÀ-
áÄËÄÁÉ ÙÅÈÉÓ ÊÀÒÍÀáÉÈ ÃÀÀÒØÅÀ+ ÞÅÄË ÉÍÃÏÄÈÛÉ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉ
ÒßÌÄÍÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ= ÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ ÙÌÄÒÈÌÀ ÂÀÌÏÉÂÏÍÀ...
ÁÀÁÉËÏÍÉÓ ÂÏÃÏËÉÓ ÁÉÁËÉÖÒ ÈØÌÖËÄÁÀÛÉ ÌÏÝÄÌÖËÉÀ ÄÍÉÓ
ÛÄÓÀáÄÁ ÉÌÃÒÏÉÍÃÄËÉ ÛÄáÄÃÖËÄÁÄÁÉ ÃÀ ÉÌÉÓ ÀáÓÍÀ= ÈÖ ÒÀÔÏÌ ËÀ-
ÐÀÒÀÊÏÁÄÍ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓÀÈÅÉÓ ÂÀÖÂÄÁÀÒ= ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖË
ÄÍÄÁÆÄ ÃÀ ÒÀÌ ÛÄØÌÍÀ ÄÍÀÈÀ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÍÄÁÀ\

2. ÄÍÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÀÆÄ ÞÅÄËÀà ÁÄÅÒÓ ÃÀÅÏÁÃÍÄÍ= ÌÀÂÒÀÌ ÀÌ ÓÀÊÉÈ-


áÆÄ ÌáÏËÏà äÉÐÏÈÄÆÄÁÉÓ ÃÏÍÄÆÄ ÈÖ ÛÄÉÞËÄÁÏÃÀ ÌÓãÄËÏÁÀ+ ÌÄÝ-
ÍÉÄÒÄÁÉ ÅÀÒÀÖÃÓ ÂÀÌÏÈØÅÀÌÃÍÄÍ ÉÌ ÐÉÒÏÁÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ= ÒÏÌËÄÁÛÉÝ
ÖÍÃÀ ÜÀÓÀáÖËÉÚÏ ÃÀ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÖËÉÚÏ ÄÍÀ+ áÀËáÉ ÈÀÅÉÓ ßÀÒÌÏÃ-
ÂÄÍÄÁÛÉ ÊÉÃÄÅ Ö×ÒÏ ÛÏÒÓ ÌÉÃÉÏÃÀ ÃÀ ÝÃÉËÏÁÃÀ ÀÙÌÏÄÜÉÍÀ ÃÀ
ÀÙÄÃÂÉÍÀ ÊÀÝÏÁÒÉÏÁÉÓ ÐÉÒÅÀÍÃÄËÉ, @ÓÀßÚÉÓÉ# ÄÍÀ\
18 ÛÄÓÀÅÀËÉ

3. ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÁÖÍÄÁÒÉÅÉ ÁÂÄÒÉÈÉ ÄÍÀ ÀÓÀÊÏÁÒÉÅÀà ÚÏÅÄË ÛÄÌÈáÅÄÅÀ-


ÛÉ Homo sapiens sapiens-ÉÓ ÈÀÍÀÔÏËÉ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ (ÀÍÈÒÏÐÏËÏ-
ÂÉÖÒ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÁÏËÏÃÒÏÉÍÃÄËÉ ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉÈ ─ ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ
70.000 ßËÉÓÀ) ÃÀ, ÀÌÃÄÍÀÃ, ßÄÒÉÈÉ ÄÍÉÓ ÖÞÅÄËÄÓÉ ÍÉÌÖÛÄÁÉ,
ÒÏÌËÄÁÉÝ ÓÖË ÒÀÙÀÝ áÖÈÉ-ÄØÅÓÉ ÀÈÀÓßËÄÖËÉÓ ßÉÍÀÈ ÀÒÉÓ ÛÄØ-
ÌÍÉËÉ, ÛÄÖÞËÄÁÄËÉÀ ÀÓÀáÀÅÃÄÓ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÄÍÉÓ ßÀÒÌÏÛÏÁÉÓÀ ÃÀ
ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÓÀßÚÉÓ ÄÔÀÐÄÁÓ\
ÆÏÂÉÄÒÈÉ ÌÄÝÍÉÄÒÉ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÉÓ ÜÀÍÀÓÀáÄÁÓ áÄÃÀÅÃÀ ÝáÏÅÄËÈÀ
áÌÄÁÉÓ ÉÌÉÔÀÝÉÀÛÉ ÀÍ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÓÉáÀÒÖËÉÓÀ ÈÖ ßÖáÉËÉÓ ÂÀÌÏÌ-
áÀÔÅÄË ÛÄÞÀáÉËÄÁÛÉ\

4. ÀÒÀÄÒÈáÄË ÖÝÃÉÀÈ ÊÀÝÏÁÒÉÏÁÉÓ ÖÞÅÄËÄÓÉ ÄÍÉÓ ÓÔÀÔÖÓÉ ÒÏÌÄ-


ËÉÌÄ ÝÏÝáÀËÉ ÄÍÉÓÀÈÅÉÓ ÌÉÄÍÉàÄÁÉÍÀÈ. ÀÓÄ, ÌÀÂÀËÉÈÀÃ= äÄÒÏÃÏÔÄ
ÂÀÃÌÏÂÅÝÄÌÓ= ÒÏÌ ÄÂÅÉÐÔÉÓ ×ÀÒÀÏÍÌÀ ×ÓÀÌÄÔÉØÄÌ ÁÒÞÀÍÀ ÉÓÄ ÀÙÄ-
ÆÀÒÃÀÈ ÁÀÅÛÅÉ, ÒÏÌ ÌÉÓÉ ÈÀÍÃÀÓßÒÄÁÉÈ ÀÒÝ ÄÒÈÉ ÓÉÔÚÅÀ ÀÒ ßÀÒ-
ÌÏÄÈØÅÀÈ, ÃÀ ÄÒÈáÄË, ÒÏÃÄÓÀÝ ÁÀÅÛÅÌÀ ÌÉÉÒÁÉÍÀ ÌÝÅÄËÈÀÍ= ÒÏ-
ÌÄËÌÀÝ ÌÀÓ Ð Ö Ò É ÌÉÖÔÀÍÀ= ÌÀÍ ÈÖÒÌÄ ßÀÌÏÉÞÀáÀ| „ÁÄÊÏÓ, ÁÄÊÏÓ!“+
ÀÌÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ ÊÀÝÏÁÒÉÏÁÉÓ ÖÞÅÄËÄÓ ÄÍÀà ×ÒÉÂÉÖËÉ ÉØÍÀ ÌÉÜÍÄ-
ÖËÉ= ÒÏÌÄËÆÄÝ Ð Ö Ò Ó bekos äØÅÉÀ\ ÀÓÄÈÉ ÂÖËÖÁÒÚÅÉËÏ ÝÃÀ ÄÍÉÓ
ßÀÒÌÏÛÏÁÉÓ ÀáÓÍÉÓÀ ÓáÅÀ ÃÒÏÓ ÃÀ ÓáÅÀÂÀÍÀÝ ÉØÍÀ ÂÀÍÌÄÏÒÄÁÖËÉ+
ØÒÉÓÔÉÀÍÖË ÄÅÒÏÐÀÛÉ ÄÁÒÀÖËÉÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÞÅÄËÉ ÀÙÈØÌÉÓ ÄÍÉÓ,
ÓÔÀÔÖÓÌÀ ÂÀÍÀÐÉÒÏÁÀ ÓÀÖÊÖÍÄÄÁÉÓ ÌÀÍÞÉËÆÄ ÌÉÓÉ ÀÙÉÀÒÄÁÀ ÉÌ ÄÍÀÃ=
ÒÏÌÄËÆÄÝ Ù Ì Ä Ò È É ÀÃÀÌÓ ÌÉÌÀÒÈÀÅÃÀ= Ä\É\ ÊÀÝÏÁÒÉÏÁÉÓ ÄÍÀÈÀ ßÉ-
ÍÀÐÒÀÃ\ ÄÓ ÛÄáÄÃÖËÄÁÀ ÂÀÒÊÅÄÖË ßÒÄÄÁÛÉ XIX Ó\ ÛÖÀ ßËÄÁÀÌÃÄ ÉÚÏ
ÂÀÁÀÔÏÍÄÁÖËÉ= ÌÀÂÒÀÌ ÛÄÌÃÄÂ ÌÀÓ ÃÀÖÐÉÒÉÓÐÉÒÃÀ ÄÍÉÓ ÝÅÀËÄÁÀ-
ÃÏÁÉÓÀ ÃÀ ÂÀÒÃÀØÌÍÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÀËÖÒÉ ÐÒÉÍÝÉÐÉ= ÒÀÝ ÄÍÉÓ ÌÄÝÍÉÄ-
ÒÖËÉ ÛÄÓßÀÅËÉÓ ÛÄÃÄÂÀà ÉØÍÀ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ\

5. ÈÄÏÒÉÖËÉ ÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ „ÊÖÒÓÉÓ” ÀÌÏÝÀÍÀÓ


ÛÄÀÃÂÄÍÓ, ßÀÒÌÏÅÀÃÂÉÍÏÈ ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÛÉ ÛÄÌÖÛÀÅÄÁÖËÉ
ÆÏÂÀÃÉ ÛÄáÄÃÖËÄÁÄÁÉ ÃÀ ÈÄÏÒÉÄÁÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÁÖÍÄÁÒÉÅÉ ÄÍÉÓÀ ÃÀ
ÃÀÌßÄÒËÏÁÉÓ ÓÔÒÖØÔÖÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÄÍÏÁÒÉÅ ÓÉÓÔÄÌÀÈÀ
ÃÀ ÃÀÌßÄÒËÏÁÀÈÀ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÍÄÁÉÓ, ÌÀÈÉ ÃÒÏÛÉ ÝÅÀËÄÁÀÃÏÁÉÓÀ
ÃÀ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ\
ÈÀÅÉ ÐÉÒÅÄËÉ

ÄÍÀ ÃÀ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀ ÄÍÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ


1\ tyfsvtwybtht,bc cfufyb

1\1\ Èfyfvtlhjdt tyfsvtwybtht,bc= vbcb stjhbekb ghbywbgt,bcf lf


fvjcfdfkb lt,ekt,t,bc itcf[t, vc/tkj,f eylf lfdbo'js cfpjuf-
ljl tybc hjujhw sfdbcsfdflb atyjvtybc ufycfpqdhbs\
hf vjdktyff tyf= hjujh eylf ufdbujs vbcb ,eyt,f lf fhcb~
itb.kt,f bsmdfc= hjv ,eyt,hbdb tyf ufycfresht,ekb= evybidyt-
kjdfytcb atyjvtybf= hjvtkbw gbhjdyt,bc= flfvbfysf cfpjufljt,bc=
thbcf lf sdbs rfwj,hbj,bc gbhdtkflcf lf chekbfl fewbkt,tk
cfae.dtkc ofhvjflutyc\
tybc hjujhw fphbc ufvj[fndbcf lf cfrjveybrfwbj (kfs\
communicatio @itn'j,byt,f#) cfiefkt,bc ufhtit ofhvjelutytkbf
flfvbfysf cfpjufljt,bc fhct,j,f\ 'jdtkb yjhvfkehb flfvbfyb
vskbfyfl lfvjrblt,ekbf tyfpt= vbc aeymwbjybht,fpt+ rjveybrfwbbc
c[df cfiefkt,t,b _ ;tcn-vbvbrf= c[dflfc[df [fcbfsbc cbuyfkt,b lf
sdbs lfvothkj,fw _ cfpjufljt,fib rjveybrfwbbcf lf byajhvfwbbc
ufwdkbc sdfkcfphbcbs fy fhfcfrvfhbcb cfiefkt,t,bf= fy vfsb tatm-
nbfyj,f bvbs fb[cyt,f= hjv bcbyb lfvjrblt,ekyb fhbfy ,uthbs tyfpt=
vbc thsudfh fcf[dfc ofhvjflutyty\
cfpjufljt,bc yjhvfkehb otdht,bcfsdbc tybc akj,f= ehsbths-
ufut,byt,f lf fphsf ufwdkf-ufvjwdkf tybc vtidtj,bs bvltyfl ,e-
yt,hbdbf= tybs cfhut,kj,f bvltyfl fdnjvfnehb= hjv vfc 'ehflqt-
,fc fhw rb dfmwtds= bctdt hjujhw= vfufkbsfl= xdtekt,hbd dbsfht-
,fib ceysmdfc fy uekbcwtvfc\
vfuhfv pjubths cbnefwbfib tyf= tyj,hbdb fmnbdj,f eyt,kbts
bg'hj,c xdtyc 'ehflqt,fc\ fct [lt,f= vfufkbsfl= hjltcfw c[dbc
vtn'dtkt,fib dfvxytds xdtyb cfvtn'dtkj xdtdt,bcfufy ufyc[dfdt,ek
sfdbct,eht,t,c= fy yjhvbcufy uflf[hfc ew[jtkbcf se ,fdidbc vtn-
'dtkt,fib\
bvfsufy ufyc[dfdt,bs= dbyw tyfc v[jkjl ehsbthsufut,byt,bc cf-
iefkt,fl b'tyt,c (itewyj,kfl lf fdnjvfnehfl)= pjubthsb ghj-
20 ÈÀÅÉ ÐÉÒÅÄËÉ

atcbbc ofhvjvflutykt,c tybc itcf[t, cgtwbfkehb wjlyf= byajhvf-


wbf czbhlt,fs\ fv cgtwbfkbcnsf ijhbc fhbfy|
vothfkb= gjtnb= dbcsdbcfw tyf sdbsufvj[fndbc cfiefkt,ff lf
hjvkt,bw fhf v[jkjl akj,ty tyfc= fhfvtl mvybfy lf s[pfdty cf-
zbhjt,bclf vb[tldbs vbc wfkrtek tktvtynt,c+
tybc vfcofdkt,tkb= hjvtkvfw vjcofdktc eylf uflfcwtc vij,-
kbehb tybc otct,b fy ew[j tybc f[fkb cfvtn'dtkj xdtdt,b+
bcnjhbrjcb= hfvltyflfw bcnjhbekb o'fhjt,b rjyrhtnek tyf-
pt abmcbht,ek othbkj,bs vfcfkfc itbwfdty= [jkj fv tybc vakj-
,tkb [fk[bc bcnjhbbc cbqhvbctekb vjvtynt,b egbhfntcfl tyfibf
fcf[ekb+
acbmjkjub= hjvtkbw vtn'dtkt,bc acbmjkjubeh fcgtmnt,c it-
bcofdkbc lf ,uthbs tyfc ufyb[bkfdc hjujhw w[jdtksf mwtdbcfufy
flfvbfysf mwtdbc ths-ths .bhbsfl ufyvfc[dfdt,tk ybifyc+
abkjcjajcb= hjvtkbw brdktdc kjubrbcf lf ctvfynbrbc cfrbs-
[t,c= tybcf lf fphjdyt,bc ehsbthsvbvfhst,bc ghj,ktvt,c+
ntktrjveybrfwbbc cgtwbfkbcnb= hjvkbc fvjwfyff itn'j,byt,f-
sf vfy.bkpt uflfwtvf ptgbhfl (ntktajybs= hflbjsb) fy othbkj-
,bs (ntktuhfabsf lf c[df ef[ktcb tktmnhjyekb cfiefkt,t,bs)+
byajhvfnbrjcb= hjvtkbw mvybc ajhvfkeh tyt,c [tkjdyehb by-
ntktmnbc c[dflfc[df fvjwfybc ufycf[jhwbtkt,kfl+
tmbvb-kjujgtlb= hjvtkbw fcojht,c vtn'dtkt,bc sfylf'jkbk
fy nhfdvbs ufvjodtek ltatmnt,c\
itb.kt,f lfdfcf[tkjs rbltd vhfdfkb c[df lfhubc cgtwbfkbc-
nt,b= hjvkt,bw tyfc b'tyt,ty cfiefkt,fl ufhttyj,hbdb (tmcnhf-
kbyudbcnehb) fvjwfyt,bc uflfcfo'dtnfl\
fvfsufy ufyc[dfdt,bs= cgtwbfkbcnsf thsb /ueabcfsdbc tybc itc-
ofdkfc sfdbcsfdflb qbht,ekt,f fmdc+ vfssdbc tyj,hbdb rdktdbc
.bhbsflb vbpfybf tybc ,eyt,bc ufhrdtdf\ cgtwbfkbcnsf fv /ueac
tyfsvtwybtht,b fye kbyudbcnt,b (kfs\ lingua @tyf#) tojlt,f= [jkj
vfsb rdktdf-.bt,bc itltufl vbqt,ek lt,ekt,fsf jhufybpt,ek
cbcntvfc= hjvtkbw udfodlbc byajhvfwbfc tybc ,eyt,bcf lf vbcb aey-
mwbjybht,bc itcf[t,= _ tyfsvtwybtht,f fye kbyudbcnbrf\

1\2\ Üdty fv tnfgpt tyfc= hjujhw sfdbcsfdfl j,btmnc= itdbcofdkbs


v[jkjl tyfsvtwybthbc lf fhf= dsmdfs= bcnjhbrjcbc= acbmjkjubc fy
hjvtkbvt c[df cgtwbfkehb lfhubc ofhvjvflutykbc sdfkcfphbcbs\
xdtysdbc fv;fvfl qbht,ekbf thsflthsb _ ovbylf kbyudbcnehb
sdfkcfphbcb+ tybc fvudfhb itcofdkf vybidytkjdfybf hjujhw ufvj-
'tyt,bsb vbpyt,bcfsdbc (fdnjvfnehb sfhuvfyb= [tkjdyehb tyt,bc
ÄÍÀ ÃÀ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀ ÄÍÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ 21

itmvyf lf c[d\)= bct pjuflstjhbekb sdfksf[tldbs| tyj,hbdb atyj-


vtyb= hjvtkbw fhct,bs hjkc fchekt,c flfvbfybc w[jdht,fib= flf-
vbfysf cfpjufljt,fib= 'jdtkv[hbd lf it.kt,bclfudfhfl chekfl
eylf bmytc itcofdkbkb\ hfw eahj qhvfl xfdodlt,bs bvfc= se hfc
ofhvjflutyc tyj,hbdb cbcntvf= hjujhbf vbcb fut,ekt,f lf hjujh
aeymwbjybht,c bub= vbs erts itdbwyj,s xdtyc sfdc lf xdtyc flubkc
cfv'fhjib\

2\ cbymhjybf lf lbfmhjybf

2\1\ Äyf itcf.kt,tkbf fqbothjc lf itcofdkbk bmytc jhb ufyc[df-


dt,ekb sdfkcfphbcbs _ cbymhjybekfl (,th.y\ syn- @sfy#= chrónos
@lhj#+ @sfyflhjekj,f#) lf lbfmhjybekfl (,th.y\ dia- @ufdkbs#)=
fye ufhrdtekb lhjbc gthbjlib vbcb wdfkt,flj,bc ufsdfkbcobyt-
,bs\ tybc cbymhjybekb itcofdkf uekbc[vj,c tyj,hbdb cbcntvbc fq-
othfcf lf rdktdfc lhjbc ths ufycfpqdhek vjyfrdtsib\ vfuhfv
cbymhjybekb fyfkbpb fh ybiyfdc v[jkjl vrdktdhbc sfyflhjekb
tyj,hbdb cbcntvbc fyfkbpc+ itb.kt,f fuhtsdt vjwtvekb tybc hjvt-
kbvt bcnjhbekb gthbjlbc vf[fcbfst,kt,bc itcofdkfw= jqjyl tc
rdktdf eylf itvjbafhukjc v[jkjl thsb ufhrdtekb bcnjhbekb
gthbjlbs\ cbymhjybekfl itcf.kt,tkbf itdbcofdkjs uflfityt,ekb
fye @vrdlfhb# tyt,bw\

3\ gjcnekfnt,b lf @ltlemwbehb cbcntvf#

3\1\ Újdtkb vtwybtht,f fhbc ufycf[bkdtkb j,btmnbc fvf se bv


sdfkcfphbcbs itcofdkbc itltufl vbqt,ek lt,ekt,fsf cbcntvf\
'dtkf vtwybtht,fib ufybcfpqdht,f ufhrdtekb wyt,t,b\ tc uekbc-
[vj,c vfs ufyvfhnt,fc= ltabybwbfc c[df wyt,t,bc cfiefkt,bs\ 'jdt-
kb fctsb ufyvfhnt,f= sfdbc v[hbd= itbwfdc wyt,t,c= hjvkt,bw rdkfd
ufyvfhnt,fc= ltabybwbfc vjbs[jdc+ f[fkb ufyvfhnt,fw bctd ufycf-
vfhnfd wyt,t,c eylf lftv'fhjc lf f\i\ tc ghjwtcb lfechekt,kfl
itb.kt,f ufuh.tkltc\ fvbnjv= 'jdtkb vtwybthekb cbcntvbc fut,b-
cfc= f[fk wyt,fsf ufyvfhnt,bcfc eylf lfdt'hlyjs hfqfw fvjcfdfk=
tktvtynfhek wyt,t,c= hjvkt,cfw vbdbqt,s ufycfpqdhbc= ltabybwb-
bc ufhtit\ tc wyt,t,b lftlt,f cfae.dkfl eahj hsek wyt,fsf lf
lt,ekt,fsf ltabybwbfc lf fv upbs fbut,f vstkb vtwybthekb cbc-
ntvf= hjvtkcfw itb.kt,f ltlemwbehb cbcntvf tojljc (kfs\ de-