Вы находитесь на странице: 1из 30

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА – УСЛОВИ И ПОСТУПАК

ПОЈАМ: ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ПОДРАЗУМЕВА ИСПУЊАВАЊЕ УСЛОВА


ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНОГ ПОСЛА.

 ПО ПРАВИЛУ, УСЛОВИ СЕ УТВРЂУЈУ ЗАКОНОМ И ПРАВИЛНИКОМ О


УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА.

 У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА, ТАКВИ УСЛОВИ МОГУ СЕ


ПРОПИСИВАТИ И ДРУГИМ ОДГОВАРАЈУЋИМ АКТИМА, У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ.

ОПШТЕ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ Р.О.

• УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА МОГУ БИТИ БРОЈНИ И ВЕОМА


РАЗЛИЧИТИ. НЕКИ СУ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА, ЈЕР СЕ ВЕЗУЈУ ЗА СВА РАДНА
МЕСТА И СВЕ КАНДИДАТЕ ЗА ПОСАО, ОДНОСНО ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ, А НЕКИ –
ПОСЕБНОГ, ЈЕР СЕ ОДНОСЕ САМО НА ПОЈЕДИНА РАДНА МЕСТА И ЗАПОСЛЕНЕ
КОЈИ НА ЊИМА РАДЕ.

СХОДНО ТОМЕ, ДЕЛЕ СЕ НА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ЗА ЗАСНИВАЊЕ


РАДНОГ ОДНОСА.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА СУ ТАКВИ ДА ИХ МОРА


ИСПУЊАВАТИ СВАКО ЛИЦЕ КОЈЕ ЖЕЛИ ДА СЕ

ЗАПОСЛИ, ОДНОСНО КОЈЕ ЈЕ У РАДНОМ ОДНОСУ. БЕЗ ЊИХОВОГ ИСПУЊЕЊА


РАДНИ ОДНОС СЕ НЕ МОЖЕ ЗАСНОВАТИ. ТАКВИМ УСЛОВИМА СМАТРАЈУ СЕ:

1) НАВРШЕНИХ 15 ГОДИНА ЖИВОТА;

2) ОПШТА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ.


• ПРВИ УСЛОВ ЈЕ НАВРШЕНИХ 15 ГОДИНА ЖИВОТА - ЛИЦЕ КОЈЕ НИЈЕ
НАВРШИЛО 15 ГОДИНА ЖИВОТА, НЕ МОЖЕ ЗАСНОВАТИ РАДНИ ОДНОС, ЗБОГ
ТОГА ШТО СЕ НАЛАЗИ У СТАЊУ

НЕДОВРШЕНОГ ПСИХОФИЗИЧКОГ РАЗВОЈА, КОЈИ БИ СЕ ЗАПОШЉАВАЊЕМ


МОГАО УГРОЗИТИ, ОДНОСНО УСПОРИТИ.

• ДРУГИ УСЛОВ ЈЕ ОПШТА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ

• ОПШТА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ ПОДРАЗУМЕВА МЕНТАЛНУ И ФИЗИЧКУ


СПОСОБНОСТ

ДОВОЉНУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА, ОДНОСНО ЗА РАД НА


ВЕЋИНИ РАДНИХ МЕСТА.

ДОКАЗУЈЕ СЕ ЛЕКАРСКИМ УВЕРЕЊЕМ КОЈЕ, ПО ДАТУМУ ИЗДАВАЊА, НЕ


МОЖЕ БИТИ СТАРИЈЕ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ.

• ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ДА СЕ ОПШТА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ, КАО ОПШТИ


УСЛОВ ЗА

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА, НЕ ПОМИЊЕ У ЗАКОНУ О РАДУ, ВЕЋ САМО


НАВРШЕНЕ ГОДИНЕ

ЖИВОТА.

РАДНИ ОДНОС СА ЛИЦЕМ МЛАЂИМ ОД 18 ГОДИНА ЖИВОТА

• РАДНИ ОДНОС СА ЛИЦЕМ МЛАЂИМ ОД 18 ГОДИНА ЖИВОТА МОЖЕ ДА СЕ


ЗАСНУЈЕ УЗ:

1) ПИСМЕНУ САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА, УСВОЈИОЦА ИЛИ СТАРАОЦА,

2) ДА ТАКАВ РАД НЕ УГРОЖАВА ЊЕГОВО ЗДРАВЉЕ, МОРАЛ И ОБРАЗОВАЊЕ,

3) ОДНОСНО, АКО ТАКАВ РАД НИЈЕ ЗАБРАЊЕН ЗАКОНОМ.


• ЛИЦЕ МЛАЂЕ ОД 18 ГОДИНА ЖИВОТА МОЖЕ ДА ЗАСНУЈЕ РАДНИ ОДНОС
САМО НА ОСНОВУ НАЛАЗА

НАДЛЕЖНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ СПОСОБНО ЗА


ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗА КОЈЕ ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС И ДА ТАКВИ
ПОСЛОВИ НИСУ ШТЕТНИ ЗА ЊЕГОВО ЗДРАВЉЕ.

• ТРОШКОВЕ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА ЛИЦА КОЈА СУ НА ЕВИДЕНЦИЈИ


НЕЗАПОСЛЕНИХ КОЈУ ВОДИ

РЕПУБЛИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – СНОСИ ТА


ОРГАНИЗАЦИЈА.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

• ДОК СЕ ОПШТИ УСЛОВИ СЕ УРЕЂУЈУ ЗАКОНОМ, ПОСЕБНИ УСЛОВИ, ПО


ПРАВИЛУ, ПРОПИСУЈУ СЕ ОПШТИМ АКТОМ ПОСЛОДАВЦА, ТЈ. ПРАВИЛНИКОМ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА.

• ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НАЈЧЕШЋЕ СУ:

- ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ (ЗА РАД НА ОДРЕЂЕНИМ ПОСЛОВИМА,


ИЗУЗЕТНО, МОГУ ДА СЕ УТВРДЕ НАЈВИШЕ ДВА УЗАСТОПНА СТЕПЕНА СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ, ОДНОСНО

ОБРАЗОВАЊА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ),

- РАДНО ИСКУСТВО,

- ПОТРЕБНА ЗНАЊА И СПОСОБНОСТИ,

- ПОСЕБНА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ,

- НЕОСУЂИВАНОСТ,

- ЗНАЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА,


- ОСПОСОБЉЕНОСТ ЗА РАД НА РАЧУНАРУ,

- ПОЛОЖЕН ВОЗАЧКИ ИСПИТ И СЛИЧНО.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗАВИСЕ ОД ПРИРОДЕ И СЛОЖЕНОСТИ ПОСЛА ЗА КОЈИ СЕ


ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС.

ПОСТУПАК ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

 ПОСТУПАК ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ЈЕ ПОЈЕДНОСТАВЉЕН У


ОДНОСУ НА РАНИЈА ВРЕМЕНА.

• ЗАКОНОМ О РАДУ НИЈЕ ПРОПИСАНА ОБАВЕЗА О ОГЛАШАВАЊУ


СЛОБОДНИХ ПОСЛОВА, ОДНОСНО РАДНИХ МЕСТА, У СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА.

• ТО ЗНАЧИ ДА ПОСЛОДАВЦИ МОГУ ПОСТУПИТИ НА РАЗЛИЧИТЕ НАЧИНЕ, И


ТО:

А) ЗАСНОВАТИ РАДНИ ОДНОС С КАНДИДАТИМА НА ОСНОВУ ПРЕПОРУКА,


ОБАВЉЕНИХ РАЗГОВОРА, РЕЗУЛТАТА ТЕСТИРАЊА И СЛИЧНИХ РАДЊИ И
АКТИВНОСТИ, БЕЗ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА СЛОБОДНИХ ПОСЛОВА;

Б) ОГЛАСИТИ СЛОБОДНЕ ПОСЛОВЕ У СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА


И ЗАСНОВАТИ РАДНИ ОДНОС С КАНДИДАТИМА КОЈИ СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ, ПОД УСЛОВОМ ДА ИСПУЊАВАЈУ СВЕ ТРАЖЕНЕ
УСЛОВЕ;

В) ЗАСНОВАТИ РАДНИ ОДНОС С КАНДИДАТИМА ОБЕЗБЕЂЕНИМ УЗ ПОМОЋ


ОРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ И
СЛИЧНО.

• МЕЂУТИМ, ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И


ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ПОСЕБНОГ ДРУШТВЕНОГ ЗНАЧАЈА И

ДАЉЕ СЕ ВРШИ УЗ ПРЕТХОДНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА О СЛОБОДНИМ


РАДНИМ МЕСТИМА.
• КАНДИДАТ ЈЕ ДУЖАН ДА, ПРИЛИКОМ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА,
ПОСЛОДАВЦУ ДОСТАВИ ИСПРАВЕ И ДРУГЕ ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА РАД НА ПОСЛОВИМА ЗА КОЈЕ ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС, УТВРЂЕНИХ
ПРАВИЛНИКОМ.

• ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС ПОД УСЛОВИМА И


НА НАЧИН УТВРЂЕН ОВИМ ЗАКОНОМ, АКО ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ
ДРУКЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО.

• СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН ИЛИ ЛИЦЕ БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА МОЖЕ ДА ЗАСНУЈЕ


РАДНИ ОДНОС ПОД УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПОСЕБНИМ
ЗАКОНОМ.

ПОДАЦИ КОЈЕ ПОСЛОДАВАЦ НЕ МОЖЕ ДА ТРАЖИ

• ПОСЛОДАВАЦ НЕ МОЖЕ ОД КАНДИДАТА ДА ЗАХТЕВА ПОДАТКЕ О


ПОРОДИЧНОМ, ОДНОСНО БРАЧНОМ СТАТУСУ И ПЛАНИРАЊУ ПОРОДИЦЕ,
ОДНОСНО ДОСТАВЉАЊЕ ИСПРАВА И ДРУГИХ ДОКАЗА КОЈИ НИСУ ОД
НЕПОСРЕДНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗА КОЈЕ ЗАСНИВА РАДНИ
ОДНОС.

• ПОСЛОДАВАЦ НЕ МОЖЕ ДА УСЛОВЉАВА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА


ТЕСТОМ ТРУДНОЋЕ, ОСИМ АКО СЕ РАДИ О ПОСЛОВИМА КОД КОЈИХ ПОСТОЈИ
ЗНАТАН РИЗИК ЗА ЗДРАВЉЕ ЖЕНЕ И ДЕТЕТА УТВРЂЕН ОД СТРАНЕ
НАДЛЕЖНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОРГАНА.

• ПОСЛОДАВАЦ НЕ МОЖЕ ДА УСЛОВЉАВА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА


ПРЕТХОДНИМ ДАВАЊЕМ ИЗЈАВЕ О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ ОД СТРАНЕ
КАНДИДАТА.

СМЕТЊЕ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА


• СМЕТЊЕ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА СУ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ
ОНЕМОГУЋАВАЈУ ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА, ИАКО ЈЕДНО ЛИЦЕ
ИСПУЊАВА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА
ОДРЕЂЕНОМ РАДНОМ МЕСТУ.

• СМЕТЊЕ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА МОГУ БИТИ ПРЕДВИЂЕНЕ


ЗАКОНОМ, КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ИЛИ ДРУГИМ ОПШТИМ АКТОМ.

ПРИМЕР 1: ЗАКОНОМ О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ПРОПИСАНО ЈЕ ДА


РАДНИ ОДНОС У ДРЖАВНОМ ОРГАНУ НЕ МОЖЕ ЗАСНОВАТИ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ
ОСУЂИВАНО ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО НА КАЗНУ ЗАТВОРА ОД НАЈМАЊЕ ШЕСТ
МЕСЕЦИ.

РЕЧ ЈЕ О СМЕТЊИ КОЈА ЈЕ ПРОПИСАНА НА ИЗРИЧИТ НАЧИН И О КОЈОЈ СЕ


МОРА ВОДИТИ РАЧУНА.

ПРИМЕР 2: ПОСТОЈЕ И СМЕТЊЕ КОЈЕ НИСУ ИЗРИЧИТО ПРОПИСАНЕ, АЛИ СЕ


ДО ЊИХ ДОЛАЗИ ПОСРЕДНИМ ПУТЕМ.

ТАКВЕ СМЕТЊЕ НАЈЧЕШЋЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА ОДРЕЂЕНИХ


ПОСЛОВА, ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ ИЗРЕЧЕНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ, ВАСПИТНЕ МЕРЕ
ИЛИ ЗАШТИТНЕ МЕРЕ. ДОК ЗАБРАНА ТРАЈЕ, ЛИЦЕ КОМЕ ЈЕ ИЗРЕЧЕНА НЕ
МОЖЕ ЗАСНОВАТИ РАДНИ ОДНОС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА КОЈЕ СЕ
ЗАБРАНА ОДНОСИ.

ПРИМЕР 3: КАО СМЕТЊА ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА МОЖЕ СЕ


ПОЈАВИТИ И СРОДСТВО.

• У НАШЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ НЕ ПОСТОЈЕ ОДРЕДБЕ КОЈИМА СЕ СРОДСТВО


ТРЕТИРА КАО СМЕТЊА ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА. МЕЂУТИМ,
КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ, ПРАВИЛНИКОМ О РАДУ ИЛИ ДРУГИМ ОПШТИМ
АКТОМ МОЖЕ СЕ ПРОПИСАТИ ПРАВИЛО КОЈИМ СЕ СРОДСТВО СМАТРА
СМЕТЊОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА.

УГОВОР О РАДУ, СТУПАЊЕ НА РАД И


РАДНА КЊИЖИЦА*

1. УГОВОР О РАДУ

• УГОВОР О РАДУ ЈЕ ДВОСТРАН ПРАВНИ АКТ КОЈИМ СЕ ЗАСНИВА РАДНИ


ОДНОС. ТАКОЂЕ, УГОВОР О РАДУ ЈЕ И НОРМАТИВНИ, ТЈ. СТВАРАЛАЧКИ АКТ,
ЈЕР СЕ СЕ ЊИМЕ УРЕЂУЈУ, ОДНОСНО МОГУ УРЕЂИВАТИ ОДРЕЂЕНА ПРАВА,
ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА.

• УГОВОРОМ О РАДУ НЕ МОГУ СЕ УТВРЂИВАТИ МАЊА ПРАВА И


НЕПОВОЉНИЈИ УСЛОВИ РАДА ОД ПРАВА И УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ,
КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ИЛИ ПРАВИЛНИКОМ О РАДУ. АКО ИХ САДРЖИ,
СМАТРАЈУ СЕ НИШТАВИМ И НЕ МОГУ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ. УМЕСТО ЊИХ,
САГЛАСНО ПРИНЦИПУ ПОВОЉНОСТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, ПРИМЕЊУЈУ СЕ
ОДГОВАРАЈУЋЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА ИЛИ ДРУГОГ ОПШТЕГ АКТА.

ФОРМА:

• УГОВОР О РАДУ ЈЕ ФОРМАЛАН АКТ КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ У СКЛАДУ СА


ЗАКОНОМ (ЗАКОНОМ О РАДУ). ТИМ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНА СУ И ПИТАЊА КОЈА
СЕ УГОВОРОМ О РАДУ УРЕЂУЈУ.

• УГОВОР О РАДУ ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ - ФОРМА ЈЕ УСЛОВ


ПУНОВАЖНОСТИ;

• ЗАЉУЧУЈЕ СЕ ПРЕ СТУПАЊА ЗАПОСЛЕНОГ НА РАД;

• СМАТРА СЕ ЗАКЉУЧЕНИМ КАДА ГА ПОТПИШУ ОБЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ.

СПЕЦИФИЧНОСТИ:

ЗАПОСЛЕНИ З ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА ПРИМАЈУ СЕ У РАДНИ ОДНОС НА


ОСНОВУ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КАНДИДАТАА И И РЕШЕЊА О ЊЕГОВОМ
ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС, А НЕ ЗАКЉУЧИВАЊЕМ УГОВОРА О РАДУ

ДА БИ УГОВОР О РАДУ БИО ПУНОВАЖАН ПОТРЕБНО ЈЕ:


– ДА ГА ЗАКЉУЧЕ ЗАПОСЛЕНИ И ПОСЛОДАВАЦ (ДИРЕКТОР, ПРЕДУЗЕТНИК,
ИЛИ ОСОБА КОЈУ

ЈЕ ПОСЛОДАВАЦ ОВЛАСТИО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА)

– ДА БУДЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ

– ДА СЕ ЗАКЉУЧИ ПРЕ СТУПАЊА ЗАПОСЛЕНОГ НА РАД.

*ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРЕ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О РАДУ


КАНДИДАТА ОБАВЕСТИ О ПОСЛУ, УСЛОВИМА РАДА, ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА
ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И ПРАВИЛИМА СХОДНО ЗАКОНУ.

САДРЖАЈ УГОВОРА О РАДУ

ПРЕМА ЗАКОНУ О РАДУ, УГОВОР О РАДУ САДРЖИ:

1) НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОСЛОДАВЦА;

2) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ И МЕСТО ЊЕГОВОГ ПРЕБИВАЛИШТА,


ОДНОСНО БОРАВИШТА;

3) ВРСТУ И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ, ОДНОСНО ОБРАЗОВАЊА

ЗАПОСЛЕНОГ, КОЈИ СУ УСЛОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗА КОЈЕ СЕ

УГОВОР О РАДУ ЗАКЉУЧУЈЕ;

4) НАЗИВ И ОПИС ПОСЛОВА КОЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ТРЕБА ДА ОБАВЉА;

5) МЕСТО РАДА;

6) ВРСТУ РАДНОГ ОДНОСА (НА НЕОДРЕЂЕНО ИЛИ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ);

7) ТРАЈАЊЕ УГОВОРА О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ОСНОВ ЗА

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ;

8) ДАН ПОЧЕТКА РАДА;


9) РАДНО ВРЕМЕ (ПУНО, НЕПУНО ИЛИ СКРАЋЕНО);

10) НОВЧАНИ ИЗНОС ОСНОВНЕ ЗАРАДЕИ ДАН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О РАДУ;

11) ЕЛЕМЕНТЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВНЕ ЗАРАДЕ, РАДНОГ УЧИНКА,


НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, УВЕЋАНЕ ЗАРАДЕ И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНОГ;

12) РОКОВЕ ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДЕ И ДРУГИХ ПРИМАЊА НА КОЈА ЗАПОСЛЕНИ

ИМА ПРАВО;

13) ТРАЈАЊЕ ДНЕВНОГ И НЕДЕЉНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА.

 САДРЖИНА УГОВОРА О РАДУ ОПРЕДЕЉЕНА ЈЕ НЕ СЕ САМО ЗАКОНОМ О

РАДУ НЕГО И ВОЉОМ ПОСЛОДАВЦА И ЗАПОСЛЕНОГ.

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА:

УГОВОР СЕ САЧИЊАВА У НАЈМАЊЕ ТРИ ПРИМЕРКА. ЈЕДАН ЗА ЗАПОСЛЕНОГ

А ДВА ЗА ПОСЛОДАВЦА.

ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА УГОВОР О РАДУ, ОДНОСНО ДРУГИ УГОВОР У

СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ ИЛИ ЊИХОВУ КОПИЈУ ДРЖИ У СЕДИШТУ ИЛИ

ДРУГОЈ ПОСЛОВНОЈ ПРОСТОРИЈИ ПОСЛОДАВЦА ИЛИ НА ДРУГОМ МЕСТУ, У

ЗАВИСНОСТИ ОД ТОГА ГДЕ ЗАПОСЛЕНИ ИЛИ РАДНО АНГАЖОВАНО ЛИЦЕ

РАДИ.

ТАКВИМ ПОСТУПАЊЕМ СМАЊУЈЕ СЕ СТВАРАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ И ''РАД НА


ЦРНО''.

2. СТУПАЊЕ НА РАД
ЗАПОСЛЕНИ ОСТВАРУЈЕ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА ДАНОМ
СТУПАЊА НА РАД.

АКО ЗАПОСЛЕНИ НЕ СТУПИ НА РАД ДАНОМ УТВРЂЕНИМ УГОВОРОМ О РАДУ,


СМАТРА СЕ ДА

НИЈЕ ЗАСНОВАО РАДНИ ОДНОС, ОСИМ АКО ЈЕ СПРЕЧЕН ДА СТУПИ НА РАД ИЗ


ОПРАВДАНИХ

РАЗЛОГА ИЛИ АКО СЕ ПОСЛОДАВАЦ И ЗАПОСЛЕНИ ДРУКЧИЈЕ ДОГОВОРЕ.

3. РАДНА КЊИЖИЦА*

*РАДНА КЊИЖИЦА ЈЕ БИЛА ЗНАЧАЈНА ЈАВНА ИСПРАВА У КОЈОЈ СУ СЕ


НАЛАЗИЛИ ПОДАЦИ О

ЗАПОСЛЕНОМ, ОБРАЗОВАЊУ ЗАПОСЛЕНОГ, ОСТВАРЕНОМ РАДНОМ СТАЖУ И


ДРУГИМ

ОДГОВАРАЈУЋИМ ЧИЊЕНИЦАМА. ИЗДАВАЛА ЈУ ЈЕ ОПШТИНСКА УПРАВА.


РАДНА КЊИЖИЦА

ЛИЦА У РАДНОМ ОДНОСУ НАЛАЗИЛА СЕ КОД ПОСЛОДАВЦА. МЕЂУТИМ,


ТАКВА КЊИЖИЦА

ВИШЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНА И НИЈЕ У УПОТРЕБИ. И ПОРЕД ТОГА, ПОДАЦИ


САДРЖАНИ У ЊОЈ И

ДАЉЕ СУ ЗНАЧАЈНИ, НАРОЧИТО У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА


ПЕНЗИЈУ, У СКЛАДУ

СА ЗАКОНОМ.

* РАДНА КЊИЖИЦА ЈЕПРЕСТАЛА ДА ВАЖИ 1.1.2016.

ПРОБНИ РАД
• ПРОБНИ РАД СЕ УГОВАРА УГОВОРОМ О РАДУ.

• ПРОБНИ РАД ЈЕ ПОСЕБАН УСЛОВ РАДА.

• ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА СА ПРОБНИМ РАДОМ ЈЕСТЕ ЗАСНИВАЊЕ


РАДНОГ ОДНОСА УЗ

РЕСТРИКРТИВАН УСЛОВ – УСЛОВ ДА ПРОБА УСПЕ.

• АКО ЗАПОСЛЕНИ У ТОКУ ПРОБНОГ РАДА НЕ ИСПОЉИ ПОТРЕБНА ЗНАЊА,


УМЕЋА, ВЕШТИНЕ И

СПОСОБНОСТИ, ОДНОСНО НЕ ОСТВАРИ ОДГОВАРАЈУЋЕ РЕЗУЛТАТЕ, ПРЕСТАЈЕ


МУ РАДНИ

ОДНОС.

• И ОБРНУТО, АКО ОСТВАРИ ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ РЕЗУЛТАТЕ, РАСКИДНИ


УСЛОВ НЕ ДОЛАЗИ ДО

ИЗРАЖАЈА, А ЗАПОСЛЕНИ ОСТАЈЕ У РАДНОМ ОДНОСУ ЧИЈИ СЕ ТОК НЕ


ПРЕКИДА.

ПРОБНИ РАД – ТРАЈАЊЕ И ОТКАЗ

• ПРОБНИ РАД МОЖЕ ДА ТРАЈЕ НАЈДУЖЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ.

• РАДНИ ОДНОС МОЖЕ ДА ПРЕСТАНЕ И ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА ЗА КОЈИ ЈЕ


УГОВОРЕН

ПРОБНИ РАД. ПОСЛОДАВАЦ ИЛИ ЗАПОСЛЕНИ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ УГОВОР О


РАДУ И ПРЕ

ИСТЕКА 6 МЕСЕЦИ, СА ОТКАЗНИМ РОКОМ КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД


ПЕТ РАДНИХ

ДАНА. ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ОБРАЗЛОЖИ ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ.

• ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ ЗА ВРЕМЕ ПРОБНОГ РАДА НИЈЕ ПОКАЗАО


ОДГОВАРАЈУЋЕ РАДНЕ И
СТРУЧНЕ СПОСОБНОСТИ ПРЕСТАЈЕ РАДНИ ОДНОС ДАНОМ ИСТЕКА РОКА
ОДРЕЂЕНОГ УГОВОРОМ О РАДУ.

ПРИПРАВНИЦИ

• ПРИПРАВНИК ЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ПРВИ ПУТ ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС РАДИ


ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА САМОСТАЛАН РАД У СТРУЦИ.

• ПРИПРАВНИКОМ СЕ МОЖЕ СМАТРАТИ И ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ РАДИЛО КРАЋЕ ОД


ВРЕМЕНА УТВРЂЕНОГ ЗА ТРАЈАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У СТЕПЕНУ
СТРУЧНЕ СПРЕМЕ КОЈА ЈЕ УСЛОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА.

• ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ДА ЗАСНУЈЕ РАДНИ ОДНОС СА ПРИПРАВНИКОМ:

1) АКО ЈЕ ТО УСЛОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА;

2) АКО ЈЕ ТАКАВ УСЛОВ УТВРЂЕН ЗАКОНОМ ИЛИ ПРАВИЛНИКОМ О


УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА.

ТРАЈАЊЕ: ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ ТРАЈЕ НАЈДУЖЕ ГОДИНУ ДАНА, АКО


ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО.

ЗАРАДА: ЗА ВРЕМЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА, ПРИПРАВНИК ИМА ПРАВО НА


ЗАРАДУ И СВА ДРУГА ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ,
ОПШТИМ АКТОМ И УГОВОРОМ О РАДУ. ПРИПРАВНИК ИМА ПРАВО НА
ЗАРАДУ НАЈМАЊЕ У ВИСИНИ 80% ОСНОВНЕ ЗАРАДЕ ЗА ПОСЛОВЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ
ЗАКЉУЧИО УГОВОР О РАДУ, КАО И НА НАКНАДУ ТРОШКОВА И ДРУГА
ПРИМАЊА, У СКЛАДУ СА ОПШТИМ АКТОМ И УГОВОРОМ О РАДУ.

ВРСТЕ РАДНОГ ОДНОСА


МОДАЛИТЕТИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА МОГУ БИТИ БРОЈНИ И ВЕОМА
РАЗЛИЧИТИ – РАДНИ ОДНОС УЗ ПРОБНИ РАД, ПРИПРАВНИЧКИ РАДНИ
ОДНОС, РАДНИ ОДНОС СА КУЋНИМ ПОМОЋНИМ ОСОБЉЕМ, РАДНИ ОДНОС
НА ПОСЛОВИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ, РАДНИ ОДНОС ВАН
ПРОСТОРИЈА ПОСЛОДАВЦА И ДР.

ПРЕМА ВРЕМЕНУ НА КОЈЕ СЕ ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС (ВРЕМЕНУ ТРАЈАЊА),


РАДНИ ОДНОС МОЖЕ БИТИ

ЗАСНОВАН НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.

 РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

- ЈЕ РАДНИ ОДНОС КОЈИ СЕ ЗАСНИВА НА ВРЕМЕ ЧИЈЕ ТРАЈАЊЕ НИЈЕ УНАПРЕД


ОДРЕЂЕНО.

 РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

- ЈЕ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НА ВРЕМЕ ЧИЈЕ ЈЕ ТРАЈАЊЕ УНАПРЕД


ОДРЕЂЕНО.

РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

• ПО ПРАВИЛУ, РАДНИ ОДНОС СЕ ЗАСНИВА НА ВРЕМЕ ЧИЈЕ ТРАЈАЊЕ НИЈЕ


УНАПРЕД ОДРЕЂЕНО, ОДНОСНО НА

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ. ТАКВО ПОСТУПАЊЕ МОЖЕ СЕ СМАТРАТИ НУЖНОМ


ПОСЛЕДИЦОМ ПРАВА НА РАД, КОЈЕ

ПОДРАЗУМЕВА СТАЛНО ЗАПОСЛЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ РЕДОВНИ


ПРИХОДИ ЗА ПОДМИРИВАЊЕ ОСНОВНИХ

ЖИВОТНИХ ПОТРЕБА ЗАПОСЛЕНОГ И ЊЕГОВЕ ПОРОДИЦЕ.

• ОДРЕДБАМА НАШЕГ РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА ДАЈЕ СЕ АПСОЛУТНА


ПРЕДНОСТ РАДНОМ ОДНОСУ НА

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ. ТРАЈНОСТ И КОНТИНУИТЕТ СУ ЗНАЧАЈНЕ ОДЛИКЕ


ТАКВОГ РАДНОГ ОДНОСА. РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У
ИНТЕРЕСУ ЈЕ И ПОСЛОДАВЦА И ЗАПОСЛЕНОГ. ПОСЛОДАВЦА, ЗБОГ ТОГА ШТО
НА ДУЖИ РОК МОЖЕ ДА РАЧУНА НА ЗАПОСЛЕНОГ, ЊЕГОВА ЗНАЊА И
ВЕШТИНЕ, ЊЕГОВЕ СПОСОБНОСТИ И ДРУГЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ, А ЗАПОСЛЕНОГ
ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ОПТЕРЕЋЕН СТРАХОМ ОД ОСТАЈАЊА БЕЗ ПОСЛА.

• У СМИСЛУ ПРЕТХОДНО РЕЧЕНОГ, МОЖЕ СЕ ИСТАЋИ ПРИМЕР ЈАПАНСКИХ


КОМПАНИЈА, У КОЈИМА ЈЕ „ИЗГРАЂЕНА ФИЛОЗОФИЈА ДОЖИВОТНОГ
ЗАПОСЛЕЊА И СТАЛНОСТ У СЛУЖБИ”, КАО КВАЛИТЕТ КОЈИ СЕ ПОСЕБНО
ЦЕНИ И НАГРАЂУЈЕ.

РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

• ТРАЈНО ЗАПОСЛЕЊЕ, О КОМЕ ЈЕ ГОВОРЕНО НА ПРЕТХОДНИМ СТРАНАМА,


НИЈЕ УВЕК МОГУЋЕ. ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, ЗАКОНОМ СЕ ДОПУШТА МОГУЋНОСТ
ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ОДНОСНО НА ВРЕМЕ
ЧИЈЕ ЈЕ ТРАЈАЊЕ УНАПРЕД ОДРЕЂЕНО.

РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - РАЗЛОЗИ

• УГОВОР О РАДУ МОЖЕ ДА СЕ ЗАКЉУЧИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, РАДИ


ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА ЧИЈЕ ЈЕ ТРАЈАЊЕ УНАПРЕД ОДРЕЂЕНО УСЛЕД:

1) ОБЈЕКТИВНИХ РАЗЛОГА, КОЈИ СУ ОПРАВДАНИ РОКОМ ИЛИ ИЗВРШЕЊЕМ


ОДРЕЂЕНОГ ПОСЛА;

2) НАСТУПАЊЕ ОДРЕЂЕНОГ ДОГАЂАЈА, ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТАКВИХ ПОТРЕБА.

ПОСЛОДАВАЦ СА ИСТИМ ЗАПОСЛЕНИМ МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ ЈЕДАН ИЛИ


ВИШЕ УГОВОРА О РАДУ, РАДИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ. ПЕРИОД ТАКО ЗАСНОВАНОГ РАДНОГ ОДНОСА, С ПРЕКИДИМА ИЛИ
БЕЗ ПРЕКИДА, НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД 24 МЕСЕЦА.

*ПРЕКИДОМ РАДНОГ ОДНОСА НЕ СМАТРА СЕ ПРЕКИД КРАЋИ ОД 30 ДАНА,


БЕЗ ОБЗИРА НА ТО КАКО ЈЕ ДО ЊЕГА ДОШЛО. ТАКВО ПРАВИЛО ПРОПИСАНО
ЈЕ ЗАКОНОМ О РАДУ.

ОСТАЛИ РАЗЛОЗИ ЗА РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


ИЗУЗЕТНО, (ПОРЕД СЛУЧАЈА НАВЕДЕНОГ НА ПРЕТХОДНОЈ СТРАНИ СЛАЈДА)
УГОВОР О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАКЉУЧИ И ПОД
ДРУКЧИЈИМ УСЛОВИМА:

1) АКО ЈЕ ТО ПОТРЕБНО ЗБОГ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ,


ДО ЊЕГОВОГ ПОВРАТКА;

2) ЗА РАД НА ПРОЈЕКТУ ЧИЈЕ ЈЕ ВРЕМЕ УНАПРЕД ОДРЕЂЕНО, НАЈДУЖЕ ДО


ЗАВРШЕТКА ПРОЈЕКТА;

3) СА СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИНОМ, НА ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД У СКЛАДУ


СА ЗАКОНОМ, НАЈДУЖЕ ДО ИСТЕКА РОКА НА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА;

4) ЗА РАД НА ПОСЛОВИМА КОД НОВООСНОВАНОГ ПОСЛОДАВЦА ЧИЈИ УПИС


У РЕГИСТАР КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА У МОМЕНТУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О
РАДУ НИЈЕ СТАРИЈИ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ, НА ВРЕМЕ ЧИЈЕ УКУПНО ТРАЈАЊЕ
НИЈЕ ДУЖЕ ОД 36 МЕСЕЦИ;

5) СА НЕЗАПОСЛЕНИМ КОМЕ ДО ИСПУЊЕЊА ЈЕДНОГ ОД УСЛОВА ЗА


ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ НЕДОСТАЈЕ ДО ПЕТ ГОДИНА,
НАЈДУЖЕ ДО ИСПУЊЕЊА УСЛОВА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О ПЕНЗИЈСКОМ
И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ.

• ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ СА ИСТИМ ЗАПОСЛЕНИМ ДА ЗАКЉУЧИ НОВИ УГОВОР


О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ИСТЕКУ РОКА ОД 24. МЕСЕЦИ, ПО ИСТОМ,
ОДНОСНО ДРУГОМ ПРАВНОМ ОСНОВУ

ПРЕОБРАЖАЈ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

• ЗАКОНОМ О РАДУ, ПРОПИСАНО ЈЕ ПРАВИЛО ПО КОЈЕМ СЕ РАДНИ ОДНОС


ЗАСНОВАН НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ПО СИЛИ ЗАКОНА, ''ПРЕОБРАЖАВА'' У
РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ДВА СЛУЧАЈА, И ТО:
1) АКО СЕ УГОВОР О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗАКЉУЧИ СУПРОТНО
ОДРЕДБАМА ТОГ ЗАКОНА;

2) АКО ЗАПОСЛЕНИ ОСТАНЕ ДА РАДИ КОД ПОСЛОДАВЦА НАЈМАЊЕ ПЕТ


РАДНИХ ДАНА ПО ИСТЕКУ ВРЕМЕНА ЗА КОЈЕ ЈЕ УГОВОР О

РАДУ ЗАКЉУЧЕН.

 ПОСЕБНО ВАЖНО:

УГОВОР О РАДУ У КОМЕ НИЈЕ УТВРЂЕНО ВРЕМЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ


(ДАКЛЕ, ДА ЛИ ЈЕ НА ОДРЕЂЕНО ИЛИ НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) СМАТРА СЕ ДА ЈЕ
ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О РАДУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ. ТО ЈЕ ТЗВ. ПРИНЦИП
ПОВОЉНОСТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (IN FAVOR LABOREM).

ИЗУЗЕЦИ ПРЕОБРАЖАЈА РАДНОГ ОДНОСА

• У ПРАКСИ СЕ НЕРЕТКО ДОГАЂА ДА ЗАПОСЛЕНИ, КОЈИ ЈЕ ЗАСНОВАО РАДНИ


ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, НАСТАВИ СА РАДОМ И ПО ИСТЕКУ ВРЕМЕНА
ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ЊЕГОВО ТРАЈАЊЕ. ПРЕМА ЗАКОНУ О РАД, КАКО ЈЕ ВЕЋ
РЕЧЕНО, УКОЛИКО ЗАПОСЛЕНИ РАДИК ОД ПОСЛОДАВЦА НАЈМАЊЕ ПЕТ
РАДНИХ ДАНА ПО ИСТЕКУ ВРЕМЕНА ЗА КОЈЕ ЈЕ УГОВОР О РАДУ ЗАКЉУЧЕН,
РАДНИ ОДНОС СЕ ПРЕОБРАЖАВА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.

• МЕЂУТИМ, ПРЕМА ЗАКОНУ О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА, РАДНИ ОДНОС


НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ЗАСНОВАН У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О
ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА, ПО ПРАВИЛУ, НЕ МОЖЕ ПРЕРАСТИ У РАДНИ
ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ. ИЗУЗЕТНО, ДО ТОГА МОЖЕ ДОЋИ, АКО СЕ
РАДИ О ПРИПРАВНИКУ У ДРЖАВНОМ ОРГАНУ КОЈИ ЈЕ ПОЛОЖИО ДРЖАВНИ
ИЛИ ПОСЕБАН СТРУЧНИ ИСПИТ И/ИЛИ ДРЖАВНОМ СЛУЖБЕНИКУ
ПРИМЉЕНОМ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЕЋАЊА ОБИМА
ПОСЛА, ПОД УСЛОВОМ:

А) ДА ПОСТОЈИ ОДГОВАРАЈУЋЕ РАДНО МЕСТО НА КОЈЕ СЕ МОГУ


РАСПОРЕДИТИ;
Б) ДА СУ ДОБРО РАДИЛИ СВОЈ ПОСАО;

В) ДА СУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИЛИ НАЈМАЊЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ;

Г) ДА СУ РЕЗУЛТАТИ ЊИХОВОГ РАДА ДОБРО ОЦЕЊИВАНИ И

Д) ДА СЕ ТАКВО ПОСТУПАЊЕ УКЛАПА У ДОНЕСЕНИ КАДРОВСКИ ПЛАН, У


СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ* (НАВЕДЕНО ПРЕМА НОВИМ ИЗМЕНАМА
ЗАКОНОДАВСТВА)

ОСТАЛЕ ВРСТЕ РАДНОГ ОДНОСА

• ОСИМ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО РАДНО ВРЕМЕ,


ПОСТОЈЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ РАДНОГ ОДНОСА.

САГЛАСНО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О РАДУ, ТАКВИМ ВРСТАМА СМАТРАЈУ СЕ:

1) РАДНИ ОДНОС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ;

2) ВИШЕСТРУКИ РАДНИ ОДНОС;

3) РАДНИ ОДНОС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ;

4) РАДНИ ОДНОС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ВАН ПРОСТОРИЈА ПОСЛОДАВЦА;

5) РАДНИ ОДНОС СА КУЋНИМ ПОМОЋНИМ ОСОБЉЕМ.

РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА И САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

• РАД СЕ НЕ ОДВИЈА И НЕ ОРГАНИЗУЈЕ УВЕК У ФОРМИ РАДНОГ ОДНОСА.

• ПОЈЕДИНИ ОБЛИЦИ РАДА НЕ ПОДРАЗУМЕВАЈУ ПОТРЕБУ ЗА ЗАСНИВАЊЕМ


РАДНОГ ОДНОСА. РЕЧ ЈЕ О УГОВОРНИМ ФОРМАМА ВРШЕЊА РАДА СА
РАДНО-ПРАВНИМ ПРЕМИСАМА. У ТОМ СЛУЧАЈУ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
УГОВОРНИХ СТРАНА НЕ УРЕЂУЈУ СЕ УГОВОРОМ О РАДУ НЕГО ОБИЧНИМ
УГОВОРОМ. ИЗУЗЕТАК ЈЕ ФАКТИЧКИ РАД, ОДНОСНО ФАКТИЧКИ РАДНИ
ОДНОС, КОЈИ СЕ НЕ ЗАСНИВА НИ НА УГОВОРУ О РАДУ НИ НА УГОВОРНОМ
ОДНОСУ.
• У ПОСЛЕДЊЕ ВРЕМЕ СВЕ ВИШЕ СЕ ГОВОРИ О САМОЗАПОШЉАВАЊУ. БРОЈ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЈЕ ВЕЛИКИ, А РАДНА МЕСТА СЕ ТЕШКО ОБЕЗБЕЂУЈУ. ЗАТО ЈЕ
ВЕОМА ВАЖНО ДА СЕ ОБЕЗБЕДЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА БРЖЕ
ЗАПОШЉАВАЊЕ, ОДНОСНО САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА,
ПОСЕБНО ОНИХ КОЈИ ДУГО ЧЕКАЈУ НА ПОСАО.

А) РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА

• РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА ПОДРАЗУМЕВА ВРШЕЊЕ РАДА (ЗА ДРУГОГ ИЛИ
КОД ДРУГОГ) КОЈИ НЕ ПРОИЗЛАЗИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА, НЕГО ИЗ УГОВОРНОГ
ОДНОСА. У ПИТАЊУ ЈЕ ВИШЕ ОБЛИКА ТАКО ОРГАНИЗОВАНОГ РАДА,
УРЕЂЕНИХ ПОСЕБНИМ УГОВОРИМА. УГОВОРИ СЕ ЗАКЉУЧУЈУ У ПИСАНОЈ
ФОРМИ И УГЛАВНОМ САДРЖЕ ПОДАТКЕ О УГОВОРНИМ СТРАНАМА,
МЕЂУСОБНИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА, ТРАЈАЊУ УГОВОРНОГ ОДНОСА И
ДРУГИМ ЗНАЧАЈНИМ ПИТАЊИМА.

• МЕЂУТИМ, У СЛУЧАЈУ ФАКТИЧКОГ РАДНОГ ОДНОСА, НЕ УСПОСТАВЉА СЕ


НИ РАДНО-ПРАВНИ ОДНОС НИ УГОВОРНИ ОДНОС. СВЕ СЕ ЗАСНИВА НА
ФАКТИЧКОМ РАДУ И ЊЕГОВОМ ПОСТОЈАЊУ.

• ДАКЛЕ, РЕЧ ЈЕ О СПЕЦИФИЧНИМ УГОВОРНИМ ОДНОСИМА, КОЈИ У СЕБИ


САДРЖЕ ИЗВЕСНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ПРЕМИСЕ) РАДНОПРАВНЕ ПРИРОДЕ.
ЗАХВАЉУЈУЋИ ТОМЕ, РАЗЛИКУЈУ СЕ ОД КЛАСИЧНИХ УГОВОРНИХ
ГРАЂАНСКОПРАВНИХ ОДНОСА. СВАКА УГОВОРНА СТРАНА ПРЕУЗИМА,
ОДНОСНО СТИЧЕ ОДРЕЂЕНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ, НАЛИК НА ОНЕ ИЗ РАДНОГ
ОДНОСА. ШТАВИШЕ, УСПОСТАВЉАЊЕМ УГОВОРНОГ ОДНОСА СТИЧЕ СЕ И
ПРАВО НА ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ ПОВРЕДЕ НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ОБОЉЕЊА, А У ОДРЕЂЕНИМ СЛУЧАЈЕВИМА И ПРАВО НА ПЕНЗИЈСКО,
ИНВАЛИДСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ. УПЛАТА ДОПРИНОСА ЗА
НАВЕДЕНЕ ВИДОВЕ ОСИГУРАЊА ПАДА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА.

(1) ОБЛИЦИ РАДА ВАН РАДНОГ ОДНОСА УТВРЂЕНИ ЗАКОНОМ О РАДУ

• ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О РАДУ ПРЕДВИЂЕНО ЈЕ ВИШЕ ОБЛИКА РАДА ВАН


РАДНОГ ОДНОСА.
СВИ СЕ УСПОСТАВЉАЈУ, ОДНОСНО ЗАСНИВАЈУ ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ПОСЕБНОГ
УГОВОРА, А НЕ УГОВОРА О РАДУ. У ПИТАЊУ СУ СЛЕДЕЋИ ОБЛИЦИ РАДА, И
ТО:

1) РАД ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ


ПОСЛОВИМА;

2) РАД ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ;

3) РАД ПО ОСНОВУ УГОВОРА О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И


УСАВРШАВАЊУ (ВОЛОНТЕРСКИ РАД);

4) ДОПУНСКИ РАД.

(2) ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РАДА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

• ЗАКОНОМ О РАДУ НИСУ ОБУХВАЋЕНИ СВИ ОБЛИЦИ РАДА ВАН РАДНОГ


ОДНОСА. ОСИМ ОБЛИКА, УТВРЂЕНИХ ТИМ ЗАКОНОМ, ПОСТОЈЕ И ДРУГИ
ОБЛИЦИ РАДА ВАН РАДНОГ ОДНОСА. ТАКВИМ ОБЛИЦИМА МОГУ СЕ
СМАТРАТИ:

1) РАД ПРЕКО ОМЛАДИНСКЕ ИЛИ СТУДЕНТСКЕ ЗАДРУГЕ И

2) ФАКТИЧКИ РАД, ОДНОСНО ФАКТИЧКИ РАДНИ ОДНОС.

VIII. ИНДИВИДУАЛНИ РАДНИ ОДНОС

• ИНДИВИДУАЛНИ РАДНИ ОДНОС СЕ УСПОСТАВЉА ИЗМЕЂУ ПОСЛОДАВЦА И


ЗАПОСЛЕНОГ, КАО НОСИЛАЦА ИНДИВИДУАЛНИХ ПРАВА, ОБАВЕЗА И
ОДГОВОРНОСТИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА.

• УСПОСТАВЉА СЕ ЗАСНИВАЊЕМ РАДНОГ ОДНОСА, А ПРЕСТАЈЕ РАСКИДОМ


ТАКВОГ ОДНОСА. ДРУГИМ РЕЧИМА, ИНДИВИДУАЛНИМ РАДНИМ ОДНОСОМ
СМАТРА СЕ ОДНОС КОЈИ СЕ, ПОВОДОМ ЗАСНИВАЊА, ТРАЈАЊА И ПРЕСТАНКА
РАДНОГ ОДНОСА, УСПОСТАВЉА ИЗМЕЂУ ПОСЛОДАВЦА И ЗАПОСЛЕНОГ.
А. СУБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНОГ РАДНОГ ОДНОСА

• СУБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНОГ РАДНОГ ОДНОСА СУ ЗАПОСЛЕНИ И


ПОСЛОДАВАЦ. ТАКАВ ОДНОС НЕ МОЖЕ СЕ УСПОСТАВЉАТИ, ОДНОСНО
ЗАСНИВАТИ ИЗМЕЂУ ДРУГИХ СУБЈЕКАТА. ЗАСНИВА СЕ УГОВОРОМ О РАДУ
ИЛИ НА ДРУГИ ОДГОВАРАЈУЋИ НАЧИН, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

• ДАКЛЕ, РЕЧ О ДВОСТРАНОМ РАДНОПРАВНОМ ОДНОСУ, У ЊЕМУ УЧЕСТВУЈУ


ПРЕДСТАВНИЦИ РАДА И КАПИТАЛА. НА ЈЕДНОЈ СТРАНИ СУ ЗАПОСЛЕНИ,
ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНИ РЕПРЕЗЕНТИ ЊИХОВИХ РАДНИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА,
А НА ДРУГОЈ ПОСЛОДАВЦИ, ОДНОСНО ЛЕГИТИМНИ РЕПРЕЗЕНТИ ЊИХОВИХ
ПРАВА И ИНТЕРЕСА.

ЗАПОСЛЕНИ И ПОСЛОДАВАЦ

ЗАПОСЛЕНИ (У НАШЕМ РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ ВИШЕ СЕ НЕ


УПОТРЕБЉАВА ТЕРМИН РАДНИК НЕГО РЕЧ ЗАПОСЛЕНИ)

• ПРЕМА ЗАКОНУ О РАДУ, ЗАПОСЛЕНИМ СЕ СМАТРА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ


У РАДНОМ ОДНОСУ КОД ПОСЛОДАВЦА.

• СТУПАЊЕМ НА РАД ЗАПОСЛЕНИ СТИЧЕ, ОДНОСНО ПРЕУЗИМА ОДРЕЂЕНА


ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ, А ПОСЕБНО ОБАВЕЗУ ДА САВЕСНО И
ОДГОВОРНО ОБАВЉА ПОСЛОВЕ НА КОЈИМА ЈЕ РАСПОРЕЂЕН.

• ЗАПОСЛЕНИ ЛИЧНО ОБАВЉА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ, НА НАЧИН И ПОД


УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ ЗАКОНОМ, КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ,
ПРАВИЛНИКОМ О РАДУ, ПРАВИЛНИКОМ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА, УГОВОРОМ О РАДУ И ДРУГИМ АКТОМ.
ПОСЛОДАВАЦ

• ПРЕМА ОДРЕДБИ ЗАКОНА О РАДУ, ПОСЛОДАВЦЕМ СЕ СМАТРА ДОМАЋЕ,


ОДНОСНО СТРАНО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ЗАПОШЉАВА,
ОДНОСНО РАДНО АНГАЖУЈЕ, ЈЕДНО ИЛИ ВИШЕ (ФИЗИЧКИХ) ЛИЦА.
• ОЧИГЛЕДНО ЈЕ ДА СЕ ИЗ ТАКВЕ ФОРМУЛАЦИЈЕ МОЖЕ ИЗВУЋИ ЗАКЉУЧАК
ДА СЕ ПОСЛОДАВЦЕМ СМАТРА И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ НЕ ЗАПОШЉАВАНЕГО
САМО РАДНО АНГАЖУЈЕ ЈЕДНО ИЛИ ВИШЕ ДРУГИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА.

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

• СВАКИ ОРГАНИЗОВАН РАД КОД ПОСЛОДАВЦА НАМЕЋЕ ПОТРЕБУ ЗА


АДЕКВАТНИМ РАСПОРЕЂИВАЊЕМ ЗАПОСЛЕНИХ, У ФУНКЦИЈИ УСПЕШНОГ
ОДВИЈАЊА ПРОЦЕСА РАДА И ЊЕГОВЕ ВЕЋЕ ПРОДУКТИВНОСТИ.

• ПРИ РАСПОРЕЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ МОРА СЕ ПОДЈЕДНАКО ВОДИТИ


РАЧУНА О ЊИХОВИМ ИНТЕРЕСИМА И ИНТЕРЕСИМА ПОСЛОДАВЦА. ИНТЕРЕС
ЗАПОСЛЕНОГ ЈЕ ДА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ НАЈВИШЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН
И КОЈИ СУ ДОБРО ПЛАЋЕНИ, А ИНТЕРЕС ПОСЛОДАВЦА ДА СВАКО РАДИ ОНО
ШТО НАЈБОЉЕ УМЕ, ОДНОСНО ДА „ПРАВИ ЧОВЕК У ПРАВО ВРЕМЕ БУДЕ НА
ПРАВОМ МЕСТУ”.

ВРСТЕ РАСПОРЕЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

• ПОСТОЈИ ВИШЕ ВРСТА РАСПОРЕЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ. У ТОМ СМИСЛУ,


ПОСЕБНО СЕ ИСТИЧУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ:

1) РАСПОРЕЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРИЛИКОМ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ


ОДНОСА, И

2) РАСПОРЕЂИВАЊА У ТОКУ ТРАЈАЊА РАДНОГ ОДНОСА.

1) РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРИ ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА

• НАКОН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС,


НОВОЗАПОСЛЕНИ СЕ РАСПОРЕЂУЈЕ НА ОДРЕЂЕНО РАДНО МЕСТО, ОДНОСНО
НА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ТРЕБА ДА ОБАВЉА И ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ ЗАСНОВАО РАДНИ
ОДНОС. НОВОЗАПОСЛЕНИ СЕ РАСПОРЕЂУЈЕ НА ПОСЛОВЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ
ЗАСНОВАО РАДНИ ОДНОС. ПО ПРАВИЛУ, ТАКВИ ПОСЛОВИ ОДРЕЂУЈУ СЕ
УГОВОРОМ О РАДУ.
ЗАХВАЉУЈУЋИ ТОМЕ, НОВОЗАПОСЛЕНИ У ТРЕНУТКУ ЗАКЉУЧИВАЊА
УГОВОРА О РАДУ ЗНА КОЈЕ ПОСЛОВЕ ЋЕ ОБАВЉАТИ И ПОД КОЈИМ
УСЛОВИМА ЋЕ ТО РАДИТИ.

• ТАКВИМ ПОСТУПАЊЕМ СТИЧУ СЕ ПРАВНЕ И ДРУГЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ДА


ЗАПОСЛЕНИ НЕСМЕТАНО СТУПИ НА РАД, КАКО БИ ОТПОЧЕО СА ОБАВЉАЊЕМ
ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА. ДРУГАЧИЈЕ ПОСТУПАЊЕ У СУПРОТНОСТИ ЈЕ СА
ЗАКОНСКИМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА.

2) РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ТОКОМ ТРАЈАЊА РАДНОГ ОДНОСА

• ТОКОМ ТРАЈАЊА РАДНОГ ОДНОСА ЗАПОСЛЕНИ СЕ МОЖЕ РАСПОРЕДИТИ НА


СВАКО РАДНО МЕСТО КОЈЕ ОДГОВАРА ЊЕГОВИМ КВАЛИФИКАЦИЈАМА И
СПОСОБНОСТИМА И ЊЕГОВОМ ЗНАЊУ И УМЕЋУ, АКО ТО ЗАХТЕВАЈУ ПОТРЕБЕ
ПРОЦЕСА РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА.

• АКО СЕ РАСПОРЕЂИВАЊЕ ВРШИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, КОЛЕКТИВНИМ


УГОВОРОМ И УГОВОРОМ О РАДУ, СМАТРА СЕ ЗАКОНИТИМ И ЗАПОСЛЕНИ ПО
ЊЕМУ МОРА ПОСТУПИТИ, БЕЗ ОБЗИРА НА ТО ДА ЛИ МУ ТАКАВ РАСПОРЕД
ОДГОВАРА. АКО ТАКО НЕ ПОСТУПИ, ПО ПРАВИЛУ, ПРЕСТАЈЕ МУ РАДНИ
ОДНОС.

• У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА, ЗАПОСЛЕНИ СЕ МОЖЕ ПРИВРЕМЕНО


РАСПОРЕДИТИ И НА ПОСЛОВЕ ЗА ЧИЈЕ ОБАВЉАЊЕ СЕ ЗАХТЕВА НИЖИ СТЕПЕН
СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ОД СТРУЧНЕ СПРЕМЕ КОЈУ ИМА.

• ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НАСТАЈУ ПОВОДОМ: ВИШЕ СИЛЕ (ПОЖАР, ПОПЛАВА,


ЗЕМЉОТРЕС И СЛИЧНО) КОЈА ЈЕ НАСТАЛА ИЛИ НЕПОСРЕДНО ПРЕДСТОЈИ;
ИЗНЕНАДНОГ КВАРЕЊА СИРОВИНА; КВАРА НА СРЕДСТВИМА РАДА; КВАРА
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И СЛИЧНО; ЗАМЕНЕ ИЗНЕНАДНО ОДСУТНОГ
ЗАПОСЛЕНОГ И У ДРУГИМ ОПРАВДАНИМ СЛУЧАЈЕВИМА, У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ И КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ.

• РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ МОЖЕ БИТИ ТРАЈНО ИЛИ ПРИВРЕМЕНО.

• РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ МОЖЕ СЕ ВРШИТИ И У ДРУГО МЕСТО РАДА.


• ИЗУЗЕТНО, ЗАПОСЛЕНИ СЕ МОЖЕ УПУТИТИ НА РАД И КОД ДРУГОГ
ПОСЛОДАВЦА. УСЛОВИ ЗА ТАКВО РАСПОРЕЂИВАЊЕ, ОДНОСНО УПУЋИВАЊЕ,
УТВРЂУЈУ СЕ ЗАКОНОМ, КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ, ПРАВИЛНИКОМ О РАДУ
(У СЛУЧАЈУ ДА КОЛЕКТИВНИ УГОВОР КОД ПОСЛОДАВЦА НИЈЕ ЗАКЉУЧЕН) И
УГОВОРОМ О РАДУ.

• РАСПОРЕЂИВАЊЕ У ДРУГО МЕСТО РАДА МОЖЕ ДА БУДЕ ПРИВРЕМЕНО ИЛИ


ТРАЈНО. МЕЂУТИМ, УПУЋИВАЊЕ НА РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА МОЖЕ
БИТИ САМО ПРИВРЕМЕНО.

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ЗАКОНУ О РАДУ

• РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ТОКУ РАДА ПОДРАЗУМЕВА ИЗМЕНУ


УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА. ДА БИ ДО ТАКВИХ ИЗМЕНА ДОШЛО, ПО
ПРАВИЛУ, ПОТРЕБНА ЈЕ САГЛАСНОСТ И ЈЕДНЕ И ДРУГЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ.

• ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ НЕ ПРИХВАТИ ПОСЛОДАВЧЕВУ ПОНУДУ ЗА ИЗМЕНУ


УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА, МОЖЕ СЕ ОТКАЗАТИ УГОВОР О РАДУ, ШТО
ЗНАЧИ ДА МУ МОЖЕ ПРЕСТАТИ РАДНИ ОДНОС.

*ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДИ ИЛИ АНЕКС УГОВОРА

ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА

ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ЗАПОСЛЕНОМ ДА ПОНУДИ ИЗМЕНУ УГОВОРЕНИХ


УСЛОВА РАДА (НЕКС УГОВОРА):

1) РАДИ ПРЕМЕШТАЈА НА ДРУГИ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОСАО, ЗБОГ ПОТРЕБА


ПРОЦЕСА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА;

2) РАДИ ПРЕМЕШТАЈА У ДРУГО МЕСТО РАДА КОД ИСТОГ ПОСЛОДАВЦА;

3) РАДИ УПУЋИВАЊА НА РАД НА ОДГОВАРАЈУЋИ ПОСАО* КОД ДРУГОГ


ПОСЛОДАВЦА;

4) АКО ЈЕ ЗАПОСЛЕНОМ, КОЈИ ЈЕ ВИШАК, ОМОГУЋИО ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА


ВЕЗАНИХ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДРУГОГ ПОСЛА, ОДНОСНО ЗА НОВО
ЗАПОШЉАВАЊЕ (ПРЕМЕШТАЈЕМ НА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ
РАДА КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА, ПУТЕМ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ РАДА СА НЕПУНИМ РАДНИМ
ВРЕМЕНОМ, АЛИ НЕ КРАЋИМ ОД ПОЛОВИНЕ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА И
СЛИЧНО);

5) РАДИ ПРОМЕНЕ ЕЛЕМЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВНЕ ЗАРАДЕ, РАДНОГ


УЧИНКА, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, УВЕЋАНЕ ЗАРАДЕ И ДРУГИХ ПРИМАЊА
ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ СУ САДРЖАНИ У УГОВОРУ О РАДУ;

6) У ДРУГИМ СЛУЧАЈЕВИМА УТВРЂЕНИМ ЗАКОНОМ, ОПШТИМ АКТОМ И


УГОВОРОМ О РАДУ.

*ОДГОВАРАЈУЋИМ ПОСЛОМ СМАТРА СЕ ПОСАО ЗА ЧИЈЕ СЕ ОБАВЉАЊЕ


ЗАХТЕВА ИСТА ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ КОЈИ СУ УТВРЂЕНИ
УГОВОРОМ О РАДУ.

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА ПРЕ ИЗМЕНЕ УГОВОРА О РАДУ

• УЗ ПОНУДУ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА О РАДУ ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА


ЗАПОСЛЕНОМ ДОСТАВИ ПИСАНО ОБАВЕШТЕЊЕ КОЈЕ САДРЖИ:

А) РАЗЛОГЕ ЗА ПОНУЂЕНИ АНЕКС УГОВОРА О РАДУ;

Б) РОК У КОЈЕМ БИ О ПОНУДИ ТРЕБАЛО ДА СЕ ИЗЈАСНИ, КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ


КРАЋИ ОД ОСАМ РАДНИХ ДАНА; И

В) ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ КОЈЕ ОДБИЈАЊЕМ ПОНУДЕ МОГУ НАСТАТИ.

РОК ЗА ИЗЈАШЊЕЊЕ И ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ

• РОК У КОЈЕМ ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ДУЖАН ДА СЕ ИЗЈАСНИ О ПОНУДИ ЗА ИЗМЕНУ


УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА, ОДРЕЂУЈЕ ПОСЛОДАВАЦ.

• СХОДНО ЗАКОНУ О РАДУ, РОК НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД ОСАМ РАДНИХ


ДАНА. ЗАПОСЛЕНИ ИМА ПРАВО ДА ПРЕД НАДЛЕЖНИМ СУДОМ ОСПОРАВА
ЗАКОНИТОСТ АНЕКСА УГОВОРА, ЧАК И У СЛУЧАЈУ ДА ГА ЈЕ ПОТПИСАО.
ЗАХВАЉУЈУЋИ ТОМЕ, ОБЕЗБЕЂУЈЕ МУ СЕ ВЕЋА ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА
ИЗ РАДНОГ ОДНОСА.

 ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ УГОВОР О РАДУ АКО ЗАПОСЛЕНИ ОДБИЈЕ


ПОНУДУ АНЕКСА УГОВОРА О РАДУ У ОСТАВЉЕНОМ РОКУ. У ТОМ СЛУЧАЈУ
ЗАПОСЛЕНИ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА У СУДСКОМ ПОСТУПКУ, ПОВОДОМ
ДОБИЈЕНОГ ОТКАЗА, ОСПОРАВА ЗАКОНИТОСТ ПОНУЂЕНОГ АНЕКСА.

 СМАТРА СЕ ДА ЈЕ ПОНУДА ОДБИЈЕНА АКО ЗАПОСЛЕНИ У ОСТАВЉЕНОМ


РОКУ НЕ ПОТПИШЕ АНЕКС УГОВОРА О РАДУ.

• АКО ЈЕ ПОТРЕБНО ДА СЕ ОДРЕЂЕНИ ПОСАО ИЗВРШИ БЕЗ ОДЛАГАЊА,


ЗАПОСЛЕНИ МОЖЕ БИТИ ПРИВРЕМЕНО ПРЕМЕШТЕН НА ДРУГЕ
ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОСЛОВЕ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА, БЕЗ ПОНУДЕ АНЕКСА
УГОВОРА, НАЈДУЖЕ 45 РАДНИХ ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 12 МЕСЕЦИ. У ТОМ
СЛУЧАЈУ ПРЕМЕШТАЈА ЗАПОСЛЕНИ ЗАДРЖАВА ОСНОВНУ ЗАРАДУ УТВРЂЕНУ
ЗА ПОСАО СА КОГА СЕ ПРЕМЕШТА АКО ЈЕ ТО ПОВОЉНИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНОГ.

• НАВЕДЕНА ПРАВИЛА НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ И У СЛУЧАЈУ ЗАКЉУЧИВАЊА


АНЕКСА УГОВОРА НА ИНИЦИЈАТИВУ ЗАПОСЛЕНОГ.

• ИЗМЕНА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА О ЗАПОСЛЕНОМ И ПОДАТАКА О ПОСЛОДАВЦУ


И ДРУГИХ ПОДАТАКА КОЈИМА СЕ НЕ МЕЊАЈУ УСЛОВИ РАДА МОЖЕ ДА СЕ
КОНСТАТУЈЕ АНЕКСОМ УГОВОРА, НА ОСНОВУ ОДГОВАРАЈУЋЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, БЕЗ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗА ПОНУДУ АНЕКСА У
СМИСЛУ КАКО ЈЕ ВЕЋ РЕЧЕНО НА ПРЕТХОДНИМ СЛАЈДОВИМА.

• УГОВОР О РАДУ СА АНЕКСИМА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ТОГ УГОВОРА МОГУ


ДА СЕ ЗАМЕНЕ ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ УГОВОРА О РАДУ, КОЈИ ПОТПИСУЈУ
ПОСЛОДАВАЦ И ЗАПОСЛЕНИ.

ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ И ПРЕМЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНОГ У ПОСЕБНИМ


СЛУЧАЈЕВИМА

• ОСИМ НАВЕДЕНИХ СЛУЧАЈЕВА, ИЗМЕНИ УГОВОРА О РАДУ, ОДНОСНО


ПРЕМЕШТАЈУ ЗАПОСЛЕНОГ МОЖЕ СЕ ПРИСТУПИТИ И У ДРУГИМ
ОДГОВАРАЈУЋИМ СЛУЧАЈЕВИМА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РАДУ.
• ТАКВИМ СЛУЧАЈЕВИМА СМАТРАЈУ СЕ:

1) ПРЕМЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНОГ У ДРУГО МЕСТО РАДА;

2) УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ НА РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА;

3) ПРИВРЕМЕНИ ПРЕМЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНОГ НА ДРУГЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ


ПОСЛОВЕ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА;

4) ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ НА ОСНОВУ ОДГОВАРАЈУЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

ПРЕМЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНОГ У ДРУГО МЕСТО РАДА:

ЗАПОСЛЕНИ МОЖЕ ДА БУДЕ ПРЕМЕШТЕН У ДРУГО МЕСТО РАДА ПОД


УСЛОВОМ:

1) АКО ЈЕ ДЕЛАТНОСТ ПОСЛОДАВЦА ТАКВЕ ПРИРОДЕ ДА СЕ РАД ОБАВЉА У


МЕСТИМА ВАН СЕДИШТА ПОСЛОДАВЦА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА;

2) АКО ЈЕ УДАЉЕНОСТ ОД МЕСТА У КОМЕ ЗАПОСЛЕНИ РАДИ ДО МЕСТА У


КОЈЕ СЕ ПРЕМЕШТА НА РАД МАЊА ОД 50 КМ;

3) АКО ЈЕ ДО МЕСТА РАДА У КОЈЕ СЕ ЗАПОСЛЕНИ ПРЕМЕШТА ОРГАНИЗОВАН


РЕДОВАН ПРЕВОЗ КОЈИ ОМОГУЋАВА БЛАГОВРЕМЕНИ ДОЛАЗАК НА РАД И
ПОВРАТАК СА РАДА; И

4) АКО ЈЕ ЗАПОСЛЕНОМ ОБЕЗБЕЂЕНА НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА У


ВИСИНИ ЦЕНЕ ПРЕВОЗНЕ КАРТЕ У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ.

 АКО НАВЕДЕНИ УСЛОВИ НИСУ ИСПУЊЕНИ, ЗАПОСЛЕНИ НЕ МОЖЕ ДА БУДЕ


ПРЕМЕШТЕН У ДРУГО МЕСТО РАДА, ОСИМ УЗ СВОЈ ПРИСТАНАК.

 ЗАПОСЛЕНИ МОЖЕ ДА БУДЕ ПРЕМЕШТЕН У ДРУГО МЕСТО РАДА ВАН


НАВЕДЕНИХ СЛУЧАЈЕВА САМО УЗ СВОЈ ПРИСТАНАК.
УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ НА РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА (1)

 ЗАПОСЛЕНИ СЕ МОЖЕ ПРИВРЕМЕНО УПУТИТИ НА РАД КОД ДРУГОГ


ПОСЛОДАВЦА АКО СЕ ЗА ТО ИСПУНЕ СВИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ. ТИ УСЛОВИ
СУ СЛЕДЕЋИ:

1) ДА ЈЕ КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ ОБЕЗБЕЂЕН


ОДГОВАРАЈУЋИ ПОСАО, ОДНОСНО ПОСАО ЗА КОЈИ СЕ ЗАХТЕВА ИСТИ СТЕПЕН
И ИСТА ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ КАО И ЗА ПОСАО КОЈИ ЗАПОСЛЕНИ ОБАВЉА;

2) ДА ЈЕ КОД ПОСЛОДАВЦА КОЈИ ЗАПОСЛЕНОГ (ПРИВРЕМЕНО) УПУЋУЈЕ НА


РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА ПРИВРЕМЕНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА ЗА РАДОМ
ЗАПОСЛЕНОГ, ОДНОСНО ДА ЈЕ ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ ЗАПОСЛЕНОГ
ПРИВРЕМЕНО УПУЋУЈЕ НА РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА, ДАО У ЗАКУП
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ИЛИ ЗАКЉУЧИО УГОВОР О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ;

3) ДА ЗАПОСЛЕНИ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА ДОК ТРАЈУ


РАЗЛОЗИ ЗА ЊЕГОВО УПУЋИВАЊЕ, А НАЈДУЖЕ ГОДИНУ ДАНА.

• ЗАПОСЛЕНИ МОЖЕ БИТИ ПРИВРЕМЕНО УПУЋЕН НА РАД КОД ДРУГОГ


ПОСЛОДАВЦА И ДУЖЕ ОД ГОДИНУ ДАНА, ДОК ТРАЈУ РАЗЛОЗИ ЗА ЊЕГОВО
УПУЋИВАЊЕ, АКО СЕ СА ТИМЕ САГЛАСИ.

• СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМА СЕ ТАКО МОЖЕ ПОСТУПИТИ МОГУ СЕ УТВРДИТИ И


КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ, ПРАВИЛНИКОМ О РАДУ И УГОВОРОМ О РАДУ, У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ НА РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА (2)

• ЗАПОСЛЕНИ МОЖЕ БИТИ ПРИВРЕМЕНО УПУЋЕН НА РАД КОД ДРУГОГ


ПОСЛОДАВЦА И ДУЖЕ ОД ГОДИНУ ДАНА, ДОК ТРАЈУ РАЗЛОЗИ ЗА ЊЕГОВО
УПУЋИВАЊЕ, АКО СЕ СА ТИМЕ САГЛАСИ.

• СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМА СЕ ТАКО МОЖЕ ПОСТУПИТИ МОГУ СЕ УТВРДИТИ И


КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ, ПРАВИЛНИКОМ О РАДУ И УГОВОРОМ О РАДУ, У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
• ЗАПОСЛЕНИ СА ПОСЛОДАВЦЕМ КОД КОГА ЈЕ УПУЋЕН НА РАД ЗАКЉУЧУЈЕ
УГОВОР О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ. КОД ПОСЛОДАВЦА КОЈИ ГА ЈЕ УПУТИО
МИРУЈУ МУ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА!

• ПО ИСТЕКУ РОКА НА КОЈИ ЈЕ УПУЋЕН НА РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА


ЗАПОСЛЕНИ ИМА ПРАВО ДА СЕ ВРАТИ НА РАД КОД ПОСЛОДАВЦА КОЈИ ГА ЈЕ
УПУТИО.

ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

• САВРЕМЕНИ УСЛОВИ РАДА НАМЕЋУ ПОТРЕБУ ЗА СТАЛНИМ


ПРИЛАГОЂАВАЊЕМ ПОСЛОДАВЦА И ЗАПОСЛЕНИХ. ПОСЛОДАВЦИ СЕ
ПРИЛАГОЂАВАЈУ СТАЛНИМ И СВЕ УБРЗАНИЈИМ ПРОМЕНАМА У ОКРУЖЕЊУ, А
ЗАПОСЛЕНИ ЧЕСТИМ И СВЕ ЗАХТЕВНИЈИМ ПРОМЕНАМА УСЛОВА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА.

• УПОТРЕБНО ВРЕМЕ ЗНАЊА СВЕ ВИШЕ СЕ СКРАЋУЈЕ, ЗБОГ ЧЕГА ШКОЛСКО И


ФАКУЛТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ ПОСТАЈУ САМО ЈЕДАН ОД УСЛОВА ЗА
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА И ЈЕДАН ОД ПРЕДУСЛОВА ЗА СТАЛНО УЧЕЊЕ,
СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ.

• ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, НА ТАЈ НАЧИН, ПОСТАЈУ


ЈЕДАН ОД КЉУЧНИХ ФАКТОРА РАЗВОЈА ЉУДСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА,
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ФЛЕКСИБИЛНОСТИ И КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ.

• ДРУГИМ РЕЧИМА, БЕЗ СТАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ


ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, НЕМА НИ
ИНДИВИДУАЛНЕ НИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ УСПЕШНОСТИ. ТО НАС ДОВОДИ ДО
НАЈВАЖНИЈЕГ КАПИТАЛА И РЕСУРСА А ТО ЈЕ ЉУДСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И
УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

А) ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА:

ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА:

1) ЗАПОСЛЕНОМ ОМОГУЋИ ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И


УСАВРШАВАЊЕ КАДА ТО ЗАХТЕВАЈУ ПОТРЕБА ПРОЦЕСА РАДА И УВОЂЕЊЕ
НОВОГ НАЧИНА РАДА, ОДНОСНО НОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА;

2) ИЗ СВОЈИХ СРЕДСТАВА ИЛИ ИЗ ДРУГИХ ЕВЕНТУАЛНИХ ИЗВОРА ОБЕЗБЕДИ


СРЕДСТВА ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ
ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ,
КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ И ПРАВИЛНИКОМ О РАДУ;

3) ОД ЗАПОСЛЕНОГ ЗАХТЕВА ДА СЕ У ТОКУ РАДА ОБРАЗУЈЕ, СТРУЧНО


ОСПОСОБЉАВА И УСАВРШАВА ЗА РАД.

• НА ОСНОВУ ИЗНЕТОГ, МОЖЕ СЕ ЗАКЉУЧИТИ ДА НА ПОСЛОДАВЦУ ЛЕЖИ


ВЕЛИКА ОДГОВОРНОСТ ЗА СТВАРАЊЕ НЕОПХОДНИХ ПРЕДУСЛОВА ЗА
НЕСМЕТАНО ОДВИЈАЊЕ ПРОЦЕСА ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ
ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ. САГЛАСНО ТОМЕ,
ПРОПИСАНО ЈЕ И ЊЕГОВО ПРАВО ДА ОД ЗАПОСЛЕНОГ ЗАХТЕВА ОДГОВОРАН
ОДНОС ПРЕМА ОБРАЗОВАЊУ И СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

А) ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНОГ

• СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА


ЗАПОСЛЕНИХ НЕ ПОДРАЗУМЕВА САМО ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА,
НЕГО И ОДРЕЂЕНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНОГ.

ЗАПОСЛЕНИ ИМА:

1) ПРАВО ДА ОД ПОСЛОДАВЦА ЗАХТЕВА ДА МУ ОМОГУЋИ ОБРАЗОВАЊЕ,


СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ, НАРОЧИТО АКО ТО ЗАХТЕВАЈУ
ПОТРЕБА ПРОЦЕСА РАДА И УВОЂЕЊЕ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА;
2) ПРАВО ДА ОД ПОСЛОДАВЦА ЗАХТЕВА ДА ИЗ СВОЈИХ СРЕДСТАВА, ИЛИ ИЗ
ДРУГИХ ЕВЕНТУАЛНИХ ИЗВОРА, ОБЕЗБЕДИ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИЋЕ
ТРОШКОВА ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА;

3) ОБАВЕЗУ ДА СЕ У ТОКУ РАДА ОБРАЗУЈЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВА И


УСАВРШАВА ЗА РАД;

4) ОБАВЕЗУ ДА У СЛУЧАЈУ НЕОПРАВДАНОГ ПРЕКИДА ОБРАЗОВАЊА И


СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПОСЛОДАВЦУ НАКНАДИ НАСТАЛЕ ТРОШКОВЕ.

Вам также может понравиться