Вы находитесь на странице: 1из 26

12 MARTIE

ACATISTUL
SF.CUVIOS
SIMEON
NOUL TEOLOG
DE LA
CONSTANTINOPOL

ACATISTIERUL PE MARTIE
EDITURA PATRIARHIEI MOSCOVEI
MOSCOVA,2018
Page 1 of 26
Page 2 of 26
фист
бн му
им ну в му с ву
в ни сим м н х и и нн нит

н 1, с8
бен: В б нн й В е е:
Я инс енн г б г с ия
б ес енный г н
и е ис нечн г и ище,
г с е и е не, я с яе .
я ис нь сиянь и,
с е и ч иб г ей и и щия
и:
Р йся, е бне и е не,
с е б ес енн г инниче.
с1
Анге бен я и ся еси б е е ей
е с еянь и, б г е и е не
Page 3 of 26
г с е, и нге ьс и и г с
б г с иши я е че инс . е е
ей с е с и и ящеся си ие :
Р йся, и е иц с е е ся;
йся, и е ение и е ся.
Р йся, ис нечн г е би ище;
йся, небесныя и ни с е ц ние.
Р йся, ыс б ес енн г ,
не бь ис и я н ги и;
йся, г бин и ия чш г , сячес ия
б е е и и.
Р йся, я ся еси е е сияние;
йся, я я и ся еси б г с есе ие.
Р йся, че не ещес енны сияний;
йся, ние и ещес енны
б ений.
Р йся, и еб г с и йн с ся;
йся, и ен с цы щ ся.
Р йся, е бне и е не,
Page 4 of 26
с е б ес енн г инниче.
н 2
ши ея и ие и я ны чис и
и н , е еси не ещес енн г с е
я ения, е иг ис , е бне,
и, е и ся , и е не
г н енне, ы еси: А и ия.
с2
Р б ес енный и ый, не
е ся еси с инс и с и се шне
и, и е ей б ь е е , би е и
ийс ей яся и е еси: ис б
с е еси, с ыш се сице я:
Р йся ис ы б ес ище;
йся, с е не ещес енн г
ия е ище.
Р йся, нге ьс и и яй;
йся, бес с ия е с и щ яй.
Р йся, с с е н г ценный н ения
б ес енн г ;

Page 5 of 26
йся, еч б г нный н
ис с ие ещес енн е.
Р йся, я ия еси ши гнь
небесный;
йся, я се еи б еси чшее.
Р йся, с с ей е ние ис г яй;
йся, ши ни бн яяй.
Р йся, е е бе с е ны ;
йся, б г ис ни ыйся не енны .
Р йся, е бне и е не,
с е б ес енн г инниче.
н 3
и и еи н е ении
ие , и е не, с небесе и с ш нии
с чес е с е ши ся, с е чини
еси ние, е с и е чшия
ис ни ся еси и ице
с е еши: А и ия.

Page 6 of 26
с3
И ияся б г яб г ь с н и ,
и г и еся е с и; н е
б г с ия с и е и ис чи еси,
е бне, и н яеши с есы и и
ыш ения и щи :
Р йся, ис чниче б г с ия;
йся, ен б г ия.
Р йся, е б г ны ;
йся, с ище н с ений ны .
Р йся, инниче б г с ещенный
ыс и и ений;
йся, с не б г и и еи небесны
ыш ений.
Р йся, я ещес еше еси е е ы;
йся, я г с ы еси с ыс ы.
Р йся, и ни с я ыя чи е ;
йся, чес ны нге не.
Р йся, е ицы инс енный;
Page 7 of 26
йся, е с е и ьни небесн г .
Р йся, е бне и е не,
с е б ес енн г инниче.
н 4
Жи б ес енн г нн , и не
бе с е ный, и е , и ене
ис чи ыйся, б г ны и чений
ниг бы е , ши чищ щ я и
б ес енн с е шени н с я щ я
и щи : А и ия.
с4
В я ся еси и ение ыс и , ,
и неи еченн я е еси, н е
б г с е ый, б г с с я се
е и н яя ы б г ечи ы , и е не,
я и ся еси и щи :
Р йся, б ес енный б г с е;
йся, се ый б г г г ьниче.
Р йся, И нн е и г еч ение;
йся, иг ия б ес енн г бие.
Page 8 of 26
Р йся, г не н г чный ыс и
и ений;
йся, с и ше енный
с е ны н с ений.
Р йся, я ше еси не и
;
йся, я е еси и небесный.
Р йся, е ныя и яяй с есы и и;
йся, ши с яяй н ы и и.
Р йся, и небесн г и я и е ;
йся, г н ч ный я и е .
Р йся, е бне и е не,
с е б ес енн г инниче.
н 5
ес енны чение , че, с це
я ен, я еси неб енны
ис шения, с би е и г нения, и
я гни ис си ся еси, я нге
е, с я е, се я и ся еси, ис
с е я: А и ия.
Page 9 of 26
с5
Ис и еси ег и ения,
б г е, с е с е и ис нь
е с и б ес енныя ся еси,
и е не, я ы , б я
яни с б и и и щи :
Р йся, с е е ния;
йся, б е е ения.
Р йся, йн ис е ый б ения;
йся, ши е ес ч йш г
енения.
Р йся, с е чи я, щ я
б ес енн с с ь;
йся, б че б г н енный, с и ни
ис ч яй.
Р йся, я с ьс б г ь
и я яеши;
йся, я с си е ьн е б ис ние
сия еши.
Р йся, с е и б г и сес е е;
Page 10 of 26
йся, е чш г не и я.
Р йся, ис чниче и н сны ;
йся, с е ч г г б г н енны .
Р йся, е бне и е не,
с е б ес енн г инниче.
н 6
чис и ся се це , иг и
н г , ис ни ся еси сияний
б ес енны , и сес е е
с ященн ейс я я я ся еси чени
и ,б енне. б ен б ич с ие ,
се ьне и е не, ия еси: А и ия.
с6
ияя и ении, и и ый не и и
е ин г с е ини ыйся, гне б ен и
б г и ен, и с ен ице , и
я я ся еси се , б г г ейн и
и щи :
Р йся, це нице еши е е ;
йся, е йс е.
Page 11 of 26
Р йся, и е ещес е и е еси бе ен;
йся, и е ин ы н нге ен.
Р йся, е н г с е яВ с
инс енн г ;
йся, еснице ис ещ енн я
ейс ия б ес енн г .
Р йся, б , г ш щ я еснь
с сения;
йся, я ыче, яй е с ь
б г нн .
Р йся, с е б ес енн г с ище;
йся, с е ения гненн г г шение.
Р йся, чес ны инс и е ;
йся, г ис нечн г с и е .
Р йся е бне и е не,
с е б ес енн г инниче.
н 7
Ве ий и ении и чес ны б г ении
ся еси, и е не г с е,
Page 12 of 26
и б н е е е с ищения
инс н еси, б енне, я иный
исей, ы я: А и ия.
с7
е и ый не ения ниг с ес и
е е ны , г с е, еши е ь б
б е иг г е и ещ е ,и
б е ся ия и и, и е не,
сице я:
Р йся, с е е;
йся, е ие г н ч ия.
Р йся, чищ яй ше н я с е нения;
йся, с ещ яй н ш ыш ения.
Р йся, ен , я яй е ния
с с ей;
йся, е, ы яй н яи яй.
Р йся, я еши ся еси ещес
ениц;
йся, я ис ни ся еси б г чны
.
Page 13 of 26
Р йся, яй ия сияния;
йся, нен и яй ия бы.
Р йся, е ы чений н нение;
йся, чес ны ний г с и.
Р йся, е бне и е не,
с е б ес енн г инниче.
н 8
нн еч я яшеся, че и е не,
ебе, и я ще и есе яще ся:
б ес енны б б г яся с ещение ,
е ы и ны я и ся еси
е ейший, не е е е, и ныне
се е г и я: А и ия.
с8
Весь и ени ыйся и г и есь ше
и с ение б ес еннейши ,
б г е, и ич с и б ен,
е енн б еши б ени ,
и е не б г с не, с б и и
и щия:

Page 14 of 26
Р йся, г гня не ещес енн г ;
йся, сияние с е б ес енн г .
Р йся, сн исче б ения се ый;
йся, еби е ен с и
е нейший.
Р йся, б б ения я яяй
ея е ьне;
йся, е ени с си е ьн н ч яй
не.
Р йся, я н с яеши ин чес щи
и и;
йся я щ еши г и.
Р йся, н ше с ещ яй ние;
йся, с с ей е щ яй с е ения.
Р йся, е ны б ес енн б г ь
яй;
йся, г се яяй.
Р йся, е бне и е не,
с е б ес енн г инниче.
Page 15 of 26
н 9
с и ше ныя чищ я чении и и
с я ы и, б е ени н с б еши,
е ение и и , че, н г ценн г
ене и н г , ег е е е г би ;
е е ныне ис ии : А и ия.
с9
Ве ия б г с ия инс енн г ся
еси, с я с ышняг : сег б я
еши е ь и ече, че, я еб г и,
ис нн я и ес н я ещ еси
и щи :
Р йся, г се ий с я ый;
йся, ч ние г с е шенн е.
Р йся, ис нь небесн г йн н чения;
йся, че чш г чения.
Р йся, е ие б г н ченный е с и
ия;
йся, еч б с ый и
е ес и ия.

Page 16 of 26
Р йся, я чиши с ение
б ес енны ;
йся, я н яеши ис сения.
Р йся, ис е с ь н сяй;
йся, б ес енн е сияние н
яй.
Р йся, с б г и ыйся;
йся, се б ес енн я г г ый.
Р йся, е бне и е не,
с е б ес енн г инниче.
н 10
сб ес енн я ся еси и ый
г с ис й е и, б г е,
ней е н яи е я с ищ
ыгн се ц ег , я ни ни
б г ия ен, я ег г е си е ь,
Е е еши: А и ия.
с 10
е не ещес енн г б ес енн е
е ц я и ся еси, ише ение
Page 17 of 26
б ес енны , г с е че и е не, и
ся е ныя еши ич щени б ги ,
и е б е еси. е е и е ние ие :
Р йся, с неи еченны ;
йся, небесны .
Р йся, с е н с иб ес енныя
с ище;
йся, ний с я ы ение.
Р йся, г н г н сн я ы
и ныя;
йся, г е сес е ый н нге ьн г
и е ьс .
Р йся, я небесн е ни
с еняеши;
йся, я нб г ный я яеши.
Р йся, ис с и ый и ие
и ;
йся, е ныя с яяй с и .
Р йся, б ес я г с е ения;

Page 18 of 26
йся, и н г бе с с ия.
Р йся, е бне и е не,
с е б ес енн г инниче.
н 11
Вше , г с е, ес е ый , ия
еси с и е се ечны б г с ия
инс енн г б г еч енныя
с и и се, и и е йн с е ся
б ес енн чени ,
и ще: А и ия.
с 11
е е ис нечн иб и и ся,
я и ся еси и , я ег г е В ы ,и
с ещ еши ши н ш и с е иши
и и чении, с я е, и и е
и б яе ся с с ей, б и и
и ще:
Р йся, я с е и е сия ый;
йся, е с ьс еси и ый.
Р йся, ейс б ес енн г чи е ;

Page 19 of 26
йся, и е небесный че ече.
Р йся, ис нечныя б г и би е е
я енн я;
йся, ны г не
б г е ный.
Р йся, я я еси ис шения
ес енне;
йся, я еши с ещение
б г нне.
Р йся, и е бн г и ия;
йся, с е и ьниче неи еченн г
б ения.
Р йся, н я и ения б ис яй;
йся, н ш се ц с ещ яй.
Р йся, е бне и е не,
с е б ес енн г инниче.
н 12
ие б ес енн , е щ , че,
и нь ечн , не ес нне и б г ние
Page 20 of 26
ис ч е и н е и есе и ыс ь н ш
ниг чений и , ней е ч щеся
ие : А и ия.
с 12
есн с с ный енец чес н е
е ин си , ч я, че, ег е
ие ечес и, ч б ес енн г с е
н й: е н б ебе и е е и не
ес е ия и:
Р йся, це б ;
йся, е бны шение.
Р йся, ие ее и с ященнейшее;
йся, ин чес щи че
б ес еннейший.
Р йся, б г с , г с е
ч ный;
йся, б г чес щи е ение и
йн и е с ный.
Р йся, е еб г нейший с е;

Page 21 of 26
йся, с ны небесн с е ый
с е и ьниче.
Р йся, и ес е ис няе ся;
йся, и ес с ей и б яе ся.
Р йся, ый и ч ;
йся, и н исн е с е ьс яй.
Р йся, е бне и е не,
с е б ес енн г инниче.
н 13
б ес енный че, и е не г с е,
с е и ис ы е е, ие н ш
г сы, с е б г и, ебе с щия,
б ис й б г чес не щия я и ице
и щия: А и ия.
ей н г г е ся и ы.
И и ч е ся 1–й и с и 1–й н :
с1
Анге бен я и ся еси б е е ей
е с еянь и, б г е и е не
Page 22 of 26
г с е, и нге ьс и и г с
б г с иши я е че инс . е е
ей с е с и и ящеся си ие :
Р йся, и е иц с е е ся;
йся, и е ение и е ся.
Р йся, ис нечн г е би ище;
йся, небесныя и ни с е ц ние.
Р йся ыс б ес енн г ,
не бь ис и я н ги и;
йся, г бин и ия чш г , сячес ия
б е е и и.
Р йся, я ся еси е е сияние;
йся, я я и ся еси б г с есе ие.
Р йся, че не ещес енны сияний;
йся, ние и ещес енны
б ений.
Р йся, и еб г с и йн с ся;
йся, и ен с цы щ ся.
Р йся, е бне и е не,
Page 23 of 26
с е б ес енн г инниче.
н 1
Я инс енн г б г с ия
б ес енный г н
и е ис нечн г и ище,
г с е и е не, я с яе .
я ис нь сиянь и,
с е и ч иб г ей и и щия
и:
Р йся, е бне и е не,
с е б ес енн г инниче.
итв
б г н сный и ис н сный и
н сный че и е не, ый
г с е, е бны , ие ее
с ,б г с с ение, и ы
ныя чи е , г с ьший и
г с енный и ии е , че
е с е и, е ный нге е и небесный
че ече, с е н я и ше н е
Page 24 of 26
есе ие н , с и енны и б и
не с йны и сын , с
б г г ение и б и н щи
с ященн и с е н сн я ь !
ии и еснь си , е ин си ия
нич ный и ейший, е и ия
б г ныя ы, и е си н с и ся,
ие ше я ебе, и ниги с ященны
с ес и , и не е и си , я ег
е и е ия не с йн : н б не щни
ес ы, е е с йн с и и я, и г
б г с е ия. И и ии се с няй
н с и и и и ся г е
ше н г и е есн г , и и ы еи
не и и ы г, я не ес нн И е
ице г , с би и н с, с и енны ,
инс енн щ и и с е е се ц
н шег н я ейс б ес енныя
б г и я г , е г би ,
ы! не ение н ши и с с ь и;
б ще е еце и б и ны и и
си ьны и йс ы с шн г
с ения и и ечныя, и с би н с
ечн г б енс ис е Иис се,
с е н ше , Е е б е ся я
с , чес ь и нение, с бе н ч ьны
Page 25 of 26
Ег це и ес я ы и Жи ящи
Ег , ныне и исн и е и
е . А инь.

Page 26 of 26